Sunteți pe pagina 1din 716

1.1.

Cerinte comune pehtru categoriile experti contabili


i contabili auto'rizati
Contabilitate Ji raportare financiarii conforme cu reglementiirile
nafionale
Contabilitatea i raportarea financiara ale entitafilor economice

:, Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoa$terea


$i evaluarea

Exemplul ilustrativ 1 ---------

Tn cursul exercitiului N, societatea Alfa inregistreaza in


contabilitate:
100.000 lei

4111

Clien\i

i:
80.0QOlei

607

Cheltuieli
privind marfurile

707

100.000 lei

371

80.000 lei

Venituri din
vnzarea marfurilor

Marfuri

Sunt inreglstrarile de mai sus consecinla aplicarii principiilor


intangibilitalii bilan1ului de deschldere i al necompensarii?
Argumentali raspunsul.
Rezolvare:

..

Recunoaterea venitului la momentul angajarii creantei fata de client este consecinta


contabilitatii de angajamente. OMFP nr. 1.802/2014 definete aceasta conventie astfel:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

,,(... ) Efectele tranzacfiilor $i ale a/tor evenimente sunt recunoscute atunci cdnd tranzacfiile
$i evenimentele se produc ($i nu pe miisurii ce numerarul sau echivalentul siiu este incasat
sau pliitit) $i sunt inregistrate in contabilitate $i raportate in situafiile financiare ale pe
rioadelor aferente." (pet. 53-(1))

,,Trebuie sii se find cont de veniturile $i cheltuielile aferente exercifiului financiar, indiferent
de data incasarii veniturilor sau data pliifii cheltuielilor. Astfel, se vor evidenfia in conturile
de venituri $i creanfele pentru care nu a fost intocmitii incii factura (contul 418 Clienti facturide intocmit), respectiv in conturile de che/tuieli sau bunuri, datoriile pentru care
nu s-a primit inca factura (contu/ 408 Furnizori - facturi nesosite). in toate cazurile,
inregistrarea in aceste conturi se efectueazii pe baza documentelor care atestii livrarea
bunurilor, respectiv prestarea serviciilor (de exemplu, avize de insofire a miirfii, situafii de
lucriiri etc.)." (pet. 53-(2))
Recunoaterea cheltuielii privind marfurile simultan cu venitul din vanzare este o con
secinta a conectarii cheltuielilor la venituri.

OMFP nr. 1.802/2014 prevede, in contextul explicitarii principiului contabilitatii de an


gajamente, i regula conectarii cheltuielilor la venituri:

,,Veniturile $i cheltuielile care rezultii direct $i concomitent din aceea$i tranzaqie sunt re
cunoscute simultan in contabilitate, prin asocierea directii intre cheltuielile $i veniturile
aferente, cu evidentierea distinctii a acestor venituri $i cheltuie/i." (pet. 53-(3))
Tnregistrarile de mai sus nu sunt aferente unor tranzaqii i evenimente care ar putea
afecta intangibilitatea bilantului de deschidere. Principiul necompensarii ar fi fost
incalcat daca s-ar fi recunoscut in contul de profit i pierdere doar catigul de
20.000 lei.

Exemplul ilustrativ 2
Societatea Alfa detine un stoc de marfa achizitionat la un cost
de 100.000 lei. La 31.12.N, societatea a determinat valoarea
realizabila neta a stocului la 90.000 lei i a inregistrat o ajustare
pentru deprecierea marfurilor in valoare de 10.000 lei. La data de
15.01.N+1, societatea a vandut stocul de marfuri la 80.000 lei.
Ce trebuie sa faca societatea Alfa cu ocazia lucrarllor de
inchldere a exercitiului N? Argumentati raspunsul.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in cazul evenimentelor ulterioare datei bilanfului care conduc la ajustarea situafiilor fi

nanciare anuale, entitatea ajusteazii valorile recunoscute in situafiile sale financiare, pen
tru a reflecta evenimentele ulterioare datei bilantului." (pet. 73-(1))

El

CONTABILITATE

,,Exemple de evenimente ulterioare datei bilantului care conduc la ajustarea situatiilor fi


nanciare ; care impun ajustarea de ciitre entitate a valorilor recunoscute in situatiile sale
financiare sau recunoaterea de elemente ce nu au fost anterior recunoscute sunt urmii
toarele: (...)
d) vanzarea stocurilor dupii perioada de raportare poate fi o probii a valorii realizabile
nete la finalul perioadei de raportare; (... )" (pet. 73-(2))
Vanzarea stocului la pretul de 80.000 lei determina ajustarea estimarii initiale a valorii
realizabile nete. Prin urmare, se va constata o ajustare suplimentara pentru deprecierea
stocului de 10.000 lei.

Exemplul ilustrativ B
Societatea Alfa a incasat de la un client, in decembrie anul N,
un avans in suma de SO.OOO lei, i i-a vandut acestuia ulterior, in
ianuarie N+ 1, un stoc de marfuri la pretul de 90.000 lei, costul
marfurilor varidute fiind de 70.000 lei. Contabilul societatii
efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:
- incasarea avansulul in decembrie anul N:
SO.OOO lei

5121

Conturi la banci
in lei

707

Venituri din
vanzarea marfurilor

SO.OOO lei

- vanzarea stocului de marfuri in ianuarie anul N+ 1:


40.000 lei

4111

Clienti

Venituri din
vanzarea marfurilor

707

40.000 lei

607

371
Marfuri

70.000 lei

i:
70.000 lei

Cheltuieli
privind marfurile

lnregistrarile de mai sus sunt conforme tuturor conceptelor


i princlpiilor contabile generale din OMFP nr. 1.802/2014?
Argumentati raspunsul.
Rezolvare:
lnregistrarile de mai sus incalca pr_incipiul necompensarii i prevederile referitoare la
veniturile din vanzarea bunurilor.

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Potrivit principiului necompensarii din OMFP nr. 1:802/2014:

,,(...) Orice compensare intre e/ementele de active $i datoril sau intre elementele de venituri
$i cheltuieli este interzisa." (pet. 56-(1))
,,Toate creantele $i datoriile trebuie inregistrate distinct in contabilitate, pe baza de docu
mentejustificative." (pet. 56-(2))
,,Eventualele compensari intre creante $i datorii fata de aceea$i entitate efectuate cu res
pectarea prevederilor legale pot fi inregistrate numai dupa contabilizarea creanfelor $i ve
niturilor, respectiv a datoriilor $i cheltuielilor corespunzatoare.
ln situafia de la a/in. (3), in notele explicative se prezinta valoarea bruta a creantelor $i da
toriilor care au fiicut obiectul compensarii." (pet. 56-(3))
De asemenea, ordinul precizeaza:

,,ln contabilitate, veniturile din vanziiri de bunuri se tnregistreaza in momentul predarii


bunurilor catre cumparatori, al livriirii for pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in
contract, care atestii transferul dreptului de proprietate ast,Jpra bunurilor respective, catre
clienfi." (pet. 440)
,,0 promisiune de vanzarenu genereaza contabilizarea de venituri." (pet. 442)
Entitatea Alfa nu recunoate in exercitiul N angajamentul fala de client generat de
incasarea avansului i procedeaza la recunoaterea nejustificata a unui venit de
SO.OOO lei in exercitiul N. Avansul incasat reprezinta o intrare de activ, dar care nu are ea
efect creterea capitalurilor proprii. Suma incasata creeaza o obligatie pentru Alfa. Tn
ianuarie N+ 1, Alfa recunoate ea venit diferenta pana la pretul de vanzare simultan cu
recunoaterea unei creante. Prin aceasta solutie, entitatea Alfa compenseaza creanta
fata de client care ar trebui recunoscuta la nivelul pretului de vanzare cu datoria fata de
acesta care ar fi trebuit sa fie recunoscuta la momentul incasarii avansului.
Venitul ar fi trebuit sa fie recunoscut la momentul vanzarii, deoarece atunci se creeaza
probabilitatea obtinerii de beneficii economice viitoare. Recunoaterea unei parti din
venit anterior momentului vanzarii i intr-un exercitiu financiar anterior incalca preve
derile paragrafelor sus-mentionate.

Exemplul ilustrativ 4

Contabilul societatii Alfa, proaspat angajat, a avut de inregistrat


in contabilitate o factura de vanzare a unui stoc de marfa emisa
la 10.02.N, la valoarea de 10.000 lei, i incasarea acesteia la data
de 17.02.N. Costut marfuritor vandute a fost de 8.000 lei. Solutia
adoptata de acesta a fost urmatoarea:
- la data de 10.02.N - vanzarea stocului:

CONTABILITATE

10.000 lei

4111
Clienti

8.000lei

472
Venituri inregistrate
in avans

10.000lei

371

8.000lei

4111
Clienti

10.000lei

707

10.000lei

607

Cheltuieli
privind marfurile

Marfuri

- la data de 17.02.N - incasarea facturii:


10.000lei

5121
Conturi la banci
in lei

i concomitent:
10.000lei

472

Venituri inregistrate
in avans

Venituri din
vanzarea marfurilor

Este solutia de mai sus conforma principiilor contablle generale


enuntate in OMFP nr. 1.802/20147 Argumenta1i raspunsul.
Rezolvare:
Contabilul a luat decizia de a amana recunoaterea venitului din vanzarea marfurilor
pana la momentul incasarii.
Este incalcat principiul contabilitatii de angajamente. Angajamentul (creanta) este re
cunoscut la momentul vanzarii, dar in loc de recunoaterea venitului, aa cum solicita
contabilitatea de angajamente, se recunoate un venit in avans. Suma de 10.000 lei nu
reprezinta un venit in avans aa cum este el deftnit in OMFP nr. 1.802/2014.
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:
.

,,Che/tuieli/e platite/de platit i veniturile incasate/de incasat in exercifiul financiar curent,


dar care privesc exercifiile financiare urmatoare, se inregistreaza distinct in contabilitate,
la cheltuieli in avans (contu/ 471 Cheltuieli inregistrate in avans) sau venituri in avans
(contu/ 472 <<Venituri fnregistrate in avans), dupa caz." (pet. 351-(1))

Exemplul ilustrativ 5 ------------,


Societatea Alfa este producatoare de produse cosmetice.
La data de 15.1O.N, o clienta a deschis aqiune in justitie impotriva

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

societatii ea urmare a unei reaqii alergice suferite in urma utilizarii


unei creme produse de Alfa. La 31.12.N, in urma discutiei cu
avocatul societatii, managementul a estimat un provizion
pentru litigii in valoare de SO.OOO lei. La data de 24.02.N+1 este
pronuntata sentinta, potrivit careia Alfa trebuie sa plateasca
despagubiri in valoare de 75.000 lei.

Cu ocazia lucrarllor de inchidere a exercitiului N, ce


trebuie sa faca societatea Alfa pentru a respecta principiul
prudentei?

Rezolvare:
Potrivit principiului prudentei din OMFP nr. 1.802/2014:

J.. ) La intocmirea situafiilor financiare anua/e, recunoa$terea ; evaluarea trebuie reali


zate pe o bazii prudentii ;, in special:
a) in contul de profit $i pierdere poate fi inclus numai profitu/ realizat la data bilanfului;
b) sunt recunoscute datoriile aparute in cursul exercifiului financiar curent sau al unui
exercifiu precedent, chiar dacii acestea devin evidente numai intre data bilanfului $i
data intocmirii acestuia,
c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacii rezultatu/ exercifiului financiar este pier
dere sau profit. lnregistrarea ajustiirilor pentru depreciere sau pierdere de va/oare se
efectueazii pe seama conturilor de cheltuieli, indiferent de impactu/ acestora asupra
contului de profit ; pierdere." (pet. 51-(1 ))
,,Activele $i veniturile nu trebuie sii fie supraevaluate, iar datoriile $i cheltuielile, subeva
luate. Totui, exercitarea prudenfei nu permite, de exemplu, constituirea de provizioane
excesive, subevaluarea deliberatii a active/or sau veniturilor, dar nici supraevaluarea de
liberatii a datoriilor sau cheltuielilor, deoarece situafiile financiare nu ar mai fi neutre ; nu
ar mai avea calitatea de a fi credibile." (pet. 51-(2))
,,ln afara sumelor recunoscute in conformitate cu pet. 51 a/in. (1) lit. b), trebuie recunoscute
toate datoriile previzibile ; pierderile potenfiale care au apiirut in cursul exercifiului fi
nanciar respectiv sau in cursul unui exercifiu precedent, chiar dacii acestea devin evidente
numai intre data bilanfului $i data intocmirii acestuia." (pet. 52)
Tn consecinta, cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, se va suplimenta provi
zionul pentru litigii cu suma de 25.000 lei.

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 6 -----------.


Contabilul societatii Alfa inregistreaza in exercitiul N plata unei
chirii aferenta urmatoarelor doua exercitii in suma de 2.000 lei
astfel:
2.000 lei

612

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i chiriile

5121

Conturi la banci
in lei

2.000 lei

A procedat corect contabilul? Argumentati raspunsul.


Rezolvare:
Contabilul nu a procedat corect. Suma de 2.000 lei reprezinta o cheltuiala in avans re
cunoscuta in exercitiul N i care va fi inclusa la cheltuieli in exercitiile N+1 i N+2, con
form OMFP nr. 1.802/2014.
Ordinul precizeaza:

,,Cheltuielile pliitite!de pliitit (...) in exercitiul financiar curent, dar care privesc exercifiile
financiare urmiitoare, se inregistreazii distinct in contabilitate, la cheltuieli in avans (con
tul 471 Cheltuieli inregistrate in avans) (...)." (pet. 351-(1))

Exemplul ilustrativ 7
Sa presupunem ea, la 01.01.N, entitatea raportoare Alfa SA
achizitioneaza un utilaj la costul de 5.000 lei. intrucat activul
este destinat unei noi activitati, managerii nu sunt in masura
sa aprecieze modul in care activul ii va consuma beneficiile
viitoare i aleg metoda liniara. Durata de utilitate este estimata la
5 ani. Cu ocazia lucrarilor de inchidere a exercitiului N, managerii
constata ea utilajul s-a consumat de o maniera degresiva i decid
schimbarea metodei de amortizare (coeficient de degresie 1,5). De
asemenea, ei apreciaza ea durata de utilitate care corespunde eel
mai bine ritmului de consum este de 4 ani, i nu de 5 ani.

Care este incidenta schimbarilor de metoda de amortizare i de


durata de utilitate conform OMFP nr. 1.802/2014? Ce presupune
aplicarea principiului permanentei metodelor in acest caz?

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 ofera urmatoarele exemple de politici cantabile:

,,(... ) alegerea metodei de amortlzare a lmob/1/zarllor; reeva/uarea imobilizdrilor cor


porale sou pdstrarea costului istoric al acestora; fnregistrarea, pe perioada fn care imo
bilizdrile corporale sunt trecute fn conservare, a unei cheltuie/i cu amortizarea sou a unei
cheltuieli corespunzdtoare ajustdrii pentru deprecierea constatata; alegerea metodei de
evaluare a stocurilor; contabilitatea stocurilor prln inventarul permanent sou intermi
tent etc." (pet. 60-(2))
De asemenea, OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Efectele moditicarli pol/tlcilor cantabile aferente exercifiului tinanciar curent se con


tabillzeaza pe seama conturilor de che/tuleli Ji veniturl ale perloade/." (pet. 63-(2))
,Jn cazul modificdrii unei politici contabile, entitatea trebuie sa menfioneze fn notele expli
cative natura modificdrii politicii contabi/e, precum ; motivele pentru care aplicarea noii
politici contabile ofera informafii credibi/e ; mai relevante, pentru ea uti/izatorii sa poata
aprecia daca noua politico contabi/a a fost aleasa fn mod adecvat, efectul modificarii asu
pra rezultatelor raportate ale perioadei ; tendinfa rea/a a rezultatelor activitafii entitafii."
(pet. 64-(2})

,,Efectu/ modificdrii unei estimdri contabile se recunoate prospectiv prin includerea so fn


rezultatul:
- perioadei fn care are /oc modificarea, daca aceasta afecteaza numai perioada respec
tiva (de exemplu, ajustarea pentru c/ienti incerfi); sau
-

perioadei fn care are /oc modificarea ; al perioadelor viitoare, daca modificarea are
efect ; asupra acestora (de exemplu, durata de viafd utila a imobilizarilor corporale)."
(pet. 70-(4))

Prin urmare, solutia conforma cu OMFP nr. 1.802/2014 este urrnatoarea:


la 01.01.N - achizitia activului:
6.200 lei
5.000 lei

1.200 lei

%
2131

Echiparnente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

401

Furnizori

4426

TVA deductibila

amortizarea anuala a activului (5.000 lei / 5 ani = 1.000 lei/an):

Ill

6.200 lei

CONTABILITATE

1.000 lei

6811

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

Cheltuieli
de exploatare
privind c;1mortizarea
imobilizarilor

1.000 lei

la 31.12.N - schimbarea metodei i a duratei de amortizare:


Schimbarea metodei de amortizare in anul N este o modificare de politica contabila
care se va contabiliza pe seama cheltuielilor anului N.
Reestimarea duratei va afecta amortizarea anului N i a anilor urmatori.
Recalcularea pentru anul N a amortizarii tinand cont de rrietoda degresiva i de durata
de amortizare de 4 ani:
Rata liniara = 100 I 4 ani = 25%

Rata degresiva = 25% x 1,5

Amortizarea anuala = 5.000 lei x 25% x 1,5 = 1.875 lei


Prin urmare, cu ocazia lucrarilor de inchidere se va inregistra un supliment de amor
tizare de 875 lei:
875 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

875 lei

Tn notele la situatiile financiare se va face urmatoarea prezentare:


,,Amortizarea unei categorii de echipamente tehnologice a fost ajustata la 31.12.N ea
urmare a reestimarii duratei de utilitate de la 5 ani la 4 ani.
Entitatea a luat decizia de a schimba metoda de amortizare aferenta unei categorii de
echipamente tehnologice, prin trecerea de la metoda liniara la cea degresiva. Decizia
a avut in vedere observatiile cu privire la modul de consum al beneficiilor economice
viitoare in anul N. Noua politica de amortizare va afecta cheltuielile cu amortizarea afe
rente anului N.
Efectul in situatiile financiare ale perioadei de raportare este:
- cheltuielile cu amortizarea aferente anului N sunt mai mari cu 875 lei;
-

valoarea contabila a imobilizarilor corporale este mai mica cu 875 lei;


datoria cu impozitul pe profit este mai mica cu 140 lei (875 lei x 16%);
rezultatul anului este mai mic cu 875 lei in marime bruta i cu 735 lei (875 lei - 140 lei)
in marime neta:'

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 8 ------------.


Societatea Alfa SA detine la 31.12.N un pachet de valori mobiliare
pe termen scurt (100 de titluri Beta achizitionate la 01.10. N-1 la
costul unitar de 20 lei). La sfaritul exercitiului N-1, societatea
Beta este admisa la tranzactionare pe BVB. Cursul bursier
la 31.12.N este de 25 lei/titlu. Admiterea la tranzactionare a
societatii Beta va determina trecerea de la evaluarea la cost la
evaluarea la valoarea justa.
Este schimbarea bazei de evaluare a titlurilor o schimbare de
politica (metoda) contabila?
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 mentioneaza:

,,Nu se considera modificari ale politicilor cantabile:


a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzactii, alte evenimente sou conditii care
difera, ea fond, de ce/e care au avut foe anterior; i
b) aplicarea unei noi politici contabile pentru tranzactii, alte evenimente sou conditii care
nu au avut foe anterior sou care au fost nesemnificative." (pet. 62-(4))
in acest caz insa nu este vorba despre o schimbare de politica (metoda) contabila, ci
despre schimbarea circumstantelor economice care fac obiectul reprezentarii in con
tabilitate.

:, Contabilitatea activelor imobilizate

Exemplul ilustrativ9 -------------.


in vederea constituirii, o societatepe actiuni a efectuat
urmatoarele cheltuieli: taxe platite la registrul comertului
1.000 lei, onorariul avocatului 1.500 lei, cheltuieli privirid
emisiunea i vanzarea de aqiuni 1.400 lei. Potrivit politicii
contabile utilizate de societate, cheltuielile de constituire sunt
capitalizate i amortizate in 5 ani.

CONTABILITATE

Conform OMFP nr.1.802/2014, contabilizati:


a) Recunoaterea cheltuielilor de constituire;
b) Amortizarea lor pe perioada maxima admisa de
OMFP nr.1.802/2014.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/ 2 014prevede:

,,Cheltuieli/e de constituire sunt cheltuielile ocazionate de fnfiintarea sau dezvoltarea unei


entitafi (taxe $i alte chelttiieli de fnscriete $ifnmatriculare, cheltuieli privind emisiunea $i
vanzarea de acfiuni $i obligafiuni, precum $i alte cheltuieli de aceasta natura, legate de
fnfiintarea $i extinderea activitafii entitafii)." {pet. 185-( 2))
,,0 entitate poate include cheltuielile de constituire la Active, caz fn care poate imobiliza

cheltuielile de constituire. Tn aceasta situafie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate


fn cadrul unei perioade de maximum 5 ani." (pet. 185-(1))

Prin urmare, entitatea va efeetua urmatoarle inregistrari:


a) Reeunoaterea eheltuielilor de eonstituire:

Total eheltuieli = 1. 000lei + 1. 500lei + 1.400lei = 3.900lei


3.900Jei

, 201

Cheltuieli de eonstituire

404

Furnizori
de imobilizari

3.900lei

b) Amortizarea eheltuielilor de eonstituire pe perioada maxima de 5 ani (3.900lei I


5 ani = 780lei/an):
780lei

6811

Cheltuieli
de exploafare
privind amortizarea
imobilizarilor

2801

Amortizarea eheltuielilor
de eonstituire

780lei

r.

La sfaritul celor 5ani, eaqd ehelt_u_ielile de eonstituire sunt eomplet amortizate, se efee tueaza inregistrarea:
3.900lei

2801

Amortizarea eheltuielilor
de eonstituire

201

Cheltuieli de eonstituire

3.900lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 10 -----------..


La sfaritul primului an de la infiintare, o entitate prezinta in
bilant cheltuieli de constituire neamortizate in suma de 900 lei,
iar capitalul propriu este format din: capital social 500 lei; profit
net al exercitiului curent (inclusiv eel destinat rezervei legale}
1.680 lei. Rezerva legala de constituit din profitul curent, potrivit
prevederilor legale, este in suma de 100 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati care este suma maxima


care se poate distribui din profit!JI net al exercitiului.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,ln situafia in care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nicio
distribuire din profituri, cu excepfia cazului in care suma rezervelor disponibile pentru
distribuire ; a profitu/ui reportat este eel pufin ego/a cu cea a che/tuielilor neamortizate."
(pet. 185-(3))
Prin urmare:
Din profitul net al exercitiului de 1.680 lei se poate distribui o suma maxima de 680 lei
(1.680 lei (profit net al exercitiului} - 100 lei (rezerva legala} - 900 lei (cheltuieli de con
stituire neamortizate)}.

Exemplul ilustrativ 11 ----------,

..

La data de 31.12.N-1, societatea Alfa a achizitionat vehicule i


instalatii specifice pentru forare la costul de 1.000.000 lei, durata
de amortizare fiind de 10 ani. Totodata, societatea comerciala Alfa
a achizitionat in data de 07.08.N, de la Agentia Nationala pentru
Resurse Minerale, dreptul de explorare a unui perimetru in zona
Brazi, costul fiind de 200.000 lei. Anterior acestei date, la 05.07.N,
Alfa a efectuat studii topografice, c6stul fiind de 10.000 lei. Durata
licentei este de 4 ani, cu posibilitatea de transformare in licenta de
exploatare. Totodata, firma efectueaza, in data de 15.08.N, studii
geologice in valoare de 5.800 lei in vederea estimarii cantitatii de
petrol din subsol.

CONTABILITATE

Conform OMFP nr. 1.802/2014, eontabiliza1i:


a) Aehizilia instalallilor specifiee de forare i amortizarea
anuala a aeestora;
b) Studiile topografiee;
e) Aehizilia dreptului de explorare;
d) Studiile geologice;
e) Amortizarea anuala a aetivului neeorporal.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Cheltuielile de explorare i evaluare a resurselor minerale sunt cheltuieli generate de en


titate in legoturo cu explorarea i evaluarea resurselor minerale, inainte ea fezabilitatea
tehnico i viabilitatea comercialo ale extractiei resurselor minerale so fie demonstrate.
Pentru a determina daco aceste cheltuieli se recunosc ea imobilizori, o entitate ia in con
siderare gradul tn care cheltuiala poate fi asociato cu descoperirea resurselor minerale.
(pet. 246-(1))

Explorarea i evaluarea resurselor minerale se refero la prospectarea resurselor minerale,


inclusiv minereuri, petrol, gaze naturale i resurse similare neregenerative1 dupo ce enti
tatea a obtinut drepturile legale de a explora intr-o anumito zono, precum i la determi
narea fezabilitotii tehnice i a viabilitotii comerciale ale extraqiei resurselor minerale."
(pet. 246-(2))

,,0 entitate trebuie so stabileasco o politico contabilo speclficand ce cheltuieli sunt re


cunoscute drept active de explorare ?i evaluare ?i trebuie so aplice acea politico in mod
consecvent. Pentru a face aceasto determinare, entitatea ia in considerare gradul in care
cheltuiala poate fi asociato cu descoperirea unor resurse minerale specifice. Urmcitoarele
sunt exemple de cheltulell care ar putea fi lncluse in evaluarea lniflalci a active/or de
explorare Ji evaluare (/ista nu este exhaustivo):
a) achizitionarea drepturilor de a explora;
b) studii topografice, geologice, geochimice i geofizice;
c) foraje de explorare;
d) sopoturi;
e) eantionare; ;
f) activitoti in legoturo cu evaluarea fezabilitotii tehnice ; a viabilitotii comerclale ale
extractiei unei resurse minerale." (pet. 247)

,,0 entitate nu va inregistra ea active de natura cheltuielilor de explorare ; evaluare a re


surselor minera/e cheltuielile angajate:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) rnainte de explorarea $i evaluarea resurselor minerale, cum sunt cheltuielile ce au avut


foe rnainte de momentul rn care entitatea a obtinut dreptul legal de a explora o anu
mita zona;
b) dupa ce sunt demonstrabile fezabilitatea tehnica $i viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale." (pet. 248)
,,Cheltuielile legate de valorificarea resurselor minerale nu vor fi recunoscute drept active
de explorare $i evaluare." (pet. 249)
,,0 entitate trebuie sa clasifice activele de explorare $i evaluare drept active corporate sau
necorporale conform naturii active/or dobdndite $i trebuie sa aplice rn mod consecvent
aceasta clasificare." (pet. 251-(1))
,,Unele active recunoscute sunt tratate drept active necorporale (de exemplu, drepturile de
forare), rn timp ce altele sunt corporate (de exemplu, vehicu/ele $i instalatiile de forare)."
(pet. 251-(2))

,,Un activ de explorare $i evaluare nu trebuie sa mai fie clasificat ea atare atunci cand
fezabi/itatea tehnica $i viabilitatea comerciala ale extractiei unei resurse minerale.pot fi
demonstrate. ln acest scop, activele de explorare $i evaluare se rnregistreaza pe seama
conturilor corespunzatoare de imobilizari necorporale, respectiv corporate, dupa caz."
(pet. 252-(1))

,,Activele de explorare $i evaluare trebuie evaluate pentru depreciere $i orice pierdere din
depreciere trebuie recunoscuta rnainte de reclasificare." (pet. 252-(2))
a) Achizitia instalatiilor specifice de forare:
1.000.000 lei

216

Active corporale
de explorare i evaluare
a resurselor minerale

404

Furnizori
de imobilizari

l.000.000 lei

amortizarea anuala a instalatiilor specifiee de forare (1.000.000 lei l 10 ani =


100.000 lei/an):
100.000 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2816

Amortizarea aetivelor
corporale de explorare
i evaluare a
resurselor minerale

100.000 lei

in evaluarea initiala a a.ctivelor de explorare i exploatare se vor include: 200.000 lei


(cheltuieli cu achizitia dreptului de explorare) + 5.800 lei (cheltuieli cu studiile geolo
gice efectuate dupa achizitia dreptului) = 205.800 lei.

CONTABILITATE

Nu se includ in costul activului necorporal cheltuielile cu studiile topografice de


10.000 lei, efectuate anterior oblinerii dreptului legal de explorare.
b) Tn data de 05.07.N, studiile topografice se recunosc drept cheltuieli:
10.000 lei

614

Cheltuieli cu studiile
i cercetarile

:;:

401

10.000 lei

04

200.000 lei

404

5.800 lei

Furnizori

c) Tn data de 07.08.N, achizitia dreptului de explorare:


200.000 lei.

206

Active necorporale
de explorar.e i .evaluare.
a resurselor minerale

Furnizori
de imobilizari

d) Tn data de 15.08.N, studiile geologice:


5.800 lei

206
Active necorporale
de explorare i evaluare
a resurselor minerale

Furnizori
de imobilizari

e) Amortizarea anuala pe durata dreptului de primit (205.800 lei I 4 ani = 51.450 lei/an):
51.450 lei

6811

Cheltuieli
9e exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

51.450 lei
2806
Amortizarea
activelor necorporale
de explorare i ev<'Jluare
a resurselor minerale

Exemplul ilustrativ 12
O entitate care activeaza in domeniul piscicol i are ea obiect de
activitate creterea i valqrificarea crapului de consum pr!mete
in concesiune un lac care aparti'ne domeniului public a!'statului.
Durata concesiunii este de 20 de ani incepand cu data de
01.01.N. Tn contract este prevazuta valoarea totala a concesiunii
de 1.000.000 lei, cu o redeventa lunara de 4.167 lei, platibila
la data de 15 a lunii urmatoare celeipentru care se datoreaza.
Amortizarea concesiunii se efectueaza pe durata contractului,
prin metoda liniara. La expirarea contractului, lacul se restituie
domeniului public al statului.

Ill

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:


a) Primfrea concesiunii. Argumentali varianta aleasa;
b) Amortizarea lunara a concesiunii;
c) Redeven1a lunara datorata;
d) Plata redeven1ei lunare;
e) Restituirea lacului la expirarea contractului.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Concesiunile primite se reflecta ea imobilizari necorporale atunci cdnd contractul de con


cesiune stabilete o d,.u1_a.!E_Ji !!__va}<251!,! determinate pentru concesiune. Amortizarea valorii
concesiunii urmeazaatape durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit con
tractului. fn cazul in care contractul prevede plata periodica a unei redevenfe/chirii, ; nu o
valoare amortizabila, in contabilitatea entitafii care primete concesiunea, se reflecta chel
tuiala reprezentdnd redevenfa/chiria, fara recunoaterea unei imobilizari necorporale."
(pet. 176-(2))

Prin urmare:
Concesiunea primita se reflecta ea imobilizare necorporala deoarece contractul de con
cesiune prevede o durata (20 de ani) i o valoare (1.000.000 lei) determinate de con
cesiune.
a) Tn data de 01.01.N, odata cu semnarea contractului, se recunoate activul necor
poral pentru valoarea totala a concesiunii primite:

205

1.000.000 lei

Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

167

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

1.000.000 lei

$i concomitent:
Debit 8038 Bunuri primite in administrare, concesiune i cu chirie 1.000.000 lei
b)

Amortizarea lunara a concesiunii:

Durata contractului = ?O ani x 12 luni = 240 luni

Amortizarea lunara = 1.000.000 lei I 240 luni = 4.167 lei

4.167 lei

Ill

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2805

Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor similare

4.167 lei

CONTABILITATE

c)

in data de 15.02.N se inregistreaza redeventa lunara:

167

4.167 lei

d)

Alte imprumuturi
i datorii aslmilate

404

4.167 lei

5121

4.167 lei

Furnizori
de imobilizarl

Plata redeventei lunare:

404

4.167 lei

Furnizori
de imobilizari

Conturi la banci
in lei

e) La expirarea contractului, odata cu restltuirea lacului, se inregistreaza scoaterea


din evidenta a concesiunii primite:
1.000.000 lei

2805
Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor similare

205
Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

1.000.000 lei

i concomitent:
Credit 8038 Bunuri primite in administrare, concesiune i cu chirie 1.000.000 lei

Exemplul ilustrativ 1 :3
O entitate care activeaza in domeniul piscicol i are ea obiect de
activitate creterea i valorificarea crapului de consum primete
in concesiune un lac care apartine domeniului public al statului.
Durata concesiunii este de 20 de ani incepand cu data de 01.01.N.
Tn contract este prevazuta o redeventa lunara de 4.167 lei, platibila
la data de 15 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
La expirarea contractului, lacl!I se restituie domeniului public al
statului.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Primirea concesiunii. Argumentati varianta aleasa;

b) Redeventa lunara datorata;


c) Plata redeventei lunare.

