Sunteți pe pagina 1din 12

Strategii si directii de actiune pentru gestionarea durabila a resurselor

1. Aspecte generale Mediul geografic determina conditiile naturale in care omul isi

desfasoara intreaga activitate, dar si resursele de care are nevoie societatea. Conceptul de resursa a fost definit de numerosi specialisti din domeniul economiei, geografiei, istoriei si ecologiei, ceea ce a imprimat o nuantare a semnificatiei de baza, conform careia, prin resursa naturala se inteleg acele elemente ale naturii care sunt folosite pentru satisfacerea nesesitatilor materiale si spirituale ale omului. Dupa Ungureanu si Chiu ( 19 !, citati de M"tcu, 199 # $ran, %&&& ', resursele naturale1 reprezinta toate acele forme si combinatii ale materiei, e(istente in natura, care pot fi utile societatii intr)una din etapele evolutiei sale. *evanseur considera ca intreaga natura reprezinta resursele naturale. +e foloseste adesea si termenul de resursa economica, definit de $ran si colab. ( 199 ' ca fiind resursa e(trasa din mediu si supusa prelucrarii in cadrul activitatii economice in vederea obtinerii anumitor bunuri necesare satisfacerii unor trebuinte umane si sociale. +tructura si varietatea resurselor folosite in economie s)a modificat esential pe parcursul secolelor. ,stfel, de la piatra sau lemn, fructe si animale salbatice, din perioada preistorica, societatea a trecut, odata cu dezvoltarea rapida a tehnicii si tehnologiilor, la metale, combustibili minerali trasformati sau nu in energie electrica si apoi la cea mai -productiva. resursa ) cea
1

/o0aschi 12, 3lorina $ran, 3lorian 4rigore 5 - 6lemente de economie si managementul mediului -, 6ditura 6conomica, %&&7

informationala, resursa specifica perioadei actuale.1alorificarea resurselor nu este insa o rezultata intrinseca a e(istentei lor, fiind dependenta de conditiile naturale ( clima, relief, hidrografie etc '. ,cestea sunt definite, in literatura de specialitate, ca reprezentand elementele mediului incon0urator care, la nivelul actual al dezvoltarii instrumentelor de lucru, sunt absolute necesare pentru dezvoltarea societatii, dar nu servesc drept baza de materie prima pentru dezvoltarea economiei. *uate in ansamblu, resursele naturale si conditiile naturale reprezinta factorul natural, care, alaturi de factorul demografic si nivelul de dezvoltare al intrumentelor de lucru, influenteaza nivelul de dezvoltare economica al unei tari. Calitatea resurselor si gradul de accesibilitate a lor influenteaza direct productivitatea muncii in toate ramurile de activitate. 2n acelasi timp, nivelul general de dezvoltare economic si , implicit, progresul tehnico ) stiintific influenteaza accesibilitatea.8inand seama de acestea, Min ( 199% ' mentioneaza ca factori de influenta ai gradului de valorificare a resurselor naturale, urmatoarele elemente: ;osibilitatea tehnica a societatii# Cererea economica pentru resurse# 4radul de cunoastere a lor. ,vand in vedere evolutia si structura valorificarii resurselor, pot considera ca orice element al mediului ca fiind o resursa potentiala, care poate deveni o resursa naturala in masura in care considerentele economice si tehnice, care le restrictioneaza utilizarea in prezent, vor fi inlaturate de presiunea in permanenta crestere a cererii.

;rogresul tehnic poate contribui si la e(cluderea unor resurse din categoria celor e(ploatate. Utilizarea resurselor naturale ridica doua probleme : <ecesitatea identificarii celor mai eficiente cai de utilizare posibilitatilor de substituire a resurselor epuizabile# Diminuarea dezechilibrelor de mediu determinate de e(ploatarea, conditionarea, prelucrarea si utilizarea resurselor si a materialelor = energiei obtinute. 2n conte(tul actual, in care constientizarea problemelor de mediu si , legat de aceasta, a epuizabilitatii resurselor, isi pune amprenta asupra activitatii din toate domeniile, utilizarea rationala a resurselor se transforma intr)un deziderat unanim. 2. Evaluarea economica a resurselor naturale 6valuarea economica a resurselor se poate face dupa aprecierea : Valorii absolute ) se realizeaza in conformitate cu marimea cheltuielilor raelizate pentru cercetarea, valorificarea si e(ploatarea resrselor date. +e tine cont de cheltuielile necesare pentru refacerea calitatilor pierdute ca rezultat al unor actiuni ale omului 5 eroziunea solului, taieri intensive a padurilor.8ot in aceasta acceptiune se foloseste si metoda evaluarii prin cheltuielile compensatorii, adica cheltuieli pe care societatea le va suporta daca va fi lipsita de diferite resurse. Metoda poate fi aplicata atat pentru o perioada scurta, e(primandu)se eficienta anuala a reproducerii resurselor, cat si pentru o perioada mai lunga. si a

