Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect didactic predăre multinivelară

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială G. Șincai, Florești


Profesor: B.D.
Clasa: pregătitoare
Disciplina: Comunicare în limba română
Unitatea tematică: Preocupările noastre
Subiectul lecției: Sunetul și literele Ț și ț
Tipul lecției: consolidarea cunoștințelor dobândite anterior
Scop:
1.identificarea sunetului inițial și final dintr-un cuvânt
2.identificarea literelor mari și mici de tipar
Obiective operaționale
●pentru elevi cu ritm lent de învățare
-să denumească patru animale, pe baza ilustrației din caietul elevului pentru clasa pregătitoare
-să încercuiască cu creion roșu cele cinci litere Ț mare de tipar dintr-o listă de 12 cuvinte, raportându-se la
cunoștințele dobândite în lecțiile precedente
-să încercuiască cu creion albastru cele șapte litere ț mic de tipar dintr-o listă de 12 cuvinte, apelând la
achizițiile obținute în lecțiile anterioare
-să coloreze în contur minim câte zece litere Ț mare și ț mic de tipar, folosindu-se de deprinderile dobândite
anterior

●pentru elevi cu ritm normal de învățare


-să numească animalul a cărui denumire începe cu litera ț, pe baza imaginii din caietul elevului pentru clasa
pregătitoare
-să coloreze bulina corespunzătoare sunetului ț aflat în componența cuvintelor: țap, țigle, șorț, țambal, rostind
cuvintele cu voce tare
-să completeze în casete literele inițiale și finale ale cuvintelor: țap, țigle, șorț, țambal, respectând modelul dat
- să traseze conturul literelor Ț mare și ț mic de tipar, de minim 10 ori, unind punctulețele corespunzătoare
-să scrie litera Ț mare și ț mic de tipar, de minim 15 ori, unind punctulețele corespunzătoare

●pentru elevi cu ritm alert de învățare


-să descrie imaginea din caietul elevului pentru clasa pregătitoare, pornind de la indicațiile cadrului didactic
-să enumere minim cinci cuvinte care încep cu sunetul ț, pe baza cunoștințelor proprii
-să menționeze minim cinci cuvinte care se termină cu sunetul ț, pornind de la bagajul propriu de cunoștințe
-să scrie literaȚ mare și ț mic de tipar pe foaie liniată, de cel puțin 15 ori, conform modelului cadrului didactic
-să traseze după contur literele punctate ale cuvintelor: băț, țap, țigle, șorț, țambal, respectând modelul din
caietul elevului pentru clasa pregătitoare
Strategii didactice
Metode și procedee de învățământ: conversația, demonstrația, exercițiul
Mijloace de învățământ: caietul elevului pentru clasa pregătitoare la disciplina Comunicare în limba
română, foi liniate, tabla, creioane colorate, stilou, marker
Forme de organizare: frontală, individuală
Sistem de evaluare
Forme de evaluare: orală
Metode de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor pe parcursul lecției, autoevaluarea
Instrumente de evaluare: caiet de observații
Notă: Efectivul clasei este de 20 de elevi, dintre care 18 elevi dețin un ritm normal de învățare, 1 elev se
încadrează în categoria copiilor cu ritm lent de învățare, 1 elev prezintă un ritm alert de învățare.

