Sunteți pe pagina 1din 18

COTOJMAN IMPARAT

Coperri ii iiusrralii: LENA CONSTAN]E

EDITURA ION CREANGA -

BUCURE$TI, 1984

{!--- b

\

A

l

ii-un pisic. Un

L

lo.t

ur bier rumin .,rac

lipir. Bogatia

tui. ,, crrrrda

fi dat oricit, nu dovedeai all dobitoc Ia varra Iui.

dea _ afarA din sat. intr-un citun

Afari de mirrocul asra. \a

Runanul batrin, bdrrin, c-o mArusi uirara de moa(e Si cu ciurde de nepoli. tc-

"d.ra

mirtoc slab, ogirjir, izinit ca vai de el.

de rnp,r

La citunul

conacul lui

AlAturi, o curiturir,

-

dacl.te-ai fi cius. n-ai fi vizul decit un bordei.

-

5i

ai

mei, si

din cimp. Aduna

aibd ce rinji.

ciuperci.'mindrdrci.

mcre coricovc. scoru5e.

bu-

ziua nu mai ispriviau cu

motu alerga

toard

In vremea aia, omu triia

rcfi. culegea 5tir.

_

l.ti 'ti.

Copr r pnndtau gainuti,

,,1.

oricit dc pe-nlcsnirc

zirrlica s-amiruiasci cevr fi

Copiii, ca

.riu. g;.j{r;

un lir

copiii.

Cc

Stiau

u ( r.r il;

dc ter rasu(ir.

unde semdnau

mai mult

dragavei; insira pere pdduiege,

pur de pnn cuiburi. ioari

ali crede

ci tdia lumea pe arunci.

mai cd

ei? Areau dc joacj

il.pi1ila.

nu putea sA_ potoleasci aiitea g"ur;.

!u mjriocu.

unde.

git

riri5 prin bordei Si co-

De unde

oi_na

mifloculur de

nu

!u

;-r:i. n'cr rrrra. nicr duu;, il >i borezrse.a:

ciublita-r puri >r r-o lcgiri

Umbla mirrocu Janloi. cri custura

(aruimaa imfdtot

Cu palotu de git legat.

Cotojman in \us. Cotojman

^

in 1os. apdi ii Colojman

mirrocu

palotul.

incepu si creadd

de-ai fi

rn,cnL v-i

impdrei Si cu paloiul la

ci a5a e. Meigea filos

crezut cA cine

cam ro ni\L ld pJddre

5tie

ce e.

pina

juvelir de

de.d-

i;

grr lcgat. nu re-ai mulr mirr La

)i

cu_crpu

.

intr o zi

\r-a)d. lilnd (l

pe

su\. zdringaninduar

Culoim-il;npdrrl.

pe)re. cer

To\rra.:n

i|i bAgd botu unde nu-i fierbe oila

pu\c5e mitu>2 ln \cnac

iirr(

pc

fi irerpeli vreo trei pairu

corldrjr.

trc;

o nirddlnr,a

;;;i;

\ea'e. (rnd vflt alirninrra dc mdtule.r

ramura, ia

rard cd nici nu

hurta f)curr-crmpor

peitele de unde nu e! cotrob.r pri' b;.d.;,i;;;;.;J,;;,

)i.

cum se linged, aia se

holu. C:m li pricepura,

Corojman.

r"-

le-a dat pelrele de ochi. Cind colo, Cotojman torcea pe varre cu

lingea pe bot. Aruncindu-pi ochii Ia

!rrrd.

'i.

pc lrd cuno{urA

ptn-r rrea de-a pnnde de ri.re

pede Si scipe afari. cam aducindu-se

morupa pu.c mina De me\reJu

ri rr

Jeflur

und. CototmJn \dri re-

de spinare. Colindd jur imprijuru citunu-

I

l,\e!

-

$r(

n,r

\ \l/

*d,tp

a*$& %

lui,-pind se mai intunecd. si, cind vru sA se furi$eze in bordei. gisi prafrorilal

pusa,

Rama. alaril. nu-i

prirea lo\.ta

ra-n spuz

rarra

\eni .;

Srau

- -Oala lierbeJ,n cto

i]",?;^"jl"l?.!i

re!lria oe

rlanjna.

