Sunteți pe pagina 1din 206

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL MUNCII

NICOLAE SADOVEI
a

M
DIHOTOMIA
M H H M H B B W
|
M M 8 B 5 B g B a M H W I H I I ' I P I I 1II1 B T IT l i S B H B

RAPORTULUI JURIDIC
DE MUNC
STUDIU MONOGRAFIC

o
2007 2008 2009 2010 2011

CHIINU 2011
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA
FACULTATEA DE DREPT
CATEDRA DREPTUL MUNCII

Nicolae SADOVEI

DIHOTOMIA
RAPORTULUI JURIDIC
DE MUNC
STUDIU MONOGRAFIC

CHIINU 2011
CZU 349.2
S 13

Nicolae SADO VEI, confereniar universitar, doctor n drept,


D IH OTOM IA RAPORTULUI JU R ID IC DE MUNC
Studiu monografic.

A probat i recom andai pen tru editare de Catedra D reptul M uncii


din cadrul F acultii de D rept a Universitii de S tat din M oldova

Recenzeni:
Nicolai ROM AND A, profesor universitar, doctor n drept, e f
Catedr Dreptul Muncii, Universitatea de Stat din Moldova
E duard BOITEANU, confereniar universitar, doctor n drept,
e f Catedr Drept Privat, Universitatea de Stat Alecu Russo
din Bli

La elaborarea prezentului studiu monografic au fost avute n vedere


actele norm ative publicate pn la data de 8 aprilie 2011.

DESCRIEREA C IP A C AM EREI NAIONALE A CRII

Sadovei, Nicolae
Dihotomia raportului juridic de m unc: Studiul monografic / Nicolae Sadovei; Univ.
de Stat din Moldova, Facultatea de Drept, Catedra Dreptul Muncii. - C h .: "Garomont-
Studio SRL, 2 0 1 1 .-2 0 3 p.
Bibliogr. n notele de subsol. - 500 ex.
ISBN 978-99754223-0-7.

CZU 349.2
S 13 _______________________________

Sadovei Nicolae

ISBN 978-9975-4223-0-7.

2
CUPRINS
Praefatio..........................................................................................................................4
Argument......................................................................................................................... 7

Seciunea I. POZIIONAREA INSTITUIEI RAPORTULUI JURIDIC


DE MUNC N CADRUL SPAIULUI TIINIFIC
C A P IT O L U L I. In s titu ia ra p o rtu lu i ju r id ic n contextul tiinelor d re p tu lu i
1. Homo socialis.............................................................................................................. 12
2 . Definiia raportului juridic......................................................................................... 14
3. Premisele constitutive ale raportului juridic................................................................ 17
4. Trsturile caracterisitice fundamentale ale raportului juridic.................................. 22
5. Obiectul raportului juridic.............................................................................................25
6. Coninutul raportului juridic.........................................................................................27
C A P IT O L U L II. In s titu ia ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc n contextul tiinei
d re p tu lu i m uncii
1. Cadrul conceptual al problemei..................................................................................32
3. Calitatea mixt a raportului juridic de munc: obiect i izvor al dreptului muncii.......37
3. Definiii doctrinare ale raportului juridic de munc...................................................42
4. Cadrul problematic al diferenierii raporturilor juridice de munc...........................55

S ec iu n e a I I . D I H O T O M I A T I P I C U L U I I A T I P I C U L U I N
R A P O R T U R IL E J U R ID IC E D E M U N C
C A P IT O L U L I I I . R a p o rtu l ju rid ic de m unc tipic
1. Abordarea dihotomic a raportului juridic de munc: raportul tipic i raportul atipic.. 70
2. Noiunea i premisele raportului juridic de munc tipic..........................................75
3. Trsturile caracteristice ale raportului juridic de munc tipic................................ 87
4. Elementele structurale ale raportului juridic de munc tipic................................ 116
C A P IT O L U L IV . R a p o rtu l ju rid ic de m unc atipic
1. Cadrul general al problemei.................................................................................... 119
2. Categoriile raporturilor juridice de munc atipice................................................130
3. Raporturile juridice de munc flexibile...................................................................132
4. Raporturile juridice de munc corporative ale liberilor profesioniti (raporturile
juridice profesional-corporative)............................................................................ 157
5. Raporturile juridice de munc ale funcionarilor i demnitarilor publici............ 170
Scurt postfa......................................................................................................... 187
Suport normativ i practic judiciar.................................................................. 189
Bibliografie de referin........................................................................................... 193

3
PRAEFATIO
D re p tu l m u n c ii re p re zin t una din d is c ip lin e le cele m ai dinam ice i m ai
actuale, parte in tegran t a sistem ului d re p tu lu i, n e fiin d o sim pl culegere de
no rm e ju rid ic e cu un pronunat caracter tehnic care privesc raporturile ju rid ic e
de m unc, ci o ra m u r dintre cele m a i d in a m ic e ale d re p tu lu i, organic legat
de noiu nea de m unc i prin aceasta de nsi existena o m u lu i. n c o n d iiile
n care m unca, in d ife re n t de aspectele sub care se n fieaz, devine una
dintre pre m is e le re a liz rii o m u lu i ca fiin social, m u ltitu d in e a de relaii pe
care le im p lic raporturile ju rid ic e de m unc suscit i v a suscita, n
contin uare, interesante p ro b lem e ju rid ic e . In m o m en tu l de fa n cadrul
tiinei d reptului m u n c ii se abordeaz chestiuni de m are anvergur. U n a dintre
acestea se refer la necesitatea unor m o d ific ri de esen n legea-cadru n
m a te ria re la iilo r de m u n c - n C o d u l m u n c ii. Ia r dac, dup o aprofundat
an a liz , se v a ajunge la co n c lu zia c aceste m o d ific ri n C o d u l m u n c ii -
desigur, fu n d am en tate pe cu to tu l alte p rin c ip ii - i-ar ju s tific a existena, s-ar
im pun e nu m a i puine rezo lvri adecvate cu p riv ire Ia am ploarea reglem entrii
m u ncii i la gradul ei de detaliere. D e asem enea, corelaia unui drept general al
m u n c ii cu un drept special al m uncii - care a p rilejuit, n literatura ju rid ic ,
discuii att de interesante - i m e n in e actualitatea.
Lu n d n co sideraie fa p tu l c ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, n te m e ia te
pe contractul in d iv id u a l de m u n c, nu pot fi nicio d at o p rite , fiin d o parte
in tegran t a v ie ii sociale i care n e m ijlo c it se integreaz n obiectu l drep tu lu i
m u n c ii, cercettoru l N ic o la e S ad o v e i, autorul prezentei lu c r ri, i-a propus s
n tre p rin d o cercetare m in u io as asupra unor p ro b le m e ce v ize a z in stitu ia
n cauz. n aceast ord in e de id e i este de m en io n at fap tu l c elaborarea i
a p a riia unei m o n o g ra fii, consacrate dihotomiei raportului juridic de manc
rep rezin t un eve n im e n t editorial ce se cere sem nalat, n p rim u l rnd datorit
im portanei i sem nificaiei cu totul aparte pe care o prezint aceast relaie
social, re g le m e n ta t p rin no rm e de drept.
P rin sfera sa de cuprindere i p rin num eroasele p ro b le m e pe care le
suscit, rap o rtu l ju r id ic de m u n c p re zin t , astzi, num eroase e lem ente de
s p e c ific ita te i de o rig in a lita te , care ju s tific un studiu a p ro fu n d at, de natur
s-i e v id e n ie ze o rig in ile isto ric e , s a n a liz e ze re g le m e n t rile actuale n
co n textu l in te rn a io n a l, p riv in d to todat, n perspectiv, cerin ele
p e rfe c io n rii lu i. Este m e ritu l cercetto ru lu i N ic o la e S ad ovei, doctor n
drept, c o n fe re n ia r un iv e rs ita r, ju ris t cu o deosebit experien, care s-a
a firm a t n decursul n tre g ii sale cariere ca o personalitate cu deosebite
n c lin a ii pentru p ro b le m e de studiu i cercetare, i care a reuit s pre zin te
spre ed itare o cercetare v alo roas, efectuat cu m u lt sp irit de re fle c ie .
Im p o rta n a lu c r rii este cu att m a i m a re , deoarece m o n o g ra fii consacrate
acestei in s titu ii n lite ra tu ra de specialitate au fost, totui, foarte puine.

4
A ad ar, o nou cercetare consacrat acestui subiect era pe d e p lin ju s tific a t ,
att de im portana subiectu lui, ct i de e v o lu ia i dive rs ita te a p ra c tic ii.
M o n o g ra fia " D ih o tom ia ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c " im presioneaz
n c de Ia bun nceput, datorit v iz iu n ii pe care autorul a im p rim a t-o cercetrii
sale, porn in d de la d e fin iia , p rem isele constitutive, trstu rile caracteristice,
obiectul i coninutul rap o rtu lu i ju r id ic de m unc, a n a liz n d u -le sub toate
fo rm e le sale, n scopul d e g a j rii unor c o n c lu z ii. O asem enea ordonare a
m a te ria lu lu i se pare b in even it, deoarece o astfel de a n a liz p ertinen t a
p re v e d e rilo r i d is p o z iiilo r legale n v ig o are a fost re a liza t c a u rm are a
an alizei p realabile a surselor de drept i a exp e rie n e i istorice.
Este de rem arcat, de a ltfe l, c m e to d o lo g ia folosit pentru elab orarea
acestei lucrri a constat n id e n tific a re a p rin c ip a le lo r pro b lem e pe care le
suscit in stitu ia ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, n sistem atizarea acestora n
ju ru l c e lo r m ai im p o rta n te aspecte de drept, pe care le im p lic instituia
m enionat, precum i raportarea perm anent a s o lu iilo r actuale i de
perspectiv la reg lem en trile in ternaionale i de drept com parat. O calitate a
lucrrii const n faptul c s-a realizat o analiz din m u ltip le unghiuri a instituiei
raportului ju rid ic de m unc n contextul tiinei dreptului m u n c ii, referindu-se la
s em nificaia u nor concepte tiin ific e fu n d am en tale, la ca lita te a m ix t a
raportului ju rid ic de m unc: obiect i izv o r al dreptului m u n c ii, precum i la
c oncepturile doctrinare de raport ju r id ic de m unc, n scopul in tu irii tuturor
im p lic a iilo r posibile ale a doptrii u nor d e fin iii sau alto ra, o ri ale c o re l rii
acestora cu alte concepte sau n o iu n i consacrate n dreptul m u n c ii. U n alt
m e rit al m o n o g rafiei este acela de a fi n f i a t in s titu ia ra p o rtu lu i ju r id ic de
m unc n tr-o larg perspectiv istoric, fo lo s in d surse in edite de in fo rm a re i
punnd n lu m in trsturile caracteristice, ce in d iv id u a lize a z diverse tip u ri
de reglem entri - foarte d ife rite unele de c e le la lte - ce s-au succedat n
R e p u b lic a M o ld o v a . D e asem enea, au to ru l a re a liz a t o a n a liz d e ta lia t a
c adrului pro b le m a tic al d ife re n ie rii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc att sub
aspect in tra ra m u ra l ct i sub aspect in te rd is c ip lin a r.
Pe bun dreptate, este cazul de ap reciat fa p tu l c au to ru l, pe baza unei
analize atente, ca instrum ent de in vestigaie, a lu at n d ezbatere a m p l i
m ateria ce v iz e a z d ih o to m ia tip ic u lu i i a tip ic u lu i in ra p o rtu rile ju rid ic e de
m unc cu re fe rire la noiu ne i prem ise, la trsturi i ele m e n te structurale
etc., din dorina de a o fe ri elem ente de in fo rm a re . Pe baza in vestigaiei
efectuate autorul reuete, n c o n c lu z iile pe care le conine studiul m o n o g ra fic
n cauz, s n fieze o serie de idei i o p in ii a cror substan prezint un
interes deosebit. n sem ntatea lu c r rii "D ihotom iei ra portului ju r id ic de
m u n c " este - n o p in ia noastr - constatarea, pe baza unei an a lize tiin ific e ,
c in stitu ia ra p o rtu lu i ju rid ic de m u n c are un loc distinct in cadrul ra m u rii
de drept al m u n c ii, fiin d una d in tre cele m a i fle x ib ile , care reacioneaz

5
im e d ia t la o rice schim bare a p ieei n general i a p ie e i fo rei de m unc n
special. n aceast oprd in e de idei este c la r c o ju ris d ic ie de drept com un nu
poate fi n m sur s stpneasc cu aceeai com peten i n orm ele de drept al
m u n c ii, extrem de d iversificate, care guverneaz rap o rtu rile de m unc,
m p re ju ra re care ple d e a z pentru o ju ris d ic ie s p ecializat n actualul stadiu al
d ezvoltrii re la iilo r de m unc, capabil s asigure a rm o n ia social n d o m e n iu l
m u n c ii.
L ucrarea tiin ific elaborat de cercettorul N ic o la e S adovei cuprinde
o p in ii p ro p rii n leg tur cu d iversele aspecte ale p ro b le m a tic ii analizate. n
deosebi a b o rd rile conceptuale bazate pe o ju d icio as analiz cu privire la
corelarea p re v e d e rilo r C o d u lu i m u n c ii cu stabilirea deosebirilor dintre
raporturile ju rid ic e dem unc tipice i atipice, rap o rtu rile ju rid ic e de m unc i
rap o rtu rile de serviciu ale fu n c io n a rilo r p u b lic i .a. M o n o g ra fia elaborat de
ctre a u to r este rodul unei in v e s tig a ii i e v a lu ri atente, n baza unui studiu
tem einic de doctrin, practic i legislaie, i reprezint o real i s e m n ific a tiv
co n trib u ie la m b o g ire a lite ra tu rii de specialitate n tr-u n dom eniu care nu a
fost n c s u fic ie n t cercetat.
Este o bucurie c o nou lucrare de specialitate vede lu m in a tiparului,
deacea m i exp rim convingerea c ea v a fi prim it cu m are interes de cadrele
didactice, ju d e c to ri, ju ri ti, studeni, p racticien i, to i cei interesai n studierea
p ro b le m e lo r drep tu lu i m u n c ii.

Profesor universitar, doctor n drept Nicolai ROMANDA

6
ARGUMENT
n lu m ea contem poran a titu d in e a fa de m unc este fo arte d ife rit ,
c u prinznd to t arealu l p o sibil - de la adorarea m u n c ii i tra n s fo rm a re a
acesteia n tr-u n id o l, v rfu l de lance al c re ia este rep rezen tat de curentul
workaholismului, pn la dispreu l fa de o ric e fo rm de m unc, ca fiin d o
a c tiv ita te nedem n i respingtoare destinat d o a r c e lo r care sunt paria,
u rg is iii i d is p re u iii lu m ii. i o a titu d in e , i cealalt, sunt e x tre m e afla te la
a n tip o zi, n m a jo rita te a s o c ie t ilo r m o d e m e m anifestndu-se o atitu d in e
deschis i n cu rajato are, de sim p atie i n c u ra ja re pentru im p lic a re n m unc,
corobo rat fiin d cu a s p ira iile persoanelor ctre m p lin ire i libertate. M u n c a
este, astfel, o v a lo a re in contestabil, de natur so cial i im p lic a tiv .
C o m p o rta m e n tu l persoanelor n procesul p restrii unei m u n ci depinde de m ai
m u li fa c to ri, cel m ai s e m n ific a tiv fiin d im p o rta n a s u b ie c tiv iza t pe care
acestea o acord m u n c ii, precum i lo cul pe care este plasat m u n c a n cadrul
v a lo rilo r personale ale in d iv iz ilo r . D a r re fle c ia asupra m u n c ii nu poate fi
lim ita t n u m a i la a titu d in e a s u b iectiv a persoanei, dat fiin d d im en siu n ea
social par excellence a m u n c ii, ca i parte com ponent a d im e n s iu n ii sociale
extinse a existenei um ane. D e aceea, n o ric e societate o rg a n iza re a v ie ii
im p lic un ir de m ecanism e p o litic e i socio -e c o n o m ic e , care re g u la rize a z
c o m o rtam en tu l in terum an. A a cum m e n io n a profesorul u n iv e rs ita r R obert
S o m e rv ille , preedintele asociaiei L A ction Sociale Evangeliqne din F ra n a
i autorul lu c r rii L Ethiqae du travail, o a m e n ii pot tr i n pace m p re u n
n um ai dac ra p o rtu rile sociale sunt supuse le g ii, re g u lilo r v ie ii n c o m un, al
cror rost este de a ine n fr u rul i de a n c u ra ja binele.
R a p o rtu rile sociale care apar n u rm a prestrii unei m u n c ii sunt cel m a i
adesea supuse u nor reguli c o m p o rta m e n ta le , adic sunt reglem entate de ctre
stat, in s titu ia ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c fiin d una deja consacrat att n
d o m e n iu l m a te rie i de drept al m u n c ii, n c alitate de ra m u r au to n o m a
sistem ului dre p tu lu i, ct i n d o m e n iu l m a te rie i e p is te m o lo g ie i d re p tu lu i
m u n c ii, n calitate de com onent a sistem ului tiin e lo r ju rid ic e . T o to d a t , n
R e p u b lic a M o ld o v a nu exist, deocam dat, un studiu destinat ab o rd rii
sistem ice a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, care ar satisface - cel puin n
parte, - interesul c e rc e t to rilo r n m ate rie , de aceea ne-am propus drept scop o
n cercare de abordare a in s titu ie i ra p o rtu rilo r respective p rin prism a
d iv iz iu n ii d ih o to m ic e a acestora. C u aceast o cazie se im p u n i un ir de
ob s e rv a ii, cele m ai im portante fiin d urm toarele:
I. Este im p o s ib il tratarea in s titu ie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c n
toat c o m p le x ita te a lo r n cadrul unui studiu teoretic lim ita t, aa cum
este i lu crarea de fa. C u p rin z n d to t are a lu l d re p tu lu i m u n c ii,
ra p o rtu rile respective sunt in filtra te n toate c e le la lte in s titu ii ale
acestei ra m u ri de drept, ceea ce face d ific il separarea i

7
e x tirp a re a acestora pentru a le cerceta n c o n d iii de laboratorium.
N u insistm asupra fa p tu lu i c o a stfel de abordare nu ar fi p osibil,
p ur i s im p lu scopul pe care ni l-a m propus a constat n cercetarea
fa e te i d ih o to m ic e a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, ia r a lte faete ale
acestora au fost abordate ta n g e n ia l, n contextul d ih o to m ie i
respective sau n general nu au fost lu ate n vedere, ceea ce nu
n seam n, totodat, c nu suntem contieni de fap tu l c o astfel de
a bordare este una care poate fi considerat, sub an u m ite aspecte,
fragm en tar.
I I . P rezentul studiu este o lucrare m o n o g ra fic teoretic, n care sunt
abordate un ir de aspecte ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc,
u tiliz n d u -s e in strum en tarul ep is te m o lo g ic clasic cu care opereaz,
de re g u l , cercettorii n m a te ria tiin e lo r ju rid ic e . A u fost
consultate i abordate c ritic - n sensul a n a lize i i ap recierii
c a lit ilo r respective, - o p in iile e x p rim a te de ctre au to rii autohtoni
n m a te rie de d re p t al m u n c ii, precum i, n m sura n care au fost
accesibile, o p in iile e x p rim a te n cadrul u nor a rtic o le , studii i tratate
de sp ecialitate, susinute de ctre cercettori d in a fa ra spaiului
R e p u b lic ii M o ld o v a . n acest context am n cercat s sesizm
te n d in e le pe care la au ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, abordate prin
p ris m a d re p tu lu i com parat, in c lu s iv p rin com pararea cu in s titu iile
respective din cadrul drep tu lu i c o m u n ita r al m u n c ii, pentru a
pronostica, n m sura p o s ib ilt ilo r, d eru larea n p erspectiv a
in stitu iei ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. M a i puin a fost abordat
aspectul p ra x io lo g ic al exp e rie n e i ju d ic ia re n d o m e n iu , deoarece -
cel p u in la etapa actual a p ra c tic ii ju d ic ia re din R e p u b lic a
M o ld o v a , - aceasta, pe de o parte, nu este u n ifo rm , ia r, pe de alt
parte, nu exist pra c tic ju d ic ia r consistent p riv in d fo rm e le atipice
fle x ib ile ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. A u fost tratate c ritic doar
a n u m ite aspecte ale p racticii ju d ic ia re a C u rii S uprem e de Justiie,
p rin p ris m a ac te lo r e x p lic a tiv e n m a te rie ale P le n u lu i C u rii, dei
n ic i n c o nin utu l acestora nu se conin careva abordri ale
ra p o rtu rilo r atip ice.
I I I . R e fe rin e le la a u to rii strini, precum i c itatele din lite ra tu ra de
s p ecialitate strin, au fost fcute i preluate, n c o nin utu l s tudiu lui,
u tiliz n d u -s e (de re g u l ) lim b a o rig in a lu lu i lu c r rii la care se face
re fe rin (rus, fra n c e z , ucrain ean sau e n g le z ). A cest lu cru a fost
efectuat pentru ca c itito ru l s poat p a lp a i sesiza m ai bine sensul
pe care l-a avu t n vedere autorul respectiv citat de ctre noi,
abordnd unele sau a lte aspecte la care se fac re fe rin , i pe care le
considerm im p o rta n te n contextul ab o rd rii d ih o to m ic e a
in stitu iei ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc. n unele c a zu ri, cnd am
considerat c sensul o p in ie i e x p rim a te de ctre autorul c itat se poate
transm ite in tegral far a fi afectat, am tradus respectivul pasaj n
lim b a ro m n i, astfel, l-a m n g lo b a t contextual n c o n in u tu rile
e le m e n te lo r cercetate.
D ih o to m ia ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc presupune i cunoaterea
con cep tu lu i general al d ih o to m ie i. D e i m a jo rita te a absolut a c ercetto rilo r,
ale cror studii n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc au fost ana liza te de ctre noi,
nu abordeaz d ih o to m ic in s titu ia n cauz, am considerat im portant
d e fle x iu n e a de la tra ta re a d even it tra d iio n a l i m p ro s p ta re a m a te rie i cu
o v iz iu n e nou, c h ia r dac nu suntem n drept s o considerm drept una de
gen novitas, abordarea d ih o to m ic fiin d cunoscut i n d o m e n iu l tra t rii unor
in stitu ii ale a lto r tiine ju rid ic e .
T o to d a t adresm pe aceast cale m u lu m irile noastre tu tu ro r c e lo r care
au co n trib u it, la d ife rite etape, la d e fin ire a in stitu iei ra p o rtu lu i ju r id ic de
m unc, ct i la re a liza re a m a i com petent a acestui studiu m o n o g ra fic .
S tudiul este adresat unui spectru larg de p o s ib ili c itito ri, interesai de m a te ria
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc: c e rc e t to rilo r tiin ific i, c a d re lo r d idactice
un iversitare, ju ri tilo r-p ra c tic ie n i, d o c to ra n zilo r, m a s te ra n zilo r i s tudenilor,
dar i sp e c ia li tilo r din alte d o m e n ii c o m le m e n ta re , n special e c o n o m i tilo r,
s o c io lo g ilo r, p s ih o lo g ilo r etc., spe c ia liza i sau interesai de m a te ria
in tra d is c ip lin a r a re la iilo r sociale de m unc. P ercep ia corect i avansat a
te o rie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc v a p e rm ite , celor care au astfel de
interese, s propun rspunsuri versate i cu suport tiin ific consistent la
m u ltitu d in e a de m o d a lit i n care sunt antrenate persoanele care presteaz
sau doresc s presteze o m unc, n special n tr-o fo rm n estandartizat i
a tip ic , m a i puin cunoscut pe p iaa m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a .

Autorul

9
S E C IU N E A I

POZIIONAREA INSTITUIEI
RAPORTULUI JURIDIC DE MUNC
N CADRUL SPAIULUI TIINIFIC

1!
Capitolul I.
INSTITUIA RAPORTULUI JURIDIC N CONTEXTUL
TIIN ELO R DREPTULUI

1. Homo socialis
O m u l este o fiin social. F iin d p ro g ram at de ctre C re a to r i expus
p rin c eleb rele deja c u v in te veterotestam entare nu este bine ca omul s fie
singur, s o c ia liza re a i-a f c u t pe d e p lin efe c tu l. O ric t nu ar n cerca om u l s
se d e so cializeze - eueaz, ia r c a z u rile celebre de desoc ia liza re cunoscute n
istorie, nu re p re zin t m a i m u lt dect o e xcep ie i nu fac a ltceva dect s
c o n firm e re g u la s o c ia liz rii. i pentru in teg rarea n spaiul unui dem ers
tiin ific , dar m en in n d , totodat, va lo a re a in trinsec i sensul b ib lic al
cu v in te lo r din Genez, re fo rm u l m conceptul, dar pstrm sensul intact al
id eii i a firm m c este bine ca omul s nu fie singur. A ad ar, homo socialis
i punctum .
C a i fiin dotat cu v ia psih o -b io lo g ic, om u l este puternic socializat i
c u ltu ra liza t de m e d iu , astfel c noi to i suntem , n fin a l, un produs al m ed iu lu i
social m a i m u lt sau m a i puin extins (d a r totui lim ita t), n in teriorul cruia ne
tr im via a . In d iv iz i u m a n i, prini n in terio ru l acestui spaiu social lim ita t, ne
m icm n tre lim ite le convenionale ale lu m in ii, pe de o parte, i cele ale
obscurului, pe de alt parte. Partea lu m in o as se e x p rim inclusiv prin aceea c
fiecare dintre n o i, ca i fiin e um ane, in flu en eaz m icrocosm osul social n care
se m ic, dar partea obscur, uneori ch iar lugubr, const n faptu l c n
perm anen riscm s deven im un sim plu produs social, parte a unui m ecanism
n c ontin u m icare i care se pare c nu are staii in term ediare, la care s poi
cobor pentru c ai greit direcia, ci num ai staie term inus. M a i m u lt ca att,
m ecanism ul social n cauz d e zv o lt n cadrul m icrii sale o v ite z
am eito are, care ne prinde att de aproape unul de cellalt, n ct, dei pare
paradoxal - nu ne m a i putem vedea, aprecia i bucura unul de existena
c e lu ila lt n cadrul spaiului social att de real, dar i efe m e r totodat. i atunci
cnd constatm pe d e p lin fap tu l c existm , n c o n ju ra i de o m as um an
com pact i n m icare perpetu, constatarea respectiv genereaz adeseori
anxietate. D e i n a lt context, dar totodat perfect ap lic a b il i situaiei descrise
aici, m e d ic u l, psiholo g ul, pedagogul i om ul de tiin C onstantin Enchescu
(2 0 0 7 ) spunea: D e s c o p e rire a fa p tu lu i c eu exist m i v a pune ntrebarea
asupra sensului i duratei existenei m ele. C onstatarea c existena m ea, ca
via , este lim ita t n tim p v a d eterm in a nelinitea, g rija propriei m ele persoane
cu p riv ire la existena m ea ca durat. D in acest m o tiv , descoperirea de sine v a
deveni pentru m in e o pro b lem perm anent la care nu v o i n ceta s m
gndesc. 1

Constantin Enchescu, Tratat de teoria cercetrii tiinifice, ed.a 2-a, revizuit, - Iai. editura Polirom, 2007, p.33.
P rin in te rm e d iu l s o c ia liz rii orice societate i pro iecteaz, reproduce i
re a lize a z un a n u m it m o d e l co m p o rta m e n ta l supus unui proces c ontin uu de
m o d ific a re . F iin d un proces social fu n d a m e n ta l, m o d e lu l co m p o rtam en tal
respectiv necesit a fi supus n o rm a tiv iz rii pentru a nu se transfo rm a n haos i
pentru ca procesul de socializare s fa c ilite ze existena n o rm a l a o a m e n ilo r ca
i fiin e sociale, dar i pentru a asigura fun c io n a lita te a structu rilor create de
ctre acetia. In cadrul acestui proces persoanele relaioneaz, se bucur i se
ntristeaz socializat; se ndrgostesc, se cstoresc, dau natere la urm ai care
de asem enea intr n procesul continuu al socializrii interum ane. R elaionndu-
se ca i fiin e sociale, oam enii in tr n d ife rite raporturi prin in term ediul crora
particip la viaa social, iar pentru aceasta trebuie s se com porte n tr-un
anum it m od, conform unor norm e recunoscute i acceptate de ceilali.
In calitatea ei de homo socialis, persoana trebuie s n vee i s n e le a g
c u ltu ra m e d iu lu i din care face parte, s fie capabil s se n tre in n cadrul
acesteia. A s tfe l ea devine actor social , se id e n tific cu ro lu rile sociale
a tribuite i acceptate de ctre c e ila li, interacionnd i intrnd n perm anen
n d ife rite raporturi sociale cu cei care o n conjo ar. P riv it p rin prism a
procesului respectiv de relaionare interpersonal, socializarea nu presupune
num ai un sim plu proces de adaptare in d iv id u a l i co n fo rm ist la m e d iu l
social, ci este unul d in am ic n cursul cruia se schim b att m e d iu l, ct i
in d iv id u l, adic se produce o in flu en att extrinsec, ct i intrinsec a
persoanei. n cadrul acestui proces aceasta asim ile a z un sistem c o m p le x de
deprinderi i reguli m orale i n o rm a tiv e , necesare c o n v ie u irii sociale.
O ric e proces social duce la un a n u m it tip de c o n fo rm ita te , de aceea
rela io n a re a social tre b u ie s a ib o d ire c ie i un re zu lta t c o n fo rm cu
cerin ele, v a lo rile i n o rm e le so cialm ente adm ise. A ceste v a lo ri i norm e
treb u ie s fie fundam entate pe id eea de adevr i dreptate, adic tre b u ie s fie
n dreptate spre atin g e re a unei societi d o rite i ateptate, deci id eale. D in
aceste considerente societatea apeleaz la ela b o ra re a unui m ecanism p ro p riu
de sta b ilire a n o rm e lo r c o m p o rta m e n ta le , m ecanism care are drept scop s
in dice in d iv iz ilo r m o d a lit ile de in terrelaio n are social. C unoscut sub
de n u m ire a de stat m ecanism ul n cauz im p u n e a n u m ite reg u li de jo c
a p lic a b ile tu tu ro r a c to rilo r so ciali antrenai n cadrul spectacolului
s o c ia liz rii, n care fie ca re spectator este totodat i actor, un fel de spect-
acteur, dup in spiratul te rm e n propus de ctre Pascal L a rd e llie r (2 0 0 9 ) pentru
a d e fin i p a rtic ip a n ii ritu a lu rilo r c o m u n ita re .2 D in ce n ce m a i m ecaniciste,
m a i p rag m atice i m a i u tilita ris te , re g u lile respective sunt n cadrate n
in te rio ru l u nei e ntiti sociale aparte, cunoscute sub de n u m ire a de drept
pozitiv.

2 Pascal Lardellier, Teoria legturii ritualice, - Bucureti, editura Tritonic, 2009, p.216-217.
C a i d o m e n iu tiin ific , dreptul face parte din sfera tiin e lo r um ane.
N e fiin d tiin no m o te tic , tiina d re p tu lu i, c o n fo rm lu i Jean P iaget, ocup o
p o z iie special, n tru c t dreptul constituie un sistem de no rm e ale cror
p rin c ip ii i re la ii se deosebesc de le g ile tiin e lo r nom otetice, care au ca obiect
a c tiv it ile um ane i i propun s stabileasc le g ile i re la iile funcionale
corespunztoare, utilizn d o bservaiile sistem atice, experim entele, s tudiile
statistice, etc. S p e c ific u l unei no rm e ju rid ic e (d e d re p t) este s prescrie un
n u m r de o b lig a ii i de a trib u ii pe care in d iv id u l trebuie s le respecte,
v io la re a lo r atrgnd s an ciu n i.3
P riv it ca i m o d a lita te de reg lem en tare a coexistenei in terum ane, dreptul
este v rfu l de lance al socializrii n o rm ativizate, adic a re g u lilo r de jo c
im puse re la iilo r sociale n care se im p lic in d iv iz ii, n calitatea acestora de
spect-acteuri sociali.
T o to d a t , dreptul este i o m o d a lita te specific de re g lem en tare a
co existenei lib e rt ilo r, deoarece o a m e n ii, fiin d im pui de ctre stat s
respecte re g u lile jo c u lu i social, nu v o r s renune la libertate. ns ideea de
lib e rta te este o idee m o a rt n lipsa id eei de ade v r, ia r adevrul cu care
o p ereaz dreptul nu poate avea un caracter o b ie c tiv , ci poart un caracter
su b iectiv, deci a d evru l d re p tu lu i este un adevr subiectiv. C a i orice adevr
su b iectiv, i n cazul d reptului id e ile de adevr nu posed caracter e m p iric ,
spre deosebire de a d evru l o b ie c tiv op e ra b il n cadrul tiin e lo r p o z itiv e ,
deoarece id eea de drept aparine s u b ie c tiv it ii um ane, care este inseparabil
de p urttorul s u b ie c tiv it ii respective - o m u l. A d e v ru l drep tu lu i nu este un
ad e v r care poate fi dem onstrat prin in te rm e d iu l e x p e rim e n te lo r i al a lto r
in strum ente de cercetare tiin ific p o z itiv (c u an u m ite m ic i e x c e p ii),
a p lic a b ile n cazu l ade v ru lu i o b ie c tiv , deoarece este un adevr de natur
m e ta fiz ic i nu unul de natur fiz ic . D in aceast cauz adevrul ju r id ic
poart pe el n pe rm a n e n p ecetea re la tiv it ii i se m o d ific (u n eo ri
ca rd in a l) o ri de cte ori se schim b structura p o litic a so cietii, fie prin
in te rm e d iu l e v o lu iilo r, fie prin in te rm e d iu l re v o lu iilo r sociale.

2. D efin iia ra p o rtu lu i ju r id ic


n d o m e n iu l tiin e lo r d re p tu lu i perceperea corect a conceptului de
raport ju r id ic are o m are im p o rta n att ep istem o lo g ic, ct i p ra x io lo g ic .
C o n c o m ite n t cu conceptul general al d re p tu lu i ca i do m eniu al tiin e lo r
um ane, conceptul de ra p o rt ju rid ic ocup, altu ri de cel al n o rm ei ju rid ic e , un
loc ex tre m de im p o rta n t n cadrul cercetrii structu rii ju rid ic e a oricrei
societi, in d ife re n t de caracterul m ai m u lt sau m a i puin dem ocratic al
acesteia. D in aceste considerente im p o rta n a unei a n a lize persuasive att

3 Citat dup Constantin Enchescu, 'I'ratai de teoria cercetrii tiinifice, p. 109-110.

14
in trinseci, ct i e xtrinseci, a conceptului de raport ju r id ic este in discutabil,
fiin d supus unei conditio sine qua non.
Pe parcursul v ie ii persoanele fiz ic e in tr n d ife rite rap o rtu ri,
relaionndu-se ca i fiin e um ane. M a jo rita te a ra p o rtu rilo r respective nu cad
sub in cidena le g ii, iar statul nu in tervin e p rin m ecanism ele sale specifice
pentru a stabili regulile jo c u lu i, adic pentru a im pune un ir de c o n d iii i a
stabili lim ite le conduitei acceptabile. A ceste raporturi i pstreaz n
continuare caracterul n o n -ju rid ic i de aceea nu sufer schim bri eseniale,
brute, n cazul m o d ific rii structurale (de esen) a co n fig u ra ie i p o litic o -
o rganizatorice a statului. T o to d a t ns, o bun parte dintre raporturile sociale
interum ane cade sub in cidena n o rm e lo r ju rid ic e , adic a re g u lilo r de condu it
im pus sau recom andat de ctre stat p rin in te rm e d iu l a u to rit ilo r ab ilitate n
m aterie leg iuito are. A cestea au o im portan deosebit, constnd, n p rim u l
rnd, n prezu m ia e x te rio riz rii v oinei generale a societii, e x p rim a t prin
in term ed iu l direct sau in direct al m ecanism elor dem ocraiei electorale.
S tudiul ra p o rtu rilo r ju rid ic e subliniaz aspectele sociale ale co m u n it ilo r
um ane, ra p o rtu rile respective fiin d ra p o rtu ri sociale, n care persoanele fiz ic e
in tr (u n e o ri c h ia r a venturndu-se), pentru a-i satisface v a ria necesiti. D e
la caz la caz, aceste necesiti pot fi regsite la e x tre m e d ife rite , m a jo rita te a
plasndu-se n p e rim e tru l sp aiu lu i leg al, ia r unele fiin d c h ia r de o rd in altruist
absolut, cum ar fi necesitatea, pe care o sim te aproape orice fiin um an
norm al, de a acorda necondiionat i anonim ajutor pentru aproapele. L a cealalt
e x tre m se a fl g a m a de false necesiti um ane, n to td e a u n a d e p lo ra b ile i
plasate n afara spaiului legal, satisfacerea crora echivaleaz ju rid ic cu
com iterea unei in fraciu ni, cum ar fi, de exem p lu , curm area v ie ii unei persoane,
fapt care se ncadreaz n conceptul clasic al unei in fraciu ni penale. A cestea
din u rm nu n u m a i c sunt contra bonos mores, dar sunt i sperm c vor
rm ne n to td e a u n a i extra legem.
A a d a r, ce este un raport ju rid ic ? n p rim u l i n p rim u l r n d , este o
specie de raport social, de re la ie social. Relaia social sau raportul social
const in conduita uman, manifestat prin aciunile sau inaciunile unei
persoane fa de alte persoane, att fizice ct i juridice. D a t fiin d fa p tu l, c
p rezentul studiu are drept o b ie c t abordarea d ih o to m ic a rap o rtu lu i ju r id ic de
m unc, pentru a putea d e fin i raportul ju r id ic respectiv in iila m e n te
considerm c este foarte im p o rta n t d e fin ire a ex more a ra p o rtu lu i ju rid ic .
D o c trin a n m aterie propune d ife rite n o iu n i (u n e le cu caracter p u r s p ecu lativ)
ale ra p o rtu lu i ju rid ic , n e fiin d a p lic a b il re g u la communis opinio doctorum.
Ilu s tru l cercettor al fe n o m e n u lu i d re p tu lu i din p erio ad a in te rb e lic M irc e a
D ju v a ra (1 9 3 9 ) n cadrul u nor o b servaii m e to d o lo g ic e asupra fe n o m e n u lu i
ju rid ic m en io n eaz, n le g tu r cu d e te rm in a re a re la ie i ju rid ic e (a raportului
ju rid ic ), fap tu l c re la ia respectiv este un ele m e n t n u m ai pu r in te lig ib il, iar

15
nu constatabil p rin tr-o reprezentare sensibil, o re la ie , prin in te rm e d iu l creia
se a trib u ie unei persoane d repturi sau o b lig a ii n raport cu alta sau alte
persoane.4 A s p e c tu l n cauz - cel re fe rito r la dreptul unei persoane de a cere
ceva de la o a lt persoan, - este m e n io n a t i n d e fin iia o fe rit de ctre un
a lt cercettor ilustru n m a te rie , filo s o fu l i profesorul ita lia n , un m are expert
n filo s o fia d re p tu lu i, G io rg io del V e c c h io , care d e fin e a raportul ju r id ic drept
o leg tur n tre persoane, n v irtu te a creia una d in tre ele poate s pretind
ceva de la ce a la lt persoan, care este o b lig a t .5 P o triv it lu i N ic o la e P opa
(2 0 0 2 ), raportul ju r id ic re p re zin t legtura social, reglementat de norma
juridic, coninnd un sistem de interaciune reciproc ntre participanii
determinai, legtur ce este susceptibil a f i aprat pe calea coerciiunii
statale.6 D u m itru M a z ilu (1 9 9 9 ), la rn d u -i, definete raportul ju rid ic drept
un raport social, de suprastructur, care ia natere pe baza normelor juridice
ntre dou sau mai multe pri, care sunt titulare de drepturi i obligaiijuridice
reciproce, asigurate, n realizarea lor, la nevoie, de fora coercitiv a
statului? C ercettorii G heorghe A v o m ic , E le n a A ra m , B oris N e g ru i
R uslan Costa (2 0 0 4 ) definesc ra p o rtu l ju r id ic drept orice re la ie social care
cade sub in c id e n a n o rm e i ju rid ic e sau care este reglem entat de ea, unii
p a rtic ip a n i la aceast re la ie avnd d rep turi su biective, a lii purtnd o b lig a ii
ju rid ic e , acestea fiin d puse n aciune i asigurate, n caz de necesitate, prin
fo ra c o e rc itiv a s ta tu lu i.8 P o triv it u n e ia din cele m a i recente d e fin iii din
d o ctrin a autohton, expus de ctre G h e o rg h e A v o m ic (2 0 1 0 ), raportul
ju rid ic este "orice relaie social care cade sub incidena normei juridice sau
care este reglementat de ea, unii participani la aceast relaie avnd
drepturi subiective, alii purtnd obligaii juridice, acestea fiin d puse n
aciune i asigurate, n caz de necessitate, prin fora coercitiv a statului .9
E le m e n tu l communis opinio n to ate d e fin iiile propuse de ctre d ife rii
au to ri este axat pe fa p tu l c o rice raport ju r id ic este un raport social
re g le m e n ta t de o n o rm ju r id ic .10 P ornind de la acest ele m e n t-c h e ie ,
in dispen sab il o ric re i d e fin iii o fe rite ra p o rtu lu i ju r id ic , considerm , la rndul
nostru, c raportul juridic reprezint o relaie social ntre cel puin doi
participani determinai, aflat sub incidena direct sau indirect a linei
norme juridice, n virtutea creia participanii respectivi interacioneaz

4 Mircea Djuvara, Eseuri de Jilosofie a dreptului, - Bucureti, editura Trei, 1997, p .5 1.


5 Giorgio del Vecchio, Lecii de filosofic juridic, - Bucureti, editura Europa Nova, 1995, p.253.
6 Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, - Bucureti, editura AH Beck, 2002, p.254.
Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, - Bucureti, editura AII Beck, 1999, p.289-290.
8 Gheorghe Avomic, Elena Aram, Boris Negru, Ruslan Costa, Teoria general a dreptului. Manual, - Chii-
nu, editura Cartier, 2004, p.357.
9 Gheorghe Avomic, Tratat de teoria general a statului i dreptului. Volumul 11,- Chiinu. F.E.-P.Tipografia
Central, 2010, p. 123-124.
10 Boris Negru, Alina Negru, Teoria general a dreptului i statului, - Chiinu, editura Bons Offices, 2006,
p.444; Andrei Negru, Victor Zaharia, Teoria general a dreptului .i statului n definiii i scheme, - Chiinu,
2009, p.148.
16
reciproc n calitate de titulari de drepturi i obligaii, interesele crora n
cadrul relaiei date sunt asigurate de fora coercitiv a autoritii statului.
D e i no rm e le ju rid ic e se re a lize a z p ra x io lo g ic n u m ai prin in te rm e d iu l
ra p o rtu rilo r ju rid ic e , este greit s a firm m c aciunea unei n o rm e ju rid ic e
creeaz, n m o d necesar i o b lig a to riu , un raport ju rid ic . F iin d re la ii sociale,
ra p o rtu rile ju rid ic e sunt in dispen sab ile de v ia a i a c tiv ita te a um an co tid ian ,
activitate m axim socializat. V ia a socializat, eo ipso, la fe l ca i v ia a um an
nesocializat, presupun n m od necondiionat existena p reven tiv a exp rim rii
actului vo liio n a l al fiin e i um ane. n tr-o societate liber, dem ocratic, persoana
este n drept de a alege att participarea, ct i neparticiparea la v ia a social, iar
n m ajoritatea absolut a c a zu rilo r persoanele aleg socializarea, ceea ce este un
act firesc i norm al. Totodat, i alegerea invers de asem enea, trebuie abordat
prin prism a interesului persoanei, chiar i atunci cnd alegerea respectiv poate
fi p rivit neobinuit de ctre c e ila li, cum ar fi cazul persoanelor care aleg viaa
de sihstrie, neneleas ca atare de ctre m a jo rita te , dar p rin in te rm e d iu l
c re ia persoana n cauz poate s-i m a n ife s te cu m u lt m a i p le n a r att
c ap acitile sale, ct i d o rin a de a tri o v ia p lin de sens in tim , adeseori
b en efic i pentru cei care aleg segm entul s o c ia liz rii m a x im posibile.

3. Premisele constitutive ale raportului juridic


Norma juridic (de drept). O ric e raport ju r id ic , fie de drept p u b lic , de
drept p riv a t sau de drept m ix t, necesit d e term in area p rim a r a p re m is e lo r
sale constitutive. D o c trin a teoriei dreptului accept n acest sens existena unui
tablou conturat din trei prem ise constitutive (denum ite uneori i elem ente):
existena norm ei ju rid ic e , existena subiecilor i existena fap telo r ju rid ic e ,"
dei, n o p in ia u nor autori, pot fi considerate drept prem ise constitutive num ai
no rm a ju rid ic i fap tu l ju r id ic .12 N o rm e le ju rid ic e (d e drept) reprezint
elem entul fundam ental pentru ap a riia unui raport ju rid ic i definesc do m en iu l
c o m portrii posibile sau datorate a persoanelor participante la anum ite
raporturi sociale, asupra crora societatea, prin in term ediul organelor abilitate
ale statului, este interesat s acioneze n tr-u n a num it m od. A cestea nu
determ in apariia unor raporturi ju rid ic e concrete, ci doar le in flueneaz sub
aspect ju rid ic , stabilind faptele care au valoare sub aspectul dreptului. N o rm a
ju rid ic ghideaz ca atare ap a riia u lterioar a raportului ju rid ic , in diferent de
natura public, privat sau m ix t a raportului respectiv, fiin d considerat drept o

11 A se vedea, n acest sens. Dumitru Mazilu, Teoria generala a dreptului, p.277-278; Nicolae Popa, Teoria
general a dreptului, p.250-251.
12 Potrivit profesorului Gheorghe Avomic, subiecii nu pot fi considerai drept premise constitutive ale raportului
juridic, deoarece oamenii .suni un dai care exist n societate dintotdeauna, ei fiin d deja participani la
relaiile sociale, apariia relaiilor juridice este precedat, condiionat .i determinat in ultim instan de
premise sociale care particularizeaz raporturile sociale, transformdndu-le in raporturi juridice. Aceste
premise sunt norma juridic i faptul juridic (Gheorghe Avomic, Tratat de teoria general a statului .fi
dreptului. Volumul II, p. 132).
17
prem is m ajo r pentru constituirea unui raport ju rid ic .13 D in aceste considerente
raportul ju rid ic este adesea caracterizat drept norm ju rid ic n a ciu n e.14
N e c e s it a fi m e n io n a t fa p tu l c n o rm a ju rid ic , re a liza t p ra x io lo g ic
prin in te rm e d iu l unui raport ju r id ic , constituie regula. T o to d a t , innd cont
de fa p tu l c cea m a i im p o rta n t re g u l din d o m e n iu l drep tu lu i const n
aceea, c orice regul are cel puin o excepie, este necesar de a m e n io n a c
i n cazul n o rm e lo r ju rid ic e sunt un ir de ex c e p ii de Ia re g u la dat. E xist
s uficiente no rm e ju rid ic e , re a liza re a p ra x io lo g ic a crora se produce n afara
unor ra p o rtu ri ju rid ic e , cum ar fi cele care im p u n a b in erea de la svrirea
unor fapte ce ar atenta la o rd in e a de drept sta b ilit n tr-u n a n u m it segm ent al
re la iilo r sociale. n m a jo rita te a c a z u rilo r este v o rb a despre no rm e de drept
penal i no rm e de drept co n tra v e n io n al, dar nu n u m a i; pot fi gsite suficiente
no rm e de acest gen i n cadrul a lto r ra m u ri de drept.
i n d o m e n iu l ra p o rtu rilo r ju rid ic e cu caracter m ix t, de drept p riv a to -
p u b lic sau p u b lic o -p riv a t, cum ar fi cazul unor ra p orturi ju rid ic e de m unc, se
regsesc, n c alitate de prem ise co n stitu tive ale ra p o rtu rilo r respective,
s uficiente no rm e ju rid ic e cu caracter p ro h ib itiv care in te rzic (sub im in e n a
a p lic rii s a n c iu n ilo r le g a le ), svrirea unor fap te de ctre subieci. D re p t
e x e m p lu pot servi ra p o rtu rile d in tre subiecii drep tu lu i m u n c ii, care atenteaz
la o rdinea de drept stabilit n d om eniul re la iilo r sociale de m unc. A s tfe l,
p o triv it a rt.1 1 2 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154 din
28.03.2003,15 dreptul s a la ria ilo r la acordarea concediului anual de odihn este
garantat, dreptul respectiv neputnd face ob ie c tu l v reunei cesiuni, renunri
sau lim it ri, ia r o rice n e le g e re n tre salariat i a ngajato r, prin care se renun
to ta l sau p a ria l la acest drept, este lo v it de n u lita te . Este e v id e n t c scopul
n o rm e i citate aici nu const n crearea u nui raport ju r id ic sp ecific - raportul
ju rid ic d in tre salariat i an g ajato r p rin care p rim u l re fu z de la dreptul de a
b e n e fic ia de acordarea c o n c e d iu lu i, - ci exact invers: in te rzic e re a ap ariiei
u n u i ra p o rt ju r id ic de acest gen, deoarece n e ab in erea s u b ie c ilo r de la
svrirea fa p tu lu i respectiv ar atenta n m o d d ire c t la o rd in e a de drept
stab ilit n m a te ria ra p o rtu rilo r ju r id ic e de m unc. N u negm fa p tu l, c n
b a za n o rm e i ju r id ic e n cauz nu ar putea s apar un raport ju rid ic , ci
atragem atenia, c n m o m e n tu l a p a riie i ra p o rtu lu i ju r id ic respectiv sarcina
fu n d a m e n ta l a n o rm e i n cauz, de natur p ro h ib itiv , nu a fost atins. In
acest caz, dac salariatul i an g ajato ru l v o r aju nge la vre o n e le g e re p riv in d
n eacordarea co n ced iu lu i anual de o d ih n , astfel generndu-se un nou raport
ju r id ic , a p a riia acestuia v a fi dispus nu de respectarea n o rm e i ju rid ic e n
cauz, ci de n clcarea in te rd ic ie i de a aju nge la o astfel de n e le g e re . In
te o ria d re p tu lu i penal din R e p u b lic a M o ld o v a ra p o rtu rile ju rid ic e penale sunt

13 Gheorghe Avomic, Tratai de teoria general a statului i dreptului. Volumul II, p. 132.
14 Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, p.251.
15 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.159-162 din 29.07.2003.
18
tratate, sub acest aspect, ca fiin d de dou categorii: ra p o rtu ri ju rid ic e
c o n flic tu a le i ra porturi ju rid ic e de c o n fo rm a re .16
A adar, o p re m iz oblig ato rie a o ricrui raport ju rid ic o reprezint
reglem entarea unei re la ii sociale p rin norm e de o rdin ju rid ic . n consecin,
dac orice raport ju rid ic este o relaie social, nu orice relaie social, p rin ea
nsi, este i un raport ju rid ic . Pentru a avea aceast calitate este o b lig a to riu ca
ea s m b ra c e hain ju rid ic , adic s fie reglem enta de ctre cel puin o
norm de drept. T otodat, chiar i fiin d reglem entat de o norm ju rid ic ,
respectiva relaie social n nici un caz nu-i pierde calitatea ei p rim o rd ia l de
a fi n continuare un raport social.
Subiecii raportului juridic. R ap o rtu l ju r id ic nu poate s existe n lipsa
unor subieci, care s aib c a lita te a de p a rtic ip a n i a c tiv i sau pasivi la raportul
respectiv. Este de neconceput, att sub aspect ju r id ic , ct i sub aspect non-
ju rid ic , existena u nui raport social n lipsa p a rtic ip a n ilo r la raportul
respectiv; un astfel de raport social nu poate fi im a g in a t n ici c h ia r sub aspect
pu r m e ta fiz ic . T o to d a t ns conceptul de subieci ca i e le m e n t al u n u i raport
ju rid ic nu poate fi co n fu n d at, n o p in ia noastr, cu un a lt concept to tal d ife rit:
cel de subieci ca i prem is co n s titu tiv a unui ra p o rt ju r id ic . C o n s id e r m , c
n cazul p re m is e lo r co n stitu tive ale o ric ru i raport ju rid ic (cu ex c e p ia unor
raporturi conexe din an u m ite d o m e n ii al d re p tu lu i) nu poate fi v o rb a despre
subieci, c i n u m a i despre persoanele care can d id eaz la o b in erea statutului
de subieci, adic de participani la raportul v iito r respectiv. A s tfe l, abordate
prin prism a p rem iselor constitutive ale unui raport ju r id ic , persoanele n cauz
trebuie considerate antesubieci, care p o sibil c v o r obin e n v iito r statutul de
subiect, deocam dat aflndu -se n sala de ateptare a unui raport ju rid ic .
D e i raportul ju r id ic este unul de natur n e m a te ria l , deci in sesizabil i
im p o s ib il de a fi m surat prin in te rm e d iu l u n o r instrum ente u tiliz a te n
dom eniul tiinelor p o zitiv e , el nu poate s prind v ia dect prin in term ediul
participrii directe sau uneori indirecte a unor subieci m ateriali, deci sesizabili
i, de regul, posibili de a fi m surai cu ajutorul instrum entarului p o zitiv o -
tiinific. C h ia r dac regula dat nu poate fi aplicat n m od direct i asupra
persoanelor ju rid ic e , acestea fiin d , sub aspectul discutat aici, entiti de ordin
v irtu a l , n spatele oricror persoane ju rid ic e , m ai aproape sau m a i departe, se
a fl cel puin o persoan fiz ic , deci o entitate sesizabil. A a cum m e n io n a
N ic o la e P opa (2 0 0 2 ), raportul ju r id ic creeaz o stare de dependen recip roc
a p a rtic ip a n ilo r,17 c h ia r dac n unele s ituaii acetia, sau unul d in tre e i, ar
face tot p o s ib ilu l ca s nu fie p a rte n e ri n cadrul ra p o rtu lu i respectiv.

16 Stela Botnaru, Alina avga, Vladimir Grosu, Mariana Grama, Drept penal. Partea general. Volumul /,
Chiinu, editura Cartier, 2005, p.l 16-117.
17 Fa de toate celelalte form e ale coeziunii sociale (contactul spaial, contactul psihic etc.), raportul juridic, ca
element esenial al coeziunii sociale, se nscrie in acel tip al legturilor sociale, caracterizate printr-o stare de
dependen reciproc a partenerilor i prin reflectarea acestei stri in norme juridice care reglementeaz
aciunile lor reciproce " (Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, p.261).
A b o rd a i ca i p rem is co n s titu tiv a unui raport ju r id ic , antesubieci ai
ra p o rtu rilo r ju rid ic e sunt, astfel, persoanele fiz ic e i persoanele ju rid ic e care
n v iito r v o r p a rtic ip a la aceste rap o rtu ri, fiin d investite cu drepturi i o b lig a ii
de natur ju rid ic . R elaion ndu-se recip roc, v iito rii p articipani ai ra p o rtu rilo r
ju rid ic e - adic an tesu b iecii, - v o r u rm ri satisfacerea unor interese de ordin
personal sau de o rd in social, dar acestea v o r p u tea fi luate n consideraie
n u m a i atunci cnd v o r fi c o n fo rm e le g ii, adic se v o r a fla n cadrul
p e rim e tru lu i legal s ta b ilit n m o d direct, p rin in te rm e d iu l unor norm e ju rid ic e
im perative, sau indirect, prin in term ediul no rm elo r d ispozitive sau de alt natur
n on-im perativ. n acest sens, au calitatea de antesubieci ai rap o rtu rilo r ju rid ic e
doar fiin e le um ane cunoscute sub titu latu ra de persoane fizic e , sau o rganizaiile
create de ctre acestea - persoanele ju rid ic e .
C a i n cazul o ric re i re la ii so ciale, aceasta nu poate s existe far
p rezen a a cel p u in u n u i a lt p a rtic ip a n t, cu care s se re la io n e ze p rim a
persoan; astfel a p a riia , derularea, m o d ific a re a , suspendarea i stingerea unui
rap o rt ju r id ic nu este p o s ib il dac nu exist cel puin doi sau m a i m u li
antesubieci im p lic a i (n v iito r) n raportul respectiv, adic o p lu ra lita te de
antesubieci. D re p tu l m u n c ii, n c a lita te de ra m u r distinct a sistem ului
d rep tu lu i R e p u b lic ii M o ld o v a , opereaz cu o p lu ra lita te de antesubieci,
v iito ri p a rtic ip a n i la ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, dar cel m a i im portant
raport ju r id ic n m a te rie - ra p o rtu l ju r id ic de m unc tip ic - poate prin d e v ia
n u m a i cu p a rtic ip a re a a d oi antesubieci: a sala ria tu lu i i a an g ajato ru lu i.
Faptul juridic re p re zin t o a lt prem is co n s titu tiv a unui raport ju rid ic .
A ce s ta este, sub aspectul d re p tu lu i, o circu m stan ce are efecte ju rid ic e de
ap a riie , m o d ific a re , suspendare sau stingere a ra p o rtu lu i ju r id ic , fiin d
considerat, spre deosebire de n o rm a de drept, o prem is c o n stitu tiv m in o r .18
C o n sid erm o portun s m e n o io n m c, de regul, faptele ju rid ic e care
cu prind un ra p o rt ju rid ic sunt v a ria te , adic n cazul unui raport ju r id ic avem
de a face cu o p lu ra lita te de fapte de acest gen. U n e le fapte duc la ap a riia
unui raport ju r id ic , alte le la m o d ific a re a ra p o rtu lu i respectiv, alte le la
suspendarea lu i i alte le la stingerea ra p o rtu lu i ju r id ic n cauz.
O ric e fa p t ju r id ic este c o n co m iten t i un fa p t so cial, dar n ic i pe departe
nu putem a firm a c toate fa p te le sociale sunt i fap te ju rid ic e . N u m ru l
fa p te lo r ju rid ic e d ife r de la o societate (s ta t) la alt societate, de la o anum it
epoc istoric la alt epoc, uneori s c h im b rile fa p te lo r ju rid ic e respective
produ cndu-se brusc i c a rd in a l, cum ar fi cazul s c h im b rilo r de esen a
fo rm e lo r organizaional-statale ale unor naiun i p rin in term ediul unor revoluii
sociale. A cest gen de schim bri a num rului i coninutului faptelor ju rid ic e nu
afecteaz num ai dom eniul dreptului public, ci i dom eniul dreptului privat,
precum i d om eniile ra m u rilo r de drept cu caracter m ix t p u b lic o -p riv a t i

18 Gheorghe A vornic, Tratai de teoria general a statului i dreptului. Volumul II, p. 132.
20
p riv a to -p u b lic . A s tfe l, n U .R .S .S . m u n c a era o o b lig a ie , ia r n e d o rin a unei
persoane fiz ic e apte din punct de vedere ju r id ic , de a m u n c i, n sensul de a se
angaja leg al la m unc n cadrul unei u n it i, era considerat drept tr n d v ie ,
iar tr n d v ia era considerat abatere a d m in is tra tiv (c o n tra v e n ie ), sau, n
cazul unor circu m stane speciale, in fra c iu n e . A fost su fic ie n t scurgerea unei
perioade de d ouzeci de ani - re la tiv scurt sub aspect istoric, - pentru ca
nedorina unei persoane fiz ic e de a presta o m unc s nu m ai scandalizeze pe
n im eni, cu att m ai m u lt s nu m ai solicite intervenia m ecanism elor speciale de
natur coercitiv ale autoritilor statului pentru a o b lig a persoana respectiv s
presteze o m unc.
Faptele ju rid ic e se c la s ific n a c iuni i ev e n im e n te , dar n lite ra tu ra de
specialitate se m ai consider, de ctre u n ii a u to ri, c din c ateg o ria fa p te lo r
ju rid ic e fac parte i strile de fapt. C la s ific a re a fa p te lo r ju rid ic e n a c iu n i i
even im en te este d e te rm in a t de c rite riu l in te rv e n ie i v o litiv e a fiin e i um ane,
adic a persoanei fiz ic e . A c iu n ile , la fe l ca i in a c iu n ile , n totdeaun a sunt
m an ife s t ri de v o in i ele pot duce, n cazul re g le m e n t rii lo r ju rid ic e , la
a p a riia , m o d ific a re a , suspendarea i n cetarea ra p o rtu rilo r ju rid ic e . A c iu n ile ,
svrite cu in ten ia de a genera efecte ju rid ic e , sunt considerate a fi acte
ju rid ic e , acestea reprezentnd categoria cea m ai e xtin s de fapte ju rid ic e .
O co n d iie o b lig a to rie pentru ca a c iu n ile i in a c iu n ile n c au z s
produc efecte ju rid ic e const n fa p tu l ca ele s fie efectuate de ctre
persoane cu discernm nt. E v e n im e n te le , la rndul lo r, sunt m p re ju r ri care
nu depind de v o in a o a m e n ilo r, genernd raporturi ju rid ic e , m o d ific n d u -le ,
suspendndu-le sau s tingn du-le. Este im p o rta n t de m e n io n a t c, din punct
de vedere ju rid ic , toate a c iu n ile i in a c iu n ile persoanelor fiz ic e se produc n
in tervalul tem p o rar dintre dou evenim ente: naterea i m oartea fiin e i um ane.
T o to d a t exist suficiente evenim ente care nu au de a face cu fiin a um an.
Producerea acestora nu ine absolut deloc, sub nic i un aspect, cu existena sau
inexistena o m u lu i ca atare (spre deosebire de naterea i m oartea persoanei),
aici fiin d incluse ca la m it ile naturale (seceta, in u n d a iile , cu trem u rele),
scurgerea tim p u lu i etc. T o ate aceste evenim ente m enionate a ic i - naterea,
m oartea, c a la m it ile n a turale, scurgerea tim p u lu i, - sunt fe n o m e n e naturale,
poart caracter de procese n d e zv o lta re in dependent de v o in a o a m e n ilo r.
A a cum m en io n a N ic o la e P opa ( 2 0 0 2 ) ,19 uneori e v e n im e n te le survin ch iar
m p o triv a v o in e i o a m e n ilo r, drept e x e m p lu clasic n acest sens fiin d decesul
persoanei fiz ic e .

19 Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, p.277.


21
4. Trsturile caracteristice fundamentale ale raportului juridic
R a p o rtu rile ju rid ic e au un ir de trsturi caracteristice fu n d a m e n ta le ,
g eneral a p lic a b ile , care se regsesc n cadrul o ric ru i ra p o rt ju r id ic , in d ife re n t
de natura p u b lic , p riv a t sau m ix t a ra p o rtu lu i respectiv. T o to d at, fiecare
categorie ram ural, subram ural sau instituional de raporturi ju rid ic e are
trsturi specifice p roprii, pe lng cele fundam entale. Trsturile caracteristice
fu n d a m e n ta le ale ra p o rtu lu i ju r id ic se m e n in pe parcursul v ie ii rap o rtu lu i
respectiv i dispar n u m a i odat cu stingerea acestuia. E le nu pot fi afectate de
s ituaii i stri n ic i de o rd in um an, nic i de o rd in independent de v o in a
o m u lu i. S pre deosebire de acestea, trsturile caracteristice sp ecifice ale
ra p o rtu rilo r ju rid ic e s u b ie c tiv iza te depind de m a i m u lte circum stane i, n
dependen de etapa de d erulare a ra p o rtu lo r respective, adeseori nu se
regsesc c h ia r n unul i acelai raport ju rid ic .
n ceea ce in e de tr s tu rile caracteristice gen erale, nic i aici nu exist o
communis opinio doctorum. A s tfe l, D u m itru M a z ilu (1 9 9 9 ) consider drept
trsturi caracteristice fundam entale ale unui raport ju rid ic suprastructuralitatea,
caracterul v o liio n a l, caracterul de p ro m o v a re , n c u ra ja re i aprare a
v a lo rilo r so ciale, cel de expresie a e v o lu ie i istorice i caracterul de raport
reg le m e n ta t;20 N ic o la e P opa (2 0 0 2 ) consider drept trsturi caracteristice
caracterul social, suprastructuralitatea, caracterul v o liio n a l, caracterul va lo ric
i caracterul de categorie istoric;21 G h eo rg h e A v o m ic (2 0 1 0 ) consider c un
rap o rt ju r id ic are astfel de p a rtic u la rit i cum ar fi caracterul social, caracterul
v o liio n a l, caracterul istoric, caracterul v a lo ric , suprastructuralitatea i
caracterul id e o lo g ic .22 T e o re tic ie n ii rui V .E .K ra s n e a n s k ii i I.A .D e n is o v
(1 9 8 7 ) consider drept trsturi caracteristice ale ra p o rtu lu i ju r id ic caracterul
subiecional sp e c ific , leg tura s p ecific a p rilo r ra p o rtu lu i ju r id ic , existena
n o rm e lo r ju rid ic e i e xistena fa p te lo r ju r id ic e .23
Subscriem p a ria l la o p in iile expuse de ctre cercettorii n m aterie
p riv in d tr s tu rile caracteristice fu n d a m e n ta le ale ra p o rtu lu i ju rid ic , dar
to to d at, pe ln g astfel de trsturi cum ar fi caracterul social, de
suprastructur, caracterul v o liio n a l i cel de categorie v a lo ric , considerm
oportun c o m p le ta re a listei respective de trsturi cu alte c in c i p a rtic u la rit i,
im portante n o p in ia noastr, pe care le are un raport ju rid ic : caracterul
in telectu al id eatic, caracterul p o z itiv is t, caracterul te m p o ra l, caracterul
antro p o lo g ic i caracterul su b iectiv. C o n s id e r m , eo ipso, c o p in ia noastr
poate fi s u fic ie n t consolid at p rin in te rm e d iu l unor cerin e co n ven io n ale de
v a lid ita te i s o lid ita te , expuse n cele ce urm eaz.

20 Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, p.278-288.


21 Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, p.254-260.
22 Gheorghe Avomic, Tratat de teoria general a statului i dreptului. Volumul //, p. 124.-129.
2' Teopm pocydapcmea u npaea, y^ejHHK, nofl peA. npo(|). A.H.KopojieBa h npotr JIC.flBHHa, - JIennHrpa.ii.
H 3,aaTejibCTB0 JleHHHrpaacKoro VHHBepcHTeTa, 1987 r., p.415-416.
22
Caracterul intelectual ideatic al raportului juridic. C a ra c te ru l in telectu al
id eatic, ca i p a rtic u la rita te a ra p o rtu rilo r ju rid ic e , se e x p rim p rin aceea c
absolut toate ra p o rtu rile ju rid ic e sunt in iia l c re a ii pu r in te le c tu a le , expresii
ale m in ii e x te rio riza te ale u n o r subieci, n scopul de a in tra n tr-o a n u m it
re la ie social, dei deseori persoanele respective nu con tie n tize a z acest
lu cru. Spre deosebire de subiecii n cauz, care au caracter s esizabil, m a i
m u lt (n cazul persoanelor fiz ic e ) sau m a i p u in (n cazul persoanelor
ju rid ic e ), raportul ju rid ic ca i o rice re la ie social ca atare este in sesizabil i
nu poate fi lo c a liza t n tr-u n spaiu fiz ic , deoarece ocup un loc in te rm e d ia r
n tre pu rtto rii re la ie i respective. In d ife re n t c este v o rb a de un ra p o rt ju r id ic
n tre doi subieci, sau un raport cu o p lu ra lita te de subieci, acetia sunt
e m i to rii i purttorii de facto a ideii de raport ju rid ic . Caracterul intelectual
ideatic reprezint, n acest sens, capacitatea i disponibilitatea subiecilor de a
reaciona intern, de a-i cristaliza necesitile individuale sau de grup i de a
se raporta juridic ntre ei, exteriorizndu-i necesitile respective. R ap o rtu l
ju rid ic poart caracter in telectu al ideatic deoarece, in iia l, re p re zin t o idee
care poate u lte rio r s duc la a p a riia unui o b ie c t m a te ria liza t (d a r nu n m od
o b lig a to riu ). A s tfe l, ca i idee, raportul ju r id ic re p re zin t o fo rm de
reflectare, de reprezentare g e n e ra liza t a re a lit ii v iito a re n co n tiin a
s u b ie c ilo r p a rtic ip a n i la acesta.
Caracterul pozitivist al raportului juridic. i caracterul p o z itiv is t, n
o p in ia noastr, re p re zin t o trstur caracteristic a o ric ru i raport ju r id ic din
sistem ul drep tu lu i m odern al R e p u b lic ii M o ld o v a . P o zitiv is m u l nu este
in iia lm e n te o te o rie ju rid ic ; el este un curent filo z o fic , conceput de ctre
A uguste C o m te , al crui te z p rin c ip a l este c sin gura cunoatere autentic
este cea tiin ific , ia r aceasta nu poate v eni dect de la a firm a re a p o z itiv a
te o riilo r prin a p lic a re a strict a m etod ei tiin ific e . In cad ru l conceptului
p o z itiv is t p rim e a z interesul pro p riu e xag erat pentru p ro b le m e le practice,
m a te ria le , tendin a de a u rm ri num ai av a n ta je le im e d ia te . In do m en iu l
d re p tu lu i p o z itiv is m u l ju rid ic se e x p rim p rin curente d ife rite , cele m ai
im portante fiin d u tilita ris m u l i pragm atism ul ju rid ic . A p lic a t d reptului,
v iz iu n e a p o zitiv is t condam n orice cutare a unui drept natural, reprezentanii
curentului respectiv considernd c cei ce s-au angajat pe calea s peculaiilor
m e ta fizice au ajuns s susin teze c ontradictorii. T o tu i, n u ltim a perioad se
observ o tendin len t de abandonare a teo riei p o zitiviste absolute i de
re lie fa re a aspectelor p o z itiv e din cadrul te o rie i d re p tu lu i natu ral, in clu siv n
m a te rie de drept al m u n c ii. D e i nu suntem susintori ai c urentului p o z itiv is t
in extremis a p lic a b il i d re p tu lu i, re a lita te a practic din R e p u b lic a M o ld o v a
(d a r nu n u m a i) arat clar, c interesul u rm rit att n ela b o ra re a i adoptarea

23
n o rm e lo r ju rid ic e , ct i n generarea m a jo rit ii absolute a ra p o rtu rilo r
ju rid ic e este u tilita ris m u l, m a n ife s ta t aproape n to td eau n a p rin m a m o n is m .24
D re p tu l p o z itiv actual e x p rim v o in a statal, rid ic a t la rangul de lege i
co n cretizeaz, p rin in te rm e d iu l re g u lilo r de condu it o b lig a to rie , cerinele
d is c ip lin e i sociale, garantate n respectarea lo r p rin fo ra c o e rc itiv a statului.
P rin in te rm e d iu l d re p tu lu i p o z itiv entitatea ju rid ic o -s ta ta l recunoate
m e m b rilo r societii i un ir de p re ro g a tiv e , n u m ite d repturi subiective, pe
care le ocrotete, pentru ca p rin in te rm e d iu l lo r titu la rii s-i satisfac
n ecesitile si interesele a fla te n in te rio ru l s paiului leg al. A adar, eo ipso ,
toate n o rm e le ju rid ic e sunt no rm e p o z itiv e , fiin d c reaii directe sau in directe
ale o rg a n e lo r a b ilita te ale statului i, n ca lita te a lo r de prem ise ale apa riie i
ra p o rtu rilo r ju rid ic e , pot da natere n u m a i unor ra p o rtu ri ju rid ic e p o zitiv e .
E ste im p o s ib il de construit un raport ju r id ic care s nu poarte haina ju rid ic
cu care a fost n zestrat de ctre n o rm a sau n o rm e le de drept pe care le -a avut
d rept surs p rim a r de in sp iraie. V o in a s u b ie c ilo r de a genera un raport
ju rid ic , c h ia r dac n acest sens nu poate f i declarat drept v o in p o z itiv , ci
una n a tural, cum a r f i, de e x e m p lu , n e le g e re a unui tnr i a unei tin ere de
a fo rm a o fa m ilie , nu poate s se s p rijin e doar pe d o rin a lo r in tim i pe
aco rd u l p rin ilo r, c h ia r dac acesta, p o triv it le g ii, nu este necesar, ci pe
existena unei creaii a le g iu ito ru lu i - pe o n o rm ju rid ic , adic pe o entitate
care, sub aspectul filo s o fie i d re p tu lu i, poart caracter de entitate p o z itiv .
Caracterul temporal al raportului juridic. O a lt partic u la rita te a
rap o rtu lu i ju r id ic este caracterul te m p o ra l al acestuia. O ric e raport ju r id ic se
deru lea z n tr-u n spaiu te m p o ra l de te rm in a t i fin it, adic, per a contrario.
nu au existat, nu exist i nu v o r exista v reo d at ra p o rtu ri ju rid ic e cu titlu
p erm an en t, care se desfaoar n tr-u n spaiu a te m p o ra l. n eleg erea sensului
acestei trstrui caracteristice fu n d a m e n ta le a unui raport ju rid ic este re la tiv
sim p l, deoarece poate fi uor dete rm in a t ra p ortndu-ne la subiecii
p articip a n i la un raport ju r id ic , in d ife re n t de natura acestuia. O ric e subiect al
d re p tu lu i, in clu siv i persoanele ju rid ic e , nu pot s existe venic i, sub acest
aspect, sunt lim ita te te m p o ra l ca i existen att fiz ic (c a zu l persoanelor
fiz ic e ), ct i de jure. D e a ic i i c o n c lu z ia lo g ic p o triv it cre ia nsi raportul
ju rid ic poart caracter te m p o ra l.
Caracterul antropologic al raportului juridic. D e i m a jo rita te a absolut
a c e rc e t to rilo r n d o m e n iu l d re p tu lu i consider c raportul ju r id ic este o
categorie istoric, poart caracter isto ric, considerm c m a i corect ar fi dac

24 Propunem aici acest termen pentru a ilustra conceptual tendina susinut i ncurajat n societatea modern,
inclusiv n cea moldoveneasc, de a saluta orice activitate uman numai dac aceasta urmrete ca i scop final
obinerea unui profit care poate fi evaluat instantaneu sub form material, tendin preluat i de juriti, dar.
din cte se pare. nedefinit deocamdat conceptual ca i teorie aplicabil i n domeniul dreptului. Termenul
provine de la mamona, un cuvnt aramaic, folosit n Noul Testament, atunci cnd lisus Hristos spune: Nimeni
nu poate sluji la doi stpni... Nu putei sluji lui Dumnezeu i lui Mamona"(Matei 6:24). Mamona, n context
conceptual biblic, nseamn bogie, avere.
24
am d e fin i trstura respectiv a rap o rtu lu i ju r id ic drept una a n tropologic.
Sub acest aspect, raportul ju r id ic re p re zin t re zu lta tu l a c tiv it ii b io -p sih ice
ale fiin e lo r um ane ca i fa c to ri creatori de o rd in e s o c ia l-c u ltu ra l , ordine
structurat, fu n c io n a l i corespunztoare sub aspect c a lita tiv unei an u m ite
epoci istorice. A spectu l caracteristic an tro p o lo g ic al ra p o rtu lu i ju r id ic este
m ai b in e d e zv o lta t n lu c r rile de a n tro p o lo g ie ju rid ic , n ca lita te a acesteia
de do m en iu al tiin e lo r um ane, care are drept scop e x p lic a re a e v o lu ie i
b io lo g ic e a o m u lu i, adic trecerea de la le g ile b io lo g ic e ale v ie ii la le g ile
so c ia l-c u ltu ra le , cunoscute n epoca c o n tem poran drept legi p o z itiv e i
incorporate n cadrul drep tu lu i p o z itiv . Se poate a firm a c - sub aspect
an tro p o lo g ic , - n toate tip u rile de societi cunoscute care s-au p erindat d e-a
lungul tim p u lu i, au existat s uficiente sistem e de ra p orturi de natur ju rid ic ,
fundam entate pe tip u ri aparte de re la ii sociale re la tiv structurate. A ceste relaii
sociale, centrate n m o d d ife rit n dependen de etapele istorice anum ite - pe
elem entul d iv in , pe cel d iv in o -u m a n sau pe cel um an, - au v ariat, s-au
m o d ific a t i s-au d ezvo ltat n cadrul c ic lu lu i de e v o lu ie a societii.
Caracterul subiectiv al raportului juridic. R ap o rtu l ju rid ic poart un
caracter su biectiv, fiin d im p o s ib il e xistena unui raport ju rid ic o b ie c tiv .
S u b ie c tiv a re a rap o rtu lu i ju r id ic se a fl n le g tu r d ire c t cu caracterul
general al d re p tu lu i ca i dom eniu al tiin e lo r um ane, care n totdeaun a au
fost tiine su b iective, spre deosebire de d o m e n iu l tiin e lo r p o z itiv e , i care
s-au centrat pe ideea de ad e v r su b ie c tiv , care este, dup e x c e le n ta fo rm u la re
a lu i C onstantin E nchescu (2 0 0 7 ), un a d e v r re v e la t , spre deosebire de
adevrul o b ie c tiv , care este un a d e v r p o z itiv is t al co n cretu lu i m a te ria l, cert
i in d u b ita b il.25

5. Obiectul raportului juridic


P o triv it d e fin iiilo r en c ic lo p e d ic e , obiectu l este o entitate filo s o fic ,
reprezentnd to talita te a p re o c u p rilo r a c tiv it ii c o g n itiv e a o m u lu i:
a c tiv it ilo r sp iritu a le , artistice, de descriere, precum i a a c tiv it ilo r
c o g n itiv e de cercetare. A v n d o v a lo a re euristic, o b iectu l n to td e a u n a este
strns legat de subiect n d o m e n iu l cercetrii filo s o fic e generale, precum i n
alte d o m e n ii ale c o g n iie i um ane, in clu siv n d o m e n iu l cercetrii ju rid ic e .
T o to d a t , nu se poate v o rb i despre o an tite z n tre subiect i obiect; aceasta
(a n tite za ) este una pu r re la tiv i d ialectic, deoarece nsui subiectul devine
obiect atunci, cnd asupra acestuia este n d re p ta t a c tiv ita te a c o g n itiv a
ju ris tu lu i-c e rc e t to r. Pe de alt parte i o b ie c tu l, la r n d u -i, poate av e a o
existen subiectiv pentru el nui. In o rice caz, cunoaterea adecvat a
o b ie c tu lu i este m a i d ific il dect cea a subiectu lui, in clu siv sub aspect ju rid ic ,
pentru c sistem ul um an de operare c o g n itiv necesit n acest caz depunerea

25 Constantin Enchescu, Tratai de teoria cercetrii tiinifice, p. 116-117.


25'
unui e fo rt cu m u lt m a i c o m p le x din partea c a p a c it ilo r in telectu ale ale
cerc e t to ru lu i, pentru a putea observa n m od abstract o idee care este deja,
p rin p ro p ria -i natur, abstract.
i n cazul ra p o rtu rilo r ju rid ic e acestea n totdeaun a au un obiect. in n d
cont de fa p tu l c subiecii in tr n ra p o rtu ri ju rid ic e urm rin d un a n u m it scop
fin a l, n procesul de a tingere a scopului propus acetia, in d ife re n t de fap tu l c
sunt doi sau m a i m u li (p lu ra lita te de su b ieci), au un a n u m it c o m p o rtam en t, o
an u m it condu it. Sub acest aspect ob ie c tu l ra p o rtu lu i ju rid ic l fo rm e a z ,
dup cum s-a m e n io n a t n d o c trin a de specialitate, acele a c iuni pe care
titu la ru l d re p tu lu i subiectiv le efectueaz sau le poate pretinde i pe care
c e l la lt subiect este o b lig a t a Ie efectua, adic condu ita p a rtic ip a n ilo r.26
C o n d u ita respectiv decurge sau din n eleg erea s u b ie c ilo r ra p o rtu lu i ju rid ic ,
sau din c onin utu l n o rm e i de drept n c a lita te a acesteia de prem is o b lig a to rie
pentru a p a riia ra p o rtu lu i n cauz. A s tfe l, ob ie c tu l ra p o rtu lu i ju r id ic const n
nsi co n d u ita s u b ie c ilo r rap o rtu lu i respectiv, adic fe lu l de a se c om porta al
acestora pe tot parcursul d e ru l rii ra p o rtu lu i. A ceast condu it nu este una
am o rfa , static, c h ia r i n c a zu rile cnd este v o rb a despre a b in erea de la
svrirea u n o r a c iu n i ca i m o d de c ondu it a su b ie c ilo r sau a u nuia din
subieci. A c easta se poate schim ba, m o d ific a pe parcursul d e ru l rii ra p o rtu lu i,
n dependen de etapa de re a liza re a ra p o rtu lu i ju r id ic . C o n d u ita s u b ie c ilo r
n procesul d e ru l rii ra p o rtu lu i v a fi d ife rit de c o n d u ita acestora n procesul
m o d ific rii sau suspendrii acestuia. In acest sens, p o triv it o p in ie i exp rim ate
de ctre D u m itru M a z ilu (1 9 9 9 ), prin o b ie c t al unui raport ju rid ic se n elege
o a n u m it sau a n u m ite a c iuni ale o a m e n ilo r, o ri abinerea de a svri o
an u m it sau a n u m ite a c iu n i, cu alte cu v in te - o an u m it c ondu it social a
lo r, la care se refer co n in u tu l ra p o rtu lu i ju r id ic .27 N ic o la e Popa (2 0 0 2 )
n e le g e prin o b ie c t al ra p o rtu lu i ju rid ic a c iu n ile pe care titu la ru l drep tu lu i le
n tre p rin d e sau Ie solic it n procesul desfurrii ra p o rtu lu i ju r id ic .28
D e i n lite ra tu ra ju r id ic de te o rie a d re p tu lu i s-au e x p rim a t i alte o p in ii
p o triv it crora ob ie c tu l ra p o rtu lu i ju rid ic l constituie att a c iu n ile i
in a c iu n ile , ct i b u n u rile m a te ria le , nu susinem acest punct de vedere.
A s tfe l, p o triv it lui V .E .K ra s n e a n s k ii i l.A .D e n is o v (1 9 8 7 ), ,, obiectele
raporturilor juridice sunt extrem de diferite. Din categoria acestora fac
parte, n primul rnd, bunurile materiale i cele spirituale, cu excepia
obiectelor, excluse din circuitul civil; n al doilea rnd - aciunile i
rezultatele svririi aciunilor; n al treilea rnd - conduita participanilor
la raportul juridic poate f i ndreptat asupra unui drept subiectiv. 29 D u p
cum s-a m e n io n a t deja su ficien t n lite ra tu ra de specialitate, n cazul n care

26 Ioan Ceterchi, Momcilo Luburici, Teoria general a sloiului i dreptului, - Bucureti, Tipografia Universitii
din Bucureti, 1989, p.378.
27 Dumitru Mazilu. Teoria general a dreptului, p.303.
28 Nicolae Popa, Teoria general a dreptului, p.276.
29 Teopxm eocydapcmea u npaea, vmcohhk noa pea. npo<J). A.H.KopojieBa h npotj). JI.C.^BHMa. p.422-423.
26
a c iu n ile i in a c iu n ile s u b ie c ilo r se refer la an u m ite bunuri m a te ria le ,
ob ie c tu l rap o rtu lu i ju rid ic l constituie c o n d u ita de u rm at n legtur cu
b u n u rile respective, ceea ce nu n seam n c lu cru l m a te ria l la care se refer
co n d u ita respectiv se tran sfo rm n ob iect al ra p o rtu lu i ju r id ic .30
O b ie c tu l rap o rtu lu i ju r id ic nu este id entic cu ob ie c tu l d re p tu lu i i nu pot
fi confundate. In acest sens m e n io n m c perceperea d ife re n e i dintre
obiectu l unui raport ju rid ic i obiectu l d re p tu lu i este m a i sesizabil i totodat
m a i ra r co n fu n d a b il n v a ria n ta e x p u n e rii acestora n lim b a rus i n lim b a
ucrainean. A s tfe l, p o triv it lite ra tu rii ruse de specialitate n m a te ria te o rie i
d re p tu lu i, ob ie c tu l unui ra p o rt ju r id ic este obeKm npaeoomnouieuuH, iar
ob ie c tu l drep tu lu i - npedMem npaea\ p o triv it lite ra tu rii ucraineti obiectu l
ra p o rtu lu i ju r id ic este o&eKm npaeoeidnocuHu, ia r o b iectu l d re p tu lu i, la fe l ca
i n lim b a rus - npedMem npaea. O b ie c tu l d re p tu lu i, n general, l constituie
ra p o rtu rile ju rid ic e , m a te ria liza te n fie c a re caz aparte n m od d ife rit, n
dependen de ram u ra concret a d re p tu lu i. A s tfe l, obiectu l d re p tu lu i
c o n traven io n al l constituie ra p o rtu rile ju rid ic e de d re p t co n traven io n al;
o biectu l d re p tu lu i c iv il - ra p o rtu rile ju rid ic e p a trim o n ia le i cele personal
n e p a trim o n ia le ; o b ie c tu l d re p tu lu i penal - ra p o rtu rile ju rid ic e penale de
c o n fo rm a re i de c o n flic t etc. D in cele expuse se poate observa c obiectu l
unei ram uri de drept este p rim a r n raport cu ob ie c tu l unui raport ju r id ic , n
m a jo rita te a absolut a c a z u rilo r obiectu l unei ram u ri de drept l constituie
rap ortul ju r id ic . Se poate trage c o n c lu zia c pentru d e fin ire a corect i precis
a unei ram u ri din cadrul sistem ulu i d re p tu lu i este necesar de a urm ri
d e zv o lta re a lo gic i nentreru pt a co relaiei obiect al ra m u rii de drept -
raport ju rid ic - o b ie c t al raportului ju rid ic . D a c n cazul sub ie c ilo r, acetia,
n m a jo rita te a c a zu rilo r, sunt id e n tic i, cnd este v o rb a despre ra m u r i
obiect, atunci aceast regul nu este a p lic a b il i n cazul o b ie c tu lu i d reptului
i o b ie c tu lu i ra p o rtu lu i ju rid ic .
D u p cum se poate observa, condu ita p rilo r servete n c alitate de
nucleu fo rm a to r al o b ie c tu lu i unui raport ju r id ic . C o n d u ita respectiv
n to to d eau n a in e nu n um ai de subiecii ra p o rtu lu i, d a r i de c o nin utu l
acestuia, dup care se g h id e a z n fa p t. T o to d a t , este necesar de a m e n io n a
i fap tu l c respectiva co n d u it a su b ie c ilo r servete n c a lita te de o b ie c t al
tu tu ro r ra p o rtu rilo r ju rid ic e : de drept p ublic, de drept p riv a t i de drept m ix t.

6. Coninutul raportului ju rid ic


S pre deosebire de ob ie c tu l ra p o rtu lu i ju r id ic , c onin utu l acestuia este m ai
uor p e rc e p tib il in telectu al, dei, ca i n cazul o b ie c tu lu i, de asem enea avem
de a face cu un ir de e lem ente de o rd in m e ta fiz ic . N ic i un raport ju rid ic ,
in d ife re n t de ra m u ra de drept de care aparine, nu poate exista n stare pur,

30 Pentru detalii a se vedea Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, p.303.


fa r n crctu ra in tern necesar care s-i o fere sens i stabilitate practic,
n acest sens ra portul ju rid ic , ca i entitate im p o rtan t din do m en iu l tiinelor
ju rid ic e , are un a n u m it c o n in u t, ceea ce presupune ab initio c un raport
ju rid ic lip s it de c o n in u t nu poate s existe n ic i ca i concept te o re tic , nic i ca
i construcie p ra x io lo g ic .
O ric e ra p o rt ju r id ic este fo rm a t, n sensul c e lo r m e n io n a te a ic i, din
drepturi i o b lig a ii ale s u b ie c ilo r, ale p rilo r a fla te n raport ju rid ic . D a c
n o rm a de drept re g le m e n te a z sub aspect o b ie c tiv d re p tu rile i o b lig a iile
u nor subieci, cum ar f i, de e x e m p lu , art. 1055 din Codul civil al Republicii
Moldova nr.1107 din 06.06.2002,31 care re g le m e n te a z d re p tu rile i
o b lig a iile a d m in is tra to ru lu i fid u c ia r, atunci conin utu l ra p o rtu lu i ju rid ic c iv il,
care apare n u rm a n c h e ie rii co n tractu lu i de a d m in istrare fid u c ia r , conine
d repturi i o b lig a ii ale a d m in is tra to ru lu i fid u c ia r, precum i ale fid u c ia n tu lu i,
care poart d e ja caracter su biectiv. In acest sens c onin utu l unui raport
ju rid ic , in d ife re n t de n atu ra acestuia - fie de drept public, de drept privat sau
de drept m ix t, - este fo rm a t n exclusivitate din d repturi i o b lig a ii deja
su b ie c tiv iza te , ad ic la p u rt to r , i nu d rep tu ri cu caracter general.
A t t d re p tu rile , ct i o b lig a iile su b iecilo r ra p o rtu lu i ju r id ic sunt
in terc o n d iio n a te ; in te rc o n d iio n a lita te a respectiv putnd fi considerat drept
trstur a co n in u tu lu i o ric ru i raport ju rid ic . D e reg u l, sunt lo v ite de
n u lita te ra p o rtu rile ju rid ic e , co n in u tu l crora are o abatere e vid en t de la
in te rc o n d iio n a lita te a respectiv. S u b ie c ii rap o rtu lu i ju r id ic n zestrai cu
d repturi i o b lig a ii d e v in astfel titu la ri de drepturi i, respectiv, titu la ri de
o b lig a ii. E xis te n a n stare p u r a su b ie c ilo r, n u m ai n c a lita te de titu la ri de
d repturi sau n u m a i de titu la ri de o b lig a ii se ntlnete m a i ra r n practic, n
m a jo rita te a c a z u rilo r subiecii ra p o rtu rilo r sunt att titu la ri de drep tu ri, ct i
titu la ri de o b lig a ii.
C o n in u tu l ra p o rtu lu i ju r id ic poate fi d e fin it, n co n textu l dat, drept
ansam blu l d re p tu rilo r i o b lig a iilo r ju rid ic e corespunztoare ale s u b ie c ilo r
rap o rtu lu i ju r id ic . n orice raport ju r id ic poate fi e v id e n ia t att conin utu l
ju rid ic , ct i co n in u tu l m a te ria l. P o triv it cercettoru lui rus S erghei A le x e e v
(2 0 0 8 ), c o nin utu l ju r id ic este fo rm a t din d re p tu rile i o b lig a iile ju rid ic e de
n atur subiectiv, care e x p rim specificul ra p o rtu rilo r ju rid ic e ca i fo rm
id eo lo g ic deosebit a ra p o rtu rilo r sociale n fa p t.3- D re p tu l subiectiv al
subiectu lui rap o rtu lu i ju rid ic , la r n d u -i, const n p o s ib ilita te a (pentru partea
n d re p t it ) de a av e a o an u m it c ondu it, e x p rim a t p rin p o s ib ilita te a de
efectuare a unor a c iu n i sau de a se abine de la svrirea acestora, cu
c o n d iia respectrii n o rm e lo r ju r id ic e re g u la to rii n m ate rie . O b lig a ia ju rid ic
subiectiv const n c o n d u ita subiectu lui o b lig a t de a satisface interesele

31 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.82-86 din 22.06.2002.


32 OoiiaM meopun npaea, - M ocKBa, H3jiaTejibCTBo ITpocneKT. 2008r., p . 354-356.
C .C .A neK ceeB .
28
a c iu n ile i in a c iu n ile su b ie c ilo r se refer la an u m ite bunu ri m a te ria le ,
obiectu l raportului ju r id ic l constituie c o n d u ita de u rm at n legtur cu
b u n u rile respective, ceea ce nu n seam n c lu c ru l m a te ria l la care se refer
c ondu ita respectiv se tran sfo rm n o b ie c t al ra p o rtu lu i ju rid ic .30
O b ie c tu l raportului ju r id ic nu este id entic cu o b iectu l d re p tu lu i i nu pot
fi confundate. n acest sens m e n io n m c perceperea d ife re n e i dintre
o biectu l unui raport ju r id ic i o b iectu l d re p tu lu i este m a i sesizabil i totodat
m ai rar c o n fu n d a b il n v a ria n ta e x p u n e rii acestora n lim b a rus i n lim b a
ucrainean. A s tfe l, p o triv it lite ra tu rii ruse de specialitate n m a te ria te o rie i
d re p tu lu i, o biectu l unui raport ju r id ic este o6bei<m npaeoomiioiueiiuH, iar
obiectu l drep tu lu i - npedMem n p a e a ; p o triv it lite ra tu rii ucraineti ob ie c tu l
rap o rtu lu i ju rid ic este 0 6'eK in n p a e o e id H o c u H U , ia r o b iectu l d re p tu lu i, la fe l ca
i n lim b a rus - npedM em n p a e a . O b ie c tu l d re p tu lu i, n general, l constituie
ra p o rtu rile ju rid ic e , m a te ria liza te n fiecare caz aparte n m od d ife rit, n
dependen de ra m u ra concret a d re p tu lu i. A s tfe l, obiectu l drep tu lu i
c o n traven io n al l constituie ra p o rtu rile ju rid ic e de drept c o n tra v e n io n al;
ob ie c tu l d re p tu lu i c iv il - ra p o rtu rile ju rid ic e p a trim o n ia le i cele personal
n e p a trim o n ia le ; obiectu l d re p tu lu i penal - ra p o rtu rile ju rid ic e penale de
c o n fo rm are i de c o n flic t etc. D in cele expuse se poate observa c ob ie c tu l
unei ra m u ri de drept este p rim a r n raport cu o b iectu l unui raport ju r id ic , n
m a jo rita te a absolut a c a z u rilo r o b iectu l unei ra m u ri de d re p t l constituie
raportul ju r id ic . Se poate trage c o n c lu zia c pentru d e fin ire a corect i precis
a unei ra m u ri din cadrul sistem ulu i d reptului este necesar de a urm ri
d e zv o lta re a lo gic i nentreru pt a co relaiei obiect al ra m u rii de drept -
raport ju r id ic - o b ie c t al ra p o rtu lu i ju r id ic . D a c n cazul su b ie c ilo r, acetia,
n m a jo rita te a c a z u rilo r, sunt id e n tic i, cnd este v o rb a despre ra m u r i
obiect, atunci aceast regul nu este a p lic a b il i n cazul o b ie c tu lu i dreptului
i o b ie c tu lu i ra p o rtu lu i ju rid ic .
D u p cum se poate observa, c ondu ita p rilo r servete n calita te de
nucleu fo rm a to r al o b ie c tu lu i unui raport ju r id ic . C o n d u ita respectiv
n totodeau na in e nu n um ai de subiecii ra p o rtu lu i, d a r i de co n in u tu l
acestuia, dup care se gh id e a z n fa p t. T o to d a t , este necesar de a m e n io n a
i fap tu l c respectiva condu it a s u b ie c ilo r servete n c a lita te de o b ie c t al
tu tu ro r ra p o rtu rilo r ju rid ic e : de drept p u b lic , de drept p riv a t i de drept m ix t.

