Sunteți pe pagina 1din 73

sDoDsorizatlile

ATEP.ESCHISA

soRos

GRIGORECNL MABE

DIALOGURI PRE MOARTE

roar6 o _1ee8. dreptu!ile,TilX?S6$:::llhll"l


nr' 3, sc.B' ap 5' telfar: 056/146645' 1900Timigoara, ROMANIi"

COIECIiA GRAUNTELE DE MUSTAR


Colectie ingrijite de ROBERT LAZU

I NT RO DUCE RE Ar fi trebuitsa surpindi faptul co opem ului Gr[gore Marc'a fosti ndiob$k iAnarah cel
iul cultural romAnesc.Mai mult, insust qutarului e pilpjuit, pentru omul de rind,

cu sfinlii pdrinti din Bi.serba rd.dritea.nA : & Nozinrc si Grigorede Nyssa. Leon cel Mare, Sfintul Grigore a fost

bl popd cdrp o primil ac?st suprqnume. poetentalea ii rpcuno$leo alil mpritul de

pi reorgonizolbiscrio intr-opcrkndn marcatd d,e inuazii barbare si de i naturale. (it si pe acela dp o fi losat dtrc restabiled o punte inlrc scricrilc prpdprrsor, aL ale iluslrului sau-Cayri Augustin pna. Profesurul F. spanpe"ad,,6 Vfm(}asa. un ecouindepdrtat al vocilor

I A r r g u s t in9 i S f in r u lu iL e o n ". C a
: Ooperta CATALIN POPA Consilier editorial: ION NICOI,AE ANGHEL
tt l!.lti, tqrltrrlN d hti,stiaues.les pletuiers lJtrrrrrc Anl,li!, 1,,,yn..t.1956,p.60. r?mps, Paris.

G RI(IOHE IEL IL qR N

DL{LOCURI DESFNEMOARTE

sipuranlo inso (o nx numdi acpctslo [ilioli' i'a doctor o/ Bisrrici! cdloltp ci c.lrassi tillul de si imDortdnlo operpi si ortodoxio doclrinala. 'El iitrae"a ost'fel galerio celor potrtt mari rlor:tori di Biscricii loltnc, rinduindu'st olaturi de Sftntul Ambrozie al Milanului, de Sfintul leroiim 6i de Sftnttd Augustin. Gripore ecl Marc poalp li ronsiderol ttLlimul mo r r - sr r iilo r crcslii al anlirhitatii lotin p lit 2 ii s i . ir r o r ''lo si ti mp, primul mor( oulor (r+ lin a l aou lu i m pd iu.'I.a (unpano dintrc elP d o u o perioadc. papa Grigore o [osl o pcrsonolilolP r o mp lcxa , ii r arp i.ou inltInit lraclilio u ic lii cresiine si cea, nult mai indepdrtqtd, dar tncd uie, o spirituLtti roman. J. Tixaront allrma despre ei cd.este,,un roman, un spirit moderati carc se fcresle de excesc ql nu lncearca irrrposibilul"']. Ia contextul Drentii sale, aceastd caiacterizare insemna pdstrdrea utLttt srm! Dractic. de care dueatr neuaie dtit biserica, 'reprezenlata de cler, cil .5i ecclesia, ca aldunare a'creclinciosilor. Fatd sd abordeze marile cdci timpul displttelor alc DrchL('n7c teoloeiei., ' r ' ah , tttt ae;l tarint trectts,. a c t p lic o l n t, D, r c ] 'ti i n!tti i din S [rntIln S criplllri. p . n / / i] o
rJ lirdrn r /r,irs l. / , r / ) ( , / . x t l Le ..ifr!. 1i,l: li lr { ir t r eiz ian. adilion.Pr i s Libfniric

folosi oamenilor bisericii, 9i semneleuremii, pentr lt a tmplini sper antr a s au team a semenilor sd,i ctflali in qyteptarea celei de-a doua ueniri cr Mtntuitorului. 2. Grigore cel Mare s-a nd.scrntn anul 540 d. Hr., la Roma, tntr-o familie de patricieni cu o vechetrddilie cre$tind: un strdnroFal sau. Fclix ul ll-lea. [usesepopa, tur mama sa, Slluia, 9i cele doud, surori ale tatd,lui, Tarsilla qi Aemiliana, fuseserd. cLnstlte ca sfinte. A beneficiat de o pregdtire intelactuald completd,, cdre i-a perrnts o^ ascensiunetapid.d. ,n ddministratia romand,.In 572 atinsesedeja, pentru doi an' inalta functie de praefectus Utb]s. Experiet4d dcunuLatd cLraceastdocazie ti ,ua.fi de mare folos mai tirziu, caprim slujitor
AI OLSCfLCLL.

Surprinzd.tor, moartea tdtarLui,.l trans. la lornqt casa pdrintedscd de pe colina Caelitts tn mdndstire, dupd <:area fottdot alte sase ntdnd,sliripe dotneniile sale di,n Sicilia. Pentru Grigore cel Mare, aceastd, perioadd din xiald a ln$?Dt.ndt apropiere tihnita d,e Stintele o tictipturi si rle scrietile patristice, o perktatld t desd.ulrgire propriei culturi religioase. a

GRIGORE CE], NL{RE

DIALOCURIDESPREMOARTE

Din 579 insd.,dupd ceesteuns ditrcon,pleacd Ia Constaptinopol ca nunliu al papei Pelagius al ll-lea. In aciastd imprejurare, contactul sdu cu crestinismul rdsdritean tta fi neintrerupt limp. oni. Fdplul ea, in tot (tcesl urenc de sase nu s-a gindit sa inicte. linba grcacd o fosl intelesio un indiciu al rupturii ,,dintre celc d o u e c u l t u r i , d i n tre ce l i d o u d p d rti ale crestinitalii"3. Noi am inclina sd considetd'm acestlucru co pe o douadaa unitolii ftnca) o impcriului. unilote asiguratdde limbo latind intors la Rom.a, Grigore tsi dorefte sd se retnlpd,in mdndstirc. La inceputul anului 590, nani Pelaeius modrc rdpus dc ciuma, iar '6r:;"svocst"e oles in loeuI lui, in arlamoliile cleruluisi olr poporului.dar inpolriua propri,'i ipisnd din uiolri aucasd I opropie uoinlp.Ar'?sl s i m a i m u l l d i m a e sl ru lso u sp i ri tu o l 'S[inlul Augustin, care fuseseales episcttpde Hippona in acelea|i condili.i. Actioitateadin timpul pontiftcutului depd$e1te chiar itnportqn{a scrisuluisdtt. Grigorea ttebuit :td si pd;toreascdcredinciosii in limpul tnnr mai tnceicdri: ciumd, inunclqtii, foarnete,sd' ii
p.925. 'l'n,rtu ll,rn'r' l rtrrt,n, Itr(r(l(,pedid Lt,tuersd/rr, vol 10 , sr lltito1.t lr (;rthd

pdzeoscd.d.e fi.td.ciri: donati|tii (in Africa) Si manifuigtii (in Sicilia), sd. ii fereasci. din caha barbarilor : inuaziile longobarzilor. A purtat pe umeri pouara responsabilitd,tii intinselor auutii gi posesiuniale Sfintului Scaun,din Sicilia pind in Dalmalia si lllyrio si din Nrico pind in Calia. Penlruel insugi n-apdslroldecittitluld"senus servorum Dei, refuzinduJe pe toate celelalte. Echilibrul $i mintea ord.onatdnu l-au tngelot nici ctnd.s-a judecat pe sine, nici cind,a trebuit sd,hotd.rascd. situalii mai clelicatu, i,tu tmpotriua maltratdrii schismaticilor sau tn fauoarea folosirii de calrc pufpi a propriilor sinogogi. A spor it puter ea biser ic i i ti d dpdr at u,niversalitateacredinlei crestineitusituafii ctt 6epoate de concrete. Din cauza tnuaziei anglosaxonein Britani,a, uiola cre$tind decdzuse in prouincie incd, din secolul al V-lea d. acedstd, Hr. Crescindu i ,si educindu-i in md.ndstiri pe aclauii tineri, din accLasineant cu irtu.rdatoiii, cumpdrali din Galia, l-a trallsformat in m is[onar i ( tuslini. Aupustin, tr i m i s ul l ui Arigorc gi rottduccll,'rul atstor misiunori, ttt dcueni pritnul arhiepiscop cle Canterbury. In sfirgit, mdi trebuie sd dmintin cd, d,e numelcpapei Grigor,'sc leoga si orgonizareo t'tntr.tculuiliturgic in Biserica cqtolicd, chiar

!tRlGoBl, (!1, l\[All E

DL{I,OCURID]iSIRI MOARTE

dacd orieinile cintecului gregorian stnt mai uechi deitt perioada secolului aL Vl'lea. TiuDul sou thinuit dp boalo.dar cu o exccp' tionalapul,t? dp lucru. a ptimit hincmtritolo 'or]ihnitin ziua de 12 marti.ea anului 604 d Hr' Poate sd derQniezeo asemeneaprezentare dar etucomiusti(:d., istoria insd'ti, precum 9L nu cLupdstrat mdrturil eclezitlsttcit istorid Sfintuld Grigore d Mare' fie ".9i impotriL)d nulmai cl,in dorinta de a'i nuanya biografia Nu Ia fel a fost jttdecat si de istorta li.teratd' care a inrigisirat dtit orgunTentelecelor pe.olorelor nonr'l' ioplcsi!t Je oparalur., it 6.'

I
t I
i

! u mi li Si tcuo lt,I!t dP affltasL :trtP tt 3. Capitolul pe care Pierre de Labriolle i'l deriid 7n lstir\a literatuni latinc cregtrneo inr,pr' ,tt o[irmorto lui Ild'[r'ns" tpi'c"p rle ' f , ' l ; do i't s"o Iul ol V II'1"'], pt '1tt't t ' u t r antichitaleo rLu ndi ardtase ceno pe potrit'to . < | i n!uItti( ;1 i Po r. " I M.'t c- I)ot .in t ttlttt 4 t t ' irt : a n , , l ttio st 'r r tt,t,,l.,.t' at!tt si "h" rtia "it iL u lt t i uecleala Grigctte incetcarea de a Hortrnril.. "ru'r'.
kr tr i d ( l. littir n tlr e l , , L l , l r , ' l l . l l tr t."L P i(rr. , r , ' t1't'1tud1| P.fis So ' ]i' 1 1 t1 ' lEdnnJn(Lcs d0t r\ i i m . L n l r r i , n r r r L , .r lIL m r n ti.. tir i ti1 ) 5 llr:ll.ll) blll0s l . t r ' . '

cobor t elementelespir itua l e al e doc tr i net trodilionale la un nixel de in[elegereuulgar. justificdla[ormol dr ambipuilutpestp AcecL.ta lc S[i scrierilor nlului Crigorc' DPpa] uoricteleo dtmensiune comparabild cu cea a rle-cLauea o Grigorc creotiapa.pei opcreiSfinlului Augustin. , pistol": diologu.ri.omilii 9i reguli. iupririo; icestea erdu adresaLepreo{ilor $i "inonire. tlor , dor si oom en i l ot i ns fm nal i ai cctluaor uroiii sau.hiar poqorult,i da rind Ambisuittlteaesteinttelinutd 9i de una din tdsdt;;ite de con{inLlt ale operei Sfintului Gr ig"r e. MonIr cd l' uhr ma.nn ob:er uo td sali. ..oDe' r cle nu ' ontin .itate di n aul or i anl i c i : inii nici pc scriitorii mai vcchi ai bisericii nu i-a folosit decit rar"i. Primele scrieri sint legate cle perioada i', Expo-ir in libnrrrr Delrr\ la lo Cuastonlin,'pol .iv" M olalr .r mlil,r i X/'XV r s t' o l utr ttp Job, intinsd (iase uolnne), in care ctbseruatiilede
ordin mai.tl ott prinlot asttplo !ltllttt't'elotl'tll/ imo u n in d rlt ia r lillt t l ra t t , i . E , J , s t i n o l o i t t p t imu l rin d , l' rt ' lrt i. o t it s t t t ' a ' i t t f i i ' t ' l u s o
EPr'hr l)an)iit ' Manfrrd lnhrbanD, ,4.,r ot.Li Sp.ita"tiLa 'irt'r ll!Fbufs. R.$ohlis linztkhprdie l99r', p ilr2 l1

10

GRIGORECEL Mi\RE

DIA]-OUURIDESPRbMO.qRTE

tntr-un ciclu de prelegeti pe.liferite teme, adresatccalugorilorcorp-linsolpor,. XX Homiliae in Ezechielem qi LX Homiliae in Evangelia cuprind predici din timpul ponti.ficcltului. Prima, clqtind din anul 593, poate Si din a trecut mdi putin obserL)atd cauza momentului delicat cu care a coitlcB s c rier e a q i : a m e n i n l q re a R o me i d e cdtr c barb.tri. In schimb, cea de a doua lucrare, alcdtuitclcd un ciclu de predi,cipentru un an it llrc e , o f o s t mu l l md ; (u n o b cu l o fi m ai rit alA d , c o t r r t c o l '4 i i e t u l u i m" d i u , , o ti dp cet ce r7u urmat. Op.rs rlv" s q bucttratinso dp cco mai morc cduiare s-a 4urtit Dialogi i;i.q fost scrisd trLtre celorpdtrn cdrti cdre 593qi 594.In cuprinsuL de o compun, Sfintul Grigore uorbepte mituni sittt si miracole.In printek: trei cdrli, acested sduir$itcde sfitqii din lt(rli.r, c.u ted a II a liind (ledicat.attu intreime Sfintului tlenedict, iar cartca a IV-a esteo dezbdtercin jw'ul ideii de in moarlc.Moni.era foartesimpld 9i accesibild. (:(lredu fost scrisedialogurile expltca succesul pe (:(rrt | (ru arut intrr lume auidii de tlorczi c L lem i t t u n i [ o r l u i D u mn e ze u p e p d mitut. .,c.stei tuentalitdli irLdica Llnir:t:rsuI itcLt.co patrttrL -r.tre Dialogurile oa /o.stlrndase moti.L,ul
I2

in greocd,in.o^raba.. onglo.sa.ronc,. in in francezduecne rn rlahdnd. $r Liber .regulae pastoralis a fost scrlsd, in exrlustutlale pentru clcr, in jurul anului 59l. Atc,r stnt tr otole I ir tulilp i foptel e c ar e treoure urmartlp de cdlre prpot ni sp qrald in c? mod trcburppducoticredint iosii.Si ocpasta Lucrdrea quut un mare rdsunet,cleuenind in xurt hmp carte de cdpd,ttipentru preoti gi aunountcL. ,.Cele 848.de epistolpalp Sfintului Crigore ccl Mare au losl reunite tntr-un Registrum. Desi se-parecd cpo mai more porle a lor nu s-a pastrol, [otu$r ele..refac atmoslerapolitica Si rplrgroasd uremii 5i dau mdsurd adeuorotci a personalitdlio papei Grigore.

ir

4._Perioada in cqre a scris Sfintul Grigore c3l M3ry g .lost^nr!mita cotluc'ntionol e;ota decadenlei a sfir sitului lite r at i i par r i s ti c e. si ur uu.pa ,( um om dr dlol mai s us . c l ps t,, Intr-acleu.dr. dulorul cu eorc;e t'ocelreccrto uc ta anItchtlalcq!irzic la puul mediu.Crpdem Insdcd tcr manuldp dt,cadenr ner c s i toto!us i b o.tluonIarc. Fola dc limbo 6i dc literatuia |laslcd lalind. scriprile outorilor crestini au Jorl mprpu (onsidcral? ca aparlinind unei
l3

CEL ITARII CRT(JORE

DIALOCURI DESPBEIIOARTE

decodentrd. Prin urntare, 9i Derioude ^literaturq d,e creltind a secolelorIV 9i V d'. Hr-' d ? s i r , , c u n o s c u ta (o o p o g p u l l i l p ro lur ii Dalristirc, n ar [i losl allreua dpcil o cpotd dr 'd c t lin a l i t c r a l u ri i a n ti cPi n o ttsa mb l u.Citr c erau scriitori.i aQstui timp? Sfintul Augustitt, Sfintul lerotuim, Sftntul Ambrozte sau SftntLt'l Iiarie sint cele mqi ilustre rLumeale utue[ m de d' n<ud;n lil?roluro lotina ueriuorlp 'Opprtlp "rrr' (4rr s-au inpus do lnr, "i clintolo potlilp bis.:ru tlar sntrdr zidurilo monosttrilar' 'au creat o spiritudlttQte norrd, care inclindm credem ad a rczistat pind astiizi in fala sd unei. istorii extren de bogateo me talitdlilor gi.a curentelorcultu'a[e.
t',,u d t n Tu t a' tr D t s ct (t,'ol ,t linba cla!;i(d in corc rigol-ismrtlui ditl l(.ttit1d sensul opus pernr'sit)itatedldtinei crettiDe lal.a i s.a , 1 " i t ,tntL ,,i"tu'i1, de ttr'tt' t'i ditt tr, u c o s i ehrdiiii. AceastaL sitrntie il detertnina pe Oleeario Garcia dc Lt tr-w:tttesd 'orok:sorrtL a i i n t t,o .' .r l- r'J.:' -e on,r'r:r' l,tini r irlip ' ' ' l r l l l . , | ' l ||- r . ''tl,-l:,l ttnu o 1,- prin lc ' r a('vlluiltd o pe e dorLa,cind, in realitatc, -qlrDl <litina tilzir:,,. ilt g,:nclal. Si (latina crestini), i n r r rr r i r r l ;r r , rrl n,rrlr rr, ri hlgdte si mJ l t r , i r r tr ',lr '' r r "l 't,rrr'.;r.r,r", dr'ollece'la lirt a tirzic) pornite intlarc'a clin nou in limbi a 14

elementelor car e au fos t el i m i nate de apdritorii latinitilii clasice"6. Referindu-ne la limba operei Sfintului Grigore cel Mare, remdrcdm faptul cd,,ld sfir pitul secoluluial Vl-lea d.. Hr., atit cuuintele hnprumu.tate, ctt Fi cele nou credte in kltinii, avequ drept de rctu1te, fiind de multd ureme asimi,late de limba so"ierilor cre;tine. Un alt atro-q,tnstiolpnlia. mai cu spamatn fettomcn Dialoguri. Incepind cu printii scriitori ai perioadei patristice, Tertulidn sau Ciprian al Cartagittei, o, existat la cregtini preocrLparea de a se face in.teleiiprintr-o erprimare cit mai direct(i,printr-un stil cit moi simplu 9i,mai firesc, dur. de liecare (lotd,,li s a reproscttscri itur(! prqa elahoratr-| stilul trihutat retoricii ;i clasice.In Diaiognrile Sfintttlui ()rigore, attt limbo ctt Fi stiluL par sd se opropie cel mai mult de lqtitru uzuald,de latina uorbitdtuu.le oamenii cei mtti instruili. Ternrcnii sint, itt getleral,.unoscu{i ti pot t'i intilniti de doua' trei ori in tatlrul aceleiasifrozt:,fdrd ca atdorttl sd lase intpresitt cd ar ft deronjat de repetitie. I,'razele d,intensiuni idbil!:,in funclie d. au rntt
()1.*nri . !)i rl n,,o (i rrl i i r l l ,dri d dc h IurtrL, I!1r,.1!.c a,i t l l di .i orcs C l n'i ..s 19 s ! r at l n!rh btb1r.. 1-

t.

It II

F
l*

lt

L'

GRIGORE CEi, MARIJ

DIALOCURIDXSPREMOARTE

pasaje: ndrdtiue sdu dialogdte, io,r sintdx.a e si,mplificatd, (tuind chi,ar o tend,inld, spre monotonie. Despre stilul Sfintului Grigore, J. Tixiront afirma cd,,,oferi, in general, o simplitate gi o gravitate care se potrivesc cu caracterul scriitorului si care contrasteazd cu emfaza qi cu afectarea atit de obiqnuite pe atunci"l Tocrnoi simplitatea ti glavitatea sin, trdsd,turile stilului pe care le impune subiectul abord,attn Dialoguri, cu precddere ttucartea a IV-a. Moctrtea,cd moment esenl,idl eristenlei al omului, nu este d.ecit o trecere dintr-o oidld, intr-o alla uiolae.Dcsigur. idped nu aduce nimic nou pentru cre$tinul autentic, dar surp rind e . i n c a r te , l i rcscu l (rc? stu imom enl. Absenla tragicului mqnifest este tnlocuitd, d,e tensiunedpe care o implicd. interferentddintre celed.oudlumi in persoana muribundului. Cel mai ad,esea, inconjurat de cei apropiapi gi tn
' J li\aro nt o p .rr . p . 48, 1. ' V l' brhDp e,\riis.1,,9 o, , , , ?deuonllo, r ot . i' ar is , Ediuon s d t r S . ! i l . 19?i. p 20 .l)e cind llrlsros s inriat sr a biruir asupra morfi. moarna ir rccasia lunre esie ndevnmtu moa.te. iar moa.teafizi.n est {,,rl.a spr. !irU v . inic : i Dr r c ee. . c . er r inul e sn . , p, onuu"r o) _er e ' r d e n n a t J{ 1 ,n {r',:,',1.,r "' r '

prezenla d.iuinului numai de el udzut, d,ar re.simtit /o/i. el gtie unde. cind gi cum ua -dc pleca. Menirea lui e sd releuepi relorialli inptt. .oreo diuinului.in .r'iala lor, precum 6i parti
clpdred oQmentlor Io dumne2eire.

I
I

Sintp,mcon$tienti rd uiziunea despre modrte o omulut moalprn pslc mult mai ampld decit ceo- p,p core o uo gdsi in rindurile'cdrlii de mai prolundd. E pred pulin lgld, clar,poote.-nu p ro o a o t t c a e l s a -s t s c h im b e p d r e r i l e s o u conu.rngcrt.lp. urm-o unci simple lecturi. -ltt t tsttEu.I cplut insclol de eunoaslercua [i corecld lo rmu [ o rc d u n o ro d in inl r e b d r i l c c a r e i i redmintpscontu.luiceeace (stp. lar cistiEul cplui oorntc de tnlelepctunp ua lt pe mo[ departc c re d rn la . f t e s 1 o e s t c u n p o s i b i l m c s a j o l dlologutut dtnlre un (olugar. pe nump Pctrtt, corp i$i asumd rola/ dp advocatus diavoli, si S[intul Crigorc rct Mare. care so supt,n" iniriborilor.cu oiguronla pp corc t le datt experienlo $t creatnta. fiecunoa$lpm in rdspunsurile sdle ocea responsabili.tote pp care p-apa Crigore o stmtpo lata dc.C[pr St moi cu saamd lalo de o a . mc n ii s imp li. A rc s lo ro d i n u r m d l i s e adreseazoeI prtn nttmorul mare de pilde, rar, intdrpsc de [ipcqrr dota raspuniul do! la I n.trc ba rea.cd I ugi) r u I u i. De [o p !. I ocmai a ces! p pucte ddu lmprcsta dp crealip populara, uneori
17

16

GRICORI] CEL }'I-{RE

DI-{LOGURIDI]SPREMO.\RTE

chiar n q i u d . S d' nu ne-dez i l uz i o n d m -"itiidu-\" p"rtru omul euuluimediu,eleau , obspdat inui orizontd? astpptorc "iiiiiun" Dcspre p,'pulotilalPd aceslor de miraculos.

din urmd, fdrd greSeala,evi$td posibilitatea mintuirii. Rugdciunea stdruitoare a celorlalli pe ti poate ajuta sd.se salueze patul d,emoarte sau chiar dupd. moartea trupului mnificatiud Totu$i,prezen{ad,iauoluluie nese in comp(trdliecu ceaa tri.mi1ilor lui DumnezeuFecioara Maria, apostolii, ingerii sau sfinlii li sc dt'ala unara dinlrc nturibunzi. ppnlru d-i incredin{.ade uia{a lor uiitoare. Efectul acestor mai mare osupra celor cdrora aoaritii estei.nsd. iicd. nu li s-a implinit sorocul.'Pentruei,,tntilnirea cu sacrul e accidentald. dar suficientd pentru a-i sinli forta $i pentru a rd)nine marcati pe tu.1i departe. Ei uor d.eueninld,rturisitori,i unor ituttmpld,rineobi7truite qi unor senzdlii $i de ctt tueputituId, redat it, cuuinte, dar pe (are le-au trait ei it1$ifi. in ultimd instatuld, credcm cd. ace:;tepilde trebuie inlelese ca o mdrtut'ie o celor care au vazut qi au crez.utpentrLr cei care n-atl vdzut qi au crezut, cd,cl iqi. dorean s(j crcadd.
G EI)RCE BUIiD.\\ T.\R.\

P i "r r " d e L a b ri o l l o .a fi rmd ca iild" , i. i^ us j n u t i a p o pu l a rd ca to l i ca i i d a tor eaza iui C "i ; e o t " r i r a i mu l t d e ci t o ri cd ru i a dinlle I a u p re cn d a t c E fo clul lor iia" i" L i i """" isupri cititorilor squ' mai curind" asupra ascultdtorilor din aceo ureme cu greu ll'ar pute<tgdsi un termen de conxpardlie' lor sint Pitd.ele sint mdrturi| persotxctjele toti sau persoanedespre. oirneni stiuti de catre pcntru o fi liii-si i"u toot, detaliitenecisare l o cu l u i p o uesltr t,t' t c irc u m s c r i s e i m p u l u i 5 i sat' dar .trLftLL$LL Dlauolul e @asiinexistent, putere deplLttd asupra dtthurile rele, au ir "trlui pa"an". (hior Llorca oparlinut ttnui s lu t i t o r a l l u i D u mn cz," u t-l ' l tto s( olar a ut lri'trrl "olu, cor, a ct't ro lia ittn"rmlnlol in protejat de sfinlenia bliirlica. "r"ri"du-se sttlltul utttti topil prin o iu.t,lui. so, rdppsr
curu! guto tra hultl 4t!ttt'la Donnttltti'

Pentru. cei core att iLLhit gi au itnplinit ,nuinnrl trti Dtannezeu, dar n'au fost, in cele
'l'ierr? dr Ldbridlt 0/) ,ll |r (isi

19

18

.il ':j

.;l:.iij

]li

,; :i,]j

' ,.,.' :,.;;.i,,, i:;,,;,, ri:,r.,, 11i


il.r.,:ti:,: .ir,.: r. ..r' : i;-,irr. , l: ' 1 .' t:r , I ili:'. '-: 'i I r : - . r . . , , ; r. / r.irlj;,.!i 1,::: . , : , i , : . : , j: ; ; ! . i! i . t \ : , ! :,:. I 1 i . . i : : - r '. . : i ;l rl, ",i. ,,. ' , .'!' ,,. , : \ I l, ! ... .. . i, ..,.-:. ., .1 .,,,. . ' ; , , , . 1 r ilr.,,i; : : tl ..,,, .l;\4: . i - . . , r , 1. r . a. . . ; r . . , l r ' ."! r ; . r . ! . .'.t :.; -. : j\.-. \::. r ' . \':i r l : : 1i: l l i j , - r . r i ',r.,'-t ,..

