Sunteți pe pagina 1din 15

Principiul independenei se aplic tuturor profesionitilor contabili n practica liber (liber profesionitii contabili) indiferent de natura serviciului profesional

prestat. n cazul executrii, ns, a unor misiuni de audit prin care se furnizeaz o asigurare sau certitudine n ceea ce privete credibilitatea situaiilor sau informaiilor financiare n faa publicului, independena devine cea mai sigur garanie ca profesionistul contabil i-a ndeplinit misiunea n condiii de integritate i cu obiectivitate. Care sunt principiile deontologice pe care trebuie s le respecte expertul contabil n activitatea sa de efectuare a expertizelor contabile judiciare i extrajudiciare? Principiile deontologice fundamentale carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil, deci si expertul contabil, sunt explicit definite in Codul etic national al profesionistilor contabili si se refera la: - integritate - obiectivitate - independenta - secretul profesional - respectarea normelor tehnice si profesionale - competenta profesionala - comportarea deontologica Standardul profesional nr. 35 privind expertizele contabile, expliciteaza urmatoarele principii deontologice: - independenta expertului contabil - competenta expertului contabil - calitatea expertizelor contabile - secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile - acceptarea expertizelor contabile - responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile

1. Cum comentai sintagma tiin! independen! moralitate" nscris pe sigla #logoul$ C%CC&'? ecesitatea de a asigura ap!rarea onoarei "i independentei Corpului "i de a conferi lucr!rilor membrilor s!i autoritate impune acestor profesioni"ti contabili sa aib! calit!#i esen#iale, cum sunt: - "tiin#!, competenta "i con"tiin#a$ - independenta de spirit "i dezinteres material$ - moralitate, probitate "i demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa fac! efortul necesar dezvolt!rii acestor calit!#i "i %ndeosebi: a& sa %"i dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar "i cuno"tin#ele de cultura generala, singurele capabile sa-i %nt!reasc! discern!m'ntul$ b& sa acorde fiec!rei tranzac#ii "i situa#ii examinate toata aten#ia "i timpul necesar pentru a-"i fundamenta o opinie personala, %nainte de a face propuneri$ c& sa %"i exprime opinia f!r! nici o re#inere fata de dorin#a, chiar ascunsa, a celui ce %l consulta "i sa se pronun#e cu sinceritate, f!r! ocoli"uri, exprim'ndu-"i, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor "i concluziilor formulate$ d& sa nu dea niciodat! ocazia de a se afla %n situa#ia de a nu putea sa %"i exercite libertatea de g'ndire sau de a fi supus %ngr!dirii %ndatoririlor sale$ e& sa considere ca independenta sa trebuie sa %"i g!seasc! manifestarea deplina %n exercitarea profesiei "i %n prote(area ei, cu respectarea integrala a dispozi#iilor legale "i regulilor stabilite de Corp. (. )ndependena absolut i independena relativ n care se poate afla un expert contabil. %xemplificai i explicai cel

puin o situaie n care un expert contabil se poate afla ntr*o relaie de independen relativ. )ndependenta absoluta este caracterizata prin starea de spirit care inlesneste obtinerea unei opinii neafectate de influente care compromit rationamentul profesional, permitand profesionistului sa actioneze cu integritate, cu obiectivitate si cu prudenta profesionala )ndependenta relativa denota din faptul ca profesionistul contabil in rationamentul profesional nu poate fi independent in sensul izolarii sale de relatiile economice,financiare sau de alta natura, acest lucru fiind imposibil deoarece fiecare membru al societatii are relatii cu altii. )ndependenta reprezinta un ansamblu de mi(loace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea *serviciul profesional& intr-o maniera obiectiva si corecta. )ndependenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. Componentele independentei: +. )ndependenta de spirit *in g'ndire&: , Stare de g'ndire care permite oferirea unei opinii, a unui serviciu profesional far- s- fie afectat. (udecata profesionala$ , /a presupune integritate si obiectivitate. 0. )ndependenta in aparent-: , reprezinta capacitatea de a demonstra c- riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil$ , este componenta fundamentala a independentei. 1n functionar public nu poate fi niciodata independent. 2ctivitatea de expert contabil este incompatibil- cu orice alta activitate curent-. Cerintele de independenta se aplica tuturor