6. Coninutul raportului ju rid ic


S pre deosebire de ob ie c tu l ra p o rtu lu i ju r id ic , c o nin utu l acestuia este m ai
uor p e rc e p tib il in te le c tu a l, dei, ca i n cazul o b ie c tu lu i, de asem enea avem
de a face cu un ir de elem ente de o rd in m e ta fiz ic . N ic i un raport ju r id ic ,
in d ife re n t de ra m u ra de drept de care a parine, nu poate exista n stare pur,

30 Pentru detalii a se vedea Dumitru Mazilu, Teoria general a dreptului, p.303.


leg ale ale subiectu lui n d re p t it, n eexecutarea creia poate fi sancionat prin
in te rm e d iu l fo re i c o e rc itiv e a a u to rit ii statului.
D e i n lite ra tu ra de specialitate se consider c d re p tu rile su biective pot
fi att absolute, ct i re la tiv e , considerm c de facto nu exist d repturi
s u b iective absolute, cu att m ai m u lt, dac abordm lu c ru rile p rin prism a
p o z itiv is t a d re p tu lu i. A b s o lu tiv ita te a unui drept su b iectiv al persoanei
presupune o b lig a ia ju r id ic a tu tu ro r c e lo rla li de a nu aduce vreo atingere
d re p tu lu i respectiv al persoanei date. R e g u la dat poate fi a p lic a t ta n g e n ia l
n u m ai n cazul sub iecilo r acelu iai raport, dar este in o p e ra b il cnd in te rv in e
interesul statului n m a te ria concret a c o n in u tu lu i ra p o rtu lu i ju rid ic aprut
n tre subieci, c h ia r i atunci cnd statul nu p articip , sub nic i o fo rm , la
raportul n cauz.
n lite ra tu ra rus de specialitate din d o m e n iu l te o rie i d re p tu lu i se face o
distin cie interesant n ceea ce ine de co n in u tu l unui raport ju rid ic . A s tfe l,
coninutul unui raport ju rid ic are caracter d ihotom ic, n acest sens distingndu-
se coninutul de jure i coninutul de facto al raportului. C oniunu l de jure al
rap o rtu lu i ju rid ic in clude p o s ib ilita te a acordat persoanei n d re p t ite de a
efectua an u m ite a c iu n i, precum i, n cazul persoanei o b lig a te , necesitatea de
a efectua a c iu n ile sau necesitatea de a se abine de la efectuarea acestora.
C o n iu n u tu l de facto re p re zin t nsi a c iu n ile , prin in te rm e d iu l crora sunt
re a liza te p ra x io lo g ic d re p tu rile i o b lig a iile respective. C o n in u tu l de jure i
co n in u tu l de facto al ra p o rtu lu i nu este id e n tic , co n in u tu l de jure fiin d m a i
extins, in clu zn d n sine un n u m r n e lim ita t de p o s ib ilit i. A s tfe l, o persoan
fiz ic apt de a m unci este n drept s se angajeze la m unc la o ric e a ngajato r,
adic n fa a lu i se a fl p o s ib ilit i teoretice extinse pentru a alege (acestea
fo rm e a z co n in u tu l d re p tu lu i su s u b ie c tiv ), dar re a liz a re a e fe c tiv este
po s ib il n u m ai dac v a corespunde c rite riilo r de angajare leg a le , so lic ita te de
ctre angajato r. A ad ar, co n in u tu l de jure al unui raport ju r id ic re p re zin t
doar una (i nu m ai m u lte ) din v a ria n te le po sib ile de re a liza re a d re p tu lu i
su biectiv la m unc al persoanei fiz ic e .
Dreptul subiectiv i obligaia juridic. D u p cum a fost m enionat deja,
coninutul unui raport ju rid ic este fo rm a t d in d rep turi i o b lig a ii subiective.
D re p tu l subiectiv i o b lig a ia care-i corespunde fo rm e a z lia n tu l ju r id ic
dintre partea n dreptit i partea o bligat. E xis t dou tip u ri de legturi
ju rid ic e n coninutul unui raport ju rid ic : leg turi ju rid ic e re la tiv e , care apar
n tre subiecii in d iv id u a liz a i, i legturi ju rid ic e absolute, care apar n tre un
subiect i societate n general.
C a i concept, dreptul su biectiv a fost i co n tin u s fie larg dezb tu t n
te o ria d re p tu lu i, precum i n cadrul filo s o fie i d re p tu lu i. P en tru a enum era
cteva num e, v o m ap e la la unele perso n aliti istorice celeb re, cum a r fi
Z itte lm a n n , E neccerius, W in d s c h e id , Jhering, J e lly n e k , K e ls e n , H e g e l i

29
m u li a lii. A ceast list arat c la r ct de im p o rta n t a fost i contin u s
rm n conceptul de drept subiectiv, att sub aspect epis te m o lo g ic , ct i
p ra x io lo g ic . P ro b a b ilita te a ca d e zb a te rile legate de dre p tu rile su biective s
n ceteze este aproape n u l , deoarece n do m en iu l tiin e lo r ju rid ic e avem de a
face, aa cum am m e n io n a t deja, cu un ir de a d evruri de natur subiectiv;
a d evru ri care p rin nsi natura lo r poart un caracter re la tiv , dar nu absolut.
D re p tu l su biectiv are un ir de trsturi caracteristice, n o p in ia noastr,
cele m a i im p o rtan te fiin d urm to arele: 1) D re p tu l su biectiv rep rezin t lim ite le
c o m p o rta m e n tu lu i p o s ib il; 2 ) C o n in u tu l d re p tu lu i subiectiv concret este
d e te rm in a t de n o rm e le i fa p te le ju rid ic e ; 3 ) Punerea n ap licare a dreptului
subiectiv este asigurat prin in te rm e d iu l o b lig a ie i p rii adverse. n unele
ca zu ri, aceast o b lig a ie const n abinerea de la ac iu n i, care n calc dreptul
subiectiv al p rii adverse; n a lte c a zu ri - acest drept este asigurat prin
in te rm e d iu l ex e c u t rii o b lig a iilo r asum ate, adic p rin a c iu n ile e fe c tiv e ale
p rii o b lig ate; 4 ) D re p tu l subiectiv este acordat persoanei n d re p t ite pentru
satisfacerea p ro p riilo r interese, n lipsa acestora dispare stim ulen tul pentru
ex e rc ita re a d re p tu lu i subiectiv; 5 ) A cest drept nu const doar n po sib ilitatea
de jure, dar i n c o m p o rta m e n tu l de facto al su b iectu lu i n d re p t it.
D re p tu l su b ie c tiv este un fen o m e n c o m p le x care cuprinde o serie de
a trib u ii de o rd in ju rid ic : a ) dreptul de a aciona e fe c tiv n scopul u tiliz rii
p ro p rie t ilo r b en efice ale o b ie c tu lu i de drept; b) dreptul la aciuni ju rid ic e
(d rep tu l de a adopta so lu ii de o rd in ju r id ic ); c ) dreptul de a pretind e de la
partea o b lig a t executarea o b lig a iilo r asum ate, adic dreptul la a c iu n ile
c e lu ila lt; d ) dreptul de crean, constnd n p o s ib ilita te a p u n e rii n acinune a
m e c a n is m e lo r ju rid ic e de constrngere a persoanei o b lig a te , adic dreptul de
a s o lic ita execu tarea fo rat a o b lig a iilo r.
L a fe l i o b lig a ia posed un ir de trsturi caracteristice, cum ar fi: 1)
O b lig a ia re p re zin t lim ite le c o m p o rta m e n tu lu i po s ib il, d e fin ire a precis a
c o m p o rta m e n tu lu i respectiv. R espectarea lim ite lo r n cauz este o b lig a to rie ,
deoarece n caz contrar ea este asigurat p rin punerea n aciune a forei
c o e rc itiv e a statului. 2 ) O b lig a ia este d e te rm in a t pe baza fa p te lo r ju rid ic e i
a c e rin e lo r n o rm e lo r de drept. 3 ) O b lig a ia este sta b ilit pentru satisfacerea
in tereselor subiectu lui n d re p t it - pentru in d iv id sau societate (stat). 4 )
O b lig a ia nu const n u m a i n c o m p o rta m e n tu l necesar, dar totodat real i
e fe c tiv , al persoanei o b lig a te . 5 ) Persoana o b lig a t nu are de ales n tre
e xecutarea o b lig a ie i asum ate i n eexecutarea acesteia: n eexecutarea sau
executarea necorespunztoare a o b lig a ie i ju rid ic e se consider n c lc a re ale
le g ii i atrag dup sine a p lic a re a m s u rilo r de constrngere din partea statului.
O b lig a ia ju rid ic se exprim prin interm ediul a trei form e de baz: abinerea
de la a c tiv it i ilic ite , e x p rim a t prin in te rm e d iu l c o m p o rta m e n tu lu i pasiv;
efectu area u n o r acte concrete, e x p rim a te p rin in te rm e d iu l com p o rta m e n tu lu i

30
activ; res tric ii tem p o rare cu p riv ire la d re p tu rile de natur p riv a t ,
p a trim o n ia l sau cu c onin ut o rg a n iza to ric , re s tric ii care sunt e x p rim a te prin
in te rm e d iu l m s u rilo r de rspundere ju rid ic .
A s tfe l, d rep tu l s u b ie c tiv i o b lig a ia ju r id ic sunt in s e p a ra b ile . N u
ex is t n ic i un drept s u b ie c tiv , care s nu fie a sig urat p rin in te rm e d iu l unei
o b lig a ii ju rid ic e , precum nu e x is t n ic i o o b lig a ie ju r id ic c re ia s n u -i
corespund un drept s u b ie c tiv . D u p e x e m p lu l m e n io n a t n lite ra tu ra de
s pe c ia lita te , la fe l cum un corp m a g n e tic nu poate s fu n c io n e z e n lipsa
u n u ia d in tre p o lii si n a tu ra li, la fe l i un ra p o rt ju r id ic nu poate s existe
sau n lipsa p rii n d re p t ite , sau n lipsa p rii o b lig a te .

31
Capitolul 11.
INSTITUIA RAPORTULUI JUR IDIC DE MUNC N
CONTEXTUL TIINEI DREPTULUI MUNCII

1. Cadrul conceptual al problemei


D estr m a re a fu lg e r to a re a sistem ului com unist din E u ro p a C e n tra l i
de S ud-E st a fost d e te rm in a t , printe alte le, i de efectul m a lig n al tu m o rii
s o c ia l-p o litic e , in trinseci o ric ru i reg im a u to rita r i to talita ris t. n cele din
u rm aceasta a czut r p it de p ro p riu l e fect, care nu putea fi a ltu l, dect
fa lim e n ta re a absolut. B in e n e le s , c o n toarcere n ap o i nu m ai este de
conceput, dar i te rg iv e rs a re a la nesfrit a procesului de tra n ziie spre o
societate nou poate avea consecine destul de n eg ative, dac nu ch iar
nefaste, in n d cont de fa p tu l c s-au scurs d e ja aproape do u zeci de ani de la
dem ararea procesului de tra n z iie a eco n o m ie i fostei R .S .S . M o ld o v e n e ti de
la un m o d e l e ta tiza t i supercentralizat la un m o d e l e conom ic lib e ra l. D a to rit
in fluenei unor factori eco n o m ici n o i, necunoscui sistem ului com m u nist, care
au att unele caracteristici p o z itiv e - lib e ra in iia tiv , p riv a tiza re a d o m e n iilo r
in eficien te ale pro p rie t ii de stat, m u ltitu d in e a fo rm e lo r de proprietate etc., dar
i unele caracteristici negative - om ajul, ritm u l galopant al in fla ie i i altele, -
s-a c ristalizat in efic a c ita te a m e n in e rii pe ro l n continuare a re g le m e n t rilo r
destul de rig id e i in fle x ib ile ale ra p o rtu rilo r de m unc, ap licate pe fu n d a lu l
unei e co n o m ii de pia.
E fic ie n a unei e c o n o m ii lib e ra le este nu l, dac nu se ine cont de acest
fac to r im p o rta n t, care l re p re zin t ra p o rtu rile de m unc. Cea mai scump
comoar pentru om este munca, a firm un precept b ib lic veterotestam entar,
n C a rte a P rov e rb e lo r. M u n c a , p rin nsi esena e i, este la r n d u -i in e fic ie n t
dac nu se asig ur un p rin c ip iu fu n d a m e n ta l al ra p o rtu rilo r de m unc
p rin c ip iu l lib e rt ii m u n c ii.33 ns acest p rin c ip iu , cunoscut nc de pe
tim p u rile controversatei, sub aspect social i istoric, R e v o lu ii F ranceze de la
1 7 8 9 , se poate tra n s fo rm a , dup cum a m e n io n a t n perioada in te rb e lic
ilu stru l cercettor al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c, avo catu l E . C ris to fo re a n u
(1 9 3 7 ), n tr-o ilu z ie , dac statul nu in te rv in e im pun nd an u m ite lim ite jo c u lu i
lib e re i concurene pe p ia a fo re i de m unc, cci a ltfe l salariaii sunt fo rai s
accepte, sub im p e riu l n e v o ilo r, o ric e c o n d iii im puse de ctre a n g a ja to ri,34 de
facto sugrum ndu-se acest v alo ros p rin c ip iu al unui stat social.
D in n e fe ric ire , aa cum a firm a m i cu zece ani n u rm n tr-u n studiu,
le g iu ito ru l nostru c ontin u s m e n in pe p rim -p la n u l re g le m e n t rilo r n

33 Alexandru iclea, Opinii in legtur cu "neingrdirea dreptului la munc i libertatea muncii" principiu al
dreptului muncii, - Chisinu. revista "Buletinul Asociaiei Tinerilor Juriti", nr. 4/1999, p.63-64.
34 E. Cristoforeanu, Teoria general a contractului individual de munc, - Bucureti, editura Curierul Judiciar",
1937, p.8-9.

32
d o m e n iu l re la iilo r econom ice doar c hestiun ile legate de p ro p rietate, v e n itu ri,
m p ru m u tu ri externe sau im p o zite . N u negm im p o rta n a c a rd in a l a acestor
e lem en te c o n stitu tive ale unei e c o n o m ii n tra n ziie , d a r m e n in e re a pe plan
secund a unei re g le m e n t ri e fic ie n te i c a lita tiv e a ra p o rtu rilo r de m unc,
n e g lija re a de facto a existenei pieei m u n c ii, unde se cum pr i se v in d e o
m a rfa destul de specific, care este fo ra de m u n c , i unde se u tiliz e a z , de
regul, m etod e caracteristice n m are parte lo v itu rilo r sub centur , contin u
s genereze efecte ne g a tiv e , cu consecine destul de triste pentru v iito r. A t t
im p o z ite le , v e n itu rile , in v e s tiiile ct i alte com ponente ale unui m ecanism
e conom ic nu sunt m a i m u lt dect sim p le d e r iv a te a le m u n c ii. N e n e le g e re a
sau, m a i bine z is , n edorina de a n e le g e acest ade v r constituie o p la tfo rm
de lansare pentru d ife rite c o n flic te sociale, dar i pentru a c u tiza re a perpetu a
c rize i de durat, existente n R e p u b lic a M o ld o v a . C u prere de ru,
reglem entarea ju r id ic a ra p o rtu rilo r de m unc rm ne n u rm a d e zv o lt rii
re la iilo r econom ico-sociale, leg iuito rul nostru nereuind s in pasul cu
d ezvo ltarea acestora. O p e ra de regularizare a fle x ib ilit ii ra p o rtu rilo r de
m unc nu este pe deplin arm onizat la exigenele z ile i, problem ele din acest
dom eniu au rm as, n cea m ai m are parte, aceleai ca i la m om en tul declanrii
re fo rm e lo r, prin aceasta crendu-se, inclusiv, un ir de im pedim ente n calea
d e zv o lt rii dreptului m u n c ii n sistem ul tiinelor ju rid ic e din R e p u b lic a
M o ld o v a i a rm o n iz rii acestuia cu dreptul co m u n ita r al m u n c ii.
Conceptul reglementrii relaiilor de munc. C e este m unca? P o triv it
Dicionarului explicativ al limbii romne, p rin m u n c se n e le g e a c tiv ita te a
contient (s p e c ific o m u lu i) n d rep tat spre un a n u m it scop, n procesul
creia om u l efectueaz, reglem enteaz i controleaz prin aciunea sa schim bul
de m aterii dintre el i natur pentru satisfacerea tre b u in e lo r p ro p rii.3^ n
Dicionarul de drept al muncii erban B eligrdeanu i Io n T ra ia n tefanescu
(1 9 9 7 ) definesc m unca drept acel fa c to r de producie, care const n a c tivitatea
um an specific, m an u al i/sau in telectu al, p rin care o a m e n ii i u tiliz e a z
ap titu d in ile fiz ic e i spirituale n scopul producerii b u n u rilo r, prestrii
s e rv ic iilo r i executrii lu c r rilo r cerute de satisfacerea tre b u in e lo r lo r.36
P entru crearea a n u m ito r c o n d iii fa v o ra b ile o rie n t rii i p restrii e fic ie n te
a m u n c ii i n scopul a rm o n iz rii in tereselor c a p ita lu lu i cu interesele
s a la ria ilo r, m unca prestat de ctre o persoan n fo lo s u l sau sub autoritatea
a lte i persoane este, de reg u l, supus u n o r reg le m e n t ri p rin in te rm e d iu l
n o rm e lo r de drept. A ceste no rm e sunt m e n ite "a supraveghea" ca att
pro p rie ta ru l c a p ita lu lu i s nu fie la discreia n e lim ita t a c e lu i care presteaz
m u n c a sau a sin d ic a te lo r n ceea ce privete m u n c a prestat, ct i, ceea ce

,s ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche a., Dicionarul Explicativ al Limbii Romne, ediia a 11-a. - Bucureti,
editura Univers Enciclopedic, 1996, p.661.
16 erban Beligrdeanu, Ion Traian tefanescu, Dicionar de drept al muncii, - Bucureti, editura Lumina Lex",
1997, p. 106.
33
este cu m u lt m a i im p o rta n t, ca nic i persoana s nu depind n m o d absolut de
c a p ric iile p ro p rie ta ru lu i de c a p ita l, adic de cel n fo lo s u l sau sub autoritatea
cruia m u n c a este prestat. D a c aruncm o p riv ire n trecut, putem constata
c n R o m a A n tic se cunotea n u m a i aa-zisul aspect econom ic al m u n c ii,
care e x c lu d e a rem u n e ra re a celu i ce o presta. D a to rit acestui aspect pu r
eco n o m ic al n o iu n ii, dreptul p riv a t rom an nu reg le m e n ta in iia l prestarea
m u n c ii; in s titu ia ju rid ic a lo c a iu n ii de servicii - locatio operarum - apare
m a i t rziu n re g le m e n t rile ju ris c o n s u lilo r ro m a n i.37 n schim b, din
m o m e n tu l a p a riie i re g le m e n t rilo r n d o m en iu ele au fost considerate, de
reg u l, ca aparinn d d re p tu lu i p riv a t.
D in m o m e n t ce re la iile sociale de m unc sunt supuse re g le m e n t rilo r
statului, acestea se tra n s fo rm n ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc; raporturi care
re p re zin t o specie , o va rie ta te de raporturi ju rid ic e . A a cum s-a m en io n at
deja, d o c trin a ad m ite n general c rap o rtu l ju r id ic re p re zin t o re la ie social
re g lem en tat de n o rm e le de drept. R ap o rtu l ju r id ic de m unc are un evid ent
caracter social, care re zid n dou aspecte: pe de o parte, re la ia dintre
persoane ca i p a rtic ip a n i ai ra p o rtu lu i ju rid ic nu-i pierde v a lo a re a de a fi n
contin uare o re la ie so cial, fiin d reg lem en tat de ctre n o rm e le leg is la ie i
m u n c ii, iar, pe de alt parte, o ric e n o rm de drept al m u n c ii se adreseaz
conduitei o a m e n ilo r, n calitatea acestora de fiin e sociale dotate cu raiune.
Este firesc c legea, n general, i leg islaia m u n c ii, n special, nu stabilesc
reguli de conduit pentru lu cru ri, ci doar pentru o am en i, astfel c raportul
ju r id ic de m unc, ca i alte raporturi ju rid ic e , are totdeauna un caracter
v o liio n a l. A cest caracter, la r n d u -i, re zid n fap tu l c o re la ie social devine
raport ju rid ic de m unc pentru c acest lucru s-a d o rit i se dorete de ctre
le g iu ito r atunci cnd este adoptat orice norm care reglem enteaz raporturile
de m u n c (de a ltfe l, aspectul dat este com un tu tu ro r ra p o rtu rilo r ju rid ic e ).
Ins n cazul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc exist i un a lt aspect, specific
ra p o rtu rilo r care izvo rsc din actele ju rid ic e de d re p t al m u n c ii. U n act ju r id ic
de drept al m u n c ii n seam n m anifestare de v o in a unor subieci concrei n
scopul de a se genera efecte ju rid ic e concrete. n cadrul ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m u n c , pe lng v o in a le g iu ito ru lu i e x p rim a t n n o rm e le de drept care
re g le m e n te a z n o iu n e a i n c h e ie re a co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc, exist
i v o in a p rilo r contractante - a sala ria tu lu i i a a n g a ja to ru lu i, - de a n c h e ia
re a lm e n te acest contract, adic de a da natere a n u m ito r efecte ju rid ic e , care
se m a te ria liz e a z p rin generarea unui raport ju rid ic c oncret.38

37 M e p iiH jio B C K H H 3.M.. JIckiwu no ptiuacavy vacmno.uy npaay, - M ocKBa, imaTejibCTBO K)pHHMecKafl
jiHTcpaTypa, 1991 r , p. 182-183.
38 Potrivit prevederilor coninute n art.45 i art.56 din Codul muncii, prin ncheierea, n baza negocierilor dintre
prile contractante, a contractului individual de munc, salariatul urmrete obinerea unui salariu n
rezultatul prestrii unei munci ntr-o anumit specialitate, calificare sau funcie, iar angajatorul, la rndu-i.
urmrete obinerea unui beneficiu sub form de munc prestat de ctre salariat n folosul su, n schimbul
salariului pltit de ctre el acestuia.

34
Socializarea reglementrii raporturilor de munc. n c a lita te de ram u r
autonom a sistem ului d re p tu lu i R e p u b lic ii M o ld o v a , dreptul m u n c ii este i
v a rm ne n continuare n esena sa un drept fo arte d in a m ic , d ato rit
le g tu rii in d is o lu b ile cu procesul destul de c o m p le x al unei e c o n o m ii de
pia, n tru ct ra p o rtu rile de m unc sunt strns legate de baza e co n o m ico -
social a unei c o m u n it i um ane cu o e conom ie bazat pe cerere i ofe rt .
L e g iu ito ru l unui stat m odern tre b u ie s fie , ipso facto, destul de recep tiv la
c e rin e le unei astfel de societi a fla te n tr-o d e zv o lta re m a i m u lt sau m a i
p u in d in a m ic . C o n c e p tu l p rim o rd ia l al a c tiv it ii le g iu ito a re necesit a fi
concordat la te n d in a de so c ia liza re a a c tiv it ii statului. M a i m u lte ri
europene au aprobat, la n iv e l co n stitu io n al, conceptul de "stat social";
aceast noiune fiin d in s titu io n a liza t n unele din cele m a i d e zv o lta te state
d in E uropa: Frana, G e rm a n ia , S pania, Ita lia , P o rtu g a lia , iar M a re a B rita n ie ,
E lv e ia , A u s tria i N o rv e g ia le g ife r n d n oiu nea de "stat al p ro s p e rit ii".
i n unele ri din E u ro p a de Est se m a n ife s t te n d in a de so cializare a
statului (cel p u in la n iv e l fo rm a l-ju rid ic ). A s tfe l, p o triv it a lin .(3 ) a rt.l din
C o n s titu ia R o m n ie i, "R o m n i a e s t e s t a t d e d r e p t , d e m o c r a t i c i s o c i a l , n
c a r e d e m n i t a t e a o m u lu i, d r e p t u r i l e i l i b e r t i l e c e t e n i l o r , l i b e r a d e z v o l t a r e
a p e r s o n a lit ii u m a n e, d r e p ta te a i p lu r a lis m u l p o litic r e p r e z in t v a lo r i
su p rem e, n s p i r i t u l tr a d iiilo r d e m o c r a tic e ale p o p o r u lu i rom n i
i d e a l u r i l o r Revoluiei d in d e c e m b r ie 1989, i D re p t stat
s u n t g a r a n t a t e " . 1,9
social este pro c la m a t i F e d e ra ia Rus, prin in te rm e d iu l art.7 a li n . ( l ) din
C o n s titu ia acestei ri, care statueaz fa p tu l c P o c c u u c k o h (Pcdepaifux -
c o i{u c m b H o e e o c y d a p c m e o , nonumma K o m o p o z o H a n p a e n e H a Ha co3daHue
yaioeuu, o o e c n e H u a a to u f u x docm ou H yro 0KU3Hb u ceo6odn oe pa3eum ue
n e j i o s e n a ;40 i
U c ra in a , care, p o triv it a rt.l din C o n s titu ie , ... c c y e e p e n n a i
H e3aneoK H a, d eM O K pam u H H a, c o y ia n b H a , n p a e o e a d e p a K a e a . 4 ' L e g iu ito ru l
m o ld o vean ns nu a considerat im p o rtan t i necesar proc la m a re a
R e p u b lic ii M o ld o v a drept stat social, ex c lu z n d n oiu nea dat din p roiectu l
in iia l al C o n s titu ie i.42
R e fe rito r la noiu nea de "stat social" tre b u ie s rem arcm c esena unui
stat social const n p ro tejarea i s lu jire a persoanei p rin in s titu ire a i
garantarea, la n iv e l co n stitu io n al, a unor d rep tu ri sociale fu n d a m e n ta le . Este
necesar de m e n io n a t fa p tu l, c d re p tu rile sociale nu pot fi n ic i garantate i
n ic i asigurate, n c a lita te a lo r de drepturi subiective ale persoanei, doar prin
in te rm e d iu l unor instrum ente ju rid ic e . P entru o e xercitare real a acestor

39 Republicat n Monitorul Oficial al Romniei. Partea I, nr. 767/29 octombrie 2003.


40 Publicat n PoccHftcKa r aieia din 25 decembrie 1993.
41 Publicat n B i ; i o m o c t i B e p x o B H o i P a j H Y K p a iH H . nr.30/1996.
42 Astfel, potrivit prevederilor ait. 1 alin.(3) din Constituia Republicii Moldova, Republica Moldova este un stat
de drept, democratic, in care demnitatea omului, drepturile i libertile lui, libera dezvoltare a personalitii
umane, dreptatea w pluralismul politic reprezint valori supreme .i snt garantate (publicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 1din 18.08.1994).
35
drepturi este necesar s fie create an u m ite c o n d iii econom ice. D in aceste
considerente, d re p tu rile sociale nu sunt doar nite drepturi subiective ale
persoanei c i, n p rim u l r n d , acestea re p re zin t o categorie de o b lig a ii
o b ie c tiv e ale sta tu lu i.43
Este cunoscut fa p tu l c dreptul m u n c ii constituie prin natura sa un drept
social par excellence. S tatul n calita te de le g iu ito r este chem at s in tervin n
d o m e n iu l ra p o rtu rilo r de m unc, re g le m e n t n d u -le . P entru ra p o rtu rile
respective esena p ro b le m e i const n d e term in area ct m a i corect a lim ite lo r
p o sib ile de in te rv e n ie a statului n reg lem en tarea acestora; ra p o rtu ri, care
dei sunt axate prepon derent pe d o m e n iu l p riv a tu lu i, conin suficiente
elem en te i c aracteristici de drept p u b lic . Fostul Cod al Muncii a!
R.S.S.Moldoveneti,44 aa cum a fost el conceput, e la b o ra t i adoptat n epoca
sovietic, re fle c ta n c onin utu l su absolutizarea ro lu lu i statului n
re g le m e n ta re a ra p o rtu rilo r de m unc. i astzi, dup scurgerea a aproape
patru decenii de la adoptarea la 25 m a i 1973 a C o d u lu i respectiv,
coonsecinele acestei a b s o lu tiz ri sunt sim ite destul de dureros de ctre
subiecii ce in tr n ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc. T e o ria a b s o lu tiz rii ro lu lu i
statului n re g le m e n ta re a ra p o rtu rilo r de m u n c , aparinn d p erioadei
sovietice, a fost re fle c ta t pe d e p lin i susinut trib u ta r de ctre doctrin a
drep tu lu i m u n c ii din epoca respectiv, c o n trib u in d n m o d u l cel m ai direct la
adoptarea u nor astfel de co d u ri, in c lu s iv al celu i din R .S .S . M o ld o v e n e a s c ,
n anul 2 0 0 3 le g iu ito ru l R e p u b lic ii M o ld o v a a adoptat un nou C o d al m u ncii
care ns, din n e fe ric ire , las m u lt de d o rit sub aspectul c a lit ii sale
n o rm a tiv e i concord anei e fic ie n te cu re a lit ile p ra x io lo g ic e actuale ale
p iee i fo re i de m u n c din ar. D e i ar putea fi aduse m u ltip le e x e m p le ne
v o m re fe ri doar la un sin gu r aspect, i anum e la fa p tu l c de la m o m e n tu l
adoptrii acesta a fost m o d ific a t p rin in te rm e d iu l a 14 legi adoptate u lte rio r
fiin d , n tr-o fo rm sau a lta , m o d ific a te i c o m p letate, eo ipso , peste 2 7 0 de
no rm e din to ta lu l de 3 9 2 de a rtic o le , pe care le c onin e leg ea-cadru n m a te ria
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc.
T e o ria m o d e rn a drep tu lu i m u n c ii cunoate m ai m u lte concepii de
reg lem en tare a ra p o rtu rilo r sociale de m unc, in c lu s iv concepia n eo lib eral,
susintorii creia consider c este necesar reducerea la m in im a in terveniei
statului n pro b lem a reg lem en trii re la iilo r de m unc. M e n io n m totui c
aceast concepie poate f i a p lic a t cu succes do ar n cadrul unui sistem
econom ic lib e ra l avansat, cu tra d iii n do m en iu , un p rim e x e m p lu n acest
sens servind re g le m e n ta re a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n S .U .A . L a noi,
n cadrul societii m o ld o ven eti de astzi, din cauza m entalitii
postsovietice, a n ih ilis m u lu i ju rid ic i a opunerii aproape instinctive fa de

43 Tpydoeoe u coijuaibHoe npaeo Poccuu, noa p e a . npocj). JI. H. AHHcwvioBa, - M ocKBa, ryMaHHTapHbifi
H3,naTejibCKHH uem p B n a a o c , 1999 r., p.22.
44 Publicat n Vetile Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneti, nr.5/1973.
36
o rice lege, din partea m a jo rit ii s u b ie c ilo r de drept (fie persoane fiz ic e , fie
ju r id ic e ), p ro m o v a re a acestei te o rii ar av e a consecine nefaste pentru
stab ilitatea n general a o ric ro r tip u ri de ra p o rtu ri de m unc.
A ad ar, p ro b le m a d e te rm in rii lim ite lo r posibile de in te rv e n ie a statului
n cadrul re la iilo r ju rid ic e de m unc pare a fi destul de d ific il , dar nu i
im p o s ib il , dac se respect aleg erea corect a c rite riu lu i de in g erin . n
o p in ia noastr, acest c rite riu const n recunoaterea caracteru lu i determ in an t
care trebuie s fie unul p ur social, protecionist (n sensul bun al c u v n tu lu i),
al re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r de m unc de ctre stat, deoarece dreptul m u n c ii
este m e n it s regle m e n te ze , n p rim u l rnd, o re la ie social in e c h ita b il din
c h ia r m o m e n tu l a p a riie i ei, d in tre doi p arteneri absolut in e g a li din punct de
vedere social, care apar pe piaa fo rei de m unc, o p ia m a i m u lt v irtu a l
dect real v iz ib il , d a r existent totui, unde o persoan i v in d e fo ra sa de
m unc iar a lta o cum pr. P ro te c ia real a e x e rc it rii d re p tu lu i c o n stituio nal
la m unc necesit a fi aprobat i ap lic a t de ctre le g iu ito r n calita te de
p rio rita te a p o litic ii sociale a statului, n care e le m e n tu l social tre b u ie pus pe
p ic io r de eg alitate cu g arantarea d re p tu lu i persoanei la o afacere p riv a t . n
aceast ord in e de idei statul, prin in te rm e d iu l leg is la ie i m u n c ii, tre b u ie s
co n tin u ie pro m o v a re a conceptului s ta b ilirii la n iv e l de lege a cu a n tu m u lu i
m in im de drepturi i m a x im p o sibil de o b lig a ii pentru cei care presteaz
m u n c a - pentru salariai. P en tru cei care cum pr fo ra de m unc, adic
pentru a n g a ja to ri, - invers: sta b ilire a unui prag m a x im de d repturi i m in im
de o b lig a ii n c alitate de co n cep t-reg u l, o fe rin d totodat i s uficient
fle x ib ilita te in tern p a rte n e rilo r sociali, precum i p o s ib ilita te re a l de
m an evrare (n lim ite le s paiului le g a l) a n g a ja to ru lu i, pentru ca acesta s-i
poat proteja, la r n d u -i, interesele p ro p rii n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc,
n caz contrar, le g ile eco n o m ie i de p ia v o r co n tin u a s se tra n s fo rm e , n
c o n d iiile actuale din societatea noastr, n nite leg i ale ju n g le i, c o n fo rm
c rora cel puternic este n drept s -l distrug pe cel slab. N u m a i pro m o v a re a
n continuare a conceptului de so cializare a re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r de
m u n c poate servi n c alitate de p rim pas n e d ific a re a e fic ie n t , i nu pur
d eclarativ, a unui stat social m o d e m n R e p u b lic a M o ld o v a .

2. Calitatea mixt a raportului juridic de munc:


obiect i izvor a! dreptului muncii
D re p tu l m u n c ii, n c a lita te de ram u r a sistem ulu i d re p tu lu i, cunoate o
re a liza re p ra x io lo g ic prin in te rm e d iu l ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc.
A c estea sunt generate, de regul, de ctre contractele in d iv id u a le de m unc
n cheiate n tre angajato ri i salariai. A s tfe l, contractul in d iv id u a l de m unc,
n calitate de act ju rid ic , are i c alitate de iz v o r al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc. U rm rin d lo g ic a d e ru l rii lu c ru rilo r, p o triv it fo rm u le i contract
in d iv id u a l de m u n c - raport ju r id ic de m unc - dreptul m u n c ii , volens
nolers se poate trage c o n c lu zia c respectivul contract posed, pe lng
calita te a de iz v o r al ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, ca lita te a de iz v o r al dreptului
m u n c ii. Pe de a lt parte, d octrin a de specialitate n m a te rie de drept al m u n c ii
recunoate c alitatea de iz v o r al d re p tu lu i m u n c ii n u m ai actelo r n o rm a tiv e i
co n tra c te lo r n o rm a tiv e , ia r contractul in d iv id u a l de m u n c nu este un contract
n o rm a tiv . P en tru a nu crea c o n fu z ie i to to d at pentru a respecta rig o rile
adecvate unei cercetri tiin ific e , este necesar s ne c la rific m cu calitatea
d einu t de ctre ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc n contextul d e te rm in rii
surselor generatoare ale d reptului m u n c ii ca i ra m u r a sistem ului dreptului.
P rim a n tre b a re care se isc n m o d lo gic este urm toarea: poate s existe
dreptul m u n c ii n lipsa ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc? R spunsul, pe ct de
in d is c u ta b il, pa att i de in e v ita b il, poate fi n u m a i unul i foarte tranant: nu.
A tu n c i, dac dreptul m u n c ii nu poate s existe - re a lm e n te , dar nu p ur
epis te m o lo g ic , - fa r existena ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, n seam n c
ra p o rtu rile n cauz au ca lita te a de surs generatoare de drept, adic sunt
izv o a re ale d re p tu lu i m u n c ii! i dac nu ne o p rim a ic i atunci toate contractele
in d iv id u a le de m u n c, n c alitate de izv o a re ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc, au i ca lita te a de izv o a re ale d re p tu lu i m u n c ii!
C o n sid erm c abordarea respectiv nu este una m a n ip u la tiv , eronat i
g reit, ia r arg u m e n te le n fa v o a re a acesteia sunt cel puin dem ne de a fi
re in u te . T ra ta re a strict p o z itiv is t a d re p tu lu i, n general, i a drep tu lu i
m u n c ii, n special, c o n fo rm creia d rep tu l em an n m o d direct sau in direct
de la stat, adic a u to rit ile statului sunt g en erato rii i re a liz a to rii id e ilo r care
m b ra c u lte rio r hain ju rid ic , transfo rm nd u-se n no rm e ju rid ic e , este
in su ficien t. S itu a ia de facto este de aa natur, c re a lita te a practic, m ai
ales n d o m e n iu l ra p o rtu rilo r de m unc, depete p o s ib ilit ile p ur te h n ic o -
ju rid ic e ale le g iu ito ru lu i de a le aborda p re v iz ib il i de a le re g le m e n ta a
priori, i putem aduce o sum edenie de e x e m p le n acest sens. Este im portant
de m e n io n a t c ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e , care fac parte
in teg ran t i destul de im p o rta n t a cercetrii de fa , deseori servesc n
c a lita te de e x e m p le clasice de stri fa p tic e ale drep tu lu i m u n c ii, care nu sunt
reg lem en tate sau sunt re g lem en tate am b ig u u , sau au fost re g lem en tate ca
urm are a unei ab ordri greite din partea le g iu ito ru lu i. D re p t e x e m p lu ar
p utea servi ra p o rtu rile ju rid ic e de e x te m a liz a re a fo re i de m unc, care nu
sunt absolut n nic i un fe l re g lem en tate n cadrul c o n in u tu rilo r p o zitiv is te ale
drep tu lu i m oldo venesc al m u n c ii, dar care cunosc o e x tin d e re i o
ap lic a b ilita te practic din ce n ce m a i extins. Este suficient s m enionm
aici, c una din cele m ai m a ri co m p an ii din R e p u b lic a M o ld o v a , care activeaz
pe pia produselor petro lie re nu are personal practic angajat direct, n baz de
contract in d iv id u a l de m unc. C u excepia personalului ad m in istrativ, m area

38
m a jo rita te a s a la ria ilo r din cadrul acestei c o m p a n ii i presteaz m u n c a n
te m e iu l u nor raporturi ju rid ic e de outstqffng, care sunt ra p o rtu ri ju rid ic e de
m unc atipice.
A adar, revenind la cadrul p ro b le m a tic pus n discuie, este im perios
necesar de a revedea abordarea d re p tu lu i m u n c ii d o a r n e x c lu s iv ita te prin
prism a p ozitivist a dreptului obiectiv, tendin susinut tot m ai intens n
doctrina de specialitate.43 C a i oricare alt ram ur de drept, dreptul m uncii
poate fi abordat i n calitate de ram ur de drept ob iectiv, ct i n calitate de
ram ur de drept subiectiv. In acest context, considerm , c drept exem p lu poate
servi coninutul unui raport ju rid ic de m unc in dividu al i direct (tip ic ), care este
form at, fr careva posibile excepii, num ai din drepturi i obligaii subiective
ale prilo r - spre deosebire de drepturile i o b lig a iile salariailor i
angajatorilor, m enionate n art.9 i a rt.10 din C o dul m u n c ii, care au un caracter
o biectiv, fiin d elaborate i incluse n coninutul C o d u lu i de ctre legiuitor. i
izvoarele dreptului m u ncii pot fi abordate exact n acelai m od, i necesit a fi
abordate astfel: izvoare cu caracter o biectv i izvoare cu caracter subiectiv. C eea
ce doctrina dreptului m uncii din R ep u b lica M o ld o v a (d a r nu n u m a i) recunoate
drept izvoare ale dreptului m u n cii, m enionnd u-le n art. 4 din C o dul m u n c ii46,
pot fi considerate izvoare ca atare num ai n sens obiectiv. n sens subiectiv i
praxiolog ic, real i, totodat, m ai aproape de scopul i finalitatea dreptului
m u n c ii, calitatea de izvoare ale dreptului m u ncii o dein raporturile juridice de
munc, fundam entate pe contractul in d ivid u al de m unc, de unde i concluzia
logic, c i contractul n cauz are calitatea de iz v o r al dreptului m uncii.
B ineneles, c nu doar raporturile ju rid ic e de m unc clasice, tipice, au calitatea
de izvoare ale dreptului m u n c ii, ci i raporturile atipice, inclusiv i raporturile
ju rid ic e de natur m ix t , pu b lico -p rivat sau p rivato-pub lic, cum ar fi
raporturile ju rid ic e de serviciu ale fu ncionarilo r publici.

45 Cercettorul rns Alexandr Grebencikov de la Catedra de Drept i Securitate a Muncii din cadrul Facultii de
Drept a Universitii de Stat din Sankt-Ptereburg, meniona. n anul 2002, urmtoarele: B nocienee epe.un n
nayt<e mpydoHoco npaea npowounu cyiifecmseHHbie usMenemut ho e&.vidax ua onpee.temie npaea, e
Komopoe Mipstdy c oobeKinueHbw menepb ece vaufe aiciKwaemcn u cybeKmueHoe mpydoeoe npaeo, a w.w
mo-ocho yttudemb i/a\iemumiiui/cst omxod om meopuu topuduueacopo n03ummuz.ua u yuem nonooicume.ibHbix
MOMeumoe meopuu ecmecmneimopo npana. B esoto ouepeb npusuauue na:iu'iua cy'Ohexmueuopo mpyoaoso
npaaa daem ocnonanue omuocumb k vuciv e,'o ucmoHmiKon mpyoeoii oeoeop, fibino.iiixioufuu (jjyiiKyuio
peutbno;'o peiyjxmopa mi()unu()yaibHbLX mpyonbix omnomenuu ( Tpyrioaoe npaao Pvccuu. VneoHUK, 110/1
pea- npo(j). C.n.MaBpHHa h npotj). E.E.XoxjioBa, - MocKBa, H3jjaTe.ibCTBo KDpHcm., 2002 r., p. 190).
46 Potrivit art.4 din Codul muncii, raporturile de munc i alte raporturi legate nemijlocit de acestea sunt
reglementate de Constituia Republicii Moldova, de Codul muncii, de alte legi, de alte acte normative ce conin
norme ale dreptului muncii, i anume de:
a) hotrrile Parlamentului;
b) decretele Preedintelui Republicii Moldova;
c) hotrrile i dispoziiile Guvernului;
d) actele referitoare la munc emise de Ministerul Muncii, Proteciei Sociale i Familiei, de alte autoriti
centrale de specialitate, n limita mputernicirilor delegate de Guvern;
e) actele autoritilor publice locale;
f) actele normative la nivel de unitate;
g) contractele colective de munc i conveniile colective; precum i de
h) tratatele, acordurile, conveniile i alte acte internaionale la care Republica Moldova este parte.
39
P ro b le m a tic a n o iu n ii de iz v o r al d re p tu lu i este una veche, care, dup o
an u m it p erio ad de a c a lm ie , din nou este abordat n cadrul d o ctrin ei teo riei
d re p tu lu i, dar i n cadrul u nor ram u ri aparte ale tiin e lo r ju rid ic e , in clu siv n
tiina d re p tu lu i m u n c ii. M ih a il M a rc e n k o (2 0 0 8 ) are dreptate atunci cnd
m e n io n e a z c, conceptul de iz v o r al dreptului c ontin u s fie unul c o n fu z i
echivoc, aflndu -se n c n tr-o stare brut.47 A a cum s-a m enionat n
literatu ra de specialitate cu o cazia d e zb a te rilo r v is -a -v is de in stitu ia izv o a re lo r
dreptului, chestiunea abordat nu are num ai o im portan form al-epistem ologic,
deoarece de capacitatea de o bin ere a unui rspuns corect depind c rite riile , n
te m e iu l crora unele sau alte fe n o m e n e v o r putea sau nu v o r putea fi
considerate izv o a re ale d re p tu lu i.48
A b o rd a re a respectiv poate fi considerat n o v a tiv n um ai sub aspectul
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc atip ice, i n p rim u l rnd sub aspectul acelor
ra p o rtu ri, care sunt fundam entate pe un act ju r id ic prepon derent cu elem ente
de drept p u b lic . In lite ra tu ra de specialitate din F ed eraia R us chestiunea
ra p o rt rii co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc la izv o a re le drep tu lu i m u n c ii este
la o rd in e a z ile i a d o c trin a rilo r n m a te ria te o rie i drep tu lu i m u n c ii, fiin d
abordat de ctre cercettorii E v g h e n ii H o h lo v , S erghei M a v rin , A le x a n d r
G re b e n c ik o v , V la d im ir L e b e d e v i a lii.4' V la d im ir L e b e d e v (2 0 0 6 )
consider, c tre b u ie m o d ific a t structural c h ia r i c o nin utu l C o d u lu i m u n c ii al
F e d e ra ie i R use, m enionnd u-se n m o d e x p lic it i autonom in stitu ia
izv o a re lo r d re p tu lu i m u n c ii, ia r c onin utu l acesteia s fie axat n p rim u l rnd
pe ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc i pe alte ra p o rtu ri, conexe ra p o rtu rilo r de
m unc. A u to ru l neag nsi caracterul de izv o a re ale drep tu lu i m u n c ii, pe
care l-a r avea actele n o rm a tiv e , m en io n n d n acest sens urm toarele:
...mo, mno e coepeMeHHoii meopuu mienyemca ucmoHHUKaMU mpydoeozo
npaea, - 3mo UHcmumym (fiopMbi mpydoeozo npaea, ezo iiopMamueno-
npaeoebix a K m o e , u h u k o k o z o omnouienm k ucmoKaM npaea ou n e imeem,
nocKOJibKy 3mo yoice onpedejieHHbii pe3ynbmam npaeomeopnecmea.so Id eea
p riv in d in s titu ia ju rid ic a fo rm e lo r d re p tu lu i, d ife rit de in s titu ia iz v o a re lo r
d re p tu lu i, nu este una de o rig in e recent pentru te o ria dreptului din Federaia
R us. n c n cadrul colii sovietice de te o rie a d re p tu lu i existau dezbateri

47 MapMCHKo M.H., McmoHHUKu npaea, - MocKBa, HJjjareJibc iBo ITpociieicr, 2008 i\, p.287.
48 Ecnu <pop.ua npaea pacKpbieaem op?auu3a\\uio npaea, ezo nhipa.ncenue ho eue, mo Kamezopwi ucmouuuKa
npaaa npedcma&wem co6ou cucrne.vy (xiKwopoa, npedonpec)e:i>iioi^ux coepj/ranuc npaea u (pop.ubi eeo
HhipajKemix. Ebimb ucmonnuKOM npaea 3nanum csiyjtcunih tfiatcmopoM nppaeooopa3oeanwt, o6:ia<)anib
cnocouHucmbto k nopMumueuoMy peemupoetntwo, daeam b M amepuai O.m iioebix nop.u npaea. HcmomtUK
npaea omo m o 113 ueso ono co3aemca, eo3UUKaem. <T>op.wa .ace npaea cavocmoame.nbiian KamepopuM,
KomopaH onpeOe:mem cnocoo ebipajtcenwi npaea eo ene, npuoauun KOiikpemrtbLU >ie:ienufLu oipuifua:ibiiou
lopudiwecKoii cuibi, navecm ea ofmfeooM3ame:ibiiocntu, uepapxiWHocmu (JI.A.M0p030Ba, Jloroeop e
nyfauuHOM npaee: mpuduHecKau npupoda, ocooetmocmu, K:iaccu<f)uk'aiiu>i, - MocKBa, /KypHan Focy,iapcTBo
ii npaBo, N al/2009 r., p.16).
49 E.E.Xoxjiob, HeKornopbie aKmyaibHbie npo6:ie.\iu meopuu u npaKmuKU coepe.uemiopo poccuitcKoro mpydoeopo
npaea, - MocKBa, a<ypHaji TlpaBOBCflCHHe, Xs4/2006 r., p.60; B.M.JIeSeflCB, CoifuonoetwecKax WKo.ia
mpyooeopo npaea Poccuu, - MocKBa, wypHan ripaBOBe^eHne, .Nl'4/2006 r., p.72.
50 B.M.JleGeaeB, Cotfuo.ioeuuecKan w k o . i o mpydoeo?o npaea Poccuu, p.72.
40
p riv in d d ife re n e le dintre izv o a re le d re p tu lu i, fo rm e le d re p tu lu i, fo rm e le de
expunere a n o rm e lo r ju rid ic e , fo rm e le externe ale d re p tu lu i etc.51 E v g h e n ii
H o h lo v (2 0 0 6 ) propune o idee destul de interesant n leg tur cu d is c u iile
aprute v is -a -v is de caracterul n o rm a tiv al co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc,
m en io n n d , eo ipso, c contractul respectiv ar putea f i considerat drept
n o rm ju r id ic in d iv id u a l , perso n alizat, care ar p u tea coexista ju r id ic cu
n o rm e le ju rid ic e tra d iio n a le , nep e rs o n ific a te .5:
n acest context, lsnd deschis p o s ib ilita te a ab o rd rii conceptual-
tiin ific e d ife rite a c a lit ii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc - in c lu s iv sub
aspect c ritic a c e lo r expuse n cadrul p re ze n tu lu i studiu m o n o g ra fic , -
apreciem caracterul dual al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c ca i in stitu ie
com ponent a drep tu lu i m u n c ii. D u a lita te a respectiv se m anifest, astfel,
p rin c alitatea pe care o deine raportul ju r id ic de m unc ca i o b ie c t al
d re p tu lu i m u n c ii, precum i p rin ca lita te a acestuia de iz v o r al d reptului
m u n c ii (n sens s u b ie c tiv ). C a lita te a a trib u it ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
de a fi obiect al drep tu lu i m u n c ii este c o m p le t i unanim recunoscut n
doctrin a d reptului m u n c ii, in c lu s iv i n cea m oldo veneasc, n e fiin d generate
discuii i abordri d ife rite . D o c trin a rom neasc n m a te rie recunoate, la fe l,
aceast c alitate in discu tabil a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, fu n d am en tat
te o re tic p rin Tratatul de drept aI muncii, ela b o ra t de ctre S anda G h im p u , Io n
T ra ia n tefnescu, erban B e lig r d e a n u i G h e o rg h e M o h a n u (1 9 7 8 )53,
contin uat i d e zv o lta t de ctre te o re tic ie n ii drep tu lu i m odern al m u n c ii din
R o m n ia .54
C a lita te a de iz v o r al d re p tu lu i subiectiv al m u n c ii nu este ns nici
abordat i e v id e n t c nu este n ic i recunoscut n d o c trin a d re p tu lu i m u n c ii
d in R e p u b lic a M o ld o v a . n d o c trin a rom neasc abordarea respectiv, la fe l,
nu este pe o rd in e a z ile i, dei se recunoate caracterul de fo rm specific
(h a in ju rid ic ) pe care l d ein izv o a re le drep tu lu i m u n c ii. A s tfe l, p o triv it
o p in ie i e x p rim a te de ctre A le x a n d ru ic le a (2 0 0 9 ), n accepiunea juridic
a noiunii, izvoarele de drept nu se refer la esena dreptului, ci la formele
specifice n care acesta i gsete expresia. Pentru a-i realiza rolul lor de
organizare a vieii sociale, normele juridice sunt exprimate n anumite forme,
proprii dreptului, care poart denumirea generic de acte normative. In
funcie de organul emitent, acestea sunt: legi, ordonane, ordonane de
urgen i hotrri ale guvernului, etc. Asemenea acte constituie, n
accepiunea juridic, izvoare de drept. 55

51 Tcopun rocydapcnwa u npaoa, yneOHHK no,a peA. A.H.KoponeBa h JI.C.^BHna, p.370-371.


52 E .B .X o x jio b , lle K o m o p b ie ciKmyaibUhie npoo.ie.Mbi meopuu u npuKimtKU c 0 tipe.venH0?0 poccuuacozo mpydo-
nm n npaaa, p.60.
53 Sanda Ghimpu, Ion Traian tefnescu. erban Beligrdeanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii, Tratat, v o ii,
- Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1978.
54 A se vedea, n acest sens. Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, ediia a 111-a, - Bucureti, editura
Universul Juridic, 2009, p.5-30.
55 Ibidem, p.31.
3. Definiii doctrinare ale raportului juridic de munc
Definiii ale raporturilor juridice de munc n doctrina romn, rus i
ucrainean. D e i conceptul de raport ju r id ic de m unc este unul consacrat i
o rd in a r att pentru p ro fe s io n i tii p ra c tic ie n i, ct i pentru cercettorii n
m a te ria tiinei d re p tu lu i m u n c ii, d e fin iia ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc nu este
u n ifo rm acceptat n cadrul do c trin e i de specialitate, att n cea in digen , ct
i n cea strin. C e rc e t to rii n m a te rie au propus, eo ipso, m a i m u lte
d e fin iii, re g u la communis opinio doctorum n e fiin d a p lic a b il , doctrin a
g h idndu-se, n m a te rie n o io n a l , de re g u la diferenia opinio doctorum, dei
e le m e n te le -c h e ie care fo rm e a z p iv o tu l con cep tu lu i de raport ju r id ic de
m unc se regsesc n m a jo rita te a d e fin iiilo r acceptate d octrin ar. C o m p ararea
n o io n a l a conceptului de raport ju r id ic de m unc n calitate de in stitu ie
ju r id ic au to n o m , aa cum este ea abordat n d octrin a tiin e i d re p tu lu i
m u n c ii d in d ife rite ri, c o n trib u ie , pe de o parte, la ex tin d e re a o rizo n tu lu i
tiin ific al c e rc e t to ru lu i, servind astfel p e rfe c io n rii pro fe s io n a le a acestuia,
iar pe de a lt parte, abordarea co m p a ra tiv is t a in s titu ie i ra p o rtu lu i ju rid ic de
m u n c c o n trib u ie la n e le g e re a m a i p ro fu n d a conceptului respectiv n
context d o c trin a r in d ig en . A s tfe l p o t fi descoperite att aspectele doctrinare
forte n m a te ria in s titu io n a l a ra p o rtu lu i de m unc, ct i aspectele
d octrin are m a i puin relevan te. i n fin a l (d a r nu i n u ltim u l rnd),
cerc e t rile c o m p a ra tiv is te jo a c un rol im p o rta n t n procesul de elab orare a
unor noi n o rm e n d o m e n iu , precum i procesul de perfecio n are a c e lo r
existente, ia r uneori ele pot duce i la ceea ce n doctrin se consider a fi
transplantare a n o rm e lo r ju rid ic e .
D e i avocatul E .C ris to fo re a n u (1 9 3 7 ), n ca lita te a pe care o deine - cea
de a fi unul din p rim ii te o re tic ie n i ro m n i dedicai cercetrii contractului
in d iv id u a l de m unc, - nu definete n m od direct raportul ju r id ic de m unc,
o p in ia sa p riv in d natura ra p o rtu lu i respectiv poate fi dedus prin in te rm e d iu l
a n a liz e i c e lo r expuse n contextul general al c ontractului in d iv id u a l de
m unc. A s tfe l, p o triv it a u to ru lu i raporturile juridice care se stabilesc ntre
prile contractante cu ocazia i din cauza executrii contractului individual
de munc, se prezint sub un aspect cu totul deosebit din cauza naturii
speciale a obligaiunilor care nasc din contract i pe care legea le creiaz i
le impune n mod obligator prilor. Obligaiunea salariailor de a presta un
serviciu ca i toate celelalte obligainui care-i incumb pe baza legii, precum
i obligaia patronului de a remunera munca salariatului, de a-i acorda
anual un concediu de odihn, obligaia preavizului ca i ntregul sistem al
legii cu privire la desfiinarea contractului, imprim un aspect specific
contractului de munc privit prin natura elementelor lui constitutive. 5b
A s tfe l, c h ia r i n lipsa unei d e fin iii directe a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc,

56 E.Cristoforeanu, Teoria general a contractului individual de munc, p. 17.


42
E .C ris to fo re a n u e v id e n ia z trstu rile caracteristice ale ra p o rtu lu i respectiv,
abordate prin prism a c ontractului in d iv id u a l de m unc n c alitate de iz v o r al
acestuia: specificul tr s tu rilo r ra p o rtu lu i dat n co m p a ra ie cu alte ra p o rtu ri,
generate de contracte s im ila re din d o m e n iu l d re p tu lu i p riv a t; natura ju rid ic
special a o b lig a iilo r p rilo r contractante; o b lig a ia sala ria tu lu i de a presta o
m unc; o b lig a ia ang ajato ru lu i de a p l ti salariul; d repturi sp ecifice ale
s a la ria tu lu i, n e n t ln ite n cadrul a lto r ra p o rtu ri ju rid ic e , cum ar fi drep tu l la
un concediu de odihn; o b lig a ia p re a v izu lu i n ca zu l n c e t rii ra p o rtu rilo r;
sp ecificu l general al stingerii ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc etc.
O a lt trstur caracteristic a rap o rtu lu i ju rid ic de m unc, observat i
tratat ca atare de ctre E .C ris to fo re a n u , este r e la ia de s u b o rd o n a re
existent n tre salariat i a n g a ja to r pe to t parcursul d e ru l rii i e x e c u t rii
c o n tra c tu lu i.57 A cest elem en t de subordonare este v z u t ca unul de natur pu r
ju r id ic i nu econom ic; subordonarea nu treb u ie n eleas, n o p in ia
au to ru lu i, n sensul a s e rv irii v o in e i sala ria tu lu i v o in e i a n g a ja to ru lu i, ci n
sensul u n e i dependene ierarh ice cu caracter d is c ip lin a r, ca o regle m e n ta re a
energiei consacrate de salariat n fo lo su l n tre p rin d e rii i necesitat de
o rg a n is m u l n tre p rin d e rii n care se n c a d re a z m u n c a s a la ria tu lu i, n n elesu l
scopului u rm rit de n tre p rin z to r. D ep en d en a, p o triv it acestuia, este strict
personal, u n ila te ra l i in erent rap o rtu lu i ju r id ic de m unc, in a n titez,
autorul punnd raportul de a u to n o m ie n prestarea unei a c tiv it i p rin
in te rm e d iu l a lto r contracte, sub re g im u l crora acel care lu c re a z i asum
riscul d e p lin n legtur cu lu crarea efectuat, risc n e n t ln it n cadrul
d e ru l rii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n baza unui contract in d iv id u a l de
m unc. R a p o rtu l de subordonare, n sens ju r id ic , este arg u m en tat i p rin
fa p tu l, c salariatul nu presteaz m u n c a sa sub c o n tro lu l i supravegherea
e fe c tiv i perm anent a a n g a ja to ru lu i, ci sub re g im u l in s tru c iu n ilo r date de
angajator. D e aceea, pe bun dreptate, autorul consider drept salariai n
sensul leg ii nu n u m ai pe acei care lucreaz n ate lie ru l, m a g a zin u l sau biroul
angajato rului, ci i pe acei care lucreaz la d o m ic iliu , cu ustensilele lo r p ro p rii,
pe agenii c o m e rc ia li etc., i care prin natura a trib u iilo r lo r ies de sub
supravegherea direct a a n gajato rului, ns lucreaz sub dependena ace s tu ia .'8
U n alt do c trin a r al colii rom neti de drept p riv a t din perioada
in te rb e lic M a rc o I. B arasch (1 9 3 2 ), - dei nic i acesta nu definete n m od
direct ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, m e n io n e a z , de asem enea, un ir de
trsturi ale ra p o rtu lu i respectiv, printre acestea regsindu-se i subordonarea
sala ria tu lu i fa de angajato r, aducnd drept e x e m p lu aa-zisele regulamente
de atelier, pe care le consider drept o derogare de la lib e rta te a c o n v e n iilo r.5'1
A ceste reg u lam en te c uprindeau, n p erio ad a respectiv, p rescrip ii cu p riv ire

57 Ibidem, p.33-35.
58 Idem, p.34.
59 Marco 1. Barasch, Principii de legislaia muncii, - Bucureti, editura tipografiei Micarea, 1932, p.39.
43
la o rg a n iza re a m a te ria l a m u n c ii: n ele erau fix a te re g u lile de re p a rtiza re a
p erso n alu lu i, o re le de lu cru , c o n c e d iile , m o d a lita te a de plat a salariu lu i etc.
n c lc a re a acestor p re s c rip ii era sancionat p rin p e n a lit i care erau att de
o rdin m o ral (a v e rtis m e n tu l, schim barea fu n c ie i, suspendarea), ct i de ordin
p ecu n iar (a m e n d a , re in e rile din salariu, retragerea p rim e lo r etc.)- Transpus
n tr-u n lim b a j ju r id ic m o d e rn , o b lig a tiv ita te a salariatu lu i de a respecta
re g u lile de o rd in e in tern a m u n c ii din cadrul u n it ii, sancionat fiin d prin
m etod e d is c ip lin a re , re p re zin t aceeai caracteristic a ra p o rtu lu i ju rid ic de
m u n c care este subordonarea sala ria tu lu i fa de angajato r. A te n ia asupra
re g u la m e n te lo r de a te lie r este atras, n p erio ad a respectiv, i de ctre un a lt
cercettor rom n al ra p o rtu rilo r de m unc - G h eo rg h e G . G h eo rg h iu
(1 9 3 5 ).60 In p erio ad a v iz a t n cazul a n g a j rii unui salariat de specialitate
c lau ze le co n tra c tu lu i erau discutate, ns n m a jo rita te a c a z u rilo r, datorit
n u m ru lu i m are de salariai, se recurgea la o fe rta a n g a ja to ru lu i sub fo rm a de
reg u la m e n t de m u n c (d e a te lie r), care era opera in d iv id u a l a an g ajato ru lu i.
A ceste re g u la m e n te , fiin d legea in tern a n tre p rin d e rii, erau o b lig a to rii
pentru salariai; n e n d e p lin ire a lo r atrgea sancionarea de ctre angajato r a
s a laria tu lu i, ceea ce presupune, e vid en t, subordonarea salariatu lu i fa de
angajato r, ca i trstur specific a u n u i ra p o rt ju rid ic de m unc.
n lite ra tu ra so vietic de specialitate din perioada postbelic i
prem ergtoare p erio ad ei cunoscute n is to rio g ra fia m o dern rus drept <onoxa
3acmox,b] erau o fe rite d e fin iii ju rid ic e clare i re la tiv concise ale raportului
ju rid ic de m unc, dar care conineau o am prent evid ent a perioadei n cauz
i a ideologiei com uniste, prom ovate inclusiv n m e d iu l academ ic. D in tre
c o rife ii do c trin e i so vietice de specialitate treb u ie m e n io n a t n p rim u l rnd
N ik o la i A le x a n d ro v i fu n d a m e n ta la sa m o n o g ra fie Tpydoeoe
npaeoomHoiueHue, p u b lic a t in iia l n anul 19 4 8 i reeditat n anul 2 0 0 9 .62
n co n in u tu l lu c r rii respective N ik o la i A le x a n d ro v face o caracteristic
ep iste m o lo g ic a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n ca lita te a acestora de obiect
al re g le m e n t rilo r ju rid ic e n m a te rie de drept al m u n c ii i e x am in eaz
ca te g o riile istorice ale ra p o rtu rilo r de m unc, unele pri ale lu c r rii fiin d
destinate a b o rd rii s u b ie c ilo r ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, in clu siv
ap a riie i i stin g e rii ra p o rtu rilo r respective; sunt ana liza te fundam ental
trstu rile caracteristice ale ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, p rin prism a
d e lim it rii acestora de ra p o rtu rile ju rid ic e de drept c iv il. N ik o la i A le x a n d ro v
este cel care, n fosta lite ra tu r sovietic de drept al m u n c ii, a in iia t discu iile

60 Gheorghe 1. Gheorghiu, Studiu asupra contractului individual de munc, - Bucureti, tipografia ziarului
Universul, 1935, p.46-47.
61 Epoca stagnrii cuprinde epoca aa-zisului socialism dezvoltat din istoria U.R.S.S., o perioad istoric
scurt care include ceva mai mult de dou decenii - din momentul venirii la putere, n U.R.S.S., a lui Leonid
Brejnev (anul 1964) i pn la Plenara C.C. al P.C.U.S. din ianuarie 1987, - dup care n U.R.S.S. s-au demarat
reformele n toate sferele vieii sociale i politice, care au culminat, la nceputul anilor 90 ai secolului XX, cu
destrmarea Uniunii Sovietice n cincisprezece state independente.
62 H.r.AjieKcanapoB, Tpydoeoe npanoomnoweiiue, - MocKBa, H3,aaTejibCTBO TTpocneicr, 2009 r.
44

A
academ ice care c ontin u i astzi n d o c trin a rus de drept al m u n c ii p riv in d
o b iectu l de reg lem en tare a tiin e i d re p tu lu i m u n c ii. A u to ru l d e fin e a raportul
ju r id ic de m unc n m o d u l urm tor: CoiiucmucmimecKoe mpydoeoe
npaeoomHoiuemie npedcmaejviem codoii moeapuuecKoe compydmmecmeo
ceoodHbix om SKcmyamaituu Jiwdeu, o p iid m e c K o e om Hoiuem ie, e KomopoM
odHa cm opoHa (mpydmiuucn) o6x3aHa ebinonHnmb ineecm H ozo poda paomy
no onpedeneHHoii dojiotcHocmu (npoipeccuu, cneiuanbHocmu, KeanutfiuKatfmi),
exodn e Jimubiu cocmae (KonneKmue) onpedeneHHOzo coijuajiucmuHecKOZo
npednpwimuH (ynpeaicdeHiiH, xosnucmea) u ynacmnyR (ejuecme c dpyzmiu
njiencLMU KomeKmuea) e ynpaenenuu dejicmu n pedn pw m w , a dpyzan
cmopoHa (npednpmmue, ynpeotcdeHue, xo3Mucmeo) o6fi3ma om m ueam b ezo
mpyd no Kommecmey u Kcmecmey, o6ecneuueamb ycnoeun pa6ombi,
6e3onacHbie djw sdopoebH mpydfmezocM u QnnazonpustmHbie dna eucoKou
npoii36odumejibHocmu mpyda, 3a6omumbCH o .MamepuwibHO-obimoeux u
KyjibmvpHbix Hysicdax padomnuna .63 D a c e lim in m ele m e n te le de o rd in
id eo lo g ic i propag andistic, atunci putem o b in e o d e fin iie re la tiv c la r i
concis a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, care conin e n sine ele m e n te le i
trsturile principale ale unui raport ju rid ic de m unc, m ai puin subordonarea
s alariatu lu i fa de angajator.
n perioada u rm to are care a durat pn la p rim e le sem ne ale
restructu rrii gorbacioviste lite ra tu ra de specialitate d e fin e a puin d ife rit
raportul ju r id ic de m unc. D ic io n a ru l en ciclo p ed ic so vietic de drept al
m u n c ii, o surs valo ro as i dem n de a fi luat n consideraie i astzi dac
fa c e m , aa cum s-a m en io n at deja m a i sus, abstracie de c o n in u tu rile
tributare epocii respective, d e fin e a raportul ju rid ic de m unc astfel: T p y d o e o e
n p a e o o m H o iu e H u e wpudimecKcm (popj\ia cesi3u, C K J ia d b ie a to u fe u c n M e w c d y
npednpunm ueM (ynpeoKdeHueM, opzami3aiiueu) u zpaD tcdan u H O M (paonuM
unu cjiyo ica u fU M ) no n o e o d y npuMeneHua mpyda. Bo3iiuKacm, k c ik npaew io,
Ha ocHoeanuu mpydoeozo dozoeopa, a maKjKe nnaHoebix aKmoe
p a c n p e d e j ie m i H Ha pa6omy n o c jie c n e ifu a jib H o z o (n p o c p e c c u o H a n b H o z o )
o 6yneH U H u dpyzux l o p u d m e c K i i x (p a K m o e ( a K m o e u 3 6 p a u u H , H 03H aneH us{ Ha
d o ji3 K H o c m b ) MD e fin iia n cau z este m a i laco nic dect precedenta i
conin e un ir de e lem ente n o i, nem enionate n d e fin iia anterioar: izv o a re le
de a p a riie a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc. P en tru p erio ad a respectiv acestea
erau considerate a fi contractul in d iv id u a l de m u n c (re g u la ), actul de
rep artizare n m unc, a p lic a b il n cazul a p a riie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m u n c ale a b s o lv e n ilo r in s titu iilo r de n v m n t p ro fe s io n a l m e d iu , special
i superior, precum i alte fap te ju rid ic e .

63 Tpydoaoe npaeo, nou pe,a. juo.h., npot}). H T. AneKcanapoBa, - MocKBa, n3flaTejibCTBO lOpHUHHecKaa
HHTepaTypa, 1966 r., p.140.
64 Tpydoeoe npaeo. 3ui{wcioneduuecKUU cioeapb, rnaBHbifi pejaicrop C. A. HeaHOB, HeTBepToe n3,uaHHe, -
M ocKBa, H3uaTejibCTBO CoBeTCKan 3H unK jione^H a, 1979 r ., p .4 6 2 .
45
Este im p o rta n t de m e n io n a t fap tu l c n p e rio d a restructu rrii sovietice
p ro cla m a te de G o rb a c io v , n te o ria sovietcic a d reptului m u n c ii a fost
enunat i id e e a p riv in d caracterul trila te ra l al ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc.
A s tfe l, R o m a n L iv i (1 9 8 9 ) considera c m o d e lu l bila te ra l al rap o rtu lu i
ju rid ic de m unc angajat - ntreprindere (administraie) este unul depit, i
acesta se v a tra n s fo rm a tre p ta t n tr-u n m o d e l trila te ra l, dup fo rm u la angajat
- ntreprindere (administraie) - colectiv de munc.65 F iin d un m o d el irea l i
utopic din punct de vedere so c io -e c o n o m ic , acesta, b in en eles, nu a cptat o
d e zv o lta re n ic i p ra x ilo g ic , d a r i n ic i e p istem o lo g ic ulterioar.
n ceea ce ine de doctrina rom neasc a dreptului m uncii din perioada
postbelic i de pn la re v o lu ia rom n din anul 19 8 9 , aceasta este destul de
v a ria t i conine suficiente d e fin iii ale rap o rtu lu i ju rid ic de m unc, expuse pe
parcursul cercetrilo r efectuate de ctre d octrin arii n m aterie, iar unul din cele
m ai solide i com plete studii teoretice n m a te ria dreptului m u ncii din perioada
epocii socialiste a R o m n ie i, care abordeaz i conceptul raportului ju rid ic de
m unc, este binecunoscutul i fu n dam entalul Tratat de drept a! muncii, citat de
noi n prezentul studiu.
D o c trin a rom neasc postdecem brist n m a te rie din an ii 9 0 ai secolului
trecut cunoate m u ltip le d e fin iii ale in stitu iei ju rid ic e a rap o rtu lu i ju r id ic de
m unc, v a ria te ca i n u m r, dar care nu conin d ife re n e s e m n ific a tiv e
ep iste m o lo g ic , e le m e n te le n o io n ale de baz m eninndu -se, ca atare, n
cadrul c o n in u tu lu i m a jo rit ii d e fin iiilo r din lite ra tu ra de specialitate. n una
d in p rim e le tra t ri d o c trin a ire a m a te rie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c din
p erio ad a im e d ia t u rm to are an u lu i 1 9 8 9 , S anda G h im p u i A le x a n d ru ic le a
(1 9 9 4 ) definesc ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc drept a c e /e relaii sociale
reglementate prin lege, ce iau natere (se formeaz) ntre o persoan fizic,
pe de o parte, i, ca regul, o persoan juridic (societate comercial, regie
autonom etc.) pe de o alt parte, ca urmare a prestrii unei anumite munci
de ctre prima persoan n folosul celei de a doua, care, la rndul ei, se
oblig s o remunereze i s creeze condiiile necesare prestrii acelei
m unci.66 F iin d destul de laco nic, d e fin iia .n cauz nu m en io n e a z n im ic
despre rap o rtu l de subordonare d in tre salariat i a ngajato r, ia r p o s ib ilita te a
unei persoane fiz ic e de a fi pa rtic ip a n t al rap o rtu lu i respectiv, n c alitate de
angajato r, este m e n io n a t d o a r n tr-u n m o d im p lic it. P e parcursul
u rm to a re lo r e d iii a u to rii n cauz i m e n in p ro p ria v iz iu n e asupra tra t rii
n o iu n ii respective, f r a -i aduce c a reva m o d ific ri.67 G h e o rg h e B re h o i,
A n d re i Popescu i Io n T ra ia n tefanescu, n cadrul unor note de curs editate

65 P.3.JThbuihh, Tpydnane saKonodameJihcmfto: uacinomtfee u oydytqee, - MocKBa, n3,iaTe.ihCTBO Hayxa, 1989


r.,p . 170-171.
66 Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, - Bucureti, Casa de Editur i Pres ansa S.R.L., 1994, p.7.
67 A se vedea. n acest sens, definiiile cuprinse n: Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, ediie
revzut i adugit, - Bucureti, Casa de Editur i Pres ansa S.R.L., 1995, p.7; Sanda Ghimpu.
Alexandru Ticlea, Dreptul muncii, ediia a 111-a, - Bucureti, Casa de Editur i Pres ansa S.R.L., 1997, p.7.
46
n anul 1994, nu definesc n genere ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, tratnd n
m o d d ire c t c o nin utu l acestora, precum i trstu rile lo r caracteristice.68 O
d e fin iie puin m a i retuat sub aspect ju rid ic este propus de ctre pro fe s o rii
erban B elig r d e a n u i Io n T ra ia n tefanescu, n anul 1997, p o triv it crora
raportul ju r id ic de m unc re p re zin t "relaia social reglementat prin
norme de drept ce se nate ntre o persoan fizic, pe de o parte i, de
regul, o persoan juridic, pe de alt parte, ca urmare a prestrii unei
munci determinate de ctre prima persoan n folosul celeilalte, care se
oblig, la rndul ei, s o remunereze i s-i asigure condiiile necesare
realizrii muncii respective .69
D o c trin a rom neasc de la n c e p u tu l m ile n iu lu i nu cunoate careva
m o d ific ri eseniale n ceea ce ine de d e fin ire a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc. A s tfe l, A le x a n d ru ic le a i C onstantin T u fa n (2 0 0 1 ) p reiau n oin uea
ra p o rtu lu i n cauz, expus pentru p rim a dat n anul 1 9 9 4 , fa r a -i aduce
careva s chim bri de o rd in co nceptual,70 ia r doctrinarul A le x a n d ru ic le a
(2 0 1 0 ), n Tratatul de dreptul muncii, a fla t deja la cea de a IV - a e d iie ,
m e n in e d e fin iia care a d e v e n it deja una consacrat.71
In lite ra tu ra de specialitate din U c ra in a d e fin ire a ra p o rtu rilo r ju r id ic e de
m unc nu genereaz dezbateri doctrin are, dei n o iu n ile expuse d ife r de cele
n tlnite att n doctrina rus, ct, ndeosebi, n cea rom neasc. A s tfe l, po trivit
lui V .I.P ro k o p e n k o (1 9 9 6 ), m p y d o e i n p a e o e i d u o c u H u - z/e d e o x c m o p o H H i
e i d H o c u H u npaifienma 3 b j i o c h u k o m aoo cmeopioeaHwu h u m n i d n p u s M c m e o M ,

ycmaHoeoto, opeaHi3aifi3io n o euK O H aH H K ) 3 a euHazopody p o d o m u n o


o d y M o e jie u iu c n e y ia /ib H o c m i, K e a n ic p u K a iti'i a6o nocadi, 3 n id jim a H H f tM
a H y m p iu iH b O M y m pydoaoM y p o in o p u d k y , u fo n u c m y n a io m b cfjo p M O K )
3a K p in n eH H S i c y & e u m u e H b ix npae i o f j o a ' x i K i e 12 n tr-o a lt d e fin iie ,
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc sunt considerate a fi c y c n i.ib H e e id iio u ie in iH ,
s p e e y jib o e a n e uopM aM U mpydoeozo npaea, yn acn u K u hkozo e o n o d iio m b
eidnoeiduo do 3aK 0H 0daecm ea m pydoeuM U npaeaM U i o6oe'H3KaMU.73
E le m e n tu l p rin c ip a l, care distinge n o in u ile n cauz de cele precedente
const n fa p tu l c, p o triv it lu i V .I.P ro k o p e n k o , raportul ju r id ic de m unc
apare n tre salariat, pe de o parte, i pro p rie ta ru l sau n tre p rin d e re a (in s titu ia ,
o rg a n iz a ia ), fo n d a t de ctre acesta, pe de a lt parte. A s tfe l, autorul n cauz
separ doi p o s ib ili contrasubieci ai sala ria tu lu i n cadrul raportului ju r id ic de
m unc: pro p rie ta ru l n tre p rin d e rii sau nsi n tre p rin d e re a , creat de ctre

68 Gheorghe Brehoi. Andrei Popoescu. Ion Traian tefanescu. Dreptul muncii. Elemente fundamentale, -
Bucureti, Editura Fundaiei Romnia de Mine", 1994, p.45-49.
69 erban Beligrdeanu, Ion Traian tefanescu, Dicionar de drept al muncii, p. 135.
70 Alexandru Ticlea, Constantin Tufan, Dreptul muncii. Curs pentru uzul studenilor, -Bucureti, editura Global
lex\ 2001, p. 10.
71 Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, ediia a Ill-a, p. 12.
7" B.l.ripoKoneHKo, Tpydone nxieo, - Khib, TOB BeHTypi, 1996 p., p. 171.
7< F.I.HaHHUieBa, H.B.BojioTUia, T.M.^oaiHa, O.JT.QneHHiKOB, Tpyooae npaeo V^pai/iu. IlpuKmuKyM, - Khib, C il
lOpiHKOM iHTep, 1999 p., p.74-75.
47
acesta. S epararea n cauz este, n o p in ia noastr, una a rtific ia l i
defectuoas ju r id ic (sub aspectul d re p tu lu i m u n c ii), deoarece partea cu care
contracteaz salariatu l n cadrul u n u i rapo rt ju rid ic de m unc de fie c a re dat
este una i aceiai: a n g a ja to ru l, ia r c a lita te a acestuia - cea de p ro p rie ta r sau
cea de persoan m an d atat de ctre p ro p rie ta r - in e de alt m a te rie ju rid ic ,
i anum e de m a te ria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de drept c iv il, care pentru cazul n
spe - raportul ju rid ic de m unc - po art un caracter secundar.
D o c trin a m odern ruseasc n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc definete n
m od d ife rit ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc. A ic i se im pun e o precizare
im p o rtan t cu aceast o cazie: le g iu ito ru l rus definete legal n oiu n ea
respectiv p rin in te rm e d iu l le g ii-c a d ru n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc -
C o d u l m u n c ii al Fe d e ra ie i R u se.74 P o triv it p re v e d e rilo r a rt.1 5 din C o d u l
respectiv, m p y d o e b ie o t m a u ie u m - o m H o iu e H m , ocHoeaH Hbie H a c o z jia iu e m iu
.w eo K y padonm uKO M u p a d o m o d a m e jie M o jiu h h o m e u n o jw e H u u
p a 6 o m H U K o .M 3a nnam y m pydoeou ( p y H K ifu u (p a 6 o n m no o n p e d e jie H H o ii
c n e iiu a jib H u c m u , K H c u u iJ iU K a ifiin u n u d o J iJ K 'iw c m u ), n o d m in e m n i p a C o m m iK a
n p a a u jia x f e n y m p e H H e zo m p yd o eo zo p a c n o p n d ic a npu ooecnevenuu
pa6omodamejieM ycnoeuu m pyda, n p e d y c M o m p e H H b ix m p y d o sb iM
3aK O H o d a m e jib c m e o M , K o n n e K m u e H b iM dozoeopo.M , c o zn a u ie m ie .w , m p y d o e b iM
d o zo e o p o M . E ste salu tabil fa p tu l, c le g iu ito ru l F ed eraiei R use, att spre
deosebire de le g is la ia fostei U n iu n i S o v ie tic e , ct i spre deosebire de
le g is la ia actual a m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a , m e n io n e a z o astfel de
trstur specific a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, cum este cea p riv in d
caracterul in t u i t u p e rs o n a e al acestora, trstur recunoscuta, de a ltfe l, n
do c trin a d re p tu lu i m u n c ii att din fosta U n iu n e S o v ie tic , ct i din Federaia
R us, dar a n te rio r nereg lem en tat o fic ia l la n iv e l de lege. In tr-u n a din e d iiile
com entate ale C o d u lu i m u n c ii al F e d e ra ie i Ruse profesorul m o s c o v it Iu rii
O rlo v s k ii m en io n e a z , p rin tre a lte le , fa p tu l, c trstura respectiv separ net
un raport ju r id ic de m unc de ra p o rtu rile ju rid ic e c iv ile lim itro fe (adiacente),
n cadrul acestora, de regul, o persoan m andatat de ctre alt persoan este
n drept s n tre p rin d an u m ite aciuni ju rid ic e n num ele acesteia din u rm .7'
Sub aspectul d o c trin a r din F ed eraia Rus una din cele m ai reuite
d e fin iii a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc este, n o p in ia noastr, cea propus de
ctre O .V .S m ir n o v (1 9 9 7 ), care definete raportul respectiv drept
topudimecKOM (popMa eb\paotcemisi ooufecmeewio-mpydoeozo oniHomemin,
CKiiadbieaiomezocx Ha pbwtce mpyda Meoicdy padomHUKOM u paomodamejieM
(opzaHU3aifueu), no KomopMy odna cmopona (pa6omum), dydynu eKiionenuou
e cocmae mpydoeozo KonneKmuea opzaniBaijmi, ofmsaHa ebinomumb

74 Tpvdoeoii Kodeicc Poccuiicicoii <Pedepatpiti, <I>e,aepajibHbiH 3awoH o t 30 jeKa6p 200 lr. Kl>197-03 (C3 P<t>.
2002. Xs>l ( h.I). Ct .3).
75 KoM uenmapuu k Tpydoeawy Kodexcv Poccuuckou (Pedepaifuu, 2-e H3,aaHne, HcnpaBJieHHoe. aonojiHCHHoe h
nepepaooTaHHoe, o t b . peA- npotj). fO.n.OpjiOBCKHH, - MocKBa, H3flaTe.ibCKHH JJom HHOPA-M , 2005 r.,
p.57.
48
o n p e d e jie m to a o poda paoom y c nodnuH em eM ycm an o& n eH H O M y m aM
6 HympeHHeMy m p y d o e o M y p a c n o p x d h y , a d p y z a n c m o p o u a ( p a o o m o d a m e n b ) -
o6ecn en u eam b p a o o m iiu K a paSom ou e coom eem cm eu u c o 6 y c n o e n e H H o it
dozoeopoM ( KoumpaKm o m ) c n e ijiia ib n o c m b i o , K a ii'm ip itK a ifu e u unu
dojiMCHOcmbH), o m m u e a m b ezo m pyd u co3daeaeam b fn a z o n p im m H b ie d m
3 d o p o 8 b x u paiGum un jim H o c m u y c n o e i m m p y d a.76 A ic i se im pun e p recizarea
fa p tu lu i c, sub aspect n o io n a l, d e fin iia dat conin e i o re fe rin concret
la un elem en t fo a rte im p o rta n t - cel al p ieei fo re i de m unc, - an te rio r
n e u tiliz a t de ctre te o re tic ie n ii rui n m aterie n co n textu l d e fin irii
conceptuale a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc.
O alt d e fin iie a ra p o rtu lu i de m unc, care p re zin t interes, este cea
propus de ctre cercettoarea A .B .P a n in a (1 9 9 8 ). P o triv it a utoarei,
ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c n ca lita te a acestora de obiect al d re p tu lu i
m u n c ii n p e d c m a e m a o m c o 6 o u 3 a e n o n p o m e o d c m e e H H u x o m n o m e n u ii,
c -K J ia d b ie a io iq u x c n e n p o ife c c e n p u u e ite itm m pyda e o u fec m e e H H O u
K o o n e p a ifu u m p y d a , K o z d a zpcw cdciH U H HKJiioHaemcH e K on n e K m im o p z a n u i a i j u u
dm (S b in a n u eim n o n p e d e je iiH o z o poda paG om u (m p y o e o u <j!ry w c iu u ) c
n o d n w te tiu e M y cm a n o e n e H H O .\ry m p y d o e o .M y p a c n o p n d k y . 11 A u to a re a trateaz
ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c n c alitate de s e g m e n t a l r a p o r t u r i l o r d e
ceea ce, n o p in ia noastr, lim ite a z substanial cm pul p ra x io lo g ic
p r o d u c ie ,
a p lic a tiv d e f a d o al re la iilo r de m unc pe p iaa fo rei de m unc, dar i
cm pul ep istem o lo g ic de cercetare i evalu are a ra p o rtu rilo r respective. D e
asem enea i u tiliz a re a te rm e n u lu i de c e t e a n , de sorginte ju rid ic de drept
p u b lic , n contextul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc pare neadecvat i
lim ita tiv , deoarece aspectul apartenenei sala ria tu lu i la o a n u m jit categorie
ceteneasc are un rol secund n cadrul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc.
A c a d e m ic ia n u l K a n te m ir G u s o v (1 9 9 7 ) definete rap o rtu l ju r id ic de m unc
drept d o d p o e o j i b i t a n K /p u d m e c K a n c e n 3 b p a 6 o m n w < a c p a 6 o m o d a m e .i e M
( o p z a m i 3 a i u e u ) n o n o e o d y e z o m p y d a , n o K o m o p o u p a o o m t t u K o d fi3 y e m c H
(ib in o jH x m b o n p e d a i e i m y K ) m p y d o e y i o (p y n K iu K ) e d a H H o u o p z a m a a i f i i u c
nodnuHeHueM e z o eH ym peu H eM y m p y d o e o M y p a c n o p n d K y , a p a o m o a m e jib
o6n3yem cH o m a n u e a m b ezo no m p y d o e o M y e m i a d y u co3daeamb y c n o e u n
mpyda e coomeemcmeuu c 3aK0H0damenbcme0M, KonneKmueHbiM u
m p y d o e b iM o z o a o p o M . 78
U n aspect im p o rta n t pe care-1 c onin e d e fin iia
respectiv const n e v id e n ie re a caracterului benevol al ra p o rtu lu i ju r id ic de
m unc, de rnd cu subordonarea sala ria tu lu i c e rin e lo r re g u la m e n tu lu i intern
al u n it ii, n ca lita te a acestuia de act n o rm a tiv lo cal, e lab orat i aprobat n

76 Tpvdotwe npuun. V'ienitUK, no/l pe/l. nporfi. O.R CMHpnoRa, - MocKBa, H3AaTejibCTBO IlpocneKT, 1997 r.,
p.106.
77 A.E.riaHHHa, T pydoeoe npaeo. Cxe.uu u KOMMeumapuu, - MocKBa, m,aaTejibCTBo H o b u h KDpncT, 1998 r.,
p.4.
8 Tpydoeoe npaeo. IlpaKmuKyM, noa pea. npotj). K.H.TycoBa, - MocKBa, H3,aaTejibCTBo ripocneicr, 1997 r.,
p.59.
49

0
c o n d iiile le g ii, ceea ce presupune, dei n tr-o fo rm im p lic it , subordonarea
salaria tu lu i titu la ru lu i p u te rii patro n ale, ad ic an g ajato ru lu i.
Definiii ale raporturilor juridice de munc n doctrina indigen. A s u p ra
conceptului ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc s-au expus aproape to i cercettorii
autohtoni n m a te ria d re p tu lu i m u n c ii, dar un studiu m o n o g ra fic co m p let n
m aterie d o c trin a r lipsete. C a i n cazul c e rc e t rilo r efectuate de ctre
specialitii n m a te ria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc din afara R e p u b lic ii
M o ld o v a , nici doctrin a naio n al nu recunoate o abordare de genul communis
opinio doctorum v is - -v is de d e fin ire a conceptului instituiei n cauz,
d e fin iiile respective evolund pe parcurs odat cu schim brile social-politice
m a jo re produse n ar, schim bri care au afectat att a p lic a b ilita te a practic a
rap o rtu rilo r sociale de m unc, ct i studierea ep istem ologic a acestora.
In una d in p rim e le surse in d ig en e n m a te ria drep tu lu i m u n c ii care a
v z u t lu m in a tip a ru lu i dup d eclararea independenei R e p u b lic ii M o ld o v a
cercettoru l T e o d o r N e g ru (1 9 9 5 ) definete foarte laco nic ra p o rtu rile ju rid ic e
de m unc drept relaii sociale reglementate de legislaia muncii?9 N u vo m
face o a n a liz p e rtin e n t a d e fin iie i n cauz to c m a i d ato rit la c o n ic it ii ei,
m ai ales c n studiul respectiv au to ru l tra te a z aparte i p u in m a i d etaliat
rap o rtu rile ju rid ic e de m unc fu n d am en tate pe contractul in d iv id u a l de
m unc. U lte rio r, autorul a re v e n it asupra n o iu n ii in stitu iei ju rid ic e a
ra p o rtu rilo r de m unc, n cadrul u nor alte studii elab orate, m o d ific n d -o i
co m p le t n d -o esenial. Este re le v a n t fap tu l c n aceast lu crarea autorul,
pentru p rim a dat n istoria statului independent R e p u b lic a M o ld o v a ,
dezg h io ac ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, c la s ific n d u -le n ra p orturi tip ic e ,
a tip ic e i conexe, m en io n n d c n to ta lita te a lo r acestea fo rm e a z sistem ul
ra p o rtu rilo r de m u n c , i d eterm innd astfel a u to n o m ia in tern, n cadrul
d rep tu lu i m u n c ii, a in s titu ie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. In aceast ordine
de idei m e n io n m fa p tu l c, u lte rio r, n cadrul unei lucrri editate n anul
2 0 0 4 , ce rc e t to rii T e o d o r N e g ru i C t lin a Scorescu au d e fin it ra p o rtu rile
ju rid ic e de m u n c ca fin d relaii sociale de munc i alte relaii sociale,
indisolubil legate de cele de munc, reglementate de legislaia muncii ,80
d e fin iie re lu a t i susinut de ctre acetia i n lu crarea Dreptul muncii.
Curs universitar" ( 2 0 1 0 ).81 Se poate lesne de observat c a u to rii m e n io n a i
au inclus n co n in u tu l d e fin iie i ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc i re la iile
sociale in d is o lu b il legate de cele de m unc, spre deosebire de d e fin iia
propus de autorul T e o d o r N e g ru a n te rio r, astfel, obiectu l noio nal fiin d deja
com pus din dou elem ente: re la ii sociale de m u n c i re la ii sociale,
in d is o lu b il leg ate de cele de m unc. T o to d a t , este necesar de a su b lin ia i un
alt aspect cu p riv ire la d e fin iia ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc: cercettorii

79 Teodor Negru. Dreptul muncii. - Chiinu, ULIM, tipografia Reclama, 1995, p. 13.
H0 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii (partea general), - Chiinu, ULIM, 2004, p.81.
81 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii. Curs universitar, - Chiinu, editura Labirint', 2010, p.61.
50
resp ectivi definesc separat ra p o rtu rile ju rid ic e in d iv id u a le de m unc, p o triv it
crora acestea constituie relaiile sociale, reglementate de normele
dreptului muncii, care se formeaz in baza acordului dintre salariat i
angajator cu privire la prestarea de ctre angajat contra plat a unei munci
(de o anumit specialitate, calificare, ntr-o anumit funcie), subordonndu-
se ordinii interne, cu asigurarea de ctre angajator a condiiilor de munc
prevzute de legislaia muncii, contractul colectiv i contractul individual de
m unc *1 P riv in d c la s ific a re a sistem ului ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
a u to rii consider, c acestea pot fi c la s ific a te n raporturi individuale de
munc, de plasare n cmpul muncii, de parteneriat social, de formare
profesional, de supraveghere i control asupra respectrii legislaiei
muncii, precum i n raporturi de jurisdicie a muncii,83 cla s ific a re susinut
i n studiul u lte rio r din anul 2 0 IO .84 A u to rii nu apeleaz i la d iv iz a re a
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n raporturi tip ic e i a tip ic e , punct de vedere
susinut an te rio r de ctre cercettorul T e o d o r N e g ru . M e ritu l a u to rilo r const,
totodat, n aceea c argum enteaz su fic ie n t conceptul sistem ulu i ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc susinut de ctre ei, supunnd unei e x a m in ri m inuioase
fie c a re categorie de ra p orturi n parte.85
O d e fin iie re la tiv c o m p le t a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc a fost propus
de ctre cercettoru l N ic o la i R om anda (1 9 9 7 ), p o triv it c ru ia raportul
respectiv re p re zin t "forma juridic de exprimare a relaiilor sociale de
munc, care se constituie pe piaa muncii ntre salariat i patron, potrivit
creia o parte (muncitorul sau funcionnd), fiin d inclus n cadrul
colectivului de munc al ntreprinderii, este obligat s exercite o anumit
munc, subordonndu-se regulamentului de ordine interioar a muncii
stabilite, iar alt parte - patronul, s-l asigure pe muncitor cu lucru n
corespundere cu specialitatea, calificarea pe care o are sau postul pe care-l
ocup i s-i creeze condiii favorabile pentru sntatea i dezvoltarea
personalitii .86 V a lo a re a d e fin iie i respective const n fa p tu l, c aceasta
cuprinde n c o n in u t ele m e n te le conceptuale d e fin ito rii pentru orice raport
ju r id ic de m unc: lo cul de a p a riie a ra p o rtu lu i ju r id ic , subiecii ra p o rtu lu i,
lo cul acestora n cadrul ra p o rtu lu i respectiv, subordonarea s a la ritu lu i fa de
a n g ajato r (p rin in te rm e d iu l re g u la m e n tu lu i in te rn ), precum i o b lig a iile de
baz ale p rilo r n cadrul ra p o rtu lu i de m unc. T rib u ta re n c p erioadei
sovietice, n o iu n ile de muncitor i funcionar , u tiliz a te de autor erau
considerate, n acel tim p , adecvate att sub aspect te h n ic o -n o rm a tiv , ct i
sub aspect ep istem o lg ic i p ra x io lo g ic , regsindu-se n co n in u tu l actelo r

82 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii. Curs universitar, p.62.