I a rumjna

-,^.urn^,qos.,

racrune.

il

\r<a ld iln loc )r

r

utr.);i

\e s,| \u.

oe rereo:i

^r;p:;;

rot, imprei,rrut

pe b,.rdFi. l,r .or.

b;d; ;,",1.:',,

Dc r\r

!r (opilr nu $lru ce lr,seau

or.

Mosu raie

b n.ie .rLl,,!

dc .tdnind )r u pu.L inlr

un

roc-doua,.rrer a>ch.i. ,rrtra,n

opdjl

se.tlDt.e,

C.t^itndn

Seu dtn

chindra a clobulu

ete pinj pnn.erj bilbi.are 1i aprin.e

il

!cdea

)r

rdr

Drne.

tutun. Lue cu mina un

fr

in.ep.r,; nur.ie.

buni De tu(.

balu cu !;rraru

\coase luleaua

tndc\d rn tutea cu

5i_o umplu cu cotoare de

unphia

de L

degelul

marc

Baba. neaviilJ de lu.ru. mar aru'nca rreo.rrera .urcete ri_o.roatb

. Un,liricel de lum- ro. mai gro\. me\recar.u .iro.

.

lrecrnd citirrr

pe id

ni.ul

lui

a.,r,;;;i;l;;,,,;J:",,_

luild, r

De-dbra re mai Ared la vdila. prin furn. Baba

5r-odflcar cu^cusrura

ll ldcu oe _( otolman

,,A,poi.ai

oe lumrnd.

Rup.e psn1r,

.a-i

Colotman

oa.e

Si

ld\e gLra

liecare ct^te-un codru. Un ibur cle turtd caldi

apa.

a

v

ie mai rre;. pe.oy

roarbi

>i

i,.

sa.uJle

;,

;;;,

un .qr,,1,

h

borderu[i rra.ed

var\aE

ma.a ]ing; \dt€

>i

fiu 5i eu acolo, mi-ar arunca pi mie o b,j.ai,,ra d;.;i;.i.

oala in,trachina

incepur;.d

El}]()riG

u5i de duilr.

ffi

8w

{z

i:min.are. Corojman iii ui€ ce e sus pe coS 5i

.hina cu saramurd.

zdupl jos. Cizu tocmai in stra-

SAri saramura in toate pdrtile, stropindu-i pe meseni Fi stra-

.r

na ,e lec r /ob

Iu. tlre i jurarl siri milusa arsi de lbc, nici de-atita n-avuserAm parte.

Se lua dupa el cu mestecau. Ghiavolii de copii. care cu ce gasira. se

Corojman.

darA.

$i

Fugea Cotojman spre

din cale de credeai ci c a16 hae! Ciulari copiii si-l mai ajungi dupi

I uged. pJrc-J' li th.r tlLu p( duca.

n ar ti

fugit a$a.

repeziri la

da-i ii trage i. De atita zor, nu i-a dat spinarea lui Cotojman nicro-

Usurat:i mei sldbii o lird din bitaie, siri printrc copii si-o zbughi pe girlici in

pedure, zdrlncnnindu{i palosu de cleanlurile ii buturile

urmi; unu c-o pnlealn, mosu cu vilraiu,

baba cu mestcciu, il zburituira cir putud, dar de ajuns nu I mai ajunsera. Co-

rojman, si ll avut arctei sub coadd, ti

Dacd \azurl ci nul pot scurta deloc, il lasare in inima codrului $i se-ntoar-

scrd la bordei. olicd;ndu-sl Fi

!iicerindu-si de focul strachinii $i a1 saramurir.

fi

ata hsatn, si n-avem noi parte nici de sara-

Nici de asta n-avuseram parte!