profesionisti+or contabili cu practica liberal-, cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masur- de a influenta lucr.rile profesionistului contabil. +. Cum definii expertiza contabil? ,ar expertiza contabil judiciar? /xpertizele contabile sunt mi(loace de prob! utilizabile %n rezolvarea unor cauze care necesit! cuno"tin#e de strict! specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. /xpertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea p!r#ilor %n fazele de instrumentare "i de (udecat! ale unor cauze civile "i3sau comerciale, ata"ate sau nu unui process penal, se numesc expertize contabile (udiciare. 4oate celelalte expertize contabile sunt extra(udiciare. /xpertiza contabil! este o activitate a profesiei contabile ce poate fi efectuat! numai de c!tre persoanele care au dob'ndit calitatea de expert contabil %n condi#iile legii, fiind %nscrise, cu viza la zi, %n 4abloul exper#ilor contabili, actualizat anual de c!tre Corpul /xper#ilor Contabili "i Contabililor 2utoriza#i din 5om'nia *C/CC25&. -. .rsturile care particularizeaz expertiza contabil extrajudiciar. 5edactarea raportului de expertiza contabila extra(udiciara trebuie sa respecte aceleasi exigente ca si redactarea raportului de expertiza contabila (udiciara, cu unele particularitati, cum sunt: a& 5aportul de expertiza contabila (udiciara este reglementat procedural *Codul de procedura civila si Codul de procedura penala& si nu poate fi efectuat decat de catre expertul care a fost desemnat sa-l efectueze,un astfel de impediment un exista in

cazul raportului de expertiza contabila extra(udiciara, acesta putand fi efectuat si de catre o societate de expertiza contabila. )n acest caz, in primal paragraf al raportului de expertiza, unde se face identificarea expertului contabil , se vor trece datele de identificare ale societatii comerciale de profil, precum si numele personei*expertului& care o reprezinta b& )n paragraful al doilea al raportului de expertiza contabila extra(udiara trebuie sa se mentioneze numarul contractului de prestari servicii si datele de identificare ale clientului*denumire, sediu social etc& c& Paragraful al treilea trebuie sa contina explicit impre(urarile si circumstantele care l-au determinat pe client sa solicite prestatia expertului contabil3societatii de expertiza contabila. 6escrierea trebuie facuta concis, cu claritate si fara detalii inutile d& Paragraful patru trebuie sa redea obiectivele expertizei contabile extra(udiciare asa cum au fost formulate in contractul de prestari servicii e& )n paragraful al cincilea se descrie durata si locul de desfasurare al expertizei contabile extra(udiciare f& )n paragraful sase se descrie materialul documentar studiat, cu precizarea ca in cazul expertizei contabile extra(udiciare este obligat sa faca consideratii cu privire la calitatea materialului documentar, lucru nerecomandat in cazul expertizei contabile (udiciare g& )n paragraful sapte al raportului de expertiza contabila extra(udiciara este recomandabil ca expertul contabil sa analizeze in detaliu eventuale alte expertize contabile efectuate cu aceleasi obiective, alte evaluari ale expertilor, deoarece spre deosebire de expertizele contabile (udiciare, expertii nu au la dispozitie un dosar al cauzei. 2ceste precizari trebuie prezentate numai in masura in care expertul contabil apreciaza ca acestea sunt utile clientului sau altui utilizator al expertizei contabile. h& )n paragraful opt al expertizei contabile trebuie sa se mentioneze explicit data fixata in contractul de prestari servicii pentru depunerea raportului de expertiza contabila extra(udiciara

i& 5edactarea capitolelor )) 6esfasurarea expertizei contabile extra(udiciare si ))) Concluzii ale raportului de expertiza contabila extra(udiciara trebuie sa fie clara, concisa si fara ambiguitati , la fel ca in cazul raportului de expertiza contabila extra(udiciara. /ventualele consideratii personale ale expertului contabil trebuiesc redata in capitolul )7 Consideratii personale ale expertului contabil, care spre deosebire de raportul de expertiza contabila (udiciara, unde acest capitol nu se recomanda a fi uzitat, in cazul expertizelor contabile extra(udiciare este recomandat sa se redacteze. /xpertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea p!r#ilor %n fazele de instrumentare "i de (udecat! ale unor cauze civile "i3sau comerciale, ata"ate sau nu unui process penal, se numesc expertize contabile (udiciare. 4oate celelalte expertize contabile sunt extra(udiciare. /. .rsturile care particularizeaz expertiza contabil judiciar. Principalele trasaturi caracteristice care particularizeaza expertiza contabila (udiciara sunt: a& este un mi(loc de proba in (ustitie care intervine numai atunci cand organele (udiciare o considera necesara pentru elucidarea cauzelor in curs de ancheta sau de (udecata b& este activitatea prin care organele de (udecata primesc informatii de natura economico financiara cu scopul de a stabili adevarul necesar solutionarii temeinice si legale a cauzelor privind faptele cercetate si anchetate sau (udecate c& se limiteaza la cercetarea problemelor cu caracter economic si financiar indicate de organele (udiciare d& are competenta de examinare a documentelor si evidentelor tehnico operative si contabile necesare pentru lamurirea obiectivelor stabilite de organele (udiciare e& confirma sau infirma constatarile controlului cu privire la pagube, abateri, deficiente, lipsuri