83 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii (partea general), p.82.
M Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii. Curs universitar, p.62.
85 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii (partea generala), p.82-95; Teodor Negru, Ctlina
Scorescu, Dreptul muncii. Curs universitar, p.62-69.
86 Nicolae Romanda, Dreptul muncii. Curs de prelegeri, - Chiinu, editura S.A. Reclama, 1997, p.82.
51
n o rm a tiv e adoptate n u ltim u l deceniu al secolului X X . D e asem enea autorul
ap eleaz la o expunere d e zv o lta t a con cep telo r de ra p o rt ju r id ic de m unc
v is - -v is de alte ra p o rtu ri ju rid ic e , o p e ra b ile n cadrul dreptului m u n c ii,
considernd c din cadrul acestora fac parte ra p o rtu rile ju rid ic e
o rg a n iza io n a le de conducere, ra p o rtu rile ju rid ic e de plasare n cm pul
m u n c ii, ra p o rtu rile ju r id ic e aprute n procesul de pre g tire p ro fesio n al a
cad re lo r n e m ijlo c it n p ro d u cie, ra p o rtu rile de supraveghere asupra proteciei
m u n c ii i respectrii le g is la ie i m u n c ii, precum i ra p o rtu rile ju rid ic e de
exa m in a re a litig iilo r in d iv id u a le i c o le c tiv e de m u n c .87
A s u p ra n o iu n ii de raport ju rid ic de m unc s-a expus i cercettoarea
E le n a M o c a n u (1 9 9 7 ). P o triv it acesteia, "raportul juridic de munc
constituie relaia cu privire la aplicarea muncii ceteanului n calitate de
salariat, prin ncheierea contractului individual de munc cu ntreprinderea
(patronul) .ss A p ro a p e la fe l de la c o n ic ca i d e fin iia propus de ctre
T e o d o r N e g ru (1 9 9 5 ), aceasta conin e, to tu i, m a i m u lte e lem ente care tin d s
o apropie de conceptul clasic al unei d e fin iii n m a te rie , im p lic n d m a i m u lte
elem ente: o b ie c tu l ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c - aplic a re a m u n c ii s alariatului;
subiecii ra p o rtu lu i - salariatu l i an g ajato ru l; iz v o ru l ap ariiei ra p o rtu lu i n
cauz - contractul in d iv id u a l de m unc. C a i n ca zu l d e fin iie i precedente,
propuse de ctre N ic o la i R om an da (1 9 9 7 ), autoarea num ete subiectul
b e n e fic ia r al m u n c ii prestate de ctre salariat drept patron, term en u zual att
n pra c tic a a p lic rii re la iilo r sociale de m unc, ct i n cadrul lite ra tu rii de
specialitate din p e rio a d a respectiv, n lo c u it u lte rio r cu un te rm e n acceptat,
p o triv it n e u tra lit ii c o n fig u ra tiv e a acestuia - te rm e n u l de angajator ,89 U n alt
m e rit al autoarei const n fa p tu l c aceasta propune o v iz iu n e pro p rie p riv in d
c lasific a re a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, u tiliz n d dou c rite rii d ife rite n
acest scop: iz v o ru l naterii ra p o rtu lu i i conin utu l acestuia. In dependen de
p rim u l c rite riu ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc se c la s ific , p o triv it autoarei. n
ra porturi pure i ra porturi conexe, ia r n dependen de cel de al doilea
c rite riu ra p o rtu rile respective pot fi tip ic e i a tip ic e .90
O d e fin iie aparte este propus de ctre cercettorii B o ris Sosna i
N ik o la i G o re lk o (2 0 0 1 ), care consider c rap o rtu l ju r id ic de m unc
reprezint ypezynupoeaHHoe mpydoebiM 3aK0HodamenbcmeoM o6u{ecmeeHHoe
om nom eH ue, 60 3 HUKat0 U (ee Meotcdy pa6om uuKOM u paOomodamejieM Ha
o c H o e a m tu mpydoeozo dozosopa, e coomeemceuu c KomopbiM paoomnnK
o6R3yemcsi jiuhho eunomumb onpedejieHHyw mpydoeyio (pyHKifu/o c
nodnuHeuueM npaewioM eirympeimezo mpydoeozo pacnopndKa, a

87 Ibidem, p.89-96.
88 Elena Mocanu, Curs de prelegeri la dreptul muncii (parlea general), - Chiinu, 1997, p.47.
89 Pentru dezvoltri privind utilizarea termenilor de patron i angajator vezi: Nicolae Sadovei, ncheierea i
desfacerea contractului de munc in sectorul privat. Privire comparativ in dreptul muncii din Romnia i
Republica Moldova, tez de doctorat. Universitatea din Bucureti, 1997, p.60 (nepublicat).
90 Elena Mocanu, Curs de prelegeri la dreptul muncii (partea general), p.50.
pafjomoamenb oOH'syemcH oecnenueamb 3dopoewe u 6 e 3 o n a c H b ie ycnoaim
mpyda, a mciKMce ebirmanueamb paoomHUKy 3apa6omnyro m am y e
ycmaHoeneHHOM 3apanee pa3Mepe, ho ne HUOKe zapaHmupoeaHHOzo
3aKOHodamejibcmeoM MUHUMyMa? A u to rii e v id e n ia z astfel ele m e n te le
c o n stitu tive ale rap o rtu lu i ju r id ic de m unc, m en io n n d , totodat, i dou
trsturi caracteristice im p o rtan te ale acestuia: caracterul injtuitu personae al
ra p o rtu lu i i subordonarea s p ecific a sala ria tu lu i fa de an g ajato r n cadrul
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. A d e p i ai colii clasice ruse de drept al
m u n c ii, a u to rii n cauz c la s ific ra p o rtu rile ju rid ic e o p e ra b ile n cadrul
m ate rie i drep tu lu i m u n c ii, la fe l ca i m a jo rita te a d o c trin a rilo r din F ed eraia
Rus, n raporturi juridice de munc i raporturi ju ridice conexe celor de
munc.92 C e rc e t to rii respectivi consider ca pri c o m ponente ale
ra p o rtu rilo r conexe urm to arele c a tegorii de raporturi: ra p o rtu rile ju rid ic e de
ocupare a fo re i de m unc, ra p o rtu rile ju rid ic e de fo rm a re p ro fesio n al,
rap o rtu rile ju rid ic e de parteneriat social, ra p o rtu rile ju rid ic e de ad m in istrare a
ra p o rtu rilo r de m unc, ra p o rtu rile ju rid ic e de supraveghere i control asupra
respectrii leg islaiei m u n c ii, ra p o rtu rile ju r id ic e de reparare a p re ju d ic iu lu i
m aterial cauzat p rilo r, precum i ra p o rtu rile ju rid ic e de soluionare a
litig iilo r de m unc.
U n punct de vedere aparte este susinut de ctre cercettorul E duard
B oiteanu (2 0 0 5 ), care trateaz foarte consecvent i f r am b ig u it i raporturile
ju rid ic e de m unc.93 n o p in ia sa, acestea sunt acele relaii sociale
reglementate de legislaia muncii, ce iau natere ntre o persoan fizic
(salariat), pe de o parte, i o persoan juridic sau o persoan fizic
(angajator), pe de alt parte, ca urmare a prestrii unei anumite munci de
ctre prima persoan n folosul i sub autoritatea celei de a doua, care, la
rndul ei, se oblig s-i asigure condiii echitabile de munc i s achite la
timp i integral salariul". D e fin iia n c au z c onin e, n p p in ia noastr,
ele m e n te le co n stitu tive certe necesare d e fin irii u nui concept ju r id ic special i
anum e: subiecii ra p o rtu lu i, obiectu l ra p o rtu lu i ju r id ic - prestarea m u n c ii de
ctre salariat, subordonarea sala ria tu lu i a n g a ja to ru lu i, o b lig a iile salariatu lu i
i, respectiv, o b lig a iile a n g a ja to ru lu i (c o n in u tu l parial al ra p o rtu lu i ju rid ic
de m unc).
A u to ru l se a filia z o p in ie i doctrin are care susine existena c e lo r dou
fo rm e ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc: a c e lo r tip ic e i a c e lo r a tip ic e , pe
care cercettorul le consider a fi raportu ri im p e rfe c te . D in categoria
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc a tip ic e fac parte, p o triv it a u to ru lu i, ra p o rtu rile
de m u n c izv o r te din contractul de u cenicie, deoarece sarcin ile de m unc ale

91 E.H.CocHa, H.A.ropejiKO, Tpydottoe npano PecnyojUKU Mojtdoea. HayvHO-npaKinuvecKOC! nocoue (c


KOMMewnapuH.Mii omdeJibHbix nopM K3oTu PM), - KmiiHHeB, H3,aaTejibCTBo Reclama S.A., 2001 r., p.25.
92 Ibidem, p.26.
93 Eduard Boitenu, Dreptul muncii. Partea general, - Chiinu, editura Pontos, 2005, p.61-75.
94 Ibidem, p.66.
53
u cen ic u lu i, aa cum se susine (de re g u l ) i de ctre d o c trin a rom neasc a
d rep tu lu i m u n c ii, sunt d im in u a te i ele se subordoneaz scopului fo rm rii
sale p ro fe s io n a le .95 E ste fo a rte b in e v e n it , n o p in ia noastr, expunerea de
ctre autor a unei n o iu n i p ro p rii a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, in n d cont de
suportul a rg u m e n ta tiv fo arte bogat n ceea ce in e de expunerea c o m p a ra tiv
a d ife rito r ca te g o rii de ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc, n cadrul lu c r rii elaborate
de ctre acesta i m e n io n a t de ctre noi a ic i.
In 2 0 0 7 cercetto rii N ic o la i R om anda i E duard B oiteanu au re v e n it la
n o iu n e a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, fr ns a -i aduce careva s chim bri de
conin ut sau de fo rm .96 A c e tia i-au m e n in u t de asem enea i pro p ria op in ie
p riv in d fo rm a tip ic i a tip ic a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, considernd
drept fo rm e tip ic e ale ra p o rtu rilo r resp ective pe cele care sunt n te m e ia te pe
un contract in d iv id u a l de m unc, in c lu z n d n categoria acestora i ra p o rtu rile
ju rid ic e n care sunt im p lic a i m ilita rii, m a g is tra ii i fu n c io n a rii p u b lic i.97 N e
e x p rim m , totui, re ze rv a fa de p o z iia dat (v is -a -v is de caracterul tip ic al
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c ale c a te g o riilo r de subieci susm enionai),
argum entul in vo cat de ctre noi fiin d lipsa unor elem ente constitutive
im p o rta n te , prezente in discutabil n cadrul unui rapo rt ju r id ic de m unc tip ic ,
m a i ales c u lte rio r acetia m e n io n e a z (n cazul m a g is tra ilo r) fap tu l c
m a g is tra ii i desfoar a c tiv ita te a n te m e iu l unei alte fo rm e (c a te g o rii) a
ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c , deosebit att de cea a fu n c io n a rilo r p u b lic i, ct
i de cea a s a la ria ilo r.98
i un a lt a u to r - cercettoru l E v la m p ie D o n o s (2 0 0 5 ), - s-a pronunat
asupra n o iu n ii ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc. P o triv it o p in ie i acestuia,
,, raporturile juridice de munc sunt acele relaii sociale reglementate prin
lege, care iau natere ntre o persoan fizic, pe de o parte, i, ca regul, o
persoan juridic (societate comercial, ntreprindere de stat etc.), pe de alt
parte, ca urmare a prestrii unei anumite munci de ctre prima persoan n
folosul celei de a doua care, la rndul ei, se oblig s o remunereze i s
creeze condiiile necesare prestrii acelei munci C a i n cazul m a jo rit ii
cercetto rilo r din R o m n ia i din R ep u b lica M o ld o v a , i doctrinarul E v la m p ie
D onos cla s ific ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc n dou categorii: raporturi
ju rid ic e de m unc tip ic e i raporturi ju rid ic e de m unc atipice.
n o p in ia noastr, care v a fi d e zv o lta t i susinut n contin uarea
studiu lui de fa, conceptul autohton tra d iio n a l al ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc
necesit a fi re v iz u it pentru a cuprinde, pe de o parte, toate ra p o rtu rile sociale
clasice de prestare a m u n c ii de ctre o persoan fiz ic n fo lo s u l unei alte

95 Adrian Leik, Mihai Mantale, Gheorghe Filip, Dreptul muncii i securitii sociale, - lai, editura Graphix",
1997, p. 113.
96 Nicolai Romanda, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, - Chiinu, editura Reclama, 2007, p.64.
97 Ibidem, p.65.
98 Idem, p.67.
99 Evlampie Donos, Dreptul muncii (Volumul I), - Chiinu, ASEM, 2005, p.22.
persoane, fiz ic e sau ju rid ic e , ct i ra p o rtu rile de prestare a unei m u n c i de
ctre o persoan fiz ic sub c o n tro lu l i auto rita te a unei alte persoane, dar fa r
c a aceasta s fie b e n e fic ia r d ire c t al m u n c ii respective. A s tfe l, fa r a cdea
sub in cid en a decipimur specie recti, in s titu ia ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c ar
n g lo b a i acele raporturi sociale din sfera m u n c ii care au un caracter teriar.
C o n s id e r m , c din cadrul acestor raporturi fac parte ra p o rtu rile n cadrul
crora nu exist o relaio n are d ire c t n tre prestatorul m u n c ii i b e n e fic ia ru l n
fapt al acesteia, cum ar fi ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc p rin agent de m unc
te m p o ra r , ra p o rtu rile de prestare a unei m u n c i de ctre o persoan sub
a u to ritatea direct a unei a u to rit i p ublice angajato are, b e n fic ia r al m u n c ii
respective fiin d statul, precum i ra p o rtu rile de prestare a unei m unci de ctre
o persoan fiz ic sub autoritatea unei e ntiti a s o c ia tiv -c o rp o ra tiv e , n etitu lare
fin a lm e n te de b e n e fic iu l re zu lta t din prestarea m u n c ii. n sensul arg u m e n te lo r
expuse a ic i, considerm c raportul juridic de munc reprezint form a
juridic de exprimare a relaiilor sociale de munc, aflate sub incidena
direct sau indirect a legii, care iau natere pe piaa forei de munc ntre o
persoan fizic, pe de o parte, i o persoan juridic sau fizic, pe de alt
parte, ca urmare a prestrii unei munci de ctre prima persoan in folosul
sau sub autoritatea celei de a doua i care este remunerat direct pentru
munca prestat - sub form de salariu sau indemnizaie, sau indirect - sub
form de onorariu, n condiiile legii.

4. Cadrul problematic al diferenierii raporturilor juridice de munc


R a p o rtu rile ju rid ic e de m u n c nu po art caracter in stitu io n al n chis i
sin gular. A t t ep is te m o lo g ia drep tu lu i m u n c ii, ct i p ra x io lo g ia re la iilo r de
m unc ne d ire c io n e a z spre o singur i in d is c u ta b il con c lu zie posibil:
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc sunt, n cadrul d re p tu lu i m u n c ii, raporturi cu
caracter in stitu ional p lu rid im e n s io n a l, existnd v a ria ab o rd ri ale acestora,
att de o rd in teoretic (in c lu s iv te h n ic o -n o rm a tiv ), ct i de o rdin practic.
F iin d una din in s titu iile cele m ai te o re tiza te n cadrul tiinei d re p tu lu i
m u n c ii, in stitu ia ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc este - sub aspectul re a lit ilo r
p ractice co tid ien e, - una din cele m ai fle x ib ile , care reacioneaz im e d ia t la
orice schim bare a p ieei n general i a p ieei fo re i de m unc n special. n
c o n d iiile g lo b a liz rii pieei i e lim in rii g ra n ie lo r pentru lib e ra c irc u la ie a
c apitalurilor, n cadrul ec o n o m iilo r liberalizate la m a x im are loc un proces de
tergere, de vegetalizare a ra p orturilor ju rid ic e de m unc, n calitatea acestora
de nsoitoare indispensabile ale capitalelor investiionale. A cest lucru conduce,
in evitab il, la suprim area perceperii tradiionaliste a conceptului raportului
ju rid ic de m unc, ca i instituie cercetabil prin m ecanism ele tiinelor ju rid ic e ,
deci o abordare n stil tradiio nal a acestui raport este una deja depit.

55
Este arhicunoscut fa p tu l, c p o triv it re g u lii generale, contractul
in d iv id u a l de m unc servete n c alitate de iz v o r al apa riie i rap o rtu lu i ju rid ic
de m unc. n acest sens, existena ra p o rtu lu i respectiv este perceput (c e l
puin la n iv e l te o re tic ) ca i im p o s ib il n lipsa c o ntractului respectiv sau n
lipsa unui a lt fap t ju r id ic m a te ria liza t, de natur co n ven io n al. D a r, totodat,
ce ne fa c e m cu acele s ituaii ju rid ic e i fa p tic e cnd raportul de m unc exist,
dar nu exist un contract in d iv id u a l de m unc, cum ar fi binecunoscuta
situaie - la rg dezbtut n d octrin a de specialitate, in clu siv la n iv e l co m u n ita r
i interesant pentru abordarea doctrinar, - a a c tiv it ii fu n c io n a rilo r publici?
C e ne facem cu c a zu rile d e m n ita rilo r, cum a r fi situ aiile ju d e c to rilo r, care se
a fl n tr-u n raport ju r id ic , in c lu s iv cu e lem ente de drept al m u n c ii, dar
a c tiv ita te a crora se defaoar n lipsa unui fapt ju r id ic convenional? C e ne
facem cu m a re a arm at a lib e r-p ro fe s io n i tilo r, a fla t n p lin avnt de
cretere, cum a r fi cazul a v o c a ilo r, n o ta rilo r, c o n ta b ililo r a u to riza i,
a u d ito rilo r p ro fe s io n i ti, e x p e rilo r n d ife rite d o m e n ii etc., care se a fl , p rin
e x e rc iiu l pro fe s ie i pe care o au i licenei pe care o d ein , n p lin m unc i,
deci, n ra p orturi de m unc de fa c to l A v n d un a n u m it re g im de m unc,
re g im al tim p u lu i de o d ih n , b e n e fic iin d de dreptul la asigurri sociale i de
sntate etc., - toate fiin d in s titu ii ju r id ic e pe care le considerm a fi e ntiti
clasice ale d re p tu lu i social par excellence, - lib e rii profesio niti nu au i nici
nu este p o s ib il s aib un contract in d iv id u a l de m unc i nic i un angajato r
visibilis, dar, to tu i, au u nul de o rd in invisibilis, aproape c v irtu a l, care le
o fe r i le garanteaz d re p tu rile respective i sub autoritatea cruia i
presteaz m unca. n tre b ri po sib ile sunt o m u ltitu d in e , stri de facto - i m ai
m u lte , rspunsuri i ab o rd ri de jure - d ife rite i adesea co n tra d ic to rii i
in c o m p a tib ile ca esen i tra ta m e n t conceptual. P ra x io lo g ia ju d ic ia r n
dom eniu este una destul de tim id i, de asem enea, contradictorie, ceea ce face
ca aceste situaii s produc, cu m u la tiv , o eroziun e serioas a conceptului
tra d iio n a lis t de abordare a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc. n fa p t, ne a fl m n
fa za care s o lic it o abordare d ife re n ia t a conceptului rap o rtu lu i n cauz,
att n calita te de in stitu ie autonom n cadrul d re p tu lu i m u n c ii, ct i n
cadrul sistem ulu i d re p tu lu i n general. n acest context abordarea doctrin ar
nu este una u n iv o c , existnd m ai m u lte n cercri de disecare a ra p o rtu rilo r
respective pentru a putea palpa e lem en tele ascunse o c h iu lu i lib e r al
cercetto ru lu i interesat, d a r sincer i ct m a i puin p rtin ito r p o sibil.
P rim u l lucru necesar de a fi efectuat im p lic d e term in area c rite riilo r de
d ife re n ie re a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc i a in stru m en telo r u tiliz a te n
acest scop. D ife re n ie re a respectiv, n caltate de proces p rin care se
re a liz e a z a n a liz a tr s tu rilo r deosebite ale ra p o rtu lu i de m unc n cadrul
in tra d is c ip lin a r al d re p tu lu i m u n c ii, poate fi efectuat n u m a i dup separarea
ra p o rtu lu i n cauz de a lte ra p o rtu ri ju rid ic e , o p e ra b ile n im e d ia ta a propiere a

56
acestora i adesea c o n fu n d a b ile cu ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc. A s tfe l, este
necesar de a d e te rm in a cm pul ep istem ic i p ra x io lo g ic al ra p o rtu lu i ju rid ic
de m unc, p rin prism a tr s tu rilo r sale caracteristice. S copul d e te rm in rii
tr s tu rilo r caracteristice ale ra p o rtu lu i n cauz const n fu n d a m e n ta re a
a x io lo g ic a acestui raport ca i valo are in contestabil a tiin e i drep tu lu i
m u n c ii, d a to rit existenei c ru ia este p o s ib il i fu n c io n a re a au to n o m a
tiinei respective n cadrul tiin e lo r ju rid ic e .
n contextul n care cunoatem deja c fap tu l ju r id ic m a te ria liza t sub
fo rm a unui contract in d iv id u a l de m unc tip ic nu m a i este sin gura surs
generatoare a unui raport ju rid ic de m unc, se pune p ro b le m a dac lo cul pe
care-1 ocup in stitu ia c ontractului respectiv n cadrul sistem ulu i drep tu lu i
m u n c ii - cel de a fi primus inter pares - in s titu ie p rim a r , fu n d a m e n ta l i
n te m e ie to a re a dreptului m u n c ii, m ie z al ra m u rii de drept al m u n c ii,
susinut de cea m a i m are parte a te o re tic ie n ilo r tiinei d re p tu lu i m u n c ii -
chintesena c re ia se re zu m la binecunoscuta aseriune dreptul muncii este
dreptul contractului individual de munc, - nu necesit a fi reabordat, cel
puin la n iv e l de discuie academ ic. n v irtu te a fa p tu lu i c exist deja
suficiente raporturi de m unc fundam entate pe alte fapte ju rid ic e m a te ria liza te ,
d ife rite de contractul in d ivid u al de m unc, considerm c locul ocupat anterior
de acest contract - cel de instituie central a dreptului m u n c ii, - necesit a fi
cedat instituiei ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, n c alitatea acesteia de entitate
fu n d a m e n ta l i an im ato are a d re p tu lu i m u n c ii, ca i ra m u r au to n o m a
sistem ului m o d e m al d reptului.
S ta b ilire a tr s tu rilo r ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc face p o s ib il i
necesar, n an u m ite ca zu ri, in te rv e n ia le g iu ito ru lu i pentru a e lim in a
s itu a iile de c o n fu zie ju r id ic n ceea ce in e de a p lic a b ilita te a practic a
n o rm e lo r ju rid ic e n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc. n lipsa existenei unui
m ecanism care ar face p o s ib il aplic a re a e x p e rim e n tu lu i ca i etap
fu n d a m e n ta l o b lig a to rie n cadrul c e rc e t rilo r n m aterie de tiin e ju rid ic e
(c u foarte m ic i e x c e p ii, n p riv in a crora ne-am expus d e ja ),100 le g iu ito ru l
tre b u ie s in te rv in , aproape n totdeaun a, doar dup sesizarea e xisten ei de
fa d o a unor re a lit i de ordin practic pentru a o fe ri suport n o rm a tiv necesar
n c a d r rii jr id ic e a acestora. A c e s t fa p t constituie un arg u m e n t su p lim en tar,
fa v o ra b il a firm a ie i noastre p o triv it creia ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
servesc n c alitate de iz v o r al d re p tu lu i m u n c ii, ia r actele n o rm a tiv e n
m a te rie , em ise de ctre o rg a n e lo r a b ilita te , re p re zin t doar h a in a ju r id ic pe
care o poart acestea.
Sub aspect conceptual raportul ju r id ic de m unc re p re zin t un ansam blu
de elem ente coordonate n tre ele, care fo rm e a z un sistem intern fu n c io n a l,

100 Nicolae Sadovei, Dimensiuni comunicative n cadrul instruirii juridice. - Chiinu, Revista Naional de
Drept nr. 10-12/2009, p.52-54.
57
prin in term ed iu l cruia se o fe r suport practic re a liz rii dreptului constituional
la m u n c al persoanei fiz ic e . n contextul a b o rd rii d ife re n ia te a ra p o rtu lu i
resp ectiv, ele m e n te le sistem ului rm n aceleai, m o d ific n d u -s e , de la caz la
caz, doar co n in u tu l acestora. P er to tal ns, dreptul persoanei fiz ic e de a
m u n c i nu este afectat, deoarece acesta se re a lize a z n cadrul unor m o d a lit i
ju rid ic e leg ale d ife rite . n aceast situaie cercettrorul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc tre b u ie s abordeze ele m e n te le ra p o rtu rilo r n cauz n tr-u n m o d m a i
f le x ib il, pentru a p utea diseca c o n in u tu rile e le m e n te lo r respective ca i parte
a unui n tre g . P iesele disecate astfel sunt p ri com ponente ale altui ansam blu
n tre g care fo rm e a z , la r n d u -i, unul din e lem en tele raportului ju rid ic .
D ife re n ie re a , ca i concept general, nu se produce la niv e lu l raportului ju rid ic
de m unc, ci la n iv e lu l c o m ponentelo r ele m e n te lo r constitutive ale acestuia:
subieci, o b ie c t i c o n in u t. n acest m o m e n t se poate v o rb i d e ja despre
d ife re n ie re a net a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n cadrul conceptual intern
al ra p o rtu rilo r de m unc, fiin d p o s ib il , astfel, cla s ific a re a ra p o rtu rilo r
respective. A b o rd a t ca i m o d a lita te pu r te h n ic de efectuare a d ife re n ie rii
n cadrul oricru i concept tiin ific , in c lu s iv i a conceptului in stitu iei
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, c la s ific a re a aju t i cercettoru l, i u tiliza to ru l
p ractic al re z u lta te lo r cerc e t rii, la separarea i in d iv id u a liz a re a ra p o rtu rilo r
respective att sub aspect in tra ra m u ra l (n cadrul intern al d re p tu lu i m u n c ii),
ct i in tra d is c ip lin a r (n cadrul tiin e lo r ju rid ic e ), dar i in te rd is c ip lin a r (n
cadrul general al tiie lo r s o c ia l-u m an e ). C la s ific a re a respectiv v a fi p o s ib il
n u m a i n cazul d e te rm in rii corecte a c rite riilo r u tiliz a te pentru clasificare,
deoarece n caz co n tra r re zu lta te le cercetrii efectuate v o r fi - la n iv e lu l
c la s ific rilo r, - n cel m a i bun caz, inexacte.
Abordarea interdisciplinar a ra p o rtu rilo r de m unc presupune in iia l
cunoaterea d o m e n iilo r riin ific e , n cadrul cro ra ra p o rtu rile respective apar
n c a lita te de entit i cercetabile sub aspect e p is te m o lo g ic , dar i sub aspect
a p lic a tiv p ra x io lo g ic . A s tfe l, dat fiin d fa p tu l, c ra p o rtu rile de m unc sunt
ra porturi sociale, aceasta presupune n p rim u l rnd d e term in area cm p u lu i
epistem ic al s iin e lo r n cadrul crora ra p o rtu rile de m unc sunt e ntiti care
p ot fi cercetate cu a ju to ru l in s tru m e n te lo r tiin ific e , specifice d o m e n iu lu i
concret al tiin e lo r. R a p o rtu rile de m u n c poart caracter c o m p le x i din
aceste considerente ele pot fi abordate fiin d p a s ib ile de cercetare ca i entiti
din cadrul unor tiine d ife rite : din cadrul tiin e lo r ju rid ic e , econom ice,
teh n ice, so cio lo g ice, m e d ic a le , psih o lo g ice, an tro p o lo g ice, p o litic e , filo s o fic e
etc. A cest fa p t ne face s a firm m c se poate v o rb i despre un c o m p le x
tiin ific in e rra m u ra l - tiin ele m u n c ii, n cadrul acestor tiine existnd
s uficiente ra porturi interne i puncte de re fe rin com une. P entru creterea
e fic ie n e i a c tiv it ii de m unc se im p u n e o abordare c o m p le x i in tegral a

58
p ro b le m e lo r ra p o rtu rilo r de m unc, ceea ce a i d e te rm in a t a p a riia i
d e zv o lta re a unei tiine in tra d is c ip lin a re a re la iilo r de m unc.
Sub acest aspect raporturile de m unc sunt raporturi care pot fi v iz u a liz a te
i cercetate n cadrul econom iei m u n c ii, psiholo giei m u n c ii, pedagogiei
m u n c ii, so cio lo g iei m u n c ii, an tro p o lo g ie i m u n c ii, dar i n cadrul u nor tiine
exacte, cum ar fi tiinele m a tem atice (te o ria sistem elor, te o ria in fo rm a io n a l ,
te o ria a u to m a tiz rii i c ib e rn e tic ii, te o ria a lg o ritm ilo r), tiin ele te h n ic ii
(te h n ic a securitii, p rotecia m ecanic a m u n c ii, e tc .), tinele m ed ic a le
(m e d ic in a m u n c ii, ig ie n a m u n c ii, fiz io lo g ia m u n c ii etc.).
Dimensiunea psihologic a ra p o rtu rilo r de m u n c im p lic a n a liz a
c o m p o n e n te lo r psiholo gice ale a c tiv it ilo r de m unc, precum i a fa c to rilo r
ps ih o lo g ic i care co n trib u ie la sporirea p ro d u c tiv it ii i a satisfaciei n
m u n c .101 D im e n s iu n e a dat se m a n ife s t prin procesul de recrutare si
selecie a personalului pentru d ife rite o rg a n iza ii, evalu area p siholo gia a
s alariailor, a n a lize ale posturilor de m unc si pro iectarea fi e lo r de post
pentru acestea, e v a lu ri ale p o s tu rilo r de m u n c n vederea p ra c tic rii unei
re trib u ii i p o litic i de recom pense e c h ita b ile , pro iectarea de pro g ram e de
instruire p rofesio nal, studiul c a u ze lo r flu c tu a ie i personalului i gsirea
re m e d iilo r aferente, in vestigarea c a u ze lo r stresului ocu p aio n al i pro iectarea
de program e de m anagem en t al stresului.
Dimensiunea medical a ra p o rtu rilo r de m u n c const n studierea
relaiei om - m unc, adaptarea persoanei la m unc i adaptarea m uncii la
persoana care o efectueaz i include prevenia, diagnosticarea i
m anagem entul b o lilo r profesionale i a celo r legate de profesiune, a accidentelor
de m unc, precum i p ro m o v a re a sntii i p ro d u c tiv it ii s a la ria ilo r; ea
e x p rim re la ia fiz io lo g ic d in tre org an ism u l um an i m u n c, n ca lita te a
acesteia de fa c to r m a jo r de generare i m e n in e re a sntii um ane la un
n iv e l c a lita tiv s u p e rio r.102 P ractica de m e d ic in a m u n c ii este asigurat de
ctre m e d ic ii de m e d ic in a m u n c ii i, la un n iv e l m a i sczut, de ctre m e d ic ii
cu com peten n m e d ic in a de n tre p rin d e re . M e d ic u l de m e d ic in a m u n c ii este
fo rm a t n u rm a u nui program de p regtire u n iv e rs ita r i postuniversitar.
P o triv it re g u lilo r generale, m e d ic u l de m e d ic in a m u n c ii responsabil de
sntatea s a la ria ilo r de la un a n u m it loc de m u n c treb u ie s posede, pe
lng cunotine m edicale i tiin ific e solide, bune capaciti de c om unicare
i relaionare; s cunoasc procesele teh n o lo g ice i o p e ra iu n ile n d e p lin ite de
ctre salariai, s fie fa m ilia riz a t cu p ro p rie t ile to x ic e ale m a te ria le lo r
fo lo site, precum i cu toate riscu rile asociate lo c u lu i respectiv de m unc; s
d eterm in e ap titu d in e a fiz ic i e m o io n a l a unui a n g ajat pentru lo c u l su de

101 Pentru detalii vezi: Zoltan Bogathy, Obiectul, sarcinile i istoria psihologiei muncii i organizaionale, n
Manual de psihologia muncii .fi organizafional", volum coordonat de Zoltan Bogathy, - Iai, editura
Polirom, 2004, p.20.
102 Pentru d etalii vezi: H.<I>.H3MepoB, A .A .K acnap oB , Medui/UHO m pyda. Haedenue 6 cneiiuaiibHOcmb, - MocKBa,
H3flaTejibCTB0 MejHUHHa, 2 0 0 2 r.
59
m unc; s o fere con s ilie re a n g a ja to ru lu i n vederea p reven iei b o lilo r legate
de locul de m u n c , s le diagnosticheze la tim p i s le se m n a lize ze organ elo r
com petente atunci cnd acestea apar; s respecte c o n fid en ialitatea relaiei
m ed ic - pacient, etica profesio nal i leg islaia n dom eniu; s n eleag att
pro b le m e le an g ajato ru lu i, ct i cele ale salariailor.
Dimensiunea sociologic a ra p o rtu rilo r de m u n c v iz e a z studiul
co m p o rta m e n te lo r um ane care se m a n ife s t cu o c a zia c o n s titu irii d ife rite lo r
g ru p u ri sau c o le c tiv it i de m unc, precum i studiul d ife rite lo r aspecte ale
tu tu ro r c o le c tiv it ilo r um ane care se fo rm e a z pentru m unc, in cluznd
a n a liza m o tiv a ie i i satisfaciei persoanei de pe u rm a prestrii m u n c ii.
S o cio lo g ia m u n c ii este o ram u r a sociologiei care are drept obiect de cercetare
procesele sociale tip ic e ce se m anifest p rin atitu d in ea persoanei fa de
m unc, a c tiv ita te a social a acesteia, re la iile o a m e n ilo r i a g ru p u rilo r sociale
n m e d iu l de m u n c .103 C a i tiin sociologia m u n c ii are tangene directe cu
tiinele econom ice (e c o n o m ia n tre p rin d e rii, statistica, organizarea m u n c ii),
precum i cu d iscipline sociologice ram urale - sociologia o rg a n iza iilo r,
sociolog ia m an ag em en tu lu i n tre p rin d e rii, sociolog ia econom iei etc.
Dimensiunea filosofic a ra p o rtu rilo r de m unc se m a n ife s t n studiul
a c tiv it ii contiente specifice o m u lu i, n d rep tat spre un a n u m it scop, n
procesul creia fiin a um an efectueaz, re g le m e n te a z i c ontroleaz prin
aciunea sa schim bu l de m a te rii d in tre ea i natur pentru satisfacerea
tre b u in e lo r s a le .104
Dimensiunea economic a ra p o rtu rilo r de m u n c se refer la studiul
re la iilo r de m unc, a c o n d iiilo r de fo rm a re i d e zv o lta re a a p o te n ia lu lu i
lu c ra tiv u m an , a celo r m a i ra io n a le ci de d e zv o lta re n scopul creterii
e fic a c it ii m u n c ii i a s ig urrii unui n iv e l su fic ie n t de c alitate a v ie ii; studiul
le g it ilo r e co n o m ice de d e zv o lta re a sferei de prestare a m u n c ii, precum i a
celei o c u p a io n a le , d iv e rs ific a re a m e c a n is m e lo r de cretere a e fic a c it ii
m u n c ii la d ife rite n iv e le ale e c o n o m ie i.105 C a i dom eniu tiin ific , econom ia
m u n c ii se ocup cu studiu l re la iilo r so c ia l-e c o n o m ic e , care apar n procesul
m u n c ii sub in flu e n a fa c to rilo r te ria ri, iar conceptul de m unc este e lem entul-
cheie pentru tiina econom iei m u n c ii. T otodat, obiectu l econom iei m uncii
in clude i a n a liza pieei forei de m unc, a resurselor de m unc i a p o litic ilo r

103 Pentru detalii vezi: K).H.lIonoB, A.B.LLleBHyK, Coape.ueunan bkoh o m u ku u coifuo .iop w i mpyda, - Mocraa,
mnaTCJibCTBo 3koh-Hh(|)opm, 2003 r.
104 u & m u ciH frcK O -nujiw m K O H U M U H ecK aH K a m e p o p u x - m p y d k u k a o c m p a K i f m c c lu u n o c e u e , 0e3 u o n io u \e u u n e e o
( m p y d a ) s c e 6 e u n e p u s c e d a w e .io e e u e c ic u .v c y 6 h a c m a u e c m b n e v m o u n o e , k o k d e u c n m u m e .ib H o c m b . 3 m a
d e iic m e u m e jb u o c n tb c m u n o e u m c n u c m u u u o u n p u e o m o u f e u u u m p y d o e o p o p e u u ue.ioeeK O M h c o m o m c e o e
n o c p e d c m e a u c e o n , n p u o m o M , n u w y m b n e o m u y jtcd a H C b , a y m n ep jtc< k tH c e o n O jih c a u o z o c e o n , n e p e y io
n u e p e d b , u o :m o K p y .w a io n f e p o c o ifu y .u a , o s ia p o d a p n n o c :ie n e .\iy . H .u e u u o m a u a i e d y e m n o u u u a tn b ( f te n a u e n
m p y d a , m p y o n o ii p e n u ii e o o o ttf e . Pentru detalii vezi: napUBamui B.B., ( ) n w y j t c d e m i e v e jio e e tc a
n e p c n t K m m e e : io o a : n a a iju u M u p a . CoopniiK c m a rn e ii. BbinycK I (no,a peaaKUHei MapKOBa E.B., CojioHHHa
K3.H., IlapuBaHH B.B.), - H3aaTejibCTBO "rTeTponojiHc", CaHKT-rieTepoypr, 2001 r., p. 262-273.
105 Pentru detalii vezi: Adriana Burlea chiopoiu, Claudiu Bocean, Economia muncii, - Craiova, editura
Universitaria, 2005.
60
ocupaionale, studierea v e n itu rilo r sa la ria ilo r i a c h e ltu ie lilo r salariale ale
an gajato rilo r, cercetarea p ro b le m a tic ii randam entulu i i e fic a c it ii m u n c ii.
E co n o m ia m u ncii im p lic i elaborarea m e to d o lo g iilo r de o p tim iza re a
n u m ru lu i de salariai pentru n tre p rin d e ri, precum i m e to d o lo g ia de
cercetare i abordare a c a p ita lu lu i um an n sfera econom ic.
Dimensiunea tehnic a ra p o rtu rilo r de m u n c v iz e a z a n a liza m s u rilo r
te h n ic o - tiin ific e adopate pen tru p re v e n ire a a c c id e n te lo r de m u n c i a
m b o ln v irilo r p rofesio nale, n l tu ra re a c onsecinelor acestora n caz dac s-
au produs, m suri care sunt m a te ria liza te n m ecanism e tehnice de securitate
a m u n c ii, protecie m eca n ic a m u n c ii, dotare teh n ic, o p tim iz a re a flu x u lu i
teh n o lo g ic n procesul de prestare a m u n c ii etc.
Dimensiunea antropologic a raporturilor de m unc abordeaz cercetarea
m u n c ii ca i a c tiv ita te tip ic u m a n n dim e n s iu n e a o m u lu i drept homo faber,
a c tiv ita te de tran sfo rm are a n a tu rii, a c tiv ita te p rin in te rm e d iu l cre ia s-au
d e zv o lta t fa c u lt ile in telectu ale ale o m u lu i, s-a produs d ife re n ie re a
c o m p o rta m e n tu lu i um an v is - -v is de co m p o rta m e n tu l an im a l i prin
in te rm e d iu l crora (a ra p o rtu rilo r de m u n c) se d e te rm in v iito ru l cu ltu ral i
istoric al fiin e i um ane. A b o rd a re a a n tro p o lo g ic a ra p o rtu rilo r de m u n c este
strns legat de v iz iu n e a creaionist sau ev o lu io n is t asupra o rig in ii fiin e i
um ane, astfel c o n c lu z iile a n tro p o lo g ilo r s p e c ia liza i n d o m e n iu sunt, adesea,
c o n tra d ic to rii. tiin a a n tro p o lo g ie i m u n c ii se ocup in c lu s iv cu studierea
ro lu lu i m u n c ii n a p a riia u nor trsturi fu n d a m e n ta le ale o m u lu i care l
deosebesc de lu m e a a n im a l , cum sunt lim b a ju l, e xisten a n societate,
capacitatea de a stpni natura, precum i ro lu l m u n c ii n fo rm a re a
p a rtic u la rit ilo r a n a to m o -fizio lo g ic e d is tin c tiv e ale o m u lu i.
Dimensiunea etic a m u n c ii const n studiu l setului de v a lo ri ob in u te
ca re zu lta t al procesului m u n c ii, credinei c re la iile de m unc produc un
b e n e fic iu m o ral persoanei i au capacitatea de a n t ri caracterul persoanei,
in clu zn d in iia tiv a i m e n in e re a a p titu d in ilo r sociale ale o m u lu i.106 C e l m ai
cunoscut studiu asupra e tic ii m u n c ii se consider a fi opera fundam ental a
econom istului p olitic i sociologului germ an M a x W e b e r Die protestantische
Ethik und der Geist des Kapitalismus, 107 lucrare care a servit drept p iatr de
te m e lie n studiile sale de sociologie a re lig iilo r i, totodat, fiin d p rim a lucrare
tiin ific care abordeaz conceptul de etic a m u n c ii. n aceast lucrare W e b e r
a subliniat im portana protestantism ului ascetic care a condus la naterea
cap italism u lu i, a b iro craiei i a statului ra io n a l-le g a l din V est.
Abordarea intradisciplinar a raporturilor juridice de munc se
e fectu eaz n cadrul intern al tiin e lo r d re p tu lu i. In tra d is c ip lin a rita te a este
sp ecific oricru i do m en iu al tiin e lo r soc ia l-u m an e , in c lu s iv i d o m e n iu lu i

106 Pentru detalii vezi: Robert Somerville, Ca penlni Domnul. O perspectiv cretin asupra eticii muncii, - Cluj,
editura Logos, 1999.
107 Max Weber, Etica protestant U/ spiritul capitalismului, - Bucureti, editura Humanitas, 2007.
tiin e lo r ju rid ic e . C a i in stitu ie fu n d a m e n ta l a tiinei drep tu lu i m u n c ii,
ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c nu poart un caracter o b ie c tiv ; acestea, ca i
o rice alt in s titu ie a d re p tu lu i, pot fi abordate tiin ific n um ai n m od
sub ie ctiv , avnd im p rim a te pe ele pecetea s paiului s o c ia l-p o litic i econom ic
n in te rio ru l cruia se d e z v o lt . n acest context abordarea ra p o rtu lu i ju rid ic
de m u n c n cadrul nchis al s paiului de operare al tiin e i d re p tu lu i m u n c ii
este im p o s ib il . A t t cm p u l ep istem ic al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, ct
i cm pul p ra x io lo g ic al acestora este unul foarte fle x ib il, fa r a avea hotare
fix e i strict determ in ate. P utem cu siguran a firm a c nu exist, eo ipso, nici
un raport ju r id ic de m unc, in c lu s iv n ic i un raport tip ic , care s nu aib
tangene directe sau in d ire c te cu a lte ra p o rtu ri ju rid ic e care fac obiectu l a lto r
d o m e n ii de cercetare (ra m u ri de drept) din cadrul tiin e lo r ju rid ic e .
C e e a ce ne intereseaz, n p rim u l rnd, nu este im p a c tu l e le m e n te lo r
rap o rtu lu i ju r id ic de m u n c (ca i in stitu ie a drep tu lu i m u n c ii) asupra
ra p o rtu rilo r ju rid ic e , care fac obiectu l de cercetare al a lto r ra m u ri de drept, ci
in vers - im p a c tu l e le m e n te lo r co n s titu tiv e ale a lto r ra p o rtu ri ju rid ic e , afla te n
a fara cm p u lu i ep istem ic al d re p tu lu i m u n c ii, asupra ra p o rtu lu i ju r id ic de
m unc, ca i entitate c ercetab il prin in te rm e d iu l m eca n is m e lo r u tiliz a te n
m a te ria e p istem o lo g ic a tiin e lo r ju rid ic e . A ltfe l spus, este im p o rta n t ca n
cadrul ab o rd rii in tra d is c ip lin a re a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc s fie
d eterm in a t im p a c tu l pe care l au asupra ra p o rtu lu i n cauz alte ra p o rtu ri care
au ca i o b ie c t in d ire c t m unca, n c a lita te de a c tiv ita te social contient a
o m u lu i care urm rete un a n u m it scop fin a l, ch iar dac aceasta nu reprezint
faeta p rim a r a o b ie c tu lu i respectiv. n acest sens este necesar de a cerceta i
alte d im e n s iu n i ale ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, n afar de d im ensiunea
intrinsec a acestuia - cea de in stitu ie clasic, fu n d a m e n ta l i fo rm a to a re ca
atare a d re p tu lu i m o d e m al m u n c ii.
O p rim d im e n s iu n e o b lig a to rie pentru abordare constituie dimensiunea
de drept constituional a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc. Sub aspectul dreptului
co n stitu io n al, d rep tu l la m u n c , garantat la n iv e lu l le g ii suprem e p rin
in tre rm e d iu l a rt.4 3 din C o n s titu iie ,108 poate fi re a liz a t p rin in te rm e d iu l a
v a ria m o d a lit i, n m a jo rita te a c a z u rilo r p rin in te rm e d iu l unor ra porturi de
natur ju r id ic d ife rit : de d re p t al m u n c ii, de drept c iv il, de drept com e rc ia l,
de drept a d m in is tra tiv , de drept m ilita r, de drept p oliien esc etc. A s tfe l
d im en siu n ea co n s titu io n a l a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc este una
fu n d a m e n ta l pentru abordarea e p is te m o lo g ic , dar i p ra x io lo g ic a
in stitu iei ra p o rtu lu i de m u n c , deoarece p rin in te rm e d iu l C o n s titu ie i se ofer
suport p rim a r e le m e n ta r s o c ia liz rii persoanei sub d ife rite aspecte, in clusiv

Potrivit prevederilor art.43 alin.(l) din Constituie, orice persoan are dreptul la munc, la libera alegere a
muncii, la condiii echitabile i satisfctoare de munc, precum i la protecia mpotriva omajului.
62
sub aspectul re la io n rii acesteia cu alte persoane n procesul prestrii unei
m u n c i, n calitate de ac tiv ita te social contient.
Dimensiunea de drept civil a rap o rtu lu i ju rid ic de m unc se m anifest
prin in te rm e d iu l u nor raporturi ju rid ic e care au drept o b ie c t m unca, d a r care
nu cad sub in cid en a direct a n o rm e lo r de drept al m u n c ii, ci sub in c id e n a
n o rm e lo r conin ute n C o d u l c iv il. A s tfe l, p o triv it p re v e d rilo r art.2 a lin .(2 )
din C o d u l C iv il, ra p o rtu rile fa m ilia le , lo c a tiv e , raporturile de munc, de
exp lo atare a resurselor n aturale i de p rotecie a m e d iu lu i n c o n ju r to r, ce
corespund p re v e d e rilo r a li n . ( l ) , sunt reglem entate de p rezentul C o d i de alte
le g i. L e g is la ia c iv il are drept o b ie c t de reg lem en tare ra p o rtu rile c iv ile
clasice - cele patrim oniale i cele personal nepatrim oniale dintre persoane fizic e
i ju rid ic e , - dar i un ir de raporturi de natur ju rid ic transfrontalier , cum
ar fi cazul unui segm ent aparte al raportu rilor de m unc, reglem entate de ctre
C o d u l c iv il. P o triv it lo g ic ii le g iu ito ru lu i, le g is la ia c iv il se a p lic acestor
raporturi de m unc d irect, ia r nu n m od subsidiar. P riv ite din aceast prism ,
n c ateg o ria dat de raporturi se in clud diverse c a te g o rii, cum ar fi cele
generate de contractele de m andat, cele generate de contractele de prestri
s e rv ic ii, de contractele de a n tre p riz etc. D a r aa cum se m e n io n a i n
lite ra tu ra de specialitate, n cazul n care n C o d u l m u n c ii sau n alte acte
n o rm a tiv e destinate re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r de m unc sunt stab ilite reg u li
speciale n raport cu no rm e le din C o d u l c iv il, n c o n fo rm ita te cu a dagiul lex
specialis derogat generalis se v o r a p lic a p re v e d e rile C o d u lu i m u n c ii i a a lto r
le g i n m a te rie de drept al m u n c ii care apar, n raport cu p re v e d e rile art.2 din
C o d u l c iv il, drept acte n o rm a tiv e s p e c ia le .109
L a fe l ca i n cazul d im e n s iu n ii c iv ilis tic e , dimensiunea de drept
administrativ a ra p o rtu rilo r de m unc este una destul de extins, fiin d
e x p rim a t p rin in te rm e d iu l u n o r raporturi de m unc reglem entate de le g is la ia
a d m in is tra tiv i care cad att sub in cid en a d re p tu lu i a d m in is tra tiv , ct i sub
in cidena drep tu lu i m u n c ii. C e le m ai m u lte ra p o rtu ri ju r id ic e de m u n c de
acest gen sunt ra p o rtu rile care apar n leg tur cu e x e rc ita re a unei fu n c ii
pu b lic e (d a r nu n u m a i) i care sunt re g lem en tate de un a ct n o rm a tiv special -
Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public nr.I58
din 04.07.2008." P o triv it p re v e d e rilo r art. 3 0 din L e g e , n baza actului
ad m in is tra tiv de n u m ire n fu n c ia p ublic, em is n c o n d iiile le g ii, apar
rap orturi de serviciu. D iscutate ap rig i uneori cu argum ente care nu se prea
n cadreaz n spaiul d e zb a te rilo r academ ice, ra p o rtu rile respective nu cunosc
o interpretare u n ifo rm n d o c trin a ju rid ic . n tr-o o p in ie d o c trin a r se
m en io n e a z c natura ju r id ic a ra p o rtu lu i de serviciu este cea a unui raport
ju rid ic de m unc, nscut n u rm a re a liz rii a cordului de v o in n tre

109 Nicolae Eanu, art. 2, n Comentariul Codului civil a! Republicii Moldova, vol.l, - Chiinu, .S.F.E.-P.
Tipografia Central, 2006, p.26.
110 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.230-232 din 23.12.2008.
autoritatea sau in stitu ia p u b lic i fu n c io n a ru l p u b lic , p rin tr-u n contract
a d m in is tra tiv , ia r a n a liz a acestui raport ju r id ic face parte din dreptul
a d m in is tra tiv ." 1
Dimensiunea de drept militar a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc este
ex p rim a t , la r n d u -i, p rin in te rm e d iu l unor ra p orturi de m u n c generate de
ac tiv ita te a social a m ilta rilo r i este re g lem en tat p rin in te rm e d iu l unor acte
n o rm a tiv e speciale, cel m a i im p o rta n t act n do m en iu fiin d Legea cu privire
la pregtirea cetenilor pentru aprarea Patriei nr.1245 din 18.07.2002 .112
P o triv it p re v e d e rilo r art.4 d in L e g e , s e rv ic iu l m ilita r este o fo rm special a
s e rv ic iu lu i p u b lic ce re z id n n d e p lin ire a de ctre ceteni a datoriei
co n stitu io n ale p riv in d p reg tirea pentru aprarea P atriei e x c lu s iv n cadrul
F o re lo r A rm a te ale R e p u b lic ii M o ld o v a . n acest context, n cadrul lite ra tu rii
de specialitate se insist asupra caracteru lu i special al ra p o rtu rilo r de serviciu
ale m ilita rilo r, pe de o p a rte ,113 ia r pe de lat parte - a caracterului de
ra p o rtu ri de m unc, reg lem en tate p rin le g i s p e c ia le .114 n o ric e caz, ne a fl m
n fa a existenei unui ra p o rt de m u n c reg le m e n ta t p rim a r de ctre o alt
ram u r de drept - dreptul m ilita r, i care nu poart trsturi tip ic e ale unui
ra p o rt ju r id ic de m u n c , generat de un contract in d iv id u a l de m unc
re g le m e n ta t de C o d u l m u n c ii.
Dimensiunea de drept poliienesc a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc este
e x p rim a t p rin in te rm e d iu l unor ra p orturi ju rid ic e de m unc de o rd in special,
aprute n re zu lta tu l satisfacerii s e rv ic iu lu i n cadul org a n e lo r de p o liie din
R e p u b lic a M o ld o v a . A c tiv ita te a prestat de ctre p o lii ti n calita te de
a c tiv ita te social u til i contient este reglem entat prin in te rm e d iu l unor
acte n o rm a tiv e speciale, lo cul cel m a i im p o rtan t fiin d acordat Legii cu privire
la poliie nr.416 din 18.12.1990.us P o triv it p re v e d rilo r a rt.1 8 i a rt.2 0 din
L e g e , personalul p o liie i este com pus din co lab o rato ri ai p o liie i, fu n c io n a ri
publici i personal contractual, care desfoar activiti au xiliare, iar angajarea,
transferarea i concedierea din p o liie se efectueaz n conform itate cu Legea cu
p riv ire la p o liie , C odul m u n c ii i alte acte legislative aplicndu-se doar n
m sura n care nu co n tra v in le g ii n cauz. n acest context se poate a firm a c
serviciu l n cadrul o rg a n e lo r p o liie i are natura unui raport ju r id ic de m unc
c o m p le x , in c lu s iv de o rd in ju rid ic o -a d m in is tra tiv . D in aceste considerente
d im en siu n ea ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc al p o lii tilo r este plasat n afara
c m p u lu i de aciune a le g is la ie i m u n c ii, dei aceasta, i n p rim u l rnd
p re v e d e rile C o d u lu i m u n c ii, pot f i ap licate p o triv it aceluiai adagiu lex

111 Rzvan Viorescu, Reglementarea juridic a funciei publice n slalele europene, autoreferatul tezei de doctor n
drept, - Chiinu, 2009, publicat pe pagina web:
http://www.cnaa.md/files/theses/2010/14917/razvan_viorescu_abstract.pdf (accesat la 08.04.2011).
112 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 137-138 din 10.10.2002.
113 Xenofon Ulianovschi, Gheorghe Ulianovschi, Vitalie Bucatari, Dreptul militar in Republica Moldova, -
Chiinu, editura Prut Internaional, 2003, p.56-57.
114 Nicolai Romanda, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, p.67-68.
115 Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 17-19 din 31.01.2002.
64
specialis derogat generalis. C a i n c a zu l rap o rtu lu i de serviciu al
fu n c io n a rilo r p u b lic i, re g le m e n ta t p rin in te rm e d iu l unei leg i speciale, natura
ju rid ic a ra p o rtu lu i de m unc al p o lii tilo r este una de raport ju r id ic de
m unc, d a r care este reg lem en tat att p rin in te rm e d iu l d re p tu lu i p o liien esc,
ct i al drep tu lu i m u n c ii.
Dimensiunea de drept vamal a raportului juridic de munc este
e x p rim a t p rin in te rm e d iu l unor ra p orturi ju rid ic e de m unc de o rd in special,
aprute n urm a an g a j rii persoanei n cadrul org a n e lo r v a m a le i o b in e rii
statutului de co lab o rato r v a m a l. A c tiv ita te a de m u n c prestat de ctre
co la b o ra to rii v a m a li este re g le m e n ta t p rin in te rm e d iu l unei leg i speciale -
Legea serviciului n organele vamale nr.l 150 din 20.07.2000.116 P o triv it a rt.l
din L e g e a n cauz, s e rv ic iu l n organele v a m a le este un gen special de
a c tiv ita te n serviciu l pu b lic p rin care se e xercit fu n c iile , d re p tu rile i
o b lig a iile o rg a n e lo r v a m a le , incluse n sistem ul o rg a n e lo r de drept i al
o rg a n e lo r securitii statului. E ste interesant fo rm u la re a c o n in u t n art.3
din L e g e , p o triv it c re ia n cadrul o rg a n e lo r v a m a le a c tiv e a z fu n c io n a ri
p u b lic i, supui re g le m e n t rilo r L e g ii cu p riv ire la fu n c ia p u b lic i statutul
fu n c io n a ru lu i p u b lic , i personal contractual, care desfoar a c tiv it i
a u x ilia re , supus re g le m e n t rilo r le g is la ie i m u n c ii. L a o p rim v ed ere, s-ar
p utea trage c o n c lu zia , c doar personalul a u x ilia r d in cadrul o rg a n e lo r v a m a le
se a fl n ra p orturi ju rid ic e de m unc, supuse re g le m e n t rilo r leg is la ie i
m u n c ii, c e ila li a n g ajai - c o la b o ra to rii v a m a li - a fl n d u -s e n alte ra p o rtu ri
ju rid ic e cu organele v a m a le , care nu poart caracter de ra p orturi ju rid ic e de
m unc. O astfel de co n c lu zie ns nu este susinut de alte no rm e d in L e g e ,
in clu siv de ctre no rm a din co n in u tu l a rt.5 , p o triv it creia a ngajarea n
serviciu n organele va m a le este ben evo l i se face n baz de contract
in d iv id u a l de m unc. N a tu ra ju r id ic a ra p o rtu rilo r de serviciu ale
c o la b o ra to rilo r v a m a li este cea a unui raport ju rid ic de m unc, nscut n u rm a
re a liz rii a cordului de v o in n tre organu l v a m a l i colab o rato ru l v a m a l,
p rin tr-u n contract in d iv id u a l de m unc, ia r a n a liz a acestui raport ju r id ic face
parte att din drep tul v a m a l, ct i din dreptul m u n c ii.
Dimensiunea de drept penitenciar a ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c este, la
fe l ca i n c a zu rile m enionate m a i sus, u n a special, ra p o rtu l de serviciu al
c o la b o ra to rilo r sistem ului p e n ite n c ia r fiin d generat de satisfacerea s e rv ic iu lu i
special n cadrul sistem ului o rg a n e lo r p eniten ciare din R e p u b lic a M o ld o v a .
R ap o rtu l de serviciu m e n io n a t aici este reg lem en tat de o lege special -
Legea cu privire la sistemul penitenciar nr.1036 din 17.12.1996. P o triv it
p re v e d e rilo r a rt.1 9 (1 8 3) din L e g e , n c a d ra re a n s e rv ic iu , atestarea, detaarea,
transferarea i concedierea din sistem ul pe n ite n c ia r se efectueaz n

116 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106-108 din 24.08.2002.
117 Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 183-185 din 10.10.2008.
65
co n fo rm ita te cu L e g e a cu p riv ire la sistem ul p e n ite n c ia r i cu re g u la m e n tu l
special aprobat de G u v e rn , i n u m a i n partea n care e xercitarea s e rv ic iu lu i n
cadrul s istem ulu i p e n ite n c ia r nu este re g lem en tat p rin acte n o rm a tiv e
speciale, se aplic p re v e d e rile C o d u lu i m u n c ii. n acest sens se poate
co n c lu zio n a c natura ju r id ic a ra p o rtu rilo r de serviciu ale c o la b o ra to rilo r
sistem ulu i p e n ite n c ia r este cea a u nui raport ju r id ic de m unc, nscut n u rm a
re a liz rii aco rd u lu i de v o in n tre organele speciale ale sistem ului
p e n ite n c ia r i co la b o ra to ru l s istem u lu i pen ite n c ia r, ia r n cad rarea acestui
raport ju r id ic face parte, n p rim u l rnd, din dreptul pen ite n c ia r, aplicndu-se
subsidiar i n o rm e le drep tu lu i m u n c ii.
Dimensiunea de drept comercial a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc este
e x p rim a t p rin in te rm e d iu l unor ra p o rtu ri ju rid ic e de o rdin special, aprute n
re zu lta tu l prestrii unei a c tiv it i de natur m a n a g e ria l n cadrul unor
societi c o m e rc ia le . R a p o rtu rile ju rid ic e respective sunt re g lem en tate de m ai
m u lte le g i, in c lu s iv de C o d u l c iv il, Legea privind societile pe aciuni
nr.l 134 din 02.04.1997 , 118 Legea privind societile cu rspundere limitat
nr.135 din 14.06.2007u9 i alte leg i. P o triv it p re v e d e rilo r art. 61 din C o d u l
c iv il, persoana ju r id ic i e x e rc it de la data c o n s titu irii d re p tu rile i i
execut o b lig a iile p rin ad m in is tra to r, aceasta fiin d persoan fiz ic care, prin
lege sau p rin actul de c onstituire, este desem nat s a cioneze, n ra p o rtu rile
cu te rii, in d iv id u a l sau c o le c tiv , n n u m e le i pe seam a persoanei ju rid ic e , iar
ra p o rtu rile dintre persoana ju r id ic i cei care alctuiesc organele sale
ex e c u tiv e sunt supuse p rin a n a lo g ie re g u lilo r m a n d a tu lu i cu c o n d iia c legea
sau actul de constituire nu prevede a ltfe l.
n cazul s o c ie t ilo r pe a c iu n i, p o triv it p re v e d e rilo r a rt.5 0 , 6 9 i 7 0 din
L e g e , m o d u l de n u m ire a con d u cto ru lu i o rg a n u lu i e x e c u tiv al societii
(d ire c to r, m an ag er e tc .), se stabilete p rin in te rm e d iu l ac te lo r societare
in terne ale societii, adic p rin statutul acesteia, sau de ctre adunarea
general a a c io n a rilo r. O rg a n u l ex e c u tiv al societii poate fi co leg ial
(c o m ite t de conducere, d ire c ie ) sau unipersonal (d ire c to r g en eral, d ire c to r),
ia r fu n c io n a re a acestuia se face n b a za le g is la ie i, statutului societii i
re g u la m e n tu lu i o rg anu lui ex e c u tiv al so cietii, ceea ce denot n m od cla r
caracterul co rp o ra tiv is t (s o c ie ta r) al ra p o rtu rilo r ju rid ic e care apar n tre
m anagerul societii pe a ciuni i societate.
O m o d a lita te s im ila r de de te rm in a re a ad m in is tra to ru lu i societii
fu n c io n e a z i n cazul s o c ie t ilo r cu rspundere lim ita t , ca i n cazul
so c ie t ilo r pe ac iu n i, dar cu unele m ic i d ife re n ie ri. A s tfe l, p o triv it
p re v e d e rilo r a rt.4 9 i 7 0 din L e g e , dac actul de constituire (a c t societar
in te rn ) nu prevede a ltfe l, desem narea i elib e ra re a n a in te de term en a

118 Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1-4 din 01.01.2008.


119 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.127-130 din 17.08.2007.
66
ad m in is tra to ru lu i in e de co m p eten a ad u n rii generale a a s o c ia ilo r sau de
cea a c o n s iliu lu i so cietii. P o triv it p re v e d e rilo r a rt.6 9 a L e g ii n cauz, poate
avea ca lita te a de a d m in is tra to r (m a n a g e r) num ai o persoan fiz ic m a jo r , cu
capacitate d e p lin de e x e rc iiu , ia r le g is la ia m u n c ii se e x tin d e asupra
re la iilo r dintre ad m in is tra to r i societate n um ai n m sura n care nu este n
con trad icie cu L e g e a p riv in d so cietile cu rspundere lim ita t . D in aceste
considerente ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc d in tre a d m in is tra to ru l societii i
societate sunt de natur co m e rc ia l , raport nscut n u rm a re a liz rii a cordului
de v o in n tre societate i ad m in is tra to r, m a te ria liza te , de regul, p rin tr-u n
contract de m andat, iar a n a liz a acestui raport ju r id ic face parte, n o p in ia
noastr, att din dreptul c o m e rc ia l, ct i d in dreptul m u n c ii.
Dimensiunea de drept confesional a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c de
asem eni este una de natur ju rid ic special - de drept necom ercial i
neguvernam ental, - fiin d guvernat de legi speciale i m a te ria liza t prin
in term ediul u nor raporturi ju rid ic e speciale aprute n tre s lu jito rii (de s e rv e n ii)
c u lte lo r religioase i o rg an izaia confesional, n calitate de persoan ju rid ic
necom ercial. R ap o rtu rile ju rid ic e respective sunt reglem entate de ctre o lege
special n dom eniu Legea privind cultele religioase i prile lor
componente nr.125 din 11 . 05 . 2007.'20 P o triv it p re v e d e rilo r a rt.3 4 i 35 din
Le g e , prile com ponente ale c u lte lo r religioase, in s titu iile i n tre p rin d e rile
n fiin a te de ele pot angaja lucrtori n co n fo rm itate cu leg islaia m u n c ii,
angajarea d e s e rv e n ilo r i s a la ria ilo r c u lte lo r relig io ase putnd fi e fectu at n
b a za u nui contract in d iv id u a l de m unc n c h e ia t n fo rm scris. C h ia r dac
sunt g refate pe un contract in d iv id u a l de m unc, ra p o rtu rile ju r id ic e de
deservire c u ltic nu pot fi supuse n totalita te , n o p in ia noastr,
re g le m e n t rilo r generale ale le g is la ie i m u n c ii, fa r a in e cont de sp ecificu l
unei sau altei confesiu ni relig io ase. D u p cum s-a m e n io n a t de ctre
cercettorii d o m e n iu lu i respectiv, obiectu l ra p o rtu lu i ju r id ic este unul sp ecific
i in e de c o m p o rta m e n tu l c o nfesio nal, re lig io s al d eserventulu i c u ltu lu i, care
nu poate fi n to td e a u n a i n to talita te c o n fo rm iz a t p re v e d e rilo r le g is la ie i
m u n c ii.121 R aportul ju rid ic n cauz este un raport de drept co n fesio n al, de
natura rap o rtu lu i ju rid ic de m unc cu ele m e n te atip ice, generat n u rm a
re a liz rii a cordului de v o in dintre o rg a n iz a ia de c u lt i deserventul
(s a la ria tu l) c u ltu lu i respectiv i m a te ria liza t, de regul, p rin in te rm e d iu l
n c h e ie rii unui contract in d iv id u a l de m u n c gu v e rn a t n m o d d ire c t de
n o rm e le drep tu lu i confesional i subsidiar de cele ale drep tu lu i m u n c ii.
Dimensiunea de drept maritim a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c este
e x p rim a t p rin in te rm e d iu l u nor ra porturi ju rid ic e de m unc de o rd in special,
aprute n re zu lta tu l prestrii unei m unci de ctre personalul am barcat n

120 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 din 17.08.2007.
121 O.B.CTapicoB, .UeMiitH no maiie Pe.iu?uo3Hoe n KomfieccuoHaibHoe npmo, - CraBponoju>, KypHaji
PoCCHHCKHH KpHMHHOJIOrHHeCKHH B 3 n jl0 JVs>3/2009 i \ , p . 237-245.
67
urm a n c h e ie rii, de reg u l, a unui contract de am barcare, n c alitate de
varie ta te a co n tractu lu i in d iv id u a l de m u n c .122 A c tiv ita te a prestat de ctre
personalul am barcat este re g lem en tat p rin in te rm e d iu l unui act n o rm a tiv
special - Legea pentru aprobarea Codului navigaiei maritime comerciale a!
Republicii Moldova nr.599 din 30.09.1999.'2} P o triv it p re v e d rilo r a rt.5 4 i
a rt.5 8 d in C o d , ra p o rtu rile d in tre m e m b rii e c h ip a ju lu i i a rm a to r sunt
reglem entate de le g is la ia statului al crui p a v ilio n l poart nava, dac
contractul ce re g lem en teaz astfel de ra porturi nu prevede a ltfe l, iar m o d u l de
n ro la re i de co ncediere a m e m b ru lu i de ech ip aj, d re p tu rile i o b lig a iile lu i,
c o n d iiile de m u n c i de re trib u ie sunt sta b ilite de leg islaia R e p u b lic ii
M o ld o v a , in c lu s iv de C o d u l n cauz, de re g u la m e n tu l s e rv ic iu lu i pe nave
m a ritim e , de a c o rd u rile (c o n tra c te le ) c o le c tiv e i in d iv id u a le de m unc.
R ap o rtu l ju r id ic de m unc al perso n alu lu i am b arcat, generat de ctre
contractul de am barcare, ia natere n tre personalul am barcat pe o nav
c o m e rc ia l i a rm a to ru l n a v e i, ca u rm are a p restrii unei m u n c i c a lific a te
sp ecifice de ctre personalul n cauz n folosu l a rm a to ru lu i, acesta fiin d
o b lig a t s re m u n e re ze m u n c a resp ectiv i s creeze c o n d iiile necesare
p restrii acestei m u n ci specifice la bordul navei.
N a tru ra ju rid ic a ra p o rtu lu i de am barcare este una special nu num ai
d a torit co n tractu lu i care se n ch eie n tre personalul am barcat i arm ato r, dar
i m o d u lu i e x tra te rito ria l (e x tra n a io n a l) de prestare a m u n c ii respective de
ctre personalul nav e i. D a to rit fa p tu lu i c R e p u b lic a M o ld o v a nu este o ar
m a ritim , n m a jo rita te a absolut a c a z u rilo r prestarea m u n c ii de ctre
personalul navei se face n afara h o ta re lo r rii i, din aceste considerente, n
an u m ite c azuri in te rv in e necesitatea de ap licare i respectare in c lu s iv a
n o rm e lo r ju r id ic e n m a te rie a le statelor, n ale cror ape te rito ria le
n a v ig h e a z n a v a respectiv. O b lig a ia dat este m e n io n a t n m o d expres
p rin in te rm e d iu l n o rm e i c onin ute n a rt.l 1 din C o d , p o triv it creia in cluderea
n contractele pre v zu te de C o d u l n a v ig a ie i m a ritim e c o m erciale de clauze
p riv in d ap lic a re a le g is la ie i strine i a u za n e lo r n a v ig a ie i m a ritim e
co m e rc ia le se a d m ite n cazul n care p rile sunt n drept s deroge de la
d is p o z iiile C o d u lu i.

122 Bogdan Mitric Marian, Raporturile juridice de munc ale personalului ambarcat, autoreferatul tezei de doctor
n drept, - Chiinu, 2009, publicat pe pagina web:
http://www.cnaa.md/files/theses/2009/14544/marian_bogdan_-mitric_abstract.pdf (accesat la 08.04.2011).
123 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-4 din 11.01.2001.
SECIUNEA II

DIHOTOMIA TIPICULUI I ATIPICULUI


N RAPORTURILE JURIDICE DE MUNC

69
Capitolul III.
RAPORTUL JURIDIC DE MUNC TIPIC

1. Abordarea dihotomic a raportului juridic de munc:


raportul tipic i raportul atipic
tiin a d re p tu lu i m u n c ii a abordat raportul ju r id ic de m unc n totdeaun a
cu m a x im interes epis te m o lo g ic . ndeosebi a e xcelat n aceast p riv in
d o c trin a sovietic a d re p tu lu i m u n c ii, c h ia r dac n lite ra tu ra de specialitate
rus (p o s ts o v ie tic ) a a n ilo r '90 ai secolului trecut unii autori i-au e x p rim a t i
alte puncte de ved e re , retractnd u-i p o z iia in iia l , in c lu s iv pn la fap tu l
n e a b o rd rii i e x c lu d e rii din conin utu l cursu rilo r de drept al m u n c ii a
in stitu iei ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc. A s tfe l, A le x e i P akov, n coninutul
m a n u a lu lu i Tpydoeoe npaeo Poccuu, e d ita t n anul 1 9 9 4 , nu abordeaz n
general rap o rtu l ju r id ic de m u n c , la fe l i E v g h e n ii H o h lo v n cadrul lu c r rii
Kypc poccuucKozo mpydoeozo npaea, editat n anul 1 9 9 6 .124 T o tu i,
m a jo rita te a a u to rilo r rui, m a i ales n cepnd cu anii 2 0 0 0 , re v in att asupra
in c lu d e rii in stitu iei ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc n conceptul clasic al unui
tra ta t c o m p le t de drept al m u n c ii,125 ct i asupra d is c u iilo r doctrin are p riv in d
conceptul general al unui ra p o rt ju rid ic de m unc, precum i p riv in d
e x te n s iu n ile ac e s tu ia .126 D e la o p in ia e x p rim a t de ctre cercettorul sovietic
rus N ik o la i A le x a n d ro v p riv in d natura u n ita r i in d iv iz ib il a ra p o rtu lu i
ju r id ic de m u n c s-a ajuns - trep tat, n u rm a unor dezbateri d o ctrin are, - la
po lu ri d ia m e tra l opuse: de la in clu d erea n cadrul conceptului clasic al
ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c a tu tu ro r ra p o rtu rilo r ju rid ic e care au drept obiect
d ire c t sau in d ire c t a c tiv it ile in d iv id u a le sau c o le c tiv e de m unc, pn la
negarea i e xclu d erea general i neco n d iio n at a conceptului raportului
ju rid ic de m unc, ca i in stitu ie autonom a sistem ului d re p tu lu i m u n c ii, din
a b o rd rile e p istem o lo g ice i p ra x io lo g ic e n m a te rie de drept al m u n c ii.
C o n c e p tu l de raport ju rid ic de m u n c este, in iia lm e n te , o idee rezu ltat
din procesul de abstractizare, fiin d un concept de natur p u r epistem ologic,
n s c o n c o m ite n t cu abordarea te o retic resp e c tiv este necesar de a in e cont
de fa p tu l, c ra portul ju r id ic este to to d at i un raport real i concret, o relaie

124 Tpydoaoc npaao Poccuu, y rrennHK, n o fl pefl. npo4). A.C.riamKOBa, - CaHKT-rieTep6ypr, ux'iaTejn.cTHO CaHKT-
flcTcpSyprcKoro yHUBcpciTrcTa, 1994 r.; K yp c poccuucKozo m pydoeozo npaea: nacmb 06114 a h, b 3-x TOMax,
t.I, nofl o6m. pe,u. C.TI.MaBpHHa, A.C.TTamKOBa, E.B.XoxjiOBa, - CaHicr-neTcpoypr, H3jiaTejibcrBo CarncT-
rieTep6yprcKoro yHHBepcHTeTa, 1996 r.
123 A.M.JlyraHKKOB, M .B . JlymHHKOBa, Kypc mpydoeozo npaea, y i e o H H K , b 2 -x T O M a x , t . 1, 2 - e m ^ a H H e , n e p e p a o .
h .aon. - M ocKBa, H3flaTenbCTBO C n n y r , 2 0 0 9 r .; Tpydoeoe npaeo Poccuu, n o s peji. npocj). K y p e iiH o ro
A .M ., - M ocKBa, H3flaTejibcTBo IOpHCTb, 2 0 0 4 r.; K .H J y c o B , B.H.TojiKVHOBa, Tpydoeoe npaeo Poccuu, -
M ocKBa, H-^aTenbCTBO FIpocnexT, 2 0 0 4 r.; E .A .E p m o B a, Tpy<)oeoe npaeo e Poccuu, - MocKBa,
H3flaTejibCTBo CTaTVT, 2 0 0 7 r.
126 Vezi n acest sens: E .B .X o x jio b , Henomopute aicmyajibHbie npooneMbi meopuu u npaKmm u coepe.uenuopo
poccuucKoao m pydoeozo npaea, p.50-67; E.A.ropoxoB, C.H.MaBpnH, E .B .X o x jio b , H cm ow nm t m pydoeozo
npaea u ucmouuuKU npaeoeozo pezynupoeam m ooufecmeenuo-mpydoehi.x omuouieuuu, - M o cK B a , K ypH an
TTpaBOBefleHHe Xs6/2003 r., p.38-39.
70
social d e te rm in a t i s u b ie c tiv iza t n tre un a n g a ja to r i un s alariat care sunt
in v e s tii cu d rep tu ri i o b lig a ii, re p re ze n t n d o le g tu r c o n d u c tiv i
c o m u n ic a io n a l n tre acetia. M o d e la re a ra p o rtu lu i respectiv se efectueaz
prin in te rm e d iu l n o rm e lo r de drept al m u n c ii, n s co m p o rtam en tu l social
concret i su biectiv al p a rtic ip a n ilo r la re la ia n cauz deseori nu corespunde
m odelu lui prestabilit, de aceea cu regularitate in tervin e pro b lem a perfecio n rii
continue a n o rm e lo r de drept al m u n c ii n n ce rc a re a de a n g lo b a to t spectrul
v a lo ric p o sibil al re la iilo r de m unc. n c e rc a re a dat este, de fa p t, im p o s ib il ,
deoarece n totdeaun a re la iile sociale de m unc v o r f i cel puin cu un pas n
faa n o rm ei ju rid ic e m e n ite s le reglem enteze; ad ic n perm anen vo m avea
de a face cu dou m odele la fe l de reale, adevrate i p a lp a b ile ale raportului
ju rid ic de m unc: un m odel de raport m a jo rita r, tip iza t i p re v iz ib il, i un alt
m odel - m in o rita r, n e tip iza t i im p re v iz ib il, de fa c tu ra unui re b e l care nu
dorete sau poate c n ici nu poate s se n cad reze n cadrul m o d e lu lu i tip iza t
i p re v iz ib il. D a c c irc u la ia , deplasarea m o d e lu lu i tip ic al ra p o rtu lu i ju rid ic
de m unc este, sub aspect pu r ep is te m o lo g ic , conservatoare i uor
c o n tro la b il , m o d e lu l a tip ic al rap o rtu lu i respectiv este cu m u lt m a i lib e ra l,
uneori c h ia r cu nuane de lib e rtin a j ju r id ic , deplasndu-se adesea b ro w n ia n
i destul de haotic, departe de o rb ita p re v iz ib il a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc
tip ic . E ste im p o rta n t de m e io n a t c d e v ie re a acestuia poate f att una
b en efic p a rtic ip a n ilo r la raportul ju r id ic de m unc, de fa c tu r practic
p o z itiv , ct i una m ai puin be n e fic , uneori c h ia r e m in a m e n te negativ
pentru acetia, de o factu r ju rid ic m a i m u lt sau m a i puin nuanat. A s tfe l,
din sfera p erfect a m o d e lu lu i-e ta lo n a l ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic ,
creat n cadrul tih n it al la b o ra to a re lo r de te h n ic le g is la tiv , tre b u ie s ne
deplasm ctre sfera m o d e lu lu i real i deseori a tip ic al ra p o rtu lu i de m unc,
care nic i pe departe nu este do rn ic de a se m e n in e n chistat n cadrul propus
de ctre le g iu ito r p rin in te rm e d iu l n o rm e lo r ju rid ic e de drept al m u n c ii. C a i
construcie ju rid ic , ra portul de m unc este un concept p o liv a le n t, iar
abordarea e p is te m o lo g ic a con cep tu lu i n c au z nu poate fi c o m p le t fa r
co n tien tizarea n a tu rii d ih o to m ic e a acestuia. T ru n c h iu l conceptual al
raportului ju rid ic de m unc fiin d unic, tu lp in a p ra x io lo g ic se d e zv o lt
bifu rc a t, produ cnd o m u ltitu d in e de fru c te , unele ncadrndu-se n lim ite le
prescrise n o rm a tiv , alte le - nu, fiin d d ife rite att extrinsec, n co m p a ra ie cu
cele care se n c a d re a z n m o d e lu l tip ic , ct i intrinsec - unele cu a lte le , -
singura coard care le in e m p re u n fiin d fa p tu l apartenenei la acelai
produs atipic al tu lp in ii-m a m e .
In c alitate de fo rm de re a liza re pra c tic a re g le m e n t rii ju rid ic e a
re la iilo r sociale de m unc, raportul ju r id ic de m unc d e te rm in att unitatea
intern i interdep endena e le m e n te lo r sale co n s titu tiv e , ct i c o v a le n e le pe
care le d ein e cu alte c a tegorii s o c ia l-ju rid ic e . In d ife re n t de m o d e lu l tip ic sau

71
a tip ic de care in e , ra p o rtu l de m u n c n cauz re p re zin t fo rm a ju rid ic de
re a liza re fa p tic a re la iilo r sociale de m unc, re la ii interdependente i
p lu rip a rtic ip a tiv e ; este fo rm a pe care o capt ra p o rtu rile n cauz prin
in te rm e d iu l re g le m e n t rii de ctre n o rm e le ju rid ic e att de drept al m u n c ii,
ct i prin in te rm e d iu l u nor no rm e ju rid ic e din cadrul a lto r d o m e n ii ale
d rep tu lu i. D u p cum a firm a cu m a i m u li ani n u rm S erghei B ratusi (1 9 6 8 ),
dac fo rm a ine de structura unui bun, atunci co n in u tu l i fo rm a acestuia nu
sunt o b lig a to riu e ntiti d ife rite ; fo rm a este in separabil legat de c o n in u t.127
A m b iia noastr teo retic - de a abo rda sub aspect d ih o to m ic raportul
ju r id ic de m unc, - are o m iz e p is te m o lo g ic im p o rtan t. D ih o to m ia este
separarea unui n tre g n dou pri care nu se suprapun, n sensul c n im ic nu
poate a parine a m b e lo r p ri sim u ltan , ia r d iv iz iu n e a d ih o to m ic este u tiliz a t
pe larg n cadrul filo s o fie i, a tiin e lo r m a te m a tic e precum i n cadrul lo g ic ii.
D iv iz iu n e a d ih o to m ic presupune m p rire a unui concept - n cazul nostru a
concep tului de raport ju rid ic de m unc, - n dou p ri, cu e lem ente de
co n tra d ic to ria lita te n tre ele. n studiul de fa d ih o to m ia ra p o rtu lu i ju r id ic de
m u n c este abordat n c a lita te de in strum ent de cercetare deoarece, n o p in ia
noastr, anum e abordarea d ih o to m ic - p rin in te rm e d iu l diviziunii dihotomice
a raportului juridic de munc, - este m a i corect d in punct de vedere
ep is te m o lo g ic , astfel reuindu-se pstrarea scopului in iia l. U tiliz a re a
in stru m en telo r clasice de m p rire a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n
ra p o rtu ri tip ic e i a tip ic e ni se pare in s u fic ie n t i irele v a n t scopului propus,
deoarece este d ific il de a aleg e un c rite riu de c la s ific a re , care s corespund
n tru totul e x ig e n e lo r unei cercetri cu adevrat tiin ific e . M a i m u lt ca att:
dac aspirm la respectarea rig o rilo r tiin ific e de cercetare, atunci
considerm im p o s ib il dete rm in a re a unui c rite riu e lo cven t pentru clasificarea
ra p o rtu rilo r ju r id ic e n ra p orturi tip ic e i ra p orturi atip ice. nsi term enu l
atipic presupune lipsa esenei (n cadrul con ceptului de raport ju r id ic de
m u n c a tip ic ) a ceea ce este considerat drept tipic n cadrul altu i concept - a
celu i de raport ju r id ic de m u n c tip ic . A tip ic ita te a re c la m lipsa co m p let a
tip ic it ii, ceea ce este - cel puin n o p in ia noastr, - pe rfe c t v a la b il n cadrul
a b o rd rii conceptuale a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc. n lite ra tu ra de
specialitate din R o m n ia , de e x e m p lu , m a jo rita te a c e rc e t to rilo r nu cla s ific
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc n tip ic e i a tip ic e , ci abordeaz tip ic ita te a i
a tip ic ita te a ra p o rtu rilo r de m unc drept fo rm e ale ra p o rtu rilo r n cauz.
D iv iz iu n e a d ih o to m ic a con cep tu lu i de raport ju r id ic de m unc este
u tiliz a t n c alitate de c rite riu a u x ilia r pentru fra c io n a re a ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m unc. n cazul cnd exist un concept c la r i pre s ta b ilit al raportului
ju rid ic de m unc, d e v e n it deja clasic, i care este fu n d am en tat n exc lu s iv ita te

127 C.H. E paT ycb, CoOep.wumte u (fiop.ua npaea, - MocKBa, Y H e H b ie 3anncKn BHHHC3. BunycK XIV, 1968 r.,
pe un contract in d iv id u a l de m unc, c e le la lte ra p o rtu ri care nu corespund
conceptului clasic, fiin d fo a rte diverse i pestrie att ca i e n titi cercetabile
pu r epis te m o lo g ic , ct i c a e ntiti de o rdin practic, necesit a f i, la rndul
lo r, reunite n cadrul unui a lt concept tiin ific . C e le m a i m u lte ra p o rtu ri
ju rid ic e de m unc abordate i considerate de ctre n o i, n p rezentul studiu
m o n o g ra fic , drept ra porturi a tip ic e , fac ob ie c tu l de cercetare, dar i de
integrare, m ai m u lt sau m ai puin arg u m en tat lo g ic , i al a lto r ram u ri ale
e p is te m o lo g ie i, dar i ale p ra x io lo g ie i d re p tu lu i. n m o d e vid en t, acest fa p t
presupune i existena unei an u m ite o p o z iii, cu argum ente m a i m u lt sau m ai
puin p la u z ib ile , fa de plasarea (co n sid erat de o p o z iia n c au z drept
in corect) acestor ra p orturi n cadrul m a te rie i de drept al m u n c ii. P entru a
pstra sp iritu l c o le g ia lit ii - pe care l c onsiderm , de a ltfe l, foarte im p o rta n t
pentru noi n cadrul unei cercetrii tiin ific e , - nu contestm fa p tu l c o
an u m it parte din ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c a tip ice pot f i, pe bun
dreptate, plasate ca i com ponente integrante ale a lto r ra m u ri ale tiinei
d re p tu lu i, ceea ce, ns, nu presupune absolut deloc c acestea nu sunt
co n c o m ite n t i ra p o rtu ri ju r id ic e de m u n c care, p riv ite p rin p ris m a o b ie c tu lu i
i m etod ei tiinei d re p tu lu i m u n c ii, poart h a in a ju r id ic a u nor e ntiti
atip ic e , dar im portante i in te g ra to rii drep tu lu i m u n c ii.
Eo ipso, fiin d abordate d ih o to m ic ca i entitate c o le c tiv unic,
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e au un sin gur lucru n co m u n care le
unete - nu sunt ra p orturi de m unc tip ic e , - toate c e le la lte e lem ente produc o
d ife re n ie re net n in te rio ru l g ru p u lu i extrem de pestri al ra p o rtu rilo r atipice.
D iv iz a re a d ih o to m ic este a tra c tiv d a torit p o s ib ilt ii pe care o o fe r da a
s im p lific a abordarea unui concept atunci cnd acest lucru pare, la p rim a
vedere, a fi im p o sib il datorit c o m p le x itii conceptului. n acest sens d iv iza re a
d ih o to m ic a conceptului de raport ju rid ic de m unc n dou categorii -
raporturi tipice i raporturi atipice, - este consum at, deoarece astfel se
epuizeaz tot spaiul dim ensional ocupat de ctre entitatea n cauz, cea a
raportului ju rid ic de m unc. C e le dou seciuni - raportul ju rid ic de m unc
tip ic i, respectiv, cel atipic, - ocup tot spaiul predestinat conceptului dat,
n e fiin d posibil a p ariia unei noi seciuni, celei de a treia, o p erab il n paralel
cu cele dou. Fiecare raport ju rid ic de m unc, d in m u ltitu d in e a p luralist a
celo r existente, va face parte sau din categoria ra p o rtu rilo r tip ic e , sau din
categoria ra p o rtu rilo r atipice; fiecare raport n parte excluzndu-1, astfel, pe
c ellalt i fcnd im p o s ib il u nirea forat a acestora n cadrul unui singur
concept general cu trsturi caracteristice com une. R aportul respectiv v a fi sau
tip ic , sau non-tipic, adic atipic, procedndu-se, de fiecare dat, la exclu derea
din cadrul conceptului general al raportului ju rid ic de m unc a unei pri
com ponente - a raportului ju rid ic de m unc tip ic , - cealalt com ponent v a reuni
sub aceiai um brel surplusul rmas: raporturile ju rid ic e de m unc atipice.

73
T o to d a t , recunoatem fa p tu l c d iv iz a re a d ih o to m ic a rap o rtu lu i ju rid ic
de m u n c n tip ic i a tip ic are i un de za v a n ta j, deoarece, procednd astfel,
d evin e fo a rte v a g i oarecum obscur cea de a doua com ponent structural
astfel o b in u t - raportul ju r id ic de m unc atip ic . S inguru l lucru cla r i
cunoscut despre acest raport este acela c nu este un raport tip ic , ceea ce ns
este de departe in s u fic ie n t pentru a putea opera m e to d o lo g ic corect cu
entitatea astfel o b in ut. D a c procedm , n contin uare, la d iv iza re a
d ih o to m ic a ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c a tip ic , atunci lu c ru rile devin i m a i
puin c lare, n co m p araie cu p rim a d iv iz a re d ih o to m ic efectuat. A s tfe l
ra p o rtu rile a tip ice pot fi, de e x e m p lu , d iv iz a te d ih o to m ic - la rndul lor, - n
dou ca te g o rii aparte: ra p o rtu ri ju rid ic e de m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i i
ra p orturi ju rid ic e de m unc ale n o n -fu n c io n a rilo r p u b lic i; cea de a doua
categorie iari poate fi d iv iz a t n contin uare etc., pe cnd p rim a categorie
o b in u t n re zu lta tu l p rim e i d iv iz ri d ih o to m ic e - cea a ra p o rtu rilo r de
m unc ale fu n c io n a rilo r p u b lic i - nu m a i poate fi d iv iz a t d ih o to m ic n
contin uare. R a p o rtu rile ju rid ic e de m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i -
ra p orturi a tip ic e , - pot fi p u r i sim p lu clas ific a te , u tiliz n d u -s e c rite riile
clasice, o p e ra b ile n ca zu l o p e ra iu n ilo r lo g ic e a unei c la s ific ri.
A b o rd a re a d ih o to m ic a ra p o rtu rilo r de m unc a ju t, aa cum am m a i
m e n io n a t, la e v id e n ie re a con cep tu lu i tip ic al ra p o rtu lu i n cauz, separarea
u lte rio a r a acestuia d in cadrul con cep tu lu i general al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc, i operarea u lte rio a r cu cealat com ponent rm as - cea a
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c atip ice. A cest lu cru aju t m u lt cercettorul la
id e n tific a re a m a i clar a e le m e n te lo r tip ic e i a tip ic e , precum i la cercetarea
m ai ap ro fu n d at a structu rii i co n in u tu lu i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n
general. T o to d a t , acest lucru nu n seam n nic id e c u m s im p lific a re a
conceptului de ra p o rt ju r id ic de m unc tip ic i transferarea acestuia pe plan
secund n d o m e n iu l epis te m o lo g ie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc.
U n ire g u la rita te a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic , n c alitate de instituie
ju rid ic rig id , static, este o abordare greit i cu siguran c pe parcurs
conceptul de raport ju r id ic de m u n c tip ic se v a schim ba, in cluzndu-se n
co n in u tu l acestuia i un ir de ele m e n te , astzi considerate a f i atipice.
R a p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e nu pot fi abordate n acelai m od
ca i ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc tip ic e . R ap o rtu l tip ic ocup locul central n
contextul general al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c att prin v o lu m u l su, ct
i p rin in flu e n a pe care o are in c lu s iv asupra ra p o rtu rilo r de m unc atipice.
R a p o rtu rile ju rid ic e de m u n c a tip ic e nu tre b u ie , totodat, confundate cu
ra p o rtu rile ju rid ic e conexe c e lo r de m unc, adic acele ra p orturi care nu pot
s existe fa r ra p o rtu rile ju r id ic e de m unc in d iv id u a le . n te o ria dreptului
m u n c ii resp ectivele ra p o rtu ri sunt considerate drept ra p orturi de deservire,
deoarece scopul p rim a r al acestora const n deservirea ra p o rtu rilo r ju rid ic e

74
de m u n c d irecte - adic a c e lo r in d iv id u a le . T o to d a t aceste ra p o rtu ri sunt,
sub aspect c a n tita tiv , cu m u lt m a i p u in e dect ra p o rtu rile ju rid ic e directe -
att tip ic e , ct i atip ice. M a jo rita te a absolut a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
sunt raporturi directe.
Sub aspectul d ih o to m ie i tip ic u lu i i a tip ic u lu i, ra p o rtu rile ju rid ic e de
m unc atipice ar putea fi considerate fo rm a l drept anomalii de la re g u la
tip ic u lu i, p ro m o v a t i susinut la n iv e l n o rm a tiv (re g u la to riu ). U n e le
ra p o rtu rile atipice au, sub aspect c o m p a ra tiv cu ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
tip ic e , co n in u tu ri frag m en tare, alte le - invers; ra p o rtu rile tip ic e putnd fi
considerate drept ra porturi cu co n in u t fra g m e n ta r. In d ife re n t de acest fa p t, i
ra p o rtu rile tip ic e , i ra p o rtu rile a tip ic e , sunt fa c to ri m e d ia to ri n tre m u n c i
homo socialis.

