Sunteți pe pagina 1din 7

Sezonul de iarnă: Naşterea Domnului (10-12 ani)

Sezonul de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) Lec ţ ia 1 -

Lecţia 1 - Pregătiţi Calea Domnului

Introducere

Este greu să aştepţi – Copiii vor revizui relatările despre venirea Fiului lui Dumnezeu pe pămînt, despre Naşterea Lui din Fecioara Maria ca un nou-născut, sau, în unele traduceri ca un copil "nou". Trebuie ca

ei să coreleze conceptele de aşteptare şi de pregătire cu cel de „întîlnire cu Domnul”. Naşterea lui Hristos

este situată în contextul familiei umane şi al familiei lui Dumnezeu.

Materiale

Icoana Naşterii lui Hristos

Afişul cu cuvintele de la Troparul Naşterii scrise cu litere mari (v. Anexe)

Autocolante de Crăciun

Resursa din fişa: Sfintele Paşti de iarnă (doc.în engleză, puteţi descărca de aici: The Winter Pascha

(PDF) - dce.oca.org/assets/templates/resources-download.cfm?file=91.pdf

Copii goale pentru paginile Noiembrie şi Decembrie pe care le găsiţi anexate sub titlul Calendarul

meu de post - My Advent Calendar - dce.oca.org/assets/templates/resources-download.cfm?file=91.pdf

Pentru "Jocul Aşteptarea" (a se vedea #4 din procedura pentru această lecţie) să aveţi:

Un cronometru

O minge de plajă sau de plastic sau de jucărie pe care copiii să o poată arunca unii de la ceilalţi în

condiţii de siguranţă. Pentru fiecare grupă de 4 sau 6 copii: o Biblie, un creion, o copie a fişei "Oamenii care au aşteptat Biblia." Creaţi fişa punînd titlul la începutul paginii şi apoi următoarele fraze, lăsînd spaţii libere pentru ca să se poată scrie răspunsurile. (Notă: aveţi o astfel de fişă la sfârşitul acestui document)

"Oameni din Biblie care au aşteptat"

1. Citeşti despre mine în Geneză 8: 6-12. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

2. Citeşti despre mine în Psalmi 37: 1-9. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

3. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Luca 2: 25-32. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

4. Citeşti despre mine în Faptele Apostolilor 18: 24-26. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

5. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Ioan 3: 1-6. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

6. Citeşti despre aceşti oameni în Faptele Apostolilor 28: 1-6. Ce au aşteptat? Care e numele lor? (Cine

sunt ei?)

(Răspunsurile corecte sunt în #4 din procedura pentru această lecţie)

Pentru prima parte a jocului, e nevoie de coşuleţ cu foi mici de hîrtie. Pe fiecare foaie trebuie să scrieţi frazele acestea:

Ceva ce ai aşteptat tot anul

O dată cînd ai aşteptat la rînd (faceţi 4 copii)

Un loc în care ai aşteptat de mai multe ori

O

dată cînd a trebuit să îţi aştepţi rîndul (faceţi 4 copii)

O

dată cînd a trebuit să aştepţi săptămîna aceasta (faceţi 4 copii)

Ceva ce ai aşteptat cînd erai foarte mic Un loc în care o maşină îţi spune să aştepţi Ceva ce a meritat să aştepţi (faceţi 4 copii)

(Notă: "locul în care o maşină îţi spune să aştepţi" e greu de identificat. Sugestii de răspunsuri: cabina de taxare, cabina de cumpărat bilete, semnele mergeţi/ nu mergeţi, bancomatele.)

rat bilete, semnele merge ţ i/ nu merge ţ i, bancomatele.) Parohia Ortodox ă Noua II
rat bilete, semnele merge ţ i/ nu merge ţ i, bancomatele.) Parohia Ortodox ă Noua II

Sezonul de iarnă: Naşterea Domnului (10-12 ani)

Resurse

de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) Resurse Calendarul meu pentru post Sfintele
de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) Resurse Calendarul meu pentru post Sfintele
de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) Resurse Calendarul meu pentru post Sfintele

Calendarul meu pentru post

Sfintele Paşti de iarnă

Icoana Naşterii Domnului nostru Iisus Hristos

Icoana Naşterii Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu

Icoana Întîmpinării Domnului la templu

Metodologie

1 Rugăciunea de început Să aveţi icoana cu Naşterea Domnului Iisus Hristos aşezată într-un loc de unde copiii o pot vedea uşor.