f& intervine ca proba administrata de organele de urmarire penala si de (udecata, in vederea convingerii asupra realitatii si asupra conditiilor aparitiei pagubei, deficientei, abaterii g& este o activitate ocazionala care are loc doar cand se dispune de catre organele (udiciare /xpertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea p!r#ilor %n fazele de instrumentare "i de (udecat! ale unor cauze civile "i3sau comerciale, ata"ate sau nu unui process penal, se numesc expertize contabile (udiciare. 4oate celelalte expertize contabile sunt extra(udiciare. 0. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? /xpertizele contabile (udiciare "i extra(udiciare sunt lucr!ri de specialitate cu obiective precizate, solicitate exper#ilor contabili %nscri"i %n partea activ! a 4abloului Corpului. Solicitan#ii expertizelor contabile (udiciare sunt "i destinatarii acestora: a. 8rganele de instrumentare *urm!rire "i cercetare& a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Poli#ie "i Parchet. b. )nstan#ele de (udecat! a cauzelor penale "i civile. )ndiferent c! expertizele contabile (udiciare sunt dispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea %nvinui#ilor sau p!r#ilor, implicate %n procesul (udiciar, ace"tia *%nvinui#ii sau p!r#ile implicate %n proces& sunt, de asemeni, utilizatori principali ai expertizelor contabile (udiciare. Solicitan#ii expertizelor contabile extra(udiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau (uridice interesate %n contractarea unor astfel de lucr!ri cu exper#ii contabili, %nscri"i %n partea activ! a 4abloului Corpului. 9n mod indirect, atunci c'nd solicitan#ii expertizelor contabile extra(udiciare folosesc aceste lucr!ri, %n concilierea intereslor lor %n rela#iile cu partenerii comerciali "i de afaceri, organisme administrative

etc., pot fi "i ace"tia considera#i destinatari ai expertizelor contabile extra(udiciare. 1. Care sunt criteriile dup care se clasific expertizele contabile? /xpertizele contabile pot fi clasificate %n func#ie de urm!toarele criterii: ). 6up! scopul principal %n care au fost solicitate. )). 6up! natura principalului*elor& obiectiv*e& la care se refer!. ))). 9n func#ie de natura (uridic!. 2. Cum se clasific expertizele contabile n funcie de scopul principal n care au fost solicitate? 6up! scopul principal %n care au fost solicitate, expertizele contabile pot fi clasificate %n: a& expertize contabile (udiciare, reglementate de: Codul de procedur! civil!$ Codul de procedur! penal!$ alte legi speciale$ b& expertize contabile extra(udiciare : sunt cele efectuate %n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului (usti#iei. Sunt efectuate %n afara unui proces (usti#iar. u au calitatea de mi(loc de prob! %n (usti#ie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de c!tre p!r#i a administr!rii probei cu expertiza contabil! (udiciar! sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil!.

3. 4ecesitatea documentrii lucrrilor privind expertizele contabile.

