Sunteți pe pagina 1din 286

CONST. L. HRISTEA L.S.

PDUREAN
A.B .C... AP I C O L
VOLUMUL 1
E D I T U R A A G R O S I L V I C , B U C U R E T I , 1967
CONS T. L. H R I S T E A L. S. P D U R E A N
Membru de onoare
a l Aso c ia iei Cr es ct or ilor de Albine
din R. S . R o m n ia
VOLUMUL I
de la litera A la L
E D I T U R A A G R O - S I L V I C
B U C U R E T I 1 9 6 7
A_B C .... A P I C O L, lucrare ampl de sintez, n care se mb i n
r ndui r ea si stemati c dup alfabet a t er mi nol ogi ei de speci al i tate,
cu i nformarea teoreti c i practi c a ci t i t or ul ui n pr obl emel e cr e t er i i
al bi nel or i s po r i r i i produci ei s t upi ni i .
A B C - u l api col nmnuncheaz exper i en a de apr oape 50 de ani a
autori l or, studi i i real i zri or i gi nal e cul ese din toate col ur i l e r i i ca
i ceea ce este nou i nsu i t de ti i na i practi ca z i l e l o r noastre di n api
cul tura mondial .
Con i nut ul no i uni l or este prezentat pot r i vi t cer i n el or fi ecrui ter
men. Ac o l o unde t i mpul a bt tor i t bi ne cunoti nel e, prezentarea este
mai succint, iar unde nevoi l e cer mai mul t cunoatere, con i nut ul n o
i uni l o r este mai detali at. Fi ecare ter men a fost chi bzui t bi ne pentru
a nu daci t i t or ul ui nici tomur i de bi bl i otec, dar nici o schemati zare ne
fol osi toare.
Ac o l o unde noi unea prezentat are c onti ngen cu alt ter men, se fac
t r i mi t er i cu i ndi cati vul V.n. (vezi noi unea...) pentru a se evi ta r epet
rile.
Necesi tatea i uti l i tatea practi c a acestui gen de l ucrare a fost
dovedi t cu pri sosi n.
D e la pri ma edi i e a l ucrri i lui A. l . Root ABC. . . x y z api col " au
t r ecut apr oape 100ani. Z e c i l e d e e d i i i c a r e a u urmat dup aceea, rel ua
rea ideii n R.F. aGer mani ei dec t r e R. lacobi care semneaz un A B C
al al bi nel or " , di ci onarel e api col e publ i cate n Frana, U. R. S. S. , R.S.
Cehos l ovaci a i n alte ri arat dor i n a mer eu treaz a api cul t or i l or de
pe toate mer i di anel e de a cunoate i de a fi n posesi a unei documentri
A.B.C.... APICOL
6
A.B.C.... APICOL
si stemati zate n rezol varea pr obl emel or pe care ie ri di c viaa i produc
i a stupi nei .
Cons t . L. Hr i s t ea a adunat de-a l ungul t i mpul ui o vast exper i en
i o bogat documentai e ti i ni fi c pe care le-a or ndui t metodi c, le-a
sinteti zat i le-a nfi at ntr - un limbaj deopot r i v accesi bi l pentru
amator ca i pentru pr of esi oni s t ul exi gent. Li vi u Pdurean a adus unel e
compl et r i i cont r i bu i i de or di n ti i n i f i c preci zate la cupr i ns .
Edi tura, ca i autori i , nutr esc sperana c s uges t i i l e c i t i t or i l or v o r
ajuta la mbunti rea l ucrri i , astfel ca edi i a vi i toare s nl t ur e
l i psur i l e i nerente acestui nceput.
C U P R I N S U L
A
A C ...................................................................... ....... 11
AGARIOZA ................................................. ....... 11
ACARIAiNUL POLENULUI ................... ....... 12
ACIDUL ACETIC .............................................12
ACIDUL FENIC ......................................... ........13
ACIDUL SULFUROS, V. n . sulful . . 13
ADPTOR ............................................. ........13
ADELFOOAMIQ, V.n. Consangvinitate 13
AERUL ..............................................................13
AEROSOLI ..........................................................14
A FUMTORUL ......................................... ........15
AFUMTORUL CU SULF................................15
ALBINA ...................................................... ........ 15
Organizarea coloniei de albine . . 16
D o i c i l e ..................................................... ........ 19
Curitoarele ................................................... 20
V e n t i l a to a r e l e ...................................... .........20
Prelucrtoarele ..........................................20
Straja c o l o n i e i ...............................................21
Ceresele-clditoare ....................... ......... 21
Culegtoarele ............................................... 21
Cuibul ................................................ .........23
Roiul ..................................................... .........23
P regtirile pentru i ernare...................... 24
Rasele de a l b i n e ...................................... ......... 24
Rasa neagr ........................................... ......... 25
Rasa g a l b e n ...................................... ......... 26
Stadiile de dezvoltare ale albinei 28
Oul .......................................................... ......... 29
Larva ..................................................... ......... 30
Nimfa ........................................................ 33
n f i a r e a exterioar i anatomia
albinei ...................................................... 34
Capul ................................................... 35
Toracele .............................................. 36
Abdomenul ......................................... 38
Aparatul respirator ........................... 38
Necesarul de oxigen (L. Pdurean) 39
Aparatul circulator ........................... 40
Aparatul digestiv ........................... 41
Aparatul excretor ........................... 44
Aparatul cerifer ............................... 44
Aparatul reproductor al albinei
lucrtoare ......................................... 45
Aparatul reproductor al mtcii 45
Aparatul reproductor al trntoru-
lui ....................................................... 47
Aparatul de atac i aprare............ 48
Aparatul muscular ...................... 48
Sistemul nervos ................................ 49
Sistemul glandular ........................... 50
ALBINELE OUTOARE ........................ 55
ALPATOV V.V.............................................. 57
AMEEALA ALBINELOR ........................ 57
AMIBIOZA .................................................. 58
ANALIZA ALBINELOR ............................ 59
ANALIZA AMIDONULUI ........................ 69
ANALIZA CERU ..................................... C0
ANALIZA MIERII ..................................... 61
ANALIZA POLENULUI ........................ 61
ANECBALIE .............................................. Gl
ANESTEZIE .............................................. 62
A.B.C.... APICOL
8
CUPRINSUL
ANTIBIOTICE .............................................. ......... 63
APA ............................................................... ......... 65
APICULTORUL ................................................... 08
APICULTURA N Republlrn Socialist
RnmAnla V.n. scurt istoric..............................fig
APICULTURA PASTORAL ............... ......... (i8
a. Preg ti re a t r a n s p o r t u l u i ......................72
b. Mij loacele de t r a n s p o r t ...................... 75
APIFUG ................................................................78
ARICI ........................................................... .........78
ARI STOTEL .............................................. ........ 7S
ASPERUILOZ 79
B
BACTERIOFAG ...................................... .........80
BARB ............................................................... 81
BAZA MELIFER ..................................... ........ 82
BKiiNEKCU F........................................................... 86
b e n z a l d e h i d a (L. P d u r e a n ) . . . . 86
BERTRAM) K....................................................... 86
BEZMETIC ................................................ ........ 86
Metoda introducerii linei mlci
btrine ............................................................... 86
Metoda mutaiei unei larve............. .........86
Metoda introducerii unei mlci fe
cundate ................................................ ......... 87
Metoda s t u p u l u i n o u ............................ ......... 87
Metoda atenurii mirosului strin 87
Desfiinarea coloniei bezmetice. . . . 87
BOLILE ALBINELOR 87
Msur i preventive 88
Msuri curative 91
BOALA DE MAI ......................................... .........92
BOALA DE PDURE !*3
BOCETUL ALBINELOR .....................................94
BORCHERT AL. 94
BOTIN ....................................................... .........94
BRAD ....................................................................95
BRAULOZA 96
Bl'BERNIC .................................................. ......... 96
BOd KL A........................................................... ......... 96
BUSUIOC .................................................. ......... 96
BUTLER C.(J 96
BUTOI .................................................................... 9?
c
CABANA apicol .......................................... 98
CAILLAS A................................................... ......... 99
CAPCAN PENTRU ROI .................... ......... 99 *
CRUCIOH .................................................. ......... 99
CAPTAREA COLONIILOR ............................. 99
CTINA DE GARD ..................................... .......100
CTIN ALB .............................................. .......100
CTINI ...............................................................100
CATUNICA 100
CEAIURILE .................................................. ....... 100
CEARA ........................................................... ....... 101
Fa c t o r i d e t e r m i n a n i i n p r o d u c i a
de cear (L. P du r e a n) ....................... ....... 103
V a l o r i f i c a r e a c e r i i ................................. ....... 104
R ef acerea unui l o t de cear com
promis .......................................................... ....... 107
P s t r a r e a i prelucrarea botinei. . 107
P relucrarea cerii n faguri a r t i f i c i a l i 107
Presa p l a t de m i n ................................... 108
Presa cu v a l ur i ................................. ....... 108
Al bi r e a c erii ........................................... ....... 109
<II.U VIN HEMY................................................ 10!)
CIMBRIOR ...........................................................110
CINSTET .......................................................
CINTAR DE CONTROL ............................ .......110
COJOC V.n. Iernarea alhinelnr ............... ...... 110
COLIVIE ..............................................................110
C o l i v i e p r o t e c t oa r e de b o l c .................... 111
C o l i v i i de ecl oz i o na r e a m t e i l o r 111
C o l i v i i de introducere ....................... ....... 111
C o l i v i i de eliberare a u t o m a t . . . 111
(olivia p r o i e c t o a r e b o l t i t .................... 112
C o l i v i a de iernare a m t e i l o r . . 112
( - o l i v i e de e x p e d i a t m a i c a .................... 112
COLONIE V.n. albina ........................................ 112
CONSANGVINITATE (L. P d u r e a n ) . . t l ?
(ION STI PI K 11
COKIANDRU .............................................. ....... ) 16
CORT PROTECTOR..................................... ....... ll>
CREION APICOL 11*
CUIB ........................................................... ....... 11?
CULES 121
CUIT DESC PA CITO R ............................ ....... 122
D
DADANT CH................................................... ....... lvJ
DALT APICOL ..................................... ....... 123
DANSUL ALBINELOR ............................ ....... 2 $
DA IIWI.N Cil................................................... ....... 125
DUNTORII ALBINELOR 12;>
I n s ' c t c d unt oar e ........................................... ......... ] Ofv
P s r i i al t e a n i m a l e i ns e r i i ore 131
Plante duntoare 133
d e s c ApAcitor .......................................... ........134
DESFACEREA PRODUSELOR APICOLE 134
A.B.C.... APICOL
9
CUPRINSUL
Mierea l i c h i d ...................................... ...... 134
Mierea granulat ............................ .......134
Desfacerea unui so r t unic de miere..... 135
Desfacerea mie r i i n faguri sau s e c
iuni ..................................................... ...... 135
Desfacerea mie r i i prin i n d us t r i a l i
zare ............................................................... ...... 136
Des face rea a l t o r produse ale s t u
pi nei ................................................................ 136
DEZERTAREA. COLONIILOR ............... ...... 137
DIAREEA ................................................. ...... 137
DISLOCARE ....................................................139
DISPOZITIV PENTRU REACTIVAREA
COLONIILOR ............................................. ...... 140
DRESAJUL ALBINELOR .......................... 141
DZIERZONIOHAN ........................................... 143
E
ENZIME ...................................................... ...... 144
evidena stupinei ............................ ...... 145
EXPEDIEREA ALBINELOR ............... ...... 146
EXPEDIEREA MTCILOR ................... ...... 147
EXTRACIA MIERII V.n. Mierea.. . . 148
EXTRACTORUL CENTRIFUG ............... ...... 148
F
FACELIA ...................................................... .......150
FAGURI ...................................................... ....... 151
Cum cldesc albinele f a g u r i i .................... 152
nvechirea fagurilor ................................... 154
Renovarea fagurilor ............................ ....... 154
Formarea echipamentului de faguri 155
Pstrarea fagurilor .............................. 155
FAGURII ARTIFICIALI ............................... 156
n t in s u l sirmelor in rame......................... 157
Aezarea fagurelui in ram..........................157
Fixarea sirmelor (L. P d u r e a n ) . . . . 158
FAGURI PORT-BOTCI ............................ .......158
FARRAR C.L................................................. ....... 158
FECUNDAREA ARTIFICIALA, V.n.
Matca .................................................... .......159
FITONCIDE .................................................. ......159
FLOA REA-SOARELUI ............................ 159
FLORA MELIFERA I POLEN1FERA 160
Arbori i arbuti m e l if e r i ......................... 160
Plante melifere obinuite .................. ....... 172
FOND DE ASIGURARE ........................ ....... 201
FOTI N............................................................... .......202
FURTIAG .......................................................... 202
G
OARY E.N .......... ..................................... 205
GSELNI, V.n. Duntorii................ 205
ghem ........................................................ 205
GLANDE, V.n. albina, sistemul
glandular ................................................ 209
GLOSOMETRU ........................................ 209
GLUCOMETIIU ....................................... 209
H
HALAT .................................................... 210
HANGANU C................................................ 210
IIARNAJ V................................................. 210
HAYDAK M................................................. 210
HIBRIDARE (L. Pdurean)................. 210
HIDROMEL ............................................ 210
HRANA ALBINELOR ............................... 210
A p a r a t u r a necesar p e ntr u hrni-
rea a l b i n e l o r ........................................... 214
I. Hr nir ea de n e c e s i t a t e ........... 216
Prepararea s i r o p u l u i (L. Pdu
rean) ............................................................. 219
II . Hr nir ea de stimulare ........... 223
I I I . Hr nir ea medicamentoas .. 232
IV. Hr nir ea de a t r a c i e ................ 232
V. Hrnirea de d r e s a j ..................... 232
HRIC .................................................... 232
HRUSKA FR................................................ 233
HUBER FR.................................................. 233
HYMENOPTERE ................................... 233
I
IARBA NEAGRA ................................... 235
IARBA ARPELUI ................................ 235
IERNAREA ALBINELOR ....................... 236
Condiiile de iernare privitoare la
st up ........................................................ 236
Condiiile de iernare privitoare la
colonie ................................................... 238
Iernarea afar .................................... 243
Iernarea n adpost ........................... 244
Iernarea cu nclzire electric (L.
P d u r e a n ) .............................................. 245
NBUIREA ............................................ 246
tNCHIRCIREA ALBINELOR................... 246
NCRUCIARE (L. Pdurean) ............. 246
I NTOXI CAI A ( V. n . Toxicoza)
249
INVENTAR APICOL................................... 249
A.B.C.... APICOL
10
CUPRINSUL
Inventar de stupii roi ................. 249
Inventar de unelte strict necesare 249
Inventar de folosit periodic . . . . 2B0
Inventar pentru cretere de mtci 250
Inventar de materiale de exploa
tare ....................................................... 250
Inventar pentru industrializarea
produselor stupinei ...................... 250
Inventar pentru pstrarea fagurilor 250
IZGONITOR PORTER ........................... 251
IZOLATOR ................................................ 251
J
JALE 253
L
LABORATORUL STUPINEI ................... 255
LECANII I LACHNIDE ....................... 256
A li me nt ai a afidelor (L. Pdurean) 257
A l t e afide .............................................. 257
LDIA PORTATIV............................... 258
Lm i .................................................... 258
LAMPA CU BENZINA ............................. 259
LANGSTROTH L.L..................................... 259
LPTIORUL ........................... ............. 259
Tehnica producerii lptiorului 260
Organizarea coloniei ce va procura
permanent larve ................................. ...... 262
Lucrri preliminare ............................ ...... 263
Metoda Hanganu F. de pr o d u c ie
a l p ti o r u lu i .................................... .......265
Metoda Pdurean L . (L. Pdurean) 268
Conservarea lptiorului (L.
Pdurean) ............................................... ...... 269
LRGITOR DE CELULE ........................ ...... 271
LAYENS 0 ....................................................... .......272
LEGISLAIE APICOL (L. Pdurean) 272
LEVNIC ...................................................... 273
LICHIOR DE MIERE................................. ...... 274
LINNfi KARL .............................................. ...... 274
LIOFILIZARE ................................................ 274
LIMBA MIELULUI ................................. ...... 274
LOCA ALBINELOR ................................. ...... 275
LOCA AMERICAN ................................. ...... 275
Mijloace de prevenire i tratare 277
LOCA EUROPEAN ................................. .......278
Mijloace de prevenire i tratare . . . . 280
Aplicarea tratamentului .................. ...... 281
LOCA In FORM DE SAC ...........................282
LOCA DUBL .......................................... .......282
LOCA FALS .............................................. .......283
LOTUL APICOL .......................................... .......283
LUCERNA ...........................................................283
A
AC este denumi rea dat armei de
atac i aprare pe care al bi na o nt re
buineaz n l upt a cu inamicii si.
V. n. Albina, aparat de at ac i ap
rare i Veninul albinelor.
ACARIOZ este o boal grav care
atac albinele. Ea nu a aprut pin
acum n ara noastr, dar a distrus
multe stupini din rile din apu
sul Europei. Boala este cauzat de
parazii din familia acarienilor nu
mii Acarapis Woodi, care ptrund
prin periorii moi de la intrarea pri
mei perechi a stigmatelor toracice a
albinelor tinere, ajung In trahee i
aici se nmulesc. Albinele mature,
de 1215 zile, nu mai pot fi atacate,
cci periorii stigmatelor intrindu-se,
devin epoi i bareaz intrarea para
ziilor. Femela acarianului are lungi*
mea de 123180 i limea de 76100
microni, iar masculul numai 9 6 102
lungjtne i 60 63 microni lime.
Dup mperechere femela depune n
nveliul traheei albinei 2030 de ou
din care eclozioneaz dup 14 zile
prima generaie. Atit parazitul adult
cit i descendena, se hrnesc cu he-
molimfa gazdei. Inmulindu-Be, ei se
cret toxine care afecteaz nervii mo-
tori ai aripilor, paralizndu-le, iar
pe de alt parte, traheele obturate de
numrul lor din ce n ce mai mare,
mpiedic normala funcionare a ci
lor respiratorii. Simptome caracteris
tice apar mai ales la nceputul prim
verii, cind pe fundul stupului se vd
multe albine moarte fr aripi. Cele
muribunde ies din stup abia trndu-se
i mor curnd. In timpul iernii albi
nele stnd n ghem, infecia se produce
in mas i de aceea pierderile n pri
mvar Bnt mari. Acarienii gsesc
posibiliti de nmulire chiar i vara,
cnd timpul e rece i ploios, iar albi
nele snt silite s stea aproape unele de
altele ca s pstreze cldura puietului.
Tratamentul acestei boli parazitare se
face prin medicamente care sufoc pa
raziii n traheele albinelor parazitate,
fr ca s fac vreun ru albinelor. Cel
mai eficacc este preparatul Folbex care
este impregnat n fiii de culoare ver
de, mpreun cu Bubstane ce nles
nesc arderea fiiilor. Aplicarea t rat a
mentului se face astfel: din partea la
teral a cuibului se ridic cinci fa
guri, apoi se face n podior un ori
ficiu de 3/1 cm. Seara se nchide ur-
| 2 ACIDUL ACETIC
ACARIOZA
i' r| ^ J Acarieni:
\ \ / J f e m e l :
J ~ ma s c u l
(iiriiul i prin orificiul din podior
se introduce cu ajutorul unei sirmo
o fie aprins. Ea arde fr fla
cr, cmilind vapori Loxici pentru
acarieni, dar inofensivi penlru albine.
Dup o or stupul se deschide. Ope
raia se repet de opt ori din 7 in
7 zile. Se trateaz astfel toi slupii din
stupin. Orieit de bune ar fi ins t ra
tamentele art at e mai sus, o stupin
bintuit de acarioz trebuie inut
n carantin doi ani i numai dac in
acest timp nu mai apar senine de
boal, poate fi considerat vindecat.
Pentru coloniile infectate, organele sa-
nitar-veterinare raionale trebuie s
rezerve spaii largi de cules in locuri
izolate, undo nu se ngduie accesul
nici unei alte stupini; n felul acesta
culesul bun este cel care asigur nu
numai hrana necesar, dar i o rege
nerare activ a cuibului. Cercettorul
Bailey susine chiar c produciile
bune de miere contribuie la strpirea
bolii. Acarioza, fiind una dintre cele
mai primejdioase boli pentru stupini,
apicultorii trebuie s o declare de Ia
nceput, lund toate msurile ca ea
T r ahf e invadaii de acarieni
s nu s e e x t i n d . S t u p i n a i n f e c t a t
t r e b u i e s r m i n p e l o c p i n la t e r
m i n a r e a t r a t a m e n t u l u i , d u p c a r e v a
f i d u s la un c u l e s b u n . d a r m a i d e
p a r t e d e a l t e s t u p i n i , c e l p u i n la
3 5 k m .
ACAKIANTL 1OI.EM LI I. Carpo^iyfus
lacti, foarte asemntor cu Anirtipis
Woodi descris mai su.s, este un pa
razit care atac rezervele do polen
ale stupinei. Acest parazit il con
sum n ntregime i elimin excre
mentele sub form de pulbere fin.
Rspndirea lui in masa polenului
poate fi frinat printr-o pstrare adec
vat cit i prin liofilizarea produsului.
V. n. Polenul, pstrarea lui.
AlIDUL ACKTIC glacial n concen
traie de 98% se folosete cu succes
la dezinfectarea fagurilor infestai de
boli i duntori, cum snt de pild
fluturii gselniei. Acidul n contact
cu aerul, la o temperatur de 18
20C, se transform n vapori care
ptrund chiar i prin membrana spo
rilor, distrugndu-i. De aceea operaia
se va face afar, n zile clduroase,
nlesnind astfel evaporarea acidului.
El se folosete n doz de 23 cnv1pen
tru fiecare litru din capacitatea stupu
lui ori a dulapului sau a localului
n care se face dezinfectarea fagurilor.
Fagurii se aaz n stupi goi, pui unii
peste alii n stiv, stind pe un fund
unic, dar lipindu-le urdiniul de jos
precum i orice crpturi. Peste ra
mele primului stup cu faguri se aaz
o bucat de vat sau tifon pus in
dou, care se stropete cu o cantitate
corespunztoare de acid. Oricte cor
puri de stupi cu faguri s-ar mai aeza
deasupra acestuia, peste fiecare corp
de stup se pune pinza de tifon sau
vat cu acidul respectiv. Sus se n
tinde o hrtie cerat fixat n piuneze,
ACIDUL ACETIC
13
AERUL
peste suprafaa ulliniului corp de slup
din stiv, se aaz capacul i se li
pete. Stiva se las astfel 10 zile. Dac
operaia se face in toamn, stiva poate
fi lsat astfel pn la primvara ur
mtoare; cu dou zile nainte de t er
menul cind apicultorul are nevoie de
faguri, o desface, iar fagurii se in
dou zile la aer. Vaporii de acid ace
tic, fiind toxici pentru om, nu se va
lucra n camer nchis, locuit, ci
numai in aer liber, sau in camer cu
uile i ferestrele deschise. De aseme
nea, acidul atac pielea miinilor i
deci trebuie folosit cu mult atenie
sau cu mnui de cauciuc. El atac i
obiectele de melal; deci se va evita
folosirea lui n operaiile de dezin
fectare.
Acidul acetic alimentar are o folo
sire practic in stupin i anume: in
hrana de stimulare a albinelor n pri
mvar, determinind o urcare a pro
centului de puiel in cuib pn la 19%.
Se dozeaz precis 3 g acid acetic, m
surat n eprubeta gradat, se amestec
cu puin ap, dup care sc toarn
Intr-un litru de s i r op . ^ e d de trei
ori cte o j umtate litru sirop la trei
zile interval. Siropul s fie cald.
ACIDUL FENIC are n operaiile de
stupin diferite ntrebuinri. Miro
sul su puternic irit organele sen
zoriale de miros ale albinelor, inde-
prtndu-le. In felul acesta stuparul
poate s lucreze mai uor. Cum ns
s-a constatat c mierea absoarbe
uneori mirosul acidului, operaia se
face cu mult prudena. In ultimul
timp acidul fenic se nlocuiete cu
benzaldehid. V. n. Benzaldehid.
ACIDUL SULFUROS, V.n. Sulful.
ADPTOR, vas de diferit e form,
din care apa picur sau curge n fir
subire pe o scindur prevzut cu
lin canal spat in zigzag; scindura
adptorului se vopsete cu o culoare
care atrage atenia albinelor din de
prtare. Adptorul va sta totdeauna
in plin soare, pentru ca apa s fie bine
nclzit.
In primAverile reci sc pune in ad
ptor ap cald, deoaroce albinele care
ar sorbi ap prea rece sint curpinse de
frig, amoresc i nu se mai pot ntoarce
in stup. Pe timp rece cind albinele
nu pot iei pentru adusul apei, apicul
torul le-o ofer chiar n stup. V.n.
Apa.
Un bun adptor de interior este
jgheabul din rama-hrnilor. Se intro
duce zilnic ap in jgheab printr-un
orificiu din podiorul stupului.
ADELFOGAMIE, V. n. Consangvini
tate.
AERUL, at t de trebuincios vieii,
esle cu ati t mai necesar coloniei, cu
ct ntr-un stup puternic snt peri
oade cnd populaia depete 70
80 000 de albine. In acest caz, dac
aerul ar lipsi sau ar fi nendestultor
s-ar ivi multe neajunsuri. In verile
prea clduroase se nal cu 2 mm
fundul stupului cu scopul de a crea
cureni. De asemenea, in timpul trans
portului n pastoral este nevoie s Be
lase spaiu ntre faguri i sus, sub
capac, pentru ca aerul s se prime
AERUL
14
AEROSOLI
neasc mereu, cci lipsa oxigenului
are drept consecin moartea albinelor.
In schimb in timpul iernii e sufi
cient un urdini de 2,5 cm. Albinele
suport foarte bine iarna, in ghem,o
proporie de 2% bioxid de carbon,
care ar ucide alte fiine. Cercettorii
au gsit In ghemul de iarn al colo
niei pn la 3,81% bioxid de carbon,
ceea ce le determin s duc acolo o
via de samihibarnare cu un metabo
lism redus, un consum mic de hran
i deci o uzur organic nensemnat.
Cind proporia bioxidului de carbon
depete anumite limite, iar in cuib
a aprut paietul, albinele ncep s
ventileze activ, ele se rarefiaz in
dreptul urdiniului, prin care aerul
ptrunde mai adine in ghemul de ier
nare. Aerul are o compoziie normal
de 79% azot, 21% oxigen, i 0,03%
bioxid de carbon. S-a stabilit c cea
mai potrivit proporie de oxigen in
stup este de 1213% din volumul
aerului din stup. Cind oxigenul ajunge
la 20%, deci ntr-o proporie prea
mare, colonia ncepe s se agite, iar
atunci cind proporia coboar sub 5%
colonia so asfixiaz.
Aerisirea stupului nu arc numai ro
lul de a elimina surplusul bioxidului
de carbon i a-1 mprospta cu oxigen,
Aparat de aerosoli
pentru tratarea bo
lilor albinelor
ci i pe acela de a pstra in stup un
anumit procent de umiditate. In cazul
unui transport in pastoral, in stupii
cu miere necpcit consumat din
plin de albine, cldura din interior
crete, umiditatea c din ce in ce mai
mare i trebuie s intervin un curent
de aer provocat de stupar prin diferite
dispozitive de aerisire. El va fi ampli
ficat de albinele ventilatoare care nu
numai c elimin surplusul de umi
ditate, dar chiar rcoresc interiorul
stupului, compenseaz i echilibreaz
microclima interioar. Aceeai situa
ie sc obsrv cind e un cules abun
dent, cind in stup sosesc in aceeai
zi 5 kg nectar ce este transformat in
miere, rspndit in faguri in strat
mai mic pentru evaporarea surplusului
de ap; dac in stup aerul nu ar cir
cula activ, micat de albinele ventila
toare, mierea nu s-ar mai matura.
Vaporii de ap ies pe urdini datorit
presiunii din interiorul stupului, cit
i a albinelor ventilatoare ce accele
reaz procesul acesta.
AEl t DSOLl . Ei te o metod prin care
unele mdicamente sint pulverizate
in particule extrafine sub aciunea
unei presiuni; aerosolii ptrund In
felul acesta in organism, in special
pe cile respiratorii ale albinelor
cit i in stup, pe faguri, pe acce
sorii etc., nimicind acolo bacteriile
ce provoac diferite boli. Aplicarea
acestei metode in stuprit a dat re
zultate bune cind, sub presiune cu
un dispozitiv asemntor cu cel din
clinicile O. R. L. se pulverizeaz in
stup antibiotice astfel: 1 g de strepto-
micin se solubilizeaz in 35 cm3
ap di stilat i se pulverizeaz, in
medie cu acest sirop 1020 colonii.
Pulverizarea se repet la interval de
73 zile, de trei ori intr-o primvar.
Acolo unde boala este prezent, pulve-
a f u m a t o r u l
15
ALEINA
rizrile se fac cu o cantitate dubl
de soluie.
Cu aparatul d e aerosoli se poate
aplica, la nevoie o metod unic de
dresaj a albinelor. V. n. Dresajul albi
nelor.
AHMAtorVL e n unealt fcarte
necesar stupaiului. Snt mai multe
modele, din care dou snt mai cu
noscute: afumatciul cu foaie al lui
Binplif.rn. funosnit la noi sub denu
mirea de ..Vulcan11, i afumtoiul cu
ventilator al lui L a y e n s acionat
de un arc de oel ca cel al ceasornicu
lui. Combustibilul folosit la afumator
e diferit: buci sau achii de brad
sau de fag uscate, putregai de salcie,
coceni de porumb, buiei uscai fie
stejar, materiale ce dau un fum alb,
abundent i rece. Fumul fierbinte, ne-
ccios, albastru, nu e bun pentiu al
bine, cci Ic irit. Stuparii de la
munte umplu afumtoarele cu ace de
pin adunate din timp i inute la
uscat, sau cu conurile seminelor de
brad, pstrate din an n an, bine us
cate; ele dau un fum bun i cu miros
plcut de terebentin. Folosind ori
care alt combustibil, dac apicultorul
pune in afumtor o Lcbi de propolis,
fumul va fi mai plcut pentiu albine,
mrind efectul lui linititor. Crd lu
crrile in ziua respectiv s-au tcimi-
A f u m t o r pentru
s u l f a t a i fagurii
nat, afumtoiul trebuie scuturat de
cenu. Din cnd in cind orificiul co
nului afumtorului se va cura de
zgura ce se depune pe el.
AFUMATORIL CU SULF e un dispozi
tiv cu care prin arderea sulfului se
afum fagurii, n vederea distrugerii
fluturilor i larvelor de gselni i a
diferitelor ciuperci ca Aspergilus flavus
i Pcricystis apis; rezultate bune s-au
obinut i la distrugerea sporilor de
Nosema apis, cu ajutorul bioxidului
de sulf degajat prin arderea acestuia,
n ccmbinaie cu apa introdus n ce
lulele fagurilor. V.n. Sulful.
ALBINA. Albinele sini insecte care
fac parte din marele ordin Hyme-
noptera in6ecte cu aripi membra
noase din familia Apide, specia
Apis mellifera L. ; ele au temperatura
schimbtoare adaptat mediului n
care se afl iar metabolismul lor crete
in raport de temperatur (poichilo-
terme). Hrana lor este de natur vc-
A fumtor
Albin
lucr toare
ALBINA
1 6
ALBINA
getal mierea i polenul cea
dinii oferind albinei hidrai de car
bon, iar cea de-a doua proteinele cele
mai bogate i asimilabile. Ele nu pot
tri singuratice ci s-au organizat
ca via n grup mai mare sau mai
mic, dup mprejurri grup orln-
duit cu funciuni anumite i diferen
iat prin sexe, cu atribuii bine dis
tincte. De aceea, albinele intr in ca
tegoria insactolor sociale poliforme.
Necesitatea de a se aduna n grup, se
datorete organismului lor, care prin
el nsui nu poate s dea insectei izo
late putina s-i pstreze o tempera
tur proprie care s-i asigure vieui
rea. Sub 910 C ea, ca individ, nu
mai activeaz. Intre ele sint i unele
specii care pornesc la cules i la
cum slnt albinele din Groenlanda sau
Bakiria, cu un nveli pilos mai bo
gat, adaptat mediului cu temperaturi
joase. Din trecutul ndeprtat, din era
teriar ni se pstreaz o fosil de al
bin gsit in Frana, la Aix de Pro-
vence, care prezint asemnri ului
toare cu albina timpurilor noastre;
era mai mare, cu 2 mm, decit cea de
azi. ceea ce dovedete c cea de acum
a suferit de-a lungul mileniilor o uoa
r degenerare corporal. Biologul fran
cez G. E u g e n e a gsit urme mai
sigure in straturile miocenului di
viziune a erei teriare care a durat
34 milioane de ani unde se ma
nifest chiar ca albin social. Acesta
a gsit un grup de fosile de albine
intr-un bloc de chihlimbar de Baltica
i de asemenea un exemplar al flutu
relui de gselni. Albinele au fost
domesticite, n sensul c omul pri
mitiv, sau ceva mai evoluat, le-a apro
piat de locuina sa, apreciind marile
foloase ce le-ar doblndi avndu-le in
preajma sa. Albinele au un rol impor
t ant i n viaa plantelor. Prin trece
rea lor din floare in floare in cutarea
nectarului i polenului, snt factorul
cel mai important pentru polenizarea
florilor i mrirea produciei.
Organizarea coloniei de albine. Via
a In aceast colectivitate, pe care cei
mai muli au numit-o colonie11 sau
comunitate11, popor11, sau familie"
este o via organizat si constituie
tipul unei societi n comun, in care
fiecare fiin ia parte la munca i pro
pirea coloniei, la sacrificiile i sar
cinile comune.
O albin izolat de colonie trebuie
considerat doar ca o celul dintr-un
organism; ea nu poate activa i nici
tri chiar n anotimpul clduros, decit
scurt timp i apoi piere, chiar atunci
cind are la dispoziie cea mai bun i
ndestultoare hran. Cind ea se r t
cete sau rmne undeva izolat, caut
in primul rnd tovria altor albine,
Tie ele din oricare colonic. Dc pild:
atunci cind stuparul pleac cu stu
pina in pastoral in timpul nopii,
obinuit, las acolo un stup cu ciiva
faguri goi. Albinele din diferii stupi,
care, prinse dc noapte, nu rmas n
cimp departe de stup, sosind dis-de-
diminea in stupina lor pe care
n-o mai afl acolo se adun toate
i formeaz un ciorchine comun. Daca
stuparul, revenind, le pune intr-un
stup, le d o matc i le aaz pe fa
guri artificiali, ele i ntemeiaz acolo
o non colonie cu o repartizare j udi
cioas a muncii.
Colonia este alctuit din mii de
albine lucrtoare, uor adaptabile ori
crei condiii de clim, albine din
care 1/3 sint btrine i 2/3 tinere, in
general se consider c o colonie bine
organizat i productiv are vara pes
te 120 000 de insecte, mpreun cu pu
ietul din cuib in diferite stadii de dez
voltare; din acestea cele culegtoare
trebuie s fie intre 3050 000. In
afar de acestea din urm, se afl in
ALBINA
17
ALBINA
stup i o matc care reprezint se
xul acestui vast organism care e co
lonia. Ea nu este numai mama zecilor
de mii de albine lucrtoare care se
nasc i mor in decursul unor termene
mai lungi sau mai scurte, dup sezon,
ci constituie elementul de coeziune,
de unitate, de ordine in comunitatea
din stup. Prin schimburile de hran
or de secreii glandulare i hormoni,
prin emiterea de semnale sonore i
mirosuri, prin dansurile ce le execut,
prin atingerea i contactul antenelor
albinele au un fel de limbaj care
face ca o colonie s formeze un tot
armonios, nchegat din punct de ve
dere biologic.
Privind in parte fiecare din cei trei
factori principali ce formeaz inte
gritatea unei colonii albinele lucr
toare, matca i trintorii, colonia poate
fi luat, ca un t ot biologic unitar.
Uncie din ele asigur ngrijirea urma
ilor, deci a puietului din cuib. Altele
cldesc faguri sau apr comunitatea
de intrui. Un numr nsemnat de
albine elimin aerul viciat din stup
prin ventilaia activ. Majorii iea celor
adulte stau in legtur direct cu me
diul din afara stupului, caut, adun
i aduc in stup hrana necesar pentru
ele i urmai. Unadin t oatemat ca
are rolul reproducerii i perpeturii
speciei, mperechindu-se o dat n via
a ei cu ciiva trntori. Deosebirile ce
apar intre coloniile unei stupini se
datoresc unor nsuiri ce se manifest
prin comportri diferite i care se t ra
duc pn la urm, printr-o productivi
tate mai mare sau mai redus. Cuibul
acestei comuniti, ce-i servete pen
tru rennoirea generaiilor, trebuie s
aib faguri de calitate. Intr-un stup
se afl ntotdeauna hran ndestul
toare mierea care e un produs
complex pe baza cruia organismul Ii
procur n primul rind energia nece
sar, cit i polenul sau pstura, ce re
prezint bogate rezerve proteice. Hra
na trebuie s fie bun, nealterat,
rennoit anual, cci prospeimea ei
are o influen favorabil asupra n
tregii colonii. Fiecare colonie are
individualitatea ei ce se distinge prin-
tr-un miros specific, variat de la una
la alta, miros degajat de anumite sub
stane aromatice foarte numeroase.
Aceste substane au un rol nsemnat
n comportarea albinelor; ele mbib
atmosfera stupului i, atunci cind
membrele aceleiai colectiviti le in-
tlnesc in interior sau exterior, sesi
zeaz c fac parte sau nu din colonia
respectiv. Mirosul specific fiecrei co
lonii este rspindit de albine prin
glande aflate la vrful abdomenului
i este sesizat din zbor de albinele ace
leiai colonii, sau de cele care stau de
paz pe scindura de aterizare n faa
urdiniului.
Viaa colectiv cit i cea indivi
dual a albinelor este cluzit de re
flexe necondiionate instinctuale, n
nscute, care nu se schimb niciodat
i sint transmise ereditar. Aceste re
flexe necondiionate se evideniaz in
diferite aciuni privind: felul de nde
plinire a muncii in stup, ngrijirea
puietului, clditul fagurilor, prelu
crarea i transformarea nectarului i a
polenului brut, reglarea temperaturii
n stup etc. Deseori, n decursul vieii
lor, albinele dobndesc reflexe condi
ionate prin adaptarea la mediul n
conjurtor natural sau artificial (mo
dificat de om); aceste reflexe pot fi
pozitive sau negative, de lung au
scurt durat , se fixeaz sau dispar.
Aceste reflexe condiionate ntresc
simul de orientare in spaiu i le
ajut in activitatea afar din stup:
culesul dirijat, hrnirea artificial in
natur cu sirop sau polen pus in jghea
buri sau hrnitoare etc. Activitatea
ALBINA
18
AL ai.NA
albinelor in cadrul coloniei este astfel
organizat, incil fiecare albin trece
in decursul vieii la c'fectuarea dife
ritelor lucrri, fapt reglat di nct de
dezvoltarea sau diminuarea funeio-
nal a anumitor glande. Maturarea
unor organe influeneaz alit de mult
activitatea albinelor, incit numai fe
nomene deosebite ntrerup succesiu
nea diferitelor lucrri. L)e exemplu,
inel anumite imprejuiri silesc albi
nele unei colonii s-i reia anumite
funcii pe care au ncetat mai demult
s le ndeplineasc, rentoarcerea la
ele o fac cu uurin, adaptmlu-se
repede cerinelor situaiei noi. S-au
vzut albine btrine, cu glandele ce-
rifere atrofiate, care, in lipsa tinerelor
clditoare din stup, s-au hrnii din
belug cu polen, i-au reactivat aceste
glande, care le-au funcionat din plin
ca i in primele lor zile dup cclozio-
nare i deci au put ui cldi faguri la
o virst mai naintat. Activitatea in
afara stupului este cea mai istovitoare
pentru albine i le sleiete puterile
inlr-o at t de mare msur, incit cu-
rind ele i termin viaa. Cele nscute
in var, cnd colonia este n plin acti
vi tate, au o durata medie de via de
cel mult 35 zile. Epuizarea mai trzie
sau mai grabnic a organismului lor,
este strns legat de funcionarea i
secreia glandelor faringiene produ
ctoare de lptior cu care hrnesc pu
ietul. ntr-adevr, A. M a u r i z i o
i A. C a i 1 1 a s constat c mb-
trinirca albinelor se datorete nu att
activitilor pe care le depun n stup,
ct mai ales hrnirii puietului. Cit
vreme aceste glande faringiene nu s-au
epuizat, albinele snt inc viguroase.
Astfel se explic de ce albinele eclo-
zionate dup 15 septembrie i care
nu au puiet de hrnit, intrind In iarn
cu glandele faringiene nefolosite nc,
i prelungesc viaa pin n aprilie i
chiar pin in mai. puind crete puiet
in primviu. M a u r i z i o a mar
cat albinele de lumin. care au trit
21523r> zile. Chiar vaia, dac uin-
Ir-o i-auz oarecaie puietul lipsete
fie c matca slujului a jiierit iule
liniji, fie c ea este bolnav, ori i olo-
nia a roit - rozei vele coiporale de
proteine din oipanismul albinele ti
nere nu numai c nu se epuizeaz,
ci dimpotriv chiar se acumuleaz:
atunci glandele faringiene se dezvolt
mai intens si durata vieii a l bi i c !r m
mrete cu mult. Deci, in aslIVi d.
mprejurri apar i vara albine <are
au o longevitate mai o i o rezistent
mai ndelungat, ca i cele din t> mi
n, cci datorit unora clin cauzele
amintite mai sus. albinele doici nu
au fost nevoite s-i pun in funciune
glandele lor faringiene i n consecin
snt tinere fiziologie. La acestea se
acumuleaz in oiganism o rezen de
materii proteice care foimeaz aa-
zisul corp gras care nconjoar cavi
tatea pericaidic i cptuete prlea
interioar, chil incas a corpului. Din
aceast rezeiv. impitun cu gluci
dele i mai ales cu glicogenul ac umu
lat n esulul guii, intestinului i
musculaturii, albinele doici, i>. ex
trag substanele pioleice cu caie ali
menteaz glandele faringiene prnli u
secretarea lptioiului necesar la lir-
nirea mteii i puietului. De aceea
generaiile care se nasc ncepii d din
primvar i pin in t cei rn i care
au de hrnit mult puiet, pier dup o
perioad de cel mult 3235 zile. In
colonie, hrana i schimbul ce se face in
tre toi membrii familiei este baza
de bun vieuire. Albina izolata moare
nu numai datorit faptului c s-a r
tcit de colonia In care-i gsea rostul
ei de via, ci i din aceea c nepu-
tlnd face schimbul de hran cu tova
rele ei, este lipsit de anumite ele-
ALBINA
19
ALDINA
msnte vitale, pe care numai in viaa
de stup le poate avea.
Activitatea in cadrul coloniei, at i t
de ordonat, a atras de mult vreme
atenia celor pe care ii preocup viaa
albinelor. Era greu Ins ca ei s poat
face observaii juste i amnunite In
ntunericul din stupul primitiv. Abia
cind au aprut stupii sistematici, cu
rame i faguri mobili, cercettorii au
lmurit multe necunoscute. Stupul de
observaie cu geam a art at cercetto
rului, n ansamblu, cum se mpart ac
tivitile i atributele in colonie, mai
ales cind el a folosit metoda marca
jului albinelor care astfel pot fi urm
rite mai uor. S-a constatat atunci c
activitatea n stup o fac mai cu seam
albinele tinere, care nc nu i-au efec
tuat zborul de recunoatere, trecind
ins chiar n acecai zi, de la o acti
vitate la alta. Activitatea din stup
sau afar e ndeplinit de albine fr
s aib anumite funcii speciale, in
oare s lucreze toat viaa, ci in m
sura nevoilor coloniei ele se mobili
zeaz acolo unde cerina e mai mare.
De exemplu: la apariia culesului prin
cipal contribuie la nevoie i albine ti
nere care au eclozionat abia de cinci
zile; s-au vzut de asemenea albine
culegtoare care n cazuri excepionale
i-au reactivat glandele faringiene
incit au putut hrni puiet, ori din cele
numai de o zi care lucrau la cpcirea
puietului. Daci succesiunea i repar
tiia muncii in stup e impus de nece
sitile de moment. Vorbind ns de
modul cum se desfoar activitatea
din stup In mod obinuit, aceasta e in
raport de virst. Prima sarcin ce o
ndeplinesc albinele abia eclozionate
este cea de doic.
Doicile au un rol principal in viaa
coloniei; ele sint albine tinere cu glan
dele faringiene gata de a intra in func
ie. Serviciul de doic ine cam 1012
zile de la ecloziune. In primele trei
zile, albinele tinere se hrnesc din plin
cu polen i-i formeaz o rezerv cor
poral nsemnat n proteine. Cu aceste
substane se aprovizioneaz glan
dele faringiene care produc lptiorul,
iar doicile hrnesc matca i puietul
larvar in virst de 13 zile. Dup
acest termen, puietul este hrnit tot
de doici, cu un amestec de miere, ps-
tur i ap.
Cu cit larvele vor primi de la doici
o mai mare cantitate de lptior in
primele trei zile de la ieirea din ou,
cu at i t viitoarele albine, cnd vor fi
mature, vor avea o vigoare mai mare,
vor tri mai mult i vor rezista mai
bine la boli.
ngrijitoarele mteii, adic albinele
tinere doici care nconjoar ca o suit
matca stupului, au grij de ea i o
hrnesc din plin cu lptior. Conco
mitent ele cur i ling de pe matc
i transmit n acelai timp albinelor
nconjurtoare acea substan care con
stituie elementul principal de coeziune
al coloniei.
Aceste albine formeaz un grup,
cnd mai mare cind mai mic in jurul
ei, avnd grij de a nsoi matca aflat
pe un anumit fagure. Ele se aleg din
cele tinere, cu glandele pline de lp
tior, iar numrul lor variaz de la 6
la 10 albine cel mult. In starea ei de
repaus, ele sint mai numeroase, cam
zece la numr; n timpul cit matca
depune ou, n jurul ei stau cam opt
albine; cind se mic pe fagure, num
rul lor nu e mai mare de aBe. Cnd
ea trece de pe o fa a fagurelui pe
cealalt, sau pe un alt fagure vecin,
grupul nu o mai nsoete, ci pe fagu
rele unde a trecut se formeaz in jurul
ei un alt grup de tinere ngrijitoare,
ce au grija hrnirii, currii ei i
transmiterii substanei de matc, albi
nelor din stup.
ALBINA
2 0
Curitoarele sini albine tinere, ale
cror glande mandibulare s-au dez
voltai suficient pentru a produce sa
liv, cu care ele spoiesc i cur celu
lele fagurilor din cuibul abea prsii
de generaia ce s-a nscut atunci. Ele
cur acesle celule, ridicind de pe
fundul lor resturile lsate de nimfe,
cit i o parte din nveliurile npirli-
rilor n perioada lor de metamorfoz;
rmin ins cele care sini prea aderente
pe pereii celulei. Apoi, cu o soluie
de saliv i propolis ce conine anti
biotice, ele spoiesc inlerioiul fiecrei
celule, astfel incit cuibul rmne n
acelai timp curat dar i dezinfectat
de eventuala flor microbian ce s-ar
fi cuibrit acolo, n timpul dezvolt
rii generaiei ce a prsit fagurii na
tali.
Ventilatoarele. Cnd cldura e mare
in stup sau cnd culesul esle n toi, o
parte din albinele tinere renun la
serviciul de doic, deoarece atunci
munca din interior cere un efori care
trebuie ndrumat n special pentru
agonisirea hranei. Ele trec la munca
de prelucrare a nectarului, ncepnd
chiar din a cincea zi a vieii lor, in
timp ce altele dau din aripi, ca prin
curentul ce-1 fac, s elimine surplusul
de ap din mierea prea diluat.
Aceast aciune mrete mult gradul
de umiditate al aerului din interiorul
stupului, care, dac depete o anu
mit limit, ar schimba microclima
favorabil dezvoltrii puietului. V. n.
Aerul. De aceea, unele albine din ace
eai categorie au sarcina s elimine
excesul de umiditate i primenirea
aerului din stup. Ele o fac stnd pe
Albin
ventilatoare
' y J ( O r o s i P a l i )
scndura de zbor in fata urdiniului,
sprijinindu-sc solid pe picioare i b -
tind aii I de repede din aripi incit uneori
aceast micare nu oslo auzii i ni i
vzut. Cuionliil puternic de a^r p
trunde astfel pin sus printre faguri
i mpinge spre ieire pe cel viciat
i umed. Acestea sini albinele venti
latoare. Ele. stind la urdini intr-un
numr reslrns 1012 albine in
troduc in stup, pin la 1 800 litii
aer/or, atunci cnd activitatea colo
niei nu este prea mare. Cind ns apare
un cules intens, iar cldura esle prea
uscat n inlerioiul stupului, colonia
mobilizeaz numeroase albine pentru
aceast lucrare. Ele se nir pe fundul
stupului i chiar pe pereii interiori
marginali, cit i pe marginea exte
rioar a fagurilor sau pe marginea su
perioar a ramelor, pentiu ca s ven
tileze aerul i s evaporeze surplusul
de ap din nectar. Aciunea de ven
tilare a nectatului din faguri o fac.
albinele mai ales in timpul nopii.
Prelucrtoarele. Activitate ac uleg-
loarelor dintr-o colonie i rodul str
daniilor lor, care este culesul polenu
lui dar mai cu seam a neclarului, se
ncredineaz in stup unui alt grup
de albine tinere, primitoare si prelu
crtoare a acestor produse care au
trecut stadiul de doici sau cerese
(care produc cear). Acestea primesc
n gui nectarul adus de culeg
toare; acolo, nectarul gsete secre
iile glandelor faringiene enzimele
de categoria inverlazei, care au
rolul de a transforma zaharurile brute
i compuse in zahaiuri simple glu-
coz i frucloz fcindu-le astfel
uor digeslibile i asimilabile. Produ
sul nou, bogat n substane biologice
determin absorbia unei molecule de
ap la fiecare molecul de zaharoz
i astfel devine miere, cu un coninut
ns destul de mare de ap care a
ALBINA
2 1
AT.BINA
fost luat de culegtoare din potirul
florilor. Albinele culegtoare, prin
scoaterea i resorbia repetat a coni
nutului guii pe vrful limbii, elimin
surplusul de ap din ea i concentreaz
coninutul noilor zaharuri ieite din
acest proces. Mai mult chiar: glandele
faringiene dau inc o enzim de alt
categorie fa de invertaz: e cea care
acioncaz asupra glucozei din noul
produs ce esle mierea i care folosind
oxigenul din aerul nconjurtor, tran
sform o parte din glucoza in acid glu-
conic. Acesta imprim micrei reacia
acid, care o face s devin bacteri-
cid, i deci i nlesnete buna conser
vare. V. n. Mierea.
Aceast prelucrare o fac la nevoie
nu numai albinele tinere, ci i cele
mai virslnice, cci secreiile glandu
lare productoare de enzime chiar
cresc cu vrsta. Este o munc grea i
care cere n acelai timp un consum
de substan albuminoid, pe care al
binele prelucrtoare o iau atit din po
lenul ce-1 consum, ct i din rezervele
lor corporale.
Straja coloniei. Unele albine au sar
cina de a pzi intrarea n stup, ng
duind ptrunderea n interior numai a
celor ce fac parte din aceeai colonie.
Acestea snt strjerele stupului i ele
fac parte dintre albinele tinere care
nu i-au fcut inc zborul de recu
noatere, dar au posibilitatea s cu
noasc pe cele strine, prin acel miros
caracteristic fiecrei colonii.
Ceresele-clditoare de faguri, cit i
cpcitoarele celulelor cu puiet sau
miere, snt albine tinere din ziua a zecea
a vieii lor. Dei glandele lor farin
giene mai secret lptior pentru pu
iet in cantitate redus, acum incep s
Be dezvolte glandele productoare de
cear, care secret solziori, concomi
tent i succesiv cu cele faringiene pen
tru o scurt perioad de timp. Cind
Schema prelucrrii
mierii de albinele
prelucrtoare
glandele cerifere elaboreaz solziorii,
ele cldcsc fie inlbind cu cear
part ea de sus a fagurilor, fie cl
dind faguri ntregi ori faguri mici, in
rame clditoare. In lips de spaiu,
pentru clditul lor albinele ngrm
desc solziorii in ghemotoace sau n
mici faguri suplimentari crescui i ntre
spetezele de sus ale ramelor. V. n.
Ceara, Faguri.
Aceste activiti sint efectuate de
albinele tinere in primele lor zecc zile
de la eclozionare, dup care execut
unul sau mai multe zboruri pe afar
aa-numitele zboruri de orientare,
ca s-i recunoasc stupul.
Culegtoarele sint albine care, obi
nuit, inccp aceast activitate dup
1415 zile de munc n stup. Snt
ns mprejurri cnd colonia i ps
treaz in stup o nsemnat rezerv
de albine zburtoare, pe care o folo
sete numai cnd apare un cules abun
dent, cruia, n aceast situaie, ii
pot face fa cu succes. Atunci albi
nele coloniei snt atrase la cules, luind
parte i albine tinere de 56 zile.
Aceasta se intimpl numai cind cule
sul ia proporii mari i numai dac n
stup snt suficiente albine primitoare,
care s poat prelucra repede recolta
adus de culegtoare.
Unii cercettori au stabilit c in
astfel de situaii, mobilizarea coloniei
ajunge pin Ia 60% din albinele stu
ALBINA
2 2
ALBINA
pului, iar activitatea lor este labo
rioas. Totodat, organic, albina cule
gtoare folosete secreia glandelor fa
ringiene la producerea unor enzime de
categoria invertazei in locul secreiei
de lptior ce era necesar puietului
larvar. Invertaza va servi n acest mo
ment la scindarea nectarului adus din
flori, dedublind zaharoza din el, in
cele dou zaharuri simple: glucoza i
fructoza. V. n. Mierea.
La plecare spre cimpul de cules, cu-
legtoarea ia in gu o doz de miere
din celulele fagurelui, doz care e in
raport de di stana pe care trebuie s o
parcurg pn la sursa de nectar.
Activitatea n afara stupului este
grea, anevoioas, obositoare. In afar
de aceasta, acolo afar, n clmp sau
n pdure, le ateapt o sumedenie de
inamici nevzui, din lumea bacterii
lor cu care ele intr n contact direct.
Arma de aprare a albinelor contra
acestora din urm este chiar pe corpul
lor, pe suprafaa cuticulei, sub form
de antibiotice pentru distrugerea dife
ritelor forme de bacili i microbi. V. n.
Antibiotice. Cercettorul P. L a v i e
le-a descoperit pe capul, pe toracele,
abdomenul i membrele albinelor;
acestea, mpreun cu cele pe care al
bina le mai are n propriul su orga
nism, fac ca aceast categorie de lu
crtoare, culegtoarele, i care intr
direct in contact cu lumea exterioar,
s nu aduc in casa comun o dat cu
hrana i bacterii.
Cind albinele pesc n aceast nou
sarcin, de culegtoare, i-au terminat
aproape complet activitatea in inte
rior. Glandele lor faringiene ajut
acum la prelucrarea nectarului.
Activitatea culegtoarelor este n
dreptat in trei direcii: fie c ele aduc
ap, nectar sau polen. Aceasta este
cea mai istovitoare ocupaie; ea r
pete albinelor cele din urm rezerve
de energie nct, mbtrnite i obo
site, dei trec apoi la munci mai uoare
n stup, nu mai triesc acolo dect
puine zile.
Dup cercetrile lui L u n d i e,
F e b e r g e i A m b r u s t e r , al
binele fac n tot cursul activitii
de culegtoare abia 3565 zboruri,
pn dispar. O albin poate vizita 9
12 flori pe minut. Cantitatea redus
de nectar cit ncape in gua albinei
culegtoare in toate aceste zboruri is
tovitoare abia face 1,35 g miere con
centrat. Deci fiecare kilogram de
miere cost viaa a mii de albine, i-
nind seama c snt neecsare 70 000 zbo
ruri pentru acest kilogram de miere.
De aceea, produciile mari nu pot fi
realizate dect de colonii foarte puter
nice, cu multe culegtoare. Este stator
nicit c numai de la o colonie care are
cel puin 5 kg de albin zburtoare, se
pot recolta 55 60 kg miere extras.
n activitatea de cules nu se observ
la albine o succesiune constant, cci
dup nevoi i dup bogia pro
duselor in natur aceleai albine
pot aduce cind nectar, cind polen, ori
propolis. Se pare c cele care aduc ap
n stup se specializeaz, cci s-au vzut
aceleai albine marcate, care timp de
dou sptmni s-au ocupat numai cu
transportul apei n stup. Cercettorii
au gsit c proporia de culegtoare,
pe specialiti, ar fi: 25% transport
numai polen; 55% adun polen i nec
tar, iar restul aduc in stup ap, care
are un rol de cpetenie at i t in prepa
rarea hranei pentru puiet, ct i pentru
pstrarea unui echilibru stabil al mi
croclimei din interiorul stupului.
Indicaia izvoarelor de nectar pen
tru albinele din stup o fac culegtoa
rele ce vin de-afar, de ndat ce ajung
in stup cu gua plin. Ele o ndepli
nesc printr-un joc variat, ce a fost de
numit dans. Comunicrile celor de la
ALBINA
23
a l d i n a
Albin c p emile
efluvii odoranlc
(Oriisi Pali)
exterior cu albinele aflate n pragul
stupului i le mai fac cu ajutorul
unei glande descoperite de Nasanoff
glanda odorant; ea servete la emi
terea n raze drepte sau ondulatorii a
unor efluvii de natur asemntoare cu
undele pe care dup von Frisch
,,le capteaz din deprtare mai mare
sau mai mic numai albinele care
aparin aceleiai colonii, din care fac
parte albinele emitoare11.
De curnd s-a constatat c albinele
culegtoare mai comunic intre ele i
cu ajutorul ultrasunetelor. Aceast
constatare s-a dovedit ntemeiat; se
observase de mult timp c unele din
ele fceau micri aa de repezi cu
aripile n anumite mprejurri, i pe
riodic, fr s poat fi perceput vreun
sunet. Aceste ultrasunete, se bnu
iete, c sint folosite de albine i n di
feritele lor comunicri la exterior.
Cuibul. Continuitatea de vieuire a
speciei albinelor in timp i spaiu sc
face pe dou ci: prin creterea puie
tului in cuib unde numeroase genera
ii se succed n decursul anilor, i prin
roire, fenomen care corespunde unei
situaii de rspndire, de desprindere
din colonia-mam a unei pri din ca
i care pleac cu matca veche s-i n
temeieze n alt parte o nou aezare.
Incepnd din primele zile ale luni
lor de iarn, matca coloniei depune
zilnic ou. La prima revizie de pri
mvar, fcut de stupar, se gsete
puiet pe 23 faguri n elipse mai mult
sau mai puin extinse, in raport de
hrana aflat sub form de pstur sau
de esut gras cit i de populaia care
compune colonia respectiv. Acest pu
iet se afl pe locul unde a stat ghemul
de iarn i deci cu cea mai potrivit
cldur pentru puiet i matc. Acesl
loc esle denumit cuibul coloniei.
n primvar, accasl cretere pro
greseaz cu atit mai repede, cu cil co
lonia a ieit din iarn cu pierderi cil
mai reduse, cu albine sntoase i care
au eclozional n toamn, fr s fi
participai la lucrri grele sau la cre
tere de puiet.
Numrul de ou depuse de matc in
cuib, la nceput numai de cteva sule.
ajunge curind la 1 0001 500 pe zi.
ceeace deleimin o cretere a po
pulaiei stupului iu albine t inert'.
Acestea foimeaz rczciva de albine cu
legtoare, care vor acumula in faguri
o cantitate mare de hran pentru ele
i urmai.
Grija sluparului esle ca aceast acu
mulare de albine lucrtoare n slup.
ncepui i dirijat cu 6070 de zile
naintea culesului principal, s ating
45 kg de albine culegtoare. Cind
dup acest cules principal urmeaz un
altul, ritmul de cretere a puietului n
cuib nu trebuie s se micoreze.
Cind colonia ajunge s aib un nu
mr mare de albine lucrtoare, se pro
duc anumite fenomene n aceast uni
t at e biologic i anume: a. apariia
unui marc numr de trintori ce repre
zint n colonie elementul mascul; b.
albinele ncep s-i cldeasc botei
din care vor ecloziona Ia timp viitoare
mei. Deci colonia pete de data
aceasta spre marele el al vieii care
este nmulirea speciei, denumit n
limbaj stupresc roire.
Roiul. 1n citeva zile, folosind mie
rea luat n gui la plecarea lor din
stup, consumnd i din rezervele de
proteine organice acumulate n esu
tul gras, albinele roiului cldesc n
locul ales drept locuin muli faguri
ALBINA
noi. In ni maieu se grbete s depun
ou, iar albinele; culegtoare s siring
cantiti cit mai mari de miere i po
len. Imvechiul loca al eoloniei-mame,
rmas fr maica btrin caic a plecat
cu roiul, sini zeci de mii de larve i
nimfe ce curind vor deveni albine ma
ture, conlinuind ciclul de munc de
scris mai sus. Inlr-o margine de fa
gure mai dorm inc in botei nimfele de
matc, viitoarele rnlci din care albi
nele i vor alege pe cea ce le convine,
ucigind in hotei pe cele de prisos.
Pregtirile pentru iernare. Albinele
se pregtesc de iernat pe msur ce
timpul nainteaz spre toamn. n
natur resursele se mpuineaz me
reu. Culegtoarele adun eito puin
slrinsur, iar colonia incepe s t r
iasc mai mult pe seama rezervelor
acumulate, care se mpuineaz, cu
cil crete mai inult puiet. De aseme
nea elimin din colonie elementul br
btesc, trntorii. Cind florile s-au m
puinat cu toiul, colonia are nevoie
s fie stimulat, pentru ca matca s
nu-i restring prea mult ouatul. A-
ceast operaie o face apicultorul, pen
tru ca astfel colonia s intre n iarn
cu cel puin 2, 53 kg albine tinere
intre intervalele fagurilor. V. 11. llrana
albinelor, Hrnirea de stimulare.
Odat cu venirea timpului friguros,
albinele se string n ghem pe fagurii
din mijlocul stupului. V. ri. Ghem.
Matca st intre albine in locul cel mai
cald, iar acestea, consumind din rezer
vele de miere, menin o cldur cor
poral proprie i colectiv, ce le ajut
s suporte temperaturile joase din tim
pul iernii. V. n. Iernare.
In ghem viaa pulseaz mai incet.
Matca, dup un repaus de citva timp,
rencepe s depun ou n fagurii mij
locai, iar ciclul pornete din nou, pre
gtind generaii noi pentru primvara
urmtoare.
Al.UINA
In viaa coloniei de albine se pro
duc uneori accidente: poate dispare
matca pe neateptate, sau colonia s
piar eu ncetul sau npraznic dato
rit unei boli grave.
Dispariia individului nu schimb
cu nimic rinduiclilc: nici chiar atunci
cind dispar din stup mase ini regi de
albine.
Dac rminc numai o min de albi
ne, din zeci de inii ce fuseser cu eteva
zile nainte, dar avind cu ele matca,
iar in gu ultimele resturi de hran
suficient penlru drum. mica colonie
pleac in alia pare s-i cldeasc un
alt sla. Din grupul inie ce-a mai
rmas, se desprind mai ini ii ceh* oare
formeaz schela fagurilor. Sub forma
de perdea in care (de se aaz stau
nemicate, cci numai aa glandele* ce
ri fere secret solziori de cear dind
la iveal primul fagure, primul loca
pentru hran, care e i leagn pentru
puiet, cil i loc de odihn i iernare.
V. n. Fagure.
O parle din albine acoper cu cear
i propolis deschiderile nepotrivite no
ului loca, pentru ca in interior s nu
fie curent.
In fagurii nou cldii n care incepe
s se formeze cuibul coloniei, apar pri
mele ou depuse de maic, ou fecun
date, din care ies albine lucrtoare.
Funciunea de cretere a puietului
aparine in ntregime coloniei, doicile
transmiind larvelor propriile lor n
suiri. La albine nu se transmit nsu
iri ereditare numai de la matc i
trntori, ci i de la ntreaga colonie.
Rasele de albine. Marea familie a
Apidelor, genul Apis, specia melifera,
este rspindit aproape pe toat su
prafaa celor cinci continente.
Specia Apis mellifera L. prezint nu
meroase populaii cu nsuiri diferite
morfologic i biologic ce le dau
oarecare distincii care le confer drep
ALBINA
A l. h l N A
tul s poarte denumirea de rase. dac
prin aceast noiune se nelege o va
rietate constant care se conserv din
generaie n generaie, selecionndu-so
natural, dar pslrndu-i propriile sale
caractere1' (Rozov).
In aceast lucrare s-a adoptat m
prirea albinelor in dou rase: specia
Apis mellifera L care cuprinde rasa
neagr i rasa galben.
Rasa neagr cu prototipul earacie-
rislic in Africa rsritean se gsete in
stare pur, in Republica Malga. (in
sula Madagascar). Ea are culoarea
complet neagr fr nici o dunguli
de periori, primind denumirea de
Apis mellifera unicolor: are corpul mai
mic decit al albinei de pe continentul
african.
Vecina ei de pe continent, ceva mai
Ia nord, cu loc de batin in munii
Kilimandjaro, Apis mellifera monfieola
ale crei dimensiuni corporale sini mai
mari, apropiate de albinele din Eu
ropa. Ea s-a extins spre vest nspre
lacul Tanganika i litoralul Angolei
fiind denumit din aceast cauz Apis
mellifera litorea.
Cobornd spre sud, rasa neagr
ajunge in Transvaal pin la Capul
Bunei Sperane, unde se gsete sub-
rasa Apis mellifera capensis. Are cu
loare brun-inebis cu corpul acoperit
de peri scuri. Caracteristic pentiu
aceast subras e urma de primiti
vism ce a pstrat-o n anumite oca
zii se pot nate din ou nefeeundate
mtei i albine lucrtoare (M a k e n-
s e n).
Din aceeai ras neagr deriv i
subrasa A pis mellifera intermessa de
numit i albina telie caro ocup nord-
vestul continentului african i lace
jonciunea cu albina european prin
Spania. Are aceeai mrime corporal
cu cea european, deosebindu-se ns
prin o propolizare mare a fagurilor in
stup i prin faptul c oslo indenm la
boala loca.
Inccpind do aici. in Europa, rasa
neagr ii mrete foarlo mult aria do
rspindire. cu varieti a cror cu
loare varia/ spre brun nchis, armiu,
suriu, cu limitri distinct o in raport
de specificul regimului de tempera
tur si umiditate.
Apar deci subrase destul do nume
roase fa do cele africane i anume:
Apis mellifira-mellifrra L. ocup zona
nordic i mijlocie a continentului eu
ropean inccpind cu Spania, Frana,
Olanda, Anglia, Goimania, Austria,
Polonia, Scandinavia, l' niunea Sovie
tic. E o albin mai irascibil, mai
puin blnd la fum: mteile prsesc
adesea fagurele la cercetarea lui. picr-
zndu-se uor: cpeosc mierea la ,.us
cat" lsind un spaiu liber plin cu aer
intre mierea din celule i epcel.
Prototipul acestei subrase este al
bina francez denumit in Frana al
bin comun1* sau transalpin1-. Cu
loarea ei esle biun-negricioas, tu inc
lusele abdominale acoperite paiial cu
peri armiu-inchis sau cenuiu-im his,
cu puin pigmentaie galben, in
timp ce trintorii sint de culoare nuill
mai nchis. Albinele au o tromp
puin mai scurt fa de subrasa su
dic.
Albina din Germania rsritean si
din Austria denumit albin carniol,
Apis mellifera Carnica, sau alteori Apis
Germanica, are corpul puin mai scurt
dar cu torace mai larg, n timp ce ab
domenul este subire i lunguie. Peri
orii ce-i acoper corpul sint de cu
loare brun-cenuie-nchis, dar cu benzi
n dreptul sternitelor deschise la cu
loare. Lungimea limbii este de 6,6 mm.
Culoarea mteii prezint nuane ar
mii; trintorii sint voluminoi i chiar
mai mari decit la alte subrase. Albi
nele rezist bine Ia temperaturi joase,
ALBINA
2 6
ALBINA
snt harnice i blinde, cu o mare vi ta
litate i cu o accentuat predispoziie
la roit.
n partea de nord a Germaniei, i in
continuare pe teritoriul Poloniei, mai
ales n terenurile ocupate de planta
denumit iarba neagr11, triete o
albin de culoare sur-deschis, care ro
iete intens. Ea constituie de asemenea
o subras cu denumirea Apis Mellifera
Lezehni care face legtura cu albina
brun din zona pduroas a R.S.S.
Bielorus cu denumirea de Apis melli
fera silvarum. n zona munilor Cau-
caz, pe versantul nordic se gsete
albina caucazian sura de mun
te" care deriv tot din rasa neagr,
Apis mellifera caucazica; are limba de
7,2 mm. Este foarte rust i c; s-a adaptat
la temperaturi joase, ieind in zbor de
cercetare i la temperatura de + 6
7C i chiar pe timp umed i ceos; de
ine intiietatea n producia de miere
fa de celelalte rase.
In R.S.S. Ucrainean se gsete o
alt albin cu caractere distincte, Apis
mellifera acervorum puin mai mic
dect cea caucazian i cea din R.S.S.
Bielorus, dar cu o pigmentaie ceva
mai accentuat spre galben; este blin-
d, harnic i cu o limb puin mai
scurt.
n acest vast triunghi mrginit la
nord-vest de albina carniol, la vest
cu albina dalmat, iar la rsrit cu al
bina ucrainean, s-a statornicit de-a
lungul veacurilor, albina noastr b
tina ,Apis mellifera carpatica, care
pstreaz o medie biometric de 6,399
mm. Ea se Bitueaz n privina lun
gimii limbii, lungimii corpului, a tar-
sului, aripii anterioare etc. intre albina
galben italian i cea carniol. Un
colectiv de cercettori de la S.C.A.S.,
a stabilit c pe versanii Munilor Car-
pai, n Cmpia Dunrii, in Podiul
Transilvaniei i Moldovei triesc popu
laii de albine cu nsuiri morfologice
i biologice caracteristice condiiilor
de clim i cules din ara noastr.
Aceste populaii constituie o unitate
care face trecerea ntre albinele car-
niole, italiene i ucrainene. Culoarea
chitinei este brun, acoperit de peri
ori gri-deschis cu o uoar nuan
galben. Este cunoscut de mult i
catalogat drept albina de Banat1'.
nsuirile caracteristice ale acestei al
bine snt: blndee, comportarea lini
t i t pe faguri, reacie imediat la fum
ceea ce o face s fie foarte uor de m-
nuit; are o bun adaptare la culesurile
caracteristice din ara noastr; cp-
cete mierea la uscat ceea ce o face
s fie foarte apreciat pentru produc
ia de faguri n seciuni, produs foarte
solicitat pe piaa mondial; nu ro
iete prea mult, nu e prdalnic, pro-
polizeaz puin, iar ca producie de
miere a atins pn la 160 kg de stup.
Rasa galben a crei obrie por
nete de la albina italian, este cunos
cut de mult vreme, fiind supus unei
atente i ndelungate selecii. Apicul
torii romani erau preocupai de pe
atunci de ameliorarea i nmulirea
coloniilor cu caracteristici mai alese.
Albinele din rasa italian, Apis mel
lifera linguslica, are al 234-lea
tergit abdominal galben-portocaliu,
aproape translucid. Tergitele gal
bene snt mrginite cu dungulie ne
gre. ntre aceste dungulie diferite ca
aspect coloristic se observ, mai ales
la albinele tinere, periori glbui-aurii
care cad cu timpul. Celelalte tergite,
dinspre vrful abdomenului, snt com
plet negre. Tot corpul albinei este aco
perit cu un puf de culoare cenuie-
glbuie.
Albina italian este foarte harnic,
pstreaz curenia in stup, lupt cu
drzenie contra bolii loca; durata vie
ii este mai mare n comparaie cu ra-
ALBINA
27
ALBINA
selc caucazian sau carniol, mai ales
la cele ce trec iarna in ghem. Vara
triete mai puin, ca o consecin a
hrniciei sale, care o epuizeaz curlnd.
Mtcile snt foarte prolifice i popu
laia stupului e totdeauna mare; oua-
tul se prelungete pn lirziu n toam
n. Este mai puin rezistent la ier
nare, mai ales n regiunile reci.
Rasa italian este rspndit in mai
toate continentele datorit importu
rilor masive. n S.U.A. deine pri
matul fa de alte rase; acolo, prin-
tr-o selecie atent, s-a ajuns la cunos
cuta albin american Apis aurea de
mare productivitate i care are o limb
mai lung dect cea italian de la obr-
ie. O caracteristic a acestei subrase
americane o constituie faptul c mt
cile nu snt exclusiviste, cci adeseori
se gBesc cte dou in acelai stup, i
depun ou chiar pe acelai fagure de
cuib.
Albina de ras galben s-a extins de
asemenea in ntregul bazin meditera
nean. Din ea deriv subrasa Apis mel
lifera cypris, din insula Cipru, de cu
loare galben puin mai deschis,
avind pe torace periori cenuii, iar
scutul toracic galben. Abdomenul e
ascuit, incit mtcile, fiind mai sub
iri, trec cu uurin prin gratia Hane-
mann. Caracteristic la aceast albin
este marea ei agresivitate care o face
s fie neglijat, cci dei harnic i
dind producii bune, nu poate fi lini
tit nici cu fum, nici cu pulverizri
cu ap.
Aria de extindere a albinei de ras
galben ocup larg spaiul Siriei i
Palestinei, unde cunoscutul cercettor
B a l d e n s p e r g h e r a studiat-o
i catalogat-o drept, Apis syriaca] ea e
harnic, destul de blnd, cu mtci
foarte prolifice, cu o nclinare accen
tuat spre roit, cldind in aceast pe
rioad sute de botei.
Din Siria i Palestina rasa galben
se bifurc: o parte spre nord, n
Asia Minor i alta spre sud, n Egipt.
Prima ocup spaiul Asiei Minore, con
stituind subrasa de Analolia conside
rat de F r. A d a m s ca una din
cele mai harnice albine i care d re
colte chiar i n anii seceioi. Culoarea
ei este galben-portocaliu brumat, apro
piat ntructva de albina cipriot,
dar mult diferit de aceasta, avind
corpul mai mic, iar din punct de ve
dere al caracterului, c blnd uor de
mlnuit.
Mai spre nord albina de ras gal
ben atinge versantul sudic al Mun
ilor Caucazieni formind rasa transcau
cazian galben de es, Apis mellifera
remipes, care se deosebete de rasa
caucazian sur de munte de pe ver
santul opus i despre care s-a scris
mai sus c face parte din ncrengtura
rasei negre. Caracteristica rasei gal
bene de es e c albina e foarte blnd,
roiete cam mult, cpcete fagurii la
umed, deci mierea din celule atinge
suprafaa inferioar a cpcelului de
cear, cu mtci foarte prolifice i n
gduitoare cu suratele lor, putnd tri
n acelai stup dou i chiar trei
mtci.
O 8ubras format din caucaziana
galben de es sau derivat din cea
sirian, mai este albina galben din
Iran, Apis meda cu mtci foarte
prolifice, albine harnice dar puin mai
irascibile ca surorile de Ia nord sau
vest.
Ramificaia sudic a albinei siriene
ptrunde n Egipt unde ea constituie
o subras distinct, Apis mellifera fas-
ciata. Caracteristic la ea gsim ter-
gitul abdominal al 2-lea i al 3-lea
de culoare rou viu, dar avind ultimul
tergit de la vrful abdomenului de
culoare negru lucios. Periorii de pe
corp au o culoare albicios-cenuie.
ALBINA
28
ALBINA
Este mult mai mic decit albina de
ras galben european din care de
riv i destul de prolific. O ciude
nie a ei e c in stup, alturi de matc,
mai sint alte 1020 mtci mai mici,
care nu Blnt fecundate i depun un
mare numr de ou de trntor. Au un
caracter agresiv, nu reacioneaz la
fum, dar devin docile cind sint pul
verizate cu ap.
Din albina galben egiptean de
riv albina galben african, Apis
mellifera adansoni, ce ocup Africa
Central cuprins ntre cele dou pus
tiuri: la Nord Sahara, la sud
Kalahari. Albina are corpul mic, ase
mntoare cu cea indian; caracterul
su e irascibil.
O derivaie a albinei galbene egip
tene spre vest, nspre pustiul Sahara
constituie subrasa saharian care e
blind, harnic, cu limba mai lung
chiar decit cea caucazian de 7,7 mm
pn la 8,2 mm. Primele tergite abdo
minale au inele largi de culoare gal-
ben-rou, mrginite cu o dung nea
gr; al treilea tergit este mai ngust;
ultimele dou, de culoare neagr au
periori galbeni. Trintorii sint mai
mari ca la alte rase; ei au un tergit
colorat cu galben-rou, asemntor cu
al albinelor. Matca lung, de culoare
galben-rou-armiu, are virful abdo
menului negru. Albina are o puternic
musculatur a aripilor fiind nevoit
s zboare la deprtri de 89 km pen
tru cules, infruntnd vremea de ari
cu vnturi uscate ale pustiului.
In continentul asiatic predomin
trei specii de albine tot de ras gal
ben. Rasa indian, Apis indica, ase
mntoare cu cea melifer; e blind,
se minuiete fr fum i destul de pro
ductiv. Aria ei de rspndire e n
Ceilon, Indonezia dar mai ales Ja
ponia. Aceasta din urm are unele
caracteristici deosebite, incit prof.
O k a d a st la ndoial dae nu ar
fi chiar o specie aparte. Apis japonica
folosete acul foarte rar i prefer s
atace mucnd cu mandibulele sale
puternice. Ele nu folosesc de loc pro-
polisul; cldesc faguri la temperaturi
mai joase, cu pereii dinlre celule
foarte subiri, dar cu baza trirombic
foarte groas.
In inuturile din jurul Oceanului
Indian se mai gsesc nc dou specii
aparte de albine: Apis dorsala i Apis
floraea ce nu prezint prea mult inte
res pentru noi, neputnd fi domesti
cite.
Prima este denumit albina uria,
cldete un singur fagure adesea lung
de doi metri, cu baza de sus de 10 cm
grosime, solid legat de creanga unui
arbore; matca e lung de 37 mm iar
albinele msoar 16 mm. Are un ca
racter foarte irascibil.
Cea dc a doua specie este, Apis flo
raea, albina cea mai mic, cu o lun
gime de 7 mm, cu faguri cu celule abia
de 3 mm rt diametru; cldete i ea
un singur fagure cel mult de 15 cm.
Caracteristic pentru aceste dou spe
cii din Extremul Orient e c ele sint
albine cltoare de la es la munte i
ndrt la vale, n cutare de cules
mai ales pe timp secetos.
In sfirit ncheiem acest capitol des
pre rasele de albine amintind c n
America Central, n special In Mexic,
triesc populaii de albine fr ac,
specia Apis Melipona bechi, sub dou
varieti: prima, mai apropiat de
albinele obinuite, trind in comuni
t i pn la 4 000 de albine intr-un
stup primitiv al btinailor, i a
doua, slbatic, neacceptat de bti
nai ling gospodria lor i care face
faguri din celuloz, la fel ca viespile.
Stadiile de dezvoltare ale albinei.
Albina prsete fagurele natal n mod
normal dup 21 de zile de la data cind
AI.B \ A 2 9 ALBINA
matca a depus pe fundul unei celule
un ou fecundat. Dezvoltarea sa are
loc in dou perioade: prima este cea
embrionar, ce sc face in ou i care
dureaz trei zile iar a doua, perioada
post embrionar, cuprinde stadiul lar-
ar de 6 zile, dup care larva este c-
pc-it, urmind stadiul nimfal de 12
zile, pin iese din celul o albin com
plet.
Oul are o form aproape cilindric,
cu un capt mai subire i altul mai
gros, msurind n medie 1,71 mm cu
un diametru inegal, clntrind a zecea
parte din miligram. Mrimea oulor
este n raport cu bogia de polen cu
oare sint hrnite albinele ntr-o anu
mit perioad, cit i de numrul de
ou depus zilnic de matc; de pild,
oule din luna mai i iunie cind popu
laia coloniei este foarte mare, iar
matca este suprasolicitat s depun
ou multe, acestea snt mai mici; pe
msur ce ea i ncetinete activita
tea. oule devin mai mari, pn ating
mrimea normal obinuit, nspre
toamn.
Culoarea oului este alb-sidel'ie,
avind o coaj chitinoas oare nu e ne
ted, ci prezint nite desene hexago
nale asemntoare cu cele ale unui
fagure. La captul subire, oul are o
substan oarecum lipicioas, care-i
asigur aderena pe fundul celulei.
Deci el st n celul cu partea groas
n sus. La acest capt gros se vede un
orificiu denumit micropil pe unde a
ptruns spermatozoidul i a fecundat
ovulul, pentru ca din aceast mpreu
nare s poat iei o albin lucrtoare
sau o matc, dup cum albinele vor
hrni viitoarea larv. Dac prin acest
micropil nu ptrunde un spermato
zoid, oul a rmas nefecundat, iar din
el se va nate un trntor.
Analizind la microscop un ou, se va
vedea c n interior se gsete o celul
germinativ, adic un ovul, nconju
rat dc glbenu, ce constituie hrana
pentru germen.
Cind spermatozoidul intr n ou
prin micropil, el se unete cu celula
germinativ. Dup trei orc ncepe pro
cesul de dezvoltare embrionar, de
nmulire a celulelor, dac tempera
tura cuibului este normal.
Oule bune, depuse de matc n
cuib, i pstreaz nfiarea lor exte
rioar timp de trei zile, dei in acest
interval ele i-au schimbat poziia i
Ciclul de dezvoltare de la ou la nimf:
I , 2, 3 ou; / , 9 larva; 10 11 nimfa de ? zile
ALBINA
30
ALBINA
au pierdut mult din greutate. Intr-a
devr, un ou cntrete la depunerea
lui in cuib circa 0,132 mg, dar ajunge
la sfiritul acestui stadiu abia in greu
t ate de 0,080 mg pin la 0,100 mg.
De asemenea i poziia lui in celule se
schimb de cele mai multe ori. Apicul
torii au stabilit c un ou st in poziie
vertical n prima zi de la depunerea
lui, oblic n ziua a doua i culcat n
poziie orizontal n ziua a treia. Ins
dup cercettorul E. J. D i i p r a w
reiese c nu exist o regul precis de
felul cum decurge aceast micare i
c snt ou din care se nasc larvele
normale stnd nc in poziie verti
cal, dei Bnt depuse acolo de matc
cu trei zile nainte.
In acest interval de trei zile incepe
fenomenul denumit mitoz, adic de
dedublare a fiecrei celule o bipar-
tiie succesiv a celulelor care ating
un numr foarte mare, cifrai la mi
lioane. Fiind nc n stare de embrion,
se formeaz organele rudimentare.
Astfel se pot observa: gura cu prile,
ei componente, intestinul, membrele,
traheele cu stigmatele de respirat lan
ul ganglionar al sistemului nervos,
acul, celulele de grsime, toate sub
form de muguri.
Larva apare n celul n cea de-a
treia zi de la depunerea oului de ctre
matc, ca un mic viermior apod.
Larva msoar 1,6 mm, dar deja
organele vitale ale embrionului au
evoluat i au prins form, pe cnd
altele au rmas tot ca nite mugurai.
De acum nainte, timp de alte 18 zile
ea intr n perioada de metamorfoz
postembrionar, prin care plpnda
fiin trece spre diferite modificri or
ganice, pn la ieirea din celul ca
albin ntreag. Datorit faptului c
corpul su este alctuit din 13 seg
mente, larva se poate mica n cerc
cu ajutorul muchilor ce se contract
i se dest i nd; ea noat cu gura des
chis in lptiorul pus la dispoziie
de doici n doze potrivite i ct mai
des, alimentindu-se astfel din plin. In
plus, printr-un proces de osmoz, hra
na aceasta ptrunde prin piele n or
ganism. Din cnd in cind Be observ
opriri de cteva secunde, pentru ca
larva s digere ceea ce luase pin
atunci, ca apoi s-i reia micrile,
rotindu-se not In lptior.
In acest stadiu, cercettorul fran
cez M. M a t h i s, urmrind evo
luia larvelor n dispozitive transpa
rente, a observat c ele absorb hrana,
care ajut la formarea organismului i
elimin prin glandele lor salivare ex
cesul de ap, pe care albinele-doici l
ling cu mare aviditate, probabil da
torit bogiei lui n diastaze. In pri
mele trei zile albinele-doici dau t u
turor larvelor lptior in doze potri
vite cu vlrsta, i ci mai des. Doicile
tinere, dup H a y d a k, secret lp
tior cu un coninut de vitamine mai
redus, i tocmai din aceast cauz ele
snt destinate ca s alimenteze larvele
mai vrstnice, care nu au at ta nevoie
de unele vitamine. In tot timpul aces
tei hrniri, N. P. L e v e n t a ob
servat desele vizite fcute de doici
larvelor, vizite care ntr-o or erau
de 5 pn la 15 pentru fiecare din ele;
timpul folosit la fiecare hrnire va
riaz de la 7 secunde pn la 2 minute.
In medie se socotete c o alimentare
dureaz circa 33 secunde. Pe msur
ce larvele cresc, vizitele snt mai dese
i mai lungi, mai ales c ele au mpli
ni t trei zile, iar hrana ce li se d de
aici nainte pn n ziua a asea, cind
se termin stadiul larvar, are un alt
coninut. Intr-adevr, de unde pn
atunci n tubul digestiv al larvelor ce
primeau lptior de matc nu se vedea
nici o urm de alt hran, ncepnd
AI.B1NA
31
ALBINA
de la a patra zi, ae gsesc acolo grun-
ciori de polen. Doicile l dau larvelor
ntr-un amestec pe care-1 pregtesc in
gua lor. nti ingereaz miere, apoi
grunciorii de polen i la urm ap,
formind un terci pe care-1 vars n
dreptul gurii,care se mic circular. S-a
calculat c pentru o larv pin la c-
pcirea ei se consum miere ct cu
prinde 1/3 din volumul unei celule,
iar polen jumtate din volumul aces
teia.
Creterea larvelor in aceast perioa
d de activ hrnire este prodigioas
i neintilnit pin acum la nici o
fiin din regnul animal. Aceasta se
datorete biotinei (vitamina H) din
lptior, hormonilor care acioneaz i
activeaz metabolismul, ct i conside
rabilei rezerve de vitamine ce ele o
acumuleaz. Intr-adevr, dup repe
tate clntriri s-a stabilit c dac la
ieirea din ou larva are greutatea de
0,1 mg, n a opta zi greutatea ei este
de 142,6 mg. Biologul G. E u g e n e
face o comparaie plastic i foarte
sugestiv. El zice: Un ou depus de
matc cntrete aproximativ o zecime
de mg, din care iese o larv care, in
cele 6 zile de stadiu larvar, absoarbe
i asimileaz hrana reprezentind de
2 000 ori prjpria ei gieut i t e; pstrlnd
proporiile, un copil de-al nostru, care
cntrete 3 kg la natere, ar trebui
s absoarb n 6 zile 6 tone de hran
adic cte 1000 kg in 24 ore. In urma
acestei hrniri bogate in substane
proteice, larvele nu numai c cresc,
dar i acumuleaz o rezerv organic
tnsemnat, formindu-i acel corp gras
care ocup n organismul lor un loc
at t de nsemnat. Aceste vizite se n
mulesc din ce n ce mji mult pe m
sur ce larvele cresc. In total, n 24
de ore, albinele-doici viziteaz larvele
de la 570 pn la 1 720 de ori, deci
n medie cam de 1 300 de ori. Se crede
c atunci, cu acest schimb de hran
ntre doici i larve se face i acea cas
trare nutritiv cu un specific hormo
nal, care face ca n colonie albina lu
crtoare s fie o femel asexuat, pro-
ducndu-se o atrofie a organelor sale
de reproducere. Durata acestor vizite
de ngrijire a larvelor de ctre doici
variaz n raport de vrsta lor, nce-
pind cu 30 secunde pn la 4 minute.
Spre sfiritul stadiului larvar aceast
durat este foarte mare, de citeva ore.
Cercettorul R. C h a u v i n, care
citeaz pe N e l s o n i S t u r t e -
w a n t , precizeaz c schimbul de
hran cel mai intens intre albinele-
doici i larve are loc, in special, in
ultima faz a stadiului larvar, cu
puin nainte de cpcire, cnd ele
stau cu capul introdus n celulele cu
larve vrstnice pin la 4 ore i trei
sferturi. Deci este just ceea ce susine
M. H a y d a k c aceste plpnde
fiine acumuleaz rezerve considera
bile de vitamine din hrana ce o pri
mesc. R. B e a u r a i n g stabilete
- c, de la stadiul larvar i pn la albina
matur, este nevoie de 3,21 mg azot;
cum n mijlociu coninutul n azot
aflat in diferite specii de polen este
de 3,1%, nseamn c albina are ne
voie, in stadiile de formaie, de 100
mg polen cel puin. Ali cercettori
susin c este necesar chiar mai mult,
considernd c obinuit 1 000 de larve
ar consuma 154 g de polen i 0,330 g
ap. Aa se explic afluena albinelor
la adptor n tot cursul perioadei de
cretere i extindere a cuibului; or
ganismul larvei, cit i al albinelor,
are nevoie de mult ap. Aceasta se
gsete in muchi n proporie de 78
80% i chiar peste aceast cifr, atunci
cind se fac analizele histologice.
Prodigioasa ciejtere a larvelor n
acest scurt timp de stadiu larvar u
fost urmrit de cercettorul elveian
32 ALBINA
L e u o i i b c r g c r , care a gsii c,
atunci sc dezvolt sislemul nervos
cum i alto organe vitale, ca: inima
i sinpclo care constituie aparatul cir
culator; stigmatele i tralieele prin
care se alimenteaz cu oxigen oale
esuturile; incep s se cunoasc bine
dou glande aproape de gur care
secret un lichid viscos ce se usuc in
contact cu aerul i d un fir mtsos
eu care larva ii va ese curnd nve
liul nimfal. Aceast gland se va
transforma mai trziu n glanda sali
var.
Tot in aceste zile se formeaz si or
ganele genitale i de reproducere: ova
rele la albine i mtci, testiculele i
organele de copulaie la trntor. Evo
lutiv, larvele cresc de 10 ori in pri
mele 24 ore, de 100 ori dup 2 zile,
de 1 000 de ori pin n a 3-a zi i de
5 000 de ori i chiar mai mult pn
n ziua a ft-a, cind albinele cpcesc
celulele.
Dintre organele care se tot mresc
n raport cu dezvoltarea larvei, numai
ovarele larvelor de albin lucrtoare
rmn mici. Cercettorii bnuiesc c
albinele-doici le dau chiar o substan
contrarie vitaminei E, care ine pe
loc dezvoltarea ovarelor albinei lu
crtoare. In preajma celei de-a asea
zi de stadiu larvar, aa cum se vede
din tabelul ce urmeaz, larvele bine
dezvoltate, nu se mai pot ndoi ca s
ia hrana de la fund, iar albinele c
pcesc celulele sau botcile respective.
Cldura din cuib are i ea o mare
nsemntate pentru buna vieuire a
larvei i transformrile sale in nimf.
Cind temperatura cuibului, care este
de 3435C scade sub normal, lar
vele ii prelungesc stadiul larvar, iar
insecta ajuns la maturitate are o vi
t alitate micorat; uneori ea se nate
chiar cu unele organe lips sau incom
plete.
in toi acesl interval larva cresrind
mereu, nveliurile sale corporale de
vin in aceeai msur prea strimte: oa
le nltur, se formeaz alt esul sub
cel precedent si ii ia locul. Acesta esle
procesul de npirlire\ care se repet
de palm ori in slaro de larv necp-
cil, urmai de cel de-al cincilea, ejnd
ea osie deja cpcil i cel de-al a
selea, di o zi nainte de eclozionaro.
In dimineaa ultimei zile de stadiu
larvar, deci n ziua a 9-a de la depu
nerea oului in celul, cind doicile r-
mn n contact permanent cu larvele,
ele ii descarc ntreg coninutul sto
macului. E aa-zisa ,.regurgitare\ iar
produsul esle luat de albinele-doici.
n acest timp larva in plin cretere
umple celula cu corpul sli pin sus,
schimbindu-i poziia, din ncovoiat
cum sttea pin alunei, in poziie
alungit. O dat cu alungirea oi in
celul, membrana care desprea sto
macul de intestinul gros pentru ea
hrana s nu se altereze, se rupe; linele
rezidii (are nu au fost regurgitate, sini.
mpinse n punga reclal. Majoritatea
cercettorilor stabilesc durata acestei
faze la 130 de ore, deci la 5,5 zile de
la desfacerea coajei oului, iar alii o
stabilesc la 6 zile. Diferena se dalo-
rete, de cele mai multe ori, unor tul
burri in microclima stupului. Totui,
s-a observat c la coloniile orfane,
puietul larvar trece spre impupare la
111 ore, intruct este mai bine hrnit,
cu mai mult lptior, de albinele-
doici. n orice situaii s ar afla, albi
nele individual, cpcesc in 20 mi
nute celula fiecrei larve, cu un ma
terial alctuit din ceara disponibil
din stup i uneori cu resturi de polen,
formind o pojghi subire cu multe
orificii, pentiu ptrunderea oxigenu
lui necesar vieuirii viitoarei nimfe din
interior. Albina ce construiete cp-
celul celulei este solicitat mereu de
ALBINA
33
ALBINA
larv ca s-i lase un spaiu mai mare,
cci mpinge cu capul n sus marginile
deja ncepute, aa ncl conslrucloarca
este nevoit s croiasc i s constru
iasc oblonaul dup msura larvei.
Aa se explic de ce in unii ani, cind
albinele gsesc n flori mult polen i
hrnesc larvele de albine lucrtoare
cu multe proteine, constructoarele de
oblonae sini nevoite s le fac capa
cele puin mai proeminente deet <bi-
iiiii t .
Concomitent cu rpcirea celulei,
larva ia o poziie dreapt in celul i
ncepe s secrete o substan transpa
rent care, in contact cu aerul, se n
trete formind fire mtsoase foarte
fine. Substana este produs de glande
asemntoare cu tuburile malpigliie-
110, care ns se afl de-a lungul intesti
nului i al cror orificiu comun se
deschide direct n gur. Cu aceast
substan, timp de 24 ore, larva m
brac pereii celulei, fr a ese, ca
alte insecte.
Dup aceast grea trud larva cade
intr-un somn adine timp de 3 zile, in
care n interiorul su se produce o
restructurare a organelor de tip larvar
n organe de nimf.
Nimfa ncepe s se asemene cu al
bina adulta. Corpul gras, care c re
zerva sa organic de proteine, e ab
sorbit mpreun cu vechile organe lar
vare, toate transformate ntr-un terci
specific. Procesul acesta de resorbie
se numete histoliz" i paralel cu el
se produce cel de histogenez11, adic
de formarea unor celule, vezicule ger
minative de imago, deci a organelor
interioare ale nimfei. Organele, i cele
trei pri principale ale corpului, se
difereniaz, iar scheletul chitinos se
ntrete. n schimb, nimfa pierde din
greutate mereu, ceea ce este explica
bil, cci o dat ce ea i consum pro
pria sa rezerv organic de proteine,
iar o alt hran de afar nu mai pri
mete, scdemi in greutate este nor
mal. Cercettorii N c 1s o n i
S t u r i o n w a n t au constatat c
numai n prima zi de la cpcire nimfa
pierde 20 mg, cci nainte de cpcire
cintrea 160 mg, iar dup 24 de ore
avea numai 142 mg. La eclozionare
albina cntrete 105,9 mg.
In acest nou stadiu dc nimf, n
locul nveliului de pn atunci t ru
pul ncepe se se acopen* de periori,
iar iriveliul su devine seini< hitim s,
pslrindii-i lotui culoarea alb. Pe
msur ce timpul trece, culoarea peri
orilor se schimb in cenuiu. Cu dou
Morfologia larvei i nimfei:
vl larva de 3 i i l e : 1 c r e i e r ; 2 g u r a ; 3 I n
t e s t i n ; 4 s t i g m a t e r e s p i r a t o r i i ; S *- o r g a n e de
r e p r o d u c i e ; # t u b l m a l p l g b l e n l ; 1 l a n n e r v o s
g a n g l l o n a r ; s r u d i m e n t e de p i c i o a r e : 9 g l a n d a
d e t e s u t ; 10 b u l b s u b e s o f a g i a n . B larva la
cdpdci r e: I I g u r a ; 11 o c h i ; l i t n r a c e ;
14 a b d o m e n ; 16 s t i g m a t e r e s p i r a t o r i i a b d o m i
n a l e . C n i m f a : 16 t r o m p a ; 17 a n t e n e ; 18
o c h i c o m p u i ; 19 t o r a c e ; 20 a b d o m e n ; I , I I ,
I I I p i c i o a r e ; ( I T. A. Da d e )
ALBINA
34
ALBINA
zile nainte de ecloziune, nimfa ia cu
loarea natural a albinei- In sfirit,
dup ultima npirlire care precede cu
o zi ieirea din celul, deci n cea de-a
21 zi de la depunerea oului de ctre
matc, tlnra fiin roade oblonul ce
o desparte de lumea dinafar i iese
la lumin. Pe pereii interiori ai ce
lulei rmine aderent cmua de
nimf. Timpul necesar transformrii
ei din ou intr-o insect perfect se
poate prelungi citeodat cu nc 12
zile, dar numai atunci aa cum s-a
spus cind temperatura din stup nu
a fost tot timpul normal, sau cnd
colonia este mic or hrana primit nu
a fost ndestultoare.
Pentru ca s ias insecte perfecte,
trintorilor le trebuie cu trei zile mai
mult deci 24 de zile; n schimb,
pentru matc snt suficiente numai 16
zile. V. n. Matca, oul, larva.
Tabelul 1
Dur at a di feri t el or st adii de dezvol t are ia
mAtcft al bi n l ucr t oar e i t r nl or .
Kl a i l i u l de d e z v o l t a r e (le
U nu l a I n s e c t a ai l i i l l A
Ma t c
A l b i n a
- I u c r l -
t o a r e
T r l n l o r
Oul
3 3 3
Larva n celul ne-
clpcitA
6,6 6 6,6
Larva i nimfa in celula
cpcit& 7,6 12 14,6
n total este nevoie pen
tru dezvoltare de: 16 zile 21 zile 24 zile
Cu toat aparena de insecte per
fecte care, la puin timp dup ce au
prsit fagurele natal, par c intr in
ritmul de via al coloniei, s-a con
stat at c n primele zile acest tineret
mai are nevoie de ajutor. Trntorii,
care la nceput nu tiu cum s se ali
menteze, mai primesc hrana de la al
binele-doici. Tinerele albine lucr
toare, abia ieite din celule, primesc
i ele de la doici ceva hran glandu
lar; dup aceea se ndreapt spre
fagurii cu pstur, cu care se alimen
teaz din plin, cci corpul lor gras s-a
epuizat complet n perioada stadiului
nimfal, cind nimfa nu a mai primit
de loc hran dinafar.
In urmtoarele dou zile de alimen
tare cu pstur corpul gras, care este
rezerva organic de proteine, se re
face pe deplin, iar glandele tinerei
fiine snt gata s intre n funciune
intr-o anumit ordine, ncepnd cu
cele faringiene i mandibulare i apoi
cu cele cerifere. Se punea ntrebarea:
cum se poate ca ntr-un timp aa scurt
ele s-i poat asigura o nou rezerv
corporal. Cunoscutul cresctor de
mtci J o e S m i t h (S.U.A.) a ob
servat c albinele tinere, de ndat
ce ieeau din celule, se ndreptau
spre fagurii din cuib cu puiet des
chis. S-a crezut la nceput c o fac
pentru ngrijirea puietului, dar s-a
constatat c ele sc alimentau din
prinzul bogat in lptior pe care doi
cile l dau larvelor tinere pin la virsta
de 3 zile. Numai dup acest osp n
tritor ele consum i pstur, cnd
i ncep truda lor n stup cu serviciul
de curitoare", urmnd B treac apoi
i prin aclea pe care colonia le-ar
solicita in raport cu necesitile mo
mentului. In hrana ei zilnic, de acum
nainte, va consuma miere i polen.
nfiarea exterioar i anatomia
albinei. Albina are la exterior un n
veli tare, ce conine chitin, proteine
i alte substane, secretate de celulele
epidermei. Acest inveli protejeaz in
secta de lovituri. Sub cuticul, ca o
cptueal, se afl hipoderma, for
mat din celule elastice i care in unele
mprejurri snt celule secretoare ale
diferitelor organe.
