Sunteți pe pagina 1din 79
MODELULMODELUL INFORMATIONALINFORMATIONAL ALAL CREIERULUICREIERULUI UMANUMAN RESTIANRESTIAN ADRIANADRIAN 20092009
MODELULMODELUL
INFORMATIONALINFORMATIONAL ALAL
CREIERULUICREIERULUI UMANUMAN
RESTIANRESTIAN ADRIANADRIAN
20092009
IMPORTANłAIMPORTANłA INFORMAłIEIINFORMAłIEI ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE DEŞIDEŞI MEDICINAMEDICINA
IMPORTANłAIMPORTANłA INFORMAłIEIINFORMAłIEI ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE
BIOLOGICEBIOLOGICE
DEŞIDEŞI MEDICINAMEDICINA STUDIAZĂSTUDIAZĂ ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN MAIMAI ALESALES DINDIN
PUNCTPUNCT DEDE VEDEREVEDERE SUBSTANłIALSUBSTANłIAL ŞIŞI ENERGETICENERGETIC
INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE CEACEA CARECARE JOACĂJOACĂ ROLULROLUL CELCEL MAIMAI
IMPORTANTIMPORTANT ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE
INDIFRENTINDIFRENT CUMCUM AA APĂRUTAPĂRUT VIAłAVIAłA PEPE PĂMÂNT,PĂMÂNT, EAEA AA DEVENIDEVENITT
POSIBILĂPOSIBILĂ DOARDOAR ATUNCIATUNCI CÎNDCÎND SS--AA FĂCUTFĂCUT TRECEREATRECEREA DEDE LALA
ASPECTULASPECTUL SUBSTANłIALSUBSTANłIAL ŞIŞI ENERGETIC,ENERGETIC, LALA ASPECTULASPECTUL
INFORMAłIONALINFORMAłIONAL ALAL FENOMENELORFENOMENELOR
INFORMAłIAINFORMAłIA AA FĂCUTFĂCUT POSIBILĂPOSIBILĂ RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA
MOLECULELORMOLECULELOR ÎNTREÎNTRE ELEELE
AA FĂCUTFĂCUT POSIBILĂPOSIBILĂ SELECTIVITATEASELECTIVITATEA REACłIILORREACłIILOR BIOCHIMIBIOCHIMICE,CE,
SUCCESIUNEASUCCESIUNEA LOR,LOR, APARIłIAAPARIłIA UNORUNOR LINIILINII METABOLICE,METABOLICE,
APARIłIAAPARIłIA UNORUNOR PROCESEPROCESE DEDE REGLARE,REGLARE, STOCAREASTOCAREA ŞIŞI
TRANSMITEREATRANSMITEREA CARACTERELORCARACTERELOR EREDIRATEEREDIRATE ETC.ETC.
IMPORTANłAIMPORTANłA INFORMAłIEIINFORMAłIEI MOLECULAREMOLECULARE ESTEESTE UNANIMUNANIM RECUNOSCUTĂRECUNOSCUTĂ
IMPORTANłAIMPORTANłA INFORMAłIEIINFORMAłIEI MOLECULAREMOLECULARE
ESTEESTE UNANIMUNANIM RECUNOSCUTĂRECUNOSCUTĂ IMPORTANłAIMPORTANłA MOLECULELORMOLECULELOR ÎNÎN
DESFĂŞURAREADESFĂŞURAREA REACłIILORREACłIILOR BIOLOGICEBIOLOGICE
DARDAR NUNU SUBSTANłASUBSTANłA ŞIŞI ENERGIAENERGIA PEPE CARECARE OO CONłINCONłIN
MOLECULELE,MOLECULELE, CICI INFORMAłIAINFORMAłIA PEPE CARECARE OO CONłINCONłIN ŞIŞI OO
TRANSPORTĂTRANSPORTĂ MOLECULELEMOLECULELE AREARE ROLULROLUL CELCEL MAIMAI IMPORTANTIMPORTANT
ÎNÎN FUNCłIEFUNCłIE DEDE CONFORMAłIACONFORMAłIA LORLOR SPAłIALĂSPAłIALĂ,, TOATETOATE
MOLECULELEMOLECULELE ORGANISMULUIORGANISMULUI CONłINCONłIN OO ANUMITĂANUMITĂ
INFORMAłIEINFORMAłIE MOELCULARĂMOELCULARĂ
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ ESTEESTE CEACEA CARECARE AA FĂCUTFĂCUT
TRECEREATRECEREA DEDE LALA CHIMIECHIMIE LALA BIOCHIMIEBIOCHIMIE
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ FACEFACE POSIBILĂPOSIBILĂ RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA
MOELCULEIMOELCULEI DEDE SUBSTARTSUBSTART DEDE CĂTRECĂTRE ENZIMĂ,ENZIMĂ, AA
MESAGERILORMESAGERILOR CHIMICICHIMICI DEDE CĂTRECĂTRE RECEPTORIIRECEPTORII CELULARICELULARI
INFORMAłIINFORMAłI INTRODUCEINTRODUCE ORDINEORDINE ÎNÎN DEZORDINEADEZORDINEA BROWNIANĂBROWNIANĂ
PRIMELEPRIMELE MOLECULEMOLECULE INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE PROBABILPROBABIL CĂCĂ PRIMELEPRIMELE MOLECULEMOLECULE
PRIMELEPRIMELE MOLECULEMOLECULE INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE
PROBABILPROBABIL CĂCĂ PRIMELEPRIMELE MOLECULEMOLECULE INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE AUAU
FOSTFOST PROTEINELEPROTEINELE
PROTEINELEPROTEINELE AUAU CAPACITATEACAPACITATEA MAIMAI MAREMARE DEDE AA POLIMERIZAPOLIMERIZA
PROTEINELEPROTEINELE AUAU UNUN ROLROL ENZIMATICENZIMATIC
PROTEINELEPROTEINELE AUAU DUSDUS LALA APARAłIAAPARAłIA PEIMELORPEIMELOR SISTEMESISTEME
BIOLOGICEBIOLOGICE
APOIAPOI AUAU APĂRUTAPĂRUT ACIZIIACIZII NUCLEICINUCLEICI CARECARE SS--AUAU CUPLATCUPLAT CUCU
PROTEINELEPROTEINELE
AUAU TRANSMISTRANSMIS MAIMAI DEPARTEDEPARTE INFORMAłIAINFORMAłIA GENETICĂGENETICĂ LALA
URMAŞIURMAŞI
SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE AUAU EVOLUATEVOLUAT PEPE SEAMASEAMA INFORMAłIEIINFORMAłIEI VIAłAVIAłA
SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE AUAU EVOLUATEVOLUAT PEPE
SEAMASEAMA INFORMAłIEIINFORMAłIEI
VIAłAVIAłA REPREZINTĂREPREZINTĂ UNUN FLUXFLUX DEDE INFORMAłIIINFORMAłII
INFORMAłIAINFORMAłIA GENETICĂGENETICĂ VINEVINE DEDE LALA ADAMADAM ŞIŞI EVAEVA
SAUSAU DEDE LALA PRIMELEPRIMELE SISTEMESISTEME BIOLOGICEBIOLOGICE UNICELULAREUNICELULARE
DEDE ACEEAACEEA CODULCODUL GENETICGENETIC ESTEESTE UNIVERSALUNIVERSAL
SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE AUAU EVOLUATEVOLUAT MAIMAI ALESALES PRINPRIN
PERFECłIONAREAPERFECłIONAREA ASPECTULUIASPECTULUI INFORMAłIONALINFORMAłIONAL
OO CANTITATECANTITATE EXTREMEXTREM DEDE MICĂMICĂ DEDE SUBSTANłĂSUBSTANłĂ POATEPOATE
TRANSMITETRANSMITE OO CANTITATECANTITATE FOARTEFOARTE MAREMARE DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE
GENETICĂGENETICĂ
IARIAR CREIERULCREIERUL SS--AA SPECIALIZATSPECIALIZAT ÎNÎN PRELUCRAREAPRELUCRAREA
INFORMAłIILORINFORMAłIILOR
CUCU AJUTORULAJUTORUL INFORMAłIEIINFORMAłIEI SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE
EXPLUATEAZĂEXPLUATEAZĂ LALA MAXIMUMMAXIMUM POSIBILITĂłILEPOSIBILITĂłILE OFERITEOFERITE DEDE
MEDIUMEDIU
ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII SUNTSUNT NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE ORGANISMELEORGANISMELE
ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII SUNTSUNT NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME
INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE
ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII NUNU SUNTSUNT NUMAINUMAI NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME FIZICEFIZICE
ELEELE NUNU SUNTSUNT NUMAINUMAI NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME MECANICEMECANICE
NUNU SUNTSUNT NUMAINUMAI NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME CHIMICECHIMICE
ELEELE NUNU SUNTSUNT NIŞTENIŞTE RETORTERETORTE ÎNÎN CARECARE SESE DESFĂłOARĂDESFĂłOARĂ NIŞNIŞTETE
REACREACłłIIII CHIMICECHIMICE
ELEELE NUNU SUNTSUNT NUMAINUMAI NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME TERMODINAMICETERMODINAMICE
ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII SUNTSUNT NIŞTENIŞTE SISTEMESISTEME INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN NUNU ESTEESTE NUMAINUMAI UNUN ISTEMISTEM ANATOMIC,ANATOMIC, CICI
ŞIŞI UNUN SISTEMSISTEM DEDE COMUNICAłIICOMUNICAłII
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN ESTEESTE UNUN SISTEMSISTEM DEDE COMUNICAłIICOMUNICAłII ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN ESTEESTE UNUN SISTEMSISTEM DEDE
COMUNICAłIICOMUNICAłII
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN ESTEESTE UNUN FOARTEFOARTE COMPLEXCOMPLEX SISTEMSISTEM DEDE
COMUNICAłIICOMUNICAłII
FIECAREFIECARE CELULĂCELULĂ ŞIŞI FIECAREFIECARE MOLECULĂMOLECULĂ CONTRIBUIECONTRIBUIE FIEFIE LLAA
CONSTRUIREACONSTRUIREA SISTEMULUISISTEMULUI DEDE COMUNICAłII,COMUNICAłII, FIEFIE LALA
TRASMITREATRASMITREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR PRINPRIN ACESTACEST SITEMSITEM
DEŞIDEŞI ESTEESTE EXTREMEXTREM DEDE COMPLICAT,COMPLICAT, SISTEMULSISTEMUL DEDE
COMUNICAłIICOMUNICAłII ALAL ORGANISMULUIORGANISMULUI UMANUMAN AREARE DOUĂDOUĂ
MAGISTRALEMAGISTRALE
OO MAGISTRALĂMAGISTRALĂ LONGITUDINALĂLONGITUDINALĂ DEDE--AA LUNGULLUNGUL CĂREIACĂREIA SESE
TRANSMITETRANSMITE INFORMAłIAINFORMAłIA GENETICĂGENETICĂ
OO MAGISTRALĂMAGISTRALĂ TRANSVERSALĂTRANSVERSALĂ DEDE--AA LUNGULLUNGUL CĂREIACĂREIA SESE
TRANSMITETRANSMITE INFORMAŞIEINFORMAŞIE RECEPłIONATĂRECEPłIONATĂ DINDIN MEDIULMEDIUL EXTERNEXTERN
ŞIŞI INTERNINTERN
COMPLEXIFICAREACOMPLEXIFICAREA SISTEMELORSISTEMELOR BIOLOGICEBIOLOGICE AA CRESCUTCRESCUT IMPORTANłAIMPORTANłA
COMPLEXIFICAREACOMPLEXIFICAREA SISTEMELORSISTEMELOR BIOLOGICEBIOLOGICE AA
CRESCUTCRESCUT IMPORTANłAIMPORTANłA INFORMAłIEIINFORMAłIEI
APARIłIAAPARIłIA SISTEMELORSISTEMELOR PLURICELUALAREPLURICELUALARE ŞIŞI NECESITATEANECESITATEA
ADAPTĂRIIADAPTĂRII LALA UNUN MEDIUMEDIU FOARTEFOARTE VARIABILVARIABIL AA CRESCUTCRESCUT
IMPORTANłAIMPORTANłA INFORMAłIEIINFORMAłIEI
LALA ORGANISMELEORGANISMELE PLURICELULARE,PLURICELULARE, DIFERITELEDIFERITELE CELULECELULE
TREBUIETREBUIE SĂSĂ COMUNICECOMUNICE ÎNTREÎNTRE ELEELE
ORGANISMULORGANISMUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ SESIZEZESESIZEZE MODIFICĂRILEMODIFICĂRILE DINDIN
MEDIULMEDIUL INTERNINTERN ŞIŞI DINDIN MEDIULMEDIUL ESTERNESTERN