6ocumentarea lucr!rilor privind expertizele contabile are un caracter particular "i se limiteaz! strict la ceea ce este necesar pentru a r!spunde la obiectivele *%ntreb!rile, punctele& fixate expertului*#ilor& contabil*i& de c!tre organul %n drept s! dispun! expertiza contabil! (udiciar!, prin 9ncheiere de "edin#! *%n dosarele civile& sau ordonan#! a organului de urm!rire "i cercetare penal! *%n dosarele penale&, sau la obiectivele contractului privind expertiza extra(udiciar!. COMENTARII 3524.1. 9n vederea %ntocmirii raportului de expertiz! contabil!, expertul contabil trebuie s! studieze materialul documentar adecvat. Studierea materialului documentar adecvat constituie premisa "i condi#ia necesare %ntocmirii unui raport de expertiz! contabil! temeinic fundamentat, bazat pe documente (ustificative "i eviden#ieri contabile, "i nu pe prezum#ii, declara#ii ale p!r#ilor "i3sau ale martorilor. 3524.2. 6ac! obiectivele *%ntreb!rile, punctele& la care trebuie s! r!spund! expertiza contabil! vizeaz! constat!rile consemnate %n acte de control fiscal, gestionar sau de alt! natur!, efectuate de organe abilitate, expertul contabil trebuie s! studieze actele de control cel pu#in sub aspectele con#inutului "i %ntinderii controlului, precum "i al modului de stabilire a r!spunderilor persoanelor implicate. 9n cazul %n care s-au %ntocmit mai multe acte de control %n aceea"i cauz!, a(ung'ndu-se la concluzii diferite, expertul contabil trebuie s! studieze fiecare act de control %n parte, ar!t'nd fundamentat cauzele care au condus la concluzii diferite "i pozi#ia sa fa#! de aceste concluzii. 3524.3. 9n demersul s!u, expertul contabil care a a(uns la concluzii fundamentate diferite fa#! de organul de control este abilitat s! ia contact cu acesta pentru a-"i elucida toate aspectele pe care le implic! efectuarea unei expertize contabile de calitate. Contactul "i consultarea organului de control nu %l oblig! pe expertul contabil s! a(ung! la un punct de vedere comun, ci doar la

motivarea opiniilor diferite, care trebuie inserat! %n raportul de expertiz! contabil!. 3524.4. 8rientativ, materialul documentar pe care trebuie s! %l studieze expertul contabil %n cazul expertizelor (udiciare se compune din: *i& dosarul cauzei %n care s-a dispus o expertiz! (udiciar!$ *ii& documentele (ustificative "i registrele contabile aflate %n p!strarea p!r#ilor implicate %n procesul (usti#iar sau %n arhivele ter#elor persoane care au vreo leg!tur! cu obiectivele expertizate$ *iii& procesele-verbale %ntocmite de organele de control abilitate, aflate at't %n posesia acestora, c't "i %n posesia persoanelor (uridice "i3sau fizice controlate care au vreo leg!tur! cu obiectivele expertizate. Particularizat, %n cazul expertizelor contabile dispuse %n dosarele penale, expertul contabil are dreptul s! ia cuno"tin#! de con#inutul dosarului penal numai cu %ncuviin#area organului de urm!rire penal! sau a instan#ei de (udecat! c!rora expertul contabil este abilitat s! le cear! l!muriri %n leg!tur! cu faptele sau %mpre(ur!rile cauzei. 3524.5. Pentru o mai temeinic! %n#elegere a evenimentelor "i a tranzac#iilor supuse expertiz!rii, expertul contabil este abilitat s! cear!, iar p!r#ile interesate %n expertiz! s! dea, explica#ii suplimentare. 2ceste explica#ii nu trebuie date %n scris "i nu constituie material documentar pentru expertizele contabile. /xpertul contabil trebuie s! aib! %n vedere explica#iile p!r#ilor, dar trebuie s! le analizeze %n raport cu actele (ustificative "i contabile expertizate, men#ion'nd %n raportul de expertiz! contabil! concordan#a sau neconcordan#a dintre explica#iile p!r#ilor "i actele examinate. Particularizat, %n cazul expertizelor contabile dispuse %n dosarele penale, p!r#ile implicate pot da explica#iile necesare expertului contabil numai cu %ncuviin#area "i %n condi#iile stabilite de organul de urm!rire penal! sau de instan#a de (udecat!.

3524.6. ;aterialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de c!tre expertul contabil de la p!r#ile care %l au %n p!strare. 15. Ce trebuie s cuprind dosarul de lucru al expertului contabil n ceea ce privete documentarea expertizelor contabile? 6osarul de lucru al expertului contabil, %n ceea ce prive"te documentarea expertizelor contabile, trebuie s! cuprind!, dup! caz: *i& 9ncheierea de "edin#! *%n cauze civile&, ordonan#a organului de urm!rire "i cercetare penal! *%n cauze penale& sau contractul privind efectuarea expertizelor contabile extra(udiciare$ *ii& 5aportul de expertiz! contabil! : exemplarul expertului contabil care (ustific! %ndeplinirea misiunii$ *iii& /ventuala coresponden#!, r!spunsurile la %ntreb!ri suplimentare sau suplimentele de expertiz! contabil! solicitate de organele %n drept care au dispus efectuarea expertizei contabile$ *iv& /ventualele note personale ale expertului contabil redactate %n timpul efectu!rii expertizei contabile, cum ar fi note scrise %n urma unor interviuri sau declara#ii verbale, necesare fie redact!rii raportului de expertiz! contabil!, fie urm!ririi bugetului de timp "i decont!rii lucr!rilor de expertiz! contabil! cu beneficiarii acestora.

