P. 1
Anexa 12_Memoriu_Galbena

Anexa 12_Memoriu_Galbena

|Views: 187|Likes:
Published by Carmen Paleacu

More info:

Published by: Carmen Paleacu on Sep 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2015

pdf

text

original

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l.

Cluj-Napoca

Pr.nr.482/2009 Faza:S.F.

Anexa nr.12 . Memoriu tehnic - Regularizare rau Galbena pe sectorul Densus-Hateg , jud. Hunedoara
BORDEROU A. PIESE SCRISE 1. Foaie de capăt 2. Borderou 3. Memoriu tehnic 4. Deviz general 5. Analiza cost-beneficiu 6. Principalii indicatori tehnico-economici ai investiŃiei 7. Avize si acorduri 8. Lista capacitati principale de lucrari 9. Deviz obiect 10. Lista volume totale de lucrari 11. Centralizator volume totale de lucrari 12. Imagini B. PIESE DESENATE 1. Plan de incadrare 2. Plan de ansamblu 3. Plan de situatie 4. Profil longitudinal 5. Profile transversale 6. SecŃiuni tip 7. Plan de situatie Acumulare Lacuri 8. Plan de situatie Acumulare Galbena 9. Longitudinal galerie de golire Acumulare Lacuri 10. Longitudinal galerie de golire Acumulare Galbena 11. Longitudinal ax baraj Acumulare Lacuri 12. Longitudinal ax baraj Acumulare Galbena 13. Plan de situatie Acumulare nepermanenta Galbena – varianta III 14. Longitudinal galerie de golire Acumulare nepermanenta Galbena sc.1:200000 sc.1:25000 sc.1:5000 pl. nr. 0 pl. nr. 1 pl. nr. 2-2.3

sc.1:20000/100pl. nr. 3 sc.1:200/100 pl. nr. 4-4.1 sc.1:100 sc.1:5000 sc.1:5000 pl. nr. 5-5.5 pl. nr. 6 pl. nr. 6.1

sc.1:100/100 pl. nr. 7 sc.1:100/100 pl. nr. 7.1 sc.1:200/100 pl. nr. 8 sc.1:200/100 pl. nr. 8.1 sc.1:10000 sc.1:200 pl. nr. 9 pl. nr. 9.1

Intocmit: ing. Dragos Gros -1-

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. Cluj-Napoca

Pr.nr.482/2009 Faza:S.F.

MEMORIU TEHNIC

CAP.I. DATE GENERALE 1.1. Denumirea investiŃiei: „Regularizare râu Galbena pe sectorul Densuş-HaŃeg” ,judeŃul Hunedoara. 1.2. Amplasament: Lucrările propuse sunt amplasate în albia minoră şi majoră a râului Galbena (cod cadastral IV-1.117.14.11), afluent de ordinul 3 al Mureşului (cod cadastral IV-1), pe teritoriul administrativ al: comunei Densuş cu satele Ştei, Densuş, al comunei General Berthelot (Unirea) cu satele Tuştea, Fărcădin, General Berthelot, oraşului HaŃeg şi Sântămăria Orlea, din judeŃul Hunedoara. 1.3. Ordonator principal de credite: Ministerul Mediului si Padurilor 1.4. Ordonator secundar de credite: AdministraŃia NaŃională ,,Apele Române” - AdministraŃia Bazinală de Apă Mureş. 1.5. Elaborator: s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l., Cluj-Napoca. CAP. II. INFORMAłII GENERALE PRIVIND PROIECTUL: 2.1. SituaŃia actuală şi informaŃii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului: AdministraŃia Bazinală de Apă Mureş – Serviciu Promovare InvestiŃii-Urmarire InvestiŃii 2.2. Descrierea investiŃiei: a) Tema, cu fundamentarea necesităŃii şi oportunităŃii investiŃiei Tema de proiectare În Programul de InvestiŃii al AdministraŃiei Bazinale de Apă Mureş pe anul 2009, este prevăzută investiŃia „Regularizare Râu Galbena pe sectorul Densuş-HaŃeg”, pentru combaterea efectelor inundaŃiilor provocate de precipitaŃiile abundente. Lucrările propuse constau din: sectorul Densuş – HaŃeg: regularizare albie, recalibrare, decolmatare, tăieri de coturi, protecŃii de maluri = 20km sectorul oraş HaŃeg: - dig de apărare amonte şi aval oraş - refacere apărări de maluri în intravilanul sectorului amenajat. SituaŃia actuală. Necesitatea şi oportunitatea investiŃiei Zona analizată aparŃine bazinului hidrografic Mureş (cod cadastral IV-1) pe Râul Galbena (cod cadastral IV-1.117.14.11), afluent al Râului Mare, pe sectorul cuprins în aval de confluenŃa cu pârâul Fierului (amonte de comuna Densuş) şi confluenŃa cu Râul Mare, pe o lungime de 20km. Râul Galbena traversează comunele Densuş, General Berthelor şi oraşul HaŃeg, situate în pitoreasca depresiune a HaŃegului, aşezări cu istorie pornind din antichitate, confirmată de descoperirile arheologice (obiecte din sec. IV î. Hr.), continuând cu epoca romană (în apropiere aflându-se Ulpia Traiana), epoca medievală când toată zona se afla sub stăpânirea voievodului Litovoi, continuându-şi existenŃa cu diferite perioade de înflorire, menŃionate documentar din anii 1247, 1360,

-2-

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. Cluj-Napoca

Pr.nr.482/2009 Faza:S.F.

1439 când localitatea HaŃeg devine oraş. În satul Densuş se află una dintre cele mai vechi biserici din România, construită pe ruinele unui castru din sec. IV, cu arhitectura si stilul construcŃiilor romane. Pe toată valea râului Galbena localităŃile păstrează construcŃii, biserici sau castele din sec. IV-XVII, monumente care completează peisajul deosebit al depresiunii HaŃeg, şi care fac zona de interes turistic deosebit. Râul Galbena face parte din peisajul natural al zonei, amenajarea lui pentru reducerea riscului la inundaŃii pentru localităŃi necesită un studiu complex care să includă lucrările hidrotehnice în mediul înconjurător. Cursul colectează o bogată reŃea hidrografică compusă din următorii afluenŃi principali cadastraŃi: • • de stânga: Răchitova, Livezii de dreapta: Fierului cu afluentul Lacuri, Poieni, Breazova, Pârâul de Câmp

Râul Galbena prezintă pe sectorul localităŃilor Densuş, Tuştea, Fărcădin, General Berthelot (fostă Unirea) până în oraşul HaŃeg o albie colmatată şi meandrată, cu maluri joase pe sectoare extinse cu sinuozitate accentuată. Capacitatea mică de transport pe traseul neamenajat duce la repetate deversări de maluri, cu inundarea gospodăriilor şi a terenurilor agricole situate în albia majoră a râului. Lucrările de amenajare existente pe curs cuprind un dig mal drept amonte de oraşul HaŃeg şi lucrări de reprofilare şi consolidare a malurilor în intravilanul oraşului, pe o lungime de 2,5km. Pe sectorul administrativ al oraşului HaŃeg, Râul Galbena prezintă două zone sensibile la creşteri ale nivelului apelor: în amonte de oraş (denumită Lunca de Sus – Fărcăşoane) în aval de oraş – parte şi pe zona administrată de comuna Sântămăria Orlea (denumită Lunca de Jos – Răstoacă). În zona amonte, la nivele crescute, sunt deversate malurile, inundând terenurile agricole după care, datorită configuraŃiei naturale ale terenului, viitura ajunge în oraş, ocolind sectorul amenajat. Aceeaşi situaŃie se observă şi în aval de sectorul amenajat, unde sunt inundate terenuri agricole. Pagubele înregistrate de primăriile localităŃilor afectate de inundaŃii, evidenŃiază necesitatea regularizării Râului Galbena. PAGUBE ÎNREGISTRATE
ANUL CALAMITĂłILOR 1998 1999 2000 19951996 21 66 2005 Nr. crt. OBIECTIVE U.M. Cant. totală 268 806 300 2 6 TOTAL PAGUBE PU lei 50,000 5,500 220 80,000 220,000 Valoare lei 13,400,000 4,433,000 66,000 160,000 1,320,000

1 2 3 4 5

Gospodării inundate Terenuri agricole inundate DC Fărcădin-Livezi afectat UnităŃi economice inundate DC Densuş-Ştei afectat

buc ha m buc km

10 84 300 2 6

1 393

236 258

5

-3-

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. Cluj-Napoca
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 DC 93 Poieni - zone rupte DC 93 Poieni -zone rupte PodeŃe afectate DC95 Ştei-Criva PodeŃe rupte Subsoluri de bloc inundate Fântâni inundate Dispensar uman HaŃeg inudat ICIL HaŃeg inudat Întreprindere privată forestieră inundată Liceul din HaŃeg inundat Şantierul ICF inundat Teren arabil extravilan inundat Străzi inundate Străzi avariate Linii electrice scoase din funcŃiune Pereu beton pe sectorul din intravilan HaŃeg Pod avariat Case inundate Linii electrice avariate Drum distrus DJ687G Drumuri inundate Drumuri avariate Poduri şi podeŃe distruse ml ml buc ml buc buc buc buc buc buc buc buc ha km km km mp buc buc m m km km buc TOTAL 450 120 6 630 2 450 120 6 630 5 35 74 1 1 1 1 1 200 30 1 5 200 1 11 500 100 3 2 21

Pr.nr.482/2009 Faza:S.F.
220 220 140,000 220 190,000 25,000 5,000 80,000 80,000 80,000 120,000 30,000 5,500 250,000 250,000 215,000 65 245,000 125,000 215 220 225,000 225,000 140,000 99,000 26,400 840,000 138,600 950,000 875,000 370,000 80,000 80,000 80,000 120,000 30,000 1,100,000 7,500,000 250,000 1,075,000 13,000 245,000 1,375,000 107,500 22,000 720,000 405,000 2,940,000 38,820,500

3 35 74 1 1 1 1 1 200 30 1 5 200 1 11 500 100 3 2 21

Valoarea pagubelor medii calculate pentru debitul cu o probabilitate de depăşire de Q5% Considerând un coeficient de dezvoltare pe an 0.05 pe an La nivel de dezvoltare mediu anual pe perioada 20 ani Valoarea pagubelor potenŃiale (pentru asigurarea Q5%) pe perioada de 20 ani. Valoarea investitiei investitia + (0.0337 x investitia) x 9.423 Eficienta investiŃiei

1,941,025.00 5,143,716.25 3,542,370.63 70,847,412.50 32,352,719 42,626,489.92 1.66

b). Scenariile tehnico-economice. 1. Descrierea zonei şi condiŃiile amenajării hidrotehnice Obiectivul investiŃiei - Propune realizarea lucrărilor de infrastructură pentru apărarea împotriva inundaŃiilor şi evitarea pagubelor produse pe teritoriul localităŃilor, cuprinzând:
-

regularizare, recalibrare, decolmatare, taieri de coturi, protecŃii de mal dig de aparare, amonte si aval oraş HaŃeg refacere aparari de mal in intravilanul sectorului amenajat

Lucrarile hidrotehnice sunt amplasate pe teritoriul localitatilor Densus, Tustea, Unirea, Farcadin si Hateg. Din studii se pot concretiza urmatoarele aspecte: Pe sectorul amonte, in zona comunei Densus si Berthelot, cursul prezinta o panta de 0,8-0,6%, albia minora având un traseu instabil in plan, favorizat de caracterul necoeziv al materialului din care -4-

s.c. AQUA PROCIV PROIECT s.r.l. Cluj-Napoca

Pr.nr.482/2009 Faza:S.F.

sunt constituite malurile. Malurile sunt joase, deversate la viituri, care au degradat albia. Sunt prezente eroziuni pe lungime extinse. Fenomenul de modificare a albiei, adâncire si respectiv ridicare a talvegului, este activ. Pe sectorul aval – zona oraşului Hateg – panta scade sub 0,5-0,4%, albia minora având un traseu instabil in plan cu divagari, colmatarea alterand cu adanciri in patul albiei. Vegetatia obtureaza sectiunea de scurgere. Zona centrala a oraşului Hateg cu lungimea de L=2,5km, este amenajata, dar necesita lucrari de decolmatare a albiei si reabilitare a consolidarilor existente, in urma expertizarii lor. Pe toata lungimea cursului din intravilanul orasului Hateg, s-a proiectat o sectiune de parapet din beton, pentru a apara localitatea de viituri cu debit Q1%. Alegerea criteriilor a) C1 – criteriul economic - C1.1 – costul de investiŃie şi cheltuielile de întreŃinere - C1.2 – costul efectelor secundare - C1.3 – criteriul „zero” b) C2 – criteriul social - C2.1 – estetică, peisaj - C2.2 – regimul populaŃiei în zona riverană - C2.3 – criteriul „zero” c) C3 – criteriul ecologic - C3.1 – indicele impactului global datorat soluŃiilor de amenajare-IGSA - C3.2 – indicele impactului global datorat soluŃiilor constructive-IGSC - C3.3 – criteriul „zero” d) C4 – criteriul „zero” 2. Ierarhizarea şi stabilirea ponderii criteriilor Pentru că zona este intens populată, criteriul cel mai important este cel social. Ponderile criteriilor principale
Criteriul economic-C1 social-C2 ecologic-C3 "zero"-C4 Total puncte Pondere C1 0 1 2 3 0.250 C2 2 2 2 6 0.500 C3 1 0 2 3 0.250 C4 0 0 0 0 0.00

Ponderile subcriteriilor lui C1
Criteriul investitii-C1.1 cost efecte secundare-C1.2 C1.1 1 C1.2 1 C1.3 0 0

-5-

50 0 0.00 Pr.1.3 Total puncte Pondere 2 3 0.afect-C3.3 0 0 0 0.4 Total puncte Pondere C3.3 Pondere in criteriu-p' 0. mijlocii şi a undelor de viitură (debite mari).250 0.amonte oraş HaŃeg: -6- .1 IGSC-C3. Stabilirea variantelor de amenajare În urma studierii întregului curs al Râului Galbena.Lucrari de regularizare cuprinzand reprofilarea albiei pentru scurgerea debitelor de calcul dupa o sectiune unica in albia minora sau dublu trapezoidala pentru zona indiguita.33 0.042 1 3.250 1 Subcriteriul investitii-C1. . a reliefului tranzitat (montan-depresionar).00 Ponderile subcriteriilor lui C3 Criteriul IGSA-C3.3 Total puncte Pondere C2.1 regim populatie-C2.1 IGSC-C3.083 0.2 grad afectare-C3.500 0.1 cost ef.r. L=20.17 C3.50 2 3 0.nr. Cluj-Napoca "zero"-C1. caracteristicile scurgerii debitelor mici.33 C3.50 0. a) Reprofilare albie Sector Densuş .1 0 2 2 0.stabilizarea malurilor si patul albiei .1 0 2 2 4 0.c.50 0. pornind de la sectorul superior (bazinul de recepŃie).2 estetic-C2.482/2009 Faza:S. Ponderile subcriteriilor lui C2 Criteriul estetic-C2.F. modul de amenajare a cursului s-a abordat în 4 variante: 3.secund-C1.333 0.lucrari de retentie a transportului aluvionar. AQUA PROCIV PROIECT s. sectorul mijlociu şi inferior.2 "zero"-C2.67 0.33 0.4 0 0 0 0 0.50 0.167 0. starea albiei minore şi a albiei majore.67 C2.s.125 0.3 0 0 2 2 0.2 2 2 4 0.2 gr.17 Pondere totala-p 0. Varianta 1: Lucrări de regularizare a albiei minore şi parŃial majore Recalibrare albie.125 0.l.2 2 2 2 6 0.000m .125 0.00 Centralizatorul ponderilor criteriilor si subcriteriilor Criteriul economicC1 social-C2 ecologicC3 TOTAL Pondere 0.3 "zero"-C3.1 regim populat-C2.33 C2.2 IGSA-C3.50 C3.

se prevede parapet din beton. Aval localitate – albie dublu trapezoidală – respectiv îndiguită pentru asigurarea debitului de Q5%+gardă – potrivit încadrării lucrărilor în clasa a IV-a de importanŃă. Pentru descarcarea apelor din incinta indiguita s-au prevăzut subtraversari (4 buc).482/2009 Faza:S.581.l. Pentru a asigura tranzitarea debitului cu probabilitatea de depasire Q1%.719 mii lei respectiv 7. Se propune consolidarea malurilor cu ziduri de sprijin din piatră zidită cu înălŃimea de h=2.544 mii euro.Densus şi pereu zidit cu înălŃimea de h=2.s.5km.c.0m.pe un traseu conservativ. Pentru uniformizarea pantei. în zona amonte – com. În zonele cu construcŃii pe mal (drum judetean). AQUA PROCIV PROIECT s. Sectorul central al oraşului HaŃeg a fost amenajat pe lungimea de L=2. a fost proiectata o sectiune de parapet din beton h=1. forŃe de antrenare).r. necesitând lucrări de reabilitare parŃială a consolidărilor existente şi decolmatarea albiei. şi praguri de retenŃie pentru stoparea fenomenului de transport de material tarat si de a reduce panta longitudinală. Lucrările de amenajare a cursului contribuie substanŃial la ansamblul peisagistic al aşezărilor. stabilitatea patului albiei (evitarea afuierilor) şi asigurarea cotei de fundare a lucrărilor longitudinale s-au prevăzut lucrări active: praguri de fund din anrocamente şi căderi cu înălŃimi reduse. consolidari a mal cu soluŃii corespunzătoare caracteristicilor scurgerii (viteze.0m pe cursul mijlociu şi aval. b) Sector oraş HaŃeg: Amonte localitate – albie dublu trapezoidală – respectiv îndiguită pentru asigurarea debitului de Q1%+gardă – potrivit încadrării lucrărilor în clasa a IV-a de importanŃă. dezvoltate în lungul cursului.352. dimensionată pentru debitul cu probabilitatea de depăşire Q5% si verificata pentru debitul cu probabilitatea de depăşire Q1% in intravilanul localitatii Densuş si Hateg . utilizata pe toata lungimea cursului in intravilanul orasului.F. Valoarea devizului general în varianta propusă este 32. pentru protecŃia taluzului.00m. a structurii geologice a terenului şi în armonie cu arhitectura zonei (spaŃiu limitat sau încadrare în amenajarea existentă). Reprofilare albie minoră. Pentru stabilitatea traseului albiei pe tot sectorul studiat (L=20km) şi evitarea eroziunilor şi meandrării periculoase a albiei. cu uşoare modificări.nr. realizarea secŃiunii de scurgere s-au proiectat lucrări pasive. Cluj-Napoca Pr. după o secŃiune trapezoidală pentru scurgerea debitelor lichide şi solide conform clasei de importanŃă a lucrărilor. -7- . respectiv clasa a IV-a. Pentru stabilizarea patului la cote impuse şi uniformizarea pantelor se vor executa prag-căderi din beton precum si praguri de anrocamente. Râul Galbena traversează centrul localităŃilor.

