P. 1
Acte Necesare Grad de Handicap

Acte Necesare Grad de Handicap

|Views: 2,852|Likes:
Published by agneslory

More info:

Published by: agneslory on May 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/26/2013

pdf

text

original

D.G.A.S.P.C.

SIBIU -Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
ACT !CSA" DPU!" D#SA" INCADRARE ÎN GRAD deHANDICAP
$. dosar cu %ină& de 'ncopciat& cerere tip (modelul se ridică de la camera 15, parter, str Mitropoliei nr
sau de pe site!ul """#dasi$#ro)&
# scrisoare medicală - tip de la medicul de *amilie& 'n ori+inal ( modelul se ridică de la camera $,&
parter& str -itropoliei nr . sau de pe site-ul ///.dasi0.ro% completată inte+ral&
&# re*erat medical& de la medicul specialist& 'n ori+inal( modelul se ridică de la camera $,&
parter& str -itropoliei nr . sau de pe site-ul ///.dasi0.ro% completat inte+ral i după ca1 ș
avi1 psiholo+ic pentru persoanele cu a'ectare psi(ică&
)# documente medicale necesare e*aluării !reali+ate ,n con'ormitate cu criteriile medico !
psi(osociale emise prin ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al
ministrului sănătăţii publice nr.762/1.992/2007. -$ilete de ie.ire din spital, anali+e medicale,
altele% după ca+ sau la solicitarea speciali.tilor ser*iciului e*aluare comple/ă,
,. anchetă socială de la ser*iciul social al primăriei de domiciliu,
2. act de identitate - ori+inal %i copie xerox3
4. adeverin5ă de salariat - pentru salaria5i - 'n ori+inal3
6. deci1ie de pensionare (pensie limită de v7rstă sau pensie de invaliditate cu speci*icarea datei de
revi1uire) %i - pentru pensionari - 'n copie xerox3 copie după deci+ia de pensie medicală -pentru pensia
de in*aliditate%, copie după deci+ia de pensie administrati*ă -pentru pensia limită de *0rstă sau pensia de
urma.%, ade*erin1ă .oma2, ade*erin1ă salariat sau orice document care atestă *eniturile#
8. după ca1 adeverintă de elev sau după ca1 copie xerox a ultimei diplome de studii3
P"#G"A- 3 DPU!" D#SA" "IDICA" C"TI9ICAT
:U!I & -I"CU"I& ; 6;<=- $> -A"TI& ?#I; 6;<=- $<;<=
D.G.A.S.P.C. SIBIU -Serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap
ACT !CSA" DPU!" D#SA" INCADRARE ÎN GRAD deHANDICAP
$. dosar cu %ină& de 'ncopciat& cerere tip (modelul se ridică de la camera 15, parter, str Mitropoliei nr
sau de pe site!ul """#dasi$#ro)&
# scrisoare medicală - tip de la medicul de *amilie& 'n ori+inal ( modelul se ridică de la camera $,&
parter& str -itropoliei nr . sau de pe site-ul ///.dasi0.ro% completată inte+ral&
&# re*erat medical& de la medicul specialist& 'n ori+inal( modelul se ridică de la camera $,&
parter& str -itropoliei nr . sau de pe site-ul ///.dasi0.ro% completat inte+ral i după ca1 ș
avi1 psiholo+ic pentru persoanele cu a'ectare psi(ică&
)# documente medicale necesare e*aluării !reali+ate ,n con'ormitate cu criteriile medico !
psi(osociale emise prin ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al
ministrului sănătăţii publice nr.762/1.992/2007. -$ilete de ie.ire din spital, anali+e medicale,
altele% după ca+ sau la solicitarea speciali.tilor ser*iciului e*aluare comple/ă,
,. anchetă socială de la ser*iciul social al primăriei de domiciliu,
2. act de identitate - ori+inal %i copie xerox3
4. adeverin5ă de salariat - pentru salaria5i - 'n ori+inal3
6. deci1ie de pensionare (pensie limită de v7rstă sau pensie de invaliditate cu speci*icarea datei de
revi1uire) %i - pentru pensionari - 'n copie xerox3 copie după deci+ia de pensie medicală -pentru pensia
de in*aliditate%, copie după deci+ia de pensie administrati*ă -pentru pensia limită de *0rstă sau pensia de
urma.%, ade*erin1ă .oma2, ade*erin1ă salariat sau orice document care atestă *eniturile#
8. după ca1 adeverintă de elev sau după ca1 copie xerox a ultimei diplome de studii3
P"#G"A- 3 DPU!" D#SA" "IDICA" C"TI9ICAT
:U!I & -I"CU"I& ; 6;<=- $> -A"TI& ?#I; 6;<=- $<;<=
Nr# ########################4###########################
Pro5ram depunere acte3
C"" @ TIP :U!I SI -I"CU"I =6.<=-$>
de evaluare complexă
Domnule Director,
6u$semnatul-a% 777777777777777777777777777777777777##7#
domiciliat-ă% ,n ######################################################, str# ############################################ nr# ####, $l# ###, sc# #####, et# #####, ap# ######, 2ude1ul
#### 77777777777##, tele'onul 7777777# ###, actul de identitat #####
seria ######## nr# 7777##7#, CNP 8998998998998998998998998998998998998998
Declar că su$semnatul-a% ########################################################################################, domiciliat-ă%
,n ################### ########################################, str# ###################################### nr# ####, $l# ####, sc# #####, et# #####, ap# ######, 2ude1ul #################,
tele'onul ############################, act de identitate ##### seria #### nr# ###########CNP8998998998998998998998998998998998998998, am depus
actele ,n calitate de ################################################################################################77777777 #
solicit3
o e*aluarea ,n cadrul ser*iciului de e*aluare comple/ă a persoanelor adulte cu (andicap, ,n *ederea ,ncadrării ,ntr!un
5rad de (andicap#
o ree*aluarea ,n cadrul ser*iciului de e*aluare comple/ă a persoanelor adulte cu (andicap, ,n *ederea ,ncadrării ,ntr!un
5rad de (andicap#
o e*aluarea ,n cadrul ser*iciului de e*aluare comple/ă a persoanelor adulte cu (andicap, ,n *ederea pensionării ,n
temeiul art# 5: din ;e5ea nr# <&4=1= pri*ind sistemul unitar de pensii#
o e*aluarea ,n cadrul ser*iciului de e*aluare comple/ă a persoanelor adulte cu (andicap, ,n *ederea o$1inerii
certi'icatului de orientare pro'esională
o e*aluarea ,n cadrul ser*iciului de e*aluare comple/ă a persoanelor adulte cu (andicap, ,n *ederea admiterii intr!un
centru re+iden ial# ț
Ane/e+ la pre+enta cerere următoarele documente3
! copie de pe documentele de identitate>
! documente medicale3 ! re'erat stare pre+entă, de la medicul specialist>
! scrisoare medicală ! tip, de la medicul de 'amilie>
! copie după $ilete de ie.ire din spital>
! in*esti5a1ii paraclinice speci'ice a'ec iunii ț
! a*i+ psi(olo5ic pentru persoanele cu a'ectare psi(ică
! copie certi'icat de (andicap anterior
! anchetă socială de la ser*iciul social al primăriei de domiciliu#
! DUPA CAB3 copie după deci+ia de pensie medicală -pentru pensia de in*aliditate%, copie după deci+ia de pensie
administrati*ă -pentru pensia limită de *0rstă sau pensia de urma.%, ade*erin1ă .oma2, ade*erin1ă salariat sau orice document
care atestă *eniturile#
! DUPA CAB ade*erin ă colară -pt ele*i4studen i%, copie după ultimul act de studiu# ț ș ț
Data 6emnătura
#################
##7777777##############
:A DPU!"A D#SA"U:UI SU!T #B:IGAT#"II ACT: D ID!TITAT C! #"IGI!A: A:
TITU:A"U:UI DI DP#!!TU:UI
Doamnei4Domnului Director al DGA6PC al ?ude1ului 6i$iu#
777777777777777777777777777777777777777777777
S"EICIU: EA:UA" C#-P:FA A P"S#A!:#" ADU:T CU GA!DICAP @ C#-PA"TI-!TU:
SC"TA"IATU: C#-ISII D EA:UA" A P"S#A!:#" ADU:T CU GA!DICAP
Preluat 4 *eri'icat documente 3 777777777777