Notai edjlia Traducerea a fosl facurl dupe lextul latin djn rn 'ad'rrl dpsrar ln-"ri'l lifine"u 'riri- 'rnruri ^c i ",l..Li,..S"xn"h."r.r-nn - cr'5oire I' rrrrqu-'i r' "',:"ii.i,".; i;,;;i. n;1*,,"" i"-e lll r-Lir /v) r')ir' lxul \r'rinr' r o$rr,'l-rll'rr Iror phr ' ,".,r,r,rr*' n" ' ,r" 'ruc ' r' re s o . i.' r' . t.. "ni".. - :; i;;,1

L Dupi ce a fost alungat, din propria-i vin6, de la bucuriile raiului, primul pirinte al neamului omenesca cunoscut chinul exilului qi al orbirii de care suferim, cici, phcituind, a iegit din condilia lui de atunci qi n-a mai putut vedea acele bucurii ale catelii ceresti, pe care le contemplase inainte. In rai, omul se obiq, nuise si se bucure mereu de cuvintul lui Durnnezeu si sa se imper.tiqeasca din duhul preafericitilor ingeri, datodte curiliei inimii Si inellimii gindurilor. Dar, dupi ce a cezut aici, s-'aindep-irtat de acealumini a mintii de cale Iusesepairuns. 2. Noi. desi nesculi din carnea acestuia in intunericul exilului. am auzit cie o cerar.e cereasce,am aflat ci locuitorii ei sint ingerii r""loldr, pt i desavir-it Domn rrlu i. cA .rrfletelc i cu ace- r i ing ei i : "i sint r m pr euni dar tl i i tor i i ca dttpc tr r r p sr ' r ndor esc ar c x i s l a c (v a c e s i nu vadi cu ochii trupesti. frindcd cele nevezute nu se pot cunoaste prin experienfa. Pdrintele nostru dintii n-a avut aceastd indoiali. cici. desialunga(de la bucur iilc ai ul ui .i qi am i ntea r
2:3

' ' ' i , i .".i ..ui.i; r 'r ',rll"bri ",t '" :uf rrorruF l' f -g ' r' 'b iii.."" (/;,,,o *,,;7,,"" B ",r'esri F lrt ' t , r , " ..i i " i ' , ',",'r .,' Br o lr'"r "" \1,:",n, ofrocox' r'' t s r-P f i' i' n ''nformJ'rrrFrrurs " ' f ' r' :' ' "i 'rr;; .,,,', ',,'" " ' ' , 1r ,i ro n rrrr' r-' d ' i ' " :rl a ti n " . i . , , i ' ; ' . ' ,.i , , ' ",.'r- ,t",. d e G f js of e c ol I ' lar e 22

r irl' ':la " '" ." .;;; "-r, ; r, ',,,rr rrnono " r r r rn ' - ' t ii i

CRICORECEL MARE

DIA]-OGURI DISPRE MOAXTE

ce a pierdut tocmai pentru cA vizuse. Ceilalli in s a n u p o t n i c i sa p ri ce a p d . n i ci sd 9i ccle auzite,fiindce-nuau, aidoma aminteasca pdrintelui dintii, experienla din trecut. 3. E ca qi cum o femeie insircinati ar fi aruncate in temniti qi, acolo, ar da na$tere unui copil care, odate nescut, ar fi hrinit qi crescut in inchisoare. Daci se intimpli ca mama care i-a dat viati si-i vorbeasci de soare, de luni, de munti gi cimpii, de zborul piLsirilor, de alergarea cailor, acela, nascut f rin d 9 i h r r 4 n i ti n te mn i l d . n u va g ti d ecit de se intunericul ei. indoindr.r de cele ce audF ca existe, pentru ce nu le-a cunoscut din proprie experienle. Tot astfel qi oamenii, nisculi fiind in-intunericul exilului. cind aud vorbindu-se de cele nevezub si mai presus de er, nu creo ci sint adevdrate, pentru ce nu le cunosc decit pe cele vizute qi lipsite de importanle, in mijlocul cdrora s-au nescut. 4. De aceea a fost dat ca insuqi Creatorul vizutelor si nevlzutelor, Unul Niscut din Tatel. se vind spre mintuirea neamului omenesc$i sA trimite Duhul Sfrnt in inimile noastre, ca prin el, intorqi la viald, si credem c o n a m p u l u l cu n o a g tep ri n p ro p ri e experienti. A$adar, in mdsura in care am primrt

acest duh, ,,oruaao mogtenirii noastre'4,nu ne mai indoim de existenla celor nevizute. 5. Cine insi nu'i intirit in credinli trebuie, firi indoiald, sd creadi in spusele celor dinainte gi in cei care au ajuns deja si cunoascecele nevezute, prin Duhul Sfint. Prostui e copilul care socote9te nama il minte l'orbindu-i de ci lumini, cind el nu cunoagte nimic altceva in afara intunericului temnilei. 6. PETRU. imi place mult ce-mi spui. Cine nu crede insi cA cele nevezute existi e cu siguranta un necredincios.Iar necredinciosul, atunci.cind r ndoie_ste. caul al .r edi nta. i se nu c o explcalre ralronala. 1L GRIGORE. indriznesc se spun ci feri credinli nici necredinciosul poate trei. Daci nu l-aq intreba: pe cine ar{) tatA qi pe cine, mamd. piar rispunde de indati : ,,Peacelasi pe aceea". Intrebindu,l, in continuare, dacd inlelegea ceva pe cind a fost facut sau daci a vizut ceva pe cind se na.t"a. \' a ler unoa{i e ' a ni c i n- a cunoscut,nici n-a vAzut nimic, qi totuqi crede, deqi n'a vizut. FAre si stea la indoiald, pune medurie ci unul ii e tati, iar cealaltd, mami.
lil. r, 14.

25

L|HIUOIII I] L,L }I \NE

\RTD IJ].\LUCURIDESPBENJO

2. PETRU. N{hrturisesc ce n-am qtiut pini s ac um c a : i r r r )n e cre d i n ci oa rc cre d i n la GRIGORE. Chiar qi neoedincioqii au crcdinla, numai de ar fi [credinti n.t.] in Dumnezeu.Pe mai aies, dacd ar avea o. n-ar mai fi aceasta. Pornind tocnai de aici, trebuie necredinciosi. s E -i c o n v i n g e m d e n e cre d i n ta l o r qi si i De r:hemim la h-arulcredint.ei. vrene ce cred luc r.u r ip r . c l r e nu l e -a rtvd zu t. ch i a r dpspr e p ro p r i u l t r r r p . c are e vi zi b i l . cu m d c nu cr cd ca iele inviiibile nu se pot vedea cu ochi trupegti? 3. Faptul ce sufletul, spre deosebiredc trup' dninuie qi dupe moarte e acceptatde ratiune, dar numai cu partca sa de credjnte. IIL Dc fallt. Dumnezcu atotputerrlic a creat trei duhuri: unul fari trutl, altul in trup, da| firi a nr,rri o dati cu acesta qi al treilca, care nroarco dati ctt trupul. Cel carc nu e in trup e e dr.h r r il r r r : -irl o r .r " l r.P i n l r rl p .d .rr n tt tr r ,.,;,r , , r t i r ' r r t, r l . d rrh u lo a t'r*ri l o t.l a r r ltr hLtl , , larr c:ue c in tlup gi ooare o datd cu acestae al animaieior domesticcFi al tuturor fiarelor. 2. Onul a fost lir)duit deci la mijloc, si fie mai prr:jos clccit ingerii gi mai presus dccit 26

a n jma le le . E l a rP c e v a in c o m u n c u c e l c d e s L rss i a lt (e v a . c u c c le d e jo s . a d l c e n e m u r l r c a

:;h;i"l;i; de la inger i. iar m oar teatr upul ui cr A" iu unir .ut". pin"h nd bi r ur r r l ar nv i er i iv a " insdqi moartea trupului fial"ou"a i""o de nind "a suflet, trupul va fi pastrat pentru deoarecesufletul insuqi, linind de i;id;.i;;. se *a pcstra.Acc.t rrup nu dispcrc ij;;;;t"". la cei pacal os i l n.tr ntpul i"- r r f "ir lorcacr . "i"i dispar lndm el el l m al r am l l l c chinur ' . au picituit cu trupul qi cu o""ir" "" "u'u""itr aind vesnirin ec ente!a m oar a desi sufletul. fera incetarein trup qr rn sutlet' c 3. PETRU.Toalpcilc le spui 'e notr i v es c u T cr edin c i os r l or ' e r ntr eb i; a eindi al "r ;;;l lcoali sr r fletu l nam .ni l or dP al ' ".11- ar "" plintr o distin' "r i e l dP nPl j t de atr m """i,"uf"foi n!punr :.Ar t 2i s i n i n^tn^to ta .' . S,' lom ,r tt ]nt'otco drsprefiii oc'ta"nilotrd L)utnnr2c.It o a,'r"a"g" usrl]tptt, ani nolplar' liin'l' a "i"[i rt pa, or,, api PPD rlt ur tn \'rti tt,p't t I t tt u n t' l )noo
molp, tor roatla Pstr realo ot|,t1'ttlu)ttla :

:..D adnttg,r ',po io"ii,' r ina" .i r celn"ig,r r L l .,l qi cle Toti au ut1 n"oor" oinul, aso mor mdL "ur', dtth de viala, i.aromul n dre tiLDlLc singur

2i

ORIGORE CDL MARlj

DTALOGURI DESPRE MOARTE

nult decit dnimqlele"r. La acestecuvinte mai adaugd o concluzie, spunind: ,,Toate sint supuse deserldciunii todtesp indrpoplddlrp si ac;lali loc. Din ldrino. sint t'aculeSi in ldrina se uor intoarce. fd.rd deosebire"a. Iy. GRIGORE. Cartea lui Solomon, unde au fost scrise acestea,se numeqte^ Eccleslnsl, ceeace inseamni, de fapt, orotor. Intr-un discurs oratoric se fac afirmatii prin care sd fie opritd discordia din sinul unei mulgimi agitate. C e i mu l l i a u p d r e ri d i fe ri te . d a r. p ri n ar gumentalia oralorului, sint condugi la o singuri opinie. Agadar, cartea se numegte Or-tor, pentru ce, in ea, Solomon a luat asupra sa modul de a gindi al unei mullimi revoltate : el cerceteazi felul in care ar fi tentate sd iudece C o n lin t o n , p r i c e p L l l a . a i n tr-o a n ch cta , a cite l p ire ri l e d a p l n a i rp l e . Ia ro r l r i re a p e rsoncjp difcrite li se suhstituie
2. Dar oratorul care losteste adevirul linig r , $ t , , . ca pr in tr .un g.st Jl m;rnil, agi t c t iir t u l r r n ,, si i r ',a d urc le un singur grnd at u n c i ci n d r p r n p . r n firrrlul aceleia'i ccrrr: . . S o dscullam t u Io{ti lu lpl sfirsitul distursului .

poruncile Lui ; Teme-te Dumnezeu$i pdzegte d.e este lucru cuvenit fiecd,rui om"i. Dac-a acestd nu s-ar fr substituit, cu vorba sa, mai multor personaje din aceeaqicarte, de ce ii indeamn6 pe tofi. f6rd deosebire.sa as(ulle sfirsitul Asadar , spunindi n fi nal ui c br qi i : discur sului? cu tolii la /e1",el insugi mirtu,Sd ascultdm risegte ci, luind mai multe chipuri, n-a vorbit ca $i cum ar fi fost unul singur. 3. De aici reieseci, in spaliul aceleiagicdrli, se aI16 9i pererile provocate prin intrebiri, qi celecare satisfacprin raliune ; pe unele le aduce la lumind dintr-un suflet ispitit qi dedat inci plicerilor lumeqti, pe altele, intre care cele conforme cu ratiunea, le explice gi opreqte sufletul de la pliceri. Chiar acolo spune: ,"ll4i s-a pairut un lucru bun sd md,nincegi sd,bea cineua gi, cu bucurie, sd aibiLfolos, d)n munca mult nai jos,adaugd,:,Mai bine e sa sa"6.DcLr, mergi lcl c.lsa in doliu decit la casa de ospd]"1. m ani n.i s i .b 4. Dace,intr - adcvdrbin,,c . " lost sa n]par!.i pAlcaca mai bjne ar [ra bei. s-al la casa de osoit. decit la casa in doliu. Se
'E . c l , 1 2 , 1 3 t Eccl 5.li.

28

29

URTGORIi CEL IIARE

DI,\LOOURI DI'SPRX}IOARTE

vede clar cd prima afirmalie e gindita de un om slab, ial. cea din urme e adAugate ca o iudecati a mintii. Cnci Solomon explici imediat motivele acesteijudecetri9i aratd care e folosul unei case indoliate, spunind : ,,Acolo tulttror sp dtra.Bedt.pnlio .dsuprd sfirsi,tulrti ,:e gutdegle la ce oa oamenilor, iar el uiu deveni"3. 5. Tot :rcoloa fosi scris: ,Bucurd'te cit e$ti dar',pu(in mai jos, ada:lgal...7'increlco tir?dr"r, p lo c c r i l c J i n t d e sa rrt t . D o ve d i n di m ediat si ca degert ceea ce peruse ce sfituieqte cu o clipi mai devreme, el arati clar cd le-a prezentat pc primele ca fiind vorbe pornite din pofte trupeascir si ci le-a addugat pe u rm e t o a r e l e c a fi i n d co n fo rme d r eptei judeciti. 6. Vorbind deci rnni irrtii clc plicerea celor t ' rrp t . t i . e l , l ' , l a Ii , r r b i n e se mb n i n c isi sd l L , e ila . ' d . r p n . r' l ' g ri j i . d e r'.i n re d L Fa poi. ol judo, rorrf,rl
r'Jn(ljornjr ic*'t lr,, r'tr, m rrii

casa in doliu, decit la casa de ospe!. El propune. ca pe o iudecr r a a c el or l r upc $ti . c 6 iinar ul tr ehuiese se hucur cin ti nel el " a s a.;i totuqi, imediat apoi dovedeqte,precizindu-qi gindul, cd linelctea si pl6cc ) i l Ptr upes l i s r nt dosar te. Aslfel,or ator ulnostl u fac ec unos c uti lLr . m ai intii p0r ' cr ea meascica s i c um ar v eni din m r ntea ,' clol slabi ' . ,,Moar l eae o( eeoF i pcnlr u penlr tr oni tnal e,i or s ootl o 'osto ootnetlisi cgalaoninduiora. Dupd rum ntoore otnt,l, asa mor $i ?le. Toti ou ocelaqisuflu, ior ontul tu-are oimic mai mult decit aninalele'nr. 7. lmedial apoi. iqi "r pr im a totu:i pr opr i a pdr er e,confolmi cu judecat anr i D ti r: ..C eo,. inteleptu.lmai mult.leci.t snitutitul Fi ce dre sdracul, dacd.ntt foptul cd merge acalo Llndee AFadar,el a spus:,,Onraln dre ntmlc uiolo'1'? mai mult dectt animalele"'', dar el insuqi a ar r ir r t cA intelcpllr l nte nt:rt m r r l l nu num ai decit animalele. ci qi fali de cel smintit, tocmai pcn u fe -,,t' , gr, a' olo ttnrl, " t ictto-'''.I'rin
C.C-t, , U\lnl,,,

este mai bine s,r mcrgi la mintii, spuninclcaL

ca esre viata olnului, doverclind e intr-alt loc.

'

l r l 'l l n r '

lllirl

l l .l l l

Ca nll

Jl cl

30

.11

CRIGORTCEL MARE

DL{LOGURID'ISPRE MOARTE

Deci omul are mai mult decit animalele faptul ci ele nu tuAiesc dupi moarte, iar el abia atunci incepe si trdiascS. cind viata lui vizute se va fi te;minat prin moartea trupului. 8. Chiar qi mult mai jos, el spurie: ,,Orice poate lace ntina ta sd,fqcd cu stdruinld, cd,ci nu ua fi'nici lucru, nici cuget, nici gtiinld, nici inyelepciune la cei d.e jos, cdtre care tu te grdbe$ti'n'. Cum sd fie totuna moartea omului $r moartea animalelor, iar soarta si le fie comuni? Cum se nu aiba omul nimic in plus fald de animale. cite vrenre a,"estea maj nu t rdie s c d u p b m o a rte a rru p u l rri . i a r s ufletele o a m e n i l o r - s i nt mi se d u p i mo a rl e Ia cei de tri jos pentru faptele lor rele si, aflate chiar in moarte, nu vor mai putea muri? Dar, prin acestedouA pereri atit de diferite, se aratd cd oratorul care spune adevirul prezinth 9i ce vine din ispiti trupeasce, stabilind apoi si ce e s t e a d e ra r s p j ri l u a l . 9. PETRU. Mi bucur cA nc$tiinta D-a ficut si intreb, reu;ind astfel se invet cu atit de mare exactitatcce Du cunoscusem. te rog l)ar s i mi s u p o r l i cu ra b d a red a cae u i n sumi m e voi pune in locul celor slabi, dupd obiceiul

Ecclesiastului. Aq putea sd Ie fiu mai de folos, intrebind eu pentru ei. 10. GRIGORE.Cum sA nu am ribdare daci te pui in folosul aproapelui tiLr mai slab, de vreme ce Pavel spune. toate m-am 'Tuturor cd sd,-imintuiescpe toli'16?Pentru ci te fdcut, smereqti din dragostc, trebuie sd fii liudat mai mult, ceci urmezi exemplul admirabilului predicator. y. PETRU. Mi s-a intimplat odati si fiu de fale la moartea unui frate. Brusc, in timp ce vorbea, gi-a dat ultima suflare qi, cel pe care il vdzusem mai devreme vorbind cu nine, I,am vezut acuma dintr o date mort. Dar n-am observat daci sufletul seu a ie$it sau nu, gt mt se pare foarte greu de crezut ci existd un lucru pe care nimeni se nu I poate vedea. 2. CRICORE.Ce- i d" mirare Pc lr , , c e n- ai vazut sufletul ieqind daca nu-l vezi nici citi vremc rimine in trup? Onle socotesti. timp in ce vorbcqticu mine, ci eu n-am suflet pentru ca nu-l poli vedea in mine? Natura sufletului e invizibili si astfel, sufletul iese nevezut din trup, dupa cum nevizut stiruie in el.
'I C o r 9 - 2 2 .

32

33

GRICORECEL MARE

DL\IOGURTDESPRXNIOARTI

3. PETRU. Da, dar pot sd-mi dau seama de v iat a s u f l e t u l u ica re rd mi n ei n tru p d i n inseSi n-ar fi in qolp Dacdsu-fletul l-rupului. miscdrile p u l e a mi ;ca. InsA n a m e m b r e l e c e s tu i a u s-a r duDace miscdrisau dupace faptesa ved viala de'dincolode trup a sufletului. astfcl inctt si deduclogic.dio lucruri care se vdd. ceeace de fapt nu pot vedeal 4. GRIGORE. Po!i, dar nu aqa, ci in alt mod Du D ac u m f o r t a su fl e tu l u id d vi a l a g i pune in miscare trupul, puterea lui Dumnezeu le umple pe toite ciie le-a creat: unora le de viaid insufletindu'le, altora le-o atribuie pentru a vielui, iar altora le-o di numai pentru i exista. Cici n'ai cum te indoi ci Dumnezeu e creatorul si stipinitorul, cel ce implineqte qi toate le cuprinde. le transcende qi le susline, necuprins ai nevizut. Cei care slujesc trebuie si caute sA se asemenecu cel ceruia ii slujesc : cine sluiestecelur nevizut, nu ne vom indoi cA e, la rinclul siu, nevdzut.Dar cine se credcm c A si n t a c e s t ia . d a ca n u sfi n ti i i n gcr i si duhurile cclor dt'epfi? Dupa ctm, privind miscarea trupului. deduci viata sufletului care c ala s l r r r l e i n tl u p p o rn i n d d e l c u n indici' r s si sd m ino r .I n t r s t f c l l r,.l b u i c d e d u ,.i e x islenta sufletului care piraseqtecorpul,pornind insi de la o raliune supcrioari: el poate exista qi 34

nevizut, de lTerne ce trebuie se ramrna rn slujba creatorului nevizut. 5. PETRU. Toate au fost spuse perfect. Totugi mintea refuze sd creade ceea ce nu poate vedea cu ochii trupeqti. GRIGORE. Cind Pavel zice: ,,Iqr credintd esteincreditulareacelor ndddj duite, douedirea lucrurtlor celor neudz&te"1?, afirma, pe drept, el ce e crezut numai ceea ce nu poate fi vezut, pentru ce nu se crede ceea ce se poate vedea. 6. Ca se mA intorc totugi la tine, ili voi spune pe scurt ci nimic din cele vdzute nu se poate vedea decit prin intermediul celor nevizr.rte.Uite, ochiul tiu percepetot ce are trup, qi totu$i nici chiar ochiul trupesc n-ar putea sd vade ceva corporaldaci un lugu incorporalnu I'ar stimula pentru a vedea. Inlituri spiritul nevizut gi zadarnic se mai deschide ochiul care vedea odinioari. Smulge sufletul din trup: ochii vor rdmine, fari nici o indoiali, deschigi.Aqadar, daci prin ei se vedea. de ce, indepirtindu-se sufletul, m1 mai vid ninic? Conchidedeci din asta ca inseqicelevezute nu se pot vedeadecit prin intermediul celor nevdzute.

GRI(iORFJ CEL II-{RE DLAI,OGURI DDSPRESIOARTE

?. Si ne inchipuim, cu ochii minlii, ca se construieqte o case. GreutAti imense sint ridicate, coloane inalte sint susoendatede C masi n d r i i . i n c , ro g u -te fa ,^ c ce a i tA u,- r cr .: . a i p t rup u l c a r ns e v e d e ) e n l ru ca tra g ecu mjjnile d c a c e l ep o v e r i ..o risu fl e tu l n n va zu t, e dd car viali trupuiui? Inleture ceea ce nu se vedc in trup, gi pe datA vor riminc nemiqcate toate c it e I e v d z u s e mmi .ci n d u -,se . a l c (" ,r pur ilc to
clln ptatta, cale se poi vedca,

nosc!i viala suJletului de dincolo de trup, doveditt pdn citeva lucruri clare. yL GRIGORE. Pentru aceasta, prea pufin mi voi trudi cu argumentatul dacd-tevoi gisi cu inima binevoitoar e. e s fi nl i i apos tol i Oar " m ar tir ii lui Hlisr os ar fi d i s pr ptui aac eas ir a wiali qi ar fi renuntat la suilete o date cu mo-artea trupului, dacd n ar fi $tiut ci pentru sufler cur m eazao viatd m ai s i gur a?C 6i r r r r r spul cd r e.unostivia( a suflel ul uic ar e s tar ui e in lr u p dupa m iscdr il,.,corpulSi . a tA c a ac ei a ui i ale cdr or sLr fle( e lr ecut in m ol r te, dar au au crezut cd via!_asufleteior dninuie 5i dupn moallCa tr upului. str aluce s .pr i n m i r ac ol el e dc zi cu zi. La r r r r put.il.lor noi ns ufl nti te i n v bolnavii.qi_se insinitosesc. vin spcrjurii qi sint chinuiti de .demon, vin posedalii qi sint clibera!i, vin leproqii 9i sint iurdlali, sini adusi
cel mol.uj lar el lnvle.

8. Din acest lucru trebuie inteles c5, in lumea vezuta, nimic nu poate fi decis iari Iirea nevizute. Aqa cum llumnezeu atotputernic, insuflind sau plinind, dn vialn qi miscare celor nevizute, care siliqluiesc in minte, tot astfel. nevizutele insegi dau miq, care $i scnsibilitate fevarsindu-scin trupurilc care se pot vedea. I P T 'l: R U . M d ro i rrn n sc. p l A ce re. in: r-u in\ lin fata acestor argumentej caci acum sint nevoit sri considel vizutele ca fiind aproape neinsentnate, tocDai eu qare. sub rnasca nestiutorilor. mi indoiam, cu putin inainte, de cele nevizutc. Plin urmarc, imi plac toate cite le spui. $i totusi. dupi cum imi dau seama de viala suflctului ce staruie in trup din
m i 5 . a lFc a r '"slr ri:,,lot cstf'l rlvnes. ba rc c u 36

2. Gindegte te in ce fel triicsc suflctele lor acoioundp dacdr iui ch i ar s i tr upr r r i l el o,. m oar te lr ir"inr . Ir in ur ir de m r r l tc m r r ac ol e. l, s, Aqadar, dacAdcduci viata suflctului ce stiruie in r tup dupa nr isccr ' a membl c l or .dr - c e nu uccppl_i viir ta suflor ului i n al ar e r r upul ui , si dovcdiLA. in pur er er mir ac ni el or .hi ar i i dn c fr llIste osemintelipsite de vinta?

CR]GORF, CEL IL\RE

I}L{LOGURI DESPRE MOAiTE

sintem constrinsi sA credem ceea ce nu sp poate vedea tocmai de citre cele ce se ved.

3. PETRU.Mi se pare cd nici o iudecatenu demons tral ipr in c a r e i. o ac sepo a te p u n e es tei


mai sus te-ai plins ca t|ll. CRICORE. Pr,rlin n u a i v a z u t i esi n d d i n tru p su fl e tul unui muribund. Insd chiar aceastaa fost gre$eala: ai ceutat se vezi cu ochii trupeqti un lucru invizibil. Cnci multi dintre noi, curilindu-ne o c h i u l m i n t i j p ri n cre d i n td n e i n ti natd si rugaciune spornice.a- vdzut adeseasullelc trupul. Prin urmare, sint nevoil car"e oaraseau rr'sind r"um sd povestesc au fostvazut, sufletele e l e i n se l e in timp din c o r p s a u c ite a u ve zu t ce ieseau. Deoareceratiunea nu e suficienti, exernplelevor convinge un suflet Soviitor' VIII. it a doua C.rrre a acestei lucrerils, am l d s p u sd e i a , "5p r ea crn sti tuB e n cd i ct, upa cum a aflai d. l, dis.ipoliisiri dcmni de inc|edere. a aflindu se departe de Capuar'g, vizut in miezul noptii sufletul lui Germanus, cpiscopul acelui orai, purtat la cer de ingeri, iutr'o sferi de foc. Privind acel suflet ridicindu-se la cer.
' D,'lderfi,. Siniultri Cricore cel M.re cupind putru.i de fata reprcziDr. .nrtea a Patta (v introd ) i' !C ap,a a c.,o rrr n lrrc in Cr nPar ia' i. 'lextnl

matca sufletului i se lirgi gi vizu, ca luminai de o singuri razd de soare, intregul univers adunat sub ochii lui. IX. De la aceiagi discipoli ai lui, am aflat ci doi nobili birbali, deprinqi cu inviletura profani, fra{i drepli, care se numeau, unul Speciosus' 0,iar celelalt Gr i gor e, i s 'au incredinlat in viala religioasi, dupi canonul Iui. Pe acegtia,preacinstitul pirinte i-a gbzduit in menestirea pe care o construiselingd oragul Terracina". Ei delinuseri multe bogdlii in aceastelume, inse pe toate le-au deruit seracilor, pentru mintuirea sufletelor lor, qi au remas in acea menestire. 2. intr - o zi. pe cind unu l di ntr . ei . anum c a Speciosus, fost trimis lingi oragulCapua,in folosui mindstirii, fratele seu, Grigore, gezind la masd gi mincind impreuni cu celugerii, a fost cupdns de un duh si a vazut sufletul lui Speciosus,fi'atelc seu aflat atit de departe, ieqindu'i din trup. Acest lucru l-a anunlat imediat cilugdrilor qi a plecat in grabi, insd pe fratele seu I a gdsit deja inmormintat,
"'Ct spr.iosls, a, r,r'I'umos , in sois iizi. si noral (lat. .ls. 3i patr.). (Totr.cina), ae, ,,ons in Latium . ' '|\tacrn

38

39

CRI'iOtsti CEL M.\BE

DI]\LOGURI]]ESPRDMOARTE

aflind ci iqi diduse duhul in acelaqi ceas in care avusese vedenia. X. Pe cind md aflam inci la mindstire, un om cu frici de Dumnezeu qi foarte demn de in c re d e r e m i - a p o ve sti l ca n i ste o ameni. indreptindu-se cu corabia dinspre pirlile Siciliei citre Roma, in mijlocul mdrii fiind, au vdzut cum era purtat la cer sufletul unui rob al lui Dumnezeu, un om care fusese inchis in Samnium. Coborind ei pe mal 9i cdutind si $tie dacd aqa s-au intimplat iucrurile, au descoperitci acel rob al lui Dumnezeu mullse in acbeasizi in care il vizuseri urcind in impdritia cereascA. XL Cele ce voi spunc le-am aflat din rclatarea unui om preacinstit, pe cind eram inci in mhnistilea mea. El povesiea ce un venerabil pirinte, pe nume Spes", construrseo mindstire intr-un loc al cirui nume e Cample, situat cam la gasemii de pagi de vechiul oraq a l N u r s i e i z r . P e a ce st o m, D u mn e z eu cel atotputernic qi milostiv I'a apirat de osinda v e s n rr,. f l c g e l i nd u .l[-ah n rd zi rsi ce amai m ar e .
! Ct .?.s r2rr ,,sDef!ni:r,,n,nrri al sp.r,ntci . :' N uhia , d...o .ai in tin ut ul s r t iinilof ( r z i No. c ia)

asprrme, qi cea mai mare risplate: mai intii flagelindu-l, apoi insinetosindu-l pe dcplin, i,a adtat cit de mr.rltil iubea. Timp de patruzeci de ani i-a acoperit ochii cu iniunericul unei neintrerupte orbiri, fdri sa,i dezvdluie weo lumind sau cea mai mici aritare. 2. Nimeni insi nu rezisti la chin daci il perAseqteharul lui Dumnezeu. Daci Tatel milostiv, cel care dd pedeapsa, acordi qi nu puterea de a indura, curind, din neputinla de a suporta, infruntarea picatelor noastre ne spore$tevina. Din nefericire, se intimpld ci gre$cala noastri cre$te tocmai atunci cind ar fi trebuit sar-i aqteptim sfirqitul. De aceea, vizind Dumnezeu neputintele noastre, adauge pAzirea alitud de incercdrile iui. Lovindu,i acum, el e drcpt qi induritor cu fiii sii cei aleqi, pentru a putca apoi sd-i i.erie pe drept. Astfel, c'itAvreme a fost apesat de intunericul din afar i. pr eacinstitul bAtr i n n,a fos t niciodata lipsit de lumina interioari. Desi era chinuit de sufcr intc t lu pul ui , c l av ea mingiierea inimii, prin'protectia Sfintului Duh. 3. Dupl o p- r io,r da par l uz nni ar i . s ,ur s a dc d, in or bir n. Dom nuli- a ledct lunr i nr .i .c anun( at apropierea morlii qi i-a indemnat si predice cuvintul vietii in mindstirile construite in
4t