0m Pereu zidit h=2.00 5.s.3m Reabilitare pereu beton Reabilitare zid+subzidire Subtraversari Prag retentie Protectie vegetativa TOTAL UM 3 smc smc smc ha ha ml buc ml ml ml ml ml ml ml buc buc buc ml ml buc buc mp Cantitatea 4 1. DEVIZ OBIECT .l.0m Pereu zidit+parapet Parapet beton Prag anrocamente Cadere beton h=0.00 80.720.00 3.VARIANTA I .00 4.780.00 12.r.00 320.nr.5m Cadere beton h=0.00 6.00 152.00 18.09.990.2673lei Nr. jud.00 5.482/2009 Faza:S.000 PU lei/UM 5 Valoare(fara TVA) (lei) (euro) 6 7 TVA (lei) 8 Valoare(inclusiv TVA) (lei) (euro) 9 10 -8- . Cluj-Napoca Pr.500.00 6.5m Zid de sprijin piatra h=1.00 600.2009.00 10.00 1. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Denumire capitol de lucrari 2 Terasamente -excavatii albie Umpluturi in dig Umpluturi in mal Igenizare zona Defrisari Drum tehnologic Rampa acces Batardou Zid de sprijin piatra h=2.PROPUSA "Regularizare rau Galbena pe sector Densus-Hateg.c.1Euro=4.00 8. Crt.00 500.900. AQUA PROCIV PROIECT s.0m Zid de sprijin piatra h=1.50 2.00 500.00 210.000.Hunedoara" preturi la 15.00 12.00 300.F.

volum mort .debit evacuate prin conducta de golire q=153.m3 30.5% . STAS4273/83 si dimensionat conform STAS 4068/87 la debite de calcul Q2% si verificat la Q0. . A alt.0 mil mc) si verificata la W 0.viitura 0.0 mil mc) şi a bilantului hidraulic au rezultat urmatoarele volume caracteristice ale acumularii: .0mc/s . normala.5% mil.280 mil. Ipoteze de calcul 1.10 0.volum atenuare Q0.482/2009 Faza:S.28 W1% mil.debit evacuate descaractor ape mari Incadrarea lucrărilor Barajul se incadreaza in clasa a III de importanta cf.1 3 W2% mil.m 25. barajele se incadrează in categoria C.lac gol.nr. . SECłIUNE Râul [kmp ] [km] [%] Localitatea Sântămăria -Orlea SecŃiunea amonte confluenŃa cu Râul Mare 34 357 923-302 0.lac gol. împăd.F. atenuare cu golirile in functiune 2. AQUA PROCIV PROIECT s. γ coef.mc 10.27 S supr.mc .0 mil.. i panta med.volum de siguranŃă 0.0 357 Caracteristici privind scurgerea solidă în suspensie Q Râul m /s 3 q l/s · km 2 R kg/s r t/ha · an 0.r. Caracteristicile hidrografice ale Râului Galbena: Râul Galbena F km 2 H mdMN 680 L km 34.28 0.88 ρ g/m3 335 Galbena 2. sinuoz.m 20.l.mc 0. 1.95 Date privind cursul de apă şi bazinul hidrografic Elemente morfometrice L lung.viitura Q2% .0 3 W0.9 tcr ore 18 Ttot ore 88 γ 0. atenuare cu ambii evacuatori in functiune -9q=75.5% .0mc/s [%] [m] p proc.82 8.5% 347 Râul Din dimensionarea acumularii la viitura de calcul (W2%=20. Cluj-Napoca Pr.040 mil.5%=30. Conform NTLH21.c.5%.0 Ib ‰ 200 Ir ‰ 11.s.37 Caracteristicile scurgerii maxime – Debite maxime în regim natural SECłIUNE amonte confluenŃa cu Râul Mare Elemente morfometrice L (km) S (kmp) 34 357 Qmax [mc/sec] 1% 283 2% 227 5% 153 0.

s.descarcator in functiune nivel in lac 323. .00 347.nr.r.00 Q atenuat (m3/s) descarc.10 - .00 153.F. AQUA PROCIV PROIECT s. Cluj-Napoca Pr.00 120.50 325. ape mari 75.l.5% 227.00 227.00 total 153.00 Nivel lac mdM Atenuare (m3/s) 74.00 .c.482/2009 Faza:S.00 Galbena 323.50 (cota creasta descarcator) Rezultatele calculelor de atenuare în Acumularea nepermanenta Galbena: Probabilit Acumulare atea de depăşire % 2% 0.00 Q natural (m3/s) golire 153.

482/2009 Faza:S.lucrari minore Nota primara 9 3 Nota normalizata 0.474 0.2-costul efectelor secundare.158 Daca se elimina V3.2-regim populatie. note primare prin apreciere Variante V1 V3 . Cluj-Napoca Pr. note primare Variante V1 V3 . rezultatele sunt Variante V1 Nota primara 9 Nota normalizata 0.95 Nota primara 0.563 Criteriu C2.617795 Nota normalizata 0. note primare.lucrari minore Nota primara 8 2 Nota normalizata 0.017067 Nota normalizata 0. prin apreciere .046256 0.r.95 46581284. AQUA PROCIV PROIECT s.491466 0.F.1-estetic.nr.491466 0.617795 Criteriu C1. prăbuşiri de maluri cu afectarea construcŃiilor riverane) pe perioada de 20 ani.88 Nota primara 0.500 Criteriu C3.017067 Criteriu C2.046256 0.1-investitii.111 Daca se elimina V3. note primare prin apreciere Variante V1 V3 .lucrari minore Valoarea investitiei 1617635.lucrari minore Valoarea investitiei 32352719 1617635.s.66ori mai mari decât costul investiŃiei – varianta I – ceea ce justifică realizarea amenajării hidrotehnice.11 - . rezultatele sunt Variante V1 Nota primara 8 Nota normalizata 0. Costurile efectelor secundare (eroziuni.925127 Nota normalizata 0. note primare Variante V1 V3 . sunt însă de 1.444 0. rezultatele sunt Variante V1 Valoarea investitiei 32352719 Nota primara 0.l.3-grad de afectare al ecosistemelor existente.925127 Daca se elimina V3.c. NOTAREA VARIANTELOR PE CRITERII Criteriu C1.

lungimea sectorului afectat este L=20000m=35.albie naturala-Sn=20120/15500=1.778 0.11 V2 5 20.333 0.00 L x Ic x w2 x 10-4 1. 1<Qm<5.381 Pr. .5 20 871.5 6 2 0 12 2 0 4 26.r.5 20 871.albie amenajata V2-S2=20000/15500=1.538 0.29.482/2009 Faza:S.244.T=20ani b)i=intensitatea impactului ecologic=1varianta"zero" 1)pierderea sinuozitatii -Ldesfasurata=20000m.0. rezultatele sunt Variante V1 V2 Nota primara 7 6 Nota normalizata 0. AQUA PROCIV PROIECT s.462 Centralizatorul costurilor ecologice si al indicilor impactului global pentru variante de amenajare hidrotehnica a raului Indicele global 1 Subindicii 2 3 l-lungimea tronsonului amenajat w-latimea la ras a albiei minore A-coeficient al caracteristicilor tronsonului R-coeficient al rangului fluvial L=l/wAR I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I1+I2+I3…+I8 ani L x I x T x w 2x 10-4 V1 4 20. Llinie dreapta=15500m .0.11 10 711.nr.000 18 4 4 17.30. .11 10 1. Daca se elimina V3.s.29.R=2.12 - .l. diferenta de sinuozitate intre situatia dupa amenajare si cea naturala . rau categoria I.albie amenajata V1-S1=20000/15500=1. masurata in multipli w IGSA indicele impactului global datorat solutiilor de amenajare I-coeficientul total de intensitate ICSC indicele impactului global datorat solutiilor constructiva T-durata de remanenta Calcul ICSA lc Calcul IGSC 1. fara interes ecologic durata de remanenta -T=20 ani A=4.R.F.44 V0 6 Lungimea tronsonului analizat.5 6 2 0 12 2 0 4 26. rangul fluvial este 8.778 0.27%.T-sunt comuni pentru toate variantele lungimea sectorului de curs (se considera L=56700.c.00 a)Coeficientii A.000 18 4 4 17. Cluj-Napoca Variante V1 V3 . rezulta A=4.lucrari minore Nota primara 7 8 Nota normalizata 0.

I7V1=I7V2=0 .conform tabel nr.nr.I5V1=I5V2=12 .00080 0.5-14.000573 0.363636 Nota normalizata 0.997795 Criteriu IGSC-indicele impactului global datorat solutiilor constructive Variante V1 V2 Nota primara 0.l.I6V1=I6V2=2 .2 6)alterarea stabilitatii substratului .I8V1=I8V2=4 .13 - .I4V1=I4V2=0 .99780 Nota normalizata 0.000573 0.r.482/2009 Faza:S. Dyb=16.5 .63636 0.636364 0.a2=1.000802 0.I2V1=I2V2=6.I1V2=0.2=2.5.a1=1. rezulta . .conform grafic 8 8)numarul de obstacole artificiale .001403 0.c.363636 Criteriu IGSC-indicele impactului global datorat solutiilor constructive Variante V1 V2 V3 .3.conform grafic 9 Pr. 3)perioada de revenire a debitului de umplere a albiei medii este 20 ani -I 3V1=I3V2=2.F. 5)alterarea structurilor de adapost: . I1V1=0. 4)reducera latimii de curgere la debite lunare minime .s.conform grafic 7 7)pierderea de latime inundabila .000328 0.000328 0.latimea scurgerii la etiaj nu se modifica. AQUA PROCIV PROIECT s.636364 0.36364 Nota normalizata 0.999099 Criteriu IGSA-indicele impactului global datorat solutiilor de amenajare Variante V1 V2 Nota primara 0.00140 0.lucrari minore Nota primara 0.lucrari minore Nota primara 0.363636 Calculul punctajelor Pondere p Varianta 1 Nota Np1 normali zata Varianta 2 Nota Np2 normali zata Varianta 3 Nota Np3 normali zata Criteriul Pondere Subcriteriul . 2)reducerea spatiului de libertate SL=12w-8w=4w .636364 0. Cluj-Napoca .999099 Nota normalizata 0. Criteriu IGSA-indicele impactului global datorat solutiilor de amenajare Variante V1 V2 V3 .

125 0.308 0.000 0.116 0.079 0.000 0.1 regim populat-C2.077 0 0.333 0.563 0.250 1 Rezultatele rapoartelor Criteriul Econom ic-C1 SocialC2 Ecologic -C3 TOTAL Subcriteriul investitii-C1.2 estetic-C2.015 0.017 0.125 0.857 0.042 1 0.14 - .148 0.046 0.287 0.167 0.080 0.500 0.750 0.1 cost ef.381 0.022 0.2 gr. 0.3 Pondere p 0.r.026 0.045 0.999 0.2 estetic-C2.061 0.1 IGSC-C3.000 0.053 0.116 0.nr.048 0 0.675 0.002 0.061 0.493 Np2 0.3 Np1 0.000 0.167 0.619 1 0. AQUA PROCIV PROIECT s.022 0.s.364 0. Cluj-Napoca investitii-C1.491 0.000 0.014 0.012 0.125 0.afect-C3.035 0.778 1.148 0.026 0.167 0.111 1.094 0.073 0.125 0.2 gr.079 0.148 0.061 0.250 0.000 0.1 cost ef.778 1.378 Np1/Np1 1 1 1 1 1 1 1 1 Np2/Np1 0.030 0.167 0.125 0.571 0.000 0.768 .998 0.313 Np2/Np3 0.006 0.482/2009 Faza:S.004 0.F.250 0.030 0.080 0.333 0.3 Np1 0.014 0.000 0.500 0.250 1 Calculul punctajelor fara varianta "zero" Criteriul EconomicC1 Social-C2 Ecologic-C3 TOTAL Pondere Subcriteriul investitii-C1.000 0.077 0.048 0.016 0.037 0.042 1 Varianta 1 Nota Nota normalizata ponderala Np1 0.001 0.083 0.333 0.333 4.073 0.061 0.286 Pr.1 regim populat-C2.afect-C3.143 1.afect-C3.438 0.2 gr.002 0.secund-C1.000 0.1 IGSC-C3.2 gr.405 Np1/Np1 1 1 1 1 1 1 1 1 Np2/Np1 0.015 0.2 IGSA-C3.111 0.929 Np3/Np1 20.afect-C3.500 0.636 0.c.538 0.287 Np3 0.001 0.016 0.2 IGSA-C3.444 0.000 0.000 0.364 0.083 0.125 0.061 0.493 Varianta 2 Nota Nota normalizata ponderala Np2 0.474 0.796 2.083 0.2 estetic-C2.006 0.636 0.000 0.308 Np2 0.045 0.333 0.3 0.618 0.382 0.secund-C1.secundC1.500 0.250 1742.secund-C1.368 0.083 0.125 0.364 0.1 IGSC-C3.148 0.571 0.094 0.1 cost ef.000 0.1 regim populatC2.378 0.1 IGSC-C3.001 0.004 0.167 0.158 0.000 0.012 0.000 0.125 0.444 0.491 0.fara varianta "zero" Criteriul Economic-C1 Social-C2 Ecologic-C3 TOTAL Subcriteriul investitii-C1.000 0.571 0.571 0.222 711.031 28.061 0.029 0.708 Rezultatele rapoartelor.000 0.1 regim populat-C2.925 0.2 IGSA-C3.001 0.2 estetic-C2.000 0.053 0.037 0.619 1.405 Economic -C1 Social -C2 Ecologic -C3 TOTAL 0.l.2 IGSA-C3.167 0.1 cost ef.

nefiind ocupate terenuri particulare. vechi aşezări atestate între 1241-1420.DirecŃia Apelor Mureş şi ale primăriilor. Întreg ansamblu geografic conferă locurilor un peisaj de o frumuseŃe rară.5-3m faŃă de patul albiei.15 - . Retezat. din judeŃul Hunedoara.000 . cu înălŃimea de 1. fiind zonă cu densitate mare din punct de vedere al obiectivelor turistice. inclusiv a peisajului şi conservării convenabile a ecosistemelor sunt decisive. AQUA PROCIV PROIECT s. situaŃie impusă de deschiderea redusă a luncii şi înclinaŃia pronunŃată a versanŃilor. ConstrucŃiile (drumuri. c). afectării populaŃiei. SituaŃia ocupărilor definitive Amenajarea va fi amplasată pe terenuri aflate în administrarea AdministraŃiei NaŃionale “Apele Romane”. General Berthelot. Concluzii: a) În cazul comparării a celor 4 variante se pot face următoarele comentarii: Zidurile de sprijin s-au prevăzut în localitatea Densus.se recomandă adoptarea soluŃiei din varianta V1. la contactul dintre CarpaŃii Meridionali şi CarpaŃii Occidentali. Lucrările de amenajare a albiei sunt amplasate în albia minoră şi majoră a râului Galbena.1. LocalităŃile riverane Râului Galbena sunt situate în depresiunea intramontană HaŃeg-Pui.F. al comunei General Berthelot (Unirea) cu satele Tuştea. Cluj-Napoca Pr. b) Statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat. pe suprafaŃa de aproximativ 72.nr. s-au dezvoltat în ultimele decenii pe cursul Râului Galbena şi a afluenŃilor.14. DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI: a) Zona şi amplasamentul Lucrările propuse sunt amplasate în albia minoră şi majoră a râului Galbena (cod cadastral IV-1. Densuş. Studii topografice: La baza elaborării documentaŃiei au stat studiile topografice materializate prin: . Fărcădin.3. b) În cazul comparării a două variante. cu costuri de investiŃie considerabil mai mici. comunicând cu Depresiunea Hunedoara. .plan ansamblu sc.11) pe teritoriul administrativ al: comunei Densuş cu satele Ştei.482/2009 Faza:S.r. Caracteristicile generale ale amplasamentului : c. LocalităŃile. cu Depresiunea Petroşani şi culoarul Bistra prin pasuri sau porŃi. existenŃa construcŃiilor în zona malurilor nepermiŃând executarea altor tipuri de consolidări de mal. se pot face următoarele comentarii: . clădiri) pornesc din imediata vecinătate a malurilor.c. 2.s.varianta V1 este net mai avantajoasă.000m2.l. 1:25. pe prima terasă a luncii.117. admiŃând că amenajarea se realizează în orice caz. avantajele datorate soluŃiilor constructive. înconjurate de MunŃii Şureanu. Poiana Ruscă. oraşului HaŃeg şi Sântămăria Orlea.

