Sunteți pe pagina 1din 3

ASPECTE BIOETICE

Bioetica este o tiin care promoveaz respectul fa de valorile umane si contribuie la rena terea acestora. S-au efectuat unele reflect ri filosofico-bioetice referitor la momentul cnd fiin a uman devine subiect moral. S-au adus argumente n favoarea dreptului embrionului la existen , fiind eviden iate problemele bioetice privind avortul, fecundarea asistat medical, mamele surogat i terapia cu esuturi fetale.Trebuie men ionat faptul c cercet torii din domeniul medicinei reproductive sunt cointeresa i att de mult de scopul final al experien elor realizate, nct ignor unele consecin e ale acestora, care se dovedesc a fi periculoase pentru multe fiin e vii. Bioetica propune n locul mentalit ii pur tiin ifice i pragmatic concep ia despre om ca subiect al dragostei i compasiunii interumane i medicale.Este studiat fenomenul stingerii vie ii, adic problema mor ii i a procesului de murire, determinndu-se sensurile filozofic, etic i socio-cultural ale acestora, importan a i locul lor n sistemul cuno tin elor bioetice. Este cunoscut faptul c n condi iile unei informatiz ri intense a societ ii contemporane informa ia poate deveni o arm . A fost demonstrat juste ea acestei afirma ii, fiind subliniat c n cadrul tiin elor biomedicale se manipuleaz cu diferite categorii de informa ie, cum ar fi ceaconfiden ial , genetic , etc., specificul c rora poate genera apari ia a multiple ntreb ri de ordin bioetic. Realitatea bioetic determin noi obiective ale actului medical, respectul autonomiei i autodeterminarea individului constituind valorile fundamentale ale modului de via civilizat pe care tiin ele biomedicale nu au voie s le neglijeze. A adar, numai respectnd diversitatea i autonomia biologic , avnd o atitudine adecvat i corect fa de via , n orice form de manifestare a ei, va fi posibil echilibrarea dezvolt rii tiin ei i tehnicii cu calitatea existen ei noastre, omenirii oferindu-i-se o ans de supravie uire. Valoarea ra ionalit ii tiin ifice devine o caracteristic specific comunit ii tehnogene contemporane, oferind dezvolt rii o nou orientare, totalmente diferit de cea a civiliza iilor tradi ionale. Adoptarea unor atitudini radicaliste scientiste sau antiscientiste nu este n favoarea tiin ei, care are menirea de a asigura prosperitatea omenirii i cauzeaz un pericol evident pentru supravie uirea viului n general. Bioetica nainteaz un nou principiu, vital pentru contemporaneitate tiin a trebuie s se dezvolte pentru binele biosferei. Tehnologiile performante devin acea for imens care influen eaz activitatea uman , ct i modul de cugetare, idealurile i sistemul de valori n societate. Omul contemporan se afl n fa a unor dileme i conflicte de con tiin ntre practica tiin ific i valorile general-umane, situa ie care determin apari ia unei crize spirituale n societate. Apari ia unui nou model de organizare a existen ei umane n dimensiuni general planetare cere de la savan i o con tientizare

tiin ific riguroas a rela iei omului cu lumea, deoarece de n elegerea acestui fapt depind dezvoltarea de mai departe a omenirii i securitatea vie ii. Devine evident necesitatea abord rii problemei tangen ei morale i cunoa terii tehnico- tiin ifice, cu stabilirea influen ei i a dependen ei reciproce ntre descoperirile tiin ifice i plasarea valorilor acestora n societate. Dep irea crizei spirituale contemporane poate fi realizat prin metoda dialogului ntre tiin ele naturale, sociale i tehnice. Numai o colaborare strns ntre acestea va face posibil dezvoltarea armonioas a tiin ei i a societ ii. Etica tradi ional nu mai poate oferi solu ii axiologice la ntreb rile de ordin moral cu privire la via , generate de progresul tiin ific, fapt ce caracterizeaz parametrii unei crize morale globale. Imperativul principal al secolului al XX-lea devine supravie uirea. Actualmente se impune ca o necesitate stringent modificarea stilului de gndire tradi ional caracteristic tiin ei precum i o valorificare etic a rezultatelor acesteia. tiin a i tehnica trebuie s se dezvolte, ceea ce este inevitabil, ns implement rile n practic a rezultatelor ob inute trebuie s fie evaluate ra ional, inndu-se cont de prevederile bioeticii i de repercusiunile asupra viitoarelor genera ii i a biosferei n ntregime. n bioetic se manifest interdisciplinaritatea caracteristic secolului nostru, avnd loc o mbinare a cuno tin elor filozofice, juridice, biomedicale, teologice, psihologice etc., pentru a oferi unele r spunsuri practice i utile la problemele privind rezolvarea dilemelor morale actuale. Societatea tiin ific contemporan a con tientizat importan a bioeticii ca un vector optimal pentru supravie uire, fapt ce i-a determinat pe unii savan i s procedeze la elaborarea statutului tiin ific al acestui domeniu de activitate. Ast zi bioetica are obiectivele, aspectele i principiile sale, c p tnd o formcristalizat i mult mai stabil dect cea propus ini ial de c tre fondatorul ei V.R.Potter. Bioetica trebuie s p trund nu doar n tiin a teoretic , dar i n cea aplicativ , n special n practica de ocrotire a s n t ii. Pentru determinarea limitelor activit ii profesionale n anumite situa ii ce implic manipularea viului este necesar de inut cont de echitatea uman , valori supreme fiind considerate via a, demnitatea i autonomia fiec rui individ. Respectarea valorilor umane trebuie s fie o pav z n fa a progresului tiin ific i tehnologic biomedical ce poate amenin a viitorul omenirii. n cazul existen ei provoc rilor condi ionate de activitatea tiin ific Comitetele de Bioetic sunt cele mai recomandate structuri pentru formularea r spunsurilor adecvate. n condi iile crizei ecologice cu care se confrunt societatea se consolideaz o nou tendin , apare un fenomen nou n con tiin a moral , i anume: datoria moral fa de natur ; deci bioetica devine tiin a care educ atitudinea moral fa de tot ce este viu, la baza ei stnd izvoarele moralit ii general-umane, ofer precepte pentru solu ionarea problemei supravie uirii. Scopul bioeticii este de a orienta ra iunea uman i cunoa terea spre tot ce amelioreaz calitatea vie ii i de a suprima tot ce o stopeaz .