,10

GRIGOITECEL X4-qRE

DI-{LOGURIDF]SIREMOABTE

im p r e j u r i m i . P ri mi n d l u mi n a i n tru p. el va Iumin; inimile fralilor intilni!i in cale.Dind po date ascultareporuncilor, a mers la mdnistirile pre(eplcle de fratilor dir im prejurimi. redirind^ i in v ia t a ,p , . c a r e j n su sil p ^pve l a se mp Ji nindu- le zi, 4. Asadar, in cea de'a cincisprezecea dupi s-a pina la c.pdt prgpoveduirea, ce ;i-a dus sa. Acolo i-a chemat pe inlors la mAnestirea fra(i si, sezindin mijl,r,ul lor'.s-a impaftAgitcu i ied f a t r u p u l u i si srn g e l u D o mn u l u i i,ar apt,ia i mp i e u n acu e i , sfi n 1 iipsalmi in c e o u ts a "i pi n t e. ul. -inI irnpce .intau, el sr'adat sttflel absorbrt Tolr fraqii carp erau de fala au in rue-aciunc. care a vazul iesind din gura I,uiun porumb,'1. d leri l a p o i p r i n tr-od ca -h i za tu re rn a c opensul p a r a c l i s u l ul ii , su bp ri vi ri l " fra l i l o r.a slr apuns cerul. Dacd sufletlll siu s r aralal srrb forma unui porumbel, trebuie se credcm ce astfel \o Du m n i z o uc e l a l o rp u to rn rc i c sa a ralocit dP c ur a l a e r a i n i m a i cp l u i o m ca re -isl u ji= e. x.rL Dar n-am od lree srlb rdcere ni' i cd abatele $tefan. un onr prcacinstit, carc a murit nu in orasui ncrstru cu muit timp inainte qi pe cd care tu insuti l-ai cunoscutbine, povestea regiune a Nursrer. ajunsesein aceeaFi 2. El spunca cA preotul de acoloconducea, crr Dtar, lrlca d," Dumn.zeu, biserica incre42

dintale lui. Din clipa hir oto ni r j is al e.qi - ai ubi t sotia ca pe o sor6, dar, forindu-sede ea ca de un dusman, nu i-a ingdduir sd se apropie de el. Neper mitindu- 9i nici Iui i ns u;t v r eo impr eiur ar e de a se apr o pi a de ea, tdi as e cor iplet r elatia de intim ir a te di nl r e c i . C ac ie -numai sfintilor ca, pentru a fi mereu dat s depar te de cele neppr mis e, d s c ab!i nd c el m ii ade.na si de la cr ' leingedui l e.PenLr ua nu cidea in pdcat cu ea, acestom refuza ca gi cele trebuincioase se-i fie ficute de citre solie 3. Aiuns la o vjr sla inai nl al a, i n al pal r u zecilci an de la hir oton i r c , pr eac i ns ti r ul Dir.inte a fost cuprins de o febre mistuitoare, iare i-a adus sfii"situl. Femeia lui, vS,zindul intins ca un mort, cu medularele trupului de dc liDsite \iata. si- aapr opi atur pc hea ner i l e ldi. inccr cindsa dislinsi d ac a s c m ai afl a i n el vreo suflare de vialn. Simlind aceasta 9i. riminindu-i un suflu foarte slab, el a mai avut Duter e se se sfor teze s A v or beas c e. inflicirindu'se, qia regdsit voceaqi a izbucnit, zicind: ..Deplrteazi'te de ]a mine, femeie Flacira e inid vie, inleturi paiele". 4. Ea s'a retras, in timp ce el, sporindu-i puter ealr upului. a inceputs e s l r i gc c u m ar , bucur ie: ,,Bine ati venil. s tdpi ni i m ei bi nr '
4J

GRIGORT] CEL NARI1

DIALOGURIDESPRI' MOAIiTE

dem n ali v c n i t ,s t 5 p i n i ime i .C u m d e a ti so cotit . d v e n i { i l a m i n e . o sl u g a a trt d e mi ca: Vin. vin. Vd multumesc, ve mullumesc". In timp ce prietenii care reDeta de mai multe ori acestea. stiteau in jurul lui l-au intrebat cui ii vorbeqte. Mirindu-se, el le-a rispuns: ,,Oare nu vedetri ci Sfinlii Apostoii au venit impreuni aici? Nu'i vedeli pe preafericilii Petru qi I'avel, primii cdlr in t le a p o s t o l i l " i a ra l i , i n to tci n d u -se eei, Si cr z ic e a . , l a t a ,v i n, i a ra , vi n . C u a co ste r vinte. : qi-a dat duhul, dovedindcAi-a vizut intr'adever pe Sfintii Apostoli, pentru cA i'a urmat. 5. Se intimpla de multe ori cu cei drepli ca la moadea lor si li se arate sfrntii inainte' m. r g a t o l i . f ' n l ru a n u .o i n fi i co sad e gindul pedepseiin ceasul din urmi- Cind se aratd s u f l e t u l u i a c esto ra co mu n i ta tca c elor ce sali$luiescin cer, sint eliberafi dc strinsoarea trupului lor. firi truda sufcrinlei gi a fricii. X11L In legAturalcu acest lucru, nu voi trece sub tecerenici cecace mi-a povestitslujitoru] lui I)umnezeuccl dtotputernic,I'robus, aflat din acum in nandstirea zisi a lui Renatus?1, ora$ul nostru, vorbind desplc unchiul sdu.
I Cf r.,drr.\, d. t,r. D.rt dc l. vb. fedas.o.. .enaste; (ris) a rcrartc 14
nds<r. ,rhis rrh .,t

Probus'?5, episcopul din Reatez6-Acesta era chinuit de o boalafoar t. gr ea.apr opi i ndu- r - s e ceasulmor tii. Tatal lui. pe num e M ax i m us , trimitindu-Si slugile in imprejurimi, a cAutat sa- i sLr ingdpc mcdici. cu s pc r anl , ( a ar ti pulut c5- i fie d" ajutof in nenaz uls au. D ar medicii stringi dc peste tot, din linuturile invecinate, dupA ce i-au luat pulsul, i-au anunlat moartea aproplata. 2. Deoarece venisevremeamesei,iar ceasul zilei er a inaintat, pr eac i ns ti tul epi s c op, ingrijorat mai mult de starea lor decit de a sa, i a indemnat pe cci de fa!6 sd urce impreuni cu bitrinul siu tatd in odiile de sus ali casei episcopale,pentru a,9i reface fortele in urma ostenelii.To!i, agadar,au urcat in casi, iar el a rdmas numai cu un copil mic, desprecare amintitul Probus pretinde ci e inci in viata. 3. P, r ind Acesr a icd"a l i nga par ul bol navului, c \r zul deodald hal bar r r m br ac ar ic u stolej all,, r nt,lnd in l a r obui l ur "am ,,j ,
r" Cl trrul,rs, o, {,r .,bu. cln$it .,uhsern,le :iAzl ...sul Rieri.la nord si dc Rlnra :;Stola re, ,.imbrncnnirte pentN bnrlati si lenrN lirnci. p!rt.qi p e d c a s u p r i h n s i d e l a s i t p i n n l a tn tci i - " ( ca sf.,.,,1 /) . t' , echilancnt. imbric:l B inte )".

GRICORECEI, MARE

DIALOGURIDESPREMOARTE

Dumnezeu.Fata lor intrecea in strdlucire albul hainelor. Tulburat de limpezimea strilucirii lo r. c o p i l L ra i nco p u ! sa stri g e cu g l as tar e. l intrebtndu-i cine sint. La auzul \ocll, eplscopul Probus s'a ridicat 9i i-a privit pe cei intrali du re c u n o s r "i n - i . A p o i I-a l i n i sti t p e co pil.car e : t ot p l r n g e as i l i p a . sp u n i n d u -i .N u l p tcm e. si v cn i t sfi n ri i mrrri ri T u venal c a c il a ; i n e n u Eleutherius". 4. C o p i l u lr n s a .n e p u i i n d5 u p o rtao apar llr c a arir d e n e o h i s n u i td , fu q i r p e u sda fa rb ;i le a Acestia c e l ( v d zu l eta tS l u i sime d tci l o r' anun t a t in grabi, dar I 4u gdsit mort pe cel au coborit cl p e r' a r ei l l a s a s n ra o l n a \.Il l u a sn rd l pl acel b h a rh l l i a c d r or ve d p rc co p i l u l n u o putuse suporta, cici ei reminea in lunea aceasta. Xl V . C o n . , . l ,r '" i rf, b u i e -i i p u n r, um si ce am aflat din relatarea unor pclsoane respcctabilesi de incredere-Pe vrenlea golilor, Gaila. o copiii dintr-o familie nobila a acestui olas. fata consulului qi patriciului S-r'nmachrts, r lrlst datn in calsAtoliei[cA de la o virsti frasedd. Dirr, mulindtt-i so!ul, a dcvenrt viduva dupi numai un an Avind din bclqug boeitiile acestci lumi, averea qi virsta o indlmnau sa se recisetoreasce lia inse a cu preferat se se uneascd l)umnezeu,printr_o
46

nuntd spirituald. care incepecu o durere mare, pFntru a ajunge la fericiria vernica.decit sd se supunSunPr nLr ntla tr up !l ul , c ar e Inc epe intotdeaunacu o bucur ie,dar s e i ndr eapti cetre un sfirgit dureros. 2. Jarul din trup fiindu-i prea nare, medicii au incr put sa- i spuna.t, de nl r s c v a i ntoar c P la im bniti"ar ea unui bar bat, v a ar ea hatba, impotdva fir"ii, din cauza focului interior prea puiernic. Chiar a$a s-a intimplat. Dar slinta nu s-a temut de uritirea ei extedoari, cici ea iubea chipul m ir elui lhuntr i c , s i ni ,'i nu i - a fost fr icd de slutir ee unci pe r l i di n oc i n.as i . dar nu aceeacare cra iubite de milele ceresc. 3. Deci,curind dupe noartea birbatului ei, lepidind vesmintelelumeqti, s-a dedicat slujirii lui Dumnezeucel atotputernic intr-o nenestire dc linsa biser r c:' ulnr tpr icitul uic tto.tolPel r u. tr Acolo"a eir t im p de mulri eni i nti u l ugi r - r r r n' si curdtia ininii. dindu-riimulti ostencalecu miiosteiliapcntru cei saraci.Cind Dumnezeu atotputernii a hotirit sa i dea respl.rta vcFnici Dentru osteneala eri.a fost loviti dc ul1 cancer ia sir t. in timpul nopiii, doua s feEni c e striluceau de obiceiinaintea patului ci, fiindci iubea lumina qi ura nu numai intunecimea spiritului, ci qi intunericul.
47

GRIAORECIl], MABI]

DIAI,OCURIDESPREMO]\RTE

4. lntr-o noapte,pe cind zicea sleiti de boali, a vazut ci sfintul apostolPetru stAteainaintea patului ei, intre cele doud sfeqnice. Nici nu s-a inspAimintat, nici nu s-a temut, ci dimpotrivd, prinzind curaj din dragoste, a treserit de bucurie gi i-a spus: ,,Cee Doarnneal meu? Iertate au fost picatele mclo?"lar el. cu chipul p lin d e b u n e t o tp a i n cu vi i n ta t,a ri n d sem n,' u . l nap r r ls i z i c i n d u -i ..l r.rta te n t. V i n o . Calla, .i : care tinca la o calugdrili din acea minastire inaintea celorlalte. a adiueat: ..Vreau c:r sora B p n e d i c ts c t i na .u mi n p ." E li n sai .a 1 6spuns: a dar o alta va veni cu tine. Cea pe care o ,,Nrr, ced te va urma in a treizeceazi". Acesteafiind implinitc, imaginea apostoluluistind in picioare ii vorbindu i a dispirut. 5. Gall:r a t]hemat-oindati pe stareta aceiei comunitati. spunindu-i ce a vezut si ce a auzit. Drp n l p i z i i ' . - a s;i rrr" i i i mp re u n i c u ar - ea naica haraziti dinaintc, iar soia pc care Galla o cArusele-a urmat, 'intr.-adcvir.in a treizccoa zi. Intimplareaastaa remas$i.trcum demni dc amintit, acolo in manistirc. Si astfel. maicile mai tincxr oirisnuiesc povesteasca aminunt sa in ce li s a tran-smisde la miicutele de dinainte : cele de acum, ftrioarele inchinate Domnului, povestesc !i cum ele inselc ar fi fost de fati ca in mo m e n t u lu n rri mi ra co la ri l d tsma re.
48

XV- Mai ,tr ebuier nsa- sti utc e ades ea. i nd c sulrere-le cetorateslles din lrup. obignLiiesc sa se inalte cintpce de slav6 . As c r r hi ndu- l e u c bucur ie. mur ibunziinu m ai s i m r des pr i nder ea suletulut de trup. 2. imi arnintescsd fi povestit deja in Ozllil:s cb sub porticul pe undi rrecc drumul celor ce m er g ta br scr ica eafer ici tul ui l c m c nt,er a pr C un oarecarc Servulusj,, care nu md indoiesc de ( 5 i{ i tu. Desi s br ac l i pi r . el er a ^amintpsr boala bogar mer ite. isi in O inde l ungatal l c hi nui a, cacr .de ctnctt- am cunoscut pi ne l a s fi r fi tul si vleT|. a zacutpafaltzat.{ e si m ai s pun c e nu putea_ stea pe picioare,de r,.rerne el i,avea sa ce nr clodaleputer c sa se r idi c e s i s a s ada pe patul. lut sau sa se intoar.a pc o par l e s i nr cr oclalS l^putur se- cidui - apr opr i a_i r na nm prna ta grua . fr atelc sAu v eneaus a I aj ur e, . 3. Xlam a lar et. cu m- si nlln lor . lmpAr teac c l ur s c r m ani lol cc pfimcadin m ilostenie. u c unos r ea oc N del iitelclc. i5i cum par a m anus c r i s er .u - insd SltntpleScriptut.i si primea la el credinciosi
T XX Eamihae in Ez.chielen si LX Hanitiac tn Eianeetio crprirn S l i n r r l . . r L j . i s l r . , r . 1 4 / r , a n p Fr .o .u " p o . I f,.r .u tu . - p r/. d i..fiu z.l , s , | . , s c t , \ t j n a r m j c s c t a \ ' ( r 1l

4g

GRIGORECEI, MARE

DIA]-TJiIUI]I DESPRE AiOAIITIJ

pe care ii punea, cu mare ardoare, sb le citeasci in fala lui. Astfel s-a licut cd a invSfat, dupd puterile sale, toata Sfinld Scripturd,, cu toate ce nu pricepea scrisul. In suferinla lui, se strdduia mereu se aduci multumire qi si se dedice, ziua $i noaptea, cintirilor 9i laudei lui Dumnezeu. 4. Dar cind veni vremea ca rdbdarea lui atit de mare sd trebuiasce a fi rdspletite, durerea din midulare i s-a intors cdtre organelevitale. Simlindu'se aproapede moarte,i-a indemnat p e s l r a i n i i p r i m i ti l a p l se se rrd r.eri sd cinr c im p r c u n dp s a l mi .i n a l l e p ra re asfi rg i l ului.Pe cind muribundul cinta impreuna cu ei, cu un striget de spaiml a oprit brusc vocile celorlaili, zicind: ,,Tice!i. Nu auzili oare cit de mari cintecede laude rdsune in cer?"$i, in timp ce cintiri, pe care le inima sa tinjea dupe aceste auzea inlduntrul sdu. sufletul lui sfint s-a desprinsde trup. 5. Cind a ieqit suflctul diD trup, s-arespindit acolo un milos .rtit de parfumat, incit toli cei de fatd au fost cuprinqi de o incintare firi seaman.Au ingclcsastfel ci sufletul acela a fost primit in ccr cu cintiri de laud6. Un monah de-al nostru, care ince mai trdiegte,a fost de fala 9i mdrturiseqte, cu lacrimi in ochi,
50

ce.,pina au tr upul m or m i ntul ui , ,incr acel mlros pldcutedintatparasit. nu i-a X71. imi aduc aminte cd, in aceleagiomilii, r, am povpstltun lucru-pe careSpeciosus coleq qe pr eolr e m tnc.tl cunoil ea l - a cu c onfi r m at 9i ln tlm p cc tl povesleam. v r em c aC i nd m a In r cir egeam mena"tir c. batr r na n v eqm i nfui la o i car ugar tel. num e Redcmpl a., r dm i nea Ln pe acesl or as..pe linga biser i c a F pr i c i teiM ar i i , pururea tecroara. lu.ese trcenir'a Hirundo,.. lui Iemote puter ntcd. mer i r i r tuti . des pr ec ar e nu snspuneca.ducca r r ata de pr r s tr ucid m unti i o n

11.aenestrnr)J

-^2.:,1e.d9-o* p c n u n t p Ro m u l a , s .cilugirile ca ea.: una. r una rare ma-itt re re s re rn |a . p " l o stiu dupe chiD. " r. d a r. n u s r d u p e n mp . A )a.d a f , s r a b i l i n d u _ s e n i a c F la s t t a c a s . -c e ll.rrc i c c lu g a r i t c i " i d u c e n u \ ra t a h o g i, lS ln v irt u t i. d a r r o t u g i s c r a , a i n mt llo a c c lu ma s f l. P rin c a lit at i l e c i , R o m u l a o Clepagea tovar.d$asa, de care am pomenit pe
( 11 ,?L,l!r6, .r Dr ,.rie!tnpnr.i, robin.tu-se de hinnDe uai patr.). r(ri: htrzDro, ,ris ,,|iDdnhicn. (lat cls ). ( i. Prdc"estc,ts. ohs inLatium.la s!.t esr dc Rona, uzi p,lestriha. r$.2.t Jao oa.ecarc alritudine.

avea doue ucenice,

51

GRIGORIJC!]L I{ARE

I]IALOCiURIDESPR!]MOARTE

mai inainte. Avea, intr-adevir, o admirabilh rabdare si era foarte ascultaloare:i$i pazea g u ra i n t d c e r e ;i .se si rg u i a tb a rl e tate ' ' u practrca rugaclunll contlnue 3 . D a r . d e c el e ma i mu l te o ri , ce i pc car e oamenii ii consideri desivirqili au incd, in ochii CreatoruluisuprPm.cevaimperfecl Tot as lf e l . n e p r i c e p u ti . p ri vi m a d e se a slatuile deja s c u l D t a t s i i n c an e te rmi n a tel,cu d i n d u- le e le mai perfecte, insa maestrul ca si cum ar fi i c erc c t e a z s i l e sl e fu i P stcn ca ;d e S ia udccd e i IaudaL. totuSi nu inccleaze sc le rntuseze. indrcotindu lr'. Romulaa fosl atinsdde o bo.ala a lr u b u l u i . p e ra re mo d i ci i o n u me scr u un Stind intinsd in srecei.: parolysin-o. "rrutni ; d c mu l l i a n i , ca zd ce a Ii p"ita de Da t l i m iproape_orice serviciu clin partca membrelorTbtusi. nici macar accastdsufednld n'a licut o sd-$i piarda puterea de a rdbda. Vitimarea m Ad u l a r c l o r a i n se mn a t to cma l s potlr ea r'uedcir r nii v irtu l i l o l : g T i j ap e n l ru p l ',rctl ca .rt,fl
c l e - :cu se ir til mal mull. cu .ll nu av e t n lc l cu p r le r P sa faci orice altceta o

ale sale ca de niqte fiice, spunindu-i: ,,Vino, namd. Vino, mamd". Aceasta a dat fuga imediat, insotite de cealalti fati. Din relatdrile uneia si ale alteia,inr im pl ar eac c ur m eaz ea fost cunoscute de multe persoane; chiar si eu am stiul de ea la vr emea r es ppc ti v a. 5. Dr udatd.lc miezulnopti i . pe c i nd gedeau - capar r iui la o [ um i na r r i m i ,a di n - uflr indei. cer a cuprins cim5rula lor si s a aritat o strilucire de o limpczime atit de marc, incit inimile lor au fost cuprinse de o frici firi seamdn. Dupe cum air povestit ele insele mai tirziu, le inlepenise trupul cu totul, riminind incremenite pe loc de uimire. A inceput sd se auda un zeom otna dp la o m ul r i m e c ar c v oi a se intre, iar uqa s a izbit ca si cum ar fi fost lbr tatc dl inglcm dd,cln , el or .c o i nr r au $i . dupA cum spuneau! i$i dadeau scama de numirul celorintrati. insa nu puteausA-ivadi din cauza fricii qi a luminii prea putcrnice.. 'leama si stralucireaiuminii iare se rcflecta le f:rceausi priveascdin jos- Aceastalumind a fost urmati de o mireasmi minunati, astfel incit sufletele lor infricosatc de lumina din ccr au fost inviorate de ginga;ia parfumului. 6. Dar , nem aiputind s a s upor te ac ea stfilucire puternici, cu vocea-iblindi, Romula
53

, 1 . i ntr - o n oapte, a chcmat-o la e a P e Redempta, care avea griji de ambele ucenice


" aattluot\,-tdt ,.slabirer destinder. de und: ,,paralizic' (s'')

GRICORECEL }'{NE

DL\LOGURI DESPRE XIOARTE

a inceput se o imbdrbeteze pe Redempta, indrumitoarea vielii lor morale, care acum s t a t e a s i I r e mu ra d e fri ca : ,,N u l c tem e. m a m 5 . N u m o r a cu m . D u p d ce a re pr ' tatdp mai multe ori acestlucru, lumina s'a reiras Du t i n c r l o D u l i n, d a r mi ro su l ca l e a i nso!it o i-a p c s t r a t . A u tre cu t a stfe l $ i a d oua. 9i a treia zi, 9i parfumul mirosului raspindit tot a rimas. 7. i n t r a p a t r a n o a p te ,R o mu l aa chem at_o e d in n o u p e ' i n vb l a to a i ca i . C i n d a renit i- a c e rr . rs i a p r i m il d e Ia ca u l l i ma i mp i rl tasanie. t R ln c a n u s e i n d cp a rta sp rb e d e mp l a i c (alalle 9 . a u c e n i c a e i d e l i n g a p a ru l b o l n a ve i cind iatd ci in fata usii de la cimeruta lor s-au oprlt D dou A, o r u r i d . p sa l mi g ri . u p 6 cu m s puneau ci n l a ro ti l o i d upavoci: . el. . d i ' t i r r q , . c u p n u ri l e e p sa l mri . i a r fp m" i l e dir ,lcair hblbalir ,:intaurisnunsurilc. In timp ce se aretau aceste f irn c r a l i i c o r e s ti d i n a i n te a i n tra ri i rn chilr n d s rrf l n t r re i - f i n l = a d e sp rrn s e tru p ;i a fo- t l la cer. Cu cit corurile de psalmir;trau condus mai incot, pini cind a dispS.rut muzica de 9i psalm, Ei gingdgiaprelungi a miresner' XVIL Uneori, chiar cel ce di viala qi ra s p l a t a v i c t i i sp a ra ta p e n tru a mi ngiia un 54
LlIcrl nrai sus, cu illl cintar',.r lot _ a ltuzit

suflet care pleaci din trup. Voi repeta acum un lucru pe care imi amintesc ce l,am spus in omiliile la Euonghelie,despre Tarsilla, sora htelui meu. Alituri de cele doue surori ale sale, ea s-a ridicat pini la cea mai inalti sfintenie, prin rugdciune neosteniti, prin vrednicia vielii 9i prin neintrecute infrinare. Felix, stribunul meu, episcopul bisericii din Roma, i-a aperut in vis qi i,a aritat sdlagul lumii veqnice, spunindu-i: ,,Vino, cici te primesc in acest lica$ al luminii". 2. Cur ind dupi acee a, c upr i ns i de o fierbinleali, a ajuns in ceasul din urme. Dupe cum se stringe multe lume ia cipdtiir.rl nobililor, consoiindu-i pe cei apropiali, qi in ceasul mor lii Tar siilei, i n j ur ul patul ui muribundei steteau multi birbati si femei. plivind in sus.ea Ia taz ul v c r undpc Deodatd. Iisus gi a inceput se le strige celor din jur, coltr ndu r :..Dati- vd tncp oi . dati - v i i napoi . Vine lisus". In timp ce privirea ii era atintite asupra celui pe care nunai ca il vedea.sufletui a i"sit dr n t|up Dintr '- o ei datd i c | as pi n r.rn dit' fint miros minunat, atit de parfumat incit, prin insiqi gralia lui, a fost clar tuturor ce acolo venise intr-adevir creatorul tuturor bunatililor. 55

GRICORFJ CEL IIA.IiE

DL{LOGURIDESPREMOARTE

3. Dupd ce i-a fost dezgolitIrupul pcntru a fi spalai, aqacum e obiceiulla mor!i. .-a aflai ci, ia genunchi gi la coate, pielea ei se intirise ca la cimile din cauza rugiciunii indelungate. Ce ficuse mereu, in timpul vielii, sufletul ei, o dovedeaacum gi acel corp neinsuflelit. XVIII- Dar nu voi trece sub tecere nicl povcstirea robului lui I)umnezeu, Probus, pe sora sa, pe care l-am pomenit mai sus, desBre copile. Intr-o noapte, nume Musa, o tiniri accsteia i-a aperut in vis Sfinta Nescetoate de Durnnezeu, Fecioara Nlaria, care i'a arhtat alte copile, de aceeaqivirst6, inveqmintate in alb. Dorind si li se aliLture, dar neindriznind sd o faci. N{usa a fost intrebati de Sfinta Maria, pururea Fecioari, daci ar \,Tt:asi fie ei. impreuni cu ele 9i si i slujeascd Deoarecc c u p il a a 1 6 s p u ns...V re e rr"r. p ri mi t p r ,r uncd . ri n u m a i t a e i n i n ri r frrA te n ro i c" p il,- r r c;te -i din acei mcrment.si sc lini departe de risctc si cle ioaca, $tiind sigur ce in a treizcceazi avea sir vini si'i slujcasci alituri de fecioarele pe care le vizuse. Dr.rpaacest vis, copila s-a schimb:rt in intregul ei fel de a fi: parca ar fi vle!il inde p c r t i t c L rn l i n a l u i ta n e sta to rn i c ia par in. de c o p i J Jp e n t r uo ti a ti n l ctu ra .F i i n d ca ei, lii se mirau dc schimbarea le-a povestitce 56

i poruncise Preafericita Niscitoare de spunr ndu- le chiar i n c e z i s e v a Dumnezeu. duce sd-i slujeascd. 3. Dupd doudzeci gi "cinci de zile, copila a fost ruprinsd de fcbrd. Tn a treizcccazi. cpro piindu-ise ceasul mortii. a vizut o.venind la ea pe Preafericita NescAtoare de Dumnezeu, impreund cu fecioarelecare i se mai aretaseri. La chem ar ea Sfintei, M us a qi - a pl ec at cuviincios privirea gi a rispuns cu voce clare : ,,Iati-mi, Stipind, vin. Iatd-md, Stipini, vin". Cu aceste cuvinte, qi-a dat duhul, pirisind pcnlr u a lo .ui i m pr c unc tr upul fer - ior esc. '! sfintele Iecioare. e 4. PETRU. De vreme ce neamul ornenesc picate, cred supusmultelor qi Denumdratelor ci cea mai mare parte a lerusalimului ccresc e locuite de copii qi de prunci. XIX. GRIGORE. Deqi trebuie si credem ci to!i pr uncii botcza!i, mur i nd l a o v i r s ti fragede. intr:1 in impirilia ce|easci. totuqi nu trebuie crezut ci toti copiii, care pot deja se vorbeasce.intrd in impdratia cerurilor. Unora dintre aceltia, intrarea in imperdlia cereasci le estc inchise tocmai de cdtre parinlii care ii cresc rau.
57

GR]CORECEL IL{R!