plantaŃii şi amenajarea terenurilor. argile cenuşii şi violacee paleogene.2. Cristalinul autohton (danubian) este întâlnit în Poiana Ruscă. Şisturile cristaline ce constituie pânza getică sunt suprapuse de structuri sedimentare. cea ce . tectono-erozivă. frecvent pseudo gleizate. Sunt necesare lucrări de eliminare a excesului de apă prin crearea de canale. brecii) şi mezozoice (gresi. Cluj-Napoca Pr. c. 1:200/100 Din punct de vedere seismic. oprirea eroziunilor. datorate pantei pronunŃate a versanŃilor şi a vitezei mărite de pragare în aval. calcare).profil longitudinal . Această unitate geomorfologică. .nr. inundând lunca şi datorită configuratiei terenului si a construcŃiilor.profile transversale c.3.c. AQUA PROCIV PROIECT s. amplasamentele se suprapun pe două mari unităŃi tectonostructurale: autohtonul danubian şi pânza getică. situată în zona de contact a CarpaŃilor Meridionali cu cei Ocidentali. Sectorul inferior păstrează caracteristica timpului redus de concentrare a viiturilor.conglomerate. Din punct de vedere geologic. şisturi argiloase. Prima zonă este alcătuită din şisturi cristaline. conform Reglementării tehnice Cod de proiectare seismică – Partea I – P100-1/2006. Depresiunea este una intramontană.000/100 sc. Depresiunea HaŃeg se caracterizează prin prezenŃa solurilor brune podzolite şi podzolice argilo-iluviale. FormaŃiuni permo-carbonifere (conglomerate. peste care se suprapun formaŃiuni sedimentarmezozoice. fapt ce conduce la deversări frecvente ale malurilor şi inundarea localităŃilor şi terenurilor agricole din luncă.plan de situatie . zona studiată se caracterizează prin valoare de vârf a acceleraŃiei terenului pentru proiectare ag=0.4. 1:20. în special calcare jurasice. mai ales în Poiana Ruscă. la poalele de Sud-Est ale munŃilor Poiana Ruscă.Geologia Râul Galbena este situat în vestul depresiuni HaŃeg-Pui.F. gresii.08 având intervalul mediu de recurenŃă IMR=100ani.7 sec. Stratigrafia zonei este alcătuită din pietrişuri şi nisipuri holocen superioare şi din brecii. Zona seismică sc.s. Au fost delimitate două zone: zona cristalină mezozoică şi zona sedimentar vulcanică.r. 1:5. alcătuită dintr-un relief deluros.16 - . retragerea se produce in 3-4zile. CondiŃiile locale de teren sunt descrise de o valoare a perioadei de colŃ de colŃ Tc= 0.000 sc. c. Hidrologia: Regimul de scurgere şi atenuare Bazinul hidrografic al râului Galbena se încadrează în tipul carpatic cu 2 subunităŃi: Sectorul superior şi mijlociu are perioadele de formare a viiturilor în lunile de primăvară cu timpi reduşi de concentrare a viiturilor pe albia râului. constituie învelişul sedimentar al cristalinului. muncei şi dealuri se prezintă ca şi un golf depresionar.482/2009 Faza:S.l.

67 0.37 com.20 W1% mil.27 S supr. împăd. Fierului amonte confluenŃă pârâu Poieni amonte confluenŃă v.7 Ib ‰ 200 Ir ‰ 11.nr.28 W1% mil. Densuş Galbena com.r. A alt. i panta med.65 h1% mm 40 Caracteristici privind scurgerea solidă în suspensie Q Râul Galbena m3/s 2.53 0.4 1.28 1.s.4 h1% mm 60 Râul Galbena aval confluenta cu parau Fierului F km2 H mdMN L km Ib ‰ Ir ‰ tcr ore Ttot ore γ W1% mil. Caracteristicile hidrografice ale Râului Galbena: Râul Galbena F km2 340 H mdMN 680 L km 29.F. Cluj-Napoca Pr.22 3.88 ρ g/m3 335 Date privind cursul de apă şi bazinul hidrografic Elemente morfometrice L lung. General Berthelot Sântămăria .l.7 1.47 0.c.9 10 30 0.25 0.m3 1. punând în pericol chiar viaŃa. 1.82 q l/s · km2 8. Pârâul de Câmp amonte confluenŃa cu Râul [kmp ] [km] [%] 8 12 20 21 23 34 12 60 114 166 279 357 923-497 923-410 923-368 923-364 923-348 923-302 0. SECłIUNE Râul Localitatea SecŃiunea amonte confluenŃa cu v.482/2009 Faza:S.43 0.10 0.95 r t/ha · an 0.49 0.17 - [%] [m] p proc. sinuoz.28 R kg/s 0. Răchitova amonte confluenŃă v.9 tcr ore 18 Ttot ore 88 γ 0.28 0.28 1.43 0.2 1.m3 20. .57 0.27 0.10 50 Paraul Lacuri F km2 42 H mdMN 535 L km 27 Ib ‰ 68 Ir ‰ 52 tcr ore 10 Ttot ore 30 γ 0.m3 h1% mm 60 435 10 50 11. AQUA PROCIV PROIECT s. Breazova amonte confluenŃă v. γ coef. produce grave pagube locuitorilor din zonele afectate.

Stratul de zăpadă are o grosime de 50-60cm in depresiune si de 80-100mm pe culmi. la poalele munŃilor. Fierului v.43 0.36 1. Clima şi fenomenele naturale specifice Zona de studiu se încadrează în Depresiunea HaŃeg. Răchitova amonte confluenŃă v. izolat pâlcuri de stejar pufos.37 0. În această depresiune apar fenomene de inversiuni termice.r. Fierului v. Fierului amonte confluenŃă pârâu Poieni amonte confluenŃă v.53 0.6. unde este specifică clima temperat continentală. Vitezele în zonele montane sunt de 45-50m/s.24 0. Vanturile prezintă o mare diferenŃiere teritorială conditionata de particularitatile create de treptele reliefului care modifică curenŃii din vest. Densuş com. Densuş com. AQUA PROCIV PROIECT s.1 143 153 51.482/2009 Faza:S. Pârâul de Câmp com.33 1.73 0. în zonele mai înalte păduri de fag în amestec cu molid şi brad.9 10% Galbena 227 118 AFLUENłI v. Densuş com.l. VegetaŃia şi fauna VegetaŃia cuprinde: păduri de foioase. O varietate de plante .44 0.5. c. Breazova v.9 115 159 264 283 96. în luna iulie în zona HaŃeg este de 80-100mm si de 30-100mm in luna ianuarie. valoare ce justifică desele viituri formete in B. Livezii amonte confluenŃa cu Râul Mare amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena Elemente morfometrice L (km) S (kmp) 8 12 20 23 34 9 11 14 29 19 12 60 114 312 357 42 38 51 113 27 Qmax [mc/sec] 1% 49.41 0. Valoarea medie a precipitaŃiilor. Breazova v. Cantitatile medii anuale de precipitatii sunt cu valori intre 600mm in depresiune si 1400mm pe culmile montane.09 1. Pârâul de Câmp c. al râului Galben.H.c. gorun. AFLUENłI amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena amonte confluenŃă Galbena 9 11 14 29 19 42 38 51 113 27 890-497 880-410 840-366 1542-364 960-348 0. Cluj-Napoca -Orlea v. tei.2 86. amestecuri de fag.nr.1 2% 5% 27 62. Poieni v.2 1. Densuş Mare Pr. Răchitova v. Densuş com.00 Caracteristicile scurgerii maxime – Debite maxime în regim natural Râul SECłIUNE amonte confluenŃa cu v.s. Poieni v.26 1. Răchitova v.F.30 0.26 0.18 - . Frecventa vanturilor vestice este de aproximativ 15% iar a celor din NV si N sunt de 12-14%. având etajare pe verticală şi caracterizată prin precipitaŃii neuniform repartizate.

lipan. a Legii nr. Respectând prescripŃiile stasului STAS 9268-89. . Incadrarea lucrărilor În conformitate cu STAS 4273/1983 si in concordanta STRATEGIA NATIONALA DE MANAGEMENT AL RISCULUI LA INUNDATII PE TERMEN MEDIU SI LUNG. corbul. .Mureş.02. medicinale şi fructe de pădure îmbogăŃeşte vegetaŃia zonei. cinteza.r. roşioară. Regularizarea cursului va fi încadrată în planurile de amenajare complexă a bazinului şi se vor respecta următoarele prevederi generale: . care să permită scurgerea liberă a apelor. c. Râurile sunt populate cu clean. Păsări din zonă: piŃigoiul. ursul. mreană. coŃofana. lucrările preconizate a se realiza se încadrează în clasa a IV-a de importanŃă.realizarea în etape a lucrărilor hidrotehnice. stăncuŃa. Cluj-Napoca Pr. .2008 şi au ca scop: . gaiŃa.minimizarea afectării echilibrului ecologic.F.H. căpriorul.c. fazanul. veveriŃa.lucrările de amenajare se încadrează în schema directoare de amenajare şi management al B. privighetoarea. pescăruşul.10/1995 şi Ordinul 1163/2007. potârnichea. alături de care apar specii statornicite de curând în zonă: raŃa sălbatică. sitarul. . ieruncă. scorŃarul.2010. .s. pisica sălbatică. grangurul. păstrav în amonte. cioara de semănătură. Fauna este specifică depresiunilor intra-montane carpatine: cerbul lopătar. versiunea 5/03. scobar.asigurarea scurgerii debitelor mari în albia minoră. râsul.protejarea mediului şi conservarea biodiversităŃii.nr. AQUA PROCIV PROIECT s. Conform HG 766/1997.evitarea gradului de artificializare a cursului de apă prin uşoare modificări ale geometriei albiei. realizată după un traseu stabil.7.482/2009 Faza:S. mistreŃul. Dimensionarea lucrărilor se va face la debitul maxim cu probabilitatea de depăşire Q5% iar verificarea lucrarilor se va face la debitul maxim cu probabilitatea de depăşire Q1% pentru intravilanul localitatilor Hateg si Densus.l. . modificările aduse traseului sunt în armonie cu tendinŃele naturale de evoluŃie a cursului şi capacitatea de regenerare a lumii vii. dihorul. bizamul. d) Caracteristicile principale ale soluŃiilor proiectate Lucrările de amenajare a albiei cursului de apă Galbena respectă criteriile şi principiile de evaluare a soluŃiilor tehnice de proiectare în conformitate cu Normativul NTLH-001/oct.stabilizarea şi consolidarea malurilor cu lucrări din piatră pentru apararea construcŃiilor adiacente. iepurele. lucrările propuse pentru amenajarea Râului Galbena vor fi corelate cu lucrările hidrotehnice existente sau prevăzute în zonă şi în întreg bazinul hidrografic Mureş. construcŃiile proiectate sunt de categoria normală C.19 - .

000m L= 5.20 - . amplasate în albie Diguri de aparare longitudinale CapacităŃi totale de lucrări: - regularizare albie zid de sprijin piatra h=2.r.lucrări conservative.400m 4 buc. să fie cuprinse în special variante ale amenajărilor care îmbogăŃesc şi înfrumuseŃează peisajul. cu caracter activ. REZISTENłA. b). cu caracter pasiv Praguri si caderi . verificând capacitatea albiei naturale şi caracteristicile unei secŃiuni stabile.0m zid de sprijin piatra h=1. - reglementările tehnice privind asigurarea durabilităŃii. vor fi prevăzute: Lucrari de recalibrare .0m consolidare mal-pereu zidit + parapet parapet beton cadere beton h=0. traseul albiei naturale şi nu modifică esenŃial elemente hidraulice şi morfometrice ale acesteia Consolidari-lucrări conservative.l. 5 buc. pe . în general.s.c.F. s-au efectuat calcule de dimensionare a secŃiunii. DINAMICE.5m zid de sprijin piatra h=1. în lungul căilor de comunicaŃie. STABILITATEA LA SARCINI STATICE.nr. Cluj-Napoca Pr.5m prag de fund anrocamente reparatii zid de sprijin reparatii pereu dale beton indiguiri subtraversari DN800 prag retentie L=20.0m consolidare mal-pereu zidit h=2. conform STAS 9268-89.990m L= 300m L= 210m L=12.3m cadere de beton h=0. SEISMICE.se prevăd pentru consolidarea si stabilizarea malurilor. 6 buc. L=80m L=500m L=4.pentru a asigura tranzitarea debitului de calcul cu probabilitate de depăşire de Q1% si Q5%. precum şi în zonele turistice Pentru regularizarea albiei minore. Lucrări pasive sau longitudinale .482/2009 Faza:S.lucrări submersibile. funcŃionalităŃii şi calităŃii construcŃiilor - sistematizarea teritorială din punct de vedere al dezvoltării social-economic şi al potenŃialului turistic - la încadrarea în mediul riveran. TEHNOLOGIILE PREVAZUTE PENTRU EXECUłIE a) Regularizare albie – L=20. 10 buc. în care albia regularizată urmăreşte. AQUA PROCIV PROIECT s. siguranŃei în exploatare.000m .900m 12 buc.780m L= 500m L=3. în special la traversarea localităŃilor.

F.Sectiune tip – zid de sprijin de greutate din piatră brută (h=1.80m si se va realiza pe tronsoane de maxim 1.90x1. Pentru colectarea apelor din incinta şi evacuarea lor.00 m distanta. . parament vertical interior prevăzut cu filtru invers si geotextil de filtrare drenare şi 5:1 spre apă.00 m distanta.21 - .30m.Pentru apărarea taluzelor s-a proiectat o consolidare alcătuită din pereu zidit din piatră pe reazem din beton.80/1. în zone expuse eroziunilor. cu lăŃimea la coronament de 0. pe fundaŃia din beton ciclopian clasa C12/15 cu adîncimea de fundare 0. Pentru colectarea apelor din incinta şi evacuarea lor. după o secŃiune trapezoidală.5m) – L=300m -. iar coronamentul se va executa cu rebord din beton şi parapet metalic. sectoarele de curs cu constructii pe mal. .Sectiune tip – zid de sprijin de greutate din piatră brută (h=1. încărcări din construcŃii (civile sau drumuri) şi vitezele debitelor din râu şi forŃe de antrenare.80/1. pe fundaŃia din beton ciclopian clasa C12/15 cu adîncimea de fundare 0. b. proiectat din zidărie de piatră rostuită.c.990m -. la incastrarea pragurilor. expuse pericolului distrugerii. Paramentul spre apă se va rostui cu mortar de ciment marca M100. completarea lucrarilor existente. proiectat din zidărie de piatră rostuită.00m intre ele.se aplica pe sectorul din intavilanul orasului Hateg pentru punerea in siguranŃa a zidurilor si perelor existente. Paramentul spre apă se va rostui cu mortar de ciment marca M100. cu lăŃimea la coronament de 0.să reziste la forŃele rezultate din încărcarea consolidării. . parament vertical interior prevăzut cu filtru invers si geotextil de filtrare drenare şi 5:1 spre apă.10m (talpă înclinată) şi lăŃimea de 1. AQUA PROCIV PROIECT s. • Reazemul îndeplineşte următoarele condiŃii: . Pentru colectarea apelor din incinta şi evacuarea lor.70m (talpă înclinată) şi lăŃimea de 1.s.00 m. s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse la 2. iar coronamentul se va executa cu rebord din beton şi parapet metalic. cu lăŃimea la coronament de 0. SecŃiunea de beton pentru subzidire este de 0. b. pe fundaŃia din beton ciclopian clasa C12/15 cu adîncimea de fundare 0.0m) – L=5. concomitent pe mai multe tronsoane. proiectat din zidărie de piatră rostuită.0m) – L=210m -.10m.0m) – L=12. insa nu la o distanta mai mica de 10. parament vertical interior prevăzut cu filtru invers si geotextil de filtrare drenare şi 5:1 spre apă.00 m distanta. s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse la 2.482/2009 Faza:S.nr.90m. Paramentul spre apă se va rostui cu mortar de ciment marca M100.5m. respectiv împingerea pămîntului.2) Pereu zidit (h=2.3m.3m. iar coronamentul se va executa cu rebord din beton şi parapet metalic.50/0. Cluj-Napoca Pr.r. .1) Sprijiniri de mal – ziduri – indicate prin dimensiunea lor a se aplica în zone arhitecturale cu spaŃii limitate de obiective pe mal sau zone adiacente malului şi cu solicitări statice sau dinamice.l.780m . s-au prevăzut barbacane (Φ110mm) dispuse la 2. după o secŃiune trapezoidală. după o secŃiune trapezoidală. Subzidirea cu beton C12/15 – L=80m .Sectiune tip – zid de sprijin de greutate din piatră brută (h=2.10m (talpă înclinată) şi lăŃimea de 1.