"9"AT -DICA:
Nr # ########################### Data##############################################
6u$semnatul Dr########################################################################medic primar4specialist cu
cod para'ă ################################################## propun e/perti+a persoanei cu
(andicap
###################################################################################CNP##################################################
cu domiciliul ,n ############################################# str# ######################################### nr #########
2udet4sector############################### de pro'esie##################################################################
an5a2at la#############################################################################################################################
Data i*irii (andicapului#######################################################################################################
Este ,n e*iden1ă de la data de##############################################################################################
Dia5nosticul clinic la data luării ,n e*iden1ă ######################################################################
Dia5nosticul clinic actual
!".
C"T
DIAG!#STIC ( se completea1ă cu maHuscule sau la computer) C#D B#A:A
(C.I.-.)
1#
#
&#
)#
E/amen o$iecti*#################################################################################################################
#################################################################################################################################################
#########################################################################################################################################
A 'ost internat4ă ,n spital@@%################################################################################################
#############################################################################################################################################
In*esti5a1ii clinice, paraclinice@@% ####################################################################################
###########################################################################################################################################
Aratamente urmate3 ############################################################################################################
#############################################################################################################################################
Plan de recuperare# #############################################################################################################
#############################################################################################################################################
Pro5nostic recuperator 777############################################################################################
6e a'lă ,n incapacitate temporară de muncă de la data de###################################################
MEDIC PRIMAR46PECIA;I6A
-para'aB.tampila unită1ii sanitare%
#
@@ 6E CDR ANEEA REFG;AAAE;E, HI;EAE;E DE IEIIRE DIN 6PIAA;
SCRISOARE MEDICALĂ