-

Stiu fi eu cc sa mei zic? o

-

=

s

*',r:

,FH""

o-&f "

&:

Cotojman, ajuns la o scorbure de copaci. intri innuntru 5i se lacu colac. Trase

nu ,um\a i r lildr .rreva urma.' N-auzi ni-

Cotojman, dar bc-oi minca eu de-acum incolo, cA pestr

,,E

cu ureched

mk

\ici

bine Si

in Ioale pa1ile. 9

lipiri.

aici, gindi

vroi

mcsteciu milusii

nu mai dau nici mort!'

Tufanu cu scorbura avea o

Cotojman pc ginduri. incepuri

pini

geminare in care era un cuib de ciociniloare,

sdl ciupA ni$te furnici gi

doi

Slind

o lue pe scorburd in sus

el.

dete de cuibu ciocenitorii, cu

pui gohiei in

Bielii puisori cu ciocurile cAscate, gindcau cd a venit mumi-sa cu demincare, dar Coto.jman nu Sezu mult pe ginduri ii, ca $i si potoleasca foamea, ii ronldi ca

Apoi, ca un imarat ce era, sdtul pine l'n git, se I:cu ghemotoc pe cuib fi incepu

se toarca privind afar'pe

Eu sint:

vrana pe ulde intra piserica Ia puisori.

-

CataJndn impatat.

Cu palotu de git tegatl

Cine mai are palat ca al meu, cu pat moale qi cu fereastri de unde vid toafi

lumea?

Negura se-ndesa loi mai tare in pedure. Afare nu se mai vedea din scorburi

de aripi llcu pe Cotojman si sarA. Venise pasa-

cind dete de ochii mirtocului, se spene

nici ca prin sitd. Un filfiit pripit

rea la cuib, s aduc6 demincare

de nici

nu ttiu

Luat lird

puilor

Si,

cum o zbughi in zbor inddriL

veste, Cotojman gindi ci holii de pdguba$i i-au aflat pitulu$u $i-o

duceau picioarele.

apuce la sandtoasa prin pidure, incotro il

Mergind a$a nduc, mai

$teap, nimeri la vizuina unei vulpi.

impiedicindu-se de paloi, mai infepindu-se in vreun

se rollni se-i

Aici, sub pamint, se simli mai in largul lui $i, fera multd grtI,

lraga un pui:or de.omn.

^ Cam reavAn a$ternutu in care se stretuise. Ricoarea

nu s-ar fi

degteptat.

il p6trundea

Il cuprindea cite un fior $i

Dar, ingreunar de satul Si ostoit in bdtaic, il

5i-adormi b$tean. Teiai lemne pe el in bunl reguh, ori ii jucai diura la cdpdlii )i

apuci o toropeald de somn adinc

se scutum rremurind, de-i cllnleneau dinlii in gura.

pina Ia oase.

N-apuci sA toarcd nici cit o

risuci mdtufa o sucale de-ndrugala

cu palotu zdranco-zdranco.

el

fi-i

ziceau:

lie ili

tdu. plimbard pe la culcusurile

alituri,

supusilor.

em un birlog aproape astupar

sluga dumiple credincioasi.

era intr o pidure mare, mare, Umbla cu coada bizoi in sus

Si

Si se ficea ci

Toate dobitoacele din pndure mergeau

Tu eiti imparatul nostru,

jlrim

Nldejdea noastri e-n palo$u

-

$i-L

luari,cu alai domnesc

$i-l

valae apii, linge un lanc. Aci,

Uite,

puii

dupl

credinld pin{a slirtitul vielii noasrre.

Ajunsere

la

de grohot.

ursu.

implrate Iuminate, aici sti

zmeuret, ursoaica si cu

-

Pe-o felie intr-un

rimaseri cu gurile cascate la ve-

derea alaiului.

Vino incoa', fi

- $i

muicrc, de vezi pe mpAratu nostru, striga 16stit ur!u.

femeia, cu copiii dupn ea, veniri ;i se plecarl, ficind temenele inaintea lui

Cotojman j^mpira1.

Mai departe. intr-o beuci', era cLrlcusul lupului. De aici, mai incolo, al vulpa-

nului, al viezurelui 9i al ilorlahe. Au colindat astiel cu alai pe la toate slugile, ju-

rindu i credin!d nestramutata pind la noartc.

