Sunteți pe pagina 1din 161

g=li' +

re*"#{

;Sffi"'4
.,'

.i.

q*J

4{@

ATISTAIR MACLEAI{

SAI\ ANDREAS
i Trarlucere
de hnnnue coNsTANrnvnscui
!

4 r g u svl r

.Z

/.
;

EDITUNA MENORA

EDrfunA, caRMgL

ISBN 973-95840-6-3
"

199*, n

mBN'9?3-96453-1-3
!.

li
l1

r
{r
tf

TANASE
Coperfa : VALENTII\
Bedactori : l,{A.CDAtr EI\A ANGHEL
CONSTANI'IN BADEA

PROLOG

ALIS?AIR MACLEAI{
SAN ANDREAS
PUBLICAT PENTRU PRIMA DATA IN MAREA BRITANIg
DE WILLIAM COLLINS SONS&CO L:rD 1984
O 1984- DEVoRAN TRusrEEs LTD
@
- HARPER CoLLINS PUBLISHERS LTD
DREPTURILE REZERVATE EDITURII MENoRAI
$. POATE'993

In Sceast6 carte ve{i intAlni trei elemente distincte,


dar inevitabil legate intre ele. Unul este Flota Comerciald - Marina Comercial5 cum este cunoscutd oficial - qi oamenii din serviciul ei, apoi navele Liberty,
gi fortele de suprafafS, de.submarine qi aeriene ale armatei germane. Acestea din urm5 aveau unica misiune
de a uimdri gi distruge vasele qi echipajele Flotei Comerciale"
O In septembrie 1939, e8nd izbucnea r5zboiul, Flota
Comercial5 engleze era intr-o situatie critiee * ,ojdnic6" ar fi poafe termenul ce1mai potrivit. Majoritatea
navelor erau vechi, unele scoasedin uz, altele uD rnofmiin dc fiarc ruginitc Ei mlcinate de nes-fArgitedefeq
I,irrni.D:rr s[.itlcirLrr t:nr mult mai bun6 decbt condi$iile
In canr clrrrr sili[i sir triiascl cei ce aveau neqansas&
lrrcrr,zt.ll b<l'dr:l lor. Aceastd crudi nepdsare qi fat6
rlt.r,lrrrrcrri
5i fa(rl de nave avea un singur motiv-: 16(:orrrirr.l)roprictarii de nave de atunci, Ei destui dintre
cci tlc astlzi, erau apucdtori qi total devotati zeului
lor : profitul. Doreau-acestprofit c6t mai mare' eu oriee
prel $i cu minimum de'investifii $in partea lor. Cenlrafizarea era cuvAntul de ordine al zilei. Monopolurile
crau adunate, acumulate in mbinile c6torva nesitui.
Salariile marinarilor sc5deau $i ei abia mai puteau sta'
pravielui. In timp ce stdpinii lor se ingr6qau ; -dar nu
6"uu singnrii. De acest profit mai beneficiau $i directorii companiilbr, chiar gi cei mai pufin comozi gi uzl
numf,r considerabil de actionari, toti aleqi pe sprAn-

=5-

ALISTAIR
MACLEAN

il
I

deci,privilegia{i. Tirania proprietarilor, exerci:"l""T.gi


rc;a ornerntelcs cu discre{ie, era aproape absolut[. Navele
.erau proprietatea lor ieudat$, iai marinarii erau
s{'iavt!, uaca un rnarinar se rd.sculaimpotriva ordinii
prestabilite, dsta era ghinionur rui..'sin!,r"a r"i
$*"6
pdriseasci
gla
gi sd disparE Oin mdrina"
-s3 oricum, dupd-vasul
fiindcfi
o asemeneaindidzneald ar fi fosi
ostracizat, iar rata gomajului era mare in marind. si
posturi lib'ere_eraupe"tru-cei .;
.i;
5i.ne3rreJe
ounav_orecondiiia de sclav.-pe uscat, qomajul
";;;p;;
din Marina Comerciald er:a_qi mai ridicat, iai aaripta;; il;
viatd de ,;marinar de uscat,, era foarte dificili. Ceio"
care indrdzneau sf, se revolte nu tre mai ramanea, nici
un ]oc unde sd se'duci. Dar asemeneacazuri erau foarte
rn-ajoritateigi cunogteaulocul lor pe lurrre
:."i: i Tarea
Sr se resemnau cu el:
: Docurnentele oficiale
incearcd sd treacA peste aceastI
sjale dg lucruri, uneori chiar o ignori * miopie ier"*
Condifiile.in car-es-eTr5ia 9i s" *irrrc*a io
$,"-"llj.t*.
]vlarrna uomercralh gi intre cele doui rdzboaie si, in
timpul. celui rt,e-a1d6i1ea rdzboi mondihi n"-"""riij"i.
unul dintre cele mai glorioase capitole Aln anateie-ma_
nnei engl_eze.Guvernele care s-iu perindat fa puieie
in perioada interbelied cunogteau f6arte Ui"u.'pioUl"_
rnele tr'loJeiComerciale, pentru ci nu,pute"u ti iirai:ignoranfi decAt marea rnajoritate. Fiecaie din aceste-Efiverne succesive a formu,lat o serie de regulameite
ipocrite ln incercarea de a-gi salva reput"td:i;;;;i;
regularnente existau--specificiri miniiire p"i"i"a -iJ;:
rea,.,hranagi condiiiile de igien'd gi siguranli ale marinarrlor. IJacd un cdpitan cinstit ar fi incercat sd le
aplice, s-ar fi putut trezi f6rb
""*""agS-au pistrat declaralii aie
unor martori oculari
referitoare la condi{iile de viaf,s de pe riasele Marinei
comerciatre in, anii de dinaintea izbicnirii rdzboiurui.
Toate au acelaEi ton de tristefe. Cabinele eetrlpa:ufJ
erau tot atAt de prirnitive ca ,qi cele'ale unor cergetori.
Inspect'rii sanitari a,' deexarat cs au 'lntdlnit situatil

;-6*:

SAN ANDREAS
ic$nd in aceste cabine n-ar fi putut locui nici firdcar
niEte animale. Camerele erair lntotdeauna inghesuite gi
lipsite de orice formi delconfort. Punlile erau umedg
hiinele oamenilor etraur.umede, saltelele gi paturile,
acolo undi exista*,scest lux, erau gi ele imbibate de
api. Condiiiiie de igieni erau fie primitive, fie n1r existau deloc. Frigul era atotpdtrunzdtor qi orice formd de
lnc&lzire, qu exeep{ia fumatului sau a sobelor cu cdrbuni care miroseau in"grozitor, era rarl ca qi orice
formi- de ventilatie. MAacarea era chiar mai rea dec$t
cazarea. Dupi cum spunea un scriitor, nici la azilul
celor sdraci lipili pSrnAntului nu s-ar fi m6ncat aFa
ceva.
Toate aceste lucruri pot depdqi limil;e1e credibilitdfii, fleqi n-ar trebui, sau pot pdrea exagerate, deEi
nu sunt.
$coala de igiend $i medicind tropicali din Anglia
sau Oficiul'Nalional de Statisticd n-au fost invinuite
niciodatd de lipsi de precizie sau de exagerare. Intr-rrn proces verbal de dinainte de rizboi, $coala de
i11ir,uir;i n-rcdicini tropicali din Londra afirma categoric ci rlrl.a rnortaItdtii sub 55 de ani era de doui ori
mai ridit'irtir la marinari in compara{ie cu restuLpopu*
publicate de Oficiul
latici dc sex mascttlin. St,er{isticile
dc Statisticf, arirtau cit rata mortalitdtii la marinari,
indiferent de vArst6, era cu 470/s mai ridicatd decAt
media nafionald. Factorii care provocau moartea ln
rAndul marinarilor erau tuberculoza, hemoragiile cerebrale qi ulcerele gastrice'sati duodenale. Este simplu
de inteles de ce tubercutroza gi ulcerele erau atdt de
frecvente, a$a cum nu existi niei o lndoiald cff o combinatie intre ele contribu.ia la o anorrnaiS frecven{d a
infarctului.
Dar prirnul loc il ocupa incontestabil tuberculoza.
Azi, cAnd tn Europa vestlc$ sanatoriile penlru gei bol'
navi de TBC"sunt o institufie pe cale de dispari$i"e,este
greu sd-ti ineaginezi cE,'pentru generafia trecut6;
TilC-ul era intr-adevir o, calar,nitate. Dar aceastd
-t

ALISTAIR
MACLEAN
hoai6 nu -a fost eliminati total din intreaga
-lume. E*
continu5 s5 fie o calamita_tegi cauza principam a m*l
talitEiii irr multe (Eri subdezvoltate,aSacum se intdmIrte la inceputul secoluluj in Europa de Vest gi in Ame_
{ca d9 Nord" Aici, situafia s*a schirnbat de canOoarnenii
$r:,{{n_!a a-r-ide:coperit agen{ii .are poi-ai;i*;;-6;i:

rii"fipi*i"u,
If1 Ie_C, dnr, in tb;g; ni;d;iamente'--ca

tr3A$-ul, trlr_li.aziCa,
dar mai ales strepto*ici"", gr; frl
se:ser6inc5 ciescoperite.
Alglin .,.lcplnr!oa
toemai cle acegti marinari m6cina{i
, tltlfe:(:uir:ra.,
cle
l-'l.ostcazafi +i hrbnili ingrozitor. mi
('rau c(ji ('rire ii ltiuceau, fie la
fdrnrul'ei, fie la
niXealiafilor s;ii, mAnearea, peirolul, armele fdrmuSi muni.
{,ia, FArd acele nave-gi fdr6-acei. oameni, Anglia mai
mult ca
c5 ar- fi pierit. Ei erau conducta] artera,
-sigur
&ncora,dl
salvare sine qua non de care Anglia'era
*daed absolut dependent5" Trebuie amintit ins6 c5
o tor_
pi16, o mind sae.lo bomb6 ilistrugea un vas, marinarii
eare reu$ei.ru sfr supravieluiascd riimAneau automat
fftrd sluihn.'-Ir+-timp de reizhoi ca pi pe tirnp de pace,
pt'oprietarii.isi
profiturile fiana ih prinzeie
-protejau
f;r"rpe.l.,ln zlua ln
e&re o navd se scufunda, indiferent
unde,-curn, sau ir1 ce c_ondilii inimaginabild,;;p;;"G:
lrritorii nu rn:.ri erau pldtifi. Sineinieles cd proprietannl nu v&rsa lacrimi -amare cli-rp5"nava sriuttinAati,
pentru e& eJ iqi asigurasc gi chiar. supraasigururu
fid
eaue nal'{. I}ar dac6 ea se scufunda, echip"ajul,
care,
el, nu er.a a_si.gurat,
iqi pierd"a t""ui''Cu muncd.
L;uvernutui, Amiralit5tii gi proprietarilor de nave
,
erin aeele vremuri ar fi trebuit sd le fie ruqine, sA Ie
grqpe obrazul. DacE le-o fi l;;i, sr-;; i..rr,", cu mar:e
b6rb5{ie ruginea. Ceea.ce este qi normal. Cu"d;liiiil;
viafd sau ororile mor{ii pe_carele tr5iar_rcei de p*
o*u*
s.veali o importanffi
pe iiings prestig;';i, gto_
5eer13d_ar6
ri.a-ryi,respectiv profitunile lor.
Foporul englez nu trebuie lns6 eondarnnat"
eondarnnat. Erau
putini
ini cei ee giiau
sau m6car bdnuiau ce se petrece ln
$
nealitate" Cei care ptiail adevdrul erau familiiie qi pri;

;*B =i

SANANDPFAS
'tenii celor eare. Iucrau ln Marina iomerciali. Mai
exista,u de asemenea qi cAteva asociafii voluntare care
incercau si-i ajute pe supraviefuitori. Aceste mici fleaulete umanitare n-aveau nici o importanld pentru proprietali sau pentru cei de la Whitchall.
'
@ Navele Ltberty au fost echivalentul Marinei Cornerciale. $i ele au reprezentat s conductd, o arter6. o
ancord de sah'are fir6 de care Anglia ar fi pierit sigur
invinsS.
f,drile de peste ocean Ei in speeial Statele Unite doneau si ajute, sd furnizeze Angliei gi aliafilor s5i rnAncare, petrol, arme qi munilie. Dar pentru aceasta era
nevoie de nave care s5 le transporte. Dupi mai putin
de doi ani de rdzboi, pierderile din cadrul Marinei Cornerciale erau atAt de mari incdt in curdnd Anglia ar
fi r$mas fdrd nici o navd qi ar fi pierit foarte repede^
prin capitulare. In 1940 chiar qi n-einfricatul Winston
Churchili iqi pierduse speranla in supraviefuire, darniite in victorie. Dar cum ii era firea, aceastdperioad6
de disperare a fost scurt6, deqi numai Dumnezeu $tie
cA a avut motive serioasesS se teamf,"
De 900 de ani, Anglia, este singura {ar5 din lume
care n-a fcrst invadal;6niciodalir. Insd ln cele mai intnnecal.e ziie alc rizboir"rlui o invazie pSrea nu numai
periculos derimincntir, ci chihr inevitabili. Astdzi, cAnd
pl'ivim in unnili cu 40 si rnai i:ine de ani, pare imposibil si <lc ncc:t)ncoput
c5 fara a supravietuit. Dacd
'ca s-ar
f i StiLrlcarc t'ste situalia adevirat5, mai mult
sigur
c.I ar' [i pit-'rit.
Chiar qi unui om cu imaglinafie bogat6 ii este greu
s5-9i inehipuie cAte nave brilenice au pierit in acest
r5zboi. In primele 11 luni cle rdzboi, Anglia a pierdut
un deplasament total de I 500 000 de tone. ln primele
h.rni ale lui 194L, nivelul mediu al pierderilor a fost
de 500000 de tone. In tr942,cea mai grea perioadd a
r$zboiului maritim. 6 250 000 de tone au fost scufundate. Pierclerile au-fost enorme, iar dacfl gantierele ar
fi lucrat zi $i noapte tot n*ar fi putut s5 inloeuiasc6
-9*

ALISTAIR
MACLEAN
decAt o micd parte din aceste pierderi;,La toate acestea
s.a adSugat qi creqterea .numdrului de,'subrnarine germane ,,LI'(, care au operat in acel anningrozitor, de la
91 la 21.2. ln aceste conditii, IAarinarComerciald mai
putea supravielui numai printr-un miracol.
Acest miracol s-a numit navele Liberty. Pentru cei
care i$i aduc aminte de acele zile, termenul de dav5
Liberty era legat de numele lui Henry Kaiser. Pentru
situalia de atunci era chiar o ironie ci el purta nurtrele
unui fost tmpirat gerrnan. Kaiser a fost un inginer
american genial,.iar cariera lui pAni la izbucnirea rdzboiului fusese impresionantS. El'fusese creierul proiectului pentru barajele de la lloover si Coulee qi pentru podul de la San Francisco. Nu se qtie dacfl Elenry
Kaiser ar fi fost in stare sd proiecteze mdcar o barcS
cu vAsle, dar asta nu mai arq importanld. El a fost.oricum cel care a inNelescel mai bine conceptul de pre'
fabricare. Acest concept .se baza pe un standard qi un
proiect repetabil. Kaiser nu a ezitat si, trimiti contracte fabricilor din SUA, pentru construirea tlnor
piese, chiar daci aceste fabrici erau Ia sute de mile de
mare. Aceste piese enau apoi trin:ise pe qantierqle 1avale, Ia inceput la Richmond in California, unde K3ise1
era directorul Corporaliei,, ,,Permanente Cement", nsi
apoi pe alte gantiere aflate sub controlul iui, , unde
eiau asamblate. Randamerrtul 9i viteza producliei erau
aproape incredibile. Kaiser a f[cut pentru coqstruelia
di'nave comerciale ceea ce Henry Ford a fdcut pentnl
modelul T Ford prin liniile sale de asamblare. PSni
atunci, produclia de masi a vaselor oceanice era un
concept necunoseut
A eirculat gi pdrerea eronat5, dar de in{eles, c5;pro'
leetul navei Liberty se'niscuse in atelierele de prciectare de qantiereloi navale Kaiser; De fapt, proieetele
gi prototipuriJe erau engleze$ti gi fuseseri concepute de
a constructorilor de nave J.L.
ir"ttip* de proieitanli
-din
North Salrds, Stlndedand. Nava Em''
T!*onl'pson
fussage;1xima din ceea ce avea sE devin5 o serie $te{e'

- l e-

SAN ANDREAS
fusese terminath in 1935. Denumirea de Liberty a ap6mt abia dupi 7 ani gi numai pentru c&teva din vasele
corr^struitede Kaiser. EmbassaEe avea 9 300 de*tone gi
o linie nou5: etrava lansat6, pupa rotunjiti gi trei
motoare pe cirbuni cu tripl5 expansiune" Nava nu era
un succes estgtic, dar J.L. Thompson nu era preocupat
de aspectul estetic'" trl dorise sd. construiasc5 un cargou mcdern, practic. gi economic qi reugise sd oblin6
acest lucru. PAnS la izJ:ucnirea rdzboiuLui au fost construite 24 de astfel de vase.
Aceste vase au fost construite in Anglia, SUA qi
Canada, cele mai multe insd tot pe qantierele Kaiser.
Configura,tia corpuh-li navei a.r5.mas aceeaqi,dar americanii au inirodus doud schimbdri, pe care le-au onsiderat perfecfiondri. Una dintre aceste schimbdri, cea
bund, a fost inlocuirea cornbustibilului. Americanii au
intrcdus benzi.na in locul cdrl:unelui. Cealalt[ privea
eazarea ofi{erilor gi a echipajr.llui, o idee care nu s-:t
do\rdit insiriratd. Canadienii qi englezii au p5strat vechea r.nodalitate de cazaye, cu cabinele dispuse Si la
,pilova qi la pupa. Americanii au construit o suprastruc-coqului,
pe care se aflau puntea de cotur5 in jurul
rnan$d si cabinele tntregului echipaj, ofi{eri $i marinari.
Aceast5 noui configura{ie - s-a ln{eIes ulterior - a
constiLuit o adev6rat6 gafl. I),6, Doamne, rnintea ornului de pe urrnd I Arnericanii au pus tot echipaiul {a
un'loci riscAnd ca, la o singuri lovitqri, sd piarS to L
Acele vase erau toat'e inarmate - vorba vine ! Etre
erau dotate cu tunuri automate antiaeiene de 100 mrrL "
tunuri Bofors qi Oerlikon eu tragere napidS.,Dar-nici
unr.rl din aceste echipamente nu era foarte eficient'
Tunurile Oerlikon puteau fi nigte arm grozave ln rn$inile unor oameni instruiti, dar acegtia era,u pu{ini. Se
mai:g5seau la hordul acestor nave pi o serie dq dispozitive mai ciuclate. De pildd niqte paragute prevdzute
cu raehete qi cabluri de care at&rnau bobine de sArmi
gi grenade. Aceste dispozitive erau la fel dle pei:iculoase
perftru cei'c Ie foloseau ca qi pentru avioanele pe care

11-"-

ALISTAIR
MACLEAN
trebuiau s5 le doboare" CAtcva din aceste n&ve avealt
gi avioane Hurricane, cel mai apropi.at echivalent atr
avioanelor sinucigaqe japoneze .Kami,kaze.Aceste avi*
oane erau lansate prin catapultare gi nu se rnai putear"l
intoarce Ia navele 1or.'Filotii aveau de optat intre a
siri cu paraquta sau a cddea de-a dreptul in mare sau
g s1:eriza,dar in oceanul Arctic, iarna procentul celor
ce au supravietuit a fost rnic.
0 nin aer, de pe mare sau de sub ap5, nemfii, uneori cu geniaiitate dar intotdeauna cu tenacitate qi eruzirne, fdceau tot ce }e sldlea in puiin{6 sd rtristrugd
eonvoaiele Marihei Cornerciale,
In general, nemiii foLoseau 5 tipuri de avioane.
Bombardierul lor standard sau eonveniicnal er:a Dornierul. tr)ornierul zbura ia inbl{imi stabiliie pi igi de*
clanEa bombele intr-o schem6.de lupti prestabiiitd.
Acestea erau avioane de lui:td folosito;lre qi ilvuseser$
ehiar c6teva redqite, dar nu erau prea eficlcnte.
Dupd acestea, rnr-ll'tmai de temut, er-au avioanele
Heinkel, Heinkel III si Stul;as. HeinlEelul er;l un avion
torpil"or.'care ataca 1;l niveiul crestei vaiuiui. Pilotul
declanga torpila in uitimul moment qi apoi, folosin'du-se de greuiatea redus$ a-avionr-llui shu, se rienics
deasupra navei pe care o atacase. Acbste aparate dc
zbor erau deosebit de rezistente gi de e-ceeatttnarii dg:
pe vese nu erau foarte convin6l de reuqita lor cAnd iqi
ziceau : ,,Acum., ori pier eu, ori piere el". Aceste avioane torpiloare aveall ins6 un mare dez:Lvanlajin tim*
pul iernii apctice indeosebi pentru curalo;ii, dar nefe*
ricitii tror pilo{i. Se putea inl6rnpla ea nrecai:ismetrede
declangare a torpilcior si iirghe{e ;i ar,rioaneles5 nu
se mai poatd ridica deasupt:a iintei. Incliferent ins6
daed torpila era deciangatSsau nu atunci c6:rd'lovea
vasul, .asta nu celnta pentru bietii rnarinari. ai navel.or
comerciatre.Rezultatele erau la fel de devasiatoare.
Heinkel III folosea bombe glisante. Odatd declangate,
eceste bcmbe planau p6nd la atingerea lintei qi erau
practic imposibil de doborAt. Aceste avioane erau mult

=1?-

s AN A N D R E A S
mai eficace, iar pilotii erau mai pufin expugi la iisc.
Norocul celor din }vfarina Cornercial5. era cd nem{ii nr.e
aveau multe aserneneaavioane specializate.
Stukas, Junkerul 87, avea aripile in unghi diedru qi
semina cu un pesc6.ru;.El era un bpmbardier ln pieaj
qi era cel mai ternut dintrr: toate. In general, aceste
avioane zburn-lnla indllimi mari, in forma{ie de palier,
iar bpoi se desprindeau pe rind in picaje aproape verticale. Nemfii folosiser5 Junkerul B? pe toate fronturile"
40 de ani mai tdrziu, marinarii qi soldalii care au supravieluit acestor atacuri nu puteau uita inci zgornotul
strident, preveslitor de moarte, pe.care il fdceau aeeste
avioane. Toideauna, cAnd porneau in picaj, pilofii de
pe Stukas d[dear-i drumul sirenelor. Chiar gi numai zgomotul cumplit pe care-l f6ct:au reducea considerabil
eficacitatea tunarilor antiaerieni. Marina Regalh a folosit la Llfi.lrrolircDt dat refiecl.oare foarte puternice,.cu
care incerca sii-i orbeascfi pe pilolii de pe Stukas" Dar
Ii s-a ati'a* ;rl-entia c5 pilo{ii rytiau despre aceastfl tacticd si fr:lorean ochelari cu lentile intunecate ea s6
reducd efeciirl orbitor. Puternicele reflectoare nu mai
erau decAl ni$l.ernici punctr"rlefede trumini, care ii ajutau pe pilo{i "<:ilinteasci mai krine.Din punctul de vedere atr-nernliior. avioanele fitukas aveau un singur
neajuns. Elr: erau'avioane cu ,razb mici de aetiune pi
practia l'lLrp'rllijal'Lopera decAt asupra convoaielor care
irerr,,,,,,rlirr l:i,lc{rtlNorvegiei pe ruta Murmansk;i Arharrglr,:lsk.
i)a.r, in rnr:cl ciudat, cea tnai efieace ar"rn6 a nemti1or, Condorui 200 trocke-Wtllf, nu era un avion de lupti"
lntr:-arler'5.rCtntlorul putea s5 care gi chiar edra 250
fre kik:p1r:rrirede bombe ;i o rnr-rilime de mitraliere ;
dar dar'5'in lccu] acestora se montau rezervoare suplimentare cle henzin6, el devenea cel mai bun avion de
recunoaEtere.La inceputul aniior'40, epoc6 de ineeput
a avia{iei, distan{a de zbor a Condorului era rem&r*
tabiie.'Aces'ie avioane zburau ln fiecare zi de la Trondheirn, din l'i'c'rvegia ocupatd, de-a lungul eoastei Insu-

*13*

Mnclrnru
ALTsTAtR
lelor Britanice pAnd in tr'ranta, ocupat5. Dar pentru
U"*ti mai irnpoitant era id ele,erau cap-abile.s6.q*tTuGze"in Marea Barents, in l/trareaGroenlandei gi in' in'
friboEitoarea StrAmtoare a Danemareei. Prin acea
strArntoare treceau convoaiele ruseEti care veneau din
Canacla gi SUA gi pentru un astfel de convoi, aparilia
unui Condor. insemna un dezastru inevitabil'
ZburAnd Ia o in5ltime la care tirul tunurilor antiaeriene nu-l,putea ajunge, Condorul putea, fig,urat vorbind sd incon-joare convoiul, si noteze numirul de vase,
nitu"r, direc{ia gi coordonatele exacte ale acestora; Inforrnaliile erau'apoi transrnise prin radio in Fiordul
qi de adolo transmise mai; deaitr *'n"-f" ito"artli*
parte Ia Lorient, ln Franla, cartierul general al Amira'
iului Karl Doenitz, fdrl indoiall cel mai bun cofllafi:
aurri t"pt*m din toate timpurile. De 1go1o,inforrrlatiile
'erau retiransmise grupului iau grrrpurilor de submarind,
cu inalcatti precii6 aiupta mornentului qi.locului unde
trebuiau s5 ihtercepteze convoiul.
In privinta navelor de rdzboi, neml,ii erau mai mult
de"af fiue pregatili in momentul izbucnirii r5zboiuhri.
din 1I3,?, Germania
i"iele"gerii
C;6rm
"100%anglo-germane
produeiti
eihivalentuldIn
put"u construi
.!lili:
irice de submarine, dar numai 35% din ce1 al navelor
de irrp*afa1il. Dar:in rQaiitate, nemlii construiserd de
dou;, tri mai multe submarine'pi ignoraseri co:rrptret
i" gfOlo. Navele Deutchl'and, Amiral Graf Spge
li*ii"
erau oficial crucipltoare de 10 000;de
Sch',eer
si Am'rat'
"il
ele erau cuirasate ,,d-ebuzunao" d?
;niiiut*,
i;;;.
un tonaj mulf mai mare decAt cel declarat' In anul
i6-se,-"iri"i.:dtorul de 26 000 de tone Scharnhorst qi Gnei''
sn*n.r:"tatt deja construite' In acelaqi an, pe Eantiegqle
dln Hambu"gi lttcepea construirea' cuirasatelor Btgmarek Ei'Ttrftiitz.,4iirmalia ci aceste nave au fost eele
mai puiernice nave de rSzboi construite vreodat5 este
valabile qi astdzi. Prin limitele impuse de intelegerea
anglo-germand, greutatea 1or ra'de 25000 de tone, dar
ele av-eaudefapt 53 000,tone;

-14-

Al'IDREAS
SAI'1.
Bi.smarcka avut o carierS.scurtd dar spectaculoasi,
in timp ce T'it'pitz a fost Lln eSec.El a petrecut rizbniul
ar"ut. in hordul Norvegiei, undg.lotuqi a jucat un rol
important. Misi.unea lui era de a incdtuqa unitdlile. impoitante ale Flotei britanice, care se temeau cd uriaqul
vas .de r6zboi ar putea sd se strecoare prin-danele- lor
de acostare-pAni in Fiordul Alta Ei sd scape in Atlanacele dane a fost in cele din urmi
tic. Chiar piintre
-avioanele Lancaster ale avialiei britanice'
distrus de
in privin{a
,DeSi englezii aveau un avantaj
-numeric
navetror de"rdzLroi,lua e individual,-acestea erau infeiioare celor germane..A dovedit-o tragic Bismarclt' cdnd
cu-ofsingurS"salvSa scufundat crueig6torul flood, rn6ndria ${arinei Regale.
La
'Sub apd, nemlii foloseau minele gi subrnarinele'
nemlii
rdzboiului,
izbucnilea
de 3 luni dupd
*"ip"titi
ii-ui tacut apari{ia cu un nou 9i nepldcut dispozitiv :
hiot" *"gttetic6. In eomparalie cu tipirl standard, care
trbuia sE vini in contact efectiv cu vasul ca si fie act;"st nou tip era de ajuns sd intre in cdmpul
ii;ffi,
*ugGti"l generat dL coca vasului pentru a fi activat'
Mifrele u"in-puse fie ile nave, fie-de avioane pi-la 4
zile de la iniioclucerea lor in api, nu rnai pu!i!'de 15
.tur*i*"*"u"rd scufundate. Faptul ci navele distruse
erau de cele mai multe ori ale tdrilor neutre, n-avea
rnare importanlh pentru nemli. Minele mag#etice erau
di.b"aitive foarte deqtepte, dar nu afht de deq"iqtt
o-navi a $eutrilor de une
Gbi* 'iniat ua deosebeased'
au reugit si scoatfl o asemenea
a.inarnicilorr'Englezii
"cu
pericolul existent in astfel cie
gi,
tot
min* intact6"
aefir,rni,au dezainor*"io,!,i au descoperit metodele electronice care .permiteau dragorilor si detoneze mine
magnetiee la elistanle ,care sb nu afecteze starea vasului.
Dar inamicul cel mai ucigaq cdruia Marina,Comerciald ,trelruia sir*i facd fafi erau submarinele. Pieiderile din primii trei ani ,gi jumitate de rizboi au fost
de,o.arnploare de necrezut. Doar,Ia lnceputul verii lui

-1 5 -

MACLEAN
ALISTAIR
1943 pericolul a fost cAt de e$t stdvilit, iar in perioada
'43-'44 au fost distruse 180 de subrnarine nemtegti.
Deci, abia 1n 7944, acei hditagi nev6zufi, acei ucigagl
vicleni qi tdculi au incetat sE fie factorul principal al
unor intAmplsri nefaste.
Inevitabil, submarinele au fost alese ca tintd a urli,
iar echipajele lor au fost descrise in ceie mai sumbre
iulori qi in timpul rdzboiului qi dupi aceea' S-a spus
despre ei cd erau oameni viclenio perfizi, ucigaqi cu
sAngerece, naziqti fanatici, capabili s[.urmdreascd pAni
' ln p-dnzele albe nigte nevinovafi care nigi ny le blnuiau existenla 9i s1-i distrugd fdrd mil5, dupd care
si porneasci din nou in urmdrire, nevdzuli qi neauzi{i.
lnti-o oarecare mdsurS, aceasti descriere era adevSrat5"
Aceastl convingere se niscuse incd clin primele zile a19
rdzboiului, cAnd un submarin torpilase pachebotul
Atheni,a. Athenia era o navd de pasageri care avusese
la bordul ei numai civili, femei, birbali 9i copii nevinovali gi era imposibil s5 fie luatd drept altceva' Acest
lucru li cunostg-aqi curajosul comandant al submarinului care scufundase Aih,enia, locotenenttrl FritzlJulius Lemp. Nu existd nici o dovadd c6 Lemp a fost ce}
putin dojenit pentru ac{iunea sa.
Dar si submarinele alia{ilor ar putea fi acuzate de
aceeaqi cruzime, e-adev6rat intr-o rnai rrdic[ mbsuri,
dar numai pentru cd acegtia avuseser5un numir mult
rnai limitat de linte de atac.
este totuqi
Dar imaginea g1oba15
-probabila submarinelor
printre
gi
nemilogi
nazigti
fa.1s6.Au eiistat
membrii echipajelor, dar pulini. Cornportamentul.lor
era dictat de mirea mAndrle ci fdceau'parte din Flota
german6, care avea o traditie. Au existat qi acte,bruIale aEa-cunf au existat 9i acte umanitare,- rniloase,
curajoase. De netbgdduit este tocmai imensul curaj qi
spirit de sacrificiu al acelor oameni. Ar trebui reamintit cd dintr-un total de 40 000 de submarine, 30 000 au
pierit - cea mai gocantl cifri din istoria rdzboaielor
pe mare. Oamenii nu trebuiq condamnati, chiar dac$

-16-

SAN ANDREAS
actiunile lcr nu pot fi iertate. Necrutdtori cum erau
natura muncii ior le-o cerea - acegti oarneni erau
gi
de un curaj incredibil.
Accstea erau deci condifiile in care trebuiau sd tr*iascd gi sd moard oamenii din servicirrl l\,Iarinei Co,rnerclaie. AceEtia erau inamicii 1or care se luntau sd-i
distrug5. Condiliile extrem dq dificile irq caie tr6iau.
cei din Marina Comercial5 erau mult inferioare celor
ale inamicilor. In aceastd situa{ie era d.eci uirnitor cA
de obicei rnarinarii care supravieluiserd Ia 2 sau B torpildri gi scufunddri igi ciutau imediat o altd navd pe
care si se imbarcej $i sd o ia de la-nceput. prin deiinitie ei erau non-combatan{i,dar capacitatcalor de a
indura, tenacitatea gi hotdrArea lor - ar fi r6s la cu*
vinte ca eroism qi curaj - erall pe mdsura tdriei de
caracter a celor care-i hiituiau. .

.EATIIOLUL

.. Chiar inqinte de ivirea zorilor, luminile de la bcrdul


navei San Andrws s-au stins brusc ai fdrd zgornot. Aqa
cum se intAmpl6 qi intr-un mare orag' intreruperea
neagteptati a curentului nu are nimic spectaculos ln
ea. in fieneral, asemeneaaccidente nu se intAmplau'prea
des qi nu reprezentau,un motiv dc panici intruc0t nu
influentau cu nimic rfunc{ionarea qi manevrar& vasu*
lui. .Becul de la habitaclul busolei, cel de la hart&, ea
qi.iinia telefonici dintre puntea de coinandi 5i sala rna'
$inilor nu erau afectate, pentru cd eie erau alimentate
d"r'rn generator propriu de joasi-tensiune. Celelalte
pr-rnteerau conectate la generatorul priry
becuri db pe
-odat[
cu:frenirea nop{ii ele fuseseri stinsei;
cipal, dai
Punt'ea de comand'd.'aoricirui vas nu trebuie si fie luminatd in timpul noplii. Singurul echipament-care,nu
Kent. Acest dispozitiv
mai funclionJ era paravAntul
-placi
circulari de sticli, montatH
era format dintr-o
chiar in fala cdrrnei gi prevdzut5 cu un.gtergitol car.g,
hvArtindu-se cu vitezi mare, indepirta stratul de zE*
pad5 si oferea o imagine c1ar5. In acea diminea[d era
t" g"iaa ofilerul 3 B6tesman, care nu era deloc tngri5ora1de situalie. DupS cum gtia el, pe o raz6 de 100 de
inile nu mai existau-alte nave sau pdmAnt, cu excep{ia
fregatei HMS Andouer. Nu avea nici cea mai vag5 idee
pe unde era fregata gi nici nu-I interesa, pentru cil An'
houu, era eehiirltd cu un radar foarte sofisticat 6i gtia
tntotdeauna udde se aflau ei.
In sala de operalii gi Ia neanimare se truera de zor
Gaide obicei. Marea gi ceruL erau eufundate, ln intunq'
i-

tg -.

ALISTAIR
MACLEAN
SAN ANDREAS
ric ca-n toiul noptii degi erau orele diminetii. In po-'
zitia in care se aflau qi ln acea perioadi a anului,lumina
zi1ei, sau ceea ce ar fi treFuit si fie lumina zilei, se
. ivea abia pe la ora 10.00. In aceste doud camere, cele
rnai importante de pe San Andreas, care era o navi
, sanitard, lumina de rezervi se aprindea automat in
momentul in care sursa principald c[dea. Pe restul navei, iluminatul in caz de urgenld era asigurat de mici
lanterne portabile cu cadmiu-nichel care dideau un
'minimum necesar de 1umin6.
Pu puntea superioard ins5, intreruperea totalE a
i
;eurentului era ingrijorStoare. Pe partea exterioar:dnava
era albd - sau mai bine spus fusese alb5, cdci odat6
cu trecerea timpului culoarea inifiaiS dispiruse. Lapovita, grindina qi furtunile de gheatd din oceanul
Arctic transformaserd culoarea originald in ceva nedefinit, intre alburiu spildcit Ei gri deschis. De jur imprejurul cocii era trasat[ o dungS verde, iar la pupa Fi
la prova, ca qi pe pdrlile laterale existau enorme cruci
roEii. In timpul noplii, care in a-ceaperioadd a anului
dura 20 de ore din 24, crucile erau luminate de reflectoare puternice. Pdrerile referitoare la eficienta aces'
Conform Acordului de la
tor lumini erau impirlite.
-it"tu,
al cdror semn distinctiv erau
Geneva, navele s*t
crucile rogii, erau protejate irnpotriva ptacurilor ina'
rnice. PAn6 atunci San Andreas navigasd iinigtiti gi nu
fusese atacatd. De aceea, o parte din cei aflati la bord
erau inclinali s5 creadd in valabilitatea Acordului de
Ia Geneva. Dar membrii echipajului, care serviserd la
bordul riavei lnainte de schimbarea ei din cargo Li-,
berty in navi sanitar5, priveau acest acord cu suspiciune. Si navighezi noaptea luminat ca un pom de
Crlciun era impotriva tuturor instinctelor acestor oameni, c[rora, experienla de ani de zile le intdrise convingerea ci a aprinde o figari pe puntea superioar{
$xsemna a atrage atentia unui submarin riticitor. Ei
ti-aveau lncredere nici ln lumini, nici in cruci, dar mai

'* 20 -;
.:

ales nu aveau incredere in submarine. Aeest cinism al


lor avea o justificare. Ei gtiau foarte bine ci alte nave
sanitare fuseserd mai pulin norocoasedecAt a 1or, deqi
nu s-a stabilit niciodat6 daci atacurile asupra acelor
nave fuseserd deliberate sau accidentale.In largul mdrii
nu existau nici tribunale, nici martori. Fie din delicate!e, fie ci Ii se pSruse inutil, echipajul nu discutase
niciodatd aceastd ploblemi cu cei care, dupi pirerea
lor, trdiau intr-o lume rupti de realitate. Aceqtia eraU
doctorii, asistentele,infirmierele gi subofilerii sanitari.
U$a dinspre tribord se deschise qi apdru un'b5rbat
cu o tor{d in mAnd.
.
- Dumrreavoastri su;r:teti, Cdpitane ?
- Chiar eu ! Zilele astea va trebui sd-mi termin
qi eu micul dejun in linigte. Vrei, te rog, s5.-mi aduci
nigte lanterne ?
Cdpitanul Bowen era iin bSrbat de siatur5 mijloi
cie, cam plinu! sau ,,binefdcut'o cum li plbcea lui si
spund. Avea o fa{d foarte prietenoasd, cu barbd albd
gi ochi albaqtri. Era bi.ne trecut de vArsta pensionSrii,
dar nu ceruse qi nici nu'i se ceruse vreodatd asta. lVIarina ComercialS suferise pierderi enor$e de vase qi
oameni. O navd se construia intr-o fracliune de secundd fatd de cAt timp igr iua sd instruicqti un comandant nou, iar comandan{i ca Bowen nu mai erau mul{i.
Cele trei lanterne nu ddCeau mai mr:ltd lumini decAt
ar fi dat tot atAtea lum3niri, dar era suficient ca sd se
observe ci in cAteva secunde cdt stdtuse afard, CSpitanul era acoperit de zipadS. Inainte de a intra inapoi
tn salon, Bowen igi scoasehaina, o scuturd afarb gi apoi
inchise repede uga.
- Iar l-a aptrcat nebunia pe afurisitul dla de ge;
nerator ! spuse Bowen. Nu era tulburat in mod deo*
sebit de asta, darJtimeni nu-I vdzuse vreodati tulburat
de ceva.

* 2t-

SAN A.NDREAS

AI,ISTAIR
MACLTAI,I
cH parav$ntul Kent nu rnai e de
-Eineinfelcs
" ,
roios.
1\u
conteazd.$j apa era nefolositor. Ninge cu putere, vArrtui are 30 de ncduri gi vizibilitatea -t ,.r,i.
Bo:,',r'gn
rostise toate astea cu o undi cle satisfae{ie
ln glas, dar Batesm:an }-Iuclscn,timonierul. nu erau
-si
surpr'i;r1,i.
Toti 1r,eifd.cclu p:r:ic riiir glupui cal'e nu
prea dHdea creznre Acordului de la Geueva. In acele
conriifii" nici un avion, vapor sau submar,in n-avea
ga:.isr:sa-i lo'caiizeze.
* lilu, rispu.nsc Batesman pe un ton care-l ff,cu pe
Bcirvensi z$mbeasc$.
I
Ingirrelr.rl qef Patterson era Lln tip cu temperament
coleric, ol'iginar de prin Newcastle. llra foarte convins
de priceper"ealui gi nu suporta ca cineva mai mie in
gra.cica e[, cr:m era Batesman, sd-i ceafe vreo l5murire
sau expiicalie in legiitur'5 c:r-r
acfir,'itaLealui.
* Ii dau un telefon inginerului gef,
Bii'iesuan sr-rnAla sala ma;inilor qi ii dirdu reccptorul
.tUt -trut','Lllt.

A ! John ! Nu prea avem noroc in ciriStoria asta,


nu-i aga ? Ce*a{i pnlit ? Atri incircat prea mu}t cir}:une,
avefi prcibielrrecu periitre colectoare,cu sigurantrele? A,
sunte:n l:e rezervd ! Sper cd n-am r5rnas din nou f5r6
cbmirusLibil.
, Cipiianul Bowcn.vorbise pe Lrnton grav rsiBatesnnan
z6mi;i. iecare meinbrn al echipairilui, de la comandant
p*n5 la magazioner, gtia cd Patterson n*avea nici cel
mai vag sim{ al umorului. Bovren f5cuse aluzie ia o all6
situafie cAnd r5rn$seser5 f6rd combustibil. Fatterson
era llber, iar tAn6rul inginer care era de serviciu uilase
si treaeS,comutatorul de ia combustibil Ia generaicrul
auxiliar. Comentariile lui Patterson la aceastE altrzie
erau previzibile. Av$nd o mind supdrati Cf,pitanul finu
receptorul dep5rtat de ureche pAnd cAnd vocea sonorS
a ingineruiui nu se mai auzi. Ii mai,d6du cAteva indicafii sclrte apoi se intoarse spre cei doi gi spuse cu
L i l ut

- Cred c5,Patterson are necazuri mai mari dec*t de


obicei in localizarea deiectiunii. &Ii-a spus cA in lE n:i":
nute totul e gata.
t
Qgar 2 mTnutemai t6rziu, sun5 telef{.,nul.
Vegti proaste, pun pariu, spuse l3owen. Ridt'c$
receptorul gi dupd pulin timp spu-se:
- Deci, John, vrei s[ vorbeqti cu rnine. Dar i:n mq
mentttr dsta chiar asta faci. Aha, da ! Iline atunci !
Dupi ce inchise telefonul, Bowen 1e spuse celor doi I
- Inginerul vrea sd-qi arate ceva.
Bowen nu se duse in sala motoarelor * age curn ar
fi putut si creadd Batesman.
In schim$ Cdpitanul'se indreptd spre cabina lui unde
dupd cAteva minute veni $i Patterson. Patterson era un
tip inalt, zvelt, cu o figurl qtears6. Nu se birbierise
o zi qi o umb::i ii acoperea obrazul. Ca orice o:l] care
n-are simlr"rl umorului gi nici nu*qi df, searna de asta,
inginerul qef obignuia sd.zAmbeilsci des gi in momente
ne"potrivite. Acum insd nu zAmhea. El scoasela ivealfl
trei bucdli ce p6reau a fi electrozi de carbon 9i re aranjS
pe masa CSpltanu1ui.
1
- Ce credeti cil sunt astca ?
marinar"'
doar mh ptii ci sunt un simplu
-'John,
Poate o garnitur$ de la un dinam sau de la un geuerator
i
sau allceva, qtiu qi eu ?
- Exact ! Lui Pattersci,i li stStea mai bine ineruni
i
tat decAt zAmbitor.
- Deci de aici ni se trage intreruperea curentului ?
- N-au nici o legiitur6 cu curentul. $i nici n-aar
incdrcat prea mult cirbune, Trebuie si fie un scurtcireuit pe undeva. Jamieson qi-a luat aparatul de m5surfr
qi a coborAt s6-l localizeze. N*ar trebui sd dureze xnult.
Bowen q-tia ci inginerul secund nu avea nevoie de
rnult timp pentru a descoperi un scurteircuit. Jarniesqt
era un tdndr inteiigent gi avea gi rara calitate de a fi
r,r,rembruasociat al Institutului de Inglnerie Electricf;" El
'
spuse z
-fro

-4o-,)

MACLEAN
ALISTAIR

S,ANANDREAS

pqr
- Deci peria.asta e de Ia generatorul auxiliar $i
pri'
din
nefericit
pari
de
atAt
si simplu s-i rupt. Iar tu
iina uita, incAt deduc c5 este o chestie neobignuitS.
-. Neobi$nuitd ? E nemaiintAlniti ! Sau, oricum, mie
nu mi s-a mai intAmplat aga ceva pAnSacum. Periir este
presatd irniform pe inelul colector. Nu se poate sd se
rupd in felul 5sta.
$i totuqi s-a rupt. ExistE un inceput pentru toate'
Patterson.
Bowen atinse bucitelele rupte cu degetul.
.
i
- Pr:ate e o fisurd de fabrica{ie sau poate pur gi
simpl'u a fost prost f5cutd"
Patter:sonnu-i rdspunse. El scoaseo cutiu{5 de metal din buzunarul salopetei. li scoasecapacul qi o agezS
pe mash lAngd peria rupt5; Cele -doud perii din cutte
i"e"r, aceeaqifoimq pi mdrirne cu aceeape-care Patterson o pu"sesepe maqa Cdpitanului. Bowen il privi intrebitor pe Patterson :

'

;r*?iil"?nt

dar asta nu inseamn6 ci a distrus tot vasul. $i dacH nu


e nebun, cel care a fdcut treaba asta nu va scufunda
vasul. Adicd nu ne va scufunda cdt timp se afld la bordul
navei. Dar de ce a fdcut treaba asta, john ? De ce ?
Stbteau acolo, tot gAndindu-se la o explica{ie plauzibil5, cAnd se auzi o bdtaie ln up5 Si intrd Jamieson.
Tdn5r, rogcat qi de obicei cu o atitudine exuberantl gi
lipsit5 de griji in fa{a viefii, lui Jamieson ii dispdruserd
acum gi exuberanta qi nepisarea. Avea un aer grav 6i
. ingrijorat, strSin,feh;lui sflu de-a fi.
aici. Am considerat cd trebuie s[ vin numaidecAt.
- Ca purtdtor de veqti proaste, spuse Cdpitanui
Bowen. Ai descoperit doud lucr:irri : scurtcircuitul qi al
dovada unui, sd-i zicem, sabotaj.
- Cum dracu, ml scuza{i.donr.nnle,dar de unde.".
* Spune-i tu, John, il inti'empse Bowetr. --- Nu-i nevoie. Periile acestearupte, sunt de ajuns
ca sd inleleag5. Ce-ai gdsit, Peter ?
- Scurtcircuitul a fost Ia prov5, la atelier-ul de
tAmplSrie. Acolo e un cablu de plumb trecttt prin peretele etanq gi prins in clame ta c;rpitt. Acolo unde cablul
trecea prin perete, clametres-alt rupt.
Poate din cauza vibraliilor, a tangajuiui, a t'remii. Adic6, mh gAndesccd unui qablu moale de plumb
nu-i trebuie mult sd se uzeze.
- trlurnbul este mai tare clccAtvi inchipuifi, domnule, In cazr-rl[st6 ni$te mgini au accelerat frecarea uormal5' Dar asta nu-i totul: Izolatia de caucitlc <lin jurul
cabluluf a fost topitd.
.- $i asta duce Ia un scurtcircuit ?
D&, domnule. Nurnai cE eu cunosc mirosul cau. ciucului ars electric gi acolo nu -miroase a sulfur6, Un
tldciu degtept a folosit fosfolul de la be{ele de chibrit
ca sd-gi fac6 treai:a. L-am l[sat pe Ellis acolo si repare,
E o chestie simpl5 gi trebuie s-o fi terminat deja.
- Buun ! Deci este atAt de simplu sd scoli din uz
- instaiatia electricd a unei nave.

incerc[ sb ia
din cap.Bor,ven

o parte rimase pe fundul cuiiei'


una din perii, dar"",r^ti
- Sunt singurele noastre llezerve' spuse Pattetson"

- Nu. Problerna este cd ambele generatoareau.fosl


verificate la llalifax qi erau in stare bun6. Generatorul
auxilia-r a fost folosit doar de dou[ ori de cind am plecat'
-_ Vie g.4nclescci am fi putut avea ghinionul sd se
rup5 o petie, dar trei per-ii rupte nu inseamn6 nici m6car
o boinciclentAabsurdA' Inseimni ci avem in rni'ilocui
nostru un tip in toane proaste, care este 6i riu intenfionat.
- Un tip in toane proaste ? Un sabotor, vre{i sb
spunefi !
- NIe rog, s[ presupunem. ci ar putea fi un sabotor. In orice caz este cineva.rdu intentionat in ceea ce
ne privegte sau in ceea ce privegte San Andreos. Dar
mi indoiesc ci este sabotor. De obicei, sabotorii se str6duiesc si p{ovoace distrugeri mari. A rupt trei perri,

;- 2S **d

3-24-

.llf

E,

ALI5TAIRMACLEAN
Aproape simplu, domnul.e, pentru c& amicul nostru rnai avea de f6cut inc6 o trebugoars. Chiar in fata
atelierului de tAmplSrie se afli un tablou cu sigulanfe.
fl1 a scossiguranla respectivi inainte sd treaci la treab6"
Apoi s-a intors la tabiou gi a scurtcircr.ritat linia cu un
pateht, o qurui:elnitii ci-r mAnere izolante, orice ar fi
mers. Dlrpd aceea a pi-rsI'a loc siguran{a. Daci ar fi inlocuit siguranla inainte de a scurtcircuita linia, ar fi
pocnit, ldsAnd inta"ct rcstul sistemnlui electric. Din
pnnct de veclere teoretic :rsta e pi-obtrema.Foarte r&r se
inl.impli ca o sigu-ran{irsi nu rdspundd atAt de ,,amabil" agteptdriior. Daci a1 fi avut guli-rrai,ar fi avut $ansa
si scape Lra5macuratfl, incheie Jamieson sur6z6.nd.
Telefonul sund qi CSl itanr-rlBowen ii dddu recept;orul lui Pulicrlon.
- Da, sigur. Acurn. Era sala ma;inilor, le spuse el
celorlaiti. O s5.dea dl'umul 1;rcurent.
Aproape in'lediat, Eolven spltse cu biAndcle :
' -- $tii, eu nll c;:ed cii mai dau drumul la curent.
J...micsonsc i"irlicii.
i * Unde'ce duci ? il inl,reb5Eo'wen.
-. Nu ;tiu, elomnule. l,,t5 duc intAi in s:rla masinil.or
s5-1 iar-rpe )lilis gi s6*rni iau gi aparaiul cle misuri si
dupii erianu gtiu. Se pat'e ci l,ItrCnul Flani.leifoot ne-a
prcgbtit mai n:i-rlte Etri.'lrrize.
Tel"efonr"rl
sund diir n:Ju $i Bor,venii intinse receptorul lui PaIclson.
- Alc ? M'-rlfumesc.Domnul Jamieson co'!:oar5.
imediat. Ace.lagih-icru, Epriseel clupl ce inchise. l,{d intreb
unclc ne-a mai pregirtit c'.leltii-d-astea, prietenul nostru. Acurn a,gteaptf,sd le dea druurul.
Jarniesonse pregdti sI picce, dar se opri 1a uq6:
- Toati trealirardrrAne intre noi ?
- Qeloc. Bolven fr.rsesefoarte categoric. Spunem la
toatd lumca. $tii cum e : paza krundtrece primejdia rea.
In mod sigur, Flannelfoot (Pas uqor), cum ii zici tu, va
fi prevenit, dar faptul cd printre noi se aflh un sabotor
li va face pe toli si igi priveasci vecinul ei s6 se in-

r2 '6 4

SAN ANDREAS
trebe cu^marat6 un sabotor" Chiar dac5 nu-I vom dec'
coperi, cel pr-r{inasta o sd-l fac$ mai circumspect qi cu
putin noroC ipi va restr6nge cAt de c&t activitatea'
- 'Jamieson incuviin{d din cap qi plec6"
* .l"ttt, cred. c*ar trebui- s6 clublezi paza in sala
tnasiniror sau sd mai aduci m6car doi, trei oaineni in plus
ca s5 stea acoio. In{elegi de ce, nu ? - spu$ Borven'
'
-_ Inleleg" Poate credeti c5."'
- Dac6 ai vrea sS saboi;ezio nav$, s6 o scoli din
unde te-ai duce ?
circulalie,
*
P;{i;;!"n se rid.icd qi se opri qi eI ca gi Jamiesr:n in
tr
clrcpiul trsii. Sc intoa;:se9i spusci
-- Darde cc?Dece?Dcce?
* N; gii" du ce, dar am,o, presimlire cir'rdat6^in
trtsilturfl cu locu.l Ei tnomentitl in care se va m?l In"
sau r-inclevape aproape, *P] :-t:
AA.l,i;;-*..Chiar'aici
rAnJl decdt crcclern qi rnai repedc dcc6't vrem' urneva'
qi ium ar fi explicat ceva, tocmal ne
B;;"tt
;il;;
"n
groapa.
sapb
Patterson ii privi lung, fSrILs5-i rispundd ryiinchise
ugor u$a in urma lui.
Bowen l'idicil receptolul gi for:mir o singur5 ullr o .
-_ Archie, vino pfin$ la mine in calrin5.
I{ici nu inchise bine, cH telefonul sun5 dln nor:' Era
pd.rea deloc vesel :
6:untea de comandd. Batesman nu
* Furtuna s-a lini.qtit, clor:rtlrileqi Andouer ne poate
veclea. Vor s[ Etie de ce nu lfo nlerg lui'ninilc' l'c*arn
spus ci am al,ut o clefeciil-rne'"eine-ilu inl'rebat de ce
dr-acune ia atAt de rluit s-o rcirit'i'5rn'
* Sabotaj.
- Foftim ?
- Sabotai. S de 1a Sa11',',:\ ctrela Arlhur', B de la
I
Bobby, O de 14...
- Doamne, Durnnezeul* ! Ce, adicd, de ce ?
relinut'
- Nu stiu de ce. Bowen vorbise oarecum
Spune-le qi lo". ln 5, 10 minute vin gi eu*Pe punte gi o
s6*[i spun tot ce gtiu, adic6 mai nimic.

' - 21 4

SAN ANDREAS

MACLEAN
AI.ISTAIR
Tocmai atunci intrd Archie McKinnon, geful de echipaj.
Cdpitanul Bowen. ca de aitfel toti eomandanlii de
'vase,iI considera pe geful de echipaj drept cel mai im*
portalt membru al echipaiului. Archie era originar din
insula Shetland. Era-un bdrbat inalt, bine legat 9i avea
probabii 40 de ani. Tenul era rogiatic, ochii gri-albaptd
!i parul blond. Ultimele dou[ trds6turi erau moelqnitg
iu sigr.rranldde la vechii vikingf, care trecuserSpe lAngil
sau pe insula lui de bastind cu 1 000 de ani in urmfl.
-- Stai jos. qezi,ii spuseBowen oftAnd' Archie, avenr
un sabotor la bord.
- Asa?
' $eful de echipa'i, ca de obicei, nu avu o reac{ie zgomotoasd ; iqi ridici doar sprAncenele uirnit qi spuse :
* Chiar un sabotor ? Ce-a f6cut ?
Bowen ii spuse in cAteva cuvinte ce se intAmplase.
.
-* Poli gilsi o exptricalie ? C5 eu n-am putuf.
r'
- Daci dumneata n-ai reusit. Cdpitane, eu nici atAt.
Intre cei doi, respectul qi consideratia erau reciproce.
_- Nu vrea sE scr-rfu.nd-e
navanel fiind la bord gi ternperatura apei sub zero grade. Nu vrea nici. s-o cpreasc6,
pentru cd e><ist6multe alte posibilitdli, mai inteligente,
s5
ca sd opreqti o nav6. Md gAndesc ci n-a vrut
opr"eascddec6t luminile, ca sd nu se mai observe cd suntem o navd sanitard.
- Si de ce ar vrea si fac5 asta, Archie ?
CAnd erau singuri, Cdpitanul ii spunea pe numele
mic. Era o in{elegere nescrisl tntre ei.
- Pdi, rnediti geful Ce echipai, nu pot spune ci am
un al qaptelea simf sau ci am darul prezicerii, pentru
cd sunt un simplu om care s-a ndscut in munti.
' I{cKinnon vor'bise cu un uEor ton d.e superioritate
qi dezaprobare,dar Cdpitanul iqi re{inu un zhrnbet. gtia
cA cei ndscu{i in Shetland nu se considerau scotieni, ci
doar nigte rud.eindepdrtate a1eacestora
- Dar ca gi tine Cdpitane, continud el, miros csnd
eva nu este in regdli gi nu prea imi place cum miroase

*2 8 *

treaba asta. Intr-o jumdtate de or5, 40 de minute cel


rnult, se va putea vedea clar ch suntem o navd sanitar4.
Se opri Ei-l privi pe Cdpitan cu cea mai ad6ncS.emofie pe care chipul lui era in stare s-o afiqeze.
- Nu-mi Cau seama de ce, dar am sentimentul cf,
inainte clezolii zilei sau chiar in zori"
, ne va vizita c-lnerza
- Archie, nici eu nu-mi dau seama de ce, dar am
qi eu acelagi sentirnent ca qi tine" Alerteazi echipajul gi
fili pregdtili pentru starea de urgen{A. R6spflndeqtvstea cELavem printre noi un electrician de care nu gtinr.
$efql de echipaj zd.mbi :
- Ca sd stea cu ochii unul pe altui. Totuqi nu cred
c5-1 vom gdsi pe omul nosLru printre membrii echipajului. Suntem de mult timp impreunS.
Sper qi cred cd ntr-i arga.'Saumai bine spus mi-ar
pldcea sA cred cd nu-i aqa. Dar, cel care a ac{ionat, cunoqtea foarte bine vasul. Dac[ stpi s[ te g&ndeqti,salariiie nu sunt at&t de bune. ,r\i fi surprins s[ vezi cum
dispare loialitatea unui orn in fafa unui sac cu aur.
- Dupi 25 de ani in mariqA, nu cred cd mai exist&
lucruri care s5 md surprindd. Dar mai sunt qi supraviefuitorii de pe tanc pe care.i-aqn luat la bord azi-noatrlte'
N-ag bdga mAna in foc pentru nici unul.
- Ilaide, Ar"chie,pu{in[ mi16 crer;tineasc5! Ala era
un tanc grecesc gi daci tii tu rninte, Grecia este aliata
noastrS. Echipajul este qi el grec sau'cipriot, libanez,
hotentot sau mai gtiu eu cum. Doar nu vrei s*arate tofi
ca shetlancierii. Eu nlatn !r'ezllt pe nici unul sA care urL
sac cu aur.
- Nu, dar unii dintre ei, cei care nu erall r5nifio
ar/eau serviete,
. - Iar allii avebu paltcane ,'sicel pulin trei p'-rrtau
cravate. $i in fonC de ce n-ai avea dreptaLe ? Dup* ce
a fost minat6, Argos a stat'6 ore in b[taia valurilor. Qri*
cine are tirnp'sr.lficient si-pi impacheteze avei:ile lumeqi,i
ma rog, averile pe care crezi tu cd Ie au marinal'ii
sau,md
greci.
c[ e cam mult, Archie, s5 gAnder;ti c6 ]a
i. Cred'Cred--c[
6ordu! u.uui tane grecesc avariat existd un marinsr cu

-29 *

ALISTAIR
MACLEAN
un sac de aur dupd el, eare mai e pe deasupra Ei'un sabctor p::ofesionist.
Da; tlebu-ie sd i:ecunoscci nu e o combina"{ieprea
des-intilniiir. tliertaim .ri spitalui ?
- Dii. Care mai sunt noutd{ile pe acolo ?
*
**r

$eful de echipai putea oricAnd si spun5 c1-rirlmel'g


treburile in fiecare sector de pe nav5.,indiferent dacd
acel sector era sau nu in suborcl'incasa.
- I)ocl,orii SLnghqi Sinclair tocmai au iegit din opera{ie. Ar-ravut c1ou5.
cazuri : un peh'is rupt qi niqte arsuri
gra',/e.Faeientii sr.lnt acum 1a reanimare qi.ar trebui sd
fie in afara oricdrui pericol. Sora l\Iagnusson std cu ei.
* Fe onoarea r$ea, Archie, cred -ci egti singurul.
om fcarte hine informat de pe nava asta.
* Sora Magnusson este Ei ca tot din Shetland, spuse
McKinnoir, ca 1;icnm asta ar lii cxplicat totul. In salonul
A sunt rlapte paci.enli, d.ar nicl unul nu poate fi rnutat
ir,rcd"Secundul de pe Argos e in starea cea rnai gravd,
dar Janet spune c5 totugi.nu e in pericol.
- Janet ?
- Sora ll{agnusson, explicd gefr.ll de ec}ripaj, dup$
care continud sd vorrreascdpe acelaqi ton, ca Ei curn n-ar
fi fost intrerupt pulin niai inainte" La salonul B de reaniffrar-e,su:rt 10 pacienli. $upravieluitorii de pe Argos
sunt ln cal:inefe dinspre babord.
-- O s5 cobor gi eu la spitai. Tu dtt-te pi d5 alarma,.
CSnd ai terminat, vino gi tu la infirmerie. $i mai adq
cA{iva oameni cu tine.
- La infirrnerie ?
$efu1 de echipaj se uitd in tavan, dezaplolcator :
- Ar fi bine si nu vd ar.rddsora Morisson cA spur
neti aqa spitalului.
Bowen zAmbi :
i1

*30-

SAN AhIDREAS
- A, extraordinara sori l\torrison.'Bine, ne trederm
la si:itai. A$icd ia cci 20 de bolnavi plus 3'"lraritre,iufirmicrcle si sul-;ofitclii saniieri care.,,
- $i <loctorii.
* Da, chiar aqa. $i doctorii, care n-au ar.rzitfo* dS
arm$ in viala 1or".F ii cu ochii in patru, Archic.
- Chiar te aqtep{i la cc-i mai rhn, Cipitene ?
- Dar nicl la ce-i mai bine nu rn5 pot aptepta,1i rhspLlnseBowen abf,i,ttt.
Spitalr"rlde pe San Andreas era foarte "epaliosqi ,aerisit. Faptul acesta nu era surprinzdtor, pentru c5rS'ora
Awdreasera inainte de toate spital qi apoi nav6' Mai bine
de jurndtate din puntea infel'ioar5 era arnr,'najatdca spitatr."Spafir:l fusese Fi mai mult extins prin nigte-breqe
f;icute in perelii etanqi. Sart"A"ttdt"eriser"ao nav6 sanitarfi ,giteoretic"nici n-ar fi ao"'utr:er"'oiede astfel de P9i
re{i. bpitaiutr consta ln doi-i;i$aloane,o salil de opera}ii'
saia de reanimare, depozitul de medicamente. dispensarul, bucdtiria, care era sepalatri cle cea a echipajului,
*cabine pentru personalr-rlsaniLar, doud s[li de rnese
*
Si o
una pentru personal, cealaltii pentru pacien!'i
inse
inc5pe:'e
ultimi
c**ei6 de oi"li.irr:5.Spre aceast;1
Eowen.
ecum
drepta
Acolo ii gisi pe doctorul Singh, dcctorul Sinr:lair Si
p"
nta#isr:n, care iryi beau ieaii-rl..Doctorui Singl4
"o*o
virstd mijlocie
iakistanez cle origine, em url b5rbrit de
din pu{inii
gi
unr-rl
era
lornion
Puita
social:jl.
f"u"t"
ii
gen
ocheiali'
de
oameni clrora le st5tea bine cu acest
sa
plitcea.
nu-i
qi
cornpetcnt
';'i
Era ttn chii'urg catrificat
qi
it* *at*uuzi dr ,,domnule". Doiton'il Sinclail-'-blond
anl"
tic
2'o
avea
sirtr,
la fel de prietenos ca gi co1egr.i1
[.5cuse nuirai un an practicft lntl-un spitai-c1inic,.pe
care il pdi:isise pentru a se inrr:la voluntar in Llalina
I,t .i""* ce o prive;r pe eora Mori'isnn' ea'
iltt*i"i*1.i.
de prea mrlllir arnrbilitate' ?An$t"5u
putea
inviruit[
fi
n,-r
vArslS cu doclorul Sinclair, sora Moruison
*o* **
".*"aEi
castaniu, ochii cdpruri qi o gur[ cam mare"
avea p*rul
Ti'Ssfturile tizice ccntrastau insf, cu atitudinea ei prr:*

-31

ALISTAIRMACI-EANI

ANDREAS
SANtr

tr:eo1ar5,cu ochelarii cu tarne metalice pe ca::eii purta


6i pe care pi-i scotea cAteodat6 cu uri gest afectat de
*risloclat{ ai'ogant5.Cdpiianul Bor,venlc inlreba cum
aratti cAnd z5mbe,ste,deqi ar fi trebuit sri se intrebe daefr
zimlrc;'rc Vreodatd.
l,e explicir pe scurt rrrotivul vizitei. Reactiile lor erau
previiibile. Scrra Nlorrisoii igi str6nse buzelen doctorut
Sinctrair ridic& din spl"AnceRe,ian doctorul Singh spuse
surAzind :
- Ca sS rrezi ! Un sabototr, sau nigte sahotori, urtr
spion, sau nigte spioni, pe un vas britanic ? I)e necrezut I
Fdcu cl pauzd, dupd care, ccintinui pe un tcrn neutru :
- Dar totn6i, nu tofi cei de la br:rel sunt englezi,
Eu unul sigur nu sunt.
- Pe pagaportul durnneavnastr'd a6a serie, ii rdspunse Bowen zAmbind, $i cum dunneavoastrd era{i intr'-o opera{ie cAnd sabotorui nostru ac{iona, sunte{i aulrrmat qters de pe lista suspec{ilor"Din.p6cate, nu avem
e iistd de susp*e{i, niei m&car de poten{iaii suspecgi"
Jar" la bord-"rl nostru sunt lntr*adev6r B."qilcum spunc
dcretorul $ingh foarte rnulti care nu s-au ndscrli in Anglia. Avem cloi indieni, doi singalezi, cloi polonezi, un
pr:i.'torican,un tlp din lrlanda de Sud qi, ciuclat, chiar un.
iL;rlian. Asla, ca inamic oficial, a:: fi tr:ebuit sd fie priz-onierde r*zl;oj, sau inchis in vreun 1ag5r"$i rnai sunt
irinein{cl.csryisupravietuitorii de pe Arg,:s, din eare nici
ltnul nu e cngi::2"
*" i sir nu m5 uitali pe rnine, spuse eu r6ceal6 sora
.)Lol'r'ison.Srrrrfpe junritai e ncmfoaicd.
*_Chiar sunteli ? Cu numele Esia, &farggaret Merr*
ridon ?
Iqi strAnse din nelu burelen un gest care p6rea c*-i
rit.'venise
natdral,
* eum de qtili de rnA cheamd Margaret ?
* Cqlmandantul. are lista eehipajuh.li s$u, Vf, plaee
sau nu, sunteli membrd a echipa'iului. Spionii sau saboterrii pot fi de oriee nationalitate pi dac* sunt cle aceea.Si
naiionalitate, in eazui dsta englczir atunci pot opera pi

nnai bine" Deci dupb eum spuneanr, eriteriul na{lonaiit${ii


nu este deocamdatd important. Important este ee in euigrrd *'o" veni aici seful de echipaj gi doi oarneni de-ai
ial. paca va fi stare de urgen!6, ei va prelua ln totalitate
co*unda, fdr5 a se ocupa de cei ln stare foarte "grav6"
Pr"r,rirtt cd=l cunoasteii cu totii-pe qefutrde echiqgS'
ge--'E un om admiraloil, spuse doeton-dSingh' E
Nici
. nu
nul de orn care-ti di sentimentul siguran{e1"
in
preajm&
prin
pe
altcineva
am
putea
sS
dori
loi-uS
momentele dificile"
- Sigur cd il cunoaqtemeu !"!iL. "
Sora il{orrison se pricepa la fel de bine sh'vorheasc&
t5ios, cum se pricepea sh-EistrAngb buzele"
* Numai-DLrrrnezell qtie ea vine aici destul de des'
Viziteazb bolnavii 7
Hm
! Viziteazi boinavii ! I{r'asunt deloe de acor'd
ea url marinar oareears s6 stea pe capul uneia dintr'e
surori"
- Domnul McKinnon nu este un rnalinar oa['L]ce1trf''
&ste un rnarinar extraordinar" $i niciodat& in via{a tru'i
pe-"up"l cuiva. Hai s-o chemSm aiei' Be "Tat-aet
"-*-.i*i
s[
vedem dac[ ea ctrnfirmd afirmafia dumitaXe"
- ii gtiti gi nur:neleI
* Binein{eles ci li ptit"lntlmele.
Enwen se simdi qrbosit.Credea eS nu e nnontentul sS
cii in urm6 eu 5 mjnrrte nu auzise dc nimeni
men{i<-rneze
cti numele de "Ianet.
* Vin de pe aceeaqlinsul& qi aur multe de vonhlt,
explic$ Bo'urren"Ar fi poate mal bine domni"goard$,'Tor*
ri"rori, dach te*ai interesa mai rnult de cei din eetrrlpu
d.uniitaie, a6a curn fac en cu *amenii mcri.
Bcvlen se g$niJ! e5 irsta e].,aun mod potl.ivjt de e
p'-ir:ec:-ri;ii ri::cuiic,i. c'i.-'si
nlr..jr sii'i,rt'iofounte nlundr.,r
de e}. In cir-rdafelr.r"luiiil care ii vorbise, lu.i Bocvetr.i{
pi5"r:uferia, pentrr"r c5 se gAnCeac5 are ea rnoti.ve ser.l*
oasc.sd iqi asruncid adevd::atn ei fire, Dar. ea nu sra
Archie lMcKinnon.

5*gg-

* .3 S B*

S*n ARdreaF

.MACLEAN
ALISTA,IR
, Ofi.ferul $ef era.un tip cu.un nume.ncobiqnuit,Geraint Kennet, nume pe care suslinea cd-l moqtenise de
la un vechi aristocrat. I(ennet era galez de origine. Un
tip siibu!, cu fa{a intunecati gi care avea trnereuo ati*
trldine nerespectuoasf.l(enne1;il aqtepta pe Cdpitan sus,
in cahina cle manevr6.
- Te pierdusei, domnule Kr:nnel, ? il intrebX Bowen"
C6pitanul-ren'"rn{aseden:ult la vcctriurl oLriceide a i se
adresa unr-riofiler supcri.orcu ,,clontiluLe".
-- Kennet este in'r,otcieaunaa.colounde se int6mpl5
ceva, sir. Tocmai am aflat gi eu de Ia tAnirul Janfe
de alarm[ qi de noul persona'i rle pe vasul nostru'
,,TAnlru1 Jamie" era ofi{eri'ri 3 Ba'iesman'
. l.- ,Presupun ci ceva cle r5i-rau.fll:r a fost pus lil cale.
*- Pr.'esupuicorect. CAt de rlu cste. nu gtiu"
ii relati pe scurt ce .se inti'mi:lase't Bowen
- f,)eci clou$ intreruperi dr:'curent, clac$ le puter:n
nurni a:;a. qi incd o defec{iune pe cftxe t'ocmai o cerceteazd acum.
-* Si-ar fi o najvitatc si crezl cf, ltl'r.iinadefecfiune
rirl are ie.qiilturf,cu ce]elaltc dotrd'
* Asla acluceo Prbvestirei'ea"
*- In qcolite din 'f,ara Galilor nu vil inva!5 ryi englcza ?
cH ati ajuns
- Nu, sir. Adic5. ba da, sir. B5.nr-riesc
pldcutd.
probabil
In monu
e
foarte
la o ccncluzie, care
mentr-rl acela suni telefonul. Rdspunse Batesman qi it
cl.idu reccptorr-ri lui Botl,'en. Cilpitamri ascult6, apoi ii
mulfumi interlocutorului s5u gi inchise"
Era Jamieson. I)e dilta asta scurtcircuitul a fost
in cambur:i. Dar cr,tm de-a intrat cineva in camtluzd?
Nu exist6 decAt o r:heie pi pe aia o are bucSlarul"
hine
-* Dr'rr e simplu, sir. DacS ornul este un satl:'r:tor
pregirtit in arta sa, ntr ptiu daci e bit:re s6*i spun arl,d,
trehr-riesdrfie expert in spaigeri, satt ceL pi-t{in sd aib$
un qrperacfutra e1. Cu respect, sir, dar nu cred cil asta
e o prol5lem[ pentru el. Cind o sd atrce oare din nou
tallralul asta ?

*34*-

i
I
I

il

_._

sAN AI$DREAS

.* Intr-ader'5r, cAnd oare ?,Flannelfoot, apa-i $pune


Jamieson, pare sd fie un netrebnic destul de puternic
qi precaut. Ar trebui s[ ne mai agteptdm la cAteva surprize din partea lui. Jamieson e pi el de aceeaqi'pdrerq.'
Mi*au spus cb or sd dea drurnul la curent acum. Dacd
se va opri din nou, Jamieson are de gAnd si verifice
fiecar instalal.ie electricd, milimetru cu milimetru, ori-,
cAt ar, dura.
i"
Existd
un
instrument'care
s[
detecteze
intreru-.
perile de curent, adicd si descopereunde e intrerupt cirl
cuitui. M5. g6ndeam cd...
;,t
Il intrerupse $penser, ofi{erul telegrafist care ap$ru
prin tarnl:r-rchiuicle la bordul sf,u cu o hArtie in mAnd I
- tln mesaj dle pe Arr,clo?rer,sir.
]
Bowen luir liArtia ;i o citi cu voce tare : ,,Intrerupleserioasi. Comunicali neapirca culentului e o chcs.Liurrc
i .'
rat mo-tiveLe.
A fcst delscoperitsabotorul ?"
- IlvISgAndesc sd ie dim o replicd mai dnri, zise
X(ennet.
- Cnau-i timpit, spllse Bowen. Mi refereatn la
cor:n:lrid;n,rrl\',ri"r'rjlt;
Jton de i-lefregat[. Spcn:;ci-.transti:rle-le asta : ,,Dacd ave[i vreun membru al Forfelor Spe-r
ciale saLral Depai'tamentr:lui de Criminalistici e bine','enit in i:cr:dul"nostru. DacS nu, vd rugim si vi ab{ine{i
de la a i:ir,iitlil-r.i1,t:*icsaje f6i:i rost. Cu ce dllrcu credefi
cii ne <;cr:pim

:tcl',nf ?'o

* in siiua{ia dat5, e un mesaj foarle bl$rrd. Tocmai


vc' i l t,r si spr.l n...
Telcfonul sun5 din no,-r.F"Sspunse tot Batesrnan, care
dupr1.ce asc'-rltd pi irrchise, se intoarse spre Cdpitan :
*- Sala na,linl)or, sir. Au o altd defec{iune. .Iarnieson
gi in5linel'ul 3 H.illson vjn sus cu apar-atele ilc mdsur$"
Er;i'..rcni;i scr;rire pipa gi nu spuse nimic. Aveai im*
pi',.:li..ec;i, nt-i*v.igil.l:t'gtecuvintele. !n schirnb, Kennet nu
nu
i-rirca debc cd nu*qi gdseqte cuvintele, dar Kennct
t;rrea niciq-rdLatd.

-3 5 -

ALISTAIR
MAELEAN
- Pe Xrunteaasta chiar nimeni nu poate s5 termine
o pr.opozifie ? Ati ajuns la vreo eoneluzie, sir, oric$t de
nepldcuti ?
* Concluzii, nu" B5nuieli, suspiciuni, da. Nepldcute,
da. Pun pariu cd iilainte de ivirea zsrilor sau chiar de
diminea{5 o s5 ne viziteze cineva.
_. Din fericire. spuse Kennet. nu suJrt adeptul pa*
rlr.rrilbr. Mi se poaie intAmptrasti pariez impotriva propriilor rnele convingeri, care in eazul de fatd sunt iden:
ti.eeeu ale dumneavoastr6.domnule.
- Dar suntem totupi o navd sanitar5, sir, zise Batesman, care p5rea cd nu-gi pune rnari speranle in acest
trueru"P:owh?i aruncb o prirrire posomorAt6
* Dacf, eEti imun la srrferin{ele celor bolnavi sau
rrruribunzi, qi dac$ priveqti lucrurile cu Repisare qi sAnge
necegi dir:tr-un punct de vedere diametral opus, atunci
r:ni suntem coml:aianfi activi, chiar dac6 suntem cornplet
tripsil,i de . apbr';ere"Irentru cfi de fapt noi ce facem ?
We tuen:rboin:rvii gi rdnitil acas5,ii insln5togim gi-i trimitem la loc pe front s;aunle lnart." ca s6 se batl incii s]
datd cu n*mlii" fjacb ai fi f6cut un efort d* gAndire, !i-ai
fi dat pi tu s:amacd permli.And unui vas sanitar s[
ajung6 acasir e echivalent cu a ajuta ryi a intfiri for{a
iriair:.Tcului"Locoteneratul Letnp ne-flr fi torpilat fdr&
sd stea naull pe gAndur!.
-* fare Loi:otenent?
- Lemp" Indivichll eare s seufutldat nal'a ',Athenias-.
Si Lemp q;tfafr.rartebine eS Atirenia avea la bord numai
ci"ili, tt,^*i, b;irbati pi eopii fare n*ar fi fost folasiti
firnpoil'ival:lemfileir,6tia acest lucru foalte bine" Cred cB
indurare dec&t noi,
",Aihenia" ar: fi rneritat mai mult$
ntecrezi" ofiierc ?
I
* Mi-as fi dorit sH.nu mai veirbi{.ia5a, domnule.
Batesrnan era acutn mai posomorAt dec&t fusese efl*
pitanul, era de-a drePtul trist.
De urrde stim noi c6 tipui 6sta, T"emgr,nu stfl Xa
pfine16ehiar acurn pe' aiei" pe uneleva?

-s 6=

SA N A N D R E A S
--- Nu-{i fie team5, ii spuse Kennet. Loeotenentu.i
Lernp a treeut de muit in lumea celor drepti, pe eare-i
putem simpatiza intr-o oarecare mdsur6. Dar ar putea
avea un frate geamin sau ceva suflete inrudite eare siii
fie prin apropiere. $i aqa cullr a concluzionat foarte bilre
6i Cdpitanul, trdirn vremuri tulburi gi nesigure"
Batesman se uitd la Bowen"
-- E permis, Cipitane, s[-i cer ofi{err-rluiSef sS tac6?
Kennet i:. z$mbi larg, dar zAmbetul lui disp6ru cAnd
sund din nou telefonul. Batesman ajunse 9i el la telefon, dar Bowen i-o luase lnainte.
- Privilegiul qefului, ofilere. Veqtile ar putea fi
prea dure ca irn tAndr ca tine si le- pca'td sup3rla'.
Pe misur5 ce asculta, Cdpitanul incepu sE injyre,
Cf:nd se intoarse spre cei trei, d.ezgustuli se citea pe fa{ii
mai apoi in glas :
5i
"
-- L; dracu ! De data asta in toatretaofiferilor"
Cine ? Fianneifoot ? intreb[ Kennct'
- cine credeai ? MoP CrAciun ?
Dar
* O alegere .perfectS - spuse Kennet cu intelenciune. Pe rle*plinperfectS" In ce alt loe ar fi putut lucra
un om in liniete,-intimitate pi cAt timp ar fi vrut, fdria
s[-i fie teami ch ar putea fi intrerupt ? Ar fi avut
chiar destul tiinp s6 citeasceiun capitol din romanul de
un alt ofi{er de pe
prefela{, cum rnai o}:ignuieEt'e
g4roazf,
vas, a1 c6rni nurne nu-l voi divul.qa"
-* Ofil,r:rul 3 are dreptul s6 faefl aeest lueru, spube
Rowen. F ii bun, te rcg, qi taci"
- Da, domnule. Cu Jamicson a{i'vorbit acum la
telelon ?
- Da"
* Ar can: trel:ui s5.primim rre$ti rie la Rllson,
*- "lamieirona vr,.'ibit ileia. cLi t-'1.I)e da'ta ;rsta a lu"
crat iir tc;:1i:taoiiitl'iloi' din :rttri.rb;;i;*r'dului' Fentl'it
triei * ni,,.::crvii!iede f6ctrt
nririra oal'1..Kei-rlli; rl-e ,'-rr.rLll.
pe puntc. Se parr ui
fosi,
liniEie
rninut
;,r
tirnp
de
un
;i
nu exlsta nlci u.n.*c:inentixfilt ca::csi n:re'ite sa {ie file ult"
bineinleles dc Ktt:iret g
Tdcerr:aa fost inl"r'r''r'upi,;r
*,?7*

t-ll
I

I
,

ALISTAIR
MACLEP,N
- Alte cAteva mlnute gi distingii no,gtri ingineri ar
puteu foarte bine sd se lase pigubaii. Oare eu Junt singurul om care a observat c6 s-au ivit zorile ?
Intr-adevfir se cr"dpa de ziu5. Spre sud.-est, peste
bal'ustrada de la babord, dcia se putei vedea cum ierul
incepuse sd se lumineze incet, sd-rsischimbe culoeiread.e
la negrul acela specific m5rilor nordice la un gri intunecat. Ninsoalea incetase gi vAntul scdzusela jb de nodurri. ,SarzAn{.reas se legd.na ugor in L:itaia val.ur,ilor, ce
se ridicau dinspre nord-vest.
__ T Sir-mai pun doi supraveghetori in plus, domnule?
Unul pe fiecare parte iateraiS ?
inamicului ?
*- Nr-lpoi, face rnare lucru, dsta-i adevirul. Dar dac5
cLrmva are de .gAnd
sd ne- viziteze cineva,. atunci o
-Concior
fi:-ce acum. Un
caie zboai'd la inhliin"ri rnari, -ra
cle
pild$. Ilin Ssta alJroapecS poli vedea cAnd pleacd bombele qi am putea chiar si incercim s5 sc5pf,rn.
ldu prea exista vreo urmd de entuziasm sau convingere in glasul lui I(ennet"
-:- $i dac;i e un submarin, un avion torpilor sau un
bornbard"ierln picaj ?
- Ar putea totuqi sb ne aveltizeze Ei sb ne lase timp
s5,ne spunen: rugdciunea. Ave{i dreptate, ar fi o rugi-"
ciune foarte seurtS, dar am avea totuqi timp.
:- Cr-rmdoreEti, domnule Kennet"
i
Kennet d6du un telefon pi in mai pu{in de lrei mi.
nute supraveghetorii sosir5 pe punte, imbrSca{i in hanorace qi imlirobodifi din cap pAnd*n picioare, aga cuin le
ceruse Kennet. I/{cGuigan, un irlani,lez qi Jones, un gaLez, erau ni;te pugti" Nici unul nu aveia mai mult'de
18 ani. Kennet ii echipti-cu
linogluri 6i ii posteipe iaturtl'e punlii : Jones la babord 6i McCriigiri ia i4'oorcf.
I(ennet se ir:toarse in cabina de manevF6,'La num,ai eg,Lel.a secunde dtrpi ce inchise uqa. intrb Jones :
* O navd, domnule ! La patru mile de j:abcird I Cred
r:5 s:o navd de rizboi ! Jones era foarte agitat.

*38*

SAf{ A.I{DREAS
- Liniqtegte*te, ii spuse Kennet. M5-ndoiesc cS e
Ti,rpitz.
Mai pulin de 6 oameni de pe San Andreas gtiar.rc5
And.oueiii insotise toati noaptea. Kennet iegi afari pe
punte, dar se intoarse aproape imediat.
Bineinleles ci e-cdi.n-elenostru de paz6. Cam la
trei mile de aici.
- Nu s-a lttminat inc6 de tot gi ne-am putea in6e1a,
zise Cdpitanul Bowen.
Capacul de la tambuchiul sblii de transmisiuni se
deschile brusc qi apdru capul lui Spenser
- Un *euui cle pe Anrlooer, sir ! Un inamic'"' 045'";
1.0mile... 5 000"
.- Vedeti, am gtiut c1 nu
inqelim, spuse Kennet.
"ne
Cu toatd viteza inainte. domnule ?
Fjo-wenincuviirrtri clin cap qi l(ennet didu instrue*.
fiunile necesarela s;rlit tnapinik:r.
- Lncelcdrn sH sciphin ? inlrebii Borven z$,mltincl.
ca o uiliJral'edu5:S
Adev5"rul,oric5l, C'errcpliicut ar fi, es'r,e
atAta incer'r.itudine.
* Un Condor, se pflre, continu5 C$pitanul.
* Nici un ,,se pa;:e", domnutre,in apele astca nu*
mai Condorul zbo;rrd sing';r.
Kentret deschid,::u$a $i sc::r,lt[cerul.
- Perclcait:l de nori e clestul de sublire acum. Ar
crir"livci;r I si-l vli;ur pc atuicul nostru' Cred cd vine
clirect sirre pup.l. Ule::gem9i r:oi la babord ?
- Da, intr-un minut, dcmnule Kennet. Dori$ m.inute" I{ai sd incerclm si 'firyr optimfti sau cel puliu
si ne n:enljircm cildura cAt mili mult. Dacd soarta ne*a
ahanc'lor:at, cur*nd o s5. devenim nipte sloiurl de
ghcapf," Spr-tne-rnj,cicmnule lri*r:net, |i-a venit vreo
idce m;ri in!e'l:i-:1:,t[?
de idei. dan n-*9 pulet]
- $n.:*;luven:'| o g;r'ior:::adi
spune ci c t iit;.r.: nei i-;t'lceilli.
- Ci.lm dr;rcu crezi cfl a re'*si.t Condorul hia sH ne
localizcze ?

;-39-

AI"IsTAIR
MACLEAN
* Cu un snLrmarin.A iegit la suprafaffl gi a trin:is
toate lnformaiiile despre noi in triordul Alta. *
- N-a iost nici un submarin. Sorrarul de rre And.ouer l-ar fi detectat. i{-a fost nici un avion, nici navS
dc supral'lrIri"
ir:tir-i sigur.
Ke'nnel si: irrcriinti r:A.tevasecrrndc gi apoi z6mbi :
* F'ia!11lrllloot,spl_;secl cu siguuanfA.Cu un radir:
* Nici nlirr:ai:n-avea ner,roiede un rac{io" Un mi*
dispozitiv c,lirciric, alirirentat probarbil de la gencl'ato*
rul nosi-ri..ly.:ri.ircig:ai,
care trir,rite Llr.tsemn*i continuu
du gl'riri.,
i i..
* I"ilcci dacii sc6pdrr cr"r viatr,fl din treatra asta,
aluenci$-a lcrrrrrirretgi cu an:icui nostr.u,
* Ila. s-* tel.ininat.."
* d.tliJr:f.er,sir ! Str-rensei"
apirlise din nou" Patru
.!namir:i. retpr.:t,
pe.tru inarrrici, 3i0... I mile... g 000.
*- (.)alc {lJ ce ain p5cdtuit ea sd. ni se intf.rnple
&ga c*r'ii ? sr: irr.llr:i':il Kr:nnet eri triste$e. Am avut
erhiar rnai rri-1ltfl dr:epl,aterler:6.tam cfezut, sir. Ori
tr',;ieian*torpiir;;lr,r-.,c,r:iL.tintl_r:l-tlirrc1-11isarlte.
Ele ataci
ciinspre nor"d.vcsi.gi ne-arl reperat r:etai6cu ivirea zorilor.
ei dli *qr,:du.seri 1a baborct" And,ot,erera incS Ia
4 nnile clepliiare d;ir se apropia de ei. Vederea de Ia
pupa fu inturiecatd de o .madi jeas* de nori, ca.r era
canr Ia 3 m,iie cie ,SareAnd"res,s.
* A-uzi ceva, vezi ceva, doml:.uleKennet ?
- Nimic, fir-ar sd fie de nor" A, ba nu ! Aud
ee-re ! Il auil ! E un Conel<_rr
!
: qa, irrlr-adevilr e un Condor:.CdatH anzit, zgomlotul desinci.oniza.tal unui I'oche-Wulf nu mai"poi.t"
fi uitat. $i mh tem, domnr,rleKenriet, cf, va trebui s;
amAni incercerea aia de a sc5.papentl"u altb dat6. Bifatul 6sta se pare cd o cam ia incetiqor in jos.
* Da, cr:boar5ugar 6i 6tiu qi de ce. Glasul iui Keirrret suna chiar amar, lu.cru neobipnuit
"Ai'e la el. Are de
gAr:d sS bcm]:ardeze cr,i precizje"
ordin sd ne

=4tCI4

SAI{ AI.JDREAS
oprasea sau se ne avariezs" dar nu sS ne scuftrnde.
Fariez cd nenorocitul de l'lainneLfoot se simte bine
acum"
:-= Ai pus punetul pe i, domnule Kennet. DacS
ar fi vrut s[ ne opreasc$, ne-ar fi F,us o bomhd in
sala maginilor, dar asta ar fi lnsernnat s* ne ducem
la fund" A, iatd-l c5 vine !
Cr:ndorul l-ocke-Wul"f trccuse prin perdeaua de
nori qi se indrepta chiar spre pupa vasului" indatd ce
avionul a apdrut din noli, Ijci:are tr.:n de pe. ltnd.auer,
care trrutea ochi, a clescllis;fo*ul. ln mai pu{in de
c*teva secunde, tot ci+rtilrul t::ihord al fregatei a
fost inv6iuit de fum. Fentnr o fregatd, Andot:er era
antiaerian: tuntlri
foarte l:ine echipatd cu arrn;in"t:i!:1t
cu bit;.rie rcul'tii, Ccrlilronu.rj Ei rilri alcs tt;rele Ecir-1lr.lirt lr :'i:ni pu'ie;iu trage 9S0
tln-Paul Dr:fiant. Ar:rr;1,r:.r
de focuri pc minut. Conrinrtl ii:r.;:se a'i,j:isCe nrai
nrulte onio dar capacitat*:.l $a i:l: a rczistet r:re tleja
iegenrJar';i.ilcntinua sS zbc;rt't. ili:,i:cra foaite ;ipr'oape
val"urilor. Zgomodc ap[, sitn: ]a L0 picicar:e cJ,r;:.:;'.li:;:a
tu.l nroloarelor deveniscrsul"ziili'"
- ;\sta nu-i loc Fil;:itflr nllic marinari cinstil,.i ea
domnuie Kennet. Dar rx'i*urn. c::eclcA e prea t3r"t'roio
'zL\1.,
C5pitanril fusese nevoi.t sri urle ca s.1se poat5 face
suzit"
* $i eu cred la fel, dorn::ule.
DouS [:r:mbe, numai do"ta bombe, se elesprinserd
u$or din Conciorul in';61uit in tum.

SAN ANDREAS

CAPITOLUL II
F- Dacil americanii ar fi construit navele l,iberty
urm6nd proiectul
.englezesc-de dispunere a cabineLi,
rydte din tragediile din cel de-al-Il-lea rlzboi monj
dial, cu toate cd ar fi rimas tragedii, ar fi fost cet pulin
de aru-ploare mai redusd. planurile
originale de'la
,$underLan-d_prevedeau
gi la prova- gi la pupa.
_cabine
Proiectanlii ltii Henry Kaiser, cu toa-te p"i.bp"r"i t"oo,
care s-a. clovedit,p3'nd la urmi curat6 nesibuinf[, au
conceput un lqodel cu toate cabinele la un toc. -Oii
ferii, marinarfr-gi_puntea de comancld erau gr.rput*
. pe g singurd platformi construit6 in juri-ri ioEutui.
$eful de echipaj impreund cu doctonil Sinclair
urcaseri pe puntea superioar6 inainte ca Fccl;.e-Wulful eir ajung* la Ss?xAnd,reas.Aproape imeclii-ita apirut Ei inginerul-qef Patterson, pentru care focul-Ce
baraj t*as de pe Andouer se auzi.seca o serie dc puternice izbituri mgtalice"
- Jos ! strigi, ryeful de echipaj. Douf, brale puternice j*au apuca'i;de umeri gi i-au lmpins jos, pe $unte.
Condoru-I lansase bombele, dar a,junseseinaintea lcr
del.l'rrr:;r.'a
r::,zri. $efi,ri Ce.echinni qtia cE avjonul arlr
o nr.i1i-nlc clc mtiraiiere ucrgilir,;rre,pe care n-ar fi
ezitat sd ie fol"cseasc5clacd sii;r-r:,:;ia
i-ar fi cer'_rt-o.De
da{a ecrast:r insi mitralierele air ticut. Proleabit cir
sc'.' r:-i ;;'."n:ilci'lioljin sil n'i tr.r-;i, dc;i mri pr:cbal:.1
err. ci mr:i:is,:r'6cu tclii. Ccndo::iii cra Ei el trlepunct;rl
de a-Ei Ca slii'qritul. Lirsa in n:,;:ir::.
lri o dAri groas6 cLe
fum ncgm, nu se qtie clacd ei.ela fuzelaj sau cie la

m-otoa::egi, la ttn moment dat vird brusc spre tribor'


dul navei sanitare.
i;,, gulu doud bom'be lansate de Condor nu ef,au bombe
6u"ioroiriu-,-"i a. .""t-ct. Ele au'cezilt lii capetelqpiatiorrnei, au-trecut de acoperigurile-'neprotej.ate$i,qu :t::
piodat
-ioutimediat, aproape'sirirultan;iiferelii- cabineior

lu

-de*Sill .t
distrri;i, uinpmndcerul cu bucEJi

ciobu-ri dc sticlS. Nici o bucati de metal sau cle strc:a


r* i-u-oti"s pe cei trei oameni intingi pe p"1l9u luFe:
rioar6. $eful rle echipaj iqi ridic5 capul cu grijS pi nu-r
veni sE cread[ cAnd vSzu co$ul, care, de$r parea rntact, fusese atins la baz& qi aclrffI se lnclina uqor spre
arnenin'i$nd sb si: rsstoar:ne 'in, m'are' O,rice
6ift"o,
zgomat, c:ire s-ar fi pr-rtut auzi dinspr9 apa :"" ,*T:
plrit de viiiet--t} crc.cl'nl al mni multor moioare fie
avioane"
de
- Rhmii::,'gi culc;fi.! Stali a;;: ! -stri5l 9cfu1
d",l-Xu
echipaj, cai'c igi intoalse ca1:r-ilspre dreapta,
se ai"!a zgcmotul de motoare. Erau 4 avioane t"lllloare l{einliel la o jumbtate cle mi16 distan{[' cpre.znq.
tu" i" linie, la upt"oop.20 dc picioare dcasup-r?19ei li"
care vcneau dildct spre tribordld lor.-,,Car'l.10, 1.2.se-u
cunde cel muit,"rseg-andiqeful de echipaj, 9i-mor{ii de'
pe pl.atfo::ma aia distrusS, noua noastr[",pfPe]3-morttt-ari, lror avea cornparrie,De ce au t5cu.t oare tunurller
d* b* Andouer ?" Iiqi intoarse capul in partea stAign 5i';
c6nd v5zu fregata, iqi dddu imediat seema de ce.'
Tr&gf;torii de pe And'auer, cu sigurantfl c6 auzeart
zgornri.ul Hcinkclurilor care se apropiau, clar nu i3
plrt"ur.r vedca. San Andrecs era exd-ct intre fregali
ii bombarcliere, car'e zburau mai jos dccAt puntea lor
iuperioarh. Igi intoarse capul spre drcapta Ei s$re ui-'l
rnirea lui descoperi c5 nu mai are de ce sd se team5.Avioancle se ridicau incct, cu intenfia de a zbura
deasrrpra navei sanitare. C6teva secunde mai tdrziun
Iileinkelurile trecur6 la mai pr"rlin de 10 picioare dea-'
slrpra pr.rnfii superioare, dou{ dintre ele chiar deasu-'

* 43 *
-42-

ALISTAIR
MB.CLEAN
pra laturilor platformei ddrAmate. San" Andleas nu
fusese finta, ci numai scutul lor. Fregata era punctutr
final al misiunii. CAnd apdritorii nducili de pe Andover inteleserd ce se intAmpla, avioanele erau de3a la
jumdt"atea distanl;ei dintre San And,reas qi fregat6.
Reactia tr6gitorilor a fost brusc6 gi violentd" Armamentul 1or de bazfl devenise pur qi simpiu nefclositor,
Nu poti sd pozitionezi un tun, indiferent de calibru,,
cdnd tinta e atdt de aproape qi atAt de rapidi" Tunurile antiaeriene, Oerlikonurile si Defiantele fuseserd
fixate pentru un baraj de foc, dar avioanele torpiloare
erau niqte tinte dificile. Marinarilor le era qi mai greu
pentru cd erau congtienli c5 moartea e ap{oape qi acest
gAnd fdcea sd le scadd simfitor gradul de precizie.
Bombardierele erau la mai putin de 300 de yarz!
elistantd eAnd avionul din stAnga se opri qi se inclinS,
cu inten{ia de a distruge pupa fregatei Andauer. Mal
mult ca sigur cd nici avionul, nici pilotul nu pb{iserd
nimie. Nu gtiau insd cb torpila nu pornise, penl"ru cd
mecanismul de declanSareera inghelat. Aproape in ace1a6i rnoment, avionul din partea dreapt$ cobori in
picaj pAn[ cAnd atinse suprafafa mdrii. Mai mult ca
o
sigur c[ pilotul fusese impuEcat" Era intr-adevir
victorie, dar o victorie a id Pyrrhus. In sfflrgit gi celelalte doud bombardiere qi-au lansat torpilele gi s-'au r-'idica.tdeasupra 1ui Andouer.
Trei torpile au lovit aproape simultan fregata : dou$
eare se desprinseser5 ryi a treia ataEatl lnc6 de avion,
eare se prdbuqi in mare. Ceie trei torpile au explcdat
dar ca l-a orice exptroziesubmarin6, apa indbu;A zgonnotele gi 1e reduce simfitor. Singura doi'ad:l a exptroziilor a fost un jet de apd lnalt tle 20Cde pi"cioai'ejc.re
lncet-incet se retrase. C5.nrlse liniEti apa?all ptttut vedea cu to{ii cd Andouer era distrusb qi se scuf'tnda' in
mai pr:lin de 20 de secunde, Andouer dirp{.ru de "pq
sup.atala mdrii ql numai quieratul vag ai-,m'.rtoru|"ri
inundat'qi c6teva bule de aer aritau ci acolo fusese {)
!1avA.