Să aveţi planşa cu cuvintele din Tropar aranjată într-un loc de unde să o observe clar. (Cuvintele pot fi afişate în toate cele 5 sesiuni).

(Copiii stau în picioare). În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin.

Ascultaţi Troparul de cîteva ori pe laptop sau pe casetofon. Apoi cîntaţi-l sau spuneţi-l împreună.

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus. Doamne, slavă Ţie!

Întrebaţi-i pe copiii dacă identifică trei locuri din Tropar în care Iisus Hristos este comparat cu lumina. Vorbiţi pe scurt despre fiecare loc în parte, întrebîndu-i despre înţelesul lor şi dacă au nevoie de informaţii suplimentare:

Lumina cunoştinţei: Iisus nu este lumină fizică, ci este Cel Care ne luminează cu înţelepciune şi adevăr.

Soarele Dreptăţii: Iisus este ca şi „Soarele” care dă lumina. De asemenea, este „Fiul” Dreptăţii , al lui Dumnezeu Tatăl. Cei trei magi, care au crezut că înţelepciunea şi cunoaşterea ar putea veni de la stele, ştiu acum că El este Cel Căruia trebuie să I se închine, deoarece El este înţelepciunea şi adevărul.

Răsăritul Cel de sus: Întotdeauna lumina/ soarele răsare din partea estică.

2 Vremea aşteptării Scrieţi cuvîntul "naştere" pe tablă şi întrebaţi, "Ce alt cuvînt ştiţi care înseamnă acelaşi lucru?" Lăsaţi-i pe copiii să descopere cuvîntul "născare" (sau menţionaţi-l d-voastră în cazul în care ei nu pot să o facă) şi scrieţi-l pe tablă.

Spuneţi, "Sărbătorim Naşterea sau Născarea Domnului nostru Iisus Hristos într-o mare zi. Care este numele cel mai folosit pentru a desemna această sărbătoare? (Scrieţi „Crăciun” pe tablă.)

(Nota traducătorului: În engleză, la fel ca şi în greacă, există două cuvinte care desemnează naşterea: Nativity – e folosit doar pentru Fiul lui Dumnezeu şi birth – e utilizat pentru oameni. Din păcate, în limba română avem un singur cuvînt: naştere folosit atît pentru Naşterea Domnului, cît şi pentru naşterea noastră. Sau am putea lăsa cuvîntul naştere scris cu majusculă în

putea l ă sa cuvîntul na ş tere scris cu majuscul ă în Parohia Ortodox ă
putea l ă sa cuvîntul na ş tere scris cu majuscul ă în Parohia Ortodox ă

Sezonul de iarnă: Naşterea Domnului (10-12 ani)

Sezonul de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) cazul Domnului ş i cu

cazul Domnului şi cu literă mică în cazul persoanelor umane. Dacă nu vi se pare potrivită traducerea cu naştere şi născare, aştept cu interes alte sugestii şi vă mulţumesc!)

Întrebaţi-l pe un copil: "În ce zi te-ai născut?" Dacă acest copil nu poate face conexiunea între naştere şi născare, întrebaţi-l pe următorul. Spuneţi: "Aşadar, Domnul nostru a împărţit cu noi naşterea. Şi el are o zi de naştere, o zi în care a venit pe lume. Dar, Naşterea Lui nu este ca oricare alta. El a venit ca să fie cu noi ca nou-născut (bebeluş), să crească împreună cu noi, să ne înveţe şi să ne mîntuiască. În acelaşi timp, El este dumnezeiescul Fiu al Tatălui."

Citiţi împreună din Ioan 1: 14 Şi Cuvântul S-a făcut trup şi S-a sălăşluit între noi şi am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl, plin de har şi de adevăr. pentru a vedea cum Biblia exprimă acest fapt. Întrebaţi: Cine este 'Cuvîntul' din acest verset?" şi asiguraţi-vă că ei ştiu că, "Cuvîntul" este Iisus Hristos. Explicaţi că El "S-a făcut trup" înseamnă că El a devenit o persoană reală, un Om adevărat, dar că niciodată nu a încetat să fie Dumnezeu - în acelaşi timp.