\ ,.,

'

bo.' d.),

t t*,

'./

):=t:;.

,.,

-

,a

'.2

'*

r'

r!&ii

" .:r5

3.

:i

Mergind ei:

Cale lungd,

Sd le_ajungd,

\e pomeni Cototman inrr-un

pe-arcr. ca

il atezra pe

lly:::

,,qq,d.

':"I?i

capu,lui

eta acolo !opdcu

un )tei de pjatrA

ri

nisip. nirp-i+at

pe

o

jj

De 5u. d.r ,

parle

pe

pdro!u tr

uoua velerjle. !arind

loc pe care_l mai

undc minca\e Duboni.

>r venrri \lugile.

valu\e, Da. da, mai I.u\ese el

tiecare

;;il;;;;;:,

cu laba rn_

Iud"ochii.

Oi";i.,

p.

,

cu griuniele mare.?

alld.

.;;

ce lucea acum

reac;

n cjaca.

Iilsara

roari \ullJrea a\lr. /i\e

gJa,.

o ll

Acum

.corburu

rind pe rind,

de_i

le'*aa

Corcjman o cunund de simzren! presirari

bituti

-

)r

--

cu

pietre

Lr^ "-l'l mai

^"1.-,,M"

rotr

(4.

por nila cu el

nestimj^ndre.

,pe{e

-mJre

cerrdll.

Jrepr

.ore

o

alci

-

de

lmpirale luminate.

sprijinu nosrru. poruncetre

.u i;.r.i.i, p"l"a""i'ii'r

ursu,

capu \[atutur.

si

se odih_

rrebuinF

rn.lr.un

ce_dula drrm,

\a.t ducem la patai.

rale! Cind

ir"i.r-;;:'ia"ii,.-

-ii"_"

".*

ai avea

u,tenil:

r.rlar)ulur.

inallimii

si i,e tica$u

ciocanitorii

Ui,e i"-g

"a

picioarele

,Aii.'iirt

noasrcm noi sunetu Sindari sinrem ta

*19I::."]"1.::

I

u1il'ar

d

rmas

ses,m

o,rovari)ie pot.iuia 1i",

(a

)tim

nu

r,,r n,rr

.rnc

i'ir,")rrf

.tngura.

".;;;';i;j";;;-.iJH,,i;i}1,"

i_a

mincar

our,orii

lnlma lUr Lolormtn .e lac

mincase el tocmai

.aD1

r

puii ciuranirori;l

re gindr et

mtca. pini aJun.e iit

r.rc,rm

trrtin

iil,cojbIla

s-a1urgi,

imr

un purii<. t.rrrn ce

oari dc oricine!.

rnpirai.

,otr stelnr.r "vnr

\iru#

drcapra

Kama.

cr:pdtura

5r currenil \e DlecJr;

rrnpriraruiur ii

patosir.

in(re

dind la pemint Si re-duserd ciupi ce fiecare

)r. bini)or.

crocanrtoarei ,i ii

ca un hol,

o Iua

iia rr-o!*,

piln

.rngur. CoroimJn

in

sus spB culcug. Cjnd

Iar ai venit Ia pui, ciine?! N-ai nici mila! Cine efti tu de nu te ia moariea

penttu Pacalele

Cotojman o

-

tale?

cam bigase pe minecd. Rdspunse ihsd Janto$, cit putu mai porun-

citor:

-

Eu sint:

Coloiman

Cu palotu

inpliv!,

de git lellar.

Dar ce naiba! in ta1a.lui. inlemnita de fricii. sre o vulpc (u vrco doi{rer pui d(

gaina gituili dinainte-i. lncremeni. Pe unde sd scape? N-avea pe unde. lci, fundu

vizuinii, colo, vulpea. On rntra in pemint,

chip. tntepeni dar locului. cu palosu

vulPe.

sint eu? Nu cunune de nestimindre p€ capl nu pat moale. A tbst vis?'

ori trecea pesle vulpe. Altfel nu era

ruginil atirnat de git )i cu gchii zgiili spre

Unde

Acum,

parca-i p6rea rdu ci se isprdvise al mindru de vis, dar scipase de cioca-

nitoare. Scepase de naiba

dinlii rinjili,

sI nul lase

dedese de dracu. Cine mai adusese vulpea asta cu

si

in pace?