ALBINA
35
ACBINA
Corpul albinei este alctuit din trei
pri distincte: capul cu antenele,
ochii, gura cu mandibule. Apoi tora
cele cu membrele legate de el: dou
perechi de aripi membranoase i trei
perechi de picioare. In sfrit, cea de-n
treia parte, abdomenul, este format
din segmente aezate n ordine des-
crescnd spre vrful abdomenului.
Plcile de pe partea dorsal snt denu
mite lergite, iar cele de pe partea ven
tral, sternite.
Capul i toracele, i ceva mai puin
abdomenul, au un nveli pros, mai
des la albinele tinere i care dispare
pe msur ce albina imblrnelc. Pe
acest nveli pros se prinde polenul
florilor atunci cind albinele culeg nec
tar din corole. Cu ajutorul periuelor
de la picioare ele adun acest polen
prins de periori, strngndu-1 n cele
dou coulee de la picioarele poste
rioare.
Capul e s t e sYvtu'ulaV c u t o r a c e l e i
legat de acesta printr-o scurt i pu
ternic musculatur denumit gii (cer-
vix). Prin acesta se face comunicarea
organelor din cap cu cele din torace,
printr-un orificiu pentagonal aflat la
baza capului, denumit foramen.
Capul albinei are form triunghiula
r, pe cnd cel al trntorului este aproa
pe rotund. Lateral stau ochii care i
dau albinei posibilitatea de a cuprinde
n cimpul vizual o mare suprafa dn
teren. Ei snt ochi compui, alctuii
din mii de faete, al cror numr va
riaz dup rase, latiludini i intensi
tatea luminii solare; cu ct aceasta din
urm este mai mic cu at t ochii albi
nelor din acea regiune au faete mai
multe. Faetele, denumite tiinific
omnatidii, au forma exagonal cu
dimensiuni de 2 microni. In medie,
albina are circa 4 0004 500 omna-
tidii, matca 3 500, iar trntorul circa
9 000 de fiecare ochi compus. Intre
Capul albinei:
/ ocell; - - frunte; 3 - ochi compui; 4 an
tene; <5 cllpeus; 6 buza anterioar; 7 man
dibula; S val pole externe, ale limhii: 9 pal-
pelo mijlocii ale Umbli; J0 palpeze nlerne ae
limbii; n limba; 12 linguria limbii
acestea se vd cu lupa nite periori
ca genele ochiului omenesc, care au
rolul s nlture efectul razelor lumi
noase venite piezi i care le-ar t ul
bura vederea. Fiecare faet hexago
nal este un ochi aparte cu cristalinul,
bastonaele retiniene i corneea sa.
Fiecare faet primete imaginea ce-i
st nainte cu toate elementele ncon
jurtoare. Faetele au nervi proprii,
care transmit impresiile la nervul op
tic principal, iar acesta reacioneaz
dup mprejurri. Deci albina vede
deodat tot orizontul locului in care
zboar i se poale orienta foarte bine.
Biologul S I u m p e r a stabilit c
el este sensibil la lumina polarizat
ce o reflect cerul albastru. Aceast
particularitate ngduie albinelor s
se poat orienta ntotdeauna in raport
ALBINA
36
ALBINA
cu poziia soarelui, chiar cind timpul
este noros i el nu se vede pe cer.
Ochiul cu faetele lui scrie
L i n d a u e r e3te un minunat a-
parat de msurare a unghiurilor, prin
intermediul crora poziia soarelui
poate fi determinat cu o aproximaie
de 23 grade". In afar de aceasta,
constat el, albinele au capacitatea
de a socoti cu precizie prin aceast
orientare fa de soare, drumul str
btut de astru at i t ziua cit i noaptea.
Aceast capacitate le este nnscut;
In acelai timp albinele cunosc dife
renele regionale i sezoniere n par
cursul soarelui11.
Ochiul albinei este sensibil numai
la ase culori: albastru, ultraviolet,
galben, verde-albstrui, purpuriu i
violet. Dup v o n F r i t c h ele
vd unele flori albe In alte culori i
altfel decit le vedem noi, cci acestea
absorb o parte din razele ultraviolete
ale spectrului solar. Culoarea roie o
vd In negru, iar albul la albine este
o combinaie de culori complementare:
ultra-violetul cu albastrul-verzui, gal
benul cu violetul i albasLrul cu pur
puriul.
n afar de ochii mari, cu care al
bina vede la deprtare, ea mai are n
frunte ali trei ochi mici ndreptai
tn sus, denumii oceli, cu care adun
imaginea neclar a ochiului compus
mai ales n amurg, sporindu-i sensi
bilitatea fa de lumin. Cu aceti
ochi ajuttori albina vede lucrurile
din apropiere i-i ajut la fixarea i
delimitarea precis a imaginilor pro
venite de la obiectele fixe pe care ur
meaz a se aeza (flori, urdini etc.).
Cu ei albina i d seama de luminozi
tatea mprejurimilor. Este greit pre
supunerea c prin intermediul lor vede
In interiorul stupului.
n fa i aproape de ochi, deasupra
buzei superioare stau cele dou antene,
ca nite cornie, formate fiecare din
segmente: prima parte, denumit sca-
pel, este anexat direct pe frunte, iar
cea de-a doua, numit flagel, este par
tea prelungit. La albina lucrtoare i
matc antenele snt formate din 12
segmeni, iar la trlntori din 13. Pe
opt segmente ale acestui flagel se g
sesc organele de miros ale albinei, re
prezentate prin nite plcue cu orifi-
cii poroase i conice in care se afl
terminaiile nervilor olfactivi. Plcu
ele conice snt acoperite de o pieli
foarte subire, prin care pot uor p
t runde efluviile mirositoare. Cu aju
torul antenelor, albinele unei colonii
se recunosc ntre ele dup mirosul par
ticular al fiecreia. Tot pe antene i
in imediata apropiere a organelor de
miros, se gsesc organele de pipit re
prezentate prin nite periori senzo
riali foarte fini, la baza crora se afl
i terminaiile nervilor tactili.
ntruct nu s-a gsit c albina ar
avea un organ special pentru percepe
rea sunetelor, la care ele ins reacio
neaz prompt, se crede c tot prin in
termediul organelor tactile albinele
percep orice vibraie, de orice intensi
tate, pin la ultrasunete, pe care noi
nu le putem auzi. Unii cercettori
susin c sunetele ar fi percepute prin-
tr-un sistem de corzi amplasate la pi
cioare, In tibie; un sistem asemntor,
dup cercettorul ceh I. S a v i n,
se afl i la baza antenelor.
Gura, aflat in partea inferioar a
capului, fclnd parte din aparatul
bucal i digestiv, este descris la
acest capitol.
Toracele este alctuit din patru
inele lipite intre ele, care au trei pe
rechi de stigmate pentru expiraie.
Primul inel, denumit protorax, poart
articulat pe el prima pereche de pi
cioare. Pe cel de-al doilea i care este
cel mai mare dintre ele, denumit me-
ALBINA
37
ALBINA
zotorax, sint prinse picioarele mijlocii
cit i aripile mari. Ultima pereche de
picioare cit i aripile mici sint art i cu
late pe cel de-al treilea inel, denumit
metatorax. Cel de-al 4-lea poart nu
mele de epitorax, el face legtura cu
abdomenul i acolo se gsete punctul
de echilibru al corpului albinei.
P i c i o a r e l e sint o mbinare de
mai multe segmente, unele mai lungi,
altele mai scurte. Primele dou sint
scurte i fac legtura cu toracele; apoi
urmeaz trei mai lungi tibia i
metatarsul, care se i termin cu lbu
ele; acestea snt compuse d intr-un
lan de patru articulaii mici, denu
mite tars, ce au la virf gheare. Sub
fiecare ghear se gsete o pernu
ce lucreaz ca o ventuz, cu care al
bina poate pi pe suprafee lucioase i
care secret o substan lipicioas.
Ghearele au pe ele periori ca nite
perii cu care albina i cur ante
nele. Acestea fiind sediul simurilor
trebuie s fie deseori curate de praf
sau pulbere a polenului; in acest scop
albina are la picioarele anterioare o
scobitur pe primul articol al tarsului,
care este adevratul aparat de curat
al antenelor, mrginit cu periori
dei, aezai circular.
Picioarele, in afar c-i servesc
albinei la micare, mai fac i serviciul
de colectoare a polenului din flori i
transportul lui in stup. Cele posteri
oare au o adincitur pe femur, mrgi
ni t de periori indoii nuntru, for-
mnd un fel de coule n care albina
ndeas bine granulele de polen ca s
nu cad in timpul zborului. La des
crcarea ghemotocului de polen din
coule ea se servete de un pinten mic,
dar puternic, aflat la cea de-a doua
pereche de picioare. Pe picioare, albi
nele au peri dei i rigizi cu care i
cura haina proas a corpului, aco
perit de polen, pe care apoi il indeas
n coulee.
A r i p i l e . Albina are dou aripi
mari i lungi i alte dou mai mici sub
primele; ele snt alctuite d intr-o reea
de nervuri chitinoase pline cu aer, peste
care este ntins o membran foarte
subire i strvezie, cu periori micro
scopici. Marginile aripilor mici sint
prevzute cu 1627 clrlige. Atunci
cind albina vrea s zboare, dup ce
a mplinit virsta de 710 zile i aripi
le se ntresc, clrligele se prind de-
jgheabul de pe marginea aripilor mari,
astfel incit ambele perechi formeaz
un plan unic de zbor. Suprafaa to
tal a acestor planuri este, dup cer
cettorul A. B e e t s, de 4554 mm2,
avind greutatea de numai 0,575 mg.
ncrctura ce o poate duce este de
Al.BINA
38
ALBINA
1,712,35 mg/mm'-. Cind albina vrea
tns s fac cu aripile o ventilaie
pentru evaporarea nectarului apos din
fagurii stupului, ea rmne pe loc i nu-
i mixi m p r e u n n dovtii pli vmi vi ccli-
patru aripi, ci, btind aerul tu oale
patru, le mic, fr a se nla ca
s-i ia zborul. V.n. Z b o r u I.
Cercettorii care urmresc aflarea
diferitelor mijloace prin care albinele
ii fac unele altora comunicri, afir
m c prin ajutorul i variata frecven
a vibraiilor aripilor ele ii pol ex
prima mpreun cu dansul anu
mite direcii de urmai, pentru cele ce
trebuie s plece afar din stup, ca s
afle sursele de neclar. Cu micri vi
bratorii extraordinar de repezi ele
emil ultrasunete, pe care noi nu le
putem percepe cu simul nostru audi
tiv. De pild albinele tinere emil cu
aripile un t ri l , care poate fi sesizat
numai cu anumite aparate de filtrarea
sunetelor. Zumzetul, auzit de oricine,
cind albinele snt nelinitite de zgo
mote sau fum, e fcut de comunitate
prin vibrarea aripilor, fiind o reacie
de aprare, precum i o combinaie cu
sunetele scoase de aparatul respirator.
Abdomenul, articulat cu toracele
prin intermediul poriunii denumit
peiol, care de fapt este un segment
foarte subial al abdomenului, este
alctuit din mai multe segmente chi-
tinoase, din care, vizibile, snt ase
pe partea dorsal, denumite tergite,
i alte ase pe partea ventral denumi
te sternite. Ele stau cu marginile su
prapuse ca iglele pe acoperiul casei,
fiind legale ntre ele cu nite membrane
elastice, ce ngduie ca abdomenul s
se poat alungi i contracta ca o armo
nic. Primele dou sternite au o chi-
tin de culoare brun-nchis acoperi
t cu periori. Ultimele patru sternite
snt din chitin transparent, cu cte
un chenar chitinos de culoare nchis,
denumit oglinzi ccrifere. Acestea
snt cptuite la interior cu un strat,
de celule cilindrice .slrins lipite, de
ele, celulele care produc cear. Ca
h 1 tnrm i-, abdomenul are de fiecare
parle cile ase perechi de stigmate
pentru aspiraia anul ui . Spre vrf,
sub ultimul Ierbii, albina mai are
acea gland, ce-i folosete la emiterea
unor emanaii ca nite chemri a al
binelor de la exterior, denumit glan
da olfactiv, descoperit de N a s -
n o f f .
Forma abdomenului albinei lucr
toare, este mai puin alungit dect.
la maic, pe cnd a I rinlorului, este
mai lat i teit la spate. In sfr-
it, chiar la virful abdomenului se
afl acul albinei, care esle arma sa
de aprare.
Anatomia intern a albinei este
mai complicat, cci in fiecare din
cele trei pri descrise mai sus, din
care este alctuit corpul, se gsesc
aparate i sisteme complexe, care
servesc organismului la diferite func
iuni. Aslfel sint aparatul respira
tor, digestiv, circulator, cerifer, geni
tal. muscular i veniniler, iar dintre
sisteme, cel nervos i glandular.
Aparatul respirator este alctuit
din cele zece perechi de stigmate trei
la torace i apte la abdomen i
sacii respiratorii. Anatomitii au gsit
c fiecare stigmat de respirat are un
vestibul cptuit cu periori, ce poate
fi parial sau total nchis cu ajutorul
unui mecanism anumit. Acolo se
afl un fel de coarde vibratorii, prin
care albinele scol unele sunete. Se
pot deosebi pn la Vi sunete diferite
ca ton. Chiar i Ionul sunetelor mteii
se datorete acestor coarde vibratorii.
Din stigmate aerul intr n sacii
aerieni de respirat. Acetia, fiind ex
tensibili, servesc albinelor ca un depo
zit de aer necesar respiraiei, dar mai
ALBINA
39
ALBINA
au un alt rol nsemnat: 6acii umplin-
du-se cu aer, greutatea specific a
insectei scade i albina i poate lua
zborul; n timpul zborului albina folo
sete rezerva de oxigen din ei, cci
atunci consumul de oxigen e mult mai
mare. Din sacii de respirat aerul trece
n trahee.
Traheele prin care strbate aerul,
sint ca nite conducte mai largi sau
mai nguste care ajung pn la a mia
parte dintr-un milimetru in diametru;
ele sint compuse din nite spirale chi-
tinoase foarte elastice, spirale care
nu se gsesc nici la sacii de respirat,
nici la ramificaiile traheale. Traheele
sc ramific n tot organismul care are
nevoie de oxigenul aspirat oxigen, care
prin pereii acestor vase mici trece in
singe i esuturi. Dou trahee mari
trec prin gituitura dintre torace i
abdomen, denumit peiol sau corse
tul insectei i alimenteaz cu oxigen
organele din aceast parte: intestinul
subire, gros, rinichii, tuburile lui
M a 1p i g h i etc.
Necesarul de oxigen al albinelor
este apreciabil. El este proporio
nal cu greutatea, fiind de 2,5 ori mai
mare ca la om i t otodat crete conco
mitent cu urcarea temperaturii. De
asemenea, el variaz dup anotimpuri.
V.n. Aerul.
Iat dup A m b r u s t e r canti ta
tea de bioxid de carbon eliminat de
100 g albine vara, in decurs de 24 de
ore:
la 20 25C aproximativ 3 4 g CO,
la 25 30C aproximativ 10 g CO,
la 353C aproximativ 17 18 g CO*
Aceast eliminare presupune un
consum sporit proporional de oxigen.
Pe anotimpuri, 1 kg albin consum
pe or, la 2025C i elimin n
aceeai perioad urmtoarele cant i t i :
Aparatul respirator al albinei
A n o t i m p u l O x i g e n
ml
B i o x i d de carbon
ml
Primvara 29,754 30,408
Vara 17,336 17,575
Toamna 24,795 25,881
Iarna 22,549 24,038
Schimbul de gaze in corpul albinei
se face uor datori t nsuirii de difu
zare ce o are aerul. Deoarece traheo-
lele sint rspindite n toate organele
i au perei prio care gazele trec cu
uurin, oxigenul e absorbit de celule
n permanen ca un curent de mole
cule ce circul din traheele mari
pin la capilarele cele mai nguste i
deprtate. In traheole oxigenul p
trunde prin perei n hemolimf (sin
ge) i n celulele nconjurtoare. Con
inutul de aer din traheole se mico
reaz. Se creaz atunci o diferen de
concentraie a oxigenului tn traheele
ALBINA
40
ALBINA
mari, ca i in Bacii aerieni i traheole.
Atunci oxigenul trece din traheele
mari In traheole. Oxigenul este absor
bit de ctre celule tn permanen;
de aceea i diferena lui de concentra
ie se menine fr ntrerupere. Dato
rit acestui fapt se creeaz un curent
continuu a moleculelor de la tulpinile
traheice spre traheole i celulele tra-
heice.
nlturarea bioxidului de carbon
se face in virtutea aceleiai legi a difu
ziunii aerului. Ins moleculelc lui sc
deplaseaz n ordine invers. Prin
sistemul traheal se nltur surplusul
de ap din organism. Aerul, venind in
contact cu lichidul din traheole, se
ncarc cu vapori de ap care apoi trec
n tulpinile traheice i n sacii aerieni
de unde se elimin.
Presiunea aerului i circulaia lui
prin trahee se face sub aciunea mu
chilor dorso-ventrali care lucreaz
In concordan cu cele dou dia
fragme, eliminnd aerul viciat din
organism prin stigmate. In stare
normal micrile respiratorii snt
de 110150 pe minut, in raport de
temperatura aerul ui ; la frig sint
mai ncete, iar la o temperatur mai
ridicat snt mai accelerate. Cind al-
Aparalul circulator; singele transport sub
stane nutritive la toate organele:
l h r a n a I n t r S p e g u r i ; 2 p r o t e i n e a b s o r b i t e
d e g l a n d e l e f a r i n g i e n e ; 3 s l n g e l e e s t e c o n d u s
p r i n a o r t Ia c a p ; 4 s l n g e l e p &t r u n d e d i r e c t
I n m u c h i ; 4 s l n g e l e c i r c u l i d e l a I n i m s p r e
c r e i e r ; fl r e z i d u u r i I n t e s t i n a l e ; 7 e x c r e m e n t e
c u r e z i d u u r i e l i m i n a t e ; 8 i m p u r i t i l e d i n s l n g e
t e f i l t r e a z p r i n t u b i i m a l p l g h l e n l : 9 g r s i mi l e
d i n h r a n S s i n t d e p o z i t a t e t n g l a n d e l e c e r l f r r e
bina se pregtete s zboare, i um
ple cu aer sacii de respirat; atunci
greutatea ei specific scade, puind
s se nale in zbor. Cind ins se vor
vedea albine tirndu-se, neputnd B
zboare, se va ti c stigmatele de respi
rat nu mai funcioneaz normal. A-
ceast dificultate respiratorie are loc
in mai multe mprejurri:
Cnd membranele stigmatelor,
umezite de o abundent transpiraie,
nu mai pot funciona, iar traheele Bnt
pline de ap condensat din vapori.
Acest fel de accidente au loc cnd o
colonie este nchis i nu are aer sufi
cient.
Cind anumii acarieni se cuibresc
n stigmate. V.n. Acarioaza.
Cnd presiunea prea mare a prea
multor reziduuri acumulate in intes
tinul gros extinde ati t de mult abdo
menul, incit stigmatele nu mai pot
primi aer suficient, iar insecta moare
curind prin nbuire. V.n. Consli-
paie.
Sacii aerieni din cap nu au contact
cu exteriorul. Aerul din ei, ncrcat,
cu oxigen, ptrunde datorit presiunii
sanguine; cnd presiunea sanguin
crete, sacii se contract i resping
aerul viciat din ei, ncrcat cu bio
xid de carbon. Cind presiunea scade,
aerul e aspirat din nou in aceti saci.
Sistemul aparatului respirator al al
binei contribuie nu numai la schimbul
de bioxid de carbon cu oxigenul, ci
i la realizarea cldurii individuale.
Aceast cldur sc repartizeaz in
organism tot pc cale respiratorie. Cl
dura individual este apoi folosit n
economia social a comunitii. Aceas
t cldur se produce mai cu seam pe
seama musculaturii toracelui, prin
micrile membrelor.
Aparatul circulator, sau, mai bine
zis, ciclul hemolimfa) al albinei este
foarte simplu: este alctuit din dou
ALBINA
41
ALBINA
elemente, inima i aorta, constituind
organul principal, ajut at de dou di a
fragme opuse poziional cit i de dou
organe de pulsaie aflate in cap i
torace. Inima propriu-zis se afl in
cavitatea abdominal, iar aorta in
cea toracic, trecind cu puin n inte
riorul cavitii craniene. Primul or
gan, inima, are o form lunguia,
aezat in partea dorsal, alctuit
din cinci caviti care dau una n alta;
ele au un fel de intrare, ca un vestibul,
format dintr-o deschidere din care
sngele este aspirat; cavitile snt
nzestrate cu nite supape care se
deschid, cind ele, pe rind se dilat
i apoi se nchid, cind se contract.
Deci inima albinei lucreaz ca o pomp
aspirorespingtoare sub aciunea a dou
diafragme una dorsal n partea
superioar a abdomenului i alta ven
tral ce se afl deasupra cordonului
ganglionar nervos; ele au rostul s
pun in circulaie hemolimfa (singele).
Din inim pornete aorta, care st r
bate partea anterioar a abdomenului,
trece prin peiolul ce desparte abdo
menul de torace i, merglnd mai de
parte, ptrunde in cutia cranian;
aici, aproape de creier, ea se golete
de hemolimfa pompat de inim, care
se revars n cavitatea cranian, scl-
dnd organele capului; apoi se napo
iaz pe lng aort, trece n torace,
scald organele de acolo i, tot pe
ling aort i prin peiol, se napoiaz
in cavitatea abdominal. Acolo ea
intlnete aparatul de excreie al in
sectei, denumit Iubii malpighieni
in care las acidul uric i alte impuri
t i. Substanele energetice sint scoa
se de aparatul digestiv din hrana inge-
rat, combinat intr-o mic msur
cu oxigenul furnizat de aparatul res
pirator. In aceast stare, hemolimfa,
mbogit cu acele substane, intr
din nou in inim, fclnd mereu
acelai drum: din inim n cap i
napoi.
Dup cum se vede, hemolimfa, in
afar de aorta ami nti t , nu circul
prin vase, artere i capilare, ca la
vertebrate, ci in ea plutesc organele
de respirat, de digestie i filtrare,
care i fac pe rind datoria. De altfel,
hemolimfa nici nu are culoarea roie
a vertebratelor, este incolor sau uor
colorat n galben transparent, In
cantitate de 2330 % din greutatea
insectei, avind o mare cantitate de
glucoz i acizi aminai eseniali ca:
arginina, cistina, leucina, glicina,
lizina, valina, prolina, histidina, meti-
onina, alanina, acidul glutamic, aci
dul asparagic toate aflate in polen,
care e baza de alimentaie proteic a
albinei de la starea de larv, pin la
btrnee.
ntreinerea procentual a acestor
componente a hemolimfei cere o ali
mentaie aproape permanent, fie c
ea o gsete n fagurii plini cu rezerve,
fie c o are in rezervele organice
sub form de corp gras i glicogen.
Albina flminzit 24 de ore, nu poate
activa. Dup R. C h a u v i n he
molimfa albinei e mult superioar
singelui vertebratelor; n ca plutesc
i se mic leucocite, care au rolul
de a distruge bacteriile ce ar incerca
s invadeze organismul, ca i toate
produsele nocive rezultate din activi-
Lalea fiziologic a insectei.
Aparatul digestiv cuprinde: apara
tul bucal, apoi o poriune lrgit denu
mit faringe, n prelungirea cruia
incepe esofagul lung i ingust ce str
bate tot toracele: acesta trece prin
corsetul insectei (peiol) i ajunge in
gu; la baza ei se afl proventriculul
urmat de stomacul albinei denumit
i intestin mijlociu; la extremitatea
posterioar a acestuia se afl muchi
rotunzi, un sfincter, care se deschide
ALBINA
42
ALBINA
Aparatul digestiv i excrelor i anexele
corporalc:
I o c e l l ; 2 l ob c e r e b r a l p e n t r u a n t e n e ; .
l ob c e r e b r a l p e n t r u o c h i ; 4 o c h i c o m p u i ; S
g l a n d e s a l i v a r e t o r a c i c e ; 9 d i a f r a g m a ; 7 l a n t
n e r v o s g a n g l i o n a r ; * v e z i c u l r e c t a l A, 9 r e c t ,
10 t u b l m a l p l g h i e n l ; 11 I n t e s t i n s u b i r e
( Bt o ma c ) ; 12 p r o v e n t r l c u l ; 1J g u e ; 14 e s o
f a g ; 15 t r a h e e t o r a c i c ; S g l a n d e p o s t e e r e -
b r a l e ; 17 g l a n d e f a r i n g i e n e ( H . A . D a d e )
reflex in i nt est inul subire. In preaj
ma acestuia se afl i canalele malpi-
ghi ene. ee constituie aparat ul de excre
i e al insectei. I n continuarea i nt est i
nului sub i re se afl i nt est i nul gros
care e depozitul de rezi duuri al i men
tare, t er mi nat n sfi ri t cu orificiul
anal.
Aparatul bucal al albinei este adap
t at pentru supt i lins. Gura este o
deschidere In regiunea superioar a
faringelui avind o musculatur put er
nic de contractare in scopul de a n
drepta hrana spre esofag. Albina suge
cu ajutorul trompei, care este alctu
it din trei pr i : dou palpe laterale
i limba propriu-zis (labium). Cind
cele dou palpe se unesc, formeaz un
tub n care limba servete de piston,
ntocmai ca o pomp ce aspir lichi
dele. Aciunea de lingere are loc cu
ajutorul linguriei care este la extre
mitatea limbii. La baza limbii se
deschide canalul glandelor salivare
din cap i torace. In pur i tromp
se gsesc i organele de gust ale albi
nei, formate din plcue poroase ce
au sub ele celule sensibile cu nervii
rcspectivi. i limba are facultatea de
a percepe gustul ali ment elor; pe palpii
labiali i sub buza superioar se afl
mici orificii denumite caviti pala-
tale asemntoare cu cele de la antene,
care ajut albinelor la distingerea gus
tului alimentelor. In ambele pri ale
gurii sint dou mandibule articulate
fiecare din ele avind cte doi muchi:
unul aductor i altul abductor. La
baza lor, n partea intern, se deschide
canalul glandei mandibulare. Cu man
dibulele, albina execut n stup dife-
l .i mha a lbinei
ALBINA
43
ALBINA
rite acti vit i : frmnt solziorii de
cear, ajut la clditul fagurilor i
transportul solziorilor, elimin din
stup albinele moarte etc. Faringele ce
pornete din orificiul bucal are la baza
l ui opl acfari ngian precum i muchi
de lrgire i contractare, pentru a
putea mpinge din gur alimentele ce
trec prin el spre gu. Esofagul ce
urmeaz faringelui este un tub lung,
subire, elastic ce trece prin git,
strbate toracele i ajunge n abdomen
unde intlnete gua. Gua are pe
rei elastici, transpareni, de culoare
argintie i are lungimea de 4 mm
iar lrgimea de 1,8 mm. Rolul
su de seam este transformarea par
ial a nectarului, cu ajutorul secrei
ilor glandelor salivare i faringiene,
din momentul recoltrii i pin ii
depune n faguri. Aceste glande, ct i
parial celulele ce cptuesc pereii
guei, secret fermeni de scindare,
constituind invertaza. Gua incorpo
reaz mierei foarte mici cantiti
de acid formic din glandele mandibu-
lare ce ajut la conservarea ei. Ea
este i depozitul de ap al albinelor
cind fac serviciul de crtoare de ap,
cit i pstrtoare a acesteia. Atunci
depun In faguri numai at t cit eBte nece
sar pentru pstrarea unui climat potri
vit ca umiditate in stup, n afar de
ce se mai adaug din aceast ap in
combinaiile hranei puietului. Capaci
tatea guii variaz de la ras la ras.
Gua ncrcat are posibilitatea prin
extindere s se mreasc de la 1,8 pin
la 2,8 m9 variind deci capacitatea ei de
depozitare. Aceasta e posibil datorit
cutelor extensibile din care e alctuit.
La exterior gua are o serie de muchi
aezai n straturi care contractndu-
se o storc de coninut. Din gu ali
mentele trec n stomac, denumit i
intestinul mijlociu, prin proventricul
care disociaz polenul de miere; el
filtreaz produsul brut, reine grun-
ciorii de polen din miere i i trimite
mai departe n stomac pentru alimen
tare; mierea eliberat in cea mai mare
parte de polen se rentoarce n gu
tot prin proventricul.
S t o m a c u l , sau aa-zisul in
testin mijlociu11, primete alimentele
ce trec prin acest tub cu supap, care
nu ngduie coninutului intestinal
s se poat napoia n gu dect in
anumite mprejurri. In acest timp,
proventriculul ine nchis trecerea
pentru ca nectarul depozitat n ea s
poat fi prelucrat i trasformat n
miere cu ajutorul invertazei. V.n.
Albine, sistemul glandular. El se
deschide in intestin numai cnd este
nevoie ca organismul s consume o
cantitate de miere deja transformat
n gu. Intestinul mijlociu este lo
cul unde se face digestia hranei t re
cut din gu.
In procesul de digestie intervin se
creiile glandulare i enzimele ce se
regenereaz continuu, produse de glan
dele intestinului. Pereii interiori ai
stomacului formeaz multe cute trans
versale care se contract ritmic dato
rit muchilor longitudinali, transver
sali i oblici; astfel, hrana frmntat
bine este diluat, materiile componen
te snt disociate i apoi transformate
n chil sau suc nut ri ti v. Ia aceast
stare, printr-un proces de osmoz,
strbate pereii intestinului, trece di
ALBINA
44
ALU1NA
rect n hemolimf, adic n snge i
aliment az astfel tesuturile. Pentru
asimilai ea lor ins albina folosete
oxigenul din aerul respirat care circul
in tot organismul prin intermediul
traheelor i traheolelor, aa cum s-a
artal la descrierea aparatului respi
rator i circulator.
Intestinul mijlociu in care albina
i acumuleaz o nsemnat cantitate
de glicogen ce se adun, de asemenea i
n pereii guii, a musculaturii i in
aa-zisul corp gras, formind astfel o
rezerv de substane nutritive i ener
getice, care se cifreaz pn la 2 mg;
ea servete insectei n momentul cind
n stup lipsete hrana proteic nece
sar ei, cit i creterii puietului ori
in timpul zborului.
Din procesul de digestie rmn re
ziduurile nefolositoare ca: nveliul
grunciorilor de polen sau alte materii
neasimilabile; ele sint trecute n intes
tinul subire sau anterior i apoi in
cel gros sau posterior denumit i pun
ga rectal (ce are o capacitate de 150
160 mm3), de unde snt eliminate
mpreun cu partea apoas i filtrate
de tubii malpighieni ce snt rinichii
albinei. V.n. Albina, Sistemul glan
dular.
Iarna, albina acumuleaz in punga
rectal toate resturile alimentare. In
testinul se extinde, iar greutatea aces
tor reziduuri reprezint pn la 46%
din greutatea ei corporal. Aceasta
are loc datorit papilelor rectale din
cutele pungii, care au rolul de a elimi
na apa din reziduuri i a le ingroa,
Oglinzile ceritere
pentru a putea ncpea in ea o cit mai
mare cantitate. Pentru a neutraliza
alterarea acestor reziduuri acumulate
acolo, se afl, de-a lungul traiectului
intestinului gros posterior ase glande
rectale, care produc catalaza. Cnd
apare o zi cald in iarn, albinele
zburind, evacueaz reziduurile.
Aparatul excretor, sau tubii mal-
pighieni sint glande de expulzare a
substanelor duntoare organismului,
rezultate din procesele de schimb i
ardere, cit i a celor de digestie.
Glandele renale sint alctuite din c elu-
le poligonale, cu cite un nucleu ro
tund, nirate n 150 lubulee lungi
i subiri, ce se insera la limita de
unire dintre stomac i intestinul sub
ire. Ele snt ca nite cordoane fila-
mentoase ce plutesc in masa singelui,
absorb din plasma sangvin substan
ele toxice ale procesului de digestie,
le distileaz i le elimin apoi prin
intestinul gros, funcionnd la fel ca
i rinichii animalelor superioare. Toxi
nele eliminate snt formate din acid
uric i diferite sruri nefolositoare
organismului.
Aparatul cerifer. Glandele cerifere,
in numr de opt (patru perechi) se
gsesc n abdomenul albinei. Ele
cptuesc oglinzile pe partea lor infe
rioar cu un st rat de celule specializa
te ale hipodermei, celule elastice in
interiorul crora se formeaz ceara,
ca un lichid puin viscos; acesta 8e
infiltreaz prin chitina poroas a
oglinzilor; ea apare pe suprafaa lor
sub forma unor solziori aproximativ
hexagonali ce au greutatea de 0,20
0,25 mg.
Pentru buna lor funcionare sint
ntreesute cu foarte multe traheole de
aer ce ajut la metabolismul intens
al substanelor ingerate de albin, mie
re i mai ales polen, care se transform
n cear. In stadiul de nimf glan
ALBINA
45
ALBINA
dele cerifere produc chitina cu care
ea i formeaz osatura solid a nve
liului corporal. Durata puterii secre-
torii a glandelor cerifere e de cel mult
zece zile. Snt exceptate de la aceast
regul albinele eclozionate spre sfr-
itul toamnei, care rmn tinere fi
ziologic deci cu glandele cerifere nefo
losite; glandele ncep atunci s se
dezvolte abia n primvar, cnd lu
crtoarele pornesc activitatea intens
a culesului de polen. Acesta, consu
mat Intr-o mai mare msur mpreuna
cu nectarul proaspt sau mierea din
faguri, contribuie la producerea cerii.
Glandele cerifere pot fi active i fr
un consum intens de polen, dar in
acest caz producia de cear este foarte
redus. Ceva mai mult, aceasta are
aa de mare influen asupra lor, in
cit de pild dac n primele zece
zile a vieii lor s-ar da albinelor o
hran cu mult polen (aa cum a fcut-o
cercettorul Frcudenstein) ele rmn
cu celulele cerifere capabile s secre
teze solziori de cear toat durata
vieii lor. Cind albinele btrne pri
mesc hrana cu proteine, li se reacti
veaz glandele cerifere, secretnd sol
ziori la fel cu cele tinere.
Producia de cear este influenat
de asemenea i de mrimea oglinzilor
cerifere, acesta fiind unu) din criteriile
de selecie a unor colonii, la care se
urmrete o mare producie de cear.
V.n. Ceara.
Aparatul reproductor al albinei
lucrtoare nu are vreo nsemntate.
Numai la matc i la t ri nt or se poate
vorbi propriu-zis de aparat reprodu
ctor.
Albinele lucrtoare au n abdomen
nite mici ovare atrofiate, rudimente
din vremurile de alt dat , cnd albina
tri a izolat i depunea ou fecundate.
Numai cnd o colonie rmne bezme
tic, unele albine numite outoare
e c
Ovare:
-4 ovarele m t e i i : / t u b l o v l g c n l ; 2 ovl -
d u c t e ; v e z i c a s p e r ma t l c A; 4 a c u l ;
4 v e z i c a v c n l n l f e r ; B o r a r nf r of i nf d<*
u / t i n d l u c r t o a r e ; C ovar de al b i n ou-
f oar e ( H . A . I) a <1 e)
scot din ovarele lor atrofiate citeva
ou, din care nu se nasc dect trntori,
cci albinele fac parte din insectele
partenogenetice care se pot nmuli
chiar fr mpreunare cu un mascul,
ns din oule lor se nasc numai t r n
tori. (V.n. Partenogeneza).
Aparatul reproductor al mteii.
Ovarele adic glandele de reproducie,
snt principalele organe ale mteii.
Ele se aseamn mult cu dou pere
ntoarse cu vlrful n sus. Mrimea lor
este de 56 mm lungime i 34 mm
lime, fiind st rbt ut e de 180260
tubulee sau conducte ovigene. Num
rul acestora i lungimea lor difer, fi
ind in direct legtur cu proveniena
mteii dintr-o ras mai bun sau de o
calitate inferioar din punct de vedere
al prolificitii, cit i mai ales dato
rit unei hrdniri mai abundente sau
ALBINA
46
ALBINA
nu, oferit dedoici in perioada larvar.
Aceste tuburi ovigene se alungesc spre
vrf, unde se adun ca Intr-un ghem
i snt mai largi n partea lor de jos.
Fiecare ovar are un canal sau trompe
care, la rndul lor, se adun ntr-un
canal i mai mare, care este oviductul
mteii. Alturi i in partea de sus a
acestuia, deci puin mai jos de locul
unde sc unesc cele dou trompe,
se afl o mic vezic de culoare alb
sidefie, numit vezic spermatic, uni
t cu oviductul printr-un canal ngusl,
denumit canal spermatic. Canalul sper-
matic esle nzestrat cu o serie de muchi
ce lucreaz automat i alternativ.
Spermatica, dei are un diametru
abia de 1 mm, adpostete n ca mili
oane de spermatozoizi, ce-i snt sufi
cieni pentru fecundarea oulor in cei
45 ani de activitate. Ei se adun
acolo de la mai muli t rnlori, cu care
matca s-a mperecheat repetat n
timpul zborului nupial. Spermatozo
izii stau in spermatic n stare dc
repaus, imobili. Dup biologul F y g,
snt reactivai abia n timpul cit
oul pornete pe traiectul trompelor;
atunci prsesc spermatica prin uoa
re contracii ale canalului seminal
cu scopul s ntilneasc pentru fecun
dare n vagin ovulele care coboar i
ele in acelai timp. Vitalitatea lor
este ntreinut in spermatic de o
reea de traheole cu aer mereu proas
pt, traheole ce o nvluie din toate
prile. In partea de sus a vezicii
spermatice, se mai gsesc dou glande
care secret un lichid doios ce nles
nete oului s se lipeasc bine dc fun
dul cclulei. Oviductul mteii se pre
lungete n jos i d intr-o alt cavitate
mai larg, denumit vagin; acesta es
te format din membrane suprapuse
i muchi, care se contract spasmodic
in timpul mperecherii cu trntorul
in zbor. Ei acioneaz chiar i atunci
cnd trntorul, murind, s-a desprins
de matc. V.n. Trntorul, mpere
cherea.
Cercettorul L u e n b e r g e r, ca
re a efectuat amnunite studii his-
tologice asupra albinelor i mteii
a stabilit c n tuburile ovigene se
gsete un oarecare numr de ovule
ce snt ntr-o permanent stare de evo
luie. Partea de sus a fiecrui tub ovi-
gen care se termin adunat n ghem,
conine un conglomerat de celule
viitoare ovule nc nedezvoltate.
Mai departe, pc traiectul tuburilor
ovigene, se gsete un coninut grun-
os i sc constat prezena celulelor i
nucleele acestora. Aici sc formeaz
celulele nut ri ti ve i celulele ovulelor
care snt legate unele de altele ca
un ir de mrgele. Mai nti celulele
nutritive depesc n mrime pe cele
ale ovulelor, dar ceva mai departe
i mai jos, acestea ajung repede mai
mari, pin n clipa cnd celulele nu
t ritive dispar cu totul. Abia atunci
celulele ovulelor sint transformate in
ovule desvirite, spre vrful oviduc-
tului. Cum o matc este in stare in
timpul sezonului activ, s depun in
24 ore peste 2 500 ou, se nelege c
fiecare dintre cele 180200 de tuburi
ovigene care alctuiesc ovarele, pot
s depun un ou complet la fiecare trei
ore i adesea chiar mai repede.
Cercettorul 0 r o s i P a l i a ob
i nut mtei cu 300 tubulee ovigene. In
fiecare or, pot ajunge mature peste
100 de ovule. Aceast imens produc
ie de ovule, presupune un sistem de
schimburi organice, un metabolism
nentilnit la alte fiine, datorit albi
nelor care nsoesc matca pe faguri i
o hrnesc mereu cu acea hran glan
dular bogat n materii proteice vi
tale, care esle lptiorul. O matc
neimperecheat, poate produce nu
mai ovule nefecundale, care vor da
ALBINA
47
ALBINA
natere numai la t rintori. Aceast
part i cul ari tat e o au i albinele ou-
toare. V.n. Partenogeneza.
Aparatul reproductor al trnto-
rului are dou glande denumite tes-
t i culi de forma unor boabe de fasole;
ei snt st r bt u i de nite tubulee n
care se formeaz spermatozoizii. Din
amindoi testiculii coboar dou ca
nale deferente care se adun n unul
comun, denumii canal cjaculalor. Lin
g acesta se afl dou pungi: vezicu
lele seminale. Canalul ejaeulator se
lrgete prelungindu-se in jos i lu-
nd forma unui sac; constituie astfel
aa-zisul bulb, care mai are nc
dou pri distincte: gtul i vestibu
lul. Bulbul dup B a h r m a n n i
R u t t n e y, are o form oarecum
alungit, iar la penisul nealungit se
pot vedea obinuit mai multe sinuo
ziti. El e mrginit lateral de dou
perechi de plci chitinoasc denumite
plci laterale11, care au un rol impor
tant n actul mpreunrii cci ele
ajut i lrgesc penisul rsfrnt pin
la baza lor, nlesnind astfel ejacularea
spermei. De partea opus a bulbului se
leag cea de-a doua parte a penisu
lui: gtul, care permite o uoar n
toarcere spre stnga, denumit apen
dicele st r i at 1' cu o ncreitur fin a
marginilor lui laterale. Pe git, in
partea opus apendicelui se gsesc mai
multe plci de culoare nchis care
formeaz zona spiral. De asemenea,
acolo stau strns presate la un loc 45
plci chitinoase n form de V, aezate
in ir una dup alt a. In momentul
rsfrlngerii penisului se modific con
diiile de elasticitate ale gltului, iar
plcile chitinoase din zona spiralat
ajung prin ntinderea gitului la partea
ventral a penisului. Prin aceasta, pl
cile snt supuse la o rotire de aproxi
mativ 90 (inind seama de faptul
c atunci cind penisul nu este rsfrnt
Aparatul reproductor al Irintorului:
.A aparat rp/ )rof/ nodfor- / t e s l l c u l i ; 2 c a n a l
s p i r a l s p e r ma ! i c ; i g l a n d m u c o a s ; 4 v e z i c u l
s e m i n a l i ; 5 - r a n a l s p e r ma ! i c ; J g l a n d m u
c o a s a ; 4 v e z i c u l s e m i n a l ; S c a n a l s per -
m a l i c ; b u l b ; 1 h i p o f l z c ; * u n ou m a t u r
d e p u9 de m a ' c ; 9 u n r u p de s p e r m a t o z o i z i ;
l i - o r ga n ul r e p r o d u c i tor a l t r l n t o r u l u i n erect ie
ele se gsesc in partea l at eral a gi t u
lui) aa cum se poat e vedea di n figur.
In chipul acesta apendi cel es l r i at aj un-
ge pe par t ea dorsal a gi t ului . Plcile
chitinoase ii dau bineneles o ri gi di
t at e considerabil. In sfirit trebuie
s ami nt i m i de o formaie numi t
tri unghi ul pros11. Cea de-a t rei a par
te a penisului i a aparat ul ui genital
al Iri nt orul ui este vestibulul al crui
a l b i n a
48
ALBI NA
cmp de form romboidal c acoperit
cu pr des ce se gsete n vestibulul
situat pe partea ventral i sc vede
numai atunci cnd penisul este rs-
frint. Vestibulul are nite apendici
In form de cornie pneumofize11.
Cnd penisul este nersfrlnt, apen-
dicii stau nempturii. Se mai vd
de asemenea ntre cornie i des
chiztura genital alte dou mici
formaii denumite de Simpson cocoa
11. Este posibil ca micimea lor s
fie datorit atrofierii. Funciunea a-
paratului genital mascul i femei esle
descris in paginile urmtoare. V.n.
Matca, mperecherea i fecundarea.
Aparatul de atac i aprare esle
compus din dou pr i : aparatul vul-
nerant, acul i cel motor. Primul are
un stilet cu un bulb la a crui baz se
afl vezica cu venin. Stiletul este
Aparatul vulneranl (acul albinei i
glandele cu venin):
I g l a n d a ma r e , b l p a r , c u v e n i n ; i g l a n d a m i c
cu v e n i n ; J v e z i c a c u v e n i n ; 4 b u l b u l a c u
l u i ; 5 p l r g h l a a c u l u i ; - c a n a l u l a c u l u i ; 7
p l a c a t r i u n g h i u l a r i a a c u l u i ; s p l a c a a l u n g i t ;
- p l a c a p t r a t ; 10 a c u l ; I I t e a c a a c u l u i :
li v l r f u l a c u l u i ; 13 mu c h i i a c u l u i .
st r bt ut de-a lungul su de un canal
de scurgerea veninului. In jurul stile
tului snt dou lanete chitinoase,
foarte ascuite la vrf i cu crlige mar
ginale ca cele de undi ndreptate de
jos n sus. In vezica cu venin se adun
secreia din dou tuburi glandulare
lungi cu un canal comun. Secreia lor
e acid. Pe partea ventral a acului se
afl glanda cu secreie alcalin, denu
mit glanda D u f o u r lung de
1 mm i rare se vars tot n vezic
printr-un canal scurt i gros. Stiletul
cu lanete se mic alternant cind
ptrunde intr-un esut. El acioneaz
sub impulsul aparatului motor com
pus din cinci muchi i dou plci
mici oblonge care au nervi indepen
deni de sistemul central; n momen
tul cnd acul este fixat i albina rupe
legtura cu el, iese i punga venini-
fer, iar muchii acioneaz sub impul
sul unui ganglion nervos propriu,
golind punga cu venin in esutul atacat.
O albin fr ac mai supravieuiete
45 zile.
Aparatul muscular la albine este
alctuit din muchii capului, tora
celui, abdomenului i ai organelor
interne.
Muchii de la ceaf (cervix) ngduie
micrile capului. Cei ai toracelui
asigur micarea membrelor; cei ai
picioarelor sint muchii promotori
i remotori (coxe); celelalte articulaii
au muchi flexori i extensori.
Muchii care dau impuls aripilor
snt situai n cavitatea toracic. Cei
abdominali nlesnesc actul respiraiei
prin contractarea i relaxarea abdo
menului. Tot ei mic segmentele ab
dominale sau fac micri de ndoire a
abdomenului pentru nfingerea acu
lui cu venin. Acul are o musculatur
proprie pentru comprimarea vezicei
cu venin. Muchii sint prini de cuti-
cul i tendoane prin tonofibrile.
ALBINA
49
ALBINA
Sistemul nervos. Celulele nervoase
ale organismului, legate ntr-un com
plex unic, constituie sistemul nervos.
El este In strns legtur cu organele
de simuri i muchii corpului. Ce
lula nervoas are o form complex i
mpreun cu ramificaiile ei se numete
n e u r o n . Excitaiile nervoase se
transmit organelor care rspund prin-
tr-o reacie util. Excitaia se nate
n neuron i se transmite de la peri
ferie spre sistemul nervos central sau
invers. inlnd seama de direcia spre
care se transmite excitaia sint: neu
roni sensitivi (sensoriali), neuroni pen
tru micare (locomotori) i neuroni
de asociaie care fac legtura ntre
primii doi. Sistemul nervos al albinei
se mparte in: central, periferic i
vegetativ (simpatic), dup structura
lor anatomic. Sistemul nervos cen
t ral este format din ganglionul supra-
esofagian i cel subesofagian; ambele
se afl in cap. Primul coordoneaz
micrile albinei i se poate numi cre
ier. El este alctuit din trei pri:
ganglionul anterior, ganglionul mij
lociu i posterior. De la primul pleac
nervi spre ochii compui i cei simpli
ai albinei. Ganglionul mijlociu t r i
mite fibre nervoase, motoare i sen-
soriale spre antene. Ganglionul poste
rior este situat deasupra intestinului,
fiind alctuit din doi lobi de la care
pleac comisuri ce ocolesc intestinul
/
Creierul a l b i n e i :
i c o r p u l I n f o r m l de c i u p e r c i ; 2 c e n l r i i
m i r o s u l u i ; 3 c e n t r i i v e d e r i i ( L u e n b e r g e r )
Schema sistemului nervos central i al
lanului ganglionar:
1 c r e i e r ; 2 c o r d o n n e r v o s ; 3 g a n g l i o n
n e r v o s t o r a c i c ; i r a m i f i c a i e n e r v o a s l
i se unesc sub el. Tot de la el, fibre ner
voase acioneaz muchii buzei superi
oare. De la ganglionul subesofagian,
trei perechi de nervi merg spre apen
dicele bucale: nervi maxilari, mandi-
bulari i labiali. In lungul corpului
albinei se gsesc dou cordoane ner
voase care merg paralel. Ele, unind
ganglionii toracelui i ai abdomenu
lui, formeaz l a n u l n e r v o s
v e n t r a 1. De la ganglionii toracici,
fasciculele nervoase trec spre pi
cioarele anterioare, mijlocii i poste
rioare, la baza i muchii aripilor,
apoi in abdomen. De la un al patru
lea nod nervos abdominal se rami
fic nervi spre organele de reprodu
cere, iar al cincilea nod abdominal
inerveaz acul. Sistemul nervos ve
getativ (simpatic) a crui activitate
este subordonat sistemului nervos
central, regleaz activitatea organelor
ALBINA
50
ALBINA
interne: aparatul digestiv, circula
tor, respirator, excretor, reproduc
tor etc. Actul reflex ia natere la albi
n din arcul reflector care este alctuit
din fibre intermediare de asociaie,
cu sediul n creer i ganglionii ner
voi. Reflexele snt: simple i comple
xe. Cele di ni i, de scurt durat,
snt provocate de excitaii simple.
Reflexele complexe prezint aciuni
coordonate i snt provocate de un
complex de factori. De exemplu, al
binele cldesc faguri cnd este cules,
cind au spaiu liber n stup, cind mat
ca este mperecheat, cnd au albin
tinr etc. Reflexele se grupeaz n
dou clase: necondiionate i condi
ionate. Primele snt reaciile ins-
cute ale organismului, fiind aceleai
pentru toi indivizii unei specii. Re
flexele condiionate se formeaz in
timpul vieii individului datorit le
gturilor provizorii. In vi a a coloniei
reflexele condiionate joac un rol
important. De exemplu albina caut
hrana sub impulsul unui reflex necon
diionat i ea nu d importan cu
lorii, formei, mirosului. Reflexul de
vine ns condiionat cind va gsi nec
t ar ntr-o floare cu un anumit miros,
form, culoare. Imediat ce dispare
culesul la acel gen de floare, albina
ii formeaz un reflex condiionat
pentru o alta ce-i ofer hran.
Sistemul glandular formeaz n
corpul albinei un complex care deser
vete, pe de o parte propria via
a albinei, iar pe de al t a, colectivita
tea. Din descrierea diferitelor organe
i funciunea lor, s-a vzut c intre
ele exist o strns legtur, fiind
coordonate de sistemul nervos vegeta
tiv. Nu se poate vorbi de aparat diges
tiv fr contribuia glandelor guii,
glandelor mandibulare i salivare, a
celor renale sau rectale etc.
Glandele extrag printr-un proces de
osmoz din plasma sangvin anumite
substane cu care singele vine ncrcat ,
substane pe care glandele le disociaz
i apoi le sintetizeaz. Unele substan
e snt utilizate cind este vorba de
hran, direct n esuturi, pe care le
ajut n structura lor. Altele echili
breaz schimburile organice, nlesnind
metabolismul, in timp ce altele pre
par diferii hormoni, enzime, vi ta
mine, care au roluri fundamentale n
funcionarea normal a organismului.
Sistemul nervos vegetativ (simpa
tic) coordoneaz dozarea lor. Cite-
odat aceeai gland secret dou fe
luri de secreii, pe care le scot n anu
mite mprejurri i pentru anumii
indivizi din colonie. De pild, albi
nele-doici care secret lptiorul ce-1
dau ca hran mteii n cea mai mare
parte a vieii sale; lptiorul este in
acelai timp i hrana larvelor de albi
ne lucrtoare i trntori, ns acestora
albinele nu le pun n hran i vi tami
na E, pe care o secret numai pentru
prepararea hranei larvelor de matc.
Glandele din gu au rolul de a trans
forma zaharoza din nectarul cules din
flori, intr-un zahr invertit, sub aci
unea unor secreii emise n primul
rnd de glandele faringiene aflate in
cap, secreii care snt fermeni dias-
tazici de categoria invertazei. Nu se
tie nc prin ce contribuie fiecare
n acest proces de transformare, cci
acolo mai intervin i secreiile glan
delor toracice care se deschid la baza
trompei.
Glandele rectale din intestinul gros
snt n numr de aBe; ele stau ni
rate la distan egal, prezentndu-se
ca nite ngrori longitudinale de-a
lungul acestuia. Secreia lor este o
enzim denumit catalaza pe care o
gsim i in gu ca produs al glande
lor faringiene. Aici are acelai rol
ALBINA
51
ALBINA
de a descompune glucoza ce se mai
afl n reziduurile intestinale i a
o transforma cu ajutorul oxigenului din
traheolele cu aer, in acid gluconic.
V.n. Miere. Catalaza descompune i
peroxidul de hidrogen (apa oxigenat)
aflat in intestin i care altfel ar in
toxica insecta. Descompunindu-1 l
transform n ap i oxigen, amlndou
clemente folositoare iu aceast stare.
Secreia de catalaz e mai marc iarna,
<ci atunci intestinul e mai plin cu
reziduuri alimentare. Ea ins i pier
de o mare parte din puterea de frina-
re a proceselor de fermentaie, cind
albinele snt hrnite cu miere de man,
al crei coninut bogat n sruri mi
nerale frneaz aciunea catalazei
n intestinul gros; astfel pornete o
descompunere putred a reziduurilor
Glande reclale:
/ - l a a l b i n a b l t r l n ; 2 - l a a l b i n a t l n l r l
Glande reclale (detaliu, Zander)
intestinale i ca o consecin direct
apare diareea.
Cu cit glandele reclale vor produce
mai mult catalaz, cu at i t iernarea
va decurge in condiii mai bune.
Secreia i activitatea lor este mai in
tens la albinele tinere, care dup
eclozionare, inc nu i-au fcut zbo
rul de curare intestinal; la fel i
la albinele eclozionate in toamn,
care vor avea nevoie de secreii glan
dulare cit mai abundente, pentru a
preveni putrezirea reziduurilor int<s-
tinale in cele cteva luni de recluziunc,
ct stau n stup iarna.
Glandele de esut, care se gsesc nu
mai la larv, snt formate din dou
tuburi lungi i ncovoiate, care sint
aezate in partea ventral, in preajma
tubilor malpighieni. Din ele se des
prind dou canale, ce conflueaz in
tr-un singur colector i se deschid n
gur. Secreia acestor glande este o
substan care in contact cu aerul
devine plastic, intinzndu-se in fire
subiri, cu care larva i ese coconul
pupei. Glandele de esut se transform
la albin n glande salivare, altele
decit cele toracice productoare de
saliv.
Glandele din intestinul subire diso
ciaz albuminele i grsimile consu-
ALBINA
52
ALBINA
Rezerva organic de protein (corp gras)
mate de albine. Tot ce prisosete in
afara propriului lor consum, se depo
ziteaz n cavitatea pericardiac, sub
chitin, constituind corpul gras.
Acolo, albuminele disociate din polen
s e acumuleaz eub form dc gvanulc,
ca o cptueal alctuit din straturi
suprapuse, constituind o rezerv or
ganic de protein, grsimi i glico-
gen; ea asigur o durat de via mult
mai lung insectei i o rezisten deo
sebit la atacul nosemozei. Cind albi
na nu gsete polenul in natur i
totui trebuie s hrneasc larvele ori
s cldeasc faguri, i retrage o parte
din acest depozit, pe care-1 trece glan
delor faringiene ca s secrete l pt i
or pentru hrana puietului, sau in
glandele cerifere, dac trebuie s cl
deasc faguri. V.n. Ceara.
Albina tnr abia ieit din celula
natal continu cu ajutorul acelorai
glande, s-i refac corpul gras atunci
cnd este epuizat, pentru a fi capabil
s devin dup citeva zile la rlndu-i
albin-doic. De data aceasta, acumu
larea de corp gras mai are destinaia
de a servi nu numai albinei, ci este
pus i n serviciul colectivitii. In
tr-adevr, albinele care fac asemenea
acumulri nsemnate snt, obinuit,
cele eclozionate toamna i care vor fi
doicile puietului in primvara vi it oa
re. Cum albinele cresc chiar i iarna
puiet, doicile vor fi nevoite s-i re
trag din propriul lor organism sub
stana proteic pentru hrana larvelor,
dac apicultorul nu a avut grij s le
pun aproape de mijlocul cuibului cel
puin o ram cu pst ur . In primvar,
cnd timpul este rece, iar albinele nu
pot iei dup polen proaspt, ele
consum iari din aceste acumulri
organice, dac nu au in stup rezerve de
pstur. Aceast descompunere i con
sum al corpului gras pentru hrana pu
ietului uzeaz albinele, le scurteaz
viaa i le expune la atacul nosemozei.
Cercettorul american P h i l l i p s
a fcut un studiu comparativ cu albine
care au fost silite s-i consume re
zervele organice de protein i care
nu au t r i t dect 3040 de zile, pe
cind altele, care au fost inute orfane
i deci nu au avut puiet de hrnit,
au avut o longevitate pn la 187 de
zile. Aa se explic de ce, de pild,
albinele eclozionate in var au o du
rat de via scurt, cci in graba mun
cii ce o depun pentru strnsur, ele nu
se preocup prea mult de hrana
proprie i deci rezervele n esutul
gras snt reduse, iar puietul nscut
are o longevitate sczut.
Glanda veninifer a fost descris
la prezentarea aparatului vulnerant.
Glandele hormonale, care snt foarte
active n perioada postembrionar
i acioneaz i n stadiul de insect
adult , snt n numr de trei: glandele
corpora aliata, glanda protoracic i
celulele neuro-secretoare ale ganglioni
lor cerebrali. Aceste glande snt le
gate de circuite nervoase care strbat
organismul i care ajung la creier, iar
de acolo pornesc influxiunile (ordinele)
care inhib sau accelereaz secreiile*1
(G. E u g e n e ) . De exemplu: cele
dou mici glande aflate la baza cre
ierului denumite corpora aliata stau
n stare latent i snt inhibate cit
vreme in stup este matc de pe a
c&iui corp albinele ling substana pro
ALBINA
53
ALBINA
dus de glandele mandibulare. De n
dat ns ce ea dispare din stup, iar
substana ei nu mai circul Intre albi
nele coloniei, aceste dou glande de
vin active, iar secreia lor determin
o dezvoltare a ovarelor rudimentare
ale albinelor lucrtoare, ce pot atunci
depune clteva ou.
Glanda olfactiv, sau mirositoare
denumit i glanda lui Nasanoff, se
afl intre al 5-lea i al 6-lea tergit,
ca un punct albicios ce se poate
observa cu ochiul liber, atunci cnd
albinele, stind pe loc, i nal
puin abdomenul i bat puternic
din aripi. Glanda are celule secre-
torii rotunjite care n aceast poziie
eman efluvii parfumate ce Bnt sim
i t e chiar i de persoane care stau in
apropierea direct a locului unde al
binele ventileaz aerul. Secreiile sint
acumulate intr-o vezic i snt difuza
te prin mici canale foarte fine, lungi
de 0,1 mm i cu diametrul de 1 micron.
Ele servesc la chemarea, adunarea i
orientarea albinelor sau a mteii afla
te In zbor deci in afara stupului.
Astfel, albinele de la urdini dau
indicaii unde B vin ca s nu r t
ceasc sau unde s se indrepte pentru
cules. Glandele i ntr n funciune i
atunci cind roiul se aaz pe un anu
mit loc, in form de ciorchine, sau a
gsit deja un adpost bun, la a crui
intrare se aaz albinele i eman mi
rosul acesta caracteristic de chemare
i adunare. Dup observaiile lui von
F r i s c h i N a s a n o f f glandele
secret o substan denumit geraniol
i acizi geranici; cantitatea total ce
ele o pot da e de 0,25 gama (a mia
parte dintr-un miligram). Albinele
evaporeaz puternic aceast substan
prin btai a aripilor, iar mirosul ei are
o mare putere derspndire. Geraniolul
are un miros oarecum asemntor cu
cel al melisei, iar acizii geranici au un
Glanda odorant a albinei
miros ce aduce cu cel de lmii sau
trandafir. Cercettorul francez Mo r e-
a u x, susine c glanda aceaBta lu
creaz ca un post emitor de unde a-
eriene, unde ce vor fi captate de orga
nele senzoriale de miros ale albinelor
aceleiai colonii. Ele eman efluvii par
fumate chiar i n cmp, efluvii ce r-
mn ca nite dre n aer n urma zboru
lui culegtoarelor stupului, atunci cind
sc ntorc de la culesul nectarului de la
o anumit plant. Aceste emanaii se
rspindesc in raze drepte Bau ondula
torii i sint ca nite repere indicatoa
re ctre celelalte culegtoare ce ies
din stup, fiind captate de la distane
nu prea mari de albinele respective.
Ele ins nu fac risip cu aceste ema
na i i ; le elibereaz numai atunci cnd
albinele coloniei respective au gsit
o nou surs de nectar. Cnd drumul
este stabi li t i cunoscut, albinele se
orienteaz spre locul de cules cu aju
torul reperelor de pe sol, folosindu-i
deci vederea i memoria.
Glandele mandibulare, se afl n
partea frontal i se deschid la baza
mandibulelor; ele sint n numr de
dou, asemntoare cu un scule; au
orificiul de secreie pe o plac chiti-
noas, acolo unde mandibulele snt
sudate cu capul. La t r ntor sint foar
t e mici i t otal inactive, ns la albi
ne i la matc Bnt dezvoltate i foar
te active. Rolul lor nc nu se cunoa
te complet i cercettorii nu s-au pus
de acord asupra funciilor ce le nde
plinesc. Este cert c ele ncep s func
ioneze din plin nc nainte ca albi
na s fi eclozionat din celul, ceea ce
face probabil ca esuturile nveliului
ALBINA
54
ALBINA
nimfal s se nmoaie cu ajutorul secre
iei lor. Pe de alt parte, ntrucit
secreia aceBtor glande continu pin
n a 14-a zi a vieii albinei adulte, ele
contribuie cu o anumit parte i la
componena lptiorului, cu care doi
cile hrnesc larvele i matca. Secreia
lor este acid, avind pH-ul cuprins n
tre 4,64,8. Callow, Chapnian, But-
ler .a. au gsit in secreia glandelor
mandibulare acid 9-oxodecenoic, care
se afl n lptiorul de matc i cru
ia, Townsend ii atribuie cali t i de
osebite n inhibarea celulelor canceroa
se la om i animale. V.n. Lptiorul.
Ali cercettori atribuie acestor glan
de gustul acid al lptiorului; deci
ele snt acelea care dozeaz pH-ul
din aceast substan, pH care consti
tuie un mediu bactericid pentru para
zii care ar putea s atace plpindele
fiine in devenire. Cercettorul fran
cez Lavie a stabilit c aceste glande,
la matc, snt cu mult mai dezvoltate
dect la albinele lucrtoare i c ele
secret antibiotice care o apr de
multe boli. Tot ea secret substana
aromat ce face matca atractiv pen
tru trntori la fecundarea ei.
Glandele s a l i v a r e din cap:
/ l a a l b i n a de (i 7 z i l e ; 2 c r c i c r u l ;
J o c e l l ; 4 - d e s c h i d e r e a g a n g l i o n u l u i
Cercettorii sovietici Rozov i La-
vrehin susin c aceste glande snt cele
care ncorporeaz fermenii pentru
digestie; ele ar produce i o secreie
lubrifiant, care d o plasticitate
deosebit propolisului, pentru a-I pu
tea folosi la diferite lucrri n stup,
iar Orosi Pali le atribuie rolul de n
muiere a cerii i cimentare a solziori-
lor secretai de albinele care produc
cear. Secreia se evapor repede, dup
care ceara se ntrete i sudeaz astfel
solziorii ntre ei, la construirea fagu
rilor. Se crede c tot aceste glande
ncorporeaz mierii o mic cantitate
de acid formic extras din singe, pentru
buna ei pstrare i tot ele dau o secre
ie care ajut larvei s ias din ou,
dizolvindu-i parial coaja. G.T. But-
ler i Simpson au dovedit c substan
a de matc pe care albinele o ling de
pe corpul su, este produsul acestor
glande mandibulare.
Glandele cervicale au o form lunguia
, stau strins apropiate i la un loc
cu glandele salivare toracice, acestea
trec din torace n cap prin gluirea di n
tre ele i se adun ntr-un singur ca
nal deversor aflat sub limb i anume
la baza ei. Rolul acestor glande e se-
cretarea unei substane vscoase cit
i a fermenilor necesari digestiei, iar
dup ali cercettori, ea ajut la con
struirea fagurilor.
Glandele salivare toracice au rolul de
a produce saliva at t de necesar pro
cesului de digestie a psturii, cu care
albinele se hrnesc. Cu aceeai secre
ie ele dizolv zaharurile cristalizate,
cum snt: zahrul tos, erbetul de za-
hr-candel mierea cristalizat etc. Cu
ea albinele cur i spoiesc interiorul
celulelor n care matca depune oule,
sau pun mierea spre evaporare. Ace
iai secreie ajut s se ung prilechi-
linoase ale trompei, cind ea intr in
ALBINA
55
ALBINELE OUATOARE
funciune ca un piston de pomp pen
tru absorbia nectarului din flori. Cnd
albinele ling substana de matc, ce
o iau de pe corpul ei, o dilueaz cu se
creia acestor glande i n aceast sta
re de diluie o t ransmi t celorlalte
albine ale coloniei.
Glandele faringiene sint dou la nu
mr i se gsesc aezate n prile la
terale ale capului. Ele au o lungime
medie de 1415 mm i snt formate
din circa 500 mii glandule aezate in
jurul unui tub chitinos cu lungimea
art at mai sus i a cror coninut se
vars n el. Aceste glande se dezvolt
numai dac albina tinr primete o
hran albuminoid asimilabil; cind
ele se hrnesc numai cu miere, aceste
glande rmn mici i reduse ca acti
vitate.
Glandele faringiene extrag din
corpul albinei apa necesar secreiilor
ceea ce ar deshidrata-o, dac nu i-ar
acoperi nevoia cu apa dinafar. De
aceea n timpul creterii puietului
consumul de ap din stupin e mare.
Secreiile glandelor faringiene snt
de trei feluri n raport de vrsta insec
tei:
a) secret lptior n stadiul de doi
c, cci glandele fiind de tipul aci-
nos determin proteinele alimentare
s sufere procesul de digestie; acestea
trec prin absorbie n hemolimf (sn-
gele albinei) cu care ajung in aci ni ;
acolo snt prelucrate i transformate
in secreie lptoas" (Tomsick). Cu
acest lptior doicile hrnesc larvele
tinere pin in a treia zi de via, ct
i mtcile, care numai astfel pot depu
ne mii de ou pe zi.
b) Secret invertaza cind albina
devine culegtoare, produs enzimatic
care scindeaz zaharoza din nectar i
o transform n miere. V. n. Mierea.
c) Secret catalaz, care e o enzim
ce folosete oxigenul din trahee i
transform o parte din glucoza mierii
in acid gluconic. Aceasta i creeaz
aciditatea necesar n lupta contra
bacteriilor ce ar altera-o.
Dei glandele faringiene funcio
neaz n timpul tinereii albinelor,
totui ele secret citeodat chiar i
atunci cind albinele snt mai vrstnice
de 15 zile, dar tinere fiziologic i
anume cnd albinele eclozioneaz toam
na, mai tirziu, i nu au luat parte nc
la hrnirea puietului. Intrarea lor in
funciune se face abia cnd n stup
apar primele generaii de puiet eclo-
zionat prin luna ianuarie-martie, bine
neles dac iarna nu este prea frigu
roas. Glandele faringiene snt extra
ordinar de sensibile la modificrile
exterioare ca: temperatur, cules, can
tit at ea i calitatea hranei etc., ncit
au fost luate drept indicator biologic
pentru valoarea de asimilare a hranei
de ctre organismul albinelor, atunci
cind cercettorii le-au dat, n lips
de polen, anumii nlocuitori ai aces
tuia. Secreia glandelor faringiene ine
pin la a 1520-a zi a vieii lor, dar
poate fi prelungit i amplificat dac
apicultorul d albinelor hran cu
substane proteice drojdie, polen,
pstur, soia dar mai ales vitamine.
Dup 20 de zile albina trece la alte
munci n colonie. Atunci glandele
faringiene se atrofiaz i i nceteaz
secreia.
ALBINELE OUTOARE. Natura a
orinduit ca ntr-o colonie, singura
fiin care are organe sexuale bine
dezvoltate i procreatoare de ou fe
cundate din care s se nasc albine
lucrtoare, s fie numai matca. Totui,
organic, toate albinele au organe
sexuale asemntoare parial cu cele
ale mteilor, dar nedezvoltate, atro
fiate i nu le dau put in a ca s se
poat fecunda cu trintorii. Asemna
ALBINELE OUATOARE
56
ALBINELE OUATOARE
rea acestora vine de acolo c, n st a
diul larvar, organele sexuale, at i t ale
larvelor din botcile de matc, ct i
ale puietului de lucrtoare din cuib,
sint perfect asemntoare- Abia n
stadiul nimfal, ovarele nimfelor de
albin ncep s se atrofieze; chiar la
nceputul acestui stadiu, ovarele nim
felor de albin numr 110115 t u
buri ovigene, dar n timpul metamor
fozei interioare spermatica se atrofiaz,
iar tuburile ovigene dispar, rmnnd
abia doar un numr de 112, fa de
180220 ct au mtcile normale.
In aceast situaie ele rmn lucr
toare toat viaa cit vreme n stup
este o matc de pe capul i corpul
creia ele ling substan de matc pe
care i-o transmit una alteia i care
are facultatea de a frina dezvoltarea
ovarelor albinelor lucrtoare. Intr-a
devr, cercettorii au stabilit c fri-
narea n dezvoltarea ovarelor se dato-
rete lipsei secreiei de hormoni pro
dui de glandele corpora aliata, des
pre care s-a scris mai sus. Albinelor
lipsite de matc, primind hormoni
secretai de aceste glande: li se dez
volt ovarele. Intre albinele unei ast
fel de colonii orfane, dintr-odat ncep
s apar dou reflexe: primul este
cel care le ndeamn s lrgeasc o
serie de celule in care se afl larve
potrivite ca vlrst, deci mai mici de
trei zile i atunci ele cresc o matc care
eclozioneaz normal. Cind ns in
cuib nu se gsesc astfel de larve, se
manifest cel de-al doilea reflex, dez
voltarea ovarelor atrofiate ale lucr
toarelor. Atunci, dup observaiile
cercettorului Sakagami citat de
R. Chauvin ele ncep s hrneasc
cu lptior la nceput numai o sin
gur albin din seria celor mai tinere.
Fa de aceasta, albinele se comport
ca i fa de fosta lor matc di spr ut ;
suita de albine din jurul ei este ceva
mai mic, dar abdomenul ei se mrete
vizibil, devenind mai neted; albina
aleas nu mai face nici o munc In
stup. Dac, din ntmplare, n acel
moment stuparul ar interveni intro-
duclnd o matc nchis ntr-o colivie,
schimbul de substan va ncepe iar
s circule n stup, albinele se obi
nuiesc cu el i ovarele lor din nou
se atrofiaz. Ele vor alunga matca
fals i vor hrni cu lptior matca
nou chiar acolo, in colivie, distru-
gind nceputurile de botei. In felul
acesta totul intr n normal o dat
cu eliberarea mteii noi. Foarte
puternic este influena schimbului
substanei de matc ntre albinele unei
colonii. R. C h a u v i n a nchis
ntr-o colivie o matc cu albinele ei;
dup citeva zile a separat-o In aceiai
colivie cu un grtar din pinz meta
lic dubl, deprt at cu 8 mm, incit
albinele nu mai puteau s-o ling. El a
observat c de ndat ovarele albine
lor separate au nceput s se dezvolte,
iar unele din ele au devenit chiar
albine outoare. Deci, numai lipsa
substanei de matc este cea care
determin acest schimbare organic.
Cercettoarea J. P a i n a constatat
ceva mai mult, c ovarele albinelor
lucrtoare nu se dezvolt nici chiar
atunci cnd matca a murit tn stup.
Dac cadavrul mteii nu este eliminat,
albinele ling mai departe substana
de pe corpul ei inert, substan care
persist acolo chiar i dup moartea
ei. In aceast situaie albinele nu Be
consider orfane, iar ovarele lor rmn
atrofiate. Abia cnd cadavrul este
nlturat cu totul, ovarele albinelor
ncep s se dezvolte, ins de data
aceasta deodat la mai multe albine
care se hrnesc sau chiar sint hrnite
cu lptior; dup un termen de 2025
zile, oule lor, maturizndu-se in
ALBINELE OUATOARE
57
AMEEALA ALBINELOR
ovare, ele incep s le depun n celulele
cuibului.
Numrul aceBtor albine out oare,
intr-o colonie fr matc, este mic
la nceput, de 1510 albine. Ins,
pe mBur ce timpul de orfanizare se
prelungete, aproape 5060% din
albinele coloniei vor depune ou. In
aceast situaie, ele ii autoconsum
propriul lptior i deci se alimenteaz
mai puin ca precedentele, iau parte
i la alte lucrri n stup, depunind
numai citeva ou. Albinele ou
toare apar, de asemenea, i in colo
niile productoare de lptior dac
apicultorul prelungete perioada de
orfanizare peste nou zile, fr ca
albinele in acest timp s aib botei.
Cercettorul G o n t a r s k i a gsit,
intr-o asemenea Bituaie, albine ou
toare Intr-o proporie de 80%.
Din oule depuse de albinele ou
toare eclozioneaz trntori ceva mai
mici dect cei obinuii, cci dimen
siunile reduse ale celulelor de lucr
toare nu le ngduie o dezvoltare de
plin. Ei au o conformaie sexual
normal, dar fiind mai slab dezvoltai,
cu o redus putere de zbor fa de
trntorii provenii din oule depuse
de mat c, nu ajung B fecundeze mt
cile care an zbor iute. Bineneles c
toate acestea vor duce colonia respecti
v lapieire, mai curnd sau mai tirziu.
Instinctul acesta matern lc vine
din adncul milioanelor de ani. Este
o reminiscen din timpul cind fiecare
albin era capabil s depun ou
fecundate. Cu vremea ns, in colonie
s-au difereniat atributele, lsnd Bar-
cina nmulirii numai pe seama mteii.
Colonia de azi a luat forma unei
societi evoluate n timp, n care
matca, prin selecie s-a difereniat de
albinele lucrtoare; totui se mai
gsesc unele rase de albine mai pri
mitive, care nc nu au ajuns la sta
diul acesta naintat de difereniere.
Acestea i-au pstrat strvechea parti
cularitate, ca din oule nefecundate
depuse de albinele lucrtoare ori mt
cile nefecundate, s eclozioneze, n
mic proporie, chiar mtci bune V.n.
Parlenogeneza.
In mod normal, nfiarea unui
fagure n care albinele outoare au
depus ou nefecundate, deci de trintor,
o caracteristic: puietul are cpcelele
mult bombate, cci larvele de trntori
snt mai mari, iar albinele compen
seaz lipsa de volum a celulelor de
lucrtoare prelungindu-le pereii i
bombind cpcelul, pentiu ca astfel,
larva i nimfa de t ri ntor s aib spaiu
suficient de dezvoltare. O astfel de
colonie se numete bezmetic pentru
a se deosebi de cealalt noiune de
colonie orfan unde ntr-adevr nu se
gsete matc, dar se afl ou i larve
bune, din care albinele ii cresc o
matc. V.n. Bezmetic.
ALPATOV V. V. Cunoscut cercet
tor sovietic care, ntr-o valoroas
lucrare inti tul at Apicultura ameri-
can a fcut cunoscut felul cum se
lucreaz cu stupul de tipul LangBtroth.
El a ntocmit studii preioase n leg
t ur cu rasele de albine cit i asupra
iernrii stupinei n aer liber.
AMEEALA ALBINELOR. Cleodat,
nu se tie precis din ce cauz,
florile teiului alb-argintiu i mai
ales specia grandifolia, dau albine
lor un fel de amnezie, de uitare,
atunci cnd culeg nectarul florilor
prea parfumate. Albinele nu-i mai
gsesc drumul spre cas, pierind i
depopulind stupii n momentul cel
mai nsemnat pentru acumularea rezer
velor de hran. Se crede c aceast
ameeal se datorete unor substane
cum e teobromina, sau eteiurilor voia-
AM1BIOZA AMIBIOZA
tile diaforice, pe care le conin florile
de tei n mod obinuit, dar care, in
unii ani, sint secretate in cantiti
prea mari, cauzind acest ru albinelor.
In ultimul timp, cercettorii francezi
i elveieni au ajuns la concluzia c
ameeala sc datorele nectarului din
florile de tei carc uneori ar fi toxic.
In privina ameelii provocate chiar
de stupar in anumite lucrri. V.n.
Anestezia.
.-9 * 4
AMIBIOZA este o boal ce atac
albinele adulte. Ea este cauzat de o
amoeb monocelular carc se nmul
ete prin sciziparitate. Numele ei
este Malpighamoeba mellificae Prell i
face parte din ordinul Amoehi.na.
L analiz s<* prezint sub form
de chist de G7 microni nvelit
intr-o capsul grous, sticloas, cu un
coninut protoplasmatic tulbure. Pro-
tozoarul triete in medii diferite:
finul umed, frunzele putrede, intes
tinul oarecilor i al fluturelui degsel-
ni. Mijlocul su dc rspindire este
apa infeclat de fecalele pline de
chiti ale albinelor. Chistul ptrunde
pe cale bucal ; ajuns in tubul digestiv,
germineaz, capsula se dizolv i
amoeba se fixeaz in celulele epileliale
ale intestinului, dar mai cu seam in
cele ale tubilor malpighieni. Ea tr-
Chiti ami bi eni ntr-un tub mal pi ghi an
iete in acest mediu pe contul albinei
creia ii provoac leziuni morfofunc-
ionale. n acost timp nucleul se
mrete, ncepe sciziparitatca dubl,
apoi, luind forma tle chist este elimi
nat o dal cu excrementele. Albinele
parazitate mor intoxicate de produ
sele de eliminare ale paraziilor. nl
turarea toxinelor prin procesele meta
bolice ale organismului nu se mai
face, cci tubii mulpighieni nu mai
funcioneaz normal, iar albinele mor
fulgerai or, adesea chiar in timpul
zborului afar in cimp. Moartea se
dalorete aut<>inLoxicuiei, fenomen
asemntor cu cel al uremiei la om.
Un tratament direcl care s-l atace
acolo unde se nmulete nu se cunoa
te. Rmine s se ia msuri ca cel
puin fagurii infectai s poal fi
scpai de parazii i s se dea ap de
but albinelor numai iu adptorul
de afar sau chiar in interiorul stupi
lor. Fagurii se deparaziteaz cu vapori
de acid acelic aezai in stupi goi
suprapui. V.n. Acidul acetic. Se
calculeaz mai nainte capacitatea
lor litrie i se folosesc cte 2 cm3 de
acid pentru fiecare litru. n felul
acesta matca va oua pe viitor in faguri
dezinfectai, iar cei din care a ieit
puietul vor fi dai la dezinfectai cu
acid acetic. Stupii vor fi bine flam
bai, iar fagurii mutai n alii per
fect cur a i ; pentru ca cei noi, n care a
ouat matca, s nu fie infestai i ei,
vor fi retrai dup 25 de zile i dezin
fectai la rindul lor. Cnd a aprut
boala n colonii, cuibul va fi bine mpa
chetat lateral, pentru a pstra cldura.
Colonia se hrnete cu sirop n con
centraie de 1 litru ap la 1 kg zahr,
sau i mai bine 1 litru miere in care se
amestec 1 g Fumidil B, dizolvat n
prealabil n puin ap. V.n. Nosemoza.
In timpul sezonului activ, cnd n
natur albinele nu au hran, este bine
ANALIZA ALBINELOR ANALIZA AMIDONULUI
ca aceste colonii care au suferii de
amibioz s fie hrnite stimulent cu
sirop, in rare se introduc substane
proteice cu vitamina B2, in special cu
drojdie. V.n. h rnirea. Cind boala a
aprut in stupi, se va flamba mai des
sendura adptorului cu lampa de
benzin. Apa din adptor s fie
de fintn i foarte puin srat.
V.n. Sarea. Cnd stupii se mpache
teaz pentru iernare, s nu sc pun
fin dincolo de diafragm, in golul
6tupului, ci paie, pentru a nu forma
n stup un mediu prielnic nmulirii
protozoarului. In primvar, coloniilor
mediocre s li se pun alturi de cuib,
dup zborul de curare, un fagure cu
1,52 kg sirop dens; aceast operaie
se va repeta la o splmn. De aseme
nea, dup ce s-a fcut o cretere de
mtci tinere se recomand s fie
nlocuite cele btrnc. In rezumat,
tratamentul este de natur biologic,
sprijinindu-se pe colonii puternice,
hrniri stimulative pentru ca albinele
btrine cele mai infestate s-i
pstreze vigoarea. Msurile de igien
obinuite snt: dezinfectarea anual a
stupilor, deparazitarea fagurilor de
rezerv etc. V.n. Bolile albinelor.
ANALIZA ALBINELOR este o lu
crare ce nu poate fi fcut dect
de cei care au o anumit pregtire
tiinific i tehnic. De aceea trebuie
lsat in grija laboratoarelor special
nzestrate n acest scop. In fiecare
regiune din ar se gsete un labora
tor regional, care face analize in mod
grat ui t.
Pentru orice fel de analize de labo
rator, apicultorii vor expedia: in
bolile infecioase sau parazitare, cite
3050 de albine moarte din fiecare
s t up; in intoxicaii se t ri mi t 300500g
de albin, iar n bolile puietului se
t rimite un fagur de 15/15 cm cu larve
moarte,aezat ntr-oculie cu sciulurele
de fixare, ca s-l fereasc de a fi
s t r i vi t .
.Nu sc trimit numai albine muri
bunde sau moarte, ci i un numr de
cel puin 2025 albine vii, mturate
de pe iiii fagure mrgina scos din fie
care cuib. Ele vor fi periate de pe i u i
fagure intr-un castron cu alcool me
dicinal, unde mor imediat. Apoi al
binele se scot cu o furculi de desc-
pcit, se pun pe capacul stupului din
care provin, unde, dup 1525 mi
nute alcoolul din ele se evaporeaz.
Atunci se expediaz laboratorului in
cutie, nscriind pe capac numrul
de ordine al stupului din care provin.
ANALIZA AMIDONULUI din rume
guul de tei. Pentru a se constata
dac, in anul respectiv, teiul va da
sau nu neclar, esle foarte necesar
analiza amidonului coninut n rume
guul lemnului de lei. In felul acesta
sluparul va fi scutit s fac cheltuiala
zadarnic a unui transport la pasto
ral, la lei, dac analiza va fi negativ.
In acest scop, cu un burghiu cu
diametrul de 2 cm se sfredelete coaja
arborelui, adincind mai mult burghiul
cu 23 cm in partea alb a lemnu
lui. Rumeguul scos esle dus la labora
torul de analize, unde i este deter
minat cantitatea de amidon ce o
conine. Se iau 0,5 g rumegu, se
pun ntr-un pahar Berzei ius cu 10 cm3
ap distilat i se fierbe cinci minute
la o flacr cu aragaz pe o plac de
asbest. Apoi se las 30 de minute s
se rceasc. Analiza se face cu aju
torul unei soluii de iod n concen
traie de 9% adic 0,5 g iod i 1 g
iodur de potasiu la 100 g ap disti
lat. Soluia din pahar nu se trateaz
la cald, cci atunci iodul nu d cu
loarea ce ne indic prezena amidonu
ANALIZA CERII
60
ANALIZA CERII
lui, ci se scoate din pahar puin
soluie ntr-un mojar, turnind peste
ea clteva picturi de iod. Dac soluia
se inalbstrete, este o dovad c
teiul are amidon mai mult sau mai
puin dup cum culoarea albastr
este mai intens sau mai slab. Pen
tru verificare se pot t urna clteva
picturi de soluie chiar peste rume
guul fiert, cci proba va da aceeai
culoare.
ANALIZA CERII Este o lucrare care
intereseaz pe apicultori numai ntr-o
anumi t situaie i anume atunci cind
doresc s fac singuri fagurii artificiali
i snt nevoii s cumpere ceara de
la diferii furnizori i deci, pentru a
verifica dac nu au falsifical-o cu pa
rafin, cerezin, spun, rin, cear
vegetal, colofoniu etc.
Metode simple pentru descoperirea
falsificrii. Dac se rupe o bucat de
cear din bloc, iar suprafaa rupturii
are cristale mrunte i este aproape
neted, ori dac se mestec Intre
dini o bucat de cear, iar ea se des
face in bucele mici, ceara este bun.
Cind ns amestecind-o in gur, se li
pete de dini, nseamn c ceara are
diferite substane adugate i deci
este falsificat. Dac in timpul meste-
crii se simte un miros de petrol i se
face coc n gur, este semn sigur c
are parafin sau cerezin. Confirmarea
unei asemenea aprecieri se obine i
atunci cnd, frmlntind ntre degete
o bobi de cear, rmine pe degete o
unsoare; bobia devine alunecoas,
cu plasticitate mare. Dac bobia se
va alungi i se face ca un fus, iar
punnd-o vertical pe unghie, nu se
lipete aa cum face ceara ci
cade deindat, e sigur c amestecul
are parafin. Ceara curat, frmntat
i rsucit ca un sul subire, la ntin
dere se rupe; dac se ntinde mult i
se subiaz in fir, este o dovad c are
parafin. Ceara care se albete cind
este frmntat mai mult, devenind
sfrmicioas i neuniform, este falsi
ficat cu acid stearic. Cnd esteames-
tecat cu seu, ceara are un miros de
rinced i face mult fum cnd arde, iar
cnd s-a adugat n cear rin cu
scopul falsificrii, proba se lipete
de degete i are un miros de brad. O
cear bun, la topire, incepe s se
solidifice, formnd la suprafaa ei
nite desene ondulatorii, iar la de
plina solidificare, blocul are o mic
adincilur la mijloc; n schimb, cnd
desenele dc pe suprafaa cerii, ce n
cepe s se solidifice, snt ca nite pete
mari i cu o culoare schimbtoare, e
un semn c ceara conine cerezin.
Pentru adncirea problemei i cerce
tarea pe cale tiinific a substanei
cu care este falsificat ceara, se vor
folosi metodele de analize pe care
laboratoarele de specialitate le aplic
i deci nu intr n preocuparea apicul
torilor.
Preparatul pentru analiz se preg
tete astfel: a. se pune o bucic de
cear pe o sticl de ceasornic, n care
s-au pus i cteva grame de eter sul
furic, sau cteva gramedintr-un ames
tec de eter i alcool pur n pri
egale; b. se amestec bobia de cear
n lichid pn se dizolv bine; c. se
pune pe o lam de sticlft una sau dou
picturi de eter din acest amestec,
lsnd s se evaporeze eterul, iar ceara
s se solidifice n cristale normale;
d. se pune o pictur de ulei pe pre
parat i se aplic cu mult precauie
deasupra lamela, pentru ca s nu se
sparg i s nu se deformeze cristalele
formate.
La fel se va proceda cu probele de
cear date la analizat. Cind i acestea
snt gata formate n cristale, prepara
tele se vor compara sub obiectiv,
ANALIZA MIEREI
6 1
ANECBALIE
fa de preparatul model, stabilind
dac ceara este falsificat sau nu.
ANALIZA MIERII este o prob ce
intereseaz mai cu seam laboratoarele
specializate, nsrcinate s descopere
falsurile alimentare.
Pentru apicultor, o analiz de miere
este necesar atunci cind bnuiete
c mierea lsat albinelor pentru
hrana de iarn are o cantitate mare
de miere de man, sau cnd e nevoie
s procure o cantitate de miere pentru
ajutorarea albinelor n caz de lips.
El face probe simple, iar cnd ele i
arat, ori are bnuiala unei falsifi
cri, trimite probe la laborator care
precizeaz cu ce i n ce procent s-a
fcut frauda. In aceast carte se dau
citeva sfaturi i ndrumri simple
necesare apicultorilor. V.n. Mierea,
falsificarea.
Analiza mierii de man. Scopul
acestei analize este nlturarea ei
de la hrana de iarn a albinelor.
In acest scop se fac diferite obser
vaii i lucrri. Un prim indiciu l
ofer examinarea mierii direct in
fagure: mierea de man, n mod obi
nuit, nu e cpcit i nu cuprinde
toate celulele. Se pot folosi dou
metode simple pentru analiza mierii
de man: a. Metoda cu ap de var e
foarte uor de aplicat i la indemlna
oricrui stupar. Se procur de la
farmacie o cantitate de ap de var,
care poate fi astfel preparat chiar
de apicultor: se ia o cantitate de var
stins ce se amestec cu o cantitate
egal de ap; se omogenizeaz, lslnd
apoi lichidul s se limpezeasc. Cnd
varul s-a depus la fundul sticlei, se
filtreaz apa printr-un tifon sau prin
vat i se pstreaz ntr-o sticl eti
chetat, folosind-o la analiz. Pentru
analiz se scot probe de miere din
faguri, se adaug o cantitate egal de
ap de ploaie sau ap distilat ntr-o
eprubet, sc nclzete amestecul la
flacra unei lmpi cu alcool, agitind
mereu eprubet. Cind amestecul este
cald, se adaug o cantitate egal de ap
de var, fa de mierea diluat ce era
iniial n eprubet. Apoi se pune din
nou la flacr, pn fierbe. Dac proba
conine miere de man, in eprubet
vor apare nite fulgi care se depun la
fund. Sedimentele se depun dup
12 ore.
b) Metoda cu alcool este tot at i t
de simpl i anume: intr-o eprubet
se pun pri egale de miere i ap
distilat sau de ploaie: eprubet se
nclzete la o lamp cu alcool i
se adaug, dup nclzire, de zece ori
mai mult alcool rectificat, fa de
cantitatea de soluie de miere cu ap
cit era iniial in eprubet. Dac solu
ia se tulbur, mierea este de man;
dac ea rmne limpede, mierea este
bun pentru consumul de iarn al
albinelor.
ANALIZA POLENULUI se face in la
boratorul ntreprinderii beneficiare
care, la primire, efectueaz o prim
analiz privind i mpuritile i pro
centul de umiditate, care nu trebuie
s depeasc 1,52%. V.n. Polenul.
ANECBALIE sau stabilitatea unor
colonii din prisac care de-a lun
gul timpului i-au prsit obinuin
a de a mai roi natural, fie c aceast
facultate este rezultanta instinctului
motenit, fie cum susine cercetto
rul francez L. R o u s s v c s-ar datora
unui mecanism genetic, care para
lizeaz i suprim roitul". Apicultorul
care are astfel de colonii trage multe
foloase de pe urma lor. Intr-adevr,
dup observaiile cercettorului A. Sie-
benthal (Frana) care a publicat acum
65 de ani un articol despre aceast
ANESTEZIE g 2
particularitate a unor colonii i care
avea n stupina sa una carc de 41 de
ani nu roisc niciodat, albinele acestea
sint foarte productive; ele pornesc
la lucru dis-de-diminea, chiar cind
timpul este rece primvara, cind cele
lalte colonii stau nc slrinse in ghem,
iar termometrul arat abia + 8C. La
doi ani o dat , in mod regulat i cte-
odat chiar anual, i schimb singure
matca, construind doar citeva botei
i pstrind matca btrin n stup cil.va
timp, dup ce maica tinr s-a fecun
dat i depune ou.
Maicile transmit urmaelor aceast
calitate, iar unele colonii chiar
dac matca tinr se mperecheaz cu
trintori obinuii din colonii roitoare
ii pstreaz facultatea dc stabili
t ate la neroire. ntotdeauna aceste
colonii sint foarte bine populate, cu
albine dinamice i rezistente la boli,
datorit faptului c doicile hrnesc
larvele cu mult lptior.
Se nelege de la sine c stuparul
care are astfel de colonii trebuie s ia
toate msurile s le pstreze i chiar
s le mbunteasc printr-o atent
selecie. El va elimina din stupin
orice colonie care roiete i va crete
trintori numai n 12 colonii din cele
mai productive. Pentru ca mtcile
tinere s nu se imperecheze cu trin-
tori strini, stupina va fi izolat la
cel puin 8 km de o alt a vecin, iar
creterea de mtei se va face spre sfir-
itul verii, cind trintorii snt rari,
afar de cei din colonia patern dc
selecie, in care ei se pstreaz printr-o
hrnire de ntreinere. Lucrarea de
selecie a acestor colonii trebuie fcut
in colaborare cu stuparii vecini, care,
i ei, s distrug la timp trintorii.
ANESTEZIE sau narcotizarea al bi
nelor se practic de mul t vreme in
api cul t ur, fiind considerat ca un
mijloc practic prin ciire albinele uilfi
locul" fostei colonii, ii pierd pro
vizoriu memoria11 si deci sini nevoile
s-i creeze noi reflexe condiionale,
in legtur cu imul loc in stupin.
Narcotizarea sc face bine folosind
eterul. n acest scop se toarn pe n
bucal de vat 20.'U picturi de
eter; vata se pune apoi pe fundul stu
pului. Albinele ameite cad pe fund.
de unde sint luate cu o lingur spe
cial. Dac ins el ciul se folosete la
aceeai colonie mai mult de dou ori.
organismul albinelor se adapteaz si
ele nu-i mai pierd memoria.
Ali slupari folosesc azotatul dc
potasiu adic salpelrul - in felul ur
mtor: cu o zi nainte de operaie
se fac din cirpe nite fiii care se ailin-
cesc nlr-un pahar cu ap n care s-au
topit 3 g de salpetru. 1iiile se usuc
dup ce au absorbii toat soluia din
pahar. Pentru narcotizarea albinelor
se introduc in afumloiul aprins 12
fiii, dup ce mai iutii ramele cu puiet
necpcit se scol din stup i sc in
citeva minute in ldita portativ de
lucru. Cind albinele sini anesteziate
i czute pe fundul stupului, se va
proceda repede la operaia ce urmeaz
s se fac, pin ce albinele nu ncep
s-i revin.
Narcotizarea cu azotatul de potasiu
se face cel mult t i mpde 11,5 minut e,
cci altfel el d natere la acidul ni-
tric, care este otrvitor pentru albine.
De asemenea are neajunsul c albina
vomit i defec n stup.
O alt substan folosit cu efecte
narcolizante puternice este bioxidul
de carbon. Astfel, dup aceast narco
tizare matca tinr ncepe s ou.
Acest narcotic este folosit i la fecun
darea artificial a mteilor.
Cnd sc face o narcotizare, fumul
nu trebuie dat n cantiti prea mari
i nici concentraia de chimicale nu
AN ESI KZ1E
ANTIBIOTICE
63
ANTIBIOTICE
trebuie mri t, cci s-au vzut cazuri
cnd albinele au pierit intr-o anumit
proporie sau cel puin li s-a micorat
vi tali t at ea, in special albinele de
toamn care trebuie s ierneze nu vor
fi niciodat narcotizate, cci s-a ob
servat c operaia are efecte negative
-asupra iernrii.
ANTIBIOTICE, si nt folosite de api-
culLor la t r at ar ea cu succes a di fe
ri t el or boli de care sufer albi nel e,
boli care pin acum fceau mari pa
gube n st upi ni .
Albina are antibiotice pe suprafaa
corpului, pe cap, pe torace i abdo
men, cit i in secreiile mai multor
glande. De asemenea, antibiotice im
portante se gsesc i n produsele al
binei: in miere, cear, lptior, polen,
propolis, antibiotice care inhib dez
voltarea anumitor microbi. De pild,
extractele de antibiotice din polen
inhib Bacilus larvae i Bacilus alvei,
unii din agenii etiologici ai bolii
loca american i european. Polenuri
active n aceste privi ne snt cele de
la porumb, ppdie, trifoi etc. Cind
polenul este t ransformat n pstur,
aciunea acestor antibiotice este chiar
de 34 ori mai mare.
Cercettorul P. L a v i e a stabilit
c i fagurii cuibului au la suprafa
antibiotice, ce stau acolo la pind
ca s loveasc dumanii ce s-ar ivi
i care ar ataca vi a a puietului.
Propolisul conine un antibiotic care
omoar nu numai microbii, ci i ciu
percile, fiind deci un puternic fun
gicid (contra ciupercilor).
Antibioticele de pe capul albinei
snt selective i ele au o aciune nu
numai de aprare individual, dar
i un rost n munca albinelor din stup.
De pild, ele inhib germinarea po
lenului n celule. Cercettorul P. La-
v i e merge i mai departe, susinnd
c in stup se gsesc antibiotice care
mbrac at t interiorul lui cit i
accesoriile, ca un nveli protector
ce este prezent oriunde apare vreun
pericol. Chiar i la mblsmarea ca
davrelor animalelor mici ce ptrund
n stup, albinele folosesc antibiotice
ca s opreasc descompunerea lor i
deci s evite vicierea aerului.
Cercettoarea H a r g a s i m o v a
i prof. B. P. T o k in, de la Univer
sitatea din Tomsk, concomitent au
gsit 22 soiuri de plante melifere cu
efecte antibiotice.
Pentru apicultori antibioticele snt
cu at t mai interesante, cu cit nu
numai c cele trei boli amintite, loca,
nosemoza i paratifoza, pot fi nde
prtate din stupin contribuind ast
fel la vindecarea bolii i la mrirea
produciei ci i prin aceea c al
binele, dup cum ain mai menionat,
sint ele inile purttoare de anumite
sue de antibiotice preioase, care
deschid largi posibiliti de a fi puse
n valoare. Acestea nu se afl pe larve,
nimfe i nici pe albinele tinere de
curnd ieite din fagurele natal, ci
apar in momentul cind albina ia
contact dircct cu viaa exterioar.
Cercettorul francez P. L a v i e
a extras la cald, in alcool un antibio
tic aflat pe corpul albinelor, care are
o aciune de lizare asupra a 30 de sue
bacteriene; cele gsite pe cap i
torace snt de ase ori mai active dect
cele de pe abdomen. Intre rase exist
chiar o difereniere n aceast pri
vin, cci albinele de ras neagr
au pe corpul lor canti t i mai mici
de antibiotice dect cele de ras cau
cazian sau italian. Virsta albinelor
are i ea un rol in aceast privin:
incepnd din ziua a asea, pin la a
dousprezecea, antibioticele de pe cor
pul albinelor se nmulesc mereu,
ANTIBIOTICE
64
ANTIBIOTICE
pentru ca apoi numrul lor s scad
pc msura imbStrinirii.
i in polen s-au gsit antibiotice
valoroase, mai ales sub form de
pstur i are o vechime mai mare
in stup. A. M a ii r i z i o a i denti
ficat un antibiotic n miere; mierea
de man este chiar mai bogat in
aceast privin dect oricare alt sort;
ea conine o substan denumit in-
hibin, care este un bactericid foarte
puternic. Cercettoarea K. i I v a k i-
n a, a gsit c propolisul are anumite
antibiotice care variaz ca potenial
dup anumite zone geografice, iar
R. C h a u v i n a gsit c albinele
au n tubul lor digestiv o flor bac-
terian pe care el o bnuiete a fi
productoare de antibiotice11. Acest
cercettor atribuie tot unui antibiotic
aflat n polen, rezultatele bune ce se
obin n tratarea diferitelor afeciuni
intestinale la om, prin consumul direct
al polenului.
Antibioticele trebuie folosite ins
cu mult pruden cci microbii cu
timpul i prepar substane caro s
anihileze la rindul lor antibioticul,
sau ii creaz sue rezistente la acel
antibiotic.
Abuzul de antibiotice nu poate s
fac dect ru, cci prin nsi folo
sirea lor prezint un r i sc; dup cerce
ttorul K o k s e n k o privind in
fluena antibioticelor asupra particu
laritilor fiziologice ale albinelor" s-a
ajuns la surprinztoarea constatare
c toate au o oarecare toxicitate, scur
teaz viaa albinelor t rat at e i influen
eaz in ru hemolimfa (sngele).
Date ins n cantiti mici i numai
de cteva ori, ajut la regenerarea ce
lulelor epiteliale distruse. In schimb,
atunci cnd se face abuz, antibioticul
sterilizeaz brutal intestinul i distru
ge o serie de microorganisme, o flor
bacterian bun, folositoare albinei
n metabolismul alimentelor ingerale.
Totui, innd seama de primejdia
atacului unei boli ce lovete nu numai
colonia, ci i producia, uneori ani
la rnd, riscul de a intoxica o genera
ie de albine este prea mic, cci el
este urmat apoi de o lungii perioad
de siguran si propire. Deci, folo
sirea lor trebuie s aib o anumit
l imit, peste care ele devin dun
toare pentru albine. Fiecare boal are
un anumit t ratament cu un antibiotic
sau dou specifice, in doze anumite,
date la intervale stabilite. De pild,
la boala loca, penicilina in doz de
1 milion uni ti , sau streptomic ina
de 500 000 uni ti , date albinelor in
trei reprize la inteival de 57 zile
nu numai c au o aciune curat iv-
profilactic, ci i stimuleaz dezvol
tarea coloniei, ridic activitatea vital
a albinelor i previne uzarea lor na
inte de vreme*1 (N. K u 1 i k o v).