DI-\I,CII]UNIDESPREMOAETE

2. in urmi cu trei ani, unul dintre cei mai cunosculi bdrbati din acest oraq a avut un fiu in virste, pare-mi-se,de cinci ani. Iubindu'l prea mult, cu dragoste lumeasci, l-a crescut fdrd strictele, iar miculul, lucru greu de spus, se obisnuise sd huleasci slava lui Dumnezeu indatd ce i se opunea ceva in calea dorinlelor. Fiind lovit dc molima clin urmi cu trei ani, a ajuns pe patul de moarte. 3. Dupi cum au mertudsit cei prezenli, in timp ce tatil siu il linea la piept, copilul, cu privirile ingrozite, a vizut venind la el duhurile tati. rele gi a inceput se strige: ,,Oprcqte-1e, Opreqte-le,tati". Strigind acestea,si-a intors fata p-entlua se ascundede elela pieptul tatalui shu. Intrebindu I ce vedea,copilul a adiugat ingrozit : ,,Vin mauri care vor si mi ia". Dupi a ce a spus acestea. hulit inci o data numclc slavei r:i si-a dat duhuldat 4. Oa si nratc din ce motiv fusese copilul atotputei'nic unor astfcl dr: cdldi, Drtnnezeu ce1 a ingiduit ca baintul si faci din nou. in cJipa morlii, cecn ce tatil lui n-a vrut si indrcpte in tinpul vie1.ii.Ribdarea lui Dumnezeu il Iisase si trliasce multd vreme, dar, cind a decisDomnul, a mai hulit o dati si a murit. Astfel, tatel qi a recunoscutvina, cnci neglijind 58

sufletul miculuiui, crescuseun mare pacatos. destinat flicdrilor Gheenei. 5. Dar si lis.,m deoparte aceasteintimplare tristi gi se ne intoarcem la iniimplirile fericite, pe care incepusem se le povestesc XX. Gratie amintitului Probus si altor pl lu.ijuii, am aflat deopr e eat:i ns r i r ul "u"losi Stefan acelelucruri pe care m-am grijit pirinie ia le infaliqez ascultitorilor, in omiliile la Probu" si Eoanghclie.Dupa cum marturisPsc m ulti altii. par intcle$tcfan a l bs t un om .(ar e n- a avul nlmr c ln aceaslal um c 9! nr c r n a cFr u{ ninlr .: r iubiL dttar sdl ac i a,i m pr " unS cu I) um nezeu, intotdeauna r i bdator i n situa!iile ncprielnice,s'a fedt de intrunirilc lum esti si a r ivnit m ereu s .i s e dedi c e rugdciunii. Nu voi aminti clecit o dovadi a virlulii lui. astfel incit, pornind de la una singuti, si poati h dedusecelelaltemulte. 2. intr'o zi. dupi ce qi a adus la arie recoltlt scninata si sccerati de mina 1ui,nici el, nici discipolii lui neavincl alt vcnit de-a lungul intregului an. Lrn om lduvoitor, imboldit de Potrivnic, duqmanul de demult, a dat foc r ecoltei din ar ie gi a mi s tui t'o. C i nev a, observind acest lucru, a dat fuga ia slujitorul
59

GRIGORE CEL \LARI]

DIALOGLTRIDDSPRE MOARTIj

Domnului, $tefan, qi 1-a anunlat, apoi a a d iu g a t : . . Va j .v a i . p a ri n (eS re fa n . qi- afosr ce d a l" . D a r p l . c u c h i p u l b l i n d si su fl n tu llinisr it. i'a rispuns pe datd: ,,Vaide ce i-a fost dat cui a ficut acest lucru. Mie, insi, ce mi-a fost dat?" 3. Prin aceste vorbeale sale se videste la ce c ulm c a v i r t u t i i a j u n se se E l . ca re -l i pjer llca . f a ra g r i j i .s i n g uru l.a u ve n i rl u mF S c,,e isra intr mai tare pentru cel care p5cetuise, decit p e n t r u p l j n "usi . d n si su p o rre pagubc p rici n u i t e d c p e ca tu la l ru i a . N u sn g i ndea la ce pierduse din lucrurile exterioare, ci la clt de mult pierdea inliuntrul siu cel invinuit de pacat.
o.rmpni c-cu {lfl ns

cosati. Astfel s-a dat de inleles cit de mare era forla care luase la sine acel suflet dupA ieqirea lui din trup. Nici un muritor n-a putut se suporie aceasti trecere. XXL Cu aceasti ocazie trebuie gtiut ce, uneori, medtele unui suflet nu se arata chiar in momentul trecerii sale dincolo, ci se afirme mai vedit dupi moade. Prin urmare, sfinlii martid au indurat multe cruzimi din partea par ginilor . totugiei. agacum am .s pusm ai s us . prin semne si minuni au devenit zi de zi mai vestili in osemintele lor neinsuflelite. XXll. Preacinstitul Valentio, care mal apol a fost equmenul meu qi al mindstirii mele la Roma. dupi cum bine qtii, a condus mai intii o menestir e in pr ovinci a Val er i a'r 5.D i n povestireasa am aflat cd, ajungiid acolocruzii r r l,r ngobcr zi, spinzu :r t do i , dl uga i de- ri s ai au Co de iamur ile unui col- ,ac. i doi ar r m uti t r n aceea$i zi. Clnd s-a ficut sear6, sufletele amindurora au inceput si clntc psalmii cu voci puternice si clare, incit, inmirmurili, chiar cci ie ii uciseseri s-au infricosat auzind giasurile Ior liudind pe Domnul.
'' volcrio, dc,pr.\Tci a PanonicrlDiefild.i intr Duntr.i si Drava'

4. Cind a venit ziua moftii salo, multi


qa 5c impir{dsea;r'n rrnci

rnimi atit dc sfinte. care pleca din aceasti l u r n ,.. { r 'i v- n ir is, stringpcu lrnga.paru l lu i. U n r , i r r r r i l ut rng' ri care int|rrr la cl rlrI n - c r r p r r tul in nicr un chip .rr " r' , Altii ir,au vizut nimic. inia oe"Oun5cci de ioti f a t r . ,r , u t'r 'i n. o li i, a illl de.lr,'snica. in . rr n i t n on i n jr m ri purul lamin" acol o c in d sulletuL acela sfint :r plecat din trup. Dcci, 9r cer co au vezut, sl cei ce n au vezut nimic au luat-o la ftrga cu to(ii, tutbura{i Fi infri60

61

GRIGORT] CEI, M.qltE

D1AIOCURI DESFREI1OARTE

2. Toli.cei pringi au auzit, fiind de fa!i, iar mar tirziu au fost martorii acelor cintir-i. Dum n e z e u a t otp u te rn i c a vru t ca vocilc s lrlle le l o r s e J un g d a u re ch i l e p e sti l rru pcntr u | a t r b i r o r i i i n tru p se a fl o cd ma i a devdr at t rSic s c u p a i e si re a i n tru p . d a case o s lenesc d d sa-i slujeascalui Dumnezeu. XX I. incn n'tai eram la ministrre. cind am aflat, din mirturia unor drept-credincioqi, c 5. . p pv r p m c al o n g o b a rzi l o r.n a p ro p r er e, i in re g ru n e a u r a "u. 5 cra u n p rp a .i n sti tsrar et.pe num p S o r a n u s .A j u n q i n d l a r.l ce i se apatide la lo n g o u a I Z r .r e ,rrm e i rci ce fu g e a ude jaful p acestora, le-a dat, fird nici o retincre, tot ce avca ;n ministirc. Cind a terminat de imoartit hainele sale si ale cdlugirilor, a golit ci'maia qr a dat tot ce avea in gridini. 2- Dupi ce a impdrtit toate bunurile, au sositpc ncasteptate longobarzii, care,luindu-l o: t c lt c . c i n'-o p u t sa -i cca rb alr r ul. S p rrn i n d tlr" c A or'rr-u m n u d e ti rj ,,rrmr ,.,a '.1 fost dus pe Lln nunte invecinat. undc era o pAdurenen:isuratAca intindere.Acolo,intr,o scorbui'ddc copdc.se ascundeaun fugar. Chiar
r' S z, ? asi)rdl..0 ,rrnr lir r uh

in acel loc, unul dintre longobarzi, scolind sabia, l-a ucis pe preacinstitul Suranus. Cind trupul siu a cizut la pimint, murrte]e intreg si pbdur ea s- au cutr omur at. c a s i c um pemintul care treseltase ar fi spus ce nu poate purta povara sfinleniei sale. XXIV. Altul a fost un preacinstit diacon din . mar silor . Cesindu -l ongobar z ili- au r egiunpa lual ostctic, jar unul dintr c pi . s c ol i ndus i sabia. i- a taial cdpul. L) ar .c r nd r r upul l ui a cazut la paminl. iol r e ii tai as e c r pul a fos t cuprins de un duh necurat gi s-a pribugit Ia piiior r eLe diacnnului. Fiin d dat i n s ,'am a un Por r ivni,' ului, a ar alat .a el uc i s c s e om sal lui Durnnezeu. 2. PETRU. Cum se fac e, r ogu te, c i r Dumnezeu atotputernic ii lasi si moard astfel pe cei a cdror sfinlenie nu ingiduie totuqi se fie trecuti sub tecere dupe moartea ior? e GRIGORE. Deoarece suis. ,,Celuid'rept, de orice moarte ar li rdpi.t pe nea$teptate, dreptatea nu-i ua fi luatd" t'. Celot alegi, care ce se indreapte dcsigur spre viata ve$nice, le
'r Mdrst, ofa,r,.nean din Lrtium. in tintml padurosdin juNl lacuhd lri " Cndea tt1lelepciuniL SaLano]r4- 1

62

63

CR]CORECEL I4-\RE

DL{LOCURI DESPRE MOARTE

mai dauneaza dacdvol muri un pic mai aspru? Poate ce au uncori vreo grc5eala.oricit de neinsemnate, care trebuie inleturata printr-o astfel de moarte. 3. Aga se face cd cei osinditi la chinudle iadului primesc puterea asupra celor vii, dar, m u r i n d . v o r f i p e d e p si ri i a sp ru .fi i ndcr au ma lnT o r sa c e a s t dp u te re a cru zi mi i l o r asupr a celor buni. Tot astfel a fo-r ri |u acest(aLauJ . d ru r a i s - a p e rmi s sd -l u ci d , p e p rca( institul diacon,dar nu i s-a ingdduii si se bucure lingi mort. Cuvintele Sfil;tei Scripturi atestd
a ce sa lLlc lu.

Drimit indrizneala de a ucide, ins6 nu 9i libertatea de a se hrini cu trupul ucis, pentru fiindu iped eps i ti . c el c e s e ca. neascultar ca drept in timpulvietii redevenise frcusevinovat prin, moartea sa. Aaadar leul, dupi ce mai intii fdcuse sd piard un pecetos, a pezit apoi trupul unui om drept. 2. PETRU. Imi placece spui As wea rotusi se sdu daca acum, inainle de invierea trupurilor, sulletele celor drepli pot fi primite in cer. XXyL GRIGORE. Acest lucru nu-l putem nici afirma, nici nega despre toli cei drepli Sufletele unora dintre ei sint despertite inca de citeva trepte de impirilia cereasce.Ce altceva ni se arati prin aceaste pedepsire cu aminarea decit cd le'a lipsit pulin pini la desivirsire?Si totuqi, e mai clar ca lumina zilei ci sufletele cclor desivirqi!i, de indati ce pdrasesc temnila trupului, sint primite - ldcasur ile cer esti. A c es t l uc r u i l in marturiseqte chiar Bibliq!\ : ,Cd unde se ua
rrin rext, se folose$te.trvintnJ lat. cu sensri aultiple in "ertlds, latinu c.cstn a: Ge! )'ad6eful", (.ond ) ,,culintnl lui Dunnezeu ir DiDlie . ,dreap*r crcdirle, ortodoxia ,.aute!t,crtate, rext autentic ..,reulitltea .lnacest.az. precun siih eelciieva situaln car vor urma, *aducetorula oprat pentru sensulconciet deBi6/,e

XXV. Un om ai lui Dumnezeu a fost trimis citre Samariar,. Pentru ci, din neascultare, h mincat pe drum, un leu i-a ieqit in cale 9i l-a ucis. Scris a fost pe dati ci a stat leul linsd asin gi ,,n,cr ntktcat leu.Ldin lesul omulu|4a. Din aceastaintimplare se arate ci pacatul ncascultir.ii fuscse ispesit prin moarte, dc vrene ce aceiasileu. carc a avut indrezneala si-l ricid^ p{r om, cit timp a fost in viali, n,a mai indraznit sd-1 atingi dupi moarte.Leul a
r!.So,k,rd, dr ..vfrhr r.giuir. .si or$ nr Pil.stina,

ti4

GRICORECI]L itr\RE

MOARTE DIALOGURIDtrSPRD

afla trupul, acolo se uor ad.una uulturii"a2, fiindci, unde se afl5 in trup insugi Mintuit oru l , a c o l o , fi ri i n d o i a l d , se string Si sufletele celor drepli. 2. $i Pavel dorise,,sdse despartd. trup;i de so fie impreuno cu Hristos a".Decr, cine nu se indoiegte ci Hristos este in cer nu poate tigidui nici ca sufletul lui Pavel este in cer. Despre pripidirea trupului siu 9i despre lecagul cetelii cereqti, chiar Sfintul Pavel a spus: ,,$lirn cd dacd .lcest ld.co,g, locuinla pd.minteascd, uq strica, auenT nodstrd. se zid,ire de la Dumnezeu, casd nefdcutd.de m.ind, ci uesnicd. ceruri"attn 3. PETRU. Dace sufletelecelor drepti sint de acum in ct:r,ce vor mai prirni ca rhsplata, in ziua judeca[ii. pentru faptul cA au fost desivirsiti? GRIGORE.Desigur,Ia judecatarasplatalor va cregte.deoarece acum se bucura doar de felicirea deplini a srrfletelor'.iar nai tirziu se v uI b , r r r r |a - i d " ce a a {ru p rrl u i ..\.i r, l. , i .e vor bucula chial in trupul care ir purtat sufe-

Spreaceastir rintele si torturilepentruDo4rnul. iaudaa lor, sctise : ,,Indoitin pdmintul indbite


lor uor mogteni"l5. s sufletelo fi nl i l or ' i nai nl e dc 4. Apoi, despr n icrii. i scris: ,,$i ficcaruio dinlre ei i ziua inr s-adot ilp un uesninl olb 9i li s'a spus ro sd pirtd cind uor stea tn tihnd, tncd putitud ttreme, numdrul qi cei impreund'slujitori cu inplini ei'si fntti lor"{6. Astfcl, cei care au primit acum cite un singur veqmint, la judecati vor aveacite doui. Acum se bucuri numai de lauda sufletelor. atunci inse se vor bucura in acelaqi timp de slava trupului Ei a sufletului. 5. PETRU. Bine, dar aq vrea se stiu cum se face ci, adesea,mr.rritorii prczic multc lucruri? )O(VII. GRIGORE. Uneori, insiqi forla str flelclor .pIin aler r ntea s a. pr ev edoc ev a. alteor i.suflitnlecar Fvol pe r l r s ittupul c unos c viitorul printr-o rcvelatie, iar citeodatA,in pragul desprinde i de trup, e1esint atinse de insp.'iratiadivini si amnci o priviro, cu ochii ai t:ei-netrupeqti n-rinlii,ia tainelc cereFti.

6ti

G7

GRICORECl]L MARE

DIALOGURIDESPREMOARTE

2. Faptul cd fo4a sufletului, prin asculimea sa, cunoagte uneori viitorul pe arati limpede din urmitoarea intimplare. In oraqul nostru, in urmd cu doud zile, avocatul Cumquodeusa murit din cauza unui junghi dintr"o coastirT. Cu putin inainte de a muri, l-a chemat la el pe slujiror qi i-a poruncit sa-i pregareasca ve$mrnlele plecare.[n timp ce siugacredea de ci stipinul se smintise, neascultindu-i citusi de p u l i n p o r u nci l e .a ce stas-a ri d i ca r 9i s- a imbrdcaf.spunind ca se va ducepe uia Appio. la bisericaFericitului Sixtus. 3. Nu dupi muli timp, deoareceboala i s-a agravat, a murit. S-a luat hotArirea ca trupul si-i fie depus la biserica Fericitului Ianuarius martirul, pe uia Praenestina.Dat, pentru ce celor ce se ingrijeau de inmormintarea lui li s-a pirut prea departe, le-a v {. n i l b r u s r o al ta i d e e . i e si n d tu si cr iul pe uio A p p i a . I a r b sa ^ sl j ece <p u se se umquoC d p u s , l - a u r l m o rmi n ta l ch j a r i n b j ser icaoe c a rp t l L n s u s i o p re zi se se .S ri l n d c a aCel birbat fusese inplicat in trcburile lumesti s i d o r i t o r d . c i gti q u ri p a mi n re :ri , cu m de a putut el se prezici ceva, daci nu tocmai forla
Lrarlo.lal.rots (]rr )..jrnghi dintr-o parre. pleu.zie"

$i ascutimea sufletului sAu au prevazut ce se va intimpla cu trupul lui? 4. Adesea inse. Dentru a fi cunoscute cele viitoare de cetue muritori. acest lucru se face orin revelatii. Putem enumera aici citeva din intimpldrild care ^stim ce s-au petrecut la noi in m dndstir e. In ur m d c u z ec e ani , i n mana.stirea mea se gaseaun frate cdruia i se zicea Gerontius. Fiind el apdsat de o grea maladie a trupului, i s-au aretat intr-o noapte niste birbat-i imbricali in alb, pe care ia privit coborinddin inalt, cu vesmintul lor strdlucitor, chiar in acea mindstire. Oprindu-se la patul bolnavului. unul dintre ei a zis : ..Am venit aici ca si tdmitem in oastea Domnului pe citiva frati din mAndslircalui Crigore si. dind ordin : Val c nti nj an. :,,Scue Mar c el . altuia,i adbugat Agnellus :i altii, al cir o r num e nu m i I fiindi ndepl i ni te, m ei a acum . Acestea am inr esc qi addugat: ,,Scrie-l pc cel ne privegte". 5. incredinlat in urma acestei revelalii, dimineata. Gerontius le-a ficut cunoscut fratilor cine va muri din miniLstire sr r-a anuntat cd el le va urma. Din ziua urmitoare, calugdr ir p r nziqi au inc eput s a m oar i . pcrindindu-se in^aceeaqiordine in cate fusesori enumerali. In cele din urme a murrt ir

68

GRIGORE C'L IL{RE

DIALOCURIDESPREMOARTE

Gerontius, el, care a qtiut dinainte ca acei cilugdri vor muri. 6. in urmd cu trei ani, in tirnpul ciumei care a pustiit atit de amarnic ora$ul nostru, la menistirea din Porto se afla un cilugir pe nume Mellitusa3.Deqi inch tindr, era un om de o admirabili simplitate 9i umilinli. Apropiindu'se ziua in care urma se fre chemat qi la Dumnezeu, a fost lovit de acest morbne a ajuns in pragul morlii. Aflind acest lucru, preacinstitul Felix, episcop al oraqului (din a cdrui relatare am cunoscut toate acestea), a ctutat si ajungi pini la el qi si-l intireasci cu cuvinte de indemn, ce nu trebuie se se teame de moarte.I-a promis chiar un rdstimp mai lung de viale, prin mila lui Dumnezeu. cuvin{l. insl]. el i-c r'aspr.rn" ;. La cr'l."(e ca d ru m u l v i e l i i l u i a a j u n s l a ca p e t g i cA i.- a
aliljll un Ii al carr' ia rdus un |avnq.

numele seu, iar apoi, ale tuturor celor botezali atunci. Din aceastacauze,a fost sigur ci gi el, si ceilalti se vor muta repededin aceastdviald. 8. Aqa s-aintimplat ci a murit chiar in aceazi, botezali impre' ial dupd el, toti cei care fuseserd uni cu el i'au urmat, astfel incit, in foarte Dutinezjlc. nici unul dr nlr e ei n- a m ai r am as in viald. E ctar, desigur,ci robul lui Dumnezeu, Mellitus, le vizuse numele scrisecu aur, pentru cd slava veqnici le avea sidite in ea. 9. Astfel, dupi cum ei au putut cunoaqtecele ce care^ din ies. vin prin levelalie, tot aqa -sulletele trup pot scruta uneon tarncle cereqtl,nu ul \.rs, cl riminind treze. L'ai cunoscutbine pe Ammonus, un cAlugerdin ministirea mea. Acesta,pe cind puta haina lumezrscS, luat-o in cesitorie pe a di hir a lui Val,r icn, un avocat n or x s .c ar ui a Ii dddea ascultare cu congtiinciozitate 9i firi qoviiali, cunoscindtot ce se intimpla in casalui. 10. Fiind dejala minestirc. el mi-a povestitci. in timpul molimei care a lovit foarte tarc oraqul. patriciului Narses.in casaavocatului oe r''remea Valerian se afla un tinir slujitor, Armentaiusto, deosebitprin simplitate qi modestie.Deoarece
' Cl. df,ron,arius, ii ,vrcaf (d,ne"t"n, ,,,citerdn, ixrmn de vile ).

zicindu-i: ,.Deschide citeqte". Deschizindu-1. $i a spusca s-a gisit scrisacolo, litere de aur. cri pe sine qi pe toli cci care fuseseri botezatio dat:l cu cl, de cetre anintitul episcop, ziua cle in Paqti. Dupi cum zicea, a descoperitmai intii
'' Ci. ,'.//t16, a z,r, ..denrie.e. dnlce ca mierca. d.a.e. " E vorb. de ciumn. ho.h pohelit, maisrs.

70

7l

GRIGORE CEI, MANE

DTALOGURI DESPRE MOARTf,

insiqi casa avocatului a fost pustii.ti de aceasti nenorocir.e, tindrul a fost atins de boal5 qi a ajurx pe patul de moarte. in 11. Brusc, semeiindu-se fala celor prezenfi, gi-a venit in frre gi a pus sd fie chemat stipinul s a u ,c d r u i ai - a s p u s: ,,E ua m fo st i n ce r qi am aflat cine va muri din aceastecase. El, el qi cu eI vor muri. Tu insi si nu te temi, pentru ce nu vei muri de data asta. Ca se qtii ce am lbst in c e r . i c d s p u nad e vd ru li.a l c. a m p ri mit acolo daru i d e a v o r b r rn to a te l i mb i l e .Oa re nu 1i- a fost cunoscut ca eu n-am gtiut deloc limba greaci? $i totugi, voi vorbi gtecegteca se afli daci e adevirat ceeace mertudsesc, faptul cA am primit darul de a vorbi in toate limbile". iar 12.Atunci, sEpinul i-a vorbit gyccest, el i-a incit toli cei de iiml2i, astfel rispuns in aceeaqi fate s-au m at foarte. In aceacasi locuia gi un brrlgar, luptdtor cu sabia.al lui Narses.cel pomenit mai sus.L-au condusdegrabdlingd bohuv, cdruia ia vorbit in limba bulgari. Insi tiniml sclav, nii ut ji .rcs.ul in lLrlra.i-n rnspunrin aceoa-i limbi barbarA,ca qi cum ar fi fost ndsrut din acelaqi neam.Mirali au fosttoli ceicarel-au auzit. ljin c p r c r r ' ' : ' rl.o l d o u al i mb i .p e crr', n u $tiau.a el si le fi cunoscutinaintc, au dezut qi in pdvinla tuturor r:elorlalte. pe care nu le puteau verihca.
72

13. De doui ori, moartea i-a fost aminati de pe o zi pe alta. dar intr a tr ei a z i . nu s e Stie prin ce judecatd ascunse qi-a sfigiat cu dinlii miinile 9i muqchii de pe brale, Fi astfel $i-a dat duhul. Dupd ce a murit, toti cei pe care ii prezisese au fost lua{i curind de la Ium ina ac.stcivie1i.Nimeni di n ac ea, as a n.a murit din pricina molimei, daci n-a fost prevestit prin vocea lui. 14. PETRU. E ingrozitor si medte cineva un astfel de dar, iar apoi sd fie lovit de o asemencapedeapsi. GRIGORE. Cine poate cunoaqtejudecata neqtiute a Domnului? De cele pe care nu le putem lnlelege in dumnezeiascajudecati trebuie mai mult sA ne temem, decit sA le cercetam. XXVIII. I'entru a ducc pinl la capet ce am inceput sa povestescdespre sufletele care ies din trup qi care $tiu nulte lucruri dinainte, nu trebuie uitat nici cc am aflat, din mai multe mirturii, despre Teofan, comite a] oragului Centumcellae , pc cind eram acolo. Acesta a fost un om care s'a dedicatactelorde milostenie,
1 Centum.clke, tnn ,!r^s si pon in 1ti.u.ia (aa Civiia'ecchia)".

73

GRTGORE CEI, \{,\RN

DIALOGURIDIISPRIiMOARI'E

ocupindu-se cu faptele bune si, mai ales, cu ospitalitatea fate de straini. Itins cu sarcinile de comite,ci se ocupade celelumesti si trecetoare, insa.dLrpa cum s-a vbdit la sfirqil.o Gcea mai mult din datoriedecitdin prnpria-ivointa. 2. Apropiindu-i se clipa morlii, s a ridicat o lultuni stragnicd. incit nu putea fi dus la ingropdciune. Plingind amarnic. sotia sa l-a inire h a t . z i c i n d: ,,C esa mb fa ,:' C u m sa r e d u r l a Br o a p A. ,an u p o l rre cep ra g u l ,a"oi de v ije J i a s r c m a r e l -{tu n ci .rl i .a ra sp u ns:,,Nu a mai plinge, femcie, cici indate ce voi fi mort va revcu gi vremea bund. in acelagiccas"_ Imediat dupi acestecuvinte, a murit, iar dupd moartca sa, cer.uls-a inseDinat. 3. .{cest scmn a tbst insotit si de altele.Nliinile si picioareJesale. umflartecu o unoare de la gute, lusescri traDsformate in rini cleschise, lasind si se vade o scutsoarc murdari si v : s c o i r - . r . r r , i n tl . d rrp do b i re j .rl rp u l lJ a - iu fost clezgoiitpentrr.l a fi spiiat. niinile si iL I 'i,io , ' r - l e r r u f ui r g e si l nJti i d ' sa n A r uaso parci n-ar fi avut niciodatavrco vitimare. 4 A s r f ,l . r l n st d L rr ;i rn mo rmrn ra r. .a inlr patl'a zi ins5, sotia lui s-a gindit ce ar trcbui si schihbo lcspedeade marmuri ce fusese agezatepc morrnint. Cind placa a fost inli,
74

turatd, s-a raspindit un miros foarte plecut, ca si cum din r iupul s5u.int r at i n putr c fac ti e. s.ar fi r idical a6ur ul unor ar om e, i n l oc s e colciie viermii. 5. Povestiti de mine in omilii, aceasti intimplare le,a dat de binuit unora cu suflet slab. Intr-o zi insA, aflindu me intr-o nobild adunate.au venit la mine, sa.mi ceard cpva personal, tocmai lucritorii care schim^baseri lespedeade marmure a mormintului. in fata cler ului, nobililor a popor ul uii . am i nr r c bal a si dnspr e c,""1 r r acol. ar rde pus ar tur i ec d,i n m Ei m chip m inunar .au fost petr u n$idp ar .nlm i r os par lum atsi au adaugat alt, l uc r uti i n l c gal ur e cu acel mormintr sporind miracolul. Dar mi se pare prea mult se le povestescacuma. 6. PETRU. Vid ci iscodirea mea a fost satisfecuteindeajuns. Dar iatd intrebarea care lna lulhur a a.um . Dupd cum s - a s pus m al sus,sufletele sfinlilor sint in cer. FAII indoiali, renine sa credem ci suflctele celor nedrepli sint numai in iad. Nu stiu cc spune despre acest lucru Biblia", dat modul de a gindi ai oamenilor nu ingiduie ca sufletele pAcatosilor se poatd li chinuite inaintc de judecatd.

i5

GRIGORECEL MARE DIAI,OG{'RI DESPRE MOARTE

XXIX- GRIGORE. Daci ai crezut, prin miLrtttna Sfintei Scripturi, ch sufletele sfiniilor sint in cer. se cuvine sd crezi De deplrn ca si s u f le t e l e e l o r n e d re p l i si n ti n i a d . C a ci.dupn c ra s p r a t aJ u o e c a! ve sn l cp , o tri vi t ci reia cei p drepli sint dejaslaviti,inevitabjlsi cei nedreori sint dojachinuili. A9acum beatirudinea far^e ii Iericrt^i. cei alesi.tot astfel trebuipcrezut cd pe rocul u arde pe cet rar. 2. PETRU. in ce mod trebuie crezut ca focul, c a m a . t e r i e . p oa l c sa co n l i n b u n luclu lmarenata XXX. GRIGORE. Daci un suflet imateriai este,conlinut de trupul unui om in viafi, de ce, dupi moarte, chiar daci sufletul e iriiaterial, se nu fie coltinut de un foc material? I'ETRU. in orice viefuitoare, sufletul e cupnns 1n trup pentru cn ii dd viafn. 2. C R T C O R E. rrc,d a cb Pp " u fl i tu i mcter ial poat ef i t i n u r i n tr-u n tru p ca runa i il d a viata. drn c e n -a r p u te a fi ti n u t, dr ept -motlv pedcapsi, acolo unde e fecut si moard? Noi \ pune mc t s u l l e tu l co n ti n u td e fo cp e nr r uca " s a a i b i p e r l o d, to l tu ra fo cu l u i . va zind si inlelegind;rc, lucru.Tocmaide aceea suferd, -\t pcntru cI vede focul si se mistuie, pentru cd
'76

se vede arzind. Asa se face ce un lucru material nimicegte prin foc ceva imaterial, cite weme dintr-un foc ce poate fi vdzut^reies o dogoare $r o durere ce nu se vdd_ In focul material, sufletul imaterial e torturai chiar de o flacdre imatedali. _3. $i- totusi putem deduccdi n c el es pus ei n Et' anghclieca sufletul indur a fl ec ei i l e qu numai privindu-le, ci si simtindu-le direct. in Bibl.ic'.' zicecb bogatul mort a fost ingropal se in iad a. Tocmai cuvjntele boeal ul ui i ac cunoscutce sufletul lui e in mijlocul fldcirilor, atunci cind r l implor dpe Avraam :..T r i m i te pe Lazdr sa.qiudc firful degetului in aipasi sa mi rdcorcdscalimba, caci md chinuicse 1na7qes16 ud.p.die"5.. vreme ce Bibliasq il infiliseazi De pe bogcr ulpacalosin m ijJoc ul dc dr i l or c ar e fl , intelepl ar putca ncga oarp ca sulletclecelor osindili sint tinute in foc? 4 PE' lRU. l^ta- ca. pr in o x pl i c ar l s L pnn marluripscrisc. sufletrrl ievinc h credinrd. tnsa, lesat se scape,iarigi se intoarce la inlepenire.
t' Ct. Lrc. 16,22 zit.