2. Noiunea i premisele raportului juridic de munc tipic


Noiunea raportului juridic de munc tipic. D a c n cadrul a b o rd rii
conceptuale a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc a tip ic ita te a re c la m lipsa c o m p le t
a tip ic it ii, atunci este necesar d e fin ire a clar i concis a conceptului de
raport tip ic , ca i ele m e n t p rim a r o b lig a to riu o b in u t n u rm a d iv iz rii
d ih o to m ic e a rap o rtu lu i de m unc. Eo ipso, este n eleas p retenia
d e te rm in rii ca d ru lu i n oio nal i d e fin ito riu expres i precis al e n tit ii
tip iza te , adic a rap o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic . ns d o c trin a n m a te rie de
drept al m u n c ii nu definete aparte raportul ju r id ic de m unc tip ic , separat de
conceptul general de raport ju r id ic de m unc. U tiliz a re a , n acest sens, n
cadrul lite ra tu rii de specialitate a exp resiei generale de raport juridic de
munc presupune - d o ctrin ar, - acelai lu cru cu u tiliz a re a expresiei de raport
juridic de munc tipic. D in aceste considerente ce rc e t to rii care a d m it
existen a ra p o rtu rilo r tip ic e i a c e lo r a tip ice n m a te rie de drept al m u n c ii,
d efinesc, de regul, doar conceptul general de raport ju r id ic de m unc.
C h ia r dac riscm s fim acuzai de subiectivism exagerat, considerm ,
totui, c aceste dou e ntiti - cea de raport juridic de munc i cea de
raport juridic de munc tipic, - nu sunt id e n tic e , fiin d dou concepte care se
c oreleaz dup fo rm u la n tre g - parte . A ad ar, este im perios necesar, dup
d e fin ire a pe care am dat-o n cadrul acestui studiu conceptului de raport
ju rid ic de m unc, s d e fin im i partea com p o n en t p rim a r a acestuia, adic
raportul ju rid ic de m unc tip ic . T a b lo u l conturat al in stitu iei ju rid ic e a
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc necesit p ropu nerea a trei d e fin iii aparte: a
d e fin iie i conceptului general de raport ju r id ic de m unc, a d e fin iie i
conceptului de raport ju r id ic de m unc tip ic i a d e fin iie i con cep tu lu i de
raport ju r id ic de m unc atip ic . P o rn in d de la e lem en tele-stan d ard ale unei
n o iu n i, u tiliz a te n ep is te m o lo g ia d re p tu lu i, considerm c raportul juridic
de munc tipic reprezint forma juridic de exprimare a relaiilor sociale de

75
munc, aflate sub incidena direct a normelor de drept al muncii, care ia
natere pe piaa forei de munc n rezultatul ncheierii unui contract
individual de munc ntre o persoan fizic, pe de o parte, i o persoan
juridic sau fizic, pe de alt parte, ca urmare a prestrii, n condiii legale
de securitate i sntate, a unei munci subordonate, de ctre prima persoan
n folosul celei de a doua, i care este remunerat pentru munca prestat sub
form de salariu.
Premisele raportului juridic de munc tipic. R a p o rtu l ju rid ic de m unc
tip ic re p re zin t un cadru conturat d in tre i prem ise constitutive: no rm a ju rid ic
de drept al m u n c ii, p a rtic ip a n ii (a n te s u b ie c ii) ra p o rtu lu i i fa p te le ju rid ic e
generatoare ale ra p o rtu lu i n cauz. n lipsa uneia d in aceste pre m is e raportul
resp ectiv nu v a fi unul fu n c io n a l i n ic i nu v a p utea fi considerat ca i
entitate ju rid ic . n an sam b lu l p re m is e lo r care con d iio n e a z ap a riia
rap o rtu lu i ju rid ic de m u n c tip ic ro lu l fu n d a m e n ta l este exe rc ita t de ctre
n o rm a de drept al m u n c ii, p a rtic ip a n ii (an te s u b ie c ii) i fa p te le ju rid ic e
afln d u -se n strns interdep enden de aceasta.
Norma de drept al muncii n calitate de premis a raportului juridic de
munc tipic. N o rm e le de drept al m u n c ii rep rezin t e le m e n tu l fundam ental
pentru a p a riia unui ra p o rt ju rid ic de m unc tip ic i definesc do m en iu l
c o m p o rt rii po sib ile sau datorate a p a rtic ip a n ilo r la rap o rtu l n cauz. N o rm a
ju rid ic a de m u n c (d e drept al m u n c ii) poate fi d e fin it drept regula de
co n d u it cu caracter general si im person al n m aterie de drept al m u n c ii,
em is de organele de stat com petente sau de ctre alte organism e, in c lu s iv de
natur ju r id ic p riv a t , a b ilita te cu acest drept, nerespectarea c re ia poate fi
sancionat p rin constrngere.
N o rm e le ju rid ic e de drept al m u n c ii nu re p re zin t un scop n sine, ele
urm resc drept fin a lita te m o d e la re a co m p o rta m e n te lo r su b iecilo r raportului
ju rid ic de m u n c tip ic . U n ra p o rt social, aprut n u rm a p restrii unei m unci
de ctre o persoan n fo lo s u l a lte ia , poate deveni raport ju rid ic de m unc
tip ic n u m a i dac este re g le m e n ta t n m o d direct de ctre n o rm e le ju rid ic e n
m a te ria d re p tu lu i m u n c ii. D e i m unca, n c alitate de a c tiv ita te social um an
contient, de cele m a i m u lte o ri poate fi efectuat n um ai prin in te rm e d iu l
unei re la ii sociale, nu p utem a firm a c respectiva re la ie social de m unc
este deja un raport ju r id ic de m u n c tip ic . N u avem a ic i n ved e re c a zu rile
cnd se n c a lc p re v e d e rile n o rm e lo r ju rid ic e care in te rzic an u m ite p ractici n
m a te rie de m u n c , cum ar f i m u n c a fo rat, ro b ia etc., ci tre i ca te g o rii de
a c tiv it i so ciale, u tile i leg ale, aparte: a) a c tiv it ile sociale u tile i
n einterzise de lege, dar care nu fac o b ie c tu l re g le m e n t rilo r p rin in te rm e d iu l
n o rm e lo r ju rid ic e , statul ne im p u n n d o c ondu it anum e sub iecilo r a fla i n
rap o rtu rile respective; b ) a c tiv it ile sociale u tile care fac obiectul
re g le m e n t rilo r ju rid ic e d irecte sau in directe n m a te rie de drept al m u n c ii
sau n m aterie de drept m ix t, cuprinse n cadrul conceptului de raport ju rid ic
de m unc a tip ic ; c) a c tiv it ile sociale u tile care fac ob ie c tu l re g le m e t rilo r
ju rid ic e ale a lto r ra m u ri de drept i care nu cad, sub nic i o fo rm , sub
in c id e n a dreptului m u n c ii. P roiectnd a firm a ia S o fie i Popescu (2 0 0 0 ),
p o triv it c re ia separarea ra p o rtu rilo r ju rid ic e de alte ra p o rtu ri sociale este
de te rm in a t de faptul ca raportul ju rid ic este re g le m e n ta t de ctre o n o rm de
d re p t,128 putem a firm a c raportul ju r id ic de m unc tip ic poate fi n m od
e x p lic it separat de un raport social de m u n c p rin fa p rtu l in te rm e d ie rii d irecte
i o b lig a to rii a p rim u lu i de ctre o norm de drept al m u n c ii. N o rm a de drept
al m u n c ii o fe r energie necesar rap o rtu rilo e ju rid ic e de m unc tip ic e , acestea
fiin d propulsate p ra x io lo g ic de ctre n o rm e le respective. T re b u ie s
m e n io n m , totodat, c a ic i exist i un fen o m e n re c ip ro c , n sensul c
deseori an u m ite raporturi sociale de m unc existente de facto, dar far
acoperire n o rm a tiv , genereaz n cele d in u rm a p a riia unei no rm e ju rid ic e ,
care p e rm ite n cad rarea leg a l a ra p o rtu rilo r respective - de cele m a i m u lte ori
sub aspect de p e rm is ib ilita te , - dar n unele c a zu ri i sub aspect de in te rzic e re
a ra p o rtu rilo r respective de m unc.
F iin d e lem en tu l de baz al actelo r n o rm a tiv e n m a te rie , n o rm e le de
drept al m u n c ii sunt extrem de v a ria te , ocupn d to t spaiul n o rm a tiv existent,
ncepnd de la no rm e le contractuale i fin a liz n d cu no rm e le absolut
im p e ra tiv e . C o d u l m u n c ii prevede, eo ipso, c n o rm e le de drept al m u n c ii se
conin n toate c a te g o riile de acte n o rm a tiv e , ra p o rtu rile de m u n c (a t t cele
tip ic e ct i cele a tip ic e ) fiin d reglem entate de:
S C o n s titu ia R e p u b lic ii M o ld o v a ;
S C o d u l m u n c ii;
S le g i ce conin norm e de drept al m u n cii;
S hotrri ale P arla m e n tu lu i;
S decrete ale P reed intelu i R e p u b lic ii M o ld o v a ;
S h o t rri i d is p o ziii ale G u v e rn u lu i;
v'' acte em ise de M in is te ru l M u n c ii, P ro te c ie i S ociale i F a m ilie i;
S acte em ise de alte a u to rit i centrale de specialitate, n lim ita
m p u te rn ic irilo r delegate de G u v e rn ;
S acte em ise de a u to rit ilo r pu b lic e locale;
S acte n o rm a tiv e em ise la n iv e l de unitate;
S contracte c o lective de m unc;
S c o n v e n ii co lective;
S tratate, aco rd u ri, c o n v e n ii i alte acte in tern aio n ale la care R e p u b lic a
M o ld o v a este p a rte .129

128 Sofia Popescu, Teoria general a dreptului, - Bucureti, editura Lumina Lex, 2000, p.226.
129 Art.4 din Codul muncii.
77
L o c u l central n m a te ria re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r de m u n c tip ic e este
o cupat de ctre n o rm e le C o d u lu i m u n c ii, acestea avnd caracter de n o rm e -
cadru n d o m e n iu l d re p tu lu i m u n c ii. C o n c lu z ia dat o putem trage din
co n in u tu l art.2 din C o d , p o triv it c ru ia n o rm e le sale reglem enteaz
to ta lita te a ra p o rtu rilo r in d iv id u a le i c o le c tiv e de m u n c , c o n tro lu l a p lic rii
re g le m e n t rilo r din d o m e n iu l ra p o rtu rilo r de m unc, ju ris d ic ia m u n c ii,
precum i a lte ra p o rtu ri legate n e m ijlo c it de ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc,
acestea aplicndu -se i ra p o rtu rilo r de m unc reglem entate prin legi organice
i p rin a lte acte n o rm a tiv e . Sub aspect p ra x io lo g ic instanele de ju d e c a t sunt
o b lig a te , n cazul n care se constat c p rin tr-u n contract c iv il se
re g le m e n te a z de fa p t ra p o rtu ri de m unc dintre salariat i angajato r, s
a p lic e acestor ra porturi p re v e d e rile n o rm e lo r de drept al m u n c ii.
N o rm e le ju rid ic e de drept al m u n c ii care se co n in n leg ea-cadru n
m a te ria d re p tu lu i m u n c ii - C o d u l m u n c ii, - servesc drept surs p rim a r i
o b lig a to rie de ap a riie a unui raport ju rid ic de m unc tip ic , fiin d im p o s ib il
existena unui astfel de raport care s nu cad sub in cid en a n o rm e lo r
conin ute n C o d . C o n tra c tu l in d iv id u a l de m unc, servin d n calitate de surs
p rim a r o b lig a to rie pentru a p a riia unui ra p o rt ju r id ic de m unc tip ic , este
reg le m e n ta t p rin in te rm e d iu l a rtic o le lo r 45 - 88 din C o d , astfel n orm ele
respective avnd caracter sine qua non pentru apariia, derularea,
m o d ific a re a , suspendarea i stingerea unui raport de m unc tip ic.
N o rm e le c o d ific a te ale m u n c ii se a p lic tu tu ro r ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m u n c tip ic e . D o m e n iu l de ap licare a acestora c uprinde toate ra p o rtu rile
tip ic e cu p a rtic ip a re a s a la ria ilo r i a n g a ja to rilo r, persoane fiz ic e sau ju rid ic e
din sectorul p u b lic , p riv a t sau m ix t al eco n o m ie i R e p u b lic ii M o ld o v a , dar nu
n to td eau n a s-a a p lic a t aceast reg u l. A s tfe l, istoria re g le m e n t rilo r n
m a te rie de drept al m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a a p erioadei cuprinse ntre
an ii de dup A c tu l U n ir ii cu R o m n ia din anul 1 9 1 8 i pn n anul 2 0 0 3 -
anul a d optrii p rim u lu i C o d al m u n c ii n aio n a l, - cunoate m a i m u lte
m o d a lit i de aciune a n o rm e lo r de drept al m u n c ii asupra ra p o rtu rilo r de
m unc. In tr-o p rim p erio ad , cea a a p lic rii Legii Romniei din 1929 asupra
contractelor de munc , 130 n o rm e le de drept al m u n c ii ale acestei leg i se
ap lic a u ra p o rtu rilo r de m unc ale d ife rito r categorii de salariai: lu crto ri,
lu cr to ri la d o m ic iliu , efi de echip, suraveghetori, p a zn ic i, p o rta ri, oam eni
de serviciu , v iz itii, h a m a li, friz e ri, c h e ln e ri, s e rv ito ri, m eseriai, m e m b ri ai
e c h ip a ju lu i, fu n c io n a ri p a rtic u la ri, personal din b iro u ri, p rofesio niti lib e ri,
v o ia jo ri c o m e rc ia li, v n z to ri, tip o g ra fi, lu crtori ai c ilo r ferate, personal al
z ia re lo r, l u ta ri, o fie ri din m a rin a c o m e rc ia l , d ire c to ri de societi, salariai
ai in d u s triilo r a g ric o le etc., cuprin zn d aproape n to talita te segem entul celo r
care prestau o m unc (c o n tra cost) unei alte persoane, m ai puin

130 Publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr.74 din 5 aprilie 1929.


78
fu n c io n a rilo r p u b lic i.131 A ceast lege denot fap tu l a p lic a b ilit ii extinse a
n o rm e lo r le g is la ie i m u n c ii n perioada respectiv, no rm e care se e x tin d e a u
asupra unui d o m e n iu vast de raporturi de m unc.
U lte rio r, n perioada sovietic, n orm ele le g is la ie i m u n c ii au n cep u t s-
i restrng sfera de ap licare, lim it n d u -s e n um ai asupra ra p o rtu rilo r de
m unc ale m u n c ito rilo r i fu n c io n a rilo r (s liu jb a ilo r). D u p cum se cunoate
d in do c trin a d re p tu lu i so vietic al m u n c ii, id eea a p lic a b ilit ii restrnse a
n o rm e lo r ju rid ic e de m u n c n u m a i asupra acestor c a te g o rii de salariai a fost
in iia t i susinut de ctre N ik o la i A le x a n d ro v n anul 1 9 5 9 .132 D u p o larg
d ezbatere tiin ific , care a a v u t loc la n cep u tu l a n ilo r '7 0 ai secolul trecut, n
c o nin utu l B a z e lo r leg is la ie i m u n c ii a U n iu n ii R .S .S . i a re p u b lic ilo r
u nio n ale, precum i n c o nin utu l c o d u rilo r m u n c ii ale re p u b lic ilo r din
com ponena U .R .S .S ., a fost inclus sfera de aciune restrns a le g is la ie i
m u n c ii, redus doar la reg lem en tarea ra p o rtu rilo r jr id ic e de m unc ale
m u n c ito rilo r i fu n c io n a rilo r. A s tfe l, a r t.l din C o d u l m u n c ii al
R .S .S .M o ld o v e n e ti din 2 5 m a i 1973 m e n io n a c acesta reglementeaz
raporturile de munc ale tuturor muncitorilor i slujbailor, contribuie la
creterea productivitii muncii, la sporirea eficienei produciei sociale i la
ridicarea pe aceast baz a nivelului material i cultural de via al oamneilor
muncii, la ntrirea disciplinei muncii i la transformarea treptat a muncii
spre binele societii in prima necessitate vital a fiecrui om capabil de
munc", iar m unca m e m b rilo r gosp o d riilo r co lective (c o lh o zu rilo r), p o triv it
p re v e d e rilo r art.3 din C o d , este reglementat de statutele colhozurilor, care
se adopt pe baza Statutului model al colhozului i n conformitate cu el,
precum i de legislaia Uniunii R.S.S. i a R.S.S.Moldoveneti, care se refer
la colhozuri. i n u m ai n cepnd cu p erio ad a de dup d eclararea
independenei R e p u b lic ii M o ld o v a (an u l 1 9 9 1 ), s-a re v e n it treptat la ideea de
reglem entare a ra p o rtu rilo r de m unc ale tu tu ro r s a la ria ilo r, in c lu s iv i a
c e lo r angajai n cadrul unor u n it i din sectorul ag ric o l. Este n o rm a l c n o ile
re a lit i de pe p ia a e co n o m ic a fo re i de m u n c nu se m a i pot d e z v o lta n
sfera restrns i intrinsec a d re p tu lu i m u n c ii so vietic clasic, n acest sens,
toate ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc - att cele tip ic e , ct i cele a tip ic e , -
treb u ie s se regseasc sub u m b re la protectoare a m ec a n is m e lo r a b ilita te ale
statului, n scopul p ro te j rii e le m e n tu lu i m a i slab al o ric ro r re la ii sociale din
sfera prestrii unei m u n c ii dependente - p ro te j rii s a la ria tu lu i, - in d ife re n t de

n principiu, ntre funcionarii publici i particulari exist incumatibilitate: funcionarii publici aparin
domeniului dreptului public i se ncadreaz n legile de organizare ale administraiunilor sloiului din care fa c
parte, pe cnd funcionarii particulari din ntreprinderile industriale sau comerciale, din instituiile i
organizaiile particulare, aparin materiilor de drept privat i raporturile dintre ei i patroni sunt supuse Jie
regalelor din dreptul privat (comercial sau civil), Jie legii contractelor de munc. Funcionar public este dup
definiiunea statutului (art.l), orice cetean romn care ndeplinete un serviciu public permanent (civil i
eclesiasticj la stat, jude, comun sau la instituiile al cror buget este supus aprobrii parlamentului,
guvernului sau consiliilor judeene i comunale (ECristoforeanu, Teoria general a contractului individual
de munc, p.48).
1,2 H. T.AjieKcaHjipoB, Coeemcxoe mpvdottoe npano, - MocKBa. HaaaTenbCTBo FocK)pn3flaT, 1959 r.
79
natura m a i m u lt sau m a i puin tip ic a ra p o rtu lu i ju rid ic , n cadrul cruia are
loc prestarea m u n c ii respective.
In lite ra tu ra ju rid ic de specialitate p ro b le m a sferei de aplicare a
d re p tu lu i m u n c ii este supus d e z b a te rilo r deja o lu ng perioad de tim p , dar
n c nu i-a p ie rd u t re le v a n a . N u exist n c un consens cu p riv ire la
d o m e n iu l ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ce fac parte din sfera de aplicare
direct a n o rm e lo r de drept al m u n c ii i a c e lo r ce nu fac parte com ponent
din sfera respectiv, ra p o rtu rile n cauz afln d u -se sub autoritatea a lto r
ra m u ri ale s istem ulu i dre p tu lu i. n m e d iile academ ice de p ro fil, precum i n
cele te ria re s paiului ep is te m o lg ic al drep tu lu i n c se m a i discut despre aa-
zisele d o m e n ii de ap licare lato sensu i d o m e n ii de ap licare stricto sensu a
n o rm e lo r de drept al m u n c ii.
S fe ra de a p lic a re a n o rm e lo r de drept al m u n c ii const n schiarea
lim ite lo r in te rv e n ie i p o s ib ile a n o rm e lo r n cauz asupra ra p o rtu rilo r de
m unc de pe p iaa fo re i de m unc. Sub aspect epis te m o lo g ic , determ inarea
sferei respective n ic io d a t nu v a reprezenta o p ro ie c ie fid e l a s itu a iilo r
p ra x io lo g ic e n d o m e n iu , deoarece n sfera tiinei dreptului n general i a
d re p tu lu i m u n c ii n special re a lit ile practice sunt cu m u lt m a i fle x ib ile dect
ab o rd rile e p is te m o lo g ic e , care depind n to td eau n a de su b iectivism u l
cercetto ru lu i ca i fa c to r um an, ndeosebi de in flu e n a m o n trilo r sacri n
m a te rie tiin ific care deseori reacio n eaz exagerat de sensibil la alte v iz iu n i
n m a te rie , cu care nu sunt de acord. E v id e n t c o astfel de reacie nu este
be n e fic a m b iiilo r sntoase ale unui cercettor n m a te rie tiin ific .
Este interesant p o z iia savantulu i rus Iu rii O rlo v s k ii (2 0 0 5 ) care
consider c chestiun ile ce in de ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc nu treb u ie s
fie re g le m e n ta te de n o rm e le de drept c iv il, d a r care, totodat, nu a firm c
toate ra p o rtu rile de m unc t r e b u i e s fie reglem entate de n o rm e le de drept al
m u n c ii, ci pur i s im p lu le d e lim ite a z dup obiectu l acestora.113 C t f i e p a
d e u c m e iiH e p a o K d a H C K o z o 3 a K 0 H 0 d a m e J ib c m e a VM)U {ecm eeH H bie u c6H3dHHbie
c hum u H e m iy u ie c m e e H H b ie o tn H o iu e H m , o cH oeaH H bie Ha paeen cm ee,
aem oH O M U U b o jiu u w iy u ie c m e e H H O U c a u o e m o fim e jib H O c m u u x y n a c m H U K o e;
a fie p a deucm eux mpydoeozo 3 a K o n o d a m e n b c m e a - m p y d o e b ie u
H e n o c p e d c m e e H H o c en sa H H b ie c h u m u o m H o u ie m m , 134 - astfel a firm savantul
rus, dei a firm a ia n cauz, la p rim a vedere absolut corect, pare m a i puin
sigur ca i construcie e p is te m o lo g ic , dac abordm p ra x io lo g ic ra p o rtu rile
de m unc, m a i ales p rin p ris m a d ih o to m ie i tip ic u lu i i a tip ic u lu i al acestora,
n o p in ia noastr, d o m e n iu l de ap licare al n o rm e lo r de drept al m u n c ii - n
c o n d iiile m o d e m e de coabitare a u nor fo rm e i tip u ri m u ltip le de p roprietate,
precum i a d ife rite lo r fo rm e o rg a n iz a to ric o -ju rid ic e de a c tiv ita te econom ic,

133 KoMMenmapuu k T p y d o e a w K o d e tc c y P o c c u u c k o u 0edepaijnti, 2 - e r a a a H H e , n c n p a B jie H H o e , a o n o jiH e H H o e h


n e p e p a 6 o r a H H o e , o t b . p e ,a . npcuj). K D T I .O p jio b c k h h , p .4 6 .
134 Ibiclem, p.46.
- ar tre b u i extins n tr-o fo rm care s asigure co n c o m ite n t i fle x ib ilita te
su ficien t, dar i siguran, pentru o acoperire m a x im p o s ib il a tu tu ro r
ra p o rtu rilo r sociale de m unc prestat contra cost. Scopul const n o fe rire a
unui m in im garantat de p rotecie social persoanelor care presteaz m unca
respectiv, in d ife re n t de caracterul fo rm a l-ju rid ic al statutului acestora -
salariai sau no n -s a la ria i, - deoarece o p ia lib e r care este generatoare de
prosperitate econom ic la n iv e l m acrosocial, poate distruge sistem atic i fr
scrupule v ie i i destine um ane la n iv e l m icro so cial.
L e g iu ito rii din diverse ri a bordeaz n m o d d ife rit sfera de aciune a
n o rm e lo r de drept al m u n c ii asupra ra p o rtu rilo r sociale de m unc. D a c ar fi
s lum drept e x e m p lu ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c ale fu n c io n a rilo r
p u b lic i, d iversitatea de abordare n o rm a tiv a acestora este foarte m are,
acoperind practic o bun parte a p e rim e tru lu i de in te rv e n ie a le g iu ito ru lu i n
m a te ria dat. In R e p u b lic a M o ld o v a , p o triv it p re v e d e rilo r Legii cu privire Ia
funcia public i statutul funcionarului public, re g im u l general al fu n c ie i
p ublice, statutul fu n c io n a ru lu i p u b lic , ra p o rtu rile ju rid ic e d in tre fu n c io n a rii
p u b lic i i a u to rit ile p u b lic e (d e n u m ite generic drept ra p o rtu ri de s e rv ic iu ),
precum i alte ra p orturi ce decurg din acestea, fac o b ie c tu l de regle m e n ta re a
leg ii n cauz, ia r p re v e d e rile le g is la ie i m u n c ii se a p lic c o m p le m e n ta r, i
num ai n m sura n care nu c o n travin le g is la ie i speciale care re g lem en teaz
a c tiv ita te a fu n c io n a rilo r p u b lic i - cu alte c u v in te , n orm ele de drept al m u n c ii
se a p lic subsidiar n o rm e lo r de drept a d m in is tra tiv care re g lem en teaz
ra p o rtu rile de m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i.135 n F e d e ra ia R u s , p o triv it
p re v e d e rilo r a r t . l l din C o d u l m u n c ii, spe c ific u l ra p o rtu rilo r ju r id ic e de
m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i se stabilete de ctre C o d u l m u n c ii i alte
le g i fe d e ra le , adic se a p lic re g u la exact opus c e le i ap licate n R e p u b lic a
M o ld o v a ; ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale fu n c io n a rilo r respectivi fiin d
ap licate n m od subsidiar n o rm e le ju rid ic e extrin s e c i, dar nu cele in trinseci
drep tu lu i m u n c ii.
n R om n ia, p o triv it p revedrilor a rt.l i a rt.l 17 din Legea privind Statutul
funcionarilor publici nr. 1 8 8 / 1 9 9 9 , regim ul general al ra porturilor ju rid ic e
dintre funcionarii p u blici i stat sau adm inistraia p ublic local (denum ite
generic, ca i n cazul R ep u b licii M o ld o v a , raporturi de serviciu), fac obiectul
legii n cauz - lege special, - disp o ziiile creia se com pleteaz cu prevederile
legislaiei m uncii, precum i cu reglem entrile de drept com un c iv ile ,
adm inistrative sau penale, dup caz, n m sura n care nu contravin legislaiei
specifice funciei publice. A s tfe l, i n R om n ia, la fe l ca i n R epublica
M o ld o v a , norm ele de drept al m u n c ii se aplic subsidiar n o rm e lo r de drept
adm inistrativ care reglem enteaz raporturile de m unc ale fun cio n arilo r publici.

Art. I.. att.76 din Legea privind Statutul funcionarilor publici (Romnia).
136 Republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 365 din 29.05.2007.
D a t fiin d d iv e rs ita te a extins a n o rm e lo r de drept al m u n c ii, este
necesar de a m e n io n a fa p tu l, c ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc tip ic e li se
a p lic d o a r n o rm e le de drept, c o n in u te n actele n o rm a tiv e care fac parte din
le g is la ia m u n c ii, cu m ic i e x c e p ii fiin d po sib il i ap lic a re a n o rm e lo r de
drept extrinseci le g is la ie i m u n c ii, acestea din u rm fiin d a p lic a b ile doar n
m o d subsidiar. n cazul m a jo rit ii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc a tip ice -
spre deosebire de ra p o rtu rile de m unc tip ic e , - are loc o inversare a a p lic rii
no rm elo r: n cazul acestora locul p rim a r este ocupat (d e re g u l ) de ctre
n orm ele de drept din cadrul a lto r leg islaii, cum ar fi n orm ele de drept
a d m in is tra tiv , no rm e le de drept c iv il, n o rm e le de drept necom ercial i cele de
drept com ercial etc., care sunt intrinseci ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc atipice,
iar no rm e le din leg islaia m u n c ii fiin d aplicate, de regul, n m o d subsidiar.
Antesubiecii n calitate de premis a raportului juridic de munc tipic.
P o triv it re g u lii general acceptate, subieci ai o ric ro r ra porturi ju rid ic e sunt
p a rtic ip a n ii la aceste ra p o rtu ri, in v e s tii cu d repturi i o b lig a ii de natur
ju rid ic . P rin in te rm e d iu l ra p o rtu lu i ju r id ic la care p articip, acetia urm resc
satisfacerea unor interese - sau de ordin personal, sau de o rdin social. D re p tu l
m u n c ii, n c alitate de ra m u r d is tin c t a sistem ului d re p tu lu i R e p u b lic ii
M o ld o v a , o pereaz cu o p lu ra lita te de subieci p a rtic ip a n i la ra p o rtu rile de
m u n c , dar nu to i su b iecii resp ectivi sunt i subieci ai unui raport ju r id ic de
m u n c tip ic .
O b ie c tu l d re p tu lu i m u n c ii l constituie ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc,
acestea reprezentnd esena d re p tu lu i m u n c ii att ca i ram u r a sistem ului
d re p tu lu i, ct i ca d o m en iu al tiin e lo r ju rid ic e . In acest sens, n cadrul
tiinei d re p tu lu i m u n c ii se opereaz cu dou c a tegorii (n o iu n i) aparte:
subieci ai d re p tu lu i m u n c ii i subieci ai ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc. D e i
sunt adesea confundate, aceste dou c a tegorii sunt totui distincte, ch iar dac
n ceea ce in e de ju c to rii cei m a i im p o rta n i n m a te ria d re p tu lu i m u n c ii -
sa la ria ii i a n g a ja to rii, - acetia sunt i subieci ai d re p tu lu i m u n c ii, i
subieci ai ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c tip ic e .
P ornind de la p rim a tu l ra p o rtu rilo r ju rid ic e n cadrul drep tu lu i m u n c ii ca
i ra m u r a sistem ului d re p tu lu i, este necesar s dete rm in m subiecii
ra p o rtu rilo r respective n c alitate de prem is con s titu tiv , necesar apa riie i
ra p o rtu lu i respectiv, separndu-i n acelai tim p de statutul de subieci ca i
e le m e n t c o n s titu tiv al structurii ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc. n cadrul
structu rii ra p o rtu lu i su b iecii deja p a rtic ip , adic sunt im p lic a i post-prem is
n raportul respectiv; n cazul ab o rd rii s u b ie c ilo r n calitate de prem is a
a p a riie i ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc acetia, de rnd cu no rm a ju rid ic i
fa p tu l ju r id ic , fa c p o s ib il naterea (g e n e ra re a ) ra p o rtu lu i n cauz. D a c n
ca zu l c e lo rla lte dou prem ise - a n o rm e i ju rid ic e i a fa p te lo r ju rid ic e , - are
loc m e ta m o rfo za re a u lte rio a r a p re m is e lo r date sub aspect p ra x io lo g ic ,

82
subiecii nu dispar, m eninndu -se e xistena i im p lic a re a acestora n raport
pe toat durata d e ru l rii acestuia, de la a p a riie i pn la stingere. n acest
context, considerm c tre b u ie efectuat d is tin c ia necesar n tre subiecii
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc drept ele m e n t al structurii ra p o rtu lu i, i subiecii
ra p o rtu lu i drept prem is o b lig a to rie pentru a p a riia unui raport ju r id ic de
m u n c - dei nu a firm m c ar exista o con tra d ic ie in e lu c ta b il n tre
e n tit ile respective. In cazul ab o rd rii s u b ie c ilo r prin prism a structu rii
rap o rtu lu i acetia sunt, n m o d in contestabil, e le m e n t gen sine qua non pentru
e xistena rap o rtu lu i respectiv. S itu a ia este ns puin m a i d ife rit n cazul
a b o rd rii s u b ie c ilo r ca i pre m is a a p a riie i ra p o rtu lu i, deoarece acetia, de
regul, n c nu au c alitatea de subiect al ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, ci doar
i m a n ife s t d o rin a de a de v e n i p a rtic ip a n i ai ra p o rtu lu i n cauz. D in aceste
considerente este m ai corect - cel p u in sub aspect epis te m o lo g ic , -
abordarea e n tit ilo r rerspective nu n calita te de subieci ai ra p o rtu lu i, ci n
c alitate de antesubieci, adic e ntiti care se a fl n antecam era rap o rtu lu i
i ateapt n cad rarea n structura acestuia.
D e asem enea, nu sunt id entice n ic i n o iu n ile de subiect al raportului
juridic de munc tipic i subiect al dreptului muncii, cea de a doua fiin d o
noiu ne cu m u lt m a i larg (e x tin s ) dect p rim a , c u p rin z n d o p lu ra lita te de
e ntiti ju rid ic e care au statut de subieci ai drep tu lu i m u n c ii, dar nu au i
statut de subieci ai unui raport de m unc tip ic . D a c abordm subiecii
rap o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic p rin in te rm e d iu l c rite riu lu i de s in g u la r sau
p lu ra l, atunci, p riv ii prin p ris m a p re m iz e lo r a p a riie i ra p o rtu lu i ju r id ic , n
c alitate de antesubieci ai ra p o rtu lu i tip ic ap a r doar p o te n ia lu l salariat -
antesalariatul, i p o ten ialu l a n g a ja to r - anteangajatorul. S pre deosebire de
acetia, n calitate de subieci ai d re p tu lu i m u n c ii apar salariatul i
angajatorul, dar i o m u ltitu d in e vast de a li subieci, cum ar fi subiecii
re p re ze n ta tiv i (sin d ic a te le i pa tro n a te le ), o rg a n e lle de ju ris d ic ie a m u n c ii,
organele de supraveghere i co n tro l asupra respectrii le g is la ie i m u n c ii,
organele de a d m in istrare a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc etc.
Antesalariatul. P riv it prin in te rm e d iu l prem isei a p a riie i raportului
ju rid ic de m unc tip ic , antesalariatul este persoana fizic potenial de a
obine statut juridic de salariat, n cazul cnd i va manifesta deschis
criteriul volitiv de a contracta cu un potenial angajator. A n te s a la ria tu l
treb u ie, astfel, s corespund n tru totul c e rin e lo r leg ale necesare o b in e rii
(d e ja e fe c tiv e , dar nu p o te n ia le ) statutului de salariat, adic s a ib capacitate
ju r id ic de m unc, d rep tu ri i o b lig a ii, g aran ii ale e x e rc it rii d re p tu rilo r, dar
i posibilitate de a fi atras la rspundere ju rid ic pentru neexecutarea sau
executarea neconform a o b lig a iilo r asum ate. In calitate de antesalariat poate
aprea num ai o persoan fiz ic apt, care a atins vrsta legal pentru a
contracta n cadrul unui raport ju rid ic de m unc tip ic , prin in term ed iu l cruia
s-i asum e drepturi i o b lig a ii, susinute prin in term ediul g a ra n iilo r i
p o s ib ilit ii de a fi atras la rspundere ju rid ic n caz de neexecutare a
o b lig a iilo r asum ate. N u pot deine statut de antesalariai persoanele fiz ic e care
nu corespund cerin e lo r m enionate; acestea nu v o r putea obin e nic i calitatea
de subiect al unui raport ju rid ic de m unc atipic, p o triv it re g u lii generale.
Anteangajatorul. C a i n ca zu l an te s a la ria tu lu i, anteangajatorul ete o
persoan fizic sau juridic potenial de a obine statutul juridic de
angajator, n cazul cnd i va manifesta deschis criteriul volitiv de a
contracta cu un potenial salariat. S pre deosebire de antesalariai,
a n te a n g a jato rii sunt de dou categorii: a n teangajatori cu statut de persoan
ju rid ic i anteangaj atori cu statut de persoan fiz ic . In d ife re n t de statutul
respectiv d einu t - cel de persoan fiz ic sau cel de persoan ju rid ic - i
an teangajatorul tre b u ie s corespund n tru totul c e rin e lo r leg ale necesare
o b in e rii statutului de angajato r. n cazul a n tean g ajato ru lu i cu statut de
persoan fiz ic , aceasta treb u ie s aib capacitate de p lin de ex e rc iiu ,
drepturi i o b lig a ii, g a ra n ii ale e x e rc it rii d re p tu rilo r i p o s ib ilita te a de a fi
atras e fe c tiv la rspundere ju rid ic pentru nexecutarea sau executarea
neconform a o b lig a iilo r asum ate. n cazul angajato rului cu statut de persoan
ju rid ic , acesta trebuie s aib capacitate ju rid ic de posibil angajator, drepturi
i o b lig a ii, g aran ii ale exe rc it rii d re p tu rilo r i po sib ilitatea e fe c tiv de a fi
atras la rspundere ju rid ic pentru neexecutarea sau executarea n e c o n fo rm a
o b lig a iilo r asumate. Totodat, spre deosebire de statutul ju rid ic al antesalariatului
n calitate de posibil salariat, de cele m ai m ulte ori anteangajatorul este deja
c o p a rtic ip a n t al unor ra p o rtu ri ju r id ic e de m unc att tip ic e , ct i a tip ice i,
n sensul a trib u it a firm a ie i noastre puin m a i sus, co n c o m ite n t se a fl att n
antecam era ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic , ct i n o fic iu l intern al
a lto r ra p o rtu ri ju rid ic e de m u n c la care deja particip .
Faptul juridic n calitate de premis a raportului juridic de munc tipic.
C a i p re m is co n s titu tiv a unui ra p o rt ju r id ic de m unc tip ic , fa p tu l ju r id ic
re p re zin t o circu m stan care duce la a p a riia rap o rtu lu i ju r id ic m enionat,
m preun cu celelalte prem ise constitutive ale acestuia - norm a de drept al m uncii
i antesubiecii raportului n cauz. D ei faptele ju rid ic e sunt entiti necesare nu
num ai apariiei, ci i m o d ific rii, suspendrii sau stingerii unui raport ju rid ic de
m unc, inclusiv tipic, acestea nu servesc drept premis constitutiv a m o d ific rii,
suspendrii i s tingerii ra p o rtu lu i, deoarece n toate aceste s ituaii este vorba
despre un raport deja c onstituit. A s tfe l sub aspectul abordat n acest
co m p a rtim e n t al s tudiu lui de fa, fa p tu l ju rid ic are calitatea de prem is
co n s titu tiv a ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic care n c nu este constituit.
D e i te o ria d re p tu lu i cunoate v a ria fap te ju rid ic e , n c alitate de prem is
co n s titu tiv a unui ra p o rt ju rid ic de m u n c tip ic apare doar o singur
categorie de fa p te ju rid ic e . P o triv it re g u lii generale care nu cunoate careva

84
e x c e p ii, orice raport ju rid ic , in c lu s iv raportul de m unc tip ic , se de ru le a z n
tim p , ad ic are un m o m e n t de a p a riie i, respectiv, de stingere. n in te rv a lu l
cuprins dintre generarea i stingerea ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, pe parcursul
d e ru l rii acestuia pot in te rv e n i o sum edenie de circu m stane cunoscute drept
fapte ju rid ic e , n v irtu te a crora se aduce a tingere ra p o rtu lu i, el m o d ific n d u -
i - adeseori n m o d card in al, - substana in iia l . Spre deosebire de toate
aceste circu m stane, drept p rem is e x c lu s iv pentru a p a riia unui raport
ju rid ic de m unc tip ic servete n u m ai o singur categorie de fapte ju rid ic e -
a c iu n ile , - n ca lita te a acestora de fapte sociale e x te rio riza te prin in te rm e d iu l
m a n ife s t rilo r de v o in ale an te s u b ie cilo r ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic ,
adic ale antesalariatului i ale a n teang ajatorului.
i fa p tu l ju r id ic care servete drept p rem is co n s titu tiv a rap o rtu lu i
ju rid ic de m unc tip ic , la fe l ca i cele m a i m u lte fapte ju rid ic e constitutive ale
unor raporturi ju rid ic e cu elem ente de drept p riv a t, necesit a fi m a te ria liza t
p rin in term ediul unui act ju rid ic . A c tu l ju rid ic m a te ria liza t servete, n cazul
nostru, n c alitate de iz v o r al a p a riie i ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic
concret, adic se in teg reaz n conceptul lato sensu al fa p tu lu i ju rid ic . D u p
cum m en io n a G heorg he B e le iu (1 9 9 2 ), d ife re n a de sfer n tre n elesu l lato
sensu i stricto sensu al fa p te lo r ju rid ic e o re p re zin t actele ju r id ic e .137
C a lita te a respectiv de fa p t ju rid ic c o n s titu tiv i m a te ria liz a t al ra p o rtu lu i
ju rid ic de m unc tip ic o deine n e x c lu s iv ita te n um ai contractul individual de
munc. P riv it prin prism a fa p tu lu i ju r id ic d e fin itiv m a te ria liza t, contractul n
cauz re p re zin t o aciune b ila te ra l lic it a an te s u b ie cilo r ra p o rtu lu i care, n
m od contient i n e v ic ia t, prevd i doresc su rven irea e fe c te lo r ju rid ic e ale
n c h e ie rii actului ju rid ic n cauz.
A c iu n ile n c alitate de fapte ju rid ic e co n stitu tive ale ra p o rtu lu i ju r id ic de
m unc tip ic re p re zin t fapte um ane c o m is iv e efectuate cu in ten ia de a
produce efecte ju rid ic e n m a te ria ra p o rtu rilo r sociale de m unc, p re v zu te de
n o rm e le de drept al m u n c ii. P riv ite sub acest aspect, a c iu n ile , ca i prem is
co n s titu tiv a ra p o rtu lu i tip ic , sunt n to td eau n a v o lu n ta re , autonom e i dorite.
C o n tra c tu l in d iv id u a l de m u n c n c h e ia t de ctre un salariat i un angajato r
este concom itent - n calitate de act ju rid ic , - i vo lu n ta r, i in tenionat, i d o rit
de ctre acetia. Sub aspectul in ten iei, aciu n ile respective sunt efectuate de
ctre subieci cu scopul de a produce efecte ju rid ic e . C a i prem is constitutiv
a raportului ju rid ic de m unc tip ic , aciu n ile an tesubiecilor urm resc a p ariia
unui raport de m unc concret i subiectiv - i n im ic a ltceva n plus, - dorind
survenirea e fe c te lo r a c tu lu i ju rid ic n cauz. P riv ite din e x te rio r, a c iu n ile
an tesu b iecilo r rap o rtu lu i n cau z presupun e x p rim a re a e x te rio riza t
o b lig a to rie a v o in e i b ila te ra le a acestora. V o in a a n tesalariatu lu i const n

137 Gheorghe Beleiu, Drept civil romn. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, - Bucureti. Casa
de Editur i Pres ansa-S.R.L., 1992, p.99.
85
d o rin a de a se produ ce naterea ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic ,
m a te ria liza t n o n -ju rid ic p rin d o rin a de a presta o m unc pentru p otenialul
su angajato r; v o in a a n tean g ajato ru lu i const de asem enea n de zid e ra tu l de
a genera un raport ju r id ic de m unc tip ic , dar m a te ria liza t p rin do rin a de a
o fe ri un loc de m unc pentru p o te n ia lu l su salariat.
F iin d de factur in iia l p siholo gic, v o in a este un fen o m en c o m p le x ce
const n procesul psihic de conducere a a c tiv it ii u m a n e .138 Tr s tu rile
p siholo gice ale v o in e i sunt scopul propus contient, efo rtu l sp ecific, c a lific a t
ca v o lu n ta r i co m p o rta m e n tu l de b iru ire a obstacolelor. Sub aspectul dat
v o in a a n tesalariatu lu i const n n e v o ia sim it de fiin a um an apt de a
m u n c i, necesitate pe care aceasta dorete s o satisfac, ea fiin d re fle c ta t n
m in te a an te s a la ria tu lu i. Pe parcursul re fle c t rii respective persoana aju nge la
refle c ta re a m o d a lit ii, a m ijlo c u lu i p rin in te rm e d iu l cruia n e v o ia de a m unci
poate fi satisfcut. Eo ipso, p rin in te rm e d iu l re fle c t rii persoana percepe c
nu poate s-i satisfac n m od in d iv id u a l n evo ia respectiv, ci este constrns
s apeleze la un alt subiect care la fe l sim te o nevoie de alt gen - necesitatea de
a se fo lo si de m unca prestat de ctre o p rim a persoan. U lte rio r n m intea
am b e lo r personae ncepe procesul d e lib e r rii, am bele cntrind toate
ava n ta je le i d e za v a n ta je le pe care le p re zin t d o rin e le , dar i m ijlo a c e le de
satisfacere a acestora: antesalariatul - avantajele i dezavantajele de a m u n c i
pentru cea de a doua persoan, ia r anteangajatorul - av a n ta je le i
d e za v a n ta je le de a o fe ri un loc de m unc pentru p rim a persoan. Prin urm are,
n cazul p re v a l rii c oncom itente la a m b ii subieci a a v a n ta je lo r m a te ria liza te
p rin tr-u n m o tiv d e te rm in a n t i pentru antesalariat, i pentru anteangajator,
acetia trec la adop tarea d e c izie i de a n c h e ia un contract in d iv id u a l de
m unc, n c a lita te de act ju r id ic , ca urm are a unui fa p t ju rid ic c o m p le x
m a te ria liz a t, i care servete u lte rio r drept pre m is co n s titu tiv a ra p o rtu lu i
ju rid ic de m unc tip ic .
P riv it sub aspect p u r ju rid ic v o in a este d ih o to m ic , constnd din dou
elem en te - co n sim m n t i cauz. C o n s im m n tu l este c o n d iia esenial a
a c tului ju rid ic de m unc, drept subcategorie a ac te lo r ju rid ic e de drept privat,
ce const n h otrrea e x te rio riza t a a n tesalariatu lu i i anteangajatorului de a
n c h e ia contractul in d iv id u a l de m unc. N u m a i astfel fap tu l social - aciunea
v o lu n ta r b ila te ra l lic it a antesalariatului i a n te a n g a jato ru lu i, - se poate
tra n s fo rm a n fap t ju r id ic co m p le t, servind drept prem is co n stitu tiv a
rap o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic .
n unele c azu ri co n sim m n tu l an te s u b ie cilo r ra p o rtu lu i de m u n c tip ic
- dar cel m a i adesea al u n u ia dintre e i, - nu n trun ete toate c o n d iiile de
v a la b ilita te ale co n s im m n tu lu i, necesare pentru generarea unui raport
ju r id ic de m u n c v a lid . n astfel de c azuri contractul in d iv id u a l de m unc

138 Paul Popescu-Neveanu, Dicionar de psihologie, - Bucureti, editura Albatros', 1978, p.777.
86
n c h e ia t de ctre salariat i angajato r poate genera un raport ju rid ic de m unc
in-valid, ad ic lo v it de n u lita te . C o d u l m u n c ii, p rin in te rm e d iu l a rt.8 4 ,
statueaz fap tu l c nerescpectarea o ric re ia d in tre c o n d iiile stab ilite pentru
n ch e ie re a co n tractu lu i in d iv id u a l de m u n c atrage n u lita te a acestuia, care
produce efecte pentru v iito r. n cazul cnd este p o s ib il, nu lita te a contractului
poate fi n l tu ra t prin n d e p lin ire a c o n d iiilo r corespunztoare im puse de
lege, dar n caz cnd aceste c o n d iii nu pot fi n d e p lin ite , raportul ju rid ic
respectiv se v a stinge n u rm a constatrii n u lit ii co n tra c tu lu i de ctre
instana de ju d e c a t .
C aracteru l ad validitatem al fa p tu lu i ju rid ic - al ac iu n ii voluntare
b ila te ra le lic ite a antesalariatului i a n te a n g a jato ru lu i, - n c alitate de prem is
co n s titu tiv a unui raport ju r id ic de m unc tip ic , are o im p o rta n m u ltip l .
C e le m a i im portante aspecte pentru salariat se e x p rim , n p rim u l rnd, prin
fa p tu l c acestea d e te rm in pentru v iito r fu n c ia (s p e c ia lita te a , c a lific a re a )
concret a antesalariatului i, n al d o ile a rnd, d e te rm in s alariul v iito r al
an tesalariatu lu i n cauz. D a c fap tu l ju r id ic sub an u m ite aspecte este afectat,
acesta nu m ai poate fi considerat drept v a lid n d e p lin u l sens al c u v n tu lu i,
c h ia r dac c lau zele nu v o r fi, n m o d o b lig a to riu , lo v ite de n u lita te . In orice
caz, n situaia po sib il de afectare a acestuia, raportul ju r id ic generat de ctre
un astfel de fa p t ju r id ic nu v a m a i putea fi considerat unul tip ic , p ro b a b il c
un astfel de fa p t ju r id ic v a genera, fiin d n s o it de n o rm a ju r id ic i de
subieci, un raport ju r id ic de m unc a tip ic , c h ia r dac acesta v a av e a n
c alitate de iz v o r de apariie un contract in d iv id u a l de m unc. A s tfe l de s ituaii
sunt p osibile, de e x e m p lu , n cazul a p a riie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale
a c e lo r cate g o rii de salariai care, dei nu au statut de fu n c io n a ri p u b lic i, sunt
a s im ila i acestora. C u att m a i m u lt n cazul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
atip ice, cum a r fi cel al ra p o rtu rilo r c o rp o ra tiv e generate n cadrul e x e rc it rii
u nor p rofesiu ni lib e ra le - ra p o rtu rile c o rp o ra tiv e de m unc ale a v o c a ilo r i
n o ta rilo r p u b lic i, - care, ca i n cazul o ric ru i raport ju rid ic de m unc,
presupune existena o b lig a to rie a u nor fapte ju rid ic e n c a lita te de prem is
c o n stitu tiv a rap o rtu lu i respectiv.

3. Trsturile caracteristice ale raportului juridic de munc tipic


Generaliti. R a p o rtu l ju r id ic de m u n c tip ic are un ir de trsturi
caracteristice p ro p rii i de te rm in a n te , n v irtu te a crora raportul respectiv
poate f i in d iv id u a liz a t i separat att de alte ra porturi ju rid ic e care fac
obiectu l unor alte ra m u ri ale sistem ului d re p tu lu i, ct i de ra p o rtu rile ju rid ic e
de m unc atip ic e . A ceste trsturi coabiteaz contextual i fo rm e a z un tot
n tre g cu trsturile fu n d a m e n ta le , sp ecifice o ric ru i raport ju r id ic , care se
m en in pentru n tre a g a perioad fu n c io n a l a ra p o rtu lu i respectiv i dispar
num ai odat cu stingerea ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc s u b ie c tiv iza t.

87
T r s tu rile fu n d a m e n ta le ale ra p o rtu lu i tip ic nu pot fi afectate de careva
s ituaii extrinseci ra p o rtu lu i respectiv, fie de o rd in um an, fie de ordin
in d ep en d en t de v o in a o m u lu i. F iin d prezente i n cazul a lto r raporturi
ju rid ic e , au c a lita te a de trsturi fu n d a m e n ta le ale ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc
tip ic u rm to a re le atribute: caracterul social, suprastructuralitatea, caracterul
v o liio n a l, caracterul v a lo ric , caracterul in telectu al id eatic, caracterul
p o z itiv is t, caracterul te m p o ra l, caracterul antro p o lo g ic i caracterul subiectiv.
T o to d a t , ca i orice a lt ra p o rt ju rid ic de natur p riv a t , p u b lic sau
p riv a to -p u b lic , i ra portul ju r id ic de m u n c tip ic are p ro p riile sale trsturi,
prin in te rm e d iu l crora se produce separarea acestuia din cadrul m u ltip le lo r
ra p o rtu ri ju rid ic e care o pereaz pe o rb ita vast a d reptului s ib iectiv.
S ta b ilire a , re le v a re a i in vestigarea acestora este extrem de im portant, innd
cont de contextul ab o rd rii d ih o to m ic e a rap o rtu lu i ju r id ic de m unc prin
p ris m a tip ic u lu i i a tip ic u lu i. Im p o rta n a respectiv are conotaii m ix te - att
de o rd in e p is te m o lo g ic , ct i p ra x io lo g ic , - pre v a l n d , totui, im p o rta n a
p ra x io lo g ic deoarece, p o triv it p re v e d e rilo r le g ii-c a d ru n m a te rie - C o du l
m u n c ii, - instana de judecat este obligat s acorde prioritate aspectului faptic
- de facto - al coninutului unui raport de m unc, dar nu aspectului fo rm a l-
ju rid ic - de jure. A a cum se m enioneaz (pe bun dreptate) n literatura de
specialitate, n cadrul abordrii p ra x ilo lo g ice a ra p orturilor ju rid ic e de m unc se
aplic prin cip iu l suprem aiei fa p te lo r,140dar nu m odalitatea u tiliz a t de ctre
su b iecii acestora pentru a fo rm a liz a ju rid ic ra p o rtu rile n cauz.
T r s tu rile caracteristice ale ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc au fost i sunt n
co n tin u are abordate de ctre m a jo rita te a absolut a c e rc e t to rilo r n m a te ria
dre p tu lu i m u n c ii, dar n a fara d ih o to m ie i ra p o rtu lu i, adic trsturile
respective sunt considerate a fi specifice - cu m ic i e x c e p ii, - o ric ru i raport
ju r id ic de m unc. P o triv it a u to ru lu i A le x a n d ru ic le a , raportul ju rid ic
in d iv id u a l de m unc are urm to arele trsturi caracteristice: naterea, de
regul, p rin in term ediul unui contract in d iv id u a l de m unc, b ilateralitatea,
caracterul intuitu persome, subordonarea salariatului fa de angajator,
rem unerarea m u n c ii i protecia m u ltila te ra l a s a la ria ilo r.141 A celeai trsturi
caracteristice ale rap o rtu lu i ju rid ic in d iv id u a l de m unc se regsesc i n cadrul
unor lucrri elaborate n com un de ctre A le x a n d ru ic le a i C onstantin T u fa n
(2 0 0 1 ).142 A cest punct de vedere a fost susinut i anterior e lab orrii s tudiilo r
respective, de ctre Sanda G h im p u i A le x a n d ru ic le a , n cursurile de drept al
m u n c ii editate n anul 19 9 4 143 i reeditate u lte rio r n anii 1995 i 1 9 9 7 .144

139 Art.2 alin.(3) din Codul muncii stipuleaz urmtoarele: n cazul in care instana de judecat stabilete c,
printr-un contract civil, se reglementeaz de Japt raporturile de munc dintre salariat i angajator, acestor
raporturi li se aplic prevederile legislaiei muncii
140 Nicolai Romanda, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, p.62-63.
141 Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, ediia a IlI-a, p. 13-14.
142 A lexandru iclea, Constantin Tufan, Dreptul muncii. Curs pentru uzul studenilor, p. 12-15.
143 Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, p. 12-14.
144 Sanda Ghimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, ediia a IIl-a, p. 14-16.
n lite ra tu ra de specialitate din R e p u b lic a M o ld o v a trsturile
caracteristice ale ra p o rtu rilo r ju rd id ic e de m unc au fost abordate, dar n m od
d ife rit. A s tfc e l, p o triv it cercettoru lui T e o d o r N e g ru (1 9 9 5 ), raportul ju rid ic
de m unc tip ic are urm to arele trsturi: ia natere n baza unui contract
in d iv id u a l de m unc; este b ila te ra l; este personal; are un caracter co n tin u u , de
lunc durat; p rile sunt egale la m o m e n tu l n c h e ie rii co n tra c tu lu i, u lte rio r
in tervenind subordonarea salariatului fa de angajator; salarizarea angajatu lui,
precum i asigurarea c o n d iiilo r de m unc p revzute de le g e .145 U lte rio r,
T e o d o r N e g ru i C t lin a S corescu, n tr-o lu crare editat n anul 2 0 0 4 ,
consider drept trsturi caracteristice ale ra p o rtu lu i ju rid ic in d iv id u a l de
m unc u rm to arele: caracterul personal, b ila te ra lita te a , caracterul oneros i
c o n tin u ita te a.146 O p in ia dat este susinut de ctre a u to rii resp e c tiv i, fiin d
p reluat i inclus n c onin utu l m a n u a lu lu i de drept al m u n c ii, editat n anul
2 0 10 . 147 C ercetto area E le n a M o c a n u (1 9 9 7 ) consider drept trsturi
caracteristice ale rap o rtu lu i ju r id ic de m unc caracterul b ila te ra l, naterea
prin in te rm e d iu l n c h e ie rii unui contract in d iv id u a l de m unc, caracterul
personal, a c tiv ita te a generic a s a la ria tu lu i, eg a lita te a p rilo r la m o m en tu l
a p a riie i rap o rtu lu i i subordonarea u lte rio a r a salariatu lu i a n g a ja to ru lu i,
rem unerarea m u n c ii, p recum i pro te c ia m u ltila te ra l a s a la ria tu lu i.148 B o ris
Sosna i N ic o la i G o re lk o (2 0 0 1 ), dei nu abo rd eaz sistem ic trstu rile
caracteristice ale ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, m e n io n e a z caracterul
personal al acestora, subordonarea salariatu lu i re g u la m e n tu lu i intern,
o b lig a tiv ita te a a s ig urrii de ctre an g ajato r a u n o r c o n d iii securizate i
sntoase de prestare a m u n c ii, precu m i caracterul oneros al rap o rtu lu i
re s p e c tiv .i4Q D o c trin a ru l N ic o la i R om anda, n cursul de p relegeri ed itat n
anul 199 7 , m e n io n e a z u rm to arele p a rtic u la rit i ale ra p o rtu lu i n cauz:
in cluderea c e t e n ilo r n c o le c tiv u l de m unc, e x e rc ita re a de ctre lu crto r a
unui a n u m it fe l de m unc, subordonarea a m b ilo r subieci re g u la m e n tu lu i
intern al u n it ii, caracterul personal, caracterul oneros, caracterul de
extin d ere i caracterul de c o n tin u ita te .150 C e rc e t to ru l E duard B oiteanu
(2 0 0 5 ) m en io n e a z , la r n d u -i, urm to a re le n suiri ale rap o rtu lu i ju r id ic de
m unc: acesta apare drept re zu lta t al re g le m e n t rii in d iv id u a le a re la iilo r
sociale de m unc; caracterul contin uu; caracterul intuitu personae ; re la ia de
subordonare a sala ria tu lu i fa de a n g a ja to r.151 A u to rii N ic o la i R om an da i
E d u a rd B oiteanu, n m a n u a lu l de drept al m u n c ii editat n anul 2 0 0 7 ,
m e n io n e a z drept n suiri p ro p rii ale ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc urm to a re le

145 Teodor Negru, Dreptul muncii, p. 14.


146 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii (partea general), p.83-84.
147 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii. Curs universitar, p.62-63.
148 Elena Mocanu, Curs de prelegeri la dreptul muncii (partea general), p.48-49.
149 E.H.CocHa, H.ATopejiKo, Tpydoaoe npaeo PecnydmtKii Mondoea. Hayuuo-npaKrnuuecKoe nocooue (c
KO.uMenmapwL\m omdejibHbix nop.it K3oTa PM), p.25.
150 Nicolae Romanda, Dreptul muncii. Curs de prelegeri, p.82-84.
151 Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Partea general, p.61-65.
caracteristici: a p a riia ra p o rtu lu i ca re zu lta t al re g le m e n t rii in d iv id u a le a
re la iilo r sociale de m unc, caracterul co n tin u u , caracterul intuim personae i
re la ia de subordonare a sala ria tu lu i fa de a n g a ja to r.152
n ceea ce in e de aspectul abordat - cel al a trib u te lo r (tr s tu rilo r)
caracteristice ale ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic , - subscriem n parte la
o p in iile expuse de ctre cercettorii n m aterie p riv in d trstu rile n cauz ale
rap o rtu lu i ju r id ic de m u n c, dar, totodat, considerm necesar de a reproiecta
trstu rile respective p rin p ris m a a b o rd rii d ih o to m ic e a ra p o rtu rilo r de
m unc, e v id e n iin d astfel n um ai acele atrib u te care sunt rep re ze n ta tiv e pentru
raportul tip ic . N u insistm asupra c e rtitu d in ii in d u b ita b ile a o p in ie i noastre -
evid e n t, este una subiectiv, - dar to to d a t considerm c ea este consolidat
prin in te rm e d iu l acelorai cerin e con v e n io n a le de v a lid ita te i so lid itate,
despre care am m e n io n a t d e ja n acest studiu. n sensul c e lo r m e n io n a te aici,
considerm c un raport ju rid ic de m u n c tip ic are urm to arele p a rtic u la rit i:
ia natere n u m a i p rin n c h e ie re a unui contract in d iv id u a l de m unc; are
caracter personal; rap o rtu l d in tre salariat i an g ajato r este g re fa t pe o
subordonare sp ecific; are caracter b ila te ra l; rem unerarea m u n c ii prestate de
ctre salariat se efectueaz n u m a i p rin p la ta unui salariu d e te rm in a t sau
d e te rm in a b il; caracterul contin uu al ra p o rtu lu i; precum i caracterul
p rotecionist sp ecific al ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic .
Naterea unui raport juridic de munc tipic are loc numai prin ncheierea
unui contract individual de munc. U n raport ju rid ic de m unc tip ic , la fe l ca i
o rice alt raport ju rid ic , se deruleaz n tim p ceea ce presupune, o b lig a to riu , un
m o m e n t de apariie a rap o rtu lu i respectiv. E xisten a atem po ral a ra p o rtu lu i
ju rid ic de m u n c, att a c e lu i tip ic ct i a celu i a tip ic , este im p o s ib il n afara
spaiului te m p o ra l, ia r n acest sens raportul ju rid ic de m unc - raportat la
tim p ca i entitate n e ju rid ic , - se nate, se d eruleaz, se m o d ific , se
suspend i se stinge n in te rio ru l tim p u lu i.
T im p u l ca i entitate este greu d e fin ib il, dei dinto td eau na a servit drept
subiect im p o rta n t att al filo s o fie i, ct i al tiinei. E x is t m u lte diverg en e n
leg tur cu n sem n tatea lu i, din acest m o tiv este d ific il de o fe rit o d e fin iie a
tim p u lu i care s nu duc la controvese. M u lte d o m e n ii folosesc o d e fin iie
o p e ra tiv n care u n it ile tim p u lu i sunt d e fin ite . D in m u ltitu d in e a de d e fin iii
ale tim p u lu i, cunoscute n cad rul tiinei i filo s o fie i, una din cele m a i scurte
este cea c o n in u t n Encyclopaedia Britannica, p o triv it creia tim p u l este un
continuum care nu are dimensiuni spaiale . 153 Dicionarul Oxford definete
tim p u l ca fiin d procesul in d efin it i continuu al existenei evenim entelor n trecut,
prezent i v iito r, p riv it ca o unitate. Foarte controversat ca i entitate cercetabil,
tim p u l este de asem enea o pro b lem de o m are im p o rta n social, avnd

152 Nicolai Romanda, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, p.59-64.


153 Enciclopedia Universal Britannica, voi. 15, - Bucureti, editura Litera, 2010, p.216.
90
valo are e conom ic, precum i o v a lo a re personal d ato rit percepiei um ane a
lim ite lo r tim p u lu i. n acest sens i raportul ju r id ic de m unc este perceput ca
i e v e n im e n t care se desfoar n tim p , n c a lita te a aceasta fiin d g n d it n
term en i de trecut, prezent i v iito r, te rm e n i care sunt in dependeni de
percepia in te le c tu a l um an i re p re zin t c aracteristici o b ie c tiv e ale lu m ii.
A p a riia rap o rtu lu i ju rid ic de m u n c tip ic se produce, astfel, n tim p , i
drept surs unic de ap a riie a acestuia servete fa p tu l ju rid ic m a te ria liza t n
cadru co n ven io n al - contractul in d iv id u a l de m unc. A b o rd a t p rin p ris m a
general n e d ih o to m ic a rap o rtu lu i ju rid ic de m unc, contractul in d iv id u a l de
m unc servete n calita te de iz v o r principal al a p a riie i ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m u n c ,134 ceea ce presupune existena p o s ib il i a a lto r surse generatoare
ale ra p o rtu lu i respectiv, care au caracter de izv o a re secundare. ns p riv it
prin p ris m a abo rd rii d ih o to m ic e a ra p o rtu lu i, reg u la u n ic it ii sursei de
ap a riie a unui raport ju rid ic tip ic nu cunoate n ic i o e xcep ie, spre deosebire
de a p a riia rap o rtu lu i ju r id ic de m u n c atip ic , sursa m a te ria liza t de a p a riie a
cruia este d ife rit , de la caz la caz. T o i s a la ria ii a fla i n ra porturi ju rid ic e
de m u n c tip ic e i desfoar a c tiv ita te a n te m e iu l unui contract in d iv id u a l
de m u n c n c h e ia t p o triv it p re v e d e rilo r leg a le n m a te rie , n c a d ra i n m unc
n cadrul u n it ilo r d in sectorul p riv a t, p ublic sau m ix t.
T ra ta t n c alitate de fapt ju rid ic m a te ria liza t, contractul in d iv id u a l de
m unc servete att n c alitate de fo r m o tric e a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc
tip ic , ct i n calitate de condiie generatoare a subiecilo r ra p o rtu lu i, deoarece
pn la n ch eierea c o ntractului i a p a riia ra p o rtu lu i respectiv subiecii
v iito ru lu i raport au c alitatea, aa cum am m e n io n a t deja, de antesubieci care
se a fl n an tecam era ra p o rtu lu i ju rid ic de m u n c tip ic . M e c a n is m u l ju rid ic
de funcionare a ra p o rtu lu i de m unc tip ic nu poate fi pus n m icare,
n e m a iv o rb in d de fap tu l fu n c io n rii contin ue i n o rm a le pe parcurs, dac nu
ncepe in iia l s fu n cio n eze un a lt m ecanism ju r id ic - contractul in d iv id u a l
de m unc, - n calita te de scnteie ju r id ic generatoare a acestuia.
n tiina drep tu lu i m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a fa p te le ju rid ic e au
fost foarte rar cercetate, de reg u l, doar n co n textu l a b o rd rii u nor in stitu ii
co m p le x e , cum ar fi in s titu ia co n tractu lu i in d iv id u a l de m u n c .' T o to d at,
nu exist o abordare a fa p te lo r ju rid ic e n conin utu l le g is la ie i m u n c ii din
R e p u b lic a M o ld o v a . C o d u l m u n c ii, n c a lita te de leg e-cadru n d o m e n iu , nu
conin e n ici o no rm cu re fe rin la te m e iu rile a p a riie i, m o d ific rii,
suspendrii i stingerii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, spre deosebire de
acelai C o d al m u n c ii din Federaia R us care conin e un capitol destinat
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc i un articol aparte destinat apariiei ra p o rtu rilo r

IW Nicolai Romaiida, Contractul individual de munc, - Chiinu. Centrul Editorial al USM. 2001, p.20.
IS5 Nicolai Romanda, Contractul individual de munc, p. 17; Cocna E.H., TpyOoahie rto.'onopbi ( K O H m p a t c n m ) e
Pecnymnce M o.idoea u Poccuitctcoit (Pedepcnjim e yaioaioLX pbiHouHoii okohomuku: meopun u npaKtnwia, -
KHuiHHeB, H3aaTejibCTBo Reclama, 2001 r., p.26-27.
respective. A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r a rt.1 6 din C o d u l m u n c ii rusesc,
mpydoebie omnoiuenua eo3HUKaiom Meotcdy pa6ommiKo.M u paomodameneM
Ha ocHoeaHuu mpydoeozo dozoeopa, laKjHonaeMoeo m m e coomeemcmeuu c
H ac in o m ifU M K o d e K c o M . 156 C o d u l m u n c ii al R e p u b lic ii M o ld o v a definete
d oar contractul in d iv id u a l de m unc, ns nu conine vre o n o rm care ar
m e n io n a fap tu l c acesta servete drept surs (iz v o r ) de a p a riie a rap o rtu lu i
ju r id ic de m unc. P o triv it p re v e d e rilo r a rt.4 5 d in C o d , contractul in d iv id u a l
de m unc este n e le g e re a d in tre salariat i angajato r, p rin care salariatul se
o b lig s presteze o m u n c n tr-o a n u m it specialitate, c a lific a re sau fu ncie,
s respecte re g u la m e n tu l in tern al u n it ii, ia r a ngajato rul se o b lig s-i
asigure c o n d iiile de m u n c p revzute de C o d u l m u n c ii, de alte acte
n o rm a tiv e ce conin no rm e ale d re p tu lu i m u n c ii, de contractul c o le c tiv de
m unc, precum i s-i achite la tim p i in teg ral salariu l. N o iu n e a citat aici
nu o fe r p o s ib ilita te de a face o leg tur direct dintre ra p o rtu l ju rid ic de
m u n c i contractul de m unc, n d u b la c alitate a acestuia de generator, dar i
de fo r m o tric e a ra p o rtu lu i n cauz.
C o n tra c tu l in d iv id u a l de m unc - att n c alitate de act ju r id ic , ct i n
c alitate de fap t ju r id ic m a te ria liza t, - trebuie s corespund fo rm e i cerute de
lege. F o rm a c o ntractului in d iv id u a l de m unc re p re zin t m o d a lita te a de
e x te rio riza re a m a n ife s t rii de v o in a an tesalariatu lu i i, respectiv, a
an tean g ajato ru lu i de a da natere unui raport ju r id ic de m unc tip ic n tre pri.
P entru a putea servi drept surs de a p a riie a ra p o rtu lu i, contractul in d iv id u a l
de m u n c tre b u ie s fie n c h e ia t n fo rm a prescris de lege, iar p o triv it
p re v e d e rilo r leg a le n c h e ie re a co n tra c tu lu i in d iv id u a l de m unc n fo rm a
prescris - cea scris - este o b lig a to rie .157 O b lig a tiv ita te a elab orrii proiectului
i n c h e ie rii co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc cade n sarcina an g a ja to ru lu i i,
n m od n o rm a l, ea treb u ie n d e p lin it an te rio r d e ru l rii ra p o rtu rilo r de m unc.
P rin Convenia colectiv (nivel naional) cu privire la modelul Contractului
individual de munc nr.4 din 25.07.2005 158 a fost aprobat de ctre p artenerii
sociali modelul co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc. F iin d un contract cu titlu de
m o d e l, acesta (m o d e lu l) nu este o b lig a to riu pentru a f u tiliz a t n cadrul
p e rfe c t rii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc tip ic e . P rile ra p o rtu lu i ju rid ic sunt
n drept s u tiliz e z e un m o d el p ro p riu , elab orat n cadrul u n it ii, cu co n d iia
ca acesta s conin acel m in im de c la u ze o b lig a to rii m e n io n a te n art. 4 9 din

156 Tpydoeou Kodenc P o ccuuckou < Pedepatfuu, Oe^cpajTbHbifi 3aKOH o t 30 jxeKa6px 2001 r. N*?197-(>3 (publicat n
C i PO . 2002. Jfsl (m.1). Ct.3).
157 Art.58 alin.(l) din Codul muncii stipuleaz urmtoarea regul: "Contractul individual de munc se ncheie
inform scris. Contractul individual de munc ncheiat pn la data intrrii in vigoare a prezentului Cod
poate Ji perfectat in form scris mimai cu acordul prilor. Propunerea angajatorului privind perfectarea
contractului individual de munc in form scris se aduce la cunotina salariatului, sub semntur, prin
ordimil (dispoziia, decizia, hotrrea) angajatorului. Propunerea salariatului privind perfectarea contractului
individual de munc n form scris se aduce la cunotina angajatorului prin depunerea i nregistrarea
cererii lui scrise. Refuzul motivat al uneia dintre pri privind perfectarea contractului individual de munc in
form scris se comunic celeilalte pri prin rspunsul su scris in decurs de 5 zile lucrtoare
158 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 101-103 din 29.07.2005.
92
C o d u l m u n c ii i s nu c o n tra v in p re v e d e rilo r generale ale le g is la ie i m u n c ii
p riv in d perfectarea ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc.
M o d e le aparte de contracte in d iv id u a le de m u n c au fost aprobate i
recom andate pentru a fi ap licate de ctre pa rte n e rii so ciali la n iv e l de ram ur.
A s tfe l, un m odel recom andat de contract in d iv id u a l de m unc se c o n in e i n
Convenia colectiv (nivel de ramur) pe anii 2008 - 2010 din 14.02.2007,
ncheiat ntre Ministerul Educaiei i Tineretului i Consiliul Republican al
Sindicatului Educaiei i tiinei, care a fost recom andat pentru a fi a p lic a t de
ctre toi an g ajato rii din d o m e n iu l educaiei i tin e re tu lu i.
C o n tra c te le in d iv id u a le de m unc n c h e ia te pn la data de 1 o cto m b rie
2 0 0 3 (d ata in tr rii n v ig o a re a C o d u lu i m u n c ii) pot fi perfectate n fo rm
scris n u m ai cu acordul p rilo r - al s a la ria tu lu i i al a n g a ja to ru lu i, care se
a fl deja n raporturi ju rid ic e de m unc. Se p re zu m c ra p o rtu rile respective
erau g refate pe un contract in d iv id u a l de m u n c n c h e ia t n fo rm v e rb a l ,
fo rm care e ra p erfect v a la b il , sub aspectul le g a lit ii acesteia, la m o m e n tu l
a n g a j rii s alariatu lu i n cauz (p n la 1 o c to m b rie 2 0 0 3 ).
P o triv it re g u lii generale, contractul in d iv id u a l de m unc i produce
efectele din z iu a sem n rii, ceea ce presupune c d in m o m e n tu l respectiv
persoana angajat d evin e salariat, iar cel care l-a angajat d evin e pentru
persoana angajat, a ngajato r, ad ic raportul ju r id ic de m u n c tip ic apare din
m o m e n tu l sem nrii c ontractului n c a lita te a acestuia de fap t ju r id ic
m a te ria liza t. R e g u la respectiv poate av e a i an u m ite e x c e p ii, cnd z iu a
sem nrii c ontractului in d iv id u a l de m unc nu c o in c id e cu z iu a cnd acesta
n cepe s-i produ c efectele ju rid ic e . P o triv it p re v e d e rilo r art. 85 d in C o d u l
m u n c ii, salariatul care a depus o cerere de d em isie este n drept oric n d , pn
la e x p ira re a te rm e n u lu i legal de p re a v iz, s-i retrag cererea sau s depun o
nou cerere, p rin care s o a nuleze pe p rim a . In acest caz an g ajato ru l este n
drept s-l elib e re ze pe salariat n um ai dac pn la retragerea (a n u la re a )
c e re rii depuse a fost n c h e ia t un contract in d iv id u a l de m unc cu un alt
salariat. S ala ria tu l respectiv cu care a fost d e ja n c h e ia t contractul nu se
bucur de e fectele scontate p rin n c h e ie re a acestuia, deoarece contractul
in d iv id u a l de m unc i v a produce efectele n u m a i dup e x p ira re a p erioadei
leg ale de p re a v iz, n u rm a c e re rii de d em isie depuse de ctre p rim u l salariat i
aprobare de ctre angajato r. C u alte c u vin te, rap o rtu l ju r id ic de m u n c tip ic
nu se v a considera generat dei contractul in d iv id u a l de m unc, n c a lita te de
iz v o r de ap a riie a acestuia a fost n c h e ia t de ctre pri.
R aportul ju rid ic de m unc tip ic apare, astfel, dup n cheierea contractului
in d iv id u a l de m unc n fo rm scris. C a re v a fi situ a ia rap o rtu lu i ju r id ic
aprut n cazul cnd contractul nu a fost n c h e ia t n fo rm scris, ci doar
verbal? N e p e rfe c ta re a co n tra c tu lu i in d iv id u a l de m u n c n fo rm a scris
cerut de lege atrage dup sine un ir de consecine - de re g u l n e g a tiv e , -

93
pentru angajato r. C e a m a i im p o rta n t dintre acestea const n fap tu l c
raportul ju r id ic de m unc aprut n u rm a n c h e ie rii contractului n fo rm
v e rb a l se consider de jure a fi un raport pe o durat n ed eterm in at, ch iar
dac de facto p rile s-au n eles asupra duratei determ in ate a rap o rtu lu i
respectiv, n c o n d iii absolut leg ale.
C o n tra c tu l in d iv id u a l de m u n c n fo rm v e rb a l i produce efectele din
z iu a n care salariatu l a fost adm is la m unc de ctre an g ajato r sau de ctre o
a lt persoan cu fu n c ie de rspund ere din unitate, a b ilita t cu angajarea
p e rsonalului. D e te rm in a re a c a lit ii (statutulu i ju r id ic ) a persoanei a b ilita te cu
dreptul de angajare a perso n alu lu i se efectueaz p rin in te rm e d iu l consultrii
a ctelor in terne ale u n it ii n cauz, cum ar fi statutul (re g u la m e n tu l de
fu n c io n a re ) al u n it ii, o rg a n ig ra m a i rep a rtiza re a fu n c iilo r de adm inistrare
din cadrul u n it ii, re g u la m e n tu l in te rn , statelor de personal (fu n c iu n i), fiei
p o s tu rilo r, re g u la m e n te lo r s u b d iv iz iu n ilo r etc. D u p cum m e n io n e a z T u d o r
C apa (2 0 1 0 ), fa p tu l a d m ite rii persoanei la m unc poate fi d o v e d it pe dou
ci: n procesul n e g o c ie rilo r d ire c te dintre salariat i an g ajato r sau, n caz
dac nu s-a ajuns la un acord recip roc, - pe cale ju d ic ia r .159
D a c salariatul dovedete fap tu l a d m ite rii la m unc, perfectarea n fo rm a
scris v a fi efectuat de a n g ajato r u lte rio r, n m od o b lig a to riu . In acest sens,
P lenul C u rii S uprem e de Justiie, prin in te rm e d iu l p c t.1 0 din Hotrrea
nr. 12 din 03.10.2005 Cu privire la practica judiciar a examinrii litigiilor
care apar n cadrul ncheierii, modificrii i ncetrii contractului individual
de m unc,'61' m e n io n e a z fa p tu l, c dac n -a fost n c h e ia t un contract n
fo rm scris i nu a fost em is un ordin scris n p riv in a a n g a j rii, n ceputul
n d e p lin irii a trib u iilo r de serviciu se v a considera din ziu a a d m ite rii de fapt
la lu cru a sala ria tu lu i de ctre persoana responsabil de angajare a
p erso n alu lu i n unitate sau p restrii a c tiv it ii de m unc cu acceptul e i. n
acest c a z dovada n c h e ie rii co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc se poate face
p rin o ric e m ijlo c de prob. In cazul n care salariatul dovedete fap tu l
a d m ite rii la m unc, pe rfe c ta re a scris a co n tractu lu i devine o b lig a to rie pentru
an g ajato r, astfel c rap o rtu l ju r id ic de m unc tip ic se v a considera, att n
ca zu l n c h e ie rii co n tractu lu i n fo rm scris, ct i n cazul n c h e ie rii acestuia
n fo rm v e rb a l , aprut. D a c d in an u m ite considerente an gajarea nu s-a
efectuat cu respectarea p ro c e d u rilo r leg ale p riv in d o b lig a tiv ita te a n c h e ie rii
co n tractu lu i in d iv id u a l de m u n c n fo rm scris, n sarcina u lte rio a r a
an g a ja to ru lu i re v in e o b lig a tiv ita te a p e rfe c t rii acestuia n fo rm a cerut de
lege. T o to d a t , n c o nin utu l co n tra c tu lu i se v a m e n io n a , c z iu a n c h e ie rii
este ziu a cnd a n cep u t de facto d eru larea ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc,
adic z iu a cnd salariatul a fost adm is n fa p t la m unc, dar nu z iu a p e rfe c t rii

159 Tudor Capa, Comentariu iiinifico-practic la Codul muncii al Republicii Moldova, - Chiinu, revista Dreptul
muncii, nr. 10-14/2009, p.47.
160 Publicat n Buletinul Curii Supreme de Justiie, nr.6/4, 2006.
acestuia n fo rm scris, dei n registrul respectiv al u n it ii destinat
n re g is tr rii co n tractelo r in d iv id u a le de m unc, contractul v a fi n reg istrat cu
data cnd a avut loc p erfectarea a c te lo r n fo rm scris.
n cazul cnd nu s-au respectat p re v e d e rile leg ale n acest sens,
o b lig a tiv ita te a p e rfe c t rii co n tractu lu i n fo rm scris re v in e n sarcina
ang a ja to ru lu i n baza p ro cesu lu i-verb al de control al in specto rului de m unc.
A ceasta presupune fa p tu l, c salariatu l respectiv a depus o p e tiie , n acest
sens, n adresa In sp ecto ratu lu i T e rito ria l de M u n c , sau fa p tu l c n clcarea
de ctre angajato r a o b lig a ie i de a n c h e ia toate contractele in d iv id u a le de
m u n c n um ai n fo rm scris a fost depistat n u rm a e fe c tu rii u n u i control
o rd in a r de ctre In specia M u n c ii. P o triv it p re v e d e rilo r art.8 d in Legea
privind Inspecia Muncii nr.140 din 10.05.2001,161 In sp ecto ru l de M u n c ,
a fla t n e x e rc iiu l fu n c iu n ii, este n drept s cear lic h id a re a im e d ia t sau
n tr-u n a n u m it term en a a b a te rilo r constatate de la d is p o z iiile ac te lo r
le g is la tiv e i ale a lto r acte n o rm a tiv e re fe rito a re la c o n d iiile de m unc i la
p rotecia s a la ria ilo r n e x e rcitarea a trib u iilo r lo r. D a c , n u rm a unui control
repetat efectuat de ctre In specto rul de M u n c se v a stabili c s-a produs
neexecutarea intenionat a p re s c rip iilo r a n terioare p riv in d n l tu ra re a
n c lc rilo r leg islaiei m u n c ii n ceea ce ine de perfectarea c o ntractului
in d iv id u a l de m unc n fo rm scris, atunci acesta este n drept s solicite
retragerea de ctre auto rit ile adm inistraiei p ublice com petente a au to rizaiei
(lic e n e i) de a c tiv ita te a a n g a ja to ru lu i pentru neexecutarea in tenionat a
p re s c rip iilo r n cauz.
Caracterul personal (intuitu personae) al raportului juridic de munc. O
alt trstur caracteristic a ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic este caracterul
intuitu personae al acestui raport. Intuitu personae presupune caracterul
personal al raportului ju rid ic de m u n c tip ic n considerarea unor an u m ite
persoane strict d eterm in ate. C a i adagiu latin , el definete actele ju rid ic e la
n ch eierea crora e lem en tu l d e te rm in a n t l constituie a p titu d in ile , c a lit ile
sau p reg tirea pro fe s io n a l a unei persoane, cum ar f i cazul s a la ria tu lu i, dar
se a p lic i n cazul a n g a ja to ru lu i, in c lu s iv a an g a ja to ru lu i cu statut de
persoan ju rid ic . F iin d o trstur clasic att a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc,
ct i a c o ntractului in d iv id u a l de m unc, caracterul personal se ntlnete i
n cazul u nor alte acte ju rid ic e , cum a r fi an u m ite contracte de natur ju rid ic
c iv il : contractul de editare, contractul pentru executarea unei p ic tu ri, a unei
sculpturi etc. D a to rit acestei c a racteristici o b lig a iile asum ate de ctre
p a rtic ip a n ii ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic nu pot fi n d e p lin ite prin
rep rezentant i nu sunt tra n s m is ib ile u nor te ri. F iin d exclus re prezentarea i
tran sm iterea pentru cauz de m oarte, ra p o rtu l ju r id ic de m unc se stinge n
cazul decesului sala ria tu lu i sau al an g a ja to ru lu i persoan fiz ic o ri al n c e t rii

161 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.68-71 din 29.06.2001.


95
a c tiv it ii a n g a ja to ru lu i cu statut de persoan ju rid ic (a u n it ii). A a cum
a firm a cercettoru l A . B araba (2 0 0 3 ), rap o rtu l ju r id ic de m ju n c , n calitatea
acestuia de tip aparte de raport ju r id ic din cadrul sistem ului d re p tu lu i, are un
ir de trsturi caracteristice p rin in te rm e d iu l crora el se in d iv id u a liz e a z n
cadrul a lto r ra p o rtu ri ju rid ic e s im ila re , p rin te acestea un rol fo a rte im portant
fiin d a trib u it caracteru lu i personal al ra p o rtu lu i n cauz, character care se
re fle c t n toate in s titu iile drep tu lu i m u n c ii.162
C a ra c te ru l personal al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc nu este reglem entat
n m o d d ire c t de ctre le g is la ia m u n c ii, C o d u l m u n c ii nu conine careva
no rm e ju rid ic e directe n m a te ria intuitu personae. A s tfe l, p o triv it
p re v e d e rilo r a rt.45 din C o d u l m u n c ii, p rin in te rm e d iu l n c h e ie rii contractului
individual de m unc, ...salariatul se oblig s presteze o munc ntr-o anumit
specialitate, calificare sau funcie, s respecte regulamentul intern al unitii,
iar angajatorul se oblig s-i asigure... , caracterul personal al rap o rtu lu i
ju rid ic care apare n u rm a n c h e ie rii co n tractu lu i respectiv n e fiin d m enionat.
Spre deosebire de n o rm e le de drept al m u n c ii n v ig o a re , p re v e d e rile
ve c h iu lu i C o d al m u n c ii din 25 m a i 1973 specificau caracterul intuitu personae
a m u n c ii prestate de ctre salariat p rin in te rm e d iu l a rt.2 8 din C od, care
prevedea c muncitorul sau slujbaul trebuie s ndeplineasc p e r s o n a l
munca ce i s-a ncredinat i nu are dreptul s rencredineze ndeplinirea ei
unei alte personae, dac legea nu prevede altfel. D u p cum m en io n au
a u to rii c o m e n ta riu lu i C o d u lu i m u n c ii din 1 9 7 3 , dreptul la m unc al persoanei
fiz ic e se re a liz e a z personal, p rin in te rm e d iu l n c h e ie rii c ontractului
in d iv id u a l de m unc; astfel toate dre p tu rile i o b lig a iile asum ate n rezultatul
a p a riie i ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc au un caracter strict p e rs o n a l.163 E vid e n t,
c n sensul c o n in u tu rilo r citate, salariatul nu este n drept s transm it unui
te r executarea o b lig a iilo r de m u n c , in d ife re n t de fap tu l dac te ru l respectiv
se a fl sau nu n ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc cu unitatea n cauz. n acest
context, m e n io n m c le g iu ito ru l rus, spre deoasebire de cel autohton, a
spe c ific a t n co n in u tu l art.15 d in C o d u l m u n c ii al Fe d e ra ie i Ruse caracterul
personal al ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c , p o triv it c ru ia ra p o rtu rile ju rid ic e de
m unc sunt ra p o rtu ri fu ndam entate pe acordul dintre salariat i an g ajato r de
executare personal de ctre salariat a o b lig a iilo r de m unc a s u m a te .114
C o d u l m u n c ii al R e p u b lic ii M o ld o v a n v ig o a re , dei conin e dou artic o le
aparte m e n ite re g le m e n t rii d re p tu rilo r i o b lig a iilo r sala ria tu lu i i
a n g a ja to ru lu i n cad ru l ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc - art.9 i a rt.1 0 din C od,
- nu conin e, totui, nic i o n o rm direct care ar consacra caracterul intuitu

162 Bapaoam A ., O HeKomopbix cn nucim ax m p y d m m o npm onm uouieuufi, - MocKBa, a cyp H a n F o c y /ia p c T R o h
n p a B o , Ns> 12/2003 r , p.21.
163 KoMMeumapuu k KodeKcy j c i k o h o s o m pyde Mo:iduncKou CC P, O T B .p e j . H erpy O . F I . , r i e T p o B B .H ., -
K huihhcb, H3jiaTejibCTBo Kapnc MojmoBeH*cio, 1989 r., p.45.
164 Tpydoeou Kodetcc Pocchuckou (Pedepaijuu, <t>e,aepajibHbiH 3aKOH o t 30 .aeKaop 2001 r. _N?197-<t>3 (publicat n
C 3 Pd>. 2002. Nul (h.I). C t.3 ).
96
personae ale ra p o rtu rilo r n cauz. O p o s ib ilita te practic de re a liza re a
caracterului personal al rap o rtu lu i de m u n c tip ic const n ap licarea
in te rm e d ia t a art.9 a lin .(2 ) lit.c ) d in C o d u l m u n c ii, p o triv it c o n in u tu lu i
c ru ia salariatul este o b lig a t s respecte re g u la m e n tu l intern al u n it ii. n
acest caz, angajato rul ar trebui s insereze n c o nin utu l re g u la m e n tu lu i
respectiv o clau z p o triv it creia salariatul este o b lig a t s n deplineasc
personal m unca asum at p rin in te rm e d iu l co n tractu lu i n c h e ia t cu ang ajato ru l.
Spre deosebire de m a jo rita te a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de drept c iv il n care,
p o triv it le g ii, se ad m ite p o s ib ilita te a ca o persoan s n c h e ie acte ju rid ic e
prin in term ediul re p re ze n ta n tu lu i M n raporturile de m unc acest lucru nu este
posibil de facto, dei, aa cum am m enionat, nu exist de jure im p e d im e n te
d irecte n acest sens. P rin c ip iu l re la tiv it ii ac te lo r ju rid ic e res inter alios acta
aliis neque nocere neque prodesse potest nu este a p lic a b il co n tractu lu i
in d iv id u a l de m unc i, im p lic it, n ic i ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic n
calitate de produs al co n tractu lu i respectiv.
C a ra c te ru l intuitu personae al rap o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic este
a p lic a b il i a n g a ja to ru lu i. A a cum s-a m e n io n a t n lite ra tu ra de specialitate,
persoana fiz ic , d even in d subiect al ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc, ob in e , de
regul, i ca lita te a de m e m b ru al c o le c tiv u lu i de m unc din unitate. S p e c ific u l
a c tiv it ii acesteia, co eziu n ea, capacitatea i p re s tig iu l c o le c tiv u lu i n cauz
sunt e lem en te de o deosebit im portan, determ in n d persoana fiz ic n
cauz s in tre n raportul respectiv n c a lita te de s a la ria t.166 D e a ltfe l i C o d u l
m u n c ii, dei n m od in d ire c t, s u b lin ia z caracterul personal al ra p o rtu lu i
ju rid ic de m unc n cazul a n g a ja to ru lu i. A s rtfe l, p rin in te rm e d iu l in te rp re t rii
p re v e d e rilo r a rt.8 6 a li n . ( l ) lit.v ) din C o d se poate co n c lu zio n a , c salariatul
este n drept s re fu ze de a co n tin u a m unca n leg tur cu schim barea
p ro p rie ta ru lu i un itii sau reo rg an izarea acesteia, precum i a tra n s fe r rii
u n it ii n subordinea unui a lt organ, ceea ce presupune c, n acest caz, se
a fecteaz de facto caracterul de jure a l trsturii intuitu personae, sp ecifice
rap o ru lu i ju r id ic de m unc tip ic , sub aspectul celu i care are c a lita te a de
angajator. T o to d a t , existena unor c o le c tiv it i n calitate de subieci n
cadrul dreptului m u n c ii i a p re m is e lo r co le c tiv is te n cadrul p restrii m u n c ii
nu a fecteaz nsuirea intuitu personae a ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic ,
acesta pstrndu-i caracterul bila te ra l i servin d drept punte in term ed iar
n tre a n g a ja to r i p ersonalitatea sala ria tu lu i n co n textu l p restrii de ctre
acesta din u rm a m u n c ii.
A b o rd a re a ep is te m o lo g ic a con cep tu lu i intuitu personae n cadrul
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc tip ic e necesit i abordarea pe rs o n a liz rii in
extensio a ra p o rtu rilo r respective. Sub acest aspect o im p o rta n fo a rte m are o

1,0 Potrivit prevederilor art.242 alin.(l) din Codul civil, un act juridic poate fi inclieiat personal sau prin reprezen-
tant, mputernicirile reprezentantului rezultnd din lege, din act juridic sau din mprejurrile n care acioneaz.
166 Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, ediia a IlI-a, p. 14.
97
are i acea latur a p e rs o n a liz rii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, ce const n
crearea unui astfel de c lim a t n societate n cadrul c ru ia i salariatul, i
a ngajato rul s fie p ro tejai; p rim u l - de b ru ta liz rile po sib ile ale an g ajato ru lu i,
din n e fe ric ire fo a rte des n t ln ite , ia r cel de-al d o ile a - de te a m a de a apela la
m etod e ile g a le sau, m ai b in e zis, n e ju rid ic e , de reglem entare i soluionare a
e v e n tu a le lo r litig ii aprute n tre el i salariatul su. D in pcate, n R e p u b lic a
M o ld o v a dreptul m u n c ii continu s reprezinte n sine acea ram u r de drept n
care exist cele m ai m ulte n clcri ale unor drepturi i liberti constituionale
ale persoanelor, rm ase nesancionate de ctre lege. A cest fen o m en contin u
s ia a m p lo a re i, n lo c de o perso n alizare e fic ie n t a re la iilo r de m unc, ele
c ontin u s fie deperson alizate, m a i ales n sectorul privat. In a c tiv ita te a i
p a sivitatea sin d ic a te lo r, lipsa aproape to tal a co n tra c te lo r c o le c tiv e de m unc
n sectorul p riv a t, in e fic ie n a re g le m e n t rilo r leg ale n v ig o a re p riv in d
p ro te c ia ju rid ic special a s a la ria tu lu i g enereaz o atitu d in e n e lo ia l , ia r
fo a rte des c h ia r ostil d in partea a n g a ja to rilo r fa de leg is la ia m u n c ii i,
p a ra le l, un c o m p o rta m e n t psih o lo g ic c aracterizat p rin tr-u n c o m p le x de
in fe rio rita te din partea sala ria tu lu i fa de an g ajato ru l su .167 D e asem enea,
necesitatea p e rs o n a liz rii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc este in flu en at
n e g a tiv i de in e fic ie n a m ec a n is m e lo r de supraveghere i control n m aterie -
n p rim u l rnd a In sp eciei M u n c ii, - asupra respectrii n teren a n o rm e lo r
le g is la ie i m u n c ii.
Este necesar s ne debarasm de unele stereotipuri care m a i persist n
tratarea tiin ific a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, cum ar fi tratam en tu l
re la ie i salariat - an g ajato r d re p t o re la ie de colaborare recip roc. R a p o rtu rile
ju rid ic e de m u n c m a i sunt n c tratate ca avnd n com ponena lo r un
e le m e n t sp ecial, cel al p a rtic ip rii sala ria tu lu i la conducerea u n it ii prin
in te rm e d iu l in c lu d e rii lui n com p o n en a c o le c tiv u lu i de m unc. A m b e le
construcii sunt greite. R e la ia angajato r - salariat nu a fost i n ic io d a t nu va
fi o re la ie de co lab o rare , d ato rit, n p rim u l rnd, in e g a lit ii sociale a
acestor d oi subieci: a ngajato rul are ban u l, deci el v a com anda, i nu invers.
In ceea ce privete p a rtic ip a re a sala ria tu lu i la conducerea u n it ii - este o
fic iu n e , deoarece in clu d erea s alariatu lu i n cadrul unui c o le c tiv de m unc are
drept scop p rim o rd ia l co n tra riu l, i anum e o p o s ib ilita te m a i e fic ie n t pentru
a n g ajato r de a in e sub control un a n u m it grup de persoane, dect acelai
n u m r de in d iv iz i, dar separai. Este necesar de a vedea n ra p o rtu rile ju rid ic e
de m unc ceea ce n realitate acestea reprezint: nite re la ii de locaiune a
fo re i de m u n c . C a i lo caiu n e a fo re i de m unc, ra p o rtu rile de m unc
re p re zin t o celu l, unul d in tre ele m e n te le com ponente ale re la iilo r post-
in dustriale n tr-o societate m odern, poate ch iar unul din e lem en tele p rim a re

167 Nicolae Sadovei. Specificul contractului individual de muncii n sectorul privat din Republica Moldova,
Chiinu, revista Legea i viata, nr. 4/1998, p.29-30.
98
ale acestor re la ii. In aceast c e lu l pot fi observate n stare em b rio n a r toate
c o n tra d ic iile care in flu e n e a z d e z v o lta re a societii n ansam blu.
R a p o rtu rile de m u n c in clud n sine, pe de o parte, c o m u n ita te a de interese a
p a rtic ip a n ilo r, deoarece de regul att salariatul ct i a ngajato rul sunt
interesai n m e n in e re a pe durat a lor. Pe de alt parte, aceste ra p orturi
co n in i interese co n tra d ic to rii: ang ajato ru l, n ca lita te a sa de p ro p rie ta r, este
interesat - n p rim u l rnd, - n satisfacerea c e rin e lo r p ieei i astfel n
creterea v e n itu lu i su. S a la ria tu l, pe de a lt parte, este interesat de creterea
sa la riu lu i su i de m b u n t ire a c o n d iiilo r de m unc. A s tfe l interesele
a n g a ja to ru lu i, ale p ro p rie ta ru lu i sunt im p la n ta te n c o m ponenta p ro d u c tiv a
ra p o rtu lu i de m unc, pe cnd interesele sala ria tu lu i sunt im p la n ta te n
com ponenta social a acestor ra p o rtu ri. C o n tra d ic ia d in tre e le m e n tu l social i
cel pro d u c tiv rep rezin t o con tra d ic ie in e v ita b il , care este cuprins n nsi
n atu ra ra p o rtu lu i de m unc, n "codul g enetic" al acestor r e la ii.168 A s tfe l,
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc - n special cele tip ic e , - v o r fi c la r d eterm inate
i cel m ai im p o rta n t este c v o r putea fi personalizate.
Natura juridic a subordonrii n cadrul raportului juridic de munc.
In s titu ia rap o rtu lu i ju rid ic este destul de m in u io s supus s tu d iilo r respective.
A t t n do c trin a rus, ct i n cea rom neasc cea m ai m are c o n trib u ie n
d o m e n iu a fost adus de ctre rep rezen tan ii colii de drept p riv a t, care se
ocup de studiul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de drept c iv il.169 Esena rap o rtu lu i
ju r id ic depinde de natura acelei re la ii sociale pe care respectiva no rm
ju r id ic o reg lem en teaz. A s tfe l, raportul ju r id ic c iv il de sorginte social-
p a trim o n ia l sau s o c ia l-n e p a trim o n ia l (p e rs o n a l ), re g le m e n ta t de o n o rm
de drept, are cteva p a rtic u la rit i caracteristice, eseniale fiin d trei din
acestea:
raportul ju r id ic c iv il, ca o rice raport ju r id ic , re p re zin t o re la ie social
(in te ru m a n );
raportul ju r id ic c iv il are un caracter du b lu v o litiv ;
raportul ju r id ic c iv il se c aracterizeaz p rin p o z iia de eg alitate ju r id ic a
p rilo r p a rtic ip a n te .170
P rim e le dou caracteristici sunt specifice i o ric ru i raport ju r id ic de
m u n c tip ic , fu n d a m e n ta t pe un contract in d iv id u a l de m unc. C h estiu n ea
devine ns m a i d ific il cnd se purcede la analiza n esen a poziiei
participanilor la acest raport, adic la p o ziia ocupat de salariat fa de
angajator. R einem c nu apar c onfuzii n p riv in a po ziiei de egalitate a prilo r

168 BeKya H., Tpydoeoii k<mmpa Km cotipe.\iewmx vcjiosiixc, - E h u i k c k , 1999 r., p. 17.
169 A se vedea: Hofjifjie O.C., ripanoamnouteHusi no c m t e m c K O M y ? p a .u r d a u c K O M y npuny. - J le H H H rp a n , 1949 r.;
Gheorghe Beleiu Drept civil romn. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, p .6 1-108; N.Popa.
Le rapport juridique (notion el traits), - Bucureti, Analele Universitii Bucureti, seria Drept, 1986, p.25-34.
170 Sergiu Bae, Drept civil. Partea general, - Chiinu, editura Toner, 1994, p. 36; Gheorghe Beleiu, Drept
civil romn. Introducere in dreptul civil. Subiectele dreptului civil, p. 61-62.
contractante n fa a le g ii, fiin d c n acest caz este vo rb a de un principiu, dar nu
de o caracteristic, a m b ii subieci subordonndu-se, evident, legii.
In ceea ce privete p o z iia p rilo r n cad ru l ra p o rtu lu i salariat
an g ajato r, in iia l n d o c trin a de specialitate s-au fo rm a t dou curente. P rim u l
curent, reprezentat de cei m ai m u li adereni, susinea i contin u s susin
fap tu l c salariatul se a fl n tr-o p o z iie de subordonare fa de angajator;
re p re ze n ta n ii celu i d e -a l d o ile a curent insist asupra p o z iie i de egalitate
ju r id ic a p rilo r n cadrul e x e rc it rii ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc. in e m s
m e n io n m fa p tu l, c ele m e n te ra io n a le cu caracter evid en t de probaiune
ep is te m o lo g ic se regsesc n am b ele curente, ceea ce face uneori destul de
d ific il subscrierea sigur la unul din ele. D in m o m e n tu l a p a riie i in stitu iei
ju rid ic e m o d e m e a contractului in d iv id u a l de m unc, d ile m a subordonare
nesubordonare a generat dispute serioase. A s tfe l, doctrina ju rid ic rom neasc
din perioada in terb elic reprezint un exem plu clasic n acest sens. Pe
m arg in ea acestei pro b lem e s-au expus E . C ristoforeanu (1 9 3 7 ), M a rc o I.
B arasch (1 9 3 2 ), G h e o rg h e G . G h e o rg h iu (1 9 3 5 ) i a lii.
P o triv it lu i E . C ris to fo re a n u (1 9 3 7 ), c rite riu l d is tin c tiv al c ontractului
in d iv id u a l de m u n c este r a p o rtu l de s u b o rd o n a re e xisten t n tre salariat i
a n g ajato r n to t tim p u l ex e c u t rii c o n tra c tu lu i.171 C u m am m e n io n a t deja,
acest e le m e n t de subordonare este v z u t de ctre autor ca unul de natur pur
ju r id ic i nu econom ic; subordonarea nu tre b u ie neleas, n o p in ia
a u to ru lu i, n sensul a s e rv irii v o in e i salariatului v o in e i a n g a ja to ru lu i, ci n
sensul u n e i dependene ie ra rh ic e cu caracter d is c ip lin a r. M a rc o I. Barasch
(1 9 3 2 ) m e n io n e a z - n m o d in d ire c t, - subordonarea salariatu lu i fa de
a ngajato r, aducnd drept e x e m p lu reg u la m e n te le de a te lie r, pe care le
consider drept o derogare de la lib e rta te a c o n v e n iilo r.172 A te n ia asupra
re g u la m e n te lo r de a te lie r este atras, n p e rio a d a respectiv, i de ctre
G h eo rg h e G . G h e o rg h iu ( 1 9 3 5 ).173
L ib e rta te a co n v e n iilo r, sau m a i bine zis lib ertatea de a contracta, re flect
ro lu l pe care l are v o in a p rilo r contractante la a p a riia ra p o rtu lu i ju r id ic de
m unc tip ic . In doctrin a m o dern lib e rta te a de a contracta a fost absolutizat
un a n u m it tim p i desprins n m are m sur de realitate. Ins datorit
in fluenei legislaiei internaionale referitoare la drepturile o m u lu i, n dreptul
contem poran s-a ajuns la o concepie realist i practic, n conform itate cu care
libertatea contractual reprezint o parte com ponent a libertii in dividuale, un
drept subiectiv de a contracta n conform itate cu dreptul ob iectiv i n lim ite le
prevzute de acesta.174 T o ate aceste m om ente se reflect, im p lic it, i n oglinda

171 E.Cristoforeanu, Teoria geaneral a contractului individual de munc, p.33-35.


172 Marco I. Barasch, Principii de legislaia muncii, p.39.
173 Gheorghe I. Gheorghiu, Studiu asupra contractului individual de munc, p.46-47.
174 Ioan Albu, Drept civil. Contractul .i rspunderea contractual, - Cluj-Napoca, editura Dacia, 1994, p.23.
100
"natural" a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc tip ic e , fu n d am en tate de asem eni
pe o c onvenie - contractul in d iv id u a l de m unc.
D o c trin a so vietic de specialitate, pn p rin a n ii '7 0 ai seco lu lu i trecut,
nu m e n io n a n fo rm deschis e xistena subord onrii sala ria tu lu i fa de
a ngajato r d in cauza unor n ch istri de o rd in id e o lo g ic , care n m o d categoric
nu aveau n im ic n com un cu re a lita te a ju r id ic a acestor raporturi; se accepta
d oar subordonarea sala ria tu lu i fa de reg u la m e n te le de ord in e in te rio a r a
m u n c ii (re g u la m e n te le in terne, p o triv it lim b a ju lu i ju r id ic m o d e rn ). A s tfe l,
raportul ju rid ic de m unc era d e fin it drept o "colaborare tovreasc a unor
o am eni lib e ri de exp lo a ta re , o re la ie ju r id ic c o n firm c re ia o m u l m u n c ii este
o b lig a t s n deplineasc o a n u m it m unc fiin d inclus n com ponena
n tre p rin d e rii (in s titu ie i, o rg a n iz a ie i) socialiste i p a rtic ip n d la
ad m in istrarea e i, ia r n tre p rin d e re a (in s titu ia , o rg a n iz a ia ) este o b lig a t s-i
rem unereze m unca p rin p ris m a c a lit ii i c a n tit ii acesteia, s-i asigure
c o n d iii de securitate a m u n c ii n scopul o b in e rii unei p ro d u c tiv it i n a lte i
s m anifeste g rija necesar fa de necesitile m a te ria le , sociale si culturale
ale s a la ria tu lu i".175 Dicionarul enciclopedic de drept a! muncii (e d iia
sovietic din anul 1 9 7 9 ), dei d e fin e a m u lt m ai laco nic raportul ju r id ic de
m unc, prezentndu-1 drept acea fo rm ju r id ic a le g tu rii care apare n tre o
n tre p rin d e re (in s titu ie , o rg a n iz a ie ), pe de o parte, i o persoan (m u n c ito r
sau fu n c io n a r), pe de a lt parte, n leg tur cu prestarea unei m u n c i,176 era de
asem eni trib u ta r re g im u lu i p o litic . D u p cum se poate observa, nic i o
d e fin iie nu m en io n eaz fa p tu l subord onrii sala ria tu lu i fa de an g ajato r
deoarece, c o n fo rm id e o lo g ie i com uniste, n cadrul so c ia lism u lu i d e zv o lta t
o a m e n ii m u n c ii sunt lib e ri de orice e x p lo a ta re ,177 ia r subordonarea evid en t
im p lic , dei n tr-o fo rm m a i v o a la t , e xisten a unei e x p lo a t ri.
E cte interesant i e v o lu ia p o z iie i le g iu ito ru lu i pe parcursul p erioadei
de la adoptarea C o d u lu i m u n c ii al R .S .S .M o ld o v e n e ti din 1973 pn la
adoptarea C o d u lu i m u n c ii din 2 0 0 3 , a p lic a b il la m o m en t n m a te ria
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r a rt.1 6 din C odul
m u n c ii a n te rio r, contractul de munc este nelegerea ntre lucrtor i
ntreprindere, instituie, organizaie, prin care lucrtorul se oblig s
presteze o munc dup o anumit specialitate, calificare sau la un anumit
post, subordonndu-se ordinei interioare de munc, iar ntreprinderea,
instituia, organizaia se oblig s plteasc lucrtorului salariul i s-i
asigure condiiile de munc, prevzute de legislaia muncii, de contractul
colectiv i de nelegerea prilor, ia r p o triv it p re v e d rilo r a rt.4 5 din C o d u l
m u n c ii din 2 0 0 3 , contractul individual de munc este nelegerea dintre
salariat i angajator, prin care salariatul se oblig s presteze o munc ntr-

l7 i Tpydoeoe npaeo, ncu pea. npocf). HX.AjicKcaHApoBa, p. 140.