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

Rezolvare:
Concesiunea primita sereflecta ea o cheltuiala deoarece contractul de concesiune pre
vede plata unei redevente (4.167 lei), i nu o valoare amortizabila.

a) In data de 01.01.N, odata .cu semnarea contractului, se inregistreaza extracontabil


valoarea totala a redeventelor (4.167 lei/luna x 20 ani x 12 luni/an = 1.000.080 lei):
Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate l.000.080 lei
b) Tn data de 15.02.N se ,nregistreaza redeventa lunara:
4.167 lei

612
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i chiriile

401
Furnizori

4.167 lei

i concomitent:
Credit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate 4.167 lei
c)

Plata redeventei lunare:

4.167 lei

f)

401
Furnizori

5121
Conturi la banci
in lei

4.167 lei

Exemplul ilu5trativ 14
Societatea Alfa ia in concesiune de la Administratia Parcurilor
un lac situat intr-un pare, in vederea organizarii de plimbari cu
vaporaul. Durata contractului de concesiune este de 10 ani;
valoarea contractului este de 18.000 lei; redeventa anuala este
de 1.800 lei. Amortizarea concesiunii se efectueaza pe durata
contractului, prin metoda liniara.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
'a) Primlrea concesiunii. Argumentati varianta aleasa;
b) Amortizarea lunar.a a concesiunii;
c) Redeventa anuala datorata;
d) Plata redeventei anuale;
e) Ce inregistrare contabila se efectueaza la expirarea duratei
contractului?

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

CONTABILITATE

,,ln cazul unui acord de concesiune a serviciilor de tip public-privat, incheiat potrivit legis
lafiei in vigoare, licenfa primita, respectiv dreptul primit de entitatea care are ca/itatea
de operator, de a taxa utilizatorii unui serviciu public, se inregistreazii la imobiliziiri ne
corporale, dacii sunt stabilite o durata $i o valoare pentru aceastii licenfa, respectiv pentru
acest drept." (pet. 177-(1))
,,In infelesul prezentelor reglementiiri, un acord de concesiune a serviciilor este de tip
public-privat dacii:
a) concedentul controleazii sau reglementeazii ce servicii trebuie sa presteze operatorul
in cadrul infrastructurii, cui trebuie sii le presteze $i la ce pref; $i
b) concedentul controleazii - prin dreptul de proprietate, dreptul de beneficiu sau in alt
mod - orice interes rezidual in infrastructurii la terminarea acordului." (pet. 177-(2))
Prin urmare:
Concesiunea primita se reflecta ea imobilizari necorporale deoarece contractul de con
cesiune prevede o durata (10 ani) i o valoare (18.000 lei) determinate de concesiune.
a) La semnarea contractului se recunoate activul necorporal pentru valoarea totala
a concesiunii primite:
18.000 lei

b)

205

167

Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

18.000 lei

Amortizarea lunara a concesiunii:

Durata contractului = 10 ani x 12 I uni = 120 I uni


Amortizarea lunara = 18.000 lei/ 120 luni = 150 lei
150 lei

c)

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2805

150 lei

404

1.800 lei

Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor simllare

fnregistrarea redeventei anuale:

1.800 lei

167

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

Furnizori
de imobilizari

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

d)

Plata redeventei anuale:

1.800 lei

404
Furnizori
de imobilizari

5121

Conturi la banci
in lei

1.800 lei

e) La expirarea contractului se inregistreaza scoaterea din evidenta a concesiunii pri


mite:
18.000 lei

2805

Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor similare

205

Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

18.000 lei

Exemplul ilustrativ 15
Societc1tea Alfa ia in concesiune de la Administratia Parcurilor
un lac situat intr-un pare, in vederea organizarii de plimbari cu
vaporaul. Durata contractului de concesiune este de 10 ani;
redeventa anuala este de 1.800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl:


a) Primirea concesiunii. Argumentati varianta aleasa;
b) Redeventa anuala datorata;
c) Plata redeventei anuale.
Rezolvare:
Concesiunea primita se reflecta ea o cheltuiala, deoarece contractul de concesiune
prevede plata unei redevente (1.800 lei), i nu o valoare totala.
a) La semnarea contractului se inregistreaza extracontabil valoarea totala a redeven
telor (1.800 lei/an x 10 ani = 18.000 lei):
Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate 18.000 lei
b) lnregistrarea redeventei anuale:
1.800 lei

612

Cheltuieli ci.J redeventele,


locatiile de gestiune
i chiriile

401
Furnizori

1.800 lei

CONTABILITATE

i concomitent:
Credit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate 18.000 lei
c)

Plata redeventei anuale:

1.800 lei

401

Fum.izori

5121

Conturi la banci
in lei

1.800 lei

Exemplul ilustrativ 16
Societatea comerciala X incheie la data de 01.12.N un contract de
franciza pe 3 ani cu societatea comerciala Y. Conform contractului,
SC Y acorda SC X dreptul de a-i vinde produsele textile, sub
brand1:1l sau. Produsele vor fi comercializate prin magazinele
deschise de SC X, in conformitate cu practica de afaceri a
SC Y. Pentru aceste drepturi primite, SC X se obliga sa achite taxa
de franciza, la inceperea activitatii, in suma de SO.OOO lei plus
TVA 24% i un procent lunar de 10% din valoarea produselor
cumparate i receptionate lunar, aceasta reprezentand redeventa
cuvenita SC Y. Tn luna decembrie N, SC X primete o factura
privind taxa de redeventa in suma de 2.000 lei, TVA 24%.
Contabilizati la francizat (SC X), conform OMFP nr. 1.802/2014,
urmatoarele operatii:
a) Taxa lnitiala de franciza;
b) Amortizarea lunara recunoscuta;
c) lnregistrarea redeventei datorate.

Rezolvare:
Franciza este definita drept un sistem de comercializare a produselor i/sau serviciilor
i/sau tehnologiilor, bazat pe o. colaborare stransa i continua intre intreprinderi, dis
tincte i independente sub aspect juridic i financiar, francizorul i francizatii sai, in
care francizorul acorda francizatilor sai dreptul i impune obligatia de a exploata o
intreprindere in conformitate cu conceptul francizorului. Dreptul astfel concedat ii au
torizeaza i ii obliga pe francizat, in schimbul unei contributii financiare directe sau
indirecte, sa utilizeze firma i/sau marca produselor i/sau serviciilor, know-how-ul i
alte drepturi de proprietate intelectuala, sustinut prin aportul continuu de asistenta
comerciala i/sau tehnica in cadrul i pe durata contractului de franciza, incheiat intre
parti in acest scop. Aceasta definitie a fost insuita de legiuitorul roman, care a definit
franciza in OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al francizei, republicata.

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces


Francizorul este un comerciant care:
- este titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate; drepturile trebuie sa fie
exercitate pe o durata eel putin egala cu durata contractului de franciza;
- confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie
sau un serviciu;

ii asigura beneficiarului o pregatire initiala pentru exploatarea marcii inregistrate;

utilizeaza personal i mijloace financiare pentru promovarea marcii sale, pentru


cercetare i inovatie, asigurand dezvoltarea i viabilitatea produsului.

Operatiunile in franciza sunt reglementate de OG nr. 52/1997 privind regimul juridic al


francizei, republicata in temeiul art. II din Legea nr. 79/1998.

Taxa initiala de franciza indeplinete definitia unei imobilizari necorporale i criteriile


de recunoatere, de aceea va fi reflectata in contul 205 ,,Concesiuni, brevete, licente,
marci comerciale, drepturi i active similare".
a)

Tnregistrarea taxei initiale de franciza:

62.000 lei
SO.OOO lei

12.000 lei

b)

205

Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

404

Furnizori
de imobilizari

62.000 lei

4426

TVA deductibila

Amortizarea lunara a taxei de franciza (SO.OOO lei I 3 ani I 12 luni = 1.389 lei):

1.388 lei

c)

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2805

1.389 lei

401

2.480 lei

Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor similare

Tnregistrarea redeventei:

2.480 lei
2.000 lei

4801ei

612

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i chiriile

4426

TVA deductibila

Furnizori

CONTABILITATE
i plata redeventei:
2.480 lei

401

Furnizori

5121

Conturi la banci
in lei

2.480 lei

Exemplul ilustrativ 17
O entitate achizitioneaza un program de contabilitate in suma de
30.000 lei plus TVA 24%, care urmeaza a fi utilizat pentru nevoi
proprii. Durata de utilizare eeonomica este de 3 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati achizitia i


amortizarea programului.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:
,,Programe/e informatice, precum i ce/elalte imobilizarl necorporale inregistrate la ele
mentul Alte imobiliza,ri necorporale se amortizeaza pe durata prevazuta pentru utili
zarea /or de catre entitatea care le define." (pet. 186-(2))
,,Tn cazul programelor informatice achizifionate impreuna cu licenfele de utilizare, daca se
poate efectua o separare intre cele doua active, acestea sunt contabilizate i amortizate
separat." (pet. 186(3)}

,,0 imobilizare necorporala se inregistreaza initial la costul de achizifie sau de producfie,


aa cum sunt definite in prezentele reglementari." (pet. 156)
a)

Aehizitia programului informatic:

37.200 lei
30.000 lei

7.200 lei

%
208

Alte imobilizari
neeorporale i
Programe informatice

404

Furnizori
de imobilizari

37.200 lei

4426

TVA deduetibila

b) Amortizarea anuala pe durata prevazuta pentru utilizarea programului (30.000 lei I


3 ani = 10.000 lei/an):
10.000 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2808

Amortizarea
altar imobilizari
neeorporale I
Programe informatiee

10.000 lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 18 --------


Societatea Alfa acorda un avans pe baza facturii societatii Beta in

valoare de 3.720 lei (3.000 lei plus TVA 24%) in vederea achizitiei
unui program informatic. Peste o luna, angajatii firmei Beta

instaleaza programul, costul facturat al programului fiind de


5.200 lei plus TVA 24%, din care se retine avansul platit.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a) Factura privind avansul (plata facturii are loc ulterior);

b) Plata avansului conform extrasului de cont;

c} Achizitia programului informatic pe baza facturii Ji retinerea


avansului platit.

Nota:
Prevederi fiscale avute in vedere:
Potrivit art 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, prin derogare

de la prevederile alin. (1 ), exigibilltatea taxel intervine la data


emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul

generator.

Daca factura de avans este emisa anterior incasarii avansului

i anterior livrarii bunurilor I prestarii serviciilor, prevaleaza

prevederile art. 1342 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal.Orice furnizor
de bunuri I prestator de servicii are obligatia sa colecteze taxa

pe valoarea adaugata la data emiterii acestei facturi i, pe cale de

consecinta, beneficiarul are drept de deducere la acelai moment,

in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1) din Codul fiscal.


Conform pet. 72 alin. (2) din Normele metodologice date in

aplicarea art. 155 alin. (16) din Codul fiscal, regular_izarea facturilor

de avans se realizeaza prin stornarea facturii de avans la data

emiterii facturii pentru contravaloarea integrala a livrarii de bunuri


i/sau prestarii de servicii. Stornarea se poate face separat (se
emite o factura de stornare a avansului i o factura pentru

contravaloarea bunurilor livrate I serviciilor prestate) sau pe

aceeai factura (o linie din factura evidentiaza contravaloarea


bunurilor livrate I serviciilor prestate i o alta linie, stornarea

avansului, diferenta reprezentand contravaloarea bunurilor livrate I


serviciil.or prestate ramasa de achitat/facturat).

CONTABILITATE

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,in cadrul avansurilor ; a/tor imobilizari necorporale se inregistreaza avansurile acordate


furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sou
achizitionate de la terti pentru necesitatile proprii de utilizare, precum ; retete, formule,
modele, proiecte ; prototipuri." (pet. 186-( 1))
Conform aceluiai act normativ, funqionarea contului 4094 ,,Avansuri acordate pentru
imobilizari necorporale" se prezinta astfel:

,,Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari
necorpora/e.
Contu/ 4094 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale este un cont de activ.

ln debitul contului 4094 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale se inregis


treaza:

valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobiliziiri necorporale (404); (... )


in creditu/ contului 4094 Avansuri acordate pentru imobifiziiri necorporale se inregis
treazii:
valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobi/izari necorporale, cu ocazia re
gulariziirii pliitilor cu acetia (404); (...)
So/du/ contului reprezintii avansurile acordate furnizorilor de imobifiziiri necorporale, ne
decontate."
Prin urmare:
a)

Factura de avans:

3.720 lei
3.000 lei

7201ei

b)

::::

404

3.720 lei

5121
Conturi la banci
in lei

3.720 lei

Furnizori
de imobilizari

Avansuri acordate.
pentru imobilizari
necorporale

4426

TVA deductibila

Plata avansului:

3.720 lei

c)

4094

404

::::

Furnizori
de imobilizari

Achizi1ia programului informatic pe baza facturii i re\inerea avansului platit:

Avansul este anulat prin diminuarea contului 4094.


Se recunoate programul informatic la costul sau de 5.200 lei.

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces


Se recunoate diferenta in plus de TVA deductibila:
TVA deductibila aferenta costului facturat al programului = 5.200 lei x 24% = 1.248 lei
Diferenta in plus de TVA deductibila = 1.248 lei - 720 lei = 528 lei
Se recunoate diferenta in plus datorata furnizorului:
Total datorat = 5.200 lei + 1.248 lei (TVA deductibila) = 6.448 lei
Diferenta in plus datorata = 6.448 lei - 3.720 lei = 2.728 lei
2.728 lei
5.200 lei

528 lei
(3.000 lei)

%
208

Alte imobilizari
necorporale I
Programe informatice

404

Furnizori
de imobilizari

2.728 lei

4426

TVA deductibila

4094

Avansuri acordate
pentru imobilizari
necorporale

Exemplul ilustrativ 19
Entitatea Alfa SA achizitioneaza un calculator i doua programe
informatice. Primul este sistemul de operare, iar eel de-al doilea
este un program de contabilitate creat special pentru entitate.
Durata de utilizare a programului de contabilitate este de 3
ani. Calculatorul se amortizeaza pe o durata de 5 ani. Odata
cu achizitia programului pentru necesitatile proprii, entitatea
achizitioneaza i licenta, respectiv dreptul de a multiplica i de a
vinde tertilor acest program, pe o perioada de 2 ani.
Factura cuprinde:
- pretul calculatorului: 8.000 lei;
- pretul sistemului de operare: 1.000 lei;
-

pretul programului de contabilitate: 10.000 lei;


pretul licentei: 4.000 lei.

Cheltuielile de transport facturate de curier sunt de 800 lei.


Calculatorul beneficiaza de o reducere comerciala de 10%.

Programul de contabilitate este testat i ajustat timp de o


saptamana de Un Sc!lariat impreuna CU un reprezentant al
furnizorului, costurile aferente fiind de SOO lei.

CONTABILITATE
Cheltuielile de mentenanta lunare sunt de 200 lei.
Cota de TVA este de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, se cere:


a) Argumentati cate active va recunoate entitatea;
b) Contabilizati achizitia activelor;
c) Contabilizati amortizarea anuala a activelor (metoda liniara).
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 imobilizare necorpora/Q se inregistreazQ initial la costu/ de achizifie sau de producfie,


aa cum sunt definite in prezentele reglementQri." (pet. 156)
,,in mod normal, preful pe care o entitate ii p/Qtete pentru a dobandi separat o imobilizare
necorpora/Q va reflecta ateptQri/e privind probt;Jbilitatea ea beneficiile economice viitoare
preconizate ale imobi/izQrii SQ revinQ entitQfii. in aceste situafii entitatea preconizeazQ o
intrare de beneficii economice, chiar dacQ plasarea in timp a sumei generate de intrare este
nesigurQ. Astfe/, imobi/izQri/e necorporale dobandite separat indeplinesc intotdeauna cri
teriul referitor la probabilitatea ea beneficiile economice viitoare preconizate atribuibile
imobi/izQrii SQ revinQ entitQfii." (pet. 157-(1))
,,in plus, costul unei imobi/izQri necorporale dobandite separat poate fi in general evaluat
in mod credibil. Acest lucru se intamp/Q mai ales cand con.travaloarea achizifiei ia forma
numeraru/ui sau a a/tor active monetare." (pet. 157-(2))
,,Costu/ unei imobi/izQri necorporale dobandite separat este a/cQtuit din:
a) costu/ SQU de achizitie, inclusiv taxele vamale de import i taxele de achizifie nerambursabile, dupQ scQderea reducerilor i rabaturilor comerciale; i
b) orice cost direct atribuibil pregQtirii activu/ui pentru utilizarea prevQZUtQ." (pet. 158-(1))
,,Exemple de costuri direct atribuibile sunt:
a) cheltuielile cu personalul determinate de aducerea activului la starea sa de funcfio
nare;
b) onorariile profesionale care decurg direct din aducerea activului la condifia sa de func
fionare; i
c) costurile de testare a activului privind functionarea sa in mod corespunzQtor."
(pet. 158-(2))

,,Exemple de costuri care nu constituie o parte a costului imobi/izQrii necorporale sunt:


a) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile de pub/icitate
i activitQfi promofionale);

Ell

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b) costurile de desfaurare a unei activitafi intr-un foe nou sau cu o noua c/asii de clienti
(inc/usiv costurile de instruire a personalu/ui); i
c) costurile administrative i alte cheltuieli generale de regie." (pet .159)
,,Recunoaterea costurilor in valoarea contabilii a unei imobilizari necorporale inceteazii
atunci cdnd activul se aflii in starea necesara pentru a putea functiona in maniera
intenfionata de conducere." (pet. 160)
a) Deoarece se poate efectua o separare clara intre componente, in contabilitate ele
vor fi inregistrate. separat . Prin urmare, entitatea va trebui sa recunoasca trei active:
unul corporal (calculatorul, in valoarea caruia se va introduce i valoarea sistemului de
operare) i doua necorporale (programul de contabilitate i licenta).
b) Cheltuielile de transport sunt repartizate celor trei active, proportional cu valoarea
facturata a acestora .
Valoarea totala a facturii = 8.000lei (calculatorul)-800lei (reducerea comerciala pentru
calculator)+ 1.000lei (sistemul de opera re inclus in calculator)+ 10.000lei (programul
de contabilitate)+ 4.000lei (licenta) = 22.200lei
- cota aferenta calculatorului = 800lei x ( 8.200lei I 22.200lei) = 295lei
- cota aferenta programului de contabilitate = 800 lei x (10.000 lei I 22.200 lei) =
360 lei
- cota aferenta licentei = 800lei x ( 4.000lei I 22.200 lei) = 145lei
Costul de achizitie al calculatorului se determina astfel:

Pretul calculatorului

Reducere comerciala 10%

8.000lei
800lei

(+) Sistem de operare

1.000lei

(=) Costul de achizitie

8.495lei

(+) Cota-parte de cheltuieli de transport

295lei

Costul de achizitie al programului de contabilitate se determina astfel:

Pretul programului

(+) Cota-parte de cheltuieli de transport

(+) Cheltuieli de testate i ajustare


(=) Costul de achizitie

10.000lei
360lei
5001ei

10.860 lei

Costul de achizitie al licentei se determina astfel:

Pretul licentei

(+) Cota-parte de cheltuieli de transport

(=) Costul de achizitie

4.000 lei
145lei

4.145lei

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 20 ---------,


La 31.12.N, Alfa a achizitionat un program informatic la un cost
de 10.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La 31.12.N+1, valoarea de
inventar stabilita de eomisia de inventariere este de 7.500 lei. Yn
anul N+2, programul informatic este vandut.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati:

a) Ce inregistrare contabila se efectueaza la sfaritul anului


N+l;
b) Cu ce valoare tigureaza programul informatic in bilantul
anului N+l;

c) Ce inregistrare contabila se efectueaza odata cu vanzarea


programului informatic.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Evaluarea imobiliziirilor corporale i necorporale, cu ocazia inventarierii, se face la valoa


rea de inventor, stabilitii de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizafi, potrivit
legii. Fae obiectul eva/uiirii i imobiliziirile in curs de execufie." (pet. 85-( 1))
,,Corectarea valorii imobiliziirilor necorporale i corporale i aducerea /or la nivelul valorii
de inventor se efectueazii, in funcfie de tipul de depreciere existentii, fie prin inregistrarea
unei amortiziiri suplimentare, in cazul in care se constatii o depreciere ireversibilii, fie prin
constituirea sau suplimentarea ajustiirilor pentru depreciere, in cazul in care se constatii o
depreciere reversibilii d atestora." (pet. 85-(2))
,,0 imobilizare necorporala trebuie prezentata in bilanf la valoarea de intrare, mai pufin

ajustiirile cumulate de valoare." (pet. 187)

Valoarea bilantiera se determina deducand din valoarea de intrare amortizarea cu

mulata i ajustarile pentru depreciere.


Prin urmare:
a)

Situatia activului la .31.12.N+1:


- lei Costul
Amortizarea anului N+1 = 10.000 lei I 5 ani
Valoarea neta contabila la sfaritul anului N+1 =
10.000 - 2.000

..

10.000
2.000
8.000

CONTABILITATE

in cost nu intra cheltuielile de mentenanta deoarece acestea sunt ulterioa_re achizi


tiei.
29.140 lei
8.495 lei

10.860 lei

4.145 lei

5.640 lei

c)

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

404

Furnizori
de imobilizari

29.140 lei

208

Alte imobilizari
necorporale I
Programe informatice

205

Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

4426

TVA deductibila

Amortizarea:

Amortizarea anuala a calculatorului = 8.495 lei I 5 ani = 1.699 lei

Amortizarea anuala a programului de contabilitate == l0.860 lei I 3 ani = 3.620 lei

Amortlzarea anuala a licentei = 4.145 lei I 2 ani = 2.073 lei


7.392 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privlnd amortizarea
imobilizarilor

2813

7.392 lei
1.699 lei

2808

3.620 lei

2805

2.073 lei

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport
Amortizarea
altor imobilizari
necorporale I
Programe informatice
Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor similare

Ghid pentru pregatirea candida{ilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 20 -----------,


La 31.12.N, Alfa a achizitionat un program informatic la un cost
de 10.000 lei, amortizat liniar in 5 ani. La 31.12.N+1, valoarea de
inventar stabilita de comisia de inventariere este de 7.500 lei. In
anul N+2, programul informatic este vandut.
Conform OMFP nr.1.802/2014, precizati:

a) Ce inregistrare contabila se efectueaza la sfaritul anului


N+1;
b) Cu ce valoare figureaza programul informatic in bilantul
anului N+1;

c) Ce inregistrare contabila se efectueaza odata cu vanzarea


programului informatic.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Evaluarea imobilizarilor corporale; necorpora/e, cu ocazia inventarierii, se face la va/oa


rea de inventor, stabilita de comisia de inventariere sau de evaluatori autorizati, potrivit
legii. Fae obiectul evaluariii imobilizarile in curs de executie." (pet. 85-(1))
,,Corectarea valorii imobi/izarilor necorpora/ei corporate; aducerea for la nivelul valorii
de inventor se efectueaza, in funqie de tipul de depreciere existenta, fie prin inregistrarea
unei amortizari suplimentare, in cazul in care se constata o depreciere ireversibila, fie prin
constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru depreciere, in cazul in care se constata o
depreciere reversibila a acestora." (pet. 85-(2))
,,0 imobilizare necorporala trebuie prezentata in bi/ant la valoarea de intrare, mai pufin
ajustarile cumulate de valoare." (pet. 187)
Valoarea bilantiera se determina deducand din valoarea de intrare amortizarea cu
mulata i ajustarile pentru depreciere.
Prin urmare:
a)

Situatia activului la 31.12.N+1:


- lei Costul
Amortizarea anului N+1 = 10.000 lei I 5 ani
Valoarea neta contabila la sfaritul anului N+1 =
10.000 - 2.000

10.000
2.000
8.000

CONTABILITATE

Valoarea de inventar, de 7.500 lei, este mai mica decat valoarea neta contabila, de
8.000lei, deci activul este depreciat i se recunoate o ajustare pentru depreciere de
500 lei:
500lei

6813

Cheltuieli de exploatare
privind ajustarile
pentru deprecierea
imobilizarilor

290

Ajustari
pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale

500lei

b) La sfaritul anului N+1, programul informatic va figura in bilant cu valoarea:


10.000lei (cost) - 2.000lei (amortizare) - 500lei (pierdere din depreciere) = 7.500lei .
c) Odata cu vanzarea programului informatic, ajustarea pentru depreciere existenta
se anuleaza prin reluare la venituri:
500lei

290

Ajustari
pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale

7813

Venituri din
ajustari pentru
deprecierea imobilizarilor

500lei

Exemplul ilustrativ 21
Entitatea Alfa a achizitionat la 31.12.N un program informatic in
valoare de 10.000lei . Se considera ea durata de viata a activului
este de 10ani, iar metoda de amortizare stabilita este cea liniara .
La 31.12.N+1, valoarea de inventar a programului informatic este
de 8.000lei .fn continuare consideram ea la sfaritul anului N+2
valoarea de inventar a programului informatic devine 8.100lei .
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Pierderea din depreciere la sfaritul anului N+l;
b) Reluarea pierderii din depreciere la sfarltul anului N+2.

Rezolvare:
a)

Situatia activului la 31.12.N+1:

Amortizarea anuala : 10.000lei/ 10ani = 1.000leJ

Valoarea contabila neta ;:: 10.000lei - 1.000lei = 9.000lei


Valoarea de inventar = 8.000 lei

Pierderea din depreciere = 9.000lei - 8.000lei ;: 1.000lei:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

1.000 lei

b)

6813

Cheltuieli de exploatare
privind ajustarile
pentru deprecierea
imobilizarilor

290

Ajustari
pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale

1.000 lei

Situatia activului la 31.12.N+2:

La sfaritul anului N+ 1, programul informatic a figurat in bilant cu valoarea de inventar


de 8.000 lei.
Amortizarea anuala = 8.000 lei I 9 anl ramai = 889 lei

Valoarea contabila neta = 8.000 lei - 889 lei = 7.111 lei

Valoarea contabila neta daca activul nu s-ar fi depreciat cu un an in urma = 10.000 lei
- 2.000 lei = 8.000 lei
Creterea valorii contabile a unui activ necorporal ea urmare a aprecierii fata de pe
rioadele precedente nu trebuie sa depaeasca valoarea neta pe care activul liecorporal
ar fi avut-o daca ajustarea nu ar fi fost inregistrata.
Ca atare, nu poate fi reluat mai mult de 8.000 lei - 7.111 lei= 889 lei, pentru a nu depai
valoarea de 8.000 lei.
889 lei

290

- Ajustari
pentru deprecierea
imobilizarilor necorporale

1'-

7813
Venituri din
ajustari pentru
deprecierea imobilizarilor

8891ei

Exemplulilustrativ22 -----------,
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contablliza11 derecunoaterea
urmatoarelor imobilizari necorporale:
a) La expirarea unui contract de concesiune, odata cu restituirea
bunului, se inregistreaza scoaterea din evidenta a concesiunii
primite, in suma de SO.OOO lei;
b) Se scoate din evidenta un program informatic, depait moral,
din utilizarea caruia nu se mai ateapta beneficii economice
viitoare. Costul programului informatic a fost de 100.000 lei,
amortizarea cumulata pana la data scoaterii din evidenta fiind
de 30.000 lei;
c) Se vinde un program informatic la pretul de vanzare de
110.000 lei, exclusivTVA 24%. Costul programului informatic a
fost de 100.000 lei, amortizarea cumulata pana la data vanzarii
fiind de 30.000 .lei.

CONTABILITATE

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 imobilizare necorporala trebuie scoasa din evidentii la cedare sau atunci cand niciun
beneficiu economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea ori din cedarea sa." (pet. 188)

,,in cazul scoaterii din evidenta a unei imobilizari necorporale, sunt evidentiate distinct ve
niturile din vanzare, cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a imobilizarii i alte
cheltuieli legate de cedarea acesteia." (pet. 189-(1))

,,in scopul prezentaNi in contul de profit i pierdere, catigurile sou pierderile care apar
odata cu incetarea utiliziirii sou ieirea unei imobiliziiri necorporale se determinii ea di
ferentii intre veniturile generate de ieirea actiVulul i valoarea sa neamortizatii, indusiv
cheltuielile ocazionate de cedarea acestuia, i trebuie prezentate ea valoare netii, ea veni
turi sou cheltuieli, dupii caz, in contul de profit i pierdere, la elementul ccA/te venituri din
exploatare, respectiv Alte che/tuieli de exploatare, dupii caz." (pet. 189-(2))

Prin urmare:
a)

Scoaterea din evidenta a concesiunii primite, amortizata integral:

SO.OOO lei

b)

Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale, ..
drepturilor i
activelor similare

205

SO.OOO lei

Concesiuni;
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare

Scoaterea din evidenta a programului informatic, neamortizat integral:

100.000 lei
30.000 lei

70.000 lei

c)

2805

o/o

2808

Amortizarea
altar imobilizari
necorporale

208

. Alte. imobilizari
necorporale I
Programe informatlce

100.000 lei

6583

Cheltuieli privind
activele cedate
i alte operatiuni
de capital

Vanzarea programului informatic, neamortizat integral:

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces


pretul de vanzare:
136.400 lei

461
Debitori diver$i

7583
Venituri din
vanzarea activelor
$i alte operatiunl
de capital
4427
TVA colectata

136.400 lei
110.000 lei

26.400 lei

scoaterea din evidenta .a programului lnformatic, neamortizat integral:


100,QOO lei
30.000 lei

70.000 lei

%
2808

Amortlzarea
altor imobilizari
necorporale
6583
Cheltuieli privind
activele cedate
$i alte operatiuni
. de capital

208

Aite imobilizari
necorporale I
Programe informatice

100.000 lei

in contul de profit $i pierdere va fi prezentat ca$tigul din cesiunea programului infor


matic, de 40.000 lei (110.000 lei - 70.000 lei), la alte venituri din exploatare.

Exemplul ilustrativ
2:3 ------------.
.
.

Tn data de 01.05.N, in vederea achizitiei unui mijloc de transport,


i se plate$te furnizorului un avans de 4.960 lei, iar la 15.05.N
se prime$te factura aferenta acestui avans. Tn data de 20.05.N
se prime$te factura de achizitie a mijlocului de transport, care
cuprinde: pret de cumparare 5.000 lei, cheltuieli de transport 500 lei,
TVA 24%, din care se retine avansul acordat. Tn data de 21.05.N se
achita datoria fata de furnizor.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabllizati:


a) Plata avansulul;
b) Prlmirea facturli de avans;
c) Achlzitla mijlocului de transport $i retinerea avansulul;
d) Plata furnizorului

CONTABILITATE

Nota:

Prevederi fiscale avute in vedere:


Potrivit art. 146 alin. (1) din Codul fiscal, pentru exercitarea
dreptului de deducere a taxei, persoana impozabila trebuie sa
indeplineasca urmatoarele conditii: a) pentru taxa datorata sau
achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie
livrate sau serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate
in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o
factura emisa in conformitate cu prevederlle art. 155. (...)

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,0 imobilizare corpora/a recunoscuta ea activ trebuie evaluata initial la costul sou deter
minat potrivit regulilor de evaluare din prezentele reglementari, in functie de modalitatea
de intrare in entitate." (pet. 226-(1))

,,(... ) cost de achizitie inseamna pretul datorat i eventualele che/tuieli conexe minus even
tualele reduceri ale costului de achizitie.
fn acest sens, costu/ de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de im
port i alte taxe (cu excepfia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la
autoritafile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atri
buibile direct achizitiei bunurilor respective.
in costu/ de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuieli/e
cu obtinerea de autorizatii i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor res
pective.
Cheltuielile de transport sunt incluse in costu/ de achizitie i atunci cand functia- de
aprovizionare este externalizata; (...) " (pet. 8)

a)

Plata avansului:

4.960 lei

b)

4093

Avansuri
acordate pentru
imobilizari corporale

5121

Conturi la banci
in lei

4.960 lei

Exercitarea dreptului de deducere a TVA pe baza facturii de avans:

960 lei

4426

TVA deductibila

4093

Avansuri
acordate pentru
imobilizari corporale

960 lei

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

c)

Achizitia mijlocului de transport:

Pret de cumparare (5.000 lei) + Cheltuieli de transport (SOO lei) = Cost de achizitie
(5.500 lei)

Total TVA aferenta costului de achizitie= 5.500 lei x 24% = 1.320 lei
Rest TVA deductibila= 1.320 lei - 960 lei anterior= 360 lei

5.860 lei
5.500 lei
360 lei

2133

Mijloac;e
de transport

404

5.860 lei

4093

4.000 lei

Furnizori
de imobilizari

4426

TVA deductibila

retinerea avansului:
4.000 lei

d)

404

Furnizori
de imobilizari

Avansuri
acordate pentru
imobilizari corporale

Plata'furnizorului pentru restul de 5.860 lei - 4.000 lei (avans) = 1.860 lei:

1.860 lei

404

Furnizori
de imobilizari

5121

Conturi la band
in lei

1.860 lei

Exemplul ilustrativ .24


Societatea Alfa a achizitionat un utilaj la costul de 4.000 lei, plus
TVA, factura fiind primita in data de 10.03.N. Utilajul este pus in
functiune in data de 08.04.N, cheltuielile cu punerea in functiune,
efectuate de o firma specializata, fiind de 500 lei, TVA 24%.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:

a) Primirea facturii in data de 10.03.N;

b) lnregistrarea cheltulelilor cu punerea in func1iune.

