Sunteți pe pagina 1din 14

'

1)

4 P

REI,{GIAGETO-DACXN,OR

nogtri geto'aci ne interese'z'inrre or+-r^ ^: vorba de terenutr su{ieresc ;';;"' rnapr-rualoffir:;i:|ijffi: Er-, noastre' Dar n'marul }ffffi;#*; redus al izvoa-relo, Lgru,**l

Reiiga strEn'roqiior

il:ril,ilffi -U:?i':::;.ffi :"ffi:: ?Ty"::Jilnif:k*,:'i"#.ffi


l. scrrrTA lsronrcA
Teritoriul Pe care au trdit getodacii era cam acelaEi cu al Romdniei de astdai, fu qnumite perioadeistorice fo"i dar cu muit r*g;. il"""tarile arheoroq.ice otcQst teritoriu a fos.t locuit " au etabifit ".r* ci inci rlin.paieolitic firu trreo[tic pe tot ir,tir,rut epafiurui co'!tpatodanubian inflorit o ,,civiiizalie ;;;;;.,3., .a. ca.atteriaatdprinb_o rnare ptoryeritate materiald gi printuo ,,intensaviald reiigioagE,.4 cind vor fi apnrut insr in aceast5 regiuner"lf,*it" indoeuropene din darefac parte teludacii ? B$e greu de dat un ta,fur* precis. In o.i"" eaz,cdtuesfirgitur lrngputul epocii f,ro*,rrui neoriticurui gi " i".;00-:y., produs mareamigralie a tribur'or tho\Q-europene' care s-au rEspindit .Hr.l_.i apoi in toata Europa. In Europa de eud+st, din -T----I. Mircea Eliade., De Zalm,oxu payot,-paris, ' studierea re.rj8iei 1970, p. 9 (BA, BCU, i-"::ru"Kh.n, get"au.ito.r "o nu a fost irrt".fi.ir,* pr"i,."*ii:;"". 3erciu tlJneteorob.lZme'at" pi profiiS); ercetrri a' i't"Jrf i!i.iislli;, g"to-aoriior'il"fr^nr-noi.ar ,"rr",ti,rr,in ,,srudii

;*;"1 il*"

t:ffiril*tr"J

de a,.,"i" t$:"#'i'i," r"p""biri.","a

y*a inh..atit prezentarea aceetei

',:::i'Tlft;i;:,:;i:,t;i

rE - BA). i"irri socotim." 'e-monogmfii rii.,a importante si incerciri de #rr"q, fi.cuti_deprof. I. I. Russu, 9" d" t;i;irl.^-

3. Const. C. Giurescu, Formarea poporalui rotndm,Ed. Scrisul l, y. rominerc, Craiova, 7aigA, ;cs, BcU, Bsf.s).

2' const' c' ci',r.r.r ---D;;.-c._liyescn, rom,nilor,I, Ed. Albatros, I971' p' gt.1na, rcs, gcu),.Hud"i"", Istoria. t"9.t1' ili."""i.i, , Epttca - compend;u, strdueche, in lstoria Ed.didacticn'ir :f:"t pra"e"grl?,i,r",rrgti, 1969, p. B4(BA, Bcs,

,*,i'*i,i,i (!ii'i-"i"r;;;:;: ,,Anuaru, de s,udii

, ,lfiH:

8Ji,i:"

tra.l,i'i,l' poporutui romd,n, Ed.etiinyirici,, Bucureeti, rez',

316

ISTORIA RELIGIILOR

amestecul acestoracu Populaliile neolitice,s-aunEscutgrecii,ilirii, tracii qi rarnuracea mai nordic6a acestora dirurm6, getodacii. Frirnele Etiri scrisedespre glt"-da"i, ,,ceirnai viteji gi.cei mai drepli dinnetraci.,s, se gSsesc in iavoe;rele grecegti, in care ii intilnirn ,uu-r,u*.te de 'folosit ge{i. Numele de daci se intilnegte rrrai tirziu gi este de romani. Faptu! insd ci erau nurnili geli sau daci nu are nici o irnportanfd, deoarece incE din antichitate b-a Etiut cE gelii gi dacii erau de acelaqi nearntracic Ei vorbeau aceeagi lirnbi6 ca infnligare' dupd marturiile literare antice gi d-upi chipu.rile de daci de pe columna lui rraian gi monumentul de..la.aau*"riri,gr;.a".ii d* statura pobiviti, purtind p'rul lung qi barb'' ocupa{iile "ruu br ;-;;;-?."t. erau agricurturagi pdstoritur, dar se indeletniceatrgi cu viticultura, alhinaritul, ,*to"g.r", qi prelucrarea rnetaleloretc. Pe lingi metalurgia fierului, ei s-au ilustuat in megtegulurlucr5rii aurului in ceramica lucrat5 la roal5 Ei argintului?, constn_rcliiioi,cetE.liie lor vddind li * ::: o tehnici superi'ar5' qi deci grad de civiliz.afiet. a"'."e;;"u ln,inalt scrisur sub forma arfabetului grec ai latin gi sint indicii tJ nu era folosit numai a" .ap"r.niile lor megtequgari' Ei de preo{i ci qi de De acea,s-a putut spunepe.br:ni at"p*t" ;u getodacii un,.r""t ,,unadintre cele mai stralucite culturi- at" lirlii antice rarnr". in afara granileror greco{omane,.e. In ceeace priveqterelaliiie g"iod*"il" J; o"i*" gi infruenlere reciprocecare au avut loc, trebuie_menlionaii :; in primul rind greciii;;u, prin coloniiie lor de la Marea Neagi'6- Histria' Tomis, catiatis lau grabit-dezvortarea societEfii pe ia getodacice. nrijlocul secoluluiai IV-iea i' llr' au pdtruns in Transilvania cergii, .** convie{uit cu getr:daciitimp de aproximarivtrei scor*,.tt ginJ;;;ii.ri,r,ilu1i "u de gero<Jar"ri. sub raport social' getodacii erau irnpdriili in doud mari categori: tsrabosfes pileati (,,cei care poartd sau p'eumo', *f.*pu*. eap*rati su comati ("pletoqii", ,,ceicu 1a.ciufu),'",ur, Ei qir lung", careumbra#;p*ttrit""*""u de rind. sub raport politic' dlt" fapteie ,zrarimporta"# ai" istoria getodaciror. in primul rind rezisten{a opusd amintim de ei mai ttiui **"r"i rege D"'.ir., ," impotriva scililor din regiunea sa Merii I'{egre(514 i. Hr.), afoi "=p"aifia lui Alexandru cei rcesta Mare, a inrreprins cind o incursiune la nordurb""a"iii:l'i i. Hl.r. Trebuie sd amintim gi indoita victorie a lui Dromiciete (Dromichaites, ul unei uniuni de triburi'gtto{"J". conducitodin sting;;;;; impobiva -!"t rui fraciei' ca gi inlerepciunei Lisimah, regere cu care ,1ege.re-" a Ji,i, -u apecurezevictoria finard rblinuti, incheind o paceavantajoasi qi trainici (291 i. Fir.).
93,in lz - u o a r ep pri ta uitn r ld u i t stto oni la R o m 6 n i e i , I , B u c u r e g t i , 1964. ^ ^ _ r : . , _ . v , v ' c 6. Strabon, Geografia,^VlI, " 3, S, ibidem,p. 22g*231. 7' Dacii aiunseseriatit de'buni megteri in lucrarelauru.lui gi le aur dacices--au arginturui incit obiecte gEsit .il;;ih'r'spl,.d"h;;;ili
).48-49 (BA)-

5' Herodot,Istoii,Iv,

c' Daicoviciu' to r'on'yii-"*' airi., t^'t"'tiqtiti,'tr..,...gti, rg45,p. 60 (BA,BCs, *""y;; dii',i"i,'"idl'A."d.,,,iei Tli:jlT:#",;T:E:;,;;fi""u , 3 r l i ." H o ra l i ucri g a no ' 'i g";, Ed. Albatr os, Bucur egti, I977,p.g7,93 ( BA,B c s ,