pentru reducerea suprapresiunii şi descărcarea apelor (cu ajutorul barbacanelor).3m (12 buc. Fundatia se aseaza pe un strat de balast de 10cm. realizându-se un anumit profil longitudinal al patului stabilizat la cote impuse.22 - .F.cu diguri din material argilos . Panta taluzului este de 1:1. Pentru descărcarea debitelor mici se prevăd goluri in zidaria de piatra. Prag de retenŃie (6 buc. c)Lucrări active Talvegul albiei este stabilizat cu ajutorul a 17 căderi din beton armat si a 10 praguri de fund din anrocamente. Pragurile s-au dimensionat la valoarea debitului deversat cu probabilitatea de depăşire Q1% si Q5%. FundaŃia din beton clasa C16/20 are lăŃimea de 1. şi pentru a nu defrisa perdeaua de arbor de pe mal sus. ÎnălŃimea pragurilor s-a stabilit la <0. se va aplica o consolidare cu parapet de beton.20 x0.nr.20x2. Reazemul se va executa îngropat în talveg.). d) Amenajarea albiei majore prin îndiguire – L=4. Cluj-Napoca Pr.15m grosime.00 m si o fundaŃie din beton ciclopian C12/15 cu dimensiunile 1.3m x h. se va aplica un strat de geotextil (pentru a nu antrena particolele fine din alcătuirea malului) si un strat de balast de 0. Pentru a proteja construcŃiile din zona malurilor.25m si adâncimea de fundare la 1.40m.2m grosime. Coronamentul este amenajat cu o panta de 1:10 spre deversor pentru a concentra debitele spre centrul albiei. soluŃie corespunzătoare vitezei pentru debitul de calcul. pentru a nu reduce secŃiunea albiei care nu permite prism peste cota 0.25m. Unghiul de înclinare al axului faŃă de tangentă la curbe va fi de 20-30º.400m . cu înălŃimea până la nivelul de calcul.15m si inaltimi cuprinse intre 0.5 realizându-se o lungime desfăşurată pe taluz a pereului de 3.prag de retenŃie alcătuit din elevaŃie din zidărie de piatra cu secŃiune trapezoidala având lăŃimea la coronament de 0.3) Parapet beton – L=3.900m Parapetul din beton armat clasa C16/20 se va realiza cu lăŃimea la coronament de 0. Prag-cădere – se propun pentru limitarea afuierilor pe adâncime în albii. iar înălŃimea va fi variabila in funcŃie de înălŃimea malului natural h=0. s-a aplicat o îmbrăcăminte din pereu din zidărie de piatră. AQUA PROCIV PROIECT s. sub pereul zidit. cu construcŃii pe mal sau la praguri. care să asigure uniformizarea pantelor sau cota fundaŃiilor pentru lucrările de consolidare.):.90m si 1. ProtecŃia de mal – s-a proiectat să reziste la forŃele de antrenare şi viteză a cursului.r.00m. În aliniament pragurile se vor executa perpendicular pe direcŃia curentului.60 m si baza mare de 1.l.51.s. cu grosimea de 0. respectiv 0.10m.27m cu înălŃime de 2. în curbe se vor înclina pentru a dirija firele de curent spre malul convex. cu dimensiunile de 1.c. b.0m.să preia afuierile maxime ale patului albiei. Pentru protecŃia taluzelor.5m (5 buc.60m.) şi 0.80m.27m. . Deversorul este de forma trapezoidala si are lăŃimea de 11. Pentru dren.482/2009 Faza:S. de 0. din beton armat clasa C12/15.

−bcoron.nr. Coronamentul digului are lăŃimea b=3. (capacitatea de transport a albiei minore fără revărsare) s-au proiectat două acumulari cu caracter permanent pe pârâul Lacuri şi una pe râul Galben cu următoarele caracteristici: Varianta a II-a Acumulare Lacuri Caracteristici baraj: −hmax.00m de malul albiei regularizate.00-3.00 mii mc 544. amplasate la distanŃa medie de 2. Între patul căii şi fundaŃie.7m la bază şi taluze de 1:1.00 m) – 135. baraj=15. Digurile se execută din argila. Ele se realizează din conducte de beton armat prefabricate Dn 800 mm pozate pe un strat de beton de egalizare îmbinate prin manşoane de beton armat şi având la capătul spre emisar un clapet metalic de contragreutate.00 m cota . s-a prevăzut un strat de geotextil.0m şi panta de 4% spre rigolă. −taluze: amonte aval 1:2 1:1.20-548.0m şi taluze 1:2. pentru regularizarea debitelor naturale .5 şi 1:2. având secŃiunea de 0.00 m −lungime baraj la coronament (cota 550. Subtraversări de dig cu clapet şi stăvilar DN800 pentru evacuarea apelor interne din incintele apărate. baraj=6. Materialul utilizat se va depune în straturi de 30cm. Drum tehnologic – se va executa din balast în strate de 25cm grosime şi piatră spartă de 15cm grosime.5 1:1. Pentru lungirea drumului infiltraŃiilor de-a lungul conductelor s-au prevăzut diafragme din beton armat.00 m.c. Cluj-Napoca Pr. Materialul depus pentru realizarea digului se va încastra prin trepte de înfrăŃire în teren.NNR .00 mii mc 250.23 - . Canalul colector se va înierba după aşternerea unui strat vegetal de 10cm. iar sper incinta apărată un stăvilar metalic cu manevrare manuală confecŃionate în ateliere specializate conform proiectelor tipizate. la cota din proiect.s. Subtraversările se execută înainte de executarea corpului digului. În cadrul amenajării râului Galben. taluzele şi coronamentul se vor îmbrăca cu pământ vegetal de 10cm grosime. AQUA PROCIV PROIECT s.l.volum atenuare 150.50mdMN . compactat la cote obligatorii care să asigure continuitatea liniei de apărare. se va compacta cu cilindrul compactor (coef.r. Partea carosabilă se va amenaja cu latimea de 4.F.5. Se va amenaja canalul de colectare a apelor de incintă.6 1:2 −bermă aval: b=3.00 m.20mdMN 544.de compactare 98%).482/2009 Faza:S.

nr. Etanşarea barajului va fi realizată cu ajutorul unei măşti de etanşare formată din: − beton poros de 20cm − geotextil neŃesut − membrană de impermeabilizare − geotextil neŃesut − protecŃie de pietriş concasat 0. s-a proiectat un baraj din anrocamente şi mască de etanşare.s.00mdMN 549.0 x 1. − cota coronament baraj: − cota creasta deversor : − cota radier golire de fund la intrare: 550. ProtecŃia împotriva vântului.00 mii mc 500. geotextil neŃesut.00 mii. Masca reazemă pe o grindă din beton armat de dimensiuni 2.00mc/s si qdeversor = 59.0m.00mdMN Acumularea a fost dimensionată la viitura de calcul (W5%=785.00 mdMN Anrocamentele şi pământurile necesare depunerii in corpul barajului se transporta de la o cariera situată în apropierea amplasamentului. Etanşarea fundaŃiei este asigurată prin încastrarea grinzii în roca de bază şi prin însăşi roca de bază. sloiurilor şi radiaŃiilor ultraviolete este asigurată de straturile de protecŃie.00 mdMN 548. limitând debitul defluent la o valoare maximă de 27 mc/s la Q5% respectiv 54mc/s la 1% în aval de acumulare.00mc/s) Pentru preluarea înmagazinarea şi evacuarea apelor provenite din viituri. mc cu ambii evacuatori functionali (respectiv qgolire = 27.650mil.00 mii mc 40.l. . AQUA PROCIV PROIECT s..000 mii mc 548. GOLIREA DE FUND Este contstrucŃia care permite tranzitarea debitelor în aval de acumulare.r. pietriş şi zidăria de piatră.20mm de grosime 20cm − pereu uscat de piatră brută 100.volum total CORP BARAJ 60.482/2009 Faza:S.volum siguranŃă .c.5m. Coronamentul este amenajat pentru circulaŃie cu un strat de nisip. Stratul vegetal şi stratul superficial se îndepărteazăpe o adâncime variabila 0. Pentru regularizarea debitelor şi atenuarea viiturilor s-a proiectat un baraj din anrocamente etanşat cu mască avînd în componenŃă o membrană de impemreabilizare.F. amenajarea fiind pe toata latimea coronamentului. mc) si verificată la W 1%=1. din săpăturile din ampriza barajului şi din săpăturile de la descărcătorul de ape mari.. .50 mdM 550. Cluj-Napoca Pr. a valurilor.5-1.24 - .volum prism deversor .200mm de grosime 25cm.00 mdMN 535.

Turnul de manevra. La golirea acumulării ambele galerii funcŃionează in regim de serviciu.lungime L=5.65x1.00m L=10. La cota 548.78m) . prevazute cu gratare rare la intrare.52x1. avand dimensiuni 7.00m.r.80m si inaltimi de 15.turn de menavra -galerie de golire . Etanşarea la contactul cu caseta golirii de fund este prevăzut un rost permanent etanşat cu . in urmatoarea alcatuire : − bloc beton simplu C12/15 de 1.Canalul de acces la galerie Face legătura între vechiul traseu al albiei în amonte de construcŃia galeriei şi are următoarele elemente caracteristice: .15x7.78m) si spatii deschise 2(1. Ansamblul golirii de fund se compune din: -canal de acces la galerie .00m L=4.00m 2.F. realizat din beton armat.55x5.canal evacuator 1.înălŃimea canalului : h=2. Turnul are 4 compartimente cu dimensiuni : 2(1.08x1.00m si adancime de3.30m grosime Peretii exteriori si interiori sunt prevazuti din beton armat C16/20.70m sau 0. cu grosimi de 0.c.48x0.lăŃimea la baza canalului : b=5. turnul are 2 fire de descarcare. permite reglarea debitului defluent. 2(2.timpan aval -disipator de energie -canal de racord -rizbermă . echipat cu vane.00 m L=8. Cluj-Napoca Pr. in functie de nisele cailor de relare care au dimensiuni de 0.00m la nivelul planseului pe care se pozeaza echipamentul de actionare si se amplaseaza cabina de adapostire.s. Racordat la galeria de golire. Etanşarea turnului de manevră la contactul cu masca din beton se realizează în aceeaşi soluŃie ca şi la rostul perimetral. Turnul este o constructie cu sectiune dreptunghiulara.25 - . compartimentele turnului si vane plane.87m.27m.482/2009 Faza:S.00m L=36.70m grosime − radier beton armat C16/20 de 1.00m L= 5. AQUA PROCIV PROIECT s.nr.00m . Fundatia are suparafata de 8.00m .78m). batardouri (functionale in cazul interventiilor la galerie).50 in pereti sunt prevăzute 5 ferestre deversoare echipate cu grătare.l.

pozitionate la 6m distant ape mijlocul tronsoanelor. Accesul personalului de exploatare la turn. turnată monolit pe tronsoane de 6.30x1.s.50m din beton armat clasa C16/20 pozat pe un strat din beton simplu calasa C6/7.F. Pentru prelungirea liniei de infiltratii in lungul galieriei s-au prevăzut diafragme cu sectiune de 0.40m. Bazin disipator Este canal din beton armat clasa C16/20 de forma trapezoidală având următoarele caracteristici: -adâncimea bazinului disipator : . 3. 6.5m. Pentru protecŃia rosturilor s-au prevăzut grinzişoare din beton simplu BcH15 (C12/15) 0. (550.20 x 0. de pe coronamentul barajului.Canalul de racord prezinta sectiune trapezoidala cu latime de 5.l.30m grosime asezat pe strat filtrant.26 - .00m.0 x 4. AQUA PROCIV PROIECT s.Galeria de golire Este o construcŃie din beton armat clasa C16/20 cu o lungime de 63.70m grosime. pe toata suprafata betonata.r.nr. bandă PVC 0-35.60m. cu două secŃiuni de scurgere dreptunghiulare de 1.4 x 3.5 Sectiunea este protejata cu pereu din beton armat de 0.00 m h=3.80 m.inaltime -lungimea: -latimea : -taluze: d=1. la panta de 0. Pentru descărcarea subpresiunilor s-au prevăzut barbacane Ø110mmla o distanta de 2. Perimetrul este protejat cu pereu din beton de 0. polistiren si mastic bituminos cu microazbest.5m.15m. La ieşirea galeriei din corpul barajului este prevăzut un timpan din beton armat. 4. 5. Radierul este de 0. Galeria se fundeaza pe un strat de beton simplu C6/7. Cluj-Napoca Pr. inaltime de 2. Ca elemente de etansare rosturi intre tronsoane se utilizeaza profile de etansare din PVC plastificat .30m grosime pe strat filtrant de 0.482/2009 Faza:S.00m Ld =8. taluze 1 :1.30m.10%.c.5 de 0.50 m. Echipamentele de manevră sunt amplasate într-o cabină cu pereŃi din beton armat de dimensiuni 5. pe perimetrul conductei din beton armat clasa C16/20. Rizberma .00 m.00mdM) se face pe o pasarelă metalica cu lungimea de 12. grosimea fundaŃiei şi pereŃilor este de 0.00m.00m.00 m ld=5.00m 1:1.20x0.5 si lungime de 4.5.00m.

Canalul lent Asigura scurgerea debitelor pe o panta redusa. are profilul trapezoidal din beton hidrotehnic având stratul de uzură din C16/20.30m.27 - . Acesta intra in functiune cand nivelul apei in lac depaseste nivelul maxim de calcul.00m. 2. inaltimi de 1. Descarcatorul de tip frontal.00mdM.00m talvegul este betonat (beton armat C16/20).Canalul de acces Acesta dirijaza apele din cuveta lacului de acumulare spre deversor (cota 298.l. lăŃimea la coronament de 15. Realizata dupa o sectiune trapezoidala aval latime la baza de 3. DESCĂRCĂTORUL DE SUPRAFAłĂ Descarcatorul realizeaza legatura intre bieful amonte si cel aval. ProtecŃia taluzelor in zona adiacenta deversorului se realizează cu ziduri de sprijin din zidarie de piatra.201. Cluj-Napoca Pr.50m amonte si 1. Pe sector se aplica o sectiune trapezoidala cu deschideri intre 15. In componenŃa descărcătorului de ape mari se disting: -canalul de acces al apei la descărcător -deversorul -canalul lent -canalul rapid -disipatorul de energie şi zona de racord la albia in aval -rizberma 1.5m . spre canalul rapid. pe adincime de 1. înspre versantul stang. Dimensionarea s-a facut pentru debitul atenuat al undei de viitura cu asigurarea de verificare (1%). grosimea radierului este de 0.F. 3.0m si lungime de 10m. Taluzurile risbermei sunt consolidate cu pereu din beton armat de 0.70m aval.r.nr.50-3.c.00m şi înălŃimea pragului de 1. este pozat în continuarea corpului barajului. Talvegul este protejat cu anrocamente avand greutate de 440kg/buc. Descărcătorul de ape mari împreună cu golirea de fund realizează descărcarea viiturilor în condiŃii de siguranŃă deplină în exploatare a barajului.Deversorul Are rolul de evacuare a debitului de 1%.s.00m perimetrul este protejat cu covor vegetal. inaltimi 2. AQUA PROCIV PROIECT s.482/2009 Faza:S.30m grosime. cotă corespunzătoare viiturii cu probabilitatea de depăşire de 5%.00m si 6m (la racordul cu canalul rapid). In continuare pe lungime de 20.50). Pe un sector de 10. taluze 1:1.5.0m. Cota superioară a pragului deversor este de 548.

1 buc/mp.s.F.0m şi panta de 4% spre rigolă. Cluj-Napoca Pr.c.0m l=4. Sunt prevăzute barbacane Ńeavă PVC 110 1buc/mp şi rosturi la piciorul taluzului.5 0.28 - . Radierul canalului de acces se protejează cu pereu de dale de beton armat C16/20 de 0. Sunt prevăzute rosturi tratate cu mastic bituminos de 2. si taluze 1:1.00m Taluzurile risbermei sunt protejate cu pereu din zidărie de piatră de pantă 1:1.30m grosime turnat cu rosturi longitudinale si transversale pe axul descărcătorului şi la piciorul taluzelor.00m L= 7.Canalul rapid Se realizează in continuarea canalului de evacuare în scopul transportului debitului defluent si are următoarele caracteristici: -panta i=10% -latime canal l=5. Pentru descărcarea subpresiunilor sunt prevăzute barbacane din Ńeavă PVC 110 1buc/mp.20m grosime.Rizberma Are următoarele caracteristici: -lungimea -laŃimea L=7.l. 6.r.5 la mal.20x0.50 Radierul se realizează din beton armat C16/20 şi are o grosime de 0.00m -taluze:1:1.5 cm se tratează cu mastic bituminos si se aşează pe grinzi din beton simplu C6/7. Radierul este aşezat pe un strat de beton simplu de 0. s-a prevăzut un strat de geotextil. Partea carosabilă se va amenaja cu latimea de 4. 7.20 la 1.00m şi se utilizează anrocamente cu Gmin=300kg. 5. AQUA PROCIV PROIECT s. .20m. 4.50m.482/2009 Faza:S.nr. Rosturile de 2.00m l=6.00m 1: 1.5cm la baza taluzelor. Sunt prevăzute barbacane din PVC 110.Drum tehnologic – se va executa din balast în strate de 25cm grosime şi piatră spartă de 15cm grosime.5.50 Radierul se realizează din beton C16/20 armat şi are o grosime de 0. Grosimea rizbermei variază de la 1. Disipatorul de energie Realizat din beton clasa C16/20 are rolul de disiparea energiei apei transportată de canalul rapid si are următoarele dimensiuni: -adâncimea bazinului disipator : -lungimea bazinui: -laŃimea bazinului -taluze: d=1.20m grosime. Radierul este aşezat pe un strat de beton simplu de 0. Între patul căii şi fundaŃie.30m. Disiparea energiei este asigurată de redane de sectiune 25 x 25cm.

