Sunteți pe pagina 1din 10

FIA DISCIPLINEI

1. Date despre program


1.1 Instituia de nvmnt superior UNIVERSITATEA CRESTINA PARTIUM
1.2 Facultatea STIINTE ECONOMICE
1.3 Departamentul FINANTE CONTABILITATE
1.4 Domeniul de studii FINANTE
1.5 Ciclul de studii LICENTA
1.6 Programul de studii FINANTE BANCI

2. Date despre disciplin


2.1 Denumirea disciplinei INVESTIII DIRECTE I FINANAREA LOR
2.2 Titularul activitilor de curs Conf univ dr CHIRILA EMIL
2.3 Titularul activitilor de seminar Conf univ dr CHIRILA EMIL
2.4 Anul de studiu III 2.5 Semestrul V 2.6 Tipul de evaluare E 2.7 Regimul Ob -
disciplinei obligatorie

3. Timpul total estimat (ore pe semestru al activitilor didactice)


3.1 Numr de ore pe sptmn 4 din care: 3.2 curs 2 3.3 seminar 2
3.4 Total ore din planul de nvmnt 56 din care: 3.5 curs 28 3.6 seminar 28
Distribuia fondului de timp: ore
Studiul dup manual, suport de curs, bibliografie i notie 15
Documentare suplimentar n bibliotec, pe platformele electronice de specialitate / pe teren 18
Pregtire seminarii, teme, referate, portofolii i eseuri 21
Tutoriat
Examinri 20
Alte activiti 0
3.7 Total ore studiu individual 74
3.8 Total ore pe semestru 130
3.9 Numrul de credite 5

4. Precondiii (acolo unde este cazul)


4.1 de curriculum dobndirea unor cunotine, urmare a parcurgerii disciplinelor obligatorii din
planul de nvmnt aferent anului I de studiu: MICROECONOMIE
4.2 de competene dobndirea unor cunotine fundamentale, urmare a parcurgerii disciplinelor
obligatorii din planul de nvmnt aferent anului II de studiu: FINANTELE
INTRPRINDERII

5. Condiii (acolo unde este cazul)


5.1 de desfurare a cursului Baza material (video-proiector)
5.2 de desfurare a seminarului -
6. Competenele specifice acumulate

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Identificarea i definirea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur
financiar n entitile/organizaiile private i publice;
Explicarea i interpretarea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur
financiar n entitile/organizaiile private i publice;
Aplicarea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n
Competene profesionale

entitile private i publice pentru rezolvarea de probleme specifice;


Evaluarea critic a conceptelor, metodelor i instrumentelor de natur financiar
folosite pentru rezolvarea de probleme;
Valorificarea conceptelor, teoriilor, metodelor i instrumentelor de natur financiar n
elaborarea de proiecte/lucrri;
Identificarea i descrierea operaiunilor i tranzaciilor financiare;
Explicarea operaiunilor i tranzaciilor financiare;
Aplicarea cunotinelor, metodelor, tehnicilor i instrumentelor pentru derularea
operaiunilor i tranzaciilor financiare;
Evaluarea pe baza metodelor standard a calitii execuiei operaiunilor i tranzaciilor
financiare;
Simularea de operaiuni i/sau tranzacii financiare.
-
Competene transversale

7. Obiectivele disciplinei (reieind din grila competenelor specifice acumulate)


7.1 Obiectivul general al disciplinei Cunoaterea conceptelor de baz n managementul financiar al
unei societti comerciale: finanare i surse de finanare, politic
de dividend, structura i costul capitalului;
nelegerea modului n care deciziile financiare afecteaz
performanele firmei.
7.2 Obiectivele specifice Identificarea principalelor surse de finanare proprie i aplicarea
lor pe cazuri reale;
Redactarea coninutului unei documentaii necesare n obinerea
de credite bancare respectiv de finanare prin leasing;
Evaluarea pe baz de studii de caz a efectelor diverselor politici de
dividend aplicate la nivel de ntreprindere;
Analize pe baza de studii de caz a impactului avut de modificarea
structurii capitalului;
Dezvoltarea responsabilitii n ceea ce privete modul de utilizare
a prghiilor aflate la dispoziia managerului financiar.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
8. Coninuturi
8.1 Curs Metode de Observaii
predare
I.ASPECTE GENERALE PRIVIND INVESTIIILE SI Expunere: Saptamana
DECIZIA DE INVESTITII LA NIVELUL descriere, 1- 2ore
INTREPRINDERILOR explicaii, exemple
Notiunea de investitie practice,
demonstraii,
Clasificarea investitiilor discuii pe baz de
Proiectele de investitii studii de caz.
Conceptul de eficienta economica a investitiilor