77

GRIGORECEL I4-{RE

DIAI-OGLTR] SPREMOART! Df,

Nu qtiu cum poate un lucru imaterial si fie continut $i apoi distrus de un lucru material. G R I G O R E. S p u n e -mi .tc ro e . tu cr ezi ca s u f l e r e l e r d z vi a l i tc, d e cd zu te d in slava cereasci,sint materiale sau imatedale? PETRU. Ce om cu judecata sinetoase ar zice cA sufletele sint rnateriale? C R I C O R E . F u u l C h e e n e i .,u m spui cb o: naterial sau imaterial? PETRU. Nu mi indoiesc ci focul Gheenei e material, cici sigur in el sint ciznite trupurile. 5. GRIGORII. Cu siguran{i ci Dornnul;r va . pu n e .1 cs f i r si t.ce i o L l *-tr n ta ti '...D u^ti ud... h in li'Lul pl upsnir. core..tr gdtit dionlului si iryerilot lui"1r. Dacd diavolul qi ingerii lui, deqi imateriali, trebuic cizniti intr un foc material. ce e dL'rrirare dace suflctele.inaintc de a-sr . re g A - ic o r p L r lp n r In d u ra , a zn r'l ptrr,r pestil PETRU. Explca{ia e clari qi rnintea nu trebluc sa se indoiasca pe mai dcparte in legiturarcu aceasti problemi.

XXXI. GRICORE. Dupi ce, cu multi steruinti, ai ajuns acum Ia credinld, cred ci merite oboseala si-!i povestesc cele ce mi-au fost isto site de cetre nigte oameni credincioqi. Iulian, al doilea aperetor's al bisericii din Roma, cdreia ii slujescprin voia lui Dumnezeu, a murit in urme cu aproape$apteani. El venea des,pe cind etam inci la mindstire, 9i obignuia sd vor beascd cu mine des pr e r os tur i l e sufletului2. Astfel, mia povestit intr o zi urmetoarele: tatal socr.ului meu ,,Pewemea regeluiTeododc60, seintorceain Itaiia dupe ce sti'inscse impozitele din Sicilia. Nava lui a acostatpe insula numiti Liparis6', undq triia un sihastru, rn om de o mare virtute. In timp ce cor:ibierii isi refdceau odgoanele, tatdl socr"ului meu a g.isit cu cale se porneascdinspre acel birbat ca s:i i ceare s[ i pomenelrscir rugirciunile lui. in Dupa ce i'a pdvit, onlul Domnului le a zis, printrc altele | ($titi ci regelcTeodoric nrrrit?> a
" ln rext.Lat d./.rs.f .r'Jfit.l.sn4..apifiiof Droi..!rlin>artmar (u !.oti,j.rca parfiDoDnrlui biscric.sc)' ' TheD.laticLs(Ttuaxi.ri<us).t,.leod!riccDl\1.r..nise.lostfogoriiii. Liporis (tl. Lrpata. d.)..e^n i hnhi{linrfe insulclecolicn.. sinrare lr Dord d sicilu (azi Lipai)'

?8

79

GRIGORE CI]L MARD

DIALOGURIDESPREMOARTE

Ei insi i-au respuns numaidecit: <Nu-i adeverat. Noi l-am lasat in viali qi nrmem nu ne-a adus pind acum o astfel de vesteD.La acestecuvinte, robul lui Dumnezeu a addugat : <Ba da, e mort! Ieri, la ceasul al nouilea6', fire centurd, fdr6 incdllAri 9i cu miinile legate a fost condus de papa Ioan 9i de patriciul Symmachus qi aruncat in craterul vulcanului din apropiero. 4. Auzind ei acestea,qi-au notat cu grije ziua qi, la intoarcerea in Italia, au aflat ce re g e l c T e o d o r i c mu ri se i n a ce a zi in car p moartea gi pedepsirealui i se aritaseri sluji torului lui Dumnezeu".Pentru ce l-a ucis pe papa Ioan, cdznindu-lin temniti, iar pe patriciul Symmachusl-a teiat in bucali cu sabia, pe drept s-a aratat ce a fost aruncat in foc dc cetre ei, cei pe care ii judccase nedrept in aceasti viale. -{XX[. Pe vremea cind me gindeam pcntru prima oari la chemarea unei vieti retrase,un pe bdtrin cumsecade, nume Deusdedit,foarte hun p l i e t e n c u n o b i L me ao ra ;u l u i . " lega=o qi de mine printr-o prietenie trainici. e
" Ccasul al nounla dir zi cor.sDundeo.i .incispErece

2. El mi'a povestit urmetoarele : ,,Pevremea golilor , un str elucit birbat, pe num e Reparatus, a ajuns in pragul morfii. Cum zicea el de mult timp fere glas $i nemiscat, se perea cd suflarea vietii il pirisise de tot gi cA trupul rdmdsese inert. Pe cind familia qi cei mul1i, care se strinsesere, il plingeau ca pe ur mort, el qi'a revenit brusc, lacrimile tuturor celor ce jeleau transformindu-se in stupefaclie. 3. Revenindu- gi pe dep l i n, el a s pus : (Trimiteti repede un servitor la biserica Sfintului Laurentiu Martirul, bisericd ce poartd numele fondatorului ei Damasus,ca se vade ce face preotul Tibudius gi sd se intoarci in grabd se ne sDune)).Pe atunci umbla vorba ci Tiburtiui se lisa in voia pldcerilor trupesti. Flor enr ius,pr eotul de a,um al bi " er i c i i . i ;i aminteqtebine de viala qi de ndravurile aceluia. 4. in timp ce servitorul plecase,Reparatus, care iqi revenise pe deplin, a povestit ce aflase desore Tiburtius. acolo unde fusese dus : <Un rug imens fusesepregitit. Parintele Tibultius a fost adus, aqezat deasup{a Fi ars. d.upa ce s-a pus focul pe dedesubtul rugului. Inci un rug mai era pregetit. Pdrea cd virful lui se intindea de la Demint oind la cer. O voce a strigat al cui em acesta...) La aceste cuvinte,
81

80

GR]GORE CEI, I{ARE

DI.\I,OGURIDESPRI'MOAiTI]

Reparatus a mulit pe loc. Servitorul care fusesela Tiburtius l-a gdsit si pe el deja mort." 5. Deci Reparatusfusesedus in iocurile unde pedepsele. vizut, s-a intors, a se rspdsesc A povestit $i a murit. Se arate clar ce el vizuse acele lucruri nu pentru sine, ci pentru noi, cdrora, atita timp cit ni se ingiduie sh fim in vrald, ne cste permis sd ne si indreptim de la faptele rclc. Reparatus a vizut construindu-se un rug nu fiindcd in iad ar arde lemne pentru a se face focul, ci ca sd povesteascaacestea oamenilor.Pentru arderea celor rei. a vezut aceiea$i lucruri cu care se obisnuiegtc }a cei vii si fie intreiinut un foc material. Astfel, auzind ei despre lucruri obiqnuite. sd invete cd trcbuic sA se teame de cele neobiqnuite. XX X I I I - C e va te ri b i l s-a i n ti mp lat in provincia Valeria. PreacinstitulMaxrrrlanus. episcr4lLl Siracuzei,care a condusmult timp min ist j r e a m ea d i n a ce st o ra g , p o vestea urnatoarcle:,,Un decui-ion pdmit se fie naq a ia botczul Lrnei tinere. fata cuiva, chiar ir-r sfinta simbr,rta Pagti.Dupi post, s-a intors de acas:r $i s r imbitat cu vin- Apoi. a cerut ca fina lui sri rimini cu el, gi in noapteaaceea, lucru cc nu sc cade a fi spus, a necinstit-o. 82

2. Dimineafa, cind s-a trezit, vinovatul s-a gindit se meargd la baie, ca qi cum apa de acolo i-ar fi spilat ruqinea picatului. S-a dus, agadar, s-aspelat.dar a incepursa se beminle dacesa intre sau nu in bi"erira.Se s6a de oameni, dacd intr-o astfel de zi nu s-ar fi dus la biserici, dar se temea tare de judecata lui l)umnezeu, dacd lutucis- arfi dus.Rulinar oade oam c nie r ny i ns in cele din urmi qi s-a dus la biserici. Dar.a inceput se se teami Ei sA tremure de fricd. In fiecarc clipd isi inchipuia ci va fi dat unui duh necurat si ci va Ii chinuit in fata tuturor. Desi se temui; fr ,a|te e.nu is- a i nti nr pl at .oape tar apr trimic rAu pe durala olrcrerii "lujhei. 3. A iepit bucuros, iar a doua zi a intrat deja _ feri teami in biserici. $i astfel.timp de gaie zilc la rind, se arite in lubiic bucuris qi iiri gr iji.5ocotin,l .a Donlnul nr i nu- i v i z r r s e nelegiuirea,ori, milostiv, i-o iertase. Intr,a .. fapter zi insa. a m ur ir pp np c s tc pr uLlI) upr r ' r .r lost pus in gTocpc. odtSl um , a a v ez l l r r cii, mult timp, o flacill a iesit din mormintul
I u i. A c p rs lt ie a r' - o a -, 1 | a l i t a ! r F m p . p i n d c in d s -a ro p it t o t mo ln t in t u l. io r p a n r i n r u l .c a r c lirs r' " e s t rin s in t r-o mo rila . p e r e a s a p a t . 4. FAcind aceasta, l)!lmnczeu atotputernic r rritat ce indura sufletul aceluia intr ascuns, 83

CRICORECEL I'IARE

DL{LOCURI DESPnEI'IOARTU

de weme ce trupul lui a fost prdpd.ditde fldcbri dinaintea ochilor oamenilor. Prin aceaste faptn, El a socotit potrivit si ne dea un exemplu infricogitor, deoarece din aceaste pildd relinem cit de mult suferi un suflet viu, care simte, din cauza pecatului seu, daci niqte oase fird simlire au fost arse complet qi atit de pedepsite cu focul. 5. PETRU. Ag vrea sd qtiu daca cei buni se recunoscintre ei in impdrilia cerurilor 9i daci cei rii se recunoscin timpul chinurilor. XX)O\4 GRIGORE. inlelesul acestui lucru se afli in cuvintele Domnului, pe care le'am pomenit mai sus, fiind mai clar ca lumina zileiDupi ce s-a z\s cd. ,,Era un om bogdt, cdre se in imbrd,ca tn porfird, qi tn oizon, veselind.u-se toolp zilele in chip strolu,it. Iar un sdroc. inaintea port,ii lui, plin dnume Lazdr, zd,cea poftind sd se sature din firimiturile ce de bube, dor tudporrdp la maso b,.tgolului. nimcni nu r citnii, uenind, lingeau bubele le dddea ; insd $i lui"61,s-a adeugatcd : ,,$t a murtt Lazdr si a fost clus clecdtre ingeri, in sinLtl lui Avraam. A murit :;; bogdtul gi a fost ingropot tn iad,"64.

ochii, in chinuri fiind, el a 2. ,,Rid.ici,ndu-pi Dazul de deparle De Auroam si pe Lazdr in sinul lui. Si el, str igind, a z i s : tPar i nl e Auroome, t'ie-!i mila de mine 9i trimilP'l pe Lazd,rsd-si ude uirful degetului tn apd gi sd'mi r acor easci)liabo""' t. Dar Av r aam a z i s : tFiule, adu-li ctminte cd ai prirnit cele bune pe ale tale ,n uiafu tu, si Lazdr, asemened, cele reler"E'. Iar bogatul, nemaiavind nici o pentr u s i ne,a i nc er c alSe de sDer anla scapar e cistige salvar ea albr sAi : ..nR ogu'tedor ' parintp, sd-l trimi!i in (asa lolalui mPu (aci ro dcPsleo' sd am cinei frati. sa l. sp.una.lor. nu uind $i Pi in arcs! loc dP chin""E' 3- Prin accstecuvinte se spune deschisci gi cei buni ii r ccunos'pe cei buni . s i c ei r ai . pc cei r di. Asadar , daci Av r aam nu l - ar l i recunoscut pe Lazir, nu i-ar mai fi vorbit aflel in m ijlor ul c hi nur i l or .des pr r ' boealul,r i. r a;r l,' lr eculp ale lui Lazar ,s puni ndu- ic d i n pdr timpul vielii avusese tc num ai r l ec el er c l e pe cei lr r r ' dacd r ai nu i cr r e.u nr l a$te c er r dl boeatul nu si ar fi amintit, in timpul chinurilor. de fralii sni, chiar daci ei nu se aflau de fa!i.
' 1,r. 16 23 21.

85
84

GRIGORE C!]L ITARE

DIALOGURID]'SPRE IIOARTE

Cum si nu-i fi putut recunoa$te acoloel, care a avut giji sA se roage, amintindu-gi de ei chiar gi in absenta 1or? 4. Pdn acest exemplu se videste 9i un lucru despre care tu nu ai intrebat : dacd cei buni ii recunosc pe cei 1'ei qi invers. Cici bogatul a fost recun;scut de Altaam, care i-a zii: ,,,,,4i prirnit celebunein uiolo ,tr.,r"r!, Lazir. alesul iar Domnului, a fost recunoscutde bogatul ccl riu, carcseroagdsa-ifie trimi", spuninu-ipp numr.: ;tTrimite pe Lazd,r sd-giude uirful degetului in apd Si sd-mi rdcoreascd, /irnbor"6eAceastd Iecunoastere spore$te risplata de fiecareparte : c e i b u n i m a i mu l t se ve se l e sc,vd zindu- i bucurindu-se imprcunA cu ei pe cei dragi, iar rn r | e i . . a z n i n d u -sF mp |p L rn A ce i pe car l i cu i"au pretuit dispreluindu I pe l)umnezeu, ispi,<esc numai pedeapsa ci si a celorlal(i. nu lor, 5. Se intimpli insi ceva qi mai minunat cu cei aleqi: ei ii recunoscnu numai pe cer pe , a | r' i i . t i a u d i n ace a rrau m" . ci ri p e o cmcfltl l buni. pe care nu i-au vazut niciodate,ca si r um i c l l i v e z u t :i cu n o s',r L l i ra i n tp A.ilFl, cind ii vor vedeape pdrintii de demult in impa

ralia vesnice,pe care ii $liusere mereu dupa faptelelor, ii vor recLrnoaste dupa chip. Acolo 9i toli il contemple pe Dumnezeu,intr-o sfintenie comunA. Ce ar putea sd nu gtie ei acolo unde l-au cunoscut pe Cel ce toatc le qtie? XXXV. Un cilugdr de-al nostru, un om cu o viald demni de laudi, a murit in urmi cu patru au ani. Dupa( Lr m m allur ici t al l i c r l ugdr i . c ar c in fost d" fa1a, clipa nrortii sale I a vdzut pe ar-r or otetii lona, lpzechel D ani el 5i u i nc eput ii ia- i str iec dupb numr ' .Spuneac a au v enj t l a lor el si, supun' ndu- s" , ii a lebatpr r r i l ea i n j os iar ' *ufletul i s i inel tat dp l a r r up. cu Din"fiald. intimplare ne e dat se inlelegem aceasti in ca va exisr r r ' unor :lefp nl. pi c r i toar 'e ac c a birbat, aflat inci in viatA. de vremo ce acest trupu-i pieritor, ia lecunoscutpe sfrnlii profe{i, pe care nu-1 mal vazusc clooara. XXXVL Se intimpla adesea ca sufletul, inaintechr r l do a ip.i d,n tr l l p. " d- j r ," Lr noas c i pe cei cu carc va fi trimis in acelasi lacag, impArtind aceeasi vine s:rr.raceeaqirisplati. I'riaciastitul Itleuteliusio,un betrin desprecarc
' l;la,therius, ii, nuFe dc orisme ete{i \i|.roipot, ot, or ,,rt\t. seDri.rlnrel', unur 1!,b!st. si adi{ihe,zi cn ur om lihcf rd. ^r.

86

GRIGORECEL MARE

DIALOGURIDESPREMOARTE

a m p o v e s t i t mu l l e i n ca rl e a p re cedenta:. s p u n e ac a a a vu t i n me n a sti re asa u n fr ale bun7r.pe nume loan. care si-a prezispropria-i moarte celorlalli cilugdii inainte' cu^paisprezecezrle. s o co tp a l a n fi e ca re zi 5 i mic;o. i ^ 2 . .T i n i n d rindu-se numirul acestora,cu trei zile inal_nte de a fi chernat din trup a fost cuprins de.f e b r _ aAj u n g i n d i n cl i p a mo l ti i . a piim it . t arn a r m p a r l e )a n i e i cu !ru p u l singeie " Domnului qi, chemindu-i pe ceilaliii calugari inaintea lui, a inceput si cinte psalmiii El in s a l e - a i m p u s u n a n ti fo n d p sp re sine in s u s i . s p u n i n d : ..D csch i d cl i -mt r por tile mi qreptdli.i $i intrind in ele uoi laida pe Du m n u t . Ac p a sto e sl o p o o rta D o n nulii, drepttr uor intra prin ea'.). 3. in timp ce cilugirii cintau dinaintea iui, + strigat brusc, cu glas prelung : ,,Vino,flrsule'._ lndate ce a spus aceasta,a ieqit din trup ii s a s e v i r s r t d i n vi e ra d c ri ci . C a l u g a r .ii ar r s mirat, fiindci nu qtiau ce strigasefrateie lor
'L In rol rl III l,r drn rialoglD 'r In icxi /,drdrA,.,,dnus.,ftate bN idin aceiasrpn.jhii. dir acotjrj iara 5u u. rri h r d in a. ec js i m ann) .

pe patul de moarte. Dupe moartea lui, in menestire a fost tristele mare. 4. inbr-a patra zi, a trebuit sn fie trimigi ciliva calugeri la o menastire, departe. Mergind ei ac^olo, au gesit pe toli fralii foarte i intdstali. Intrebindu-i : ,,Ceaveli, de ce sinteli cufundali intr-o tristete atit de adince?",ei au rdspurs': ,,Deplingempustiirea acestui loc, fiindci un frate, care ne finea unili, prin viata Iui, in aceastd ministire, a pirisit lumina acestei luni in urmd cu patru zile". 5. Deoarececdlugirii care sosiseri intrebau cu inttr c". m se num ea, ei au r i s puns : ,,Ursu". Ciutind si cunoascecu precizie ceasul la careacestafusesechematla Dumnezeu,au aflat ci iegisedin trup chiar in clipa cind fuscse chem atde Ioan, ' .1 ccr c mur i s c l a ei . 6. Din aceasti intimplare reiesc ci vrednicia le-a fost deopotriva qi cA le-a fost dat si trdiasci imprcuni in acelagi licaq, dupd ce impreund 1e-afost dat si ias6 din trup. 7. N am si trcc sub ticere ce mi s-a intimplat nrl aflu despreunii dintre vecinii mei. Pe atunci er nm incd mir ean si locur am i n c c .d c F - m i rcvenisede &ept de la tatil meu, in acestora!. l,ingd casa mea ]ocuia o vAduvi care se chema

88

GRIGORE CEL MAITE

DIALOCURI DESPREI{OARTN

Galla, ce avea un fiu, pe nume Eurnorphius?a. Nu departe de acolo locuia Stephanusrt, care a fost adjutant de centurion in armate. 8. Eumorphius, ajungind in ultima ciipi a vielii, qi-a chemat slujitorui qi i,a poruncit: ,,Du'te repede qi spune'i adjutantului Stephanus se vini imediat. Iati, corabia a fost pregetite, pentru cA trebuie si.ne ducem in Sicilia".Slujitorul, crezindcd deLireazi, refuzat a si-i deaascultarc,insi el a inceputse-l ameninlc cu putere gi i-a zis : ,,Du-te$i annnli-i ce-ti spun, cici nu mi-am pierdut mintile". 9. Slttjitorul a iesit pentru a lrrorgc la Stephanus, dar pe la mijlocul drunluiui a intilnit pe cineva. car'eI a intrebat: .,Incotro mergi'/".El i-a rispuns: ,,Am fost trimis de stipinul meu la adjutantul Stcphanus". Acela ins5 i a rispuns pe loc: ,.I)e la el vin. dar a nurit dinaintea mea, chiar in acest ccas'. Atunci, slujitorul s-a intols la Eunorphius, stipinul siu, dnr' l-a gisit deja mort. Astfel. pini cind au iegil unul in calea celuilalt 9i sh,rjitoruls-a intors dc la mijlocul drumuiui.
: Cuv irrde oisiDesrelc n ( d s iQ dpf , ! , \ , , r . . ( n f or nai i u r o a s i ) :'5'/tpndntrr, L n!m! deorisile efea.n :r.,/,.,!.,, l.l.ori,roat-rt

rnisurind distanlele am fi putut deduce ci au Eum or phiusgi Stephanus l os t c hem al i l a clrpa. Llumnezeuln aceeast ceea 10. PETRU. E cu adevirat infricoqAtor ce s-a zis. Te intreb inse, de ce i s-a ardtat o corabie sufletului, chiar inainte de a muri, qr de ce a prezis muribundul cd va fi dus in Sicilia? 11. GRIGORE. Sufletul nu are nevoiede o corabic. dar nu e de mirare daci unui om aflat inci in trup i se arati ceea ce e obiEmiit si vadd cu ocliii trupcgti. Prin aceasta i se d.l de inteles incotro ar putea fr dus, in sensspiritual, sufletul lui. 12. El a afirmat ca va fi dus in Sicilia. Ctr de''ilclr.mai mrrltdecit altcevrcc poal. rnteleH( in tnsulcleac ts ttti l i nttl s _au in alte locur i, deschiscraterele care vars:i focul dc Ia caznc.' ]) upi cum obiqnuiesc s a pov es teas c i lareindu'sc zi de zi, cratercle cresc cunbscatorii. .din adr r (ur i.Apr ;' piindr r "fir s l tr rllr r m i i .,s i z ur ' ce. cu cit vor fi sttinEi acolo mai muiti care trebuie arsi, cu atit se vor vcdea deschizinduse mai mult si aceste locuri pentru cazne I)umnezeuatotputernic a vrut se arate aceasta spre indreptarea celor treitod in lume, pentru
91

90

ONICORI]CEL II,IRX

DIAIOGURI DESPREMOARTE

ca minlile pacatosilor, care nu cred ca existe chinurileiadului.sa vadaaceste locuride i^aznd, pe care refuzau si le creadd din auzite. 13. Chiar Ihri exemple. cuvintele Bl6liei?6 dovedesc indeajun.ci iei alesi.pc dp o pame, sau cci damnati,pe de alra. din cauzaacejorasi f a p l e . i n r d usi i n a ce l e a :i l o cu ri. Chiar Euangheliaspune dcspre cei alesi: ,,,/nrosc To t d l u i m p u , mu l tp l d i a su ri si a r" . Daca rdsplatan-ar 6 dilerita in aceaf"ricire ve;^nicd, ar exista md degrabaun srngur ldca:. gj nu m a i m u l r e .A s ad a i ,mu l tesi n r l d ca sL r lileincar e cei buni se bucura 9i diferit, dupi rinduiali, Ei imprerrni, penhu merite comune.Si totuqi, unil p -i a c "l a - id i n a r i l p ri mo sc e n rrutru d a lor r oti cei despdrriti mai mulr* li, a.uri, caciferieirea rn care ii cuprinde acolo e unici, dar e diferitd valoarea resplelii oblinute prin fapte diferite. 14. Tocmai asta spune gi Iisus73,anuntind z iu a J u d _ e c ati rsa l e : ,,A Iu n ci u o i spu4, sporotorilor; -Pliuiti mtii nephinasi logoii.o in snupiro s-oor'l"m {': Dc hrrncsr,ama. rng"rii

I
!