'opescu,Expraataria. ti*pur dilrastieia rr_a (Dorin g; pr"ruciort-o li"iotrto, k-io-;;".i1 pind ta cotropirea romand, n ,,Srudii si cercetLri d,elstorie;..1.,:,II (l9il _ 1,rr.-i-,.p-.+g BA). 8'

R.p.R., Bucuresti,

i.ELIGiA GETO-DACILOR

317
In secolurI i- Hr., Burebista(c. B2-44i. Hr.), ,,ceamai mdreafE peisonaritatedin istoria strEmoqilor nogtri"to, a reugit sd uneascaio*t. toiburile getodacilor, oittfel prinrul stat getodac centralizat-gi intemeind indep"nd"nt,"*. seintindea din Munlii slotaciei Dun5rea mijlocie-pini Ia Hemus gi MareaNe"grn.^*t, s'.b viteazul rege Decebal 06 (Bz4 d' Hr')' statuldaca atins

o ?or1a "" 9i a devenit m*itari qi pelitica atit de mare' incit a produs ingnjorare in Imperiur 'lupteleinrpotriva roman.vi"toJo. h inceputin romaniior, Decebar;";;;"p;u'll"rr*u infrint gi a preferat sinucida decitsreuti: ti*tla si se captivit5trii.In urrna acestei infringeri, in anul 106Dacia q devenitprovincierornana' Acuralncepeperioada romani, in careare roc procesur i?Ornanizare a Dacieigi deformar"u oop.Llui de ronnan Eiu fi"rlii romane. sub raport religios,getodacii srlt qrrezentap'ae scriitorii antici gi, dupi ei, de eccet*orii conremporani, ca fiind r;oruni,."G;;i. ,lln-nu"*rr ror _ spune strat,on_ divinea fost *n lucn: de ca'peten;"rr. afirmafieintEritd de toate ilJ}ffXrocele Dupd trans{orrnarea Dacieiin prcvincieromani.,urrnele (epierd' penku vechiireligiia getodaciior a fi re'lesctp"Jt*-i o"ru"*. misurd abia in vremea rioastd,datoritd et&cetiritror a'rheoiogice' In schirnb, urrneie nuiigi"i;;;1.^ o* DaciaTraiana sint foarre flqmeroase gi ere au forrnat obiectul unor intins cercetSrir 2. PEtrunderea creEtinismurui in Dacia,-" ru."il" ," eolonisri rornani

tJ"i*-"i;i;TJ;il*.

(h louajurn' a ."". iv-in;;;.

':u.u t r"t".. p c o Iu lui vl.;:: :." .,T.nt*:",:, "* I se T1.*1il"r'J:I' "Icregtinarea ;T*H n lntrite.lepe care Ie.-1 fi a'ut in gtoa".ito, episcopul
;;. uT: N., ,i;; i;;i"a;.i,

cre-etini, apoi prinrni.sionari ""nr1i;J"llj;Ji'?,1,*s,:t,.Tj':ffi.:; in ,*giu,,u Dundrii a,1",r,.i,tede j IT,1T;-jffi"] :il::-#:TJj pEtrunseee anu
Niceta de Remesiana sisurein acestsens.

f ssb-irnj'ro: Bcs,BSf.s);E. ,i, Le syncrdt*rne condu_ retigieix-en;;:;;:ir- rr..or"*a : r.r^*ue (ed.),,r rynrrdes danstesrerisions,!^e tylt;giil,-b","q,:. dr.;;r* "r E.J. " ion_(22-zs b"t.'r979), ' Leiden' tgzs'-p' - c.t.'p.rolescu, ' dansta Dacie leo-rss ina,'niilr I. Berciu Lescurtes oien^#aionoti, !.'j *u: qrJ.",-rgz"o,lvr*71-p. -&.,o""r, e\ sTrielesi patmyrie""il b"iiolo'ryya, (Brr); s. sanie, tezi de univ. din Bucuregti, de ntorie' l97G' 8+xvIII+1g7p' (BCu);'c""rti-. iJ*r.* u, curtere zn tn Dacia sud_carpaticd, panteonului io ,iir.l.",Ortoao*J-i"*a";,., 2' P' 1268-1zzg' oireritt'"tp.i'tl'"i. XCVII (1979),nr. gi de citre doctoii in teologieD' Ridu*, rnrr'ro;.ra;, p.out"*.i ",r-ioit.tratate N- Miru 'ii. v"i..scu in valoroase lucriri publicateftr revistete uir.J..i,i centrare ;ffiHX|ilr$;:'"*t mitropolitane ei l3' Menlionim num.ai: Asisrenr gr.iT c..Arr:, sfint:;ut Nicetade Remesiana tenicitatea.patisticd a;" '"r"|"ilsi ,ii;r-;;;i;:t;:,' iij ,,st.,aii Teotogice,., "i xxr

l2' ca lucrSri mai imporr".rr.-*rupo,,p. Z2l_zzs. se pot forosi:Jones Lesrie rcroThe curts of D!'to,..rierkciey, c"rh*", l..r,r:iperioade 1929,p. eis-so5 (tsFF,BFr) :a, I curti orientati ne,a Daciii'i" ; octavian {pn"^";;-;;;:;;;;"a, vr (1935),p. za4_23s , BIA);c. Daicoviciu, La rr""riirliy ary.1i"i1g:,"iii'v..1-4e_157; ria Romdn;ei, r, Ed. Academi;i,'i'960rp d. Tudor, in j): giin ''a' Ed' Acaderniei .-+ga-++i ortenia romand,, ed,. gu.,r..iii,ib?s, . R_..s.R.,

r, i{;iH

rr. G^eografia, vil, b,;,;-i;;;i.'.'

Ed'etiinlifici qiencicropedici, i^#:;:;'r.x,"fJJlJfuld' a II-a, Bucu.


.

318 2.IZVOARO

ISTczu.A RALIGIILOR

Izvoareie pentru cunoagterea relfo:ieigetodacilor sint sd.race qi aesigure.Marauii scrisede la getodacii ingiEino n'-"t' iL du*op*ririie arheorogice, deEiirnportante, ldrnas, nu n{u putut da pind acurn auficiente elem*nt" p*t-* reconstituirea acesteireligii" De la scriitorii o:tt.!j l:tl: arn fi putirt sE avem informalii mult mai arnple dac' mr s-ar fi pierdutcomentariile lui rraianitl r*ga*J ; #;;il";;'#i, *u*"",, 9i Gerrco 'medicului grec criton' care I-a ineolit pe Traian irr.**rtu rdzboaie. De aeemenea s_au pierdut scrierileretorului rornan Dion chrimetornos a*-rra d. Hr.), 1r. in care acesta ccupa gi de geli. ?otuqi, de ra scriitorii se greci u' t";;i.;putut afra cite ceva. Astfel' Herodot spune in cartea,a lv-a (94-96) a cerebrelorsale Istoriice a aflat desprereligia getodacilor de la gt*il d;" 1;'o"coaatere vesticeaie M.rii Din aceet foarte ir"apeltanttext'allam.num_el.e Negre. ""il;iilu zeului irincipal al getodac t;or, zarmoxit

ff;ffi1ffiff';:rffiu*

i.h'eagi ietorietue eiro i"rpru acesta modur sideqpre cum

*"'"i'"o' ftl;fX. zeu er nffi:'::1",*,Tffi.*l:n'''' "ri.r'i ;;J"*'fi "por


I-{r')punepe Zalmoxis i ," e0_20 in legdturicu.cultulzeilei n".ti",a. Fiiosoful porfir neoplatonic (233-c' 305)nu facedecitri inro.ru numere re. Iarnbric rui Zaimoxis J-:T*",*;;;; inseamni ,,piele" (c. 280-c. 3J0),art fit"*f'";;;;;;;, pr:rfir,prezintd discipoi ar rui pe Zalmoxis ca rracai legislator ar'gef'or, in genuf;is;r"" 9i ariui Licurg2'.?rnpiratur
(i969), nr. 7-g, p..453_5g7, i n s p e c i ap i . . 4 7 . 2 _ 4 7 9 ;p r . p r o f . I . -rrrst-iri^uiul REmurean deraf ii priuind. p'd,trund,ere, u,Noiconsi_ to ;o,r-i-;ro-daci, in (1974)' nr' 1' p" 164-1zat ,,Grtodoxia.., xxvr rt'