lipind cer

Vulpea, cind il auzise din somn

Eu sint:

- Colojman

Cu palosul de gtt legat,

impdrat,

se speriase mai rlu decit pisoiul cind dedese cu ochii de ea. Venise din sat. Satu.

decit puigorii astia. Cind sA intre-n vr-

ii miroase ei cd e lighioaie strlind iniuntru. La asa f'ale luminata, inse, nu

departe. Fusese dup6 cepaht fi n-amiruise

zuina,

\-ar fi gindir sa

,umn

\ini

>i srrjgind:

Eu sinr:

-

in crsa ei. Apropiindu_se,

vizu pe Cot(iman rreserind

din

eotoinaa imfaldt. Cu palotu tle git legat.

Afa ia

-mrndot inlemnilr.

."3:

nu

)la

rn(olro

s o rd

nrcr_\ulDc, nrcr Coro163q,11

unut

la

arrul.

mai pii"A"a-."*j,

rupse rAcerea

,u u" dnd LJe vreme. uripu.

!u

ocht \peilo,i

de lricj.

dmd.e5era

$i zise ple

impdrrre lumin!le.

-

.rncepe \a mr .e

,np;rarii"

r)r

Dar

unde

e patu mcu

il';;

mu!ca ldbd

trj

r/bindea\cj

brnevcnir in ca.a rneal

\r.r

gindi

Cototman.

o"'"t

Ori pudre tu de_ade\erar. orr poate d)a merse cu

Si

rulpea_r

zice rm.

;i';;",ii;'i.'i"

)r

cu lereastrni A

*'.''l'Jil

\u

e ri

tulburi somnul?

pdrale Sr de cc nu rar zici.

L*".

-

.,1

Da'

'i.'u*r.-s;

au

ce

-

N-am

5tiut,

ca. d$pre

ran

rmr

mi

nu re dc.reaDrn

pofteiti

impdrate

cind n

p,rmea\ca

f de_ade\;rar.

neaurr

i-i

!"-lir,;'liiiri'lXi"1"

u

de

jurar eredinta cu rupu, cu

de plcarele

jrr*);_f,,ir.a;""_",,r.,",

mele.

ci

vizujna

L

limbi.

munte.

.i "lji,j.ii,

de lapre laoe_n

ji

li ,",

rr_ncepJ \a \e iodce r-o apuce >r.'cind

mer .-a nvrednicrr

"pailea

lumjnale, sa iertali, vai

a.emenea ua\pe. a",

>r

pacc.

mea. ai lrni>re

tacur

-

\4iflocu o rot rntblurd

\cdme. mro,tr, CoJoJman.

El. lmpardle. am a\ur .i

p,epr i,

-

cu privirea. rra chroesa

(lt

vurp^an. /dravin ca un

S,. ri,rdci

dtrur *

.insurb cuc. nu

de

minet

Dar cc

1i_c rrrirl

.a

rac"

*rfarueln.er

:*.-

mai prinlnd

\utd.,

r-am pierdur. Mi t-au qs(rdr.

-

;

(d

P:: rT

:

)r crnd

oll.

),

dai,LJrra.

nu

ml

aJa

lre. \ai

ar

I; lo\r

la el

(ucoJddVulpjl'VUlpeddddin.",a,i.l'.,-"

credea '

Mai.

-o

raliir;

-

\rnr

ralra

gr'.'',,,

ei

ul"ta

a!udua

er

nimr,urr. \e mai

r.

sLrd,,

_

"b_mr dea

.i

am

ui"".;

"ii"

A,cur,a. rerird.

ciparuir Frr a. mei

r:

;;

noasrra

por,',i1'.

de unru

j.