Excesul de antibiotice devine pri
mejdios nu numai pentru albine, ci
i pentru oamenii care vor consuma
produsele lor ncrcate cu astfel de
substane. C. 1- F a r r a r atrage
aten ia apicultorilor c antibioticele
i sulfamidele s nu fie folosite in
timpul marelui cules, cind se adaug
la stupi corpuri de strinsur sau ma
gazii de recolt.
Preparatele cu sirop trebuie dale
cit mai proaspete; de pild: antibio
ticul Fumidil B cu sirop, in tratarea
bolii nosemoza, se prepar i se d in
aceiai zi. Dac totui mai rminc
ceva pentru ziua a doua, siropul me
dicamentos cu Fumidil B se ine in
sticle colorate, cu dop lefuit, ferit
de lumin i la o temperatur de cel
mult 40C.
Vindecarea bolilor la albine va fi
i mai sigur, atunci cind apicul
torul va lua toate msurile de igien
in stupin, va schimba fagurii cit i
APA
65
APA
mt ci l e bt r ne, pst r l nd ntot deauna
colonii put erni ce i bi ne nt rei nut e.
AP, este un element vital pentru
albine i ntreaga comunitate a stu
pului. Ea le este necesar la digestie,
asimilaie, diferite schimburi nut ri
tive din esuturi, ct i la secreiile
glandulare i formarea sngelui. Cerce
t t orul G o n t a r s k i .a. a ajuns
la concluzia c o acti vit ate de cules
pe o durat mai ndelungat duce re
pede la srcirea lichidelor din corpul
albinelor, ceea ce are drept urmare o
cerin mai mare de ap. Abia dup
ce albinele i refac nivelul de lichid
din corp, sint capabile s produc
din nou secreiile necesare pentru a
putea ingera hrana.
Apa intr ntr-o proporie nsem
nat, at i t direct cit i indirect, n
prepararea hranei larvelor de ctre
albinele doici; acestea chiar i atunci
cnd folosesc mierea n hrana larvelor
mai mari de trei zile, trebuie s o di
lueze cu ap creia li adaug 1/7 pr
i ap, cci altfel proporia de zahr
este prea mare.
Dc asemenea, iarna, cnd n unii
faguri mierea se cristalizeaz, albinele
au nevoie de ap pentru a stimula
glandele salivare, cu secreia crora
ele pot dizolva cristalele; fr ea,
glandele vor fi nevoite s funcioneze
intens retrglnd apa din organism,
ceea ce ar uza mult albinele coloniei.
In timpul iernii, mierea, fiind hi-
groscopic, absoarbe vaporii de ap
din stup sau atmosfer, iar albinele,
consumlnd aceast miere In parte
lichefiat, i satisfac nevoia organic
de ap. Atunci Ins cnd cerina este
mai mare, iar In faguri se afl o miere
cu sruri minerale care le produce
mult sete, ele o gsesc In apa pro
venit din vaporii din stup care se
condenseaz pe pereii reci ai acestuia,
sau pe fagurii golii i reci din mar
gine.
Cnd, nainte de apariia primverii,
stuparul d puin ap albinelor chiar
n stup, matca ncepe s ou mai de
vreme, fiind hrnit de albine cu
mai mult lptior. Cu cit cuibul de
puiet ia o extindere mai mare, cu
at i t crete consumul de ap. Este st a
bi li t c o colonie normal consum
zilnic primvara 50200 g ap, iar
in zilele calde de var pn la 300
380 g. Cind bate un v nt uscat i
fierbinte, consumul se ridic pin la
500 g de fiecare colonie. Este o leg
tur slrlns ntre supranclzirea stu
pilor i apa de care colonia are nevoie,
n rile calde, pe la tropice, albinele
unei colonii consum pin la 1 1 dc
ap pe zi, iar cind nici astfel nu pot.
pstra in interior umiditatea necesar
vieii prefer s prseasc locuina.
Albinele indiene, de ndat ce ncep
cldurile, zboar la munte unde e r
coare, cules bun i ap suficient.
Albinele aduc apa in gu, transpor-
t lnd la o ncrctur pn la 42
44 mm3, deci albinele unei colonii
trebuie s fac 2 000 dc zboruri ca s
aduc cele 120150 g ap necesare
unui cuib bine dezvoltat. In perioa
dele de cules intens, cnd florile au
neclar mult, albinele nu mai caut
apa, cci ele o afl in nectarul apos
adus de albinele culegtoare n stup.
Ventilatoarele elimin apa din nec
tarul ntins pe suprafaa fagurilor, iar
n stup se formeaz o ambian umed,
potrivit i necesar puietului.
Vara, cnd cldura este n toi, dei
albinele aduc neclar, iar cintarul
crete, dac se pune in jgheabul ramei-
hrnitor o cantitate de ap, ntreaga
colonie se rensufleete i devine mai
activ. Explicaia acestui fenomen
este uor de dat, cci In afar de nevoia
organic a apei pentru pregtirea bra-
APA
6 6
APA
nei puietului i nlocuirea deshidratrii
corpului lor, albinele mai aduc ap
n stup i pentru pstrarea umiditii
potrivite in interiorul cuibului, pin
ia 83%; altfel puietul nu ar mai
putea tri n zilele prea calde ale verii,
tegumentul larvelor se usuc iar me
tabolismul organic nu mai este nor
mal. De aceea albinele reglementeaz
aceast umezeal interioar a cuibu
lui inind in gu o anumit canti
t at e de ap, pe care o depun in celule
pentru a se evapora sau in picturi pe
pereii stupului, n raport cu cerin
ele cuibului.
Cercettorul L i n d a u e r n lu
crarea sa Termoreglarea i regimul de
ap n stup, stabilete c aducerea
apei n stup este n direct legtur
cu prezena puietului, cit i cu cea de
supranclzire a cuibului. L \ o t em
peratur exterioar de 2330C colo
nia se rcorete prin ventilarea st u
pului; de la 30-WC, albinele t r e
buie s aduc mult ap n stup, care,
prin evaporare, contribuie la scderea
temperaturii din interior. Cnd stu
pina st n btaia soarelui, iar tempe
ratura nregistreaz 33,5C la umbr,
majoritatea albinelor culegtoare
ntr-o proporie pin la 90% aduc ap
in stup, pe cnd in stupii ce stau la
umbr, numai 3035% din albinele
culegtoare fac acest serviciu.
Albinele consum mult ap n
zilele clduroase cind sint nchise din
cauza pulverizrilor cu substane toxi
ce a pdurilor, livezilor i culturilor.
Atunci se dau albinelor cite 3 1 ap
pe zi la stupii puternici. i la t rans
port n pastoral deprt at , se pulveri
zeaz ap pe deasupra pnzei metalice.
In cursul verii, albinele aduc i miere
de man. E bine ca n t ot t impul cu
lesului mierei de man stuparii s dea
zilnic n stup cite 5080 g ap, aju-
tind astfel albinele la diluarea sruri
lor minerale aflate in miere.
Atunci cind albinele stau nchise
n adpostul de iarn, care este prea
cald i unde temperatura s-a urcat
peste 6C, mai ales dac matca a n
ceput s depun ou n cuib, stuparul
trebuie s intervin, cci altfel albi
nele se nelinitesc, ies afar din stup,
se mprtie pe podeaua adpostului
i pier n numr mare. n mod nor
mal, nevoia de ap a albinelor n
timpul iernii i-o satisfac prin con
sumul de miere, care are o proporie
de 1718% ap. Cnd ns n cuib
nu este nc puiet, albinele se lini
tesc dac cel puin atmosfera din
adpost nu este prea uscat, ceea ce
se poate face uor dac, din cnd n
cind, se intinde acolo pe o frnghie
un cearaf ud, sau se stropete po
deaua cu ap, din patru n patru
zile.
In primvar albinele prefer apa
cldu, nclzit de soare; de aceea
ele adun apa de pe frunze sau din
apele stttoare. Cnd apa este cl
du o iau i mai repede, cci ele i
umplu gua numai in 29 de secunde,
pe cind atunci cind apa este rece, le
trebuie 78 de secunde pentru o ncrc
t ur, pe care o sorb mai incet, spre
a avea vreme s se nclzeasc.
Cind ele sint silite s transporte apa
la mari distane, pierderile de albine
sint cu at t mai mari, cu cit timpul
este mai rece i di st ana este mai
lung.
In prisac trebuie s fie n perma
nen un adptor care, in primvar,
trebuie s aib ap cald, iar vara ap&
obinuit.
Pentru timpul rece autorul folosete
cutii mici de conserve de 344 mm cu
un capac, oferind albinelor ap direct
n stup. Capacul are un orificiu de
10 mm. Un fitil de tifon rsucit st
APA
67
APA
cu un capt n ap, iar cellalt st r
bate podiorul n intervalul dintre
doi faguri pn la 78 cm. Cutia e
alimentat cu ap la 34 zile. Sal
teaua care acoper podiorul pstreaz
temperatura apei.
Oricum s-ar face, albinele nu trebuie
s sufere de lipsa ei. Cercettoarea
A n a M a u r i z i o a constatat c
celor care nu au ap suficient li se
scurteaz viaa cu 5070% fa de
cele care au ap ndestultoare, iar
cnd n-o gsesc de loc, sacrific o parte
din puietul larvar pentru a putea s
salveze restul.
In afar de toate acestea, apa mai
servete albinelor i la dizolvarea
zahrului tos atunci cind acesta se d
albinelor pentru stimulare. Hrnind
albinele cu zahr tos dat ntr-un hr
nitor cu geam ling cuib, uor se poate
observa cum albinele aduc apa ume
zind cristalele de zahr pe un strat
de cliva milimetri, ca apoi dizolvat
s-l poat duce n stare lichid In
faguri.
Privitor la componena i calitatea
apei ce stuparul o d albinelor, este
bine de tiut c ele prefer apa curg
toare de rlu, mai ales cind apa de pu
este dur i deci are prea multe sruri
minerale. Nici chiar cea pe care stu
parul o va folosi la prepararea hranei
albinelor cum ar fi siropul nu
trebuie luat la ntmplare, mai ales
cind siropul se prepar pentru hrana
de iarn, cci Brurile minerale din
apa siropului se acumuleaz n intes
t i n i cauzeaz multe necazuri. V.n.
Diareea i Hrnirea, siropul. Este
drept, c primvara, albinele caut
ap mineralizat i aceasta se explic,
cci ele atunci gsesc puin nectar
fa de nevoile n minerale cu care
propriul lor organism trebuie comple
t a t dup o iernare lung, ct i pentru
hrana puietului.
De aceea primvara, apicultorul
trebuie s dea albinelor sare In ap
n vas aparte cam o linguri ras
de sare la doi litri de ap cald. Doza
se micoreaz pe msur ce n natur
apare nectar ceva mai mult. Ea n
lesnete i mrete aciunea unor
enzime din organism. S-a constatat
de exemplu c sarea de buctrie
mrete acti vi t at ea enzimei amilaza
pin la 40%. V.n. Enzime. Ea sti
muleaz extinderea cuibului i cl-
ditul fagurilor. Punnd la dispoziia
albinelor ap puin srat le ndepr
tm de la consumul scurgerilor din
grajduri i alte ape infectate cu para
zii ce pot provoca albinelor diferite
afeciuni. De pild, n astfel de ape
triesc helmini care-i depun oule
n ap. Albinele nghit oule odat cu
apa; e cunoscut in aceast privin
Mermis albicans, care e un nematod
ce se dezvolt n intestinul albinei;
larvele din intestin strbat pereii
aceluia ajungind la corpul gras,
hrnindu-se din aceste rezerve orga
nice i atacnd chiar hemolimfa.
Apa srat ce se d albinelor trebuie
zilnic schimbat, pentru ca s nu
devin prea concentrat. Seva evita
deci turnarea unei noi cantiti de
soluie peste cea pus n ajun.
Cercettorul francez A. C a i 1 I a s
sftuiete ca, n loc de ap srat, s
se pun n adptor, la 10 litri ap
12 g uree i 10 g de miere; ureea
conine 46% azot foarte necesar orga
nismelor tinere. De asemenea, dac&
se pun cteva picturi de amoniac
la o gleat de 12 1 ap, albinele o
car in grab n stup.
Cnd in stupinele vecine bntuie
vreo boal, este bine ca n apa de
but a albinelor s se pun preventiv
o dat la trei zile, 3 fiole de sulfatia-
zol la 10 litri ap, dar numai pe timp
l imi t at i n nici un caz permanent.
APICULTOR
68
APICULTURA PASTORALA
APICULTOR este persoana care se
ndeletnicete cu creterea albinelor.
I se mai spune i st upar", adi c
cel ce se ngrijete de st upi sau pri-
scar .
Stuparul este un ndrgostit de me
seria lui, de aceea se consider c api
cultura este o ndeletnicire practicat
din pasiune. El trebuie s fie un om
calm, nvat la nevoie s fie astfel,
cci cei nervoi, cu micri repezite i
fr rbdare vor plti cu multe ne
pturi felul acesta de comportare fa
de albine. Apicultorul nu trebuie s
fie lacom cci luind i necesarul de
liran al albinelor, el va plti apoi
mai scump. Va ine o eviden precis
a cheltuielilor i veniturilor stupinei,
pentru ca s poat discerne metodele
cele mai bune pe care trebuie s le
aplice, iar exploatarea s dea renta
bilitatea cea mai mare. In tot ceea ce
face, s nu se bazeze numai pe me
moria lui, ci insemnlnd in partida
fiecrei colonii lucrrile executate,
s-i programez; de ndat n agenda
de lucru pe cele ce urmeaz s le
ndeplineasc ulterior i bine. Tre
buie s aib un ascuit spirit de ob
servaie, s nlture piedicile care stau
in calea dezvoltrii coloniilor sale,
s trag concluzii precise i juste din
anumite situaii, s fie punctual in
executarea lucrrilor, in care s mear
g pin la amnunte de ore nu numai
de zile. P/acticind apicultura, s nu
uite niciodat foloasele pe care stu
pina le poate aduce ogoarelor care
ateapt s le vin sprijin de la albine
pentru polenizarea culturilor entomo-
file, crora s le mreasc rodul.
Apicultorul trebuie s in seam
c fiecare stup este o nou problem.
Fiecare colonie poate avea alte nevoi.
In apicultur nu se poate lucra dup
tipic sau ablon. Principiile sint gene
rale, din ele apicultorul trage con
cluzii, aplicindu-le dup nevoie. Nu
se poate spune ns c n dou cazuri
similare se va proceda exact la fel,
cci fiecare are o particularitate de
care trebuie inut seama. Cu timpul,
apicultorul se formeaz, dac are
spirit de observaie i dorina de a
aplica diferite msuri recomandate
de literatura de specialitate i de
S.C.A.S., ca astfel s obin rezultate
nsemnate. El va rezolva uor toate
situaiile anormale din colonie i va
rspunde precis i cu promptitudine
la o serie de probleme ce i se prezint.
Legat de aceast ndeletnicire at i t
de complex i atrgtoare, apicul
torul gsete in munca sa din stupin
o mare desftare sufleteasc. Lucrnd
in plin natur, in aer curat i nmi
resmat de parfumul florilor, n umbra
i rcoarea pdurilor, ori n plin
lumin a soarelui din preajma cim-
piilor i luncilor, are nervii odihnii
i organismul fr solicitri exagerate,
atingind deseori o virat naintat.
APICULTURA tS REPUBLICA SOCIA
LIST! ROM.NIA. V.n. Scurt istoric
APICULTURA. PASTORALI este cuno
scut din cele mai vechi timpuri. In
izvoarele vechi ale istoriei se gsesc
scrieri care arat cum egiptenii, cu
4 000 de ani in urm, incrcau st u
pine ntregi pe vase, transportind
albinele de-a lungul malurilor Nilu
lui, din delt pin la cataracte i
napoi, inaintind n fiecare noapte pe
fluviu, iar ziua stind pe loc, pentru
ca albinele s poat exploata flora
regiunii. La noi s-a aplicat n trecut
apicultura pastoral chiar cu stupi
primitivi. Sint date, in Bpecial n
Ardeal, care arat c nc pe la 1645,
n jurul Turdei, stuparii incrcau n
primvar stupii i-i mutau n finee.
S-au pstrat i azi denumirile anumi
APICULTURA PASTORALA
69
APICULTURA PASTORALA
tor puncte unde se concentrau stupii
apicultorilor ntovrii pentru pe
rioada culesului. Este tiut Valea
Florilor11 sau Poiana stupilor11 din
regiunea Cluj, unde sttea cite un
btrn paznic, iar stuparii veneau in
zilele libere s-i vad de stupi.
Desigur c acest fel de exploatare
apicol cere o anumit pregtire din
partea apicultorului, cci el trebuie
s cunoasc: a. flora melifer dintr-o
anumit localitate; b. perioadele de
nflorire i durata lor, pentru a trans
porta stupina la timpul oportun; c. s
se informeze dc numrul stupilor re
partizai in localitatea respectiv, care
nu trebuie s fie suprasaturat cu
albine, cci acolo unde se aglomereaz
prea muli stupi, nimeni nu reali
zeaz o recolt bun; d. trebuie s
cunoasc specificul localitii unde
merge: starea culturilor i ealonarea
lor, izvoarele, fintinile mai apropiate
cit i posibilitile lui de aprovizio
nare; e. trebue s fie un bun tovar
fa de vecinii si cu stupine n pas
toral, s nu ncalce vetrele rezervate
altor stupini i s pstreze o anumit
di st an in raport cu bogia melifer
a florii respective. Obinuit aceast
di st an este cuprins ntr-o raz de
cel puin 300400 m de la ul ti ma
stupin aezat pe un teren dac ma
sivul pduros sau cultura respectiv
este cunoscut c d cantiti mari
de nectar, sau la cel puin 1 000 m,
dac producia lor este mediocr n mod
obinuit; f. stuparul trebuie s n
deplineasc cu strictee regulile sani-
tar-veterinare stabilite pentru stup-
ritul pastoral i deci s nu aduc n
locuri cu aglomerri de stupi coloniile
sale bolnave. De altfel el trebuie s
posede, nainte de plecare, un certi
ficat de sntate eliberat de autorit
ile serviciului veterinar raional. Stu
parul nsui tie mai bine dac are sau
nu stupi bolnavi i el va duce stupii
n pastoral numai n locuri stabilite
de comisia raional de pastoral ca
locuri de carantin, locuri cu cules
bun, cunosout fiind c de cele mai
multe ori albinele se vindec in atari
situaii, dar trebuie neaprat s stea
izolate.
'Stuparul trebuie s fac din timp
recunoaterea drumului ce urmeaz s-l
parcurg stupina.
El trebuie s fie pregtit de drum
cu toate materialele necesare in diferi
te situaii: are cu cl o lamp electric
de buzunar sau cel puin un felinar
aprins; hirtie sau ziare vechi, cu care
poate astupa repede ieirea albinelor.
De asemenea stuparul are ntotdeauna
la ndemin dl t i a de lucru, un
ciocan, clete i cuie, precum i sirm
de legat, dac eventual fringhiile cu
care s-au legat stupii s-au ros i r upt ;
o lopat, o cazma, un topor, snt
unelte ce nsoesc ntotdeauna t ran
sportul i stau la ndemin, ca s fie
repede gsite. O scindur groas este
de mare ajutor la trecerea vreunui
pod care ntre timp i-a pierdut o
travers sau se pune peste o rigol cu
mocirl.
O dat ce a ajuns la locul destinat
de autoritile raionale pentru pasto
ral, stuparul trebuie s ntiineze
Sfatul Popular de prezena sa in
raion, ct i Serviciul de protecia
plantelor din raionul respectiv, care
are sarcina de a atrage at en i a gospo
driilor de st at sau colective s renune
la tratamente fitosanitare in perioada
nfloritului culturilor. V.n. Toxicoza.
Stupritul pastoral Be face nu numai
pentru a avea producii mari de miere
i cear, aa cum s-a art at mai sus,
ori pentru polenizarea anumitor cul
turi entomofile, ci chiar i n cazuri
in care se observ c& albinele sint bol
nave. S-a constata c& unele plante sau
APICULTURA PASTORALA
70
APICULTURA PASTORALA
arbori meliferi au fitoncide care ajut
la nlturarea bacililor respectivi. V.n.
Fitoncide.
Transportul stupilor se mai face i
atunci cind o regiune este blnluit de
anumii duntori, care trebuie dis
trui cu stropiri sau prfuiri cu sub
stane fungicide, care obinuit sint
toxice i care ar ucide albinele stu
pinei, dac ar fi lsate pe loc. V.n.
Toxicoz.
In anii normali apicultura pasto
ral se va face la pdurea cea mai apro
piat, dup ce s-a fcut In stupin
revizia de fond a coloniilor, cci
pdurea primvara, este locul cel
mai potrivit pentru albine. Nectarul
i polenul proaspt din florile pdurii
ajut foarte mult la dezvoltarea cui
burilor; nainte ca frunzele s apar
i s umbreasc solul, ies la lumin
multe specii de flori, care sint un aju
tor nepreuit pentru albine. V.n.
Baza melifer.
In afar de aceast bogat flor,
care const i t uie cea mai bun hrnire
st i mul ent pent ru ext i nderea cui bu
lui mt ei i , pdur ea cu poienile ei
adpost i t e ofer albi nel or posibi
l i t at ea de a iei la cules i pe vreme
v nl oas i chi ar mai rcce. Int r-ade
vr , pdurea nu ngduie vi nt uri l or
s pt r und In st upi i s sileasc
albinele s stea gr mdi t e n ghem,
pent ru pst rarea clduri i cuibului. In
t i mp ce in stupinele di n locuri des
chise albinele nu ndrznesc s ias
n pragul urdi ni ul ui , di n cele ce sint
la adpostul pduri i albinele zboar
n cut area hranei i apei, fr nici
un pericol c vor rm ne pe afar,
pri nse de frigul nop i i.
Apoi apicultorul va duce stupii la
culturile de rapi care nu numai c
snt un stimulent nentrecut pentru
pregtirea coloniilor n vederea viito
rului cules de la salclm, dar adeseori
rapia d i o bun recolt. O condiie
absolut necesar este ca stupina s fie
aezat cit mai aproape de lanul ca
rapi. Primvara snt zile foarte ca
pricioase, cu schimbri neateptate.
Dac albinele snt silite s zboare
peste 4500 m pn la stup, ploile
sau vnturile reci i repezi le prind n
cmp, iar coloniile pierd un mare
numr de culegtoare. Obinuit rapia
nflorete in jurul datei de 1020 apri
lie, deci concomitent cu apariia n
pdurea de salcim a unei flori mult
cercetat de albine cum este urzica
purpurie sau sugelul Lamium pur-
purea. Aceast plant d nectar i
mult polen, cu o durat de nflorire
de aproape o lun. Deci cine nu are
rapi prin apropiere, este bine s
duc stupii n pastoral la acest cules.
In felul acesta apicultorul va avea
dublu folos, cci face cu stupii un
drum mai puin, rmnind pe loc
pentru culesul de la salcm, care apare
la 1520 mai. Atunci, dac n preajma
pdurii se gsesc culturi de mazre
n care, obinuit, apare mutarul sl
batic, rmne nc 23 sptmni pe
loc, desigur dac aceast floare ocup
o suprafa masiv, ceea ce se ntlm-
pl n anii cu primveri ploioase.
Dac aceast floare nu este abundent,
apicultorul pleac cu stupina n jurul
datei de 610 iunie la un culeB mult
mai sigur i bogat; cel de zmeur din
regiunile mai nalte urmat puin
mai trziu de zburtoare. Amndou
aceste nfloriri dureaz timp de o lun.
Trebuie ns i nut seama c masivele
cu aceste preioase plante s nu fie
la o diferen de altitudine prea mare
pentru stupinile ce vin de la es, cci
albinele nu vor beneficia de bogia
lor in nectar, nefiind adaptate.
Ali apicultori de la es prefer,
dup prima recolt de la salclm, s
se ridice cu stupii la salclmul al doilea
APICULTURA PASTORALA
71
APICULTURA PASTORALA
dintr-o regiune puin mai nalt, cum
este de pild de la Bucureti la Piteti
sau Cimpulung Muscel unde este o
diferen Intre nfloriri de 810 zile.
El pleac cu dou zile nainte de t er
minarea culesului de la salcmul de
es i prinde nceputul] nfloririi sal-
cimului din deal, prelungind astfel,
pentru albine, perioada de cules bogat
de la acest arbore.
Cei care nu au nimic din toate
acestea, vor prefera un cules uor, de
ntreinere, de la rapia slbatic,
pn trece timpul de criz n cules i
se apropie cele dou resurse nsemnate
melifcrc dc la noi: culesul de la tei i
floarea-soarelui. Muli apicultori re
nun la tei n favoarea florii-soare-
lui, care-i mai sigur, dei nu at i t de
bogat.
Teiul la noi n regiunea de sud, pe
valea Dunrii, este foarte capricios;
numai in regiunea Tuloea-Babadag i
in dealurile Moldovei de mijloc d
recolte aproape anuale. In schimb
sint ani cind floarea teiului eman
eteruri volatile care depopuleaz stu
pii. V.n. Teiul.
Nici floarea-soarelui nu este n
totdeauna sigur, mai ales n anii
prea secetoi. De cind s-au introdus
ins in cultur noile varieti, cum
sint, de pild, var. Armanvir i
V.N.I.I.M.K. ce sint recunoscute ca
bune melifere, produciile de miere
sint ceva mai constante.
Dup tei i floarea-soarelui, resur
sele melifere se mpuineaz la eB.
Fineele de es, nainte ca valea Dun
rii s fie ndiguit, n anii cu inun
dai i ce trec repede in primvar,
ddeau o recolt de nectar mulumi
toare in luna august. Pentru stuparii
din preajma muntelui, fineele locale
snt o resurs de nectar bogat pin
la 15 august, cind ncep s fie cosite.
Ei mai ridic la munte stupii, cind
au n preajm pduri de molid sau
brad alb, dup ce au fcut mai lntii
recunoaterile necesare ca s se con
ving dac acolo, in anul respectiv,
au aprut lecaniile i lachnidele.
(V.n.) care, dau putina albinelor
s recolteze miere de man de bun
calitate. In aceast privin, locul
de aezare, deci cel ce va da o sigu
ran pentru o bun recolt a mierii
de man este cel care are multe fur
nicare rspndite pe o cit mai mare
suprafa din pdure. Culesul de la
pdurile de conifere adeseori este
foarte abundent. In regiunile de pod
gorii ntinse albinele aduc multe
foloase, cci stupinile se duc pentru
un cules de must de la strugurii care
au bobie ce zemuesc, i care i aa
se risipete; dac mustul se scurge
pe strugure, acesta curind este inva
dat de mucegaiuri ce prind toate boa
bele i stric mult calitatea vinurilor
la presare. De puini ani a intrat, in-
sfirit, n obicei acest fel de pastoral;
ba, acolo unde nu sint stupini, snt
chemai in podgorii stuparii din sector
socialist sau individual, pentru a face
aceast oper de asanare" a struguri
lor .In felul acesta albinele string o
recolt care este mulumitoare, dar
a crei miere nu se las pentru iernat,
ci se extrage dup culesul viilor, iar
albinelor li se dau faguri cu miere
bun pui la rezerv din culesul de
var.
Cine are stupina n apropierea Del
tei Dunrii, duce stupina la cules de
izm. nfloritul izmei incepe de la
15 iulie, cu acea floare mic violet
denumit izm vratic i apoi ur
mat in serie de alte specii care
in nfloritul pn cade bruma. Cnd
ins inundaiile bltesc apele prea
mult timp, dei izma dup retragerea
apei crete frumoas i Plin de floare,
ea d puin nectar. In schimb, In
APICULTURA PASTORALA
72
APICULTURA PASTORALA
anii cind apa se retrage curind, ce)
mai tirziu la finele lui aprilie, iar vara
este clduroas, izma eBte foarte bo
gat in nectar. In 1950, de la 4 000
de stupi ai Trustului Gostat al Capi
talei, s-a recoltat o medie de 51 kg
miere marf de stup.
Nu totdeauna ns, chiar fclnd
apicultura pastoral se poate preciza
c se vor realiza producii mari.
Sint alitea condiii i circumstane
pentru ca floarea s secrete nectar din
belug, care uneori nu se realizeaz,
incit este foarte greu s se spun c
un stupar are deplin siguran, c
merge fr gre la recolt bun, i
deci la o producie mare. V.n. Nec
tarul. S-a calculat de S.C.A.S. c
transportul de la Rueu peste Dun
re, la teiul din Dobrogea a necesitat
chcltuieli de 2,16 lei/kg de miere
recoltat, n timp ce ducnd stupii n
apropiere, la floarea soarelui, cheltu
ielile au fost numai de 0,12 lei/kg
miere.
Cu oarecari investigaii fcute din
t imp, analize i calcule, stuparul poate
s dea gre ceva mai rar. De pild:
nu se pleac la tei pn nu se face
analiza amidonului din rumeguul de
lemn al arborilor pdurii (V. n. Ana
liza). Dac analiza confirm prezena
amidonului ntr-o proporie nsem
nat , apicultorul are siguran c
floarea va avea nectar din belug i
deci va putea realiza o recolt b un ;
sint ins ntmplri neprevzute care
compromit recolta: o temperatur ca
nicular in timpul nfloritului, cind
teiului i cade floarea, ori ploi inter
minabile, grindin, atac de omizi
i alte asemenea calamiti.
Dac salcmul nflorete in jurul
datei de 1014 mai, este problematic
c se va realiza o prea bun recolt.
Aceasta Be poate ti urmrind apariia
primelor flori care preced salcmul
cu o distan anumit de timp ce nu
se dezminte dect arareori. V.n. Teh
nica apicol, luna mai. Bineneles
c dac investigaiile fcute din timp
vestesc pe stupar c mugurii florali
au fost distrui de o brum tirzie
sau de alte calamiti ale florii, el
va lua o alt cale.
In principiu stupii se transport la
cules cel mai devreme n preziua n
floritului, cci s-a observat c atunci
cnd sint dui cu cteva zile nainte,
albinele se obinuiesc cu un cules mic
de la anumite flori spontane, pe care
le prsesc cu gn u chiar cind apare
marele cules.
a . Pregtirea transportului.Primele
msuri sint cele privitoare la stupi.
Ei trebuie s fie uori, deci din scn-
duri nu prea groase, cu volum mare,
extensibili, iar sub capac s fie lsat
un spa iu larg de refugiu pentru albine.
S fie bine ncheiai, fr crpturi,
cu un urdini care se nchide repede
i sigur n momentul ridicrii stupu
lui n camion, dac transportul nu
se face cumva cu urdiniul complet
deschis.
Sistemul de nchidere la unii stupi
se face cu scindura de zbor, care fiind
prins in dou balamale, se ridic
in sus i se fixeaz cu dou foraibere.
E bun i felul de nchidere al stupului
vertical RA 1001, la care Bcndura de
zbor mobil are sub ea o ipc care
se introduce in urdini.
Cnd populaiile snt puternice, se
scot 34 faguri mrginai, se mping
ramele spre ambele margini, se fi
xeaz in cuie i se las la mijloc un
spaiu gol intre faguri. De asemenea
un magazin de recolt pus deasupra,
cu faguri fr distanatoare, mpini
spre ambele margini, las la mijloc
un spaiu suficient pentru refugiu)
albinelor care se strng sub form
APICULTURA PASTORAL K
73
APICULTURA PASTORALA
de ciorchine acolo, cit i sub capac,
in timpul transportului.
Cind se transport stupii multieta-
j a i cu multe corpuri i colonii foarte
puternice, se va lsa un corp complet
gol. Dac populaia este prea mare,
stupul poate fi descompus pentru
transport. Peste cele dou corpuri de
la fund, care constituie cuibul, se
aaz capacul cu ventilaia lui; cele
lalte 23 corpuri cu strnsur i al
binele respective se prind pe un alt
fund, iar deasupra se aaz o ram cu
pinz metalic pentru aerisire. Toate
corpurile vor fi numerotate. La sosire,
stupul va fi reconstituit, aa cum a fost
nainte. Cea mai sigur este aerisirea
transversal la fundul stupilor; acesta
este construit astfel ca s aib o
pinz metalic, prin care s se asigure
ventilaia de jos in sus. Ambele pinze
metalice, at i t cea de la fundul stupu
lui, cit i cea de la capac, trebuie s
aib suprafaa cit mai mare posibil,
n alte ri stupii se transport cu urdi
niurile deschise,dar trebuie luate unele
msuri pe care le vom descrie puin
mai departe. Stupii trebuie s aib un
sistem de fixarea prilor componente
incit s nu ngduie nici o micare
intre ele; nici un spaiu cit de mic
s nu rmln intre aceste piese, pe
unde albinele ar putea iei s inepe
personalul. La unii se fixeaz defini
t i v fundul de corpul stupului ca la
t ipul de stup orizontal, ceea ce nu-i
recomandabil. La stupii verticali cu
23 corpuri, se poate practica legarea
corpurilor cu nite vincluri de balot
de 20 mm lime, prinzind corpurile
Intre ele pe toate cele patru muchii
Bandft de cauciuc pentru legarea
st upi l or
%\Y
m
Di spozi t i v pentru aerisirea stupului
| la transport
( 0 r a t I P a l i )
ale lor. Alii folosesc un fel de jug,
ce are dou brae prinse bus, peste
capac, cu o travers fixat prin uru
buri.
Stupii se leag In pastoral cu un
balot lat de 2 cm, care se pune cruci
pe stup, nconjurindu-1, balot ale
crui capete se leag cu un dispozitiv
mecanic. Balotul ins nu poate fi
folosit decit la un singur transport.
Un mijloc practic, ieftin i bun este
folosirea unor benzi fcute din camere
vechi de autocamion ce au la ambele
capete inele de o el ; acestea se fixeaz
la stupi, n cite dou holuruburi
(unul la capac iar altul jos, la
lanteul fundului). S.C.A.S. recoman
d legarea Btupului cu vergele de fier
ce strbat pereii laterali. Pentru ca
ramele din interiorul stupului s nu
aib joc, ele se fixeaz unele de altele
fie cu dispozitivul Hoffmann fie c se
pun intre rame distanatoare, fcute
din beioare de 8/13 mm i lungi de
80 mm. Pentru ca ele s nu alunece
prin rame, la captul de sus au un
cui transversal. Din cauza drumurilor
a p i c u l t u r a p a s t o r a l a
74
a p i c u l t u r a p a s t o r a l a
cu multe denivelri, ramele au un
joc i de jos in sus, care este t ot at i t
de periculos pentru vi a a albinelor.
La stupul orizontal STAS se aplic
o bar transversal la mijlocul celor
20 de rame, care nu le ngduie vreun
joc. Cnd toate pregtirile privitoare
la stupi sint nfptuite, apicultorul
se ocup dc colonie. Se ridic de pe
stupi podioarele i se fac pachet,
numerotndu-lc pentru ca s nu se
schimbe de la stup la stup. La stupii
care au scnduri mobile drept podior,
acestea se strng una peste alta i se
fixeaz la marginea peretelui lateral,
n golul fcut prin retragerea ultime
lor rame, sau se pun sub jugul care
fixeaz ramele stupului. In felul acesta
colonia, neavnd podior, are aer i
loc de refugiu, sus, sub capac. In
timpul transportului, albinele nu mai
pot regla normal temperatura, umi
ditatea i schimbul de gaze in stup.
Fiind inute nchise, ele se nelinitesc
i se agit, degajind o cldur mai
mare; aceasta duce la o acumulare
nsemnat de bioxid de carbon n
stup. Un orificiu la fundul stupului
prevzut cu pnz metalic, nlesne
te eliminarea bioxidului de carbon.
V.n. Magnetul de ap.
Oricum s ar face transportul, o con
diie de care trebuie s se in ct mai
mult seama este ca n faguri, albinele
s nu gseasc miere necpcit cu
leas de curnd. Cind albinele snt
nelinitite, i umplu guile cu miere,
care dac e matur, nu le cauzeaz
nici un ru. Mierea nematurat, abia
culeas, are un procent mare de ap;
consumnd-o, metabolismul organic
se mrete, iar temperatura corporal
crete. Ventilaia, fiind destul de
redus, nu nlesnete rcorirea aerului
In stup. In organismul albinelor se
acumuleaz o mare cantitate de apft
care invadeaz traheele; ea Btrbate
cuticula ceroas ce acoper nveliul
chitinos al albinei i iese prin stigma
tele de respirat. Unele albine mor
prin sufocare, altele, pier printr-o
deshidratare total a organismului.
Ele sint ca oprite de apa eliminat
din esuturile organismului. Stuparii
germani, nainte de ncrcate, pulve
rizeaz peste fiecare colonie un litru
de ap. Albinele o depoziteaz in
gui, nu se mai alimenteaz cu miere
din faguri i astfel temperatura n
stupi nu se urc. Metoda este bun.
In Italia se aaz la urdini n timpul
transportului, fr a-1 nchide, un
dispozitiv ca o verand sau un pridvor
fcut din pnz metalic fixat bine
pe sendura de zbor, pridvor ce se
aplic in fa, rezemat pe fundul ieit
nainte cu 13 cm fa de peretele fron
tal al stupului. Veranda, sau prid
vorul are dimensiunea de 10 X 40 X
30 cm ngduind astfel aeiului s
treac n stup prin urdiniul deschis,
dar nu d voie albinelor s ias n
zbor afar. Cele care nu vor s stea
n stup, pot iei la aer n pridvor, unde
se formeaz un ciorchine n cutia de
pnz metalic. Apicultorul francez
A. Vallaton transport stupii peste
Marea Mediteran intrcducnd ntre
fund i corpul de jos o ram cu pinz
de srm cu ochiuri de 2,5 mm, iar
sus, peste cele patiu corpuri, aaz
un magazin de recolt gol i apoi o
ram asemntoare cu cea de jos.
In felul acesta el asigur albinelor un
curent activ printre faguri, albinele
ajungind la destinaie n condiii
bune chiar in zilele calde.
Stupii se transport in pastoral i cu
urdiniurile ccmplet deschise, chiar
fr pridvorul descris mai sub. Este un
mijloc foarte potrivit pentiu bun sta
rea albinelor, care ajung la destinaie
ntotdeauna fr nici o pierdere. Ope
APICULTURA PASTORALA
75
APICULTURA PASTORALA
ra i a se face in felul urmtor: de dimi
nea, n ziua transportului, stupilor
ii se fixeaz fundurile, corpurile i
capacele cu un dispozitiv oarecare.
V.n. Stupul. Cnd camionul sosete,
el intr direct n stupin pe lumin.
La apusul soarelui stupii ncep s se
afume, nu prea tare, pentru a nu ne
liniti albinele; apoi, cu macaraua
automat, ei sint urcai in camion,
aezindu-i la locul potrivit. Nu se
ine seama de albinele care sint la
cimp i care, napoiate, se aaz sau
intr in stupii vecini neridicai nc,
ori trag direct la camion, fiind atrase
de blzitul albinelor. Apicultorul i
oferul sint mbrcai in haine cu fer
moare, ce nu ngduie albinelor s
ptrund pe dedesubt i s-i nepe.
Cum ncrcarea i descrcarea se
face mecanic, acest personal risc
prea puin s fie atacat de albine.
Cind camionul este complet ncrcat
cu stupi, rmine n mijlocul stupinei
pin se ntunec, cind pleac fr ca
albinele s se piard, deoarece chiar
cele care ies din stupi, stau linitite,
agate de perei.
Unii stupi au clue fixate pe pere
tele frontal i pe unul din cei laterali,
pentru ca s fie suficient de di stanai
unul de altul, astfel Incit albinele ce
ar sta eventual revrsate pe pereii
exteriori ai stupilor, s nu fie strivite.
Stupii care nu au clue se ncarc
n rlndul intli, cu urdiniurile n
toarse spre spatele camionului, aezai
n stiv; a doua stiv, a rindului al
doilea, se pune cu urdiniul spre ca
bina oferului; n felul acesta ntre
stive Be formeaz un spaiu n faa
urdiniurilor, unde albinele se pot
refugia atunci cind ies din stupi.
In aceast direcie fundul stupilor
trebuie s aib sclndurile de zbor pre
lungite cu 58 cm, pstrlnd automat
di st ana ntre stive, cu at i t mai mult
cind stau n camion cu urdiniurile
fa n fa. Pentru a face ns t rans
portul monobloc i deci fr spaii
laterale ntre stupi, acoperiul telesco
pic depete i mbrac corpul fie
crui stup numai in fa i spate dup
sistemul californian. Stupii se vor
sprijini lateral unii pe ceilali i foarte
greu se pot deplasa, mai ales cnd sint
bine legai de-a lungul i de-a curme
ziul rindurilor cu frnghii solide.
Acest sistem de ncrcare face ca au
tocamionul de transportat stupi s
nu mai posede nici obloane laterale,
care mpiedic ntr-o oarecare msur
circulaia aerului intre stupi. Pentru
siguran este bine s se incleteze
fiecare rlnd cu leauri ce prind de
jur-imprejur cte un rind de stupi.
Transportul stupilor cu urdiniurile
deschise se face i pe remorci, trase
de tractor. S-a constatat cu aceast
ocazie c dac motorul tractorului
e meninut in funciune n timpul
ncrcrii i descrcrii stupilor, re
morca stind pe loc trepideaz din cauza
motorului, iar albinele, nspimntate
de aceste micri ale vehiculului nu
mai ies din stupi.
Transportul cu urdiniul deschis se
poate practica numai atunci cind
exist drumuri bune i se ajunge la
destinaie n primele ore ale dimineii,
nainte ca albinele s-i nceap zborul-
Sosit acolo e bine s se pulverizeze cu
o pomp o oarecare cantitate de ap
prin pnzele de slrm de la ventila
toarele capacelor sau la urdiniuri.
b) Mijloacele de transport snt: au
tocamionul, care este cel mai reco
mandabil pentru distane mari, apoi
crue cu traciune animal, pe care
se pun platforme lungi i largi. De
asemenea se folosesc i vagoane C.F.R.,
vara-de preferin deschise, iar iarna
nchise. Toate sint foarte bune dac
se iau anumite msuri, iar cnd dis-
APICULTURA PASTORALA
76
a p i c u l t u r a p a s t o r a l a
St upi n mobi l rcmorcat de un aut omobi l
t an a pin la destinaie este mare, e
de preferat s se aleag mijlocul cel
mai rapid. Stupritul pastoral in
apropiere se face in condiii bune cu o
platform-camion n care ncap 1520
stupi, tras de doi cai, care intr-o
noapte pot parcurge 1215 km fr
ca albinele s sufere zdruncinturi prea
mari. Cind pdurea cu flor e chiar
ling gara de descrcare, iar locul de
destinaie nu este prea departe, astfel
incit transportul s fie parcurs intr-o
singur noapte, se pot folosi cile
ferate pentru transportul stupilor.
Transportul cu C.F.R. trebuie s
fie bine organizat: vagoanele s se pun
la dispoziie la comand; s se cear
ataarea la trenuri personale pe linii
principale, iar opririle prelungite prin
gri, precum i tamponarea vagoane
lor la manevre, s fie evitate. Va
goanele trebuie s fie mai nainte bine
curate, iar ferestrele s fie deschise,
dac nu este timpul prea rece. Vara,
pe platformele vagoanelor deschise,
stupii vor fi aezai pe dou rnduri,
bine sprijinii unii de alii, pentru
a nu se deplasa inainte i napoi
din cauza manevrelor. La ambele
capete ale acestor vagoane s fie fixate
funduri de sprijin, mai ales pentru
cel de-al doilea rind de stupi. Trans
portul cu autocamionul se face in
bune condiii pe distane mari, dacfi
vehiculul are prile laterale din scln-
duri nalte, aezate mai rar; atunci
atupii se ncarc pe trei rlnduri i se
leag solid cu fringhii sau cu sirm
mai groas, pentru a nu se deplasa.
Stupul se aaz n autocamion trans
versal pe direcia de mers, cu venti
laiile de la capac larg deschise, pentru
ca in interiorul lor se s formeze un
curent dc aer susinut. Cind stupii
au acei elui exteriori dislana-
tori de 34 cm, fixai n peretele
din spate, aa cum snt la tipul
HA 1001, aerisirea interioar a colo
niilor se va face in condiiile cele mai
bune. Autocamionul se trage cit mai
aproape de stupi, dac se poate chiar
in mijlocul stupinei. Pentruc stupii
se incarc lsnd oblonul de la spate
in jos, este bine ca roile din spate
ale camionului s intre in dou adnci-
turi de 3035 cm spate piezi sub
roi, improvizind o ramp de ncrcare.
Astfel partea de jos a camionului fiind
mai cobort, lucrtorii ce ncarc,
nu fac eforturi prea mari ridicnd
stupii pe platforma autocamionului,
ncrctura trebuie bine echilibrat,
pentru c stupii de sus, ce stau in
rindul al treilea i chiar al patrulea
alunec uor, cind la dreapta, cind
la sting i astfel deplaseaz centrul
de greutate al ncrcturii; aceasta
poate atrage rsturnarea camionu
lui la povrniuri prea mari i nclinate
lateral, sau la viraje prea scurte. Tre
buie i nut seama, la incrcare, ca
stupii mai grei s fie aezai pe fundul
caroseriei i la mijloc, iar cei mai
uori se vor aeza la margini i sus,
acolo unde prile laterale nalte
opun mai puin rezisten. Pentru ca
rndurile de sus e nu alunece, ci s
formeze i ele un bloc ca cele de jos,
este bine ca dup terminarea ncrcrii
celui de-al treilea rind, stupii s fie
legai cu fringhie. Cnd cabana este
fcut din perei solizi de sclndur,
ei sfi fie pui In camion ca obloane
laterale de nlare a pereilor. Astfel
APICULTURA p a s t o r a l a
77
APICULTURA PASTORALA
ncrctura cu stupi st ca ntr-o cutie.
Fiecare autocamion ncrcat cu stupi,
indiferent dac operaia s-a fcut cu
oameni sau mecanic, trebuie s aib
un nsoitor care va anuna pe ofer
cnd s opreasc, dac se ntmpl
ceva anormal. El va avea un felinar
aprinB sau o lamp electric de buzu
nar, iui afumtor aprins, precum i
hrtie, cu care se nfund repede orice
gaur prin care albinele ies din stupi.
Transportul cu camioane trase de
animale sau cu crue se face dup
ce stupii au fost bine fixai intre ei
cu frnghii sau cu srm groas tras
de-a curmeziul la fiecare rind de
stupi. Pentru ca transportul s ajung
bine la destinaie, plecarea nu trebuie
s se prelungeasc mai mult de ora
9 dimineaa, mai ales n timpul verii,
cnd coloniile snt puternice, cu mult
miere i puiet n faguri. Dac t rans
portul se face cu animale, iar di stana
este mare, e prudent ca dimineaa,
stupii s fie descrcai provizoriu
pin seara, deschizind i urdiniurile
i elibernd albinele. Descrcarea se
va face mai departe de drumul pe
care se circul, cci albinele snt n
acele momente agitate i neap cl
torii i animalele. Vara este de pre
ferat popaBul intr-o pdure sau la o mar
gine de porumbite, dar totdeauna
in preajma unei ape. Dac apa este
departe, stuparul trebuie s aib grij
nainte de a deschide urdiniurile, s
aprovizioneze cu ap adptoarele
pentru ca albinele nsetate de cl
dura drumului s o afle de ndat.
Stupii descrcai provizoriu pot fi
suprapui pe dou rnduri, dar rndul
de sus s aib urdiniul inversat
fa de cel de joB. Se vor ndeprta
animalele, iar personalul va lucra cu
masca. Cind stupul se deschide, api
cultorul st lateral, nu in faa lui,
pentru cfi altfel va fi atacat de albinele
ce nvlesc spre urdini. In poziia
indicat, el nu este obseivat de albine,
cci se retrage prin spatele stupului,
trecnd la cel vecin pe care-1 deschide
la fel. Dac albinele snt pulverizate
cu ap de ndat ce urdiniul este des
chis, luciarea se face in perfccte con
diii, fr ca albinele s nepe. La
scurt timp albinele, dup zborul de
recunoatere, ncep s soseasc n stup
cu couleele de la picioare ncrcate
cu polen. Seara, cnd zborul a ncetat,
se nchid din nou uidini uri le; ope
raia ns cere o oarecare abilitate,
cci adeseori albinele stau pe scndura
de zbor, ori rsfirate pe peretele fron
tal al stupului, i deci intr mai greu
in stup. Fumul ns le determin b-o
fac.
Toamna, cnd este rece, ca i devre
me n primvar, transportul poate
continua chiar i ziua, fr s se
ntrerup cltoria.
Sint muli stupari care, pentru a
nltura munca cu ncrcarea i descr
carea stupilor, i fixeaz pe o pl at
form remorcat de un vehicul mo
torizat: tractor, camicn etc. Dac,
din acest punct de vedeie, Intr-adevr
se scutete mult munc, n schimb
slupinile pavilionare mobile au multe
neajunsuri; rtcirea albinelor i mai
ales a mteilor; posibilitatea unei
infestri masive; lipsa de soare in
iarn pentru 50% din stupii de pe
platform etc. V.n. Stupina. In unele
ri i chiar la noi stupii se
transport n cele mai perfecte condiii
cu ajutorul helicopterelor, puind fi
aezai pe grinduri in mijlocul blilor
cu flor bogat, sau in poienile mun
ilor etc.
Transportul o dat ajuns la desti
naie, stuparul face in primul rlnd o
recunoatere succint, dac nu cumva
intre timp, in acelai loc, s-a mai ae
zat vreo Btupin. El trebuie s& o des
APICULTURA PASTORALA
78
ARISTOTEL
carce pe a sa la o distan de cel puin
300350 m pe aceeai linie, i o
plaseaz astfel ca zborul albinelor spre
locul culesului s nu fie n aceeai
direcie cu a vecinului. Dac ar aeza-o
aproape i n spatele primei stupini
deja sosite, va avea o mare pierdere
de albine culegtoare care la napoie
rea din cules coboar n stupina din
fa.
La locul destinat, stuparul alege o
vatr cu puncte de reper distincte
pentru albine, cum ar fi civa pomi
care le nlesnesc orientarea i n ace
lai timp umbresc stupina. Stupii se
aaz pe teren fr prea mare simetrie,
cci astfel se orienteaz mai bine al
binele n zborul de recunoatere. Di
reci a de zbor va fi spre cmpul de
cules, dac urdiniurile nu sint expuse
razelor solare de la amiaz. Stupii cei
mai slabi se aaz in fa, ca s poat
primi albine de la alii, mai puternici.
Cnd, dup descrcare, albinele i-au
fcut primele zboruri i s-au mai lini
t i t , apicultorul ntocmete planul
noii.aezri a stupinei, pentru a putea
identifica mai uor locul fiecrui stup.
V. n. Stupina, planul. El va aduce la
fiecare stup piesele care i-au fost
scoase cu o sear nainte, n special
podioarele i corpurile detaate, care
se vor aeza la stupi in aceeai sear.
Dac apicultorul are magazine de
recolt cu faguri nc neextrai, ce
au fost ridicai din stupi n scara
plecrii, ei se vor aeza n stive per
fect lipite unele de altele, pentru ca
albinele s nu ptrund la faguri;
astfel se va evita o mare agitaie n
stupin. Stiva poate fi acoperit cu o
muama sau foi mari de polietilen,
nainte de a se aeza podioarele pe6te
stup, apicultorul va privi sub capac,
fr a-1 ridica prea brusc. Deseori in
timpul transportului albinele se ridic
mpreun cu matca n capac, strngn-
du-se sus, n ciorchine. In acest caz
se aaz peste corpul superior al stupu
lui un magazin gol fr recolt,
in care se scutur brusc toate albinele
din capac, dndu-se fum, pentru a le
sili s coboare ntre fagurii din corp.
Cnd toat albina a coborit, se ridic
magazinul gol i se pune podiorul
i capacul.
APIFUG. Apifugul este o soluie
cu care apicultorul i unge minile
nainte de nceperea lucrului. Mirosul
acestei soluii, fiind respingtor pen
t ru albine, ele se ndeprteaz. Soluia
este folosit mai ales n cazurile cnd
albinele nu se linitesc cu fum, cnd
se rstoarn un stup iar albinele snt
foarte agitate, sau cind roiul nu este
normal aezat n pom, riscnd s cad
peste stupar. Ca apifug se folosete
un preparat denumit pfalat de metil,
pe care vntorii i pescarii l ntre
buineaz contra narilor. O reet
bun pentru o soluie apifug este
urmtoarea: se introduce floare de
soc ct se ia de dou ori cu degetele
ntr-o sticl de un l i t ru; se toarn
alcool de 5060 lsnd sticla la
soare dou spt mi ni ; se strecoar
printr-o pnz dup care se poate folosi.
ARICI, Erinaceus europaeus, mic ani
mal din ordinul insectivorelor, foar
te folositor n stupin, unde face o
perfect curare a albinelor moarte,
fiind un auxiliar n opera de igien a
priscii. In timpul nopii el trece de la
stup la stup, hrnindu-se cu albine
moarte sau muribunde. Ariciul gone
te din stupin broatele i oarecii,
care snt periculoi duntori ai albi
nelor.
ARISTOTEL (384-^322 .e.n. ), cele
bru filozof al ant i chi t i i , care In
lucrrile sale are i un st udi u pri vi t or
ASPERGI LOZA
79
ASPERGILOZA
la viaa albinelor. El l-a scris dup
observaiile fcute privind prin pereii
de sticl un stup n care era adpostit
un roi.
ASPEHG1LOZ, sau mpietrirea pu
i etului, este boala provocat de o
ciuperc microscopic ce triete pe
polen. Face parte din ftmilia Peri-
sporiaceelor clasa Eumicetes, genul As-
pergillus i esle denumit Aspergillus
Flavus. Este un mucegai care se dez
volt n orice mediu n care se pro
duce o descompunere 6ub aciunea
umezelii i cldurii. Geiminaia lui
ncepe la + 5C i se dezvolt pn
la + 35C, chiar i n lunile de var
mai ploioase. Larvele care primesc o
hran cu polen infectat de aceast
ciuperc, mor n celulele acoperite
curnd de un strat albicios, ca o
brum.
Primvara, api f ul t oi ul , cu ctazia
reviziei de fond, poate gsi pe fundul
stupului albine moarte, al crcr ab
domen este acoperit cu un praf veizui
sau albicios, ca o brum. Boala ati rge
mai ales larvele de trlntor i cu pre
dilecie pe cele din fagurii mrginai.
Cercettorii au ui mrit de aproape
vi a a acestor ciuperci parazite, at t
n mediul stupului ct i n organis
mul larvelor bolnave; lai vele au, la
nceput, n stcmac, un muguic micro
scopic filamentos care gei mineaz din-
tr-un spor; mucegaiul se extinde i ia
o dezvoltare enorm care invadeaz
corpul larvei. Organele i nt ei r e ale
larvei se sclerozeaz i se mpietresc,
de aici a pornit i denumirea bolii
pietrificarea puietului. Atunci apare
i la exterior acel strat albicios
care apoi se coloreaz n cenuiu,
iar cu timpul in verde sau galben.
(L. Roussy). Intr-un stup ieinat in
condiii necorespunztoare care a stat
In adpost rece i fr ventilaie, va
porii se condenseaz pe pereii mr
ginai i pe fagurii cu polen. In lipsa
unui polen proaspt, doicile, lund
polen mucegit pentru hrana puietu
lui, l mbolnvesc. Chiar i albinele
adulte mor uneori din cauza acestei
ciuperci. La analizele fcute, s-au
gsit sporii ciupercii n tubul digestiv
i n apropierea canalelor malpighiene
ce constituie aparatul excretor al al
binei. Gua, stomacul i intestinul
lor gros snt dilatate i pline cu lichid,
iar citeodal s-a gsit mucegaiul fixat
chiar pe pereii intestinului. Aciunea
ciupercii paralizeaz funciunile in
testinale, iar albina bolnav nu mai
poate defeca, se constip i moare,
datorit toxinelor pe care materiile
fecale le rspndesc n organism. In
acest caz cadavrele se ard, se schimb
fagurii cu pstur atacat de mucegai
cu alii cu pstur bun, sau chiar
cu polen proaspt. Stupul se flam
beaz bine n interior i mai ales pe
la colurile din fund, unde este mai
mult umezeal, trecnd apoi uor
i repede t u flacra peste suprafaa
fagurilor (fr albine i puiet). Albinele
de pe faguri se pulverizeaz cu o so
luie de hipoclorit de sodiu (ap de
Javel) n proporie de 150 g la litrul
de ap. Pentiu prevenirea infectrii
polenului din faguri cu aceast ciu
perc este bine a se folosi vaporizarea
depozitului de faguri cu acid acetic
glacial care d rezultate bune, aeri
sind apoi depozitul. V.n. Acidul ace
tic. Dac boala a atins cteva colonii,
iar laboratorul de analiz confirm
c ea se datorete acestor spori, e bine
ca ele s fie sacrificate cu t oi fagurii
lor. Apicultorul trebuie s-i pun
pe nas i pe gur un tifon, pentru a nu
aspira sporii ciupercilor, care sint
vtmtori pentru sntatea lui, ata-
cnd cile respiratorii i ochii.
B
BACTERIOFAG. Bacteriofagii sint
infraraicroorganismele epifite, deci
din cele care distrug bacteriile. Bac-
teriofagul are o mrime de 0,490
milimicroni (un milimicron este egal
cu a milioana parte dintr-un mili
metru), abea poate fi descoperit
cu microscopul electronic.
Pentru albine, bacteriofagii snt o
mare binefacere, cci adesea bacilii
unor primejdioase boli invadeaz co
lonia i atac albinele adulte or puie
tul. Natura, arbitru neprtinitor, a
dat putina bacteriofagilor s se aeze
acolo unde ar putea ntilni cu uurin
bacteriile care le convin. Ei se fixeaz
a t t n interiorul bacteriilor, cit i
la suprafa, le paralizeaz i triesc
pe seama lor slbindu-le organismul,
pin le fac s dispar. Procesul acesta
se numete lizarea bacteriilor. V.n.
Antibiotic. Bacteriofagii triesc pe pe
talele florilor entomofile. Cnd albine
le culeg nectar ori polen, ei vin n
contact cu periorii corpului, fiind
transportai n stupi unde ncep pro
cesul de nimicire a bacteriilor ce le
convin. Bacteriile atacate, se balo-
neaz, se alungesc, devin transparente
i apoi mor. Pe cadavrele lor apar
nite corpusculi noi care sint bacterio
fagii n formare. Prin moartea bacte
riilor din celulele fagurilor, de pe
trupul albinelor, din aparatul lor di
gestiv, sau din cel al larvelor, colo
nia se asaneaz. Astfel se explicfi n
sntoirile miraculoase ale albinelor
grav bolnave, pe care la cules bun,
bacteriofagii le-au vindecat. Bacterio
fagii i gsesc pe florile respective
posibiliti de hran, cci aminoacizii
i zaharurile nectarului din flori sau
cel extrafloral elaborat de alte pri
ale plantelor, le asigur existena.
Cercettorii au gsit de exemplu un
bacteriofag avind o aciune variat,
care distruge Bacillus alvei", agent
etiologic al locei europene; ei l-au
identificat pe o serie de flori.
Bacteriofagul se gsete at t In
nectar, ct i n polen. Cu ocazia recol
t ri i nectarului i polenului de pe
flori, albinele sint n parte dezinfec
tate de bacilii bolii, bacteriofagii
sint dui in stup unde fac ravagii Intre
bacili, iar boala dispare, cci tntreg
materialul infectat se asaneaz. Hr
nind larvele cu hrana purttoare de
bacteriofagi, microbii aflai In intes
tinele larvelor sint distrui. Cercet-
BARBA
81
BARBA
lorii sovietici au reuit B izoleze bac-
teriofagii specifici celor dou forme de
loca american i european cul-
tivnd in laborator resturi de larve
in parte de 15 luni i au ajuns
s creeze un bacteriofag care este fo
losit in parte in combaterea acestor
boli. In general, bacteriofagii cultivai
au un caracter specific fiecrei boli,
neacionind i asupra altora. Totui
s-a ajuns s se obin i bacteriofagi
care acioneaz asupra mai multor
specii de bacterii; acetia se numesc
bacteriofagi polivaleni. Pentru com
pletarea cunotinelor in aceast pro
blem. V.n. Filoncide i Antibiotice.
B4BB. este denumirea ce o dau
stuparii formei de ciorchine n care
albinele se string la urdini, stind ca o
barb sub scindura de zbor, ori
ntinse sub fund sau pe faa peretelui
frontal al stupului. In mod obinuit,
majoritatea albinelor ce se string
in barb11 sint tinere, din cele care
au fcut cel mult 12 zboruri de re
cunoatere.
Muli stupari nu dau atenie ace
stui fenomen pe care-1 iau drept in
diciu al roitului apropiat. Intrucit
fenomenul acesta apare i in alte
ocazii, intr-un timp cnd nici nu poate
fi vorba de roit, e dovad c el are i
alte cauze care trebuie lmurite nen-
tirziat de stupar, cci aceast sit ua
ie este cu totul n detrimentul pro
duciei. Fenomenul, prezentlndu-se
sub forma unei crize de lenevire
voit, de llncezeal, de toropeal, el
trebuie privit ca fcind parte din st
rile de patologie social. Cind colonia
sufer de cldur or de sete n inte
riorul adpostului, albinele simt
nevoia s ias afar, s se rcoreasc,
formind aa-zisa barb". De asemenea
lipsind rezervele de hran, iar albinele
nemaigsind cules afar i totui fiind
numeroase, ele formeaz barb11 in
faa stupului. De data aceasta econo
mia de energie a coloniei determin
albinele btrine s ias afar. Apicul
torul va observa c zilnic barba11
devine mai r edus; el crede c situa
ia din stup s-a ameliorat, dar de fapt
din aceast aglomerare dispar zilnic
un insemnat numr de albine b
trine. In acest caz este vorba de un
sim al economiei rezervelor de hran
din faguri. Cnd n barb11 sint i
albine tinere, ele stau tocmai pentru a
nu fi silite la vreo activitate i deci
la un consum de miere, iar acolo afar
e mai rcoare ca n stup. Metabolismul
organic se face mai lent n mediul
rcoros. Albinele recurg la mijlocul
acesta practic de a iei din stupul
cald, dea sta in inactivitate, cci astfel
consumul energetic e mai redus, n
favoarea puinelor rezerve de hran ce
le au n stup. De ndat ins ce api
cultorul hrnete stupii, iar albinele
nu mai sint ameninate de foamete,
situaia se restabilete i fenomenul
de barbu dispare.
La fel se intimpl i in zilele cani
culare de var, cnd lipsa unei venti
laii active provoac albinelor aceeai
nelinite, cci in afar de influena cl
durii exterioare, puietul numeros de
gaj el nsui o mare cldur, care le
determin s se adune in form de
barb. Deci stuparul trebuie s rco
reasc cuibul. Dac nici aceast m-
Al bi nel e st i nd
6ub form de
barb" l a un
stup pri mi t i v
BARBA
82
BAZA MELIFERA
sur nu folosete, stuparul va descon
gestiona stupul, scoind prin scuturare
ntr-o roini majoritatea albinelor
inclusiv matca i le va lsa numai
pe cele de pe fagurii cu puiet; roini
va fi dus la rcoare intr-o pivni
rece i ntunecoas; dac colonia i
fcuse deja botei, ele sc stric, iar
dimineaa albinele din roini se re
dau coloniei, in stupul lor. Proce-
dind astfel, albinele nu-i mai refac
barba, renun la roit i i continu
activitatea de cules.
Formarea do barb la unele colonii
cunoscute ca puternice i mai ales in
timpul unui cules este dovada c
albinele culegtoare nu mai r.uspaiu
de depozitare a slrinsurii. In accst
caz apicultorul introduce in sluj) fa
guri noi, gata cldii i artificiali, or
corpuri ntregi pline cu faguri sau
magazine de recolt. Albinele din
barba se scutur ntr-o roini i se
vars deasupra ramelor geale din
corpul sau magazinul adugat; de
ndat ele i dau seama de noua situa
ie, cur fagurii i pornesc la o ac
tiv munc de cules. n asemenea oca
zii se mai impun i alte msuri ca:
lrgirea cuibului, lsind vara spaii
ntre faguri pin la 12,5 nun, or adu
garea de faguri goi n stupi, toate
aceste msuri lichideaz criza din
viaa coloniei, care altfel sufer atr-
gind prin aceasta scderea produciei.
Atunci cnd totui apicultorul a fcut
cele de mai sus i albinele unor stupi
i refac ,,barba11 i stau inactive, el
trebuie s aplice o metod mai dra-
Btic, care d totdeauna rezultate ime
diate i foarte bune i anume: folo
sete aceast albin inactiv ca s n
treasc cu ea coloniile slabe sau roii
stoloni, or pe cei naturali mai mici.
In acest scop se aplic dispozitivul
pentru reactivarea coloniilor, aa cum
8e arat la aceast noiune. V.n. Dis
pozitiv pentru reactivarea coloniilor.
In sfrit barba sc formeaz i atunci
cnd se prcgtesc de roit unii stupi.
Intr-adevr, iu aceste situaii albinele
ce au grija mteii ii dau prea puin
hran; ea depune din ce n ce mai
puine ou; devine mai zvelt i se
mic mai uor; n acest timp in
stup se acumuleaz mult albin
t inr, care nu are cui s dea lpti
orul produs de glandele faringiene;
temperatura din stup, de cea 35CC,
determin o rarefiere a albinelor intre
fagur i toi mai pentru a sc stabili un
curent de aer croat de ventilatoare. In
aceast situaie, tinerelul iese afar,
sl inactiv i ateapt pornirea roiu
lui; atunci majoritatea lor se altur
n zborul de roire, strngndu-se n
ciore binele oiului. Odat ceeolcnia a
roit, barba dispare din fata stupului.
Apicultorul trebuie s previn din
vreme roitul natural, care adeseeri
este in delrinuiilul realizrii pro
duc iei.
BAZA MKLII-'KHA. Pentru o stupin
baza rnolifer o constituie totalitatea
plantelor melifere, flora melifor, din
raza economic de zbor a albinelor,
care este l imitat la cel mult 3 km.
Pentiu asigurarea unei mari produc
ii in stupin, baza melifer are o
mare nsemnlate. Principala grij
a apicultorului este ca, nainte de
a-i organiza stupina legat de o
anumit localitate, s cerceteze dac
in decursul unui sezon baza melifei
asigur o activitate ccntir.u albine
lor; perioadele de criz n cules tre
buie s fie cit mai scurte. In aceast
privin s nu se cread c necesarul
unei colonii este mic, aa cum consi
der muli stupari. Cercettorii au
stabilit c pentiu ntreinerea vieii
unei colonii n decursul unui an sint
necesare 200 kg hran, afar de ap.
B A Z A MELIFER
83
BAZA MELIFER
Ele adun aceast hran ci nd: a con-
diiile meteorologice sint favora
bile; b precipitaiile anuale ating
o m?die corespunztoare; c in lo
calitate nu sint frecveni cureni de
aer rece, care au o influen negativ
asupra albinelor; d in flora ncon
jurtoare nu sint i plante ce dau polen
toxic; e in vecintate nu sint i
alte stupini ce depesc ca numr capa
citatea de producie nectarifer.
O baz mlifer bun trebuie s
ndeplineasc trei condiii eseniale:
s fie bogat in plante melifere va
loroase, s nu fie prea departe dc stu
pin i s prezinte continuitate in
producia de nectar, deci o flor
ealonat.
In privina deprtrii de stupin a
locului de cules, trebuie avut in
vedere o particularitate a albinelor:
atunci cind ele gsesc flori in apropie
rea stupinei, zborul lor se limiteaz
la citeva sute de nnt r i In jur. Pentru
aceasta este necesar ca stupii s fie
dispersai pe vetre de cte 3050 co
lonii, iar celelalte stupini s fie ae
zate la o distan de cel puin 300 m,
n funcie de bogia florei. V.n.
Flora melifer i polenifer. Baza
malifer poate fi natural, atunci
cind este constituit din flor nat u
ral, ori artificial, cnd este creat
de conducerea gospodriei respective
prin culturi de plante entomofile cul
tivate n lanuri sau in lot, pentru asi
gurarea culesului continuu.
Pdurile constituie o baz mslifer
natural ca i misivele de zmeuri
i zburtoare din tieturile de curind
terminate, ori crescute prin golurile
provocate de ardere a pdurilor din
muni. La fel i fineele de la es, deal
i munte, sau pajitile pline de o
flor variat in care predomin de
cel emi i m j lt 9ori leguminoasele. Aces
t ea ofer albinelor un cules aproape
continuu, atunci cnd stupinile se de
plaseaz din aval n amonte, pe m
sur ce fineelor le vine rndul la
cosit. Cind ncepe cositul din deal
plantelor abia li se deschid bobocii,
oferind un cules in continuare. Aceeai
diferen de timp o permite cositul
finului de la munte, fa de cel din
deal; acesta din urm se termin cnd
abia ncepe cel de la altitudine mai
mare, n august. Astfel, o stupin care
urmrete producia de nectar a fine
elor poate realiza dou culesuri.
In privina fineelor snt de preferat
cele cu o bun orientare fa de soare
unde predomin o flor melifer bo
gat.
O baz melifer artificial este greu
de realizat, cci la organizarea ei t re
buie s se in seama de interesele
fitotehniei, zootehniei i apiculturii.
Pentru organizarea ei n bune con-
diiuni este nevoie de un plan de cul
turi care s completeze golurile de
cules, cci sint foarte rare localiti
cu un complex natural de culturi suc
cesive.
In aceast situaie snt caracteristi
ce trei exemple:
a. Cind n planul uni ti i snt
culturi ce se nsmineaz trziu n
primvar i crora li se pregtete
ogor de toamn. In aceste terenuri se
poate insmina inc din toamn,
naintea primului nghe, facelia sau
mutar alb, mrind cantitatea de
smin la ha. Atunci albinele vor
avea cules din vreme n martie-apri-
lie. Pentru eliberarea terenului n ve
derea mbuntirii culturii de baz,
facelia se taie repede pentru siloz,
iar terenul se ar i se nsmineaz.
b. Dac pentru ingrarea terenului
n loc de ngrminte organice sau
chimice, s-ar folosi ngrminte verzi
ngropate sub brazd, acestea ar pu
tea fi plante melifere; lupin cu face-
BAZA MELIFER
84
BAZA MELIFER
1i a, facelia simpl sau facelia cu
mutar, care pot oferi n plus si un
bun cules albinelor pn snt intro
duse sub brazd.
c. Dac unitatea are in planul
su culturi pentru mas verde cum
sint secara sau orzul de toamn, ar fi
bine ca odat cu insmnarea lor s se
introduc i sulfina alb anual. Ea
rsare in primvar i se dezvolt
ncet sub protecia culturii principale;
cosirea din timp a acesteia nlesnete
sulfinei o dezvoltare viguroas, oferind
in iulie-septembrie un cules bogat de
miere i polen.
De asemenea, In miritile pioase-
lor recoltate din vreme, se pot n-
smina plante care au nevoie la n
ceput de mai puin umezeal pentru
dezvoltare, cum este de pild bobu-
orul i ortica, o varietate a primei
plante, care in cel mult 30 de zile de
la insmnare nflorete i d mult
nectar n luna august.
O foarte bun baz melifer artifi
cial o ofer gospodriile cu un com
plex agrozootehnic n combinaie cu
apicultura. ntr-o astfel de gospodrie,
creterea animalelor se bazeaz pe
furaje cultivate, din care o parte ar fi
lsate anual pentru producerea de
semine.
Pajitile folosite la punatul ani
malelor pot deveni un conveier meli-
fer pentru albine, dac ar fi mbun
t i t e cu plante furajere ca trifoiul
pitic, cel hibrid, ghizdei, drobuor .a.
Seminele se arunc cu mna chiar din
toamn i sint doar uor ngropate cu
un polidisc. Animalele vor avea o
hran ndestultoare de bun calitate
iar albinele-cules continuu.
Insminarea acestor terenuri i
nnobilarea lor cu plante entomofile
i bune furajere nu trebuie fcut la
Intlmplare. Terenurile umede vor pri
mi semine de ghizdei, trifoi pitic,
Geranium de fnea, cit i altele care
rezist la umezeal ; sulfina alb merge
foarte bine pe astfel de terenuri. Sub
perdelele de protecie ale pajitilor
i islazurilor, deci n umbra pomilor,
sc pot arunca semine care triesc
i rezist la umbrire, cum sint sugelul
rou i alb, or mierea ursului. In
aceste perdele crete i se dezvolt
bine salclmul pitic Amorpha o
bun plant melifer i mai ales-
polenifer.
Fncele artificiale ale gospodriilor
vor fi mult mai bine folosite at i t ca
furaje ct i pentru producia mierii,
dac s-ar face organizarea cosirii n
rotaie zilnic; cind aceasta este bine
organizat tarlalele de culturi fura
jere prezint oricnd poriuni cu un
nceput de nflorire, deci cu posibili
t i de cules pentru albine.
Livezile din gospodrii dau in pri
mvar mult polen i nectar proaspt
at i t de necesar dezvoltrii coloniei,
iar cnd plantaia este mai rar, ntre
rnduri se intercaleaz cpuni, zmeu
r, pomuoar etc., de la care albinele
culeg nectar n timpul nfloritului.
Acolo unde se fac culturi ntinse de
mazre, se pot nsmina, odat cu
mazrea, mutarul alb i facelia, care
ofer mazrii suporturi de susinere
i permit ca la recoltarea ei, lucrarea
s se execute mecanic. In acclai timp
albinele vor avea un cules excelent.
La fel se poate proceda cu coriandrul
cruia la cele 1520 kg de smn
i se adaug 1,C kg facelia. Aceasta
din urm nu numai c va oferi un bun
cules pentru albine nflorind cu dou
saptmni naintea coriandrului, dar
ele, obinuite s culeag din lanul
astfel nsmSnat, vor aduna nectarul
de la florile de coriandru chiar din
primele zile ale nfloritului. Florile
acestei plante au la inceput un miros
neplcut, de plonie, care este oare
BAZA MELIFERA
85
BAZA MELIFERA
cum repulsiv pentiu albine, miros pc
care-1 pierd dup 56 zile. Fiind ins
obinuite s culeag din lanul respec
tiv, trec uor peste aceast piedic
i culeg de la florile coriandrului de
ndat ce nfloresc. Perdelele de pro
tecie din jurul livezilor, punilor
i islazurilor, mresc i ele aceast
baz melifer. Secia zootehnic nu
trebuie lipsit de o parcel ntins
cultivat cu napi (topinamburi), al i t
de folositoare pentiu porcine, care
ofer, prin floarea lor tirzie, un bogat
cules de polen i ceva nectar in lunile
de toamn, cind nu mai gsesc nimic.
In cimp. Cind apiculloiul face o eva
luare a bazei melifere, va ine seama
i de toate aceste posibiliti, at t de
culturile furajere artificiale, cit i de
resursele melifere naturale. In acest
studiu apicultorul va stabili cu oare
care precizie urmtoarele date: ce
culturi silvopomicole snt n preajma
locului? snt perdele de protecie de
salcim i gledicia? Se gsesc plantaii
de zmeur, cpuni, livezi, pduri in
care s predomine arborii i arboretul
melifer, lemnul ciinesc, pducclul,
caprifoiul, afinul, ienuperul, salcmul
pitic i altele? Sint finee naturale?
Care anume plante melifere predomin
In ele i dac pajitile au o flor va
riat i chiar bogat? Sc fac culturi
de plante medicinale sau industriale,
In acelai t imp i melifere?
In calculul pc care i-l face, apicul
torul stabilete dup datele artate
mai nainte, cit nectar dau la ha fiecare
din ele; ce procent din aceste flori
intr n ansamblul floral; cit dureaz
perioada de nflorire a plantelor meli
fere in regiunea respectiv, tiut fiind
c producia de nectar variaz mult
In raport cu situaia geografic i
fenologic a fiecrei regiuni. V.n. Flora
melifer i polenifer. In aceast pri
vin investigaiile fcute prin agro
nomii si apicultorii din regiune vor da
preioase indicaii. Data nfloririi di
verselor plante variaz puin de la an
la an, dar difer fa de situaia geo
grafic. V.n. Tehnica apicol, luna
martie, Calendarul nfloririlor.
Apicultorul, cunoscnd datele de mai
sus, poate calcula posibilitile de
producie ncctarifer a suprafeei de
teren din jurul localitii alese pentru
instalarea stupinei, care fiind cuprins
intr-un cerc cu o raz de 3 km acoper
o suprafa de 2 826 ha.
Dac locul ales, dei bun, prezint
neajunsul c nflorirea plantelor prin
cipale are loc la intervale mari de t imp,
iar in cules intervin opriri de durat
mai lung sau mai scurt apicultorul
ar putea mplini timpul de criz n
cules, prin organizarea unui lot apicol
aflat n apropiere sau prin culturile din
cimp. Planul de nsminri al cultu
rilor melifere 8e va face astfel, net
nflorirea lor s apar n perioada de
stagnare, deci de criz n cules. V.n.
Lotul apicol.
Punile i mai ales fineele pe care
se seamn anual prin imprtiere o
cantitate potrivit de sparcet, trifoi
alb, mac i trifoi roz (bune melifere) ce
se grpeaz numai o d a t , fie se las li
bere pentiu a fi clcate i introduse n
pmint de animalele ce pasc cnd tere
nul nu este prea umed, fie vor ajunge n
cSiva ani puni, pe care animalele
vor gsi plante furajere bogate in sub
stane hrnitoare, iar albinele un
cules abundent i continuu.
Locurile srturoase i neproductive
pol deveni de asemenea bune produc
toare de plante melifere dac snt
insminate cu specii care se preteaz
la asemenea regim. Din aceast cate
gorie fac parte sulfina alb i galbeni
care au dat ntre 131 i 206 kg miere
la ha. Recordul 11 deine talpa gtei,
Leonurus cardiaca (V.n. Talpa glftei)
BEGNE3CU F.
86
BEZMETIC
care a dat pin la 449 kg miere la ha.
Cu astfel de culturi nsei terenurile
rturoase se mbuntesc.
Pantele mari, abrupte, ale dealurilor
.nefolosite de agricultur, vie sau
livezi cu pomi, pot fi nsmnate cu
plante melifere cum este splinua,
Solidago, care le consolideaz i nl
t ur eroziunea lor.
BEGNESCU F. (1880 1949), me
di c veterinar, a fost un precursor al
apiculturii sistematice In Romnia.
V.n. Scurt istoric.
BENZA.LDEHIDA. sau uleiul art i fi
cial de migdale care n contact cu
-aerul se oxideaz formind acid benzoic,
-aplicatdeprof. G. F. T o w n s e n d ,
^ste un preparat ce se folosete la extra
gerea recoltei din stupi, aa cum se
proceda alt dat cu acidul fenic.
Noua substan este mai uor de mnuit
^i cu rezultate mai sigure decit acidul
fenic, fr riscul ca mirosul su s
influeneze mierea. Se folosete un
podior de scndur pe care produsul
se pulverizeaz uor i se aplic timp
de cinci minute peste corpul cu faguri
<;u miere din care albinele se izgonesc
foarte repede. Produsul nu este toxic,
nici caustic i se folosete adesea chiar
drept conservant pentru alimente. Po
diorul trebuie s fie rece cind se pulve
rizeaz, cci soluia la cald se evapor
repede i intens, ceea ce creeaz o
dezorganizare a coloniei pentru citva
t i mp. nainte de a se aeza podiorul
pulverizat, apicultorul afumi uor,
pe sus colonia, pentru a ndruma albi
nele s coboare n cuib, prsind
astfel magazinul respectiv cu faguri.
Pe timpul cldurilor prea mari e
bine ca lucrul s fie ntrerupt, cci
produsul poate cauza ameirea albi
nelor.
BERTRAXD E. (1832 1917), apicul-,
tor i cunoscut scriitor elveian, a
publicat numeroase lucrri din care
cea mai nsemnat i rspindit este
Conducerea stupinei". A fost muli ani
preedintele Asociaiei Internaionale
de apicultori i unul din premergtorii
apiculturii sistematice moderne.
BEZMETIC este un cuvint care la
noi nseamn nuc, zevzec, zpcit,
nebun. Noiunea se potrivete unei
colonii a cror albine, lipsite de matc
mult timp i neavind larve mai mici de
trei zile ca s-i creasc o alta, devin
albine outoare. V.n. Albine outoare.
Ele refuz adesea s primeasc o matc
nou pe care le-o d apicultorul, o
omoar i uneori nu primesc nici botei
deschise cu larve tinere. Este o form
de patologie social a coloniei. Curind
ea se dezorganizeaz i numai inter
venia grabnic a apicultorului poate
s-o aduc pe calea refacerii.
Iat cteva metode care dau rezul
t at e pentru restabilirea coloniei bez
metice:
Metoda introducerii unei mtei b-
trne reuete bine chiar cnd colonia
bezmetic are numai albine btrine.
Dup acceptarea mteii, se introduce
un fagure cu puiet necpcit. Prezena
lui constituie un factor de oprire n
dezvoltarea ovarelor albinelor din stup.
Metoda mutaiei unei larve mai mici
de trei zile dintr-o colonie normal
d rezultate bune cu condiia ca bez-
meticirea coloniei s nu fi depit
un termen de dou sptmini. Albinele
bezmetice, n dorina de a-i crete
singure mtei, fac botei i hrnesc larve
din ou nefecundate care nu ajung
s eclozioneze. Se vor strica aceste
botei lsindu-se 12 cldite mai de
curi nd; din ele se elimin larvele i tn
locul lor, pe lptiorul aflat la fundul
celulei se transvazeaz o larv cores
BEZMETIC
87
BOLILE ALBINELOR
punztoare, luat din cuibul unei
colonii normale. Albinele bezmetice
vor crete matc bun, care mpere
cheat va depune puiet de albin lu
crtoare. In felul acesta colonia bez
metic se normalizeaz.
Metoda introducerii unei mfitci fe
cundate reuete bine dup ce se ine
nchis colonia bezmclic 24 dc orc.
Dup acest t imp, de preferat spre
sear, se prinde n tubul de sticl
o matc fecundat dintr-un nucleu i se
elibereaz direct pe urdiniul ce se
deschide in acel moment . Stupul nu se
controleaz zece zile. Pentiu a fi sigur
c matca e acceptat, se pune vesti
bulul de control (V.n.) la urdiniul
stupului; dac ea e ucis, cadavrul ei
e scos de albine pe sendura de zbor,
unde e uor de observat. Operaia ns
reuete bine aproape ntotdeauna.
Metoda stupului nou ou nucleu de
matc se aplic astfel: colcnia bez
metic este dus mai departe de stu
pin. In locul stupului bezmetic se
aaz un stup gol n care se introduce
un nucleu cu puiet cpcit, o matc i
2 faguri cu hran. Sus, la pedior,
se pune un hrnitor plin cu sirop.
Cnd s-a t erminat acest aranjtment
stuparul scutur in iarb toate albi
nele stupului bezmetic pe locul unde
a fost deplasat. Albinele vor zbura la
vechiul loc, unde gsind alt slup nou
intr in el cu ezitare con6iderndu-se
strine. Ele se vor nfri cu cele ale
nucleului i totul intr n noimal.
Metoda atenurii mirosului strin,
metod ce aparine lui K. Noel, este
urmtoarea: seara, din mijlocul cuibu
lui coloniei bezmetice se ridic un
fagure cu albine acoperitoare, care se
ine afar din stup cam 45 de minute.
Stupul st i el deschis, fr pedior in
acest timp pentiu a-i pierde mirosul
propriu. Concomitent, dintr-un nucleu
bun se scoate un fagure cu puiet cp
cit, cu albina acoperitoare gata de-
ieit, pe care se trece matca lui prins
cu tubuleul de sticl, penti u a mk
pune mna pe ea. Acest fagure se ine-
i el la aer, dar n caban, 45 de minute.
In felul acesta albinele nucleului i
matca i-au pierdut la rndul lor
mirosul specific stupului din care
provin. Dup trecerea acestui teimen,,
fagurele cu puiet i cu matc eliberat
printre albinele acoperitoare Be in
troduce in mijlocul cuibului stupului*
beimetic, unde albinele o consider
ca a lor i o accept de ndat. Fagurii
cu puiet dc trntori se desfiineaz.
Desfiinarea coloniei faezmetiee se
face totdeauna la nceputul primverii,,
cind nu avem mtci fecundate, sau la
sfritul toamnei, cnd nici o metod
nu d rezultate.
Stupul se ridic de pc lccul su,,
se duce la oarecare distan de stupin
i, dup ce se d puin fum, se cioc
nesc pereii, ca albinele s-i umple
gua cu miere; apoi, pe rnd, fagurii
snt scuturai n iaib, fiecare ram
n alt loc. Albinele ntoarse acas
nu-i mai gsesc stupul i vor intra
in cei vccini unde sint primite, cci.
ele vin cu gua plin.
BOLILE ALBINELOR. Albinele su-
fei i ele de diferite boli, adese
ori foaite primejdioase atunci cnd
stuparul nu inteivine de ndat. Obi
nuit, cind s-a neglijat o singur msur
ce prea c nu are nsemntate prea
mare, iar apicultorul crede c a scpat
stupina de boal, aceasta reapare la
nceput numai ntr-o colonie sau dou,,
de unde se extinde repede. Munca
trebuie reluat de la capt; atunci
se face dezinfectarea tuturor stupilor;
pagubele se mresc in msura intir-
zierii mijloacelor de combatere, pro
ducia scade i stupina devine o surs
de pierderi in lcc s aduc venituri-
B O LIL E ALBINELOR
88
BOLILE ALBINELOR
r ^

V ' '

. .
n >
.
^ '
* * ' /
Di f eri t e bacteri i
De mult vreme se cunosc bolile
albinelor. n istoria apiculturii se
vorbete adeseori de flagele ce au dis
trus i pustiit regiuni ntregi, cum a
fost n Italia n 1690 sau n Anglia n
1792 i n Silezia n 1712.
Bolile se datoresc unor specii de
germeni patogeni, bacterii, virusuri sau
richei, care se gsesc in regnul vegetal
i animal, deci i la insecte. Ele atac
albinele adulte or larvele, uneori i pe
unele i pe altele concomitent, fiind
cteodat vorba chiar de dou boli
cu totul diferite in acelai stup. Aceste
bacterii se transmit prin contact, prin
transportul lor dinafar in stup i prin
autocon tam i nare.
Bacteriile din regnul vegetal fac
parte din ramura thalofitelor, care snt
nite mici ciuperci ce produc miceliu;
ele snt cauza multor boli, pe care cer
cettorii le-au denumit micoze. Aces
tea devin mult mai active, produclnd
mari pagube in stupi atunci cnd colo
niile sint slbite sau ntreinute n
condiii improprii, sufer de frig or
cldur excesiv, or n stup e umezeal
mare. Toate acestea favorizeaz dez
voltarea i extinderea bolii.
Sint o serie de msuri cu caracter
general, pe care stuparul le va lua
imediat, fa de oricare boal ar aprea
In stupin. Primele sint cele preven
tive, pentru nlturarea unei eventuale
infecii, iar celelalte sint curative,
pentru tratarea i vindecarea bolilor
ce au aprut deja in prisac.
Msuri preventive. Deschiderea
stupilor i interveniile In viaa
coloniei le va face stuparul numai
cind este strict necesar. Bolile se
rspindesc mai ales de stupar prin
lipsa msurilor igienice i la micarea
fagurilor cu puiet sau hran ce o face
de la colonie la colonie.
Scoaterea ramelor in special
a celor cu puiet i scuturarea albinei
acoperitoare, nu numai c deplaseaz
larvele din patul lor cu hran i l ip
sete pe tinerele i plpindele fiine
de grija de fiecare clip a doicilor, dar
pin sosesc altele s acopere fagurele
cu puiet, s se organizeze alte doici,
s se alimenteze i s secrete l pt i
orul, puietul acesta st i ateapt
flmind, neacoperit, nengrijit. Toate
acestea se vor rsfringe in puterea de
rezisten i vi talitatea viitoarelor
albine ce se vor nate dintr-un cuib
at i t de zbuciumat i vitregit ncit
chiar microbii banali pot s rpun
sau s scurteze viaa acestor albine.
Respectarea citorva sfaturi n aceast
privin va fi de mare folos.
Cind se face hrnirea albinelor, s
nu se schimbe hrnitoarele, care t re
buie s poarte numrul de ordine al
stupului respectiv.
Fagurii mai vechi de trei ani
trebuie dai la reform i topii.
Cei in care au fost larve bolnave, e mai
bine s fie ari.
L' tdia de lucru portativ din
prisac, in care se pun obinuit fagurii
cnd se verific coloniile, trebuie regu
lat flambat, penlru a evita contami
narea i extinderea vreunei boli.
Cnd se introduce o matc In
stup, colivia trebuie bine oprit cel
puin un sfert de or i apoi pus la
uscat. Aceast msur are un dublu
scop: ucide microbii ce eventual ar
fi pe ea i nltur mirosul mteii
precedente, miros ce persist mult
timp pe pereii interiori ai coliviei.
Toate ustensilele folosite de api
cultor la cercetarea Btupilor trebuie
b o l i l e a l b i n e l o r
89
BOLILE ALBINEI-OR
mereu dezinfectate. Periile vor fi
op&rite in ap clocotit, iar afum-
torul se terge cu o soluie dc formol
20%, pe partea lemnoas i cea de
piele. In locul periei este bine s se
foloseasc mnunchiuri de buruieni,
care apoi se arunc sau sc ard.
Stuparul va interveni In viaa
coloniei, numai cind este absolut
necesar, ca s indreple o situaie nefa
vorabil. El trebuie s fie n perma
nen curat, iar cnd are vreo bnuial
asupra unei colonii nu va trece la
controlul alteia, pn nu se va spla
bine pc miini cu mult ap i spun.
De asemenea dalta apicol va fi
dezinfectat.
Stupii nu trebuie s fie aezai
prea simetric in prisac urmrindu-se
prin aceasta o aezare cstetic a ei, ci,
pui in diferite poziii, mai cu seam
dac este loc nendestultor. V.n. Stu
pina.
Pentru buna orientare a albinelor
n prisac, stupii vor avea scindurelele
de zbor vopsite in culori variate, iar pe
tabla acoperiurilor se vor face desene
geometrice, cercuri, triunghiuri, p
t rat e, linii pe la coluri etc. pentru ca
din zbor, albinele s-i poat identifica
Btupul i s se duc direct la el.
Se vor planta ca puncte de
reper diferii arbuti, variai ca
form i specie, ori cteva lujere de
sorg sau floarea-soarelui. V.n. Stupin.
In prisac stupii vor sta pe
picioare sau postamente nalte de cel
puin 1520 cm, cci umezeala p-
mintului face s putrezeasc fundul,
intreinnd i umidi tat e n interior,
ceea ce duneaz coloniei.
Adptorul s aib in pemanen-
ap curat care s curgr n fir
subire pe Bcindur.
De asemenea, scindura pe care
curge apa s fie des flambat cu lampa
de benzin sau splat cu leie i s
stea n permanen la soare, tocmai
pentru a fi dezinfectat i pe aceast
cale.
Terenul din faa stupului trebuie
bine curat, buruienile tiate cu sapa
ori distruse cu ierbicid sau sare grun-
joas.
Cnd n stupin a aprut o boal
grav cum e de exemplu loca american
a crei spori sint foarte rezisten i i
ateapt cu anii stind pe obiecte sau
chiar pe pmint, este bine ca vatra
stupinei s fie spat i pmintul
ntors.
Stupii s fie fr crpturi, ehi-
t ui i i vopsii, ferii de cureni du
ntori in interior. S aib capace nve
lite cu tabl sau carton gudronat,
pentru ca umezeala s nu ptrund
in stupi.
Schimburile de piese ntre stupi
se admit numai cind in stupin nu
sint boli molipsitoare. Prile com
ponente ale fiecrui stup poart acelai
numr dc serie, pentru a nu se schimba
dect in cazuri excepionale i trebuie
deci redate stupului de la care provin.
Cel puin o dat pe an, in prim
var, cu ocazia reviziei de fond, stupii
s se flambeze in interior, mpreun
cu toate prile componente. In caz de
boal, flambarea se va face drastic,
pin cind scindura devine brun.
Cind scindura nu s-a rcit nc, s se
dea cu o pensul un strat de propolis
(15%) dizolvat in alcool. Acesta e un
dezinfectant bun, conine antibiotice
i d stupului un miros natural.
Msurile privitoare la colonie se
refer mai cu seam la puterea ei,
care rmne baza marii productiviti
n stupin i a sntii albinelor.
Lupta contra bolilor s se sprijine mai
puin pe medicamente, dar s se folo
seasc mijloace biologice care s dea
albinelor cuvenita rezisten contra
bolilor Aceste msuri Bnt: albine
BOLILE ALBINELOR
90
BOLILE ALBINELOR
tinere la iernat, stuprit pastoral,
hran destul i bun, hrniri stimu
latorii i matc tinr etc. Toate m
resc capacitatea de rezisten a colo
niei. De aceeai prere este i cercet
torul R. J o r d a n . El d o mare
atenie luptei pe cale biologic i m
gurilor naturale contra bolilor. Prea
si nt nclinai stuparii ca de ndat,
la apariia primelor semne de boal,
s foloseasc numai medicamente, ui-
tnd c msurile naturale sint mai
sigure i mai bune (p r o f. Al .
B o r c h e r t ) .
Organismele invadate de boli sint
tocmai cele mai slabe, mai srace in
hran, incapabile s-i pstreze cldura
primvara timpuriu i iarna, deci n
neputin de a duce lupta necesar
n momentele critice. Cind ntr-o
stupin vor fi multe colonii slabe i
neproductive, se poate spune cu sigu
ran c acolo bintuie o boala, in spe
cial nosemoza, care dinuia dc mult
vreme necunoscut de stupar sau
neglijat. V.n. Nosemoza.
In lupta contra bolilor apicultorul
va recurge la un tratament medica
mentos, numai ca urmare a unui
diagnostic clinic. Fr analiz de
laborator, adeseori el va grei. In
aceeai boal de pild In loca
cercettoarea I. N. S m i r n o v a
prescrie determinarea n prealabil a
sensibilitii celor trei specii micro-
biene, Bacillus pluton, Bacillus alvei
i Streptococcus apis, fa de antibio
ticele respective; numai in laborator
se poate face antibiograma indicnd
ulterior ce tratament trebuie aplicat,
ce antibiotic singur sau n combi
naie i n ce doze se prescrie.
Apicultorul, de ndat ce vede c a
aprut o boal n stupin, trimite
albinele i faguri pentru analiz la
laboratorul regional. Pin la sosirea
rspunsului folosete in primul rnd
msurile sanitar-veterinare, trans-
portnd stupina la un cules bun,
izolat de alte stupine.
Vom reda aici cauzele care contri
buie la scderea puterii unei colonii
i la apariia bolilor:
L i p s a m t e i l o r de soi
bun. Ele se vor nlocui cu mtei cel
puin ameliorate, mperecheate nu
mai cu trintori crescui in coloniile
cu cea mai mare productivitate i
schimbnd mtcile neprolifice sau cu
defecte.
L i p s a d e h r a n . Prin hr
nirea coloniilor lipsite de hran, se va
ndeprta pericolul de slbire fizic a
albinelor i se va nltura apariia
bolilor.
L i p s a d e g r i j fa de can
t it at ea i calitatea rezervelor de hran
n iarn se evideniaz prin aezarea
de rame cu miere cristalizat in faguri,
care nfometeaz albinele; iarna ele
nu au ap destul ca s poat dizolva
cristalele; o miere neanalizat n
cuibul de iarn poate conine miere de
man, al crei consum determin
cel puin apariia diareei sau chiar a
toxicozei; mierea nematurat lsat
n marginea cuibului, iarna, absoarbe
vaporii de ap din stup, ceea ce favo
rizeaz fermentarea ei, provocnd albi
nelor grave tulburri intestinale. Gre
ita plasare a psturii in marginea
stupului iarna, cauzeaz multe greu
t i coloniei care li resimte lipsa.
L i p s a d e g r i j f a d e
r o i u l n a t u r a l i necontrolat
duce la rspindirea bolilor. Roii natu-
rali trebuie identificai i numai ce
cunoscui ca provenind din stupi
sntoi se pstreaz. Roii gsii prin
pduri, mai ales pe vreme nepotrivit
pentru roire, provin cu siguran din
scorburi infectate. Nosemoza de multe
ori se rsplndete n felul acesta. V.n.
Roirea, prsirea stupului.
BOLIL E ALBINELOR
91
BOLILE ALBINELOR
L i p s a d e g r i j f a d e
a d p t o r . In lipsa acestuia al
binele iau ap din blegar, din grajduri
murdare i infectate i sint expuse ast
fel la amibiaz. V.n. Amibiaza.
L i p s a d e i g i e n a c o l o
n i e i i n i n t e r i o r u l s t u p u
l u i ; ramele pline cu pete de diaree,
care adesea conin in ele milioane
de spori ai nosemozei; lsarea cada
vrelor de albine in stup sau a celor
moarte in faa scindurii de zbor, ca
davre care trebuie arse.
L i p s a d e g r i j f a d e
t o x i c o z e: stuparul trebuie s ia
msuri de evacuarea stupilor din zona
culturilor t rat at e cu substane toxice,
sau s inchid albinele in stupi pentru
un timp determinat, luind msuri de
nlturarea pericolului nbuirii albi
nelor. V.n. Toxicoza.
L i p s a d e g r i j f a d e
p r e g t i r e a c o l o n i e i p e n
t r u i e r n a r e : un spaiu prea larg
fa de puterea familiei; un numr
de faguri in stup neacoperii de albine,
cu un cuib lipsit dc diafragmele mr
ginae ce limiteaz spaiul ocupat in
raport de puterea familiei.
L i p s a d e g r i j p e n t r u
n n o i r e a c u i b u l u i . Cel pu
i n la trei ani trebuie schimbai fagurii
pentru a elimina pe cei in care generaii
prea numeroase de puiet s-au perindat,
iar in celule se vor cuibri microbi
duntori, care prin nmulire vor
invada colonia.
E x c e s u l d e a n t i b i o t i c e
nlesnete unor microbi posibilitatea
de a ataca organismul albinelor, crora
aceste medicamente le distrug flora
intestinal natural ce este arma lor
de lupt i de rezisten. Preparatele
pe baz de sulfamide i antibiotice
se pot da albinelor in hran suplimen
tar numai in caz de pericol sau in
cazul izbucnirii bolii in stupina res
pectiv, sau n cele vecine" (C. L.
F a r r a r).
Msuri curative. Dac boala a p
truns in stupin, apicultorul trebuie
s lupte struitor pentru a o ndrepta.
In acest scop este absolut necesar
s se stabileasc diagnosticul etiologic
al bolii respective de un medic dup
examinarea probelor trimise,examinare
ce se face n laborator de tehnicienii
pregtii pentru aceast lucrare.
Folosirea antibioticelor n t ratarea
bolilor infecioase a dat rezultate bune
penicilina, streptomicina etc.
ns numai in doze precise pentru
fiecare boal. Ele nu trebuie folosite
in mod abuziv, cci microbii capt
cu vremea o rezisten i nu mai au
efect. La fel i sulfamidele: sulfatia-
zolul are de pild proprietatea de a
nvinge rezistena bacililor de loca
american, dar n-are efect In loca euro
pean, unde antibioticele, in schimb,,
dau rezultate bune.
Medicamentul se d dup pre
scripia medicului numai n dozele
prescrise i la termenele indicate.
Cine nu ine seama de prescripiile
medicului, va vedea curnd cum boala
s-a stins, recidiveaz, cci absorbia
medicamentului respectiv a oprit nu
mai dezvoltarea formelor vegetative
ale microbilor. Nu trebuie fcut Ins
nici abuz de medicamente, cci cu
timpul microbii se obinuiesc cu ele,,
ii creeaz noi generaii rezistente i
astfel le nltur efectele.
La examinarea fagurilor, albina
acoperitoare trebuie uor ndeprtat
de pe suprafaa lor cu o rmuricr
fr a o da jos de pe ei, pentru ca s se
poat vedea bine interiorul celulelor.
Cind se aplic metoda transva-
zrii colonia trebuie ferit de cureni
in stup i de rceli, impachetlnd-o
lateral i sus, peste rame, cu saltelue.
V. n. Transvazare.
BOLILE ALBINELOR
92
BOALA DE MAI
Dezinfectarea personalului stu
pinei se va face in mod riguros, prin
schimbarea zilnic a halatului; mai
ales cnd boala a aprut in prisac,
el trebuie fiert i bine spunit, t n caz
c nu sint stupi bolnavi, halatul
se va schimba de dou ori pe spt-
min. Splarea pe miini a persoanelor
care mnuiesc fagurii trebuie fcut
dup cercetarea fiecrui stup, chiar
dac n stupin s-a gsit un singur caz
de boal. Splarea se face cu mult
ap i clbuc de spun; apa va curge
dintr-un mic rezervor cu robinet ntr-o
cldare acoperit, dup care ea se
arunc ntr-o groap, n care se toarn
acid fenic, al crui miros este respin
gtor pentru albine.