176 Tpydoeoe npaeo. 3miUKionediwecKini cioeapb, ncw pea. npot)- lUaHOBa C.A., p.462.
177 Teopm eocydapcmea u npatia, rio;i pe;t npo(|> KopojreBa A.H., npo$. JlBHia JI-C-, p. 176-180.
101
o anumit specialitate, calificare sau funcie, s respecte regulamentul intern
al unitii, iar angajatorul se oblig s-i asigure condiiile de munc prevzute
de prezentul cod, de alte acte normative ce conin norme ale dreptului muncii,
de contractul colectiv de munc, precum i s achite la timp i integral
salariul. D a c e lim in m din co n in u tu l p rim e i n o iu n i e lem en tele id eolog ice
trib u ta re epocii respective, n tre acestea aproape c nu exist careva diferene
eseniale ca i construcie ju rid ic , cu e xcep ia, destul de im portant ca atare,
a fa p tu lu i, c n vechea n oiu ne a co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc era
m e n io n a t subordonarea salariatu lu i re g u la m e n tu lu i intern al u n it ii
(im p lic it a n g a ja to ru lu i), fa p t care nu a m ai fost re fle c ta t n n o iu n ea cuprins
n noul C o d . C u v n tu l subordonare nu se conin e n general n C o d u l m uncii
din anul 2 0 0 3 .
D o c trin a contem poran n m a te ria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
recunoate, aproape n u n a n im ita te , existena subord onrii salariatu lu i
a n g a ja to ru lu i su n cadrul d e ru l rii ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic . T otui,
n acest sens raportul dat este a n a liza t sub dou aspecte:
raportul ju rid ic care apare n m o m e n tu l n c h e ie rii c o ntractului in d iv id u a l
de m unc;
raportul ju r id ic care apare n urm a n c h e ie rii co n tractu lu i in d iv id u a l de
m unc.
In p riv in a n a tu rii ju rid ic e a ra p o rtu lu i care apare n m o m e n tu l n c h e ie rii
co n tractu lu i in d iv id u a l de m u n c acesta se caracterizeaz, fo rm a l, p rin p o z iia
de e g a lita te ju r id ic a p rilo r contractante. i a n g a ja to ru l, i salariatul sunt
egali i, cel puin la n iv e l te o re tic , se c o n fo rm e a z co m p let cerin e lo r
conceptului de lib e rta te contractual. P ur te o re tic , am b ele pri n eg o ciaz la
aceast etap toate c o n d iiile v iito ru lu i contract, posednd au to n o m ia d eplin
de v o in , garantat de lege. R ecunoatem , to tu i, c aceast p o z iie de
egalitate ju r id ic a p rilo r contractante este una ideal; n re a lita te ea este
afectat de p o z iia social d ife rit a c o n tra c ta n ilo r i ca atare nu exist nici la
m o m e n tu l a p a riie i ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic eg alitate de fascto n tre
p rile ra p o rtu lu i.
In u rm a n c h e ie rii c ontractului natura ju rid ic a rap o rtu lu i se schim b,
acesta fiin d c aracterizat p rin tr-o d ife re n ie re fa de natura ju rid ic a
ra p o rtu lu i, care apare n m o m e n tu l n c h e ie rii con tractu lu i. Se consider, c
dup n c h e ie re a co n tractu lu i rap o rtu l aprut se c aracterizeaz p rin tr-o
subordonare a s a la ria tu lu i fa de angajato r, ceea ce este sp ecific rap o rtu lu i
ju r id ic de m u n c tip ic . A n g a ja to ru l stabilete p ro g ram u l, lo cul concret de
m unc, re g im u l de m u n c , d is c ip lin a m u n c ii (n c o n d iiile le g ii, desigur)
pentru salariat i, sub acest aspect, salariatul se subordoneaz de ju re

102
a n g a ja to ru lu i su.178 D e cele m a i m u lte o ri subordonarea este c aracterizat i
p rin fa p tu l, c salariatul se n cad reaz n tr-u n c o le c tiv de m unc, n
m a jo rita te a c a z u rilo r deja fo rm a t. D e la aceast reg u l exist i e x c e p ii,
caracteristice, de a ltfe l, n u m a i a n g a j rii n do m en iu l p riv a t, cnd o persoan
fiz ic n c h e ie un contract in d iv id u a l de m unc n c alitate de salariat cu o alt
persoan fiz ic n c alitate de angajato r (exceptn d persoanele fiz ic e cu statut
de co m e rc ia n t) pentru n d e p lin ire a unui a n u m it lucru (a n g a ja re a unui
secretar, de e x e m p lu ) i cnd ali salariai nu sunt; b in en eles, n acest caz nu
m a i exist nic i c o le c tiv u l de m unc n care s se n cad reze salariatul.
In u rm a a n a lize i celo r expuse se isc, ns, o n trebare: exist oare dou
ra p o rtu ri ju rid ic e , separate i autonom e, n cazul n c h e ie rii unui contract
in d iv id u a l de m unc? n d o c trin a ju rid ic din fosta U n iu n e S o v ie tic , d a r i
din R u s ia p ostsovietic, unii autori rspund a firm a tiv Ia aceast n trebare,
susinnd te n d in a existenei autonom e a dou ra p orturi ju rid ic e de m u n c .179
In d o c trin a ju rid ic din R o m n ia - d im p o triv ; m a jo rita te a s p e c ia li tilo r nu
au n cercat s disece acest ra p o rt ju r id ic n dou ra p o rtu ri separate, aceast
te n d in p ro life r n d u -s e im e d ia t dup ev e n im e n te le din de c e m b rie 1 9 8 9 .180
N e ra lie m acestui punct de vedere, deoarece pentru existena u nor ra p orturi
ju rid ic e separate, autonom e, este n evo ie de existena separat a sub ie c ilo r,
o b ie c tu lu i i co n in u tu lu i acestor rap o rtu ri; c h ia r dac am a d m ite p o s ib ilita te a
d is o c ie rii ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic n dou ra p o rtu ri, am avea n evo ie
de elem ente autonom e pentru fie c a re ra port, ceea ce nu este p o sibil n ic i de
jure, n ic i de fa d o . In acest sens, este fo arte im p o rta n t de m e n io n a t fa p tu l c
n m o m e n tu l tra ta tiv e lo r p riv in d v iito ru l contract a m b e le pri subscriu
acelorai efecte pe care el le v a produce (e x c e p t n d , b in en eles, existena
u nor p o s ib ile v ic ii de co n sim m n t la n c h e ie re a c o n tra c tu lu i). In absoluta
m a jo rita te a s tu d iilo r rom neti de specialitate p ost-decem briste se
m en io n e a z , c rap o rtu l ju rid ic g re fa t pe un contract in d iv id u a l de m u n c se
c aracterizeaz p rin tr-u n m o d sp ecific de subordonare a persoanei fiz ic e fa
de c e l la lt subiect, n folosu l cruia se presteaz m u n c a .181 D e i n cadrul
unor ra porturi ju rid ic e c iv ile exist un m od sp ecific de re la ii ale subiectelor
care conin i e lem ente ale subo rd o n rii, cum ar fi cazul m a n d a ta ru lu i care,
c o n fo rm art. 10 4 0 din C o d u l c iv il, este o b lig a t s n deplineasc in d ic a iile
m a n d a n tu lu i, adic s acioneze n lim ite le n s rc in rilo r p rim ite de la
m andant, n cadrul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc tip ic e sa la ria tu l, n
m a jo rita te a absolut a c a zu rilo r, se n cadreaz n com ponena unui c o le c tiv

" Sanda Ghimpu. loan Traian tefanescu, erban Beligrdeanu, Gheorhe Mohanu, Drcplul muncii. Tratai, vul.I,
p.83.
179 A se vedea pentru dezvoltri: HflaHOB C.A.. JIhriiimu P.3., 0|xiobckhh K).n., CuHcmt'Koe mpyckmoe npano:
(tonpocbi meopvti, - Mocnsa, n3^aTejibCTBo HayKa, 1978 r p. 180.
180 n acest sens a se vedea: Gheorghe Brehoi, Andrei Popescu. Ion Traian tefanescu, Drcplul muncii. Elemente
fundamentale, p.47.
181 Alexandru Ticlea. Constantin Tufan. Drcplul muncii. Curs pentru uzul studenilor, p. 10-26; Dumitru V. Firoiu.
Dreptul muncii .i securitii sociale, Vol.l, - lai, editura Junimea, 1996. p.60-91.
103
de m unc e xisten t n tr-o unitate, care presupune n m o d o b lig a to riu o anum it
structur o rg a n iza to ric i un a n u m it reg im de ierarh ie fu n c io n a l . A s tfe l,
salariatul nu este n drept s a leag n tre a fi sau a nu fi m e m b ru al
c o le c tiv u lu i de m unc, cum ar fi, de e x e m p lu , n cazul a filie r ii sau n e a filie rii
la un sindicat; el d evin e n m od autom at m e m b ru al c o le c tiv u lu i de m unc. n
acest cadru o rg a n iza to ric p re s ta b ilit v a avea loc i prestarea m u n c ii, spre
deosebire de an u m ite contracte c iv ile cum ar fi cel de prestri s e rv ic ii, de
an tre p riz etc; n b a za cro ra cel care se o b lig s desfoare a c tiv ita te a n
folosu l a ltu ia i o rg a n ize a z de unul singur m unca, f r a se n cadra n tr-u n
co le c tiv de m u n c i far a se subordona celu i cu care a contractat.
In co n testab il, c subordonarea im p lic o b lig a ia s alariatu lu i de a respecta
d is c ip lin a m u n c ii, ceea ce o fer ang a ja to ru lu i dreptul de a a p lic a anum ite
sanciuni d is c ip lin a re sa la ria tu lu i su n cazul n c lc rii o b lig a iilo r asum ate
prin contract. D eo arece n cele m a i m u lte c azuri reg u la m e n te le interne ale
u n it ilo r de f a d o sunt elab orate i adoptate de ctre a n g ajato r n m od
u n ila te ra l, putem a firm a cu siguran existena n cadrul ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m unc tip ic e a unui fa c to r, de regul inexistent n m a jo rita te a absolut a
c e lo rla lte ra p orturi ju rid ic e de natur p riv a t p riv a t (c iv il ) factoru l
pu te rii patronale, aplicat de ctre angajato r n cadrul deru lrii rap o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc tip ic e . E xecu tarea contractului in d iv id u a l de m unc
presupune ns nu doar subordonare, ci, cum s-a m enionat n literatu ra de
specialitate, un dialo g perm anent n tre salariai i a n g a ja to r.'82 C ert este, c
derularea n orm al a unui raport ju rid ic de m unc tip ic nseam n m ai m ult
dect sim p la prestare a m u ncii de ctre salariat i p la ta salariului de ctre
angajator; ea trebuie s nsem ne un dialo g n e m ijlo c it n cadrul unitii spre a se
re zo lv a toate (sau aproape toate) p roblem ele care apar, n spiritul legislaiei
m u n c ii, fa r a se apela fre c v e n t la factorul puterii patronale de ctre angajator,
sau la c e l la lt fa c to r cel al puterii sindicale de ctre colectivul de m unc.
C e l la lt curent, re prezentanii c ru ia susin ideea de egalitate ju rid ic a
p rilo r m e n in u t pe tot parcursul d e ru l rii raportului ju rid ic de m unc,
ap eleaz la esena p riv a t a acestui raport. D eo arece n cadrul unei eco n o m ii
lib e ra le fo ra de m unc re p re zin t o m a rfa , evid en t c se m acin acel perete
despritor care separ raportul ju rid ic de m unc de raportul de drept c iv il i
pe parcurs to t m a i m u lte e lem en te constitutive ale drep tu lu i c iv il sunt
u tiliz a te n cadrul ra p o rtu rilo r de m u n c .183 Interdep endena practic dintre
n o rm e le d re p tu lu i m u n c ii i no rm e le de drept c iv il n cadrul re g le m e n t rii
ra p o rtu rilo r de m unc vorbete despre te n d in e le tot m a i evid ente de cretere
a ro lu lu i n o rm e lo r de drept c iv il n c a lita te de re g u la to r al ra p o rtu rilo r de
m unc. D ei ra p o rtu rile care apar n tre salariat i a n g ajato r n cadrul prestrii

lx loan Traian tefanescu. Contractul individual dc munc, - Bucureti, editura Lumina Lex". 1997. p.67.
IW rptlurtitlilCMte npattn, H.I. no;i pe;i npo(J). Toncroro (O.K., npo(j). CepreeBa A.H., - CaHKT-rieTep6ypr,
H3aaTejibCTBO TeHC, 1996 r., p. 13.
104
m u n c ii sunt considerate n m od tra d iio n a l de ctre m a jo rita te a sp e c ia li tilo r
drept raporturi de subordonare, nu exist nici un te m e i, n o p in ia a d e p ilo r
acestui curent, de a le id e n tific a drept raporturi de genul ejiacmb
nodvuHeHue, adic de a le considera drept raporturi adm in is tra tiv e , deoarece
ele se nasc num ai n u rm a n cheierii unui contract, ceea ce presupune existena
unor subieci cu d repturi absolut e g a le .184 D e asem enea, susintorii acestui
curent opereaz cu ideea c existena a n u m ito r a trib u ii patronale de partea
an g ajato ru lu i n procesul u tiliz rii m u n c ii salariatu lu i nu in flu e n e a z
eg alitatea p rilo r contractante, ci d o a r aduce an u m ite res tric ii a u to n o m ie i de
v o in a salariatu lu i. A s tfe l, lim ite le a u to n o m ie i de v o in a salariatu lu i
d ife re n ia z de la caz la caz n fu n c ie de sfera de a p lic a re a m u n c ii acestuia:
cu ct m a i m a re i m a i c o m p le x este unitatea n cadrul creia a ctiveaz
salariatu l, cu att m a i m a ri sunt i re s tric iile crora le este supus a u to n o m ia
de v o in a sala ria tu lu i de ctre re g u la m e n te le in terne ale u n it ilo r i invers.
D e i abordarea d ile m e i subordonare/nesubordonare p rin prism a
a u to n o m ie i de v o in a sala ria tu lu i este destul de interesant i b e n e fic
te o re tic , e x p rim m an u m ite rezerve n ceea ce privete acest punct de vedere,
deoarece p rin c ip iu l e g a lit ii p rilo r contractante, p reluat din concepia
c iv ilis tic a co n tractu lu i, nu att de jure, ct de fa c to nu corespunde, cum
am m e n io n a t deja n a lt studiu, re a lit ilo r sociale de m u n c p ra x io lo g ic e .185
C hestiunea e g a lit ii p rilo r contractante n cadrul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc a fcut obiectu l unor dezbateri, in clusiv n cadrul O rg a n izaie i
In ternaionale a M u n c ii, ia r un n alt fu ncionar al acestui prestigios i in flu e n t
organism internaional a inut s m enioneze direct i far echivoc c
d ezvoltarea continu a leg islaiei m u ncii i a re la iilo r de m unc pe parcursul a
m a i m u li ani a im pus recunoaterea eecului teoriei preluate din dreptul c iv il
al secolului al X lX - le a conform creia p rile contractului in d iv id u a l de m unc
se a fl pe p ic io r de egalitate, deoarece n fond aceast teorie nu reprezint, n
cadrul ra p o rtu rilo r de m unc, n im ic m ai m u lc t dect o fic iu n e .186
Caracterul bilateral al raportului juridic de munc tipic. C a i orice alt
raport ju rid ic , raportul ju r id ic de m unc tip ic re p re zin t o entitate c o m p le t i
in tegr, in d ife re n t c este v o rb a despre un raport ju r id ic s im p lu sau unul
c o m p le x , n e fiin d po sib ile c a reva e x c e p ii de la ra g u la n cauz. Pe de alt
parte ns, orice raport ju r id ic presupune o p lu ra lita te de subieci, n sensul c
este im p o s ib il a p a riia unui raport ju rid ic doar cu p a rtic ip a re a unui sin gur
subiect: n acest sens o ric e raport ju rid ic are caracter p lu rip a rtic ip a tiv . Sub
aspect general p lu ra lita te a presupune p a rtic ip a re a la raportul ju r id ic a cel
puin doi subieci, n e fiin d lim ita t n u m ru l to tal p o s ib il al p a rtic ip a n ilo r.

w C aim M K O B a JT.B., Uorottop noima mpv<)a Poccuu. - M o c K B a . irca aT ejltC T B O M T-npecc. 1999 r.. p.71.
183 N icolae Sadovei. U nele consideraliuni p riv in d cile de dezvoltare a dreptului m uncii in R epublica M oldova.
Chisinu. "Revista de Drept Privat", nr./2001. d.50.
M e iim o m u u c u m u p tn p v d a : r:iannbie npoo.ie.ubi oyO yuero. JoK iac) I'eH ep a .ih u o p o o u p e k in o p a M E T
n a 72-ii c e c c u u M O T , - }KeHeBa. 1986 r., p.56.
105
R ap o rtu l ju r id ic de m unc tip ic este, n acest sens, un raport p lu rip a rtic ip a tiv
m in im , adic un raport cu caracter b ila te ra l, fiin d exclus p o sib ilitatea
p lu rip a rtic ip a tiv d e zv o lta t n cadrul oricru i raport ju rid ic de m unc tip ic .
A a cum m enionau S anda G h im p u i A le x a n d ru ic le a (1 9 9 4 ), raportul
ju r id ic de m unc se poate stabili n tre o persoan fiz ic i o persoan ju rid ic ,
sau n tre dou persoane fiz ic e , dar nicio d at n tre dou personae ju r id ic e .187
n c a lita te de pri ale rap o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic apare, pe de o
parte, o singur persoan fiz ic - s alariatu l, - i, pe de alt parte, o singur
persoan ju rid ic , de regul, sau fiz ic - angajatorul. B ila te ra lita te a n calitate
de trstur specific separ raportul ju rid ic de m unc tipic att intradisciplinar,
ct i in te rd is c ip lin a r. R a p o rtu rile ju rid ic e c iv ile , de e x e m p lu , pot avea uneori
o p lu ra lita te de p a rtic ip a n i, cum ar fi cazul ra p o rtu rilo r o b lig a io n a le cu o
p lu ra lita te de d eb ito ri (n cazul cnd m ai m u li d ebito ri datoreaz aceiai
prestaie unui sin gur c re d ito r) sau cu o p lu ra lita te de creditori (n cazul cnd
m ai m u li c re d ito ri au dreptul la aceiai prestaie). i n cazul unor raporturi
ju rid ic e n m aterie de m unc, cum ar fi ra p o rtu rile ju rid ic e conexe, exist
po sib ilitatea unei p lu rip a rtic ip a tiv it i extinse: raporturile ju rid ic e co lective de
m unc, raporturile ju rid ic e de adm inistrare public a re la iilo r de m unc etc.
B ila te ra lita te a nu este consacrat n m od direct, ca i trstur
caracteristic a raportului ju rid ic de m unc, n C o d u l m u n c ii. n acest sens,
este interesant abordarea com parat a unor norm e cu coninut identic, dar cu
aspect de fo rm a liza re ju rid ic d ife rit din C odul m uncii al R e p u b lic ii M o ld o v a
i C o d u l m u n c ii al F e d e ra ie i Ruse. A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r art. 4 6 din
C o d u l m u n c ii al R M , salariatul i a ngajato rul sunt pri ale c ontractului
in d iv id u a l de m unc, iar p o triv it a rt.2 0 din C o d u l m u n c ii al Fed eraiei Ruse,
salariatul i an g ajato ru l sunt pri ale raportului ju r id ic de m u n c .188 D in
aceste considerente a firm m c b ila te ra lita te a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc
tip ic este consacrat de ctre le g iu ito ru l m o ld a v n m od in direct, ia r de ctre
respectivul leg iuito r al Federaiei R u s e - n m od direct. Totodat, bilateralitatea
rap o rtu lu i tip ic presupune i un a lt aspect im p o rta n t - cel al re p a rtiz rii
u n ifo rm e a d re p tu rilo r i o b lig a iilo r p rilo r ra p o rtu lu i n cauz. Sub aspect
general, o rice raport ju r id ic se n cad reaz n unul din cele trei tip u ri: cel al
ra p o rtu rilo r ju rid ic e u n ila te ra le , al c e lo r b ila te ra le sau al celo r m u ltila te ra le .
S p e c ific u l b ila te ra lit ii ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic const n fap tu l c
a m b ele pri ale rap o rtu lu i - i salariatu l, i a n g a ja to ru l, - au drepturi i
o b lig a ii c o re la tiv e reciproce. A spectu l dat al b ila te ra lit ii izvorte direct
d in sin a la g m a tic ita te a un icu lu i iz v o r de apariie a unui raport ju rid ic de
m unc tip ic - cea a c ontractului in d iv id u a l de m unc. P rin natura sa
s in a la g m a tic ita te a presupune fa p tu l, c fie c a re d in tre cele dou pri ale

IH7 Sanda Gimpu, Alexandru iclea. Dreptul muncii, p. 12.


I!w Tpyttottoit K o d e K C PwaiiicKnii (Penepaifliu, 3aK O H o t 30 .aeKaops 2001 r . JsTl 197-03 (publicat n
C3 P0>. 2002. Mii (h.I). Ct.3).
106
ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c tip ic se o b lig recip roc as tfe l, n ct o b lig a ia
fie c re ia din ele este c o re la tiv o b lig a ie i c e le ila lte pri. Sub acest aspect
b ila te ra lita te a ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc corespunde c e lo r dou c o n d iii
eseniale: re c ip ro c it ii i in te rd e p e n d e n e i.189 i s alariatu l, i a n g a ja to ru l, n
c alitate de subieci ai rap o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic , au n acelai tim p i
c alitatea de cred ito r, i c alitatea de deb ito r, adic au i d re p tu ri, i o b lig a ii.190
In terdep endena se m a n ife s t p rin aceea c o b lig a ia uneia dintre p rile
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc este cauza o b lig a ie i c e le ila lte p ri, i invers.
i n perioada in te rb e lic raportul ju r id ic de m unc fu n d am en tat pe un
contract in d iv id u a l de m unc era considerat a fi un raport ju r id ic b ila te ra l, n
am b ele n elesu ri ale te rm e n u lu i n cauz. P rev e d e rile a rt.3 7 din Legea
asupra contractelor de munc din 1929, p o triv it crora co n tractu l in d iv id u a l
de m unc este co n ven iu n ea p rin care una din pri, denumit salariat, se
o b lig s presteze m unca... unei alte pri denumit patron care, la rndul
su, se o b lig ... e v id e n ia z b ila te ra lita te a ra p o rtu lu i g enerat de contractul n
cauz. n acest context este im p o rta n t de m e n io n a t fa p tu l, c i n perioada
respectiv nu o rice prestare a m u n c ii de ctre o persoan n fo lo s u l a lte ia
cdea autom at sub c a lific a tiv u l de raport ju r id ic de m u n c . E .C ris to fo re a n u
(1 9 3 7 ) m e n io n a c Legea asupra contractelor de munc a trib u ia c a lific a tiv u l
de patron n u m ai persoanei c re ia salariatul i presta m unca sau s e rv ic iile sale,
se n e le g e a n c o n d iiile pre v zu te de lege, deoarece nu orice serviciu
prestat de o persoane altei persoane genereaz un raport de munc n sensul
l e g i i ' '
In lite ra tu ra de specialitae, in c lu s iv cea d in R e p u b lic a M o ld o v a , s-au
e x p rim a t o p in ii p riv in d caracterul p lu rip a rtic ip a tiv extins al unor ra p orturi
ju rid ic e de m unc. A s tfe l, p o triv it c e rc e t to rilo r N ic o la i R om anda i E duard
B oiteanu (2 0 0 7 ), raportul ju rid ic de m unc aprut n cazul detarii
sala ria tu lu i la o alt unitate, n c o n d iiile art.71 - 72 din C o d u l m u n c ii
precum i rap o rtu l aprut n cazul a ntrenrii o m e rilo r la lu crri p u b lic e , sunt
ra p orturi ju rid ic e de natur triu n g h iu la r .192 N u contestm aici v e rid ic ita te a
c e lo r expuse de ctre acetia p riv in d natura ju rid ic p lu rip a rtic ip a tiv a
ra p o rtu rilo r m e n io n a te , deoarece, u tiliz n d in strum entele e p is te m o lo g ic e i
p ra x io lo g ic e necesare, n contextul nostru este abordat exclusivus caracterul
b ila te ra l incontestabil al rap o rtu lu i ju rid ic de m u n c tip ic , tra ta t prin prism a
d ih o to m ie i tip ic u lu i i a tip ic u lu i n cadrul re la iilo r de m unc. n acest sens,
att ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc aprute n cazul detarii s a la ria ilo r, ct i
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc ale o m e rilo r antrenai la lu crri p u b lic e nu se

189 Nicolae Eanu, Dispoziii generale cu privire la contractul sinalagmatic", Cartea a 111-a, Titlul II, art.704, n
Comentariul Codului chil al Republicii Moldova, voi.11. ediia all-a, - Chiinu. editura Arc, 2006, p.263.
190 A se vedea n acest sens art.9 Drepturile i obligaiile de baz ale salariatului i art. 10 Drepturile i obligaiile
angajatorului din Codul muncii.
191 E.Cristoforeanu, Teoria ceneral a contractului individual de munc, p.38.
192 Nicolai Romanda. Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, p.61-62.
107
n c a d re a z n conceptul unui raport ju r id ic de m u n c tip ic , n n e le s u l
nostru, ci n conceptul u nui ra p o rt ju r id ic de m unc atip ic .
Remunerarea muncii sub form de salariu in cadrul raportului juridic
de munc tipic. In m ateria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de drept p riv a t prile
ra p o rtu lu i urm resc, de regul, procurarea unui avantaj n u rm a in tr rii n
ra p o rtu rile respective, astfel, ra p o rtu rile n cauz avnd un caracter oneros.
C o n tra c tu l in d iv id u a l de m unc, n c a lita te de surs direct i unic a
ra p o rtu lu i de m unc tip ic , este prin natura sa oneros. A cest aspect a fost
c onsem nat n lite ra tu ra de specialitate n c n perioada in terb elic, cnd
E .C ris to fo re a n u (1 9 3 7 ) m e n io n a , n studiu l su asupra co n tractu lu i de
m unc, faptu l c ...chiar dac prile au omis a stipula remuneraia cuvenit
lucrtorului sau funcionarului, din moment ce contractul a fo st pus n
executare (adic a generat un raport ju rid ic de m unc - n .n .), patronul va f i
obligat a plti o remuneraie a! creia quantum, in lips de convenie, se va
stabili dup modul de salarizare a! personalului de aceiai categorie, conform
uzului local sau condiiunilor curente i obinuite de salarizare n aceiai
ramur de activitate (industrie, comer), la alte ntreprinderi similare, etc. 193
A n u m e aceast trstur caracteristic - rem unerarea m u n c ii, - este cea care,
cu o p e rio d ic ita te m ai m u lt sau m ai puin stabil, genereaz co n flic te n tre
salariat i a n g a ja to r n c a lita te a acestora de subieci ai raportului ju rid ic , a
cror soluionare adeseori cere in te rv e n ia o rg a n e lo r de supraveghere i
c o n tro l, a b ilita te n m ateria ra p o rtu rilo r de m unc, d a r i a o rg a n e lo r de
ju ris d ic ie a m u n c ii, n p rim u l rnd a in stanelor ju d e c to re ti. C e le la lte
trsturi specifice ale rap o rtu lu i ju r id ic de m unc, dei sub aspect
ep is te m o lo g ic sunt cu m u lt m a i c o m p le x e , nu genereaz, p ra x io lo g ic , attea
n e n e le g e ri n tre p rile ra p o rtu lu i i, n sp ecial, nu produc atta s uferin i
frustare salariatu lu i.
n d e p lin ire a g ra tu it de ctre salariat a u nor a c tiv it i n cadrul unui
raport ju r id ic de m unc tip ic nu poate avea loc. R e g u la dat trece ca un fir
rou prin to t c o nin utu l C o d u lu i m u n cii; o b lig a tiv ita te a rem u n errii m u n c ii n
cadrul rap o rtu lu i de m unc fiin d una din puin ele reg u li n m ateria
re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r de m unc care nu conine absolut nic i o excepie.
A rt. I din C o dul m u n c ii, d efinind salariatul n calitate de subiect al raporturilor
ju rid ic e de m unc, s tip u leaz c acesta este o persoan care presteaz o
m unc n sch im b u l unui salariu. A rt.3 9 0 din C o d u l m u n c ii - u ltim u l artico l
din C o d care conin e norm e de drept m a te ria l n d o m e n iu l ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc (a rt.3 9 1 i a rt.3 9 2 conin no rm e tra n z ito rii), - stipuleaz, cu
re fe rin la sa la ria ii sin d icaliti, fa p tu l c re trib u ire a m u n c ii condu ctoru lui
o rg a n u lu i sindical al crui contract in d iv id u a l de m unc a fost suspendat n
leg tur cu aleg erea n fu n c ia e le c tiv se efectueaz din contul m ijlo a c e lo r

193 E.Cristoforeanu, Teoria ceneral a contractului individual de munc, p.90.


u n it ii, m rim e a salariului acestuia stabilind u-se p rin n e g o c ie ri. Ia r norrn a-
cadru n m a te ria sa la rizrii este cea stipulat n a rt.1 2 8 din C o d , p o triv it
creia s alariul re p re zin t orice recom pens sau ctig e v a lu a t n bani, pltit
salariatu lu i de ctre angajato r n te m e iu l c o n tractului in d iv id u a l de m unc,
pentru m u n c a prestat sau care u rm eaz a fi prestat. Este re g re ta b il fa p tu l c
le g iu ito ru l n -a considerat necesar, la m o m e n tu l ra tific rii p ariale a Cartei
Europene Sociale Revizuite, s ra tific e c o m p letam en te i art.4 din coninutul
C a rte i, care g aranteaz tu tu ro r s a la ria ilo r dreptul la o salarizare e c h ita b il .194
C a i entitate de o rdin ju r id ic conceptul de salariu a n ceput, p o triv it
a u to rilo r fra n c e zi G e ra rd L y o n -C a e n , Jean P elissier i A la in S u p io t (1 9 9 6 ), ca
un drept de crean pentru m u n c a depus n te m e iu l unei c o n v e n ii
sin alagm atice, fiin d plasat in iia l n dreptul c iv il com un al o b lig a iilo r .195
R espectiva concepie, una de natur ju rid ic p ur p rivatist i lib e ra l sub
acest aspect, stabilea un raport de ca u za lita te n tre m unca prestat i dreptul
la p rim ire a s a la riu lu i, ia r a p a riia drep tu lu i de crean era supus co n d iiei
p re v e n tiv e de prestare a m u n c ii n c alitate de contraprestaie. E v id e n t c n
acest context, dei se presta m u n c a i se pltea re m u n e ra ia respectiv,
raportul ju rid ic aprut n tre pri nu era un raport ju rid ic de m unc n sensul
conceptului m o d ern , ci un o rd in a r raport ju r id ic de natur c iv il . n epoca
m odern dreptul la salariu este, p o triv it lui V a ie r D orn ean u (1 9 9 9 ), c o rolarul
dreptului la m u n c ,19,3 devenind unul din d re p tu rile cele m ai im p o rta n te ale
o m u lu i, consacrat n m ajo ritatea actelo r constituionale ale rilo r dem ocratice,
precum i n le g ile -c a d ru n m a te ria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. D e aceea
i u rm rire a s a la riu lu i n calitate de obiect al e xecu trii silite este adm is - aa
cum , pe bun dreptate, m e n io n e a z profesorul A le x a n d ru C o ju h a ri (2 0 0 9 ), -
num ai n c a zu rile i n cuantum ul s ta b ilit de lege, innd cont de fu n c ia
social i eco n o m ic fu n d a m e n ta l a a cestu ia.197
S ala riu l m in im , ca i concept n m a te rie de regle m e n ta re a m u n c ii, a
aprut pentru p rim a dat n A u s tra lia i N o u a Z e e la n d , p rin an ii 1 8 9 0 , n
contextul m e d ie rii asistate a c o n flic te lo r de m unc. In anul 1 9 0 9 A n g lia a

194 Art.4 Dreptul la o salarizare echitabil are urmtorul coninut: n vedera asigurrii efective u dreptului la o
salarizare echitabil, Pr file se angajeaz: l. s recunoasc dreptul lucrtorilor la o salarizare suficient
care s le asigure acestora, precum i familiilor lor, un nivel de trai decent; 2. s recunoasc dreptul
lucrtorilor la o rat majorat a salarizrii pentru orele suplimentare de munc, cu excepia unor cazuri
particulare; 3. S recunoasc dreptul lucrtorilor i lucrtoarelor la salarizare egal pentru munc de
valoare egal; 4. s recunoasc dreptul tuturor lucrtorilor la o perioad de preaviz rezonabil n cazul
ncetrii angajrii; 5. s nu autorizeze reineri din salarii dect in condiiile i limitele prescrise de legislaia
sau reglementarea naional ori fixate prin onvenii colective ori sentine de arbitraj. Exercitarea acestor
drepturi trebuie s fie asigurat fie prin intermediul conveniilor colective ncheiate n mod liber, fie prin orice
alt modalitate adecvat condiiilor naionale". Republica Moldova, prin Legea pentru ratificarea parial a
Cartei Sociale Europene revizuite nr.4H4 din 28.09.2001 (publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr.130 din 26.10.2001), a ratificat i s-a declarat legat doar de prevederile paragrafelor 3-5 din art.4, cele mai
importante i vitale paragrafe - 1 i 2 - nefiind ratificate.
195 Gerard Lyon-Caen, Jean Pelissier, Alain Supiot. Droit du travail, 18-eme edition, - Paris, Dalloz, 1996, p.823-
827.
196 Vaier Dorneanu, Sistemul de salarizare n Romnia. - Bucureti, editura Lumina Lex. 1999, p. 12.
197 Drept procesual civil. Partea special, curs universitar, redactor tiinific prof. Cojuhari Alexandru, - Chiinu,
F.-E.P. Tipografia central, 2009, p.387.
109
in s titu it c o m is ii pentru sta b ilire a cu an tu m u lu i salariu lu i m in im pe grupe de
p rofesii i ra m u ri in dustriale, iar n S U A salariul m in im a fost introdus in iia l
n statul M assachusetts n anul 1912 i se a p lic a num ai pentru fe m e i.198
D re p tu l la un salariu m in im este consacrat i n C o n s titu ia R e p u b lic ii
M o ld o v a . P o triv ite p re v e d e rilo r a rt.4 3 a lin .(2 ) din legea fu n d am en tal,
sa la ria ii au dreptul la p rotecia m u n c ii, iar m su rile de protecie treb u ie s
p riveasc in c lu s iv instituirea unui salariu minim pe economie.
Caracterul continuu a! raportului juridic de munc tipic. R a p o rtu rile
ju rid ic e de m unc tip ic e , ca i orice raport ju r id ic de m unc, se d eruleaz n
tim p i sub acest aspect sunt entit i fin ite . C o n tra c te le in d iv id u a le de m unc
n c alitate de izv o a re de apariie ale ra p o rtu rilo r respective, de asem enea sunt,
sub aspectul tim p u lu i, e n titi fin ite i este lo g ic, c i ra p o rtu rile generate de
ctre actele ju rid ic e respective au o fin a lita te n tim p . T o tu i, dei este fin it,
raportul ju r id ic de m unc tip ic este un raport c o ntin uu, n sensul c are o
durat n edeterm inat. C o n tin u ita te a , ca i trstura caracteristic a raportului
ju rid ic de m unc tip ic , const n d eru larea acestuia pe durata unei perioade
nedeterm inate i necunoscute de ctre p rile rap o rtu lu i - salariat i angajator,
- la m o m e n tu l a p a riie i acestuia. D ei contractul in d iv id u a l de m unc
gen erato r este un act ju r id ic n c h e ia t cu respectarea a u to n o m ie i de v o in a
p rilo r contractante, a u to n o m ie fu ndam entat pe prev e d e rile a rt.5 6 din
C o d u l m u n c ii p o triv it crora regula a p lic a b il n c h e ie rii c ontractului este
negocierea d in tre salariat i a ngajato r, negocierea respectiv treb u ie s se
n cadreze n p e rim e tru l leg al. n acest sens a rt.4 9 din C o d stabilete, c dei
co nin utu l co n tractu lu i se stabilete prin acordul p rilo r, acestea sunt
o b lig a te s in cont de p re v e d e rile leg is la ie i n vig o are. n ceea ce ine de
durata co n tractu lu i i, im p lic it, a rap o rtu lu i ju rid ic generat de ctre acesta, se
ap lic p rin c ip iu l re g u lii i e xcep iei ca i fore cata liza to a re ale raportului
aprut. In te rp re t n d p re v e d rile a rt.5 4 i a rt.55 din C o d u l m u n c ii putem a firm a
c raportul ju r id ic de m unc are, de re g u l , o durat n ed eterm in at i num ai
cu titlu de excepie poate avea i o durat determ inat. n cadrndu-ne n logica
jo c u lu i propus de ctre le g iu ito r, putem a firm a cu siguran: contractele
in d iv id u a le de m unc pot genera, de la caz la caz, dou categorii de raporturi
ju rid ic e de m unc: ra p o rtu ri-re g u l i ra p o rtu ri-e x c e p ie. E v id e n t c
aplicarea re g u lii nate e n titi tip iza te , ia r a plicarea e xcep iei - e n titi care
nu corespunt tip ic u lu i, adic sunt atip ic e . A s tfe l raportul ju rid ic de m unc
tip ic este re zu lta tu l a p lic rii re g u lii n ceea ce in e de du rata raportului
respectiv - duratei n ed eterm in ate, adic contin ue. n acest context
m e n io n m , c regula dat nu a fost a p lic a b il n c o n d iiile v e c h iu lu i C o d al
m u n c ii al R .S .S .M o ld o v e n e ti din anul 1973 care, prin in term ed iu l art. 18,
stipula c aceste contracte de m unc pot fi ncheiate pe o durat nedeterm inat,

1,8 Enciclopedia l Jniversal Brilannica, voi. 13, p.321.


110
pe un a n u m it term en de cel m u lt tre i ani sau pe tim p u l n d e p lin irii unei lucrri
d term in ate, f r a stabili te rm e n e -re g u l i te rm e n e -e x c e p ie .
R e g u la duratei contin ue a ra p o rtu lu i ju r id ic de m u n c nu era a p lic a b il n
perioad a in terbelic. P o triv it p re v e d rilo r art. 3 7 din Legea asupra contractelor
de munc din 1929, ...salariatul se oblig s presteze munca sau serviciile
sale pentru un timp determinat, sau pentru o lucrare determinat..., iar
n o rm a c onin ut n art.41 din leg ea v iz a t este i m a i categoric: nimeni nu
poate angaja munca sau serviciile sale dect pentru o durat sau o
ntreprindere determinat". N o rm e le n cauz au suscitat d iscuii n literatu ra
de specialitate din perioada respectiv, deoarece n co n in u tu l aceleiai legi
erau i alte no rm e care o fereau o alt tra ta re a duratei co n tractu lu i in d iv id u a l
de m unc. A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r art. 78 din L eg e, contractul individual
de munc cu durat nedeterminat poate fi denunat prin voina oricreia din
pri, cu ndatorirea de a preveni pe cealalt de data ncetrii obligaiunilor
contractuale', interpretarea n o rm ei date ne face s co n clu zio n m , c era
posibil i existena unor raporturi ju rid ic e de m unc pe durat nedeterm inat
(c o n tin u e ). E .C ris to fe o re a n u (1 9 3 7 ) m e n io n a fa p tu l, c n genere contractele
de m unc se n c h e ie far d e te rm in a re a duratei lor, fiin d supuse re g im u lu i
special afectat de le g iu ito r acestor contracte cu totul deosebit de re g im u l
co n tra c te lo r cu te rm e n , de a ic i v e n in d i interesul m a x im de a ti cnd un
contract este cu sau far te rm e n .199 n o p in ia tranant a acestui ilustru
c ercettor al ra p o rtu rilo r de m unc, raportul ju rid ic de m unc este considerat
fa r durat dac p rile nu au stipulat n m od expres durata ra p o rtu lu i sau
dac, n ip oteza existenei unui raport ju r id ic fu n d a m e n ta t pe un contract
v e rb a l, p rile nu au c o n v e n it asupra te rm e n u lu i i (s ic !) orict de
categorice ar f i prezumiunile care ar rezulta n sens contrar din celelalte
clauze sau condiiuni ale conveniei .~00
U n a lt aspect al c o n tin u it ii n c a lita te de trstur caracteristic a
rap o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic const n fa p tu l, c ra portul d in tre angajato r
i salariat nu se stinge dup ncetarea fie c re i z ile de m unc, ci are loc doar
suspendarea o b lig a ie i s alariatu lu i de a-i n d e p lin i sarcin ile asum ate prin
contract - de a presta m unca; precum i suspendarea o b lig a ie i ang a ja to ru lu i
de a o fe ri, n m od practic i e fe c tiv , un loc de m unc securizat sub aspectul
v ie ii i sntii s a la ria tu lu i. i aici iari ne n to a rc e m la regula enunat
m a i sus: le g is la ia m u n c ii o fe r salariatu lu i dreptul de a se sim i n siguran
p riv in d derularea n contin uare a ra p o rtu lu i de m unc pe care l are cu
angajato rul c h ia r i atunci cnd nu presteaz n m od e fe c tiv m unca, deoarece
re g u la in te rzic e n c h e ie re a contractului pe o durat d e te rm in a t care afecteaz
stab ilitatea ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, cu titlu de prin c ip iu fu n d am en tal

199 E.Cristoforeanu. Teoria general a contractului individual de munc, p.85.


200 Ibidem, p.86.
111
al d re p tu lu i m u n c ii. A a cum a firm a A .B a ra b a (2 0 0 3 ), le g is la ia m u n c ii are
d rept scop s asigure salariatului raporturi ju rid ic e de m unc cu o durat ct
m a i extins p o s ib il .201
T re b u ie s m e n io n m c, n o p in ia unor d o ctrin ari, caracterul continuu
al ra p o rtu rilo r de m unc (n cel d e -a l d o ile a sens, m en io n at de ctre noi a ic i)
este m ultiasp ectual i nu poate fi raportat n exc lu s iv ita te num ai la ra p o rtu rile
ju rid ic e de m unc tip ic e . P o triv it p o ziie i susinute de O . S m im o v (1 9 9 7 ),
caracterul c ontin uu al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc este d eterm in at de
c o nin utu l specific al acestora, adic de d repturile i o b lig a iile prilo r, dar nu
de durata ra p o rtu rilo r.202 n acest sens, au caracter continuu toate raporturile
ju rid ic e de m unc, izvo rte att din contractele in d iv id u a le de m unc ncheiate
pe o durat nedeterm inat, ct i cele izvorte din contractele n ch eiate pe o
durat d e te rm in a t .203
T ra ta t prin prism a c o n tin u it ii ca i trstur caracteristic a unui raport
ju rid ic de m unc tip ic , este necesar de a m en io n a i fap tu l c, n anum ite
co n d iii, un raport ju rid ic de m unc atipic se poate transform a n raport ju rid ic
de m unc tip ic . P o triv it p re v e d e rilo r art.83 din C o dul m u n c ii, n cazul n care
la exp irarea term enu lui contractului in d iv id u a l de m unc pe durat determ inat
nici una dintre pri nu a cerut ncetarea acestuia i rap o rtu rile de m unc
contin u de fapt, contractul se consider p relungit pe durat nedeterm inat,
adic raportul ju rid ic de m unc atipic se transfo rm , n situaia dat, n raport
ju rid ic de m unc tip ic . n acest caz suntem n fa a c o ntin urii rap o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc prin in term ediul tacitei recondu ciuni.2'14 A ceast regul era
a p lic a b il i n c o n d iiile v e c h iu lu i C o d al m u n c ii din 1973 care stabilea, prin
in te rm e d iu l a rt.3 5 , re g u la p o triv it c re ia dac la e x p ira re a te rm e n u lu i
co n tractu lu i in d iv id u a l de m unc nic i una din pri nu cerea ncetarea lu i i
raportul ju r id ic de m unc contin ua de facto, contractul respectiv se considera
p re lu n g it pe o durat nedeterm inat.
Caracterul protecionist a! raportului juridic de munc tipic. D reptul
m uncii este, par excellence, un drept social. n aceast calitate dreptul m uncii
are m enirea de a reglem enta acel spectru de relaii sociale inegale, care iau
natere n procesul prestrii m uncii, realaii aprute ntre angajator i salariat. n
op in ia noastr, una din cele m ai bune de fin iii non-juridice a raportului ju rid ic
de m unc este cea expus de ctre autorul englez R .M c C re e d y (1 9 8 7 ) n cadrul
unei conferine internaionale, p o triv it cruia raporturile ju rid ic e de m unc pot fi
caracterizate drept o cstorie forat ntre doi parteneri sociali inegali.

201 Bapa6am A., O Henomopitx csoucnmax mpyOoaoro npasoomuoiuemm, p.21-27.


202 TpytUmoe npann. V^efmuK, rioj pcj. npotj). O.B.CMHpHcma. p. 108.
20'' Nicolae Romanda. Dreptul muncii, p.84.
204 Nicolai Romanda. Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, p.60.
205 MaKKpM.au P HeooccncHeunocinb juunniocmu BesiHKoopumauuu. n culegerea CpaBHHTejibHoe TpvaoBoc
npuHo: iio M arepnajiaM coB crcK O -opm aH C K oro cHMH03HVMa, o tb . peii. HBaHOB C.A., - MocKBa. 1987 r.,
D in a m ic a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc cel m a i bine poate fi caracterizat
p rin conceptul de putere i subordonare, dar nu p rin conceptul de e g a lita te i
consens, a firm a n acelai loc i cu aceiai o c a zie , cercettorul e n g le z c itat de
ctre noi anterior.
D reptul social presupune o alt abordare epistem ologic a dreptului, diferit
de cea tradiional care este axat, de regul, pe poziia subiecilor n cadrul
raportului ju rid ic ; n abordarea dreptului social este nevoie de o schimbare cardinal
a accentelor i fixare a acestora pe necesitatea de a proteja subiectul m ai slab al
raportului respectiv. D repturile sociale, dintre care face parte i dreptul la m unc,
nu pot fi garantate i nici asigurate n calitatea lo r de drepturi subiective ale
persoanei, doar prin interm ediul unor instrumente ju ridice. Pentru exercitarea real
a acestor drepturi este necesar de a fi create, n prim ul rnd, anum ite condiii
econom ice. D in aceste considerente drepturile i libertile sociale, inclusiv dreptul
la m unc, nu sunt doar nite drepturi subiective ale persoanei, ci, n prim ul rnd,
acestea reprezint o categorie foarte im portant de obligaii ale statului. Statul, n
calitatea sa de legiuitor, este chem at s intervin n dom eniul relaiilor care apar n
procesul exercitrii acestui drept, reglem entndu-le. Pentru raporturile respective
esena problem ei const n determinarea ct m ai corect a m odalitii de intervenie
a statului n reglementarea acestor relaii, axate preponderent pe dom eniul
privatului, dar i cu suficient de consistente elem ente de drept public.
P ro b le m a d e te rm in rii m o d a lit ii de in te rv e n ie a statului n cadrul
re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r de drept al m u n c ii este destul de d ific il , dar nu i
im p o s ib il , dac se respect aleg erea corect a c rite riu lu i de in g e rin . U n a
din fa etele acestui c rite riu constituie recunoaterea caracterului determ in an t
care treb u ie s fie unul pu r social, protecfionist (n sensul bun al c u v n tu lu i),
al re g le m e n t rii re la iilo r respective de ctre stat. O p o rtu n ita te a c e lo r a firm a te
const n aceea c tiina d re p tu lu i m u n c ii este m e n it s abordeze
reg lem en tarea unor re la ii sociale, in e c h ita b ile din c h ia r m o m e n tu l ap ariiei
acestora, din tre doi subieci in e g a li din punct de vedere social. P rotecia real
a e x e rc it rii d re p tu lu i constituio nal la m unc necesit a fi aprobat i ap licat
de ctre le g iu ito r n calitate de p rio rita te a p o litic ii sociale a statului, n care
elem en tu l social treb u ie pus pe p ic io r de e g a lita te cu garantarea drep tu lu i
persoanei la o afacere privat i u tiliz a re a , n acest scop, a forei de m unc
d is p o n ib ile pe pia. Prestarea soc ia liza t a m u n c ii nu presupune num ai
existena unor raporturi ju rid ic e specifice - a ra p o rtu rilo r de m unc, - ci
lu m ea m u n c ii este, aa cum a firm i R obert S o m e rv ille (1 9 9 9 ), o lu m e i a
re la iilo r ie ra rh ic e .206 A a dup cum am m e n io n a t deja, raportul ju r id ic de
m unc tip ic presupune p rin d e fin iie i subordonarea s a la ria tu lu i fa de
angajator; s ubliniem c acolo unde exist putere i subordonare exist i un

206 Robert Somerville, Ca pentru Domnul. O perspectiv cretin asupra eticii muncii, p.87.
113
m are risc de ab u z de putere i de tran sfo rm are a subord onrii n supunere
in d is c u ta b il a celu i lip s it de putere. S upunerea foarte rar se produce n m od
firesc i uor, deoarece ea se lovete n salariat de o an u m it rezisten
intern, de o rd in psih o lo g ic, i n acest context e xercitarea pu te rii este i m ai
riscant, ea fiin d p asibil de a se tra n s fo rm a pentru salariat i angajato r n tr-
un iz v o r de c o n flic te , care deseori g enereaz a p a riia u nor litig ii de m unc.
Sub acest aspect ra p o rtu rile ju r id ic e de m unc pot fi asem nate cu o m in cu
efect n t rz ia t, care, cu trecerea tim p u lu i, risc s se transfo rm e n tr-u n
m ic ro fo c a r de r zb o i social n u rm a p rodu cerii e x p lo zie i necontrolate a m in e i
respective. D in aceste considerente statul tre b u ie s-i asum e un rol specific
de genist pentru a d ezam o rsa cm pul m in a t al ra p o rtu rilo r de m unc i
pentru a p ro teja, pe n tre a g a durat de d erulare a unui raport ju rid ic de m unc
tip ic (d a r nu n u m a i), d re p tu rile i interesele celui care risc cel m ai m u lt s
fie r n it n u rm a p rodu cerii e x p lo zie i respective - a s a la ria tu lu i.207 C aracterul
protecionist ca i trstur caracteristic a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc este
recunoscut n lite ra tu ra de s p ecialitate. A s tfe l, p o triv it lu i A le x a n d ru ic le a
(2 0 0 9 ), dei toate n o rm e le ju rid ic e n deplinesc i fu n c ia de protecie a u nor
interese le g itim e , abordarea acestui p rin c ip iu general dobndete n cadrul
ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc un accent specific, deoarece leg ea acord o
p rotecie special s a la ria tu lu i.
U nul din aspectele-cheie care consacr caracterul protecionist al raporturilor
ju rid ic e de m unc este conin ut n cadrul unui p rin c ip iu foarte relevan t al
reglem entrii raporturilor de m unc - principiul in favorem, care este consacrat
prin interm ediul a rt.l 1 i 12 din C o d u l m u n c ii.209 P o trivit p rin c ip iu lu i n cauz,
actele ju rid ic e n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc, att cele in d iv id u a le , ct i
cele c o le c tiv e (a c te le de p arteneriat s o cial) nu pot s d e fa v o rize ze situaia
s a la ria ilo r n co m p a ra ie cu p re v e d e rile le g is la ie i m u n c ii, ci invers - s o
fa v o riz e ze . T o to d a t , este necesar de a m en io n a c acest p rin c ip iu im p o rta n t
al drep tu lu i m u n c ii are un caracter un iversal, fiin d ap lic a b il i n cadrul
co relaiei tu tu ro r iz v o a re lo r d re p tu lu i m u n c ii. M a i m u lt ca att, leg islaia
m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a stipuleaz n a rt.6 4 din C o d u l m u n c ii, c
sa la ria ii nu pot renuna la d re p tu rile ce le snt recunoscute prin in te rm e d iu l

207 Sclavia amic a cedai locul muncii salariate la fe l de grea uneori ca >/ cea a sclavilor, cu deosebire in
scatiul al XlX-lea. Asizi, din ce in ce mai mult. organizarea muncii este sistematizat, ncadrat de legi.
Aceast organizare presupune un contract intre cel care angajaeaz i angaja iii si, fiin d ins, in acelai timp,
supus imperativelor economice. Locul de munc nu mai este in familie sau in micul atelier, ci, de cele mai
multe ori, in mari ntreprinderi, concerne internaionale chiar, unde distana dintre patroni i angajai este
att de mare nct cele dou pri nu se ntlnesc niciodat" (R.Som erville, Ca pentru Domnul. O perspectiv
cretin asupra eticii muncii, p. 102).
208 A lexandru iclea. Tratat de dreptul muncii, ediia a III- a, p. 14.
209 Potrivit prevederilor articolelor respective din Codul m uncii, nivelul m inim al drepturilor i garaniilor de m unc
pentru salariai se stabilete de Codul m uncii i de alte acte norm ative ce conin norm e ale dreptului muncii,
prin interm ediul contractelor individuale de m unc, contractelor colective de m unc i conveniilor colective
putnd fi stabilite pentru salariai drepturi i garanii de m unc suplim entare la cele prevzute de legislaia
m uncii. Mai m ult ca att: clauzele din contractele individuale de m unc, din contractele colective de m unc i
din conveniile colective sau din actele ju rid ice em ise de autoritile adm inistraiei publice, care nrutesc
situaia salariailor n com paraie cu legislaia m uncii, sunt nule i nu produc efecte juridice.
114
C o d u lu i respectiv, ia r orice n e le g e re p rin care se urm rete renunarea la
d re p tu rile recunoscute s a la ria ilo r sau lim ita re a acestora este lo v it de
n u lita te . A s tfe l, in te rd ic ia u tiliz rii n cadrul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c a
p rin c ip iu lu i in penis este consacrat n R e p u b lic a M o ld o v a la n iv e l de lege.
In te rd ic ia de a renuna n to t sau n parte la d re p tu rile pre v zu te de
C o d u l m u n c ii n favo area s a la ria ilo r, este o m sur care are drept scop
p rotecia real a s a la ria ilo r, m e n it s asigure e x e rc iiu l n e n g r d it al
d re p tu rilo r i al in tereselor le g itim e ce li se c u v in n cadrul ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m u n c , pentru a -i fe ri de consecinele u nor ev e n tu a le a b u zu ri sau
po s ib ile a m en in ri din p artea a n g a ja to rilo r. M s u ra dat nu re p re zin t un
p riv ile g iu o fe rit s a la ria ilo r n d e trim e n tu l a n g a ja to rilo r, deoarece este pe
d eplin ju s tific a t n considerarea situaiei reale a s a la ria ilo r raportat la
situaia, la fe l de real, a m a jo rit ii absolute a a n g a ja to rilo r; situaie care
s o lic it , n m od tacit, o protecie m ai m are o fe rit s a la ria ilo r n raport cu
respectiva p rotecie o fe rit an g a ja to rilo r. S ala ria ii sunt p ro te ja i, n acest
sens, n tr-u n m o d m ai extins, deoarece att de jure ct i de fa d o , ei nu pot
ren u n a nu n u m a i la d re p tu rile stabilite n C o d u l m u n c ii, d a r i la c e le la lte
d re p tu ri, care sunt stabilite p rin acte subordonate le g ii, in c lu s iv p rin acte de
p arteneriat social (c o n v e n ii c o lective i contracte c o le c tiv e de m unc).
C o n c lu z ia dat este fo rm u la t n baza a rt.1 0 a li n . ( l ) lit.r ) din C o d u l m u n c ii,
p o triv it p re v e d e rilo r cruia n sarcina ang a ja to ru lu i cade i o b lig a ia de a
n d e p lin i i alte o b lig a ii stab ilite att de C o d u l m u n c ii, ct i de alte acte
n o rm a tiv e , de c o n v e n iile c o le c tiv e , de contractul c o le c tiv i de contractul
in d iv id u a l de m unc. C onsecin a ju r id ic a re n u n rii s a la ria ilo r la d re p tu rile
care le sunt garantate prin in te rm e d iu l C o d u lu i m u n c ii, n orice fo rm ar fi ea
expus, const n lo v ire a de n u lita te absolut a re n u n rilo r respective.
E xp use att pe cale u n ila te ra l de ctre salariat, cum ar fi, de e x e m p lu ,
cererea sala ria tu lu i de a nu i se acorda concediu anual p l tit, d a r de a fi
n lo c u it acesta cu p lata unei in d e m n iz a ii s uplim entare la s alariu, sau expuse
pe cale b ila te ra l , n urm a unui acord n ch eiat n tre salariat i an g ajato r, cum
ar fi, de e x e m p lu , acordul prin care salariatul re fu z la dreptul su garantat de
lege de a se asocia n v ed erea fo rm rii unui sindicat sau de a se a filia unui
sin dicat existent deja la u nitate, sau n a fa ra u n it ii.
C e le m a i im portante d rep tu ri la care nu pot renuna s a la ria ii, a fla i n
ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc tip ic e , sunt d re p tu rile de natur im p e ra tiv ,
reglem entate p rin in te rm e d iu l C o d u lu i m u n c ii, cum ar fi dreptul sala ria tu lu i
la n ch e ie re a unui contract in d iv id u a l de m u n c n fo rm scris (a rt.5 6 , a rt.5 8
din C o d u l m u n c ii), dreptul la prestarea m u n c ii n schim bul unui s alariu, care
nu poate fi sub nic i o fo rm m a i m ic dect s alariul m in im g arantat (art.131
din C o d u l m u n c ii), dreptul la respectarea duratei no rm a le a tim p u lu i de
m u n c (a rt.9 5 din C o d u l m u n c ii), dreptul la acordarea unui co ncediu anual
p l tit cu o durat sta b ilit legal (a rt.1 1 3 din C o d u l m u n c ii), dreptul
sala ria tu lu i la o m unc care s corespund n o rm e lo r de protecie a m u n c ii
(a rt.2 2 7 din C o d u l m u n c ii), dreptul c o le c tiv al s a la ria ilo r la d eclararea unei
g reve (a rt.3 6 2 din C o d u l m u n c ii) etc.

4. Elementele structurale ale raportului juridic de munc tipic


Sub aspect general, n cadrul doctrin ei de drept al m u n c ii nu se trateaz
separat fo rm a so c ia l-p ra x io lo g ic i cea ju rid ic o -e p is te m o lo g ic a raportului de
m unc, acestea fiin d abordate ca i un concept com un. A s tfe l raportul ju rid ic
de m unc este p riv it ca i o entitate u nitar i c om plex, dar care necesit - sub
aspect e pistem ologic, - o d iv iza re relativ pe com ponente fo rm a tiv e , denum ite
elem ente ale raportului ju rid ic de m unc. A ceste aspecte sunt im portante att
e pistem ologic, ct i p raxio lo g ic, m ai ales n contextul apariiei situ aiilo r
c o n flic tu a le n tre subiecii raportului i e x a m in rii co n flic tu lu i respectiv, sub
fo rm de litig iu de m unc, de ctre instana de ju d ecat.
Problematica subiecilor raportului juridic de munc tipic. P o triv it
te o rie i g en erale a d re p tu lu i orice raport ju rid ic este fo rm a t din trei elem ente
c o nstitutive: subiecii ra p o rtu lu i, ad ic p a rtic ip a n ii la raportul respectiv;
c onin utu l ra p o rtu lu i (ju rid ic i m a te ria l); obiectu l ra p o rtu lu i.210 T o u i, n
d o c trin a de specialitate s-a considerat, sub aspectul a b ordrii epistem o lo g ice
a conceptului rap o rtu lu i ju rid ic de m unc, c subiecii nu fac parte din
structura unui raport ju rid ic de m unc. P o triv it o p in ie i e x p rim a te n c n anul
1948 de ctre N ik o la i A le x a n d ro v n m o n u m e n ta la sa lucrare Tpydoeoe
npaeoomHOUiemie, nu este logic ca subiecii ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc s
fie considerai drept elem en t c o n stitu tiv al ra p o rtu lu i respectiv, deoarece
raportul ju rid ic apare n tre subieci, dar nu subiecii apar n c alitate de
elem en t al rap o rtu lu i dat. S ubscriem acestei o p in ii, deoarece nu este v o rb a de
o abordare m e to d o lo g ic e x c lu s iv is t pur a rap o rtu lu i ju rid ic de m unc, att
tip ic , ct i a tip ic , ci de respectarea unei co n tin u it i lo gice in trinseci a
ra p o rtu lu i n cauz, p o triv it c re ia subiecii pot fi tratai ca i in iia to ri ai
ra p o rtu lu i respectiv, adic n calita te de prem is, dar nu de elem en t
co n s titu tiv al ra p o rtu lu i. L a etapa respectiv - cea a tra t rii p re m is e lo r
rap o rtu lu i ju r id ic de m unc, - acetia au statut de antesubieci ai ra p o rtu lu i,
iar din m o m e n tu l g enerrii ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc tip ic ei o b in c alitatea
de p a rtic ip a n i a c tiv i i gestionari ai ra p o rtu lu i, adic se a fl n e x te rio ru l, dar
nu n in te rio ru l (c o n in u tu l) rap o rtu lu i.
Obiectul raportului juridic de munc tipic. n ceea ce ine de obiectu l
unui raport ju r id ic de m u n c tip ic , conceptul o b ie c tu lu i respectiv este i m ai
d ific il, deoarece acesta necesit a fi abordat lato sensu, dar nu stricto sensu,
ad ic drept ansam blu de d rep tu ri sub iective i o b lig a ii ju rid ic e , generate de

210 Gheorghe A vornic, Tratai de teoria genera/ a stalului i dreptului. Volumul II, p, 134-135.
116
ctre n o rm e le de drept al m u n c ii. D a c am aborda o b iectu l ra p o rtu lu i stricto
sensu, atunci ne-am putea lim ita la considerarea c ondu itei m a te ria le fa p tic e
drept o biect, ns, fiin d abordat prin prism a lato sensu , i ob ie c tu l ra p o rtu lu i
m a te ria l necesit a fi legat de obiectu l ra p o rtu lu i ju rid ic . R ap o rtu l ju r id ic de
m unc tip ic nu poate fi considerat un raport ju r id ic clasic de natur
p a trim o n ia l deoarece conin e, pe lng e le m e n tu l p a trim o n ia l, i ele m e n te de
n atur personal n e p a trim o n ia l . n c o n d iiile n care caracterul oneros al
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc n calitate de trstur caracteristic a acestuia ne
g hideaz, n p rim u l rnd, ctre o b iectu l m a te ria l, suntem o b lig a i s inem
cont i de e lem en tele neoneroase ale ra p o rtu lu i resp ectiv, care opereaz
a u tonom , cum ar fi c a zu rile cnd an g ajato ru l nu este o b lig a t s rem unereze
salariatul n caz de n t rz ie re la tu r , neprestare a m u n c ii d in alte m o tiv e
n e n te m e iate etc., s ituaii cnd ra portul ju r id ic de m u n c nu se suspend, ci
contin u s se d eruleze. A s tfe l, L e v G h in b u rg (1 9 7 7 ) m e n io n e a z c
subiecii unui raport ju r id ic de m unc sunt subieci att ai unui raport ju rid ic
p a trim o n ia l, ct i ai unui raport ju r id ic n e p a trim o n ia l,2" fa p t abordat n
p erm an en n lite ra tu ra rus de specialitate, in c lu s iv p rin in te rm e d iu l unor
studii recente asupra e le m e n te lo r personal n e p a trim o n ia le ale ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m u n c .212
R ap o rtu l ju rid ic de m u n c nu este un raport ju r id ic p a trim o n ia l clasic;
e le m e n tu l personal n e p a trim o n ia l nu este un concept p ur ep is te m o lo g ic , dei
este c la r fa p tu l c n c o n d iiile unei e c o n o m ii de pia anum e aspectul
p a trim o n ia l al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc p rim e a z . E le m e n tu l
p a trim o n ia l se e x te rio rize a z p rin in te rm e d iu l ab o rd rii ra p o rtu lu i ju r id ic de
m u n c tip ic ca i re zu lta t al n c h e ie rii unui contract de v n za re -c u m ra re a
fo rei de m u n c pe piaa m u n c ii, cnd persoana fiz ic i v in d e fo ra de
m u n c n schim bu l unui salariu. D a r anum e a ic i, n tr-u n m od parad o xal, se
ev id e n ia z cel m ai bine i caracterul personal n e p a trim o n ia l al rap o rtu lu i
ju rid ic de m u n c tip ic , deoarece fo ra de m unc, n c alitate de obiect
v a n d a b il, este o entitate pur n e p a trim o n ia l , inseparabil de persoana fiz ic n
calitate de p urttor al acesteia i care se e x p rim prin c a lit ile n e p a trim o n ia le
pur personale ale titu la ru lu i: cap a c it ile , ta le n tu l, a b ilit ile , o b ic e iu rile etc.
E le m e n tu l p a trim o n ial al o b ie c tu lu i unui raport ju r id ic de m unc tip ic este
in o p e ra b il n lipsa e le m e n tu lu i personal n e p a trim o n ia l, deoarece anum e
elem en tu l personal n e p a trim o n ia l din cadrul o b ie c tu lu i ra p o rtu lu i se a fl la
te m e lia pe care se ine obiectu l p lu rid im e n s io n a l fo rm a t din cele dou
elem ente. A cest fa p t dic te a z , ca atere, abordarea u nitar i p o sib iltatea
d ife re n ie rii o b ie c tu lu i c o m p le x al ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc. C onsid erm

~11 JI.fl.FHHiioypr, Cotfua.'iucmu'iccKoe mpydoaoc npaaoontuoiuciiue, - MocKBa. 1977 r., p.71.


212 BacaprHH H . H ., JItMHbie HeiLUVuiecnteemibie npcma h mpviUxioM npatioonnouteinni, j h c c . K aH ;i. op. HavK.
12.00.05, - EKaTepHH6ypi\ 2002 r 214 c. PrE O #, 61:03-12/928-4.

117
c num ai cu aceste m e n iu n i obiectu l rap o rtu lu i ju r id ic de m unc poate fi
n cadrat n structura clasic a unui rapo rt ju r id ic de m unc tip ic , fiin d una din
cele m a i d ific ile e n titi ale d re p tu lu i m u n c ii.
Coninutul raportului juridic de munc tipic. In ceea ce in e de coninut,
raportul ju rid ic de m unc tip ic este fo rm a t din o b lig a ii i d repturi co relative:
o b lig a ii ale s a la ria tu lu i, crora le corespund an u m ite drepturi ale
an g a ja to ru lu i i, respectiv, o b lig a ii ale a n g a ja to ru lu i, crora le corespund
a n u m ite d repturi ale s a la ria tu lu i. Sub aspectul c o n in u tu lu i exist un spectru
aparte de e lem ente, n cadrul crora angajato rul are statut de persoan
o b lig a t i a ltu l, n cadrul crora salariatul deine statutul de persoan
o b lig a t . S avan tul so vietic rus N ik o la i A le x a n d ro v (1 9 4 8 ) a d iv iz a t
ele m e n te le co n in u tu lu i raportului ju rid ic de m unc n dou c a te g o rii, n
cadrul crora an g ajato ru l apare drept persoan o b lig at: din p rim a categorie
fac parte d re p tu rile s alariatu lu i la c o n d iii de m unc sntoase i securizate,
iar din cea de a doua categorie - d re p tu rile s alariale ale persoanei angajate i
alte d rep tu ri de natur p a trim o n ia l .

118
Capitolul IV.
R APORTUL JURIDI C DE MUNC ATIPIC

1. Cadrul genera! a! problemei


Este fo a rte pro b ab il fap tu l c m u li se v o r n tre b a care este re le v a n a
ab o rd rii d ih o to m ic e , n acest cadru no io n a l, a rap o rtu lu i ju rid ic de m unc.
D in punctul nostru de vedere, aceast m p rire , care poate prea a rtific ia l i
fo rm a liz a t (la p rim a v e d e re ) p u r ju r id ic , re flect n tr-o m are m sur
d ih o to m ia sistem ului social fa p tic al re la iilo r de m unc. A b o rd a t
e p is te m o lo g ic o -p ra x io lo g ic , raportul ju rid ic de m unc este o construcie
p o liv a le n t , n cad rat n in te rio ru l d ih o to m ie i tip ic u lu i i a tip ic u lu i. Sub acest
aspect, rap o rtu l ju r id ic de m u n c tip ic re p re zin t o construcie ju r id ic solid
i conservatoare, care se pare c nu prea este afectat de flu x u rile i
re flu x u rile re la iilo r sociale, fiin d destul de static pentru a putea fi
rem o d e la t conceptual, dei pe parcursul scurgerii tim p u lu i se schim b i ea
ca i entitate ju rid ic , dar cu m u lt m a i lent i m a i puin tu m u lto s, fa r ca s
afecteze fu n d a m e n tu l pe care este constituit - cel al in stitu iei c ontractului
in d iv id u a l de m unc.
O p o za n t pe fa al a rh e tip u lu i reprezentat de ctre raportul ju rid ic de
m unc tip ic , raportul a tip ic se aseam n cu un c o p il re b e l al dreptului
m u n c ii, ca i ram ur autonom a sistem ului d re p tu lu i, nesim in du-se
c o n fortabil n fa m ilia silenioas a dreptului m u n c ii i cutnd noi i
in te rm in a b ile a v e n tu ri e x tra fa m ilia le , dnd n perm anen trcoale a lto r
com ponente ale fa m ilie i extinse a sistem ului d reptului, de parc a r cuta
parteneri de jo a c cu care s-ar sim i m ai com od i m ai Ia el acas. ns, ca i n
cadrul unei m icri centrifug e, acesta to tu n a v a fi atras, dup fie c a re rait prin
v e c in i , de ctre pro p ria-i fa m ilie - cea a dreptului m u n c ii, - n care i poate
gsi, pn la urm , s prijinul i linitea necesar, adic suportul fundam ental
no rm a tiv , ep istem ologic i p ra x io lo g ic . In contextul c e lo r m enionate,
considerm c este evid ent cel puin o chestiune: rap o rtu rile ju rid ic e de
m unc a tip ic e nu pot fi abordate integral n acelai m od ca i ra p o rtu rile
ju rid ic e de m unc tip ic e . R a p o rtu rile tip ic e ocup - n R e p u b lic a M o ld o v a , -
lo cul central n cadrul d o m e n iu lu i general al ra p o rtu rilo r de m unc, att p rin
cuantum ul lo r, ct i p rin in flu e n a pe care o au asupra a lto r ra p o rtu ri ju rid ic e
conexe d rep tului m u n c ii, dar i asupra ra p o rtu rilo r de m unc atipice.
In contextul tra t rii d ih o to m ic e a ra p o rtu rilo r de m unc, raportul ju r id ic
de m u n c a tip ic se ine pe partea care-1 deosebete net de un raport ju rid ic de
m unc tip ic , dar care, totodat, n u -i c onfer careva trsturi caracteristice
p ro p rii, deoarece abordarea acestora n c alitate de ansam blu u n ita r este
d ific il , dac nu c h ia r im p o s ib il , din cauza neputinei de a gsi careva
trsturi com une caracteristice absolut tu tu ro r c a te g o riilo r de raporturi

119
ju rid ic e de m unc a tip ic e cunoscute. A ceste ra p o rtu ri, p riv ite p rin prism a
e p is te m o lo g ic a drep tu lu i m u n c ii, servesc d re p t e x e m p lu clasic al fo rm u le i
u n i t a t e p r i n d i v e r s i t a t e , deoarece singurul aspect com un care-1 au este cel al
a - t i p i c u l u i , adic al necorespunderii cu m o d e lu l o rig in a l i care nu le poate
servi n nici un caz n calitate de posibil etalon.
C u v n tu l a t i p i c este un a d je c tiv i caracterizeaz un lu cru sau un obiect
care se abate de la c a racteristicile ob in u ite, de la tip u l c om un, i p ro v in e din
o rig in a lu l fra n c e z a t y p i q u e ? n P rin d e fin iie , atip ic u l nu poate avea trsturi
c aracteristice, o bin uite i a p lic a b ile tip u lu i c om un, deoarece re p re zin t o
abatere ad m is de la tip u l com un respectiv, n cazul nostru - de la raportul
ju rid ic de m unc tip ic . A b o rd a t n contextul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc,
c uvntul respectiv are corespondene paralele i n alte lim b i, avnd, de
regul, aceiai rdcin com un: r a p p o r t d e t r a v a i l a t y p i q u e (fra n c e z ),
a t y p i c a l w o r k r e l a t i o n s h i p s (e n g le z ), a t y p i s c h e a r b e i t s v e r h l t n i s s e (germ an ),
a m u n m H b ie m p y d o e b i e o n iH o u ie H M (rus) a m u n i'm i m p y d o e i eidH ocu H U
(u c ra in e a n ) etc.
A tip ic ita te a nu este specific i o p e ra b il doar n cadrul u nor raporturi
ju rid ic e de m unc. In cadrul e p is te m o lg ie i d re p tu lu i c iv il, n c din perioada
sovietic s-a abordat a tip ic ita te a unor raporturi ju rid ic e c iv ile ,214 cea m ai
cunoscut lu crare n d o m e n iu considerndu-se a fi suportul didactic
H e m u n u H H b ie d o z o e o p u b i e o m n o i u e n iM e zp a D tcd a n cK O M n p a e e , e lab orat de
ctre cercettorul V .O ig h e n z ih t (1 9 8 4 ).215 P o triv it p re v e d e rilo r a rt.6 6 7
a lin .(3 ) din C o d u l c iv il, p a rtic ip a n ii la ra p o rtu rile ju rid ic e c iv ile pot n c h e ia
contracte care nu sunt prevzute de lege, pe care le g iu ito ru l le num ete, n
o p o z iie cu contractele reglem entate direct de le g is la ia c iv il , c o n t r a c t e
n e n u m ite . E v id e n t, c aceste contracte v o r genera ra p orturi ju rid ic e c iv ile
care nu sunt ra porturi tip iza te , izv o r te din c o n t r a c t e n u m ite , adic raporturi
ju rid ic e c iv ile a tip ic e , n cazul crora se v o r aplic a , aa cum s-a m en io n at n
d o c trin a ju r id ic de drept c iv il, direct n orm ele care re g lem en teaz o b lig a iile ,
deci n orm ele cu caracter general din C o d u l c iv il.216 D u p cum se m enioneaz
n lite ra tu ra de sp ecialitate, in flu e n a d e term in an t pentru fo rm a re a in stitu iei
ra s p o rtu rilo r contractuale a tip ic e au a v u t-o re a lit ile sociale p ra x io lo g ic e i
necesitatea de re g lem en tare a acestora, c h ia r i n tr-u n m od in d ire c t.217

Doina Cobe. Eugenia Dirna. Florin Faifer .a.. Dicionar Enciclopedic, ediia a V-a, - Chiinu, editura
Cartier, 2004, p.70.
214 C w iik o b O .H ., H e n i u n t m r i h i e i m c i n w n y n i M c o s e m c K O M e p c u tc d a n c K O .M n p a n e , - MocKBa, acypHaji Co-
b c t c k o c rocyaapcTBo h npaBo. Nii2/1979 r., p.32-39; OHreHTHXT B.A., ( 'n e i i i i ( f ) U K u p e < y n u p o u n u n
HCKonwphix .'pa)K<kincKiLx npaeoomnouienufi, - MocKBa, >KvpHajr CoBeTCKoe rocyjapcTBo ii npaBo,
.NL3/1978 r., p.44-52.
215 OfircH3nxT B.A., UcnmnuHiihie doroHopiihie omnoweinvi epcotcdancKo.M npaae. V^ennoe nocoue, - /lyiuaH-
oe, HuiaTejihCTBo Ta-iHCHKCKoro Toc>'AapcTBeHHoro YHHBepcHTeTa, 1984 r.
216 Nicolae Eanu, Libertatea contractului". Cartea a IlI-a, Titlul II. art.667, n Comentariul Codului civil al
Republicii Moldova, voi.II, ediia al l-a, - Chiinu, editura Arc, 2006, p.213.
217 HmouiHHa M .H ., TJomimue, nptmiaKii u .uecmo npednpunit.uanie:ibCKia ()monopon n cucme.ue spajicdancxo-
npaHOHhix ooroHopoa. articol, publicat pe pagina web:
http://100dogovorov.ru/index.plip?option=coin_content&task=view&id=735&Itemid=72
120
i n dreptul a d m in is tra tiv sunt situaii ju rid ic e care poart caractere
evid en te de a tip ic ita te . A s tfe l, p re v e d rile art.2 din Legea contenciosului
administrativ nr.793 din I0.02.200d2'3 dau o d e fin iie exte n s iv n o iu n ii de
act a d m in is tra tiv , introducnd n sfera acestei n o iu n i, a l tu ri de m an ifestarea
ju rid ic unilateral de v o in a a u toritii publice - actul administrativ tipic, - i
contractul a d m in is tra tiv , asim iln d u -l pe acesta din urm actului a d m in is tra tiv ,
care devine astfel act ad m in istrativ atipic. C onsid erm c un act ad m in istrativ
a tipic, cum este contractul a d m in is tra tiv , genereaz raporturi ju rid ic e
a d m in is tra tiv e atipice.
G lo b a liz a re a i progresele teh n o lo g ic e rapide au provocat restructurri
e co n o m ice p ro fu n d e , dnd natere u nor schim bri n ceea ce privete
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc i conin utu l o b lig a iilo r a n g a ja to rilo r, dar cel
m ai m u lt ale s a la ria ilo r. T o a te acestea au dus la n e v o ia de re d e fin ire a
conceptului clasic al ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, n scopul de a e v ita
de n a tu r rile po sib ile odat cu a p a riia unor m o d a lit i de ocupare a fo rei de
m u n c ce nu m a i corespund standardelor n uz, tip iz a te , i care s o lic it
a p a riia unor noi fo rm e ale ra p o rtu rilo r ju r id ic e de m unc cu c o n in u t a tip ic .
R aportul ju r id ic atipic este un raport far arh etip i nu poate fi d e fin it prin
in te rm e d iu l c rite riilo r e p istem o lo g ice clasice o p erab ile n cadrul tiin e lo r
ju rid ic e , d a to rit lipsei e le m e n te lo r structurale sp ecifice unui arh e tip p rim a r,
n cazul unei n cercri de d e fin iie a ra p o rtu lu i ju r id ic a tip ic , abordarea
acestuia ar putea fi efectuat n um ai prin in te rm e d iu l m etod ei inverse, adic
p rin e v id e n ie re a e le m e n te lo r lips din cadrul conceptului clasic al unui
raport ju rid ic de m unc tip ic .
n lite ra tu ra de specialitate ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e sunt
tratate n m od d ife rit, cercettorii n m aterie e x p rim n d i susinnd, prin
a rgum ente m a i m u lt sau m a i puin forte, argum ente diverse (u n eo ri
d iv e rg e n te ) pentru care opteaz. A b o rd a re a d ih o to m ic a ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m u n c - c h ia r dac n d octrin nu a fost considerat, ca atare, drept una
d ih o to m ic , - nu este nou pentru ep is te m o lo g ia drep tu lu i m u n c ii, d a r nic i nu
are o ve c h im e co nsiderabil n com p a ra ie cu alte e ntiti de interes d o c trin a r
d in d o m e n iu l tiinei ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. A s tfe l, reputatul profesor
fra n c e z G .H . C a m e rly n c k n v o lu m u l I Contrat de Travail al
m o n u m e n ta lu lu i Trite de Droit du Travail", editat la Paris n anul 1 9 6 8 ,
dei trateaz un ir de contracte in d iv id u a le de m unc care nu se n cadreaz
n tip a ru l general c o n c e p tu a liza t, nu c a lific ra p o rtu rile generate de ctre
aceste contracte drept ra p o rtu ri a tip ic e .219 T o to d a t , cercettoarea canadian
D ia n e B e lle m a re (2 0 0 5 ) m e n io n e a z fa p tu l, c le travail atypique a cru

(accesat la 08.04.2011).
218 Publicat n Monitorul Oficial al republicii Moldova nr.57-58 din 18.05.2000.
219 Trite de Droi! du Travail, Tonic I, Contrat de Travail, par G.H.Camerlynck. Professeur a la Faculte de Droit et
des Sciences economique de Paris - Paris, Librairie Dalloz, 1968.
enormement depuis 30 a n s220, ceea ce p re zu m , n m o d in d ire c t, fa p tu l, c
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e sunt cunoscute ca atare de peste tre ize c i
de ani, iar p o triv it Rezoluiei Parlamentului European referitoare la contractele
atipice, securizarea parcursului profesional, flexisecuritate i noile form e de
dialog social (2009/2220(lNl)), m unca a tip ic s-a d e zv o lta t s e m n ific a tiv n
cadrul rilo r m e m b re ale U E de la n cep u tu l a n ilo r 1 9 9 0 .221
D o c trin a rom neasc a drep tu lu i m u ncii trateaz ra p o rtu rile ju rid ic e de
m unc a tip ic e n c din anii '70 ai secolului trecut, c o nsiderndu-le drept
ra porturi ju rid ic e de m unc im p e rfe c te .222 A le x a n d ru ic le a (2 0 1 0 ) este unul
d in tre cercettorii constani n susinerea p o z iie i p o triv it creia ra p o rtu rile
ju rid ic e de m unc se p rezin t n dou fo rm e , in clu siv n fo rm a tip ic .223
A b o rd a re a ra p o rtu rilo r de m unc sub fo rm a unor ra p o rtu ri tip ic e i atipice
este d e ja una consacrat n d o c trin a drep tu lu i m u n c ii din R o m n ia ,
necunoscndu-se c a reva de v ie ri serioase n tra ta re a respectiv a acestor
rap o rtu ri, dei exist i an u m ite diverg en e p riv in d c a te g o riile ra p o rtu rilo r
ju rid ic e care fac parte din cadrul ra p o rtu rilo r atip ic e . A s tfe l, erban
B e lig r d e a n u i Io n T ra ia n tefnescu (1 9 9 7 ) consider c ra porturi ju rid ic e
de m unc exist n cazul persoanelor care sunt parte n tr-u n contract
in d iv id u a l de m unc, n cazul m ilita rilo r profesio nitii, precum i n cazul
c e lo r care presteaz m unca n cadrul c o o p e ra tiv e lo r m eteugreti,
m en io n n d totodat fa p tu l, c ra p o rtu rile de m unc ale c o o p e ra to rilo r
respectivi sunt ra p orturi ngemnate i se desfoar co n c o m ite n t cu alte
c ategorii de ra p orturi ju rid ic e aprute n tre m e m b rii cooperatori i
c o o p e ra tiv .224 A ltfe l spus, ra p o rtu rile de m unc ale m e m b rilo r cooperatori
sunt raporturi atipice deoarece, p o triv it a firm a iilo r re p u ta ilo r cercettori,
num ai ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc n te m e ia te pe contractele in d iv id u a le de
m unc se in tegreaz n obiectu l d re p tu lu i m u n c ii."- '
D ei d octrin a sov ie tic de drept al m u n c ii a abordat m in u io s rap o rtu rile
de m unc, in c lu s iv p rin in te rm e d iu l c to rva studii m o n o g ra fic e de m are
v a lo a re , cum a r fi cele elab orate de ctre N ik o la i A le x a n d ro v (1 9 4 8 ) i L e v
G in b u rg (1 9 7 7 ), ale c ro r lu crri au fost deja citate n cadrul p rezentului
studiu, nu cunoate d iv iz iu n e a d ih o to m ic a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc n
raporturi tip ic e i a tip ic e . P o triv it lite ra tu rii de specialitate din epoca
respectiv, ra p o rtu rile ju rid ic e generate de ctre persoanele care prestau o

220 Diane Belleinare, Lcs lois ilu iravail au (Jnehcc c7 le travai! atypique, articol, publicat pe pagina web:
http://cpq.qc.ca/assets/files/dossiers/2005/05_aout_travailatypiquenouvmonde.pdf (accesat la o8.04.2011).
221 Publicat pe pagina web: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2010-0263+0+DOC+XML+VO//RO (accesat la 08.04.2011).
222 Sanda Ghimpu, Ion Traian tefnescu. erban Beligrdeanu, Gheorghe Mohanu, Dreptul muncii. Tratai. vol.I,
p.85.
223 Poziia dat este susinut de ctre prof.univ.dr. Alexandru iclea nc din momentul apariiei, n anul 1994, a
volumului de Drept al muncii. elaborat mpreun cu regretata i distinsa doamn prof.univ.dr.Sanda Ghimpu, i
finaliznd cu ultima ediie a Tratatului de drept al muncii, editat n anul 2010.
224 erban Beligrdeanu. Ion Traian tefnescu, Dicionar de drept al muncii, op.cit., p. 135.
225 Ibidem, p. 135.
122
m unc n cadrul g o s p o d riilo r ag rico le c o le c tiv e (c o lh o z u ri), erau considerate
drept o varie ta te de ra p orturi ju rid ic e cu c onin ut m ix t. A cest aspect este
m e n io n a t i n d ic io n a ru l academ ic Tpydoeoe npaeo. SmfUHJionedmecKuu
cjoeapb, editat sub egida A c a d e m ie i de tiin e a U .R .S .S . n anul 1 9 7 9 .22( n
lite ra tu ra de specialitate rus (po s ts o v ie tic ), ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
a tip ice au n cep u t s fie deja abordate, im b o ld u l v e n in d din do m en iu l
p ra x io lo g ic al p restrii m u n c ii atipice. T o to d a t , n cadrul colii ruse de drept
al m u n c ii au n ceput serioase discuii p riv in d necesitatea d e d o g m a tiz rii
d rep tu lu i m u n c ii ca i do m en iu al tiin e lo r ju rid ic e i separrii d o gm ei
ju rid ic e , ca i aspect norm al n do m en iu l tiin e lo r d re p tu lu i, de d o g m atism u l
tiin ific general, ca i facto r e m in a m e n te n e g a tiv care frn eaz d e zv o lta re a
tiin e lo r. U n ir de aspecte ale u nor fo rm e a tip ice ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc, cum ar fi m unca prin agent de m unc te m p o a ra r , au fost abordate n
lite ra tu ra de specialitate rus n c de la fin e le secolului X X , odat cu a p a riia
a a -zis e lo r upsKeeue apmejiu.221 Se abordeaz i se studiaz cu interes
practica re g le m e n t rii i s tudierii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc a tip ic e din
alte state prin in te rm e d iu l d ife rito r studii de cercetrare n d o m e n iu ,
co m u n ic ri i p u b lic a ii n revistele de sp ecialitate.228 i n U c ra in a se
m a n ife s t un interes sporit fa de n o ile m o d a lit i de regle m e n ta re a
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc cu caracter a tip ic . A s tfe l, acest d o m en iu a fost
abordat de d ife rii au to ri, n p rim u l rnd din sectorul pra c tic , deoarece este
e v id e n t c ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e nu sunt opere create n cadrul
lab o ra to a re lo r de cercetare n m a te rie ju rid ic , ci in vers.229