*44*

A.e_-.

-*--*---.-*,

SAN ANDREAS

- Doamne, Dumnezeu,le! e,";c1am6doptorul Sinelair, care se ridicase ;i se legdna u$or pe picioare"


Ca doctr:r era obisnuit cu rnoartea, dar nu in aceasti
form6 gocantd. Era inci z5pScii qi nu prea $tia ce se
intAmpl5 in jurul sdu.
- Doamne, iar avionul 5la mare ! Se lntoarce !
Intr-adev5r,
avionul 51a mare, Condorul, se lntorcea, dar nil mai era un pericol pentru ei. Fumul gros,
care ieqea de la cele 4 rnotoai"e,clesenaun semicerc iR
aer. Condorul se apropia acurn tle SaiaAndreas. La mai
pufin d"eo jr;,m&tatede milai de e$ avionul atinse suprafala m5.rii, se scufundd pentrtr Eln moment qi reap6ru"
Nu rnai fr-rm:ga.
- J)uilnezer,l s5-i odihneascfi,zise Patterson pe un
tcrn ncobiEnuiit rie calm. Ifai intiii vreau o echip& eare
si constate distrugerile. Verilica{i qi dac;i nu lu6m ap*'
dcgi n-.,in avca tLlm.
Da, domuulen zise ;eful de echipaj eare se uite
la ce mai rSmisese ciin platform5. Mai bine o echip*
pentru controlul incendiilor. Acol,: slls sunt o multime de
paturi, saitele, haine 6i liArtii. Cine s;tie ce arde moenit
pe acolo.
ci mai sunt sr"rpraviefuitori?
- C;'er'r:i
prt-ltca
spune, domnrele.Dar dac* sunt, atunc{
- N-a$
*f,
suntern
o navl sanitar5"
nilrijc
averul
Fati.crs*n se intoarse spre Coctorul Sinclair $i-i
scuturA .LlSor:
- Doclore, avem nevoie cle elumneavoastrd,ii spuse,
aritAndr-r*i plal.forrna. De dumneavoastrd,,de doctor:un
Si.ngh gi de subofilerii salitari. 0 sf, trimit nigte oa*
meni clr eii;i,:;inegi rangi de fier s6 vil ajute sd vd faee$t
1oc"
* S-*r pritea pi o lamp* cu oxlaeetil.en&?
* Sigur c[ da,
*

q["F
-

ALISTAIR
MACLEAN

ilil

- Avern destul ecl"lipament sanitar gi meclicamente.


Am pu,tea ehiar sd dotdm un spital dintr-r.rn orag mai
rnic, spuse doctorul Sinclair care igi regisise echiUlrrul.
Dacd existd supravieluitori vom avea nevoie doar de
seringi pentru injeclii sr"rbcutanate.Luim gi asisientele
cu nci ?
- Iloamne feregte ! Patterson d[du din cap cu
hotdrAre. Nici eu nu m-aS duce acolo ! Dacd ve{i gdsi
supravie{uitori, vor avea gi ei parte s5 vadd lucruri
gffoaznice,mai t&rziu.
_. Pot lua galupa de salvare, dornnule ? intreb&
McKinnon.
-:- La ce*!i trebuie ?
- Ar putea fi supravielr.ritori de pe Andoxer, Eir.
- Supravieluitori ? Dar s-a scufundat in 30 de se* ,,I{ord" a fost ttristrusi intr-o secundil gi au
existat trei supraVie{uitori.
* Ila ? Atunci ia galupa, cla, ia-o. Eu nu sunt marinar, iar tu egti ,<ef'c'[e
ecirip;j, a;e ci nu ai n.evoiede
p; mi.-iun::r't
rnta.
-- Lla d-;1,sir"
$ej.ui de echipaj ar6.ii platfoiyna navei.
* Acum chimneavoastrdavefi cornanda.
- Dumnezeulemare !Abia atrinci lgi dbdu seamape
depiin care era realitatea. I{u*i trecuse niciadati prin
minte ci s-ar fi putut trezi in'Lr-o asemoneas'it::atie.Ce
moci de^a prelua comanda !
*" Si pentru ci veni vorl:a de comanCS, am impre:ia c5 San Andrcas a scipat de su]: control. Se rdsucegle d"e1a 1rupa.Crcd ci" ntccani;:ln.rl de direr:{le al ti':
mcnci a fo:.t dislrtts.
- Timri:e mai pc:rie sii a;tepte" O st opfesc firo'
tcarcle.
Trei rnirrute nuri tirzir-r, peful de echipaj desf$ceaparS.ma cle la ,rsaiupade salvare ryi"pornea cdtre salteari:l
gonfiabilS care se invfirtea necerntrolat$acoJ.ound"cm;ri

SAN ANDREAS
devrerne,se af,lase Condorul. ,Pe saltea nu erau dec&t
2 oameni. Restul eehipajului de pe Condor murise deja
intmomentul scufundinii avir:nului. Unul dintre birba{i
era,foarte tdnir Ei se vedea ci are r$u de rnare. Pdrea
nelinigtit iar geful de echipaj se gdndi c5 avea motive
interneiate si-i fie team5. TAnf,rul incerca sd stea drrept
qi s5 se $ini cAt raai bine de par6ma de sprijin. Cel&;
lalt era intins pe spate, pe fundul saitelei qi igi linea
oehii ,inchiqi. Buc,ifile rupfe de salopet5 din parlea
stAngai,a pieptului, c,le,}aincheietura bragului stAng gi
de,tra ,coapsa dreaptd erau imbibate cu sdnge.
Fe::guson avea un
- Isuse Cristoase ! 1\,ii;."rinaru1
puternic accent de Liverpcol gi o fa!5 plin[ de cicatrici,
dovezi aie Lrdt5liiioi"piarCute si cAgtigale mai ales prin
*:aruri. fll se uiti la gr:{utrdc,.ecl:ipaj cu Lrn amesl.ecde
ncincredcre Ei mfinie.
tr
, --: $cfulc. doar n-ri cji-.t;rnd lr"r-i iri ;i pc nenorr)cilii $gtia. Tocmai au incercrrt s* nr: trirnil,ir pe funcl.-rl
m[rii. Fe noi ! Care sr.rnteino rrav6 sanitarfl !
- N'ai cicri sd gtli de ce au bomhardat * nav[ sanitari ?
* A, asta e ! Chiar a?arda' chi.ar a.Ea!
Ferguson intinse o cange qi trase ;alupa spre ei"
* Vorbegte careva dintre voi englezeryte? intrebi
geful de echipaj.
R5nitul deschise ochii care pireau qi. ei piini de
sflnge :
r- Eu.
- Se pare c5 e;ti rinit destul de grav. Inainte'de a
te aduce pe navd vreau sd gtiu unde eretirinit,
Brafui gi um5rul stAng gi eoapsa clreeipt$,cred.
$i cred c[ am ceva gi.la piciorul drept.
Vorbea engleza foarte bine. Avca un u$or accent
care nll era de neam{ ci mai degrai:d de englez din sucl.
3 Epti cdpitanul de pe Condor, nu ?
"''=-.Da"
lnci mai vreli s* m& tuafi cu voi ?

*,*6*
ta

-3t

ALISTAIRMACLEAN
de echipaj li fdcu semn lui Ferguson gi eelor- $eful
lal{i
doi marinari care mai erau cu el. Cei trei il aduserd pe rdnit in qalupa lor, lncercAnd s6-l care cu cAt
mai multd grij-6, dar salteaua se balansa puternic in b6t-aiavalurilor. 1I lungirS tAngd banca pe cire st&teageful
de echipaj- Cel5lalt se.trAnti ln mijlbcul qalupei. $eful
de eehipaj porni din nou rnotorul"gi se indrbptd"spre
,locul unde presupunea ci se scufundase And"ouei.
Ferguson se uita Ia rdnit, care zicea intins pe spateo
err-bra$eledesfdcute, Petele de sAnge de pe saiopete se
ldfiserd din cauza apei de mare, dai era posibil, sa sangereze in continuare.
., " - Crezi ci mai trdiegto, gefule ?
.McKinnon se aplecd pi-i pipdi gAtul ea sd*i gdseaseH
pulsul, care eira foarte slab. Inima ii biitea totugi foarte
repede gi cu intreruperi"
- Si-a pierdut eunogtinga.A ieqinat. Ar fi fost o
rnoarte ugoar6"
Ferguson il privi pe pilot cu un reiptcl, arnestecat
zu'sri5.
* O fi el un criminal nenorocit, dar e un criminal
tare. Era in chinurile morlii qi n-a scos un sunet.
N*ar trebui si-l ducem pe el intai f Sd-i dim o qansd.
M-am g6ndit qi eu. Nu. Ar putea fi supravieluitori--de pe Andaue.r, gi nu rnai rezisiri mutrt. Apa e foarte
rece gi oriee orn ar inuri la r'l aserneneatemperaiur6"
Dacd sunt supravie-tr-titori,un rninut de intArziere ar
putea ii:.semnaun minut prea tfrrziu" Cr.erlcS lur treelatoii":';r ryan*sa,
$! a-poi,o si ne intoa.rceu: foarte repede
lu navd.
Sg,nAnd,l'easse rdsuci..'tgi cic:;cr';si.:e
l,"r sltnicerc.
pentru eA igi m$rise viteza la p',rpa, At:iim irr;b., sr,ib
acliunea mecanisrnului de scirimirare a seni:uiiri Ce mig*
eare, incetinise. Patterscn ficuse acr:astii mi:ue,;rii. ca
sE aduci nava: acum'scSpati d;: silb i:cr:,Li.rl,ciri mai
aproape dc locr:l unde fusese tr:u:pilataA,nd.a"ser"
*4S*

SAN ANDREAS
Traverse de lemn, nigte bidoane, eenturi qi veste
de salvare, colace, impr6gtiate ici eolo indicau locun
unde se scufundase fregata. Printre aceste resturi care
pluteau erau gi 4 oameni, dintre care trei s1;5teaufoarte
aproape unul de ceidlalt. Unul, cdruia i se vedea doar
capul infdgurat intr-un gal gri linea capul altuia, mort
sau doar incon;tient, deasupra,,apei.Cu cealaltd mAn&
fdcea semne cdtre qalupa de. salvare. Toli trei prlrtau
veste de salvare qi pe dedeSubtcostume eauciucate,'car:e
ii ajutaseri de fapt sd reziste timp de 15 rninute ?n
apa inghelath a oceenului.
Cei trei au fost sdltafi in-barci. Bdrbatul care fusese
tinut deasupra apei de cel cu galul gri, era tdnir qt
avea capul descoperit. ltlu era mort, ci doar incon,qtient.Fuseselovit Ia tAmpla dreapti, din care i se prelingea incd un fir de sdnge. Cel de-al treilea ardta cen
rnai caraghios pentru situa{ia respectivi pentru cd a',,'eil
inci pe cap gapca tuguiatS. cu ba.nderolade cornandant,
$eful de echipaj se gendi sd i-o scoatA,dar eAnd v&ztu
cd avea s$.ngepe ceafd se rdzgAndi. SAngele se inche*
gase gi bereta era lipitb de rand. Cornandantul rru-6i
pierduse cunogtinla Ei-i mulfumi eu eurtoazie lni
I'.{cKinnon cd l-a pescuit din mare. Ochii comandantu.*.
lui erau insd sticlogi gi priveau in go1.$eful de echipaj
!i trecu mAna pri.n fa{a ochilor, dar comandairtrtl nu
avu nici o reacfie. Era posihrilsi fi orbit.
gt':ful cle echipaj se inelreptd spre ai patrulea b5rbat
Cegibinuia cd e pier"derectrevreme, dar fdcu iute cale-n*
toarsS. De$i era cu fata in apd, omul nu rnurise inecat,
ai
irrai,^frf
nanfp,r u c5 nu
purta costum de scafandrr.a,
rJqrter
Seful de echipaj intoarse ,talupa qi se ind;epth spre Soru
Andre.as.Ire dit:tn il. atinsc ulcr pc urnir pc com"'rnilltnt"
- Cum vi eirnliii, dcrnnr"lle T/ai'r'ir:rj1an ?
Foftim ? Cunr md s,i:nt,? D;r' clt-" tlrrcJct;t!i ch
sunt Ccftl anCarili'.l rC;,Lrr:il:g;tcn?
* Fu"rta{i inci bereta, gir"
Ccmandantul incercd. sa-;i du.cAt:iAn;r Ja hel:ei,ft,clan
l,'IcKjnlioi-r il o1:rri.

-49*

ALISTAIRMACLEAN

SAN AN}REAS
't

* LSsali-q sir. V-afi lovit la cap qi a r6mas tripit$.'


0 sd ajungbm ia spital in L5 rninute qi'avem o multime
de doctori,pi asistente care se pricep.la cazurile astpa"
-- La spital ? trVarrington i6i scuturi capul lncercind sh realizeze despre ce spital este vorba. A, da. Pe
Ss.nAnd,ress.Egti de pe Son, Andreas,nu ?
, ;- Da,"clomnq1e,Sunt geful de echipaj.
*:* Ce s-a imtArnpiat ?'IVIf, refer la And.ouer. $tii,
sunt carn arrre{it aici, spuseWarrington ducAndr-l-pim6na
la c*p"
--"1Nic,i nu-i de mirare. Trei tropiie, sir. V-au lovit
aproape sirnultan. Ati fost probabil aruncat cle pe punte
sau ati cizut sau m;ri degrabf, v-a luat apa cdnd a
$nceput s* se scufur.:.denava. N-avea sc5pare, sir. In
20 de securides-"adus.
* - Cdii dintrc noi, a{i gisit ?
Nurnai trcf, c'lctlnut':. irni pa.ncr5u"
* Dormne ! ilh.mai trei. Egti sigur ?
-_. Djir picatc, surrt.Ioartc sigr.rr,sin.
* O{iierul de transmisiuni...? '
* Sunt aici, sir.
-* A, Fledges. Bine c6 egti in viat5. Cine e al
treilea ?
; Oiiferr-r1navigator, sir. A primit o loviturd destutr
de uratd la cap.
$i lncotenentul l. 7
" Hedges nu r6spunse. I;i prinsese capul intre m$ini
gi-l cliltina
- Cred cd lleclges nu e in apele lui, sir, interveni
Mcl(innon" Locotenentul pu.rta o jachetl roSie ? Warrington confirm$ dAnd din ca.p.Atunci i-am gisit, sir.
Din pdcate murise deja. Inghelat.
*: Se poate, nu ? Se poate sd mori inghefat. Warrington surAse vag. Intotdeauna rAdea de noi.r:cAndne
$mbrdcarn in costumele cauciucate" Avea tntotdeauna
o lilbu!fl de i,epure la eI gi spunea c[ e singurul costum
eauciucat de'eare are nevoie"

:* 50 ::

Itt
UB

Primul om pe care qeful,de echipaj ii intdlni pe punte


{u doctorul Singh. Pe.punte mai,"era gi Patterson irr:preuni cu doi subofileri sanitari qi doi mecanici" MeKinnon se uitd uimit la cei doi mecanici pentru cd nu
intelegea ce cautd ei pe punte, dar iqi dSdu reped*
seama cd nu rnai r5.miseserd in via!5 mulli marinari gl
cei doi mecanici incercau sd ii inlocuiascl. Fergnson qi
cei doi marinari care fuseseri cu el erar:.probabitr singurii supravie{uitori.
Restul echipajului se afla sus pe platfarm$ cAnd
incepuseatacul.
- Cinci, nurnai cinci supraviefuitori qi cle pe fregatS gi din avi,-rn.
- Da, dccl.ol'e.$i chiar gi ri;tia au avut rn&re nor*c.
Trei dintre ei sunt in stare grav5. Cornanda.r:tulpar*
sd fie bine, dar creC c[, el este cel mai grav r;lrdt clin'tre
toli, are o rand Ia cap qi se pare cd a orlrit" Foate c$
existd o legdturd inli:e ele.
O, d.oamne! Da, existd o legdtur$. () s[ facertntc't.
ce putcm.
- $ef de echipaj, num;ri pulin, te rog, $puss
Patterson. Forni tncet pe l3ungdbalustradd ryi}/IcKinnc*
il urm5. Cancl se a;rropiarf de platforma ddr&n:at5, Pattcrscn sc opli.
- E chia.r at$t de grav ce trebuie s5-mi spune{!
incAt nu trebuie nj.incni si audd ? Cred totusi c5 trebuie
s5 existe 5i oe,meniin care si avem incred.ere.
- Da, gi eu cred c5 trebuie sA existe cineva ln eare
s5 avem increclere. Patierscn pdrea obrrsit. f)ar nurruri
in cdtiva. $i asta pentru cd ce am I'irznt ar:olo indunl'i:li.
qi lucruriie pe cai:e e*Em de:c,r1:critsu.ni,cumpliie. ilar
sd-ncepe'mcil inccputu-l. Cora vasuLui n-a pfrfib nin'lie"
N-am girsit nici o spi.rtrrli inca Ei nici nu cred s.1ex;st
vreuna. Incei"ciirn sii irnproviz5m un ar:ccanjsi:l cie direclie in sala rnaqinilor. Foate reu6inr"sii refacem gi

*51

ALISTAIR
MACLEAN

lL

trinia tclefonic5, dintre sala maginilor qi camera de mane\.r6, care e partea cea mai putin avariati de pe plat.
form5" A izbucnit un incendiu mic la popota echipajului,
dar l-am pus sub control. Patterson privi la mormanul de me+"aldin fata lui, clStinAnd din cap cu tristefe, apoi contirruit. SE ne rugim Ia Dumnezeu s[ fie
f i:eme bund. Jamieson spune cd toate suporturile platformei srrnt foarte slSbite ,si ar ptitea c5dea peste bord
dacd marea va fi agitat5. Vrei sd mergi sus ?
- DacH vreau ? Nu, nu vreau, dar trebuie. Care
este situa[ia pAni acurn, sir ? $eful de echipaj ezitase
fnainte de a pune aceastdintrebare de tea"mar"6spunsului pe care tr-ar fi primit.
Pe chipr-rllui Fatterson se citi r{urerea :
- Am gisii; 13 rnor{i. Tc{i erau fdcr.ifi zob. Am hatf;uil st'i-i lfsirn acoio qi s6 vedem dacd nu gdsim qi
etlIi supravieiuitori.
- Alti supravie{uitori ? Deci afi mai gSsit oameni
tn virrfb ?
-f)a, cinci" Unii dintrc ei sunt in stare ferarte
gnavi. Sutni1aspital.
Fatterson porni mai departe spre eapitul pupei,
p&n6 irr clrcptul intrdrii.
- Avitn doud ecliipe inEuntru, dar tot merge greu.
I{u sunt diirAmdturi induntru, rrici traverse c{zufe. ci
nu"mai u6i smulse qi fdcute bucSfi. Unele dintre ele,
dintre uEi vreau's$ spun, au fost pur qi simplu smulse
din fAfd"ni.Ca a,sta.
* A, rnagazia frigorific5. Cel p:ulin aici nu era
xlimeni, dar erau proviziile de carne, de pegte gi de alte
alimente perisabile pentru trei s[ptirmini. In cdteva zile
va trebui si incepern sd le arunc5m peste bord"
Fornird ineet de-a lungul coridorului.
- Cambuza e intact6, sir, dar nu cred cH un regim
de legume pi fructe ar avea rnare cdutare. O, doamne !
$eful de echipaj rdmase cu ochii holba{i la bucdt6ri.a eare era in prelungirea eambuzei" Plitele maginilor

-59--

SAN ANDREAS
de g6tit erau inclinate, iar dulapurile Ei cele cloud mes*
e;:au neatinse. Dar ceea ce atr-d.sese
atenfia qefului dr
echipaj qi il ingrozise intr-atAt nu era pozilia mcbilei, ci
cei doi oarneni intingi pe jos, cu bl:alele clesf6cr:te,p6.reau nevdiSma{i, cu excep}ia unei dAre subliri de sAnge
la urcchi gi Ia nas.
- Netley gi Spicer, murrnlrri peful de echipaj. N:l
Far,...sunt morti ?
- Como$ie.Au murii pe loc, spuse Patterson"
$eful de echipaj dddu din cap ingrozit gi porni mai
departe.
- Magazia de conserve e intact;i, spuse McKinnon
c6nd ajunserd in dreptutr ei. gi toatd bdu-tura care e
aici e neatinsi. Nici un bidon sau sticld spartd sair
mdcar crdpatd. Cr"rpermisirr,neadumneavoastrS.,dom*
nule, cred.cd am. putea sd atacdm provizia de lichi,:ri.
C dr-rqcdde rom pentru toatd lurnea sau mbcar pentru
cei care lucreaz5. Cred cil avem de f5cut o treabd curar
phfi. $tiii, in Marin:r Regaid e obiceiul si dai pe gAt o
duEci cAnd faci o treabd mai sinistrS..
Patterson schi{6 un z3mbet obosit.
- N-am gtiut ci ai fosi in Marina Regal$"
12 ani" Pentnr ispaqireapdeatelor,
- Cred cd e o idee excel.ent5,spuse Fatterson, iar
eu voi {i primul client.
$efui de echipaj lui o sticii de rcm intr*o m$n6 $i
qasepahare in ceaialtAgi se lndrept6 spre seara de tarn*
buchi. Scara era in parte distrusS, dar mai putea fi in*5
folositS.Urcarl gi ajunserd pe puntea urmdtoare, unrle
se afla.r-rcabinele echipajului. Friveli$tea.nu era delor:
p15cut6.Coricicrulera pernuit ;i la capAtullui se veCeett
lu-r "incl dcr-raechipr: d.e rrrari:-riir'i,fi*,r':;rt: incerc;lncl I'it.
deschi*d ni:lte r-r:ii inclitit,e"L"lr,:i:; t;ipii;ul corrd;;r-,-r1ui,
uncle se e.fiaugtlr-rtde etl,ip;ej ;i i:iginerul 6ef, pAnd i:r
echipe, erau opt cabine, l";l patru dirr acest,:
eele cllc,r-rb
cabine, usile ee bii5ng5.i'reauin l:ai;rirralb, iar la eeie*
iaite pairr-r fuseser'f,tAiate eu jetLrl cle oxiB"eetilenii.

*53*

ALISTAIRMACLEAN
ftipte ,din aceste'cabine fuseseri ocupate in timpul atacului, iar rnarinarii erau inci acolo. In total doisprezece.
In a opta cabini il g5siri pe doctorul Sinclaif care ii
administra o dozi de morfind unui pacient intins pe
pat, dar pe deplin eongtient, pcntru c5.blestema in modul ce1 mai vulgar, ftri a se adres:r cuiva ln mr;d
spccial.
- Cum te simfi, Chips ? il intrebfl geful de echipaj,
Chips Rafferty era tAmplarul.
- Sunt pe moarte i
.r Expresia de durere de pe chipul tAmp)arului dispdru
ff,rf, urmf, ciind zdri sticla de rom inlnAna lui ${cKinnon.
.. * Dar m-ag putea pune foarte rcpecle pe pieioare !
|
' * 'Omul Ssta n-are nirnic serios gi nu e pe patul de
moarte, spuse doctorul Sinclair. Are o fracturi u$oard
a l,ibici, asta*i tot. Nu-i dali rorn pentru cd morfina pi
;rlcoolul nu fac cas5 J:';nd. VIai tirzir"r,
; floctorul se ridicA gi incirci sf, zirnbeasc[ :
flar eu aq lua totuqi'o inghiliturd, daci nu te
superi. Una rnai mare. Simt nevoia unui intdtitor"
ltrxpresia incordatd gi paioarea de pe fa-fiadoetorului
erau dovezile cele mai clare c5 avea nevoie intr-adevlr
de un iniiritor. Nimic din scurta experien{,5 medical$
a doctorului Sinclair nu-l preg$tise pentru ceea ce-i
era dat si va d qi si trdiascd acum. $eful de echipaj
ii turnd cu generozitate, aga cu"m ii ceruse, gi ii 'mai
puse qi. 1u'i Fatterson gi iqi puse ;i lui. Apoi le did'"1
sticla Ei paharele marinarilor care lucrau acolo qi celor
doi subofileri sanitari care st*teau cu t[rgile pre$5tite.
Nici ei nu ardtau rnai bine decit doctorul $inclair, dar
se inveseliri vizibil vizAnd romul"
Deasupra se afla puntea cu cabinele ofiferil.or, care
fusese $i ea avariat5, dar nu distrus6 cum era cea de
dbdesubt, Patterson se opri la prima eabiir6. Uqa fusese
$mLrls6gi azv$rliti inEuntru, iar cabina ar5ta c1eparc6
un maniac ar fi fost ldsat aeolo cu un ciocan. $eful de

F: 54 :{

SAN ANDRAs
eehipaj gtia c[ este, cabina lui Patterson ryi ii spuse :
-- N-a$ spune cd-rni place sd stau in sala maginiJo.r,
dar existi situatii c6nd po{i fi foarte avantajat.
Se uitd apoi la cabina de vis-a*vis, a inginerului se:'
cund, care era goalS gi aproape la fel de distrus&.
- Bine micar cd Ralson nu-i aici. Unde e ?
- E mort.
* E mort, repet5 incet geful de echipaj.
*: CAnd au inceput sd bombardeze, el era lnci in
toaleta ofiterilor incercAnd s5.repare scurtcircuitutr"
"rl
- Imi pare foarte r5.u, domnuLe, sirr.^cer.
qtia
McKinnon
cd Ralson fusese singrrrul prieten
apropiat al lui Patterson.
- Da, ii rdspunse Patterson absent. r-{rreanevast$
tAn6ri 9i doi copii mici.
$efui de eciripaj se intoarse spre cabina core apa{i
tinea oiilerului 2 :
* Cel pulin dornnul.Ravrlings nu-i aici.
- Nu, nu-i aici. Itrsus pe puirte.
echipajului ii arunbd o privire 6i intr* in ca*
$eful
bina Cdpitanului, care, d.estulcle ciudat, pdrea neatinsi.,
IVlcKinnon se indreptd sllre un duidpior de lernn car*
e{a-p_e
-peretele etanq, igi scoase briceagul ryi-i v5ri
vArlul chiar in F:roascl.
- Dai 0 spargere, McKinnon ?
_ fnginerul gef era uimit, nu supfirat. 11 cuno6te*
destul de bine pe ll{cKinnon ca sd gtie c5 nu se apur"l
niciodat$ de nimic derc5,nu avea un motiv serios.
- Dai o spargere la ugile sau ferestrele incuiate. C*:
fac eu aici e un act d.evandalism, si zicern.
_ UFa sdri in litu"r-i qi gefut de echipaj scoase din
pistoal.e,Navy Coit 4Fs.
dulap clou"d
- Vd priccp.rfi lit aine, sir ?
* In vir{a r:ri:i,l r*rn:
finnt o arn:H in mfl"rl$"Tu
p::icepi
te
la armr elsacum te plirepi ia rom ?
' __ Da, mI desci_'.rc"
,tlite pisdica asta. C) apegi qi
siguranfa s-a ciebiocaL.rl.sta-i tot ce trehuie sd ptii nelpre

*55*

r'ili
I
I

il

l
i

ALIST,4IR
MACLEAN
arRfe. Nu cred cd Bowen s*ar,fi supdrat, zise McKinnon
privind dulapritr spart qi pistoalele.
- S-ar supAra. Nu ,,s-ar fi sup6rat". S-ar supd.ra,
$efui de echipaj pusc incet armcle pe masd.
i
- Vrefi sd spurreli ci nu a murit ?
fuIcl{inr:r:n zAmbi pentru prirna oari in diminea{a
aceea Ei apol il privi cu repros pe inginer:
i
-- A{i fi y:r;Niltsi*mi spuneti nrai elevreme, domt-lule.
Da, rri dreptate. An fi trebuit s6-!i rnai spun o
mullirne de alte lucruri. Dar cred cA egti de acord cE
ar"enf, pr:;'rrnutrte pe cap. E impreun6 cu Ofifenul $ef la
infiriareria" .Am6ndoi an arsuri grave pe fa{[, dar duprfl
spusele doeto.r:nl"iiiSingh sunt in afara or"iclrui pericc,l,
Ilr:ru lAn;1ii hailrsl.ralcl* ile la fribcrd gi asta i.-a saivat,
Au fost sufici*nt de departe de explazii,
* Der cle unde au ar:suri gre-.'c'?
ldr"rgiiu. Abia plt'rorbi. Ar-i fat:r banr'liljnt'Scomplet, qi ni:.it5 miii mrl-lI a n:lr-Liniilllipft':,rr.:. l-lrn incercat
sd-[ ir"lti'ei; pr: Ciipilan dar el tot nrormiiic ceva cie genui
fissex s*u Vr''csse:rgali cei/& asemitdtor,
- \drsssg11,sir. Rachetele V*resse::" Semnale ltiminoase dc pr-r'icol. Avearn doul lot'.lri pe pl',nte' Prob;rbll
c6 riatoritri mrgcirii puternice s-a declangat mecanisinul
de aprincicre Ei au pornit. Ce ghinion !
- Ce no;toc! c[up6 plrerea mea, dac5 te gAndeqti
Xa ceiialfl cir.re crilu pe plat{orurii.
- A ailat ?
*- [T'; rrcd c[ e momei:ful s:Yt*isplinern" Un att lucru
pe rare ii trt repeti ca si ci.i.rarar fi ccva r-rrgr-:nt ,,serrlnal ghiil" -- tifi.u ce-,oarte geaul irll:r. iVlereu spune asta.
Pc;n.te e& aiure*zE sau p*;ite cS n-am inteles eu bine.
Gul'a e slill;lira par'te ncl:and;rja1.d, darr Ei buzetre sirnt
fri;irie rr-isc. [..,c*afost adminirtrat* o doz5 rRare cle morfin"l. lic iii spilne cel'a r:}restia asta cu semnalul ghtd ?
- Declciilndat.l nu.

ti
l

-56*

SAN ANDREAS
s **

'In

rnc,meniul ;rcela rpiru in uq5 un rnecanie tinerel, cr,rrn d.e rtr"r,'o25 cli: arri, m5mnfel de statur5, pe
t?ume I'dcCrirurntin" Deqi e-rratAndf, era o persoand fq;arte
antip;itr.c5. L{cnlecatul ll{-rc$nlsnit al gumei, agresivitatea, privirci,l ii:.;[ qi mAr:ir-rs-sri
Ei o gur5 spurcat6 eratl
tr"iis[i,uriie jur cle.t-irrilo''i.i.
lit ;ri:cI momei:t Ru mesteca
gnm;i, nu sc uit;l urit gi nici hu era agresiv.
_.- AJ dracnlui de oribil e jos acolo ! Ca intr*un ei. rydtir nenr:i'ot:it !.
* C:r lnir'.*i morg6^ h'licCrivnlncn, morgd. Ce vri:i ?
- Lir.r? Hlr nu vreili't-niuric, sir. Jarniesr:n rn-a tr"i*
mis. Zici:a r:'e.ra r.ie nigie lcicfo:lre care nu merg qi cft
poate a!i arre* ilevriie dlr r-i.rlcurrier,
-!]q!1tr.Lr
tine cste inl;irr,:r'u1 sti'rnd, h{cCrin'lmon,
nu J'aniieson. Cred ci inljirrr:rul secr-rndare dreptatb, zise
Pr,.i.terson, iirtor.'cdndu-se ciitre gefuL cle-echipaj. In sala
rni:qinik:r n-.l.v)in nevoie cle nimic. Cei de aeolo inun mrcanism cie diiec{ie" Afali pe
ccalcS irii rni)r-rtrze
punte crezi cd e nvoie de ceva ?
$j;i trirniterm dupfr doi supraveg,heiort, deqi l}unrnei.eu ;tie ce s-ar rnai putea supraveghea. Apoi mai
avem nevoie d"e doi cameni" de-ai dumneavcastrd" c1
subcfilerii s*r:itari rlp dedesu.bt" de Ferguson
$i de
Llurran" C';rrun este, adic6 era pe useat, croitor de vetre"
Nu e5 i*ar; invidia, pentru ce face, dar ii voi da qi eu o
rnSni Ce ajulor. Cttrran qtie de ee materiale are ne*
verie, Aq pt.oillure, sir, sfl incepem pnin a faee eur$lenie
la pelpota marinarilor
* Adicir !a morg& ?
Da, dcmnule.
* Ai auzlt" fulcCrin:n:on ? De e-l!i oilln{:lli ai ne*
voie, pef de echiPaj ?
* De opf, sit'.
* De opt" Doi supravegheteiri, doi marinari eare
sE aducS sus velatura gi ce tnai e Revoie. Ceilal1;i patru
si inceap& sH curele popota' Nu ineerca s6 le spui. tu
*b 7*

ALISTAI'R
MACLIAN

SAN ANDREAS

oamenilor ce au de fdcut, cE or sd te arunce peste bord.


Spune-i ingineruiui secund Ei o si-i informeze el. Dupi
ce tenn ind si vin5 s6-rl:ri raporteze aici sau pe punte.
Fofi pleea.
DupI ce McCrimrnon plecd, geful de echipaj ii ar6t6
lui Patterson cele doui pistoale Cotrt de pe masi :
._ ME intreb pe-o {i crezut McCrimmon despre
astea ?
- E obiqnuit 'cu a$a ceva. .Iamieson a atres omul
potrir,'it. I\{cCrimmon e un dur, nu prea are sentimente
alese. 'Iipul e un aarrestecde irlandez cu scolian Ei s*a
nfscut intr-o mahala Cin Glasgow. A fost !n inchisoare
gi dac5.nu era rizboittl 5sta, probabil ci tot acolo ar fi
fost Ei acr1m.
1\{cKinr-rr:ncl5tin6 din cap in senrn c5 a in}eles care
ei'a sil,uafia, di.tp;i care cleschiseun a1t dulap din perete,
la crre, c'[ed.a.taasta a-veacheie. Era de fapt un mic
tln. suport cdpl:irnle{ ciin crre qeful de echipaj scoa-se
tu.iit cu catifea in care se afl.a o sticld cu-rom qi o puse
pe masir.
** Idir:i cheslia arta nlr cred cd 1-ar sup5ra pe Cbpitan, spuse Fatterson. E pentru brancarclieri ?
.* Da, Comnule.
Sr.frrl

- .1 ,"r - r ,lr :n : i ir .r - n r r

ci

nrrr{o

c..r.'1 i n S eftafC l e

cl e

la hi;:rutr Cdpitanului. Era vorba despre doui cdrticele


iegate ir. picle. pe cer:ele ghsi in al treilea sertar.
* Carlcn de rugicii.rni gi slulha tie inmormAntare,
domnule. l)m cretl- cd slujl:a de ini,ncrn:r$-ntareajunge.
si' o ril,ttscii.
Cincvr. 1i',-'1;tiit'
* f!63.:::1r1g,
lt{:-:Kin:rsn,clilt' eii nu sunt preot !
dar sunteti com,:rldentu1.
Nu,
cio:ni::-i1.e,
1
Pattcrscn lu"6 c5rticeleie gi le puscl er'la'rios pe masa
CXpitanLr'i.ui.
-- Eine, eis5 ffri'uit p* e1emai tArziu.
* Ghid, sert':.nal,mormfi.i 6cfui cle echipaj. Asta
spunea Cipitanul, nu ?
'"
* Da"
*

-_58-

*1 Sqmiral de ghidare ! Asta incerca s6 spunfl. Semnal de ghidare. Ar fi trebuit s5-rni dau seama de aste
mai devreme. I)ar, vede{i, de asta Cdpitanul Bowen e
cdpitan qi eu nu sunt. Cum crede{i cA a reugit sd ne localizeze Cndorul in toiul noplii ? Md rog, er-aap-coapediminea{d cAnd ne-a ataca't,dar el era deja in cursfl din
timpul noplii. f)e unde a gtiut und.ene a{ldm ?
- Un submalin ?
- Nici un submarin ! Scnarui cle ne And.*uer l-at
fi dcpistat.
$eful de echipaj ii repet$ cgvintele pe care le fo:
losiseCdpitrnul.
- Ah ! exclam5 Patierscn. Vechiul nostru amic,
sabotori-ll!
*; F1;,rnne1fcot,
cum ii zice J:rmieson. Adici el nu
n o i n l r o r r rLn't,\^ r

n t - rr {Jc i r.i i'rr .t-- ^ i . '

, i '.,1 r i i'- t^ a i tt'a n sm i te a

|/+

un

semnal con"int"llr, un sen:nal cle ctir-ec{,ie.Condtlrul a


gtiut pozilia ncfl.stri. cu o precirie de milimetru. Eu nu
mii prea pricep la avioane Ei nu Ertiudacf, afurisitul de
Condor are echipamente specializate pen'tru a capm
S-ar puesr'ri'rcnelr
s( ln:lr1r-.dal ni-ra;iu aLt .irnl-,nltanta.
tea ca semnalele astea sfi fi fost translnise in triordul
Alta Si de acolo rel,ransmiseCondcrului.
- Asta e, L4cKinnon, ai descoperit ! Una mie, una
fie, zise'Patterson uitAndu-se la cele dou* arme" -'',
, - Cum spuneli cluntneavoastr5,sir !
altcineva s-o ia ?
-- Nu face pe naivuMine
.;
Pattersonlud una dintre arme in mAni :
- N-arn linut in viala mea aga ceva in rnAnfl, darmite si trag. Dar, gtii, nu c::ed cd mi-ar displace sd
trag mdcar un foc, Nrmai unul.
- Nici mie nu mi-ar displace, sir.
*il

Ofilerul 2 fralvlings zri:ea intins ling;ir cArmd._-Nn


6.r' riisi un clubiu rl$lpra modr:.li,liin care mnrise. Probabil ch o bucatd d-emetal il decapitase pur qi simplu.
:59*

SAN ANDREAS

At ISTAIRMACIFAN

aqa ceva ! O s& rnA ocup chiar eu de el..$i ofiterul B


Batesman ? $tiu cd era de gard&. Ai iclee unde'e ?
- In camera de navigafie" Dar nu te sfdtuiesc sfl
mergi acolo.
Batesman putea fi recunoscut, ins6 numai atAt. Era
tot pe scal-rn,jurn&tate atArnAnd, iar jumdtate sprijinit
pe rnast. Ceea cc*i rdm5sesedin cap era eulcat pe harta
plina de sdn"gede pe mas6.
- Nu cred cE rudele lor vor fi mai pu{in lndurerate
dac6 vor afla c& au murit fdri si Etie.-Tot eu o sA mA
oeup gi de el. N-aq putea si le cer oamenilor s[ facd
aga ceva. Se uit6 tn sus prin paravAntul zdrobit. ,,CeI
pu{in n-o sd mai avem nevoie de qtergdtor pentru paravAntul Kent", se g$ncli etr. VAntul iqi schimbd directia
spre est, spuse crtrvoce tare, dar absent"O si ning5 mai
tare. Cel Bufin asta ne-ar" ajuta sA ne ascunilem de
trupi,dacS o n:ai fi rrrer-lnulpe aici.
Crezl c5 s-ar putea intoarce s* ne tei:mine de*
finitiv ?
Iriginerul tremura foarte ta.re, pentru c6 era obiq*
nuit ctt cd.lcluradin" sala rnaginilor. Pe punte erau ea.m
rninus 26 de grade ,<i vAntul b6tea eonstant eu 20 de
gloduri.
- Cine n:rai poate fi sigur, domnule ? Dar nu cred
s5 se mai intoarr:S.Iiiumai unul din avibanele torpiloare
ne-ar fi pirtut distruge daci ar fi vrut. $i Condorul ar
fi putut.
- Cred cfl cricurir ne*a aranjat qi aga d.estul" de
bine.
* Nu alAt de bine pe cit ar fi putut" Un eondor
are de oi:ieei 250 de kilogran:e rle bombe. Trei sau
patru Lroml:ene-ar fi scufunrlat. Chiar qi doufi ar fi fost
de ajur:s. Ar fi. clistrus platforma de tot, nu doar s*ei
strice.
* Astea le siii tot clin li{arina H,er;aifi,nu-i aga 1)
- i\,f6 pricep la explozive, sir. Bornbetreastea n*au
avut mai mult de tr5 kilograme fieeare. Nu credeti eS

- Timonierul. unde-o fi ? se intreb5 geful de echi*


paj.O
fi scdpat?
- Nu Etiu. Nici nu $tiu eine era de serviciu. Pro*
babil cd Rawlings il trirnisese s5 aduei eeva. In afar* de
Cdpitan gi de'secund am mai g6sit doi supravieluitori
aici sus pe punte : McGuiga"nqi Jones.
- IVlcGuigan gi Jones ? Ilar ce c[utau aici sus ?
- Am impresia ci ii chemase dl. Kennet qi-i postase ca suprbveghetori, cAte unul de fiecare latur5,
Bdnuiesc ce de asta au pi scipat cu viat6, cum li s-a
int6mptat 6i edpitanului qi Ofileruiui $ef- Sunt tot in
spital.
Sunt rhniti grav ?
- Cr:edcA sunf teferi' Dar foarte qocati'
Cei d.oi isi eontinuard drumui pe lAngd balustrada
de la babord. Balustrada era neatinsd, firil cel rnai mie
t"h.r-de inrloire a metalului" $eful de echipaj.,?",o!:i
gi arita spire o cutie de metal care fttsese inltlal gr1'
d"" a 'c5'rei vopsea era acum scorojitei din pricina foeului. Cutia era rnontatS chiar sub paravAnt, iar' capaeul
ryiuna din iaturi fuseser5 smulse.
- Uite, aici tinearr rachetele Wessex.
,
Cei doi intrari in camera de rnanel,rh iar Seful cXe
eehipaj se indrepti spre biroul de transmisiuni. Capaeul
glisant de la tambuchi nu irrai exista.
In locul thu, nu m*ap uita inhuntnuo li spuse
- t
Patterscin.
Dar
vor
trebui
s-o
fa.e5"
oarnenii
nr;
"":
?
'
Spenser'"
ofiteml de transmisiuni era intins pe podea,
I'l:ratloai' tr rnas5amorffi
dar nri rnai pr.rteaf! rec:.rnos:ct.ti,DaeE
de oase,carne $i i:t-tc:iiigl(:I-lrine irrrbil-'at*ru -qAnge.
n-ai fi fost irairiele,a.i fi zjs cH sunt rEn:;i;i1eie unui
a;rinral.zdr*:bit.
&lcKinncn intoarse capui gi Patter"son cbserrz5 e6
culoarea Cin cbraji.
ii dispS.rr-lse
** Pr"ima bombfl a cizuit p;:ob;?,il in spateler trui"
spuse Eeful de echipaj" Doamne, n-a.rn vSzut nicioclat6
*trO-

-6 1

rllL

lllllr
,11iliil
irtli
l
ttl

ALISTAIR
MACLEAN

i-1ry nutea pune nigte intrebdri interesante cdpitanuIui Condoruiui, cAnd iqi va reveni ?
Spe.r.isd obfii ni";te rispunsuri interesante ? In, ;
crusrv rnotrvul pentru care au bombardat inainte de
[oate o navd sanitard ?
* Da, poate.
* Cum adicd
,,poate.,?
* Existh o posibilitate; una la mie, ca ei sd nu fi
6tiut cfr bombardeaz5o navd spital.
:-" Nu fi ridicol ! $tiau chiar foarte bine cd ataci o
navd spital. CAt de mari trebuie sd fie crucile ro5ii ea
s5 le vczi ?
- Sir, eu nu incerc sd le g6sesco scuz5.McKinnon
rior:b.isepe un ton cam dur ";i Patterson se incrunt5, dar
nu de supiirare, ci pentru cd geful de echipaj n-ar fi
adoptat ni*ir:datd un astfel de ton daci n-ar fi avut un
rnfit,iv serios.
* In{i nil se iuminase de tot, sir. iar sns e mai lnt,nneric d,:c3Nla nivelui inilr"ii. Pr"ite{isd verificafi asta
cii.irtlrva ulc.ifi in cuiLrul cnrbului.
Curn Fat,tersonnu urcase niciodatd in cui,bul corbultti, nu se simfea ir: stal'e si comenteze al:servafia
nui h{cliinnr:n.
* Verrea dispre pupa, deci ri*a putut
observa cru_cile de pe l;rlurile vasului qi zbura prea jos. platforma
t:riocAniln*i'rrCerea, Ceci se poate sd nu d ti vi"zut nici
F'icc(]ildc pc puritea de la prova.
*- .Pr-Lt.eil
si ,: vad.I rndcar ile cea de pe puntea de la
pttpa. $i pe ai.a. au rrlzut-o chiar daci llu era lumiua
i t'riLt't,:
pt*rt.:r"niC;i.
** IJa, dac5. nn lu5rn in considerare fumr,rl destril
dr::grus cure s rlidici cAnd se merge cu tcati viteza
lr.tn;ri
i"e,
,* Bine, as';ae Existd o posibilitate.
Fati,er:sonnu era prea cr:nvins. 11privcn pe g3fr-r1
de
er:I:ipnj care invArtea in negtire cArma strica';i qi e:ta-

ltlii
liLir
llii
ilt

]i
llliii
l

il

;1

ni

li

"*62*

SAN AhIDREAS
mina qcul busolei qi busola auxiliarfi, distruse in intre.girne. Intr-un tArziu iI intreb[ :
- Ce facem ? RImAnem aici ? Nr-r mai avem ee
face aici gi eu arn inghelat tun. IIai sf, mergem in cabina C4pitanului.
* Tocmai asta vroiam si spun gi eu, sir.
In cabina nu era mult mai calci, dar" cel pulin nta
bltea vAntul. Patterson se duse direct ia bai' pi scoase
sticla de scotch"
- Dac[ ai umblat tu aici, umblu 6i eu. 0 s5-i explicdm Cdpitanr.rluimai tArziu. Nu-mi pre.'l phce rornul
Ei simt nevoia sd beau ceva.
- Ca sd preveniti pneumonia.
, - Dfl, cam a$a ceva. Bei Ei tu ?
cina friguir,li, clar crecl cd vr:i avea nevl:ie de pu'fin6
tirie pentru urmitoarele ore" Crcdefi c[ se poate repala mecanisprul de direc[ie ?
* Da, e posibil, dar va fi ceva irnprovizet. S sS-X
ias pe Jamieson sd se ocupe de treaba asta"
* I}a, dar nu asta e foarte important. $tiu cE toate
telefoanele sr"rntdefecte .,sic5 n-ar dnra mult sii le reconectati. $tiu cd inceycali si improvizali un mecarrisrn
de dirc,cfie in sala rnaginilor" &{ai sunt nigte problen:e
cu electricitatea, dar n-cl s6 ne ia mult s6 punem nigte
cabluri izolate pe ici pe colo. Dar ntr ne putem apiica
de nici una din treburile astea pAnd nu cur6tirn partca
asta.
Fatterson dddu pe gA1 jumitate din patrrar.
- ^9anAnCreas nu poate fi conclusdclin eamer;r de
comand5. An: ,stat doar dqud minute sus $i mi-a fo:;t
de-ajuns. Ilaci ai sta 15 rninute, ai deveni un sloj d*
gheatS.
- Dar nava,nu poate fi c*ndusd din alti parte. Srrrt
de arord cd frigul e o adev5ratd problemi, ciar o si: ingridim caff)el:acle comandi" Avem dest;uiplacaj ia tirirpldlic.

* 6 3*

S A NA N D R E A S

MACLEAN
ALISTAIR
;* Da, dar prin plaeaj nu poli s5 vezi.
- Am putea scoate capul din cAnd in cf,nd pe ugile
Iaterale. Dar nu va fi nevoie pentru c5 putem face ni6te
ferestre in placaj"
- Perfect ! spuse Patterson, cdruia seotehul ii re*
stabiiise circulalia. N-avem nevoie decflt de un gearmgiu qi de sticld, $i noi n-avem nici
"
-una nici altn"
N-avem nevoie nici de geamgiui nici de sticls
'{!f,iat5ryi nici de canaturi" Sunt niEte roie de izolirband
Xadepa"rtamentulelectric.
._ Am kilometri lntregi de izolir, dar n-am niel
un canat.
* Nici nlr avem nevoie" Avem nel'oie cioar de stic16"
gtiu
de unde putem lua cea mai buni sticld, sticld de
$i
oglinz!. Toa'l* ar:eie minunate tAvi gi ri5su{e pe roti}e
,din spiial au sticl5 dea"supra.
.- DE, chini' aga.Act-lmai qi stieli,
- D;e, cir:rnnu,Ie.Binuiesc cE tlornn\oara Morrison
o sA vA d-a;-ir:Atcrra.
* Ilin eAte rytiu eu sunt comandantul acum, ehlar
dae& nur'"rai ternpor^ar, zise Patterson gi z$mbi ln feiul
sdu unic.
- Sigur e5 c{a, sir" Numai cH n-aq vrea sE fiu de
fa!6 e6nd o ve{i pune la punct. Dar toate astea sunt
fleaei:ri. Cred ci sunt ali;e trei plobieme care ar merita
rnai multd aten.lie. Xn pr:imul r&nd, radioul este o brr*
eati de fier rL'girrit. hlu putem lua legitura cu nimeni
ryinimeni n,-i n* priirtc eoirta*ta. lrr al doilea r6nd, cornpali:.ri,le nri lr:ai filr-r.c1.it
neazir. Dupd cAte gtiu ave{i_un
giracntnpas d;* n-a ti.lii,:{iorlat nititril'atii, nu-i asa ? Dar
qea rnai gravb pr'oblemSestr:rravigarc.a.
* '[$syigar*a ? ! D:rr cle ce sA rrr: c1pao5lc.n']6I
* t-entru eri este o problemfl, chirlr cea maj ctrifi*
ei15,sE u"ei s5 ajungi din pu:rctul A tn punetul B" iYni
avex'l'l,adici e"veam4 ofileri de navigafiie, pentru cd 2
runt morli iar ceilalti 2 sr-rnt irnobilizafi in bandaje
qi aratt ea nipie mumii egiptene, ea s* fotrosesc ex*
presla dumneavoastr"d.eonnandantul Warrington ar'fi

putut naviga, dar a orbit 6i din c6ie mi-am dat seama


din privirea doctorului Singh, s*ar putea sd fi orblt
pentru totdeauna. $i'ca paharul si fie inLr-adevdr plin"
il avenr la bord pe ofi{erui naviga,tor de pe And.ot>et
care este ori in stare de goc,ori in eom6. Doctorul Singh
ne-ar putea ldmuri tn aceast* privint5. Daed unui jucdtor de polier i-ar pica o asemeneamAn6, s-ar impugca"
Si ai 4 ofigeri de naviga-lie Ia bord qi rrici unul sfi nu
vacl6, dintr-un rnotiv sau altul. $i dac6 nu vezi" nu poti
naviga._De asta e gi mai mare ghinionul ed arn rdrnas
fdrd radio. Cam la 100, 2CI0de rnile cle aici ar trebui sd
fie o nav& de r5zboi britanicd, care ne-ar putea imprumuta un ofiter de navigatie" Dumneavoastrii, 6ti!i sd
navigati, sir'?
Pattenson ii a,rri::rc6o pri.,ri:'e d-e om dc*e dn':i1'-rtr.
jignit :
- Eu sunt ofiler inginer, pe cAtrd tu, McKinnlrn,
tu egti marinar qi-ai rnai fost gi 12 ani in lltarina Regrii6.
- Puteam sd fiu Si 100 de ani in Mai'iria Re$ai5
e[ tot nu qtiu si navighez" Eu am fost subofi$cr Ia t':rpile - rnaisiru specia"lizatin torpile. DacS vre{i si cle*
clanqafi o torpild, s6 lansa{i o ryarjdin adAncirne,s5 faaveli nevoie de vreun
celi s6 explortrezeo minl sau da"e5,
ajutor la chestii elen:entare de electricitate, atunci sunt
cmul dumneavr:astrd" Pozi{ia ste1elor, sernnele solare,
lunare, dae5.or exisia Ei de-astea, nu sunt dec6.tsimple
cuvinte pentru mine. Am auzit !i de devialie, rTsxisli*"
decliner{iedar qtiu mai multe despre gr:ecidecAildesp::e
e ar insemna toate acestea.
- Avern un compas pontabil pe Eah:pa tle salvare,
Polui
aia pe care ai luat-o tu ast'52i, dar tot cXegeaba.
nord magnetie n-ane n faee cu polul nord geografie,
Acurn erecl cd sunt chiar la t 000 de mile unul de celf,lalt. Polul nord geografic este pe undeva prin Canada
sau trnsula Baffin sau pe aeoLo,iar fn zona ln eare ne
aflirn noi acum, polul nord rnagnetic e rnai mult spre
vest decAt spre nord"

*64:;
6 * San ,Andraes

-65*

SAN ANDRFAE
,_."McKinnon mai:sorbi'din scotchul sdu qi"l privi pe
Patterson pe. deasupra buzei paharului :
,, -' Bdutura asta o s6-mi uqureZernunca.
Patterson'se uite indisl:us Ja paharultui ;i spilse
fili prea rnult* speranff,in glas :
* SA incercJrrns[ ne uitSrn 1a scirre ia p::fna. Aqa
o $h ;tim rr$car uncl.ee sudui.
"* Dupf,'cuin se anr"rn!6 vremea, ni.ci nu cred cd
','om putea zilri soarele" $i pr6:rr'.rl nu, e neapdrat :.la
c.'r i.2 dr-lpiirr:asurile noastle. Presuprtn0nd cd.anr fi in
rrrijlocui Ailantieului, unde,poate chiar suntem, gi'ci
ain qti. rinde e; suduI, asta ne-ar ajuta s[ ajungern,l']s
Ai:erdeen ? Spre Aberdeen chiar mergein, dac6 nu m5
?--.,--l
l.l-.^*
^*^^+.,",1 ur e'gi el kapi,rt
rrr3sr.
\r'r.urr{r.rrlui,r.
Ei oricrim
L ,-."Y/.- ,,..^ {
^
-:"
,p
^-..^.
d', revrra artie"'u!-q
intre el gi longitudine:

ha}:ar"n-avenr
$i chiar.dac6

aln: ineerca si g$sim sudul clup6 metoda dumneavoasti'f,,


nici e noapte 20 d.e ore rlin 24 Ei auto-pilotul e clisirus
si el. ca toate celelalte eci:iparnente de pe puntea cie
qomand$..Se invAriih in cerc n*o sX ne invdrtim, cd
ir.:*ar semnaliza ccmp,-:-trilpc;:t;;hil, ciar nu vom gti irr
cc clirecfieln3rec:n.
- Ilai s[ fim pu]in n:ai o1:tirni;ti, Mcl{innon. Cel
Futin gtim unde sd cSutdm. Crezi ci ne-ar fi de ajutor s5 qtim unde ne aflam inainte de atac ?
- Da, ne-ar fi de ajutor. Dar tot ce gtim, cu aproxirnatie, e c[ ne aflam pe unene.rala nord sau nord-vest
cle Norvegia, intr-o porliune de rcare, de, s5 zicem, 20
de rnii de r:'rile p5trate. ldu a-rern decdt douil posibilitrifi sil aflitm cu e:*actilate uude : Cirpitar:u1Ei Ofilerui
$ef elac5pot s5 ne spun6, or s*o fac[.
*. Chiar aga ! I$u suntem foarte cleqtepfi,nu-i a6a ?
?
Sau, m& rog, eu nu pres suat. Dar de ce ai zis ,,dac6oo
C6pitanul Bowen putea vorbi acum 20 de minute.
Acum 20 de minute. da. dar arsurile sunt foarte
dureroase' Doctorul Singh I'e-a dat in mod sigur calmante. $i ca s6-{i calmezi cu adevdrat durerile, trebuie sh-ti cleao dozl de ;oc, sd te adoarm6.

*66.;

$i cealalt5 posibilitate ?
.- Cameira de navigalie. Dl. Batesman lucra la o
hart5, pentru ch avea cieionul in mAn5. \{[ duc s5 v6d
ce pot face.
^:
Mai degrali::i tu decit eu. ::ise Patierson gi se
sr.rimb5.
- Sa nu uita{i de Flannelfoct, si^r.
Patterson igi duse mAna la buzurrarul snlopetei
unde isi tinea arma.
!
--'Sau de slujba de inmcrir'Antare.
Pditerson privi fAre pldce;:c ceie dorii cirlicele lei
sate in piele :
- ="ti unde o sd {in slujba ? In saia de opera}ii ?
,i
de
S51i
in
spital:
libere
4
cabine
sunt
Mai
-i-'f{u.
reaniniare pentru pacienl;ii in stare foarte gravd, dar
nu avem nici unul.
* Bine, atunci ne vedem peste 10 minute"
ul'F
$efu1 de echipaj se intoarse in 5 nrinute, iar ingi:
nerul intr*un sfert de o::ir. Ilat'ierson er;r foarte niAhnit;
- N-a!i avut noroc, sir ?
;- Nu, fir-ar sd. fie. Ai avut drepiate' Le-au dat
sedatir.efoarte puternice gi se vor trezi abia peste c&teva
ore. far doctorul Singh rni-a spus c5 le va da din nou
calmante cflnd or s5 se trezeasc6" Se pare ci au I'rut
sd-qi smulgil bandajele de pe fa!5 qi atttnci le-au bandajat qi mAinile. Doctorul spune ci qi un om care e
conqtient are tendinla sfr elimine cea ce-l enetrveazi.
Aveau'arsuri $i pe mf,ini, nn folrltc f;l'ave,dar asLtrjustific$ bandajele.
.- Dar au curele speciale ca si le lege inclieietul
rile m6inilor de marginea pattlh:i.
- Da, mi-a pornenit gi mie doctorul Singh despre
ele. S-a gAndit insi, c5 nu-i va face mare plbcere
--67-

ALISTAIR
MACLEAN
Cdpitanului s5 se trezeascb in lanturi pe propria-i nav6.
Apropo, Hudson era de serviciu la timond. L*au gdsit.
Are nigte coaste rupte qi una dintre ele i-a perforat
pldmdnul. DoctQrul zice c5 e destul de grav. tu cum
te-ai descurcat ? Ai avut rnai mult noroc ?
- Tot atAt de mult ca qi dumneavoastrd, sir. Pe
mas5, lAngb dl. Batesman era o linie dubt$. Cred ed
trasa eursul.
- N-ai putut inlelege nimic.de pe hartil ?
' - Nu mai era nici o hart5. Eia o h$rtie zdrenluit6,
plin6 de sdnge.

CAPITOLUL III

bitea un vAnt iliios. AtmosfJra de pe vas'era pi,somo* .


rAtd gi se lntunecase deja, degi era inci devreme. A*reau
to'cugi-putlnd lumind de la reflectoarele de pe punte,
care functionau din nou. Sabotorul era probibii mul{umit de rezultatele muncii lui de diminea[d pi acum
se odihnea pe laurii victoriei. VAntul bdtea puternic qi
guieratul lui pdrea un strigdt de hiene in noapte. Norii
de zS.paddpe care-i
.ridica aLergau spasmodic printre
cele 20 de stafii inddliate care participau tra rnacabra
ceremonie a inmormAntdrii. Inginerul Sef Fatterson
finea o lanrernd. in m6ni gi citea slujba a" i"*or,-a*_tare.Ar fi putut la fei de bine ii citeascd prelurile de
la bursa de valori pentru cd oricum nlmeni nu putea
auzi nici m5.car un cuv6nt. UnuI dupd altul, morfii, inin giulgir"rl de pAnzd de vele, alunecau-pe o
-f56ura!i
scdndurd inclinatd gi dispdreau pe sub steagul englez
in apa ingheiatd a mdrii Barents. Nici un sunet de
trornpetd ca onor, nici o ultinrd slujbd pentru Marina
Comercj.ald.Nimic. Singurul prohod a fost bocetul vAntului, singuratic Ai pierdut, printre pAnzele inghe{ate
6i prin gdurile din platformd.
Oamenii s-au intors in singnra incdpere in care se
mai puteau aduna : careul personalului medical, situat
intre cabine gi saloane. DArclAiaucu tolii qi erau vine$i
.i
de frig.

*69-

ALISTAIR
MAC[.E;\I{
Vd suntem foarte indatorafi, domnule McKinnon,
'ei
ta innr.orr.rAntur"ryi
Ipuje^.do:lor-ut Singh. Fusese gi
inc5, ii clirnfinea_u dinlii de frig. Totul.a fosi scurt
Ioarte eficierit. Cr"cdc6,a fost o sarcin6 groatznicf,. ryi
!i rispunse
i ,- Sa:..pci-cciri d; b;;G-;-alrlj,rtat,
bolrnanul. A fost ma.i greii pentru ei clecAtpentru inine"
:_ R{ctriinnon nu a trebuit-si e>rplic* cu viia si spun[.
'Toatd- hrrnea 'qtia c* intotdearini cekrrla.lii le erd rnai
greu dec*t; invicibitrr.rluishetlander"
.
- A.m o jji'opliltere,l domqii.tre, ii s5;usc lrii-ri.:.in::lor"l
inginerului tsa:tteiscn.
'"
- IJna ca-n &{arina Rega16 ?
_ T Nu, domnule. Una ca Ia pescarii cic a1;;iad0ircil.
Cre$ cd se^patrivegte,peelrru cA apele ir: eare ne afl,Srn
sunt specifice acestei indcrei.icrrt. un to;lst nentm cei
ce s-an Cus.
i
-rr $uni de acord ii nu 1:::nlrLtci aga sc r:biguiiegie
sau din motil'e sentinte::t:rL. Iit'ti;::p ce vor'n,ta dinlii
Sir:gJrclfln,qirneauin contiir-r,sreca ui5te casf9e"to1ut1l.
tanrete. Din nrciive medimle. Nu qtiu ce siurlili voi., cLar
globuleie meie rogii au nevr:ie de iirgrijire"
;- Pattcrsan incuviints ciin cap l,{cKinnon se intoarse
Ei
e&tre un tinerel micu'f cle s,;air_rrb
qi pistruiat, care i;i
c.autade_lu-cru_pc
acolo, la o distanid.i,espcctoasfi:
*;;;.- Wayland !
'1,W*ylancl se epropic ln gr.ai:ii.
l*'- Da, clo:nnule lvfcKinnolr, sir !
Du-te cu Maiio le t-i^ril3.1zia
;;'r'
d.: J:;:lutu,r.ii;i aclr-t
nigtc !nt*riLoare.
domnule l,i{cKinnon, sir !
r $efutr de echipaj renun,tasecle mult si*ncerce sf,*l
dezve.fepe lVayiand Day de a i se ad,resaastfbl.
tarul Singh" Avem gi noi rezervele noastre a!ci.
'"
- McCicale, nu ?

-?0-

SAN ANDREAS
'
- Bineinl;eles,CA{i'ani are pugtiul, intrebb doctorul
Singh, privindu-l pe Wayland cum se indepSrta pe
coridor.
- El zice cd are 17 sau 1"8,nici el nu e sigur. Dar
pi-ntr-un caz qi-n altul cred cfi minte. Cred ci nici m5ear n-a vizut cum aratd o maqinS de ras,
- E in subordinea ta, nu ? E magazionerul, dup$
cAte am in{eles eu. IEi petrece aproape toati ziua aici.
, - DacS pe durnnevc,astrd'nu vi deranjeaz$, eu
n-arn nimic impotrivd.
- A, nu, nu mi deranjcaz5. E un flilcin energic $i
gata oricAnd si dea o mffni de ajutor.
' * E aI clulniieavoa.str5.Noi oricum nu rnai avem
magazie. Ii face ochi dulci vreunei aslstente ?
- Il subeslimafi pe pupl.i."Niei mri mr-rlt, nici mai
pulin decAt domni;oalcj l\{orrlson. Bineinleies cil o aclorS
in tdcere.
- $s6rs16s! er:cliii:r5 ;eial cie ecl'rlplj'
Tocmai atunci,intrf, l\iLalio care tinea o tav[ de argint plind cu sticie qi pa,h*re "deasupra cai:ului. Era
fdrf, indoiali o dovadi cle ?ndemAnare,pentru c5 Sora
Andreas se balansa destul cle tare. &{ario se r$suci cu
agiiitate qi puse tava pe rnasi f[r$ nici o problemil, se
auzi numai clinchetr-rlpaharelor. Nu se qtie de unde
Luasel,ava, dar asta era treilba lui. Mario ra Lrn tAndr
}:rune{el, eu irrustai5" Toatd lumca credea cS e italian"
Purta intoideauna o pereche cle ochelari cu trentile fltmurii aqa cd nu se ,iuia dacd are Ei strdlucirea specificd
ochilor italienilor. Unii suslinq3g ce exisib o legdtur*
intre ochelarii fumur:ii gi lr4afif siciliani. Dar aceastd
presupunere era spusd intotdeauira pe un ton de glumd
buirS;,care te amuza. Ivlario era grdsu! ,si nu prea gtiai
cAli ani s6-i dai. Pretindea cd fusese osp[tar la Savoy
Grill, ceea ce putea fi adeviratt'C)ricirm, probabii cd
ar fi trebuit si fie pri.zonier de raizboi sau internat in
vreun lag.{r, dup[ curn credea ,si Cipitanul Rowen. Biiatul avea intr-adev6r o carierh zbuciumatd.
*

7t"

dj

'l

ALISTAIR
MACLEAN
Dripfl ee b5use vreo dou5 degete de scotch qi igi pusesedin n$i.l in func{iune glo}:ulele roryii,doctorutrSilrgh
spuse I
- Ei, qriacum ce fecern, domnuJ.eFatterson ?
- Lu$"rn plAnzul, cloctore. O or[ earn tArzie pentrr_r
pr:Anz,
dar n-ajuti eu nirnic dae[ faeem foarneal Cred
c*.va trebui si g5t;im in bucStirinr dnrnneavoastrEsi s6
mAnc$m aici.
:
$iasa se preg{tegte chiar acum. gi clupi aeeea?
Duplir aceea ne preg5tim noi.
-,
Patterson se intoarse spr:egefui d* echipaj :
* Am putea rndcar teinporar s;i fotr*sirn busola de
,
"
xa-$atupA,
penEru ci a',rerndeja o e$.rr:ri-t
irnp:rovizarEin
sala masini.lor.
* N*o si JiiealSi-',,olomriills-'.ii
n:r.llt metal ,gt
1'11'11;1
o s$ influenfene acrelinagnetic"
$efgl cie echipaj igi impinse seaun'-rI se ridic.{.
* A.ti g sfi ser pcste nia.saele pr'&irr"rqi
Crc.:elcd suirte$i
" acord, cl*rrriiule Fatterson, cX e ner';rje,eie o linie
te-de
trefonicfi.irrl re cabina de manevr$ gi sa"ia maginileir.
4*i u- nevoirl qi de lumi.n5 pe puntca cle cornandd,ca
s5.vedem qi nui ee facem. Aiteri cred cfi snrrt cele dnu&
yrrioli l.l ii.
- Ne**.ln ricr;l:*t clrj;r ele ele^ hT*Kinrion. ii spuse
.iamieson.
aStepta.
Se into*r.sE spr"eFat,ttrrs,rn:
- 0 sA ln* due s;i irrtl:rejmtii.esq cjr,ibj.nar$.emanevr$ 6i sf;.*ipun nigte lurnind.. Duprli asl;r nnl put*a s[ ne
ttitdm prin eabinele de pe platfcii.m;i *li .,,rcl.erilr
cilre ural
snnt- l.ocuibiie qi sE le re!:unerir tte funci.irrne lumina qi.
tncdlzire-a.Nici pc ll'.tnite rJc t'o:r:ar:dait"ilr stricn pu{ind chldurd.
* Restul 1as5-l in seame oanrenilor iji.n sala rnasl.*
nilor. Dupi ce imbuc$m cetrralle apucam dc lreabd. Ai
nevoie de eeva ajutor ?
Numai de Ferguson gi eurran"
-

*?**

sAN ANDREAS
- Bun, ne mai r5mflne un singur lucru de rezolvat,
6BusePatterson 6i se uitd in'uavan. Ge-.amulturnat penfru ferestrc
,r - Da. domnule. Dar creclearn e[ dumnea','oastrfl.".
P6i, e un fleae. Fatterson d5*u din nidnd scmnificativ, ca sd-i dea de tn{etresce fleac era" Nu trebuie
decAt sd ceri.
* Dar am crezut efr dumneal'oastri:1.""
&6&rog. pr:ate
ml-arr insclat"
Sunt ceva probleme ? intreh5 doctorul Singh"
Voiam qi eu niqte stieli de la cSrucioarele seu
t6vile din saloane"Peiatene pute{i ajuta durnneavr:astrft"
,r -En?
Nu!
f' Do*toruX Singh il intrerupse grdbit qi foarte cate*
g0rrc,
- Eu gi doctorul Sinclaii' ne ocupdm de sala de:
operalii qi avem grij6 de pacienfii norytri opera'[i qi
n-&vem nimic de-a face cu salbanele" N-am dreptate,
eolega ?
- Avegi perfect6 dreptate, clomnule. Derctorul Siruelair fusesegi el la fel de categoric.
$efui cle echipaj li privi pe eei doi cu indiferenlA qi
&sta era mai gnditor decAt nricare altfl atitudine Ei plec6
spr:e saleinui ts. In salon erau 10 pacienfi Ei ctroui asistente, una foarte bruneti si cealalti foafte blond&. Sora
trrene, cea foarte brunetd, abia dacS avea 20 de ani +t
era o tAnfi.rfr foarte drdgu{d, cu ochii negri. Ea venea
din trrlanda de Nord. Avea o fire at6t d.e blAnd$ qi era
lneru vesel5, incAt nimeni nu-i putea spune pe numele
de familie, pe care se pdrea cd nirneni nu-l ptie. Ea iqi
ridicd privirea cAnd intr6 McKinnon qi, pentru prima
oan&de cAnd era pe vas: nu reuEi s6-i zAmbeasc5.Ell o
se indrept$ spre capitul salonului
bltu u.gor pe umdr
"si schirnba band*jul de pe bra$ul
unde sora Magnusson
unui marinar"
Janet Magnusson era cu"eAliva ani mai in v&rstd dee&t lrene 6i rnai in51tut5. Era o femeie frumoas&, eare
mostenlse gi ea eeva din ehipul b&tut de v&nturi al ve:
-ta

ALISTAIR
MACLEAN
ehilor marinari vikingi. Ca qi l\{cKinnon, avea p$rutr
foarte blond gi ochii gri-.a1ba;tri, dar spre norocul .ei,
nu qi ncelaqi ten cilrirmiziu. Era o fire deschisE,rnreu
zfimbitoare, dar ca gi col*g1aei rnai tAn5rh ,nu zflmbea
in aceLmarhent. CAnd ii v$zu pe gefu-lde echipaj se ridicd gi-l aiinse Ltlqorpe urn;ir. :
* A fost ingrozitor, Archie, nu*i aga ?
- N-a$ mai vrea sd fi:ec pri.n a;a ceva. I\rIHbucu"r
cd n*ai fost acolo,Janet.
- IiIu ilr-a$I referit la inmormAnt;:re. .l[5 gAndeann
cI tu a trebuit sd-i coqi in sac pe cei care ar&tau ccL
mai riru. Se spune cd oii{er'-rl de transrnisiuni era huc[fi-]:uc5tele.
- Se cxagt rcazI. Cinc fi..a spus ?
-- Johr:ny }{olbrool<. 11gtii, subofilerul acela t$.n#1.,
c5ruia li e fricii de tine.
- Niinlnui nu-i e fric$ de mine, ii rdspunse McKinnon absent" Aji ficut ceva schirnbdri pe aici, zise el
uitf,ndu-se prin salon.
* A trebuit sir scoatem cAfiva pacienli, care erau
in pe::ioadacle.refacere. Farc5 i-am fi,trirnis Ia rnoarte,
eei puJin in Slber:ia. Nu mai aveau nimic, erau nigte
p.fefdculi. Le plScea s5 doarmi ln paturi mol gi s[ iie
rdsfdlali.
-- Si cine-i rdsfdla, m5. roS, mr,,chiar tu gi Inene ?
Pur qi simplu n-au suportat sI se despartf, de voi. Unde
e lcoaica ?
- Te referi la sora l\{orrison ? il ir"rtrei;i Janet cu
o privire dezaprobatoare.
- I)a, chiar la ea mii referear"n.Trebuie si :intru in
vizuina ei.
Laggie e prietena mea. Zdu.
- Maggie ?
- !s, Irlaggie, cAnd suntern ln afara programului.
E ln salonul aliturat.
." Ai1U Maggie ! $i eu care credeam cd.nu te place
-74-

SAN Af'JDREAS
pentru efi nu n:.5 place, pentru c$ nu-i p1;ice c6 voi"J:ese
cu tine.
,
- Prostii ! $i Archle"..!
\-;- Poftirn ?
t - Leoaica xlu.a.re vizu.in6.
$eful rle echipaj nu binevoi s$-i rhsptrnd$ qi intr*
fir s.alonul ai5turat" Sora Nlorrison nll clra aco.lo' Dintre
cei I p*cienli care erau in aeel salon, nul*ai ldcGr.rigan
6i Jones erau congtienfi. $efr"rl cXeecirip;i se apropie de
patunile lor :
- Ei, cu.rnnisrge, biie$i ?
- Suntem bine. Arch. .Irllci n-ar tr"eL;uisil et5m in
paf"
- O sir stali aici p5n;\ rd se trn.d:l drumul"
se intrebir cAt
$-{cGui.ganaliea J.B ani. },";trcKin11oR
timp ii va trebr:i t6nirrului ca s[ uite ima.firea lui li,ar'r'lifrgs intins iAngb efrrmd ,1i decapii:at. 'Iocr:rai a"lunci
sr:ra'Morrison intr[ pe uga din celilait c;tpil-i,irl salnnului.
- Bunil. ziqs, ii spuse h{cKinno:r.
- BunI zir.ra,doinnr"lleMcl{innon, Vi,d c;1vi flrceli
vizita.
$eful de echipaj sim{i nua"nla de rnitnie din glasul
ei, dar se mulfumi si par$ absorbit de gfinduri. Nu qtia
probabil cd aceastdexpresie pe fala lui avea in anurnite
situalii un efect rrelinigtitor asiupraoaitenilor.
- Ar:r venit pentru c$ arn de discutat cu dumneavoastr&.
*d,poi,ui.tfrndu-se prin salon. sptlse :
- Nu sdnt o adunitr-rri P15cut6,nu ?
-- DupA p6rerea mea, doinnuie h{cKinnon, ni"t cred
ci e vlici.momentul gi nici locul. per:tnr alenlensa vorbe
negerloase.
Nur strAnse din buze 1n feiul ei obincpl1"in asemenea
sittra{ii, dar de dup5. ochetrarii cu rame r:retalice nu se
siin{ea nici o undS de eildur'6.
- $eful de echipaj igi pironi ochii asupra ei qi ea nu se
siln$i deloc la largul, siu. Ca majoritatea oarnenilor cu, xseptia timiduiui Johnny l{olbrook - sora I\{orri-7Dd

--:

ALISTAIR
MACLEAN
son 11consi{iera pe NTci{innon un om prietenos, dar nepisdtor" In plus. ea mai credea, c$ nu era cine gtie ce de
eapul lui. De data aceastainsi, a fost de ajuns o singur6
privire aruncatd inspre figura rece, durd Ei intunecai5
din fata ei, ea s$*qi dea seama eAt de tare se tnqelase.
Era intr-adevir o experien[i tulbur[toare.
r $eful de echipa.iincepu si-i vorbeeiscdrar :
I
- Nici nu cr"ed c5 am starea de spirit s6 vorhese
Reserios,sor[. Tncmai arc inmorm5ntat 1b oamEni. I;rair:te de a-i inmorrnAnts a trebui.t si le cos giuigiurile
qi it:ainte de ash:.le-am adunat ri.raigilele gi inii"unl,aiele la uln loc c:. sri-i pun !n sac qi si.-i c*s..Abia clupd
aceea i-am inmorm6.nt;it. blu v-am vd,zut la cererocnie"
sord I
$eful de echip*j qtia c5 n*ar fi trebuit sH-i vorbeascd
pq tonui 5stp, dar gtia 6i cd era mai tullour.atde ceea ee
v$zuse decit s-ar fi a;;teptat"Dacd ar fi tost'o altd situalie, nll s-ar fi l[sat pro"rocat atAt de uqor" Sih:-afin
er:ainsi anorma.ldqi provccerea l-"lreamare.
* Arrr ver:it ciup5 nigie stic}i turnatfl ca acee$.pe
eare o aveii dee"supr'acf,rucie;ar"elorsi tivilor. Arn ne*
voie urgent c{e ea q;i nu. pentm sccpuri neseri.sase.Si}1l
, poate rrrei vrec cxpiica{ie.
S-oranti-i rSspullseri_scivroia sau nu vreo expii*alie,
^" de e"il.it-.I,rru r:r:ac{ionasein mod
osi,
dr;lmalic ia r:tca
ec-i 1:oiresiiseli,,icKinnrn. Ni.i se trAni,ise pe prirluX
scaLill,itil sr' st;r'iiisise dc piimul perete, nici mlr:ar
nri*ii d.'"rr:r:;.q_.
riii.i-.ir.
la ;iur5. Doar palcarea i s.et
scltir-nl:ilse.
Sari: i.\4c-r;:;,':iiolt!
lr.y(:_-e
tin teir pr,:i:i,rt_rca.t:e o-r fi invicli,at-o
de cosmetice. gi oe:hii. si
Si cei nqai mai:i ploducifori
buei:le era:,i la ii:l dq: {r:um(:;;rijegi contresi.;:u. pr.rternie
cu atitur{inear gi sevei'6 gi c'; ocheiarii cu rarle n:ei::'rlice.
In a"cel n:o;trent itirsS"tr:atd roEea{a dulce a *i:ra"jiior i{
dl; pir iis e.
$eful de echipai scoase siicla de la o m5su16 cu rotile <iin dreptul patului lui Jones" Privi a1:oi in .iur. ,.liutAnd nigte trdvi, dar nu g6si nici una" O-salutA din calr

SAT{AI{DREAS
ile sora Morrison gi intr* in sal:nul B. Janet Magnusson
i.i privi surprinsd.
- Asta cdutai ?
fftrcl{innon incuviin{5 din eap.
- $i l\,iaggie, sora Mr:rrison n-a avut nici o obiec{i* ?
cea mai mic& obiec'lie. N*ai ni6te t6vi pe

*tel t

*
Fatterson 6i ceilalli incepuser5 deja s6 mdn&ncen
e.tnd se intoarse qeful cle echipaj cu cinci bue6li de sticlii sub trra!. Patters,:n pSrea s1;fpr"ins;
- Deci n-ai. avut nici o proi:iemfl ?
- A trebuit doar sA cer. O sA arn nevoie de ni6te
scule pe puntea de comandS.
* S*a araniat, ii r5.spunse Jan:lieson, Tocrnai ann
fr"rstin sala maginiior gi am trimis pe punte o cuti.e etn
scule. Ai acolo tot ce-fi trebui.e : quruburi, pitrii{e, izo*
i;.r"band,un fierdstnh.u n:eeanie ,si o maEintr de g6urit*
* Mu.lfumesc. Dar r: sH *mr ncvoie de curent.
- Ai qi clirent. trl daitr un cabhl irnprr-rvizat,dar sper
ci. nu te deranjeazi. A;;a c6 ai Ei curelit, adic& gi lu*
miir5.. '.llelefc;ri"ilir: sE ne ia mai mnlt.
- E fr:ar:Lebine. L{r-l}!umersc,
dornnutreJarnieson. $i
lrrc& un lucru, sir'. $e{ul de echipai i se adresa acum kli
.lratt,erson.Avem in echipajul nostru destui oameni de
ciir"erite na{ir:nalit5ii. C$pil;anul cle pe petrolierul gre*
cr:sc.Andropolus parc5.*l cheam$. poate sf,.aib6 pi el u.n
t-'chipai antesteeat"Mi gAndesc cfi. poate avem o qans&
nrini.mF.ca unul. de-al nostru sE vol'beilseEaceeagilirnbs
cr,luntil de*al ]cr" Pca.iefacefi. nirytecereetdri, sir.
* $i la ce-ar ajutan McKinnon ?
* C5pitanul Andropolus gtie s5 navigheze,
-_ l)a ! Sigur, sigur. Sfi.nu uit$m cumva navigaree,
nsa*i A,{cKinnon ?

*?6*
E

{t

I
I

ALISTAIR
MACLEAN
- Nu putem face n-imic f5ri ea, sir. Crede{i ei a{i
putea pune mAna pe l,iasetry gi Trent ? Sunt'cei doi
care erau cu mine aici c&nd ain fost atacali. Vremea
se inraut5fegte,sir, 9i pe punte a inceput s6
frindd pojghii5 de.ghrafa Sd-i pirneli si monteie nigte ancori cie
salvare intre pliltfonni gi puntea inferioard.
- Zici cri se lnreiut*i{egtevremoa. CAt de r"tu o sd
fie ? intrebd doctorul Singh.
- Nli foarle riiu, dorunule. Barometrul de pe puntc
e. stri_cat,rlar cel din cal:ina Cdpitanului a r6rriraf neatins. C s[ verific.
Scoase a1;oi din bumnar bus.olape care o luase de
pe galupd :
* Chestia asta e practic nefolositoare,dar
cel pu*
{in ne aratd daci schimbiirn directia. Ne balairsdm mai
mult spre pu^pa"Asta inscamnd cd avem vAnt in tra_
vers care igi schimbd direclia foarte rapid. De c$.nd
suntem aici jos ;i-a schin:bat deja direcfia cu b grade.
Bate..foarte pult-:rnic dinspre sricl*est.$tiu c$n"experienfd cd asta inse-.am.ndninsoare puternicfi, rnire
zbuciumatd pi o ternperaturd foarte sc6zutd.
- Deci nici o razi de lumind in a.tmosferaasta in*
tunecatd,
lpuse doctorul'Singh. Ferspectivele sunt luminoase, dar omul ecte r6u" Nnrnai c6 in.cazul nostru
e pe dos.
Ei totuqi o razfi. de lumind existd, doctore. DacS
temperatura continud si. scad5, atunci in camera fri_
gc,rific.i, care a frtst in parte distrtrsi, se men{ine 16ceala. Qarnda si pegtele s*ar pd.stra iongelate. trar la
bord existd Lln ort riu, dacd nu chiar mai multri odrneni
r5.i, pentru cd altfei, n-arn fi in situatia asta. bumnea*
voastrd sunteti ingrijorat pentru pacienli, ln special
pentru cei din salonul A.
domnule McKinnon, telepatia. DacS
--.T91epatia,
se.inrdutdlesc
condifiile,-_bofnavii ar puiea c6^clea
ai"-p*t.
Ultirnul lucru pe care il doresc est'e s6-i t"g
ee ra;1iti
de pat.

SAI"IANDI?EAS
- Iar ultirnul lucru pe eare-l doresc eu este ca
platforrna sb se rdstoarirebeste bord.
: Am qi er.rpriorit5fiie mele, nu*i apa, domnule ?
zise .Iarnieson, fidieAndu-se c{ela rnas6.
Da, dornnule Jamieson" V$ mul'r,umesc fi:arte
mult.
Docionrl Singh sur0se 3
- Tot telepatia ?
$eful de echipaj ii rSspunseqi el cu un z$n:J:et.Doctoml Singh pdrea c5 este omul potrivit 1a iocul poirivit
Cned c5 s-a dus sd I'orl:easc5 cu cei care mon*
teazil linia telefonicd dintre puntea de comand6 qi sala
maginilor.
- Si apoi eu doar ap$s pe bufon ca sf;.iau legdtura
cu puntea, zise Pattersoi:"
_* Da, clornnr-lle.$i apoi ne vorn indrcpta spre
su.d-vest. Nu trei:r_r.ies;-iv5 spun de ce.
. - Asta ai putea s[ i-o spl,li totngi unui om de us1
cat, ii rSspunsedoctorul Singh.
* S-igur cd da. if,in dou5 nrotive. DacS n:.er:gcnr
spre sud*vest inseamnh cd rr;intr_rl$i rniii.es nu vor ave{l
nuterq la pupa. Ala sclpirn de l:elanss_re,gi nu
rta trebui sd vd puneli 6raaienlii in ciinaga cle forl$ sau
altceva. O s5 ne tregirn[rn Fr-.rii;r,dtr. nu foarte tare. $i
mai avem un avairtaj rr:are. Daci ne ind.rept$rn spre
s".rd-rrest,
nu ne ciccnim de pirmAni pe o disl,an!5 de sute
de rrri.lerle aici, $i acum vI rog si mE scuza{i, domnilor.
de echipaj p5r$si carnera cu l:ucnlile de sticlfl
- $-eful
sub
braf gi cu busoia portabili ln mAn6.
. -' Nu pierde timpnl, observd dcctcrul. $ingh. Foarte
_ prrceput, nu-i arya,ctromnuleFatterson ?
* Priceprit ? E mai mr.rlt decAt atAt. E pe dcparte
eel rnai bun qef de echipai cLt cere aln nrcrs vreodatd,
$i n-arn cunoscut vreun gef de echipaj nepricepr,rtpln5
acurn. Cu McKinnon al5ttrri de noi avern mari ganse
sd.ajungem la Aberdeen gi dacd I'om ajunge acolo, nu
nile trebuic s5-mi nrulfumiii.

*? s-?8-r

ALISTAIR
MAELEAN
*t*
Funtea de comand6 era himinat[ de l$rnpi puterniee
qu ^?rc. CAnd qefi-rl de echipai ajunse acolo, Ferguson
il agteptar"r.Aveau iu ei bucdli de plaii1 dc
tj"
"Cqyalfor-me gi niSrimi, destule ca
diferite
s6 poii construi. o
baracd modest6. Cei doi aproape cd nicf riu se puteau
nnigca.Erau infofolrti. in hanorace qi aveau glugil! irase
pe frrrnte. Mai aveau gi cflteva pulovere
!i far:taloni
inc&t
puteau face niqte pagi'mici. Daci ii s_ar fi
-abia
dat cAteva haine de blani alba ai fi semdnat cu doi urryi
potrari care renun{aserd de mult la diet6. Z6nad,acddea
era rdscotitd fAr[ vreo picctiedpriir
-^?y.{:peu-otizontal-qi
gaurile
cdscateacolo r;nde fuseserdgeamurile' protectbare
de traprcv-a babord pi de la uryacaie dddea spre puntea
de eomand6. Intr-adev6r, eonclifii]e atmosfeice" se inr5utdfeau. Sus pe punte, la 4S de plcioare mai sr,rsdeeAt
spltalll.t, efectel^ inst:rl:iliid{ii navei erau mult mai puterniee ciec6t se sirnleau acolo jos. Vasr-ll sc. legllna
foarfe priternjc qi ifi puteai meirline echiiibrul numai
gacd te {ineai_de ceva. $eful de echipaj puse cu grij6
bucd-lile de sticl6 pe jos qi le propti ca-s5 rru alune&
fre
punte. Balansul navei nu-l der.anja. ll deranjail scArlAieille,gi trosnetele stAlpilor care suslineau plaiforma gi
srnucel.ile puternice care scuturau din eAnd in c6nd
puntea.
'**'
Curre:t ! Du-te repede la dorurnuiFatte::son.E tra
sg:itnl. Sl:une-i s6 se ducd. imediai gi sA sch*nl:e cliree*
ori cll vAniul in spate ,:ri spre trii:ord. ;tpre
lia nra,r,'ei
tribord e mai bine. Spri'rne-ic5 platforma :r,ai ;r:e pu*
se r5stoarn6.
{in
"si
eurran era u.n ti_n indesat ei; picioare scr-rrte, eal.e
de"obicei se miqca foarte incet. De data asta rispunse
ot'dinului eu promptitudine. probabil c5 era un om
pe eere
!e puteai l:izui in caz de urgen!6. Ins6 nu_i
prea surddea sI {ie pe punte csnd aceista ar fi clispd*
rut in l\{area Barents.

=8 0 *

SAN ANDREAS
Ferguson_i;i cl6du la o parte eele eiteva fulare pe
care le avea la gurd :
- gefule, Jondiliile rle munci sunt cam difieile.
dacS nu ehiar imposibile. Ali vdzut cAte grade sunt f
pe$eful de echipaj se uit6 la terrnonretml de pe
-delpe
relele etang. Te-rmometrul era singurul lucnu
3:unle care mai funcfinna"
- Flus 2 grade, spuse el.
-_ A, phrs:Cou6 grade ! Flus doud gr:ade p e rt:r":n=
r5 ? Fe Fahrenheit. Asta lnseamnd minus,3CI cle si:.s.iie
Ceisir"rs.
_ il privi pe qefui de echipaj intr-un fel consielera[
r$cel pliir de inielcs gi spuse :
- Afi auzit vreodatd de factorul de rdcire ?
$eful de echipaj ii rdspunse cu un calna l$udabii :
- [s, Ferguson. Arn auzit de factoru] de rdcire"
- Cregie viteza vAntului cri un nod, sead.eteinperatura eorpului eu un grad !
Ferguson se gAndea c& mai avsu pu{in qi inghe{au
qi asta pentru cd qeful de echipaj chi.ar nu ptia ee-i bku
factor de raciL"e.
.* Si v$ntul are eel putin 30 de ncdnri, eontinus
F erglrson. Asta lnseamn$ minus 60 de grade aiei p*
prini.e.
tn mcneniul acela vasul se ba1ans5.
perier.il.os
qi plafforn:a sc6ri5i, scrAgni mai bine spus" Nu-{i Lrebuia e
irnagina{.iebogata ea sd viznalizezi in r:rinte curs! mEta-iul furcepeasi"rcedezela prcsir"inilelater.ale.
- Dacd vrei, pofi si pleci, eu nu*{i ordon sS r$mAi,
ii spusegeful eieechipai.
:- Incerci s5.m5 faci s5.-mi .Fierugrn* s$ pi*e ? Incerci s5. rna atingi Ia coar"ciasensibili ? tri, arn vegti
pentru tine. lrr'.1n:ai am ei coal'dil sensi'bi[5, eolega,
rnieros :
Seful cle echipaj ii l';-ispr-lllse
- btrimeni de pe vesul Asta nu-mi spune eolcga"
: Bo{man,
Ferguson ins5 nu iryi rnanifest6 ln niei un fel teani*a
despre car vorbise 6i nici nu ddeleaseffiInede pov*ial6 :

- sl =

ALISTAIR
MACI-EAN
SAN ANDREAS

;- O, sd fhi se clga spor cle perictritate pentru


ce fac
pcun*^? Sau poate sd rni se pliteascd nipte 6re ,"frfi**",
tare ?
, . - C$teva p$hdrele din scotchul cdpitanului. Hal
totuqi" sd. lncercirn s6 facern ceva folositoi in acesJe,uij,
tinee cl]Fe. O sE ihcepein cu niqte mAsrrratori"
- Le-am fdcut. F erguson ii ardtd ruleta din m6n6 si;

'

se.ablinu si nu zambeiscad ;ti;f*ti;.


ciirr#;i .t
mine am misurat deja cAt trebuie
al,
pentru partea din fafd si pentru-t;ibtft;tii.i
pdr{ile taterite ate
:tr:15

cabrner dc comandd. Le_am scris pe bucala de placaj


de acolo.

