Sunteți pe pagina 1din 3

Mun.

Chiqiniu

20 februarie 2016

PROCES VERBAL
ul Sedinlei Comisiei de conciliere a litigiului cauzut de construclia obiectivului
,,Ansumblul rezidenlial cu obiective comerciale,prestdri servicii Siparcare
auto subterandpe terenul din str. Miron Costin, 9"

Au participat:
dl. CdlugdreanuTudor - pregedinteal Comisiei
dl Burlacu Alexandru- secretaral Comisiei
membrii Comisiei:
- deputatin ParlamentulRepublicii Moldova
dl. Bolea Vasile
dl. OdnostalcoVladimir - deputatin ParlamentulRepublicii Moldova
dl. Martinov Vladimir - directoradj. SRL ,,ABC Gurmandis"
dl. Bajenov Valentina - reprezentantal locatarilor
Ordinea de zi:
I . Examinarea actelor cqre confirmd dreptul de proprietate/arendd asupra
terenului din str. Miron Costin, 9,'
2. Examinarea documentaliei de proiect (compartimentul: organizarea
lucrdrilor de construclie);
3. Examinarea propunerilor locatarilor referitor la amenajarea unui segment
al parcului din str. I{. Dimo.

Examinarea chestiunilorinclusein ordinea de zi:


l. Referitor la chestiuneainclusd in ordinea de zi in pct. 1, beneficiarul a
prezentat Comisiei actele in original, care confirmd dreptul de
proprietatelarenddasupra terenului din str. Miron Costin, 9 (extrase din
registrul bunurilor imobile, contractelede vinzare-cumpdrareqi contractele
de arendd). Comisia a stabilit dreptul de proprietate al SRL ,,ABC
Gurmandis" asupra lotului cu suprafala0,5066 ha din mun. Chigindu, str.
Miron Costin,9.
...: :

2 . Referitor Ia chestiuneair.JU
(,,A.B.c.Gurmandis"SRL),,t
construirenr. 193- C/15,di

brilor Comisiei autorizatiade


executarealucrdrilor de

strdmutarea relelor inginereqti, organizareagropii de fundalie cu pregdtirea


solului sub fundalie (etapa 1) gi documentaliade proiect (compartimentul:
organrzarealucrdrilor de constructie).Membrii comisiei au accentuatasupra
necesitdliiintroducerii modificdrilor in compartimentulmenlionatreferitor la
amplasareasegmentuluide gard provizoriu fald de cladirea MAIB. Totodatd,
membrii Comisiei au atentionat SRL ,,ABC Gurmandis" ca lucrdrile
susmenlionate (etapa I) sd fie executate in strictd conformitate cu
documentatiade proiect verificatd qi avizele organelor de resort ( Directia
salvatori gi pompieri, Inspectoratulnalional de patrulare,Agenlia ecologicd
Chigindu,Centrul sdndtatepublicd mun. Chigindu,AsociaJiade gospoddrirea
spaliilor verzi) precum gi a gestionarilor relelilor ingineregti. Pind la
demararealucrdrilor de construclie (etapa II) SRL ,,ABC Gurmandis" va
prezenta Comisiei extrasul din documentalia de proiect in volum de:
memoriu explicativ, plan general (plan de amenajare), fa\ade, proiect de
orq*anrzare
a
executdrii
lucririlor
de
constructie.
avrzele de verificare a documentaliei de proiect (compartimentele:plan
general, arhitecturd, rezistenld) sau raportul unic de verificare a
documentalieide proiect.
3. Referitor la chestiuneainclusdin ordineade zi in pct. 3, Comisia a constatat
cd in unna a doud gedinle comune organizate cu locatarii SRL ,,ABC
Gurmandis" a propus qi se obligd sd investeascdin amenajareaunei zone de
agrementcare cuprinde 3 compartimente- zona de agementpentru copii cu
instalareade scrincioburi, tobogane etc, zona de odihnd pentru maturi cu
instalareabdncilor gi elementelorde fitnes gi zona pentru jocuri de masd (
tenis de masd, $ah etc) qi un foiqor. Toate lucrbrile men{ionate vor fi
executateconform documenta{ieicoordonatein modul stabilit la baza cdreia
va fi schila-proiectcare se anexeazd.SRL ,,ABC Gurmandis" s-a obligat sd
dea in exploatarezonade agrementpind Ia datade 01 iunie 2016. Totodatd,
SRL ,,ABC Gurmandis" s-a angajatsd demarezeun program social pentru
nevoiaqi, familii cu mulli copii, pensionari qi invalizi. Conform acestui
program pdturile social vulnerabile vor primi carduri de reducere in
magazinelenr. 1 pentru produsele de prima necesitate.DeasemeneaSRL
,,ABC Gurmandis" s-a obligat s[ construiasci grupul sanitar de uz public
. (closete)pe teritoriul Suaruluidin str. Miron Costin,precum qi sd organizeze
iluminareanocturnd,azoneide odihnd gi agrement. Ca urmare a gedinleis-a
decis constituireaComisiei de monitorizareal executdriiangajamentelordin
partea SRL ,,ABC Gurmandis" enunlate in pct.3 din procesul-verbal.in
componenJa Comisiei de monitorizate sunt incluqi dl. Bolea Vasile,
Odnostalco Vladimir, dl. CdlugdreanuTudor, dl. Burlacu Alexandru Ei
BajenovValentina

Membrii Comisiei au suslinutpropunerileparvenitecu condilia cd SRL


,,ABC Gurmandis" va transmite, cu titlu gratuit, la balanla autoritdlilor
pe parcursulanului2016.
publice locale a obiectivelorsusmenlionate
Procesulverbal a fost aprobatde cdtreComisiade conciliere.
Anexa: extrase din registrul bunurilor imobile, certifiiat de urbanism,
Direcliei salvatori qi pompieri,
autorizalia de construire, avizele
Inspectoratuluinalional de patrulare,Agenliei ecologicdChigindu,Centrului
sdndtatepublicd mun. Chigindu,Asocialiei de gospoddrirea spaliilor verzi.
Opinii separatenu a fost.
Prezentulprocesverbal esteintocmit in gaseexemlareoroginale,cite unu
pentru fiecaremembru a Comisiei. ,.,rriiulil,;.
7

Au semnat:
1. CdlugdreanuTudor
2.BoleaVasile
3" OdnostalcoVladimir
4. Martinov Vladimir
5. BajenovValentina
6. Burlacu Alexandru

T 11.-"t-l

6'.ttno.ry

, - r ' r : ' , : ' . r !t :


...:t '
-

,.