Orice urme de diaree ce se vor
observa pe rame trebuie rase cu tiu-
ul de rachetat al daltei apicole, iar
spetezele ramelor splate bine cu ap
fierbinte cu sod i apoi terse cu o
cirp iiimuiat ntr-o soluie de formol
20%.
Urdiniurile stupilor vor fi mic
orate, n raport cu puterea coloniilor,
mai ales la stupii suspeci.
Dac stupina este considerat conta
minat, toate aceste msuri se vor
aplica integral tuturor stupilor aflai
pe vatra respectiv, unde au aprut
cazurile.
Se vor lua msuri s se fac o
cretere de mtei pe o vatr ndeprtat
la cel puin 4 km de stupin, alegind
colonii cresctoare din cele mai bune,
mai puternice.
In stupina infectat se interzice
creterea trintorilor, folosind cele mai
drastice msuri. Ei se cresc, or sint
adui din alte stupini sntoase, din
-coloniile de selecie cele mai bune.
Cind boala este la inceput i ea
a aprut numai in civa stupi, api
cultorul va aplica msuri drastice de
distrugere integral a coloniilor, prin
asfixierea albinelor, prin arderea fagu
rilor cu ramele lor, flambind bine
stupii cu lampa de benzin sau cu
arztorul special de aragaz.
Aa cum recomand C. P e 1 i-
m o n, cind sint muli stupi infectai
pe vatr i trebuie fcut asanarea lor
integral, mierea se va extrage la ex-
tractor, iar ceara se va topi; in loca
american ea se sterilizeaz la ateliere
nzestrate cu aparatura necesar. Bo-
tina se va arde. Mierea extras se va
folosi la fabricarea oetului sau hidro-
melului. In nici un caz nu va fi dat
pentru consum la albine. Colonia va fi
lsat fr miere n stup timp de
2426 ore, dar cu urdiniul deschis,
pentru ca albinele s poat iei la
zbor. Apoi va fi trecut intr-un stup
perfect dezinfectat, cu faguri artificiali
pentru cldit, stimulind-o cu sirop
cu antibiotice; se aplic tratamentele
descrise la bolile respective. V.n. Loca,
Nosemoza etc.
Intr-o stupin bine condus nu
trebuie s lipseasc niciodat medica
mentele curente ce se folosesc la t ra
tarea diferitelor boli. V.n. Tehnica
apicol, luna martie, Msuri sanitare
veterinare. Pentru bolile celelalte.
V.n. Amibiaza, Aspergiloza, Boala de
mai, Boala de pdure, Diareea, nchir-
cirea, Aspergiloza, Loca, Melanosa,
Paratifoza, Septicemia, Toxicoza.
BOA.LA DE M4 I, at i t de mult rs-
pindit n multe pri i care reve
nea cu intensitate la civa ani in
luna mai, dar numai n anumite regiu
ni, cu apariia i dispariia aproximativ
la aceleai termene, a dat mult de
lucru bacteriologilor din lume. Dei
se luau cele mai riguroase msuri pen
tru combaterea ei, bineneles n mod
preventiv, ea aprea lovind chiar
coloniile puternice. Albinele cu gua
i intestinul mijlociu inflamat, dar cu
BOALA DE MAI
93
BOALA DE PDURE
abdomenul contractat, ncovoiat, cu
-aripile tremurind in pilpiiri abia
observate, dau semne de crampe
intestinale. Ele se tirsc puin pe
scindura de zbor i cad n faa stupului,
unde mor formind zilnic grupe destul
<le mari. L i analiz nu se va gsi nici
un bacii sau agent etiologic, ci doar
nite polen puin fermentat. De aceea,
un timp, s-a crezut c polenul ngheat
ar fi cauza acestei boli. Dar unii cerce
ttori au servit albinelor polen inut
pin la 28C fr s provoace vreo
pierdere. De aceast boal mor mai
ales albinele tinere de 513 zile.
Cercettorii nici azi nu snt pe deplin
de acord asupra cauzei bolii. H i m-
m e r ca i Z a n d e r o pun n
legtur cu nosemoza, care ucigind
majoritatea albinelor culegtoare din
colonie, albinele tinere rmln fr ap,
se hrnesc in majoritate cu polen,
intoxicindu-se prin surplusul de pro
teine. Cel dinii recomand hran
lichid, cldu, iar Z a n d e r sf
tuiete s se dea coloniilor bolnave
ap srat, cu care chiar se pulveri
zeaz albinele de pe faguri.
A n a M a u r i z i o susine ins
c boala se datorete consumului de
polen produs de o plant din familia
Ranunculaceae denumit piciorul coco
ului, Ranunculus acris, V.n. Dun
torii albinelor. Ea conine un alcaloid
anemonina care provoac iritaii gra
ve in intestinul mijlociu. Consumind
polenul plantei, albinele devin negre
i mor. Cercettoarea a fcut n labo
ratorul de la L i e b e f e l d (Elve
ia) ncercri cu 10 specii de Ranun
culaceae, flori i plante in ntregime
i a constatat c mai toate sint toxice
pentru albine, dar cea care face mai
multe victime i produce mai curind
moartea insectei, este specia art at
mai sus. Aceast plant, a crei
nflorire ncepe in mijlocul lunii apri
lie, intoxic albinele prin polenul su,
atunci cnd in primverile reci i
tirzii, cireul i ppdia ii intirzie
nfloritul, iar albinele sint nevoite s
culeag polen i de la piciorul coco
ului.
Unii cercettori au descoperit i
alte plante cu polen toxic. Biologul
L. R o u s s y n 1959 a art at c i
polenul de castan uneori este toxic.
Acum se cunoate o ntreag list de
plante cu astfel de polen, de ex: nem-
iorii de cmp, omagul, ceapa de
smin, t utunul, laptele cucului
etc. etc., iar dintre arbori teiul ar
gintiu.
Toxicitatea acestor polenuri se da
torete unor produi din grupa alcaloi-
zilor, glucozidelor sau a uleiurilor
eterice volatile, care apar n unii ani
peste normal, datorit unei secete
ndelungate, de exemplu la floarea
de ceap, or excesului de umiditate,
de exemplu la castan etc.
La albinele intoxicate trimise la
analiz, se gsete n intestin polen
n fermentare, de culoare galben-ocru.
Cind se constat intoxicarea cu po
len, se ridic din stupi fagurii cu
polen toxic i se dau alii din rezerv.
Coloniile vor primi din dou in dou
zile cite 0,500 1 sirop n concentraie
de 1 kg zahr la 2 1 ap. In primele
dou doze se adaug siropului 200 000
U.I. penicilin. Stupina va fi mutat
in alt loc pentru a ndeprta albinele
de plantele cu polen duntor.
BOALA DE PDURE sau boala nea
gr, alopetia nigricam apis, apare
uneori in stupin in sezonul activ,
fr ins a cauza depopulri masive.
Coloniile se contamineaz cind stupii
snt prea apropiai i albinele pot
ptrunde la cele sntoase. Boala
dispare fr a se aplica un trat ament
specific.
BOALA DE PDURE
94
BOSTINA
Cauzele care o determin precum i
mijloacele de combatere nu se cunosc
inc.
Unii cercettori atribuie apariia
bolii mierii de man pe care albi
nele o culeg in primvar, mai ales cea
de la stejar; alii susin c ar fi o avi
taminoz, cci la analiza albinelor
moarte nu s-au gsit rezerve de pro
teine organice n corpul gras.
La Congresul Internaional de Api-
cultur de la Madrid (1961) prof.
Al . B o r c h e r t a referat c boala
este accidental i prezint tulburri
de origine variat. V a c h i gsete
c boala este cauzat de un agent
patogen din ordinul virusurilor. Gon-
t a r s k i o consider o consecin
a unei intoxicaii chimice (D.D.T.) pe
cale respiratorie sau digestiv. P o 1-
t e e v o atribuie consumului de miere
de man dar i polenului alterat.
Oricare ar fi cauzele care produc
intoxicaia ea provoac lezarea celu
lelor epileliale ale intestinului i t ul
burri In metabolism.
Simptomele bolii snt caracteristice:
periorii de pe corp cad, abdomenul
se mrete sau se micoreaz devenind
negru lucios. In stup, albinele bolnave
urmrite de cele sntoase, se retrag
pe spetezele ramelor sau pe fagurii
mrginai de unde snt eliminate.
In faa urdiniului ele se trsc sau
i pierd echilibrul i cad pe spate.
La analiza dc laborator se gsesc
afectate intestinul mijlociu, care e
punctat, iar cel gros este or plin, or
gol. Dac e apsat, elimin reziduuri
de culoare nchis, ru mirositoare.
Aceasta este o dovad c glandele
intestinale ce produc catalaza nu mai
funcioneaz pentru a neutraliza fer
mentaiile intestinale.
Un tratament m o d i c a m e n t o B propriu
zis nu se recomand. Se poate da timp
de dou sptmni sirop de zahr
cldu in doze de 200 g zilnic. Citeva
zile, la nceputul hrnirii, se poate
aduga 1 g streptcmicin la 4 1 sirop.
BOCETUL ALBINELOR. Este semna
lul pe care stuparul il aude cnd al
binele vestesc c din colonie lipsete-
mat ca; de asemenea, cnd ele sufer
de foame sau de vreo boal, emit acel
sunet prelung i plngtor, de unde i-a
venit i numele de bocet. Albinele
bat din aripi ca i cnd ar ventila ir
fie prin aparatul de semnalizare de la
virful abdomenului, fie prin membra
nele vibratorii de la stigmatele abdo
minale i toracice, scot un sunet ca
racteristic, pe care orice stupar 11
recunoate imediat, atunci trebuie
luate msuri corespunztoare.
BORCHERT, AL., medic vet er i nar
i profesor de biologie german, s-a
ocupat mul t cu cercetri asupra bolilor
albinelor, publicnd peste 400 de l u
crri in special it at ea sa.
BOTIN este denumirea dat de
apicultor reziduurilor ce se formeaz
dup prima topire a fagurilor refor
mai. V.n. Cear. Stuparii care folo
sesc metoda de topire a fagurilor cu
ajutorul apei sau al aburului, vor avea
multe reziduuri de acestea ce conin
de 3050% cear, ce urmeaz B se
extrag la o a doua topire. Botina
rmas dup stoarcere se ntinde n
strat nu prea gros pentru a se u b c b .
Atunci ea este strins n lzi sau n
saci ca s nu fie atacat de gselni.
Se pstreaz bine cu ajutorul unei
cantiti de naftalin care se ine ln-
tr-un scule de tifon, pus n lada sau
sacul respectiv.
Ceara extras din botin este de
calitatea a doua, care, dei se prezint
frumos ca aspect, nu are consistena
iniial a cerii. Extragerea cerii din
BRAD
95
BRAD
botin ce face cu ajutorul unor prese
mi r i de lemn care au plrghii lungi de
manevrare astfel incit presarea se face
In condiii optime.
BRVD. Bradul cu speciile lui, cum
snt: bradul a l b Abies alba (Mill)
sau Abies pectinata (D.C.) denumit
la noi n special n Ardeal brad
nemez, cit i molidul, Picea excelsa
(Link), fac parte din familia Pinaceae.
Djosebirea ntre cele dou specii,
ambele bune productoare de miere
de man prin intermediul Lachnidelor
i lecaniilor. V.n. ne apar at t la in
florescena lor, cit i la aezarea frunze
lor. Ln bradul alb inflorescenele stau
ndreptate In sus, spre virful arborelui,
iar frunzele sint nirate pe rmurele
ca dinii unui pieptene, de unde i-a
venit i denumirea de pectinata. La
molid ns, inflorescenele au virful
In jos, iar frunzele ca nite smocuri spi
rale stau in jurul rmurelelor.
Ambele specii dau un polen extra
ordinar de abundent care plutete n
aer pn la mare nlime. El are ns
numai 9,54% albumin digestibil
care nu intereseaz prea mult albinele
declt numai dac nu au alte plante cu
polen mai bun. In schimb cel mai
important procent al substanelor mi
nerale este cel din polenul de conifere,
atinglnd 2,24%.
Doicile, cind se hrnesc numai cu
polenul de molid produc puin lptior,
cu o valoare alimentar sczut. Cerce
ttorii au gsit c puietul astfel
hrnit, ajuns ca albine mature, are o
longevitate cu 50% mai mic fa de
cel care a primit drept hran polen de
la rapi, salcie, alun etc., bogate In
albumin digestibil.
Din punct de vedere al produciei
mierii de la brad caracterizat drept
miere de man se pare c molidul ar
da ceva mai puin declt bradul, deci
producia este In raport de specia de
lahnide sau lecanii ce le adpostete,
cit i de proporia dintre ele, In raport
cu timpul favorabil sau nu, cind au
aprut. Secreia dulce este absorbit
de aceste insecte fie prin scoara
arborilor, cind mierea de man este de
calitate ceva mai slab, fie recoltat
de aceste insecte de la baza inflores
cenelor sau a frunzulielor n form de
ace ale arborilor. Albinele o culeg
dac ea trece mai nti prin organismul
acestor insecte intermediare. Culesul
mierii de man de la brad i molid
are o intensitate variabil i apare la
diferite date. V.n. Miere. De exemplu,
o varietate de lachnide denumit
Lachnus pichlae elimin zilnic din
organism cite 50 ml suc dulce, ce
conine o cantitate total de 15 mg
zahr. Albinele culeg abia 5% din
aceast revrsare de substane zaha
roase ale bradului. Totui, ncepnd
de la poalele muntelui i apoi in mod
ealonat din ce in ce mai sus, pe m
sur ce cldura ngduie lecaniilor
i lachnidelor o dezvoltare normal la
altitudine mai mare producia de miere
de man de la brad, n anii buni poate
atinge 4050 kg de stup.
Mierea de man a molidului are
culoarea verde-inchis, iar cea de la
brad galben-aurie; ele conin In
proporie de 25,68% melezitoz. Aceas
t a se datorete urmelor de rin ce ea
le conine i care totui o face mult
cutat mai ales de bolnavii de pl-
mini. In mierea de brad se afl un
puternic bactericid, inhibina, produs
al unei enzime ce o are mierea de brad.
Enzima aceasta este o glucozooxidaz
care in prezena aerului produce din
fructoz hidrogen-hiperoxid; In medi
cin se cunoate de mult efectul sterili
zator al inhibinei (L i p i s E.).
Mierea de brad se extrage cu uurin
atunci cind timpul este cal d; nspre
BRAULOZA
96
BUTLER C. O.
iarn ins ea se cristalizeaz chiar
In faguri, cristale pe care albinele nu
le pot dizolva atunci i le elimin.
De aceea trebuie extras integral cel
mai tirziu toamna, cci nu este reco
mandabil s fie dat in hrana de iarn
a albinelor; ea las multe reziduuri ce
amplific consecinele diareei i nose-
mozei.
BRAULOZ esle denumirea tiin
ific ce se d unei infestri a coloniei
cu paraziii Braula-coeca, adic pdu
chele albinii. V.n. Duntorii albi
nelor.
BUBERNIC, brinc, frunz de bub
rea, urzica neagr, Scrophulana no-
dosa L. Este o plant erbacee din
familia Scrophulariaceae. La captul
fiecrei ramuri se vede o floare dezvol
t at , colorat n rou i adesea cu
nuane de violet-inchis sau brun.
Florile au un miros neplcut. Nectarul
se prezint sub forma a dou picturi
mari n potirul florii. Albinele cerce-
Buberni c
teaz toat ziua aceast preioas plan
t melifer. Mierea are la nceput
un miros asemntor cu cel al florii,
dar l pierde repede prin evaporarea
intens a substanelor volatile. nflo
rete in luna mai i rareori pentru a
doua oar n toamn.
Bubernicul crete prin pduri, pe
marginea apelor, prin locuri umede,
fiind o plant vivace i cu rizomi um
flai, tuberculii se pot uor recolta i
nmuli. Un hectar cultivat cu aceast
plant d in medie 200 kg miere.
Terenul trebuie ns s fie umed.
BUDEL, A. cercettor german care
a fcut studii valoroase privitoa
re la ntreinerea albinelor n stupi
sistematici, n comparaie cu co-
niele primitive din paie, fixnd
normele privitoare la temperatura,
umiditatea i ventilaia din stup iarna,
primvara i vara.
BUSUIOC, basilic, nlcic, Ocimuni
basilicum L. din fam. Labiataelor,
ca i busuiocul slbatic, Brunella
vulgarii', sint plante melifere preioase,
pe care albinele le viziteaz toat
ziua at i t pentru polen cit i pentru
nectarul lor bogat. Producia de miere
la hectar este calculat la 100 kg, iar
mierea are un parfum minunat. Florile
albc-roz, n form de spicule, cte o
dat violete-roiatice, aa cum eBte
busuiocul slbatic, nfloresc mereu
din iunie pn in octombrie, fiind
gsit prin toate grdinile de la ar.
BUTLER, C. G., cercett or englez ce
lucreaz la St a i unea experimental
di n RothamBted, este cel care a desco
per i t c mat ca are pe suprafa a corpu
lui su o subst an ce se t ransmi t e nt re
t oat e albinele coloniei, fiind un ele
ment de uni t at e care oprete apari i a
al binelor outoare.
BUTOI
97
BUTOI
BUTOI. Butoaiele din lemn sint
cele mai potrivite vase pentru trans
portul mierii. Ele trebuie s fie foarte
bine ncheiate i lucrate din lemn uscat
dac se poate, chiar i nut n cuptor
nainte de a-1 fasona in doage. Se
prefer lemnul de fag, tei, paltin
auriu i chiar salcie. Stejarul nu este
bun, cci dei este mai rezistent, d
mierii o culoare neagr, cel puin la
prima ntrebuinare, cit i un gust
de tanin.
Doagele trebuie s fie lucrate de-a
lungul fibrei lemnoase, cci sint
dogari care pentru economie de ma
terial mai ales cind au In lucru
trunchi groi i taie de-a curmeziul
pentru doage. Acestea nu sint bune
cci las s se scurg mierea prin
porozitilc lemnului.
Cind se scurge mierea din butoaie,
esle bine s se pun apoi ap clocotit,
pentru ca resturile de miere s se to
peasc iar butoaiele s se pstreze
fr miere pe doage. Altfel, mierea
rmas pe pereii vasului, va absorbi
umezeala din aerul pivniei, nlesnind
un proces de fermentaie, care va face
apoi vasul de nefolosit.
Cnd mierea s-a cristalizat n butoi,
se slbesc cercurile i se desface unul
din funduri, dup care ea se poate
scoate cu o lopat L i n e m a n.
Apoi fundul se pune la loc i butoiul
se ncheie, dup ce el a fost bine splat
de resturile de miere i uscat. Butoaiele
metalice nu snt bune cci acizii mierii
dau compui toxici n contact cu
metalul.
c
CABAN APICOL. In pastoral este
fcut din panouri ce se prind In
uruburi. Acolo locuiete executind
la nevoie i diferite operaii ca: extra
gerea mierii, a lptiorului, transvaza-
rea larvelor in creterea mtci lor etc.
Dimensiunile ei sint de 2 x 3 m inalt
In fa de 2,10 x2 m In spate; In felul
acesta acoperiul are o singur scurgere.
Pentru ca panourile s nu fie prea greu
de minuit se fac cite dou la pereii din
fa i spate, cit i acoperiul; scurge
rea apei de ploaie de pe acesta se face
uor, cci panourile lui se aaz la fel
ca iglele pe cas.
Ea se construiete din scindura foarte
uscat, de 2,5 cm grosime, care se
ncheie in faluri, ca s nu rmin nici
o crptur. Pereii sint cptuii
cu carton gudronat n interior, pentru
Caban
api col
a nu ngdui vintului s ptrund
printre inoheieturi.
Scheletul pereilor demontabili se
face din leauri de 6/5 cm. Fiecare
perete are cel puin patru leauri mar
ginale i unul curmezi la mijloc,
aezat orizontal, toi montai la o
egal di stan unii de ceilali. Acope
riul este mrginit de patru leauri care
mbuc partea de sus a pereilor caba
nei ca i capacul unei cutii, tn felul
acesta cabana are o bun stabilitate,
iar vinturile cind bat puternic, nu
pot ridica acoperiul, care de altfel
este fixat de perei cu dou buloane.
El va avea carton gudronat sau tabl
deasupra. Podeaua va fi astfel croit
ca s se sprijine pe doua traverse mo
bile de stejar aezate dedesubt,
care o in ceva mai sus fa de suprafaa
pmintului. In felul acesta scindurile
nu sint expuse putrezirii.
Prinderea pereilor intre ei se face
cu buloane de 12 cm lungime, cu cap
ptrat i ngropat in leauri, iar piu
liele avind aiba dedesubt. Lumina
intr n caban printr-o fereastr ti at
n mijlocul uii i una lateral. Fe
reastra din mijlocul uii se ridic
in sus culisnd intre dou ipci l aterale;
CAILLAS A.
99
CAPTAREA COLONIILOR
mrimea ei este astfel calculat incit
prin golul su s poat fi introdus un
magazin de recolt cu faguri. In felul
acesta, la ext rac i a mierii i aducerea
magazinelor la caban pent ru extras,
nu se mai deschide ua ca s pt rund
albinele in interior.
Ua trebuie s fie suficient de larg
pentru a permite introducerea unui
extractor de capacitate mai mare.
Cabana trebuie vopsit regulat din doi
in doi ani.
CAILLAS A. cercettor francez care
cu patru decenii in urm a desco
perit vitamine in miere. Are mai multe
Bcrieri in domeniul apiculturii.
CAPCAN PENTRU ROI este denu
mirea care se du unor stupi pri
mitivi mici, de form conic, fcui
din rchit mpletit aezai prin
arbori la diferite distane deprtare de
stupini. Aceti stupi primitivi snt
descoperii de albinele cercetae ce
caut loc pentru adpostirea viitorilor
roi. Apicultorul cerceteaz zilnic locu
rile unde capcanele snt aezate cu
roii prini n ziua respectiv, care in
aoeeai sear sint dui in prisac i
introdui in stupi sistematici.
CRUCIOR pentru transportat stupi
e o pies foarte necesar in stu
pin. Schia alturat este lmuritoare.
CAPTAREA COLONIILOR slbatice din
scorburile arborilor de pdure este o
specialitatea unor cuttori dealbine,
care pe aceast cale i populeaz stu
pina cu coloniile prinse, luind totodat
i coninutul de faguri cu miere. Munca
aceasta de descoperire a roilor slba
tici este grea, mai ales in desimea p
durii, dac cuttorul nu are o vedere
ager i nu poate urmri din ochi zbo
rul albinelor ce culeg de prin poieni.
Iat cum se procedeaz, dup
E. K e y a t a (S.U.A.): se ia o
cutie de 30/30 cm desprit n dou
compartimente suprapuse printr-un
oblon de tabl median; compartimen
tul de sus este acoperit cu un capac
cu geam de sticl. Cuttorul se apro
pie de otalbin care culege fr grij
de pe o floare din poian; strecurnd
uor cutia sub floare, o prinde sub
cpcel. Apoi taie codia florii i deci
albina este captat. Ea se zbate spre
lumin dar fr folos. Atunci se re
trage oblonaul de tabl dintre cele
dou compartimente, unde, albina
prizonier trecnd gsete un mic
fgura plin cu sirop cu care ii umple
gua. Geamul se acoper atunci cu
oblonaul i deci n cutie, pentru
moment, nu mai esle lumin. Cind
albina i-a umplut gua, cuttorul
ridic capacul, iar albina esle elibe
rat. Ea va face de ndat recunoa
terea din zbor a locului cutiei ndrep-
lndu-se apoi in direcia unde se gsete
scorbura cu colonia sa. Cuttorul lasft
cutia pe locul ei, urmrind albina din
ochi i fuge puin In aceeai direcie, fi-
xindu-i totodat un punctdereper mai
departe n direcia de zbor a insectei.
Albina se va ntoarce in curind eu
citeva nsoitoare. Cind ele au f&cut
astfel citeva cltorii, iar cuttorul
este fixat asupra direciei de zbor,
nchide din nou capacul i prinde
acolo citeva albine; apoi se ndreapt
spre primul reper fixat unde le elibe-
CATI NA DE GARD
CEAI URI LE
reazu. Albinele, la eliberare fac recu-
noalerea acestui nou loc, iar la
napoiere vin acolo. In felul atesta
cuttorul se tot apropie de scorbura
unde colonia i-a durat locuina.
Cind albinele captate fac un zbor in
direcia contrar, cuttorul tie c a
depit locul unde se afl roiul; el sc
napoiaz i-l va descoperi uor exa-
rainind arborii din jur, stind cu spatele
la lumin. Albinele cu matca lor sint
scoase cu fum, ciocnind scorbura
arborelui, iar fagurii cu miere se iau,
cind arborele se doboar i scorbura se
deschide.
CTIN DE (ARD, licin, liion, z-
hric, L/ycium vulgare (Dun.) este un
arbust spinos din familia Solanaceae,
cu ramuri lungi, subiri, flexibile, ce
cresc i formeaz tufe de neptruns.
Din punct de vedere melifer ctina
este o plant preioas, cci ncepind
nfloritul din mai, florile sale de culoa
re violet-roiatic dau o miere abun
dent pin tirziu in octombrie. Polenul
su este de culoare galben-maronie
i mult cutat de albine.
Muli apicultori planteaz ctina
n stupin in rnduri distanate din
5 in 5 m pentru a ine vara umbr stu
pilor. Totodat stupii sint adpostii
contra vinturilor reci din iarn i
primvar, cu ati t mai mult cu cit
n cel de-al doilea an ctina de gard
atinge o nlime de 2,5 m.
CTIN ALB sau salcia spinoa
s Hippophae rhamnoid.es bun
melifer este asemntoare cu ctina
de gard. Face parte din familia Eleag-
naccae, este arbust spinos, folosit la
perdelele de protecie. Autorul l-a
gsit i in masiv, n luncile din regiu
nea muntoas pe valea Teleajenului
reg. Ploieti. Se dezvolt bine pe malul
apelor. Arbustul are flori galbene
r u g i n i i , a! c r o r n e c l a r c o n i n e v i t a
mi n e l e C, Bj . B.,. si E. El e s i n t c e r c e
t a t e mu l t do a l b i n e i p e n t r u p o l e n .
l'TIM, tamariscH. Tamnrix gallica
L., ca i specia Tamarir patlassi,
(Desv.) este un arbust din familia
Tamaricaceae ce crete prin locuri nisi
poase i inundabile, avind ramuri
lungi i flexibile, cu lemn greu. care
nu plutete, cu frunze ca un brdis,
cu flori roz. dispuse in spiculete.
Acestea dau un nectar abundent. La
noi in ar sint suprafee ntinse
fie ctini pe malul Dunrii .i ostroa-
ve, dar mai ales pe vile inundabile
si nisipoase ale riurilor Buzu i Rim-
nicu-Srat din regiunea Ploieti; muli
stupari duc acolo stupii in pastoral
dup culesul de la salcim, obinind
recolte bune.
CTUNICA, iarba flocoas. iarba
miei, mint miei, Napeta cataria
L. este o plant erbacee din familia
Labiatae asemntoare cu Metisa. V.n.
dar mult inai rustic, mai puin
pretenioas i chiar uneori mai cutat
de albine dect aceasta. Florile ei sint
mici de 78 mm. mirositoare, cu
Trude purpurii pe lobul inferior.
Culoarea lor in general este alb-roia-
tic, dispuse in verticile terminale.
Ctunica este o plant melifer pre
ioas, producia sa de miere fiind
apreciat la 100150 kg la ha. In
24 dc ore o floare secret 0,16
1,22 mtr. Planta are o dubl folosire
fiind i medicinal, cci din flori i
frunze se extrag uleiurile citrol i
geraniol, care sint scumpe, cutate i
folosite n stupin la unirea coloniilor.
CEAIURILE sc fac prin oprirea di
verselor plante medicinale i prezen
t at e deci ca infuzii, sint date albinelor
in hrnirea stimulent, cit i in cea
CEARA
101
CEARA
medicamentoas. De exemplu in hr
nirea de stimulare ceaiul de cuioare,
Eugenia caryopkillata (T h * m b) or
cel dintr-o combinaie de ase plante:
mueel, cimbrior, coada oricelului,
melisa, busuiocul cerbilor, coji de
portocale i foarte puin pelin dau
rezultate foarte bune. Cunoscutul cerce
t t or S k l e n a r G u i d o d albi
nelor acest ceai chiar fr zahr.
Se pun in ap rece 10 linguri dintr-un
amestec cu aceste plante pin dau
intr-un clocot; se retrage vasul i se
rcete, turnind peste aceast esen
10 litri ap sau sirop. In acest caz
ceaiul nu mai este infuzie ci decoct.
Acest ceai este puin amar, datorit
prezenei pelinului. S c h e i d e r are
o alt formul: la plantele enumerate
mai sus, mai adaug cimbru, flori de
tei, flori de jale (Salvia officinalis)
i flori de glbinele. V.n. Hrnirea
albinelor, ceaiurile stimulative.
De asemenea ceaiurile se ofer i ca
medicament, fie ca infuzie deci ap
clocotit turnat peste plante i lsat
vasul acoperit cel puin o or sau ca
decoct, adic fiert cu ap aa cum s-a
ar t at mai sus. De pild, tratamentul
diareii se face cu ceai decoct din frunze
de Mcri, V.n., at i t pentru a nltura
efectele diareii, cit i pentru a neutra
liza efectele nocive ce le provoac
o hrnire in iarn cu miere de man.
V.n. Diareea.
CEARA este un produs organic com
plex al albinelor tinere, iniial lichid,
pe care-1 secret prin glandele cerifere
din abdomen, dup un consum abun
dent de miere i pstur. Produsul, un
hidrocarbonat lipsit de azot, care apare
sub abdomen pe aa-zisele oglinzi ce-
rifere , ia contact cu aerul, solidi-
ficindu-se sub form de solziori.
Citeodat, cind nevoia cere, chiar i
albinele virstnice iau parte la aceast
munc de elaborare a cerii. V.n. Albi
na, glande. Cantitatea mai mare 6au
mai mic a acestei secreii glandulare
esle in raport de urmtoarele condiii:
de o populaie numeroas; cu multe
albine tinere in colonie; de o tempe
ratur favorabil la exterior; de un
cules bogat in natur, sau o hrnire
stimulatorie cu substane zaharoase
i proteice; de spaiu suficient n
stup unde albinele tinere s-i poat
depune nestingherite secreia glandelor
cerifere, i in sfirit, n situaia de roi,
cnd producia de cear in faguri cldii
n noua locuin este cea mai mare.
Din punct de vedere chimic ceara are o
componen complex, asemntoare
cu cea a grsimilor organice. Schema
tic, ceara de albine este compus
din molecule mari, al cror schelet este
format din lanuri lungi de atomi de
carbon11 (R. K a r l o v ) . Dup
D o w n i n g i alii proporia rela
tiv n fiecare clas a compusului,
fiecare lungime a lanului de carbon
gsii in compoziia cerii hidrolizate
ar fi urmtoarea: hidrocarburi 16 pro
porii, alcooli monohidrici 31, dioli 3,
acizi 31, hidroacizi 13; pin n prezent
nu se tie inc dac ceara apare n
forma ei Btabil final in glandele
productoare de cear ale albinei,
sau dac se produc modificri chimice
cnd solziorul de cear produs de
albin este amestecat i presat la locul
lui n fagure. Dup ali autori, ceara
cuprinde: acidul cerotic in proporie
de 6566%, ce se topete la 78C,
fiind solubil n alcool clocotind ; miri-
cina aproximativ 30% este o sub
stan cristalin care se aprinde la
72C; cereolin 45% substan
moale, solubil, se topete la 20C,
fiind in acelai timp i puin acid.
De asemenea ceara mai conine 4 000
U.I., vitamina A. Din cauza acestei
componene eterogene, ceara se solidi-
CEARA
1 0 2
CEARA
fic in cristale neregulate. Un roi natu
ral adpostit intr-un stup gol cldete
dup 23 zile un numr nsemnat de
faguri de culoare alb, fiind stimulat
de consumul unei hrane corespunz
toare. Glandele cerifere secret atunci
cear, incepnd de la temperatura de
25C, dup ce albinele i-au umplut
gua cu miere. Dup 1215 ore de
digestie, celulele glandelor cerifere
se alungesc pin cind ntre ele apar
spaii goale dar pline cu aer, urmate
apoi de apariia acelor solziori st r
vezii de forma pentagonului neregulat;
100 din ei cintresc 0,0002 g deci
trebuie dou milioane de solziori
pentru un kilogram de cear. Solzi
orii sint foarte maleabili i nu au
consistena necesar ca s reziste la o
temperatur de 3336C, cit este
in stup. De aceea, de ndat ce ei apar
n oglinzile cerifere, albina ii cuprinde
cu ghearele picioarelor dinapoi i tre-
cndu-i la picioarele dinainte prin
intermediul celor mijlocae, ii apuc
ntre cele dou mandibule ale gurii
unde-i frmint. Albina incorporeaz
astfel solziorilor o secreie glandular
de legtur, ca un mortar de ciment,
care d cerii proprietatea de a putea
rezista la temperaturi ridicate pin la
62,563C. Numai dup o astfel de
prelucrare, solziorii produi de albi
nele cerifere adunai in grupe, con
stituie adevrata cear. Solziorii pe
care-i scap albinele de pe oglinzile
abdominale i cad pe fundul stupului,
dac vor fi pui la analiz, se va con
stata c snt lipsii de acea substan
pe care albinele o incorporeaz celor
pui n faguri, atunci cnd li frmint
intre mandibule. Obinuit culoarea
solziorilor de cear este alb; uneori
cu o uoar nuan glbuie.
Cnd un bloc de cear este gata topit,
adic atunci cnd masa topit are peste
62,5C, de ndat ce aceast limit nce
pe s coboare,aparprimelecristaleacolo
unde suprafaa sa de contact cu aerul sau
cu un corp rece, determin acest proces.
Pojghia de la exterior devine albi
cioas, ceea ce arat c ncepe procesul
de cristalizare; apoi, pe msur ce
cristalele se adun, masa cerii topite
care este de culoare nchis devinu
galben-aurie.
Acest procesde cristalizare, continu
de la marginea blocului spre mijlocul
su, pn ce temperatura se coboar
la nivelul mediului nconjurtor. Chiar
cind ea s-a rcit complet, procesul de
cristalizare tot mai continu printr-o
apropiere molecular strins care-i d
o duritate mai mare. S-a stabilit c
coeficientul de duritate al cerii topite
in var merge crescind de la 7,9
12,7 numai in 40 de zile. In schimb,
n timpul mai rece de toamn, duri
tatea este mai mare, dup cum indic
tabloul alturat. Trebuie reinut c pe
msur ce duritatea crete, se mrete
i fragilitatea cerii. Cercettorii dezbat
i astzi problema raportului cantitii
de hran ce trebuie consumat de
albine fa de ceara rezultat. S-a
stabilit precis c prerea lui D a -
d a n t i a altor cercettori era ero
nat cind susineau c pentru un
kilogram de cear albinele trebuie s
consume 1012 kg hran; la fel
de eronat era i prerea c nu ar fi
economic ca albinele s cldeasc
prea mult. Din cercetrile fcute s-a
ajuns la concluzia c producerea de
cear este i economic prin venitul
ce l d i c, in anumite sit uai i
clditul fagurilor contribuie la o acti
vi tate mai intens n culesul mierii,
cit i la ndeprtarea coloniei de la
roitul natural. Prin cldirea a 67 fa
guri anual, ceea ce este uor pentru
oricare colonie normal, nu numai c se
formeaz o rezerv de faguri gata cldii
pentru timpul marelui cules,dar semen*
CEARA
103
CEARA
ine colonia intr-o stare activ, inltu-
rindu-se totodat i fagurii vechi care
sint obinuit un focar de microbi.
In ultimul deceniu s-a ajuns la
concluzia c echivalentul chimic dintre
miere i cear nu este mai mare de
3,035 kg miere, fa de producia unui
kilogram de cear. Cifra este ins
relativ, cci aceast producie este
legat de multe condiii: timp, tem
peratur, puterea coloniei, vigoarea
i tinereea albinelor clditoare etc.
Factori determinani n producia de
cear. O dat cu sosirea primverii
i abundenei mereu crescinde de nec
tar i polen n natur, se trezete din
ce in ce mai intens i pornirea de a cldi
a albinelor lucrtoare. Creterea pro
duciei de cear se datoreaz ins i
unor anumite procese de dezvoltare din
interiorul coloniei, explicate in con
tinuare. Activitatea de cldit, este
precedat de o perioad pregtitoare,
mai mult sau mai puin lung, cind
apare aceast dispoziie de a cldi ,
ce este uor de sesizat, cci constituie
totodat i un indiciu pentru punerea
magazinelor de recolt i nceperea pro
duciei de cear. Ea este in legtur cu:
Puterea coloniei, numrul albi
nelor tinere din ea i anotimpul in care
ele cldesc. In mod natural albinele
tinere sint cele cu glandele cerifere
in plin activitate i care dau un
randament mai mare fa de albinele
mai n virst. Cercetri precise au
stabi li t c o albin poate produce
in cursul vieii sale pin la 50 mg cear,
ceea ce corespunde la jumtat e din
greutatea corpului su.
G. T a r a n o v a gsit c la 1 kg
de albine n special primvara, pro
ducia de cear a celor tinere este mai
marc i direct proporional cu numrul
lor. O nmulire ulterioar a populaiei
nu jnai pstreaz aceeai proporie de
c.ac, fa de kilogramul de albin.
Cldura din stup de asemenea fa
vorizeaz producia de cear. De aceea
este bine ca in primverile rcoroase
ntregul cuib s fie bine mpachetat.
Conform cercetrilor fcute, s-a st a
bilit c producia de cear este depen
dent, in special de temperatura me
diului exterior. Cnd media tempera
turii in natur depete 11C, albinele
ncep s cldeasc, mai ales dac maxi
ma acelei zile se apropie cit mai mult
de 20C. Sporirea produciei de cear
va fi mrit cind ntre spaiile dintre
rame se pun ipci care nchid complet
aceste deschideri i pstreaz mult mai
bine cldura cuibului.
Culesul natural, ori hrnirea sti-
mulent intens, snt factori determi
nani in mrirea produciei de cear,
cci albinele o dat cu munca de cules,
se hrnesc intens, din ceea ce aduc In
stup, determinind o supraproducie de
cear n glandele cerifere. T a r a
n o v a stabilit o corelaie ntre canti
tatea de puiet i producia de cear.
El a constatat c 1 kg de albine In
cursul vieii lor pot da 0,500 g cear,
cresclnd totodat i 26 000 de larve,
dac sint bine hrnite stimulent, sau
au un cules bun. Raportul de producie
fa de hrnirea de stimulare a fost
stabilit de acest cercettor la 35 g cear
pentru 200 g de hran cu proteine.
Nu totdeauna corelaia rmne ace
eai, cci la culesurile mici, de ntre
inere, ele cresc puiet numeros, dar
produc cear puin. In schimb la un
cules bogat de polen, producia de cear
este mrit, chiar dac nectarul intr
intr-o msur mai mic, fr ca prin
aceasta munca de cldit s micoreze
activitatea de zbor la cules a albinelor.
Aa se explic de ce in anul 1957, la
noi, an de redus producie de miere-
marf incit albinele abia i-au putut
aduna hrana, ele au cldit muli faguri.
In localitile unde au fost transpor
CEARA
104
CEARA
tate coloniile pentru a produce miere,
a fost floare destul, dar lipsit de
nectar; in schimb au avut din plin
polen; albinele l-au cules, s-au hrnit
ndestultor cu el, n afar de ceea ce
depozitau n faguri, iar ca urmare ele
au cldit mult. De altfel, experienele
lui F r e u d e n s t e i n amintite mai
sus snt concludente: chiar i albinele
btrne hrnite cu polen i-au reactivat
glandele cerifere atrofiate, cldind
faguri.
Spaiile goale din stup favorizeaz
mult secreia glandelor cerifere. Albi
nele nu suport spaii goale n cuib.
Ele se completeaz cit mai curind cu
faguri noi cldii, mai ales cind sint
in partea superioar a ramelor. Stu
parii trag foloase nsemnate din aceast
nclinare natural a albinelor, folosind
Rame cldiloare, V.n.
O matc prolific care depune
multe ou are nevoie de suprafee
intinse de faguri; cum n atare ocazii
in colonie se afl mult puiet i multe
albine tinere eclozionate datorit proli
ficitii ei, producia de cear in
fagurii cldii va fi cu at t mai mare.
Calitatea albinelor unei colonii
selecionate n di rec ia produciei de
cear, va contribui i ea la sporirea
acestei producii n st upi n. In aceast
pr i vi n , un criteriu bun de selecie
este acela de msurare a oglinzilor
glandelor cerifere; cu c t acestea vor fi
mai dezvolt ate, cu a t i t produci a de
cear va fi mai mare.
Dup calculele lui H. K o t t n e r
albinele n general produc cear i
folosesc: la cldirea unui fagure normal
dintr-un fagure artificial, 2,6 g cear
pe dm2; la cldirea unui fagure gros
dintr-un fagure artificial 5,0 g pe
dm2; la cldirea fagurilor ntr-o ram
clditoare, fr fagure artificial, sub
speteaza superioar, 9 g cear la dm2;
de la descpcirea fagurilor cu miere
se obin 21 g cear la 1 kg miere
extras: ceara din diverse resurse:
de pe perei, rzturadepe rame, cres-
cturi ntre rame etc. in total 10 g.
O colonie bine condus, poate da in
medie 1,8 kg de cear pe an, ceea ce
echivaleaz cu valoarea a 610 kg
miere la preul oficial al acesteia.
Valorificarea cerii produse de o
colonie se face pe mai multe ci:
prin nlocuirea anual i topirea a cel
puin 1/3 din fagurii de cuib i a cel
puin 1/10 din numrul fagurilor re
formai ai caturilor de recolt; prin
fguraii ce albinele ii cldesc in
ramele clditoare din cuib i pe care
apicultorul l recolteaz din 4 n 4 zile
la nceput i din 7 in 7 zile mai trziu;
prin mici fgurai cu care albinele
leag spetezele superioare ale ramelor
de cuib; prin distanarea ramelor din
magazinele de recolt in timpul cule
sului, cind albinele prelungesc pereii
celulelor, pentru a depozita n ele o
cantitate mai mare de miere; prin
descpcirea fagurilor plini cu miere,
nainte de a-i pune in extractor.
Cine urmrete de aproape fiecare
din aceste posibiliti, poate realiza
producii nsemnate de cear. G. Ta-
ranov a calculat precis i a gsit c
hrnind zilnic albinele cu cte 200 g
sirop de zahr n proporie de 50%
n stup fiind i pstur ndestultoare
se realizeaz 35 g cear; deci la 100 g
zahr care cost 0,90 lei se realizeaz
1,20 lei beneficiu, socotind ceara la
60 lei kg.
Topirea fagurilor. Topirea fagurilor
sub aciunea vaporilor fierbini, urma
t de presarea masei de cear t opit,
este o lucrare Ia care stuparii trebuie
s renune, mai ales cind folosesc aburi
fierbini introdui direct n masa
fagurilor, ceea ce altereaz calitatea
cerii. Cel mult dac se ine s se fac
o astfel de topire sub aciunea aburilor,
CEARA
105
CEARA
atunci acesta trebuie s circule prin-
t r-un dispozitiv de evi de aram cosi
t orit sau In vase cu perei dubli intre
care circul aburi. Topirea cea mai
bun se face numai n ap fierbinte.
Pentru topirea cerii se impun trei
condi i i :
1. apa s fie de ploaie sau de riu,
fr substane minerale;
2. apa s nu ating niciodat punctul
de fierbere, iar cantitatea ei s fie du
bl fa de greutatea cerii;
3. vasul in care se face topirea s
nu fie din fier, sau aram nespoit,
cci acizii din cear n contact direct
cu aceste metale fac ca ea s se nne
greasc i s-i strice compoziia. Vase
bune n acest scop snt: cele smlui
te, cele de aram cositorite, de alumi
niu, sau de oel inoxidabil, cu condiia
s fie mai largi la partea de sus.
Ceara obinut odat topit se las
cu apa ei s se solidifice, nfurlnd
vasul n pturi sau cojoace; dac for
ma vasului este improprie i nu s-ar
putea scoate blocul de cear la solidi-
ficarea lui, atunci ceara t opit , cu apa
ei fierbinte, se toarn n alt vas larg la
gur, de preferat un lighean smluit.
Topirea solar este uoar i prac
tic, nu cere nici supraveghere i nici
munc sau materiale. In acelai timp
calitatea cerii din topitorul solar are
indicele de duritate cel mai ridicat.
In schimb, dac s-ar pune n topitorul
solar faguri mai vechi, n rezidii r-
mine un mare procent de cear legat.
Snt multe modele de topitoare sola
re, dar cel mai bun este al lui 0 r o s i
P a l . El este alctui t dintr-o cutie
cu fund dublu umplut cu materiale ce
i n cldura (pene, puful fructului pa-
purei, clli, vat de sticl etc.) Cutia
are un capac cu geam dublu care con
centreaz mai bine c&ldura solar. Dis
t an a dintre cele dou geamuri s fie
de 1012 mm. Ceara sau fagurii se
aaz pe o tabl ondulat de alumi
niu care s-a dovedit c reine cea mai
mare cantitate de cldur. Topitorul
trebuie mereu roti t spre soare aBtfel
ca razele s bat perpendicular pe
geam. Pentru buna sa orientare spre
soare, se bate un cui n rama capacului
ce este cu civa centimetri scos mai n
afar, cui care prin umbra sa indic
atuparului schimbarea poziiei topi-
torului fa de soare. Apicultorul K o-
z i u r a N. A. a modificat puin
topitorul, ridicind cu 10 cm mai sus
tava de aluminiu pe care stau fagurii.
In peretele din fund a fcut un orifi
ciu pentru un cablu electric care este
n legtur cu un reou pus dedesubt.
In zilele cnd nu bate soarele, se n
clzete t abla prin cldura emanat
de reoul care este conexat la o priz
sau acumulator. Fagurii se topesc n
condiii bune.
Desigur c obinndu-se ceara prin
diferitele ci art at e mai sus, apicul
torul va avea de prelucrat in primul
rind ceara din fagurii vechi dai la
reform. Acetia au o culoare nchis
pe care au cptat-o de-a lungul ani
lor datorit nveliurilor nimfale i
excreiilor lsate acolo de puiet la
eclozionare. Acestea conin substane
organice ce s-au oxidat i au schimbat
cu totul culoarea iniial a fagurilor.
La prelucrarea fagurilor vechi i ne
gri, munca stuparului este anevoioas
i complicat. Intr-adevr, de secole
metodele de extragere a cerci au r
mas aproape aceleai: fagurii sfri-
mai stteau n ap 23 zile. Apoi
se puneau la topit n ap de rlu sau
de ploaie, se presau fie n sculei, fie
In prese puternice. Ceara scurs se re
topea i se punea In forme. Aspectul
negativ al acestui fel de prelucrare era
c n rezidiile Bau botina rmas
dup prelucrare se gsea cear buni
n proporii mari, de la 1520%, iar
CEARA
106
CEARA
In al doilea rind ceara adeseori ii
pierdea culoarea i aroma. De aceea
metodele vechi de topire a cerii in ap
clocotit, sau sub presiunea vaporilor
trebuie prsite.
Prelucrarea la rece a cerii. M. Ianisz-
werki a inovat o metod simpl, prac
tic i la ndemin oricrui stupar.
Pentru aplicarea acestei metode care
se utilizeaz in cele mai bune condi
ii numai n timpul iernii la ger mare,
este nevoie de citeva piese de inven
t ar i de urmtoarea manoper:
a. Intr-un vas de lemn cu capaci
t at e corespunztoare se pun fagurii
vechi ntregi la nmuiat in ap cald
de 50C. Apa s fie din cea de riu
Bau de ploaie. Ea se schimb de citeva
ori n cele 34 zile ct fagurii stau n
vas, dizolvndu-se astfel murdriile i
substanele proteice din nveliurile
nimfale, ce stau aderente pe pereii
celulelor.
b. Pe cteva plase de srm sau c-
teva foi dc tabl se scot fagurii afar
la ger, apa se scurge parial din ce
lule, rmnlnd totui destul de mult
in nveliurile nimfale ce au absorbit-o.
Gerul nghend-o, iar ea mrindu-i
volumul, determin nveliurile s se
desprind integral de pe celule.
c. Pe o rztoare mare ct o foaie
de tabl mrginit de o ram nalt
de 6 cm se freac fagurii ngheai
adui in cas. O asemenea rztoare
o poate confeciona orice stupar dac
gurete o tabl cu un cui asemenea
unei rztoare obinuite. Sub rz-
toarea mare de tabl se afl o lad
unde se colecteaz particulele de fa
guri rupi de ctre rztoare i care
particule nu trebuie s fie mai mari
de 34 mm. Materialul fiind ngheat,
iar ceara sfrmicioas, operaia se
face mult mai uor decit atunci cnd
fagurii nu snt ngheai ci numai n
muiai.
d. Particulele sfrimate de rz-
tur din faguri se pun intr-un alt vas
gol, turnind peste ele o soluie de ap
cu sare n proporie de 34 kg sare
la suta de litri ap. Apa srat tre
buie s acopere ntreaga mas de par
ticule. Acolo ele rmin cel mult 20
de minute, n care timp apa srat se
mbib in nveliurile nimfale, f-
cndu-le mai grele. Atunci, prin cep,
apa se scurge din vas, dup care se
toarn peste particulele de cear ap
rece, de 4C; nveliurile nimfelor des
prinse din celule cad la fund, iar par
ticulele de cear curat fiind uoare,
se ridic la suprafa. Cu o sit se
adun, se spal in 34 ape curate
i se topesc intr-un cazan spoit, sau un
vas emailat, cu ap de riu sau de ploa
ie. Cind toat masa lor este topit
fr ca s dea in clocot, ceara se pune
la decantare.
e. Decantatorul este un vas spoit
avnd dubl cma; intre cele dou
cmi circul un curent de ap cald
de la un boiler. Forma decantatoru-
lui este a unui con ce st in suspensie
pe dou console, cu vrful n jos; n
acea parte se afl un robinet. Ceara
deja topit st n decantator 1012
ore la cldur de 2025C. Dup acest
termen se deschide robinetul i se
Ias s curg rezid iile intr-o cldare.
Cind apare ceara curat, robinetul
se nchide provizoriu, se nltur
cldarea cu reziduuri, iar ceara curat
se scurge direct in forme, unde se r
cete i se solidific. Ea va fi o cear
perfect curat i aproape alb.
l ntrucit nu orice apicultor are la
ndemin un decantator cu apa per
manent fierbinte de la boiler, stuparii
vor prelucra fagurii vechi n timpul
iernii aa cum s-a rt at mai sus, fcnd
ceara sloiuri. Sub aceast form sloiu
rile se duc la un decantator raional,
regional sau republican unde se de
CEARA c e a r a
pun, primind in schimb cear pur.
Adaptind metoda de prelucrare la rece
a fagurilor se obine: cear mai mult,
de o culoare deosebit de frumoas, de
calitate excepional, cu toate compo
nentele ei naturale, care adesea snt
alterate cind se face topirea n ap clo
coti t dup metode vechi.
Extracia prin centrifugare e o lu
crare foarte bun, dar ea sc folosete
numai n ateliere nzestrate cu apa
ratur scump i complicat i deci
nu intr n preocuparea apicultorilor.
Refacerea unui lot de cear com
promis: uneori se ntmpl ca unii
stupari ce folosesc vechea metod de
topire in ap fierbinte sau la aburi,
s strice ceara, saponifiend-o.
Dup C a i 11 a s, refacerea cerii stri
cate cere o deosebit grij i atenie.
Blocul de cear stricat se rade in fulgi
subiri cu ajutorul unei rachete ase
mntoare cu o rindea de timplrie.
Pentru c operaia este grea ct
vreme ceara nu este puin muiat,
blocul se adincete din cnd in cind
ntr-un vas cu ap fierbinte de 70
80C i se retrage repede. Fulgii de
cear se pun la topit in vas emailat
inalt cu o dubl cantitate de ap rece,
In care, inainte de a fi pus la foc, s-au
adugat 5 cm3 acid sulfuric pentru
fiecare kg de cear. Dup ce apa cu
cear clocotete uor 30 de minute, se
t ot ia spuma de pe deasupra i se las
s se rceasc cu ncetul.
Un amnunt care trebuie reinut,
este c niciodat s nu se pun ap
peste acid sulfuric, i ntrucit se pot n-
tmpla accidente grave; acidul se di
zolv in ap rece inainte de a se pune
fulgii de cear, turnind cu ncetul aci
dul pe o lopic adincit in ap ca s
se amestece bine. In timpul fierberii
focul s se mai potoleasc, iar durata
fierberii s nu depeasc timpul ar
t at mai sus, cci ceara devine sfr-
micioas i din nou i se nchide culoa
rea.
Dup ce s-a solidificat i s-au ras
reziduurile de la fundul blocului, cea
ra se topete din nou; pentru a-i reda
culoarea iniial, de data aceasta se
pun in ap 2% acid oxalic. A doua
oar fierberea dureaz numai zece
minute, amestecind bine, dup care
se va turna in forme.
Cind ceara este saponificat i se
ncearc refacerea ei, se folosesc ace
leai procedee descrise, cu singura
deosebire c ceara dnd spum mult,
operatorul trebuie s spumuiasc me
reu fiertura, amestecnd masa ei in
vas pin cind la suprafa nu mai
apare de loc spum. Aceasta este do
vada c totul a reintrat n normal i
s-a neutralizat efectul calcarului din
amestecul iniial. Se retopete apoi a
doua oar, cu mult ap adugind nu
mai 1% acid oxalic pentru a reda cerii
culoarea sa natural i a-i scoate ul t i
mele reziduuri. Blocul de cear va avea
o culoare frumoas dac i se adaug
la fierbere 50 g de sare la litrul de ap
ce fierbe.
Pstrarea i prelucrarea botinei.
Dup topirea i limpezirea cerii, r
ni in reziduuri cu un coninut de cear
redus. In limbajul stuparilor aceste
reziduuri se numesc botin. V.n.
Botin. Botina trebuie intins la
uscat in strat subire ntr-un loc bine
aerisit pentru a nu mucegi. Dup
uscare, botina se nchide ntr-o lad
ermetic avind 23 pungue cu nafta
lin care o ferete de atacul fluturilor
de gselni. Cnd, dup 12 ani,
se adun mai mult, ea se pred la
atelierele de prelucrare. Reziduurile
se pot extrage i cu ajutorul solveni
lor. Operaia cere instalaii costisitoare
i nu face obiectul studiului de fa.
Prelucrarea cerii n faguri artificiali,
nc din anul 1850, inventatorul
CEARA
1 0 8
CEARA
PresS pl at pentru faguri arti fi ci al i
I. Mehring a fcut prima pres plat
pentru foi presate de cear, denumite
apoi faguri artificiali". El a sculptat
In relief pe dou plci de lemn fundul
celulelor unui fagure. Turnind ceara
topit ntre cele dou plci a aprut
primul fagure artificial. Din acel mo
ment a luat un mare avint apicultura
sistematic. De la presa plat s-a ajuns
curind la presa cu valuri, ce are im
primate pe suluri metalice forma celu
lelor unui fagure.
Presa plat de minmodel Ritchc
pentru fagurii artificialieste format
dintr-o tav metalic t urnat dintr-un
aliaj anumit, t av cu marginile ridi
cate oblic. Pe fundui su, ca i pe ca
pacul de deasupra tvii, snt imprima
te bazele celulelor unui fagure avind
dimensiunile celulelor de 5,35,6 mm.
Cu presa de min se lucreaz astfel:
pe o mas perfect pus la nivel, se
aaz presa de min pe o bucat de
pisl sau pe un ervet gros pus n pa
tru. Presa este nclzit puin la nce
put cu ap cald, dup care, tava de
jos se umple provizoriu cu o soluie
fcut din miere cu vin in proporii
egale, sau spum de spun sau ap
glicerinat in proporie de 5% gli-
cerin. Capacul presei ia contact cu
soluia prin adincirea sa in t ava de
jos, plin. Apoi soluia de prisos se
scurge din pres intr-un vas. Atunci
se toarn in tav ceara topit i per
fect limpede. Ea trebuie s acopere
ntreaga suprafa a tvii de jos,
dup care se las repede capacul, pre-
sndu-1 cu putere. Se ateapt n aceas
t poziie citeva minute pn cind
ceara de prisos ce a ieit dintre cele
dou planuri presate, s-a sleit. innd
presa bine apsat intre degetele am
belor mini, se ridic de pe ervetul
gros i se adincete ntr-un vaB cu ap
rece, dup care se scoale repede. Atunci
se taie ceara care prisosete sleit
de pe marginile presei i ridiclnd ca
pacul, apare foaia de fagure artificial
bine imprimat, pe t ava de jos sau pe
capac. Foaia presat se deslipete cu
vrful unui cuit de lemn tergnd cu
un ervet ambele fee ale fagurelui.
Foile trebuie fcute subiri pentru
c s-a constatat c albinele folosesc
cu greu prisosul de cear pentru a ri
dica cu el pereii laterali ai celulelor,
ceea ce nseamn c se risipete In
acest caz prea mult cear. Cele mai
potrivite foi ca grosime sint cele care
cntresc 90 g foaia, dup msura ra
mei stas dc la noi, adic 11 foi la kg.
Presa cu valfuri este alctuit din
dou suluri metalice suprapuse ce au
gravate pe ele forma prizmatic exa-
gonal a celulelor, iar ntre suluri 6e
afl un spaiu ngust i reglabil. Pre
sele cu valuri sint de dou feluri:
acionate manual sau din cele puse in
funcie de electromotoare i care snt
adevrate agregate. Ori la una ori la
cealalt se folosesc foi netede de cea
r fcute n prealabil cu cel puin ci
teva ore inainte ca apoi s fie trecute
prin presa de valuri ce le imprim
forma celulelor.
Agregatul automat Ukrainka-4 de la
S.C.A.S. prelucreaz ceara la nceput
in benzi lungi i netede. In agregat
intr numai cear sterilizat la 120C
timp de 30 minute, sterilizare fcut
intr-un cazan de aram cositorit
care este strbtut de o serpentin
CEARA
109
c h a u v i M Re m y
de aram prin care circul abur la o
nalt t emperatur. Ceara curge din
tr-un vas ce st la o mic nlime in-
trnd intr-un bazin concav al agrega
tului, in care se invirtesc doi t ambur i ;
pe acetia se formeaz o band neted
de cear groas de 4,5 mm care fiind
foarte puternic presat, pin la 200
kg pe cm! se aseamn cu o curea.
Banda trece printr-un laminor i se
deapn in sul de 20 kg cear, care,
dup cteva ore sau chiar o zi de re
paus, se monteaz la valurile gravate,
de unde ieind ca faguri artificiali,
sint t i ai automat in foi dimensiona
te i gata de expediat.
Fagurii snt controlai mereu la
lumin pentru ca s aib o cit mai
mare rezisten i s nu se deformeze
hexagoanele celulelor. Pentru atinge
rea acestui ultim el, tehnicianul care
lucreaz fagurii artificiali, observ
n lumin o bucat de fagure i aran
jeaz astfel presarea foilor, nct rom
burile ce stau in poziie orizontal de
la fundurile prizmatice ale celulelor
imprimate, s fie ceva mai groase ca
celelalte dou romburi vecine; de al t
fel chiar aa construiesc albinele fa
gurii naturali, ingroind rombul ori
zontal, iar partea de sus a celulelor
terminate este mai groas declt par
tea de la baz. Prin manevrarea dis
pozitivului de apropiere sau distan
are a celor dou suluri, operatorul, ve-
rificind la lumin probele de faguri
ce ies dintre valuri, va afla i va pune
la punct poziia cea mai bun a lor.
Astfel, fagurii artificiali vor iei cit
mai solizi i apropiai de felul cum al
binele construiesc pe cei naturali, n
stupii primitivi.
In S .U.A. fagurii artificiali snt ar
mai cu slrme ondulate care se fixeaz
in rame i au o deosebit rezisten.
Alte ntrebuinri ale cerii de albi
ne. In afar de prelucrarea ca faguri
artificiali, ceara mai poate fi valorifi
cat in produsele industriale: in opti
c, radio, telefoane, electrotehnic,
farmacie i cosmetic. Aceste dou ci
din urm folosesc ceara alb, pe care
obinuit o strlng apicultorii din cp-
celele celulelor ti ate din faguri n
timpul extraciei mierii, or din fgu-
raii t iai din ramele dditoare.
Albirea cerii se poate face i de stu
par n felul urmtor: ceara perfect cu
r at de orice reziduuri aflate n
bloc, pus la topit i adugndu-i-se
3,5 g crem de tartru la fiecare kilo
gram, se fac foi subiri cu scindura
neted, ce se adincele de cteva ori
Intr-un cazan plin cu cear topit.
Foile se desprind uor, introduclnd
scindura n ap rece. Aceste foi se n
tind dimineaa pe rou nainte de a
rsri soarele. Cind cldura solar
ncepe s nmoaie uor foile, ele se
duc n camera rcoroas. Operaia se
repet cincisprezece diminei, n care
timp ceara se inlbete perfect. Din
astfel de cear nlbit, farmacitii
prepar diferite pomezi.
In industria cosmetic ceara se fo
losete la fabricarea spunurilor fine,
a alifiilor de buze, pomezi, briantine,
cremelor de fa, deoarece ea este ab
sorbit uor de porii pielii care devine
catifelat. Esle cunoscut c ceara are
peste 4 000 U. I. vitamina A i alte
substane vitale, care hrnesc pielea.
Ceara de calitate inferioar se folo
sete n fabricile de crem de ghete, de
parchet, cear de altoit etc.
CHAUVL.N BEMT, savant francez,
doctor, biolog, entomolog, care
inuli ani a condus Staiunea Centra
l de Apicultur de la Bure sur Yvette
ling Paris, in prezent profesor la Sor-
bona. A lucrat muli ani ca cercet
tor al vieii albinelor i insectelor,
publicind studii documentate, de mare
CIMBRIOR
110
COI.TYIK
Cintar apicol
importan despre acestea i rolul po
lenului i lptiorului dc matc in
terapeutica afeciunilor umane.
CIMBRIOR, Thymiis erpillum L.
din familia Labiatae e o plant
melifer, cu tulpina scurt ce crete
In t uf; ea are frunze liniare, eliptice,
mirositoare. Florile au o culoare roie-
purpurie i snt aezate in verticilc
reunite n capituli terminali. Ele n
floresc prelung, timp de 55 zile n iu-
nie-iulie i dau mult nectar, intre
0,101,10 mg cu o concentraie de
0,3 mg zahr. Mierea are o culoare
galben-aurie, cu un parfum puternic
la nceput, dar prea puin statornic.
Se cunosc cazuri cind stupii dui in
regiuni umede, cu mult cimbrior, au
dat cte 60 kg miere. Producia la hec
t ar atinge 100 kg nectar.
CINSTE, busuiocul de mirite,
Stachys annua L. plant erbacee din
familia Labiatae, cu flori galben-des-
ohis aezate in verticale, cu corolele
avind nuane in alb, cu baza inferioa
r galben. Este o plant melifer de
primul rang. Nectarul are o concentra
ie de 0,30,5 mg producnd fiecare
floricic zilnic 0,641,40 mg, iar
producia de miere la ha este de 50
120 kg, n raport de regimul de t em
peratur i umezeal. In anii ploioi
i clduroi ea atinge maximum. La
secet, nivelul nectarului n plant
nu se urc prea sus, iar albinele nu-1 pot
recolta integral. Este o excelent plant
nectarifer, dar foarte capricioas.
ClNTAR DE CONTROL, face parte
din inventarul apicol fiind abso
lut necesar in orice stupin. El ser
vete nu numai la primirea materia
lelor sau la predarea produciei, dar
nsemntatea lui const mai ales n
controlul culesului, 6au a consumului
coloniei din rezervele sale de hran.
Pe clntarul de control se aaz un stup
cu colonia cea mai bun denumit stup
de control11, iar in fiecare zi in timpul
culesului, sau la 10 zile o dat n t i m
pul iernii, apicultorul verific indica
iile date de cintar i le noteaz in
agenda de lucrri zilnice. V.n. Evi
dena stupinii.
Stupul de control aezat pe cintar
trebuie ferit de ploaie cu un capac mo
bil , cci altfel apa mbib ati t stupul
ct i cintarul, iar stuparul nu mai are
indicaii precise.
COJOC, V.n. Iernarea albinelor
COLIVIE. Coliviile de diferite fe
luri, pentru variate ntrebuinri,
sint mici dispozitive pe care apicul
torul le folosete pentru protecia mt
eilor sau a botcilor de matc, de ata
cul albinelor din stupul in care matca
urmeaz s fie introdus.
Oricare ar fi modelul folosit i la
oricare operaie se folosete o colivie,
apicultorul trebuie s aib grij ca ea
s fie n prealabil oprit cu ap fiar
t i lsat s se usuce pentru a pieri
Colivie spiral pen
tru proiecia bolcii
COLIVIE
COLIVIE
din ea mirosul mteii precedente. Alt
fel mtcile introduse fr a lua o ast
fel de msur se nelinitesc, simind
mirosul unei rivale, se agit in colivie
i va fi greu acceptat de albinele stu
pului cruia i se d o matc ntr-o
astfel de colivie nengrijit. Msura
aceasta este i de ordin igienic. Mai
jos se descriu cteva modele de colivii,
cu folosina respectiv:
Colivie protectoare de botc, n for
m dc spiral, se folosete pentru ap
rarea bolcii de atacul albinelor stu
pului in care esle introdus, albine,
care uneori nu accept de la nceput o
astfel de intervenie.
Colivii de eclozionare a m teilor snt
dispozitive in care cresctorii de mtci
introduc botcile cu puin timp nain
te de termenul cind ele trebuie s-i
prseasc leagnul lor i care dac
ar fi lsate libere, cele dinii care au
aprut in .stup atac i ucid pe cele ce
n-au eclozionat nc in botei.
Colivii de introducere, din care unele
sint prevzute cu o porti pe care
apicultorul o deschide cind crede de
cuvii n. or sint de t ipul celor automa
te, din care ies mtcile in stup la anu
mit timp, in raport cu cantitatea de
erbet pus in nite orificii de trecere,
erbet pe care albinele stupului il
consum, elibernd matca. Snt mai
Col i vi e pentru eelo-
zionarca mll cii
Col i vi e ti p Dadant
multe modele, dup cum se vede din
desenele alturate.
Coliviile de eliberare automat sint
cele mai interesante i mai vizitate,
cci o dat matca introdus cu coli
via ci intr-o colonie orfan, albinele
singure i fr a se mai deschide stu
pul elibereaz matca dup un timp de
terminat. Cind ea a ieit ntre albinele
stupului gazd, apicultorul mai las
acolo colivia fr a deschide stupul
cel puin 45 zile, dup carc, cu pre
cauie o retrage fr nici un r6c.
Colivia e compus din dou mici
blocuri de lemn in grosime de 7,5 mm ;
unul din blocuri este fix i pe el e
prins pinza metalic cu ochiuri de
2,5 mm, iar al doilea bloc este t i at
n scar; o treapt are lungimea de
35 mm, iar cea dc a doua numai de
15 mm. In grosimea acestor dou trep
te se fac cu un burghiu cite un orificiu
longitudinal n diametru de 6,5 mm.
La captul treptei mici, dinspre inte
riorul coliviei se aplic o fie mic de
gratie H a n n e m a n n . nainte de
a se introduce matca n colivie, cele
dou canale se umplu cu erbet de
zahr. Capacitatea lor este astfel cal
culat incit din canalul scurt erbetul
s fie consumat de albine n 12 ore, iar
din cel lung n 36 ore.
Dup 12 ore albinele pot s se stre
coare prin canalul scurt trecnd prin
mica gratie H a n n e m a n n n co
livie i iau contact direct cu matca,
COLIVIE
112
CONSANGVINITATE
'Colivie pentru protejarea
mt ei i pe fagure
(0 r 6 s I Pa l i )
lingndu-i trupul i fcnd astfel schi m
bul de subst an cu celelalte al bi ne di n
s t upi ; gratia ns o mpiedic s ias,
rm n nd nchis inc 24 de ore, m
preun cu albi nel e di n colonia gaz
d i nt r at e la ea. In acest t i mp al bi
nele au t er mi nat de consumat erbe
t ul di n canalul lung care fiind liber
deci fr grati e mat ca poate iei
aut omat n cuib fr nici un risc.
Colivie protectoare boltit, sau
dreptunghiular pentru protejarea pro
vizorie a mteii este fcut din pinz
metalic n form de clopot. Cnd stu
parul nu vrea s piard din ochi mat-
( T *
; , l
Col i vi e pentru iernarea mtei i ti p S. C. A. S.
ca la un control, de ndat ce o vede
pe fagure, o acoper cu aceast colivie
protectoare, fixnd-o pe fagurele res
pectiv printr-o uoar apsare. Cind
lucrarea este terminat, se ridic coli
via boltit de pnz metalic, iar mat
ca este liber.
O alt colivie de protecie, mult
mai mare, de form dreptunghiular
(I0/6cm) este fcut din pnz metalic
cu ochiuri de 2,5 mm, ale crei margini
se rsfrng n jos n unghi drept. Sub
ca, matca are i un spaiu larg de mi
care, poate s depun i ou in celu
lele goale, are i albine nconjurtoare
care o hrnesc. Cum pe una din lat u
rile de tabl se afl o deschidere cu o
mic gratie H a n n e m a n n aco
perit cu un oblona mobil ce alunec
ntr-un jgheab, colivia aceasta poate
servi i la introducerea unei mtei
strine ntr-o colonie orfan. In aceas
t situaie ns. matca va fi singur sub
colivie.
Colivia de iernare a mteilor i n
afara ghemului, este o inovaie a colec
tivului dc la S.C.A.S. In ea se adpos
tete matca mpreun cu un grup de
5060 de albine ce stau deasupra unui
mic fgura, alimentate permanent, cu
miere dintr-un tub exterior, printr-
un mic orificiu din plafonul coliviei.
V.n. Matca, iernarea.
Colivie de expediat matca. V.n. Ex
pedierea mteilor
COLONIE V.n. Albina
CONSANGVINITATE sau adelfogamia
este mperecherea ntre indivizii
nrudii dc aproape. Efectele con
sangvinitii la animale snt foarte
diferite. Snt anumite specii de ani
male sau insecte, care se reproduc de
sute de ani numai prin mperecherea
frailor cu surorile. De exemplu fur
CONSANGVINITATE
113
CONSANGVINITATE
nicile roii se mperecheaz in consang
vinitate fr s apar semne de dege
nerare.
Pentru a vedea calea just de ur
mat, trebuie s studiem cum a acio
nat natura n aceast direcie. La
schimbrile mediului, natura lucreaz
sub imperiul unor legi proprii, care nu
au alt obiectiv dect meninerea spe
ciei. Ea distruge tot ceea ce nu este su
ficient de viguros pentru a fi capabil
de supravieuire, cci selecia natura
l nu urmrete dect un rezultat n
obinerea cruia orice cale este bun,
dac duce la i nt : perpetuarea i
prosperitatea speciei.
La albine aceast cale se deosebe
te in oarecare msur de cea urmat
de restul animalelor, are deci un spe
cific propriu. La ele se vede foarte
clar cum s-a ngrijit natura s promo
veze evoluia i prosperarea ca urmare
a legilor naturale, at t a individului
luat n parte, cit i a coloniei privit
ca unitate biologic. Cunoscind felul
cum albinele se nmulesc i se rspin-
desc in natur prin roire, ne putem da
seama c instinctul de conservare, ca
urmare a luptei pentru meninerea
speciei, le ndeprteaz in general de
nrudiri prea apropiate, i uneori le
ndrum la mpreunri cu masculi cit
mai deprtai. Intr-adevr, roii se
cundari care au mtci nefecundate,
zboar la mari distane, uneori pn
la 15 km i cu aceasta se ndeprtea
z de raza unde matca ar putea irtil-
ni un t ri ntor din neamul ei. Aici se vor
afla deci n afara razei de zbor a trin-
torilor din vechea stupin, dar in mij
locul masei de trntori a familiilor din
apropiere.
Tot pentru acest considerent, chiar
modul de mperechere a mteii este ori
ginal. Actul acesta are loc la citeva
zile dup zborul de recunoatere sau
dup roire, la o oarecare nlime, cu
trintorii care Be gsesc n acel mo
ment in zbor i pe care matca ii atrage
pentru ndeplinirea actului sexual prin
anumii excitani. Natura caut s
evite pe cit posibil mperecherea cu
trntori din stupul propriu. Pentru
acelai motiv ea nu se mperecheaz
declt la citeva zile dup roire. Tot n
acelai scop natura a asigurat mpreu
narea mtcilor cu mai muli trntori,
ase-zece uneori chiar mai muli.
Spermatica va cuprinde deci o mare va
rietate de spermatozoizi. Albinele lu
crtoare vor fi deci surori vitrege,
dup diferiii masculi care au part i
cipat la actul de mperechere. La fel
i mtcile in caz de roire.
O alt particularitate la albine de
riv din modul lor special de via
i anume din faptul c triesc in co
muniti. Obiectivul final al amelio
rrii nu este individul (matc sau t ri n
tor), ci colonia privit ca uni tate bio
logic format in majoritate covri
toare din albinele lucrtoare, indivizi
lipsii de via sexual. Ele sint ele
mentul hotritor, ele determin ca
racterul coloniei, at l t calitativ ct i
cantitativ, fiindc in ele se realizeaz
ereditatea, adic suma nsuirilor eco
nomice i biologice, sub influena con
diiilor de mediu.
In fine, spre deosebire de animalele
domestice, unde condiiile de mediu
pot fi adaptate n mare msur la n
suirile ereditare (alimentaie, ad
post, temperatur, lumin etc) la al
bine, aceasta nu se poate face. Dimpo
triv, tocmai mediul scap influenei
noastre, cci oricit ne-am strdui prin
apicultur pastoral i hrnire supli
mentar s mbuntim acest mediu,
totui limitele trasate de natur in
aceast privin sint foarte riguroase.
Deci natura ne indic, drept cale
de urmat, creterea consangvin mo
derat, nuntrul unei raBe, dublat
CONSANGVINITATE
114
CONSANGVINITATE
de o constant hibridare intre liniile
i tulpinile acesteia.
Mijloacele cu care omul ncearc
B realizeze crearea unei albine mai
bune, difer de cele ntrebuinate de
ctre natur, cci omul, in goana lui
dup o producie mereu sporit, nu
dispune de timp, decit cu iotul limi
t at . Dac natura ii poate permite s
acioneze la intimplare i s verifice
rezultatele pe baza legii care d drept
de trai celui mai tare, mai bine pre
gtit, noi nu putem proceda aa.
Creterea raselor in stare curat
va ocupa ntotdeauna o poziie im
portant in apicultur. Deci, trebuie
s trecem fr ntrziere in cadrul
rasei noastre carpatine la creterea
unor linii ameliorate, suficient de
numeroase i care s corespund
nu numai tipurilor de cules din ara
noastr, ci i din punct de vedere geo
grafic (linii din esul Munteniei, Ba
nat, Ardeal etc.).
Prin linie ameliorat nelegem o
populaie de albine nrudite de aproa
pe, al crei raport de nrudire este spe
cificat cu claritate n registrele de
ameliorare i care corespunde tulpi-
nei din care l'ace parte.
Tulpina ameliorat este unitatea
imediat superioar care in fapt este o
uniune de familii i de linii. In cadrul
ei nrudirea nu mai este chiar aade
Btrins. Noiunea aceasta acoper din
punct de vedere geografic, n general,
un anumit teritoriu. Totalitatea li
niilor din Banat formeaz tulpina din
Banat, la fel in Ardeal, Muntenia etc.,
care mpreun formeaz rasa Carpa
tin.
Astfel, cind vorbim de linii, vorbim
de consangvinitate deBtul de mare.
De altfel, aceasta trebuie s fie inten
ia amelioratorului, care prin mpere
cherea intre elemente egale, vrea s
obin produi noi, cit mai egali.
Obiectivul trebuie s fie o linie ce o
ameliorm continuu, eu o ct mai mare
uniformitate, care s ne dea sub aspec
t ul produciei, n general, aceleai
rezultate bune. Aceasta este eu at i t
mai important eu cit la albine, unde
sintem abia la nceputul acestei munci,
trebuie s obinem aceste tipuri pro
filate eu o ereditate cit mai consoli
dat. Dar creterea in stare pur,
in cadrul liniei, ea un singur mijloc
pentru formarea unei albine produc
tive, arc anumite hotare, cci fixarea
nsuirii dorite, nu se poate obine
decit foarte ncet, pas cu pas. Cnd
acesle nsuiri au fost in fine fixate,
orice progres viitor prin aceast me
tod nu mai este posibil, ci trebuies
urmeze hibridarea. Aceeai indicaie
ne-o d calea urmat in natur, unde
se recurge din cind in cnd i la hibri
dare intre familiile diferitelor linii
naturale, din cadrul aceleiai rase
delimitate geografic.
Concomitent ns are loc o pierdere
de nsuiri pozitive (Ja combinaia
frate-sor de 25% nsuiri, din care
multe pozitive). Pe de alt parte con
sangvinitatea creeaz tipuri speciali
zate unilateral, care snt de dorit la
animale, unde putem dirija mediul.
La albine ins, unde aa cum am ar
t a t anterior, aceasta nu este posibil
decit in foarte mic msur, albina
trebuie s fie capabil s fac fa la
condiiile de mediu schimbtoare de
la an la an.
Ins nainte de a atinge fixarea ca
racterelor dorite, apare o scdere a
energiei vitale, o ncetineal i indis
poziie de a crete puiet, care poate
fi chiar neviabil, datorit oulor omo-
zigote, purttoare ale acelorai gene
sau celulelor sexuale, precum i alte
neajunsuri. Ca rezultat a acestora,
familiile sint mai puin productive,
datorit nu numai celor artate mai
CONSANGVINITATE
115
CONSTIPATIX
sus, ci i din cauza slabei dezvoltri
numerice a puietului. Tot ce se citi-
;g pe de o parte prin alegere, Be pier
de dc alt parte datorit acestor efec
te negative ale consangvinitii, care
la albine snt de un specific propriu,
dat ori t faptului c la trntori celula
sexual masculin (spermatozoidul)
nu se formeaz in urma reduciei cro-
mozomice.
Totui, urmrile consangvinitii
moderate pot fi stpinite printr-o
alegere sever, printr-o just alegere
a perechilor, care nu trebuie s fie
purttori ai aceleiai tulburri (de
ordin negativ) i nici a genelor cu ca
racteristici absolut identice. Trebuie
;s reinem ins c aceast mai slab
dezvoltare, datorit ultimului feno
men, nu cauzeaz de la nceput o de
generare.
Iat msurile de ordin practic ce
trebuie luate dc cresctorul de linii
ameliorate pentru evitarea efectelor
.negative art at e anterior:
a. Matca coloniei din care se ia ma
terialul biologic s ntruneasc suma
calitilor prevzute la capitolul se
lecie. V.n. Matc.
b. Colonia cresctoare s aib ace
leai caliti excepionale, dublate de
predispoziia deosebit spre cretere.
c. Colonia cresctoare de trntori
trebuie s aib o matc ce nu este rud
de snge cu cea care produce oule,
deci s fie din alt linie. Aceasta t re
buie s fie din grupa de selecie cea
mai bun, care provine dintr-o cres
ctorie ce se ocup cu selecia i in
care sint producii mari. Ea trebuie
s fie situat la peste 20 km depr
tare.
d. La 2 3 ani se face o infuzie
de singe proaspt pentru coloniile
cresctoare de tr ntori, prin procura
rea de mtci ale unei alte linii apar-
inind aceleiai tulpini.
e. Coloniile productoare de mate
rial biologic s fie foarte puternice,
aprovizionate cu mult miere i ps
tur.
f. Cresctorul va elimina prin se
lecie negativ toate mtcile care ar
fi purttoare ale acelorai tulburri de
ordin negativ, ca cele ale familiilor
cresctoare de trntori precum i pe
cele a cror puiet esle mprtiat.
g. Cresctorul trebuie s-i nsu
easc perfect cea mai bun metod
de cretere a mtcilor, care s cores
pund condiiilor biologice respecta
te de creterea natural, cci numai
aa va avea asigurat reuita.
CONSTIPAIE este o stare pato
logic, mai bine zis o consecin
sau un simptom al altor boli infec-
ioase; ea face multe victime prin
tre albine. Dup biologul francez L.
R o u s s y , in mod obinuit, aceas
t boal se datorete unei 6tri anor
male a tubului digestiv cruia, celu
lele intestinului subire nu-i mai se
creteaz sucurile digestive. In aceast
situaie polenul nu mai poate fi des
compus, asimilat sau eliminat. Pe
traiectoria intestinului gros se adun
i se compacteaz rezid iile acestor
materiale nedigerate, formind nite
dopuri, albina nu se mai poate alimen
ta, iar respiraia nu mai e normal.
Apariia acestei afeciuni poate avea
cauze i mai adinei, cum sint de pild
cele ce decurg dintr-o intoxicaie ali
mentar cu nectarul i polenul otr
vit din stropiri cu fungicide. V.n.
Toxicoza.
Apicultorul va lua msuri preven
tive ca s nlture cauzele afeciunii
V.n. Bolile albinelor, precum i unele
msuri speciale:
Se d albinelor un sirop de zahr in
care s-a adugat infuzie de flori aroma
tice ca: isop, cimbrior, salvie, le-
CORIANDRU
116
CORT PROTECTOR
vnic, melis etc. ; din toate cele
enumerate mai sus se ia cite un gram
de flori uscate i se arunc in 3 litri
de ap clocotit, apoi. acoperind vasul
cu un capac, se las ling foc timp de
20 minute. Se poate aduga i puin
ceai rusesc obinuit. Aceast influzie
strecurat se toarn incet peste 40 kg
zahr rafinat pn se topete tot. Din
ca se dau cite 300 g pe zi coloniei bol
nave. Infuzia trebuie dat cit mai
proaspt i n nici un caz mai veche
de trei zile.
CORIANDRU, culeandr, Coriandrum
sativum L., plant erbacee din fami
lia Umbeliferae, are o tulpin ci-
lidric, aspr, nalt de 30 60 cm,
cu frunze alterne, florile au culoare
alb, puin roz, aezate n mici um-
bele, care se adun apoi n altele com
puse; ele au la nceputul nfloririi un
miros neplcut, ca de ploni, care
dispare dup cteva zile. Aceasta face
Cort protector pentru controlul stupilor
ca albinele s nu cerceteze florile la
nceput pin se obinuiesc cu mirosul.
Nectarul are o concentraie de zahr
de 0,090 mg; fiecare floricic pro
duce 1 mg nectar.
Producia de miere la hectar a ace
stei plante este de 150300 kg avind
1,8 miliarde de flori pe aceast supra
fa. Cntarul de control crete zilnic
cu 33,5 kg i de aceea coriandrul
nu trebuie B lipseasc niciodat din
planul de pastoral al stuparilor. Co
riandrul se poate nsmna toamna i
atunci e cu at t mai bun pentru albine.
Planta ii face o rdcin rezistent
acoperit cu o rozet de frunze care
dei mortificate o apr de rigorile
iernii, suportnd frigul pin la minus
25CC chiar fr zpad. nflorirea
precede cel puin cu dou sptmni
pe cea a coriandrului nsmnat in
primvar. Cnd se nsmineaz odat
cu coriandrul i facelia, dnd cite
1,600 kg de smin la ha in amestec
cu cea de coriandru, facelia ajunge la
nflorire cu cel puin zece zile nainte.
Albinele obinuite cu cmpul de cules,
nu mai au ezitarea culesului de la pri
mele flori ale coriandrului, cci snt
deja obinuite cu mirosul neplcut a)
plantei nc de la nceputul nfloririi
ei. Mierea de coriandru, de culoare,
deschis, asemntoare cu cea de salcie
are n primele dou sptmni un gust
neplcut, dar lBat n maturator des
coperit, ea i-l pierde i ajunge o
miere excelent i suav.
CORT PROTECTOR mobil este o pies
folosit n special la lucrrile de pri
mvar i toamn. In timpul ct al
binele nu gsesc nectar n flori la
nceputul primverii i spre toamn,
snt nclinate spre furtiag, mai ales.
in timpul reviziei. Pentru a-1 evita, se
folosete acest cort protector sub care
st apicultorul cu stupul la care lu
CORT PROTECTOR
117
CUIB
creaz. Albinele hoae nu pol ptrun
de in stupul deschis, iar cuibul esle
ferii de cureni, (loriul eslo alctuit
din 4 rame mari mobile dc 1,50 m x
1,50 m x 1,80 m nalt cu lantei de
2/3 cm. Pe trei din cele patru rame se
fixeaz tifon cu piuneze. Panoul din
fa se acoper cu o perdea prins in
inele de o vergea de fier mobil. se
prinde in dou scoabe.
In interior, cortul arc dou bare
transversale cu ajutorul crora el se
manevreaz. Panourile mobile ale cor
tului se prind intre ele cu uruburi cu
piulie la capete. Cind s-au terminal
definitiv operaiile de control in pri-
sac, panourile se demonteaz, pinza
de tifon se scoate si ramele se aaz
undeva la adpost.
Un bun cort protector esle si o
umbrel mare, nalt, ca cele de plaj,
a crei picior dc sprijin se fixeaz cu
un dispozitiv la stupul ce se contro
leaz. De marginile umbrelei atirn
n falduri o draperie de tifon care
atinge aproape pmintul. Sub aceast
umbrel apicultorul lucreaz fr ca al
binele vecine s poat ataca colonia
din stupul deschis.
CREION APICOL de l ipit fagurii art i
ficiali, in rame, este o unealt folosi
toare apicultorului. El e solicitat i la
lucrrile de creterea mtcilor.
Este fcut din t abl in forma unui
creion gol n interior, avind la virf
un orificiu de 0,2 mm prin care se scur
ge ceara topit. Pentru ca ceara s
ptrund n interiorul creionului, ca
ptul opus virfului are lipit un cp-
cel rotund cu un orificiu de 13 mm
la mijloc. Creionul adncit intr-un ibric
cu cear topit se umple automat. Api
cultorul aBtup cu degetul arttor ori
ficiul superior cind 11scoate din cear,
dar imediat ce ridic puin degetul
ceara incepe s curg in fir subire.
(.ri i on api col i i bri cul cu cear l opi l . i
((> r o s i P a 1 J)
Cl'IB. Cuibul coloniei osie locul
preferat dc maic, reprezentat dcj un
numr mai marc sau mai mic de fa
guri in care se gscsc ou, larve sau
puiel cpcit, dup virsl.
Obinuit albinele i orinduiesc cui
bul in fagurii din mijlocul stupului
aproape de urdini, unde aerul proas
pt si schimbul de gaze se face mai
uor.
Dispoziia albinelor pentru cre
terea puietului i extinderea cuibului
in primvar ia proporii dup efec
tuarea zborului de curare intestina
l ; ele hrnesc atunci matca normal,
iar cuibul ia forme din ce n ce mai
largi in elipsele celor 23 faguri la
terali cu puiet. Pc acetia ca depune
ou in cerc puin mai restrins, astfel
incit cuibul constituie o form aproa
pe sferic, puin elipsoidal pe fagurii
pe care puietul se ntinde, ca astfel s
se pstreze cldura mai bine.
Temperatura cuibului variaz dup
timp de la 3335C, cu o umidi tat e
relativ de 7580%. Albinele o echi
libreaz prin propria lor cldur acti
vat de mierea consumat cit i prin
micrile musculaturii toracice. Deci,
echilibrarea temperaturii in cuib se
face printr-un proces metabolic, prin-
tr-un consum mai intens sau mai redus
de hran dup cum se simte nevoia.
Orice depire sau coborire a acestor
limite indicate, este in defavoarea
c u i b U g c u m
puietului din faguri. Dac afar apare
un timp rece care sc resimte i in stup,
albinele se string in ghem deasupra
puietului ca s-i pstreze cldura ne
cesar. Atunci consumul de hran se
mrete, energia caloric degajat este
mai mare, iar temperatura cuibului
se menine ntr-un echilibru slabii.
Pe msur ce timpul nainteaz spre
cald ncepe perioada creterii colo
niei, cind temperatura in cuib urc
pin la 353GC, cretere care se men
ine pn cind colonia ajunge la ma-
ximum-ul ci de dezvoltare. Aceasta
corespunde datei de 15 iunie, cnd n
faguri trebuie s fie cel puin 120 dm2
puiet. De atunci nainte ritmul de
cretere ncepe s se ncetineasc.
Acest ritm ncetinit aprut in perioada
de vrf a dezvoltrii cuibului coincide
cu scderea recoltei de polen i nectar
de pin atunci, cind trece spre un uor
declin, astfel incit spre sfiritul ace
stei luni, n stup rmn 7080 dm2 de
puiet n faguri. Chiar n rile cu veri
prelungite, cu toamne scurte i fr
iarn, unde vegetaia se rennoiete
aproape mereu, nivelul de cretere a
cuibului i dezvoltarea coloniei au o
scurt perioad de declin.
Extinderea cuibului este in leg
tur direct cu ndeplinirea unor con
diii i a unor cerine naturale de bun
vieuire a coloniei, privitor la matc,
populaia stupului, la orinduirea fa
gurilor i numrul lor in cuib, la evi
tarea blocrii lui cu strinsur.
Pe msura ce vara tinde spre sfirit,
matca primete din ce in ce mai pu
in hran din partea albinelor nso
itoare, ouatul ei scade ca intensitate,
iar in cuib, la 15 august, sint cam
4050 dm2 de puiet. In stup culeg
toarele aduc cantiti din ce in ce
mai reduse de miere. Populaia scade
prin pierderea albinelor uzate de cu
lesul activ, astfel Incit, dup cum apre
ciaz Root, la t octombrie rmn in
stupul carc a fost bun i puternic,
abia un sfert din albinele care l-au
populat in plin var". Deci intr-un
ciclu ntreg de un an in cuibul unei
colonii mijlocii au eclozionat dar au
i pierit 14 kg albi n, rod al unei mtei
obinuite i a unei sLri dc bun vie
uire a coloniei. De aici rezult o con
cluzie practic i anume: pentru exti n
derea cuibului este foarte important
unificarea a dou colonii bune, una
de baz i alta in nucleu, unire fcut
in toamn, ca s intre in iarn cu
mult albin tinr. Maica are un rol
foarte important in extinderea cui
bului. Ea trebuie s descind dintr-o
colonie care a fost verificat civa
ani la rnd i a dat producii mari de
miere. Starea ei fiziologic s fie
bun, iar ca vrst s nu depeasc
doi ani.
O matc sntoas depune ou sub
form de elipse frumos dezvoltate cu
puiet compact, fr goluri. Golurile n
elipsele cuibului se datoresc unor afec
iuni care binluie in colonie, cum esle
cazul cu loca i nosemoza. V.n.
In privina virstei dei o matc
poate tri 56 ani, puterea ei de
procreaie ncepe s scad dup ce
a mplinit doi ani.
De asemenea, hrana are mare n
semntate pentru extinderea cuibului;
o matc hrnit cu mult lptior de
numeroase albine ce o ngrijesc, va
depune un mare numr de ou. De
aceea, in primvar, e bine ca stupii
s fie transportai in locuri cu polen
bogat, cci nectarul i polenul proas
pt stimuleaz glandele faringiene ale
doicilor; matca va fi bine hrni t ,
cuibul ia o extindere mare, iar popu
laia, n majoritate tinr, va aduna
i valorifica diferite culesuri de miere
i polen. Acest aflux de nectar i mai
ales de polen proaspt influeneaz
CUIB
119
CUIB
intr-o msur foarte mare extinderea
cuibului.
Extinderea cuibului este uneori fr-
nat de calamiti naturale care dis
trug florile, de oprirea brusc a unui
cules, or de lipsa lui total. Apicul
torul intervine atunci cu o hrnire
aa-zis, intre culesuri, care restabi
lete echilibrul coloniei i inltur
criza iar cuibul nu se va resimi.
Toamna se las n stup o cantitate
de 2540 kg miere i pstur. In
corpul de cuib trebuie s fie totdeauna
cel puin 8 kg hran, plus rezerva ce se
afl in corpul superior. Unii recoman
d s se pun peste corpul de cuib unul
plin cu miere cpcit, plus 3 faguri
cu pstur. Aceast metod deter
min un cuib de iarn cu puiet destul
de numeros in lunile ianuarie i fe
bruarie, din care vor ecloziona albinele
ce vor realiza o producie bun la
culesul timpuriu de primvar, adic
de la salcie i livezile cu pomi rodi
tori.
Pstur necesar cuibului, care este
hran proteic de prim ordin, trebuie
B fie gsit de albine n 3-4 faguri
pui aproape de mijlocul cuibului n
timpul iernii, iar n primvar se trec
spre margini pentru a ine de cald
coloniei. Lipsa psturii din cuib de
termin albinele s-i consume pro
priile lor rezerve, pentru ca glandele
faringiene s poat secreta lptior.
Dac ele nu au posibilitatea s se ali
menteze in primvar cu polen proas
pt, populaia va descrete mereu,
cuibul va rmine redus, puterea colo
niei va scdea.
In privina mierii, necesar cuibu
lui, un kg de albin consum 44 g miere
i polen n 24 ore in perioada de activi
t ate cnd nu are puiet. Pentru crete
rea puietului, consumul de hran este
de 2,5 fa de greutatea albinelor
nscute. O colonie cu 1620 mii de
albine consum n lunile noiembrie
i decembrie cile 0,700 g miere pe
lun, n ianuarie 0,900 g miere, in
februarie 1,2 kg, in martie 1,9 kg.
Pentru consumul de iarn i pri
mvar nu se admit n cuib faguri cu
miere de man. Cercettorul O r j e n-
s k i M. D. a art at c mierea de
man, in special cea de stejar, dat
albinelor pentru hrana puietului, de
termin moartea larvelor in proporie
de 100%. Producia la stupii hrnii
cu miere de man a fost numai de
10 kg, fa de 44 kg miere obinut
de la coloniile hrnite cu miere din
flori.
Polenul proaspt are, de asemenea, o
nsemntate enorm in dezvoltarea
cuibului. O hran de stimulare n
primvar chiar cind sint in stup re
zerve suficiente, ajut mult la o mare
dezvoltare a cuibului cu albine sn
toase, rezistente i cu o deosebit lon
gevitate.
Pentru organizarea cuibului n pri
mvar, la coloniile mijlocii, distana
dintre faguri are o mare nsemntate.
Vara, cnd colonia este puternic, e
nevoie ca spaiul dintre faguri s fie
de 12 mm; pentru iernare distana se
mrete puin pentru a adposti in
spaiul dintre faguri o ct mai mare
parte din ghem. In schimb, n prim
var, lucrurile se modific. innd
seama c la ieirea din iarn albinele
snt mai uzate i mai puine, trebuind
totui s fac un efort mare pentru pre
gtirea unei rezerve cit mai mari de
albine culegtoare, spaiile dintre fa
guri vor fi micorate la 910 mm.
Numrul de albine din colonie se va
revrsa astfel pe o suprafa mai n
tins de faguri nvecinai, pe care,
inclzindu-i matca se va grbi s-i
completeze cu ou. Intr-un spaiu
strmtorat, un numr mai redus de
albine va ine de cald puietului de pe
CUIB
120
CUIB
ambele fee. Desigur c o colonie
astfel aranj at , cu fagurii apropiai,
va avea mai mult puiet depus In cuib
de ctre matc.
Aezarea n pat cald a ramelor din
cuib este o operaie care se face nc
de la nceputul lunii august la stupii
orizontali, o dat cu apariia nopilor
reci. Operaia ajut la pstrarea n
iarn a unei clduri mai constante
pentru ghem i extinderea cuibului in
primvar. Stupii care au cuibul cu
fagurii aezai n pat cald n perioada
de toamn i primvar pin n luna
mai, extind cuibul mai mult dect cei
care stau n pat rece, dar numai cit
vremea este rcoroas. De ndat ce
apar zilele calde de mai, cuibul tre
buie ntors in pat rece, cci atunci
albinele au un consum mai marc de
aer i primenirea acestuia se face mai
greu avind fagurii n pat cald. La stupii
multietajai, aezarea fagurilor t re
buie s fie numai n pat rece, cci
numai aceast poziie contribuie la
realizarea mai uniform a cldurii in
cuib n intervalele arabelor corpuri,
acolo unde obinuit ghemul st n ma
joritatea perioadei de iernare.
Calitatea fagurilor are i ea nsemn
t ate In extinderea cuibului. In prim
var fagurii de culoare nchis sint
preferai de matc pentru ouat, cci
ei in mai mult cldur puietului.
Lrgirea spaiului de cuib are mare
rol in extinderea ouatului mteii.
V.n. Tehnica apicol, lunile martie i
aprilie, lrgirea cuibului.
Pstrarea cldurii coloniei i exti n
derea cuibului constituie o preocupare
pentru stupar n special in primele sp-
tmni ale primverii, cind cuibul
este abia nfiripat, cu pui et pui nideci
pot apare in cuib temperaturi mai
coborte. Mai trziu, cnd extinderea
puietului a luat proporii nsemnate,
problema cldurii nu mai este at t de
important. Stupii trebuie s fie ad
postii de cureni i vlnturi tari , cel
puin n timpul iernii i primverii, c
ci dac albinele pot lupta uor contra
frigului printr-o alimentare mai bo
gat cu miere, n contra curenilor
reci sint cu totul dezarmate. V.n.
VIntui. Numrul fagurilor in cuib este
n raport de puterea coloniei pentru
acoperirea lor cu albine, urmind ca ei
s fie adugai pe msura cerinelor
i mrginii cu diafragme sau perne,
n spre spaiul gol al stupului. Dup
cercetrile lui I. B. F r e e, cldura
pierdut i deci scderea temperaturii
din cuib, se compenseaz cu urmtoa
rele canti t i de hran consumat n
medie pe zi de o albin:
l a 4 0 c o n s u m i 5. 6 m m 1 l a i i " c o n s u m i 2 6, i mm*
l a ' 17, 9 " l a 2 0 39, 9
l a 30" 19, 8 l a 15 53, 7 "
In primvar stuparul trebuie s se
fereasc s deschid stupul pe timp
rece; o va face numai pentru operaii
indispensabile.
Protecia exterioar a stupilor in
primvar i toamn se face numai la
pereii care nu sint nclzii de soare;
cel puin peretele frontal trebuie lsat
s fie bt ut dc soare, fapt care influen
eaz mult dezvoltarea cuibului. O
colonie bine protejat i la exterior
se va dezvolta mai bine.
In concordan cu temperatura, In
cuib trebuie s fie i o umiditate re
lativ de 7580%, crend acea micro
clim favorabil dezvoltrii larvelor;
fr aceast umiditate s-ar produce
deshidratarea organic a larvelor i
puietul ar suferi.
intr-adevr, este stabilit c tem
peratura normal de 35C n cuib ajut
puietului de albin s eclozioneze
exact la 21 de zile; cnd ea coboar
la 30C albinele apar la 25 de zile;
la 20G albinele se nasc fr aripi.
CUIB
121
CULES
In schimb ea nu trebuie s depeasc
nivelul maxim de 35C cci la 37C
albinele se nasc la 1920 zile dar ele
apar cu aripile incomplet dezvoltate.
La o temperatur a cuibului peste
37C ncepe s moar din puiet pin
la 1424%, ceea ce este o pagub
imens pentru creterea cuibului i
dezvoltarea coloniei. In afar de acea
sta, culegtoarele ii ncetinesc activi
t at ea, numrul cuttoarelor de ap,
dup L i n d a u e r, se mrete ntr-o
proporie de 90% in detrimentul strn-
surii.
CULES este denumirea ce se d
activitii desfurate de un nsemnat
grup de albine din colonie, cel al cule
gtoarelor, pentru acumularea n stup
a mierii i polenului. Culesul este n
raport direct cu prezena nectarului
i polenului n flori i mai ales de
bogia in zahr a nectarului, ct i a
substanelor albuminoide ale polenu
lui. Sint flori care, dei cunoscute ca
bune productoare de nectar, uneori,
din anumite cauze, secret nectar
cu o concentraie de zahr sub 8%,
care nu mai atrage albinele decit n
cazul c este mare lips in stup sau
in cmp. La cules albina alege dintr-o
serie de flori ce i se prezint pe cea
mai bogat In zahr. De asemenea,
sint plante care produc mari cantiti
de polen cum sint de pild unele
conifere care intereseaz prea puin
albinele, fiind srace in albumine.