Rezolvare:
a)

Primirea facturii in data de 10;03.N:

CONTABILITATE

4.960 lei
4.000 lei

2131

Echiparriente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

404

Furnizori
de imobilizari

4.960 lei

4426

9601ei

TVA deductibila

b) Cheltuielile de punere in funqiune reprezinta o parte componenta a costului unei


imobilizari corporale, deci se adauga la valoarea acestora:
620 lei
soo lei

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

404

Furnizori
de imobilizari

620 lei

4426

120 lei

. TVA deductibila

Exemplul ilustrativ 25 ------------,


La inceputul lunii mai a anului N, societatea Alfa cumpara de la
un furnizor cu sediul in SUA un utilaj in valoare de SO.OOO dolari.
Utilajul este transportat pe cale navala, iar cumparatorul intra in
posesia lui din. momentul in care activul este incarcat pe nava, in
portul vanzatorului. Yn data de 10.05.N, transportatorul efectueaza
in numele cumparatorului atat incarcarea, cat i receptia utilajului.
Cursul de schimb valutar este de 3,5 lei/dolar.
Cu aceasta ocazie, vanzatorul ii transfera cumparatorului atat
proprietatea, cat i riscurile i beneficiile. Receptia utilajului se
face de catre transportator in numele cumparatorului. La receptie,
transportatorul ii confirma cumparatorului existenta utilajului
solicitat i ii transmite o copie a facturii primite de la furnizor
i o copie a procesului-verbal de receptie. Pe toata perioada
transportului pana la predarea catre cumparator, utilajul se afla in
proprietatea cumparatorului i in raspunderea transportatorului.
Utilajul ajunge in tara in data de 12.06.N. Odata ajuns in tara,
transportatorul i-1 preda cumparatorului i factureaza catre
acesta cheltuieli de transport in valoare de 6.000 dolari la cursul
de schimb de 3,4 lei/dolar. Data la care cumparatorul a acceptat
factura de transport este 12.07.N. ln perioada imediat urmatoare,
cumparatorul vamuiete activul importat (taxele vamale sunt in
suma de 17.500 lei).

Ill

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2014:


a) Precizati ce inregistrare contablla se efectueaza in data de
1O.OS.N, cu ocazia receptiei utilajului;
b) Calculati costul de achizltie al utilajului;
c) Contabilizati recunoaJterea utllajului pentru costul sau de
achizitie.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,Sunt reflectate distinct in contabilitate acele imobllizari corporate cumparate, pentru ca


re s-au transferat riscurile I beneficiile aferente, dar care sunt Tn curs de aprovizionare
(grupa 22 /mobilizari corporale in curs de aprovizionare din Planul de conturi general)."
(pet. 196)

,,0 tranzacfie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de
Banca Nafionala a Romaniei, de la data efectuarii operafiunii." (pet. 319)
a) Tn data de 10.05.N, in momentul transferului riscurilor i beneficiilor, se recunoate
activul in curs de aprovizionare (SO.OOO dolari x 3,5 lei/dolar = 175.000 lei):
175.000 lei

b)

223

lnstalatii tehnice i
mijloace de transport
in curs de aprovizionare

404

Furnizori
de lmobilizari

175.000 lei

Costul de achizitie al activului se calculeaza astfel:

Pretul de achizitie stabilit la data receptiei (175.000 lei) + Cheltuieli de transport


(6.000 dolari x 3,4 lei/dolar = 20.400 lei) + Taxe vamale (17.500 lei) = Cost de achizitie
(212.900 lei)
c)

Recunoaterea activului la nivelul costului de achizitie:

212.900 lei

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

223

212.9001ei
175.000 lei

446

17.500 lei

404

20.400 lei

lnstala\ii tehnice i
mijloace de transport
in curs de aprovizionare
Alte impozite,
taxe i varsaminte
asimilate

Furnizori
de imobilizari

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 26
La 01.01.N, o entitate achizitioneaza un echipament tehnologic
pentru extragerea petrolului i, conform contractului prin care
i s-a acordat dreptul de a efectua exploatari, are obligatia ea la
finalizarea exploatarii sa mute echipamentul i sa reconstituie
stratul de sol afectat. La data instalarii echipamentului, entitatea
a estimat ea la terminarea extraqiei va efectua cheltuieli cu
demontarea i mutarea activului, valoarea actualizata calculata
a acestor costuri fiind de 300.000 lei. Costul de achizitie al
echipamentului este de 1.650.000 lei. Echipamentul are o durata
de viata estimata initial de 10 ani, metoda de amortizare fiind cea
liniara.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Achizitia activului;
b) Recunoaterea costurllor estimate cu demontarea ii
mutarea activului;
c) Amortizarea anuala a activului.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in costul unei imobilizari corporale sunt incluse $i costurile estimate initial cu demon
tarea $i mutarea acesteia la scoaterea din funcfiune, precum $i cu restaurarea amplasa
mentului pe care este pozifionata imobilizarea, atunci cdnd aceste sume pot fi estimate
credibil $i entitatea are o obligafie legata de demontare, mutare a imobilizarii corporale $i
de refacere a amplasamentului." (pet. 226-(5))
,,Costurile estimate cu demontarea $i mutarea imobilizarii corporale, precum $i cele cu
restaurarea amplasamentului se recunosc in valoarea acesteia, in corespondenta cu un
cont de provizioane (contul 1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale $i
alte acfiuni similare legate de acestea)." (pet. 226-(6))
Prin urmare, se vor efectua urmatoarele inregistrari:
a)

Achizitia activului la 01.01 ;N:

1.650.000 lei

b)

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

404
Furnizori
de imobilizari

1.650.000 lei

Recunoaterea costurilor estimate cu demontarea i mutarea activului:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

300.000lei

c)

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

1513

Provizioane pentru
dezafectare
imobilizari corporale
i alte aqiuni similare
legate de acestea

300.000lei

Amortizarea anuala (( 1.650.000lei+ joo.OOO lei) / 10ani = 195.000lei /an):

195.000lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

195.000 lei

Exemplul ilustrativ 2 7 -----------.


Alfa construiete in regie proprie o cladire pe care o incepe la
data de 01.01.Ni o finalizeaza la data de 31.11.N. Cheltuielile
inregistrate in legatura cu construqia au fost: materii prime
160.000lei; salarii 120.000lei; amortizari 150.000lei; cheltuieli
indirecte repartizate 110.000lei; cheltuieli genera le de
administratie SO.OOO lei .

Conform OMFP nr. 1.802/2014:


a) Cakulati costul de prodi:ictie;
b) Contabilizatl receptia i punerea in functlune a cladirii.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.8 02/ 2014 precizeaza:

,,(...) Costul de producfie sou de prelucrare al stocurilor, precum $i costul de producf/e al


imoblllzdrllor cuprind che/tuielile directe aferente producfiei, $1 anume: materiale directe,
energie consumata in scopuri tehnologice, manopera directa $i alte cheltuieli directe de
producfie, costul proiectarii produselor, precum $i cota cheltuieli/or indirecte de produqie
alocata 1n mod rational ea fiind legato de fabricafia acestora. (...)" (pet . 8)
,,Exemple de costuri car, se efectueazd in legdturd cu construcfla unel lmob/1/zdrl
corporale, direct atribuiblle acesteia, sunt:
a) costurile reprezentdnd salariile angajafilor, contribufiile legale $1 alte cheltuieli legate
de acestea, care rezulta direct din construcfia imobilizarii corporale;

b) cheltuieli materiale;

CONTABILITATE

c)
d)
e)
f)
g)

costurile de amenajare a amplasamentului;


costurile initiale de livrare $i manipulare;
costurile de instalare $i asamblare;
cheltuieli d e proiectare $ i pentru obtinerea autorizatiilor;
costurile de testare a funqionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor ne
te provenite din vdnzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la am
plasamentul $i conditia de functionare (cum ar fi e$antioanele produse la testarea
echipamentului);

h) onorariile profesionale platite avocatilor $i experfilor, precum $i comisioanele achitate


in legatura cu activul etc." (pet. 226-(2))
,,Exemple de costuri care nu sunt costuri ale unul element de lmoblllzari corporate
sunt:
a) costurile de deschidere a unei noi instalafii;
b) costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (inclusiv costurile in materie de
publicitate $i activitati promotionale);
c) costurile de desfa$urare a unei activitati intr-un Joe nou sau cu o noua clasa de clienti
(inclusiv costurile de instruire a personalu/ui);
d) costurile administrative $i alte cheltuieli generate de regie;
e) costurile reamplasarii sau reorganizarii partiale sau totale a activitafilor entitafii."
(pet. 226-(3))

Prin urmare:
a) Costul de produqie= Materii prime (160.000 lei)+ Salarii (120.000 lei)+ Amortizari
(150.000 lei)+ Cheltuieli indirecte repartizate (110.000 lei)= 540.000 lei
b)

Receptia i punerea in functiune a cladirii:

540.000 lei

212

Construqii

722

Venituri din
produqia de
imobilizari corporale

540.000 lei

Exemplul ilustrativ 28
Alfa construiete in regie proprie o cladire pe care o incepe la data
de 01.01.N i o finalizeaza la data de 31.11.N+1.
In anul N, cheltuielile inregistrate in legatura cu construqia au
fast: materii prime 160.000 lei; salarii 120.000 lei; amortizari
150.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate 110.000 lei; cheltuieli
generale de administratie SO.OOO lei.

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces


Tn anul N+ 1, cheltuielile inregistrate in legatura cu construqia
au fast: materii prime 140.000 lei; salarii 125.000 lei; amortizari
155.000 lei; cheltuieli indirecte repartizate 130.000 lei; cheltuieli
generale de administratie 60.000 leL

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Recunoaterea costului de productie aferent anului N;
b) Recunoaterea costului de productie aferent anului N+1;
c) Receptia cladirii.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,lmobiliziirile in curs de execufie reprezinta investifiile neterminate efectuate in regie pro


prie sau in antrepriza. Acestea se evalueaza la costul de producfie sau costul de achizifie,
dupa caz." {pet. 231-(1))
,,lmobiliziirile in curs de execufie se tree in categoria imobiliziirilor finalizate dupa recepfia,
darea in folosinfii sau punerea in funqiune a acestora, dupa caz." (pet. 231-(2))
Conform OMFP nr. 1.802/2014:

,,Contu/ 231 lmobilizari corporale in curs de execufie este un cont de activ.


ln debitul contului 231 lmobilizari corporale in curs de execufie se inregistreaza: (...)
- valoarea imobiliziirilor corporale in curs de execufie efectuate in regie proprie, ne
terminate (722); (...)
ln creditul contului 231 lmobilizari corporale in curs de execufie se inregistreaza:
- valoarea imobiliziirilor corporale in curs de execufie, recepfionate, date in folosintii
sau puse in funcfiune (211, 212, 213, 214, 216, 2 7 7); (...)

So/du/ contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs de execufie, altele deceit
investifiile imobiliare."
Prin urmare:
a) Costul de produqie in anul N = Materii prime (160.000 lei)+ Salarii (120.000 lei)+
Amortizari (150.000 lei)+ Cheltuieli indirecte repartizate (110.000 lei)= 540.000 lei
Oeoarece construqia nu este finalizata; se va recunoate o imobilizare in curs:
540.000 lei

231
lmobilizari corporale
in curs de executie

722
Venituri din
productia de
imobilizari corporale

540.000 lei

CONTABILITATE

Cheltuielile efectuate sunt inregistrate dupa natura in contul de profit i pierdere.


b) Costul de produqie in anul N+ 1 = Materii prime (140.000 lei) + Salarii (125.000 lei)
+ Amortizari (155.000 lei) + Cheltuieli indirecte repartizate (130.000 lei) = 550.000 lei
Similar, se va recunoate o imobilizare in curs:
550.000 lei

231

lmobilizari corporale
in curs de executie

722

Venituri din
produqia de
imobilizari corporate

550.000 lei

Cheltuielile efectuate sunt inregistrate dupa natura in contul de profit i pierdere.


c)

Receptia cladirii la cost de produqie (540.000 lei + 550.000 lei= 1.090.000 lei):

1.090.000 lei

't)

212

Construqii

231

lmobilizari corporate
in curs de executie

1.090.000 lei

Exemplul ilustrativ 29 -----------.


Alfa detine o cladire veche despre care se cunosc informatiile: cost
de achizitie 1.200.000 lei, amortizare cumulata 400.000 lei. La data
de 01.01.N, Alfa a decis demolarea cladirii i construirea unui sediu
modern.
Pe parcursul anului N s-au inregistrat urmatoarele cheltuieli:
cheltuieli cu serviciile primite de la o firma specializata in
demolari 390.000 lei; cheltuieli cu materiile prime 660.000 lei;
servicii primite de la terti privind construqia 30.000 lei; salariile
muncitorilor de pe antier 250.000 lei; salariile personalului
administrativ 80.000 lei; salariile managerilor 120.000 lei;
amortizarea utilajelor folosite la construqie 12.000 lei.
La sfaritul anului N, cladirea nu era finalizata. Tn anul urmator a
continuat constructia, inregistrandu-se: cheltuieli cu materiile
prime 95.000 lei; salariile muncitorilor de pe a.ntier 250.000 lei;
amortizarea utilajelor folosite la construqie 5.000 lei.
La sfaritul anului N+ 1, cladirea a fost data in folosinta.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Recunoaterea costului de productie aferent anului N;
b) Recunoaterea costului de productie aferent anului N+1;
c) Receptia cladirli.

..

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenu/ de acces


Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,In cazul fn care o cliidire este demolata pentru a fi construita o a/ta, cheltuielile cu de
mo/area sunt recunoscute dupii natura /or, fara a fi considerate costuri de amenajare a
amplasamentului. Acelai tratament contabil se aplii:a ; cheltuielilor reprezentand valoa
rea neamortizata a cladirii demo/ate sau costul activu/ui respectiv, atunci cand acesta este
evidentiat ea stoc." (pet. 226-(4))
Prin urmare:
Tn costul de produqie nu se includ cheltuielile cu serviciile primite de la o firma spe
cializata in demolari (390.000 lei) i cheltuielile reprezentand valoarea neamortizata a
cladirii demolate (1.200.000 lei - 400.000 lei= 800.000 lei).
Aceste cheltuieli vor fi recunoscute in contul de profit i pierdere atunci cand vor fi
efectuate.
a) Costul de productie in anul N = Materii prime (660.000 lei)+ Servicii primite de la
terti privind construqia (30.000 lei)+ Salariile muncitorilor de pe antier (250.000 lei)+
Amortizarea utilajelor folosite la constructie (12.000 lei) = 952.000 lei
Deoarece constructia nu este finalizata, se va recunoate o imobilizare in curs:
952.000 lei

231

lmobilizari corporale
in curs de executie

722

Venituri din
productia de
imobilizari corporale

952.000 lei

b) Costul de productie in anul N+1 = Materii prime (95.000 lei)+ Salariile muncitorilor
de pe antier (250.000 lei) + Amortizarea utilajelor folosite la construqie (5.000 lei) =
350.000 lei
Similar, se va recunoate o imobilizare in curs:
350.000 lei

231

lmobilizari corporale
in curs de executie

722

Venituri din
produqia de
imobilizari corporale

350.000 lei

c) Receptia cladirii la costul de produqie total de 952.000 lei + 350.000 lei =


1.302.000 lei:
1.302.000 lei

212

Construqii

231

lmobilizari corporale
in curs de executie

1.302.000 lei

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 50 -------------.


Alfa ince pe in luna august anul N construqia unui utilaj. Pentru
testarea funqionarii corecte a utilajului s-au inregistrat cheltuieli
materiale de 200lei i cheltuieli salariale de 300lei. fn urma testarii
au rezultat eantioane vandute la pretul de 600lei plus TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:


a) Cheltuielile efectuate pentru testarea func1ionarii corecte;
b) Oblinerea produselor finite;
c) Va.nzarea produselor finite;
d) Care este tratamentul contabil al costurilor de testare?
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Exemple de costuri care se efectueaza in legatura cu constructia unei imobilizari corporale,


direct atribuibile acesteia, sunt: (...)
g) costurile de testare a functionarii corecte a activului, dupa deducerea incasarilor
nete provenite din vanzarea elementelor produse in timpul aducerii activului la
amplasamentul i conditia de functionare (cum ar fi eantioanele produse la testarea
echipamentului); (... )"(pet. 226-(2))
Prin urmare, vor fi efectuate urmatoarele inregistrari:
a) Recunoaterea cheltuielilor materiale i salariale ocazionate de testarea functio
narii corecte:
200lei

602

641

Cheltuieli cu
materialele consumabile

302

200lei

421

3001ei

Materiale consumabile

$i:
300lei

b)

Cheltuieli cu salariile
personalului

Personal - salarii
datorate

Obtinerea produselor finite la costul de produqie total de 200lei+ 300lei= 500lei:

500lei

345

Produse finite

711

Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

500lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces


c)

Vanzarea produselor finite:


pre1ul de vanzare:

7441ei

4111
Clienli

7015
Venituri din
vanzarea
produselor finite
4427
TVA colectata

7441ei
600lei

1441ei

descarcarea gestiunii pentru costulde produqle:


500lei

d)

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

345
Produse finite

500lei

lncluderea in costul activului imobilizat a costurilor de testare dupa ce s-au scazut

incasarile nete din vanzarea eantioanelor:

Din vanzarea produselor ob1inute din testare s-a inregistrat un profit de 100 lei care

este deja recunoscut in situaliile financiare, ea diferenta intre veniturile din vanzare

i costul de produqie. Din valoarea costurilor de testare care urmeaza a fi incluse in


costul utilajului se scade acest profit, pentru a nu se dubla recunoaterea acestuia:
Costuri incluse = 500lei - 100lei = 400lei
400lei

231
lmobilizari corporale
in curs de execu1ie

722
Venituri din
produc1ia de
imobilizari corporale

400lei

Exemplul ilustrativ 51 ---------,


Societatea Alfa aduce ea apart la capitalul societalii Beta un mijloc

de transport evaluat la valoarea de 33.000lei, in schimbul caruia


primete aqiuni; valoarea de emisiune re1inuta la subscriere

pentru o aqiune este de 11lei, valoarea nominala a aqiunii este


de 10lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati majorarea

capitalului social la societatea Beta i realizarea aportului.

Ill

CONTABILITATE

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Prima de aport se calcCJleaza ea diferenta intre valoarea bunurilor aportate i valoarea


nominala a capitalului social cu care au fost remunerate aceste aporturi." (pet. 417-(5))

,,La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza ; se inregistreaza in contabilitate la va


loarea de intrare, care se stabilete astfel: (... )
c)

la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentdnd aport


la capitalul social;(... )" (pet. 75-(1))

Prin urmare:
Numarul de aqiuni noi create este de 33.000 lei I 11 lei/actiune = 3.000 aqiunl.
Creterea capitalului social se realizeaza cu valoarea nominala: 3.000 aqiuni x 10 lei/ac
tiune = 30.000 lei
Prima de aport = 33.000 lei - 30.000 lei = 3.000 lei

a)

Ynregistrarea majorarii capitalului:

33.000 lei

456

Decontari cu
aqionarii/asociatii
privind capitalul

1011

33.000 lei
30.000 lei

1043

3.000 lei

456

33.000 lei

1012

30.000 lei

Capital subscris
nevarsat
Prime de aport

b)

Realizarea aportului:

33.000 lei

2133

1011

Mijloace
de transport

i:
30.000 lei

Capital subscris
nevarsat

Decontari cu
aqionarii/asociatii
privind capitalul

Capital subscris
varsat

Exemplul ilustrativ 52
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatille de mai
jos:

1111

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces


a) Se primete sub forma de donaJie un utilaj a carui valoare justa
este de 3.000 lei;
b) La inventarul anului N s-a constatat un plus, in sensul ea
un calculator cu valoarea de 5.000 lei nu era inregistrat in
contabilitate.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,La data intrc'irii in entitate, bunurile se evalueaza i se inregistreazc'i in contabilitate la va


loarea de intrare, care se stabilete astfel:(...)
d) }a valoarea justc'i - pentru bunurile obfinute cu titlu gratuit sau constatate plus la
inventariere.(...)" (pet. 75-(1))
Conform OMFP nr. 1.802/2014:

,,ln debitul contului 2 7 3 /nstalafii tehnice i mijloace de transport se inregistreazc'i:(...)


-

valoarea instalafii/or tehnice i a mijloacelor de transport primite(...) cu titlu gratuit(... )


475);(...)

fn debitul contului 274 Mobilier, aparaturc'i biroticc'i, echipamente de protecfie a valorilor


umane i materiale i alte active corporate se inregistreaza:(...)
-

valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecfie a valorilor uma


ne i materiale i a a/tor active corporate(... ) constatate plus la inventor (475);(...)"

a)

Primirea prin donaJie a utilajului:

3.000 lei

b)

2131

4753

3.000 lei

4754

5.000 lei

DonaJii
pentru investiJii

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalaJii de lucru)

Constatarea unui plus la inventar:

5.000 lei

Ill

214

Mobilier,
aparatura birotica,
echipamente de proteqie
a valorilor umane
i materiale
i alte active corporale

Plusuri de inventar
de natura
imobilizarilor

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 55 -----------.


Alfa schimba utilajul X cu utilajul Y primit de la Beta. La data
schimbului, situafia celor doua utilaje este:
- utilajul X: pret de vanzare 3.000 lei, cost 2.500 lei, amortizare
cumulata pana la data schimbului 500 lei;
- utilajul Y: pret de vanzare 4.000 lei, cost 2.900 lei, amortizare
cumulata pana la data schimbului 800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati tranzactia de


schimb in contabilitatea societatii Alfa. Cota de TVA este de 24%.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,ln cazul schimbului de active, in contabi/itate se evidentiaza distinct operatiunea de van


zare/scoatere din evidenta; cea de cumparareIintrare in evidenta, pe baza documentelor
justificative, cu inregistrarea tuturor veniturilor ; cheltuielilor aferente operatiunilor. Tra
tamentul contabil este similar; in cazul prestarilor reciproce de servicii." (pet. 56-(4))
Prin urmare, Alfa recunoate:
a)

Vanzarea utilajului X:
pretul de vanzare:

3.720 lei

461

Debitori diveri

7583
Venituri din
vanzarea activelor
i alte operatluni
de capital

3.720 lei
3.000 lei

4427

720 lei

2131

2.500 lei

TVA colectata
scoaterea din evidenta a utilajului X pentru costul sau:
2.500 lei
5001ei
2.000 lei

%
281

Amortizari privind
imobilizarile corporale
6583
Cheltuieli privind
activele cedate
i alte operatiuni
de capital

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalalii de lucru)

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

b)

Achizitia utilajului Y la pretul de vanzare din factura vanzatorului, de 4.000 lei:

4.960 lei
4.000 lei

960 lei

('

%
2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

404

Furnizori
de imobilizari

4.960 lei

4426

TVA deductibila

Exemplul iluatrativ :34


O entitate a construit in anul N un ansamblu de locuinte destinate
vanzarii, costul de produqie fiind de 20.000 lei. Tn anul N+1 s-a
decis ea un bloc din acest ansamblu sa nu mai fie vandut, in
vederea utilizarii ea sediu central administrativ, fiind mai spatios i
mai modern decat actualul sediu. Costul blocului este de 5.000 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:

a) Contabilizali oblinerea ansamblului de locuin1e;

b) Care este tratamentul contabil al blocului care va fi utilizat


ea sediu central administrativ?
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,in cazul active/or de natura ansamblurilor sau complexurilor de locuinfe care initial erau
destinate vdnziirii i care ulterior ii schimbii destinafia, urmdnd a fi folosite de entitate pe
o perioadii indelungatii sau sii fie inchiriate unor terfi, in contabilitate se inregistreazii un
transfer de la stocuri la imobilizari corporate. Transferul se efectueazii la data schimbiirii
destinafiei, la valoarea la care activele erau inregistrate in contabilitate (reprezentatii de
cost)." (pet. 275)
Prin urmare:
a)

Obtinerea produselor finite:

20.000 lei

345
Produse finite

711

Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

20.000 lei

CONTABILITATE

b) Odata cu schimbarea destinatiei blocului, acesta este transferat la imobilizari cor


porale:
5.000 lei

212

Construqii

345

Produse finite

5.000 lei

Exemplul ilustrativ 55
O entitate a achizitionat doua utilaje astfel:

a) Utilajul X a fost achizitionat in data de 07.05.N la costul de


20.000 lei i a fost pus in funqiune in data de 08.08.N, durata
de viata utila fiind de 1 O ani; entitatea estimeaza ea dupa 5 ani
o sa vanda activul;
b) Utilajul Ya fost achizitionat la 31.12.N la un cost de 25.000 lei.
Durata de utilizare economica este de 10 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati:


a) Care este valoarea amortizabila pentru cele doua utilaje;
b) Care este durata de utilizare economica a celor doua utilaje;
c) De la ce data va calcula entitatea amortizarea celor doua
active.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Amortizarea valorii active/or imobilizate cu durate /imitate de uti/izare economica re


prezinta alocarea sistematica a valorii amortizabile a unui activ pe intreaga durata de
utilizare economica. Valoarea amortizabila este reprezentata de cost sou de a/ta va/oare
care substituie costul (de exemp/u, valoarea reevaluata)." (pet. 139-(2))
,,ln infelesul prezentelor reglementari, prin durata de utilizare economica se infe/ege du
rata de viafa uti/a, aceasta reprezentand:
a)

perioada in care un activ este prevazut a fi disponibil pentru utilizare de catre o enti
tate; sou

b)

numarul unitafilor produse sou al unor unitafi similare ce se estimeaza ea vor fi


obfinute de entitate prin folosirea activu/ui respectiv." (pet. 139-(3))

,,Amortizarea imobilizarilor corporale se calculeaza incepand cu luna urmatoare punerii


in funefiune i pana la recuperarea integra/a a valorii for. La stabilirea amortizarii imo
bilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica i condifii/e de
utilizare a acestora." (pet. 238-(2))

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Prin urmare:
a)

Valoarea amortizabila:

Pentru utilajul X, valoarea amortizabila este costul activului = 20.000 lei


Pentru utilajul Y, valoarea amortizabila = 25.000 lei
b) Durata de utilizare economica:
Pentru utilajul X, durata de utilizare economica este perioada in care activul este pre
vazut a fi disponibil pentru utilizare, adica 5 ani.
Pentru utilajul Y, durata de utilizare economica = 10 ani
c)

Data inceperii amortizarii:

Pentru utilajul X, luna urmatoare punerii in funqiune, adica 01.09.N


Pentru utilajul Y, ianuarie N+1

{Y

Exemplul ilustrativ 6
Un utilaj a fast cumparat i pus in funqiune in data de 04.03.N,
costul fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza liniar pe durata
de 5 ani.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) lntocmi\i tabloul de amortizare;
b) Contabiliza\i amortizarea aferenta primului an.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,Entitafile amortizeaza imobilizarile corporate utilizand una dintre urmatoarele metode
de amortizare:
a)

amortizarea liniara realizata prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a


unor sume fixe, stabilite proportional cu numarul de ani al duratei de utilizare econo
mica a acestora; (...)" (pet. 240-(1))

,,Amortizarea aferenta imobilizarilor corporate se inregistreaza in contabilitate pe seama


conturilor de cheltuieli." (pet. 240-(5))
Prin urmare:
Valoarea amortizabila = 30.000 lei
Data inceperii amortizarii = 01.04.N
Suma fixa anuala, stabilita proporional cu numarul de ani ai duratei de utilizare eco
nomica a utilajului = 30.000 lei / 5 ani = 6.000 lei
a)

Tabloul de amortizare se prezinta dupa cum urmeaza:

CONTABILITATE

- lei Exercitiul

Valoarea
amortizarll liniare

Valoarea
amortizablla

Valoarea
ramasa

6.000 x 9 luni I
12 luni = 4.500

30.000 - 4.500 =
25.500

30.000

6.000

N+3

30.000

6.000

19.500 - 6.000 =
13.500

N+4

30.000

6.000

01.04.N-31.12.N

30.000

N+l

30.000

N+2

6.000

6.000 x 3 luni I
12 luni = 1.500

01.01.N+S31.03.N+S

25.500 - 6.000 =
19.500

13.500 - 6.000 =
7.500
7.SOO - 6.000 =
1.500

1.500 - 1.500 = 0

30.000

Total

b) Amortizarea se reeunoate deci ea o eheltuiala, pentru primul an valoarea fiind de


4.500 lei:
4.500 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

tJ1

2813
Amortizarea
instala!iilor i
mijloaeelor de transport

4.500 lei

Exemplul ilustrativ :37--------


Un utilaj a fast eumparat i pus in funqiune in data de 04.03.N,
eostul sau fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza degresiv fara
influenia uzurii morale pe durata de 5 ani.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) lntocmiti tabloul de amortizare;
b) Contabilizati amortizarea aferenta primului an.

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,(...) b) amortizarea degresiva, care consta Fn multiplicarea cote/or de amortizare liniara


cu un anumit coeficient, caz Fn care poate fi avuta Fn vedere legislafia Fn vi
goare; (...)" (pet. 240-(1))

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces


Concret, amortizarea degresiva consta in multiplicarea ratei anuale liniare cu unul din
tre coeficienlii: 1,5 daca durata normala de utilizare este intre 2 i 5 ani; 2,0 daca du
rata normala de utilizare este intre 5 i 10 ani; i 2,5 daca durata normala de utilizare
este mai mare de 10 ani. Rata multiplicata se aplica la valoarea ramasa de amortizat.
Aplicarea se face pana in anul de funqionare in care amortizarea anuala rezultata este
egala cu sau mai mica decat amortizarea anuala, determinata prin raportul intre va
loarea ramasa de recuperat i numarul de ani de funqionare ramai.
Prin urmare:
Valoarea amortizabila = 30.000 lei
Data inceperii amortizarii = 01.04.N
Cota liniara de amortizare = 100 I 5 ani = 20%
Cota degresiva de amortizare = 20% x 1,5
a)

Tabloul de amortizare se prezinta astfel:


- lei -

Exercitiul

Valoarea
amortizabila

Amortizarea

Cota

Valoarea
ramasade
amortizat

20% x 1,5 x

6.750

30.000- 6.750
= 23.250

20% x 1,5

6.975

23.250- 6.975
= 16.275

N+2

16.275 16.275 lei I 3 ani

5.425

16.275 - 5.425
= 10.850

N+3

10.850 10.850 lei I 2 ani

5.425

10.850- 5.425
=5.425

5.425 lei I 1 an

5.425

5.425 - 5.425
=0

01.04.N31.12.N

30.000

N+1

23.250

9 luni I 12 luni

ramai
ramai

5.425

N+4

ramas

30.000

Total
Test pentru anul N+ 1:

Amortizare degresiva

23.250 lei x 20% x 1,5 = 6.975 lei

Amortizare liniara

23.250 lei I 4 ani ramai = 5.812,5 lei

Amortizarea degresiva este mai mare, deci se continua cu amortizarea degresiva.


Test pentru anul N+2:

Amortizare degresiva

16,275 lei x 20% x 1,5 = 4.882,5 lei

Amortizare liniara

16.275 lei I 3 ani ramai = S.425 lei

Amortizarea degresiva este mai mica, deci se continua cu amortizarea liniara.