, S3tu.1cle echipaj veri-lici dacd fierd.stlaul qi naagina


de giurit func{ionau $i zise :
.Dcci 19 putem aprlca de tieab5. O sd rnai i5sinn
;J.centimetr-iin plus in ldtirne qi in 1ungime ca sI finr
s-lglrri.uLtpe aceeaddm nigte g6ur.icam de trei sferturi
de centiriretru Ia capete gi'pe"laturi,
bucata de
funem
^
placaj
.in .drcptul r'{}mci qi insernndm unde t;;lr;i; ;6
vlna gaurile ln n:etal, dupg Cdfe ne apucarn s6 gaurirh
olelul 5sta.
- Dar rama aia.are o grosiine de trei optimi de cdhi
tirnetru. Ne ia o sdqtirmAnd s6 fade?n tooiu
Siurilu.
de echipaj-:"
._^,$_:{.ll
tt? in cutia de scute"qi ,.o"*.
pacfier"e-cie
spi|ale. primu,l pachet nu era-bun Si_i
llel
tradu di'Ltmulla loc in cutic. A1 doilea i_l ardt6 lui.Ferguson. Erau burghie cu vArful albdstrui.
.- Wolfram. Ssta iniri-n olel ca_ntr_o bucatd de
unt. Domnril Jamiesonnu se'incurc6.
Se opri qi-;i in5lf[ capul ca gi curn ar fi ascu]tat ce_
va. Era o reacfie automatd la zgomotele de pe pupa pe
care le aducea vAntul. Dar cra 9iia piatforn:a caie vifia
puternic. Se uiti la Ferguson, a
faf6 tnghe{ati
se destinse schif6nd ceva ce serndna cu _un zamUei.
-drui
$eful.de echipaj se indreptb spre
u;a de la tribord,
unde-se aflau gi alte cabine gi se uitd in cabina de comandi prin gaura unde ftisese inainte pa4avAntul,.tn

partea de sus a ugii. Ningea atAt de puternic inc6t prin


'perdeaua dzdpadi abia puteai sd vezi valurile. Nava
se balansa'inci puternic. O navi de oriie rnirinne,care
n-a fost manevratS.o perioadi de timp.i[i ia destul tinrp
ea s-o ai, sub'bontrol din nou. Dupd un minut ins[,.geful
de. eehipaj igi dddu seama ci Sazr Andreas" incepea
]r9or.-rilqorsd rdspundi la c6rmd. Nu vedea miqcaleu, dar
$ simiea. V4sui incepuse sd se migte de la pupa iar le.
gd.nareaputernic6 cu-care se obignuiserd in uiiirnele ore
se atenua. l\AcKinnonse intoarse spre Ferguson.
-. Ne rotirn spre tribord. Domnul Patterson a hot6r*t sd-mergem in direclia vAntului. O sd avem gi vAntul $i.marea in sT:ate.Asta-i bine.
:- .Asta-i bine, repetd. Ferguson pe un ton care ar5ta cS'eia oricum, numai bine nu. Er:a foarte tulbur:at
gi avea pi motive. San Artd,reasse indrepta spre sud gi
valurile se spSrgeau.puternic in cartierul babord. De
aceea nava se fttea simlitor. Platforma scArtiia ryi gemea, iar toate astea n-aveau darul s[-i ridice rnoi:alul
- Dumnczeule, de ce n-ar[ r'5masunde eram ?
i
-- ,Dac5ai pulind ribdare o s5 vczi de ce.
Dupi rrn minut Ferguson a vdzut de ce. San,And,reas
a inceiat si se mai invArtd gi qi-a reg5,sit cit de ct
echilibrul., Zgcmotul de la platforms i-a dir,rainuatgi
eI, iar naVa era destul de stabilS qi mergea acurn pe direcfia sud-vest. Se rnei legina ugor, dar era chiar neglijabil in comparalie cu ceea ce'fusese inainte. Fergusrrn care era acum pe o punte stabild se sirnfi uqurat.
'teama
Ii dispdruse qi
cd s-ar fi putut scufunda, iar
zdpada cddea vertical ln spatele lui qi nici un futrg nu
mai ajungca pe punte.
$eful de echipaj gi Ferguson s-au aplr,catsi taie placaiul in bucdti dreptunghiuierc. Dupd putin tirnp au
apdrut pe punte incd patru oameni : Jamieson, Curran,
McCrimmon pi incd un mecanic pe nurne Stephen.
Stephen .era polonez gi toli il strigau pe nurnele naic
pentru cI nimeni nu incercase micar o dati si-i pronunte nurnele de familie : Pr2ynyszewski. Fiecare

:-8 ? -83-

SAN ANDREAS

ALISTAIRMACLEAN
.cilra c6te eeva : Jamieson un telefon, Cunnancloud sobe
c-u cdrbuni, l\{cCrimmon dou{ radiatoare gi Stephen
dou5 bobine de cablu izolat, unul mai gros gi cefulalt
mai suhr{ire,pe care le desf$gura in timp ee rrergea.
- A$a mai merge, boiman, spuse Jamieson. Farc$
le-ary plim"l:a pe lac. Le-a ridicat moralul qi eetrorde
jtls. Unii chiar ryi-au_
regdsit pofta de msncare. Apropo,
lie nu !i-e foanie ? Cred cd egti sinsuml om de ti UdrO
eare n*a luat pr&nzul ast&zi"
* Idai rczist.
$eful de echipaj se uiti la &'Icei:immon pi la Siephen cai:e conectau nigte sAl.mede la radi:rtoare la cablul rnai gros"
- &tulturnesc pentru alea. Intr-o ord sau dou5 o sS
tcrrmii:i\m Ei noi baraca qi atunci vor fi foarte bune.
- l',{ai mult decAt bune ag zice eu, ii r5snunse Jertrtlesoncaie trenlUradin toa'icry,*rlularielc.
Pe cuvAntui
t11L!,
e caru l:tlcoaie aiei. Cdte grarXesunt ?
$eful de echipaj se uiti la tei:mornetru :
* f,6181.1.
Asta inseamn$ cii tu:mpel-aturaa .rnai sc$zut ci-rciouil giade nurnai in c*.tevaminute. l/Ii-e teamd.
eliimrrule Janriescn, c* o s* f!,: foarte frig la noapir.,
- Nu ryiiil sala maginiJ.or,ii r'isirunse Jamieson c*re
sr airlr.iases5 deqru:r-li:eze
clpacrrl telefonului pi se pre*
giriea s5-l rorie*teaela cablul mai sub'lire.
*. lll. Fattt'.l"soRspune c,1 ircta e un lux inutil qi cA
ll vrr*fi du;tr c;r s[ p:u1grt;vori:i cr,lcineva cAne]vI simfii! singr-ir.I'Jai zicc cd e jr::rciide copil sS men'lii vasul
pe ctirer:i.ieri,lntriluj. gi. cii pca.tes*-l find a$u ore ill gir,
tit A s5 devieze cursril. eu mei n:u1t de dou5, tl-ei grade.
- I'Iir rn;i indoiesc cti af pulca. $i-n felul Hsta n-o
s[ filai ajungen: niciod"at5 la Aberdeen. Poli sf;.-i si:,ui
dritnnului Fa1terson cd v6ntul incepe s*-si schimbe eli*
reclia qi <iacilqi-o sehimbd prea mutt gi noi rnergem in
elii:ectiahli, o s5 facem o ganrd mare in fdrmul de norcl
al i{crvegiei s;-ruuna gi mai mare in iroi"

;*84-

"Tarniesonz6.mbi:
- tf sd-i explic ;efului. Nu ered c5 i-a trecut prin
cap gi aceasL6posibilitate. lVlie sigur nu ini-ar fi trecut.
-: $i cind coborAii, vreli s6-t trintrtefr pe I'{aseby
sus ? tr un timonier cu e:<perienfA.
* Sigr-rr cd da. l\rIai aveli nevoie de ajutor aiei ?
: IrIu, domnul"e,Trei sunlem de ajrins.
-_ Ci_:nlcredcli.
Jamiersonrnonti la lrrc capacul telefonului, apdsd pe
butonul de la sala maqinilor Ei spuse cAteva cr:vinte"
- Toat6 trurneae rnuliurnit$, spilse' el dr"ipdce in*
elrise l;elefonul. Ali ternainat ? l\.{cCrinemon? $tephen ?
Cei cioi incuviinlar6 din cap qi ,Iarnieson sunft din
nou iir sala rna$inilon. Apoi le spuse celor doi sS dea
drril::ril la rin racliator gi la o sob6.
__ Mai ave{i nevoie de rWcCrirnmonpe post de eu:
ni er . ?

zise qieful de eehipaj


-.- Datcrit6 durnneavoastrh,
ain curier.
ar'5i"inrl ipre telefon, acu,l11
Re.diiltorr.rl incepuse s5 se inroqeascB upor. Stepiren
puse ini.na !n fala sol:ei :
-- Perfect. Merge Ei asta" Le putem opri. Cred, dorn*
nuie fufcl(innon
cA Fla,nnelfoot $i-a teirninat treaba
pe ziri;r clc azi. C s5 cobolA:l acum si veCer:l cAte ea*
biire plr.l;em a-ranja ca sA se poati sta !n ele. h{6 tem e&
n-or sirLfie foarte uiulle" Am triinis cie;a cAtiva din h6*
ielii :nei sd facd pul;ini o::diue. Dupi aia tre-!:uie si inJ.ociilr:: sisi,ernele d-e incJilzire defecie. lista conteezS. cel
rna.i mr-rlt. Din picate, rnajoritatea urgilor au fost smnlr,'r.-..1: ,.1;,.
,.^ f.,':..,
r1j ,..1;:ii niiqu
S e1 ar_l
f+ C t t$"i atg
c
r.-;j
tl r r4 -rF !3.J" lriut-iL
.l
Llrrl
'{ .:- ,L tL
l^,,i
J!

Jj :

C 1J

flei:itr':- de oxiacetilen5. Degeaba repar6rn inedlzirea


ciacJnu punern ugiie tratroc.C si facenztot ce putenn.
incepu s5 se jr:ace ctt cArnia, inv6rtind-o
,Iari;.ies'.:n
fet5"r,)il :
"*- DupA ce termin6m gi noi jos qi voi aici sus qi dup$
ce.ternperai,ui:ao sa lie potrivil-a penlrtl raine ,9i pen*
tru celelalte ,,flori de ser6" din sala maqlnilor, o s&
venir:r si ne uiti.m putin $i la e$ri:aaasta.

*85*

ALISTAIR
MACLT,qN
y- Credeli c5 o sE vi ia i:rutrt timn ?
* Depinde de distrugerile d.e p-e pun{iie
de decle.
subt..Asta nu.'depinde nurnai Ae niine, boirnan. n*sin
totugi__oposibilitate s-o repunem in fuilcfiune in seara
asla. Nu vd spun o r:ril si6urX, ca si mai ana eerratirnp
de rezervs"

1Y ,
Teirrperatura dr. pe punte;r de coynandjicor:ri,inuasd
:!og*. F'rigul amorIisc qi i:,ic;olase putelca fizicd gi psiliic6 a oarnenilor care lucrau acol6" Lui lMcKinrion qi
celor doi le-au trebuit mai mult de dou5 ore ca s$_qi
lermine treaba. DacS ar fi fost un pic rnai cald, ar fi pu_
tut prolcabil sI terinine totul in mai prilin de o o16"
CAnd terrniiraseri cam trei sferturi din tieab5, au clat
r{ru.mullcelor-_patruradiatoare
6i atmosfera n'cteve,:iii
rnal acccptabile.
I\{cKli:rnon era destul de mu}}urnit de rezuitatul final.. Cinci buc5fi de p1ac5dur6 fuseser:dfixate in quruDr1r"l,
qr f rerare era prevdzutd cu o l:ueatd de sticll dreptunghiular"d. Una din buedlile de sticld era mai r"ru"*,
celelalte euau cam jumstate din prirna. Bu.cata
*"ru
era pu:i5 in ceptru chiar in fala tlmonierului" IJou.il
"** erar-r
p.rne cie-o pnrte qi de aita a bucSlii mai mari; iar ulLimeie dou5.erau fixat-e in.partea de sus a ugilor" $pasticld qi ptqgaj, ea gi cet dinrre' pr"o*i'qt
::tll *iltl"-tn
lnelatul
carc fusese fixat era astupat cu Fiatleyn gn
tnaterial plastic gail:en, folosif rle obicei 1a intpeirre"arlrtlzarea aparatajelor electr:ice exterioare" Cabina de
manevr*. era feritH de curent pe c&t era posibil.
puse ia loc in cutie pi uiiirna unealt5, apr:i
-, ,ftlg"non
sir6ri-uti
:
* Arn auzit ceva despre niqte p*h{re}e
din scot
''
chul special al c5pitanuluiboweri,, ''"
&{cKinnon s: tiit$ la Fergusr.rn;i la Curr*n. Arn$nrioi erau.vine!i de frig qi treniurau f'trarie tare. Deqi.erau
valcfrrefi cronici5nici.unul;nu se plinsese m*ear 6 Aata"

;- g6 *;

S,{FIANDREAS
-- Le-ali cArstigat.
Se intoarse apoi spre NasebY :
- Cum,se compart[ ?
Naseb.vse uiti in sil[ la busola porta.?:r)d:
sr:him-.-- naca ai incredere in ciresti:r asla, n,g-$11n
seiurnei pufin. Feci
bat pozi$ia cu 22 de grade. foIai mu.11,
in uttirnele c6.ieva ore, vAnti-rl gi-a schimbat directia
cu 5 gracle.Nu deranjdrn sala rna.Einilorptnlltt 5 giade.
George hla.sebyera din Yorkshi.i:e, rna; p::ecis din
Whiiby, oralul natal al c[piianului'Cook. l-ra un bArbat brunet,'care nu vorbea prea mu1t, 9i car:ccra plletenul cel mai apropiat gi aiter ego-ttl 1ui Mci{innon, Fti*
sese gi el qef d.ee-h4;aj inaliele, pe alte r*i;L'5t'ii;tl, dar.
alesesese serveasci pe ,SanAr;'th"cospentnr sirnplul nro*
tiv al respectului reciproc dintre ei si l\{cKinnr:n. Degi
cie {,iralAluoficial nu avea ltici un gracl, ei'ii conlli,'i;,':rai
2 ia kraborcl.
mea, de Ia cipilan in jos, ca ntimi,.:r'"r-tl
- $s, nu-i deranj6m. C.incl <i s.i-1i scilitribe dit'er:;
$ia cu incb.5.sau 10 grade, atunci, da. H;li si cobo::iir"n
vasul s5-6i poarte d^egrijd Ei singur r:'tteva minnid. Ft:
urmd cl sd-l trirnit pe ll'rent sii te inisclria;ci.
un*
Sticla cle scltch a cipitanului a inceput sfi se golcasc5 rcpecle. Ferguscn gi Cni:rarL aver-u p::opliile pdre:'i
' despre ce lnseamni o dugcd zdravdn$. N{cl{.iilnon, intre
eAteva ingtrri{ituri, mai examina sextantul, tei'inolxetrlt}
qi barornetrul clpitanului. DupS c:Atese pricepea Eefrltr
de echipaj, sextantul era bun. CdptugealaclepAsl5a c**
tiei de lemn il protojase de efectele expioziei. T*rnrt:*
metrul pirea cd funcfioneaz.{ gi e1 9i mercurui ar:41.4
1? grade F" Dupi pdrerea iui ldc$innon' cittll as';a era
camer:ej..Cairina clpil,an'".lluir:r'a prir:.[l'e
ternper:atura
pulinele,care scdpAserdcu u.gi1eintregi 9i Jaraieson instalase deja un radiator.
$eful de eehipaj ii dSdu terrnotnetrul lui Nasetry gi-i
rspuses$-l pund pe punte. Apoi iqi indrept6 ateniia spre

-.8?

ALISTAIR
MACLEAN
i:arornetru, eare funetiona normal &IcKinnon lovi u,gor
eeranrdqi acul"negru se-miqcdrepede spre st6nga"
- I\{inus 22,5, spuse el. Nurnai noud milibari si cade;
* Nu-! deloc bine, nu ?
-* l{u. N*avern nevoie de un barometru ca s6 gtinn
asta.
. McKinnon ieqi qi eobor"ila cabinele ofiferilnr. La cai
B*tul culoarului il intAlni pe Jarnieson.
l
- Cum mcrge, sir ?
*- Suntem aproape gata" Cinci cabine pot fi locul;
te" Depinde, l:ineinleles de ce inlelegeli durrrneavoastr6
pr'in .,a locLri""
CAt de rezistent eredeli cE e Ssta, sir, intrebh 6e*
"de
{utr-de echipaj, cioc6irind in peretele etanq
16.ng6"e1,.
Pulin rezistent, dar destul de solid pentiu o
^astfetrde vreme" Dar inleleg cd vrernea e pe pirnctul de
a se schimba"
- Dac6 vAntuX o s&-qi schimbe directia gi noi o sE
ne menlincm tot pe directia lui qi cu marea la triborcl, o,
s5 ne inv3rtim in cerc. l,{6 gAncleamcd.poaLe...
- St;iu la ee v& g6ndeati. Eu sunt mecanie de nav$"
nu inginer r:onstructoi'.tr)ar o sE at'unc o privire. Foate
pot s& prind cu niqte quruburi s*u sE su.deznigte tabls
grerasfide o{e,lin punctele sla}:e. Dar nu
;tiu, nu garan*
l,r,z.trnainte de toate tr"ebuie sS ne uit6m ia tirrlona ele
pe puitte" Care e situalia sus ?
* Nu mai sufld vAnrul
;i arrcm $i cele patrrr radia*
ti:ilrc" Condiiii j"riealedc i',rci.r-r"
* Tem;:eratura ?
=- 16.
* Plus san minus ?
:
a Minus"
37 ldeal" Mul|umesc mult.
oi'sg*
In saln cle me.qeMeKinnon'ii
d-octorul Singh gi pe surorile
*BB+

g$si pe patter.s,:nupe
5*nui IVlagnusson $i
"'"

SAN ANDREAS
lrene. Asistentele erau libere. Pe San Anilreasu ea pe
toate navele sanitare, personatrulmedical lucra in ture.
$eful de echipaj se duse la bucdtdrie gi ceru cafea qi
sandviEuri. Se lntoarse gi se aqezi la masa lui Patterson
ca sd-i raporteze. CAnd termin5, il intreb6 pe inginer :
* Dunaneavoastri curn v-ali descureat, sir ? Adief;*
afii gisit un translator ?
Patterson se lncruntf, :
- Cu norocul nr:StrU?
;-' Oricurn nu-rni pusesem. rnari sperante, sir" Nu
sllerarn tocmai din pricina ,,norocului nostruu', Unde
este sona Morrison ? o intreb6 pe Janet Magnusson.
- trn careu, ii rdspunse, dar: fir5 vreo undd de e51dur6 in ochi sau in glas. E sup6rat5. Tu ai sup6rat-o.
* Ea nl-a supdrat, ii rSspunse el enervat pi d$du
din rnAnd in semn ch. nu vrea s-o mai asculte. trstericale. $i nu e niei rnourentul qi nici locuX.$i nu cred cd
, e vreodat6 mornentul sau locul pentru erizele ei,
- Ei, terminali ! interveni zAmbit;or doetor"ul Singh.
ered cA nici unul dintre voi nu are deplin$ dreptate"
carae*
"9ora Morriscn nici Ru s-a bosumflat ln stilul ei
domnllle McKinteristic, curil spunefi. dilnraneavr:as'ur6,
non gi dacf e putin trisib nu e din pricina dornnului UIe*
sorb. D*ar e& ea
J.{innon, cum spunti ch-lmne:lr'trastr5
6i dl. Ulbricht nu au aeeleaqipu"nctede vedere"
- Ltrlhricht ? intreb6 qefr-rlde echipaj.
* Loeotenentul de avialie Karl Ulbricht, dupfl ei![e
mi s*a spus. ComanelantulCondorului"
* Fi-a revenit ?
* Nu nurnai atAt ; r,rea chiar sd se ridice din pat.
Are o putere de lnsdn6togire remarcabilf," Trei r&ni cle
gXont, d*r tcate nigte zgArieturi supcrficiale. A picr. dut mult s&nge,dar i-am f[cui o transfuzie. S[ sperdm
c5 cel mai bun s&ngeenglezes*-serzepotrivi cu cel arian.
Sora Morrison era cu mine c$nd tipul ryi-a revenit qi
i-a strigat c& e un ucigaq tic&los qi un nazist" Asta nu
poate fi apreciat ca mbdelutr irleal al rela{iei sor6 *
pacient.
*8S*

'il
l;ili

ALISTAIRMACLEAN
** N-a fost foarte inlelept, recunosc,
patter_
sJ3r_tse
son. lJn rinit ca,r-e..jgcmgiiqi recapdtd c".iogtinJas-a,:
aqtepta la r*ai rnnltr inlelegere. caie a fost reactia iui"i
- A fost foarte calm, biAnd ag spunc. e ,is
nu e nazist qi cd n-a
"A-*,i
ea
_trcispe niineni iir viai;a lui. Iar
a-stat acolo-gi l-a pri.vit
cu ur.6.,v_o imaginali pe sora
I\,fouison privind pe ciir,evacu ur6 si...
, ;- l\{i.-o in'raginezfoarte u;or., il inti:et..upseqeful cle
e-chipai cll uil ton compitimitor.
$i la inine .o .iitJ *;u"
!'r'ecvent.

i;lrlll
il

l*
lr

SANANDREAS
* Lccotenentul Cunningham ? imi pare riiu ci intr-un fcl sau altul s-a dus qi r-rltimanoastrSsperanld. TAn5rul nu creC ci va rnai pu.ir:anaviga pcntru uiu1t titnp
de acum inainte. E in com5. Rariioglafia ne-a arS.hit
ch are o fractulA la cranj.u gi nu una u;oar5. Puisul. respirafia, temperatura nu indich vl'eiin alt trar:matisnn,
u se lt:!rlasca.

Ave{i i,lee cs,::rlryi*arputeir rerrerri?


$rngh of l.d :
"Doctorul
.* DacH aryfi" fost internist cu un an dc prael.icS,
m-.r'c. i -)

l rr

o*

dr

*- Poate cd tn
,si l<lcotenentul Ulbnclrt aveli foar.te
mlllte in colr:un, zjse sora l\{agnusson"
VJ. r.og,iirterveni din irou doctor.rriSin;h. Locotencntul Ulkrricht 6i*a exprirntrt proflrnr:lui re{ret, a zis
gv1 deggtre,sor{ii riz}:ciului, dnr nu p*a p.1, ccnugi
rn cilil. $i _atunciam incheiat eu aceasid riiiculie, caic
nu p[rea fclcsitcare" $i nu fi atit de clur
nuic l,,icKinnon. Nrr e chler aga tdioasi gi nu
"" "L,'d;:
e l.i"i p*
departe o-sccrpie. E sensibili 6i are propiul ei mod cle
a-gi cxtei:iorjzasentimentele.
McKinnon ar fi vrut s5-i r5spundd, clar zdi:i privireii apt"oai:edu;minoasS-ah"iiJenet gi renunfd.
*- fJum se sin:t ccjlalli pacienfi, doctore
?
*-^ Celilalt tip dc-pe a*.ligl:crre se pai
c cir c pusfes
.
gi pe car:c-l chearrrEl{eimut Witerman e bl"*. p Abai r,ri
prrrytispcriiit care creclecf, va fi impugcit ln zori. A;a
cnrn ai i.:irnuit ryi ch.ltrrLrcata,
conlanrlanlul 'r,trrar:rinflton
e
grav r6nit. C*t de ,qr&r,,/,
r1u stin. OsuI or:cipital e"frac_
turaL ;i, nurnai o in'rervenlie chilurgicals poate statrili
c$t de ser:ioasd.e fractnra. Eu sunt chlrurg, tr.t: nu o*.,rolog. Va trebui sd agteptdm pAnd a-ir,rngem
ta un spital
de pe uscat. Acolo ii vor eiibeia presiunla de pe ceritrul
vederii
putea spune dacd iqi va rec$pdta l,ede-Ei-vor
rca gi cand
* $i navigatorul de pe Andouer ?
Doctorul Singh cl5tini din cap cu tristefe :

{'i

rI

hr::':.l.ll

rj a l i i . , L L . r. r!

ca
J1r

rrn

.lnrr
U r: t L t

Ll: l

ii:r..}a^^iin
I . rl. rruvLlLr

Tlrt
UUi,

Tl:rrrnn,,i.'rUt , t lriI t E -, gL:

tre,sunt 25 c'[ea,lii de cin:l i:''cle:cz. Pesie 2 z1le,2 sdpti*


rn8:ni sau 2 h-rn! - p'-rr ;i simpir-i nu E';iu. In ceea ce-!
prive;;te pe r:,.,:i1a.1i.i.
1:e cripiian gi pe ofileru1 qcf, sunL
inc:6 s,-l'oscr.lrri.irre,
si ii voi r",:lcrtr:iclin nou imeCiat ce
se tr*zesc. Sii.riti{;ia lui I-Iuclson, ccl cLl p1im,flnul perfci.'at, s-a stabilizat, sau cel pu{in hemoraqia internA
s-a oprit. Tii:ia fracf,r-rra.ti a .!r-iiIl:rfiierty rlu c o proble*
mf," Cei doi marinari rdniii cle pe Argos, unul cu pelvisul rupt ,qi ce1itr;rli cu arrLiri, s'.int irlci:- la reanirnare.
Sunt in. afara peiicolulr:i, dar ir-e.;n i-rrai itrtut loc"utr:iirt
sa.l.on'1l A" Lc*am dat dr:utnr:l cel'rr doi mlLri:rari, nr.l
le-am re{ir:ul numeLe.
- Js11i ' .r1i l " fcGrri ga n.
- p.1, ei sr;nt. Au fcsl doi:r ryr:caii,ati.t" Ara infeles
cH au avu-t 1ir.ii:renili'oc cd au scdpet.
* To{,i arn uvtit ms,lrenor'cc c* arn sc,ipat.
l,{iario ii atiuse cafcarta qi :i:ndviqrrr:i.le, gi }o{rKinnotl
ii mu1li-rrni cu o inclineie a capului, dupii car-e ii s;:use
lui Patter:son :
* Credeli c5 ar folosi la ce'ra, sir, claci arn aveff
scurtS"
discr-riie cu locotenentr"rl Ul-briclrt ?
o
- f;141"1l'1!i6nn-tnc:rtu1 tdu e miicar pe ittmf,i.a1;ecorect, atunci crcd c[ ar fi folasitor. Olicr-rrlr, n-avem ce
pier rie.
- Me te::n ci va trebui sH apteptali putin, zise doctorul Singh. Locotenentul a fost pii:a activ ilsti:.zi, sau
a avut impr"esia ci poate fi activ. Aga c[ am procedat

*90-

-*91
c

ALISTAIR
MAELEAN
cpnehinele Iui. Intr-o or5.,doud se t'ezes,te.fl ceva f'a*te
UIgr.iltndamnule McKinnon. ?
- A.Cputea fi" A;' putea fi m5car o prohrlemi im_
portantS. Ar putea sE ne spun6 e1 de cc alll avut noi
n,..rrocul6sta mare sS sc;ipirn. Dacd gtie. atunci lm aves
6i noi o idee sau mfiear o bdnuiatrdderp"u **** *" ,ri *_a
prcgAtil.
* Cre_zicir inan:icul n-a tcrminat
incA cu noi ? , , ,
* M-,r$mira s[ fi terminat, doctore.

SAI{ ANDREAS
Feful de echipaj privi peste umdr :
- Obser"v c5 doctorul Singh nu are grijfl sH ]ini
$ncuiat dulapr-rlcu biuturi al spitalului.
. * Ei, da" Putin in cafeaua noastr5, poate...
* Ci:iar v-a$ recomanda, domnule. Ar putea sb ac*
celerezeproeesul de dezghe{are.
Jamieson il priiri eu repros gi se indrel:tH slire du-

l.

J.Ap"

*
Jarrjjrslrl ;i tr-ei oarneni de-ai s5i in,rral-5in sdla
ctrc
P-clf: rtr llci.ru mAinile ingiretate qi dinlii le cL;inl,Hneatl"
Mr-:I(inncn era singur ryilocmai igi iermlnase a
treia
(:r';1sgoric cafea. ,Iamieson
se dilse la bricdt6rie ,,qice*
man.4-dcajql fenlrU ei 9i ins,rlitorii s$i, api:i.se inioarse
l.ingd h{cKinnon :
;i se age:.r5
- Condilii ideale cic=munc5, zici ! e$t se poate de
*.^"t pulea spllnc. tcmpe"atur.aa incepu{"
11'r,ii'1la!:t",.
r,A
ulce. S.unt10 gradc. llIinrrs.
* 't"nrtpar:erdu, sir. Cum rnerge
cu timona ?
.:* Am ar.anjat-o. Ce!. pulin fentru rnoment" Joac5
]rutin rclel;r,d*r lfren{; zice c;\ rneige.
";- tr3ine.lJrrl{,l1il.le$i:. Deci c6ntroldrn :rava d.e
}re
.
punte.
Dlt" Lc-un:
uil"
l,c-aitr

r;r.-r:;
t;1.-r:;l;r s;rla
s;ria magini.lor
maginil
s;i ;1r.e;li:a.con*
. _*
r:'r,
l:'oiul
iut*",,"
mancvl,i.rii.
* ;,,ii;;
sri:;.
; : r;"
l;rll;cl,son
i;:irllil-#:J';,;3J1;Iffi.fi;
llarl

Ll:'crl..c.6
are irni:r'esia l.ri s,a::. []i desculcat rnai i:ine.
e. Care-i
Care_
unnSto::ul pr.rncLd.e pe o:..tlilreacle zi ?

- Nimic. Flirnic psnlrr-l mine"


* A ! Am in1;elesce-ai vrut sH spui.
"mlnutTtt pcnlril
Lrr:ale1e
noasire fir':i. o,:upaiie. ini"il"
- urn nEjnut care deprind-edr: cAt ne ia ca sA ne dezgire{Hm-_ o
sd ne uitdm si vectremce putem face ea sflconsolici6rn
platforma,
* Blneinfeles, sir.

*p2-

, * Te ingrijoreaz6 ceva, McKinnon ? il lnirel:ir J*mieson dup6 ce goli a doua ceaqci de cafea fortifiantit.
- Da.
McKiniion avea amAndoubmAinile si:rijinlte de naasii
ea ryicA.ndar fi vr:ut sH.se ridice.
*'$-a scirim'oat ceva la migcarea vasultl!. Acurn cAteva minu'ie s-a miscat uqor, foarte u$or l* pu-pa' pfir"c6 Trent ar fi vrut doar s6 schimbe futin r:ursul. Dar"
&cum are'o rniq;careprea pr.iternicd. S*"rr 1:u,tt:*si se ti
stricat din nou cArrna.
McKir;rt*n qi Jamieson trilecar5in glal;ir" Llc puntc; sl:
formase deja o pojghi!5 Ce gl:eatri Ei McKinnon a1:ucfr
o ancor$ de salvare pi se oPri"
- Nc inv&rtim, strigA e1 pentru cS afar5 era vijelie
nu-l putea auzi bine. Ne-arn schimbat por.i*
.Tamiesi:n
6i
grade, poate chiar 30. E ce:ra in ueregulii
20
ele
cii
iia
sus.
Intr-aclev[r, cAnrl ajunser[ pe puntea de comane]ri
era neva in neregulS. AmAndoi au amutit 6i dupii o seeund& l,{cKinnon sFlarset6cerea :
-- IJc':nnule Jamieson, irni cer scuze. Cfrrrna n-are
nirnic.
Trent z6cea intins, cu fata in sus, chiar lAng6 cArma
eare se invArtea necontrclat6 ciintr-o parte intr-alta,
. drrpd cum ac{ionau valurile asuBra ruecanisnnului det
directie"

* s3 l

ALISTAIR
FIICLEAN
pentru cd puteau ve_
. Trent respira, fdrd indoiald,'intr-o
pieptui i se ridica
migcare ritnnicd.
9:1_:"Iv{cKinnon se aplecd deasupra lui ca sd_i examineze
raia,-apol se aplecd gi rnai tare adulrnecAndparc6 ceva.
Cdnd seridicS, strAmbd d.in nas qi spuse scur:t :
- Cloi'oforin.
Apoi se intoarse spre c6rm5 gi incercd sd acluc6navg
pe drumul cel bun.
- UitA-te gi la asta ! exclami Jarniesonri.Jic$nd de
g9 jos busola care avea cadranul spart gi acul r5sucit
Flannelfoot lovcEte din nou.
- AFa s-ar pdrea, sir.
- A ! $i tu nu egti prea mirat.
- L-am vdzut cdzut pe jos qi nu rni-a nnai trebuis
sd md uit. Timonieri mai avem, dar asta era singwa
noastri buscid.

'

1-

li'

i
N
G

r-94-

C:\PITOLTJI, IV
Patterson, I\,IcKinnon gi Jamieson se aflau in micul
hol aI spil.alului.
- Cel care a fficut asta a avut acces la dispensar'
Patterson.
spuse
- Nu cred cd asta e o pistfl bund d-le, ii r5spunse
'
McKinnon. De ia L0 dimineala toati lumea de pe vas
a avut acces la d.ispensar,in afar$ de rdniti, de cei inconEtien{i gi de cei afla{i sub sedative. Nu existi nici
md,car o'singurd persoani care s[ nu fi fost in zona
spitalului, ca"sA niSnence, sf, doarm5 sau pur gi simplu
se odihneasc5.
s6
,
Poate ci nu punem l:ine problema' inteive"i {9mieson. De ce sS fl vrut cineva sd strice busola ? Nu
cred cd ar fi fdcut-o nurnai ca s5 ne impiedice sE urmdm cursul ce-l urrnem sau si ne impiedi"e s , tte Tdepdrtdm cle cineva. Se poate foarte bine ca !'Iannelfoot (pas u$or) s[-gi transrniti in continuare semnalete ae ghidirq aga ci nemlii gtiu exact unde suntem'
* P-oate cS wea sd, creeze panici in rAndul nostru, spuse MeKinnon. Poate sperd ci mai degrabil vom
incbti?rl-decAt si ne inv&rtim in cercuri, ceea ce s-ar
putea int$mpla dacd vremea eontinu[ si se inriutfl*
leascil qi marea devirre agitat6, iar noi nu mai avem
6uso1d.'S-ar putea si fie vreun submarin genlan, Pfn
apropiere gi Flannelfoot s[ nu vrea si ne depdrtim
una chiar mai
$r.ea mult. Ar mai putea fi o explicalie,

-.95i

F;r,!..

SAI.{ANDREAS

. - :ui-1.-u:=*t.

('ilnt().li{5. Noi am prcsuptis c5 Fianneifoot


are un erni,t,ri(li', c[1tr"poatc cd a.]:'e_u.nemitdtor-receptor. DacS c
ln cr:irl.*ct: cu Fior.dui Alta, cu un submafin sau ehiar
cn uit. Conct{}r de recunoagtere ? prin apropiere ar tre_
bui ri'i llie r: navii de r:I;:boi britanicd
$i uitimut lucru
Frl (aj:E-.l*i,.i, elct'i est{i ca noi sd reugim s5 o contactarur.
rru [)ir],.rr], inir*ilr:lrv6r, dar raiJarul navei cle r$z*
-N,ri
hoi nt - . ;ri ' i rrri c i i r)+ ;il c i :r d c l a 1 0 , l b mi l e di sfan{ d.
-* I'r-r'il nruil.i ,,dr.r.it"0, ,,poatc,,n ,,pi,obahii ud., sau
, . [ r r ur : ; i ]ri 1{ .:i rtu r' . ' I* 1 1 u l l u i F a tl ,:l .son frrscse hotar.A t,
ei1 ;ti Lliluri {.ri}t {li1re ;r luat o eleeizie" In eAli oameni ai
Np11'r'ilE.r,g
Llo{nran ?
In c,1ii oameni.." dni" &fcKinnon nu mai eonti.,*:
tiufr" Noi tlri ;;i lJa"seby.
$i personalul rnedicai- N;p;;
tl:U C;i *S ;l tr*A Vreun m.otiV Angme sA arn increcL"ie
in
pei:'st:ni.r1ulnred.ical, elar gtim cH au fost cu to{ii
nrezenti aici cAlld a fost ai:acat Trent. Asta ii exetude
de
p* Iisl.a suspe,:ct,ilor"
lloi ci,rr:iori, $irise asistente, trei subofi{eri sir.ni*
, .*"
trarj ;j p:ilri dirrlre noi. AsLa inseamn6 trb oan.reni, il)
ai:alii_rlc r.icr:5ti:,r,tirli sunt suspeeli ? intr:ebft Jamieson
:rf,mbind niior.
d* ci':hig:ej ii rdspunse eu aeelaryi strr,$.sg:e
, $ef*i
bnzc :
_.. : "Ii rir''ri s.i ti-i ii$:qginezi pe nigte prigti ca Jcne,e,
&1(Uuigrn s;:rr W;lyland Day ca spioni eie clai;i" In
itj.cl'il drr t'i. ir-15 pr:ne m6lra-n fere pentru nirneni. _fi,,[er,i
r'."-;rlit-'rt,n..;:n l:ici un motiv s6 am irterqdere in. el ii:*
tl'"q: clr,,.:s;l.ititri:
dtt u.ri;illiti de m13ar-te"
* Adleil ni*i itr *c.lripajr:l rJe pe
,,A.rgt]s,, ? l{ici in
ceilalgi supravietuitori pe eare ii uveiir tJ L,qrd : Sjunt
oaspelii nogtr! din simpii intAmplare, spune ]tratti:rson"
$tiu eS pare ridieotr, ii rdspunse l\{cIfinnor:" Ilar
aparenlelc inqald" Pur ,gi sirnpl.u, nu am ir:credere ln
"o
nimeni, $efui de eehipaj f6iu
pauzb" Greqiesc sau
ave$i de gAnd sS perchezilionali
cabin*}e gi bagajele

tuturor ?

: Nu, nu gre$e$ti'
* Cu respeet, domnule, dar cred c5- ne pierdem
vremea. Flannelfoot, ea orice indirrid inteligent, e prea
degtept ca s& lase vreun semn, sau sd lase acel semn intr-un toc eare ar putea fi asociat cu persoanalui' Exist6
i"tu a" locuri pe lava asta unde se poi-ascundeniEte lueruri, iar noi iru suntern specializati in percheziti:' Y*
de aita parte, e rnai bine aqa, dec6t s& nu faci nimic'
Dar mi-tem e6 asta vom gesi, d-le tratterson' l{imie'
s
6

"'uIntr*adev&r,

nu au g$sit nirnic. Au scotocit in fiecare cabin5, ?n fiecale gil:onierEi dulap, ill fiecare va"'
tizd ryi sae, ht" fieeare ungher qi in"fiecare crdp6tura 9t
*i- gaslt nl*'ic" Au tr6cut $i printr-un mornent mai
""
delicat*eAnd Cepitarrul Andro$olbuf s-a opus.vioient,qi
cahrnel sa'l.e'
prin euvinte 9i gpstr"lri,Ia perch-ezi{'ionarea
cu fa]6a
ecrar'an'
bsr'i:at
ttt*
eti
baprt*""i-[n'drEpoior.rs
acr:peritd de (r b*rb* neagrfr si dvea, se pale ryiur"r:T:
nu eira ctus ra
per"ament
".fur'tunos, NtrcKinl:rontns6, ca"re
iezolvat aee&st&mic& neinferlegerelndrep*
fiil;GA"
tAnci teava pis'Lolului spre t&rnpla Cipitanului, care,
ddndtl.-sisearr,ac& Ilcl(;nnon nLl cra pd$ pe gluml:, a
ctrcveniLextt't:in di' binevojtor 9i chiar i-a indolit p'': Sb*
ful de eehipaj gi le*a ordonat'oatnenik:r r*6i n*-gr des'
fae[ valizele pentru a fi atent flereetate'
z,

eei doi buc6tal'i singalezi ai s6ritah"rlui Eratt mal


mult dec&t pi:icepuli ryi rloctorul Singh, care se dovedise-a fi gi el un-bu,. cunoscdtor in rnaterie, seosesetr&
iveal& niqte vln de Bordeaux surn numai intr-un res*
ryi,rnai
taurant Irilichelin mai puteai g&si" Dar nn$ncaL"ea
nrl ftl:
ein6
b
aeea
seare
seivite
ln
surprinzdtor, vinul

*g?-

*96:
7 * San Andrear

AI-ISTAIRMACI-EAN
seserh apreciate la adevlrata lsr vsloare. Atrnosfera
din .sala de mFse-era posomorAti, Nimeni. nu se sim{eq"ng larg-ul_sf,u'; aproape cd, incercau sd. se fereascd,
unii de aIfii. Una.era sE ti se spund ci existfl un sa,botor la.bord g,icu.totul alth sd }ise scotoceascdprin vaiize qi prin,lucruri pentru cd se putea si fii ihiar tu
respeetivul sabotor. Tocrnai de aceea Ei per:sonalulmedical era. foarte neliniqtit, dar f;ird motiv. Lricrurile lor
nu fuseserS:rdscolite ryi deci, oficial, {useserf eLiminafi,
de pe lista suspectilor.Reacfia lor era ahsurdi. dar era
de in{eles in situafia aceea.
Fatterson impinse farfulia din f;+1rh-ri,c'leqinLrt*r*
minase inc6 de mAncat gi se intoar'sr: c5.ti.edoctorul
Singh:
- Locr:tenentul dla, Ulbricht ! S-a ti'ezit ? r
*; &Iai mult decAt atAt ! Iloctorul Singh piirea aiircspe supdrat din aceasti pricin6. Are o capacitaie de
recuperare remarcabiH. A vrut chiar sa* ia masa cu
noi, dar bineinleles c5' i-arr interzis. De ce nif, intrebafi ?
* $eful de echipaj Ei cu mine am vrea sd arrem s'
mic$ discr"rfiecu el.
* Nu existi ni.ci un rnrotiv care sd vd impiedice.
Dar, dup6 ce medit6 pufin, doctorul Singh adf,r-ryi: Ar
putea interveni doar doud complicalii* minor6" Una
gste sora Morrison, care este in salon pentru c5 o inIocuiqte'pe sora Maria care e la masf, acurn.
Doctorul Singh le ficu sern-ncu capul s;:re capStul
rnesei unde mAnca o fati blondd, cu pom.etii proeminen{i 6i care purta uniformi de sord medica15"Ea gi
Stephen Przbyszewski erau singurii polonezi de pe vas
Ei,,deoarece gi numele ei,de -familie, Szarzynski, era la
fcl .de greu de pronunlaf ca gi cei al lui Stepiren, toli
o strigau, intotdeauna cu tandrq{e, sora Maiia.
- O s* trecem peste asta, spuse Patterson, $i cealaltd cornplicalie ?
: Cipitanul Bowen. Ca qi locotenentul Ulbricht.
Cdpitanul are o marre toleranld la sedative, De aceea

;* 98 *;

SAN A.NDREAS
se tot trezegte, din ce in ce mai des, qi e8nd e treaz e
irascibil.
foarte
---:
ntt mi-at' arde de
In loctl Cdpitarrului, nici t'r-.'ie
c5ntat qi de Cansat, zise Patterson ln timp ce se ridic;l
de Ia ndsb. Flaide, botman !
11 gasird pe Cipitan cAt se poa{;e de -trear- $i cqt-qi,
gtient
intr-aCevdr, foarte nervos. Sora Morris'on st[*
t"u pu'rn sc5unel lAng[ patul h-ri' Cdnd li vbzu pe ce!
doi cl;clu sd se r."iclice,dar Patterson ii fdcu- sernn sf,
rdmAnd pe 1oe.in patul alf,turat, locotenentul Uibriciit
era qi. el foarte treiz. St5tea cu spatele sprijinii de 1Abiia patuiui gi cu mdna dreapti sul: cap.
- Cum vf, sinrfiii CiPitane ?
Cum.m5 simt, domnule inginer'?!
Cipitanul. ii spusc pc scurt, cl"arfo-a::teexplicit cun:
se sirnte. Deci riar fi sli'"rt c5 sora l/Iorris'rn e iAng5
;i, ;; ii fcisl chiar mai expiicit, Dupd ce termin* i;i
duse o mind ba,ndaiatlla gur6 ,sitr-rgi,apoi zise :^ .
- s-a dus totui de rapS' nu*i atqa']llglt1t'r llcl' t
i"r'rle'
nni
putut
fi
s-ar
9i
- Ei, bineinleles ci
-. Nu s..er fi Putut mai r5u !
C.Spltanul nu vorbea clar ql nn putcai ai"ir'j tlistinct
vo]'prnc
fiecare cuvd.nt. Tt:el:u"ies* fi avut ulai'i cllr-r'ci'J
criPatt-'.
cu buzele iiceloa
*- Sotra mi*a spus. Pirr:5 5i busola.navei * spari'['
Flannelioct.
** irLannelfoot ?
-- l,{ai e inci Pe-aici; Flannelfoot'
- Flannelfoot (Pas'ugor), spuse McKinnon;
- Archie ! trqti aici !
Pentr:u prima oar6, Cdpitanul ii spunea $efului de
echipaj pe nr:mele'mic ln puhhc, iar Ssta era 1.1nsemn
al sLal'ii mentale in care se afia Bawetr..
* Clria:: eu, sir"
-_ Ciae e de gerdd, bolmah ?
*

AsLa-i"bine ! FlanneLfoot spuneai ?


*99-:

4*+n'*#:;*_*JUI4lry

l{4gLF4

sAN ANDREA.S

Nu este-,
nnmai unr.ll..sir. Nu poate sS fie c]e unul
sigur.. Nu gtiu eum dd sr:nt atAt de sigur,
:ligy".Sr"inb
crtfir
sunt.
* Nu mi-ai ntimenit de ns{.a pAnS.
acurn, spuse
Prrtterson:- Pentru ch nu m:am gAnci^itla arya ceva pAnf,
{icum. $i mai este ceva la ctre nu m_ani gAndit
bAnA
a{cum..Cdpitanul Andropotroi_rs.
*; Comanclantulgrec ?, inierl.eni
Rolverr.Ce-i cu
* $titi c5 avem ceva nrjcif,!1nl.icu navigalia, el ?
sir"
- Doar ,,ceva" necaquri ? ii'tie sora l\,fnrrisor, *i-a
slrlrsal!.cc,va.
- Di cla, intr*aelevEr, avern mari necazuri. Ne-am
ulndjt eii ne-aj. putea ajuta. C{pitanul Andropolous.
cl3c.1{n gSsi o caie sfi ne infeiegem cu el, dai n*ain
gfisit" Dar poate cd nici nu tr'enuie. poate c6 ar fi de
rijun*q si-i aritf;rn sextantul dumneavoastr.fi,Cdpitane,
t<i s6*i d&m o irartd. Frobtrema e ed harta e rtistrus6.
!iinge.
* Asfa nu-i. o prol:1c;irrf,,zise Bowen. In{,otilcauna
avtlm cluL:luri. Trehlrie sA fie siJb rnas& sau intr*unul
atrinsertarele de la cai:E.i,uldinspr:e pupa al camerci de
naviga!ier.
* h,fA intorc imediat, intr*un sfert de orii,' spuse

iiclttn nlrl.

: ': ': 1

"

s5
tri lu* insii mo-lltrnai mult tirnp qi, cind se intoalse"
-"
ehipr:i
sau neelintit, eutia sextantuir-ri;i &";;.;;.;;
ne al'c,arcu
_in lcieu.llui cS misiunea *g*uuu.
* N-a :l,I?qo.Fy
colaborat ? I{ici
urmd, de l.lairnelfoot'? inbreX:6Patierson.
Flannelfoot. Cfipil,anul AnCropol:us era intins
ry _p?t nsisforEia in tobtd -regula. L-ar,r zg6l{Ait ;; ;;
sa*l trezese, dar parcd, z_g$lfAiam
un sae d-e c'artofi. Li
mceput ft1-fir]1g&ndit e* eine a avut grij& de Trentn l:a

F1CI0*

viritat pi pe Caipitan, dar nu mirosca a clorofonn" }l[-arn


dtis gi i-arn aclus pe doctorul Slingh, care a spus ci lui"
Andropolous i s-a adtr'inistrat o ciozi zdravind de tran'
:
chilizante.
,- Tranchilizante
? C5.r::itanrrl }Jornu"enineerease s6-si
exprirne uirnirea, dar nu-i reugi clccdt r.rn cAlAit. Pentm Dumnezeu, dar chiar nu se mai *pre'6ic ? Cum d a
I eu;it sa-i dea tranchiiizante ?
Se pare c$ destul de sirnpiu, sir. Doctrlrrl Singh
nu gtle ee tel de tranchiiizante au fost dar erede c$
i-au fost puse ori in rn6ncane o.i:i in biuttlrd. L-arn in*
trc'i:at pe Ahmed, bticfr.tarutr qef, dacS A:ritlropolous- *l
rnAncat altreva dec5l iloi. A miineat ta fel ca noi' dar
dui:;d mas5 a eerut i: cafea. CApitanul ai'e propria -sa
neleta pcntru cafea, jumdtate cafea 9i jul-tiitate brandy.
D.ostorr"it Singh spltne cA mi.rcsul. trarrchil"izantelor pe
cale le eunoiqi:e el a fost indepirtat de cantitatea d'l
brandy fok:si';a cle Crlpitan' F;: in[su{a d'll iing6 1:at erau
o cea6<:[;i o farfurioaril. C]oale.
* Ah !! Pat,terson se incruntii inginclr-rral-" IJltl: tre-'
tri.rie si fi rinras ni;;te za! in (;on&. Eu ntl l:r5' pt'ea pri*
cep, d.ar oa::e slocto:rrl S,i-i:;h n-ar pitira s-l facfl o ana*
lizi" a za}ului ?
* IrTu rnai c:rn :la[,. I]c:'it: *hiar C:i;:!ta:rul g't-a sp**
lai eana" eir'gi n'ai clegl'e.l-,5ci."ed cd !'lannelfo*t a spd*
i.at-o r:a'sii nit lase niii o tlrna;i. N-altea niei un rr:st ss
cine a fost vaizut venind
fiiccnt inr,'estigalii si
Capitanului.
sau plecAnd din cabina "'eclem
l- l.T-am f:i. avrlt curn s* ne facem inlele;i, nu ?
'{le
'* Exa.ct. Nurnai oatna:nii ciin echipe.jul iui ernu
acol c l a ora ai a.
-'- tsresu-pun&nd c* sabotontl nr:stru s-a pus din nou
gi nu crrd ::li arn pute.t presupune-alt*
pe tl'eab5 *
ceva -- de ultcle dr;lcu' a reuqit sa g;iseasc$ tranehiii*
zante atAt de puternice, izbucni Patterson"
- De unde a reuryit s5. gdseascd pi eloroformul ?
Cred cd Flannelfoot este bine aprovizionat cu eeea ee
considerl el iucruri obligatoriu neeesare, $i poate este

-101*

'r l
j

ALISTAIR
MACLEAN
chiarr un bun farrnacist. pcate e6 qtie ce
s5 caute in
dispensarul navei.
Nu, intcrvcni Bowen. L_am intrebat pe doctorul
^. _ gi mi-a spus
rjlngh
cd dispensarul cstc intotdcauna in*
cuiat.
.. = -Du, domnule, ii rdspunse 1\IcKinnon. I)ar dac{ in_
ctrvtctui
Ista (:stc un profe.sionist,un sabotor special pre_
gparaclu
un
urr +
gal,tt,
se
e numird
tr u u ta l.a Cnl
Ir c!.1 u r u $
al . pfl
clriail
pii"tr"
ntfe. Tr"i_
pfl _
: - * ; , , , * " *,ltunci
..rr
meie iucrltli
meie
iucrltli
cie pe
pe iista
cie
lista celor
celor pc
pc care
care te consirler.A
consirler.Ao'btio'btigatorii.
*- &{ie mi s-a nmr;rJutp:rharul, mormli
Bor.ven.Aqa
cilm a,m zis, s*a dus totr:i de rA;:a. Dac6 vrrrnca se
strici gi niai mult Ei, clin c6te am inf-cles toemai astii
g6
rintAmplS,
ta
atuncj' putein ajunge orir'rrrd*. negi *ul
degrabd pe coasia Noiveeiei.
* trot rroi'bi$i cu, Cipitane ?
L,lcoteneniul Uibrir:hN pusese intrebarea. Eowen
iqi intoarse cai:ul intr,o pa{'to. dar flr,sesco nripcare neinspira.tii care il ficu si ge,atr:[de rlurere.
-*- Locotenentr-rl
Ulbricht ?
Tonr,rl lui Er:r,vennu ei'a Celcc incurajator
Ei ochii
13riir fi,e..iprimat sigur acceagiati.tur:lne,"dacan-ar fi
fost fuiinclajali.
- Da, domnule. Eu Stiu sd navighez. n
* Eqti foqrte drdgu!, locotenenie.
Bswen ar fi vrut si fie caustic-dar nu reuqea din
pricins br-izelcr arse. Egii uitirnul onl din lumea asta
ci1ui1"i-ag ccre ajutorul. Ai comis o crimi irnpotriva
umanitii{ii. Se opri pentru c$.ieva minlite, nu pentrr.r
cA ar fi avut nevoie cle timp de gAndire, ci pentru cd
starea de nervi, pfecum 9i dr-rr"erea
ii ingreunau vor*t".",_O si lii impugcat daca a"jungemin Angtia. Auzi !
'r'u
I I)umnezeule !
* Eu infcieg ce sim!i[i, sir, interveni McKinnon.
Ilin cauza bombelor lui au murit lb oameni. Ilin cauza
|o*F*_tol lui, vd afiali rivs. in stii:ea asta. La fel pi Ofi*
$epl.$ef, Fludson qi Rafferty.- Dar cred lotu;i cd ar
trebui sd-l ascultali.

102 "-.
-

r1

SAN ANDREAS
_ Cdpitanul t6cu destul de mult. Asta spunea multe
dersprerespectul pe care i-l lurta gefr-rlui de echipaj.
Nici un alt om nu I-ar fi pus pe gAncluri atAt de serlos.
CAnd vorbi, glasul ii era amar
- Calul de dar nu se cautd in dinti. Asta e ! Nu ?
McKinnon nu-i rdspr,lnse. Oricum insir, a pilota un
avion e cu totul altceva degAt a eondiice un vapor..'.
'
- $tiu sH piiotez un vapor, spuse Ulbricht. lnainte de rdzhai am fdcut o scoalf, de mariiri - Mgrtne sehule. Aln gi diplom5 de navigator. Bineinleles
c5 nu o am la mine, ad5ugff surAzAnd, dar de al'ut, o
arn. $i am luat de rnulte ori pozifia stelelor din avinn,
qi e mult mai greu decdt de pe puntea unui vas. Repet,
gtin si navighez t
- Etr ! l\{onstrul d.sta! Glasul surorii nforrison era
chiar mai am*r dec$t a1"Cirpitanului, dar asta probabii
pentru c* ea n-avea J:uzele arse. Sunt ahsclut sigurH
cd gtie si navlghere, Cirpitane Bor;ven.$i mai sunt ehsolut sigurd cd o si ne ducd direct in Fiordul AIta, la
_Trondheim sau la Bergen sau in alti parte in Norvegia.
- Asta este o afirmalie absolut stupidd, zise Ulbricht. Domrml Mcliinnon n-o fi el conduiitor de navd,
dar este un n:arinar cu experien{d gi nu e nevoie dec6t
de o licilire a Stelei Polare sau a soarelui ca si-gi dea
$e:amaei ne lndreptdm spre S*E in loc de S.*V.
Morrison. $i dacd ceea ce susline e adeydrat. atunci m6
incred qi mai pulin" 11 examind cu riceald, finindu-gi
buzele strAnse cu.fermitate. Se vedea ci uitase eare
ii era de fapt meseria gi ci era 1rclc..ries5.se ti::insforme
in directoarea liceului Rci:Cean r.rnde Ulbricht era o
biatd feti!5 cu eorliie, eieiri in clasa a lltr-a, care vino.l'ati de cine-qtie-ce, treinura in fafa directoarei. Uitati-vei ce i s-a.intimp.1at iui T'rent. Uitafi-vd ce i s-a ini
:-

lua

'*
i

ALISTAIR
MACLEAN

il

{ilil

tnrynl3! cirpitanulul.6l-agrec. De'ee nu i s*ar tntAmpla


acclagiIucru q,i<1-luifufcKinnorr?
: Cu.rrespect. sord, zise hXcKilulor.lpe un ton v6dlt
nerespec.luog, dar trebuie *i r*pet ce*:ate a spu,s!oco*
_tenentul Ulbriclit" Asta e intr-idevAr o aJirmatie aLrsohrt sfupirf[. .l{ stupietrSdin dous motjve" in prirn,it ren.i
pcntt"u cri mai existfr si i{areLiv, cat,,jc qi et,gef de e*hipaj {;i unr.rtrfoar,te buil ftica.."Uar.tl ,riiLrrr:eivoastrii
n**veali elc 'tinde sii. gtifi. lua:nll accst;r. l\LcKinnon accc_.I-ri;tl&ge15f,1 l.osLcuv$ntul ,,{}ulrrn.rfivoastr*on.
Apoi pi
T"q*t, ..rili'ulpr;usonryi Cr-lr"ranEtiu rr.rc*i nol.dutr **iu
6i
sudul. Sunl: sigur ci qi domnul Fa"iterilon domiiul Ja,
6i
neies;r:ngtir-rl*crrrl dsta. $i ar mai putea fi lnca or*o f}
g1l9nl ellrr t,chitrra;i*are gtiu. Vrefi s[ spune{i ce prtn
til.iiIe
mistcr"i*asr:, cil"e dcpfi;lesecapaci.te.t*;l
-rrtl-rhrar..r'
mea cle
i::r1ele.11el'c,
rJ4.r,se i:al,r: r* nii ,ti pe a -d'.rrr-rrie,iu'"
voastril, lc*rte''*e*tu1 utrbi;icht ne vs imobilizn pe t*!i r
$oi,a l\,I'r'riron iqi intl.i.:eleschlse cL:xr buzble
r:frr:r
eproap{r i st* invinefiser* din prieii.r;r incorci*rii
:
* $i a[ cloile.qmotiv ?
* fj::r:ii di,lmrapavcastricl.e;lr:fi
c:t lecotenentui UI_
hrieht hlcr"*ii:rd_
m$n$.-n n:dn$ cu t*i e;i;"esunt r6spu'zf,tori..pent;nl d.istnugereanvionuili-risiLl lpi care
air fi
fost ritsi)uti:ilori 5i pr:irtr"l mo::rrtealui, d*.a[
f;
'bin,:,
srapat c;t frr^in urec]riie aclllu"i. er
"_;;
rlac* du.mnea_
r_r:agty.a
crcdefi alia eei,e, ;rl,*:rci sr.rnteli capai:iifi sfi
t'r'eetetr
ol'ice.
DacS e persihils*-{i dregi gkrsul ca
;i eum ai 6opti
eeluatandi:u, ai.unei Pailer.sori exilt.i a5a prcceCd : '

Cled, Capitanr:, c5 ltit:ni.err.er"l.{


r"r1nn este un iAl_
traf ehiar Ettit de
dg cr,,ld
cro.id curxl
cr-im gr'r,trjrf.i
crLrd.{-ttinlri11r'oc-r**c.fr-{
duimncavsastr* ei
si

sora lVlorriSon"
* Nu e un tAlhar ? $Ternernicul6si;a
?
tsgy*n nu reu;ise s* se ab$ina de ia aeer.stfr.nouf;
-"
r*hufnil'e.
dal se opri innediat.Nu spui asta fdrl sd ni
lrreun rnotiv, Inglner $ef" Ce te face s5 crezi asta ? Bowen ipi
_rec$pttase ealrnui 6i ti as*uitase gAudit*r p,:
[nginerul gef"

lil,

1S4t*

*T*

$rysE4s:"=.
"*,:*-*qary

*. Bo{manul s-'a gAndit primul la aeeastd-variantfl


si tnciln s6-i elau dreplate. $pune-i espitanutrui' ce rni-ai
iptis 6i rurie,trolrrlan.
' * Eur arn avut timp s[ analizez situafia, rFspunse
Nfcl{iruron ca o scuz6. Dumneavoastr& n-a}i avut' I'remar canbuie sF fie gcoaznie de greu sS gAnde6ti si s[
asemenea
ai
cAnd
thlegti nintte lapte
P-9gt"::,Yl
-duberi' ered'
sir'
Si;;h n,ija spus cd aveli dureri curmplite'Eu
Luftwaffe"
de
chiar
pe
sfoarl
u iott tras
ffi
* fi;t;;;;"i^"i
:"'i;;
p* ut""ia ? ce etracu vrei sb spui."? "
* Nu *"Ld c5 Stia cA atae6 o nav$ sar:itarE' Aetlnt
gtia"
.
Stlr:,elarcirncllansa bornbcienu
'*-::'N;-'ytia
! fi-a's acluceeu aminte ch pilolii d5.fre
bun[- ToahenlbarJier:etrel:uie"sd a:Lrdvcderea foarte
* erucil"ealeri
te
"cienroqii"""
:: N;
ca le*a vizut, sir'' Lr"rmina nu rnergea
puBa vasului' de*'[
,gi era i*ia-ittt"ti*rie. Ei venea spre
Zhur a
d;
G ia4ilo-tut*rale'
n-a putut \re{lqa *titif*

s&vaqi;l
ffi'd"-";;; E' i,r[tt""i"*b"*te' e[ i-a impiedieat
fum'
rnult
de
atbt
scotearR-

qr:n"lcea
de 1a prova. Iar neri
pupa' $i |Foi n,y
incat ararfi putut udp*"i**"cea-de la
de mttrr
*e t""ut*#tt'tttt *-u* fi aprr:piat at&t
;;;ili;;.;i
fi stiu{ cii
ar
dice
ffi;";ff';'t;i;;t
"'''-*tl*-*i""'igapl
c'-ti'egate englez&"N-;r*
i""nl*-ito
Ia cAteva mrile nnai
ve& Sanseprea rnulte s6 scape cu vlaT&'
tllIntr*arlev*r
;tiotr slruse' locol'enentul
"-o*
tulbulat.
ht'i.cX'rt
* trar arrgurnentul deeisiv sun! qeie P{tr1;t llein*
pierdusef i- dele eun{r[1*
kel.urri.biiu oE drr*,'uuvoastrfi vE
r:u

f##;;"#1;--ii

vazut +! nigi p-r'rle-a!| auzit"Dar

$i

inten{ionat"
cu dl. Fatterson r*-uttt vazut' Ne*au evitat
drepb spre
mcrs
noastrh
9i
*lato.-"rldicat deasupra
"au'
asla'
dttnr'leavoastr$
.-AiA,ou*r. Deei eum inlerprel'irli

uc qyter.epj$'
i ri- .t**e tlo CotteorL *tutrumbe
ne-m f i putut trt-

Heinkeitlrileo eare
tW#--iui
fdr* problete'- n* las* itr paee'
metii
"-"t
fun*,"r1
ffi; ffi
gii-tli de pe Heinketruri qtiau de ,Awdaacro dar loeotr:*
a luerat eu dou$ n:Alni'
reenturl["Tibrieht
""'-U"itituffe

-tl-

: 10 s-

ALISTAIR
MACLEAN
sA
1ti,edreapta ce face st6nga. Sunt qi mai con_
-111f:le
vins acum cii
tocotqnentul a fost trddat de propriul sdu
comend.antqi,de sabotorul nostru.
h" i*ta
$i apoi
a om cal'e ar bombarda o navd sanitari.
"ioi
_-. Cum drereusd gtiu eu cum arati
?
Bowen era nervcs. Chiar gi un ingera$ cu o harpX
!n brate poate sd fie un criminal, in?ifeient Ae criun
aratd. Dar sunt de acord, se pi.tn niEte intrebdri biudaG,
care nu_pot primi CecAt l.dspr-ri:suriciudate. Tu nu epti
de acord.sorri ?
pu,tea ca domnlrl }*{cKinnon sb aibd
, : .Da, s-ar
drc'ptirte,igi exprirn5 ea acordul cam ln sild"
- Chiar are dre;:tate, sc ar_lzidjntr_o .l*ta voccg
foari.efcr.maa lui Keirnet.'
- Dr:mnul.e Kenhet ! Eu credesm e"irdcr,.ini!i.
.Bcwen se intoarse spre paiul lui Kennet gi'injurd
prinire ci,infi c-Andcapr-ri gatul kri ii reamiirtir5 irr*
Ei
tr"-nn mod nep15.cutci rnigcirile bru$le r-rlr rrau recomitndlrtr:.
* Sr,int mai trei:.2 ca u:ici.nd-, sir", niiu-.nli
ci nn-mi
prea rrir:e sX I'o;:'}:esc.Dar
;ciuJ de echipaj are drcp*
tatc, tL'cl;uics;i aibfi.
-- Ah ! Bjire ! Bowcn se intoarse acum spre patlrtr
lui Uibricht dar cu o migcare f,larte atentd.
Nici cl
scuzd pentru ce-a:if;_lcut,dar s-ar putea intr_adev$r-sJ
nu fii un nemernic at.it de hain cuin arn crezut noi. In_
g1l mi a spus eS rni-ai fdcur }:i.rcafimotritracfiir
f:?::?i
cal:ini, bofrnan"
* lf-am fiicut mai multe
br:cjii CccAtavc;m nevoie, sir. N-am gisit cheile.
* Cheile sunt in sErtartil ci.instinga,
din. ccltul dln
stAtrga al birr:ului
yuri cfl sub pii"f ,"uu, il p;;:
T.gy"
tea dr eapii e o i5dite. Trebuie sf, f-ie un
er*nslrr,,l.etru
in ea" Vezi clacdmerge.
* Un crr:nometru de rezer-rd,
sir ?
-*.lvf ili crpitani
cate un cro.norl"retruric reze::v,:i''u
E.u nri-am Jnat cate unul
intotdcaltfla, F;cil. scxl.*ntui

:* 106 *

SAN ANDREAS
pi cr"onomea rezistat la exploziq poate ci ^a rezistat
trul. Sextantul functioncaz[' nu ?
md PriceP eu: ^' :
- Da, dup[ cit
t intre*fl ulbricht ei
;i;-$i;;-i--et
- Pot s5 mh
it examini rePede.Merge'
,UtrcKlnnon pareri uif""til gi 1u6 harta $i sextantul
crr eI.

t
fiT
Se,intoarse z6rnbitor :
* Cronomett"ui-o*te intaet, sir. L-a'rn trimis pe
Trent inapoi la timons qi pe Naseby 1-am postat 4 !*bina dr.lmireavoastrd"Ile acolo poate s* vadel pe oricine
pe scara dinspre purnte, dar mai iinpor:tant'
.are
'poateurcA
s[ imobilizeze oriee persoanil neautcri;iat5' care
vrea sI intre tn cahina dumneavoastri' $iingur:elepersoane autorizate sunt dr:mnul Patterson, clomr:ul Jamiesorr$i cu mine,
-"*
-Ulbricirt'
-_-H"-"Liut'tt, tput" Eowen' I-occtcnentc
c-e
Di-r1:;-i
durnititle'
s-ar putea si ape'lam Ia' serviciile
r:red'
congtient'
Eqti
:
adf,ug1
fScu b pauz6, ibpitanul
cd.tq vei eonduce singur spre inchisoare"
- Nu spre plutcnul de execulie ?
N-ar fi o r6splatd cinstitl pentru, of, pentr-u'serviciile dumitale" Nu, nu spre plutonul de executie.
B mai bine'prizonier de rdzboi in via!* clecAtun
isloi de gheati pe o saltea gonflabild, cum a$ fi ajuns
dach nu m-ar fi luat domnul McKinnon. Ei, s5 nu mai
pierdem timpul, zise Ulbricht incercAnd si se ridice din
. -pat, dar'McKinnon ii puse m$na pe um$r'. oi:rindu-I.
- Imi pare r6u, locotencnte, dar va trebLri sS.inai
aptepfi.
* Vreli sS spuneli c& doctoru.l.Singh..;
Nici el n-ar fi de acord, dar nu Ssta este motivul. Afar6 viscolegte, vizibilitatea e zclro, nu e nici o
y* 10? =

,r

=--:-{ll.ll E ry4,glFjl-{
_r1r:..:..1-1*:.."=
- ***-**
g,i cer gi nici nu cred cii \-a apare vreuna in ndaga:l:" asta.
lea
n-avparR at6ia putere, zise lJibriclat lungln*
du-se -Nici
la loc.
- Chiar atuneio_pqqtru a treia oarb in acea zi; tunri*
Flle
se stinserd. iVlcKinnon igi aprinse intfli lanterna sa
cele .patru idmpi de urgen!6" I6i inrlrepta apoi
-!1."poi ganditoare
;prlvlrea
spre Pattcrso:r.
, ir .- S-a intAmplat ceva ? intrebd Bowen.
pattersrln, eare uitase
:- NI5 scuzafi, sil! r'dspunse
^, .rjowen
6a
nu vedea. Incd o intrerupere de curent.
IncA una ! Isuse ! Bowen nu pdrea atAt de afeetnt sau mAniosocAt dezgustat. Tocinai ce pusesem Xa
punct o-problemd, cd avem al.ta acum" Fun
$ariu ea iar
a fost Flannelfoot
._ Poate da sau poate nu, sir, spuse McKinnon" lfu
pot s5 cred cd s-a intrerupt lutmrna pentnr cA a folosi,)
din nou cLoroform sau iranchilizani;e.'gi nici nu cred c6
s-;r in'lrcnipt h-rminapenlru cEicineva ar [i vrut s6 nu
mai poat5 t'i vSzute cr"ucilero:rii. Vizibilitlltea e'zero $i
oricum nu se vedeeu. Daci dsta e tot un aet dE:sahcataj, atunci are alt scctrl.
lWi duc sd vdd daci cei din sala ma;inilor md pt:t
16rrul'i, zise Patterson. Domnul Jamieson va avea o nou&
irrdelctr:icirc.
** Acum tccr-rraise n;ctli;Ade platformfi, zise i\,ilcKira*
l:on. 0 sa-j trimit la clurnl:eavoastr.i,pentri ei eu or.{*
eurrr rx6 duceam acoh:" Nc irrtaLnim aici, sin ?
.
Fatterton incuviinll clir: r:ap 5i pdr.isi salonul 3n
grabd"
Puntea strperioari era acllm dc;iul elc stnbill, iar
ancorele de salvare nu rnai puteau fr folosite O_"at-ca
an{.:orede ghidare. Lu.minile-de_pe_pr-rnfe
era,-:sfinse gii
ningea. foarte puternic, incAt McKinnon nu putea s&
verd6,nici la un rnetru in fafa sa. Se opri brusb p-"t/*
c.dtocmai se irnpiedici de cineva
- Care egti ? intrebi el ciur.

sAF.IAf{DREAS
* McKinnon ? Eu sr.lnt Jamicsorl, nu Flannelfoot"
.A lr.rat-ode la capit, nu ?
* A$a se pare, sir. f)omnul P;ltterson vree sn v&
maqinilor.
duc<':fipS.nAin sa.tra
tre platoul punlii $efutr ele ecli).paj g&si trei b&ie{!
de tra saia rraginilor care sudau n pla*& ele sretal intrc
douft traverse. Strdlucirea flic[rii de o:qiacetii'enipflrea
sinlstr[ in intunericul adAnc care ii inconjura. $eful'de
echipaj mai urcd doufl etaje ryi intrfind in eabina e$pitrrnu]ui, diidu peste figura impietrit6 ryi hot&r5t& a truf,
Flaseby, care, fnfofolit-in mai muite rdnduri de haine,
stdte;r"postat"in dreptul uqii ctt o eavili de mhtisit in
mAn6.
Vreuri mif6efir, George ?
* l'{ici r'inril, Archie, dar se pare eX a f6eut o vizit*
prl.n altd piarte.
pe- puntea
$eful de echipaj clb'tinfi din -cap 6i urc[
Tntoersq
se
epoi
pe
'!rent'
dei ccr:raritl;tca si-i ve.rifice
i
tle cabina Cdpitanuli.ri"
- Ai observat ceva ?
* Do, a-m observat ceva" Am obselrvat cS & sr:f;zu't
dnta
tura{ia rnotoi:ului qi el ineetinim. Frobabil e* de
arstaa pus o bombi in sala ma;inilor.
: Nu. Am {i auzib expk:zia jos in spitai.
. * Dat' o grena'Jh eu gaz ar fi avut aeelagi cfeet' '
li
&[cKitrtron,
se lntAlni in aa$eful de cchipaj cobort ia spita'l 51
tnsoti$i, s'pl'e
erau
eare
Jamieson,
reLl su F:,itterson Ei
*t*li*u lui, de Ferguson. Ear uimirea-i fu de esuntFl
I
druat["
&&e1
zise
regul$,
* Dpei ?n sala mapinitrore totul ira
i
Klnnon"
* D*, ii confirn:fr F;itterson" Am redus viteza pen*
trn: orice cventualitate, FaE ile unele ptii e& e tottll tn
.. .
regul* ?

-108*

109 =-;
-

ALISTAIR
MACLEANI
- Ferguson qi Curran se duseserd ln atelierul de
tAmplirie,-care este situat la capdtul cel mai indepirtat al vasului, capdttrl dinspre prova. Deci, din moment
ce Ferguson a venit aici, inseamni cd noul nostru ne*
caz este ctriar la proya. Numai un cutremur sin6tos l-ar
fi dat jos pe Ferguson din pat, sau din ceea ce-o avea eL
acolo drept pat.
Fala pi glastil iui Ferguson erau profund indurerate :
* Tocmai ce alipisem, cAnd Curran gi cu mine am
i,.uzit explozia asta. $i-am Ei simfit-o. Chiar sub noi. Nu
cJra,aga, o explozie, cAt mai mult o izbituri sau un zdnginit. Ceva metalic, oricum. Curran a inceput sd urle
cS arn fost rninali sau torpilali, dar i-am zis c5 e t6rirpit, ci dac5 o mini sau o torpild exploda sulc noi, n-atn
rnai fi apucat s[ discutirm despre asta. Aqa cd arr venit intr-un suflet aici, de;i nq prea poti s5 alergi rei:eclepe puntea aia, Parcd.e patinoar"
:-- Ileci credeli c5 avem o sp5rtur"6 in coca vasului ;i lui:m apt ? il intrel-,r[l\,Icl{innon pe Patterson"
* Nu gtiu ce s5 cred" Dar dacd asta e realitatea,
atunci mergAnd mai incet, avem mai nnulte gansesd r.rr
aigrav[m stricd.ciunea,N-o s5 mergem prea ineet, ca si
nu pierdem direclia gi sb-ncepem s5 ne legSn5m sau
sA ne inv$rtim, ceea ce ar mbri presiunea asupra car-ca-qeiyasuLui. Bd.nuiesc cb Borven are schema vasului
iir cu].linalui.
* Nu ptiri. Bdnriiesc cS crir,re,dar nu ne trebuic. $tiu
eu
care e planul general gi sunt sigur c5 ryi clomn"ul
Ei
Jamiesongtie.
. - A ! Asta instpnrnE"c5 eu nu merg cu vr:i !
-- N-arn spuB asia, domnule. Hai s-ei ludm altfel.
$I*am vfizut in via{a mea un inginer 6ef care s5 faci
slalom printre santine. $i apoi dumneavoastr-i trebuie
sd fili aici"sus, Dacd trebuie si, se la o decizie urgentd,
un ecmandant nu trebuie sS fie printre santine.

SAN ANDREAS
- Me inft'eb desegri, $ef , de echipaj, zise Patter'son
ofnd,.cam pe unde se trage linia intre o judecatS s*naitoas5,qi diplomafie.
s

,.*
- Aici e, nu erezi, $ef de echtp;tj ?
;- Aici trebr-rie sd fie, sir.
.,famiesongi geful de eehipaj, inso{il;i de Fergusan 9i
McGcinnmon erau in magazia de vopsele, compartim':ntul situat cel mai jos li pi:ova" Pe peretele elan$ din
fa$a,lor era o uq6,6ine fixat* cu I Euruburi' &{cKinnon
iqi-lipi mA,nape partea de sus 9i de jos a uqii.
- Deasupra temperatura e normalA sau aproape
norrnald, iaf dedesubt este frig, chiar foarte frig. A
pitruns'apb pe paltea ceai.altei.itar nu cred ci ere m*i
rnult de 18 inch indlfime,
'- tr)eci, sd, facem o socotcaiii. zise Jamieson" Nu
suntern dec6t cu cdteva picioare mai jos de linia de
plutire gi cam tat ,atAtaaer comprimat ar trei:ui si introdr-rcem.Acela e unul riin compar.{,imenteiede baklsl'
nu?
,-'Acela este coruparti'm'entulde balast, sir.
- .Iar aceasta este magazia de vopselenzise Jamipssn aritAnd spre un petic de metal sudat neuniforrn.
'Inginerui gef n-a avut pic de incredere in construc'
torii 5ia de nave. cdrora le zicea rusnaci"
*, $*x1 putea sd aibS dr,eptate, de$i nu*mi' imaginee
niei;un constructor:de nave rus care s6 lase o bombA cu
actiune tntdrzidtd in camera de halast'

sU

? :_

&ltr*adev$r, La bordul Llri ;9n'mAndreusse aflaser5


du .,nv* ru$i. sdfl, andrea p-lecase
nTJe
"l
"""rt;,i.to*f
cu,statlrtul de navi cargo'$eolia
Iii":ii*rilu", Noua.
.i'

. h'Itr ! * ;

110
-:

sAN ANDREAS
Ocean Belle fusese primul el nurne. Oeean era prefixuX
caracteristic navelor Liberty construite de aniericani"
CAnd a pornit pe-mare, Oeean Belle nu avea un statut
clar, nu era nici una, nici alta, dar era pe trei sfejrturi
navd,sanitari. ln acel stadiu armamentulii fusesesccssi
depozitele de muni{ie golite. In afard de pere{ii etanry
impermeabili cei mai importanfi, in toti eeiialfi iuseserd
fdcute brepe sau fuseseri scogi pur gi simplu. Fuseserd
construite sala de operatie, cabinele personalului medi*
eal gi dispensarul. Depozitul de medicamente si bu*
cdt6ria erau aproape gata, dar nu incepuseri ine6 lucrul
pentru eonstruirea saloanelor" sfllii de reanimare si s5*
lilor de mese. Personalul medical, venit din Anglia, era
deja ia bord.
Ocean Belle primise ordin de la Amiralitate sS se
aldture urmdtorului convoi care tocmai se forma la i{alifax qi pleca spre nordul Rusiei. Cipitanul Bowen.n-a
refuzat, riici nu-i era permis sE refuze un ordin al Amiralitdlii, dar protestul s[u a fost at6t de invergunat ea
putea fi echivalat cu un refuz. Trebuia sH fie nebur"r,
zicea el, sd porneasci spre Rusia cu o nav[ incdrcatd cu
civiii. Se referea bineinteles la personalul rnedical, care
numirAnd ins6 in.jur de 12 membrii cu greu putea fi
eonsiderat o incirciturd. In acelagi timp lns5 trecea eu
vederea faptul eH fiecare membru al echipajului sdu,
de la el in jos, era, din punct de vedere tehnie, civil"
Dar ln personal'ul rnedical, sus{inuse atunci Bowenu
erau altfel de civili. Ca replief,, rlocton:l Singh subliniase
ei 900;/6din personalul niedical al fortelor armate erau
eivili, numai ed purtau unifornre diferite gi c5 din in- _
tAmplare, cei de la bordul lui ,,San Andreas", purtau
uniforme albe. Cbpitanul Fowen fol.osi atunci ultimul
s5u argurnent zdrobitor: nu avea de gAnd, zicea el, s&
treae,i printr-o zonl de rizboi cu fernei la bord" Se re*
ferea la.cele 6 asistente medicale" Cr:mandantul escorjei.gaqe ajunsese deja la capdtr-rlrdbddrii ii expuse foarte
hotirAt eele trei contraargumente, care ii fuseserd expuse $i lui de cdtre insiqi Amiralitatea. In primul rAnd,

i r112-

il

mii dg femei qi de copii,fuseserd transportafi. pe nave


prin zone de rdzboi pentru a se refugia in S"U.A. gi Canada. ln al doilea rdnd, numdrr.rl de iubmarine distruse
, in acel.an era de 4 ori mai mare in comparalie cu Cei*
lalfi doi ani de r5zboi care trecuserd, in timp ee pierde*
rile l\{arinei Cornel'ciale scSzuser6cu B00,ls.$i ln stdrgit. mai eraq Ei rugii care cerussri, chiar insistaserd,ea
alialii s$-qi ia cAt mai rnul{i dintre cornpatrio{ii r5nitri
aflati in spitalele supraaglomerate din Arhangelbk.
Cdpitanul Bovren, aga curn ar fi trebuit sH fa,cb de la
incdputui inceputului, capitul5, iar ,,Ocea-nEelle"; vopsitd incd in griul'caracteristic rizboiului, dar avAnd cantitSlile necesar de vopsea aib5, rogie qi vercl.e,se alfltur5 convoiului.
Curn convoiul se indrepta spre nordul Rtrsiei, au
avut parte de o cdldtorie fiird evenir.rente deoseJ:itc.
N-au pierclut nici o navi con'lerciali gi nici un vas de escort5. Nu s-au ivit decAt doui incidente n:inore gi in
amAndoui a fost implicat ,,Ocean Belle". {.Jndeva,pe 1a
sud de Insula Jan lVlayen,au dat peste un venerabil distrugdtor din clasa V $i W, rimas ln mijlocul n'rai'ii dln
pricina unei defecliuni la motor. Spre nordul Rusiei se
mai indreptase un conr,'oi inaintea lor gi Scest distrug[tor f6cusr: parte din escort6. il,Sr,tdseseins6 in urmd
ca s6*i ia. la bcrd pe supravietuitorii de pe un cir-rgou.
care fusese mitraliat qi se scufunda, Era carrr 2,30 dup*- I
amiaza, dar soarele apusese deja, cdnd rnerab::ii echipajului de pe distrugdtor fuseseri lntrerr"'"ptidin operaliunea de salvare de un scurt atac aerian. Ei n-au pui'"lt
sd vadS cine li atacase, dar cum lumina de la flScdrile
' ce rnistu.iau cargoul contura sihieta distrugdtorului in
intunericuL din jur, ei nu fuseseri o {ini.l difici}d. Pre*
supuneall c5 ii atacaseun Concior de recunoaptere,pen*
tru c5 nu-i bombardase, ci se mul{umise s5 secere cu
mitralieia tot ce era pe punte. Atunci, biroul de trans, ,misiuni fusese total distrus. CAteva ore mai tdrziu Ii

-113-

r :i '

ALISTAIR
JdACLEAN
s-au stricat qi motoarele, nu din "pricina Condorului, ci
pentru cd acel tip de distrug;5tor,ei:a vectr-i,,uzat gi avea
mari ,probierne de ordin mecanic. $i astfel,' neavend
cum s5. ia legltura cu convoiul pe care-I'escortau, au
rdmas in mi;jloculmlrii *.
Supraviefuitorii rdniti fuseser5 ltrali de Ocean Eelle,
iar disfrugAtorul, impreuni cu echipajul'luri qi cu supravle{uitorii sinltogi, fuseser'Aremorcafi Ia un distrugf,tor
de tipul S" Au aflat mai tArziu cF arnbele vase ajunseserdcu bjne 1aScapaFlolv.
I-a trei zil-e dupd aceastirint0mplare, au dat peste o
la fe1 de veneliri;i}[ ca gi distrugXcorvetfi, I{.inr.yj"'ts!w,
Nold, 6ov nu se:qtie
torui V q;itr]/. Erau pe ling[tapui
ce cAuta ccrveta in zr'peicaccica indeplrtate. Era opriti
!n mijiocul m&rii gi foarte lnclinirti ,spre pupa, lncAt
dunerta ela aplrJape sub api, Corlreta a'vea gi ea nipte

ll

r tr* tjmpLiL rlzboiului, pentru convoaiele care naviglau spre


l\'Iurmansli ql Arhangelsk, folosirea navelor ile salr'are consti'
tnia mir-ul disccrdiei diirtre lMariria Regal6 din larg 9i }dariua
Regal$ dq; pe ilscat. Aceasla clin urrnir era rEprezentat[ de Ami'
ralitate care i$i avea sediul la Londr"a $i care se ttalase pc sinc
cu ingiduin{I pentru ceea ce se intimplase in anii cind atiitea
convoaie englcze rnergeau-spre Rusia. La inceput, pre?enta
acestor nave de salvare in con.,'oaie era o reguld, nu o excepfie.
DupE ce s-au Xrierdut navele ,,Zaiaardn" gi ,,Stocliport", Amiralitatea a interzis folosirea vaselor de salvare. De pe ,,Zafaaran" pi ,,Staci<port" nu scirpase nimeni; muriseri cu totii,
pAnri Ia unr-rl. inclnsiv rnultii supravie$uitori adunati de pe alte
va se sclriu nrlltc,
,Aceast;i interdic{ie insit era o rcgul:i ficutir pentru a fi lnc6lcat6. In anumite convoaie cxista o nav;i special aleas6, de
obicei un rJistrugitor sau un vas mai mic, care trebuia sd-gi
asumd rolul de nav$ de salvare. Cornandantul convoiului era
nevoit sd accepte sau se putea face cl nu vede. l\llisitlnea acestor nave de salvare era insi foarte dificild. Niciodat6 un intreg convoi nu s-ar fi oplit lAngi o nav6 'd'istrusi 9i niciodatil
vasele de escortF n-ar fi pdrisit convoiul. .Aga cd intotdeauna,
nar'& de salvarp era lisatd singuri gi neaplrati. Fentru rnr"rl{!
dintre comanrianfii de submarine, o navA.a Marinei Regale engleze.'opriti l0ngir un vas distrus; era o finti extrem dd"'tentan t5.'(n .a.).

= 114 *:

siHrnNonrns
&

supravietuitori la hor. de pe un submar.in rusesc.r -]


Echipajul de pe corvetS.li salvasedin mijlocr-rlunei pete
de benzini in fi6cdri; de pe suprafata aperi"
Ruqii, foarte mul:fii cu arsuri grave, au fost trans*
bordati binein{eIes, pe Qcean Belle, iar echipajul cor*
vetei, care a fost scu-fundati cu obuze de tun. a fost
luat de un distrugitor din convoi. In timpul acestei operaliuni de transborclare, Acean Belle a fost g$urita de
doud ori sub linia de plutire. Fuseseri afectate nagazia
de vopsele qi eomparfimen{.ul de baiast. N-au stabilit
niciodat5 care a fost cauza acdstei stricSciuni.
Cdpitanul Bovren pi comandantul escortci au considerat cd este rnai infelept ca Ccean Belle si nu mcargA
mai departe decAt ii perrnitea starea in care ei'a --* u$or
dezechilii:raid la unul tij.ir capete gi inclinat,l spre l:a*
bord. C':nvoi.ul a rnci"smai dei:arte spre Alhang,clsl*,i;rr:
Ocea'llBeXlea ancora,tin },,{ulmanrk, Acolo riu au giisit
uindeO{:rrcnfi:lle sS fie
insd nici un doc plutiior li';:u":r,
reparat, dar ruqii erau rn;reptri ai implovi:l:r{;iiior,aqa
cum ii silise dui:itatea r'62'coiului si fie. /rita '.:i;a'.i.scos
rezervoarele de la pupa, le-ar.roprit pc c(rls cjf.llir lrrcva
qi au mai scos gi piEcile ele J:eton care ;:rigrti'air bill.astul
la prova. ScdzAnd in p;reuI,ate,virsul s-a liciiE:at attf*l
inc6t g6urile din magazia cle vopsel* qi din cillltera de
balast au ieqit ia supra,faii ;i nr.'rnaiin ciiie"ra ore au
fost astt:.patecr-tni6te p15ci de metal sudate. Rezervoa*
rele au fost umph,rte la-a.celaqinivel, pldcile de beton
au fost i:use la loc qi Oceon Belle avea din nou o chii$
stahil5.
trn timp ce se efectuau aceste repara{i!, o micf, armatd de tAmpiari rugi, lucr0nd in 3 schiml;r-rri, 24 cle
ore din 24, a terminat construirea saiotrnr:lor,s[ijl de
reai:irnare. s6litror de ntese, bucdt,iu'ieil;;i d,-rpozitirluide
*.1te, CiipitLnril llo ivcir cra uirrri i. ites',emfl surd"
3"d,i"-,.1,

* IluFii au avut cirleva sill:maline calro an r,rps;ral;in zon.{


in aeca perioarJS, dat acest lilciu u*a Jlrsl nir:ioci:rl,;i recunoscut sau an-irnlat, lInele dinti'e aceste subrii;lr.ir:e i*;iu provccat
,mari necazuri cuirasatulul ,,T'irpii;2", su{icicni, r,1ernari cd sd-l
obiige sd se inloarcd la daneie de acostnre din .fir:r'dul *\ita.

*X15-

r$
i

ALISTAIR
MACLEAN
El mai iiusese ineinte in doufl porturi rusegti une{e se
aqteptasesii fir irrtAmpinat de aliafi, fratii lui cle crnce
in fond, cu lacrimi de multumire in oci-ri.pci:tru cd
le aduseseprcrvizii.tre
vitaLe gi mult dorite. Dar ini,Slnise
<lnar niptc c)arneni ursuzi, neprietenogi, ineliferen{i qi
nu rareori, chiar .td{i;; erstili. Bow-en credea cd aceast6
schimbarc clcrutant$ in compontamentul lor era de fapt
modul in citre i;i exprimau ei mulfumirea sinceri c*
,,Ocean Fellco' le aduseserirnitii de pe sul"rmarinacas5"
Ih tir:rJrLtiscr-rrteiqe{eri in lVlurmansk, er:}-ripajultrui
B*rven vopsisc nava'ir{ ail:, rogu qi verrl*r. Cand pornir$ ia cl.rur:rcrau r: r"ia-v*sanitard" Dar ei nil s;eindreptau. a6;l clun clreapteptase foatd lun'lca, spre A-rhangelsk ;:riir ll{a-rea Aibi. Ordinele Amiralitdtii fuseserd
fonrte ciiirr-.: trcjtruiaLrsir ,se indrepte'c;r t*nid viteea
s;:re Abtrtleen, i:i Scc:fia,

Jarnieson pr"rl:eI;r loe eapacul de la cutia de racotd

dripi cc izuLasc{-riimnra de b;ilast ele sistemul clecfric


prineipal, ap,ri, eir:ciurincl Llrecf it uEa imperilt-';lbilf,,
zire :
* Aici ar Ii fost posihil SS se prtiduc$ nn scui=tcil'euit din pricir:a explerziei sau a apei. liar nil aici
c scurtcircuitul. Pe unCeva, prin altft parte a rln:*
l:1lrt cilrcva la o siguranfil. I-a inLocuit $Srma cu un c,-li
f;aLl eu alNc:*vii" llar nu asta conteaz.l. l\,Iir rliic s5 "red
pf rir:de s.e u-mbL;tt.tr!{cCrimrnrln, du-1,e gi si;"rne La
sala maqinlir:r s.l ineerce generatorul.

* 1Siaici ce faeent, iI intrebi lVIq:Kinnerrr.eiocS,nind


gi el in a*cei+;i u6ii"
-- Ciria.r, ce facem ? Jamieson se agezl pe un hidon

dr: rr*ilsi.a gi spu.segAnciitor : Ag zice cd avem trei sosH p.dlucenlo butelie rTeaer ccniprirnat,
Xuiii./\m pr.lte:.""
s c"l5mr.; gaui"5 in percte, catn la nivclul umirr,tiui, 6i

*116=

SAN ANDREAS
sd df,m apa afar6. Asta ar fi o solu{ie foarte bun6. clae6
1m qti care e nivelutr apei in camerd. Ilar Liac5il ;;;:
bdgdnnrepede gtutul furtunului in gaurrape car
$im .s^?
am facut-o in perete, atunci s-ar pulca iI iase aerul
eomprimat din garner6. In cazui iita ar intra gi mai
muJtfl apd acold Am mai putea sd consolidaq"tp**-tel*
gtan6. $i ln sf6rBit, a treia solulie e s& nu facem nimie"
{u opte-zpentru a treia sotru{ie.'Astae un perete destul
de solid gi n-avem decAt si mai reducem'viteza, penhg
nici. un p-erete etan$ n-ar rezista presiunii la
"g maxim5, daci ai o gaurd ,apade
vitezi
mire in coc$"
- Da, nu e bine dac6 e o gaurd aga de mare. Cred
:
ed o sd mE due s5 tnA uit.

San Ands'eos ipi. eprise motila-rele Ei se legbna puternic ln bdtaia valuri.Lor. Era ger qi Mc"T{innon,vAn$t
de frig, ie;ise din ap5, urcase pAn& la balustradfi ,si se
l5sa acum tras sus pe vas. tn lumina palicl6 a lftmpilor eu
arc de pe punte, cei patru aic5tuiau un grr-,,pciudat.
Jarnieson, Ii'erguson qi McCrimrnon pSreau niqte fan*
tcme acoperite de z5pad5.care b6ntuiau pe punte, iar
McKinnon pSrezro stranie creatur$ a rn[rii, a$a curn
era el. irni:ricat in costumul de scafandru strilluei.tnr
din pricina apei care mai qiroia iniei pe el, eu ,,pl**
m6.nul" subacvatic qi'eu lanterna subacvatie$ in mfrn&Apa avea - 35o gi aproape inghe{ase. La semnut Iu?
Jamieson, McCrimmon pleci spre sal.a maryinil,.ir, in
timp ce tr'ergusonse apuei s5.strAngii scara de sfoar6.
'Jamieson il apucb pe ilf.cKinnon d-e bra! r;i tl tAri sub
platfcrrni. In tirnp ce rnergea pol.icnindu-se,.ghealaeare
se formase pe coiturnul cauciucat cr5pa cu zgomot.
CAnd iqi scoase ,,p15m&nu1"subaevatic, dinfii ii cl$u*
{dneau necontrolat.
-. Destui de riu acolo jos, domnule McKinnoru ;
-117*

ALISTArRM/\C[EAf..t
* Nu e psta, sir. Nenorocitul 6-stade costum !,L-am
rupt intr-un-ciot de metal, zise Mr:Kinnon'ardtAnd spre
n tiietur5 adAne6 de la brAu. De aici in jos costumul e
plin de ap5.
-- Dcamne D,nrnnezeuie ! O s6 inghe{i de tot,
omule ! Hai, repede, repede !
trn Ceea ce fAne nu d.emult fusese cabina, McKinnon incepuse s&-6i scoatd repede costnmul, in timp ce
Jamiesonil intrel:S :
- Ai ]"ocalizatar;aria ?
*
1)a, nu*i
problerni.
Lrai,,
IiU*r
nici n
lllcl
{_} IJI'(
mare, e carn cal un purnn.

Ferfola{.ia nu e F}rea

** L,ferita sI rigti o pneunronic pcnt::u desccperirea


as{,a,z6m1:j .Ii.,mieson.}/I5 dr,ic pe punte. Ne veciern
tn cal:ina Ciipitanului.
L,IcKinn<lnse intAlni cu-Jarrieson qi Nrscby in cabina Cipiianului. Era imbl'Icat cu hainr u;cate, dar
trermLit:ainci din ioate mfi"du1larele.
,,San And|eas" igi
r*lua$Lr sursul qi incepuse s5*;ti l.nitrcasrd vileza.
-* I",{i*e teami ci provii:iik: Cii.pitagul,r-liincep s5
scari;,isi.m!!tr:r, bo{rnan, zise Jsinie$on, in timp ce iirplnse in fa{.a lui lVicKjnno!:tL{n p;rhar de scotch. Asta
ar trebui Si previnil pneumonia. Sri 9i,ii c5 an:l clat afar6
apa din magazia de vopsg1s.Am vorbit gi cu dl. PatJerson $i cu CApitanui, c5 avem acum o legitur6 telefonic6 Si cu $pitalui. CAncli-am zis cii te-ai scufundat pe
o vreme ca asta, n-a zis nici mul.fumesc, nici altceva
de gcnul 6sta. Mi-a spus sl-li t'r"ansmitci eqti nebun.
** CSpilanutrBotven are d.eccle mai mnlle oli dreptate. Asta-i realitatea. Lui l\{ci(innon ii tr.emurau
mAinile atAt de r6u, incAt vfi.rs5 pulin clin paharul piin
ochi. Vreun *:rdln d6 la di. Patterson si,ru de la Cipitan ?
* Nici llnul" AmAndoi au spus c5 sunt foarte bucurosi sA te ocupi de partea de sus.
* Asta*l foarte frumos din partea
1or. Ce au vrut
ei de. fapt sS spun6 e cb n-au ie a1es" Numai eu gi
Gcorge ne mai putenc Dcupa de partea asta.

SAN ANDREAS
- George ?
- Ue.guzali, dcrnnule, md refeream la Naseby. $i
el- este $"-f {* eciripaj. Am mai fost pe aceea;i nav6 din
cAnd in cAnd gi suntem prieteni de 20 de ani."
N-arn st'iut. Jarnieson il privi cu atenfie pe Na-- Acum in{eleg. Afi luat ceva rnisuri ?
seby"
. * Ne vom ocupa acur.n,sir. O sd stdm cu rAndul
aici ca sd gisim bi.juteriile de familie. ?rent, Ferguson gi Curran o si facd cu schimbul la timonb. O sS
le spun sd md tr.ezeasci dacd a{ipesc cumva sau dac$
se insenineaz5.
_ - A, ca sd-gi poatd face treaba gl locotenesltut
UIbricht.
- l-,lx:ict.Aq vrea si fac o propunere, sir, dhc$ se
poate. Ar fi bine sd avem niqte oameni care sf, su*
pravegheze ie;irile din spital, cea dinspre pupa qi cea
dinspre prova" Numai ca sd fim siguri ct n-avem som*
r:.ambi-rli"
-- $i cine*i \,/&suprevghea pe suirlavcill-retori? 1
Inc6 un lucru, sir. aq sug;r:a ca acegti suprav;
ghetori s5 fie Jones, &{cGuigan, fuIcCriminon gi Ste*
ph.en.Primii doi su.nt prea tineri qi prea inocelr[,i ca sS
fie criminali, ru".lrnaidacd.n*or fi nipie actori perfecli.
IvlcCrimmon are eI o inciina'r,ieinfrac,tional5, dar creci
cd e un infractor cinstit. Iar Stephen mi se nare c6 e
un ll5cdu de inclrdcle qi mai mlilt, nu cred 6d a uita{,
aqa de repede cd. lln dragor I-a salvat din Manea Nor*
:
dului.
a
- Eu nu gtiam asta. Se pare cil gtii rn:ri multe
deepre caraenii mei decAt mine. Eu o sH md r:cup,d.*
S'r,ephenqi I',,'IcCrirnmon,tu vezi de eeilalli doi. Sabator'.l nostru se pare cd nu vrea sE se dea l.ii'riutaita de
trioi'.