Nume ........................................ Prenume ................................................ Vârsta .............
I Anamneza
Antecedente personale
patologice .....................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
II. Diagnosticul medical generator de handicap
-
principal .......................................................................................................................................
.....
......................................................................................................................................................
-
altele ............................................................................................................................................
.....
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

III. Certificatele medicale actuale (se specifica nr., data, institutia emitenta si
numele medicului care a elierat
certficatul! ....................................................................................................................................
..................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
IV. Internari in spital
(data, institutia emitenta si diagnosticul la iesirea din spital!
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""".
V.Persoana
este deplasail# pentru e$aluare la %er$iciul de &$aluare Comple'# a Persoanelor
Adulte cu (andicap
nu este deplasail# pentru e$aluare la %er$iciul de &$aluare Comple'# a Persoanelor
Adulte cu (andicap
Data complet#rii ...........................

MEDIC DE JAMI;IE
-para'aB.tampila unită1ii sanitare%
P)I*+)IA ...........................................
Nr. .............,............
ANC(&-+ %.CIA/+
- model-cadru -

Data evaluarii ................................
Scopul efectuarii anchetei sociale este stabilirea statutului si a
contextului social in care persoana traieste.
I. PERSOANA EVALUATA
Numele ........................... prenumele ...........................
Adresa: str. .......................... nr. ..., bl. ..., sc. ... ap. .,
localitatea ........................., judetul ...........................,
sectorul .........., codul postal ......., telefon ......................
e-mail ...................,profesia ......................................,
ocupatia ..................................................................
Studii: fara; primare; gimnaiale; medii; superioare
Nr. !lase absolvite :...................................................
!.N."!.#."$.%."!.%.: seria ...... nr. ............., eliberat de
............... la data ......".....".........., valabilitatea: ..........,

!N#: %& %& %& %& %& %& %& %& %& %& %& %& %& %
S A A ' ' ( ( N N N N N !

!ertificat de incadrare in grad de handicap )anterior* nr. ........ din
................, gradul ................, codul handicapului ............,
valabilitatea certificatului: data de reviuire ...........................
Starea civila: necasatorit; casatorit; vaduv de la data .........; divortat
de la data ..............;
despartit in fapt; altele: ....................,
!opii: da " nu )daca da, completati tabelul de mai jos*:
+------------+---------------+------------------+--------------------+------
, Numele , #renumele , !N# , Adresa
-elefonul
-------------+---------------+------------------+--------------------+-----
+------------+---------------+------------------+--------------------+-----
+------------+---------------+------------------+--------------------+-----
+------------+---------------+------------------+--------------------+-----
.edic familie"curant ..........."........, adresa .....................,
)numele si prenumele*
telefonul ..................,
II. REPREZENTANT LEGAL
Numele ................................... prenumele ....................
!alitatea: sot"sotie; fiu"fiica; ruda, relatia de rudenie ................;
alte persoane ............................................................
..........................................................................
'ocul si data nasterii ..................."...............................
varsta ............................
Adresa ............................. ................................................
.....................,
-elefon acasa ..............., serviciu ..............., fax..............,
e-mail ..................................................................