Spuneţi, "Deoarece Naşterea lui Iisus Hristos este atît de importantă, Biserica ne dă un timp ca să ne pregătim pentru ea. Cum se numeşte acest timp?" (Lăsaţi-i pe copiii să spună cuvîntul "Post" sau spuneţi-l d-voastră, şi scrieţi-l pe tablă. Scrieţi de asemenea şi "Postul Naşterii" pe tablă. Întrebaţi: "De ce se poate să numim vremea postului cu numele de Postul Naşterii?" (Daţi-le copiilor posibilitatea să explice, sau explicaţi d-voastră, că înainte de marile sărbători, de zilele de sărbătoare din Biserică, este o vreme în care trebuie să postim şi în care trebuie să ne pregătim.)

Daţi fiecărui copil cîteva autocolante de Crăciun şi copiaţi fiecare dintre paginile goale cu lunile Noiembrie şi Decembrie (pe care le găsiţi ataşate la capitolul Resurse cu titlul Calendarul meu pentru post). Să scrie fiecare numele pe amîndouă paginile. Marcaţi cu autocolantele începutul Postului Naşterii pe 15 noiembrie şi Naşterea lui Iisus Hristos pe 25 decembrie.

Întrebaţi: "Care sunt căile pe care Biserica ni le dăruieşte pentru a folosi aceste zile ca să ne pregătim de sărbătoarea Naşterii lui Iisus Hristos?" (Sugestii de răspuns: Rugăciunea, slujbele Bisericii cu imne speciale, o şansă ca să mîncăm mîncare simplă, aşa încît să nu mai petrecem mult timp ca să ne gîndim ce mîncăruri să gătim şi să putem să ne gîndim la darul pe care Dumnezeu ni-l face venind să fie alături de noi.)

Întrebaţi: "Care sunt celelalte căi prin care ne putem pregăti?" (Sugeraţi că un mod bun de a ne pregăti este să urmăm exemplul Celui Care Se va naşte prin a încerca să îi iubim pe toţi oamenii, să îi ajutăm, să dăruim oamenilor care se află în nevoi: alimente, haine, încălţăminte, bani. Priviţi împreună sugestiile din Calendarul meu pentru post pentru a găsi căi de a folosi bine timpul acesta de post.)

Întrebaţi: "Credeţi că aceste căi de pregătire sunt diferite de cele în care se pregăteşte majoritatea oamenilor de Crăciun?" (Da. Sugestii de motive: Căile pe care Biserica ni le dăruieşte ne îndeamnă acela a încetini ritmul nostru agitat de comportament şi la a ne gîndi la Dumnezeu mai degrabă decît a ne grăbi să cumpărăm cadouri, să mergem la petreceri şi să cheltuim o groază de bani.)

Întrebaţi: "Putem să ne bucurăm de sărbătoare dacă urmăm căile Bisericii?" (Lăsaţi-i pe copiii să îşi spună opiniile. Sugeraţi-le că pute, să ne bucurăm de sărbătoare mai mult dacă nu suntem obosiţi şi deja săturaţi de a o „sărbători” cînd va veni. Putem petrece un timp frumos împreună cu familia şi prietenii, dar putem şi să ne rugăm, să mulţumim Domnului şi să dăruim celorlalţi oameni. Dacă vom face aceste fapte, atunci sărbătoarea ne va aduce o bucurie deosebită. Aşa vom putea avea o sărbătoare minunată!)

ă . A ş a vom putea avea o s ă rb ă toare minunat ă
ă . A ş a vom putea avea o s ă rb ă toare minunat ă

Sezonul de iarnă: Naşterea Domnului (10-12 ani)

Sezonul de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) 3 Icoana Na ş terii

3 Icoana Naşterii Copiii trebuie să identifice chipurile diferite din icoana Naşterii: pe Fecioara Maria, pe Iosif, animalele care se uită în iesle, pe păstori, pe magi sau pe bărbaţii înţelepţi şi mai ales pe pruncul vestit Iisus Hristos.

Întrebaţi: "Cine este omul acela bătrîn, aflat în partea de jos a icoanei, care vorbeşte cu Iosif?" (Este diavolul, care încearcă să îl convingă pe Iosif că pruncul nu este Fiul lui Dumnezeu, născut prin puterea Sfîntului Duh.)

Întrebaţi: "Unde apare Iisus de două ori în icoană?" (El se află lîngă Mama Lui, dar, în acelaşi timp, El este pictat ca fiind îmbăiat. Acest detaliu ne reaminteşte că El a devenit cu adevărat om şi că a dus o viaţă omenească, incluzînd faaptul că a fost îmăiat ca prunc. De asemenea, mai tîrziu, cînd El a devenit adult, i-a permis Sfîntului Ioan Botezătorul să Îl boteze în apa de la rîul Iordan.)