F. Cluj-Napoca Pr.l.s. Dimensionarea barajului calcule de stabilitate calcule de infiltraŃie în corpul barajului calcule de dimensionare a descărcătorilor de suprafaŃă şi de fund calculul hidraulic al lucrărilor de disipare a energiei calcule de stabilitatea cotei coronamentului şi a cotei minime de fundare calculul de dimensionare a secŃiunii transversale.00.nr. AQUA PROCIV PROIECT s.29 - . ECHIPAMENTE DE MANEVRĂ Echipamentele de acŃionare a stavilelor şi batardourilor şi palanul necesar manevrării acestora vor fi montate într-o cabină amenajată pe turnul de manevră la cota 550.r.482/2009 Faza:S. .c.

.00 m cota .nr.00 mii mc 1.650 mil.20mm de grosime 20cm .00mdMN 449.00 mii mc 710.00 mdMN 448.0 mdMN 150.NNR . Acumulare Galbena Caracteristici baraj: −hmax. mc cu ambii evacuatori functionali (respectiv qgolire = 27. baraj=15.00 mii mc 100. din săpăturile din ampriza barajului şi din săpăturile de la descărcătorul de ape mari. −bcoron.volum siguranŃă .100mil. − cota coronament baraj: − cota creasta deversor : − cota radier golire de fund la intrare: 450.volum prism deversor .00mdMN 448.000 mil mc 444.c.s. mc) si verificată la W 1%=3.00 m.volum total CORP BARAJ Acumularea a fost dimensionată la viitura de calcul (W5%=1.00 mdMN 435.r. Pentru regularizarea debitelor şi atenuarea viiturilor s-a proiectat un baraj din anrocamente etanşat cu mască avînd în componenŃă o membrană de impemreabilizare. baraj=6. Cluj-Napoca Pr.00 mii mc 40. Stratul vegetal şi stratul superficial se îndepărteazăpe o adâncime variabila 0.00mc/s) Pentru preluarea înmagazinarea şi evacuarea apelor provenite din viituri.482/2009 Faza:S. s-a proiectat un baraj din anrocamente şi mască de etanşare.l. Etanşarea barajului va fi realizată cu ajutorul unei măşti de etanşare formată din: − beton poros de 20cm − geotextil neŃesut − membrană de impermeabilizare − geotextil neŃesut − protecŃie de pietriş concasat 0.6 1:2 b=3.5 1:1. AQUA PROCIV PROIECT s.5m.00mc/s si qdeversor = 59.20mdMN 444.F.00 m) – 80.00 m.5-1.volum atenuare .50 mdM 450.00mdMN Anrocamentele şi pământurile necesare depunerii in corpul barajului se transporta de la o cariera situată în apropierea amplasamentului. −taluze: amonte aval −bermă aval: 1:2 1:1.00 m −lungime baraj la coronament (cota 450.30 - .20-448.

înălŃimea canalului : h=2.15x7.0m. Turnul este o constructie cu sectiune dreptunghiulara. echipat cu vane.00m la nivelul planseului pe care se pozeaza echipamentul de actionare si se amplaseaza cabina de adapostire.F. limitând debitul defluent la o valoare maximă de 27 mc/s la Q5% respectiv 54mc/s la 1% în aval de acumulare.Turnul de manevra.turn de menavra -galerie de golire .00m.lăŃimea la baza canalului : b=5.70m grosime − radier beton armat C16/20 de 1. geotextil neŃesut. Fundatia are suparafata de 8.00m L= 5. Etanşarea fundaŃiei este asigurată prin încastrarea grinzii în roca de bază şi prin însăşi roca de bază.00m .00m L=4.nr.canal evacuator 1.00m si adancime de3. permite reglarea debitului defluent. Ansamblul golirii de fund se compune din: -canal de acces la galerie .00m 2.31 - . a valurilor. ProtecŃia împotriva vântului. GOLIREA DE FUND Este contstrucŃia care permite tranzitarea debitelor în aval de acumulare.c.00 m L=8.0 x 1.482/2009 Faza:S. − pereu uscat de piatră brută 100..55x5. realizat din beton armat. pietriş şi zidăria de piatră.00m L=36.r. amenajarea fiind pe toata latimea coronamentului.80m si inaltimi de 15. Cluj-Napoca Pr.timpan aval -disipator de energie -canal de racord -rizbermă . Coronamentul este amenajat pentru circulaŃie cu un strat de nisip.00m .200mm de grosime 25cm.s. AQUA PROCIV PROIECT s. sloiurilor şi radiaŃiilor ultraviolete este asigurată de straturile de protecŃie. in urmatoarea alcatuire : − bloc beton simplu C12/15 de 1.00m L=10. avand dimensiuni 7.Canalul de acces la galerie Face legătura între vechiul traseu al albiei în amonte de construcŃia galeriei şi are următoarele elemente caracteristice: .l.30m grosime .lungime L=5. Masca reazemă pe o grindă din beton armat de dimensiuni 2.

Turnul are 4 compartimente cu dimensiuni : 2(1.5 de 0.20x0. Etanşarea turnului de manevră la contactul cu masca din beton se realizează în aceeaşi soluŃie ca şi la rostul perimetral.nr. batardouri (functionale in cazul interventiilor la galerie).00mdM) se face pe o pasarelă metalica cu lungimea de 12.20 x 0.32 - . cu două secŃiuni de scurgere dreptunghiulare de 1. (450. cu grosimi de 0. in functie de nisele cailor de relare care au dimensiuni de 0. Etanşarea la contactul cu caseta golirii de fund este prevăzut un rost permanent etanşat cu bandă PVC 0-35. Cluj-Napoca Pr. compartimentele turnului si vane plane.0 x 4.10%.78m) si spatii deschise 2(1.70m grosime. 2(2. La golirea acumulării ambele galerii funcŃionează in regim de serviciu. Ca elemente de etansare rosturi intre tronsoane se utilizeaza profile de etansare din PVC plastificat . Pentru protecŃia rosturilor s-au prevăzut grinzişoare din beton simplu BcH15 (C12/15) 0.r.30m.60m.52x1. turnată monolit pe tronsoane de 6.inaltime -lungimea: d=1. Galeria se fundeaza pe un strat de beton simplu C6/7.70m sau 0.F.00m Ld =8.50 m. polistiren si mastic bituminos cu microazbest. de pe coronamentul barajului. turnul are 2 fire de descarcare. La cota 448. la panta de 0. prevazute cu gratare rare la intrare. 4. Echipamentele de manevră sunt amplasate într-o cabină cu pereŃi din beton armat de dimensiuni 5.08x1.78m) . Accesul personalului de exploatare la turn. La ieşirea galeriei din corpul barajului este prevăzut un timpan din beton armat.482/2009 Faza:S.30x1.00 m . pozitionate la 6m distant ape mijlocul tronsoanelor. Bazin disipator Este canal din beton armat clasa C16/20 de forma trapezoidală având următoarele caracteristici: -adâncimea bazinului disipator : .40m.78m).l.c. grosimea fundaŃiei şi pereŃilor este de 0.27m.Galeria de golire Este o construcŃie din beton armat clasa C16/20 cu o lungime de 63.00 in pereti sunt prevăzute 5 ferestre deversoare echipate cu grătare. AQUA PROCIV PROIECT s.00m. Racordat la galeria de golire. Pentru prelungirea liniei de infiltratii in lungul galieriei s-au prevăzut diafragme cu sectiune de 0.s. Peretii exteriori si interiori sunt prevazuti din beton armat C16/20. 3.48x0.4 x 3.80 m.00 m.5m.87m. pe perimetrul conductei din beton armat clasa C16/20.65x1.00 m h=3.

Acesta intra in functiune cand nivelul apei in lac depaseste nivelul maxim de calcul. -latimea : -taluze: ld=5.0m si lungime de 10m.Canalul de racord prezinta sectiune trapezoidala cu latime de 5. Descărcătorul de ape mari împreună cu golirea de fund realizează descărcarea viiturilor în condiŃii de siguranŃă deplină în exploatare a barajului. grosimea radierului este . AQUA PROCIV PROIECT s. Radierul este de 0.00m. taluze 1 :1. 5.50).30m grosime asezat pe strat filtrant. inaltime de 2. 6. Pe un sector de 10.5.00m. DESCĂRCĂTORUL DE SUPRAFAłĂ Descarcatorul realizeaza legatura intre bieful amonte si cel aval.F. pe adincime de 1. Dimensionarea s-a facut pentru debitul atenuat al undei de viitura cu asigurarea de verificare (1%).5 Sectiunea este protejata cu pereu din beton armat de 0.l. Rizberma Realizata dupa o sectiune trapezoidala aval latime la baza de 3.50m din beton armat clasa C16/20 pozat pe un strat din beton simplu calasa C6/7.00m talvegul este betonat (beton armat C16/20).Canalul de acces Acesta dirijaza apele din cuveta lacului de acumulare spre deversor (cota 298. Perimetrul este protejat cu pereu din beton de 0. Taluzurile risbermei sunt consolidate cu pereu din beton armat de 0.r.5m. Descarcatorul de tip frontal.00m. pe toata suprafata betonata. Cluj-Napoca Pr.15m.nr.00m. înspre versantul stang.5 si lungime de 4.482/2009 Faza:S.00m 1:1. Pentru descărcarea subpresiunilor s-au prevăzut barbacane Ø110mmla o distanta de 2. este pozat în continuarea corpului barajului.c.s.33 - . taluze 1:1.0m. In componenŃa descărcătorului de ape mari se disting: -canalul de acces al apei la descărcător -deversorul -canalul lent -canalul rapid -disipatorul de energie şi zona de racord la albia in aval -rizberma 1.30m grosime pe strat filtrant de 0. inaltimi de 1.5.50-3.30m grosime. Talvegul este protejat cu anrocamente avand greutate de 440kg/buc.201.

Pentru descărcarea subpresiunilor sunt prevăzute barbacane din Ńeavă PVC 110 1buc/mp.70m aval. Rosturile de 2.00m si 6m (la racordul cu canalul rapid). inaltimi 2. Pe sector se aplica o sectiune trapezoidala cu deschideri intre 15.5000mdM. Radierul canalului de acces se protejează cu pereu de dale de beton armat C16/20 de 0. lăŃimea la coronament de 15. 1 buc/mp. are profilul trapezoidal din beton hidrotehnic având stratul de uzură din C16/20. 2. In continuare pe lungime de 20.30m grosime turnat cu rosturi longitudinale si transversale pe axul descărcătorului şi la piciorul taluzelor. Sunt prevăzute rosturi tratate cu mastic bituminos de 2.l. spre canalul rapid. Radierul este aşezat pe un strat de beton simplu de 0. cotă corespunzătoare viiturii cu probabilitatea de depăşire de 5%.00m perimetrul este protejat cu covor vegetal.00m L= 7.482/2009 Faza:S. de 0. Canalul lent Asigura scurgerea debitelor pe o panta redusa. Disiparea energiei este asigurată de redane de sectiune 25 x 25cm.30m. ProtecŃia taluzelor in zona adiacenta deversorului se realizează cu ziduri de sprijin din zidarie de piatra.30m. Cluj-Napoca Pr.00m .5cm la baza taluzelor. 3.20m grosime.20m grosime.Deversorul Are rolul de evacuare a debitului de 1%.nr. Cota superioară a pragului deversor este de 548.20x0.r.Canalul rapid Se realizează in continuarea canalului de evacuare în scopul transportului debitului defluent si are următoarele caracteristici: -panta i=10% -latime canal l=5. Sunt prevăzute barbacane din PVC 110. 5.50 Radierul se realizează din beton C16/20 armat şi are o grosime de 0.34 - . AQUA PROCIV PROIECT s.00m şi înălŃimea pragului de 1.c.s.5 0.00m -taluze:1:1.20m.5m si taluze 1:1. Radierul este aşezat pe un strat de beton simplu de 0. Disipatorul de energie Realizat din beton clasa C16/20 are rolul de disiparea energiei apei transportată de canalul rapid si are următoarele dimensiuni: -adâncimea bazinului disipator : -lungimea bazinui: -laŃimea bazinului d=1. 4.F.5 cm se tratează cu mastic bituminos si se aşează pe grinzi din beton simplu C6/7.50m amonte si 1.5 la mal.00m l=6.

echilibrul scurgerii este mai putin deranjat.c.00m Taluzurile risbermei sunt protejate cu pereu din zidărie de piatră de pantă 1:1.nr. cantităŃile datorate lucrărilor de regularizare sunt reduse. Prin aceasta. Dimensionarea barajului calcule de stabilitate calcule de infiltraŃie în corpul barajului calcule de dimensionare a descărcătorilor de suprafaŃă şi de fund calculul hidraulic al lucrărilor de disipare a energiei calcule de stabilitatea cotei coronamentului şi a cotei minime de fundare calculul de dimensionare a secŃiunii transversale.l. cu un traseu şi o secŃiune de curgere cât mai uniformă care urmăreşte linia malurilor şi a vechiului talveg. -taluze: 1: 1.20 la 1.00m şi se utilizează anrocamente cu Gmin=300kg. Stabilizarea în plan vertical şi diminuarea mişcării de debite solide târâte s-a redus prin realizarea de praguri cădere şi consolidări de mal. Grosimea rizbermei variază de la 1. ExecuŃia lucrărilor se va realiza în perioadele de ape mici şi medii când nivelul apei în albie este de 10-20cm. debitelor de viitură şi stabilizarea albiei s-a optat pentru o regularizare conservativă. 7.50m. ECHIPAMENTE DE MANEVRĂ Echipamentele de acŃionare a stavilelor şi batardourilor şi palanul necesar manevrării acestora vor fi montate într-o cabină amenajată pe turnul de manevră la cota 550.Rizberma Are următoarele caracteristici: -lungimea -laŃimea L=7. 6.50 Radierul se realizează din beton armat C16/20 şi are o grosime de 0.F. Reprofilare albie: Executarea lucrărilor se va executa dinspre aval spre amonte asigurănduse uniformitatea pantei albiei.5.Drum tehnologic – se va executa din balast în strate de 25cm grosime şi piatră spartă de 15cm grosime. materialul rezultat din săpătură va fi utilizat la umpluturi în zona malurilor.0m l=4. Resturile lemnoase şi eventualele deşeuri .35 - . Între patul căii şi fundaŃie. prin care s-a urmărit scurgerea apei într-o albie unică.r. AQUA PROCIV PROIECT s. Partea carosabilă se va amenaja cu latimea de 4. Excavarea este prevăzută a fi executată mecanizat.s. Sunt prevăzute barbacane Ńeavă PVC 110 1buc/mp şi rosturi la piciorul taluzului. s-a prevăzut un strat de geotextil. Cluj-Napoca Pr.00.0m şi panta de 4% spre rigolă.482/2009 Faza:S.

.F. la fiecare 4m se va realiza rosturi de dilatatie. săpătura în fundaŃie se va executa cu sprijiniri şi evacuarea apei prin epuismente.r. care sunt influenŃate de lucrările de compactare. .executarea prismului din anrocamente şi cofrarea spaŃiului pentru grindă. argilă vânătă sau material lemnos) acesta se îndepărtează. vor fi îndepărtate. reducându-se porozitatea.l.482/2009 Faza:S. Succesiunea tehnologiei de execuŃie: . cu rost între ele. Cluj-Napoca Pr. cu rosturi executate din 4m în 4m. pe maluri-zona de protecŃie şi pe drumuri locale existente.executarea rebordului continuu pe tronsoane de 4m. . În cazul prezenŃei în terenul de fundare a unor lentile de material impropriu executării fundaŃiei (mâl.nr. pe tronsoane de 4m. Pentru executia zidurilor: . datorate variaŃiei de temperatură şi a tasărilor inegale. Betonul turnat se va vibra. Pentru executia consolidarilor de mal cu pereu piatra zidită: . pentru executarea rosturilor. . ExcuŃia lucrărilor pentru zona amonte.ridicarea drenului o dată cu elevaŃia.executarea grinzii de sprijin. . iarbă şi buruieni din amplasament.rostuirea pereului cu mortar de ciment. Căderile – se execută pe fundaŃie de albie cu încastrările în lucrările de mal. .excavarea gropilor de fundaŃie pe tronsoane de 20m. RezistenŃa.Dig din pamant: .asternerea stratului drenant – geotextil şi balast. Pentru evitarea fisurilor. CirculaŃia autobasculantelor se va realiza prin albie.încastrarea parapetului metalic în coronamentul zidului.turnarea betonulu în fundaŃii pe tronsoane de 20m. Este prevăzută vibrarea betonului. .finisarea taluzelor. depozitarea materialului în albii. .Consolidare de mal: se va respecta cu stricteŃe cota de fundare.pregătirea amprizei digurilor.executarea elevaŃiei alternativ. crengi. pe tronsoane de 100m cu realizarea secŃiunii proiectate.aşezarea pietrelor în mortar şi umplerea golurilor cu piatră mică şi mortar. se propune cu tehnologii de gabarit medii. . AQUA PROCIV PROIECT s. . . pentru recalibrare. . . pentru a se realiza batardoul de asigurarea incintei uscate. stabilitatea şi permeabilitatea terasamentelor.curăŃirea terenului de frunze. .Praguri cădere: se va respecta cu stricteŃe cota de fundare. . . prin umplerea golurilor.c.defrisare.s. depind de proprietăŃile pământului din corpul său. În acest mod terasamentele se aduc de la starea afânată la starea îndesată.36 - .excavarea pământului din albie.