I I

seceretori leagi neghina in snopi pentru a fi arse cind ii pun pe cei de aceeaSiteape la aceleagi chinuri, astfel incit trufagii si ardi impreund cu cei trufaqi, desfrinalii, cu cei desfrinatj, zgircilii,.cu cei zgircili,.fi.tarnicii, cu cel ralarnlclJ plzmaqu' cu cer przma$r' necredinciogii, cei necredinciogi. cr.r Cind cei ce se aseamanA dupe pecat sint duqi la chinur i asem enAtoar e, in ger i i i i l eagd impreuni, cum sint legali snopii de neghini pentru ardere, ceci ei ii irimit spre locurile oe peoeapsa. XXXyZ. PETRU. Justificind rSspunsul dat la intrebarea mea, principiul explicaliei se arate clar. Dar te rog si-mi deslugegti de ce oare unii oameni sint scoqi din trup, ca din greqeali. O datA neinsuflelili, ei se intorc totuqi, spunind fiecare ci a auzit cd nu el trebuia si fie dus. 2. GRIGORE. Peire, cind se intimpli acest lucru, daci te gindeqti bine, nu e o greqeali, ci o pr evestir e.Br r ndr oint a c c r pas c a.pr i n marea mirinimie a milei sale, rinduiegte ca unii sA se intoarca pe neagteptate tfllp, dupi in moarte, pentru a se teme de chinurile iadului lor. dacenu le crezuserA mdcarla vederea din auzrte.
93

92

GRIGOR' CEL if,\RE

DIAI,OGURIDESPREI,'IO.\RTN

c uvr n t e , i n c e p i n d si i se d e zmor ' teasc.r m id r l a f c l , r r u p rrl rri , P ,,rl u :.a I'a .zr t r l,l veqnicul somn al rnor.tii si a Do\,.estittoatc intinplirile in mijkrculcaror.a ailaso.I)up:r se aceea, s-a nevolt atit de nult cu Dostulsi crl v . B h *a . i n . i t . ch i a r d ccu l rmb c rLra cc r , lelul
- /t{rsa sli ,rbrszs ..irsuli nr npfopr.h,r Spari.j t.aracoD.ze (nr I,.insulei lbcrnie)'.. 'stul

culllndat Jcolo. un inger , tr veimint, slralu' rloalr s-a ctalal pe lre3rtnpr2re.i n1 3 p, r'ml- .i Ire drrlncul in [b,. Tne"r'rrl i-a .prr- : ..lcsr el tr:(.Fntir la ctl d- pr.,?ut vA |l .Fbui si lrrristr dUl,A loirtc nc. stcir''. l.r urrr;r :r,*-ror'

3. Un cdlugir din lllyna, care triia impreuni c u m l n c l a md n i sti re . i n a re " t o ra;. im j p o v e s t p a e a l l a sep c vre n )ca n d sa l Ssluia c ci in d n r a r t .P e l r u .u n ce l u g e rn a scu ri n l b er ia,ise alaturase in tinutul de o mare pustietate, numit Euasaso.I)upa cum aflase-chiar din p o \ e i l ' r c r l u i . i n a i n t" d p a ( ru l d " r a jungdin desert, Petru murise din cauza unei iioli; dar s -a l n t o r s . n u ma i d e ci t i n p ro p ri u _i tr up, nirturisind cd a vdzut chinuriie iadului .si tirimurile firi de numdr ale flhcirilor P o v a s t e a a i - a vb zu t ch i rr p , u n i i b,,qatcsi c d in \ n , m e a- a . sp i n zu rcri n "mi j l ,,cufl c,.ir ilor . i i l p L P - . r . i n d l i n sL r.r ra d u s J" j a p e r r r r .u fr e a

lui de a trii spunea ci vizuse qi se infricogase de chinurile iadului. Dumnezeu atotputernic, in marea lui indurare,l-a condusin moarteca si nu trebuiascesi moare. 5- Inse arAtarea peclepselor le e cle folos nu lulr r r or ilr r .' ea5i mdsut.d ppnr r u .a i dm '| . omeneascie impoverati de o mare neputinii de a sim r i. Tlustr r Stolcn. car el - aii r r no.,.ur ne, d pp bj imi pov.stea le.pr e c1 insu;i c a. j r bbti ndr r - s e o p hoalAasupr a c m ur - iL c c j nd .e r fl a l a "a. Con- tcntinopol tr n m otir "oar ec c.r 'D .,'ar enc ctt medicul $i spi(erul chemati sA-l dcschidi si si-l imbilsimeze n-au fostgAsi$in aceazi, in noaptea cate a urmat tnlpul a rimas neingropat. 6. El insa, condusin iad, a vizut urulte lucruri pe care,nuzindt-leinaintc,nu ie-acrezut.Cind a lbst infili$at judecdtor.uluicare prezida acolo, n-a ibst primit. Judec:rtomla zis | ,_Nuacesta aD1poruncit sdrfie adus. ci Ste[an ficran ". Pe loc.ei a fost readusin trup. iat.lierantl $tefau. care iocuia lingi cl. a murit in acclasiceas. A5n.-a tlov"ditca f.r - e- - r ,i r j l r t- , u\tnr ol , t,l, pe cale le auzisc : moarteaiiei.:uului o dovedis.l. 7. In urma cu trei ani, in timpul nolimei care a pustrit amarnic orasul acesta,cind cu ochii trupului se vedeau sdgeli venind din cer

r i

GRIGORI] CI'L \trARE

DL{LOGURI DESPRE MOARTD

9i izbind pe fiecare, dupi cum Stii, a murit Si acest$tefan. Un soldat din oraq,lovit de boald, a ajuns in pragul morlii. Iegind din trup, el a zecut ferd suflet. dar s-a intors repede qi a povestit intimplirile prin care a trecut. 8. Spunea - lucru fecut cunoscut multora la aceavreme - ce era o punte pe sub care curgea un fluviu negru qi ince{o;at, care scoteaaburi . a c u o d u h u c r ci nsu p o |ta b i l aD a < tre ceaiinsa p u n l e a . c p g A se a u i n ci n tb to a |e pajigti inverzite, impodobite cu flori bine mirositoare, unde se vedeau mici^ grupuri de oameni inve$mintat; in alb. In acel loc, dulceala mirosului era atlt de mare, incit numai savoareaparfumului ajungea si-i sature pe cei ce se pli.mbaugi pe cei ce locuiau acolo. 9 . O d n i l e ce l o r ce p o p o se a u a rci er qr l umplute fiecare de o lumini puternice. In acest loc. sc zidea o casi de o uimitoare m b r e l i p . c a r ' ep5 re c co n " tru i ta d i n cer dm izi de aur, dar desprecare n'a putut afla a cui c ra . P e m l l L r l fl 1 ,\i u l L . p u mp n i l n rai su. s" aflau citeva locuinlc. Unele crau atinsc de duhoareavaporilor ce se ridicau de pe api. pe a l t "l e r n . a mi a sma n u )e p u l e a ar inge. 10. Pe puntea amintiti mai sus se fdcea punerea la incercare: oricine dintre cei nedrepli
96

care voia se treacd pe ea cddea in fluviul intunecat $i urit mirosilor, dar cei drepli, cdrora nu le sta impotriva nici un pdcat.ajungeauin tinuturile lncintitoare, pdqind fbrn griji 9i nesilnjenri pe punte. 11. Soldatul a povestit ce I a vizut acolo pe Petru, superiorul servitorilor bisericegtis,, mort in urmi cu patru ani. EI se afla ios, in locurile cele mai risping4toare. legar,-qiapirsat de povaralanlurilor. Tnlrebindcare a fost cauza, soldatul a auzit ceeace noi, care l-am cunoscut pe Petru in casa Domnului, ne amintim, gtiindu-i faptele. I s-a spus : ,,El indure aceasta pentru ca, daca i se poruncease pedepseasca pe cineva, iLinuta dnile m ai m ul t di n nev oi a pr r de cruzime, decit din ascultare". Toti cei care l.au cunoscutstiu ca asa a fost. 12. Mai spunea ce a vizut acolo un preot striin, care, venind pe punte, a trecut-ocu o atit de mare sigurate, cit de mare i-a fost puote, a afi r m al cur dlia in \ia( e. le aceeasi cd l- a lecunoscu( pe $r c fan. c el pom eni i st mai sus. Cind aceslaa vrut sd I reaca.'Diciorui i.a alunecat a cazutpe jumatate pesta punte. $i
I in terl: ?cc/esios,i.d /zntilu dsemneazninhegul p.sonat cafc slujestein biseicn si caie e condls d un ndi.rec.lssioe

lr
't
t

97

CITICORD CEL I\L{88

DIALOGURIDDSPRIiMOARTD

Niste bdrbat-iin negru, ridicindu-se din fluviu, au in c e p u ts e - ll r a g d i n j o s d e co a p sei.ar altii. in alb si foarte frumogi Ia vqderp.au incepLrt si'l tragd in sus de brale. In timpul luptei, duhurile bune trigindu-l in sus, iar celerele, s in io s ,c e l c e p r i ve aa ce ste a a i n to r- in tr up qi n a a f l a t c e s a f)cu t p i n i l a .a p e t cu Slefcn. 13. Din aceasti intimplare despreviala lui Stefan se di de inqeles ci in el se intreceau faptele rele ale trupului cu lucrarea milei. Fiind tras in jos de ioapse 5i in sus de brafe, e evident cd ii plicuse milostenia, dar ci nrt rezistase complgt la picatcle trupeqti, carc il [ ras e a u i n i o s .ln sa n o u d ,ca si ce l u i cate ]- a v az ]u td c l i f o sl re ch cma ti n L n rp .n e r dm inP , necunoscutcine va fi invins in aceasti dreaptd cumpini|e a tainicuiui judecirtor. 1,1. clar totugi cA $tcfan, dupi ce a vazut E t rrr'i m r r r ' ril.,r d r r l u ia .r' ' ,l m d m sp l l s mai sus. , si s-aintors in trup, nu qi-aindreptatpe deplin viata. dc vi'eme cc. dupd mulfi rri, a plecat din tlrp pentru inca o lupti intrc viale qi moaltc. De aici rciese cd. atunci cind le sint ar.itatc inseqichinurile iadului, unora le e spre ajutorarc. iar altora. spre osindd-Primii vid iar cele rele, do care se se pezeascA, ceilalti mai tare sint pedepsilipentru ca n'au vrut se
98

I f
{

se pizeasci de chinurile iadului nici dupd ce le-au vizut 9i cunoscut. 15.PETRU. Ce vrea si insemne.rogu'te.c, z cimpiiincinlbtoar e vedea i di ndus e se in acele casacuiva,din.Ar emizide aur l E c hi ar r i di c ol sa cr edcmca in cealcltaviatd v om av ea i nc a nevoie de astfel de metale. 16.GRIGORE.Ce om cu judecatasinAtoasi ar inteleqe acest lucru? I)ar oricinc ar fi acela pentru care se construie$tccasa, din ce s-a ardtat acolo se di de inlcles ce face el aici. E clar ci locuinla sa se zidegtecu aur, deoarece i5i va mer ita r isplatu ve:nice il um i ni . p.ntr u m or ea- im ilosl.nio.Nli- ascapaldi n nti nte s d soldat,carc vazusetoate zic mai sus ci acelaFi povcstea ci bdtrini si tineri, fecioare acesr-ea. qi copii purtau cirimizile de aur pentru zidirea ca Din aceasta deduce erau vazuli ca se casei. lucritoli acolo tocmi:ricci cirora li s-a dat pomani aicr. un XXXVUL Lingl nor, locr,ria crcdincios pe carelicea incilta .I s-a aranurle l)eusdedit, tat cuiva cA se zidea qi casa lui Deusdedit, dar cA lucretodi lui pdreau si munceasci la ea nrrrnaisimbita. llai tirziu, interesindu-scaceia crr precizie desprc via{a cizmarului, a aflat ca.

GRIGORE C!]L MARE DIALOGURIDESPREMOARTE

din tot ce ciqtiga lucrind zi de zi, dace ii mai reminea ceva de mincat $i de imbrecat, obisnuia sd Ie duci simbdta la biserica Sfintului Petru qi si le imparti sbracilor. Astfel, ginde$te-te nu {Ere motiv inainta constructia ce casei sale simbita. 2. PETRU. Asupra acestui lucru, vid ci am fost satisfacut pe deplin. Dar te intreb, de ce se spune ce locuinlele unora erau atinse de negura urit mirositoare, in timp ce ale altora nu puteau fi atinse de ea? Sau ce e puntea ori fluviul pe care le-a vezut? 3 . G R I G O RE . P e tre , d u p e i maginile lucrurilor cintirim valoarea lof spirituald. I-a v e z u t p e c e i dre p ti tre ci n d D e D u nle catr e locurifp rncintdtoare. pentru ca tare ,.ingusta e caleq ce duce la xiald,"32, a vezut curgind qi un fl u v i u i m p uti l , p e n trucd zi d e zi se ' cur ge aici, spre locurile cele mai de jos, putreziciunea picatelor trupesti. 4. Negura atingea locuinteleunora, in timp ce ale altora nu puteau fr atinse. pentru ci sint multi care fac iucruri bune. dar iotusi mai sint al insi de pecalele hupesti in placeriale gindurilor

degarte. E drept ca negura urit mirositoare si-i ,.npresoare pe ar"oJo cei pe care ii rnai desfaia ince tmpuliciunerlrupeasca. aceea. De vdzind pr ealer lcr tul lov ce plicer ea tr upeas c a e impu{rcrune. spus acestecuvinte desprecel a nerusipatsi desfrinat ,,Viermii sd fie d.est'dtarea Jui"s.Insalocuinlele celorcareisi golesc iomplet inima de orice placerea trupulu-i.desigur'nu vor n aunse de negura unt mtrosttoaro. 5. Trebuie observat cA au fost vizute la un loc negur a 9i putoar ea, c i c i des fi tar ea trupeasce intunece mintea, pe care o strice, pentr u a nu vcd( a str aluci r ed adev ar atei Iumini si. cu cit s- au desfatatm ai j os ni c .c u atit mai in sus se suporte acea picid. 6. PETRU. Oar .e se poa te dov edi pr i n Autoritatea cuvintelor sfinte ce pacatele trupeqtr sint pedepsite cu impuliciunea? XXXIX. GRIGORE. Da. Deoarcce caltea Genezei ne-o atesta, am aflat ci Domnul a r lobozit plr r ar e de i.c si pu.r oas b pes r c todomir i'. asr folr ncirfocr r r i ar .dea, .duhual i ar r ca pucioa' ei ii ucidec. Deoar c c ear s es el d

100
101

t
CRIGORDCEI, MARE

DI,\I,OCURI DNSPRE MOARTE

p e n l r u d r a g o stca n e i n g a d u i te . a lr upului au strtcacros, plertt cllncauzatoculul9l a mlas_ ca d p e d ea p sa r. e i si _ a u a t o P am a se lo me i .D r n c u to l L rl u n F i mo rti vF g nice.pr tn dadusera desfetarea cu propia impuliciune. PETRU. Asupra acestorinheberi, mdrturisesc ca nu mia mai rdmas ni,'i o indoirla. XI. GRIGORE. Trebuie $tiut ca sufletele aflate inci in trupurile lor ved uneorl cite din lumea de dincolo. cevalegat de pcdeapsa Acest lucru le e dat unora spre spofirea lor in c r e d i n ! a , i a r a l to ra , sp rc i ntir ir ea ascultetorilor.
despte car'" imi amint, sr ca Fm putcctlt

3. In timpul molimei care a repus de curind mare parte din populalia acestui orag, atins la vintre, el a ajuns in pragul morlii. Cind igi didea ultima suflare, cilugdrii s-au strins ca sA-i vegheze sfirgitul, rugindu-se. I se ricise deja la capeie trupul ; doar in piept ii mocnea incd flacira vielii. Toli fralii au inceput sA se roage cu atit mai stiruitor pentru el, cu cit il vedeausr ingindu- se mar e r epez r c r une. cu 4. Dcodata. insd. a inceput s a r ac neas c a dinaintea fralilor, intrerupindu-le rugiciunea cu mari strigite : ,,Da!ivd inapoi. Am fost dat, sA mA menince,unui balaur care nu md poatc inghiti din cauza prezenlei voastre. Capul mi-a lost inghitit deja de gura lui. Daii'1,d la o parte, ca se nu m b mai chinuin,c i s a fac a c eeac e are de fdcut. Dacd am fost dat lui se mA mdnince,de ce se mai indur o aminare din cauzavoastri?"Atunci, cdlugirii i-au zis :^,,Ce spui, frate? Fi-!i semnul crucii, apisat". Insi el rispundea cu urlete: ,,Vreau sa mi I fac, dar nu pot pentru ca sint strins de solzii balaurului". 5. Auzind aceasta,cilugirii s-au plecal la pem inl ii. r ' u lar ' r imi.au in c r .puls a s e r oage mai tale pentru sceparea lui. $i iatn cd deodatd bolnavull inceputs d .l r i ge c u ! or '.'
103

2. Tcodors;,un copil foarte neastinparat.


,ll

. o rn i l i i .d i n a i n to an o r,'d u l u i si -r rrl n r atfr r t,l, in mdnistirea nrea Inai mult dc nevoie decit

d i n ur o p l ic- i v ointc. lt cra gr'.rl rl iupo , lr d a , a L ' r. r1 ll' il" r . i n e ir ii volh ea dcspre mrntrrilnl "it. b[ne. nu mrmai ci nu pr.rteasd le faci. clar nici mical' si ie asculte. Jurindr.r se, miniindu-se. l u ir r d i n d"r idnr", dpcl:rlr cc nrr vrr a ju n g , r n i c i od r la la hrina "frnl" c { aluP irrr( .
" I|r.od.fls, 'Duhnczcu t. nuor. rlc ofisrne sr..dli Adnnrtut,rr lct oEt\..\ dir. .a.l.u ) si ,ir,t.,f

r02

CRTCORECEL M^EE

DIAI-OGURI DESPRE MOARTE

mare : ,,Sa multumim lui Dumnezeu. Balaurul, care m-a luat sd mi minince, a fugit. N-a mai putut sta, a fost alungai de rugiciunile voastre. Mijlocili pentru picatele rnele, in.clipa asta, ceci sint pregetit sa mA celugeresc Ai se oirisesc cu totul viata lumeasc6". Prin urmare, acegt om care, oupa cum s-a 6pus, era deja mort la suprafate, a fost pestrat iD viate si s-a intors cu toate inima la Dumnezeu. Dupi ce s-a schimbat inliunhul seu, mdte su{letul lui a weme s-a nevoit: abia atunci fost dezlegat de trup. (dupd cum mi-a 6. Dimpotrlvd, Crisauriuss6 povestit ruda sa, Probus, despre care am pomenit mai sus) a fost un barbat foarte bogat in lumea aceasta.Era insi la fel de plin de vicii ca de averi : plin de trufie. supus plicerilor trupului, aprins de flacira licomiei in cigtigarea de averi. Dar, cind Domnul a hotirit sa pund capit atitor rc1e, Crisaurius a fost lovit de o boali a trupului. 7. in pragul morlii, chiar in clipa cind si-gi dea duhul, a deschis ochii 9i a vizut gezind in fa{a lui duhuri hidoase qi intunecate, care
u Chrysdurius,ti, nume de origiDegreitcn: wtaio'p, dopo, ,,.^re poatla *bie de aur').

ercau cu putere si-I ingfacein temnitele s6 ului. A inc-eput tremure.sa sefacapalid. transpire 9i sd ceari, cu mari strigeb, o pe ,uire. a Zbetindu-se, inceputse-lcheme siu Maximus (pe carel-am vizut celugir, eind eu insumi eram deja cilug6r) cu
gbte ingr ozitoar e: ,,M ax i m e, di fuga. odatanu ti-am fdcut weun r5u. Ia-mi sub ' :ectia ta".

vedea acele duhuri rele, a ciror iere e1o supoda cu greutate. I- simteau prezenta ir mdrturia, in paloarea gi in urul celui luat cu fortra de cetre ele. De jma chLipurjlorlor neFre, el se zvircolea de pe stinge I r colo in pat. Stdtea c-u)cat part^ea lor. Se intorceala putea sd suportevederea ite: apdreau acolo. Incollit prea tare gi rzindu-si nidejdea ci mai poate fi ldsat din i liber, a inceput si strige cu voce puternicd :
rre. he $r prna. mtlne. rasufe.^ne $l plna ''. Dar, pc cind striga acestea.in mijlocul

a fost smuls din ldcaqultrupului seu.

, E clar. desigur. ca nu pentru el. ci pentru vezuseacestea.penlru ca vedenla lul sa ne de ajutor noui, celor pe care" ribdarea
105

104

(iRIGORECEL )l-{RI]

DL\I,OCURI D]ISPREMOARTE

dumnezeiascd mai phsuiegtecu ingnduintrd. ne La ce i,a folosit lui iA a ;dzut, inlinte de moarte, duhurile necurate sau cA le,a cerut pasuirc. de wcme ce n-a primit pbsuirea pe care le'o celusel 10. Mai este inci la noi Atanasie, un preot d in I s a u r i a 3 ? , ca re p o ve ste ste u n lucr u infricositor, petrecut in-zilclc saie la lconiumss. Acolo. dupi cum spuneJe o manestire zisa ,,a galalilor", in care se gisea un celuger aflat la mare preluire. Perea inclinat spre bunele m o r a v r r r is i a se za l rn o ri ce fa p ra n sa. dar . d u p a . u m s . a va zu l p i n d l a sl i rsi r,e ra cu r otul altfel dccit se vedea. Caci, pe cind arAta ci p o s t e s l o i m p r e u n d cu fra l i r. o b i rnui^ se m in i n c e p | c scu n s.(-a l u g e ri rn u .;traud.loc d , a c e s tp a c n ta l l u i . \b b ti n d u sc rr:a a.upl a sa o boali a trupului, a ajuns la capitr.rl zileior. I l i n r . m p ce i .i tl rrra \c c. u -fi r" i ru l . I' ustringAla el toli fialii care erau in ministire. La moartcaunui ast{eidr:om, cum ii socoteau ei, cilugarii cledeau si audi de la el cevn inil!dtor 5i plicut. Dispcrat si tr.emur.ind
I ./sarria ac,.l,rorin.icdiiAsir \'ln.a, sjftaii inrfc Pisidia ;i Crti.rr in ap rop iercrn uh rilor ' l. uns . n,ls\. 'lr.ir(,,. ou). caDitala Li.ao.iej. " IcontuD1,

ln insd, el a fost nevoit si mart^urlseasca cons tr i ncs d pl ec e: seamac5r ui dusm aner a ,,Cindcr edecr ich posleamcu v ol - eu m l nc am .r. ascuns.lar acum, iare ca am fost dal Llnui ialaur . sir md inghita. Cu c oada l ui m i a legat slr ins picioar e) e 5i genunc hi i s i . ba- gindu capul in gur a la m i no. m i - a s or bi l ni sufletul". 12. Cu acestecuvinte, a murit. Balaurul pe care il vizuse n-a mai aqteptat sa se elibereze de pacatn pr in cainlb E c l ar . fi r es l P.c a c P as vazi.e er c numaispr elr ebui n^ta ,Ll l r i l or i l or : a lbcut.unoscul du+ m anul l n s ( am a c tr ul a fusesedat, dar n-a reuqit si-i scape 13. PETRU. A! \r ca s. s l i r r da'" 5r r ehuj e cr czut dr r pr m oallop\isla un focpl r r i fi c al or . "a XIL GRIGORE.in !}dnghel;e, Donnul spunc : ..Umbldti cit aueli.lumind"i't. iar prin vocca orofetultti. z:rce ,,In uremeQni'lostitirii te-ant 'ascultatqi ttt uremeamtntuiril k: am ojuLat":'n Reluind. apostolul Pavel spune: "lata acum vremea potriuitd, i.atd ar:um ziua Dlintuirii"'tt.

"' II Cor.6. ,.

r06

r07

CRIGORECIL M,\RE

DIAIOGURI DESPREMOARTD

2. $i Solomon spune: ,,?ot ceea ce mitw ta prtnde.sd sauir$easco, [ai cu hotat.irp. caci in tdt'o$u.t .morltlore:. in core tc uei cluce, nu se alta nrct loptd. ntci punere la calce",nici $fiihlq, nici intplepciune"o^. David zice:,,Cain uior lar p s l e mi l a Lu i"!. 3. Din aceste invdlituri devine clar ci, asa c u m p le a ci ci neva de aini, rot astfol se in f e _ tise^azb judecara. Si tolusi. lrebuie sa credcm la ca. lnarntc de JudccatdFxistd un fo. purificator, peniru pdcateln usoare. fiindcd BibTioe" spunp ra,.cplui cdrp ua zirc impo!riuo D]hului S[int. nu t sc ua iprta lui nici in uacul acpsto, nici i n n , l ce r a sd /e "i. P rin aceasla invara t u re s c d e do ,r nr e lo sc a unelc pe.alp pol fi ie rla t p t n v e acu t ace ita. lar altnl,,, in cel vitlor Dc o a | c c e ,sc nFctsAi n .e pr ivesrp un Iucru. I o g ic a I n t o l esulu .. ar a ld clar cc se ingeduic in c c pnveslc celelalte.
' ' I 1n t \r la t.: af,d inf.a s . . ia &i dr os . al cnfuj sensui. p.sre cmcrs!rpzecc.i! '1Tl l.{t lar : r.lto, lorN rliD a creFtrnn vezi A. Blais c . Dt c t ionnai. c t ojx t t r ut a a t s a e s dzl?,rs c/rril!.ns, Bfepots. 199u.

4. $i totuqi, dupd cum am spus mai inainte, trebuie se credem ce acest lucru se poate intimpla in ce priveqte picatele mici gi neinsemnate, cum ar fr vorbdria neintrerupte gi inutili, risul neinfrinat sau pdcatul grijei de avutul personal (care cu greu se fac fird vind, chiar si de cei care stiu cum se sc fereasci de gregeali), sau picatul neqtiinlei, in imprejurdri mai putin grave. Toate acesteaimpovareaza dupi moarte, daci nu au fost deloc uqurate cite vreme s-au aflat inci in viala asta. 5. Cind Pavel spune ce Hristos e temelia, tot el adauge ,,Iar de zidegte cineua pe acedstd temelie: dur, ctrgint sau pietre scurnpe,lemn, frn, trestie... focul va ld,muri ce fel e lucrul ftecdruia.Dacd lucrul cuiua,pe care l-a zid.it, ua rdmine, ua lua pl(rta. Daca lucrul cuiuo 6c uo arde, el ua fi pd,gubit; el insa se ua mintui, dar a6a ca prin /oc"es. Aceasta s-ar putea inlelege desprefocul sufcrintei, aretat in viafa de acum. Totuqi, daci cineva intelege acesteain legeturi cu focul purificerii ce va si fie, trebuie si judece cu mare gri.ji, cici s-a zis cA prin foc poate fi mintuit nu cel care a zidit deasupraacesteitemelii fier, aramd sau plumb, adicApicatele majore,qi de aceea. mai rezistentesi de nedeslacutin acel
rt I Car 3,12-1a

r08

109

GHIdORE CE], IT,\RD

DI{LOGURI DESPHEMO.\RTE

ceas,ci lemne, fin, hestie, adicd pdcatelecele mai mici qi mai uqoarej pe care focul le arde lesne. 6. Trebuie totuqi si se gtie c5.dincolo nimeni n u v a a v e a p a r te d e p u r'i fi ca ren i ci macar .in . ce priveqte cele mai mici pecate, daci nu mefite acest lucru dinainte, prin fapte bune, cit mai e ince in viala de aici. XtrIl Pe cind eram incd tinerel, in vesmint lu m c s c . m a u z i t.d r. l a p e rso a n e i In v rr sta a ma s i in t e l e p t e .p o ve -ri n d u d e sp l e u n dir con se a l ac e t t u is . a u n a p o sto l i c. a sca si u ., le car r r i P e cirfi ortodoxesi iuminoase despreSiintul Duh au remas pind la noi. ce a fost un birbat de o admirabili sfin{cnie.Ocupindu,se special in c u im p e r ! i t u l l n ce i n e vo i a ;i , a devenit prietenul lor. dispre!uindu-sepe sine. Dar aici, la Roma, in dispnta dintre Symmachus si L n u r e n t i u s . ca re a a p l i n s p a siunilc credinciosilor.el l^-aales pe LaurerTtiusla rang r r l d , p "r r ti f. T n fr n t .rp o i .p r'rn rnvoilea i ra t u t u r l r r . a s l c | u i t to ru sr i n p a ,r'r'e :r pin5 aproapcin ziua mortii, iubindu l .sipreferindu-l pe acela pe carc biscrica i-a rcspins cle la conducereaci prin derizia episcopilor. 2. Dupd ce a nrurit, in r,remeapontificatului lui Symmachus,un demonizat a atins dal
110

agezatddeasupra sicriului, flind imediat maticase insinitogit. Dupe mult timp, episcopului din Capua, Germanus, despre care am amintit mai sus, medicii i-au prescris ca, pentru vindecarea trupului, si se scalde la termele din Aagulusto0.Intrind in aceste terne, el I a in piciocrn;i sasit pa dic.onul Pascasius 'lrnd s In bailp dc abur i. Vdz i nd ac eas l c , - a Jluiint foarte tarc qi l-a intrebat ce cauia acolo temui un om ca dinsul. Acela i-a rispuns : ,,Am fost trimis in acest loc de pedeapsedoar pentru ci am fost de partca lui Laurcntius, contra lui penrr u n) i nP Dar Svm m a' - hus. fii bur r ,r oag a- te dc zeusi vei sticd aifos t as c ul tat c a. Iui Dunr n. gisi" intorcindu-te aici, nu mA vei mai ontul Domnului. Gerrna_ 4. Pentru aceasta. nus, s-a nevoit in rugiciuni gi s-a intors. dupi putinc zilc. dr I nu I I mai gas l l p' Pc s c as i r r s l,' r Deoar r r ".pccdtu i snu di n Iaul s l e. e in ^cel vina necunoagterii,a putut fi curatat de ci din pecat dupA moalte. 5. 'frcbuie totusi si socotrm ce a obtlnut aceasta pentru matea sa mi.lostenie,cecr
lur-si'. '' Doi'ralnz alestr..tunicn lafsa. cu 'nindri \b Angulus,| (AEuLtun, i),,ofas dir SrnDium in ltalu'

1Il

CRIGOBE CEL MARE

DIAT,OGURI DESPRE MOARTE

numai atunci putuse se,$i merite iertarea, de vreme ce acum nu mai putea face nimicXtaIL- PETEU. De ce in ultima vreme, referitor la suflete.multe lucruri, care inainte stiteau ascunse, devin acum mai elare?Din cauza revelaliilor Ei apariliilor, pare cd veacul ce va sd fie se indreapl,i spre noi gi ni se arala. 2. GRICORE. Aga este. Cu cit secolul de tale se apropie de sfirgit, cu atit veacul viitor, pJilr ijlseqi vecinitatea lui, e ca 9i atins, vddindu-seprin semnetot mai clare- De vreme ce.in veacul acestanu ne vedem sindurile unii alfora, iar in cel ce va sa fie ne vom privi unii pe allii-in inimi, ce este secolul nos-tru,dacd nu o noapte, iar cel viitor, daci nu o zi? Dar. a$a cum la sfirgitul noptii. ziua incepese se rv ea s c i s i . i n ai n te d e ri si ri tu l sbar elui, intu-nericul 9i-luminase amestecilaolalti pini c in d r e s t u r i l e - n o p {j i ca re se ri si p egte se presc h i m b i d e p l i n i n l u mi n a zj l ei car e urmeaze.tot astfel se aDoeslecd deia sfirsitul acesteilumi cu inceputul veacului ce va se f re , r a r - i n i , u n e ri cu J d i n ri mi E i l e l e sale, amestecindu-secu lucrurile spirit;liri, lase sd se intrevadi lumina. Multe care sint din lumea aceeale vedem deja, dar incd nu le inlelegem 112

'fecLcecile vedemintr-un fel de crepuscul, inainte de risiritul soarelui. 3. PETRU.imi placecespur. insa intimplarea i rlu. rml place ce i. lnsa tctimDlafea eamnd gindul la urmitoarea intrebare : de a fost dus, dupi moarte, intr-un loc de
rapsi. eJ..al.cirui vegmint a fost atins pe u. iar duhul rau din omul posedat a fost pe fugi?
, despre un astfel de om ca Pascasrus.