PENTRUPENTRU AA--ŞIŞI PUTEAPUTEA PĂSTRAPĂSTRA STABILITATEA,STABILITATEA, ELEL TREBUIETREBUIE SĂSĂ
REACłIONEZEREACłIONEZE ÎNÎN MODMOD ADECVATADECVAT LELE ELEELE
PENTRUPENTRU ACEASTAACEASTA SUNTSUNT NECESARENECESARE ANUMITEANUMITE PROCESEPROCESE DEDE
REGLAREREGLARE
IARIAR REGLAREAREGLAREA NECESITĂNECESITĂ INFORMAłIEINFORMAłIE
INFOFORMAłIAINFOFORMAłIA ESTEESTE CEACEA CARECARE ASIGURĂASIGURĂ EFICACITATEAEFICACITATEA
PROCESELORPROCESELOR DEDE REGLAREREGLARE
PERFECłIONAREAPERFECłIONAREA PROCESELORPROCESELOR INFORTMAłIONALEINFORTMAłIONALE AA DUSDUS LALA APARIłIAAPARIłIA
PERFECłIONAREAPERFECłIONAREA PROCESELORPROCESELOR
INFORTMAłIONALEINFORTMAłIONALE AA DUSDUS LALA APARIłIAAPARIłIA
SISTEMULUISISTEMULUI NERVOSNERVOS
DEŞIDEŞI ESTEESTE FOARTEFOARTE UTILĂ,UTILĂ, INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ NUNU
OFERĂOFERĂ OO LIBERTATELIBERTATE PREAPREA MARE,MARE, NICINICI OO SELECTIVITATEA,SELECTIVITATEA,
NICINICI OO VITEZĂVITEZĂ PREAPREA MARE,MARE, NICINICI OO TRANSMITERETRANSMITERE DIRECTĂDIRECTĂ AA
INFORMAłIEIINFORMAłIEI LALA DESTINATARDESTINATAR
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ ESTEESTE PREAPREA LEGATĂLEGATĂ DEDE
SUBSTANłĂSUBSTANłĂ
DEDE ACEEAACEEA SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE AUAU TRECUTTRECUT DEDE LALA
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ LALA INFORMAłIAINFORMAłIA NERVOASĂNERVOASĂ
INFORMAłIAINFORMAłIA NERVOASĂNERVOASĂ AA CRESCUTCRESCUT POSIBILITĂłILEPOSIBILITĂłILE DEDE
REGLAREREGLARE AA ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE ŞIŞI AA COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI
LALA MODIFICĂRILEMODIFICĂRILE EXTREMEXTREM DEDE VARIABILEVARIABILE ALEALE MEDIULUIMEDIULUI
ĂNCONJURĂTORĂNCONJURĂTOR
PARTICULARITĂłILEPARTICULARITĂłILE INFORMAłIEIINFORMAłIEI NERVOASENERVOASE INFORMAłIAINFORMAłIA
PARTICULARITĂłILEPARTICULARITĂłILE INFORMAłIEIINFORMAłIEI
NERVOASENERVOASE
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ ESTEESTE INDISOLUBILEINDISOLUBILE LEGATĂLEGATĂ DEDE
STRUCTURĂSTRUCTURĂ
INFORMAłIAINFORMAłIA NERVOASĂNERVOASĂ ESTEESTE MAIMAI PUłINPUłIN LEGATĂLEGATĂ DEDE
STRUCTURĂSTRUCTURĂ
INFORMAłIAINFORMAłIA NERVOASĂNERVOASĂ TRECETRECE DEDE LALA SEMNALELESEMNALELE CHIMICECHIMICE
LALA SEMNALELESEMNALELE ELECTRICEELECTRICE
INFORMAłIAINFORMAłIA NERVOASĂNERVOASĂ POATEPOATE FIFI TRANSMISĂTRANSMISĂ MAIMAI SIGUR,SIGUR, MMAIAI
RAPIDRAPID ŞIŞI MAIMAI DIRECDIREC LALA DESTINATARDESTINATAR
INFORMAłIAINFORMAłIA POATEPOATE FIFI PRELUCRATĂPRELUCRATĂ MULTMULT MAIMAI BINEBINE DECÂTDECÂT
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂMOLECULARĂ
DARDAR ÎNÎN CREIERCREIER INFORMAłIAINFORMAłIA NERVOASĂNERVOASĂ SESE COMPLETEAZĂCOMPLETEAZĂ CUCU
INFORMAłIAINFORMAłIA MOLECULARĂ,MOLECULARĂ, DEDE EXEMPLUEXEMPLU SINAPSELE,SINAPSELE,
HIPOTALAMUSULHIPOTALAMUSUL ŞIŞI INFLUENłAINFLUENłA HORMONILORHORMONILOR ASUPRAASUPRA
CREIERULUICREIERULUI
DEDE CECE AREARE NEVOIENEVOIE ORGANISMULORGANISMUL DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII AUAU
DEDE CECE AREARE NEVOIENEVOIE ORGANISMULORGANISMUL DEDE
INFORMAłIEINFORMAłIE
ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII AUAU NEVOIENEVOIE DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE PENTRUPENTRU AA
PUTEAPUTEA REALIZAREALIZA REGLAREAREGLAREA ,, COORDONAREACOORDONAREA ŞIŞI INTEGRAREAINTEGRAREA
ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE
REGLAREAREGLAREA NECESITĂNECESITĂ NUNU NUMAINUMAI SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI ENERGIE,ENERGIE, CICI ŞIŞI
INFORMAłIEINFORMAłIE
ÎNÎN ACESTACEST SENSSENS ORGANSIMULORGANSIMUL APELEAZĂAPELEAZĂ LALA INFORMAłIAINFORMAłIA
MOELCULARĂMOELCULARĂ
SISI FIECAREFIECARE MOLECULĂMOLECULĂ ADUCEADUCE PEPE LÂNGĂLÂNGĂ SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI
ENERGIEENERGIE ŞIŞI OO ANUMITĂANUMITĂ INFORMAłIEINFORMAłIE MOLECULARĂMOLECULARĂ
DARDAR PENTRUPENTRU REGLAREAREGLAREA ORGANELORORGANELOR INTERNE,INTERNE, ORGANISMULORGANISMUL
APELEAZĂAPELEAZĂ ŞIŞI LALA INFORMAłIEINFORMAłIE NERVOASĂNERVOASĂ
PRINPRIN INTERMEDIULINTERMEDIUL SISTEMULUISISTEMULUI NERVOSNERVOS AUTONOMAUTONOM
DEDE CECE AREARE NEVOIENEVOIE CREIERULCREIERUL DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ
DEDE CECE AREARE NEVOIENEVOIE CREIERULCREIERUL DEDE
INFORMAłIEINFORMAłIE
CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ DESFĂŞOAREDESFĂŞOARE OO SERIESERIE DEDE PROCESEPROCESE DDEE
REGLAREREGLARE
CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ REGLEZEREGLEZE ŞIŞI SĂSĂ INTEGREZEINTEGREZE ORGANELORGANELEE
INTERNEINTERNE
ELEL TREBUIETREBUIE SĂSĂ REGLEZEREGLEZE COMPORTAMNETULCOMPORTAMNETUL UNUIUNUI SISTEMSISTEM
FOARTEFOARTE COMPLEXCOMPLEX ÎNTRÎNTR--UNUN MEDIUMEDIU FOARTEFOARTE COMPLEXCOMPLEX ŞIŞI CHIARCHIAR
OSTILOSTIL
PENTRUPENTRU ACESATAACESATA CREIERULCREIERUL AREARE NEVOIENEVOIE NUNU NUMAINUMAI DEDE
SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI DEDE ENERGIE,ENERGIE, CICI ŞIŞI DEDE INFORMAłIIINFORMAłII
INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE CEACEA CARECARE ASIGURĂASIGURĂ EFICACITATEAEFICACITATEA
PROCESELORPROCESELOR DEDE REGLAREREGLARE
IARIAR ENERGIAENERGIA ŞIŞI SUBSTANłASUBSTANłA ESTEESTE UTILIZATĂUTILIZATĂ TOCMAITOCMAI
PENTRUPENTRU PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR DEDE CARECARE AREARE NEVOIENEVOIE
DEDE ACEEAACEEA NUNU SUBSTANŞASUBSTANŞA ŞIŞI ENERGIA,ENERGIA, CICI INFORMAłIAINFORMAłIA ESTESTEE
MATERIAMATERIA PRIMĂPRIMĂ AA CREIERULUICREIERULUI
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN TREBUIETREBUIE SĂSĂ SUSłINĂSUSłINĂ UNUN JOCJOC CUCU MEDIULMEDIUL ÎNÎN CARECARE SESE
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN TREBUIETREBUIE SĂSĂ SUSłINĂSUSłINĂ UNUN
JOCJOC CUCU MEDIULMEDIUL ÎNÎN CARECARE SESE AFLĂAFLĂ
DEŞIDEŞI CONFORMCONFORM PRINCIPIULUIPRINCIPIULUI ANTROPIC,ANTROPIC, MEDIULMEDIUL
ÎNCONJURĂTORÎNCONJURĂTOR OFERĂOFERĂ NIŞTENIŞTE CONDIłIICONDIłII POSIBILEPOSIBILE DEDE VIAłĂVIAłĂ,, ELEL
NUNU IMPUNEIMPUNE ACESTACEST LUCRULUCRU
ADICĂADICĂ SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE TREBUIETREBUIE SĂSĂ SESE LUPTELUPTE SĂSĂ FAFACĂCĂ
FAłĂFAłĂ DIFERITELORDIFERITELOR PROVOCĂRIPROVOCĂRI ALEALE MEDIULUIMEDIULUI
ÎNÎN ACESTACEST SENS,SENS, ORGANISMELEORGANISMELE VIIVII TREBUIETREBUIE SĂSĂ DUCĂDUCĂ UNUN JJOCOC
CUCU MEDIULMEDIUL ÎNÎN CARECARE SESE AFLĂAFLĂ
LALA FICAREFICARE MODIFICAREMODIFICARE AA MEDIULUI,MEDIULUI, ELEELE TREBUIETREBUIE SĂSĂ
REACłIONEZEREACłIONEZE ÎNÎN MODMOD ADECVATADECVAT
ACESTACEST JOCJOC POATEPOATE FIFI STUDIATSTUDIAT CUCU AJUTORULAJUTORUL TEORIEITEORIEI
MATEMATICEMATEMATICE AA JOCURILORJOCURILOR
CREIERULCREIERUL CAUTĂCAUTĂ SĂSĂ DUCĂDUCĂ UNUN JOCJOC INTELIGENTINTELIGENT DEDE ACEEAACEEA
AREARE NEVOIENEVOIE DEDE CÂTCÂT MAIMAI MULTĂMULTĂ INFORMAłIEINFORMAłIE
NECESITATEANECESITATEA DEDE AA CUNOAŞTECUNOAŞTE STAREASTAREA MEDIULUIMEDIULUI PENTRUPENTRU AA DUCEDUCE UNUN JOCJOC
NECESITATEANECESITATEA DEDE AA CUNOAŞTECUNOAŞTE STAREASTAREA
MEDIULUIMEDIULUI
PENTRUPENTRU AA DUCEDUCE UNUN JOCJOC CÂTCÂT MAIMAI FAORABIL,FAORABIL, PENTRUPENTRU AA SESE
PUTEAPUTEA ADAPTAADAPTA LALA MEDIU,MEDIU, CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ
RECUNOASCĂRECUNOASCĂ STAREASTAREA MEDIULUIMEDIULUI RESPECTIVRESPECTIV
ACEASTAACEASTA AA COMPLICATCOMPLICAT FOARTEFOARTE MULTMULT SARCINASARCINA SISTEMULUISISTEMULUI
NERVOSNERVOS
DEDE ACEEAACEEA ELEL AREARE NEVOIENEVOIE DEDE CÂTCÂT MAIMAI MULTEMULTE INFORMAłIIINFORMAłII
AREARE NEVOIENEVOIE DEDE UNUN MODELMODEL INTERNINTERN ALAL LUMIILUMII
ÎNCONJURĂTOAREÎNCONJURĂTOARE
ACESTACEST MODELMODEL NUNU ÎLÎL MOŞTENEŞTE,MOŞTENEŞTE, CICI TREBUIETREBUIE SĂSĂ ŞIŞI--LL
CONSTRUIASCĂCONSTRUIASCĂ SINGURSINGUR
APOIAPOI TREBUIETREBUIE SĂSĂ SUPUNĂSUPUNĂ INFORMAłIILEINFORMAłIILE DESCOPERITEDESCOPERITE LALA OO
PRELUCRAREAPRELUCRAREA FOARTEFOARTE COMPLICATĂCOMPLICATĂ PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA LUALUA
DEDE FIACREFIACRE DATĂDATĂ DECIZIILEDECIZIILE CELECELE MAIMAI ADCEVATEADCEVATE
CREIERULCREIERUL RECEPłIONEAZĂRECEPłIONEAZĂ OO CANTITATECANTITATE FOARTEFOARTE MAREMARE DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE
CREIERULCREIERUL RECEPłIONEAZĂRECEPłIONEAZĂ OO CANTITATECANTITATE
FOARTEFOARTE MAREMARE DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA ÎNDEPLINIÎNDEPLINI FUNCłIILEFUNCłIILE SALESALE DEDE REGLAREREGLARE AA
ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE ŞIŞI AA COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI
CREIERULCREIERUL RECEPłIONEAZĂRECEPłIONEAZĂ OO CANTITATECANTITATE FOARTEFOARTE MAREMARE DEDE
INFORMAłIEINFORMAłIE
ORGANISMULORGANISMUL DISPUNEDISPUNE DEDE OO MULłIMEMULłIME DEDE RECEPTORIRECEPTORI INTRENINTRENII
ŞIŞI EXTERNIEXTERNI CUCU AJUTORULAJUTORUL CĂRORACĂRORA RECEPłIONEAZĂRECEPłIONEAZĂ OO
CANTITATECANTITATE FOARTEFOARTE MAREMARE DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE
SESE APRECIAZĂAPRECIAZĂ CĂCĂ MEDIULMEDIUL EXTERNEXTERN OFERĂOFERĂ 1010 MILIARDEMILIARDE DEDE
BIłI/SECBIłI/SEC
ORGANELEORGANELE DEDE SIMłSIMł REUŞESCREUŞESC SĂSĂ RECEPłIONEZERECEPłIONEZE 1010 MILIOANMILIOANEE
DEDE BIłI/SECBIłI/SEC
CĂILECĂILE AFERENTEAFERENTE REUŞESCREUŞESC SĂSĂ TRIMITĂTRIMITĂ SPRESPRE CREIERCREIER 11 MILMILIONION
DEDE BIłI/SECBIłI/SEC
CONŞTIINłACONŞTIINłA PRELUCREAZĂPRELUCREAZĂ 1414 BIłI/SECBIłI/SEC
INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE MATERIAMATERIA PRIMĂPRIMĂ AA CREIERULUICREIERULUI DEŞIDEŞI NUNU
INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE MATERIAMATERIA PRIMĂPRIMĂ AA
CREIERULUICREIERULUI
DEŞIDEŞI NUNU REPREZINTĂREPREZINTĂ DECÂTDECÂT 2%2% DINDIN GREUTATEAGREUTATEA
ORGANSIMULUI,ORGANSIMULUI, CREIERULCREIERUL CONSUMĂCONSUMĂ 20%20% DINDIN ENERGIAENERGIA
PRODUSĂPRODUSĂ DEDE ORGANISMORGANISM
DARDAR DEŞIDEŞI CONSUMĂCONSUMĂ FOARTEFOARTE MULTĂMULTĂ SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI ENERGIE,ENERGIE,
INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE MATERIAMATERIA PRIMĂPRIMĂ AA CREIERULUICREIERULUI
DEŞIDEŞI SUNTSUNT ABSOLUTABSOLUT NECESARE,NECESARE, NUNU SUBSTANłASUBSTANłA ŞIŞI NUNU
ENERGIAENERGIA REPREZINTĂREPREZINTĂ MATERIAMATERIA PRIMĂPRIMĂ AA CREIERULUICREIERULUI
NUNU SUBSTANłASUBSTANłA ŞIŞI NUNU ENERGIAENERGIA ,, CICI INFORMAłIAINFORMAłIA ASIGURĂASIGURĂ
EFICACITATEAEFICACITATEA PROCESELORPROCESELOR DEDE REGLAREREGLARE
INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE CEACEA CARECARE INDICĂINDICĂ MODULMODUL ÎNÎN CARECARE TREBUTREBUIEIE
FOLOSITĂFOLOSITĂ SUBSTANłASUBSTANłA ŞIŞI ENERGIAENERGIA DEDE CARECARE DISPUNEDISPUNE
INFORMAłIAINFORMAłIA ASIGURĂASIGURĂ DESFĂŞURAREADESFĂŞURAREA UNUIUNUI JOCJOC INTELIGENTINTELIGENT
ŞIŞI EFICACEEFICACE CUCU MEDIULMEDIUL ÎNCONJURĂTORÎNCONJURĂTOR
CREIERULCREIERUL AA DEVENITDEVENIT UNUN ORGANORGAN INFORMAłIONALINFORMAłIONAL SPRESPRE DEOSEBIREDEOSEBIRE DEDE
CREIERULCREIERUL AA DEVENITDEVENIT UNUN ORGANORGAN
INFORMAłIONALINFORMAłIONAL
SPRESPRE DEOSEBIREDEOSEBIRE DEDE TOATETOATE CELELALTECELELALTE ORGANE,ORGANE, CARECARE SS--AAUU
SPECIALIZATSPECIALIZAT ÎNÎN PRELUCRAREAPRELUCRAREA SUBSTANłIESUBSTANłIE ŞIŞI ENETGIEI,ENETGIEI,
CREIERULCREIERUL SS-- AA SPECIALIZATSPECIALIZAT ÎNÎN PRELUCRAREAPRELUCRAREA
INFORMAłIILORINFORMAłIILOR
SPRESPRE DEOSEBIREDEOSEBIRE DEDE FICATFICAT CARECARE SS--AA SPECIALIZATSPECIALIZAT ÎNÎN
PRELUCRAREAPRELUCRAREA SUBSTANłELORSUBSTANłELOR ŞIŞI DEDE MUŞCHIMUŞCHI CARECARE SS--AUAU
SPECIALIZATSPECIALIZAT ÎNÎN PRELUCRAREAPRELUCRAREA ENERGIEI,ENERGIEI, CREIRULCREIRUL SS--AA
SPECIALIZATSPECIALIZAT ÎNÎN PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR
TOATETOATE PROCESLEPROCESLE SUNSTANłIALESUNSTANłIALE ŞIŞI ENERGETICEENERGETICE CARECARE AUAU
LOCLOC ÎNÎN CREIER,CREIER, AUAU ROLULROLUL DEDE AA SUSłINESUSłINE PROCESELEPROCESELE
INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE CARECARE SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ ÎNÎN SPATELESPATELE LORLOR
CECE FACEFACE CREIERULCREIERUL CUCU INFORMAłIAINFORMAłIA PEPE CARECARE OO PRIMEŞTEPRIMEŞTE PENTRUPENTRU AA
CECE FACEFACE CREIERULCREIERUL CUCU INFORMAłIAINFORMAłIA PEPE
CARECARE OO PRIMEŞTEPRIMEŞTE
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA ASIGURAASIGURA REGLAREAREGLAREA ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE
ŞIŞI AA COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI UMANUMAN
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA DESFĂŞURADESFĂŞURA UNUN JOCJOC CÂTCÂT MAIMAI INTELIGENTINTELIGENT
CUCU MEDIULMEDIUL ÎNÎN CARECARE TRĂIEŞTETRĂIEŞTE
CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ SUPUNĂSUPUNĂ INFORMAłIAINFORMAłIA PEPE CARECARE OO
PRIMEŞTEPRIMEŞTE UNORUNOR PRELUCRĂRIPRELUCRĂRI FOARTEFOARTE COMPLICATECOMPLICATE
ÎNÎN ACESTACEST SENSSENS CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ CUNOASCĂCUNOASCĂ
SCOPURILESCOPURILE ŞIŞI DORINłELEDORINłELE ORGANISMULUI,ORGANISMULUI, STAREASTAREA MEDIULUMEDIULUII
ŞIŞI STAREASTAREA ORGANISMULUIORGANISMULUI
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA ASIGURAASIGURA ÎNDEPLINIREAÎNDEPLINIREA SCOPURILORSCOPURILOR
PROPUSE,PROPUSE, CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ SUPUNĂSUPUNĂ SEMNALELESEMNALELE
PRIMITEPRIMITE UNORUNOR PRELUCRĂRIPRELUCRĂRI FOARTEFOARTE COMPLICATECOMPLICATE
INFORMAłIAINFORMAłIA REPREZINTĂREPREZINTĂ UNUN ALTALT ASPCETASPCET ALAL REALITĂłIIREALITĂłII DEŞIDEŞI SUNTSUNT
INFORMAłIAINFORMAłIA REPREZINTĂREPREZINTĂ UNUN ALTALT
ASPCETASPCET ALAL REALITĂłIIREALITĂłII
DEŞIDEŞI SUNTSUNT INDISOLUBILINDISOLUBIL LEGATELEGATE ÎNTREÎNTRE ELE,ELE, SUBSTANłA,SUBSTANłA,
ENERGIAENERGIA ŞIŞI INFORMAłIAINFORMAłIA REPREZINTĂREPREZINTĂ ASPECTEASPECTE DIFERITEDIFERITE AALELE
REALITĂłIIREALITĂłII
ÎNÎN TIMPTIMP CECE SUBSTANłASUBSTANłA REPREZINTĂREPREZINTĂ MASAMASA SAUSAU VOLUMUL,VOLUMUL,
IARIAR ENERGIAENERGIA REPREZINTĂREPREZINTĂ CÂMPULCÂMPUL SAUSAU FORłAFORłA CARECARE
INTERVININTERVIN ÎNÎN DESFĂŞURAREADESFĂŞURAREA FENOMENELOR,FENOMENELOR, INFORMAłIINFORMAłI
REPREZINTĂREPREZINTĂ MODULMODUL ÎNÎN CARECARE SUBSTANłASUBSTANłA ŞIŞI ENERGIAENERGIA SUNTSUNT
DISTRIBUITEDISTRIBUITE ÎNÎN SPAłIUSPAłIU ŞIŞI TIMPTIMP
INFORMAłIAINFORMAłIA REPRTEZINTĂREPRTEZINTĂ MODULMODUL ÎNÎN CARECARE SUNTSUNT
ORGANIZATEORGANIZATE
MAIMAI PRECIS,PRECIS, INFORMAłIAINFORMAłIA REPREZINTĂREPREZINTĂ NOUTATEANOUTATEA SAUSAU
INCERTITUDINEAINCERTITUDINEA PEPE CARECARE OO ORGANIZAREORGANIZARE SAUSAU OO
REORGANIZAREREORGANIZARE OO POATEPOATE ADUCEADUCE
ÎNÎN UNELEUNELE SISTEMESISTEME POATEPOATE SĂSĂ PREDOMINEPREDOMINE INFORMAłIAINFORMAłIA DEŞIDEŞI ESLEESLE
ÎNÎN UNELEUNELE SISTEMESISTEME POATEPOATE SĂSĂ PREDOMINEPREDOMINE
INFORMAłIAINFORMAłIA
DEŞIDEŞI ESLEESLE SUNTSUNT ÎNTOTDEAUNAÎNTOTDEAUNA PREZENTEPREZENTE ÎNÎN ORICEORICE SISTEMSISTEM
CELECELE TREITREI ASPCTEASPCTE NUNU SUNTSUNT DISTRIBUIEDISTRIBUIE EGALEGAL
ÎNÎN UNELEUNELE SISTEMESISTEME POATEPOATE SĂSĂ PREDOMINEPREDOMINE SUNSTANłA,SUNSTANłA, AŞAAŞA
CUMCUM ARAR FIFI ÎNTRÎNTR--OO CĂRĂMIDĂCĂRĂMIDĂ
ÎNÎN ALTELEALTELE POTPOT SĂSĂ PREDOMNEPREDOMNE ENERGIA,ENERGIA, AŞAAŞA CUMCUM SESE
ÎNTÂMPLĂÎNTÂMPLĂ ÎNÎN PETROLPETROL
ÎNÎN ALTELEALTELE POTPOT SĂSĂ PREDOMINEPREDOMINE INFORMAłIA,INFORMAłIA, AŞAAŞA CUMCUM SESE
ÎNTÂMPLĂÎNTÂMPLĂ ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE
22 PGPG DEDE ADNADN POATEPOATE TRANSMITETRANSMITE INFORMAłIAINFORMAłIA GENETICĂGENETICĂ AA
UNUIUNUI ELEFANTELEFANT
ŞIŞI CUCU DEOSEBIREDEOSEBIRE ÎNÎN CREIERCREIER
ÎNÎN CARECARE INFORMAłIAINFORMAłIA DEPĂŞEŞTEDEPĂŞEŞTE CUCU MULTMULT SUBSTNAłASUBSTNAłA ŞIŞI
ENERGIAENERGIA
INFORMAłIAINFORMAłIA SESE MĂSOARĂMĂSOARĂ ÎNÎN ALTEALTE UNITĂłIUNITĂłI DEDE MĂSURĂMĂSURĂ ÎNÎN TIMPTIMP
INFORMAłIAINFORMAłIA SESE MĂSOARĂMĂSOARĂ ÎNÎN ALTEALTE
UNITĂłIUNITĂłI DEDE MĂSURĂMĂSURĂ
ÎNÎN TIMPTIMP CECE INFORMAłIAINFORMAłIA SESE MĂSOARĂMĂSOARĂ ÎNÎN GRAMEGRAME
ŞIŞI ENERGIAENERGIA SESE MĂSOARĂMĂSOARĂ ÎNÎN WAłIWAłI
INFORMAłIAINFORMAłIA SESE MĂSOARĂMĂSOARĂ ÎNÎN BIłIBIłI
BITULBITUL REPREZINTĂREPREZINTĂ CANTITATEACANTITATEA DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE PEPE CARECARE OO
ADUCEADUCE OO EXPERIENłĂEXPERIENłĂ CUCU DOUĂDOUĂ REZLUTATEREZLUTATE ECHIPROBABILEECHIPROBABILE
ÎNÎN GENERALGENERAL INFORMAłIAINFORMAłIA ESTEESTE EGALĂEGALĂ CUCU
II == LOGLOG NN UNDEUNDE NN == CUCU NUMĂNUMĂRULRUL DEDE EVENIMENTEEVENIMENTE POSIBILEPOSIBILE
SAUSAU DACDACĂĂ EVENIOMENTELEEVENIOMENTELE NUNU SUNTSUNT ECHIPROBABILEECHIPROBABILE ATUNCIATUNCI
II == LOGLOG 1/PS1/PS UNDEUNDE PP ESTEESTE PROBABILITATEAPROBABILITATEA DEDE APARI’IEAPARI’IE AA
EVENIMENTULUIEVENIMENTULUI SS
INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE NEVOIENEVOIE DEDE UNUN SISTEMSISTEM DEDE COMUNICAłIECOMUNICAłIE PENTRUPENTRU AA
INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE NEVOIENEVOIE DEDE UNUN SISTEMSISTEM DEDE
COMUNICAłIECOMUNICAłIE
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA AJUNGEAJUNGE LALA DESTINATAR,DESTINATAR, INFORMAłIAINFORMAłIA ARAREE
NEVOIENEVOIE DEDE UNUN SISTEMSISTEM DEDE COMUNICAłIICOMUNICAłII
SISTEMULSISTEMUL DEDE COMUNICAłIECOMUNICAłIE ESTEESTE FORMATFORMAT DINTRDINTR--OO SURSĂ,SURSĂ,