Valorii relative ) se determina eficienta suplimentara a productiei care se obtine in urma folosirii unor resurse mai valoroase in comparatie cu cele mai putin valoroase. > astfel de evaluare are un caracter geografic, intrucat se bazeaza pe influenta factorilor naturali si serveste la identificarea variantei optime de utilizare a resurselor, care pin cheltuieli minine pot asigura un profil mai mare. Caracterizarea utilizarii rationale, reproducerii si protectiei resurselor naturale, se realizeaza cu a0utorul unui sistem de indici economici. ,cestia servesc ca o argumentare stiintifica a amplasarii rationale a obiectelor economice in dependenta de resursele naturale pe care le folosesc pentru determinarea celei mai avanta0oase tehnologii de e(tragere si prelucrare a resurselor, precum si a comple(ului de masuri necesare pentru protectia mediului. ,cesti indici pot fi grupati astfel : 2ndici economici, care caracterizeaza starea fiecarei resurse naturale# Masuri orientative, spre neutralizarea actiunilor negative ale omului asupra mediului# 2ndici care reflecta cheltuielile legate de raelizarea masurilor de redresare a mediului# 6ficienta economica a masurilor de prevenire a degradarii mediului incon0urator. 2n afara de acesti indici cu caracter general, mai e(ista si cei care caracterizeaza fiecare resursa in parte. Dintre acestia, voi e(emplifica prin indicatori care caracterizeaza resursele funciare, resursele de apa si pe cele forestiere. ;entru resursele funciare se folosesc urmatorii indici economici :

+uprafata terenurilor agricole care , la randul ei, include suprafete arabile, culturi multianuale ( vii, livezi ', pasuni, fanete etc # +uprafata terenurilor neagricole 5 cele care se afla sub constructii, cariere de e(tragere a minereurilor, sub magistrale de transport terestru, rezervatiile naturale etc# Masuri de imbunatatiri funciare 5 irigatii, combaterea eroziunii solului # Consumul, care se apreciaza prin : valorificarea terenurilor agricole, ca unul din indicii de antrenare a suprafetelor in circuitul economic, suprafata arabila = total suprafata, suprafete impadurite, pasuni, fanete, raportate, fiecare , la suprafata totala. 2ndicii economici ai resurselor de apa caracterizeaza consumul de apa prin prisma : +ursei de captare a apelor # 8ipului de consum, avand in vedere necesarul de consum 5 necesarul de apa pentru irigatii si gospodarii taranesti, necesarul de apa potabila si mena0era pentru populatie. +e evalueaza, de asemenea, volumul apelor uzate deversate, al apelor supuse epurarii, capacitatea statiilor de epurare, costul elementelor valoroase care pot fi e(trase din apa si utilizate in diferite scopuri. /esursele forestiere sunt evaluate prin indici care se refera la suprafata totala a fondului silvic, inclusiv a celui ocupat nemi0locit de paduri, suprafetele reimpadurite in decurs de un an , plantarea perdelelor forestiere de protectie, cantitatea de lemn taiata, pierderile de suprafete forestiere in urma incendiilor si inundatiilor, investitiile necesare pentru realizarea masurilor de protectie ale padurilor.