Dupi Herodot' contemporanul gi urmagul sdu Heilanicosare citeva cuvinte despre zalrnoxielt, i"'Praton, in diarogrir intiturat cormide (rs6d-rszc;r6, infeligeaed pe Zalrnoxi'sca zeu' rege qi medic, ;*i metodd fri.,*.o speciald. suabon insd dd informalii mult maj importante "i"aicdf:olile in ceograii, ff1l,8,5)ri, prezentin,i pe T

gtir*e de dupr strabon nu *ii'i:i'll:ilHT,::ilT,lir,"*"

Y#:rrru:acia'in

il"i'lotr, c. c"**rit"itur misionar lui Niceta de R'emes.ianc, si riterara{ sfintuin'vor. Itiir"; tti"r;""ir'i ii;;"r, s-trdrom6n{i, gi de Misiune al BisericiiOrtodox.'ilo*a.,u; Ed.Inst. Bibiic ilfi;;# teologici, l, ducurerti, 1979, o' 93-1 74, in specialp. 13i 1na, n-b, nrr,'es;il';:*, ,"rotrt, tti-ti, in ,,Artitropollu .Misionai *estini in scythic_

;i:::et"il..t*i$::..;;:::ify::ttr,l'#;ii=-,._14;ru j;t:ii';:;:::":":;::;::i:"iiT: i::l#'.T,?"L",:,i;i6;?:;:ii,;:*


y;eta tuipitogorojV, ii';arri, p. 7 4Z_143. l:.' 20.
'j.5. Obiceiuri barbare, in Izaoare.. ,, I, p. 20_21. | 6 . Ibidem, p. I 00_ 103. l7 . Ibidem,p. 228_231. 18. Biblioteia ic.toicd, 94, Z, ibidern, p. I gg_1g9. .1, Viala lui pitigora, XXX, tiZ',U lzaoare. . ., II, p. I Z_I g.

I4^ Forrna de scrierezamorxis, g., *ujgl*tea ssrjitorilor antici gi a cercetitori'lor contemDorar,i,.3r.rrr.r.-;;'r; t*:i1 -il" irnpund ta nli in Jescoperirii numerui 1ari. De curind insi, nord-vesturDobrogei, zarmod,egihos, datoriti l;g.i-ri ;;; menlionat

ott.r,i.i,.,xxx {tgz9},nr. 4_6, p.

LIGIA GETO-DACILOR

319
an Apostatut {331'-373), scriind {e-spre Traian, cuceritorulDaciei, p*ne qtstuia cuvinte de laude la adresa gelitor .r"u, .onoingi de Zatrrno*J'rutr* pe seama mor, ,,sint pomi{i ia ruptedecitar fi lnciina! r, int"prir,aJolai'iorie.,2r

ll"i"+i ei s$ryrnd Atexandrinurz2 cu Fotiezs'* tJitr"#ll.l:-="r;iuni.in ii;C;"cil*"nt ei regdturd cu Zarrnoxis gi reliia getod*ailor'Aceste meea$iuni, deqiin;sante, ----v' n'imbogdlk pr"" murtcunogtinletre "q r"svSsl'l'| istorice ft Care Ie avem.
unere prelioase inforrnalii s-au putur scoatedT riculeri latin' got de origine, .G:r::: ry, 36_40, 67_73) iordunea-(mijlocul **"l*lui a! vl-lea),careinsd,confun* d8udu"t pare:e ci.buna q*"rl f" g-1i cu go_1ii, riberirnaginafiei, Ei-"-aut,friu fdchd ***'* p"*ot'D*ceneu

la stutii

scriitorii.y**-3.ii

,f

"1ffi;ofrr9f

,,{iioeofi" care au intoeprins o farniicrabld

s-a f6cut ineS gregeala si c5 Ei rnarele inv5lat roman vasile p'rvan 2-192n ar fi foet adeptul "**" *cestui teo* ,l;-;';'Jr#'rru**ct. panvan :e monoteismul nu yorbea getodacilor, ci riesprehenoteismr..rl acestorar.. d;,'rl.i*lro"ru*, rt*teaprincipardesre adorari ca pi ara ufi ,i";;;,;;fdrd sd fie singura enoteismul divinitarepreeints nurnaio ierarhizar" airri'itagiio" rru un rno.noteiim. ut insngi era de p[rere ci va Deahfer, " fi existstin perioada romani a Daciei qi o divinitate uni getodacic'. Diana, gi ci Geber"i"is era ,,poate,, 7' Mai :y*ini un art zeu decit oxjs2 neutrt chiar, l'ce zatmo*iu *r" singurur ,,** adoratla daci.iz. . "t " "*rJu ;;**rz, ibidem,p. so-31 2 2 .Co u a a re l!, e ,1 5 ,l g 0 , i ; nr "r *.' .., I, p. 6g6_63 7. 23.Bibtiotecc, cod,. lso,. . t. CinI, cot. .' * 469 (BIT). _anaiS.;;.;., I:l za o a re .., II, p . 4 t ? _ ;T;.' 1!. dei Geti' in Acad.D. Dedev,i" "studia in honorem soria, ;rt;:'I;{?{ffr:'" protoistorie a Daciei,cutturanalionati, Bucuresti, i&,fl:?.tfj .b tgz6,p. lb6 p . l 5 B ,1 6 9 , 4 5 8 . ! !.t!;aen, 26.
ilacia. Ciuilizatiite strd,uechi

;;;J;''' ic u. s,rin ;;".,e l+::;ffi::T,',;*:'ffTru;:::*;; sE **n ""s,, ",*

Din causa sdr*ciei.::"T:ror., ,-"t;:-"-ai-nauite teorii cu privire Ia caracterur iei getodacilor- Astfer, .*" tuptri c6 r{erodot vorbegte pe rarg numai despre l*xis' spr.enind cd unii ge{i ,,ii *rai spun qi -; Gebereiaul cn ge$i ,,cred cd nu exist' eu afari de al ror" fiv-, ga), pr*"o*i gidin fapr*r oa n,}'*1" b_s"l*;rJ* ieri ia ecriitorii a-ntici,t-" *ni apare t.ur."nfl,rui"-"i religia guioa"rfior a fost tnonatetstd, e respinn' tnsd de cvasitotaritatea cercetdtoriior ro*a* gr strSini. fu fi zuficient, :m' sd ne ref,erim la numele lui Mircea Eliade gi lu *""r, ai artui mare speciarist.

din regiu-nile rlpe, Ed. etiinlifici,eu."r"eri,""r;;;;p.rez carpato_d.anubiene,ed. a V_a, trad. tsi-Bcil Bsf.s); v. pi N. rvtaxim, 'iiirlr"ir'nl1lt,'::: in opera"!ui vasite Fdnan, in,studii reoro;::{,T f;;:i';;e