Date privind modul de desfășurare a lecției


Activitatea Activitatea Activitatea
Etapele Activitatea cadrului elevului cu ritm elevilor cu ritm elevului cu ritm
lecției didactic lent de învățare normal de alert de învățare
învățare
1.Moment Pregătește caietul elevului Își așează pe bancă Își așează pe bancă Își așează pe bancă
organizatoric pentru clasa pregătitoare mijloacele didactice mijloacele didactice mijloacele didactice
aferent disciplinei menționate de către menționate de către menționate de către
Comunicare în limba cadrul didactic. cadrul didactic. cadrul didactic.
română și foile liniate.
Solicită elevilor așezarea
pe bancă a acestui material
didactic, a instrumentelor
de scris și a creioanelor
colorate.
2. Enunțarea Se adresează elevilor, Iau la cunoștință Iau la cunoștință Iau la cunoștință
temei și a menționând subiectul tematica lecției, tematica lecției, tematica lecției,
obiectivelor lecției, respectiv inclusiv obiectivele inclusiv obiectivele inclusiv obiectivele
finalitățile propuse: Azi ce se doresc a fi ce se doresc a fi ce se doresc a fi
vom aprofunda atinse de-a lungul atinse de-a lungul atinse de-a lungul
cunoștințele despre orei de Comunicare orei de Comunicare orei de Comunicare
sunetul și literele Ț mare în limba română. în limba română. în limba română.
și ț mic de tipar pe care le- Deschid caietele la Deschid caietele la Deschid caietele la
am dobândit în lecția pagina indicată. pagina indicată. pagina indicată.
anterioară, astfel că, pe
parcursul orei vom
efectua exerciții de
recunoaștere a acestora,
implicit, de trasare a lor
ori colorare a lor. Expune
pagina la care trebuie să
deschidă caietele.
3.Efectuarea Formulează cerința Observă
de exerciții primului exercițiu pentru ilustrația din caiet,
elevul cu ritm lent de denumește cele
învățare: Observând patru animale ce se
ilustrația din caiet, regăsesc în
denumește cele patru imagine.
animale ce se regăsesc în
imagine.
Formulează cerința Numesc animalul a
primului exercițiu pentru cărui denumire
elevii cu ritm normal de începe cu litera ț, pe
învățare: Numiți animalul baza ilustrațiilor din
a cărui denumire începe cu caiet.
litera ț, pe baza
ilustrațiilor din caiet.
Formulează cerința pentru Descrie imaginea
cel dintâi exercițiu din caiet,
rezervat elevului cu ritm evidențiind
alert de învățare: descrie numărul copiilor și
imaginea din caiet, al animalelor
evidențiind numărul ilustrate, peisajul în
copiilor și al animalelor care sunt încadrați,
ilustrate, peisajul în care preocupările pe care
sunt încadrați, par să le aibă, o
preocupările pe care par să posibilă urmare a
le aibă, o posibilă urmare momentului
a momentului surprins. surprins.
Explică cerința celui de-al
doilea exercițiu destinat Încercuiește cu
elevului cu ritm lent de creion roșu cele
învățare: încercuiește cu cinci litere Ț mare
creion roșu cele cinci de tipar din lista de
litere Ț mare de tipar din 12 cuvinte prezente
lista de 12 cuvinte în caiet.
prezente în caiet. Îi citește
cele 12 cuvinte din caiet.
Explică cerința celui de-al
doilea exercițiu adresat Colorează bulina
elevilor cu ritm normal de corespunzătoare
învățare: colorați bulina sunetului ț aflat în
corespunzătoare sunetului componența
ț aflat în componența cuvintelor: țap,
cuvintelor: țap, țigle, șorț, țigle, șorț, țambal.
țambal. Numește 4 elevi Patru elevi
care să menționeze poziția menționează poziția
inițială sau finală a literei ț inițială sau finală a
regăsită în structura literei ț regăsită în
acestor cuvinte. structura acestor
Explică cerința celui de-al cuvinte.
doilea exercițiu formulat Enumeră minim
pentru elevul cu ritm alert cinci cuvinte care să
de învățare: enumeră înceapă cu sunetul ț,
minim cinci cuvinte care pe baza
să înceapă cu sunetul ț. Le cunoștințelor
scrie pe tablă. proprii.
Formulează cerința celui
de-al treilea exercițiu Încercuiește cu
pentru elevul cu ritm lent creion albastru cele
de învățare: încercuiește șapte litere ț mic de
cu creion albastru cele tipar din lista de 12
șapte litere ț mic de tipar cuvinte citite
din lista de 12 cuvinte anterior.
citite anterior.
Formulează cerința celui
de-al treilea exercițiu Completează în
pentru elevii cu ritm casete literele
normal de învățare: inițiale și finale ale
completați în casete cuvintelor: țap,
literele inițiale și finale ale țigle, șorț, țambal,
cuvintelor: țap, țigle, șorț, respectând modelul
țambal, respectând din caiet. Un elev
modelul din caiet. citește rezolvarea-
Numește 1 elev care să model. Trei elevi
citească rezolvarea- expun oral
model. După rezolvare rezolvările proprii.
solicită 3 elevi care să
expună oral rezolvările
proprii.
Formulează cerința celui
de-al treilea exercițiu Menționează minim
pentru elevul cu ritm alert cinci cuvinte care se
de învățare: menționează termină cu sunetul ț,
minim cinci cuvinte care pornind de la
se termină cu sunetul ț, bagajul propriu de
pornind de la bagajul cunoștințe.
propriu de cunoștințe. Le
scrie pe tablă.
Explică cea de-a patra
cerință pentru elevul cu Colorează în contur
ritm lent de învățare: minim câte zece
colorează în contur minim litere Ț mare și ț mic
câte zece litere Ț mare și ț de tipar.
mic de tipar. Îi
demonstrează, colorând în
contur o literă Ț mare și o
literă ț mic de tipar în
caietul elevului-model.
Explică cea de-a patra
cerință pentru elevii cu Trasează conturul
ritm normal de învățare: - literelor Ț mare și ț
trasați conturul literelor Ț mic de tipar, de
mare și ț mic de tipar, de minim 10 ori, unind
minim 10 ori, unind punctulețele
punctulețe corespunzătoare.
corespunzătoare.
Demonstrează pe tablă,
conturând câte o literă Ț
mare și o literă ț mic de
tipar prin unirea
punctulețelor aferente lor. Scrie litera Ț mare
Explică cea de-a patra și ț mic de tipar pe
cerință pentru elevul cu foaie liniată, de cel
ritm alert de învățare: scrie puțin 15 ori,
litera Ț mare și ț mic de conform modelului.
tipar pe foaie liniată, de
cel puțin 15 ori, conform
modelului. Demonstrează
modalitatea de realizare
pe o foaie liniată.
Formulează cerința
exercițiului cu numărul
cinci pentru elevii cu ritm Scriu litera Ț mare
normal de învățare: scrieți și ț mic de tipar de
litera Ț mare și ț mic de minim 15 ori, unind
tipar de minim 15 ori, punctulețele
unind punctulețele corespunzătoare.
corespunzătoare.
Demonstrează pe tablă,
scriind câte o literă Ț mare
și o literă ț mic de tipar
prin unirea punctulețelor
aferente lor. Verifică,
mergând pe la fiecare
elev, rezolvarea
exercițiului precedent.
Formulează cerința Trasează după
exercițiului cu numărul contur literele
cinci pentru elevul cu ritm punctate ale
alert de învățare: trasează cuvintelor: băț, țap,
după contur literele țigle, șorț, țambal,
punctate ale cuvintelor: respectând modelul
băț, țap, țigle, șorț, din caietul elevului.
țambal, respectând
modelul din caietul
elevului. Demonstrează în
caietul-model al elevului
modalitatea de realizare a
primului cuvânt. Verifică
rezolvarea cerinței
exercițiului anterior.
Corectează, pe parcursul
efectuării exercițiilor,
potențialele erori ale
elevilor și postura lor în
bancă.