4 Aşteptare şi Pregătire Întrebaţi-i pe copiii:

Cînd a trebuit să aştepţi ca ceva important să se întîmple?

Ce face ca aşteptarea să nu fie grea sau nu chiar atît de grea?

Lăsaţi-i pe copiii să răspundă la aceste întrebări; pentru a impulsiona discuţia, puteţi povesti cîteva experienţe din viaţa d-voastră în ceea ce priveşte aşteptarea.

Pentru "Jocul Aşteptarea" copiii trebuie să stea pe două rînduri, la aproximativ doi metri distanţă.

Au asupra lor documente pliate şi mingea/ alte obiecte. Spuneţi-le copiilor că documentele descriu situaţii în care aşteptăm pentru ceva.

Apoi, fiecare copil va alege un document, îl va citi cu voce tare şi se va gîndi să dea un răspuns cît mai repede posibil.

Atunci acea persoană va arunca mingea către cineva din cealaltă echipă, care va repeta

procedeul: va alege un alt document, îl va citi cu voce tare, va răspunde şi va arunca mingea cît de repede va putea la cineva din echipa adversă. Evidenţiaţi că unele dintre documente spun acelaşi lucru, deoarece sunt multe răspunsuri posibile care ar putea fi date.

Asiguraţi-vă că fiecare copil joacă un tur.

Această parte a jocului a fost doar pentru distracţie. Pentru a alege o echipă ştigătoare, daţi

fiecărei echipe - sau celor două echipe sau celor patru, dacă clasa d-voastră este una mare – o Biblie, un creion şi foaia "Oameni care au aşteptat Biblia". Spuneţi copiilor:

Echipa cîştigătoare va fi aceea în care veţi lucra împreună pentru a găsi informaţii în Biblie şi

care va da răspunsuri clare şi complete pe foi, în timpul cel mai scurt. Veţi cronometra munca lor; limita va fi de 5 minute.

Vor începe doar atunci cînd vei porni cronometrul şi vei spune: "Porniţi."

Există şi posibilitatea de a nu alege un cîştigător, ci, mai degrabă, de a folosi acest timp ca exerciţiu. Răspunsurile corecte de pe foi sunt următoarele. (Răspunsurile copiilor pot diferi în ceea ce priveşte termenii folosiţi, dar ar trebui să evidenţieze aceeaşi idee.) #1. Geneză 8: 6-12. Am aşteptat ca porumbelul să se întoarcă cu o ramură de măslin, care ar fi arătat că apele potopului s-au retras. Numele meu e Noe.

ă tat c ă apele potopului s-au retras. Numele meu e Noe. Parohia Ortodox ă Noua
ă tat c ă apele potopului s-au retras. Numele meu e Noe. Parohia Ortodox ă Noua

Sezonul de iarnă: Naşterea Domnului (10-12 ani)

Sezonul de iarn ă : Na ş terea Domnului (10-12 ani) #2. Psalmi 37: 1-9. L-am

#2. Psalmi 37: 1-9. L-am aşteptat pe Domnul să facă Voia Sa în timpul pe care El îl consideră (copiii trebuie să fie în stare să spună că aceasta este ceea ce scriitorul psalmului aştepta, chiar dacă nu vor putea include aceasta în răspunsul lor scris). Numele meu e David.

#3: Luca 2: 25-32. Am aşteptat să Îl văd pe Domnul Hristos (Mîntuitorul promis – copiii trebuie să ştie că aceasta înseamnă "Hristosul Domnului",chiar dacă nu includ asta în răspunsul scris). Numele meu e Simeon.

#4: Faptele Apostolilor 18:24-26. Împreună cu soţul meu Aquila am aşteptat pînă cînd Apollo a terminat de predicat în sinagogă. Atunci Aquila şi cu mine l-am dus afară şi l-am învăţat calea Domnului cu mai multă "acurateţe/ exactitate." (cu alte cuvinte, am corectat o parte din ceea ce a spus.) Numele meu e Priscilla.

#5: Ioan 3: 1-6. Am aşteptat pînă s-a înnoptat pentru a-L vizita pe Hristos şi pentru a-L întreba despre învăţăturile Lui. Numele meu e Nicodim.