AQUA PROCIV PROIECT s. . cu degajarea terasamentelor în amonte de corpul pragului.se finalizează zona aval. În ampriza barajului. .se va degaja terenul de copaci şi crengi. . protejat de batardoul realizat în prima etapă din excavările efectuate.s. . barajul se va încastra făcîndu-se trepte de înfrăŃire cu adîncimea de 1 m şi lăŃimi variabile.se excavează în zona biefului aval (pentru care s-a calculat adâncimea canalului . saltul fiin îndepartat) pentru reprofilarea albiei.sistematizarea şi amenajarea întregii zone afectate de lucrări – zona dig-mal cu plantări şi însămânŃări. care se va funda pe roca de baza nealterata.realizarea sectiunii digului pe maluri cu finalizarea incintei. Cluj-Napoca Pr.r. pregatirea terenului de fundare a descarcatorului de ape mari. . cu racordare amonte în terasamentul digului existent odată cu executarea subtraversărilor. funcŃie de frontul de lucru.se excută excavările la faŃadă şi încastrarea elevaŃiei în maluri. realizarea turnului de manevra. executia golirii de fund.executarea finisarii taluzelor digurilor şi îmbrăcarea cu strat vegetal. lungimea canalului de disipare.Baraj din anrocamente : Succesiunea tehnologica de executie a barajului este: decapare ampriza baraj si golire de fund.hck. pentru fundaŃiile zidurilor de sprijin şi radierului. executia descarcatorului de ape mari.se execută fundaŃia corpului pragului.Defrişări: se vor defrişa copacii din patul albiei care obturează secŃiunea cu scoaterea cioatelor şi de pe maluri la ras în zona consolidărilor.c. SuprafaŃa de fundare pentru barajul de pămînt se consideră stratul existent la cota de excavaŃie prevăzută în documentaŃie.F. . Fundarea barajului se va face în suprafaŃă în zona de luncă.ExecuŃia pragului de retenŃie .l. . În zona versanŃilor. după îndepărtarea stratului vegetal de cca 50 cm în afara amprizei pintenului de încastrare.482/2009 Faza:S. suprafaŃa de fundare pe care începe execuŃia umpluturilor va fi . ProtecŃii vegetative: în zona malurilor. după decopertarea stratului vegetal. . .37 - . realizarea umpluturilor din corpul barajului. . pe taluzele neconsolidate până la cota malului este prevăzută înierbare.se vor executa zidurile odată cu încastrarea radierului sub ziduri.nr. cu devierea albiei de pe un mal pe pe celalat. . deviere drum. Se păstrază copacii de pe mal sus.

pentru protejarea vieŃii oamenilor.îndepărtarea din fundaŃie a eventualelor lentile de mîl din albia minoră a pîrîului.c. batardourile se vor demola. verificarea execuŃiei lucrărilor şi expertizarea construcŃiilor.F. Corpul barajului se va realiza anrocamente ce se obŃine din cariera aflata in apropierea acumularii. Golirea de fund se compune dintr-un turn de manevră. deversor.curăŃirea terenului de frunze şi crengi. Descărcătorul de ape mari este alcătuit din canal de acces. SiguranŃa. în conformitate cu regulamentele şi procedurile de aplicare. SIGURANTA IN EXPLOATARE Prin legea 10/1995 s-a instituit sistemul calităŃii în construcŃii.38 - .r.l. sau mai corect gradul de siguranŃă a construcŃiilor este ca valoare tuturor . pregătită dupa cum urmeaza: . pe întreaga durată de existenŃă. sistem cuvă din beton armat. SiguranŃa lucrărilor hidrotehnice sunt influenŃate de sistemul de prognoză. conducerea şi asigurarea calităŃii în execuŃie. respectiv documentaŃia tehnică a comportării în exploatare şi intervenŃiile la timp cu lucrări de întreŃinere şi reabilitare a deteriorărilor constatate. . galeria de golire şi disipatorul de energie. .482/2009 Faza:S. arbuştilor şi tufişurilor. .pregătirea şi compactarea suprafeŃei de fundaŃie a barajului. SiguranŃa în exploatare este dată de sistemul calităŃii care include: - proiectarea lucrărilor Ńinând cont de regulamentările tehnice şi verificarea lor de către specialişti.excavarea pămîntului vegetal şi evacuarea în depozit. confirmate de laborator. - calitatea materialelor folosite. pentru comportarea acestora în exploatare.s. cu îndepărtarea rădăcinilor. AQUA PROCIV PROIECT s. canal rapid şi disipator de energie. După terminarea execuŃiei golirii de fund şi a umpluturilor în corpul barajului. Cluj-Napoca Pr. Umpluturile din batardourile provizorii se vor realiza din excavaŃiile de la golirea de fund şi din cariera. toate în structură de beton armat. în funcŃie de clasificarea pe cot de importanŃă a construcŃiilor. materialul rezultat fiind transportat în albia părăsită a pârâului. activitate metrologică – măsurători. încercări în laboratoare autorizate pentru materialele utilizate în construcŃii. a bunurilor materiale a societăŃii şi a mediului înconjurător. datorate evoluŃiei sistemelor naturale.nr. recepŃia lucrărilor – în urma verificărilor.defrişarea arborilor. .

Datorită complexităŃii informaŃiilor care conduce la condiŃia de siguranŃă. dar care sa respecte tendintele naturale ale cursului. SĂNĂTATEA OAMENILOR ŞI PROTECłIA MEDIULUI: Obiectivul investiŃiei se încadrează în prevederile Legii Apelor privind îmbunătăŃirea tuturor corpurilor de apă puternic modificate în scopul realizării unui potenŃial ecologic bun şi a prevederilor Ordinului MMDD nr. cu verificarea fiecarei etape de executie si calitatea materialelor. condiŃia devenind: R/S=c≥1 Siguranta in exploatare a constructiilor este realizata prin: . privind conservarea tendinŃelor naturale de mobilitate ale albiei dacă prin aceasta nu se contravine scopului apărării populaŃiei împotriva inundaŃiilor.r. privind tehnologia si calitatea materialelor.482/2009 Faza:S. se reduce riscul poluării cursului de apă prin antrenarea de deşeuri menajere sau de alte substanŃe poluante. Prin reducerea inundarii terenului din albia majoră.F. lichide si solide. Cluj-Napoca Pr. .39 - .dimensiunile lucrărilor să fie conform rezultatelor din calculele de dimensionare şi verificare. redistribuite în spaŃiu şi timp şi transmiterea spre mediul înconjurător şi este influenŃată de condiŃia S<R.sectiune (b si h) de scurgere a debitelor mari. AQUA PROCIV PROIECT s. sa corespunda calitativ – clasa betonului si piatra avand calitatea si greutatea rezultata din conditiile tehnice. îndeosebi în localităŃi. . . Se reduc variaŃiile mari de lăŃime şi adâncime.proiectarea solutiei tehnice optime privind: .urmarirea executiei. materialele utilizate. respectiv stabilitatea terenului natural. Lucrările de consolidare si materialele utilizate nu vor fi surse de poluare a mediului înconjurător. 1163 din 2007.executia care sa respecte in totalitate prevederile documentatiei tehnice si a caietelor de sarcini. . Pentru încadrarea construcŃiilor în cadrul natural s-a prevăzut executarea de vegetative.nr. se traduce în gradul de siguranŃă. rezukltatul sintetic al rezistenŃelor şi capacitatea de preluare. protecŃii . se integrează în arhitectura zonei. dupa traseul stabil. Măsura siguranŃei este probabilitatea ca într-un interval dat să fie permanent îndeplinită de siguranŃa definită de relatia S<R.deasemenea. valoarea ideală este 1 – siguranŃă deplină. Toate etapele enumerate asigura siguranta in exploatare a constructiilor propuse.c.s. se regularizează regimul de viteze. construcŃiilor însumate în solicitare totală (S) să fie mai mică de capabilitatea sau rezistenta totală. . .panta taluzelor malurilor.urmarirea comportarii in timp – intretinerea si interventia cu lucrari de reparatii in perioada de exploatare.l.

AQUA PROCIV PROIECT s. doar vegetaŃia ce obturează secŃiunea de scurgere. hârtii. Cluj-Napoca Pr. .c. deşeurile menajere sunt colectate în pubele şi transportate la cea mai apropiată groapă de gunoi iar cele sub formă de excavaŃii sau cantităŃi de pământ de la săpături sunt folosite pentru finisarea lucrărilor prin împrăştiere. Alimentarea maşinilor şi utilajelor cu combustibil se va face cu mijloace autorizate.l. În organizarea de şantier se prevede amenajarea de locuri speciale pentru spălarea autovehiculelor dotate cu instalaŃii de separare şi colectare a uleiurilor. Nu se admit pierderi de uleiuri şi carburanŃi la maşini şi utilaje.ProtecŃia apei Se vor lua măsuri referitor la pericolele de poluare fizică şi chimică a apelor de suprafaŃă şi de adâncime ce ar putea să apară în timpul lucrărilor de construcŃie (poluare fizică prin materiale detritice rezultate în urma lucrărilor de excavaŃii. vehiculele care transportă materiale vor fi verificate pentru a nu .nr.50m s-a prevăzut realizarea în zona centrală a unei reduceri progresive a nivelului până la h max de 20cm. Restul materialelor utilizate la realizarea lucrărilor nu fac parte din grupa materialelor şi substanŃelor toxice şi periculoase.r.).F. pulverizarea cu apă a străzilor. Nu sunt prevăzute lucrări de defrişare ample. Se vor lua toate măsurile necesare pentru ca poluarea componentei atmosferice să se păstreze la cel mai scăzut nivel posibil. lucrările de consolidare contribuie la diminuarea efectelor negative ale viiturilor (inundaŃiilor).ProtecŃia aerului Impacturi negative asupra calităŃii aerului de scurtă dupată pot apărea numai în cadrul etapei de construcŃie şi sunt legate de emisiile de aerosoli (praf) datorate lucrărilor privind realizarea propriu-zisă a obiectivelor propuse sau gaze de la vehiculele transportatoare şi de la funcŃionarea utilajelor necesare implementării proiectului. scurgeri de uleiuri şi carburanŃi etc.s. . În acest sens. materialele excedentare vor fi transportate şi depozitate în spaŃiile convenite cu organele administraŃiilor locale. deşeuri de pământ şi materiale de construcŃie. .40 - .482/2009 Faza:S. sticle. Printre măsurile ce se vor lua se numără: delimitarea clară a arealelor de construcŃie. păstrarea unei umidităŃi suficiente a materialelor de construcŃie. În timpul desfăşurării lucrărilor în cadrul şantierului.). Pentru asigurarea migrării ihtiofaunei la pragul cădere de 0.Deşeurile care rezultă în urma activităŃilor care se desfăşoară în cadrul şantierului sunt de tip menajer (resturi de ambalaje. depozitarea de materiale poluante sau organizarea de depozite de deşeuri în zona malurilor. Pe timpul execuŃiei lucrărilor se interzice utilizarea de utilaje şi autobasculante defecte cu scurgeri de uleiuri sau combustibili. Prin scopul propus. materiale plastice etc.

cele mai importante surse de zgomot şi vibraŃii fiind utilajele de excavare.ProtecŃia împotriva zgomotului şi vibraŃiilor Poluarea fonică este legată în primul rând de faza de construcŃie.l. vehiculele transportatoare. .ProtecŃia solului şi subsolului Impactul asupra solului în perioada de execuŃie se manifestă fie direct. stabilirea unui timp cât mai scurt de stocare a deşeurilor de construcŃie la locul de producere pentru a împiedica antrenarea lor de către vânt şi implicit poluarea aerului din zonă.482/2009 Faza:S.41 - . Poluarea sonoră şi vibraŃiile produse în timpul execuŃiei sunt temporare. obligativitatea revenirii la suprafaŃa topografică iniŃială. modificări calitative şi cantitative ale circuitelor geochimice locale.F. izolarea unor suprafeŃe de sol faŃă de circuitele naturale prin fragmentarea acestora. fie prin intermediul mediilor de dispersie.nr. . precum şi alte utilaje grele folosite pentru reabilitarea obiectivului de investiŃie. respectiv refacerea stratului de sol. Se recomandă ca la lucrări să se folosească numai utilaje şi mujloace de transport dotate cu motoare Diesel care nu produc emisii de Pb şi foarte puŃin monoxid de carbon.s. conform STAS-ului 100009-88. Formele de impact asupra solului ce pot fi identificate în perioada de execuŃie a lucrărilor sunt: modificări structurale ale profilului de sol ca urmare a săpăturilor prevăzute a se executa. zonele rezidenŃiale. padocuri agregate etc.). dotarea punctelor de lucru cu instalaŃii sanitare ecologice. AQUA PROCIV PROIECT s. Se vor utiliza tehnologii extrem de zgomotoase doar atunci când acest lucru este imperativ şi nu poate fi înlocuit cu o alternativă mai puŃin nocivă din acest punct de vedere. mai ales a celor care implică utilaje grele. modificări calitative ale solului sub influenŃa poluanŃilor prezenŃi în aer. acolo unde este posibil. Se va respecta calendarului reviziilor tehnice la vehiculele de transport pentru încadrarea noxelor în norme şi se va realiza o întreŃinere corespunzătoare a utilajelor de construcŃii pentru limitarea emisiilor în atmosferă provenite de la arderea carburanŃilor în motoarele termice.r. răspândi materiale pe străzi şi vor avea roŃile curăŃate de noroi la ieşirea din zona şantierului. poluări accidentale prin deversarea unor produse direct pe sol. Vor fi adoptate măsuri de reducere a acestui tip de impact prin nederularea lucrărilor de construcŃie pe timpul nopŃii (între orele 22:00 şi 6:00). introducerea unor limitări de viteză pentru vehiculele care asigură aprovizionarea cu materiale sau evacuarea deşeurilor de construcŃie. intervenŃii utilaje.c. redarea folosinŃei de dinainte de începerea lucrărilor pentru terenurile afectate. încercându-se a nu se depăşi limitele maxime admisibile. Se apreciază că impactul asupra solului şi subsolului se situează la un nivel neglijabil atâta timp cât toate obiectele tehnologice şi instalaŃiile aferente vor fi exploatate corespunzător. Măsurile de protecŃie a solului în faza de construcŃuie constau în: amenajarea corespunzătoare a spaŃiilor de lucru (pentru schimburi de ulei. Cluj-Napoca Pr. depozitarea deşeurilor sau a diverselor materiale de construcŃie. Traseele vehiculelor implicate în locurile de construcŃie vor evita. .

2 16-24 3.din fascine.s. Lucrări de refacere/restaurare a amplasamentului Lucrări prevăzute prin proiect: În devizul general al investiŃiei sunt prevăzute fonduri pentru refacerea şi restaurarea amplasamentului şi plantarea de vegetaŃie în zona drumurilor tehnologice şi a terenului ocupat cu organizărea de şantier.nr.3 3 Ciclu de executie a lucrarilor Valoarea lucrarilor Valoarea lucrarilor reparatii anuale Varianta I 4 5 5 4 2693171 6377402 2692950 9238124 Varianta II 3329944 3734569 2692950 8736174 Varianta I 67329 63774 52782 103929 Varianta II 83249 37346 52782 98282 1 2 3 4 Regularizari albie Zid de sprijin Parapet de beton Pereu zidit piatra 24 30 30 30 3 2 3. consolidări de mal. 1. crt.0 R 3. blocuri din beton.3 3 3 4 Nr. lemn cu bolovani sau piatra . tăierea vegetaŃiei existente în zona malurilor este locală şi este necesară amplasării consolidărilor de mal. -Din piatră brută.42 - . 24-36 24-36 3.0ha) vor favoriza dezvoltarea vegetaŃiei arborescente.0 5. goliri de fund. beton armat Pereuri 40-60 2.0 7. DURATA DE SERVICIU (EXPLOATARE) ESTIMATĂ DE OFERTANT Durata de serviciu şi coeficienŃi valorici pentru programarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii a lucrărilor propuse. încadrare conform normativelor în vigoare: Codul de clasificare HG 2139/2004 Durate normale de funcŃionare .0 2 3 4 1. praguri. canale de derivatie Diguri (de apărare.4.4.2.2. de compartimentare. de dirijare a curenŃilor). Denumirea activelor fixe 2 1.r. crt.ani I 1 1.482/2009 Faza:S. deversoare de energie. perdele de protecŃie pe malurile râului.5 1. anrocamente şi căsoaie.l. AQUA PROCIV PROIECT s. Denumire capitol de lucrari principale Durata normat a de functio nare Coeficient valoric maxim anual % I R 7 3 6.4.F.4.4.0 Nr.5 . Cluj-Napoca Pr. Sunt prevăzute lucrări de defrişări pe o suprafaŃă de 3.ani Ciclul Coeficient executării valoric maxim lucrărilor de annual reparaŃii -%. stabilizarea albiei şi realizarea protecŃiilor vegetative (10.5 6.c. pinteni. zidărie de piatră.5 1.00ha. cleonaje . Lucrările vor asigura reducerea eroziunilor din zona malurilor implicit vor împiedica distrugerea vegetaŃiei arborescente.1 Baraje si constructii accesorii baraje (ecluze.