320

ISTORIA RELIGIILOR

Iar atunci cind vorhea despre ,ozeul,unic" al getodaclor2e, probabil c6 se referea Ia credinla acestora cE ,,nu existi un art zeu in x*a J- al lo.r.. (Herodot, Iv, 94),.nu ra unicitatea lui Zalmoxis ca zeu al getodaellgr, p, J"r"li"_onridera de fapt numai ca ,,zeu supren"30; ceeace presripune existenlagi a altor zei3, .Un sav,ant."pj""n, carea ehiar un curs de isioria religiilor linut nu s putea ingela asupra sensurui cuvintului "i.lt:t, "henoteism"' tan.at de Fr' Max Miiiler (isBjig00i Ei folosit rar in studiur istoriei religiilor, dar cu sene net deosebitde cuvintur ,,monotrism... conchidem deci ci, dacEs-arfi pEstrat co mentariileiui rraian, a$a cum s-apish.at De bello gallico a lui cezar, in cate se dau numirile rornaneareprincipalilor zei ai galilor, probabil cE nu s'ar mai fi pus problema ,,monoteismurui., getodacic. IncE mai pulin5 viabilitate a avut o a doua teorii desprecaracterul religiei getodacilor' aceea a dualismului, teorie sprijinitd indeosebi J" istoricul soman A. D. xenopol32' La baza acesteiteorii se afia'faptul 16 H;.;;ot uL'Ld a amintit ar'rnut nus*ai nurr+a doud nume de di'initili atre geto-dac'or, Zalmoxis gi Gebereizis. Teoria care s'a,iput in istoriografia romaneasci actuari esteaceeaapoliteismului getodacic' degi acordulinhe cercetEtori cu priviie l" .ruma*l, numele,caracterul. atributele divinitdliior getodacice este_ departe de a se fi.stabilit, ---' .din cauza aceleiagi sErdcii a izvoarelor-Totugi nl putem ingidui unele afirm.alii. Astfel' zeul principalalgetodacilor, zalm.of,r,chiar dacdva fi avut, intro peioadd foarte indep5rtaii, caraeter dimonic, htonian,tu;.;;;;; de inflorire a civ;izafiei dacice el aveacu sigqranlScaracter u."rri"n, era zeu aI cerului,cum a suslinut parvan33,nu al lumii subterane al vegetaliei, Ei cum susline,de pildi, prof. L I. Russu3a. credemchiar cd nu Eegim fEcind o apropiere intre Zaim.; $iil;Ju yi*" J iranieniror. i.,a.r,ito., wodan al germani'lor' care Jt *t',,.*"a au a'ut ia inceput caracter demonic,htonian,dar cu vrerneaau devenit zei cereqti. ,,oricare ar fi-fost p."ir,oriu sa, Zarrnoxis, aga cum era veneratde getodaci' nu era un '"* ^i pimintului, ni.i fertilit{1ii ag"are, nici un zeu al morlilor"' sPuneMirceaEliade3s ' La fel Pr. prof. I- G."l e"-"n estede pdrereci demurt, neguratimpurilor", va fi existat un ,,stadiuJ' "in htonian ar lui Zalmo*ir, d"r, cu vremea, unei lungi indepdrtate evolu1ii.* 9i "datoriti ar artor triburi trace, el Ei devenizeul inillirnior gi lT;i;;-q6r". ;i"i qi at spiriturui,.36 "p"i "r

ca zeu ,,unic" nu se intilnette "suprem" numai la ,rp,ro. la indieni,ci si, dc pirdi, i; getodaci sau ;;.h;; srivi, d.rp;;;*;'i"J.opi., air, c.""r.i" cred ci existi un singuro"*"."*, cd,,,ei rlurito*r fri;;iyi gi singunrr rucnrriror"(Rdzboiut;" stipin ar tuturor ii;;:';;;;.'H. ;;";;i,,'?Tl o.ro.-.R.}.R., p' r5\' gtim insi, din ii"oare r*r:, ci vechiiira;;;l politeigti, Bulureeti,rs6s, indo.e'rropene, ca toatepopoarere avind rrr, 1ru"i* ";;?; i;. ;" ;;;:##, lr*r,.

p. 156, 660, 7gB. ?? Getica, p . t 5 b ,r b i , 7 s B . 2 ? . I ! . ; d e ? , 3r' urnstfea


zeului

lIg.' 3 4 .O p . c i t . ,p . g 2 _ g g . 3i. Op. c;t., p. i5. 36. Zalmoxis. Iln grand.problb,me_glte, in,,Zalmoxis.., Revue des Etudes gieuses, III, r999' p.gz,ba, tl6 Rcli_ v.9i: a;;l n. virir.s.i ,p,robretnarerigieigeto_dac*or in lumina noitorcirr"ti';-;r;r;r; )i ":r'n""r"g;r" r" l,a*doxia,,, v (1953.), nr. 4, p. 641.

; r'o;on a, ei';;i;, vor. r,,,cartea r"",,;lti,1i RomAneasci.., {zl{,;-Tt:i7{ &;&*; 3 3 .D a c i ap , .59,

'.-:i i!L !iLtf

z n ir^1

{:g'i'C-*AilTLOR.
'1? 1

dacjce deoi;r:perlie re p;lir{i p,ar ed ri rasr ;ff:KJii#uJ};::--,;;T;:**j:l;ii*.r*n*t" ,i.u-*;u **u *"i

Lr: irngNrrfa;rts.e ge{.*<iar:l.for a ac*er$i a?rh-+..,: mere eeu apa,e in rrierar*n;:-ll:'o: t aj s:*n'xl*iqi ir: *pecini i,li_",,:Ji;.rl,t_TT; al furtueiii 4r{;i:ffiT qi *tr fr.: erail.

{".i a dc},_r* t{ivinitai

;;;-*-arere

a*t se:-ves sava-i ca **irar. i- ;-,x. c*fF ::; ffi I J?::ffi:, "' k,r r*iigi<,ase,, fi,:jffi r:::;t= i*eru:cp*rite r.'e;Ap;turlil u"hnr*,.icgrre
ffia g:r':t**J*r:ir* ig:s6$:l?,

***,-iX,i,,#*;,.*#;j::.fi::}*,,'l': i,..!:slalujs Liecj.

r:irciiiar 3:.ava, de ag:d*zir "1,,.nryri*r.ii cu


pe teritr:rii:l id,';j n*aei*.

ii&a relis!*i ser+da*iiicr, vci: ri r"-,


1n ce*e ceprlvesrer.;11i.i:t:ri

pua.tt-gj Zainlcxin.

eln*etiiiati i::peno-:ria iu-Xfiffi,iililTi:f** ;+a;rs?'t *renooia.ire, caractrizinr,l


pir: aceeete

i;1 ilcl4i{: din*.u n::miriie clr z*irdgi r{}srlaneBa:_: ' ;:;.; j -,,**."rLa*, e *ai:ie J;, JH'ffn;T,f;Tff: de :,i::,".,jr :rut";;: getlcE ei carei nuile a fosi s,rhimbat3B. }atlr:vicirr ,ror=rid*rn -*r" ,{*.i.*

rq:f;eiq:;"ii ir,^clin* e#.vari,* ueitAli

gerr:-tiacii*r, plu*inrin qi mai nr::rti i:*e:g.uran{i.

i,re, {i4i-1igoc irii erilru*j ri*ciae.,_",, ol_[l:;:,T::i.t,:,;t;1,*T'H,; -ri?-r'ri ii;iie-?r;ri1 ';:"::


s1frav.'i]*rr:;rr:i;-;,rit;4i ai,ai,,si israi ,"Jfl;:,::rlt ,l).,1;rsi; ,arjrr,jirr-,],"x,,!l.q,irl.i r:**i ejir.iniia::jiei:ljr:,:.irr ,.;r;j::.t,;;:j":...'u*f

s:ei Ft:ttuqi,'t,i

r-:fr #,is#.da.i, di"i.n;ruotnti-*te tiat;iit*3e, a.rpr:tet ii i{esti' u*u fl**r. r,o.r*str-,unde ,,,r*rj'ijrjuut

g;

j*:
ff;

"e

.*i+

3'3. t:iicn

, i,.,,"turibopoiia ;;;,;;r":;;,;rtei s,:i,;.dacice Molcovei i-n*;lt?irlil:',ii'i' p.iil.

tci'i_, in,*,&nuaruilnstjtirrr*lui,:_

Jltr . ;;;;; d :ii,i.*:*:ini 11 ac ic i, t il.:.I,ii * 1;fi:ide,., rli:i rec':luial v-ira i' fi Hr'' gt"titot' ;-';ut:il*tJ;ty:T:T':"-'utuu'c*noscute 9i jn '-rc:tran,i miere " u' nu .r*","*9*r
z-*
*'Et,p.577.