4. GRIGORE.Din aceasteintimplare trebuie i,,recunoa$Lem de mare qi Ae feluriti e cit prin )laqurea lut uumnezeucel atotputernic.

icata Lui, s-a.fhcutca acelagiom. Pascasius, sutere-rn rnlenor, deoarece picetuise. Si totuSi rpul sau sa tacd minuni dupe moartg sub ii oamenilor. gtiau ce fhcuse car"e fapl.e pl6cut nnului. inainte de moarte. Astfel, riici iei care ruseri faptele sale bune n-au fost inselali in pnve$lelbsplata pmtru milostenia sa. nici

nu-i era iertaie frra pedeapsi aceagregeale care nu_asocotrt-o picat gi de aceeanu a ca
cu lacrimile sa.le.

Ea.tem nu numai pentru pacatelepe carile l. cr fl pentru cele de care nu-mi dau seama.

ce '. PETRU.intreleg spui. Torusi,consrnns acasti explicatie rationali. ma vid obligat

113

GRICORE CEL M-ARE

DIAI,OGIJ'RI DDSPRE MOARTE

d";;;" lil;;ii;

6. Dar. pentru cd veni vorba pufin mai sus

undie trebuie crezut ci se geseqte iadul: pe acest pemint sau sub el?

a-ep"aeap"aale'infernului,

,Cu siguranle, ce altceva decit Sfintele


u-se om spre a murl, a ln!'la s,l a se

int, nici sub pd,mint, sd,deschidd,cartea .sd-i desfacd, pecelile"'0a,a adiugat : ,,$i om mult"\06. Totttgi, spune apoi ce a fost isEL ,,leul din semin{ia lui luda41r6. de i,pturi puteau fi tiparite in aceaste carte, care doar Mintuitorul nostru a deschis-o?

XL1I4 GRIGORE. Acest lucru nu indriznesc sd-l tratez la intimplare. Unii au socotit cd iadu l s e a f l i i n tr'o a n u ml td P ar te a pdmintului, iar altii cred ce se gaseite sub iemint. Totusi me bate gindul cd, de vreme ie ii spunemin[ernus '', pentru ca se afla mai trebuie sa lie faqdde pamint ce e iosroi.-iadul oemintul fate de cer. Poate ci de aceeaspune su o s a l m i s t u |, "Ai i zb a L i L fl P l u ln cu d i n iodul l iel moi de ios r0'.Se pare cd rnfernul aEezat mai sus-e ahiar pam tul, in timp ce iadul e sub pemint. 2. C u a c e a sta j u d e ca ti se p o tu v esc sl cuvintele lui Ioan, care spune cd a vdzut | ,,o (u c a rt ( p e c c l l u . i ta $ o p tc p ccc!i " F i i ndcb nu
s-a gAslt .,nrmPnt Lrrdtllc ntrl 1n rPr. nl(l pa
:r:inlar adjcdi'ul tt., , rs d, r,, ..di,jos dinir o r.siur inie&r,tn' , Fd substantilul. din larina oe\tini lnl.,,,s. i (tri'rur, $ inaerr' sini dern atc de l{ .(olasi adjdiv ti&r' cro g.,,' (tnlcfas ,,nai jor'. irn

Ita la ceruri. el a dezviluit toate tainele fuseseri inchise in ea. $i nimeni din , nici un inger, ql mmenr pe pimint, nici om treitor in trup, qi nimeni sub pimint, i un suflet dezlegat de trup. n-a fost gesit ednic si ne poatd des c hi de tai nel e vintelor S/ialel Scripturi, in afari de mnul- Agadar, de vreme ce se spune ce nu a gesit nim eni vr ednic sub pi m i nt s A chidd cartea,nu vdd ce me opreqtesA cred sub pemint se afli iadul. XIy. PETRU. Spune mi, te rog, tlebuie se em cA enista un singur foc al Gheenei sau uie se socotim ce sint pregetite tot atitea ii cit de male e felurimea pdcatelor?

,", i" r"'t rnto"it ud'erlul la conrafiti! t/.Ms ""te aceeasilamilie N refnenii nenlionlli nai sls

114

115

GRIGORE CEL M-{RD DL{LOCURI DESPREMOARTE

2. GRIGORE. Unul singur e focul Gheenei, dar nu in acelaqifel ii chinuie pe toli pdcdtoqii. Cit de mult cintare$te geseala freceruia, tot atit va fi simlite qi pedeapsa. cum, pe lumea Aqa asta, sub uu singur soare se afld mai multi, qi totuqi nu simt la fel cildura sa, deoareceunul se incinge mai tare, iar altul, mai pulin, tot astfel gi acolo, intr'un singur fm, nu este un singur mod de a arde : aici, vadetatea trupu lor determini acest lucru, dincolo, felurimea picatelor. Astfel au parte de acelaqifoc gi, totugi, pe fiecare il arde in chip diferit. XTyL PETRU. Spune'mi, te rog, oare intradevir zicem cA, o data ce au fost cufundali acolo; vor arde mereu? GRIGORE. E foarte clar 6i, firi indoiali, adevdrat ci, aqa cum fericirea celor buni e feri dc sfir$it. tot astfel nu va exista sfirqit nici pentru suferinla cclor rii. Clnd Bihliaro' spune:,,yor mergeaceqtiala osindd, uegnicit, iar drep{ii la uiapd, ueqnicd,'qni, vreme ce de promisiunealui Dumnezeue adeverate,fere rnd n i a l c c n n u va fi n crd e \cr n i ci c m cnin tarea Lui.

2. PETRU. Dar, daci cineva ar zice : de aceea i.a ameninlat pe picdtogi cu osinda veqnici, pentru a-i opri de la savir$ireapacatelor? GRICORE. Dacae falsdam eni nqar ea,6c utd pentru a indrepta strimbdtatea, atunci numar neadevdrati este gi promisiunea, ficuti doar pentru a indemna la dreptate. Dar cine, in afard de un smintit, ar indrdzni sd spuni acest Iucru? Iar daci a amenintat cu ce nu are ale gind si implineasci, cind vrem si pretindem ce e milostiv. sintem siliqi s a s punem c d e mincinos, ceea ce e huli. 3, PETRU. Ag vr ea sa sr iu c um dc e dr ept ta o gr e$ealAsivir sir h si in c hpi ata s d fi e

pedepsite nesfirsit. h GRICORE.Acest lucru ar fi drept dacd


tr ictul judecator ar cinter i nu i ni m i l e amenilor,ci faptelelor- Nedr.epliinumai atunci sc de pecituit, cind termini de triit. De pt, daci ar putea, ei ar dori si triiasci la esfir sir , cu sd poate pc c bLui l a r esfirgi.dovedind trnlescsa trdiascemerpu ca pecat, pentru cd nu inceteazi in ruptul

116

nu fie absol./iti de pedeapsdcei care n au vrut deloc sd se eliberezede picat in timpul vietii.

0rpului se pdcetuiasci timpul vietii. Jine de in harea dreptatea judecitorului ca niciodati sa

1t7

DI.\LOGURI DESPREMOARTE GRICoRE CrlL I'li\RD

4. PE T R U . D a r n i cj u n o m-d l cp t nu sc h rdne s t ec u c r u zi me a ,i a f sta p i n u l d rcpl de fi a c e e a r d o n ac a sl u g avj n o va l a r.sap b aluta' o d ca s a f i e v j n d e c a td e n e vre d n i ci eE b atuti trebuie sA se indrepte. Insi cei """ti'" "a care sint dali in voia flicirilor iedrepti. Ch e e n e i .p e n t r u c e vo r a rd e me l e u . d a c d nu m a i rj u n g n i c i n d a tal a l p 6 l l cp l a re l 5 . G R I G O R E Du mn e zo u i a to tp u l clnico 'e bun si nu vrea chinuirea celor wednici de mild pilni i n - a d r e p t .El n u 5 Po p l e sl ei n rn ci dc la n . d " o "i r ' *a u a r a to si l o r' T o l i re i n cd r epli ti ve i ] : , r" ii 1 i l n o s i n d a 'n j cd ..i n l p e d P p si p( ntr u 16l"61ile pr.ntru 5j d2iproprianelegiuire. 161usi c a to l i .ci d rcp l i sa va d r intr r r il, " '" r' o .t sl Du m n "z i"n i . u u l i rl ep o ca r" l e p ri me sc .a .a u buc h Driv c a ( c L r a c e r a, rn u ri l "d c i a ca rea u s' apil e Astfcl. ei isi dau scama ci sint cu atit mar cu indatorali in veci milei dumnezeieqti, cit vid cu alutorlll ci cele rele, pe care le au lDvlns Lui, sint pedepsltePe vccre. 6. PETRU. lJar cum se f:rce ci sint sfinti. clacanu se vor ruga atunci pentru du5manii lor. pe care ii vor vedeaarzind. doar s'a spus: uti ,,Rrrgoti pentrttdu1nanii uogt'i"rr0t
* a;; 118 . '.

?. GRIGORE. Ei se roagi pentru dugmani atunci cind pot sd converteasci inimile lor la o pocdinte iodnici qi si i salveze prin chiar aciasti 6onvertire. Ce altceva trebuie cerut pentru duqmani decit ce a spus apostolul : ,,Ch pocdintd spre cunoa$tered sd le dea Du.mnezeu si adeudrLLlui ei sd scapedin cursd diavolulLi, d.ecare sint prin;i peitru a'i t'aceDoia(rlo?In pent- ru atunc i .c i nd ei ce m od se vor mai_r uga nu vor mat pulea in nici un fel sa fie adtrside la nedreptate la faptele cele drepte? 8. M otilui pcntr u cate nu se v or r uga atunc i pentru oamenii condamnali la focul veqniceste acelasicare e si acum, cind nu se roage pentru diavol sr inger ir sai hdr aziti chi nul ui v egni c M or ivul ppnir u cnle sfin1iinu s e r oagapenl r u cei modifere crcdin{i qi nelegiuili este acesta: stiindu-i heraziti chinului veqnic,ei refuzi ca meritul rugacilinii lor si fic zedernicit din cauza acekxa dinaintea dreptului judecetor. 9. DacA celol dlepli nu le e mild de cei nedrepli, murili $i osindili, acum cind Ftiu cA ci insisi resrmi incd ceva condamnabil, legat de pr r r pr iultr up. .u alit m ai s ev c rs e v ol ui ta celornedlepliatuncicind dezlcgati la cirjnurile
" tt 'rint 2 2' 2t;

119

CRICORECEL TIARE

DIALOCURI DESPFTMOARTE

de oricepdcatal stricaciunii. vor tine mereu se m a l a p r o a p e i ma i stri n s d e d fe p ta te a nsasi. i $ Prin faptul cd sint in preajmacclui mai drept judecdtor, putereaseveritdliiabsoarbe sprritul lor, astfel incit nu le place deloc ceea ce nu se potnveste cu exactitatea acelei rinduieli leuntrice. XZyIL PETRU. Nu mai trebuie dat respuns in f al a u n e i e x pl i ca ti ia ri t d e e vi d cn re.Dar ma f r a m i n t a a c um o i n tre b a re : cu m de se zice ci sufletul e nemuritor, de vreme ce e clar ca va muri in focul vesnic? 2. GRIGORE. Deoarecese sDunecd viata e dc d o u a f e l u r i . tr.e b u i csd i n re l e g e m,^aqi moartea e de doua feiuri. Una este si triim intru Domnul $i alta e sa traim, in sensul ce am fost zidifi sau creali; adici, una e si triiegti intru fericire si alta e si traiesti doar.ca fiinli. Sufletui e inleles ca fiind'si murllol, El nemuntol: mulrtol, pentlu ce renun!e sA triiasci lntru fericire,nemuritor, pentru cd niciodata nu incett:azi sA treiascA c a , f iin t a .n e p u l i nd p i a rd a \ra ta n ar r r r ir -.a -:i s a lc . n r . l d a c t a to st o stn ctl t l a o moar ie vesnich.Dincolo fiind, el i9i pierde cxisten{a intru fericire, dar nu isi pierde existenta. D c aic i s c d c d u c ecA su fe rAme re u o moar tc 120

fird de moarte, o lipsd firi de lipsuri, o sfrrgire ferd de sfirgit, deoareceare o moarte nemuritoare, o lipsd nelipsitd qi un sfirgit nesnrslt. 3. PETRU. Ajungind in clipa morlii. cine poate sA nu se infricogezein fala unei sentinle de condam nar eatit de nepetr uns e,or .i c ar e a- rfi fapr a luil DnsiStiedejac c a fi qr l . 1.1r ; el inca ignor a cit de pr ecis v nr l i j udc eqr q
laPtele sale.

Xt y111.CRICORU.Asa ( . dupc .um s pui . Dar, de celc mai multe ;ri,;hiar frica spald de pdcatele nerunte sufletele celor drcpti, Ia iegirea lor din trup. Ca qi mine, ai auzit adesea poveslindu- s. despr eun sfinl - ar p. ,j U nF l .nd ' In pr agul mor lli. s a tcm ut l .ar l e ti r F , dnr dupe ce a murit li s-a aritat discipolilorin stolarlr albA si lc a ficut cunos{rut cit dc minunat a fost primit. XZIX Uncori. prin revela(ii. Oumnczcu atotputernlc intiregte mai intii spiiitele celor tr emur r nd de lpama pentr'u r i r .- ;r nu - F lnspdimintc in fata mortii.

r2L

CRIGOI{E fll-

r\LAllE

DI-\LOCURI DESP!U MO\I]']'E

2. Triia in menestire cu mine un cilugir pe nume Antonius, care jinduia zi de zi. qu lacrimi multe, la fericirca cetilii ceregti. In timp ce medita la cuvintele Sfintei Scriptu,ri ,^umare ardoareSi cu marc rivnd a rugaciunil. nu c d u t a s e g e se a sci vo rb e l e despr e cunoaqtere, lacrimiie de ciinld. Pdn acestea. ci mintea sa stirnith se aprindea qi, pil'esind c ele p i m i n t e q ti , i q i l u a zb o ru l, pr in coDtemplalie, citre linuturile patdei ceresti. 3. Noaptea,in vis, i s-a spus: ,,Fii pregdtit sd te duci, pentru ci a poruncit Domnul". Spunind el ci n-are bani se se ducA,a auzit d e i n d a t e r d s p u n su l : ,,D a ci e vor ba de picatele tale, ele au fost iertate". Cind a auzit aceastapentru pdma oari, a trcmurat de frici. inse in noaptea urmArtoarea fost indemnat cu aceleasicuvinte. DupA cinci zile, cuprins dc febri, a murit in mijlocul fi'alilor. care piingc:nt
S l SC r'UgJU,

dinta somnului.inr .- o nou ptni s - a ar etal c a. din cer , cobor a pe capLlls au o r or oane di n flor i albe. Putin dupd ateea. o bool b a.pus slapinir e pc el I' a munt c l l m c r e v ol os l cs l linigte sufleteascA. ani, Petru. cel carc 5. Cind, dupi paisprezece conduce acum md,nhstirea, a vrut se $i laci loc de inmormintare lingi mormintul aceluia, izvora de acolo un miros atit de parfumat, dupd cum afir mi el. dc par c a.i nac ell oc s ar fi itr ins ar om "ln tutur or f l ,'r i l or ' D c ai ," i " p d| vedeclar ' ,"it adcvar ctfus (_Pc F ia c e v J z us e noaptea in vis. 6. Altul. din aceeasinlAnestire, numit Ioan, era un tiner cu mari insusiri inniscute Prin bunatate s i intelig, n!e si m er enie. fr i n r ."r jor il3tc.r ' l isi'd.pdsea ils ta l m bol nl v i ndr r se gr ajungindin pr agul m or tr i .i n( r n noapl '
i c a aralal un h,ttlin cale l a atlns 'Ll o nlrla din

4. Un alt frate din accca$i meiistire se nunteaMemluslrz.Accst:rse dcdicalacritnilot' gi milosteniei, iar cintarca de psalmi nu inceta aproape nici o cliph in gura lui, in alara timpului cind iqi hrdnca trupul sau il incre.
' r Cl , @ , 1 d , d c . . D i e .ln

Nu vei muri acum si i-a zis: ,.Ridica'te. iarrza accsiei boli, dar fii pr^egitit, ceci nu l'ei mai sta multe vrcme aici''.In timp ce medrcii nu mai aveau nici o nidejdc in privinla lui. eJ s.a vindn.al hr u= c' i c pr rns puter i D upi r e a povpstilc|. vazuse,r a s l uj i t l ui D um nc z er r vr em edc dor ir ni, ar atindu s e dupa c r r m atn spus mai sus, peste anii virstei sale.
123

122

v i
CRIGORNCI]L MAEI

DL{LOGURI DESPR}) MOARTE

. 7. In urmi-cu trei ani, a mudt un celuger, iar noi l-am ingropat in cimitirul menhstirii, dupe care am plecat cu toJii. Ioan, aga cum n c . a sp u s m ai- tirziu palrd gi tremu rin d , r a m l nln d a r o to In ttmp ce noi np dcpdrta m, a l o s l r -hcm a rdin morminr de acplasiirare c a re mu r i sc. Sfi r .itul. care a urmal A upc p u t in t l m p . a a .r ar a l caea.ta. peniru (e dupa z i. n p z l l r . c up r in s de lebrd. s-a pliberflt dp tru p . Z. PEIR U .- .Ap vroa sa mc ln\el i d t c a t r o b u r c Ju a te in s.amc verlr.niilr ce so a ra ra ul tlmpul noptu. 2 . GRIGO R E Trebuic qtiut, petre , c i si ? p " . r iliile d in vis| mi.ca sufl,.rul in sasr. t u rt ii o r r c r r r e I lln e o r t. vtsi.le .inr zamislit e d e p r e a plin u l sau de gi'luj din bur'td.alreori, d p o n a l u . i r !. a lr e o r i. de rn gind si. rorodata ,d e o n ; r r u c r '. a tl eo rI clp ,, rc\, Iarin. altoorr. d e u n gr n d sr . l oln d ila dr ,, re,,r.larir.. n prime [ c P ol r t l f l pe cr p l e- cm spuj. folr le|.unoatlpm d in ' p r o l . r p .xl 'Fne n li. Insi pc cnl.lalt., p c rru a 4 a u g a tAl , gi.i r r in prrglnil" ,\[intri S rrfp t t t ri. n-ar veni, cel mai adesea,dc , 3..Dar:a vis_ele l a d u snr a n u l viclnrn. inteloptul n_ar ma i s n u n ' : .Pp m ulti i.au [arui so gres e o s c , t r tspt, ir art , dzut rri (,rrp du nc!dajduil in t21

ele"u3.Sau, fdri indoiali, aceasta:,,Nu ueli intreba augurii, nfui nu De(iline seamd de 1)ise"114 . Fird. indoiald ct prin aceste vorbe ale sale se arati cd sint abjurate cele ce lin de auguri. 4. Apoi, daci visele n-ar veni citeodate de la un gind qi totodati de la o nilucire, inleleptul n-ar fi spus .,,Visurile oin din multe griji"113. Iar dacb alteori visele n-ar lua naqtere din taina unei revelatii, Iosif nu ar fi vizut in vis ci va fi preferat fralilor sdirrGqi nici ingerul nu l-ar fi sfdtuit, tot in vis, pe sotul Mariei sd ia copilul qi si fugi in Egiptlt7. 5. Apoi, daci visele n,ar veni uneori de la o cugetare qi totodate dintr-o revelalie, profetuJ Daniel, explicindu-i visul lui Nabucodonosor, n-ar fi inceput pornind dc la un gind: ,,?lz, rege, te gindeai itu ptltul tiiu la ceeac:ese ua intimpla mai pe urnd gi Cel ce tl-a desrcperit tdina ti.d ardtat ceua /i"tls. iar pulin mai incolo :
L L r S ! .3 . 1 .t a C d f r ! d i n l e l e p c i L n i i l t u i l isr s, liul L'Lu. 19.26. r ! C t C e n . 3 r - ,5 1 0

125

CRICONECEL TT,\RT]

DIALOGURIDDSPRE\{OARTE

,,Tu priueai $i iatd o statute impundtoare. Statuia aceea mare i;i impunatoare std.tea dinaintpq 10... ''pSi ase mai dcparre.Asrfel, cind cuviintios. Daniel face cunoscurca visul s e v a i m p l i n i , s i a ra L ad i n cc $ n d s-a i vit. sp v Ade . l e l a r c a . do ce l cma i mu l i p o ri . vi sr r lse c nagtedintr,un gind Fi totodate dintr-o revelalie. 6. Dar, cu cit se schimba mai mult visele dupd felurimea lucrurilor, cu atit mai greu trebuie sA fie crezute; din ce fei de indemn yln qi cit de mare este, nu se vedeqteugor. Sfinlii. printr-un simt leuntric, discern iD t im p u l n r l r r c i l i l o r'-i a l re ve l a ti i l ,,rch iar ' "i qla s u r i l es i i m a g i n i l " d i n vi so ,rn crrS tj u ofr .d primcsc ceva de la un duh bun, ori ci sint prade unei nilucii.i. Dar daci mintea nu a fost treazi in privinta lor, sufletul e cufundat in multc deserticiuni de citre duhul aDtagitor. care prezicc adesea mLlltc lucrur.i :rdevii-ate. pentru ca in cele tlin urma si poati lega sufletul cu lant.ul unei singrrremincium. I^l Crt siguranti cd alqai s-a in_timplatdc curnld llllul cu^[oscut cafc lrnea toarte tar.e
5cJnrt Llr'riJp In -ornn. r .e prontr"e"e n r iata jlrins oani rnulri. p,.rrlL:u Iung.. DUni,p.r

cheltuielile unei vieli mai indelungate, atit de brusc a murit, incit a lasat totul neatins, lar el n-a dus cu -qinenici micar o faptd bune. 11L PETRU. imi amintesc de acela Sd ducem insa Dlna la capbt, r ogLlteJ c el e Sa inccDutp. ciedpmoar "ib l e e.l o de v r er r n folossuflet"lordr cd llupttlile nr ,l r i l ot au fos r ingropatein biserici? GRIGORE. \'lortilor, daci nu'i apasi picate slele. le este de folos si fie ingropali in de 6iserici,cr1oi, cite ori apropiali de-ai lor se strins in astfel de locuri sfinte, isi amintcsc de cel ale ciror morminte le privesq si inalli Deniru ei mgi.ciuni cdtre Domnul lnsi celor
pe ii apasa p,rcalc g,elt.. Ilrl 5pre iellaro "are ii mai curln,l ip11 , r'p:tclr'il p"deps, i jint 4on221o',q1p1f il,:lgl irr hisarici. Vni :rtata mai 'lu' r r. darc \ oi p"\. ri. pe F.lrl t. bine rr"-r

cele intinrplete in zilele noastre.