5 7. Lucrările propuse prin proiect sunt alese conform normativelor tehnice şi sunt adaptate condiŃiilor de amplasament. Cele mai frecvente avarieri sau distrugeri ale construcŃiilor de consolidare pot apărea în primii 1-5 ani de la punerea în funcŃiune când se pot produce local subspălări. Eroziuni ale malurilor pe -se execută lucrări de consolidare malul opus consolidărilor în zona afectată de mal -Deplasări ale -se execută subzidiri consolidarilor şi dislocări -se completează piatra în de din rizberme rizberme 3. tasări inegale. Galbena 30 30 25 30 50 50 3.3 6.7 3. crt.43 - .s. 1.l.se desface tronsonul de consolidare şi se reface -se execută subzidiri ale zidurilor de beton -se refac şi completează pragurile 2. Lacuiri Acumulare r.7 2 2 6. AQUA PROCIV PROIECT s. -se execută sisteme de drenaj şi curgeri concentrate de pe prăbuşirea consolidărilor canale de colectare ale apelor versanŃi în zona cu – ziduri de beton -se refac tronsoanele afectate consolidată -insuficienŃa secŃiunii de -se execută la timp decolmatări scurgere şi posibile ale albiei inundări ale terenurilor şi gospodăriilor EvoluŃia fenomenelor periculoase.5 3. dislocări ale pietrei din praguri şi fundaŃii şi rizberme. colmatarea albiei sunt în general lente permiŃând executarea lucrărilor de întreŃinere şi reparaŃii.nr. 13318 5138 2870 21685 0 0 330825 13318 5138 2870 21685 76488 86329 477486 Valorile lucrărilor de întreŃinere/reparaŃii sunt maximale.5 3. trimestrial în primii 5 ani de la punerea în funcŃiune şi .F.5 3 3 3 3 4 3 5 5 407680 157294 102486 580859 0 0 22249967 407680 157296 102486 580859 7648824 8632926 36023709 Pr. morfologiei albiei şi caracteristicilor scurgerii. eroziuni ale zonei de încastrare.3 7. Cluj-Napoca 5 6 7 8 9 10 Cadere beton Prag anrocamente Subtraversare Prag retentie Acumulare p. 4. Alunecări de teren şi -Deplasarea. IntervenŃia imediată cu lucrări de stabilizare. Definirea situaŃiei Afuieri şi subspălări în zona fundaŃiei consolidărilor de mal şi pragurilor cădere Modificari ale curgerii şi a curentului principal a apei Creşterea bruscă a nivelului apei – solicitări suplimentare ale consolidărilor de mal şi pragurilor cădere Efect -Prăbuşiri ale unor tronsoane de consolidare -deformări şi dislocări ale elementelor pragurilor cădere Mod de intervenŃie . subzidiri şi prelungire eventuală a încastrărilor asigură stabilizarea acestora. În cadul programului de urmărire a comportării construcŃiilor inspecŃia lucrărilor trebuie făcută după viituri şi perioada de iarnă. completări de anrocamente.r. pierderea stabilităŃii construcŃiilor de consolidare şi Colmatarea albiei prin transport de aluviuni 6. afuieri. deformarea. SituaŃii de risc în exploatare: Nr.c.482/2009 Faza:S.

s. Pentru urmărirea şi întreŃinerea lucrării de amenajare se vor realiza căi de acces în zonele unde există drum pe mal.4. AQUA PROCIV PROIECT s.nr. semestrial în următoarea perioadă. Cluj-Napoca Pr. cât şi pentru cele mecanizate.F. Organizarea de şantier se va realiza în apropierea punctelor de lucru şi nu va afecta reŃele din zonă. Se va semnaliza perimetrul de lucru cu indicatoare. 2. Pe perioada execuŃiei se va amenaja o rampă pentru spălarea roŃilor la mijloacele de transport auto. în devizul general al obiectului de investiŃie sunt rezervate fonduri necesare pentru realizarea organizării de şantier. CAILE DE ACCES CirculaŃia utilajelor şi a mijloacelor de transport se va face pe drumurile de acces şi de exploatare existente. pe toată lungimea amenajării. DURATA ŞI GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTIłIEI: Durata de realizare a investiŃiei 36luni Intocmit: Ing. ELEMENTE DE ORGANIZARE Pentru execuŃia lucrărilor.44 - . ExecuŃia lucrărilor necesită muncitori calificaŃi. iar pentru acces în albie s-au prevăzut rampe. Dragos Gros Verificat: ing. atât pentru operaŃiile manuale. Proiectul organizării de şantier se va realiza de către antreprenor şi va fi dotată cu toate utilităŃile necesare unei bune funcŃionări.482/2009 Faza:S.r.c. pentru a nu afecta curăŃenia pe drumurile învecinate. Viorica Sacui .l.

jud.0m Pereu zidit h=2.900 10 5 12 500 80 4 6 152.4 tr.45 - . Grafic de esalonare "Regularizare Râu Galbena pe sectorul Densuş-HaŃeg".4 Intocmit: ing. AQUA PROCIV PROIECT s. Viorica Sacui .5m Zid de sprijin piatra h=1.1 Anul III tr.0m Zid de sprijin piatra h=1.4 tr.l.nr.2 tr.1 tr.500 6. Dragos Gros Verificat: ing.000 8 6.s. Cluj-Napoca Pr.c.F.500 300 210 12. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Denumire capitol de lucrari 2 Terasamente -excavatii albie Umpluturi in dig Umpluturi in mal Igenizare zona Defrisari Drum tehnologic Rampa acces Batardou Zid de sprijin piatra h=2.3 tr.2 Anul I tr.3m Reabilitare pereu beton Reabilitare zid+subzidire Subtraversari Prag retentie Protectie vegetativa UM 3 smc smc smc ha ha ml buc ml ml ml ml ml ml ml buc buc buc ml ml buc buc mp Cantitatea 4 1. Crt.3 tr.482/2009 Faza:S.Hunedoara Nr.780 500 3.r.2 Anul II tr.720 600 320 18 2 2.000 tr.1 tr.0m Pereu zidit+parapet Parapet beton Prag anrocamente Cadere beton h=0.3 tr.5m Cadere beton h=0.

protejarea mediului şi conservarea biodiversitatii. cadere beton 17buc.1163/2007. in conformitate cu practicile si politicile nationale si europene. parapet beton L=3. .s.900m. pe raul Galbena pe sectorul Densus . nr. Lucrarile au fost proiectate conform prevederilor legislatiei şi normativelor actuale armonizate cu normele europene La alegerea materialelor s-au respectat prevederile Ordinului M. reparatii pereu dale beton L=500m.780m. inclusiv specificarea perioadei de referinta. Pe baza concluzililor din analiza multicriteriala s-a demonstrat ca varianta I este varianta optima de realizare a lucrarilor hidrotehnice de amenajare. Lucrările de amenajare a albiei respecta criteriile si principiile de evaluare a solutiilor tehnice de proiectare în conformitate cu Normativul NTLH-001 si au ca scop: . indiguiri L=4. 2. Analiza cost-beneficiu 1. datorita faptului ca nu este o infrastructura majora. se vor utiliza cu preponderenta materiale existente in zona. L=12.D. care să permita scurgerea libera a apelor. CAP IV. analiza economica a efectelor sociale nu se va realiza. Perioada de referinta luata in considerare in realizarea analizei financiare este de 30 de ani (conform Ghidului pentru Analiza Cost-Beneficii pentru Proiectele de Investitii).400m. Obiectiv general . realizata dupa un traseu stabil.c. Analiza optiunilor Alegerea variantei de realizare a lucrarilor s-a stabilit pe baza unei analize multicriteriale (conform NTLH-001/2008). Cluj-Napoca Pr.realizarea în etape a lucrărilor hidrotehnice.F. In cazul investitiei propuse.Hateg.. consolidare mal-pereu zidit + parapet L= 500m. Efectele se pot imparti in doua categorii principale: efecte financiare (venituri si cheltuieli generate/suportate de beneficiar odata cu realizarea investiei) si efecte sociale (beneficii si costuri sociale aduse/induse de infrastructura realizata prin proiect). Identificarea investitiei si definirea obiectivelor.46 - .asigurarea scurgerii debitelor mari în albia minora. AQUA PROCIV PROIECT s.M. Analiza cost-beneficiu urmareste evidentierea efectelor pe care realizarea infrastructurii le va avea asupra beneficiarul proiectului. subtraversari DN800 4 buc.D. consolidare mal-pereu zidit.482/2009 Faza:S.nr.500m.Realizarea lucrarilor hidrotehnice pentru apararea impotriva inundatiilor in judetul Hunedoara.. piatra si balastul rezultat din decolmatari.prag de fund anrocamente 10 buc.l. .000m. zid de sprijin piatra L= 6. . modificarile aduse traseului sunt in armonie cu tendintele naturale de evolutie a cursului si capacitatea de regenerare a lumii vii. Parametrii tehnici ai investitiei: regularizare albie L=20. .minimizarea afectarii echilibrului ecologic..reparatii zid de sprijin L=80m.r.prag retentie 6 . . precum si evitarea potentialelor pagube.evitarea gradului de artificializare a cursului de apa prin usoare modificari ale geometriei albiei.

c.cheltuieli pentru proiectare şi asistenta tehnica (studii de teren. dotari).2 .234.2009. autorizatii. Denumire capitol de lucrari principale Durata normata de functionare Coeficient valoric maxim anual % I R Ciclu de executie a lucrarilor Valoarea lucrarilor Varianta I Valoarea lucrarilor reparatii anuale Varianta I . .l. Realizarea analizei financiare porneste de la o serie de ipoteze de calcul.nr.2004: Nr.2673 lei la 15.1 din Ghidul Solicitantului – Recomandari privind elaborarea analizei cost-beneficiu). ipoteze care sunt prezentate in continuare: .costuri de mentenanta anuala.F.costurile de investitii şi costurile operationale generate de proiect. AQUA PROCIV PROIECT s. proiectare. S-a estimat o crestere a costurilor de reparatii cu 1% la fiecare interval de 4 ani. mijloace de transport. Analiza financiara presupune determinarea indicatorilor de performanta financiara pentru infrastructura propusa. 3. echipamente. . Durata normata de functionare.costuri de intretinere si reparatii .382. acorduri.482/2009 Faza:S. . estimate in analiza financiara nu contin TVA.cheltuieli pentru investitia de baza (constructii si instalatii.137 mii Euro (Valoare fara TVA). costul total al investitiei este de 27.09. Proiectia costurilor de operare Costurile operaŃionale cuprind: .1 Costul total al investitiei Conform devizului inclus in studiul de fezabilitate. rata interna de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu.486 mii lei. . inclusiv calcularea indicilor de performanta financiara: valoarea actuala neta. crt. .s. consultanta). aprobat prin HG 2139/30. taxe şi comisioane. avize. Conform memoriului tehnic elaborat de proiectantul general au fost identificate cheltuieli de reparaŃii cu un interval de 4 ani. Costurile totale necesare realizarii investitiei sunt compuse din: . Analiza financiara.r. buc.47 - .. montaj. . cheltuieli neprevazute). respectiv 6. a)Costuri de intretinere. Cluj-Napoca Pr.curs de schimb utilizat în realizarea devizului general si a analizei financiare este: 1euro= 4. 3.cheltuieli pentru amenajarea terenurilor si protectia mediului.factorul de actualizare utilizat în analiza este de 8% (conform Anexa 4.alte cheltuieli (organizare de santier.11. conform Normativ de intretinere şi reparatii. 3.

3. AQUA PROCIV PROIECT s.7 7 3 6. 3.l. 3.4. 1 2 3 4 5 6 7 8 Regularizari albie Zid de sprijin Parapet de beton Pereu zidit piatra Cadere beton Prag anrocamente Subtraversare Prag retentie 24 30 30 30 30 30 25 30 3 2 3.5 4 5 5 4 3 3 4 3 b) Au fost estimate costuri anuale de mentenanta (completare anrocamente prism. cosirea vegetatiei de pe taluzuri. curatirea arborilor si insamantare locala) Nr.5 3. crt.48 - .7 3. . Diferenta dintre veniturile totale şi costurile efective sunt fluxurile de trezorerie. Principalii indicatori de performanta Principalii indicatori de performanta sunt-valoarea actualizata neta (VNA).5 1.5 3.c. 1 2 3 4 Costuri de mentenanta Decolmatare barbacane revizie mecanism subtraversari control debit UM ml buc mc mp Cantitatea 1000 4 18 50000 Cost/um/an (lei) 1.Rata interna de rentabilitate este definita ca rata dobanzii care aduce VNA la zero. .3 6. rata interna a rentabilitătii (RIR) si raportul cost-beneficii (B/C).3 7.65 Valoare totala (lei) 1150 5000 1620 32500 40270 completare piatra rizberme insamantat strat vegetal + intretinere Total costuri mentenanta *Costurile operationale estimate sunt maximale.Raportul cost/beneficii reprezinta raportul dintre valoarea neta actualizata a fluxurilor de iesire si valoarea neta actualizata a fluxurilor de intrare.5 Rezultatele analizei financiare Pentru evaluarea proiectului de investitie trebuie sa determinam Fluxurile de Trezorerie (CF – Cash Flow) generate.5 7.r.3 3 6. . Pentru a simplifica modul de prezentare a analizelor intreprinse am pornit de la costuri totale fara amortisment.15 1250 90 0. Cluj-Napoca Pr.Valoarea actualizata neta reprezinta suma actuala a tuturor fluxurilor nete generate de investitie. In acest scop folosim rezultatele obtinute in subcapitolele de mai sus in care am determinat costurile si veniturile generate de proiect.5 3.F. beneficiile sale avand caracter socio-economic.482/2009 Faza:S.s. .nr.3 Proiectia veniturilor de operare Veniturile financiare generate de proiect sunt nule in cazul proiectului de amenajare albie.

00 0.00 0.442 41.905 -42.00 0.00 0.00 0.563 50.00 0.00 0.182.490 337.928 45.00 0.673 -41.190 -43.132 -51.752 -47.884. Cluj-Napoca Analiza financiara „ Regularizare rau Galbena pe sectorul Densus-Hateg".00 0.500.00 0.079 -41.500.00 0.490 337.377 45.132 51.324 42.00 0.079 41.482/2009 Faza:S.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.607 44. In acest sens.190 43.00 0. AQUA PROCIV PROIECT s.043 44.483 351.00 0.190 43. Raportul beneficii/cost (B/C) este mai mic decat 1.00 0.692 365.00 0.00 0.21 mii lei RIR (30) nu se poate calcula din cauza VNA-ului negativ VNA costuri (30) 946.673 41.c.00 0.00 0.00 0.490 -337.000 -9850. Analiza de risc si de senzitivitate Obiectivul analizei de risc si de senzitivitate este de a evalua performanta indicatorilor de profitabilitate a proiectului.074 -44.49 - .483 351.00 0.043 44.626 51.00 0.000 40.079 41.00 0.137 49. jud.377 -45.000 0.096 46.220 47.00 9.607 -44.00 0. 4.752 47.628 372.00 0.00 0.324 -42.00 0.747 -344.651 -49. prima parte a analizei (analiza de senzitivitate) urmareste identificarea variabilelor critice si impactul lor potential asupra modificarii indicatorilor de .884.220 47.00 0.00 0.626 -51.00 0.563 -50.096 46.692 -365.905 42.324 42.692 365.00 0.258 48. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 An 7.F.00 0.096 -46.00 0.00 0.000 9.00 0.35 mii lei VNA venituri (30) 0.l.626 51.850.00 -7500.00 0.928 -45.132 51.00 0.888 Valoarea neta actualizata financiara (VNAF) este negativa.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.442 41.000 -9884.442 -41.00 0.747 344.644 7.752 47.Hunedoara Total venituri operationale (mii lei) Total costuri (mii lei) Cost operational (mii lei) Cash Flow (mii lei) Costul investitiei (mii lei) Pr.905 42.644 Denumire indicator Valoare VNAF (30) -24.651 49.220 -47.258 -48.137 -49.00 0.137 49.607 44.673 41.486 -40.831 -358.074 44.628 372.831 358.00 VNAF/VI -0.s.00 0.628 -372.651 49.563 50.043 -44.00 9.. Rata interna de rentabilitate financiara nu se poate calcula datorita VNAF-ului negativ.000 9.486 40.00 0.483 -351.49 0.258 48.831 358.850.00 0.r.000 0.00 0.644 0.074 44.00 0.00 0.00 0.747 344.928 45.00 B/C 0.377 45.nr.