il;;:r1'-1"ii1]Ji,1li "' cujr dacic 'echj ;", ,#* sirnii"r. De *;;'.*;,3 n"rr* ;;;;il":r.l'r:rJ^ffi:,:.t;*;

3;;i'ff;;;il-?ul r' r,"i*J''

Cr_aceqa riOi".*__sinl 'soi,',i"t,o,",i,:,r;,i,,'i"'l^'s*.*izes.etusa pi unij cErcetitori mai noi. *inrre acegtla, it Dtevta l a de,renir in i,,,,Hi,1ofIr**'igio,,u,.,

toi,1, ir nl!i, p.:i"s'* na). tracitor '44'Lat r 6-'- e ,*o u{1Gungrettz, 4 -i si'", e"r;s; n?.,'.-:::e3i1*e in ,,Studii I Teoiogice,;,
XX (196g),

per:rru xrr"*u-'f,ffje o asrmrr!a 1ryi q:ip ci ,,raitoicgia calitati., {Cuttele'ou-iontorc irr"i""?and "r

j, :J.;f jj:_f ,i li:iffi i;ii";71;!i:,:,,Jlxi"'!i!F,i:,3,j::f ,t,,n no,;ur,,"ri,


i3.ulterpretatla romand prntru Jir,;t ;:'-:l::t

11;iX,?'::.::;',tr ff?,n:,JJ:.:l.l{,6f;::;":X*T#:,f,",H? ;.i"g_..i^;,;:':;;;Jff {a vreo perechede. ,"i_ a*.i.i?-" 161 {ii"{.""i^^iiuiro-*u,t. T,: ausr der badensirind,igen Ein Be{,tra_..* Beudrh"run'{ro*nzeitrtcrten zur or'!i,f "ll x:^,!,rrt::s 'g;,iJi;? ji.;"x,?;"?l:;J$y:;3*'1i:f :':;:::":s,:il,J;:*H,1ffi ,i::

n*::'.'antiquitti, y- !2",r53 ei urm.rn sprijinur arirmali'or lui

,?r^ff^1,,T!lTu.,"fii,rfiT:;r1_"r*ff,T, A;-ii"ilui,, ,^

caracrcruide sinc"e. 3.em-onstreazi

322

ISTORIA RELIGIILOR

sint Ei uneleindicii de existenla Ia getod".i .,rti,ri"r'**"i"i, fr plantelor,.ll, apeJora2 . Cercetd.rile ""i*"lelor,.al arheologic. ,u d"t" h ;".3id ;;;;;# obiecte: bErci .solare,arnuIetezoornorfeetc.,careyininsp'1'.ijinulaceeteiafirma}ii. . 4.CULTUL -]

}rles-tia-Vesta, Sxeco{ornane gj a r:nuizeu rEzboinicasernEnitorlui Ares-Martear .

Herodot prezintS pe Zalmoxis ca fiind in legdturd cu Pitagora,conskuindu-giapoi o cameri de primire {d"vipecirv') penh-u cetdlenii ,de,faun1s,iEroru le vorbea despre nern'urire, apoi.sfrnd a8curl8 infro camel5,subteranii;*p a* trei ani qi in al patruleaan ap{rind iar5qi'prinhe oarneni.Din toate ac,estea s.apufut dentruce,caraeterul ,,misteric,,al cultului lui Zatrmoxis,-acest cuh comportind adici rituri iniiiatice ca in religiile de mjstere gfecegtia3,,Esteadevdrat ca Herodot n-a prea dat crezareinforroatorilor sEi greci de la [{area'Nutgr{, dar.une}e aspecteale religiei getodacilor..in ce privegte locurjle de cult, preo{ii qi riturile vin in sprijinul afirrnaliei cu*privae la caracterul ut misteric rrr'Lcrru 'al cultului lui Zalmoxieaa se poate admite tieci cd o elitd.spirituald a getodacilor a-practicato formd supe rioard de r'eligiozitate, in genul celeipitagoreice sau'orfice,date fiindrela{iiie getodacilor cu'greciide,pe fi"rmui gpuseqn al Marii N"gr. Ei chiar.u din Grecia.Dealtfel,insugi "..i" llerodot spune e6' zalmoxis cherna la barichet pe -r-- 1irii,, ,fruntagii r*-' pentru ca sd.le dea invdtdturi. a) f'ocurile de cult' Nu prea de mult nu s gtih desprelocurile de cult ale getcdacilor decit ceeace spusse strabon, curn cE marelepreoi al J*-"t, apoi zeu. tnl-ooi": regedinp 'intro peqteri de pe virful ";"";;;. muntelui cosaionon, munre identificat astdzi in chip iporetic cu DearulGrajiErei din Munlii ora;l=J;; ;;;.,t insd pind acum urme de cult in peqterile care au foet cercetate,dar aetfel de des.oieriri sint inc6. nosi-!t1,ln' schimb, sdpdturiie arheologice ?ntreprinee in stil mare incepind mai aies din anul 1949 au dat la iv"al5 urmele

alesla Gridiqtea &lunceh:iui,'unde a'fost'5arm;"gd;; vechea.capitaia a staruiuidac. Aceste':sanctirare doudtipuri:'patrulater" -J;ih"e. cele in formi f d'i pakulater "t:*,i1 .constau'=diri au'l"*n'ju;;;il;;;;"" ,i*ri de cbloane pe tamburi de calcar avind
4l' op' cit"'p'.22-.23. Argumente.deplin convingitoare in favoarea tezei politeismu.lui,.s91od1ci9gi'sim..9i in f*"'no*u ,intezi p"b,u;"t?de.prof. Hadrian Daicoviciuln revilta "
l'

';;;.;;#;;.^ ;;;"".','J,"; ^Fi:;,r:d;:il"*":il,n"",1# ;:;

d, Ge,ns.ts *0"",11rt*ftnt1'no.t;ii1iu'i i" "..'i Ja' G rr,ri.5""'n?"1t1'dl"lot*o*i,

tip. ,;r., *-i?),'ili #d,r j;;i zeualgeliior,,irhorrali.za'_inilialii.irr'*ir,.r.i. ;: .if,rura,,,Acest ;^;i,'lni:t"ire. r.o- 3sct..

Iru . . +z. suqlrnind.existenfa curtului.aperor Ia getodaii, A.,D. x.;;;i re refereara obiceiul acfstora''relatatde'Iunius Philargirius, n,.Lt.prinde un,ri.zboiinaintede ,,;;-; a f i l i i a t a p n i i r s " 1 d T r 1 t r u( D u J t i l - ; ; o ' ; ; ; t " , f l r r t , gide afijuratcinusevor intoarbein iari decit dup'i ce vor tt rior,ol ;1n;: ,;r., p:tz2.9inota 6B _ BA). 1ip. 43.,,Trisiturile ciracteri;ti; ale clltului t,ri Z"t*o-*ir.ru,., j.,* mistcricgi esharorogic", spune Mircea ntiri.

-conl.,1l_"1"""r'i:din 8 ausust i980.

iii"i rr,a ;;ii*;ri;"f,ili;ir.