II.ASPECTE TEHNICO-ORGANIZATORICE Expunere:


Saptamana
PRIVIND PROCESUL INVESTIIONAL descriere,
explicaii, exemple
2 -2 ore
Documentaia tehnico-economce a investiiilor
practice,
Licitaia n procesul investiional demonstraii,
Organizarea i managementul n procesul discuii pe baz de
investiional studii de caz.

Expunere: Saptamana
III.INDICATORI STATICI DE EVALUARE I
descriere, 3 -2 ore
ANALIZ A EFICIENEI ECONOMCE A explicaii, exemple
INVESTIIILOR practice,
demonstraii,
discuii pe baz de
studii de caz.

IV. DECIZIA DE INVESTIII IN MEDIUL Expunere: Saptamana


CERT(PART.I.) descriere, 4- 2ore
explicaii, exemple
Elemetele financiare ale investiiilor
practice,
Fluxurile de lichiditi i estimarea cash-flow-urilor demonstraii,
Rolul actualizrii n fundamentarea deciziei de discuii pe baz de
investiie studii de caz.

Expunere: Saptamana
V. DECIZIA DE INVESTIII IN MEDIUL 5--2 ore
descriere,
CERT(PART.a II-a) explicaii, exemple
Criterii de optiune utilizate n adoptarea deciziei de practice,
investiii demonstraii,
Valoarea actulizat net (VAN) discuii pe baz de
Criterii derivate din VAN studii de caz.
Rata intern de rentabilitate(RIR) i rata intern de
rentabilitate modificat(RIRM)
Indicele de profitabiltate (IP)

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Expunere: Saptamana
VI. DECIZIA DE INVESTITII, UN MEDIU descriere, 6 2 ore
PROBABILISTITC SI INCERT(PART.I) explicaii, exemple
Caracteristicile mediului proababilistic practice,
demonstraii,
Previziunea fluxurilor de trezorerie si a riscurilor in discuii pe baz de
mediu aleator studii de caz.
Criteriul VAN n mediul probabilistic

Expunere: Saptamana
descriere, 7 2 ore
VII. DECIZIA DE INVESTITII, UN MEDIU
PROBABILISTITC SI INCERT(PART a II-a) explicaii, exemple
practice,
Analiza sensitivitii demonstraii,
Analiza pragului de rentabilitate discuii pe baz
Arborele de decizie de studii de caz

Expunere: Saptamana
descriere, 8 2 ore
VIII. DECIZIA DE FINANARE A INVESTIIILOR explicaii, exemple
(PART.I.) practice,
Evidenierea principalelor modaliti de finantare n demonstraii,
practica ntreprinderilor discuii pe baz
Autofinanarea i sursele proprii de finanare de studii de caz

Expunere:
descriere,
Saptamana
IX. DECIZIA DE FINANARE A INVESTIIILOR explicaii, exemple 9 2 ore
(PART.a II-a) practice,
Finantarea prin indatorare si costurile surselor demonstraii,
imprumutate discuii pe baz
Costul resurselor mprumutate de studii de caz

Expunere:
descriere, Saptamana
explicaii, exemple 10 2 ore
X. COSTUL CAPITALULUI, CRITERIU DE BAZA IN
practice,
DECIZIA DE FINANARE demonstraii,
Costul mediu ponderat al capitalului, argumente si discuii pe baz
inconveniente de studii de caz
Costul marginal in analiza optiunilor financiare