UNUN CANALCANAL ŞIŞI UNUN DESTINATARDESTINATAR
DEDE REMARCATREMARCAT CĂCĂ INFORMAłIAINFORMAłIA POATEPOATE SUPUSĂSUPUSĂ LALA ANUMITEANUMITE
DISTORSIUNIDISTORSIUNI
DEDE ACEEAACEEA INFORMAłIAINFORMAłIA PEPE CARECARE OO PRIMEŞTEPRIMEŞTE DESTINATARULDESTINATARUL
NUNU ESTEESTE IDENTICĂIDENTICĂ CUCU INFORMAłIAINFORMAłIA EMISĂEMISĂ DEDE SURSĂSURSĂ
INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE ALTEALTE LEGILEGI DEDE CONSRVARECONSRVARE ŞIŞI DEDE TRANSFORMARETRANSFORMARE ÎNÎN
INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE ALTEALTE LEGILEGI DEDE
CONSRVARECONSRVARE ŞIŞI DEDE TRANSFORMARETRANSFORMARE
ÎNÎN 19801980 AMAM ARĂTATARĂTAT CĂCĂ REPREZENTÂNDREPREZENTÂND UNUN ALTALT ASPECTASPECT ALAL
REALITĂłII,REALITĂłII, INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE ALTEALTE LEGILEGI DEDE CONSRVARECONSRVARE ŞŞII DEDE
TRANSFORMARETRANSFORMARE
DEDE ACEEAACEEA DEŞIDEŞI ESTEESTE LEGATĂLEGATĂ DEDE SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI DEDE ENERGIENERGIE,E,
INFORMAłIAINFORMAłIA NUNU TREBUIETREBUIE CONFUNDATĂCONFUNDATĂ CUCU ELEELE
REPREZENTÂNDREPREZENTÂND PARTEAPARTEA CEACEA MAIMAI COMUNICABILĂCOMUNICABILĂ AA
REALITĂłII,REALITĂłII, INFORMAłIAINFORMAłIA POATEPOATE TRECETRECE FOARTEFOARTE UŞORUŞOR DEDE PPEE
UNUN SEMNALSEMNAL PEPE ALTUL,ALTUL, CEEACEEA CECE FACEFACE POSIBILĂPOSIBILĂ
TRANSMITEREATRANSMITEREA INFORMAłIEIINFORMAłIEI PRINPRIN DIFERITEDIFERITE SISTEMESISTEME
DEDE ACEEAACEEA INFORMAłIAINFORMAłIA NUNU TREBUIETREBUIE CONFUNDATĂCONFUNDATĂ CUCU
SEMNALULSEMNALUL
MODIFICĂRILEMODIFICĂRILE INFORMAłIEIINFORMAłIEI NUNU SUNTSUNT PROPORłIONALEPROPORłIONALE CUCU
MODIFICĂRILEMODIFICĂRILE SUBSTANłEISUBSTANłEI ŞIŞI ENERGIEIENERGIEI
PARTICULARITĂłILEPARTICULARITĂłILE INFORMAłIEIINFORMAłIEI DEOARECEDEOARECE INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE ALTEALTE
PARTICULARITĂłILEPARTICULARITĂłILE INFORMAłIEIINFORMAłIEI
DEOARECEDEOARECE INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE ALTEALTE LEGILEGI DEDE CONSERVARECONSERVARE ŞIŞI
DEDE TRANSFORMARE,TRANSFORMARE, APARAPAR OO SERIESERIE DEDE CONSECCONSEC INłEINłE
SPECIFICESPECIFICE INFORMAłIEIINFORMAłIEI
SPRESPRE EXEMPLU,EXEMPLU, OO SURSĂSURSĂ POATEPOATE EMITEEMITE OO INFORMAłIEINFORMAłIE FĂRĂFĂRĂ
SĂSĂ OO PIARDĂPIARDĂ
DIMPOTRIVĂ,DIMPOTRIVĂ, INFORMAłIAINFORMAłIA SESE POATEPOATE MULTIPLICAMULTIPLICA
PROPORłIONALPROPORłIONAL CUCU NUMĂRULNUMĂRUL DEDE DESTINATARIDESTINATARI
MĂRIMEAMĂRIMEA INFORMAłIEIINFORMAłIEI NUNU ESTEESTE PROPORłIONALĂPROPORłIONALĂ CUCU
MĂRIMEAMĂRIMEA SEMNALULUISEMNALULUI
INFORMAłIAINFORMAłIA SESE POATEPOATE AFLAAFLA ÎNÎN ACELAŞIACELAŞI TIMPTIMP ÎNÎN MAIMAI MULMULTETE
LOCURILOCURI
INFORMAłIAINFORMAłIA SESE POATEPOATE AFLAAFLA LALA SURSĂ,SURSĂ, LALA DESTINATAR,DESTINATAR, ÎNÎN
MEMORIAMEMORIA DEDE LUCRULUCRU ÎNÎN MEMORIAMEMORIA PERMANENTĂ,PERMANENTĂ, ETC.ETC.
CAUZALITATEACAUZALITATEA INFORMAłIONALĂINFORMAłIONALĂ ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE
CAUZALITATEACAUZALITATEA INFORMAłIONALĂINFORMAłIONALĂ
ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE APAREAPARE OO CAUZALITATECAUZALITATE
INFORMAłIONALĂINFORMAłIONALĂ
SPRESPRE DEOSEBIREDEOSEBIRE DEDE SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI ENERGIE,ENERGIE, INFORMAłIAINFORMAłIA
NUNU DETERMINĂDETERMINĂ UNUN EFECT,EFECT, CICI DECLANŞAEZĂDECLANŞAEZĂ UNUN EFECTEFECT
ÎNÎN SISTEMELESISTEMELE INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE EFECTULEFECTUL DEPINDEDEPINDE DEDE
DESTINATARDESTINATAR
EFECTULEFECTUL VAVA DEPINDEDEPINDE NUNU NUMAINUMAI DEDE NATURANATURA INFORMAłIEI,INFORMAłIEI, CICI
ŞIŞI DEDE PROGRAMULPROGRAMUL DESTINATARULUIDESTINATARULUI ŞIŞI DEDE ENERGIAENERGIA DEDE CARCAREE
DISPUNEDISPUNE DESTINATARULDESTINATARUL
DEDE ACEEAACEEA UNUN FOTONFOTON POATEPOATE MIŞCAMIŞCA UNUN ELEFANTELEFANT
ELEFANTULELEFANTUL SESE MIŞCĂMIŞCĂ NUNU CUCU ENERGIAENERGIA FOTONULUI,FOTONULUI, CICI CUCU
PROPRIAPROPRIA LUILUI ENERGIEENERGIE
CREIERULCREIERUL NUNU PRIMEŞTEPRIMEŞTE INFORMAłII,INFORMAłII, CICI SEMNALESEMNALE DEŞIDEŞI PENTRUPENTRU
CREIERULCREIERUL NUNU PRIMEŞTEPRIMEŞTE INFORMAłII,INFORMAłII, CICI
SEMNALESEMNALE
DEŞIDEŞI PENTRUPENTRU DESFĂŞURADESFĂŞURA PROCESELEPROCESELE DEDE REGLARE,REGLARE,
CREIERULCREIERUL AREARE NEVOIENEVOIE DEDE INFORMAłII,INFORMAłII, ELEL NUNU PRIMEŞTEPRIMEŞTE ÎNÎN
MODMOD DIRECTDIRECT DINDIN AFARĂAFARĂ DECÂTDECÂT NIŞTENIŞTE SEMNALESEMNALE
FRAGMENTAREFRAGMENTARE
SEMNALELESEMNALELE NUNU POTPOT FIFI CONFUNDATECONFUNDATE CUCU INFORMAłIAINFORMAłIA
SEMNALELESEMNALELE NUNU SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA REALIZAREALIZA
REGLAREAREGLAREA COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI
DEDE ACEEAACEEA CREIERULCREIERUL VAVA TREBUITREBUI SĂSĂ PRELUCREZEPRELUCREZE ÎNÎN AŞAAŞA FEFELL
SEMNALELESEMNALELE OPTICE,OPTICE, ACUSTICE,ACUSTICE, TACTILE,TACTILE, ÎNCÂTÎNCÂT SĂSĂ
DESCOPEREDESCOPERE INFORMAłIAINFORMAłIA PEPE CARECARE ELEELE OO ADUCADUC
ŞIŞI SĂSĂ DESCOPEREDESCOPERE STAREASTAREA MEDIULUIMEDIULUI ÎNCONJURĂTORÎNCONJURĂTOR
SEMNALELESEMNALELE SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE PENTRUPENTRU REGLAREAREGLAREA ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE
SEMNALELESEMNALELE SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE PENTRUPENTRU
REGLAREAREGLAREA ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE
RECEPTORIIRECEPTORII INTERNIINTERNI RECEPłIONEAZĂRECEPłIONEAZĂ SEMNALELESEMNALELE EMISEEMISE DEDE
DIFERITELEDIFERITELE ORGANEORGANE
ACESTEAACESTEA SUNTSUNT TRANSMISETRANSMISE LALA FORMAłIUNILEFORMAłIUNILE MAIMAI VECHIVECHI ALALEE
SISTEMULUISISTEMULUI NERVOS,NERVOS, AŞAAŞA CUMCUM ESTEESTE TRUNCHIULTRUNCHIUL CEREBRAL,CEREBRAL,
CARECARE LELE VORVOR PRELUCRAPRELUCRA DUPĂDUPĂ UNUN PROGRAMPROGRAM MOŞTENITMOŞTENIT ŞIŞI
ÎNSCRISÎNSCRIS ÎNÎN STRUCTURĂSTRUCTURĂ
DECIZIILEDECIZIILE LUATELUATE SUNTSUNT TRIMISETRIMISE PRINPRIN INTERMEDIULINTERMEDIUL CÎILOCÎILORR
EFERENTEEFERENTE ALEALE SISTEMULUISISTEMULUI NERVOSNERVOS AUTONOMAUTONOM PÂNĂPÂNĂ LALA
ORGANELEORGANELE DEDE EXECUłIEEXECUłIE PENTRUPENTRU REFACEREFACE MODIFICĂRILEMODIFICĂRILE
INTERVENITEINTERVENITE
FORMAłIUNILEFORMAłIUNILE MAIMAI VECHIVECHI ALEALE CREIERULUICREIERULUI LUCREAZĂLUCREAZĂ
CONFORMCONFORM UNORUNOR MECANISMEMECANISME DEDE FEEDBACKFEEDBACK
SEMNALELESEMNALELE NUNU MAIMAI SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE PENTRUPENTRU REGLAREAREGLAREA
SEMNALELESEMNALELE NUNU MAIMAI SUNTSUNT SUFICIENTESUFICIENTE
PENTRUPENTRU REGLAREAREGLAREA COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI
ORGANISMULORGANISMUL UMANUMAN ŞIŞI MEDIULMEDIUL ÎNCONJURĂTORÎNCONJURĂTOR SUNTSUNT DOUĂDOUĂ
SISTEMESISTEME MULTMULT PREAPREA COMPLEXECOMPLEXE PENTRUPENTRU CACA RELAłIARELAłIA DINTREDINTRE
ELEELE SĂSĂ POATĂPOATĂ FIFI REGLATĂREGLATĂ DOARDOAR CUCU AJUTORULAJUTORUL UNORUNOR
SEMNALESEMNALE FRAGMENTAREFRAGMENTARE
PENTRUPENTRU REGLAREAREGLAREA COMPORTAMENTULUICOMPORTAMENTULUI ESTEESTE NECESARĂNECESARĂ
DESCOPERIREADESCOPERIREA INFORMAłIILOR,INFORMAłIILOR, AA NOUTĂłIINOUTĂłII PEPE CARECARE OO
ADUCADUC SEMNALELESEMNALELE RESPECTIVERESPECTIVE
ESTEESTE NECESARĂNECESARĂ RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA SURSELOR,SURSELOR, AA STĂRIISTĂRII
MEDIULUIMEDIULUI
ESTEESTE NECESARĂNECESARĂ ALEGEREAALEGEREA DECIZIEIDECIZIEI CELECELE MAIMAI ADECAVTEADECAVTE
DINDIN NUMEROASELENUMEROASELE DECIZIIDECIZII POSIBILEPOSIBILE
DESCOPERIREADESCOPERIREA INFORMAłIEIINFORMAłIEI PEPE CARECARE OO ADUCADUC SEMNALELESEMNALELE PRIMITEPRIMITE ÎNÎN
DESCOPERIREADESCOPERIREA INFORMAłIEIINFORMAłIEI PEPE CARECARE OO
ADUCADUC SEMNALELESEMNALELE PRIMITEPRIMITE
ÎNÎN 19851985 NOINOI AMAM ARĂTATARĂTAT CĂCĂ DESCOPERIREADESCOPERIREA INFORMAłIEIINFORMAłIEI PPEE
CARECARE OO ADUCADUC SEMNALELESEMNALELE PRIMITEPRIMITE SESE FACEFACE PRINPRIN
INTERMEDIULINTERMEDIUL UNUIUNUI PROCESPROCES DEDE SUPERIZARESUPERIZARE
SUPERIZAREASUPERIZAREA REPREZINTĂREPREZINTĂ TRECEREATRECEREA DEDE LALA OO MULłIMEMULłIME DEDE
SEMNALESEMNALE INFERIOAREINFERIOARE LALA UNUN SEMNALSEMNAL SUPERIORSUPERIOR
AŞAAŞA CUMCUM ARAR FIFI TRECEREATRECEREA DEDE LALA OO MULłIMEMULłIME DEDE LITERELITERE LALA OO
SILABĂSILABĂ
TRECEREATRECEREA DEDE LALA OO MULłIMEMULłIME DEDE SILABESILABE LALA UNUN CUVÂNTCUVÂNT
DEDE LALA OO MULłIMEMULłIME DEDE CUVINTECUVINTE LALA OO PROPOZIłIUNEPROPOZIłIUNE
DEDE LALA OO MULłIMEMULłIME DEDE PUNCTEPUNCTE LALA OO LINIELINIE
DEDE LALA OO MULłIMEMULłIME DEDE LINIILINII LALA OO FIGURĂ,FIGURĂ, ETC.ETC.