,LIGIA GETO.DACILOR

323
dint'e aceste ganctuareerau tensiuni, de mari mereindpind Ia 4rlr3 ; qi sz,s0/Jr5' m se cunoec pinE acumz0 de ;el de sanctu;re-iele in rrr",a .irr"Lu .".ro"-a*'roro, ageaali -un chip eemnificatiu.. i" .*r" Ei gr-upali Drp? pdrereaprof. Radu yorp., ar rnai fi exietstgi un ai lea tip de sancruar, absidiar, r"r*-i iir";"il; ;:,. identificatIa popereti ' Prof' Hadrian v)45 Daicoviciu fiud. t, ;;; insi convins cd acoro_eat vorba d* un numede un sancf,uar sanctuar, abeidiar, ci mai drgr^ba;;,'i.*Jiu-.. er pina Ia I'10-L'50 m in diametru. unele

,",TlH;iJlflH::::"'*.Te

De asernenea, descoperi.rea l* [-p;"oa Rogie, in aceraqi comprex de cetd]i din rlii ordgtiei, a unui b,:st de broo, reprezentindo divinitate (poate B*ndir-urn";, um qi deecoperirea ia sarmizegetuea a unui rnedalion de reprezenfnd pe ta' sint indicii cE getodacii -teracotd aviau gi repreaentgri de acest fel ale divinitdpiior lor. In sfirqit' eocotim cr este cazul sianaintim ci unul aat" tenrplele ci-rculare :e la sarmi-zegetuga descoa fost eocotit cd ervea gi drept calendar, stilpii sanctuarulujfiind ali ink-un anurnit fer. de 30 de ori 6 s*tpi r"grfoi gi-*"i ina.l1i, eleamai scund gi mai rar. urmali de al sanctur*r.cite dubid 'fur:nomicd'sau cel funcfie, rerigioasd 1ri*flrir'i":; putin era in legdtur6 " un anumit sietem calendarisiic dacicae. "u h) F)eopii Preofii aveauun marerol in viala getodaciior, la fer cu acera :l1i' in suntea ciemruj getodac al druizi,or un msre preot, care jocuia, u.Jr cum ron, inbc peprerEde pe rerdteacd virfur munterui cogai"*, l;;l';;;;'; rsofitorii lui pentru o ie da regegi tT." intlrundri din p"rtea rur*ic mai impr:ign1 xp .* ""ii... marelui preot, delindioml tainelor divine gi ai procedeeror :-*it:Htarea ca mare preot se citeazE, in a-fard de zarr'oxis innrgi, un anume zeuta.in timpul "ri Burebist'a se menlioneazE p*rror,ujut istoric n"Jo,nru, care, dupi spusererui 45"4 9eztii (etice d'in .Muntenia,Ed.&feridiane, Bucuregti, d,iIa Burebista j ?6gl?. 32_33(BIA). ta ,;;i;;; ,o*oni,-E;.-D;;,

;'nruln:.*i*:#*ffi n'jf i*,'ft iilT:*'f:'*1*:nll:'*:f

uneori inapropiere {e tlpdirerit, unere de "E*"uii

ii:f,',,,

47 . fracii, ed. a ll_a,^f,d. enciclopedici. rsm6ni., Bucure gti,.1g7l,

cruj,I ez2,p. zrz_213


p-.. 277 (BA, BCS).

.T ,]f""#:fft

indoieli;t";;;;"*-r-

J".i*-l"'r,,**,

si fie ,,descoperitr,,,

p. l;,"'tl;:r: ;;j'-i';g:;[:5g?fl']i 'n^a',["," i,i,iis'epoca ror, Edpo'tici,

:t r i'*;l;i{'# -d".r j "."" i: :iun ";,1 "i,l "il,?li : z ei., "11 ui, ;;;;; i *; i: ie 1976de ra Bucut.rti(,,w1^s*"rriti_ryi trHf lfflT#,t,:n*:#. iri"*.;; F dr;il:"'...u, p. 28_32,ei nr. 7,

un c ;e;; ;;;;"; ; * ia eta ois toJ dD o, i"; ii,f^i:, ;il:r",',T;,xtr*;:",?l*

49' Hadrian Daicoviciu, i;*eir'li'rendario d,acicodi sarmizegetusa,in v (Ie60), p. 231_254'1l ,,Dacia.,, fsA, ;i.,) T*iur.n1o ;;;i;;;dar dacic.na fosi pusdra

6i;i;:l*:,:*riii,#?:iy,i;L:#;"n*ri;5J:"T
il:::'?Ti gff}d'l.l#, g

324

IsTOR.IA R.EI-IG [I I- OR

;;*.r ""-;"g"'",", rapte i.npresio sinlere, ffi-H"il il*rffiffffi:;i:'t';ffirff";;


.;

Iordanes'' A'tirt'eprins o'rniie refonnEcliltumldgi a el'erului getodacici l*rra,ptoa.iau.rrn' zeificaf.Atit:delmare trecdre, r-g-rui.gi asup*i-prjporurui, "*tlJceneu 1*pr" iricit Ie-a,cerut s5-'didfrugH iiiile, p'entru a*feri''poporul ailag;u, $ijafost ascultat {stabon, v{, 3' LL)' cu"toati p'g"ba"materiaif'p..,.*1-g producea'o astJe! de,nrrsurdsg,j:Alt niriie preot cunoecur *x1-Coyor*u1;.,**"*"9ra qi;-g-:S-;C; cE qi.frun& qit,,Vezini,,-pregum,qi Vologie'sus,'au tostrnaripreoli. , . :: Pe ltngE tn'lpirnirea cultului;.:preofiigetodaci'avea' ihsuEirea de j'decitori ai pop*ruiui' Ei eraudeiie$?enea medlf,.er"1;fli*rgl*i * *u penhr:"incheierea ri.arsteror sau peritru rn#lociieepEcii' in aeffel de-irnprejuJ.*"-t'.irtqnuia* sd ci.r,te mai inrii din ciritare' se'ristbris'eg'ie cum prer;fii gil.-d;;i;,ii"i*"1tr in ru.p*a:getojacixcr iu:,Fiiip, regeletllacedoniei, inrinapinind pe'inamlciii*uoa*p:.inr,veg#ntal*ru4."., harpciein rniin'i'9i ctntin'di'irnnel*' ciurstea a;r*;iela-;;;r;:;"*e. aie poporurui,,&_racedonenii, tulburagi, au fEcut pacegi s+iuinaporat acae5. "; Exieta'''la getodaci qi r:na eaupcatet'mai rnr.rite categoriide,,eredinci<-rgi fenerrli, caretr5iauretraqi'prin munli, nec5eEioriti' ;;tJr:*it de'a^rcezE severd, decurilenie
:1,;r:: l

c) iJacrifichie. Sacrificiuiornenes:-?1* menf.ionai g*r*+.aciiorchi,r de Flercdot (tY,9!1,,ga+eEpu_ne cqm, i.r'fiec*i" ."i .irr*ir"" ;y:-r:i_if: an) s desemna pn'. kaserela *crii un se'il. care s;- {iuce ,*utu; tcate dorin;l; *gur*r+ile ;; poporurui. cer careiegea la aorfi era apriot de miin'i qi rle pici.oare.;i *"nLiii. sus pentru,a pr:ns 5 L,r viifui suiiiej*r' fian' ne'feril'i'tul'*'i'**r" indati.,,inaintede a atinge pdminiu{, insernna. sacrificiula'fo'et prin:it toatd cd lumeaera muigurnitd. 9i Dacd,dir*potrir:a,soiul,nun-rllrea1

ff-f:I,Tf;: ;XHj-*#i:*::

care i s-a rd'ut,si " {*;;;;.J"'la" cinstea se

Frobabfi cn pi la getodaci aacdficiul uman va fi avut ia *rceput ea scop potoiirea rnilriei'zeului qi ciqtkarea bunE'/oinlei tui. obseFyEm insa cd sacrificiul-geto<iacic repeta'numai dupa patru ani se ,si afunci se sacrifica n.r*uilo singurd perxlan..crerlem.de a$erneneacE Pdrvan_a ar.r:t dreptate s5 remarce ci, in.werne ce la ;tlte popoaie se sacrificiiu pnzonieii'derdzboi

ia getodatlou""irl;;;r;;ere 9r toirr,,ir,"ti,

iI .l'l::nTiinl}tri ;: anir*ale":Dornadi rest'urile unui ast{eldu *";fiii,r-a"*.ou**nu, rle *oli l* DavideEti urides-au'gdsit, $ud" Argeq)' int,e'altele, o rfiarecantitate :: de oaeii de anirnal aise.,
' 50'-Deceneu'spuneprof' Radu y-10j, fosi ,,o persona-Lirate ,, , xcepri"n"tx. . . .r,r" drntre c'elemai dinamice gi mai t'."ir"r. 1 din'istoria'ncl*,rtoi geto-dac, deasupra' ridicindu.semurt propriei sale'au-tcrit;il ri.rifue, pe .o" io , enlinuto,in,,inergia niciri t'r'aditionale *nei trdeleti'ci-a r"r"ti*- 1"i."" f""1* ini.ltrarea ncarnuluis du,t1Dee aprcplatar rui gurebisrc, eneu, sfetnicu,r i:n,*v{agazin istoric,,,Iv,';;.;'i}1r, iunie:.lg70, p.,g{-65 -,!4, ti in eritegenle studia.rnrrirlr"i*, Ed. ao"a.*il i.i:;{., Bucuregri;.i976, p- 6,5_68,