Ill

CONTABILITATE

b) Amortizarea se reeunoate deci ea o eheltuiala, pentru primul an valoarea fiind de


6.750 lei:
6.750 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

J/

2813
Amortizarea
instalatiilor i
mijloaeelor de transport

6.750 lei

Exemplul ilustrativ 58 --------


Un utilaj a fost eumparat i pus in funetiune in data de 04.03.N,
eostul sau fiind de 30.000 lei. Utilajul se amortizeaza aecelerat pe
durata de 5 ani.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, intocmiti tabloul de amortlzare.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,{...) c) amortizarea acce/eratii, care constii in includerea, in primul an de funcfionare, in
cheltuielile de exploatare a unei amortiziiri de panii la 50% din valoarea de intrare
a imobilizarii. Amortizarile anuale pentru exercitiile financiare urmatoare sunt cal
culate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la nu
marul de ani de utilizare rama$i. Deoarece amortizarea calculata trebuie sa fie co
relata cu modu/ de utilizare a activului $i, intrucat in cazuri rare o imobilizare cor
pora/ii se consuma in primul an in procent de pana la 50%, rezu/tii ea metoda de
amortizare accelerata este mai pufin utilizata in scopuri contabi/e; (...)" (pet. 240-(1))
Prin urmare, tabloul de amortizare se prezinta astfel:
- lei Exercitlul
N
N+l
N+2

Amortizarea calculati

30.000 x 50% = 15.000

15.000 I 4 ani ramai = 3.750


11.250 I 3 ani ramai = 3.750

Valoarea rimasi

30.000- 15.000 = 15.000


15.000- 3.750 = 11.250
11.250- 3.750 = 7.500

N+3

7.500 I 2 ani ramai = 3.7SO

7.500 - 3.750 = 3.750

N+4

3.750 I 1 an ramas = 3.750

3.750- 3.750 = 0

Total

30.000

Exemplul ilustrativ 59 --------


O entitate a aehizitionat la data de 31.12.N-2 un utilaj in valoare
de 100.000 lei. Durata de viata utila estlmata la aehizitie a
fast de 5 ani. Cu oeazia luerarilor de inehidere a exercitiului N,
managementul reestimeaza durata de utilizare la 4 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, ealculati amortizarea anilor N-1


i N i precizati formulele contabile corespunzatoare.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,0 modificare semnificativa a conditiilor de utilizare, cum ar fi numarul de schimburi in

care este utilizat activul, precum i in cazul efectuarii unor investitii sau reparatii, a/te/e
decc1t cele determinate de intretinerile curente, sau invechirea unei imobilizari corporate
poatejustifica revizuirea duratei de amortizare. De asemenea, in cazul in care imobilizarile
corporate sunt trecute in conservare, folosirea for fiind intrerupta pe o perioada indelun
gata, poate fijustificata revizuirea duratei de amortizare." (pet. 238-(5))
Prin urmare:
a)

Calculul i inregistrarea amortizarii anului N-1:

Amortizarea anului N-1 = 100.000 lei / 5 ani = 20.000 lei


20.000 lei

b)

681

Cheltuieli de exploatare
privind amortizarile,
provizioanele i ajustarile
pentru depreciere

281

20.000 lei

281

20.000 lei

Amortizari privind
imobilizarile eorporale

Calculul i inregistrarea amortizarii anului N:


inregistrarea amortizarii pe pareursul anului N:

681

Cheltuieli de exploatare
privind amortizarile,
provizioanele i ajustarile
pentru depreciere

Amortizari privind
imobilizarile eorporale

ajustarea amortizarii ea urmare a reestimarii duratei:


Valoarea amortizabila aferenta anului N= 100.000 lei - 20.000 lei= BO.OOO lei
Durata reestimata = 4 ani

Ill

CONTABILITATE

Durata trecuta == 1 an (anul curent este anul pentru care se intocmesc situatiile finan
ciare, deci anul N)
Durata ramasa = 3 ani

Amortizarea anului N = 80.000 lei/ 3 ani = 26.667 lei

Amortizarea deja recunoscuta pana la 31.12.N = 20.000 lei

Suplimentarea amortizarii anului N = 26.667 lei - 20.000 lei= 6.667 lei

6.667 lei

68.1

Cheltuieli de exploatare
privind amortizarile,
provizioanele i ajustarile
pentru depreciere

281

Amortizari privind
imobilizarile corporale

6.667 lei

Exemplul ilustrativ40 ----------,


Entitatea Alfa SA detine la 01.09.N un utilaJ care are un cost de
300.000 lei i o amortizare cumulata de SO.OOO lei. Durata ramasa

de utilizare este de 5 ani, iar metoda folosita este cea liniara.

Tn cursul lunii eptembrie, entitatea angajeaza cheltuieli de


intretinere necesare asigurarii funqionarii in conditii normale
a acti.vului astfel: consum de materiale consumabile 1.000 lei;
manopera (salarii i asimilate) 2.000 lei; cheltuieli cu serviciile
prestate de o entitate specializata 800 lei, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:


a) Precizati care este tratamentul contabil al cheltuielilor
ulterioare efectuate cu acest utllaj i formulele contabile
corespunzatoare;
b) Calculati i inregistrali amortizarea lunii septembrie:
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Che/tuielile ulterioare efectuate in legatura cu o imobilizare corpora/ii sunt cheltuieli ale


perioadei in care sunt efectuate sau majoreaza valoarea imobiliziirii respective, in funqie
de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influenfa asupra duratei
de viafii riimase a imobifiziirilor), potrivit criteriilor generale de recunoatere." (pet. 227-(1))
,,Entitatea stabilete prin politici/e cantabile criterii/e in funcfie de care cheltuielile ulteri
oare efectuate in legiitura cu imobilizarile corporate majoreaza valoarea acestora sau se
evidenfiaza in contu/ de profit ; pierdere." (pet. 227-(2))

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) in acest caz, cheltuielile se vor recunoate in contul de profit i pierdere dupa na


tura lor i nu se vor capitaliza, deoarece ele asigura mentinerea nivelului initial de per
formanta i utilizarea continua a activului.
inregistrarea consumului de materfale consumabile:
1.000 lei

6028

Cheltuieli privind
alte materiale consumabile

3028

Alte materiale
consumabile

1.000 lei

inregistrarea manoperei:
Manopera este inclusa in fondul de salarii, iar sumele se vor reflecta in' inregistrarile
aferente drepturilor salariale i obligatiilor sociale ale lunii septembrie:
2.000 lei

641,645

Cheltuieli cu salariile
personalului
Cheltuieli privind asigurarile
i protectia sociala

42,43

Personal i
conturi asimilate
Asigurari socjale,
protectia sociala
i conturi aimilate

2.000 lei

inregistrarea facturii primite de la prestatorul extern:


992 lei
800 lei

192 lei

b)

401

%
628

Furnizori

Alte cheltuieli
cu serviciile
executate de terti

992 lei

4426

TVA deductibila

Amortizarea lunii septembrie:

Cheltuielile ulterioare nefiind capitalizate, acestea nu afecteaza valoarea amortizabila.


Prin urmare, amortizarea lunii septembrie este aceeai cu cea a lunilor anterioare.
Amortizarea lunii septembrie = (300.000 lei - SO.OOO lei) I 5 ani I 12 luni = 4.167 lei:
4.167 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

Amortizarea
instalatlilor i
mijloacelo,r de transport

4.167 lei

CONTABILITATE

Ex'emplul iiustrativ 41 -----------.


Entitatea Alfa SA deline la 01.09.N un utilaj care are un cost de
600.000 lei i o amortizare cumulata de 200.000 lei. Durata ramasa
de utilizare este de 5 ani, iar metoda utilizata este cea liniara.

Tn cursul lunii septembrie, entitatea angajeaza cheltuieli


ocazionate de realizarea unui proiect de modernizare. Cheltuielile
de modernizare au fost reprezentate de: consum de materiale
consumabile 20.000 lei; manopera (salarii i asimilate) 60.000 lei;
consum deenergie 15.000 lei, TVA 24%; amortizarea
echipamentelor 6.000 lei; cheltuieli cu serviciile prestate de o
entitate specializata 80.000 lei, TVA 24%.
Studiul de fezabilitate atesta ea in urma modernizarii durata de
utilizare a ecbipamentului va putea fi prelungita cu 3 ani i ea se
vor inregistra e'conomii de costuri privind intrelinerea curenta. Pe
durata modernizarii nu se intrerupe amortizarea activului.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) Preciza1i care este tratamentul contabil al cheltuielilor
ulterioare efectuate in legatura cu acest utilaj;
b) Calculati i inregistrati amortizarea lunii octombrie.
Rezolvare:
a) ' Tn acest caz, cheltuielile se vor capitaliza, deoarece conduc la creterea duratei de
utilizare a activului i la economii de costuri.
inregistrarea consomului de materiale consumabile:

20.000 lei

3028

6028

Alte materiale
consumabile

Cheltuieli privind
alte materiale consumabile

20.000 lei

inregistrarea manoperei:
Manopera este inclusa in fondul de salarii, iar sumele se vor reflecta in inregistrarile
aferente drepturilor salariale i obligaliilor sociale ale lunii septembrie:

60.000 lei

641, 645

Cheltuieli cu salariile
personalului
Cheltuieli privind asigurarile
.l protec1ia sociala

42,43

Personal i
conturi asimilate
Asigurari sociale,
proteqia sociala
i conturi asimilate

60.000 lei

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

consumul de energie este inclus in valoarea facturii primit de la furnizor:


18.600 lei
15.000 lei
3.600 lei

o/o
605

401

Furnizori

Cheltuieli privind
energia i apa

18.600 lei

4426

TVA deductibila

amortizarea echipamentelor utillzate in activitatea de modernizare:


6.000 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

6.000 lei

401

99.200 lei

Amortizarea
instala1iilor i
mijloacelor de transport

inregistrarea facturii prirnite de la prestatorul extern:


99.200 lei
BO.OOO lei

19.200 lei

o/o
628

Furnizori

Alte cheltuieli
cu serviciile
executate de terli

4426

TVA deductibila

majorarea valorii activului cu costul modernizarii:

Costul modernizarii = 20.000 lei + 60.000 lei + 15.000 lei + 6.000 lei + 80.00Q,lei =
181.000 lei
181.000 lei

b)

2131

Echipamente
tehnologice
{maini, utilaje i
instalatii de h.1cru) I
analitk
costuri de modernizare

722

Venituri din
productia de
imobilizari corporale

181.000 lei

Amortizarea:

Amortizarea lunii octombrie trebuie recalculata tinand cont de majorarea valorii amor
tizabile prin capitalizarea costurilor modernizarii, dar i de extinderea duratei de viata
cu 3 ani.
Amortizarea perioadei ianuarie-septembrie = (600.000 lei - 200.000 lei) I 5 ani x 9 luni I
12 luni = 60.000 lei

..

Valoarea amortizabila = 600.000 lei - 200.000 lei - 60.000 lei {amortizarea aferenta lu
nilor ianuarie-septembrie) + 181.OOO lei = 521.OOO lei

CONTABILITATE

Durata reestimata = 5 ani + 3 ani = 8 ani

Amortizare lunara = 521.000 lei I 8 ani I 12 luni = 5.427 lei

Amortizarea perioadei octombrie-decembrie = (521.000 lei I 8 ani) x 3 luni I 12 luhi =


16.281 lei
5.427 lei

6811
CheltuieH
de exploatare
prlvind amortizarea
imobilizarilor

2813
Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

5.427 lei

Exemplul ilustrativ 42
Entitatea Alfa SA achizitioneaza la 31.12.N-1 un echipament la
costul de 2.000.000 lei, TVA 24%. Durata de utilizare este estimata
la 10 ani, iar metoda de amortizare este cea lihiara.
Se aproba un plan al inspeqiilor generale care prevede inspeqii la
fiecare 3 ani.
Tn luna decembrie N+2 are loc prima inspectie, al carei cost total
este de 60.000 lei. A doua inspeqie are loc la sfaritul anului N+4
deoarece exista indicii privind existenta unor riscuri de exploatare,
iar costul ei este de 70.000 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) Contabilizati achizitia echipamentului in anul N-1;
b) Contabilizati amortizarea echipamentului in anii N, N+l i
N+2;
c) Contabilizati recunoaterea cheltuielilor cu inspectia
generala in luna decembrie N+2;
d) Precizati ce amortizari se inregistreaza in anii N+3 i N+4;
e) Contabilizati recunoaterea cheltuielilor cu inspectia
generala in luna decembrie N+4.
Reiolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,ln eazul inspeefiilor sau reviziilor generale regulate, efeetuate de entitate pentru depis
tarea defeqiunilor, la momentul efeetuarii fieearei inspeefii generale, eostul aeesteia
poate fi reeunoseut drept eheltuiala sau in valoarea eontabila a elementului de imobilizari
eorporale ea o inloeuire, daea sunt respeetate criteriile de reunoatere. fn eazul recu
noaterii eostului inspeefiei ea o eomponenta a aetivului, valoarea eomponentei se amor
tizeaza pe perioada dintre doua inspeefii planifieate." (pet. 230-(1))
,,Componentele unor elemente de imobilizari eorporale pot necesita inlocuirea la intervale
regulate de timp. Entitatea recunoate in valoarea eontabi/a a unui element de imobilizari

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

corporate costul partii inlocuite a unui astfel de element cand ace/ cost este suportat de
entitate, daca sunt indeplinite criteriile de recunoatere pentru imobi/izarile corporate."
(pet. 229-(1 ))

,,Entitatea recunoate in valoarea contabila a unui element de imobilizari corporate costu/


partii inlocuite a unui astfel de element cand ace/ cost este suportat de entitate, daca sunt
indeplinite criteriile de recunoatere pentru imobilizarile corporate. (...)" (pet. 229-(2))
Prin urmare:
a)

Achizitia echipamentului in anul N-1:

2.480.000 lei
2.000.000 lei

480.000 lei

b)

2131

404

Furnizori
de imobilizari

Echipamente
tehnologic;e
(maini, utilaje i
instalatli de lucru) I
analitic activ fizic

2.480.000 lei

4426

TVA deductibila

Amortizarea echlpamentului in anii N, N+l i N+2:

Amortizarea anuala = 2.000.000 lei I 1 O ani = 200.000 lei

200.000 lei

c)

6811

2813

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor I
analitic activ fizic

Amortizarea
instala{iilor i
mijloacelor de transport I
analitic activ fizic

200.000 lei

Recunoaterea cheltuielilor cu inspectia generala in luna decembrie N+2:

recunoaterea in luna decembrie N+2 a cheltuielilor cu inspeqia generala la chel


tuieli dupa natura lor:
60.000 lei

Clasa6

Cheltuieli

Clasele 2, 3, 4, 5

60.000 lei

722

60.000 lei

lmobilizari, Stocuri,
Terti etc.

capitalizarea cheltuielilor cu inspeqia generala:


60.000 lei

Ill

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru) I
analitic inspectie generala

Venituri din
productia de
imobilizari corporale

CONTABILITATE

La 31.12.N+2, entitatea are doua componente:


- componenta fizica, a carei valoare contabila este de 2.000.000 lei - 3 ani x
200.000 lei/an= 1.400.000 lei;
- componenta de cheltuieli ulterioare, a carei valoare contabila este de 60.000 lei.
d)

Amortizarea anilor N+3 i N+4:

amortizarea componentei de cheltuieli ulterioare pe durata dintre inspectii, respectiv 3 ani.

in anii N+3 i N+4 se va inregistra:


- amortizarea componentei fizice pe durata ramasa de 10 ani...: 3 ani = 7 ani;

d1) Amortizarea activului fizic:

Amortizarea = 1.400.000 lei I 7 ani = 200.000 lei/an


200.000 lei

6.811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor I
analitic activ fizic

2813

200.000 lei

2813

20.000 lei

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport I
analitic activ fizic

d2) Amortizarea componentei de inspeqi.e generala:

Valoarea amortizabila= 60.000 lei


Durata = 3 ani

Amortizarea = 60.000 lei I 3 ani = 20.000 lei/an


20.000 lei

e)

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor I
analitic inspeqie generala

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport I
analitic insectie generala

Recunoaterea cheltuielilor cu inspeqia generala in luna decembrie N+4:

el) Scoaterea din evidenta a valorii cantabile a inspeqiei anterioare:


Costul inspeqiei anterioare = 60.000 lei

Amo'rtizarea cumulata == 2 ani x 20.000 lei/an = 40.000 lei


Valoarea contabila = 20,000 lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

60.000 lei
40.000 lei

20.000 lei

o/o

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport I
analitic inspeqie generala

6583

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru) I
analitic inspeqie generala

6QOOOI

Cheltuieli privind
activele cedate
i alte operatiuni
de capital I
analitic valoare ramasa
inspectie generala

e2) Recunoaterea in luna decembrie N+4 a cheltuielilor cu a doua inspeqie generala


la cheltuieli dupa natura:
70.000 lei

Clasa 6

Cheltuieli

Clasele 2, 3, 4, 5

lmobilizari, Stocuri,
Terti etc.

70.000 lei

e3) Recunoaterea componentei de inspectie generala:


70.000 lei

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru) I
analitic inspeqie generala

722

Venituri din
produqia de
imobilizari torporale

70.000 lei

La 31.12.N+4, entitatea are doua componente:


- componenta fizica, a carei valoare contabila este de 2.000.000 lei - 5 ani x
200.000 lei/an = 1.000.000 lei;
- componenta de cheltuieli ulterioare, a carei valoare contabila este de 70.000 lei.

Exemplul ilu5trativ 4:3 -----------,


Societatea Alfa detine doua cladiri despre care se cunosc
urmatoarele informatii:
Clidirea 1:

costul initial = 1.600.000 lei;


durata de viata utila = 20 de ani;
metoda de amortizare folosita este cea liniara;
amortizarea cumulata pana la sfaritul exercitiului N => 160.000 lei;
durata de viata utila ramasa la 31.12.N = 18 ani.

CONTABILITATE

Cladirea 2:

- eostul initial = 2.000.000 lei;


- durata de viata utila = 20 de ani;
- metoda de amortl2:are folosita este eea liniara;
- amortizMea eumulata pana la sfaritul exercit'iului N = 200.000 lei;
- durata de via\a utila ramasa la 31.12.N = 18 ani.

La sfaritul exerci\iului N, eele doua cladiri sunt reevaluate


la valoarea justa. Valoarea justa stabilita de un evaluator
independent a fost de 1.728.000 lei pentru cladirea 1 i de
1.440.000 lei pentru cladirea 2.:Potrivit politicii societa\ii, rezerva
din reevaluare este virata la rezultatul reportat pe masura
amortizarii imobilizrilor eorporale.
_

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati amortizarea


cladirilor, efectele reevaluirli eelor doua cladiri la 31..12.N
folosind cele doua procedee de ree\faluare, amortizarea
cladirilorin anul N+l i reallzarea rzervei in reevaluare.

Rezolvare:
OMFP nr. 1;802/2014 precizeaza:

,,Prin derogare de la eva/uarea pe baza principiu/ui costt.iluide achizifie sau al costului de


produqie, entitdfile pot proceda la reevaluarea imobilizdrilor corporale existente la sfari
tul exercifiului linanciar, astfel incat acestea sa fie prezentate in contabilitate la valoarea
justa, cu reflectarea rezultatelor acestei reeva/uori in situafiile financiare intocmite pentru
ace/ exercifiu." (pet. 99-(1))
,,Amortizarea ca/culata pentru imobilizd(ile corporate .astfel reevaluate se inregistreaza
in contabilitate incepand cu exercifiul financiar urmotor celui pentru care s-a efectuat re
evaluarea." (pet. 99-(2))
,,La reevaluarea unei imobilizori corporate, amortizarea cumulata la data reevaluorii este
tratata in unul din urmotoarele moduri:
a) recalculato proportional <u schimbarea valorii cantabile brute a activului, astfel incat
va/oarea contabi/a apctivu/ui, dupo ;eeva/uare, SO fie ega/d CU va/oarea sa reeva/uatd.
Aceasta metoda este folosito, deseori, in cazul in care activul este reeva/uat prin ap/icarea unui indice; sau
,
b) eliminata din valoarea contabild bruta a activului i valoarea neta, determinata in
urma corectorii cu ajustorile de valoare, este recalculata la valoarea reevaluata a
activu/ui. Aceasta metoda este folositd, deseori, pentru c/odirile care sunt reevaluate la
valoarea for de piafo." (pet. 103)
,,Elemente/e dintr-o categorie de imobilizdri corporale se reevalueazo simultan pentru a se
evita reevaluared selectivd $i raportarea in situafii/e financiare anuale a unor valori care
sunt o combinafie de costuri i valori calculate la date diferite." (pet. 105-(1))
I:

,,Dacii un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din categoria din care face
parte trebuie reevaluate." (pet. 105-(2))

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

,,0 categorie de imobilizdri corporale cuprinde active de aceeai naturd i utilizdri similare,
aflate in exploatarea unei entitdti." (pet. 105-(3))

,,In cazul in care se efectueaza reevaluarea imobili+iirilor corporale, diferenta dintre va


loarea rezultatd in urma evaluarii pe baza costu/ui de achizitie sou a costului de produefie
i valoarea rezultatd in urma reeva/udrii trebuie prezentatd in bi/ant la rezerva din re
evaluare, ea un subelement distinct in Capital i rezerve (contu/ 105 Rezerve din re
evaluare)." (pet. 108)
,,Surplusul din reevaluare inclus in rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul
direct in rezultatu/ reportat (contul 1175 ,,Rezu/tatul reportat reprzentand surplusul rea
lizat din rezerve din reevaluare'J, atunci cand acest surplus reprezinta un cd$tig realizat."
(pet. 109-(1))

,,Tn sensul prezentelor reglementdri, cd$tigul se considera realizat la scoaterea din evidenta
a activului pentru care s-a constituit rezerva din reevaluare. Cu toate acestea, o parte din
cd$tig poate fi realizat pe mdsura ce actlvuleste folosit de entitate. In acest caz, valoarea
rezervei transferate este diferenta dintre amortizarea calcu/ata pe baza valorii cantabile
reevaluate $i valoarea amortizarii calculate pe baza costului initial al activului." (pet. 109-(2))
,,Daca rezultatu/ reevaluarii este o cre$tere fata de valoarea contabila neta, atunci aceasta
se trateaza astfel:

ea o cre$tere a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului Capital $1


rezerve, daca nu a existat o descretere anterioara recunoscuta ea o che/tuiala afe
renta acelui activ; sou

ea un venit care sa compenseze cheltuiala cu descreterea recunoscuta anterior la ace/


activ.''

,,Daca rezultatul reevaluarii este o descre$tere a valorii cantabile nete, aceasta se trateaza
ea o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reeva/uare nu
este inregistrata o suma referitoare la ace/ activ (surplus din reeva/uare) sau ea o scadere
a rezervei din reevaluare prezentata in cadrul elementului Capital $i rezerve, cu minimul
dintre valoarea acelei rezerve i valoarea descreterii, iar eventuala diferenta ramasa
neacoperita se inregistreaza ea o cheltuiala.'' (pet. 111(2))
,,Sumele reprezentand diferenfe de hatura venitlirilor $i cheltuielilor rezultate din reeva/u
are tre6uie prezentate separat tn contl!I de profit i pierdere (contul 755 Venituri din re
evaluarea imobilizarilor corporate, respectiv contul 655 Cheltuieli din reevaluarea imo
bilizarilor corporate, dupa caz).'' (pet. 111-(3))
,,Nicio parte din rezerva din reevaluare nu poate fi distribuita, direct sau indirect, cu excepfia
cazu/ui in care reprezinta un Cd$tig efectiv realizat." (pet. 112)
Societatea Alfa poate proeeda la reevaluare la sfaritul exercitiului i trebuie sa reeva
lueze toate cladirile (nu poate reevalua diseretionar doar anumite cladiri).
a)

Societatea Alfa va inregistra amortizarea cladirilor 1 i 2 astfel:


pentru cladirea 1 (1.600.000 lei I 20 ani = 80.000 lei/an):

CONTABILITATE

80.000lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2812

Amortizarea
construqiilor

80.000lei

pentru cladirea 2 (2.000.000lei I 20ani = 100.000lei/an):


100.000lei

b)

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2812

Amortizarea
construqiilor

100.000lei

Reevaluarea cladirilor la sfaritul exercitiului N:

pentru clidirea 1:
Valoarea neta contabila = 1.600.000lei - 160.000lei = 1.440.000 lei

= 1.728.000lei
Plus de valoare = 288.000lei

Valoarea justa

Efectele reevaluarii pot fi contabilizate folosind unul dintre cele doua procedee:

Procedeul reevaludrll slmultane a valorll brute 1/ amortizar/1 cumulate

Acesta presupune determinarea unui coeficient de reevaluare care este multiplicat apoi
cu valoarea bruta i amortizarea cumulata a imobilizarii corporale .
Coeficientul de reevaluare = Valoarea justa I Valoarea neta contabila = 1.728.000 lei
1.440.000lei = 1,2

Valoarea bruta reevaluata= Valoarea bruta (soldul contului de imobilizari) x Coeficien


tul de reevaluare= 1.600.000lei x 1,2= 1.920.000lei

Amortizarea cumulata reevaluata = Amortizarea cumulata x Coeficientul de reevaluare


= 160.000lei x 1,2= 192.000lei

Valoarea bruta reevaluata - Amortizarea cumulata reevaluata = 1.920.000 lei 192.000 lei= Valoarea justa= 1.728.000lei
Contabilizarea reevaluarii:
Majorarea valorii brute cu 1.920.000 lei - 1.600.000 lei = 320.000 lei i majorarea
amortizarii cumulate cu 192.000lei - 160.000lei= 32.000lei
320.000lei

212

Construqii

%
105.01

Rezerve
din reevaluare

2812

Amortizarea
construqiilor

320.000lfi
288.000lei
32.000lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Soldurile conturilor dupa reevaluare se prezinta astfel:


D
Si 1.600.000
320.000

105.01

212

I 28s.ooo

2812

Si 160.000

32.000

Procedeul reevaluarli valorli ramase neamortlzate

Acesta presupune anularea amortizarii cumulate pentru a aduce construqia la valoarea


neta contabila (contul 212 va fi egal cu valoarea neta contabila in urma acestei operatii)
i inregistrarea plusului de valoare.
anularea amortizarii cumulate:

160.000 lei

Amortizarea
construqiilor

Construqii

Construqii

Rezerve
din reevaluare

2812

212

inregistrarea plusului de valoare:

288.000 lei

212

105.01

160.000 lei

288.000 lei

Soldurile conturilor dupa reevaluare se prezinta astfel:

212

105.01

Si 1.600.000
288.000

160.000

1288.000

160.000

2812

pentru clddlrea 2:

Valoarea neta contabila = 2.000.000 lei - 200.000 lei = 1.800.000 lei


Valoarea justa = 1.440.000 lei

Minus de valoare = 1.800.000 lei - 1.440.000 lei = 360.000 lei

Procedeul reeva/uiir/1 slmultane a valor/1 brute Ji amortizar/1 cumulate

Coeficientul de reevaluare = 1.440.000 lei I 1.800.000 lei = 0,8

CONTABILITATE

Valoarea bruta reevaluata = Valoarea bruta (soldul contului de imobilizari) x Coeficientul


de reevaluare = 2.000.000 lei x 0,8 = 1.600.000 lei
Amortizarea cumulata reevaluata = Amortizarea cumulata x Coeficientul de reevaluare

= 200.000 lei x 0,8 = 160.000 lei

Valoarea bruta reevaluata - Amortizarea cumulata reevaluata


160.000 lei = Valoarea justa = 1.440.000 lei

1.600.000 lei -

Contabilizarea reevaluarii:

Diminuarea valorii brute cu 400.000 lei (2.000.000 lei - 1.600.000 lei) i a amortizarii
cumulate cu 40.000 lei (200.000 lei - 160.000 lei)

400.000lej
40.000 lei
360.000 lei

2812

400.000 lei

212

Constructii

Amortizarea
constructiilor

65.5

Cheltuieli din
reevaluarea
imobilizarilor corporate

Minusul de valoare va fi inregistrat integral pe cheltuieli deoarece nu a existat rezerva


din reevaluare inregistrata anterir pentru cladirea 2.
Soldurile conturilor dupa reevaluare se prezinta astfel:

D
Si 2.000.000

212

655

360.000

400.000
1

D
40.000

2812

Si 200.000

Procedeul reevaludrii valorii rdmase neamortlzate


anularea amortizarii cumulate:

200.000 lei

2812

Amortizarea
constructiilor

inregistrarea minusului de valoare:

360.000 lei

655

Cheltuieli din
reevaluarea
imobilizarilor corporale

212

200.000 lei

212

360.000 lei

Constructii

Construqii

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 44
Societatea Alfa detine un teren clasificat ea imobilizare corporala.
Terenul a fast achizitionat la costul de SOO.OOO lei i este reevaluat
astfel:
- la 31.12.N, la valoarea justa de 600.000 lei;
- la 31.12.N+1, la valoarea justa de 450.000 lei;
- la 31.12.N+2, la valoarea justa de 520.000 lei.
in exercitiul N+3, terenul este vandut la pretul de vanzare de
530.000 lei. Operatia este scutita de TVA in baza art. 141 alin. (2)
lit. f ) din Codul fiscal.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Efectele reevaluarii la sfaritul exercitiilor N, N+1 i N+2;
b) Vanzarea terenului I realizarea rezervei din reevaluare.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,Tn cazul terenurilor i cladirilor care au fost reevaluate i au facut obiectul unei cedari par
fiale, la scoaterea din evidenta a acestora, diferenfa din reevaluare aferenta parfii cedate
se considera surplus realizat din rezerve din reevaluare, corespunzator valorii cantabile a
terenurilor, respectiv acladirilor, scoase din evidenfa, i se evidenfiazii in contul 1175 Re
zultatul reportat reprezentdnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare." (pet. 114)
a)

Efectele reevaluarilor vor fi contabilizate astfel:


la sfaritul exercitiului N:

Valoarea contabila = SOO.OOO lei


Valoarea justa = 600.000 lei
Plus de valoare = 100.000 lei
Plusul de valoare va fi contabilizat prin afectarea rezervei din reevaluare:
100.000 lei

2111

Terenuri

105
Rezerve
din reevaluare

100.000 lei

Pentru reevaluarea terenului, societatea Alfa utilizeaza un cont analitic distinct.


la sfaritul exercitiului N+1:
Valoarea contabila = 600.000 lei
Valoarea justa = 450.000 lei
Minus de valoare = 150.000 lei

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Pentru minusul de valoare va fi diminuata rezerva din reevaluare in limita soldului exis
tent (100.000 lei), iar restul (SO.OOO lei) va fi contabilizat pe cheltuieli.
150.000 lei
100.000 lei
SO.OOO lei

105

Rezerve
din reevaluare

2111

Terenuri

150.000 lei

655

Cheltuieli din
reevaluarea
imobilizarilor corporale

la sfaritul exercitiului N+2:


Valoarea contabila = 450.000 lei
Valoarea justa = 520.000 lei
Plus de valoare = 70.000 lei

Pentru cheltuiala din exercitiul N+l va fi inregistrat un venit de SO.OOO lei, iar restul
plusului de valoare (20.000 lei) va afecta rezerva din reevaluare.
70.000 lei

2111

Terenuri

755

70.000.lei
SO.OOO lei

105

20.000 lei

7583

530.000 lei

2111

520.000 lei

Venituri din
reevaluarea
imobilizarilor corporale
Rezerve
din reevaluare

b) Vanzarea terenului:
530.000 lei

461

Debitori diveri

Venituri din
vanzarea activelor
i alte operatiuni
de capital

descarcarea din gestiune a terenului vandut:


520.000 lei

Ill

6583

Cheltuieli privind
activele cedate
i alte operatiuni
de capital

Terenuri

CONTABILITATE

Jn urma vanzarii rezulta un catig din cesiune de 10.000 lei (530.000 lei 520.000 lei)
care se prezinta in contul de profit i pierdere la alte venituri din exploatare.
realizarea rezervei din reevaluare:

20.000 lei

1175

105

Rezultatul reportat
reprezentand
surplusul realizat din
rezerve din reevaluare

Rezerve
din reevaluare

20.000 lei

Exemplul ilustrativ45 ----------...


Tntreprinderea Alfa achizitioneaza o cladire la costul de
100.000 lei, cu terenul aferent, al carui cost este de 20.000 lei,
TVA 24%. Durata de utilizare a cladirii este de 50 de ani, metoda
de amortizare este cea liniara. La 31.12.N, valoarea justa a
terenului este estimata la 25.000 lei.