226 T p y t)o h ie npaennm uom euuH p a u o 'iu x u c:iy.)Kw tiirx cjied yem o n u u w n ih mdKMce o m HnynipuKnxxm iihtx
mpydvHbtx npunuvmnuuieuuu, m:iHKnnuxcn o:ie.Menrno.u c:iojkho<'o onmouietuiM no neiicm sy. Tunue
eaMCHeiiuwe sneMeumhi oppaumaifuu tnpyda, kuk onpeoe.ienue .uepbt mpyoa, pacnpeOe.nenue ooxochw MeMcdy
nena.Mii ko:ixo3u, no(k)ep.)K w;aiiue mpydoaou ucifumunbi, opruninuifiiH omObixa ti dpyciie pccy:mpymmcn
ycmaeoMU Kojixosoe e coomeemcmbHuu c lpuuepnbLU ycmatia w, a ntuK.uce npam uaw i Hitympennero
pacnopuOKa k o:ixo3o ( Tpydoaoc npaao. 3miiiKJianeoiiHecKuii c.ioeapb, maBiibiH pe^aicrop C. A. HBaHOB.
HeTBepToe j n .n a H n e . p.462-463).
7 E.E.Xoxjiob, HcKomophtc aumvasibubic npoujieMM mcopuu u npuKmuKH coapc.ucnnoi'o poccuUcKWo mpydoeovo
npatiti, p.50-67.
"8 A se vedea, n acest sens: 3vh Coo-Mw, Boioeiicm m ie 3cikohu o nenocmowinou (non-regiilar) junamocmu na
pbuioK inpyda, cGopHHK CouHanbHo-TpyaoBbie nccneaoBaHHa, - M o c K B a . H M 3 M 0 PA H , 2009 r . , p.105-
116; E.B.CaBHHa, OcoOennocniu npauonoi'o peiy:iupmunnn amumwnitix mpydottNX omnomenuu h npoHwn\uu
Keeoen (KanaOa), - MocKBa, acypHaji H3bccthh bucium* yneoHbix 3aBe,aeHHH. IlpaBOBeaeHHe, Ki'5/2008 r.,
p.227-236; JI.C.MnpHbix, 3aeMHbiu mpyd. PoccuucKue ncpcncKnumbi, - MocKBa. xcypHan OreHecTBeHHbie
sanHCKH, M4(36)/2007 r.; M.JIyuiHHKOBa. A.JIyuiHHKOB. 3ae.wihiu mpyd u mpcncKmmbt npanonoro
pe.y.iupoaamoi, - MocKBa. /Kypnan Hcjiobck h rp y ji, Nl'7/2004 r.; E.CaaoBaa. H onuc niemicmfun uxuenentia
xapaKtnapa coijuaibuo-mpyOoHbix omnoweiiuii h coapeMcnnhix vciohuhx, cuopHMK CouHajibHO-ipyjOBbie
hccJie^oBaHHJi , - MocKBa, H M 3 M O PA H , 2008 r.; A.TypKOB. Htwbic (fntpwhi opranu3ai{uu mpv<)oHbix
omnomenuu, - MocKBa, /KypHan MejioBen h T p y a , Kl'9/2007 r.; A.B.I yT H H K , A vm copcuur a luipone u
nepcneh-niutibi tvo painum m Pocct/u, c6opmnc ComiajibHo-TpynoBbie HccneaoBaHm. - MocKBa, H M 3 M O
PAH , 2009 r.. p.54-64; H .M .K (n nH a. Tpvo no :iu3un?y, cfiopHHK CouHajibHO-TpyaoBbie HccJiejioBaHHJi, -
MocKBa, H M 3 M O PA H , 2009 r., p.65-75; T.KopuiyHOBa, Ilpanonoe pe,y:iuponanue omnouiunuii, ctui3anuhix
c uanpae.ieuueM paoomnuKoe d:m ubino.inenioi paoom a dpypux opmiiU3atfusLX (3ae.wibtu mpyd), - MocKBa.
>KypHaji T p ya oB o e n p a B o , JVL6/2005 r., p.7-30; B.r.CoH(j)ep. Tpydonoe u rpa.MikmcKoe 3UKouo<kinie:ibamo
fi pery.nupoaanuu mpyooahix omnowenuu, - MocKBa, /K^pnaji 3aK0H0AaTenbCTB0 h i k o h o m h k 3 , W9/2005 r..
etc.
229 O.PvGhhhhk, M.Py6HHMHK, Aym copcnm mu nepeedeiuifi na m tcuiacoey pooom y h xapvoniu npoMuc.umocmi
ina npoM iicionocm i 3 anpooiniuima nanoin: 3a?po3a npaiiiuniiK O M i cn k iK a u m a an p a m e ri. n po(fx:ni:ioK ,
publicat pe pagina web: http://www.iuf.org/drupal/files/IUF_Outsourcing_Ukrainian.pdf (accesat la
08.04.2011).
A u to rii din R e p u b lic a M o ld o v a , cu m ic i e x c e p ii, nu au tratat aparte
rap o rtu rile ju rid ic e de m unc atip ice, doar m enionnd existena acestora ca i
o fo rm aparte a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc. T e o d o r N e g ru (1 9 9 5 ), n
cadrul unei lu crri care conin e o expunere sum ar a celo r m ai im portante
elem ente ale dreptului m u n c ii, atribuie regim ju rid ic de raporturi atipice
rap o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale m ilita rilo r, ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale
m e m b rilo r c o o p e ra tiv elo r i ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale a v o c a ilo r.230
N ic o la i R om anda (1 9 9 7 ) n cadrul p rim u lu i m anual integral de drept al
m u n c ii, editat n R e p u b lic a M o ld o v a dup declararea independenei rii, nu
m enioneaz o astfel de categorie de raporturi ju rid ic e .231 Sunt abordate succint
rap o rtu rile ju rid ic e de m unc atipice, ca i categorie special de raporturi de
m unc (n dependen de coninutul acestora), n cadrul cursului de p relegeri la
dreptul m uncii elaborat de ctre E le n a M o c a n u (1 9 9 7 ). P o triv it autoarei,
fo rm e le atipice ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc cuprind num ai o parte din
trsturile caracteristice ra p o rtu rilo r tip ic e , cercettoarea considernd, la fel ca
i T e o d o r N e g ru (1 9 9 5 ), c din aceast categorie fac parte raporturile ju rid ic e
de m unc ale m ilita rilo r, cele ale m e m b rilo r c o o p erativelo r i raporturile
ju rid ic e de m unc ale a v o c a ilo r.232 T e o d o r N e g ru i C t lin a Scorescu
(2 0 0 0 ), n cadrul unei lu crri care conin e o expunere succint (n ta b e le ), a
co n in u tu lu i integral al cursului de drept al m u n c ii, nu abordeaz ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc a tip ic e ;233 n alte dou lu c r ri, editate n an ii 2 0 0 4 i 2 0 1 0 ,
dei tra te a z re la tiv d e ta lia t in s titu ia ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, nu
abordeaz ra p o rtu rile respective prin prism a tip ic u lu i i a tip ic u lu i.234 N ic o la i
R om anda i E duard B oiteanu (2 0 0 3 ), n cadrul unui curs special de drept
co le c tiv i in d iv id u a l al m u n c ii, nu abordeaz rap o rtu rile ju rid ic e de m unc,235
de asem enea, nic i au to rii B oris Sosna i N ic o la i G o relco (2 0 0 1 ), n cadrul unui
curs de drept al m u n c ii editat n lim b a rus, nu abordeaz raporturile ju rid ic e
de m unc a tip ic e .236 C ercettorul E duard Boiteanu (2 0 0 5 ) abordeaz, n
cadrul unui curs care conine in stitu iile prii generale a dreptului m u n c ii,
raporturile atipice de m unc, drept fo rm im perfect a rap o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc. n o p in ia a u to ru lu i, fac parte din cadrul ra p o rtu rilo r a tip ice ra p o rtu rile
de m unc izv o r te din contractul de u cenicie, p o le m iz n d totodat cu
le g iu ito ru l p riv in d natura ju rid ic a c ontractului de uce n ic ie .- 7 O a lt lucrare

230 Teodor Negru, Dreptul muncii, p. 13-15.


231 Nicolae Romanda. Dreptul muncii. Curs de prelegeri. p.79-96.
1,2 Elena Mocanu. ( 'urs de prelegeri la dreptul muncii (partea general), p.50-53.
233 Teodor Negru, Ctlina Scorescu. Dreptul muncii (in tabele),- Chiinu, complexul editorial-poligrafic al
UL1M. 2000. p.7-8.
234 Teodor Negru, Ctlina Scorescu, Dreptul muncii (parte general), p.80-95; Teodor Negru, Ctlina Scorescu,
Dreptul muncii. Curs universitar, p.61-69.
235 Nicolae Romanda, Eduard Boiteanu. Dreptul colectiv i individual al muncii, C.E.P. Tipografia central,
Chiinu, 2003.
236 CocHa E.H., Topcjino H.A., Tpydonoe npano l'ecnyo.iiiKU Mo:u)ona. Hayvuo-npaKmuHecKoe nocooue (c
K<tM.\tetmiapii>iMU nmr)e:ihHhix nopM K3oTu PM), p.24-28.
237 Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Partea general, p.67-72.
124
n m aterie - m a n u a lu l co m p le t de drept al m u n c ii ela b o ra t de ctre N ic o la i
R om an da i E d u a rd B oiteanu n an u l 2 0 0 7 , - abordeaz ra p o rtu rile ju rid ic e
de m unc a tip ic e n aceiai fo rm u l ca i cea susinut n precedenta lucrare
m e n io n a t de ctre noi a ic i, autorii m a n u a lu lu i considernd drept a tip ice
ra p o rtu rile de m unc generate de contractele de u c e n ic ie ."'8
A ad ar, dei n cadrul doctrin ei de drept al m u n c ii din R e p u b lic a
M o ld o v a nu exist un punct de vedere communis opinio doctorum asupra
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc atip ic e , acestea sunt abordate - c h ia r dac n tr-
o m sur p u in m a i rezervat, - i de ctre cercetto rii autohtoni n m a te ria
ep is te m o lo g ie i dreptului m u n c ii. T re b u ie , to tu i, de m e n io n a t fap tu l c, ch iar
dac abordeaz ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc p rin prism a tip ic u lu i i
a tip ic u lu i, n ic i unul din autori nu definete ra portul ju rid ic de m u n c a tip ic ,
sp ecificnd d o a r fa p tu l, c acesta nu ntrunete toate ele m e n te le (c o n d iiile )
unui raport ju rid ic de m u n c tip ic , adic rap o rtu l n cauz este abordat n
exclu sivitate n u m a i prin prism a raportului tip ic , care este plasat ep istem ologic
n fa a rap o rtu lu i atipic. Plasarea respectiv este absolut logic i corespunde
unei tratri dihotom ice a raportului ju r id ic de m unc drept entitate supus
cercetrii tiin ific e . n lipsa unei abordri pregnante a naturii ju rid ic e a
rap o rtu lu i tip ic este im p o s ib il i lip s it de sens i o abordare seerioas a
n a tu rii ju rid ic e a ra p o rtu lu i de m u n c atipic.
D e i n d o c trin a de sp e c ia lita te din R o m n ia i ta n g e n ia l n cea din
R e p u b lic a M o ld o v a se o p e re a z aproape n e x c lu s iv ita te cu co n cep tu l de
raporturi atipice sau, u n e o ri, cu cel de raporturi imperfecte, m a te ria
d re p tu lu i m u n c ii din a lte ri, n special cele fra n c o fo n e i a n g lo fo n e ,
u tiliz e z te rm e n i d ife rii pentru d e fin ire a e n tit ii n cauz. A s tfe l, n
lite ra tu ra de s p e c ia lita te de lim b fra n c e z , pe lng te rm e n u l de rapport de
travail atypique se m ai folosesc i n o iu n ile de travail atypique,239 emploi
atypique240 i salarie atypique ;241 n lite ra tu ra de lim b e n g le z - te rm e n ii
atypical work relationships242 atypical work 243 i atypical w o rker244 n
lite ra tu ra de spe c ia lita te de lim b rus - te rm e n ii amununHvie mpydoebie
npaeoomHouieHiiH, 245 iiemunuluibie mpvooebie npaeoomHouieHun 24 6 i
amunuHHOH 'jcammocmb. 247
238 Nicolai Romanda, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Manual, p.65-69.
239 A se vedea pagina web: http://www.ftu-namur.org/fichiers/CSC-travailatypique.pdf (accesat la 08.04.2011).
24(1 A se vedea pagina web: http://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_atypique (accesat la 08.04.2011).
241 A se vedea pagina web: http://www.unifr.ch/rho/agrh2007/Articles/pages/papers/Papier89.pdf
(accesat la 08.04.2011).
242 A se vedea pagina web:
http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=joumals&handle=hein.joumals/mulrl9&div=
27&id=&page= (accesat la 08.04.2011).
243 A se vedea pagina web:
http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions/atypicalwork.htm (accesat la
08.04.2011).
244 A se vedea pagina web: http://www.gla.ac.uk/humanresources/policies/a-g/atypical_work/
(accesat la 08.04.2011).
245 E.B.CaBHHa, Ocimeuuocmu npuamopo pe.yiuponaiimi amunuwih/x rnpyfkwhix omuouieHiiii h npoHunifuu Kw-oen
(Kauada), - MocKBa, 5KypHan H3BecTHji b m c u j h x yMe6Hbix 'jaBenenHu. FIpaBOBeneHHe, >r5/2008 r., p.227-236.
125
P entru fo arte m u lte state, n special pentru cele din U n iu n e a E uropean,
ra p o rtu rile de m unc a tip ice p re zin t un v iu interes att sub aspectul
reglem entrii ju rid ic e a acestora, ct i sub aspectul abord rilo r epistem ologice
i p ra x io lo g ic e . Foarte active n sensul acesta sunt a u to rit ile p ublice
naio n ale ale statelor, d a r i o rg an ism ele in te rn a io n a le , in clu siv O rg a n iz a ia
In te rn a io n a l a M u n c ii. D e asem enea foarte a c tiv se im p lic n rap o rtu rile
ju rid ic e de m unc a tip ic e , n special n cele ce in de m unca in com p let,
m unca prin agent de m unc tem p o rar etc., i organele rep rezen tative ale
s a lria ilo r - s in dicatele, d a r i cele ale a n g a ja to rilo r care u tiliz e a z m unca
salariat a tip ic - patronatele. A s tfe l, O rg a n iz a ia In te rn a io n a l a M u n c ii, n
u rm a u nor d iscuii p u b lice, a e lab orat i adoptat acte speciale n m a te rie , cum
ar fi Convenia nr. 177/1996 privind munca la domiciliu i Convenia
nr. 181/1997 privind ageniile private de ocupare a forei de munc.
E xcep tn d ra p o rtu rile de serviciu ale fu n c io n a rilo r p u b lic i i ra p o rtu rile
ju rid ic e de m unc co rp o ra tiv e , ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c a tip ice aduc
a tingere unui p rin c ip iu im p o rta n t al d re p tu lu i m u n c ii - p rin c ip iu lu i s ta b ilit ii
n m unc. P entru a putea satisface, cel puin re la tiv , interesele p rilo r unui
raport a tip ic , n special atunci cnd este v o rb a despre prestarea unei m u n c ii
a tip ic e sau n c o n d iii atip ice, a fost propus conceptul de flexisecuritate. D e i
fle x is e c u rita te a este o entitate nou, aceasta este deja larg u tiliz a t , ndeosebi
n rile m e m b re ale U n iu n ii E uropene, reprezentnd m b in a re a parte n e ria l a
n e v o ilo r de fle x ib ilita te ale ang a ja to ru lu i cu n e v o ile respective de securitate
ale sala ria tu lu i si crearea unui e c h ilib ru intern n tre aceste dou dim e n s iu n i.
P arla m e n tu l European a atenionat organele le g iu ito a re ale s tatelo r-m em b re
asupra fa p tu lu i, c evalu a re a fle x is e c u rit ii este c o m p le x i abordarea
h o lis tic este esenial, n special n lu m in a m o d ific rilo r pe care c riz a
econom ic le poate induce i n com portam en tul ang ajato rilo r, condiionn du-i
pe salariai s se angajeze n raporturi ju rid ic e de m unc d in ce n ce m ai
i 248
puin protejate i uneori extrem de p recare.'
D a to rit aspectului in secu ritii care adesea le nsoete, ra p o rtu rile
ju rid ic e de m unc a tip ice necesit a fi p o ziio n ate pe un fu ndam ent legal i
re g u la to riu re la tiv stabil, n v irtu te a cruia orice persoan angajat n
raporturi de acest gen s se poat bucura de un n iv e l m in im garantat de
securitate i s b e n e fic ie ze de un set de drepturi de baz. In ceea ce ine de
contractele in d iv id u a le de m unc, dreptul co m u n ita r al m u ncii u tiliz e a z dou
noiu ni d ife rite : contracte standard i contracte atipice. R a p o rtu rile ju rid ic e
de m unc ale s a la ria ilo r cu contracte atipice fac obiectu l d ire c tiv e lo r
c o m u n ita re existente care v iz e a z c a te g o riile de salariai din cadrul U n iu n ii

24(1LLIabaHOBa M . A ., Ocooeuuocmu npaoam o pery.iupoaumiu nenwnimnhix mpyr)onhL\ dmoeopo, ;uiccepTauna


KanjHaaTa jophahm cckhx HayK: 12.00.05 - flpoenaB.Tb. 2008 r. -2 1 1 c. P r E Q fl, 61:08-12/685
247 FHMncnbcoH B., HecmandapmnuH ja n m n o c m h , - MocKBa, >KypHaji Bonpocbi okohomhkh, X" 1/2006 r.
2JX R ezoluia Parlam entului European din 6 iulie 2010 referitoare la contractele atipice, securizarea parcursului
profesional, flexisecuritate i noile fonne de dialog social (2009/2220(1NI)).
126
E u ropene, in c lu s iv Directiva privind timpul de lucru (1993/104/CE) , 249
Directiva privind munca prin agent de munc temporar (2008/104/EC) , 250
Directiva privind munca pe fraciune de norm (1997/8l/EC)2' ' i Directiva
Consiliului privind acordul-cadru cu privire la munca pe durat determinat
(1999/70/CE).252 P o triv it n o rm e lo r de drept c o m u n ita r al m u n c ii, se
reco m an d le g iu ito ru lu i s se concentreze asupra u nor aspecte ale
re g le m e n t rii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc a tip ic e , aa cum propune i
O rg a n iz a ia In te rn a io n a l a M u n c ii n re c o m a n d rile sale din 2 0 0 6 , deoarece
este v ita l ca salariaii angajai n astfel de raporturi s a ib garantate un set de
drepturi m in im e i s fie pro te ja i de exp lo atare prin: 1) e x tin d e re a urgent a
p ro teciei s a la ria ilo r angrenai n ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc atip ic e ; 2 )
gruparea tu tu ro r co n tractelo r a tip ice (de m unc i nu n u m a i), n scopul
s im p lific rii, n calitate de izvo are ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc atip ic e ,
n aceeai clas; 3 ) crearea du ra b il de ra porturi ju rid ic e de m u n c no rm a le ;
4 ) c la rific a re a situaiei m u n c ii dependente, in clu zn d m suri p re v e n tiv e n
ceea ce privete sntatea i sigurana s a la ria ilo r a tip ic i; 5 ) adoptarea urgent
a unor m suri m p o triv a m u n c ii nedeclarate (la negru); 6 ) s p rijin u l n
fa v o a re a crerii de n oi lo cu ri de m u n c , in c lu s iv lo cu ri de m u n c pentru
sa la ria ii angajai cu contracte in d iv id u a le de m unc a tip ice i fa c ilita re a
tra n ziie i n tre d ife rite situaii de ocupare a fo rei de m unc i de om aj prin
p ro m o v a re a u nor p o litic i precum in d e m n iz a ii speciale de m unc, n v a re a
continu, reconversia profesio nal i fo rm a re a profesio nal la locul de m unc;
7 ) n curajarea m s u rilo r pentru c la rific a re a situaiei m u n c ii dependente.
Este im p o rta n t de m e n io n a t fa p tu l, c organele le g iu ito a re ale U n iu n ii
E uro p en e fa c distin cie n tre ra p o rtu ri ju rid ic e de m u n c atipice i ra p o rturi
ju rid ic e de m u n c foarte atipice, distin cie fcut in iia l de ctre European
Foundation fo r the lmprovement o f Living and Working (EUROFOUND).25*
A s tfe l, P arlam entul E uropena consider c m ulte fo rm e de raporturi ju rid ic e de
m unc atipice sunt opiu ni im portante pentru persoanele care au
responsabiliti de n g rijire , pentru studeni i alte persoane care se bazeaz pe

249 Publicat n Official Journal L 307, 13.12.1993, p. 18-24.


250 Publicat n Official Journal L 32 7, 15.12.2008, p.9-14.
251 Publicat n Official Journal L 14, 20.02.1998, p.9-14.
252 Publicat n Official Journal L 175, 10.7.1999, p.43-48.
253 Fundaia European pcm ru mbuntirea Condiiilor de Via i de Munc (EUROh'UND), cu sediul la Dub
lin, este un organism al Uniunii Europene nfiinat n 1975, n scopul de a contribui la planificarea i instituirea
unor condiii de via i de munc mai bune n Europa. Ea pune la dispoziia guvernelor, angajatorilor,
sindicatelor i Comisiei Europene date, cunotine i avize rezultate din studii independente i comparative.
Fundaia i desfaoar activitatea n trei domenii centrale de expertiz, concentrndu-se pe urmtoarele
chestiuni: a) condiii de munc: inclusiv organizarea muncii, planificarea timpului la locul de munc,
flexibilitatea, monitorizarea schimbrilor asociate condiiilor de munc; b; condiiile de via, chestiuni care
afecteaz viaa cotidian a cetenilor europeni, inclusiv echilibrul ntre viaa profesional i cea de familie,
punerea la dispoziie de servicii publice i promovarea integrrii profesionale: c) relaii industriale:
modificrile industriale i restructurarea ntreprinderilor mari. participarea salariailor la luarea deciziilor,
europenizarea relaiilor industriale. Fundaia este condus de ctre un consiliu de administraie tripartit, format
din reprezentani ai autoritilor publice (guveme i Comisia European), ai organizaiilor patronale i ai
sindicatelor.
127
contracte in d iv id u a le de m unc pe term en scurt i pe m unca cu fraciune de
n o rm , de e x e m p lu , pentru a ctiga un v e n it suplim entar. R a p o rtu rile
ju rid ic e de m unc atipice (cu excepia raporturilor ju rid ic e de m unc atipice ale
fu n cio n arilo r publici i a raporturilor ju rid ic e de m unc atipice corporative), n
calitate de fo rm e de angajare in stabile, pot s constituie o o p ortunitate, dac
sunt protejate n m od corespun ztor i in clu d un s prijin n do m en iu l
as ig u r rilo r so ciale, al d re p tu rilo r s a la ria ilo r i al tra n ziie i acestora ctre un
loc de m unc stabil i protejat. In m od n o rm a l, recurgerea la fo rm e de
angajare a tip ice ar trebui s fie o alegere personal i nu o im pun ere dictat
de bariere d in ce n ce m ai num eroase n calea accesului pe p ia a fo rei de
m unc al a n u m ito r g rupu ri sau de lipsa de locuri de m unc de n a lt calitate,
n acest sens, n special pentru salariaii d e fa v o riz a i din m a i m ulte puncte de
vedere, n p rim u l rnd, cei fr o ex p e rie n de m unc practic, ra p o rtu rile de
m unc a tip ice (adaptate in d iv id u a l) pot fi o o piu ne v ia b il , deoarece asigur
realiza re a unui prim pas n cm pul m u n c ii. N u toate ra p o rtu rile ju rid ic e de
m unc a tip ic e conduc neaprat la o a c tiv ita te p ro fesio n al instabil, nesigur,
ocazio n al , cara c te riza t de n iv e lu ri m a i sczute de protecie social, de
salarii m ai m ic i i de un acces lim ita t la fo rm a re a i la n v a re a contin ue - i
un p rim e x e m p lu opus ar putea servi an gajarea n tr-o fu n c ie p u b lic sau n tr-
o fu n c ia a s im ila t fu n c ie i p ublice, care, n contextul studiului de fa, sunt
de asem enea ra p orturi ju rid ic e de m unc atipice, sub aspect strict ju rid ic o -
epis te m o lo g ic . n acest sens, ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ice ocup tot
spectrul posibil al p ieei fo re i de m unc, fa r a fi vre-u n do m en iu al
eco n o m ie i n care s nu existe, m ai m u lt sau m ai puin stabile, d ife rite fo rm e
de angajare atip ice. A a cum s-a su b lin iat i n c o nin utu l Rezoluiei
Parlamentului European referitoare la contractele atipice, securizarea
parcursului profesional, flexisecuritate i noile form e de dialog social
(2009/2220(INI)), contractele in d iv id u a le de m unc pe durat n edeterm inat
trebuie s rm n prin cip ala fo rm de ocupare a forei de m unc i de apariie
a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, dar, n contextul o rg a n iz rii m o d em e a
m u n cii, ar trebui s se prevad contracte care s fie fle x ib ile n ceea ce privete
m o d alit ile de lucru, dar sigure n ceea ce privete protecia lo c u rilo r de
m unc i dre p tu rile aferente. n acest sens, d e fin ire a cadrului ju rid ic pentru
contractele in d iv id u a le de m unc pe durat nedeterm inat i m odul n care
acestea sunt orientate ctre conceptul de flexisecu ritate n dreptul naional al
m u ncii sunt extrem de im portante pentru acceptarea lo r i de ctre angajatori,
i de ctre salariai. n lo c u ire a contractelor in d iv id u a le de m unc obinuite cu
fo rm e contractuale atipice, care contrib uie la condiii de m unc m ai precare i
m ai nesigure dect c o n d iiile de m unc obinuite i care sunt n detrim entul
salariailo r, sunt considerate de ctre P arlam entul E uropean drept practici
abuzive care n calc i destabilizeaz m o d e lu l social european.

128
C o n fo rm p ra c tic ilo r n m a te rie le g iu ito a re ale U n iu n ii E uropene,
ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc cu una sau m a i m u lte d in tre u rm to arele
caracteristici sunt considerate ra p orturi atipice: ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
cu fra c iu n e de n o rm , ra p o rtu rile de m unc oc a zio n al , cele de m unc
tem p o rar, de m unc pe durat d eterm inat, de m unc la d o m ic iliu i de
m unc la distan, de m unc cu o n o rm p a ria l de cel m u lt 2 0 de ore pe
sptm n. P o triv it unei o p in ii d o ctrin are, ce a parine cercettoarei canadiene
D ia n e B e lle m a re (2 0 0 5 ), tout ce qui n'est pas un travail temps plein,
regulier, salarie et horaire non standard est qtialifie de travail atypique,2:>4
adic sunt considerate drept ra porturi ju rid ic e de m unc a tip ice ra p o rtu rile
aprute n leg tur cu prestarea unei m u n c i care nu este o m u n c cu tim p
reg u lat, nu este o m unc cu n o rm n treag i nu este o m unc prestat cu
ore-standart.
n c o n fo rm ita te cu re g u lile a p lic a b ile n U n iu n e a E uropean, m unca
a tip ic se refer la ra p o rtu rile de m unc ce nu respect cara c te ris tic ile tip u lu i
standard de angajare: cu n o rm n tre a g , re g u la t , pe durat n e determ inat,
cu un singur an g ajato r d e -a lu n g u l unei perioade lu ngi de tim p . n statele
m e m b re ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ice generate de contracte fle x ib ile
re p re zin t unul d in tre in strum entele p o litic ilo r p riv in d ocuparea fo rei de
m unc care i-au aju tat pe om eri s-i gseasc un loc de m unc. A a cum am
m en io n at a ic i, au aprut i fo rm e foarte atipice de an g ajare, cum a r fi
contractul in d iv id u a l de m unc cu o durat m a i m ic de ase lu n i, cu un
p rogram de m unc sub zece ore i contractele de m u n c nescrise. A ceste
fo rm e de ocupare a fo rei de m u n c sunt n t ln ite m a i cu seam n rndul
s a la ria ilo r tin e ri cu vrsta cuprins n tre 19 i 2 9 de ani sau al c e lo r tre c u i de
50 de an i, al fe m e ilo r i al lu c r to rilo r slabi c a lific a i. P o triv it unui raport
prezentat de ctre Pascale G ru n y (2 0 1 0 ), sa la ria ii angrenai n fo rm e le de
angajare fo a rte a tip ic e au parte de m a i p u in fo rm a re pro fe s io n a l , au
perspective pro fesio n ale m a i lim ita te i un v e n it m a i m ic n c o m p a ra ie cu
alte c a tegorii de salariai, avnd astfel un statut de angajare m ai precar.25'
O alt categorie de raporturi ju rid ic e de m unc a tip ic e , dar care, de
regul, nu sunt afectate n m od direct de in securitate, cum sunt ra p o rtu rile
a tip ice din c a te g o riile expuse m a i sus, o constitue ra p o rtu rile ju rid ic e de
m u n c ale persoanelor care p rofeseaz o pro fesiu n e considerat a fi lib e ra l ,
adic ra p o rtu rile ju rid ic e ale lib e rilo r-p ro fe s io n i ti. L ib e rii p ro fesio n iti sunt,
p o triv it lui M d lin N ic u le a s a (2 0 0 6 ), persoanele care practic o profesie
lib e ra l , adic o activitate profesional a crei prestare este restricionat

254 Diane Bellemare. /.ev h is du ircn-ail au Qitebec el Iu iravail atypique, articol, publicat pe pagina web:
http://cpq.qc.ca/assets/files/dossiers/2005/05_aout_travailatypiquenouvmonde.pdf (accesat la 08.04.2011).
255 Pascale Gruny, Raport referitor la contractele atipice, securizarea parcursului profesional, jlexisecuritate i
noile form e de dialog social (2009 2220(1NI)) (raportoare din partea Comisiei pentru ocuparea forei de
munc i afaceri sociale), publicat pe pagina web: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do7pubRef
//EP//TEXT+REPORT+A7-2010-0193+O+DOC+XML+VO//RO (accesat la 08.04.2011).
129
de efectuarea dovezii privind pregtirea profesional necesar unei astfel de
activiti,2ib ia r pro fe s ia lib e ra l este, n o p in ia aceluiai autor, " acea
profesie reglementat care se exercit n mod independent de ctre
persoanele fizice (individual sau colectiv - n corpuri) care au dobndit n
prealabil o pregtire profesional adecvat" 251 C onstantin T u fa n considera
drept profesiu ne lib e ra l acea p rofesie dobn dit de o persoan fiz ic prin
p regtirea pro fe s io n a l n cadrul sistem ului de n v m n t, e x p rim a t p rin
specialitatea nsuit i care ar u rm a s fie e xercitat, n m o d lib e r i
independent, p rin orice fo rm de o rg a n iza re fie c a re (in d iv id u a l sau p rin
b iro u ri p a rtic u la re ).

2. Categoriile raporturilor juridice de munc atipice


R a p o rtu rile ju rid ic e de m unca a tip ice sunt raporturi de m unc ce nu
posed toate tr s tu rile unui raport de m unc tip ic i, cel m ai adesea, nu sunt
fu ndam entate pe un contract in d iv id u a l de m unc. D ife rite , n com paraie cu
rap o rtu rile tip ic e , sunt destul de v a ria te i n in te rio ru l g ru p u lu i intrinsec al
ra p o rtu rilo r a tip ic e , fiin d d ific il o c la s ific a re a acestora u tiliz n d u -s e
c rite riile ob in u ite de c la s ific a re a ra p o rtu rilo r ju rid ic e . C u toate acestea,
rap o rtu rile ju r id ic e de m unc a tip ic e au un ir de trsturi com une, care le
id e n tific ca atare. C e a m ai im p o rtan t trstur, abordat strict n contextul
ep is te m o lo g ic al s tudiu lui de fa, const n faptu l c toate ra p o rtu rile ju rid ic e
de m unc a tip ice sunt re la ii sociale, care apar n leg tur cu prestarea unei
m u n c i, ceea ce ne o fe r dreptul de a considera ra p o rtu rile n cauz drept
raporturi de m unc nestandardizate. C e l m a i adesea, acestor ra p orturi li se
ap lic n m od direct p re v e d e rile cuprinse n re g le m e n t ri speciale, iar
leg islaia general a m uncii - inclusiv C o dul m u n c ii, - se aplic doar
com plem entar. R ap o rtu rile respective sunt n um ite n m od d ife rit, in clusiv n
literatura de drept al m u n c ii, n dependena de practica de aplicare a acestora i
de m odul de reglem entare general a ra p o rtu rilo r de m unc de ctre autoritile
ab ilita te cu acest drept. P o triv it cercettorilo r canadieni R o b e rt P .G agno n ,
Lo u is L e B e l i Pierre V e rg e (1 9 9 1 ), exist practic contractual uzual
(pratiques contractuelles usuelles) i practic contractual atipic (pratiques
contractuelles atypiques)'25i p o triv it o p iniei d o c trin a rilo r rui M a rin a
L u n ik o v a i A n d re i L u n ik o v (2 0 0 4 ) exist fo rm e atipice, nestandardizate, de
ocupare a fo rei de m unc (HemunuuHbie, HecmandapmHbie cpopMbi
3aH fim ocm u);259 dintre care cea m ai cunoscut fo rm este m unca e x tem alizat.

256 Mdlin Niculeasa. Profesiile liberale: reglementare, doctrin, jurispmdenf, - Bucureti, editura Universul
Juridic. 2006. p. 18.
257 Ibidem. p.38.
25K Robeit P. Gagnon. Louis LeBel, Pierre Verge. Droit du Travail, deuxieme edition, Laval, Les Presses de
rU niversite Laval. 1991. p.55-65.
M.JTyuuiHKOBa, A.JTvuihhkob. SaeMiibiu mpyd: ucmopiwecKirii ornam u nepcneKmunhi npaeoeo?o
per):mp(MatniH, - MocKBa, acyptiaji MejiOBeK n Tpya, -Nb7/2004 r.
M o d a lit ile a tip ice de prestare a m u n c ii sunt fo a rte v a ria te i pestrie,
existnd o m u ltitu d in e de fo rm e de ra p orturi ju rid ic e a tip ic e aprute n urm a
prestrii m u n c ii atipice respective. U n e le din aceste fo rm e rep rezin t opera
le g iu ito ru lu i, care a e x tirp a t o serie de ra p orturi ju rid ic e de m unc tip ic e i le-
a plasat n tr-o categorie aparte, acestea devenind astfel ra p o rtu ri ju rid ic e de
m unc atip ice, cel m ai proaspt e x e m p lu fiin d ra p o rtu rile de m unc ale
fu n c io n a rilo r p u b lic i; alte fo rm e de ocupare a fo re i de m u n c sunt opera
p ra x io lo g ic n do m en iu , drept iz v o r de a p a riie a acestora servin d practica
z iln ic de u tiliz a re a forei de m unc. C e l m a i adesea ra p o rtu rile a tip ic e de
sorginte p ra x io lo g ic se n cad reaz n una din u rm to arele dou stri: sau nu
sunt n general reglem entate de le g is la ie , sau sunt re g le m e n ta te ca i
raporturi nestandardizate de m unc. O a lt categorie de ra p o rtu ri a tip ic e o
fo rm e a z , aa cum am m e n io n a t deja m a i sus, ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
co rp o rative a le lib e rilo r pro fe s io n i ti, pentru care exist legi aparte ce
re g lem en teaz en detail m o d u l de prestare a m u n c ilo r respective. Sub
aspectul abordat n studiul de fa , n fa m ilia ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
a tip ice m a i poate fi n cad rat i o alt categorie de ra p o rtu ri - ra p o rtu rile care
ap a r n leg tur cu prestarea unei m unci vo lu n tare i gra tu ite , de interes
p u b lic , dar fundam entat pe un suport re g u la to riu p re s ta b ilit.260
A adar, pentru m o m e n t n lite ra tu ra de specialitate nu exist o p o ziie
doctrin ar, c o n fig u ra t i precis, n ceea ce ine de ra p o rtu rile de m unc
atip ice. P o triv it lui Ig o ri K is e lio v (2 0 0 6 ), ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
a tip ice sunt ra p o rtu rile aprute n urm a prestrii unei m u n c i n baza unui
contract in d iv id u a l de m unc pe o perioad determ inat, a unei m u n ci prestate
n cadrul unui regim de m unc in com p let, telem u n ca i m unca externai izat;261
cercettoarea N . P odibeakina (2 0 0 9 ) consider c din categoria ra p o rtu rilo r
atipice fac parte raporturile aprute n legtur cu leasing-ul personalului,
oittstaffing-u\, outsourcing-u l i raporturile freelancer- ilo r ;'6" O .M o n a ia
(2 0 0 9 ) m enioneaz c din categoria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc atipice fac
parte raporturile grefate pe un contract in d iv id u a l de m unc cu o durat
d eterm inat, cele cu un reg im de m unc in c o m p le t, cele g refate pe un
contract in d iv id u a l de m unc cu clau z de prestare a m u n c ii n a fa ra adresei
a n g a ja to ru lu i, precum i cele g refate pe un contract, n c h e ia t cu partic ip a re a
a g e n iilo r p riv a te de ocupare a fo rei de m u n c ,263 etc. n u rm a s tudiu lui

260 Potrivit prevederilor art.4 din Legea voluntariatulini nr.121 din 18.06.2010 (publicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 179-181 din 24.09.2010), voluntariatul se poate desfura pe baza unui contract ncheiat
n form scris ntre voluntar i instituia gazd. n condiii de libertate contractual a prilor i cu respectarea
dispoziiilor legii, instituia gazd fiind obligat s ncheie cu voluntarul un contract de voluntariat dac acesta
este implicat n activitatea de voluntariat mai mult de 20 de ore lunar.
201 H.fl.KncejieB, Tpydounc npano Pnccuu u lapyoe.wiibix anpuu. Me.wrniiapoime nnpuN mpyda, - MocKBa.
H 3flaT ejibCTBo 3 k c m o , 2006 r., p.329-343.
262 riofluiHOJiKHHa Jlpoie.ui>i mpydonbix omuouienuu: armmuwihie (fjop.uu jaiiumocmu, - MocKBa, w<ypHan
Tpya h c o u H a n b H b ie o T H o u ie H H a . K 1/2009 r.
263 O.M ouHaa, Tlpaeoeoe pepy:\upommie rnpydonbix omnouienuii npu nemiiniiUHbix rf)op\uix 3unstmocmu, -
MocKBa, KvpHaji "KaapoBHK. TpvaoBoe npaBo KaapoBHk-a", .Nl>6/2009 r.
131
le g is la ie i, e p is te m o lo g ie i i p ra x io lo g ie i n m a te ria tiinei d re p tu lu i m u n c ii,
considerm c sunt raporturi juridice de munc atipice raporturile care apar
n urma prestrii unei munci de ctre persoanele fizice n folosul sau sub
autoritatea altei persoane fizice sau juridice, n cadrul crora lipsesc sau sunt
modificate una sau mai multe trsturi caracteristice eseniale ale raportului
juridic de munc tipic, standartizat, din categoria raporturilor personale,
organizaionale sau patrimoniale.
R a p o rtu rile ju rid ic e tip ic e , standardizate, care fo rm e a z obiectu l clasic al
d re p tu lu i m u n c ii, pierd , cu fie c a re zi care trece, to t m a i m u lt teren din spaiul
vast al ra p o rtu rilo r sociale de m unc, ocupat an terio r aproape c o m p letam en te
de ctre acestea, cedndu-1 ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc atipice. n ceea ce
ine de R e p u b lic a M o ld o v a , ra p o rtu rile de m unc tip ic e prevaleaz n cadul
n tre p rin d e rilo r de stat, m u n ic ip a le , in s titu iilo r p u b lice (cu excepia
a u to rit ilo r p u b lic e ), precum i n cadrul n tre p rin d e rilo r m a ri din sectorul
in dustrial p riv a t, unde exist c o le c tiv it i m a ri de persoane angajate. n ceea
ce ine de sectorul eco n o m ie i care se ocup cu prestarea s e rv ic iilo r de d ife rit
gen, in c lu s iv cel al s e rv ic iilo r prestate de ctre a u to rit ile p ublice ale statului
sau cele lo cale, care s o lic it o sp ecializare m a i fle x ib il i unde este n e v o ie de
o m a n e v ra b ilita te rapid, fia b ilita te i reacie de gen i n s t a n t , n prim plan apar
fo rm e le a tip ic e de angajare care g enereaz ra p orturi ju rid ic e de m unc
a tip ice. A a cum s-a m e n io n a t n literatu ra rus de specialitate, p a s e u m u e
H e m u m m H o ii m p y d o e o u 3 a H fim o c m u H a o c H o e e m p y d o e o z o n p a e o o m u o u ie n u n
H c a n e m c n o d h U M 113 n p o n e j i e H u u m e n d e H i f u u o b e K m u e u o u d u t x p e p e m i u a i f u u
e npaeoeo.M pezyn u poeaH u u m pyda. Tlpu 3m oM ochobhum u ( f ia i< m o p a \iu
m a K o i d u (p (p e p e H n u a iju u eu cm yn am m d n u m e jih H o c m b m pydoeozo
n p a e o o m H o iu e m tn , M ecm o ebw on u em m p a o m b i, p e o tc m t m pyda m u
ocoeH H O cm u p e a n m a i\u u m pydoeou (p y H K if u u p a 6 o m n u K a , e p e 3 y jib m a m e
n ezo u 3 M e n n io m c ji o m d e J ib iib ie c v u te c m e c u iib ic n p u 3 i ia K U m pydoeozo
264
npaeoomHouieHusi.

3. Raporturile juridice de munc flexibile


Generaliti. D a c ar fi s interpretm datele statistice, n R epublica
M o ld o v a raporturile atipice (cu excepia raporturilor de serviciu ale
fu n c io n a rilo r p u b lic i) ocup un loc in firm n vo lu m u l total al raporturilor
ju rid ic e de m unc, dei n realitate num rul acestor raporturi este considerabil
m ai m are. D ific u lta te a cu care se ciocnesc angajatorii, dar i salariaii, const n
aceea c n cele m ai m ulte cazuri raporturile ju rid ic e de m unc atipice nu au
suport regulatoriu la nivel de lege, astfel nct orice ncercare a participanilor
ra porturilor de a leg aliza relaiile respective se lovete, cel m ai adesea, de

O.MouHa, Flpwtotioe pery.iupomiime mpyrtosbix omnoiuemni npu HemumwHbtx <pop.\tax lannmocmn, -


MocKBa. JKvpHan "K ajpoB H K . TpyjioBoe npaB o /in a KaapoBHKa", >f6/2009 r.
132
rig id ita te a n o rm e lo r care se conin n C o d u l m u n c ii i care sancioneaz dur
orice abatere fo rm a l de la lite ra le g ii. Sub acest aspect, totui, se observ o
tendin de cretere a n um rului ra p o rtu rilo r atipice, fundam entate pe contracte
atipice de m unc. N u m ru l persoanelor angajate n te m e iu l unui contract
in d iv id u a l de m unc clasic, trad iio n al i standardizat, este n scdere lent, dar
sigur. R aportul ju rid ic de m unc tra d iio n a l, tip ic , se transfo rm - lent, - n tr-
o excepie de la regul; excepie care se va aplic a doar unui n u m r din ce n ce
m ai restrns de persoane care v o r face parte din cadrul unui grup p riv ile g ia t de
salariai. A c etia v o r fo rm a , n fo n d , n ucleul c o le c tiv u lu i de m unc, c e ila li
a n g ajai v o r avea statut de salariai cu ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc a tip ic e i
ex tre m de fle x ib ile .
A a cum s-a m en io n at n lite ra tu ra de specialitate, contractul in d iv id u a l
de m unc tip ic , ncheiat pe o durat nedeterm inat, cu un program de lucru fix ,
corespunde intereselor m u lto r categorii de angajatori i salariai, dar, cu
siguran, nu satisface n e v o ile tuturor p a rtic ip a n ilo r la rap o rtu rile de
m unc.265 L u m e a liberal m odern, n care cererea i o fe rta dicteaz re g u lile
jo c u lu i pe pia, fo rm eaz un c ircu it nchis care include i piaa fo rei de
m unc. P ia a n cauz este fundam entat pe prin c ip iu l m a m o n is m u lu i, care cel
m ai adesea se ghideaz dup regula scopul scuz mijloacele. n cadrul acestei
p iei supravieuiete i prosper num ai cel m ai tare i care, de regul, jo a c la
lim ite le acceptabile ale re g u lii, riscnd n o ric e m o m e n t sau s fie depit de
ctre concureni sau s fie e lim in a t prin in te rm e d iu l s a n c iu n ilo r ap lic a te de
ctre stat. D a to rit acestui fapt se cere o m o b ilita te extrem i o fle x ib ilita te n
toate dom eniile: cel al afacerilor, al finanelor, al educaiei, dar i cel al re la iilo r
de m unc. F le x ib ilita te a ra p o rtu rilo r de m unc presupune o pia a forei de
m unc extrem de a d aptabil, care necesit i un suport n o rm a tiv adecvat.
n scopul m o d e rn iz rii re la iilo r de m unc, U n iu n e a E uropean a lansat,
pe lng conceptul de fle x is e cu rita te a m u n c ii, un d o cu m en t cunoscut drept
Cartea Verde a Dreptului Muncii, d e n u m it o fic ia l (n lim b a fra n c e z ),
Moderniser le Droit du Travail pour relever Ies defis du XXI-e siecle .266
D o c u m e n tu l n cauz u tiliz e z o serie de concepte n o i, in c lu s iv cel re fe rito r la
un nou n eles al n o iu n ii clasice de raport de munc. n cadrul Crii Verzi a
Dreptului Muncii se u tiliz e a z att sintagm a contract de munc, ct i cea de
raport de munc. A s tfe l, o persoan poate presta o m unc fie n baza unui
contract in d iv id u a l de m unc, fie n baza unei re la ii de m unc, fiin d p o s ib ile ,
n acest sens, an u m ite c o n fu z ii, n contextul p ercep erii tra d iio n a le a
conceptului de raport de m unc. D u p cum m e n io n e a z cercettorul A n d re i
Popescu (2 0 0 8 ), este e vid en t c nu se au n vedere n um ai sa la ria ii care

265 Raluca Dimitriu, Tendine de flexibilitate a raporturilor de munc. - Bucureti, revista Studii de drept
romnesc, an 20(53), nr. 1-2/2008, p.241.
266 Livre veri Moderniser le droit du travail pour relever Ies defis du XXl-e siecle, Document COM (2006), 444
final, publicat pe pagina web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0627:FlN:ro:PDF (accesat la 08.04.2011).
133
lu c re a z n te m e iu l unor contracte in d iv id u a le de m unc, care genereaz
raporturi ju rid ic e de m unc tip ic e , ci i ali sa la ria i, ce se a fl n raporturi de
m unc n baza a lto r te m e iu ri de drept, dect contractul in d iv id u a l de m unc
tip ic , cum ar fi fu n c io n a rii p u b lic i, m ilita r ii, co o p e ra to rii, a g ric u lto rii etc .267
C o m is ia E uropean a m enionat cu acest prilej c, datorit pieei de m unc
fragm en tate, dac nu v o r fi luate un ir de m suri pentru adaptarea contractelor
in d iv id u a le de m unc tipice la tendin a n cretere de fle x ib ilita te a m u n c ii, att
din punctul de vedere al salariailo r, ct i al ang ajato rilo r, exist un risc destul
de serios pentru d e zv o lta re a n c ontin uare a practicii de recurgere la alte
fo rm e de m unc dect cele u zu ale, n cu rajn d u -se, astfel, nu doar n cheierea
d ife rito r contracte a tip ic e , dar i m unca deghizat.
R a p o rtu rile ju rid ic e de m unc fle x ib ile o b lig la m o d e rn iza re a leg is la ie i
m u n c ii R e p u b lic ii M o ld o v a , care tre b u ie s c uprind p o s ib ilita te a legal de
fle x ib iliz a re a c o n tra c te lo r in d iv id u a le de m unc, fle x ib iliz a re care tre b u ie s
a ib o m a i m are p o s ib ilita te de m a n e v r n ceea ce ine de p o s ib ilita te a de a
in trod uce clau ze non-standart n c o nin utu l co n tractelo r in d iv id u a le de m unc
(a rt.4 9 C o d u l m u n c ii); o rg a n iza re a b ila te ra l a procesului de m unc att de
ctre an g ajato r, ct i de ctre salariat; durata m u n c ii z iln ic e , ct i trecerea de
la re g u la a n g a j rii fu ll time la dreptul de alegere n tre fu ll time si part time;
m o b ilita te a rapid a s a la ria ilo r i fa r costuri s uplim entare m ajorate n exces
etc. A ceste lucruri ar p e rm ite s a la ria ilo r s rm n o perioad p re lu n g it pe
p iaa fo re i de m unc, d a r i s e v o lu e ze constant pe p iaa respectiv, f r a fi
afectai prea m u lt de flu c tu a iile acesteia. Este evident c i R epublica M o ld o v a
este afectat de intensificarea concurenei n cadrul g lobalizrii pieei, de
creterea cu v ite z a u ltrasun etului a proceselor teh n o lo g ic e , m o d ific a re a
produ sului intern brut n sensul creterii com ponentei sectorului s e rv ic iilo r i
m ico rrii sigure i constante a com ponentei in d u striale, dar i a celei
a gricole, care pn de curnd a fost com ponenta dom in ant a P IB -u lu i
naion al. A ceste lucruri duc, in e v ita b il, la fle x ib ilita te a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc i la o rganizarea ntreprinderilor suple (sintagm devenit deja uzual
n do m en iu l dreptului co m u n itar al m u n c ii), care s le p e rm it po sib ilitatea de
a reaciona pro m p t la m o d ific a re a cerin e lo r pieei: reoorgan izarea intern
im ediat, m ane v ra b ilita te a fr rig id it i cu tim p u l de m unc al salariailor,
cuantum ul salariilo r, m o d ific a re a statelor de personal etc. A ceste m om en te
atrag dup sine i d iv e rs ific a re a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc, genernd o
m u ltitu d in e de raporturi atipice necunoscute anterior.
n acest scop este necesar de a reglem enta la n iv e l de C o d al m u n c ii,
contractele in d iv id u a le de m unc atipice, n calitate de una din sursele posibile
de ap a riie a ra p o rtu rilo r de m unc a tip ic e i, totodat, u n ic a surs de apariie

~'>7 Andrei Popescu. Modernizarea dreptului nimicii i flexisecurilaiea muncii in viziunea Uniunii Europene.
Impactul asupra legislaiei romne, - Bucureti, revista Buletin de informare legislativ nr.2/2008, p.6.
134
a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c fle x ib ile , n c a lita te de varie ta te a ra p o rtu rilo r
atip ic e . P o triv it d e fin iie i, contractele in d iv id u a le de m unc a tip ice sunt acele
contracte, alte le dect cele bazate pe contractul in d iv id u a l de m unc pe durat
n edeterm inat cu tim p de lu cru in tegral. n aceast categorie se n cadreaz
contractele pe durat dete rm in a t , contractele cu tim p p a ria l, contractele de
m unc p rin agent de m u n c tem p o rar, contractele de m unc in te rm ite n te
(cnd se lu creaz, d in d ife rite ra iu n i, n um ai o parte din sptm n, spre
e x e m p lu , sm bta i d u m in ic a ), contractele ze ro ore (cnd salariatul
rm ne la d is p o ziia a n g a ja to ru lu i, urm nd a fi so licitat la m unc, n caz de
n ecesitate), i c h ia r contractele lu c r to rilo r in d ep en d en i.268 n acest context
considerm c A n d re i Popescu (2 0 0 8 ) are n vedere n u m ai contractele de
m u n c fle x ib ile , d a r nu toate contractele in d iv id u a le de m unc a tip ic e , cum ar
fi, de e x e m p lu , contractele de m unc ale m ilita rilo r, care de asem enea sunt,
cel puin n o p in ia noastr, contracte a tip ic e , dar nu pot fi considerate
contracte fle x ib ile . n acest sens, putem d e fin i raportul juridic de munc
flexibil drept raportul de munc, generat de regul de ctre un contract
individual de munc, care este diferit de raportul juridic generat de ctre un
contract individual de munc tipic pe durat nedeterminat i cu timp de
lucru normal i complet. n o p in ia R a lu c i D im itr iu (2 0 0 8 ), apar n c a lita te de
instrum ente de fle x ib iliz a re a ra p o rtu rilo r de m unc contractul de m unc pe
durat determ in at, contractul de m unc te m p o ra r , contractul de m unc cu
tim p p a ria l, contractul de m unc la d o m ic iliu , contractul de m unc on call,
precum i contractul de job-sharing,26q iar, prin in terp retarea o p in ie i
e x p rim a te de ctre A le x a n d ru ic le a (2 0 0 9 ) p riv in d contractele in d iv id u a le
de m unc speciale, au ca lita te a de izv o a re de a p a riie a ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m unc fle x ib ile contractul in d iv id u a l de m u n c p rin agent de m unc
tem p o rar, contractual in d iv id u a l de m unc cu tim p p a ria l, contractul
in d iv id u a l de m unc la d o m ic iliu i te le m u n c a .'70
D u p cum s-a m e n io n a t deja, un concept fo a rte im p o rta n t n contextul
ra p o rtu rilo r de m unc fle x ib ile l constituie flexisecuritatea. P o triv it n o rm e lo r
a p lic a b ile n cadrul U n iu n ii E uropene, conceptul p riv in d fle x is e cu rita te a
necesit a fi abordat sub cele dou com ponente ale sale: fle x ib ilita te a i
securitatea. F le x is e c u rita te a este d e fin it n d ocum entele U n iu n ii E uropene
drept o strategie integrant de consolidare simultan a flexibilitii i
securitii pe piaa forei de m unc21' F le x ib ilita te a , concept c o n s titu tiv al
fle x is e c u rit ii, se m a n ife s t p rin p o s ib ilita te a de elas tic iza re a abordrii
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc, acordarea unei m a i m a ri lib e rt i de aciune
pentru an g ajato ri, m anifestat prin lib e ra liz a re a p ro c e d u rilo r de stingere a

268 Andrei Popescu, Ibidem , p.8.


269 Raluca Dimitriu, Tendine de flexibilitate a raporturilor de munc , p.242-255.
270 Alexandru iclea, Tratat de dreptul muncii, ediia a IU - a. p.590-603.
_7! Pentru detalii vezi pagina web:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri-COM:2007:0627:FlN:en:PDF (accesat la 08.04.2011).
135
ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc fle x ib il, reducerea sau e xclu d erea c o sturilor
a fe re n te stin g e rii ra p o rtu lu i, m icorarea Ia m a x im posibil a c a z u rilo r de
ncetare a rap o rtu rilo r de m unc, care cad sub incidena sintagm ei de concediere
abuziv, prioritatea contractelor in dividuale de m unc atipice n calitate de
izvoare de apariie a ra porturilor ju rid ic e de m unc fle x ib ile : contracte pe durat
determ inat, contracte de m unc prin agent de m unc tem porar, contracte de
m unc cu regim de m unc parial, contracte de telem unc etc.
R aportul ju r id ic de m unc fle x ib il, n calitate de m odel a tip ic al
ra p o rtu rilo r de m unc, in te n s ific in e g a lit ile econom ice i sociale inerente
ra p o rtu rilo r de m u n c i d im in u e a z n iv e lu l de protecie al sala ria ilo r. U n
raport fle x ib il este bazat pe un ir de p rin c ip ii, care o pereaz c u m u la tiv sau n
parte: existena unui loc de m unc tem po rar; reg im de m u n c cu tim p p arial;
re la ie de m unc g u vern at doar p arial de n o rm e le clasice ale drep tu lu i
m u n c ii; trecerea c ontractului in d iv id u a l de m unc tip ic pe plan secund sau
n lo c u ire a acestuia cu un a lt act ju rid ic de drept p rivat; transferul rspunderii
u n ila te ra le a ang a ja to ru lu i pentru n cetarea ra p o rtu lu i asupra a m b e lo r pri n
egal m sur - att asupra a n g a ja to ru lu i, ct i asupra s a la ria tu lu i, sau
transferu l c o m p le t al acesteia asupra s alariatu lu i i ab so lvirea an g ajato ru lu i
de rspundere; consacrarea p rin c ip iu lu i work instability n detrim en tu l
p rin c ip iu lu i work stability, a p lic a b il n cadrul raportului de m unc tip ic etc.
D in aceste considerente sa la ria ii a fla i n raporturi ju rid ic e de m unc
fle x ib ile sunt co n sid erai, din punct de vedere al d reptului c o m u n ita r al
m u n c ii, salariai vulnerabili, n prin c ip a l ca urm are a fa p tu lu i c, n tim p , se
pot a fla n lo curi de m unc succesive de slab calitate, pe durate determ inate
foarte scurte i cu o protecie social sczut.
Raporturile juridice de munc aprute n urma ncheierii contractelor
de punere la dispoziie (raporturile de leasing a personalului). R a p o rtu rile
ju rid ic e de punere la d is p o ziie , d en u m ite n lite ra tu ra de specialitate (n
special n cea din d o m e n iu l tiin e lo r e c o n o m ic e) i raporturi de leasing a
personalului,212 sunt unele din cele m ai uzuale fo rm e de ra p o rtu ri ju rid ic e de
m unc fle x ib ile . S pre deosebire de m a jo rita te a c e lo rla lte raporturi de m unc
fle x ib ile , leasingul personalului nu este - n cazul R e p u b lic ii M o ld o v a , - o
c reaie a le g iu ito ru lu i, ci un concept do c trin a r, care d expresie unor
m p re ju r ri existente de fa d o . L e a s in g u l personalului const n punerea la
d is p o ziie a s a la ria ilo r, angajai de ctre o agenie de m unc tem porar,
pentru o alt parte - unitatea u tilizato are, care Ie d eterm in acestora o b lig a iile
de m u n c i e fectu eaz controlul asupra n d e p lin irii acestor o b lig a ii de ctre
sa la ria ii resp e c tiv i. R a p o rtu rile ju rid ic e de leasing a personalului sunt

,'hnw ir nepcoHU.no a Poccuu: npouuioe, Haammuee, oydyufee, articol, publicat pe pagina


272 M h p o h o b A iieK c eH ,
web: http://w w w .lir-portal.ru/article/lizing-personala-v-rossii-proshloe-nastoyaslichee-budushchee (accesat la
08.04.2011).

136
ra porturi de m unc triu n g h iu la re , aprute n re zu lta tu l p lasrii n m unc a
s a la ria ilo r, cu caracter te m p o ra r, p rin a g enii de m unc tem p o rar. A ceste
ra porturi se stabilesc n tre agenie, salariat i n tre p rin d e re a u tiliza to a re ,
re la ia de m unc deven in d , astfel, un raport ju r id ic c o m p le x . n tre agenia de
m u n c te m p o ra r i u tiliz a to r se n c h e ie un contract de natur c o m e rc ia l .
D in punct de vedere al te rm in o lo g ie i ju rid ic e , strict tiin ific e , u tiliz a re a
sin tagm ei de leasing de personal este in corect, aceasta fiin d m ai apropiat
de d o m e n iu l stng- u lui p ro fe s io n a l, dect de cel al ep is te m o lo g ie i d re p tu lu i,
i din aceast cauz n an u m ite lim b a je ju rid ic e sin tagm a este o entitate
u zu a l i n ceten it, ia r n a lte le - nu. L ite ra tu ra ro m n de specialitate nu
o pereaz cu aceast sintagm ; fiin d o in stitu ie re g le m e n ta t la n iv e l de lege,
se u tiliz e a z sin tagm a de raporturi juridice prin agent de munc temporar.
T e rm in o lo g ia e n g le z a o rig in a lu lu i in stitu iei respective, n deosebi cea
p ra x io lo g ic , o p ereaz cu d ife rite n o iu n i, care toate pot fi cuprinse n
c onin utu l sin tagm ei generale de raporturi ju rid ic e prin agent de m unc
te m p o ra r , dar cu un ir de e lem ente p ro p rii, care p e rm it d ife re n ie re a
acestora n cadrul general al conceptului: ra porturi de sta ff leasing , raporturi
de temporary staffing, raporturi de outstaffing i ra p orturi de outsourcing.
Raportul de sta ff leasing este acea v arietate intern a ra p o rtu rilo r de
m u n c p rin agent de m unc te m p o ra r , care in c lu d e toat g a m a de raporturi
ju rid ic e generate de contractele in d iv id u a le de m unc te m p o ra r , n cheiate de
ctre un salariat cu un agent de m unc te m p o ra r din num e p ro p riu , far
im p lic a re a u tiliz a to ru lu i fin a l al m u n c ii care v a fi prestat, i rep a rtiza re a
ulte rio a r a acestuia la o unitate pentru a presta m unca pentru o perioad
re la tiv lu ng - de la trei lu ni (d e re g u l ) pn la civ a an i. Este v a rie ta te a cea
m a i apropiat de fo rm e le de leasing a personalului care au n c e p u t d e ja s fie
practicate i n R e p u b lic a M o ld o v a .
Raportul de temporary staffing este acea va rie ta te in tern a ra p o rtu rilo r
de m unc prin agent de m unc tem p o rar, care in c lu d e toat g a m a de
ra p o rtu ri ju rid ic e generate de contractele in d iv id u a le de m unc te m p o ra r ,
id entice schem ei ap licate i n cazul ra p o rtu rilo r de staff leasing, d a r cu o
p erio ad fo arte scurt de prestare a m u n c ii - de la cteva z ile pn la tre i lu n i.
Este m o d a lita te a de angajare a p e rsonalului n cadrul d e ru l rii u nor p roiecte
de scurt durat, c o n ferin e, e x p o z iii, precum i n cazul n lo c u irii s a la ria ilo r
ale cror contracte in d iv id u a le de m unc au fost suspendate pentru o perioad
scurt de tim p .
Raportul de outstaffing este acea v a rie ta te intern a ra p o rtu rilo r de
m u n c p rin agent de m unc tem p o rar, care re p re zin t m o d a lita te a cea m a i
efe c tiv de e x te rn a liza re a p e rsonalului, adic de scoatere a unei pri din
statele de personal ale u n it ii n a fa ra s paiului fo rm a l ju rid ic de a c tiv ita te al
u n it ii (sub aspectul ra p o rtu rilo r de m un c). In situaia dat agentul de m unc

137
tem po rar nu alege salariai pentru an g a ja to ru l-u tiliza to r, ci fo rm a lize a z
ju r id ic an gajarea s a la ria ilo r care d e ja lu creaz n cadrul a n g a ja to ru lu i-
u tiliz a to r, n statele de personal ale a gentului de m unc tem p o rar, dei n
fa p t sa la ria ii i c ontin u m unca la vech iu l loc de m unc, cu aceleai
o b lig a ii fu n cio n ale.
Raportul de outsourcing este acea va rie ta te intern a ra p o rtu rilo r de
m unc p rin agent de m unc tem po rar, care rep rezin t m o d a lita te a de transfer
a u nor fu n c ii ale u n it ii ctre o unitate din e x te rio r, care poate efectua
an u m ite a c tiv it i prin in te rm e d iu l a dou m o d a lit i: sau p rin in te rm e d iu l
s a la ria ilo r p ro p rii, sau prin in te rm e d iu l transferu lui fo rm a liz a t al s a la ria ilo r
de la un ita te a care a so licitat prestarea s e rv ic iilo r de outsoucing Ia unitatea
care a p re lu a t fu n c iile respective, adic la unitatea cu statut de agent de
m unc tem p o rar. R a p o rtu rile de outsourcing au, astfel, m a i m u lte m o d a lit i
interne de re a liza re i, sub aspect ju r id ic , re p re zin t o entitate c o m p le x n
co m p a ra ie cu alte v a rie t i ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc p rin agent de
m unc tem p o rar. In co m p a ra ie cu ra p o rtu rile de o u ts ta ffin g , ra p o rtu rile de
outsourcing se e v id e n ia z prin m o d a lit ile de colaborare dintre agentul de
m unc i salariai. O u ts ta ffin g -u l presupune n um ai fo rm a liz a re a de jure a
ra p o rtu rilo r de m unc ale s a la ria ilo r, fa r m o n ito riza re a co m p let a
procesului de m unc al s a la ria ilo r, deoarece aceast m o n ito riza re (care
in clude c o n tro lu l procesului de prestare a m u n c ii, a g ra fic u lu i de m unc, a
co n in u tu lu i procesului de m unc e tc.) se e fectu eaz de ctre angajato rul
u tiliz a to r. n cadrul ra p o rtu rilo r de outsoucing, ns, agentul de m unc preia
absolut toate fu n c iile de m o n ito riza re a ra p o rtu rilo r de m unc, specifice
prestrii m u n c ii n cadrul unui raport ju rid ic de m unc tip ic .
L e g is la ia m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a nu reglem enteaz rap o rtu rile
ju rid ic e de leasing a personalului, spre deosebire de le g is la ia n m a te rie din
alte state, in clu siv cea din R o m n ia . C o nceptul de leasing a personalului este
prelu at din dreptul en g le z i cel am erican n m a te rie .273 n le g is la ia rom n
leasingul personalului este reglem entat prin in term ediul art. 8 7 -1 0 0 din C odul
m u n c ii, defin in d u -se m unca tem po rar274, salariatul tem po rar275, u tiliz a to ru l,276
agentul de m unc te m p o ra r 27' i, im p lic it, contractul de m unc tem porar.~7S

21i Jean Pellisier. Alain Supiot Antoine Jeammaud. Droil du Travail, edition 23-e, - Paris, Editions Dalloz, 2006, p.397.
274 Munca prin agent de munca temporara este munca prestata de un salariat temporar care a ncheiat un contract de
munca temporara cu un agent de munca temporara si care este pus la dispoziia utilizatorului pentru a lucra
temporar sub supravegherea si conducerea acestuia din urma. (art.87 alin.(l) Codul muncii al Romniei).
:7? Salariatul temporar este persoana care a ncheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca
temporara, in vederea punerii sale la dispoziia unui utilizator pentru a lucra temporar sub supravegherea si
conducerea acestuia din urma. (art.87 alin.(2) Codul muncii al Romniei).
276 Utilizatorul este persoana Jizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia muncete
temporar un salariat temporar pus ia dispoziie de agentul de munca temporara, (art.87 alin.(4) Codul muncii
al Romniei).
277 Agentul de munca temporara este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, Familiei si Proieciei
Sociale, care ncheie contracte de munca temporara cu salariai temporari, pentru a-i pune la dispoziia
utilizatorului, pentru a lucra pe perioada stabilita de contractul de punere la dispoziie sub supravegherea si
conducerea acestuia. Condiiile de funcionare a agentului de munca temporara, cat si procedura de
autorizare se stabilesc prin hotarare a Guvernului, (art.87 alin.(3) Codul muncii al Romniei).
138
R ap o rtu l ju r id ic aprut n tre agenia de m unc te m p o ra r i u tiliz a to t este un
raport ju r id ic de natur c o m e rc ia l , aprut n baza c ontractului de punere la
d is p o ziie . P rin in te rm e d iu l co n tractu lu i respectiv se stabilete m o tiv u l pentru
care este necesar u tiliz a re a unui salariat te m p o ra r, te rm e n u l m is iu n ii i, dac
este ca zu l, p o s ib ilita te a m o d ific rii acestui te rm e n , cara c te ris tic ile specifice
postului (n special c a lific a re a necesara), locul ex e c u t rii m is iu n ii i
p ro g ram u l de lu cru, c o n d iiile concrete de m u n c , ec h ip a m e n te le in d iv id u a le
de p rotecie i de m unc pe care salariatul te m p o ra r tre b u ie s le u tiliz e z e ,
orice alte serv ic ii i fa c ilit i n fa v o a re a sala ria tu lu i te m p o ra r, va lo a re a
c ontractului de care b e n e fic ia z agentul de m u n c te m p o ra r , precum i
re m u n e ra ia la care are dreptul salariatul.
C o n tra c tu l de punere la d is p o ziie nu este reg le m e n ta t n ici de le g is la ia
m u n c ii, nic i de leg is la ia c iv il din R e p u b lic a M o ld o v a . T o to d a t , ns,
considerm c le g is la ia c iv il p e rm ite n c h e ie re a acestor contracte, prin
in te rm e d iu l a rt.6 6 7 din C o d u l c iv il, care g aranteaz libertatea c o n tra c te lo r n
c alitate de p rin c ip iu fu n d a m e n ta l, a fla t la baza drep tu lu i c iv il.2 A s tfe l,
p o triv it n o rm e lo r n vig o a re p rile contractante pot n c h e ia n m od lib e r (n
lim ite le s paiului le g a l) d ife rite contracte, in c lu s iv contracte care nu sunt
prevzute de lege - contracte n e n u m ite , s tabilind de com un acord conin utu l
acestora. G h id n d u -n e de p rin c ip iu l lib e rt ii contractuale i in spirnd u-n e
din leg is la ia , precum i din ep is te m o lo g ia i p ra x io lo g ia n m a te rie existent
n afara spaiului R e p u b lic ii M o ld o v a , n p rim u l rnd din cel al dou ri-
m e m b re ale U n iu n ii E u ropene - F ra n a i R o m n ia , putem s dete rm in m
s p e c ific u l, natura ju rid ic i caracterele necesare unui contract de punere la
dis p o ziie . n acest sens, contractul de punere la d is p o ziie poate fi considerat
drept o v arietate a contractului c iv il de prestri s e rv ic ii,280 cu titlu oneros,
c o m u ta tiv , consensual, s in alag m atic i cu executare succesiv.281 n c alitate
de pri contractante apar agentul de m unc tem p o rar i u tiliz a to ru l; n u rm a
n c h e ie rii c ontractului respectiv n tre pri va aprea un raport ju r id ic c iv il
clasic, dar nu un raport ju rid ic de m unc a tip ic , c h ia r dac obiectu l
c o ntractului n cauz l constituie punerea la d is p o z iia u tiliz a to ru lu i, contra
plat, a unor salariai te m p o ra ri pentru prestarea unei an u m ite m u n c i. i o
parte, i cealalt parte a rap o rtu lu i ju rid ic respectiv treb u ie s dispun de
capacitate ju rid ic ; dac n cazul cap a c it ii ju r id ic e a ag en tu lu i de m unc
tem po rar, p riv it n exc lu s iv ita te n um ai prin prism a c ontractului de punere la
dis p o ziie , dar nu i a c ontractului in d iv id u a l de m un c n c h e ia t cu salariatul

278 Cornradul de munca temporara e.sle un contract individual de munca ce .se incheie in scris intre agentul de
munca temporara si salariatul temporar, pe durata unei misiuni, (art.93 alin.( 1) Codul muncii al Romniei).
279 Nicolae Eanu, art.667 Libertatea contractului, n Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, voi.II.
ediia a 11-a, - Chiinu, editura Arc, 2006, p.211-213.
280 Ion Traian tefanescu, Tratat de dreptul muncii, - Bucureti, editura Wolters Kluwer, 2007. p .4 15.
281 Giorgiu Coman, Laura Georgescu, Contractul de punere la dispoziie, - Bucureti. Revista romn de dreptul
muncii, nr.4/2007, p.50.
139
te m p o ra r, se a p lic p re v e d e rile generale c iv ile p riv in d capacitatea ju rid ic
c iv il , atunci n cazul u tiliz a to ru lu i este necesar respectarea att a c e rin e lo r
legale p riv in d capacitatea ju rid ic c iv il tip ic , ct i a celo r p riv in d
capacitatea ju rid ic de m unc. n acest sens u tiliz a to ru l treb u ie s corespund
c e rin e lo r stabilite de C o d u l m u n c ii p riv in d capacitatea ju rid ic de m unc a
ang a ja to ru lu i persoan ju rid ic sau a an g a ja to ru lu i persoan fiz ic .
P o triv it p re v e d e rilo r a rt.4 6 din C o d u l m u n c ii, an g ajato ru l persoan
ju r id ic o bin e capacitate ju rid ic de m unc din m o m en tu l d o b n d irii
p erso n alitii ju rid ic e , personalitatea respectiv dobn dind u-se, p o triv it
p re v e d e rilo r a rt.6 0 din C o d u l c iv il, de la data n re g is tr rii de stat. A a cum s-
a m e n io n a t n d o c trin a de drept c iv il, capacitatea de fo lo s in a persoanei
ju rid ic e se dobndete co n c o m ite n t cu obin erea c a lit ii de persoan ju rid ic ,
adic de la data n re g is tr rii i in c lu d e rii n reg istru l de stat respectiv, ia r n
c alitate de act c o n firm a to r servete c e rtific a tu l de n registrare e lib e ra t de
organu l de stat care e fectu eaz n re g is tra re a .282 n ceea ce ine de an g ajato rii
cu statut de persoan fiz ic , acetia obin capacitate ju rid ic de m unc n m od
d ife rit de p o s ib ilita te a o b in e rii c a p a c it ii ju rid ic e de m unc n calitate de
salariai. C o n fo rm s tip u l rilo r a rt.4 6 a lin .(7 ) din C o d u l m u n c ii, angajato rul
persoan fiz ic o bin e capacitate ju r id ic de m unc din m o m e n tu l do b n d irii
c apacitii de p lin e de e x e rc iiu . M e n io n m , totodat, c n o rm a n cauz se
a p lic s itu a iilo r cnd este vo rb a despre a ngajato ri persoane fiz ic e care nu au
statut de com e rc ia n t, adic nu se ocup cu o a c tiv ita te c o m e rc ia l f r a
o bin e personalitate ju rid ic , deoarece, p o triv it p re v e d e rilo r a rt.2 6 din C odul
c iv il, asupra a c tiv it ii de n tre p rin z to r desfaurate de ctre o persoan fiz ic
fa r co n s titu ire a de persoan ju rid ic , se a p lic re g u lile care reglem enteaz
a c tiv ita te a persoanelor ju rid ic e cu scop lu crative, dac din lege sau din esena
ra p o rtu rilo r ju rid ic e nu re zu lt a ltfe l. n acest sens le g iu ito ru l egaleaz
capacitatea de fo lo s in a n tre p rin z to ru lu i in d iv id u a l cu capacitatea de
fo lo s in a persoanelor ju rid ic e cu scop lu c ra tiv . C a p acitatea de exerciiu
const n p o s ib ilita te a persoanei de a dobn di i de a e x e rc ita drepturi de
natur c iv il p rin p ro p riile fapte, de a-i asum a o b lig a ii c iv ile i de a le
ex e c u ta ,281 i ncepe, p o triv it re g u lii generale, de la data cnd persoana fiz ic
atinge vrsta cerut de a rt.2 0 din C o d u l c iv il - cea de 18 ani, cu cele dou
ex c e p ii de dobn dire a cap a c it ii de p lin e de e x e rc iiu pn la atingerea
vrstei de 18 ani: cstoria m in o ru lu i pn la atin g erea vrstei de 18 ani,
precum i a trib u ire a c apacitii d e p lin e de e x e rc iiu unui m in o r prin
em ancipare.

Nicolae Roea, art.60 Capacitatea de folosin a persoanei juridice, n Comentariul Codului civil a l Republicii
Moldova, vol.I, - Chiinu. Firma Editorial-Poligrafic Tipografia Central, 2006. p. 110.
283 Tatiana Tabuncic. art.20 Capacitatea deplin de exerciiu a persoanei fizice, n ( omentariul Codului civil al
Republicii Moldova, vol.I. - Chiinu, Firma Editorial-Poligrafic Tipografia Central. 2006, p.59.
140
Raportul ju rid ic de leasing a personalului poate fi generat num ai de contractul
de m unc prin agent de m unc tem porar, n cheiat n fo rm scris, fo rm care
reprezint, aa cum s-a m enionat n tr-un studiu destinat leasingului
personalului, o condiie ad validitatem pentru apariia raportului respectiv.284 D e
a ltfe l, i contractul de punere la dispoziie, generator al unui raport ju rid ic de
natur com ercial, este supus cerinei ad validitatem, v is--vis de obligativitatea
n ch eierii acestuia n fo rm scris.283 D ei raportul ju rid ic de punere la dispoziie
este un raport bilateral, relaia ce se stabilete ntre unitatea in iial (unitatea
angajatoare) i unitatea subcontractant (unitatea u tilizato are) are i caracter
triu n g iu la r, deoarece, n m od n o rm al, responsabilitatea celo r doi contractori este
com un i solidar, n cazul n e n d e p lin irii o b lig a iilo r de ctre subcontractant,
inclusiv n ce privete o bligaiile ce decurg din contractul de punere la dispoziie,
n calitate de varietate atipic a contractului individual de m unc clasic.
D o c trin a de specialitate este foarte d ife rit n ceea ce ine de tratarea
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de leasing a personalului, o p in iile ex p rim a te plasndu-se
adesea la poli opui - de la acceptarea far nici o rezerv a conceptului de m unc
prin agent de m unc tem po rar, pn la respingerea categoric i absolut a
leasingului de personal. C onceptul de leasing a personalului a aprut in iia l i
s-a d ezvo ltat rapid n anii 6 0 - 70 ai secolului X X n S U A , ca rspuns la
tendin a de fle x ib ilza re a procesului de organizare i adm inistrare a m u n c ii, iar
statutul de p rin te -fo n d a to r al sistem ului de leasing al personalului l deine
W illia m Russel K e lly , fondatorul uneia din cele m ai m ari agenii p rivate de
ocupare a forei de m unc din lu m e - K e lly S ervices , - transfo rm at d e ja n
com panie transnaional. Sub aspectul dreptului in ternaional al m u n c ii,
rap o rtu rile ju rid ic e de leasing a personalului au fost recunoscute prin
in term ed iu l adoptrii de ctre O rg a n izaia In ternaional a M u n c ii a Conveniei
nr.181 din 19.07.1997 privind ageniile private de ocupare a forei de munc,
m enionat deja n prezentul studiu,286 i a Recomandrii nr. 188/1997 privind
ageniile private de ocupare a forei de munc. R a p o rtu rile de leasing a
personalului reprezint, deopo triv cu rap o rtu rile de m unc cu tim p p arial,
raporturile de m unc la d o m ic iliu i rap o rtu rile de te lem unc, cele m ai
cunoscute varieti ale ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc fle x ib ile . R a p o rtu rile de
leasing ale personalului m ai sunt considerate n literatura de specialitate drept
raporturi de arend financiar a salariailor, p o triv it crora arendatorul achit
com paniei de leasing a personalului o an u m it sum pentru deinerea i
u tiliza re a tem po rar a s e rv ic iilo r acordate de personalul arendat.287

2W Alexandru Ambrozie, tefan Naubauer, Organizarea muncii prin agent de munc temporar conform noului
Cod al muncii, - Bucureti, Revista romn de dreptul muncii, nr. 1/2003. p.95-96.
285 Vlad Barbu. Dreptul muncii, - Bucureti, editura ..Naional. 2003, p. 115-116.
286 Ratificat prin Legea nr.482 din 28.09.2001 pentru ratificarea ( 'onveniei Organizaiei Internaionale a Muncii
nr. 1X1 privind ageniile private de ocupare a forei de munc (publicat n Monitorul Oficial nr.130 din
26.10.2001).
' x7 H.M.Ko3HHa, 3ae.Miihiu mpyd: cotiuaibUbie acneKnm, - MocKBa, wvpHaji C ouHOJioniHeKCHe HccneAOBaHH*,
m 1/2008 r .,p .3 - 12.
141
R a p o rtu rile de leasing a personalului sunt ra porturi de natur alte rn a tiv ,
c o m p a ra tiv cu ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc tip ic e , iar ap lic a re a schem elor de
u tiliz a re a m u n c ii tem po rare schim b n fin a l i co n fig u ra re a structurii sociale
a u n it ii u tiliza to a re a m u n c ii p rin agent de m unc tem p o rar. n c o n d iiile
tra n s fo rm rii contin ue i rapide a ra p o rtu rilo r de m unc n sim p le raporturi de
gen c u m p ra re -v n za re , in e v ita b il se produce i tra n s fo rm a re a m o d e lu lu i
tra d iio n a l al rap o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic . A cesta poate fi considerat
drept un raport p a te m a lis t v is - -v is de ra p o rtu rile de leasing a personalului,
deoarece sa la ria ii care m uncesc de facto la o an u m it unitate nu se m ai
consider legai de unitatea respectiv, dat fiin d fap tu l c dup ex p ira re a
perioad ei de leasing ei v o r fi transm ii altei un iti u tiliza to a re , i aa m ai
departe. T o a te aceste aspecte, abordate c u m u la tiv , afecteaz destul de serios
conceptul rap o rtu lu i ju r id ic de m unc tip ic , deoarece salariatul risc i m ai
m u lt s se tran sfo rm e din subiect al ra p o rtu rilo r n tr-u n sim p lu obiect,
transm is din m n n m n la in iia tiv a u nor te ri, f r ca acetia m c a r s-l
n treb e - cel puin fo rm a l, - dac este sau nu de accord cu acest lucru.
U n a lt aspect al ra p o rtu rilo r de leasing a personalului const n
fra g m e n ta re a lo c u rilo r de m unc din cadrul u n it ilo r n lo curi de m unc de
baz, ocupate de salariai a fla i n ra p orturi ju rid ic e de m unc tip ic e , i locuri
de m unc p e rife ric e , ocupate de salariai a fla i n raporturi de m unc fle x ib ile
i, deci, v u ln e ra b ile . L o c u rile de m unc p e rife ric e au un a lt c o n in u t c a lita tiv ,
care se a fl sub lim ita acceptat pentru lo c u rile de m unc de baz, deoarece
ra p o rtu rile ju r id ic e de leasing a personalului sunt p rv iv ite att de ctre
a n g a ja to ri, ct i de sa la ria ii a fla i n raporturi tip ic e , drept lo cu ri de m unc
de gen secondhand", cu salarii m a i m ic i, fa r garan ii sociale o b lig a to rii n
cadrul pachetului social (a s ig u r ri sociale i asig urri o b lig a to rii de asisten
m e d ic a l ) etc. S ala ria ii preluai p rin in te rm e d iu l ra p o rtu rilo r de leasing sunt
p riv ii adesea drept persoane destinate s ocupe locuri de m unc precare, ceea
ce risc s atrag dup sine noi fo rm e de in egalitate social n rndul
s a la ria ilo r. Pe de alt parte, este aproape im p o s ib il de o p rit procesul
respectiv de tran sfo rm are c a lita tiv a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc i cu att
m ai m u lt de a le e lim in a , d a to rit procesului de g lo b a liza re agresiv,
d e zv o lta re u ltra ra p id a te h n o lo g iilo r in fo rm a io n a le , tra n s fo rm rii unor
genuri de oc u p a ii din categoria c e lo r in dustriale, p a lp a b ile , n ocupaii din
c ateg o ria s e rv ic iilo r la distan, i deci oarecum v irtu a le , etc. n acest
context, ra p o rtu rile ju rid ic e de leasing a personalului se apropie cu pai ra p izi
- dar n u m ai sub aspect strict cantita tiv ! - de ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc
tip ic e , ceea ce poate conduce la faptu l c aceste ra porturi, considerate
fle x ib ile i atip ice, v o r ocupa locul ra p o rtu rilo r de m unc tip ic e , iar cele
considerate a fi astzi tip ic e , fu ndam entate pe p rin c ip iu l s ta b ilit ii lo cului de
m unc, risc s d e v in ra p orturi m in o rita re nu m e ric i, n consecin, s

142
ocupe locul ocupat astzi de ra p o rtu rile de m unc a tip ic e . C u att m a i m u lt,
cu ct pe p ia a fo re i de m u n c exist i v a rie t i m a i rad icale ale ra p o rtu rilo r
de leasing a perso n alu lu i, care sunt i m a i fle x ib ile , i m a i puin securizate
social, cum ar fi ra p o rtu rile ju rid ic e de outsourcing i ra p o rtu rile ju r id ic e de
o utstaffin g. A s tfe l, ra p o rtu rile ju rid ic e de m u n c tip ic e se pare c nu m ai
corespund te n d in e lo r m odei econom ice n m a te ria fo rei de m unc, care
caut n o i m o d e le care s corespund s o lic it rilo r c lie n ilo r, n cazul nostru -
s o lic it rii an g a ja to rilo r.
R ap o rtu l ju r id ic de m unc tip ic , clasic, este un raport b ila te ra l, fiin d
cercetat en detail n cadrul tiinei drep tu lu i m u n c ii. n cadrul ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m u n c p rin agent de m unc te m p o ra r com p o n en a s u b ie c ilo r
este d ife rit , deoarece de facto angajato rul este reprezentat de ctre doi
subieci: agentul de m unc tem po rar i u tiliza to ru l. n situaia dat avem de-a
face, aa cum s-a m enionat i n doctrin, cu faptu l c d repturile i o b lig a iile
salariatului sunt n d e p lin ite att la angajatorul n o m in a l, care este agentul de
m unc tem p o rar, ct i la angajato rul real, care este u tiliz a to ru l, dar n
v o lu m d ife rit.288
C e rc e t to rii n m aterie de drept al m u n c ii au atras ate n ia spe c ia li tilo r
asupra fa p tu lu i c ra p o rtu rile ju rid ic e de leasing a personalului se aseam n
cu sp ecificu l ra p o rtu rilo r aprute n urm a detarii s a la ria ilo r, deoarece n
am b ele cazuri sa la ria ii presteaz m unca n fa v o a re a unor teri (a li
a n g a ja to ri) din d is p o ziia a n g a ja to rilo r lo r in iia li. M a i m u lt ca att; p o triv it
lui A le x a n d ru ic le a (2 0 0 9 ), m u n c a p rin agent de m unc te m p o ra r , adic -
im p lic it, - ra p o rtu rile ju rid ic e de leasing a p erso n alu lu i, poate fi considerat
drept detaare cu caracter s p ecial.280 Spre deosebire de leasingul p e rsonalului,
detaarea rep rezin t o m o d a lita te de m o d ific a re tem p o rar a contractului
in d iv id u a l de m unc al unui salariat, re g le m e n ta t de n o rm e le C o d u l m u n c ii,
care const n prestarea tem p o rar a m u n c ii de ctre salariat, n u rm a o b in e rii
de ctre angajato r a acordului p re v e n tiv scris al s a la ria tu lu i, n fo lo su l unui
a lt an g ajato r, a fla t att pe te rito riu l R e p u b lic ii M o ld o v a , ct i n afara
te rito riu lu i rii, n te m e iu l unui contract in d iv id u a l de m u n c distinct,
n c h e ia t pe o durat d e te rm in a t .">0 C o n fo rm p re v e d e rilo r art. 7 6 lit. e ) din
C o d u l m u n c ii, pe p erio ad a e fe c tu rii detarii contractul in d iv id u a l de m unc
de baz al salariatu lu i detaat se suspend eo ipso, ceea ce presupune c n
acest caz v o r in te rv e n i, n m o d autom at, e fectele cele m ai im p o rta n te ale
suspendrii, pre v zu te n art. 75 a lin . ( 2 ) d in C o d u l m u n c ii - suspendarea
prestrii m u n c ii de ctre salariat n fo lo su l ang a ja to ru lu i su, precum i
suspendarea p l ii d re p tu rilo r s alariale (s a la riu , s poruri, alte p l i) de ctre

~xx r o j i o b h h q C ., Codep.ncanue m pydoeoeo dopoaopu npu iucmiiom mpyde, - MocKBa, >KypHan X o 3 h h c tb o h


n p a B o , Ns 10/2004 r.
289 Alexandru iclea, Treaial de dreptul muncii, ediia a III-a, p.499,
290 Art.71,72 i 76 din Codul muncii.
143
an g ajato r n folosu l s a la ria tu lu i. Este im p o rta n t de m en io n at faptu l c, pe
toat durata detarii s a la ria tu lu i, c e le la lte d repturi i o b lig a ii ale p rilo r,
prevzute de le g is la ia m u n c ii n vig o are, precum i de contractul in d iv id u a l
de m unc n c h e ia t n tre pri, c ontin u s se m enin, cu ex c e p ia c a z u rilo r
cnd contractul c o le c tiv de m unc sau cel in d iv id u a l nu co n in alte prevederi.
A s tfe l, n c a zu l detarii avem de a face, sub aspect ju r id ic , cu o cesiune
temporar a contractului individual de munc al s a la ria tu lu i, a fla t n
detaare, de la a ngajato rul su de baz, la n tre p rin d e re a unde el a fost detaat
i care astfel d e v in e , la r n d u -i, angajator temporar pentru salariatul
respectiv, n te m e iu l unui a lt contract in d iv id u a l de m unc pe durat
dete rm in a t , d is tin c t de p rim u l contract. i n cazul leasingului de personal,
de a ltfe l, se n c h e ie dou contracte distincte: contractul de munc temporar,
n c h e ia t n tre agentul de m unc tem p o rar i salariat, i contractul de punere
la dispoziie, care este o va rie ta te a co n tractu lu i c iv il (c o m e rc ia l) de prestri
s e rv ic ii, i care se n c h e ie n tre agentul de m unc tem p o rar i u tiliz a to ru l
acestei m u n c ii. A n u m e faptu l n c h e ie rii unui a lt contract in d iv id u a l de m unc
re p re zin t d ife re n a cea m a i im p o rta n t d in tre detaare i deplasarea n
interes de serviciu, deoarece detaarea presupune, n plus fa de deplasare,
att schim barea te m p o ra r a ang ajato ru lu i la care m unca este prestat i
salarizat, ct i - atunci cnd este ca zu l, - schim barea s p e c ific u lu i (fe lu lu i)
m u n c ii, d a r n u m ai cu acordul scris i p re v e n tiv al s a la ria tu lu i.291
L e g is la ia na io n a l a R e p u b lic ii M o ld o v a pentru p rim a dat a introdus n
uz n o iu n e a de detaare, n sensul descris de ctre noi m a i sus, n anul 2 0 0 3 ,
odat cu punerea n ap licare a no u lu i C o d al m u n c ii. A n te rio r C o d u l m u n c ii
din anul 1973 nu reglem enta sub nici o fo rm detaarea, n coninutul
acestuia reflectn d u -se (i aceea n m od in d ire c t), d o a r deplasarea de
292
serviciu.