174 -47.707 368.646 -48.49 0.174 47.00 0.520 51.191 53.00 0.245 -46. AQUA PROCIV PROIECT s.486 -42.00 0.00 0.00 0.00 0.00 VNAF/VI -0.646 48.191 53.594 -52.000 -44.787 46.00 0.482/2009 Faza:S.00 0.000 -49.00 0.00 0.00 0.000 9.00 0.486 42.00 0.083 51.885 361. Cea de a doua parte (analiza riscului) are ca scop estimarea probabilitatii acestor modificari care au loc.565 354.581 50.229.000 44.00 0.706 -43. venituri constante.00 0.00 0.123 376.00 0.00 0. s-au prevazut 2 analize de risc si senzitivitate: venituri constante.157 53.nr.500.000 9.520 -51.689 54.00 0.00 0. Analiza de sensitivitate.00 0.00 0.00 0.594 52.157 -53.520 51.884.000 -9884.083 51. .565 354.581 -50.581 50.884.00 9.00 0.00 0.565 -354.00 0.707 -368.500.000 42.000 49.r.628 -47.706 43.123 376.077 -383.110 391.00 0.l.110 391.00 0.000 49.133 -43.706 43.090 49.628 47.00 0.083 -51. 4. costuri diminuate cu 5%.00 0.226 7.00 0.00 0.00 0.245 46.314 44.890 Analizand rezultatele primite reiese clar că VNAF-ul este sensibil la majorarea cheltuielilor .00 0.077 383.00 0.00 0.123 -376.000 0.00 Denumire indicator Valoare VNAF (30) -24.00 0.157 53. profitabilitate.F.00 An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 0.00 0.885 361.850. Scenariul I (V=cst.00 0.440 -44.00 0.00 0.440 44.314 -44.50 - .00 0.00 0.00 0.440 44.00 0.000 0.00 B/C 0.226 0.850.689 54.133 43.628 47.174 47.1 Analiza de senzitivitate Veniturile financiare direct generate de proiect fiind 0.400 45.090 49.090 -49. Cluj-Napoca Pr.67 mii lei VNA venituri (30) 0.646 48.885 -361.191 -53.53 mii lei RIR (30) nu se poate calcula din cauza VNA-ului negativ VNA costuri (30) 993.400 45.00 0. costuri majorate cu 5%.689 -54.00 0.245 46.400 -45.594 52.00 0.00 9.000 44.707 368.314 44.00 0. C = +5%) Total costuri (mii lei) Cost operational (mii lei) Total venituri operational e (mii lei) Cash Flow (mii lei) -7500 -9850.787 -46.226 Costul investitiei (mii lei) 7.00 0.00 0.133 43.110 -391.s.00 0.077 383.00 0.787 46.00 0.c.00 0.

822 -48.736 -39.000 -9884.00 0.797 -47.356 42.526 44.53 mii lei la -24.00 0.822 48.797 47.00 0.00 0.712 327.043 44.486 -38.649 341.123 39.971 -45.356 42. Cluj-Napoca Pr.00 0.00 0.309 40.514 -321.00 0. operationale (valoarea acestuia scade de la -24. .00 0.850.00 0.00 0.00 0.215 48.864 -46.789 43.530 -41.00 0.21 mii lei).800 41.182.736 39.356 -42.886 Analizand rezultatele primite obtinem acelasi rezultat ca si in cazul primului scenariu.00 0.F.00 0.14 mii lei la -24.229.00 0.309 -40.123 39.14 mii lei RIR (30) nu se poate calcula din cauza VNA-ului negativ VNA costuri (30) 901.00 0.00 0.00 9.365 334.421 347.373 39.00 0.216 43.789 -43.043 -44.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.971 45. VNAF-ul este sensibil la diminuarea cheltuielilor operationale (valoarea VNAF creste de la 24.00 0.910 40.000 0. Scenariul II (V=cst.216 -43.00 0.00 0.373 39.00 0.910 40.649 341.864 46.l.365 -334.00 0.184 0.00 0.00 0.265 354.736 39.184 7.945 42.884.789 43. Analiza de sensitivitate. Ceilalti indicatori de performanta nu sunt afectati semnificativ de majorarea acestor cheltuieli.00 0.00 0.nr.00 9.334 46.123 -39.49 0.184 Costul investitiei (mii lei) 7.850.00 0.182.365 334.486 38.000 9.530 41.00 0.00 An 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 0.00 0.649 -341.00 0.526 -44.910 -40.s.514 321.00 VNAF/VI -0.00 B/C 0.5%) Total venituri operationale (mii lei) Total costuri (mii lei) Cost operational (mii lei) Cash Flow (mii lei) -7500.00 0.00 0. .265 354.00 0.51 - .945 -42.526 44.800 41.137.00 0. Ceilalti indicatori nu se modifica semnificativ la diminuarea costurilor.334 46.421 -347.334 -46.00 0.514 321.373 -39.00 Denumire indicator Valoare VNAF (30) -24.216 43. Nici in acest caz RIR nu poate fi calculata.797 47.00 0.00 0.137.884.000 -9850.421 347.500.945 42.00 0.000 0.215 48.00 0.309 40.00 0.00 0.500.697 49.712 -327.697 -49. C = .265 -354.00 0.043 44.00 0.00 0.00 0.215 -48.000 38.00 0.482/2009 Faza:S.712 327. AQUA PROCIV PROIECT s.00 0.000 9.r.697 49.00 0.00 0.800 -41.21 mii lei.822 48.c.29 mii lei VNA venituri (30) 0.971 45.530 41.864 46.

21 -24. c=+5%) c=-5%) variatie variatie Analiza Indicator fata de fata de financiara valori valori analiza analiza absolute absolute financiara financiara (%) (%) VNAF -24.00 0.67 5. Raportul beneficii/cost (B/C) este mai mic decat 1 in ambele situatii.000 0.888 -0.00 0.00 0. crt.35 993.886 -0. Cluj-Napoca Pr.137. In cazul indicatorilor de baza sunt indeplinite criteriile de eligibilitate necesare pentru obtinerea finantarii nerambursabile.r.196 -0.F..229.00 0. B/C < 1 .52 - .l. crt. adica: VNAF < 0 .76 VNA venituri 0.nr.2 Analiza de risc In cadrul analizei de risc vom analiza probabilitatea ca acea variabila critica va evolua asa cum am estimat în analiza de senzitivitate.186 Analizand tabelul centralizator de mai sus putem trage urmatoarele concluzii: Criterii de eligibilitate VNAF<0 NA NA NA B/C<1 VNAF/VI<0. 4. deoarece în cazul VNAF-ului negativ nu este posibila calcularea ratei de rentabilitate interna financiara. Concluzii: Scenariu I (V=cst.29 -4.182.890 0.196% respectiv -0. In cazul nostru aceasta variabila critica va fi: • costul operaŃional.186%. 2. Punctajul a fost realizat conform tabelului de mai jos: Nr. Scenariu II (V=cst.14 -0. 1.25 Modificare costurilor operationale nu produce o modificare considerabila asupra indicilor de performanta financiara.000 B/C 0. Efect asupra proiect <10% 11%-20% Punctaj 1 2 .000 VANF/VI -0. 1.00 0.s. Astfel.00 901.25. VAN/VI < 0. AQUA PROCIV PROIECT s.c.482/2009 Faza:S. variatia costurilor cu ±5% conduce la o variatie a VNAF-ului si a raportului VNAF/VI de doar +0.000 0..196 -24. Majorarea neasteptata a cheltuielilor operaŃionale are o probabilitate medie.53 0. Pe langa variabilele critice analizate mai sus sunt şi alte riscuri cu efect si cu probabilitate diferita si de aceea includerea lor in analiza de senzitivitate nu a fost necesara. RIRF nu există. 2.186 RIR Nu se poate calcula datorita VNAF-ului negativ VNA costuri 946. Probabilitate <10% 11%-20% Punctaj 1 2 Nr.00 0.

5. Viorica Săcui . Cluj-Napoca Pr. CAP.F.r.c.VI . AQUA PROCIV PROIECT s. SURSELE DE FINANłARE A INVESTIłIEI: FinanŃarea investiŃiei : FinanŃarea investiŃiei se va realiza din fondurile bugetului de stat .482/2009 Faza:S. Intocmit: ing.V. 4.l.nr. supravegherea si întreŃinerea lucrărilor se va face de către personalul Sistemului de Gospodărire a Apelor Mures. 20%-30% 31%-40% >40% 3 4 5 3.53 - .Analiza economica este necesară doar în cazul investiŃiilor majore de peste 25 de milioane euro. 4. Analiza economica .ESTIMĂRI PRIVIND FORłA DE MUNCĂ OCUPATĂ PRIN REALIZAREA INVESTIłIEI In urma realizării investiŃiei nu va fi nevoie de a crea noi locuri de munca. 20%-30% 31%-40% >40% 3 4 5 Fiecare variabila critica a primit un punctaj care este alcatuit din insumarea punctajelor primite pentru probabilitate şi efect. Risc Schimbările tehnologice Creşterea ratei de actualizare Întârzieri în executarea lucrărilor ForŃa majoră Probleme neprevăzute ale furnizorilor de echipamente Lipsa surselor externe de finanŃare Cutremure Probleme de comunicare Lipsa de personal specializat si calificat Întârzieri de finalizare Punctaj 2 3 3 3 2 3 1 1 2 2 5.s. 5. CAP. 3. Răzvan Chiorean Verificat: ing.

0984 lei Eşalonarea investiŃiei Anul I II III TOTAL (INV/C+M) CapacităŃi totale de lucrări: - Total INV/C+M INV/C+M(mii lei) INV/C+M(mii Euro) amenajare albie L=20. ing. ing. ORBAN Levente ŞEF SERVICIU INVESTITII.716.c. AVIZE ŞI ACORDURI DE PRINCIPIU: .l. CAP. Viorica SACUI ŞEF PROIECT.000m Durata de realizare: 36 luni FinanŃarea investiŃiei: P.VIII.216 mii lei / 7.N.s.r.627. sc. Dan SACUI BENEFICIAR.904. jud.03. Ion POPA CAP.VII CARACTERISTICILE PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII “Regularizare râu Galbena pe sectorul Densuş-HaŃeg”.2011 – 1euro = 4. AQUA PROCIV PROIECT s.886. ing.F.I. Teodor GIURGEA DIRECTOR TEHNIC. ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA MUREŞ Târgu Mureş DIRECTOR.D. Cluj-Napoca Pr.nr. PROIECTANT. Cluj-Napoca DIRECTOR.54 - . AQUA PROCIV PROIECT srl.735 mii lei / 12. Hunedoara Valoare totală investiŃie din care C+M 52.482/2009 Faza:S.239 mii Euro 31.967 mii Euro Curs lei/Euro la data de 31. ing.

8.s.nr. Tema de proiectare _______________________________________________ .l.482/2009 Faza:S. Cluj-Napoca Pr.3 Aviz de gospodărire a apelor nr.2 Aviz ANAR AdministraŃia Bazinală de Apă Mureş– _____________________ 8.2 Certificat de urbanism nr.___________________________________________ 8.r. AQUA PROCIV PROIECT s.4.1 Aviz AdministraŃia NaŃionala „Apele Romane” –________________________ 8.55 - .c.F.______________________________________ 8.

56 - .r.5m prag de fund anrocamente reparatii zid de sprijin reparatii pereu dale beton indiguiri subtraversari DN800 prag retentie L=20.0m consolidare mal-pereu zidit + parapet parapet beton cadere beton h=0.780m L= 500m L=3.F.000m L= 5. 6 buc. 5 buc.400m 4 buc.5m zid de sprijin piatra h=1. Dragos Gros Verificat: ing.nr. jud.482/2009 Faza:S. L=80m L=500m L=4.c.s.900m 12 buc.3m cadere de beton h=0. Intocmit: ing.0m consolidare mal-pereu zidit h=2. AQUA PROCIV PROIECT s. Hunedoara - regularizare albie zid de sprijin piatra h=2.l. 10 buc.990m L= 300m L= 210m L=12. LISTA CAPACITĂłI TOTALE DE LUCRĂRI “Regularizare râu Galbena pe sectorul Densuş-HaŃeg”. Viorica Sacui .0m zid de sprijin piatra h=1. Cluj-Napoca Pr.

58 69.337.74 161.43 76.000 PU lei/UM 5 Valoare(fara TVA) (lei) 6 (euro) 7 TVA (lei) 8 Valoare(inclusiv TVA) (lei) (euro) 9 10 324. jud.990.1Euro=4. DEVIZ OBIECT .82 139.32 6.11 43. Crt. Viorica Sacui .289.734.838.914.00 320.l.s.204.000.2009.00 3.33 33.900.44 750.54 66.00 5.88 1.29 62.5m Zid de sprijin piatra h=1.380.F. Cluj-Napoca Pr.97 79.00 5.00 12.981.74 13.00 500.00 6.0m Pereu zidit h=2.00 500.45 Intocmit: ing.VARIANTA I .145. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Denumire capitol de lucrari 2 Terasamente -excavatii albie Umpluturi in dig Umpluturi in mal Igenizare zona Defrisari Drum tehnologic Rampa acces Batardou Zid de sprijin piatra h=2.864.67 17.060.909.00 4.969.693.579.2673lei Nr.00 18.720.94 170.85 2.0m Zid de sprijin piatra h=1.112.051.57 - .r.09. AQUA PROCIV PROIECT s.777.00 600.580.874.00 10.3m Reabilitare pereu beton Reabilitare zid+subzidire Subtraversari Prag retentie Protectie vegetativa TOTAL UM 3 smc smc smc ha ha ml buc ml ml ml ml ml ml ml buc buc buc ml ml buc buc mp Cantitatea 4 1.PROPUSA "Regularizare rau Galbena pe sector Densus-Hateg.66 68.00 12.00 1.00 6.5m Cadere beton h=0.711.0m Pereu zidit+parapet Parapet beton Prag anrocamente Cadere beton h=0.00 8. Dragos Gros Verificat: ing.29 137.Hunedoara" preturi la 15.00 300.200.00 3.482/2009 Faza:S.974.23 30.00 80.900.759.24 6.500.nr.50 2.744.00 210.39 28.780.00 152.c.

0m Pereu zidit h=2.482/2009 Faza:S.l.0m Zid de sprijin piatra h=1.s. 19 4 4 Balast (mc) Nisip (mc) 20 10483 420 47286 1.5m Cadere beton h=0.c.excavatii albie Umpluturi in dig Umpluturi in mal Defrisari Rampa acces Zid de sprijin piatra h=2.000 1200 500 347 61235 Intocmit: ing. Seminte plante (kg) 21 1680 512 2192 Stavila plana+mec. Pietris (mc) UM 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 Terasamente . Viorica Sacui .029 200 585 192 75 14 61 8516 15 89850 4500 3150 319500 17500 136500 5760 5440 12019 12500 2000 6640 9000 624359 16 144359 7230 5061 1928 4752 163330 17 8 8 Clapet buc. AQUA PROCIV PROIECT s.F. LISTA VOLUME TOTALE DE LUCRARI Geotextil filtrare(mp) Tub PREMO DN800 uc. ml ml ml ml ml ml buc buc buc ml ml buc.58 - . Dragos Gros Verificat: ing.r.5m Zid de sprijin piatra h=1.nr. Cluj-Napoca Pr. buc.3m Reabilitare pereu beton Reabilitare zid+subzidire Subtraversare Prag retentie TOTAL 2 smc sms smc ha buc.0m Pereu zidit+parapet Parapet beton Prag anrocamente Cadere beton h=0. 18 4 4 Mortar M100 (mc) Confectii metalice (kg) Umplutura (smc) Sapatura (smc) Beton C16/20 (mc) Beton C12/15 (mc) Piatra sparta (mc) Piatra bruta (mc) Beton C8/10 (mc) DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRARI Otel beton (kg) Cantitate Nr Crt.670 7545 8 9884 345 105 10224 400 240 328 595 425 104 78 22727 9 175 88 163 27 453 10 2696 90 17 8663 179 89 11734 11 9584 240 84 720 240 538 480 11886 12 1797 8 1805 13 59 59 14 360 7. buc 3 1720 600 320 2 8 5990 300 210 12780 500 3900 10 5 12 500 80 4 6 4 1720 1720 5 600 320 920 6 3042 63 3105 7 4875 2. manevr.

M. CANTITATE 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3 smc smc mc mc mc mc mc mc mc mc mc kg kg buc buc buc mp 4 1720 920 3105 7545 22727 453 11734 11886 1805 59 8516 624359 163330 8 4 4 61235 Intocmit: ing.482/2009 Faza:S.r. DENUMIRE LUCRARI PRINCIPALE 2 TERASAMENTE . CENTRALIZATOR VOLUME PRINCIPALE DE LUCRARI Nr.l. U. Viorica Sacui .s. Dragos Gros Verificat: ing.nr.c.59 - . Cluj-Napoca Pr.SAPATURA UMPLUTURA MORTAR M100 BETON C16/20 BETON C12/15 BETON C8/10 PIATRA SPARTA PIATRA BRUTA NISIP PIETRIS BALAST OTEL BETON CONFECTII METALICE TUB PREMO DN800 STAVILA MANEVRA CLAPET GEOTEXTIL DE FILTRARE PLANA+MEC.F. AQUA PROCIV PROIECT s.crt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->