Ce inregistrari contabile trebuie facute conform OMFP


nr. 1.802/2014?
Rezolvare:
Prevederi.le OMFP nr. 1.802/2014 aplicabile acestui caz sunt:

,,Terenurile ; cladiri/e sunt active separabile ; sunt contabilizate separat, chiar atunci cand
sunt achizitionate impreuna. Ocretere a valorii terenului pe care se afla o cladire nu afec
teaza determinarea valorii amortizabile a cladirii." (pet. 192)
Jnregistrarile contabile sunt urmatoarele:
achizitia activelor:
148.800 lei
100.000 lei
20.000 lei
28.800 lei

212

Construqii

2111

404

Furnizori
de imobilizari

148.800 lei

Terenuri

4426

TVA deductibila

amortizarea cladirii (100.000 lei I 50 ani = 2.000 lei/an):


2.000 lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

2.000 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

evaluarea la valoarea justa a terenului:


5.000 lei

2111
Terenuri

105
Rezerve
din reevaluare

5,000 lei

Exemplul ilustrativ 46
lntreprinderea Alfa detine un teren evaluat la valoarea justa de
SO.OOO lei, rezerva din reevaluare disponibila fiind de 10.000 lei.
Pe teren va fi eonstruit un ansamblu de cladiri destinate vanzarii.
Costurile eonstruqiei se ridiea la 200.000 lei.
Se cere:
a) Sa se precizeze care sunt regullle din OMFP nr. 1.802/2014
aplicabile rezolvarii acestui caz;
b) Sa se prezinte inregistrarile contabile.
Rezolvare:
a)

Prevederile OMFP nr. 1.802/2014 aplieabile aeestui eaz sunt:

,,ln cazul in care un activ care a fost inifial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru
construirea de ansambluri de locuinfe destinate vanzarii, valoarea terenulul se evidenfiaza
distinct la stocuri, la va/oarea de inreg/strare in contabilitate." (pet: 274-(l))
,,Dacii terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din
reeva/uare corespunziitoare acestuia se transfera in contul 1175 Rezultatul reportat re
prezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare)). (pet. 274-(2))
11

b)

Tnregistrarile eontabile sunt urmatoarele:


reclasifiearea terenului in eategoria stocurilor:

SO.OOO lei

371
Marfuri

2111
Terenuri

SO.OOO lei

1175
Rezultatul reportat
reprezentand
surplusul reali.zat din
rezerve din reevaluare

10.000 lei

realizarea rezervei din reevaluare:


10.000 lei

105
Rezerve
din reevaluare

CONTABILITATE

inregistrarea cheltuielilor aferente construqiei realizate din produqie proprie:


200.000 lei

Clasa6
Cheltuieli.dupa natura

200.000 lei

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

200.000 lei

331
Produse in curs
de executie

200.000 lei

Clasele 2, 3, 4, S
lmobilizari, Stocuri
Terti etc.

inregistrarea produqiei proprii:


200.000 lei

331
Produse in curs
de executie

recep\ia cladirii:
200.000 lei

345
Produse finite

Exemplul ilustrativ 4 7
O entitate caseaza un utilaj depait moral al carui cost de achizitie
a fost de 200.000 lei, amortizarea cumulata pana la casare fiind de
37.000 lei. Cheltuielile ocazionate de casare se ridica la 15.000 lei,
din care materiale 7.000 lei, restul fiind salariale. Din casare rezulta
piese de schimb recuperate in valoare de 18.000 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Scoaterea din evidenta a utilajului casat;

b) Cheltuielile legate de casare;

c) lnregistrarea pieselor de schimb recuperate.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,Tn cazul scoaterii din evidenfii a unei imobiliziiri corporale, sunt evidenfiate distinct ve
niturile din vanzare, che/tufelile reprezentand valoarea neamortizatii a imobiliziirii i alte
cheltuieli legate de cedarea acesteia." (pet. 243-(1))
,,ln scopul prezentiirii in contul de profit i pierdere, catigurile sau pierderile obfinute
in urma casiirii sau cediirii unei imobiliziiri corporale trebuie determinate ea diferenfii

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

intre veniturile generate de scoaterea din evidenfa; valoarea sa neamortizata, inclusiv


cheltuielile ocazionate de aceasta, ; trebuie prezentate ea valoare neta, la venituri sau
cheltuieli, dupii caz, in contul de profit; pierdere, la elementul Alte venituri din exploa
tare, respectiv Alte cheltuieli de exploatare, dupa caz." (pet. 243-(2))
Prin urmare:
a)

Scoaterea din evidenta a utilajului casat, incomplet amortizat:

200.000 lei
37.000 lei

163.000 lei

b)

2813

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

6583

200.000 lei

Cheltuieli privind
activele cedate
i alte operatiuni
de capital

Cheltuielile legate de casare se recunosc pe naturi de cheltuieli:


materiale:

7.000 lei

602

641

Cheltuieli cu
materialele consumabile

302

7.000 lei

421

8.000 lei

7588

18.000 lei

Materiale consumabile

salariale:
8.000 lei

c)

Cheltuieli cu salariile
personalului

Personal - salarii
datorate

Tnregistrarea pieselor de schimb recuperate:


obtinerea pieselor de schimb la costul lor:

18.000 lei

3024

Piese de schimb

Alte venituri
din exploatare

CONTABILITATE

Exemplul ilu5trativ 48
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati urmatoarele
operatii privind ieirea imobilizarilor corporale efectuate de
Alfa:
a) Se vinde un utilaj la pretul de vanzare de 110.000 lei, exclusiv
TVA 24%. Costul utilajului a fost de 100.000 lei, amortizarea
cumulata pana la data vanzarii fiind de 30.000 lei;

b) Scoaterea din evidenta a unui depozit distrus in totalitate in

urma unui incendiu. Costul depozitului a fost de 100.000 lei,


amortizarea cumulata fiind de 75.000 lei;

c) Alfa contribuie cu a port in natura la capitalul societatii Beta.

Aportul consta intr-un utilaj cu valoarea contabila de intrare


de 25.000 lei, amortizare cumulata 10.000 lei. Tn schimbul
aportului, Alfa primete actiuni ea titluri de participare:
1.000 de aqiuni, pret de emisiune 20 lei/aqiune.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Diferenfa dintre valoarea imobilizarilor financiare dobandite $i valoarea neamortizata


a imobilizarilor care au constituit obiectul participarii in natura la capitalul a/tor entitafi,
precum i diferenfa dintre valoarea participafiilor primite ea urmare a participarii cu
active pe termen scurt (creanfe) i valoarea active/or care foe obiectu/ participafiei se
inregistreaza pe seama veniturilor (contu/ 768 ,,Alte venituri financiare'J, la data dobandirii
ace/or titluri." (pet. 264-(2))
a)

Vanzarea utilajului, neamortizat integral:


pretul de vanzare:

136.400 lei

461

Debitori diveri

7583

Venituri din

136.400 lei
110.000 lei

vanzarea activelor
i alte operatiuni
de capital

4427

TVA colectata

26.400 lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

scoaterea din evidenta a utilajului, neamortizat integral:


100.000 lei
30.000 lei

70.000 lei

b)

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

6583

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje I
instalatii de lucru)

100.000 lei

Cheltuielrprivind
activele cedate
i alte operatiuni
de capital

Scoaterea din evidenta a depozitului distrus in incendiu:

100.000 lei
75.000 lei
25.000 lei

c)

%
2813

%
2812

212

100.000 lei

2131

25.000 lei

Constructii

Amortizarea
construqiilor

6587

Cheltuieli privind
calamitatile i alte
evenimente similare

Aportul la capital:
valoarea contabila a imobilizarii acordate in natura:

25.000 lei
10.000 lei

15.000 lei

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

261

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

Aqiuni detinute
la entitatile afiliate

diferenta dintre remunerarea primita i valoarea contabila a aportului (1.000 ac


tiuni x 20 lei/actiune - 15.000 lei = 20.000 lei - 15.000 lei = 5.000 lei):
5.000 lei

Ill

261

Actiuni de!inute
la entitatile afiliate

768

Alte venituri
financiare

5.000 lei

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 49
Alfa a eumparat in anul N un.teren la costul de 100.000 lei. ln anul
N+ 1, terenul a fost reevaluat la valoarea justa de 1 SO.OOO lei. Tn
anul N+2, entitatea a decis sa foloseasca terenul pentru a eonstrui
un ansamblu de locuinte destinat vanzarii.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) Contabilizati achizltla I reevaluarea terenului;
b) Ce tnregistrari contabile se efectueaza in anul N+2?

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Tn cazul in care un activ care a fost initial recunoscut la terenuri este folosit ulterior pentru
construirea de ansambluri de locuinte destinate vanzarii, valoarea terenului se evidenfiaza
distinct la stocuri, la valoarea de inregistrare in contabilitate." {pet. 274-(1 ))

,,Daca terenul a fost reevaluat, concomitent cu schimbarea naturii activului, rezerva din
reevaluare corespunzatoare acestuia se transfera in contul 1175 Rezultatul reportat re
prezentand suiplusul realizat din rezerve din reevaluare." {pet. 274-(2))
a)

Aehizitia terenului:

100.000 lei

2111
Terenuri

404
Furnizori
de imobilizari

100.000 lei

inregistrarea diferentei pozitive din reevaluare (1SO.OOO lei -100.000 lei= SO.OOO lei):
SO.OOO lei

2111
Terenuri

105

Rezerve
din reevaluare

SO.OOO lei

b) Tn anul N+2, valoarea terenului se evidentiaza in eategoria stoeurilor de marfuri


pentru valoarea inregistrata, adiea 1SO.OOO lei:
150.000 lei

371
Marfuri

2111
Terenuri

150.000 lei

eoneomitent se anuleaza surplusul pozitiv din reevaluare inregistrat in ereditul


eontului 105:
SO.OOO lei

105

Rezerve
din reevaluare

1175

Rezultatui reportat
reprezentand
surplusul realizat din
rezerve din reevaluare

SO.OOO lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ50 --------


O intreprindere aehizitloneaza la 31.12.N-2 o cladire la eostul
de 100.000 lei, amortizata liniar in 1O ani. La sfaritul anului N,
cladirea este reevaluata, valoarea justa stabilita de un evaluator
autorizat fiind de 84.000 lei.
Tn data de 01,03.N+1 se decide ea aeeasta cladire sa fie
imbunatatita in vederea vanzarii ei ulterioare.

Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabilizati achizitia i reevaluarea cladirii;


b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul N+ 17
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Atunci cdnd existc'i o modificare a utilizc'irii unei imobi/izc'iri corporate, 1n sensul cc'i aceasta
urmeazc'i a fi imbunc'itc'ifitc'i in perspectiva vdnzc'irii, la momentul luc'irii deciziei privind
modificarea destinafiei, in contabilitate se inregistreazc'i transferul activului din categoria
imobilizc'iri corporale in cea de stocuri. Transferul se inregistreazc'i la valoarea neamortizatc'i
a imobilizc'irii. Daca imobilizarea corpora/ii a fost reevaluatc'i, concomitent cu rec/asificarea
activului se procedeaza la inchiderea contului de rezerve din reevaluare aferente acestuia."
(pet. 273-(1))

Prin urmare:
a)

Aehizitia cladirii in anul N-2:

100.000 lei

212

Construqii

404

Furnizori
de imobilizari

100.000 lei

situatia cladirii la sfaritul anului N:

- lei Costul

100.000

Amortizarea anuala = 100.000 lei I 10 ani

10.000

Amortizarea cumulata pe 2 ani ( N-1 i N) = 2 ani x 10.000 lei/an

20.000

Valoarea neta contabila = 100.000 - 20.000

80.000

Valoarea justa

84.000

Diferenta pozitiva din reevaluare = 84.000 - 80.000

Ill

4.000

CONTABILITATE

eliminarea amortizarii cumulate din valoarea bruta:


20.000lei

2812

Amortizarea
constructiilor

212

20.000lei

105

4.000lei

Construqii

inregistrarea diferentei pozitive din reevaluare:


4.000lei

212

Constructii

Rezerve
din reevaluare

La sfaritul anului N, cladirea va fi inregistrata in bilant la valoarea de 84.000lei .


b)

Amortizarea anului N+ 1:

- lei -

Valoarea reevaluata la 31.12.N

84.000

Amortizarea anuala = 84.000 lei I 8 ani ramai

10.500

Amortizarea perioadei 01.01.N+1-01.03.N+1 =


10.500 lei I 12 I uni x 2 I uni

1.750

Valoarea ramasii la 01.03.N+1 = 84.000 - 1.750

82.250

recunoaterea amortizarii pentru anul N+ 1:


1.750lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2812

1.750lei

212

84.000lei

Amortizarea
constructiilor

transferul cladirii la stocuri la valoarea neamortizata:


84.000lei
1.750lei
82.250lei

%
2812

Amortizarea
constructiilor
331
Produse in curs
de executie

Construqii

concomitent se anuleaza surplusul pozitiv din reevaluare:


4.000lei

105

Rezerve
din reevaluare

1175

Rezuitatul reportat
reprezentand
surplusul realizat din
rezerve din reevaluare

4.000lei

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 51
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali urmatoarele
operatil privind compensa1iile de la terti:

a) Tn urma unui accident in care a fast implicat un autoturism din


parcul auto propriu al entitatii Alfa, societatea de asigurari a
stabilit dauna totala, urmand sa vireze in contul entitatii suma
stabilita drept despagubire. Mijlocul de transport complet
amortizat are un cost de 100.000 lei. Suma stabilita drept
despagubire este de 20.000 lei;

b) Societatea Alfa primete o factura emisa de un service auto


pentru lucrari de reparatii la un autoturism, in suma de
3.000 lei + TVA 24%. 0 societate de asigurari achita direct catre
service suma de 1.500 lei.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,Jn cazul distrugerii totale sau partiale a unor imobiliziiri corporale, creantele sau sumele
compensatorii incasate de la terti, legate de acestea, precum $i achizitionarea sau con
structia ulterioarii de active noi sunt operatiuni economice distincte $i trebuie inregistrate
ea atare pe baza documentelor justificative. Astfe/, deprecierea active/or se evidentiazii
la momentul constatarii acesteia, iar dreptul de a incasa compensatiile se evidentiazii pe
seama veniturilor conform contabilitiitii de angajamente, in momentu/ stabilirii acestuia."
(pet. 244-(1))

,,Exemple de asemenea compensatii pot fi inregistrate in urmiitoarele situatii:


a) sume incasate I de incasat de la companiile de asigurare pentru deprecierea sau pier
derea unor imobiliziiri corporale cauzatii, de exemplu, de dezastre natura/e sau furt;
b) sume acordate de Guvern, in schimbul unor imobiliziiri corporale, de exemplu, terenuri
care au fost expropriate." (pet. 244-(2))
Prin urmare:
a)

Seoaterea din evidenta a mijlocului de transport complet amortizat:

100.000 lei

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloaeelor de transport

2133

Mijloace
de transport

100.000 lei

CONTABILITATE

recunoaterea venitului din despagubiri de la societatea de asigurari:


20.000 lei

b)

461
Debitori diveri

7581

20.000 lei

401

3.720 lei

Venituri din despagubiri,


amenzi i penalitati

Factura primita de la service-ul auto:

3.720 lei
3.000 lei
720 lei

%
611
Cheltuieli cu intretinerea
i reparatiile
4426
TVA deductibila

Furnizori

recunoaterea venitului din despagubiri de la societatea de asigurari:


1.500 lei

461
Debitori diveri

7581

1.500 lei

461

1.500 lei

Venituri din despagubiri,


amenzi i penalitati

diminuarea datoriei fata de service:


1.500 lei

401
Furnizori

Debitori diveri

Exemplul ilustrativ 52 --------O entitate intentioneaza sa cumpere o cladire cu scopul de a fi


inchiriata tertilor in baza unui contract de leasing operational.
Tn vederea cautarii unui vanzator, ea face apel la serviciile unei
agentii imobiliare, care va percepe un comision de 2% din costul
de achizitie. Cladirea a fost cumparata la pretul de 1.000.000 lei.
La data achizitiei, entitatea a platit notarului urmatoarele taxe:
solicitarea in regim de urgenta a extrasului de carte funciara
pentru autentificare 200 lei; taxa de intabulare 5.000 lei; onorariul
notarului 20.000 lei. Cladirea se amortizeaza liniar in 10 ani.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Achizitia cladirii;

b) Amortizarea anuala a cladirii.

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces


Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Urmatoarele constituie exemple de investifii imobiliare: (...)


c) o cladire aflata in proprietatea entitafii (sau definuta de entitate in temeiu/ unui con
tract de leasing financiar) i inchiriata in temeiul unuia sau mai mu/tor contracte de
leasing operational;"(...) (pet. 198)
a) Prin urmare, cladirea va fi recunoscuta ea investitie imobiliara. Pentru evaluarea
costului i calculul amortizarii aplicam aceleai reguli ea in cazul imobilizarilor cor
porale:

Pret de cumparare

1.000.000 lei

Comision agentie imobiliara = 1.000.000 lei x 2%

20.000 lei

Taxe notariale = 200 lei + 5.000 lei + 20.000 lei

25.200 lei

Cost investi\ie imobiliara

1.045.200 lei

recunoaterea initiala:

1.045.200 lei

b)

215

lnvestitii imobiliare

404
Furnizori
de imobilizari

1.045.200 lei

Amortizarea anuala (1.045.200 lei I 10 ani = 104.520 lei/an):

104.520 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2815

Amortizarea
investitiilor imobiliare'

104.520 lei

E><emplul ilustrativ 55
Entitatea Alfa a achizitionat la data de 31.12.2013 o cladire la
costul de 100.000 lei, amortizata liniar in 1O anl. fncepand cu luna
martie 2015, Alfa s-a hotarat sa ii inchirieze integral cladirea firmei
Beta in leasing operational.
Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabilizati achizifia cladil'ii;

b) Contabilizati amortizarea anului 2014;


c) Ce inregistrari contablle se efectueaza in anul 2015?
Justificati raspunsul.

CONTABILITATE

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,Transferurile in sau din categoria investifiilor imobiliare trebuie fiicute dacii i numai dacii

existii o modificare a utiliziirii, evidenfiatii de: (...)

c) incheierea uti/izdrii de ciitre posesor, pentru un transfer din categoria proprietiifilor


imobiliare utilizate de posesor in categoria investifiilor imobi/iare; (... )" (pet. 204)

Prin urmare, in luna martie 2015, cladirea va fi transferata din categoria imobilizarilor
corporale in categoria investiJiilor imobiliare.
a)

AchiziJia la 31.12.2013:

100.000 lei

b)

Construqii

404

Furnizori
de imobilizari

100.000 lei

Amortizarea anului 2014 (100.000 lei I 10 ani = 10.000 lei):

10.000 lei

c)

212

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind arnortizarea
imobilizarilor

2812

Amortizarea
construcJiilor

10.000 lei

in anul 2015 se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile:

amortizarea perioadei ianuarie-februarie 2015 (10.000 lei x 2 I uni


1.667 lei):
1.667 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

I 12

I uni

2812

1.667 lei

212

100.000 lei II

Amortizarea
construqiilor

transferul cladirii la investiJii imobiliare:


100.000 lei

215

lnvestilii imobiliare

Construqii

i pentru amortizarea cumulata (10.000 lei + 1.667 lei = 11.667 lei):


11.667 lei

2812

Amortizarea
construcJiilor

2815

Amortizarea
investiJiilor imobiliare

11.667 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

amortizarea investitiei imobiliare pe perioada ramasa:

Numarul de luni de amortizare ramas = 10 ani x 12 luni - 12 luni - 2 luni = 106 luni

Valoarea ramasa = 100.000 lei - 11.667 lei = 88.333 lei


Amortizarea lunara = 88.333 lei I 106 I uni = 833 lei

Amortizarea pentru perioada martie-decembrie 2015 = 10 I uni x 833 lei/luna = 8.330 lei:
8.330 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2815
Amortizarea
investitiilor imobiliare

8.330 lei

Exemplul ilu5trativ 54
Entitatea Alfa achizitioneaza la data de 31.12.2012 o cladire la
costul de 350.000 lei cu scopul de a fi folosita ea sediu central
administrativ. Durata de amortizare este de 10 ani. Yn luna martie
2014, Alfa a inchiriat cladirea unui tert in leasing operational.
La 31.12.2015, cladirea este reevaluata la valoarea justa de
450.000 lei.
La data de 01.10.2016, Alfa decide sa utilizeze din nou cladirea ea
sediu central administrativ.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) Contabilizati achizitia cladirii;
b) Contabilizati amortizarea anilor 2013 i 2014;

c) Precizati ce inregistrari se efectueaza la 01.01.201 S.


Justificati raspunsul;
d) Contabilizati reevaluarea cladirii la 31.12.2015;
e) Precizati ce inregistrari se efectueaza la 01.10.2016.
Justificati raspunsul;
f) Contabilizati amortizarea cladirii pe perioada 01.10.2016-

31.12.2016.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Transferurile in sou din categoria investifiilor imobiliare trebuie fiicute dacii ; numai dacii
existii o modificare a utilizaril, evidenfiatii de: (...)

Ill

CONTABILITATE

c) incheierea utiliziirii de ciitre posesor, pentru un transfer din categoria proprietiifilor


imobiliare utilizate de posesor in categoria investifiilor imobiliare; (... )" (pet. 204)
Prin urmare, la data de 01.01.2015, cand se aplica pentru prima data OMFP nr. 1.802/2014,
care introduce categoria de investi\ii imobiliare, cladirea va fi transferata din categoria
imobilizarilor corporale in categoria investi\iilor imobiliare:

,,Transferurile in sau din categoria investifiilor imobiliare trebuie fiicute dacii i numai dacii
existii o modificare a utiliziirii, evidenfiatii de:
a) inceperea utiliziirii de ciitre posesor, pentru un transfer din categoria investifiilor imo
biliare in categoria proprietiifilor imobiliare utilizate de posesor; (... )" (pet. 204)
Prin urmare, la data de 01.10.2016, cand Alfa decide sa utilizeze din nou cladirea ea se
diu central administrativ, cladirea va fi transferata din categoria investi\iilor imobiliare
in categoria imobilizarilor corporale.
Tn ceea ce privete reevaluarea, vom aplica aceleai reguli ea in cazul imobilizarilor cor
porale.
a)

Achizi\ia cladirii la 31.12.2012:

350.000 lei

b)

212

Construqii

404

350.000 lei

2812

35.000 lei

2812

35.000 lei

212

350.000 lei

Furnizori
de imobilizari

Amortizarea anuala:
pentru anul 2013 (350.000 lei I 10 ani = 35.000 lei/an):

35.000 lei

6811

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

Amortizarea
construqiilor

pentru anul 2014:


35.000 lei

c)

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

Amortizarea
construqiilor

Tnregistrarile efectuate la 01.01.2015:


cladirea este transferata la investi\ii imobiliare:

350.000 lei

215

lnvesti\ii imobiliare

Construqii

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

amortizarea cumulata de 70.000lei:


70.000lei

2812

Amortizarea
constructiilor

2815

Amortizarea
investitiilor imobiliare

70.000lei

amortizarea anuala a investitiei imobiliare pentru anul 2015:


35.000lei

d)

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2815

. Amortizarea
investitiilor lmobiliare

35.000lei

Reevaluarea investitiei imobiliare la 31.12.2015:

eliminarea amortizarii cumulate din valoarea bruta (35.000 lei/an x 3 ani


1 OS.OOO lei}:
105.000lei

2815

Amortizarea
investltiilor imobiliare

215

105.000lei

105

205.000lei

lnvestitii imobiliare

inregistrarea plusului de valoare :


Valoarea ramasa = 350.000lei - 1OS.OOOlei = 245.000lei
Plus de valoare = 450.000lei - 245.000lei = 205.000lei
205.000lei

e}

215

lnvestitli imobiliare

Rezerve
din reevaluare

fnregistrarile efectuate la 01.10.2016:


amortizarea investitiei imobiliare reevaluate pe perioada 01.01.2016-01.10.2016:

Amortizarea anuala = 450.000lei I 7ani = 64.285lei

Amortizarea lunara = 64.285 lei/an I 12luni = 5.357lei

Amortizarea perioadei = 9 luni x 5.357lei/luna = 48.213lei

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2815

Amortizarea
investitiilor imobiliare

transferul investitiei imobiliare la imobilizari corporale:

48.213lei

CONTABILITATE

48.213 lei

2815

212

105

Amortizarea
investitiilor imobiliare

2812

48.213 lei

215

450.000 lei

1175

205.000 lei

Amortizarea
constructiilor

i:
450.000 lei

Construtii

lnvestitii imoblliare

transferul lui 105:


205.000 lei

f)

Rezerve
din reevaluare

Rezultatul reportat
repretentand
surplusul realizat din
re:2:erve din reevaluare

Amortizarea cladirii pe perioada 01.10.2016-31.12.2016:

Amortizarea perioadei = 3 luni x 5.357 lei/luna = 16.071 lei


16.071 lei

.. 6811

Cheltuieli
de exploatare.
privind amortizarea
imobilizarilor

2812

Amortizarea
construqiilor

16.071 lei

Exemplul ilustrativ 55 -----------,


Entitatea Alfa planteaza in anul 2014vita-de-vie pentru care se
efectl)eaza i se inregistreaza in perioada aprilie-noiembrie 2014
urmatoarele cheltuieli: achizitia i plantarea vitei-de-vie in luna
martie-40.000 lei; ingraaminte 6.000 lei; amortizarea lunara a
utilajelor agricole 3.000 lei; salariile lunare ale personalulul 5.000 lei;
total c.ontributii alariale 1.161 lei; Jucrari prestate de terti 1.000 lei.
Pentru lunile urmatoare, aprilie-august 20.15, totalul cheltuielilor
este de 90.000 lei. in luna august 2oi 5 se considera ea plantatia de
vita-de-vie indeplinete conditiile pentru recunoaterea ea
imobilizare.corporala. Vita-de-vie se amortizeaza in 20 de ani.
Conform OMFP nr.1.802/2014:

a) Contabiliza11 oblinerea produc1lei in anul 2014;


<

.!

b) Ce inregistrari contabile se efectueaza in anul 201S? Justifica11 .

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802!2oi 4 prvede:

,Jn categoria imobiliziirilor corporate se urmiiresc distinct activele biologice productive."


(pet. 207-( 1))

de

,,Activele blologice productive sunt orice active, altele deetlt a<;tivele biologice atura
stocurilor; de exemplu, animalele de /apte, vlfa-de-vie, pomii fructiferi i copacii din care
se obfine lemn de foe, dar care nu sunt tiiiafi. Activele biologice productive nu sunt produse
agricole ci, mai degrabii, sunt active autoregeneratoare." (pet. 207-(2))
Prin urmare, vita-de-vie reprezinta o imobilizare corporala care va fi recunoscuta in mo
mentul indepliniril conditiilor, in cazul de fata intrarea pe rod in august 2015. Din mo
mentul plantarii pana la intrarea pe rod, cheltuielile recunoscute initial pe naturi de
cheltuieli vor fi recunoscute ea imobilizari corporale in curs.
a) Tn anul 2014 se inregistreaza produqia in curs la costul total de 40.000 lei+ 6.000 lei
+ 3.000 lei+ 5.000 lei+ 1.161 lei+ 1.000 lei = 56.161 lei:
56.161 lei

b)

231
lmobilizari corporale
in curs de executie

122

Venituri din
produqia de
imobllizari corporale

56.161.lel

Tnregistrarile efectuate in anul 2015:

pana in luna august 2015 se inregistreaza produqia in curs la costul total de


90.000 lei:
90.000 lei

231
lmobilizari corporale
in curs de executie

722

Venituri din
productia de
imobilizari corporale

90.000 lei

Noti: Produqia in curs se inregistreaza lunar. Din motive de simplificare am inregistrat


totalul cheltuielilor.
in august 2015 se recunoate plantatia de vita-de-vie la costul total de 56.161 lei+
90.000 lei = 146.161 lei (sold cont 231 ):
146.161 lei

217
Active biologice
productive

231
lmobilizari corporale
in curs de xec;utie

146.161 lei

amortizarea pentru perioada septembrie-decembrie 2015 .(146.161 lei I 20 ani x


4 luni / 12 luni = 2.436 lei):

CONTABILITATE

2.436 lei

6811

Cheltl!ieli
de xpJoatare
privin'd amortizarea
imobilizarilor

2817

. Amortizarea activelor
biologice productive

2.436 lei

Eemplul ilustrativ 56
Entitatea Alfa.exploreaza de 2 ani o zona din Marea Neagra in care
se gasete o rezerva de gaze. La 31.12.N, entitatea ia decizia de a
intreri.Jpe activitatea', deoiirece s'..a demonshat ea volumul de gaze
' riu asigura viabilitatea;cmerdala a exploat_arii.
Activele de explorare.i evaluare sunt constituite din:
- dreptul de explorare (reflectat in contul 206 ,,Active
necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale")
in valoare de 600.000 lei, amortizarea cumulata fiind de
400.000 lei (reflectata in contul 2806 ,,Amortizarea activelor
necorporale de explorare i evaluare a resurselor minerale");
utilaje de forare (retlectate in contul 216 ,,Active corporale
de explorare i evaluare a resurselor minerale") in valoare de
41.000.000 lei, amortizare cumulata 10.000.000 lei (reflectata
in contul 2816 ,,Amortizarea activelor corporale de explorare $i
evaluare a resurselor minerale").
Dreptul de explorare expira la 31.12.N+1. Entitatea nu poate anula
acest drept achizi1ionat in urma cu 2 ani.
Tn urma deciziei de intrerupere a activitalii de explorare,
managementul estimeaza o valoare de inventar pentru activul
necorporal de explorare de 40.000 lei i o valoare de inventar
pentru activul corporal de explorare de 20.000.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, precizati ce inregistrari contabile


se efectueaza la 31.12.N.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Activele de explorare i eval1,1are


trebuie evaluate pentru depreciere i orice pierdere din
i
depreciere trebuie recunosc<Jti inainte de reclasificare." (pet. 252-(2))
,,Unul sou mai multe din uriniitoarele fapte i imprejuriiri indicii faptul ea o entitate trebuie
sii analizeze i sii iflregistre:ze, ilaca este cazul, o ajustare pentru deprecierea active/or de
explorare ; evaluare:

Ill

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

a) durata pentru care entitatea are dreptul de a explora o anumitii zonii a expirat in de
cursul perioadei sau va expira in viitorul apropiat $i nu se preconizeazii reinnoirea;
b) nu sunt previizute 1n buget cheltuielile necesare pentru explorarea in continuare $i
pentru evaluarea resurselor minerale in acea zonii;
c) explorarea $i evaluarea resurselor minerale dintr-o anumita zonii nu au dus la des
coperirea unor cantitiiti de resurse minerale viabile din punct de vedere comercial, iar
entitatea a decis sii intrerupii aceste activitiiti in zona rpectivii;
d) existii suficiente date care sii indice ea, de$i este posibilii o dezvoltare in zona respec
tivii, este pufin probabil ea valoarea contabi/ii a activului de explorare $i evaluare sii fie
complet recuperatii fn.urma valorlficiirii sau vanziirii etc." (pet. 253)
,,Un activ de exptorare $i evaluare nu trebuie sii mai fie clasificat ea atare atunci cand fe
zabilitatea tehnica' $i viabi/itatea cqmercialii ale extractiei unei resurse minerale pot fi
demonstrate. In acest scop, activele de explorare $i evaluare se 1nregistreazii pe seama
conturilor corespunzatoare de lmobiliziiri necorporale, respectiv corporale, dupii caz."
(pet. 252-(1))
Prin urmare:
La 31.12.N se reeunosc pierderi din depreciere pentru activele de explorare:
deprecierea activului necorporal de explorare:
Valoarea ramasa = 600.000 lei -400.000 .lei = 200.000 lei

Valoarea de inventar = 40.000 lei

Pierdere din depreciere = 200.000 lei - 40.000 lei = 160.000 lei

160:000 lei

6813

Cheltuieli de exploatare
privind ajustarile
pentru deprecierea
imobilizarilor

2906

Ajustari pentru
deprecierea activelor
necorporale de
explorare i evaluare
a resurselor minerale

160.000 lei

- deprecie.rea activului corporal de explorare:


Valoarea ramasa = 41.000.000 lei - 10.000.000 lei = 31.000.000 lei

Valoarea de inventar = 20.000.000 lei

Pierdere din depreciere = 31.000.000 lei - 20.000.000 lei = 11.000.000 lei

6813
11.000.000 lei
Cheltuieli de exploatare
privind ajustarile
pentru deprecierea
imobilizarilor

Ill

2916
11.000.000 lei
Ajustari pentru
dep'recierea activelor
corporale de
explorare i evaJuare
a resurselor minerale

CONTABILITATE

reclasificarea activului .ncorporal de explorare la imobilizari necorporale:


600.000lei

400.000lei

208

2806

2906

Alte imobilizari
necorporale

Amortizarea
activelor necorporale
de explorare i evaluare
a resurselor minerale

160.000lei

Ajustarl pentru
deprederea activelor
necorporale de
explorare i evaluare
a resurselor minerale

206

600.000lei

2808

400.000lei

2908

160.000lei

Ac;tive necorporale
de explorare i evaluare
a resurselor minerale
Amortizarea
altor imobilizari
necorporale

Ajustari pentru
deprecierea altor
imobilizari necorporale

reclasificarea activului corporal de explorare la imobilizari corporale:


41.000.000lei

10.000'.000lei

11.000;000lei

2131

216
41.000.000 lei
Active corporale
de explorare i evaluare
a tesurselor minerale

2816

28n
10.000.000lei
Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

2916

2913
11.000.000lei
Ajustari pentru
deprecierea instalafiilor i
mijloacelor de transport

Echipamente
tehnologice
(ma$ini, utilaje i
instalatii de lucru)
Amortizareac1ctlvelor
corporale de explorare
$i e\/aluare a
resurselor minerale
Ajustari pentru
deprecierea activelor
corporale de
explorare i evaluare
a resurselor minerale

Exemplul ilustrativ 57 ----------.