Ele snt mult mai pretenioase mai
ales atunci cind au de ales dintr-o
mare varietate de flori aflate in unele
momente n natur. De pild, prim
vara i vara, cind ele au pajiti pline
de diferite flori, culeg activ numai de
la cele care au un procent mare de
zahr 202530%, neglijind pe
celelalte; spre toamn ins, pe m
sur ce florile dispar o dat cu sosirea
nopilor reci, ele sint bucuroase s
soarb nectar i de la cele carc au
abia 89% zahr. Albinele trec cu
oarecare greutate la cules de la o specie
la alta, pentru c aceast munc im
plic formarea unui nou reflex condi
ionat dc cules. De aceea, dup ob
servaiile fcute n ultimul deceniu
dc cercettori transportul stupilor in
pastoral pentru un cules bun nu se
mai execut cu multe zile nainte de
apariia lui, cci albinele obinuite cu
primul i micul cules de ntreinere ce-i
oferise flora spontan ce a gsit-o n
florit la sosire, pierd cleva zile
din culesul principal. Stupii deci se
transport la pastoral n preziua apari
iei culesului mare, pentru ca ele s-i
formeze reflexul de cules in special pe
planta cu mult nectar. Numai colo
niile cu o nsemnat rezerv de albine
zburtoare pot s fac fa unui cules
bogat. V.n. Tehnica apicol, luna apri
l i e realizarea marei rezerve de cu
legtoare.
Dar n aceeai msur producia va
fi influenat oarecum negativ de un
alt factor: prezena la momentul opor
t un a unui numeros puiet necpcit
care cere ngrijire atent i mobilizeaz
n slujba lui multe albine tinere. In
vers cind in cuib deschis este puin
puiet, vor fi in cmp albine culeg
toare numeroase, mobilizate pentru
culesul respectiv. Cercettorii au sta
tornicit c la un cules bun o colonie
ce are numai 1 kg de albin culeg
toare poate s produc o recolt de
7 kg de miere: cu ct in stup disponi
bilul de albin zburtoare va fi mai
mare, cu at t producia se mrete in
raport mult mai nsemnat: de pild,
1,5 kg de albin zburtoare produc
15 kg de miere, iar 4 kg dau 44 kg.
Stuparii caracterizeaz tipurile de
cules i producia de nectar n flori,
cu diferite denumiri: cules slab, activ,
CULES
122
C UIT DESCAPACITOR
mediocru, cules de stimulare, de n
treinere, cules mare, excepional sau
cules de noapte etc., legate toate di
rect de cele dou elemente de baz care
le creeaz: secreia abundent a nec
tarului dintr-o anumit floare, cit
i numrul mare de albine culegtoare
in momentul cind apare culesul prin
cipal. Folos mare pentru albine i
stupar e atunci cind sursa de cules nu
e prea departe de stupin, iar zborul
nu epuizeaz forele fizice ale culeg
toarelor. Desigur c in aceast privin
exist i o limit, care dac este
depit de albinele culegtoare, zbo
rul lor este chiar in pagub. De pild,
prof. H a r d i n g de la Universi
t at ea din Alberta (Canada) a obinuit
albinele s aduc nectar de la depr
tri variate; la sosire, prindea albinele
marcate i le cintrea; a stabilit c o
albin care culegea nectar de la
8 km, venea cu gua goal, cci toat
ncrctura era consumat pentru efor
turile musculare ale zborului i t re
buia la ntoarcere s mai consume din
rezervele adunate in stup.
Citeva din oele mai importante con
di i i pentru asigurarea unui cules
abundent sint urmtoarele: o rezerv
nsemnat de albine culegtoare tinere
sau pstrate fiziologic tinere, in
Cuit penlru descpcit fagurii cu miere
momentul apariiei marelui cules;
spaiu larg de depozitare a strinsurii
in stup; faguri gata cldii pentru ca
albinele s nu mai piard timp la
construirea lor; colonii ajuttoare f
cute din timp i care se unesc cu colo-
nia-mam la cules; prezena mteii
in mijlocul albinelor, sau cel puin,
coloniei s-i fie asigurat continuita
tea dinuirii sale prin botcile respec
tive.
CUIT DESCA.PC1TOR, servete la
descpcirea celulelor fagurilor plini
cu miere, inainte ca acetia s fie
pui n extractorul centrifug. Pen
t r u a lucra repede i uor, el se
ine intr-o crati cu ap fierbinte
aezat pe o lamp de petrol. Sint
cuite descpcitoare nclzite con
tinuu cu curent electric ce pstreaz
permanent cldura la o anumit tem
peratur in raport cu rezistena curen
tului. El are un declanator automat
care ntrerupe curentul atunci cind
cuitul este prea fierbinte.
In ultimii ani a fost realizat In
S.U.A. un aparat acionat de curent
electric, format dintr-o lam vibra
toare micat foarte repede; lama este
nclzit de un generator de aburi,
iar cuitul descpcete odat fagurele
pe ambele fee. Cu acest aparat lucra
rea este extrem de uoar, putindu-se
descpci intr-o or peste 100 de
faguri mari.
D
DADANT HIARLKS (1817 1902) ;i
fost un apicultor, scriitor i inovator
in apicultura, do renume mondial. A
publicat lucrri valoroase, din carc
Albina i stupul" st la temelia teh
nicii apicole. El este creatorul t i pu
lui de stup cc-i poart numele i a
crui msur de ram a fost adoptat
i la noi.
DALTA APICOL esle o unealt dc
carc apicultonil nu sc poate lipsi.
Orice operaie in stupin, cere ajutorul
acestei unelte. Intr-adevr albinele
propolizeaz ramele stupului at i t pe
scaunul pe care se reazem umeraele
lor, cit i spetezele nvecinate intre
ele. Apicultorul nu ar putea s fac
revizia stupilor, fr a o folosi. Dalta
apicol se face din oel inoxidabil
gros de 2 mm de dimensiunile prev
zute in STAS. Desenul alturat este
lmuritor.
/ ? 2 M W W
Dalia apicol
DANSUL ALBINELOR. Cind albinele
culegtoare gsesc in cmp nectar i
polen bogat, ndat ce se napoiaz
in stup fac micri asemntoare unui
dans. Telul acestuia este in funcie de
direcia i distana pin la sursa de
cules: unele fac dans circular, alteh-
in form de secer sau imitind cifra 8,
iar unele ii balanseaz abdomenul.
Acest loc l stabilesc n raport de
poziia soarelui in momentul cind efec
tueaz dansul, cit i de unghiul mi
crilor ce le fac fa de aceast poziie.
Concomitent albinele care-1 execut
transmit i mirosul Horii respective i
calitatea nectarului adus in stup.
Albinele, cnd execut dansul, emit
i sunete, mai precis ultrasunete. Toa
te aceste manifestri ca: dans, sunete,
mirosul nectarului ori al polenului
carc e cel al florii de la care au fost
culese, excit centrii nervei, iar al
binele reacioneaz in consecin. Cer
cettorul v o n F r i s c h a perce
put i nregistrat pe band de magne
tofon sunetele emise de albinele dansa
toare, sunete care se compun dintr-un
numr mare de impulsuri sonore.
Zgomotul se aseamn foarte mult cu o
btaie rapid de tob i duce la con
DANSUL ALBINELOR
124
DANSUL ALBINELOS
cluzia c manifestaia sonor consti
tuie un complement esenial al dansu
lui albinelor. Albinele, care se na
poiaz de la o surs unde se afl o
soluie de zahr foarte concentrat,
bat toba foarte agitat in cursul fazelor
micrii balansante in medie de 35
de ori pe secund in timp ce albi
nele ce vin de la surs melifer slab,
emi t numai 1015 impulsuri pe se-
cund (V. F r i s c h).
Toate aceste manifestri din stup se
adreseaz i sint sesizate numai de
albinele care au aceeai stare fiziologi
c i care fac parte din categoria cule
gtoarelor. Cercettorul, studiind am
nun i t limbajul*1albinelor, a dovedit
c ele i transmit astfel poziia locu
lui de cules chiar i atunci cnd noi
nu vedem soarele, cci ele percep
razele ultraviolete pe care oamenii nu
le vd i folosesc lumina polarizat,
pentru a afla poziia soarelui mascat
de nori. El documenteaz cu rapor
torul n min, innd seama de indi
cativele date de o albin culegtoare
ce danseaz n raport cu poziia soare
lui, unde ele se ndreapt i la ce dis
t an anume.
Dansuri variate se observ atunci
cind, concomitent, n natur au aprut
Dans circular i balansant al albinii
( O r o s I P a l i )
dou culesuri care nu pot avea o
valoare egal. Intr-o astfel de situaie,
in stup apar dou grupe de albine,
fiecare dansnd altfel, n raport cu
bogia nectarifer a plantelor respec
tive i distana ce o are fiecare fa
de stup. Cele care culeg de la floarea
cu valoarea nectarifer mai mare, vor
face un dans mai agitat, mai energic,
fa de grupa ce aduce nectar cu pro
cent de zahr mai sczut. Cnd nectarul
are un procent mic, de 10 pn la 15%
zahr, dansul este sltre, pe cnd la
culesul de la o floare cu nectar in
proporie de 30%, ele fac dansuri cir
culare. Cind concentraia de zahr in
nectar scade sub 89%, dansurile
nceteaz. Direcia dansului se schim
b n raport cu micarea soarelui.
Noaptea dansurile se ntrerup, ns
dimineaa ncep din nou.
Comunicarea, sau felul n care o
albin culegtoare transmite albinelor
din stup descoperirea unei noi surse de
nectar sau polen, este urmtoarea:
dansatoarea mprtete albinelor din
juru-i o parte din nectarul adus in
gu. Cu aceaBt ocazie, ea deschide
gura i scoate o mic pictur, fr s
ntind limba. Vecinele ce o nconjoar
i ntind i ele limba i sug nectarul
oferit de culegtoare micindu-i ante
nele, ca i cnd ar comunica ceva unele
altora. Albinele primitoare ating cu
lbuele faa culegtoarei, ca i cind
ar ndemna-o s le mai dea. Tot astfel
se comport n primvar i cr-
toarele de ap, mai ales cind apa lip
sete i ele au dat peste un izvor nou.
Culegtoarele de polen fac un dans
asemntor cu cel descris mai sus, n
form sinuoas, descrcindu-i coule-
ele.
V o n F r i s c h susine c albine
le ii t ransmit tot prin dans i alte
elemente asupra surselor de neclar,
dintre care chiar i culoarea florilor
DANSUL ALBINELOR
125
DUNTORII ALBINELOR
respective, comunicare pe care o fac
mai repede sau mai ncet, variind
astfel exprimarea.
Albinele mai fac un fel de micri
sltree pe care cercettorii le-au
denumit tot dansuri". Ele se mani
fest astfel: cind. neputind s se curee
singure solicit altei albine s-i fac
aceast toalet11. E aa-zisul dans
de curare1-. In aceast privin
R. C a z v i n bnuiete c acestea
sint intr-un numr redus in colonie,
specializate drept curitoare". Mi
cri neobinuite mai face unele albine
care maseaz11 antenele i picioarele
anterioare ale altei albine, ce desigur
ii cere acest ajutor. Cunoscutul savant
H a y d a k M. a observat cum albi
nele unei colonii orfane executau un
dans de bucurie1' n momentul cnd
din botca matur a aprut mult atep
t at a matc t inr, ndejdea de minc
a comunitii. Albinele fac acest dans
sprijinindu-se cu picioarele dinainte
pe corpul unei vecine, iar cu abdo
menul execut 56 micri scurte i
repezi; apoi trec mai departe la alte
surate repetnd micarea. S-a observat
c albinele mai execut acest dans i
seara, la terminarea lucrului n zilele
de cules intens, cind este timp linitit
si munc spornic. El l-a denumit pe
acesta dans de mulumire.11
Dansuri speciale au fost observate
de L i n d a u e r in preajma roitu-
U n \ a A b \ u e l e a l e a r g p e t & g v m x \ g -
zag balansindu-i corpurile i rotin-
du-i aripile. Este destul ca numai
citeva s porneasc acest fel de dans,
ca apoi s devin aproape general;
colonia ntreag e prins de frenezia
lui, albinele emit nite sunete ase
mntoare cu un zumzet iar pe urdini
ncepe s se strecoare uvoiul viu de
albine n bucuria acestui mre act
al naterii unei noi familii. Zumzetul
acesta este bine cunoscut de stupari,
care tiu precis atunci c dintr-un
stup oarecare a pornit un roi.
DARWIN CHARLES, 18091882, mare
savant naturalist englez, autor al cele
brei lucrri Originea speciilor11(1859),
i-a sprijinit cercetrile biologice pe
realitatea i concepia materialist. El
vede lumea vegetal i animal n dez
voltarea evoluionist, derivnd din
alte i alte specii vii, de-a lungul mili
oanelor de ani. A stabilit de asemenea
nsemntatea polenizrii ncruciate in
sprijinul vi tal i t i i i fertilitii plan
telor, mai cu seam la cele unisexuate.
A fost un mare admirator al albinelor
pe care le-a studiat , stabilind unitatea
biologic a coloniei, selecia ei, ere
di tatea i variabilitatea raselor, cit i
legtura strns dintre floare i albin.
DUNTORII ALBINELOR. In afar de
bolile ce le amenin viaa, lor i
puietului, albinele au muli dumani,
ati t din regnul animal, ct i din cel
vegetal. Unii din aceti duntori
atac albinele adulte, sau puietul,
alii rivnesc la hrana acumulat n
faguri consumnd cu lcomie mierea,
or nimicesc fagurii de cear in cu
tarea polenului i altor rezidii orga
nice cu care se hrnesc.
Insecte duntoare. A c a r i a n,
Acarapis Woodi V.n. Acarioza.
C l u g r i a , Mantis religio-
sa esle o \i\s,ecA. dvn ordinul Aiiro-
podelor ce se aseamn cu lcusta. Are
culoarea verde nchis cu picioarele
lungi i subiri, nzestrate cu o agili
t ate fr seamn. Se hrnete cu insec
te, n special cu albine, viespi etc.
Din fericire are i ea muli dumani,
intre care cei mai de seam sint ciorile.
La noi pagubele fcute de aceast in
sect snt mici fa de alte ri.
C l e t a r u l p s t u r i i , Sil-
vanis sirinamensis, coleopter de 1,5
DUNTORII ALBINELOR 1 2 6 DUNTORII ALBINELOR
2 mm care se hrnete, crete i se n
mulete n polenul colectat la fel ca
i Carpoglyphus lactis i Glyciphagus
domesticus apis. V.n. Polen, pstrarea.
F l u t u r e l e c a p de mo r t ,
Ackeronita atropos, ptrunde noap
tea pe urdini, scoind un sem
nal ca un stri gt ascuit asem
ntor cu cel al unei mtci care
este nghesuit de albinele vrjmae.
El ii umple gua cu miere i se n
toarce pe aceeai cale. La plecare, fiind
prea voluminos cci are gua plin
nu mai ncape pe urdini, iar al
binele 11 atac i-l ucid.
Fu r n i c a, Formica, avid demiere,
atac stupii mai ales noaptea. Fur
nicile i cldesc locuina in apropie
rea stupinei, iar uneori i fac cuib
chiar in stupi, sub podior sau ntre
pereii dubli ai unor stupi astfel con
struii. In special noaptea atac fa
gurii cu miere i nelinitesc mult al
binele. Uneori atac chiar puietul din
faguri; albinele, neputind lupta con
t ra lor, ii prsesc locuina. In atari
situaii, dei furnicile sint folositoare
pdurii, trebuie luate msuri severe.
Uciderea furnicilor se face turnnd c
teva zile petrol pe locul furnicarului.
Arseniatui de sodiu 34 g ames
tecat cu puin zahr, se pune ntr-o
cutie acoperit cu pnz metalic.
In lipsa arseniatului de sodiu se
poate prepara o soluie de borax care
este chiar mai bine consumat de fur
nici, cu acelai efect. In 100 g ap
fierbinte se dizolv 20 g borax; soluia
se amestec cu 100 g miere sau zahr;
se d furnicilor tot in cutii acoperite
cu capac de pnz metalic cu ochiuri
de 22,5 mm. O metod practic este
ca in jurul stupului atacat s se pre
sare cenu, iar ruii s se ung cu
pcur. Sarea de buctrie presrat
in jurul furnicarului ndeprteaz fur
nicile din prisac. Se presar de ase
menea i in jurul ruilor sau posta
mentelor pe care stau stupii.
G n d a c u l a l b i n e l o r , Tri-
hodes apiarius, este un vierme cam de
12 mm lungime care triete numai
acolo unde stupii snt lsai murdari
i neflambai in fiecare primvar.
in stare natural vieimele se ad
postete in scoara copacului, in a c
rui scorbur stau albinele unei colonii.
Totui s-au gsit i n stupii sistema
tici, unde larvele lor triesc cu rezi-
diile necurate aflate pe fund. El
atac i puietul in faguri. Larvele
acestei insecte se dezvolt in celulele
puietului. Un tratament bun este fu
mul de tutun. V. n. Pduchele albi
nelor.
G s e l n i a , Galleria mello-
nella, fluture de culoare cenuie-argin-
tie, de 1,52 cm lungime, foarte pro
lific, depune ou in 6tup i citeodat
chiar in celulele fagurilor. Dup Bor-
chert, femela depune pin Ia 1 000 de
ou, alegind stupii ru pzii, n care
ptrunde in timpul nopii. In cursul
verii apar 24 generaii de molii. Din
ou ies larve care sap galerii in fa
gurii vechi, pe la baza celulelor hr-
nindu-ae cu resturi de polen, cit i cu
resturi organice rmase, de la puietul
deja eclozionat. Galeriile din faguri
le cptuesc cu o estur deas, pe
unde albinele nu pot trece ca s ucid
larva fluturelui. Larva folosete pen
tru completa ei dezvoltare 0,4 g cear.
Mai este o varietate mai mic, numai
de 78 mm denumit Achroca gri-
sella care face tot atitea pagube. Este
mai puin prolific, depune pn la
300 de ou. Larvele acestei specii
ajung pin la 1,5 mm. Mrimea lar
velor la ambele specii ns depinde In
bun msur i de condiiile de mediu
exterior i hran. Fluturele mare ier
neaz n faza de larv i pup, iar
cel mic numai ca larv. Peste iarn
DUNTORII ALBINELOR
127
DUNTORII ALBINELOK
ei stau nemicai, fr s se hrneasc.
Pericolul mare este pentru fagurii din
depozit, pe care-i distrug. Lupta con
t ra lor se duce prin asfixierea flutu
relui, a larvelor i pupelor cu fum de
sulf, dar care trebuie repetat din dou
tn dou sptmni, Incepnd din mar-
tie-octombrie. De cind Ins slnt in
comer alte produse mai uor de apli
cat i fr riscuri, afumarea cu sulf
se folosete mai puin. De exemplu:
paradiclorobenzenul (C8-H4-C12), care
se prezint sub form de cristale mici
albe. Produsul se folosete punindu-se
o linguri pe ipca superioar a unei
rame cu faguri; aceast doz este sufi
cient pentru un corp de 1012 fa
guri. Corpurile se suprapun i se lipesc
crpturile la locul de mbinare cu
fiii de hlrtie lipite cu pap. Produsul
se volatilizeaz la + 20C. Sporii unor
bacterii cunoscui Bub numele de ecto-
bacterin 3 i virusul poliedriei care
slnt pulberi alctuite din spori i
bacterii, atac i se dezvolt in cor
pul larvelor de gselni distruglnd
larvele din faguri. Ei pulverizeaz fa
gurii cu aceti spori care snt inofen
sivi pentru albine i stupar in propor
ie de 0,1 g de ectobacterin 3, pentru
fiecare ram. In acelai scop se folo
sete i acidul acetic, V.n.
L u p u l a l b i n e l o r , Philan-
thus triangulum este o viespe mai
mic dar foarte puternic, care prinde
Lupul albinelor
din zbor albinele, le ucide i
le duce la cuib, unde le d ca
hran larvelor. Face pagube n
stupin atunci cind numrul
lor este mare. Cunoscutul ento
molog I. H. F a b r e susine
c fiecare viespe din aceast
specie ucide pn la 300 de
albine. Pericolul mare pentru
albine apare atunci cnd cuibu- Meloe
rile lor, cldite in pmint, de
preferat din cel nisipos, snt prea nu
meroase prin apropierea unei prisci.
Lupta contra lor trebuie dus cu
toat strnicia. Sulfura de carbon le
asfixiaz turnlnd-o prin intrarea prin
cipal, care se astup cu pmint. Cine
nu are sulfur, poate turna 56 litri
de motorin n cuib, acoperind apoi
cu pmint.
Me l o e , Meloe verigatus, cu larve
de culoare neagr i Meloe proscara-
beus, de culoare glbuie slnt triungu-
lini din fam. Meloidae care conine
cantarid in corpul lor provocnd
boala triungulinosa. Larva se nate
din ou depuse de femel chiar pe p
mint. Aceasta se urc pe flori i a
teapt sosirea albinelor de care se
aga. Fiind foarte mio, cci m
soar 23 mm, albina o duce in stup,
unde ea atac larvele cu care se hr
nete. Ele se fixeaz pe corpul albinei
In dreptul corsetului (peiol) pe inele
abdominale sau pe cervix, provocnd
albinelor o mare nelinite. Ele se zbat
fcind salturi curioase, asemntoare
cu un dans i caut s se scuture de
parazii fr ns a reui. Albinele
parazitate nu se mai hrnesc i mor.
Cite odat cnd colonia este infestat
de aceste larve, ele stau cu zecile pe
albine, nct acestea iau o culoare
brun-rocat sau neagr, in funcie de
specia parazitului.
Tratamentul cel mai bun este fumul
de tutun, pe care deindat ce-1 simt
DUNTORII ALBINELOR
128
DUNTORII ALBINELOR
paraziii prsesc corpul albinei i se
las s cad pe fund. Apicultorul n
tinde acolo o hirtie mai groas pe care
cad paraziii i ii arunc apoi n foc.
Altfel, dup 34 minute ei se redre
seaz rspndindu-se repede in stup.
In colonii puternice, albinele se orga
nizeaz, atac larvele n stup, le prind
cu mandibulele i le ucid, scondu-le
afar, pe scindura de zbor.
. l / u s c a s e n o t a i n i a, Seno-
tainia tricuspis, este o insect care-i
depune larvele pe trupul albinelor, ge-
nernd boala senolainoza. Este ceva
mai mic dect musca comun, 68
mm, i se deosebete de aceasta prin
culoarea sa cenuie deschis, avind o
pat alb pe cap i picioare mai lungi.
Din zbor, se aaz pe trupul albinei,
depunnd 12 larve foarte mici, ce
nu pot fi distinse cu ochiul liber. M
rimea acestora este de 0,70,8 mm i
abia de 0,4 mm grosime. O singur
musc depune 100700 larve. Larva
depus are un aparat bucal chitinos
propriu, cu care ncepe s road nve
liul de chitin al albinei. Se bnu
iete c n atingerea acestui scop este
ajutat i de o secreie glandular
acid, care dizolv chitina toracic a
albinei. O dat ptruns n torace,
larva ncepe s se alimenteze din esu
turile musculare ale inscctei ptrun-
znd uneori in cap, in organele sensi
bile i mai cu seam in torace.
Insecta gazd moare in citeva zile
de la parazitarea ei, obinuit 36 zile.
In acest timp larva parazit a i ajuns
la maturitatea sa larvar, cnd pr
sete trupul inert i se ngroap la 7 cm
in pmnt. Acolo st 2527 zile sub
formft de pup. Dup B o i k o, ciclul
de dezvoltare n timpul verii este foarte
vari at, ' de la 1533 de zile. In cursul
unei veri se succed cel mult trei gene
ra i i; cea de toamn, in stare larvar,
se ngroap pentru iernare in pmnt,
unde 6t ca pup pn in aprilie, cind
apare ca insect adult.
Snt localiti i 6tupini grav atinse
de aceast musc parazitar, care
poate distruge familii ntregi.
La noi n ar abia n 1956 a fost
identificat de C. P e 1 i m o n n
citeva regiuni din esul dunrean; a
fost gsit ns i n nordul Moldovei.
Aria sa de rspndire este mare ca i
pericolul pe care l reprezint, dac
nu se vor lua msuri pentru distru
gerea ei.
Tratamentul const in folosirea unei
paste din pulbere D.D.T. amestecat
cu scrobeal de cartofi, sub form de
emulsie.
Ea se prepar cu ap n proporie de
1%, amestecndu-se ulterior cu 100 g
pulbere de D. D. T. , in concentraie de
10% sau dac in comer se va g6i
D.D.T. cu concentraie de 20%, se vor
pune numai 50 g. Amestecul acesta
emulsionat se ntinde pe o pnz alb
sau hirtie, ori placaj, vopsit n alb,
exact cit suprafaa capacului Btupilor
din prisac, care este locul de predi
lecie al mutei, ce st acolo la pnd
i atac albinele din zbor. Musca se
aaz pe pnz i se intoxic repede.
Emulsia se ntinde din nou dup 10
zile; seara se ridic de pe capace pln-
zele, cci roua ce cade noaptea cit i
ploile spal emulsia sau o dilueaz
at t , incit nu mai prezint pericol pen
t ru mute. O msur practic este ae
zarea pe capacul stupului a cltorva
farfurii albe i adinei pline cu ap in
care se picur 23 picturi de metyl-
mercaphtos, care atrage mutele ce
se nneac uor In ap (1. D a v i-
d e n k o).
P d u c h e l e a l b i n e i , Bra-
ula coeca, este un parazit rotund, ro
iatic, pros, cu 6 picioare, triete pe
albin, stnd pe toracele lor i aleglnd
de preferin matca. Fie c parazi
DUNTORII ALBINELOR
129
DUNTORII ALBINELOR
teaz matca ori albinele
le excit cu lbuele buza
insectei gazde. Ea ii n
tinde trompa cu resturi
de hran, cu care pa
razitul se alimenteaz.
Cnd ns paraziteaz Pduchele al-
matca, ea se hrnete din binei (Braula
ce n ce mai puin, sl- coeca)
bete, depune un numr
mai mic de ou i cu timpul piere.
Pduchii se nmulesc repede. Femela
depune ou sub cpcelul celulelor
cu miere din faguri. nmulirea are
loc n lunile iulie i august, dup
care urmeaz apoi o perioad de stag
nare. In lunile martie i aprilie, cind
albinele fac zboruri de curire, ei se
mpuineaz.
Tratamentul cu naftalin al coloniei
invadat de pduchi este complicat,
dar bun. Se folosesc doze de 520 g
naftalin sub form de cristale pres
rate pe un carton sau foi de hrtie mai
groase. Spre margini se las cite un
spaiu liber de 510 cm pe care se
refugiaz unele albine ce ar putea c
dea pe naftalin. Peste stratul de naf
talin c bine s se aeze o pnz meta
lic sau tifon ca albinele s nu cad
direct pe substan.
Doza ce 6e d coloniilor este n ra
port de puterea de rezisten a speciei
de pduchi aflai in prisac, cit i de
sensibilitatea albinelor, fa de naft a
lin; o doz prea mic n-arc efect asu
pra paraziilor, iar cele prea mari du
neaz albinelor sau puietului. De ace
ea, n prealabil, se face o prob cu
patru stupi pe fundul crora se aplic
cite o doz de naftalin de respectiv
5101520 g. Dup 16 ore se scoate
cartonul i se vede comparativ carc
doz e mai activ, aplicndu-se t ut u
ror stupilor cu parazii. nainte de a
pune naftalina, fagurii se distaneaz
puin. Prof. P o 1 t e e v las matca
pe fagure, protejat sub cp&celul din
pnz metalic, avnd cu ea i citeva
albine nsoitoare. V. n. Colivia, c. de
protecie.
Naftalina se presar seara, iar a
doua zi, dup 16 ore, se scoate cartonul
cu paraziii ameii care se ard. Naf
talina poate fi folosit din nou. Tra
tamentul sc va repeta dup 10 zile.
Dac mai apar pduchi el se aplic
i a treia oar.
In ultimul timp rezultate foarte
bune se obin prin fumigaii cu
fenotiazin. Substana se prezint sub
form de cristale cafenii-cenuii ino
dore, care se oxideaz la lumin i aer.
Ea este folosit obinuit ca interme
diar n sinteza diferitelor medica
mente. Substana a fost folosit pen
tru prima dat de I. C i u k a l o v
n Bulgaria pentru distragerea pdu
chilor. In afumtoiul cu jar se intro
duc 6 g substan (2 lingurie rase)
nvelite ntr-o hrtie. Doza este sufi
cient pentru dou colonii. In 30 se
cunde se dau 30 jeturi de fum pentiu
o colonie, apoi tot attea i n stupul
vecin, apoi din 20 jeturi n primul
stup i tot attea n cel de-al doilea.
In total se dau n dou minute 100
jeturi de fum, consumindu-se doza in
dicat mai sus. Fumul trebuie s intre
n toate intervalele, de aceea afum-
torul se plimb pe urdini cnd la
dreapta, cnd la stnga. Pentru ali
doi stupi afumtorul se rencarc cu
alte 6 g substan. Singurul neajuns
e c aciunea fumului scade cnd t em
peratura aerului depete 1012C,
iar la 26C este inoperant. E bine
ca afumtorul s aib o eav prelun
gitoare care intr pe urdini i repn-
dete astfel in stup fumul de fenotia
zin. Operaia se va repeta dup 7
zile, pentru a ucide generaia ce a
eclozionat din oule neatacate, V.n.
In primvar, cnd fagurii se desc-
DUNTORII ALBINELOR
130
DUNTORII ALBINELOR
pcesc pentru a fi dai albinelor ca
hran, operaia s se fac In laborator,
iar capacelele s nu edea la Uns albi
nelor; sub ele pot fi larve de pduchi
inc nedistruse, care, dezvoltindu-se,
paraziteaz din nou colonia.
Fagurii cu miere sub a cror cp-
cele de cear larvele pduchilor i
fac culcuul, s nu fie dai albinelor
altor colonii, nainte de a fi supui
aciunii vaporilor dc acid acetic. V.n.
Acidul acetic.
In lupta contra acestor parazii,
apicultorii trebuie s nu uite nicio
dat c pduchii snt purttorii para
zitului nosemozei i deci pe ling pa
gubele amintite, ei pstreaz i difu
zeaz n stupi, aceast primejdioas
boal.
P i a n j e n i i atac albinele
mai ales cind iau nectarul din flori.
Ei stau ascuni ntre petale, iar cind
albina ii introduce capul in adncul
florii, o atac, nfigndu-i mandibu
lele pe peiol cel ce face legtura
dintre torace i abdomen parali-
znd-o complet. Dup ce suge sngele
victimei, ateapt la rind alt albin.
Csi mi i primejdioas este specia Tha-
misus roturdxius de culoare galben-
roiatic, care se aaz pe florile cu
culoare asemntoare. Sint alii, mai
mici, ce triesc mai ales n florile de
sulfin i care paralizeaz albina cule
gtoare inepind-o cu un ac veninos
Tn centrii cervicali dintre cap i to
race. Contra acestor dumani apicul
torul ete cu totul dezarmat. Ali p
ianjeni mici stau prin iarb in faa
stupului, atacnd albinele care se na
poiaz cu nectar sau polen i cad jos,
pe pmnt. Dintre acetia pianjenul-
lup, Lycosa, ori pianjenul cu cruce
sau cu diadem i alii, toi snt du
mani de moarte ai albinelor singura
tice. Ei nu ptrund n stupi unde ar fi
distrui; deci lupta contra lor este
foarte greu de dus. O msur bun e ca
terenul din faa urdiniului s& fie t ot
deauna perfect curat, iar buruienile
distruse.
P l o n i a d e c i m p , Palo-
msna prosina, de culoare verde cenuie
pe spate i uor castanie pe abdomen.
Ea eman un miros neplcut cnd este
strivit. Atac albinele cind se na
poiaz din cimp i cad greoaie n faa
stupului, le suge sngele i coninutul
dulce al guii.
( J r e c h e l n i a , Forficula auri-
caria, insect omnivor care se adpos
tete prin stupi, cci ii convine cl
dura i umiditatea din interior. Ure-
chelniele stau ziua ascunse sub fun
dul stupului. Noaptea ptrund prin
urdini in stup sau pe sub podior i
capac. Cind snt numeroase pot pro
voca pagube mari in stupin, cci con
sum mult miere; uneori atac ps-
tura i chiar puietul. Contra lor se fo
losete un aluat compus din fosfur de
zinc cu fin. Aluatul sc face dintr-un
pahar cu fin de gru, unul cu mlai
i dou linguri de zahr tos. Fosfura
de zinc se adaug n cantiti mici
pn aluatul devine puin cenuiu.
Cu acest aluat apos se unge marginea
fundurilor i laturile de contact ale
capacului cu stupul, deci pe acolo pe
unde duntorul ptrunde noaptea n
stup. Efectul acestui preparat du
reaz un an.
O msur practic este i urmtoa
rea: peste podiorul sLupului se aaz
un sul de crpe n care duntorul obi
nuiete s se ascund n timpul zilei
Spre sear, cirpa strns, se scutur
n foc, unde insectele sint arse.
V i e r m e l e a f a , Mermins albi-
cans, cit i specia Mermins nigrescens,
sint parazii ai albinelor. Ele l iau
din apele murdare, sttute. Ptrunznd
n intestinul insectei, triesc ca orice
parazit intestinal, pe seama sucurilor
DUNTORII ALBINELOR
131
DAUNATORH ALBINELOR
digestive. Albinele slfibite, mor na
inte de timp. Lupta contra parazitu
lui se duce prin secarea blilor murda
re din jurul priscii i instalarea unui
adptor cu ap ndulcit la care albi
nele se obinuiesc, prsind blile.
V i e s p i l e , Vespa vulgaris, atac
n special coloniile slabe toamna, n
dimineile reci, cnd stau strnse in
ghem, pentru pstrarea cldurii pro
prii. Lupta contra viespilor este des
tul de grea i de lung durat . Trebuie
cercetate toate podurile locuinelor,
grajduri, magazii, streini, unde ele
ii fac cuiburile care trebuie distruse.
Stropirea cuiburilor cu tetraclorur
dc carbon le ucide imediat. Rezultate
bune dau momelile cu carne puse pe
acoperiul stupilor, cteva zile n ir.
Viespile snt avide de carne. Dup ce
s-au obinuit s se hrneasc astfel,
apicultorul otrvete momeala pres-
rnd pe ea verde de Paris, sau alt
otrav.
in afar de viespea domestic mai
esle o alta ce face mari pagube n pri-
sac, cci prinde i ucide din zbor
albinele: este Vespa crabo care se asea
mn cu lupul albinelor. Ea i face
cuibul prin maluri i scorburi, cuib
care are forma unor conuri mari, cu
un diametru cleodat de 3040 cm,
construite dintr-un fel de celuloz pe
care o secreteaz glandele lor salivare.
Aceste viespi se distrug introducind
n orificiul conului locuinei lor, t am
poane muiate in sulfur de carbon,
dup care se lipete intrarea.
Psri i alte animale insectivore.
B e r z e , Ciconia. In cutarea lcus
telor, umblind prin culturilc joase cu
plante entomofile cum snt de pild
trifoitile n floare berzele distrug
foarte multe albine. Pot fi speriate
prin focuri de arm fr a fi ucise cnd
apar in aceste lanuri nflorite n preaj
ma crora sint stupini.
Viespe de p&mnt
( 0 r o g I P a l i )
B o t g r o 4 , Cocolhraustes-cocostk-
raustes, este o pasie ir.f Ktivor cu
pene multicolore btind n cenuiu i
cu un cioc gros i tare. Ea nu se mul
umete s mnnce albinele, dar i
face i rezerve de hran pentru zilele
cind acestea nu ies din stup. Pasrea
le prinde din zbor i dac este stul
prisosul l pune la pstrare n epii
copacilor sau n tufiurile de porum-
bicu, mce etc. pentru a le avea ca
hrana pe timp nefavorabil.
B r o a s c a r i i o a s , Rana es-
eulanta, cea cu piele acoperit de um
flturi cu lichide iritante, se adpos
tete n jurul stupinilor i, stind sub
fundul acestora, face pagub consu-
mnd albine. In timpul nopilor lini
tit e iese din ascunzi i apropiindu-se
de sendura de zbor, prinde albinele i
le nghite. Ariciul e cel mai bun paznic
contra lor, cci se hrnete cu ele.
C i o c n i t o a r e , Picus, este o
pasre insectivor, care ns atac al
binele numai n sezonul de iarn cnd
ele stau strnse n ghem fr putin
de aprare. Cnd stupii slnt lsai fr
supraveghere i gurete, ptrunde
pin la ghem i mnnc albinele.
Pasrea fiind foarte folositoare p
durii, nu trebuie nimicit. Cum i
trdeaz prezena in stupin prin cio-
DUNTORII ALBINELOR
132
DUNTORII ALBINELOR
cnituri i fiind fricoas, poate fi uor
alungat. La nevoie se mpuc una
i se atirn ca sperietoare n stupin.
L s t u n , Apus apus, pasre foar
te asemntoare cu rlndunica i ca n
fiare i ca zbor. Triete n grupe
mari, cu sutele i atac stupina mai
ales nspre toamn, cind se adun pen
t ru cltoria spre rile calde. Psrile
se sperie cu focuri de puc, dar revin
dup 12 ore. Rlndunica nu face pa
gube n priBac, cci dup ndelungate
observaii s-a constatat c ca consum
numai trntori i nu atac albinele.
P i i g o i, Parus major, este o
pasre mic i vioaie cu pene cenuii-
verzui pe spate i galbene pc pintece.
Snt multe specii de piigoi. Ele snt
psri foarte utile n livezile i pdu
rile noastre. Iarna cnd e zpad mare
In lips de hran, piigoii se obinu
iesc s ciocneasc la urdini pin al
binele ies din stup i atunci le m-
nlnc.
Dac nu sint nc obinuii, ei pot
fi ndeprtai cu zgomote de arm sau
atrgndu-i cu mlncare n alt parte.
De asemenea este bine ca la urdini s
se pun o aprtoare, care mpiedic
piigoii s ajung la el.
P r i g o r i e , Meropus apiaster, pa
sre insectivor multicolor, cu un
cioc ascuit, are un zbor repezit, n
vitez mare, apoi planat i din nou
In zig-zag-uri. Ea ii face cuibul de
form sinuoas in maluri i diguri.
Crete acolo cte patru-cinci pui, iar
toamna migreaz. Cind ele vin in
stoluri mari, atac masiv culegtoa
rele n cmp i chiar n prisac. In
gua prigoriilor mpucate s-au gsit
cite 4050 albine nedigerate. La o
invazie mare de prigorii albinele se
retrag n stupi i nu ies dect spre
sear.
In timpul incubaiei, psrile sint
nbuite n cuib cu sulfur de carbon,
antracit sau chiar cu D.D.T. Sulfura
se toarn pe omoioage de cili i se
introduc in orificiul cuibului astu-
pindu-1 cu pmnt. Sulful se fixeaz
pe fii de carton de tipul celor cu care
se afum butoaiele. Antracitul n m
rime cit o nuc se ud bine i se arunc
n interiorul cuibului care se astup;
D.D.T. pulbere sau lichid se pulveri
zeaz n cuib. Apicultorul sovietic
T a s c e n k o a inovat o curs f
cut dintr-un tub de t abl care are
dou intrri. Ea se aaz la intrarea
cuibului; pasrea din interior ce vrea
s ias sau cea de la exterior ce vrea
s intre in cuib foreaz portia, intr
in t ub, dar nu mai poate iei.
Ali apicultori le nimicesc noaptea
n felul urmtor: psrile adulte cu
puii lor zburtori nnopteaz obinuit
pe crcile pomilor din apropierea cui
burilor; ling pomi se fac 23 cpie
de paie. Pe ntuneric, stuparul d foc
la cpie i n acelai timp alt per-
Boan trage in aer 2-3 focuri de arm.
Psrile speriate zboar n grup spre
lumina focului de paie, i ard aripile
i pier.
Un alt mijloc practic i uor de a
le goni const n folosirea de zmee cu
care se joac copiii care se nal dea
supra stupinei cind apare un crd de
prigorii. Ele se sperie de zgomotul
fcut de zbirnitoare i adeseori pr
sesc localitatea.
o a r e c i , Mus musculus, fac
multe daune in prisac, fie c ajung
n stupi sau in depozitul fagurilor cu
miere. Ei ptrund n stupi prin urdi
niurile prea deschise, n timpul nop
ilor reci dc toamn, cnd albinele
stau strnse n ghem, i nu pot s-i
goneasc. i fac culcuul de iarn in
paiele sau materialul izolant de di n
colo de diafragm, unde albinele nu-i
urmresc nici cnd vin zile mai calde.
De acolo ptrund zilnic n cuib, stric
DUNTORII ALBINELOR
133
DUNTORII ALBINELOR
fagurii, fag zgomot, murdrii, m-
nlnc albinele amorite czute pe
fund i nelinitesc colonia. Adeseori
albinele se mbolnvesc de diaree din
cauza acestei neliniti permanente i
a murdriilor.
Lupta contra lor trebuie s fie per
manent : '
La urdiniuri se pun din vreme
grtare, pentru ca ei s nu ptrund
n stupi. Se reduce nlimea urdini
ului la 4 mm. In adpostul de iarn
se pun grune otrvite cu arsenic ori
stricnin. Cnd iernarea se face afar,
se vor pune prin paiele de la fund ace
leai grune.
Prin locurile pe unde circul se
vor aeza farfurii cu fin de gru;
cnd ei s-au obinuit s o consume, se
amestec cu ghips praf, care pietrifi-
cndu-se n stomac i ucide. De ase
menea mnunchiuri de urzic mare,
Urtica dioica, puse sub stupi in ad
postul de iarn, ndeprteaz cu lotul
oarecii.
Cursele de oareci snt de ase
menea un bun mijloc de a-i slirpi.
o p l r l a, Lacerta, este un du
man periculos al albinelor cu at i t
mai mult cu cit prezena ei e greu de
observat; ea st pi ti t sub fundul stu
pului puind s se fixeze in aceast
poziie datorit ventuzelor ce le are
la lbue. De acolo scoate din cnd n
cnd capul afar, nghite albinele ce
cad in faa stupului, venite din zbor
sau cind stau in barb ntinse pe fund.
Autorul a disecat citeva oprle, mai
ales din cele verzi, denumite n popor
guteri i a gsit in med ie 25 cadavre de
albine n stomacul fiecreia. oprla
are o limb lipicioas de care se prinde
repede insecta, pe care o strivete i o
nghite. Ariciul le nimicete hrnin-
du-se cu ele.
Plante d&un&toare O t r e l u l
d e b a l t , Utricularia vulgaris L.,
Curs pentru oareci
este o plant insectivor din fam.
Lentilutariaceae cnre posed capcane
pline cu nectar, spre care trag albi
nele. Acolo planta secret un acid
care descompune corpul albinei, rmi-
nind doar resturi de chitin.
P i c i o r u l c o c o u l u i din
fam. Ranunculaceae, cu peste 20 de
specii ca: Ranunculus acris i Ranun-
culus puberulus, respectiv floarea bro-
teasc i rrunchielul sint plante cu
polen otrvitor. V. n. Boala de mai.
R o u a c e r u l u i , Droserra ro-
tundifolia L., denumit prin alte locuri
iarba fiarelor, sau rece, face parte din
familia Droseraceae. Ea crete prin
turbrii, locuri umede. Fiind o plant
carnivor, ea se hrnete i cu albine.
Florile ei mici, albe, parfumate, au
periori foarte sensibili, mici i roia
tici, cu extremitatea di latat In form
de bulb, carc strlucesc ca picturile
de rou i atrag albinele. Cnd ele se
aaz pe floare, planta o aga cu
aceti periori secretnd o materie vls-
coas. Albina se zbate s scape, excit
periorii glanduloi ct i frunzele
plantei care o prind ca intr-o capcan.
Perii secret un suc asemntor sucu
lui digestiv care dizolv insecta pin
nu mai rmne nimic din ea. In Delta
Dunrii exist acest pericol lntr-o m
sur mai mare.
S p i c u l d r a c u l u i , mohorul,
Setaria verticillata, din familia Gra-
DESCAPACITOR
134
DESFACEREA PRODUSELOR
Tavf l de de s c pc i t f aguri i cu
mi fri ;
mineac, i se mai zice prin allu locuri
iarba fiarelor, sau dughie, crete prin
locuri cultivate, avnd florile dispuse
in panicule spiciforme. Albinele, cu-
tnd s recolteze polenul plantei, se
prind cu picioarele dc cirligele sclclor
i rmn agate, murind de foame.
DESCPCITOR este un vas pentru
descpcit fagurii. In el cad cpce-
lele celulelor cu miere ti ate cu cui
tul descpcilor. V. n. Cel mai sim
plu i practic descpcitor pentru o
mic stupin este o tav ntins care
atunci cnd se umple cu capacele de
miere, se scurge ntr-un bidon de form
tronconic cu baza larg sus. Acolo
cpcelele se ridic la suprafa, de
unde se scot aproape uscate, iar mie
rea rmne curat.
DESFACEREA PRODUSELOR APICOLE
era cu ani n urm o problem di
ficil pentru apicultori crora li se
ofereau cu greu posibiliti de co
mercializare. Acum, comerul fiind o
ntreprindere dc stat, stupinile uni
t il or agricole socialiste i orice api
cultor i desfac produsele cu uurin
prin cooperativele locale. Apicultorii
productori trebuie B in seama c
au obligaii s prezinte un produs cit
mai bun.
Mierea lichid. Desfacerea acestui
produs este n direct legtur cu dou
condiii: produsul s fie de calitate
bun, cu o arom plcut i o nfi
are frumoas: limpede, curat, iar
prezentarea mierii s se fac n dife
rite ambalaje, dup cerinele cump
rtorilor.
n aceast privin borcanele din
sticl, celuloid sau alte materiale plas
tice snt cele mai recomandabile nce-
pnd de la 0,2502 kg.
Desfacerea mierii se mai face i n
bidoane de t abl cositorit sau spoit,
dar n nici un caz n cele de tabl zin-
cat. Izolarea pereilor de tabl se
poale face chiar i de ctre apicultor,
folosind o soluie a crei formul este
urmtoarea: se dizolv n 50 g alcool
10 g sandolac. Intr-un alt vas se di
zolv n alte 50 g alcool 20 g game-
lac i 2 g terebentin. Toate aces
te soluii se prepar la rece. Se ames
tec cele dou soluii numai n mo
mentul spoirii pereilor interiori ai
bidonului. In felul acesta tabla nu
se va oxida i deci mierea nu-i schim
b coninutul. Bidoanele mari de 25 kg
vor avea la mijloc un capac cu diame
trul de 1518 cm, pentru a putea fi
bine splate in interior, cit i un buon
cu urub la un col, pentru scurgerea
integral a mierii din ele. Pe bidoane
se indic sortul mierii, cantitatea neto
i numele productorului.
Un alt mijloc practic de desfacerea
mierii lichide este butoiul care s nu
fie mai greu de 100 kg, deci de o ca
pacitate litric de cel mult 70 1.
Mierea granulat este mult mai
uor de mnuit, darea nc nu a i ntrat
in obinuina consumatorilor.
De aceea mierea granulat rmne
deocamdat s fie desfcut pentru
ntrebuinri industriale, cum ar fi
hidromelul sau oetul de miere, V. n.
sau retopit i desfcut ca miere li
chid. Pentru a fi scoas din butoi se
desfac cercurile i doagele. Mierea-
bloc se taie in calupuri de diferite
d :-:s p a c e r k a p r o d u s e l o r 2 3 5 d e s f a c e r e a p r o d u s e l o r
mrimi cu o srm subire de oel cu
clue la capete. Cind se taie calupu
rile, srma sc ncrucieaz, i trgind
de clue, ptrunde n bloc tindu-lc.
Cuburile mici de miere granulat pot
fi puse n cutii de carton de aceeai
mrime i apoi date spre dcsfacere.
Mierea granulat se poate dcsface i
n saci. Este un mijloc mult folosit in
alte ri. Cind mierea a nceput s
granuleze, e dus ntr-un local rece,
turnind-o in saci de hrtie groas, pa
rafinat. Ei slau n poziie vertical
pn mierea se solidific complet. Mie
rea in saci poate fi pstrat oricit de
mult. Cind sacii ajung la destinaie,
ei se laic de-a lungul, mierea granu
lat rmnnd ca un bloc. Tierea din
bloc se face uor, aa cum s-a artat
mai sus.
Desfacerea unui sort unic de miere.
In vederea unificrii i uniformizrii
unor cantiti de miere diferit ca
culoare i arom, se fac, in prealabil,
ncercri in mic, pentru a obine un
produs cu arom unic i plcut, cu
o culoare i savoare aleas. In acest
scop se iau cantiti foarte mici din
diferite sorturi de miere, se cntresc
precis pentru a ti proporia pe care
fiecare sort o aduce n amestec. Aceste
cantiti reduse se pun ntr-o epru
bet, se nclzesc, se scutur ca s se
amestece bine i se las s se limpe
zeasc 3-4 zile, fcndu-se apoi exa
menul organoleptic. Probele se fac n
diferite proporii, pentru ca la degus
tare s se aleag cea care ntrunete
calitile cele mai de seam. O dat
stabilit care prob este preferat, sor
turile de miere se nclzesc foarte pu
i n, se toarn ntr-un dispozitiv de
centrifugare n proporiile experimen
tat e anticipat n eprubete, i sc nvr-
tete rotorul timp de 1520 minute.
Mierea se scoate apoi prin robinet n
borcan sau vase, ce se dau la desfacere.
Desfacerea mierii n faguri sau
sceiuni Sint consumatori care cer
mierea in faguri, dar pcnlru c acetia
cntresc pin la 34 kg, trebuie t
iai n buci mici. Cum ns mierea
se risipete la tierea n buci, este
de preferat desfacerea ei n fgurai
mici cu rama lor, denumite seciuni.
V. n. Miere, n seciuni.
Desigur c preul pentru aceti fa
guri este mult mai mare dect cel al
mierii lichide sau granulate, cci n
pre trebuie inclus i ceara fgura-
ului, cit i rama seciunii.
Ca i mierea lichid, cea prezentat
sub form dc seciuni trebuie s se n
fieze in condiii optime: fguraul
s fie complet cpcit, de culoare alb,
bine ambalat n foaie de celofan etc.
S-au vzut multe seciuni carc au
rmas nedesfcute numai pentru c
aveau rama puin murdar de propo-
lis. Seciunile se expediaz ambalate
n ldic potrivite unde stau bine fixa
te. Capacul ldiei are deasupra un
geam prin care se poate vedea fru
moasa nfiare a produsului. Mierea
din seciuni trebuie s fie de culoare
deschis; de salcm, zmeur, pufuli
care nu granuleaz.
Pstrarea seciunilor se face ntr-o
camer uscat. La umezeal mierea
absoarbe vaporii din aer, care conden-
sndu-se pe suprafaa cpcelelor, sub
iaz coninutul din celule. Mierea, cu
t impul, ncepe s fermenteze, Be n
crete, sparge cpcelele i Be stric.
Camera s fie des aerisit. Dac eBte
posibil, fereastra s aib un ochi cu
pnz de sirm. Cnd timpul este umed
i rece, camera trebuie s stea com
plet nchis.
Seciunile, cit i fagurii mari din
depozitul de faguri pstrai ca rezerv
de hran pentru albine, se in ntr-un
local n care temperatura nu coboar
pn la 0. Ceara fagurilor i mai ales
DESFACEREA PRODUSELOR
136
DESFACEREA PRODUSELOR
Roini pentru expediia roilor pachet:
1 - p e r e i i f r o n t a l i d i n p l a c a j ; a - pcr et
l a t e r a l i d i n p l a s a de e l r m ; 3 p e r e t e s u
p e r i o r i n f e r i o r d i n p l a c a j ; 4 s t i n g h i i
s u p o r t p e n t r u h r i n i t o r ; 5 c a p a c
a cpcelelor se contract la aceast
temperatur, se sfrm, iar mierea
curge. n cel mai bun caz mierea ar
putea granula direct n faguri, ceea ce
ar face seciunile cu totul improprii
la desfacere, iar fagurii mari cu miere
vor da mult de lucru stuparului, pen
t ru a-i pune n stare de consum pentru
albine.
Desfacerea mierii prin industriali
zare. Cnd mierea nu se poate desface
din anumite cauze, sub form direct,
sau cnd nu este de o calitate supe
rioar, ori poate datorit prelucrrii
la topire i-a pierdut culoarea sau aro
ma, ea poate fi industrializat.
Cea mai rspindit industrializare
a unui astfel de produs este in hidro-
mei, oet de miere, rachiu de miere i
turt dulce. V. n. respective.
Desfacerea altor produse ale stu
pinei. n afar de miere, un apicultor
mai are de valorificat i alte produse
ale stupinei sale: ceara, propolisul i
roii, mtcile, botcile, lptiorul, pole
nul i chiar veninul albinelor.
Ceara se desface uor prin coopera
tiva local, prezentat n sloiuri mici
sau mai mari, sau transformat n fa
guri artificiali. V. n. Ceara.
Propolisul este un produs care are
cutare in farmacii, pentru prepararea
diferitelor medicamente, cit i pentru
fabricile de mobile i cele de instru
mente muzicale, unde productorii se
pot adresa pentiu dcsfacerea lui. Pre
zentarea se face n hrtie cerat sau
i mai bine n staniol.
i?ou-pachet se desfac uor, cci sint
muli amatori care s-i cumpere pre
dai in roinie fcute din pnz de
srm. Ei se angajeaz din timp i se
predau in greutate de 1,5001,800 kg
albin, n mijlocul crora matca e pus
n colivie. Roini se pred benefi
ciarului cu albina pe 24 faguri cu
puin miere; acolo prezenta mteii
se poate uor verifica. V.n. Expedie
rea albinelor.
iMtcile din pepiniere spccial orin-
duite, unde se cresc numai colonii dc
selecie, snt foarte cutate; ele se
predau n colivii speciale de expe
diie pentru mtci, mpreun cu un
mic grup de albine care snt nsoitoa
rele ce le hrnesc i le ngrijesc n c
ltorie. V. n. Expedierea M teilor.
Botcile. de matc se predau benefi
ciarilor cu 23 zile nainte de e<lo-
zionarea mteilor, bine mpachetate
n cutii cu vat, ferite de rceal, cu
reni i lumin. Apicultorii le alto
iesc n colonii orfanizate in prealabil.
Lptiorul de matc .V. n. Lptio
rul de matc trebuie rccoltat la timp,
adic la 3 zile de la organizarea colo
niei productoare. El se pred de ctre
productor in stare natural cit mai
proaspt posibil, unitilor socialiste
beneficiare, care au sarcina de a-1 lio
filiza i comercializa.
Colivii; Bonton pentru cx-
podiertM in/ilcii
DESFACEREA PRODUSELOR
137
DESFACEREA PRODUSELOR
Polenul colectat n colectoare anu
mite i recoltat In aceeai zi, este uscat
imediat, ntins pe hrtie sau n apa
rate speciale de uscare sub aciunea
cldurii i prezentat deshidratat, pen
tru a evita fermentarea. Prezentarea
se face n pungi de polietilen.
Veninul de albine, extras dup dife
rite metode tehnice, se pred numai
In stare de cristale. Fabricile de medi
camente l folosesc pentru diferite pre
parate medicinale.
DEZERTAREA COLONIILOR sau p
rsirea stupului cu fagurii goi i
chiar cind se mai afl nc puiet,
este un fenomen rar ntlnit i este de
terminat de completa lips de provizii
din faguri. V.n. Hrnirea albinelor.
In anii cu Becete mari, cnd albinele
nu sint ajutate, iar n raza lor de zbor
nu mai gsesc nici o resurs de hran,
ele las totul n prsire, ii umplu
guile cu ultimele rmie de miere
aflat in faguri i iau calea pribegiei.
Atunci zboar la mari deprtri, cu

opasuri de citeva ore sau chiar zile.


ns de cele mai multe ori, astfel de
colonii pier.
De asemenea, uneori coloniile care
au suferit iarna de diaree ca o conse
cin a nosemozei, dezerteaz in prima
zi de zbor. Aceti roi trebuie prini,
pui n stupi curai i dezinfectai, cu
faguri gata cldii cu miere i ps
t ur, scoi de la depozit, iar albinele
ajut ate cu sirop medicamentos. Ei i
gsesc cu timpul drumul spre normal,
cernd ns mult grij din partea stu-
parului. Se mai ntimpl dezertri i
in cazuri grave de loca. Acest feno
men de dezertare se mai intilnete
atunci cind albinele unui mic nucleu
de mperechere sint silite s rmin
prea mult t imp in acelai loca mic
i strimt, dup ce matca tinr B-a
mperecheat. Aceasta avind nevoie de
spaiu pentru ouat, micul roi i pr
sete locul, duclndu-se s-i gseasc
In alt parte o locuin potrivit. n
dat ce cresctorul de mtei constat
c o matc s-a mperecheat trebuie s
o dea unei colonii, sau, pn ce va fi
folosit s pun la urdiniul nucleu
lui o mic gratie Hannemann, prin
care albinele pot circula, dar matca
nu poate trece. Cu cit esle mai mic
nucleul, cu at i t slnt mai dese aceste
dezertri.
DIAREEA nu este o boal propriu-
zis ci e un fenomen diareic pro
dus de suprancrcarea cu excremente
a intestinului gros al albinelor11 (B.
I o r d a n ) . Ea e periculoas n spe
cial atunci cind fenomenul apare ca o
consecin a nosemozei, acariozei sau
hrnirii cu miere de man. Lipsa ps-
turei din stup, ct i cea de proteine
organice in corpul gras este una din
cauze. In general diareea este o con
secin a relei funcionri a intestinu
lui cind glandele intestinale nu mai
secret catalaza. Excesul de rezidii cit
i fermentarea intestinal, extind la
maximum pereii intestinului i a pun
gii rectale. Ele apas asupra t uturor
celorlalte organe de digestie, impiedi-
clnd oxigenarea sngelui. Intr-o ier
nare normal i cu hran bun, aceste
rezidii sint cam de 1920 mg. In caz
de diaree, hrana de calitate inferioar
determin acumulare de rezidii in in
testin pn la 4042 mg, pe care albi
nele nu mai slnt In stare s le rein, le
mprtie pe faguri i prin stup. Une
ori ntreaga colonie poate s piar In
primele zile ale primverii sau chiar
cind mai snt in ghemul de iarn.
Primele semne ale diareei se pot
uor observa ascultind la urdini cu
tubul acustic. V. n. Cind colonia este
nelinitit, ceea ce se detecteaz uor
cu acest semnalizator, se deschide stu
DESFACEREA PRODUSELOR
138
DESFACEREA PRODUSELOR
pul, iar semnele apar vizibile: in pri
mul rind un miros greu eman din
interior: Bpetezele superioare ale ra
melor, cit i fagurii i chiar albinele
sint murdare din cauza fecalelor albi
nelor bolnave. Adeseori, pereii stu
pului i fundul snt umezi i cu miros
acru de mucegai. Intruct aceste mani
festri sint asemntoare cu cele ale
bolii nosemoza i amibioza, apicul
torul, nainte de a trimite probe la
laborator, poate singur s identifice
in faa creia din cele trei boli se afl.
Se tie c la diaree materiile fecale
proaspete sint apoase i de culoare cas
tani e; cnd sint mai vechi, devin oare
cum mai consistente, de culoare n
chis, cafeniu-bronz i uneori chiar
neagr, prelingndu-se in fiii scurte.
Albinele au abdomenul balonal iar
cele moarte au miros cadaveric. Pe
tele de nosemoz snt mai deschise la
culoare i se preling n flii lungi iar
cele de amibiaz snt dese, mrunte,
de culoare galben deschis. n prim
var, la primul zbor de curare, albi
nele ieind pe urdini, nu-i mai rein
fecalele ci le descarc fie pe, scindura
de zbor, fie pe peretele frontal al stu
pului. Abdomenul, uor strns ntre
degete, ejecteaz departe rezidiile pun
gii rectale. Cauzele care provoac dia-
reea, in afar de consumul mierii de
man, care are obinuit multe sub
stane minerale i zaharuri care se di
ger greu, mai pot fi: boala nosemoza
care dinuiete latent in stup i care
lntr-o iarn n condiii grele pentru
vieuirea albinelor, se dezlnuie cu
furie. Sucurile zaharate, pe care albi
nele le culeg in toamn de pe fructele
czute din pomi, pot determina apa
ri ia diareii in iarn.
Zgomotele prea dese i puternice
produse iarna de ciocnitori or oare
ci ; o circulaie activ i zgomotoas
de vehicule, pe un drum din directa
apropiere a locului de iernare a stupi
nei etc. Deschiderea brusc a stupului
in zilele geroase ale iernii,ori astupa
rea urdiniului cu cadavrele albineloi
moarte, cit i lipsa de aer i impresia
ce o au c snt prizoniere n stup, lt
nelinitete i le mbolnvete de
diaree.
O umiditate excesiv n stupi cind
ei stau intr-un adpost impropriu,
are consecine grave asupra albinelor,
n astfel de situaii pstur se alte
reaz, iar mierea din faguri absorbind
i ea umiditate, se dilueaz i ncepc
un proces de fermentare. Albinele
consumind aceast hran alterat di
gestia nu se mai face normal i apare
diareea. De asemenea, un sirop greit
fcut, cruia i s-a adugat pentru
invertire o proporie mare de tartru,
are acelai efect duntor. V.n. Hrana,
prepararea siropului. Chiar i apa de
pu cu prea multe sruri minerale,
folosit la prepararea siropului n
toamn, provoac iarna sete mare.
Cum in stup se gsete prea puin
ap fa de o asemenea cerin, albi
nele sufer, se nelinitesc i se pot
mbolnvi de diaree.
Msurile de luat sint urmtoarele:
urdiniul stupului s fie larg deschis
pe toat limea lui, pentru a se eli
mina umiditatea din interior i miro
surile nocive; cu un crlig de srm
ntors in unghi drept, se retrag toate
albinele moarte de pe fund ; n jgheabul
ramei hrnitor, se toarn miere cald
de bun calitate.
Stupii trebuie scoi imediat din
adpostul de iarn intr-o zi cald,
fr vnt, la o temperatur de cel
puin 1415C la umbr i aezai
unii ling alii de-a lungul unui
perete, care reflect razele soarelui.
Deschizind podioarele se las albinele
s zboare ca s-i descarce intestinele
pline cu reziduuri alimentare. Cu acest
DESFACEREA PRODUSELOR
139
DISLOCARE
prilej se introduce ling cuib un fagure
cu miere de bun calitate. Obi
nuit, in atare situaii, albinele fac
un zbor de defecaie eliminind totodat
o scrie de parazii. Cind ele s-au lini
ti t , se aaz totul la loc, iar stupii
sint dui la adpost dac zpada este
mare pe vatra Btupinei: in caz con
trar, ei se las pe locurile lor n pri
sac ferii de frig, n cojoc indivi
dual. V.n. Iernarea albinelor, cojoc
individual. Dac totui albinele nu
ies la zbor, dei ziua e nsorit, fr
vnt i cald, stuparul va aplica una
din cele dou metode descrise, pentru
a lc fora s ias.
Zborul forat. Cind zborul de defeca-
ic se face afar, iar zpada e inc
mare se vor ntinde paie in faa
stupilor, pe locul ales. Forarea albine
lor ca s ias la zbor se face astfel:
se pune peste cuibul complet desco
perit o ram de lemn nalt de 5 cm,
peste care se aaz un geam vopsit n
negru sau n verde nchis, culori care
atrag razele solare i nclzesc bine
interiorul stupului. Atunci colonia
ce st n ghem de iarn, se desface
singur, iar albinele ies n zbor de
curare. Dup ce ele s-au linitit,
dac este nevoie, se introduce ling
ghem un fagure plin cu miere cp-
cit.
Penlru a combate efectele diareii,
uimind sfatul cercettorului Rozov,
autorul a recomandat apicultorilor
care aveau colonii n astfel de situa
ii , s dea albinelor un ceai de
mcri sau din frunze de coacz
ndulcit cu miere; rezultatele au fost
foarte bune, cci mcriul neutrali
zeaz fermentaiile intestinale, iar
parazitul nosemozei nu suport mediul
acid.
Ceaiul de mcri, Rumex acetosa,
se face astfel: se pun la fiert 2 kg frun
ze de mcri la 10 1 ap de riu sau
din zpad topit i se strecoar
dup fierbere. Atunci i Be adaug
un volum egal de miere sau zahr.
Se d albinelor cald. Siropul se toarn
In celulele goale ale unui fagure, care
se aaz chiar ling ghem. Decoctul
de mcri cu miere, neutralizeaz efec
tele rele ale consumului mierii de
man.
Dezinfectarea fagurilor cu multe pete
de diaree, care uneori ptrund chiar i
n celule, se face puin mai trziu,
in primvar cnd e cald: petele de
pe ram se rad cu dalta apicol i
apoi spetezele se spal cu o soluie de
ap cu sod sau amoniac. Poriunile
de faguri cu pete se racleaz pn la
baza celulelor: albinele lc vor cldi
i vor servi la culesul principal pentru
depozitarea mierii. nainte de a fi
folosii, vor fi t rat a i prin vaporizare
cu acid acetic V.n. Acidul acetic.
Dac fagurii cu pete au miere, acea
sta se extrage (nu se d albinelor la
consum cci se poate intmpla s aib
spori de nosemoza) iar fagurii se to
pesc.
n sflrit, nainte de a considera
c a fcut totul, apicultorul pentru
orientarea lui in viitor va trimite
laboratorului veterinar regional cite
o prob de albine din fiecare colonie
care a fost bolnav de diaree. Este
posibil ca acolo s existe nosemoz,
care trebuie t rat at cu toat struina.
DISLOCASE, sau mutarea stupu
lui cu albine la distane mari, este
o operaie care cere mare atenie, cci
altfel se pierd multe albine culeg
toare, care se rtcesc. Problema po
lenizrii culturilor ntr-o unitate
de stat sau cooperativ agricol de
producie este un sprijin mare n m
rirea produciei ogoarelor. Deci stu-
pinile lor trebuie mutate tn incinta
perimetrului gospodriei de la floare
DISLOCARE
140
DIS P O ZIT IV P ENTRU REACTIVARE
la floare- Dac nu se iau msuri se
rioase pentru aceast mutare, nici
polenizarea nu se va face in condiii
bune, cci o mare parte din albine vor
dispare, i nici producia de miere nu
se va realiza. Problema devine i mai
grea in unitile cu totul plane, fr
denivelri de teren, fr plantaii sau
sate care snt puncte de reper vizibile.
De aceea se impun anumite msuri
n aceste deplasri i anume: Transpor
tul se va face cnd cultura respectiv
abia a nceput s dea puine flori i
deci cnd apicultorul a observat c
numai citeva albine porniser s zboare
In direcia cmpului unde urmeaz
s transporte stupina pentru poleni
zare. In aceeai noapte el face trans
portul. Albinele trebuie dis-de-dimi-
nea s gseasc un mic impediment
la urdini, care le d o stare de suresci
tare, cum ar fi un smoc de iarb sau
fn, ori muchi de copac. Ele se lupt
ca s-i fac loc de ieire, iar pc m
sur ce ies, i fac zborul de recunoa
tere. Excitaia va fi i mai mare
dac peste ramele stupului se va turna
100150 g sirop cu extract din floarea
de la care urmeaz s culeag i se
afl n imediata lor apropiere. Cu cit
excitaia accasta este mai puternic,
cu at t se formeaz mai repede i mai
bine un reflex condiionat pentru
locul nou.
In stupin trebuie s fie cel puin
dou adptoare cu ap curgtoare
pe sendur vopsit ntr-o culoare
atrgtoare, aceleai care au fost i
n vechiul loc. Adptoarele trebuie
s stea ntr-un loc vizibil pentru al
bine.
Poziia stupinei fa de soare s
fie foarte puin schimbat fa de
cea veche. Ea va avea pe aproape o
cultur ce urmeaz s fie polenizat
i dac se poate chiar n lanul respec
t iv. O prim condiie este ca pe ve
chiul loc s nu rmn stupi, iar albi
nele s aib dac este posibil pe
capace acelai reper ce l-au avut i n
locul de unde a fost deplasat stu
pina.
O alt msur bun n deplasarea a
23 stupi n cadrul stupinei este
urmtoarea: ntr-o zi cald se inver
seaz ntregul dispozitiv al fagurilor
din stup, dup ce el a fost mutat mai
ntii pe locul nou. n cuib se interca
leaz ciiva faguri cu miere de la
margine, punnd n locul lor faguri
cu puiet. Direcia de zbor i deci po
ziia urdiniului n spaiu, va fi puin
oblic fa de cea de pn atunci.
Toate albinele contrariate de noua
poziie a cuibului, pleclnd din stup,
cerceteaz cauza acestei schimbri
zburind in jurul stupului dislocat.
Atunci vd c i stupul se gsete n
alt poziie, i fac recunoaterea de
rigoare, i creeaz alt reflex, iar la
napoiere trag la locul nou. La urdini
se pune puin iarb ca punct de reper
cit i ca obstacol, pentru a le sili s
vad ce le mpiedic.
DISPOZITIV PENTRU REACTIVAREA
COLONIILOR ce i-au format barb la
urdini cit i pentru ntrirea colo
niilor slabe din prisac cu albinele
din al t colonie ce stau inactive,
este unul din utilajele foarte folosi
toare pentru stupini.
Dispozitivul eBte o simpl cutie fr
fund i fr capac lung de 33 cm,
lat de 24 cm i inalt de 12 cm. Ea
are in interior o sclnduric despii-
toare fixat astfel incit mparte spa
iul cutiei n dou compartimente ne
egale; aceast sclnduric are un gol
sub ea de 7 mm.
Cind colonia slab urmeaz sfi fie
ntrit cu albin, fie din cea ce s l i
In barb sau este mturat cu peria
de pe fagurii cu puiet luai dintr-un
DIS P O ZIT IV PENTHU REACTIVARE
141
DR ESAJ UL ALBINELOR
stup puternic, fr ca B intervin
t ulburri intre albinele sosite i cele
ale stupului gazd, se aaz dispozi
tivul peste podiorul acestuia care are
un orificiu dc 3 cm In diametru. In
jurul acestei guri se toarn 12
linguri de miere groas, iar dispozi
tivul se aaz astfel nct acest orificiu
de alimentare din podior s cores
pund cu compartimentul mic. To
tul se acoper cu un geam de sticl i o
pinz. Cnd apicultorul, privind prin
geam, vede c albinele din stup au
nceput s ia mierea i s o transporte
In faguri, retrage dintr-un stup vecin
23 rame cu puiet deschis, observ
ca matca s nu fie acolo i mtur
In compartimentul mare a dispozi
tivului albinele de pe aceti faguri, aco
perind la loc cutia. Dup 23 ore
nici o albin nu se mai afl tn dispo
zitiv, cci toate, trectnd prin spaiul
gol de sub scindurica despritoare,
ajut albinele stupului gazd la trans
portat mierea t urnat ling orificiul
podiorului i o duc in fagurii stupu
lui, fr ca s aib loc tulburri.
Acelai lucru se face i cu albinele ce
stau in barb, la stupii puternici;
cu ele se ntresc coloniile slabe. Al
binele din grupul ce st in barb se
dirijeaz de pe peretele stupului in
tr-o roini. Imediat ele se i vars in
compartimentul mare al dispozitivu
lui ce este pus mai nainte peste stu
pul cu o colonie slab; trecerea lor
n compartimentul mic, cu miere, i
apoi in stupul gazd se face aa cum
s-a art at mai b u s . Cum in barb tn
mod obinuit sint multe albine tinere,
ele, gsind spaiu larg in noua cas
incep s lucreze cu slrg i rmin
acolo. Dispozitivul apoi se ridic de pe
podior i totul intr In normal. El
este foarte practic pentru introducerea
direct a unei mtei noi tntr-o colonie
strin, dup ce cu puin nainte s-a
luat matca necorespunztoare de acolo.
Operaia se face fr a se da fum, in
felul urmtor: Se aaz pe podior
dispozitivul; n compartimentul mic
se toarn mierea groas deschizind
dopul orificiului; albinele sc vor grbi
s ling mierea i s o duc in stup.
Cind, privind prin geam, apicultorul
vede c ele snt ocupate cu aceast
lucrarc, arunc matca cea nou ntr-o
farfurie cu ap puin dulce. Pentru ca
s o scoat din ap, el ntinde mteii
un beior de care ea se aga i, m-
pingind uor geamul dispozitivului,
elibereaz matca nou in compartimen
tul mare; acolo nu se afl albine, dar
ea va trece curind pe sub scindura des
pritoare n compartimentul mic un
de albinele sint ocupate cu linsul mie
ri i ; matca st cu ele un timp i va
intra n stup fr ca celelalte s ob
serve schimbarea. La urdini se pune
vestibulul de control, pentru a urmri
dac matca a fost acceptat, sau nu.
DRESAJUL ALBINELOR. Adeseori al
binele manifest preferin pentru
anumite plante melifere din cmp
sau pdure, cercetndu-le mai intens,
dei alturi de ele se gsete o cul
t u r cu o plant entomofil meli
fer mai bogat.
Atunci se aplic metoda dresajului
albinelor, bazat pe constatarea c
albinele, datorit marii capaciti
de miros ce o au, descoper repede re
sursele de nectar, atunci cnd le sint
mprtite de acele albine dansatoare
de care am vorbit la Dansul albinelor.
Prin dresaj se creeaz albinelor reflexe
condiionate de gust i miros pentru
un anumit parfum de flori. In drumul
de la stup la floare i de la floare la
stup, se creeaz o dr aerian de par
fum. Aceast dir cluzete albinele
spre cimpul de nectar, pentru pole
nizarea florii respective.
DRESAJUL. ALBINELOR
142
DRESAJ UL ALBINELOn
Reflexe condiionate se creeaz i pe
baza simului vederii, care este foarte
dezvoltat la albine, ele avind proprie
t at ea de a distinge foarte uor fascicu
lul ultraviolet din spectrul solar. In
acest scop s-au fcut ncercri reuite,
crendu-le prin dresaj reflexe condi
ionate vizuale. S8 aaz hrnitoare
cu sirop aromatizat de la florile unei
culturi oarecare, pe plci de aluminiu
lefuit, metal care eman raze ul t r a
violete pe care albinele le percep din
deprtare. O dat create dou reflexe
condiionate de miros i dc vz pen
t ru acea floare, hrnitoarele i plcile
de aluminiu sint duse la cimp. Albine
le vd de departe razele ultraviolete
emanate de plcilc de aluminiu i
ndreptlndu-se acolo unde gsesc flo
rile cu acelai miros cu care erau de
prinse prin dresaj, vor culege nectarul
din ele i tn acelai t imp le vor po-
leniza. Polenizarea va fi cu at t mai
activ, cu ct plcile de aluminiu vor
fi aezate risipit pe toat tarlaua, i ele
vor fi mutate din loc n loc.
Dresajul obinuit se face astfel:
se pregtete de cu sear un sirop in
proporie de 0,530 kg zahr la un litru
de ap din care se d cite 100 g de
stup. Dap fierbere, sc las s se r
ceasc pn ajunge la 2025C, cind,
in sirop, se afund flori culese fr
frunze, sepale sau codie, pin cind ele
ocup cel puin trei sferturi din vas.
Vasul se acoper cu un capac. In felul
acesta, pe timpul nopii, n sirop se
nglobeaz eterurile volatile ale flori
lor. Dimineaa soluia se strecoar
dindu-se fiecrei colonii, inainte de
zori, n hrnitor, o doz de sirop aro
matizat. Alii mai adaug dimineaa
n sirop nc o porie de flori proaspe
te. Cind se face dresajul pentru pole
nizarea trifoiului, florile lui nu se
culeg de cu sear, cci eterurile sale
volatile se descompun foarte repede.
De aceea muli stupari pregtesc siro
pul de dresaj la trifoi n aceeai dimi
nea, culegnd 200500 capitule de
flori fr caliciu, le afund Intr-un
litru de sirop cald, n care stau 23
ore. Chiar dac siropul de dresaj este
dat ceva mai tirziu, rezultatele 6int
bune.
La fel se procedeaz i la dresajul
pentru polenizarea viei de vie, al
crui miros se volatilizeaz repede i
deci siropul aromatizat cu florile res
pective se face numai cu 30 minute
nainte i numai in Birop rece. Se folo
sesc pentru fiecare stup cite 4 inflores
cene puse in 400 g sirop dat repede.
Cantitatea de sirop nu trebuie s fie
mai mare de 100150 g pentru ca
albinele s-l poat lua repede. Altfel
s-ar putea isca furtiag n prisac.
Cind siropul se toarn n hrnitor,
acesta trebuie s fie aezat pe podior
de-a curmeziul ramelor, pentru ca din
toate intervalele ramelor, albinele s
ia contact cu siropul n acelai t i mp ;
in felul acesta foarte curind se for
meaz reflexul condiionat la toate
culegtoarele stupului pentru floarea
respectiv. Unii apicultori toarn siro
pul cite puin printre intervalele di n
t re rame; albinele peste care a curs,
sint linse, lund astfel cunotin toate
albinele din stup despre aceast nou
hran.
Hrnirea de dresaj dureaz 5 zile,
apoi, dup o pauz de cinci zile ncepe
o alt perioad de cinci zile, pin s-a
terminat nflorirea culturii destinat
polenizrii. Aceast ntrerupere e nece
sar cci s-a constatat c numai timp
de cinci zile persist la albine un astfel
de reflex condiionat creat, care este
nevoie s fie rennoit pentru a avea o
continuitate.
O alt metod mult mai uoar i
mai expeditiv, eBte dresajul albinelor
cu ajutorul aerosolilor. Din florile
DRESAJUL. ALBINELOR
143
DZIERZON IOHAN
plantei respective se face un extract
cit mai concentrat, cc Be pune in
dispozitivul de sticl al aerosolului.
V.n. Aerosoli.
Se trece apoi dimineaa, cit mai
devreme pe la fiecare stup i la fel ca
i in cazul tratamentului medicamen
tos, se pulverizeaz n interiorul fie
crei colonii numai 30 secunde. O stu-
prie de 120 dc stupi este mobilizat
la cules intr-o or.
Se intimpl ins ca rezultatele ob
inute prin dresajul albinelor la pole
nizarea unei culturi, s nu dea rezul
t at e mulumitoare, ceea ce se observ
atunci cind ele au un cules bun de
nectar i polen de la o alt plant a
crei nflorire coincide cu cea care
trebuie polenizat. In atare situaie
Be procedeaz in mod invers: se creeaz
albinelor reflexe condiionate, de re
pulsie pentru culesul de la floarea ce o
preferau pn atunci.
Operaia se execut astfel: se pre
par mai intii un sirop de dresaj cu
parfumul i gustul florii preferate de
albine, dar in care se adaug, inainte
de a-1 servi albinelor, o cantitate de
50% clorur de calciu. Albinele i
fac dintr-o dat un reflex condiionat
de respingere pentru culesul acelei
flori. A doua zi li se d albinelor un
extract din floarea ce trebuie poleni
zat, sirop prin care ele i creeaz un
reflex condiionat de cules pentiu acea
floare.
DZIERZON IOHAN, mare apicultor
german, considerat printele apicul
turii moderne n ara lui. A scris
mult despre viaa albinelor, iar in
1835 a publicat studiul asupra par-
tenogenezei la albine. V.n., stabi
lind adevruri tiinifice, care i astzi
Btau la temelia cunoaterii vieii al
binelor. A publicat peste 400 de lu
crri de apicultur.
E
ENZIME, compui proteici, sint bio-
catalizatori, deci substane orga
nice sintetizate sau secretate de orga
nismele vegetale i animale, care cata
lizeaz procesele biochimice ce se
produc In organism. Ele sint produse
de celulele organismelor vii i part i
cip la reaciile de sintez i degra
dare in vivo. Activeaz ca fermeni
descompuntnd proteinele, grsimile
i hidraii de carbon i transformlnd
aceste substane, pentru a fi asimila
bile. Ele sint produse de anumite celule
ale glandelor din organism i au diferi
t e denumiri in legtur direct cu ac
iunea pe care o ndeplinesc. De pild:
glandele faringiene ale albinelor secre
t enzima invertaza pentru transfor
marea in miere a hidrailor de carbon
ai nectarului. In gu se gsete ca-
t alaz, ce transform o parte din glu-
coz in acid gluconic, dind mierei aci
di tatea ei natural. V.n. Albina,
prelucrtoarele.
Glandele din intestinul mijlociu
care ests stomacul albinei secret
o serie ntreag de enzime, fiecare cu
sarcinile ei. Acolo gsim enzimele:
amilaza (care descompune amidonul
di n polen sau pstur), proteaza (pen
tru desfacerea proteinelor), lipaza (pen
t ru grsimi). Cum ns in polen se g
sete i o proporie nsemnat de za
hr, In intestinul mijlociu vom gsi i
enzima invertaza, fructozidaza i dia-
staza cu scopul scindrii zahrului
brut n glucoz i fructoz.
In acest vast laborator care este in
testinul mijlociu se mai gsesc i alte
enzime, care nu sint produse de glan
dele intestinale, ci de anumite bac
terii. Acestea produc lactaza ce se
gsete in stare natural i in pstur.
De asemenea, n intestinul gros, acolo
unde se adun reziduurile hranei des
compuse, se gsete aceeai enzim
catalaza descris mai sus care neu
tralizeaz elementele nocive din aceste
reziduuri alimentare i le fac inofen
sive, astfel incit albina poate s le re
in In intestin citeva luni de iarn,
cnd ea, din cauza frigului nu poate
zbura ca s le evacueze.
Pentru ndeplinirea tuturor acestor
grele sarcini, i intrucit enzimele de
orice fel se formeaz intr-un proces
specific de nutriie, albinele au nevoie
de nsemnate cantiti de polen pentru
regenerarea organismului, polen care
totodat nlesnete glandelor posibili
EVIDENTA S T U P I N I I
145
EVIDENTA S T U P IN I!
tat ea unor secreii de enzime n canti
t i corespunztoare. O alimentaie
ndelungat a albinelor cu zahr le
scade capacitatea de a produce enzime;
aceasta se va rsfringe implicit asupra
calitii produsului care poate fi res
pins de la comercializare.
Enzimele slnt foarte sensibile la
t emperaturi mai ridicate care le dis
trug. De aceea apicultorii care nclzesc
mierea granulat pentru a o lichefia,
nu trebuie s ridice temperatura ei
peste 40C. Altfel va dispare din ea
la nceput invertaza i apoi diastaza,
rminnd fr aceti fermeni, a cror
valoare pentru consumul uman este
enorm.
EVIDENA STUPINII, foarte necesar
exploatrii apicole, trebuie inut la
z i ; fiecare colonie are partida sa n
tr-un registru, pe 12 foi, unde se
nscriu observaiile, lucrrile efectu
ate cit i anumite situaii anormale.
Dac s-a intervenit spre ndreptarea
lor, se menioneaz acolo i lucrarea
urmtoare ce trebuie neaprat execu
t at , indicnd i data.
Aceste partizi slnt inute fie ntr-un
registru, fie n fie separate ce stau
deasupra podiorului stupilor respec
t ivi, sub capac; dac fiele snt per
forate la margini, ele se string ntr-un
biblioraft i deci se pstreaz ca n
tr-un registru.
Fiele au ns neajunsul c, avind
anumite date t iprit e, pe care apicul
torul este obligat s le completeze de
fiecare dat, nu-i las libertatea s
nscrie i altceva decit ceea ce este
prevzut n formular. De aceea este
mult mai practic registrul de partizi
care, in partea superioar are urm
toarele date de completat: ce numr
are colonia; ce numr de inventar are
stupul ; ce t ip de stup ocup colonia;
ce virat are matca, cu ce culoare e
marcat, din ce linie de selecie pro
vine. Restul paginii e doar liniat,
avind numai la marginea din sting
trei linii: anul, luna, ziua cind s-a
fcut controlul, ce s-a observat i ce
lucrri urmeaz s se mai fac in viitor.
Un al doilea registru pentru stupin
este agenda de lucrri zilnice care se
prezint ca un registru ntocmit pen
t ru nou luni, de la 1 februarie la
1 noiembrie, unde fiecare zi are o
pagin pe care se nscriu coloniile ce
trebuie controlate n ziua respectiv.
Fiecare pagin a agendei are n
partea ei de sus data zilei i locali
tatea unde sc afl n acel moment stu
pina, cit i alte date in legtur cu
starea timpului, zborul albinelor,
variaiile cntarului de control, ct i
flora ce s-a deschis n ziua respectiv
sau i-a terminat inflorirea, observaii
care se noteaz zilnic.
Restul paginei este numai liniat i
mpri t in trei paragrafe i anume:
primul paragraf cuprinde numerele
respective ale coloniilor la care este
de lucru in acea z i ; al doilea para
graf ce materiale s-au consumat
pentru exploatare in acea zi i al t rei
lea paragraf ce personal a fost pre
zent la serviciu.
In felul acesta toate lucrrile ori
crei colonii din prisac se in lan
una de alt a, de la data cind se ncepe
activitatea stupinei pn n primvar
i pn se aranjeaz stupii pentru
iernat.
In dimineaa oricrei zile de munc,
apicultorul, deschizind agenda de lu
crri, tie stupii pe care trebuie s-i
cerceteze, iar lucrarea de efectuat la
fiecare stup este indicat la partida
acelor stupi.
Notrile zilnice ale recoltei realizate
in stupi sau a consumului din rezerv
indicate de cintarul pe care st stupul
de control, dau stuparului indicaii
e v i d e n t a s t u p i n i i
146
EXPEDI EREA AI. nTNF. I OR
Mturarea al bi nelor de pe faguri
in roini.a de expedi i e
pentru msurile corespunztoare ce
trebuie s le ia.
Notrile acestor date sint preioase
i pentru organele de control in stupini-
le socialiste, pentru a ti cit a crescut
producia n timpul culesului. La
totalizarea cantitilor cu c e t c stu-
( O r i i a l P a l i )
pul de control a crescut, organul
de control va ine seama de proporia
normal de consuni zilnic i crcl'-rea
populaiei stupului, orientindii-se du
p datele artate mai sus.
EXPEDIEREA ALBINELOR sau a roi-
lor-paeliet arc o laig rspindiie in
S.U.A. i Canada, in regiunile i rt i
ale acestor ri, se desfiineaz slu-
pinile la sfrilul toamnei spre a li
reorganizate n primvar din :oii
sosii pachet din prile calde ale
rii.
La noi expedierea roilor prclu: se
face dc clre unitile apicole mari
din unitile agricole de stat, de ctre
A.C.A. sau S.C.A.S. la cereica tot
mai mare a cooperativelor agricole
de producie i a particularilor. Albi
nele se expediaz n roinile din placaj,
avind un perete din pnz metalii.
Hrana necesar pentru drum sr1 ofer
in faguri, dind o miere cpcil, sau
in hrnitoare: 2 1 sirop cu o concen
tra ie de 30% zahr. Fiecare oi
pachet trebuie s aib o matc tni
mperecheat, cel puin 1,5 kg albina,
ce a fost scuturat printr-o plnie
larg n roini, dup ce aecslcia i s-a
luat tara.
Roii pot proveni din nucleele forma
te la sfrilul verii, care, stimulate,
se dezvolt i intr in iarn cu albin
pe 56 intervale. Acetia pot fi
expediai ct mai timpuriu primvara.
Mai pot fi formai in primvar, din
colonii foarte puternice, dndu-le cite
o matc mperecheat ce a iernat in
afara ghemului. Se pot procura roi
pachet i vara; acetia, ajutai cu
hran i trimii la un cules tardiv,
ajung s intre in iarn destul de pu
ternici. La expediere ins ei trebuie s
aib 22,5 kg albin, mult din ea
fiind btrin.
LXPLD1EREA ALBINELOR
147
EXP EDIEREA MATC1LOR
Pentru ca roii pachet B-i ating
scopul dorit de beneficiar, trebuie s
ndeplineasc condiia esenial: al
bina s fie t inr, sntoas, prove
nit din colonii valoroase iar matca
t inr, selecionat.
La expedierea roiului pachet cu
faguri, mierea s fie cpcit, B nu
fie cristalizat. Cind se expediaz
numai albin cu hran lichid, se va
folosi hrnitorul rotund din tabl cu
un capac perforat foarte fin.
In roiul pachet, format din albin
de la o singur colonie i matca sa,
aceasta poate fi lsat liber pe faguri.
In cei formai cu albin din mai multe
colonii, matca va fi izolat n colivie
automat cu erbet de zahr, iar albi
nele la scuturarea in roini s fie
pulverizate cu o esen oarecare pentru
u avea acelai miros. Scuturarea in
roini se face n orele de zbor intens,
cci atunci in stup se gsete numai
albin tinr. Albina roiului pachet,
<u faguri i matca liber pe ei, nu sc
nelinitete i ajunge n condiii bune
la destinaie. In roiul pachct cu
hrnitor tip H i 1 1, fr faguri, albi
nele se prind de capac in form de
ciorchine avind ntre ele atrnat coli
via cu matca. Roii pachet sc in la
umbr i rcoare, iar expedierea la
gara sau aeroport se face cu auto
camionul n timpul nopii, cu popasuri
dese pentru ca albina czut s se
poat redresa. Cind roiul pachet a
ajuns la destinaie se deschide, albina
se pulverizeaz cu ap i se scutur
in stupul pregtit cu doi faguri, gata
cldii, cu miere i pstur in ei i
56 faguri artificiali. Intre faguri se
aaz colivia cu matca, dac a fost
expediat aa. Urdiniul se deschide
puin. De a doua zi roiul va fi stimulat.
Cind albinele slnt nelinitite este o
dovad c matca a murit i atunci
se introduce o colivie cu o alt matc.
Se recomand ca scuturarea roiului
pachet In stup s se fac seara, ntre
orele 1720 sau dimineaa, ntre 58.
EXPEDIEREA MTCILOR cere o aten
ie deosebit fiind de rezolvat urm
toarele probleme:
1. Pentru expedierea mteilor, se
folosesc colivii speciale tip Benton
aflate in comer. Aceasta este ca o
cutiu cu dou compartimente destul
de larg pentru a ncpea n ea 1216
albine nsoitoare, n care ele i matca
s se simt ca ntr-un mediu apropiat
cerinelor naturale ct i hrana nece
sar.
Colivia trebuie s aib o bun
aerisire, n care scop se aplic deasupra
o fie dc pinz metalic cu ochiuri de
2,5 mm pnz ce a fost uor muiat
n puin cear topit pentru ca albi
nele s nu aib contact direct cu me
talul ; deasupra acestei pinze dc sirm
ceruit se pune n sfirit foaia de pla
caj prins in dou cuioare. n felul
acesta albinele primesc pe sub placaj,
prin pinza de srm, aer suficient,
iar la sosire, ridiendu-se placajul
se poate controla dac matca este sau
nu n via.
2. Hrana mteii pentru drum trebuie
s fie neaprat o past din miere,
pstur i zahr pudr. V.n. Hrnirea
albinelor, pasta pentru mtei.
3. Albinele nsoitoare se aleg din
cele tinere, de 615 zile, i care se
gsesc pe fagurele cu ou snu puiet de
unde este luat matca. Ele sc introduc
cite una, prin orificiul frontal dup
ce mai ntli a fost introdus pe acolo
matca. Cind numrul albinelor este
suficient, dc cel mult 16, se pune
dopul la orificiul de intrare. Pe colivie
se scrie adresa primitorului i Be atrage
atenia personalului de la pot s
in colivia cu faa in sus i la cldui.
EXTRACIA MIERII
148
EXTRACTORUL CENTRIFUG
4 1
Ext ract or tangen(i al
4. Transportul. Pachetul mare, cu
mai multe colivii, se face cu ipculie
intre ele, ca s permit circulaia
aerului. Expedierea trebuie totui f
cut urgent, dac se poate, recomandat
expres, cci altfel pota este obligat
prin regulament s predea pachetul
n 24 de ore. O reinere n colivie a
mteii timp de 45 zile, influeneaz
In ru viitoarea ei putere de ouare,
iar cnd acest termen se prelungete,
chiar viaa mteii este scurtat.
Mtcile sosite vor fi lsate ntr-o
camer ntunecoas potrivit de cald,
ca s se liniteasc. Ele se dau a doua zi
coloniilor care au nevoie de mtei.
Introducerea mteilor n coloniile
respective se face cu cea mai mare
atenie. V.n. Matca, introducerea mt
eilor noi.
EXTRACIA MIERII. V.n. Mierea
EXTRACTORUL CENTRIFUG este unul
din principalele aparate din inventarul
apicol, fr care nu se poate face
st uprit sistematic.
Extractorul centrifug este creaia
unui ceh, Hruska, 1865.
Snt diferite modele de extractoare
centrifuge din care cele mai obinuite
sint:
Extractorul cu paner fix este compus
dintr-un vas metalic exterior cu dia
metrul de 70 cm, cu fundul puin conic.
Pe virful acestui con se afl sudat
caseta unui rulment. Axul central,
al extractorului se sprijin pe acest
rulment, iar n partea de sus a vasului,
capul opus i ptrat al axei, intr
ntr-un pinion conic orizontal, cu
orificiul pt r at ; acesta esle angrenat
cu un al doilea pinion, tot conic dar
vertical. Pinioanele snt montate pe o
travers de fier lat de 5 cm i groas
de 1 cm, prins pe marginea superioar
a vasului cu dou piulie. Micarea
panerului fix se face cu ajutorul unei
manivele ce transmite micarea celor
dou pinioane conice; ele nvrtesc
rotorul, i datorit puterii centrifuge,
mierea din fagurii pui in paner este
aruncat n funcie de turaiile im
primate de manivel. V.n. Mierea.
Panerul are trei sau patru panouri
marginale fcute din pnz metalic
groas, cu ochi de 1/1 cm i armat
la exterior cu bare de fier rotund puse
n cruce diagonal. Vasul are in partea
de jos o cana pe unde se scurge afar
mierea extras. Tipul acesta de extrac
tor cere o munc dubl apicultorului,
cci ramele trebuie ntoarse n paner
de cle dou ori, pentru a scoate miere
in bune condiii i fr a rupe fagurii.
V.n. Mierea, extracia.
Pentru nlturarea acestor greoaie
mnuiri a ramelor exist un extractor
tangenial, al crui rotor ntoarce auto
mat cele 4 geni sau casete n care stau
patru rame mari sau opt de magazin;
ntoarcerea lor se face cnd pe o parte
cnd pe cealalt, dup nevoie. Cind ma
nivela acioneaz rotorul cu o vitez
mai redus se extrage parial mierea pe
prima fa, apoi se ntoarce pe a doua
fa automat, scoind-o pe toat din
celule; n sfrit mai ntoarce o dat
manivela i extrage restul de miere
EXTRACTORUL CENTRI FUG
149
EXTRACTORUL CENTRI FUG
lsat pe prima fa. Un al treilea
model de extractor i care se rspn-
dete din ce n ce mai mult este cel
radial. In acest extractor, rotorul este
format din nite cercuri crenelate
fixate pe patru bare transversale ae
zate in cruce. Rotorul se sprijin
la fund pe un rulment. In partea dc sus
se afl un dispozitiv de dou pinioane
conice acionate de o manivel, ase
mntor cu cel descris la extractorul
cu paner. Ramele stau pe muchie,
aezate vertical, n numr de 2448
sau chiar mai multe in form de raze,
cu speteaz superioar a ramelor spre
exterior. Mierea din celulele descpcite
este aruncat spre speteaza superioar
a ramelor prin puterea centrifug
scurgindu-se spre robinetul de eva
cuare. Are neajunsul c numai ra
mele inguste de magazin cit i celc
ale stupului multietajat pot fi ex
trase stind pe muchie. Ramele mari
dup modelul Stas de la noi, dac
se pun pe muchie, la primele nvrti-
turi se rup. De aceea, atunci cind se
extrag rame mari de 430/300 mm se
aaz n interiorul rotorului patru
plase mobile fixate provizoriu cu
nite crlige. Mierea se extrage astfel
dup sistemul extractorului cu paner.
Extractorul are i o puternic frin, cu
ferodou, care oprete sau numai nce
tinete cursa rotorului. Aparatului
trebuie s i se dea toat atenia i
ngrijirea. Se vor unge regulat cu miere
In timpul funcionrii toate lagrele
i punctele de frecare ale pieselor,
angrenajului i rotorului. Pinioanele
s nu fie prea strns angrenate, cci
Extract or radi al
se pot sparge; frna s nu fie prea
apropiat de tambur ca s nu-1 road
zadarnic i s ngreuieze rotaia; gen-
ile mobile s fie bine echilibrate cu
fagurii ncrcai cam de o egal
greutate, pentru a nu se descentra.
Dup terminarea extragerii mierii, Be
spal, se unge cu un strat uor de ulei,
care apoi va iei la splat cu ap cald,
iar o dat pe an se d o spoial fcut
din 100 g benzin i 4 g cear topit
n ea. Alii vopsesc extractorul tu o
tinctur de bronz bogat n colofoniu,
amestecat cu praf alb de bronz sau
aluminiu, n proporie de 15%, ceea
ce-1 conserv foarte bine. Sint n alte
ri extractoare, bazate tot pe prin
cipiul radial, in care ns nu intr
rame separate, ci cite 4 corpuri cu
ramele respective, care n prealabil
au fost descpcite. Astfel munca se
simplific i mai mult.
F
FACELIA, Phacelia tanacelifolia, plan
t melifer din familia Hydrophy-
laceae, este originar clin rile tro
picale. Planta se prezint sub form
de tuf cu 1520 ramuri, care la
rlndul lor se ramific. Florile cresc in
grupe i stau in raceme cite 69 flori
aezate in rind ca nite spirale de
culoare violet, cu polen de culoare
Facelia
albastr nchis. Hamurile de jos sint
mult mai bogate in flori i ele dau
mai mult nec tar decit cele de la virf.
Coninutul de zahr in 100 de flori
esle socotit, de 27,132,2 mg. Pro
ducia dc miere la hectar este de 400 kg
in cultura dc primvar i 120 kg
n mirite. Ea are o culoare galben
deschis, cu savoare deosebita i cris
talizeaz in mas ca o psl. nflorirea
apare dup 4250 zile dc la lnsmn-
ure. Durata nfloririi este lung,
de cel puin 25 de zile. In terenurile
bogate i in anii cu ploi bine reparti
zate, perioada de nflorire merge pin
la 50 de zile. In ultimii ani, gsindu-se
c planta n mas verde are 13%
substane proteice la fel ca i bor-
ceagul facelia va intra in furajarea
animalelor de ferm, n special pentru
vaci, cai i oi. Insminarea faceliei
trebuie nceput cit mai devreme in
primvar, chiar n mustul zpezii14,
i se face ealonat la intervale de 15
20 zile, pentru ca albinele s aibfi
dou-trei serii de flori pentru cules,
naintea culesului mare de la salcim.
Facelia se insmineaz cu semn
toarea n rinduri, dac sc poate cu
direcia rndurilor N-S, pentru a avea
FACELIA
151
FAGURI
mai mult lumin, la distana de
4050 cm, pentru a putea fi prit
mecanic sau cu pritoarea tras de un
cal, lucrare absolut necesar, cci
pentru dezvoltarea plantei, pmntul
trebuie s fie afnat. In felul acesta o
tuf d de la 9301 400 flori, pe cnd
dac smna se seamn des i prin
mprtiere, abia ajunge la 130
300 flori.
Se poate nsmina chiar din toamn,
tirziu, n amestec cu mutarul, pentru
o nflorire ct mai timpurie. Se d o
cantitate dubl de smn la ha,
pentru pierderile de iarn.
FAGURI. Fagurii pe care albinele
Si cldesc sint fcui din cear. V.n.
Cear, factori determinani pentru pro
ducere.
Fagurii au celule hexagonale cu un
diametru de 5,275,37 mm aezate
simetric, sprijinite unele pe altele
ntr-o arhitectur economic i calcu
lat, pentru ca n totalitatea lor ei s
prezinte o trinicie deosebit. In
celulele acestor faguri albinele i
cresc puietul i depoziteaz hrana
necesar, adic mierea i pstur. De
asemenea suprafaa fagurilor este ocu
pat n cea mai mare parte, vara, de
ntreaga colonie, iar iarna albinele stau
obinuit pe fagurii din mijlocul cuibu
lui, strnse in ghem.
Majoritatea celulelor din faguri snt
destinate oulor de albine lucrtoare
pe care le depune matca. Msura
celulelor depinde de specia de albine:
celulele speciei Apis mellifica sint de
la 5,5 mm pn la 5,42 mm. Adincimea
celulelor este de 1112 mm avind
pereii groi de 0,3 mm. Deci fiecare
celul de albin lucrtoare are o
capacitate de 0,2 cm3 in medie.
Cnd albinele cldesc faguri natu
rali, Intre celule se observ i citeva
care nu au o form perfect hexagonal;
unele dintre ele fiind chiar penta-
gonale; acestea snt aa-zisele celule de
trecere, adic celule intermediare.