'*T.i:l"f T:ffi' ;[ H"ffi;,.**j*f*::::{J, f .*rllnn: sacrifrciul {osi pdrisit .,r,*"*n*, i;+;;'ffi'

H;Q,a, nu4ai

rhsorfi,

rtt"'#:tr',f,:r,T'{;;:::n' pizai-lzeg - il;;;)"-"

: i

ILIGIA CET*-I]ACILOR

325
Seqpre existen*a sacrifieiiior neeingFroase .la geto*l'aci nu avem inforrna{-ii, trte probabil ed se vor dar este {i adr're seilor sacrificii or"una" din cereare, ii e ccnetjtuiau hrana principaig Iapte gi rniere, u p"p"",Fld $i e;;;;; " d). fulanttue.Fi w#!.. Deafuur cE geto*Jaciinu fice

ori *u -";d;;: r":i ::TJr,*, i:, : ::::::*" b f ru ..I:,*'-* ru" ;::?ff:


'cr rr,trortanr

de'"*li"L",": ;; .;;,1" iJ*,.,,,",. i irufn ;ffi-ng*: ; frlirne


ingrigirea sufietuiui pen*u vindecareaue un Procsdeu special de vindecare, catreconsta

ca practici *aagice,:r:enfi*ndm ,. pe-cere in.regitur,i:cu vindeearea l'Ctna populard getodacicd borilor. ile f*pt, u'u u**i,d in anticiiita*., z-L-lris insugi fiind prezentat Platon (car:nitie, rsca-rsz4 ;;" ze* rriedic-Dicrcoride, Gaienusqi ari; sredicj

i.",T-**i-r;J,:fr qt#;,?#J:JT:Ll:$.J."t*ffi ri,",,*:::?,,fii

*{e,'rue aveau oracore b;"r;;g;;;;;." i*gituoa;;J htonieni :hus)'sa'absn {Dionyeoe.sabazir:s_ ry*ne riea-rtsel-"*;;***a'tffi* u?" pitugo;a Ei de ra egipteni maignrnitE cdrorr yrl;r* Ja"sirrru"*",sre ;Trrfi:rj-rfl*.cire' vcinlazeilor,ivir,

":;TtT?,ilff f i::: ;:';;.?iff;r"r$;';';#"i'1J;.:-I,[:"::'& rjecturi a*r"r,


u"""* iti*"u Lg;+lTrffiJilf'H_T,}T;mnn*;*

nu nur*ai unereingdjr:r medica]:;i;;;;J,t;*;t* rnite descintece o"g;"e si riescinrecere. s vor fi practi."i curg5toare, in si:eciai ciin "i"pu Dundre5a.

s. cuLTUL MOF.T,IL0R
{lreciinle puter-nic5a getodacllor in nenrurire a fost necontenit reriefatd ri de le Herodct qi piniast'ziss de cerce.c*o*1, i*r.r*;u rinu *or, rcela zalmoxi*", ep'nelJercdoi ci ci certxre plere. gv,sa1.Aceasti.ri"*"iru, ca qi aceea *i ix zafuncxie, cu L-imirerea a acrerrirat pi"rr;, ,i"."*!*r*u},i"rl ca v;r1agetodac'orera mit'd {re credin}e in exi^atenta ,rr,"i urtu viefi dupi **;;. curaju! gi uqurhfa cu car ctnd erau'infrinfi in raaboaie arati .u ,r,o-**evdr ei ee hfrff.cideau credeau 5 2 .I z u o a r e.. . , f , n . ? p S * Z fS . Tocilescu, D;;"]"";rr" ti;_lt : de romani, Tip. Acaderniei, Bucurerti, 1880, p.

';fes+rui irarianLrgotsianchi;;;;ia**

ss,*p""*;;;J:'*,:r?i;?ru;}y5*: j1*:,*iu'",1j"o1,"",*o
i$i;i;x:r-c;tft.a'.p'
generai, "*' ? 1"1*i-i i"**."riui;;*.1 cugetirii greces-ri, prin .i *.** .1**lu, a tracirorin

I6i' cf. t.H.g*?* ,practica medicatd tadaci si caracte.

::::i';i"l?"tl;1"i'." i p'r" e ti;, .o,.,,ial.ut e i,'&t"JlJ*:n: fl f : l-ricegrec T1 :u -ig ll.,;.i'"1^l:!:il1 i;;;;,r"

::3X;i: r'i ;i'-iL' ;i: " "1

-Hl #:: ::i'.1 iil:: ;i :iT' ";.,; d;

326

ISTCRIA RELIGIILOR

recente au furniaat interesante_ lfJ-nna1iis6._Astfel, s-a putut constata ci, in perioada veche a fierului (Hallstatt, c. 1000-500 i. Hr.), a predorninat inhumarea cadavrelor, iar in perioada noud a fierului (L"ten", s.c. al VJea i. Hr._sec. I d. Hr.) a predominat incinerarea, numai in rare cazuri folosindu-s inhumarea, pentru copii mai ales sau penku persoans de rnare importan{a. lvlormintele date ta iveala de eEpdturiie arhet-:logice sint u-nele plane,aitele sub formi a" aepi.mint, unel" conlinind urnd, altele fdrd urna' ln unele c;uuri. incinerarea . , "ro"il" ra.ui.i,iar pe locul mormintului, pe alt loc. In mormint s puneau) alteori intre uv qrrsrs' altele, (r o blracruna stachin_ gt o cand penFu a servi morfuIr:i in viala cealaltd. ln sfrEit' obiceiul general indo+.uropean ca femeile si ee sacrifice de bundvoie sau sd iinr omor?re p. .,uot*inrur sofilor ,:. fi .;;;'; ra getodaci. Er este atestst de Herudot (v' 5) p*1ku traci in l: generai,dar din studierea - mormintelor getc<lacice descope" rite nu se poate nici confirrna n"ici infinna "".* "ll""i.

dupn *o*i. l{usint insd ;:J::#H-ft|-^':f:T: :il.'*i": STorn'*p 1''urtur t;-;ffi'.:T-H:'*:,*iqT.-h",c*or, cercetdr*e . i' p*"i" arheorogice mai vechi qi mai

Dacd inse nernurirea getodacici va fi fost cevacu toful spiriturl, .o* afirma vasile Parvan' sau n'mai o contiiuare a vie{ii de aici in conaiii *"i bu".,'.r* gr*u de spus. La fel problema dacd. ,gaiui" dacic era ,jn cer,., cum suslineap6.rvan, sau ,,undevain adincurile paraintului", cum a a6mat profesorul I. I. Ruseu,estegreu de rezolvat, din cauza aceleiaqiserdcii a izvoarelor. DacE'adrnitem inea ca rehgiagetodacilor a evoluat in ce privegte caracterul ei de Ia o forrn5 htoniana i**ftr: popoareior preindocuropene ale Europei) ryre o formd uraniand (ryi{ca popo**ro. indo-europene), putem admite qi o locuin{d cereascda rnor}ilor, un-fel ae wanau, spunea Fe.r"rr, in care getodacii vor fi crezut "onrerg dupd rnoarteatrupului, pentru a J"-"ir-tl"l"*, 1i ror qi a hii o noud,via15,rnai fericit'. Dar aceaeta r'mine o simpr' ipotezi. unii cercerEtori, ca E. Rohde,R.?ettazr;;;;;".:uirr pot descoperi ia geto-daci