._- L{-nr:nira s*cifec.l, Pe clumrrtatanu '?


-_ C.hiar foarte nru1t. Ir{i in1,re1rce-o sii rnai far:"{
acilm ca ri ne pic*lc;,rci ?
* N-am nicri ce* mai vag5 irlee"Fill'imi trece alteer,'*
pl"i;r cap, sir" f,,pui:eii,"-icelui cars, s si piizensc5 ie;;i^

118 "-:
-E{lfq-d

ALISTAIR
MACLEAN
rea dinspre pupg, sA fie atent 6i 1:r intrarea in Salonul A.
- Salonul A ? Pdi dia nu se pot miEca decAt cu
cArje, de ce s6*i supravegheze?
* Pentru cd indiyid-u1 sau indivizii care inceare6
s[ ne fac5 s5 incetinim qi care*Ei dau toatd silin{a sd
ne faci sfi' ne pierdetrn,vor considera cd e foarte bine
s5,ne l"ipseascdEi de locotenentul Ulbricht.
- Aveili dreptate. O s6 stau chiar eu. in salon
noaptea asta, c.l al-l un pa.t liber. Am sI rog o asistentei
sf; :nfi .tl'eucascddilc6 vine cinerta prin salon, cineva
care r]-r"r' ti'ebui sff se vdntr.lnepe-a.colo.Jamieson tdcru
cAte.,;anrj,'rr,lte.Oare ce se ascunde in spatele acestor
intampllii ?
__ Cred c8 qtiti la fel de trine ca qi mine, s!r. Cineva, Lrnrlex/a,T/reasd captureze ,9sn Andreas. I)ar nu
pot s6-n:i dau searna de ee ar vrea cineva o navi sa*
nil::lr'[ ?
- Nici eu nu p<.rtsd"*mictrause*raa" Poate uir submarin. Cc'crezi?
** Nr-imai asta ar putga sb fie, nu ? AdicH, nu po{t
captura o nav6 su Digie avioane gi nici nu cred cE or
s[ trinait6 Tirpitzul dup$ noi. It{cKinnon clbtinS din
cap. Un submarin ? Nu nea.p{rat. lln vas de pescuit
avAnd la bord cA{iva oameni inarmali gi fermi ar pLri
tea sA ne ea;:turezeorie6nd ar dori.

'a :tr2 0 *

CAPTTOLI]L V
McKirinon fu treeit clin sr;rnnirllui ad$nede Nitseh.y
6i s5ri eii'eptin picioare din patul Cfrpitanului,
- CAt e ceasul,George ?
6 tlirnirreatet.Cr-u'l"anvine cle pe ptinte* d* co*
;ri zi<:ecir vijelia s*e ptitrrlit,
{ rnairciS
* Srrnl sleic ?
F{
"14 - N*a zis"
igi rnai pruseun puloier pn ul, hrrlna
.+. $ef.rricle^eehipaj
rnoltorr,
igi
trase
cizrneie de cau"ciuein picioare p!
'de
j.urc6 pe puntea de comand6. Acolo schi:nbii cAteva cu**ivinte cu Curran gi se indreptd apci spre tr"ibord. 0 ra*
.fal& puternich-de vAnt 11Lovi insfl in fa"tf,,t$indu*i rdsu*
'fl;irea. Se intoarse cu spateJiegi se apiec[ tugind zdra*
v6n din cauza aeruLui inghelpt carei ii pitrunse.in pl6.rnAni.DLrpSrirai pr"rfinde doufl secunde'qi-anfi deirit sS
fie iindeva in atrtdparte, numai la tribord'nu. Iqi dprin*
se lanter:n.a6i scoasetermometrul. Erau * 8o'pe scana
Celsius qi * 40" pe Fahrenheit, dar dac5 luai in considerare vAntul puternic pi efectul factorului'de rScirel
asupra suprafelelpr expuse de piele, atunei tempera*
tura era cam de -BOu F"'
I+i lndrei:t5 spatele incet qi se uilf, spre prova. ln
.
Lul'sinape care o ndspAndeaui5.rnpilecu are din dreptul
crucilor roqii se vedea foarte hine cS, a$a cum spu*
sese pi Curr::an,viscolutrse poiolise" Pe eerul intunecat,
steleie strdluceau neobiqnuit de elar. fuIcKinnon igi pustr
rndna inmdnuqati la gurS 5i la nas ryi se intoarse din
nou cu fala impotriva vAntului ca s* se uite spre pupe,

e=1?1=

_______]r
*"
rir,,1ii5141p'MACLEAN
dar vAntul era prea tdios qi ochii incepuri si-i l6crimeze'
S* t*l"ntq dup'6 o pAnzd de hanorac qi incepu s.5-9iscoprot";;;u;t prin buzuirare pAnd cAnd gdsi ochelarii de
indrepg]uga'
Igi
pe
suu
prinse
qi-i
bine,
p"'"*r"
i;;i[
privirei spre pupa !i, qtergandu-qi din cand
;t-&i;';"
i" na."a sticlele ocheiarilbr-cu m6na, reuEi s[ vadfl ce
se intAnnpla acolo.
incAt marea
Vremlea
-foartenu sc inr:iuthlise al'At de tare
mult de 4
mai
aveau
agitatS. Valurile nu
se fie
transforrnau
se
vant
de
sparie
Iti;rt1img
;;; 5 ;;i"i
9i
in *ii clestropi qi al*gi inipumate' Stelele erau la fel de
lui
li s+,rllJ.citoare[i in iceast6..pa.rtea ceruli'ri EiPo"r"t*
s5'zdreascS'Steaua
ca
mult
trebui
nu-i
M.fitt"o"
-ft;tJ
nu mai bStea spre nord qi din cate isi d5i;;i,.
J"r-r"**n, ,,Sott And,reas" s-eindrepta incd pe o directie
intre S-'V gi S-S-V.
McKinnon se in',oarse pc pliitforml Ei inchise fericit uEa dup6 ei. Se gAndea-c6dii'ectia.pe care mergeau
pcricol. Pe de altil parte ins5'
aciirn rlu prezeni;a
""
"?"i
urrna sau vor pule3 rn53!ine
vor
c5
sigr-rr
de
nu e-iAatat
zcna in care se aflau, tntre Marea
Jir"rii"
".tual6.'-In
lMarea Norvegiei, vremea era intotdeauna cu
Bare.nls qi
pi1d5-,
el nu se aqteptase- 9i chiar spu"sese
Db
ioo,.*"
acest lucru-* ca cerul si se inseninezeln noaptea aceea'
D;; ;-;;;a nici o garanlie cf, ceruf va rdmAne ag,asi
cfi vantui nu va bat6 din nou spre N.- McKinnon cobol"!
fo cabir"rcleechipajului, in mare parte abandonate,
"a"n
dc pe acolo-un br:at de haine groase,cu care
ii nL.'Atrt,,
se incli:eptir s$i'e spital" In timp ce traversa puntea suEi se ghida dupd
Ferioar*, care era foarte aLuni:coas5,
seama cu neplddidu
irsi
drum,
rlin
it"iotuf*'d.e dblvare
cete ce ,rr**"n incepuse deia s[ se scirirvrbe'Nu sirntise
'asta sus, 1a tri.bot'd, dar o simlea foarte clar in rnomeni"i **"fa. Ace subiiri de ghea!6 incepuser* si-i in{epe
nielca neacoperitb pi asta era un semn de rdu augur'
*"f" ,fb rcese a spitalului se intAlni cu Jones Ei
pe
1\4ctluriganca-reil asiguralcrd cH-nimeni nu iegise
sora
in salonul 3'unde
in timpul noptrii. t:::l
:;"i-

1,12-;

SAI{ ANDREAS
ffIagpusson st6tea la masa ei, cu capul spriiinit in palme
cu ochii inchisi.
si
'
- Aha, zise McKinnon, do::mi in tirnpul serviciului, sord Magnusson.
tresiri gi il privi clipind somnoroas5.
- Ea
- Cum si doim ? Nu dormeaiti deloc, ii r6spunse
ea incercAnd sd pari inctignatb. Dar pentru ce sunt haicorni:rt cu vechi-n,elealea ?'Doar nu te-ai apucat de
pentru amlrAtul
Sunt
spune'
A,'nu-mi
turi, Archie ?
dla cle clincolo. Sa g*r;ic[ e ,1i fuIaggieacoio 9i n-o s6-i
ct;nvin[.
-- In ceea ce o priveqte pe preiioasa ta l'{aggie,
chiaf m5 g6ndearn c5 c sd-i fac6 pidcet'e ca lncotenentr-ll Ulbric-ht sd sufere puiin. N*arn si vrirs lacrimi arnare nici pentru sora M-orriison,nici pentrlt k:cotenentul
{,,lbricht.
-- Archie ! strigf ea, riclic:indu-si': b'-rttsc'Ce-i pe
fafa ta ? Sfirlge !
- Ei, piietena ta pcate fi acu-mfelicil"5 in ceca ce
ne privenstepe mine qi pe locoteneni, aiir-rg; l"{r:Iiinnotl
si iii sterse-sAngelede pe fat5.. Nu*i Celoc pl5ctit sus'
'
-'Archie ! ih ochii ei obosi{i, se aintstecau ncin'
crederea gi ingrijorarea.
- Toiul e*nine, Janet ! o linigti h'icliinnon, bit0nd-o
u$or pe umdr lnainte de a pleia in Sa-lonulA'
Sora Morriso..nqi loCotenentul Uibricht erau am6ndoi treji qi i;i bead ceaiul ; sola la masa ei' iar locotett"tttr..rti" b"t. Pitotul german, odihnit qi cu ochii limpezi,
aveq f6rd indoia15,dupi cum spusese-9idoctorul Singh,
o capacitate de refacere remarcabilS. Jamleson era irn'
bracit Ei stdtea intins in mijlocul patr-rluri.C.ind il simti
pe McKinnon trecAnd pe lAngd el, deschise un ochi :
- 'Neata, bo'[mhn. tr dimineatb, nu ?
:- 6 $i 20, sir.
- numnezeLrle mare ! Un egoist, asta sunt ! Arr
dormit ? orc. Cai'c-i situafia ?
::- $us am avut o noapte llniqtitd. Aici a fost la fel ?
-

IAJ^

T
. }.-

ALISTAIRMACLEAN

tlitd tra
- Cred.ci da, dae6 nu m-a trezit nimeni" Se
la
apoi
McKinnon
lui
bralele
din
9i
hain'e
de
matrd6rul
stele
?
Sunt
Utbricht"
-:-.- -D;;domnule:
Pentru moment, sunt, dar nu cred
ele mult tirnp. parte
db
avea
eti
--- vom
* lir*"itlu
Nq"fittnon ! Sora-Morrison i se adres6
gi aspru, a$a cum de altfel vorbea ea de
pe un tnn
"ua*
cchipai. Intenr,iona!is5-I tfirAti atard
qefut
tie
cu
iUf""i
rOta**t s[rrnan intr-o irc,apte ca asta ? i\ fost lmpugcat
ic mai tnulte ori.
- $l;iu cri a.fost impugcat de m-ai multe.ori' dar'
rlrruteci ali tritat dumneavoast'i cine l-a scosdin rnare.
dan
i;r;i ;; ;.hipaj era un bdrbat amabil' din fire,
Morsora
cu
aqa
cornporte
se
i, iu"suu nicioriatd sf,
,'ison; deci aeum e un sdrrnan om' E oricum mai bint:
asn,decat sd fie un arazist ticdlos 9i criniinal' I)ar ce
vie[i sS spuneli prin ,,itrtr-o noapte ea asta ?'o
- h,{A refeream ia stat"eavrerniio bineinteles' Sora
h{trnr"isonaveadejapurnniiilcleqta}i"'Iarr'iesr-rniryiri*
clir:floehii-n tavan gi $Area c[-1 cerceteazi atent' '
** Dar ce 6ti$i clumneavc*str6 despre siarea ''rrelraii?
l-I-ati ie$ii ee"aili toatd noaptea" DaeE ati fi ietit, aryfi
rytiui"
Fuse punct etrisculieiintorcAndu-i spaiele 6i acl'resdtri
drr-i-se l"ui Ulbricht.
*- Curn vfl sim[i{i, iocoi.enenLe? .-*' Arn rieralcs ? ii r6spunse Ltr1hriehtzfl'm"i:ind'MH
simt des{,ulrle bine' Chiar dacd nu rn-an fi sirn{it bine,
sH
;;i'af, ti;-nit'
6i nu fi prca clur'-cu'sora'Incearcd
treacLau vederea egoismul nrett innirscut' I'd-are ce s6
facfl, sunt qi eu pe aceastd nar'5' $i apoi chiar" doamna
inimli tale a avut niqte probleme eu ri'rte pacienli cliIlcili.
"--*iocstenentul
se d6du cu greu jos din B1t-{ itrcepu
pesle pijama, ajutat de McKinnon 9i
hainele
ra-*l ttuet
]utiti"toil. Sora Moirison-privea aeeastdsccni dezapro;;-t,;;;-pa"t cind ineepu ;5 bate darabana in masa'

*124-

SAN ANDREAS
* Cred, zise ea, e6 ar trebui s6-1 ehern6rn pe doc'"
torul Singh"
Ivlcl(innon se intoarse intet spre ea, o privi lung,
lar cAnd incepu si vorbeasc6,glasul ii era la fel de inex'
presiv ca qi chipr"rl.
: - ffiu ered cE ceea ce credeli d'*mneavoastr5 conteazd foarte mult. V-aq sugera sd-l trezili pe Cdpi'tanul
Bowen ca si aflali cAt de mult conteazd ee g&ndi$i
dumneavoastrE.
- e6pitanului i-am dat sedative. Dar am s[-i r&pora
tez despre irnpertinenfa dumneavoastr5, de indat& ce se
trezegte"
- Irnpertinen{i ? McKinnr:n o privi indiferent. Cred
prefer
s6 fiu ir"npertinent clecAtidiot, idiot ca o per*
e5
soand eare incearcd sA pund in pericol ,,San Andreasse6i
pe cei rle la bordul ei. Mare pScat c[ n-&vem niqte lan*
$uri pe nava a,ita.
Sora Morrison itr privi eu ur6 qi tocrnai se pregAtea si-i r6spundd cAnd doctorul Sinclain intrfl in salon'
Cu q:chii c*ipifi inc6 cie somn qi cu pHrul ciufuiit, dr:c"'
torul Sinclaii privea r-iimit spectaee,luldin fa{a lui.
Doctore Sinclair ! fiAultumesc cerului cf, sunte{i
!
aiei $i Sora Morrison se pornl sd-i explice reFede"'gi
foarte precipilat care era situalia' Acesti"".ace9tiindivizi
vor s6 noteze pozifia ste].elor sau si navigheze sgu
rnai qtiu eu celor vreao qi in ciud-a protestelor rnelc,
finsist$ sS care eu ei pe punte un om grav bolnav qi'"'
'* VAd pi eu ee se intAmpi*, o intrerupse eu blflndele doctortll Sinclair. $i elac&locotenentul e ed"ratpe
punte, nu opune totuqi"r:ici s rezistenfd-nu.? $i apoi'
i.iei daca faci un efori de irnagina{ie- ntl pofi spttne ci
e grav bolnav" Dar iau in eonsiderare gi punctul.dumi*
tale de vedere, sor6. Locotenentutrtrebuie si* tie suf:
gupraveghere rnedical6 permanent6"
* Ah ! Mul$r.rmeseielr:ctore! Sora }{orrison aproape
a$-ryi perrnisese sE sur$dh upor" Deei, asta lnseamnal
inapoi in pat,

*"i:.

Ipb *i

'i

T
--

SAN AN.DREAS

--- - - .--a!.[fIAlBllAqLEAr\l

nu, nu tocmai. O haind groasd, nigte cizme de


- Ei,'trusa
*,1'
rnea medicali 5i md duc qi u sus
cauciuc,
"Y.
medrca:
supraveghere
fi
sub
va
$i astfel, locotenentul
li, permanenti.
&1*
Cu toate c5 il'ajutau trei oameni locotenentului Ulbricht ii Iui. de dotid ori mai mult decAt cirezuseMcKinnon ca si ajungil in cabina Cdpitanului. Cdatd ajuns
se prirbuEi pe scaunul de 1abirou.
acotro,
- Va mullirniesc foarte mu1t, dcmnilor. Era foarte
palid qi respira repede gi superficial. Imi pare rbu c5
v-am tacut greutd!1. Se pare ci nu sunt atdt de ref6cut
pc cAt crec'leam.
- Prostii ! se rdsti doctorul Sinc1air. Te-ai descurcat minuriat. Cred. c[ e doar efectul sAnge]ui englezesc pe care !i 1-am clat diminea!5, asta e. Doctorul igi
permise liberiatea sH atenteze ia proviziile Cipitanului. Un amestec de s6nge cu scotch de calitate supegarantat"
rioarS. Su-cces';1l
* Dar nu sJintampli oare rlimic dacd ai po::ii desehiqi ? intrebi Ulbricht, schitAnd un-zAmbet.
- N-o sl stai afard atAt de rnult ea sd le dai oca;
eia porilor sS protesteze.
battd ajunserH sus pe punte, Mcl(innnn ii potrivi
ochelarii rle proteclie lui Ulbricht gi.apoi.ll t{l+"."i'
iir lulilr:c gi pc dcasupra qi pe sttb oche!'ari, incat nrcl
m6.carun miiimetr:u cle piele nu era expus' Ii rnai ptlse
apoi si cloui hanorace pi o glugir strAnsl bine pe cap'
poate
b'a"i'i" iralqit termin6, locotencntul era "cit se
vremii'
vitregiiior
irnpotriva
protejat
A* 6i""
McKinnon ieEi primul la tribord 9i ahirni o 1amp5
qi
d* ;LrA"dt"at"a oje ittnt di,n p?tnzd"Apoi se intoarse
drept'
bralul
de
apue5
11
iue iextantul gi pb Uibricht.cel care t1u era rinit qi-l conduse'la tribord' Locotenen{.rt *t* infofolit pin5-n ochi impotrir'"a vAntului'" McX.i""o" i1 avertizise ci vrentea era curnpli'r'a9i cifar el
i;- 126 -

lgi imaginase c&m ce surprize il puteau aqtepta in scurta cEldtarie pe puntea superioard. Dar cu toate acestea
se dovedi total nepregdtit pentru a tine piept v$ntului
puternic qi tiios, care iI int6mpinl de la prirnii paqi pe
platoul de la tribord. Nici picioarele slibite nu erau pre.gitite s6-l sus!in5. Se dbzechilibr'i gi fScu doi paqi in
spate, reugind si se prindi de marginea apdritorii de
v6nt. Ar fi cdzut ins6 gi aga, dac6,nu l-ar fi prins McI{inncn. Dacd ar fi avut eI sextantul, ).-ar fi scipat din
nrAndcu siguranfd.
Sus{inut in continuare de Mcl{innon, locotenentul
studie pozifia stelelor la S--V 9i N qi iqi noti neindernAnatic rezultatele. Primele doud observdri astronomiee
dar a treia, cea spre-nord,-a
Iti" au fost rapide 5igl sirnple,rnai
dificilA pentru c5 Uib-richt
a tost
durat mai mult
trebuia diir cAnd in cAnd s[-Ei curefe-de zdpadi ochelarii qi sextantul. Dupd ce termind ii dhdu sextantul lui
t.
li
Mciftnnon qi.iEi pl'opti coatcle pe balustradd, privind
*pt* p,tp* .r"t.tiri. pitt cAnd in iandr u1 .qestmecanic.
Ce;a, tryigtergea ochelarii cu dosul maini-i' Dup[,aproap"" eC de' seiunde, I\{cKinnon il apuch de bra}ul ,sene;
pq
. ios 9i pur qi simplu il t6ri ?napoi in lncbperitg 99
AjunEi
lui'
urnra
in
trAnteasci
se
uqi
sd
orrrri*.'15sAnd
jeiut'de echipaj ii diclu- sextantul lui Jamiei" Irti"i,
son gi-l ajuta pe Uibricht si se dezbraee'
' .prin aqa.ceva'
-'?mi pare rdu c5 a trebuit si treci
q-i
locul
are
lucru
locotenente. Vedeti, fiecare
-timpul
erau
qi-tribordu]
afard
de
s5u. Vremea
3u pentru
991o-",1::
a race
trivite pentru a visa cu ochii deschiqi sau
tj'-,
observilii astronomice.
coqul ? intrebf, Ulcu
intAmplat
s-a
Ce
!
ioqul
' bricht care era uqor amelit.
'r-.
S-a d.esprins.
;- Infeleg.'S-a despriris. .Vrefi s.HinVr-reti ,c-{'.,eu..i
,- Ce-a fost a fost, declari pe.un ton filozoJic Jamieson gi ii intinse un pahar locotdnentult4i.Q sd vd ajute
r n
rri
Ia caletrle;
-_
*, 12? .'

MACLEAN
ALISTAIR

SAN ANDREAS

@::j:-

qi
- Mul{urnese. Da ! Ulbricht igi scuturd capul ea
cum ar fi vnut s6-9i pun6 gAndurile in ordine' Treblie
s[ fac ca]culele.
Locotenentul era incfi slibit 5i tremura incontinut,
desi temperatura de pe purrtc era de peste f 55'F.' Uifdri indoialS un navigator bun, care qtia ee
noi.fri
"iu
ir"U"iu s6 fac6. LucrAnd dupn pozilia stelelor, - ny-Sl
Av&nd la
in privinla ctevialiei-qi-.varia{iei""
6;;;-Hji
creioane
dul:15,
linie
un conpas" o
inclemine o halrtie,'iEi
calcuiele'
repede
foarte
te.mini
el
iJ
"t"""**tru,
;; consult[ Ei-tabelele maritime, desen[ o cruc
ii"p;
micS pe harta.
- Noi suntem r,ici, sau fi:arte aproape $e noft-i1
vesl cre
asta, 68'.05DT,?.20 E * asta inseamni cam Ia
Lofotens.Cursu]"zta.sepoatesS-mispulrelidesti.
natia ?
* De fapt, etracf,nu qtii unde vrem t5'i-"iq:1r1,:f
zamorno'
ne mai este ile'nici un folos' ii spuse Jarnieson'
Aberd:cn.
o inchisoare fai
- Ah ! Al:erdee:r" r\r:o1oe chiar
l'{6 intrelc
moasd, nu ? Pai:16,,.F*:1'erhead"se numeqte'
celurtrele.
eum
---- ov-"ar5ta
cei $p]
nti- o ir-rctisoare peritru -eivili' pentru
in alt&
sa"u
*;""gi'acolo
*e
li
r5i dintre ei' Nu JJ;
privi surprins'
11
at"".i
aniJ
Dar
inchisnare"
'l"y"ieson
tr)ar dr:runde gtii de Feter"head?
Anglia'
'^ Piri. cilnosc dcstt l de bine Scolia, - iar
tn'amfununte'
intre
s5
voia
nr't
I-ilbrich[;
eridar miri'tint.
pfrnd"ajungem
ij*"i. nU""cleen. o sit urmitrn cr.rr'sulilsta
o sf, mergern
apoi
Tlondhcrrn,
{a aco*uqi latitutline ca
Rergen sau
este
care
la
latitudinea
pAnE
Ia
#o* nuA,
McKinnc"'n"
d.om-nule
bagtinA,
de
tilt"f*U',titmrtale
**:-D')'1'
tttttt din Shetland ?
unae qtii
"e
rnedieal nu-i de''l
- Pe unn rnernlii*i-b*t*""alu1ui
-e
ranieazhssdiscutecu*i"u.Duplaceeanevomtn.
traseul' De detalii o
Vu*i. io*u.*o'asta
;;;*;;D;

ia-il

*i,iia* i" timput cilitoriei' Este un exercifiu

foarte simplu Ei nu-i nici o prcbrema'

* Bineinteles cd mt*i nici o probtren'rd,


spuse'Jamieson. Ce, e o problemd si cAn{.i Rahmaninov c.Andelti
un pianistrde renume ?
* C::ed.cdimi supraesLimafin simp)d intnr.t:i.{r,aie,
zAmbi lllbr:icht. Singura prol:lemd eare s-ar putea ivi
ar fi la irncorare, pe care trebuie s*o t'accm in timpul
zilei. ln aceastdperioadd a anul.ui, &fageaNor-clulttie
mai tot timpul acopeliti de cea!6 qi nu exis'l,5rrici c
mocl.alitalerJe a nrrviga pi:in cea{5, fdrd radi* li {a;'a
busolfi.
-*- ilu prr-r{innoroc, nici -asta n-o sd fie o prcl"rlemH,
zise [{cT:r.iniron"$i d;rci e rdz}:oi pi dac& nu e. 1;st sE]
circrrll mr-rlt pe corsta cle est, qi avem o spelan{5,,c51
dc o na*;5 care si ne ccndut;l
de nri,: . s,,{fin: clel,eci.a{i
p5nfr
in
5:nrt.
" **
*ci ei narrf; *"ani.iel.i
$Llnt d.q:acci'cl.zisl: Ultrri'-,trtr..
safe ur;)ol"inochi, mai ales cl$ i-a dispirl..utca;ritr"I-'l':i
:
din pahar Ei"dup$ce meclitt F}1in. '(iFL15
o inJ4lii{il'-u'd
?
spiial
tra
inapoi
Avrli cie ganrl s6 ma duceJi
{'i'iri"
ii rHsprrtrseSinclirir. Acolo e lcrltl
-l- Nrt::n:1a1,
D;rr dc cc intt'ebi?
Ulbricht ii privi Pe J*n:ieson :
** Bilnuiesi c[ se conteaz5pe rnine sB rni cci;p r1e
nirvi$ill"{1,
Asi'a""rei '
*i ",Ccn{iii:n",l<ico{unrnle? ,.Depinden'.rt',
riptti"
si
"*- $i va fi. nevoie de mine Ia intervale destul c'le
elese,dacii..bineinleles, ne permit norii sau ninscarca.
I'h: $tim lriciodatd dac6 nu cumva s-a schimbat r::art'a
s;ru vsntul gi neii nu ne*am dat seama. Froblerna e e;i
nu n'16.iruap;inez cobr:r'flnd la Spital qi ur:cflnrJ,intrpr;i
*ici, de ci.te ori e nerroie s* fac observa{ii as-tl'oncrnice'
N-ap p',rtea, pur 9i sirirplu, s5 r:5m$.nln cabina CEpitanr,rlui ?
* N*am nici o obiecfie, zise Jamieson. Ce zicet'l
doctore*
* Are dreptate. Locotenentul Lllbricirt nu e pe list:r
cazurilor critice qi asta il va putea chiar aju1,asH se

3- 128 =

:- 129 =
9 -

San Andress

sAN A|\IDREAS

MACLEA.N
ALISTAIR
l'estal:ileasc5.O sd rnai urc eu o daiS la 2, 3 ore ca sf,
rrad cttm se simle.
'l)urnneata ce zici, bolman ?
plro- Din punctul meu de vedere nu-i nici o
at
vedere
de
punctul
nici
din
c[
inchipui
hni
btern6.
sr.lt'oriiMorison nu-i nici o problemA'
- o sa am companie,nu ?
* Cotnpanie ? intrcba Sinclair" Adici o asistentl ?
respeclul
-- Nu m5 gandcam la o asistent[' Am tot
vreuna
c[
nu
cred
dar
nentru iucarrlatoar'oledoamne,
cirui;.r-'
5sta.
iudividul
clacS
;-;t
dcscrtrca
;,,:
[i;i;:J
lilarinel{oot ar trece p9 qli ^sh ia sau sa ctlsspr"lncli
'scx'Lantul
in care
tiugn
9i cronometrul' $i in starea
de-o
mscar
nici
apara
putea
n'I-9$
,tu
cred'ca
ulrr?-.,*,
si
nevoit
n"ruscdmai inSiste"ia. Ei apoi va^ fi
-se^desde martoi'i'+i pL mine nu mi prea lncin"i'
eotoroseasca
* Nr.r vd faceli probleme, locotenente, lpu:e 13.t--""1
de rnrnt'
de echipaj, Va tre'l:ui si se descoJoroseasce
insd'
noi
Pe
f'ot
tncAnta'
*a
sau de Naseby sl
"r-"0.1
da.
Doctorul Sinciair igi cl5iinA capul cu tristele : * bo*"ipoarei Morrison n-o sd-i p1ac5d'eloc' Asta
fapt' loco o noul sutminare a autoritSlii ei' $i de
meu'
aI
nu
ei,
tcnentul e Pacientul
nrl trebuie si vS face-fi probleme'
- Nici de asta
slUrrceL
slruselVfcliinnon. Spuneti-i cf, locotenentul a
tr:rsl.chofd.
d(

.*1
McKinnon isi lua micul dejun irnpreuni cu docto-rul
Sineh :
-'--e^n
Cum se simt pacienlii dumneavoastrd ac'easl'a
.
sir ?
dia:ninea{*,
-*-:
Ui"i o schimbare spectaculoasi, bolman' Cei doi
r-nar'tnal'ide pe ,,Argos", care sunt ln sala de - reantse
rroare,suirt cain tot ti fei Pi se simt 9i ei c0t de bine

*130*

poate simti.un om cu Fehrislll fracturai 1i ali'ul cu arsuri intinse. Stareil Comaltt.lantll.lui \'\rari:;r-'t;ion$i el
olilen-rlui navigator de pe ,'Andbver'" este-aceea9.i.{tvigantul Cr"rnniugham e ii:ci in cor"na l;i il hriinirn i4t'ri+venos' l'ui Fludson i s*a oprit l;ernrr;"ilrliiririiern5 de
Xa pli.mAni gi s*a stabiliza;. 0 cXar cA oiiicr'etl Kennet
{f
s-a iutremat. deg! riu gl.ii-i pesie c;it tiilp vr'r! putea
sd-i scot bar:da-iele cle pe fa'1a' Singur'.tL calr.' rlri ingri*
4'
t
jorearzi pulin este Capitani-:i. I'ir-l e nimic {r'3'; sau se*
Ip
iios, ci doar ingrijorStor. l,ti vil:;'rlt cl-tll-i e]:a cand l-a';i
v.izitat ulti.ma oarri : scoi'.'a.flSciri ;i pe g''lrii 1i pe nas.
1:
Acum a devenit clintr-o ial:r ciudat Ce tiiciri, aproape
apa.tic. Sau poaie e nrai c:llm 9l lrrai rcLil:;xt :rcu-m cii
{
qtie nozilia 5i c'.tl'sul n:l','i,-i. 1:'i iiir:ut o ti:ea.l:5 hunl,
'b,
;,
bt-rirnan.
.- Nu nrie trcbi-iie sii n;i tr'-rl'lii-.riii" sir' I"ocotenentui
Ulbricht er{icut iottr-[.
"
*l- "- - it 'l' f ilo-- C dpi tanul este m ic; t t ' in', r '- c ": ''''t {'
ci[r-lr:^;l.lecvonstrfl
zofirii. Fie ce-o fi !Ag:;ice sii vtiri';,i
"si
si -l vedel i .
d' hani:lr-:oi:ri:l'i1'.:.
-CAnd fata unni om esie coii-r.;.t1'.:l
derje, este destul dc.r,;rer-rs::"sp''ii 1;l ct'sir'i:'t: li"rillri.cl''r;r:&
este. Cdpitanul pi-ifaia r,lint,i'-clXlrpii ciin lelmrl de mSces
'
gi tutunu.l mii"osea cles|r-ii de r-lril". l,-i;lr iilr:' g;r'" i-rposihin
s;1-{i dai seama dac$ liii ii p)5,cr:a seLl nr-',. CAnd a'uzi
vocea lui lvicl{innon i;i scor-sepipa din gur5.
Mai plutim inc[, qef c]e echipaj ?
.*e
De data asta C5"pit.r"nul lrolircn nl'-rll mai c'lar
"<i
pare cd nici nu mlri ficrca efoiiilri c$ sir ro:;1.e;sch cu*
vi ntel e.
Ei, domnule, sd zicem cli nll ]-le-am clus cr..ltrliun
de rApd. N-au mai fost nici a.lilrrrle, tlici ntt ne-a nrai.
vizitat nimeni. Din ciite mi-am clal err- -qeat:la. locotenentul Uibricht .se pricepe bine 1a navigare. Cred cS
n-afi ezita si vi-l alegeli ca ofiler cle navigalig. L-ary
l6sat in patul din cabina di-rmneavoast,rd, sir, dar cred
qd Stiali deja 9i ce v-au spus gi motivele.

-:

131 -

MACLEAN
AI-ISTAIR
-_ Nu rnh indoiesc ci imi reduce gi el proviziile
care 6i aga scad v*zAnd cu ochii.
- 6 b5ut ciLeva pdhdrele, sir. Avea ncvoie. Fl incd
uR orn bolnav gi foarte si6bit, iar sus pe pnnte e un
frig eutn n-arn mai intAinit pAn[ acum, in Arctic" Dar
oricun:l, cAnd am plecat eu? nu se rnai ocupa de provisiile durnneavoastrd.Adormise.
sit bcnefi"* CAt tinnp se va comporta a;i;r. pt-rn1.e
c.ieeede proviziile mcle cAt vrea. Triinsnile-i sincerele
rnele rnul{urniri.
- C sri-i. tr:ansmit. Aveli si-nri da{i vreun errdin,
s.c ?
* Crdi.n, bctrnan ? Ordin ? Pii, cum pot'eu sI dau
tri{':lJ.n orqlin ?

- tr'i-a$ pr:tea si v5 spun, sir, N*am lost niciodatd


c;1pi'ran,
*
Ba chiar acurn e;ti. $i e,,rti unul bun. Eu nu sttnt
irr sii,uafia in care sd pot da ordine. FA sr i,r-rce cre:zi
c* e rn:ll bine, pcnl,ru cir din ce atri auzit cr-rpA'rir acum,
ee*ai crczut tu c6 c m;li i:ine e ciriri: foalt<,: bine. Dar
ni.ci r"lu rn-a,5 fi agieplat la aiiieva cliir piiriir:t lt-li /tr'ehi* bicKinnon, adirr-ri1:iIlo.rien.
* lv{r,rllun-lesc,ciomnule. Am s:i-tri dau toatir si1i, : ll.
,li[rKinnon se pieg6iea si piri.iseiisci saloi-tul cinr]
ii lpri st:ra lVir:t"risr:n. Era prrita o;rril cfind se uita lei
L'i a;:r.l,r o fiiul;t r,rrniiltri"
_- Cunr l rl s l l n t(' , d o n ru u l c Mc l (i n n o n ?
-* I-oco1.cnr:til.iliJ [ii-] oiilillrr'r;,ii'. ll muli mai si6bit
dec$.l spune, dar n-l,ll i'(rijLlI)tlillc tiirici'lrtil il un om
foarle curajeis. $i un blir'-l lii,tvi;l:i1-ol,';i-i i..i).r i.;ln1'leli'l{rn.
Cfind spune cS n-a qtir-rt cd ",San Andi'eils" e o n:tvl
sanitar:6, il cred f[r:i] rezerve. $i eil nu ct'eil rlr:lfi oam eni f f r [ r e z e rv e .'
Sunt foarte sigurd cie lucrul dsia. Fe mo;nenl ii
revenise vechiul ton aspru. Creci cri nici eu nu mai
s*nt de p$rere c6 a gtiut. De fapt, cred ci n*a qtiut.
- Asta-i dn6g-l$ din partea dum.neavoastr6.'

-132-

SAN ANDREAS
fn monentul
acela McKinnon reatriz$ ci el, car"e
nu-i zAmbise niciodati, tccnr:li asta fdcuse p.-'ntru prima otiri. Janet, sora Magnusson, rni-a spus cir suntcli
de pe ccasta de esl. Aqi fi n<rr:,o1ii,icos
dacd v-a.s in1,r"t-'ba
de unde ixlume ?
* S i gul ' c[ n-afi i ' i n cpi - '] : r r s.
Pentl'u McKinnon fu un -stc rn;li nllle car:,d realizd cS gi e;i ii zAmbise pen'trtr prrn-,a dai$"
* Din Aberdeen. contlnuii ea" De ce ?
* ll ciudat. Se pare cd locctendnl,rrl illbricht {r:.1noaryle Al:*rdeennl ctres'ruld* birre' Ci:icum, rytie de i';-rqi n*ar riori dr.loc s6 ajung6 acolo.
chis*:nrea Pete'r'h,p,ad
0 srnri.-i licdrire a r:chi.]r:r ei ar ii putut fi sernnul
ed o i ri i :i rsci rz; ;
* Lur ilr pulca ajunge a-cr:lc?
* in nici un caz. DacE ac.li;cenava. asla in por:lrrtr
de lit Abi:ri!-ten, or sI-i dea r:ri-on"rcCa.lle"
Aniflnrli:i piriniii sitr,t d!n Al:crcleen ?
* |d1r.r1rsi
tafa. l-{arna e rX:nli;t}"
* ilin l{iel ?
** I)a, din Gerrne.nia. Nil ;tieii ?
* BlLrcinl;e1esci nti. De unsle era si ;;i.Lli? t;rl.
acum ci $tju., al'e vreo impoi:1;:niA ?
* ilili. nnnl pe jumitale ricmtrraicS" ZArnbi ciin ncu.
Nu sr-rnttri,isl.ltrprins? Sau prca1egcca.t;
,** iifr.l, nu sunl ;ocat. IicKinlon
sL: trJosoirt:rl. Anr
6i en rlttcil.;rurile m.eie ln dcirneirinl 6sta. Sor:a n'lea.,Jean.
e mA r i tn,.i (' u un i l al i an . Anr o ncpoa'Lbqi t r t r nepct . r 1, ; i
bambini c;ri'o nu pot, sau nu puteau inai.ni,e de i:Hzbrii,
si-i spr,ini nnchiului lor r:dcar nn cuvfint in englrzi.
.- A,qtil ir:scanlnfi cE v;i inrut,:icr;r:.{i.
:tcjica t"'i i;::'{]lgeafi, clcs|i"rl de gr:eu.
* Din f*ricire nu.. Eu ;,'i,i'lii-;r1Lil,-n$..
Sora $,{errrison iqi gcoase oche,)ar'ii, ca ryi cum rtr Ji
vnrt s6*l examineze mai atent.
** Stiti italiand, donmule lJcKi-n;:cn ?

133 *

MACLEAI.{
AI-NSTAIR
* Da. $i spanio16.$i germani. Cred ci qi dumn*a'
vnastrS qtifi g-erman$.Md puteti punc oricAnC kr inr{rrcare.Suntefi surprinsi ? $ocatl ?
* $[s, ii rispunse ea dAnd uqor din cap 9i zembirid
g:entru a treia oarh" NlcXinnon i;i dSdu atunci seama c;"r
,, Marsaret Morrison care zirml:ea 9i care avea o p'i!ciida qi prietenoas5 e o c'ea1uri total cliferii* cir':
"irE
stra Ntrorriion-,pe care cl crczuse ci o cunoai;te fnlil'ie
blne. IrTu sun'[ iurprinsri satt gocat5, repr:tfi ea' ZiiirI
' *" V5 tragefi dintr-.r familie de marinar"i. si:r':i?
** Da, rdspunse ea, surprinsii cle drl-a ali::l;r"'a' I;*
unde ;rtifi ?
* Nu gtiam, da.r a fost o pflsupunel'e ll:'L::l:r(:i*"
Dim trlricina leg&turii durmrleavoastrdcu Ki*1ul l'lir"r:ii'
iu,r:rririariengle;i cunosc Kielul foarte bine .* 1i t:-r il
cinosc -- qiare, sau a avut cea mai bunir re3;ai;rilli"l
lilufopa. Tatdl dumneavoastrfi este din Abr:r'dten ?" l"-rr:l
pd6carsau ce fel de rnat'inar ?
* {.h"ranurne fel clr:marinar'
* Ce fel anume ?
-* PAi.., dar snr;a $.{ot't'lscnerit.a s5 r'Sspr-rndi-r.
*- t'.ii ce ?
* E cipitan tn [,{arina Regal$.
Dumrrezeule ! McKi.nnon o privi ulrnit 5i Ltpni
il"i frecii b5rbia neras$. Va trebui s5 vi traLez cLt lri:i;
rriu.l[;respect in viitrtr, sor5 Momison"
* Nu clcd cii csll: t'lccr:sar. dr.,mnutre1\{cl{inrrnn.
tliir zinrbotull carc urir]ase, rxL{,
CiIililutlfusr:sc fol't-lrlr1,
Nu actun,
* Vorbili de parci v-ar fi ru;int: cii sr"rnt'::!i{iica
unr-ricipitan in Marin;r Regal*'
* Nu mi-e ruqine. Sunt foarie mindrfi de irlir!
:neu, Dar *-ar putea irni ni$te dificult6|i. l\{5-ntelcge{i ?
* Da, cred ci da.
* Ei, si-acutnndonrlnuleMcKinnon... Ochel;rrii elau
ln loc si sora Morrison era din nou la treab5. V5 clucer{i.sus la Locotenentul Utrbricht ? McKinnon dddu din

SAhIANDREAS
cap afirmativ. Spuneli-i cd arn sii ur"c 9i eu itlr-o ora"
poate dou&.
&ficKinnon clipi des, singurnl rvlod in cnre igi tlxprirna el stdrile emo{ionatre.
* Dumneavoastrd ?
* na, eu" DacS ar rrai fi'*:;':ilii:tt ol-t:r:eir'rlla s*rlture din cap in ioc de rdspr-rn*. plo'i.:aLriIr":trcil" i';?il;.Ls'
Ji l ' i cut.
* Ilar doctorul Sinclair a si:; t$ va r".:ni u:l'
** Doctorui Sinclair egte d':i;itir, rl:u .''.,,it l':':a:liq:ala.Sora Wforriscn folosis,:: l-li"tlorl Ci,r cli';: i:c inlr:le.{ea ,Jti e dezonorant sd fii r:r:i:iic. [:-l s'.iiri lr':lie;li.;
crlr:clse ocr-lp5 de Locotenent. V;r ii pi'r;Lr;li-;i1rie';cir: s;i-i
;r:hi rnb bai rdaj el e.
*- Fi,rte!i si-rni spr-rncli 'rnrl c:litct cinr:i i'r'e',ti sil
vtt;i i i i r
* Are vt'erl impc-rl't:rnL;\
? I"1:i clr'lcr-tic $i :liillrrrfi
q1i'.r
*-.- Nu v& descurcali de ut-l;i :lii:1.;l.ti-''i.
Nrr:i i.:r-tr
.l:,afe
j-e
---.'i3"
fl:,tl
lilt"r:, si.t-:i1
ciim). f-1;lcolo st-is. VAntul
c intuneric ca in iaC, iar p'-in:i:a {} ci} I-ln i:lii"a*;-rr" l;i)
r:iirneni nu n'Ieirge sus, f;1rl pi:rrni'',:ii:no;l me:l, ::ri-li''iiili
'.iLll
nr:;.i pulin surorile nredicale. -irr:i cllii tclt:it;n li q,r'-l
:;.i vir iau"
* Da, cXamnule Mci{inntir:. si:i-iri:rtl:r si.i'6"rnb'"iucl
c.lil:
nl;s. dupd care ii zir.r:ci. Dili;'i r-:l-r,'il:lfi pr-ls.i:r,o};Lc*t;r,
nlri. l.ldcar nu rnii pot ccrle cr-.lrlt'rlrinelil.'';-i--1t'i'r.
* I/i5 scuzaii. ciar n-;rrn v::u1.sii r'6 jigireic. Irr*irilt-:
s& urcafi, pr-irieii*r.'i cale l:ilit:c tll'o:ist'l crcci<:!i c;l srln.i
un rirnd.'
Il{llrtlsare. f)upi aia, si mai i::r-rlrerli
$tl ?nt.Slni
C;ind trecea prin S:rlorrul lf, iii:I{inron
g pli'u'ilc I'ri:uiil,;
ii :*r'ul-r.c:ii
rur Janet Magn-r-is-con.{-:ai"{-)
gi-i. intrebd :
" - C e s-a i nti mP i :rt cu i jnt 'l
tl
cli,i:i rlfilrsLlr-1tr
-* Tg pr"eg;ite;te, sor:5 fuiagrri.is:;r)11:
aprriape !
. * Ce Dun:ne'zeu vrei sei spui. 3.r'chie ?
* I3a]:rurul de tti;lavi, zise tr\'IeKinnon er':lridcrl
cu d<:getui.spre Saloriul A. 'locm;ii.."

13S -*

MACLEAN
AIJSTA[R,
-- Ealaurl;l ? Cine, Maggie ? leri era leoaici. - Ealaur ! A itrcei.ari-sa rnai scoalf, foc. Mi-a zSmbit ! Frhna datil de cinri ar:r plecat 'lin. Halifax' NIi-a
z&mbi'u"De 4 cri. ZAnlbei.*l schimbi total un om.
* E i bine , z i ;' : e -' ,;rD ::.i r;C ;-t-ld ' c ttn' .ct' i .S unt hucur or s i. Dec i, e s ti d .r a ,:,,,I t:i a i j u d e c at-o greqi t.
* Sunt itre accr,L. Dar nu uila c[ 9i ea rn-a judecat
e 1it .
p. r t in gr
*f,i-am
spus cJi e o fat-ii .fnumuiric[, Archie. Si-aduc l ar r . inlc ?
- D,-r, inr.i adr-r.camin|e $i. este intr-adevir.
- Foantr: drJ,guii. Foart.e.
I'"{i.li'llinnono pr"ivr. [:irrluitor :
* Adicd ce vrll-i s;1.spiti ai.l asfa ?
- T i- a z A r,r.b i t..
$efLil de echlpaj ii. anuncd o privire rece qi p1ec5.
**

Lncntenenlul Llilrriclit ei'a'treaz cAnd ajunse Mc*


Kinnom in cabina CS"pitarlr-rlui.
* nf5 coneelir"ldai*n5., ri.elmnttLe
.McKinnon. Mlri
not5,m o di-ri6poz"ttia?
- Odihnepte-te tiniqtiL, lncotenente. Cerul e acii*
perit, nr-lsu.nLstele pi cred e6 ninge prea tare. Curn vit
s.rrlit:'l
* Dc'stul cl* lrine. Ccl pufin cAnd stau intins. D.rr
a:ta nunr:ri dii;. pr"rrictdc redere fizic, pentru c* aii:i
,sr;.,s,
n{J-:iag:r bine, zise l[.jli:r"ictrrt
bitAndu-se upor pesle
frunte. I"{-am [ol itrtrebiri r.rim-am tot gAndit.
* \'-ati intrebat qi v-afi gAndit de ce v* aflatj inti-risaiel ?
Exaci,
- FancS u-arn fiieuf tolr dceiaqi lucru. Sau'cel pr.r'fi!q,.eu_m;am tot lntrel:af, dar n-am ajuns prea departe. De fapt, n-arn ajuns nicSieri.
* Eu nu aie c5 v-ap pu.tea ajuta ln vreun fel ; hai
sd zisern e6 doar mi-atl satisface curiozitatea. AJi pu.
-

a sA
t-if!

SANIANDRFAS
tea sir-rni povestifi Si mie prin ce-a trecut ,,San .Andreas" de cAnd ati plecat din Ha!.ifax? Bir:einfeles,
dacS e vorba de secrete, nu*mi siluneti.
McKinnon zAmbi:
'- Nu-i nici un secret. $i chiar dacf, ar f"r vorba
de secrr:teEi vi le:aS spune ce-ali face cu ele ?
- Da, avefi dreptate. Ce si fac cu ele ?
'McKinnon ti povesti pe scurt ce se intAmplase de
cAnd plecaser6 din Noua Scofie. CAnd termin[ retafarea, Ulbricht spuse :
- Bun ! Ia si vedern daci qtit;- s5 sosotesc. Din
cile inleieg au existat ? gruperri diferlte care au fost
lmplicate in miqe$rile de pe navi-r, adicd au fost la
i:or:dul ei. Ca sS incep cu inceputi-rl. prirnul gfup e
iost propriui echipaj. DupA aceea au fersLsulrravieiuit<;rii rdnifi, preluagi de pe clistrugfitr:rulcu motoa.reie stricate. Apoi, i-ati luat pe supraviefuitorii de pe
un submarin rusesc. Pe 6qtia i-afi tuaL de fapl de g:r:
corveta- pe care a trebuit s:o scufundati. Dup{ aia,
afi mai luat nipte soldafi ndnili din l"{umnansk. De cind
an;iptrecatde acolo, ali mai iuat Xabord suprai'iefiuii,oiil
de pe Argos, de pe A rdowe'r,pe nr-ine ryi pe Flel.rr'.ut"
Fac qapte,nu ?
* L)&,fac Aapte"
* Ii putem etirnina p* su1:t"aviefr-litonii
de pe ctrirtrug[torul defecf, 6i de pe corr'*tf," Faptul c;i se alid
la bordui vostrul e purd intimplare. La fei, i[ pule,n
elirnina pe -CornandantutrWarriirgton qi pe cei. doi o,,tmeni ai s6i, pe Helmut Winterman pl pe mine. Deci
rnai rimAn oarnenii din eclripajul vostru, supraviefuitorii de pe Argos 6i. bolnavii pe car i.-afi lu:rt d1n
Murrnansk.
* Niciodati nu mi-ap fi pufut imagina un trio de
suspecli at&t de incredibil.
- Niei eu, Sef de echipaj. Dar aici nu e vorba de
imaginafie, ci de logicS. Sabotorul trebr..ries5 fie printre ei. De pild.il, bolnavii pe care i-aft luat din Murmansk" Unui dinfire ei ar fi putut f,l m"ituit" gtiu c5
E- 13? ,i

MACLEAN
ALISTAIR
'absurd, iar lusun6 absurd, dar rdzboiul insuqi este
se intAmplS numai in si.""tif- *ie rnai i"""**lfit*
sig-ur ci nu vom g,asi
foarte
;;;iii'"b;;;ae.
$i sunt
domeniul normalului
ln
enigmd
aceasti
la
iesprrnsrri
CAii bolnavi rePatriali din Rusia ?
* 17.
- gtiti cumva de ce sr-rferi fiecare ?
* Am o i.dee vagd, ii rispunse N{cKinnon' privir-rdu-i g6nditor.
*- To{i sunt rinili grav ?
** Nu e nici unul rinit grav gi nu avem nlcl un
pacient in stare critici 1a bold, pentn-r cI nu aici ar
i; lost locul 1or. Sd zicem cd nu se simt prea bine'
* Dar {intui.[i la pat ? lrncbllizali ?
* Cei care sunt rdnifi.
- Nu sunt toti rdnili ?
- Numai B.
* Dumnezeule.mare ! B ! Vreti sd spuneii cb I
r{intre ei sunt nevSlErmaii?
r Depinde ce*nle1ege{i clumneavoastrS-prin
-a-fi
^Trei
dintre.ei-irr gra-deavansate d'e inyalidiv5tdmat.
.tate, adicd au degerdturi, a1li trei au tuberculozfi 9i
r:ltimii trei suferf de depresiuni nervoase' Vedeii, 1o*
cotenente, convoaiele ruseqti au multe, multe victime'
de tipuri diferite.
- N-aveti nici un motiv sd indrigili submarinele
xroastre,nici Luftwaffe.
- Din ctind in cind mai trimitem Ei noi bombardiere deasupra Hamburguli-ti, zise Mci(innon, ridicAnd
din umeri.
Uibricht oftd :
- Nu cred cd e momentul sd filozof6m despre
faptul cd daci aduni doi'rd greqeli nu oblii niciodatd
,ui lu"r,, bun. Deci, avem noud persoanecare nu sunt
iaritu. Tofi se pot miqca ?
practic
- Cei trei care suferd de degerdturi sunt
at&viala-dumneavoastri
in
vSzut
N:ati
irnobilizati.
4e bine
i;;-;;;;je.-ceitatli
$ase se pot miqca la fer

-138-

SA N A N D R E A S
ea rnine sau ca d.urnneavoastrS. Adic5, nrai precis, ca
mine gi mult mai bine decAt dumneavoastri.
- Deci, avem gase oameni care se pot migca, Nu
mi prea pricep la medicini, dar gtiu cE este foarte dificil s6-!i dai seama de stadiul tuberculozei, gi mai
gtiu ei un om intr-un stadiu avansat al bolii se simte
destul de bine. Iar o depresiune nervoase e destul de
ugor de simulat gi unul dintre eei trei ar putea sb fie
la fe1 de norrrr-al ca noi, sau cum credem noi c6 sun- tern. $i pentru ci tot am ajuns aici, toti trei ar putea
sd fie sdnitoqi. Nu trebuie sE vi spun eu, domnule Mc*
Kinnon, ci existi oameni care nu mai Supor'td rdzboiul
Ssta infernal qi iralional qi care ar recurge la oriee
mijloace ca si scape din el. Sunt aceia pe care in mod
obignuit gi, uneori nedrept, ii numim bolnavi prefd*
cu!i. Unii dintre ei, pur Ei simplu nu mai pot suporta"
Irr primul rdzboL,mondial, multi so1da1;iengiezi s-au
imbolnivit de o maladie incurabild care insemna peniru'ei un bilet sigur, numai dus, pentru Blighty, Se
numea DAC adicd, ,,Dereglare. afectAnd cordul'., iatr
doctorii mai insensibili ii spuneau ,,dor aprig de casi".
- Am auzit despre ea, locotenente. Eu nu sunt o
persoani curioasi din fire, dar !i-a; putea pune o intrebare personald ?
- Bineinteles.
- Engleza dumitale, este mult mai bunE dec6t a
mea. fdeea e ei dumneata nu pari un striin care vorbegte englezd, ei un englez care vorbeqte englezi.
Chiar un englez care a'fdcut un liceu particular. Ciudat.
- Nu tocmar. Nu-ti scapi nimic, asta*i realitatea.
Am fieut intr-adevdr un liceu particuiar in Anglia.
Mama mea este englezoaici. Tat5l rneu a fost rnulti
ani atagat la Ambasada germani din Londra.
- Ei, bravo, zise McKinnon, dAnd din-cap gi zArnbind. Asta mi-a pus capac. Dgui gocuri ca astea, ful
numai 20 de minute.

-- 139 -

I
SAN AI{.DREAS

AI-ISTAIRMACLEAN

unui sau unor sabo[or"i la bordui trui ,,San Atrdneas'u,


Cutn t i sc pare ?
- Ca Ei !ie, nu rni se {iare deloc pl5,cut"Dar nu te
gandeiiti chiac atAtode ser"icsch Andropolous inten{io:

-_ Dacd rc-a{t' putea ldrnuri Ei pe rnine' despre ee


vorhi{i.
: Sora Morrison. Voi doi ar trebui sE vi intelege!i. Tocmai am afiat c* tri ea esle p'e jumitate nern:
loaici.
uluit, cAt luat prin surprinctrcrc.Din rlam6 nemtoaicE,
bineinleles. E:<traor"drnart I1l spun, -poJn1an,,asta ar
putea se fle o chestiune serioasi. Adic6, fapi'ul -qA93
i uoo" care are grijd de mine. E rrizhoi, sunt cornplica{ii
intenna{ionatre,
11iigi tu.
* niu qtiu ;i rul inteieg' ]:'ur" si sirnp)"i voi am6ndo! v6 face{i tr:eaba. Cricurn, in curli'nd va veni s5' te
vadJ.
Pe rnine ? Lln nazist ryiun ucigaq
- SA mi
-rad5'?
fSrd inirni ?
- Poate c* Ei-a schimbat sentin-rcntele.
eleslgi.lr.
- Frin constl"6.ngere,
Nu, este icieea ei Fi a insistat.
Trebuie probai:il s5-mi iacS o injeciie. 0 cloz6
mortal$ dei rnorfinH sau ceva de {etrutrdsla" Dar s5 ne
intoarceryr Ia cei v(asecare nr.l sunt rlnlti qi care pot
merge. Asta mai ldrgeqte pu{:in cdttpul no.qiru tl'e cerare pe,
ceta,re,nu ? Un bolnart prefi;ci-it sau unu.[ cale
:l
baza de rnitb, certlficat, T.PC.Cum !i se pare
- Nu-ini place dc'[cic.$i c'$ti invflrti';i, slrioni, s.abctci:i mai clclzi cit s,-lni si prlntre supla'viefuittirii cle
cun:
plostesr, dat ctrl-lpil
pe,,Argos"'. $1i'.-rcfr c ltlr 11"rncl
ct.l ailt: cLl''irl1t illr;ir, ciitllirnr rirspr"ursuri
ipuneai ;i X;l.r.
prclstegtila intrebiri pri:slclti. $i pcritn r-I 1".:llivolLta
haii sii-{i rntii pull-l'"rrnil'Dc; ttnde
de il-lti"eb&riprc's'ceocti,
gtim rrr:i cH ,"Aigos" a fos'i,inir-aclev5r minait ? $'tim cd
'i.ancuritrepetroiiere sunt vase foarte robus|e, fcai'te sta*
biie, iar acesia avea rezervoarele goale. Tancurile uu
se scufundb aqa u$or ; au existat cazul"i.ciind petroliere incSrcate.au fost torpilate qi au scdpat' Nici m5car nu qtirn dac5 a fost neinat. Foate a fost doar tln, act
de saboiaj ca s5 se poat6 ivi posibili.tatea introducerii

$.
$i
0

na' i at' .."


* Eu nu rfi.&Fr1'gir-relit c{eioc ln CJrpitbnul AndropoLtus. Av$nd in vedcre c5 nu-tr cllno$c cleloc Ai etr a.r
plil',-a, sau nu, sd fie un i:andit oricit ile inriit. Dar,
dbsi sunt dispus sd accrpL orice rdspur"ls tr6srlit Is. ?ntrei:irr'ilr: noaslre, nu n:Lii irut obiryn'rricll ideea ci un c6pil,an ;ii**r sacrifica nal,'a pentru mai ;tiu eu cs scop.
Dar u.n indir.'id sau nifio insivi:zi perilrtt care Arrycs
liLr in:i-rrnna nirnic ar ii i:rliret s-o faci chiar btlcuro$i.
Ar fi i;::|ciesairi. de ail;,.r ri,.rc5.:.i Cdpil.anul Andropoloi;s a rn;:.i luat pe cine';;+ ia bord din NtrLrrtnansk,niqte
c:,r.resii I'i sii pt"i-uviefi"ritqi ei unor scu{u-nc16ri.
cr;mp.:rLr-rcf'l
Din piir;tt ins6 ;i /r"ndl'61--i1lq1i1s
Ei echipl'riu['siu vorbest
n'rtm;ii ereaca ;i niineni cle ia bcr'l rri-t rn:ii qtie lirihir'
asl a.
_- llu vcl'Jr':sc ;:iriir ;.1rec{:lte,fo;ii'le pufin. in licelLe grarticuln.re r:nglczc.:ii iqe il:.!.nEacceni: pe lirnba
gl'eac;i. uuma-i cii atn uiiai a1:roai:e toil-ti. Dat" nLt crr,:d
c;i ne-ar ajuta cu ceva ':i;rtii am descr,rpericd in Murmar"lsk..,.Argos" a iilat berra men"lbr'Lin plus. Frobe'niI
ch o sJ-si ia o iali'. nevinovati, sd ne spund ci nu qtiu
despi'r: ce vor:birn ;i, a:uilci ce pr-rlen'l face ? Ulbricht
: Ccnsfi:r-lc1,oniidg nave
t5cu un n:linrii, zlpoi spt-t;i'.rl--,r'utsc
ru;;i i
- Care consi-l'r-lctoriclc nave ru+i ?
eoca qi 'r-au terminat in.Cei care v*atr rel.!s-ir;r.t
firrneriE" Mai ales iria care s-ai; oc{-rp:lt de coc$.
* Ce-i cu ei ?
lt r , 't t nt llL:
U l i ;ri ci :i , ml di i :i c:.\'"'a
* Stai pu{in. .Nu
-qbiti cANi de pe nava asta sunt
noasLre, dar acumr sunt
pentru
rlecazurile
responsabili
sigur cf, pionul principal este un membru al echipajuLui vottnu.

*141-14CI-

ALISTAIR
MACLEAN
-* De unde Dumnezeu ai mai sccs-o si pe asta ?
Adici, m;i scuzali, n-ar mai trebui s5 rnd rnai surprind&
nirnie.
* Avaria de la cocd s-a produs
cAnd rri aflati
lAngi corveta distrusi, chiar'illainte
sd o scil{uieda{i
cu focuri de iun. Corecl-...":,.
-* Corect.
-* Cr-rm s-a ii:LAmplat I
-_ fi-arn mai spr-is.I'du $1iin. fJici o torl:i1ii, nici o
mini, niinic de genul isla. Iic-o palte a coi'.!,el.eiers
un dislrugtilor care ii lua la i:o;:clul lui pe mcinblii
echip.air-r.lui,iar noi eram pe partea cealalla ;;i lu-am
sr"rpravietuitorii de pe submarin''-ll' ruscsc. in:ii,rttc sd
cr-rri';5m 1otul, am auzi.1 6 serie de explozii ii:iuritrui
rolvetei. IJna a fost de la un boiler, iar celelalte s*ar fi
pur'r-r'usi fie ori ftilmicoton s,:"r"rhombe de do:,:il iivre
sau alt explpzibil. Cam pe alu;:ici s-,a prodlrs i;i ai alia
nuas ili.
- tr"u aq zice ci nu s*a. inlan'ri;1;rt a;a. .Al ;rir:e ca
tocmai atunci un n:emhru de incredere al er:1ri,:*jului
voslru a declanqat o explozie i.n camera de balast. $i
mai zic ci persoana asta qtia cu exactitate cAt ertplozi]:i1 s5 foloseascd ca sd nu scufunde.nava ci cr,oarsi o
r-'blige sd se indrepte spre cel mai apropiat polt r-rnde
pul.ea fi reparatd qi care in acest caz ei'a lr{u:-rnansk.
- Da, s e 1 e a g 5 . S-a r fi p i rtu t i n tA m pl a S i aj a. di l r
] ) u s unt c onv i n s .
*- C;ind ali tri,urrs in l:li'ulmi.Lnslt,a vdzLrt i:incva
c it de m er e e rrap e rl o i tl i a ;i d c c e r1 i p ?
* Nu.
*: Dar a{i incercai CF.1'r-':.';1
s,"lvt'deli ?
* Da. Eu gi cu domnul Kennet.'
- $i surprizi, surprizd ! N-ati ,vd.zut-o. I\i-a'1i rrilxut-o perrtru ci nu vi s..a permis.
Chiar a$a s-a intAmplat. De dnde gtiti ?
- ImprejmuiserS. Iocui unde se efectuau repllt:a{ iilc c u pr c lai d .

-742-

SAI"IANDREAS
-- I)i), intr-adev5.r, zise McKinnon, care devenise
foar le 6lAnditor.
-- V*au spus gi mol,ivele ?
- Ca si-i fereascade vArrt Ei de zipad6"
-- $i chiar bltea vAntul atAt de tare sau ningea
putcrrric'l
- l.Ticiuna, nici a1ta.
- Itl-a{,i cerut sd intrali Ei voi in cortul iistir, s5 v3:deli ce este in spatele prelatei ?
-_ Ba da, dar nu ne*au 15.sat.Au zis ci e prea pe*
riculos Ei am putea intArzia terminarea 'r.eparafiei,
N-am comentat, pentru cd nu consideram atAt de irnportairt sd-i contrazi.cem.N-aveam nici un motiv s*o
facem. DacS ii cunogti cAt de'cAt pe ruEi, gtii c5 se in*
cdpiiAneaza ca ni;te calAri pentru nigte fleacuri. Pe
lAngi asta, ei ne dddeau o aldni de aiutor qi n-avean"l
nici u.rrrnotiv s5 fim banuiLori. Bine, binc, locotenente,
rnir dau bStut in fata ta. Nu trebnie sd fii inginer sau
metarurgist ca sd-!i dai seama c6nd o gaur'5 a lost {ricuiS din pricina unei e,xplozii in interior.
- $i, acum, nu fi se pare ;i {ie ciudat cd a dr;ui}
avaric a coc[i s-a pr'odrlsin e:lact a.ccli.;icornrilr'1iment de balast ?
Amabilii
- Nu, acuirl nu rni sc nrl,i pale cii-r.dart.
no;;tri. aliafi - ai nogti'i, nu ai voq;tri - ar-r15,sa"t
o inc$rc5tur6 explozivi in camera de baiast cu un fitil
destul de lung. Locotenente, ai dreptate.
- Deci, acum trebuie sd gisim dn meml:ru al echi.*
paiului dumneavoastrd care sI gtie ceva desprc e;ipk*
zive-.Cunogti vreunul, dornirule McKinnon ?
- Da.
- Poftim ! Uibricht se ridicase in1.r-un col. Cine ?
*- ELt, ii rf,spr.trsle
lvilcliinncn, r'iclicinclu-;iioc':riiim
tavan.
ir"lngirl- Asta ne va fi cle ajuior, zise L,'11;rir:i-r1,
du-se la loc in pat. bIe va fi dc niare aiutor.

-143*

SAN ANDREAS

VI
CAF,]TOX,LTL
t-

.:. Trecuse rle ora 10,00 diminea{a, cAnd incepu din


nori s5 ning5. Mc$innon' mai- pet,recuse un sfert de ,
orA in cahina cdpitanului, dar plecase vdzAnd ci 1o-.
cotenen'r,ului ii er:a din ce in ce mai 'greu s5*9i !'ind
ochii cleschisi. Vo::bi apcri pe rAnd cu Naseby'- Fatierson si Jarniesnn. Acesta din urm5 supraveghea dln
totr irr"tut*a clt' consolilia{g a p}atformei. To{i trei fu.seser5'de acord ci aprecierile lui Ulbricht erau corecte,
dar fuseserb de acord qi cu concluzia trui McKin.non,
c5 aceasifi ncuil clescopcrire, dacd descoperire, se putea nurni, nu le folosea la n!.rnic.,McKinnon era cleja
inapoi tr)eprlnte c&nd inccpu sd ningi. .
Deschise u6a lateralf, cu tpati Srija, dar vAntul-era
atAt de puternic ineAt i*o smulse din rnAni 9i o trAnti
de atac. Zdpada nu era incd
cu zgolriot cle bordul
deas6, dar c5dea aproape orizontal pe punte qi, nu se
cu
Fulea vedeal nirnic prilt ea. Mcl(innon se intoarse

lul"riii-car:e
.ii
Ei pi'ivl peste marginea provei'.1'
il;;""i"
vepe
cer,
acum
ie iviJcrl
riina zorilor,
Putut
dea c6 utarea se schirnbase.fJispdruserd Eiruril.e ingh,gsuite ale valurilor, care se sp5rgeau acum ln toaie 01qi imprevizihil5'
ryi prevesteau o mare agitat6
sA vactrdce
"*oilll.
neapirat
fi
trebuit
i-ar
nu
Lui'McKirrnon
se schimmarea
c5
cd'sil'nlea
pentru
s-a,intdrrnplat,
'de
incepuse
lui
picioarele
"si -se lesub
Fur:iea
base.
gene si se tremure: Frigul era p6trunz&tot. McKinnon
6r" ,n b5rbat zdravAn Ei puternic, dar nu-i fu uqor s6
tragd uEa dupi el cAnd intri inapol.
-144-

Tocmai schirnba cAteva vorbe cu Trent, care era de


cAnd suni telefonr-rl. Era sora
- serviciu la tirnon|,
Moirison care il anunti cd era gata sd urce la cabina
cdpitanului
sfitui, sord. Nu*i prea-pldcut aici sus'
N"
"-"q
- V-*S reaminti ci miafi protr:is' Ea vorbea foarte
categoric.
"
$tiu, numai ci vremea s:a rnai inrdut6{it'
- - Zda, dornnule McKinnon'.'
- Bitre, veni{i ! Fe rdspunderea- dumneavoastri''
foc potrivit pentru un oin de
- Spitdlul nu este
"n
zdpadS,il intempind dezaprobatoare Janet Magnusson'
care era in salolnul B.
*i
- Surit doar in trecere. Am venit pentru.o
'ta
prle'rena'
incd,piiAnal4
slune caritabild, pentru cd
asta igi imagineazd cd face.
:
Janet se abtinu sd faci vreo lrelnal'ce:
- Merge la locotenentul Ulbl'icht ?
- La Jine aitcineva ? Eu tocmai L-arn v6zut qi
arati destul de'bine. Cred cA e niroadi.
--- $tii care'e necazul cu tine, Archie McKinnon ?
N-ai pic de sensibilitate; Sau cel pu[in de cei suferinzi
nici nu-fi pas5. $i nici in alte privinde' rru eqti mai
sensibil. $i ea este ndroadir rrnl:rei pentru ra a 'spus
lucruri bune despre tine.
Despre mirre ? Dar'nici nr-r nl5 c'uncagte'
Archie, intr-aclev5r. Dar cf,pifanul
Intrladevdr,

Qowen te cunoagte, zise ea cu un zAmbet dulce.


McKinnon se gAndi 1a o remarci potrivitS despre
c6pitanii care berfesc cu surorile rnedicale,-dar nu gdsi
pleci in salonul A. Acolo il agtepta"sora
nici una si
-bine
inlofolitd. Pe rnisufa cle ldr:gX ea,' er&I\.{orrisbn
trusa mcdicald.
----:Vreli s5 v5 scoateli ocheiarii sori ?
-- Dqce?
- E b5rbatul din el, zise Kennet, care iEi regesise
veselia de altd datd. Crede cd aritati mai drdgulf f6rd
ei.
-: 145 -

Irlii

In dimineala asta este prea frig gi pentru un


urs poiar, domnule Kennet, darmite pentru bArbatul
din minl. IJaci clrr;mna nu-gi scoate ochelarii, o s5-i
scoatd vAntr'l1.
- Cum e vAntui, bolman ? interveni cSpitanu.
Bowen.
11 nodurr, su.', *8oC. Viscol. 9,9 miiibari.
- $i miii'ea e din ce in ce mai agitatS, nu ?
Chiar i;i in spilai se simtea legdnarea v;rsuh-li.
- Dolr pu{ i n . s l r.
* S lini pio b l c m e ?
- Nici u.na, in afar6 de aceaslS scr$ care se in*
dreaplS spre sinucidere. ,,Nici p problcmS, i;i spusc
geful'de echipaj in gfincl, cAt timp nu se ddramir pliilformatt

ill
il

l]l

ilil

* In:i pare riu, ii rdspunse NlcKinnon glav, dar


nu cred c5 erali amatoare's-acHcleiipeste bcril. pi din
rdcate va exista ,,o datd viitoare". NIai trebuie s6 ne ;i
intoarcenr ;i rra fi $i rrrai rii.i.. cir o sd avem vLnl:;i in

lffil
il
ilil

SAN ANDREAS

ALISTAIR
MACLEAI',I

*
*

.;i

CAnd ajunser$ 1:e puntea superioard, surorii 1\{orrison i se tdie r5suflarea din pricina Eoculr-ri.QricAt de
mult se progatis.eea sufleteqtel nr-r-giimaginase ci. af:rr6.
bStea de fapt un uragan insolit de viscol gi cd ceie
-809F vor pvea un asemenea efect asupra pld.miniior
ci. McKinnon ins6 nu-Ei pierdu vremea. Cr"ro min5
o apuci pe sora Morrison, cu cealaltd se prinse d-e.o
ancori de salvare ;i cei cloi se i5sard pr-rr gi simph,r
purta{i de vAnt pestcr puntea inghclat6 qi nersigur$,
pini ajunserd la platformi. Ajunsi la a.diiposl,,sora
Morrison igi scoase gluga gi, respirAnd dir-r {r'r-.r,1.
incepu sd-gi masezeuEor bra{ele.
- Data viitoare, domnule L{cl{innon, dacd o si
mai fie ,,o dati viitoare", o sd vd ascult. Ave{i cuvAnful meu. Pur gi simplu nu mi-am imaginat a$a ceva.
$i bralele mele ! Ea igi pipSi bralele cu grijd, ca Ei
cum ar fi vrut si verifice dacS le mai are. Am brale
obiqnuite, ca orice om. Cred cd rni le-ati rupi.

{".-+ x

'-*

,f

i
,{

in momeniul dsla nu nr.5 grhbesc cjt:locsi mh1


In1.orc.
IlfcKinnon o conolise spre scat'a cte t:.im;:ucltt)sJi ti
cabinele echipajului. Ea se opri s5 priveascd.la coritl-on.rl curbat, 1a perelii etangi ondulali gi Ia ugile zdrobite.
_- Lf.eciaici au murit, zise ea cu giasul iilecat. Este
ullt Cc ulor sd inlelegi cufi) au rnurit cdnC vczi ce-i
aici. Ilar trebuie sd vezi ca s[ inlelegi. lnfiordtor, infibrdtor este cuvAntul potlivit. Slar,'S Dom:iului c5
n*iir4 v5.zut ce a fost aici. fi ti,t, {:are a trehu.it sI curefi.
-- Am avut ajutor.
"* $tiu cd tu te-ai r:cr-rp;;tdle ce era mai cr,,mplit.
Dcmnul Spenser.dl. Rawlines. dl" Batesman.Ei au fost
*ictimele cele mai Eocante,ii f $tiu cd n-di l6sat pe
nimeni sd se ocupe de ei. Mi-au spus Johny l{olbrook
pi Janet. Nu*mi place locul ista, zise ea cutremr,lr'Andu-se. Unde e locotenentul ?
McKinnon o condusein caLin-lcapitanuluiun:lr locotenentul stdtea-lungit in pat, supravlgheat de Naseby'
--- Din nou bund "dirnineala, tocotbfrbnte. Tocmai
am lnat gi eu contact cu condiliile atmosferice 1a care
te-a exptts domnul McKinnon. A fost ingrozitor. Cum
r'i siinlifi ?
.- Slebit, sor5, foarte slabit. Crcr-li5 .rm nerrninrlii'
griji pi atenlie.
- - Mie nu mi se pare ch aratafi aga r5u, zise ea in
timp ce-gi scotea haina de ploaie qi hain3 de sibir.
-- Aparen{eie inga16.Md simt foarte sldbit. Nu ci
.n$ vrea eu sb-mi prescriu tratamelntul, dar am nevoie
cle un tonic, un intdritor. $titi, dumneavoastrd, ce este
in duiipiorul abeia ? Locotenentul intinse' spre duldpior o mAnS fdr5 vlag6.
*747-

-146-

SAI{ ANDREAS

ALISTAIR
MACLEAhI
* I$u, ii spuse ea pe un ton sever. Nu gtiu, dar
glercesc.
;- IvIS'g6ndeir.rncb poate, arrdnd In vedc'r".:sltua[ia
de fali, rn6 inte1egefi.."
* Acelea snni 1:rc.:izii1L.pers,rnale ale cipitanului
Eowen.
r* funi permitrfi sri repe'cctl n-li-n spu.scapit,anil!.intrebf, McKinnon; Locotencntul poate beneficia de provieiile nnele"c$t timp pil.oteaz5.AEa cI asta e.
- Dar tn rnomentul Ssta nrl piloteazi deloc. f]ar,
m5 rog, fie. {,Xn'p6hdrel"
NIcKinnon li dddu iocc'lcneni.ului r,tn ll;rlinr i).*sc,:tch" Expresid rde pe fala sulc,rii lVlorriloi drtvedear
cri ea 5i qefutrde echlpai nu inlelegeauacetraSi
lucru'prin
.,pf,h;-rrcl"'.
* Hai sfi rnti:grri ficorge. zise ],lcl{iirnrn. A;ia
n,r-i lirc p,:ntru noi.
.- Dar nu trebuie s5 pleea[i, eise sora l\[ori"ili:n
u<'-rruin:iLi:.
:{
_- Nu sup{lri-Jlru'.
g:i r.rcclcrnsfrngl. sall o;r-m:rnisrrferinri.
Uibrichl igi lr-ri pelialul de la gulnb:
* $i ne i6lafi pe rnAinile: h-li Flanneifooi ?
-- G.rorge, qdmAt,lu afari'gi eu nlh due s6.*trinloc{iiescpe Trent la cArrnS.;$ti{iurrcl.es5 mi gSsiti cind
vrefi si vA inioarcefi,rs'orh"
McKinnnn se a.;teptasrca il'..r.I;
r-rilntul si dureze 10,
cel rn'rll l5 min'-rte,clar lrecuser5apronpe40' pAnd.bfrnd
stra !ri Licu aparilia pc punte.
McKinnqn o privi cu simpatic :
-_ Atl avu.i;rnai r'rrrite rrecazuri dec5t vii agtepta[i,
sorS ? |iu glu"rnea.cAndafirma c5 se sirnte foarte sld.bit?
-- li'u are rnuite proble'rne,cel pulin nu cll limba"
Doarnne,cAt poate sd vorbeasc5omuL ila !
- Da, dar nu vorhea la perefi, nu ?
- ee vneli sH spunefi"?
-_ PAi, n-ar ti cr,rnti.nuat sh vorbe.ascS dacd
nr.aa$i fi conti"nuats5-l asculiafi.,ii explic6 eI"
-- L.18-

Sora Morrison nu pdrea deloc grdbitd sd plece.


T6cu citva tirnp, apoi, cu un zArybel uqor in ciitlul
gurii, zise :
=-, Nu rn-a enervat, doar m-a descurajat. l\{ulti
oanieiri'ar fi interesali si gtie ce afft discutat.
.; $i pe mine md intereseazi, nuntai c5 nu sunt
indiscret. bacf, vre[i sb-mi spune{i, inri spunefi. Dacd
vE cer si-mi spunefi 5i nu vrcli, nu-rni sptineii. In
fine, a$tep! si-mi sPuneli.
** Nu gtiu dac6 sf, mi su1:5r sau nu. ir$cu o
pauzd apoi continud : De ce i--ati spus locotenentului
UtbrichCca sunt pe jurndtate nernfoaicfi ?
* Nu-i un sccret.nu ?
* Nu.
* $i nici nu vri est,e ruqine de asta ? Mi-a{i
spus*o chiar durnneavoastr5.Atunci.de ce... A ! De ce
nu v*am,3pui cd'i*am spus ? Asta md inirehali de fapt'
Fur gi simplu nu mi-a venit in ctrp.
* Ali-fi putut cel pulin si1-mi'spuneii cf, gi e'l
esle pe jumitate englez.
in grrncl, pt-rntru cE nu
- Xi"i as'ra nli"mi*a clai
este important. Pe mine nu rnd inter:eseaz;ide c i13tionaiitate este o persoanS.V-arn purr:tit despl'cc"rnr1
;;ili;;;".
$i et este pilot qi loiotbucni' DiicS cI cr'''de
c* e de datoria tui sl['.lanleze o bombl asupra nre"i;'
atunci o s-s fac& f5ri eritare" Dar sJ"ltiii ca nu e:'!ist6
om mai bun ca el.
* Sunteli Lln orn foali.e icriii'roi-, domni;1e l\{ci
Kinnon.
- Iertitor ? intrebi el surprins. N*arn ce sS iert.
Adicd, vreau s[ spun cd n-a aruncat nici o bomb5 asul
pra mea.
N-am,vrut si spun asta. Chiar dacfi ar fi fdcut-o
n-an fl fost nici o cliferen![ pentru dumneavoastr5'
* De unde ;ti!i ?

desirresubiec*i?liTr"" nu rnaicontinuddiscr.rlia
tr.ll acesta :

149
-.

AL]STAIR
MACLEAN
*- Mie nu mi se pare o conversalie interesantd. Sau
mai bine zis nu mi se pare cA meriti sd discufi aqa
ce_vatimp de 40 de minute.
- I-a fdcut de asemenea pldcere si sublinieze ch,
din punct de vedere al sAngelui, el este mai englez decAt mine. Adicd avea deja 5007/s
sAnge englezeic, plus
200 de grame administrate ieri.
- Intr-adevir, zise McKinnon polibicos"
- Bun, deci nici statisticile nu sunt-interesante,
Mi-a mai spus ce tatil lui,il cunoagte pe tatil mer.r.
-: A ! Asta este interesant. Stali putin... Mi-a pomenit gi mie ci tatdl lui a fost ata;at ta Ambasida
germanS din Londra, dar n-a specifical dacd a fost atagat comercial, cultural sau dd alt fel. Nu cumva v-a
spus dumneavoastrScd tatll hri a ,[ost atasat naval
acolo ?
|
- D&, asta a fost.
- Nu_-mispune{i cd tatdl lui este eipitan in Marina,
germani !
Ba este,
. - Prlqtic, asta vd face frafi de gAnge, sau frate
gi sor5. f,ineli minte cuvintele mele,.'so-ril, zise McKinnon solemn, eu vdd mAna destinului iici. Ceva
predestinat
- Pfui !
- Deci sunt amAndoi activi ?
- Da, rdspunse ea cu o figurd nenorociti.
-- {u vi s.epare ciudat ca tatii vo$tri se urmdresc
pe mf,r'i, gdndindu-se cum sd-qi Tac6 feiul unui altuia ?
- Nu mi se pare ciudat deloe.
- N-am zis ciudat in sensul dsta. '
Daci cineva i-ar fi, spus vdbodati lui 1Vlclfinnon
cd o va vedea pe Margaret Morrison cople5ita de durere, nu l-ar ti crezut in toate minfile. Dar acum situatia se schimbaseqi'el. nu-gi putea explica clc ce ea se
descurajase brusc. rNu-ti face griji, ferito ! N-o si se
intAmple niciodd!.a.Nici.el nu-gi lirea dadeu ."uma ie
vrora sa spuna prrn asta.

150-

SAN ANDREAS

t. ,

tu

*
:
s
*
sr
;{

I
ii

con- Bineinle1es ci nu, dar glasul ei nu era deloc


vins. Deschise gura s5 vorbeaicd, ezitd qi apoi igi ridic5
r-rqorochii din lodea. Chipul ei era in umbr5, dar McKinnon era sigirr cd ii zdiise lacrimi in ochi. Am afiat
cAtevalucruri despre tine astizi.
- Dar nimic-adevlrat, sunt sigur' |Iu mai Poti
crede un cuvAnt din ce au-zi in ziicle noastre. Ce-ali
aflat,"sori
?
'
Aq vrea sd nu-rni mai zici ag-a,spuse ea-lrtrai&'
l{cKinnon nu era obiqnuit sd o vad6 pe sora lt{orrlson
lritati sau descurajat6.De aceeao intrebd ridicdnd ui.
mit din sprAncene:
* Silnu-li mai zic ,,sor'6"? Dar eqfi sor['
- Ba da, dar nu cu toriul acesta.Sctlzi nli', n-am
vrut si spun asta.Nub spui pe un ton diferit de al celor'lalli. O spui ca in filmele alea americaneieftine in care
un'bdrbat lnarmat le spune tutr'rror din jur ,'sor5"'
- N-aF vrea sd iei drept nepoliticcs, zise el zAmbind. Domnigoara Morrison ?
$tii cum mi cheam6'
- Da. $i mai Etiu ci incepuseqis5'mi sp''ii ceva'
dar te-ai rdzgAndii qi acum incer-ci s5' te escirivezi'
- Nu. na.*pl bine, nu tocmai. E diiicil" nu mi prea
pricep la lucruri de genul dsta. Am a{iat^desprefrrrilia
i^ uri dimineatd, chiar inainte s[ urc. imi pare r6u'
$incer imi pare riu.
- Janet ?
-_ Da.
-- Nu-i nici un secret'
*. Un pilot de pe un bomba;:diergoLmrn i-a ucjs'
1l privi lung gi cldtini din cap' Si acl-ll-i-rvine all
pitot de bom*bardiergerman' atac[ din nou ni'tte civili
nevinovali gi tu egti prima persoani c-areii iei apdrarea'
- Nu face din mine tin sfAnt, de'gi nu cred ci ce
,spus
pAnf, acurn era un compliment. Ce-ai vrca sb
ai
tlac f SAh[ nipustesc asupra unui or,trnevinovat ca sA
mA rdzbun ?
*15i-

MACLEAN
ALISTAIR
- Tu ? Nu fi stupid. Sau poate ci eu am fost stupicli si spun asta, dar Etii foarte bine ia ce m5 refer.
Am mai aflat gi cd subofiferul McKintron, a fost intr-un
spital din Malta, din pricina depresiunii ner-voasesufer!t6 cAnd a afiat vestea. DupS aia un. bcmbardier al
Forfelor Aeniene trta]iene $i-a distrus submarinul. Se
pare c[ bombardierele inamice au o sidbiciune pentru
- Janet nu 6tla asta.
* C5pitanul. Bowen qi cu rnine air-ldevenit prieteni,
zin:r.bi ea.
- Cdpitanul Bolven, zise McKinnon f6r6 supirare,
osteo ca!6 b[trirnd.
- CSpitanul Bowen este o cal6 bItrAnS, domnul
iiennet este o ca[5 bitrAn6, domnul Fatterson este o
c;ii5 bdtr6n$, d.omnutrJamieson este o ca{5 bitrAn6,
?ofi sunt ni$te cate bitrAne"
- Durnnezeule ! Asta este o afi.rrnafie pi) cilre n-o
pofi dovedi, sor6. Scuz6-md, Ivf:lrgaret,
- Numai cafele bitrAne gugotesc.Inlol;deannacand
sunt doud impreun5, sau trei, sau chiar toate patru,
Sugotesc.Foli sitn{i in aer tensiunea, aproape cS prifi
sft adulmeci teanna,deqi nu accsta estc cLrvflntulpotrit"it. A$ spune rnai degrabi cd poti adu"in'lecanigte pre*
simliri nefaste,De ce vorbescin Eoaplir?
* Poate au secrete"
* Cred cd eu n"lcritmili mui1.5incredere.
, - Dar avem.rilrytcsabotori ia bord"
* $tiu. To{i qtirn, iar cei care Eu;;otcicgiiu cir noi,
tc!-i cqilal{i, gtirn. I1 privi lung Ei fei:rn. $i eu totu6i.
ineri.t mai multt lncredere decAt at$t" trrT-aiincredere in
nrine ?
- Am incredere in tine, dar suntcvn urmi.ri{i. Cineva de la bordul lui San,And,reasare un emifStor re- .
ceptor gi trimite un semnal de ghidare continuu. Lufto,r'affe, submarifrele Stiu exact unde ne afi6m" Cineva
ne vrea" Cineva vrea s* captureze Sun Andrens"

-152-

SAI{ ANDREAS
Cflteva momente lungi ea se uitl in octrii 1ui ca gl
cum ar fi chutat un rlspuns 1a o intrebare pe carr nu
o putea fortnula. fuIcKiru-lon cl$tinii cu tristefe clin
eap qi spusc :
. '_ Imi pare i6u. Asta-i tot ce ptiu. Trchuie s5 mi
:
crezi.
* D;rr te cred" Cine ar pu-tea si transmilS acest
scrnnal ?
- Oricine" Eu presuprrnr:i cste un rnemhru a1 echi'pajului nostru. Dar ar plitea sir fie un sr-lpravi"elr-riton
de pe Argas sau oricare clin boln;rvii pe care i-am luat
solufie par'e iibsurd6, dar una
din Murmansk. Inieca.rer
dintre eiir trebuie sii fie mai pr,rfin absurdd decAt ceielalte. Cai:eins$, habar nu am.
* Dar clrm ar pi-tlcnsI ne captureze?
* Cu urr subrnarin. Nu e,'iisl6zrLtmoi. Nu au l'a:e
de suprafa!5 qi nici nu se pune prol:lcma s5 folose*scf,
un avion. Probabil ci nu ;lrgotesc,ci se goagd.Se roi:rg^i
da ninsoargia s[ nu se oprei+sc5niciodatti, pentru c5
singura noastri pansf, cste sil ne ascundcrn. Se roag5
ea destinul s[ nu se intoilrci contra noastrd, curn obiSnuiau si spirnb vechii prezicitorl
- $i dacdtotuEisc intirmpiaa1a?
Atunci", asta e.
-_ $i nu te g6.ndeq,lisI irci r:jr:ric ? T'oir'-tlii fusere
mai m'-llt decffl sceptic. lii*i rt-rircarn*ai cli: gAnd sfi inccrci s5 faci cuva ?
McKinnoir hot6rssc de cAteva'ore ctrrn rra aciicrna,
dar nu creclea ci este mcmentnl' 9i locul si intre ln
am6nunte.
cu n siilv;l d'
- Ce naiba vrei sI flc ? S6*i scr-rfundusc;rtir$i cart,.lfisli'icaIi? Tu uiIi cir astl csi'' c
DAine
'navi
sanitar5.Bolna'vi.r'dnifi Pi tr:!i civiii.
* In m.rci sigur c-.iisti ceira cc poli face'' In. tonul
ei era o nuan!6 ciuclati' aproape disperat5. Coniinuf,
amar : Medaliatul subofiler McKinnon.
-- A{edaliatul'subofiter Mcltinnon, ii. t"dspunseel cu
b1Andete,va trdi ca sf, iupte intr-o altri z.i-

* x 53*

SAN ANDREAS

MACLEAN
ALISTAIR
_- Lupi5-te cu ei acum ! Vocea ei se schimbase.
Luptai-te cu ei ! LuptS-te cu ei ! Lupld-le cu ei ! Se
opr i s i i5i ing ro Pd fa l a i n ma i n i '
'
McKinnoin 6 privea uimit peste mds'urr5.li cuprinse
cu bra{ul umerii zgudtrifi de plAns. _McKinnon era un
onl cu iesurse nelirnitilte ;i mai mult cl.ecit capabil sE
rezolve orice problem[ s*itf fi ir.'it' ]lar scl:inj:erea.neit*ou"a a comportamcntului ci il puse intr-o tnare'incurc51.ur6. Ciute nigtc cuvinle cilre s5 o lini;',leasci Ei
sd o consoieze, dar nu gasi nici ut-ttll, pentrr-r cd pur Ei
simpLu nr-r glia cc ar pu-tea Ii iini;rlilor sau c'.'nsolator.
Nu i se p:Iru nimcrit sd 'rcpe1'ee:tpresii de qcnul ,,ei,
g;lta, gala'' aga cf, se mullumi sI spuni :
-'
-"C
sir-i ias pe Tlent in k;cur1nfeu, clr:;li i'e cluc
jc s .
'
Excursia pe ca1'e alr fllclrt-o pe punica supc:rioari dintre platformi gi spital a fost chinu'itollre' At"l
trebr"rib s[ selupte cu vAniui putei'nic, care le l-riitea din
fa!5, gi cu viscblul. CAnd ajunseri la spitr,l-,-o conduse
spre hol, iar el se dr-tse sd ii cai-lte pe Janel Magnllsson'
-- Ar fi bine si te duci s5 o vezi pe prietena ta
I\,Iiiggir.:, zise el c;ind o g;isi. E foi',rte dcp:ir';r:'la'-|Iu'
Janei:, nu sLint vinovaf, z.isc el ricl,lciri:d o m;l:li' N-am

u"n1"53r"3roi
",

ca cfrn,l s-a s'.*.iriat,ii

ca
'aspurrse

acuzi'rtor.
* I l c lc ? :i trn i g i i i d c m i n r:, a s i a -i rq t.
'i
-- Ilczirrnli{i1ii
--- Vrca sir ma sinucid, ditr c.u nlt rzIC re:rr.l1l'area
pr:oblemelor ii-r felul ci.
Unul cLinire voi e {icnit. :liscl cit dr-rr:an'l rt-riina la
c c p qi nu m d i n d o i e s c t' i n c e a c t' l a .
Mcl{innon se agr:zi pe Lin scilun ca sA o a5tcpte.
Ea arpdru dlrpi cinci minr-ite 9i se aqezi in fafa lui.
Avea chipu.l ingrijorat :
-- Imi pare rdu, Alchie. N-ai nici o vinS +i nici
unul dintre voi nu e licnit. Vezi, da are senl"imentul
6s1.aambivalent fa!i'de germani.

.-L54-

- A mbi cum ?
- Amestecat. Nu-i este usor cA rnama ei este nemgrea, foarte grea' Of,
foaicS. Trece printr-o pelioad-a
gtiu ci qi tu treci dar tu eqti altfel;
'
c[ sunt a]tfel' Eu n-am pic de scnsi--Eineinleles
bilitate.
_. O, te rog. taci' N-ai de unCe si gtii' l;c lr-rpt cr9{
ci eu sunt singura persoan[ ci,]i'e iille. -&r:lm '"rri:{Jclrlcl
i""i qi-u pierd'lt sirigurul frarlc ii 1r.'go'lniciri- Amirndoi
*" *litit in timpui u-nui raid ai:rirLn <lc"sr,pra H;rmbuigr-rlui. Nu erau in aielapi aviorr qi nici mricar in timpul
Iceluiagi i'aid. Dar au murit ia cAteva s6ptdmAni unul
dc cel 6l al t.
- Isuse ! Mcl{innr:n cl5tind u$or din cap ;i plrtrb
un momenl, de ticere. Sirmana copil5. Asta exolicA o
nri r l !rnrc dl l ucruri .
de ridic[ Ei se inrlreptd spre dulapul cu provizti al
doctorul ui S i ngh.
- Iati stdp0nirea de sine a legendarului McKinnon,
zise el, linAnd un pahar in mdn6, Erai cu Maggie'idnd
s-u i ntampl i rt asta ?
- * D a.
- V[ cunoagteli de dinainte ?
* Bineinteles. Suntem prietene de ani de zile.
- Derci i-ai cunoscut qi pe cei doi bdieli ?
Ea nu i'dspunse.
* Adicd i-ai cunoscut bine ?
Ea tdcea in continuare, linAndu-9i capul blond aplecat gi uitAndu-se la mAinile-i impreunate pe masb.
McKinnon se indreptd exasperat spre ea qi o prinse
cu blAndele de mAni :
- Janet.
- Da. Archie. CAnd isi ridicir privirea, ochii ei erau
pl i ni de l acri mi .
- Draga mea, draga meer, oft6 McKinnon. $i tu.
Din nou cldtini lncet, din cap Ei pdstrd un morrent de
tdcere. Janet, bdie{ii 6ia qtiau ce fac. $tiau riscuriie.
de
$tiau c[ unitdtile antiqeriene germane qi pilo{ii

-155-

MACLEAN
ALISTA}R
noapte i-ar fi doborAt, daci aveau ocazia'^$i.astaau $i
fecut, dar aveau toate drepturile sE o fa,ci. $i 1i-al
reaminti c* aceleanu erau raiduri'de bombardamente
de precizie, ci urrn5;:eauo distrugere totald 9i tu.ptii
c" iiu"urttnf, asta. Aga c.l tu 9i Maggie care vi plinseti de mi16, ali putca s[ lc plAngeli de mili tuturor
iudelor ircclor mii ,lc nc'vinovaii omoritti de aviatia
'britanicdla Hamburg. A1i putca la fel de bine sd piAngcti dc rnilSintrt'gii omt'niri.
* *dcKiilnon, cqti un diavol fdr'5 inim[, zise ea in
i;rlp

cc do itl llr c t ' im i i s c pr t ' linq( ' ; lt t pc o b l r z .