Cnd fagurii se nvechesc, iar n ei
au crescut prea multe generaii de
puiet, forma celulelor la suprafa pare
a fi cilindric; aceasta se datorete
gulerului sau manonului prea ngroat
do cear cu propolis, cu care albinele
consolideaz partea superioar a fie
crei celule.
Cind albinele unui roi natural ncep
s cldeasc ntr-un spaiu liber fr
a fi ndrumate de fagurii artificiali, ele
pornesc din mijloc o dat pe 45 faguri
paraleli, dup puterea coloniei i dup
numrul de albine tinere, lsnd ntre
faguri un spaiu liber de 1011 mm.
Prin aceste intervale ele circul in
stup, preschimb aerul necesar pentru
colonie i puiet, iar in timpul rece,
albinele se pot aduna n spaiile dintre
faguri, stind strnse n ghem. Pe msur
ce numrul fagurilor crete, albinele
roiului prelungesc n jos i lateral
pe cei iniial cldii, treclnd apoi
la cei din imediata vecintate, dar
aceasta numai dac afar gsesc cules
bun. Cind acest culcs este activ i
roiul este puternic, in cteva zile albi
nele pot completa cu faguri un stup
ntreg. Poziia natural a fagurilor
n stup este cea vertical i paralel.
Obinuit poziia ntregului lot de
faguri fa de urdini este perpendicu
lar pe aceast deschidere, pentru c n
felul acesta schimbul de aer intre
intervalele fagurilor se poate face mai
activ. Totui snt roi naturali, ceva mai
puini la numr, care cldesc ntreg
dispozitivul de faguri orientai paralel
cu urdiniul. In limbaj stupresc cind
fagurii slnt cldii perpendicular pe
urdini, se zice c Bnt in pat rece,
iar cei cldii paralel cu urdiniul
sint in pat cald V.n. Cuibul.
F AGURI
152
F a g u r i
Cum cldesc albinele fagurii. Obser-
vind prin geamul unui stup de obser
vaie o mic colonie cc nu are acolo
dect spaiu pentru un singur fagure,
se vede c pe leiorul superior al ramei
de care stau prinse un numr de albine
n form de perdea,aparprimeletemelii
ale viitorului fagure. Sint solziorii
de cear, produi ai glandelor cerifere
n urma unei intense hrniri cu miere
i pstur. Consumul acesta bogat n
hidrai de carbon, ridic temperatura
corporal a fiecrei insecte in parte i
deci a micului ciorchine. Glandele
cerifere ncep s secrete dup o trecere
de 1518 ore de la o bogat hran
cu miere i pstur, iar nchegarea
fagurilor, apare dup 2425 de ore
de la introducerea albinelor in noul
lor Btup. Perdelele paralele au o dis
tan intre ele de 3334 mm. Albinele
se i n agate n lanuri vii prinse
cu ghearele de la picioare, stind ne
micate i ateptind s apar n
oglinzile cerifere primii solziori. Fa
gurii naturali nu sint ncepui In chip
unitar, ci, albinele fixeaz pe locul
lor de aezare mici puncte, la anumite
di stane variate. Pe msur ce timpul
trece in jurul acestor jaloane apar
fguraii mici, pe aceeai linie, pn
cnd ei se ating unii de ceilali i for
meaz temelia fiecrui fagure in parte.
Din timp n timp o lucrtoare se
desprinde i adaug un solzior de
cear pe fagurele care se construiete.
Sus, pe locul unde fagurele este prins
de plafonul scorburii sau de speteaza
ramei la stupul sistematic ce
lulele sint neregulate, groase, cu mult
material, cu pereii grosolani, cci
acolo e temelia viitorului fagure. Sol
ziorii de cear aprui pe oglinzile
cerifere i ntrii cu secreiile glande
lor mandibulare sint dui sus pe an
tierul de lucru, gata frmntai i depo
zit ai provizoriu acolo. Ceresele pun
solziorii la dispoziia albinelor con
structoare dup care pleac apoi din
nou s se prind in perdea i s-i
continue munca de secreie a altor
solziori.
Alte albine iau solziorii lipii
provizoriu, li frmnt din nou cu
mandibulele, ncorporindu-le o secreie
a glandelor mandibulare. Secreia se
evapor imediat, iar sudura d o rezis
ten deosebit fagurelui n construc
ie. Albinele constructoare i combin
i i ntind, formind plcue ceva mai
mari, pe care le netezesc i le fixeaz
la locul potrivit, dup care pleac.
De ndat, apar alte albine care ncep
s schimbe poziia plcilor i solzio-
rilor pui, le dau o anumit nclinare,
spre dreapta, spre sting, lucreaz
12 minute i pleac i ele. La urm
fagurele rmine cu forma lui definitiv,
nchegat, cu celule bine imbinate, de
form desvrit. Fagurele natural
este cldit de albine odat pe ambele
lui fee. Temelia fiecrei celule, adic
fundul ei este o mic prism triunghiu
lar, cu unghiuri de 70 i 32", cc se
sprijin unele pe altele. Prizma t r i
unghiular a fundului format din
cele trei romburi amintite este astfel
alctuit ncit fiecare romb intr in
ornduirea bazei unei celule de pe
partea opus. Deci fiecare celul se
sprijin pe alte ase celule vecine,
iar fundul ci se reazem pe alte trei
celule cldite dincolo, pe faa a doua a
fagurelui. Astfel el capt o trinicie
deosebit.
Fagurele artificial este cldit altfel
declt cel nat ur al ; o parte din albinele
cerese i constructoare se rspndesc
pe suprafaa lui pentru ca prin cldura
corpurilor s produc acolo o tempe
ratur de +30C. Atunci el devine
maleabil, iar albinele pot s frminte
particulele lui, i s le modeleze dup
dorin. Perdelele de albine legate In
F AGURI
153
FAGUIII
lanurile de trupuri vii, stau ca un
pienjeni pe suprafaa fagurelui art i
ficial, formind legturi ntre albinele
cerese i cele constructoare. Primele
stau n nemicare ateptind terminarea
procesului de digestie i transformarea
hranei n solziori, pe cnd secundele,
lucreaz, adncesc celulele, le sfrede
lesc, prelucreaz materialul brut, il
ntind, l subiaz, iar cu prisosul de
cear dc pe fundul gravat, ncep s
nale pereii laterali ai celulelor cam
cu 36 mm. in acest timp ceresele
tinere le pun la dispoziie ali solzi-
ori cu care ele prelungesc aceti perei
ncepui cu ceara de rezerv a fagu
relui. Concomitent, exact pe partea
opus a fagurelui artificial, alt serie
de albine lucreaz la fel. Unghiurile
de mbinare a fondului triedric este
de 120, iar celulele n fagure nu au
poziie orizontalii, cci mierea depozi
t at n ele s-ar scurge, ci albinele le
dau o nclinare uor oblic de sus n
jos. In felul acesta dup 2425 ore
de la aezarea roiului in stup, albinele
pot cldi n ntregime 23 faguri art i
ficiali, bineneles dac populaia este
numeroas i celelalte condiii artate
mai sus slnt ndeplinite.
Dac afar este timpul prielnic, iar
albinele aduc mult nectar, culegtoa
rele nu mai ateapt ca cele ce cldesc
s termine forma ntreag a celulelor,
ci chiar dac ele snt cldite pe trei
sferturi din nlimea lor, ncep s
depun n celule mierea apoas spre
evaporarea surplusului de ap din ea.
Clditoarele ns ii vor continua
opera lor.
La fel se intimpl cu organizarea
cuibului unui roi ce i ocup pentru
prima dal locul n stup. Cnd cldi
toarele dau la iveal primele ncepu
turi de faguri, matca nu mai ateapt
ca celulele s fie desvrite, ci depune
Fagure art i f i ci al cu si rino montat e i nel
ou aezate pe fundul lor. Albinele vor
prelungi ulterior pereii, nlndu-i
din inelul gros de cear care este lsat
totdeauna ca un fel de material acu
mulat sus pe marginea fiecrei celule,
i din care clditoarele trag i pre
lungesc pereii. Acest manon, sau
inel gros din partea de sus a celulelor,
i are rostul su n susinerea ntre
gului fagure. Intr-adevr, privind un
fagure pe muche, atunci cnd albinele
l cldesc, se va vedea c, contrar
de ceea ce s-a crezut, celulele sint mai
groase sus pe margini, iar pereii lor,
pe msur ce coboar spre fund, sint
din ce in ce mai subiri i at t de
fragili, cu o grosime de cel mult
0,08 mm, net dac nu ar avea sus acel
inel de ntrire i siguran, celulele
s-ar drma sub greutatea albinelor.
nclinarea normali
a celulelor fn fagure
FAGURI
154
FAGURI
Inelul ns este ca o centur de beton
armat, care susine t oat cldirea.
Adincimea celulelor dup cum am
mai spus este de 11 mm atunci
cind albinele se opresc din cldit i con
sider fagurele gata. Cind n celule
ele cresc larve i nimfe, cpcelele
puin bombate ce acoper nimfele, se
nal cu 12 mm fa de nlimea
celulelor i acestea ajung cu o adincime
de 1213 mm. Celula de trintor cu
cpcelul su bombat, msoar 15 mm
adincime.
Sint ns unele celule mult mai adinei
i anume cele din partea de sus a fagu
relui de sub speteaza superioar a
ramei, poriune n care totdeauna
albinele depoziteaz miere. Simul
lor de economie le arat c este mai
bine s prelungeasc pereii acestora
ca s ncap mai mult miere in fagure
declt s duc mai departe mierea spre
depozitare in fagurii marginali.
nvechirca fagurilor se datorete
faptului c ci servesc nu numai la
depozitarea mierii i polenului ,dar i
la incubarea i creterea puietului. Pe
msur ce generaiile se succed, pe
aceeai msur capacitatea celulelor
se tot micoreaz din cauza depunerilor
nveliurilor nimfale, ce rmn ade
rente pe perei iar fagurii devin mai
grei.
Albumin din nveliurile nimfale
se oxideaz, se descompune i se colo
reaz nchis.
In afar de aceste neajunsuri fagurii
vechi sint mediul de predilecie pentru
microbii unor grave boli ale puietului.
De asemenea, larvele de gselni
conBum resturile organice aflate in
fundul celulelor, care mpreun cu
polenul constituie hrana lor. Regulile
obligatorii apicole prescriu schimbarea
din patru In patru ani a fagurilor din
uib i la 56 ani a ceior din magazin.
Renovarea fagurilor vechi se face
atunci cnd apicultorul nu are posibili
tatea material de a schimba fagurii
la timpul indicat mai sus; el poate s-i
mai foloseasc in continuare nc
12 ani, dac pulverizindu-i cu ap
cald, le umple pn la suprafa toate
celulele. Ei snt adincii ntr-un vas
mare tot cu ap cald unde stau dou
zile; apoi se dau la extractor i cind
sint imediat pui in mijlocul cuibului
cte unul , albinele pot s mai desprind
de pe perei i fundul celulelor, depu
nerile succesivc din anii precedeni.
Repararea fagurilor ru cldii, cu
multe celule de trintor, sau rupi la
extracie or la transportul n stuprit
pastoral, se poate face n mai multe
feluri:
a. Se taie n form dreptunghiular
sau ptrat poriunea de fagure ru
cldit i se nlocuiete cu o alt por
iune de o msur i form egal ti at
dintr-un fagure bine cldit dar care se
d la reform fiind mai vechi. Fixarea
n golul t i at a noii poriuni se face cu
dou agrafe de sirm. Metoda are
neajunsul c o dat cu poriunea
decupat se taie i sirmele transver
sale ale ramei care fixa fagurele ini
ial, ceea ce slbete rezistena lui la
extragerea mierii n centrifug.
b. Se decupeaz poriunea de fagure
greit cldit fr s se taie sirmele
transversale. Deci rmne n fagurele
cldit un gol dreptunghiular sau ptrat
cu sirmele ntinse i intacte. Golul
rmas prin tiere se completeaz cu o
poriune de fagure artificial puin mai
mare care trebuie s se sprijine nu
numai pe sirme, dar i pe marginile
celulelor nvecinate din fagure. In
acest scop se rad celulele din marginile
fagurelui cldit pe o lime de 1 cm.
Atunci se potrivete poriunea de fa
gure artificial care se ncastreaz per
fect In conturul t i at al golului, plus
FAGURI
155
FAGURI
marginile de sprijin i se consolideaz
cu citeva puncte de sudur din cear
topit. Albinele, tn primvar, cldesc
poriunea de fagure artificial ncastrat,
lnctt adeseori nici nu se poate cunoate
unde s-a fcut lipitura i completarea.
Formarea echipamentului de faguri.
Iniial, o colonie nou format prin
roire artificial primete 23 faguri
cu puiet i hran. Cunoscut fiind
energia de lucru a albinelor din roi,
apicultorul adaug ali doi faguri
artificiali n dreapta i n sting celor
dinti. Cnd roiul i-a cldit pe acetia,
care servesc pentru extinderea puie
tului ct i pentru depozitul de polen
i pstur, intercaleaz ntre fagurii
mrginai i cei cu puiet ali doi faguri
artificiali. n felul acesta, datorit
activitii albinelor clditoare, aju
t at e i de un cules bun din natur,
noua colonie i completeaz ntr-un
sezon ntregul echipament de faguri
necesari cuibului, ct i pentru depozi
tarea rezervelor de hran pn n
primvara urmtoare.
Ca regul general, apicultorul nu va
pune niciodat n stup fagurii artifici
ali pentru cldit in primvar, cnd
timpul este inc nestatornic. Cnd
culesul abea ncepe, iar timpul este
cald, fagurele nou se va aeza intre
ultima ram cu puiet i rama cu
polen, sau ntre doi faguri cu puiet
cpcit din marginea cuibului. Acolo
temperatura este mai mic iar popu
laia mai rsfirat, ncit fagurele nu
cedeaz sub greutatea albinelor cldi
toare. Altfel celulele se deformeaz, iar
albinele vor cldi un fagure cu multe
celule mari, de trntori. Cnd Ins e
pus spre marginea cuibului, albinele
11 ncep, l consolideaz i apoi poate
fi trecut n mijlocul cuibului fr
team de dilatare. Procednd astfel,
albinele clditoare se repartizeaz pro
porional pe foaia de fagure, care va fi
mai repede construit evitnd ngrm
direa albinelor pe foaie.
Apicultorul va evita s dea albinelor
dintr-odat prea muli faguri de cldit,
cci altfel grupul albinelor clditoare
se mparte, iar lucrarea progreseaz
anevoie.
Pstrarea fagurilor, trebuie fcut
cu mult grij, fie c sint plini cu
miere de rezerv pentru primvar, fie
c sint gata cldii, dar goi, din cei de
cuib, Bau din magazinele de recolt,
cci ei au o mare valoare economic.
Fagurii cu miere se sorteaz pe
categorii i anume: cei cu mici resturi
de miere in celule cpcite; cei pe
j umtate plini i cei n care mierea
cpcit ocup ntreaga suprafa.
Apicultorul i va da n primvar
albinelor dup nevoie; cei cu miere
mai puin, dup ce a descupcit ce
lulele, vor servi la stimularea colo
niilor, fiind pui dincolo de diafragm ;
cei plini vor servi la completarea rezer
velor de hran n coloniile care au
nevoie i vor fi aezai direct lng
cuib.
Cum atacul insectelor i roztoare
lor, amenin buna lor pstrare, api
cultorul trebuie s-i in n dulapuri
bine nchise. n lipsa unui dulap,
fagurii se pstreaz foarte bine i n
stupii goi de rezerv. Ei vor fi dezinfec
t a i cu ajutorul bioxidului de sulf.
V.n. Afumtorul cu sulf. Nu se supun
sulfurizrii faguri cu miere necpcit
i nematurat, care, fiind inc apoas,
determin o combinaie a apei din
miere cu vaporii de sulf, dnd un nou
produs care va intoxica albinele la
consumarea mierii. Pstrarea fagurilor
n dulap Be mai poate face introducnd
pe fund naftalin, intins pe o hirtie,
cam 2 kg In strat egal, precum i alte
2 kg, b u b , peste faguri, ntr-o, pung
FAGURII ARTIF IC IALI
156
FAGURII ARTIF ICIALI
de tifon. Cind se pstreaz in stupi
e suficient 100 g naftalin pe fundul
stupului. Fagurii vor trebui aerisii
cind se redau albinelor, stind cel
puin 23 zile afar dac timpul
este uscat sau 56 zile in camer, dac
afar este umezeal.
FAGURII ARTIFICIALI sint foi de
cear pe care este gravat baza vii
toarelor celule de albine lucrtoare.
Ei constituie un preios ajutor dat
albinelor care pot construi astfel fa
guri de bun calitate, la care ele mai
adaug intre 5070 g de cear pentru
un fagure pus in rama STAS.
Fagurii artificiali se fac din cea mai
bun cear, iar felul cum ei se lucrcaz
este descris la locul potrivit. V.n.
Ceara. Totui, trebuie spus c cei mai
buni faguri artificiali nu pot atinge
niciodat perfeciunea celor naturali
cu celule a cror baz e foarte subire
i totui au o rezisten la rupere mult
mai mare dect cei artificiali cldii.
Acetia, chiar dac au o grosime dubl,
adesea cedeaz i se rup la transport
in pastoral. De aici s-a tras concluzia
c o dat cu secreia cerii, albinele ii
nglobeaz anumite secreii glandulare
care-i dau o deosebit rezisten,
secreie care se pierde, prin topire,
n cear brut.
De aceea, avind in vedere aceast
defeciune a fagurilor artificiali fa
de cei naturali, se cere ca ei s fie
fcui numai din cea mai bun cear,
s fie supui la probe serioase de rezis
ten cu anumite dispozitive i s
nu fie pui In rame pentru cldit dect
dup ce a trecut o perioad de citeva
luni de la presarea lor. Ei trebuie procu
rai inc din toamn, lsai s treac
o iarn n caban, la ger, s prind o
brum pe suprafaa lor i abia n
primvara uHntoare ei pot fi folosii,
nainte de a-i fixa n rame pe sirmele
ntinse, stuparul ii va expune clteva
minute la soare. Aceasta le mrete
rezistena, cci se elimin micile parti
cule invizibile de ap ce le-au fost
nglobate o dat cu fabricaia lor.
O alt prob asupra rezistenei fagu
rilor artificiali o poate face orice stu
par: el ia o bucat de fagure artificial
mai mare dect o palm. O ine citva
timp ntins pn ce se nclzete;
dac foaia i las marginile atlrnate
In jurul palmei, este dovad c ei au o
rezisten r edus; cnd fagurele se n
doaie numai puin, ei snt buni. Proba
se face ntr-o camer ce are o tempera
t ur de 20C. Fagurii artificiali trebuie
s fie economici, n sensul c numrul
lor s fie de cel puin 11 foi la kg,
cnd se folosesc pentru cuib. Pentru cei
din magaziile de recolt sau seciuni,
ei pot fi mult mai subiri, de 1415 foi
la kg.
Faguri artificiali din alte materiale.
In unele ri din apus se tinde Bpre
nlocuirea fagurilor artificiali din cear
cu alte materiale mai rezistente.
n 1959, revistele franceze recoman
dau folosirea unor faguri artificiali
din cear, creia i s-a adugat la
topire i o substan plastic cu care se
omogenizeaz. Se susine c albinele
i lucreaz bine, acceptindu-i fr ezi
tare. Ei au dou mari caliti fa de
cei din cear curat: punctul de topire
este mare atingind 74C, iar adaosul
a mrit rezistena la ntindere pin la
2025 kg/cm2, incit albinele nu mai
modific forma iniial a celulelor,
cldind deci numai celule de albin
lucrtoare. Pentru a avea ins i ceva
trntori in stupi, ceea ce este necesar
pentru stimularea la lucru a albinelor,
se las un spaiu ngust ntr-o ram
clditoare pe care albinele o completea
z cu fagure din cear natural cldind
celule mari unde ele pot crete un
numr redus de trntori.
FAGURII ARTIF IC IA LI
157
FAGURII ARTIF ICIALI
Fagurii cu o compoziie de materie
plastic nu slnt atacai de gselni.
In Italia se fac faguri artificiali
cu celule complete, dar nu se cunosc
nc rezultatele definitive. De ase
menea, n S.U.A., se fabric faguri
artificiali fcui din trei foi intro
duse simultan Intre cilindrii gravai
ai presei; la mijloc o foaie cu cea
r vegetal de Carnauba care rezist
la o temperatur de 82C; n ea snt
introduse patru srme ondulate de
0,4 mm. Peste foaia de cear vegetal
se lipesc pe ambele ei fee dou foi de
cear pur, subire. Apoi este trecut
prin valul gravat, obinndu-se un
fagure tare, cu slrme gata fixate n
masa fagurelui.
ntinsul sirmelor n rame este o
operaie creia dac nu i sc d toat
aten ia, poate aduce multe prejudicii
coloniei i stuparului. Se folosete sr-
m galvanizat de 0,40,5 mm di a
metru. Srma neagr nu este recoman
dabil cci se oxideaz.
Sirma se ntinde n sens orizontal
pe 5S rlnduri, sau 34 srme orizon
tale i 24 verticale. Ele trebuie s fie
bine ntinse, cci altfel fagurele artifi
cial cldit de albine pe srme strimbe
i largi se va deforma, celula se dilat,
acolo albinele cldesc multe celule de
trl ntor.
Locul orificiilor prin care se trec
slrmele trebuie s fie ntii nsemnat
dup un ablon de carton sau mai bine
de tabl, pentru ca srmele s fie
perfect paralele i orizontale; altfel
lemnul ramei se incovoaie, i schimb
poziia normal i nu mai stfi vertical
In stup.
Aezarea fagurelui n ram sc face
i ea n dou feluri: a. fagurele este
introdus In canalul de 3 mm adin-
cime i 2 mm lime spat de-a lungul
i sub speteaza superioar a ramei i
1
ntinsul sirmelor in ram
fixat de srmele ntinse cu un dispo
zitiv oarecare, dar rmne jos un gol
de 67 mm pentru dilatarea iniial;
b. fagurele nu se lipete sus de lei-
orul superior ci de cel de jos pe care se
sprijin, lsind un gol de 67 mm pe
carc albinele ii completeaz imediat
cnd ncep s lucreze la clditul
fagurelui. Aceast din urm metod
este mai folositoare. Intr-adevr, l
sarea unui spaiu jos sub fagurele
artificial micoreaz suprafaa de folo
sire a fagurelui care n partea de jos
nu mai esle cldit. In schimb In locul
gol din josul fagurelui, albinele obi
nuit cldesc o poriune cu celule de
t rlntor care de asemenea constituie o
oarecare pagub. Din contra, dac
fagurele se sprijin jos, albinele 11
cldesc n ntregime numai cu celule
de albine lucrtoare; dac bineneles
n stup se vor lsa rame clditoare
cu spaii libere sus, unde albinele cl
desc n voie celule mari de trlntor.
Folosul mare n lipirea fagurelui
jos i lsarea de gol sus, sub speteaza
superioar, const n faptul c fagurele
cldit st pe un reazem solid pe spe
teaza de jos i nu se sprijin numai
n cele 56 srme de care e lipit.
Fagurele artificial trebuie s stea bine
fixat in srmele ramei respective. In
acest scop apicultorul folosete o
planet, care are suprafaa ct lumina
interioar a ramei i este pus pe o mas.
Pentru ca foaia de fagure artificial
s nu se lipeasc de planet, aceasta
F AGURII AR TIF IC IA LI
158
FARRAR C.L.
rapiditatea cu care se execut, sirma
se acoper complet cu cear, fagurele
fiind astfel mai bine acoperit de albine.
Unii apicultori mai consolideaz fa
gurii punctnd cu creionul apicol de
lipit cite o pictur de cear in 34
locuri pe fiecare sirm i apsnd
srma cu linia de punctare. Operaia
n adevr este bun, iar fagurele este
i mai bine fixat n felul acesta.
Fi xarea fagurelui pe srme cu pi ntenul
api col
( A. I . R o o t )
din urm sc ud des cu ap. Apoi pe ea
se aaz fagurele artificial, aplicn-
du-se deasupra lui rama carc vine ast
fel cu srmele direct n contact cu
suprafaa foii dc cear.
Fixarea sirmelor in masa fagurelui
artificial se face i ea dup dou
metode:
In prima metod se folosete pin
tenul apicol. V.n.
Introducerea sirmelor in fagurele
artificial in condiii foarte bune se face
i cu ajutorul curentului electric,
reducnd curentul cu ajutorul unui
transformator cu 6-10-15 voli. Aceast
metod are avantajul c, pe ling
Li ni a de punctarc pentru fixarea
fagurelui n ram:
1 t l b l u e I n v ncl i i s n t i n t r o d u s e In
i p c a c r e s t a t , i el nt l cu 1 mi l i m e t r u ma i
s u s de n . v e l u l 1 n ei de p u n c l n r e ; 2
i p c a c r e s l a i ; 3 Mu c u l I n c a r e s l n t
f i x a t e Ul ' l i el e ci i i p c a r e s p e c t i v i
Fi xarea fagurelui in ram prin curent
el ectri c
( A. I . R o o l )
FAGURI PORT-BOTC1 sau rame port-
botci snt faguri obinuii, folosii
la creterea de mtei dup metoda
lui H e y r a n d , nfigndu-se n
el suporii cu larvele n celule. V.n.
Matca, cretere. Fagurii nu conin
miere, sint bine cldii i au o
vechime de 34 ani, pentru ca s fie
destul de groi i de culoare nchis.
FARRAR C. L., de la universitatea
din Wisconsin S.U.A. a contribuit
mult la progresul apiculturii rii
sale. Conduce de peste 20 de ani sectorul
FECUNDARE ARTIF ICIALA
159
FLOAREA-SOARELUI
apicol din Departamentul Agriculturii.
Studiile sale asupra prezenei pole
nului in hrana de iarn a stupului cu
dou mtci i a ghemului de albine,
au lmurit multe probleme care erau
neclare. La ndemnul su s-a trecut
la modificarea stupului multietajat,
cruia i s-a dat o form ptrat, deci
cu 12 rame n interior, micorind
nlimea ramei respective numai la
168 mm pstrlnd astfel stupului aceeai
capacitate.
FECUNDARE ARTIFICIALI V.n. Mat
ca, fecundare.
FITONCIDE. Fitoncidele snt ultra-
microorganisme, din lumea plante
lor superioare, mult mai mici ca a
milioana parte dintr-un mm care abia
pot fi vzute cu microscopul electro
nic. Prin substanele chimice ce le
cuprind, fie chiar volatile, au proprie
t i bactericide. Fitoncidele plutesc
n aer sau triesc pe anumite vegetale,
n sucurile, in rinile sau uleiurile
lor volatile; unele stau pe rdcini,
altele pe tulpini sau pe flori ori pe
polenul lor. Ele rmin acolo numai
pentru o perioad scurt dc tranziie,
pn i gsesc elementele din care pot
t ri i se pot nmuli. In mod obinuit
aceste elemente de via pentru fiton
cide sint tot nite microorganisme din
lumea lor, dar care triesc n corpul
vieuitoarelor, cauzndu-le o serie de
boli. S-au gsit 22 de specii de plante
cu efecte fitoncidice. Pulpa vegetal
a acestor plante a fost macerat timp
de 24 ore folosind o combinaie dc
alcool de 95 (etilic) i 0,9% NaCl.
Produsul a fost distilat prin hirtie de
filtru, artlndu-i astfel efectul fiton-
cidic.
Fitoncidele sint i pentru albine de
mare ajutor. La cercetarea florilor ele
sint luate de culegtoare o dat cu
nectarul sau polenul acestora, sint
duse n stup, unde nmulindu-se
pe seama anumitor bacterii primej
dioase de acolo, scap populaia i
puietul de boli grave. V.n. Bacterio-
fagul, Antibiotice, Loca.
Cunoscut fiind folosul mare al fiton-
cidelor n viaa coloniei, apicultorul
nu va atepta ca albinele s le descopere
singure ci el nsui le va pune la dis
poziia lor. S-au fcut studii compara
tive n aceast privin i s-a gsit,
de exemplu, c usturoiul, ceapa, hrea-
nul conin fitoncide. El recomand
s sc dea albinelor extract din aceste
plante in sirop de zahr, cci le pre
lungete viaa la mai mult declt
dublu. V.n. Hrana albinelor, stimula
rea cu suc de legume.
FLOAREA-SOARELUI, rsrit, so-
reanc, Helianthus annuus L. este o
plant uleioas din familia Compositae
originar din Mexic care este o bun
melifer.
La noi n ar cultura ei ocup
peste 500 000 ha. Planta are o t ul
pin nalt, purttoare a unei flori
mari capitul plecat ca un disc
(calatidiu) alctuit din multe floricele
mici; n fiecare an din acestea se for
meaz o smin. Autofecundarea pe
calatidiu se face intr-o msur redus,
f g f f
Floarea-soarelui
FLORA MELIFER
160
FLORA MELIFER
cci anterele cu polen ajung la maturi
t ate In prima zi a nfloririi, imediat
ce floarea se deschide. Ovarul Ins
ajunge la maturitate dup ofilirea
sacilor cu polen. Dc aceea fecundarea
ncruciat d rezultate bune, cci
albina, trecnd din floare in floare
transport polenul pe stigmatul sta-
minelor florale, asigurnd astfel o
deplin polenizare ncruciat. Pro
ducia de semine crete pin la 95%
cind intervin albinele. In acest scop
la un ha de cultur, sint necesare dou
colonii puternice, aezate in apropierea
lanului.
Glandele nectarifere se gsesc n
jurul fiecrei flori. Nectarul se urc
In potir nc la o treime din nlimea
sa. Florile din mijlocul capitulului
secret puin nectar. Producia cea mai
mare de nectar coincide cu momentul
cind anterele snt pline cu polen.
Nectarul este limpede, puin glbui
i cu un miros specific; el are o con
centraie de zahr de 0,3 mg de fiecare
floare, astfel net producia dc miere
ce o d un ha, este n medie dc 20 kg.
FLORA MELIFER I POLENIFER
dintr-o baz melifer nglobeaz ar
borii, arbutii i uncie plante spon
tane sau de cultur care secret nec
t ar n corolele florilor sau pe alte
pri ale plantei. Ele slnt cercetate de
insecte n special de albine care-1 trans
form n miere. Dc asemenea, ele dau
Agri
polen, care constituie pentru albine
hrana albuminoas, absolut necesar
lor, dar mai ales la creterea puietului.
Plaiurile rii noastre au o nsem
nat flor melifer. Ea este rspndit
prin finee, pajiti i punile de la es,
dealuri, dar mai ales cele de munte.
Acolo nu a putut s urce cultura cerea
lier, aa cum s-a ntmplat in regiunile
mai joase unde flora melifer nu mai
exist decit prin unele pduri cu
specii melifere, salcm, tei etc. n
livezi i in culturile plantelor entomo-
file. O flor melifer mai bogat se
gsete n Delta Dunrii. Acolo, dup
ce s-a terminat nflorirea salcmului,
teiului i a florii-soarelui sute de stupi,
rmn pin n toamn.
In lucrarea prezent s-au descris la
litera respectiv plantele care au o mai
mare nsemntate melifer pentru al
bine.
Celelalte care au un potenial melifer
mai redus, au fost nscrise cu carac
terizri scurte, n ordine alfabetic,
in capitolul de fa. Ele dau bune re-
coltc cnd formeaz masive i deci
ocup suprafee ntinse sau chiar dac
snt rspindite, formeaz un ansamblu
floral melifer preios, cum sint cele din
fineele montane.
Pentru completarea cunotinelor
privitoare la flora melifer V.n. Teh
nica apicol, Calendarul nfloririlor,
luna martie.
Arbori i arbuti molifcri. A f i n ,
Vaccinium niyrtillus L., arbust melifer,
din familia Ericaceae, ce ofer albine
lor mult polen i nectar n mai-iunie.
Crete in regiunile de munte.
A g r i , burboan, coacz slba
tic, rzchie, struguri spinoi, Ribes
grossularia L. arbust din fam. Saxi-
fragaceae, nalt pn la 1,20 m; are
flori mici aezate cite dou la baza
frunzelor, cu caliciul n form de
clopoel, de culoare roiatic-verzuie
FLORA MELIFERA
1 6 1
FLORA MELIFERA
si cile o dat galben; dau mult polen
i nectar. Acesta are o concentraie
nsemnat de zahr de 0,11,1 mg la
fiecare floricic; producia de miere
este calculat la 3070 kg la ha.
Planta, dei se autofecundeaz, pro
duce fructe, mai mari cind intervin
albinele. nflorete n aprilie-mai.
Crete mai cu seam n regiuni mun
toase, dar se cultiv i n grdini.
Pe timp favorabil albinele il viziteaz
de diminea pin seara tirziu.
A l u n, Corylus aveUana L., arbust
din fam. lietulaceae, foarte bun poli-
nifer. nflorete ncepnd din februa
rie, oferind albinelor i nectar.
A n i n sau A r i n a l b i n e
g r u , Alnus incana L., Mench., i
Alnus glutinosa Gaertn., arbore din
fam. Belulaceae, nflorete o dat cu
alunul i d un polen foarte abundent,
care are 14,34% albumin digestibil,
3,02% grsimi i 3,80% substane
minerale. Este vizitai de albine n
luna martie-aprilie. Amcnii brb
teti pregtii ile arbore nc din
toamn, de culoare armie, apar ca
flori n primele zile ale primverii
ncrcaii cu polen.
O specie a arinului alb i negru este
arinul pitic Alnus viridis Chaix. arbust
de 0,5 m. I se mai zice i anina; el d
polen mult.
A r a r , acer, Acer platanoides L.,
din fam. Aceraceae, cu flori ce stau in
corimbe galbene verzui, poligame, dau
polen i nectar abundent precedind
cu 1012 zile nflorirea salcmului.
Producia la ha este pn la 200 kg
miere de culoare deschis i gust
plcut; in anumite mprejurri, arbo
rele secret i miere de man.
Snt multe specii de arar n pdu
rile noastre din care in afar de cel
descris mai sus, se amintete ararul
ttresc, sau paltinul de cmp ori
verigariu Acer (ataricum L. cu
Arar
flori albe i mult polen; producia de
miere la ha a acestuia din urm este
evaluat pn la 800 kg. In var d i
miere de man. Se aflu rspndit masiv
in toat ara, n pdur ile de es si deal,
pn la 400 m nlime. De asemenea
amintim i de ararul american Acer
nrgundo ]>., cu flori galbene unisexuatc,
fiind plant dioic care d puin
nectar, dar mai ales mult polen de
culoare brun. Dintre tcate speciile
ns jugastrul, Acer campestre L. , cu
florile lui galbene-verzui, este cel mai
mclifer. Producia do miere la ha este
calculat la iiprrape 1 000 kg, iar
vaia, n anumite mprejurri d i
miere de man.
Jug astru
FLORA MELIFER
162
FLORA MELIFER
B r a d , V.n.
Ca i s , Prunus armeniaca L . , din
fam. Rozaceae ofer albinelor nectar
i polen. Este foarte cercetat de albine
dei producia de miere la ha este
considerat cel mult de 25 kg. Concen
t ra i a de zahr este dimineaa de 6%,
la amiaz de 12% i spre sear de
peste 20%. Din aceast cauz florile
sint vizitate de albine mai ales dup
amiaz.
C l i n , Viburnum opulus L., ar
bust din fam. Caprifoliaceae prezint
flori grupate in buchete, crete prin
pduri fcind flori mici i albe. nflo
rete prelung n luna iulie dind polen
i nectar.
nrudi t cu clinul este drmozul,
Viburnum lantana L., cu flori albe,
mici, aezate la virful lstarilor. n
florete cu 30 zile naintea clinului.
Albinele au un cules dc lung durat
n pdurile unde cresc aceti arbuti
in msur mai mare.
C a p r i f o i , Lonicera tatarica L.,
din fam. Caprifoliaceae este un arbust
agtor melifer, dind producie de
20 kg miere la ha cu un coninut de
3% dextrin, care o pstreaz mult
timp lichid. Are florile albe i albe-
glbui, cu fructe roii, necomestibile,
nflorete in mai-iunie.
C a s t a n s l b a t i c , castanul
porcesc, castanul calului, Aesculus
hippocastanum L. , din fam. Hippo-
castanaceae. Nectarul este recunoscut
de cercettori drept primul n ordinea
bogiei de zahr avnd 6575% zaha-
roz, deci aproape ca mierea. O sin
gur floare ofer pn la 1,70 mg nec
tar. Mierea este transparent, cu gust
plcut, uneori puin amruie, dar se
cristalizeaz repede din cauza coni
nutului ridicat de glucoz. Producia
de miere la ha este de 3540 kg dar
n terenurile acide i silicoase produc
i a de nectar i mai ales de polen este
mult mai mare. Polenul de castan este
bogat in proteine, 18,7%, iar grsi
mile snt de 11,34%; culoarea lui
roiatic il face distinct intre cele
lalte feluri de polen. In anii cu ploi
abundente dup L. Roussy n
timpul nfloririi, polenul castanului
sufer o uoar alterare care d albine
lor o form de intoxicare nu prea
grav asemntoare cu fenomenul
bolii de mai, V.n. Apicultorii, care
urmresc producia de polen i recol
tarea lui in colectoare, nu vor face
recoltri n timpul nfloririi castanului,
cci n medicaia uman, cind se
face un t rat ament, polenul de castan
nu este recomandabil. In unii ani
secret i miere de man.
In munii Mehedini (Tismana), la
Seieni (Baia Mare i ling Caransebe,
crete castanul comestibil, Castanea
Saliva, Mill., cu o nflorire puin
naintea teiului, circa 23 sptmni,
fiind mai melifer decit cel slbatic.
Mierea este nchis la culoare, uneori
amruie i de o calitate inferioar,
totui foarte bun pentru rezerva de
iernare a coloniilor, cristalizind tirziu.
C t i n , V.n.
C e n u a r, arborele puturos,
Ailanthus glandulosa Desf., arbore din
fam. Simarubaceae. Are flori galben-
verzui, asemntoare unui ciorchine
dc strugure, cu miros neplcut, de unde
ii vine numele de arbore puturos11; ele
revars din sacii poliniferi o cantitate
foarte mare de polen galben, care se
aterne sub arbore. Albinele culeg
intens aceast bogie, care mpreun
cu nectarul oferit constituie un bun
cules. Nectarul este secretat de organe
speciale aflate la baza foliolelor. Pro
ducia de miere este mare; un ha de
cenuar ofer pn la 300 kg miere.
Cteodat vara, arborele mai d nectar
extrafloral, n anumite mprejurri
favorabile. Secreia are loc dimineaa.
FLORA MELIFERA
163
FLORA MELIFERA
nflorirea arborelui are loc spre
sfrilul verii, in iunie-augusl, cind
in cimp culesul este sfirit. Se plan
teaz oriunde terenul e propice, fiind
unul din cei mai meliferi arbori, se
nmulete prin semine puse la stra
tificat, crete repede, dar nu triete
mai mult de 50 de ani.
C i m b r i o r , V.n.
C i r e , Cerasus aviurn L. Moch.,
pom fructifer din fam. Rozaceae, cu
multe flori parfumate ce formeaz
buchete. nflorete in luna aprilie,
nceputul lunii mai, dind un nectar
verzui foarte parfumai cu un procent
de 0,51,4 mg zahr; producia de
miere la ha este de 3540 kg, fiind
uor adunat de albine. Polenul de
cire este bogat n substane proteice.
C l o c o t i , locuti, nucuoar,
Staphylea pinnala L., din fam. Slaphy-
leaeeae, un arbust melifer cu flori albe
In ciorchini ce dau mult nectar. n
florete In lunile mai-iunie. Locul de
predilecie este la munte, crescnd
tn pduri i tufiuri; cileodat se
intllnete i n pdurile de deal.
C o a c z , pomuoar, gongioare,
ribizli, strugurel, Ribes rubrum L.,
arbust din fam. Saxifragaceae, m
preun cu coaczul de munte, R. alpi-
num L. i eniorul, R. petraeum Wulf.
ofer din abunden polen i nectar
la nceputul primverii, n martie-
aprilie. Nectarul coaczului are un
nsemnat procent de zahr. Producia
de miere la ha este destul de mare, de
35100 kg acolo unde se gsete in
plantaii masive. Frunzele se pstreaz
pentru un ceai foarte bun in comba
terea diareei albinelor, Sn lipsa m-
eriului. V.n. Diareea.
O alt varietate de coacz, mai meli
fer ca cel de mai sus este planta stru
guri negri Ribes nigrum L. cu flori
de culoare verzuie, pe partea intern
roiatice, dispuse in raceme axilare;
dau nectar i mult polen. Concentraia
de zahr in flori atinge 1,3 mg, iar
producia de miere la ha esle calculat
la 30 kg. Frunzele plantei sint plcut
mirositoare, asemntoare cu cele d
lmii.
C o r c o d u , corcodel, Prunus ce-
rasifera Ehrh. , arbore fructifer, din
fam. Rozaceae, are flori albe-roz cu
mult neclar, calculat la 2540 kg
miere la ha; florile au fiecare 0,81,2
mg zahr; ele dau i mult polen,
fiind mult cercetat de albine. nflo
rete in a doua jumtate a lunii aprilie.
Co r n , Cornus mas L., arbore din
fam. Cornaceae cu flori galbene in for
m de buchet, sint aproape cele dinii
care dau polen mult i nectar albi
nelor in primele zile ale primverii.
Crete in pduri, la margini de poieni,
avind fructe roii.
C r u i n, crusci, cruei, lemn cii-
nesc, paachin, Rkamnus frangula L. ,
arbust din fam. Ramnaceae, este un
arbust melifer. Florile de cruln snt
FLORA MELIFER
164
FLORA MELIFER
albe-verzui, ele dau polen i nectar
circa 23 sptmni, n mai-iulie.
D cam 2535 kg miere la ha. Mierea
de cruin este galben i nu se crista
lizeaz, cci are ca i cea de salcim
un procent de dextrin care frneaz
acest fenomen.
D u d a l b i d u d n e g r u ,
Morus alba, L. i Morus nigra, L. din
fam. Moraceae este melifer. Florile
mascule bogate n polen snt foarte
cercetate de albine, dup cum vremea
este mai cald sau mai rece in luna
aprilie.
F a g Fagus silvatica L . , arbore
din fam. Fagaceae are flori monoice,
cu saci poleniferi alungii i bogai.
nflorete n aprilie i este cercetat de
albine mai ales pentru polenul lui
abundent.
F l o a r e d e c e a r , Asclepsias
carnosa L., este un arbust agtor,
originar din China, totdeauna verde,
ce face parte din familia Asclepiada-
ceae. El are flori ce rspindesc un
parfum puternic care atrage albinele
ce culeg mult nectar i polen. Din
aceeai familie mai fac parte i erba-
ceele ceara albinei, Asclepias cornui,
V.n. cit i Asclepias syriaca L. Sint
plante perene, bune melifere.
F r a s i n , Fraxinus excelsior L.,
arbore care are scoara cenuie din
fam. Oleraceae. nflorete in luna
aprilie, dind mult polen, iar de pe
muguri albinele culeg mult propolis.
Cte odat primvara, frasinul secret
prin coaja incizat sucuri dulci mai
ales varietatea cu frunza rotund,
sucuri ce albinele le culeg cu plcere.
G l e d i c i a , pltica, Gleditschia
triacanthos L., arbore spinos din fam.
Leguminosae, cu flori mici, verzi,
aezate in ameni, plcut mirositori,
care dau mult polen i nectar, cu un
procent de 56,4% zaharoz. Producia
de miere la hectar este apreciat la
100200 kg cind arborii sint mai izo'
lai i bine dezvoltai. nflorete in
luna mai-iunie la citeva zile dup
terminarea salcimului, iar nfloritul
dureaz 810 zile.
G u t u i , almioar, Cydonia ob-
longa L., sinonim cu Cydonia vulgaris
Pers, pom fructifer din fam. Rozaceae.
Producia de nectar la floare este de
0,401,41 mg cu un procent de 0,45 za
hr; cum ns florile snt mai rare,
ea este calculat la hectar la cel mult
10 kg. In schimb albinele culeg din
abunden polen de la acest pom
roditor, ce este ultimul ce nflorete
in livad i leag fruct numai dac ele
intervin pentru polenizare.
H u r m u z , cirmz. Symphoricar-
pus racemosus Michaux arbust din fam.
Caprifoliaceae. Florile dau mult polen
pe care-1 pstreaz in corole proase.
In special Symphoricarpus albu d cel
mai mult polen din t oi arbut i i ; cum
nflorirea lui ine pin la mijlocul
lui septembrie albinele sint mult aju
tate de acest polen tardiv in creterea
puietului de toamn. Florile acestei
specii, albe-roz dau nectar ce st ascuns
la baza unei singure petale. Nectarul
hurmuzului are aproape cel mai mare
coninut de zaharoz, cci fiecare floare
are pin la 2 mg. Are flori puine i de
aceea producia la hectar atinge numai
20 kg. nflorete n iulie-august.
I a r b a n e a g r , negruorul,
Calluna vulgaris L. Huli. este un mic
arbust din fam. Ericaceae'. La noi s-a
gsit n munii din jurul Caransebeu
lui i mai ales n Munii Apuseni pe
valea Someului rece, n jurul Rc-
tului, la Ijar, unde este un masiv
de aproape 80 de hectare pe valea
Ierii etc. Florile snt dispuse n
raceme spiciforrae. nflorete in a doua
j umtate a verii ncepnd din iulie
pin n septembrie. Snt ani nefavo
rabili ns cind florile nu secret
FLORA MELIFERA
165
FLORA MELIFERA
nectar. Albinele culeg de la floare
mai mult dimineaa pin la amiaz,
cind glandele nectarifere ii micoreaz
secreia foarte mult. Mierea este de
culoare nchis, roiatic sau galben
nchis puin amruie, cu un parfum
caracteristic, adesea tare. Ea se n
groa n celule i se scoate cu greu
din extractor, datorit procentului
mare de dextrin care o face viscoas.
Se cristalizeaz cu greu, ncet dar dens,
ca erbetul. Ea conine mult acid
fosforic i este foarte bun pentru
convalesceni btrni i mai ales pentru
copiii rahitici. Este cam greoaie pentru
digestia albinelor in timpul iernii,
avind oarecare asemnare cu mierea
de man; de aceea unii apicultori o
nlocuiesc la iernat cu alte sorturi de
miere sau sirop dens de zahr.
I a s o m i e , jasminul, Jasminum
Officinale L., arbust mic din fam.
Oleraceae, are tulpini cu ramuri verzi,
cu flori albe foarte parfumate, cu
corola ceva mai lung dect caliciul,
nflorete obinuit n luna iunie i
este foarte cercetat de albine.
I e d e r , iedera znelor. Hedera
helix L. fam. Araliaceae. D o miere
foarte aromat, consistent, de culoare
deschis. Botanistul van Hay a calcu
lat c 100 de flori de pe o rmuric
au dat 350 mg de nectar. Ele secret
un nectar abundent, nct poate fi
vzut cu ochiul liber. nflorirea plan
tei incepe n august i ine pn n
octombrie cnd albinele nu mai gsesc
alte flori.
I e n u p r , anoperi, cetin, fi-
nior, ialov, jnepen, t urtei, Juniperus
communis L . , arbore din fam. Pinaceae,
are flori fr nveli Moral, cele femele
legate mpreun pe aceeai codi cu
cele brbteti. Arborele nflorete
n luna aprilie-mai cind albinele adun
un nectar bogat in fructoz cu 22%
mai mult dect glucoza i rmne mult
timp fluid. Ele culeg de asemenea cu
sirg polenul su bogat i uneori i
nectar extrafloral. Ienuperul este un
arbore care are multe fitoncide, in
special soiul cetina de negi, Ienuperus
Sabina L. Se poate crede cu oarecare
certitudine deci c produsele sale
polenul i mierea le conin
i ele.
I o v , loz, rchit moale, rchit
puturoas. Salix caprea L. , d i n fam.
Salicaceae. Arborele crete n regiunile
de munte i dealuri. Autorul a gsit
iovul ntr-un masiv pe o coast de
deal in com. Plopana-Tutova. El
FLORA MELIFER
1 6 6
FLORA MELI FER
nflorete in luna martie i este lot te
poale li mai bogat in polen i nectar
din toate florile ce apar in prima pe
rioad a primverii. Cind nflorete
este invadat de albine de se pare c in
el s-a adunat un roi. Stupinilc din
preajma locurilor cu iov, dac au
colonii puternice i bine pregtite
de cu toamn, pol obine chiar in
primvar o bun recolt. Coloniile
se stimuleaz i se dezvolt foarte bine
pentru culesul mare ce urmeaz. Mie
rea are o culoare galben aurie i esU>
foarte aromat.
I s o p , Hyssopus officinalis L., mic
arbust din fam. Labiatae. Nectarul
fiecrei flori din inflorescen are
0,1 mg zahr. Producia de miere la
hectar este socotit la 80120 kg.
Albinele culeg de la isop polen de
culoare cenuie. Mierea are un gust
plcui i arom aleas, iar culoarea
este deschis. Planta nflorete din
iunie pn n septembrie.
J u g a s t r u, V.n. Flora melifer,
arar.
L m i i o a r , cimbru de gr
din, Thymus vulgaris L., arbust din
fam. Labiatae; arc flori roz, mici,
puternic parfumate, mult cercetate de
albine, dind o miere foarte parfumat.
Din tulpinile i frunzele sale se extrage
thymolul ce se folosete in combaterea
pduc hilor albinelor.
Isop
L c. m n u I h o />u l u i , bob iei,
drob, grozam mare. Cytisus nigrans L.,
arbust din fam. Lcguminosae, asem
ntor cu salcimul galben. I) neclar
i mai ales polen: nflorete in iunie-
iulie i crete pe coastele pietroase i
stincile din pduri.
L e m n c i i n r s c, mldi, mlin
negru, Ligustrum vulgare L. arbust
din fam. Oleareae, nflorete la ncepu
tul lunii mai, are flori albe cu parfum
puternic: florile dau mult polen, iar
producia de miere la hectar esle de
20 kg.
L i I i a c, argavan. brotean, mlin
rou, scumpie, Syringa vulgaris I,.,
arbust din fam. Oleaceae, cu flori albe,
roii ori violet deschis: d polen alb
i ceva neclar, dar numai n zilele
calde, cind sc adun mai mult in
potirul adine al florii si deci ii nal
nivelul, de unde albinele atunci il pol
lua cu mult uurin. Culesul integral
al neclarului din florile de liliac,
il fac albinele atunci cind in regiune
sint muli bondari ce sfiie baza flori
lor i dau posibiliti albinelor s-l
adune din fundul potirelor.
M c e , rsur, cacadir, ruja,
trandafir slbatic, liosa canina L.,
arbust cu spini din fam. Hosaccac, este
polenifer. Totui albinele culeg i ceva
nectar in timpul celor dou luni de
continu nflorire.
M a h o n i a, Mahonia aquifoliurn
Pursch. ISutt. - mic arbust ce crete
mai ales prin parcuri i gr di ni ; florile
dau nectar i mult polen naintea mul
tor flori in primvar, fiind activ
cercetat de albine. nflorete din
vreme, la mijlocul lui martie sau
aprilie. Produce 20 kg miere la hectar.
M l i. n, prun slbatic, Prunus
padus L., i Prunus racemosa Gilib.,
arbust din fam. Hosaceae, cu flori
mici albe i parfumate puternic d
nectar i polen in luna mai. Crete la
FLORA MELIFERA
167
FLORA MELIFERA
munte in locuri cu umezeal mai
accentuat.
M r, Pirus malus i Malus domes
tica Barkh. din fam. Rosaceae ca i
specia apropiat mrul pdure, M. sil-
vestris Mill. este un pom fructifer ale
crui flori albe-roz au ceva nectar i
mult polen, cu o durat de nflorire
mai lung ca la oricare pom din
livad. Pentru stupii bine populai,
mrul poate constitui chiar o oarecare
recolt in regiunile unde el este plantat
pe mari suprafee cum sint livezile din
jurul Dejului la Bistria, la Flticeni
sau in pdurile Bacului, unde mrul
i cireul slbatic inlbesc pdurile
in timpul nfloritului. Producia de
miere la ha este de 20 kg. Nectarul din
flori are 0,20,7 mg zahr. Mierea are
culoarea galben deschis i foarte
aromat.
M e r i o r, Pirus buccata L. arbore
din fam. Rosaceae, cu flori albe sau
roz ce infloresc n mai asigurnd albine
lor un cules de durat . Crete pe coas
tele muntoase acolo unde este i afinul.
M e s t e a c n , Betula verrucosa
Ehrh., este arbore din fam. Betulaceae
cu flori cu ameni cilindrici nflorind
in aprilie i care dau mari cantiti
de polen, n special cel cu coaj alb,
polen de o valoare alimentar excep
ional. Cercettorii au gsit c el are
24,06% albumin digestibil, 18,05%
zahr, 3,33% grsimi i 2,35% sub
stan mineral. Snt specii de mestea
cn ca B. alba, B. Lulea, B. Papyri-
fera, care la noi sint rare, dar dau
ca si ararul sucuri zaharoase, dac
li se cresteaz transversal coaja. Acolo
unde sini asemenea varieti, stuparii
scrijeleaz primvara coaja arborilor.
Ei secret aceste sucuri care constituie
pentru albine o nsemnat resurs de
nectar extrafloral.
Mi g d a l , bademul, Armeniaca vul-
garis Lam. , pom mic, din fam. Rosaceae,
frate bun cu migdalul psresc, Arme
niaca nana L., este pomul fructifer
care nflorete cel dinii in livad i d
nectar i, mai ales, polen. Producia
este de 1020 kg la ha. Perioada de
nflorire dureaz circa 10 zile. Plan
tarea migdalului este bine s se
extind mai ales n regiunea de deal,
fiind un foarte bun consolidant al
pantelor abrupte.
M i e l a r i a , rchitarul, arborele
de piper, Vitex agnus castus L. , este un
arbust din fam. Verbenaceae, cu flori
in form de clopoel dispuse la virful
ramurilor de culoare violet i citeodat
albe; ele au un miros foarte plcut i
sint mult cercetate de albine pentru
nectar i polen. nflorirea dureaz
din iulie pin n septembrie.
M o j d r e a n , frsini, frasin de
munte, Fraxinus ornus L. arbust din
fam. Oleaceae, nrudit cu frasinul,
cu flori albe, mirositoare cu petale
nguste; ele stau n bucheele axiale i
terminale. nflorete dup pomii rodi
tori i naintea salcmului, dind o
producie pin la 100 kg nectar la ha
cu 30% zahr. Crete prin pdurile
din Banat i Oltenia pe versanii n
dreptai spre sud, fiind sensibil la frig.
FLORA MELIFERA
168
FLORA MELIFERA
M o mo n , martochin, nsalc,
*corn nemesc, Mespillusgermanica L.,
din fam. Rosaceae, cu flori albe mari,
terminale bine cercetate de albine,
nflorete in luna martie.
Fructele sint nite drupe brun-
roiatice.
JV u c, Jaglans regia L., din fam.
Juglandaceae, este cercetat de albine
mai mult pentru polen, care este foarte
abundent n ameni. Dei la nuc pole
nizarea este anemofil, totui albinele
intervin i ele, mai ales atunci cind
nu gsesc alt polen i au mare nevoie.
Polenul nucului conine 21,87% albu
min digestibil, 2,32% grsimi,4,10%
substane minerale, cit i 3% mg
rutin la 100 g polen. Consumul aces
tui polen e salutar pentru oamenii su
ferinzi, cci previne infarctele cardiace
i hemoragiile cerebrale. El este bogat
n aminoacizi. Arborele d in unele
mprejurri i ceva nectar extrafloral.
In pdurile noastre, s-a introdus un soi
de nuc cu cretere uoar, nucul cana
dian Juglans nigra L., ai crui ameni
au mult polen i mai mult nectar dect
nucul comestibil.
O e t a r, V.n.
P d u c e l, Cralaegus monogyna
(Jacq.) i Cralaegus oxyacantha L.
arbust din fam. Rosaceae cu flori
albe mirositoare, ce stau n umbele
paniculate; ele au mult nectar i
polen; arborele incepe nflorirea cu
23 sptmni naintea salcimului.
In pdurile cu mult pducel se poate
stringe o recolt de la culesul lui;
mierea trebuie numaidect recoltat
separat, fiind foarte bun pentru bol
navii de inim. O floare produce pe zi
0,56 g nectar cu 77,4% zahr. Produc
ia la hectar este evaluat la circa
35 kg.
P l i u r, Paliurus spina cristi
Mill. arbust din fam. Ramnaceae are
flori mici, galbene-verzui, n grupe,
nflorete in iunie-august, fiind mult,
cercetat dc albine, care n acel timp
nu gsesc alt cules.
P a l t i n d e m u n t e , Acer pseu-
doplatanusL., arbored in fain. Aceraceae
d nectar i polen devreme in prim
var, iar in zilele clduroase ale verii,
n anumite mprejurri, frunzele se
cret miere de man. Producia de mie
re la hectar este considerat 200 kg.
nflorirea are loc n lunile aprilie-mai-
iunie. Crete in masivele din regiunile
subcarpatice.
P r , gor, prsad, Pirus saliva,
Lam. din fam. Rozaceae cu flori mari
albe i parfumate, ce au un nectar cu
0,3% zahr, cu o producie de miere
pin la 16 kg la ha, este cercetat de
albine i pentru polenul su abundent,,
n timpul verii, pomul d uneori miere
de man. nflorete n aprilie sau in
mai, timp de 10 zile, cu mult neclar
dc fiecare floare 0,871,7.
P i e r s i c , Persica vnlgaris Mill.
din l'ani. Rozaceae, cu flori alb-roz, ce
apar n cea de-a doua j umtate a lunii
aprilie, dnd un nectar cu mult zahr
de la 1,8 la 2,2 mg de fiecare floare.
Nectarul este secretat de anumite orga
ne speciale la codia fiecrei flori.
De aceea i producia de miere la ha
este mic, calculat la 35 kg. Snt
ns ani favorabili n care producia
se urc pin la 1015 kg la ha.
P i n, chifr, luciu, zetin, Pinus
silvestris L. , Pinus nigra A. Arn. P. stro-
bush., P. montana Mill., din fam. Pi-
naceae, este un arbore care d mult
polen de calitate inferioar, iar in
anii n care afidele, V.n. Lahnide, se
nmulesc, d producii de miere de
man. Au fost ani excepionali, cnd
s-a put ut recolta la priscile duse n
pdurile de pin cte 95 kg miere de
FLORA MF.LIFERA
169
FLORA MELIFER
stup. Mierea de man a pinului excep
teaz fa de celelalte ca culoare i
consisten: ea este deschis, transpa
rent, fluid.
P l o p a l b i n e g r u Popu-
lus albaL. i P. nigraL. din fam. Sabica-
ceae, face flori n ameni lungi, cilin
drici i de culoare roiatic, ce apar
naintea frunzelor n martie-aprilie.
Plopul cu flori mascule d mult polen
roiatic, cu multe substane proteice.
Mierea de la plop are o culoare brun
nchis. In timpul verii, frunzele se
cret miere de man. De asemenea, de
pe mugurii plopului, albinele culeg
mult propolis. V.n.
P o r u m b a r , coobei, mrcine,
spin, t rn, Prunus spinosa L. , est e un
arbust pitic din fam. Rozaceae, foarte
spinos cu flori imaculate care apar
o dat cu frunzele; este un bun melifer ,
cci albinele culeg cu sirg polenul i
nectarul lui, care are o cantitate de
0,481,62 mg cu o concentraie n
zahr de 30% de fiecare floricic, iar
producia de miere este calculat la
25 kg la ha.
nflorete la nceputul lunii aprilie.
P r u n , Prunus domestica L., din
fam. Rozaceae, pom care la noi ocup
mari suprafee n livezile din regiunile
de deal i care atunci cnd nflorete,
ofer albinelor un abundent cules.
Snt ani cind coloniile bine pregtite
din toamna precedent, mpreun cu
albina tinr n primvar, pot da
o recolt de 1012 kg de miere de stup,
cci producia este calculat in medie
de 15 kg Ia ha, iar coninutul de zahr
n fiecare floare este de 0,531,62 mg.
Chiar i stupii mai slabi adun ceva
n timpul nfloritului i se pregtesc
bine pentru culesurile urmtoare; po
lenul de la prun este abundent i bogat
n albumine digestibile. Plantaii n
tinse slnt la noi in regiunile subcarpa
tice ca Vlenii de Munte, Muscel, Bu
zu i Bacu etc.
R c h i i c , V.n.
S a l b m o a l e , voiniceru, Evo-
nymus latifolia L., arbust din fam.
Celastraceae, cu flori verzui, cu chenar
rou, i care dau nectar. Crete prin
pdurile muntoase, pe margini i in
poieni. nflorete n mai-iunie.
S a l c i e , V.n.
S a l c rn, V.n.
S a l c i m g a l b e n , V.n.
S l n g c r, sngerel, lemn pucios,
Cornus sanguinia L., arbore din fam.
Cornaceae, cu flori albe, in umbele
false, late, fr bractee, ce nfloresc
n mai-iunie fiind n unii ani activ
cercetate de albine pentru nectar i
polen.
S c o r u , Sorbus domestica L.,
S. aucuparia L., S. aria L. (Cr.)dinam.
Rosaceae, cu flori albe n bucheele, ce
nflorete n mai-iunie, dau ceva nec
lar. Producia de miere la hectar este
socotit la 25 kg. Crete prin pdurile
dealurilor nalte pn la altitudinea
de 700800 m.Polenul su mult cu
t at de albine are 2,35% rutin.
Scoru
FLORA MELIFERA
170
FLORA MELIFERA
Cealalt varietate, scoruul de munte
psresc, produce 2040 kg miere
la hcctar.
S m i r d a r, bujor, bujor de mun
t e, ruja munilor sau trandafira de
munte, ieder cu flori, merior, Rhodo-
dendron Kotschy Simk. din fam. Erica-
ceae, este un arbust cu flori parfu
mate, mici, roii-roz, btnd puin in
albastru, ce stau nirate pe virful
ramurilor. Este o plant de altitudine,
ce crcte la noi mai mult pe munii
Bucegi; albinele culeg nectar i polen,
preioase amndou, cci apar spre
sfrilul verii, n august, cind n na
tur snt prea puine flori.
S o f o r a, Sophora japonica L. sal
cmul japonez din fam. Leguminosae
cu flori n form de ciorchine, dc cu
loare galben deschis, btnd in ver
zui, cu miros plcut; snt foarte meli
fere. Fiecare floare are 0,8 mg zahr,
iar producia la hectar este considerat
la 300 kg. nflorete n a doua j um
t at e a lunii iulie cnd albinele ncep
s resimt lipsa unui alt cules. Durata
nfloririi este lung aproape 3 spt-
mni, n care timp secret in mod
permanent nectar. Cind florile cad
pe pmnt, albinele vin acolo s le
cerceteze, cci timp dc nc citcva ore
ele mai dau nectar. Polenul de sofora
conine cantitatea cea mai mare de
rutin din toate florile cunoscute in
proporie pn la 25%; de aceea stu-
parii trebuie s-l colecteze i s-l
pstreze aparte.
S t e j a r , Quercus sessilifora din
fam. Fagaceae, cu toate speciile sale
ca tufanul i gorunul, cu flori in
ameni: cele brbteti strns legate,
cele femeieti grupate ori izolate la
subioara frunzelor. nflorete cu cteva
zile naintea salcmului i d un polen
foarte abundent, mult cutat de albine,
cu at t mai mult, cu cit in acel timp
se afl puin prin alte flori ale cmpu-
lui sau ale pdurii. Tot atunci albinele
mai culeg de pe tinerele frunze miere de
man, pe care arborele o secret cle-
odat i mai tirziu n toamn, dar nu
este bun pentru iernarea albinelor
avind prea multe sruri minerale.
T a v a l g , taul, Spiraea ulmi-
folia Scop. i S. opulifolia, arbust din
fam. Rosaceae, are flori roii cu alb,
dnd puin nectar, dar mult polon.
T e i , V.n.
T r a n d a f i r , i mai ales aa-
zisul trandafir de lun Rosa demascena
Mill., arbust din fam. Rosaceae, cu
ghimpi numeroi curbai, cu flori albe
sau roii, foarte parfumate, este oulli-
vat pentru extragerea de uleiuri foarte
preioase. Aceast specie este cea mai
melifer din familia trandafirilor i
acolo unde este plantat n masiv cum
e n Bulgaria, pe valea rului Mrita,
el ofer albinelor un cules mare de
nectar. Mierea de trandafir are o cu
loare galben aurie, cu mirosul plcut
i suav al acestei flori. Nu trebuie ns
consumat dect n mici cantiti, cci
altfel d tulburri intestinale.
T u i a u r i a , Thuja picata
Dor. e coniferul din familia Pinaceae
care d foarte mari cantiti de polen,
polen care, spre deosebire de alte
conifere, este de calitate bun.
T u l i c h i n , V.n.
V e r i g a r i u , prul ciutei, paa-
chin, salb moale, spinul cerbului,
Rhamnus cathartica L., arbust din fam.
Rhamnaceae face flori galbene-verzui,
aezate in fascicule axilare, ele nflo
resc prelung, din mai pin in iulie,
oferind albinelor nectar i polen.
Crete prin pduri i tufiuri.
V i i n Cerasus vulgaris Mill., din
fam. Rozaceae ca i cireul, este un pom
fructifer ce face flori albe-roze, foarte
parfumate care dau ceva nectar timp
de 710 zile, cu concentraia de zahr
in fiecare floarede0,81, 2mg. Produc
FLORA MELIFER
171
FLORA MELIFER
ia de miere la ha este socotit intre
14,474,6 kg. Mierea are o culoare
galben-aurie i are o deosebit sa
voare.
V i de C a n a d a , ieder cu
4 foi, jie slbatic, vi puturoas,
Parthenocissus quinquefolia Greene sau
Ampelopsis quinquefolis Michaux ori
Vitis hederacea, Wild., arbust agtor
din fam. Vitaneae ce se prinde pe
ziduri cu ajutorul unor ventuze; ele
acoper suprafee ntinse de case pe
care le mpodobete frumos, dndu-le
umbr i rcoare. Are florile verzi,
dispuse n raceme corimbiforme, atr-
gnd multe albine nspre toamn, c
rora le ofer polen i nectar.
V i d e v i e , Vitis vinifera L.,
atil cea nobil, ct i cea direct pro
ductoare din familia Vitaceae, cu flori
mici, galbene-verzui, cu miros suav
de rozet; ele stau strnse n panicule
axilare i terminale, fiind unele bi
sexuale i altele unisexuate. Polenul lor
bogat atrage albinele, care fac o bun
polenizare, mai ales n urma dresa
jului.
Experiene reuite au fost fcute cu
dresajul albinelor la polenizarea pod
goriei de st at Drgani, unde va
rietatea Crmpoia , foarte valoroas,
ddea o producie foarte redus dar ea
s-a mrit considerabil cnd albinele
au intervenit in aceast oper.
Via de vie ofer albinelor i un
cules de toamn de la strugurii cu
boabe crpate, dar mierea trebuie
extras imediat, cci lsat iarna in
cuib ca hran, provoac uneori diaree.
Z a d, lari, larice, zad, cri,
Larix decidua MilI. arbore conifer nalt
din fam. Pinaceae, care dei asemn
tor cu bradul, ii pierde iarna frunzele.
E o plant monoic. Florile sale, femele
i mascule pe aceeai tulpin se deose
besc prin culoare: cele femele slnt
roii, iar cele mascule verzi. Ele produc
polen mult, care nu are o prea mare
valoare alimentar pentru albine. Ele
ns culeg de la zad mult miere in
timpul nfloririi cu un coninut mare
de melezitaz, pn la 38%. Dup n
florire, lachnidele ofer mult miere
de man. Mierea de zad are o culoare
galben ca lmia, uneori chiar gal-
ben-portocalie, dar cind se cristali
zeaz devine cafenie; cristalizarea se
face repede, de aceea recoltarea mierii
de zad nu trebuie s intrzie. Ea nu este
bun pentru hrana de iarn a albine
lor, ci se valorific bine pe cale indus
trial (hidromel sau t urt dulce).
Apicultorii au remarcat c in perioada
marelui cules de la zad, albinele cldesc
cei mai muli faguri; se crede c
zahrul despre care s-a vorbit mai sus
produce o excitaie deosebit a glan
delor cerifere.
Z m o i a, Hibiscussyriacus L . ,
din fam. Malvaceae cu minunate flori,
felurit colorate, este foarte mult cerce
t at de albine, at i t pentru polen cit i
nectar. Este rspindit n grdini i
parcuri. Este folosit i la formarea gar
durilor vii, in unele localiti din ar.
Z m e u r , V.n.
FLORA MELIFERA
172
FLORA MELIFERA
n afar de arborii, pomii i arbutii
meliferi art a i mai sus, precum i cei
care, avnd o nsemntate melifer
deosebit li s-au consacrat loc special
la literele respective n cuprinsul
prezentei lucrri, mai snt civa de o
nsemntate mai mic, i pe care-i
amintim aici doar cu numele lor.
Astfel sint: ruginarea, Andromeda
polifolia L., tisa, Taxus baccala L.,
T. album L., T. europeus Jacq., vscul
Viscum album L. i specia Loranlhus
europaeus. Cele dou din urm snt
plante parazite. Polenul ce-1 d ultima
plant s-a identificat abia de civa
ani la noi (C. P e 1 i m o n) cu probe
de miere din 13 localiti din ar,
iar A n a M a u r i z i o a conside-
rat-o ca o caracteristic a mierii rom
neti, iugoslav i ungar.
Plante melifere obinuite. A g l i-
c , barba caprei, feregea alb, aglice,
teior,Filipendula hexapetalaL. Gilib.
plant erbacee peren din fam. Rosaceae
face flori asemntoare cu spirea,
albe, parfumate, dispuse in form de
Angelic slbatic
umbel, paniculate; d nectar i po
len; florile nfloresc prelung din iunie-
august.
A l b u m e a l , canafi, albinie,
flocoele, prescurele, siminic, stude-
lie, Leontopodium alpinum Cass., care
face parte din fam. Compositae, e o
plant erbacee peren, cu tulpin
mic, cu flori albe-glbui, compuse din
multe capitule; este o bun melifer
ce nflorete n iulie-august.
A n a s o n , bdean, ptrunjel de
cmp. Pimpinella anisum L. plant
aromat din fam. Umbeliferae, cu
flori in umbel, cu petalele mult
crestate, avind patru slamine; floarea
este mult cercetat de albine mai cu
seam pentru polenul bogat ce-1 d,
cit i pentru nectar. nflorete n luna
iunie i iulie.
A n g e l i c s l b a t i c , .rln-
gelica officinalis Hoffm., plant peren
erbacee, bianual din fam. Umbelife-
rae \ face flori albe sau liliachii strnse
n umbele mari i mici, sferice, dese i
pufoase, cu o nflorire tirzie i de du
rat, de la iulie la finele lui august.
Este una din cele mai cutate flori de
ctre albine, at t pentru miere ct i
pentru bogatul ei polen. Producia de
miere la ha este apreciat la 100 kg.
A r r i e l, limba cinelui, turba
rea cinelui, plesci ro, poamele
m ei , Cynoglossum officinale L. , plant
bianual erbacee, cu miros greu, din
fam. Boraginaceae, are florile roiat ice-
inchise, mai rar albe. Este una din
bunele plante melifere, de la care albi
nele culeg mult polen i nectar; pro
ducia de miere la ha este de cel puin
100 kg, dar snt ani favorabili cind
ea depete 400 kg. Planta nflorete
in mai-iunie i obinuit crete prin
locuri pietroase.
A r m u r a r i u , argenic, Siby-
lum maritimum L. Grt. plant erba
cee din fam. Compositae, cu tulpina
FLORA MELIFER
173
FLORA MELIFER
ramificat i cu periori, cu frunze
mari lucioase, alburii, cu flori purpurii
in form de capitule globuloase, n
florete n iulie-august. Florile snt
activ cercetate de albine pentru nectar
i polen.
B n i c , achinua, Phyteuma or-
biculare L., plant peren erbacee din
fam. Campanulaceae, cu flori albastre
nchis, cte o dat albe, care snt dis
puse n capitule teiminale globuloase.
Este cercetata bine de albine, nflo
rind n iunie-august; crete prin poieni
muntoase.
B a r b a c a p r e i , salat de iar
n, a caprei, Tragoj.ogon major i
Tr. pratetisis L., snt plante erbacee
bianuale din fam. Composilac, cu flori
galbene, de culoare mai deschis ae
zate n capitule; d nectar i polen,
cutat activ de albine. nflorete n
lunile iunie i iulie. Crete prin finee
i coline calcaroase.
B a r b a l u p u l u i , Crepis bien-
nis L., plant bianual din fam. Com-
posiiae, cu flori galbene in capitule
mari, cu involuciu aigintiu pufos;
albinele culeg de la aceast floare
nectar i polen. Infloirte in iunie-
iulie i ine 30 zile; 'o
gsim aproape pretutin
deni fiind foarte rustic
i nepretenioas.
B i b i l i c , coroan,
lalea pestri, Frililaria
meleagris L . , plant mic
peren, erbacee, din fam.
Liliaceae, cu 12 flori
t ermi nal e, pest ri e, albe,
violete sau roii; este o
pl ant bun melifer,
care nflorete in aprilie-
mai , crescind aproape
pr et ut i ndeni , fiind cul t i
vat i n grdi na cu
flori a casei. Barba lupului
B o b , Vicia faba L., plant erbacee
din fam. Leguminosae, cu flori albe-
verzi sau roz ptate cu negru. Se cul
tiv in grdina de legume. nflorete
in lunile mai i iunie, fiind mult
cercetat de albine pentru nectarul
su bogat. In fiecare floricic nectarul
are o concentraie de zahr de 4,2 mg
care ntrece aproape toate meliferele.
Esle foarte sensibil la uscciune, iar
acolo unde se irig, producia de miere
la ha atinge 250 kg. O specie de bob
din fam.e Papilonaccae folosit mult n
furajara animalelor este bobul calului,
Faba vulgaris Mocnch., cu o producie
de miere la hectar ce atinge 300 kg cnd
sint condiii bune i cnd se folosete
dresajul albinelor, iar cultura primete
ngrminte fosfatice i potasice.
B o s t a n , dovleac, Cucurbita pepo
L. din fam. Cucurbitaeeae este planta
erbacee agtoare, cu flori mari gal
bene solitare, brbteti i femeieti pe
acelai curpen. Ele snt pline de polen ;
avind o durat prelung de nflorire,
bostanul prezint un deosebit interes
penlru apicultura.
B r i n d u a, ofran galben, brn-
dua galben, Crocus aureus L. din
fam. lridaceae, este plant peren
erbacee, cu flori galbene aurii ce dau
mult polen de culoare portocal ic, foarte
cutat de albine, mai ales c floarea
apare pe la nceputul lunii martie
cnd n natur este foarte puin polen.
Crete prin poieni i margini de pduri.
B r u s t u r , lapac, lipan, Lappa
tomentosum sau Arctium tomentosuin
Mill., plant bianual erbacee din fam.
Compositae cu flori roii purpurii i
violete, dispuse n capitule formind
un corimb, cte 78 flori apropiate,
dau nectar mai ales n primele dou
zile, cnd fiecare floricic secret
12 mg nectar parfumat. Producia
de miere la hectar este socotit pn la
200 kg. Florile dau i polen mult de
FLORA MELI FERA
174
FLORA MELIFERA
culoare albicioas. Are o nflorire de
lung durat , ncepind din iulie i
pin tirziu in toamn. Crete pe orice
teren.
O specie de brustur denumit brus
turul negru, Symphytum cordatum
Wet. K. din fam. Boraginaceae, cu
flori galbene deschis dispuse in 612
raceme la vrf, este o plant excepio
nal de bun furajer pentru nsilozare,
dind pin la 300 chintale mas verde
la hectar. Ofer albinelor un bun cules
de nectar i polen.
B u b e r n i c , V.n.
B u l b u c i , balbor, bulbar, Trol-
lius europaeus L . , plant erbacee peren
din fam. Ranunculaceae, cu o singur
floare la vrf cam de 3 cm in diametru
de culoare galben, cu vinioare verzui
la exterior. nflorete n luna mai-
iunie, fiind activ cercetat timp de
25 zile de albine pentru nectar i polen;
acesta din urm in unii ani este toxic
pentru albine. Locul de cretere sint
punile de munte.
B u s u i o c, V.n.
C l d r u , candelua, cinci
lopoei, cinci coade, toporai, Aquile-
gia vulgaris L., plant peren erbacee
din fam. Ranunculaceae este melifer
i polenifer; are flori mari albas
tre, albe, roii purpurii, plecate n
jos, cu o corol ca un cornet; petalele
florilor sint prelungite spre virful
orolelor. Acolo unde prin mprejuri
mile priscii sint bondari, acetia
preced albinele la culesul nectarului
sfiiind virfurile cornetelor, iar albi
nele il culeg deplin realizind o bun
recolt. nflorete n lunile iunie i
iulie; prefer locurile ceva mai um
broase, dar nu prea umede.
C a l c e a c a l u l u i , bulb de
balt, capr nemeasc sclci, Caltha
palustris L., peren, erbacee, din fam.
Ranunculaceae, cu flori galbene, cu
peduncul lung, cu cinci sepale colo
rate i mai mult de 20 stamine. Este
bun productoare de polen, dind i
ceva nectar; are o nflorire de durat,
cci ine din martie pin in mai.
Uneori polenul su este toxic pentru
albine. Crete prin bli, mlatini i
locuri umede.
C a l o m f i r , calamfir, calapr,
spilcue, Chrysanthemum balsamita L.,
peren, erbacee din fam. Compositae;
este o plant erbacee; are flori herma
frodite de culoare galben in capitule
terminale. Florile sint activ cercetate
de albine. nflorete in august-septem-
brie, este cultivat in grdini i cimi
tire.
C l { u n u l doamnei, cerenel,
comanacul ciobanului, crince, Geum
rivale L. plant peren, erbacee din
fam. Rosaceae, bun melifer, cu flori
galbene deschis cu vinioare porto-
calii-roii, cu pedunculul alirntor,
caliciul in form de clopot cu stamine
numeroase, pros i cu sepale erecte
in form de lance; floarea d mult
nectar i polen. nflorete n luna
aprilie i ine 20 de zile; crete cu
predilecie in regiuni muntoase, la
umbra i umezeala praielor i izvoare
lor.
C a p u l c l u g r u l u i , Le-
ontodon autumnalis L., este o plant
vivace erbacee, din fam. Compositae.
Florile ei sint galbene dispuse in capi
tule erecte. ncepe nflorirea in iunie
i ine pn in toamn, cind florile
snt avid cercetate de ctre albine. De
la ele adun o miere galben-chihlim-
barie. Florile dau mult polen.
C a p u l a r p e l u i , Echium ru-
brum Jacq., plant bianual din fam.
Borraginaceae, cu flori roii intes, ae
zate n spice simple, scurte cu puine
flori, are polen i nectar bogat. nflo
rete timp de 30 de zile, din mai-iunie.
Producia de nectar la ha e de 120
170 kg, iar cea a florii este pe zi de
FLORA MELIFER
175
FLORA MELIFER
0,622,10 mg cu un coninut de
54,4% zahr.
C p u n i , fragi de cmp, Fra-
garia collina, Ehrh. plant peren
erbacee, din fam. Rosaceae, cu flori
albe-glbui, asemntoare cu ale fra
gilor (Fragaria vesca L.).
Albinele culeg mai ales polenul, care
este i mai bogat la soiurile care au
antene mari i proeminente, fa de al
tele crora aproape nu li se vd. Pro
ducia de miere Ia ha este calculat
la 20 kg.
C a s t r a v e t e , cucumr, Cucu-
mis sativus L . , plant erbacee din fam.
Cucurbitaceae, are flori galbene cu
mult polen; nectarul e socotii la
1415 mg de fiecare floare, cu o con
centraie de zahr de 0,84,2%. Pro
ducia la hectar nu este prea mare
atingnd 30 kg, dar avind n vedere c
nflorirea se prelungete prezint pen
tru stupin un interes deosebit.
C t u e , Ballota nigra L., plant
peren erbacee din fam. Labiatae, cu
flori roii, iar unele specii de un al
bastru violaceu ce secret toat ziua
nectar. Floarea produce 0,400,70 mg
nectar cu 40% zahr. Producia la
hectar este 100 kg miere. nflorete
n iulie-august.
C t i n , V.n.
C t i n i , V.n.
C t u n i c , V.n.
C e a p , A Uium cepa L., plant
peren erbacee din fam. Liliaceae,
cultivat pentru smn, are o t ul
pin fistuloas de 50 cm, dreapt,
n vrf cu o capsul mare. Cnd nveli
ul capsulei se deschide, apare o n
grmdire de flori, care se dispun n
umbele globuloase. Inflorescena cu
prinde ntre 2001 000 flori mici ce
dau mult nectar i sint activ cercetate
de albine; in felul acesta se face o
polenizare perfect, iar seminele snt
viguroase i au un mare procent de
ncolire. Este necesar ca in momentul
polenizrii s nu se afle prin preajma
lanului alte resurse bogate n polen,
cci albinele o vor alege pe aceasta,
lsnd ceapa a crei miros nu le prea
place. Lucrarea reuete prin dresaj
mult mai bine, dublind cantitatea
de semine fa de culturile nepoleni-
zate. Producia de miere este calculat
la 100 kg la ha. Ea nu este prea plcu
t la gust, deoarece i pstreaz puin
din mirosul origina) al plantei, dar
n schimb este foarte bun pentru hra
na albinelor in timpul iernii. Trebuie
menionat c in anii cu secet mare
in timpul nfloririi, polenul cepei e
toxic pentru albine, cci in eterurile
lui volatile se mrete procentul de
compui cu baz de arsenic. nflorirea
ine 2025 zile. Cntaiul de control
nregistreaz urcri zilnice de la 0,5
2 kg. De asemenea i prazul de smin
A Uium porrum, L. d polen i ceva
nectar.
C e a r a a l b i n e i , cuioara, /ts-
claepias cornui D.C., este o plant
peren din fam. Asclepiadaceac cu
flori de culoare roz dispuse n umbele
la subioara florilor ce stau plecate in
jos i rspndesc un puternic parfum
ce atrage albinele. Intr-un ciorchine
snt pn la 80 de Nori a) cror nectar
are o concentraie de 1,9 mg in fiecare
floare.
Producia este socotit la 600 kg-
nectar la hectar, dar in anii cu o umi
di tate urcat el este mai abundent,
nflorirea ncepe in iulie i ine 60 de
zile.
C e b a r e a, Poterium sanguisorba
L., sinonim cu Sanguisorba minor
(Scop), plant peren eibacee din
fam. Rosaceae, cu tulpina de 30
70 cm. Este considerat una din cele
mai melifere plante. Florile sale, ae
zate n capitule globuloase, la nceput
snt verzi i se nrosesc pe msur ce
FLORA MELI FERA
176
FLORA MELIFERA
se maturizeaz. Pe
acelai capitul stau
sus flori femele, jos
cele mascule i la
mijloc hermafrodi
te. nflorete la 15
mai, iar florile du
reaz aproape o lu
n, in care timp
sini mult cercetate
de albine chiar pe
timp secetos. Plan
ta crete pe terenuri
uscate i cimpii,
preferind pe cele
calcaroasc.
C h i m e n, chi
mion de cimp, chi-
Cebarea inion slbatic, seca
rea, Caruni cervi L. ,
plant bianual, din fam. Umbelti-
ferae, cu flori albe, uor roiatice-roz
aezate in umbele mulliradiante, cu
caliciu sudat de ovar. Sint foarte cu
t at e de albine. nflorete timp de 25
zile in iunie-iulie in regiunile de munte
unde ii are locul de preferin, prin
puni i finee i mai devreme cu o
lun, in regiunile de es. Mierea esle
de culoare galben-aurie, cu parfum
fin, nestatornic. Planta se cultiv,
cci este folosit in industria alimen
tar i mai ales in cea farmaceutic.
C i c o a r e , Cicliorium intybus L.,
plant peren, erbacee din fam. Com-
positae. Este o plant tehnic ce face
flori albastre, cite 23 capitule pe
fiecare ramur. Florile se deschid in
orele de diminea, pe timp frumos pe
o durat de 6-8 ore ca apoi s se
nchid. Pe timp noros florile nu se
deschid. Producia de miere la hectar
sie calculat la 100 kg. In anii buni
ea poate atinge i 200 kg. nflorete
in iulie-septembrie. Crete natural prin
finee pe marginea drumurilor i cim-
piei. Prin selecie s-a obinut o plant
tehnic industrial, din rdcinile
creia se scoate surogatul de cafea.
C i m b r u, Satureja liortensis L.,
din familia Labiatae. Floarea are cu
loare violacee sau alburie, cu macule
roii. nflorete din iulie timp de 40
50 zile. Este considerat o bun meli
fer ce secret pn la 80 kg nectar la
ha. La noi se gsesc mai multe varie
t i in stare slbatic, dintre care
Satureja vulgaris L. are aceeai secre
ie de nectar ca i cel cultivat.
C i m i i r, banghiu, bnule, Bu-
xus sempcrvirens L. din fam. Buxaceae,
are flori galbene-verzui dispuse in
glomerule; ofer albinelor mult polen.
Ea nflorete in iunie, iar fructele
coapte sint foarte zemoase. Albinele
lund toamna cu aviditate sucul l
transform in miere.
C i n e p a c o d r u l u i , dum-
bravnic, Eupatorium cannabinum L.
plant erbacee din fam. Compositae,
cu flori roiatice in capitule, care sint
mult cercetate de albine. nflorete n
iulie-august preferind locurile umede.
C i n s t e (, V.n.
C i o c i r I a n, coronile, cununi,
floare de trinji, smschi, unghia
gii, Coronilla varia, plant peren
erbacee din fam. Leguminosae, cu
flori albe-roz, cu vrful carenei vio
let, aezate in umbele multiflore. Plan
ta este bine cercetat de albine mai
ales n terenuri umede. In anii ploioi
d chiar recollc bune.
C i u c u o a r , albinia, Ber-
teroa incana, plant bianual, er
bacee, din fam. Cruciferae. Florile sale
albe dau mult nectar, n special varie
tatea mic, Alyssum repens, Baumgt.,
cu flori galbene nchise, mari, lungi
de 57 mm, ofer albinelor un bun
cules timp de aproape 3 luni, cci in
cepe nfloritul in iulie i ine pin ia
septembrie. Crete pretutindeni prin
FLORA MELIFIERA
177
FLORA MELIFER
culturi pe ling drumuri, prin ogoare
de toamna.
C i u l i n , V.n. Scai.
C l o p o e i , Campanula medium
L., familia Campanulaceae are florile
mari albastre, albe sau roz ce sint
mult cercetate de albine pentru necta
rul lor, dar mai ales pentru polen.
El are 19,62% albumine, 19,8% gr
simi i 8,47% zahr invertit. Planta
nflorete in iulie-august i crete in
regiunile subalpine, prin livezi, po
ieni i marginile pdurilor.
C o a d a r a c u l u i , iarba gite-
lor, scrntitoare, Potentilla anserina
L., plant peren, erbacee din fam.
Rosaceae, cu flori solitare, mari i
galbene, cu corol de dou ori mai
adinc fa de sepale i cu peiolul
lung la subioara frunzelor. Are o
nflorire prelungit, din mai pin in
septembrie. Ea este mult cutat de
albine pentru polen i nectar, crete
prin livezi, puni, mlatini, turbrii.
C o a d a v a c i i , jale de cimpie,
jale slbatic, Salvia silvestris L.,
sor bun cu salvia de cmpie, Salvia
pratcnsis L. din fam. Labiatae, cu ase
floricele roiaticc-violet ca nite clo
poei dispuse in verticile. Este o me
lifer bun ce d mult nectar i polen.
Nectarul din fiecare floare are 0,07 mg
zahr, iar producia de miere la ha
este de 200 kg. Planta nflorete din
iunie-august i o gsim aproape pre
tutindeni.
C o c o e i d e c i m p i e , coco-
el, cocoel tomnatic, sau vratic, dup
sezon, Adonis aeslivalis L . ; Adonis au-
tuninalis L . ; Adonis vernalis L. din
fam. Ranunculaceae, cu flori crmizii
stind izolate pe un lung peduncul;
ele sint activ cercetate de albine, mai
cu seam varietatea de primvar,
ruscua primvratic, adic Adonis
vernalis. Aceast varietate care este
cea mai cutat, are flori galbene
aurii, cu tulpina cu solzi pe ea; n
florete in aprilie, pe cind speciile de
mai sus, fiecare in anotimpul respec
t i v; toate au o durat de nflorire
prelung, de 34 sptmni. In unii
ani cu secet mare, polenul e toxic
pentru albine. Crete cu predilecie
in semnturi.
C o n d u r u l d o a m n e i , bos
tanei, clunai, bobidrag, nemoaice.
Tropaeolum majus L., plant agtoa
re erbacee din fam. Tropaeolaceae; are
flori mari galbene-rocate, ce dau nec
tar i polen timp ndelungat cci n
floresc din iulie pn n septembrie.
Obinuit planta crete pretutindeni
dar i n grdina de ling cas, fiind o
plant foarte decorativ.
C o r i a n d r u , V.n.
C o r o a b e, busuioc de pdure, bu
suioc negru, iarba neagr, Brunella
grandiflora L., Jacq. ca i nrudita ei
Brunella vulgaris L. adic busuiocul
slbatic, sint plante perene erbacee
din fam. Labiatae cu flori mari, lilia
chii, mult cercetate de albine. nflo
rete in iunie-august i locul lor de
predilecie snt pdurile i coastele
calcaroase expuse la soare.
C o s a c i, Aslragalus onobrychis L,
plant erbacee din fam. Leguminosae,
face o floare albstruie in raceme glo
buloase care dau polen i nectar. n
florete din iunie-august i crete prin
livezi, islazuri, cmpii i locuri uscate.
C r u c e a p m i n t u l u i , brin-
ca ursului, talpa ursului, Herachleum
Sphondylium L., plant erbacee peren
din fam. Umbelliferae, cu floarea in
umbel mare i umbelule, de culoare
alb sau roz. Sint melifere i mult cer
cetate de albine mai cu seam pentru
polen, avind i o nflorire prelung
din iunie pin in septembrie. Crete n
tufe mari i dese prin poieni, pduri,
coline, n special prin prile muntoase.
Este o plant furajer excepional
FLORA MELIFER
178
FLORA MELIFER
Cruea
pentru nsilozare, dnd enorme can
t i t i de f uraj ; cind nu se cosete prea
curind i e lsat s infloreasc,
albinele culeg mult miere de la ea.
Se cultiv i pentru protecia soluri
lor erodate.
C r u ( e a, brbuoar, grgat,
Barbarea vulgaris. Plant erbacee bi
anual din fam. Cruciferae, vivace,
cu flori foarte mici, parfumate, adu
nate n racem, de culoare galben-au-
riu, cu patru petale cu vinioare lilia
chii ; puternicul lor parfum atrage
albinele, care culeg mult nectar i
polen. Mierea de cruea, acolo unde
poate fi extras separat, are o culoare
verde galben, dar se cristalizeaz re
pede. Planta nflorete prelung din
mai pin in august i crete mai ales
prin locuri umede, prin mlatini,
malul apelor; este ns intlnit i in
culturi cerealiere i locuri inelenite.
C u p a v a c i i , volbura, Calyste-
gia sepium L., plant peren, erbacee
din fam. Convolvulaccae, face o floare
alb in form de cup, care d neclar
mai ales cind n nopile de var cade
roua. nflorete mult timp, incepind
din iulie pin in septembrie. In afar
de lanuri ea crete pe ling tufe, gar
duri, spini, unde poate s se sprijine
i s ajung la lumin.
C u s c r i or , mierea ursului, pl-
mnri, Puhnonaria officinalis L.,
plant peren erbacee din fam. Bora-
ginaceae. Floarea este de culoare albs-
trui-liliachiu, avind pistilul rou si
apoi violet. D mult nectar i este
cercetat tot timpul de albine. n
florete in aprilie-mai. Crete prin
pduri, tufiuri, poieni, din regiunile
colinelor subcarpatice, plcndu-i mult
locurile umbrite.
C u t c u r i g, bojoel, spinz, Helle-
borus odoratus VVet. K., plant peren
erbacee, din fam. Ranunculaceae, cu
flori numeroase de culoare alb, roz
sau verde cu marginile roiatice. Flo
rile atrn in form de clopoel i
apar la suprafaa pmintului de cum
se topete zpada fiind prima floare
mpreun cu podbalul care d albine
lor nectar i polen. Crete obinuit prin
Cuscrior
FLORA MELIFERA
179
FLORA MELIFERA
pduri i tufiuri i chiar pe locuri
deschise, mai ales pe puni pietroase.
Are o nflorire prelung, cci floarea
ine pin n aprilie.
D e g e t a r, degetri, degeel, i-
a oii, Digitalis lanata Ehrh., i Dig.
lutea Ehrh, D., grandiflora Mill., plant
peren erbacee din fam. Scrophularia-
ceae, cu flori galbene ce stau n cior-
china atirnnd pe o singur parte a
t ulpi nii ; are corola cu tub pros i
cu margini ovale. Este o plant me
dicinal care se cultiv, fiind in ace
lai timp bogat n polen i nectar.
Proporia de zahr in nectar atinge
pin la 2,50 mg in fiecare floare, iar
producia de miere la hectar este so-
coLit la 100 kg. nflorete in iunie-
august.
D e g e e l u l r o u , degetri,
nprstoc, Digitalis purpurea L., bia
nual, plant medicamentoas erbacee
din fam. Scrofulariaceae, asemn
toare cu cea descris mai sus; cu
flori purpurii. Floarea este bogat n
nectar i polen. Mierea recoltat de pe
tarlalele cu degeel rou trebuie pus
cite puin in amestec cu alte feluri de
miere, cci consumat in stare pur,
d citeodat tulburri digestive, vo-
mitri etc. nflorirea plantei ine o
lun.
D i n t e l e d r a c u l u i , iarb
iute, iarb roie, piperul blii, pi
perul broatei Polygonum, hydropi-
per L., plant erbacee din fam. Poly-
gonaceae, face flori albe roii, verzi
spre vrf puin rocate, mult cerce
tate de albine. Are o nflorire prelung
in iulie-septembrie i crete in locuri
bltoase, piraie, delt etc.
D i o c, floarea florilor, ghioc, sgl-
voc, smoc, Centaurea phrygia L., plan
t erbacee peren din fam. Composi
tae', cu florile roii-violete, dispuse in
capitule ovale care dau polen i mult
nectar; stupinile din preajma locuri
lor cu dioc dau recolte bune. Mierea
trebuie lsat mai mult timp in stup
ca s se matureze i astfel s-i piard
mirosul su iniial puin neplcut,
nflorete prin iulie-august, n fine-
ele i poienile munilor.
D r o b u o r , boiangioaie, carda-
m, Isa tis tinctoria L. , plant erbacee
bianual din fam. Cruciferae, cu florile
galbene, in corimbe, sint intinse pe
toate ramificaiile. Albinele le cerce
teaz cu srg, at i t pentru nectar cit i
pentru polen. Producia de miere Ia ha
este considerat de 50 kg.
D u m b e , buruian d e spulber-
turi , jugrel, sclipe, Teucrium cha-
maedrys L., din fam. Labiatae. Este
o melifer preioas, cu flori roz, roii
purpurii i albe, aezate in 6 verticile
ce emit un parfum minunat, care m
bie albinele s ia bogatul lor n e c t a r .
Aceasta are o concentraie de 0,3
0,7 mg zahr la fiecare floare, iar pro
ducia de miere la hectar este calcu-
lat la 60 kg. Dumbeul crete pe
marginea p d u r i l o r , pe c o a s t e l e rl-
poase i in special prin pdurile de
stejar. n f l o r e t e n iulie-august.
D u m b r a v n i c Melittis mellis-
sophyllum L., plant peren erbacee
din fam. Labiatae, cu flori mari, pur
purii, arar pestrie, ce cresc la sub
ioara frunzelor sau aproape de ele, cu
codia prelung, astfel c floarea st
aplecat. Albinele cerceteaz bine ace
ste flori care dau nectar i polen. n
florete in mai-iunie; crete prin p
duri i tufiuri.
E n i u r a, ghinura, geniana,
ochincea, Gentiana lulea, plant pe
ren erbacee din fam. Gentianaceae;
florile sint mari, galben strlucitoare,
aezate de la jumtatea superioar a
tulpinii, strinse n jurul ei la sub
ioara frunzelor; glandele lor ncctari-
fere sint vizibil aezate in jurul ovaru
lui, secretind nsemnate cantiti de
FLORA MELIFER
180
FLORA MELIFER
nectar; de asemenea anterele au un
polen bogat care conine o nsemnat
cantitate de favila substan mult
cutat in farmacie. Polenul adunat
separat de la aceste plante n colec
torul de polen, are o mare cutare.
Durata de nflorire este lung din
iulie-octombrie. Crete prin vile mun
ilor, pe coaste, coline i poienile p
durilor.
F a c e l i a , V.n.
F i l i m i c , clinic, filnicic,
glbinele, ochi galbeni, roioar, Ca-
Icndula officinalis L i C. arvensis L
(chilimic) snt plante erbacee din
fam. Compositae, flori galben-aurii
sau galben roiatic dispuse n capitule,
care sint mult vizitate de albine. n
florete prelungit din iunie pn n
septembrie.
F l o a r e a c u c u l u i , cuculca-
s, Lychnis flos-cuculi L. plant pe
ren, erbacee din fam. Caryophylla-
ceae. Are o floare de culoare roz, in
forma unui panicul liber cu cinci pe
tale i zece stamine; d neclar i
polen destul de mult ca s intereseze
masa albinelor dintr-o stupin. Crete
prin finee i poienile din pduri, n
florete in luna mai-iunie.
Filimic
F l o a r e a p a t e l u i , floarea
psrilor, floarea vntului, ginue,
muscerei albi, vie, patie, lurcule,
zlac, Anemona nemorosa L. ca i sora
sa Anemona hepatica L, popilnic iepu
resc, snt plante perene, erbacee din
fam. Ranunculaceae. Planta face o
floare alb cu numeroase stamine pline
cu polen; n completul ei are cel mult
69 flori micue n form de stea. n
florirea ine dou luni, prin ealonarea
celor de pe aceeai t ulpin, pe care
albinele le cerceteaz penliu nectarul
lor destul dc abundent. Obinuit cre
te prin tufiuri i pduri, dar a fost
adus i n grdina de ling cas, unde
crete in special pe marginea aleilor
pietruite.
F l o a r e a - s o a r e l u i , V.n.
G h e r g h i n e g a l b e n e , ruji
galbene, Rudbeckia lanciniata L.. din
fam. Compositae, cu florile discului
brune, cele radiale galbene, formeaz
mpreun mari i frumoase capitule cu
codie lungi. Pentru a putea da flori
mai multe, se laie n luna mai la 10 cm
de la pmint, dnd din nou ramuri dese
pline de flori, mult cutate spre toam
n de albine pentru nectarul i pole
nul lor. Are o nflorire lung din iunie
pin n septembrie. Se nmulete sin
gura prin semine. Snt varieti mai
mici, dar tot al i l de melifere ca: R. ni-
tida, R. fulgida, R. bicolor, de 0.30
0,60 cm.
G h i o c e i , clopoei, aiori, coeo-
nei, primvrie, Galanthus nivalit L.,
mic plant peren, erbacee cu bulb
din fam. Amaryllidaceae de 8li> c m.
Are o singur floare alb ce apare de
cum se topete zpada, care d ceva
nectar, dar mai mult polen. Crete
prin pduri, poieni, tufiuri, pretutin
deni, din es pn la munte.
G h i z d e i , Lotus corniculatus L. ,
este o plant peren, erbacee dar i
cultivat din fam. Leguminosae: are
FLORA MELIFERA
181
FLORA MELIFERA
flori galbene verzui in umbele panicu-
late cte 5 n grupe, cu carena ndoit
in unghi drept. Pe lng c este o
bun furajer cu substane hrnitoare
bogate, este i melifer, cci albinele
culeg mulumitor nectarul i polenul
su. Producia de miere la ha este cal
culat la cel mult 50 kg. Nectarul are
o proporie redus de ap, datorit
faptului c pe timpul ploilor cit i n
fiecare sear, florile ii nchid petalele.
Mierea de ghizdei are un gust exce
lent, este de culoare deschis, btind
puin n verzui. nflorirea ghizdeiului
are o durat lung care ine pn toam
na pe pune sau acolo unde crete
necultivat. O prob de miere provenit
din Oltenia, reg. Bucureti, in 1948 a
coninut n sedimentul ei polenul dc
ghizdei n proporie de 65% ceea ce a
dovedit contribuia acestei flori la
culesul de nectar. ( P e l i m o n C).