Folosirea rationala a resurselor naturale este calea principala spre sporirea eficienta a productiei, care poate fi obtinuta prin economisirea factorilor de productie in procesul e(tragerii si prelucrarii lor. 8ehnologiile actuale nu permit valorificarea integrala a numeroase resurse. ,stfel, la e(tragerea carbunelui ramane in roca apro(imativ !&@ din materialul util, la minereul de fier %&@, iar la cel de fosfor !&@. ;erfectionarea tehnologiilor trebuie sa conduca la eliminarea acestor pierderi, pe de o parte, si la rentabilizarea e(ploatarii unor resurse potentiale, cum sunt, de e(emplu, rezervele de hidrocarburi din platformele continentale. 2n statele dezvoltate, se e(trage de0a petrol de la adancimi mai mari de ?&&& m. De asemenea, orice inovatie tehnologica va trebui sa fie evaluata in dimensiunea ei ecologica, analiza plecand de la consumul de energie, continuand cu randamentul de valorificare a materiilor prime si finalizandu) se cu evaluarea impactului utilizarii produsului finit, precum si dupa scoaterea din uz a acestuia. ;rogresul tehnico 5 stiintific isi aduce o contributie importanta la rationalizarea consumului de resurse pe mai multe cai, cum ar fi : 6(tragerea cat mai completa a resurselor minerale # ;relucrarea completa a materialelor e(trase si utilizarea tuturor componentelor care se obtin # /educerea pierderilor in cursul trasportului # 1alorificarea deseurilor care rezulta in procesele de productie si consum# Diversificarea surselor de energie utilizate.

3. Strategii de gestionare durabila a resurselor 4estionarea resurselor 8errei inseamna administrarea acestora, ea avand un caracter global si national. +istemul economic mondial reprezinta cadrul real al utilizarii acestor resurse prin instaurarea unei ordini economice mondiale care sa asigure conditii de viata decente pentru toti locuitorii 8errei. ;entru gestionarea durabila a resurselor, se folosesc strategii foarte bine elaborate, planuri, proiecte pentru a obtine un rezultat foarte bun : +trategia privind imbunatatirea calitatii si accesului la infrastructura de apa si apa uzata prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apa si canalizare in ma0oritatea zonelor urbane, precum si stabilirea structurilor regionale eficiente pentru managementul serviciilor de apa=apa uzata# +trategia privind gestionarea deseurilor si reducerea numarului de zone poluate prin colectare, transport, tratare, valorificare Bi eliminare a acestora, inclusiv supravegherea acestor operatii, precum Bi monitorizarea depozitelor dupC Dnchiderea lor. 4estionarea deseurilor reprezintC una din problemele cele mai acute ale protectiei mediului datorita cresterii cantitCtii si diversitCtii acestora. Depozitarea direct
9

pe sol fCrC respectarea unor cerinte minime, evacuarea in cursurile de apa si arderea necontrolata reprezinta o serie de riscuri ma0ore atat pentru mediul ambiant, cat si pentru sanatatea populatiei. ;rogramele de management integrat sunt e(tinse si in mediul rural prin instituirea unor servicii de colectare si prin eliminarea gropilor de gunoi necontrolate. +trategia privind reducerea impactului negativ asupra mediului si diminuarea schimbarilor climatice cauzate de sistemele de incalzire urbana in cele mai poluate localitati. ,ctiunile programate prevad utilizarea rationala a surselor de energie neregenerabile si acolo unde este posibil, a surselor regenerabile sau mai putin poluante in sistemele de incalzire urbana. +e are in vedere corelarea acestor masuri cu programul de gestionare a apei, intrucat infrastructura precara a retelelor de incalzire municipala cauzeaza pierderi insemnate in retelele de distributie a apei. +trategia privind conservarea biodiversitatii si a patrimoniului natural ( conservarea diversitatii biologice, a habitatelor naturale, a speciilor de flora si fauna salbatica' prin perfectionarea gestionarii ariilor naturale prote0ate, adancirea studiilor de specialitate pentru fundamentarea proiectelor, introducerea si urmarirea unor noi indicatori sintetici de performanta, promovarea unor tehnologii eco) eficiente, aplicarea reglementarilor U6 privind zonele maritime si gestionarea integrata a zonelor de litoral. +trategia privind reducerea riscului de producere al dezastrelor naturale asupra populatiei prin implementarea masurilor preventive in cele mai vulnerabile zone. 6ste instituit un management durabil al inundatiilor in zonele cele mai e(puse la risc si prote0area si