* Da, sunt, ii rlspunse e} ;i se ridicd. DacE cineva


ar"eneveriedc mine, sunt Pe Punle"
a

:
Trecu qi prAnzul. Ziua se mai m[r'ise, iar vAntul
ercscuse in intensitate .si ar:r-imb*tea cu puterea unui
Lrfl.tiarl sau taiiun, ca in zonele tropicale. Pe la douh
clupS-amiaza,lumina, care era intotdearrna foarte
strab[,incepnse sd scadi qi nu se putea vedea nirnic la
pupa
-ia din pricina furtunii de zdpad6. Vaiurile uriaqe
de
traver:sgi de Ia prova elau albe ca Ei e;ipada 9i
aiAt de inaite, inc6t'ar fi putut s5 inece o casfi sau'
pr,:n1.r'u
un ochi mai nelinigtit, ar fi putut s[ inece o
biscriculd cu 1urle cu tot. Snn Arudreasavea necazuri"
Cu dcplasamenl,lrllui de I 300 torre, nu ela ttn virs mic
gi bolmanul redusese {uralia motoi'ulr,ri ca sii poatf,
rnen[.ine nava pe direclie. ,,San Andt'cas" pulc:a de
asemeneasi infrunte furtuna fdrd mari dificultdii. I.\.lici
nnSrimea vasului qi nici marea agitaiH nu constituiau
o problerirS pentru nava sanitarl, dar ea avea tolugi
iecazuri. Altele erau insd motivele de ingrijorare.
Primul motiv era gheata. CAnd sunt in larg, navele pot fi solide sau fragile. Cele soliile nu se leagdn8
atA*tde usor si chiar dac{ li se intAmp1Hsi se balan-

-156*

SAN ANDREAS"
seze,.iqi'recapiti echilibr-ul foarte rep'ede"In cazill in
{iare nava este fragi16, igi pierde repede echilibrul si
rnl'enirea se face incet. O nav& poate deveni fragil[
ai,unbi cdnd centrul de greutate se ridicd, pentru c5 igi
mAre$ie grer-rtateain partea de sus, irr prirnul r$nd din
pricina ghetii. Cu cdt gheafa esle rnai groas[ pe pun*
{i1e superioarje,cu atAt nava e.mai fragilfr. Se poate ca
stratr;ulde gheald s[ fie atAt de gros, inc&t vasul sh
nu-qi. rnai recapete echilibrul qi si se r$stoarne. Chiar
6i. traulerele construite special pentru operatiunl in
Oceanul Arctic, nu .au rezistat atacurilor ingelAtoare"
dar n'lorta.leale ghetii. Piobleme mai mari aveau portavioanele,"carnu mai ofereau garan{ia ,stabiliiSfii pe
supqpioaredescoperite.
6:run,ti1e
hlcKinnon era fonrLe ingriior"at de depr-lneea de
glrea!5 de pe punliie 1r-riSan Andv'eas.Zdpada depus$'
cle fr-r::tu-nipe poriir"rneadlnspre pupa forma un slrab
de ghea!5, care nu era insii foarte gros. Pe restul piatformei, zipada fueese m;iturati de vAn'rul puteruic.
\ratrrrrilelnalte ale mdrii, ca.re*$ischimbau lxereu dilcc!ia. se spdrgeau de vas, iar stropii de apir inghe{au
incfi inainte si ajungH pe punte. Nava me;:geacu chiia
r.lr"eaptinumai din cAnd in cAnd, pr:ntrr-rcE der multc
r:ri ipi pierdea'echilibrul gi de fiocarS d.atA qi-l reg5*
sea din ce tn ce rnai incet. El gtia cd nu aiunsese inc5
la punctul critic. dar dacfi condifiile nu se imbunirtdrlealt, acest punct nu era deperte. Nu se putea face
nlmic ca sA se indrepte situafia. DacSar fi spari She;i{a
cu ciocane qi tArniccape, efectul ar fi fost minirn ;i
*r:i care ar fi fdcut trei,ll:a-asj:a aveau toste $anseiesi
alunece pe puntea ingirelati q;i migcito..tl'c 5i sI cadi
peste bord. Lui l\IcKinnon ii pir:ea de aserneneat'du c.*
{rra pe un vas consti'uit de americani, care nterge;l cl-l
n:otorini, in ioc de c5rbune, ca cele englezeEti.Cenuqa
trnpr5gtiatd pe punte ar fi asigurat stabilitatea la mcrs
51ar fi ajutat la topirea gheiii. Dar cu motorinn Di,:sel
nu se putca face nimic.
-157-

ALISTAIRMACLEAN
Dar mult mai ingrijoritoare
era platforrna. Numai
ci'.nd vasul mergea cu chila dreapt5, vibra';iile gi trosr:iturile metalului incetau. CAnd insi nava se balansa
in bdtaia valurilor, intreaga platformd se cl5tina vizibil. McKinnon era pe cel mai inalt punct al platfor:mgi
qi credea ci miqcarea laterali era intre 4 Ei 6 inch de
fiecare datd. Era o senza.{ic-foarte nepl5cut5, ca.re te
punea pe ganduri: care era oare unghiul 1a care platforma inclinatd s-ar {i ru"pl. cle restu.l vasului ? l,a asta
se gAnd-ea }"{cKinnon cAnC cobori s5-l vadd pe locotenent ul Ulbr ic h t.
li-g;risi pe .U1b;'icht rezeuai de tablia pa';ul r.ri intr-o
dispozitie filozofic5. I\,IAncase c6.teva sandvis',-lri. bAuse
nigte scotcl-rgi apoi adormise cAteva ore.
- Cine a pus numele de ,,9fln Anclreas" navei
Ssteia, zise el, a nimerit-o. $tii, desigur, c[ esle o binecui:cscuti sau.chiar faimoasd falie, desprit-rsi in urma
unui cutremur. $i chiar in acest moirlent em impresia
ce are loc un cLltremur, zlse el. tinAndu-s.e slrAns de
marginea patului in timp ce nava, se leg5,na foerte |ar-e.
- A fost ideea domnului Kennet. Uneori domnr-rl
Kennet are un urnolr utai ciudat. Acum o siptSinAni nt'
numea-rn inc6. ,,Ccean Belle". DupS ce ne-am schimbat
culoarea din gri in alb, verde gi rorru, cr.rloriLe Ci'iii:ri
Ftoqii, dl. Kennet s-a gAndit ci ar trebui si ne sctrinr[r5rn pi nr:mele. Nava asta a fost construi'ii ]a Rlchrnolrcl. in Cali{crnia. F.ichmond e:te pe falia l{ayward
care este un bra! a lui Son AnJreas. Pirerea lui a fost
c5 Sotz Andt"eas csl.c: un nulTre nai romanl.ic der:At
IlaEward's Fttult. A mai cl'ezut c[ erste o iclee amupoten'1iai.i cli' dezantd si numeqti vasul dl;p5" o zor-;:.i.
zastru. Vtri intreb dacd inc5 mai crede cd e o idee
&muzant5, zdmbi McKinnon.
- De ieri dimineati, de cAnd l-am bombai:dat, cred
cd a arzut destul timp sd rnediteze. A$ zice 15 a avut
chiar timp s[ chibzuiiscd asupra acestei pro]rleme. Nu
se imbunltdtegte vremea- domnule McKinnon ? intrebi
Ulbricht ln timp ce se intindea in pat 9i se {inea mar

*158-

SAN ANDREAS
bine, pentru cA Son Andreas trecuse iar de coalna
unui val.
Vremea nu se irnbunltStegte gi tocmai despre
asta am venit si discut5rn,locotenente.VAntui are 12
noduri, e intuneric qi vijelia e mai pr-rternicdca niciodatd. Vizibilitatea este absolut zero, si nu mai avem
nici o ;ansi sd flcem observalii astronomice in urm[toarele,ore. Cred cd ar fi bine sd te duci in spital'
- Deloc. Trebuie s5=mi fac drum, luptAndu-md cu
un uragan, ca si nu-i spun furtunl de zlpadi. Lln om
slAbit ca mine ? Nici si nu vd gAndili.
- Este mult mai cald acolo, locotenente, mai confortabil. $i leginarea vasului se simte mai pu{in.
- Drigd domnule McKinnon,"dar cum pofi si omili
cea mai mare'ispitd ? Toate asistentele acelea drdgufe ? Nu,- multumesc. Prefer cabina cdpitanului, ca
i'a h" mai idaug ci prefer gi scotch-ut cbpitanului. tn
realitate, durnneavoastrd v5. gAndili cd platforma s-ar
nutea desprinde oricAnd si nu vreti ca eu sd md aflu
*i"i .arra to ta intAmpla acest lucru.'Nti-i a;a ?
- Pdi, zise McKinnon rezemAndu-se de peretele
el.an;din afard, e pirlin.cam instabil5.
--' Dar diimneavoastre remane{'i,bineinieles.
- Eu am o treabE dci fdcut.
-r- Nici nu md gdndesc. Aici estc ire ioc onoarea
'
intresului Luftwaffe. Dacd dtrnrncalasiai, si^rr 1i eu.
M"cKinnon iru mai ciintinrrri djscr-riia.Utr4cva, in
adAncul sufletglui hotir6iea lui Ltlbricht ii facea p15cere. Lovi usoi -baiometrirl qi riCir:a uimit din sprAncene :
- 3 milibari ?
- Peste ?
- Peste.
'speran{d'
- asta ne ajutir. Mai e:xist5inci o
- Poate si ia calr"'a r:cirsuripAnd s5,se lini;leasc;l
vremea. Daci se linigleEte.Flatforma-'insd poate sd se
desprinda in oiice nrotnent.$i chiar d$,-!5,nus-ar rupe'
sinfuri l1o;isli'Asper"an{5adevdrati estd'in ninsoare.
-159-

ALISTAIR
MACLEAN

SA[..!ANID]RF,A,S

*' $i
c f;n d n -o s i ma i n i n g 5 ?
* Atunci vor apirea submarinele voastre"
* Eqti cont'ins de asta ?
- Da. Dumr-leavoastr6 nu ?
-. Dln picale ;i eu.

- Tare. Ag putea sFune cS intr-un fel e o binecuvAntare.N-avern nici o ;ansa sA lu6rn poziiia steleIor, dar cel pulin ii tine depalte Fe prietenii durnneavoastrd.
* Prietenii mej ? A. cla. }4i-a trebuit ceva tinrp
sd-mi dau seama cine sunt p.rir.teilii mei. Didea dirr
mAni ca sA arate c6 sui:iecl,ul era incheiat, clar nu*i Ju
ugor sd faci rnin<cara
asi,a, cdnei avea un pahar il:tr-r:
rnAni qi o {igareti in ccalaita. Sr:r'a Morrison e bolnavd ?
* N-a+ crede.
- Se preslipune ci si,tnt pacientul ei. Ce face en
acum s*ar putea r-u.ln:icrucjd nep5sare. Se poate muri
urqordintr-o hernoragie.
* Nu ne putenr per,miie asta, zAml:i bleKjnnon. O
si nrl duc sA o aduc.
Dddu un telefon la spit,alqi c6.i:clajr,rnseacr:lo,sora
Iforrison era gata.
- S*a fuit6rnplat ceva ? I'lu se sinrte bjne ? intreba
ea.
* Se simte groaznic de neglijat ;i mai spunea ceva
ds o hemoragie mcrtai#. .De fapt, e in toane foarte
bune, fumeazi o tigaretd, bea un whisliy ,qi se pare cii
este infr*o stare de sSndtateexcelentS.S-a plictisit sari
se simte singur sau amAndcu5gi vrea si vorbeascdcu
ctneva.
* Dar pcate oric&nd sd vorbeascbcu tine.
*- CAnd am spus cineva, nu trebuia sd infeleg! oricine. Eu nu sunt Margaret -Morrison. $ire{i mai sunt
pilotii din Luftwaffe. Pot oricAnd sE te invinuiasc5 pentru neindeplinirea sarcinilor.
McKinnon o conduse in cabina cfipitanului **i rr
spuses6 sune dupfi el Ia spitai cSnd va tcrrnina. trnainte
sS plece, iuA lista echipajului din biroul cilpitanului
gi porni ln ciutarea lui Jamieson. Au petrecut impregn$_apSoapeo junr.dtate de orf,, par.curgAndcu atenlre
flqele _fiecdrui mer.nbru a1 echipajului de pe pr.rnte 9i
din sala maqinilor. Au incercat si*gi reaminteasci orice
am5nunt pe care-l gtiau despre viata rnarinarilor de

*
**
Trei ore m;ri tArzitt, pritirr dupi cinci dup5-amia:iH.
dar mai repede decAt se ag1'eptasei\'Icl(innon, Vlclr:,
fncepuse sd se.liniqteascd, imperceptibil la inceput 1:i
apoi din ce in ce m$i vizibil. Bd.tea un vAnt biind, riL:
6- noduri; iar marea zbtrciumati 6l agitat6 se calrnr..rli'r.
San Andreas aluneca acum stabil6, pojghi{a de ght'i t i
de pe punli nu mai era periculoas$ -'qi platforma ri11
rrrai scArtA.iagi nu mai trosnea. Dar din pr-rnctul dc r:dere al domnului McKinnon, cel mai bun lucru dirlilrr
tr-rateera c5 ninsoarea.,deqi nu mai c5dea apl'oape ot jzir
tal ca rnai devreme, era inc5 deas6, El r:l'ir sigLtr cir rr:i
atac ar fi survenit in timpul zilei, dar era de asemtiir:r:l
con$tient cd un comandant de submarin, pus pe lrell'l.i.
n-ar fi ezitat s6. atace $i la lumina lunii. $tia din r,r:':"'
perienld c5 ma.ioritatea comandantilor de subrna: ir:c'
et'",, oa*eni fcarite hotdrAli. $i mai gtia cS va fi o lldrltl:'1'r
cu 1un5. Iir timpul zilei, ninsoarea nll i-:rr fi ajutat '::rt
nmi.c, dar odatS cu l5sarea intr-rnericului, ca repii'jzenta o garanlie vit'tuald de prol.eclie.
In cabina clpitanului, IVlcl{inut'rn ii gilsi pe k:co1*:nentul Ulbricht care fuma o havan$ scurnpS -,trlcnii'ii
ci Bowen, care fuma pipd, igi mai per:mitea sf, fil.r"l.ir::-r':
o ligareti scumpd pe'zi - 6i sorbea cAte un ,sririill;.''
ta.tet de scur4p. FAri indoiali, aeeste doud lndei*i*

contribuiau Ia starea lui mult mai relaxats.


"l"iti- A, domnule McKinnon ! Aga rnai mer[e. L*
vreme md refer. Se iiniqteqte cu fiecare rninut. il'{;li
ninge incd ?
--160ll

San .4"nd!'eas

161 -'

SAN AN.DREAS

ALISTAIRMACLEANI
I

Fa bord sau sd-gi aminteasci ce spuseser6 ceilalti meffrbri ai echipajului despre cineva anume. CAnd termi*
nari de cons"ultatgi listele gi memoria proBrie, Jamieson
imi:inse listelbr: deoparte, se l6s[ pe spete,azascaunlti
trui ti oftfl :
* Ai ajuns la vreo concluzie, bolman ?
- Ca gi dumneavoastrd, sir, la nici una. Nici rn[car nu ptiu pe cine sd binuiesc. Nu numai cd nu exist$
nr re candidali potrivi{i pentru rolul de sabotori, dar
nici nu existd nimeni care mdcar pe departe s5 poat$
sil fie a$a ceva. Cred cd am putea am6ndoi s5 rnergem
t;:. tribunal gi sI depunem mdrturie c5 foarte rnrri{t
c'lintre ei sunt oameni buni. $i durnneavoastrSgi d,lnnul PaLtersonqi Naseby qi eu suntem de acord cu beoria
Iccotenentului Ulbricht qi in cazul 6sta esie ciar c5 cineva din echipajul noslru a detonat, $arja din camera
de ba'last, cAnd ne aflam lAng6 corvet5. Trelluie sA fie
unul dintre ei. Sau, dac6 ii excludern,atunci e cinerra
din personalul medical.
- Din personalui medlcai ? .Irrn:riesonciAtinii rliu
cao cu nelncredere. Adicd sora lVlorrisi::r ln chip cle
Ii,Iata Hari pe rnare ? Am qi eu irnaginafie c;l ot'ice cii'1,
drr nu genul 6sta de imaginalie,
* Nici eu. AmAndoi am putea si jurim Ei pr:ni-ru
ei. IJar trebuie sd fte cineva care a fost l"a bordul navci de cAnd am plecat din Haiifax. Domnule Jamieson,
nu cred cd ne-am gisi o slujbf, la Deparf,amentul de
Climinalisticd din Scolland Yard, c6nd vom ieqi tra
pcnsie. Apoi mai existi posibilitatea ca acest individ,
iare o fi el, s5 lucreze mAnd in mAnS cn cineva de pe
,,Argos" sau cu unui dintre cei noui boinavi Ele care
i-arn luat din Murmansk.
- $i despre care nu gtim absolui ninric, ceca cc ne
este de mare ajutor,
* Nu $tim nimie despre cei de pe Argos, dar avcm
numele, gradul gi numdrul bolnavilor" Unutr dirr cazr:rile de TBC,,un tip pe nume Hartl6y este de meserie
artificier in sala maginilor. EI s-ar prieepe tra electrici-

:* n62*

ta{'e. Un altul, cafe suferfl de depresiune nervoasd, sau


se preface cd sufer5, este specialist in lansarea tgrpiielor. !l trebuie sd 6tie ceva despre explozive.
* E prea evident, bolman.
- Mult prea evident, Poate greqirn c5 treeem cu
vederea ce este prea evident.
. *- Tu i-ai vAzut pe cei doi ? Vreau se spun, ai vorbit crr ei ?
- Da. Cred cX ;i dumneavoastr$ a{i. fScut acelagi
l.ucru.Sunt cei do! rogcali.
* A, .Hia doi" Niqte marinari deschiqi, cinstifi. Nu
arai.5 deloc a criminali. Dar bdnu.iescc5 acei marinari
criminali nu aratl deloc a ceea ce sunt. Jamieson oflA.
Sunl cl.eacord cu tine. bofman. Nu prezentdrn nici un
pfi:icol, pentni Departamentul de Crirninalistici.
- Intr'-aclevAr, zise I'{cl(innof qi de ridicd. Cred cd
rnl dric si o salvez pe sora lVforrisondin ghearelelocotc.'nent
uiu i U lbrieht.
Sora Morrison nu era clelccrn gheareleiocotenentului qi nici nu dddea vreun serrn c& ar vrea s[ fle siiVata.
.- E timpr-rls{ plec ? intrebd ea"
-- tsineinfeles cd nu. Vroiam doal sd te anun! cd
n"ui g6segti pe puntea de ccjmandfl.Ii privi pe Ulbricht
pi apoi pe sora Morrison. Deci ai reuqit s6-1 salvejzi?
Cartierul tribord de pe puntea,de comaridd era aEurn
foarte stabil gi liniEtii, fali de cum fusese nuiiiai cu
cAteva cre mai inainte. VAntui scdzusela 4 noduri, iar
marea, chiar darci nu era ca un lac, se calmase $i ea,
!nc&t ,SozlAndreas se-Iegdna foarte rar .qi atunci numai
ci.r ci.teva gi'ade. Asta era partea buni a iucrurilor.,par,tea rea, era cd ninsoarea se rdrise, iircAt McKinnon putea si vadfi foarte bine crucea rogie de 1a prova, care
er;r ac*perit6 de gheb!6 strdlucitoare... Se iritoarse ineu.ntru qi il sr-rnirpe Patterson la sala maginilor.
- $uni ;e-fr"ride echipaj, sir. Ninsoarea se potoleqte.
Creci ca foarte cur:6nd va inceta. Irni perrnite{i sE sting
luminiie de afald ? Valurite sunt inci destul'de'inaltE
qi un sr,rlcrnarin"nu
ne poate vedea g:l"inperiscop. Daci

ALI5TI\!RMACLEANI
este insd la suprafa!5 gi ninsoarea s-a oprit, iar-noi incfl
mai avern lurninile aprinse in dreptul crucilon rogii,
atunci ne poate vedea de pe blochans, de la mile dei
pirtare.
- Lucru tr)ecare'noi t-u-ll-aln dorl, nt;-i aga ? Stinge
[:rrninile.
.sir. I\[i-ati putea trimite niEte
- $i inc& un tr"u.cru,
oameni care s& facf, o cfu'are intre spital qi platformi ?
Si vin6 eu nigte cioc:lne, tArnHcoape"Car:ncL"rimetri 15frme ar fi de ajuns
IVIai trecu un sfert de r:ri ;i Mar'garet fuXorrisonnu
dddu nici un serxln!aga cd peful de echipaj intrf din nou
in *ripa ptr"atfonmei.Nlnsoarea se opnise corrrplet,.qi
pe cef eqau porfiuni senine qi cAteva stele care strSiui:eau. dar Steaua'Folald era tot acope::it6.Era inci iutr;ireric ,gio datd ce lurnini'le de pe puntt: fuseserd stinse,
Il{r:Kinnon nu putea s[ vads rtici. rnscar tengil" Intri qi
cobori pAn6 La cabina'cipitanuiui"
i{.insoarea s-a oprit' locotoflrr,t.: ;;i sunt $i 99i.::vastele pe cerr nu mttlte, dar Steaua F*larh rur e. Nu
s|iu cAt o sa tin*" vfeniea asta'a6a eA rmdgindeann c[ a]i
"', ea s6 arr"lncafi o pi:i-ri::eacuffr. Sper cii sora Morris'x
l' :'eugltsi opleascahemot'agia.
-- N-avea nici o pierdert de sAtlge,zise ea" Cunr, de
a"ii,felotii foarte rbine, domnule McKitlnon.
sord.
- X-1a..
Ka s,edl*du pufiin inapo!.9i,z6rnbi :
* Archi.e }ulcKinn*n'
- \rriilLul a scfrzr"ltrnuilt in int;ensitnte,zise S[cKjn*
hainele
non, in timrp ce*L aju"tn pe U.l.hricl:Lsil-gl 12tln'5r
nec?$:rre,
groaje, iar hainel.egt'o'"rlssunt in coi"r?,I;ll;'-lrc
ilenti'r-rca ten'lperatura este lncd sub zerc.
Fe scari Fahrer"rheit?
*- $-14 scuza$i., nu foLosi$i acenst[ sear$' Suttt
aproape- 20'pe Celsius.
- *- Foate sb--ninsolease$ sora ? In fo::d, drictorul
Sincl"atr a fost enretrdata trecut*. '
=- Bineinteles, degi nu te-ag sffltui s6 vii pe punte"

-164-

SAN{Ah$.DRIAS
UlcKinnon luA sextantr"ul qi cr:ot-lornel,rulgi rnerse cu
ei sus pe punte. De date asta Ull:richt se Cescurc6 fdr&
sd fr,e ajutat" El merse pe r$.nd pe arn6:lc)cud phr{iJe larterale a1e vasului gi se hot[r'i s*-q;i i.acii <"rbservaliile de
ia trihorci. Acum peti"ecu rnaj nnr,rlt finrp afa::d decAt
data trecutd, pentru cd se g;indea cE e necesa!' sS noteze
pozitiiie mai multor stele, prol-ral:il fiindcir Steaua Fo.
lqlS era ascunsi. Se into*rse ?napoi in, ca'bind, f5cu
niqte mdsur:iitori pe llarth qi apol qi ridrch srchii :
.* Satisfdc5tor. Foart,e salis.fir:iltor in situatia c1e
fa!5. Nu vorbesc cle naviga{ie, ci de direc{ia g}e care am
mers. Nu g1;i-udacii ne-iilt:! r'nenliii'Jt cursuJ tot tirnpl.ri,
dar asta nu conleazd. Suntern la sud,de, ,Cercql A;"ctic, cu apr*xima{ie 66,20 1\ 5i 4,20 E, Cureu.l.e 2X3 cec:r
ce ne spilne cd vAntul gl-a schirrrhat dlrectia dga.r cu 5
grade in ullimeJe i2 <"ire"X)<trrrnuleh,$cKinnon, std.rnbjner,
.Da"cdmergern in conl,inr.rai'ecll rnarea ryi.cu vantr:l ie
ptipa, o sd ne descurcim 6i rio.ap{.eaasta, Chian darca
o si cleviem pulin, n-r-rsa ne lr-rvirnde nirnic. $,'iAineciinninea!,5la ora asta o sii irc sch!m!;lm dir:e-ciiamai spre
sui l "
zise }"/trc-_ V;i rnu]lr-rmesc{rra;ic lnuit, Jurot{'i}':rric,
Kinnon. V-a{i cAEtigat dreptr.r} la masa rJe seai5, dui-i+
curri se spune. $i fiindcd verri vorba,'o's6:i6 lrirnit cina
lntr-o jum[tate de ord. V-nti mai b$qtigat pi dreptul Ia
un sollln hun in ne,,.apl,a :rs1.a.ptr-ltlu cA eu n-am sd vii
mai deranj cz.
-* N-ain mai ciiltigat $i aiir:eva ? A fost des{ul cle
f lig a i'ar',i'dornrrir'IeIlcK;:nci:.
*- Sunt sigur ci Fowen ar fi de acard' Dt-:pii c''lr:l a
spr-ts chiar el, vh prite{i foh.rsi cle proviziitre lui ciit tlmp
sr-rnieii nai,rgant. Se int*arse spre sora medical* : Vii
i us {
** Da, dit. i;'i'i-'llit, zi-rt' g1*r,'it:ht. Am pru'liil-at prea
nult, mult plc:l lnro,it."idu srl vedea foarte tare cd-l ctr-linueu remugcirrile. 'n"t.'!iceiilal{i pacienti ai dumneavoastr$.."
' l ' n' i eei l al i ,r paci en li ai m ei sunt bine. Sor a M aiia aie grija ile c.i"Eu sunt lrberS.

105 -

ALISTA]R
MACLEAI{
- Liberd ! Asta mf, face s5 rnfl sirnt chiar mai rhu.
Ar fi trebuit s5 te odihneqti sau si dormi.
- Nu-mi este sornn deloc. Multumesc, Dar, tu, nu
vii jos ? Acurrr nu rnai ai nici o problemi, nava e stabil6
gi tocmai !i s-a spr-rsci nu va mai fi nevoie de tine
no ap tca a sla .

- Pai ! Ulbricht fScu o pauzii ca si se gAndeascfr"


Fe de ail.6 parte, cred cA ar trebui sf, rimAn aici. Fot
apSreaurgenle neprevdzute"Inlelegi, nu ?
- Cfiierii din Luftwaffe n-ar lrebui sh sprrn$ rinin;
ciiini. Sigr-rrcd inleleg. Inteleg cd bingura urgenti pre;.
vizibilS este cI ai si rinaAi firi provizii qi singurutrnnr:tiv pentru care nu vrei s5 eobori este cf, neti nu servitrn
whisky la masa de seard.
l,ocotenentul clStind din cap indu,rerat :
- Sunt profund jignit"
m*stl d[
- Jignit !spuse ea cAnd aiiinsei'ain saXaclc-"
spitalul.r-ri.Auzi, jignit !
- Eu cred c5.este. Mcl{innon s privi ctt subinfc}ee.'
$i tu eSii r dnit5"
. - Eu ? Nu mai spune !
- Da. Nu nnai spun. trlqti r$niti pentru c6 ai im;
presia ci preferl stiela de scotch, companiei tale. N-arn
dreptate ? tra nu-i r6spunse. Dar daci tu chiar crezi
asta, atunci ai o opinie foarte prodst[ gi despre tine ,s!
despre locr>tcnent.Ai sr;atcu el o or$. Ce*a bdut tot tirnpul usla ?
-- Ni.mic. Clasr,rlei .fusescmoale"
-- Nimic. El nu este un biutor, dar este un fli*Eu
sensibil. Este sensibil pentru c& este inarnic, pentru eS
este iaptiv, prizonier de rizboi, gi, rnai irnportant decAt
tot, este sensibil pentru cd va'trebui se tr5iascd de
pcqry inc_oloqtiind ci a ucis lb oameni nevinovali. Tu
I-ai lntrebat dac5 vine ,si el jos. El nu vrea si fie intrebat ,,daci", vrea sI se lase .convins,chiai OE.i se orao"e.
,,Dac6" implici indiferenta._$i pentru,,rel ar fi ca qi
cum l-a'i arunca la rebuturi; Deci ce se intAmpld ? Soril
*166*

SAN ANDREAS
rnedicalE iqi trimite in vacanld in{elegerea qi intuitia
feminind ''sise apuci sd faci nigte remarci caustice pe
care Margaret Morrison nu le*ar fi fdcut niciodat5. E o
greqeald,dar se poate indrepta uEor.
* Cum ? lntrebarea reprezenta de fapt o recunoa$tere taciti cd fdcuseintr-adevdr o gregeald.
* Prostu{o ! 11 iei de mani ,si-!i ceri scuze. Sau
egti prea mAndrd ?
* Frea mAndrd ? Pdrea nesigur:*pe ea, tr"rlburatd.
r'
Nu gtiu.
* Frea mAndrl pentru cd el esle neam{ ? Uite, am
aflat elesp::elogodnicul Ei fraieie t5'u qi sincer imi pare
foarte rf,u, dar asta nu"""
* Janet n-ar fi l"rebuit sd-{i spunil.
'** Irlu fi nirroadii.Tu n-ai avr,ttnici o obieclie ca ea
sel-tipovesteascddespr:efamilia mea.
* IJar asta nu-i tot. Pdrea de-a dr:eptul minioas6.
gi au r"rcisnrii de oarneni neAi spus cA s-au dus i,Lcolo
vinovali qi c5...
*.- N-au fost asle:r cuvintr:le me1eqi nii:i Jl;:r:t n-a
spi-lsasta. Tu faci acum exact ce*l acr-tzaipe locotenent
cS face : minli. $i incerci sd ocolegti subiectr"rl. Bun,
deci nenoroci.tii dia de nern{i au ucis doi oameni pe
care tu ii cuno;teai gi-i iubeai. Dar mi intreb cAte mii
au ornorAt ei inainte de a fi chiar ei doborAli. Dar asta
lntr-adev6r ntt conteazd,nu*i aga ? Tu nu-i cunoscuseqi
6i nu te qtiai nici rndcar numel.e. $i curn pc{i tu sd bo'
ceqti dup$ nigte oarneni pe care nu i-ai intAlnit niciodat5, dupi soli gi neveste, iubiti gi copii, care n-au chip
sau nume ? Este chiar ridicol, nu ? trar statisticile sunt
at&t,de plictisitoare" Spune-nri, $i-a spus vreodatS fratele tdu-ce'sirn{ea cdnd cobo::acu Lancasterul siu Ei-i
n"lilcel5reape connpatriolii marnei lui ? Dar, binein{eles,
nu*i cunoscuseniciodat6, aqa c6 o l6cea fdrd nici o proi
hlcm5" nu ?
* E;ti un individ ingrozitor, ii spuse ea printre
clin{i"
*L6?-

MACLEA|''I
AI-ISTAI,R
- Tu crezi ci eu sunt tln tip ingrozitor. Janet crede
ci sunt un diavol fSrH inim6. Iar eu cred cd sunteti o
splendiddperechede prefScute.
:- Prefilcute ?
D&, 6tiio ca doctonul Jekyil gi dorurmrl Hyde,
gi lWargaret Nnornison".Ianet e la fetr,CeI puAsistenta
n-anndout fete.'
$in,.eur
SlcKinnon d5du s6 plece. dar ea il prinse de bra!
gi se uit$ indetrung in ochii lui, cind intr-unul, cdnd in
ceiSXaIt"
- N*ai vrr.rtsi spui asta,nu ? Cd eu gi Janet suntern
n'rytepref5cute ?
:- Nu.
- Tu egti preficut. Bine, bine, o sb indrept lucrurile in ceea ce*Lprivqqte pe locotenent.
- $tiam cS ai s-o faci, hfarganet A{orrisoru
'- Nu sora Allorrison ?
* Nu a.rilfi ca doamna F{yde"E[ fd.cuo pauz5. CAnd
treburia sErv# c6s$tori$i ?
In septenrbrie an"unh'ec';t"
--- Dar .Ianet ? Janet gi fratele tdu. Erau prieteni
apropiati, nu ?
- Da. f i-a spus ea ?
r- Nu. Id-a fost nevoie"
* Ss, a'a fost prieteni apropiafi. Tdcu cAteva rnom,rrnte.Era vorba sf facern doud nunti. odat$.
- La dracul ! spuse I'{cKinnorr gi plecd.
LcKinnon verifi.cfr ci; atentie toti tambuchii din spital, pentru cE trunninade la un hublou neacoperit putea
fi obsen'atfi de la cAtev4 nrile depdrtare, chiar, de pe re,
d',rta joasb a unui submari:'1.Apoi cobori in sala maqiniior, schi.r.nb*cdteva cu.vi.nteeu Fatterso4, se reintoarse
in sala de rnese ca sS mdn6nce qi apoi intr5 in salon.
,Janet hlagnusson era tn salonql ts qi{ pr.ivi f5rd entuziasrn curn sg aprotrlie,
'-

I AR

SAN AT.IDREAS

trl
,
Li

- Deci, ai truat-ode la capHt !


- Da.
- Stii despre ce vorbesc ?
* Nu. Nu Etiu qi nici nu-mi pas5. B5nuiese cb te
referi la prietena ta Maggie pi la tine. Imi pare riu
pentrte voi, sincer irni pare r5u qi probabil cil mAine sau
cAnd vom ajunge la Aberdeen, o s[ mt.se rupb sufletul pentru ce s-a intAnnplat ieri. Dar nu acurn Janet.
Acurn, ano unul sau doui lucruri mai impor.tailie ln
rninte, ca, de pild6, si ajungern la Aberdeen"
.- Arch-ie" 11 apuc6 de braf, N-am s5-mi cer scuze.
Orbec5i in intuueric. T'u nu ptii asta, clovnule ? Nu vreau
s;i mX gAndescla ziua de m6ine, Avu un trernur, dar nu
se ptie dacb de*ar{evdrateleasau doar se pref6cuse. Md
sirnt ciudat, Ano vorbit cu Maggie. O s,i:se intimple
miine, nu-i aqa,Archie 7
* DacS prin ,,mA.ine'otu tnlelegi
cAnd se face lurnind, atunci, se va intAmpla rnAine. Dar s-ar puiea s6
se lntdmple gi in noaptea asta, dac6.apare truna.
-. N{aggie a $pus c6 o s6 fie un subrnarin" Aga , ai
zls tr,r.
.=.*,Trebuie si: i.ie.
- $i curn te irnpaci cu {deea cS ai s[ fii ir"ratprizonier ?
. - Nu md lmpec d.cloc.
* Dar ai s5 fii luat prizonier; nu*i aEa?
-- Sper c[ ntr"
*. Curn spui cH nu ? Maggie spune cd o s5 te 1:redei. N-a zis*o direet, pentru cd qtie cd sunteln prieleni.
$i suntem prieteni, donnnuleMcKinnon.
* Suntenn,dornnigoard.Magnusscn.
* Ei, ea zicea cE nu-i aga, Anr'i.rnilr.e;ia cii ee te
nr pr l p

nl r tdn

l nc

- 0 fatS foarte... care-i. cuvAntu!....perspicace?


foarte perspicaceeste ltfaggie a noastr6.
* Nu*i atAt de perspi.caceprecum sunt eu. Crezi
intr-adev5r cb avenr vreo gans5 sd ajungem Xa.Aberclt'cn ?

-169-

SAN ANDREAS

MACLEAN
ALISTAIR

* pa, avem o Sansa.


- - $i, dupd a i a ?
* Aha ! Janet Magnusson cea isteali. I)acd n-ana
planuri pentru viitor, inseamnS cd nu- intrevid un viitor. N-arn dreptate ? tri bipe, intrevdd un viitor ;i arn'
planuri. Vreau sd-mi iau primul meu concediu din i939
Shetlanct' CAnd
Ei ra *a duc cAteva sdptimani a5as3, in
ai fost tu ultima oard acas5, irr Shetlancl ?
* N-arn fost de ani de zile.
* V r ei s d v i i c u m l n e , J a n c l I
'!

* Sigur ci Cr.
McKinnon intri apoi in salonul A qi merse pe -interval p"And in dreptul mcsei unde stltea sora Morrison ;
* Currr se sirnLecdPitanul ?
_- Destul de bine, presupun' Pulin pliclisit si tdcul. Dar de ce mi intlebali pe mine ? Intreba{i-) pe eI'
- Trebuie sd cer pertlisiunca asistentei ca' sd-l
scot pulin din sa1on.
* S5-1scoli ? Fenlru ce ?
- Vreau si discut ceva cu el.
* Poti sb disculi cu el aici.
* Fot deja sd v5d ce priviri bdnuitoare ;i rbut5*
cioase imi veii at:unca daci incepenes.5EuEotim'$i rnai
qtir-rde ce intiebhri bdnuitoare qi r5uticioase arn sd amr
pnrte dupd aceca. Dr:aga mea Margaret, avern de dis:
cutat problcme de stat.
:* N-ai incredere in mine, asta e ?
- E a doua oar5 cAnd irni pui intrebarea asta stu'.
picl5. Rdspunsul e acelaqi. Arn increcle,rein tine, incre;
dere dep1in6.Am incredere si in domnul Kennet de acolo.
Dar nnii sunt alli cinci ln care nu qtiu daci trebuie sI
rnd incred sau nu.
McKinnon il scoase pe'c$pitan din salon qi se in1
toarseril in doud rninute. Dupd ce Margaret Morrison
il begn din nou in pat, spuse i

;- 1?0-

- Asta ar trebuf s[ fie recunoscut$ ca cea maE


scurtS conferinld de stat din istorie,
- Noi suntem oamcni care vorbirn pufin.
- $i acesta este singrlrul comunicbt pe care-i pii:
mesc ?
- PAi, Ssta este rnodul in care se trateaze iir diplq1
malie la nivel inalt. Discrefia oste cuvAntul de ordine.
CAnd intri in salonul B, il opri Janet Mffnu"ssofr.
- $i aSta ce-a fost ? Md refer la tine qi la c5pi1
tanul Bowen.
- N-am avut o discufie intre patru ochi cu. irpi;*
tanu1, ca s[ vin dupi aia gi sd povestesctuturor pacietltilor din salonul B, ce am vorbit. Am jurat ci voi pistra tdceica.
caie se
Tocmai atunci inh i ;i h{arp;aret1\'lort'isrirl,
uitd pe rAnd la cei doi Ei sPuse:
- Ei Janet, cu tine a fost mai amabil decAt cu mina?
- Amabil ? Pretinde c5 a jurat sd p5strezet[cerea"
Nu m5"indoiesc c5 a fdcut*o din proprie iniliativd'
- Nici eu nu md indoiesc'Ce i-ai flcut cipilairuluri ?
- Ce sd-i fac ? Nu i-aril fdcut nimic.
- Ce i-ai spus atunci ? S-a schimbat de clnd s-*
intors. Pare mult rnai vesel.
'- Vesel ? De unde gtii ? Nu po!i.s5 veei nici rnScar
un centimetru din fa{a lui cAnd are atAtea bagdaje'
- Mai sunt multe moduri in care poli s6 afli. StS
in captil oaselor in pat, iqi freac[ mAinile din cAntl ir:
cAnd gi de doud ori a zis ,,aha".
* |il, nu sunt surprins. Trebuie sd ai un anume ta'*
lent ca s5 piirunzi in sufletul 9i mintea celor bolnavl
qi d.r"aaeja"i1i. E un dar d1 naturii. Unii dintre noi
il au. Se uita ta amAndoud pe rdnd. Iar unii dintre noi
nu-l au.
Le 15sduitAndu-se una 1a alta.

-171*

MACLEAN
A[.ISIIAIR
*
Fe h'ncKj.nnonil trezi Trent la douS noaptea.
A ieqit l.una,bofrnan"
CAnd ajttnse 1a bab'rrd,McI{innon observd cu triste'
p1i1e ca ll.ma"iegiseehiar ftlarte rnult. O lun$ aproape
nh gl neobigduit cle strslucil.oare,sau cetrpu{in {$} i sp
pdr6a iui. Aproape jumtil.ale din cer-era le$io-. i\{area,
aare era iicutn aproape ca1tn5,putea fi,cuprinsi cy Ptlotru* gcarte bine, iai el zdri linia orizontului fdr* dificuitate. Dar in acelaSitirnp, bolmanul ?pi,ddduseama
ch acutn, cAncll,San Andreas': igi contura clar sllu-eta-tn
razele Xunii, pntea {i reperatd chiar de la 10 mile dep5rtare. Illci{innon se sin11iIpsil de apdr"are9i vulneraLit" Cobori gi il trezi pe Curran Ei ii ordon6 s5 preia sup-eNaseb3'qiii ceru,
praveghei'eatril:ordultti. Apoi il p;As-i
d9
.X oui;l;0" dacl fungile ;i gruiele d.eIa Ea1trpgte
33t;
ra:a
IunullLrrrJu
daci
rnglrt'f;tlc:1i
tjlll-IlVc
varc nLt ctiru
problerne, Se iirtoarse apoi ta babord, unde o clat6 la
un minut sau dou6 cercetu orizontul prin bintlctru' Dar
mii.r'eadlntre San And'ieos ;i }inia orizontului? era ln
:
continuane,spre norocul 1or, pustie.
,SnruAm.drdasei:a o imagine remarcabil'S: era aproa*
o* ;^ lnirerime acoperitd*cle gheali 9i zdpadi, care
icirr.tciau 5i'striluccau in lttmina lunii' t$'''Toi o.pora ptratforrnei ena
{.iune ingus1.5in partea dinspre }?upa.
icopei:it# de patai neagrnl a {umului care ie$ea dln
despril:3. Cirtargclc dc Ia pupa 5i pt'ova pJrltau
"ctul
nigte uliagi pomi de Crdciun, irnpo.dobificu ghir'lanc{e
strSlutcitoaredin fungi 9i straie gro'asede sfoard. Lanintr-o pu{r.ll ancorei de la teu-ge'fuiese tiansfgrrnat
foasS shirtrand$ c{e beteald' Era o trume ciu-dat5 9i minuntti, care avea ceva rnagic,-et-et"ic.Dar nu trebuia
dec6t s5 te gAndegti la fericolele d'e rnoarte carq 9e q9cundeau in ipele inconjurltoare, ca frumuse]ea'9i ruis;
terul sd clispar*.
.

1',12-

sAN.Ai.IDREAS
Dupd o o16, to,tr-rlera la fel de liniqtit 6i cahn, Mai
trecu o or5 qi nu se intAr,rplii ninric neobi;nuit. Lui
I\{cl{innon ii venea greu sA creadi cb au fost aqa de
norocosi. Inainte si se incheie gi. r:ea de a treia orfl liniqtiid, norii au acor:erit luua ;i ninsoarea incepu din
Rou, Lloar cAfiva fr"rlgi, dar era destul. acum, c$r:ld,Luna
dispiruse, ca s5 fie ciin. nou ascr-rnqi,lVlcKinnon cobori
ca si mai prindb cAteva ore de sotrnn,dar ii spuse lui
Fergusson,care era de galdi si-l frezeasci deci se
oprc;it' ninsoalea.
. U"+ deja I climlnea{a cAnt1se trezi. Pentru el era
o orA neobignuit de tArzie, dar nu-gi {5cea griji pgntrr-l
c,[ rurai era 1:An5r:And si se iveasci zorile, trn tirnp ce
traversa puntea silperioard, observd ce wennea era ca
in urryri cu patru or:e. IVIarea era. linigtit6, vAntutr nu
avea mai rnirlt c{e3 norlr-rri.qi ningea incil ugor" fufcKinnon ilu credea iil presimfir:i,dar totugi simtea in adAncul suftetul.ui c5 linigtee.ace:rslar';r fi spuiberat* inain.
te de venirea dirninelii.
:
CAnd ajunse j.:s, vo:-l:i pe r"Aildcu .Joires,S[cGuigan,
Stephen gr Johnny Haibror:k. !h se impirfiserb in clouS
ecl-rlpegi supraveghea;er6inLralea tn spital Tofi pafru
au jurat c5 in limpul noi:fii nu circuLtse nirneni qi rnai
atres,cS nimeni r"rupXr5sisespi[a.tuitr"
- I\tcKinnon 1u5 micul dejun cu docdorui Singh, doctorul Sinclair, cu Palterson Si cu.Jamieson. Dup[ p5rerea Xui, dccloruf Singh ar6ta neobignuit d.e obosit $i
incordat. CAnd iritrd in salonul,.B sq intAlnt cu Janet
A{agnu.sson,
care era palid:flpi avea eearc*ne,
lVlcKinnon o privi ingrijorat:
* Ce s-a int$rnpiat Janet ?
* N-arn putut sB dorm. N-,am inrhis un clthl toaiS
noa;:tca. E nurnai vina tar'
- tsinelnle1es.Intotdeau$s esLe vina rrlea. Regnla
de has6 : asnd ce,.ranu nftergebine, invinuifii-tr pe gitul
de echipaj" Ce*annrgai fbcut de data asfa ?'
- Ai spus cS sulrmarlnul ne \,,aataea daci r.d ap$rea luna"

*1?3-:

ALISTAIR
MACI..EAN
* Am spus ,rs-or p'LLtea,",nt-l ,,ne ue. atuca".
_- E acelagi lucru. Mi-am petrecut mai toatd noaptea uitAn,:iu*m5 prin hublou. Nu, domnule McKinnon,
stai linigtit cA nu aveam lumina aprins6. CAnd a apdrut luna, pe'la 2 noaptea, am fosl sigur{ cd din moment
in moment se putea dezlantui aiacul.'Luna. Submarinul. Toate sunt vina ta.
- Trebuie s5 adrnit cir e o anurr-nitiiogic6 in ce spui.
O logici intoarsb pe dos, dar nu te poli aqtepta la a1tceva de la mintea unei femei. $i toh-lqi, imi pare l'fiu.
- Dai' di;mneata ar5!i foarte bine. Proaspdt. rel.axat. $i {i-ai fdcut aparilla foarte tdrziu. Paznicul nostru Ce ii-icrede;'e doarme in post.
- Paznicul vostru cle incredere n-a dormit azi-noapte, ii rispunse llIcl{innon. }/Ii intorc repede' Trebuie

-t-\X11ffiiiti'?i; deservicisoraMarih,nu soraMor-

rison. McKinnon schirnbd cAtev-acuvinte cu cdpitanr-rtr


qi cu ofiferul I, ai:oi i se adresdlui Bowen.
- Sr-rnteliin iontinu"are sig'-ir,sir ?
* Mai sig'.rr ca niciodatS, Archie. CAt mai e pin5
traivirea zorilor ?
. * Un sfert de or'1.
- lti dorescnol:oc.
) -_ Cred cd ar trebui si ne ulafi'la toli rtoi'oc.
Se intcarse in salonul B gi o intrebd pe Janet :
* Undc- i arnlcata ?
- Tsi v\z.itonz.ibolnavii. Bste la locotinentul lib
bricht.
l
* N-ar fi tre.br-ritsd se ducd de una singr.rr'5.
- Nu s-a dus singurd. Tu dormeai, agp cil prieten';l
tdu GeorgeNaseby a venit dupi ea.
McKinnon ii aruncd o privire bdnuitoare :
.- Te amuzi ceva.
* E a doua oari cdnd se duce a.coioin dim'n^:rta
asla.
* De ce ? E pe moarte ?
IY

*774-

SAN ANDREAS
* Nu cred cd ar zAmbi atfrt de mult dacd unutr clin
pacienli ar fi pe ducd.
- A ! Ai zice ci repard relaliile 7
- I*a spus ,,Karl" de doui oi'i. Janet zAmbi : Eu ag
numi asta repararea relaliilor, tu nu ?
- lurnns2eule mare ! Karl ! Acel faimos ucigaq gi
nazist tic5los.
- Pdi, ea zice cd tu i-ai. cerut sd-Ei indrepte gi:e$eli1e. Adicd, nu. Tu i-ai spus" Aqa c5 acum o sd in{elegi
ce face.
- Am sd in[cleg acolo unde este de infeles, rdspunse el absent. Dar trebuie sd vind jos imediat. Acolo sus
nu este in siguran{d.
- Zorii, zise ea aproape 6optit. De data asta eqti
sigur Archie ?
* De da.taasia sunt sigur. Sr-tbmarinulva veni in
zori,
$i submarinulvcni in zoli.

SAN ANDREP.S

CAFX'IOL{JL V]I
Abia e ivisel'A zol"il, csncl srib.marlnrtl .aplrm deo.
rlnti1
din spatele urrui vArtej de zipildai. Era"la '"::laipude
o ju::r&tate de rnilil de ei 9i vopcs;iua ele canrurlaj
!;in
ctt r:uanie gri a submarintllui stl'dlucea. Se rldicnse ln
inl.re;iime lJ supiafald gi se puit:au distinge cu u;:urinfir
silqeiele a trei bdrbirti Oe pe i:lrrchaus !i q. altor trei
care indreptau tunul de pe punte ehiar in direcliar provei lui San Arudieas. SubmJrinul urma un curs par;rle}
cti al navei sanitare $i s-a!' fi puttlt a.ila p'e atcelth diAndle*s avea pe partea cie i-a
reclie de cAteva or"..
-{fi.&
trtborel submari.nul, iar in cealalt5 parte, .]a bal:*rld'
avrja ,'loarele care incepuse s5 se ridlce 9i sA 1'.ltni:'"-''-'ze'
Alnandr:u$ uqile iaterale de pe puntea de comandii {-rrell
' deuchise c1eperete. iVlcKinnon sunA la sala r*a;inilor ryi
ceru viteza- rnaxirn$, dupi care inv$rti c,lrma siri'e tribold. ,,San .Andreas'{ incepu sA se ?ndre{lte api'oir"pij irr'}Fri:rc{?}ltrllil sple subrnenin.
Fe puntea de corrrnnciS,cn-de .:11felpe inireag;i platzece
' fonm6"'ir:u se aflau cnecAtS{cKinnolr i;i Na"sekry"Ct"i
.{,oald 'li.r:nea,
ca
minute inainte, l:o!mantrl ordoniiso
jnclusiv locotenentul Ulbricht care protcsl,iino inr:rirucenat, s5 coboa-re in spilal. lt oprise pe Naseby dj:: clotl5
rnotive ; Nasehy, eare era deja pregAtit cu tr laril'ci:nd
de sernllalizare !n mAn6, era) ca ryi }\{cKinnon, si:eci'alist
in lMorse. McKinnon rnai era sigur, 9i avea lrloli\-e, cA
ln scurt 1,imp se va dezl6nlui un atac asupl:a punfii de
cornand& qi voia s6 aibS la indemAn6 un timonier p:rlce. put, in caz cf, lui i s*ar {i intAn"lplat se';a.

- Vezi sd nu te vad5, George, dar inceiircd sd fii


cu ochii pe ei, zise l\{cKinnon. Pot si inceapSsf, semnaTizezedin rnornent in moment.
* Dar pe tine te vid, zise llaseby.
S-ar putea s5-mi vad5 capul qi urner:ii peste balustradd. dar nu cred. Oricr"rmnu conteazd.Ideea e ca ei
si cread5 ce eu nu-i vdd. Nu uita cA ei sun1.in porfiunea ?ntunecati a mdrii qi n-au,nici un motirz si cread$
ci noi ne aqteptim la ccva rrecazriri.$i pe livt;i asta,
treeha unui tirnonier e sd se uiJe ja buso15qi drept inainte. N-aq avea nici un motiv sS cercetezapele din iur.
FattersorL mdrise tur:alia motoruh.ri qi l\,Icl(innon
sirn*i cunn platforma incepe sI se cutremure. lirlai invfli't,i o datd cArnra spre triborcl. apoi h;5 o cani rle taprefdcu ci bea.
bl6 de pe hahitaclul spart r;i s<,:
foarte natural, George. lJjrric nu
- Id; cci"r'rxlort
le poate da mai muJt6 sigur;rn1irdrcat r-rnLiiel nr'-"'i
novat,
care nu bd,nuieEtenimic qi ili sa;r:ureazice.rrul cie dirr i nr.a.td.
, Tlmp de lin rntrlllt. cll'c 1:iir.irr-in veac, nlJ se in:
timpl5 ni.mic. McKinnon sti* c:i *\'t.n ll,x'J' ens mtrgea
cu pr"ltere:.rnaximb pentru c[ pia{,furrna incepuse sE
vibreze destul de puternic. Se apropiaser5 cu _celpulin
100 de'yarzi de subma"rin.dar cdpitanul de pe submariqr nu dfictea nici un semn cA ar fi ol:servat. Viteza,
mdrit5 ii perrnise lui 1\{cKinnon sd-qi menlini aceeasi
distan!6 de submarin, pentru cd altfel ar fi ajuns foarte
aproape ctrepr.lpa acestuia. Cdpitanul submarinuliri nu
avea nici un rnotiv sd fie suspicios, cum Ce altfel nici
uxr orn intreg la rninte n-ar fi nufrit vreo b5nuiald fa{d
cle o navd spitaninofensiv5 qi lipsitd de apfirare.
-* A inee'put sS transrnitft, George.
-- fi vAa. ,,Opni!i", spLlne",,Opri!i rrotoarele, aXtfel vd sculurnd".Ce-i rdspund, Archie 7
- I.Timie.lVlcKinnon mai deplas5 nava cu 3o la tribord gi apoi se pnefdcu din nou cd bea ctrincan6. Ignori-I.

-1?6-

1.77*

/
ALISTAIRMACLEAN
*- 56-1 ignor ? intrebi Naseby descurajat. Ai auzit
ce-a
-- spus omul, o s6 ne scufunde.
--'wiittte. Nu ne-a urmerit tot drumul ista, doar
ca sd ne trimiti'hepe fundr-ii mdrii. Ne vrea vii' $i nici
lorpileze, decAt dacd au inventat tor'- n-ar putca'si
pile c'aresd dea-coltui.Deci cum altfel -ne-arputea opri?
'C, ttt't,rt 51a miiitel de la pt'ova ? Ala nu-i cu mulL
rnai mare decAtun Poc-Poc.
- Eu te previn, Archie, cd omui o sA se ener-veze
r5u de tot.
* N-are de ce si se enerveze.N:&m v6zut' semnalul'
.- $i mai trebuie s[ te previn c{-se pregiteFte sX
foloseaicd $i tunul 51a mititel, spuse Naseby, luAndu-gi
binoclul de la ochi.
- Bineinleles. Este clasicul foc de avertizare spre
pupa, ca sd ne atrag5 atentia. Degi dac5 vrea intr-ade?Ai sa ne.atrag5 atenlia, atunci va trage in pro.'ra,dup5
cAte ;tiu eu.
Cble doud obuze atinserd apa la cAliva 'yarzi in faia
lui ,,San Andreas"' Unul dispSru tdcut in valuri, iq
explodd in momentul impactului' Era imposibil
"fei*ft
existenla submarinului cu zgomotul pg
ienori
mai
si
'care-l .fd"cuseexplozia ;i cu pocnetul pdtrunzitor. al
tunului.
-:i'Arat;-te, George, zise McKinnon. Spune-i sd
opreasci focul $i intreabi-l ce vrea.
i' Nasebl, ieEi la tribord 9i transmise mesajul' Rdspunsul veni imediat"
- Are o idee fixS; zice Naseby. Mesajul zice:
,,Opri!i sau veli fi scufundali".
- E genul 5tralaconic. Spune-i cd suntem o nav6
sanitarS"
- Crezi c5-i orb ?.
s-a luminat incfl bine, iar noi'avem tribordul
- Nu
in nartea inci intunecati. Pbate'o se se gAndeascdcd
noi credem cd nu vede' Spune-i cd suntem neutri conform Acordului de la Geneva.Poate are o laturi ltmana'

SAN ANDREAS
Naseby trans.inisemesajul, aqtept6 rispunsul gi se
intoarse posomorit la McKinnon :
- N-arb nici o laturd umand.
* i\{ulti cdpitani de submarin n-o au. Ce spune ?
* Acordarile de la Geneva nu se aplicd in l\{arc.a
Norvegiei.
In zilele noastre nu mai gdsegtipic de bun-sirirt
in iarg. Hai sd-ncercdm si-l atingem la sentimentr-r1
patriotic. Spune-i cd avem nigte supravietuitori germaiii
Ia bord.
CAt timp Nasebv transmisemesaiul, McKinnon sund
la sala maqinilor sd incetineascf. Naseby se intoarse gi
clStind trist din cap in pragul ugii.'-'
- PatriotismrTllui e la fel ca gi bunul sim!. .Zice:
,,VerificSm dacd ave{,i compatrioli cAnd ne imbarcdm.
Inccpcinsi tragem in 20 de secunde".
- Ii,5spunde...Nu*i nevoie sri trageli. Ne oprim.
Verificali siajul de elice.
Naseby trirnise mesajul apoi spu"s,::
:-- Gata, a-nleles. $i-a alintit de.ia telescopul pe
pupa noastr5. $tii, cred.ci Ei-a schimbat pozifia si vine
spre noi in unghi, Un unghi foarte mic, d-ar existi.
-: Cred cd ai dreptate. IdcKinnon rnai coti cArma
uqor spre tribord. Dac5.observd ceva o sd creadd c5 e
din cauzd$6 ei se apropie de noi, nu invers. Se mai uitd
la siaj ?
- Da.
:- Turbulenla de ia pupa probabil cd s-a liniqtit
destul de rnult acum. Asta ai trebui s5-1 faci fericit.
- A cdcorAt'telescopul,zise Naseby. Trimite un
mesaj,
Mesajul nu specifica dacd era sau nu fericit cdpi*
tanul submarinului, dar avea o nuanld de satisfaclie.
- Omul zice cH suntem foarte inlelepli, qi ne mai
ordond sd cobgrAm pasarerlaimediat, zise,Naseby.
- Executdm. Spune-i lui Ferguson sd inceap[ si
lase in jos pasarela dar sd o opreascdIa, sd zicem, B
picioare deasupra apei. Apoi spune-le lui Curran gi lui
-179-

-178-

Ylq

s14,"-..re!qa.

sAt'tANDREAS

MACI.EA['{
AI-ISTAIR
//
tra
Trent s[ scoati gatupa de salvare q[ s-o cohoare
aceeaqi
---N;;"byindlfime.
iranssrise arnAndou6rnesaleLe,apoi' intrebh :
Crezi
c5 o si avem nevoie de EaluPi ?
Dan dac$ o sa
- SA-ti spun cinstit, rr-abar n*arrl'
repede'
ne'l"oie
aua* tt*"oie de ea, o sd avem
pe FatMcKinnnn sunli La 'ra1amaqinilor 5i tl ceru
terson :
ro'ollnan';tr'
lnce't'lnirn
* Domnr-l1eInplirier'$et ! Sunt
SLrbrnoment'
q[uii,
Ano
.u*.
pufin, a.ipa
luryrai^ne,ltrur
ta
ondinul'
pasaretra
rnarinul se aprople d-" *"1. Coborfull
qalupa'' de
caiiiia""r"i de ie s,-tu**rtn qi coboi'Arn Ei
vad6
sS"
cum
n-au
+{1n-1
Nu,
rneu'"'
ordinul
salvare la
uanfl
ii coUo"a* peste babord, pe care ei nu-l' r'6d'
ceva'
Irica
putere
s.a
iei
**
i-;1t;iili4
"rnaxi"n"ra'
penrni-te
i-a[i
a*la
fi
recunoicaio"
.dornnului
sin.
-:ti"eV-as
j**iu.oi-t sA vinfl cu mirle dach I'a trebuirsil'folosesc
G-i-JnU El arma dunSSeavoasirs'lvlcKrtrnon
;d6;:"$i
anoi Sesryunie: Dou6' am6'
*"duttt*,
cAteva
ascultd
sir. 11 vr'bau pe dornnul 'lailrieson e.!P153:?-?t5
"u"t", ei mai am lilcredere in afarh de dumlleavoastra $I'
;;til
$i apoi'.slr'
Ar5tali-i und'e este sigr-rra-nfia'
ilN;r;;t
in
duimneavoastr*
puteli'v6ni
bi nu
stiti al naibii de nine
"iu*l"son'-

sunteticoDuirneavoastrs
ffiil .i;iln;tiri
;;;;";1"1ifru.r putetip6r6siSom'A'vudreos'
&c$za'
McKinnon inchise teleforaul pi auzi vocea
)
toare a lui NasebY,:
rnine"
rogi
rnh
sh
Ai
fi
Pe
Ptltut
McKinnoln ffi arulncF o privire rece :
; $i cine sd fflanevreze natra asta nenoroci't5"cimd
nttT"J.,*

b, binetnletes, asta e, oftil-N-aseby"Am im-

_- N*aEteptam tranelafiri' Cum se descurcd Ferguson t Dbc$ pasarela aia nu incepe si se miqte,-cipiianul submarinuiui o sd devini b[nuitor. Ba mai rdut
o s6-;i piarcl5 rabdarea.
* ftu cred. Sau cel pulin, nu inc6' Eu pot s5-l vEd
pe Ferguson Ei sunt sigur cd gi-cdpitanul submarinuLui
it veael Ferguson are nigte pr9ple11e,cd tot lovegte cu
un ciocan iri tarrr):lrrul rabatabil. I\{ai mult ca sigtlr cE
a-nghei at.
sal- V rci sI 1c' duci si ve:zi ce lac cu ryaluPa de
vare ?
Nascby traversi Puntea, se citise la baberr:ii si ;e nn-

toarse in cAteva secunde.


- E jos, la aProaPe B picioirre r,l.c;lsuPla aPei, aqa
curn ar spus.
I Travdrs; apoi ia tribord, cerctli plir:i l:inoclu ce se
intAmptrape submarin qi se intclllt'sela l\4cKinnop !:;'1''.:'
*^;tutu-i ai neibii de caragliios! Toale creaturile
d.ea parci poarti un fel de-m5gti cic'gaze'
]
' ._ N{Agiide gaze ? Nu {i-e bineni;te.veste
de salvare
-. Ea *i-e iiitt*. Toli poarti
t1n
au
junil
gAlului.
in formd de potccava qi, tn
{yl*:
()cnelarl
:il
mLlliiuc
un
au
furiunului
striat. La capALuI
sc
de protectie. Acum nu le au puse' sunt atArnalt: $r h
nernsubmarinele
ru.ia"e in fate. De cAnd au inceput
gaz ?
1e;Ii
' '* sa folose'asc5
un gaz
X,Iufolosesc.La ee Dumnezeu sd fie bun
subrii
el
cerceti
ne*trrrlsi.bmarine ?'Lud binogli1i Ei,
nilmit
Ei
tauchretter'
Guotge,,
ilii'i"trl-r"uchretterl
brrtciie cc
tlia*-.,if t"*ru"aet".ului. Sirrit legate la o
scop
i; ;;* cu bioxid de'carbon' unicul 1or
5ff;;";i
sitb'tiarinrri'
seufuuc]r
ttupa-a**a'se
sa
;;;-;4-ute
* Deci nu e volba de gaze ? Nasebv era pu{Jn
dezarnlgit.
-. Nici vorbd"
* Dar &sta'nu arat$ .deloc a sllbrnarin scufundat'

ji;#:'n*?!i:?l'Hi
l-*:''H
5Hi:,x'tl;;*:""1?#'::-f

'ii'tot*a!i
cu pu;ii-mitraliere sa!"'lcu lpistoale-miS.rr'rt
s-^cr'nilmi cirestiite atrea'Ceva pericucum
traliere sau
los, oricum
:180-

eg-liipa:
il-iii ?ifr"#""fi -i"-*b*"t'ineiqiouIi1;a
-'
uar
ouPa
aPa'
sub
cAt
sunt
jul ss le
tot timPut
Poarte

, .,.: .,,.,r,
181 -;

ALISTAIR
MACLEAN
pirerea mea, nu prea i;i au rostul ln apele astea. CAnd
epti la ceLpu{in 600 sau 1 000 de picioare adAncime,nu
eiist5 nici un mod in care s5 scapi, cu Drdger sau nu.
Cum se descurcd Ferguson 2
* Din cAte vdcl, nu se descurcd.lnci mai ciocSneqte.
A, nu, stai pufin, stai pu{in. A pus ciocanul jos qi incearci sS.dea drumul la pArghl.e.Se miqci, Archie, eoboarA.
/
hfcKinnon sunA sH cearil putere nla:<imd. Trecul'S
c$tevasecunde;i Nasebyspuse:
-- Il la iumdtate, Dupd tot ataia ti::ri:, l{;,i:eby con*
tin'urdpe acelagiton indiferent. E jos, Archie. La ?proximai,iv i3 picioare deasupra apei. Ferguson a fixat-o"
I\{r:Kinnon clStini mullumit din cap ;i invArti cArma
spr:e trii:ord, p5.ni1c$rLdrnecanisrnul de direc{ie ajuns*
tra nr:,.:'rirn.Ssn,And,ress incepu si ia curba, la inceput
rnai incei si mai ol.'eoi.ar:oi cl; ''ritezirdrn ce in ce met
nla-''c,
* Vrei s5-fi zL;',:11
e clr:ici'ii, Gccrge ?
- Ail5, nu !
Narsei:y intr6 inbunu'u, trigAnd uga du"p6 etr"9i in*
eepu sd priveascd.pr"in ferestrr-ricaugii. ,,San Andreas"
nu mai mergea drept. lncepuse sd se invArteasc6 u;on,
dar piatforma vibra' ingrijorbtor, pe mSsuri ce meitoareie i;i mdreau turatia"
- i{u crezi totu;ii ch ar trebui sh te ryiintinzi ?
* Imediat, Archir:. imcd,ri" Cre::i cfi.5ia de pe s'"rhmarin au adormit ?
* Au necazuri ct. veciereil, :lsla.-i sii;ur. Probabil
cd se freaci la ochi gi nu cred ce vdd"
I)e,si cr:l de la bordul submarinului nri se frecar-rpropriu-i:is 1a ochi, p:rcol1pi.i.ra1ea
lui Mcl(irrnon era foarte
aprcape Ce reaiila|e. F,e;lc1;iile comancliintuiiii subt'riarir;r-;-lu1"
Ei aie eclril:a;i;,ir;,is,lu e::au extlacrdinar de
avAi:ij in rzedere
lentc. Un luciu c:;iraordii::,:ri',tl':,ir1o;3-ic,
situa{ra. Echipair-ilsubmariiiui.ui fdci.iseo gregealSde

SAN'ANDREAS
_iertatgi de neiertat in ac:laqi timp, atunci cAnd se r.elaxaserS, cAnd igi micgoraserd vigiienla qi asta exerctin
momentul in care atenlia gi instinctul de conserrrare
ar fi trebuit s5 fie ascu{it la maxim. CAnd au vlzut c6
pasarela este coborAtd in stricti conformitate bu oldinele lor, s-au convins probabil.ci nu existd ideea sau
posibilitatea ca Son Andreas si opuni .vreo rezisl.er-iid,
gi cd a captura aceastSnavd nu era decAt o simplii formalitate, Pe lAngd asta, nimeni nu auzise vrcodarl. in
istoria rdzboiului, ca o navd sanitard sd fie folositi ca
armi oiensivl- Era de necrczut, Era nevoie dc tinrp ca
sd crezi ceva de necrezut.
Sah Andreos se invArtise atat de mu1t, incit sr_ri:marinul era la un unghi
-la de 45ope direclia prova tribold.
Naseby se mutE de
uqa dinspre trinoia la cea nrai
apropiatd fereastr5, eare dddea in partea din far,:
punut"
-:- Acum igi pozifioneazS.cei,a-ce iie' 1,ripliicc s5
numegti,militelul turr, Archie
* Atunci poate cH ar fi mai binc si. ne lislirr ;irrjrndoi in jos.
Nu-l pozilioneazd,spre puntc, ci si:re coca
:
vasului"Ny.
de la pupa. Nu Etiu ce:[u ae gAnd sd .[aci...D;r
I_Vasgby
igi intrerupse br.rrscfrn:za5i itriga : Nu ! I,Iu !
Jos ! Jos l'.Se anrnr.ucl('tr:no,..l
lui McKinnon ;i amindoi se izbirS put 'r.rricde podea.
Cliaq,.'bArd aterizascri, sute cle gloanle acompaniate de.i6pSilul sac;rdatal miiraticr,::lor se infipseii in
prova,6i in tribor',lul puntii de comancli. Ni;i unul
sd ti'eacdprin mr:t:ri,dar toate cele
{in gloanle nu rei-iqise
patm ferc-rirlreei.-ausparte" Griiirli:r:l c1<:
gtlo;:.nienu di;r$
fnai'muil rle 3 sqcunde.Iieplica finaiS a .rplrr'linrr.t
1t1nului, ca{'cit lansat 3 ol:uze, unul dupd altul. .,San zlnpreas" se cutremurd cAnd cele 3 obu.zeexplodard undeva in cocavasului, la capir"uldinspre pupa.
' Irl,-'I'ii,lnon se tAr.i in genunchi gi apucd timona.
*

183 *;

MACLEAN
ALISTAIR

Ll
I

* DacE st[team aici, acum eiarn rnult regretatutr


Arehie McKinnon. O s[-!i multumesc mfline' Se uit6
t" iere"stra din tata lui. Era ciuruitfl, cr[pat5, zg6riat6
pi complet opaci. George ?
'
o*i iui fraseby nu era nevoie s5*i spunfi ce-s6 facH'
Era' dela ctl .extinctorul in'rnAnl qi zdrobi fereastra
numai bin dou6 lovituri. Isi plirnbfl privirea atent,peste
marginea unde f usese inainte f ereastl'a.,,Sara-And3ea,si
."lfrai"pt. cab sigeatb spre prova submarinuh-ri,da:: igi
uoUi*fa Utuse directria,ca o reae{ie instlnctiv6 a ullui om
care realizeazi c6 pericolul a trecut'
*l- tsiochausul I go\ Archie. ;{u plecal cu tofii' E
a1 naibii de ciudat, nu ?
* Nu-i nirnic eiudat. Glasul Eefului de eehipaj era
sec. Nu arita c5 era rriqcat sau cutrernurat in vreun
lei"-Ae faptul c[ tocmai. scdpaseca prin urechile acu]ui"
Este un iucru obiqnuit, George, sb cobori ln itrterior ,5!
* it"gi tambuchiul dupe ti?re, cAnC te scufrenzi" nn
cazul 6sta e o seufurrdareraPid$,
* fiaprsa t
* Cirpiialtun .n*are de ales. $iie c5 ann:el'et'ui de foc
nu ne po^t opri qt nici ttu poate sft'6i declan$eze torpiicle. A6urn evacueazd tot balastuX principal" Vezi btlii:1e alea ? Este apa evacuat5 rnin tancuri cu ajutorul
arrului comprimat care are o presiune-"foartemare "*
ciiir"l3 000 de livne Pe inch.
* Dnr... gi-a trSsntechiBa de tunari pe punte'
* Intr-adev;ir" Dar iar n-a avut de nles' Lrn sllbnrarin este ruuLt rnai vnloros deciit vietitre a trei oameni"
r,'czi.valvele aceleape carc lc irtdcaic pe pantcadreaptd
r costumelor ? SunCvalve de oxigen' lqi trans{onrni tuburile de oxigen a1e echipamentului Dr6ger tn veste de
salvare, Ar fi,mult mai' birae pentru ei dach nn mimr:ni
in elice. Vrei tus George, sS ieqi pe aripi gi sfi r,'exldn'e6
nu a Luat foe 'edva-sau daefl iese fnrn de la pupa ?
-- Dar ai putea da telefon.
L'fcl{innon ti arSt$ telefonul din fai;a timotlci, care

-184-

i,

SANIAi.,JDREAS
de rnitral.ier5.}i;rseby ci5tir."r
fusese distrus de gloan{.eler
din cap ldmurit..1i se uil* spie pupa de pe arni:eilearipi.
ale navei :
de afard nu se vede ni- Nu-i nimic. Sau cel nr.r{,in
mic. Se uit5 apoi la suJ:marin, care erl la mai pul;in .1::
100 de ya;:zi depdrtare. A-ncr.put,imr..:'sir.neq.,
Arrl-rie.
Punfile de la prova 6i.i:r-L;rsirnt dcja scltfdlrrlale.
- V;id qi eil.
-* Se intoarce $pfe tl'inor"d.
* $i asta vdd. Este o mi;care disper'-r,ro.
i:pera cl pozifionAndn-qi submarinurl Ia un unghi cf,t rirai mic
faid de noi, o s5*1lovirtr doal'in treacat. Urrci astiel"ci,:
Iovituri i-ar su.praviefui.Clcd.
- S*a scufundat gi coca. Crezi cH o sil ri'uqeasc,i?
* E prea tdrziu. McKinnon sunS la sirlrr.'rta;i.nil;r
qi ceru vitezi maxim5 la pr-rpa,apoi rtiSr:ii uqrir cArrna
spre ba,l:orel.'Jrecuserd cinci sccundc $i bLor:ha.usu.l,
su!:marinului era irrca la sr-lprafala.Par.tq:l c1.inla1;i. a
h-li ,;San Ancfu'eas"izJ:i cu putere coclr slibmlriii-rulu:.
cam'la 30 de.picioare cie prova blocl-rausului.
.,San Andreas" se cutremuri in intregime^dal totr-rriefectul glol:atral impactului fusese surprinzbtor de slakr.Timp dr.:3
secunde, rnai mult sirn.{:iriidecAt auzirii. izbii.ur"adintre
dorid. vase de ofel, apoi contactul se piei:du br.us.c.
- Bun, zise Naseby,dcci arn isprdvii. Fricu o par:zd.
Frobabil cd sunt o grdiriadir de cioturi cls metal in sr"rbmiiiirrul acela. DacI s.etmpieelici o eliee..,
- I{ici o gans6. Sul:marinul s*a dcufunclat foarte
adinc Ei inc5 mai evacueaz6balastul principttr. Si spi:t"arncd,noi n-avem striciciuni niari" :t',r
* DupS curn ai spus tu, c5pltanul sLlbrrler"in,.rii.:.i
n-a-1/esde aLes.I{ici neri n*om a',,ut" (li'r:li cir r:rist.'i
sLlpravieiuitori ?
* I'in ql.iu. Dacii c:iis1:iino si.-i gist::": *esLr;ildr; li:."
pcr'I"e.Lt,l inireb d,acii au avril ti''np:si.-nriridii rn;ic;:i
uilitreetang. trlacdn-au a.vut, atunc{ submarinutr se d.uce
i', iund. Datii incearc6 sh scaila vreunul, trebuie s-o
;:,::i inainte ca sr.lbrnarinuis.Laju;:g* la llivelul de 350
-185*

SAT{AIIDREAS

MACLEAN
ALISTAIR
.;
de picioare. N-arn auzit sd scape cineva dintr-un sub'
marin, la o adAncimernai mare decAt asta'
- Vor trebui sd foloseasci blochausul.
. l
- Ple.;upun. ExistS, un tambuchi de urgen!5 la
d" fapt este tambuchiul de acces la.tunul
prova,
"n.r"
punte.
Dai mai mult ca sigur, partea dinspre
,l* o.
p,.or," cste complet inunclat5, a;a "cd tarnbuchitll respectiv este inutil. Ar mai putea s5 existe o ieqire.- de
gi Ia pupa, nu ;tiu. Frobabil cd ei mizeazi cetr
irrger-r1.A
roa-i .,"ruli p" t tobhnrrs,sau ar fi mizat dac5 nu i*am fi
atilr:at cn pintenul etravei.
* Dar nu i-am atins in preajma blochausulut'
- Nu era*nevoie. Puterea comprimati a aproxirnal,iv 10 tone de greutate bruti are totuqi un eiect'
Tarnkruchiul dinspie blochaus- poate fi blocat. N-am
c'-rrn sf, qtiu daci iI vor deschide-sau -nu. Dar mai grav
ar fi fost sd fi sdrit tambuchiul ; cand in camera de
i,a"iiof intri 100 t{e galoanb de apl pe secundd, nimeni.
nlr mai are cum s[ iasd. Apa i-ar dobori in cAt'la serunde ;i ;i-ar pierde cunoEtinla.-Eu-o gn cobor pe punte'
Cc-'ntinud;sdroteqti spre tribord qi sb menlii pup? pP
ioc pAn[ terminS, apoi opregte vasul crr vArful in fati'
Dupe ce riei fi destul de departe, am sA cobor galupa'
- Ce rost are si iei qalupa daci nu mai sunt supra'
r.,:t.
1:tilori?
il ch.rseintAi 1a babord 9i apoi la tribord,
ivTci.linr-"ron
Cs:unde se puteau vedea trei oameni care se luptau cu
rralui:iie.
- Cele trei creaturi. Echipa de tunari' Ce pot s&
spun este cd purtau doar salopete 9i impermeab.ile'
tsoate mai au u.n pulqver, douS pe ei, $ar asta n-are.im'
port,an!d.Mai 1as5-iacolo 10, 15 minute $i o sd moar6 lngheiaIi.
3 ori
- Lasi-i. Nenorocilii 59tia trei ne-au iovit de
fi
eNpltlin pupa. Unul din obuzele alea s-ar putea si
dat in spilal.
*186-

- $tiu, George, ptiu. Dar , indrdznese s6-{i amintesc ei Acordul de la Geneva se refer5 si Ia situatii
de genul acesta.
McKinnon ii bdtu ugor pe umlr gi cobori. Chiar ii:
fafa intrdrii in spital, McKinnon era aEtept-atde 6 oameni - Patterson, Jamieson. Curran, Trent, McCrimrnon gi Stephen.
- Cred cd ne-am ciocnit cu ceva, bofman, zise Patterson.
'- Da, domnule. Cu un submarin.

- s i?

McKinnon ar6t$ cu degetul in jos.


- Sper c5 n-am luat-o gi noi pe acelaqi drurn. Futeli verifica perelii etangi de la prova ?
- Sigur ci da. Imediat. Se uit6 la McCrimmon gi
Stephen, care plecari fir:d sd scoatd i-rn cuvAni: Mai
departe, bolman ?
- Am fost loviii cle trei oi'i la pupa, sir'. Vielo avarie in spital ?
- CAteva. Toate trei obuzele au atins spitaiul. Unui
se pare e6'a explodat in timp ce trecea prin peretele
etary dintre saloanele A 'gi B. CAliva rSnili, dar nu
rnortal. Doctorul Sinclair se ocupd de ei.,
'
.r-- Nu doctorul Singh ?
- Era ln sala de reanimare cu cei doi rini{i de pe
;,Argos". Uqa s-a blocat gi nu putem intra.
- A.explodaL vreun obuz acolo ?
* Se pare cd nimeni nu gtie.
* Nimeni. ? Dar este incdperea al5turat6 salonuIui A" To{i de acolo sunt surzi ?
- - Cam a$a ceva. Primul obuz care a explodat, a
fost cel dintre saloane.I-a asurzit.
- Ah ! oA,tunci,sala de reanimare va trebui sS rnai
a;tepte. Ce s-a intAmplat cu al treilea obuz ?
- N-a explodat.
-Undee?
- In sala de rriese.Se rostogolegteincoace qi-ncolo,
dar pu[in.
-187-

SAN ANDREAS

MACLEAN
ALISTAIR
* Se rostogole;te pulin, t'epctd McKinnon incet.
Atunci e bine. Numai pentru cd n-a explodat la irnpact... Se opri Ei i se adresdlui Curran : Adu niEte bandule la saiupn. $i nu uitaii s[ v[ luali culiteie.
McKinnon se duse in'sala de mese qi reapiru pe
punte in mai Bufin de 20 de securrde.Jinea in minh
irn obuz micui, iare pirea inofernsiv' il aruncd peste
bord, apoi se lntoarse spre Jamiesorl :
* Aveti arma la dumncavoaslrii,sir ?
* O am. La ce*!i tt'ebuie bandulelq $ef de
echip*i ?
:- Din ace,lagimotiv pentru care e nevoie $i cle
almi, sir. Ca si le tdiem elanul salr ca s5*i iegdm, dncd
va fi nevoie. Eaci vom gbsi supravietuitori, n-or sr"r
fie foarte amabili dupl tot ce anl f5cut cu submrrinirl
6i cu colegii lor.
* Dar nu sltnt inarmati. Sr"rnt cloar mri'inLiri cle
sunmarrn.
* Nu rrd"baza'tripe asta, sir. l'{ul!i ofiferi iloiuli
pistolete.$i subofiterii, din cAtegtiu eu'
* Chiar clacd ar avea arme, ce*ar putea sI
- Se ne ia ostatici. asta ar Pulea. $i dacS ne l;iii
crstatici,atunci pot captura 6i nava.
.: Nu prea ai incredere in mulli olmeni, il intreb*
Jamieson,aproapecu admiratie.
; In cAliva. Dar pur qi simplq nu cred in risc.
Ajr-rnsesericu lalupa 1a mai pulin de 50 de yarzi
ct"eiocul unde servan{ii de pe submarin se luptau cLt
epa, cAnd Jamieson ii apucir de t:rat pe ldr:i"tinuon ';i
ii arHtd ceva iAngd tribord :
* Bule. O gr'5madddc bulc nric:-tle.
* Le vdd. ll-ar pu.tea si fie cine.;a ca.re vine la
srrplaf a[d.
-* Credeam c6, atunci, cAnd se liCicii, bulele dr: ;ier
sunt rnai mari.
*- Niciodatd. Poate cincl p5.i'isrsc sul:;mai'inr.rlse
produc bule mai mari, dar alca se sparg imediat.
-L88*

I\,fcKinnon incetinea pe mSsur'5 ce se apropiau de


grupul din ap5.
sunt doi.
mieson. Nu,oDi-rmnezeule,
- Da. Au veste de salvare pnellmatrce pe ei' Vor
rezista.
McKinnon opri motoarele 9i aptepJ6, in timp ce
Curran, Trent qi Jamieson pur gi simptru ii tArArb pe
cei'trei in barcd. Se pare c5 erau inbapbbili sH'sd descurce singuri. Erau tinegi,.abia,dacfl iegiserd din adolescenfd. L'e cldntdneau,dintii; tremurair foarte tare 9i
tncercau din rlsputeri s5 nu pari lnfrico$atri. * Ii perchezi{ion5m ?:'intrebd Jamieson. Ii tcgf,m ?
-- Doamne Durnnezeule. nu ! Uitati:v* Ia mAinile
1or, S,.rntvinele de frig gi inghefate boine. N:au putut
nici rndcar s5 se fini de bord qi n-ar putea nici mbLar
sd-gi descheie nasturii de la hainelt' cle pio;rie. Cum "qi.
poatd apdsa atunci pe trdgaci ?
McKinnon deschise din nou supapa qi se inrircirl;"r
spre cei doi de pe submarin, eare apSruseri la suprafat5. Nu ajunse incd Ia ei, cAnd se ivi un al treilea, care
plutea dezorientat, cetrnla 200 de yarzi de ieilal{i.
Cei doi birba{i pe care-i luari ir1 galu$[l'f:6reau
destul de teferi. UnuI dintre ei, brunet gi.cu.ochi! nggri;
avea spre 30 de ani. Avea o fati usc6liv5; inteligilnti
q! vigilentd. Ce151a1tera fo_arte tAn6r, foarte blond gi
tare speriat. McKinnon i se adresi celui mai in vfrs'[,i
i^
ur

x^.'*--X
6r:r rrr4rr4

.
.

fum te cheami gi ce ran$ ai ?


- Obersteuerrnann Doenitz"
* Doenitz ? Foarte potrivit. Amiralul lJocnitz era
genialutrComandant Suprem al flotei.de.submarine. Ai
Vr:e;oorr}x6, Doenitz ? Daci spui c5 :n-air'9i,,;eu"gdsesc
una, va treJrui sd te lmpusc pentru cS nu prezinli incredere. Ai arm5 ?
Doenitz ridicd din umeri, se cbutd pe su'n-bXuz6 6i
scoaseun pistol intr-un toc de cauciue.
-189-

ALISTAIR
MACLEAN

SAN ANDREAS

- $i prietenul t[u ?
* TAndrul Hans este ajutor de bucfitar. Doenitz
vorbea engleza fluent. Oftd. Poale doar sb aibd o tiI
gaie la e1,nu o armd,
McKinnon il crezu Ei pornirA spre al treilea supravieluitor. Apropiindu-se mai mult, l\{cKinnon observfi
c6 birbatu] avea capul lisat in jos qi era cu fala ln
apd. Putea fi doar inconq;tient.Motivul pentru cal:e se
g-dseain aceastApozilie nu era greu de aflat. J)r6gerul
i5u era doar parfiai incircat qi surplusul de oxigen
urcase pAni la iimita maximd a.capsulei de la ceaf5,
impingdndu-i capul in fa{i. }/trcKinnon se opri 1Ang6
et $i it trase de v.estacle salvare. Il, aprlcd de bdrbie +i-i
s5itd capul din ap5.
Dupd ce l-a stuCiat o secundd sa'u dou5, il intrr:b$
pe Doenitz :
* II cunoagteli, nu 'i
* Heissmann, locotenentul unu.
McKinnon ii d5"du drumul la 1oc in ap$, ceea ct-'-tr
{bcu pe Doenitz s5-i priveascdcu rin amestecde uimire
qi manie"
gi pe e1 Ia bord ? Poate doar Ei*a
- Nu-1 luali
pierclut cunoqtinira, poate e doar pe iumdtate inecat.
- Locotenentul unu este mort, li rdspunse McKin*
non pe un ton absolut convins. Are gura plind de
sAnge. Flirminii qunt perf orati. { r;rtat si expire
oxigen.
Doenitz clitinl ciin cap in scmn cii a in{eles :
- Probabil cb nici n-a Stiut cd trebuia sd faci asla.
Nici eu n-am qtiut. Din pdcate nu prea avem timp sA
facem antrenamente de salvare in perioada asta. Ii
privi cu curiozitate pe McKinnon. Dar curn de fi-ai cl;lt
seama ? Nu eqti marinar de submarin.
- .Am fost. 12 ani.
-- i\{ai e inci unul, bo'{.man,strlg* Curran. C}ria.n
acurma iepit. E chiar LAngdprova.

In rnai putin de un minut, McKinnon aduse qalupl


1dng5 bnrbbtrrl care se zb6teq il ridici in barci qi-l
lungi pe banci. Stitea intr-o pozitie foarte ciudat6, cu
arndndoi genunchii str6ngi la piept 9i se leg6na dintr-o
parte intr-altfi. Se vedea clai cd suferea cumplit. McKinnon li desclegti gura, se uit6 inluntru, apoi i-o inchise incet
Ei, omul acesta a qtiut cel putin si expire oxi- Il cunogti 9i pe el, nu ? intrebd McKinnon, prigenul.
vindu-l pe Doenitz.
- Binein{eles. Oberleutnant Klaussen.
:* Cdpitanul vostru ? Doenitz incuviinfd. E clar *5
sufer5 cumplit, dar nu e in pericol. Vezi cA are o ran5
la frunte. Probabil cd a dat cu capul de tambuchiul de
urgen{d in timp ce iege'a.Dar acesta nu este singuru{.
motiv pentru starea in care se af16. A fost conqtient
iot drumul pAnb sus, pentru ci altfel n-ar fi elirninal
oxigenul din pl6mAni. A{i cSlitorit la suprafa}d in timpLrl
nopfii ?
* Da. Tot timpul.
** Asta eliminX bioxidul de carl:on, care poarte fi
otrSvitor, dar nu poli acumula bioxid de carbon cdnd
blochausul e deschis-.Dupd cum igi tirie genunchii la
piept, s-ar pHrea cE suferd de boala chesonului, pentru
c6 aEase manifesth. Dar poate s5 nu fie asta.
- Boa1achesonului ?
* Incovoierea scafandrulul. Se intAmpld atunci
cflnd faci o emersiune foarte rapid5 gi acumulezi prea
repede bule de nitrogen in sdnge. McKinnon porni cu
And,reas, care se oprise
toat$ viteza direct spre
'Sotz
la rnai pulin de o jumdtate de miLi distan!5. Dar, iar6;i,
iqi continud McKinnon explicalia, asta se intAmpli dacd
se respird intr-o atmosferi cu presiune inaiti o anumiti perioadi de tirnp, dar cipitanul vostru in mod
sigur n-a stat , at$t de mult induntru. Probabil ci a
ie;it din submarin la o adAncime foaite mare, cea
mai mare adAncirnede la care a scdpat cineva dintr-un

1.90-

.r- r19l -{

'

SAN ANDREAS

MACLEAN
ALISTAIR
suknarin gi in cazul Ssta n-ag putc':aspune care sunt
efectele. Avem un doctor Ia boi:d, deqi nu crerd cB eI
ar putea qti care sunt aceste e{ecte. Un doctol obignu"ii poate si tr5iasci o viald intreag$ f.lrf, sd intAl'
nuasch un asemenea caz. Dar cei pulin i-ar putea
alina durerile.
$alupa trecu foarte apr()tlpc de p'i'o'ralui .Saa An'rlreas, care pSrea elbsolutneafirrsil. Neindoieinic, insi,
nir;te avarii se produseserl, pilnl,ru cA prova se scufunclase cu cerl pufin trei pi"cjoare.Asl.a se pr:1,eaintirnpla numai in cazul in care coitlpal'timcnteledln acea
part-ea vasului er:ru inundate, cutn. inevitabil' trebuia
si se fi intAmplat.
McKinnon opri qi flxS ;;,rlup;rcliial iiingd ,'S:urAndreas".'Jumdtate ajulal;, jtlmdtate ln:pins, c5pifanul de
pe 'submarin semicongtient,ajunse liL bordul navei,
Ec;fmanul era agteptat de Pattereon^de doctorul Sinclair qi de alli trei lucr$tori din sala rn;-l;ini1or.
ii spuse.l"{ci{i'nnon
- El e cdq:itanuide pe .';rihnurr:in,
doctorului Singh. S-ar putelasi suftlr-: de,crlmpe, ;iiti,
intoxicafie cu irilrogcn.
' "- Dumnezeule, bo,inran, Cal n-a\rom caurer"Side
decompresiune ia.bord.
- $tiu, sir. Dar s-ar putea sS sufere nurnai de
'efectele unei ernersiuni de la ad6ncime foarte mare.
I{u ttiu nici eu ! Tot ce giig este e[ are dureri foarte
mari. Restu1 sunt clestul de bine" N-au nevoie decAt de
nigte haine uscale. Se intr:arse spre "Tamieson care
tocmai urcase ,Fi el la bord. IJir:, sr:nteli atAt ds
cAt timp se
drdguf s6-i supravegheali dun)ilr;]\ioi,rs1,r5
schimbd ?
- Adicd si {im siguri cf, ti-ilit cu ci ccva ce n-ar
trebui.sI aibd.
McKinnon ii z6mbi, apoi se into:rrse spre Patterson :
:-- Care e situatia perefilor etangi de la prova, sir?
- Ri:zisti, i-am verificat chiar eu' Sunt indoi{i 9i
ondulafi, dar rezist6.

-192=

- Cu permisiu"neadumneavoastr$, sir, mi-aq pune


un'costum de sba.fandru gi-ag arunca gi eu o privire.
- Acum ? N-ai mai putea aqtepta.putin ?
- Me tem ci agteptarea este singurul lucru pe
eare nu ni-l putenn permite., Avenr motive sf, credern
cd submarinul a fost in contact cu Trondheimul p&n$
in momentul in cere ne-au transmis s5 ne oprim, V{&
gdndescc6 ar fi prostesc din partea noastri si presupunern altceva. $i Flanneifoot este in continuare cu noi,
iar nerntii gtiu exact unde ne afi6m. Pdnd acum, din
motive numai de ei gtiute, s-au purtat cu m{nugl cu
noi. S*ar putea ca acurn s[ vrea si-gi scoati ininuqil*
estea. Nu mi-l imaginez pe Amiralul Doenitz consolAn*
du*se cu ideea cd unul din submarinele lui a fost scu*
fundat de o nav:i sanitard. Cred cd e datoria noastrir,
sir, sd plec5m de aici. cAt mai repede. Probtrema e ;:ir
tr.ebuie sd ne hotdrAm dacd mergem cu toati vite:,:a
la prova sau 1a pupa.
Ah ! Da. In{eleg" Ai dreptate.
Da, domnule. DacS gaura de la prova esl* prt n
mare, atunci cu orice vitezi am nlerge, nu ci-eri ci
peretii etanqi vor rezista prea mult presiunii, In caziil
Ssta va trebui sd navigim la pupa gi ideea nu rni prea
inc6.nt6.Nu numai cd ne incetineqte, dar este al naibii
de greu sd menlii direclia. Dar putem reugi gi a;a. )iu
am auzit de un tane care a lovit un submarin nem.tesr:
cam la ?00 de mile de portul unde trebuie sd ajungh.
$i a reuqit s5 ajungd nbvigdnd tot drumul-la 1:upa.Iirrr
tctttgi nu mi*aq dori s5 mergem la pupa toL drulrrr"il
p3.ni ia Ailerdeen, mai ales dacd.vremea se siricb.
-- ME faci si md simt de-a di:eptul nervos. bodman.
Cu toatd viteza, bolman" Aga curn zi.ci, e"*ltoat# viteza,
Cflt mai intArziem ?
-- Cet s5-mi iau eu un eostum de scafandrr.r,o
rRasci gi o lanterni, s5.eobor pAnA acolo 6i si m5 intorc,
Cel mult 20 de minute"
L3 : San Andrea.s

--

193 a

.;

ALISTAIR
MACLEAN

&{cKinnon. se intoarse intr-un sfert de or5. CAi:d


urc5 Ia bord, avea masca intr-o mdni gi lanterna in
cealait$. Sus iI agtepta Patterson.
Putem naviga Ia pi:ova, sir" Cu toatd viteza la
g)i'oll&,aq zice.
Foarte, foarte bine. lnteleg cd avaria e destul rle
iq,*ar$. CAt de mic6 e gaura ?
. * Nu e mic5" E chiar al naibii de mare" Cam clt
o u$A de harnbar. Dar o br"rcati de tabl5 din subrnarin,
cam E metri pe 6, s*a lipi.t acolo la prova. Fare sS fie
un callsc destul, de sigur pentru perforalia noastrd qi
ee"lcirt vonc merge rnai repede, cu atAt se va lipi mai
stl'flns.
i * $i dacfr ne oprim, sau dace va trebui sd navigdm
I* 5rupa sau daci se stricd vremea ? Vreau si spun,
ce facesr dac$ e si cadi capacul ?
i ' * Ap fi foarte fericit, sig, dae6 n*a{i mai vorbi
despre astfel de situalii.

CAPITCILUL VIII
,- Si tu ce faci acolo ? intrebl [fcl{i'tnon, privi:rd
silueta culcati a truiJanet Magnusson care, foarte palliiii,
zdcea pe patul cel mai apropiat de masa la car"e st5lea
ea de obicei.
-- In mod normal, la acest ceas al climine{.ii, mi
odihnesc. Ea incercase sd-i rispundd pe un ton caustic.
dar n-o fdcuse din tot sufletul. In coltul gurii ii apdru
un zimbet stins. Am fost grav rrinii,d,At'chie McKinnon.
DatoriLS!ie.
- O, doamne ! I\{cKinnon se-aqezdpe marf;inqa patuLui gi ii puse o mAn6,pe umdr. Imi pare r[n. Cr-im...
- Nu md atinge acolo, il intrerupse ea, ddrndu-i
rnAna la o parte. Acclo am rana.
- lmi-cer scuze din nou. lqi ridicd privir:ea -spre
doctorul Sinclair. CAt de grav este acest ,,gr;iv r5nitt*r"?
6
- Sora Magnusson are o zgArieturd fcarl.e uqr:i,tr
la umdrul drept. O br-rcat[ cle schij6. Sinclair ii aril.ri
o spdrturi in peretele etang, cam la 2 metri cie podea,
precu.m qi plafonul care era giurit gi sc::ijelit. Se pare
ci aici au ajuns celelaite schije" Sora Magnusion e::a in
e:.<plo*
picioare in acel moment aqa ci a simfit putin
'ri Ei car*
zia. A fost aruncati ln patul ln care se af16 acum
atunci era din fericire go1.Ne-au trebuit zece tninute ca
g-o readucem in simtiri. A fost Lln goc, doar at&t.
- Stai liniqtitS, ii zise l\{cKinnon gi se ridlc6. MS
tntorc. Mai e cineva rinit aici, doctore ?
salonului. Doi
- Mai sunt cei din capitul ce151a1t'a1
marinari de pe Argos. Unul a fost lovit in piept 9i
altul in picior. O schijd, a ricoqat dln tavan qi a ficut

-195-

F 194
-:

SAN Ai{DREAS

ALISTAIR
MACLEAN
destule ravagii. Dar nici rndcar n-a trebuit sfi le exti:;igem. N-a fcst nevoie nici de bandaje" Ne_am des_
curcat cu v;ri"f;qi cu plasture.
McKinnon se uitd la l_rdrl:atuldin patul de vis*a_vis"
care se miqca incontinuu 6i 1oi.rr:,or.m[ia.
- Oberis:utnant-ul l{laussen - comandantul subnrarir:u.1ui,Cunl se simte ?
Dnpir crun vede{l. dr:1ireaz6.I{a'r:ar n-am ce are"
Irrclin si fir"i r1* l:.cordcu pr('supiinerea d.umitale cd s_a
ridicat la suprafar{,irde i; c idencime foarte mare
IJacS e asta, atunci am cie-a lace cu ceva necllnoscut.
Imi pare r'[u 5i asta-i tot.
- Nu prea ci:ed cd trebuie sE vd par.Hrhu, sir. Ori*
care alt doct;or ar fi in aceea.qisi,cuatie.Nu cred si mai
existe cineva care si fi scdpat de la o adAnciine mai
nr.are de 250 cte metri. Dacd iilausseri a renq;it, atunci
ne afliirn intr-un domeniu neexpior.at. Nu s-a scris
nimic despre-'a.taceva,
* Arcliiei.
McKinnon se intoar'se spre Janert Maglrusson eare
se ridicase gi si.[le;r sprijinit5 intl.-un cct.
- Trr:i:uie sf, st;ri liniqtit[.
- Iitru mai s*,auin pat. Ce vrei sh faci eu cioeanul
,si eu dalta ?
* Vreau s[ i::cerc sH deschid o ut6 bloeat$.
* lnlc:lrg. Ticu pentru cAteva secunde, timp tn
ca.r* i4i mu6cii buza cit:jcs. Lt;a de la sala de reanirnare?
* Da"
- Doetorul Singh ryi eei doi de pe Argo.s, unul cu
arsuri qi unui eu pelvisul fraeturat, suRt in5uniru.
A6a e?
_- Aga mi s-a spus.
- PAi, alunci cle ce nu te duci lh ei ? Era apronpe
n'1"1-nioas6.
Ee ce te tot invArfi pe aiei, trdnc6negti verzi
qi:uscate pi nu faci nimic ?
- Nu cred cE ceea ce spunefi e eoreet, sorf, Magnusson, ii repro65 eu bldndefe Jamieson, care ii in-

=196=

sotea pe 1\,fcKinnonpi Sinclair. D$nsul nr.r Iaee nimic ?