A se vedea, n acest sens, prevederile art. 71 alin. (5) din Codul muncii. Totodat, este necesar de menionat c
cele menionate mai sus, precum i n cele ce vor urma. nu se refer la detaarea persoanelor angajate n funcii
diplomatice, administrativ-tehnice sau de serviciu n cadrul Ministerului Afacerilor Externe, n privina crora
se aplic reglementri speciale.
y>2 Este necesar de a meniona i existena unei confuzii n legtur cu nenelegerea corect i aplicarea deseori
incorect a sintagmelor leasing de personal, detaare i deplasare in interes de serviciu. n ceea ce ine de
leasingul de personal acesta nu este reglementat de legislaia n vigoare, spre deosebire de dataare i
deplasarea n interes de serviciu. Deplasarea n interes de serviciu este reglementat prin intermediul Hotrrii
Guvernului din 24.06.2002 nr.836 Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la detaarea angajailor
ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor din Republica Moldova". Regulamentul vizat reglementeaz n
fapt deplasarea de serviciu, i nu detaarea ca atare. Mai mult ca att. dei n coninutul Regulamentului
menionat se utilizeaz destul de des termenul de detaare, sub aceast noiune se are n vedere n fapt
deplasarea de serviciu. n acest sens Regulamentul respectiv ofer doar noiunea deplasrii in interes de
serviciu, prin care se nelege, conform pct. I din Regulament, ' delegarea salariatului, conform ordinului
(dispoziiei, hotrrii) angajatorului, pe un anumit termen, pentru ndeplinirea obligaiilor de serviciu in afara
locului de munc perm anent", definiia detarii nefiind expus. De asemenea, acest lucru se poate observa i
prin intermediul comparrii termenilor utilizai n limbile romn i rus: astfel, detaarea este denumit n
varianta rus a Codului muncii drept omKOMUudupoeaHuc; pe cnd n hotrrea respectiv a Guvernului aceti
termeni sun n felul urmtor: n limba romn - detaare; iar n limba rus - K O M a H d u p o e a n u e (denumirea
regulamentului respectiv: flo.io.nceuue o koitaudupoaauuu paoommiKos npeonpmmuU, yvpejtcdenuu u
op.'aumaifuu l'ecnvoniKu Mojidona").
144
U n ir de e x p lic a ii re fe rito r la detaare se conin i n Hotrrea
Plenului Curii Supreme de Justiie nr. 12 din 3 octombrie 2005 Cu privire la
practica judiciar a examinrii litigiilor care apar n cadrul ncheierii,
modificrii i ncetrii contractului individual de munc 293 A s tfe l, p o triv it
pct. 2 2 din H o trre a v iza t , detaarea const n schimbarea temporar a
locului de munc cu acordul n scris al salariatului, prin dispoziia conducerii
unitii, pentru o perioad maxim de 1 an, care poate f i prelungit cu
acordul scris al salariatului cu cel mult 1 an, urmat de ncadrarea persoanei
la o alt unitate la care este trimis n scopul executrii unor lucrri n
interesul acesteia. La examinarea litigiilor aprute n legtur cu detaarea se
vor lua n consideraie urmtoarele: detaatul dispune de anumite msuri de
protecie (garanii) n privina meninerii funciei i salarizarea n
conformitate cu art. 72 din Codul muncii; se va acorda o diferen de salariu
dac n calitate de detaat acesta beneficiaz de o ncadrare superioar; se
vor acorda aceleai drepturi pecuniare subsecvente, analogic cu cazul
delegrii; salariul i concediul de odihn se va acorda de ctre unitatea la
care este detaat, dac dreptul la concediu survine n perioada detarii; n
caz de imposibilitate de plat a unitii la care a fo st detaat salariatul,
obligaia de retribuire a muncii prestate va reveni unitii care a dispus
detaarea; rspunderea material se va stabili de ctre unitatea la care este
detaat, n cazul n care prejudiciul a fo st cauzat n perioada detarii.
Puterea disciplinar fa de salariat se exercit, de regul, de ctre unitatea
la care acesta este detaat, cu excepia ncetrii contractului individual de
munc. E x p lic a ii s uplim entare cu re fe rin la detaare se conin i n alt
hotrre a P le n u lu i C u rii - Hotrrea nr. 11 din 3 octombrie 2005 Cu
privire la practica aplicrii de ctre instanele judectoreti a legislaiei ce
reglementeaz obligaia uneia dintre prile contractului individual de munc
de a repara prejudiciul cauzat celeilalte pri.294 P o triv it pct. 14 alin .3 i
a lin .4 din H o trre a v iza t , salariatul, cu acordul scris a! acestuia, poate f i
detaat, pentru executarea obligaiilor de serviciu, ta o alt unitate pentru o
perioad de cel mult un an cu posibilitatea prelungirii perioadei de detaare,
prin acordul prilor, cu nc cel mult un an. In condiia cauzrii de prejudiciu
unitii, salariatul va purta rspundere material fa de unitatea de unde a
fo st detaat, nefiind rspunztor fa de unitatea la care este angajat.
n ceea ce in e de d o m e n iu l detarii s a la ria ilo r, exist a n u m ite
re g le m e n t ri n m aterie i la n iv e lu l drep tu lu i c o m u n ita r al U n iu n ii E uropene,
care se conin n Directiva 96/71/CE a Parlamentului European din 16
decembrie 1996 privind detaarea lucrtorilor efectuat n cadru! unei
prestri de servicii.29* C o n fo rm p re v e d e rilo r de drept c o m u n ita r cu p riv ire la

293 Publicat n Buletinul C'urii Supreme de Justiie nr. 6/2006.


294 Publicat n Buletinul Curii Supreme de Justitie nr.2/2006.
295 Publicat n Official Journal L 0 1 8 . 21 01 1997, p. 0001 - 0006.
145
detaarea unui lu crto r n alt stat din U n iu n e a E uropean, se aplic no rm e le
de asig urri sociale d in tr-u n sin gur stat m e m b ru , n m sura n care nu este
p re v zu ta expres o e xcep ie de la aceast reg u l. C u caracter general, toate
persoanele care se deplaseaz n a lt stat m e m b ru n scopul desfurrii unei
a c tiv it i, fac ob ie c tu l sistem ului de asigurri sociale din noul stat n care i
desfoar a c tivitatea.
U n salariat este considerat detaat, dac unitatea la care presteaz
a c tiv ita te n m od curent i care i desfoar ac tiv ita te a n tr-u n stat m e m b ru ,
l detaeaz pe acesta n tr-u n a lt stat m e m b ru , pentru a efectua n contul su o
a c tiv ita te . In sensul d ire c tiv e i m en io n ate, prestarea de s e rv ic ii poate consta
fie n executarea de lu crri de ctre o n tre p rin d e re , n num ele su i sub
conducerea sa, n cadrul unui contract n c h e ia t n tre aceast n tre p rin d e re i
destinatarul p re s t rilo r de s e rv ic ii, fie prin punerea la d is p o ziie de salariai
pentru u tiliz a re a de ctre o n tre p rin d e re , n cadrul unei piee pu b lic e sau
p riv a te . C o n fo rm d ire c tiv e i respective, contractul este supus le g ii rii n care
s alariatu l, n executarea c o ntractului su, i desfoar n m od obinuit
m unca, c h ia r dac este detaat cu titlu te m p o ra r n tr-o alt ar. D ac
s alariatul nu-i desfoar n m od o binuit a c tiv ita te a n aceiai ar - de ctre
legea unde se gsete n tre p rin d e re a care a a n g ajat salariatu l, dac nu re zu lt
din ansam blul circ u m s ta n e lo r pe care contractul in d iv id u a l de m unc le
p re zin t legturi m a i strnse cu a lt ar, caz n care este a p lic a b il legea
acesteia din urm .
D ire c tiv a i-a propus sta b ilire a unui set m in im de reg u li im p e ra tiv e de
protecie pe care tre b u ie s le respecte n ara de p rim ire a n g a ja to rii care
detaeaz salariaii n vederea e fe c tu rii unei m unci cu titlu te m p o ra r pe
te rito riu l statului n care se presteaz m unca. P o triv it d ire c tiv e i, statele
m e m b re treb u ie s veg heze ca n tre p rin d e rile v iz a te s garanteze s a la ria ilo r
detaai pe te rito riu l lo r c o n d iiile de m unc p revzute n d is p o ziiile
leg is la tiv e , regulam en tare sau a d m in is tra tiv e , sau de contractele c o le c tiv e ori
d e c iz iile a rb itra le declarate de ap licare general n statul n care se desfoar
m unca n ceea ce privete: durata m a x im de lucru i durata m in im de odihn;
durata m in im a co n c e d iilo r anuale pltite; n iv e lu rile salariului m in im , inclusiv
cele m ajorate pentru orele de m unc suplim entar; securitatea, sntatea i
igiena la locul de m unc; m surile de protecie ap lic a b ile c o n d iiilo r de m unc
i ocupare ale fe m e ilo r nsrcinate, luze, c o p iilo r i tin e rilo r; eg alitatea de
tratam ent ntre brbai i fem ei, precum i alte dispoziii n m ateria nediscrim inrii.
M e n in e re a rap o rtu lu i ju rid ic de m unc n tre angajato rul care re a lize az
detaarea si salariatul detaat depinde n special de m e n in e re a raportului
n tre aceleai persoane care au n c h e ia t contractul in d iv id u a l de m unca, n
baza c ru ia s-a re a liza t angajarea. C e l care dispune detaarea are dreptul s
pun capt co n tractu lu i prin in te rm e d iu l re z ilie rii; unitatea care re a lize az

146
detaarea d e te rm in n c ontin uare natura a c tiv it ii care u rm eaz a fi
desfurat de ctre salariatul detaat, iar unitatea care a n c h e ia t contractul
in d iv id u a l de m u n c a v a rspunde pentru p la ta re m u n e ra ie i, in d ife re n t de
persoana care efectueaz e fe c tiv p lata. D e asem enea, d ire c tiv a m e n io n e a z i
tre i s ituaii n care se pot a p lic a excepii de la aplic a re a e i, i anum e n situaia
lu c r rilo r de m ontaj i de p rim instalare (care nu depesc opt z ile ), n cazul
detarii ce nu depete o lun, precum i n cazul lu c r rilo r de m ic
am p lo are.
Natura juridic a raporturilor dintre subiecii detarii. Drepturi i
obligaii. n cadrul detarii apar ra p orturi ju rid ic e n tre a ngajato rul care a
dispus detaarea i salariatul detaat, n tre an g ajato ru l la care salariatul a fost
detaat i salariatul detaat, precum i n tre a ngajato rul care a dispus
detaarea i angajato rul la care salariatul a fost detaat. n tre a n g a ja to ru l care
a dispus detaarea i salariatul detaat exist raporturi ju r id ic e de m unc, ce
se m e n in i pe perioada detarii s a la ria tu lu i, ns n tr-o stare suspendat,
n g h e a t . A ltfe l spus. pe perioada detarii contractul in d iv id u a l de m unc
este n v ig oare; acesta nu n ceteaz, pur i sim plu nu se produc toate e fectele
co n tractu lu i respectiv care s-ar produce n tr-o situaie n o rm a l , adic n
situaia cnd salariatul nu ar fi detaat.
D etaarea se v a efectua p rin tr-u n act ju r id ic n fo rm scris - un contract
in d iv id u a l de m unc distinct pe o durat determ in at. A c o rd u l sala ria tu lu i de
asem enea necesit a fi n fo rm scris i tre b u ie o b in u t n p re a la b il de la
salariat, adic pn la em ite re a actului de detaare. M o d e lu l a c ordului nu este
spe c ific a t de lege, deci acesta poate fi pe rfe c ta t n fo rm lib e r , im p o rta n t
este s fie n fo rm scris. n urm a ra p o rtu lu i ju r id ic de detaare, ap a r un ir
de d repturi i o b lig a ii pentru p rile ra p o rtu lu i, sp ecifice detarii. C e le m a i
im p o rtan te o b lig a ii ale ang a ja to ru lu i care a dispus detaarea sunt: o b in erea
p re v e n tiv a a cordulu i de la salariat; e m ite re a n com un cu salariatul a actului
de detaare - sem narea c ontractului in d iv id u a l de m unc distinct pe o durat
determ inat; m e n in e re a lo cului de m unc i a fu n c ie i sala ria tu lu i pe toat
p e rio a d a detarii, precum i a c e lo rla lte d rep turi ale s a la ria tu lu i, cu e xcepia
d re p tu rilo r salariale; d e te rm in a re a duratei detarii; asig urarea com pensrii
c h e ltu ie lilo r de transport i a c e lo r de cazare, precum i a unei in d e m n iz a ii
speciale extra s a la ria le conform leg is la ie i n v ig o a re , co n tractu lu i c o le c tiv sau
contractului in d iv id u a l de m unc; o b lig a ia ca, n caz de im p o s ib ilita te de plat
a angajato rului la care s-a efectuat detaarea, s efectueze plata s alariului.
D re p tu rile cele m a i im portante ale angajato rului constau n posibilitatea
desfacerii contractului cu salariatul detaat, atragerea acestuia la rspundere
(in c lu s iv m aterial, dac a prejudiciat angajatorul su de baz), precum i
dreptul de a dispune ncetarea detarii n ainte de expirarea term enului acesteia.

147
S ala ria tu l detaat, la rndul su, de asem enea b e n e fic ia z de un ir de
d re p tu ri, cele m ai im portante fiin d : dreptul de a re fu za detaarea dac nu i-a
dat p re v e n tiv acordul n fo rm scris i nu a sem nat contractul; dreptul la
m e n in e re a lo c u lu i de m unc pe to at perioada detarii, precum i a
c e lo rla lte drep tu ri, cu ex c e p ia d re p tu rilo r salariale; dreptul la asigurarea
com pensrii c h e ltu ie lilo r de transport i a celo r de cazare, precum i a unei
in d e m n iza ii speciale extrasalariale conform legislaiei n vig oare, contractului
c o le c tiv sau c ontractului in d iv id u a l de m unc; dreptul de a cere, n caz de
im p o s ib ilita te de plat a an g a ja to ru lu i la care s-a efectuat detaarea, plata
salariu lu i de ctre a ngajato rul care a dispus detaarea; dreptul de a cere
desfacerea, n c o n d iiile leg ii, a contractului cu angajatorul care a dispus
detaarea; dreptul de atragere a angajatorului care a dispus detaarea la
rspundere m aterial, dac acesta nu-i execut o b lig a iile pecuniare (m ateriale)
fa de salariatul detaat; dreptul de a cere aplicarea co n d iiilo r celor m ai
favo rab ile, dac la noul loc de m unc condiiile de salarizare i tim p u l de odihn
sunt d ife rite de cele de care acesta beneficia la angajatorul care a dispus
detaarea. O b lig a iile cele m ai im portante ale salariatului detaat constau n
respectarea o b lig a iilo r contractuale cu angajato rul care a dispus detaarea, n
condiia n care aceasta s fi fost efectuat n co n fo rm itate cu prevederile legii.
Natura juridic a raportului aprut ntre salariatul detaat i unitatea la
care s-a efectuat detaarea. Drepturi i obligaii. C o n sid erm c n tre
a ngajato rul la care s-a efectuat detaarea i salariatul detaat de asem enea
exist raporturi de munc, ce au aprut n u rm a cesiunii tem po rare a
c o ntractului in d iv id u a l de m unc de baz al s a la ria tu lu i, a fla t n detaare, de
la a ngajato rul su de baz, la unitatea, unde el a fost detaat i care astfel
d e v in e , la r n d u -i, a n g a ja to r te m p o ra r pentru salariatul respectiv. n acest
sens, an g ajato ru l care a dispus detaarea este angajato r-cedent, ia r cel care a
p reluat detaarea este a ngajato r-cesionar. T o to d a t , m e n io n m c n tre
s alariatul detaat i n oul su a n g a ja to r nu se v a n c h e ia un nou contract
in d iv id u a l de m unc, ci se v o r a p lic a c lau zele (c o n d iiile ) stab ilite n actul de
detaare - contractul in d iv id u a l de m unc distinct pe o perioad determ inat,
n c h e ia t de ctre salariat cu a n g ajato rul-cedent.
n u rm a ra p o rtu lu i ju rid ic de detaare apare un ir de d rep tu ri i o b lig a ii
noi pentru salariatul detaat i a n g ajato ru l-cesio n ar, specifice detarii.
A s tfe l, cele m a i im portante o b lig a ii ale a ngajato rului-cesionar sunt: preluarea
raportului de m unc al salariatului detaat; acordarea lo cului de m unc i a
funciei co n fo rm c o n d iiilo r detarii, m o d ificarea sp ecificului m uncii fiin d
efectuat doar cu acordul p re v e n tiv scris al salariatului; efectuarea plii
salariului i a a lto r drepturi salariale (pecuniare); n cadrarea salariatului detaat
n noul co lectiv de m unc; dispunerea m surilor de protecie a m u ncii
necesare i a g a ra n iilo r stabilite de lege; acordarea tim p u lu i de odihn

148
necesar sala ria tu lu i c o n fo rm le g ii; acordarea c o n c e d iu lu i de o d ih n , dac
dreptul la concediu survine n perioada detarii; respectarea c e lo rla lte
d rep turi a le s a la ria tu lu i, pre v zu te de le g is la ia m u n c ii i/sau sta b ilite n
contractul in d iv id u a l de m unc distinct. D re p tu rile cele m ai im p o rtan te ale
a n g a ja to ru lu i-ce s io n a r constau n p o s ib ilita te a atrag erii la rspundere
d is c ip lin a r a sala ria tu lu i detaat, cu e xcep ia co n c e d ie rii s a la ria tu lu i. D e
asem enea, ang a ja to ru l-c e s io n a r este n drept s dispun atragerea la
rspundere m a te ria l a sala ria tu lu i detaat, n cazul n care p re ju d ic iu l a fost
cauzat n tim p u l detarii s alariatului.
S alariatu l detaat se bucur, la r n d u -i, de un ir de d rep tu ri pe care
tre b u ie s i le o fere a n g ajato ru l-cesio n ar, cele m ai im portante fiin d : dreptul
de a cere n c a d ra re a n postul (fu n c ia ) c o n form a c tu lu i de detaare; dreptul
de a cere p la ta s a la riu lu i i a a lto r d rep tu ri s alariale (p e c u n ia re ); dreptul de a
cere acordarea c o n d iiilo r de m unc securizate ig ie n ic i c o n fo rm e re g u lilo r
de p rotecie a m u n c ii; dreptul de a cere respectarea leg islaiei p riv in d durata
m a x im a tim p u lu i de m unc; dreptul de a cere acordarea tim p u lu i de odih n
z iln ic , sptm nal precum i a con c e d iilo r; dreptul de a cere respectarea
c e lo rla lte drepturi ale sale, p revzute de leg islaia m u n c ii i/sau stab ilite n
co ntractul in d iv id u a l de m unc. O b lig a ia cea m a i im portant a salariatului
detaat fa de a n g ajato ru l-cesio n ar const n respectarea d is c ip lin e i m u n c ii
de la noul su angajato r, subordonndu-se acestuia, care are dreptul lim ita t de
e xercitare a p u te rii d is c ip lin a re (p a tro n a le ) fa de salariatul detaat, ca i fa
de sa la ria ii si titu la ri. D e asem enea, salariatul respectiv este o b lig a t s
respecte i toate cele la lte o b lig a ii asum ate p rin contractul in d iv id u a l de
m u n c n c h e ia t n acest scop cu a n g ajato rul-cedent.
Natura juridic a raportului aprut ntre angajatorul-cedent i
angajatorul-cesionar. n tre angajato rul care a dispus detaarea (a n g a ja to ru l-
cedent) i angajato rul la care salariatul a fost detaat (a n g a ja to ru l-c es io n a r),
de asem enea apar raporturi ju rid ic e , dar care nu sunt g re fa te pe leg is la ia
m u n c ii. Iz v o ru l acestor ra porturi ju rid ic e este, de reg u l, un act ju r id ic c iv il,
cum ar fi contractul de colaborare, contractul de prestri s e rv ic ii, contractul
p riv in d efectuarea unor lu crri de m ontaj (in s ta la re ) etc. In co n in u tu l acestor
contracte, p rin clau ze aparte, se sp ecific i c o n d iiile de efectuare a detarii
u nor salariai de ctre a n g a ja to ru l-c e d e n t la a n g ajato ru l-cesio n ar,
m e n io n n d u -s e toate c o n d iiile detarii s a la ria ilo r, in c lu s iv durata detarii,
lo c u rile de m u n c i fu n c iile s a la ria ilo r detaai, c o n d iiile de salarizare,
acordarea s paiului lo c a tiv pe durata detarii etc. C o n s id e r m , to tu i, c n
c o n in u tu l acestor contracte nu v o r p utea fi m enionate n u m e le s a la ria ilo r
detaai, deoarece sala ria ii, in c lu s iv cei detaai, nu v o r putea s d evin
o biect al unor raporturi ju rid ic e , in d ife re n t de natura acestora.

149
C o n s titu in d o m sur care tre b u ie dispus n cadrul i n c o n d iiile
stab ilite de lege, orice n c lc a re a n o rm e lo r leg ale n m a te ria detarii poate
atrage dup sine d eclararea n u lit ii acesteia. R a p o rtu rile ju rid ic e de detaare
n ceteaz, de reg u l, n u rm to arele c azuri: n u rm a e x p ir rii te rm e n u lu i
pentru care a fost dispus detaarea; prin revocarea detarii de ctre
an gajato rul-cedent; p rin concedierea sala ria tu lu i pentru orice m o tiv prevzut
de lege de ctre a ngajato rul care a dispus detaarea; p rin d em isia salariatului:
n acest caz cererea respectiv de d e m is ie v a tre b u i adresat ang a ja to ru lu i
care a dispus detaarea, adic cu care s-a n c h e ia t contractul in d iv id u a l de
m unc distinct; la e x p ira re a te rm e n u lu i p re v zu t n actul de detaare -
contractul in d iv id u a l de m unc distinct, n c h e ia t pe o durat determ inat. n
leg tur cu n cetarea detarii ca u rm are a stingerii ra p o rtu rilo r de m unc
d in tre angajato rul cedent i salariatul detaat, n d octrin s-a p re c iza t fa p tu l,
c m cazul n care contractul individual de munc urmeaz a nceta pentru
motive subiective , salariatul detaat poate ncheia cu angajatorul unde
lucreaz efectiv un nou contract; cnd salariatul nu accept o asemenea
rezolvare a situaiei sale, angajatorul de care aparine este obligat s-i ofere
o alt munc corespunztoare pregtirii sale profesionale ori s ia msuri
pentru recalificarea sa. ' q6
Raporturile juridice de telemunc. O alt va rie ta te a ra p o rtu rilo r ju rid ic e
de m unc a tip ice fle x ib ile o fo rm e a z ra p o rtu rile ju rid ic e de te lem unc, una
din cele m ai m oderne fo rm e a ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc care, datorit
d e z v o lt rii te h n o lo g iilo r in fo rm a io n a le , capt o ap licare extrem de rapid i
extins. L e g is la ia m u n c ii din R e p u b lic a M o ld o v a re g lem en teaz prestarea
m u n c ii la d o m ic iliu , o a lt fo rm a ra p o rtu rilo r de m unc atipice i fle x ib ile ,
care nu tre b u ie , ns, confundate cu ra p o rtu rile de te lem unc. P o triv it
p re v e d e rilo r a rt.2 9 0 din C o d u l m u n c ii, salariai cu m u n c a la d o m ic iliu snt
considerate persoanele care au n ch eiat un contract in d iv id u a l de m unc
p riv in d prestarea m u n c ii la d o m ic iliu cu fo lo s ire a m a te ria le lo r,
in stru m en telo r i m e c a n is m e lo r puse la d is p o ziie de angajato r sau procurate
din m ijlo a c e p ro p rii. A s tfe l, ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc la d o m ic iliu sunt
acele ra p o rtu ri, care ap a r n u rm a n c h e ie rii unui contract in d iv id u a l de
m u n c la d o m ic iliu , n u rm a c ru ia salariatul presteaz m unca u tiliz n d
p atrim o n iu lu i a ngajato rului sau u tiliz n d p ropriul patrim o n iu . C ercettorul
T u d o r C apa (2 0 1 0 ) nu m enioneaz n cadrul c o m entariului asupra c a p .IX
M u n c a la d o m ic iliu din C o d u l m u ncii nici direct, dar nici indirect, afin itatea
rap o rtu rilo r de m unc la d o m ic iliu cu raporturile ju rid ic e de telem unc." '7 A a
cum m enioneaz autorul c o m e n ta riu lu i, p o triv it Regulamentului cu privire la
condiiile de activitate ale salariailor cu munca la domiciliu, adoptat n c n

296 Alexandru iclea, TrataI de dreptul muncii. p.503.


";7 Tudor Capa, Comentariu limlifico-praclic la Codul muncii al Republicii Moldova, - Chiinu, revista Dreptul
muncii, nr.5-6/2010, p.20-24.
150
cadrul fostei U .R .S .S ., n anul 198 1 , dreptul pre fe re n ia l de a fi n ra p orturi de
m unc la d o m ic iliu se acord unopr categorii aparte de sa la ria i, cum ar fi
m a m e le cu c opii m ic i, pen s io n a rii, persoanele cu d is a b ilit i, persoanele care
au n n g rijire o persoan cu d is a b ilit i sau o persoan b o ln a v , studenii cu
fre c v e n la zi etc. L e g iu ito ru l recom and m u n c a la d o m ic iliu , de re g u l , n
dependen de statutul sp ecific al s a la ria tu lu i, statut care nu are de a face cu
specialitatera i fu n c ia pe care o ocup, pe cnd n c a zu l ra p o rtu rilo r de
te le m u n c c rite riile reco m a n d a b ile pentru antrenarea p ersoanelor la
tele m u n c nu ine de statutul sp ecific al persoanei, ci de caracterul i
sp e c ific u l m u n c ii prestate. Pentru com p a ra ie m e n io n m c a rt.1 0 5 din
C o d u l m u n c ii al R o m n ie i consider drept salariai cu m unca la d o m ic iliu
acele persoane care n deplinesc la d o m ic iliu l lo r a trib u ii specifice fu n c ie i pe
care o dein la angajato r, ia r a rt.3 1 0 din C o d u l m u n c ii al Fe d e ra ie i Ruse
consider drept salariai cu m u n c la d o m ic iliu persoanele, care au n c h e ia t
un contract de m unc p riv in d prestarea unei m unci la d o m ic iliu cu u tiliz a re a
m a te ria le lo r i in s tru m e n te lo r i m e c a n is m e lo r a n g ja to ru lu i sau p rocurate din
cont p ro p riu de ctre salariatul cu m u n c a la d o m ic iliu . L e g is la ia m u n c ii din
R e p u b lic a M o ld o v a se ex tin d e asupra ra p o rtu rilo r de m u n c la d o m ic iliu cu
un ir de p a rtic u la rit i stab ilite att prin in te rm e d iu l C o d u lu i m u n c ii,298 ct i
prin in te rm e d iu l a lto r acte n o rm a tiv e , in c lu s iv la n iv e l in te rn a io n a l.:Ql>
A a d a r, dei sunt foarte apropiate ca esen, ra p o rtu rile ju rid ic e de tele m u n c
nu sunt id en tice cu ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc la d o m ic iliu ,00 dei n
doctrin a d reptului m u n c ii au fost expuse i o p in ii p riv in d gradul de ru d e n ie
m a i m u lt dect a p ro p ia t d in tre tele m u n c i m unca la d o m ic iliu . A s tfe l,
C onstantin B ratu (2 0 0 8 ) consider, c munca la domiciliu este din ce n ce
mai prezent n zilele noastre n mai toate rile, mai ales datorit utilizrii
eficiente, la scar tot mai mare, a informaticii aplicate n procesul muncii. Tot
mai multe persoane din Statele Unite ale Americii, i, mai recent, din Europa,
lucreaz online, fr s mai fie nevoie s se deplaseze la locul de munc.
Acesta este i motivul pentru care ne gsim n prezena unui concept novator,
acela de "telemunc" (teleworking), denumire generic dat acestei actuale
forme de munc,301 ia r A n a C io ric iu tefanescu (2 0 0 9 ) consider c, n cazul

298 Codul muncii reglementeaz raporturile juridice de munc la domiciliu prin intermediul unui capitol aparte
(cap.lX) din cadrul titlului IX din Codul muncii Particlularitile de reglementare a muncii unor categorii de
salariai .
Astfel, OIM a elaborat i adopta i o convenie special n materia muncii la domiciliu - Convenia nr.I77 1996
privind munca la domiciliu. Potrivit art. 1 din Convenie, munca la domiciliu este acea munc pe care o
persoan o efectueaz la domiciliul ori n alt local la alegerea sa. altul dect locurile de munc ale
angajatorului, cu condiia remuneraiei, n vederea realizrii unui produs ori a unui serviciu rspunznd
cerinelor angajatorului, oricare ar fi proveniena echipamentelor, materialelor utilizate n acest scop, cu
condiia ca aceast persoan s nu dispun de un grad de autonomie i independen economic necesar
pentru a fi considerat ca lucrtor independent. n virtutea legislaiei naionale sau a hotrrilor judectoreti.
300 Pentru detalii privind diferenele dintra telemunc i munca la domiciliu a se vedea Alexandru iclea. Tratai de
dreptul muncii, p.599-603.
,HI Constantin Bratu. Consideraii privind munca la domiciliu, - Bucureti, Revista romn de dreptul muncii,
nr.6/2008, p.79.
151
co n tractu lu i de tele m u n c , ne a fl m n prezena unui contract n u m it, g re fa t pe
contractul in d iv id u a l de m unc la d o m ic iliu . n o p in ia cercettoarei, "se
poate spune chiar c reprezint o form avansat a acestuia, urmare a
globalizrii i tendinei tot mai accentuate de dezvoltare informaional i
trhnico-tiinific. 302
P o triv it Acordului-cadru privind telemunc S/2002/206.01.02, ncheiat la
16.07.2002 ntre Uniunea Industriailor din Comunitatea European, Uniunea
European a Artizanilor i a ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Centrul
European al ntreprinderilor cu Participare Public i a ntreprinderilor cu
Interes Economic General i Confederaia European a Sindicatelor,
telem unc este d e fin it drept form de organizare i de realizare a muncii,
utiliznd tehnologiile informatice n cadrul unui contract sau a unei relaii de
munc, n care munca - ce ar putea fi realizat, n egal msur n localurile
angajatorului - este efectuat n afara acestora, n mod regulat .303
n d o c trin a de specialitate din R e p u b lic a M o ld o v a te le m u n c nu a fcut
obiectu l unei abordri doctrin are serioase, careva cercetri de esen n acest
d o m e n iu lip s in d . T o to d a t , ns, ra p o rtu rile ju rid ic e de tele m u n c v o r prinde,
cu siguran, contur din ce n ce m a i c la r i n R e p u b lic a M o ld o v a , m a i ales
c n p ra x ilo lo g ia ra p o rtu rilo r de m unc de pe piaa fo rei de m unc sunt
cunoscute deja raporturi de acest gen. E xtin d e re a nu m ru lu i u n it ilo r care
u tiliz e a z intens d ife rite te h n o lo g ii in fo rm a io n a le i de c om unicare,
u tiliz a re a din ce n ce m ai larg a reelei de c om unicare v irtu a le In ternet,
n iv e lu l rid ic a t al societii in fo rm a io n a le din R e p u b lic a M o ld o v a (recunoscut
in c lu s iv pe plan e x te rn ), v o r c o n d iio n a le g iu ito ru l s in te rv in pentru
reg le m e n ta re a d o m e n iu lu i dat deoarece, aa cum am a firm a t m a i sus,
e xistena de facto a u nor raporturi ju rid ic e de m unc servete drept surs de
a p ariie a u nor noi norm e de drept al m u n c ii. C h ia r dac nu sunt reglem entate
d irect de le g is la ia m u n c ii, ra p o rtu rile ju rid ic e de te le m u n c pot fi u tiliz a te
legal i n R e p u b lic a M o ld o v a , p rin in te rm e d iu l n c h e ie rii c ontractelor
in d iv id u a le de tele m u n c , n baza le g is la ie i de drept c om un al m u n c ii,
u tiliz n d u -s e n acest sens p rin c ip iu l lib e rt ii contractuale n c alitate de
p rin c ip iu in terram u ral al drep tu lu i m u n c ii. n lite ra tu ra de specialitate s-au
m e n io n a t interesele a n g a ja to rilo r de a lu a n considerare telem u n c. P o triv it
lui C .M a n (2 0 0 7 ), exist patru cate g o rii p rin c ip a le de m o tiv e pentru care
te le m u n c este luat n consideraie de ctre a ngajato ri: c o m p e tiv ita te a m ai
rid ic a t , e x p rim a t p rin reducerea c o sturilor, precum i a u nor in v e s tiii de
capital m a i reduse; o v ia m ai bun pentru te le s a laria i, e x p rim a t prin
fle x ib ilita te m ai m are, reducere a stresului, e c h ilib ru n tre v ia a personal i
v ia a legat de prestarea m u n c ii; im pact m ai redus asupra m e d iu lu i, e x p rim a t

102 AnaCioriciu tefanescu. Telemunc, - Bucureti. Revista romn de dreptul muncii, nr, 1/2009, p.72,
101 A se vedea pagina web: htrp:/ec.europa.eu/employment_social/news/2002/jul/telework_iT.pdf (accesat la
08.04.2011).
152
p rin u tiliz a re a m a i redus a tran sp o rtu lu i, a spaiului pentru b iro u ri, o fic ii
ete., i m b u n t ire a te h n o lo g ie i, e x p rim a t p rin u tiliz a re a In te rn e tu lu i i a
a lto r reelele de te le c o m u n ic a ii de calita te i v ite z to t m a i rid ic a t .304
n d o c trin a de specialitate te le m u n c a a fcu t i co n tin u s fa c obiectu l
unei cercetri n cretere, m ai m u li cercettori strini expunn du-i p ro p riile
v iz iu n i n d o m e n iu , printre acetia fiin d i cercetto rii ro m n i R adu erban,
Io n T ra ia n tefanescu, A n a C io ric iu tefanescu, O v id iu in e a , A le x a n d ru
ic le a , C onstantin B ratu , B rin d u a V a rto lo m e i, R a lu c a D im itriu i a lii, dei
n ic i n C o d u l m u n c ii rom nesc conceptul de te le m u n c nu este consacrat
le g a l.305 D in aceast cauz i conceptul de te le m u n c este d e fin it n d octrin
n m o d d ife rit, dei se observ o abordare conceptual g en eral n acest sens.
A s fe l, R a lu c a D im itr iu (2 0 0 8 ) definete te le m u n c a drept "o form flexibil
de organizare a activitii, salriatul ndeplinindu-i atribuiile de serviciu
prin utiulizarea de tehnologii informatice";306 B rn d u a V a rto lo m e i (2 0 0 8 )
consider c telemunca presupune ncheierea intre unitate i salariat a unui
contract individual de munc avnd ca obiect prestarea unei munci cu
mijloace informatice n afara locului de munc din interiorul unitii ;307
A n d re i Popescu (2 0 0 8 ) consider c te le m u n c a este o form juridic de
organizare i/sau de prestare a muncii n condiiile tehnologiilor moderne
ale informaiei, pe baza unui contract sau a unei relaii de munc, n care
munca se desfoar - de regul - n afara nteprinderii ": ]UHp o triv it lui Ion
T ra ia n tefanescu (2 0 0 7 ) te le m u n c a se c a ractzerizeaz prin fap tu l c
activitatea - comparabil cu cea realizat de ctre un salariat la sediu!
angajatorului - se presteaz, cu regularitate, n afara acestui sediu,
utilizndu-se tehnologiile informatice aflate n legtrur cu reeaua
informatic a angajatorului;309 ia r A le x a n d ru ic le a (2 0 0 9 ) consider c
te le m u n c a este o fo rm de org a n iza re a m u n c ii, id e n tific a t uneori cu m unca
la d o m ic iliu , presupunnd n ch e ie re a unui c im , ac tiv ita te a re a liz n d u -s e , ca
regul, n afara s ediului a n g a ja to ru lu i, ia r ob ie c tu l acesteia const n prestarea
unei m unci cu m ijlo a c e in fo rm a tic e .310
T e le m u n c a are cel puin dou ech ivalen te n lim b a englez: teleworking
(te rm e n u l cel m a i u z u a l) i telecommuting. T e rm e n u l de teleworking este cel

304 C.Man, Teleworking: lelelucni, teleaclivili sau munc la distan. - Oradea, editura Grafnet". 2007, p.80.
305 Radu erban. Munca la distan - Bucureti, revista Raporturi de munc", nr.4/2005, p.61-64; ion Traian
tefanescu, Tratai de dreptul muncii, - Bucureti, editura Wolters Kluwer. 2007. p.265-266; Ana Cioriciu
tefanescu. Forme de prestare a muncii la domiciliu. - B ucureti.R evista romn de dreptul muncii", nr.3/2008.
p.76; Ana Cioriciu tefanescu, Telemunca, - B ucureti.R evista romn de dreptul muncii, nr. 1/2009. p.60-105;
Ovidiu inea, Preocupri pentru amplificarea dialogului social in Uniunea Europena. Acordul Cadru asupra
telemuncii, - Bucureti. Revista romn de drept comercial", nr.5/2003, p.64; Alexandru iclea, Tratat de
dreptul muncii, p.601-603; Constantin Bratu, Consideraii privind munca la domiciliu, p.79-83; Brindua
Vartolomei. Telemunca o nou form de organizare a muncii, - Bucureti, revista Dreptul", nr.2/2008, p.62-
69; Raluca Dimitriu. Tendine de flexibilitate a raporturilor de munc, p.250.
306 Raluca Dimitriu, Tendine de flexibilitate a raporturilor de munc, p.250.
307 Brndua Vartolomei, Telemunca o nou form de organizare a muncii. p.62.
308 Andrei Popescu, Dreptul internaional al muncii, ediia a 1l-a, - Bucureti, editura C.H.Beck. 2008, p.403.
309 Ion Traian tefanescu. Tratat de dreptul muncii, - Bucureti, editura Wolters Kluwer, 2007, p.265.
310 Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii, p.601.
153
u tiliz a t n actele U n iu n ii E uropene, ia r te rm e n u l de telecommuting este
u tiliz a t n le g is la ia i p ra x io lo g ia te le m u n c ii din S U A . n c a lita te de
in v e n ta to r al conceptului de te le m u n c este considerat, un a n im , cercettorul
Jack N ille s de la U n iv e rs ita te a d in C a ro lin a de Sud, care a sugerat c m unca
se poate presta i de la distan, tehnologia in fo rm aiei avnd capacitatea de a
n locui deplasarea fiz ic prin interm ediul sistem elor de com unicare electronic.
D u p cum m enioneaz cercettoarea A n a C io ric iu tefnescu (2 0 0 9 ), Jack
N ille s face, totui, o distincie ntre teleworking i telecommuting,311 n acest
sens Jack N ille s percepea teleworking-u\ drept acel fenom en care se produce
atunci cnd aciu n ea m u ncii im p lic o ric e fo rm de nlocuire a trasnsportului
ctre locul de m unc cu folosirea tehnologiei inform aiei sub fo rm a
te le c o m u n ic a iilo r i/sau a calc u la to a re lo r. Telecommutingul, la r n d u -i, este
o fo rm a teleworking-u lu i, care const n prestarea unei m u n ci n afara
b iro u lu i, fie acas, fie la sediul c lie n tu lu i sau n tr-u n centru dotat cu aparatur
s p ecific te le in fo rm a iilo r (telecottage sau telecentre), una sau m a i m u lte z ile
pe sptm n, sau n lo c u ire a to tal sau n parte a transportulu i la sau de la
locul de m unc u tiliz n d n acest scop te h n o lo g iile in fo rm a io n a le . n anul
1 9 7 9 un a lt c ercettor A m e ric a n , F ra n k S k iff, contiu n d e zv o lta re a id e ilo r
susinute de ctre Jack N ille s i propune un nou concept - flexiplace, cu
s e m n ific a ie de loc de m unc fle x ib il.
T e rm e n u l fra n c e z pentru tele m u n c este, practic, id entic cu cel u tiliz a t n
lim b a ro m n - teletravail, de a ltfe l ca i te rm e n u l germ an telearbeit, precum
i cel rus mejiepaoma. n literatu ra rus se m a i u tiliz e a z i term enu l de
ducmamfuoHHcm 'iaiimnocmb. P o triv it d e fin iie i din E n c ic lo p e d ia L ib e r
W ik ip e d ia , le teletravail designe de maniere generale toutes Ies formes de
travail distance, c'est--dire Ies formes d'organisation et/ou de realisation
du travail rendues possibles hors de la classique unite de temps et de lieu, par
Ies moyens de telecommunication et VInternet dans le cadre d'une prestation
de service ou d'une relation d'emploi.312 n literatura rus de specialitate
te le m u n c este abordat m u ltiasp ectu al, fiin d elab orate i teze de doctorat n
m a te rie , cum ar fi cea susinut de ctre M a r in a L ib o (2 0 0 3 ) Komfenifw
mejtepaonibi kok hobox 4>0P ^a ynpaeneHun nepcouaiOM e opzaHmaiuxx
eupmyaibHozo muna e Poccuu.m n concepia lui Ig o r K is e lio v (2 0 0 5 ),
telem unc reprezint paiHoeudHOcmb mpydoeoii denmejibHocmu, Komopan
Gbino.iHxemoi e wecme, ydcuteHHOM om tfeHmpaibHozo ocfiuca, nmo ucKJirouaem
603M03tcn0cmb o6uieHun paomHUKa c pyKoeodcmeoM u c cocJiyjtcmifaMu? u

Ana Cioriciu tefnescu. Telemunc, p.61.


112 tinciclopeclia l.iheru Wikipedia. pagina web: http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9travaii
(accesat la 08.04.2011).
111 J T h o o M.r K o m te n itia m eitepaom iA k u k n o a a x tjw p .u u ynpu<i:iemtn n e p c o iia m M n op?uiunuiitiH X
mipnivaibuoco muna n Voccim, /iHcccprauH k;ihh. 3koh. HavK : 08.00.05: CaHKT-rieTep6vpr, 2003 r., 279 c.
PFB 0^,61:04-8/1815.
" J KwcejieB H.51., ( 'putwume.ihiioe mpvdoHoe npauo, m cohhk. - MocKBa, 2005 r.
154
ia r I.B o ro d in (2 0 0 8 ) d e fin e a te le m u n c a drept "npoiecc ebinoiiHCinui pad o m w
compydHUKOM ene mpaduyaoHHoeo ocjmca nocpedcmeo.M meneKOMMvuuxa-
tfUOHHbix cpedcm e cen3u"Mi
In doctrin s-au expus o p in ii, p o triv it crora rap o rtu rile ju rid ic e de
telem unc pot fi generate att de contractele in d iv id u a le de m unc, ct i de
contractele c iv ile n m aterie. M a i m u lt ca att: p o triv it cercettoarei M .
B ele a e v a (2 0 0 8 ), raporturile ju rid ic e de tele m u n c pot fi fundam entate in clusiv
pe un acord virtual.316 n acest context O .M o n a ia consider, pe bun
dreptate, c ra p o rtu rile ju rid ic e de tele m u n c nu sunt id e n tic e cu ra p o rtu riu le
ju rid ic e de m unc la d o m ic iliu , deoarece m unca la d o m ic iliu este fundam entat
re g u la to riu pe le g is la ia m u n c ii, spre deosebire de te le m u n c .317
P o triv it p re v e d e rilo r Acordului-cadru comunitar privind telemunc,
ra p o rtu rile ju rid ic e de te le m u n c pot purta un caracter au to n o m , n sensul c
p ot face obiectu l unui contract in d iv id u a l de tele m u n c (contract de m unc
a tip ic ), care are drept obiect prestarea unei m u n ci cu m ijlo a c e in fo rm a tic e la
d o m ic iliu sau n a lt loc (cu ex c e p ia lo c a iilo r a n g a ja to ru lu i), sau pot avea un
caracter dependent, n sensul c sunt generate de o clau z de te le m u n c d in tr-
un contract in d iv id u a l de m unca tip ic , avnd drept obiect prestarea unei m unci
cu m ijlo a c e in fo rm a tic e la d o m ic iliu sau n a lt loc (cu ex c e p ia lo c a iilo r
a n g a ja to ru lu i). D ife re n ie re a d in tre un raport ju r id ic de te le m u n c autonom i
un raport ju rid ic de te le m u n c dependent const, aa cum s-a m en io n at
re la tiv recent n tr-u n a rtic o l sem nat de A n a C io ric iu tefanescu (2 0 1 0 ), n
preponderena prestrii activitii la domiciliul salariatului cu ajutorul
tehnologiei informaiei n raport cu norma de munc convenit in contractul
individual de munc 318
Subiecii raportului juridic de telemunc. In c alitate de subieci ai
raportului ju rid ic de telem unc apar, la fel ca i n cazul unui raport ju rid ic tipic,
salariatul i a n g a ja to ru l, cu a n u m ite p re c iz ri necesare pentru salariat. A s tfe l,
p o triv it p re v e d e rilo r art.2 a lin .2 din Acordul-cadru comunitar privind

315 Bopo.lHH H .H ., riputiiMtoit cniamyc meJiepaoomi/UKa (h noputiKe nocmanotiKii luiMi'iu), - MocKBa. KypHaji
TpyaoBoc n p a B o . JV5/2008 r.
<lfl EejifleBa M.r., Ocoveunocniu mpyOoebtx omnouienuu s vchjhiolx Oucnianuuonnou 3uuynnocinu, - MocKBa.
>KypHaji TpynoBoe n p a B o , -Ni'5/2008 r. Cercettoarea n cauz menioneaz urmtoarele, n contextul unui
acord virtual privind telemunca: Tlpu muKou o?onopeunocmu n3uuMO()eucimue paoom odame:m u
paoomuuKa npoucxooum n nenpationo.M none. Ochohhov npuvw tou nence.ianun paoomodamejiH otfjinfua/ibiio
u(pop.uifWib omuouioiuH c pauomuuKOM HU-iHcmot cmpeMienue coKparnunib usdepjKKU, cHsunubie c iiuumom
paooneii a m a . H e saK.'uovaH m pydoeoii d o to eo p c paoomnuKOM, paoom otkwie.ih ne necent nuk-aKux
(K)H3ame.ibcma nepe npw neuem tbiu compydnuKo.11. V nero ne pacm em yuciem iocm h paoomnuKon, unw
seem k lamuKem no <f><n)a onuantbt m pytia u naio.'oo.iaraeM ou oa3N d w onpeoe.'iemtfi uetcomopiiix
naioi'oe u coopou. Panii n ny.no u inOepjKKU, cuHiaiuibie c pucmopjtceiiue.u d o n w o p a c paoomnuKOM.
Paoom odamenb oKouo.uum maK.we v na Kaoponoii panom e orfiopM.ieuuu mpydonhix ()oronopon, pacuem e 11
uumtc.teuuu jupuoomnou inumbt u dpyrux ubinunn, uedeuuu aceii doKy.uenmatfUU u m . " Articolul este
publicat pe pagina web: http://otd-lab.ru/spravochnik/stati/pravovoe-regulirovanie/osobennosti-trudovykh-
otnoshenii-v-usloviyakh-distantsionno (accesat la 08.04.2011).
,|7 O.MouHa, TlpanoHoe pery.mponanue tnpydobtx oniiiouieinni npu nem unwubix (fopMax lam m ocm u, MocKBa.
- JKvpHaji "KaapoBHK. TpynoBoe npaBo ajih KaapoBHKa". ^.*6/2009 r.
318 Ana Cioriciu tefanescu. C ontractul individual p riv in d telemunca si clauza de telemunc, articol, publicat pe
pagina web: http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_20647/Contractul-individual-privind-telemunca-si-
clauza-de-telemunca.html#ixzzlGemlgXD4 (accesat la 08.04.2011).
155
telemunca, p artea care presteaz m u n c a n cadrul unui raport ju rid ic de
te le m u n c , poart de n u m ire a de telesalariat, iar pentru a o bin e statutul
ju rid ic respectiv trebuie s fac fa unor c ondiii speciale, pe lng cele
generale cerute de lege, fa p t m enionat i n acordul-cadru. U n telesalariat
treb u ie s corespund, in iia l, cerin e lo r p riv in d o bin erea calitii de salariat
p o triv it n o rm e lo r leg islaiei naionale. C o n d iiile speciale solicitate sunt:
existena unui contract in d iv id u a l de m unc ce nu are un caracter ocazional;
desfurarea a c tiv it ii de telem unc prin in term ediul te h n o lo g iilo r in form atice
cu regularitate, ia r nu incidental; m unca s se desfoare n afara u n it ii, la
d o m ic iliu l salariatului sau n tr-u n a lt loc, d ife rit de lo caiile angajato rului.
Obiectul raportului ju r id ic de telem unc const n prestarea unei m u n ci cu
m ijlo a c e in fo rm a tic e n a fara lo c u rilo r de m unc din in terio ru l unitii
angajatoare, m unca putnd fi prestat att n reg im on-line, ct i n regim off-
line. n acest sens, obiectu l unui raport ju rid ic de telem unc este m ai restrns
n co m p araie cu obiectu l posibil al unui raport de m unc tip ic , deoarece num ai
a c tiv it ile de m unc specifice pot face obiectu l te le m u n c ii, ac tiv it i care in
de procesarea, m anipu larea, transfo rm area i transm iterea in fo rm a ie i, i care
sunt efectuate, de regul, de ctre program atori i analiti ai te h n o lo g iilo r
in fo rm a io n a le , dar nu num ai. Este destul de dezvoltat tele m u n c a efectuat de
ctre telesalariai care se ocup cu ac tiv it i de plasare a p u b lic it ii
e lectronice, de banere sau m edia, serv ic iile prestate de ctre unele categorii de
freelanceri , cum ar fi translatori, ju rn a li ti, c ontabili au to rizai, c o p y w rite ri,
re w rite ri, w eb -d e s ig n e ri, precum i ali v irtu a li telesalariai. O condiie sine
qua non pentru prestarea unei telem u n ci de ctre un telesalariat const n
cunoaterea avansat a te h n o lo g iilo r in fo rm a io n a le i posibilitatea de u tiliza re
a m ijlo a c e lo r m oderne de c om unicare, cel m a i im p o rtan t fiin d calcu latorul.
Coninutul raportului juridic de telemunc. C a i n cazul unui raport
ju rid ic de m unc tip ic, coninutul raportului ju rid ic de telem unc este form at din
drepturile i o b lig a iile subiective ale p rilor raportului, adic ale angajatorului
i ale telesalariatului. P o trivit p revederilor art.3 i art.4 din coninutul Acordului-
cadra comunitar privind telemunca, telesalariaii beneficiaz de aceleai
drepturi i ob lig aii ca i ceilali salariai ai angajatorului, inclusiv dreptul de a
participa activ la desfurarea ra porturilor colective de m unc din unitate,
drepturi de acces la calitatea de m em bru de sindicat etc. A n gajatorul, la rndu-i,
este pasibil de a fi atras la rspundere pentru nerespectarea norm elo r i
in struciunilor p riv in d organizarea, sntatea i securitatea n m unc, fiin d
o bligat s in form eze telesalariatul despre p olitica proprie n m ateria sntii i
securitii n m unc, n special privind cerinele de utilizare a ecranelor de
v izu a liza re (m on itoare etc.).

156
4. Raporturile juridice de munc corporative ale liberilor
profesioniti (raporturile juridice profesional-corporative)
O categorie aparte, cu trsturi specifice p ro p rii care le rem a rc n cadrul
d ecorului m u ltic o lo r al ra p o rtu rilo r atip ice, o fo rm e a z ra p o rtu rile ju rid ic e de
m u n c ale lib e rilo r p ro fesio n iti - ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc p ro fe s io n a l-
co rp o rative. R a p o rtu rile respective sunt g re fa te pe e x e rc ita re a u nor pro fesii
a utonom e i lib e re , cunoscute n te o ria d reptului ca i profesii liberale. A t t
d octrin a p riv in d p ro fe s iile lib e ra le , ct i le g is la ia care re g lem en teaz
ra p o rtu rile co rp o rative ale lib e rilo r p rofesio niti nu este una unitar, existnd
o m u ltitu d in e v a ria t de abordri i tra t ri, in c lu s iv la n iv e l de lege, att a
p ro fe s iilo r lib e ra le , ct i a ra p o rtu rilo r respective. C u toate acestea, n
R e p u b lic a M o ld o v a lipsesc careva studii fu n d a m e n ta le p riv in d natura ju rid ic
a p ro fe s iilo r lib e ra le i cea p riv in d statutul ju r id ic al lib e rilo r pro fe s io n i ti. n
acest sens, este im p o rtan t, n o p in ia noastr, c la rific a re a u rm to a re lo r trei
aspecte: d ete rm in a re a re g im u lu i ju rid ic al p ro fe s iilo r lib e ra le , d eterem in area
statutului ju r id ic al lib e rilo r pro fe s io n i ti, precum i d e te rm in a re a naturii
ju rid ic e a ra p o rtu rilo r co rp o rative ale lib e rilo r p ro fesio n iti.
Regimul juridic al profesiilor liberale. In R e p u b lic a M o ld o v a le g iu ito ru l
nici nu definete, nici nu re g lem en teaz re g im u l ju r id ic general al p ro fe s iilo r
lib e ra le . D e fin iii n o rm a tiv e ale p rofesiei lib e ra le pot fi id e n tific a te doar la
n iv e l in te rn a io n a l, adic acele d e fin iii o fe rite n cadrul re g le m e n t rilo r
e xtra n a io n a le ale d o m e n iu lu i vast i extrem de pestri al p ro fe s iilo r lib erale,
n ceea ce ine de le g is la ia n a io n a l , exist n um ai d e fin iia servicilor
profesionale, dar nu i cea a p ro fe s iilo r lib e ra le , care, totui, nu sunt id entice.
A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r art.5 din Codul fiscal al Republicii Moldova
nr.1163 din 24.04.1997 ,319 p rin servicii profesionale se n e le g a c tiv it ile
independente de o rd in tiin ific , lite ra r, artis tic , ed u cativ sau pedagogic,
precum i a c tiv it ile independente ale m e d ic ilo r, ju ri tilo r, in g in e rilo r,
a rh ite c ilo r, d e n ti tilo r, a u d ito rilo r i c o n ta b ililo r, desfurate n c o n fo rm ita te
cu le g is la ia n v ig o a re . n sensul n o rm ei leg ale respective, exist dou
subcategorii de servicii profesio nale: 1) s e rv ic ii pro fesio n ale care in c lu d
a c tiv it ile independente ale persoanelor n d o m e n iu l tiin ific , lite ra r, artis tic ,
educaio nal i pedagogic; 2 ) s e rv ic ii p ro fesio n ale care in clud a c tiv it ile
independente efectuate de ctre m e d ic i, ju ri ti, in g in e ri, a rh ite c i, dentiti,
audito ri i c o n ta b ili. In terpretnd p re v e d e rile leg ale citate, am putea a firm a
c, din punct de vedere al le g is la ie i fiscale, sunt considerate p ro fesii
independente apte p rofesii: cele de m e d ic , ju ris t, in g in e r, arh ite c t, dentist,
au d ito r i co n ta b il. n o p in ia cercettoru lui M ih a i Tac (1 9 9 8 ), pot e x e rc ita o
profesiu ne lib e ra l m e d ic ii, pro feso rii (n v to rii), a v o c a ii, n o ta rii p u b lic i,

319 Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 08.02.2007 (ediie special).
157
in g in e rii, a rh ite c ii, scu lp to rii, c o n ta b ili, asistenii m e d ic a li, artitii etc.320
D e i este p a s ib il de c ritic serioas p o z iia le g iu ito ru lu i n m a te ria citat
a ic i, ne vo m op ri doar asupra fa p tu lu i, c abordarea d ife rit a unei pro fesii
din punct de vedere fiscal, c iv il, penal, al m u n c ii etc. este una defectuoas i
generatoare de c o n flic te , in c lu s iv de litig ii care necesit in te rv e n ia org a n e lo r
ju ris d ic io n a le n m aterie. A s tfe l, n R e p u b lic a M o ld o v a nu exist un cadru
n o rm a tiv autonom care s defineasc n m o d c la r p ro fe s iile lib erale; putem
a firm a c exist num ai un cadru legal la n iv e l de lege al unor profesii aparte,
pe care le putem d e fin i drept profesii reglem entate, dar nu p ro fesii lib erale.
Pentru fie c a re profesie reglem entat exist cte o lege special de organ izare
si exe rc ita re a p rofesiei respective, uneori reg lem en tarea n cauz fiin d
n cad rat n contextul e x e rc it rii unei an u m ite a c tiv it i.321

1 Mihai Tac, Consideraii privind profesiunile liberale. Avocatura regina profesiunilor liberale. Organizarea
avocaturii in Republica Moldova in viziunea proiectelor de lege al Comisiei Juridice a Parlamentului i cel al
Prezidiului ( 'olegiului A vocalilor, - Chiinu, revista Avocatul Poporului, nr. 10/1998, p.6-7.
1:1 Potrivit prevederilor art. 1din Legea cu privire la avocatur nr.1260 din 19.07.2002 (publicat n Monitorul
Oficial nr. 159 din 04.09.2010/ profesia de avocat este exercitata de persoane calificate .fi abilitate, conform
legii, s pledeze i s acioneze in numele clienilor lor, s practice dreptul, s apar in fa a unei instane
judectoreti sau s consulte i s reprezinte in materie juridic clienii lor, fiind liber i independent, cu
organizare i funcionare autonom, iar activitatea avocatului nu este activitate de 'ntreprinztor. Potrivit
prevederilor art.8 din Legea cu privire la notariat nr.!453 din 08.11.2002 (publicat n Monitorul Oficial
nr. 154-157 din 21.11.2002). notarul este persoana autorizat de stat s presteze in numele acestuia servicii
publice prin desfurarea activitii notariale in baza licenei eliberate de Ministerul .Justiiei, suportnd toate
cheltuielile pentru exercitarea activitii sale, fiind independent in activitatea sa i supunndu-se numai legii,
fiind interzis orice imixtiune in activitatea sa. Potrivit prevederilor art.6, ait.7 i ait. 13 din Legea cu privire la
mediere nr.134 din 14.06.2007(publicat n Monitorul Oficial nr. 188-191 din 07.12.2007), mediatorul este
persoana care asist prile in procesul de mediere in vederea soluionrii conflictului dintre acestea, avnd
dreptul la onorariu, absolvent a cursurilor de pregtire iniial a mediatorilor i atestat de ctre Consiliul
de mediere. Potrivit prevederilor art.2 din Legea privind executorii judectoreti nr.113 din 17.06.2010
(publicat n Monitorul Oficial nr. 126-128 din 23.07.2010), executorul judectoresc este persoan fizic
liceniat in domeniu, investit de stat cu competena de a 'ndeplini activiti de interes public, fiind
exponentul puterii de stat, iar activitatea sa nu este activitate de 'ntreprinztor, executorul judectoresc
nefiind in drept de a refuza executarea unui act dat in competena sa, decit in cazurile i in condiiile stabilite
de lege. Potrivit prevederilor art. 4 i din Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264 din
27.10.2005 (publicat n Monitorul Oficial nr. 172-175 din 23.12.2005), profesiunea de medicare un caracter
uman, poate fi exercitat de orice persoan care este cetean al Republicii Moldova; are domiciliu sau drept
de reedin in Republica Moldova; are studii superioare medicale complete; ii perfecioneaz, pe parcursul
ntregii sale activiti profesionale, cunotinele teoretice i deprinderile practice utilizind in acest scop toate
posibilitile accesibile; este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea profesiunii i nu cade sub
incidena restriciilor i incompatibiliti/or prevzute de lege, fiind obligat s manifeste disponibilitate,
corectitudine, devotament i respect fa de fiina uman. Totodat, potrivit prevederilor art.8 i 9 din Legea
ocrotirii sntii n r.4 ll din 2S.03.I995 (publicat n Monitorul Oficial nr.34 din 22.06.1995), exerciiul
profesiunii medico-sanitare poate fi independent (libera practic) sau dependent, i exercitat numai in baz de
licen. Potrivit prevederilor art.27 din Legeaai privire la activitatea farmaceutic nr. 1456 din 25.05.1993
(republicat n Monitorul Oficial nr.59-61 din 15.04.2005), personalul farmaceutic este compus din farmaciti
- specialiti cu studii farmaceutice superioare i laborani-farmaciti specialiti cu studii farmaceutice medii.
Activitatea farmaceutic poate fi exercitat, potrivit prevederilor art.8 i 9 din Legea ocrotirii sntii n r.4 ll
din 2fi.03.1995 (publicat n Monitorul Oficial nr.34 din 22.06.1995), la fel ca i activitatea medico-sanitar, in
nuni independent (libera practic) sau dependent i numai in baz de licen. Potrivit prevederilor art.2, 5, 11
i 13 din Legea privin activitatea de audit nr.6l din 16.03.2007 (publicat n Monitorul Oficial nr. 117-126 din
10.08.2007), auditorul este persoana fizic care deine certificat de calificare al auditorului, putnd desfura
activitate de audit in calitate de salariat al societii de audit sau de auditor ntreprinztor individual, in
exercitarea profesiei fiin d independent, obligat s respecte confidenialitatea informaiei referitoare la
businessiil entitii auditate, obinute in timpul exercitrii serviciilor profesionale. Potrivit prevederilor art. 18
din Legea privind activitatea particular de detectiv i de paz nr. 2X3 din 04.07.2003 (publicat n Monitorul
Oficial nr.200-203 din 19.09.2003), este detectiv particular persoana fizic, cetean al Republicii Moldova,
cu studii juridice sau pregtire special in domeniu, care presteaz se m e ii prevzute de lege, i care poate
activa in cadrul unei organizaii sau in m od independent, putndu-se asocia, in condiiile legii, in uniuni cu
statui de persoan juridic. Potrivit prevederilor art.8 din Legea cu privire la expertiza judiciar, constatrile
tehnico-tiinifice i medico-legale nr. 1086 din 23.06.200 (publicat n Monitorulo Oficial nr. 144-145 din
158
n general se consider c persoanele care practic o profesiu ne lib e ra l
- la fe l ca i a c tiv ita te a acestora, - sunt ex te rio a re ac te lo r de c o m e r, ch iar
dac sunt org an izate n tr-o a n u m it fo rm o rg a n iz a to ric o -ju rid ic , cerut de
lege i care poate avea, uneori, nuane de re g le m e n t ri co m e rc ia le . T o tu i,
leg tura acestor pro fesii cu a c tiv ita te a c o m e rc ia l produce o "c o n ta m in a re a
lo r cu s p e c ific u lu i c o m e ru lu i, producndu-se, astfel, un adio concrescere a
ac te lo r n e c o m e rc ia le , specifice p ro fe s iilo r lib e ra le , cu actele p ur c o m e rc ia le ,
deoarece i p ro fe s iile lib e ra le sunt guvernate de aceleai legi ale e conom iei
de p ia care sunt, de reg u l, m a i puternice i m ai in flu e n te dect le g ile
p o z itiv e , produse de ctre a u to rit ile statului. Se poate v o rb i, n contextul
abordrii ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc a tip ice (n special a celo r corporative
i a celo r de serviciu ), de existena unei tendin e de desocializare a ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc i de co m e rc ia liza re a acestora. A s tfe l, dreptul m u n c ii este
afectat direct prin in term ediul in gerinei ele m e n te lo r de drept p u blic, cum ar fi
cazul rap o rtu rilo r ju rid ic e atipice de serviciu, i al ele m e n te lo r de drept
com e rc ia l, cum ar fi cazul p ro fe s iu n ilo r liberale. E p is te m o lo g ia dreptului
com ercial cuprinde m o tiv e le pentru care att faptul de com er, ct i
c o m e rc ia n tu l, cele dou c rite rii de c o m e rc ia lita te a unui raport ju r id ic , tin d a
fi n lo cu ite de conceptul de afacere, adic de a ctivitate org an izat de o
persoan, pe risc econom ic p ropriu, n intenia de a obine p ro fit. N o iu n e a de
afacere in clude, n sensul expus a ic i, orice ac tiv ita te ce presupune asum area
unui risc n vederea ob in e rii de p ro fit si nu num ai ac tiv ita te a co m ercial
clasic. D reptul in tervine, m ai n t i, pentru a stabili un m in im de ordine,
onestitate si securitate n re la iile dintre lib e rii profesioniti i c lie n ii acestora.
L a n iv e l c o m u n ita r, p ro fe s iile lib e ra le sunt re g lem en tate de ctre
U n iu n e a E uropean p rin in te rm e d iu l Directivei 2005/36/CE a Parlamentului
European i a Consiliului din 07.09.2005 Privind recunoaterea
calificrilor profesionale" ,3" P o triv it n o rm e lo r c o m u n ita re , la profession
liberale designe toute profession exercee sur la base de qualification
appropriees, titre personnel, sous sa propre responsabilite et de faon
professionnellement independante, en offrant des services intellectuels et
conceptuel dans l'interet du client et du public.

16.11.2000), expertul judiciar esle persoana fizic care are capac Halea de a aciona cti discernmini, are
studii superioare universitare, pregtire respectiv intr-un anumit domeniu al expertizei judiciare i a obinut
calificare de expert judiciar, este atestat n calitate de expert judiciar intr-un anumit domeniu, se bucur de o
bun reputaie profesional i activeaz ntr-o instituie statal de expertiz judiciar sau a fo s t atestat, in
modul stabilit, ca expert particular /' este indus n Registrul de stal al experilor judiciari atestai. Prin
interpretarea prevedrilor pct. 16 din Regulamentul privind organizarea activitii interpreilor i traductorilor
antrenai de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiiei, de organele procuraturii, organele de
urmrire penal, instanele judectoreti, de notari, avocai i de executorii judectoreti, aprobat prin
Hotrrea guvernului nr.459 din 05.08.2009 (publicat n Monitorul Oficial nr. 124-126 din 14.08.2009),
interpret traductor autorizat este persoana fizic autorizat potrivit prevederilor normative in vigoare,
deintoare a diplomei de licen ori echivalent din care rezult specializarea in limba sau limbile strine i
Jur antecedente penale.
322 Publicat n Official Journal L 255, 30.9.2005, p.22-142.
159
P ro fe s iile lib e ra le , fiin d abordate prin prism a respectivei d e fin iii a
s e rv ic iilo r pro fesio n ale (n sensul d re p tu lu i fis c a l), sunt considerate de ctre
E duard B oiteanu (2 0 0 5 , 2 0 1 1 ) drept a c tiv it i care nu cad sub in cidena
leg is la ie i m u n c ii,323 deoarece nu sunt a c tiv it i subordonate (dependente) i
supuse re g im u lu i ju rid ic al s a la riz rii. i n d octrin a rom n de drept al
m u n c ii m a jo rita te a c e rc e t to rilo r consider c e xercitarea unei profesii
lib e ra le nu cade sub in c id e n a re g le m e n t rilo r de drept al m u n c ii.324 T o to d at,
n cepnd cu anul 2 0 0 0 , se rem arc o te n d in e p istem o lo g ic destul de
ciudat: dei m a jo rita te a c e rc e t to rilo r exclu d ra p o rtu rile c o rp o ra tiv e ale
lib e rilo r p rofesio niti de sub a ria de acoperire a drep tu lu i m u n c ii, acetia
e x a m in e a z aceste ra p orturi - uneori destul de en detail 325 - n cadrul s tu d iilo r
n m a te rie de drept al m u n c ii, in c lu s iv n cadrul m a n u a le lo r universitare
destinate stu d en ilo r, c h ia r dac susiun c ra p o rtu rile respective fac obiectu l
u nor alte ra m u ri ale sistem ulu i d re p tu lu i.326
P o triv it a lto r o p in ii, cum ar fi cea e x p rim a t de ctre M d lin N ic u le a s a
(2 0 0 6 ), in stitu ia p ro fe s iiilo r liberale aparine, de prin cip iu , dreptului m u n c ii,327
acesta a firm n d , pe bun dreptate, c se im p u n e cu prisosin necesitatea
reaezrii o b ie c tu lu i d re p tu lu i m u n c ii, prin n g lo b a re a n cadrul acestuia i a
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de gran i, in c lu s iv a ra p o rtu rilo r ju rid ic e ale lib e rilo r
p ro fe s io n i ti,3' 8 cu att m ai m u lt c la nivel c o m u n ita r se discut nu doar
despre ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc a tip ic e , ci i despre ra p o rtu rile ju rid ic e
de m u n c fo arte a tip ic e .329 C a te g o riile de salariai antrenai n raporturi
ju rid ic e de m unc foarte atipice au tendin a de a fi foarte variate, de la salariai
foarte puin c a lific a i cu contracte de m unc tem porar, la liber-profesion iti
n a lt c a lific a i, solicitai pe perioad ultra-scurte, raporturi bazate pe atribuii
specifice. In m od clar, situaia acestor dou categorii de persoane antrenate n
raporturi foarte atipice d ife r radical n ceea ce privete natura raportului
ju rid ic , dei i salariaii foarte puin c a lific a i, i lib er-profesion itii n alt
c a lific a i presteaz o m unc.
P o triv it d e fin iiilo r e n ciclo p ed ice, sub aspectul d re p tu lu i m u n c ii profesia
re p re zin t coeoKymocmb npuo6pemenHbix paoommiKOM cneifiiaiibHbix
mpydoebix HaeuKoe, oheduHxeMbix o b itfU M na3eaH ue.\i.m P o triv it unei alte

331 Eduard Boiteanu, Dreptul muncii. Partea general, p.9-10; Eduard Boiteanu, Consideraii generate privind
profesiunile liberale din Republica Moldova, articol nepublicat oficial.
324 Sanda Gliimpu, Alexandru iclea, Dreptul muncii, ediia a IU-a, p.5-6; Alexandru iclea, Constantin Tufan,
Dreptul muncii. Curs pentru uzul studenilor, p.8; Ion Traian tefanescu, Dreptul muncii, - Bucureti, editura
Lumina Lex\ 2000. p.21; Alexandru iclea. Tratat de dreptul muncii, ediia a l/I-a. p.6-8.
323 Ion Traian tefanescu, Dreptul muncii, p. 17-21.
326 Potrivit lui Ion Traian tefanescu. ar fi justificat o ramur aparte, autonom. n cadrul sitemului general al
dreptului, care s integreze toate raporturile juridice care implic prestarea unei munci - dreptul profesional (a
se vedea pentru detalii: Ion Traian tefanescu, Dreptul muncii, p.24-25).
327 Mdlin Niculeasa. Profesiile liberale: reglementare, doctrin, jurispruden, p.10.
'2X Ibidem, p.38.
329 A se vedea n acest sens Raportul Eurofm nd Very atypical Jorms o f work", publicat pe pagina web::
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htinlfiles/eflb091 .htm (accesat la 08.04.2011).
330 Tpv()ont>e npano.3miUKJone<)twecKtm c.ioaapb, p.364.
160
d e fin iii enciclopedice, profesia reprezint o activitate cu caracter permanent
pe care o desfoar cineva pe baza linei calificri; complex de cunotine
teoretice i de deprinderi practice de un anumit gen i de un anumit grad care
definesc pregtirea cuiva pentru exercitarea unei ocupaii,33' iar p o triv it
Noului dicionar explicativ al limbii romne (NODEX), profesiu nea lib e r este
o profesie ba za t pe m u n c a in te le c tu a l i e x e rc ita t de persoane n e a fla te n
serviciu p l tit (s c riito ri, pic to ri e tc .).332
D o c trin a definete d ife rit p ro fe s iile lib e ra le . U n a din cele m a i e lo cvente,
concise i, totodat, frum o ase n o iu n i a p ro fe s iilo r lib e ra le , este cea a
ju ris tu lu i fra n c e z Jean S av a tie r (1 9 4 7 ), care a d e fin it pro fe s iu n e a lib e ra l
drept ,, line activite intellectuelle, independante et desinteressee , 333 autorul
e v id e n iin d astfel trei c rite rii im portnate care c aracterizeaz o profesiu ne
lib eral: in te le c tu a lis m u l, independena i desinteresul. C onstantin T u fa n
definete, aa cum s-a m e n io n a t n acest studiu, pro fe s ia lib e ra l drept
p rofesia o b in u t de o persoan fiz ic prin p regtirea pro fe s io n a l n cadrul
sistem ului de n v m n t e x p rim a t prin specialitatea nsuit i care ar urm a
s fie exercitat, n m od lib e r i independent, p rin o rice fo rm de org a n iza re
fie c a re (n m o d in d iv id u a l sau p rin b iro u ri p a rtic u la re ), ia r M d lin N ic u le a s a
(2 0 0 6 ) definete p ro fe s iile lib e ra le drept p ro fesii re g lem en tate care se
e x e rc it n m o d in dependent de ctre persoane fiz ic e (n m o d in d iv id u a l sau
n c o le c tiv - n c o rp u ri) i care au ob in u t n p realab il o preg tire p rofesio nal
adecvat.334 P o triv it Enciclopediei Libere Wikipedia, p ro fe s ia lib e ra l
desem neaz o ocupaie in telectu al, e xercitat de o persoan pe cont p ropriu
- un lib e r-p ro fe s io n is t - care face parte, n m od o b lig a to riu , d in tr-u n ordin
p ro fe s io n a l.335
n lite ra tu ra de specialitate se folosete att sin tagm a profesie liberal,
ct i cea de profesie liber. U tiliz a re a sintagm ei de profesie liber este
c ritic a b il , deoarece, a contrario, sugereaz i po sib ilitatea existenei unor
profesii care nu sunt libere, ceea ce ar reprezenta munc forat sau munc
obligatorie, cu v io la re a art. 4 din Convenia pentru aprarea Drepturilor
Omului i a Libertilor Fundamentale din 04. II. I95(f'}<) i dreptului
constituional la m unc, care in terzic m unca forat. P o triv it art. 1.5 din S tatutul
U n iu n ii M o n d ia le a P ro fesiu n ilo r L ib e ra le , Ies Professions Liberales
constituent, au niveau internaional et naional, un secteur economique et

331 Cobe Doina, Dima Eugenia. Faifer Florin .a.. Dicionar enciclopedic, p.739.
333 Noul dicionar explicativ al limbii romne, editura Litera Internaional, 2002, publicat pe pagina web:
http://dexonline.ro/definitie/profesiune (accesat la 08.04.2011).
333 A se vedea pagina web: http://www.pme.gouv.fr/mission-profession-liberale/contribition_CIPAV_def_PL.pdf
(accesat la 08.04.2011).
334 Mdlin Niculeasa, Profesiile liberale: reglementare, doctrin, jurisprudent, p.38.
335 A se vedea pagina web: http://ro.wikipedia.org/wiki/Profesie_liberal%C4%83 (accesat la 08.04.2011).
336 Ratificat prin Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1298 din 24.07.1997 privind ratificarea
Conveniei pentru aprarea drepturilor omului i a libertilor fundamentale, precum .fi a unor protocoale
adiionale la aceast (publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.054 din 21.08.1999).
161
social specifiqite ,337 e v id e n iin d u -s e astfel i sp ecificu l social al
p ro fe s iu n ilo r lib erale.
P ro fe s iile lib e ra le sunt guvernate de un ir de p rin c ip ii, cele m ai
im p o rtan te fiin d , n o p in ia noastr, urm toarele:
a)Sunt profesii independente. Independena, ca i trstura caracteristic
a p ro fe s iu n ilo r lib e ra le , se m anifest prin in te rm e d iu l p rin c ip iilo r
a u to n o m ie i, a c tiv it ii personale, p rin c ip iu lu i o b in e rii unui v e n it non-
salarial (d e regul o n o ra riu ), precum i in e rii unei co n ta b ilit i
p ro p rii. In acest sens, d a to rit re g im u lu i ju r id ic special, pro fe s iu n ile
lib e ra le sunt o p o za b ile att p ro fe s iu n ilo r salarizate, ct i p ro fe s iu n ilo r
e xercitate prin in te rm e d iu l fu n c iilo r publice;
b )Sunt profesii aflate sub un regim de drept privat special. R e g im u l
ju rid ic de drept p riv a t al p ro fe s iu n ilo r lib e ra le se m anifest prin
in te rm e d iu l fa p tu lu i c ele au o natur ju rid ic m ix t , att de drept
c iv il, ct i de drept al m u n c ii, dar nu sunt prin esen de natur
ju r id ic pu r c o m e rc ia l , dei - aa cum am m enionat, - se observ o
te n d in de c o ntam inare cu ele m e n te de d re p t co m e rc ia l a acestora.
A s tfe l, sub aspectul naturii ju rid ic e , p ro fe s iu n ile lib e ra le sunt
o p o z a b ile p ro fe s iu n ilo r clasice p rin care statul i e x e rc it puterea
p u b lic, n p rim u l rnd, p ro fe s iu n ii de fu n c io n a r p u b lic , dar i
p ro fe s iu n ilo r p u r co m e rc ia le , cum ar fi p ro fe s iu n ile din d om eniul
a fa c e rilo r;
c )Sunt profesii eminamente de natur intelectual. In cadrul exe rc it rii
p ro fe s iu n ilo r lib e ra le , lib e rii profesio niti sunt n perm anent activitate
in telectu al, adesea c h ia r de natur c ercetolog ic (savan t), elaborare,
propunere i o fe rire pentru cei interesai (c lie n i) a u n o r servicii
con c e p tu a liza te , de o m an ie r in te le c tu a l pro p rie. n acest sens,
a c tiv ita te a titu la rilo r unei profesiu ni lib erale este o p o za b il titu la rilo r
p ro fe s iu n ilo r n o n -in telectu ale: in dustriale, ag ric o le , a rtiza n a le etc.;
d) Sunt profesii guvernate de principiul maximalismului. E xe rc ita re a unei
p rofesiu ni lib e ra le presupune m a x im e com petene, m a x im e cunotine
i m a x im e c a lit i p ro fesio n ale, fiin d lim ita te p o s ib ilit ile de aplicare
a p rin c ip iilo r clasice ale lib erei concurene, n special n ceea ce ine
de p o s ib ilita te a a p lic rii m ec a n is m e lo r de cretere a p reu lu i
s e rv ic iilo r o fe rite c lie n ilo r prin in term ed iu l p u b lic it ii. n acest sens,
p ro fe s iu n ile lib e ra le sunt o p o za b ile o c u p a iilo r din sfera c o m e rc ia l
tip ic , g u vern at de le g it ile lib e re i concurene, care au drept scop
fin a l o ct m ai bun va n d a b ilitate a s e rv ic iilo r i produselor propuse
pe pia;

m Slaluls de tlniun Mondiale des Professions I.iberales flexle a jo u r au 2H Septembre 2009). publicat pe pagina
web: http://www.umpl.com/contents/docs/statuts_fr.pdf, (acesat la 08.04.2011).
e) Sunt profesii care urmresc finalmente interesul social general. n
acest sens, le g is la ia reg u lato rie n m a te ria p ro fe s iu n ilo r lib erale
s o lic it uneori titu la rilo r p ro fe s iu n ilo r respective prestarea unei
a c tiv it ii dezinteresate, in c lu s iv g ra tu ite (n an u m ite c a z u ri),
respectarea unor reg u li n o n -ju rid ic e , de o rd in etic i d eo n to lo g ic, o
c alitate n a lt a s e rv ic iilo r prestate, p rim a tu l in tereselo r c lie n tu lu i n
raport cu alte interese le g a le , precum i respectarea strict a
c o n fid e n ia lit ii. Sub acest aspect, p ro fe s iu n ile lib e ra le sunt o p o za b ile
p ro fe s iu n ilo r gen business, precum i p ro fe s iu n ilo r gen fu n c ie
public.
P ro fe s iile lib e ra le au i un ir de trsturi specifice care, n o p in ia lui
M d lin N ic u le a s a (2 0 0 6 ), sunt urm toarele:
a) P ro fe s iile lib e ra le sunt e m in a m e n te a c tiv it i p ro fesio n ale reg lem en tate,
adic a c tiv it i p ro fesio n ale, prestarea crora este res tric tio n a t de
efectuarea d o v e zii p riv in d p reg tirea pro fe s io n a l necesar e x e rc it rii
p rofesiei respective;
b )P ro fe s iile lib erale u tiliz e a z cu notinele i a p titu d in ile d obn dite n
u rm a educaiei sau la locul de m unc, prin preg tire si ex p e rie n n
dom eniu;
c) P ro fe s iile lib e ra le folosesc o p re g tire reg lem en tat, adic o educaie i
p regtire efectuat n scopul p ra c tic rii unei p ro fe s ii, ale crei cursuri
de o rd in teoretic sunt c om pletate de p regtirea i practica p ro fe s io n a l
necesar;
d ) P ro fe s iile lib e ra le necesit o perioada de adaptare, n sensul c
p racticarea acestor p ro fesii este n so it de co n tin u area p re g tirii i
educaiei p ra x io lo g ic e , cunoscute drept stagiere pro fesio n al;
e ) P ro fe s iile lib e ra le constituie o specialitate (c a lific a re ) d e in u t de o
persoan p rin studii;
f ) P ro fe s iile lib e ra le sunt profesii e xercitate de ctre m e m b rii a s o c ia iilo r
p riv a te /p u b lic e leg alizate;
g )P ro fe s iile liberale beneficiaz de o recunoatere profesional (ca lific a tiv ),
adic dip lo m e le i c e rtificatele profesio nale care atest c a lific a re a n tr-o
a n u m it profesie sunt recunoscute de ctre o a utoritate a d m in is tra tiv a
statului, n colaborare cu o rg a n iz a iile pro fesio n ale i sunt urm ate de
e m ite re a u nor licene pentru e x e rcitarea p rofesiei respective;
h) P ro fe s iile lib e ra le sunt supuse testului de a p titu d in i, adic testului
pentru evalu area co m petenei pro fesio n ale a s o lic ita n tu lu i, d e ru la t sub
ausp ic iile a u to rit ilo r com petente n m a te rie . s
Statutul juridic al liberilor profesioniti. T itu la r ii p ro fe s iu n ilo r lib e ra le
sunt liberii profesioniti, adic persoanele fizic e care exercit o profesie liberal.

3,8 Mdlin Niculeasa, Profesiile liberale: reglementare, doarm, iurisprndenu, p. 18-19.


163
d irect sau in d ire c t reglem entat de lege, i care desfoar o activitate
s p ecializat creatoare de v a lo a re in te le c tu a l , i care sunt, de regul,
co n s titu ii n corpuri pro fesio n ale distincte. C a i n cazul oricru i a lt subiect,
statutul ju rid ic al lib e rilo r profesio niti este fo rm a t din to talita te a atrib u te lo r
i c a lit ilo r prin care lib eru l profesio nist este in d iv id u a liz a t n cadrul
so cietii, d in punct de vedere al n o rm e lo r ju rid ic e . A n s a m b lu l n o rm e lo r
ju rid ic e care re g lem en teaz statutul ju rid ic al lib e ru lu i profesionist are drept
scop e x p rim a re a a trib u te lo r specifice ale lib e ru lu i profesio nist n c alitate de
titu la r al unei p rofesiu ni din c ateg o ria p ro fe s iilo r lib e ra le . D e te rm in a re a
corect a statutului ju r id ic al lib e ru lu i profesionist im p lic re lie fa re a tutu ro r
a trib u te lo r ju rid ic e sp ecifice acestuia, cele m ai im portante fiin d capacitatea
ju rid ic de m unc, d re p tu rile i o b lig a iile , garantarea e x e rc it rii d re p tu rilo r i
e x e c u t rii o b lig a iiilo r, precum i rspunderea lib e ru lu i profesionist.
C ap a c ita te a ju r id ic de m unc a lib e ru lu i p rofesio nist, n c alitate de
atrib u t al statutului ju r id ic , const n ap titu d in e a acestuia de a dobn di i
e x e rc ita d rep tu ri n practicarea p rofesiei lib e ra le a crei titu la r este, precum i
de a- i asum a i executa o b lig a ii n cadrul e x e rc it rii p rofesiei respective,
p rin n c h e ie re a d ife rito r acte ju rid ic e . n acest sens capacitatea ju rid ic de
m unc a lib e ru lu i profesio nist nu este o capacitate u n iversal, ci una special,
fiin d n g r d it de cadrul legal care reglem enteaz p rofesia lib e ra l titu la r .
L e g is la ia n v ig o are lim ite a z p o s ib ilita te a lib e ru lu i profesio nist de a
p a rtic ip a la ra p orturi ju rid ic e n co n textu l e x e rc it rii profesiei lib e ra le prin
s ta b ilire a m o d a lit ii de d o bn dire a statului de lib e r profesio nist care
presupune i o a u to lim ita re a acestuia n an u m ite p o s ib ilit i care sunt, de
fapt, n einterzise persoanelor care nu dein statutul respectiv. N o rm e le legale
care re g le m e n te a z re g im u l ju rid ic al p ro fe s iilo r lib erale stabilesc, de regul,
c o n d iiile de baz i m o d u l de practicare a p rofesiei lib e ra le respective,
d e te rm in fo rm e le de org a n iza re a a c tiv it ii p rofesio nale, stabilesc lim ita tiv
g e n u rile de a c tiv it i care pot fi practicate de ctre lib e ru l profesio nist,
stabilesc g a ra n ii pentru practicarea profesiei respective, precum i d eterm in
m o d u l de ad m ite re n profesie.
In unele ca zu ri, cum ar fi, de e x e m p lu , practicarea profesiei lib erale de
avocat, leg ea stabilete i p rin c ip iile pe care tre b u ie s se bazeze liberul
profesio nist n practicarea profesiei respective, unul din acestea constnd n
apartenena la c o rp u rile profesio nale care reunesc to i titu la rii p rofesiu nii
lib erale n cauz. A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r art. 10 i a rt.l I din Legea cu
privire la avocatur, poate o bin e statut ju rid ic de avocat lib e r-p ro fe s io n is t
persoana care are cetenia R e p u b lic ii M o ld o v a , are capacitate d e p lin de
e x e rc iiu , are d ip lo m de lic e n ia t n drept sau ec h iv a le n tu l acesteia, se bucur
de o reputaie irep ro ab il i a fost adm is n p ro fe s ia de a v o cat dup
susinerea e x a m e n u lu i de c a lific a re . Pe de alt parte, e x e rcitarea a c tiv it ii

164
av o c a tu lu i lib e r-p ro fe s io n is t este in c o m p a tib il cu un ir de a c tiv it i, cum ar
fi d ein erea oric re i fu n c ii re trib u ite (c u ex c e p ia fu n c iilo r legate de
ac tiv ita te a tiin ific i didactic, precum i de a c tiv ita te a n c a lita te de a rbitru
al ju d e c ii arbitrale (a rb itra ju lu i), cu activitatea de ntreprinztor, cu activitatea
de notar, precum i cu o ricare alte a c tiv it i ce lezeaz d em n ita te a i
independena p rofesiei de avocat sau bunele m o ra v u ri.
C a p acitatea ju rid ic de m unc a lib e ru lu i p rofesio nist are i dife re n e
intraspecie, fiin d d ife rit de la o p rofesie lib e ra l la alta, n e fiin d id entice, de
e x e m p lu , c o n d iiile de a d m itere i de e xercitare a pro fe s ie i de avocat cu
profesia de m edic. T o to d at, un ir de c o n d iii fundam entale necesare o b in erii
statutului ju rid ic de lib e r profesionist sunt id entice pentru capacitatea ju rid ic
de m unc a m a i m u lto r categorii de lib eri profesio niti, cum ar fi reputaia
irep roabil a aspirantu lui la statutul ju rid ic de lib e r profesio nist. n orice caz,
capacitatea ju rid ic a lib e ru lu i p rofesio nist este, cu siguran, o capacitate
ju rid ic de m unc, n sensul c persoana titu la r a unei p ro fesii lib e ra le
urm rete prin aspirarea la obinerea statutului ju rid ic de lib e r profesionist,
p osibilitatea de a presta o an u m it m unc specific, n c o n d iiile leg ii.
T otodat, este cla r c nu putem a firm a faptu l c m unca respectiv va fi prestat
n b e n e fic iu l direct al unei alte persoane n c a lita te de angajato r, deoarece n
cazul tu tu ro r c a te g o riilo r de lib e ri profesio niti m unca prestat de ctre
acetia nu are c a racteristicile m u n c ii prestate n cadrul unui raport ju r id ic de
m unc tip ic , fu n d a m e n ta t pe un contract in d iv id u a l de m unc.
n c alitate de atrib u t al statutului ju r id ic , capacitatea ju rid ic de m unc a
lib e ru lu i p rofesio nist servete n c alitate de prem is e lem en tar pentru a-i
a tribui acestuia acele drepturi subiective i o b lig a ii, care decurg direct din
conin utu l leg ii i nu au tangene cu efectu area de ctre acesta a u nor aciuni
subiective.
Drepturile i obligaiile subiective ale liberului profesionist. P rintre
p ro fe s iile lib e ra le se n scrie i cea de m e d ic , u tilita te a social a cre ia este
in discutabil. P rin p racticarea m e d ic in ii n c alitate de profesiu ne lib e ra l se
n eleg e practicarea unei p ro fesii dobn dite de o persoan fiz ic prin
p regtirea pro fe s io n a l n cadrul unei in s titu ii superioare de n v m n t
m e d ic a l, e x p rim a t p rin nsuirea spe c ia lit ii de m edic i care s fie
e xercitat n m o d lib e r i in dependent prin fo rm in d iv id u a l de org an izare.
M e d ic ii - liberi profesioniti pot s se constituie n corpuri profesionale
distincte, s aib un statut propriu, n virtutea caruia s fie rspunztori de acel act
profesional pe care l ndeplinesc - acordarea asistenei m ed ic a le (prestarea
s e rv ic iilo r m e d ic a le ). n tre a g a lo r a c tiv ita te tre b u ie s fie pus n serviciu l
o c ro tirii sntii p u b lic e , prin acordarea s e rv ic iilo r de sntate c lie n ilo r n
s chim bu l unui onorariu.

165
P rin c ip a la trstur a d re p tu rilo r i o b lig a iilo r unui lib e r profesionist,
in c lu s iv i a unui m e d ic cu statut de lib e r p rofesio nist, const n fap tu l c
acesta nu-i in deplinete an u m ite o b lig a iu n i n calita te de salariat, nu incheie
cu nici un a n g a ja to r pu b lic sau p riv a t un contract in d iv id u a l de rnunc,
lipsind, n acest caz, un raport de subordonare clasic, necesar atunci cnd exist
un angajator i un salariat, dar aceasta nu exclude un alt gen de subordonare,
sp ecific ra p o rtu rilo r ju rid ic e c o rp o ra tiv e ale lib e rilo r p rofesio niti. Spre
deosebire de aceiai a v o c a i, considerai a av e a statutum rex n tre lib e rii
pro fe s io n i ti, m e n io n m , totui, c m e d ic ii, n c a lita te de lib e ri profesio niti
pot avea n acelai tim p att statut ju rid ic de persoane care exercit o profesiune
lib e ra l , ct i statut ju rid ic de salariai n cadrul unui raport ju r id ic de m unc
tip ic . M e d ic ii pot fi salariai n reeaua in s titu iilo r m ed ico -san itare publice
sau p riv a te , ceea ce n prezent fo rm e a z regula, dar n acelai tim p pot s-i
ex e rc ite profesiu nea n cadrul unui c ab in et m edical p articu lar, in d iv id u a l.
M o d u l general de exercitare a p ro fe s iu n ii de m edic este reglem entat de
d is p o z iiile a dou legi n m aterie: Legea ocrotirii sntii i Legea cu
privire la exercitarea profesiunii de medic. P rev e d e rile a m b e lo r legi se aplic
d e o p o triv m e d ic ilo r de toate s pecialitile: salariai ai in s titu tiilo r m e d ic o -
sanitare p u b lice, ai c e lo r p riv a te i m e d ic ilo r care i e x e rc it profesiu nea pe
cont p ro p riu , n c alitate de lib eri p rofesio niti. B a za le g a l p rim a r a
ex e rc it rii p ro fe s iu n ii m e d ic a le n calita te de profesiu ne lib e ra l o constituie
art.8 a lin .(2 ) din Legea o c ro tirii sntii, care stipuleaz c e x e rc iiu l oricrei
p ro fesiu n i m e d ic a le poate fi in dependent (lib e ra p ractic) sau dependent.
P rin c ip iile m e d ic in ii, ca i p rofesiu ne lib e ra l , sunt reglem entate tot in
aceast lege, num ai c sunt incluse in d ife rite a rtic o le ale e i. A s tfe l, aceste
p rin c ip ii sunt: lib e ra alegere de ctre m e d ic a lo c u lu i i m o d u lu i de practic
m e d ic a l ; lib e ra alegere a m e d ic u lu i de ctre pacient; lib ertatea e fectu rii
actului m ed ical n a fa ra o ricrei constrngeri ad m in is tra tiv e sau de a lt
natur. M e d ic u l-Iib e r profesio nist, ca i m e d ic u l-s ala ria t, nu este n drept s
re a lize ze acte de c o m e r cu produse farm aceutice; in caz contrar, el devine
in c o m p a tib il cu e x e rc itiu i p ro fe s iu n ii respective.
Spre deosebire de m e d ic u l-s ala ria t, m edical lib e r-p ro fe s io n is t este m ai
puin supus a c te lo r de control direct, fiin d c i e x e rc it profesiu nea n m od
in dependent i pe p ro p ria sa rspundere. D in aceast cauz exist o necesitate
acut n adoptarea unei legi speciale n m a te ria p ro fe s iu n ilo r lib e ra le , care ar
re g le m e n ta concret, spre deosebire de pre v e d e rile generale ale le g is la ie i n
v ig o a re , o rg a n iza re a i supravegherea e x e rc iiu lu i p ro fe s iu n ilo r lib erale n
R e p u b lic a M o ld o v a . A trib u iile n acest d o m e n iu ar tre b u i s fie
descentralizate i date n com petena u nor structuri pro fesio n ale speciale -
c o rp u rilo r pro fesio n ale ale lib e rilo r p rofesio n iti pe dom enii profesio nale
aparte. Aceste structuri ar trebui s fie organizaii profesionale, cu personalitate

166
ju rid ic , a p o litic e i f r scop p a trim o n ia l, care ar rep rezen ta interesele
generale ale lib e rilo r profesio niti pe d o m e n ii pro fe s io n a le aparte.
A p a rten e n a tu tu ro r lib e rilo r pro fe s io n i ti din R e p u b lic a M o ld o v a la aceste
corpuri pro fesio n ale ar trebui s fie de drept, adic din ea a r trebui s fac
parte to i p ractican ii p ro fe s iu n ilo r lib e ra le , a u to riza i n m od legal s practice
o p rofesie lib e ra l . In m o d special este necesar de a insista asupra fa p tu lu i ca
nici un lib e r profesio nist s nu fie a u to rizat cu dreptul de lib e r practic dac
nu dorete s fie m e m b ru al corp u lu i p ro fesio n al respectiv, cu statut special,
cu to tu l i cu to tu l d ife rit de acel al o rg a n iz a iilo r de tip asociativ,
reglem entate de Legea cu privire la asociaiile obteti nr.837 din
17.05.1996.^ A ceste corpuri p ro fesio n ale tre b u ie sa fie in vestite cu dreptul
de aprobare a unor coduri de d eo n to lo g ie, care ar trebui sa prevad o b lig a iile
m o ra le specifice ale lib e ru lu i p rofesio nist.
Raporturile juridice de munc profesional-corporative. In leg tur cu
statutul ju rid ic al lib e ru lu i p rofesio nist, c onsiderm c e x e rc ita re a unei
profesiu ni lib erale d natere unor ra porturi ju rid ic e co m p le x e , de d ife rit gen,
cum ar fi ra p o rtu rile dintre lib e rii profesio niti si c lie n iii lo r, care nu in tr n
sfera drep tu lu i m u n c ii, ci au un caracter de ra p o rtu ri ju rid ic e c iv ile , pentru c
izvorsc din d ife rite contracte de prestri s e rv ic ii; ra p o rtu rile ju rid ic e ale
corp u lu i pro fesio n al respectiv al lib e rilo r p rofesio niti i o rg an ele statului,
p recum i cu d ife rite organism e p ro fesio n ale in te rn a io n a le n m ate rie ,
ra p orturi care, de asem enea, nu fac o b iectu l d re p tu lu i m u n c ii. L o c u l c entral,
abordat n contextul o b ie c tu lu i studiu lui de fa , l ocup, ns, ra p o rtu rile
dintre lib e rii p rofesio niti i corpul pro fesio n al din care acetia fac parte,
ra p orturi care nu se n cad reaz n d o m e n iu l ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
tip ic e , n e fiin d reglem entate de ctre C o d u l m u n c ii n calita te de leg e-cadru n
m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc tip ic e , dar care sunt ra porturi ju r id ic e de
m unc co rp o ra tiv e , adic atip ic e . C o n c lu zia respectiv este fu n d am en tat pe
m a i m u lte e lem en te, unele dintre acestea regsindu-i tratarea in c lu s iv la
n iv e l de lege. E le m e n tu l cel m a i v iz ib il, cu nuane n ucleice s p ecifice oricru i
raport ju r id ic co rp o ra tiv al lib e rilo r pro fe s io n i ti, l constituie e x e rcitarea de
ctre corpul p rofesio nal a unor a trib u ii de putere p a tro n a l lim ita t fa de
lib e rii p ro fesio n iti care fac parte din corpul profesio nal respectiv, a trib u ii
m anifestate prin p o s ib ilita te a atrag erii la rspundere disciplinar a
m e m b rilo r c o rp o ra tiv i. A s tfe l, p o triv it p re v e d e rilo r a rt.5 6 a li n . ( l ) din Legea
cu privire la avocatur, avocaii sunt pasib ili de atragere la rspundere
d is c ip lin a r pentru a c iu n ile p rin care se n c a lc p re v e d e rile leg ii n cauz,
n o rm e le C o d u lu i deon to lo g ic al avo c a tu lu i i p re v e d e rile a lto r acte n o rm a tiv e
ce reglem enteaz a c tiv ita te a a v o c a ilo r. R spunderea d is c ip lin a r este una din
fo rm e le rspunderii ju rid ic e i este o rspundere tip ic i a p lic a b il n m ateria

339 Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 153-156B1S din 02.10.2007.
167
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c ,140 lucru m en ionat de ctre toi d o c trin a rii n
m a te ria ra p o rtu rilo r de m u n c .141 P o triv it n o rm e lo r leg ale care reglem enteaz
rap o rtu rile ju rid ic e co rp o rative ale a v o c a ilo r, in fo rm a ia cu p riv ire la
abaterile disciplinare com ise de avocat n tim p u l e x e rc it rii a trib u iilo r
p ro fesio n ale, se e x a m in e a z de ctre C o m is ia pentru etic i d is c ip lin , care
este o c o m is ie din cadrul U n iu n ii A v o c a ilo r, n c a lita te a acesteia de organ de
au to ad m in istrare al a v o c a ilo r, din care fac parte toi m e m b rii b a ro u rilo r din
ar. In cazul existenei u nor te m e iu ri su ficien te, c o m is ia dispune efectuarea
unui c o n tro l, care se e fectu eaz de ctre m e m b rii c o m is ie i sau se pune n
sarcina ba ro u lu i. C o m is ia pentru etic i d is c ip lin treb u ie s solicite
avo c a tu lu i cruia i-a fost intentat procedura disciplinar, n m od
o b lig a to riu , in c lu s iv explicaii n form scris. C o m is ia pentru etic i
d is c ip lin poate adopta d e c izia de a p lic a re a a unei sanciuni disciplinare.
L e g e a n cauz e n u m era e xhaustiv toate s anciun ile d is c ip lin a re , care pot fi
ap licate avo c a tu lu i - lib e r profesionist: a) a vertizarea; b) m ustrarea; c)
am enda; d ) suspendarea a c tiv it ii de avocat; e) retragerea licen ei.
R spunderea d is c ip lin a r a lib e ru lu i profesio nist este un atrib u t fu n d am en tal
al unui raport ju rid ic de m unc c o rp o ra tiv , deoarece p ro fe s iu n ile lib erale
sunt, aa cum s-a m e n io n a t d e ja n d octrin a de specialitate, profesii
d is p o n ib ile , responsabile, independente, lib ere, de p ro x im ita te si de contact
um an d irect. C a i a trib u t al ra p o rtu lu i respectiv, rspunderea este una
specific, in d iv id u a l , d ire c t si perm anent a lib e ru lu i profesionist, fiin d
ev id e n tia t n cadrul ra p o rtu rilo r dintre lib e rii profesio niti si corpul
pro fe s io n a l, i este in flu e n a t direct de com petena, ca lita te a p re s ta iilo r si
m o ra lita te a m e m b rilo r corp u lu i p rofesio nal al lib e rilo r profesio niti.
R a p o rtu rile ju rid ic e de m unc p ro fe s io n a l-c o rp o ra tiv e sunt raporturi
atip ic e care apar n tre o persoan fiz ic cu statut de lib e r p rofesio nist i
corpul p rofesio nal asociativ, care reunete toi lib e rii profesioniti practicani
n tr-u n a n u m it d o m e n iu , n legtur cu prestarea m u n c ii de ctre lib eru l
profesio nist, sub autoritatea, c o n tro lu l i tutela c o rp u lu i profesional respectiv.

u" Potrivit lui Gheorghe Avomic (2010), rspunderea disciplinara este reglementat de normele dreptului mun-
cii (in special, de normele Codului muncii, precum .i de statutele disciplinare sau alte acte normative pentru
unele categorii de angajai), care se aplic tuturor categoriilor de angajai (muncitori, slujbai, funcionari
publici ele.), indiferent de statutul juridic .i forma de proprietate a ntreprinderilor, instituiilor i
organizaiilor (uniti), pentru nclcarea disciplinei muncii (comiterii unei abateri disciplinare), pentru care
administraia ntreprinderii, instituiei sau organizaiei aplic una din sanciunile disciplinare prevzute de
legislaia muncii pentru acea categorie de angajai care a comis abaterea disciplinar. " (Gheorghe Avomic,
Tratat de teoria general a statului i dreptului. Volumul II, p.302-303).
n literatura juridic de drept al muncii rspunderea disciplinar este definit n mod diferit, ns autorii
menioneaz c aceast form de rspundere juridic este una specific dreptului muncii. A se vedea n acest
sens. Alexandru iclea. Tratat de dreptul muncii,ediia a IIl-a. p.748; erban Beligrdeanu. Ion Traian
tefnescu. Dicionar de drept al muncii, p. 135-139; Nicolai Romanda. Eduard Boiteanu, Dreptul muncii,
p.345-347. Mai mult ca att: Sanda Ghimpu i Alexandru iclea s-au expus foarte tranant i categoric sub
acest aspect, menionnd urmtoarele: caracterisitca cea mai important, care este conform att rspunderii
disciplinare, ct i rspunderii materiale, const in faptul c ambele sunt specifice dreptului muncii,
aplicndu-se numai in cadrul raportului juridic de munc. (Sanda Ghimpu, Alexandru iclea. Dreptul
muncii, ediia a IIl-a. op.cit., p.391).
D re p tu rile i o b lig a iile de m unc ale lib e rilo r profesioniti sunt, n acest
context, drepturi i o b lig a ii de natur corporativ n ecom ercial, fundam entate
pe ca lita te a de m em b ru al lib e ru lu i profesio nist n cadrul corp u lu i profesio nal
din care acesta face parte. D ei nu presteaz o m unc n folosu l direct al
corp u lu i profesio nal - spre deosebire de ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc tip ic e , -
a c tiv ita te a de m unc prestat de ctre lib e ru l p ro fesio n ist este supus
co n tro lu lu i i a u to rit ii corp u lu i p rofesio nal respectiv, care este n drept s
aplic e m su rile leg a le o p e ra b ile , de re g u l , n m a te ria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de
m unc tip ic e , n situaia cnd lib eru l p ro fesio n ist n c a lc o b lig a iile sale, ale
cror titu la r este n v irtu te a statutului su ju rid ic .
R a p o rtu rile ju rid ic e de m u n c p ro fe s io n a l-c o rp o ra tiv e nu sunt rapo rturi
ju rid ic e societare (c o rp o ra tiv e c o m e rc ia le ), care apar n te m e iu l p a rtic ip rii
su b ie c ilo r n cadrul unor entit i o rg a n iz a to ric o -ju rid ic e de drept c o m ercial
cu statut de persoan ju rid ic .34^ R a p o rtu rile ju rid ic e societare au n
com ponena lo r drepturi i o b lig a ii ju rid ic e de natur c o m e rc ia l , fin a lita te a
crora const n o b in erea unui p ro fit de ctre m e m b rii societii c o m erciale
respective. R e a liza re a d re p tu rilo r societare urm rete d ire c t sau in d ire c t
satisfacerea in ereselor p a trim o n ia le ale titu la rilo r - ale m e m b rilo r societii
c o m e rc ia le n cauz. D in aceste considerente ra p o rtu rile ju r id ic e societare
sunt, ntotdeauna, raporturi de natur co m ercial, spre deosebire de rap o rtu rile
ju rid ic e de m unc corporative ale lib e rilo r profesio niti, elem entrul
p a trim o n ia l al crora nu este prim a r; n cadrul rela ie i liberul profesionist -
corpul profesional trebuie s p rim eze n prim u l rnd com ponenta social i
num ai m ai apoi com ponenta econom ic.343 R ap o rtu rile ju rid ic e de m unc
co rp o rative ale lib e rilo r p ro fesio n iti urm resc, ca i fin a lita te , sta b ilita te a i
m en in e re a statutului lib e ru lu i p rofesio nist, p rin in te rm e d iu l a u to rit ii
exercitate de ctre corpul profesio nal respectiv al lib e rilo r profesio niti
asupra e x e rc it rii a c tiv it ii - care nu este a ltc e v a dect o prestare a unei
m u n c i, - de ctre lib e rii p rofesio niti care fac parte din cadrul corpului
p ro fesio n al. A u to rita te a n cauz urm rete m o d u l n care corpul profesio nal
este a b ilita t s a d m it o persoan n rndul m e m b rilo r corp u lu i p ro fe s io n a l, s
in e v id e n a m e m b rilo r, s gestioneze p reg tirea i p erfecio n area
p ro fesio n al a lin b e rilo r pro fe s io n i ti, in c lu s iv fo rm a re a in iia l pentru
s o lic ita n ii de o bin ere a statului ju rid ic de lib e r profesio nist, s asigure
m o d a lita te a de susinere a pro b elo r pentru a d m ite re , s ela b o re ze bunele
pra c tic i pro fe s io n a le pentru lib e rii p ro fesio n iti i s co n tro leze respectarea

342 Despre raporturile juridice societare a se vedea mai mult n JIom ukuh //. B ., Kopnopam uenbie npcMoonmowe-
h u b : Ooiifcin meopun u npaKmuKa ee npuuenenuH h xm niicim em ibix ooniecnw ax, - MocKBa. H*vurrejik c t r o
CTaiyr, 2008 r.; 3lypaoMt A p m yp Akohohim, KopnopamuHUbte npanoom ium ienuu kuk kw) ppajmkmcKux
npuHoornuouieHuu, ^ h c c . k . k . h . : 12.00.03, - MocKBa, 2008 r . , 219 c., P r E O / I .
343 Trebuie s recunoatem, totui, c n contextul mamonizrii valorilor ne lovim de o inversare a prioritilor,
inclusiv n rndul liberilor profesioniti, n sensul c acetia i fundamenteaz din ce n ce mai mult prezena
n mediul economic, micornd sau eliminnd chiar prezena n mediul social.
acestora, precum i s sancioneze d is c ip lin a r lib e rii profesio niti care nu
respect p re v e d e rile legale i c o rp o ra tiv e n d o m e n iu , in clu siv s le retrag
statutul de lib e r profesio nist i s-i ex c lu d din rndul corp u lu i profesional
respectiv, ceea ce duce i la stingerea ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
c o rp o ra tiv e ale lib e rilio r p ro fesio n iti.