reabilitarea litoralului Marii <egre. +e are in vedere dezvoltarea graduala a infrastructurii pentru prevenirea inundatiilor si reducerea consecintelor destructive ale acestora, elaborarea unor harti de pericol de risc si a unor metodologii precise pentru pregatirea de proiecte, management, supervizare si publicitate. 2n luna decembrie %&&?, Comisia 6uropeana a propus Strategia resurselor pentru perioada %&&? 5 %&!& al carui obiectiv este reducerea impactului asupra mediului asociat utilizarii resurselor din 6uropa intr)o economie globala aflata in crestere si spri0inirea eforturilor U6 pentru realizarea unei dezvoltari durabile. ,ceasta strategie dezvolta un cadru de politici prin care se urmareste obtinerea urmatoarelor rezultate : Cresterea productivitatii resurselor# Cresterea eco ) eficientei # 2nlocuirea resurselor poluate cu alternative mai putin poluate sau chiar nepoluate . ,ceste rezultate se pot obtine pe toata durata - ciclului de viata - al resurselor, evitandu)se astfel pasarea efectelor negative asupra mediului de la o etapa la alta. ,vand un orizont de timp de %? de ani, Strategia resurselor presupune o serie de masuri care includ : Crearea unui centru de colectare de date, gestionat de Comisia 6uropeana, care aduna date privind resursele naturale si informeaza factorii de decizie# 2nfiintarea in colaborare cu ;rogramul <atiunilor Unite pentru Mediu, a unui grup international de e(perti care sa acorde consultanta

stiintifica independenta cu privire la aspectele globale legate de utilizarea resurselor# 6laborarea de masuri si programe nationale ale statelor membre, sub indrumarea 3orumului la nivel inalt alcatuit de reprezentanti ai Comisiei 6uropene, ai statelor membre si alte parti interesate# *uarea in considerarea a impactului asupra mediului generat de utilizarea resurselor in elaborarea viitoarelor planuri de actiune din sectorul economic Gestionarea durabila a resurselor naturale presupune o evaluare cat mai reala, astfel incat sa e(iste criterii precise in fi(area costului si ierarhizarea unor resurse in economiile nationale ale tarilor detinatoare.

1&

4. Concluzii Continuitatea vietii pe ;amant din cele mai vechi timpuri si pana in prezent este conditionata de e(istenta si rezervele de resurse naturale care stau la baza dezvoltarii social)economice a oricarui stat. $unastarea si prosperarea unei natiuni este in stransa legatura cu resursele naturale de care dispune sau mai bine zis, pe care le poate consuma. /esursele naturale reprezinta factorul natural, care alaturi de factorul demografic si nivelul de dezvoltare al intrumentelor de lucru, influenteaza nivelul de dezvoltare economica al unei tari. ;e parcursul dezvoltarii societatii omenesti, populatia a inceput sa se preocupe de faptul ca e(ploatarea nerationala a naturii si utilizarea acesteia fara discernamant poate avea consecinte nefaste asupra echilibrului ecologic. ;entru gestionarea eficienta a resurselor, se vor lua decizii referitoare la alegerea mi0loacelor pentru atingerea obiectivelor, iar desfasurarea actiunilor se va face cu profesionalism. >biectivul fundamental al unei strategii este sa obtina o imbunatatire continua a calitatii vietii atat pentru generatiile prezente, cat si pentru generatiile viitoare prin crearea de comunitati durabile, capabile sa)si
11

administreze si sa isi foloseasaca eficient resursele, precum si sa valorifice potentialul inovator social si ecologic al economiei, precum si asigurarea prosperitatii si protectiei mediului.

Bibliografie

1. /o0anschi 1l., 3lorina $ran, 3lorian 4rigore E - 6lemente de economia Bi managementul mediului. , 6d. 6conomicC, %&&7 %. >prean, C., +uciu, >. E -Managementul calitCii mediului. , 6ditura ,cademiei /om"ne, $ucureBti, %&&!. !. /o0anschi 1l. Bi colaboratorii E -Cuantificarea dezvoltCrii durabile., 6ditura 6conomicC, %&&A 7. FFF.natura%&&&.ro=coalitia=publicatii=coalitie

1%