SUPERIZAREASUPERIZAREA ÎNCEPEÎNCEPE LALA NIVELULNIVELUL NEURONULUINEURONULUI NEURONULNEURONUL AREARE MAIMAI MULTEMULTE
SUPERIZAREASUPERIZAREA ÎNCEPEÎNCEPE LALA NIVELULNIVELUL
NEURONULUINEURONULUI
NEURONULNEURONUL AREARE MAIMAI MULTEMULTE INTRĂRIINTRĂRI ŞIŞI OO IEŞIREIEŞIRE
NEURONULNEURONUL EFECTUEAZĂEFECTUEAZĂ ASTFELASTFEL UNUN PROCESPROCES DEDE SUPERIZARESUPERIZARE
UNUN NEURONNEURON CARECARE PRIMEŞTEPRIMEŞTE MAIMAI MULTEMULTE SEMNALESEMNALE DEDE
INTRAREINTRARE ŞIŞI EMITEEMITE UNUN SEMNALSEMNAL DEDE IEŞIREIEŞIRE REALIZEAZĂREALIZEAZĂ DEDE
FAPTFAPT UNUN PROCESPROCES DEDE SUPERIZARESUPERIZARE
SEMNALULSEMNALUL DEDE IEŞIREIEŞIRE ALAL NEURONULUINEURONULUI REPREZINTĂREPREZINTĂ
REZULTATULREZULTATUL UNUIUNUI PROCESPROCES DEDE PRELUCRAREPRELUCRARE
DEDE SUPERIZARESUPERIZARE AA SEMNALELORSEMNALELOR DEDE INTRAREINTRARE
NEURONIINEURONII SUNTSUNT NIŞTENIŞTE ORPERATORIORPERATORI LOGICILOGICI ÎNÎN FUNCłIEFUNCłIE DEDE NUMĂRULNUMĂRUL
NEURONIINEURONII SUNTSUNT NIŞTENIŞTE ORPERATORIORPERATORI LOGICILOGICI
ÎNÎN FUNCłIEFUNCłIE DEDE NUMĂRULNUMĂRUL DEDE INTRĂRIINTRĂRI ŞIŞI DEDE PRAGULPRAGUL DEDE
EXCITABILITATE,EXCITABILITATE, NEURONIINEURONII POTPOT FUNCłIONAFUNCłIONA CACA NIŞTENIŞTE
ORPERATORIORPERATORI LOGICILOGICI
UNUN NEURONNEURON CARECARE AREARE DOUĂDOUĂ INTRĂRIINTRĂRI ŞIŞI PRAGULPRAGUL DOIDOI POATEPOATE
FUNCłIONAFUNCłIONA CACA UNUN OPERATOROPERATOR LOGICLOGIC CONJUNCTIVCONJUNCTIV
UNUN NEURONNEURON CARECARE AREARE DOUĂDOUĂ INTRĂRIINTRĂRI ŞIŞI PRAGULPRAGUL DEDE
EXCITABILITATEEXCITABILITATE UNUUNU POATEPOATE FUNCłIONAFUNCłIONA CACA UNUN OPERATOROPERATOR
LOGICLOGIC DISJUNCTIVDISJUNCTIV
UNUN NEURONNEURON CARECARE AREARE OO INTRAREINTRARE INHIBITORIEINHIBITORIE POATEPOATE
FUNCłIONAFUNCłIONA CACA UNUN OPERATOROPERATOR LOGICLOGIC DEDE NEGAłIE,NEGAłIE, ETC.ETC.
NEURONULNEURONUL ESTEESTE UNUN MICROPROCESORMICROPROCESOR DARDAR NEURONIINEURONII AUAU DEDE OBICEIOBICEI MIIMII DEDE
NEURONULNEURONUL ESTEESTE UNUN MICROPROCESORMICROPROCESOR
DARDAR NEURONIINEURONII AUAU DEDE OBICEIOBICEI MIIMII DEDE INTRĂRIINTRĂRI
DEDE ACEEAACEEA EIEI VORVOR PUTEAPUTEA EFECTUAEFECTUA ÎNÎN ACELAŞIACELAŞI TIMPTIMP MAIMAI
MULTEMULTE ORPRAłIIORPRAłII LOGICELOGICE
ÎNÎN FUNCłIEFUNCłIE DEDE COMBINAłIACOMBINAłIA SEMNALELORSEMNALELOR DEDE INTRAREINTRARE ŞIŞI DDEE
VARIAłIAVARIAłIA PRAGURILOR,PRAGURILOR, NEURONIINEURONII VORVOR PUTEAPUTEA FUNCłINAFUNCłINA ÎNÎN
ACELAŞIACELAŞI TIMPTIMP ATÂTATÂT CACA OPERATORIOPERATORI LOGICILOGICI CONJUNCTIVI,CONJUNCTIVI, CÂTCÂT
ŞIŞI DISJUNCTIVIDISJUNCTIVI ŞIŞI DEDE NEGAłIENEGAłIE
NEURONIINEURONII POTPOT EFECTUAEFECTUA SUMAREASUMAREA SEMNALELOR,SEMNALELOR,
INTEGRAREAINTEGRAREA LOR,LOR, DIFERENłIEREA,DIFERENłIEREA, MEMORAREAMEMORAREA ETCETC
NEURONIINEURONII SUNTSUNT DEDE FAPTFAPT NIŞTENIŞTE MICROPROCESORIMICROPROCESORI
CONTINUAREACONTINUAREA SUPERIZĂRIISUPERIZĂRII SEMNALELORSEMNALELOR ÎNÎN CIRCUITELECIRCUITELE LOGICELOGICE ALEALE
CONTINUAREACONTINUAREA SUPERIZĂRIISUPERIZĂRII SEMNALELORSEMNALELOR ÎNÎN
CIRCUITELECIRCUITELE LOGICELOGICE ALEALE CREIERULUICREIERULUI
SUPERIZAREASUPERIZAREA NUNU SESE TERMINĂTERMINĂ LALA NIVELULNIVELUL NEURONILORNEURONILOR
EAEA SESE CONTINUĂCONTINUĂ LALA NIVELULNIVELUL CIRCUITELORCIRCUITELOR NEURONALENEURONALE ALEALE
CREIERULUICREIERULUI
CONECTAREACONECTAREA UNORUNOR NEURONINEURONI CARECARE SUNTSUNT NIŞTENIŞTE OPERATORIOPERATORI
LOGICILOGICI VORVOR DADA NAŞTERENAŞTERE LALA NIŞTENIŞTE CIRCUITECIRCUITE LOGICELOGICE
DACĂDACĂ UNUN NEURONNEURON VAVA SUPERIZASUPERIZA MAIMAI MULTEMULTE PUNCTEPUNCTE VAVA
REZULTAREZULTA OO LINIELINIE
DACĂDACĂ ACESTACEST NEURONNEURON SESE LEAGĂLEAGĂ CUCU UNUN ALTALT NEURONNEURON CARECARE
VAVA SUPERIZASUPERIZA MAIMAI MULTEMULTE LINIILINII VAVA REZULTAREZULTA OO FIGURĂFIGURĂ
ŞIŞI AŞAAŞA MAIMAI DEPARTEDEPARTE
IARIAR NEURONIINEURONII CARECARE SESE LEAGĂLEAGĂ ÎNTREÎNTRE EIEI REALIZEAZĂREALIZEAZĂ OO
ASTFELASTFEL DEDE SUPERIZARESUPERIZARE DINDIN CECE ÎNÎN CECE MAIMAI ÎNALTĂÎNALTĂ
COLOANELECOLOANELE DINDIN SCOARłASCOARłA CEREBRALĂCEREBRALĂ REPREZINTĂREPREZINTĂ BAZABAZA LOGISTICĂLOGISTICĂ AA
COLOANELECOLOANELE DINDIN SCOARłASCOARłA CEREBRALĂCEREBRALĂ
REPREZINTĂREPREZINTĂ BAZABAZA LOGISTICĂLOGISTICĂ AA
PROCESULUIPROCESULUI DEDE SUPERIZARESUPERIZARE
ÎNÎN SCOARłASCOARłA CREBRALĂCREBRALĂ SS--AUAU DESCRISDESCRIS OO SERIESERIE DEDE COLOANCOLOANEE
CARECARE CUPRINDCUPRIND TOATETOATE STRATURILESTRATURILE SCOAłEISCOAłEI CERBRALECERBRALE
ELEELE INTRĂINTRĂ ÎNÎN FUNCłIUNEFUNCłIUNE LALA PRIMIREAPRIMIREA MAIMAI MULTORMULTOR SEMNASEMNALELE
DEDE LALA ACEEAŞIACEEAŞI SURSĂSURSĂ DEDE EMISIEEMISIE
LALA PRIMIREAPRIMIREA UNORUNOR SEMNALESEMNALE DEDE LALA ACEEAŞIACEEAŞI SURSĂ,SURSĂ,
NEURONIINEURONII DINDIN COLOANELECOLOANELE SCOARłEISCOARłEI CEREBRALECEREBRALE AUAU
CAPACITATEACAPACITATEA DEDE AA SESE AUROSTIMULAAUROSTIMULA
NEURONIINEURONII DINDIN ACESTEACESTE COLANECOLANE AUAU CAPACITEACAPACITEA DEDE AA TRIMITTRIMITEE
UNULUNUL LALA ALTULALTUL SEMNALESEMNALE DEDE IEŞIREIEŞIRE
EIEI REALIZEZĂREALIZEZĂ ASTFELASTFEL UNUN PROCESPROCES DEDE SUPERIZARESUPERIZARE
APARIłIAAPARIłIA UNORUNOR MODELEMODELE INTERNEINTERNE CIRCUITELECIRCUITELE NEURONALENEURONALE CAPABILECAPABILE SĂSĂ
APARIłIAAPARIłIA UNORUNOR MODELEMODELE INTERNEINTERNE
CIRCUITELECIRCUITELE NEURONALENEURONALE CAPABILECAPABILE SĂSĂ RECUNOASCĂRECUNOASCĂ PRINPRIN
SUPOERIZARESUPOERIZARE SURSASURSA CARECARE AA EMISEMIS SEMNALELESEMNALELE PRIMITE,PRIMITE,
REPREZINTĂREPREZINTĂ MODELULMODELUL INTERNINTERN ALAL SURSEISURSEI RESPECTIVERESPECTIVE
MODELELEMODELELE INTERNEINTERNE SESE CONSTRUIESCCONSTRUIESC TREPTATTREPTAT SUBSUB
INFLUENłAINFLUENłA SEMNALELORSEMNALELOR PRIMITEPRIMITE DINDIN AFARĂAFARĂ
DEOARECEDEOARECE CREIERULCREIERUL AREARE CAPACITATEACAPACITATEA DEDE AA SESE
STRUCTURASTRUCTURA ŞIŞI RESTRUCTURARESTRUCTURA SUBSUB INFLUENłAINFLUENłA SEMNALELORSEMNALELOR
PRIMITEPRIMITE DINDIN AFARĂAFARĂ
ASTFELASTFEL ÎNÎN CREIERULCREIERUL NOSTRUNOSTRU VAVA APAREAPARE UNUN MODELMODEL INTERNINTERN
ALAL LUMIILUMII ÎNCONJURĂTOAREÎNCONJURĂTOARE
MODELELEMODELELE INTERNEINTERNE SUNTSUNT NIŞTENIŞTE MULłIMIMULłIMI VAGIVAGI DEOARECEDEOARECE DIFERITELEDIFERITELE
MODELELEMODELELE INTERNEINTERNE SUNTSUNT NIŞTENIŞTE MULłIMIMULłIMI
VAGIVAGI
DEOARECEDEOARECE DIFERITELEDIFERITELE OBIECTEOBIECTE ŞIŞI FENOMENEFENOMENE AUAU OO MULłIMMULłIMEE
DEDE ASPECTEASPECTE COMUNE,COMUNE, MODELELEMODELELE LORLOR INTERNEINTERNE SUNTSUNT NIŞTENIŞTE
MULłIMIMULłIMI VAGIVAGI
MULłIMILEMULłIMILE VAGIVAGI SUNTSUNT ACELEAACELEA ALEALE CĂRORCĂROR ELEMENTEELEMENTE
APARłINAPARłIN ŞIŞI ALTORALTOR MULłIMIMULłIMI
ELEMENTELEELEMENTELE UNORUNOR MULłIMIMULłIMI VAGIVAGI POTPOT APARłINEAPARłINE FOARTEFOARTE
MULTORMULTOR MULłIMIMULłIMI
AŞAAŞA SPRESPRE EXEMPLUEXEMPLU TOATETOATE FRUCTELEFRUCTELE AUAU ANUMITEANUMITE ELEMNTEELEMNTE
COMUNECOMUNE
DEDE ACEEAACEEA MODELELEMODELELE LORLOR VORVOR FIFI NIŞTENIŞTE MULłIMIMULłIMI VAGIVAGI
RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA STĂRIISTĂRII MEDIULUIMEDIULUI NUNU REPREZINTĂREPREZINTĂ REZOLVAREAREZOLVAREA
RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA STĂRIISTĂRII MEDIULUIMEDIULUI NUNU
REPREZINTĂREPREZINTĂ REZOLVAREAREZOLVAREA PROBLEMELORPROBLEMELOR
DEŞIDEŞI RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA STĂRIISTĂRII MEDIULUIMEDIULUI REPREZINTĂREPREZINTĂ UNUN
MAREMARE PROGRES,PROGRES, EAEA NUNU REPREZINTĂREPREZINTĂ REZOLVAREAREZOLVAREA
PROBLELORPROBLELOR
RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA STĂRIISTĂRII MEDIULUIMEDIULUI NUNU REPREZINTĂREPREZINTĂ DECÂTDECÂT
SESIZAREASESIZAREA PROBLEMELORPROBLEMELOR
PENTRUPENTRU REZOLVAREAREZOLVAREA PROBLEMELOR,PROBLEMELOR, INFORMAłIILEINFORMAłIILE
DESCOPERITEDESCOPERITE PRINPRIN INTERMEDIULINTERMEDIUL PROPCESULUIPROPCESULUI DEDE
SUPERIZARESUPERIZARE VORVOR TREBUITREBUI SUPUSESUPUSE UNORUNOR PRELUCRĂRIPRELUCRĂRI
FOARTEFOARTE COMPLICATECOMPLICATE
STABILIREASTABILIREA RELAłIILORRELAłIILOR POSIBILEPOSIBILE PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA REZOLVAREZOLVA
STABILIREASTABILIREA RELAłIILORRELAłIILOR POSIBILEPOSIBILE
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA REZOLVAREZOLVA EVENTUALELEEVENTUALELE PROBLEME,PROBLEME,
CREIERULCREIERUL ARAR TREBUITREBUI SĂSĂ CUNOASCĂCUNOASCĂ MAIMAI ÎNTÂIÎNTÂI
STAREASTAREA ŞIŞI NEVOILENEVOILE ORGANISMULUIORGANISMULUI
RELAłIILERELAłIILE CARECARE EXISTĂEXISTĂ ÎNTREÎNTRE DIFERITELEDIFERITELE OBIECTEOBIECTE ŞIŞI
FENOMENEFENOMENE
RELAłIILERELAłIILE CARECARE EXISTĂEXISTĂ ÎNTREÎNTRE ORGANISMORGANISM ŞIŞI OBIECTELEOBIECTELE
RESPECTIVERESPECTIVE
CARECARE SUNTSUNT SCOPURILESCOPURILE ORGANISMULUIORGANISMULUI
CARECARE SUNTSUNT POSIBILITĂłILEPOSIBILITĂłILE DEDE CARECARE DISPUNE,DISPUNE, ETCETC
MODELELEMODELELE INTERNEINTERNE ALEALE RELAłIILORRELAłIILOR POSIBILEPOSIBILE PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA REZOLVAREZOLVA
MODELELEMODELELE INTERNEINTERNE ALEALE RELAłIILORRELAłIILOR
POSIBILEPOSIBILE
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA REZOLVAREZOLVA PROBLEMELEPROBLEMELE CUCU CARECARE ESTEESTE
CONFRUNTAT,CONFRUNTAT, PESTEPESTE MODELULMODELUL OBIECTELOROBIECTELOR ŞIŞI
FENOMENELOR,FENOMENELOR, CREIERULCREIERUL TREBUIETREBUIE SĂSĂ DISPUNĂDISPUNĂ ŞIŞI DEDE NIŞNIŞTETE
MODELEMODELE INTERNEINTERNE ALEALE RELAłIILORRELAłIILOR POSIBILEPOSIBILE
IARIAR PESTEPESTE MODELULMODELUL INTERNINTERN ALAL RELAłIILORRELAłIILOR POSIBILEPOSIBILE MAIMAI
APAREAPARE ŞIŞI UNUN MODELMODEL INTERNINTERN ALAL RELAłIILORRELAłIILOR DINTREDINTRE RELAłRELAłIIII
APOIAPOI APARAPAR MODELEMODELE TOTTOT MAIMAI ABSTRACTEABSTRACTE
UNUN MODELMODEL LOGICLOGIC
UNUN MODELMODEL LOGICOLOGICO--MATEMATICMATEMATIC
UNUN MODELMODEL ALAL IDEILORIDEILOR ŞIŞI ALAL CONCEPTELORCONCEPTELOR ŞIŞI AŞAAŞA MAIMAI
DEPARTEDEPARTE
MODELULMODELUL SINELUISINELUI CREIERULCREIERUL AA APĂRUTAPĂRUT PENTRUPENTRU AA SERVISERVI ORGANISMULORGANISMUL
MODELULMODELUL SINELUISINELUI
CREIERULCREIERUL AA APĂRUTAPĂRUT PENTRUPENTRU AA SERVISERVI ORGANISMULORGANISMUL
PENTRUPENTRU AA REALIZAREALIZA REGLAREAREGLAREA ORGANELORORGANELOR INTERNEINTERNE ŞIŞI
COMPORTAMENTULCOMPORTAMENTUL OMULUIOMULUI ÎNTRÎNTR--UNUN MEDIUMEDIU FOARTEFOARTE VARIABILVARIABIL
DEDE ACEEAACEEA ELEL AREARE NEVOIENEVOIE NUNU NUMAINUMAI DEDE UNUN MODELMODEL ALAL
MEDIULUI,MEDIULUI, CICI ŞIŞI DEDE UNUN MODELMODEL ALAL PROPRIEIPROPRIEI SALESALE IDENTIIDENTITĂłITĂłI
ACESTACEST MODELMODEL ESTEESTE MAIMAI DIFUZDIFUZ DECÂTDECÂT CELALALTECELALALTE MODELEMODELE
INTERNEINTERNE DEOARECEDEOARECE ELEL TREBUIETREBUIE SĂSĂ REGLEZEREGLEZE TOATETOATE
CELELALTECELELALTE MODELEMODELE ÎNÎN FUNCłIEFUNCłIE DEDE NEVOILENEVOILE ŞIŞI DORINłELEDORINłELE
SALESALE
ELEL SESE STRUCTUREAZĂSTRUCTUREAZĂ PROBABILPROBABIL ÎNÎN JURULJURUL ARIILORARIILOR SOMATOSOMATO--
SENZORIALESENZORIALE DINDIN LOBULLOBUL PARIETAL,PARIETAL, AŞAAŞA NUMITULNUMITUL HOMUNCULHOMUNCUL
SENZITIVSENZITIV
DARDAR CUPRINDECUPRINDE ŞIŞI FOARMAłIUNIFOARMAłIUNI DINDIN SISTEMULSISTEMUL LIMBICLIMBIC ŞIŞI AŞAAŞA
MAIMAI DEPARTEDEPARTE
PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR DESCOPERITEDESCOPERITE PROCESULPROCESUL DEDE GÂNDIREGÂNDIRE SESE
PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR
DESCOPERITEDESCOPERITE
PROCESULPROCESUL DEDE GÂNDIREGÂNDIRE SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ LALA NIVELULNIVELUL
ACESTORACESTOR MODELEMODELE INTERNEINTERNE
DUPĂDUPĂ CECE SS--AA RECUNOSCUTRECUNOSCUT STAREASTAREA MEDIULUIMEDIULUI
ÎNCONJURĂTOR,ÎNCONJURĂTOR, INFORMAłIILEINFORMAłIILE SUNTSUNT PRELUCRATEPRELUCRATE MAIMAI
DEPARTEDEPARTE DEDE ACESTEACESTE MODELEMODELE INTERNEINTERNE PRIVINDPRIVIND RELARELA IILEIILE
DINTREDINTRE DIFERITELEDIFERITELE OBIECTEOBIECTE ŞIŞI FENOMENE,FENOMENE, RELAłIILERELAłIILE DIDINTRENTRE
REALłII,REALłII, RELAłIILERELAłIILE CUCU ORGANISMULORGANISMUL UMAN,UMAN, CUCU NEVOIELENEVOIELE ŞIŞI
DORINłELEDORINłELE SALESALE
PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR SESE FACEFACE AUTOMATAUTOMAT ŞIŞI
INCONŞTIENTINCONŞTIENT
SHORTCUTSHORTCUT--URILEURILE CREIERULUICREIERULUI PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR
SHORTCUTSHORTCUT--URILEURILE CREIERULUICREIERULUI
PRELUCRAREAPRELUCRAREA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR DESCOPERITEDESCOPERITE PENTRUPENTRU
REZOLVAREAREZOLVAREA PROBLELORPROBLELOR PEPE CARECARE LELE PUNEPUNE MEDIULMEDIUL
ÎNCONJURĂTOR,ÎNCONJURĂTOR, ESTEESTE UNUN PROCESPROCES FOARTEFOARTE ANEVOIOSANEVOIOS
PENTRUPENTRU AA--ŞIŞI UŞURAUŞURA ACEASTĂACEASTĂ ACTIVITATE,ACTIVITATE, CREIERULCREIERUL ŞIŞI--AA
CONSTRUITCONSTRUIT NIŞTENIŞTE MODELEMODELE INTERNEINTERNE CAPABILECAPABILE SĂSĂ SCURTEZESCURTEZE
DRUMULDRUMUL INFORMAłIILORINFORMAłIILOR SPRESPRE DECIZIADECIZIA CORESPUNZĂTOARECORESPUNZĂTOARE
ÎNÎN ACESTACEST SENSSENS CREIERULCREIERUL ŞIŞI--AA CREATCREAT UNUN MODELMODEL ALAL
CONCEPTELORCONCEPTELOR ŞIŞI ALAL IDEILORIDEILOR
UNUN MODELMODEL SEMANTIC,SEMANTIC, ETCETC
ACESTEACESTE MODELEMODELE FACFAC POSIBILĂPOSIBILĂ INTERPRETAREAINTERPRETAREA
SEMNALELORSEMNALELOR PRIMITEPRIMITE ÎNÎN FUNCłIEFUNCłIE DEDE SEMNIFICAłIASEMNIFICAłIA LORLOR
UNUN SEMNALSEMNAL CARECARE AREARE OO ANUMITĂANUMITĂ SEMNIFICAłIESEMNIFICAłIE VAVA FIFI TRITRIMISMIS
CUCU PRIORITATEPRIORITATE PEPE OO ANUMITĂANUMITĂ CALECALE
MODELULMODELUL LINGVISTICLINGVISTIC PENTRUPENTRU AA--ŞIŞI UŞURAUŞURA ŞIŞI MAIMAI MULTMULT ACTIVITATEA,ACTIVITATEA,
MODELULMODELUL LINGVISTICLINGVISTIC
PENTRUPENTRU AA--ŞIŞI UŞURAUŞURA ŞIŞI MAIMAI MULTMULT ACTIVITATEA,ACTIVITATEA, CREIERUCREIERULL AA
APELATAPELAT LALA UNUN MODELMODEL LINGVISTICLINGVISTIC
SEMNALELESEMNALELE DEDE IEŞIREIEŞIRE DINTRDINTR--UNUN MODELMODEL INTERNINTERN REPREZINTĂREPREZINTĂ
OBIOECTULOBIOECTUL RESPECTIVRESPECTIV
DEOARECEDEOARECE ESTEESTE FOARTEFOARTE GREUGREU DEDE LUCRATLUCRAT CUCU EL,EL, CREIERULCREIERUL
AA APELATAPELAT LALA UNUN ÎNLOCUITORÎNLOCUITOR
ASTFELASTFEL ELEL LIPEŞTELIPEŞTE OO ETICHETĂETICHETĂ LINGVISTICĂLINGVISTICĂ FIECĂRUIFIECĂRUI
OBIECTOBIECT ŞIŞI FENOMENFENOMEN
ASTFELASTFEL CREIERULCREIERUL POATEPOATE LUCRALUCRA CUCU DENUMIREADENUMIREA OBIECTULUIOBIECTULUI
CHAIRCHAIR ŞIŞI ÎNÎN ABSENłAABSENłA OBIECTULUIOBIECTULUI RESPECTIVRESPECTIV
ELEL POATEPOATE COMUNICACOMUNICA MAIMAI UŞORUŞOR
ELEL AA INVENTATINVENTAT CUVINTECUVINTE ŞIŞI PENTRUPENTRU LUCRURILUCRURI CARECARE NUNU EXIEXISTĂSTĂ
ÎNÎN REALITATEREALITATE
MAJORITATEAMAJORITATEA PROCESELORPROCESELOR INFORMAłIONALINFORMAłIONAL-- DECIZIONALEDECIZIONALE SESE
MAJORITATEAMAJORITATEA PROCESELORPROCESELOR INFORMAłIONALINFORMAłIONAL--
DECIZIONALEDECIZIONALE SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ AUTOMATAUTOMAT ŞIŞI
INCONŞTIENTINCONŞTIENT
MAREAMAREA MAJORITATEMAJORITATE AA PROCESELORPROCESELOR INFORMAłIONALEINFORMAłIONALE SESE
DESFĂłOARĂDESFĂłOARĂ AUTOMATAUTOMAT ŞIŞI INCONŞTIENTINCONŞTIENT
PRELUCRAREAPRELUCRAREA UATOMATĂUATOMATĂ ŞIŞI INCONŞTIENTĂINCONŞTIENTĂ ESTEESTE REGULAREGULA