Expunere: Saptamana
descriere,
11-2ore
explicaii, exemple
practice,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
XI.PARTICULARITILE PROCESULUI DE demonstraii,
FUNDAMENTARE I FINANARE A discuii pe baz
OPERAIUNILOR DE LEASING de studii de caz

Expunere: Saptamana
descriere, 12 2 ore
XII.MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU explicaii, exemple
practice,
FINANARE EXTERN-NERAMBURSABILE
demonstraii,
discuii pe baz
de studii de caz

Expunere:
descriere, Saptamana
XIII. BUGETAREA INVESTIIILOR I explicaii, exemple 13 2 ore
INTEGRAREA PLANIFICRII PE TERMEN LUNG practice,
N SISTEMUL MANAGERIAL PRIN BUGETE AL demonstraii,
NTREPRINDERILOR discuii pe baz
de studii de caz

Expunere:
descriere, Saptamana
XIV.APLICAIE PRACTIC PRIVIND EVALUAREA explicaii, exemple 14 2 ore
ECONOMICO-FINANCIAR A PROIECTELOR DE practice,
INVESTITII FINANTATE DE BANCA MONDIAL demonstraii,
discuii pe baz
de studii de caz
Bibliografie
1.
8.2 Seminar / laborator Metode de Observaii
predare
Seminar I. MODALITAI DE APRECIERE A EFICIENEI Spt. 1: 2h
ECONOMICE A INVESTITIILOR Explicaii,
exemplificri,
Obiectivul urmarit const n identificarea necesitilor dialog,
investiionale n condiiile economiei concurentiale avand studii de caz
ca scop final cresterea rentabilitatii si maximizarea valorii
intreprinderii.
Identificarea si explicarea principalilor indicatori
economici de apreciere a efortului i efectului
investiional n fundamentarea deciziei de investiie

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Explicaii, Spt. 2: 2h
Seminar II. VALENELE INFORMATICE ALE exemplificri,
INDICATORULUI VALOAREA ACTUALIZAT NETA dialog,
(VAN) IN FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTIIE studii de caz
Obiectivul urmarit const n identificarea principalelor
elemente informative luate n calculul indicatorului, iar
aplicaiile practice au ca scop nsuirea i formarea
perceptelor n alegerea variantelor de investiii optime
pentru fundamentarea deciziei de investii.
Spt. 3: 2h
Seminar III. VALENTELE INFORMATIVE ALE Explicaii,
INDICATORILOR TERMENI DE RECUPERARE (TR), exemplificri,
RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) SI INDICELE dialog,
DE PROFITABILITATE (IP) IN FUNDAMENTAREA studii de caz
DECIZIEI DE INVESTII (PARTEA I)

Obiectivul urmrit const n identificarea principalelor


informaii luate n calculul indicatorilor i a modului de
interpretare a rezultatelor obtinute. De asemenea, se are
n vedere identificarea i selectarea variantelor optime a
deciziei de investiii.
Utilizarea sistemelor si aplicatiilor informatice asigura
fiabilitatea informaiilor necesare procesului decizional. Explicaii,
Seminar IV VALENTELE INFORMATIVE ALE exemplificri, Spt. 4: 2h
INDICATORILOR TERMENI DE RECUPERARE (TR), dialog,
RATA INTERNA DE RENTABILITATE (RIR) SI INDICELE studii de caz
DE PROFITABILITATE (IP) IN FUNDAMENTAREA
DECIZIEI DE INVESTII (PARTEA II)

Obiectivul urmrit const n identificarea principalelor


informaii luate n calculul indicatorilor i a modului de
interpretare a rezultatelor obtinute. De asemenea, se are
n vedere identificarea i selectarea variantelor optime a
deciziei de investiii.
Utilizarea sistemelor si aplicatiilor informatice asigura fiabilitatea
informaiilor necesare procesului decizional