/. AUTONOMIA SI STATUTUL FUNCTIONAL AL PERSOANEI
ACTIVITATI ZILNICE
Igiena corporala: fara ajutor;
incontinenta ocaionala
necesita ingrijire"ajutor::
- partial;
- integral.
Imbraca!"e#braca: autonoma;
dependenta de alta persoana:
- partial;
- integral.
Ser$ire %i &ranire: singura;
necesita ajutor:
- partial;
- integral.
Mobili#area: singura;
necesita ajutor"ingrijire:
- partial;
- permanent.
"i%po#ii$e 'ili#ae la (epla%are: fara dispoitive:
cu dispoitive:
- baston; - scaun rulant;
- cadru. - cadru;
- altele ........................
"epla%are in inerior'l loc'inei: singura;
necesita ajutor;
imobiliata la pat.
"epla%are in e)erior'l loc'inei: singura;
necesita ajutor partial;
depinde de altii.
Uili#area mi*loacelor (e com'nicare)telefon"alarma"sonerie*.: singura;
necesita ajutor;
depinde de altii
ACTIVITATI INSTRUMENTALE
Prepararea &ranei!+ranirea: singura;
necesita ajutor;
depinde de altii:
- la preparare;
- la servire.
Aci$iai go%po(are%i, singura;
la activitati usoare se descurca;
este incapabila )curatenie camera, spalat haine,vase etc.*:
- total;
- partial.
Ge%ionarea propriilor $eni'ri: stie;
necesita ajutor;
este incapabila.
E-ec'area (e c'mpara'ri: singura;
necesita ajutor;
depinde de altii.
Con-ormarea la recoman(arile me(icale: singura;
necesita doare si pregatire;
depinde de altii.
Uili#are mi*loace (e ran%por: singura;
numai insotita.
#articiparea la activitati pe timp liber: )asculta radio, viioneaa -0, citeste
etc.* Activitati realiate:
/.spontan
1.antrenat
2.nu poate"3ste indiferent
Mo( (e reali#are a in%r'ci'nilor:
isi poate aduce aminte si poate indeplini o secventa de instructiuni )o lista de
cumparaturi etc.*;
isi poate aduce aminte instructiunile si le poate indeplini mai tariu )un mesaj
de la locul de
poate urma o instructiune simpla care poate fi indeplinita atunci si in acel
loc.
.. EVALUAREA STATUTULUI SENZORIAL SI PSI+OAFECTIV AL PERSOANEI
Acuitate vizuala: acuitate viuala completa;
distinge fete si obiecte de dimensiuni mari;
cecitate relativa )se poate orienta, evita obstacole*;
cecitate absoluta )vede numai umbre si lumini*.
Comunicarea:
- vorbeste bine si inteligibil, foloseste un limbaj care poate fi inteles;
capabil sa ofere informatii exacte;
- unele dificultati in vorbire; lipsa claritatii si a fluentei )are tendinta de a
se balbai*, dar foloseste un limbaj care poate fi inteles;
- dificultati in vorbire, este inteles doar de cei care il cunosc bine;
- se foloseste de gesturi atunci cand vrea sa comunice;
- nu raspunde cand i se vorbeste, cu exceptia propriului sau nume.
Orientarea: fara probleme
deorientare:
- in spatiu;
- in timp;
- fata de alte persoane.
Memoria: pastrata; afectata partial; afectata in totalitate.
Probleme comportamentale: - persoana evaluata se raneste singura;
- agresiune fiica fata de altii;
- actiuni exagerate;
- distruge obiecte;
- are nevoie de multa atentie.
III. EVALUARE SOCIALA
A. Loc'ina: casa; apartament la bloc; alte situatii.
Situatia juridica a locuintei )proprietate personala etc.*..............
Situata la: parter; etaj; acces lift.
Se compune din:nr. camere .............; bucatarie; baie; dus;
4c: situat in interior"in exterior.
%ncalire: fara; centrala; cu lemne"carbuni; gae;cu combustibil lichid.
Apa curenta: da; rece" calda; alte situatii ........................
!onditii de locuit: - luminoitate: adecvata; neadecvata;
- umiditate: adecvata; igrasie.
%giena: adecvata; neadecvata.
Dotari: araga; masina de gatit; frigider; masina de spalat; radio;
televior; aspirator.
!oncluii privind riscul ambiental: ...................................
.........................................................................
/. Reea (e -amilie: traieste singur; cu sot"sotie; cu copii; cu alte rude; cu
alte persoane.
5 una dintre persoanele cu care locuieste este:bolnava; cu diabilitati"handicap;
dependenta de alcool;
5 este ajutat de familie:da;cu bani;cu mancare;activitati de menaj; nu;
5 relatiile cu familia sunt: bune; cu probleme; fara relatii;
5 exista risc de neglijare: da; nu
)daca da, specificati* ...................................................;
5 exista risc de abuare: da; nu
)daca da, specificati* ................................................
67 %nformatii relevante despre persoanele care locuiesc cu persoana evaluata
)numele si prenumele, gradul de rudenie, adresa, telefonul*;
Atentie8 0a"0or fi mentionata"mentionate persoana"persoanele care asigura
sprijinul si"sau ingrijirea persoanei evaluate.
01 PERSOANA "E CONTACT IN CAZ "E URGENTA,
Numele ............................... prenumele........................
!alitatea: sot"sotie; fiu"fiica; ruda, relatia de rudenie ..............
alte persoane ...........................
'ocul si data nasterii.................".................., varsta ....
Adresa ................................................................
-elefon acasa ..................serviciu ........... fax ...............
e-mail ...............................................................
C. Reea (e prieeni2 $ecini,
5 are relatii cu prietenii, vecinii: da; nu; relatii de intrajutorare;
5 relatiile sunt: permanente; ocaionale;
5 este ajutat de prieteni"vecini pentru: cumparaturi; activitati de menaj;
deplasare in exterior;
5 participa la: activitati ale comunitatii; activitati recreative;
5 comunitatea ii ofera un anumit suport: da; nu
Daca da, specificati: .................................................
". EVALUAREA SITUATIEI ECONOMICE,
venit lunar propriu, repreentat de )inscrieti sumele acolo unde este caul,
iar unde nu este caul se traseaa linie*:
5 pensie de asigurari sociale de stat ..................................
5 pensie pentru agricultori ............................................
5 pensie %.9.0.:. ......................................................
5 indemniatie pentru persoana cu handicap. ............................
5 pensie de urmas ......................................................
5 alocatie de stat pentru copii ........................................
5 alte venituri ............................. sursa ....................
$unuri mobile si imobile aflate in posesie:
...........................................................................
...........................................................................
E. REZULTATELE EVALUARII:
5 -ratamentul si ingrijirea socio-medicala se pot realia la domiciliul
persoanei: da; nu
Daca nu, se vor precia cauele:
..........................................................................
5 Nevoile identificate: /. ............................................;
1. ............................................................... etc.
5 9ferta locala de servicii poate acoperi urmatoarele nevoi identificate:
/. ..................... 1.............................etc
CONCLUZII SI RECOMAN"ARI:
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................