Entitatea Alfa primete de la furnizorul de energie 10stalpi pentru
racordarea la reteaua de energie electrica. Valoarea acestora este
de SOO.OOO lei . Se estimeaza o durata de utilizare de so de ani,
amortizarea Jiind liniara. Entitatea platete tarifele de racordare de
4.000lei .

Ill

Ghid pentru pregatirea candidajilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1 :802/2014, 'contabilizati:


a) Prlrnirea stalpilor;
b) Plata tarifelor de racordare;
c) Transferul venlturilor in avans la venituri curente;
d) Amortizarea anual a actlvelor recunoscute.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,Entitaf(le care primesc active de la clientii /or, sub forma de imobi/izari corRorale sou
numerar care are ea destinafie achizifia sou construirea, de imobilizari corporale, pentru
a-i conecta la o refea de electricltate, gaze, apa sou pentru a l.e furniza accesul continuu
la anumite bunuri sou servicii, potrivit legii, evidenfiazadatoria corespunzatoare valorii
active/or respective ea venit amcinat in contul 478 Venituri rn avans aferente active/or
primite prin transfer de la clienfi." (pet. 405-( 1))
,,Venitul amcinat se inregistreaza ea venit c;urent in q;,ntul de profit $i pierdere pe masura
inregistrarii cheltuielilor cu amortizarea imobilizarilor respective." (405-(2))
,,In c;azu/ racordarii utilizatori/or la refeaua electrkii, contrava(oarea cheltuielilr supor
tate de utilizatori cu racordarea reprezintii imobiliziiri necorporale de natura drepturilor
de uti/izare $i se evidenfiazii in contul 205 ,,Concesiuni, brevete, licenfe, miirci comerciale,
drepturi $i active similare''/analitic distinct." (pet. 406-(1))
,,Amortizarea imobilizorilor necorporale previizute la a/in. 0):se inregistreaza pe perioada
pentru care entitatea are drep_tul de a utiliza refelele respective, ,daa aceasta durata este
specificata in contractele incheiate sau, daca nu este stabilitii o asemenea durata, pe
durata de viafii a instalafiilor de utilizare de la locul de consum." (pet. 406-(2))
,,Tratamentul contabil prevazut la pet. 406 se ap/ica $1 in cazul cheltuielilor efectuate de
entitiifi pentru racordarea la refeaua de apa, gaze sau alte utilitafi, dacii in contractele
de racordare se prevede plata unor sume pentru racordarea la refelele respective de dis
tribufie." (pet. 407-.(1))
Prin urmare:
a)

inregistrarea stalpilor:

SOO.OOO lei

1111

214

Mobilier,
aparatura -birotica,
eehipamente de proteqie
a valorilor umane
i materiale
i alte active corporale

478
Venituri in avans
aferente ativelor
primite prin transfer
de la clienti

SOO.OOO lei

CONTABILITATE

b)

Plata tarifelor de racorare:

4.000 lei

c)

5121

4.000 lei

Conturi la band
in lei

Transfen.H veniturllcrr in avans la venituri curente pe masura amortizarii:

100.000 lei

d)

205

Concesiuni,
brevete, licente,
marci comerciale,
drepturi i
active similare I
taxe de racordare

478

Venituri in avans
aferente activelor
primite prin transfer
de la clienti

7588

Alte venituri
din exploatare

100.000 lei

Amortizarea anuala a activelor recunoscute:


amortizarea anuala a stalpilor (SOO.OOO lel I 50 ani = 100.000 lei/an):

100.000 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2814

Amortizarea altor
imobilizari corporale

100.000 lei

amortizarea anuala a drepturilor de racordare (4.000 lei I 50 ani = 80 lei/an):


80 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2805

Amortizarea
concesiunilor,
brevetelor, licentelor,
marcilor comerciale,
drepturilor i
activelor sirhilare

80 lei

Exemplul ilustrativ 58 --------


Entitatea. Alfa realizeaza operatiuni de descoperta in judetul Cluj.
Obiectivul este extragerea de minereu de cupru, filonul fiind
identificat i evaluat. Entitatea utilizeaza uh agregat specializat
complex al carui cost de achizitie este de 5:000.000 lei. Se estimeaza
ea operatiunile se vor desfa1.1ra timp de 1O ani, amortizarea fiind
liniara. fn cursul exercitiului N sunt suportc;ite urmatoarele costuri
de descopert:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

i) cheltuieli cu consumuri de materiale 5.400.000 lei, din care:


pentru extragerea minereului in vederea obtinerii de
stocuri 4.600.000 lei;
- pentru accesul imbunatatit la filon 800.000 lei;
ii) cheltuieli cu salariile i asimilate 2.400.000 lei, din care:
- pentru extragerea minereului in veerea obtinerii de
stocuri 1.600.000 lei;
- pentru accesul imbunatatit la filon 800.000 lei;
iii) cheltuieli cu amortizarea echipamentelor 1.200000 lei, din
care:
- pentru extragerea minereului in vederea obtinerii de
stocuri 1.000.000 lei;
- pentru accesul imbunatatit la filon 200.000 lei;
iv) cheltuieli cu serviciile prestate de terti 900.000 lei, din care:
- pentru extragerea minereului in vederea obtinerii de
stocuri SOO.OOO lei;
- pentru accesul imbunatatit la filon 400.000 lei.
Tn cursul anului N se platesc despagubiri de 2.000.000 lei celor
expropriati in vederea avansarii in exploatarea miniera.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza1i:
a) Costurile de descoperta. Justificati raspunsul;
b) Plata despagubirilor.
Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:


,,Descoperta reprzinta activitatep de indepartare a sterilului (pamdntul extras), desfau
rata de entitafi care desfaoara operafiuni de minerit la suprafata, pentru a obfine accesul
la zacaminte de minereu. (...)" (pet. 254-(1))
,,Ca urmare a operafiunii de descoperta din etapa de producfie, entitatea poate inregistra
doua beneficii din activitatea de descoperta: minereu care poate fi folosit pentru a produce
stocuri i un acces mai bun la cantitafi suplimentare de material care vor fi exploatate in
viitor." (pet. 254-(2))
,,Costuri/e 'aferente dctivitafii de descoperta reprezinta stocuri daca beneficiul din activi
tatea de descoperta este realizat sub forma stocutilor produse." (pet. 255-(1))

,,1n masura in care beneficiul ii constituie accesul imbunatafit la minereu, entitatea recu

noO$te aceste costuri ea un activ imobilizat (laca se ihdeplinesc toate condifiile urmatoare:

a) este probabil ea beneficiul economic viitor (accesul mai bun la filon) asociat activitafii
de descoperta sa revina entitafii;

CONTABILITATE

b) entitatea poate identifica componenta filonului la care accesul a cunoscut o imbunQtatire; i


c) costurile aferente activitQfii de descoperta asociate acelei componente pot fi evaluate
in mod credibil." (pe.t. 255-(2))
,,Activul imobilizat aferent activitQfii de descopertQ trebuie SQ fie contabilizat ea element
suplimentar sau ea o imbunQtQfire a unui adiv existent. Ca urmare, activul imobilizat
aferent activitQfii de descopertQ va fi contabilizat ea parte a unui activ existent, i nu ea un
activ de sine statQtor." (pet. 256)
,,Entitatea evalueazQ initial activul imobilizat aferent activitQfii de descoperta la cost,
acesta reprezentand cumularea costurilor suportate direct pentru efectuarea activitQfii de
descopertQ prin intermediul careia se imbunQtQfete accesul Ja componenta de minereu
identificatQ, plus o alocare a cheltuielilor de regie direct atribuibile." (pet. 258-( 1))
,,Costurile aferente operafiunilor ocazionale, dar care nu sunt necesare pentru ea activi
tatea de descopertQ din etapa de producfie SQ continue conform p/anului, nu trebuie
incluse in costurile activului aferent activitafii de descoperta. Nu sunt incluse in costul
activului nici despQgubirile platite celor expropriati pentru a se putea inainta cu explorarea
minierii." (pet. 258-(2))
Prin urmare:
a)

Tn fieeare luna, costurile de descoperta se reeunosc ea active, astfel:

recunoaterea stocului de produqie la nivelul eosturilor cumulate pentru extrage


rea minereului (4.600.000 lei+ 1.600.000 lei+ 1.000.000 lei+ SOO.OOO lei= 7.700.000 lei):
7.700.000 lei

345
Produse finite

711
7.700.000 lei
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

reeunoaterea in valoarea agregatului de deseopertare a costurilor agregate pen


tru accesul imbunatatit la filon (800.000 lei + 800.000 lei + 200.000 lei + 400.000 lei =
2.200.000 lei):
2.200.000 lei

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru) I
analitic activ de descoperta

b)

722

Venituri din
produqia de
imobilizari eorporale

2.200.000 lei

Despagubirile platite expropriatilor nu se recunosc ea active:

2.000.000 lei

6581
Despagubiri, amenzi
i penalitati

5121

Conturi la banci
in lei

2.000.000 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidaiifor la examenul de acces

Exemplul iluatrativ 59 --------


Un utilaj in valoare de 12.307 lei este achizitionat in baza unui
contract de leasing financiar cu urmatoarele caracteristici: data
intrarii in vigoare 01.01.N; durata contractului 5 ani; ratele de
1.500 lei se platesc la sfaritul anului; rata efectiva a dobanzii 10%;
avansul de 6.000 lei este platibil imediat; transferul dreptului de
proprietate se face la valoarea reziduala de 1.000 lei. Cota de TVA
este de 24%. Activul este amortizat liniar pe o perioada de 5 ani.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizali la locatar:


a) Plata avansului pe baza facturii;
b) lnregistrarea intrarii activului;
c) Inregistrarea facturii pentru prima rata i plata ei;
d) Amortizarea activului;
e) Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala.
Nota:
Transmiterea folosintei bunurilor in cadrul unui contract de
leasing este considerata prestare de servicii conform
art. 129 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal. La sfaritul perioadei
de leasing, daca locator.ul/finantatorul transfera locatarului/
utilizatorului dreptul de proprietate asupra bunului, la solicitarea
acestuia, operatiunea reprezinta o livrare de bunuri pentru
valoarea la care se face transferul. Se consldera a fi sfaritul
perioadei de leasing i data la care locatorul/finantatorul
transfera locatarului/utilizatorului dreptul de proprietate asupra
bunului inainte de sfaritul perioadei de leasing, situatie in care
valoarea de transfer va cuprinde i suma ratelor care nu au mai
ajuns la scadenta, inclusiv toate cheltuielile accesorii facturate
odata cu rata de leasing. Daca transferul dreptului de proprietate
asupra bunului catre locatar/utilizator se realizeaza inainte de
derularea a 12 I uni consecutive de la data inceperii contractului
de leasing, se considera ea nu a mai avut loc o operatiune de
leasing, ci o livrare de bunuri la data la care bunul a fost pus la
dispozitia locatarului/utilizatorului. in cazul operatiunilor de
inchiriere, leasing, concesionare i arendare de bunuri, serviciul
se considera efectuat la fiecare data specificata in contract pentru
efectuarea platii (care constituie data la care ia natere faptul
generator al TVA).

..

Rezolvare:

OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

CONTABILITATE

"Reflectarea in contabilitatea locatarilor a active/or aferente operafiunilor de leasing fi


nanciar se efectueaza cu ajutorul conturilor de imobi/izari necorporale $i imobi/izari cor
porale." (pet. 215-(1))
,,Dobdnzile de platit corespunzatoare datoriilor din operafiuni de leasing financiar se in
registreaza in contabilitatea locatari/or periodic, conform contabi/itafii de angajamente,
in eontrapartida contului de cheltuieli. Dobdnda de pldtit, aferenta perioadelor viitoare, se
evidenfiaza in conturi in afara bilanfului (contu/ 805 7 Dobdnzi de platit)." (pet. 215-(2))
,,lnregistrarea in contabilitate a amortizarii bunu/ui ce face obiectul contractului se efec
tueaza in cazul leasingului financiar de cdtre locatar/utilizator, iar in cazul leasingu/ui ope
rafional, de catre locator/finanfator." (pet. 214-(1))
,,ln cazul leasingului financiar, achizifiile de catre locator de bunuri imobile $i mobile sunt
tratate ea investifii in imobilizdri, fiind supuse amortizarii pe o baza consecventa cu politico
normala de amortizare pentru bunuri similare ale locataru/ui." (pet. 214-(2))
Prin urmare:
a)

Tabelul de ealcul al platilor privind redeventele:


- lei
Specificare

Anultate
(rata)

Principal

Dobinda

Sold ramas

01.01.N

01.01.N

6.000

12.307

6.000

12.307 - 6.000 = 6.307

31.12.N

1.500

6.307 x 10% = 631

1.500 - 631 = 869

6.307 - 869 = 5.438

31.12.N+l

1.500

5.438 x 10% = 544

1.500 - 544 = 956

5.438 - 956 = 4.482

31.12.N+2

1.500

4.482 x 10% = 448

1.500 - 448 = 1.052

4.482 - 1.052 = 3.430

31.12.N+3

1.500

3.430 x 10% = 343

1.500 - 343 = 1.157

3.430 - 1.157 = 2.273

31.12.N+4

1.500

2.273 x 10% = 227

1.500 - 227 = 1.273

2.273 - 1.273 = 1.000

Anul N+5
valoarea
reziduala

1.000

1.000

14.500

2.193

12.307

Total

Plata avansului se inregistreaza astfel:


7.440 lei
6.000 lei

1.440 lei

4093
Avansuri
aeordate pentru
imobilizari eorporale
4426
TVA deduetibila

512
Conturi eurente
ta banci

7.440 lei

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces


i:
6.000 lei

b)

167

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

4093

6.000 lei

167

12.307 lei

Avansuri
acordate pentru
imobilizari corporale

lntrarea activului la valoarea capitalului de rambursat:

12.307 lei

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

i dobanda evidentiata in conturi extrabilantiere pentru total:


Debit 8051 Dobanzi de platit 2.193 lei
Factura aferenta ratei 1:

c)

1.860 lei
869 lei
631 lei
360 lei

(1.SOOleix24%)

%
167

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

404

Furnizori
de imobilizari

1.860 lei

666

Cheltuieli
privind dobanzile

4426

TVA deductibila

concomitent, se diminueaza dobanzile evidentiate extrabilantier:


Credit 8051 Dobanzi de platit 631 lei
plata facturii:
1.860 lei

d)

404

Furnizori
de imobilizari

512

Conturi curente
la banci

1.860 lei

Amortizarea activului (12.307 lei I 5 ani = 2.461,4 lei/an):

2.461,4 lei

Ill

6811

Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

2.461,4 lei

CONTABILITATE

e)

Transferul dreptului de proprietate la valoarea reziduala:

1.240 lei
1.000 lei
240 lei

%
167

Alte imprumuturi
i datorii asimilate

404

1.240 lei

512

1.240 lei

Furnizori
de imobilizari

4426

TVA deductibila

i plata:
1.240 lei

404

Furnizori
de imobilizari

Conturi curente
la banci

Exemplul llustrativ 60
La data de 01.05.N, Alfa a inchiriat, pentru un an, o cladire de la
societatea Beta. Chiria lunara este de SO.OOO lei, valoarea neta a
cladirii este de BOO.OOO lei, durata de viata utila ramasa este de
40 de ani, metoda de amortizare.este cea liniara.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la locatar:


a) Valoarea de inventar a cladirli luate cu chirie;
b) Chiria lunara i plata acesteia.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,ln contabilitatea locatarului, bunurife luate in leasing operational sunt evidenfiate in con
turi de evidenta din afara bilantului." (pet. 218-(1))
,,Sumele platite sau de p/atit se inregistreaza in contabilitatea locatarului ea o cheltuiala in
contu/ de profit i pierdere, conform contabilitafii de angajamente." (pet. 218-(2))
Prin urmare:
a) La data de 01.05.N, valoarea de inventar a cladirii luate cu chirie se inregistreaza
intr-un cont extrabilantier:
Debit 8036 Redevente, locatii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate BOO.OOO lei
b)

Recunoaterea chiriei lunare drept cheltuiala:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

62.000lei
SO.OOOlei

1 2.000lei

%
612
Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i ehiriile
4426
TVA deduetibila

401

Furnizori

62.000lei

eoncomitent, extraeontabil, se diminueaza rata de leasing:


Credit 8036 Redevente, loeatii de gestiune, ehirii i alte datorii asimilate SO.OOOlei
plata ehiriei:
62.000lei

401

Furnizori

512
Conturi eurente
la banci

.62.000lei

Exemplul ilustrativ 61
Reluand datele din problema anterioara, se eere:

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati la locator:

a) Chiria lunara I incasarea ei;

b) Amortizarea lunara a cladirii.

Rezolvare:
OMFP nr.1.802/2 014 precizeaza:

,,La contabilizarea operafiunilor de leasing operafional, locatorul trebuie so prezinte bu


nurile date in regim de leasing operational in conturile de imobilizari necorporale ; imo
bilizari corporale, in conformitate cu natura acestora." (pet. 217-(1))
,,Sumele incasate sau de incasat se inregistreaza fn contabilitatea locatorului ea un venit in
contuI de profit i pierdere, conform contabilitafii de angajamente." (pet. 217-(2))
,,in cazul leasingului operafional, bunurile sunt supuse amortizarii de catre locator, pe o
baza consecventa cu politica normala de amortizare pentru bunuri similare ale acestuia."
(pet. 214-(3))

Prin urmare:

a)

Factura privind chiria lunara:

-,

CONTABILITATE

62.000 lei

4111
Clienti

706
Venituri din redevente,
locatii de gestiune
i chirii
4427
TVA colectata

incasarea:
62.000 lei

b)

512
Conturi curente
la banci

4111
Clienti

62.000 lei
SO.OOO lei

12.000 lei

62.000 lei

Amortizarea lunara (800.000 lei I 40 ani x 1 luna I 12 luni = 1.667 lei):

1.667 lei

6811
Cheltuieli
de exploatare
privind amortizarea
imobilizarilor

2812
Amortizarea
construqiilor

1.667 lei

Exemplul ilustrativ 62 ------------,


Entitatea Alfa ii inchiriaza entitatii Beta o cladire in urmatoarele
conditii: perioada contractului de inchiriere 1 an; chiria se platete
trimestrial la data de 10 a primei luni cl trimestrului; chiria lunara
5.000 lei; chiria primei luni 1.500 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, se cere:

a) Calculati contraprestatia aferenta contractului de inchiriere;


b) Calculati ce valoare se recunoate lunar la venituri sau la
cheltuieli;

c) Prezentati, la chiria, inregistrarile contabile lunare aferente


trimestrului I.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,,La negocierea sau la renegocierea unui leasing operational, locatorul fi poate oferi loca
tarului anumite stimulente pentru a incheia contractul. Exemple de astfel de stimulente
sunt plata unui avans in numerar catre locator sau rambursarea ori asumarea de catre

1..

Ghid pentru pregatirea candida1ilor la examenul de acces

locator a costurilor locatarului (cum ar fi costuri de reamplasare, modernizari ale actlvului


in regim de leasing $i costuri aferente unui angajament anterior de contract de leasing al
locatarului). Alternativ, se poate conveni ea, in perioadele initiale ale duratei contractului
de leasing, locatarul sa plateasca o chirie mai mica sau sa nu plateasca deloc." (pet. 221)
,,Toate stimulentele acordate pentru incheierea unui contract de leasing operational nou
sau reinnoit trebuie recunoscute drept parte integranta din valoarea neta a contrapresta
tiei convenite pentru utilizarea activului in regim de leasing, indiferent de natura stimulen
tului, de forma sau de momentul in care se face plata." (pet. 222-(1))
,,Stimulentele dintr-un leasing operational se refera la contraprestatia pentru utilizarea bu
nului in sistem de leasing. Costurile suportate de locator drept stimulente pentru incheie
rea unui nou contract de leasing sau pentru reinnoirea unuia existent nu se considera ea
facand parte din costuri/e initiate care sunt adaugate la valoarea contabila a activufui in
sistem de leasing." (pet. 222-(2))
,,De exemplu, in cazul incheierii unui nou contract de leasing pentru care, drept stimulent
acordat locatarului pentru participarea la noul contract de leasing, locatorul este de acord
sa plateasca costurile de reamplasare ale locatarului, sa contribuie la plata unor cheltuieli
de amenajare/modernizare efectuate de locator sau este de acord ea pentru o perioada sa
nu incaseze nicio chirie de la locator (acordarea unei perioade de gratie), atat locatorul,
cat $i locatarul vor recunoa$te valoarea neta a contraprestatiei, de-a lungul duratei con
tractului de leasing, utilizand o singura metoda de amortizare." (pet. 222-(3))
,,Locatorul trebuie sa recunoasca valoarea agregata a costu/ui stimulentelor drept o dimi
nuare a venitu/ui din leasing pe durata contractuluide leasing, pe o baza liniara, cu excep
tia cazului in care o a/ta baza sistematica este reprezentativa pentru e$alonarea in timp a
beneficiului activului in sistem de leasing." (pet. 223-(1))
,,Locatarul trebuie sa recunoasca beneficiul agregat al stimulentelor drept o reducere a
cheltuielilor cu chiria pe toata durata contractului de leasing, pe o baza liniara, cu exceptia
cazului in care o a/ta baza sistematica este reprezentativa pentru e$alonarea in timp a be
neficiului locatarului rezultat din utilizarea activului in sistem de leasing." (pet. 223-(2))
,,Prevederile pet. 223 referitoare la suportarea liniara a cheltuielilor pe durata contractului
se aplica $i in cazul stimulentelor acordate cu ocazia incheierii de contracte de inchiriere
sau de alte contracte care presupun acordarea de stimulente pentru atragerea chiria$ilor."
(pet. 224)

Prin urmare:
a) Contraprestatia aferenta eontraetului de inchiriere = 5.000 lei/luna x 11 luni +
1.500 lei = 56.500 lei
b)

Lunar se recunosc la venituri sau cheltuieli: 56.500 lei I 12 luni = 4.708 lei.

e)

Tnregistrari cantabile la chiria:

CONTABILITATE

luna 1, trimestrul I - chiria aferenta primului trimestru (5.000 lei/luna x 2 luni +


1.500 lei = 11.500 lei):
11.500 lei
6.792 lei

(11.500 lei 4.708 lei)

4.708 lei

471
Cheltuieli inregistrate
in avans

401

11.500 lei

512

11.500 lei

471

4.708 lei

Furnizori

612

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i chiriile

i plata:
11.500 lei

401

Furnizori

Conturi curente
la banci

luna 2, trimestrul I - cheltuieli de reluat in luna a doua:


4.708 lei

612

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i chiriile

Cheltuieli inregistrate
in avans

luna 3, trimestrul I - cheltuieli aferente celei de-a treia luni:


4.708 lei

612

Cheltuieli cu redeventele,
locatiile de gestiune
i chiriile

471
Cheltuieli inregistrate
in avans

401

Furnizori

4.708 lei
2.084 lei

(6.792 lel 4.708 lel)

2.624 lei

(4.708 lel2.084 lei)

Exemplul ilustrativ 6:3 ----------.


Reluand problema anterioara, prezentali, la proprietar,
inregistrarile contabile lunare aferente trimestrului I.
Rezolvare:
fnregistrari cantabile la proprietar:
luna 1, trimestrul I - chiria aferenta primului trimestru (5.000 lei/luna x 2 luni +
1.500 lei = 11.500 lei):

4111

11.500 lei

Clienti

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

472

11.500 lei
6.792 lei

706

4.708 lei

4111

11.500 lei

706

4.708 lei

Venituri inregistrate
in avans
Venituri din redevente,
locatii de gestiune
i chirii

i incasarea:
11.500 lei

512

Conturi curente
la banci

Clienti

luna 2, trimestrul I - venituri de reluat in luna a doua:


4.708 lei

472

Venituri inregistrate
in avans

Venituri din redevente,


locatii de gestiune
i chirii

luna 3, trimestrul I - venituri aferente celei de-a treia luni:


4.708 lei
2.084 lei
2.624 lei

472

Venituri inregistrate
in avans

4111

706

Venituri din redevente,


locatii de gestiune
i chirii

4.708 lei

Clienti

Exemplul ilustrativ 64
Alfa achizitioneaza titluri imobilizate ale societatii Beta, in valoare
totala de 100.000 lei {aqiuni la entitatile afiliate), din care
5.000 lei achitate pe loc din contul curent, 60.000 lei eliberate, dar
neachltate, iar restul neeliberate.
Ca urmare a detinerii acestor titluri, Alfa are de incasat dividende
in suma de 1.000 lei, din care incaseaza 800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Achizitia titlurilor;
b) Plata ulterioara a varsamintelor efectuate pentru emitent;
c) Dividendele.

Ill

CONTABILITATE

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 prevede:

,,lmobilizarile financiare recunoscute ea activ se evalueaza la costul de achizifie." (pet. 266)

Contabilitatea titlurilor de valoare achizitionate trebuie sa tina cont de valoarea elibe


rata achitata imediat sau ulterior i de partea neeliberata care urmeaza sa fie platita
emitentului.
lmobilizarile finandare recunoscute ea active se evalueaza initial la costul de achizitie
sau la valoarea determinata prin contractul de achizitie a acestora. in ceea ce privete
costul de achizitie al valorilor mobiliare pe termen lung, acesta este alcatuit din pretul
de achizitie plus costurile de tranzaqionare direct atribuibile achizitiei lor.

Cheltuielile accesorii privind achizitionarea imobilizarilor financiare nu afecteaza va


loarea initiala a acestora, d se inregistreaza direct in cheltuielile de exploatare ale exer
dtiului.
Prin urmare:
a}

Achizitia titlurilor:

100.000 lei

261

Aqiuni detinute
la entitatile afiliate

512

]00.000 lei
5.000 lei

404

60.000 lei

269

35.000 lei

512

35.000 lei

761

2001ei

761

800 lei

Conturi curente
la band
Furnizori
de imobilizari
Varsaminte de efectuat
pentru imobilizari
finandare

b)

Plata varsamintelor:

35.000 lei

c)

- 269

Varsaminte de efectuat
pentru imobilizari
finandare

Conturi curente
la band

Contabilizarea dividendelor neincasate:

200 lei

267

Creante imobilizate

Venituri din
imobilizari finandare

incasarea dividendelor:
800 lei

5121

Conturi la banci
in lei

Venituri din
imobilizari finandare

El

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 65
O entitate, Alfa, vinde aqiuni detinute la entitatile afiliate la un
pret de vanzare de 1OS.OOO lei i platete un comision de 10.000 lei.
Titlurile au fost achizitionate cu 80.000 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati vanzarea titlurilor,


incasarea contravalorii lor i plata comisionulul.
Rezolvare:
a)

Recunoaterea pretului de vanzare ea venit:

105.000 lei

b)

7641

105.000 lei

261

80.000 lei

461

105.000 lei

Venituri din
imobilizari financiare
cedate

Scaderea din evidenta a titlurilor la costul lor:

80.000 lei

c)

461

Debitori diveri

6641

Cheltuieli privind
imobilizarile
financiare cedate

Aqiuni detinute
la entitatile afiliate

Tncasarea titlurilor cedate i inregistrarea comisionului:

105.000 lei
95.000 lei
10.000 lei

%
512

Conturi curente
la banci

Debitori diveri

622

Cheltuieli privind
comisioanele i onorariile

Exemplul ilustrativ 66 -----------,


Alfa participa la capitalul social al entitatii Beta SA, nou-infiintata,
cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert
evaluator a fost stabilita la SOO.OOO lei. Aceasta participatie este

CONTABILITATE
recunoscuta de Alfa in categoria actiunilor detinute la entitatile
afiliate. Caracteristicile echipamentului sunt: valoarea de
inregistrare contabila 550.000 lei; durata de utilizare economica
5 ani. Ulterior, entitatea vinde jumatate din titlurile obtinute
in urma participarii la capitalul social la o valoare negociata de
280.000 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:

a): Scoater,Fin eidei,ta a utilajului in urma participarii la


constituirea capitalului social al societatii Beta I primirea
titlurilor;

b) Tnregistrarea valorii titlurilor de participare primite care


excede valoarea neamortizata a imobilizarilor corporale;

c) Vanzarea titlurilor.
Rezolvare:

Amortizarea anuala = 550;000 lei / 5 ani = 110.000 lei


a)

Tnregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a utiiajului:

550.000 lei
110.000 lei

440.000 lei

2813

Amortizarea
instalatiilor i
mijloacelor de transport

261

2131

Echipamente
tehnologice
(maini, utilaje i
instalatii de lucru)

550.000 lei

Actiuni detinute
la entitatile afiliate

b) Tnregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea neamorti


zata a imobilizarilor corporale (SOO.OOO lei - 440.000 lei = 60.000 lei):
60.000 lei

c)

261

461

Aqiuni detinute
la entitatile afiliate

768

60.000 lei

7641

280.000 lei

Alte venituri
financiare

Vanzarea titlurilor:
pretul de vanzare:

280.000 lei

Debitori diveri

Venituri din
imobilizari financiare
cedate

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

descarcarea gestiunii pentru cost:

Valoarea titlurilor.= 440.000 lei+ 60.000 lei= SOO.OOO lei

Costul titlurilor vandute= SOO.OOO lei x 50%= 250.000 lei

250.000 lei

6641
Cheltuieli privind
imobilizarile
financiare cedate

261
Aqiuni detinute
la entitatile afiliate

250.000 lei

o.irci..t
/'
Exemplul ilu5trativ67

fn data de 21 .05.N, entitatea Alfa a achizitionat de pe piata


reglementata un numar de 3.000 de aqiuni ale entitatii Beta,
reprezentand 55% din aqiunile din capitalul social al acestei
societati, la un pret unitar de 200 lei/aqiune, din care 10% platite
pe loc, iar restul pastrate pe termen lung (mai mult de un an).
in funqie de procentul de control corespunzator titlurilor, Alfa
clasifica aceste imobilizari financiare concretizate in titluri cotate
ea fiind actiuni detinute la entitatile afiliate.
- La 30.11.N se platesc varsamintele emitentului;
- La. 31.12.N, valoarea de cotatie din ultima zi de tranzaqionare
a ctiunilor cotate detinute la societatea Beta este de 145 lei/ac
tiune;
- La 31.12.N+1, valoarea de cotatie din ultima zi de
tranzaqionare a aqiunilor cotate detinute la societatea, Beta .
este de 120 lei/aqiune;
- La 31.12.N+2, valoarea de cotatie din ultima zi de
tranzaqionare a aqiunilor cotate detinute la societatea Beta
este de 180 lei/aqiune;
- La 21.09.N+3, entitatea Beta ii comliflica etititatii Alfa ea, in
conformitate cu hotararea Adunarii generale, se niajoreaza
capitalul social al entitatii Beta cu rezervele existente in soldul
contului 1068,,Alte rezerve''. Drept urmare, se inregistreaza o
cretere a valorii nominale a aqiunilor societatii Beta cu 12 lei/ac. liline;
- La 31.12.N+3, entitatea Alfa constata ea valoarea de cotatie
din ultima zi de tranzactionare a unei aqiuni cotate aferente
entitatii Beta este de 217 lei;
- La 21.06.N+3, entitatea Alfa hotarate sa vanda titlurile
detinute la entitatea Beta, la pretul de 310 lei/aqiune,
tranzaqJa fiind efectuata pe piata reglementata.
Conform OMFPnr. 1.802/2014, contabilizati in ordine
cronologica tranzactiile de mai sus.