;;

(

,".],iji;

Sr

ce .;

i.,

cjrelrurdti

fl

rlr;

-

-

,e

d(a.i C^lonan

oluJman 'e repelcd

/brneurra. Dini cc_i drd np a^,^,

J:ri,i;

:;

i,;l

,JtpJ;

l.;,":1""J,",

megial

-

:"

1,,.,

eu impa-

unu rr altu 'iin-

,

ne c.,n :; ;;;;,;,,:,_:"'-:YA

i.".:',q:

lal6

a unuiimp:irdt

'inrcm ri

.,_

;;;#-ii,"""',lmnocum

r_Jr lr rrecur nirr pln

r<661;

ii

aducra lur

6rrnearua{lrel

noplcrc, dc

C"roirnan numai

.tredbd

n-a\ed. Srr

!rtpcJ

a),,",;,a.

a(aq.

inrma,

cumelr(l

sind . ar pure, aiunse imperareau. Si mar

S-a.luat Coroiman cu \ulpea

mar(. oa

tfln curele

lrrnc

dup,

)i

lin5r:i. ObraTuj

orijtAnir, br prin

lrarau brnc.

cur_

,ublile .e lrne cu

mrncd

ii

(red(a imDArar

.l,

r',iilil,.

avea

Alerga \ulpca .i

Dufl. rr-r

ru,^umbrind

buna zrua. rumarri!

Buna saji

Da-ncotro i>a zoriri? Nu

fie

*_n,iin.,,'. "it"ii

petilori.

-

re-i( fi crezut atit de biteiarnice. parc_ai

Vr,Eir^.

bne.

-

llogli

c a

int,ar

.in

\jata_mperireasca, nici .n_o la.

cumerre, m_am 5i meririrl

FAra

noi la

nici n_o pune:

- Pdi.uml

.rral

, -rTii

ru

dumneali. ddr. \e/i.

5trr. e umetrc. ce harbar

nunlA? Mi-r cdm

n_a) lt \re/ur.

renil m,c pe la urechr cA nu e luiru

mi-am cAparar! vila de domn. impdrat cu pa_

.,iiG

i$','

:.fu

+:i

I

r\3i

-

Taci. crm;.rb.

.,,-;";Tl

S,ind

-

prrarcl\a:

-

cu fnvcrlrle. /r\c IuD.r.

",,'1.1re.

nimeii s:

)

ne\en.ndu_i,a

.,-i,

J".

,i;

lil.)i,,j;,?,i" ,

.,i."JJ. ir; .pu"

ue Llrurn,

irn-

crc!di

dmindor

D \e/r.

C( vadu\r.

fr,ri*.'".i,^"'r,',,^".

prirr.nc.

.rri

dc !urb;

n<rcal Auzr ci s_J ma

rrilr':

cu lcme;le \idI\c

in'a

c rrnl Arc birhnr oi

tili

Ramrrc ursu cu .punci

-

"l"l

qurr

rAscJra

Pir b.ne.

)'.

.i

meJ rr /;'e rurper'

(e,;

rni, cr(rdJ.

"-''",

curr.asr.

. n_r

re>ir

rrjrro.r e. ,rnc

rr'

r:cr \r

crrrn?

mar /ir

",-,;"i.'i';?:

l)',:ri',u 8il,

mr r-rm rh'i,.

\i

LIa, v: .pu,

,i.l:li:

,ir","e.

cJre, ci

i,.,J!ool[;

i;'.

,,rrli

n;ci ei

lr.rr(. drr barim.al

- er

!rti

nrchip

d( domn'

Dt

p.

;".i

.

cin,t

";.

r_am

-

tu:,

j

r,,rtmire.Sanu.irnlice\arni,,in,l.ch.c)rrepedcculdlqI

::;"'"''"",pcd(pan< ;atrr.i.:.i,

"',li,.,illl,iJli

.,,tr,o

n,.i

l,n

puat,.lrrrrcrrm,.r

Lri,,rf_u.Lrii "i.ii :1 il,;;':,:ji:;".,

e

(arotmatl

Ct palosu de git legar!