11. 'edactai un contract de efectuare a unei expertize contabile extrajudiciare cunoscnd urmtorii termeni de referin6 - 7rile6

7restator6 expert contabil 7op )on! carnet expert contabil nr.1555! nscris n .abloul experilor contabili la 8eciunea )! poziia 155! domiciliat n )ai! str. 7rimverii nr.(! jud. )ai9 :eneficiar6 8.C. ,unrea 8.&.! cu sediul social n )ai! str. .oamnei nr.+! jud. )ai! reprezentat prin manager )on )on. ;bligaia beneficiarului6 8 pun la dispoziia expertului contabil documentele a$!b$!c$. ;bligaia prestatorului de servicii6 8 formuleze concluzii pentru obiectivul <". =aloarea contractului6 /.555 lei. ,ata depunerii 'aportului de expertiz6 +5.50.(515. 7lata6 8e face n dou trane6 1.555 lei n termen de / zile de la semnarea contractului! iar restulpn la data de 5/.51.(515. ,ata nc>eierii contractului6 1/.5+.(515.

C8 452C4 )ncheiat intre: Expertul contabil Pop Ion, numar carnet +<<<, cu domiciliul in )asi, str. Primaverii nr. 0, (ud. )asi, inscris in 4abloul C/CC25 in Sectiunea ), pozitia +<<, denumit P5/S42485 si, C !unarea A, cu sediul social in )asi, str. 4oamnei nr. 3 (ud. )asi, reprezentata prin manager )on )on, denumita =/ />)C)25, s-a incheiat prezentul contract pentru efectuarea unei expertize contabile extra(udiciare. 2rt. + Prestatorul se obliga sa procedeze la examinarea profesionala si sa formuleze concluzii*raspunsuri& la urmatorul obiectiv: 8biectivul ? 2rt. 0. =eneficiarul expertizei contabile extra(udiciare se obliga sa puna la dispozitia prestatorului urmatoarele materiale

documentare: documentele a& , b& si c& 2rt. 3. Prestatorul se obliga sa intocmeasca 52P8541@ 6/ /?P/54)A2 C8 42=)@2 /?452B16)C)252 in conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile$ acesta va fi depus la sediul beneficiarului pana la data de 3<.<C.0<+< 2rt. D . =eneficiarul 52P8541@1) 6/ /?P/54)A2 C8 42=)@2 /?452B16)C)252 se obliga sa plateasca prestatorului onorariul in suma de 5<<< lei, din care +<<< de lei in cinci zile de la incheierea contractului si rstul de D<<< lei pana la data de <5.<E.0<+<. 2rt. 5. )n conformitate cu principiile deontologiei profesionale contabile liberale partile se obliga sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au avut acces cu ocazia executarii prestatiei care face obiectul prezentului contract. 2rt. C. Prezentul contract s-a incheiat in 0 expmplare, intra in vigoare cu data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. )asi, +5.<3.0<+< Prestator, =eneficiar,

1(. %numerai situaiile de incompatibilitate n care se poate afla expertul contabil numit de ctre organul ndreptit s dispun efectuarea expertizei n vederea soluionrii cauzei aflate spre judecare. /xpertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: - daca este implicat financiar, direct sau indirect in activitatile clientilor sai, cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare$

obtinerea de participatii la capitalul social $ darea sau luarea de bunuri, servicii sau bani$ acordarea sau primirea de ga(uri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. - /ste implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de anga(at - 6esfasoara acte de comert sau slu(be salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale, care se poate finalize intrun conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta, integritate si obiectivitate a profesionistului contabil$ - /ste implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai$ - 2ccepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procenta(e inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil, ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca ma(oritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective - 2ccepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii - /xpertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari, deci inclusiv expertize contabile (udiciare si extra(udiciare pentru agentii economici, in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. - 6aca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza, calitatea de martor avand intaietate - 6aca a fost martor sau reprezentant*expert recomandat de parte& ori aparator al vreuneia din parti - 6aca exista impre(urari din care rezulta ca este interesat, sub orice forma, expertul, sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod, care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv - 6aca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului, in calitate de organ de control, conducere, tehnic de specialitate, ori a luat parte, ca executant, la intocmirea actelor

primare, a evidentelor contabile tehnico operative$ - 6aca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar, ocazie cu care si-a exprimat opiniile