PRELUCRAREAPRELUCRAREA CONŞTIENTĂCONŞTIENTĂ REPREZIMNTĂREPREZIMNTĂ EXCEPłIAEXCEPłIA
SUPERIZAREASUPERIZAREA SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ AUTOMATAUTOMAT ŞIŞI INCONŞTIENTINCONŞTIENT
RECUNOAŞTEREARECUNOAŞTEREA STĂRIISTĂRII MEDIULUIMEDIULUI SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ
AUTOMATAUTOMAT ŞIŞI INCONŞTIENTINCONŞTIENT
PRELUCRAREAPRELUCRAREA ULTERIOARĂULTERIOARĂ AA INFORMAłIILORINFORMAłIILOR SESE
DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ AUTOAMTAUTOAMT ŞIŞI INCONŞTIENTINCONŞTIENT
INFORMAłIILEINFORMAłIILE CURGCURG ÎNÎN CREIERCREIER
ELEELE SINGURESINGURE ÎŞIÎŞI GĂSESCGĂSESC OO CALECALE DEDE IEŞIREIEŞIRE
SPRESPRE OO ANUMITĂANUMITĂ DECIZIEDECIZIE POSIBILĂPOSIBILĂ
MAREAMAREA PROBLEMĂPROBLEMĂ AA CREIERULUICREIERULUI MAREAMAREA CALITATECALITATE AA CREIERULUICREIERULUI CONSTĂCONSTĂ
MAREAMAREA PROBLEMĂPROBLEMĂ AA CREIERULUICREIERULUI
MAREAMAREA CALITATECALITATE AA CREIERULUICREIERULUI CONSTĂCONSTĂ ÎNÎN FAPTULFAPTUL CĂCĂ ELEL
POATEPOATE CONDUCECONDUCE SEMNALELESEMNALELE DEDE INTRAREINTRARE SPRESPRE ORICEORICE CALECALE
DEDE IEŞIREIEŞIRE POSIBILĂPOSIBILĂ INDIFERENTINDIFERENT PEPE CECE CALECALE AUAU INTRATINTRAT
DARDAR DEDE AICIAICI DERIVĂDERIVĂ ŞIŞI MAREAMAREA PROBLEMĂPROBLEMĂ AA CREIERULUICREIERULUI
DEDE AA GĂSIGĂSI DEDE FIECAREFIECARE DATĂDATĂ CALEACALEA DEDE IEŞIREIEŞIRE CEACEA MAIMAI
ADECVATĂADECVATĂ
DEDE OBICEIOBICEI ACEASTĂACEASTĂ PROBLEMĂPROBLEMĂ SESE REZOLVĂREZOLVĂ SINGURĂSINGURĂ
INFORMAłIILEINFORMAłIILE ÎŞIÎŞI GĂSESCGĂSESC SINGURESINGURE CALEACALEA DEDE IEŞIREIEŞIRE PRIPRINN
DESCHIDEREDESCHIDERE ŞIŞI ÎNCHIDEREAÎNCHIDEREA UNORUNOR CIRCUITECIRCUITE LOGICELOGICE
IARIAR ATUNCIATUNCI CÂNDCÂND NUNU REUŞESCREUŞESC SĂSĂ FACĂFACĂ ACESTACEST LUCRU,LUCRU,
INTRĂINTRĂ ÎNÎN FUNCłIUNEFUNCłIUNE GÂNDIREAGÂNDIREA CONŞTIENTĂCONŞTIENTĂ ŞIŞI CHIARCHIAR
CONŞTIINłACONŞTIINłA
APARIłIAAPARIłIA GÂNDIRIIGÂNDIRII CONŞTIENTECONŞTIENTE ATUNCIATUNCI CÂNDCÂND DINDIN DIFERITEDIFERITE
APARIłIAAPARIłIA GÂNDIRIIGÂNDIRII CONŞTIENTECONŞTIENTE
ATUNCIATUNCI CÂNDCÂND DINDIN DIFERITEDIFERITE MOTIVE,MOTIVE, INFORMAłIILEINFORMAłIILE NUNU ÎŞÎŞII
GĂSESCGĂSESC SINGURESINGURE DRUMULDRUMUL DEDE IEŞIRE,IEŞIRE, APAREAPARE UNUN BLOCAJBLOCAJ
PRINPRIN INTERMEDIULINTERMEDIUL UNUIUNUI MECANISMMECANISM DEDE BOTTOMBOTTOM--UP,UP,
BLOCAJULBLOCAJUL DETERMINĂDETERMINĂ INTRAREAINTRAREA ÎNÎN FUNCłIUNEFUNCłIUNE AA GÂNDIRIIGÂNDIRII
CONŞTIENTECONŞTIENTE
ACEASTAACEASTA MOBILIZEAZĂMOBILIZEAZĂ OO ZONĂZONĂ MULTMULT MAIMAI MAREMARE DEDE CREIERCREIER
GÂNDIREAGÂNDIREA OFERĂOFERĂ ÎNÎN PRIMULPRIMUL RÂNDRÂND MULTMULT MAIMAI MULTEMULTE CĂICĂI DDEE
IEŞIREIEŞIRE
APOIAPOI CAUTĂCAUTĂ ALTEALTE INFORMAłIIINFORMAłII DINDIN MEMORIEMEMORIE SAUSAU DINDIN
EXTERIOREXTERIOR
CAUTĂCAUTĂ NOINOI RELAłIIRELAłII POSIBILE,POSIBILE, SEMNIFICAłIISEMNIFICAłII ASCUNSE,ASCUNSE, EETCTC
PEPE CARECARE LELE TRIMITETRIMITE PRINPRIN INTERMEDIULINTERMEDIUL UNUIUNUI MECANISMMECANISM DDEE
TOPTOP--DOWNDOWN LALA LOCULLOCUL BLOCAJULUIBLOCAJULUI
ELABORAREAELABORAREA DECIZIILORDECIZIILOR POSIBILEPOSIBILE PENTRUPENTRU REZOLVAREAREZOLVAREA PROBLEMELORPROBLEMELOR CUCU
ELABORAREAELABORAREA DECIZIILORDECIZIILOR POSIBILEPOSIBILE
PENTRUPENTRU REZOLVAREAREZOLVAREA PROBLEMELORPROBLEMELOR CUCU CARECARE ESTEESTE
CONFRUNTAT,CONFRUNTAT, CREIERULCREIERUL DISPUNEDISPUNE DEDE MAIMAI MULTEMULTE
POSIBILITĂłIPOSIBILITĂłI
ELEL ELABOREAZĂELABOREAZĂ DEDE OBICEIOBICEI MAIMAI MULTEMULTE IPOTEZEIPOTEZE DEDE LUCRULUCRU
CONSTRUIEŞTECONSTRUIEŞTE SCEANARIISCEANARII
EVALUEAZĂEVALUEAZĂ REZULTATELEREZULTATELE POSIBILEPOSIBILE
ALEGEALEGE DECIZIADECIZIA CEACEA MAIMAI BUNĂBUNĂ
SAUSAU SOLICITĂSOLICITĂ INTRAREAINTRAREA ÎNÎN FUNCłIUNEFUNCłIUNE AA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
NECESITATEANECESITATEA ANTICIPĂRIIANTICIPĂRII PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA ALEGEALEGE DECIZIADECIZIA CEACEA MAIMAI
NECESITATEANECESITATEA ANTICIPĂRIIANTICIPĂRII
PENTRUPENTRU AA PUTEAPUTEA ALEGEALEGE DECIZIADECIZIA CEACEA MAIMAI BUNĂ,BUNĂ, CREIERULCREIERUL
TREBUIETREBUIE SĂSĂ ANTICIPEZEANTICIPEZE EVOLUłIAEVOLUłIA FENOMENELORFENOMENELOR
FOARTEFOARTE MULłIMULłI AUTORIAUTORI AUAU ARĂTATARĂTAT CĂCĂ MAREAMAREA MAJORITATEMAJORITATE AA
ACTIVITĂłIIACTIVITĂłII CEREBRALECEREBRALE SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ ÎNÎN VIITORVIITOR
CREIERULCREIERUL CAUTĂCAUTĂ SĂSĂ REGLEZEREGLEZE FENOMENLEFENOMENLE ÎNÎN TIMPTIMP UTILUTIL
ELEL CAUTĂCAUTĂ SĂSĂ ITERVINĂITERVINĂ ASUPRAASUPRA DESFĂŞURĂRIIDESFĂŞURĂRII
FENOMENELORFENOMENELOR ÎNAITEÎNAITE CACA ELEELE SĂSĂ PAOTĂPAOTĂ PRODUCEPRODUCE
TULBURĂRITULBURĂRI
DEDE ACEEAACEEA FORMAłIUNILEFORMAłIUNILE MAIMAI NOINOI ALEALE CREIERULUICREIERULUI
LUCREAZĂLUCREAZĂ PEPE BAZABAZA PRINCIPIULUIPRINCIPIULUI DEDE FEEDBEFOREFEEDBEFORE
IMPORTANłAIMPORTANłA MECANISMULUIMECANISMULUI DEDE FEEDBEFOREFEEDBEFORE ÎNÎN 1975,1975, NOINOI AMAM DESCRISDESCRIS
IMPORTANłAIMPORTANłA MECANISMULUIMECANISMULUI DEDE
FEEDBEFOREFEEDBEFORE
ÎNÎN 1975,1975, NOINOI AMAM DESCRISDESCRIS MECANISMULMECANISMUL DEDE FEEDBEFOREFEEDBEFORE
MECANISMELEMECANISMELE DEDE FEEDBACKFEEDBACK CARECARE LUCREAZĂLUCREAZĂ PRINPRIN
CORECTAREACORECTAREA ERORILORERORILOR NUNU POTPOT PĂSTRAPĂSTRA STABILITATEASTABILITATEA
ORGANISMULUIORGANISMULUI ÎNTRÎNTR--UMUM MEDIU,MEDIU, AŞAAŞA CUMCUM ESTEESTE MEDIULMEDIUL DEDE
VIAłĂVIAłĂ ALAL OMULUI,OMULUI, CARECARE ARAR PUTEAPUTEA PRODUCEPRODUCE ŞIŞI TULBURĂRTULBURĂRII
CARECARE NUNU MAIMAI POTPOT FIFI CORECTATECORECTATE
PENTRUPENTRU ACEASTAACEASTA ESTEESTE NECESARNECESAR UNUN MECANISMMECANISM DEDE
ANTICIPARE,ANTICIPARE, DEPREVENIREDEPREVENIRE AA ERORILORERORILOR
NOINOI AMAM DENUMITDENUMIT ACESTACEST MECANISMMECANISM DEDE REGLAREREGLARE ÎNAINTEÎNAINTE
FEEDBEFOREFEEDBEFORE
MECANISMULMECANISMUL DEDE FEEDBEFOREFEEDBEFORE POATEPOATE FIFI STUDIATSTUDIAT CUCU
AJUTORULAJUTORUL TEORIEITEORIEI JOCURILORJOCURILOR
INTRAREAINTRAREA ÎNÎN ACłIUNEACłIUNE AA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI DACĂDACĂ NICINICI GÂNDIREAGÂNDIREA NUNU
INTRAREAINTRAREA ÎNÎN ACłIUNEACłIUNE AA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
DACĂDACĂ NICINICI GÂNDIREAGÂNDIREA NUNU POATEPOATE REZOLVAREZOLVA PROBLEMELEPROBLEMELE
APĂRTUTE,APĂRTUTE, INTRĂINTRĂ ÎNÎN ACłIUNEACłIUNE CONŞTIINłACONŞTIINłA
CONŞTIINłACONŞTIINłA MOBILIZEAZĂMOBILIZEAZĂ OO ZONĂZONĂ ŞIŞI MAIMAI MAREMARE DINDIN CREIECREIERR
CONŞTIINłACONŞTIINłA POATEPOATE ANALIZAANALIZA MULTMULT MAIMAI PROFUNDPROFUND PROBLEMAPROBLEMA
APĂRUTĂAPĂRUTĂ
EAEA POATEPOATE NUNU NUMAINUMAI SĂSĂ CAUTECAUTE NOINOI INFORMAłII,INFORMAłII, SAUSAU SĂSĂ
GĂSEASCĂGĂSEASCĂ NOINOI SOLUłII,SOLUłII, CICI POATEPOATE CHIARCHIAR SĂSĂ MODIFICE,MODIFICE, SSAUAU
SĂSĂ ABANDONEZEABANDONEZE PROBLEMAPROBLEMA
CONŞTIINłACONŞTIINłA POATEPOATE MODIFICAMODIFICA STRATEGIASTRATEGIA ŞIŞI SCOPURILESCOPURILE
ORGANISMULUIORGANISMULUI
IMPORTANłAIMPORTANłA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI ÎNÎN MOEMNTULMOEMNTUL ÎNÎN CARECARE CREIERULCREIERUL DISPUNEDISPUNE
IMPORTANłAIMPORTANłA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
ÎNÎN MOEMNTULMOEMNTUL ÎNÎN CARECARE CREIERULCREIERUL DISPUNEDISPUNE DEDE UNUN MODELMODEL
INTERNINTERN ALAL LUMIILUMII ÎNCONJURĂTOARE,ÎNCONJURĂTOARE, DEDE UNUN MODELMODEL INTERNINTERN ALAL
PROPRIEIPROPRIEI SALESALE PERSONALITĂłI,PERSONALITĂłI, CREIERULCREIERUL POATEPOATE IMAGINAIMAGINA