4.Concluzii și Apreciază verbal prestația Află care sunt Află care sunt Află care sunt
realizarea elevilor pe durata lecției. opiniile învățătoarei opiniile învățătoarei opiniile învățătoarei
feedback-ului Conversează cu școlarii referitoare la gradul referitoare la gradul referitoare la gradul
adresând întrebări de lor de implicare și lor de implicare și lor de implicare și
tipul: Ce sarcini vi s-au reușită în rezolvarea reușită în rezolvarea reușită în rezolvarea
părut ușor de realizat? sarcinilor de lucru. sarcinilor de lucru. sarcinilor de lucru.
Dar difícil?Ce aspecte au Conversează cu Conversează cu Conversează cu
rămas neclare? pentru a dascălul, dascălul, dascălul,
favoriza autoevaluarea autoevaluându-se, autoevaluându-se, autoevaluându-se,
școlarilor. totodată, prin totodată, prin totodată, prin
formularea unor formularea unor formularea unor
răspunsuri la răspunsuri la răspunsuri la
întrebările acestuia: întrebările acestuia: întrebările acestuia:
Ce sarcini vi s-au Ce sarcini vi s-au Ce sarcini vi s-au
părut ușor de părut ușor de părut ușor de
realizat? Dar realizat? Dar realizat? Dar
difícil?Ce aspecte difícil?Ce aspecte difícil?Ce aspecte
au rămas neclare? au rămas neclare? au rămas neclare?

Bibliografie
Mihăilescu, M., Pacearcă, Ș., Dulman, A., Alexe, C., Brebenel, O., Comunicare în limba română-Caietul
elevului pentru clasa pregătitoare, Ed. Intuitext

S-ar putea să vă placă și