P&i bofmanul face rnai mult decAt noi tofi la un Ioe"
- Cred cA nu-i a;;a m*re graba, Janet. In utrtirnill
sfert de or5, oamenii au tot biltut iir uqd, dar n-au primit nici un r6spuns" Asta ar putea sI insemne oricl..
Ideea e c5 n-avea nici un rost s5 fcrrfdm uryap&n$ nu
era un medic de fa!6, iar doctorul Sinclair ahia acr;iu
qi*a terminat treaba ln salclane.
- Ce vrei tu sfl spui, adic$ eeea ce spui de fapt,
este ci nu crezi ci oamenii din sala Ce ieanimare r-rial
au neveried.eprezen{a unui medic
* Sper s5 rn5 inqel, dar, intr-aderr6r de asta rn6 tr:m.
Janet Magnusson se trAnti la loc in pat :
- De6i domrrul Jami.esonn-a. spus asta, se pare c;i
armvorbit fdrd sd-mi vind rAndul" Imi cer scuze.
- Nu exist& absolut nici un motiv s5-fi ceri seuze"
McKinnon se intoarse gi plec6 spre salonul A" Mar'*
garet Morrison a fost prima persoan& care i*a atras
atentia. Stdtea pe scaunul de la masa ei gi era ehia*"
mai palid& decAt Janet Magnussnn. Sora Maria ii in*
fai$ura cu grijd un bandaj in jurul capului. I\{cKinnoi:r
nu se duse direct la ea, ei merse in cap:itul salonului,
pe partea dreaptH, unde ,lclcutenentul Uibri.eht st$'ie*
ridicat in pat, ian Rolven gi l(ennet erau iungi{i"
- Inc& trei viciirne, spuse Sinclair. Sau mai bl::qr
zis, trei ghinioniEti. Dac[ in sal.onulA, expl"oziaa afes:*
tat partea de sus, rnd tem cd aici a afectat partea de jos,
,- Ce vi s-a intAn'iplat ? il intrebh MeKinnon pe
{Jibricht, care avea un bandaj gros ln jurul g&tultli"
-* VA spun elr ee i s*a intAmplat, interveni Sin*
etrair.A ar.ut norcc. Ra chiar r: baft6 chioar&" 0 buca',ft
de schijd, care er"riprobabil ascr-rtith ea o larnh, l-*
tdiat intr-o parte a gAtului, Dae6 l-ar fi tdiat eu ur"l
sfert de centimetru mai 1a dreapta, atunei i-ar fi atins
carotida $i aeum ar fi fost mult regretatul loeotenent

Utrbricht.

i =19?<
/,:

SAhI ANDREAS

A.LISTAIRtviAflLEAN

biectul. Mdrim viteza, nu ? Infeleg c5 avaria din fai;5 e


destul de miqa.
- Nu e deloc mic$, sir. Avem chiar o gaur&
foarte mare, dar o bucatd d-in carcasa subrnari:ruLui a
acoperit pepforafia. Si spei:6m ci o sd rdmAn5 as: o.
- Nu putem decit sI ne rllgilm, bo!ma:e, ciecd.t
ne rugdm. $i indiferent de cum te slmti t-o, fiecare 0rn
de pe nava asta ili este dator.
- Am si t'in mai t6rziu sd r'5 vdd, sir"
Se intoarse, $i o privi pe ldargaret L{oruiscn, apoi
il intrebd pe doctorul Sincllrir :
- E rdnitil ? Adici e rdnitd grav ?
- E cel mai grav rinitd dintre to{i, d.ar nu e nici
patul C5un pericol. In momentul acela stitea trAngai"
pitanului Bowen gi a fost lovitd cie doui c;r"i"C lfrietur5
cam adAncd"in partea de sus a bratului drept qi o ran$
uqoari la cap, pe celretocmai a L'andajat*o $or:l Maria.
- N-ar trebui si stea la pat ?
- Ba da. Am incercat sS insist sti o fac s5"stea ?n
pat, dar pot s5-!i spun c5 n*o s[ rnai incerc in*;i c ciafil.
Nu vrei si-ncerci tu ?
* NLl, multumese.
" McKinnon se apropie cle ldnirir, care 11 privi cu
repros. Ochii ei ciprui erau u.For trmlxiii de durere.
- Este - numai vina ta, Archie I\{ci(innon.
, McKinnon oft6.
- Exact ce mi-a spus ;i Janet. E diiicil s6 rrlr'rl{umegti pe toatd lumea. Imi pare fonrte, fcarte r'[il.
- Chiar trebuie sd-{i paril, De1i, nu pentm n"ttn.'
Durerea fizicd, iti m[rturisesc, e nirnic pe lAng[ durenostt"tl
rea sufleteascd.M-ai amlgit. h'Iult rcsl:rcr,'tLi"il
Lro{man este exact ceea ce nt*a acuzat el pe mint cii
sunt : un mincinos"
- O, doamne ! Mult incercatul botman din nou ln
fala instan{ei. $i de data asta cu ce-am grcqit ?
- Dar nu e numai asta. M-ai f6cut s5 rn[ simt
foarte, foarte proast6.

Uihrichl ii privl pe McKinnon eu o fali aproape


l i p sit i ie e: : P r , ' e s i :c
-- Arn crezut c5 ne trimile{;i aici jrs ca s5 ne pror0j a}].
- * lXut a$a aill crezut
5i cl:. Am fr.si convins cS vor
ccncenti:n focul asr:"pia pi-in'i"ii i.: riiiia:lC[. ]iu ir-lcerc
glegii. Cred cii
s5 rllii scuz, cl.ar nu crcc'Lcil ;lm cillr:r-til--rt
ci.rpliir;i de
a
[;:t
pr
sr'tbinei'in
d.e
<,''chii:ade tutreri
panicir" Sunt signi' ci, Lilaus:tn tl*a. d:li aidin si rc tragi
ilr cor ii.
*

t ! i( |\

lii) \ - i

q5

** []i;s:rleiltnant-ul' Cilpitanul sr-rbnarinului' A sttpr"iivlr"luit,riil sc pare ci e foarte i:rilnav. ''-'


Ci!i suplavicfuitori sunt 3n total ? .
*- llusc.
I ** iar pe restnl i-ai tii$;is pe fundul rn6rii.
* .lrm'Ei *u pa:--teamca cle villi,'tllci asta vre{f s'i
spr-rnefi.Dar nu-md s.imt vinovat in n:'cd special' Dar
inlr-r"rir:virr, cn sunt rlspr-rnzltor.
* Fresttpun ei &c';m sunfem doi. Rispunz6lcri,- dar
nu vinorra{i" Ltlbricht ridicS din umeri qi piru. cA nu
doreqte si1continue discr:lia'
I{c}.iiirn{-anse duse lAngi patul Cipitamllui.
.
l','Ii*a pill:ui r[u cAr:d am aflat c* a{i fost r[nit
clin r,r-rtr"sit'.
*- $i ett l,i licnnet. Am6.;rdc-,i1:i ccapsa sting[' Dcctoi'r"1trSincilrit: spunc cf, e cloar o ep,'fiii.etur!-.Eu nr-r pot
s:r splli:r cri nll mft dcil.l:c ca tl "',i.rnirlI zgArietr"rr6' [i,
Arcliit* kr.lialule, ai 'iiict-tt-c. n9iiam cri ai sir reuqeEli' Dac6'
n*iil; evei:l btnd;ajrlel ilste;r r:tnoior:,ie, !l-a6 s-ir-Angemina"
I'eiicilfri'j. Froi:;rbil cS te sir:-rii clestul de bine'
*- blu m5 sitnt i:ine deloc, sir. Dac;i or mai fi succmpartipravi'*{r-ritori: cl.rre au r*mas bl:cali intr-un
^ment,
Norvegiei'
I'{5rii
pe
fu"nclul
suflarea
riau
,r.tttt'igi
*- Asia a9a e; sigur, asta aga e; IJor nu trebuie
s5*ti Jnci nici un repioq, Archie. Cri ei, ori noi. I'l nepiAcut, ciar totugi bine fdcut,*Bc'wen schimbi a'bil su'
*

;- 199 -

1lg{' -

jL

ALISTAIR
MACLEAN
- Da ? Dar n-aq face niciodat5 asa ceva"
-- Ba ai fflcut-o. trli aqrintegti cdnd eram pe purrte
6i cAnd tu ai spus -* in g1um5, bineinteles - cf, te-ai
1:utea lupta cu un submarin cu o sai'rd de piine uscat6
fi carlofi strica{i. ? Sau, mS rog, ceva de genul 6sta.
-.A!
- Da, a I lti amintegti qi scena aia induio6stoare
._ lnduiogStoare pentru mine, cii md trec gi-acum fioi'ii c&nd mi gAridesc -- cAud te*am implorat s& eiai
l.upta cu ei, sf;,dai lupta. Iti amintegti, nu ?
* P6" crerl c&-mi amintesc.
* Crede ci-gi aminteqte ! Tu'erai deja hotirit sd te
lnpli cu ei, nu-i aqa ?
- Ei bine, da.
- Ei bine, rla, il ing6.n5 ea. Lua.se6ideja hot$rArea
sf; ataci submarinul eu pinteriul etravei,
* Da"
- $i mie de ee nrl mi*al spus, Arbhie ?
- Pentru c5, din trrtAmplare, ai fi putut permeni
cuiva despre aeest lucru, care tot din lntAmplare i-ar fi
ntomenit, fir6 s* gtie, lui Flannelfuot, care deloc din
intAmplare i-ar fi pornenit c;ipilanului submarinuluio
care 6i-ar fi ales cu mare aten{ie o pozi}ie din'eare s[ nu
poatd fi ataeat. $i, f[r5 si ptii, i-ai fi putut trromeni
el*-tlpreasia-chiar lui Flannelfoot.
* Deci n-ai inereelerein m!ne" zise ea fErft s5 fae$
vierq eforl; de a-gi ascunde durerea din pliviri. Ai spr.rs
ea ai incredere"
: Am cleplin5 inqredelre tn tine. Ast* ann 6i spus"
a Atunci, de ee...
* Era un trucru care se putea sehim.ba.Atunei tu
erai sora Mcrrison. lfu ptiarn ci e:iisiil 6i o Margaret
Morrison. Acurn insri gtiu"
- Ah ! Strdnse din buze, apoi zAmbi domolit$" trn{.eleg"
McKinnon plee$ de l$ng6 ea gi se tndr-^pt6irnpreunfr,
eu doelorul $inclair Si qu Jamieson spre u6a satii de

*200-

SAN ANDREAS
ncanimare. Jamieson c$ra o magin5 de g5urit electrici,
un ciocan gi cAteva pene conice de lemn.
- CAnd ai fost sus s5 examinezi prova, ai v$zut $i
gaura de la obuz ? intrebi Jamieson"
- Da. E chiar ln dreptul liniei de plutire, poate cu
unul sau 2 centimetri mai sus. S-ar putea s5 f:e api
ln6untru. Sau s-ar putea sS nu fie. E imposibil de spus"
- CAt de sus sE dau gaura ?
- eam la 13 centimetri, s5 zicem" Sau la eAt vreti
dumneavoastrd.
Jamieson igi eonectfl magina de g5urit qi ap6sd pe
l:iitonul de pornire. Capul vidia al burghiului p6trunse
urgorin o{elui dur al ugii. DoctorutrSinclair intrebi :
- Si ce se intimpl* dacd a intrat ap5 dincolo ?
- Astupdm gaura cu o pand din aceea de lemn pi
tncercfim rnai sus.
- Gata, zise Jamieson gi scoase burghiul. Arn ter/
nrinat.
McKinnon lovi de dou6 ori tn clanffl cu'cioeanuL,
dar ea nu se ciinti nici mdcar un milimetru. Abia la a
treia lovituri se desprinse ryicdzu pe podea.
- Pdcat, zise lVlcKinnon. Dar trebuie s[ ajungem
dincolo.
de aLes,zise Jamieson ridie$nd din umeri.
- $-31'9111
FlaeHra de ac*tilen&,
- Te i'ug.
Jarnieson piec6 pi se intoal'se tn doud minute eu
arz$torul de oxiacetilen&"'Era urmat de l\[cCrirnrnon
care aducea o butelie de gaz qi rrn cablu conductor l*
capdtul e6nuia se afla o lampii. Jamieson aprinse flade oxiacetilenb gi incepu si frlc6 o gaurA pe lAng$
-cAra
loeul uncle fusese inainte clanta. l\{cCrimmon coneci$
firul eonductor 6i lampa se aprinse str6lucitoare.
- Nu este decAt o presupunere cd Ssta este punctrd
tn eare s-a infepenit uga, se auzi glasul lui Jamieson"
de dup6 plaea de plastic care ii proteja fafa.

* 20 1 *

MACLEAN
ALISTAIR
Daed ne-am lngelat, vom tiia in jurul balamalelor. Dar nu cred cd va fi net'oie. Uryanu este ondulatS
gi aproape intotdeauna se blobheazi inetrietoarea gau
zf,'u'olu].
Carnera ir-rcepusesd se umple de un fum nepldcr-rtEi
in{epdtor. Jarnieson se ridicd gi lovi cu iatura pumnuluirirr,incuietoare de cAteva ori, dar in cetredin urmi
se ldsi pdgubag.
- Sr.int sigur cd am str:dpuns ln partea cealaltd,
dar blestcmata asta de uq5 nu vrea sd cadd.
- Zdvorul eontinui s5 {ini in l[cagul lui, zise I\{cI{innon ,gi lovi uEa incetigor cu ciocanul penA c6nd
l-rr"rcata
semici'rculari de rrretal c5zu. Apoi lovi cu putere in uE5 qi aceasta se mi;cb pulin. La a doua lovit'.rr5ose mai cLinti inci vreo cAliva centlmetri. McKinnon
lirsi ciocanul din mAnS r9iinccpu sd irnpingf, cu urnbrul
pini cdnd uga, care scir"fdia qi rezista, ajunse apt:aape
ilrg dcschisS.Lud lampa din miina lui &IcCrimmon Ei
ir:tr5"
ln camerS apa era cdm de S-Gcentimetri. Pe perefii
etangi gi pe tavan se vedeau urmeie qi scrijeiituritre
.rchijelor.. Cbuzul intrase prin peretele etang din extrrior pi forrnase o gaur5. la mai pu{in de 1 rnetru de
podea.
Cei doi marinari de pe Argas erau inc5 in paturile
lor. Doctor..il Singh ttitea intr-un fototriu micut, cu
cauul c5,zutin picpt. T',:ii lrri p5reau neatinqi gi nevltiinati. $eful de echipaj irpropie lampa de chipul doctcrului ,Stngh.Nici uua c|.-nsciriiele c:are-lloviserS.,nu-i.
afinseserd fala. Firiceicie de sAnge de la nas 5i din
urechi erau singurul sen'IncJ.fusese lovit. McKinnon ii
clddu lampa doctorului Sinclair, care se apleci deasu,pra.colegutruisd-umcrt.
- Dumnezeule mare ! Doctorul Singh ! h examin$
eAteva secunde, apoi se ridic6. Sd i se tntAmple una ca
,asta unui doctor at6t de bun, unui om atAt de bun.
- Chiar v5 agteptaJi sd gdsi{i altceva ?
-

-242-

SAN AI{DREAS
- Nu. Nu chiar. Trebuia sb fie ceva de genul aces*
to, Ii examlni scurt gi pe ceilalti doi, cl5tinfl din cap qi
sc intoarse. $i totugi e un Soe pentru mine"
Doetorul se referise binelnteles la col.egullui,
McKinnon incuviintl din cap :
- $tiu" $titi, n*ag vrea si par dur, ptiu cil s-ar pr-ltea sd par6 cd sunt fdr5'suflet, dar bdnuiesc c5 nu m;ri.
aveli nevoie de acegti oameni" Adicd, ntr tnai e nt:vojt:
de autcpsie sau lucruri de felul dsta.
* Doarnne, nu. Moartea a survenit mai mult ca
signr instantaneu. Comolie" Au murit fdr6 sii 6tie, dac"l
asta poate fi o mAngAiere. TEcu cAteva momente. Pa{i
si le cauli prin haine. Sau poate vei gdsi totul in ba*
gaje sau poate Cbpitanul Anclropolous gtie toate amd*
nunteie.
- V:i referifi l.a nulne, date de nagtere r;i alte asenlL.nealttcruri, sir ?
-"f)a. Trebuie sE completez certificatelc de rk:cers,
- O s[ mI oeup de asta.
* 1\{u1{r,rn:resc,
bofman. Sincl'air lncerch si zf,rn*
beascS,dar in nici un caz grimasa buselor lui nn pute;r
fi considerati un- z0rnbet. Ca de obicei, tras in seama
l,a partea cea mai neplicut5.
ZicAnd acestea, Sinclair se retrase, mulfumit c6 a
sc6pat. Folmanul se intoarse spre Jamieson :
-* nti-l putefi imprumuta pe NlcCrlmmon, sir ?
-* Sigur cd da.
* I\{cCrimmon, vrei s$-i cau{i tu pe Curran gi pe
Trent ? Spune-le ce s-a lntAmplat. Curlan ;tie ce m*rirne trebuie sf, aibi p$.nza"
- Acc ;i airi'r,bo{man ?
* Crtrl'an este croitor dc v,-.1e.l,asir tcllul in seama
lui" $i po{i sa-i mai spr"ricir de data asta e cr treabd cr.l*
ratf,.
DupI ce l\{cCrimrnon plec6, Jarnieson spuse :
* O treabd curati ? E o treabi groaznicH, Inlotdeauna ai parte de lucrurile cele mai nepl[cute, I1i spun

-2 0 3 -

ALISTAIRMACI-EAN
cinsti.t cil nu gtiu cum pofi faee asta in continuare" Tu
e;ti prirnul pe iisti cAnd e de fScut ceva groaznie sara
nePl-icuL.
- De clata asta nu eu sunt primul pe list6. De daia
asta, sir, dumrreavoastrd sunte{i primul pe 1ist5" Cineva va trel:ui sd-i spund Cdpitanului. Cineva va trebrii
s5-i spun6 dornnului Patterson. Dar cel mai greu cineva va trebui sd le spun6 asistentelor' Asta este o
chestie pe care nu mi-aq dori deloe s-o fae"
* Fetele ! Dumnezeule, nu m-am gAndit tra asta"
Nici eu nu-mi doresc sd fac treaba asta" Nu erezi, boiman, avind in vedere ci tu te eunogti eu ele rnai bine,
vreau sd spun,..
- Nu, nu sunt de aeeeagi pbrere, sir, surAse fuIe*
Kinnon. Sunt sigur cd dumneavoastri, ca ofi{er, nu
veti deiega un inferior sb fae* ceea ee dumneavoastr&
n-a!i face.
- Inferion ? Asta-i br.rni ! Foarte bine aluItci, si
nu se spun6 niciodati cd m*am sustras obligaiiilein, dar
si gtii c6 din acest mdment lmi pare mai pulin riu de
tine"
: Da, domnule. $i inc5 uir lucru. DupX ce cur5!5m
!.ocul,se poate s[ trimiteli doi oameni sli sudeze o plac&
peste gaura asta dln perete ? Numai Dumnezeu qtie eit
in ultrmul tirnp au exers;rt mult la sudarea pldcilor,
Sigr"rr.Nr:mai si sper5rn cA va fi r.rltimarepar:alie.
I)upii ce plec& jar:nieson,IMcKinnon iqi roti privire*
in jur fdri vreun seop anume. O cutic de lernn destutr
de rnare, agezatd intr'-urf col{, ii atrase atenlia, numat
pentru cd avea capacul ugor deplasat in urma vibratiilor exploziei. McKinnon ridic6, nu f5n6 greutate, eapacul qi se uitfr in$untru cAteva secunde. Puse capactil
la loc qi-l lovi de c6teva ori cu eiocanul ea sH-l fixeze"
Fe eapac scria cu litere mari gi roqii : STOP CARDIAC.

-204:

SAN ANDREAS
*
*s

Obosit, McKinr"ron se a6ez$la mas[ in sala de mese.


Cele douri asisr.entestiteau q;i ele la masd, degi ar fi
trebuit s[ fie in pat, deoai'ecgsora l\{aria gi sora Irene
Xetineau locul. Inevitabil, eri pi'ezent gi locotenentul
Ulbricht, care nlr riunaai.ci diidea impresia cd rritase
cornplet c5 tocmai vdzuse nroartea cu ochii, dar pir"ea
c5-qi revenise indeaiuns ca s6*s;ig6seascdgi el uir locgor intre cele dou,1 fete. Sinc-lai.r,Patterson qi Jamieson erau ;rduna{i.i.a cel6lalt ca"p5taI mesei" McKinnnn
se uitd circurnspect ia Utbricht, apoi se adresb 1ui Sinclair :
* Nu mii indoiesc de competenfa dumneavoastrl profesional6, sir, dar este locotenentul suficient rep;irflsi patul qi sd umble pe aici ?
filcut ca sfr.prr.ra'r":i
- Competenla mea profesionali' e lipsitl de importantd. Se veCea cS doctorul Sinclair nu-qi revenise
tnc6 dupS g+cul pricinuit de ryroarteacoleguiui sbu. I"ocotenentul, ea de aitfel gi sora lVlorrison 9i sola Magnusson, es1;erefraciar, intransigent qi de-a dreptul nease;lltbtor. Ei trei, probabil cil numesc aceasli atitudine ,,a qti ce r..reii'.-Locot,enetttulUlbricht, cum se tn''
tAmpld cle obicr:i. nu estc ln pericol. Rana de-la gAt nici
mlc-ar ranii $L1perficial6nu poate fi numit$. D mai rnutrt
o zgirieturl.
* A1,u"nci,poate, locotenente, aveli suficientd putere sd stabiiim din nou care sunt ccordonatetrepozi*
liei noastre in acest moment. N-am mai f6eut-o de az[n0apte,
- L,a dispozi{ia dumitale, bo[man. Dac[ locotenentql avea vreun resentiment fa![ de bo{man din pricina
mortii compatrir:tilor sdi, se silea din rdsputeri sfr*l
ascund6. Degi ag propune s-o facem la prdnz.
- Ai terminat treaba ln sala de reanimare, bof*
rnan ? intrebf, Patterson" McKinnon ineuviint6 din cap.
;* 205 *i

ALISTAIRMACIEAN
Ei, omul se rnai gi satur6 si i se tot mu1{umeasc6aga
cd eu arrr sd te scutesc. CAnd ii inmorrnAntdm ?
- CAnd hot5rAti clumneavoastrd,sir'
s5
- Dupa-amiaz5, devreme, inainte sl inceapi
f[rd'umor:
Patterson
rAse
eu,
hotdr[sc
CAnd
se intunece.
vorba de
i"gl"*tui
$ef Patterson e omul t[u cAnd e
irnpor-tan{6'.Nu-ryri
15-16
i"'Xt. rr"iatdt'i in problcrne
lmin:
I
tesc si fi luat eu hotirArea s5 atac6ru-sltbrnarrnul'
Bolven' sir''
C[pitanul
cu
consuitat
m'-am
Dar
tinatg*r"t Morrison' Deci acestaa fost
- A i exc1am5.
subiectul acelei conferinle de doud minute'
- Bineinleles. A fost de acord.
Janet' Tot ai fi
- $i daci .n-ar ii fo*t ? intrebb
submarinul acela ?
atacat
Cdpitailul nu nuniai cd a aprobat, a fost chia.r
entuziasniat, ii i'aspunse eI calm. !'oarte ent'uziasmat"
Cr.t t"t respectttl tagi ae locotenentul Ulbricht, totuqi
nu nutrepte sentimentg de. afeclir-rnepentru
ne*1i.'Oricum, in acel n'ioment in nici un caz'
- Ai dat un rdspuns evaziv, Archie lr'{cl{intro:r'
-Spitanul
de
nAspunal la intrebarea mea. Daci el n-ar fi fsst
?
totuqi
atacai
acoid, tu ai fi
Cdpitanului"
- Da. Nu e nevoie s5-i spui
qi-i z$mbi
-" Sori l\{agnusson, iuterveni Patterson
Nu
ofenseze'
o
sd
nu
lui
vorbele
lui Janet pentru ca
interogat
fie
sd
meritd
McKinnon
domnul
ci
pt"* .toa
pentru
iau se i se facir repnr;gri. Cred ci rneriti feiicitat
se inridic$,
Se
fdcut5'
bine
extraordinar'cle
;-;;;tt
Singh
doctorul
unde
dulapul
tp.e
a.upt'a.igi.phstras,e
proviziile persortale Ei se 'intoarse cu o sticlS de scotch
intr-un paltar ei-I puse in fata
5i;;;;;;i"lt"t:".-tui"a
iui lvlcKinnon. Cred cd dsctorul Singh ar fi fost de
acord.

Doctorul n-o s5 mai aibb


- Iltultumescr domnule.
la paharul din fata sa'
uitAndu-se
zise
etr,
nevoie de asta,
o'Qacum'-era de
care;
La masf, se'a ternu li'nigtea;
agteptat, fu intreruPt5'de:Janet'l
i*

SAN ANDREAS
- Cred, Archie, ci asta n-a fost deloc o rernarcs
potrivi.t5"
- Acum crezi aEa. Poate ,cd da, poate c5 nu. .Nu
i'i';r nici urmi de pirere de riu in glasul lui, Ridic5 palrlrul gi lud cdteva inghilituri. Se pricepea Ia seotcir
titrclorul Singh,
Liliqtea ce se agternu fu mai 1ung5 de data aeeastar;rai.lu.ngd qi mai incordatS. Sinclair, st0njenit de aceasl,ii t5.cere,vorbi. primul.
_- Sunt sigr-rrcd noi to{i suntem in asentimentul
rl-lui Fatterson. O treabb excelentd. gi ca s5 folosesc
cuvintele dumneavoastri - nu m5 indoiesc de com;,ejenfa dumneavoasti:5.profesionald, dar, totugi, n-a$i
riscat pulin ?
- Adici dactr.arn pus ln pericol vietile celor de la
borcl ?
. - N-am spus asta. Insi figura incurcatd. a cloctorului eta un seinn clar cd,rla asta se gAndise,chiar ciacl
n*0,spusese,
- A fost ,un'risc cAt ile cAt caiculat, zise McKinnon ;$ansele erau .de partea mea, chiar foarte mult,
ci'ed. Sunt foarte sigur c6 sui:maririui avea ord^insI ne
{:irptureue,.Du:si ne.scufunde $i de aceea:sunt }a fel
{9 sigur.ci tunarii au inceput sd ti"agd in,^San Andyeas
fiird ordin. C5pitanul subinarinului,* Oberleutn.ant_ul
Kiaussen a fsst omul nepotrivit, la locul .nepotrivit, in
tnomentul, nepo:trivit. A fost obosit,sau irylat-ursau neerperimentat sa,u,incompctcnt-sau prea oigur pe sine,
s_nupoate cd toate la trn loc. In mod slgJurun comiln*
clant de submanin cu experienli nu gi*af fi aies o pnzi{,ie paraleli cu noi qi la o distan!6 de m;ri pLr{in de o
jurn#tate de mi15. Ar fi trebuit sA stea Ia 5 mile clistan$d ca in caz de urgenli s[ aibl,destul timp si efectueze o scufundare for{ati. De acolo ar fi irebuit s6
ne dea ordin si trimitem o qalupd,,pe care ,si-qi imbarce'6 oameni eu pistoale mitralier-d,.care sA captureze ',r,Sor?
Andreus. N-am f!:putut. face.nirlric sd-i oprim.

:-,t07 -

206
-

AI-ISTAIRMACLEAN
Sau o solufiie mai bun5, ar fi fost sd ne inrhidF drtl*
mul la pupf,, o pozilie din eare n-ar fi pr-riufTi rirce{i,
qi apoi sd se apropie incet pe lAnga pasarel.d.L-1ar.L;ineilrldles, el a fost prea increzStor,prt:a-sigur pe sine.6i
muit prea relaxat' CAnd ne-a vAzut cobsrdnC pasar"ela,
n fosf convins ci joeul se terminase. I'iu i-a clat niciodatf, prin cap cil o navd sanitard poaie fi folosita ea
navd de rbzbbi" Si a fost 9i atAt cle orb s-au atAt rle
prost irictit n-a ob"servatc& noi ne apropiam coustant'de
'el
tot timpul cAt am comunicat. Pe -qcurt,a ficut toaie
gregetlle da h earte. Ar fi fost greu s[ aiep-i un ontr
rarainepregdtit pentrtl aceastbtreabi.
Iar se ?gteriru o lir:iqte lungd 9i incon:od6' A'{arioo
trinistit +i eficient ca-ntoideauna, le umpiu paharele'
nu Ie atinsese' cu excep{ia bolina:utl'"ti' ,
U.;+ininieni
"Lu$nd'in considerarece ati spus, clp-ltauui sttbpctrl-r'u
marinului a fost intr-adevar omul nepotrivitdttn:"neabineinteles,
Sinclair"
;;;*tt
treab6, zise
$i,
in mod sigur
'uou.tre i-a1i dbjueat toate planurile" Dar
care a
coliziunea
pericolul a'exiJtat totulgi' Adice, in
-avut loc. Submarinul' ne-ar fi putut scuftrnila ;i nu.iir'din
foi s,-rb{iri de ta'r:tr;l,
vers" Nava e const;;itd rloar
iar coca submarinului este foartc rezis'eni'5"
prelcgenl
- Eu nu rn-aq gAndi niciodatA sd vE {in
Sinciair'
doctcre
probleme
medicale,
!n
Sinclair z6rnbi :
* Adich sf, nu mS gAndescnici eu se vi-i *1artlec{iiLnprclblenrernaritime.Dartotuqi,c]ornnulelllcfs'innon, suntefi bolrnan pe o navf, comercialh"
.- Acum, da. lnainte irisf, arn lost 12 alii ir: sr-"rvi*
aiul de submarine.
* o" ml ! exclamh sinelair, sr:utural:du-;i e;rpul'
Prea rnutrt,este totuqi prea mult' E cial.'ca"azi nLi c zi!-tn
norocoasda doctorului Sinclair"
- Am lntAinit nrulte cazuri de clocniri. intre vase
eomereiale qi submarine, In aproape toaie cazurile,
acele cioeniri au avut loc intre prieteni gi pc limp de
paee, intre trn submarin gi un vas strdin nevinovat. Iie:
y20B*

S,A.NAFJDRHAS
zult:.tele au fost intotdeauna aceleagi.Vasill de .supra=
faia a iegit cel mai bine. Nu pare logic, elar are sens,
Lna{i de pild$ o sfer6 de sticid cu pere{ii, s5.zicem cam
de trn centimetru in d"iametru $i scufunclali-o la o adAncime consid.erabild,mi g6ndesc La sute de rnetri qi 1.ot
nu va faee irrplczie. Ilar aelueefi-o la suprafald gi le>
vili-o ursor cu un ciocan qi se va sparge in mii de bucA.ti.La fel se intAmnl5 cu corpul rezislent al unui suhmarin. El e capabil s5 reziste presiunii la adAncimi mari,
dar la suprafa$E,o u$oarfl loviturd a prol'ei unei,nave
ccmerciale, il poate perfora.. In plus, ganseleunui subrnarin nu cresc in fata unei nave comerciale eare poate
eleplasao greutate de mai muite mii de tone, cu o vi.i;ezd d-estulde mare ; Be de altl parte, chiar qi un vas
mai rnic, de mdrimea unni l,rauler, poate scufunda un
sttL,marin"Concluzia, doctore Sinclair, este cd n-a fost
atAt ele periculos. Nu rn*anr.indoit prea mtltrt de rezul*
tatu-l pe care-l voi obtine.
- Concluzia este aeceptat5, domnule NIcl{innon.
Ai in fa{a rlumitale un biet amator care de aeum inainte
' igi va vedea de treaba lui.
- Ti s-a intArnplat fi tie vreodat6 o clie:tie de gn'nul acesta ? intreb6 Pattersc.in.
* Nu. DacS mi s-ar: fi intAm.plat, nu prea aveam
ganse si fiu acum aici. Dar Etiu o rnr.lifirnede exernple"
CAnd erarn in serviciu, ln rneserie cum ziceam noi,
avearn o vorb* fare suna cam aga : ,.Nu-!i face multe
pro'nleme cu inamicul, ci fii atent Ia prieteqi". Pi:in
anii '20, un submai:in engiez i era al serviciulul de'
spionaj miiitar - a fost lovii din intAmp}are de o nav*
c*mei:clalii, pe lAngi coasl.aDcvcn. Au rnurit cu to$ii.
l.l',r mult dupi aceea,url ves de ciiitori italian Cetulea
fr.*niei a trer:ut l?csle Lln s,.rhmirrinamerican" Au rnurit
cu to{ii. Ceva mai tirziu, un distrugdtor al girzii db
. e*ast6 a trecut peste un aii; sui;rnarin american pe iAngn Capul Cod. Au rnurit cu totil. Poseid,on,subrnarin
engllez,a fost scufundat de o navd japonezS. Accident"
S-a intAmplat lAng5 coasta de nord a Chinel. Au existat

*209*

ATISTAIR
MACTEAN
destul de multi supravietuitori, dar c$tiva au mudt din
pricina decompresiunii. In prirnele zile ale rizboiului,
Surc:ouf, care avea echipal din Fran$a qi care era cel
mai mare submarin din lume, atdt de mare ir:cit ii spuneau submarin-crucigitor, a fost scufundat in Caraibe
cle o navd de escortd dintr-un convoi. Echipajul de pe
Surcowt avea 150 de oameni. Toti au murit. McKinnon
se frec5. la ochi. $i mai sunt Ei altele. Le-am ultat q_e
marea majoritate""A, da ! A mii fost pi Umpire.ln '41,
cred. N-a fost nevoie dec&t de un trauler, 9i nu unul
foarte mare, ca sd-l distrug5.
- fi-ai derhonstrat punctul de vedere, chiar -qai
mult decAt era nevoie, cum a spus $i doctorul Sinclair'
zise Patterson. Recunosc cd ,faetorr.rl de risc n-a fost
foarte rrlare. Numai sd nu te superi pe 'noi, d-le McI{innon: Suntem toti niste arnatori. N:am gtiut lucrurile astea. Dumaeata le-ai gtiut. Cea mai bund dovadi
cste faptul c5 acum submarinr-rl zace pe fundul m[ril
FAcu s pauz6. Trebuie'si rernarc, bolman, c5 realizarea dr.xnitale se pare c5 nu-{i ofer'i mare satisfactie'
- Nu.
Patterson clitini din'cap inlelegitor :
- lnteleg. SA fii rlspunz5tor de moartea at'Ator oameni, inti"-ad"evdr, nu eite un gend foarte vesel.
McKinnsn il privi ugor surprins.:
-_ Ce,-am f5.cut, rdrnAne bun f5cut. Submarinul ,a
dispSrut gi odatl cu el qi echipajul lui. Nu-este'un motiv de sSrbdtoare, dar nici de invinuire. ,Urrrrdtoar.ea
navi ,comerciald a alialilor, care ar fi aplrut in raza
periscopului lui Klaussen, ar fi ajuns in mod sigur
acoJ.ounde se af15 suhrnarinul lui. acum. Singurei.,esubmarine,bune sunt acelea :ce zac ff,cute Jinddri.pe fundul oceanului.
- Atunci de,se... Dar Patterssn se opri,.brusc, ca
un om car*gi pierduse ideea gi cuvintele, apoi spr*se:
La dracu cu toate rargtl:rnentelepro gi contra. Ai fAcut
totusi, o Jreab[ minunatd.,Nici pe rnine,nu'firil,inc'Snta
mai nruit decdt pe tine ideea unui .'tragdr. .$i nici nu

-910*

SAN.ANDREAS
strnt at$t de modest in, privinfa
suceesului tdu,, aga
curr, egti tu- li privi pe eei de la rnas,i. Un toast pentru
bofmanul nostru gi ln.amintirea doctorului Singh.
Nu sunt, chiar at6.t de meidest cum crede{i dumN-am nici cea mai mici obiectie sd bem in
neavoastrd.
cinstea mea. McKinnon se opri. qi ii privi incet pe fiecare din ceilalli gase.Dar refuz si beau in cinstea arnintirii lui Flannelfoot
McKinnon devenea din.ce in ce rnai expert in reducerea la tdcere. Aceasta, cea de-a patra, era mult mai
lung6 qi mai nepldcr.ltl decAt celelalte. Cei gase se holbard la el, apoi se priviri unul pe'celdlalt lntrebfltori
gi.incrtr"ntati ca in final s6.-gieoncentreze intreaga aten" {ie asupra lui McKinnon. $i, din nou, Janet fu cea care
intrerupse tdcerea :
- Eqti sigur de ce spui, Archie ? Sper cel putin
ci-!i dai seama ce vorbeqti.
- Din pbcate gtiu. Doctore Sinclair, avea_liYn ap?:
rat pentru stop cardiac in sala de reanimare. Mai aveati
unul la fel in alti parte ?
Da. In dispensar.
- $i aveali instruclluni precise ca, ln cazul unei
urgenle,, si folosi{i mai intAi aparatul din dispensar.
- A$a este. Sinclair 11privea fird sd inteleag5. Dar
de unde Dumnezeu si qtii ?
$tiu pentru cd sunt deqtept. Bo{manul, care era
,- de obicqi calm gi imperturbabil, nu incerca deloc s5-gi
ascundd arrd.rS.ciunea. Dupi ce s-a consumat faptul,
. sunt foarte degtept. Cl5tini din cap, apoi continud :
N-are nici un rost si md ascullafi spunindu-vd cit de
deqtept n-am fost. V-ap propune sd vd duceli cu totii
qi s5 aruncati o privire Ia aparatul din sala de reanimare. Nu mai e acolo, este in . salonul A, lAngi nlasa
asistentei. Capacul e inchis, dar lncuietoarea gi sigiiiul
au fost distruse.. Pute.ti si ridicali capacul destul de
utor.
Cei qase se uitard' unul la altul,, se ridicard .;i se intoarsqpd din salon in,mai pufin de: un minut. Se a;e:

-?11-

MACLEAN
ALISTAIR
zare in hniqte la masi gi rdmaserS aqa, tf,cu{i.. Probabil erau uluili de ce vdzuserd sau poate nu-pi giseau
a:nvinteleca si-gi exprime emotia.
- Simpatic, nu ? ii intrebd McKinnon' Un emit6*
tor, de mare putere. Spuneli-rni, doctore-Sinclair, doc*
toiul Singh se iilcuia vreodatA in sala de reanimare ?
-- N-iS putea si vA riispuncl. Sinclaj'r scutur[ din
aixp cu putel"e, i:arc6 ar fi. vrut sS ;rlttnge neincredere:r'
foart:e'urycr face, pentru cd nou*' nu ne-ar fi
b b;i-;
trecut nimic Prin caP.
* Dar se d.uceade multe ori de unul siugur acolo ?
* I)a. Singur. Destul de des' Insistase sir ail:5 grij6
cle ce"idoi r6nili. $i era clreptul lui, binein{eXru-."*on*l
'.r', cl ii oPerase.
radioul * nici
* Fireqte' Dupil ce am clescei;:rerit
nu qtiu ce m-a f[cui s[ r'icl'iecapacul A]a bleste*
arrturl.r
partea 3eei:t
l'rral -.- &m exarninat incuir-:toa;:e;r'aelied
o domnul Jatliat
a
pe
c']re
glurii
cheii,
ul,r"rtr'*pl*1
rt"nse'
il-""."t. Erari ;rri.riniioud-raarte bine
;;;;;;:;"
attzeaJi
ttu
in
broasci'
cheia'
Ca;;'J;-i;r'ut singtr;t;;";
cle metal sau cel nai slai: |5nir:i eel mai mic
"g.;;i
ciini.t.
pL;i rle c'l'
*"*:rfi f i anert ttici dacl ati fi ic';i la r:iri'ivnr
p:,inrlea*|".,1
r;!^1
nluiiv
vfeun
n_ar {i avut
. ,,' ,r1:,,,,..,i
cei d'ri
;,j;ii";";,;i;;" lllip,i-*o incr-tiaue:; qi "ve'-ificaclacl
se
*atunci
nu'
3ac6
{i
xitrtirttiii ,r.,rliiur.srill si':'latie
repede
foat'te
;r,tii,irittri l:'i vc)t" tlJr-lfii;E il:* ;li:r'"i :rri'ii.L"c
irnir'i1iir"ni
Dar:
irir'iii'
iupir
1':'r{iia
;';;;r;'i,,i,r,li 'ittii,*-rl
sicoplll
ilririi |il !'r1.1-liu!oi$e* fo*,,t* *1"*. llcr:Ful i'nitial,
scrtln;t
u}li-ll
ernilci'ca
ei.ri:;ii:ai. ::l tl'ansrm{i:i'tc1'ului er'a
d c .1*';*lizal'e.
cr;riLii1!.11r.
^'* $i totu;i, nu pr:t inc* sii iii!r:lrlg' ni-t-rni vilri: s'$
frt,:d. Fatleison vortnise i:rcet, ca Lln c}'!:nc?]'l"e.ltlcer{]ilsrt
i.as5 ctin tratls5" Sigur cil este aclevfu'at, febuic sir fie
adevtirat. d;rr asta nu rn5 ajut6 si <.:red.A tost un.onr
atdt cle b,:n, un om ;rtdt rte'drigu! 9i- un doetor priceput, nu-i a;ar, doctore Sinclair ?

*272-

SAN AF,$DI?.HAS
- Era un doctor excelent. FSrb niei un dubiu. $t
un chirurg strAlncit.
- Aqa a fost 6i doctoml Crippen, din eAte qtiu, zise
NlcKinnon. $i mie imi vine la fe1 de greu sH cred ca 5i
dumneavoastr"S,dornnr-ilePatterson. N-arn nici o idee
care ar fi putut fi motivele iui Ei nici nu-mi imaginez eS
vorn afla vi'eoclati. A fost un bdrl:at deqtept, ulr offi
foarte atent. care nu ri.sca niciodat$ 6i care-6i acoperea
foarte bine urmele. $i dacd n*ar fi existat nipte tunari
iresponsabili la borclul subm-arinului, n-ilm fi aflat nielodai6 cine este Flannelfoot" Trf,darea ar puf.ea avea
o deseen*
eeva cu originea lui. Deqi spunea eeva,elespreindian,
desigur
5i ered eS
denli pakiJtanezfi, el era
indi6nii instruili fi-au nici un motiv s6-i iubeascd pe
britanici. S-ar putea si fie ceva legat de religie, pentru
ci fiincl de origine pakistanezi, era probabil musul*
*Jt* Iefetuta - h,abar-n--am'Sunt o gi.fr*
man, dar
""r*
ilJb ao alte motive'in afari de cele legate de naliocare pot face dintr-un orn
nalitate, politici sau reiigie'
"veriit
aparatele acelen, dcctare
r.rntridat-or. De unrle au
-Sir:clair ?
Nr:ua Scerfie"
-_ Au fost aduse la bord in Hatrifax,
?
aduse
eran
und-e
de
- $tiu asia. Dar ;ti!i
* N-am nici. cea mai vagf, idee" Are vreo iffiIXJr*
?
tan{6
"'
I ,gr fl putut s& aib6. Pro"plema este eS nu rytinr
daci dr:ctorul Sirrgh a fost aceia care a instalat ernild*
f*tii,-a"p*
ce aiiratul de cardiologie a fost adus la
bord.'saubae6 el ne*a fost livrat eu radioul el*ja -insta*
1a{.Eu incl.in mai muit sd cred e[ transmi{irterrutrfusese
eleriainstalat. Era fcarte greu sd"instalezi a$a cevelpe.o
Era grdu s.l-l fi introd-us pe furj'? la
t-'r. iti ;d*;iu.
fel cie greu sA scape de aparatul $e
qi
tu
ii'tl'l,ri-*""*i
cal'c era inluntrul cutiei.
uairilo).ogie
"--_- -B-destui
de aclevdrat eAnd spun c5 :ru qtiu de
aparate, zise Sinclair' Dar qtiu fara
provin
aceste
unde
de origine : Anglia"
- De undc gtii ?

:213*

\
ALISTAIRMACI-FAN
- DupS etichete.
- Or fi multe fi.rme in Angiia care s5 fac[ chestii
din astea ?
Nici asta nu $tir-r.IIu este un lucru care sH'intereseze'aga,in general. I)ai" nn aparat Ce cardiologie
este un t"parat de cardiologis. Lmi irnaginez c5 sunt
dr:ei'cAlt-,a fal:r'ici.
* Deci ar fi dertul de uqor tie girsit sursa de provenienfS pi nu-irri in;riiin.rz c-l a1t;ratui a pirrd.sit.fal:rica cu lrarr;,milit"ulr-rideia ii:rstalat.ii pri:vi pe Fatter:sr:n. Seriiciul l-{ari1,irnde infurrtatii ai Meri-nei va fi
fo;ri:te intei'esat si a.fie cale a fosi ilinerariul apflratuhri gi cc escale a fdcut pr cirumul de la fahric;i ]a
5cr; A;rdiccs.
-; Intr-adevdr. $i nu cred ci. L: va lua mult s:i desc,';l1ci'er-il-rrle;i-a schirribat p::oplieiarul pi cine a. fdcr"rt
inlocuirea. Se pare cE prieteni.i nogtri sab.otoriau fost
f,t.,arleni:atenli cle s-air 15sataga descoperiti.
* Nu chiar, domnule. Pur Ei simplu nu s-au g&ndit
nicicctratiici, arrputea fi descoperifi.
* Bdnuiesc. Spuire-nii, bolman, de ce ti-a trebuit
atAta timp sl ne spui clespre doctorul Singh ?
-* Freni;ru cd am avuf aceea$i reacfie ca Si dumneav$ilsLr;..h{i.a venit foarte greu s5,cred ce-mi vedeau
cr:hii. $i apci cu tolii i1 respectali foarte muit pe doctoi:ul 3in14h.I"liminui nu-i place sd fie pu:itirtor de vegti
rcle. il pri-,'i p,r .f;rmieson. C0t timp creCe{i cd vi ia,
dcinnuleo sii rnontati un butan cie sonerie pe biroul surorii din sr:ionul A. care sai sr,rnegi aici, dar qi ln saia
r,napinilorgi pe puntee de cetmundd.
Foarte putin. Jamieson f5cu o paurl scurt6.
Sunt sigur ci ai un motjv ser.iossE mont;:m acest *et;ln sa*I num;ill ? * acest , sistern de alarm*. putim
s5-I allirm gi noi ?
" - Sigur c[ da. Pentru c& sor* de gard6 din Salonul
A s5 ne poatd anunfa daci vreo persoand.neautorizat[,
intre in salon. Ace'a persoand neautorizatd n-are de
unde sI ptie, cum de altfel nu 6tim niei noi, daed trans-

.t1 t
4I:t

SAN A}IDREAS
mifdtorul mai merge sau nu. Dar el trebuie si porneascd de la presLrpr-lnereacd func{ioneazi ryi cd noi
vom putea trimite un semnal SOS &Iarinei Regale. In
mod clar, penku eemti nu conteazd nimic mai rnult
decdt ca noi si nu-transmitem un astfel de serrinal gi
s5 rdm6nern singuri gi neprctejafi. Ei ne vor qi ne vor
in viatd, aqa ci.intrusul ar face tot ce-i st$ in putin{d
sd distrugd aparatul.
- Stai pufin, stai pulin, il intrerupse Patterson.
Intrusul ? Persoana neautorieati ? Ce persoand,rieautorizatd ? Doctorul Singh e rnort.
- Habar n-am cine anurne e intrusul" Singurul lucru de care sunt sigur este c[ ei existA. I]ac[ vd aminti{i, am spus mai devreme cd am irnp::esiacd,avem mai
rnul{i sabotori ia bord. Acum sunt sigr:r. Dcctore Shclair, timp de o o16 intreagil, inainte ca l,:cotenentul
Ulbricht qi avionul saiu sa-Ei facl aparili;r - qi chiar
gi pulin dupi aceea* dumnesvoastri g;idocl"or"ulSingh
pe cei doi marinari rilnili - cei doi mariii operali -acum
nari morli
- de pe Argos. Arn dreptale ?
- A$a e. Glasul Ei chipul lui Sinclair e-rtrrimau ne*
dumerirca.
- A pdrdsit vreodat5 sala de operafii ?
* Niciodatd,
- Si chiar in aceastii perioadH, un necllnoscut se
ocupa de ciirpicirea tablouriior cle siguranfii qi a sigr*ran{elor:.Deci, Flannelfoot nr:mdrul 2.
Dupd o sci;rtd tdcere, .Iarniescnspuse :
- Nu suntern foarte isteli, nu ? Bineinteles c:i ai
dreptate. Ar fi trebuit s5 descoperim qi noi sil:guri asta.
- Ati fi desccperit-o. Da;: s5 gisifi caclarvruldr:ctorului Singh gi apoi s[ de;coper:ifi cine er"irel de fapt,
este totuqi de:rjuns sI vii ilcir sd nu'v5 mai gAnditi Ia
aitceva. $i mie abia acum mi-a trccut f-,rin cap. Binuiesc cd am avut mai mult timp sd mf, linigtese cie pe

"tT

liiltT'"or"cfie, zisepatterson.Mai bine zis, un

sernn de intrebare. Dacd aparatul va fi distrus, nemfii


nu vor mai avea cunn $e ne urm.dr:eascd.

--

2L5 -

ALISTAIR
MACLEAN
- Nu ne urrnlresc nici acum, zise UlcKi.nrlon ealrn.
!'i.rele de la balerii sunt deconectate.$i chiar dach n-ar
fi fost deeonectate, cel nrai mic dintre doud rele este
riistrugerea transmi{dtorutrui. Ultimul lucru pe care
Irlannelfoot numArul 2 ar vrea s6-l vad& este o navf, a
h{arinei Regale la orizont" Ar putea s5 mai aib6 un transnrit6tor ascuns intr-un loc secret, degi mS indoiesc. Doctol'e Sinclair, vrefi sf, verificaNi aparatul cardiologic dirr
elispensar,deqi sunt sigur cd totul c in ordine ?
-- PAi, zise Sinclair, avem totu6i o satisfac[ie, gtlil'rd
ei ne*au pierdut urma.
- N-aS paria pe a;a ceva, doctore. De fapt, a6 paria
ciriar impotrivi. Un submarin nu-qi poate folosi radio-ul
ln imersiune, dar aduce{i-vd aminte c& b5iatul 5s.+a
ne.a
urmdrit la suprafafi ;i a fost in mod sigur in eontaci
continuu cu baza sa-de Ia t5rm. $tiu exact care a fo-sl
pozifia 6i. cursul nostru in rnornentul in care su"bmarinul s-a scufundat. Nici nu m-a; mira sf, mai fie un alt
sttbmarin pe ur;mele noastre - au ei un nenor:ocit ci.e
r:lr)liv pentl'u care sc pare cd sunr.elnfoarte irnplrtanlr
pentru nemti. $i nu trebuie s5 uita{,i c5 pe m5sur6 ce
ne indi:ep'rdmspre suC-vest avern din ce in ce rnai muiie
*r'e de 1umin6. Cerul este destui de senin 6i existd ganse
ca un avion Foclee-Wulf sau ceva de genul lsta sii r:e
repereze in timpui zilei.
Patterson il privi posornorAt.
* Ai un tirlent ext::;rordinar de a linisti oarn.enii,
llL ' l i 1 ! i . u " ! ,

.- Imi parc rhu, sir., rflspunsr: Mr:Kinnon zfrmbinql.


Pur gi simplu cG.ntdresc
sor'[ii.asta.i ioi"
- Sorfii, interveni Janet. Nu parieui nir:i pe gan*r
nos.sl;ride a ajunge la Aberdeen, nu-i aqa,Archie ?
&{cKinnon igi ridici mAinile, predAndu_se:
* Nu sunt juc5tor de jocuri de noroc gi sunt
orieulrr
.
pfea multe necunoscute" Oricare din pirerile voastre
este la fel de buni ea qi a mea. Eu nu pariez impotriva
.transelornoastre, Janet. Cred c6 avem b micd gans5 sb
reu;im. Se opri pufin. Anr trei lucruri de fAeut. MS due

*916*

SAN ANEREAS
l'.r Oitpitnnul Andnopoious 6i la oamenii lui. i\{5 g6n'desc
r;r ..radio'oeste un euv$nt destul de universal" Dacd nu'
r, sii m[ fac in]eles prin limbaiul semnelor. Majoritatea
uchipajului de pe Argos a supravie{ttit, aqa cA am Sanse
srt gisese un ridiotelegrafist printre. ei. Ar putea s6
r,r',rnceo privire la magin6ria asts",sH vadf, dacd putem
t r ansrnite"cu ea" Loeotenente Uibrietit, v-aq fi recLlnosr iilor dacS ali putea urce pe puntea de comand[ c6nd
,,,asosi momentul gi s6 notati yrozi{ialunii" $1 al tneilea
llrcru : d,achse mai intrerupe lumina din sal'onulA' cime
c:stede g;urd6va trebui s* apese i:nediat pe butonul de
nlarrnS.
NlcKinn*n se pregHti sS se ridiee, dar se opri uitenclu-seln paharul neatins ;
- Ei; totupi dupd tot ce s-a intAmplat, un toast pentru cei dispflnlti. Sau mai bit:re un vechi blestem galie"
Pentru doetorui Singh. I"ie cl suflct-ul s6u s5 ajungS tn
partea eea mai neafir'ii a iirclutrui. Igi ridici paharr'1I"
Fcntru Flirnnelfoot.
I\{eKinnern bAu de unul singur. -.

SAN ANDREAS

CAPITOLUL IX
La mai pulin de 10 minute dupi ce Mctr(innon ajunsesepe puntea de comandd,suni telefonul :
-i Jtrmiesonla telefon !?e vasul Sstabl'estematcontinu5 si se intAmple o gr$madi de iucruri. Arn mai avut
uir accident
- Un accident ?
- Un acci.dcnt intentionat. Incident, I-aq numi.
Arnicul dumneavoastrA Limassol.
,,Lifilassol" era numele pe car i-l dSduseMcKinnon
radiotelegrafistului de pe Argtss, pe care reu.;ise.s1-l
d.escoper6.Nu mai putuse afla despre el decAt ci era
cipriot din Limassoi.
un grec
"C"l s-a intimplat arnicului Limassol T
- A fost atacat.
genul de orn care s5 r'S'
- Ah ! I/IcKinnon nu era
gra*
ae agteptat' Cine l-a
bulneasca-in- exclarnafii
^i, , - 4{ U
ALdUG

.)
i

. - Ar trebrri si Etii sd nu pui astfel de intreh5ri,


bo{man. I)e untlc cililcu si ;;tiu eu cine l-a atacat ? IiIi'Andreas,
meni nu qtie rriciodalii, cinc ce face pe ,Sarz
Ofilerul $ef ni.ci tru gi-a irnaginat, atunci cdnd a botezat nava, ce bun piezici.Lor este. E un lclc netroroci,tpe
care se intAmpld numai dezastre. Eu nu pot decAt s5-fi
prezint faptele; aqa cum le stiu eu. CAnd Limasscl s-a
8us sd examineze emititorul, era de serviciu sora Maria.
Dupi un timp,:el s-a ridicat in picioare gi a mimat o inqurubare cu degetul ardtitor in patrm5.Ea a ghicit ci
are nevoie de nigte scule qi a trimis dup6 Wayland Day
ca s6-l aduci jos in sala rnaqinilor. Eram qi eu acolo gi

:- 218 -

l-arn da'r:sculele de care ar"ea nevoie. A rnai luat gi un


megohmrnetru de pnnte. Ifi dAdea imprcsia unui om
cale ;l.ie ce {ace. in tirnp ce se lntorcea la spitai, pe
corirlorul ca::e duce la popotd, a_fclst lovit cu ceva tare
pi gleu.
---CAt de tare gi c6i de greu ?
- Alr"crpti nurnai pulin la telefon. L-am adi:s aici
jos in saionr-ilA gi doctorul Sinclair tocnai se ocup[ de
el. Ei te poate I5-muri mai bine decAt mine.
Dup[ irn moment scurt de t*c:re,.in receptor se auri
vocca lui S:;rclair.
- Bolinan ? Ci", la naiba, confirm existenla tui
Flannelfoot nr. 2. Asta nu pentru c5 ar fi fost nevoie
de o confirmare, dar nu ffi.-am aqtei:tat s6 am atAt de
repede qi vlolent dovada. Tipul nu pierde deloc timp.
Periculos, vioJ"ent,acfioneazi din proprie ini{iativ6 qi
ii nnerge nrintea pe aceeagi lunginre de undi cu a
noastld.
-_ Limassol in ce stare e ?
-_ Destul de rdu, ca sd nu spun mai mult. Stint sigur cd a fost lovit cu un obiect metalic. Probabjl cu.o
iangd. Cred ci a vrut s6-l ornoar-e.Cq un eltul. poate
c6 ir fi reuqit, dar Limassol dsta are o {easti ca de erefant. Fracturat[ aeum, bineindeles. O s5-i fac o radio*
gra{ie" E o chestie de rutini 9i inutild, dan obligatorie,
Nu d5 semne ci ar avea vreo tulburare a creierului,
dar asta nu inseamni- cff n-ar fi posibil, Ol'icurn, in
stadiul in care este; nici o tulburare'nu d* sernne clare.
Exist6 douii lucruri de' eare,sunt sigur, domnule McI(innon. Va trfli, dar, un timp d-eacum incolo; .nu vH va
fi de mare folos nici dumneavoastrd, nici altcuiva.
- Adic5, aga cum strmneadoctorul Singh despre 1ocotenentul Cunnigham, ar putea dura doul ore, dou&
zile, doud s6ptirnAni sau doui tuni.
- Cam a,5aceva. N-am nici cea mai vagi idee. Tot
ce qtiu este cS in cazul in care'gi'ar reveni destul de
rapid,, in zileie urrnitoare; tot nu o- s[, vi poaffl ajut3.
.Aia cn, il pute{i seoate din toate planurile pe' care. le
aveti"

;* 219 -

MACLEAN
ALISTAIR
- Nu mai am nici un plan, doetore.
- Intr-adevdr. Se pare c& nu prea averm de ales"
Dornnul Jamieson vrea sI vd mai spun6 cer"a"
' Jamieson lud diir nou recePtorul :
- Se poate ca a.rta sd fie viua mea, bo{man" Poat'e
daci rn-ag fi gAndrt rnai atent gi mai repede, nu s-ar fi
tntAmplat aga ceva.
' --De unde era s5 fi ptiut ci Limassol va fi atacat?
- Asta aga e. Dar ar fi trebuit si merg cu el, nu,ca
s5-l aplr, ci ca si vdd ce-i face la aparat ca sf, func{io*
n."e. in felul dsta, aq fi putut sd prind qi eu c$te eeva,
foarte pulin bineinfeles, dar destul ea's6 nu fiwr nevol$i
sd,ne bizuim pe un singur-om.
qi pe
- Flannelfoot v*ar fi neutralizat probabitr
dumneavoastrS. N-ave{i dreptate, sir, cdnd vd invinoti"g"r, pentru ci nu exist5 nici o vin6' Lap-tele
"iiiii
dar'nu dumneavoastr5. sunteti vinovatul" lvlai
,ratsat]
u-o
A"ii-*i prilitt ti-p gi o sd descopbr cil tstui a fost nnn'lai
din vina lui McKinnon.
lnchise telefonul pi Ie povesti pe scurt diseu{ia lui
Nasebv si locotenentului" Naseby era de serviciu la tl*
Ucotenentul socotise ci starea lui era foarte
"i""a,"iu"
n""a'qi nu mai trebuia eonsideral pacient de salon, aqil
cii urcase pe Punte.
- lncurcatd treabi, zise Ulbricht' Annicul nost'i"uir
rra"resi fie un tirr cu rnulte resurse gi care gAndeqtereir,,cle.E un om frcrtarat si cle actiune. Am zis 'incurca"t$
ii:eal>6"pentru cd tocmai ercurnmi-a venit in cqp cd nu
ci eI s-ar putea sS .[ie Flannelfoot'mtAJoiuf'Singh,
dsta ne putern aqtepta la rnult mal
In"cazul
1.
marui
nepliceri. Oricurn, se pare- c5-i pr.rterngi'ergc cle
"r"fte
lista suspectilor pe cei de pe Argos.lliei unui diil ei
r:e
ii" rtlu enaieza, a5a cd n-aveau cum s6 afle ed agiarah"il
e"rdi*c modificat era ln saicnul A"
McKinnon era PosomorAt:
- Intr-adevir, se pricep foarte bine sS se holbeze
la tine cAnd le vorbe$ti in er-rglezd,dar faptul e6 raici
unul nu pare sd in{eieagE o boabS englezeqte,ntl tn-

*224*

SAN AFJDREAS
seamni cd mdcar uirul sau doi dintre ei nu gtiu engtez$,
chiar mai bine decAt mine. Aqa c5 nu elimindm in nici
un caz echipajul de pe Argtros.$1 bineinteles, nn elimindm de pe iista suspeclilor nici echipajul nostru gi nicl
pe cei 9 bolnavi pe care i-arn lr-lat din Murmansk.
- Dar de unde si stie ei cd am mutat aparatul din
sala de reanimare ln salonul A ? Numai - stati s6 v6d *
numai 7 oarneni gtiau de dceasti rnutai:e. Cei 7 care am
fost la masl azi-dimineatS. Poate cd unul dintre noi a
vorbit.
- Nu, r5spunse McKinnon foarte convins.
- Poate din greqeal*"
Nu.
--- Ai'o inciedere atAt de mare tn noi ? Ulbricl:t
z$mbi, dar intrebarea nu fusesepusd in glum[. Sau doar
pentru c5 trebuie si existe pi oameni irr care sh ai lneredere ?
- Chiar am iricredere in voi, g{asul lui McKinnon
era pulin obosit. De fapt, nici nu era nevoie ca vreunul
dintie'voi sd vorbeasc6.'Toat6 lumea gtie cd doctorul
Singh gi cei doi r5,ni{i de pe Argos sunt mor{i' X{cKinnon
eesiicule u$or, co Ei cu* i*ar'ii spus arglllnentul- deci*
3irr. h fond, o s5-i inmorm6ntdm in mai putin a-*.jg*etut" de or5. Toatb lumea Stie cd au ft:st omorAli in
urma exploziei din sala de reanirnare; iar noul" nostru
Flarihelfoot qtia probabil c6 emi{dtorul era acolo Ei qi-a
ima.gin"rtsau a bbnuit cA in urma exploziei 9i iada aparatului a fcst distrus6 at6t cAt era ne','oie ca sA descoperim emilitorul. In realitate, iada n-a avut nimie, pur
6i simplu am avut'noroc ci l-am descoperit.
- Curn explici atacul asupra radiotelegrafistului ?
- Simplu. Chipul qi glasul lui McKinnon erau triste'
Flanneifoot nu tiebuia neapirat si ;tie unde anume ss
atlS emif6torul. Nu era nevoie deefl! si gtie ci no,i ryn
devenit ioarte intergsali de transmisiuni. Domnul Ja'
rnieson a incercat si ia o parie din vin6 asupra lui. o4'b:

* 22r. ' ::"

MACLEAN
ALISTAIR
solut fdr6 rost c6.nd inteligentul McKinnon se af15 prin
apropiere. E vina mea. E numai vina mea. Cred ci arn
coUoiat ca s5 caut un radioteiegrafist, echipajul de pe
Argos stbtea, ca cle obicei, retras intr-un colf. Nu erau
sin"gu.ri.Mai erau c$liva din boinqvii pe care i-am luat
din"Murmansk nsiciiiv-a din echipajltl nostru, dar se aflau
destul de departe ca si ntt audi ce vorbim' De fapt, nici
n-am vorbit. Eu am repctart'de caLevaori cuv$nttll ,,radio", ln goaptd ca sir.nu fiu anzit Ei de ai{ii. Eliat"tl Ssta
din Lirnasscl s-a uitat la mine. A1:oi arn min"l:it cA trans*
mit un mesaj prin V{orse ;i am inrrArtit o manivelli imaginarS de gentrator etreciric. Fiirircni n*a putut r'-q,cle1
Ee fac eu, decAt echipajui de pe At'g1os.Apoi, ain ticut
o gregealdstupidi. Idi-am clttsmiina 1auneche,ca 9i culrt
a6 fi'ascultat ceva. Chiar at'-lnci a inleles Limassol-niesajul gi s-a ridicat in picioure. I)ar 9i noul nostru l-lanneifcoi a inleles mcsajul. Doar un mic gest de*a1mcu
gi a lnfeles. Nu este rtutnai un tip violent Ei perieulos,
ftar gi fobrte degtept" 0 combinaile nepi*cut[.
Chiar cd e'nepl.l.cirtd! zise I-irbricht' Ar dreptate,
poate
sb nu ai. dreptate, dar nu vdtl nici un mobiv
nu se
s5-!i fbci reproquri. Am-folosi.t cr-rvintelepotrivil'e mai
devreme : e o treabb incurcati.
popolS
- Iti aminteqti culnva cine anume era la
atunci ? lntreb5 NasebY"
* Da. To{i din echipaiul nostru, care n.u erau de
paz[. Pe puni,e erau nur']'lili doi de paz6 : Trent in cabina cipitanului rtnde avr-'agrijd de se:rtant qi de cronometru $i cu tine. Mai erau la popot[ 9i cei de la sala
nraqinilor care aveau liber. Doi bucdtari Ei i\'{ario' 7 din
cei 17 botrnavi din,I\{urmansk - 3 care au TBC, 3 cu
depresiune nervoasS pi unul din cei de,gerafi.'Acesta
insb este atAt de infofoiit ln bandaje ci abia merge, a$g
c$-putem si nu-l ludrn in considerare. Doud asistente
medicale, pe care iar nu ie ludm in considerare. $i aveii
fdr6 indoial$ dreptate, locotenente, ci cchipgjul de pe
Argos este in afara oricdrei bdnuieli.
222 -

SAN ANDREAS
- Ei, asta-i ceva noq zise Uibricht. Acum un minut vd exprima{i rezervele fa{5 de ei, lucru care mi s-a
pirut ciudat. In lunga noastri disculi.e din cabina c5pitanului, cdzusern mai mult sau mai putin de acord c6
echiprajul de pe Argos nu putea fi suspect. Ipoteza inlfiai5, dac5 v5 aduceti aminte, v-a aparlinut.
- Trni aduc am!$te. Urm5torul lucru pe care il veti
afla este ci mi voi uita in oglincid gi voi spune : ,,Nici
in tine nu am incredere". $tiu ci eu am lansat aeeasti
ipotez5, dar am inc6 o micd indoiari. Atunci b6nuiam
cb rcai existS incS un Flannelfoot la bord, dar n*am
fost sigur pAni acurn o jumdtate de or5. E imposibil s5
te indoiegti aci.ame6 noul nostru Flannel{oot este cel
care ne-a fdcut gaura in compartimentul de balast de
la 6rrol'a, .cAnd ne aflam l6ngi corveta care se scufr"lnda. $i este de necrezut - pcntru mine acesta este
argumenttrl"hotf,rAtor - c5 un rna.rinar de pe Argsttsar
ucide intcnl;ionat o persoand,care nu-i este nurnai coleg,
ci qi compatriot.
- Cel pulin am rezolvat ceva, zise Naseby. Asta insearnnScd n-a mai r'5maspe lisLd decAt echipajul nostru'
- Da, echipajut nostru qi cel putin 6 apa*ziqi br:lnavi, infirmi fizic sau psihic pe care i-am h-rat din
Murmansk.
- Archie, ciibtoria asta te va distruge, zise Naseby,
cl6tindnd din cap cu ti:lste{e. Nu te-am v6zut nicioda'i,6
atAt cle suspicios fa{5 de toati lumea Si tocmai ai sptts
c[ te-ai putea trezi ci nu mai ai incredere nici in tine.
- George, daci acdastd predispozitie r$ut6cioas6
spre,suspiciune oferS o speran!6 cit de micb de st-lpra*
vietuire, atunci voi continua s5 caut sb r6mAn cu ea.
Dacd vrei si-!i amintegti, noi a trebuit sd p6risin: portul
Ilalifax in mare grabir, cu acest cargo aproape pe jumirtate transformat in nav6 sanitar'd. De ce ? Ca sb
ajungem la Arhanghelsk gi asta cAt mai repede posihil.
Apoi, dup$ acel mic accident suferit cAnd eram lArrg$
corvetS, a devenit la fel de important s* deviem spre
1\'Iurinansk. De ce ?
u
i- ?23"--

MACLEAN
ALISTAIR
- PAi, eram u$or inciinati intr-o par"te 9i cu pro\Ia
putin dezechilibratd.
- Dar nu mai iuam ap5, condi{iile atmosferice erar-l
bune, am fi'putut ajunge in Marea Aibd, am fi traver*
sat-o Ei am fi poposit ra ArhangheLqk fSrS prea multe
problerne. Dar nu ! Ori ia lWurmansk ori nicdieri. $i
din nou te intrebi : de ce ?
-- Pentru ca rupii sti poat[ pune e>lplozibilul in camera de balast, ii rdspuns*:Uibricirt zAmblnd. Ili amintesc de propriile tale cuvinte : ,,Amabilii noEtri aliati""
- Mi le amintesc si eu, de$i mi-aq dori s5 nu o fae.
eu totii facem greqeli, iar eu in rnod sigur nu sunt o
e:<cep!ie.Ce-am spus atunci a fost cea mai mare gr"eq;ea15
a mea" Nu ruqii au pus explozibilul, ci compatriolii tei.
- Nemtii ? Imposibil !
- Locotenente; dacd vi irnaginali c5 ln ndurrnansk
ryiArhanghersk nu migund o grSrnadirde spioni gi agen{l
nemli, atunci trditi ln fara Minunilor ca gi Alice.
- Asta se poate, se poate. Dar si se infiltreze ei
nntr-o echipi de lucrf,tori rugi ! E imposibil.
- Nu este imposibil, dar nici mtcar nu era nevoie"
Oamenii pert fi mitui{i. S-ar putea s5 nu fie adevdra-t
c5 fiecare orn iqi are prelu1 lui, dar intotdeauna existd
unii care pot fi eumpdrafi.
* Vreli si spunefi, un rus tr5.dhtor ?
* De ce nu ? Avem gi noi t;itldtorii r:optr:i,avefi qi
Fiec:rre tard iqi are tr6ddtorii ei.
voi trd;ldtorii voq'N;r'i.
- De ce-ar-i]vtrea noi, nelnr{ii, si plmem un exptro'
zibil pe San And.reas ?
- Pur gi sirnplu, habar R-am" Aga cum nu gl-!unici
de ee, de cAnd anr trecut de Capui Nord, r:em{ii ne.'au
tot urmarit, ne*au hir{uit pi ne-au atacat, fdrd si ineerce sd ne scufunde. Vreau sd spun, de fapt, cd acelaEi
agent sau aceiaqi agenfi germani i-au pl$tit pe unqtr
sau mai mul{i din bolnavii pe care i-am luat dln Murrnansk. Un caz de psihiatrie sau un pacient suferind de

SAN ANDREAS
t
o depresiune nenvoas5 * prefdcut qi intr-un cae qi-n
eeldlalt * care s-a sdtul"at $i cle rdzboi Si de maro, rprezintd o alegere ideat'5,pentrurolul de trddiltor qi ci'ed
ed prelul nici n-a fost foarte ridicat.
- Cbiec{ie, d-le N{cKinnon. Deta;area lui ,San,Andreos de convoi a fost o'hotdrAre cle uitim6 insl;ang*"
Nu poli cumpS.raLrnoffi peste noapte.
- Intr-adev6r. in cea rnai. mare parte, este o ipotezd pulin probabiid. Poate cd $tiau cu o s6ptdsrAn6,
dou$ inainte, cd vom fi deviali spre Murmansk.
- De unde, Dumnezeu, sA fi Stiut asta ?
- Nu qtiu. Aqa curn nr.;lgtlu de'ce cineva din Halifa:r
gtia eu mtilt inainte cd dbctorul Singh va avea nevoie
de un emitdtor,-receptor.
- $i nu vi se pare extraordinar faptul cd rugii, f5r6
s6 fie rd.spt.lnzdtoride piasai'ea explozibiluiui, all adi.ls
San Andre.asdirect in Vtrurmansk,evident doar in ini;eresul excrusiv al misteriopilor dumneavoastrf, ageruli
gernani ?
- Nu sunt agen{ii mei, dar rnisterir:si intr-adevSr
sunt. R6spunsul rneu este din nou cd habar n-am" Se
pare c5 acievdrul este c*. eu pur gi sin'iplu nu qtiu nimic
despre tot ce se int0.rnpld. l,{c}ilnncn ofte.' ln fine !
E aproape ora pr$nzului, locotenente. I\{S'duc s6 iau
sextantul gi crondmetrr:I.
Locotenentul trIlbricht iqi ridtc5 ochii de pe hartH :
* In conti.ntrare,ne descur.cdmrernp.rcal:il.
I{e men*
tinenl aceiagi curs - 218, mai precis 64oN. Icleal ar ii
sd sehimbdm direcfia spre sud, dar, cum suntern deja
destul de aproape de Tr.ondheim, in felul &sta
apropia-5i mai mult. A"<propune sd menfinern acest
"":*i*
curs
gi.sd scfrimb;irn direclia spre sud in cursul nopfii; la
miezul noi:tii seu_eam in jurul acelei ore. Aga,' vom
ajunge mAine in dreptul coastei cle est a insuiei dr.lmneavoastrS de bagtind, dornnule McKinnon. O s6 calculez.
- Dumnear.'oastr6 sunte{i navigatorul, ii rdspunse
McKinnon cu sirnpatie

;224-

:225t$ -

san Andreas

ALISTAIR
MACLEAN
c

In cr.,ntr"astputernic cu conclitiile in care, cn 48 de


ore ?nainte,se desfdlurase printl inmorm$ntare in masd,
r/rem.a era acurn aproape blAnd5' VAntrll n-avea mai:
n:urt de 3 nodur'i in intensitate,- marr:n cra destul de
calmS ca Srn An,rJ'reass5*gi menl,ir:ri chila dreapt6, iar
cerul era dcr;peril- de fAqii de nori allri qi pul'ti5i" l,ui;
l\{cKinncn- cat'e stiitea ling5 balustrada de la tlibi:rd,
nu*i. prif,ce;,rtitloc aec;rsti imhuniriSiire a vrerylii. Ar
fii preifel'at furtuna de zdpadd care ii acoperise ia eea'
traitdlnnlitt nt3ntare.
Af*rS de bo{man, Patterson, Jarnieson, Sinclair:' 2
rnec;rnjci ryi 2 marinari" care adr-:seseidcadavrele. ei'au
'singu::ii cilt'c rnai p:rrticipau sall erall martori la iriirrcr'iirmAntirre, pentru ei nu puteau fi consideraii fcarte
particip*.
[]in
si
nu
cerLrse
durera{i. Nirnerri altcineva
motiire cllrd, r:itneni nu avea sil*i plintl pe rltcterrut
$irrg;h. iar pe cei cioi marinari de pe A'rqt:snu*i cunosluse dec.it Sinclair, dar $i asesitali int$inise nlrrnal
pe nl;isa de operalie, dou$ tnupur:i inconrytietlle,
Docturul Singh a fost aruncat peste bord f5ri nici o
ceremoilj.eqi fdr5 sd i se urezg nimic bun petrtru dt'umu1 silu spre lumea de dincolo. Fatterson" care, evident,
nu efil ilircr-rtpentru preofie, a citit repede litr"rrghi.sdin
eartea cie r:uglciuni pentru-cei doi greci gi apoi dispirurS qi acr:,rtia.
* Se fac de dou6 ori accst lucrn esic d':ia prea mu1t,
spllse Patterson, inchizdnd cartea de rugiiciuni. Sf, sperdm cH nu va exista gi o a treia oard. Se lntoarse cd.tre
IVlcKinnon : Bdnuiesc cd ne menlinem pe nefericij'ul
nostln dc drurn.
- tr'a.cerrtot ce putem, sir. Locotenentui TJlbricht
i: propus s5 schirnbdm cursul spre sud" AEa, am ajr,rnge
rneii repede la,Aberdeen. Cred cE gtie ce face. Dar oricum, schirnbareava surveni.cam peste 12 o::e.

-226;

SAN ANDREAS
* Alegeli solu{ia cea mai bun5. Patterssn examinfi
intinderea mbrii, care era pustie. NU ti se pare ciudat, bo{man, cd d.e aproape 3 ore, nu ne-a ai:acat
nirneni, $i nici mdcar nu ne-au localizat ? Din rnomenl
ce-au pierdut orice ldgdtur6 cu submarinui trebuie sd
fie grei de cap sd nu-6i dea seama ci s-a tnt$mpiat
ceva.
- Ag zice ciaarniralul Doenitz, care com,lnd;i"flota
de submarine din Trondheim, e departe d,ea fj 31neucle
cap. Am sentimentul ci ptiu exact uride ns afJ*rn. Dhl
cAte am inleles, unele din ultimele tipuri de sii]:marine
se deplaseazhfoarte rapid in imersiune qi un'"ll dintre
ele ne-ar fi putut urmAri u$or pe un ASDIC, f[r'6 ca noi
sd qtim" Privi pi el in jur, dar rnai i4cet dec,fri.,Patte::son, apoi se intoarse cu fafa spre babo:'d ;ii sp,";s*: D;in
iatd cd eram urmil:i{i.
* Ce ? Ce vrei s5 spui ?
- Nu auziti ?
Patl.ersonigi lntinse gAtul, ascult6nd atirlt,iinoi L;pilse
cldtindnd d.in cap :
* Cred cf, aud ceva. Ila" aud.
* IJn Condor, zise McKinnon. tr-ln Fr-rcl;e*Wuif.
11 vdd, adHugd eI aritAnd spre cer. Vine cliiar dinspre
rds5rit gi Trondheimul este chiar ia est de noi, FiXotul
gtie exact uncle sr-r-ntem.
Submarinutr cars ne-n urrn5rit
a transmis probabil la Trondheim tclate coorctronatsle.- $tiam c5.un submarin trebuie s5 se ridice ta suprafalH ca si transmitE.
-- Nu. Nu trebuie decAt si aibS antena de trarrsrnisie deasupra apei. Putea s5.o scoatd Ia suprafn,{S.tra cA*
teva mile de aici Si noi si n-o fi v5zut" Ilar" w'icurn,
cred ci este mult mai departe de noi.
- Care or fi intentiile Condorului ?
- Dumnearroastri ce binuili, sir ? Din.p5cate, nu
putem p6trunde in mintea comandanfilor de submarinr:
sau de avioane Lqttwaffe din Trondheim" B6nuiala mea
este cd nu vor incerca sd ne distrugd. F&n[ aelrin n*&u
flcut mari eforturi s* ne scufunde. Dacfr nr \r:rea s*o

-227*

AI-ISTAIR
MACI.HAN
facftoo singr-,lr6torpilri de pe submarinul care sunt sigur
cS e unrleva in apropiere na-ar faee irnediat de pelrecanie. Sau, dacd ar vrea si ne scufunde cll un avion, n*af
folosi un Conc',or,care este un arricn de recunoagtere.
Heinkel-urile, lleinkel II sau Str-rkasul cu rezervoare
;:entru distanle mari ar fi mult rnai eficiente, iar
Trbndheiruril este la nrrmei ';i2(i0 de rnile de aici.
- A'r,unci avionul iista ce vrea ? Condorul era Ia
2 mile distan{d acum qi incepuse sii coboarerapid.
- Inforn:la{ii. Tocrnai ati-rnci }\{cKinnon se uiti sus
pe puntea de cornanc'[[,unctreNaqe'r:-viegise la babord gi
prlivea l.a Conr{orul car:e se apropia spre pupa. l;i duse
mflinile p0lnie ia gurd 9i ii strigd pe George !
Naseby se intcarse spre eL
.Ios ! Jos i ii strigd L{al(innon gi ii arat6 puntea.
Naseby ririicd rR.$naln ser::rnc5 a inteies ce are de
fdcut ryidispiru in5untn:. Domnule Pa4terson,si intr&tn
.yinoi induntru, Acum.
Patterson qtia ci:rd sd pun6 intrehSri qi c$nd nu.
Farni spre pialform5. gi in mai pufin de 10 secuncle
erau cll totii la adSnost, rnai pulin N,fcKinnon care r*mfisesein dreptul ugii.
* Jnforma{ii ? Ce fel de informa}ii, intreb$ Pat'
I {rson"
- Stali nurnai pulin ! McKinnon ieqi repede afar$,
spre pupa gi ln doui secunde era inapoi la adiuitl
""re
post. E la jumdtate de mil6 de noi. Coboard foarte,
foarte incet ryi a ajuns cam la 5C de pieioare d.easupra
apel, ee fel de informa{ii ? Sd zlcern, unde sunt gA::rile
de la obuze, daci sunt pe p5r:{ile laterale sau in suprastructuri, orice informa{ie care le*ar indica un conflict cu un ait vas. ta babord n-or s[ vadd niei o gaur5.
Patterson ar fi vrut sE spunS ceva, dar zgornotul
neagtepta'l al mitralierelor cu bdtaie scurtd ii acoper"i
glasul. Vizduhul se umplu de pocnetele furioase ale
sr"atelorde gloairle care loveau ptratforma qi babordui
gi de huruitul din ce in ce mai puternic al rnotoarelor

228:;

SAN ANDREAS
avronului, cane [recu la mai pu{in de b0 metri de
Son,Andreos.
Dup;i cAteva sectrnde se aSternu din nou liniqtea"
- Aha, acum in{eleg de ce i-ai spus lui Naseby
sE se lase in jos, zise Jamieson"
- Informalii ! Glasul Iui Fatterson era trist, aproape jalnic. Au un mod foarte ciudat de a t5b5ri pe oa'
meni ca si oblinh informa$ii, Am avut impresia c5 ai
spus cd nu ne vor ataca.
- Am spus cH nu ne vor scufunda, dar s5 mai
termine pe cAliva oameni din echipaj e numai ln avantajul lbr. Cu cAt onroard mai mulli dintre noi, cu at$.t
cred cd ne au ia mAn6 mai upor.
- Crezi cd au ob{inut informatiile pe eare i.e
voiau ?
- Sunt convins. Putefi fi sigur cE aveau och.ii at!ntiti pe noi gi ne examinau fr:arte atent atrinei eAnd":r.r-ltrecut Ia 50 de metri de noi. N-au vdzat avaria de ln
pro\/a, pentru ci este sub ap5, dar n-au putut s5 nu
vadd Ei altceva care este tot sub apb qi tot la prov;l:
linia de plutire. N'.rrnai dr,c6 sunt de-a dreptu-l chior:i
n-au vdzut ci avem prova mai jos. $i iar, nllmai da<'i
sunt complet grei de cap, n-au realizat cb arn fost 1o*
viti sau am lovit noi ceva. Avaria nu putea fi efectul
unei mine sar-la.l unei torpile, pentru cd am fi fost pe
fundul m6rii" Deei gi-au dat seama imediat ce, ar.n
atacat ceva cu. pintenul etravei g.inu Ie va trebui rnuit
ea sd realizeze ce anume am'ataeat.
- Of, Doamne, Doamne, zise Jamieson. Nu-mi
place deloc chestia asta, botrnan"
- Nici rnie, sir. Se cam schimhi situa$ia acum, nu ?
Este o probtrernd cars line de prioritatea comandantllor
supremi'germanii O problemi de viali qi de moarte.
Ce este rnai important pentru ei : s5 ne captureze mai
mult sau mai pu{in vii sau si-gi rSzbunc submarinuX
pierdut ?

= 229-

AI ISIA.IRMACI'EAN
ele varianta pe care ei aleg, noi 'nu
-- Indiiercnt
putem rrriqca nici mdcar un deget, zise Fattersslx. Hai
sa tnancan.
sir.
-* CreC ci ar trebi-ti si mai aryteptim pu{in,
Ii{c}':.!r',nrx:rlmnse n{.jrni;cat gi tiicu cAteva secunCe, apoi
sp r " lJ c: S e inloa:' c e .
$i intr-adcl'&r, Condorul se intorcea' zburAnd -la
fei de jos. epralpe rl-e cl'easi.avalr-tlui' Acest al doilea
zhoi: pe langil f;o.n Ar-.rlteas era de fapt traiectoria in
ogiin,l; a prin:uiiii. ln.Ioc si zhoa::e de la pi;pa spre
pr;,.ou" p. pi'!rt*t baboldr-ihli. Coni:tc'rul venea dinspre
Frorr;i $pi'e pi,.rpi],pe partea triJrordului. Era, trinejnfeles,
ir:stlit iie' t.'rfiiE de rnitralieri. l,a 10 sectlncle dupii ce
{ccui incel:r;e, },icliinn.on, urmat de ceilalli, se duse
la bniustrl'la b;:-L:oi:duii-ii.
zcnr
brborduiui qi lua indlfirne,
Cr:n;lorul'ciep;i;i:ic
deprl"r'i&l':du-sede ei.
*' Ei binr: i ';ise ,Iamic:cn. Sc pare cS. am sc[pat
uqor. Ivlai mult ':a sig-r-rrci. r-ru vi:zr-it cele tlei gdqr"i de
ubuze clin pertea ti'ii:ilrdirlui, nu-i aqa bolman ?
.- Nu se pulea si 1e scape, sir'.
* Poate cI acurn tocn:.ai se ridicl la indllirnea de
bomlrardare gi'se vor inii:arce sf incheie toate socotcl il* c u noi.
- Nc-ar fi pr-rtut bombarda de la tr00 metri in5-lNiilcr, firl sir-;;i plricliteze cieloc viala.
* S:n pc:ric cii ir-tre bcmhe la bord.
* Ntr. ln rnccl sigur arc hon"lt"rela bord. Nu car*
bnm'pe avio.:lnele Focke-Wr"rif care patrtlleirzd de la
Trandheim la Lorient in Franla, ocoiind Ei Instrlele Hritanice, sau avioanele care patruleazi pAn[ la Strdmtoarera lJanerna-r:cei"In locui bembelor, ele au montate
rpzervoal'e supiin:entare de benzini. CeIe care palrutreaad pe di.stanle mici au de obicei la bord bon:be de
!150 kilogramo, nu ciin acetrea mai tnici, cuill a folr;sit
locotenentui lJibricht. Pilotul Ce pe ConCor este, bineiufr:les, in leglturd directi prin radio cu T'rondheimul.
*91n-

SAN ANDREAS
Le-a spus probabil de ce nu se mai primegte nici o
veste de la submarin, dar, totu$i, i s-a ordonat sA ne
lase in pace.Cel putin pentru momen!.
- Ai dreptate, spuse Fatterson. Nu se rnai tntoarce.
Ciudat. Ar fi putut sd-qi petreaci toatd. ziua, sau cel
putin pAni la c6derea nopfii, fbc5nd cercuri deasttpra
noastrd qi raportAnd pozilia exactA.Dar nu ! El a piecat.
MI iirtreb de cd ?
- Nu-i nevoie si v5 intrebali, sir. Plecarea Condorului ne dovedeqteclar cd suntem urinfiri{i de un submarin. N-avea rost sd lini pe urmele rioastre gi un
avion gi un submarin in acelaqitimp.
- tli nu putem si facenr nimic in privin{a aet:oi
rocitului d1ade subrnarin ?
- PAi, nu-l putem ataea, pentru c5 nu qtim unde
esteoiar, acum, dupd ce probahil c5 a aflat ce si-s intAmplat"cu celdlait-submarin sau va afia in cr:rAnclunu
mai avene nici o speranl6 cB are sX iass la sr-rpreliat6'
Arn putea scdpa di el, dar nu in momentul acesta qi
oricum s-ar putea se nu reuqim. Am opri motoarele
rntlt
Ei generatoar-eleEi ar pierde contactul,. d'""r nu
tim!, pentru cd qi-ar inalta periscopul 6i ne-ar t)rinde
din nou.
de
-; CAnd ai zis nu ln rnombntul acesta' ai vrut
fapt si spui ci dup$ ce se innopteazfl ?
- D&, rn:orn gAndit ci am putea incerca atuncii
St6m nemiscati o jurnitate de ord qi apoi o 1u5m 1n
altd directie. Motoarele merg Ia turalie mic5, cu eAt
facem mai pulin zgcmot, cu at&t scad gansele s5 fim
detectali" S-ar putea si ne ia rnai mult de ': jumhtate
de ori ca si atingeta viteza maxim5" ln cei n'lai bun
caz, asta se poate numi joc de n.oroc,pe care chiar
dacd-l cdrytigdm,n-avem garantia cA vorn fi liberi ca
pAsdrile cerului. Subnearinul va anun{a ia Trondheiin
ci ne-a pierdut. Ei Etiu in continuare cam pe unde
ne afllm gi un Coidor poate acoperi o zond foarte

-231-

ALISTAIRMACLEAN
mare fn iimp foarte,gcurt, dac$ fotrosegterachete seml
a:.nlixatoer+.
i
* Irni ridici moralul foarte-rnult, zise Jamieson.'
Strai;egi* le;r md pune in incrtrcfif:ur"5.De <:eaL! pus un
Cl*irdsr s*'-,tin[ pAn6 aici, sA se inioarcir ,eirep;:isa vinh
drn nort la l5sareit sr-:rii!' fie ce nlt r$nu}irs ni*l l.oL
{.iinpr"rli;i apoi s& vi-i:,i ut:l all,ul care sA-l schitn'i:e ? F',;r
gi sirn5.,1,l
llrr in[eieg3"
de
- Fiu irr{eicg" Deqi strntem lrrcfl foarte '.!epar"te
Al:ereir*n, r:filerii superiori neurti diir l{riivegia pro*
bairii ei f*rrrrni'*e flii.nrlescriar:5 lS lneerce :l:lii nu s&
:neu i;i nu e niinic mp'i muit
tis oprsasc:i.Senij-nralli;ul
dc'cAI un sentimcnt, e:;te ,:5 vor incerca' t]n 'iloirtlof
trlu tri* po;lte *pri de.cfrtscufundiudu-ne sari ' dlstrug,iin,Ci.r-r:r:.
S-a doveriit cA nu vor s;i l-le scttfunde qi ni*i
sir ne pt'*i"*i:lcearral:iir'rtAtcie matiincAl sB l;u ne mai
puteiri rirrna clrun:ili. S'lbn:arinul poilte ieqli lir $lipi'ilfaiii carn ln o r:riiA depirtaie ,si ar urm*ri cu ar;entib
c'nirir gi * rtru:vialie,ler f" satl 2n a cr'.lsiliui nostru * 5i
asia ar r-li'n:iri-ocli,ar cu f*alte, fo::::iemare lit.rrr'-ie-6i apoi il.l incep* rii tlrnrii:-i*'nnz d.up5,tbr"tzin pla'Liorn:i
ryi in apitel pSnh cdncl noi vorn riC:ca stegul':lul alb.
* Ce l:ine reu$elili s[ mA 1i:ii;t.t"tti,bofman.
i
I{41
timcrrei,
c;rblna
in
lV{r:itinnon
intr6
inrlat6 ee
I
'.
soby 1l iritinse irinociiiL.
* Uit5*te din rl;a de la tribcrd, Ar"ehie.Nu-i ne;
veiiesd ieEi afari. Piigin rnai la si'ring;rde eentrul navei"
Adicd ma.ispre Ve:'f.
iMcKinnon lui binociul si examins zona cam 10 se'
cunde.
- Cam la o rnili gi jum5tate, zise.el irrapoin,.lu-1
binoclul iui Nasel:y" E ca o ogiind6, numai cd., binein{eles, nti este o oglinrli. Este perisecpul uuui sub'
marin care reflecti lumina Soareiui, l'loi, Gecrge, stintem supugi unui riaboi psihologic.
- Aga-l numegti tu ?