G r e g h e t i n , andric, ciocul ber-
zii, sageica, Geranium prateme L.,
plant peren erbacee din fam. Gcra-
niaceae, cu flori mari n form de min
cu cinci ramificaii, de culoare albaslr-
liliachiu, cu cinci petale ovale rsfrnte,
avnd zece stamine. Floarea emite un
parfum ptrunztor. Nectarul su
abundent l secret floarea tocmai pen
tru ca s atrag insectele n special
albinele pentru fecundarea ei, cci
are o alctuire care nu-i ngduie dect
intervenia din afar. Glandele nec-
tarifere snt la baza potirului, acolo
unde Btaminele Bint legate cu codia.
nflorete n iulie-august. Planta cre
te n tuf deas, care are pn la
500 de flori. Nu trebuie s fie mai
deas ca 16 tufe la metru ptrat, cci
altfel secreteaz puin. Crete in stare
natural prin poieni, livezi i mlatini,
turbrii, puni, finee la es i chiar
in regiunea subcarpatic ceva mai
nalt.
H a s m c i u c , Antriscus silves-
tris L. Hoffm., plant erbacee din fam.
Umbeliferac, cu flori albe, cite o dat
glbui dispuse in mici umbele, dau
nectar i polen. nflorete n mai-
iunie i crete n poienile pdurii, t u
friuri, mai cu seam in regiunile
muntoase.
H i l i m i c a , Calendula arvensis L . ,
din fam. Compositae melifer, care
difer foarte puin ca nume de Fili-
mica avnd aceleai caracteristici, se
cultiv peni iu substana ei tinctorial
folosit in farmacii. Ea intereseaz
ndeosebi pe apicultori prin aceea c
tinctura de ilinic sau amic se d
acelora care nu pot suporta neptura
de albine si sufer de oc anafilactic.
V.n.
H o l e r , cornua, ghimpa, scai
rusesc, spin musc lese, Xantium spi-
nosum L., plant spinoas din fam.
Compositae. Este cutat de albine cci
florile ei snt melifere, cu un nectar
extrafloral ce apare la peduncul. n
florete prelung din iunie pin n oc
tombrie i este nectarifer, mai ales
dup ce pmntul a prins bine ume
zeala ploii. Mierea are un gust plcut
i este de culoare galben-verzuie. Cre
te prin locuri necultivate, inundabile,
pe diguri pe marginile drumului, pe
sub garduri. A fost urmrit n
producie, n valea Dunrii, la Prun-
du, teren inundabil, unde n 1951 era
pe suprafee mari, iar stupii au dat o
recolt bun.
H r a n a v a c i i , Spergula arven
sis L., plant erbacee din fam. Caryo-
plilaceae, face o floare de culoare alb
n panicul terminal rsfrnt, avnd
cinci petale rotunde cu zece stamine.
Este o melifer destul de nsemnat
i cu at t mai preioas cu cit planta
se poate cultiva pentru nutre n spe
cial insilozat.
FLORA MELIFER
182
FLORA MELIFER
nflorirea are loc in iunie i iulie.
In stare naturala crete pe locuri nisi
poase, deci nu este prea pretenioas
i esle bun pentru regiunile cu nisi
puri.
H r i c V. n.
I a r b a c i u t e i , iarba lupului,
nevstuica, Doronicum auslriacum
Jacq. plant peren erbacee din fam.
Compositae, cu flori albe i galbene
parc ar fi floarea-soarelui n minia
tur. Este mult cercetat de albine
mai ales pentru polenul ei; nflorete
timp de dou luni din mai-iunie. Pre
fer locurile umede din pdurile car
patice.
I a r b a d e o l d i n , oal-
din, buruian de trlnji, oloioasa,
opirlia, Sidum acre L. din fam.
Crassulaceae, este o mic plant pe
ren, erbacee, are o floare galben
cu cinci petale i zece stamine. Floarea
are un gust acru, puin piperat de
unde-i vine i numele tiinific. Al
binele o cerceteaz activ pentru nectar
i polen. Crete prin locuri pietroase i
nisipoase, nflorind in iunie-iulie.
I a r b a d e u r e c h i , dragoste,
iarb gras, verzioara, Scdum maxi
mum Hoffm. plant peren, erbacee
din fam. Crassulaceae, cu floarea de
culoare galben, cile o dat albe-ver-
zui in form de umbel paniculat,
este o melifer pe care albinele o
cerceteaz activ pentru nectar i po
len. nflorete in august. Crete prin
pduri, tufiuri i locuri stincoase.
Alt specie Sedum album, iarba fap
tului are flori albe i este la fel de
melifer.
I a r b a f i a r e l o r , briliona,
harnial, rinduni, Cynanchum vince-
toxicum (L.) Pers. plant peren, er
bacee, din fam. Asclepiadaceae, cu
flori albe glbui ce stau n corimbe
cu corole In stea cu cinci petale:
produce mult nectar in special dimi
neaa i seara: n schimb planta nu
d de loc polen. Mierea extras are o
culoare nchis, cu gust plcut avnd
mult dextrin: granuleaz foarte tr-
ziu. Fructul su pros, mtsos este
veninos.
I a r b a m o a l e , coada ginei,
ghiungurele, iarba fetei, Stellaria
holosteia L., plant peren erbacee din
fam. Caryophyllaceae, cu flori albas
tre aezate n corimbe la vrf, d
nectar i polen cutat mult de albine.
nflorete prin luna apriliemai ; obi
nuit crete pe dealuri i prile mun
toase, t rind prin pduri la umbra t u
fiurilor.
I a r b a o s u l u i , ferstru, m-
lcel, ruja soarelui, stirnia, Heliant-
hemum numularium L. Mill., plant
peren din fam. Cistaceae, crete in
tuf, cu flori galbene dispuse in raceme
terminale, este una din cele mai bogate
plante productoare de polen. Crete
pe coline aride i prin poienile uscate
nflorind din mai august.
I a r b a r o i e , iarba purecelui,
Poygonum persicaria L. plant erbacee
din fam. Polygonaceae. Planta face
flori alb-glbui sau roze ori roii-
purpurii, dispuse n spice cilindrice;
dau nectar i mai ales polen. Crete
prin locuri umede, pe ling plraie,
nflorind din iunie-septembrie.
I a r b a a r p e l u i , V.n.
I a r b a l u i S f. I o n , erlai
Salvia sclarea L. plant bianual,
erbacee, din fam. Labiatae, are flori
de culoare albstrui deschis aezate
cite ase n verticile di nate; este una
din cele mai bogate plante melifere
pe care albinele o cerceteaz tot t i m
pul lunii iunie ct ine nflorirea, dind
o producie de 250300 kg miere la
ha. Florile acestui soi de salvie con
in substane antibiotice pe care al
binele le duc n stup o dat cu nec
FLORA MELIFERA
183
FLORA MELIFERA
tarul luptind in mod natural contra
locei.
Planta crete In stare natural, pe
locuri de coast, pe ling drumurile i
fineele de munte.
m p r t e a s a , brei, curcube-
ea, rnuttoarea, t i dv de pmnt.,
Bryonia alba L. pl ant peren erbacee,
veninoas, din fam. Cucurbitaceae,
are tulpin verzuie cu circei pentru a
6e aga pe garduri sau pe arbori ca
s ias la lumin. Are flori albe care
dau mult nectar. Mierea este puin
amruie, fructele, nite boabe negre,
sint otrvitoare. Rdcina se folosete
i in farmacie, ca purgativ drastic,
nflorete n iunie-iulie i crete obi
nuit pe ling gardul viilor.
I z m a, mint, izma proast sau
slbatic, voetini, Mentha silves-
tris L. plant erbacee peren bun me
lifer din fam. Labiatae, cu flori lilia
chii in verticile, formlnd spice cilin
drice nghesuite. nflorete din iulie
pin la j umtatea lunii august i
crete ling izvoare i locuri umede.
I z m a b r o a t e i , izma apei,
mint broatei, busuiocul cerbilor sau
izma mciucat cum sc zice pc la
Prundu reg. Bucureti, Mentha aqua-
tica L. i M. Pulegium L. din fam.
Labiate, snt plante vivace, erbacee,
puternic mirositoare. Ea are floarea
liliachie sau albastr, in capitule cu
frunz dedesubt. nflorete n iulie-
august i crete prin locuri mlti
noase i inundabile, in special n
Valea Dunrii, ostroave i delt.
Planta d albinelor un cules de mari
recolte, atunci cind apele nu stau
prea mult pe loc 'i bltesc. Nectarul
are o concentraie de 40% zahr, iar
producia de miere este de 220 kg
la ha.
Produciile cele mai mari le d
planta cind a avut cel puin doi ani
posibiliti s-i acumuleze Bubstan-
Izma broatei
e l e mi n e r a l e n e d i z o l v a t e d e v i i t u r a
a p e l o r ma r i . n f l o r i r e a ei i n e 45
d e zi l e.
I z m a d e c i m p , Mentha ar-
vcnsis L. i Mentha longifolia L. cu
florile n verticile axilare, cu calciul
in form de clopot cu diniori scuri
stnd chiar la subioara frunzelor, de
aceeai culoare liliachie ca i speciile
de mai sus. Toate sint foarte bune
melifere, iar stuparii care ntreprind
stuprit, pastoral la izm, fac regu
lat recolte bune.
J a l e , V.re.
L c r m i o a r e , cercelu, clo-
poele, floarea turcului, georgie, mr
grit, sufleele, Convallaria majalis L,
unica plant peren erbacee din fa
milia Liliaceae; floarea alb, In ra-
ceme plecate n jos, este foarte parfu
mat ; aprind devreme in pdure, in
luna aprilie, ofer albinelor nectar i
polen. Crete la umbra pdurii.
L a l e a p e s t r i , coroana m
pratului Fritillaria imperialis (M.
Bieb.) plant erbacee, peren, din fam.
Liliaceae, sor bun cu bibilica, V.n.
Face flori de culoare crmizie sau
galben cu dungi albe sau roii-bru-
ne, ce stau dispuse In umbel. Este
o melifer cu nectar bogat In acid
ascorbic (vitamina C) dar cu o concen-
FLORA MELIFER
184
FLORA MELIFER
tralie de zahr numai de 810%.
Albinele adun de la aceast floare
i mult polen. nflorete in aprilie-
mai i crete mai ales cultivat prin
grdinile de la ar.
L m i ( , V.n.
L a p t e l e c u c u l u i , aior, bu
ruian de friguri, laptele ciinelui,
laptele lupului, Euphorbia lielioscopia
L., plant peren, erbacee din fam.
Euphorbiaceae, florile snt galbene dis
puse in umbele cu 35 radii, care
dau nectar mult mai ales in anii cu
multa umezeal; atunci nectarul se
vede cu ochiul liber la baza florii.
Albinele nu adun polen de la aceas
t plant cci e repulsiv i toxic.
Ea are o nflorire prelung din mai
pin in august i crete prin finee,
imauri i mai ales pe locurile joase
din valea Dunrii.
L p t u c u l o i i , brustan, brus
turul oii, floare de brusture amar,
sora soarelui de munte, Telekia spe-
ciosa Schreib. Baumg., plant peren,
erbacee din fam. Compositae cu tulpina
ce nu se ncovoaie, puin ramificat:
face flori galbene, plcut mirositoare,
aezate n capitule mari la vrful
tulpinei; ele dau polen i nectar,
mult cutat de albine; nflorete in
iulie-august i triete prin locuri
umede, pe ling torentele pdurilor
umbroase ale munilor.
L e v n i c , V.n.
L i m b a m i e l u l u i , V.n.
L i m b a p e t e l u i , Statice li-
monium L. este o plant vivace erba
cee din fam. Plurnbaginaceae, ce t r
iete mai mult pe locuri srturoase:
ca este sor bun cu Sica, V.n. Este
o bun melifer n anii secetoi, cnd
planta prezint reflexe sclipitoare pe
florile ei. In anii ploioi ea crete
mare i cu multe flori, dar atunci nu
d nectar. La o singur plant Be pot
numra pn la 2 000 de inflorescene
de culoare liliachie, btind nspre
violet, cu peste 12 000 de floricele.
Ele dau la secet un nectar abundent
care se transform ntr-o miere n
chis la culoare i cu gust amrui, care
nu are cutare dect pentru suferinzii
de boli stomacale: in schimb este
foarte bun pentru hrana de iarn a
albinelor. Albinele adun in anii
secetoi peste 20 kg de miere de fie
care stup: zilnic stupul de control
nregistreaz urcri pn la 2 kg in
cele 1012 zile cit ine culcsul de la
aceast plant. Cnd cmpul de flori
prinde o culoare roiatic, este dovada
c secreia nectarului s-a terminat.
Autorul a gsit aceast plant pe
suprafee mari n locurile srturoase
din jurul com. Clmui Jud. Brila.
L i m b a r i a , limba blilor, lim
ba broatei, limba oii, podbeal de
ap, Alisma plantago-aquatica L. plan
t peren, erbacee acvatic din fam.
Alismataceae, face flori mici albe sau
roz, dispuse n verticile formnd un
racem compus; ea d nectar i polen:
are o nflorire prelung, din iulie p
n n septembrie i triete prin bli,
locuri inundabile, piraie, lacuri.
L i n a r i a , buruian dc in, floa
rea jelei, gura miei, inior, jale,
trpnag, Linaria vulgaris Mill., fam.
Scrophulariaceae are flori galbene dis
puse in raceme terminale, dense i
globular proase: nflorete prelung
din mai-septembrie, dnd permanent
nectar i polen: ea triete pe locurile
aride sau cultivate, drimturi, pe
ling drumuri i ziduri.
L i n t e a p r a t u l u i , bobuor,
fseu, fasolic, Bgeele, Lathyrus
pratensis L. plant vivace, erbacee
din fam. Leguminosae; are flori gal
bene dispuse intr-un racem cu multe
flori, atrnnd de codie lungi: ele
dau nectar. Planta triete pe pa
jiti. livezi, pduri, tufiuri.
FLORA MELIFERA
185
FLORA MELIFERA
L i p i c i o a s a , lipici, Lychnis vis-
caria L., Viscaria vulgaris Rochi., plan
t bianual, erbacee din fam. Cary-
ophyllaceae, face flori roii cu potir
adine, dar cu stamine multe i antene
bogate n polen ce stau n raceme cte
56 la vrful ramurilor. Planta este
o bun melifer, mult cutat de
albine. Nectarul este cam gros, dar
albinele l culeg uor mai ales cnd
timpul este ploios dimineaa pn
soarele se nfierbnt. nflorete n
iunie-iulie, avnd numai 20 de zile
de nflorire. Ea triete n mod obi
nuit prin pdurile de munte, dar se
ntllnete i la es.
L u c e r n a , V.n.
L u m i n i a , iarba asinului, lumi
ni a nopii, Oenothera biennis L., plan
t erbacee bianual din fam. Oeno-
theraceae: face flori galbene, aproape
fr codie, mult cercetate de albine
ce iau polen i nectar; nflorete pre
lung din iunie august i triete
pe locuri umede, nisipoase, pe malu
rile praielor i pe lng drumuri.
L u m i n r i c a , coada lupului,
coada vacii, Verbascum thapsiforme
L. Schrad., plant bianual erbacee
din fam. Scrophulariaceae, are flori
galbene strlucitoare, mari de 5 cm,
cercetate activ de albine pentru nec
tar i polen.
Luminrica nflorete n iulie-au
gust, preferind locuri nisipoase, us
cate, pietriuri pe coaste, dar i pe
marginea poienelor.
L u p i n, cafelua, Lupinus al
bu L. plant anual erbacee din fam.
Leguminosae, ca i specia L. augusti-
folium L., face flori albe, alteori al
bstrui, de t ipul celor de la salcm,
dau albinelor mult pol en; nectar are
foarte puin. Planta se cultiv ca
furajer i pentru ingrmntul verde
al tarlalelor epuizate. Specia de L. po-
lyphyllus are o producie mare de
Lipicioasa
polen, mult cutat de albine. Florile
snt de culoare violet-albastr, dis
puse n verticile terminale, cu inte
riorul florilor asemntor papilona-
ceelor: nflorete din mai - septe-
brie.
M a c , somnior, Papaver som-
niferum L., precum i forma slba
tic, macul de c mp, Papaver rhoeas
L., snt plante erbacee din fam.
Papaveraceae. Florile snt izolate ou
codia lung i periori tari, de cu
lori diferite intre rou i alb, iar
altele chiar cu vinioare liliachii; ele
au stamine ce poart anterede culoare
nchis, eiteodat chiar negre, pline
de polen foart e cutat de albine. Aces
ta are 14,70% zahr invertit, 30,21%
albumin digestibil, 4,20% grsimi
i 3,81% substane minerale. Albinele
l recolteaz in primele ore ale dimi
neii stnd cte 78 n corola adinc
a fiecrei flori. nflorete in etape,
de la sfritul lui iunie, timp do o
lun.
M n e r e i d e p d u r e , L a-
t h y r us l a t i f o l i u s L. din fam.
Leguminosae, plant peren erbacee,
robust, agtoare, ce se prinde uor
prin crceii de ling frunzele sale lan-
ceolate: face flori mari, puternic par
fumate, de culoare roz dar de multe
ori albastru-violet: ele sint activ
FLORA MELIFER
186
FLORA MELIFER
Mzriche
cercetate de albine, pentru nectar
i polen. nflorete in iulie-august.
Crete prin vii, tufiuri i regiuni de
deal.
M s e a u a c i u t e i , cocorei,
ghicitori, turcalei, Erythronium dens-
cani L. din fam. Liliaceae, este
o plant peren, erbacee, ce face o
singur floare la virful tulpinii, de
culoare alb-galben, cu ase petale,
avnd puncte roiatice; ea ofer al
binelor destul nectar i polen. nflo
rete n luna martie la puin timp
dup ce zpada s-a topit, fiind o
bun slimulent pentru stupinile ce
stau alturi in pdure, unde este
locul su de predilecie.
M t c i u n e , V.n.
M z r i c h e , borceagul, mz
richea proas, Vicia vilosa, Roth.
plant erbacee din fam. Leguminosae
cu flori de culoare violet; ele stau
perechi sau izolate; altele au culoa
rea roie, alb, dup specie.
Majoritatea nectarului este secre
t at de dou stipele ce se gsesc la
baza peiolului frunzelor i apare
cu aproape zece zile nainte de nflo
rire. Deci n cea mai mare parte
nectarul de la mzriche este extra-
floral cu un coninut de zahr pn
la 56%; atunci cind planta nflorete,
glandele nectarifere ale florilor secret
i ele nectar dar cu un coninut de
22% zahr (Orosi Pali). Se consider
c producia de miere la hectar este de
20 kg. Durata de nflorire este de
23 sptmni.
M e l i s , V.n.
Me n t , izm brun, ghiazm,
giugium, izma de leac, mint de
grdin, Mentha piperita Huds, plan
t peren erbacee i aromatic din
fam. Labiatae, ca i varietile de
izm Mentha crispa L. ce face flori
roii, violete, n form de spic termi
nal: este o melifer foarte cutat de
albine, avind i o nflorire prelun
git, din iulie pn n octombrie. Nec
t arul are o concentraie de 0,04 mg
zahr, iar producia de miere dc
200 kg la ha. Mierea este de culoare
galben ca chihlimbarul, cu gustul ca
racteristic i arom de ment, ps-
trindu-se mult vreme fr s gra
nuleze. Albinele culeg i polen care
are o culoare cenuie.
M i c s a n d r , micunele, iroi,
vioar roie, Mattkiola incana L. R)
Br. plant erbacee din fam. Cruciferae
cu flori frumoase de diferite culori,
cu miros plcut , sint cercetate de al
bine. Se cultiv in grdin.
FLORA MELIFER A
187
FLORA MELIFER
Din aceeai familie este i micsan
dra slbatic, Erysimum Wittman-
ni Zaw., cu flori mari, parfumate,
de culoare galben, cu codie proase,
Bnt foarte cercetate de albine; n
florete in iunie-iulie i triete in
negiuni de munte prin locuri cu stn-
ci calcaroase.
M i c u n e l e r u g i n i t e , floa-
re de vioar, foaltine, iboi, vio'
rea galben, Ckeiranthus cheiri L.
plant peren, erbacee din fam. Cru-
ciferae; florile sale galbene-aurii stau
n form de raceme la virful ramu
rilor: planta d nectar i polen; n
florete n mai-iunie i se gsete in
grdinile de ling cas.
M i r u { a, limba boului, Anchusa
officinalis L. din. fam Borraginaceae
ca i Anchusa italica Retz sint plante
perene erbacee ce fac flori compuse,
cu ciorchinaii aezai pe partea din
afara ramurilor, cu un caliciu in form
de clopot , cu sepale cu periori, avind
o culoare albastr spre violet-deschis.
Ele dau polen i nectar; acesta are o
concentraie de 0,5 mg zahr iar
producia dc miere la ha este calcu
lat de la 50100 kg dup cum este
t impul, priindu-i umezeala ploilor.
EBte o plant melifer preioas, cu
at i t mai mult cu cit ea nflorete spre
sfiritul verii cind in cimp resursele
de nectar i mai ales de polen snt pe
sfrite incepind din luna iulie i
ine pin in octombrie. Crete pe mar
ginea drumului, prin finee, pe zona
oselelor i alturi de semnturi.
M o a r t e a p u r i c e l u i , Inu-
la conyza D.C., plant erbacee bi a
nual, din fam. Compositae, are flori
galbene aezate n capitule tubu-
loase; ele dau polen i nectar, planta
fiind o bun melifer. nflorete in
iulie-august i triete prin locuri
pietroase, aride.
Moluru
M o l u r , chimen dulce, anason,
fincen, secrea, feniculFoeniculum
vulgare Mill., plant erbacee bianual
din fam. Umbeliferae, are flori n
umbel cu 1020 de raze, de culoare
galben-aurie, ce snt bine cercetatc
de albine pentru abundentul lor po
len, ct i pentru nectar, dar numai
in primele dou Bptmini de la n
florire, care are loc in luna iulie.
Mierea are o culoare galben-deschis,
cu miros de mrar care nu este pl
cut, dar este foarte bun pentru ierna
rea albinelor.
Sint varieti de molur slbatic,
mai cu seam in fineele de munte,
care prefer locurile pietroase i cu
mult lumin solar, varieti care
sint mai melifere dect cea cultivat.
Mo r c o v , Daucus carota L., plan
t erbacee bianual, din fam. Umbe-
FLORA MELIFERA
188
FLORA MELIFERA
liferae, este melifer atunci cnd mor
covul rdcin se pune In primvar
in pmnt pentru a da floare, care are
forma unei umbele multiradiate. Al
binele culeg cu slrg nectar i polen
in cele 4 sptmni cit ine nflorirea.
Pentru apicultor ns, chiar morcovii
rdcin au o deosebit importan,
cci rdcina ras i apoi stoars
bine cu o mic pres de mn d un
suc dulce plin de cele mai bogate
vitamine, n special vitamina A (ca
roten). El se poate amesteca in hrana
de stimulare in special pentru preg
tirea coloniilor cresctoare de mtci,
in doze de 100 g suc la 10 litri sirop.
M u r , amur, rug de munte. Ru-
bus fruticosus L, ca i Rubus caesius L.
sint plante din fam. Rosaceae, care
au flori albe sau roz, mult cercetate
de albine, cci nectarul are o nsem
nat concentraie de 1,9 mg zahr.
Producia de miere este de 2050 kg
la ha. Mierea de mur este de culoare
deschis sau puin glbuie, de o ca
litate excepional i chiar superi
oar mierii de trifoi. Cine are o stu
pin n apropierea unei pduri cu
mur va avea o bun recolt. Inflo-
Mur
rete de la finele lui mai, pn la
nceputul lui iulie.
M u s c a t u d r a c u l u i , mu
cat de cimp, clugra, ochiul boului
albastru Knautis arvensis Coutl. sau
K. ucrainica, plant erbacee din fam.
Dipsaceae i o alt plant din aceeai
familie, Floarea vduvei, Scabiosa lu
cida Vili, sint plante melifere foarte
bune. Au flori aezate in capitule radi
ante pe peduncule lungi: florile din
margini sint de dou ori mai mari ca
cele din mijloc, de culoare liliachie
btnd n roz.
nflorete timp de 45 zile, din
iulie-septembrie, in care timp albi
nele culeg mereu de la ea, cci chiar
pe timpul uscat de ari i secetos,
albinele recolteaz activ i chiar mai
bine decit pe timp umed. Planta con
stituie un bun stimulent pentru dez
voltarea puietului la sfiritul verii.
Se gsete prin cmpie, poieni, t u
fiuri, locuri nisipoase i cele ne-
lenite.
M u t a r d e c i m p , V.n.
N a l b , colceii babii, malang,
Malva silvestris L., plant erbacee
bianual din fam. Malvaceae, cu flori
mari violete, roii, albe sau purpurii,
ncreite pe margini. Ele snt bine
cercetate de albine; mierea are culoare
alb i o consisten deosebit; d
mai ales mult polen. Plantelor crora
li se pune la rdcin puin cenu
deci un ngrmint potasic dau
i mai mult polen, prelungind nflo
rirea pin tirziu in toamn, adic toc
mai cind albinele duc mai mult nevoie
de aceast preioas protein. Albi
nele culeg ceva polen i de la nalba
mic caul popii Malva rotundi-
folia L. care are i mai mult nectar,
declt cea de mai sus. Toate speciile au
o nflorire lung, din iunie pin in
septembrie.
FLORA MELIFER
189
FLORA MELIFER
Alte dou specii de nalb sint nalba
de grdin, Altkaea rozea Cav., i
nalba crea Malva crispus L.,
considerate ca bune plante furajere in
special pentru siloz, cci conin
multe proteine i ofer o mas verde
de 50 003 70 003 kg/ha. Florile
dau pin la cosire mult polen i nec
t ar albinelor. Se pune neaprat n
am?3tec cu porumb furajer sau cu sorg
zaharat, cci plantele au un coninut
slab de zahr.
.V a p , V. n.
N a p r a s n i c , nchiztoare, pri
boi cpresc, Geranium Robert-hia-
nu.ni L, din fam. Geraniaceae, plant
erbacee; florile sale roii, lung pedun-
culate, cu miros neplcut, stau erec
te i in perechi; ele dau nectar cutat
inult de albine care culeg t ot
deauna i ceva polen. Planta are o
nflorire prelung, din mai pn n
septembrie. Ea prefer locurile um
brite din poieni, tufiuri, pduri i
dumbrvi din regiunea montan.
.V s t u r e l, bobilnic, brincu,
cardam de izvoare, chreni, creson,
mce de balt, Nasturtium officinale
L.Br., plant peren erbacee din fam.
Cruciferae; florile sale sint mici i
albe, nflorind dou luni, iunie-iulie;
de la ele albinele culeg nectar, dar mai
mult polen. In locurile cu umezeal
mare de pe ling lacuri i bl i nstu
relul d nectar mult mai bine ca n
terenurile uscate. Crete cu predilecie
pi? ling mlatini, piraie, izvoare.
N e g r i l i c , ceruc, chimen ne
gru, negrosic, negruc, Nigella sa
liva L., ca i rudele ei chica voinicului
Nigella dami'schaena L. i N e g r u -
a Nigella arvensis L., slnt plante
erbacee din fam. Ranunculaceae, cu
flori In form de stea de culori vari
ate: albe, albastre, l il i achi i ; ele dau
un nectar abundent, cu a t i t mai mult
cu cit plantele neputind s se fecun
deze decit prin intervenii din afar,
ateapt albinele s-i culeag nectarul
i polenul.
N e m i o r i i d e c i mp , ciz
ma cucului, gilceav, mrarul cmpu-
lui, topora, Delphinium consolida L.,
plant erbacee anual din fam. Ra
nunculaceae, cu flori liliachii, cu pin
ten i stamine numeroase i corol
adinc; florile sint bine cercetate de
albine pentru nectar i polen. Acesta
ns n unii ani nefavorabili conine
alcaloizi toxici. Recoltarea nectarului
se face mai bine a doua zi dup o ploa
ie, cci umple corola i poate s-l ia
i albinele cu limba mai scurt. Plan
ta nflorete prelung din mai-septem-
brie. Locul su de predilecie este tere
nul lucrat i nsmnat cu culturi ce
realiere.
N o p t i c o a s a , liliacele, miro-
dea, micunea, sibiog, viola de pri
mvar, vioar de noapte, Hesperia
matronalis L. i Hesperia tristis L. snl
plante perene erbacee, care nfloresc
la doi ani o dat. Fac parte din fam.
Cruciferae. Florile sint liliachii, mari
i plcut mirositoare, mult cutate de
albine mai ales pentru polen. nflo
rete n mai-iunie i crete prin t ufi
uri i margini de pduri.
N u m u i t a , befele, miozotis.
ochii psricii, ochiul arpelui, ure
chea oricelului, Myosotis silvatica
Ehrh. Hoffm., plant peren, mic,
erbacee din fam. Borraginaceae cu
flori mici albastre, roii sau albe ce
sint activ cercetate de albine, pentru
bogatul lor polen i nectar. Florile
fiind mici, albinele i pudreaz abun
dent corpul cu polen in momentul ab
sorbiei nectarului, ceea ce se constat
la examenul microscopic al sedimen
tului mierii. La probe de miere ana
lizate din acest punct de vedere la noi
in ar provenit din com. Dorna i
Gura Humorului, reg. Suceava, s-a
FLORA MELIFERA
190
FLORA MELIFERA
constatat in 1941 c polenul de Myo-
sotis era in proporie de 90 99%;
aceste procente sint considerate ca o
dovad i a culesului nsemnat de nec
t ar de la aceste flori. Planta nflorete
In raai-iunie i crete prin pdurile de
munte.
O d o g a c i, spunari, floarea
clugrului, floare de spun, flori al
be, spunele, Saponaria officinalis L.,
plant erbacee din fam. Caryophyl-
laceae, cu flori roz, mai rar albe, cu
caliciu cilindric, dispuse in corimbe
fasciculate. Ele dau nectar i mult
polen. nflorete din mai pn la fi
nele lui iulie. Crete prin finee ume
de, pe ling piraie i pduri umbroase.
O d o l e a n , gua porumbelului,
nvalnic, Valeriana officinalis L. plan-
t-peren, erbacee, tufoas, din fam.
Valerianaceae cu peste 290 de specii,
esle vivace, are flori roz, roii i cile-
odat albe, in umbele terminale, pu-
Odolean
ternic parfumate, Bemnind cu cele ale
iasomiei; ele sint mult cercetate de
albine pentru nectarul i polenul lor
i cu at i t mai preioase din punct de
vedere melifer, cu cit au o durat de n
florire din mai pin la finele lunii iu
lie. Crete oriunde, la es sau munte,
preferind terenurile mai umede.
O m a g u l , mrul lupului- Aco-
nitum napellus L, este o plant peren
erbacee din fam. Ranunculaceae, cu
flori albastre, rar albe i purpurii,
dispuse in raceme terminale. nflo
rete in iulie-august, crete prin pdu
rile subcarpatice. Planta este o bun
melifer i polenifer. Polenul ns,
in unii ani nefavorabili, conine sub
stane toxice (alcaloizi).
O r e n i , V.n. Bob i Bobuor.
P l m i d , crpunic, scaiete,
Cirsium arvcnsc L. Scop. sau C. Lan-
ceolatum, peren din fam. Compositae,
are flori hermafrodite, dispuse In ura-
bele paniculate formind panicul co-
rimbiform, de culoare liliachie i
mai rar alb. Ele snt bine cercetate
de albine cind pmintul are umiditate,
culegind nectar i un polen cenuiu-
ulbicios. Producia de miere la ha.esle
socotit intre 70 200 kg dup an i
umiditate.
nflorirea incepe n luna iunie i
ine o lun, chiar i mai mult n anii
cu veri ploioase. Ea crete prin sem
nturi, adeseori i n mas compact;
in blile Dunrii crete Cirsium pa
lustre L. Scop., in anii cind inundaiile
de primvar nu bltesc locul i se
retrag curnd.
P a n a z b u r t o r u l u i , Lun-
naria annus, plant erbacee bianual
din fam. Cruciferae, face flori mici, vio
let, dispuse in raceme multiflore fiind
mult cercetate de albine pentru polen
i nectar. nflorete in aprilie-mai i
crete la umbra pdurilor din muni.
Ppdia, V.n.
FLORA MELIFERA
191
FLORA MELIFERA
P s t i r n a c , Paslinaca saliva L . ,
din fam. Umbeliferae, este o plant
erbacee aromatic bianual, face flori
galbene, dispuse n umbele compuse,
ce sint foarte bine cercetate de albine,
pentru nectar i polen. nflorete in
lunile iulie-august. Producia de mie
re la ha este calculat la 50 kg. Pen
tru obinerea de semine, rdcinile se
planteaz n artur profund, de pre
ferat in locuri noi, adine desfundale,
cind planta d o mare abunden de
flori, cu mult nectar i polen. Planta
mai crete i in stare slbatic pe toate
fineele din es pin la munte, crn-
guri, locuri umbroase, drumuri i co
line.
P t l a g i n , limba oii, mama
ploii, Plantago major L. ca i cele dou
nrudite, P. lanceolata L. i P. media
L., adic ptlagina ngust i cea moa
le sint plante perene erbacee din fam.
Plantagineae; florile de culoare roz
sini mici i nghesuite, dind polen.
Albinele culeg i ceva nectar de la ele.
Toate speciile au nfloriri mult pre
lungite pn in septembrie. La munte
ns nu dureaz nflorirea mai mult
de 55 zile. Cresc pretutindeni prin li
vezi, cimpii, finee, puni, locuri ari
de, dri mt uri , pe ling drumuri i
poteci din es i pin n regiunea sub
carpatic.
P e p e n e verde i galben, Citrul-
lus lanatus L. i Cucumis melo L. , plan
te erbacee din fam. Cucurbitaceae, sini
bogate mai mult n polen, care are
multe vitamine i aminoacizi; Vita
mina Bx 7,1%, Vitamina Be
pin la 2,5 micrograme. Apicultorii
care urmresc o recolt de polen vor
realiza canti t i nsemnate i valoroa
se. Nectar d suficient, cam 30 kg
miere la hectar. Mierea este frumoas,
deschis la culoare i cu o savoare deo
sebit. Pepenii, avind o nflorire pre
lung, de 5560 zile, incepind din
Floare de pepene galben
luna iulie, dau cel puin un cules de
ntreinere. De la culturi pe suprafee
ntinse se obin chiar recolte bune. O
floare produce pe zi 1,61 mg nectar
cu o concentraie de 66% zahr.
Aceleai atribute se confer n ge
neral mai tuturor bostnoaselor; do
vleacul, dovlecii din grdina de zarza
vat, dovleacul furajer pus in porumb.
In special acesta din urm d mult
polen, iar nectarul este cantitativ
mult mai nsemnat. Stuparii mai fo
losesc pepenii verzi dulci i la hrnirea
de stimulare a coloniei in luna august-
septembrie, atunci cnd n cimp nu se
mai gsesc resurse de nectar, iar cuibul
trebuie s se extind pentru a intra
in iarn cu mult albin tinr. Sucul
dulce al pepenilor zaharoi e luat de
albine numai alunei cind proporia de
zahr este de cel puin 8%. Ei snt
t i a i n felii subiri, iar albinele su-
gnd zeama, o transform in miere.
Nu este bun pentru hrana de iarn
n cuib, cci adesea fermenteaz.
P e s m , mturic, Centaurea sua-
veolens Wi l l d. , care esle o plant erba
cee din fam. Compositae, cu flori gal
bene i miros plcut, ce snt reunite
n capitule lungi, pedunculate; nflo
rete din iulie-septembrie, fiind mai
mult cultivat in grdini. Este o plan
t melifer foarte preioas, albinele
FLORA MELIFER
192
FLORA MELIFER
culeg toat ziua cantiti nsemnate
de nectar i polen.
nrudi t cu ea este i spoitorul
Centaurea moschata Willd., numai c
are florile violet-purpurii sau albe,
cu miros de mosc, avnd i o nflorire
mai lung.
P i c i o r u l c a p r e i , Ae.gopo-
diurn podagraria L., din fam. Umbelli-
ferae, este o plant erbacee; face floare
cu umbcl mare, alb i rar roiatic,
de la care albinele culeg nectar i
polen. Secreia nectarului nu este tot
at t de abundent n fiecare an, dar
obinuit de la aceast plant, acolo
unde crete n masiv, stuparii iau o
recolt bun. nflorete n mai-iunie.
Crete prin pduri, locuri umbroase i
umede.
P o a l a S f. M r i i , Nepeta
cataria L. , plant erbacee din fam.
Labiatae. Florile snt albe, violete,
aezate n jurul unui singur punct al
tulpinii in numr de 10-20 floricele
formind un racem terminal. D polen
i mult neclar. Producia de miere la
ha variaz intre 100 i 240 kg. nflo
rete prelung din iunie pn in august
Podbea
i crete obinuit prin eringuri, finee
i pduri.
P o d b e a l sau podval, Tussilago
farfara L., plant peren erbacee din
fam. Compositae; cu flori galbene. n
capitul cu gulera; este o bun meli
fer i mult cutat de albine. Este
prima floare cu polen i nectar in pri
mvar. Ea nflorete din martie pin
in aprilie i crete prin locuri argiloase
i calcaroase, pe sub maluri, pe ling
praie i coaste.
P o j a r n i a , sunloarea, Hy-
pericum perforatum L. , plant erbacee
din fam. Hypericaceae, vivace, cu fru
moase flori galbene care nu au nectar,
dar dau polen, pe care albinele il adu
n mai ales n orele de diminea,
nflorete prelung din iunie-august i
crete prin finee, coline, pduri, tufi
uri.
P o r a n i c i , poroinic, Orchis spe-
ciosa Host. i Orchis morio L. , plante
erbacee din fam. Orchidaceae, cu flo
rile ca orchideele cu casc de un rou-
purpuriu, cu mult nectar ce st in in
teriorul florii, pe care albinele l recol
teaz cu mult srg. nflorirea are loc
n luna mai-iunie.
P o r u m b , ppuoi, cucuruz. Zca
mays L., plant erbacee din fam. Gra-
mineae, esle polenifer. Polenul arc
4,53% albumin digest i bi l ; 1.43%
grsimi i 4,47% substane minerale.
Adeseori cnd anii sint ploioi. m
tasea porumbului secret un suc dulce
viscos, pe care albinele il adun. n
florirea porumbului ncepe in iunie,
iar paniculul esle plin cu saci cu po
len cules de albine, dar i de stupar
pentru a face rezerve. V.n. Polen.
P r i s t o l n i c , crucea plinii, floa
rea crucii, Abutihn avicene Gaert. i
Ab. theophrasli Medik, erbacee din
fam. Malvaceae; florile sale galbene,
fr caliciu, ofer albinelor un bun
cules de polen i mai puin nectar.
FLORA MELI FERA
193
FLORA MELIFERA
P l a n t a o d a t n s m i n t a t r m n e pe
t e r e n m u l i a n i . o f e r i n d o ma s v e r d e
n c a n t i t i m a r i , b u n p e n t r u c o n s u
mu l a n i m a l e l o r l a i n s i l o z a r e c i t i
p e n t r u c u l e s u l a l b i n e l o r . n f l o r e t e n
i u l i e - a u g u s t .
P u f u l i a d e b a l t , lim-
brica, zburtoare de ba l t , Epilobium
kirsutum L., din fam. Oenotheraceae.
Planta are flori mari, frumoase, pur
purii, cu staminele erecte; sint mult
eercetalo de albine pentru polenul i
nectarul lor. Producia de miere la ha
este socotit la 30 kg. Mierea este de
o calitate aleas, cu gust plcui, cu o
culoare deschis ca cea de salcm, fiind
chiar ceva mai alb. nflorete din
iunie-august. Crete prin bli i in
special prin Delta Dunrii, prin stuf
riuri i ostroave. Stuparii ce fac stu-
prit pastoral prin preajma locurilor
unde crete masiv aceast plant ob
in recolte bune.
R c h i t a n, clboar, floarea
znelor, lemnie, zburtoare brbteas
c, Lythrum salicariaL., plant erba
cee, din fam. Lythraceae. Floarea se
afl n vrful tulpinii ca un spic rou-
purpuriu, cu glande nectarifere ce stau
n virful potirului ca un disc, ling
pistil. Ele secret nectar n cantiti
mari i cu at t mai mult cu ct vremea
mai cald. Albinele culeg neclarul
acestei planle chiar i pe ploaie. Pro
ducia de miere la ha este de cel puin
200 kg. Planta d i polen abundent.
Mierea are o culoare galben-nchis,
cu gust plcut, puin astringent. n
florirea plantei esle de durat lung,
din iulie pin in septembrie i ea aju
t coloniile s creasc nspre toamn
mult puiet. Planta triete n mod
obinuit prin Delt, finee de balt,
locuri mltinoase, tufiuri umede etc.
R a p i , V.n.
R s c o a g e , V.n. Zburtoare.
Pufuli de
balt
R i d i c h e s l b a t i c , ra
pia de ogoare, rapia slbatic-
Raphanus raphanislrum L., plant er
bacee din fam. Cruciferae, cu flori albe,
cu dungi violete ce dau mult nectar
i polen; mierea e de culoare deschis,
i se cristalizeaz repede; la nceput,,
dup extracie are un gust puin n
eptor, care ns dispare cu timpul.
Este foarte rspindit pretutindeni
in lanurile de mazre i griu. nflore
te in luna iunie-iulie.
R o e a, crinul de ball, finul
cmilei, mieuneaua apei, ppuric,
Butomus umbellatus L., plant erbacee,
din fam. Butomaceae, face flori fru
moase roz, dispuse nlr-o umbel ma
rc, terminal, care dau nectar i polen,
nflorete prelungit din iulie-august,
crete prin bl i, locuri mltinoase,
pe malul lacurilor i apelor curgtoare.
R o c o i n , coada de gin, roco-
el, rocovina, Stellaria media Vili.,,
plant erbacee din fam. Caryophyl-
laceae, cu flori mici albe, ax ilare sau
terminale, ce au caliciul din cinci pr i
obtuze; ea nflorete tot sezonul, di n
martie pn n octombrie, dnd nectar
i polen.
R o s t o g o l , V.n.
R o s t o p a s c , calcea mare,
crucea voinicului, iarba de negi, iarba
FLORA MELIFER
194
FLORA MELIFER
rndunelei, plescri, Chelidonium
majus L, este o erbacee din fam. Pa-
paveraceae, are flori galbene, in um
bele cu dou sepale, cu stamine lungi
^i scurte; nflorirea are loc n aprilie-
mai. Snt activ cercetate de albine
pentru polen i nectar. Crete pe locuri
calcaroase, margini de pduri i cm-
pie.
R o t a e l e a l b e , iarba de st r
nut , Achillea ptarmica L. , plant er
bacee din fam. Compositae; are flori
ce dau nectar i polen; ele snt dispuse
Sn capitule, cele centrale, tubulare,
albe-glbui, cele marginale albe, n
numr de 812. nflorete prelung
din iulie-septcmbric, prin finee i
locuri umede.
R o z e t a , rezeda, zmeurica, V.n.
R u u l i a, singeroas, stru
gura, Hieracium aurantiacum L., este
o plant erbacee din fam. Compositae,
are flori de culoare roie-portocalie,
ce stau n capitule grupate ntr-o um-
bel la virful t ulpinii; ele ofer albi
nelor nectar i mult polen; nflorete
in iunie-iulie i crete in regiunea al
pin, pe puni i in locuri deschise.
S a l v i e a l b , nalb, Lavate-
ra tkuringica L., plant din fam. Mal-
vaceae, bun melifer, asemntoare
cu mai toate varietile de nalb. Flo
rile au culoare roz, nlindu-i portul
deasupra frunzelor. Secret mult nec
t ar cu o concentraie de 0,12 mg de
la fiecare floare, iar producia de mie
re la ha este calculat la 200 kg. n
florete n iulie-august, deci spre sfr-
itul verii, dnd astfel un cules care
determin albinele s-i creasc puiet
mult i deci coloniile intr in iarn cu
populaie numeroas i tnr. Crete
prin finee, tufiuri, semnturi.
S a s c h i u , bobrnac, cucuni,
foaie de fier, foi-foi, merior, pervin-
c, Vinca herbaceea Wet. K. plant er
bacee din fam. Apocynaceae, cu flori
albastre-violet. E o bun plant me
lifer de la care albinele recolteaz
toat ziua nectar i polen. nflorete
din martie pin in mai; are varieti
ce ncep s nfloreasc n iulie pn n
octombrie. Crete pe ling stinci, po
ieni, crnguri.
S c a i , V.n.
S c a r a d o m n u l u i , scricea,
Polemonium cocruleum L, plant ier
boas din fam. Polemoniaceae, are
flori albastre cteodat i albe ae
zate in buchete corimbice, punctate
cu vinioare. Floarea d nectar i mai
ales polen din numeroase antere. n
florete in iunie i iulie i prefer poie
nile dc munte.
S i c a , garofia de mare, limba
boului, aprtoare, Statice gmelini
(Willd). plant ierboas din fam.
Plumbaginaceae, are flori albastre,
dispuse in spiculee nsoite de trei
bractee, ce formeaz spice scurte gru
pate intr-un panicul mare. Este o plan
t melifer valoroas, care, ca i sora
ei limba petelui, nflorete prelung,
din iunie-septembrie, dind polen i
nectar. Ea crete cu predilecie in te
renuri srturoase unde sint puine
plante melifere.
S i l n i c , coada ielelor, clunic,
nejelnic, orbal, pelugoas, rrun-
Silnic
FLORA MELIFERA
195
FLORA MELIFERA
chioas, Glechoma hederacea L., ca i
sora ei Nepta glaucoma (Benth) snt
plante ierboase din fam. Labiatae.
Florile sint de culoare albastr-nchis,
cu nuane spre violet i stau cite 26
la subsuoara frunzelor. nflorirea e de
lung durat, din martie pn n mai
i esle foarte bun melifer, dind o
miere de culoare deschis, cu o arom
puternic, care mai dispare cu timpul.
Planta are o vegetaie bogat, mai
ales cind terenul sc afl n preajma
unei ape curgtoare. Esle foarte rezis
tent la frig i apare n primele zile
ale primverii. Crete obinuit prin
locuri umede, livezi, poieni, fiind fo
losit i ca plant medicinal.
S i n g e r i c , sorbeslrea, Sangui-
sorba officinalis L., esle o plant erba
cee din fam. Rosaceae; are o floare de
culoare cafenie asemntoare cu cea a
trifoiului de munte, avind ns patru
sepale eliptice colorate n rou-purpu-
riu. Albinele o cerceteaz mai ales in
prima perioad dc nflorire cind d
mult nectar. Polenul su bogat este
luat de albine pin cind sacii se des
carc complet. Are o nflorire prelun
git, din iunie pin in august. Crete
prin pduri, finee i puni umede
din regiunile muntoase. Rdcina
acestei plante are fitoncide de mare
ajutor in lupta contra locei. nflorete
n anul al doilea i se menine pe loc
cinci ani.
S i p i c , Scabiosa ochroleuca L.,
plant erbacee din fam. Dipsacaceae
face flori dispuse in capitule cu in
florescene globuloase cu o culoare
alburie-cenuiu-roiatic, deci de cu
lori nedefinite i schimbtoare chiar
pe acelai port. E una din cele mai
bune plante melifere mai cu seam
c nflorirea ei incepe prin iulie-au
gust, cnd albinele gsc-sc prea puine
flori. Ele adun mult nectar din care
iese o miere alb, asemntoare cu cea
de salcim; floarea are i polen bogat,
nflorirea ei ine 45 zile. Crete pe ha
turi, margini de semnturi, pe ling
drumuri, rambleurile cilor ferate,
preferind terenuri joase la cmp, cit
i la deal i munte.
S l b n o g, brie, pomuor b
ieesc, Impatiensnoli tangereL., plant
ierboas din fam. Balsaminaceae; flo
rile stau cite 34 alturi, la subsuoa
ra frunzelor. Ele au corola cu o petal
mare i dou mici. Culoarea lor este
galben strlucitoare n interior i cu
puncte roiatice pe margini. Albinele
le cerceteaz mult pentru polen i
nectar. nflorete in iulie-august, iar
locurile de predilecie sint pdurile de
munte, la umbra pomilor unde este
i umezeal mai mult.
S m i n t i n i c a , Sempervivum
hirsutum L, plant peren erbacee din
familia Crassulaceae, mic ca port, cu
flori galbene reunite in corimbe dese,
este o bun melifer; nflorete in iu
lie-august i crete pe Btncile calca-
roase ale munilor.
S o p i r l i a , buruian mpu
cat, Veronica orckideia (Gr.) plant
vivace, erbacee, din fam. Scropkua-
riaceae; face flori mari albastre-viole-
te, cu vinioare mai nchise; d polen
i mai ales nectar cu o concentraie
d e z a h r d e 0 , 0 8 mg l a f i e c a r e f l o r i c i
c , i a r p r o d u c i a d e mi e r e l a ha e s l e
d e 40 k g ; a r e o n f l o r i r e p r e l u n g i t d i n
a p r i l e - o c t o mb r i e i c r e t e p r i n p o i e n i ,
t u f i u r i , l i n g p d u r i .
S o v i r v , o r i g a n , b r o a s c , d r o s l .
mi l o t , o l o v i r f , Ori ganum vulgare L . , si
m g h i r a n u I Maj orana hortensis ( Monc11.)
s i n t d o u s p e c i i cu a c e e a i d e s c r i e r e .
E l e s i n t p l a n t e i e r b o a s e d i n f a m.
La b i a t a e , cu f l or i mi c i r o i i , a l b e s a u
l i l i a c h i i , ce a u p a r f u m s u a v i cr e s c l a
s u b s u o a r a u n o r mi c i b r a c t c e . Se g
s es c pe p a n t e l e d e l u r o a s e ma i n a l t e ,
i n p d u r i , i u t i e t u r i e l e . El e s i ni
c e r c e t a t e d e a l b i n e t i m p n d e l u n g a t ,
c c i n f l o r i r e a i n e d i n i ul i e p i n i n
s e p t e mb r i e . F l o r i l e d a u n e c t a r c h i a r si
i n t i m p u l d e s e c e t c i n d a l t e p l a n t e s i n t
u s c a t e , p r o d u c i n d pe zi 0 , 3 2 1, 12 mg
n e c t a r . C o n c e n t r a i a d e z a h r a n e c t a
r u l u i e s t e d e 0 , 0 4 mg i a r p r o d u c i a d e
mi e r e l a h a e s l e c a l c u l a t l a 1002 0 0
k g . Mi e r e a a r e o a r o m d e o s e b i t ce se
a s e a m n cu ce a a t r i f o i u l u i .
S p a n a c s l b a t i c , p i c i o r u l
c a p r e i , Chenopodium album L. , p l a n t
e r b a c e e d i n f a m. Cheno podiaceae, e s l e
p l a n t b i a n u a l ce f a ce f l or i a l b u r i i
g r u p a t e n r a c e me c a b u l g r a i ; d a u
n e c t a r , d a r m a i a l e s m u l t p o l e n , c a r e
l e f o l os e t e a l b i n e l o r i p r i n a c e e a c
a r e o n f l o r i r e p r e l u n g d i n i u l i e p i n
n s e p t e mb r i e . Cr e t e o r i u n d e pe l i n g
g a r d u r i , l o c u i n e , t e r e n u r i c u l t i v a t e
s a u n e c u l t i v a l e .
S p a r c e t , V. n .
S p l i n u f , m n u n c h i , z me o a i -
<c, s p l i n u d e a u r , Solidago virga au
rea L. , d i n f a m. C o mp o s i t a e , e o p l a n t
p e r e n cu f l or i g a l b e n c - a u r i i , s t r n s e
n t r - u n c a p i t u l n l a t s p r e v i r f , i a r
c e l e d e p e m a r g i n i , c a l a p p d i e . E
f o a r t e c e r c e t a t d e a l b i n e p e n t r u b o g a
t u l s u p o l e n . Ac e s l a a r e o p a r t i c u l a
r i t a t e : d i m i n e a a e s t e d e c u l o a r e a l b ,
i a r d e l a o r a 10 n c e p e s sc n g l b e
n e a s c ca a u r u l . Si nL a n i c i n d t o t u i
a l b i n e l e c e r c e t e a z ma i p u i n p l a n t a .
S- a o b s e r v a i c a c e a s t a se i n l i mp l
c i n d n u me r o a s e i n s e c t e c u t t o a r e d c
n e c l a r s e n mu l e s c p r e a mu l t , i n c i t
s e a c cu l o t u l f l o a r e a i n u ma i l as
n i m i c p e n t r u a l b i n e . I n m a j o r i t a t e a
a n i l o r i ns ea d mu l t n e c l a r i p o l e n
a l b i n e l o r . Mi e r e a e s l e p a r f u m a t i d e
c u l o a r e g a l b e n . Cr e t e pe ma r g i n i d c
p d u r i , t u f i u r i , f i n e e i c ol i ne . E s t e
o b u n Ti x a t oa r e p e n t r u ma l u r i l e r -
p o a s e c a r e a l u n e c s a u l e s p a l a p a ,
c c i r d c i n i l e p l a n t e i f o r me a z ca o
pi s l d e a s c a r e i n e b i n e t e r e n u l .
La noi se ma i c u l t i v p r i n g r d i n i
a l t s pe c i e n r u d i t a a c e s t e i p l a n l e
Solidag canadensis L, c a r e e s l e i ma i
me l i f e r . F l o r i l e ei s i n i t o t g a l b e n e ,
cu n u me r o a s e c a p i t u l e g a l b e n e a u r i i ,
mi c i . i n f o r m d e r a c e m, c o mp a c t e ,
u n i l a t e r a l e i p l e c a t e i n j os . n f l o r i r e a
i n c c p e pe l a s f i r i l u l l ui i ul i e p i n i n
s e p t e mb r i e .
S p u m e a l u, l i mb a a r p e l u i , p a s
t e l e c a l u l u i , s t u p i t u l c u c u l u i , Car-
damine pratensis L, p l a n t v i v a c e e r
b a c e e d i n f a m. Cruciferae; f l or i l e s i n t
d i s p u s e i n r a c e me t e r mi n a l e , i n f o r m
d e c r u c e , cu p a t r u p e t a l e o b l o v a l e . C u
l o a r e a l or e r oz s a u l i l i a c h i e ; s i nt a c t i v
c e r c e t a t e d e a l b i n e p e n t r u p ol e n i n e c
t a r . n f l o r e t e n a p r i l i e - ma i t i m p d e
3 0 zi l e i c r e t e p r i n p a j i t i l e , f i n e e l e
i p o i e n i l e u me d e .
S t e l i [ o c h i u l b o u l u i , r u
d e t o a m n v i n t , r u v i n t , s t e i i
v i n t , Aster amellus L . , p l a n t e r b a
c e e d i n f a m. Compositae, c u f l or i d i s
p u s e i n c a p i t u l e d e c u l o a r e a l b a s t r -
d e s c h i s s p r e m a r g i n i , ce l e d i n mi j l oc
p o r t o c a l i i , i a r ce l e m a i t i n e r e , d i n
c e n t r u , n c v e r z i ; s i n i b i n e c e r c e t a t e
d e a l b i n e p e n t r u p o l e n u l i n e c t a r u l
l or c a r e a r e o c o n c e n t r a i e d e 0 , 0 4 mg
z a h r , i a r p r o d u c i a d e mi e r e l a h a
e s t e d e 60 k g . P l a n t a n f l o r e t e p r e
FLORA MELIFERA
197
FLORA MELIFERA
lung, din iulie-septembrie; ea crete
pe coline, coaste, tufiuri i locuri
pietroase.
S t e l u a , steaua fetei, Stellaria
nemorum L., plant erbacee din fam.
Caryopkyllaceae, la fel ca i speciile
St. holostea L., i a r b a m o a l e ,
S. media (Vili.) rocoina, amintite in
prezenta lucrare; toate sint bune me
lifere; floarea este alb, cu caliciu
cu cinci sepale ascuite. Este activ
cercetat de albine pentru nectarul
i polenul su. nflorete prelung din
mai pin in iulie i crete la umbra
arborilor in pduri i locuri umede.
S t i r i g o a i e , strigoaie, Vera-
trum album L, plant vivace erbacee
di n fam. Liliaceae, cu flori albe i ver
zui pe dedesubtul petalelor, strinse in
racem paniculat. Este o bun melifer
dar In anii prea secetoi polenul su
conine saponin i devine toxic pen
t ru albine; de aceea acolo unde stiri-
goaia este in masiv, va fi necesar ca
apicultorii s nu pun colectoare de
polen la urdini oferind in schimb
albinelor faguri cu pstur de la rezer
v, pin cind floarea se trece. Planta
nflorete in luna iulie-august i crete
la munte, pe finee i puni.
S u g e l, V.n.
S u l f i n , V.n.
S u g r e l, Teucrium montanum
L., este plant vivace, subfrutes-
cent din fam. Labiatae, are flori albe-
glbui, dispuse in verticile ngrm
di te la virful tulpinii i ramurilor; ele
dau mult nectar i polen i este cu
at l t mai preios cu cit are o nflorire
prelung, din iunie pin n august.
Triete la munte in locuri stincoase,
calcaroase.
S u l i i c a , falcata, suntoarea,
trifoiul caprelor, trifoi-sirm, Dorych-
nium herbaceum (Will.) plant vivace,
din fam. Leguminosae. Inflorescenele
formeaz capitule compuse din nume
roase flori, de culoare alb, cu form
tipic de leguminoase. Are un miros
foarte puternic, mbttor.
nflorete circa 46 sptmini, de
la finele lunii iunie pin in august.
Mierea are culoarea alb-deschis, cu
un gust plcut.
S u r g u c i , ciocna, ciocul cio
rii, nemiori de grdin, a caprei
Delphinium ajacis L., plant bia
nual erbacee din fam. Ranunculaceae,
ce iace Hori albastre, cite o dat roz,
albe sau pestrie, stau n strugurai ce
atirn de bractee scurte. Ele dau polen
i nectar. Planta are o nflorire pre
lung din iunie-august. Triete i n
grdina de ling cas.
S u s a i , iarba iepurelui, susan,
tlhrea, Sonchus arvensis L, plant
erbacee din fam. Compositae, cu flori
galbene ca cele de ppdie in umbel
paniculat i capitule cu gulera: sint
bine cercetate de albine pentru pole
nul i nectarul lor. nflorete n iulie-
august i crete pe semnturi, ogoare,
margini de drum. Sint multe speciii de
susai i anume: S. asper (Vili.), S.ole-
raceus L., S. paluster L., toate cu flori
galbene, numai c ele cresc pe diferite
terenuri in pduri, vii sau mlatini.
S u s a n , Sesamum indicum L.,
plant erbacee bianual din fam.
Pedaliaceae. Florile sale solitare, axila-
re nclinate i nj os. de culoare purpurie
i proase la exterior, ofer albinelor
mari canti t i de polen. Planta se cul
tiv, fiind o bun oleaginoas; la noi
a intrat puin in preocuprile agrono
mului, dar se va extinde.
T a l p a g I e i, V.n.
T a l p a u r s u l u i , matruna,
Acanthus longifolius Host., plant erba
cee din fam. Acanthaceae, cu flori mari
roz fr codie, cu bractee oblong-
ovale, cu spini, penetifizi, strinse n-
tr-un lung spic la virful tulpinii, sint
ccrcetate de albine pentru polenul i
FLORA MELI FERA j g g FLORA MELI FERA
n e c t a r u l l or . n f l o r e t e p r e l u n g d i n
i n n i e - a u g u s l i t r i e t e p r i n c r n g u r i ,
t u f i u r i , p o i e n i .
T a p o n i c , b a l i b a . c h i p u l m i
e i , t a r a n i c , z e a b r e . Galeupsis lada-
nani ]j. e r b a c e e d i n f a m . Labiatae, cai
o t u l p i n cu p e r i o r i mo i n t o r i n
j o s , n a l t d e cel mu l t oO c m , cu f r u n
ze a l u n g i t e , l a n c e o l a l e , cu c a l i c i u cu
4 8 d i n i , a r e f l or i r o z i r o i i - p u r -
p u r i i , d i s p u s e i u v e r t i c i l e u x i l a r e la
s u b i o a r a f r u n z e l o r . Da u n e c l a r si p o
l e n b o g a t ; nf l oret i * p r e l u n g d i n iu-
l i e - a u g u s t . Cr e t e pe l ocu r i a r i d e , pe
l o c ur i n e c u l t i v a t e , d r u m u r i , p r e f e r i n d
t e r e n u l n i s i p o s .
T I ri e a s , i a r b a b l o a s ,
i a r b a l ui T a t i n , Symphytum offici-
nale L. , p l a n t e r b a c e e d i n f a m. Bor-
raginaceae, cu f l or i p u r p u r i i , c i t e
o d a t a l b e , d i s pu s e i n r a c e me ce s t a u
a p l e c a t e , c r e s c u t e l a s u b i o a r a f r u n z e
l or d e s us . El e s n t mu l t c e r c e t a t e d e
a l b i n e . Ar e o n f l o r i r e p r e l u n g d i n
ma i p i n i n s e p t e m b r i e . Cr e t e a p r o a
p e p r e t u t i n d e n i u n d e l ocul e s t e ma i
u m e d , p e s u b g a r d u r i , p r i n g r o p i , pe
ma l u l a p e l o r , p r i n f i n e e u m e d e . P l a n
t a a r e f ol os i r e i n i n d u s t r i a f a r ma
c e u t i c , i n s p e c i a l p e n t r u r d c i n i .
T t i , p u n g a b a b e i . Pulicaria
dysenleria Gaertn. p l a n t p e r e n , e r
b a c e e , d i n f a m. Compositae; p l a n t a
f ace f l or i g a l b e n e - a u r i i , a e z a t e ca o
t i p s i e cu r a z e i n c a p i t u l e c r ni s f e r i c e
l a v i r f u l r a m u r i l o r ; el e s e c r e t n e c t a r ,
c u l e s cu s i r g d e a l b i n e , ci l i c e v a p o
l e n . n f l o r e t e n i u l i e - a u g u s t i t r
i e t e p e l i n g b l i , l oc ur i u m e d e i
i n u n d a t e .
T t a r n i c , m c i u c a c i o b a
n u l u i , r o s t o g o l , s o a i e l e , Echinnops
commutalus J u r a t z k a p l a n t p e r e n ,
e r b a c e e , s p i n o a s d i n f a m. Composi
tae f o a r t e b u n me l i f e r . F l o r i l e
s a l e a l b u r i i s i n i d i s p u s e n c a p i t u l e
g l o b u l o a s e . Cr e t e p r i n p o i e n i , ma r g i n i
d e p d u r i si m r c i n i u r i . n f l or e t e
i n i u l i e - a u g u s l . P r o d u c i a la h a e d e
3 5 0 k g mi e r e . D i p o l e n d e c u l o a r e
a l b - g l b u i e .
o p a r a i i , h i o a r , l i g o a r c e ,
mi e u n e a , l mi i c - a r , 1 iola odorata L,
p l a n t e r b a c e e d i n I ; : m. Vi ol areac,
o v a l e cu f l or i vi ol e i p u t e r n i c p a r f u
m a t e , cu c o d i e l u n g i d e p i n d f r u n
zel e, s i nt d e s v i z i t a t e d e a l b i n e , f i i n d
p r i n t r e c el e d i n i i i n p r i m v a r . n
f l or es c i n ma r t i c - a p r i l i e . Cr e s c p r i n
p d u r i , p o i e n i t u f i u r i , l i ve z i . Se c u l
t i v mu l t i n p a t u r i c a l d e i n g r d i n i l e
d i n j u r u l o r a e l o r ma r i .
T r i f o i ii I, V . n .
T r o s e o t, l i e r i c i c . s p o r i , t r -
s o a c , Pol ygonum avi cularc L . , p l a n t
e r b a c e e d i n f a m. Poligonaccac, f ace
f l or i v e r z i pe ma r g i n i r o i i s a u a l b e
cu c i n c i p e t a l e i opt s t a m i n e , d mu l t
p o l e n i m a i p u i n n e c t a r . I n 19 48 a
f os t s e m n a l a t n c o mu n a Mo e i i
B i l e t i , r e g. O l t e n i a , c o n f i r ma t i l a
e x a me n u l mi c r o s c o p i c l a s e d i me n t u l
p r o b e l o r d c mi e r e u n d e p o l e n u l a a j u n s
p i n l a 8 5 8 8 % ( C. Pcl i mon) . P r o
d u c i a l a h e c t a r e s t e d e 40 kg. n f l o
r e t e p r e l u n g d i n i u n i e p i n n s e p
t e m b r i e c r e s e n d pe d r u m u r i i l oc ur i
n e c u l t i v a l e .
T ii I i c li i n a, V. n .
T n r l , c e a p ci or caM . c i o r o p o r ,
c i u m u h a i u l , c i u r u l z i u c l o r , p u n g a - b a -
b e i , t u r t e a , Carl i na acaul i s L . , p l a n t
e r b a c e e s p i n o a s d i n f a m. Compositae-,
f l o a r e a sa g a l b e n s t p e o r o z e t d e
f r u n z e i n i n t e r i o r , cu u n g u l e r a , a v i n d
f l or i p e m a r g i n i ca n i t e l i mb i i s e pa -
l e l e a r g i n l i i - l u c i o a s e : ea d n e c t a r i
p o l e n m u l t c u t a t e d e a l b i n e ; n f l o
r e t e d i n i u l i e - a u g u s t i c r e t e n l i
v e z i , c o a s t e a r i d e , p r i n p a j i t i l e i
p u n i l e p i e t r o a s e d e l a m u n t e .
T u t u n u l , b a c o n , d u h a n i a , t a
b a c Ni cot i ana tabacum L . , t u t u n
c o mu n Ni cot i ana r ust i ca L . , e s t e o
FLORA MELIFER
199
FLORA MELIFER
plant erbacee din fam. Solanaceae, ce
este cultivat la noi pe anumite tere
nuri alese, care dau tutunuri de cali
t at e bun. Tutunul are o inflorescen
n racem, formind o panicul spre vrf.
Florile lui galbene-verzui la unele
varieti dau nectar, care se transfor
m ntr-o miere aproape fr culoare,
puin acidulat i chiar amruie, care
dac nu se desface n comer pentru
consum, n schimb este bun pentru
hrana de iarn a albinelor. Producia
de nectar in flori este mai abundent
n a doua jumtat e a verii, cci nflo
rirea este in raport cu varietile. Plan
t a ofer i polen abundent dar in unii
ani el e toxic pentru albine, coninind
alcaloizii nicotin i anabazin in
proporii anormale.
e l i n , telar, Apium graveolens
L., plant erbacee din fam. Umbelife-
rae, foarte aromatic, are o rdcin
comestibil. Pentru a da flori, se nfig
rdcinile in primvara celui de-al
doilea an in art ur profund i din ele
crete o tulpin cu muchii, goal, nal
t i ramificat. Atunci face flori mici
albe asemntoare cu cele ale corian
drului , grupate in umbele mari. Ele
sint activ cercetate de albine ce culeg
nectar i polen. nflorirea este de lun
g durat din iulie-septembrie. In
stare natural ea prefer locuri srate,
in special pe malul mrii, ct i in jurul
lacului Amara, din raionul Slobozia un
de autorul a gsit-o extins.
U n g u r a V.n.
U r e c h e a p o r c u l u i , V.n.
U r e c h e l n i , iarba ciutei,
iarba de urechi, iarb gras, iarba
t unului , j int ur, prescurari, verzi-
oar, Sempervivum teciorum L. , pl ant
peren, erbacee, gras din fam. Cras
sulaceae: florile sale snt roii, for-
mind un corimb la virful tulpi nii ; ele
dau polen i nectar; nfloresc n iulie-
Urzic moart
august i cresc la munte, pe stnci cal-
caroase.
U r z i c m o a r t , Lamium
maculatum L., din fam. Labiatae face
flori mari roii-purpurii sau roz, aezate
in verticile de 1016, cu tubul corolei
ndoit; ele snt foarte mult cercetate
de albine pentru nectarul i polenul
lor bogat care are culoarea roz-alburie.
nflorete t oat primvara din mar-
tie-august. Triete prin pduri, tufi
uri, poieni, mai ales n regiunea de
deal i munte.
U s t u r o i , aioar, frunza voi
nicului, iarba de lingoare, vindec
toare, voinicica, Alliaria officinalis
(Andrz.) plant erbacee din fam. Cru
ciferae. Florile sale au form de cruce,
slnt mici, albe, in raceme terminale,
cu puternic miros de usturoi. Snt
foarte cercetate de albine, cci produc
mult nectar, dar puin polen. nflo
rete n aprilie-mai i deci acolo unde
FLORA MELIFER
200
FLORA MELIFER
se afl in masiv, este de mare ajutor
pentru dezvoltarea puietului, cari pre
cede marele cules din mai i iunie.
Planta triete prin locuri umbroa
se, umede, tufiuri, pduri i grdini.
V a r g a c i o b a n u l u i , cirdu.
iarba voiniceasc, lugaci, scaiele,
scai voinicesc Dipsacus silvester
Huds., plant spinoas, erbacee din
familia Dipsaccae, are o floare cu un
ghem ghimpos, asemntor cu un ou.
Planta ofer albinelor mult polen i
nectar; se socotete c un hectar poate
da 120 kg miere. nflorete in iulie-
august i triete prin finee, pduri,
tufiuri, locuri necultivale, nisipoase,
umede.
V t m t o a r e , iarba ranei,
ranoloare, trifoiul racului, Anthyllis
vulneraria L . , plant vivace, erbacee,
din fam. Leguminosae, cu flori galbe-
ne-aurii, adunate intr-un capitul ro
tund la virful tulpi nii ; ele snt nectu-
rifere. Are o nflorire prelung din mai
pin in iulie i triete prin pajiti de
la munte, mai cu seam pe terenuri
calcaroase.
V e r b i n a, V.n.
V e t r i c e , ferecea, mtrie, Ta-
macetum vulgare L., din fam. Compo
sitae, peren, erbacee; florile sale sint
dispuse in mici capitule galbene, pu
ternic mirositoare. Dau mult polen i
foarte puin nectar. nflorete n iulie-
august i crete pe locuri prsite, ne
cultivate. E o plant rpindit pe su
prafee mari in Ostrovul Stamba-
Giurgeni.
V i n a r i , cearta casei, la-
vrentin, t mi i , vineic Ajuga rep-
tans L., plant erbacee care se n
tinde pe pmint i d stoloni, face
parte din familia Labiatae; florile sale
albastre, citeodat roii sau albe, sint
dispuse cite 612 in verticale axiale,
formind un spic la virful tulpinii. D
nectar i polen. nflorete in mai-iunie
i crete prin pajiti umede, puni
i pduri.
V i n e e l e , albstrele, coroba-
tica, dioc, neghina, Centaurea cyanus
Vinari
FLORA MELIFER
201
FOND DE ASIGURARE
L., plant erbacee din fam. Compositae,
ce i nal portul prin lanurile de
griu i secar, are flori albastre, ce stau
izolate pe un lung peduncul, oferind
albinelor un bun cules de nectar i
polen. Chiar i pe timp secetos florile
secret nectar, care are o concentraie
de 0,2 mg zahr; d o producie de 60
kg miere la hectar, cu gust plcut, ase
mntor cu cel de migdale.
nflorirea plantei ine o lun din
mai-iunie; crete cu predilecie n cul
turile de toamn, dar i pe marginea
drumurilor prin locuri pietroase i s
race.
V i o r e l e. gurele, zambile de
cmp, Scilla bifolia L. . plant erbacee
bulboas din fam. Liliaceae. Florile
ei albastre, rar roz, formeaz un scurt
racem la virful tulpinii; ele sint prin
t re primele flori ale primverii care
dau albinelor nectar i mult polen
violet. nfloresc in martie-aprilie.
Crete prin poieni i pdurile de la es.
pin sus, la munte.
V i r n a n t, ruta, Ruta graveolens
L., plant erbacee lignoid, din fam.
Rutaceae, cu tulpina de 30 50 cm,
aromatic, cu miros ptrunztor, cu
frunzele de un verde-albstrui, cu ner
vuri penate. Are flori galbene-ver-
zui, dispuse in corimbe terminale, fru
mos mirositoare, care snt bine cerce
t at e de albine pentru nectar i polen.
Are nflorire prelung din iunie pin
in august.
Planta a fost adus Ia noi din rile
mai calde din jurul Mediteranei, fiind
cutat pentru preparatele farmaceu
tice, polenul su coninind nsemnate
cantiti de rutin. Este cultivat i
in grdinile de flori. Acum raza ei de
rspndire s-a extins i se gsete cres
cut natural i prin vii, locuri nisi
poase expuse mai bine la soare, pe
ling ziduri.
V o i n i c i c a , Sisymbrium loes-
selii jusl., ca i ruda sa brncua, Sis-
symbrium officinale L. Scop, plante
erbacee din fam. Cruciferae, face floa
re galben in strugurai cu patru sta
mine lungi i dou scurte, cu potru
petale. E cercetat de albine pentru
polen i nectar; nflorete prelung din
mai pin in august i crete pe ling
drumuri, drimturi i cmpii.
V o r o n i c a, ctunic, gutui,
ungura, Marrumbium vulgare L., e
plant peren din fam. Labiatae, in
ntregime de culoare cenuie-albicioa-
s, cu florile albe dispuse in verticile
ca un bulgra cu 10 virfuri la caliciu ;
floarea este mult cutat de albine
avind polen i nectar cu o concentraie
de zahr de 0,15 1,5 mg, iar produc
ia de miere la ha este de 50 kg. n
florete in iunie-septembrie i crete
prin locuri necultivate i pe margini
de drum.
Z b u r t o a r e a , V.n.
In afar de plantele melifere des-
scrise mai sus, precum i cele care au
o nsemntate mai mare, dnd culesuri
principale i care sint descrise mai pe
larg in cuprinsul prezentei lucrri la
literele respective, mai sint citeva pe
care le menionm numai cu numele
lor: brndua (Crocus variegatus Hop-
pe), brie (Meum athamanticum Jack),
gura leului ( Antirrhinum majus L.),
tevia de munte ( Astrantia major L. )t
zambila (Hyacinthus orientais L.).
FOND DE ASIGURARE. Fondul de asi
gurare reprezint o rezerv de 5 kg
miere de fiecare colonie, pe care
oricare apicultor trebuie s o pun
deoparte in depozit In fiecare an;
cea veche, din anul precedent, intr in
consum, de ndat ce alte de 5 kg de
miere din noua recolt o nlocuiesc,
n felul acesta apicultorul are la
dispoziie pentru un an greu o
F OI N.
202
FURTIAG
anumit canti tat e de miere, cu care
ajut coloniile complet lipsite.
FOTIN., cercettor romn, care m
preun cu colectivul de la I.C.Z. a
introdus la noi metoda pentru pstra
rea mtcilor iarna n afara ghemului.
De asemenea a fcut cu colectivul su
de la S.C.A.S. studiul biometric i
morfologic al albinei romneti, care
a primit denumirea de Apis mellifera
Carpatica.
FURTIAG este un fenomen din viaa
coloniei, n special la specia i talia n,
fenomen care apare la unele atunci
cnd nu mai gsesc resurse de cules.
Furtiagul constituie o mare primej
die pentru viaa coloniilor i existena
chiar a stupinei. S-au vzut stupine
atacate de albine hoae care n 1012
zile i-au pierdut cea mai mare parte
din colonii, iar albinele celor rmase
din cauza luptelor, erau uzate, im-
btr nit e i fr puf pe torace.
Adeseori coloniile puternice iau
drept i nt familiile mici i slbite,
mai ales dac sufer de vreo boal.
Ct vreme in cimp se gsesc flori
cu nectar din belug ele nu caut ci
lturalnice de a-i mri rezervele. In
timpul culesului mare, cnd albinele
nu au alt preocupare dect aceea ca
In graba cea mai mare s aduc in
stup cit mai mult din ceea ce le ofer
florile, nu dau nici o atenie la alte
resurse ce se gsesc n preajma lor.
Cind nectarul din flori este complet
epuizat, albinele ncep s caute ori
unde ar putea gsi un altul.
Oricine ar privi cu atenie zborul
unei albine hoae i poate da seama
c nu e normal. Intr-adevr, de unde
albinele culegtoare care pleac la
cimp Ii iau zborul dintr-o dat, avin-
tlndu-se inainte i In sus, cci au gua
goal i nu le ngreuiaz cu nimic zbo
rul ; hoaele ce pleac din stup cu gu
ile pline, fiind greoaie din cauza sar
cinii ce o duc, snt nevoite s se
lase in zbor, puin in jos i apoi s se
inale. De asemenea, poziia picioa
relor este alta dect cea normal ; cele
care pleac cu gua goal au picioarele
ntinse de-a lungul abdomenului, pe
cind cele cu gua plin i adun pi
cioarele, ca s-i poat echilibra astfel
greutatea ce o poart n gu, aa cum
vin cele ncrcate cu nectar.
Dde colonia atacat are populaie
mult, atacul este respins, mai ales
cnd intervine i stuparul cu ajutorul
unei msuri de represiune. Cnd ns
colonia atacat este slab sau depri
mat din anumite cauze, iar atacan
tele numeroase, ele ncep s se stre
coare uor n stup, ca s ias curnd
cu prada furat i in felul acesta jaful
se organizeaz. Colonia atacat ncepe
cu ncetul s cedeze. Dac n acel mo
ment hotrtor stuparul nu intervine,
colonia atacat este destinat pieirii.
Dac se prind unele din cele ce ies
grbite i le stringem intre degete,
hoaele scot din gu o pictur de
miere. E dovada cea mai sigur a hoi-
tului, iar stuparul trebuie s ia ime
diat msurile cele mai drastice, ca
furtiagul s nceteze.
Furtiagul ntre colonii poale avea
loc i atunci cnd apicultorul aplic
un tratament curativ sau preventiv
cu substane puternic mirositoare;
acesta anihileaz mirosul caracteris
tic fiecrei colonii i deci le unific
sub acest raport; albinele stupinelor
mai tari sau cu albine hoae pot a-
lunci cu uurin i fr nici o opozi
ie s ptrund in stupii vecini, fu-
rindu-le ntreaga agoniseal. De aceea
tratamentele care cer aplicarea unei
astfel de msuri se fac toamna tirziu
sau primvara devreme.
FURTI AG
203
FURTI AG
O alt cauz dc provocare a furti
agului este hrnirea albinelor de c-
trc stupar, fr a lua msurile de pre
cauie.
Fendu-se o hrnire de lung dura
t numai scara cu cantiti mici de
150 200 g, la toi stupii priscii, nu
se determin furtiagul.
Furtiagul mai are loc: cind sltipa
rul verific stupii, iar afar e lips de
cules i ine prea mult timp stupul
deschis (lucrarea, in asemenea mpre
j urri, se face sub protecia unui cort
protector, V.n., din tifon sau pinz
metalic); cind in stupin se aaz
stupii prea aproape unii de a l i i : cind
nucleele de mperechere cu albin
puin nu stau intr-un loc izolat i
ceva mai departe de stupina de pro
ducie; cind in urma unei furtuni ce
a rsturnat un stup, el cade prad
furtiagului, dac nu e ridicat la timp;
cind, dup recoltare, se las fagurii la
lins n prisac, in loc s se restituie
coloniilor respective.
Din cele descrise mai sus, sc vede
c toat vina dezlnuirii furtiagului
ntr-o prisac o are aproape ntotdea
una stuparul. Albinele, in dorina de
a-i aduna n faguri rezerve cit mai
mari, caut i afl curind, de unde lc
pot acumula mai uor.
Pentru a preveni si opri furtiagul
coloniile s fie puternice i bine orga
nizate. Cele slabe s se uneasc. Urdi
niul s fie deschis in raport de pute
rea coloniei. La coloniile slabe, el abia
s ngduie trecerea a 23 albine, una
ling alta. In special nucleele care
sint pregtite pentru creterea de mtei,
cu populaii reduse, trebuie s aib
urdiniuri mici, ct poale trece o al
bin.
Cnd furtiagul a nceput, trebuie
descoperit colonia care atac. In
acest scop se vor pudra cu fin, albi
nele care ies din stup ncrcate cu
miere i urmrile. Colonia boal e
ntr-o neobinuit agitaie fal de
timp i de celelalte colonii din prisac.
Odat recunoscut slupul caic atac,
acesta se mul in locul stupului at a
cat, iar acesta din urm in locul celui
ce alac. Albinele se linitesc i furti
agul nceteaz, cu condiia ca atacul
s nu fi cuprins mai muli stupi din
prisac. in acest caz msurile de luat
sint urmtoarele:
L a stupii atacai sc pune in drep
tul urdiniului puin iarb infoiat,
stropit cu ap; albinele din interior
ii vor organiza astfel mai bine ap
rarea aezindu-se intre firele de iarb,
pe cind cele ce atac se ncurc in ele,
sint prinse i ucise. Bune rezultate n
aceast privin se obin prin aplica
rea la urdiniul stupului atacat a unui
mic dispozitiv denumit ican V.n.
ican El oblig albinele ce intr
in stup s parcurg un culoar sinuos;
acolo stind de straj mai mulle al
bine din cele ale coloniei atacate,
hoaele sint prinse i renun la atac.
De asemenea, nchiderea total a
urdiniului mare de jos dar deschi
derea celui de sus, cu o mic scin-
duric de zbor fixat sub el, va da
posibilitate albinelor s se apere mai
organizat, uureaz aerisirea stupu
lui si circulaia albinelor din i in
stup.
Rezultate foarte bune se obin
folosind metoda ndeprtrii hoaelor
cu ajutorul acidului fenic in con
centraie de 50% cu ap sau creo-
lin curat. In acest scop se pun pe
dou buci de tifon sau tampoane
de vat cte 8-10 picturi de acid
fenic, aezndu-Ie n dreapta i sting
urdiniului pe sclndura de zbor. Efec
te i mai bune se obin folosind o re
et italian experimentat de au
tor: se face o combinaie cu 50 g ben
zin uoar, 30 g eter sulfuric i 10
FURTIAG
204
FURTIAG
g terebentin, din care se toarn in
tr-o cutie goal de crem de ghete o
anumit cantitate aezind-o pe ur
dini. Emanaiile neplcute ale li
chidului ce se volatilizeaz, ndepr
teaz hoaele.
O bucat de tifon ce acoper
bine partea din fa i prile late
rale ale stupului, prins sub copac,
lslnd spatele neacoperit i urdini
ul deschis, este o msur bun; t i
fonul este lsat astfel pin seara,
cind va fi rsfrnt la urdini pentru
citeva minute pentru ca albinele hoae
ce stau in dosul tifonului s plece
acas, iar cele ale stupului s intre.
Rezultatele sint foarte bune dac
in dimineaa urmtoare, inainte de
a incepe zborul, tifonul este lsat in
jos, pentru a controla dac hoaele vin
din nou. In mod obinuit ins ele sint
descurajate de rezultatul ncercrilor
zadarnice fcute cu o zi inainte i nu
mai atac.
Aezarea peste cuibul stupului ho
i t a unui geam, dup ce i s-a ri di
cat capacul i podiorul, lsind urdi
niul ceva mai mic, d rezultate bune.
Hoaele intrate, trag sus, la lumina
geamului, fr a mai ncerca urdini
ul. Acolo ori sint prinse de albinele
gazde, ori, zbtindu-se fr rezultat,
renun s mai ncerce a doua oar.
Seara se pune capacul la loc. A doua
zi, geamul se aaz din nou peste
corpul stupului, dar albinele hoae
nu mai vin.
In cazul furtiagului provocat de
hrnire, stuparul va lua urmtoarele
msuri: hrnirea se va face tirziu,
spre sear, cnd in prisac a incetat
activitatea albinelor. Hrnitoarele
folosite trebuie s stea sus sau deasu
pra ramelor. In felul acesta, pin
cind albinele nclite cu siropul luat
in prip vor ajunge la urdini, ele
vor trece prin toat masa albinelor
din stup, care le vor linge i primi
din acumularea mare de sirop din
guile pline. Dac se folosesc hrni
toare de exterior, aezarea acestora
s se fac in spatele stupilor la o treime
din nlimea de sus a fagurilor; in
felul acesta ele nu vor mai fi ncl
ite.
Dac hrnirea a provocat ncepu
tul unui furtiag, in prisac apicul
torul s renune a mai d hran li
chid, ci s foloseasc hrana uscat
cu zahr tos pus in hrnitoare spe
ciale V.n. Hrnirea.
In cazul epuizrii tuturor acestor
mijloace de lupt fr rezultate bune,
se va folosi metoda capcanei. V.n.
Capcana pentru roi. Cu acestea al
binele hoae snt prinse, inute n
fometate i apoi eliberate sau su
puse atesteziei. V. n. Anestezia.
In concluzie, cercetarea stupilor
intr-o perioad de stagnare a culesu
lui s se fac sub cortul protector.
V.n. Cortul protector. Mierea s se
extrag numai noaptea V.n. Recoltarea
mierii, extracia de noapte. Fagu
rii extrai s se dea la lins In aceeai
noapte stupilor recoltai.
G
GARY E^J. cunoscut cercettor din
S.U.A., care a fcut observai asupra
zborului de mperechere a mteilor,
folosind mijloace originale; a lmurit
multe din tainele actului sexual la
mperecherea trintorilor cu matca.
GSELNI V.n. Duntorii.
GHEM in care colonia se slringe
cind timpul esle rece ca o msur
pentru pstrarea cldurii in colec
tiv, are oarecum forma apropiat a
unei sfere puin t urt it e (elipsoidal).
Albinele ocup intervalele dintre fa
guri, stnd introduse cu capul n ce
lulele goale de sub celulele cu miere.
In intervalul din mijlocul ghemului
se afl cel mai mare numr de albine,
Sn majoritate tinere, ce au cu ele
acolo i matca coloniei. In interva
lele vecine celui mijloca, numrul
albinelor este din ce n ce mai
redus pe msur ce fagurii sint mai
deprt a i de centru, incit pe ul t i
mii din dreapta i sting rmn
puine albine. Deci fiecare interval
are forma unui cerc n ansamblul
sferei, care parc ar fi alctuit din
felii-felii, cercuri compacte de al
bine. ale cror margini constituie un
nveli de corpuri vii. Ele stau n
ghesuite una in alta, formind un tot
cu un centru termic. Fiecare inter
val are o temperatur n raport de
numrul albinelor; cu cit albinele
sint mai numeroase, cu at i t cldura
ce o produc este mai mare. ntr-un
astfel de dispozitiv desigur c cercul
din mijloc va avea temperatura cea
mai ridicat fa de cele din inter
valele vecine, cu albine mai puine.
Cum ceara din care snt construii
fagurii este un material termoizolator,
cldura produs de centrul fiecrei
felii din ghemul sferic radiaz spre
margini i nlesnete albinelor s-i
pstreze o cldur corporal potri
vit. Cind ele simt c le strbate
frigul, se mic dinspre margini spre
interiorul intervalului, lsnd pe cele
ce stteau pin atunci la cald s
constituie i ele, la rindul lor, coaja
de aprare contra frigului pentru cele
din interior. Albinele din margini
stau strins nghesuite cu capul intro
dus sub abdomenul celor de mai sus.
Acestea, ajungnd la celulele cu miere,
ii transmit de la una la alta aceast
hran, care consumat le d energie
GHEM
2 0 6
GHEM
caloric. Aceast cldur organizat
Intre intervale, ngduie coloniei s
treac gerul iernii la cele mai cobo-
r i t e temperaturi creia ii poate face
l a cu succes, dac au la dispoziie
hran suficient i de bun calitate.
Pe msur ce hrana din partea supe
rioar a fagurilor se consum, ghe
mul se deplaseaz in sus ca s nu
piard contactul cu mierea. Cu cit
dispozitivul de rame cu miere este
mai inalt, i deci sus rezervele de
hran sint ntr-o mai mare proporie,
cu at t iernarea ghemului decurge
In mai bune condiii, iar pierderile
sint minime. De aceea stupul mul-
t i et aj at in care coloniile ierneaz cu
dou corpuri jos cuibul i sus marea
rezerv de hran, este considerat
mul t superior altor tipuri de stup.
Rama STAS Dadant nu corespunde
In aceast privin cerinelor natu
rale de bun organizare a ghemului,
cci nlimea ei cu o lumin de nu
mai 27 cm, chiar dac in j umtatea
ei superioar se gsete miere cp-
ci t , nu este ndestultoare pentru
a satisface nevoia de cldur i con
sum, n special pentru intervalul
ce-1 constituie centrul sferei, pn
la apariia florei de primvar. De
aceea, pentru buna iernare a albine
lor, se impune ca deasupra cuibului
propriu-zis unde se i formeaz cen
t rul ghemului dc iarn, s se gseasc
un magazin de recolt plin cu faguri
cu miere. Aranjamentul din toamn
al stupilor s fie astfel fcut, ca nc
de la nceput centrul ghemului s
ai b contact strins cu acest depozit
de hran. Rama central din magazin
i cuib s aib miere ceva mai pu
i n. Atunci albinele sint nevoite de
la nceput s urce i s ocupe at l t
intervalul intermediar dintre corp i
magazin cit i rama entrat din ma
gazinul cu miere.
Obinuit albinele i formeaz ghe
mul in dreptul urdiniului, pentru a
primi aer ndestultor, mai ales cnd
colonia esle puternic, cu multe al
bine. Coloniile puternice care ier
neaz pe dou corpuri suprapuse ii
organizeaz ghemul cuprinzind n el
i intervalul dintre corpuri. Astfel
ele se pot uor deplasa din oricare
direcie, spre locul unde colonia ii
are rezervele sale bogate.
Coloniile slabe i organizeaz ghe
mul spre peretele din fund al stupu
lui, loc mai ferit de cureni i deci
mai cald. Cele ns care sint aezate
cte dou in acelai stup prefer s-i
fac ghemul ling diafragma despr
itoare. Acolo, ghemul are pentru
fiecare din cele dou colonii forma
cte unei emisfere, cu majoritatea
albinelor ntinse pe diafragm pe
ambele ei fee.
Iat , dup cercettorul A. B ii -
d e 1, schemele ghemului de iarn
la diverse temperaturi. In desen mat
ca este indicat prin 5 < iar albinele
prin sgei a cror vrf indic direc
ia corpului albinei in ghem.
La temperatura de 0 albinele
se aaz in dou slraluri, nghesu-
indu-se spre exterior cu poziia cor
pului in susul elipsei, ngroat mult
acolo. In partea de jos elipsa este
mai subi at, albinele stau rsfi
rate cci pe acolo ptrunde aerul in
ghem.
La temperaturi sub 0 se for
meaz nc un strat protector, in care
albinele de la exterior sint ntoarse
spre centru, cele din stratul al doilea
stau cu corpul n sus, iar cele din
centru, continuu in micare stau
in poziii diferite.
La temperaturi foarte sczute,
2025C, stratul al doilea dispare;
in schimb cel exterior se ngroa
foarte mult, albinele stind toate ca
GHEM
207
GHEM
capul spre centrul ghemului, expu-
nindu-i doar numai o mic parte
din abdomen.
Reglarea cldurii ghemului se face
astfel: albinele ii incarc gua cu
mai mult sau mai puin miere n
raport cu temperatura care se gsete
n acel moment n ghem. De pild,
cnd n ghem sint numai 1015C,
albinele nu pot lua mai mult de 8
12 mm3 miere in gui, pe cnd la 25
30C ele ii pot umple pe deplin gu
ile. Desigur c o cantitate mai mare
de hran va ajunge mai mult timp
albinelor pentru consum. Se consi
der c mierea dintr-o gu ndestu
lat asigur ntreinerea albinei
timp de cel puin dou sptmni.
Aceasta nu nseamn c la un mo
ment dat toate albinele au guile
pline sau toate goale. Ele se alimen
teaz pe rind, atunci cnd simt c re
zervele din gu snt pe terminate,
iar dac nu o pot face din cauza fri
gului, ele iau hrana prin transmisie
de la cele care au mai mult n gu.
Ajutorul reciproc i schimbul de hra
n inlre albinele aceleiai colonii
sint legi de baz n existena colo
niei. Comparativ, totdeauna albinele
mrginae au cantitatea cea mai ma
re de hran in gu fa de cele din
mijlocul ghemului i acest lucru este
normal. Intr-adevr, ele snt cele
mai expuse frigului i deci consumul
de miere este mai intens, pentru ca
organismul s-i poat avea propri
ile sale calorii, n afar de ceea ce
primete prin iradiere din mijlocul
ghemului. Acolo se afl un centru
termic afinat, cu o cldur constan
t , ce normal nu scade sub 1415C
i care atunci cind n ghem matca
depune ou, atinge o limit de 34C.
Pentru aprovizionarea guilor cu
miere, albinele se mic destul de
activ in ghem. S-au marcat albine pe
Reacia ghemului n raport de
temperatur
{1, 2, 3 d i f e r i t e s t r a t u r i d i n g h e m) , a l a
s c d e r e a t e m p e r a t u r i i e x t e r i o a r e , a l b i n e l e
n g r o a g h e m u l I n p a r t e a d e s u s ; b l a n c e
p u t u l I e r n i i a l b i n e l e t i n e r e o c u p i s t r a t u l 3
d i n g h e m ; c l a t e m p e r a t u r i ' t o a r t e s c z u i
s t r a t u l 2 d i s p a r e d i n g h e m u l d e i a r n ( A.
BQdel )
GHEM
208
GHEM
marginea ghemului care au fost g
si t e dup 59 zile la marginea opus
lui, iar altele la mijloc. Felul cum
consumul de miere regleaz tempe
rat ur a ghemului este foarte intere
sant. Aceasta s-a putut observa dup
mult e cercetri i termometrri ale
ghemului, fcute ntr-o lung peri
oad de timp i aeznd termometrul
i n diferite puncte ale ghemului. S-a
' constatat c atunci cnd albinele nu
au nc puiet sub ghem, tempera
t ura acestuia variaz n centrul su
t ermic n decurs de 24 ore de la
13,7C pn la 25,4C. Are loc deci
un joc de urcare i coborre lent, n
raport de mierea ce albinele o nghit
din rezervorul lor organic, adic din
gu, ct i micrile ce le fac cu mu
chii toracici pentru nclzire. Cind
temperatura a cobort la minimum
ar t at mai sus, o nou mic doz de
miere nghiit i o rencepere a ac
t i vi t i i musculare, face ca n dou
ore temperatura ghemului s ating
di n nou maxima convenabil. Apoi
iari ncepe o lent coborre timp
de 24 ore, pn la nivelul iniial.
Cum mierea este un produs complex,
pe baza cruia organismul i procur
n primul rnd energie, albinele con-
sumnd-o, i mresc cldura corpo
ral n raport de consumul ei.
ntr-o atare situaie, n interiorul
afinat al ghemului umidi tat ea ajunge
ila 70%. Ea influeneaz mierea din
directa vecintate, care, fiind higro-
scopic, absoarbe apa din mediul n
conjurtor. Diluat astfel parial,
mierea circul mai uor ntre toate al
binele din ghem, care, consumnd-o,
i satisfac i nevoia de ap a orga
nismului.
n al doilea rnd prin aceast af-
nare a ghemului i micrile fcute n
interiorul su, cldura n centrul
termic al ghemului radiaz spre mar
gini. Astfel niciodat albinele mr
ginae nu rmn la o temperatur
mai sczut d e + 7,2C, chiar dac
dincolo de ghem, n spaiul gol al
stupului, temperatura este de pild
17C, sau chiar mai mic i egal
cu cea de afar. Cnd aceast tempe
r at ur sczut a mediului nconju
rtor ajunge la albinele ce formeaz
coaja ghemului, el ncepe s se com
prime. Aceast din urm micare
este cel de-al treilea mijloc de ap
rare contra frigului. Pe msur ce
frigul dinafar i din stup se inten
sific, coaja ghemului se strnge i se
ngroa de la 2,5 cm pn la 7 cm.
Aerul rece nu poate ptrunde n in
teriorul acestei carapace11 format
din trupuri vii, iar bioxidul de car
bon din respiraia attor fiine i
mrete proporia pn la 3%. n
aceast situaie, albinele intr ca
ntr-o stare de semihibemare, cci
metabolismul organismului i mic
oreaz intensitatea i deci se m
buntesc condiiile de iernare. n
consecin ele consum mai puin
din rezervele ce le au n gu sau le
afl n celulele cu miere, fapt care le
duce la o mai redus uzur organic
i la o mai mic acumulare de rezi
duuri n punga rectal.
Pentru ca aceast cldur s nu
se iroseasc i s fie pstrat pe ct
e posibil, stuparul pune dincolo de
diafragm materiale termoizolatoa-
re cum sint: paiele nu prea nde
sate, puse n tifon, sau tala afi
nat. Orice apicultor care ierneaz
stupii, aeznd asemenea materiale n
spaiile lor goale, cnd l deschide,
la o temperatur potrivit de afar,
va vedea c aerul dintre paie i t a
la este cald. Dar chiar i fr o ast
fel de aprare exterioar, ghemul co
loniei, fiind suficient aprovizionat
cu hran bun i ndestultoare, in-
GLANDE
209
GLUCOMETRU
vinge fr piedici greutile iernii.
S-au gsit roiuri care au st at ani de
zile sub biciuirea frigului nordic,
fr ca s piar t oat colonia. Este
drept c ghemul nu va putea nicio
dat ' nclzi golul stupului in t i m
pul iernii; dar scderea aceasta spre
marginea ghemului va fi ceva mai
redus la stupii mpachetai, fa de
cei crora nu li s-a oferit aceast ap
rare exterioar. Dar nici aprarea
exterioar nu trebuie s fie exage
rat , cci s-a dovedit c aciunea
soarelui din zilele de iarn, cnd el
strlucete i afar nu este vnt, fa
vorizeaz afnarea albinelor din ghem
i micarea lor n stup pe faguri, mai
ales atunci cind stupul are pereii
subiri i nu este mpachetat din
toate prile. De aceea se recomand
ca iarna stupul s stea ndreptat cu
urdiniul spre sud, iar peretele fron
t al s nu fie mpachetat pentru a
primi din plin lumina i cldura
soarelui, ca astfel colonia s poat
face dese zboruri de curare intes
t inal.
GLANDE, V.n. Albina. Sistemul
glandular.
GLOSOMETRU este un aparat care
servete selecionatorului de mtei.
V.n. Matca, selecia. Cu el se msoar
lungimea limbii albinelor din fie
care colonie, pentru a prsi numai
mtei cu limba lung. Aceste albine
Glosometru
pot recolta nectarul i din florile
care au potir adnc.
GLUCOMETRU este un aparat cu
care se msoar cantitatea de za
hr aflat ntr-un amestec de li
chid dat. Se folosete atunci cnd se
prepar hidromelul. V.n. Hidromel.
Pentru a nu grei gradaia alcoolic
a hidromelului, . se adncete gluco-
metrul n mursa de miere cu ap, ce
st ntr-o eprubet, indicnd coni
nutul de zahr din amestec.
Glucometru
H
HALAT. Halatul alb este mbr
cmintea de protecie a stuparului.
Pentru evitarea transmiterii unor
boli molipsitoare, halatul se ine n
perfect stare de curenie.
HANGANU C. (18891951), profesor.
A fost un mare animator i spriji
nitor al apiculturii romneti. V.n.
Scurt istoric.
HARNAJ V., profesor, pasionat api
cultor, primul preedinte al Aso
ciaiei cresctorilor de albine din
R.S.R. Prin activitatea sa laborioas
a contribuit n mare msur la dez
voltarea apiculturii rii noastre.
Este totodat i preedintele Api-
mondiei.
HATDAK MICOLA, profesor la In
stitutul apicol din Saint Paul (Mine-
ssota S.U.A.), face cercetri pri
vind hrana albinelor. A fcut cele
mai aprofundate studii asupra pole
nului.
HIBRIDARE. In toate ramurile agri
culturii s-au obinut importante rea
lizri In domeniul creterii pro
ducti vit i i i implicit a produciei
cu ajutorul hibrizilor. Nivelul actual
al produciei agricole vegetale i ani
male nu ar putea fi conceput azi fr
aceast realizare.
Prin hibridare se nelege mpere
cherea liniilor sau tulpinilor de al
bine ameliorate, obinute n preala
bil prin metoda consangvinizrii. Ele
trebuie s aib o baz ereditar ase
mntoare, caracterizat doar prin
cteva nsuiri deosebite sau una
singur.
Apicultura modern trebuie s fo
loseasc aceast metod de amelio
rare creia nu-i poate ignora imen
sele avantaje economice.
HIDROMEL este un produs alcoolic
fermentat, un vin ce se obine din
miere, ap, fermeni selecionai i
unele substane minerale azotoase
care lipsesc din miere. Hidromelul
este un vin foarte bun cnd este pre
parat n condiii corespunztoare i
are o vechime de cel puin doi ani.
Ca orice vin, hidromelul se for
meaz cu ajutorul acelor microorga
nisme de natur vegetal care triesc
pretutindeni pe pojghia fructelor i
HIDROMEL
211
HI DROMEL
pe polenul florilor, denumite zaha-
romicete. Acestea transform zah
rul din mierea diluat cu ap, n al
cool i bioxid de carbon. ns mustul
de miere cu ap este foarte srac n
azot i substane minerale. De aceea
la prepararea hidromelului se adaug,
i n afar de fermenii naturali selec
ionai , i anumite sruri nutritive
care contribuie la desfurarea pro
cesului de fermentaie, deci la trans
formarea zahrului din miere n al
cool.