1111

CONTABILITATE

Rezolvare:
a) 21.05.N - achizitia titlurilor (3.000 aqiuni x 200 lei/aqiune = 600.000 lei, din care
600.000 lei x 10%= 60.000 lei platiti pe loc):
600.000 lei

261

Aqiuni detinute
la entitatile afiliate

%
2691

600.000 lei
540.000 lei

5121

60.000 lei

5121

540.000 lei

Varsaminte de efectuat
privind actiunile
detinute la entitatile
afiliate
Conturi la banci
in lei

b)

30.11.N - plata varsamintelor:

540.000 lei

2691

Varsaminte de efectuat
privind aqiunile
detinute la entitatile
afiliate

Conturi la banci
in lei

c) 31.12.N - valoarea de cotatie de 145 lei/actiune este mai mica decat valoarea de
intrare de 200 lei/aqiune, deci titlurile sunt'depreciate i se constituie o ajustare pen
tru depreciere (3.000 aqiuni x (200 lei/aqiune - 145 lei/aqiune)= 165.000 lei):
165.000 lei

6863

Cheltuieli financlare
privind ajustarile
pentru pierderea
de valoare a
imobilizarilor financiare

2961

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
la entitatile afiliate

165.000 lei

d) 31.12.N+ 1 - valoarea de cotatie de 120 lei/aqiune este mai mica decat valoarea
de intrare de 200 lei/aqiune, deci titlurile sunt depreciate, ajustarea pentru depreciere
necesara fiind: 3.000 actiunl x (200 lei/aqiune - 120 lei/aqiune)= 240.000 lei.
Din anul precedent exista constituita o ajustare de 165.000 lei, deci pentru anul N+1
trebuie sa majoram ajustarea existenta cu 240.000 lei - 165.000 lei= 75.000 lei:
75.000 lei

6863

Cheltuieli financiare
privind ajustarile
pentru pierderea
de valoare a
imobilizarilor financiare

2961

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
. la entitatile afiliate

75.000 lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

e) 31.12.N+2 - valoarea de cotatie de 180 lei/aqiune este mai mica decat valoarea
de intrare de 200 lei/actiune, deci titlurile sunt depreciate, ajustarea pentru depreciere
necesara fiind: 3.000 actiuni x (200 lei/aqiune -180 lei/aqiune) = 60.000 lei.
Din anul precedent exista constituita o ajustare de 240.000 lei, deci pentru anul N+2
trebuie sa diminuam ajustarea existenta cu 240.000 lei - 60.000 lei = 180.000 lei, prin
reluarea ei la venituri:
180.000 lei

2961

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
la entitatile afiliate

7863

Venituri financiare
din ajustari pentru
pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare

180.000 lei

f) 21.09.N+3-Alfa va inregistra pentru aqiunile entitatii Beta pe care le detine plusul


de valoare nominala de 3.000 actiuni x 12 lei/aqiune = 36.000 lei:
36.000 lei

261

Actiuni detinute
la entitatile afiliate

36.000 lei

768

Alte venituri
financiare

g) 31.12.N+3 -valoarea de cotatie de 217 lei/aqiune este mai mare decat valoarea
de intrare de 200 lei/aqiune, deci ajustarea pentru depreciere existenta se anuleaza
pentru soldul ei de 60.000 lei:
60.000 lei

h)

2961

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
la entitatile afiliate

60.000 lei

7863

Venlturi financiare
din ajustari pentru
pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare

21.06.N+3 -vanzarea actiunilor:


pentru pretul de vanzare (3.000 aqiuni x 310 lei/actiune = 930.000 lei):

930.000 lei

461

Debitori diveri

7641

Venituri din
imobilizari financiare
cedate

930.000 lei

scoaterea din evidenta pentru costul lor total de 600.000 lei + 36.000 lei
636.000 lei:
636.000 lei

6641

Cheltuieli privind
imobilizarile
financiare cedate

261

Actiuni detinute
la entitatile afiliate

636.000 lei

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 68
In data de 21.05.N, Alfa a achizitionat 2.000 de aqiuni la institutia
de credit Casa Credit, societate nelistata, la un pret unitar
negociat de 5.000 lei/aqiune. In funqie de procentul de control
corespunzator titlurilor, Alfa clasifica imobilizarile financiare
necotate drept actiuni detinute la entitatile asociate.
- La 31.12.N, institutia de credit Casa Credit a intrat in
incapacitate de plata, iar Banca Centrala i-a retras autorizatia
de funqionare, declanandu-se procedura falimentului; drept
urmare, pentru aqiunile necotate se inregistreaza o pierdere
de valoare estimata la 40%;
- La 31.12.N+ 1, entitatea Alfa constata ea lichidarea institutiei
de credit Casa Credit este in curs de desfaurare; drept
urmare, pentru aqiunile necotate se inregistreaza o pierdere
suplimentara de valoare, estimata la 30% din valoarea initiala a
acestora;
- La 21.06.N+2, entitatea Alfa primete o comunicare din partea
lichidatorului institutiei de credit Casa Credit,.potrivit careia,
in urma procesului de lichidare, s-a virat suma de 3.000.000 lei
aferenta aqiunilor detinute de entitatea Alfa.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizatl in ordine
cronolt>gica tranzactiile de mai sus.
Rezolvare:
a) 21.05.N - achizitia intereselor de participare (2.000 aqiuni x 5.000 lei/aqiune
10.000.000 lei):
10.000.000 lei

262

Aqiuni detinute
la entitati asociate

2692
10.000.000 lei
Varsaminte de efectuat
privind aqiunile
detinute la entitati
asociate

b) 31.12.N - constituirea unei ajustari pentru depreciere pentru pierderea estimata


10.000.000 lei x 40% = 4.000.000 lei):
4.000.000 lei

6863

Cheltuieli financiare
privind ajustarile
pentru pierderea
de valoare a
imobilizarilor financiare

2962

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
la entitati asociate
i entitati controlate
in comun

4.000.000 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

c) 31.12.N+1 - recunoa$tetea ajustarii suplimentare (10.000.000 lei x 30% =


3.000.000 lei):
3.000.000 lei

6863

Cheltuieli financiare
privind ajustarile
pentru pierderea
de valoare a
imobilizarilor financiare

2962

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
la entitati asociate
$i entitati controlate
in comun

3.000.000 lei

d) 21.06.N+2:

trecerea pe cheltuieli a contravalorii actiunilor detinute la Casa Credit, pentru va


loarea lor de intr.are:
10.000.000 lei

6641

Cheltuieli privind
imobilizarile
financiare cedate

262

Aqiuni detinute
la entitati asociate

10.000.000 lei

anularea ajustarilor cumulate de 7.000.000 lei (4.000.000 lei+ 3.000.000 lei) ea ur


mare a inregistrarii pierderii de valoare:
7.000.000 lei

2962

Ajustari pentru
pierderea de valoare
a aqiunilor detinute
la entitati asociate
$i entitati controlate
in comun

7863
7.000.000 lei
Venituri financiare
din ajustari pentru
pierderea de valoare a
imobilizarilor financiare

incasarea sumei de 3.000.000 lei virate de lichidator:


3.000.000 lei

5121

Conturi la banci
in lei

768

Alte venituri
financiare

3.000.000 lei

Exemplul ilustrativ 69
O entitate acorda la 01.01.N doua imprumuturi pe termen de
5 ani, unul in valoare de 100.000 lei unei filiale $i altul in valoare
de 200.000 lei unei alte societati. Dobanda anuala de incasat se
calculeaza la o rata de 20%, iar rambursarea se va face la sfar$itul
celor 5 ani.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliza\i:

Ill

CONTABILITATE

a) Acordarea imprumuturilor pe termen lung;


b) Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe
termen lung acordate;
c) lncasarea dobanzii anuale;
d) lncasarea imprumuturilor acordate la sfaritul celor 5 ani.
Rezolvare:
a)

Acordarea imprumuturilor pe termen lung:

300.000 lei
100.000 lei
200.000 lei

%
2671
Sume de incasat de
la entitatile afiliate
2675
Tmprumuturi
acordate
pe termen lung

5121
Conturi la banci
in lei

300.000 lei

b) Dobanda anuala de incasat aferenta imprumuturilor pe termen lung acordate:


Dobanda anuala de incasat de la filiala = 100.000 lei x 20% = 20.000 lei
Dobanda anuala de incasat de la entitatea din afara grupului = 200.000 lei x 20%
40.000 lei
60.000 lei
40.000 lei

20.000 lei

c)

%
2676
Dobanda aferenta
imprumuturilor
acordate pe
termen lung
2672
Dobanda aferenta
sumelor de incasat
de la entitatile afiliate

766
Venituri din
dobanzi

60.000 lei

60.000 lei
40.000 lei

Tncasarea dobanzii anuale:

60.000 lei

5121
Conturi la banci
in lei

2676
Dobanda aferenta
imprumuturllor
acordate pe
termen lung
2672
Dobanda aferenta
sumelor de incasat
de la entitatile afiliate

20.000 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces

d) fncasarea imprumuturilor acordate la sfaritul celor 5 ani:


300.000 lei

5121

Conturi la banci
in lei

%
2671

300.000 lei
100.000 lei

2675

200.000 lei

Sume de incasat de
la entitatile afiliate
imprumuturi
acordate
pe termen lung

Exemplul ilustrativ 70
Alfa ii acorda entitatii Beta un imprumut de 100.000 lei pe termen
de 2 ani, rambursabil in rate constante, cu o dobanda anuala
de 20%, care trebuie platita la sfaritul fiecarui an. Dobanda din
primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul celui de-al
doilea an.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Acordarea imprumutului;
b) lnregistrarea dobanzii cuvenite in primul an;
c) lncasarea dobanzii restante in cursul celui de-al doilea an;
d) Rambursarea imprumutului.
Rezolvare:
a)

Acordarea imprumutului:

100.000 lei

2675

imprumuturi
acordate
pe termen lung

5121

Conturi la banci
in lei

100.000 lei

b) inregistrarea dobanzii cuvenite in primul an (100.000 lei x 20% = 20.000 lei):


20.000 lei

c)

2676

Dobanda aferenta
imprumuturilor
acordate pe
termen lung

766

Venituri din
dobanzi

incasarea dobanzii restante in cursul celui de-al doilea an:

20.000 lei

CONTABILITATE

20.000 lei

d)

5121

Conturi la band
in lei

2676

20.000 lei

2675

SO.OOO lei

Dobanda aferenta
imprumuturilor
acordate pe
termen lung

Rambursarea imprumutului:

SO.OOO lei

5121

Conturi la band
in lei

imprumuturi
acordate
pe termen lung

Exemplul ilustrativ 71 --------


O sodetate-mama acorda unei filiale din cadrul grupului un
imprumut de 100.000 lei pe o durata de 2 ani, cu o dobanda
preferentiala de 20% pe an. imprumutul se restituie in doua trane
egale la sfaritul fiecarui an, cand se incaseaza i dobanzile anuale.
Ulterior, filiala a intrat in stare de faliment, motiv pentru care nu
s-au mai incasat rata din anul al doilea i dobanda aferenta, care
se includ in pierderi.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Acordarea imprumutului;
b) lncasarea dobanzii in primul an;
c) Rambursarea primei rate;
d) Dobanda cuvenitain anul al doilea;
e) Dobanda nerecuperata i rata neachitata.
Rezolvare:
a)

Acordarea imprumutului:

100.000 lei

b)

2671

Sume de incasat de
la entitatile afiliate

5121

Conturi la band
in lei

100.000 lei

lncasarea dobanzii in primul an (100.000 lei x 20% = 20.000 lei):

20.000 lei

5121

Conturi la band
in lei

766

Venituri din
dobanzi

20.000 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces


c)

Rambursarea primei rate a imprumutului (100.000 lei I 2 ani = SO.OOO lei):

SO.OOO lei

5121

Conturi la banci
in lei

2671
Sume de incasat de
la entitatile afiliate

SO.OOO lei

d) Dobanda cuvenita in anul al doilea, calculata la imprumutul ramas (100.000 lei x


20% - SO.OOO lei) = 10.000 lei):
10.000 lei

e)

766
Venituri din
dobanzi

10.000 lei

lncluderea la pierderi a dobanzii nerecuperate i a ratei neachitate:

60.000 lei

:>

2672
Dobanda aferenta
sumelor de incasat
de la entitatile afiliate

663
Pierderi din creante
legate de participatii

2672
Dobanda aferenta
sumelor de incasat
de la entitatile afiliate
2671
Sume de incasat de
la entitatile afiliate

60.000 lei
10.000 lei

SO.OOO lei

Contabilitatea activelor circulante

Exemplul ilustrativ 72 ----------.


Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de
materii prime in suma de 5.000 lei i un stoc initial de marfuri in
suma de 6.000 lei. in cursul lunii au loc urmatoarele operatii:
a) Achizitia de materii prime in valoare de 3.000 lei, TVA 24%;

b) Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, TVA 24%;


c) Consumul de materii prime la costul de 1.500 lei;

d) Vanzarea de marfuri la pretul de vanzare de 8.000 lei, cost de


achizitie 4.500 lei.

La inventarierea de la sfaritul lunii, stocurile finale faptice au fost:


materii prime 6.600 lei i marfuri 3.300 lei.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai
sus in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent.

Ill

CONTABILITATE

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,fn condifiile folosirii inventarului permanent, in contabilitate se inregistreaza toate opera
fiunile de intrare ; ieire, ceea ce permite stabilirea ; cunoaterea in orice moment a
stocurilor, atat cantitativ, cat ; valoric." (pet. 290)
Prin urmare, operatiile de mai sus se vor inregistra astfel:
a)

Achizitia de materii prime:

3.720 lei
3.000 lei
720 lei

b)

480 lei

Materii prime

401

3.720 lei

401

2.480 lei

301

1.500 lei

707

o/o

9.920 lei
8.000 lei

4427

1.920 lei

371

4.500 lei

Furnizori

4426

TVA deductibila

o/o

371

Marfuri

Furnizori

4426

TVA deductibila

Consumul de materil prime:

1.500 lei

d)

301

Achizitia de marfuri:

2.480 lei
2.000 lei

c)

o/o

601

Cheltuieli cu
materiile prime

Materii prime

Vanzarea de marfuri:

d1) recunoaterea venitului din vanzare:


9.920 lei

4111

Clienti

Venituri din
vanzarea marfurilor
TVA colectata

d2) descarcarea gestiunii:


4.500 lei

607

Cheltuieli
privind marfurile

Marfuri

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces


e)

Situatia in conturi:

D
Si 5.000
(a) 3.000

301
1.500 (c)

D
Si 6.000
(b) 2.000

Sfd 6.500

371
4.500 (d2)
Sfd 3.500

el) diferente constatate la inventar pentru materiile prime:


Sold scriptic (Sold final debitor)

6.500 lei

Sold faptic

6.600 lei

Tnregistrarea plusului de materii prime:


100 lei

301
Materii prime

100 lei

601
Cheltuieli cu
materiile prime

100 lei

371
Marfuri

200 lei

e2) diferente constatate la inventar pentru marfuri:


Sold scriptic (Sold final debitor)

3.500 lei

Sold faptic

3.300 lei

Tnregistrarea minusului de marfuri:


2001ei

607
Cheltuieli
privind marfurile

2001ei

Exemplul ilustrativ 7B -----------.


Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de
materii prime in suma de 5.000 lei i un stoc initial de marfuri in
suma de 6.000 lei. Tn cursul lunii au lac urmatoarele operatii:
a) Achizitia de materii prime in valoare de 3.000 lei, TVA 24%;

b) Achizitia de marfuri in suma de 2.000 lei, TVA 24%;


c) Consumul de materii prime la costul de 1.500 lei;

d) Vanzarea de marfuri la pretul de vanzare de 8.000 lei, cost de


achizitie 4.500 lei.

La inventarierea de la sfaritul lunii, stocurile finale faptice au fast:


materii prime 6.600 lei i marfuri 3.300 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai


sus in conditiile utilizarii metodei lnventaruluj intermitent.

CONTABILITATE

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,lnventarul intermitent consta in stabilirea ieirilor ; inregistrarea /or in contabilitate pe
baza inventarierii stocurilor la sfaritul perioadei." (pet. 291-(1))
,,Entitafile care utilizeaza metoda inventarului intermitent efectueaza inventarierea fap
tica a stocurilor conform politicilor contabile, dar nu mai tarziu de finele perioadei de
raportare pentru care au de determinat obligafii fiscale. Aplicarea metodei inventarului
intermitent presupune respectarea Normelor privind organizarea ; efectuarea inventa
1
rierii elementelor de natura active/or, datoriilor ; capitalurilor proprii.' (pet. 291-(2))
,,Metoda inventarului intermitent consta in faptu/ ea intra rile de stocuri nu se inregistreaza
prin conturile de stocuri, ci prin conturile de cheltuieli." (pet. 291-(3))
,,Stabilirea ieirilor de stocuri in cursul perioadei are la baza lnventarierea faptica a sto
curilor la sfaritul perioadei. /eirile de stocuri se determina ea diferenfa intre valoarea
stocurilor inifiale, la care se adauga valoarea intrari/or, ; valoarea stocurilor la sfaritul
perioadei stabilite pe baza inventarului." (pet. 291-(4))

Prin urmare, operatiile de mai sus se vor inregistra in contabilitate astfel:


a)

Achizitia de materii prime:

3.720lgi
3.000 lei
720 lei

b)

601

Cheltuieli cu
materiile prime

401

3.720 lei

401

2.480 lei

Furnizori

4426

TVA deductibila

Achizi1ia de marfuri:

2,48Q !gi
2.000 lei
480 lei

607

Cheltuieli
privind m,arfurile

Furnizori

4426

TVA deductibila

c) Consumul de materii prime nu se inregistreaza. Acesta se determina la sfaritul


perioadei pe baza relatiei:
leiri = Sold initial + lntrari - Sold final stabilit la inventar

leiri = 5.000 lei + 3.000 lei - 6.600 lei = 1.400 lei


d)

Vanzarea de marfuri:
pretul de vanzare:

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

4111

9.920 lei

Clienti

%
707

9,920 lei
8.000 lei

4427

1.920 lei

Venituri din
vanzarea marfurilor
TVA colectata

le$irile de marfuri nu se inregistreaza. Acestea se determlna la sfar$itul perioadei pe


baza relatiel:
leiri = Sold initial+ lntrari - Sold final stabilit la inventar
leiri = 6.000 lei + 2.000 lei -.3.300 lei = 4.700 lei
e)

Anularea soldurilor initiale:


pentru materiile prime:

5.000 lei

601

607

Cheltuieli cu
materiile prime

301

5.000 lei

371

6.000 lei

601

6.600 lei

607

3.300 lei

Materii prime

pentru marfuri:
6.000 lei

f)

Cheltuieli
privind marfurile

Marfuri

Preluarea soldurilor finale:


pentru materiile prime:

6.600 lei

301

371

Materii prime

Cheltuieli cu
materille prime

pentru marfuri:
3.300 lei

Marfuri

Cheltuieli
privind marfurile

Exemplul ilustrativ 74 -------

Alfa detine la inceputul lunil martie anul N un stoc initial de


produse finite in suma de 5.000 lei i un stoc initial de produse
in curs de executie in suma de 6.000 lei.1n cursul lunii au loc.
operatiile:

CONTABILITATE

a) Obtinerea de produse finite in valoare de 3.000 lei;

b) Vanzarea de produse finite la pretul de vanzare de 8.000 lei,


cost de produqie 4.500 lei.

La inventarierea de la sfaritul lunii, stocurile finale faptice


al,J fost: prod use finite 3.600 lei i prod use in curs de executie
5.800 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai


sus in conditiile utilizarii metodei inventarului permanent.
Rezolvare:
a)

Obtinerea de produse finite:

3.000 lei

b)

345

Produse finite

711

3.000 lei

7015

9.920 lei
8.000 lei

4427

1.920 lei

345

4.500 lei

Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

Vanzarea de produse finite:

b 1) recunoaterea venitului din vanzare:

4111

9.920 lei

Clienti

Venituri din
vanzarea
produselor finite
TVA colectata

b2) descarcarea din gestiune a produselor finite vandute:


4.500 lei

c)

711

Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

Produse finite

Situatia in conturi:

D
Si 5.000
(a) 3.000

345

4.500 (b2)

Sfd 3.500

cl) diferente constatate la inventar pentru produsele finite:

..

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces


3 .5 00lei
Sold scriptic (Sold final debitor)
3.6 00lei
Sold faptic
fnregistrarea plusului de materii prime: 100lei
100lei

345
Produse finite

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

100lei

331
Produse in curs
de executie

200lei

c2) pentru productia in curs de executie:


Sold scriptic (Sold final debitor)
Sold faptic
fnregistrarea minusului pentru
productia in curs de executie:
200lei

6.000lei
5.800lei

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

200lei
=

Exemplul ilustrativ 75
Alfa detine la inceputul lunii martie anul N un stoc initial de produse
finite in suma de 5.000lei i un stoc initial de produse in curs de
executie in suma de 6.000lei.Tn cursul lunii au loc operatiile:
a) Obtinerea de produse finite in valoare de 3.000lei;
b) Vanzarea de produse finite la pretul de vanzare de 8.000lei,
cost de produqie 4.5 00lei.
La inventarlerea de la sfaritul lunii, stocurile finale faptice au fost:
produse finite 3.6 00lei i produse in curs de executie 5 .800lei .
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati operatiile de mai
sus in condltiile utilizarii metodei inventarului intermitent.
Rezolvare:
a)

Obtinerea de produse finite: nu se contabilizeaza.

b)

Vanzarea de produse finite:


recunoaterea venitului din vanzare:

9 .920lei

4111
Clienti

%
7015
Venituri din
vanzarea
produselor finite
4427
TVA colectata

9.920lei
8.000lei

1.920lei

CONTABILITATE

descarcarea de gestiune: nu se contabilizeaza.


c)

Anularea soldurilor initiale:

11.000 lei

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
deproduse

%
345

11.000 lei
5.000 lei

331

6.000 lei

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

9.400 lei

Produse finite
Produse in curs
de executie

d) Preluarea soldurilor finale:


9.400 lei
3.600 lei
5.800 lei

345

Produse finite

331

Produse in curs
de executie

Exemplul ilustrativ 76 --------


Alfa se aprovizioneaza cu materii prime: 20 buc. x 200 lei/buc. =
4.000 lei pret de cumparare i cheltuieli de transport 1.000 lei.
Cota de TVA este de 24%.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA poate fi
recuperata de la autoritatea fiscala;
b) Achizitia matei'iilor prime in cazul in care TVA nu poate fi
recuperata de la autoritatea fiscala.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,(...) costul de achizifie al stocurilor cuprinde: preful de cumparare, taxele de import i alte
taxe (cu excepfia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritafile
fiscale), cheltuieli/e de transport, manipulare i alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct
achizifiei bunurilor respective.
fn costuI de achizifie se lnclud, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuieli/e
cu obfinerea de autorizatii i alte cheltuieli nerecuperabile, atribuiblle direct bunurilor res
pective.
Cheltuielile de transport sunt incluse in costul de achizitie i atunci cand funcfia de apro
vizionare este externa/izata; (...)" (pet. 8)

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Prin urmare:
Pret de cumparare = 20 buc. x 200 lei/buc.

4.000 lei

Cost de achizitie

5.000 lei

TVA = 5.000 lei x 24%

1.200 lei

Cheltuieli de transport

Total factura

1.000 lei

6.200lei

a) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA poate fi recuperata de la autoritatea


fiscala:
6.200 lei
5.000 lei
1.200 lei

o/o

301
Materii prime
4426
TVA deductibila

401
Furnizori

6.200 lei

b) Achizitia materiilor prime in cazul in care TVA nu poate fi recuperata de la autori


tatea fiscala:
6.200 lei

301
Materii prime

401
Furnizori

6.200 lei

Exemplul ilustrativ 7.7 -----------.


Alfa achizitioneaza combustibil in valoare de 3.000 lei, TVA 24%,
conform facturii, destinat unui vehicul pentru care este limitat
dreptul de deducere a TVA conform art. 1451 din Codul fiscal.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati achizitia in
conditiile in care combustibilul nu este stocat.

Nota:

Articolul 1.451 alin. (1) din Codul fiscal precizeaza urmtoarele:

,,Prin excepfie de.la prevederi/e art. 145 se limiteaza la 50% dreptul


de deducere a taxei aferente cumpararii, achizifiei intracomunitare,
importului, inchirierii sou leasingului de vehicule rutiere motorizate
; a taxei aferente cheltulelilor legate de vehiculele aflate in
proprletatea sou in foloslnfa persoanei impozabi/e, in cazui
in care vehiculele nu sunt uti/izate exclusiv in scopul activitafii
economice".

CONTABILITATE

Normele metodologice de aplicare a art. 145 1 din Codul fiscal


men1ioneaza ea prin cheltuieli legate de vehiculele aflate in
proprietatea sau in folosinla persoanei impozabile se intelege
orice cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de
reparafii, de intrefinere, cheltuielile cu /ubrifianfi, cu piese de schimb,
cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru funcfionarea vehicufufui.
Nu reprezinta cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea
sau in folosinta persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi
direct atribuibile pentru un anumit vehicul.
Potrivit art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, nu sunt deductibile
,,50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care
nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitafii economice: cu o masa
tota/a maxima autorizata care so nu depaeasca 3.500 kg i care
so nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzdnd i scaunul
oferului, aflate in proprietatea sau in folosinfa contribuabilului.
Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situafiile in care
vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categoril:
1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenfa, servicii de
paza i proteefie i servicii de curierat;

2. vehicu/efe utilizate de agenfii de vdnzari i de achizifii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata,


inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv


pentru inchirierea catre a/tepersoane sau pentru instruire de
catre colile de oferi;

5. vehiculele uti/izate ea marfurifn scop comercial.

Cheltuielile care intra sub incidenfa acestor prevederi nu includ


cheltuie/ile privind amortizarea".
.

'

Tn normele de.aplicare a art. 21 din Codul fiscal se precizeaza ea


aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la
determinarea profitului impozabil se efectueaza dupa aplicarea
limitarii aferente taxei pe valoarea adaugata, respectiv aceasta
se aplica i asupra taxei pe valoarea adaugata pentru care nu
s-a acordat drept dededucere din punctul de,vedere al taxei pe
valoarea adaugata.

Rezolvare:
a)

Achizitia combustibilului:

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

3.720lei
1.500lei
1.500lei
360lei
360lei

b)

%
6022/deductibil
Cheltuieli privind
combustibllii
6022/nedeductibil
Cheltuieli privindcombustibilii
4426/deductibil
TVA deductibila
4426/nedeductibil
TVA deductibila

401
Furnizori

3 .720lei

lncluderea TVA in costul de achizitie al combustibilului:

360lei
180lei
180lei

%
6022/deductibil
Cheltuieli privind
combustibilii
6022/nedeductibil
Cheltuieli privind
combustibilii

4426/nedeductibil
TVA deductibila

3601ei

ln acest caz, cheltuiala nedeductibila cu combustibilii este de 50%, adica 1.500 lei +
180lei = 1.680 lei.

Exemplul ilu5trativ 78-----------,


Alfa importa marfuri de la un furnizor extern, Beta , cu sediul in
SUA , in urmatoarele conditii: pret de cumparare 1.500dolari
(include transportul i asigurarea pe parcurs extern), taxa vamala
1 0,5%,TVA 24%. Cursul de schimb valutar aplicabil la data
receptiei este de 3,60lei/dolar. Cursul de schimb pentru calculul
valorii in vama este de 3 ,50lei/dolar. Pentru a aduce marfa in
unitate, Alfa apeleaza la serviciile unei firme de transport intern,
Delta, de la care primete o factura in valoare totala de 992lei
(inclusiv TVA).
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) Calculati costul de achizitie;
b) Contabilizati receptla bunurilor importate;
c) Contabilizati plata TVA in vama;
d) Contabilizati factura prlmita de la furnizorul de transport
intern.

Ill

CONTABILITATE

Nota:

Taxele vamale aplicabile iricepand cu data de 01.01.2007 la


punerea in libera circulatie a marfurilor provenite din tari terte
sunt cele prevazute in anexa Regulamentului (CE) nr. 1549/2006
al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE)
nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifara i statistica
i Tariful Vamal Comun. Pentru a vizualiza taxa vamala poate fi
accesata baza de date nationala TARIC_RO.

fn aplicarea art. 168-172 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al


Comisiei de stabilire a unor dlspozitii de aplicare a Regulamentului
(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal
comunitar, in situatia in care valoarea in vama a marfurilor este
exprimata in alta moneda decat cea nationala, cursul de schimb
folosit la determinarea acestei valori este cursul de schimb stabilit
i comunicat de Banca Nationala a Romaniei in penultima zi de
miercuri a lunii anterioare lunii in care se utilizeaza.
Jn cazul in care, la import, bunurile sunt supuse taxelor vamale,
taxelor agricole sau altor taxe comunitare similare, stabilite ea
urmare a unei politici comune, faptul generator i exigibilitatea
taxei pe valoarea adaugata intervin la data la care intervin faptul
generator i exigibilitatea respectivelor taxe comunitare (art. 136-(1)
din Codul fiscal).
Conf6rm art. 139 din Codul fiscal, baza de impozitare pentru
importul de bunuri este valoarea in vama a bunurilor, stabilita
conform legislatiei vamale in vigoare, la care se adauga orice
taxe, impozite, comisioane i alte taxe datorate in afara Romaniei,
precum i cele datorate ea urmare a importului bunurilor in
Romania, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata care urmeaza a fi
perceputa.
Baza de impozitare cuprinde cheltuielile accesorii, precum
comisioanele i cheltuielile de ambalare, transport i asigurare,
care intervin pana la primul loc de destinatie a bunurilor in
Romania. Primul loc de destinatie a bunurilor ii reprezinta
destinatia indicata in documentul de transport sau in orice alt
document insotitor al bunurilor, cand acestea intra in Romania,
sau, in absenta unor astfel de documente, primul loc de
descarcare a bunurilor in Romania.
Baza de impozitare nu cuprinde:
a) rabaturile, remizele, risturnele, sconturile i alte reduceri de
pret, acordate de furnizori direct clientilor la data exigibilitatii
taxei;
b) sumele reprezentand daune-interese, stabilite prin hotarare
judecatoreasca definitiva i irevocabila, penalizarile i orice
alte sume solicitate pentru neindeplinirea totala sau partiala a

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

obligatiilor contractuale, daca sunt percepute peste preturile


i/sau tarifele negociate (nu se exclud din baza de impozitare
orice sume care, in fapt, reprezinta contravaloarea bunurilor
livrate sau a serviciilor prestate);
c) dobanzile, percepute dupa data livrarii sau prestarii, pentru
plati cu intarziere;
d) valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa i
clienti, prin schimb, fara facturare; e) sumele achitate de o
persoana impozabila in numele i in contul altei persoane i
care apoi se deconteaza acesteia, precum i sumele incasate
de o persoana impozabila in numele i in contul unei alte
persoane.
Daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui
import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se
stabilete conform prevederilor comunitare care reglementeaza
calculul valorii in vama (art. 139-(1) din Codul fiscal).
Pentru exercitarea dreptului de deducere a taxei achitate pentru
importul de bunuri (altele decat cele prevazute la art. 146 alin. (1)
lit. d) din Codul fiscal}, persoana impozabila trebuie sa detina
declaratia vamala de import sau actul constatator emis de
organele vamale, care sa mentioneze persoana impozabila ea
importator al bunurilor din punctul de vedere al taxei, precum
i documente care sa ateste plata taxei de catre importator sau
de catre alta persoana in contul sau. lmportatorii care detin o
autorizatie unica pentru proceduri vamale simplificate eliberata
de alt stat membru sau care efectueaza importuri de bunuri in
Romania din punctul de vedere al TVA, pentru care nu au obligatia
de a depune declaratii vamale de import, trebuie sa detina o
declaratie de import pentru TVA i accize (art. 146-(1) lit. c) din
Codul fiscal).

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:

,Jn cazul bunurilor achizltionatefnsofite de facturii sau de aviz de insofire a miirfii, urmdnd
ea factura sii soseascii ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este
cursul de la data recepfiei bunurilor." (pet. 314-(4))
Prin urmare:
calculul valorii in vania:

Pret de cumparare = 1.500 dolari x 3,50 lei/dolar

Taxa vamala = 5.250 lei x 10,5%

Valoare in vama

5.250,00 lei

551,25 lei

5.801,25 lei

CONTABILITATE

TVA achitata in vama = 5.801,25 lei x 24% = 1.392,30 lei


a)

Costul de achizitie:

Pret de cumparare = 1.500 dolari x 3,60 lei/dolar {cursul la


data receptiei)

Taxa vamala

551,25 lei

Cheltuieli de transport incluse in costul de achizitie atunci cand


funqia de aprovizionare este externalizata {exclusivTVA) =
992 lei x 100 I 124)

800,00 lei

=
b)

Cost de achizitie

6.751,25 lei

Receptia bunurilor importate:

5.951,25 lei

371
Marfuri

401.01

Furnizori/Beta

551,25 lei

5121

1.392,30 lei

PlataTVA in vama:

1.392,30 lei

d)

5.951,25 lei
5.400,00 lei

446

Alte impozite,
taxe i varsaminte
asimilate
c)

5.400,00 lei

4426

TVA deductibila

Conturi la banci
in lei

Factura primita de la furnizorul de transport intern:

992 lei
800 lei
192 lei

%
371
Marfuri

401.02

Furnizori/Delta

992 lei

4426

TVA deductibila

Exemplul ilustrativ 79 ---------,


Alfa achizitioneaza 2.000 de pungi cu scop de revanzare la pretul
de 2 lei/punga, ecotaxa O,1 lei/punga, TVA 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati achizitia pungilor.