A%i%en %ocial, ........................................
Semna'ra ...............................................

.….. Data Semnătura ....... ...... nr.............. ………….referat stare prezentă............. . în vederea obţinerii certificatului de orientare profesională o evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. o evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap........ în vederea pensionării în temeiul art. ……………………………..........CNP|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|..... .... LA DEPUNEREA DOSARULUI SUNT OBLIGATORII ACTELE DE IDENTITATE ÎN ORIGINAL ALE TITULARULUI ŞI DEPONENTULUI Doamnei/Domnului Director al DGASPC al Judeţului Sibiu........... de la medicul specialist...... ..... ............ . de la medicul de familie..../.... et......... ...... adeverinţă salariat sau orice document care atestă veniturile.... .. telefonul ………………….................………………….. ........ ... ........investigaţii paraclinice specifice afecțiunii ........ ......... ……………………………………………………………………………………………………………………… SERVICIUL EVALUARE COMPLEXĂ A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP – COMPARTIMENTUL SECRETARIATUL COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP Preluat / verificat documente : ……………………………… ...... Anexez la prezenta cerere următoarele documente: ......... CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Declar că subsemnatul(a) ..... actul de identitat .........................scrisoare medicală . bl.... ... judeţul ........... seria ........copie certificat de handicap anterior ..copie de pe documentele de identitate...... ....... am depus actele în calitate de ....... nr... ...........tip... ... o reevaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap...... ap.................... et.. copie după ultimul act de studiu...................... în vederea încadrării într-un grad de handicap...... o evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap. str.................................... sc.... în vederea admiterii intr-un centru rezidențial............ seria ...anchetă socială de la serviciul social al primăriei de domiciliu........ ................ bl............…………………… ....DUPĂ CAZ: copie după decizia de pensie medicală (pentru pensia de invaliditate)..........30-14 Domnule Director. judeţul ..... nr............aviz psihologic pentru persoanele cu afectare psihică .. ....... domiciliat(ă) în ..Nr.. nr..... Subsemnatul(a) ………………………………………………………………………………………………....... ................ domiciliat(ă) în ..... CERERE – TIP de evaluare complexă Program depunere acte: LUNI SI MIERCURI 08.DUPĂ CAZ adeverință școlară (pt elevi/studenți)............ solicit: o evaluarea în cadrul serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap.documente medicale: ........... ... sc... copie după decizia de pensie administrativă (pentru pensia limită de vârstă sau pensia de urmaş).. str... 263/2010 privind sistemul unitar de pensii........ act de identitate .................. .. . telefonul ...........copie după bilete de ieşire din spital....................... .................. adeverinţă şomaj..........…......... în vederea încadrării într-un grad de handicap... 58 din Legea nr... ap....

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->