inld,rr

,rilri"

o'

rrrre. nrci n-apuui birrc 'r

clip4ri din ochi ii

re Iace mii dc Eime

cu

0

l.-rl

""t

,l

ryi

';:

rT il,

;ti;4

F::=o"

la namiaz, si vie amindoi im-

prejuru

scoati Ia plimbare Fi asa, de unde

Dupa ce puseri lucrurile la cale, isi luare ramas bun fi se duseri care si pe la

Iui Cotojman? Cum ajunse acase incepura sl-si poves-

teasca din tinerelc. Dar nu Ie da pace niite afurisili de purici. Aga ca, de atita

povestit. Vulpea mai sufirea purecii, ci erau

Cotojman il bi$icaseri. Avea si el de-ai lui, dar nu

minclrime Si scirpinat. se lipsiri de

Sezurd

!atra lui.

mult Ia sfat

ii

chibzuire ce e doua zi.

pe

vizuinii si se se pilule; lupu-n tufe fi ursu si se suie in copaci. Ea sal

or sta pitulati, se-l vade si ei.

Vulpea, ce sd-i spuie

de-ai ei. numai ci pe bielul

muscau ata de rdu ca ai de-i luase de la vulpe.

-

Ce ne f'acem. muiere, cu ii

pureci?

- Lucru lesne, birbare. mergi miine cu mine la un lScd5teu li ne curdlim lr iuleali.

Ei. cum?

- Ai se

-

vezi! lndi iti arat eu, pe urma ai sd faci $i tu la fel. Eu, cind ml-nte-

adun citeva zmo-

Apoi mi bag biniior in api

>i

inrru cu cap cu tor in apa. Ei sar la

;esc purecii, dau o raite prin tufar. unde pasc oile ciobanilor,5i

curi dc lini dupa mirlciii. Le iau $i Ie duc Ia lac.

purecii fug tot mai sus. tot mai sus, pini

urma toli pe zmocu de linl. Afa md scap de ei.

Bun meste$ug li eu nu l-am lliu!, miine dar. la llcisteu!

- A doua zi. cu noaptea-n cap, lupu

$i

-

-

Mim-m-as si nu ne trage cumitra o picileali!

Om vedea la namiazl

ursu se-indlniri fi mai $ezuri dc sfal.

Lica)reu_de care lorbea

'r a,ungear rn Md. dc acolo vededi numdi bine ochru rl<

soarelui- o

!rr.ta.

umble

\ulpea \u

.lrin\A

Ai.i. unde p \nocu

apa limpede ca lacrima

inrre dnua

mal,rri -",-ar.

ior.de

din

om ilu

i'n;

se rostogotea

din

vulpea

era

peste coama

r.pe/r. pe cr'

munrelui. Dacd suiai coasra

,n bjlaid

apA rrginilu

piaud-n

p;ii.a

in

numri.,u,.'.

aiUii in

pur.,u ,a

lutu,e

n gur;

ralbf,le. arci in :a 5c curele Je pureli.

mindreata

a\ld de locuil,

\pre vilurna \rlper

ga-nlr-o rula. A5a de bine .e pilula\e.;. c-ar tr lecur de o mii de on

n-ai lr b;gat de r:mi.

meerpi ld scalJa. I ri

nrca ilnga ct, nu-t ern lflca

Suarele a;un.e.e aproape de namiaz. gara {

)i. dup, cum rorbiic.a. urlu,e.ui-n."paci

yxlpq,

nu-i

povirnea\ce.

Ur.u )r IupJ Dlecdra

ri irlor",i-U;

pi_:colo )i

de dimineala se tol cicd.ea cu birbiru_au.

sd

murere voi_

pre+da Iabr U plec(. dar ori.um. cu r:,

Pornim dnr. Si. dupa cu\rinla. Coroiman cu (apu \u\ 5r (u palo>u

l" , r'er pa.i indinr<a \utoii. Alar; trmina te lua oahri vrzJrnrr. cltntnd m<leu dtn uchl ., \e d;dea cu lumina

Se/ur, putin in

l.,T"J,l"li?1 u

!in).

Ioc in

mergea

eirra

patorrr /drdnco-/drancori !utpea p. u,,u

>i apor porntrd !eale: Co_

r,li. rua"riifie,;"_

e trl;

A.ra

^

Da.e

r-a) ard( u

de

domnl gindr Iupu. a\cun\

labd.

l-alrijl

la rrer rrinleni.

lj.e

saj

u15u. c".o1aln

dcum pe el.

il

prrerna unei frunze.

lupului

dupa luli.