Nota:

Potrivit Ordinului ministrului mediului i schimbarilor climatice


nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului i

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

gospodaririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei


de calcul al contributiilor i taxelor datorate la Fondul pentru
mediu (privind modul de calcul al contributiei prevazute la art. 9
alin. (1) lit. q) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari i completari
prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile i completarile ulterioare),
obligatia de a calcula i de a plati ecotaxa in valoare de 0,1 lei/buc.
revine operatorilor economici care introduc pe piata nationala
pungi i sacoe pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat,
fabricate din materiale obtinute din resurse neregenerabile, dupa
cum urmeaza:
a) operatorii economici care produc ambalaje de desfacere,
pentru pungile i sacoele fabricate in Romania;
b) operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje
de desfacere, pentru pungile i sacoele achizitionate din afara
spatiului national.
Operatorii economici care introduc pe piata nationala pungi i
sacoe pentru cumparaturi, cu maner integrat sau aplicat, care
sunt supuse taxarii sunt obligati:
a) sa stabileasca lunar, pe tip de material, cantitatea i numarul
de pungi i sacoe pentru cumparaturi, cu maner integrat sau
aplicat, introduse pe piata nationala;
b) sa declare i sa plateasca trimestrial, pana la data de 25 a
lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfaurat activitatea,
cantitatile i numarul de pungi i sacoe pentru cumparaturi,
cu maner integrat sau aplicat.

Rezolvare:
Ecotaxa este o taxa nerecuperabila care se include in costul de achizitie:

Pret de cumparare = 2.000 pungi x 2 lei/punga

Taxe nerecuperabile (ecotaxa) = 2.000 pungi x 0,1 lei/punga

4.000 lei
2001ei

Cost de achizitie

TVA = 4.200 lei x 24%

4.2001ei

Total factura

5.208 lei

Achizitia pungilor se contabilizeaza astfel:


5.208 lei
4.200 lei
1.008 lei

Ill

o/o

371

Marfuri
4426
TVA deductibila

1.008 lei

401
Furnizori

5.208 lei

CONTABILITATE

Exemplul ilustrativ 80 --------


Alfa obline din produqie proprie 2.000 de pungi la costul de
produclie de 1,5 lei/punga. Ulterior, ii vinde unui client 1.800 de
pungi la prelul de vanzare de 2 lei/punga, plus ecotaxa de
o, 1 lei/punga, TVA 24%.
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:
a) Obtlnerea pungllor din productie proprie;
b) Vanzarea pungilor.
Rezolvare:
a) Oblinerea de produse finite la cost de produqie (2.000 pungi x 1,5 lei/punga =
3.000 lei):
3.000 lei

b)

345
Produse finite

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

3.000 lei

Vanzarea de produse finite:

Pretul de vanzare = 1.800 pungi x 2 lei/punga = 3.600 lei

Ecotaxa datorata bugetului = 1.800 pungi x 0, 1 lei/punga = 180 lei

TVA colectata = (3.600 lei + 180 lei) x 24% = 907,2 lei


4.687,2 lei

4111
Clienli

%
7015
Venituri din
vanzarea
produselor finite

446

Alte impozite,
taxe i varsaminte
asimilate
4427
TVA colectata

4,687.2 lei
3.600,0 lei

180,0 lei

907,2 lei

descarcarea gestiunii
pentru costul de productie (1.800 pungi x 1,5 lei/punga =

2.700 lei):
2.700 lei

711

Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

345
Produse finite

2.700 lei

1111

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenu/ de acces

Exemplul ilustrativ 81
Alfa rec;ep\ioneaza in data de 20.07.N marfuri in valoare de
5.000 euro primite fara factura de la un furnizor cu sediul in
Franla, Cursul de schimb al BNR aplicabil la data recep\iei a fost
de 4,1820 lei/euro. La data de 30.07.N (ultima zi bancara a lunii),
cursul de schimb a fost de 4,1630 lei/euro. In data de 12.08.N
se primete factura externa emisa in data de 10.08.N. Cursul la
data facturii este de 4,1819 lei/euro. Data exigibilita\ii TVA este
10.08.N. Achizi\ia intracomunitara se eviden\iaza in declara\ia
recapitulativa i decontul de TVA aferente lunii august.
Conform OMFP nr. 1.802/2014:
a) Contabiliza1i recep1ia marfurilor;
b) Contabilizali actualizarea datoriei in valuta la sfaritul lunii
iulie N;
c) Contabiliza1i TVA pe baza facturii i preciza11 ce inregistrari
contabile se efectueaza la primirea facturii.
Nota:

Tn cazul achizi\iilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb


utilizat pentru determinarea in lei a bazei impozabile a taxei
este cursul din data exigibilita\ii taxei, aa cum este stabilita la
art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi
recep\ionate bunurile.
fn cazul unei achizitii intracomunitare de bunuri, exigibilitatea
taxei intervine in cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care
a intervenit faptul generator, daca nu a fost emisa nicio factura/
autofactura pana la data respectiva. Prin exceptie, exigibilitatea
taxei intervine la data emiterii facturii prevazute in legislatia altui
stat membru sau, dupa caz, la data emiterii autofacturii, daca
factura sau autofactura este emisa inainte de cea de-a 15-a zi a
lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 precizeaza:
,,Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatoril de servicii, de la care, pana la finele
lunii, nu s-au primit facturile se evidenfiaza distinct in contabilitate (contul 408 Furnizori
- facturi nesosite), pe bozo documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a
serviciilor." (pet. 310-(2))
,,0 tranzacfie in valuta trebuie inregistrata inifial la cursul de schimb valutar, comunicat
de Banca Nafionala a Romaniei, de la data efectuarii operafiunii." (pet. 319)

CONTABILITATE

,,La finele fiecarei /uni, creanfele i datoriile in valuta se evalueaza la cursul de schimb al
piefei valutare, comunicat de Banca Nafionala a Romdniei, din ultima zi bancara a lunii in
cauza. Diferenfele de curs inregistrate se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli
din diferenfe de curs valutar, dupa caz." (pet. 325-(1))
,,in cazul bunurilor achizifionate insofite de factura sau de aviz de insofire a marfii, urmdnd
ea factura sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este
cursul de la data recepfiei bunurilor." (pet. 314-(4))
Prin urmare, pentru operatiile de mai sus se efectueaza urmatoarele inregistrari:
a) Receptia marfurilor provenite din achizitia intracom.unitara (5.000 euro x 4,1820 lei/
euro (cursul la data receptiei) =20.910 lei):
20.910 lei

b)

371
Marfuri

408

Furnizori facturi nesosite

20.910 lei

Evaluarea datoriei la finele lunii iulie N:

Datoria la sfaritul lunii = 5.000 euro x 4,1630 lei/euro (cursul de schimb al pietei
valutare, comunicat de BNR, din ultima zi bancara a lunii in cauza)=20.815 lei
Datoria contabilizata initial=20.910 lei
Diminuarea datoriei i recunoaterea diferentei de curs valutar= 20.910 lei - 20.815 lei
=95 lei:
95 lei

c)

408

Furnizori facturi nesosite

7651

Diferente favorabile
de curs valutar
legate de
elementele monetare
exprimate in valuta

95 lei

Primirea facturii de la furnizor:


inregistrarea TVA pe baza cursului de la data facturii:

Baza de impozitare = 5.000 euro x 4,1819 lei/euro (cursul valutar la data facturii) =
20.909,5 lei
TVA= 20.909,5 lei x 24% = 5.018,28 lei
5.018,28 lei

4426

TVA deductibila

4427

TVA colectata

5.018,28 lei

reflectarea datoriei in contul de furnizori:


Sold 408 = 20.91O lei - 95 lei= 20.815 lei

Ill

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces


20.815 lei

408

Furnizori facturi nesosite

401

Furnizori

20.815 lei

Exemplul ilustrativ 82
Societatea Alfa receptioneaza in data de 26.05.N marfuri in valoare
de 5.000 euro primite fara factura de la un furnizor german. Cursul
de schimb al BNR aplicabil la data receptiei este de 4,1950 lei/euro.
La sfaritul lunii mai, cursul de schimb a fost de 4,1792 lei/euro.
Cursul de schimb la 15.06.N (data la care se procedeaza la
autofacturare) a fost de 4,2322 lei/euro. Tn data de 23.06.N,
societatea primete factura externa emisa la 19.05.N. Cursul la
data facturii este de 4,1949 lei/euro.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Receptia marfurilor provenite din achizitia intracomunitara;
b) Actualizarea datoriei fata de furnlzor la sfaritul lunii mai;
c) Autofacturarea;
d) Primlrea facturii.
Nota:
Normele metodologice date in aplicarea art. 135 din Codul fiscal
precizeaza urmatoarele: ,,Oaca beneficiarul nu a primit o factura de

la furnizor pdna in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut Joe


faptu/ generator, are obligafia sa emita autofactura prevazuta la
art. 155 1 a/in. (1) din Codul fiscal. Pentru determinarea taxei se
utilizeaza cursul de schimb prevazut la art. 139 1 din Codul fiscal,
respectiv eel din data emiterii autofacturii. Tn situafia in care, ulterior
emiterii autofacturii, beneficiarul primete factura de la furnizor,
care este emisa la o data anterioara datei autofacturii, acesta are
obligafia de a ajusta baza de impozitare in funcfie de cursul de
schimb in vigoare la data emiterii facturii de catre furnizor".
Rezolvare:

a) Receptia marfurilor provenite din achizitia intracomunitara (5.000 euro x 4,1950 lei/
euro = 20.975 lei):
20.975 lei

371
Marfuri

408

Furnizori facturi nesosite

20.975 lei

CONTABILITATE

b)

Actualizarea datoriei fata de furnizor la cursul de inchidere (la 30.05.N):

Datoria la sfaritul lunii= 5.000 euro x 4,1792 lei/euro= 20.896 lei


Datoria contabilizata anterior= 20.975 lei
Diferenta de curs valutar= 20.975 lei - 20.896 lei= 79 lei
791ei

c)

408

Furnizori facturi nesosite

7651

Diferente favorabile
de curs valutar
legate de
elementele monetare
exprimate in valuta

791ei

Tnregistrarea TVA pe baza autofacturarii, in data de 15.06.N:

Valoarea marfurilor= 5.000 euro x 4,2322 lei/euro= 21.161 lei


TVA= 21.161 . lei x 24%= 5.078 lei
5.078 lei

4426

TVA deductibila

4427

TVA colectata

5.078 lei

d) Primirea facturii de la furnizor genereaza stornarea inregistrarii efectuate pentru


TVA pe baza autofacturarii (deoarece data facturii este anterioara datei de 15 a lunii
urmatoare i, prin urmare, exigibilitatea TVA survine la data facturii):
(5.078 lei)

4427

4426

TVA colectata

TVA deductibila

(5.078 lei)

inregistrarea TVA pe baza cursului de la data facturii:


Valoarea marfurilor= 5.000 euro x 4,1949 lei/euro = 20.974 lei

TVA= 20.974 lei x 24% = 5.033 lei


5.033 lei

4426

4427

TVA colectata

TVA deductibila

5.033 lei

reflectarea datoriei in contul de furnizori, deoarece a sosit factura (20.975 lei - 79 lei

= 20.896 lei):
20.896 lei

408

Furnizori facturi nesosite

401

Furnizori

20.896 lei

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ 85 -----------,


Alfa vinde produse finite in valoare de 3.000 lei, TVA 24%, cost de
produqie 2.600 lei. Ulterior, clientul ii returneaza societa\ii Alfa
produse finite evaluate la 1.000 lei, cost de produqie 900 lei, iar
Alfa ernife o factura in rou in acest sens.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Vanzarea produselor finite;
b) Returul produselor finite.
Nota:
Potrivit art. 138 din Codul fiscal, baza de impozitare a TVA se
reduce in cazul refuzurilor totale sau partiale privind cantitatea,
calitatea ori pre\urile bunurilor livrate sau ale serviciilor prestate,
precurn i in cazul anularii totale ori partiale a contractului pentru
livrarea sau prestarea in cauza ea urrnare a unui acord scris intre
parti sau ea urrnare a unei hotarari judecatoreti definitive i
irevocabile sau in urrna unui arbitraj.
Potrivit Normelor metodologice, in situatiile prevazute la art. 138
din Codul fiscal, furnizorii de bunuri i/sau prestatorii de servicii ii
ajusteaza baza impozabila a taxei dupa efectuarea livrarii/prestarii
sau dupa facturarea livrarii/prestarii, chiar daca livrarea/prestarea
nu a fost efectuata, dar evenimentele preva:zute la art. 138 din
Codul fiscal intervin ulterior facturarii i inregistrarii taxei in
evidentele persoanei impozabile. Tn acest scop, furnizorii/
prestatorii trebuie sa ernita facturi cu valorile inscrise cu semnul
minus daca baza de irnpozitare se reduce sau, dupa caz, fara
semnul minus daca baza de irnpozitare se majoreaza, care vor fi
transmise i beneficiarului. Aceste prevederi se aplica i pentru
livrarile intracomunitare.

Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 preci,zeaza:
,,In cazul miirfurilor returnate de clienfi in acelai exercifiu financiar in care a avut foe
operafiunea de vanzare, se corecteazii conturile 411 Clienfi, 707 Venituri din vanzarea
miirfurilor, 607 ccCheltuieli privind miirfurile ; 371ccMiirfuri. In cazul in care:miirfurile
returnate se referii la o vanzare efectuatii in exercifiul financiar precedent, coreqia se
inregistreazii la data bilanfului in contuI 418 ccC/ienfi- facturide intocmit, respectiv con tuI

408 ccFurnizori - facturi nesosite ; se reflectii in situafiile financiare ale exercifiului pentru

CONTABILITATE

care se face raportarea dacii sumele respective se cunosc la data bilanfului. Tratamentul
TVA in aceste situafii este eel previizut de legislafia in domeniu."(pet . 330-(1))
Prevederile a/in. (1) se aplicii $i in cazul returului de produse finite vandute, corectandu-se
conturile corespunziitoare, respectiv 7015 Venituri din vanzarea produselor finite, 711 Ve
niturl aferente costurilor stocurilor de produse $i 345 Produse finite."(pet. 330-(2))

11

Prin urmare, pentru oper.atiile de mai sus se efectueaza urmatoarele inregistrari:


a)

Vanzarea de produse finite:


recunoaterea venitului din vanzare:

3.720lei

4111

Clienti

%
7015

3.720lei
3.000lei

4427

720lei

345

2.600lei

Venituri din
vanzarea
produselor finite
TVA colectata

descarcarea din gestiune a produselor finite vandute:


2.600lei

b)

711

Produse finite

Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

Returul produselor finite:


ajustarea venitului din vanzare i a creantei pentru produsele returnate:

(1.240lei)

,4111

(!ienti

7015

{1.240lei)
(1 .000lei)

4427

(240lei)

345

(900lei)

Venituri din
vanzarea
produselor finite
TVA colectata

ajustarea stocului de produse finite:


(900lei)

711

Venitu'ri aferente
costurilor stocurilor
de-produse

Produse finite

Ill

Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenu/ de acces

Exemplul ilustrativ 84 -----------,


Alfa achizitioneaza materii prime in valoare de 3.000 lei, TVA 24%.
Ulterior, ii returneaza furnizorului materii prime in suma de 1.000 lei,
primind o factura in rou in acest sens.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati returul materillor


prime.
Rezolvare:
Conform pet. 330 din OMFP nr. 1.802/2014, prezentat mai sus, returul materiilor prime
se inregistreaza astfel:
{1.240 lei}
(1.000 lei)
(240 lei)

301

Materii prime

401

Furnizori

(1.240 lei)

4426

TVA deductibila

Exemplul ilustrativ 85
Alfa achizitioneaza 3.000 buc. de materie prima la pretul de
5 lei/buc. La receptie se constata o lipsa de 200 buc., care i se
imputa la pretul de 5 lei/buc. delegatului unitatii. Cota de TVA este
de 24%.

Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabilizati:


a) Achizitia de materii prime i constatarea lipsei;
b) Ajustarea sumei TVA deduse la momentul achizitiei;
c) lmputarea lipsei.

Nota:

Bunurile constatate lipsa din gestiune nu sunt considerate livrari


de bunuri, fiind aplicabile prevederile art. 148 i 149 din Codul
fiscal i ale pet. 53 i 54 din Normele metodologice de aplicare a
celor doua articole mentionate.

Nu se ajusteaza deducerea initiala a taxei in cazul bunurilor


distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii
sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de
persoana impozabila. fn cazul bunurilor furate, persoana

CONTABILITATE

impozabila demonstreaza furtul bunurilor pe baza actelor


doveditoare emise de organele judiciare.
Tn cazul bunurilor lipsa din.gestiune care sunt imputate, sumele
imputate nu sunt considerate contravaloarea unor operatiuni in
sfera de aplicare a TVA, indiferent daca pentru acestea este sau nu
obligatorie ajustarea taxei.

Rezolvare:
a)

Achizitia de materii prime i constatarea lipsei:

Factura primita de la furnizor cuprinde:

Pret de cumparare= 3.000 buc. x 5 lei/buc.

TVA= 15.000 lei x 24%

Total factura

15.000 lei
3.600 lei
18.600 lei

Materii prime receptionate= (3.000 buc. - 200 buc.) x 5 lei/buc.= 14.000 lei
Lipsa= 200 buc. x 5 lei/buc.= 1.000 lei

]8.600 lei
14.000 lei
1.000 lei
3.600 lei

301

Materii prime

401

Furnizori

18.600 lei

6588

Alte cheltuieli
de exploatare

4426

TVA d.eductibila

b) Ajustarea sumei TVA deduse la momentul achizitiei bunurilor (1.000 lei (lipsa) x
24%= 240 lei):
240 lei

c)

635

4282

Cheltuieli cu alte
impozite, taxe i
varsaminte asimilate

4426

240 lei

7581

1.000 lei

TVA deductibila

lmputarea lipsei:

1.000 lei

Alte creante
in legatura
cu personalul

Venituri din despagubiri,


amenzi i penalitati

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Exemplul ilustrativ86 .-----------


Pentru fabricarea a 600 buc. din produsul A, in cursul anului N s-au
efectuat urmatoarele cheltuieli: cheltuieli directe 5.000 lei; cheltuieli
indirecte de productie 3.000 lei, din care variabile 1.800 lei. Gradul
de utilizare a capacitatii de produqie a fost de 60%. Cheltuielile
administrative au fost de 4.000 lei, iar cele de desfacere, de
3.200 lei.

Conform OMFP nr. 1.802/2014:


a) Calculati costul de productie;
b) Contabilizati obtinerea produselor finite.
Rezolvare:
Principiile de determinare a costului de produqie al unui activ sunt stipulate la pet. 8
i pet. 79 ale OMFP nr. 1.802/2014:

,,(... ) cost de productie inseamna pretul de achizitie al materiilor prime i al m<1terialelor


consumabile i alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului in cauza.
Costu/ de productie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de productie al imobi
lizarilor cuprind cheltuielile directe aferente productiei, i anume: materiale directe, energle
consumata in scopuri tehnologice, manopera directo i a/te cheltuieli directe de produqie,
costu/ proiectarii produselor, precum ; cota cheltuielilor indirecte de produqie alocata in
mod rational ea fiind legato de fabricatia acestora.
Costurile de conversie (prelucrare) a stocurilor includ costurile direct legate de unitatile
produse, cum ar fi costurile cu manopera directa. De asemenea, ele includ i a/ocarea sis
tematica a regiei fixe i variabile de productie generata de transformarea materialelor in
produse finite. Regia fixa de productie consta in acele costuri indirecte de productie care
raman relativ constante,.indiferent de volumul produqiei, cum.sunt: amortizarea, intre
tinerea seqiilor i utilajelor, precum i costurile cu conducerea i administrarea seqiilor.
Regia variabila de productie consta in acele costuri indirecte de produqie care variaza di
rect proportional sau aproape direct proportional cu volumul productiei, cum sunt mate
rialele indirecte i forta de munca indirecta.
Alocarea regiei fixe de produqie asupra costurilor de conversie se face pe baza capacitatii
normale a instalatiilor de productie. Nivelu/ real de produqie poate fi folosit daca se
considera ea acesta aproximeaza capacitatea normala. Valoarea cheltuielilor cu regia
fixa alocate fiecarei unitati de productie nu se majoreaza ea urmare a obtinerii unei pro
ductii scazute sau a neutilizarii unor echipamente. Cheltuielile de regie nealocate sunt
recunoscute drept cheltuiala in perioada in care sunt suportate. fn perioadele in care se
inregistreaza o produqie neobinuit de mare, valoarea cheltuielilor cu regia fixa alocate
fiecarei unitati de productie este diminuata, astfel incat stocurile sa nu fie evaluate la o
valoare mai mare decat costul /or. Regia variabila de productie este a/ocata fiecarei unitati
de produqie pe baza folosirii reale a instalatiilor de productie.

Ill

CONTABILITATE

Un proces deproduefie poate conduce la obfinerea simultana a mai mu/tor produse, de


exemplu, in cazul obfinerii produse/or cup/ate sau in cazul in care exista un produs princi
pal i a/tu/ secundar. Atunci cand costurile de conversie nu se pot identifica distinct, pen
tru fiecare produs in parte, acestea se aloca pe baza unei metode rationale, aplicate cu
consecvenfa. Alocarea se poate baza, de exemplu, pe valoarea de vanzare relativa a fieca
rui produs, fie in stadiu/ de producfie in careprodusele devin identificabile in mod distinct,
fie in momentul finalizariiprocesului de producfie. Prin natura for, majoritatea produselor
sec:undare au o va/oare nesemnificativa. in acest caz, ele suntadesea evaluate ICJ valoarea
realiabila neta i aceasta valoare se deduce din costu/ produsului principal. Ca urmare,
valoarea contabi/a a produsului principal nu difera in mod semnificativ de costul sau.
in situafia in care anumite costuri (regii) generate sau costuri de proiectare a produselor
pot fi identificate ea avand legatura cu unele stocuri, acestea se includ in costul stocurilor
respective.
ln masura in care prestatorii (le servicii au stocuri, ei le evalueaza la costurile for de produc
tie. Aceste costuri cohstau, ih primul rand, in manopera i in alte costuri legate de personalu/
direct angajat in furnizarea serviciilor, inclusiv personalul insarcinat cu supravegherea,
precum i in cheltuielile de regie de atribuit. Manopera i alte costuri legate de vanzare
i de personalul angajat in administrafia genera/a nu se includ, ci sunt recunoscute drept
cheltuieli in perioada in care sunt suportate. Costu/ stocurilor unui prestator de servicii nu
include marjele de profit sau cheltuielile de regie neatribuibi/e, care sunt adesea incorporate
in preturi/e facturate de prestatorii de servicii.
in costul de producfie al bunului se include o proporfie rezonabila din cheltuielile de regie
fixe sau variabile atribuibile indirect bunului in cauza, in masura in care acestea se refera la
perioada de producfie. lncluderea in costul stocurilor a regiilor generate poate fi adecvata
in masura in care reprezinta costuri suportate pentru a aduce stocurile in locul i forma
dorite. (... )" (pet. 8)
'

,,Exemple de costuri care nu trebuie incluse in costu/ stocurilor, ci sunt recunoscute drept
cheltuielf ale perioadei in care au forvenit, sunt urmatoarele:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producfie inregistrate peste limi
tele normal admise, inclusiv pierderile datorate risipei;
cheltuieli/e de depozitare, cu excepfia cazurilor in care aceste costuri sunt necesare in
procesul de producfie, anterior trecerii intr-o noua faza de fabricafie. Cheltuielile de
depozitare se includ in costul deproducfie atunci cand sunt necesare pentru a aduce
stocurile in /ocul i in starea in care se gasesc;
regiile (cheltuieli/e) generate de administrafie care nu participa la aducerea stocurilor
informa i locul final;
regia fixa nea/ocatii costului, care se recunoate drept cheltuiala in perioada in care
a aparut. Alocarea regiei fixe asupra costurilor se face pe baza capacitafii normale de
producfie (activitate)." (pet 79-(1))
,,Capacitdtea normala de producfie reprezinta producfia estimat a fi obfinuta, in medie,
de-a lungul unui anumit numar de perioade, in condifii normale, avand in vedere i pier
derea de capacitate rezultata din intretinerea planlficata a echipamentu/ui." (pet 79-(2))

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a) Prin urmare, cheltuielile administrative i cele de desfacere nu se includ in costul de


produqie.

Cheltuieli directe

5.000 lei

Cheltuieli indirecte de productie variabile

1.800 lei

Cheltuieli indirecte de produqie fixe = 1.200 lei


(3.000 lei - 1..800 lei) x 60% (acestea se includ in functie de
gradul de utilizare a capacitatii de produqie)

Cost de produc1ie

b)

Obtinerea produselor finite:

7.520 lei

7201ei

7.520 lei

345

Produse finite

711
Venituri aferente
costurilor stocurilor
de produse

7.520 lei

Cheltuie.lile fixe de productie neincluse in costul de productie reprezinta costul sub


activitatii (1.200 lei x 40% = 480 lei) - un cost al perioadei.

Exemplul ilustrativ 87
Conform OMFP nr. 1.802/2014, contabiliz:ali urmatoarele
operalii efectuate de societatea Alfa:

a) Se primesc prin donatie materii prime evaluate la valoarea


justa de 3.000 lei;
b) In urma dezmembrarii unui utilaj, se recupereaza materiale
auxiliare in valoare de 3.000 lei i piese de schimb in valoare
de 1.500 lei. Piesele de schimb recuperate se folosesc pentru
repararea altui utilaj;
c) Se achizitioneaza scaune in valoare de 2.000 lei, TVA 24%, i se
dau in folosinta;
d) Se doneaza unei alte societati produse finite, la cost de
produqie de 1.000 lei. Operatia este impozabila din punctul
de vedere al TVA. Cota de TVA este de 24%;
e) Se transfera produse finite la magazinul propriu de desfacere
cu amanuntul. Costul de produqie al produselor finite
transferate a fost de 3.000 lei. Cota de adaos comercial este de
30%, TVA 24%;
f ) 0 parte din produsele finite fabricate de entitate se utilizeaza
pentru aqiuni de protocol. Costul de produqie al produselor
finite a fost de 1.200 lei;

CONTABILITATE

g) Sunt distruse de un incendiu produse reziduale, costul fiind de


1.000 lei.

Nota:

Tn sensul art. 128 alin. (8) lit. f ) din Codul fiscal, bunurile acordate
gratuit in cadrul aqiunilor de protocol nu sunt considerate livrari
de bunuri (impozabile TVA) daca valoarea totala a. bunurilor
acordate gratuit in cursul unui an calendaristic este sub plafonul
in care aceste cheltuieli sunt deductibile la calculul impozitului
pe profit, astfel cum este stabilit la titlul II din Codul fiscal.
Aceleai prevederi se aplica i in cazul microintreprit'lderilor
sau al persoanelor impozabile care nu trebuie sa depuna
situatii financiare anuale conform prevederilor legale. Conform
art. 21 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, cheltuielile de protocol
sunt deductibile in limita unei cote de 2% aplicate asupra
diferentei rezultate dintre totalul veniturilor impozabile i
totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat
cheltuielile d protocol i cheltuielile cu impozitul pe profit.
Acordarea gratuita de bunuri este livrare de bunuri impozabila
TVA daca nu se incadreaza in destinatiile prevazute de lege
conform Normelor metodologice.

Rezolvare:
Potrivit OMFP nr. 1.802/2014:

,,La data intriirii in entitate, bunurile se evalueazii i se inregistreazii in contabilitate la va


loarea de intrare, care se stabilete astfel: (...)
d)

la valoarea justa - pentru bunurile obfinute cu titlu gratuit sau constatate plus la in
ventariere. (...)" (pet. 75-(1))

,,in debitul contului 301 Materii prime se inregistreazii: (... )


valoarea matriilor prime constatate plus la inventar, a celor primite cu titlu gratuit i
a celor rezultate din. dezmembriiri (601, 758); (...)
.;

fn debitul contului 302 Materiale consumabile se inregistreazii: (...)


valoarea la pref de inregistrare a materialelor consumabile constatate plus la inventor,
a celor primite cu titlu gratuit i a celor rezultate din dezmembriiri (602, 758); (...)
fn creditul contului 345 Produse finite se inregistreazii: (...)
valoarea la pref de tnregistrare a produselor finite transfeiate in magazinele de van
zare proprii (311); (... )
valoarea produselor finite donate sau distruse prin calamitiifi (658); (...)"
La pet. 276 din OMFP nr. 1.802/2014, marfurile sunt definite drept bunurile pe care
entitatea le cumpara in vederea revanzarii sau produsele predate spre vanzare maga
zinelor proprii.

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

a)

Primirea de materii prime prin donatie:

3.000 lei

b)

301

Materii prime

7582

3.000 lei

7588

4.500 lei

3024

1.500 lei

Venituri din
donatii primite

Recuperarea de materiale i piese de schimb:

.500 lei
3.000 lei
1.500 lei

%
3021

Materiale auxiliare

3024

Alte venituri
din exploatare

Piese de schimb

consumul pieselor de schimb:


1.500 lei

c)

6024

Cheltuieli privind
piesele de schimb

Piese de schimb

Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar:

2.480 lei
2.000 lei
480 lei

303

Materiale de natura
obiectelor de inventar

401

2.480 lei

303

2.000 lei

Furnizori

4426

TVA deductibila

darea in folosinta a obiectelor de inventar:


2.000 lei

603

Cheltuieli privind
materialele de natura
obiectelor de inventar

Materiale de natura
obiectelor de inventar

concomitent, evidenta obiectelor de inventar se tine cu ajutorul conturilor in afara


bilantului:
Debit 8035 Stocuri de natura obiectelor de inventar date in folosinta 2.000 lei
d)

Donarea de produse finite:

1.000 lei

6582

Donatli acordate

345

Produse finite

1.000 lei

CONTABILITATE

i pentru TVA (1.000 lei x 24% = 240 lei):


240 lei

635

Cheltuieli cu alte
impozite, taxe i
varsaminte asimilate

4427

TVA colectata

2401ei

e) Transferul produselorfinite in categoria marfurilor pentru afi vandute in magazinul


cu amanuntul:
Adaos comercial = 3.000 lei x 30% = 900 lei

TVA neexigibila = (3.000 lei + 900 lei) x 24% = 936 lei


4.836 lei

371

Marfuri

345

4.836 lei
3.000 lei

378

900 lei

4428

9361ei

Produse finite
Diferente de pret
la marfuri
TVA neexigibila

f)

Utilizarea produselor finite pentru actiuni de protocol:

1.200 lei

g)

623

Cheltuieli de protocol,
reclama i publicitate

345

1.200 lei

346

1.000 lei

Produse finite

Produse reziduale distruse de incendiu:

1.000 lei

6587

Cheltuieli privind
calamitatile i alte
evenimente similare

Produse reziduale

Exemplul ilustrativ 88
Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este
urmatoarea: 01.08 - sold initial 10 buc. x 1 leu/buc.; 05.08 - intrari
20 buc. x 2 lei/buc.; 10.08 - intrari 30 buc. x 3 lei/buc.; 20.08 intrari 40 buc. x 4 lei/buc.; 30.08 - intrari 5 buc. x 4,5 lei/buc.;
18.08 - ieiri 55 buc.; 25.08 - ieiri 43 buc. La ieirea din gestiune
se utili2:eaza metoda FIFO (primul intrat - primul ieit) .

Ghid pentru pregatirea candidafilor la examenul de acces

Conform OMFP nr. 1.802/2.014, stabili\i:


a) Valoarea ieirilor din 18.08;
b) Valoarea ieirilor din 25.08;
c) Valoarea stocului final.
Rezolvare:
OMFP nr. 1.802/2014 mentioneaza:

,,Potrivit metodei primul intrat - primul ieit (FIFO), bunurile ieite din gestiune se eva
lueaza la costul de achizitie sau de productie al primei intrari (lot). Pe masura epuizarii
lotului, bunurile ieite din gestiune se evalueaza la costul de achizitie sau de productie al
lotului urmator, in ordine cronologica." (pet. 96-(3))
Prin urmare:
a)

Valoarea ieiril