SEMINAR V DECIZIA DE INVESTITII, IN MEDIU


PROBABILISTITC SI INCERT(PART a I-a)
Obiectivul urmrit const n identificarea principalelor Explicaii, Spt. 5 2h
informaii luate n calculul indicatorilor i a modului de exemplificri,
interpretare a rezultatelor obtinute. De asemenea, se are dialog,
n vedere identificarea i selectarea variantelor optime a studii de caz
deciziei de investiii.
Utilizarea sistemelor si aplicatiilor informatice asigura fiabilitatea
informaiilor necesare procesului

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
SEMINAR VI DECIZIA DE INVESTITII, IN MEDIU
PROBABILISTITC SI INCERT(PART a I I-a)

Obiectivul urmrit const n identificarea principalelor Explicaii, Spt. 6: 2 h


informaii luate n calculul indicatorilor i a modului de exemplificri,
interpretare a rezultatelor obtinute. De asemenea, se are dialog,
n vedere identificarea i selectarea variantelor optime a studii de caz
deciziei de investiii.
Utilizarea sistemelor si aplicatiilor informatice asigura fiabilitatea
informaiilor necesare procesului decizional

Seminar VII. COSTUL CAPITALURILOR, CRITERIU DE Explicaii, Spt. 7 2h


FUNDAMENTARE A DECIZIEI DE FINANTARE A exemplificri,
INVESTITIILOR dialog,
studii de caz
Obiectivul urmrit const n identificarea principalelor
componente ale capitalurilor i aprecierea costurilor
corespunzatoare, stabilirea costului mediu ponderat i
marginal n condiiile atragerii unor surse suplimentare
finanrii investiiilor.
Utilizarea aplicatiilor practice are ca scop fixarea
cunotinelor i formarea unor aptitudini de finanare,
sistematizarea informaiilor i fiabilitatea acestora pentru
procesul decizional.

Seminar VIII.AUTOFINANAREA, PRINCIPALA SURS Explicaii,


Spt. 8: 2h
DE FINANARE A INVESTIIILOR exemplificri,
Obiectivul urmarit const n identificarea i dialog,
evaluarea principalelor surse proprii de finanare pe
studii de caz
baza informaiilor furnizate de documentele de
sintez contabil i de planficare
financiar.Utilitatea sistemellor

Seminar IX .SURSE EXTERNE DE FINANAARE A


INVESTIIILOR

Obiectivul urmarit const n identificarea surselor externe Explicaii, Spt. 9: 2h


posibile de mobilizat n conditiile reducerii costurilor exemplificri,
capitalurilor atrase i asigurarii remunerrii capitalurilor dialog,
proprii.Atenie trebuie acordat suselor posibile de studii de caz
mobilizat de pe piata de capital si in condiiile utilizrii
leasing-ului.

Seminar X PARTICULARITILE PROCESULUI


DE FUNDAMENTARE I FINANARE A

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
OPERAIUNILOR DE LEASING
Explicaii, Spt. 10 : 2h
Obiectivul urmarit const n identificarea surselor externe exemplificri,
posibile de mobilizat n conditiile reducerii costurilor dialog,
capitalurilor atrase i asigurarii remunerrii capitalurilor studii de caz
proprii.Atenie trebuie acordat suselor posibile de
mobilizat de pe piata de capital si in condiiile utilizrii
leasing-ului.
Explicaii, Spt.11 : 2h
exemplificri,
Seminar XI .MANAGEMENTUL PROIECTELOR CU dialog,
FINANARE EXTERN-NERAMBURSABILE studii de caz

Explicaii,
Seminar XII. FUNDAMENTAREA I ELABORAREA exemplificri, Spt. 12: 2h
PLANULUI DE FINANARE A INVESTIIILOR dialog,
(PARTEA I ) studii de caz
Obiectivul urmarit const n formarea perceptelor i nsuirea
tehnicilor de elaborarea i utilizare a bugetului de investiii al
ntreprinderilor.

Seminar XIII . FUNDAMENTAREA I ELABORAREA Explicaii, Spt. 13: 2h


PLANULUI DE FINANARE A INVESTIIILOR exemplificri,
(PARTEA II) dialog,
Obiectivul urmarit const n formarea perceptelor i nsuirea studii de caz
tehnicilor de elaborarea i utilizare a bugetului de investiii al
ntreprinderilor.