-232-

SAN Ah!DREA5
- tsineinteles ci l-au pozitionat intentionat ea s$-l
vedern. Bineinfeles, ch din intimplare. Binelnteles, c5
din neatenfie. George, rotegte nava ineet, foarte ineet
la babord, pAni ajungem pe direclia est gi apoi con'
tihui s6 te deplasezi intr-acolo. CAt faci tu asta, eu o
sd-l sr.anpe inginerul qef si-i cer permisiunea.
['e Falterson it g5,si la popot5. Ii relatd sitr-rafia
qi-i ceru perrnisiunea s6 se indrepte spre est"
'
- Curn sptti tu, bolman. Dar asta nu ne apropie
rrrai mult de casb,nu ?
- T'octnai asta li va faee pe nemti fericiti, sir' $i
pe mine mh face fericit. At0ta timp cAt nu ne vom in'd"-pt- ipre Scolia, ci spre Norvegia, unde de altfel
voiiu chiar ei s5'ne aduc6, atunci nu ne vor mai. ataca
deoarece fa.eennexact ce vor ei. Curn se lntuneci insS'
va
"- fi din nou hei-ruP sPreScodia'
chiar foarte mul{umitor'
:-wl;tirrnitor,'boirnan,
?
vestea
F'acem cur.oscutfl
* As zice si le spur"leli domnr-rlui Jamieso-nqi-lodescotet',entirluriUlbricht,' sir. ielorl-ai{i' orice cuvflnh
pre un sul:inarin Ie-ar t6ia polta de rnancaree

SAN AIIJDREAS

CAPITOLUL X
* flora rye15.
oare o sd imi permiti sS am o scurt$
discutie cu clpitanul ?
*- Ciipitanul este la clou5 paturi mai incclo. Margaret h'Iorr"isanil privi pe bolman gAnditor : Sau te
gAndr.4tila o nou[ ,;edin!5 secreti ?
** E!, d-a,este o conversa{,iepe::sonalH.
* trnc$ un submarin care trebuie distrus, rru ?
* Nu vreau s5 rnai l'5d in viata mea un submarin,
ii r.i:punse L{cI{innon pr,r{in afectat' Singr-lrr-rllucru
pe care ni-l vor aCuce faptele noastre ercice va fi un
iri'rrmAnt prematur pe fundul rndrii. Tot timX:u1--este
in s'tal:eaasta, a intrebl el, ariltAnd cu-capul-spre 0l:erIcLrl,nan1ulKlaussen care se rniqca filr5 iilcetare in
p*iul s.1u gi bol"boroseaceva greu de inletres.
Tot tiir:pul" Bate cimpii inconLinulu..
*" $c poate inl,eiegeeva din ce spune "p
-- Niritic. Absolut nlmie.
+*

L'TcKinnon il concluse pe C5pitan pe Ltn scaun ln


mlcul hol din fala popotei marlna?ilor.
* Doir:nul Pattersen gi don:nul Jamiegnn sunt pi ei
aici, sir. Aq vrea sd audd qi ei }a ce m5 gAndesc eu 6i
a-.,mai vrea sA arn gi. per:nisii-rneadutnnea.vcastri ca
sI realiz:ez,poate, anumite lucruri la care m*em giirn*
dit. Vreau sd fac trei prcpuneri. Prima piopt.t::cr"cpriot

vegte destinafia noastr6. Este abeolut obligatoriu si


ajungern la Aberdeen, sir ? Vreau si spun, e$t de
stricte sunt ordinele Arniralit5fii ?
C;ipitanul lSowen fScu cdteva observatii t5ioase,
care nu pot fi reproduse, privind Amiralitatea, apoi
zise :
* Securitatea lui Son. A.nd,reas5i a celor de Ia
bordul ei sunt de o importan{5 rnult n:ai mare. Dacii
eu consideq ci aeeastS securitate este an:enin{at5 in
vrexin fel, atunci imi duc vasul in oricare ?lt pr:r!
sigur din lrrrnea asta Si trimit Ia mama-dracului toat;i
Ailriralitatea. Noi suntem aici, ntt Amiralitatea" N':;i
sun'tem ?n cel mai mare perir:cl. Cel mai grav perictl
calreii amenin!5 pe cei clin AnTi-ralitate este sb-qi pial'di
scaunelc.clell"r Whitchall.
* Da, sir'. zise McKiunon surAz$nt{.De fapt,.qi e'"t
csnsti,;rtrramaeesie intleb*r'i inul"iie, cletr a tlebriib si
l* 5rur"r,
* trf,ece?
- Penlrrr cii sunt convins cri nemlii au o re{ca cle
spionuj in &{urmansk. McKinncn ie prezeirtd in iinii
gencrale rnr:tivele pe car:e i lc expusese cll o oril in;linfe ql locotenentului Ulbrichi. Dar:5 nemlii gti.u at$t de
multe despi'e noi gi despre miqcirile noastre, atunci
gtiu iri mod cert, dnar nu pi:obabil. ci destina$ianoastld
esfe Aberdeen. I\'IenlinAndu-ne cu orice chip pe dlrecfia
Aberdeen inseamni sd le facem nemlilor nn dar nesperat. Dar ntult mai important, dupir pairereamea, este motivui pentru care nemlii sunt atAt de interesafi de
nava noastrA. Frobabil cA nu vom afLa pAn[ nu vom
ajunge i:ltr-un port sigur Ei chiar $i atunci s-an putea
sii treacs cer,'a timp pAnil sf, . clescoperim. Dar, ditr:IL
acest motiv ilecunoscl;t estc atAt de itnpor'cantpentru
glermarri.de ce n-ar fi li cel mai itnpol'ktnt pentru noi ?
Deryi.nu pot aduce doi'ezi concrete, credin{a rnea ests
c5 nernfii ar fi rnai degrabi dispugi s5 pia.rdd ei aceaslS
prad6 r;iiloroasi, dec*t ca ea s5 incapi in mAinile
iioastre. Arn sentirnentril ncpl[cui c5, dacf, ajmrgem
-235-

AIjSTAIRMACLEAN
pe lenge Aberdeen, unul sau chiar dou$ sui:rn*rine
germane iqi vor faee de lucrtl, invArtindu-se pe ldngd
Peterhead, care este cam la 25 mile N--N-E de Aber'deen. Submarinele ar avea ordine precise s5 nu nri iase
sd inaint5m spre sud. Asta ar insemna un singur lucru ;
torpile.
- Nu spune mai mult, botman, il intrerupse Jamleson. Pe mine m-ai convins. Iatd un prim pasager care
vrea ca Aberdeenul si fie eliminat din itinerariul nostru"
- Am sentimentui cb ai dreptate, zise Bowen"
Poate chiar 100 0/6.Chiar dacd am fi avut 100/66anse
sd ajungem la Aberdeen, tot nu s-ar fi justiticat s5
ne asumdm riscurile existente. Dar existd o plAngere
irtpotriva ,mea, bo$man. Eu ar trebui si fitl e6pitanuX.
De ce nu m-am gdndit eu la asta ?
- Pentru cd vi gAndeati la altceva, sir"
- Eu ce sd mai zie ? intrebd Patterson.
- Eu m-am gAndit numai la asta, sir. Sunr sigul'ci
dcmnului Kennet $i rnie ne-a scS.patceva cAnd erarn Ja
Murmansk. Trebuie sd ne fi scdpat ceva" Incd nu inleleg de ce ru;ii ne-au adus pAni in Murtnansk, de ce
ne-au reparat avaria de la cocd qi ne-au terminat spitalul intr-un nrod atAt de prompt 9i de eficient. Dacd
a$ avea cheia cu care sd r5spund la aceastd intrebare,
atunci ag qti rdspunsul Xa toate intre!5rile, inclusiv
rnotivul pentru gar:e rupii au fost atAt de tndatoritori
gi dispuqi si coopcreze,ei care de obicei sunt neprie*
tenogi sau chiar in mod faliq ostili. Dar nu am .heia
asta,
- Nu putem face dec6t suprrzi{ii,zise Howen. DacS
ai avut timp sd te gAndeqti la auta, bolman, insearnnd,
ci ai avut timp sb te gAndegti 9i ia cAteva porturi"
Forturi sigure. Portige de scdpare,,dac6 vrei.
-- Da, sir. Islanda sau Orknev, adicd Reykjavik
sau Scapa Flow. Reykjavik are dezavantaiul cd este
mai,departe dec$t Scapa, o datS gi jumitate distanga
p6ni la Scapa" Pe de aitd parten eu cAt nrer.gem rna,ii

*236-

sAtd Af{ER[rqS'
spre V, cu at6.t vom fi mai ferifi de Heinkeluri qi $tulmsuri" Dae& ne indreptdm spre Scapa putem fi ugor
ajungi din ui'm$ de [Ieinkeiur.'i'1egi Stukasurile cere
au baza la Bergen, indiferent unrte ne-am afla" $1 mei
existS un dezavantaj, pen'tru c6, rlup6 ce Oberleueutnar-rt-ulFrien a scufundat &ogctrOnk, rninele puse in
&cea pcrliune fac imposibi.l6 trecet'ea pAn6 in port.
Avantajul insd este ci gi baza marinei gi baza aviatiei
hritanice sunt acolo. Nu rytiu sig''lro dar presupun cS
Insulelor
existfi patrule aeriene regulate in jurul
Orkr:ey, pentru ef,, la urmi{ urmei, aici este baza miininei ieriioriale britanice" N-am idee cAt de depa::te
ajtrng acele patrule. Poate la 50 de mile,-p-oatela 1"0f1'
nu stiri{. Dar-cred ci exist6 rsansernari s5 fim repera{i
ehiar inarintealea ajunge lAng& Scapa.
* Asla lnsearnn* sd ajtingern intregi qi nev$thmafi'
bolman ?
* td*ag zice asta, sir' Ntt trebuie s5 uit$nn nieiose
datf, submarinele. VlcKinn-on f6cu o .pauzil ea sd
pflndeascft. Dupi cum vbd eu lucrurilen exist6 patrg
nava
irEumente pr,o. ltlici un pilot englez nu va ataca o
un
de
sailtare englez*" Probabil c6 vom fi repera[i
inva
pild$'
nu
eare
de
un Blenheim
avion-patruif,,
"*a
c*ar6 inriri pentru o eventual5 lupti qi niel
tArzia
trn pilot german sf,ndtos la minte nu va risca o infrun*
tare ci"r ai'ioanele noastre Hurricane sau -Spitfire" Awio*
nul de patrurl6 va antrn{a in mod sigur la Scapa s5 99
un culoar de trecere prin apele minate" $i,
;lid;u;*
$n sfsrsit, probabil e5 vor trimite un distrugitgr, -- o
fregat$ sau-o goeletd, adicd q! v?s rapid,^"caresd aibfi
desTuia pr-'.terede trovire in adAneime ca s& deseuraieze
oriee suhmarin care s-ar afla prin preaimfl"
* Nr"i e o alegere demnh de invidiat, spuse Bowen"
ch faeem 3 zile PAnSla ScaPa?
zici
$i
- Dach reu$esc si m& seap de submarlnuL fuh,
@re, sunt foarte sigur, continud s* se $ind dupfi ntli'
,
Ei S zlte p6ni la Reykjavile"

*23?e

ATISTAIRMACLEAN
- $i daci nu reu-qim si scdpdrtr de aceastb umbrd
car:e se gine dupd noi ? N-au sd. intre la bdnuiali,: v6:
zAnd ci ne schimbbm direetia spre, Scapa Flow ?
- Dacd reu$esc si ne urmireascS, nu vor observa
nici o schim'bare de direclie in urnrdtoarele 2 zile. Timp
de inc6 dbu5 zile vom fi tot pe diree$ia Aberdeen. Indat6, ce ajungern ia latitudinea Insulei Fair, ne intoarcem spre S-V sau V-S-V sau mai 6tiu er.l curn sil
ajungern'la
Scapa.
"
--l' Este o gins5. Este o gans5; Ai vreo preferinfS,
domnule Patterson ?
- Crecl ci il voi I[sa pe botman s[ aleagd in loeul
meu,
* MA al5tur gi eu domnului Patterson, zise Ja'r
micscn.
- Deci ?
- llf-ag sinnli mai fericit la Sctipa,sir.
* Crcd cd si noi la fel' Bun I Propunere& numdrul
1 s*a discr-rtat,bofman. Ntiirrdrul I ?
- Existil 6 ieqiri din spital, sir. 3 spre pupa, 3'sprg
prova- Nu crede{i'c-ar fi mai inlelept s[ ad'undm toat6
irr*"a de pe navi in zona spitalului, bineinteles' tn
afar:5 rle cei care sunt de gardS in sala maginilor'qi pe
punte ? Noutr nostru Flannelfoot este ln conl,inuare cu
iroi. $'[i.se pare c5 ar fi h,ine si-i limitdrn sfera de ac{iune * dacl mai are vreuna, lucru pe care nu-l gtira
- la o zond cAt mai restrdLnsd? Propun sd blocirrn 4
din aceste ugi, 2 de la pupa, 2 de la prova qi *5 punem
pe cineva de pazii La celelalte cloub.
- Vrei s5 spr.ti sd le sudirm ? tntrebd Jarnieson.
* Nu, S-ar putea ca o bomb5 sd loveascbnava. C-ele
doui ugi care rirl su.rrtinchise s-ar putea indoi qi in{cpeni
gi am fi pri.n;i inSuntru cu iolii. trur qi sl:nplu le inchidem ca de obicei gi, apoi, Ie ddm eAteva iorril,nsi
de ciocan u$oare.
* Poate cfl Flannelfoot Cispunegi el de Lrn cic:an,
zise PaLteisoi:.

-238-

SAN.ANtrREAS
=-,Niar. indr6zni niciodatd si.l,folsseascfl. La prirnul zdr6ngdnit' metalic, .tot echipajul i-ar .siri tn spate.
-- Intr-adev&r, lntr=adevdr. Am irnbbtrAnit, ofti
Eafterson. Ai, gi o a treia,prop,unere ?
.-:Da, sir. $i,vE,prive$te pe durnneavoastrH,dac6
vefl fi de ,acord.,.Nu cred cd se va supSra cineva, dacSii
vefi aduna pe to{i gi le veli spune ce se intimplS pe navd
pentru ci sunt sigur,cd majoritatea habar n-au. Poate
o s['reuqiti sH vd in{elege1;igi cu Andropolous gi echipajul s5u. ,Spuneli-le despre doctorul Singh, despre
transrri$itor qi despre ce i s-a intAmplat lui Limassol.
Spu.ne{i-ie cE un ait Flannelfcot este in libertate qi c5
am inehis cele 4 u;i,ltocmai ca si-i ingr:Edirnmigcirile.
$i v5 rog sE le'mai spuneli c5, deqi nu este un lucm
p.l*cut, trebu-iesf, se supraveghezeunul pe a1tul ca nigte
vulturi gi s5 raporteze orice comportarnent suspect. Iir
fond, o fac in propriul 1or inter:es,ca tsi supravietuiasc;i"
Ei-an putea doar s5-1 st6njeneascs pe Fiannelfoot, dar
cel pufin vor avea gi ei o ocu-palie,
_. Chiar crezi, bo{rnan, c5, inehizAnd cele 4 uryi ;i
a-,'ertizAnd.u-ipe cei,de la,bord, Flannelfoot va fi stlpr;r.vegheat? intrebi Bowen,
": AvAnd in vedere ce am fdcut pAnX acum, r6spr.rnselVIcKinnon posornordt, m5 tndoiesc foarte mult.
:s
:

:t

:.:f

- t1

Dup6-.amiaza gi seara, care se lisa foarte devrerne


degi se aflau Ia mai mr-rlt dc 300 de mile de Cercul Folar, se scurseseri in liniqte, curn de allfel se gi agteptasc
I\,fcKinnon. Nu se aritase nici urm6 de subrnarin, da;:
ei iusese sigur c6 submarinul nu:gi va face apari{ia. Nu
sr ar'6tasenici urm$, de Condor de recunoaqtere, ceea
cc-i intirea convingerea c& inamicul stdlea ascuns su,l

239 --:
-

MACLEAN
ALISTAIR
apd. Nu se ivise nici tln Heinkel sau Stukas de la est'
pentru cS nu venise mornentul loviturii de gratie
La o jumitate de 016 de la apusul soarelui, intu'
nericul adenc domnea peste tot, a$a cum era d'e alteptat in Marea Nonvegiei. Cerul, acoperit de nori ndzle$!,
era ce{os,deqi se puteau ziri cAteva stele palide.
- Cred c[ a sosit momentul, George, ii spuse 1'{eKinnon lui Naseby. Eu am sd eobor. In momentul in
care se opresc motoarele - asta ar trebui s6 se intAmptre in ?, B minute - rote$te nava cu 180 i1adeca s6
-putem porni pe
drurnul pe care am venit. Cred c5 ai
poli
ghida
siajui eiicei chiar daci este intudupd
ie te
neric. Dupi aeeea,mi rog, nu putem dec6t sd-sperAmc5
ai sd fii in stare si reperezi vreo stea. M6 intorc cam
in 10 rninute.
Pe drum, tr:ecu qi prin cabina c5pitanu-}-ri,uncie.ni'rneni nu mai pdzea sextantul $i cronornetrul' Dup6^ce
doud din ieEirile din spital care dddeau spre prova. iuseser$ inchise, iar eea de-a treia era pdzit5, nimeni nu
superioari sau pe punic'a de
mai putea urca pe puntea
*de
intuneric afard, incAt bo{rnanu}
c"mande. Era aiat
era mullumit c5 fusese nevoit si foloseascdancorele de
ghidare, ca s5 nimereasci la spital' ln dreptui ugii iX
I'ntAlni pe tAnirul rnecanic Stephen, care era pe post
de santinelS qi cdruia McKinnon ii spuse si meargd ryi
el Xa popota echipajuluj. CSnd ajunserd acol'o, Fa1'terson il aqtepta deja pe McKinnon"
- E toatd li.rrneaaici, sir ?
* Toti, in afari de Curran gi F"erguson
Curran qi Ferguson erau la prova, irr atetrierul cne
tamplarie"
- ,,Legea pentru reprimarea pe m'are" a {ost f6eutd cunoseuti foarte clar. Oricine face cel mai mie
zgornot dupi ce ne-am oprit, adic6 dupi ce s-au -oprit
rrtotoarele, fie cb a f6cut-o intenlionat sau nu, va fi recius Ia tdcere, Se va vorbi. nu.mai in goaptb. Spune-nni,

;240-

SAN AhIDREAS
bo{rnan, chiar este adevdrat c6.ei pot auzi gi ctrinehei.ul
tacAmului in farfurie ?
- Nu prea gtir.r.Nu gtiu cAt de sensibild este apa*
ratura de ascutrtarede pe subrnari.nelemodel:ne. "X):,ir
qtiu ci zgomotul unei/chei sci,pate pe o podet de olel
este detectat cu uqurinld. Deci, nici un zgomot.
Trecu prin cele doud saloane ca s5 verifice darE 11
se spusese tnturor cd este nevoie de linigte absoL'.1,i,
aprinse lurnina de urgentS, apoi cobori in sala ma6inilor'"
Acolo nu erau decAtJamiesonsi lulcCrimn:r;r:.
- E rAndul meu acurn ? il intrebd Jarnieson,t;: tinrp
ce aprindea lurnina de urgen{A.
- Intunericul este deplin, sir.
inaChiar in rnornentul in care lllcKir:nln aiurrq<-'ie
poi in popota echii:ajului, turatia. mol.oarr:lor iitci'pl;tic
sd scadd. Se agezSla o masd lAngf, Fatters*rr gi, a;',"c;rti
in linigte pAnd cdnd motoarele se op::il'5, iar zgci:ro|,:X
generatorului se stinse. T5cereaadAnrH;i li;tnina palLd5 a l6rnpiior de urgen{6 creatr o atmosferS misterioasfi
qi sinistra.
* Oare nemtii n-or sd crearl'f,c5,tri"s:.r strlcat aparatura de ascuitare ? intreb,{ Fatterson in qoaptd.
* Nu, domnule. Nu trebuie sd fii un operator extraondinar de ASDIC ca s:i-ti dai seam.acd ai de-a faee
cu o scdderea turaliilor motorului gi apoi cu oprirea lor
t()tal5.
Tocrnai atunci intrai:d qi Jalniescn cr; SvIr:fi:imrnon.
fiecare cu o la;rpi dc uirgcnfi in titit'r5. Jatnicson se
aqezdlAngd Mci{inncn :
* Nu ne mai trebuie dec$i; un prect rrritritar,bo{"*
rnan.
- Ar ajunge chiar gi cAteva rug6ciuni, sir. SS ne
rugS.rnmai ales ca Flannelfoot sA rru aibd un radio secret cu care sE transrniti un seianal de locallqare.

*24X-

ALTSTAIR:
MACIEAN
;-',fs: rog,, nicirilt6car,s5 rriurmai pomeneFti despre
asernenealucruri. Ticu c6ieva secunde,'apoi,sprrse::Ne
carend,m.,nu: ?
- Da, intr.adev$r.'Naseby,'rotbqte'nava cu 180 gfa:
de gi o.si mergeal'pe:drumul pe care am venit.
- Aha ! zise Jbrnieson gdnditor. Aga incAt subma;
rinul si ne piardf, urma. Ne intoarcerri inapoi pe unde
am venit. Dar n-o sd faci gi el acelaqi lucru ? AclicH,
n-o si fie Ssta primul gAnd care-i va trece prin cap ?
- 56 fiu sincer, nu gtiu si n-am nici cea mai vag6
ic{eecare ar putea s6 fie primul; al ,doilea sau al zeceiea
g&nd eare o s5-i treacd prin cap. S-ar putea chiar g$ndi" c6 schirnbarea sensului de mers este o taetic[ atAt de
evident5,, inc6t nici.n-ar 1ua-o in considerar:e.Ar putea
crede c5 ne indrept{m direct spre coasta Norvegiei.
Asta este o posibilitate aiAt.de absurdd incdt ei ci:iar:'ar
putea s-o ia in considerare. Sau c5 am putea sX mergenn
spre N-8, inapoi in Marea Barents. Bineinteles ei nurnai un nebun ar face asta, dar el treltuie si tinh se?i114
gi de aeeasti posibilitate, indiferent dacl noi ne girnclira
sau nu c[ el se gAndeqtecb suntem nebuni. 0 alt* alternativd - gi sunt o gr'5madi de alte alternative - este
ca el sil creadi cd, odati ce noi credem ci am scSpatdin
ghearele ASDiC-ului, o sf, ne continu5-rncirliitor:ia spre
'Sau spre
Aberdeen. Sau undcva spre nordul Scoliei.
Clrkneys. Sau spre Shetlands. Ni s-au deschis ingrozi'
tor de rnulte perspective gi existf, ryi ganse ca el s5
aleag* una grcgitS.
* Inteleg, spuse Jandeson. Ai o minte diabolicH"
botman. Am spus asta cu admiralie, nu cu. repfo$. .
- SA sperdm ci ober'leutnant-ul care comand[
acctrsuirmarin n-are o minte mai diabolici decii a mea.
t"{6 duc sus la Naseby sA vid dacd a apSrut vreun
sernn de via,f&in fur.

=242*

SAN ANDREAS
t

:- Vreun semn de viali ? Te gAndegti cd submarii


nul s=ar fi putut ridica la suprafafd s5 ne caute ?
\
- S-ar putea.
Dar ai spusrede.intunerie.
- Va folosi reflectonll. Au dou6 refLectoare, din
cite gtiu eu.
* $i tu,crezi cH le va folosi ? lntrebh Jamieson.
t
'
' - E qi asta o posibilitate. Nr: o probabiiitate. probabil cb a aflat deja ce i s-a lntAmplat azi-dimineatd col'cgului sdrl.
- Doar nu erezi cS existi posibilitatea r-lnui a1t
atac ? il intrebd Fatterson, atingdndu-i braful.
* Cerule, nu ! Nici nu cred cd San Andreas ar putea suplaviefui inc6 unei ciocniri ca aceea,Dar, binein{eles, c5 acest lucru nu-l gtie pi c6pitanul srebmarinului"
Ar putea fi la fel de bine convins s5 suni;ematAt de disperali incflt arn fi in stare s5 faceis,rorice"
- $i nu suntem ?
- E un drum lung pAnS la fundul Mirii Norve;
giei. l\{cKinnon se opri pr"itin ca s5 reflecteze. Avers
nevoie acum de un mic viscol, cuffr au mai fost cele
dinainle.
- Pentru cb mai existd gi Condari gi mai existB
gi semnale luminoase. La asta te gAndeai ? bolman.
- Nu poti trece u$or cu vederea qi aceastd realii
tate. Se intoarse spre Jamieson : Pornim intr-o jum51
tate de oli, sir ?
O jumitate 'cle ori sS fie. Dar u6ure1, uqureL?
Dacd
ali putea, sir.
I

r$

McKinnon cercetd marea de pe ambele laturi ale


punlii superioare, dar tol,ul era intunecat, calrn gi nemiqcat. UrcS pe puntea de comandd gi iterse pe rdnd

243 -:

MACLEAN
ALISTAIR
l*'tritrord ioi la Lrai:ordndar niei de la-aeeast* lrr$ltinne
eare
rr.ttl i"*"* n,; se vecleanimic, vreo razi 'de lurnin$
nimic'
m6rii,
sc mhtu:re in{,inlierea
* ni, {.}*or:r{g,asta e intr-ade'n'&ro sehimbare' Totutr'
cste linitiit" tL;lul este catrrn'
** tr gettln b'r"iir,sau sernn rf,tt ?
putin ,si suntern pe
-- la-er cttl:'l vl.'tli' Mai avern
drur:lul tr:l }:nrr. rru ?
--- De. Tr-rcmaiaul gHsit siajul de eliee' $-t ?* !oe$5
trizat pi doufi s1,cle,,t*'iu babord prova, cealatrt[ Ia
probabitr
dar
sunt,
stele
gtiu
ce
nu
cS
ir,rrri, Hi,r*lirieles
sau
r:fi ne vor ajnta sd ne melltinem cursuL rnai mult
opri'
vom
ne
pAnB
c$.nd
V
prr{ln
spre
rnai
sd se intdmple pulin rnal
*' I r.rcr"uc*r ar tretr:r.;ri
t*i.u:;i"
tArilittr
&

Tirirp de aproape un sfert de or$, 'Snn Andreas fu


*:a gi ,t"rlartft in rnilloeul m5rii 9i, dupi un sfert de o16'
i,ilcpu ilrcet, incet s5 re",rindla via!5' Pe puntea d-eeo;
q[
rnanclir.nLtrse auzea nici un sunet tlin sala maEinilor
viuqoara'
de
la
sini1,"rrnlscmnal cd porniseri venea
Uroi;u a pl;riliormei, Dupir cAteva minute McKinnon tnirebi :
3* Sr:nten: Pe clirec{le,Gcorge ?
la 10 gr:adespre sud
-;- AFr"oape.Acurn suntem cam
minute
6i o sE ne lndi'epfa!fl de curs.-trnci vreo dou6
intreb""
m5
intreb,
[&nadin nou spre vest' MH
intreb$m c
- Tu te irrtrebi, eu mi intrebu toli ne
irr8v111'
s&u
Norvegiei
pare suntem slnguri in Marea
fac6
s6-qi
intenfie
o
niei
n-au
solitori, tnsolitori eare
'prrezenlaeunoscut5 ? Do;r bhnuiesc Ai sper eA suntem
iinguri. Un submarin i:u poate totupi repera un motor

*2 e 4 -

SAN AI{DREAS
au turatie micl pi o elice de la o anurnitfi distan{fi. Ceea
ce poate repera este Lln generator gi de aceea nu vot)p
,aprinde nici o lumind jos in urmj.tc'r'ul sfert de ord*
*ls
Nu trecu.seinc5 o jumstate de or'i de c&nd A,{cKinnon
se afla pe puntea de cor:nand6,c*nd teJ,efonr.rl
incepu s6
sune. I{Sspunse Naseby Si-i dddu reeeptorul bufmanului.
- Eolman ? Sincl-air la telefern. Sun din salonul A.
Cred c5 a;: fi bine sI veni{i pAnfi aici. Glasul hd S!nr:iair era ori obosit, ori abdtul, ori amAndoud la un locFlannelfoot a lovit di:r nou" A avut lbc un accicler:t.
Totuqi, nr-r-i nevoie sd vd fr6ngeli gAtul alergAncl pe:
scdri - nimeni n-a fost rAnit.
-- Chiar trecuse prea mult timp f6ril niei lin accideni. Boirnanul se simfea Ia fel de etrruiz:;lica $i Siri*
elair. Ce s-a int6mplat ?
* Transmi{.5torul a fost spart.
* Asta*i chia,r minunat. Pornese chiar acurll, mer$
de voie. Puse telefonul in furci : Ftrannelf*o'*a.Luat*.lCe:
la capdt, George. Se pare cf, transmildtorul. din salonuX
A nu mai e ce-a fosr,.
* Of, Isuse ! Nu fusese un strig&t de uirnire. de
groazi sau de nrAnie, ci doar un semn de resernnar"e"
De ce n-a fcst apisatS scneria de alarm$ ?
- Nu mA indoiesc cb voi afla c$nd voi ajunge aco*
1o. O s&-i trimit pe Trent s1 te introeuiasc$.TeJaSsfd*
tui sH apelezi la provizia cS"pitanuh"riBorven. Via{a la
bordul lui Srrn Andreas, George, este es peste tot : ne*
noroc#i r-rnhdupi alta.

g
f

$:

CSndintr5 in salon,lui McKinnon oeFriinu-i e&zur&


nnaiintAi pe trairsrnildtorul din cutia apardtului eardio:
:*g4E{

AIIS AIR MACLEAN

l
l

logic, ci pe il,{arggaretl\toruison, care stitea intins6 lntr-un pat, cir oclrli inchiqi. Janet Magnusson era apiecatl
asupra ei. $efurl de echipaj se uiti la doctorul Sinclair
eare stitea nefericit pe scaunul unde de obicei stitea
s.;rageli.
* Arn avut impresia ch afi spus cil nimeni n-a fost
r5nit.
* N-s. fost nimeni rlnit, in sensul rnedical al cuvintuiui, chiar daci sora Morrison E-ar.pirea eE imi
contrarice afir.matia" A folosit cloroform, dar sora iryi va
rel.eni ?n cfite.,zamiuute.
* Clcr:ofori"n? Irhnnelfoot nu pare sS aibd o minte
pl'ca i:rvcntlr'5.
* Este .lln nenorocit f$ri inimd. Fata asta tocmai
a f*st rilnit[, iar una dintre r6ni este chiar grav$" dar
s-au im.am impresia ci aceasti ereatur[ a lipsit c8nd'
pdr'!it sentimcnteleumane.
* V5 agteptafi c& u.n criminal, eare a incercat sH
ucidd un orn cu o rangi, sI aib$ un comportament blftnd
pi cleiicat ? McKinnon se duse pe cealaltd parte a mesel
seutesc de
ii se uitd la rdm5qifel'e transmilltorului. V5
intAms-a
explicaliile clare" Normal, nimeni nu Etie ce
oculari'
martori
plat pentru c[, bineinfeles, n-au existat
* Caln a$a e. Dacf, foloseEte la ceva s[ Etiti' sora
&{agnussona.fost cea care a descoperit"
* De ce ai venit aici ? Ai auzit vreun zgomot, o
lnirebd 1\'IcKilnan, uitAndu-se la ea.
Ea se ridic6 de lAngb pat gi il privi upor dezaprobetor :
* Chiar egti un individ {5rb inim6, Archie Mcl{lnnon. CAnd sdrmana fata asta zace aici, cAnd ira.nsmitAior:iele dis'rrus,tu nu.pari nici mlcar suplral sau tul:
burat" d"ai:mite{urios. Dar eu sunt furioes5.

246 :j

x
ii

SAN ANDRAS
- Vdd. Dar Margaret o sd-gi revind, iar aparatul nr..l
mai e bun de nimic. N-are nici un rost sd-mi fab sAnge
r5u din pricina ufior lucruri in privinta c*rora nu ll*ai
pot face niniic, iar, in mintea rnea, existi aile lucrurL
care merit5. aten{ie. Ai auzit ceva ?
- Egti irecuperabil. Nu, n-am auzit nirnic. Anr
venit aici doar ca sd I'orbese cu ea. Era pr6buqitd pes{e
masd, Am alergat dupil doctorul $inclair $i am d',.rs-o
pAnEin patul acesta
- Sunt sigur ci cineva a v6zut eeva. Dcar nu dou'meau cu tofii.
- Nu. Cdpitanul qi ofiferul gef erau tr:eji. Ii z$mbi
dulce. Probabil cd ai oJrservat,don'lnule NfcKinnon, *S
atdt Cdpitanul Bowen, cAt gi ofilerui gef Kennet au cchii
acoperili de bandaje.
- Agteaptd tu pulin, p6n5 te duc in Shetland, ti
spuse e1 pe un ton sc5zut" Se spun multe lucruri despre
mine in Lerwick. Ea se strAn:bi 1al\,{cKinnon, care pri";i
spre Born'en.Afi auzit ceva, Cipilane ?
- Am'auzit ceva cs Llrl fcl Ce zdl'Snglnii de sllcld.
Dar n-a fcst un zgomot puternic.
- Dumneavoastri, domnule Kennet ?
* La fe], botman.
vqiintr-adevdr, ri*a fost puterni*.
- Nici nu era nevoie sB fie. Nu e nerroie de un haros ca sI zd"robegticAteva valve. O ap6sare uqoard cu
turlpa piciorului era de ajuns. Se intoalrse clin nou si:r"*
Janet. Dar Margar:et nu dormea. Ar fi trebr-tit * dar
nu, nu putea sd vind pe acolo. Ar fi treb,,rit sd treac6
prin salonui t5u" lqu-ml prea merge
mintea azi, nu-i
o:ro ?
* Nu. Ii zAntbi din nou,
dar de daia ae*asta ffir$
rd.utate.Astd-seard nu e;ti a$a ager
ca de obicei"
McKinnon se intoarse gi se uitd in spatele
mesei asistentei. Uga de lb sala de reanimare *i* uqar
inrredcs*
cirlsd. McKinnon cLdtinddin cap.

:- 24? *

MACLEAI\I
ALISTAIR
I
obo- Acum luerurile se leagi. De ce si se mai
ses.scfisi inchidd uga d.up5 el cAnd era clar c[ qi un
;hl;; : probabil *e pu mine mi-uitase * si-ar fi dat
searna c5 nu putea si intre pe alt6 parte. Popota-,enriclorul, sala de operalii, sala de reanimare 9i salonu!
A * simplu. Binein{eles, fiecare din ursileastea.-eraneincuiatd. De ce si fi fost incuiate ? .Ei bine, s6 nu ne
rnai obosirn sd le incr.riem acum' C&nd s-a intimplat
asta, qtie cricine. In intervaiul de tirnp dintre pornire*
nnotoarelorgi re*prinderea luminilor.
* P6i, crecl cA atunci trebuie sH se fi !nt-amg$t'
zise Sinclair. Era momentul. qi posi.bilitatea ideald' Cam
1;r uece rninute dup6 ce au pornit rnotoareXe9i cam '\
rninute ?nainte de repunerea in funcfiune a gerleratorul.i-li,dcmnutrPatterson le*a permis oa.menilorsE discr"r're
ni:r:rnalqi s6 se rniqte, cu condi{ia sd nu fac5 zgomcte
puternice. Lurnina de urgen![ era foarte slai:d. toat&
lunrea vcrbea emolionatS - b5.nuiescc5 era o desc6rcare de ten;iune, sXreranlaeb ne-am strecurat pe lAngrl
submarin. mul{umirile. c5 suntem lncii intregi, genu}
,scesta de lucruri * $i o gr6masl5 de oameni farfoteart
prin jur.
probabil o joacS cle copil pentrr-l cirreva
-4 fost
sS dispar6 neobservat Si si se intoarcd dupd un minut,
tot neobservat.'
- A$a. trebuie sh se fi int$rnplat, incuviint& bot*
manul, qi putea sd fi fost oricine din echipajul nostrr"l
sau oricine din grupul de la Slurmansk, de fap| oricine care se afla acolo. Tot nu s;tim cine e persoana,care
are cheia de la dispensar. C5pitane, dornnule K.ennet,rnd
lnireb de ce n-a!i strigat-o pe sora Morrison" In mad
sigur ati simfit mi.rosul cloroformu"lui.
- Cf, Archie, nu vezi ci au gi na"surile bandajate"
zise Janet. Tu po{i sS sirnli vreun miros dac5 ai o ba&ist5 la nas.?
- Intr-un fel ai dreptate, sor6, zise Borven. Eu anr
sim{it rnirosul, dar era foarte sla}:. Necaztti e ed surrt

F248*

SAN ANDREAS
at$tea mirosuri de rnedieamente,sl antiseptice lntr-un
salon, cS nu i*aril dat nici o atentie.
* Ei bine, bdnuiesc cB nu s-a intors in popot6 eu
r-ln tampon mirosind a cloroform" $i mAinile ii mir*s,
de,fapt. M6. intore imediat.
$efui de ecliipaj lu$ o lampfl, intr$ in sala de reanimare ni se uitd rapid in jur, apoi. Nrecr-i?n sala de opt.rra|ii, uircXeapriirse trumina. Aproape imediat giisi ceea
crl ciuta intr^o g$leetd intr-un coli 6i se intoarse in sa*
It,nul A.
* I-Tn tampono ea.rerrniroase elar a cloroform. o
fiol6 spari& pi o per"echede rn5.nug;ide e*uciuc. luulile"
* hlenti'u Fiannelfoot n-au f*st inutile, zise Sinclair.
* I:rutile peittru noi. Inutile ca pro[:S. Nu ne eon*
tluc niciieri.
ldcl{innon se agezHFe un col{ al mesei asislentei $i
se uii;5 usor enel'vat 1a Oberleutnant-ul Klaussen carc
mormflia lncontinuu, neinteligil'ril pentru sine"
- Tot in stauea asta e ? Tot tii::pul mormirie aga ?
Sinclair incrrviinli din eap :
- O line alr.intr-una"
- Trebuie s5 fie al dracu'de enervant. Pentru ceilalti pacienfi gi pentrr: sora eare e de gardd. De ee nu-l
ducei.i in sala de reanimare ?
- Fentru ci sara care se clcup[ de el - Ma.rgar:et
vrea sd fie mutat.
e aceeadac5*ti aduci tu aminte
.]anet vorbise pe Lln ton rece Si caim. Este pacicntul e:!,
vrea s6-1 urm6reasc6 incl-eapreape5i pe ea n*o deranjeaz5. Alte intrehdri, Anchie ?
* Vrei s{ n:5. intl"ebi, de fapt, de ee nu-mi v$d
de treaba.rnea sau.de ce nr-r.tac sau de ce nu plec sS fae
t:ryva.Ce sd fac ? Sh fac ni;;te inrrestigalii ? Avean: cnr
ii.itunecat. N-arn ce sd investighez. Pur 6i simpk"r a"gtep.t
sii-'qirevine Margaret.
-

?.*g *

MACLEAN
ALISTAIR
* Itr sf8r,iit dai sernne de polite{e'
* Vleau sd-i Pun nirtte intreblri'
* Ar fi trebuit s6*n:i dau seama' Ce intrebSri ?
pnn1" de clar ci cel care a atacat-o s-a fuEut*
"ai-te
p"d tirut*tu ei, nevizut, iar ea 9i-a Fiercut cu;il
Altfel
ii,jst#. inainte. sa-qi dea seama ce se.intAmpl5'
ajttlor'
dupa
stri.gat
fi
ar
sau
Luton
pa"i.la
;;';; ;i;1s
s5-i
Drr n-a facut nrct rto, ";ti aita' N-ai-ie intre'od|i
nor'
rhspunde
putem
$1
pui ia care si nu
Cum nu joc jocuri de nor-oe,n-o. sf,-{i iau banii'
Flannelfooto
1,'ri,:*rai'cia"n.rtttao'ti 1 t Cum .de;a- qtiut
de CApitaln
afard
gtiut,"c6,
iu mo<l sigur a
r""i"i
orbi in
sunt
practic
",i
care
l(ennet,
io*""t
iJti;;;"ii
A dormeau ?
salonutr
ceilaili-din
toli
a'cesta,
;;;;i"i
o*]* fdcut dacd ar fi 6tiut c5
nr--" li-i"Al5znit's['ind
treaz"
ur"iu*l o posiliilitate cfrt de r'aicl s5 fie cineva
rog"
v5
Peci"ctlm.de-a gtiut ? RE"spunde{i,
** Paii, nr"r gtiu" Janet fusese ctrar luatfl prin suralt'
prin.-lere.iq* *i-u trecut prin eap a;a ceva"Dar nici
trecut.
cr.tivilnu creC cd i-a
nu trec de-* i.esi:e cl-einfeles' Asemenea lntreb6ri
in
Ai'trecut'
prost'
b6trAn
9i
cfrt prin capui uttui bolmen
?
spus
i-a
numdrul l : Cine
cieiensivd.,]anet. ltttt"t*"u
-*" Nici asta nu gtiu"
fi}efii-*- Ifar poate }'{aggie 6tie. Numirul 3 : Care
preoi
foarte
arfitat
putag"r
s-a
t*r
hrr-i a.l echipa.iulrri
A ?
cr,rp&tde starca sirn[l.[!ii paiienliior din salonul
*- De unde si gtiu eu ?
* },{a.Egies-ar putea sd.qtie, ry ?- I" fond' ea ar fi
1a aceastS
fost peisoana cea *ui itt mdsuri si r6spundd
poli
c6
spus
ai
care
tu
i*irJf'-t", t u f $i
:inilYd",,,,11I
r"rosur
ori*e intrehare la care ar putea r$spuncie $1ea'
ln,tieba::eai:umi1ru14 :
* Ar"chie, irrcepi si te porti ca un procllror' Nu
$i'.intriit:ovntI de nimic.
l

250 -;

SAI\.IANDREAS
pa*
- Nu di ntiroadd. Nu epti in boxa acilzatilor' A
Flan*
to;rte'
dintre
tra intrebare ;i cea mai importanh
nclfoot, a6a cum arn simlit-o'pe pielea noastr5, nu este
un prost. Trebuie sE fi iuat in calcul Ei posibi]i-tateacS
cine-,'aar intreba-o pe Maggic: ,,Cu cine' sori Morrison,
a!i cliscutatdesprestarea siniitSfii pacienlilor dumnea*
voastr[ ?" Trebitia si !in5 seam6 cfl I'{aggie il putea
arlta cu degetul. Deci intrebarea ruea este de ce, ca s.1*ryi
dr-lp5 ce a
pr:otejcze anonimatul, ttu i-a tiiat berega..1.il
al Ii
asct',lit
LTn
culitaE
incon;tienfii.
aclus*oin siare de
fost ia fel de tScr;t ca ,si tampcnul'de cloroform' :\sta
ar fi fost rniqcmealogic'l pc care trebuia s*o fac5, nu,
Janet ? Ili:r n-a fJicr',t-o.De ce n-a uci:;-o ?
Jenct piiiise, iar cflnc{ inccilu sir vori:efis*ii, vo*ea ii
cra abia ;:o13iiii:
* Gro:rzliic,spuseea..Grcaznic,groaznie'
* L,a r-nine te lcferri ? Ti'chrrie sri ::'ecuncrccir se
potrive:;tc cit nurntle pc care rr:l i^ti di:'ilr-ii|i"i:'la*srir "*
diavol fiu'ii iirimS.
Inh:ei-'nrea,
. - i{u, nu tu. Vc.ceft era inc:i n:sl5l',:1';li.
Ideea. Posibilitateai.S-ar fi p'"rtut irriArnpla ilga revii, nu,
Archie ?
- Sunt mai m'.iIL CccAi n;or uinrit c;i nu s-a tri*
tiinrplat. I)ar cred cf, vom 65si rispunsul cAnd tgi va
rcvcni L{aggie.
Bon'en intrerupse linigtea care se aqternuse in sa]on :
_- Fonrte bine, bofraan, chiar foarte bine' lTui ch
degi ca sustinea
i-ai reprolat 'Linerei ci e incap:rbi15.,
contrariul, si rirsl:'.tLrci:iintreirlril-'rr tale' Dec:ii asla e
o consolaLepentru prictena Ia- Jarret. nici ruie nu mi-a
tt'ccu-tpr'in c*;: m.ic:ir une clin acci;l'einlre'l:liri'
-* hflrf ir,uiesc, sir, siiuse ea. I'carie ch'i;1Ltidin pirliii face si'i mii sinit de.iir l::itli rn;ri
1r'n cJ.rrrnnear,'c*str5-.
bile. Vezi, Arci:ii-r,nu sunt cl:iei a;,iipt'u:lst[.
-* 251 *

MACLEAN
ALISTAIR
- Dar n-a spus nimeni ed eqti. De cAt timp e nevoie
revin6, doctore Sinclair ?
sd:qi
ea
-; 5 minut'e, 15, 25.II iri:posibil de spus. Timpul de
refacere a oamenilor diferi foarte mult. $i chiar c0nd
isi va reveni, va fi un timp n6uci' Nu va avea min'tea
atat de clard ca s5-qi aminteasci gi sd rdspundd unor
lntrebdri mai dificile.
- CAnd iqi revine, vi rog sd md chemati. Sunt pe
puntea de camandd.

.C;\trIXOI,UL)iI
O jum6tatc de or5 mai tArziu, McKinnon se clusela
Margaret lvforrisr:n, in mi.cul salon din fala popotei rn.:rrinarilor. Fdrea destul cle cakn5, de6i nu zAmbeaqi era
palidS, l\{lcKinnon Se aqezi in fala ei.
- Cr"rmte mai simli ?
- Mi-e putin r'du, am o stare uqoar$ de pirea!6.Dar
doctr:::ilLSinclair p6rea mai ingrijorat de sta::ea mea
sufleteascE.zise ea surAz$nd. Cred insi c5 Ia acest capitol starrdestul de bine.
- E bine. Adicd, m6 rog, nu e bine. Si s-a intfln-lplat un lLicru groaznic, dar cu toate astea, mai degrab&
trebuie si te felicit, decAt sd te compdtimesc.
- $tiu. Mi-a spus Janet. Nu sunt genul care s-$
fac5 pe speriata, dar putea s-o iaci aga-i ? Adic*, tr1utea sI-mi taie gdtul.
- Putea. Aga trebuia s5 procedeze.
- Archie !
- Da, asta n-ant prea nimerit-o. De fapt, ann vrut
sfi spun ca era spre binele iui s-o fac[. A sipat o groapri
ad&rrcd,ln care s-ar putea si cad6 chiar eL
- Nr.r,inleleg ce vrei si spui. Ztmbi ca si rnai indulceascdtonul. De altfel, nu cred cd existi cineva care
sd'inteleagd ce vrei"tu s5 spui. Janet spune cd egti un
individ dia.]:olic.
- Da, chestii de genul : ,,De-ai fi qi tu m$ear o
datd rievinovat ca un prunc." Numai un om intr-adevir
cinstit ajunge sd fie bArfit aga" Dar fiecare &re o erufe
pe care trel:riie s5 qi-o poarte.

-2 53 -

ALISTAIRMACI-EA.N
- [,{i-e cam greu sd mi te imaginez in rolutr martirului. Janet zicea cd ai sd-mi pui o multime de intreb6ri.
- Nu o mul{ime. Numai una. De fapt, cAteva, dar
toate sunt legate de acelaqilucru. Unde te-ai aftrat'dupilamiazi, inainte sd ne oprim ?
- Ilincoio, in sala de mese. Chiar lnainte s[ se
stingd luminile arn venit s-o inlocuiesc pe lrene.'
i- Cat timp ai fosi in sala de mese, s-a,inte-resat
careva cle' staria sdndt5{ii pacien{iior clin salonul A ?
- Pei, da. Ea p5l'ea uEor surprins[. Deseori mi se
pun intrcbiri despfe pacienli. E normal, nu crezi ?
Mb referearn la dupd-amiaza aceasta.
- Da. $i le-am rSspuns' $i a-stae norirral, nu ?
- Te*au lntrebat dacd doarme vreu'nul ?
- Nu. De fapt; dacd m5 g6nciescbine, nici n-ar fi
trebuit si mil intrebe. lmi amintesc cd le-am spus ci
Capiiattnt qi ofil'erul 1 sunt treji. A fost un^fel
;il;lde elum5.-Margaret se opri insl brusc Ei iqi dusc qa.na
la g*urbfoarte iuli:urat,l. In{cicg. I)e fapt, n-a lost-chrar
. d"*U. nin pricina asta am dbrmit o jumAlate de or$
fir6 voia rrea, nu- ?
- i\,Ie tem c5 asta a fost pricina. Cine ti-a pus in'
trebarea asta :
-. Wa5.1indIlaY.
._ Ah i Magazibnerul nostru' Mai bine zis, fostul
nostru magazioner gi actuala ta umbri credinciclas65i
admirator de la distantS.
-_ ltru e intotcl.ea'.rnaatflt de ascuns pe ci.t crezi tu'
Uneori.cLriar rn5 enerveazii"ZAmbi, dar iqi relu$ imediat
aerul ei cle seriozitate. Eqti pe o pistd gre;it5, Archre'
O fi etr tripsit cte ocupa{ie, dar e doar un puqJ'i6i chiar
un pugti foarte simtrlatic' E de neconceput"
p-entru.c5
- Dar nu sunt pe nici o pist6 greEitS,
nici nu m-am migea-t-din lnc. $i sunt de acord cr'r tine'
E du tt".o"tceput. Wayland al nostru n*ar fi nicioclafd
era pe acolo ?
fatl"g la ceva ce 1i-aiface rhu. Cine nrai
Adice, cine mai putea auzl?
pe acalo ?
- De uncl"esd stiu cine mai era

,* 254 -

AhID EAS
S,A-$I
- Margaret Morrison e prea degteaptd ca sh spunf;
timnenii.
-- Dn, dar ce-am spus atunci a fost o t&mpenie. Mai
cra N{aria...
- Sora },Iaria ? Margaret incuviinli din cap. Ea
lese din disculie. $i mai cine ?
Stephen. Polonezull.Nu pot s6-i pronuntrumele
de tamiiie ; nimeni nu poate. Apoi; :nai ei:au Jones 9i
McGuigan, care sunt aproape intotdeauna impreun[ cu
Wayland Day, probabil pentru cd sunt cei mai tineri
din-echipaj. tioi merinaii pe care-i cheam6 Cu-rran qi
tr'ergusoir.Pe ei nu-i prea cllnosc {rentru e[ nu prea
i-afr vdzut. Ah ! Da ! Farc6-mi amintesc ci rnai erau
gi dr:i liolnavi pe care i*am luat din Murrnansk. Nu
gliu cum ii che;tmi.
- Parc6 ili aminieqtl ?
-_ Da" lmi arnintesc sigur' B$nuiese cS am spus
parcd clcoal"ecenu qtiu cum ii ch.ei:m$.Dar sunt siq-uri
cir unnl dintre ei este un caz,de'l'BC, iar ceitlalt sufeld
de depresiune nervoas5
-* I-ai putea identifica ?
:-- Cu upurinii. Anriindoi srrnt rogcali.
* Artificierr-rl l{artle;y ;i mecanicui de lansare torpile Sir.ons.
Mcl{innon deschise u$a cle'la salon 6i-1 strig& pe
Waylahcl" Waylancl Surith apiru imeCiat 9.i lui poziti*
de drep{i.
-Sir!
-* Du-te dupd domnul Pattei-son gi dupi clornnutr
.JamiEson.A, d;r ! $i dup* locotenentul Ulbricht. -Transmiie-le compiimenl,e din partea mea ;i roag6-i sd binevoiasc6u5 ,7inf,;r.ici.
-_ Da, si::. hneCii.rt,sir !
. I\,Iargaret ]*,lcrrison il privi am.uzati pe l,tcliinnon 1
- De rrnele qtiai ci trVayland e pe aproape ?
*; A"i irrcercat vrecdrti s* scapi cte timbra ta c&nd
cste soai'ei' $i mai qtiu 9i alte lucruri, ca, ci': pi1ctr6,c*.
--255-

ALISTAIRMACI-EAN
ltlcoten"entul Ulbricht va sosi primul. $i asta nu pentru
c5,ag al'ea daruI prezicerii"
. - Of, termin5, te rog. fi-a folosit la ceva ce fi-am
spr.rs? Altd intrebare tAmpitd. Bineinleles ci ti-a fo1
lcsit pentru c5, altfel, n*ai fi trirnis dup6 cei trei"
- Intr-adev5r mi*a fotrosit. A mai apbrut inc6 e
n:ic& complicalie, clar cred cd ne vor.t descurca. A, lc*
r:otenent Ulbr:icht. Sunteti fnarte prompt. V5 rog,
lrrafi Ioc.
Ulbr:lcht se a5ezh !Ang5. IVtrargarot &{orrisonn In
tirnp ce McKinnon contempla tavanul.
* Nu-i nevoie sd faci asta, ii spr-lseea pe un ton
iri Iat.
- La ee te rerferi, lVlargaret ? o intreb{ Ulbriehf,,
* Boturanul are un siirr{ eiudat al umo::ului,
- Ba deloe ! Pur ryi sirnplu do;imnei nu-i convine
eind arn tlreptate.
tr\{cKinnq-'nii saL-rt,4pe Patterson gi pe Jamiesern,
pi'ivi in jltr, se ridic6, de la masd qi inchise u$rr clr tln
[:,sI fefm.
- I{ chiar atAt de grav ? il intrebft Patterson"
. - Ar fi bine s6 nu ne mai audd 9i altcineva, sir. McKinnon'le fdeu un scurt rezumat al disculiiior pe care
le avusese cu .Ienet l\{agnusson gi fuIa.rgaretMon'ison.
oamcui, continltd el, care a auzit ce-a
Unul clin cei nerur&
spus sora Morrison, qtia cd nltmai cdpitantll Borven 5i
domnul Kennet erar.l eei doi pacienfi tr:cji elin si'rlonul
A gi s-a folosit din plin de aeeast5informalie" Sunteli
de aeord 7
Toti au fost de acord.
r O putem tdia de pe tristb pe sora IVIaria.Nu din
alt motiv, ci doar pentru c6 e de neconceput'
- De neconceput, repetard in aeeiagi timp Paterson qi Jamieson,

SAN ANDREAS
- Stephen ? Nu" Este desttrl de filbenglez ca sH ne
fle ehiar ruqine s5-l bdnuim" $i n-o sh uite ni.ciodat&
cd Marina RegaIS i-a salvat via{a in l\{area Nordultti,
I\{argaret Morrison igi ridicfi privirea, sulprinsd.
* N*am qtiut.
li
Nici noi n-am qtiut, ser5n deqi lr:creazd in sala
maqinilor. N-am qtiurt nimic p$nd nu ne-a spus botma*
nul. Agen{ii lul sunt infi}tra{i in fieeare ungh.er 6i.
crdpdturd.
- Patterson spusesetotul cu un ton m$hnit.
I
Day, Jones gi McGuigan, continttb T'f*Wayland
Kinnon. Nu. Abia au terminat gr5.dinifa gi n*au tr&it
lnc6 destul sau nu sirnt destul de eontamina{i de g6u*
tatea lumii ea s5 fie proaspeti agenfi de contraspic*
naj, categoria juninri. Mai rdmAn patrr"rsuspecli. Cr.r::r:ln
gi Ferguson nu intrd in disculie. Ii cunosc. Nu gtilt cum
si se fofileze de la orice treabi gi se vdle$rci;c tot
timpui. N-au nici energia, niei interesul gi nici inte*
ligen{a ea sd facd o asemeneatreabi... Pe lAngii asta
cea mai mare parte a timpului liber Ei l-au pctreqtit
ln atelierui de tAmpidrie de la prova. pe care l-au
p5.rdsit atAt de rar incAt abia tlaerbgti;rt; ce se int3.mp16
pe restul navei. Iar dovacla uitims este c5, deqi n-or fi
ei foarte isteti, nu sunt nici atAt de prcg{,iincAt s5 activeze o qarjd de explczibil in carnera de balast qi ei s6
doarrni in atelierul de iArnplirie, care este exact dec!supra. Nu rnai rpm$n decAt cei doi bolnavi - ssir spi
doi bolnavi pref6culi - pe eare i-am luat din I'd';r*
mansls. Nu eredeti cd ar trebul s5-i aducem aiei sus,
domnule Patterson ?
-" Ba eum sS nu, holmen ! In*epe sh clevind inte;
resant.
- WaSrl6nd! strig6 bolmanul, deschizAndurya.
DacX aqa ceva ar fi fost posibil, atunci Wayland
Day sosi chiar mai repede dec&t data treent5, McKinnon
ti dddu cdter"ainstruefiu.ni, apoi adiug[ : ..

*256*
lli * San Andreas

=25?=

ALISTAIR.
MACLEAI'J
.';- Adu-i aici in 5 minute, Spune-le si-pi erduci g?
graqapoarteli.Inchise uga gi ** oit6 la Margaret Morui*
son : l{u vrdi sHp)cci ?
ir:, * l{u, nu vreau. De cc aq fnce-o ? Sunt la fel cle
interssat5 gi irnpli*atit in trcaba asta ca orieare dintre voi. Ciriar mai mrrlt, r.; spllnc, arldu,girea, cl"u.rAn*
dri*rciinvoluntar mi"r:a la girt.
, * S-nr pritea sir nr-l*!i p1ac5."
* Va fi o anchot$ de tip Gest;,:po?
* ilTodnl in care vor fi tra.ta{i clepinde nu-mai-de
cTcmnul Patterson. Eu im! exprim doar o pbrere. N-ag
uice c;i domnul F:itterson se dir in vAnt dup;i menghine
qi sraune de toltur5. Nu fac parte din echipainentul
sLandald al s5lii rnaginilor.
:, '- iiTu te plind,c tonul f,sl.a.r;lum':f,ii ritsl:r:nsc ca cu
u'Sceai5.
* l)a, se Fftre c5.nu m;i prea prinde.
* I[ariley ;i Simoirs, zise Jamieson. Ii ave;rm pe
list:l noastri de suspecli, mai mult sau mai pu{in.
f'i*amintepti, bolrnan ?
:. ** Da, imi aduc aminte. $i-rrri mai aduc aminte cd
am fost de acord am.lndoi ci nu reprezent6m un pericoi pcntru cei de la Departamentul c1e criminaiisticl.
*- Ti'r:bttie sit vil spun ;i eu ceva, interveni 1-Tlbricht.
Este descurajant,diu' irebuic. Ilu am,.stat aici din monrentul in care s-au st,ins luminilc qi pAnS le-ati aprins
din rror-r.Cu p$rul lcr ro5ri, nu. sc poatc sL nu-i recttnogti pe cei doi. Nici unul dirrtre ei nu qi-a ptirdsit locul
!n tirnpul 6sta.
- Ei, ia te uilir ! exclamd cu satis.fil:fle l'[argaret L,[orrison. Se pare ci teoria dumitatre se clatin6,
dornnule lVfcKinnon, nu ?
E irist, sor6, foarte trist. Chiar !i.ar pldcea
sX*mi dovedegti cd n-am dreptate, nu-i atta ? Am sery
*958-

SANhNDREAS'
timentul ciudat cH se va dovedi ca' am gres,it chiar
inainte ca aceastl cdlitorie sd se termine. Deqi, nu tu
imi vei'dovedi. $i totuqi, e foarte trist, incheie etr,c1[*
tinAnd din cap.
Sora Morrison ptia inc* sH fie foarte insistentS,t.ri
lud aerul ei cel mai impr"indior de sor6 EefSqi zise :
- Ai auzit ce-a sptis locotenentul. Nici unul din'tre
cei doi nu gi-a p6rdsit locul in tof inLervaiul acela
decisirr.
- A9 fi fost mut de uimire dacl ar fi f$cut-o.
': Margaret Morrison se inerunt$ uqor, apoi r5mase
uimit5, pentru ca, in final, sb cedeze -epuizat$. }',IcKinnon se intoarse spre Ulbrlcht :
- Locotenente, noi nll atrcm de-a fac: doar cu.
Flannelfc,ot num[rul 2 ; noi arrem de-a face cu Ftrannelfoot numerele 2 si 3. Am stabiiit c5 existi un nrlannelfoot num6.rul'.2,rnembru el echipajului no:Lru, carc
a provocat nvaria din cemei:a de balast ln tirnp ce ne
aflam ldngi ccrveta care se scufunda. Dar nici ut't"l??cm.*
bru suspect al cch:.pajuiu-ilostru n-a auzit ce-a spu.s
sora Morrison. A;a c5 nu-i putem bin'"r.idecA{;pr.'Harillol'rrl a fosi,
ley sau pe $imonl. Srri poric pe i:m'.r.ndoi.
bine gdndit. Nlt puteam avea nici un moiiv sfi.-i asri*
ciern pe er-cloicu necazul pe car.eI-a avut SrL'n
Anrl,re.as,
pentru ci in nlom:ntu^l in care a fost f5cr-rtd.prim;l
gaurfl in camera de lialast, ei erau incd in spita] la Mi-lrmansl<, nncle unul dintre ei, sau, poate, amindoi au
fost cumpdra{i. Binein{eles c5 nici miicar nu avcau
de g5nd s6-gi p5rSseasciilocul in timpul ateculu'j" Ar ti
fost prea.evident"
- Singurr-'"llucru care mi se par evidont acun: este
ci locotenentul Ulbricht nu esi;e Ia iri51lrne uzi, zise
Ulbricl-lt, du"cdndu-qimina la cap cu un gest demonstra*
tiv. Dd-mi murd*n gnrd gi-am s5 pricep Ei eu la fel
de repede ca oricare altul. Bineinleles cd ai drcptate.,

* 2 59 *

ALISTAIR
MACLEAN
E evident. Eptl de acord ? o intrebI el pe l\{argaret
Morrison.
Chipul de obicei patrid al surorii se ltuoqise :
-_ Bdnuiesc cd da.'
Bolmanul ii rispu;rsc:obosrit:
- Nu e uici o bdnuial[. Iatd cr"rms-a intAmpiat. Informatia a fost tlansmisl inainle, cu muit inainte ca
motoarele sii se opreasc6. Cam cr,tc6t tirnp inalnte cie
opqirea motoarelor te-a iutrebat V1a;;lanc1Day rlespre
_pacienlii din salonul A ?
- Nu gtir:"Nu pot fi sigur'6.
'. - pi, haide, Margaret ! Nu vezi cl e im1:ortant ?
- IJn sfqrt de orI ? zi:;e ea nesigurl. Poatr: 20 de
minute. Zdu, nu gtiu sigur.
- Normal ci nu eqti sigurd. Camenii nu se uiti la
eeas la fiecare 5 minute. Datr in ce.[e15, 20 de rninute
a plecat vreunul dintre cei 2 Fl s-a intcrs ?
- Da, rdsptrilse ea apfoape in loaptir.
- Cane dintre ei ?
- Nu ptiu. Chiar nu ptiu ! "Ie rog, crede-m6. $tiu
ch am spus mai devreme r:5 i-ap putea identifiea r:u
ugurin{5...
- Bine, Margaret. Te crcd. De fapi, tu ai vrut sfi
spui cd-i necuno;ii pc-:cei doi, dai: nu-i dertsebegti.$4arn[nb foarte irine, amAndoi sunt rogc;rfi ;i nici mAcar
ntr le qtiai nuullu.
Ea ii z;imbi recunosciloar.e, clar nu spuse nirnic.
hofman. Pe l:ingd asta, sunt
-- Ai perfecti cfu'ep,tate,
eonvins, cA ai d-reptate qi pentru cir nu existA aitfi
qxplicafie. Pattcrson igi frecA bd"rbia.:\eum, sd ne gAn*
dim la chestia aceasta cu interogatoriu-I. Ca gi tife 9i
ea Ei domnul Jamieson, nici eu nu-prea cred c6 am slof6
de angajat la Departamentnl de Criminalisticd. Curn
tncepem ?
- Aq pr{}pune ca; rnai intAi, ird incercdm s5 le stabilim idcntitatea, adic5 s[ vedern dac6 sunt intr-adevbr

*260*

SAI{ A[.{DREAS
ceea ce pretind.ei ei sunt. ITartley pretinde cS este
artificier in sala mapinilor. Fe el il 1as in searna durnneavoastr5. Simons spune cir este mecanic de lansare
torpile. Cu el o sd vorbesc eu. Cele 5 minute au trectlt,
zise el uitdndu-se la ceas.
Patterson nu-i invitd pe nici ttultl dintre cei do.i
s5 stea jos. Ii privi rece gi gAnditor cAtei'a secuncle,
apoi zise :
- Eu sunt inginerul qef Patterson. Am prenuat
temporar comanda acestui vas qi am s& vb pun sflteva
lntrebdri. Motivele acestei chestioniri - mai la urind,
Care dintre voi este artificiernl Flartley ?
- Eu sunt, sir.
Hartley era pufin mai inalt si putin mai solid dee&{.
Fiimons.In rest. asemdnareadintre ei era izbitoare. Fap*
tui cd Margaret Morriscn ii incurca era mai rnult dee$t
de inleles.
: Deci, spui c6 egti artifieier" Po{i sd dovedegti ?
- Si dovedesc? Hartley fusese luat prin surprin*
dere. Ce inleleggeliprin ,,a dovediu', sir ? N-anr niei t:n
certificat asupra mea, dacd asta cd.uta{i,
- Ai face fa!5 ttnui test Practic ?
Chipul lui Hartley se insenind
-_ Binein{eles, sir" N-arn fost.niciodat$ in sala rnaqinilor de pe aceast5 navd, dar n-are importan-16.-tln
irtificier e rin a.rtificier. Duceli-md acolo qi o s& iden*
tific fiecare piesS din echipamentul pe eare itr aveti"
Pot s*p fac Ai-legatla ochi : nu trebuie decAt s6 le ating.
V5 pot spune ce pies5 qi care e seopul ei' Fclt sd le
demontez Ei sd ie rnsntez ia ioc"
-_ Hm ! Patterson se uit$ la Jamiescn, Ce S6*
rere ai ?
* Eu zie s5 nu lle pierdem vrernea, sir.
- Si eu zic la fel" Ii fdcu un semn bo{manului, care
se uit5la Simons.
- Dumneata egti ofiler lansator de tarpile Sirnons?

\
-2 6 1 -

ALISTAIR
MACLEAN
- Aha. Da' tu cine esti ? I'.,{cKinnon se uitft 1r
chipul slal: gi arogant al lui Sirnons qi se gAncii c5 nul
vcn putea fi niciodat& prieteni br-rni.Nu cgti ofi{er"
* Sunt marinan"
- Hr.lnu lispund intlcl:lrlilor puse dc un marinar
d:rrFtrotaCcmcrcirlS
* Stii bine cS ai s-o faci, ii spuseFati.crson.f)oprntll
lllcKirir"lon esle mai mult decAt echiverlentulunui simplu
raeriq,r,r din Marina F{ega16.Este marinarul gef trai:ortii;J.navei noastre, ceea ce echjvaleazdcu un rniciilran la
';oi. Acurn aclioneaz6 confr:rm o::dineLormele gi dac6
ii sficlezi pe el, mi sfidezi pe mine. Ai pricepr-rt?
*
'- Nu.
Se spune : ,,Itru,sir", cAnclte aclreseziunui ofifer
superior, il corect:1 Mcl(innon pe un ton blAnd.
- $imofs surise batjocoritor, d.ar in acelagi mr:rnent
prirni o lovituril puternich, se incloi .icnind gi gfif6incl,
incercAnd s[ respire. [,fcKinnon il privi calm cum se
indreapt5 ineet, incet ryi*ispr,rselui Fhtterson :
- Fot facc ni;tc pr"opuncriin ceea ce-l privc;te pe
individul acesta, sir ? In mod ciar cste .tin suspect.
Da, este"Ce propuneri ai ?
i * Or:i sI
fie inchis qi si i sc dca doar ap6 gi pffine
pi.nit ajungem lntr*un port oni un interogaioriu intre
pl,lru ochi cu lrrinc.
* SH fiu inciris ? Vocea lui Simons era inc5. rdqn;
ryit6pentru.cS dupi n lovitur'6 stil McKinnon in plex'-rt
sr:lar, nirneni nu-gi ::evelreitugor. Nu puteli si*milacrgi
una ca asta.
' - Ba pot gi chiar am s-o fac dacd e nevoie, ii. r[spunse Patterson cu o indiferen{5. rece, Eu comand pe
aceastl nav6: $i dacd eu hotS.risc, poli fi aruncat peste
bord. Sau, daci am dovada cl egti spion, atunci te pat
irnpu6c.a"Regulamentui de rSzboi agalpune.

*2 6 2 *

SAI.JANDREAS
De fapt, regulamentul de rdzboi nn spunea d,elocaqa
ceva, dar era pulin probabil ca Simons sd gtie accst
Iucru.
* Eu optez pentru interogatoriul intre pa'iru ochi,
zise Mcl(innon.
lngroziti, Margaret Morrison interveni :
- Archie, dal nu potri...
- Taci, o intrerupse Patterson cu r5ceal5. Psrerea
mea, Simons, este ci ar fi foarte inlelcpt sd rdspunzi la
c6teva intrebdri simple.
I
Simons il privi cu uri gi nu-i rd.spunsenimie.
-. plti ofiter de lansare torpiie ? incepu fuIcKinnon.
- Sigur ed sunt.
- Po{i dovedi ?
- Ca qi Hartley, n-;r,n rrici un c,:r{.ificat la n:ine.
far d.umneavoastr5,dumneavr:asi.r:in-arrcii nici o torpi15 ca gi mI testali. $i oi'icum, n-a!i deosebi un capitt
al torpilei de celdlalt.
- Unde e unitatea ta ?
- La Portsmouth.
Unde.ai oblinut calificarea clc oiifer dc iansare
torpile ?
- La Portsmouth, norrnal"
- CAnd ?
- La incepr-rtullui '43.
- D5-mi pal:rportul.
UlcKinnon ii exarnind scurt pagapcrtui, apoi ii spuse, privinciu-l :
- Foarte nou qi foarte curat.
* Unii odmeni au grijri de lucruri.
- Iar tu nu te-ai prea omorAt sii-ai grij6 de cetr
vectri, nu-i aga ?
- Ce clracu vrei sd spui ?
- Asta ori e nou, ori e furat, ori e fals.
- pentr:u numele lui Dumnezeu, habar n-am dr:su
pre ce vorbeqti.

-2 63 -

MACLFAN
ALISTAIR
Bofmanul incepu s5 !:veascE u$or cu paqaportul in
rv:as&:
- Ba gtii foarte bine. Asta e un fals, tu eqti un
rnincincs gi rru e$ti ofiter de tolpiic. Din nefericire
nrentru tine, en am fdst ofi{er de torpile in iVlarina Regal5. La inceputul lui '43, ca de altfel cu rnult tlrnp
tnainte 6i dup['acel an, nirneni n-a ob]intrt calificarea
de mecanic de lansare torpile la Poltsmouth. Caiificarea aceasta se oblinea la Colegiui Roedean de lAngd
tsrighton, unde inainte de r$zboi a fost o rycoaldde
fete" Simons, eqti un escroc Ai un spion. Cuin il cheam&
pe complicele tiu de pe 'SaraAndreas ?
: - IIabar n-am despre ce vorbegti.
McKinnon se ridicS si se uit[ la Patterson :
- Amnezie. Imi permiteti s6-l inch:d, sir ?
* Ai perrnisiunea mea:
- La ma;na dracului, nimeni n*o sS rn6 inchid$,
strig[ Simons. Cer... dar vocea i se transformil- in rerlet
de durere, c&ci McKinnon ii risucise bratul la spate.
-- M6 agtepta{i aici, sir ? intrebi lWclfinnon. Pattenson incuviin{* elin cap. I{-o si lipsesc mrelt. 5, 10
nevoie de artificierull
rninute" Nu cre:l cH mai'aveir
lTartlcy.
- Siqur ei nu. Ne cerem scuze pentru ee s-a inbii,mplnt.artificier Haltley, elar trebuia s6 Etim'
Infcl.cg, sir, rdspunsc erl, degi era clar c5 nu inlr.rmic.
[+Xcgea
*
nu infelegi, dar o s$-fi'explic$m mai tArziu.
,"
Fa
,.
'r Elartley iegi, urmat de h{cKinnon pi Silqons,-care
*r'ea inc6-incheietura mAinii drepte undeva prin drep[ul ornoplatului st6ng.
* Zece minute, zise L{*rgaret Morriron.'I{i trebuie
useeminute ca sE inchizi un om.
- Sor& Monrison, ii spuse Patterson. iar ea ilprivi.
. SlluvS admir ca asistentl 6i imi place de rlumneavoasfn6 ea om" Dar r'& rog, nu vE amestecafi qi. nu vi apu-

*264*

SAN ANDREAS
ca$i s6 pronunfa{i sentin}e in leg$turi cu niqte lueruri
despre care nu qtifi nimic. Botmanul nostru, poate e6
este doar un simplu bolman, dar el actioneazi Ia trn
nivel despre care nu gtili nimic. Dac{ n-ar fi fost el,
atunci ati fi fost prizonier&, ori moartd. Aqa c6 in loc
sil-l tot ataca{i pe la spa"te,mai bine iali mullumi cenului ci a lf,sat pe }umea asta pi eA{iva oameni ca Arcl:ie McKinnon.
Patterson se opri brusc qi se biestemd in gAnd rrntru ce\ $ptesese,cSci vSzu pe chipul plecat al sulcil.ii
ur-r:le de lacrin:i.
.B

3- :
illlcKinnon il irnpinse pe Sirnons intr-o cabin$ go;li,
tncuie uga qi puse cheia in buzunar. lntorcAndu-se sl:t'e
Simons, ii lovi exact in acelagi loe ea qi data trecrriii.
ciar mai puternic. Simons se dezechilibrd qi se izbi de
peretele din spate. Ineepu s6 alunece pe podea, dirr
McKinnon il ridie6, ii lipi bralul drept de perete qi-l
icvi cu putere in biceps. Sirnons ur15 de durere gi incerc6 sA-qi miryte bralul dar ii era irnposibil : fu"sese
complet paratrizat.$efui de echipaj repete figura gi e-,.r
l:i'a!ul st$ngJ,oi-i d5du dru.emul.
si se prelinge pe l&ng6
1:erete"
_ - Sunt elispus s-o tin tc;t aga la nesfArqit, strjuse
tr\'{cKinnon,cle parci ar fi, purtat o coRversalie prietenease*, care aproape c6-i fdcea plseere.
$i am de g&nd
s6 te lovcsc a;a gi dacs va fi nevoie *hiar qi cu picioareLe, peste [ot din umeri pAn$*r: picioare. N*o s6:ti
r5"m$n6 nici o urm5 pe fat$. Nu-mi plac spionii, nu-mi
plac trdddtonii qi nu mi-e delos mild de eei care au
lridinile pSta{e de sAngenevinovat.

*265*

ALISTAIRMACLEAN
f

McKinnon se istoarse in salon Ei se aryezd1a locul


luL
- Patr"r: minrr^te,zise Ull:richt uitSndu-se la ceas.
Pe onoarea mea, domnule McK.innon, dar chiar te tii de
cuvAnt.
Sunt doar expeditiv, asta-i tot. Ce s-a intArnplat ?
o intrebd pe lr{argaret }vloirison pe cilipul c&reia se
puteau vedea inc5 urmele lacrimilcr'.
Nimic. Doar afacerea asta ingrozitor de murdar6'
nu-i pl5cutd. 0 privi gflqditol un momer:t,
Da,
-.
vru s5-i spund Ceva,clar se r[zgAncli. Simons.qi-a dat
drunrul la-gurd gi ne-a oferit 9i n'igteinformatii'
* Informalii ? intrebd Margaret neincrezhtoare"
Ne-a oferit ?
Lin om dupl aparenlg, ft1
- Nicict{iltir si nu j'"rc-[epi
fiecare din noi exisl;ir ad$ncimi necunoscute' r\u-r
cheami Sirnons.ci Braun, cu ,,;luttnll cu ,rovy''0.
- Bineinleles c[ e neamt, zise Patterson"
- A$a sun[, dar este infirmier calificat. Faqaportul lui este fals ; i l-a dat cineva la Murmansk" N-a putut s5 ne clea informalii mai preci.sed-espreel, dar presupune cd era un membru al r'e{elei de spionaj de acolo'.
Nu este ofiter cie tcrpile, este infirmier de navd, ceea
ce se leagf foartr: bine cil fclcsirea clorcformului de
doui ori qi cu drogarea Cdpit;rnr.rluiAn,lropalous" Sunt
sigr"rrc[ doctorul Sinclair va ccnfirma cd acestea sunt
cheile de la dispensar, incheie hIclfinnon, alunc$nd pe
masd doud chei.
- Doarnne, dLr n-ai stat deges.ba,bolman ryi asta-i
dovada, zise Jamieson. 81, ,Braun, a fost probabil foarte
vorbdret.
* Chiar ci a fost. Mi*a dezvdluit chiar identitatea lui Flannelfoot nurn[ru].2.
-266*

SAill Ai\iDRfAs
- Ce?
-* fi-uninteEti, l,i:rr.;-1al'et.
c,i numai cu cAteva nno*
rnente ln urrai ili si;unl:;rm c5 se va dorredi cd. m.-am
ingelat ?ntr*o privinl$ qi cir se va dovedi cliiar inainte
ca r"ceas.hicii5toric sh s* tcrmine ? lli, nu rni-a tretmit
mulf ce si riovedesc cI ccle ce am afirmat e adev&rllt.
fr ste i\,fcCrirnl'rft0n.
:- IvicCrim"mr:n! e:lrkitn:i Jaariescn. a:oroapesf,rinft
'
de pe scaun. h{cCl:jn..rnni:! Irlcnoloclfiil ata !
-_ Sfrafi 1 m:i t::,.g,m:ii rnutrt sau mai pulin strfi tr&ngiin C*mni;;car'5,ti dOjeni McKinnon cu.b1&ndcfe.
r A.h l Da, cir,rr: ! il{i tr:r-lza!i,sord ! J*mieson
se
arrczi la.loc. f)ar, IrtcCl-irnrnon!
-* Cred cd in pr:inciual, vina este a mea, sir. Arn
afirmet in mod pi"rblic cti, clegi este un rdufacitor, eu
tI consi.derun r$uficifor in care putc,,mavea increejer,*"
,Iat[ un punct foa::te stra:bal ra{ionamentului rneu" Dar
afirnta{ia rnsa r,,stetot',r;i pe jumdtate adeviratd.
. -: Eu m5 pot ohig:.rui cr_ritleea cd este l/IcCri,n:mon,
zise Patterson. I\iu mi*a piricut niciodatS de el. Agresiv,
br:ital, spurcai Ia Efr-irfi.A evut ciol".l[eondamniri la
Barli.ilnie, care este eea r:rai severd inchisoare de la
,Glasgow. Amlni]*u:i crinrlamnhrile au fost pentru violenp tn stradi. lmi ir:chipr-ii c"{ o rang4i c}efier: nu este
o noutatc pe:rtru omul $sta. I\{anira Regal5 n-ar fi acceptat un individ cu aserneneatrecu,t. Nr"r se poate pre*
supune decAt ci noi avem stanC-ilrdemai sclzule. Ficu
o pauzi 6i se gindi. Il inchidein;i pe ei ?
qi.eu ? A,5rn.cainsi mai intAi sd am
o mied
,.
..$tiu
drscutre cu el. F'oblen:a este,dnmnule patte'lson, cd.
eu
nu ered ci vom obline vr,eoinformagie uti15 de la el-irJ
cE cei care l-au angajat au fost destul Ae Ae$tupfi
sa
nu-i spund unei crea,tuli ca lVlcCrirnmon, rnai mult
clec6t era nevoie sd gtie. ln mod sigur nu i_au spus
csie
-

1267'*

ALISTAIR
MACLEAN
sunt
care este scopul 1or. A fost o situa{ie de
genul-planurile,
,,tr''acitreaba 6i-fi iei banii,,. $i, sir, daed il 16sAm liber, ii putem urm[ri fiecare migcare pe care-o
face, fSri ca el sA qtie ci noi il urmdrim. E fbarte posibii ca el sd mai aibd ceva pregitit pentru noi gi dac6
il puiem prinde chiar cAnd 19i Tace treaba, atunei putcm obfine nigte informatii de*a dreptul valoroase.'De
ce informafii dispune el nu pot sA spun, dar arn sen*
timentul c6 ar trebui sd-l mai l6sim pu{in in iibertate.
* Sunt de acord" Dacd e s6 se dea singur de gotr,
atunci sd-i mai lds$m ilutin timp pentru a o face"
ti

s ""- $

tg*qtql.g.rrtu1 Ulbrieh, U*.,r- o stea dup6 care s6


paatd stabili direclia" Era -impreund cu ld-Xi""i"
pi
pu.ntea de eomand[, iar S'sn. "nele'eas
se indrepta sp're
"
vest, cu vitez6 maxim5. L,a timoni era Cr-rrran. Cerul
era acoperit de nori r5ztreli, vAntul bStea uqor, iar
marea era aproape linirytiti" Ulbricht reu$ite s6 zdreased
pi Steaua Polar5, suficient ca sE-gi clea seama cd erau
aproape fn aceeagi pozilie ca Ia pr6nz" Tllbricht rHrn5sesepe puntea de comancli, unde prefera s6-gi pe:
treac5 timpul cAnd.sora lM.orrison era de servieiu qi
bo$manul nu putuse s6 nu.observe aces! lucru
- Credeli eS am se6pa-tde el, dornnule \{cKinnon ?
SS fie trei ore qi jumitate, patru or.e,de c$nd arrr scdpat
de el.
* E adev6rat cS nu-i nici urm6 de su!:marin.
Dar.
dupE curn arn tot spus dacd nu-l vedem, a_stanu insge.nld neapdrat cd nu s-ar putea si fie pe undeva pe
aiei. Dar, intr-adevf,r, am gi eu. o presirnfire aqa e&
s-ar putea s6-i fi Sedpatcle sub nas"
- Eu am un mare respeet pentru presentirnentetre
dumitale.
!-* 268 *

SAN ANDREAS
_ : 4m-spus doar ,,poate(,,Nu vorn gti cu siguranff,
{_ee6!e6nd vor apirea sernnalele luminoase at? unu;
Cond.or.
: Mi-ar facq pl5cerc sd nu rnai vorbifi despre ase-.
menea lucruri. Oricum, e posibil si fi scdpat de el
gi e la fel de posibil ca 6i un Fncke-Wulf id nu reugeascflsd ne g5seascd.Cdt avc{i Ce gsnd sA vS rnenfinefi pe acest curs ?
- Cu cAt rnai mtlt, cu atAt mai'bine, aq zice. Dae*
ne-au pierdr-rt intr-ade,i'6r urma, etunci se vor gAndi
probabii cd.ne intoarcem spre Al,rerdeen.Din c6te gtim
noi, n*au nici un motiv sA cread5 c5 noi avem vreun
motiv si.creeiem cd ei gtiu c5 ne indneptdrn spre Aberdeen.''De &ceea lror opta pnoirabil pentru un alt port.
Seu s-ar putea sfi creacldcd inc5 mergem spre S-S-V
in loe de V. eineva a spus, nu*mi aduc. aminte cine
anllme, c6 uneori, unii nem$i n-au prea multe idei.
* Prostii. Uitali-vi la poe{ii, clramaturgii, comp,s-'
zitorii sau i'il*zo[ii no$tri. Lr-rcoteneutulr6mase tdcut,
iar h{cKinncn il..i clEdu seama c[ in intunericul noptii,
lJibricht rAdca in siirea luii. Da, intr-ade-''ir, mai
existi pi din accqifiadin cirnrl in c$nd. $i sper din toatd
inima ca cle cil:ia RccastpsA fie asa. eu c$t cei:ceteaz6
mai muit in clirtelia Aherctreen-in timp ee noi ne vofil
ilrdrepta sp:-'eV, cu atAt v*r ave..rmai puline ganse sh
ne localizeze. f)*ci, rneitfirretn directla aceasta inch o'
or$ sau doui ?
- Da. CAt mai rnult. Ag propune sS rnenlinem aeest
curs toatei noaptea qi cu pulin tirnp inainte de i'i'irea
zqril"orsd ponnirn direct spre SeapaFlow.
- Mi se pare corect. Asta va insemna sS, arrern
Insulele Shetlancl Ia babord. S-ar putea ehiar sS vil
zilrifi locurile de baStin6. PSca'|,cS nu putefi faee o
scurt6 vizit5 pe acolo in dr-um.
-, O sf, l'in6 *i ziua aeeea, E ora cinci, loeerte*
ncnte.
*269-

ALISTAI MACI.EAFI
- De;a ? Nu trebuie s*o ratez. Veni{i gi durnneavoastrd ?
- As veni gi eu. Cur;:an, dii tu telefon qi spune-i
Iui tr'erg'-rson
sd vin& sus. Spune-i s5 supraveghezeatent
amdndoud la turile" Adicd jur-impreSur.
- n chem imediat. Dupf, ce trebuie s5 se uite,
bo{man ?
- DupI semnaleluminoase"

*1
I\{cKinnon il intAlni pe Jamieson imediat ce intr'*
in sala de n:ese qi-l trase deoparte.
- Irer{idul nosiru prieten a fhcut ceva ce n-ar fi
trebuit sir facd, sir ?
* Nu. In rnod sitrtur. Inglnerul Patterson gi elr
rnir:e ain a',rllt o ruiicir c"lisculiepi ne-am hotirflt sf, ]*
spur.cnr.cr:l'ctr.tl'sicclor di:l slJa rra;inilor, cu axccpti:l
unuia, Il.ritrly, eare se pare ci e singurul. care vorbeqle
cu McCrirnmon. In afa::ii $e Eeilly, L{cflrimrncn all
cAqtigaorice concurs de ncpoptilalitate, chiar fdr$ s&".9i
dea silinfa. E cea mai detestaid persoani din sala :n*sinilor. A1a cil i-am lriat pe ficcare in perte, le-arn
spus care e sitr.raliaqi i*am instruit s5 nu discute clespre
ches'Liaasta cu niei un mernli:ru al echipajului. Arqac:i
va fi sub supraveghere coristantfl qi in sala maqinilor
gi la popotd. Ne-am g&nciit c5 e o idee bun5, zise el.
pri'vindu-l ater:t tr;e lr,{cKinncn. Nu pari foarte coil*
vins ?
- Orice hotdrA{i clumneavoastr5qi domnul pattenson e perfect gi pentru mine.
- La naiba ! exclami Jarnieson sup6rat. Eu i-an:
zis inginenrlu-i qef cd ar fi bine si vorbim cu tine int*i,
dar a zis c5 e sigur c5 o sd crezi cd e o idee bun6.

-?70-

sAN AI'IDREAS
Z&u, cd nu gtitr, sir, ii rdspunse l\{cKinnon, ne*
increzStor. Pare o idec hun5. D:rr, vede{i, c fi domnul
l,tlcCrirnmon Lln neracrnic, d;rr e un ne:rfiernicderytept.
FIU uitafi ci, pAnS acuilr, a ar{ionet frirS sA fie descopedt qi f5r'5 s5 fia b$r:uit 6i ar fi conlinuat ar.;arlac5
nll s-sir ti ints'mplat un incident nor.occs.Llste i.ln inC.ivicl crud, viptrent, detestabil, csre are o antime inclina{ie pentru fol*sirea rbngilcr, dar asi.anu irlseamn$
cli nu e sensibil le atrncrsfer5,c5 nu ol:sei.v&cS oameni.i
sunt pe de*o parte mlr.[t prea neplsdtcri, i;ri: pr: de alta
se supravegireazripe furi5. $i dncd. Reilly vorbei;te cu
ei, n-ar trebui supravegheat gi el ?
- Dar pcate ideea no::,str5.nu.-i ehiar atAt de rea;
hoftr:iln. tr]aci bdnuic,,;le,cI este sllpravfilJlieat, n*ar fi
c garan{ie c5 se va purla blne ?
* S-ar putea sd fie a1a, d*r s*ar puf;eas$ fie gi o
garan{,iecS, atunei cfin'3 va trebui s.t fa*ii ceva - dac6
va mai trebui - al,unci s-ar asigura al drncu, cte bine.
c5 nu-i niineni prin pr:eajmd, ori asta este ulti;nul lu.
r:ri-rpe care vi l-am dr:ri. Ds.ci ar fi creznt cS nu e
L;iinuit, pca'i-ecir s-"ar fi trirdat. Dar cle-acum inainte
n-o va face. Unde este domnul PaLtcrson? intrebs
I\,IcKinnon, uitAnd-u""se
la masa 1or.
Supra'u.egl:caz$
mersul Jucruril.or, li rfispunse
Jatniesonstirn.!
errit,
- Snpravegheiizf; rnersul lncrnrilor ? il sr-lgravegheaz$ pe l\fcCrimrnon. Domnul Patterson n*a pierdut
nici o masd de cdnd s-a urcat pe vasul acestaAsta o qtiu
gi eu Ei dumneavoast::.{gi pui,eti fi si;4-.urcff. o ;tie gi
McCr"immon. Aproape c* pot auzi semnalul de alarm.H
clecinnqatin minlea li;i cAr"rdva avea cea rnai vag6 b5'mrial$' cb noi avem cea rnai vagi blnuiald in ceea ce*l
privegte.
- Da, e posibil ca cle fapt s[ nu fi fost deloc o idee
bunS; zise Jamieson in goaptS.