LUMEALUMEA ÎNCONJURĂTOAREÎNCONJURĂTOARE CHIARCHIAR ŞIŞI ÎNÎN ABSENłAABSENłA EIEI
IARIAR CÂNDCÂND AREARE CAPACITATEACAPACITATEA REFLEXIVĂREFLEXIVĂ APAREAPARE CONŞTIINłACONŞTIINłA
APARIłIAAPARIłIA CONŞTIINłACONŞTIINłA AA REPREZENTATREPREZENTAT CELCEL MAIMAI IMPORTANTIMPORTANT
EVENIMENTEVENIMENT DEDE LALA PARIłIAPARIłIA VIEłIIVIEłII PEPE PĂMÂNTPĂMÂNT
NOINOI TRĂIMTRĂIM MAIMAI MULTMULT ÎNÎN CONŞTIINłĂCONŞTIINłĂ DECÂTDECÂT ÎNÎN REALITATEREALITATE
AICIAICI SUNTEMSUNTEM ŞIŞI ACTORIACTORI ŞIŞI REGIZORIREGIZORI ŞIŞI SCENOGRAVISCENOGRAVI ŞIŞI
SPECTATORISPECTATORI
DINDIN PĂCATEPĂCATE NUNU SUNTEMSUNTEM ŞIŞI SCENARIŞTISCENARIŞTI
SCENARIULSCENARIUL AA FOSTFOST SCRISSCRIS DEDE ALTICINEVAALTICINEVA
NAJORITATEANAJORITATEA VIEłIIVIEłII NOASTRENOASTRE SESE DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ LALA NIVELULNIVELUL
NAJORITATEANAJORITATEA VIEłIIVIEłII NOASTRENOASTRE SESE
DESFĂŞOARĂDESFĂŞOARĂ LALA NIVELULNIVELUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
DEŞIDEŞI AVEMAVEM IMPRESIAIMPRESIA CĂCĂ TRĂIMTRĂIM ÎNÎN REALITATEA,REALITATEA, NOINOI TRĂITRĂIMM DEDE
FAPTFAPT LALA NIVELULNIVELUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
NOINOI NENE BUCURĂMBUCURĂM SAUSAU NENE ÎNTRISTĂMÎNTRISTĂM LALA NIVELULNIVELUL CONŞTIINCONŞTIINłEIłEI
NENE CONSTRUIMCONSTRUIM IMAGINI,IMAGINI, PROIECTĂM,PROIECTĂM, INVENTĂM,INVENTĂM, VISĂM,VISĂM, IIUBIMUBIM
ŞIŞI INVIDIEM,INVIDIEM, LALA NIVELULNIVELUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
IUBIREAIUBIREA NOASTRĂNOASTRĂ ESTEESTE LALA NIVELULNIVELUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
TOATETOATE OBIECTELEOBIECTELE INVENTATEINVENTATE DEDE OMOM AUAU FOSTFOST MAIMAI ÎNTÂIÎNTÂI LLAA
NIVELULNIVELUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
ELEELE NUNU AUAU FOSTFOST OO REALITATEREALITATE
SS--ARAR PUTEAPUTEA CACA REALITATEAREALITATEA SĂSĂ FIEFIE OO ILUZIEILUZIE COLECTIVĂCOLECTIVĂ
CONŞTIINłACONŞTIINłA ESTEESTE REALITATEAREALITATEA NOSTRĂNOSTRĂ ÎNÎN CARECARE SUFERIMSUFERIM
SAUSAU NENE BUCURĂMBUCURĂM
SEDIULSEDIUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI ÎNÎN POFIDAPOFIDA TUTURORTUTUROR CĂUTĂRILORCĂUTĂRILOR
SEDIULSEDIUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
ÎNÎN POFIDAPOFIDA TUTURORTUTUROR CĂUTĂRILORCĂUTĂRILOR CONŞTIINłACONŞTIINłA NUNU AA PUTUTPUTUT FIFI
LOCALIZATĂLOCALIZATĂ
SESE CUNAŞTECUNAŞTE ROLULROLUL SUBSTANłEISUBSTANłEI RETICULATERETICULATE ÎNÎN
MECANISMULMECANISMUL DEDE TREZIRETREZIRE ŞIŞI DEDE ACTIVAREACTIVARE AA SCOARłEISCOARłEI
CEREBRALECEREBRALE
ÎNÎN PROCESULPROCESUL DEDE ATENłIEATENłIE ŞIŞI DEDE ORIENTAREORIENTARE
DARDAR NUNU SS--AA PUTUTPUTUT DESCOPERIDESCOPERI SEDIULSEDIUL CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
PENTRUPENTRU CĂCĂ ELEL NICINICI NUNU EXISTĂEXISTĂ
CONŞTIINłACONŞTIINłA ESTEESTE MAIMAI MULTMULT DECÂTDECÂT DIFUZĂ,DIFUZĂ, EAEA ESTEESTE
VIRTUALĂVIRTUALĂ
NATURANATURA VIRTUALĂVIRTUALĂ AA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI UMANEUMANE CONŞTIINłACONŞTIINłA ESTEESTE
NATURANATURA VIRTUALĂVIRTUALĂ AA CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
UMANEUMANE
CONŞTIINłACONŞTIINłA ESTEESTE REZULTATULREZULTATUL PROCESULUIPROCESULUI DEDE MODULAREMODULARE
ŞIŞI DEDE SUPERIZARESUPERIZARE AA CREIERULUICREIERULUI
CONŞTIINłACONŞTIINłA AREARE UNUN CARCTERCARCTER VIRTUALVIRTUAL
EAEA ESTEESTE UNUN PRODUSPRODUS ABSTRACTABSTRACT ALAL TUTURORTUTUROR INFORMAłIILORINFORMAłIILOR
CARECARE EXISTĂEXISTĂ ÎNÎN CREIERCREIER
EAEA ESTEESTE REZULTATULREZULTATUL CONDENSĂRII,CONDENSĂRII, ALAL INTEGRĂRIIINTEGRĂRII ŞIŞI ALAL
CODIIFICĂRIICODIIFICĂRII TUTURORTUTUROR INFORMAłIILORINFORMAłIILOR CARECARE EXISTĂEXISTĂ ÎNÎN
CREIERCREIER
EAEA EXISTĂEXISTĂ ATÂTAATÂTA TIMPTIMP CÂTCÂT EXISTĂEXISTĂ UNUN FLUXFLUX DEDE INFORMAłINFORMAłIIII
EAEA AREARE ROLULROLUL DEDE AA COORDONACOORDONA LALA NEVOIENEVOIE ACESTACEST FLUXFLUX
DARDAR CONŞTIINłACONŞTIINłA NUNU AREARE OO PUTEREPUTERE PREAPREA MAREMARE
CONŞTIINłACONŞTIINłA SS--ARAR PUTEAPUTEA SĂSĂ REPREZINTEREPREZINTE INFORMAłIEINFORMAłIE PURĂPURĂ AMAM
CONŞTIINłACONŞTIINłA SS--ARAR PUTEAPUTEA SĂSĂ
REPREZINTEREPREZINTE INFORMAłIEINFORMAłIE PURĂPURĂ
AMAM VĂZUTVĂZUT CĂCĂ SUBSTANłA,SUBSTANłA, ENERGIAENERGIA ŞIŞI INFORMAłIAINFORMAłIA SUNTSUNT
INDISOLUBILINDISOLUBIL LEGATELEGATE ÎNTREÎNTRE ELEELE
DEŞIDEŞI UNEORIUNEORI POATEPOATE SĂSĂ PREDOMINEPREDOMINE UNAUNA DINTREDINTRE ELE,ELE,
COEXISTĂCOEXISTĂ ÎNTOTDEAUNAÎNTOTDEAUNA
SISTEMELESISTEMELE BIOLOGICEBIOLOGICE AUAU EVOLUATEVOLUAT PRINPRIN ATAŞAREAATAŞAREA UNEIUNEI
CONTITĂłICONTITĂłI TOTTOT MAIMAI MARIMARI DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE DEDE CANTITĂłICANTITĂłI TOTTOT
MAIMAI MICIMICI DEDE SUBSTANłĂSUBSTANłĂ ŞIŞI DEDE ENERGIEENERGIE
CANTITĂłICANTITĂłI FOARTEFOARTE MICIMICI DEDE SUBSTANłĂSUBSTANłĂ POTPOT TRANSMITETRANSMITE
CANTITĂłICANTITĂłI FOARTEFOARTE MARIMARI DEDE INFORMAłIEINFORMAłIE GENETICĂGENETICĂ
CANTITĂłICANTITĂłI FOARTEFOARTE MICIMICI DEDE HORMONIHORMONI POTPOT TRANSMITETRANSMITE
CANTITĂłICANTITĂłI FOARTEFOARTE MARIMARI DEDE INFORMAłIINFORMAłI
CONŞTIINłACONŞTIINłA SS--ARAR PUTEAPUTEA SĂSĂ CONłINĂCONłINĂ CANTITĂłICANTITĂłI ATÂTATÂT DEDE
MICIMICI DEDE INFORMAłIE,INFORMAłIE, ÎNCÂTÎNCÂT NUNU POTPOT FIFI DETECTATEDETECTATE
SAUSAU SS--ARAR PUTEAPUTEA SĂSĂ FIEFIE INFORMAłIEINFORMAłIE PURĂPURĂ
CONŞTIINłACONŞTIINłA NUNU AREARE OO PUTEREPUTERE PREAPREA MAREMARE DEŞIDEŞI SESE APELEAZĂAPELEAZĂ FOARTEFOARTE
CONŞTIINłACONŞTIINłA NUNU AREARE OO PUTEREPUTERE PREAPREA
MAREMARE
DEŞIDEŞI SESE APELEAZĂAPELEAZĂ FOARTEFOARTE DESDES LALA RESPONSABILITATEARESPONSABILITATEA
CONŞTIINłEICONŞTIINłEI
EAEA NUNU AREARE OO PUTEREPUTERE PREAPREA MAREMARE
B.B. LIBERTLIBERT AA ARĂTATARĂTAT CACA DECIZIILEDECIZIILE SUNTSUNT LUATELUATE CUCU 100100 DDEE
MILISECMILISEC ÎNAINTEÎNAINTE CACA NOINOI SĂSĂ FIMFIM CONŞTIENłICONŞTIENłI DEDE ELEELE
DECIDECI ELEELE NUNU SUNTSUNT LUATELUATE CONŞTIENTCONŞTIENT
CONŞTIINłACONŞTIINłA MAIMAI AREARE CÂTEVACÂTEVA MILISECUNDEMILISECUNDE PENTRUPENTRU AA
APROBAAPROBA SAUSAU AA SESE OPUNEOPUNE DECIZIILORDECIZIILOR LUATELUATE DEDE INCONŞTIEINCONŞTIENTNT
DARDAR ACEASTAACEASTA ARTĂARTĂ CĂCĂ CONŞTIINłACONŞTIINłA NUNU AREARE UNUN ROLROL CHIARCHIAR
ATÂTATÂT DEDE MAREMARE DUPĂDUPĂ CUMCUM SESE CREDECREDE ÎNÎN ELABORAREAELABORAREA
DECIZIILORDECIZIILOR
IMPORTANłAIMPORTANłA MODELULUIMODELULUI INFORMAłIONALINFORMAłIONAL SS--AUAU ELABORATELABORAT FOARTEFOARTE MULTEMULTE
IMPORTANłAIMPORTANłA MODELULUIMODELULUI
INFORMAłIONALINFORMAłIONAL
SS--AUAU ELABORATELABORAT FOARTEFOARTE MULTEMULTE MODELE,MODELE, ANATOMICE,ANATOMICE,
BIOCHIMICE,BIOCHIMICE, COMPUTAłIONALE,COMPUTAłIONALE, SEMANTICE,SEMANTICE, CUANTICECUANTICE ETCETC,,
CARECARE NUNU REUŞESCREUŞESC SĂSĂ EXPLICEEXPLICE SUFICIENTSUFICIENT DEDE CALRCALR MODULMODUL ÎNÎN
CARECARE FUNCłIONEAZĂFUNCłIONEAZĂ CREIERULCREIERUL
DEOARECEDEOARECE ELEELE IGNORĂIGNORĂ INFORMAłIAINFORMAłIA
IARIAR ATUNCIATUNCI CÂNDCÂND VORBESCVORBESC DESPREDESPRE INFORMAłIEINFORMAłIE ELEELE OO
CONFUNCĂCONFUNCĂ CUCU SUBSTANłASUBSTANłA ŞIŞI CUCU ENERGIAENERGIA CARECARE OO
GENEREAZĂGENEREAZĂ ŞIŞI OO TREANSPORTĂTREANSPORTĂ
DARDAR CREIERULCREIERUL ESTEESTE UNUN ORGANORGAN INFORMAłIONALINFORMAłIONAL
INFORMAłIAINFORMAłIA AREARE ALTEALTE LEGILEGI DEDE CONSRVARECONSRVARE ŞIŞI
TRANSFORMARETRANSFORMARE
DEDE ACEEAACEEA CREIERULCREIERUL NUNU POATEPOATE FIFI EXPLICATEXPLICAT DECÂTDECÂT CUCU
AJUTORULAJUTORUL INFORMAłIEIINFORMAłIEI