6. COI{CLUZU

care ar fi echiv'lat cu un miracol istoric - r"1a de toate indo*uropene' cultivind un singur popo{ue zeu gi inci infuo formi cu totul ""i"rrrr" superioard,asemd,ndtoare monoteismului eweu' Zalmoxis va fi fost adorat ca si cind", d fo"t sing-rrulzeu, dar farS sd fie inh-adevEr singurul. getod;; a fost decihenotersfd, cum a spus vasiie Pawan' nu monotelsrd, Ygr" iar r."""bi.*rr a putut inlesni p5tunderea fr"a".i" 56' Lucriri de sintezi: D' Protase, consid/rations sur le,s ritesfunqrairesd,es i n , , D a c i a "N Daces, , S , v I ( 1 9 6 2 ) ,p . i t 3 ; 9 7 . ( ! 4 1 , i J . , , i ; t ufle funerare r o m a n i ' E d ' A c a d e m i eR r a d a c is i d , a c o _ i . s . R . ,B u c u r e g t i , ' r g i l , 2 2 1 ' p. (B+,BCS, Bsf.s);N. Maxim, Rituite de inmo,rninttirea" p" ir;irr;"t;;;i;;";;'ain ,rt" rnaiitechiiipunpind ta apar;lia creStinismului,in,,siuf d.io j togj..,,, XIX (1967), nr. S_4,p. lg9_205.

tJ':t:tr sau politeiernului'getodacic, .* ,",oiu'"tll' f?:i"t.i,':T;#:frT1;f; excepfie -

*"r"u?.Trl:HTJ}u"$ffi'#l"t',ut'

p-roblemele pecare Ieridicicercetarea religiei

ELIGIA GETO.DACILOR

327
egtiniamuluiin spaliul carpatodanubian sz. Cu privire la caracterul htonian ."u ur"nirn al lui Zalt ox6' ne-amoprit la i i 3ce8t I acegtzeu' seu. htonian htonian la lc inceput' i..o-,,- ,,^;:'-, vafi evolurt ." *r;;;;ffii;f#.iffi:I,lr"',T urma sincretizind' poate' cu Gebeleizisin perio*a" .o'*"rrd. In orice caz, caracterur getodaciceesteast5ziin general "tT.j|r:ilg.rei admie. Laracterul ;'misteric" al cultului lui-Zalmoxis, penbu' '*" care srnr sint unele unetre indicii, va fi rnc rt apanajulunei elite epirituare a societdlii getodacice. cit deepre ,,peroonajur"uman Zaimixi", am socotit ci nu era cazur sd mai rcut5rn' Regervalui Herodot, care iqi d6dea ; ;;prt ci Zalmoxis ar fi h.iir ;*re lui Pitago'a",

{i fost zeu rreprin pSrf*e Gefiei", rezervaaceasta "vreun a oriei.. hebuie e6 n srveasc5 ,,pErinterui drept lec}ie de metodi Ei pruden}a ir,'J..""t r", in{ific6. ::: ffi:-a 'au
In ceea ceprivegte spiritualismtrl su.perior getodacic, remarcat qi elogiatde scriitorii tici gi de unii sfinli ?drinli, acesta t..ru"_"pi""i";;-;;r,"r" ,*puo de epoca de etadiulde dezvoltat" istorici "t'g"ro-d""il". sp*t1"u.*"i'irr"ar"i" u" fi io.t superior

:Ji*

Iur nu se arEta nicidecum conyins cd

ar

evreu Ei in cel ;ril.ttot* Este sigurinsi ci, aia ca peste tot ra popoareie antice,,.{.kir gi preolimea rtauelementulde coeziune repreinh"ediferiteleseminfr-q;i..*"1. sociar-ldacogetice,,sri aceestd religie a-fost .,unerement Ei importantar curturiigetodacice.,se.

ri tu ism u ruJ ;;'&iln'T:ff ;f"*i|.::,:: :,t f : * ?UXfl*ni pind ia indlfimea spiritualismului inflnit in monoteismul

I"j:'i:;:"H

:",T::::^:'^'.1*'

oio.*" antice afiate'p. dedezvor"""."ei treaptd

BIBLIOGRAFIE l. Traduceri de texie ' F'' Pre d a' ceto-d'acii in izuoarere rstone' i978, 340 p.-(BA, -a3tlce, universitatea din Bucuregti, Facuitatea BFr). - n a. r"r"t"i,;;;;;;, 'tTiit:'{;ttil{itttrct[g"1. s i m d , r t u r i ir t r d i * d , e s p r e 2. Civilizafie curtura Na.!ion.ari,Bucure p' (BA, Bcs, Bcu,-BJr);la.* gti, 1926, ^o,po:an, ,"iiri".-cad;rip;;tr'")'ii ed'a V-a, aa pdrite carpato,-d,anubie. trad. R.v,rtp.-ea. v;-P a r v a n' Getica' o protoistor,

Jetexrc. Ed. Academiei R.s.R., Bucureeri, 1s80.

iriJri*.a, t"."r'.lri,1'"sii,ln-z^g. Jaicoviciu, La Traisytr"),;J'tir'^'l,o.ntiq.uiti,, (BA, bcs,ncu)._ ii"."*urr,.Ig3b,269 r); idemei corab;, p. (BA,BCS, t;;;"i;;';'',;u,liy s t o n ev e c h e " I, i ( .syai"t 1 9 5 1 ) , l , p g J * r z s yt"rii6,Tr,,,o,in ,,studii si cercetdri ry.
lnayi_;baicoviciu, b a c i i ,e d . a ;;;; ',.p, zalmoxisd Gensis-Khan, p.74. v.9i D. i. cioborea, religiei geto'd,acilor-!.aaoralireEtemente i"rir"t";-i'rlr);'r;n"or] a sbdmosilor, in,,studii ,t1.".'i r s301,.,,,.

!56-45 7 ;;. ; ;t il'[1];.",il,j!J'o!";;,:p

1 T,xxtjt

7_ I oip.oi | _622.

Jds

IS?CRi,dRELIGIILOR

,?^"';:

i\i::i*,';:T:i';;:1:::;;!ffi:H::"i,J,?'i}nL',*te: u,ro'ac'. ecpoporzi!,t ei's',"iZur - c.c. ,o*,31]3"i''|*ill'*|Jr,y:(s^,

Ecl'h4inerva, n'egru'e; Eucuree ir,.ulo"i ti, ,nt,,.,"}t';tj;;*ri:;i:;;^'{:,;!f: 6,{,'uTi?


3. R"ctigic

'r;f fi?s#:#f *$i*iIih*+mirsf


inlri

::g$iTig"#,nii;#"?.itf'n!*i;$lliil;

f;iJffi *?lj';g!#?f i'""11?t:::,;\;li;::;it,,iii,1,,,

yf:i::::r'i{!{{jiii;',".;i*';i+;;!::!::;:i:':x 'f
fu ffi k i i'l' i:i:i:::'* :, iL* -*f : $H: "i i;;,:; ; t: d.fi *#t ;tu;iicra;c.',:'*,f 11;,?t,?g;;{df
lI,

;;:i ;:Jilf u n rn i, ; r[;;;:?: i *. .i#:{',.: .d.s: 3 i::':, i,i;t"irr-ir, ",i. r ::'

r :ti,;^; i:,:,:, r:' * #, ,:,i 1,.sf {,,.4,,: :, i k;'f* { ; ;T'iri :iii:i;U;, j z.ot*unt,o, l.?.:", ?,j ';;i;fi;;YfLi';l "-"r-^):tl.*., i-i4-I t;i;:;=!lir' Ji s+ ";;:;^!"1#t:i.r;

:ir,3;:_i:ii:,i:,;;i*r;tt#}_ii;,, jfiiti {,#H:J::if ';r;,:i;i{:"";ll;:ffi


t,;,1Ii1";,f,,1,f;,i;;,;,,1:*:rf,**":

"#ff t*' J:i ;}r;J;li-.-i'."a0 a* pa,. -o,r.u J;*,.,, i",,ci".,,r ;'?: ,{ Biseric ii.,, uis, I970, cap.

;,Xr:;r;,:*l:i;ti,f!;i, lt!:S