Mustul de miere trebuie iniial
sterilizat pentru a distruge bacteri
ile sau ciupercile ce produc fermen
t a i i nedorite (fermentaie acetic),
iar fermentarea se va face numai cu
fermeni selecionai.
De asemenea trebuie luate msuri
ca vasele, recipientele sau butoaiele
n care urmeaz s se fac fermenta
rea s fie perfect curate, fr nici un
miros, bine splate i dezinfectate.
Temperatura n ncpere se men
ine la plus 1012C i o umiditate
de 7678%, cci dac e rece, inten
sit atea fermentaiei se va micora,
iar ea se va prelungi n timp, ceea ce
nu e recomandabil.
n prepararea hidromelului se ine
seama ca apa s nu fie vroas, feru-
ginoas sau slcie, deci s nu aib
o duritate anormal; mierea folosit
la prepararea hidromelului trebuie
e aib o savoare deosebit, s fie
pstrat n bidoane inoxidabile sau
cel puin cositorite. Culoarea mierii
imprim hidromelului culoarea do
minant. O miere de toamn d un
hidromel de culoare galben, pe cind
cea de salcm d un hidromel des
chis la culoare.
Metoda Godon, cu must de struguri.
Se fierb mpreun 30 kg miere cu
100 1 ap pentru a fi sterilizate; fier
berea se face ntr-un cazan mare
smluit ori de aram cositorit, timp
de 15 minute, ridicndu-se spuma.
Capacitatea butoiului trebuie s fie
cu un sfert mai mare dectcantitatea
hidromelului ce se prepar.
Din mursa fierbinte se oprete cam
j umtate de litru ntr-o crati, a-
parte, n care se dizolv o serie de
sruri nutritive:
Pentru mustul destinat maielei de
fermeni selecionai, 5 g din urm
torul amestec de sruri nutritive:
m
Bitartrat de K ...................... 600 g
Tartrat neutru NH, ............ 350 g
Acid l a r t r i c ................................ 250 g
Fosfat bazic de N H 4............ 100 g
Fosfat de Ca ........................... 50 g
Clorur de sodiu ................. 8 g
Clorur de Mg ...................... 40 g
1 398 g
Din acest amestec (murs + s
ruri nutritive) se pune n butoiul cu
must de miere o cantitate de 5 g la
litru. Dac se prepar 200 litri de
hidromel, se va topi acum 1 kg de
sruri, care o dat dizolvate n cra
t i se toarn peste mursa cea fier
binte. Vasul se astup atunci cu un
dop igienic model Noel. Totul se
las n linite pn cnd temperatura
mursei din butoi a ajuns la 20C.
Atunci se aleg din vie cte 7 kg de
struguri proaspei bine copi i par
fumai, pentru fiecare 100 1 de
murs de miere. Ei se zdrobesc n-
tr-un vas smluit fr ca s fie sp
lai, ca s nu se ndeprteze de pe
boabe fermenii naturali. Mustul a-
cesta se strecoar printr-un tifon du
blu, oprit mai nainte ca s nu aib
microbi duntori i apoi se toarn
in butoi. Plnia prin care se toarn
mustul s fie de asemenea dezinfec
t at . n cel mult 15 zile fermentarea
se termin, n care timp vasul are Ia
vran un fierbtor.
HRANA ALBINELOR
212
HRANA ALBINELOR
Dup cteva zile de la linitirea
fierberii, ntrucit n masa lichidului
a mai rmas zahr care nu este nc
transformat n alcool, iar fermenii
s-au depus pe fundul butoiului, t re
buie fcut o aerare deci o pritocire
a amestecului. n acest scop se scoate
ntr-o dej dezinfectat i oprit o
treime din cantitatea lichidului din
butoi, lsndu-1 s curg pe cep i se
toarn din nou n vas, pentru ca n
treaga mas a lichidului s primeasc
astfel din aer o nou cantitate de
oxigen sau se amestec ntreg con
inutul cu un agitator lan de
tipul celor ntrebuinate la fermen
tarea vinului.
Hidromelul se trage dup ce s-a
limpezit complet, trecndu-1 ntr-un
alt vas cu desvrire curat i puin
mai mic dect cel n care s-a fcut
fermentarea.
Noul butoi va fi aproape plin, l-
snd totui puin loc pentru o fierbere
nceat. Dopul Noel va sta perma
nent pe vran. Cind gustul dulceag
al hidromelului a disprut, vasul se
poate umple, turnnd pe vran vin
curat. Pentru a-1 ine in permanen
plin, se pune pe vran paharul de
control care trebuie s stea totdeauna
plin, fr a ngdui aerului s intre
n butoi.
HRANA ALBINELOR se compune
din trei elemente de baz: ap,
miere i polenul transformat de al
bine n pstur. V.n. respective. Al
binele aduc apa n stup pentru cre
terea puietului, avnd in acelai timp
i rol termoregulator, pentru ps
trarea unei atmosfere favorabile cui
bului. Celelalte dou elemente
mierea i polenul snt aduse de
albine in stup din florile cimpului i
ale pdurii. Cu miere, polen i ap,
albinele prepar un amestec ce cons
tituie o hran predigerat extrain-
testinal, hran cu care ele alimen
teaz larvele ce au depit vrsla
de trei zile de la ieirea din ou-
Polenul cu bogatul su coninut a-
ajut la formarea organismelor t i
nere, ct i la refacerea esuturilor
uzate la albinele adulte. V.n. Pole
nul. Hrana brut adus n stup de
albinele culegtoare, prelucrat n
stup i depozitat n faguri, este lu
at din celule de albine pentru ne
voi proprii de alimentare sau pre
gtirea hranei puietului din cuib.
Depozitat n gu, hrana este trans
mis i celorlalte albine din stup, cu
care fac un schimb activ de hran.
Hrana deci formeaz un fel de leg
tur strns ntre toi membrii co
munitii. n mod obinuit albinele
lucrtoare se hrnesc una pe alta,
dar i pe trntori cnd snt nc t i
neri. De asemenea, ele hrnesc i
matca n tot timpul activitii sale.
Actul n sine al hrnirii se manifest
printr-o agitaie reciproc a antene
lor, dup care albina donatoare scoa
te pe virful trompei o pictur de
miere din gu, pe care albina solici
t ant o ia. Matca primete o secreie
glandular ce-i servete la formarea
oulor din ovare; aceast secreie se
presupune c ele o dau i trntorilor,
pentru stimularea formrii sperma
tozoizilor n testiculi, dar numai
n primele zile dup ecloziune. \.n
Lptiorul. Acest schimb de hran,
i mai ales agitaia antenelor care
se ating reciproc pare a fi dup
R. C h a u v i n un mijloc de
comunicare ntre albinele donatoare
i cele primitoare. Obinuit albinele
tinere pn mplinesc vrsta de
12 zile, mai mult primesc hran
dect dau, ca apoi rolurile s se schim
be. Cele ce abia au eclozionat pri
mesc de la doici puin lptior
"HRANA ALBINELOR
213
HRANA ALBINELOR
hran ntritoare cci corpul gras
din organismul lor este complet e-
puizat n perioada nimfal. Apoi
ele se ndreapt spre celulele cu ps
t ur, din care se alimenteaz. Aceas
t hran bogat n proteine deter
min n mai puin de dou zile refa
cerea esutului gras, iar glandele fa
ringiene i cerifere snt atunci apte
s intre n funciune.
Din cele de mai sus se vede c n
colonie, n privina schimbului de
hran, nu snt reguli fixe i neschim
btoare, ci se observ o deosebit
variabilitate n felul de comportare.
Mijlocul de scjiimb al hranei ntre
albine se face cu ajutorul limbii,
dup ce mai nainte intre dou al
bine a avut loc un contact al antene
lor; cu ct acest contact este mai
activ, cu at i t schimbul de hran
se face ntr-o mai mare proporie.
Schimbul de hran este aa de activ
ntre albinele aceleiai colonii, nct
n cteva ore, hrana intrat n stup se
gsete n guile aproape a tuturor
albinelor unei colonii. Unii cerce
ttori susin c i ntre albinele
doici i larvele n ultima lor faz,
nainte de a fi cpcite, s-ar face un
schimb activ de hran, cci s-a obser
vat c doicile stau atunci cu puie
tul lor n legtur nentrerupt timp
de patru ore. n felul acesta se explic
cum poate fi influenat prin hran
puietul unei colonii slabe, dat spre
ngrijire unei colonii puternice, trans-
mindu-i propriile caractere fizio
logice, morfologice i nsuirile alese
ale gazdei; se dovedesc astfel nc-
odat nsuirile alese ale mediului
i hranei in schimbarea unor caractere.
Cum apare din ou, mica larv pri
mete timp de trei zile lptiorul secre
t at de glandele faringiene ale albinelor
doici; apoi, timp de alte trei zile lar
vele de albine i cele de trntor primesc
o hran compus din miere, polen
i ap. La mplinirea termenului de
ase zile de stadiu larvar albinele c-
pcesc celulele cu larve. Celor aflate
n botei destinate s fie viitoare mtei,.
doicile le servesc lptior pe toat
perioada stadiului larvar pn la cp
cire. Acestora, doicile au grij s le
pun lptior chiar nainte ca ele s
apar din ou, aeznd n jurul aces
tuia o hran special. Cu cit ntr-o
colonie snt mai multe doici cu at t
larvele snt mai bine hrnite. Un
puiet bine hrnit se observ uor cer-
cetnd fundul celulelor. Cnd lpti
orul este abundent, se vede distinct,
iar larva noat in el. La coloniile cu
doici puine i care mpart secreia
lor cu economie, fundul celulelor pe
care stau larvele este ca i uscat. Cele
dinti, deci larvele bine hrnite, se
vor dezvolta normal i vor avea o deo
sebit putere de via, de munc i
de rezisten la boli, pe cnd cele
nscute n colonii slabe i puin hr
n i t e dimpotriv. Cind rezervele de
hran din stup snt sfrite, iar culeg
toarele nu mai gsesc n natur nectar
i polen proaspt, doicile las s moar
un numr de larve, pe care le elimin
din stup. Pentru a nu avea asemenea
surprize neplcute, apicultorii t re
buie s opreasc pentru albine, la
recolt, o nsemnat rezerv de hran,
ce se pune n depozitul cu faguri, iar
toamna, la ornduirea coloniilor pen
tru iernare, o repartizeaz proporio
nal. Cnd albinele doici gsesc iarna,
n stup, hran de bun calitate, orga
nismul le va funciona normal, iar
glandele faringiene vor da o secreie
bogat pentru a crete 12 generaii
de puiet. Cind ns n iarn hrana este
de calitate inferioar, albinele au in
testinele pline cu reziduuri alimentare,,
care preseaz asupra tuturor organelor,
iar metabolismul lor nu mai este nor-
HRANA ALBINELOR
214
HRANA ALBINELOR
Hrnitor-jgheab mobil, fcut din tabl. El
se introduce n spaiul gol al ramei cldi-
toare; peste el se pune un plutitor, pentru
ca albinele s nu se nece n sirop
mal. ntregul lor sistem glandular se
va resimi ;jca urmare, glandele farin
giene vor secreta puin lptior, iar
larvele n aceast perioad vor fi
ru i insuficient hrnite.
Aparatura necesar pentru hrnirea
albinelor. Cel mai practic mijloc de
administrare a hranei albinelor este
desigur fagurele cu miere sau sirop.
Siropul se toarn printr-o strecur
toare cu guri fine, deasupra unui
fagure i nut orizontal. Picturile p
trund pe ncetul n celule, fr a lsa
goluri de aer, pn se umple prima
fa ; apoi se aplic o foaie de hrtie
i se ntoarce pe partea invers, con-
tinund operaia. Se pot ncrca bine
fagurii i cu un pulverizator sau ver-
morel. V.n. Pulverizator. n comer
se gsete un bun pulverizator cu o
capacitate de 5 1; acesta s nu
lipseasc din nici o stupin, fiind
folosit nu numai la umplerea fagurilor
cu hran ci i la unirea coloniilor,
la t ratamentul anumitor boli, cnd
se d sirop medicamentos, ca i n
alt e ocazii. Hrana se mai poate da al
binelor i in hrnitoare de diferite mo
dele. Cel mai simplu i economic este
hrnitorul Hill. n lipsa acestui tip
de hrnitor, se pot folosi cutii de con
serve goale sau borcane de sticl
legate la gur cu tifon dublu. Atragem
atenia apicultorilor s nu foloseasc
hrnitoare de tabl galvanizat sau
de fier, cci zincul n contact cu acizii
din miere d produi toxici, la fel
ca i rugina din cel de fier. Tabla co
sitorit este ns bun, iar cele de alu
miniu fr nici un fel de pericol. Siro
pul se d obinuit cald de 2025C.
Hrnitorul se aaz pe spetezelede sus
ale ramelor, pus pe dou ipci scurte
ce-1 in cu 5 mm mai sus. Un bun hr
nitor este jghebuleul ce se introduce
n golul ramei clditoare, nlturnd
speteaza mobil superioar. n acest
mic jgheab ncap cca. 400 g sirop or
miere, sau chiar o combinaie de ps
tur cu miere. ntr-un cuib pot fi
chiar dou asemenea jgheaburi de hr-
nire. Staiunea Central de Apicultur
recomand un hrnitor de mare capa
citate putnd primi pn la 8 kg sirop
avnd i un compartiment redus la
o margine pentru 5 600 g sirop.
La stupul R.A. 1 001 s-a adaptat
alt tip de hrnitor, mai mare, ce st
deasupra podiorului n locul unei
scndurele retrase de acolo. Este fcut
dintr-un bloc de lemn de esen moale,
ce are scobit locul n care se toarn
siropul. Pentru ca acesta s nu p
trund prin porozitile lemnului,
hrnitorul se parafineaz n interior.
La stupul orizontal STAS s-a adap
t a t un hrnitor asemntor cu o capa-
HRANA ALBINELOR
215
HRANA ALBINELOR
citate pin la 2 1 sirop. Hrnitorul se
aaz peste cuib, retrgnd una din
scndurile podiorului. La stupul vert i
cal Dadant care este perfect ptrat,
podiorul cu hrnitor se va aeza ast
fel nct poziia hrnitorului s fie
de-a curmeziul t uturor ramelor din
stup. In felul acesta n hrnitor au
acces albinele de pe toate intervalele
dintre faguri, iar siropul se consum
foarte repede. In alte ri se folosete
un h r n i t o r s p e c i a l p e n t r u
z a h r t o s pe care albinele l dizolv
i-l transform n miere. n partea
superioar, hrnitorul are o deschi
dere ca un urdini, pe care apiculto
rul l unge la nceput cu miere pentru
a atrage albinele; ele ptrund pe
acolo, dau de zahr i-l dizolv cu
ajutorul apei ce o aduc de afar.
Un alt hrnitor, tot pentru zahr
tos, este hrnitorul lui Bo i t e ux , foarte
bun pentru hrnirile de iarn. El
este compus dintr-un borcan de sti
cl, cu un capac ce se nurubeaz.
Astfel se poate vedea prin perei,
cnd- i ct s-a consumat din zahrul
pus n borcan. n mijlocul capacului
se face un orificiu de 1 mm. Hrnito
rul se umple 1/i cu sirop de zahr 1:1
peste care se toarn zahr tos pn
la nivelul capacului, care se nuru
beaz avnd acolo o garnitur ca s
fie perfect etan. Hrnitorul se n
toarce cu fundul n sus deasupra
deschiderii de hrnit din podior.
Siropul de Ifi fund se infiltreaz ume
zind bine zahrul i va curge prin
micul orificiu n msura n care albi
nele iau sucul dulce al zahrului topit
care ajunge timp de o lun. Hrnito
rul trebuie neaprat s fie nvelit bine
cu ln, bumbac, hrtii etc., ca lichi
dul s nu se rceasc.
Toate tipurile de hrnitoare des
crise pn aici snt din cele ce se aaz
1 c o m p a r t i m e n t u l m a r e c u c a p a c p r o p r i u , u n d e s e
t o a r n s i r o p u l , c a r e t r e c e pe s u b d i a f r a g m a d e s p r
i t o a r e ; 2 c o m p a r t i m e n t u l n g u s t , c u c a p a c s e
p a r a t n c a r e a l b i n e l e p t r u n d p r i n o r i f i c i u l d i n
s p a t e p e n t r u a l u a s i r o p u l ; a c o l o s e a f l i u d
p l u t i t o r
n stup deasupra ramelor, peste podi
or, sau chiar n cuib.
Hrni t oarel e exterioare snt foarte
practice, dar numai cind timpul este
cald. Un astfel de t ip este inovat
de apicultorul romn C. Constan-
tinciu.
El se aplic la peretele exterior
din spate al stupului, unde la 1/3 din
nlimea peretelui se afl un orifi
ciu de 2 mm. Hrnitorul st suspen
dat n dou cuie. El are dou compar
timente, unul ngust prin care se
alimenteaz albinele ce ptrund acolo
printr-un orificiu la fel cu cel din
perete, cu care corespunde. n com
partimentul mare se toarn 23 1
sirop ce trece ncet n compartimen
tul ngust prin nite mici orificii.
Hrnitorul poate servi i ca adp
tor n primverile reci; un fitil de
tifon ptrunde din stup n hrnitor se
mbib cu ap, iar albinele se stre
coar pe alturi i sug apa.
Hr ni t or ul pent ru al i ment area in
na t ur , tip J o r d a n , aezat afar n
stupin, este foarte practic i igienic,,
fiind compus dintr-un jgheab lung de
97 cm, larg i nalt de 2 cm fcut din
tabl ; este acoperit cu un geam de
sticl sau din material plastic. La
unul din capete, jgheabul are o por-
HRANA ALBINELOR
2 1 6
HRANA ALBINELOR
| Recipientul .
Placa de sfieli ------ ^-----
I fycuh^
j-------- '
/ ............1 l - I
Orificiile de fmm | bura recipientului
de sfid
Orificiilepracticafe fmm mai
Sus declt gura recipientului
Hrnitor Jordan pentru alimentarea
albinelor afar, n natur
iune ptrat mai lat ca s poat
ncpea gura unei damigene de 5 1;
poriunea este acoperit cu un capac de
tabl cu deschiderea ctdiametrul gurei
damigenei. Sub damigeana rsturnat
cu fundul n sus, se gsete un prag de
1 cm din dou foie de tabl lipite
pe muchie, pe care se reazem. Deci
lichidul din damigean va curge n
jgheab numai la nlimea acestui
prag, care are nlimea de 1 cm, i
numai atunci cnd albinele sug lichi
dul, presiunea de la exterior va ng
dui ca nivelul din damigean s co
boare pe msura consumului din jgheab.
Albinele iau hrana prin 240 de orifi-
cii a cite 1 mm fcute n pereii
jgheabului de-a lungul su, distan
ate la 7 mm una de cealalt, fr
a intra In contact cu suprafaa lichi
dului din jgheab; n felul acesta
ele pot consuma 1 litru de hran n
cca. 3 ore; este dsuficient s se umple
de diminea o damigean de 5 1.
cu hran, ca s alimenteze toat ziua
albinele din 50 de stupi.
Hrni t or pent ru pol e n. Este fcut ca
o simpl*ldi de 500 mm pe 250 mm
i nalt de 400 mm, pe fundul creia
se afl o t av mobil din placaj sau
sendur subire ce are fixate pe
fundul ei ipculie triunghiulare de
10/10/10 mm. Pe t av se presar
polenul ca s ajung pn la nivelul
ipcilor.
Ldi a are la cele patru coluri
spre exterior patru supori de 40/40 mm
X 700 mm nlime, care sprijin un
capac din sendur acoperit cu o foaie
de tabl. Sub capac rmne un spaiu
liber de 300 mm de jur-mprejurul
cutiei de jos, pe unde albinele au
acces la polen.
Di f eri t e f el uri de hrni ri . In viaa
une colonii snt diferite ocazii cind
albinele au nevoie de intervenia api
cultorului n privina hrnirii lor i
anume:
cnd in stup rezervele de hran
snt pe terminate iar albinele trebuie
neaprat ajutate este necesar hrni
rea de necesitate.
cnd colonia este bolnav i i
se d o hran cu un anumit medicament
este hrnirea medicamentoas.
cnd se face o stimulare a colo
niilor n primvar i toamn pentru
extinderea cuibului este hrnirea de
st i mul are.
cnd se face pregtirea anumi
tor colonii destinate creterii de mtci
este hrnirea pregt i t oare pent ru cre
tere.
cind o cultur trebuie polenizat
n vederea ridicrii produciei de se
mine sau a procesului de ulei ori
eteruri volatile, cum este de pild la
levnic, iar albinele snt ndrumate
prin dresaj la acea cultur, spre un
cules activ, este hrnirea de dresaj.
cnd se efectueaz o lucrare n
semnat n stupin, ntr-un timp de
lips a culesului, iar apicultorul t re
buie s lucreze nestnjenit i fr s
se creeze n stupin furtiag ntre colo
nii, se face hrnire de atracie.
S lmurim aici cnd i cum se fac
aceste hrniri:
I. Hrnirea de necesitate in pri
mvar sau toamn se face atunci
cind in stup albinele nu mai au
decit puine rezerve sub form de
HRANA ALBINELOR HRANA ALBINELOR
pstur sau miere, iar colonia este
pus n primejdie de a pieri de foame.
Hrni rea cu faguri cu ps t ur bine
pstrai i scoi n primvar din depo
zit sau pstur scoas din borcane,
asigur albinelor o hran natural
gata pregtit fr ca stuparul s mai
trudeasc i s cheltuiasc cu alta
artificial. In schimb aceti faguri
trebuie n prealabil s fie reactivai",
inui citeva zile la aerisire, mai ales
cnd peste iarn n dulapul de pstrare
ei s-au sulfurat cu emanaiile sulfului,
sau n toamn cu emanaiile vaporilor
de acid acetic. Dup ce ei s-au aerisit
bine, se stropesc abundent cu un si
rop de zahr 1/1 pulveriznd 200 g
sirop pe suprafaa fiecruia. Atunci
se aaz direct lng cuib. V.n. Teh
ni ca api col , luna februarie stimulare
timpurie.
Pstur poate fi dat albinelor
direct, adic scoas din borcanele
unde a stat amestecat cu miere. Ea
poate fi oferit sub form de t urt pe o
bucat de tifon ntr-o singur foaie ae
zat pe suprafaa ramelor sub podior.
Se dau 400500 g pe sptmn. Ali
stupari folosesc pstur ntr-un a-
mestec apos n felul urmtor: la 2 kg
de pstur cu mierea scoas din bor
can se adaug 500 g ap n care s-au
dizolvat mai nainte 20 g sare de buc
trie. Amestecul, ori se pune zilnic
cte 150 g n jgheabul ramei hrnitor
ori cu un paclu (lopic) se ntinde
pe suprafaa unui fagure mai vechi
ce st orizontal pe o mas, ndesind
amestecul iT celulele lui. Fagurele
se pune apoi chiar lng cuib.
9 Turt a de miere cu ps t ur sau cu
polen proaspt ori conservat, se face
amestecnd 2 kg miere cristalizat
fr a fi prea tare, ci mai mult un-
toas, cu 1 kg de pstur trecut
prin maina de tocat carne, adugind
apoi un litru ap cldu, n care s-au
topit n prealabil 20 g sare; apa se
adaug cte puin. Pasta se poate face
mai nainte i se poate bine pstra n
borcane punnd deasupra un strat de
miere ca un izolator. Cercettorul au
striac Sklenar are alt formul: o
parte zahr pudr i o parte polen
proaspt sau conservat, bine ameste
cat cu o parte de miere.
Dup experienele cercettoarei A.
M a u r i z i o sub inspiraia celor
s u s i n u t e d e F a r r a r i H a y d a k
n America, urmai d e T a r a n o v ,
V i n o g r a d o v a i S o l o d k o v a
n U.R.S.S. s-a stabilit marea nsem
ntate a acestei hrniri cu pstur cu
miere n aa-zisele turte de polen".
Nu mai este nici un dubiu c albinele
tinere care, ca larve, primesc de la doi
cile lor lptior cu substane proteice
n exces, fapt realizat prin acest fel de
stimulare, au o longevitate deosebit.
Deseori mtcile tinere crescute n
colonii cresctoare unde au primit
astfel de hran, atunci cnd au fost
disecate i examinate la microscop,
au fost gsite cu un numr mai mare
de tuburi ovigene n ovarele lor. Ele
ar fi fost deci mult mai prolifice ca
acelea care n-au primit astfel de hran.
Aceste tuburi erau mai lungi, formnd
pe traiect un numr mai mare de ou
i mtcile aveau o greutate corporal
mult mai mare, n comparaie cu cele
crescute obinuit.
9 Hrni rea de necesitate cu miere
se face n primvar, oferind albine
lor faguri cu miere descpci t perio
dic, retrai din dulapul de pstrare.
Desigur c albinele hrnite cu miere
n comparaie cu cele hrnite cu sirop
de zahr, vor fi n avantaj. Mierea este
o substan biologic ce conine enzime
i ea are o componen complex de
vitamine, acizi i chiar proteine din
grunciorii de polen ce stau n suspen
sie. Fagurii cu miere pentru hrnirea
HRANA ALBINELOR
218
HRANA ALBINELOR
de necesitate, dup ce se aerisesc bine
citeva zile, se aaz lng ultima ram
cu puiet, iar cnd nevoia este i mai
mare, se dau odat cte 23 faguri
plini, ncadrnd cu ei cuibul de ambele
pri. Albinele vor lua din celule mie
rea at t ct au nevoie pentru hrana pu
ietului, fcnd totodat o rezerv n
partea de sus a elipselor cu puiet, ur-
cnd-o astfel la ndemin.
Fagurii qu miere, nainte de a-i da
albinelor vor fi inui cel puin 24 de
ore ntr-o camer cald, ling sob,
pentru ca mierea s se nclzeasc;
altfel, reci aa cum snt scoi din dulap
trebuie s mai treac cteva zile pn
cnd albinele i vor nclzi i ocupa in
tegral. Pentru a determina albinele
s-i ocupe imediat, este bine ca supra
faa lor s fie stropit cu sirop cald.
Fagurii vor fi examinai nainte de a fi
da i ca hran albinelor, dac nu con
i n miere de man V.n. Anal i z a mi eri i .
Fagurii s nu aib pe rame pete de
diaree, care trebuie mai nti rzuite
i splate cu o crp cu formol; petele
pot proveni de la albine bolnave de
nozem i ar putea infecta colonia n
care ei se introduc.
Dac pe suprafaa fagurilor sau sub
cpcele se vede o estur ca un p
ienjeni, este o dovad c acolo snt
acumulate lafrve de pduchi ai albi
nelor Br aul a coeca. n ambele cazuri
este bine ca fagurii ce se scot vara din
stup pentru pstrat pn n primvar,
s fie supui aciunii vaporilor de
aci d acetic V.n. care distrug larvele de
pduchi.
Dac nu au fost astfel t rat a i , atunci
cei care au larve de pduchi vor fi
descpcii cu un cuit fierbinte de
descpcit; cpcelele czute pe o sit
se scurg de miere i se dau imediat la
topit. Aceast miere nu se va da n
hrana albinelor cci larvele de Braula,
ajunse din nou n stup, vor evolua.
n lipsa fagurilor cu miere cpcit,
stuparul poate da albinelor miere
t urnat n celulele unui fagure gol.
Mierea trebuie nclzit pentru a se
putea strecura n picturi mici prin
tr-o strecurtoare i n felul acesta ea
ptrunde n celule fr a se forma go
luri de aer. Un mijloc foarte practic
de umplere complet a fagurilor cu
miere chiar mai groas, este turnarea
ei pe suprafaa fagurilor care se in
troduc de ndat ntr-un extractor de
miere, fagurii stnd cu faa cu miere
spre axul extractorului; prin nvr-
tirea rotorului mierea ptrunde pn
n fundul celulelor; desigur c n acest
caz fagurii nu se vor putea umple decit
pe o singur fa.
Mierea lichid nu se va da pur n
hrana de necesitate, ci n parte dilua
t , pentru a fi din nou prelucrat de
albine i uniform depozitat. Cnd ea
este lichid, i se adaug 1/5 ap de
ru sau de ploaie n prealabil cloco
t i t . Apoi e lsat s-i scad tempera
tura pn la cel mult 40. Niciodat
mierea nu se pune direct pe foc ca s
se lichefieze, cci i se distrug enzimele
iar parte din ea se caramelizeaz,
provocnd intoxicarea albinelor. Cnd
mierea este cristalizat, se lichefiaz
punnd-o ntr-un vas ce st n altul
cu ap cald; dup lichefiere, mierea
se dilueaz cu ap, aa cum s-a art at
mai sus. V.n. Mi ere, granulare.
O condiie absolut necesar, cnd
se face o hrnire de necesitate cu miere,
este ca stuparul s fie sigur c ea este
indemn de microbii bolilor infecioa-
se. n caz de ndoial este de preferat
s se fac hrnirea de necesitate cu
sirop de zahr, t urnat ntr-un fagure
gol, pus lng cuib.
9 Hrni rea de necesitate cu si rop de
zahr pentru primvar sau toamn
trebuie fcut din vreme, ca nu cumva
lipsa rezervelor de hran n stup s
HRANA ALBINELOR
219
HRANA ALBINELOR
stinjeneasc buna desfurare a muncii
albinelor i a dezvoltrii puietului.
Cea mai bun i mai sigur hrnire
de necesitate i completare n toamn
se face cu sirop puin mai dens de
zahr cca 60% mpreun cu substane
proteice de preferat pstur.
In regiunile de es unde culesurile
de obicei se termin odat cu maturi
zarea florii-soarelui, se face hrnirea
de necesitate pentru completarea rezer
velor de hran incepnd de la sfritul
lunii iulie. n regiunile de munte,
unde fneele se cosesc dup 15 august,
atunci se ncepe hrnirea de comple
tare. Densitatea siropului este legat
i ea de timpul cnd se face aceast
hrnire. Dup 15 iulie ea are 50%
zahr i tot at t a ap; cea din august
are 60% zahr i 40% ap cci s-a
constatat c o concentraie mai mare
de zahr n sirop are o oarecare in
fluen negativ.
ntr-adevr, procentul de zaharoz
nu va fi deplin transformat n glucoza
i fructoz i deci invertirea nu va fi
deplin. De asemenea, este bine ca n
siropul de zahr la hrnirea de comple
tare toamna, pentru iarn, apicul
torul s adauge i miere n proporie
de 200300 g la litru. Aceasta aduce
cu ea fermeni naturali, enzime,
sruri minerale i vitamine care nno
bileaz hrana de iarn. Pentru inver
tire este bine s se adauge dup dizol
varea zahrului n ap fierbinte i
o proporie redus de acid citric
0,500 g la 1 kg, sau acid acetic U.3 p 1.
care descompune zaharoza din sirop
n monozaharide, transformnd-o n
glucoz i fructoz. n special fruc-
toza este cea care, iarna, are proprie
t at ea de a absorbi apa din mediul n
conjurtor, iar siropul nu se mai
cristalizeaz n celule. Cantitatea de
hran s nu depeasc 1,52 kg n
24 de ore, chiar dac iernarea se pre
lungete, cci albinele nu vor avea
timpul material s fac transformrile
necesare folosind fermenii diastazici
produi dc glandele faringiene i to
racice.
Cnd n stup s-au acumulat 1718 kg
de hran, i chiar mai mult, la o co
lonie puternic pe 1112 intervale
ocupate de albine, hrnirea se oprete.
La coloniile mai reduse, cantitatea se
micoreaz n acelai raport. Diferena
se va da n primvara urmtoare.
Pentru ca albinele s nu rspn-
deasc pe suprafee prea mari de faguri
aceast cantitate de hran, apicul
torul va reduce n prealabil cuibul
ntre dou diafragme marginale, pe
timpul celor 34 zile ct face hrnirea
de necesitate, lsndu-1 la 56 rame,
urmnd ca dup completarea hrnirii
s adauge pentiu ouatul mteii nc
2 faguri la mijloc.
Albinele vor concentra siropul dat,
transformndu-1 n miere. Pentru un
calcul precis al rezervelor rmase n
stup dup consumarea siropului, nu se
va socoti cantitatea de sirop ce s-a
dat, ci zahrul ce s-a folosit la acest
sirop, cci aproximativ at t a miere
rmne n faguri cte kilograme de
zahr s-au pus n combinaia siro
pului.
Hrnirea de necesitate i comple
tare fcut cu sirop de zahr se aplic
i n cazuri cnd n anul precedent co
loniile au suferit de o infestaie cu
nosemoz. n astfel de situaii se ex
trage toat mierea i se d sirop; este
absolut necesar ca n cuib s existe
cel puin dou rame cu pstur.
9 Prepararea siropului pentru com-
pletarearezervelorde iarn se face nu
mai cu ap de ru sau de ploaie, care nu
are sruri minerale; acestea, duneaz
albinelor in iarn. Pentru prepararea
siropului n hrana de primvar, acea
st preocupare poate s dispar, albi
HRANA ALBINELOR
220
HRANA ALBINELOR
nele atunci evacueaz curent reziduuri-
le*ce nu se mai acumuleaz in intestin.
Atunci apa cu puine sruri minerale
e chiar necesar.
Siropul de aprovizionare pentru
toamn-iarn se face astfel: in apa
clocotit, se toarn pe ncetul zahrul
amestecnd mereu lichidul pn la
completa dizolvare. Apicultorii care
au miere de calitate i sint siguri c
nu este infectat o adaug n propor
ia art at mai sus.
In stupinele mari prepararea siro
pului aa cum s-a art at mai sus ia
prea mult timp. De aceea L. Pdurean
folosete un aparat special, asemn
tor cu cel al lui Lunder. Cu ajutorul
lui zahrul cristalizat se dizolv numai
prin aceea c se toarn peste el ap
rece. Din partea de jos a acestui
amestec de zahr, udat cu ap, se
scurge n continuu o soluie, care con
ine in mod aproape constant 65%
zahr.
Pentru aceast operaie, se folosete
un butoi cositorit cu o capacitate de
400 kg. Vasul se aaz astfel ca sub
robinet s se poat introduce o gleat.
In condiii de pastoral, vasul se aaz
direct pe pmint, dar sub robinet se
sap o groap in care s ncap uor
gleata. n vas se introduce un stativ
pe trei picioare, deasupra cruia se
gsete o ram cu pnz metalic
rezistent, drept strecurtoare, cu
ochiuri dese pn la 24 mm. Ea
este fixat pe marginea stativului i
este ntrit pe dedesubt cu balot de
tabl galvanizat (sau de fier vopsit)
spre a susine greutatea zahrului.
La marginea rmas cu pnz de sirm,
se gsete fixat un tub subire cu di a
metrul de 1,52 cm care se ntinde
pn la 23 cm de partea de sus a
vasului. Cele trei picioare ale stat ivu
lui snt astfel potrivite la nlime
nct aceasta s se aeze la 1/41/3
din nlimea vasului. Peste pnza
metalic se ntinde ori o pnz din in
sau i mai bine o alt pnz metalic
cu ochiuri foarte dese, ca cea de cernut
fina de gru. n cazul din urm, n
tre marginea stativului i cazan se n
deas o garnitur de bumbac. Cazanul
are fixat pe partea de jos un robinet
cu deschidere larg de 34 cm pentru
rapida evacuare a siropului adunat n
aparat. Vasul are un capac cu care se
acoper dup ce este umplut cu zahr
i ap. Se lucreaz cu el astfel: partea
superioar a vasului, deci circa 2/3
sau 3/4 se umple cu zahr cristalizat
(tos), iar peste el se toarn ap rece,
astfel ca acesta s depeasc zahrul
cu un lat de min. Apa, n trecere prin
stratul gros de zahr, devine mai dens
astfel c atunci cnd trece prin pnza
metalic, sub form de picturi, este
de fapt o soluie cu 65% zahr. Con
centraia aceasta variaz cu 12%,
n funcie de cldura mediului ncon
jurtor. Cnd robinetul este nchis,
spaiul de sub pnza strecurtoare se
umple cu aceast soluie, n timp ce
aerul iese afar prin eava de aerisire.
Cnd acest spaiu se umple complet,
procesul de dizolvare nceteaz. Pen
t ru ca apa s se concentreze la aceast
densitate, trebuie s se gseasc pe
suprafaa gratiei strecurtoare cel pu
in un strat de 810 cm de zahr.
Din acest motiv, aparatul se construie
te astfel ca nlimea fa de lime
s fie n raport de circa 2,5/1. El
trebuie s aib mrimea cerut de
nevoile stuparului care-1 folosete.
Zahrul pudr nu poate fi folosit i
nici cel cubic. Viteza de scurgere de
pinde de mrimea suprafeei de stre
curare. Un astfel de aparat produce
zilnic 300 litri de soluie.
Dintr-un litru de ap se obin 2,2 li
t ri sirop cu o concentraie de 65%.
Nu se folosete niciodat ap cald,
HRANA ALBINELOR
221
HRANA ALBINELOR
cci n acest caz concentraia dep
ete 67%, iar dup rcire, zahrul
aflat n surplus (peste 65%) cristali
zeaz din nou.
Siropul obinut il putem ntrebuina
i n alte ocazii (la hrnirea stimu-
lent de primvar etc.) cnd ntre
buinm alte concentraii de sirop.
Astfel dac avem nevoie de soluie
1 : 1 , atunci adugm la 10 litri din
siropul obinut cu acest aparat, nc
4 litri de ap (poate fi fierbinte), iar
soluia dorit o avem gata preparat.
Din cele de mai sus se vede ct
munc depune apicultorul cu aceast
operaie a hrnirii de necesitate, mun
c pe care uor o poate nltura dac
la extrasul mierii, n var, el pune de
o parte, civa faguri plini cu miere
pentru fiecare colonie, faguri care
snt dai albinelor n toamn pen
t r u a le completa nevoile de hran.
Totui snt cazuri cnd chiar iarna
este nevoie s se intervin cu o hr-
uire de necesitate i anume atunci
cnd din anumite motive hrni
rea de completare a rezervelor nu s-a
put ut face n toamn.
Hrni rea de necesitate in t i mpul
i erni i desigur c se poate face, dar
ntr-o msur redus, adic numai at t
ci t au nevoie coloniile s treac iarna,
pin n primvar, urmind ca hrni
rea masiv de ajutorare s se fac in
primele sptmni calde ale lunii
martie cu faguri cu miere, adugai
alt uri de ghem, V.n. Tehni ca A p i c o l ,
luna ianuarie, salvarea coloniilor muri
bunde. Acum se d odat cel puin
2 kg de hran care ajung pn n mar
tie, cnd stuparul va putea s ia alte
msuri. Hrnirea n timpul iernii cu
sirop cald se mai poate face i n borca
ne de sticl, legate cu tifon pus n 23
st rat uri ; borcanul se rstoarn peste
dou beioare ce stau de-a curmeziul
ramelor; suprafaa stupului este aco
perit apoi cu o foaie de carton gu
dronat care are t i at locul rotund ce
ocup borcanul; peste stup se aaz
un magazin gol de recolt, care se
umple cu ln de lemn (tala fin);
se pune podiorul, iar colonia se las
n linite. Se pot da o dat chiar cte
dou borcane.
O metod mai bun de ajutorare a
coloniilor nevoiae n iarn, este hr
nirea cu erbet de zahr (candi) n
coninutul cruia intr i mierea.
Prepararea erbet ul ui de zahr (can
di) pentru hrnirea de iarn cere o
deosebit atenie, cci orice dep
ire de proporie i temperatur l
face impropriu. Iat cum se prepar
fr a cere o aparatur special (G. Le-
fort): se folosete o balan cu dou
talere sau tasuri care poate suporta
pe ea cel puin 15 kg.
Se pune pe unul din tasurile balan
ei un vas ncptor de tabl sml
uit , cruia i se ia tara pe tasul opus.
Cnd balana s-a echilibrat, se pun n
vas 10 kg zahr i se echilibreaz din
nou balana cu greutile respective
de 10 kg.
La aceast cantitate de zahr se
adaug exact 1,150 1 ap, de preferat
de ru sau de ploaie. Deci pe tasul cu
greuti se pun greuti de 1,150 kg
iar peste zahr se toarn cantitatea
respectiv de ap pn balana se echi
libreaz. Greutile vor rmne astfel
pe tasul lor pn se va termina pre
paratul erbetului de zahr candi. In
acel moment vasul se d de-o parte de
pe tas i se adaug at i t a ap pn cnd
masa de zahr se umezete bine. Apoi
el se pune la un foc domol amestecnd
bine coninutul. Zahrul, sub aciunea
apei i a cldurii se topete. Amestecul
se las s clocoteasc pn cnd apa
de surplus se evaporeaz rmnnd
numai cantitatea iniial, adic
1,150 1 n sirop. Pentru aceasta vasul
KRANa ALBINELOR
222
HRANA ALBINELOR
se lot ia de pe foc i se pune pe balan.
Cind balana va fi perfect echilibrat
aa cum a fost cind s-au pus iniial
cele 1,150 I ap i deci n amestec nu
a mai rmas decil exact muri ni apa
pus alunei (cci cealalt s-u eva
por at ) vasul se d de-o parte de
pe foc. Conlinului se rstoarn n
alt vas curat, care se las nemicat
pin el s-a rcit at t cit poate fi inut
intre mini fr s frig. Atunci n
cepe invlrtiIviI puternic al amestecu
lui cu un fcle numai in acelai
sens, pin cind din transparent el in
cepe s se ngroae i s devin al
binos opac. Este tocmai timpul s fie
turnai in forme. Cele mai bune forme
snt ramele goale ale unui magazin de
recolt, deci fr faguri in ele. Ramele
se aaz orizontal pe o foaie de hirtie
ce st pe mas. Cind erbetul este gala
aa cum s-a art at mai sus, el se
toarn repede n rame goale in care se
las s se ntreasc pin a doua zi.
Fiecare ram de magazin va cinlri
2,5 kg zahr candi. Se pot da o dat
chiar dou rame din acestea.
I n alt mod mai precis de preparare a
erbetului de zahr candi este prin me
toda cnd sefolosele termoinel iul, tiut
fiind c in funcie de concentraia li
chidului, crete i temperatura de fier
bere. erbetul candi este bine fcut
atunci cind lermomeliul adincit in
masa lichidului la 2 cm, arat 117C.
Din acest moment se procedeaz ca i
la metoda precedent lsndu-l s se
rceasc, apoi se amestec i se toarn
n formele dorite.
Fiindc nu ori ce stupar dispune de
un termometru de pesle 100C (dup
Orosi Pali) se poale nlocui acesta cu
o mic cutie de tabl (cum ar fi ca
pacul unei cutii de crem de ghete sau
o ligi cu coad lung), n care se
aaz un strat subire de sulf sub form
de praf. Cum punctul de topire al
acestuia corespunde aproximativ cu
temperatura de mai sus, de 117C,
sc aaz cutiua cu sulf pe suprafaa
lichidului n fierbere, in momentul
cind incepe topirea prafului de sulf,
oprim fierberea i se procedeaz ca
i n restul metodelor, intruct si
ropul a ajuns la gradele indicate mai
sus. Atunci se toarn in forme, ae-
zind ramele goale pc o mas, avind
hirtie subire sub ele.
Cind in zahrul candi sc adaug i o
proporie de miere, va fi cu al i t mai
bine cci mierea cald constituie i o
hran superioar pentru albine, iar
blocul rmine mai fraged i nu sc
ntrete prea mult. Mierea ce sc
adaug va fi dc 100 g pentru fiecare
kg de zahr.
Felul cum se ofer albinelor erbe
tul candi este urmtorul: peste su
prafaa lamelor se pun 34 ipci de
5Gmm grosime pe care se va rezema,
in poziie orizontal, placa sau plci
le de zahr candi. Pe deasupra lor se
pune o hirtie cerat care nlocuiete
podiorul. Perna din capac cu tala
fin de lemn ader de hirlia cerat,
i nu permite risipa cldurii din cuib.
La terminarea lucrrii stuparul va
avea grij s scoat de pe fundul stupu
lui cartonul gudronat de control,
s mture albina moart i rumeguul
de ceara aflat pc el, iar odat curat
s-l pun la loc. Aceast msur este
necesar pentru c din placa de zahr
candi aflat sus vor cdea pe fundul
stupului frimituri care dup 23
sptmlni pot fi recuperate.
Prepararea past ei de miere i zahr
pentru hrnirea albinelor se face mult
mai simplu: sc pun patru pri zahr
pudr intr-un vas de tabl dreptun
ghiular, peste care se toarn n strat
uniform o parte de miere nclzit
bine. Se aaz cutia ntr-o ncpere
clduroas i peste 10'14 zile In-
H R AN A ALBINELOR
223
HRANA ALBINELOR
treaga cantitate de zahr a fost p
truns de miere, fcindu-se un amestec
absolut uniform. Dac n cutie, nain
t e de turnarea zahrului s-a aezat o
bucat de celofan sau de material
plastic, atunci pasta rezultat in acest
timp se scoate afar foarte uor sub
forma unei plci i este ti at n
calupuri dup dorin. Un alt mod
practic de a prepara pasta repede i
uor mrind doza de miere, se face
astfel: peste 3 pri zahr pudr se
toarn o parte miere nclzit. Se
pstreaz ntr-o camer cald. Dup
24 ore, zahrul este ptruns de canti
t at ea sporit de miere astfel c el
poate fi frmintat, fr a se forma coco
loae. Pasta trebuie s fie aa de con
sistent, incit s nu adere pe min.
La proporia sus-amintit ea este prea
moale, dar se adaug puin praf de
zahr i se frmint uor. Pasta astfel
fcut se pstreaz mult vreme n
vase ermetic nchise, pentru a se
menine fraged i uor de scos. Al t
fel, mierea fiind higroscopic va ab
sorbi din aer ap, iar deasupra apare
un mic strat lichid. In acest caz, li
chidul se scurge i pasta frmintindu-se
di n nou cu zahr pudr, se pune la
loc in vas.
Pasta se d albinelor ntins pe un
tifon intr-o singur foaie i se aaz
deasupra ramelor in dreptul ghemu
lui, acoperind-o cu o hrtie cerat.
Pasta pentru hrana mteilor expe
di at e n colivii este fcut din miere,
zahr i pstur. Aceast past are
cam aceeai componen ca i cea de
mai sus, adugndu-se numai 7%
pstur scoas dintr-un fagure, care
se freac bine cu miere i apoi totul
se frmint cu pudra de zahr pin se
obine un amestec consistent. Pasta
se prepar cu 34 luni nainte de
primvar pstrnd-o n borcane bine
nchise i ferite de lumin. nainte
de a pune pasta n tuburile coliviilor
de expediia mlcilor, ea se frmint
bine ntre degete; astfel se nclzete
puin i se introduce uor n tuburi.
V.n. Expedierea mteilor.
II Hrnirea de stimulare, at i t
de necesar pentru extinderea pu
ietului n primvar i toamn,
este obligatoriu s se fac in loca
litile unde lipsete culesul in aceste
dou epoci din an. Albinele ii extind
puietul numai dac gsesc hran in
stup, or afar n natur, sau oferit
de stupar. Atunci ele hrnesc matca
mai abundent cu lptior, iar puietul
se extinde n cuib. In acest scop, api
cultorul ofer albinelor afar, sau in
stup, o hran preparat fie cu miere
di luat care d rezultate foarte bune,
fie cu zahr aromatizat cu ceaiuri, fie
sub form de zahr cristale care d
rezultate mai hune chiar decit sub
forma de sirop. In principiu, orice fel
de stimulare creeaz n stup o stare de
excitare, de euforie i bun dispozi
ie care are ca efect extinderea puie
tului n cuib. Mai mult chiar, s-a con
s t at at prin observaii comparative c
in coloniile unde s-a intervenit cu
o hran stimulativ, albinele aveau in
gui o mare cantitate de enzime fa
de coninutul guilor albinelor din
coloniile care nu au fost stimulate.
Cum enzimele sint secreii glandulare
foarte folositoare puietului, se nelege
c n coloniile stimulate puietul va
avea un potenial superior. Hr
nirea stimulativ nu trebuie fcut
numai atunci cind este nevoie, cci
se poate ca unele colonii sub impulsul
stimulrii, s intre n frigurile roitului.
Hrnirile de stimulare se aplic
mai ales la coloniile mediocre ca popu
laie la care rezultatele snt mult
mai evidente fa de cele cu popula
ii mari. n schimb observaiile au
dovedit c in coloniile mai puternice
HRANA ALBINELOR
224
HRANA ALBI NELOR
i cu un cuib deja extins la ieirea din
iernat, hrnirea de stimulare nu are
un efect aa de spectaculos.
La coloniile cu mari rezerve de
hran, d rezultate foarte bune o sti
mulare mecanic V.n. Tehnica apicol,
luna martie, stimulare mecanic.
n general, hrnirea stimulativ de
primvar se ncepe cu 5060 zile
naintea apariiei marelui cules, n
raport de regiune. Ea se repet toamna,
pentru ca albinele s creasc cel puin
23 generaii de tineret, care s
nfrunte greutile iernii i cele din
viitoarea primvar. Desigur c f-
cind hrnirea stimulativ in prim
var rezultatele sint mult mai evi
dente pentru extinderea puietului.
Atunci, albinele gsesc nectar, dar
mai ales polen proaspt, iar hrana
stimulativ, d un impuls mai mare
acestei extinderi. In schimb in toamn,
albinele nu gsesc nectar i polen
decit ntr-o msur mult mai redus,
natura are tendin spre potolirea r i t
mului de creaie, totul ncepe s se
restrng, matca este obosit dup
ase luni de ouat, iar n colonie apare
instinctul de frnare a dezvoltrii
cuibului. De aceea pentru a determina
albinele s nu-i ncetineze ciclul de
rennoire a generaiilor i a le da im
presia c afar culesul nu a ncetat,
se face neaprat o hrnire stimula
tiv, cu care ele susin puietul din
cuib, fr s consume din rezervele
de iarn. Atunci apicultorul introduce
23 faguri goi la mijlocul cuibului
pentru ouat i ncepe hrnirea de
st imulare care d rezultate bune numai
n aceast situaie.
O Hrnirea stimulativ de toamn d
rezultate bune mai ales n coloniile
cu mtei nscute spre sfritul verii.
Cind ins apar zile in care stupul de
control de pe cintar nregistreaz ur
cri de 250300 g nu este nevoie s
se dea hran de stimulare, cci acest
mic cules este el nsui o stimulare
pentru extinderea puietului. Deci stu
parul trebuie s urmreasc atent
cntarul de control i intervine atunci
cind sporul natural a ncetat.
Oricnd s-ar face hrnirea de stimu
lare, fie toamna sau primvara, t re
buie ca in stup albinele s aib rezerve
ndestultoare, singurele care le dau
sigurana c puietul nu va rmine fr
hran.
De aceea, n primvar i toamn,
stuparul trebuie s fac mai ntii o
masiv hrnire de aprovizionare in
stupii fr rezerve suficiente. Hrana se
d n fiecare sear, citeva zile in ir,
cite 2 kg, pentru ca apoi s continue
cu o hrnire de stimulare pin la apa
riia culesului principal. V.n. Tehnica
apicol, hrnirea de stimulare, august,
martie, aprilie, mai.
9 Hrnirea de stimulare in prim
var trebuie fcut cu mult pruden
incepndu-se cu cantiti mai reduse
in raport de puterea fiecrei colonii i
extinderea cuibului. Este nevoie de o
astfel de msu pentiu ca hrana dat
s fie consumat in ntregime de puiet.
De asemenea, stupaiul trebuie s in
seam i de unele zile reci care se pre
lungesc adesea in primvar. Dac
hrnirea cu polen sau nlocuitor de
polen s-ar da permanent in cantiti
mari, albinele consumndu-le i n
carc intestinul prea mult, iar acest
abuz va avea urmri rele. Excesul dc
albumin (ca orice exces) duce la
consecine grave, dintre care aici sem
nalm deocamdat numai intoxicaia.
V.n. Toxicoz. In schimb, coloniile
crora li se d hran suplimentar de
stimulare, afar de ceea ce au ca re
zerv n stup, cresc larve mai bine
dezvoltate. Cercettorul O r o s i P a l l
a gsit c, de pild, in coloniile cresc
toare de mtei hrnite suplimentar
HRANA ALBINELOR
HRANA ALBINELOR
larvele la 5 zile sint mai grele cu
1032 mg, iar rele de 0 zile sint
mai grele cu 2,09 mg fa de cele
nehrnile.
Orice fel de stimulare va ncepe cu
doze reduse, de 200400 g la 23
zile o dat, oprite dup o sptmin
i reluate apoi, cci albinele depozi
teaz aceast hran in mod obinuit
in fagurii din mijloc, unde este mai
cald, deci tocmai acolo unde trebuie
s se extind cuibul. Dac aceast
hrnire se face la nceput cu ntreiu-
peri, adic o sptmin se hrnete
i alt a nu, albinele vor consuma in
cea de a doua sptmin prisosul i
vor avea loc s extind cuibul, acolo
unde ele ar fi pus hrana. Aceast
msur ns nu se va respecta dect n
primele 23 sptmini de la ncepu
tul hrnirii de stimulare, apoi ea se
va continua mrind numrul zilelor
de hrnire n detrimentul celor de
pauz, cci pe msur ce cuibul se
mrete, albinele consum mai repede
dozele date, pn sc ajunge ca dup o
lun de la nceperea primverii ea s
se dea zilnic. In uniti socialiste mari
operaia e greu de fcut, de aceea sc
recomand stimularea la 34 zile
dar cu cantiti mai mari.
In funcie de substana cu care se
face hrnirea se face i dozarea. Pasta
cu pstur, miere cristalizat i fin
de soia degresat, se va da albinelor o
dat pe sptmin cile 500 g de fiecare
dat. Cind ns se d sirop de zahr
cu drojdie sau lapte, dozele sini mai
mici i se dau la intervale mai scurte.
Este bine ca in primvar, numai in
primele zile ale hrnirii de stimulare,
s se adauge n sirop cte 100 000 U.J.
penicilin la litrul de sirop ce se
servete la trei zile i cel mult de trei
ori, dup care hrnirea de stimulare
continu fr nici un amestec cu ant i
biotice. Hrnirea de stimulare se face
in dou feluri: afar din slup. deci in
natur, i in inlcrioiul stupului.
Stimularea in natur, n afara
stupului, cu polen pulbere n poate face
numai stuparul care fiind cu lotul
izolai nlr-un loc perfect adpostit,
hrnete albinele sale Jic cu polen,
sau in lipsa acesluia cu nlocuitori
de polen aezai in stupin puin mai
departe, ferii de ploaie i vint. Po
lenul adunai in var de albine i colec
t at, bine uscat, se pulverizeaz fin cu
ajutorul unei risnie electrice. In
lipsa acestui polen se poate folosi cel
de porumb, iar cind i acesta lipsete,
pot fi folosii nlocuitori de polen ca:
drojdia uscal i pulverizat, lapte
praf sau fin de soia degresat bine
uscat. C. L. F a r r a r recomand
n aceast privin mai multe formule
i anume: patru pri fin de soia cu
o parte lapte praf, sau nou pri fin
de soia i o parte de drojdie, sau ase
pri fin de soia, cu o parte drojdie
furajer pulverizat.
Amestecul se pune ntr-un capac de
slup ntors cu gura in s-us aezai la
soare lng un zid cald, ferit de vint.
Cu citeva picturi de miere puse din
loc in loc, pe suprafaa stimulentului
pulverizat, se atrag albinele din stu
pin, care duc repede n slup aceast
preioas hran.
Se pare ns c lot H a y d a k
este cel care a gsit cea mai bun for
mul de hran stimulent afar n
natur in stare uscat, j r i n uimloarca
combinaie: trei pri fin de soia
degresat, o parte drojdie uscal i o
parte laple praf degresat.
Stimularea n natur cu sirop de
miere sau de zahr; mierea se ofer al
binelor diluat cu 50% ap. n lipsa
mierei se d sirop de zahr in propor
ie de 4C45%. Hrana se pune la o
di stan de 15C200 m de stupin,
intr-o poian de pdure, sau r.tr-un
HRANA ALBINELOR
226
HRANA ALBINELOR
lan cu o cultur oarecare. Ea se toarn
in uluce de lemn peste care se ntind
beioare care plutesc i nu las albine
le s se inece.
Acesta este cel mai bun mijloc de
stimulare cci, in primul rind albi
nele au impresia unui adevrat cules,
ceea ce contribuie la o stare euforic,
creind in colonie acea excitaie a cu
lesului despre care am ami nti t mai
nainte; atunci mi t ca este hrnit
din belug, ceea ce se va traduce prin
tr-o cretere mare a numrului cule
gtoarelor. In al doilea rlnd, faptul c
albinele duc n zbor mai de departe
acest pseudo nectar, ii ncorporeaz
in zborul de ntoarcere la stup, sub
stane organice foarte folositoare pen
tru transformarea lui calitativ, fa
de cel pe care albinele l iau din hrni
torul aflat n stup. Albinele napoiate
de la acest cules intens cu guile pline
de hran, ncep s fac dansurile carac
teristice culesului ca i cind ar aduce
nectar din flori. In stup se creeaz
astfel o reacie deosebit care deter
min matca s depun i mai multe
ou.
Siropul de miere sau de zahr dat
albinelor pentru stimulare n natur
nu trebuie s fie prea dens cci acest
lucru determin albinele la furtiag;
densitatea lui s fie mic, de cel mult
400 g la litrul de ap. Apicultorii i t a
lieni care fac curent astfel de hrniri
stimulative dilueaz siropul orien-
tindu-se dup frecvena albinelor la
hrnitor: cnd ele slnt puine ca numr
nseamn c soluia este prea apoas
i deci proporia de zahr trebuie m
r i t ; dac vin prea multe albine i
slnt nelinitite, este semn c s-ar pu
tea ncepe un furtiag in prisac i in
acest caz se dilueaz soluia.
Este bine ca stimularea in natur s
se organizeze chiar acolo unde se tie
c va fi viitorul cules de primvar,
cum ar fi de pild la pdurea de salcim
unde obinuit se transport stupina
in pastoral. In acest caz transportul se
va face devreme, dup 2025 martie
ca stimularea s nceap cel puin
cu 5060 de zile naintea apariiei
culesului mare de la salcim care este
in jurul datei de 16 mai. Albinele vor
putea culege in linite siropul dat
chiar in zilele cnd in alte stupini din
afara pdurii albinele vor sta slrinse
in stupi din cauza frigului i vnturi-
lor tari. Cantitatea total dat pe zi
va fi n raport de numrul stupilor
aflai pe vatra respectiv, fr s de
peasc 250300 g pe zi de stup,
adic a t i t ct trebuie unei colonii ca
s i-l consume fr s-l depoziteze ca
rezerv. In felul acesta cnd va apare
marele cules mierea din faguri nu va
avea in ea nimic din hrnirea slimu-
lent cu zahr. Operaia se face la ore
fixe i mai spre sear, cind albinele
din alte stupini mai deprtate s-au
retras spre cas, iar cele proprii 11
duc repede n stup i au t ot timpul
s-l prelucreze n cursul nopii. De
sigur c intr-o astfel de hrnire snt
dezavantajate coloniile mai slabe, cu
un numr de culegtoare redus, or
aceasta este tocmai un bine, cci con
serv energia acestor colonii. Situaia
se va echilibra uor de ctre stupar
care la citeva zile ia de la stupii pu
ternici cite un fagure cu sirop depo
zi t at i-l d coloniilor slabe pn ce
ele se ntresc, ajutate concomitent
i cu puiet cpcit.
Spre toamn hrnirea stimulativ
in natur sc mai face i cu ajutorul
sucurilor fructelor zaharate cum sint
pepenii verzi. Apicultorii sovietici
folosesc anume vari t i de pepeni verzi
care au un procent de peste 1214%
zahr, taie felii i le ntind pe scn-
duri n prisac. De citeva ori pe zi re
nnoiesc tietura feliilor pentru a
HRANA ALBINELOR
227
HRANA ALBINELOR
pune la dispoziia albinelor alt rind
de celule cu suc zaharat. i la noi
apicultorii din nordul regiunii Do-
brogea mai ales stuparii lipoveni fac
adeseori hrniri de stimulare cu suc
de pepeni, dar ntr-o mic msur.
In regiuni cu livezi albinele de ase
menea se stimuleaz natura] cu fruc
tele prea coapte i crpate.
Acolo unde ns albinele Intr-adevr
gsesc substane dulci i se stimuleaz
activ, snt regiunile viticole cu vie
nobile. Viile cu productor direct
snt adeseori neglijate de albine. Stru
gurii bine copi au un procent n
semnat de zahr, de la 14 la 20%.
Viespile snt premergtoare albinelor
n sfierea bobielor eu mandibulele
lor zimate, puternice i ascuite.
Albinele nu pot rupe pielia bobiei,
mustul ce se scurge este luat cu grab
de albine i dus n faguri unde este
transformat n miere. Acest cules din
natur, favorizeaz n toamn exti n
derea cuiburilor.
Hrnirea de stimulare in interio
rul stupului. Aceasta se face ntotdea
una cnd cea n natur nu se poate
aplica, fie c snt in mprejurimi alte
stupini, fie c timpul de afar este
potrivnic zborurilor. Albinele snt ne
voite atunci s stea n stupi, la ad
post, i cum totui extinderea puie
tului nu trebuie ntrerupt, ci din
contra, mereu extins pentru a avea
la timp culegtoare suficiente, hr
nirea se face n interiorul stupului.
Aceast hrnire se execut n mai
multe feluri: prin descpcirea faguri
lor aezai dincolo de diafragm;
prin pulverizarea ramelor cu sirop
printre faguri Bau pe suprafaa de sus
a lor ridicind uor podiorul; prin
hrniri cu sirop, cu ceaiuri, sau cu
miere; cu past cu polen sau pstur
amestecat cu miere cri stal izat; cu
sirop amestecat cu unele substane
proteice nlocuitoare ale psturii cum
slnt: drojdia de bere, praful de lapte,
finuri diferite, glicerofosfat, uree i
alte substane proteice.
S lc dcscriem mai jos pe fiecare,
pentru ca apicultorii s le aleag pe
cele care le convin.
Stimularea prin faguri cu miere des-
cpcit nu este la fel tu cea descris
la hrnirea de necesitate. Acolo se d
deau coloniei o dat 23 faguri plini
cu miere pui n cuib, pe cnd la sti
mulare se pot folosi faguri cu mai pu
in miere, pe care apicultorul o
de6cpcete din 4 in 4 zile pe o supra
fa de 23 dm2 i o pun dincolo
dc diafragm; albinele, trccind pe sub
diafragm iau mierea dcscpcit i
o transport n fagurii cuibului for-
mnd coroane n juiul puietului. Al
binele transport mai uor i deci se
stimuleaz mai activ cnd duc hran
stimulativ in cuib printr-un orificiu
dc 1,52 cm diameliu fcut la treimea
inferioar n diafragm, decit dac
o duc pe sub aceasta, deci printr-un
loc cu o temperatur mai sczut, mai
ales intr-un t imp rece, cnd ele ezit s
coboare. La coloniile slabe, cu puine
albine, fagurele descpcit se pune chiar
ling cuib, anume pentru c pe timp
rece albinele nu mai iau mierea din
partea neocupat a stupului i deci
hrnirea stimulent sub aceast foim
nu-i atinge scopul. Descpcind o
dat la pat i uzi l e cte 3 dm2de fagure,
albinele vor fi stimulate cam cu
250 g de miere ceea ce esle suficient
pentru orice colonie. Descpcirea sc
face cu furculia special de descpcit
sau cu un cuit bine ascuit i cald.
Descpcirea iagurilor ny se va face
Sn stupin, ci Sn depozitul de faguri.
Mai este i un al t fel de a oferi al
binelor fagurii cu miere descpcit:
ei se pulverizeaz pe deasupra cu ap
cldu i se aaz culcai pe deaBu-
HRANA ALBINELOR
228
HRANA ALBINELOR
pra ramelor cuiburilor. Dedesubtul
lor se pun ipci pentru ca albinele s
poat circula i s ajung bine la ce
lulele cu miere de deasupra lor; peste
faguri se ntinde o muama sau o foaie
de polietilen, iar deasupra se aaz
o saltea de tifon in care se pun paie,
tala sau cili de cinep, ca s in
dc cald coloniei.
Stimularea cu sirop i drojdie.
La sirop se va aduga drojdie liche
fiat, n proporie de 50 g drojdie
proaspt sau 12 g drojdie uscat la
fiecare litru de sirop. Siropul se pre
par astfel: se fierbe cantitatea de
ap necesar pentru toi stupii ce snt
de hrnit, socotind c zilnic fiecare
stup va primi o doz de minimum
200 g sirop. Se incepe ins cu o doz
de 100 g timp dc cteva zile i apoi se
mrete. Se va ine seama c pentru
obinerea unui litru de sirop cu o
concentraie potrivit, in astfel de
hrniri sint necesari 650 ml ap i
650 g zahr; apa clocotit se d de o
parte de pe foc i se adaug pe ncetul
zahrul invirtind lichidul cu o lin
gur lung, pentru ca zahrul s se
topeasc complet; drojdie proaspt
din cea pentru piine se frmint sepa
rat cu 23 linguri de zahr tos
ntr-un castron de porelan sau de
tabl zmluit, cu dosul unei linguri
de lemn; drojdia se lichefiaz de la
sine fcindu-se ca o smntn. Se pune
apoi ling o sob cald pn ncepe
s fermenteze, apoi se toarn peste
sirop i se pune din nou la un foc iute,
clocotind mpreun 23 minute pen
tru distrugerea fermenilor. Se d la
o parte i cind este nc cald se
adaug de fiecare litru de sirop 500 g
miere puin nclzit nainte, pentru
a se amesteca bine cu siropul. Siropul
se d albinelor cald, cci n felul
acesta este i mai stimulator i ele
il consum repede. Deoarece, ca orice
substan albuminoid, in afar de
polen, siropul acesta nu se poate pB-
t ra in bune condiii n stup, cantit
ile administrate o dat vor fi reduse.
Cantitatea de drojdie trebuie s varieze
in funcie de perioada de hrnire m
preun cu cantitatea de sirop dat,
incepind cu 10 g drojdie pin la cel
mult 50 g la litrul de sirop.
Ceaiurile stimulative nu numai c
stimuleaz, dar ele au i proprieti
medicamentoase, mai ales in bolile
aparatului digestiv, cum sint diareea,
constipaia etc. Preparate separat se
adaug in sirop, mpreun cu o canti
tate de miere. Ceaiurile se dau zilnic
calde i n mici canti t i; temperatura
potrivit este cea a vasului cu ceai
at t ct poate fi inut n miini fr a
frige. Siropul se face dup formula
urmtoare: la 1,5 litri ap cc fierbe
se adaug 1,5 kg zahr care se dizolv
rezultnd deci 2 1 sirop. Separat se
prepar infuzia de ceai, V.n. Ceaiuri.
Se strecoar i sc toarn n sirop; se
mai adaug dou lingurie de miere,
deci cite una la fiecare litru de lichid.
S nu se fac greeala de a se pune
plantele la fiert, ci turnind peste ele
apa n fierbere, se va face o infuzie.
In privina plantei coada oricelului
i creia prin Banat i sc mai spune
alunele sau sorocin, s se culeag
numai din cele care au florile albe,
cci mai snt dou varieti cu flori
galbene i altele roz; acestea din urm
nu snt bune pentru ceaiurile albine
lor. Ceaiul s fie proaspt fcut.
Hran din sucuri de legume ames
tecate cu sirop dc zahr, d rezultate
foarte bune. Multe din ele conin fi
toncide V.n., care distrug muli mi
crobi nocivi din intestinul albinelor
i astfel Ie prelungete viaa. De pild,
cercettorul N.S. Ku l i c o v a stabilit
c 25 g suc de ceap la litrul de sirop
cu care se hrnesc albinele le prelun
HRANA ALBINELOR
229
HRANA ALBINELOR
___________________ a____
gete viaa pin la 87 i chiar 93 zile.
Hrnirea poate fi prelungit oriclt
fr risc. Cu aceeai cantitate de suc
de usturoi s-a prelungit viaa albine
lor pin la 65 zile, dar dac s-a dat
fr ntreruperi, durata lor de via
a sczut la 13 zile.
Sucul se obine trecnd leguma res
pectiv peste o rztoare dc zarzavat.
Pulpa obinut se preseaz intr-o
mic pres din cele folosite de gospo
dine la prepararea bulionului. Sucul
se trece apoi printr-un tifon i se
amestec cu siropul. Sucul de morcov
se d n doz de 100 g la 10 litri sirop,
dar cu ntreruperi.
Hrnirea de stimulare cu zahr
tos. Zahrul tos se d ntr-o cutie ci
lindric cu o capacitate de 8 litri n
care se toarn 5 litri ap i 5 kg za
hr; capacul din tabl se nurubeaz;
el are o tietur circular n diame
tru de 6 cm pe care se lipete cu co
sitor o sit de alam cu 28 fire de sr-
m la cm. Peste sit se pune provi
zoriu o pnz intins, rsturnlnd pe
palm cutia cu zahr i ap, care se
clatin bine pentru ca zahrul s se
umezeasc i s se decanteze pe sit.
Atunci cutia se pune pe gaura de
hrnit a podiorului, retrgnd In
prealabil pnza. Albinele sug siropul
ce trece prin sit, hrnindu-se pu
ietul fr pericol de furtiag.
Sub form de cristale zahrul tos
se d n jgheabul ramei hrnitor ae
zat ling cuib sau aezat pe un carton
ce st peste leioarele superioare ale
ramelor, deci sub podior. Astfel ei
pot da o dat cte 11,5 kg zahr
pentru o perioad mai lung.
Coloniile puternice 11 consum mai
repede dect cele slabe, care cteodat
chiar il i elimin din jgheab; cu
vremea ins i ele se deprind cu astfel
de hrnire recomandat mai ales in
primverile reci, cu condiia ca s
fie mpachetat cuibul, iar numrul
de rame mai redus. Albinele slnt a-
trase la hrnitor, stropind suprafaa
zahrului cu o soluie de ap cu mie
re, sau chiar numai cu ap simpl,
dar s aib acolo o linguri, de
miere pus n jgheab. Pentru com
pletarea cu albumin a hranei, se
adaug 5% praf de lapte. Albinele
dizolv zahrul cu secreia glandelor
toracice i faringiene, ceea ce deter
min ca n sirop s se nglobeze un
procent de diastaze de trei ori mai
mare dect n mierea de flori, mai
ales cnd zahrul e din cel cu cristale
mici. Siropul acesta este asemn
tor in mare parte cu mierea.
Totui munca de transformare a
zahrului n miere uzeaz albinele
ceva mai mult decit hrnirea cu si
rop, care este mai aproape de hrana
natural. In Germania sezonul api
col se consider terminat la j umta
tea lunii iulie i stupii se hrnesc
stimulent cu zahr cristale i 5%
lapte pulbere pn la 1 septembrie.
In acest timp albinele prcgtesc con
tingente nsemnate de albine tinere.
Ei ornduiesc nc de atunci cuibul
de iarn, iar dac rezervele nu Blnt
ndestultoare, completeaz dife
rena cu sirop de zahr n proporie
de 3 1 ap 2 kg zahr dind odat 1
2 kg. Realimentarea o fac prin sita
podiorului, pe cartonul ce st peste
spetezele superioare ale ramelor din
cuib. Acest fel de hrnire elimin
furtiagul, iar dup observaiile cer
cettorului american G.H. Ca l e , dat
In primvar, reduce mult roitul.
Aceast hrnire se face mai ales pe
timp cald, cci albinele iau zahrul
mai repede i mai ales in coloniile
puternice; cele slabe l iau prea ncet
i deci rezultatele stimulrii nu se
prea vd. Dup datele publicate n
revista german Biennenvater" nr.
HRANA ALBINELOR
230
HRANA ALBINELOR
3, 1957, reiese c albinele astfel sti
mulate au crescut cu 11 308 celule
cu puiet mai mult, fa de stupii
martori crora nu li s-a fcut aceas
t hrnire. Deci s-a realizat n colo
nie n felul acesta 1,100 kg albin
culegtoare. Rezultate i mai bune
cu aceast hrnire uscat cu zahr
s-au obinut atunci cnd la 1 kg za
hr pudr s-au adugat 50 g lapte praf
degresat n proporia art at mai sus,
oferit albinelor ntre dou culesuri.
Aceasta se ntmpl ntre t ermina
rea culesului de la salcm ce are loc
obinuit la 15 20 mai i nceperea
culesului de la tei, care are loc, dup
30 de zile. In aceast perioad, dac
albinele snt stimulate cu hran us
cat, se menine starea lor de activi
tate, iar matca nu-i mai micoreaz
ouatul. Astfel se pregtesc albine
tinere pentru culesul de dup tei,
datorit albuminei bogate pe care
ele o gsesc in praful de lapte smin-
t ni t, amestecat cu zahr.
%Hrnirea de stimulare cu lapte
d rezultate bune, folosind formula
urmtoare: se nclzete 1 litru lapte
pn aproape de fierbere, adic 60
fr s clocoteasc; atunci se pune
pe ncetul zahr amestecind bine
pin se dizolv. Apoi se las s se
rceasc pin la 40. Se ofer albine
lor la nceput cte 50 g, mrind cu
ncetul doza zilnic pn se ajunge
la un consum de 300 320 g pe m
sur ce puietul se extinde. Cnd n
loc de zahr se folosete mierea re
zultatele snt i mai bune. Formula
este urmtoarea: un litru lapte in
tegral proaspt se fierbe cu un litru
a p ; cind s-a rcit pin la 30C se
adaug un litru de miere (1,450 kg).
Se d cte 250 g la nceput sau 500 g
la dou zile.
Hrnirea de stimulare 'cu fin
de soia degresat i alte substane
stimulente este cea mai rspndit,
in diferite formule: unii folosesc ase
pri fin de soia i o parte drojdie
uscat bine amestecat i legat cu
miere groas ca o past; alii folo
sesc reeta urmtoare: 1,250 kg mie
re, 400 g fin de soia, 400 g drojdie
uscat i 1,600 kg zahr pudr, ca
o past; alii fac un amestec din
nou pri fin de soia, o parte droj
die uscat de bere i zece pri miere
sau ase pri fin de soia, trei pri
lapte praf smntinit, o parte drojdie
de bere pulbere uscat i zece pri
miere; alt amestec este fcut din
300 g fin de soia mpreun cu 100 g
praf de lapte, 100 g drojdie de bere
uscat i pulverizat, 50 g pstur
sau polen uscat i pulverizat, se a-
mestec cu 1,350 litri sirop, fcut
din 600 g zahr la 1 litru ap.
F o r m u l a l u i C a l e : 75 pr i
fin de soia degresat, 25 pri po
len i 400 g miere sau sirop dens. El
hrnete fiecare colonie cu astfel de
t urt e n proporia adoptat de F a r -
r a r , dnd fiecrei colonii 34 t urt e
de cite 900 g n tot sezonul, cu re
zultate foarte bune.
F o r m u l a l u i F a r r a r : La
60 g polen se adaug 150 g ap, apoi
300 g zahr i se freac bine pin la
o complet amalgamare. Atunci se
adaug incet 150 g fin de soia de
gresat, amestecind totul perfect. Se
obin astfel 690 g de amestec, care
dat albinelor sub form de t urt e,
puse sus, peste rame, sub podior,
ajut s se creasc 5 000 de albine
tinere. Cnd polenul a fost mai intli
muiat cu ap cald ntr-un vas, i
numai dup aceea s-a adugat si
ropul gata fcut, rezultatele au fost
i mai bune.
F o r m u l a l u i H a y d a k : 100g
polen mpreun cu 300 g fin de
Boia degresat se amestec cu 800 g
HHANA ALBINELOR
231
HRANA ALBINELOR
sirop dens de zahr fcindu-se un
aluat care se d albinelor sub form de
t urt . Cu un kg de t ur t astfel prepa
rat se obin 6 000 de albine tinere.
% Hrnirea stimulent uscat. Cer
cettorul H a y d a k M . a fcut
unele ncercri reuite de amestecuri
uscate de fin soia, cu alte produse
uscate; rezultatele fiind foarte ins
tructive sint redate n tabelul 2.
ia lui, nu poate s egaleze coninu
tul i substanele psturii preparate
de albine din polen. Pstur zdro
bit i fcut pulbere, amestecat
cu miere uor cristalizat, aa cum
s-a art at mai nainte, rmne cel
mai bun fel de a ajuta albinele tn
primvar cnd le lipsete pstur
n stup.
n general substanele nlocuitoare
Tabelul 2
Eficacitatea diferitelor reete de amestecuri uscate conflntnd floa sola asupra desvoK&rll
col oni ei de albine
S u b s t a n e a d l u g a t e
l a ( l i n a d e s o l a p e n t r u
h r a n a a l b i n e l o r
Ci t e c e l u l e
c u p u i e t
a u c l p l c l t
a l b i n e l e
C i t e c e l u l e cu
p u i e t d e s c h i s
m a l e r a u l a
t e r m i n a r e a
e x p e r i e n e i
E f i c a c i t a t e a s u b s t a n e l o r d e p o l e n
T o t a l c e l u l e
c u p u i e t
P r o c e n t u l de
c e l u l e c u p u i e t
c i p c l t
%
P r o c e n t t o t a l
a l c e l u l e l o r cu
p u i e t c l p l c i t
l de s e b i s
Praf de lapte 1 273 1 04G 2 324 1.0 1,2
Polen 1 238 702 1 940 2,0 1,0
Drojdie medicinal 2 400 1 144 3 684 2,0 1,0
Drojdie obinuit (praf) 2 150 2 231 3 845 1,7 2
Din datele obinute de Haydac se
vede c fina de soia n amestec cu
drojdia uscat determin o cretere
de dou ori mai mare a puietului din
stup, dect atunci cind se amestec
cu polen.
Dar stocajul de lung durat a droj
diei li micoreaz eficacitatea. In
schimb dndu-se fina de drojdie cu
polen, mai ales la sfritul celei de-a
doua i a treia decad a experienei
s-a dovedit c puietul crescut, a fost
de patru ori mai mare ca numr, fa
de cel hrni t cu fin de soia ames
tecat cu praf de lapte. De asemenea
fina de soia degresat prin dizolvare
la temperatur nalt i uscat, c
reia nu i se las mai mult de 57%
grsimi, este bun, mai ales cnd se
d n amestec cu alte componente.
Fr ndoial c orict de bun ar
fi nlocuitorul de polen i combina-
de polen care se dau n hrana de sti
mulare, snt bune dac se ofer al
binelor in conformitate cu prescrip
iile art at e mai sus. Nu trebuie s
se mreasc dozele de combinaii,
cci se poate ajunge la rezultate dia
metral opuse. De pild, laptele din
care s-a scos smntn sau laptele
transformat in pulbere, nu trebuie s
depeasc proporia de 5% in dife
rite amestecuri, cci altfel devine
toxic pentru albine.
n timpul primverii, pn apare
polenul nou in flori, mai ales cnd n
stup nu snt rezerve, albinele caut
s-l nlocuiasc cu alte produse sau
compui ce le gsesc sub form de
pulbere natural. Ele se aga de
orice bnuiesc c le-ar fi de folos n
aceast direcie. Autorul a vzut al
bine avind In coulee pulbere fin
de la rumeguul unui fierstru, or
HRANA ALBINELOR
232
HRIC
praf de crbune, uneori i argil pul
verizat, fin de la mori etc. Unele
din aceste substane au ceva hidrai
de carbon i azotai n ele.
III. Hrnirea medicamentoas se
face atunci cnd unele colonii pre
zint unele semne c ar fi bolnave
dup cum este cezul cu Nosemoza,
Conslipaia, Diareea, Loca etc. V. n.
respective.
Hrnirea medicamentoas se face
cu mare atenie. n primul rnd t re
buie executate analizele de labora
tor la probele de albine moarte luate
din stupii priscii, pentru a ti n faa
crei boli ne aflm. Atunci se va apli
ca exact medicaia specific bolii
respective, medicaie care la albine se
d o dat cu hrana, fie prin pulveri
zarea ntregii colonii cu sirop medi
camentos, ca apoi, albinele lingindu-se
reciproc s ingereze medicamentul, fie
dat direct n hrana pus in faguri,
sau in hrnitoare.
ns i aceast hran trebuie s
aib i componente care s ajute medi
camentului s-i ating scopul. De
pild, n nosemoz, unde se observ
c albinelor le lipsesc rezervele de
corp gras, se vor aduga neaprat siro
pului medicamentos i substane pro
teice. Cum ns parazitului Nosema
apis, in unele mprejurri, ii convine
aceast hran, apicultorul va aduga
In sirop i substane care frineaz evo
luia planonilor i meronilor V.n.
Nosemoza. Aceste substane sint vi t a
minele, care lor nu le convin deloc.
Deci n siropul cu medicamentul pres
cris se vor aduga proteine dar i suc
de legume, n special suc de ceap,
carc are multe fitoncide i vitamine.
Aceast hrnire va alterna cu ceaiu
rile medicamentoase, care dau i ele
un sprijin efectiv medicamentului spe
cific din sirop.
IV. Hrnirea de atracie in aer
liber se practic n anumite mpre
jurri i se face tocmai pentru a dis
trage albinele de la furtiag; de
pild, cnd se face o extracie de
miere ntr-un timp in care nu se mai
gsesc flori cu nectar, iar albinele l
caut oriunde. n atari mprejurri,
albinele snt atrase departe de stu
pin printr-o hrnire cu sirop mult
diluat, asemntor cu neclarul, sirop
ce se d albinelor n adptori.
V. Hrnirea de dresaj se face
atunci cnd se urmrete polenizarea
unei anumite culturi cu ajutorul
albinelor. V.n. Dresajul albinelor.
HRIC gru negru, gru ttrsc,
ttarca, Fagopyrumsagittatum (Gilib.)
sau Polygonum fagopyrum L. este o
plant de cultur agricol care al t
dat se cultiva i la noi, pe suprafee
mult mai mari. Acum se menine nu
mai n nordul Moldovei. Planta face
parte din familia Polygonaceae cu
tulpina dreapt, ramificat, adeseori
de culoare roie; are frunzele termi
nate printr-un vrf ascuit i lung;
florile sint roz sau albe, dispuse in
raceme. Ele dau polen i nectar. Fr
intervenia de afar a albinelor sau
altor insecte, rmn multe flori ste
rile. n schimb dup observaiile cer
cettorilor, atunci cnd intervin albi
nele, procentul de fecunditate poate
atinge 95%. Producia de miere la
hric este de circa 3040 kg/ha.
Stupinile trebuie aduse cu puin
inainte ca s nfloreasc cultura, cci
obinuit in prima j umtate a nflori
rii, producia de nectar d 70% din
toat perioada, iar procentul de zahr
este mai mare. Mierea nu este de o
calitate superioar pentru consumul
direct, cci se prezint vscoas i de
culoare nchis. n schimb se folo
sete mult la prepararea turtei dulci,
HRUSKA FRANCISC
233
HYMENOPTERE
creia ii d o savoare deosebit. De
asemenea, mierea, dei cu o prezen
tare nu prea artoas, are o valoare
alimentar de prim ordin, cci anali
zele au gsit c tn 100 g miere de hri
c se gsesc: vitamina C 2,8 micro
grame, vitamina PP 130 microgra
me, vitamina W 130 micrograme,
vitamina B2 62 micrograme. Florile
de hric dau mult polen care are un
nsemnat procent de rutin, n propor
ie de 6,3%. ceea ce il face mult cu
t at n preparatele farmaceutice. Api
cultorii care stau in preajma lanurilor
de hric i se ocup cu colectarea
polenului, vor pstra produsul sepa
rat valorificindu-1 ca atare.
Perioada de vegetaie a plantei
pin la nflorire este de 4550 zile
i nflorete timp de ase spt-
mtni.
Cultura plantei reacioneaz bine la
o agrotehnic superioar.
HRUSKA FRANCISC, 18191888, a
inventat In 1865 extractorul de miere,
invenie care a deschis apiculturii mari
posibiliti de rentabilitate. Pin la
el fagurii se tiau din rame i se stor
ceau pentru a le scoate mierea, ceea
ce era o mare pierdere pentru apicultor
i colonie.
HUBER FRANIOIS, 17921894, ves
t i t cercettor i entomolog elveian,
care dei Ii pierduse vederea de tinr,
a adlncit mult problemele vieii albi
nelor, publicind lucrri de o mare
valoare tiinific, care i azi sint re
cunoscute ca atare. A fost ajut at in
opera aceasta de asistentul su Fr. Bur-
nena.
HYMENOPTERE, slnt insecte care fac
parte din ordinul cu acelai nume,
care nseamn cele cu aripi membra
noase".
Din acest mare ordin fac parte
albinele, furnicile, vieapile, bondarii
etc., care obinuit triesc in asociaii
mai mult sau mai puin organizate.
La furnici i albine s-a ajuns la for
marea instinctului de asociere i de
aprare pentru viaa in colectivitate
precum i la o minunat organizare
a muncii, factori care au format i
au cimentat coeziunea lor.
in cadrul Hymenopterelor albinele
i furnicile snt cele mai evoluate ca
ordine i arhitectur. De pild t er
mitele zburtoare i fac locuinele cu
etaje scobite in lemn sau pmint.
Cind folosesc pmintul la construirea
locuinei, il cimenteaz cu ajutorul
unei salive, dndu-i o astfel de t r i
nicie, inct vremurile vitrege cu greu
le pot distruge. Sint apoi furnicile
australiene, eutermele, precum i t er
mitele din Africa, care-i cldesc cui
bul de 45 m nlime, de par adev
rate sate. O alt specie de furnici
produc chiar miere ca i albinele, pe
care o depoziteaz tn camere spate in
pmint. Acestea triesc in Mexic.
La mai toate Hymenopterele, mama
coloniei ce se fecundeaz cu unul sau
civa masculi este capabil 34 ani
s depun ou fecundate. La unele
furnici matca triete chiar 10 ani,
asigurlnd colonia n t oat aceast du
r at de timp cu noi generaii tinere.
Ele au in general un instinct al ordi-
nei i cureniei remarcabil i chiar
foarte dezvoltat la unele specii; ast
fel furnicile se spal unele pe altele,
iar albinele nu permit nici cea mai
mic necurenie in stupul sau pe
corpul lor. Toate au un ascuit sim
al prevederii, adunindu-i In locuine
hrana chiar mai mult decit au nevoie.
Simul proporiilor este remarca
bil. Cel al direciei i distanelor este
excepional i precis. Este destul s Be
mite un stup numai cu 10 cm din
HYMENOPTERE
234
HYMENOPTERE
locul su, pentru ca albinele la ren
toarcere, s trag exact la locul ocu
pat in spaiu de urdini, nainte ca
stupul s fi fost deplasat. Furnicile
parc ar avea o busol ce le-ar art a
mereu buna direcie de urmat, pe
drumurile mereu paralele, cu unghiuri
perfect drepte, iar viespile i albinele
i recunosc locuina de la mari depr
tri.
Instinctul de asociere, ct i cel de
ataament pentru colectivitate, este
remarcabil. Grija cea mai mare o au
pentru progenitur, cci ea constituie
elementul de continuitate. De pild o
albin doic viziteaz larvele de 1 725
ori in 24 de ore, iar furnicile la fel.
Acestea din urm, ca s hrneasc
puii cu lapte ce singure nu i-l pot
produce, aa cum fac albinele, in in
furnicar, in spaii anume rezervate,
nite purici de frunz care bine hr
nii, excret un lapte, cu care ngri
jesc i cresc puietul in furnicar.
Masculii, la mai toate hymenopte-
rele sint nzestrai cu organe sensoriale
foarte dezvoltate, pentru ca din de
prtare s simt femela i deci mpere
cherile s se fac Intre perechi situate
la distane mari.
Pe scurt, acestea snt caracteristi
cile generale ale ordinului Hymenop-
terelor, din carc de-a lungul sutelor de
milioane de ani, s-a difereniat i al
bina.
I
IARBA NEAGR.. V.n. Negru.
IARBA ARPELUI,ochiul miei, ochiul
veveriei, viperin, Echium vulgare
L. din fam. Boraginaceae este o plant
vivace, erbacee una din cele mai
melifere. Tulpina sa, de la 0,501 m
este proas, de culoare verde-lnchis,
cu numeroase pete. Are frunzele n
form de lance cu marginile puin
proase. Florile sint dioice, poligame,
dispuse n raceme scurte, de culoare
albastr-deschis cteodat roii i
chiar albicioase, cu cte cinci st a
mine; una din ele st puin orizon
tal, astfel c albinele se aaz pe ea
i pot cu uurin s ia nectarul din
adlncul corolei. Planta nu poate fi
fecundat decit prin polenizare n
cruciat, cci obinuit anterele flo
rii ajung Ia maturitate naintea pisti
lului. Nectarul este secretat de glan
dele nectarifere situate ling ovar i se
adun n fundul corolei in cantiti
mari, mai ales in prima perioad,
pn la completa dezvoltare a pisti
lului. Cind culoarea roz a florilor
bate n albastru, floarea e matur i
nu mai d nectar. Condiiile meteoro
logice snt cele care determin ca o
floare B produc de la 0,39,0 mg
nectar. Media produciei de nectar n
t ot timpul sezonului se schimb n
raport de timp i de perioada de vege
taie. n unele locuri, la timp bun, o
floare produce 4,62 mg nectar, dar n
anii de secet numai 2 mg. Nectarul
este limpede, incolor i fr miros.
Concentraia de zahr a nectarului
atinge o medie de 0,4 mg i aceasta
n legtur cu condiiile atmosferice,
n general nectarul florilor este mai
puin bogat n zahr ca la alte plante;
totui procentul de zaharoz este su
perior fa de alte zaharuri.
Producia de miere la ha este de
300700 kg. n timp de secet i cu
vnturi tari nectarul scade la jum
t at e i chiar mai mult. Produce mai
ales cnd dup ploaie urmeaz zile
frumoase, cu nopi calde. n aseme
nea perioade cintarul de control poate
crete zilnic pin la 8 kg. n 1948,
la examenul de laborator fout la
I.C.Z. s-a constatat c polenul de
iarba arpelui a fost prezent In pro
porie de 70% ntr-o prob de miere
provenit din Mieru (Nsud) dove
dind prin aceasta c in acel an i In
acea localitate floarea a oferit un
cules predominant albinelor (C. Pe li-
IERNAREA ALBINELOR
236
IERNAREA ALBINELOR
Iarba arpelui
mort). Perioada de nflorire este
lung de aproape dou luni i deci ea
compenseaz crizele de cules aprute
intre timp. nflorirea incepe in prima
decad a lunii iunie i ine pin la
finele lunii august. Fiind o plant cu
mare putere de rspindire i deci greu
de combtut, nu e recomandabil in
cultur. Cum ins ea este foarte puin
pretenioas, puind fi insminat
i in terenuri mai aride, uscate, pie
troase, rezistind bine i la secet acolo,
ar fi cazul s fie rspindit. Se
nsmineaz in rlnduri distanate la
45 cm pentru a putea fi prit. n
cel de-al doilea an planta ii ia de
plina dezvoltare i poate da 300
400 kg smln la ha fiind folosit in
hrana psrilor de curte. Rmine pe
teren muli ani. Planta mai are o
specie asemntoare denumit capul
arpelui, Echium rubrum (Jac.) Are
floarea roie; este mai rar i mai
slab productoare de neclar (pin la
200 kg/ha).
IERNAREA ALBINELOR este una din
cele mai nsemnate preocupri ale
stuparului. Este cunoscut c, dup
cum vor ierna albinele, mai bine, sau
mai ru, aa vor fi i rezultatele anu
lui urmtor din punct de vedere al
Bntii coloniilor i al recoltei ce o
vor da.
Pregtirile de iernare trebuie nce
pute din vreme, de la sfiritul lunii
iulie prin completarea rezervelor de
hran dac e nevoie i apoi prin sti
mularea coloniilor n cazul lipsei de
nectar n natur, pentru a intra In
iarn cu o populaie tinr.
La nceputul toamnei apicultorul
aranjeaz colonia, inind seam de
condiiile elementare privitoare la stup,
ct i la populaia cc-1 ocup, hot-
l ind din vreme in ce fel vor fi iernai
stupii: afar, in interior, la adpost,
in pivni, n perdea de stuf, n cojoc
colectiv sau individual, cci msurile
ce le va lua aranjarea coloniei pentru
iernare, difer.
Condiiile de iernare privitoare la
stup:
Fundul, care trebuie s fie mobil ca
oricare pies component a lui, este
necesar s aib pe suprafaa sa infe
rioar o mic plac de tabl pentru
absorbia umiditii din stup In
timpul iernii, care se condenseaz
numai in acel loc. n timpul iernii
aceast umiditatea genereaz o stare
de slbire organic a albinelor t inerea
cror longevitate scade mult. De ase
menea, stuparul introduce pe fund o
foaie mobil de carton pentru control,
care s nu acopere placa de metal
pentru condensarea vaporilor. Car
tonul poate fi uor retras de citeva
ori in iarn, scond provizoriu reduc-
lorul de la urdini; se examineaz
rumeguul de cear czut pe el, cit
i albinele moarte, pentru a con
stata precis felul cum decurge ier
narea.
Dac stupul este de tip vertical,
deci cu fundul reversibil, el trebuie
ntors cu partea lui ngust in sus
care rmine astfel pin la nceputul
marelui cules. In felul acesta partea
de jos a ramelor se afl mai aproape
de suprafaa fundului, ceea ce permite
IERNAREA ALBINELOR
237
IERNAREA ALBINELOR
multor albine care cad iarna din
ghem pe fund, s se poat urca din
nou pe faguri i s-i gseasc un
loc Intre albinele ghemului.
Corpul stupului trebuie s aib pe
reii perfect ncheiai, fr crpturi
prin care s-ar strecura curenii reci ai
iernii, cci acetia sfnt cu mult mai
primejdioi declt un ger puternic. Un
curent rece este greu suportat de orice
organism, chiar i atunci cnd t em
peratura nu e prea coborlt. Vintul
nsprete puterea gerului. V.n. Vntul.
Stupii, stind cu urdiniul ndreptat
spre sud-sud-vest, vor fi protejai la
exterior pe cei trei perei, lsnd pe
cel frontal. In interior va avea saltele
laterale, care pstreaz oarecum t em
peratura creat de razele solare ce
nclzesc peretele frontal. Cum stupii
au scindura numai de 22 mm grosime,
colonia din interior este influenat
n bine de cldura solar, in zilele
fr vint i luminoase. Cnd pereii au
sendur groas, sau stupii snt con
strui i cu perei dubli, colonia nu
beneficiaz de nclzirea razelor solaie
dect n msur foarte redus. Culorile
nchise cu care stupii sint vopsii,
atrag razele solare, nclzind mai bine
interiorul. Culoarea verde-inchis este
cea mai atractiv.
Podiorul, fie c are o ram ncheiat
n care eBte fixat o foaie dc placaj
sau o sendur de 1 cm grosime, fie
c este compus din mai multe scin-
duri mobile, trebuie s acopere per
fect suprafaa superioar a stupului.
Salteaua de paie sau de papur
presat este obligatoriu s acopere in
timpul iernii podiorul. In lipsa unei
saltele bine fcut, se pot nfunda ca
pacele stupilor cu paie.
Capacul stupului s fie psuit peste
corp; este de preferat ca el s fie tele
scopic, depind cu ciiva centimetri
exteriorul corpului dc stup, pentru ca
apa din ploaie s curg direct jos,
fr s se mai preling pe perei. Ta
bla de deasupra s nu aib guri pe
unde apa ar ptrunde n [interior;
ventilatoarele de sub plafon s fie
nchise cnd este gerul mare.
Repartizarea ramelor n stup fa
de poziia urdiniului are i ea nsem
ntate n iernarea albinelor; de pild,
s-a constatat c aezarea ramelor n
pat cald este mult mai favorabil
pentiu buna ieinare a unei colonii
dect cea n pat rece, dar numai pin
n luna aprilie. Aezarea n cuib a
fagurilor avnd cantiti variate de
miere, are i ea o anumit regul.
V.n. Tehnica apicol, luna octombrie.
Are nsemntate la slupii orizon
tali alegerea locului unde stuparul
hotrte s organizeze cuibul: spre
centrul stupului sau spre una din
margini.
Unii stupari prefer s lase cuibul
la mijloc ncadrat de dou diafragme
reductoaie, dup tare mpl e golurile
din dreapta i sting cu materiale
termo-izolatoare. Fcnd acest aran
jament se pierd o treime din bineface
rile nclzirii razelor solare, despre
care s-a mai scris puin mai nainte.
O msur practic privitoare la repar
tizarea fagurilor in cuib, este aceea
c din toamn colonia trebuie aezat
pe faguri ceva mai vechi, de 2 ani,
cci acetia pstreaz mult mai bine
cldura dect cei construii n anul
curent. La repartizarea fagurilor n
cuibul de iarn se va lsa un spaiu
puin mai larg ntre faguri, cca. 13mm.
In felul acesta numiul albinelor pe
un interval este mai mare, mai dens,
ele alctuindu-i un ghem mai com
pact.
In peretele frontal se afl urdiniul
mic superior care este, sau rotund, cu
un diametru de 2,5 cm, sau longitu
dinal, de 60/5 mm i t i at in lane-
I ERNAREA ALBI NELOR
238
IERNAREA ALBINELOR
tul din fa al podiorului. Prin el se
elimin vaporii de ap din interior.
Urdiniul de jos se recomand s fie
nchis n perioada prea geroas a ier
nii pn la nceputul lui februarie.
Folosirea diafra^mlor perfect et an
e iarna, mlrginite lateral cu cte o
foaie de cauciuc sau de pisl, au mare
nsemntate. Jos ele ating fundul, iar
sus nchid golul de sub podior. Folo
sind diafragmele mici care nu nchid
perfect golurile, aerul cald din spa
iul ocupat de colonie se strecoar
dincolo de diafragm. Acolo, dind
peste aerul rece, vaporii se conden
seaz. Materialul izolator pus in golul
stupului ca s pstreze oarecum cl
dura se ud i devine un bloc de
ghea.
Condiiile de iernare privitoare la
colonie
a. Milca tinr, nscut spre sfir-
ilul verii prezint o siguran n
plus pentru o bun iernare, cci ea nu
numai c depune un numr mai mare
de ou In primvar fa de o matc
btrin i obosit din anul precedent,
dar, una tinr i prelungete ouatul
mult spre sfiritul toamnei. S-au v
zut m\t ci tinere care depuneau activ
ou chiar la j umi t at ea lunii noiem
brie. In felul acesta in primvar
vor fi un numi r nsemnat de doici
bune, cu glande faringiene care n-au
intrat n funcie din toamn i care
vor hrni din plin puietul, din care
vor iei albine viguroase i rezistente.
In afar de toate acestea, o matc
tinr va rencepe curind ouatul dup
o scurt perioad de oprire, iar in
ierni mai puin friguroase, mtcile
tinere ou nentrerupt intr-un ritm
ncetinit. Cel mai nsemnat ins dintre
toate avantajele acestei situaii este
c, o matc tinr d stuparului si
gurana c va trece cu bine greutile
unei ierni aspre.
Cercettorul R o zo v a fcut o ex
perien foarte concludent; prin com
paraie, a urmrit procesul de mortali
tate a mteilor in timpul iernii, in ra
port cu virsta lor i a stabilit c mt
cile tinere de un an mor ntr-un pro
cent de numai 2%, cele de doi ani
mor 2,9%, iar cele de trei ani, pin la
10%. Starea de nelinite ce o creeaz
moartea mteii in timpul iernii, duce
adesea la mbolnvirea albinelor de
diarea, iar colonia iese din iarn foarte
slbit.
b. O populaie numeroas, tinr
i sntoas in care cel puin o treime
din albine sint tinere, nscute in
toamn, este o garanie de bun reu
it a iernrii. Cldura ce o creeaz
o colonie puternic este cu at i t mai
normal in iarn, cu cit populaia
este mai dens pe intervalele dintre
rame, iar albinele sint mai numeroase
in stup. Intr-o astfel de situaie
hrana consumat in colonia puternic
va fi intr-o proporie mult mai mic
ca raport, decit la o colonie slab.
S-au fcut in aceast privin multe
experiene, i s-a constatat c o co
lonie redus, de pild, cu un numr
de 2 500 de albine, adic 250 g al
bine,consum numai 100 g de miere
mai puin dect una cu o populaie
de 20 000 albine adic de 2 kg al
bin. Consumul de miere este in r a
port nu numai de necesitatea de hran
a organismelor, ci mai ales pentru
caloriile ce trupurile lor degajeaz
pentru meninerea cldurii ghemului.
Deci cu cit numrul de albine va fi
mai mic, cu at i t consumul propori
onal va fi mai mare pentru compen
sarea lipsei numrului necesar de
albine la meninerea unei tempera
turi potrivite in ghem. O prim conse
cin a acestui consum