.L111.Cuviosul l'elix, episcop de -['orto. s-a nascut si a fost cl'escutin provincia Sabiniarrlr. ci El uovesteste in ncel loc a fost o cnlugdrili car; iqi p.rstrasecastitatci trupului. dar nu
'r 'C l . S a b t r t , . f u , r . r e : r . i t a l c n i t . D u u l n r tn tu s d . l a r o .d e sr

1:6

121

GRIGORECET,NI,\RE

]]IALOGURI DDSI'RUI]IOAR'IU

se deduse in leturi de la nerusinarea graiului 9i de Ia vorbarja prosr.ascb.Agadar, ea a murit sr a tost ingropate in biserica. 2. l n ace e a si noapte. paznicul bisericiia a r u t ct o^reve-latre. a vdzul cd ea era adusa in fata s l l nl uiu i- a ltar si taiata in doua: o pa rt c a e i era arse in fbc, iar cealalte rininea-neatinsi. Tr e zi nd r r - sc d inrineata, lF r povestil a c e s t l u c r u Alu g a r ilor li a vrur sa 1,. arare u n d e l u s es"' ea n ti stuila d" for.. Llrma ard.n l u n e i I 1 6cSr ra p a r u si chiar in m,rrmura d in f a ra r l t a r u lu i. ca si rum a(ca f,.meio ar fi los t a rs a oe un Tocmaterral. . 3 . Din a ce a"ra inr impl.rre ., cla r la r d e l n t cl .s r .a a ceis. p61.,tr" nu li s-au io rt a t p n ca lr lc. du p b mi,arr{.r)u-mii por fi ajut a rl d ; - l r nL e lo la ccr e -c scap,.de iud"crta. t f V . Ila r e l, loan.cel ,.aLe rine lo,.ulprc rrc 1 it , , , . r n ola su t n ,uctru -l a carlli :incFIita t c ! i s e l r "ZIr a .l e.In cunlaftcm. nri-a pove . t ir c r, p J rn.tr r t va ti t 'an mun<c in uro:lrl , c ma -e,, h e a b l l xr j . Lp ts.o pul orasului. pr iminrl u iU n t i o p t l J n r . t c pr o , r at lln lo( tn bi:errcr, und r . a t U Inmormtntllr.AcestVnlerian,prna la virsta .lt,rr.ii
t2 lrrtu. u ( lrltrt. lh nnl ..oras GaUj Tfarspn.iarn (nzi ErosciaJ.. in

de puteri, a fost un u$uratic $i un desfiinat, care a nesocotitsA pund capet viciilor sale. 2. Chiar in noaptea cind a fost inmormintat, fericitul Faustinus, martirul, in a cdrui bisericd fuseseingropat trupul, i s-a aretat paznicului, zicindu-i : ,,Du-teFi spune-iepiscopuluisd zvirle alari carnea udt mirositoare pc care a pus-o aici. cici, dc nu va facc ala, el insuqr va murr pcstc trcizeci de zile". Paznicul s-a temut se-i nertuliseasci episcopului ce i se aratasq qi, dc$i a fost sfntuit inci o dati. a renuntat. In a trcizccca zi insa, episcopul oragului. degi s'a intors, la ceas de searA, sinitos $i nevat:imat in pntul sau.:r nr ufil dc o n) o ar tcnapr r - ni c c . "LV..l\{aitriiesc qi in momentul dc fzrlScuviosul fratc Vcnantius,cpiscop LunaL2.ca si mAritul dc Liberius. un berbat llreacinstit si nobil. Ei mir"turisescr:n qtiu Ei ca oiulonit lor aLlibst dc fali la lccnstA intimplnr'e desprecare povestesc cd s-a intimplat de culind in orasul {ienuair'i. 2. AcoJo. dupi cun spun ci, mrrliscValcntin, oD] flpal'ritoiullrI biscricii din Nlila[o, u11 loalte
'r l-!x, .. r . !i lnrr nr !.Nrii (rzi Lrrnl '' a ; d r r a , r . d r r s i n L i l u r i . ( r z i 0 . r o r a ) r'Lrt d./.nso,, orir dcsorrcazi aici prfiinr se aDcre patrinroriul brsericri

i
t

.!rc arcr Dpnir.r

128

l: 9

(lItI(iORE CIJI, IIARO

I}L{LOGURI DESPREMOARTE

d n . f | r na t si p|eucupct de tot,c pra lI iro i. ' l r u p ul lL ir jr iL.r inmorminttr in his e lrc e fericitului merturisitor Svrus. Insi la miezul noplii s'a ficut larmi, ca $i cum cineva ar fi l o " r r lu n !aL d ir r bi.er ica .i Ilrir .lr forrc at h m. I r r ' s l e. l a cl l ./ul ace:tor -rriglrt*. pczni, ii c u d a t l ug a si au \:r zr dorrr dlrhrrri lrirlo:r.n , ,e rc s t r i r s c"e r l p ili,'ar*1. lrri V rlr nrin crr rrrr o o i de lat 9i il trirgeau nfirri din biserici. in timp ce el implora strigind $i lipind. Inspiimina!i. pazlllclr s.lu lntors in a-qtcrnuturilc lor. 3. Dar, ficindu-se dinineatl si deschizind nonnintul in care fusesc pus Valentin. nu i-au lnar g_asit trupul. Cirutind unde fusc-.e alurlclt, i n a fa r a b ise r icii, I,au gasit intr.-un a lt , r r r o r min r . l m i i nil. .r "u pi' i,,rrele l,.3creit l u . ,'r$eLum lLLspse tt|it din Lrsruca. L Din :r ," ,,.r i rDrirrrrrlc,, r'*lirte. l,er r' -, , r , - F l. 1 . lr c r r r pt-ir l,i.ur, srr.tp.di, ii I, u n ' -: l l r a r r s.o p r ir Inlt.,r, 1,,.-linr.,.or fr iurle , : rri-r p e n r i u in d r izn e ala lor. Dt: accca. loc u lilc sfintc pc acestin nu,i eliber"eaz:r vina. ci de ([rrrpotnvi. ii acuzi pentru nesocotinta 1or. LVL l)cnttu ce s a mai intimpl:rt iu ora5ul llostru. putl mau'turic cei mai nulti dintre zugravii carc locuiesc aici. \{urind cel dintii r30

in breasla lor, a fost ingropat de solia sa in biserica fericitului Ianuarius. martirul, lingi poarta Sfintului Laurcntius. In noaptea urmiioare insi, paznicul a auzit sulletul 1ui strigind : ,,Ard, ard". Deoarecea scos mult timp aceste strigite, paznicul s-a dus s-o anunle pe solia aceluia. 2. Voind se sr ic in ce stor r . s e afl a tr upul birbatului sAu, in normintul de unde iegiseri astfel de strigite, dinsa i-a trimis la biserici pe oamenii din breasla solului ei, sir se uite cu atenlie inAuntru.. Aceqtia au deschis mormintul 9i au descoperitdoar hainele, neatinse. Ele au fost pdstr.ate pine qcum in biserici, mertude a aceleiintimpliLri. Insi corpul lui nu l-au mai gisit. ca qi cum nici n-ar fi fost pus in acel mormint. 3. Din aceasti implejurare trt:buic inlcles a la ce pedeapsd fost condamnatsufletul lui, de weme ce !r trupul seu a fost ar'uncat afare din biserici. As,adar,la ce sint de folos locurile sfinte celor ingropa{i, dacd cci nedemni sint zvirlili afarn din ele, prin voia lui Dumnezeu? ZyIL PETRU. Ce ar putea si le fie deci de folos sufletelor morlilor? r 3r

GRIGORE CIIL MATE

DIALOGURIDESPRE MOARTE

2 . CRIC ORE. Daca pacatele nu sin t c le nelertal dupS.moarte. de obicei sfintul dar al o s n e l' m r ntur toareajuta mult sufletple c h ia r ir gupa.plcrre. astti-l incit insegi sulletele celor qerunclt par s-o ceare uncori 3 . Felir . ep lscopul. amintir mai s u s , p 9 v p ble Stc ce a allat de la un pr"a,. in , rir p a r u l r e . car .e tr eit,in ut.m6cu doi ani, lne u in d a rn.cuoceza orasulul ( entumcellce d, Ja hi.r.1i1s r r t n t ulu t to a n . asezata in Iocul nu mit r a u n ana . A.est preot. de cltc ori i.o , e r. e a n e v o r a tr up u lu l. se scdlda in acel loc. p c n t t . u c a r ' \l sl au ap e caldp Care produceau a b u rl roalte puternlct. 4. intr-o zi, dupi ce a intrat acolo. a dat p e s t . . un n ccu n os.ul. prFgalit sa-i ,lujel" c a . r j a,.c.os din piuio,ric , : ln:g ltrlJ r t .int-.r.trarile r' c ".,r ql ha r n p tp.lui..ia inrins "rer.gar. 1 , , r e s e t d llt ba tt d, alruri. indeplininJ e lc L , ric e selvrclu cu male supunele. J . I )oo :r te ce c,-er-ta cp inlirnpla ,ral d c : . r D t r ( r zt. tn .r pln d spre hailc plblice par. rn t n lc s l . c z ti l l r ctn p a lui : ..NLr trcbuii sa p a r.
' r S lint,r( ru ir(:,hrr.

nerecunoscator fala de omul acela, care mi 6e arate atit de devotat si ma ajule la imbiiat. Trebuie sd-i duc ceva in dar". Astfel, a luat cu el doi colaci de sfintd ofrandal'??. Indati ce a ajuns acolo,l-a gesit pe acel om, care i-a dat ascultare in toate, ca de obicei. Prin urmare, scildat $i imbiiat, voind deja sd plece, i-a oferit ca binecuvintare omului care-i slujise, ceeace-i adusese. L-a rugat sA primeasce cu bunevoin!h, pentru ci i-l oferea din milostenie. 6. El insi i'a rispuns mihnit gi abitut : ,,De ce imi dai acestea,pdrinte? Piinea aceasta e slin( ita. eu n o pol m inca. Eu. c c l pc c ar r . r l vezi, am lbst cindva stdpinul acestui loc, insi, pentru picatele mele, am fost trimis aici dupd moarte. Daci \Tei se me ajuii, ofeli, pentru nr r ne. icFaslc piine lui Du m nez eu, .a j a mijloceqti pentru pecatele meie. Vei sri daci ai fost ascultat atunci cind vei veni aici, la baie, qi nu md vei n'iai gdsi". Cu acestevorbe, a (lisperut, incit risipindu-se, cel ce pirea a fi om a dovedit ce fusese un duh.
'! r i i t e r i o b h l r o n 0 i c o r o h ( s . l e s e m ne a znp i i n ca a d u sa n ! c.edinciori pe!tfu cLhi.isri.. (dnoscuta decredincios,id izi siD forn, ii sub nuneic d. !,?s.Lrd

r32

rilS

CRIGORIiC!]L MAJTE

DIAI,OOURIDESPREMOARTE

7. Timp de o siptAmini neintrerupti, preotul s-a nevoil penlru acela. cu iacrimi. A o l e nt.tn , lteca re zt os a mintuitoare . A p o iJ Inlorcrndu.se la,ba-iapublici. nu I_a mai gdiit. U l n .a ce a sti inrimplare se aratA r"ir d e l o l o sr lo a r e lc este suflelelor iert[a s f in t e i c u mr ne ce tur i. Chiar sufletele mortilo r o c e r q e t a ce l vu sl dezveluic sen)nple Drin c a rc ! e v d d oste ca au lost iertate gratre ii. 8. Dar cred cd nu trebuie sA trec sub tecere un lucru care imi amintesc cd s-a intimplat, in urmi cu trei ani, la ministirea mea. Un a n u .m e ,ceiu g A r.pe nume luslusr:., ce lllip s o I n r t r a l tn a r r a medirinei, imi dadea aoc u lt a re e u gr i l d- nin d me aflam in mA nA .rire S i ma v e g ho a i n r i m pul.ne"l:rsirelor mele holi. Da r, ( .r .s labtclune tIupului. c jr lu n s . n a ' r ' p l esr l d c p r a g u l m ol l . ln rrmp, e bolpa. il rnqri.; " a h ia l c t l a t el e sa u d r e pt. pe nume Copiosus n. c e t . , . : i a c u m m a l tn cear,6 la noi in or.a5<r o b t t n ji b a n r. ' u acca std stiinqa a med,cinei. p e n t ru vrata sa trecatoare. _ 9 . Ino a p o n r 'r rjrrrllustus. i tnd.i a dar s o a rn a c c a alu n s d cja ln pragul mortii, i-a dt,z r. jlc rit
I,,i.1,.Fp,J,r ! ' Cl 4pt,s"r. (, r,/ .l , os ar ' . rl . t.,t ,1 . i i r,.,. o...1

fratelui sdu, Copiosus, ce avea ascun$i trei bani de aur. !\reqte, acest lucru nu a putut fi teinuit cdlugirilor, care, ceutind minulios gi scotocindprin toate leacurile lui, au gisit cei trei galbeni ascunsiintr-o doctorie. 10. indatd ce mi s-a in5tiinlat acest lucru, n-am putut se trec cu vederea un reu atit de mare la un cdlugir care tririse in comun cu noi. Regula bisericii noastrefuscseintotdeauna nu' ca toti fratii se trdiascd in comun, deoarece i era ingaduit niminui si aibi ceva numai al seu.Atunci. cuprins de amdreciune,am inceput si mi gindesc qi la ce si lac penhu curdlirea sufletului muribundului, si la ce si previd ca pilda pentr u cejlalli calugar i . I l. Ar ar lar . , hem indu - l i a m i ne p" Pr otio,r Lr . , stnr etul mdnbs ti r j i . i - am z i s : ;,Du-teqi ai grijd.ca nici unul dintre frali si nu se apropie de muribund Fi ca acesta se nu primeasce vreun cuvint de mingiiere din gura niminui. Dar cind,in ultima clip5,ii va striga pe frafi, sa-i spund fratelc siu drept c:i e respins de toli celughrii, din cauza galbenilorl'r1 pe care i-a linut pe ascuns.Astfel, cel pulin la
"' Cf pretosrs. o, u,r,,pf.ln's dc narc valoarc . 'r' In !exi. solid6, i ,,n.n.d, de aur (din epocan!riale)

134

135

GRIOORECEL MARE

DIALOGURIDOSPRE MOARTE

hoarte, regretul pentru greseala sa ii va patrunde ln sufler gi se va curala dc pecatul va trupul Pe.care I-a bivirsil. Dupd _ce mu-ri.lu i si n u l l e p us i mp re u n dcu a l e fralilor . ci f ac e t io g r o a p a . ri u n d ei n g ra ma d ad e gunoi. o arun c a ( r - lt r u p u l i n e a si zvi rl i ti -i d easupr a c ei r r e i g a l b e n ip e ca re i -a l d sa t i n u rm a lui, strigind toli impreuni: (Banii tdi se fie cu . t in e ^ i n t r u p i e r za n i e uS i a srfe l .a co p er iti- cu l pam l n t ' . 12- Prin aceasta, am vrut sd aibi fotos qi muribundul 9i fialii rimaqi in viald, ceci amireciunea morlii il putea elibera pe el de picat, iar pe ceilalli, o astfel de pedepsire a poftei de bani ii oprca sa fie atrali il|pecat. 13 Aga s-asi ficut. Cind acelmonaha ajuns in clipa morlii si a cautat cu neliniste sA sc im p a i t a 5 e a s cc u i va .n i ci u n u l d i n rre fr a( i nu d s -a i n v o i t s a s e ap ro p i nd e e l si =a .ivo lbeascS. In schimb, fratele siu dupd truD i-a ficut c u n o : . u t d i n c e mo ti \' l " ra re sp i n s d e cetr o t ot i l m F d i a la p u r..trn sl ]i n d u -sc n trupdccr ul pn
sau. cr.J (let duhul cupnns de acFacla lri5iere.

cele care, dupi canon, le lusese ingiduit intotdeauna sd le aiba asupra lor. Se temeau grozav sA nu se gaseasci ceva la ei din cauza ciruia si poati fi mustrafi. 14. Dupe ce s-au scurs deja treizeci de zile de la moartea lui, am inceput si md gindesc cu dulere in suflet la fratele mort 9i la suferinla iui, cdutind un mijloc de a-l elibera de vinA. Atunci, chem in du- l pe ac el aqi Pretiosus, starelul mendstirii noastre, i'am spuscu tristete : ,,E mult timp de cind fratele care a murit se chinuie in foc. Trebuie sd ne milostivim 9i si'l ajutbm atit cit putem. Du-te, aqadar, qi, incepind de azi, caute sa faci pentru el sfinta jertfi, timp de treizeci de zile. Nici o zi se nu fie lesate sd treace fire ca ostia mintuitoare se lie jertfite pentru iertarea lui". Pretiosus a plecat gi a dat ascultare. I5. Cr ijr ndu.ne d" ultq treLur r . i l - al n m ai numarat zilele scurse. Intr'-o noapte inse, cilugdrul care murise i s-a aretat in vis lui Copiosus, fratele seu drept. Vizindu-l pe Iustus, acestaa intrebat: ,,Cee, frate? Cum o du, i?". iar cl i- a r a"puns: ..Pi ndac um anr dus- o r au, dar ccum sint bi n., c bc i az i am primit sfinta imparteqanie".
137

liin d i n g r o p a t sa ( rrma m sp u s.T o l i |clugar ii. c a d in c t u l b u r a l i d e a ce a sra i l d d . a u incepur p


Il cca r o iC CO Uf a s p l e l O l o s tfe a l n C O mU n Oncl r

lucru cit clc mic si de neinsemnat, chiar qi pe


136

GRIGORE C'I, I{ARE

DIAIOGI'RI DESPRtr I{OARTE

16. Mersind imediat la mindstire, Copiosus le-a spus acest lucru qi cilugdrilor. Fralii au n u m d r a t c u c r i i i zi l o l e si e ra ch i cr ziua in o a i c a reI u s e s o n "de p l i n i ra tre i ze (e a b l atiuner ' ' pentru acela. Copiosus nu qtia ce ficeau p i a a lu s e r i i c n l r u l u stu s,i a r cA l u g d rin au gtiut Copiosusrofcritor la fra{cle .au co u-ezuse Allind insi, iir una si aceeagi clipi, 9i el ce f ac r . a u a l u g b ri i ,si a ,,;ri a ce va zu scel. vi' ul c p s s i ie r t f a p o t l i v i n d u -5 e e rfe ct, a a d cvpr itca d e ch i n u ri g ra l ie ostiei iror e l . m o r t mintuitoare. ' , " d p a so 17. PIITRU. Cele auzite sint uimitoare i imbucuretoare. Z Y11L GRIGORE. Ca sI nu Punem la indoiald cuvintele mo4ilor. ele sint confirmate de f x p t c l e e ' l nr vi i . P ' ccci n sri tu l Cnssitts. epi= , ' o p ud " N a rn i a , o b i " n u i a sa adu.d zl l de zi sfinta iertfi lui Dumnezeu, aducind la rindu-j jertfi de lacrimi chiar in timpul . . lin t p l o r r . i n n a l e sl rri b o iA td trn d u -i.- , in vt" unul din preolii sii, el a primit poruncdde la Domnul, zicindu-i'se: ,,Fd bine ceea ce faci.
'-. Ohldru. (oblalie),,'1^t.lfruDdi , ,a.tiunea pril rafe F..diul ii .icri l,n l),"nr.z!n piiner si vinxl p. care i le lDciini L' Narn!,. os. ,r'r,' nr LJ'nbri!, pc riul Nar {azi Nami).

sluieste bine cind slujeqti Si nu pregete picioiul tau. siL nu ziboveasci mina ta De iiua apostolilor vei veni cu mine si ili voi da rasplata ta".
i

1
,
I

2. Dupa sapr ccni, chiar d e z i ua apo- tol i l or ' qi sfintaslL,jba pr i m i nd tai na 'fi ntei sevir sr nd impartn$anii.si-a dat duhul IlX. Am mr i auzit ca ctner a fus ..- npr i n' de du"m ani si lcgat in lant ur i . N , v a'tc 'a i n anum it* zile, ohisnuiasd aduc a - fi ntc j ettfa penlr u el. Dtr p,rmulla vr em c .c i nd s _ai nl or s gate ie. el i I spu. tn ,' c zile i i etau dez l L ia - or tle.r at l.; a r F.unos c utc a c c el ea'l au Iantur zileie in care aduceapentru el sfinta jertfe $i dintr u alte Intilnplar e,ar e a av uLl uc i n r r r m i ' cta cr foarl- r"leva|cr
cu :Jpl, tni. ni 5;dovFd(

acest lucru.

2. Dupi er ,m ni au martul i " i t " l m i _om 'i oameni credincioqi qi evlavioqi, cdrui:rr "o.,t-t -.,lti de Agathont'1,-episcopul Panormusr'r', poruncit. pc vren]ea predecesorulur meu s--a de preafericiti amintirc. si vine la Ronla' a
,, Ct qr. .;/dt!. i. ri! ,bu. (lc bunn cilitat . r'\ Pan.nnut, i (l'tnhrdnut, Pz"nornrn) o'dr !c foRsri tl' norl ' Sicihei. intcDe;at de feni.ictri (szi Paiefmo) Il 9

138

GRICORT] CEL }'L{RE

DIAI,OGURIDESPREMOARTE

avut de infruntat o furtund de o forle atit de m c re . i n c i l i s i pi e rd u scn a d e j d -a ca va mai p u t e a s c a p ad e p ri me j d i a va l u ri l o r. Var aca, lunt r a s u lb b u .c are a .u m i n d e p l i n e 5 te funclia de preot al acelei biserici, strunea barca din s p a t e l ec o r a b j ei .R u p i n d u -sen si IL rnia, a i el d rs p a r u l d p o d ati . i mA re u l i .u b a r!a, intr e m u n t j i d c o p e . S fa ri ma ta d e va i u ri , ror abia c oma n d a l Sd e e p i sc,,pa a j u n c to tu si. dupe m u lte p r i m e j d r i ,p e i n su l a U =ri ca " . rl 3. D u p a r r e r zi l e . vczi n d p p rb (o p L c a llr nt las u l c a I ( l u - e s{.smu l s i mp ro u n d cu bar ca nu s e m a i a r c t a i n n i .i o p a rl e a ma lii, I- a c rez u l m o r ts i s - a i n tri sta l fo a rte .D a r a lacut sfinta jertfe, printr-o slrrjbi dc miluire, slllgura care se cuvrne unui mort. poruncind s n i s e a d u c a . I ulij u mn *ze ucro tp rrt.rn ic tfir j..r o s llc r m l n l u t l o a rc.p p n t'rui p rtJr(.a-u fl"lului rre lu i a . D u p a , e a cd u 5 o tla rrd a , rai a lr irr d ,^o b reparatA. a pornit spre ltalia. Ajungind in port, la Roma, l-a gasit acolope hintraqul pe care 1l crezusc mort. i\tuncr s_a veselit de nesperata bucude si l-a intrebat cum a putut rrs, " a s tr u r r r v i e l ^ u ia a tl " a zi l r p c ma rc. intf- o
plrmelotr il rtt de lnolc.
n ri.. in lc c iha! at eaSniliei, .

4. Acesta i-a povestit de cite ori fusese rdsturnat in mijlocul valurilor din timpul fununii. im pr eundcu luntr eape c ar eo m i na. cum a plutit cu ea pline de api qi de cite ori a qezut deasupra bdrcii sale resturnate cu susul in jos, adeugindin ce fel il pezisernila lui Dumnczeu. dupa ce puter ea i i pi er i s e complet din cauza foamei qi a ostenelii, tot facind acpsrlucr u zile;i nopl r fdr d opr i r e. 5. A mar spus ceva,ce merturisegtc$i azi : ,,Luptindu-md cu valudle qi sfirqindu-mi-se puterile, capui mi s-a ingreunat dintr-o dati, incit aveam impresia ci nici nu eram cufundat in somn, dar nici nu eram treaz. $i iatd ce pe cind steteam eu singur in mijlocul mirii, a aperut cineva c^aremi-a adus piine si,ni potolescfoamea.Indati ce am mincat-o, mi am r ecepatat puter jle. Nu m ul t dupd l c een, l r tr ecut o cor abie car e m - a s c os di n ac ea primejdie a valurilor Si m-a dus la tdrm". Auzind acestea, episcopuli-a intrebat care a fost ziua cind a fost gasit si a aflat cA eta aceeaqizi in care, pe insula Utica, preotui jertfise, pcntru ei, sfinta ostie lui Dumnezeu atotputcrnic. 6. PETRU. Fr ind in Sr ci l i n,c r r i ns um i anr aflat cele ce-mi povesteqti.
l4l

140

GRICORDCEL MARE

DIALOGUH DljSIiiE I'IOARTE

GRIGORE. Cred cd acest lucru se face atit de limurit pentru cei vii si ne$tiutori, ca si li se arate tuturor celor ce aduc sfinta oblaliune, dar nu qtiu cA ostia Ie poate folosi chiar 9i morlilor, dac5 picateib lor n-au fost de neiedat. Dar trebuie stiut cd euharistia e de lblos doar pentru mortii carc au merlrar ln lrm p u l 1 i r ' r l i fi e a j u ta tj d u p a mo ar te de [ apt e l eb u n , "a ca re a l ri i l c f2 i p o n rl u ei in pe vrala asla. ZX. Pentru ca drumul si fie mai sigur. rro b u r e d r e g i n de sti b i n cl ep e ccre sper lsa s ca ri-l f a c i a l ri i d u p a mo a rresA1 i i fa ci ci rd r r , m* . triieqti. Mai fericit e si mori eliberat de picat, decit se-ti cauli iibertatea dupe ce-ai lcpidat I,anfurilcde aici. Trebuie. aEadar,si dispraluim din r o t - u f l c t u l ve a .u l r,p -ta . ti e si _num ai pentru cAvedem cd s-a scurs dcia. si si aducem lui Dumnezeu ofrandi zilnica jertfa de lacrimi si ostia din trupul si singele l{intuitorului. 2. Euharistia rzbaveste sufletul in chip n'iinrlnatde Ia vegnicapieire. Ea reinnoicste l, p n ru n u i t a r n a mo l l i i U n u l l ti N i c.u l cdfe. tlt.si,,inuiat din morti nu mai, moare ll moafted nu tnai ort stdpinie dsupru Zai''13t, totuqi,

trdind vesnic si fard stdceciune in srne insugr, sejertfeSd din nou penhu noi, p n taina sfintei oblaliuni. Aici, trupul lui se primeste ca hrana, carnealui se imparte lntru mintuirea poporului. iar singele lui nu se mai varsa in miinilc picetoqilor, ci in gura credinciogilor. 3. Si ne gindim deci cum e pentru noi acest sacriliciu care imiti intotdeauna, pentru iertarea noastrl, pdtimirea Unului-Niscut. Care dintre credinciogi se poate indoi ci, in clipa jertfei, la glasr.rl preotului se deschid cerurile, ci, la aceastdtaini a iui Iisus Hristos, cetele de ingeri sint de fa!i, cd cele dc jos sc unesc cu cele de sus, ci cclc piminteqti se impreuni cu cele ccrclti, iar cele vezute qi cele nevizutc se fac una? LXI. Dat, ficind aceasta, trebuic sa nc jcrt fim pe noi inqine lui I)umnezeu,prin pociin!:r lnlmll, cecl not, cel cafe preamarrm tarna pitimirii iui Iisus, trebuie sd I imitim in ceea ce facem.Ostia inchinati lui Dumnezeuva fi cu adevirat in favoareanoastri numai atunci cind vom fi devenit noi inqine o ostie. 2. Dar trcbuic sa ne strdduim ca qi dupa vremea rugAciunii, atit cit put(]n,I prin mila lui l)umnezeu,sA ne pAstrim sufletul grav si
l{ it

142

GRIGORECEL IL{RE

DIALOCURIDESPRI If Or\R'rE

vieuros.ca "5 nu-l slabcasi'epe urma vreun gi;d trecator,sa nu-l repeasca furig veselia pe deqarti a minfii, incit sufletul si piardd d agonis c a l a i n p o c a i n ta sa , p ri n n e p a sar ca ui..u n u ig i n d u . u r a t i,^. u ma rh sl fe la mo ri tat N Ana " a p r j m e c s c 5ce ce ru q p .l i i n d ca . d u pa lacrimi, 9i a pestrat aceea$ivigoare a minlii. Despre ea, firegte, s-a sctrsl.,,$i fatd nu'i mai ero tristd ca mai inainte"'$. LXII. Dar tot acum trebuie ltiut ce numai cine iarti mai intii ce s-a gregit impotriva lui, acelacerecum trebuie iertarea pentru greqelile lui- Darul nu esteprimit daci n-a fost alungatd mai inainte vrajba din suflet, caci Bib1irrr3'! zice : ,,Dacd ili Deiaclucedclrltl tdu la altar si tti uei .Lminti cd,fratele td.uare ceuaimpotriua ta, lasd daruL taru acolo, tnaintea altarului, 9i mergi mai intii sd te tnpaci cu frdtele tdu $1, ahnci tenind, oferd dartrl ldu'Ia0.l)in cauza aceasta trebuie si ne gindim cit de grav e pdcatul r-raibei,din pricina criruia darul nu e cl nIi mrr. d n v r e m p r p " ri ,r' g rn .-' l o i e l t.r tc gr a t r, 1 r ' "h rrr,'l n ci .i n a i n d fe p tam 'lr r u l u i . cu gindul spre aproapele nostru, oricit de
' I li...r I lf (/,t6.f l So,rlalis).

departe s ar afla gi oricit de despdrlili am fi, ca sd-i asternemsufletul nostru qi siJ impicdm cu smerenie 9i cu bunivoinld. Vizlnd invoiala noastrd, Ziditorul ne iartd de pecat, primind darul in locul gregelii.

2. Cuvintele Brbliellrl conftrmd acest lucru, cici am aflat cd siuga care datora zecemii de a talanti, ceindu-se, pdmit de la stepin iertarea pentru datoda ei, dar, fiindcd n-a renuntat la datoda de o sutA de dinad, pe care o avea fati de ea tovariqul ei de sclavie,stipinul a poruncit str.arsa daloriace locmaiu frrscse sa-iplateasca Din acesteruvinte se vede clar .o. daca nu iertim din toate inima ce s-a gregit impotdva noastri, Fi noui ni se ccrc inapoi ceea ce ne bucuram ci ni s'a iertat prin poceinli. 3. Aqadar, citd vreme e ing:1duit un rastimp pentru iertare, ciie weme judccatorul agteaptii, doligtt: citi wetrre carene cintdiestc pacatele "e1 topim cu lactinri aspr ca noastxi,si indreptarea inimii. sd prefigurim rasplata bunivoinli:i f.rlri de cei apropia(i. O spun cu toatd lncrederea: dupe moarte nu vom mai avea nevoie de ostia mintuitoare daci noi ingine vom fi fbst, inarntc de moarte, ostia inchinata iui Dumnezeu.

t li

Colec{ia GRAUNTELE DE MU$TAR Introducere

C U PRINS 5

propune cititorilor texte fundamentale de teologie. filosolie Ei misticd creqtini, de di me n s iu n i r e d u s e . d a r cu u n i mp a cl, excep{ional asupra credincioqilor de pretutindeni. A$a cum un asemenea impact au avut, au Si voi avea intotdeauna cele patru Evanghelii. care nu depis-esc, ca intinderg tipograficd. cincizeci de pagini frecare, In acest sens, Griuntele de mustar se doresle a ff, dintru inceput. o imitatio Evangelji. atit in forma cit Si in conlinut. Graunlele de muqtar, pentru cd, vorbind despre Imperdtia Cerurilor, Iisus se referS. la minuscula siminte de mu$tar care, semenati. incolleile s,i creEte rnai impunitoar.e decit celelalte plantd, Hstdrind ain belgug.incit pesarile Cerului i$i pot impleti c ui b s u b u m b r a sa (Ma rcu . 4 . 3 0 -3 1) , Grduntele de mustar - metafori si emblemi pristici, aEadar, pentru ceea ce se cheami Imoirdtia Cerurilor.

.. Dialoguri despremoarte............ 27