#6: Faptele Apostolilor 28: 1-6. Am aşteptat să vedem dacă Pavel va fi omorît de muşcătura de viperă sau de şarpe. După ce a supravieţuit muşcăturii, ne-am gîndit că trebuie să fie un zeu. Suntem locuitorii din Malta. (Pavel ne-a asigurat că era doar un bărbat.)

5 Sfintele Paşti de iarnă Daţi fiecărui copil o copie din Sfintele Paşti de iarnă pe care îl găsiţi la Resursele pentru această lecţie. După ce citesc primul paragraf, rugaţi-i să numească trei lucruri care sunt la fel în sezonul Naşterii şi în cel al Paştelui. (Ei pot să numească oricare dintre lucrurile notate în aceste paragrafe.)

Scrieţi aceste rînduri din al doilea paragraf pe tablă:

El S-a născut pentru a muri. El a fost botezat pentru a Se înălţa la ceruri.

Întrebaţi: "Ce ne spun aceste rînduri despre calea pe care o pregăteşte Domnul?" (Copiii pot să îşi spună propriile idei. Accentuaţi că Iisus Hristos ne-a salvat prin Naşterea Lui, deoarece a devenit un Om real. Apoi a fost botezat, crucificat şi a înviat din morţi. Toate aceste fapte s-au întîmplat deoarece El trebuia şă ne salveze şi să ne dăruiască viaţă veşnică. De aceea, toate evenimentele din viaţa lui Iisus Hristos pe pămînt reprezintă – de fapt- pregătirea pe care o face Dumnezeu pentru a ne salva.)

6 Rugăciunea de încheiere (Copiii stau în picioare.)

Dacă doriţi, puteţi asculta Troparul în acelaşi fel în care aţi făcut-o la începutul sesiunii. Apoi cîntaţi-l sau spuneţi-l împreună.

În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin.

Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, Răsaritul Cel de sus. Doamne, slavă Ţie!

E.T., dup ă http://dce.oca.org/focus/nativity/10-12/ Parohia Ortodox ă Noua II ş i Fr ăţ ia Sfintei Eufimia
E.T., dup ă http://dce.oca.org/focus/nativity/10-12/ Parohia Ortodox ă Noua II ş i Fr ăţ ia Sfintei Eufimia

Troparul Naşterii Domnului

Troparul Na ş terii Domnului Na ș terea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, r ă s ă

Nașterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, răsărit-a lumii Lumina cunoștinţei; că întru dânsa cei ce slujeau stelelor, de la stea s-au învăţat să se închine Ţie, Soarelui dreptăţii, și să Te cunoască pe Tine, Răsăritul Cel de sus.

Doamne, slavă Ţie!

"Oameni din Biblie care au aşteptat "

1. Citeşti despre mine în Geneză 8: 6-12. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

2. Citeşti despre mine în Psalmi 37: 1-9. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

3. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Luca 2: 25-32. Ce am aşteptat? Care e

numele meu?

4. Citeşti despre mine în Faptele Apostolilor 18: 24-26. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

5. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Ioan 3: 1-6. Ce am aşteptat? Care e numele

meu?

6. Citeşti despre aceşti oameni în Faptele Apostolilor 28: 1-6. Ce au aşteptat? Care e numele

lor? (Cine sunt ei?)

"Oameni din Biblie care au aşteptat "

1. Citeşti despre mine în Geneză 8: 6-12. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

2. Citeşti despre mine în Psalmi 37: 1-9. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

3. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Luca 2: 25-32. Ce am aşteptat? Care e

numele meu?

4. Citeşti despre mine în Faptele Apostolilor 18: 24-26. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

5. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Ioan 3: 1-6. Ce am aşteptat? Care e numele

meu?

6. Citeşti despre aceşti oameni în Faptele Apostolilor 28: 1-6. Ce au aşteptat? Care e numele

lor? (Cine sunt ei?)

"Oameni din Biblie care au aşteptat "

1. Citeşti despre mine în Geneză 8: 6-12. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

2. Citeşti despre mine în Psalmi 37: 1-9. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

3. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Luca 2: 25-32. Ce am aşteptat? Care e

numele meu?

4. Citeşti despre mine în Faptele Apostolilor 18: 24-26. Ce am aşteptat? Care e numele meu?

5. Citeşti despre mine în Sfînta Evanghelie după Ioan 3: 1-6. Ce am aşteptat? Care e numele

meu?

6. Citeşti despre aceşti oameni în Faptele Apostolilor 28: 1-6. Ce au aşteptat? Care e numele

lor? (Cine sunt ei?)