Cam marunlel la lrup.

cu

rrnui

lorl osiac. cu iigu_

ArJrdculur vulpe. tralioale.

diIL,sra

,

ne.pcrie

pe noil

uar rocmar

spre Lotojman

dea la

o

parte,

ctuncr,

drn

hrund (u

i)

Sa

cu,aruerr

,.,ri,l

tJc pi.oa\a

de_abia i se mai nazdrca

belea. Ca sa-l vazi mai bine, puf, suflI_n frunzd, s_o

Cotojman gindi ci e un

oc bo u rup:lui. De tri(e. tufu

r ralnalul.deparr.e.

nre,ae paurna. nrcr 1u

cln0 vaTu\e \J

pa(

A)i

ca ncr

)ilu

\-d rep(/il

)r-du

logu

lui

nr-'\r(dea

rugrt.

maj

pi nu mdi

cilm

a

(ulotman !u

r-ppucj

nerc;. de lc.lEraiau

$oarece

n rula tr

urte cir it tua gura

Corolman.-aiungd .gi

calcricle. Si

la lup

zdranel sari dintr-o dara cu ehearele

)j-o

rup\< d.,

Cind v;/u

copac rn .us. Ur.ul, .bra.u,

;l;Rit;,:

i-;i.,"

namcre_

de

Colojman o

fbcu\c mlltrcl _us in \u_

e

pr ur.u bufl

ad

intunJal tiecare in

i;.--_

'

bir_

Vrfo*

rncir 5,a culrernural p,drrreJ.

pomenit pe

paio.u

vreau sa iesc in

nrcr ed d)a dc r;u 5i. decjt

rupru crputui. oe r".a i", Coi"ru".

o

rJre cu palo)u ld vreun n;cal, )i_a luat

,Drntre

mase\e

rolr. numar Corotman. mai

leapan inrr un t'ri

de osiac Si

rurajos, nu stia-ncotro s_o ia de fricd.

parci

tot mereu veneau ndmeteniiler

Rd_

spre

Un jder, care fusese marror la

. chioarda ochiutui dintr,o cracd 5i I vazu tingtnau-5i riO.rJ ii

toarA rspra\a lui Coroiman, il

orivea cu

pi.p,i,i,)"_*

To,mar. he'.

0erul 5ardc undcl

!I/ru

drn nodple. fr-a lrdr

d)lepta

/begu

,

laipa)ila bierul Corotman.ore bor

mo)ului pr

mi.re.;g 62195r1.

ursu. luou si tderrr

Dupa un ciid de !teme

copllor. !aljdirjl

\ulp(i.

e-nriJnird:

birbar ili luasei, surarll Sirise

--

\A

.

m;

cintareasca. zae lunil.

-

Pc

Al'\cipal

mrne liiban\e ,a

-Reu

m; cropirled\;

de dala a,ta

dumnedvoa\la

(um ali icoare-o cu el

Sneare penfnt ntmtc in

la capalrr. ca \e-nchjna lume.

ta mine.a m_apuce cu'ghe;ra Oe bor.

cu

pdlo>u.

.puse apoi ur.u.

ame.reca se tu.a ci

ri

>i ideru,

"-

dar

"a-i.iap"iiii"

nu

"riu

, Nid

a.aore 'nare. spirninrnldF

to;'^,

Si, dac5 nu credeli ca v-am tras o minciuna gogona6, poftitt de_nrrebali pc

rrs.c-a r;ma: foldir

\r

toeru o lrne

din cazilura.

o tl. cA de

nu i

liica l_au

i-irindecai,gii,.,uru

Drins frisulle

.-vulpea a muril. dar ii

mrnte cit

Lupului

auoi'Uo,

!raie.c feciorii. Ieili. poleigi Cotojmin. toti cu palo) tl

/r

tf#

,4?

V

t*

!

"#

i -al*

.,\4

lp

#[.i(' #

W