*27I-

ALSSTAIR
MAGLEAN
s
iS

Fatterson nu er& slngr:ru! eare lips,:a ele !a n:as.{ fu:


seare ase.ea.Janet }uil,agnusson
era de serr",i*iu,iur sora
Maria qi doctorui Sinclair" rrebuia sS taee Oificifa--g!
chiar obositoarea tre;r'oAcl*:a schirnl:a Cdpltar:ului B+_
wen bandajele de la cap. Fuseserd fnier*ra{i
c* gowen
f6cea a g6l6gie curnpli*i.
- Ce crede eloctorul Slnclair ? Cripitanulni o sir.*i
revinfl vederea ? inirel:ii Jamieson,.ear, gi
ea ceilalfi ;:i
d-"
je vm,
]q mas5, bea taclicc_sun pahar
aprepiAnrJ
sd-i fie servit prirnul fei.
- E foarte siEur ed.
ii rdspunse lbfargaret ]v{e:r_
-da,
or:gr" Ca ei mine,ie attfei"
n; t;Gi;
se msi dnrezir
edteva zile; Are pleoapeie fcarte *"u",' "
-_Iar resiul pacien{ilor dorm tun ca de obieei ?
Sore lVlorrison tres6ri.,si cX5.tind
aio-*up" Scuza{i_md!
N-a prea fost o intrebare
repede Je_
nnieson.
-nlfa,-iaj"g6
Nu-i nimic, ii zflmi:i ea. Cred insd
.1
ci_ml vir
trel:ui o zi sau dou6 ca s6 mi_i **i-Ol"
rninte lr_ Si_
rnons qi Mccrimmon" ca de obicei, numai
dsrnnlri Ker:*
net este treaz. poate ;i oberleutna"t_oi
Klanssen, dar e
gf:l 9- spus" I{u se opr*6te nieiodatri, tor rimpul bai,rj
carnnlr.
* fot vorbe;te ansa,
ii;ir$ ryir ? intreLr5.McKinnon"
* Tot avqEr.
Bineinleles cd.vorbegte nu.mai in ge{,p1n6, cu excepfia,unui cuv8nt ?n_engreza pe care-l
fot repet5 ca gi cand l*ar chinui. n c:ucat,
dar subiectu]
Seolia se ivegte mereu pe neagteptate.
Se l"t";;
_;;;
Ulbricht : Tu cunogti bine S*roria.Noi
ne ind.rept6m
si:re Seofia. Eu sunt pe jr.uudtate"scogian&.
Chiar daed
Archie
(t111i'

6i Janet spuncSsunt din Sir*ii*"J, t"r;;"il;;


= 3?2 -;

SANANDREAS
- $i nu-l uita pe fldciul cu tamtrlonul de eloroform.
-* Ce bine daed nu*l pomeneai ! zise ea eu o grii
mas6.
Sr-rntun idiot. $i, care-i leg6tura din- Scu-25.-m5.
tre SccrfiaEi Klaussen ?
- P5i, cuvdntuL pe care-I tot repet[ - Edinburgh;
- Ah ! Edinl:ungh. Atena nordului ! exclami Ulbricht entuziasmat. TI qtiu bine, foarte bine. Aq indrdzni
sh zic c5-1 qtiu chiar mai bine decAt restul Scogiei.Castelui Edinburgh. tralatul Hoi5rr6s6. Locurile sfinte"
Clrddinile. Cea mai frumoasd stradd, Prinees. Dar glasul lui Ulbricht se stinse incet s,i souse apoi ascuti{ :
'
Domnule McKinnon ! Ce s-a intAmplat ?
Ceilalti se uitar6 qi ei la bofman. P[rea un orn
care vede ceva undeva departe, iar degetele de la mAna
lir care tinea paharul se albiseri din pricina incleqi.i.rii. Deodatd, paharul se sparse,iar vinul rogu se v6qsI
pe mas5.
Archie ! Tfln5ra se aptrecdpeste masfl gi-l apuc6
de incheietura mdinii. Archie ! Ce e ?
- Ei, po.ftim ! Am fS.crrtun lucru idiot, nu-i aga ?
Vocea era calmin fSrE urmi de ernofie, clci bo{manul
igi reg6sise cumpi:iul. Imi cer scuze, mai zise el, gtergAnclu-gisAngelecu un gervefel"
Nfargaret ii intoarse palma :
'
- Te-ai tdiat. $i.chiar rdu.
- - N-are importanld. Edinburg, zlci I E chinuit cle
cuvAntul dsta. ACa ai zis, Margaret ? Chinuit. La
naiba ! Pdi asa qi trebuie si fie" gi eu ar h:ebui si fiu
chinuii. Toatd viala mea. Peniru c5 sunt atAt de orbat6t de idiot. mereu idiot !
: Cum poli sb spui aga ceva ? Dacd tu ai inleles
ceva ce noi nu inlelegem, atunci noi suntem cu totii
mai idioti decAt tine.
;
* Nu-i aga, Perrtru eS eu 6tiu eeva ee voi nu 6tif1"
6AO

- r 'J O =

ALISTAIR
MACLEAN
* P6i, ce Stii ? L.{argaret era ,gi curioasi, dar rinai
rnutrtera neliniqiitH. Ce gtii ?
. Ir.fctriinnon ii -qpusez6mbind :
- I\{argaret, arn crezut c5 dintre to{i tu ei invitat
cel rnai bine c&t e de periculos s5 vorbeq;ti in plrl:ii*"
Vrci, te .rog, s6*n aduci {,u pe cirpitanu.l Fonl'en in sanon ?
'4r
Nu pnl. Il banda.icr.zi
!a eap.
Firerea laea, lMir.rgaret,este cii ar {.1.e'bi:ii
sX faci
ce rice bolmanul, Fentru prima oar6, Til'l:richt i se
nilre*a pe numeie de botez in public. Irni spi"ariecer'"a
ciq i:ru i"'e {i r"levoi.ede o a doua invita}ie pentru cHpi r:n"
* Si adu*o ryipe anrica ta, adiugS l,,Ictriinnon.S-ar
pul{.cas-o intcreseze pi pe ea ce am de spu-s.
tr1ail privi cAtva tinrn gAnditoare, incuviinfei din
cap qi plec6 f&rd si mai spund nimic. IdcKinnon r: urnlilri cu privirea, la fel de gAnditor; apoi se intoarse
spr* Jarnieson :
- Cled ci ar trebui s5-l trimite{i pe unr,'.ldintre
onmenii dumneavoastri sd-l cherne,$i pe domnul Pattl,'L.'On ,

Cipitanul Bowen apiru.in salon cu doctorul Sincii,ri::dupir el, care n-avltsese de ales, cici nu terminase
ctrec$b
pe iumltate opera{iaclebendajar-e.
tn icgiri,.lt'ircr_rplanurile noastre, zise McKinnonr Avea
un a/i)r'dc. r'cscmnare, dar nu clin pricina schinrbdrii
p.1anr.lr."iJ.or.pcntru cir Janct ii banclala foarte hot6-ci care
rAt{ mAn;r la
se tiiia.se.Acum este clar ca nemtrii
qe _vorscnflrnda, daci nu ne vor putea captura. ,,SorD
Andrea.s" nu mai este o navi sanitarl, ci mai degrabd
un galion. Ducem cu noi o avere in au-r. Nu
Etir cAt
ctremult, clar bSnuiesc c5 e ceva intre ?0 gi 30 .i* *Ui,
oane lire sterline.
Nimeni' nu spuse nimic; Nici nu ,* prr"" spune
ceva la o asemeneaafirmafie f5r;i n*oirnd,iir slgur?n$
ryi,calrnul cu care' vor:hise bofmanul nu-i fdcu" se iz-

*"274 -

SAN ANDREAS
bucneascs in exclamalii de surprizi, indoiali sau nei
incredere.
- Binelrt{eles cd este aur rusesc qi apr:oape sigur
,este in ,schimb'ul unui imprumut. ,Nem{ii-ar fi ioarte
ferici{i sd puni mAna pe el.pentru cd, binuiesc eu, aurul este aur, indiferent de lara de provr:nienf5, dar dacb
ei nu vor reuqi si-l oblind, atunci vor trebui sd fie al
naibii de siguri cd nici Anglia nu-l va a-.rea$i asta nLe
dintr-un sentirnent de ciud6 sau frustrare, deEi ;i aceste
sentirnente pot avea un anlrme rol. Dar altceva eonteaz&"
Guvernul britanic gtie foarte bine cI noi c6rdm acest
aur. Nu trebuie decAt sfi vd gAndifi pulin ;i veti intelcge cd tol.Lrla fost trn plun comun al guvcr.nclor sovietic gi bi'itrrnic.
- Se foloseascdo nav$ sanitari pentru a transporta aur ? lntrebd Jamiesen, care era absoh_ltneincrezitor. Guvernul. brilanic nu s.er face nicicdatd vingvat
de un asemeneaact primeidios.
-- Eu nu am cddelca sE judec aga ceva, sir. Dar
cred ci gi guvernnl nostru poate fi la fel cie perfid cn
oricare altul Ei snnt o gli1madi de gllverne pel"fiCe.
Etica, cred eu, nu ocr-ip;iun loc de frunte in tilnp de
rizboi, dac6 in timp de rizboi mai existd eticd. Tot cr:
vreau sd spun eu rJespregu.t/ern este c[ ii va b6n';i
serios pe rugi gi cI va gisi cele mai negre explicalii
privind disparilia noastrd. Ar putea foarte hine ajunge
la concluzia c5 ruqii au interceptat nava dupS ee ar:l
pornit, au scdpat de echipaj gi au dr-rs,,San Andreas"
in vreun port din nordul Rusiei, unde au desclrcilt.
aurul qi au saborCat vasul. La fel de bine ar putea sii
creaci$ cI rtrsii nici m5car nu s-au mai obosit sd lncarce aurul, ci pur gi simplu au pAndit nava noastr.d.
Aga mici cum este, existi o floti de subrnarine ruse$ti
in Murrqansk gi Arhangelsk. Indiferent de varianta pe
care o va crede guvernul ,gimai mult ca sigur va,a.J.ege

.2t5 -

ALISTAIRMACLEAN
una dintre aeeste doui, rezultatul va fi aeelagi qi va
fi. pe placul inimii nemlilor. Guvennr.rienglez ui d""a*
cg rqSli i-au ingelat in aceastdinlelegere qi'rro" ti l""risuspicioqi nu numai acum, ci fati cle orice in{elegere
viitoare. Nu va putea dovedi niciodatl nirnic,'dai va
putea face eltceva : va reduce sau chiar va opri oriee
altd actiune de inchiriere pentru Rusia. Asta este o
r,rodaiitate mult mai eficace de oprire a aprovizionirii
Rusiei de citre aha{i dec$t folosirea tutuior submarinelor din nordul Atlanticului qi ciin Arctic"
Dup{ o lung5 t6cere, Bowen zise :
- Este un scenariu foarte plauzibil, bolrnan, htr6g"6tor - dac&*l putem numi aEa - chiar convingdtor.
Dar depinde totugi de un singur lucru : ce te fale sd
crezi c5.avem acest aur la bord ?
- Dar nu cred, sir. $tiu. Doar cu cAteva minute
?n urmd, cAnd abia ne a$ezasemla mas5, sora Morrison a pomenit intAmpldtor de delirul perrnanent al
Obeertreutnantului Klaussen. in ,Jelirul iui, repetd uil
currAnt
p;rre chinuit de acest cuvAnt. Iar*eu ar fi trebuit sd md
g*ndesc 1a asla. N-a trecut mutt timp de cdnd un subnrarin a trimis pe fundul rniiiii cmci;dtorul Edi,nburgh
1rccf,netse irrtorcea din Rusia. ECirzburgh,cdra lingourr
de aur clc cel puiin 20 milioane de lire sterline.
* Dunrnezenle mare ! exclamS.Bowen aproape in
goapt*. I)umr:.ezeu1etnare ! Ai 1:erfectfl dreptaie, Archie, perlectl c{r"eptate"
-- Totul se leagd al dr.acu'de b!ne, sir. Lui T{}aussen
i s-a'tot atras ateirlia s5 nu cumva sd repete isprava
iltrstrului s$u predecesor, care a trimis cruciEdtorul
Edinburgh pe lurnea ccalaltd.Tot agase expli.c5- aclicd
prin scufundarea tui Eainburgh - faptufed s-a hotar5t in tain6 si fie folositi San Andrecs. Oriee crucig6tor, orice disrrugdtor poa[e fi scufundat. Dar navele

-2?6*

S/\N ANDREAS
sanitare sunt de neatins conform Acordului de la
Geneva.
- De !i-aq fi spus mai devreme ! zise Margaret
[{orriso-n. Tot mormSie despre Edinburgh de cind a
fost adus la bord. Ar fi trebuit s6-mi dau seama cE tre*
buie sd insemne ceva.
: Nu ai ce s6-!i reproqezi, ii rdspunse McKinnon'
I)e ce ar fi insemnat ceva pentru tine acest cuv6nt "/
ei care delireazi pot fi obsedali de orice" N-ar fi
fost mare lucru dae6 am fi descoperit mai devregne'
Conteazi insd c5 am descoperit inainte s& fie prea tarziu. Cel pulin, eu sper c6 nu e prea t|tzlu. DacS totu$i
trebuie Ca cineva sb-pi reprogeze ceva' atunci eu sunt
dla. Cel pulin eu Etiam despre Edinburg :-.Tu ered s&
mai fi stiLlt si altcineva - 9i n-ar fi trebuit s5 mi se
Asta e !
reaminteascd.
-- Deci, totul se leag$ aeum' nu-i aqa ? tntreb$-Ja*
mieson. Se explic& de ie nu v-atl lHsat,*pe ting Sl"pq
domnul Kennet - si vedeli ce se int6mpli in eort, eAud
rup^t'*u avaria. Nu voiau'sd- vedeti eA inloeuiese br"*
f."t"i pu .ut" tl scoseserfica sE usureze nava err alt
i"i a*'balast. Einuiesc ed qtii cum arHta balastul
ini{ial ?
'sE
sr:un sineer, nu Stiann' $i sunt sigur e'q
- Ca
nici domirul Kennet nu Etia.
- Dar ru$ii n*aveau de unde sH 'stie aqa ee n-atr
riscat. Sunt sigur ch vopsiserd lingourile in g{ sau in ce
o fi avut balastril, insi mdrimea qi forma blo*
"rrto""*
curilor qi barelor de aur erau diferite" De aici pi sen'rnul ,,Intrarea interzis6". Tot ce s*a intAmplat de aturici
poate fi explicat prln prezeni-a a,9e-stgiaur' Jamiesoir
'se opri, pdrba c5"6ztt6, dar se hot51i qi intreb[ : Nu ti
se piare,-bo{man, c* situa{.ia lui l\icCrimmon e eail}
incureati ?
- Nu tocmai. E agent dublu"
-- La dracu ! Jamiescn era chiar foarte supHrat.
Sperasem qi eu ca m6car o datd sS fiu prirnul eare sd
gdseasci solulia la o Problem5"

'* 277 *;

ALISTAIR
MACLEAN
- E pur qi simplu o int. rnpi;11", ii riisi:nr:se
I\fcKinnrn. Aceeaqi intrebare nri*a venit si mie ln
n:inle ii: acelaqi timp, E chegtie daar de rrl_spuns"riu
credcfi ? Isioria spionajulili * snu cel pulil ;rgar:r'ed
etr - ofer'5 o grdmarld ele.exemple de agc;rti dul:li.
h{r:Crin-r:noneste inci u;nrl cl,jn'rreei. Siir;:Si:'r,r1
iui ii:itial ._ Ei cie altfetr sir,gurul li.ri sti;i:Ail ale',,ii:it --- r.sle,
binein{eles,Germania" S*ar putea sau nu sii iriliin cr;;n
dc-er"lreugit nem{ii si-1 infittreze ln serriciiil se:ret
rusr cSci Ce inr"iltra-t l-au infiitrat. E clar cir nisii i-:;lu
ordonnt .qrifa-ci gallila aceea in cantera c1eb;r1;lst,clar
era rnai nuLt iir interesui ncm'li1ordr.:ri.ial rulilor. $i
unii ,si alfii aveau n:.ctive serlc'itse.$6 gi'iss.sri:l
o modaiitate cle a aduce S*,l AnC":ensle l',{urina:rs!r.Fiulii
voiau sA inca;:cealrrul, iar nerir.iiivoiau s5*1incarce pe
Simcinsgi ex;:lozibiiul din cemeri] dc l:llast.
- F ,: poveste incAlci{6. zise Bolven, da-r nu atAt
de incA"lcif-irc$nd despici firr-ij in p.*tru. Lucrurile se
schiml,.'itlrsiul tle mult, nu, 1:o',1:run
?
- Fi-u.1zice. sir.
- Ai vreo idee pe ce dnrm * gi ia propr:iu 5i la
figr,rrat- trebuie sA apuc5.m?
* A.qtcpt propuneri.
' *
Din partea mea n-ai sd ai nici u-na. Cu tot res3ogft-tlpe cere*l am pentru doctolul Sinctrai::,tralamenlul 1ui a incetinit foarle tare un creier cale qi ala
iu gAndcastriilucit.
- Domnule Patterson ? Dornnr-tleJamieson ? ii in;rebd l\{cl(innon.
- A, nu ! ti r5spunse Jamieson. lt-e.m nici cea mai
micfl intenl.ie sh dau clin nou gre;. Nu face deloc bine
moralului rneu s5 mi se expline pe indelete de ce planul meri genial nu va fu::.ciiorie $i ci ar fi m''-tlt mai
bine sI facem ca tine., $i, pe iAngd asta, eu sunt inginer. Tu, la ce te-ai gAndit ?
- La ce v'a[i gflndi't ryidurnneavoastr5.],'[-am gAn'
dit s5 ne menfincm pe di::eclia asta, adicf, spre vest'
*27$-

SAN ANDRTAS
p0n5 aproape de miezul noplii. Asta ne'ra ajuta sd ne
{inem cAt rnai dcparte de }Ieinkciuri qi Stuliasuni. Nu
sunt ingrijorat in privinla lor'in mod special, pentru
cI foarte rar aiacd dupi l5sarea popiii qi. in cazul in
e&re am presupus corect, adici am rcuqit si scSpdm
de submarin, atunci n-au de ui:de sii qtle uncle suntem qi, deci, ne cautd. Cum n-au ap[rut ii:rcirsr:mnalele
luminoase a1eunui Cond.or,inseamn:i cir, clac;)ne caut6,
ne cauti unde nu trebule. La miezul noplir il voi ruga
pe locotenent sE ne schirnlrirm direciia spre Al-rerder,:n"
Sd sperSnr ci vom avea parte de nigte stele r:ar-es5 ne
aiute. Asta inseamnS,locotenente,cd vom fi foarte
aproape de coasta de est a Insulelor Shetlancl ?
- Chiar foarte, foarte aproalie, aq zice. Deslul de
aproape ca si le vezi. Vei putea chiar s:hnr:ii ilaci un
ultim semn, de adio, patriei dumitalg, domnr"rl* i\{eKinnon.
- Domnul McKinnon n-are de gincl sri-$i ia iictriode
niciieri. Vocca lui Jarret h{rgnusron fuscri' fr;.;r'it'horl. ci_i r:si.e
tirAtS. I"4i_azis cI are nevoie de un concerl.l
foarte dor tle casi, iar casa lui cste Leru'ick, Arn
dreptate, Archie ?
- Egti o clarvf,zi.tosr.e.,Ianet. l)a.cirN1cliinnon l:ra
pulin neAhnit ci i-o luaec inaintc, nu se tldda. hifi
rlAndeam ci este o iclee l:r"r:r5,Clpitane, si n(.' opl"irn
pulin in Lenn'ick gi s;i rredt'm ce ne agte;lptd. Cred er-l
c;i am avca tloud avantajc. Acurn sLintc,lr sigur; <.:5
nemlii ne-ar scufunda rnai degrab$ CecS-ts.{ ne iise
s5 ajungem !n siguran{i ln vreun port britanic. Apoi,
cu cAt mergem mai spre sucl, cLl at.At creqte pcsibiiitatea si fim atacafi, deci ar trebui si evitii.il pc r:At
posibil clireclia asta. Pe de altd prrte, da.c5.vcrn fi }:calizati de vreun avion sau submai:in, ei voi' coi:lii'mn
cd mergem in continuare spre Abeld"cen. I,ft m.o$lailtu1 potri"'it ne lntoarcem spre vest, inconjurirn o zon&
numitd Bard Head gi apol mergem spre l{-*-V qi in
fine spre N, adic6'spre Lerwick" N-ar trebui sil Culeze
mai mult de o orh de CAnd ne schimbdrn direcfia :;i
i-

2?9 --i

ALISTAIRMACLEAN
pf,nl ajungem ln port. Dar oricum le va lua mai mult
bombardierelor nemlegti s5 deeoleze de la Bergen gi
#,
si ne ajungi.
;Mie mi se pa$e foarte bun planul, zise Jamieson
.
- Ag vrea si pot spune gi eu acelagi lucru. Dar
este-mult".prea simplu, mult prea banal pi nemlii pot
oricAnd sl-$i dea seama'c6 exact asta inten{ionbm si
facem. Probabilitatea ar earacteriza ma-i bine planul
acesta. Prea seamdni a hotirAre disperatd, dar e cel
mai bun riu dintre relele pe care mi le imaginez gi
oricum avem nevoie gi noi de o pauzl.
- Dupi cum arn mai spus, bofnran, e foarte important6 prezenla ta, zise Jamieson

CAPITOLUL XII

Timpul trecuse greu gi, p6nb la miezul noptrii, nu


apdruse nici un Condor. Toatd lurnea dormea, sau perea ci doarme, sau ar fi trebuit s5 doarmi. Nu erau
treji dec6t cei doi care erau de gardd in sala maginiloro
Trent gi Naseby care erau pe puntea de comand6, locotenentul Ulbiicht qi McKinnon care erau in cabina
Cirpitanului, doi supraveghetori in spital gi cele doul
surori de gard6. VAntul, care'bitea dinspre nord,-se
intelise, iar marea era relativ calrn5, as,a incAt Sarr
And,reasnu se legf,na prea tare in timp ce-qi urma direc{ia spre vest.
Aflat in eabina Cipitanului, locotenentul iqi ridic6
ochii de pe harti Ei-gi consultd ceasul :
Mai sunt iece minute pAnS la miezul nopfii' Dar
oricum nu conteaz5 ora exact5. O si ne schimb&m
cursul treptat. Ag propune s5 mai facern o observa{ie
attronomicd qi apoi sb pornirn spre Insulele Shetland'
e

s
&
{

',

Sosi pi diinineafa, o dimineatd rece, posomorAt& gi


cu un v$nt puternic, dar avioanele Condor nu ap[* stdtuse la'cArrn[
reau. La ora 10, McKinnon, obosit
s5-9i caute ceva de
ca
cobori
diminea{a
de la ora 4
bea cafeaua"
care-gi
Jarnieson
cu
intAlni
Se
mdncare.

*281il'
*9

,1

*"

ALISTAIR
MACLEAN
- Am avut o noapte 1inigtit6,.bofman. Chiar cS
ne-au pierdut urnla, nu-i a6a ?
-- A:a se pare.
- ,,S pare" ? Doar ,,se pare*'? Jamieson tl privi
mai aterrt. I"{i se pare rnie, sall nu eqti pe deplin sigur ? Am avut o noapte intreagi f6.rd urmd de inamic.
In mod sigur ar trebui sd fim fericiti de situa{ia actual5.
- flinpipfrlps c5 sttnt. Prezentul e chiar minunst.
Dar pe mine viitoml'md neiinigtegte.Nu nurnai cE e
liniryte qi pace acum, e prea iinigte qi pace.'Este iinistea cle dinaintea furtunii, culn spune zicfltsarea. Nu
slm!ili, sir ?
-'Nu, nu simt. Ja.miesonigi intoarse capul inerun*
tat. Saq, mi rog, n-am simlit pflni s5 vii tu $i sd*mi
strici buna dispozifie Ei linigtea. I'{ai ai pu}in gi-rni spui
cd tr5iesc pe altir lume.
* Cred ci ar fi un pi-ccam exagerat, sir.
* E prea linis.te Ei pace. Foate cii ai dreptate. Ia,r
qi pisica, noi bineilleles in
ne iucim de-a $oarecetre
Ne-au cletectat gi acum aqteaptl morolul ;oa.r'ece1ui.
mentr-1lpr:trivit .* potrivit pentru ei - ca s6 atace ?
* I)a.. Am stat $ase ore la timoni gi-am avtrt o
gri.maidb de tirnir sI m.l gAndescIa asta. Doud minute
Ie snnt dc. aiuns. $i clnci e cineva cal'e triliegte pc
altd lume, atunci eu sr;rrt acela. Cdte avioane ,,Condor
Foche-Wr-r1f"credeli cd au ei pe aerodromurile de la
Trondhcim gi Bcrgen, sir ?
- I{u qtiu. Dar sunt sigur c[ mult rnai multe de*
cdt mi-ar conveni mie.
* $i mie. Dar daci ar lucra 3 sau 4 in acelagi timp
ar putea acoperi o zond de tr 000 rnile pitrate in cAteva ore, in funclie de indllimea l.a care zboari gi de vi-

-282-

SAN A}IDREAS
zibilitate. Asta dacH ar fi deciqi si ne loealizeze, pe noi
care suntem cea mai valoloasit pradS din Marea Norvegiei. Dar n-au incercat, nici mdcar nu s*au obosit sS in,
cerce. De ce ?
-- Pentru cS gtiu unrle sintcrl. Pentru ei n*am
reuqit s[ scdpdm de submarinul ii1a, dupi - l5sarea
nopfii.
McKinnon cl5tind din cap gAndilor gi-ryipropti bHrbia ln palme, Micul dcjun rlin faia sa era nea-tins.
- Ai licut tot ce {i-a s'tai in p'-lti:r':1,L,oittt:ln.
N-am avut nicioriatii garanlia ei vom reugi. N*ai ce
si-fi rcpro5czi.
-- O ba da, am. Asta e luc;:ul la srre arn inceput
s& md pricep destui de bine ; adicd la a*mi repro$a.
Dar in acest caz nu-rni fac reproquri clin moLivul ia
care v5 gAndifi. Ctriar gi cu cel mai mic drarn de noroc, tot am fi scdpat de el asear5.Dai: n*arn sc;ipat. Am
uitat factorul x:
- Parc5 faci o reclarnH,bo{man. Factorul x * in*
gredientul secret al ultirnelor produse de cosmeticd
pentru doan:ne.
- Voiam sS spun, sir, ci submarinul, chiar dacS
noi am reugit si ne strecur:irn pe'l&ngi ei -'adic$ si
iegirn din raza, de ascultare a ASDiC-ului - tot. ne-ar
fi gdsit, cu sau fdrS ASDIC. Un adevdrat lupt;il.or dispune de mai multe resurse.
- Mai multe reslrrse? repctS Jamieson gi pr.lse,cu
grij6 cana pe mas5. Adicd, avem la bord iilcfl un blestemat de transmitdtor pentru localizare ?
- Ati avea alt rSspuns, sir ? Norocul ne-a {5cut
sE firn prea increzufi,, prea increzS.tor:i,inc1t he facem
vinova{i de o gravi subestirnare a acelor tic6loqi. Din
eAte qtiu, eu, Sin6tl sau McCrimmon satl SiryIons sau
sau,
toti trei la un loc, au fost mai degtepli
.***t'noi,
-283*

AI-ISTAIRMACLEAN

SAN AIIID!?FAS
t

mE rog, at6t de deqtepti tneAt s& mizeze pe probabiUtatea eH nou5 nu ne va s6ri in ochi adevbrql puro
pentru e6 era prea evident. Sunt ganse rnari ea acesta
s* nu-fie un transmi{6tor-receptor, ci doar un sirnplu.
transmif$tore earc nu e mai mare deeAt o pogetd dc
dam6 ?
. - Dar am e5utat deja, ho{man. $i chiar foarte,
atent, Daed atunei n-am ghsit nimicn n-o s5 gSsirn niei
seum" Adic5, un transmi$5tor nu poate apSrea a$a, din
senin.
- Nu. Dar poate cfr exista deja inc5 unirl cAnd arn
c$utat noi. Poate ed i-au schimbat locul chiar inainte
sA ineepem noi sE c5ut6rn" Este foarte posibil ca ori*
eare din eei trei Flannelfoot sS fi. anticipat inten{ia
noastrd de a e[uta. Sigur, noi am cercetat zona spitallului, eabinele, cambuzele, bucit6riile, totul, dar nu*
mai atAt.
* Bine, dar unde ira altd par"te.".dar se opri g$nditor"
- ps, sir:, aeeeaqiidec rni-a venit qi mie. In mo*
mentul aeesta, platforraa nu este deefrt o zon6 ne*
locuit5.
* Nu-i arya? Jamiesan puse cana pe masi qi se
ridic.l. Deci, hci-rup spre piatformd. 0 sf, iau qi doi
ciinti'e bhiefii rrrt'i.
ul'l Lransrnit5tor dercft l-ar ve*
--: Ar treeunoi,r;;tr,:
ciea ? Eu nu cred cd aryputea.
* Eu da" Ei nu trebuie cleeAt s5*mi *rate oriee
pies6 de echiparnent care n-ar trebui sH existe la l-or*
dul unei nave.
Dupi'ee plecd; McKinnein se pgAndicdtJamiesonnpe
lAngft ealificanea de inginer, era rnembru asociat an.
lnstitutului de Eiectronic5., ira eare ealitate ar fi putut identifica,Sn transmi!6ton,
*984*

rt

" Nu *recur5. nici 14 n'linute 6i Ja'miesonse lnboarseu


evidenl satisff,cul Ei zAmbind cu }oatl gura. l
- Instinctui tiu de v6n6tor cle transrnif$toane n*a
dat grery,boiman. L-am g6-sit din prima migcare' S-ar
pqte-aspune cS ne-am dus direet la eI"
Undc ?
;
TicSlo;ii &Etia viclcni. B5nuiesc eF -s*au g&ndit
eH ar fi o glumfi 9i cl a,: fi' ultirnr.rl loc upde am cluta'
e; i;* ar ii mai iotiivlt pentru un transmi{[tor-decAt
fri"*.i de tranimisiuni" clistius ? Nu numai ci l-au
""
alimentat de la una din bateriile r6'nase,jntregi, .dal'
au montat chiar gi o antend provizorie" Nu-ti d*deai
geamactrac*'teuitai la ea.
- Feli.cit*ri, sir. Ali f6cut o treabfi bun6" L-a!i
nf,sat acclo ?
pornire a fost
- Da. Bineinteles ci prima mea
triumfat pora
phn6
la-u-rmi
Dar
de
acolo.
s5-1 sm,*rlg
nir"a *uT irrieleaptA, dacd pot "folosi terrrrenul acesta
frn ce m& priveqte. Daci {tir"r gnde suntern eu ajutorul
acestui ti'ansmi{6tor, atunci ne-au detcctat qi cu
ASDIC-ul,
- tsinelnfeles" DaeH am fi deeonectat transmifHtorul qi t1e*a-mfi oprit trrotoa"releryi g-enera"toru1,atunei
l:calizat fdrd pnoii:a" fi rielicat periscopu-lq;i ng-a.rJi
pentru
blu**. O sA viiS qi momentul 9i locul oportun
a-l deconecta.
* Adica in tirnpul noplii, bollman, dac$ o sfl rrai
fim la sup:'afa{6pAndvinc noaptca'
in timpul noptii' sir"
- Nu sunt foarte sip4ureb
depinde
Dup[ curn ali spus .,sidumneavoastri, totul
nopfii"
de itarea in care vorn fi la cdclerea
Jamieson ii aruncd o p{vire gflnditoarc $i n'etnere=
ustoare, i{ar nu zise nin:ie'

*285:

ALISTAIRMACLT,A.N
a

'.,
.
- Da.
?
maximil
puterea
Si
: O sf, cer eu. Urc intr-un minut, spuse eI 6i inchise tclefonul.
uimi- Pe cuvAntul rneu' asta a fost o conversa{iea$a'
toare" Fii:rfl de informa{ii, daci a'9 putea spune
\ror'bim p1'1*
- Noi, bolrnanii, suntern oameni. care
?
maxim5
putere
poate
se
trin. Domnlle batterson,
etlun
ffir6
ridici
Patterson'incr".lviinli hot;irS't, se
telefon'
spre
vAnt gi se'indrepti
punem intreb6i:i' zis*
- Presupun ci nr-r-inevole s&
Jamieson resemnat.
'Imi pare
pr&nzul dumnea{5u de
- Nu, sir.
voastr5.
cea diah
- Folosim obiSnuiia strategie rectd ? intrebl Sinclair.
* N-slzsrn de ales. Omu' zice ci o si ne scu{untle'
de-atdt cAnd va vedea cir
- $i o si zic6 mai mult
d) si spnni
ne schimbl* ait**tia spre el, zise Jamieson'
de neadr-rnSturd
o
e
Ana*unu
pe'
,ia
i
L"r'tip.:"I. ctre
-J
buni irecuPerabili"
dacb va sFune
- S-ar putecxs[ aibi mare drept:'lte
pregatinintoarse,
seEi
c6rnenta i,{"iii""""
ur*
""r,",
Ulbricht'
insi
clir*scsd ia.s6.11opri
- Vin qi eu.
noastr6
- Vi rog' nu, locotenente.Nu ered cit noua
va insigur
foarte
dar
scufuncle,
eun-ostintd o"si ne
I'a
prim.a
h-ri
cd
lopreasci.
sigur
{inth
Sunt
ne
cefca sei
munca
fi puntea de.comandi' Vreti sA distrugeli toat*
pu^,"""" au f,6cut-o doctorul Siinclair 9i surorile- 9i 's*9
iuati d.e la capit cu cusstlrri gi bandaje ? Suntefi
egoist. Margaret:l
R5mii Pe loc, Karl Ulbricht.
Ulbricht ii arunci o ,privire riutiicioasd' dar apoi
ridic6 neputincios din umeri, z8mbi qi r[mase pe loe'
'

fti

i,4cKinnon dormra dus intr-o eabind goai6, chiar


l$ngd cea a C5pitanului Andropolous, cAnd.veni Johnny
Ilclbrooil s5-1 trezeasc6. Trecuse cam o jumitate de
orf, Ce la prAnz.
* Vd cautS domnr-rlNaseby Ia telefon, sir.
I"llcl(innon se riCicti din pat, se frecf la ochi gi-l
privi neprieiencs pe tAnliri,rl subofiter sanitar, care la
fel ca Wa.rland Day avea fat6 de boriman un sentiment,
de respect ai:restecatcu team6.
* N-a putut altcine','a sL vorbeascl cu el ?
-- imi pare r6u, sir. V-a cerut anume pe dumneavoaslr'6.
1\{,I'linnon se dusc in srla cle mese unde lumea era
dcia'aririna{5Fentl'u pranz, llrau acolo Fatierson,Jarnieson gi Sinclair irnpreuni cu }dargaret ldorrison gi
soia Irene. l,{cKinnon luii recepiori.rl :
* George, tocmai mi. aIlam Ei eu intr-o lume mai
bun5.
** hni pare r6u, Archie, dar m-arn g&ndit c.ar fi.
rnili bine s6 afli qi tu. Avem companie.
Cu 1or:u1pe care-i folotca, Naseby ar fi putut la
fcrl de biue s5 vorlreascdCesprevreme.
* Ah ! ii riisnnnselvfcKinnon.
* La trjl:ord. Cilrn la cloui mile dep5.r:tare,poate
chiar mai pulin. trJacAnn opt:im, vr:r trage, ag& rr-&rt,
qnlrq

- Ch!
* $i-au mai zis cd daci incercim s5' schimb6rn
cursul, or sii ne scufund.e.
- Chiar aSa?
* A+a zie ei. Poate chialr or s-o faci. Sd intorc nava
spre ei ?
*

SAN AI'JDREAS

?86 :r

' ;--,28? {

SAN ANDREAS

ALISTAIR
F4ACLEAN
t

*
t

i'

Ciincl llIcKinnon-.ajunss pe puntea de eomandil,


tinnon-acra rdsucitd Ia maximum-gi ,,San Ani|reas" lncepuse sti se roteascfi uqor la tribord. Naseby intoarxe.
eapnl spre l\r{cKinnon, care tocmai in'Lrase.
- Treci tu la cArmf,, Archie" Ne transrnit un,
rnesaj.
r
Naseby ieji la tribord. Cineva de pe bloehausutr
submarinului folosea intr-adev5r un prbiector pentru
sennnal.e&{orse, dar transmitea foarte incet. IVIcKinnon
se gAndi c6ln mod sigur nu era un eunoscitor al limbii
engleze-Si transmitea literi cu literi un mesaj dat. La
prov_ablochausului, tnei b5,rba{i stiteau pe - vine in
jurul tunului, care, dupd cdt putea sd-qi deJseama bot*
rnanul de la distan{a aeeea, era indreptat direct spre
ei, Operatorr-rlterminase de semnalizat,
'P
* ee uiee, George ?
'*
Retruaf!-v5cursul. Opriti sau tragem"
* frsnsrnite-le chestia aia eu nava sanitarh
Sf
Aeordul ctrela Geneva.
.,* N-or"s;i dea doi bani pe chestiaasta"
* Tu turnsmite, totuqi. Distrage-le atenfia. Mal
dd-ne tirnp. Ifu,,qirlilebuneicuviin{e spun s5 nu trali ln_
tr*Lr-nolri cAnrl stai de voiJr5 cu.el.
Naseby incepu sd semnalizeze,dar aproape irnediat
- inapoi in
s5ri
cabina de menevr$. Norui de ]um de la
tun era inconfundabii, ea gi gceul gi zgornotul onrl""f"i
care explodi imediat dupi aceea in irrteriorul platfoq
mei" Naseby il privi cu reprog pe McKinnon :
* Archie, 56tia nu joac6. dupi
regulile tale. \
* ASa se pare" Po{i sd vezi uncle
1
lovit ?
"*_*.,
Naseby iegi din nou Ia tr.ibord gi se uiid. in jos spl.e
pupa.
*

g8B -{

't'

It
T
r.!

,
;
t

t
{

5*.

i
li

tI fi '
ri

zise el' Adic6' in ceea ee


- tn popota marinaril'or,
ce acLrm nu mai
a fost pofiotl marinarilor' Bineinteies
e nimeni acolo.
vrut si nimereasc$'
- Poli sd fii sigur ch nu acolo au
UnvAntdeintensitatea4nupreaconteazapentrunoi,
al tunului devin6 foarte instabil'
i"t p"ti"i a"
putea s[ loveasc6
"o*u,taa
Asta nu-mi prea place, George- Ar
vor? nu' Nu puacolo-unde
p*"iu, numai
m
va lovi puntea
"tta
urmdtorul-olu1
cd
"t"""a.
I** a""at s5 sperim
jos'
de
i"-l"i a" urrr, p-" cAt a lovit-o primul
prin
cabina de madirect
pbuz
trecut
a
Urmdtorul
prova tribord - unul
nevr5. Spirsese geamul de la
rui

il"il

dupdataculmitralierelor
J""."t"Jr" T"r"*itq
piin tabla de metal subfire care

Klaussen - p5-trunsese
biroul radio
."Ufrri au *u"u"ta au "uu' ce fusese
fu distrusB
lemn
de
glisanti
gi
-"p*explodi ineuqtru" Uga
in cachiar
fa![,
tn
a" bucSli care fura'aruncate
i"."i"
p"
bina timonei; iar qocul exploziei iI aruncd
Y"K1"=1-?l
pentru narlr'
m6sul6
peste
pe
Naseby
peste timon[ Ei
9
in altd di:
Dar schijele tiioase ate oUuzutui zburaseri
ieclie qi lei doi bdrbali scipaserd nevitSmati'
s5-gi
Naseby trase cu putere aer in piept, incercAnd
gocului'
urnna
in
recapete respira{ia
mai bine' Archie'
- Se descurcd din ce in ce
- Am avut noroc.
de puternie
Platforma incepuse sb vibreze destul
And'reas se
Sott'
g dat6 cu mdrirea tura{iei motorului, iar
care
li5pustea acum direct spre blochausul submarinului'
mi16"
o
totugi se afla incd la o distan!6.rnai mare de
Urmitorul obuz va trece I'a o mili pe ldngd ca:
'binade manevr6.
desfun
De fapt, urm&torul obuz trecu la o distanlE
pupa'
yarzi
dq
de
100
la
pi
mar-e
in
cizu
de mare ie'nava
fdrS si exPlodeze"

i
l9 - San Andreas

289:

MACLEAN
ALISTAIR

lil

UrrnXtorul ii lovl undeva in prova. Dar din cabina


de manevrd era irnposibil de spus unde artume ii lovise.
pentru cd nu puteau vedea daci puntea de la teug6 se
indoise sau se indltase, dar nu se indoiau cd e;,:istbavarii. Zdnginitul puternic de la lantul r:neia djn ancolelt'
Nolvegiei, pr.rcizuse pe fundr-rl N'Td.rii
de Ia prova,
"nie
se opri la
Zingi:ritul
tea fi auzit de la o mii5 dep5rtarc.
pricina
p:)re
clin
cd
se
clci
incepuse,
de
cum
fel
brusc
vitezei, pulul lanlului se desprinsese clin valange.
- Nu-i nir:i o pagubS. zise Nasebv. Cine si arunce
ancor:ala o adAncimede L00 de picioare ?
* Cui ii.pasi de ancor5,? Problerna e elac$luint
ap5.
Incd un obuz pdtrunse undeva la provn. clai"de ciata
aceastanu mai aveatl nir:i rrn dubiu a!ilipl':'tlocr-rhiiltrrrli'
c6zuse, clici o mic.l por{iunel djn prttit'ea teugii dir:sple
babord se iniltI cu aproaperrn picior.
- Nu p;rre deloc momenlul potrirrii sd cercct;im
cla,ci 1u;im ;cirunu api, cel pu!!n nrr ciit timp ochesc in
pro\ra, ceea ce se pare cd qi fac. zi:;e Nascb;7.Suntei:t
atat O" aproape acum ci lintesc din ce in ce mai bir:r''
Se pane cd tirmbresc linia de rrlr"rtire'Doar nu ne vor
scuiuncla ! $i nu ;tiu ci aurul esle aci:ia ?
-- Irlr,r;tir.r ce gtiu ei. Ilrobai:il c::-:gt'iu cH exist5 aur
ln bord, cier n-au nici un motiv sli giie Ltnde anunre'
Dar asta nit inscamnfi cit o nric:I schiiS al- scddeavalor'rea aurului. Oricum, prcsltpnn cii ili' trebui si fim rt:cunoscitori c5 avem mici avantaje : din unghiul dstit'
esl.eimposibil sd loveascil zona spitarlutrui.
Un al tleilea obuz ii lovi ,:i e:'lploci5la prclva, canr
in acetra;iloc ca cel de dinaittte. Porfinnea de la teLrt:a
care se in5.lfasedeia, se mai ridici cu ;lproape un melru.
* Asta a lovit in atelierele eie liLmpl&rie gi vopsitotrie, zise Naseby absent.

*290*

SAN ANDREAS
- La asta rn[ gAndeam gi eu"
- Ferguson gi Curran erau in sala de mese c6nd ai
plccat tu ?
Tocmai la asta m5 f;sndeam' Nu-mi amintesc s**i
fi vAzut, dar nici nu sunt sigur cd nu erau acolo' Sunt o
pereche atAt de lene$fi ci ar fi putut sdri peste mas*
he prAnz ca sh mai cflgtige o orH dp somn' Ar {i trebuif
s[-i avertlzez.
* N-ai avut timp sil avertizezi pe nirrreni
A; fi putr.it sS trimit pe cineva. E acleviirat cA
gAnciit
cl o si-pi concentreze focul asupra punlii
m-a-m
tot ar fi trebuit si trimit pe cinever'
dar
comlancli,
de
scapi cAte ceva, dupd cum i-an'l
imi
Tot
mea"
E vina
Tdcu
$i str5nse din ochi' concenspu-sr,;i.lui Jamieson'
Ger:rge.
trat : Cred cil Pleac5,
.
Naseby lgi dr-rse}:inoclul la ochi :
* Pieac5' Pe punte e cineva, cdpitanul sau allcineva. *care vorbeqte tra o porta-voce' Servanlii umb'i&
1;r tun gi.""da... il pozilioneazi longitudi:ral' Asta in*
searnnl ce cred.eu, Archie ?
*- PAi, nu mai e nim.eni pe blochaus, servantii cobcar6 prin tambuchi, deci trebuie s[ insemne ce crezi tu"
Au apdrut ceva l:uie La suprafati ?
- Nu. Stai Prrlin. Da. Da, o multime'
*. EvacueazAbalastul PrinciPal.
pi.
-- jlar sunl.ert iirci la o n'lil[ depirtare de
* C$pitanul nu risci si*i dau dreptate" l$u e un
id;ct ca li-leul:cirr.
plisirft ,qLil;ma;.'iuul
in tdcere cAteva momente. $ub*
La
rin
unghi de 45o,cu puntile aproape
i.tcl-Li:t:t
ra
nrarinr,rl
gi
cu
repezieiune.
r:Lspdrea
scr-riundate
George. $i vrei s[-1 suni tu
c"i.imi,
1a
tu
- Treci
ce
s-a intdmplat pi s5-1rr:gi sii
spui
s[-i
pe ingincru.l Eef,

*2 9 1 -

ALISTAIRMACLEAN
incetineasc$ p&n$ la viteza nortnal5; DqlA aia-,.inapgi
pe direcfla pe care erar+. Eu md due si verific dac,tfl
[uAm apd la prova.
tr{aseby il pr:ivi dep5rt0ndLl*s*. $tia cS pentru bof'
rnan,'inundalia era pe loctii qlui. Voia de fapt sS verifice dacd, intr-adev*r, Curran ;ii tsergnsonbbriseri peste
masa de prAnz"
*s

&{cKinnon se intoarse dupir:lprcapc 10 mintlte. Adu*


s:esecu el o sticii de scotch 5i douii pahare, dar nu.
eftrni:ea"
' , --l N-au avut noroe ? ii intreb& Nnseby.
-. Abandonafi de soart&, George. Abandonati rle
)
['IcKinnon"
* Archie. trebuie si incetezi' Te rog, nu te mtii
inr,'inoviti.'ee s-a intAmplat, s-a intf,rnptrat'

g'
g3
iI luase in primire de eum intri in sala de mese
".fanct
qt*t tr"aseinlr*uir colt. illcKinnon cobor$seimpreuni eu
Naseby. 11lirsaser[ pc Trent Ia titnon* qi Jones pi MeGuigan ca santinele.
f 6rd sens, dae6
- Dau gt.iu ci e banal . ee-fi spun,
vrei, continu;i ea' Si dac5 vrei inc6 <l remare[ banatr*6i
fdr&'sens, iatd, nu poli invia mr:r{ii"
'';'- E adev$rat, e adevirat, ii spuse el zAmbind f6r&
rrntror.'$i fiinclcd vetri vorba despre morli - 9i nu trel.ltd"els6-i vor"bim de r5u - rou nigte pe*rsr:naje eam

=29?=

SAN ANDREAS
nefolositoare.Dar arnAnloi erau tnsurati. arnAndoia\/ea1rl
douh fete. Ce-ar crede ei dacd al gti c6 viteazul bo{rnan
i-a uitat cu desdvArpirein dorinfa lui de a infringe tlil
submarin ?
- Cel mai bun h.rsru ar fi s5-i ui{i tu pe ei. $tiu c6
sunS inurnan, dar mor{ii cu mor{ii qi vii cu vii" Noi suntern vii gi cAnd spuR ,,noi" nu mi re.fer }a tine, rn$ refer
la fiecare om de la bord, inclusiv la rnine. Datoria ta
este fat[ de cei in viat6. Nu qtii cd fiecare persoanii cle
pe nava asta, de la clpitan ;i de 1a domnttl Fatterson in
jos, depinde de tine ? Depindene de tine ca sS ne dLlci
acas5.
Mai taci, femeie,
* Pe mine mi cluci aeas6,Archie ?
* Cu o trambtr.lini ? Un triplu sait. Finein{eles eS
te duc.
11 apuc6 cu mAinile de umeri, privindu-l adfule S0
ochi, apoi zimbi :
- $tii, Archie, chiar cred c& m6 vei duee'
._ Me bucur, ii rdspunse el tot zArnbind, dan nici e:l
nu crezu m5car o clipd ce spusese.Nu avea insd niei
trn rost s6 rispAndeascdtriste{e qi disperare.
lMerserl am6ndoi la ryras6l&ngd Patterson, Jarnieson
gi Ulbricht. Fatterson ii impinse un pahar :
- Pot si spun c5 l-ai cAqtigat,boJrnan"Al f6eut o
treabd minunatS.
- Nu chiar atAt de minunatd, sir" N-nrn avtlt aX{S
solu{ie dec$t s5 procedez aEa.Nu pett spune cd-mi pare
rdu pentru clpitanul submarinului, dan s-a confruntat
eu o probl*-e *p"oupe de nerezolvat" Soiti$ia era ori'
sb se ascund5, ori nimic' Are ordin sd ntl ne seufunde
era'
ai* ca cel mai bun lucru eare-i rlmsnea de f6eut
nSpusteam
I$e
pierderi'
multe
mai
*i ,r" producl c6t
asuprJlt i, se ascundea. Foarte simplu"

*293=

SAN AhIDREAS

ALISTAIRMACIEAN

l
lf
l'lr

I
lil

felul in care explici tu, e foarte sirnplu. Am


-.In
auzit cil ai scdpat c.a prin ureehil'e acului, dcolo sus in
cabina de manevr6"
- Daci obuzr.tl ar fi trecut prin metal 9i ar fi exasta era ! Dar a trecut prin
plodat in cabina de rnanevr;-'r,
fereastr6. Am avut baft6"
:-,$i la prova ce e ?
- Sunt 3 giuri. Deasupra liniei de plutire. Astea
si eri striciciunilc pe care ni le-a {dcut submarinul. sau mai bine zis pe care ni le-am ficttt cu rnAna noas*
tr:6 * or si dea ceva dc lucru megterilor cAnd vorn
ajunge pe un doc plirtitor' Perefii etanr;i par incl intr:egi. Asta e-parlea bund a lucrurilor. Fartea proast[ a
luciurilor - qi md tcrn ci asta este numai vina mea *
este ci...
- Archie ! il lntrerupse Janet tirios.
- Of, bine I Ali aflat r-:5'Ferguson pi Curran au
murit.
* $tiu Ei imi pa.rerlu. E i;roaznic' Acum sunt 2() in
total. Fatterson stdtu pe ginduri c&teva secunde' Crezi
ci vor continua ?
* Ce sh continue, sir ?
* SA incerce s5,ne bpreascdin loc, dar nu sHne scufunde.
I\{cltinnon r-idicirdin umcri :
- Fentru nern{i esic muLt rni"riimportant s6-i discrediteze gie rrigi in fa{a guvernului nostru, decAt sA
oirtinf, aurul. DupS cum stai: lucrurile acurn, vor pi varza
.grasil gi sldnina-n pod. E doar o chestie de tricomie.
* Deci, atf;ta timp cAt ei sunt lacomi, noi suntem
cAt de c$t in afara pericolului.
- In afara pericoluiui de a fi scufunc'la{i,clar nu 9i
de a fi capturali.
:-* Dar tocmai ai sPus.';

;; 29{

-. Nu trebuie decAt s5 mai trimitb inc5 un submarin gi ne-au liniqtit. Cu dou6 submarine n-avem nici o
pansb. Dacd ne 1u5.mdr,rp5unul clintre el'e, cci[lalt va
merge paraiel cu noi qi va trimite obuz dupd o'uuz dtlpi
pofta inimii. Bineinieles ci nu vor l,rage in sala maginiLor ; vor si ne duc6 in Norvegi:r cu propriile noastre
n'rijloace. Vor trage in spital. Cr,rmajunge primul obuz
acolo, cum fluturim qi nr-,isteag'.tlalb, rleqi dacd avetn
ceva minie in ca-p,11Iluturiim inainte sd trag5" Data
viitoare cAnd am s6 rn6 eluc pe puntea de comand.d,am
sf, iau 6i un cear;af mai rnriiiqor cu mjne"
Sunt momenie, bo{man, cAnd mi-a6 dori.s6-{i $il
gAnd.ur"iie
doar peniru tine, zise Jamieson.
* thr, r5s'pr,iriCeam
sir. $i ntai e
la o intrr.--ba::e,
inl,rebare. tliic& vreli.
ceva l'4.cilre ln*ail1 gAndit, o a.11,;i
Numai r: n:in5. de nambni ar ti:e'br:is5 iit!e rlc':pi'c a.cearstd
operafie. desprc acest ptr.anrie a fclosi ,$oil Andreas p311tru a trarisporta lingouri. Idi;mai unr-rl sau doi tliii'ti:;tri
ar lii qtiut, uvlul li."u cloi an"lirali'llu'mai mulii. l!1* 1ntretr: cine esi.e trii'.iiltor-"r1care ne-a vflni-ut ? IlacA ns
intoarcem Ei dac6 c peisoand proen'linentl qi binecunoseuti se si:rucide ir,explicabil, atunci il von: afla" i\tl5 scuzafi, d.amnilor, clar am nigle treburi de fhcut, zlse eI
ridicir,Cu-sc.
- Ce tlci,.';r'i, Archie ? intreb5 Janet" N-ai fdcut
rdestr-rl,
penti:u r: singur:i zi ?
* Un boi.rua.nurr: in.l,ctieauna trcbu.r"i de fHcut. E
tncheie ei qi p5o cirr:si.iedr: rul.inii, J.ine!, cLl.rai'r'uiin;i,
nfi.si;ri:1:rdr rnir:.rt:.
* F,:ri.jr:r;i.
? Cr: rr"rtini.? ir:trebi ea;
*
-*
*

Cr.ri:r'*n ;r.lt:lttuil.
i:l incr,lrcat$.
$lin, i:,jr,:e
Crrlran rira *r"iiil.r'!fd,c ve1e, E treaba unui croitor
de vele sS coasA giuiqir-rl morfilor,

* 2s 5*
-

w
,MACLEAN
ALISTAIR
. Janet se riclicd ln grdtil 9i pdrlsi inasa. Patterson ti
&runc6 lui iamieson o prlvire sup6rat5 :
- Srrnt momente, inginer secund, c&nd ml-ag dorl
ea tu si fii acela care ie-ti tii gAndurile pentra tina
$ti'chiar foarte ager, s6-n!eleg.
- Aveti dreptate, ave{i dreptate. Si fiu gi eu pu$in
delieat ? Cred cf, gi un bsdAran ar fi fost mai delical

CAPITOLUL XIII
Patterson terminfl de citit slujba de tnmorm8ntare
gi trupurile lui Curran 9i Ferguson, inf6qurate in lihlolii, alunecari pe scdndurile inclinate 9i dispiruri in
intinderea inghetati a Mirii Norvegiei' Tot atunci, zgomotul de la sala maqinilor incepu sd scadd, iat San Am'
dreas igi incetini viteza'
Aproape tot echipajul era pe punte pentru cb cei doi
fusesird o pereche destul de sirnpaticd 5i pl6cuta' {"1
rbmiseserd bucdtarii, ospdtarii irnpreuni iu personalul
medical qi cei trei mecapicir P5:Funtea de comand6 erau
Trent qi Jones.
Jamieson se indePbrti Primul.
fdcr"lt o greqealfl"
- Am irnpresia, zise el, c5 am
grabil,
cu aerul unui om
Continufi s5 meargl, fdl'E
s5 creeze papotrivit
ci nu este momentul
care qtia
'Pattergon
mai
incet'
urrnau
gi lVlcKinnon il
nic5.
de ce
Adicd
Patterson"
- Ce vrei s5 spui ? intrebi
am fdcut o gregeald?
.- A fost amabil' sir" De fapt, vroia si spun* eS
degteptui de botrnan a fScut lnci o gaf&. Cine 'era de
gardi jos ?
Doar tAndrul stephen' 1l qtii, polonezul'
SE sper6m ci n-o sd fie urmbtorul aruncat peote
'
bord"
Fatterson se opri 9i-1 apuc& pe McIfinnon de braf :

* 2 9? *

SAF|AI{DREAS

ALISTAIRMACLEAN
- Adic6 ce vrei sd spui ? Ce vrei si spui prin
i'*"3i'rLr.rurile
se leagd intrb ele, ii rSspunseMcKinnon
cu o voce slab5. Poate cI sunt obosit, poate c5 nu mai
pot g6ndi bine. Ati observat cine a lipsit de Ia funeralii,
cir

i,

Patterson il privi c6teva clipe tn tbcere, apoi spuse :


. - PersonaluX medical, personalul de la buc5t$rie,
stewarzii, cei care sunt pe puntea de comand6, MAna
i se inclegtd de bratul bo{manului : $i McCrimrnon.
Exact. $i a cui a fost ideea genial6 s5-115sdmpe
1\.'icCrimmonsh umble lil:er de colo:colo ?
_. Pur gi simplu rn-a mers cum trebuie. blu te poli
gAnd"i la tcate. Nimeni nn poate. Un pungag, a$ta e
I"'fcCrimmon. Crezi ci o sb putem g6si v,;Bo c]ovad6impotriva lui ?
* Sunt sigur c5 nu. Oricurn, sir, ag vrea siLarn pern:isiunea dumneavoastrl s5*1 inchid, zis,e &{cI{innon.
el5iinfrnd din cap cu amEr5.ciune.Deqi nu mai f':trosegte
Ja nirnic si pui zdvorul cAnd calul a scSpat cleia.

li
{
*

t
k

$r
,

11

*,
I

ca
&
putr-rt s[-1 ornori' incepr't McKinnon
l
-- $lii. ai fi
li lntr-o Jf."ii* amicai5'
mesetr
*tat*o pe o banc$ in sala de
McCrimmon,

r
I
il

1" Stephen zhcea pe podea, acoperit cle motorina care


tbrat. LAngh
{S;nr-.a1ncfldintr-un furttln de cornbustibil
urechea dreaptd avea o zg6"rietr"rrtcare sflnqera uqol:'
Sinclair termin[ de e:<aminat capul 1rri St'e;;]rengi se
ridicd :
* O s5-1ducem la spital. O sB-i fac gi o radiogra{ie,
c{eqinu cred c* e nevoie. CSnd se va trezi, nu va ave&
obiecte
decit o durere de cap puternici. Privi,spre d,o-,r6
de olel care erau pe jos lAngd Siephen. $tii cine a f$cu.t
asta, bofman ?
* f)a.

I
t

* PSi, cheia asta tubular* cu carq a fost doborAt


pu1
,Sfeph; ;i .f"gi*i. eu c&re a fost t6iot furt'unul' Ar
.tea fi amBrerlte Pe ele.
gi pe ea nu vom g6si
- N;. A folosit chestia lsta
atingAnd,cu picio.rul
zise-Nlc-Ifinnon,
,niei ;;#;tt
;;ehe. r"urtunqt acesta'poate fi lnlocuit' sir ?
;";;"d;'
t}
- intrehi Pe PaLterson'
secund ?
-. Se poate' Cit ar dura, ingirrer
Jamieson'
r[spunse
- DouS org cu aproxirrralie,
? intreb6
Patterson
- Veni{i eu mine, domnule
[,TcKinnon.
* Va fi o plf,cere pentru mine' bo{man'

I
t
I

:
i

{
"!

I
,

:.* 29.8

il privi obraznic :"o'*


-_ Ce dracu'tot sPui ?
-- Pe StePhen'
StePhen ? Ce-i cu StePhen?
- CaPui lui sPart'
Capul spart' Cum
- Tot nu Elit'l despre ce vorbeqti'
?
de-a ajuns cu caPul sPart
Pentru ctrtu ai cobor6t in sala maqinilor..gi.i l-ai
combustibil'
spart. $i ai mai tliat pi un furtun cle
.-.- trpti nebun. Nu rn-arn miScat clin locul Ssta tn
ultimul sfer:t de orit.
in sa16maqinilorJ
-_ Atunci ai vireut cine a coboriLt
opreEteun motor
Se
'Si asioi. e$fi neeeanG,l'{cCrirnrnon'
?
cercetezi
si
+i tti ntl cobor"i
&{cCrinrmon rnesteeagurr'ri :
ave{i'?
- Asta e o inscenare' Ce dovadh
-299*

,1

IdACLE,AN
ALISTAIR
McCrimn'lon
- * Destul, zise Patterson' Epti arestat,
vei fj
si vei fi inchis. CAnd aiungem inapoi in Angiia,
fi-condamnat
pi
irSdare, vei
l"A*"t pentru erimd inalt'6
qi it *na sigur imPuqcat'
: Asta-i cea mai mare tAmpenie' McCrimmon pre*
alese' care
falase a""a"t"t ,,t$mpeuie" cu cdteva.epitete
qi
nu putefi
voi
nimie
f$cut
N-am
p"t fi
""ptod*t*'
".i
dovedi nimie.
.:, ehipui lui McCrinnmoner& mai palid dec&t de obieel"
, - Ni.i nu trebuie, ii rhspunse McKinnon' Amicul
a ciripii tot'
t6u Simons sau Braun, sau cum l-o ehema'
spinarea ta'
pund
in
totul
si
Vrea
;erieanii.
;;;il
via{d'
cu
scape
sd
sper$ ce1Pulin
'' -_ Net orocitul !
se ridicase in picioale, rffnjlnd ame*
"'M.Cri*mon
*itttat"" qi igi duse rnAna dreaptH in satropetd
pune m&na' indife- Nu ! il opri Patterscn' l{u
I\{eCrimmon' iar
fugi'
s6
unde
ltT-ai
o*r.t
"J'"i'.""fti putea omori cu o singur* rnAn5'
t"t*"""flte-ar
intinz$nrl
, ' * Ia d6-mi ce-ai aeolo, zise l\{cl{innon
un eu{it' foarie
palm*
1n
p"*'*
ii
pi-I[.Ctiit*""
*aru*
incet qi foarte atent.
qi
* N-a{i eAgtigat. Pe chip i se Iti:* qi teanna
bine'
riutai.ea. iine rAae'ta urmf,, ride mai
*-' S*ar putea" McKinnon iL 6rrivea gflnditon" $tii
ceva ce noi nu qtim ?
*_ DuPB eum ai zis qi tu, s-ar Pul'ca'
* C*, de pildd, despre existcn{a rrnui trarrsmithton
ascuns in'cabina de transmisiuni ?
un url*t
lVIcCrimmon se repezi la el, dar seoase
bo{'*
Purnnul
podea"
pe
pr$b.tquutu6
se
sd
scurt inainte
jos
la
in
uitl
manutui ii zdrobise n*tt i' Patterson se
6i
MeKinnon
tra
iqi pierduse eunogtinla, apoi
,r*rrl
"ut*
:
intrebd

+- 300 4

SAN AI'IDI{EAS
' - Chestia asta ti-a produs vreo satisfacfie ?
: B5nuiese cd n-ar fi. trebuit sA procbdez aga, dar
tntr-adev6r rni-a produs o satlsfacfie'
*.Si mie, mdrturisi Patterson.
@
oi \

Cleeaee i:iiruse o zi lungi, elar ntl fusese,trecu tncet


p6n& la lilsarea serii 5i apoi a-nop{ii, dan nemtii tct
Andreas, alimentat6 din
hu-9i fd"cuser[ aparifia. fot
spre Aberdeen' Stephen
direct
*"*, igi continua-euriul
i6i iectip6tase cunoqtinfa qi, dup6 cum prevhzuse doetcrui Sinciair, avea doar o durere de eap -suportabilti'
nasul zdrobrt 8t
Sinclair rr'lt'.isre,sSrepare
^a,teatcn:porar
intervenlia unui
cle
n*voie
care
lui McCrirnirion,
eeva'
a;la
nu
eqa
Sinelair
iar
chirur5i i;lantic,

v
in fafr
Loeotenentul Uibrieht' cu o irarti desfflcutf,
pe
Me5innon
gsnditor hbrbia qi'-l-privea
l*i,l+il"*.a
ehpita*
eai:ina
tn
lui,
fa{a
in
pe
seaun
un
stitea
eare
nrului.
* P&ni* ftcum am feist norocoqi' Noroeogi ? N-ary
$a ee\ra la bordul
f! erezut nicir:rlata sa aiung s5 spun
in paee ?
16sa{i
suntem
*",gie"e ! D6 cJ
;;-;;;;
du-rnnea*
spune{i
cum
* Pentru ca sllntem exact
jur'
prin
submarin
alt
au
voastr& : noroco$i" iq" *ui
ln;
rnai
n-are de. g&nd s5
iar amicu.l ca{e ne ;;;t;;Apoin lna$
eerce din nou sa ne atace ele unlrl singur'
qtiu unde
Ei
Aberdeen'
spre
direct
n* frrdruptiusr
-sun*
eH nu ne mai du*
i-* si u.tl*" rliei urr rr*titt s5 ereadf,
mijtroe prin
".;";; ;r trebr,ri"$i nici"nr-r *
;;
Y::yq navf,'
pe
aeeast5
,' 'eare sfi afle ie s*a iniemplat

*fi01<

'l

.,
=."=.
.,,*,=_-,*,!t$a,Lg=l**95*ry*
"..,=.,.",..,

*;

norl
- Blnuiesc ci ai dreptate. Ulbricht se uitd clin
pe harti Ei-gi d.useginditor rn1na,-la gur6' Daci nu ni
se
'r*
it ta*pit5. ceva ii timpul noplii, atunci o s5 ni
ceea
pulin'
celSau
intAmple-mAine" Asta e c-ecred ell'
ce siurt.
* gtiu.
-- Cc ;tii ?
* $tiu de ziua cle rn6ine' Com.eai'riolii dumitale ntl
de trnsusunt p::orqti.MAine o si trecem foe'rte a-proape
sb n9
putea
am
c5
i"le Sttuttond. Ei vor p;:esupi-rne
pl
atunci
pe
acolo
parle
a1i5
i; Lerrvick *"r, i"
6il
*i ooo ;rc!i,:na cci:forin acestei posibiiitfili
?
:* Cu avioane ? Cu Condoruri
*

t3N-ANPRE49***
.- Da.
qi. tre- Iar daci ne tndreptdrn constant spre sud
cem de Bressay, ar putea sS creadi ed ne menfinem
pe direclia Aberdeen ?
Nu putem dee$t spera, locotenente' Nici nu se
pune probiema unei ceititud.ini. Dar n-avem nimic
altceva de fdcut.
- Nimic ?
s[ ne lui1m
- Ei; ar mai fi ceva. Am putea cobcrrl
cina"
-- Poate ultima.
z$mbi dar nu spLl'se
lL{cKinnon iqi incrur:ipfl clegetr:1c,
nirrric"

U 1 IOS1 0 U.

aeolo'?
- naf are avioane dti luPtii
* A-sa cred, dar r"lu E1iu"N-arn mai fost acolo de
ani dc zile.
satl
"* L,r-l{trvaffe;iie' TJaci ilt-t ;"rj'o:rne I{urri'cane
.Lr:ftrvaf{enu va trimite niciodat6 uu Condcr
Snitfire-,
impoi'iva ior"
cAteva avioane I\{esser-* Dar ar Pr:tea sb trjmitb
schrniit ca escort5.
S-aq putea sd
-* Si Caci nu vor folo;i avioane ?
trimit;i o torfiir ?
** t'Iici nu vreau s1 rnft gAndesc la aEa ceva'
gAndescla ceva
Iiiici eu. C0ncl spun torpii6' m[
sr'rclpe l$np;e
spre
rnortnl. $tii, nu*i nev'-ries[ urergcrn
putea s*
Arn
ldead'
Bressa;, ryi ai:ol ua-ototito Bard
numeste
se
s{aryfietrd
cLnalul de nord. Parc5"
fiiJ;
satul accla,'nu ?
* Acolo rn*am n6scut eu'
* Ce idi*{enie. O iciio{enie din'partea mea' vreau
spre canalutr
,e *1rurr"Dac* facem o intoarcere ilar6
noastr[ ?
cle n^*i'd,va insemna ln mod sigur torpilarea

3-. 302 =

*1

Cin:r se clesfh$urasebineinteles intr*o atr:losfari


gravS. Patterson in special era foarte trist'
* Ti-a trecut vreoclati pril gap."botruan, c5 ein
putea s$ intrecem acest submarin ? Chiar c1ac5nu arn
h*t*nia" la maximum robinetul de abur tot am cflgtiga
csteva noduri cu robinetul 6sta.
- Da, sir" S'lnt convins cd am putea' Atmosfera
ap[satoarl se simlea clar" $i mai sunt convins ch sr-tlrmarinul ar detecta imediat cregterea turaliei motol:uqi-ar
i"i $i-"t Un u""** c[ incercim sf, scdpSm.de el'
J" t6*** c6 gtim c[ ne urmdreqte' S-ar ridica Ia s'ur*
piaiaffi - ceea ce inseamn$ c5-qi va indri viteza
qi n*-ar termina. Piobabil c6 are vreo dou5sprezece
niib"pid"- CAte dintre astea credeli c$ nu ne vor
meri ?
Patterson' ol- Prima ar fi de ajuns, ii r$spunse
aselnerrea
poate
face
disperat
om
un
tAnd" Numai
mar
ceva
spui
puttrt
sl
fi
ai
Dar
disperate'
sugestii
incurajator, botman. 6

;* 303 -e

MACLEAN
ALISTAIR
- Pulind odihnd dupd trud[ ; un port in care s&
aneorezi dupi .o cblStorie zbuciumat5, zise Jamieson.'
Dar nu va exista nici o clipd de odihni pentru noi.
Nici,un port sigur..N-am dreptate ?botman.
'Va trebui-sd exlste, sir. M-a{i- auzit 9an4,- al}'t
promis s-o duc acasi pe doamna, ii rispunse McKinnon'
aritAnd-o pe Janet Magnusson.
zAmbind. Dar in acelagi timp, minli cu neruginare'
- Domnia-voastri, care n-are niciodati incredere,
i-o lntoanse el, zAmbindu-i.
U.l.bricht a fost primul care a simlit o schimbare'
fn atrnosferS :
1
Ti-a venit vreo ideq- domnule McKinnon ?
r - Da. Sau cel pulin, asa sper. Se intoarse spre
Margaret Morrisonl Vrei sS fii .atAt de dr5guli s5-1
pe Cdpitanul Bowen s[ vini in Salon ?
rogi
"j
lt'tc$ o conferinNi secretd ? Am crezut ci n-ar'l
mai r$mas spioni, criminali sau tr6ddtori la bord.
privi
- Nici nu crbd cd mai sunt. Dar nu risc. li
pe cei de la masi.'Ag vrea sA fiti cu tolii prezen{i.

t
In dimineala urmitoare, chiar dup5 ivirea zgriior
* car tot tArziu apdreau gi la latitudinea aceea locotenentul Ulbricht privea din uqa dinspre tribord
traintinderea netedi de pimAnt pe eare reugea s-o v"add
din cAnd in cAnd printre picdturile de api qi zdpadd.
Deci acolo este Unst, nu ?
: Da, [la e.
Deqi lVlcKinnon stituse treaz aproqpe toati noaptea,
ardta proaspit, relaxat gi aproap*:vesel.
- $i dupd asta v5 omorAti voi,' shetlanderii ?
- Chiar dupl ast4.
- Nu vreau si te jignesc in weun fel, domnule
McKirinon, dar probabil este cea mai pustie, intunecatd qi aridi insultr pe care am avut ghinionul s5-mi
cadd ochii.

*304;

SAN ANDREAS
- Fiecane iubegte ,locurile natale, ii rdspunse
I\{cKinnon calm. Frumusefea, locotenente, este vdzul6,
{e fiecare altfel. $i apoi, nici nu po}i vedea minunifia
I
unui loc pe o asemeneavreme.
,lqtotdeauna
problemi.
este
vre' - Asta e incd o
pe
Insulele
Shetland
?
de
ingrozitoare
aga
mea
McKinnon privea cu o deosebiti satisfaclie marea
cenuqie, cerul acoperit de nori qi fulgii de zipad5t
.- Mie vrernea mi se Pare minunatS.
* Dupi cum spuneai, nu vezi cu aeeeaqiochi, II&
intreb dai6 un pilot de Condor vi imp6rt$$e$te..im: ":
presia?
in fat5"
ceva
- E pu{in probabil. McKinnon ii ar5t5
am
unde
c[
e
bine
cred
la
tribord,
De aici de
,{luns.
:il
AcoloeFetlar. \'
- Ah ! - Ulbricht consulti harta. Cam cu oimil6,
doud cel mu1t, fa{d de locul unde trebuia si fim. Ne-am
descurcat binigor, domnule McKinnon.
- Ne-am ? Adici v-ati descurcat. Ati navigat
splendid, locotenente. Amiralitatea ar trebui sd v[ dea
qmedalie pentru serviciile aduse.
Ulbricht zttmbi z
- MA indoiesc c5 Amiralul Doenitz va fi de acord'
Ca veni vorba de servicii, binuiesc ce ' nu mai aveti
treabA cu rnine. Ca navigator' vreau sil spun"
mei
- Tatil meu a fost'pescar de meserie' Primii
patru ani pe mare i-am petrecut cu el in jurul insuleior astea. Mi-ar fi greu sd mi riticesc'
pr"tT
- lmi imaginam. Ulbricht- iesi Ia tribord Si grab5,
in
intoarse
se
dar
spre pupa c5teva secun<ie,
trernuraid $i scuturAndu-gi zdpada de pe haind :
sd ziresc eu din
- Cerul -- ad,ici ceea ce reu$esc
a lnceput s5
Vdntul
la
nord.
biniqor
el - se intuneci
se inteleasc[. Se pare c5 vremea asta ingrozitoare, sar'l
,minunat6, cum ,t"Li tu, o si mai |ini ceva. Dar asta n-ai
prevdzut in calculele ta1e"

,* 305 -

' I'i
{::

ALISTAIRMACLEAN
+ Nu sunt nici vr6jitor, nici ghicitor. Citirea viitorutrui,nu e una din specialitA{ile rnele.
- Bun, atunci si ziccm cd avern un noroc nea;teptat exact la momentul potrivit.
- Putem spune c[ avern noroc. Dar ori.cum, fru
prea rnult.
a

:.J
S'etlarul era exact in dreptul tribordului cAnd urcll
gi Naseb;" ca si preia tj.mona. McKinnon iegi gi el la
tribord cil s5 aprecieze singur cum era vremea. nSil:r.
Andre{Ls se indrepta spre sud, cu o devia}ie de numai
unul sau d-oui grade spre vest gi avea .vdntul, cai'e
bStea dinspre nord, direcb la pupa. Norii care se adu*
raauna nord erau intuneca{i 6i nu prevesteau niinic b,;iir,
dar McKinnon nu zdbovi mult cu privirea intr-aco1o"
I+i d,6du searna, la inceput rnai nesigur, apoi din ce in
ee rnai convins, c6 exista ceva mai grav, care prevest,e;l
eeva rnai r6u" Se intoarse indunlru 6i-1 privi pe LIIbricht :
- Ve amintiti c5 vi spuneam adineauri c6 avem
doar putin noroc ? Ulbriclit ii rispunse dAnd din cap"
Avem companie. Afard e un Condor.
Uibricht nu spusc nimic : iegi doar afar5 pi ascult$"
Se intoe.rsedup6 cAteva momenle"
- N-aud nimic.
:
, - Din pricina varialiei intensiti$ii gi directiei v$m*
tului, sau qeva de genul 6sta. Eu il aud fd-r6 problem':.
Vine de und.eva de la N-8" Sunt sigur c* pilotul nu
vrea si-l auzim. Sunt ori prea aten{i, ori prea b&nui'
tori, ori poate amAndoui deodatS. Probabil c5 iau in
considerare qi faptul c5- ne-am putea opri undeva !n
Insulele Shetland. Apa cS submarinul s-:-aridicat la su*

SAN ANDREAS
prafafd lnainte de ivirea zorilor gi a chemat un FockeWu1f, rlar, fdr6 indoial5, pilotului i s-a spus s5 nu fie
l'6zut sau auzit. $i asta va face, pAnSce submarinul li va
trirnite mesajul ee ne-am schimbat direcfia" Atunci
ra ap;ireagi el.
* Ca s[ ne termine, zise Naseby.
- In nici un eaz n-or s5 arunce cu petale de tranclafiri"
- Nu mai erezi c5 or s5 faci treaba asta niEte avioane torpiloare sau nipte bombardiere ln picaj san
S';ukas ?
- Nu. N*au eurn sH ajungS la timp aici qi nici nu
p*t veni mai devreme ca sb stea prin preajm6. N-au
o asomena razi de aciiune. Dar f15c5ui Ssrtairnens
poaie sta aici toatil ziua, daci e nevoie" Bincinteles
rI eu arn presupus cf, nu e decAt unul. Dar s-ar putea
s5 fie doi sau trei. Nu uitati cd suntem o {intil foarte
importantS.
- Nu au mulli o asernen-eacalitate. Uibricht era
pcsr,rnordt. Capacitatea asta a dumitale de a invesetri
l,;rnea, cle a le usura inima...
* Asta-i qi pdrerea mea, zise Naseby, care nu
pirrca mai fericit dec0t Ulbricht" ta dracu ! Ce bine
dacrl nu te-ai fi dus la tribord.
- Do;rr n-a{i fi vrut si port de unul singur povara
sccretutrui? Nu-i nevoie sd mai spuneli qi atrtcuiva. De
ce s6 rEspAndim triste{eargi disperarea IdrE sd fie ne1
voie, c$nd putem face ceva.
-_- Adicfr s5-i id:;im intr-o preaferieitE ignoranf$,'
nu ? inirebi Nascb,3',iar l..4cKinnon ii incuviinfd din
cap" $1 flu m-el$fi simlit mai bine aqa.
La pulin tirnp d.up$ pr6.nz, McKinnon 9i Ulbricht
*obor6rX in spitai" Tocmai treeeau pe ,lAngd rrn mic
pe eare
Er:i;p cle insul-e, care nu se vedeau destruqit Ei

*
306 =

307 --

-.

ALISTAIRMACLE,,\N
&IcKinnon Ie numise'skerries, Naseby qi McGuigan '
l'irmdscscrl pe puntBa de comandi. Ninsoarea' care ela
mai degrab& lapovifi, Se mai potolise, dar nu incetase. $i viritul se'mai linigtise, Vizibilitatea, daci intr-adevlr acela era termenul potrivit, varia lntre 2 qi
4 rnile. Norii erau cam la 2 000 {e metri inAlfime 9i
undeva in lnaltul cerului, un Condor nevdztit pAndea'
McKinnon nu-I mai auzise, dar nu se indoise nici o clipi
e6 se afla inci acolo.
C6pitanul gi Kennet se ridicaser6 in pat 9i McKin'
non iqi petrec.uziua cu ei 9i cu Margaret Morisson' Toti
impuscseri s5 fie calmi, dar tensiunea qi starea de
?q:'r
care pluteau in aer erau puternice qi se
e.',r5ri:ctativd
sirn,leau. Ar fi rSun se gAndea 1\{cKinnon, daci ar gti
de Condorul care patruleaz* deasupra noastrf,.
In sala de mese se intAlni cu Patterson 9i Sinclair.
.* In mod eu totul extract rJillar, zise Sinclair, dilnincala aceasta n-am avut alarme sau incursiuni, nu-i
?
aqa,
' bo[man
- SA dea Domnul s-o finf, aga, ii r5spunse McKir:non, care se lntrebi cum ar numi Sinelair prezenfa
Conclorului : o alarm8 sau o incursiune ?
- Vremea e de partea noastr6. Ninge, vizibilitatea
s slab[ - nu e ceafi, dar tot nu se vede bine - $i o
percleagrods[ de nori acoperl cerul'
- Suni promifdtor" Numai de-am ajunge odat6 l.a
Insula Fericirii"
* Noi sperim ee vom. ajunge. Cfl veni vorba de
trnsu,laFericirii, ali ficut geva preg5tiri pentru debarcarea r6nililor cAnd vom ajunge ?
,-'Bu. N-avem probleme. Rafferty va trebui sH fie
scos pe targ*" La fel 9i patru din eei pe care i-am luat

= 308 -d'

SAN ANDREAS
din Murmansk - doi cu rini. la piciciare 9i doi cu de:
gerdturi. Cinci in total. E ugor"
-- SunI bine" Dornnule Patterson' acum cei doi t$l*
hari, McCrimmon qi Simons sau cum i*o chema" Va
trebui s5-i legdm inainte sil debarcdm, cel putin sd 16
legbm mAinile la spa"te"
- DacE vom avea gansas5-i debaredm. Ii vom lega
in ultima clipd - or fi ei crimiirali inrii{i, d,ar 1u
putem 15sadoi oarneni trega{ipe o nav[ eare se scufunel&'
- Ve rog, nu mai vorbili despre asclrlenealucruri*
'zise Sinclair,
- Binein{eles, s!r" Li s-a dat de m&ncare ? Nu intreb pentru cd mi-ar pbsa cu adev5rat.
Si.* Nu, ii r5spuirse Sinclair' Am fost eu Ia ei.
mons zice c[ i-a pierit pofta de mAncare,iar pe McCrirn*
mon il doare fa{a at&t de tare incAj; nu poate mAnca'
trl cred, abia-gi poate migca buzele, Fareb l-ai fi lovit
cu un ciocan, bolman.
- Nu virs lacrimi amare.pentru nici unul'
McKinnon igi mAncd prdnzul ir-rgrabd 9i se ridic& s*
plece :
* Trebuie s$-l schimb Pe NasebY.
t

- Cam !n dou6 ore, zise ftfcKinnon" Poate ehier


naai repede, daefl zSresc o perdea potrivitd de nori, de
zirpadi sau chiar de cealB - ceva in care sE putem dispirea" Dumneavoastrd sau'domnul Jamieson veti fi in
sala maginilor atunci ?
- Probabil amAndoi, ii rispunse Patterson oft*nd.
Nu putem decAt spera c[ va"merge, boiman.
..- Asta-i tot ee putem face, sir.

=309a

-T
Irll

i,
Ar.tsrArRMACI.EAN
rF

*
Abia trecuse de ora 3 dup[-ami:aza gi l\iLcl{innon. insofit pe puntea de cornandi' de Naseby gi Uibricht
hot6ri,cd e tirnpul s6 porneasci.
- Nu putem vedea clar suntcm cam in dreptul
capbtului sudic de la Rrcssny.
- ASa .ag zice. Ar trebui sri mergern direct spre
vcst.
-. Ei liine, n-are rost s5 aman$m inevitabilul. 1\{cKinnen suni la sala maryinilor" Domnul Pal,te::son?
Ac';rn, vi rog. George inv&rte timona spre dreapta.
Dirc:ctsprc vcst.
*_ $i de unde s{ gtiu eu unde este vestuL?
&fcKinnon deschi'selarg u;a dinspre, bibord :
'- O s[ fie cam frig qi cc.m r'-mrcl,ctrardacd reu;q{:]$ti
sil n:lenlii vfrntul exact in dre;:i,url. cbraz'-ilui flrept'
at,unci pe-acolo e gi vestui, sau pe.aci]lo pe under,'a.
Intr6 apoi in cal:ina de transmlsiuni,dcccineclatrans'
mildtorul 6i iegi apoi la babord.
Vremea se schimbase foarie putrin. Ccrul ril carillgiu, marea la feI, c6dea o lapoviti ngoari gi de-abi'r.se
r,'cdea],a c1ou5mile ir: faf5". $e reintoarse in cill-'inil de
lisAr:d uga deschisi astfei inc;it vAntul diltspre
,{:tanevrdu
vrord sii poat5 trccc prin-nilunti:u'
- MA intreb, zise Ult-rlicht, co gXncl-rrii-or trece
prin minte cbpitanului sul:marinu.tui trcrlrn ?
* Probabil cHnu uneie foartc piicuLe. Toiul Cepinde
de modui ln care reuqe;te sd rytie unde sunrti,'m: se
haza pe transmitltor, pe ASDIC sarl pe amindor-tfi?
Dac* era numai transrnit5to;:ul, atltnci ne ttrmlrca de
la r: distanlH prudeni5 ca s6-gi poatii fine antena ia suprafaf6-gi sd prindi sernnalul ffirH sfl lie virzr:t. In acest
cerz, nu suntem in raza de ascultn'c a ASDIC-tllui.
Si dae5 a;a stau lueruriie, atunci foarte lrint p*a'lc si

;* 31CI*

SAN ANDREAS

l''

creadl ci raclioul nu mai are baterii. In fond, n-ere nicl


un mol,iv sI creadi c5. am dat elin intArrplare peste
tran:mifitcr gi cd. arn aflat gi de tr.ucr,rri,Ieasc.unseale
lui }"{cCrintm:n.
*
Sr

{r

,ScrnAndreus, trictrtd iicrim, se incilepta a1:rr::tin:arliv'


spre vest, i::ici in plin[ vitezi
-- trleci este itr dilcmd, coriir-Lrd LfcKinnon" Nr-i este
o situaiie in car"e mi-ar pilcea sri fiu. Deci ce lic"ii,ilrAr,.: va iira ? Va m;iri. viteza, ul'r:rlnd curst-tl pe cale
l-r,rm avr-;l noi inainte, sperir:d sil ne ajungi din urmti
sau va credls cfi inceiclm sI giriim i.rn aclSpiist qi am
h-Lal-r: in grabJ. spre Eaicl Hearl, spcrS.ntl cit vom i.i
localir:nti ? Tc',r-11
Cepinrie de rfrl de abil este.
l.trit;liu cc si z.ic,rpu:c LTiSr'icht.
* lli;
tS
',slil.t,zi:;e Naseby. Idci cloar prcsupun*rn
nll nc-a!-l r,rnnS.ril;pri;r AIi*iC. Ilac6 e la fei rle aj:ii *;:l
tiric, ArciLle, el se va indlepta pe un curs de int.r:r:ccptare Ei va cere Condorului s* cobcare ;;i s5 ne efiilte" I
lrrrn{ Cri ai sI Spui asta.
-_ \Ti-,'rr
I
- '* '

{ Utr sfcrt de cii:5 se scLlrse intr-o linigte din ee in l


ce mai iniicritoa;'e, apoi Mctr(innon ie6i la.babard, tl;:n
ni..lriimase rnult e*olo.
* Ai avut clreptate, Gecrrge,spuse el cu uvt ton
flondr"rv.t*
rescrm:,at.il acolo gi ne caui5, Aucl :.ttoteia::r:Le
de ciar, dar nu ne-a v5zut ir-rc5."D*r ne va
Iui. cl"entr-1l
cil. nc,*'a vcclea.Nu trebuie ckcit l5 i'l'rai
vcri,lil tc.'1.rrli,
celceleze un p:'c ?,lira - nn-i va trehui fca::t* n:u1t **
gi ne rr;r pi':irl-1--.
t\poi, un sernnal c6tre subn:iarin,* grfl*
mad$ de bon:bi: p*nt::u r:oi gi submarinul va veni sS trff
tcrtnirie cletot"
* Asta e un gAnd foai:te deprin:ant, ii 1!5pr1l11e
Nlsl;_r"r,

*311*

u
sAN ANDREAS

ALISTA|R
MACLEAN

McKinnon clitin-5 din caP':


- Nu e neobigiiuit6..Lflcomia
cap'
- i,eo"*iu i-fjturlcht il privi apoi clstin5.rdin
a in{eles. Aurul"
tn
-- semn cd
'- fn;t *ui tp*ta. G6t de departe credefi cb e Band
Ilead ?

' Ulbricht iegi gi eI la babor.d,'dar se intoarse aproape'


imediat. Nu spuse nimic, doar clStini din cap. McKinnon sund la sala maginilor :
Dqmnul Pattrson ? Vreti sd pornifi, vd rog ? $i
hu -vi obositi s-o porniti incet. Repede,dac[ vreti cu putere maximi. Condorul a eobor6t, ne cautd 9i e che$tie de
'citeva
minute pAnS si ne gdseascd.Vreau s-o $tergem
de aici cu toat5 viteza.
- Dar nu egti la fel de rapid ca un Condor, zise
Naseby.
;- Din picate gtiu gi eu asta, George. Dar n-am de
gAnd s* r'imAn aici ca o clogc6 pe oui pAni cAnd ajunge
aici 9i ne atac6. Intotdeauna trebuie si ingercSm sA
sclpdm.
- Dar el mai poate s[ se intoarcl gi sS se risueeascd mai repede decAt noi. Mai bine ai incerca sf,
spui cAteva rugdciuni.
-.
; t ll

Condorului ii mai trebuirb insi inc6 20 de minute


/ea si-i giseascS, dar ii gdsi in cele din urmi qi nu pier'
du nici o clipi ca s6-5i faci prezenta sirntiti qi auzit&.
Ca de obicei, se apropie dinspre PuPa, zburAnd jos, la
mai pulin de 300 de picioare, aga cum spuseseNaseby.
El invArti.cArma spre babord, dar degeaba : cum spusese
. tot el, Condorul se putea intoarce pi rbsuci mult mai
repede decAt ei.
Bomba,'' care sigur nu avea 500 de livre, clzu pe
punte, cam la 60 di picioare de capitul dinspre pupa
platformei, p6trunse qi explodi cu o flamd puternic6,
iar in urmfl-i lAgni un jet de api amestecat[ Cu motorin6= Asta a fost o lovitur6 neobiqnuit5, zise Naseby.
:

;- 312-

n""ca nu ne captu::aazf, -:' adic6 nn


- b;;-*$u.'p$nd
acolo, atunei or'sf,' ne scufunde'
n* opr"r"-- $i dac6 ne oPresc'?
subm'rrintrl s{ n'"
- Atunci vor igtepta pf,n6 vine
captureze.
dragosten
- E trist. zise Naseby. Foarte trist' La
asta de bani md refer.
minut s['
- Cred ch se vor intoarce cam peste un
I'{clfinr}on'
zise
r"
dragoste,
de
sernn
ne mai arate un
rapidfi
intoarcere
o
filcu
$i, intr:'adev6r, Concloi"ul
ca sA ireac* deasupra lui SclruAnd,teaspe partea babordului.
foarte
-_ Unii dintre voi, pilotii de Condor, sunteli
trui
McKinnon
zise
ii
hot5rati Ei-bbsedafide cete'o iclee,
Ulbricht.
aga"
- Existi momente cind doregti si nu fi fost
sau
Pilotul
prirnului'
Al doilea atac era o copie a
a
cbci
bund,
de
pieiizie'destul
o
cu
navigatorul lintea
,doua"bombi cszu cam in acelaqi loc Ai avu aceleaEireaultate.
Astea nu su-nt bombe rnari, zise McKinnon, dar
tn rnod sigur nici la ttt* din- astea prea mult nu mai
iezi.stim. incS una la fel 5i cred cd'ne va fi de ajuns'
.r'Ldicd,va urma cearqaful alb.
*- Exact. Il am aici cu mine. Glumeam' Ascultali !
Aud un moXor de avion !
Germania'
- $i eu, zise Ulbricht" Toate produse in
bvion de'luptd. Dumnezeule, c&t de prost pot si fiu !

813 -;

SAN ANDREAS

ALISTAIR
h,IACI-EAN
$au, c6t de prost puteli fi. Sau pilotul de pe Condor.
Bineinteles cd au un radar pe insuli. Probal:i1 cE lbcill
e impAnzit cu aparatc. Binein{c}es cd ne-au detectat
qi*au detectat gi Condorul. Aga ci au trimis pe cineva
sf, cerceteze.Nu, numai unul. Aud douS rootoare.
It{cKinnon se ndpusti irfars Ei aprinse lurninile de
la r:rucile rogii.
* E mai bine aga, ca'sf,.n'; ne ia drept Tirpitz, explic6 cl.
- Ii vHd, zise lJibricht, dar tonul lui era lipsit de
crice inflc-riunc.
* $i eu" h{cl{innon se uitH.la Ulbricl"rt ,;i reuqi sS-Ei
ascuncl-ibucui'ia. Le lccnnoagte{i?
ua. lturrrcflne.
* Imi pare r5u, locotenente. Regretul clin vocea lui
trf{cl(innon era sincer. Dar qtili ce inseamnd asta ?
Din picate. gtiu.
"
Nu exista nici un dubiu de aitfel. Avioanele Flurricane il aju-nser5 repede din urmd qi traserl sjmultan,
unul de cieasi:pra,altul de dedesubt. tr'ocke-Wulful nu
exploaid, nu se dczmemhrd, nu lud foc, lntr-un cuvAnt
nu avu un sf$rgit clramatic. LSsdnd nori dlefum in urmi,
se pr$bugi ahrupt in mare qi dispdru in valuri. Chipul
locolenentului lltrbrieht Fimdsesein continuare llpsit del.
expr:'csie.
Ccl* dt;rrif avioanc dc lLrpti se intoarscrd la ,San
Andre*.s, zbr"l"r$.ndclcasupra c,i, uilrl foerte aproape,
ce151;ritla aproape o mi16 depirtare. Prezenla avioane*
lor era linigtitoare gi le didea sigura.ni5,deryie greu de
ripus ce ar fi putut e1es5 facd impotriva unei silbrnarin
pregdtit sd lanseze o torpi}6, in afar6 de fapiul c5-i
puteau distruge periscopul.
McKinnon iepi la bal:ord qi fHcu eu mffna spre nnul
din avioane, eel care zbura aproape Ce ei. Avionul Ee
leg6ni in semn de rSspuns.

i :- 314 -'

CAnd McKinnon suni la sala mapinilor,/ ti rdspunse


Jami.eson:
- Cred cil pute$i reduce viteza la o eot6 normali,
sir. Condorul s-a dus.
- Und.e s-a dus ? lncurcitura lui Jarnieson era de
inteles.
- In mare, L,-au doborAt dou6 avioane Hurricane.

! **
Avioanele Hurricane rlmaser5 cu ei pAnScind ajunserS la mai pulin de o rnil[ de Bard ]Iead. Tot atunci, .'
'desprinse o fregatd
din trumina imiirgului se
-ugoari $i
hol6r$td, care sd aprcpie fSrd efort de ei. Bo{manul
p1'r

na

nr r nf e

Un biirbat de pe fregat5, c5pitanul probabil, avea o


porta-vocc.
- Avefi nevoie de ingrijire Ei p::otectie, prietene?
- Acurn nrt.
* Aveli avarii grave ?
-- CAteva. De ia cAteva obuze gi bombe. Dar avetn
alt motiv de ingrijorare" Pe aici se invArte un nenorocit dc submarin.
De-acum n-o s5 se mai invf,rti, c5 se duce la
mama dracului. Nu vezi ce am la PuPa ?
Ah ! $arje de adAncime"

3T

:- Ei poftirn ! Comandantul birbos cl5tini din cap


uimit pi ii privi pe ceilal{i adunali in micul hol al hoteluiui. Povestea e de neCrezut, dar binein{dles, pAni
sb vdd cu ochii mei, va trebui sb vb cred'-$'ti a'.zutgrijl
de echipaj 6i de pasageri, domnutre Patterson ?
;- 31S
-

MACLEAN
ALISTAIR
- ps, domnule. Sunt aici sau prin casele din apro*
niere. Avem.tot ce ne trebuie.
Deci e cineva foarte sus din cabinet sau din Amiralitate care a. min{it.' N-ar trebr.ri sd dureze mult ca
sS fie descoperit. Bolman, eqti foarte, foarte sigur cd
acest om cxistd ?
- Pun pariu, slr" Sotrda dumneavoastrb eontra
solda mea. tmi ima.ginez cd e o diferen{[ considerabil6 intre ele. Se ridicn qi-i oferi braful lui Janet Mag'
nusson. Pe mine md scuzafi. I-am promis acestei doami
ne cA o conduc acasd.

AD3{OT'AfTI

,s

AMIR"AI'ITATE Organul superlor de conducere a tortelor marl'


time rnilitare etrgleze'
ejiBont.'rRIP0DArbore(catarg)lanavemilitaredeconstruc.l
t,
de otel-susfitie reccntS formaf in g'enerai dintr'ofGoloani
(ariiuta-ir* ot"i picioare--tubulare, iar partea superioarEpe z-t rurcr"
boretul) montatd pe gabie care se reazemd
i
(a) A doia o navS cu tot materialul, echipamentul' ar'
ARMA
---'-mamEntul,
etc., necesar pentru indeplinirea misiunilor spe'
.
cifice resPectivei nave.
BAX,ANS MiScare Ce tangaj, de ruliu. sau comblnatb a navel;
datoriiii vallrriior, hidei; vAntului sau manevrei broprii'
Gurd de rnagazie - cleschidere ln punlil-e navei
*plnt.
BOCAPCIR,?
- 'l"rincS"rcarea $i desc6rcarea diferitelor materiale, m5r'
.
furi. ctc.
lon8.4$OnD Partea din stdnga unel nave in raport cu axa sa
prova)'
prive5te
spre
se
{cAnd
Eitudinal5
pun'
BAS?II,IGAJ Parte a bordajului ce dep5$e$tein unele locuri
.
tee [,a navele vechi era locul de depozitare a hamacelor

!.

$
sFAR$IT

striinse"
pe disCAEiiS"AN Aparat de ridicat sau de deplasat sarcini
tante reiativ scurte cu ajutorul unui cablu sau lanf ce se
unei tobe cu axa de rotatie
. puns in migcare cu aiutorul
verticalS,
se
1APAC Fiesi de lemn, fier sau pAnzl fezistenti cu care
acopera un obiect de pe punte, sau un orificiu'
v&nCAPA Fozitia pe care o ocupd o navd in raport cu dlrectia
tului, pentru a supofta un tirnp foarte rdu'
CAREIVA Partee exterioari din corpul navei ce se afl6 sub li'
partea
nia de plutire. Din punct de vedere eonstruetiv este
navei"
corpul
din
cea rnai importantd
na'
CAREUL OFITEF'ILOR Sala de mese a ofiferilor la bordul
vei Fi troc de reuoi.une"

, bs174

CAR-[-iirJG.4 PE PUNTB. Grindd longitudinal6 de lungime re;


dusii, instalati sub punte pentru consolidarea por{iunilor
lu rna-risolicitSt'i.
COCA Corpul narrei, partea principalS a ei, constand din osa.;
tur'5, borda j exterior, interior gi pun1i, inclusiv sup_rast.r'uct.r.rrile.
COLAC .ijArv*T3LOl/ Dispozitiv clr: si,tl.;are a echipajuiui unel
narre e$uate ; const5 dir:l.r:-un colac de salvare prev5zut cu
ri perer:he de panl;alr:ni in care se imbraci perso:1na c se
Colacui es1-etias cleasupra.apei ghiCat de un
1r':r;rsbolcleazS.
c;r'blu ce se intinde intre narra epr.latS5i coas1,;isnr-raltb nav5.
COXzIP;1SC;iROSC{JIriC sar-rgilocoinpas. ltparat irrzat pe princit:ir,rl gilosrcl:ului, folosit 1a irrdlcarea direc!iei nordulul
adevirrat {gecigralic) inciependent d,e magnetistnul tercstru,
sple cr,lollbire de compasul n:agnetic. (busola) care indic;i
tt 'r'- 'i

i ''l ':l' le1ic.

{-lffP.',1,'ijl'J-U
B:intl5 clin trbli cu eftre se inal1"1l:o::dajul exterior
i-:l lp..'ei deasupra pLnt[ii -e'.ipelicale.poltri-r a se irnpiedica
cJ:dei::l persoancio:: Fi a obiecielor .d: pe punle in api.
,l,lAiY:rllrcr{ii.rne de cheu la care pcate acosta gi siafiona o rrav6.
C5d":r:cs cresleior de val spre iueinte ca unl"rsre
i;.&'1",:,lai,.aIi,U
a lai:1.n1irici baza valuh;i iniAlnepte un obs'Laccri,ci zoili cu
funtl mic sau un hanc.
l:)nl?.iVA llegrl:rsarca navei caltzat.l de vAi:t sau de curenli.
ilt/lJliI':l Sripraslr'uctur5 siiuati la pupa unei nave deasupra
urt:,i,i .'ipc t ic i, r e"
fl'l'R:lVi{. Pics6 dln otel de mare rezistent[ la extremitatea
pf(.)vaa nirvei.
Nrvi de rSzboi irrtrebuinlati la escortd la vindtos'
f'nEGA"A
rc:r dc sul:mariue.
fi,4jli], L.'iir:irpla'i.formi situa]:5 la catargul din prova care serr",egtec:r pos'Lde observar,
fiijz:'!rtril,lliDiiR"4DP: CTJAT:ACorp plutitor ce este remorcat de
rli.i',.ir:rLllui t'l.rtrvoi1te l.irilp d.e cea!5 ; este astfel eonreput,
iniir{. :rp:t csLc pl'rtirrcllrtii ll inir.lfimr: pl:intr-o d:schidcre
orizonl.:r1i.nialcAnctrp;21fia gcilmilnchitii.
$l?.,,1IJ1,{milit) In Royal Navy - ca dealt-lci in l,onte marin*le
n-.iJ.itarc - graCele personalutrr-riimbarciit cliferl ca Cenurrrile cie "rceiea ?r;tiinile in almata ile uscat. ^Astfel sotrdatii
(1.r.'r-rpa)
sc:comgune din ml-::inari (ma1"rczi.tnatelcli) ; Srupa
subc,Iiteliicr esie o.1cJ:tuitid-in maigt,ri qi st.rhrnai;iri tpi j.nr:ipirli si t ie dif er it e c las e; i s p: c i: : iiii1 ! i ) . G r a d e l e o f i {e r i c5pi.lilul c'.lpr:ir:ri: c-li1'Li infcliot'i (r:pii-a'-,t, loc+"rrnen1,,
tar,) ; oliteri sr:peli;r'i (Jocot.-corr,a,rdci,cpt.-comandor, cor:-r:ni1cr) gi ofrferi-ainir"ali (contlaanrilal, vice-anij.i:al gi
.l,rrilrrl),

*318*

GREEMENT Totalitatea manel'relor de la bordul unei nave;


prin manevre inleleg6ndu-se paramele, cablurile, lanlurile ce servesc pentru manevtarea verigilorr velelor.
TIABIIACLU Suportul busolei constituil din ]emn sau un metal
t
nemagnetic Ai care conline sistemele de fixare a barelor
magnetice Si compensare. Este acoperit cu o eatrotl de
^r ^'- x

IILIBLOU Deschidere circular6 in borduri gi la suprastructuri


pentru iluminaite natural5 9i pentru aerisire.
NULA Migcarea suprafetei mSrii clupi lncetarea furtunii, cu
valuri ce ating 10-15 m indhime gi cale nu se sparg.
NIILA IILARIII/A Unitate de mdsurd a clistan{elor pe mnre. Este
egali cu lungirnea unui minut de arc de tncridia.u gi var'lr2f,
odat.ir cu latitudinea, mirimr:a ei cresc[nd de la Ecuator
sple poii. Prin conl'err{ie s-a adopial o valoat'e medic egrl*
cu 18i2. m.
Nf)D Unitate de vitczii..folosiiE in mariu6, egali cr-r'; mi1;i inarin5 (1852.m) parcursi intr-o or;i"
P-ARAI/A Fringhie sau c.rblu dc di.tclite grosiili ilin fil:r'e vegetale, metalice sau sinletice ;i intrel:ltin{at5 la b+ltiui na.
velor atf,t la rnanellele de legarea accstula, cAt 9i la ntajorita tea I'.rcrililoL' marii.trirc;ti.
POS" ntr VECIIE Llc la bordul unei nave siluat lt o ini':ltime
cii m:i mare de unde marinarii <iin car'lui cie scrvicitt o]:servir cu atentie nlarea situ alte obiective
PUiii?'lt n,0 Coll4ll/i);{. Pallea dintr*o puule d':esirpra castellliui central desiinatS selviciilor, de coniiuccra a navei,
PUI;"XIA PUrDA f.)or[iune+ de pnnte cuprinsi inhe etaulbou $i
planul cuplr,rhLimaestiu al navei.
PUAII-:; SUPERIOARA Punlea cca mai de sus care acoperS
cocn navei pe toal,rilungimea acesteia.
nUL,ItJ Mi$care de balans a unei nave in jurul axei sale longitudinarle.
SCAI{4 BEAUFOR'I Scara vAntului. Scarir conrentlc,n:r1;iintrorlu6i in meteorologie in anui 1808in care tdria vS.iitului este
reliusd prin cifre de ].a 0-12.
$fiF DJi' CAR? Ofifr:r de punte care prr:steirzi scrviciui cle concirr:r:Lca navei intr-un intervai de tiutp numit cari de serr ic rl.r.
$itf Dl; ECHIIIAJ l{embru al echipa.iuiui cle pr:nte ctr indelnngaiii pra cti cri nt a rinir"easc:i care-cond uce in tli'-'a3a uc i-il'itale
a echipajrilui. rle punte.
T.4IJIJUCHI Jles':hidere lrr:acticatd in punte pcntlu ;ltcesul l n
str:atriilede loctiit sau in magazii. Se acopcrir cti cilpace
inchidcre etansS.

31iJ*

TANGAJ Migcarea de balans a navei in jurul unei transversalg


fEUeA
Suprastructurd in extrernitatea prova h unei nave..'
TIMONA Roatd prevdzutd cu mAnere cuplatd crr instalafia de
, . guvernare a navei. gi eare acfioneazi asupra cArmei fie
prin intermediul servomotorului, fie prin forta manual6.
Marinar de punte specializat in manevrs cdrrirel
TIMONIER
pentru tinerea drumului ordonat sau pentru manevra:ngvei.
?RIBORD Partea. din dreapta a unei navei iri raport cu axa sE
longitudinald (cAnd se privegte spre prorza).
VINCI MaqinS de ridicat sau tras folositd la tragerea sau filArea parAmelor de manevr6, a remorcilor, etc.

Tiparul executat sub comanda nr. 40160


.Regia Autonomd a Imprimeriilor
Imprimeria CORESI Bucuregti
ROMANIA

S-ar putea să vă placă și