Seminar XIV FUNDAMENTAREA I ELABORAREA Explicaii, Spt. 14 : 2h


PLANULUI DE FINANARE A INVESTIIILOR exemplificri,
(PARTEA III) dialog,
studii de caz
Obiectivul urmarit const n formarea perceptelor i nsuirea
tehnicilor de elaborarea i utilizare a bugetului de investiii al
ntreprinderilor.

Bibliografie
1. Pirtea M., Cristea H., Nicolescu Cristina, Booc C. (2010), Managementul financiar al
companiei, Ed. Mirton, Timioara. Andreica M., Andreica R., Turlea C., Jantea L.- Strategii
companiei,

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
de finantare a activitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Edit. Cibernetica MC, Bucuresti,
2001
2. Berceanu Dorel Politici financiare de intreprindere.Aplicatii practice, Edit.
Universitaria, Craiova, 2005
3. Chirila Emil-Finantele intreprinderii, Edit.Universitatii din Oradea, 2001
4. Dragota V., Ciobanu A., Obreja L., Dragota M. Management financiar vol II Politici
financiare de intreprindere, Edit. Economica, Bucuresti, 2003
5. Lazar M. Cristelecan - Economia, eficienta si finantarea investitiilor, Edit. Economica,
Bucuresti, 2002
6. Marian Stoian Gestiunea investitiilor, Edit. ASE, Bucuresti, 2003
7. Parvu Dumitru, Marin Andreica Eficienta si finantarea investitiilor, Edit. Cibernetica
MC, Bucuresti, 2003
8. Romanu Ion, Vasilescu Ion Managementul investitiilor, Edit.Margaritar, 1997
9. Stancu Ion Finante. Editia a treia, Edit. Economica, 2002
1. Stoian, M., Gestiunea investiiilor, Editura ASE, Bucureti, 2002;

9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii


epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent
programului
Prin nsusirea conceptelor teoretico-metodologice si abordarea aspectelor practice incluse n disciplina
Investitii directe si finantarea ntreprinderii, studentii dobndesc un bagaj de cunostinte consistent, n
concordant cu competentele partiale cerute pentru ocupatiile posibile prevzute n Grila 1 RNCIS;
Cursul exist n programa de studii a universitilor i facultilor de profil din Romnia;
Coninutul cursului este n concordant cu asteptrile/cerintele formulate de ctre companiile/angajatorii
reprezentative(i) din domeniul financiar-bancar.

10. Evaluare
10.3 Pondere
Tip
10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare din nota
activitate
final
10.4 Insuirea i nelegerea corect a Examen scris n timpul sesiunii de
Curs problematicii tratate n cadrul cursului examene, constnd n 20 ntrebri tip 35%
gril cu rspuns multiplu
10.5 Abilitatea de a rezolva probleme Examen scris n timpul sesiunii de
Seminar practice specifice cursului, direct la examene, constnd n rezolvarea 35 %
calculator i n timp limitat unui studiu de caz
Activitatea desfurat la seminar Test scris n sptmna 7/8 a
30%
semestrului
10.6 Standard minim de performan
Minimum nota 5 la fiecare dintre cele trei probe: examen scris test gril, examen scris rezolvare
studiu de caz, test aferent activittii de seminar.

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/
Data completrii Titular de curs: Titular de seminar/laborator/lucrri
practice etc.:
26.09.2014 conf. univ. dr. CHIRILA EMIL
(gradul didactic, numele, prenumele i semntura) conf univ. dr CHIRILA EMIL
(gradul didactic, numele, prenumele i
Adresa de e-mail: semntura)
emil@chirila .ro

Director de Departament,
Data avizrii n
Departament: conf. univ. dr. Szsz Erzsbet

29.09.2014 (gradul didactic, numele, prenumele i semnatura

Data avizrii n
Consiliul Facultii
Decan,
de tiine
Economice:

.................................
(gradul didactic, numele, prenumele i semnatura

Telefon: 0256-592.303
Email: dci@rectorat.uvt.ro
Website: http://www.uvt.ro/