5. Raporturile juridice de munc ale funcionarilor


i demnitarilor publici
O categorie extins de raporturi ju rid ic e de m unc a tip ice o fo rm e a z
ra p o rtu rile de serviciu ale fu n c io n a rilo r p u b lic i i ra p o rtu rile de e xercitare a
fu n c ie i ale persoanelor care dein fu n c ii de d e m n ita te p u b lic. R a p o rtu rile n
cauz au fcut i continu s fac obiectul unor dezbateri interesante n literatura
de specialitate din dom eniul dreptului m uncii, precum i din dom eniul dreptului
adm inistrativ, dar i sub aspectul aplicabilitii praxiologice a n o rm e lo r ju rid ic e ,
care re g le m e n te a z ra p o rtu rile respective de prestare a m u n c ii de ctre
fu n c io n a rii i d e m n ita rii p u b lic i.
Sub aspectul isto ricu lu i re g e le m e n t rilo r n m a te ria re g im u lu i ju rid ic al
fu n c ie i pu b lic e i cel al statutului ju rid ic al titu la ru lu i fu n c ie i n cauz - a
fu n c io n a ru lu i p u b lic , - abordarea ra p o rtu rilo r respective a cunosciut trei
m o d a lit i, ncepnd cu declararea independenei R e p u b lic ii M o ld o v a . n tr-o
p rim abordare, ra p o rtu rile ju rid ic e de prestare a m u n c ii de ctre fu n c io n a rii
p u b lic i erau ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc clasice, tip ic e , n e d ifire n iin d u -s e sub
nic i un fel de ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc ale c e lo rla li salariai. U lte rio r
ra p o rtu rile de prestare a m u n c ii de ctre fu n c io n a rii p u b lic i au fost, odat cu
adoptarea Legii serviciului public nr.443 din 04.05.1995,344 - care a fost, ca
atare, p rim a reg lem en tare special n m aterie de fu n c ie p u b lic din
R e p u b lic a M o ld o v a , - considerate drept raporturi de m unc, generate de
contractele in d iv id u a le de m unc n c h e ia te cu fu n c io n a rii p u b lic i, dar care
aveau unele sem ne pa rtic u la re , cunoscute drept trsturi caracteristice ale
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale fu n c io n a rilo r p u b lic i. n fin e , la m o m e n t
ra p o rtu rile ju rid ic e de prestare a m u n c ii de ctre fu n c io n a rii p u b lic i sunt
considerate de ctre le g iu ito r - n u rm a ad o p t rii Legii cu privire la funcia
public i statutul funcionarului public nr.158 din 04.07.2008 i a Legii cu
privire la statutul persoanelor cu funcii de demnitate public nr.199 din
16.07.2010,^ drept ra porturi de serviciu , care nu sunt g refate pe un contract
in d iv id u a l de m unc.
I. P rim a etap - cea de abordare de ctre le g iu ito r a ra p o rtu rilo r de
m unc ale fu n c io n a rilo r p u b lic i d re p t raporturi ju rid ic e de m unc clasice, - a
d urat de la adoptarea Declaraiei de Independen a Republicii Moldova din

w Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.61 din 02.11.1995.


145 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 194-196 din 05.10.2010.
170
2 7 august 1991, aprobat prin L e g e a nr.691 din 2 7 .0 8 .1 9 9 1 i pn la 1
ian uarie 1 9 9 6 , odat cu in trarea n v ig o a re a L e g ii s e rv ic iu lu i p u b lic n r.4 4 3
din 0 4 .0 5 .1 9 9 5 . In cadrul acestei p erio ad e ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc ale
persoan elor angajate n cadrul a u to rit ilo r p u b lic e cdeau sub in cid en a
c o m p le t a le g ii-c a d ru n m a te ria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc - a C o d u lu i
m u n c ii al R .S .S .M o ld o v e n e ti din 2 5 m ai 1973, n e fin d cunoscute nici de
ctre le g iu ito r, n ic i de ctre d o c trin a autohton i nic i de ctre practica
ju d ic ia r n dom eniu sin tagm ele d t funcie public i de funcionar public,
le g is la ia m u n c ii u tiliz n d n p erio ad a respectiv o noiu ne aparte - cea de
slujba. In s conceptul de slujba nu in clu d ea n um ai persoanele angajate
n tr-o fu n c ie p u b lic, ci to i s a la ria ii, cu e xcep ia m u n c ito rilo r i m e m b rilo r
g o s p o d riilo r a g ric o le c o le c tiv e , cunoscui drept colhoznici.146 P o triv it
p re v e d e rilo r a rt.l din v e c h iu l C od al m u n c ii, codul respectiv reg lem en ta
ra p o rtu rile de m unc ale tu tu ro r m u n c ito rilo r i slu jb a ilo r, avnd m e n ire a s
apere d re p tu rile n m a te rie de m unc ale tu tu ro r m u n c ito rilo r i slu jb a io lr,
deci i ale fu n c io n a rilo r din a d m in is tra ia p u b lic , ia r re a liz a re a d re p tu lu i la
m u n c att al m u n c ito rilo r, ct i al s lu jb a ilo r se re a liz a , p o triv it p re v e d e rilo r
a rt.2 din C o d , p rin in te rm e d iu l n c h e ie rii co n tractelo r de m u n c cu o
n tre p rin d e re , in stitu ie sau o rg a n iza ie . i m u n c ito rii, i slu jbaii erau
considerai, n v irtu te a a r t .l6 din C o d u l m u n c ii, drept lucrtori, cu acetia
n cheind u -se un contract in d iv id u a l de m u n c n fo rm v e rb a l .347 A a cum
m en io n au i au to rii Comentariului asupra Codului muncii al
R.S.S.Moldoveneti, sarcina C o d u lu i respectiv consta n reg lem en tarea
ju rid ic a ra p o rtu rilo r de m unc ale tu tu ro r m u n c ito rilo r i slu jb ailo r,
independent de fap tu l dac acetia se a fl n ra p o rtu ri ju rid ic e de m u n c cu
n tre p rin d e ri, in s titu ii i o rg a n iza ii de stat, c ooperative sau obteti.348 D ei
n anul 1993 n C o d u l m u n c ii au fost introduse, prin in te rm e d iu l Legii
nr.1315 din 02.04.1993 , 4 o serie de m o d ific ri eseniale, le g is la ia m u n c ii a
c ontin uat s reg le m e n te ze - p o triv it art.3 n redacie nou din C o d , - re la iile
de m u n c ale s a la ria ilo r a n g ajai la n tre p rin d e rile , in s titu iile i o rg a n iz a iile
de pe te rito riu l R e p u b lic ii M o ld o v a , in d ife re n t de tip u l de pro p rie ta te i
fo rm a de gospo drire, in c lu s iv re la iile de m unc din g o s p o d riile
rneti (d e fe rm ie r). L e g is la ia m u n c ii (cu ex c e p ia n o rm e lo r i re g u lilo r
p riv in d protecia m u n c ii) nu se extindea num ai asupra persoanelor care

w6 n perioada respectiv, pn la desfiinarea oficial a gospodriilor agricole colectiva - a colhozurilor. - munca


membrilor gospodriilor respective era reglementat, potrivit prevederilor art.3 din Codul muncii din
25.05.1973, de ctre statutele colhozurilor, care se adoptau pe baza Statutului model al colhozurilor i n
conformitate cu el.
347 Contractul de munc este nelegerea ntre lucrtor i ntreprindere, instituie, organizaie, prin care lucrtorul
se oblig s presteze o munc dup o anumit specialitate, calificare sau la un anumit post, suhordonndu-se
ordinii interioare de munc, iar ntreprinderea, instituia, organizaia se oblig s plteasc lucrtorului
salariul i s-i asigure condiiile de munc, prevzute de legislaia muncii, de contractul colectiv i de
nelegerea prilor (ari. 16 din Codul muncii din 25.05.1973).
348 KoMMeHmapuu k Kodency 3 u k o h o h o mpyde MojidaecKoii (X l \ OTB.pe.zi- Herpy FleTpoB B.H.. p.8.
349 Publicat n Monitorul Oficial nr.005 din 01.05.1993.
171
desfurau a c tiv ita te particu lar de a ntreprenoriat fa r a fo lo si m unca
salariat. n acest sens, leg islaia m u ncii din R e p u b lic a M o ld o v a , din perioada
care a urm at im ed iat dup declararea independenei statului, a continuat s
aplice aceiai reg u l unitar (d in perioada fostei U .R .S .S .), n ceea ce ine de
reg lem entarea ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc ale tuturor persoanelor angajate,
inclusiv i a celo r angajate n cadrul a u to rit ilo r publice.
In p erio ad a s o vietic reg u la era id e n tic celei ap licate i n an ii 1991
1996 n R e p u b lic a M o ld o v a , de unde aceasta a fost, de a ltfe l, i preluat.
Ins n perioada in te rb e lic , cnd B asarabia era parte com ponent a R egatu lui
R o m n ie i, re g u la ap lic a t n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc ale fu n c io n a rilo r
p u b lic i era d ife rit de cea din perioada so vietic. A s tfe l, prev e d e rile Legii
asupra contractelor de munc din 1929 nu se aplicau ra p o rtu rilo r de m unc
ale fu n c io n a rilo r p u b lic i, m u n c a acestora fiin d reglem entat p rin in te rm e d iu l
u nor acte speciale. A a cum m e n io n a E .C ris to fo re a n u (1 9 3 7 ), ...legea se
aplic tuturor ntreprinderilor comerciale sau industriale, fie c au caracter
public, fie c au caracter particular, exceptndu-se numai salariaii publici,
care dein o parte din suveranitatea statului i al cror regim este fixat prin
statutul funcionarilor publici".350 n lite ra tu ra rom neasc in te rb e lic de
drept a d m in is tra tiv fu n c io n a ru l p u b lic a fost d e fin it de ctre A n ib a l
T eodo rescu (1 9 2 9 ) drept acea persoan care n schim bu l unei rem u n eraii
n d ep lin ete sau co lab o reaz la n d e p lin ire a unui serviciu pu b lic de pe lng o
a d m in is tra ie p ublic. M e n io n m , c p o triv it leg islaiei in te rb e lic e care
re g le m e n ta statutul fu n c io n a rilo r p u b lic i, era considerat fu n c io n a r p ublic era
orice cetean rom n care n d e p lin e a un serviciu public perm anent (c iv il i
e clesiastic) la stat, ju d e , co m u n sau la in s titu iile a cror buget era supus
apro b rii de ctre P arlam en t, G u v e rn , c o n s iliile ju d e e n e sau c o n s iliile
c om u n a le , angajat n fu n c ie pe baza unui act de numire , care era considerat
n d o c trin a din perioada respectiv drept fundam ent al fu n c ie i p ublice. n
lite ra tu ra de specialitate in te rb e lic abordarea a d m in is tra tiv is t , p o triv it creia
un fu n c io n a r public n d ep lin ea, prin d e fin iie , un serviciu public i prin
urm are trebuiau exclui din categoria acestora fu n c io n a rii care m uncesc
n um ai cu b raele , a fost ve h e m e n t com btut. A c e la i E .C ris to fo re a n u
(1 9 3 7 ) m e n io n a c o astfel de abordare este totalmente greit, bazat pe o
eronat interpretare a noiunii de serviciu public .351
II. C e a de a doua etap de reglem entare a m u n c ii prestate de ctre
fu n c io n a rii p u b lic i se n cad reaz n in te rio ru l perioadei cuprinse n tre 1
ian uarie 2 0 0 6 , de la z iu a punerii n ap licare a L e g ii s e rv ic iu lu i p u b lic , i pn
la data de 1 ianuarie 2 0 0 9 - data de punere n aplicare a u ltim e i legi n m aterie
de serviciu p u b lic , - a L e g ii cu p riv ire la fu n c ia p u b lic i statutul

,5 E.Cristoforeanu, Teoria general a contractului individual de munc. p.47.


331 Ihidem, p.49.
fu n c io n a ru lu i p u b lic . R e g le m e n t rile cuprinse n L e g e a 4 4 3 /1 9 9 5 au fost
p rim e le re g le m e n t ri speciale n m a te rie de fu n c ie p u b lic din istoria
contem poran a R e p u b lic ii M o ld o v a . L e g e a d e fin e a m ai m u lte e ntiti noi
pentru leg is la ia , dar i pentru do c trin a n m a te rie din R e p u b lic a M o ld o v a ,
cum ar fi serviciul public, funcia public, funcia de demnitate public,
persoana cu funcie de rspundere i, abordat n contextul studiu lui de fa,
cea m ai im p o rtan t entitate - cea de funcionar public. A s tfe l, p o triv it
p re v e d e rilo r a rt.l din L e g e , s e rv ic iu l p ublic reprezenta to ta lita te a a u to rit ilo r
pu b lic e i a c tiv ita te a persoanelor ce ocupau posturi n aparatul acestor
organe, n d rep tat spre re a liza re a m p u te rn ic irilo r acestor a u to rit i n scopul
d e z v o lt rii eco n o m ie i, c u ltu rii, sferei sociale, p ro m o v rii p o litic ii externe,
ap r rii o rd in ii de drept i a s ig u r rii securitii n a io n a le , o c ro tirii
drep tu rilo r, lib e rt ilo r i intereselor le g itim e ale cetenilo r, iar funcionaru l
p u b lic reprezenta persoana fiz ic care ocupa o fu n c ie de stat re m u n e ra t i
care dispunea de ra ngu ri i grade, stab ilite n c o n fo rm ita te cu legea. F u n cia
p u b lic n sem na unitatea p rim a r a a u to rit ii p u b lic e , care d e te rm in a locul i
ro lu l ceteanu lui n m unca social n sistem ul s e rv ic iu lu i p u b lic , d re p tu rile i
o b lig a iile , precum i e x ig e n e le fa de p regtirea lu i profesio nal.
A b o rd a te p rin prism a p re v e d e rilo r L e g ii 4 4 3 /1 9 9 5 , persoanele care
deineau fu n c ii cu caracter p u b lic erau d iv iz a te n trei c ateg o rii: persoane cu
statut de fu n c io n a ri p u b lic i, asupra crora se extindeau c o m p le ta m e n te
p re v e d e rile le g ii; persoane p aria l a s im ila te fu n c io n a rilo r p u b lic i, asupra
crora p re v e d e rile le g ii se extindeau n parte i n u m ai n m sura n care
activitatea acestora nu era reglem entat prin acte legislative special
p riv in d statutul lo r ju rid ic ; persoane care deineau un ir de fu n c ii n cadrul
d ife rito r a u to rit i ale statului, asupra crora p re v e d e rile le g ii nu se extindeau .
D in p rim a categorie facea parte un cerc extrem de vast de persoane,
p re v e d e rile le g ii extin zn d u -se asupra persoanelor fiz ic e care deineau fu n c ii
p u b lic e n cadrul a u to rit ilo r, i anum e n cadrul ap aratu lu i P a rla m e n tu lu i,
a p aratu lu ii P reedintelui R e p u b lic ii M o ld o v a , C a n c e la rie i de Stat,
S ecretariatu lu i C u rii C o n s titu io n a le , C e n tru lu i pentru D re p tu rile O m u lu i,
a paratulu i i u n it ilo r C u rii de C o n tu ri, aparatulu i C o n s iliu lu i S u p e rio r al
M a g is tra tu rii, a p aratelo r a u to rit ilo r p ublice centrale constituite de ctre
P reedintele R e p u b lic ii M o ld o v a , P arlam ent sau G u v e rn , conducerii
A c a d e m ie i de tiin e a M o ld o v e i, aparatului C o n s iliu lu i S uprem pentru tiin
i D e zv o lta re T e h n o lo g ic i celu i al A g e n ie i pentru In o vare i T ra n s fe r
T eh n o lo g ic , conducerii i aparatului C o n s iliu lu i N a io n a l pentru A c re d ita re i
A testare, A c a d e m ie i de A d m in is tra re P ublic de pe ln g Preedintele
R e p u b lic ii M o ld o v a , s tru c tu rilo r re p re ze n ta tiv e ale R e p u b lic ii M o ld o v a n
o rganism ele in te rn a io n a le la care R e p u b lic a M o ld o v a este parte, a p aratelo r
centrale i u n it ilo r te rito ria e ale m in is te re lo r, d ep a rta m e n te lo r i ale a lto r
a u to rit i pu b lic e centrale de s p ecialitate, a p aratelo r i u n it ilo r te rito ria le ale
de p a rta m e n te lo r i ale a lto r organe ale a d m in is tra ie i p u b lic e din subordinea
a u to rit ilo r p ublice centrale de specialitate, org a n e lo r centrale i u n it ilo r
te rito ria le ale S e rv ic iu lu i de Stat de arh iv , a u to rit ilo r a d m in is tra ie i
pu b lic e locale, d ire c iilo r i s e c iilo r lo r autonom e, o rg a n e lo r instanelor
ju d e c to re ti, p ro c u ra tu rii, s e rv ic iu lu i d ip lo m a tic , serv ic iu lu i fis c a l, C e n tru lu i
pentru C o m b a te re a C rim e lo r E co n o m ic e i C o ru p ie i, inspectoratelor de stat,
controlului v a m a l, securitii statului, organelor de interne, organelor aprrii,
precum i asupra persoanelor care deineau fu n c ii pu b lic e n au to ritile
pu b lic e respective, a cror a c tiv ita te nu era re g lem en tat p rin acte le g is la tiv e
speciale p riv in d statutul ju r id ic al acestor a u to rit i p u b lice. D in cea de a
doua categorie - a persoanelor parial a s im ila te fu n c io n a rilo r p u b lic i, -
faceau parte ju d e c to rii, p ro c u ro rii, lo c iito rii i a ju to rii acestora, o fie rii de
u rm rire penal, c o la b o ra to rii s e rv ic iu lu i d ip lo m a tic , s e rv ic iu lu i fis c a l, g rzii
fin a n c ia re , din organele co n tro lu lu i v a m a l, securitii statului, din organele de
in terne, precum i m ilita rii. D in cea de a tre ia categorie de persoane, asupra
crora p re v e d e rile L e g ii 4 4 3 /1 9 9 5 nu se extin d e a u , faceau parte P reedintele
R e p u b lic ii M o ld o v a , deputaii n P arlam ent, m e m b rii G u v e rn u lu i, ju d e c to rii
C u rii C o n s titu io n a le , m e m b rii C u rii S uprem e de Justiie, m e m b rii
C o n s iliu lu i S u p e rio r al M a g is tra tu rii, c o n s ilie rii a u to rit ilo r ad m in istraiei
pu b lic e locale i p rim a rii. S tatutul ju rid ic al acestora era s ta b ilit de
C o n s titu ie i de alte legi.
O c u p a re a unei fu n c ii pu b lic e se efectua p rin in te rm e d iu l a n g a j rii,
n u m irii, a le g e rii sau concursu lui, care se efectuau de au to ritatea p u b lic n
cadrul c re ia persoana urm a, aa cum m en io n au pre v e d e rile a rt.1 4 a lin .(5 )
din L e g e , s lucreze, adic s presteze o m unc n fo lo su l au to rit ii publice
angajato are, n c a d ra re a efectun du-se p rin in te rm e d iu l n c h e ie rii unui acord
individual de munc , prin e m ite re a unei h otrri (d e c iz ii, d is p o z iii) sau prin
e m ite re a unui o rdin de an g ajare.332 P reved erea ce v iz e a z n c h e ie re a aa-
zis u lu i acord in d iv id u a l de m unc era una d e fic ita r , cu att m a i m u lt cu
ct alte p revederi d in L e g e a 4 4 3 /1 9 9 5 u tiliz a u deja fo rm u la re a ju rid ic
a decvat i corect, i anum e sin tagm a contract individual de munc ,353

,52 ncadrarea in serviciu! public se efectueaz prin ncheierea unui acord individual de munc, prin emiterea
unei hotarri (decizii, dispoziii) sau a unui ordin (art. 17 din Legea serviciului public).
w Astfel, potrivit prevederilor art.25 alin.(6), funcionarilor publici al cror contract individual de munc a fost
desfcut n condiiile art.28 alin.(l) lit.h) li se pstreaz garaniile sociale i compensaiile prevzute n
prezentul articol, iar potrivit prevederilor art.28 Temeiurile ncetrii serviciului public, (1)
ncetarea serviciului public are loc in temeiul .fi in modul stabilit de legislaia muncii. Serviciul public
nceteaz i in cazul: a) neexecutrii obligaiilor prevzute la art. 10 alin. (2); b) nclcrii restriciilor
prevzute la art. II alin. (3); c) comiterii nclcrilor enumerate la art. 30 alin. (4); d) nerespectrii
exigentelor speciale prevzute la an. 12; e) refuzului de a depune jurmintul, prevzut la art. 15; J) pierderii
ceteniei Republicii Moldova; g) expirrii mputernicirilor n funcia public; h) desfacerii contractului
individual de munc in legtur cu schimbarea conductorilor autoritii publice, a persoanelor care dein
funciile prevzute la art. 14 alin. (fi). (2) ncetarea serviciului public in cazurile prevzute la alin.(I) lit. a), b),
c), d), e), J), g) i h) are loc prin desfacerea contractului individual de munc, la iniiativa autoritii publice.
(3) Desfacerea contractului individual de munc in cazurile prevzute la alin. (2) se efectueaz de autoritatea
public de a crei competen ine ncadrarea funcionarului in serviciul public.
174
P o triv it art.2 din Legea 4 4 3 /1 9 9 5 , raporturile de m unc ale fu n cio n arilo r
p u b lic i, nereglem entate p rin p re v e d e rile L e g ii s e rv ic iu lu i p u b lic , cdeau sub
in c id e n a re g le m e n t rilo r c onin ute n le g is la ia m u n c ii, in c lu s iv n C o d u l
m u n c ii, n calitatea acestuia de leg e-cadru n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc,
n acest sens le g iu ito ru l a s ta b ilit o regul im p o rta n t p riv in d c o re la ia dintre
p re v e d e rile L e g ii 4 4 3 /1 9 9 5 (le g e special n m a te ria ra p o rtu rilo r ju r id ic e de
m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i), i p re v e d e rile generale ale le g is la ie i
m u n c ii, i anum e regula a p lic rii subsidiare a leg islaiei m u n c ii n m a te ria
ra p o rtu rilo r de m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i. Este e v id e n t, c natura
ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i, care cdeau sub
in cid en a p re v e d e rilo r L e g ii s e rv ic iu lu i p u b lic , nu era id entic cu natura
ra p o rtu lu i ju rid c de m unc al unui salariat far statut special, adic far statut
de fu n c io n a r p u b lic sau de fu n c io n a r a s im ila t statutului ju rid ic al
fu n c io n a ru lu i p u blic.
n d octrin a dreptului a d m in is tra tiv , precum i n d o c trin a de contencios
a d m in is tra tiv , ra p o rtu rile ju rid ic e aprute n u rm a n c a d r rii n m u n c a unui
fu n c io n a r p u b lic erau considerate ra p o rtu ri de drept a d m in is tra tiv , d a r nu
ra p o rtu ri ju rid ic e de m unc. O p in ia dat era fu n d am en tat pe p re v e d e rile unei
legi speciale n m aterie de contencios a d m in is tra tiv - Legea contenciosului
administrativ nr.793 din 10.02.2000,354 care pentru p rim a dat n istoria
R e p u b lic ii M o ld o v a a d e fin it conceptul de contract administrativ. P o triv it
p re v e d e rilo r art.2 din Legea 7 9 3 /2 0 0 0 , contractul a d m in is tra tiv rep rezin t
contractul n ch eiat de autoritatea p u b lic, n v irtu te a p re ro g a tiv e lo r de putere
p u b lic , avnd ca obiect ad m in is tra re a i fo lo s ire a b u n u rilo r p roprietate
p u b lic , executarea lu c r rilo r de interes p u b lic , prestarea de s e rv ic ii p u b lic e ,
precum i activitatea funcionarilor publici care reiese din relaiile de munc
reglem entate de statutul ju r id ic al acestora. n v irtu te a d e fin iie i n cauz n
d octrin a de contencios a d m in is tra tiv s-a m e n io n a t, cu p riv ire la contractele
in d iv id u a le de m unc ale fu n c io n a rilo r p u b lic i, c acestea sunt a s im ila te
co n tractelo r a d m in is tra tiv e . 35 C h ia r dac nu putem fi de acord cu o astfel de
o p in ie , m enionm totui fa p tu l, c a u to rii nu consider contractul in d iv id u a l
de m unc al fu n c io n a ru lu i p u b lic drept un contract a d m in is tra tiv , ci
a s im ile a z contractul n cauz celu i a d m in is tra tiv , ceea ce ne face s tragem
c o n c lu zia c nsi a u to rii n cauz recunosc fap tu l c acest contract - p riv it
e xc lu s iv prin p ris m a drep tu lu i a d m in is tra tiv , - poate fi considerat, n cel m ai
bun caz, un contract a d m in is tra tiv a tip ic , nic id e c u m unul tip ic . T o to d at,
considerm absolut nefondat i lip s it de suport ju rid ic te m e in ic o p in ia
C u rii S uprem e de Justiie a R e p u b lic ii M o ld o v a , p o triv it creia a tin g e rile
aduse unor drepturi la m unc ale fu n c io n a rilo r p u b lic i, d repturi care re zu lt

3S1 Publicat in Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 18.05.2000.


155 Valeriu Zubco. Anastasia Pascari. Gheorghe Cretu. Conlenciusul administrativ. - Chiinu, editura ..Cartier".
2004, p.93.
175
din re la iile lo r de m unc ( !) , nu d e riv d in tr-u n contract in d iv id u a l de m unc
( ! ! ) , ci d in tr-u n act em is de cptre o autoritate p u b lic , n v irtu te a
re g le m e n t rilo r c onin ute n art.5 din L e g e a contenciosului a d m in is tra tiv ,
p o triv it crora pot fi subieci cu drept de sesizare n contenciosul
a d m in is tra tiv in c lu s iv fu n c io n a rii p u b lic i care se consider v tm ai n tr-u n
drept al lor, recunoscut de lege, de ctre o autoritate p u b lic, p rin tr-u n act
a d m in is tra tiv .50 C h ia r dac abordm contractul in d iv id u a l de m unc al
fu n c io n a ru lu i p u b lic prin p ris m a exclu s iv is t a L e g ii contenciosului
a d m in is tra tiv , p o triv it n o rm e lo r c re ia contractul in d iv id u a l de m unc este
a s im ila t co n tra c tu lu i a d m in is tra tiv , acest fa p t nu tra n s fo rm contractul
respectiv n actum desuetus. N u m a i natura ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc
generate de contractul n cauz c onfer raportului respectiv ca lita te a de raport
de m unc a tip ic , d a r nu raport de m unc tip ic . C u att m ai m u lt, cu ct n
co n in u tu l Contractului-inodel individual de munc, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.345 din 23.03.2005,357 se m e n io n a n m od direct faptu l c
acest contract se n c h e ie de ctre autoritatea p u b lic i fu n c io n a ru l respectiv,
condu cndu -se att de p re v e d e rile L e g ii s e rv ic iu lu i p u blic, ct i de cele ale
a rtic o le lo r 4 5 -9 4 din C o d u l m u n c ii.
I I I . C e a de a tre ia etap de re g u la riza re a m u n c ii prestate de ctre
fu n c io n a rii p u b lic i i persoanele a s im ila te acestora, este etapa raporturilor
de serviciu, reg lem en tate p rin in te rm e d iu l L e g ii cu p riv ire la fu n c ia p u b lic
i statutul fu n c io n a ru lu i p u b lic n r.1 5 8 din 0 4 .0 7 .2 0 0 8 , care a fost pus n
a p lic a re cu ncepere de la 1 ian uarie 2 0 0 9 . i Legea 1 5 8 /2 0 0 8 , ca i actul
le g is la tiv precedent n m a te rie de fu n c ie p u b lic (L e g e a 4 4 3 /1 9 9 5 ), definesc
serviciu! public, funcia public i funcionarul public. A s tfe l, serviciu l
p u b lic , p o triv it p re v e d e rilo r a rt.2 din L e g e , este o a c tiv ita te de interes p u b lic ,
o rg a n iza t i desfurat de ctre o autoritate p ublic. Spre deosebire de
v e c h ile reg le m e n t ri n m ate rie , a u to rit ile p u b lice nu m ai sunt ncadrate
ju r id ic n conceptul de serviciu p u blic, legea separnd astfel entitatea de
a utoritate p u b lic de cea de serviciu p u b lic . In o p in ia noastr, abordarea
respectiv este, sub aspect conceptual, o abordare corect, deoarece orice
s e rv ic iu , in c lu s iv s e rv ic iu l p u b lic , presupune o ac tiv ita te - dar nu o structur
o rg a n iza to ric (o rg a n ), - constnd n aciu n ea de a servi, a presta o m u n c n
fo lo su l sau n interesul cuiv a . F u n cia p u b lic const, p o triv it le g ii, n
ansam blu l a trib u iilo r i o b lig a iilo r stabilite n te m e iu l leg ii n scopul
re a liz rii p re ro g a tiv e lo r de putere p u b lic. A s tfe l, conceptul de funcie
p u b lic se deosebete de d e fin iia anterioar. P o triv it v e c h ilo r reg lem en tri n
m a te rie , sensul fu n c ie i p u b lic e consta n unitatea p rim a r a au to rit ii

A se vedea pct.23 din Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie nr.27 din 24.12.2001 Cu privire la practi
ca aplicrii de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale Legii Contenciosului administrativ"
(publicat n Buletinul Curii Supreme de Justiie nr.4-5/2002).
,57 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.55-58 din 08.04.2005
p u b lice. F u n c io n a ru l p u blic, p o triv it p re v e d e rilo r noii le g i, re p re zin t o
persoan fiz ic n u m it , n c o n d iiile L e g ii cu p riv ire la fu n c ia p u b lic i
statutul fu n c io n a ru lu i p u b lic , n tr-o fu n c ie p u b lic , d e fin iie care nu a suferit
careva schim bri conceptuale n co m p araie cu d e fin iia fu n c io n a ru lu i p u b lic
din L e g e a 4 4 3 /1 9 9 5 , deja abrogat.
L a fel ca i n cazul v e c h ilo r reg le m e n t ri n m a te rie , persoanele care
dein fu n c ii cu caracter pu b lic pot fi d iv iz a te , prin prism a L e g ii 1 5 8 /2 0 0 8 , n
trei categorii: fu n c io n a ri p u b lic i, asupra crora se ex tin d p re v e d e rile L e g ii
1 5 8 /2 0 0 8 ; fu n c io n a ri p u b lic i cu statut special, asupra crora p re v e d e rile leg ii
v iz a te se ap lic c o m p le m e n ta r i n u m ai n partea n care statutul lo r nu este
reg lem en tat p rin legi speciale; persoane care e x e rc it fu n c ii de d em n itate
p u b lic, statutul ju r id ic al crora este re g le m e n ta t prin in te rm e d iu l unei legi
speciale - L e g e a cu p riv ire la statutul persoanelor cu fu n c ii de de m n ita te
p u b lic n r.1 9 9 din 1 6 .0 7 .2 0 1 0 , - i asupra crora p re v e d e rile L e g ii 1 5 8 /2 0 0 8
nu se e x tind.
D e in statut ju r id ic de fu n c io n a r p ublic tip ic fu n c io n a rii p u b lic i din
cadrul a 2 4 a u to rit i p u b lic e .351' D in cea de a doua categorie de fu n cio n ari
p u b lic i - fu n c io n a ri cu statut special - fac parte c o la b o ra to rii s e rv ic iu lu i
d ip lo m a tic , s e rv ic iu lu i v a m a l, ai org a n e lo r a p r rii, securitii naio n ale i
o rd in ii p u b lic e , precum i ai a lto r c ategorii de s e rv ic ii i organe speciale,
stab ilite p rin legi speciale. Spre deosebire de fu n c io n a rii p u b lic i, n cazul
persoanelor cu fu n c ii de d em n itate pu b lic legea num ete direct c a te g o riile
de d e m n ita ri p u b lic i, fa r specificarea a u to rit ilo r resp e c tiv e .359

158 Este vorba despre funcionarii angajai de ctre Secretariatul Parlamentului; aparatul Preedintelui Republicii
Moldova; Cancelaria de Stat; aparatul Consiliului Superior al Magistraturii; secretariatul Curii Constituionale;
aparatul Curii Supreme de Justiie; Centrul pentru Drepturile Omului; aparatul i unitile Curii de Conturi;
aparatul Comisiei Electorale Centrale; aparatul Academiei de tiine a Moldovei; aparatul Consiliului Naional
de Acreditare i Atestare; aparatele altor autoriti publice instituite de ctre Parlament, Preedintele Republicii
Moldova sau Guvern; autoritile administraiei publice centrale de specialitate i alte autoriti administrative
(aparatele centrale, serviciile publice desconcentrate. alte organe ale administraiei publice din subordinea
autoritilor administraiei publice centrale de specialitate); aparatele autoritilor administraiei publice locale,
ale unitii teritoriale autonome cu statut special i serviciile descentralizate ale acestora; aparatele instanelor
judectoreti, procuraturii, organele serviciului diplomatic, vamal, organele aprrii, securitii naionale i
ordinii publice (persoanele care dein funcii publice n autoritile publice enumerate, a cror activitate nu este
reglementat prin acte legislative speciale).
359 Au statut juridic de persoane cu funcii de demnitate public Preedintele Republicii Moldova; Preedintele
Parlamentului; Prim-ministrul; Prim-vicepreedintele Parlamentului; Vicepreedintele Parlamentului; Priin-
viceprim-ministrul; Vicepriin-ministrul; preedinii comisiilor permanente ale Parlamentului; vicepreedinii
comisiilor permanente ale Parlamentului; preedinii fraciunilor parlamentare; membrii Biroului permanent al
Parlamentului; secretarii comisiilor permanente ale Parlamentului; deputaii n Parlament; minitrii;
viceminitrii; Guvernatorul (Bacanul) Unitii teritoriale autonome Gguzia; Preedintele Adunrii Populare
a Unitii teritoriale autonome Gguzia; vicepreedinii Adunrii Populare a Unitii teritoriale autonome
Gguzia; preedinii comisiilor permanente ale Adunrii Populare a Unitii teritoriale autonome Gguzia;
Prim-vicepreedintele i vicepreedinii Comitetului Executiv al Unitii teritoriale autonome Gguzia;
Primarul General al municipiului Chiinu; primarii; viceprimarii; Preedintele Consiliului municipal
Chiinu; preedinii i vicepreedinii raioanelor; ambasadorii extraordinari i plenipoteniari; reprezentanii
permaneni sau delegaii pe lng organismele internaionale; consulii generali; directorii generali (directorii)
autoritilor administrative centrale; Preedintele, judectorii, judectorii asisteni ai Curii Constituionale;
Preedintele, membrii ai Consiliului Suprem al Magistraturii cu activitatea de baz n Consiliu; Preedintele,
vicepreedinii, judectorii Curii Supreme de Justiie; preedinii, vicepreedinii, judectorii curilor de apel;
Preedinte, vicepreedinii, judectorii Curiii de Apel Economice; preedinii, vicepreedinii, judectorii
judectoriilor; Procurorul General, prim-adjunctul Procurorului General, adjuncii Procurorului General,
procurori de toate nivelurile; Directorul Centrului pentru Drepturile Omului; avocaii parlamentari;
177
A s tfe l, dup nu m ru l total al su b iecilo r, titu la rii sta tu tu lu ii ju rid ic de
fu n c io n a r p u b lic tip ic sunt cei m a i num eroi, deoarece n categ o ria dat sunt
n cadrate toate persoanele care presteaz o m unc (e x e rc it o a c tiv ita te ) de
n atura fu n c ie i p u b lic e , aa cum este d e fin it aceasta prin in te rm e d iu l le g ii.
P o triv it a rt.3 0 din Le g e a 1 5 8 /2 0 0 8 , toi fu n c io n a rii p u b lic i se a fl n
ra porturi de serviciu cu au to ritatea pu b lic angajato are, ra p o rtu ri generate de
actul a d m in is tra tiv de n u m ire n fu n c ia p u b lic. A cesta are fo rm scris i
c onin e te m e iu l legal al n u m irii, re fe rin a la una din m o d a lit ile de ocupare a
fu n c ie i p u b lic e , nu m e le fu n c io n a ru lu i p u b lic , fu n c ia p u b lic, data de la care
acesta u rm e a z s e xercite fu n c ia p ub lic, d re p tu rile s alariale, perioada de
prob, dup caz, alte com ponente necesare, sta b ilite de leg is la ie . C ea de a
doua categorie de subieci - fu n c io n a rii p u b lic i cu statut special, - fo rm e a z
to talita te a persoanelor angajate n fu n c ii p u b lice speciale, statutul ju rid ic al
fu n c io n a rilo r resp ectivi, la fe l ca i re g im u l ju r id ic al fu n c ie i, fiin d
reg le m e n ta t prin in te rm e d iu l u nor legi speciale. n acest sens, dac urm m
lo gica stab ilit de ctre le g iu ito r, ra p o rtu rile ju rid ic e aprute n tre
fu n c io n a ru l respectiv i autoritatea pu b lic special angajato are, nu sunt
ra porturi g re fa te pe un act a d m in is tra tiv , de natura celui m e n io n a t n a rt.3 0
d in L e g e a 1 5 8 /2 0 0 8 , ci ra p orturi ju rid ic e g refate pe un act ju rid ic d ife rit de
actul a d m in is tra tiv clasic. n m a jo rita te a c a z u rilo r este vo rb a despre un iz v o r
g eneral, gen erato r al ra p o rtu rilo r respective - contractul in d iv id u a l de m unc,
aa cum s tip u leaz re g le m e n t rile speciale n m ate rie . A s tfe l, p o triv it L e g ii
s e rv ic iu lu i n organele v a m a le n r.1 1 5 0 din 2 0 .0 7 .2 0 0 0 , angajarea n serviciu
n o rg an ele v a m a le este be n e v o l i se face n baz de contract individual de
munc (a rt.5 a lin .(2 ); p o triv it p re v e d e rilo r L e g ii cu p riv ire la p o liie n r.4 1 6
din 1 8 .1 2 .1 9 9 0 , an gajarea, transferarea i co ncedierea din p o liie se
efectueaz n c o n fo rm ita te cu L e g e a cu p riv ire la p o liie , C o d u l m u ncii i alte
acte le g is la tiv e se a p lic n m sura n care nu c o ntravin le g ii n cauz;
p o triv it p re v e d e rilo r Legii privind Serviciul de Informaii i Securitate a!
Republicii Moldova nr.753 din 23.I2.2009,}bo personalul S e rv ic iu lu i este
n c a d ra t, n baz de contract, cu m ilita ri care n d ep lin esc s e rv ic iu l m ilita r i

Preedintele, vicepreedinii, membrii Curii de Conturi; Directorul, directorii adjunci ai Serviciului de


Informaii i Securitate; Preedintele, vicepreedinii, secretarul Comisiei Electorale Centrale; Preedintele,
membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului; Preedintele, vicepreedinii, membrii Comisiei
Naionale a Pieei Financiare; Guvernatorul, prim-viceguvematorul. viceguvernatorii Bncii Naionale a
Moldovei; Directorul general, directoi ai Ageniei Naionale pentru Reglementare n Energetic; Directorul,
directorii adjunci ai Ageniei Naionale pentru Reglementare n Comunicaii Electronice i Tehnologia
Informaiei; Directorul general, directorii generali adjunci ai Ageniei Naionale pentru Protecia Concurenei;
efii, efii adjunci ai oficiilor teritoriale ale Cancelariei de Stat; Directorul, directorii adjunci ai Serviciului de
Protecie i Paz de Stat; Directorul, directorii adjunci ai Centrului Naional pentru Protecia Datelor cu
Caracter Personal; eful Centrului Serviciului Civil; Preedintele, prim-vicepreedintele, vicepreedinii.
Secretarul tiinific general al Academiei de tiine a Moldovei; Preedintele, vicepreedinii. Secretarul
tiinific al Consiliului Naional pentru Acreditare i Atestare; eful Serviciului de Stat de Curieri Speciali;
Directorul general al Companiei Naionale de Asigurri n Medicin; Preedintele Casei Naionale de Asigurri
Sociale; Directorul Serviciului de Stat de Arhiv, precum i Agentul guvernamental - reprezentant al
Guvernului Republicii Moldova la Curtea European a Drepturilor Omului.
v Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 156 din 31.12.2009.
178
cu salariai c iv ili (a rt.1 4 a lin .( l) ; p o triv it p re v e d e rilo r Regulamentului cu
privire la modul de ndeplinire a serviciului specia! n cadrul Serviciului
Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale, aprobat prin hotrrea
g u vern u lu i nr.461 din 2 4 .0 3 .2 0 0 8 ,361 angajarea n cadrul S e rv ic iu lu i se
efectueaz n baz de contract individual de munc, n c h e ia t n c o n fo rm ita te
cu leg is la ia n v ig o a re (p c t.3 6 ); p o triv it p re v e d e rilo r Legii cu privire la
statutul militarilor nr.162 din 22.07.2005,362 to i cetenii R e p u b lic ii
M o ld o v a care au m p lin it v rs ta de 18 ani au drepturi egale la n c a d ra re n
s e rvic iu l m ilita r p rin contract; p o triv it p re v e d rilo r L e g ii cu p riv ire la sistem ul
p en iten c ia r n r.1 0 3 6 din 1 7 .1 2 .1 9 9 6 , n sistem ul p e n ite n c ia r pot fi a n g a ja i, pe
b az de contract, ceteni ai R e p u b lic ii M o ld o v a care au m p lin it v rs ta de 18
an i, nu au fost a n te rio r con d a m n a i, cu un c o m p o rta m e n t dem n n societate,
api c o nform c a lit ilo r personale, s tu d iilo r i strii de sntate s
n deplin easc sarcin ile de serviciu (a rt.1 8 a lin .( l) .
R a p o rtu rile ju rid ic e de prestare a m u n c ii ale persoanelor cu fu n c ii de
d em n itate p u b lic sunt, p o triv it p re v e d e rilo r art.6 din L e g e a 1 9 9 /2 0 1 0 ,
raporturi de exercitare a funciei. R a p o rtu rile n cauz sunt generate, n cazul
n care ocuparea fu n c ie i are loc prin in te rm e d iu l m ec a n is m e lo r elec to ra le , de
ctre m andatul v a lid a t de ctre autoritatea com petent n m a te rie , ia r n cazul
n care ocuparea fu n c ie i are loc prin n u m ire , n c alitate de iz v o r al a p a riie i
rap o rtu lu i apare actul de n u m ire . n a m b e le situ a ii, p o triv it p re v e d e rilo r
leg ale n m aterie, izv o ru l de a p a riie a ra p o rtu lu i ju rid ic de prestare a m u n c ii
de ctre d e m n ita rii p u b lic i este nonco ntractual, n sensul, c actul ju rid ic
g enerator al ra p o rtu lu i respectiv este un act de natur u n ila te ra l , em anat de
ctre un subiect cu autoritate p u b lic , care i asum astfel c a lita te a de
a utoritate angajatoare a d e m n ita ru lu i p u b lic respectiv. n s itu a ia dat rap o rtu l
ju rid ic de exercitare a fu n c ie i de d e m n ita te p u b lic este un ra p o rt ju r id ic de
m u n c , deoarece fin a lita te a u rm rit de ctre a m b ii pa rtic ip a n i la raportul
respectiv - att de ctre d e m n ita ru l p u b lic , ct i de a u to ritatea an g ajato are, -
im p lic prestarea unei m unci specifice de ctre persoana aleas sau n u m it n
fu n c ia de d em n itate p u b lic , n folosu l d ire c t sau in d ire c t al a u to rit ii
angajatoare.
N e fiin d , to tu i, generat de ctre un contract in d iv id u a l de m unc,
raportul de m unc al d e m n ita ru lu i p ublic nu este un raport ju r id ic de m unc
tip ic , g re fa t pe un contract in d iv id u a l de m u n c , ci un raport ju r id ic de m unc
a tip ic , sursa acestuia fiin d extraco n tractu al. C a lific a re a ra p o rtu lu i de
exercita re a fu n c ie i de de m n ita te p u b lic drept ra p o rt ju r id ic de m u n c a tip ic
este fu ndam entat pe un ir de p revederi ale L e g ii 1 9 9 /2 0 1 0 , care
reglem enteaz tim p u l de m unc, salarizarea, tim p u l de o d ih n , suspendarea

161 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.66-68 din 01.04.2008.


162 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 129-130 din 30.09.2005.
m an d atu lu i i rspunderea d e m n ita ru lu i p u b lic . A s tfe l, p o triv it n o rm e lo r
legale n m aterie, d urata tim p u lu i de m unc al de m n ita ru lu i, in clusiv a
tim p u lu i lucrat peste durata no rm al, este supus reg lem en trilo r
corespunztoare din leg islaia m u n c ii referitoare la tim p u l de m unc, n partea
n care aceste raporturi nu sunt stabilite n leg ea special ce reglem enteaz
a c tivitatea acestui de m n ita r (art.9 a lin .(2 ) din L ege); salarizarea persoanelor cu
fu n cii de dem nitate p ublic se efectueaz n m odul, n c o n d iiile i n m rim ile
prevzute de Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar
nr.355 din 23.12.2005 3J sau de Legea salarizrii nr.847 din 14.02.2002,364
care sunt legi speciale n m ateria ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m unc i care
reglem enteaz m odul de salarizare a persoanelor angajate n m unc (a rt.1 4 din
Lege); persoanele cu fu n c ii de dem nitate p ublic pot b eneficia, pe lng
concediul de o dihn anual p l tit cu o durat de 35 z ile calendaristice, i de alte
tipuri de concedii, co n fo rm legislaiei m u n c ii, dac legea special nu prevede
a ltfe l (a rt.1 5 a lin .(2 ) din L eg e); exercitarea m andatului de m n ita ru lu i se
suspend n te m e iu l p re v e d e rilo r legislaiei m u n c ii, re g le m e n t rilo r de drept
com un c iv ile , adm in is tra tiv e sau penale, al le g ilo r speciale ce reglem enteaz
a c tiv ita te a d e m n ita ru lu i, precum i n te m e iu l p a rtic ip rii d e m n ita ru lu i n
c a m p a n ia e le c to ra l sau al desfurrii anchetei de serviciu n legtur cu
s vrirea de ctre d e m n ita r a fa p te lo r im p u ta b ile acestuia (art,21 a lin .(2 ) din
L e g e ); n c lc rile com ise n e x e rc iiu l m an d atu lu i atrag rspunderea
d is c ip lin a r , c iv il , co n tra v e n io n al sau penal n c o n d iiile le g ii (a rt.2 3
a lin .(2 ) d in L e g e ). D e asem enea, legea consacr re g u la a p lic rii subsidiare a
leg is la ie i m u n c ii asupra ra p o rtu rilo r de e xercitare a fu nciei de dem nitate
p ublic, stab ilin d , prin in te rm e d iu l d is p o z iiilo r fin a le i tra n z ito rii, c
d is p o z iiile acesteia se c o m p leteaz cu p re v e d e rile leg is la ie i m u n c ii, cu
re g le m e n t rile de drept com un c iv ile , a d m in is tra tiv e sau penale, dup caz, n
m sura n care nu c o n travin le g ilo r ce re g lem en teaz a c tiv ita te a persoanei cu
fu n c ie de d e m n ita te p u b lic (a rt.2 4 din L e g e ).
S ta b ilire a n a tu rii ju rid ic e a ra p o rtu lu i ju r id ic presupune id e n tific a re a
categoriei fu n d a m e n ta le a d re p tu lu i, prin in te rm e d iu l creia poate fi evocat
esena rap o rtu lu i ju r id ic al fu n c io n a ru lu i p u b lic n c alitate de realitate
ju r id ic ce servete drept obiect de re fe rin a ep istem o lo g ic, precum i
sta b ilire a corect a re g im u lu i ju rid ic a p lic a b il. L ite ra tu ra de specialitate n
m a te ria rap o rtu rilo r ju rid ic e ale fu n c io n a rilo r p ublici i ale persoanelor
a s im ila te fu n c io n a rilo r p u b lic i nu este u n iv o c n ceea ce in e de
c a racterizarea naturii ju rid ic e a ra p o rtu rilo r generate de e x e rcitarea unei
fu n c ii publice, observndu-se un a n u m it partizanat, uneori exclu sivist, n
tratarea ra p o rtu rilo r respective n dependen de ta b ra din care face parte.

Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.35-38 din 03.03.2006.


164 Publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.50-52 din 11.04.2002.
180
Se e v id e n ia z , pe de o parte, a b o rd rile a d m in is tra tiv is te , susinute de
te o re tic ie n ii n m a te ria tiin e lo r de drept a d m in is tra tiv , i, pe de alt parte,
ab o rd rile contractualiste ju rid ic e clasice, susinute de s pecialitii n m a te ria
tiin e lo r de drept p riv a t, i n p rim u l rnd ale e x p o n e n ilo r tiinei dreptului
m u n c ii. A s tfe l, sub aspectul naturii ju rid ic e a rap o rtu lu i de serviciu al
fu ncionarilo r publici, continu disputa ntre concepia axat pe natura ju rid ic
de drept public a raportului respectiv, generat de ctre un act a d m in is tra tiv , i
concepia axat pe natura contractual a ra p o rtu lu i dat, gen erat de ctre un
contract de m unc, sau de ctre un a lt tip de contract de re g im ju r id ic p riv a t.
T o tu i, n u ltim u l tim p se observ o te n tin de re la tiv c o n c ilie re n tre aceste
dou tabere, ceea ce v a s ervi, n m o d e v id e n t, n u m a i n b e n e fic iu l att al
a b o rd rilo r epistem o lo g ice ale ra p o rtu rilo r respective, ct i al a b o rd rilo r de
natur p ra x io lo g ic . C e l puin tratarea intinsec a ra p o rtu lu i ju r id ic n cauz,
in d ife re n t din ce parte i din care tabr nu ar ven i ea, este una d e fic ita r , de
aceea este necesar abordarea interdisciplinar, p u blico -privatist, a raportului
respectiv, pentru o p o s ib ilita te de determ in are a esenei n a tu rii ju rid ic e a
acestui raport.
P o triv it d octrin ei rom neti de drept a d m in is tra tiv att fu n c ia p u b lic,
ct i rap o rtu l ju r id ic generat n u rm a e x e rc it rii unei fu n c ii p u b lic e , aparin
in stitu io n al drep tu lu i a d m in is tra tiv . C o n fo rm o p in ie i lui A n to n ie Io rg o v a n
( 2 0 0 1 ), desprinderea conceptual a fu n c iu e i pu b lic e de ra portul ju r id ic de
m unc deja s-a re a liz a t, drept a rgum ent al d o c trin a ru lu i servin d fa p tu l c
toate litig iile legate de fu n cie ale fu n c io n a rilo r p u b lic i sunt soluionate de
ctre instanele de contencios a d m in is tra tiv , i nu de ctre instanele c iv ile .16'
U n alt cercettor n m a te ria d re p tu lu i a d m in is tra tiv - V a le n tin Prisacaru
(2 0 0 4 ), - consider c ra p o rtu rile de serviciu ale fu n c io n a rilo r p u b lic i nu au
n im ic n com un cu ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc, fu n d a m e n ta te pe un
contract in d iv id u a l de m unc, deoarece ra p o rtu rile de serviciu iau natere din
actul a d m in is tra tiv de a utoritate de n u m ire a unei persoane fiz ic e n tr-o
fu n c ie p u b lic .366 N ic u la e N e a g u (2 0 0 6 ), la r n d u -i, consider c e xtensia de
la raportul ju r id ic de serviciu al fu n c io n a rilo r p u b lic i la rap o rtu l ju r id ic de
m u n c este una fo rat, care nu poate fi susinut.367 n lite ra tu ra rom neasc
in te rb e lic de drept a d m in is tra tiv de asem enea se susinea p o z iia p re lu a t de
ctre do c trin a postcom unist n m a te ria de drept a d m in is tra tiv p riv in d natura
ju rid ic a ra p o rtu lu i d in tre fu n c io n a ru l p u b lic i auto rita te a p u b lic .368

365 Antonie Iorgovan, Tratai de drept administrativ, voii, ediia a Jll-a, - Bucureti, editura AII Beck, 2001,
p.558.
366 Valentin I. Prisacaru. Funcionarii publici, - Bucureti, editura ,.A11 Beck, 2004, p. 102.
367 Niculae Neagu, Natura juridicii i etica funciei publice, - Bucureti, editura Bren". 2006, p. 125.
m n ceea ce ine de natura juridic a raportului respectiv. Anibal Teodorescu (1929) considera c funcia nu este
un contract ci o situaie legal, obiectiv, creat de ctre stat n interesul su exclusiv i generatoare de un
complex de drepturi totdeauna variabil pentru stat i de un minim de drepturi pentru funcionar (Anibal
Teodorescu. Tratat de Drept administrativ, ediia a IIl-a, vol.l, - Bucureti. 1929. p.297), iar Paul Negulescu
(1934) considera c nu se poate face nici o apropiere ntre raporturile ce exist ntre administraie i funcionar
i ntre raporturile existente ntre un funcionar privat i patronul su. deoarece numirea funcionarului este un
181
n lite ra tu ra ju rid ic de drept al m u n c ii s-a conturat o alt p o ziie v is -a -
vis de ra p o rtu rile ju rid ic e respective, dei nu este att de u n ila te ra l ca cea
expus n d o c trin a de drept a d m in is tra tiv . A s tfe l, n lite ra tu ra m oldoveneasc
de drept al m u n c ii m a jo rita te a a u to rilo r care s-au expus asupra na tu rii ju rid ic e
a ra p o rtu rilo r ju rid ic e dintre fu n c io n a rii p u b lic i i autoritatea p ublic,
consider c ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc ale acestor fu n c io n a ri sunt
raporturi ju rid ic e de m unc tip ic e , g refate pe un contract in d iv id u a l de
m unc. P o triv it lui E duard B oiteanu (2 0 0 5 ), au o fo rm tip ic rap o rtu rile
ju rid ic e de m unc n care sunt im p lic a i fu n c io n a rii p u b lic i, m a g is tra ii i
m ilita r ii,1"'1 p o z iie susinut i n m an u alu l de drept al m u n c ii ed itat n anul
2 0 0 7 de ctre a u to rii N ic o la i R om anda i E duard B oiteanu.370 n literatu ra
rus (p o s ts o v ie tc ic ) de drept al m u n c ii apartenena ra p o rtu rilo r ju rid ic e
d in tre fu n c io n a rii p u b lic i i a u to rit ile p u b lice la ra p o rtu rile de m unc este
m ai puin d iscu tab il, d ato rit re g le m e n t rii acestora in clu siv de ctre C o d u l
m u n c ii al Federaiei Ruse. P o triv it p re v e d e rilo r a rt.1 9 din C o d u l respectiv,
m pydoabie ow H oiuem m HOJHUKamm na ocHouamiu m p y d o e o zo d o z o s o p a s
p e iy .ib m a m e Ha3HaneHun Ha dojiMcnocnib unu y m e e p y c d e m m e donotcHocmu e
aiynafix, npedycM ompeHHbix 3aKOHOM, uhhm hnp.MamusHbiM npaaonbi.M
axmoM unu ycm aeoM (nojio3iccnue.\i) o p za n m a n u u . 371 To tu i, exist
suficiente abordri conceptuale d ife rite i n doctrina ju rid ic rus p riv in d
natura ju rid ic a raportului dintre fu ncionaru l public i autoritatea public
angajatoare. A s tfe l, p o triv it lui S. E. C ia n n o v (2 0 0 9 ), KownpaKm o
npoxoDtcdeHuu zocydapcm eeH H ou cnywcfibi n p ia e a n no 6ojibiueu nacm u He
onpede.nxmb undueitdyanbHbie y a i o e m npoxojKdeHun zocydapcm eeH H ou
cjiyowGbi, a 3U(JjUKcnpo8amb (JjctKm doSpoeoiibH ozo deyxcmopoHHezo
eo.ieu3hfi8.neHm o e e npoxoMcdemut. B o m n m u e om m p yd o e o zo d o zo e o p a
KoumpaKm o npoxoDwdeHuu zocydapcm eeH H ou cjiyjKbi ocH oebieaem cx Ha
no.noDicenwx ne mpydoeozo, a cncifuanbiiozo cnyoiceouozo 3aKonodam ejibcm ea.
n o ceomi npu3HaKCLM KOHtnpaKm o npoxooK dem m zocydapcm eeH H ou CMOKbi
Bm ixce ne k m pydoeoM y, a k ad.vuhucm pam uenOMy d o zo e o p y . 37 C u toate
o p in iile disidente, n d octrin a de drept al m u n c ii din F ed eraia R us s-a
n c e t e n it p o ziia , fu n d am en tat pe n orm ele leg islaiei m u n c ii, p o triv it creia

act de putere public ncadrndu-se ntr-un procedeu de drept public, nfptuit printr-un act de autoritate (a se
vedea P.Negulescu. Tralal ile Drept administrativ, ediia a IV-a, - Bucureti. 1934. p.541-543). Mihai Vraru
(1928), un alt doctrinar interbelic n materie de drept administrativ, considera, la rndu-i, c raporturile ce se
nasc ntre stat i funcionarii si sunt raporturi de drept public, funcionarii respectivi nedeinnd nici o putere
i nici un drept de la autoritatea care i-a numit, sursa competenei lor fiind legea organic a funciunii
(M. Vraru, Tratat de Drept administrativ romn. - Bucureti. 1928, p. 148).
m Eduard Boiteanu. Dreptul muncii, p.67.
370 Nicolai Romanda, Eduard Boiteanu, Dreptul muncii, p.65.
171 Tpyofiou Kodewc P o c c u i c k o u <I>edepaiuu, cDe/ieparihHhrH 'SaKOH o t 30 ^eK afipa 2001 r. JNTsl 97-03 (publicat n
C3 pa. 2002. m (m.I). Ct.3).
m MaHHOB C.E., HeKomopbie aonpochi orncpauunemui rnpydonoro doronopa om KOHmpaKmoa c
eocyapcnmeiuibLMii uMytiuifiina.ihiihLmi c j i v - h c u i u u m u , articol, publicate pe pagina web:
http://otd-lab.ru/spravochnik/stati/nekotoi-ye-voprosy-otgranicheniya-trudovogo-dogovora-ot-kontraktov-s-
gosudarstvenny (accesat la 08.04.2011).
182
n cazul celo r m ai m u lte c ategorii de fu n c io n a ri p u b lic i ra p o rtu rile ju rid ic e
de m u n c sunt generate de ctre fapte ju rid ic e c o m le x e , care au drept
com ponente actul a d m in is tra tiv de n u m ire sau alegere n fu n c ie i contractul
in d iv id u a l de m u n c, n c h e ia t n u rm a e m ite rii a c tului a d m in is tra tiv respectiv.
T o to d a t , i le g iu ito ru l, i d octrin a rus de specialitate n m aterie de fu n c ie
p u b lic fac o d ife re n ie re n tre statutul ju r id ic al fu n c io n a rilo r p u b lic i i
statutul ju rid ic al fu n c io n a rilo r m u n c ic ip a li, care const n aceea c
n cadrarea n tr-o fu n cie p u b lic a unui fu n c io n a r m u n ic ip a l se e fectu eaz n
b a za unui contract de m unc, pe cnd n c a d ra re a n m u n c a unui fu n c io n a r
p u b lic se efectueaz n baza n c h e ie rii unui contract de s e rv ic iu .373
Aspecte concluzive. n lite ra tu ra rom neasc de drept al m u n c ii s-a
fo rm a t o o p in ie fo a rte consistent, p o triv it cre ia ra p o rtu rile de serviciu ale
fu n c io n a rilo r p u b lic i sunt ra p orturi ju rid ic e de m unc tip ic e , c h ia r dac
acestea nu sunt fu ndam entate pe un contract in d iv id u a l de m unc. D in
aceast perspectiv una din cele m ai arg u m en tate tra t ri ale ra p o rtu rilo r
respective din aceast a fost efectuat de ctre erban B elig r d e a n u (2 0 0 0 ),
n tr-u n studiu p u b lic a t im e d ia t dup adoptarea L e g ii n r. 1 8 8 /1 9 9 9 p riv in d
statutul fu n c io n a rilo r p u b lic i,374 relu at de ctre reputatul cercettor n m a i
m u lte studii u lte rio a re .375 P o triv it m a jo rit ii cerc e t to rilo r, n cazul titu la rilo r
unei fu n c ii p u b lic e raportul ju r id ic de m unc al fu n c io n a rilo r respectivi are
drept te m e i - exact ca i n cazul ra p o rtu rilo r ju rid ic e de m u n c clasice, - tot
un acord de v o in ; raportul n cauz avnd, astfel, natur contractual. Sursa
o p in ie i date o constituie o d e c izie a n a lte i C u ri de C asaie i Justiie a
R o m n ie i.37b C onsid erm foarte corect o astfel de abordare p riv in d natura
contractual a ra p o rtu lu i ju rid ic de serviciu al fu n c io n a ru lu i p u b lic , ceea ce
co n fe r acestuia suficiente trsturi pentru a fi plasat, cel puin n parte, n
a ria de acoperire a d re p tu lu i m u n c ii, deoarece nsi necesitatea, absolut
lo g ic i n o rm a l , de acceptare de ctre v iito ru l fu n c io n a r p u b lic a a c tu lu i de
n u m ire sau - n cazul d e m n ita ru lu i p u b lic , - de alegere sau n u m ire n fu n c ia
p u b lic, o fer expresie unui raport ju r id ic de natur contractual, c h ia r i dac
a p a riia rs a portului de facto este c o n d iio n at de e m ite re a actului
a d m in is tra tiv de ctre autoritatea p u b lic angajato are. C u p re c iz rile de
rig o are care se im pun n ceea ce ine de ra p o rtu rile ju rid ic e de m unc ale
d e m n ita rilo r p u b lic i: peroanele fiz ic e care dein fu n c ii de de m n ita te p u b lic
i desfoar a c tiv ita te a n te m e iu l unei alte fo rm e a ra p o rtu lu i ju rid ic de

173 C.H.EpaTaHOBCKHH, ('oomuvweuue oouux u cnequaibHMx ocmmuniu npeKpauemot Aiyiiuifunutbiio-cjiy.MceO-


Hbix omuouiemtii, - M ocraa, vKypHan rocyaapcTBO h npaBo. Ne 10/2010 r.. p.49.
374 erban Beligrdeanu, Consideraii teoretice yi practice n legtur cu Legea nr. IH8 1999 privind statutul
funcionarilor publici, - Bucureti, revista Dreptul", nr.2/2000, p.6-14.
375 ...raportul de serviciu al funcionarului public constituie una dintre form ele tipice ale raportului juridic de
munc, alturi de cel bazat pe contractul individual de munc" (erban Beligrdeanu, Natura raportului
juridic de munc al membrilor corpului diplomatic i consular al Romniei in lumina Legii nr.269 2003, -
Bucureti, revista Dreptul", nr. 10/2003, p.33).
376 erban Beligrdeanu, Ion Traian tefanescu, Rspunderea civil reciproc intre prile raportului contractual
de serviciu al funcionarului public, - Bucureti, revista Dreptul", nr.4/2009, p.78-79.
183
m unc, cu an u m ite deosebiri fa de raportul ju rid ic de serviciu - raport
ju r id ic de m unc atip ic , - al fu n c io n a rilo r p u b lic i. n cazul u nor d e m n ita ri
p u b lic i, cum ar fi, de e x e m p lu , ju d e c to rii, legea special care reglem enteaz
statutul ju rid ic al acestora - Legea cu privire la statutul judectorului nr.544
din 20.07.1995,377 - nu c onin e n ici un fe l de m eniuni cu re fe rire la natura
ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc al ju d e c to rilo r. T o to d a t , m enionm c n
cadrul d o ctrin ei fra n c e ze n m a te rie s-a conturat o ram ur re la tiv autonom de
drept, d e n u m it Droit de la fonction publique.'7'
N a tu ra ju r id ic a ra p o rtu lu i de serviciu al fu n c io n a rilo r p u b lic i depinde
in c lu s iv de d te rm in a re a na tu rii ju rid ic e a fu n c ie i p u b lice. Sub acest aspect,
d o c trin a c o n tem poran a fu n c ie i p ublice cunoate, de regul, dou tip u ri de
abordri: abordarea statutar contractual i abordarea statutar legal. T e o ria
statutului contractual al fu n c ie i p ublice este fu ndam antat pe ideea p o triv it
creia esena fu n c iilo r pu b lic e este fu n d am an tat pe un contract (de regul
a d m in is tra tiv ), o p in ie care este susinut i de ctre unii te o re tic ie n i n
m a te ria dreptului adm inistrativ i al contenciosului ad m in istrativ din R epublica
M o ld o v a . N a tu ra contractual a rap o rtu rilo r de serviciu ale fu n c io n a rilo r
p u blici este ferm susinut i de ctre teo reticien ii dreptului m uncii n m aterie,
num ai c de pe alte p o ziii i cu alte argum ente epistem ologice.
T e o ria statutului legal al fu n c ie i pu b lic e consider fu n c ia pu b lic drept
un statut legal, deoarece actul de in stitu ire a oricrei fu n c ii p ublice em an de
la stat. n acest sens, raportul ju rid ic generat n urm na o c u p rii de ctre o
persoan a unei fu n c ii p ublice u rm eaz, n m od lo gic, lin ia dete rm in a t de
ctre natura ju r id ic a fu n c ie i p ublice. n ceea ce ne privete, considerm c
att fu n c ia p u b lic, ct i raportul generat n u rm a o cuprii acesteia este de
n atur contractual, deoarece e n titatea de fu n c ie pu b lic nu poate fi abordat
separat de subiecii im p lic a i n punerea n m icare a fu n c ie i respective,
ad ic separat de n c a d ra re a unei persoane n fu n c ia dat, n cadrare care se
efectueaz, o ric u m nu am p riv i-o , p rin in te rm e d iu l unui act de natur v o litiv
b ila te ra l - a unui acord de v o in a p rilo r im p lic a te n procedura de
ocupare a fu n c ie i publice: a unei persoane fiz ic e , aspirante la fu n c ia pu b lic
i, respectiv, a unei au to riti p ublice n cadrul creia este inclus fu n c ia n
cauz. n caz co n trar se poate a ju nge la o co n c lu zie greit p o triv it creia
o rice fu n c ie din cadrul unei u n it i cu capital de stat, cum ar fi, de e x e m p lu ,
in s titu iile p u b lic e , sunt fu n c ii de natur ju r id ic leg al, care au drept surs
generatoare p rim a r v o in a statului de a institui fu n c ia respectiv. A m b e le
situ a ii presupun, pn la urm , e xistena - direct sau in direct, - a unui act

177 Republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 117-119 din 15.08.2002.
17s Jean-Marie Auby, Jean-Beinaid Auby, Didier Jean-Pieire. Antony Taillefait, Droil de la Fonction Publique, -
Paris, editeur Dalloz. collection Precis DaiIo: Droil Public, 2005. Potrivit autorilor n cauz, le droil de la
fonction publique comporte quatre elemenis: - Ies regles generales applicables la fonction publique, - le
statut de la Function publique - celui de la fonction publique territoriale - celui de la fonction publique
hospitaliere
184
de natur a d m in is tra tiv , dei n im e n i nu pune la n d o ia l caracterul de drept
al m u n c ii al rap o rtu lu i care apare n tre in s titu ia p u b lic i sala ria tu la angajat
de ctre aceasta.
N a tu ra ju rid ic a ra p o rtu lu i de serviciu al fu n c io n a rilo r p u b lic i este,
o ric u m nu s-ar n cerca abordarea ra p o rtu lu i respectiv, una c o m p le x , cu
im p lic ri ju rid ic e in tra d is c ip lin a re , situndu-se att n sfera d re p tu lu i m u n c ii,
ct i n sfera drep tu lu i a d m in is tra tiv . R ap o rtu l generat n u rm a o cuprii
fu n c ie i pu b lic e de ctre o persoan fiz ic are drept o b ie c t prestarea unei
a c tiv it i de natur p u b lic, care a fost, este i cu siguran c v a fi o munc
prestat p o triv it unui re g im prestab ilit, att de m u n c ct i de o dihn; o
m unc supus aspectelor d is c ip lin a re i, to to d at, o m unc, prestarea creia
poate o ricnd n c e ta , n c o n d iiile le g ii. T o to d a t , exist su fic ie n te e lem ente
n cadrul acestui raport care ne fac s a firm m c de la o c u p a n tu l fu n c ie
pu b lic e em an puterea pu b lic a statului, ceea ce este sp ecific unui raport
ju r id ic a d m in is tra tiv . A s tfe l, i sub aspect de drept al m u n c ii, i sub aspect de
drept a d m in is tra tiv , raportul generat este un raport juridic atipic. D u p cum
susinea i V e g in ia V e rd in a (1 9 9 8 ), fu n c io n a ru l p u b lic are un statut ju r id ic
gen erato r al unei in s titu ii co m p le x e , afla te la hotarul dintre dreptul
a d m in is tra tiv i dreptul m u n c ii.371
Putem c o n c lu zio n a cu certitu d in e c este im p o s ib il de separat
com ponenta a d m in is tra tiv de com ponenta de drept al m u n c ii n cadrul
ra p o rtu lu i ju r id ic al fu n c io n a ru lu i p u b lic cu autoritatea p u b lic angajato are,
n tre acestea existnd, p ra x io lo g ic , o unitate d ia le c tic in d iv iz ib il . A b o rd a re a
separat a com ponentei de drept al m u n c ii de cea a d m in is tra tiv n c onin utu l
ra p o rtu lu i respectiv este p o s ib il num ai strict e p is te m o lo g ic , n contextul
tra t rii teoretice a ra p o rtu lu i de serviciu n cauz. D in aceste considerente
(d a r nu n u m a i) ra portul ju r id ic de serviciu al fu n c io n a rilo r p u b lic i poate fi
abordat att drept un raport ju r id ic a d m in is tra tiv , ct i un raport ju r id ic de
m unc, dar, n am b ele cazuri i s itu a ii, acesta nu este un raport tip ic nici
pentru dreptul a d m in is tra tiv , n ici pentru dreptul m u n c ii. A s tfe l, n cazul dat
a v e m de a face cu un ra p o rt ju rid ic non-standard care, abordat p rin prism a
d re p tu lu i m u n c ii, este un raport ju rid ic de m u n c a tip ic . D u p cum a firm a
cercettorul A le x a n d ru ic le a (2 0 0 9 ), abordarea canto nat a d reptului
m u n c ii, doar la studiuI relaiilor de munc in sectorul privat i cu totul
incidental al celor din sectorul public ,380 este incorect i steril, care nu
re fle c t absolut deloc situaia p ra x io lo g ic n m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc.
In acest sens, ra p o rtu rile ju rid ic e de m un c ale fu n c io n a rilo r p u b lic i -
ra porturi de serviciu, p o triv it le g ii, - sunt ra porturi ju rid ic e de m unc tipice,
dac acceptm ideea existenei unui drept public al muncii , in d ife re n t de

379 Verginia Verdina. Slatlultil fimcionantlui public, - Bucureti, editura Nemira, 1998. p.41-42.
380 Alexandm iclea, Opinii privitul dreptul public al muncii subramuru a dreptului muncii, - Bucureti.
Revista romn de dreptul muncii, nr.4/2009, p. 16.
185
m o d u l de abordare - ra m u r autonom a sistem ului d re p tu lu i sau subram ur
a d re p tu lu i m u n c ii clasic. T o tu i, pn la statuarea i fundam entarea
ep is te m o lo g ic i d e fin itiv co n c e p tu a liza t tiin ific , fiin d p riv ite p rin prism a
re g le m n t rilo r actuale n m a te rie , ct i prin prism a do c trin e i clasice a
d re p tu lu i m u n c ii, ra p o rtu rile de serviciu sunt raporturi de m unc atip ice,
aprute n tre dou pri: n tre ben e fic ia ru l a c tiv it ii de m unc subordonat -
a u to ritatea p u b lic, i prestatorul a c tiv it ii (m u n c ii) respective - fu n cio n aru l
p u b lic sau, dup caz, d e m n ita ru l p u b lic . F u n c io n a rii p u b lic i, n c alitate de
prestatori ai u nor an u m ite genuri de a c tiv ita te , specifice fu n c iilo r p ublice,
sunt, p o triv it te rm in o lo g ie i c o m u n ita re , precum i c o nform doctrin ei
d rep tu lu i m u n c ii din spaiul c o m u n ita r, lucrtori,381 A d ic salariai, p o triv it
te rm in o lo g ie i uzuale n m aterie din R e p u b lic a M o ld o v a , noiu nea de
fu n c io n a r pu b lic fiin d una d erogatorie de la noiunea de salariat,38 iar n
m aterie de ra p o rtu ri ju rid ic e de m unca, tip ic e sau atip ice, leg ea-cadru (d rep tu l
c o m u n ) este C o d u l m u n c ii.383

,KI Nicolas Font, Le iravail subordonne entre droit prive el droit public, preface de Jean-Marie Ponlier, - Paris,
edition Dalloz, collection Nouvelle bibliolheque de theses, 2009, p.23.
3X2 Alexandru iclea, Opinii privind dreptul public al muncii subramur a dreptului muncii, - Bucureti.
Revista romn de dreptul muncii", p.27.
m Dup cum afirm, pe bun dreptate, autorii lucrrii Dreptul public al muncii, atunci cnd este cazul, completa
rea legislaiei privind funcia public se efectueaza, n primul rand (si in principal), cu prevederile Codului
muncii i cu celelalte acte normative incluse n legislaia muncii, i n al doilea rnd (n subsidiar), cu
reglementrile de drept civile, administrative sau penale (Alexandru Ticlea, Laura Georgescu, Ana Cioriciu
Stefanescu, Barbu Vlad, Dreptul public al muncii, - Bucureti, editura Wolters kluvver, 2010, p.32).
SCURT POSTFA
R a p o rtu rile ju rid ic e de m u n c sunt entit i p lu rid im e n s io n a le , v a ria b ile
i fle x ib ile , dup cum se poate observa din co n in u tu l s tu d iu lu i m o n o g ra fic de
fa . T ra ta te prin prism d ih o to m ic , acestea d em onstreaz pregnan t fa p tu l,
c re la iile sociale de m unc, in d ife re n t de atitu d in e a activ sau pasiv,
abordat de ctre le g iu ito r, au caracter flu c tu a n t, fiin d im p o s ib il elab o rarea
unei e n tit i-e ta lo n n do m en iu . D ei se vrea tip iza t , p a ra d ig m a ra p o rtu lu i,
propus de ctre le g iu ito r prin in te rm e d iu l n o rm e lo r-c a d ru din C o d u l m u n c ii,
este n m are parte depit de tim p i constituie un m o d el m ai m u lt te o re tic ,
dect a p lic a b il n practica c o tid ia n a re la iilo r de m unc.
n an ii '7 0 ai secolului trecut coala sovietic de drept al m u n c ii,
reprezentat de ctre cercetto rii L e v G h in b u rg , R o m an L iv i, Iu rie
O rlo v s k ii i a lii, a elab orat i propus un m o d el bifu rcat al ra p o rtu lu i ju r id ic
de m unc, constituit din raportul in d iv id u a l de m unc i, respectiv, raportul
co le c tiv de m unc. F iin d u lte rio r p reluat de ctre m a jo rita te a c e rc e t to rilo r n
do m e n iu l tiinei de drept al m u n c ii, m o d e lu l respectiv c ontin u s fie
susinut i astzi n cadrul doctrin ei de drept al m u n c ii din spaiul
postsovietic, in c lu s iv n cadrul doctrin ei n m aterie din R e p u b lic a M o ld o v a .
F ix a re a rig id pe acest m o d e l este, n o p in ia noastr, depit, i nu n u m ai
sub aspect p ur e p is te m o lo g ic , ci, ceea ce este i m a i im p o rtan t, sub aspectul
re a lit ilo r practice. M o d e lu l n cauz c o m b in (p u r te o re tic , d esigur) dou
en titi care conin e lem en te structurale d ife rite i obiectu l crora n ic i pe
departe nu este id e n tic , pentru a le putea n g lo b a n cadrul unei e ntiti
com une - cea a ra p o rtu lu i ju rid ic de m unc. C e e a ce se consider a fi raport
in d iv id u a l de m unc este, de fa p t, singura e n tita te care are de a face cu
obiectul direct al oricrui raport ju rid ic de m unc, m a te ria liza t prin prestarea i
rem unerarea m u n cii. R aportul co lectiv are cu totul i cu totul a lt ob iect, esena
cruia const n d ialogu l social n tre partenerii care reprezint co le c tiv e le de
m unc, pe de o parte, i a n g a ja to rii, pe cea la lt parte. n acest sens este
necesar, n o p in ia noastr, separarea ra p o rtu lu i c o le c tiv de m unc, care este,
de fa p t, ra p o rt de d ia lo g social, de tu lp in a e n tit ii com une - cea a rap o rtu lu i
ju r id ic de m unc. D in aceste considerente i a u to rit ile le g iu ito a re ar trebu i
s dem areze procesul de elaborare a unui act no rm a tiv c o d ific a t autonom ,
separat de C odul m u n c ii, - eventual, un C od de dialo g social, - care s in clud
toat g a m a vast i extrem de im p o rta n t a re la iilo r care apar n cadrul
pa rte n e ria tu lu ii social. n acest caz i raportul ju r id ic de m unc clasic, care
ine exclusivus de prestarea m u n c ii, va putea fi abordat n tr-o m a n ie r m ai
fle x ib il , f r ca s fie btut n in te le d o g m a tic e ale unui concept care este
deja depit.
A c tu a liz a re a conceptual a in stitu iei rap o rtu lu i ju r id ic de m unc nu
re p re zin t o sarcin uoar nici pentru leg u ito r, dar nici pentru cercettorii

187
interesai n m aterie. O ric u m nu s-ar ncerca, m odelu l p raxiolog ic al raportului
ju rid ic de m unc - fie tip ic , fie atip ic , - va fi d ife rit de cel fo rm a liz a t ju rid ic , i
cel puin cu un pas m a i n a in te fa de m o d e lu l n cad rat n spaiul regulato riu.
i pentru a avea o p erspectiv pe tim p m e d iu asupra d e z v o lt rii ra p o rtu rilo r
ju rid ic e de m unc, este necesar in clu siv cunoaterea rep erelo r istorice a
d e z v o lt rii co n c e p tu lu i, repere care necesit a fi coroborate cu elem entele
in terd iscip lin are n m a te ria re la iilo r de m unc, care fig u re a z n cadrul a lto r
tiine sociale, i n p rim u l rnd n cadrul s o c io lo g ie i, ec o n o m ie i i p siholg iei
m u n c ii, dar i n cadrul tra t rilo r a n tro p o lo g ice ale d im e n s iu n ii m u n c ii.
Separarea i segregarea conceptual a ra p o rtu lu i de m unc, n ch istat n cadrul
d im en sio n al al c o n in u tu rilo r ju rid ic e este, n o p in ia noastr, lip s it de o
v iz iu n e de perspectiv. C e l puin o faet im p o rtan t a ra p o rtu lu i -
a tip ic ita te a, - nu poate fi abordat n s tilul m ecan icist al te h n ic ii ju rid ic e , fa r
a ine cont de m ultiaspectualitatea conceptului. O ric u m , att tipicitatea, ct i
atipicitatea raportului, este abordat ca atare nu de ctre persoanele participante
la aceste ra porturi - salariai i a n g a ja to ri, - dar de ctre te ri, din rndul
crora fac parte, n v irtu te a statutului pe care-1 au, toi cercetto rii interesai
de m a te ria re la iilo r de m unc.
n c h e ie m aceast scurt postfa cu sperana c cei interesai au gsit n
co n in u tu l s tu d iu lu i m o n o g ra fic D ih o to m ia ra p o rtu lu i ju r id ic de m unc m ai
m u lte sau m ai puine repere, care s le fie u tile n cadrul u nor cercetri n
m a te ria ra p o rtu rilo r de m unc. D e la ei se ateapt, totodat, i un ochi c ritic
care s sesizeze acele carene care, o ricum nu am n cerca, sunt inseparabile
de o rice n cercare de abordare e p is te m o lo g ic a unor concepte tiin ific e , din
cadrul crora face parte i in stitu ia rap o rtu lu i ju rid ic de m unc.

188
SUPORT NORMATIV I PRACTIC JUDICIAR

1. ACTE NORMATIVE NAIONALE


1. Constituia Republicii Moldova din 29.07.1994 (publicat n Monitorul Oficial
al Republicii M oldova n r.l din 18.08.1994).
2. Codul muncii al Republicii Moldova nr.l54 din 28.03.2003 (publicat n
Monitorul O ficial al Republicii M oldova nr. 159-162 din 29.07.2003).
3. Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06.06.2002 (publicat n
M onitorul O ficial al Republicii M oldova n r.82-86 din 22.06.2002).
4. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.l 163 din24.04.1997 (republicat n
M onitorul O ficial al Republicii M oldova din 08.02.2007) (ediie special).
5. Legea pentru aprobarea Codului navigaiei maritime comerciale al Republicii
Moldova nr.599 din 30.09.1999 (publicat n M onitorul O ficial al Republicii
M oldova nr. 1-4 din 11.01.2001).
6. Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcii de demnitate public nr. 199
din 16.07.2010 (publicat n M onitorul O ficial al Republicii M oldova n r.l 94-
196 din 05.10.2010).
7. Legea voluntariatuliui nr.121 din 18.06.2010 (publicat n Monitorul O ficial al
Republicii M oldova nr. 179-181 din 24.09.2010).
8. Legea privind executorii judectoreti nr.113 din 17.06.2010 (publicat n
Monitorul O ficial al Republicii M oldova nr. 126-128 din 23.07.2010).
9. Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public nr.l58
din 04.07.2008 (publicat n Monitorul O ficial al Republicii M oldova nr.230-
232 din 23.12.2008).
10 .Legea privind societile cu rspundere limitat nr.l35 din 14.06.2007
(publicat n M onitorul O ficial al Republicii M oldova nr.127-130 din
17.08.2007).
11. Legea cu privire la mediere nr.l34 din 14.06.2007 (publicat n Monitorul
O ficial al Republicii M oldova nr. 188-191 din 07.12.2007).
12. Legea privind cultele religioase i prile lor componente nr.l25 din
11.05.2007 (publicat n Monitorul O ficial al Republicii M oldova nr.127-130
din 17.08.2007).
13. Legea privind activitatea de audit nr.61 din 16.03.2007 (publicat n Monitorul
Oficial nr.l 17-126 din 10.08.2007).
14. Legea cu privire la statutul militarilor nr.162 din 22.07.2005 (publicat n
M onitorul O ficial al Republicii M oldova nr.129-130 din 30.09.2005).
15. Legea cu privire la exercitarea profesiunii de medic nr.264 din 27.10.2005
(publicat n Monitorul O ficial al Republicii M oldova n r .l72-175 din
23.12.2005).
16. Legea cu privire la sistemul de salarizare n sectorul bugetar nr.355 din
23.12.2005 (publicat n Monitorul Oficial al Republicii M oldova nr.35-38 din
03.03.2006).

189
17. Legea privind activitatea particular de detectiv i de paz nr.283 din
04.07.2003 (publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.200-203
din 19.09.2003).
18. Legea salarizrii nr.847 din 14.02.2002 (publicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr.50-52 din 11.04.2002).
19. Legea cu privire la pregtirea cetenilor pentru aprarea Patriei nr.1245 din
18.07.2002 (publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.137-138
din 10.10.2002).
20. Legea cu privire la avocatur nr.1260 din 19.07.2002 (publicat n Monitorul
Oficial nr.159 din 04.09.2010).
21. Legea cu privire la notariat nr.1453 din 08.11.2002 (publicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 154-157 din 21.11.2002).
22. Legea privind Inspecia Muncii nr.140 din 10.05.2001 (publicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr.68-71 din 29.06.2001).
23. Legea contenciosului administrativ nr.793 din 10.02.2000 (publicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.57-58 din 18.05.2000).
24. Legea cu privire la expertiza judiciar, constatrile tehnico-tiinifice i
medico-legale nr.1086 din 23.06.2000 (publicat n Monitorul Oficial al
Republicii Moldova nr. 144-145 din 16.11.2000).
25. Legea serviciului n organele vamale nr.l 150 din 20.07.2000 (publicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 106-108 din 24.08.2000).
26. Legea privind Serviciul de Informaii i Securitate al Republicii Moldova
nr.753 din 23.12.1999 (publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
nr. 156 din 31.12.1999)
27. Legea privind societile pe aciuni nr.l 134 din 02.04.1997 (republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova n r.l-4 din 01.01.2008).
28. Legea cu privire la asociaiile obteti nr.837 din 17.05.1996 (republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova n r.l53-156 BIS din 02.10.2007).
29. Legea cu privire la sistemul penitenciar nr.l036 din 17.12.1996 (republicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova n r.l83-185 din 10.10.2008).
30. Legea ocrotirii sntii nr.411 din 28.03.1995 (publicat n Monitorul Oficial
al Republicii Moldova nr.34 din 22.06.1995).
31. Legea cu privire la activitatea farmaceutic nr.l456 din 25.05.1993
(republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.59-61 din
15.04.2005).
32. Legea cu privire la poliie nr.416 din 18.12.1990 (republicat n Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 17-19 din 31.01.2002).
33. Regulamentul cu privire la modul de ndeplinire a serviciului special n cadrul
Serviciului Proteciei Civile i Situaiilor Excepionale, aprobat prin Hotrrea
Guvernului nr.461 din 24.03.2008 (publicat n Monitorul Oficial al Republicii
Moldova nr.66-68 din 01.04.2008).
34. Regulamentul privind organizarea activitii interpreilor i traductorilor
antrenai de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministend Justiiei, de
organele procuraturii, organele de urmrire penal, instanele judectoreti, de

190
notari, avocai i de executoriijudectoreti, aprobat prin Hotrrea Guvernului
nr.459 din 05.08.2009 (publicat n M onitorul O ficial nr.124-126 din
14.08.2009).
35. Convenia colectiv (nivel naional) cu privire la modelul Contractului
individual de munc nr.4 din 25.07.2005 (publicat n M onitorul O ficial al
Republicii M oldova nr. 101-103 din 29.07.2005).
36. Codul Muncii al R.S.S.Moldoveneti din 25.05.1973 (publicat n Vetile
Sovietului Suprem al R.S.S. Moldoveneti nr.5/1973). A ct abrogat.
37. Legea serviciului public nr.443 din 04.05.1995 (publicat n M onitorul O ficial
al Republicii M oldova nr.61 din 02.11.1995). A ct abrogat.

II. HOTRRI EXPLICATIVE ALE PLENULUI CURII


SUPREME DE JUSTIIE A REPUBLICII MOLDOVA
1. Hotrrea Plenului CSJ nr.Il din 3 octombrie 2005 Cu privire la practica
aplicrii de ctre instanele judectoreti a legislaiei ce reglementeaz
obligaia uneia dintre prile contractului individual de munc de a repara
prejudiciul cauzat celeilalte pri (publicat n Buletinul C urii Supreme de
Justiie nr. 2/2006).
2. Hotrrea Plenului CSJ nr.12 din 3 octombrie 2005 Cu privire la practica
judiciar a examinrii litigiilor care apar n cadru! ncheierii, modificrii i
ncetrii contractului individual de munc (publicat n Buletinul Curii
Supreme de Justiie nr. 6/2006).
3. Hotrrea Plenului CSJ nr.27 din 24.12.2001 Cu privire la practica aplicrii
de ctre instanele judectoreti a unor prevederi ale Legii contenciosului
administrativ (publicat n Buletinul Curii Supreme de Justiie nr.4-5/2002).

III. ACTE NORMATIVE ALE ALTOR STATE


1. Constituia Romniei (republicat n Monitorul O ficial al Romniei. Partea I,
nr. 767/29 octombrie 2003).
2. K o H cm u m yiu n Poccuuckoh 0 e d e p a t u u (publicat n Poccuuckosi ? a 3 e m a
d in 2 5 d e c e m b r ie 1 9 9 3 ).
3. Koucmumytm Vicpaimt (publicat n BidoMocmi R epxoB H oi Padu yKpaimi,
nr.30/1996).
4. Tpydoeou KodeKC P occmickou (fredepaiiuu om 30A2.200h. (publicat n C3
P. 2002. N1 (h.I). Cm. 3).
5. Legea Romniei privind Statutul funcionarilor publici nr. 188/1999
(republicat n Monitorul O ficial al Romniei. Partea 1, nr. 365 din
29.05.2007).
6. Legea Romniei din 1929 asupra contractelor de munc (publicat n
Monitorul O ficial al Romniei nr.74 din 5 aprilie 1929). A ct abrogat.

191
IV. ACTE INTERNAIONALE I REGIONALE
1. Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii nr.177/1996 privind munca la
domiciliu.
2. Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii nr.181/1997 privind ageniile
private de ocupare aforei de munc.
3. Convenia pentru aprarea Drepturilor Omului i a Libertilor
Fundamentale, adopat la Roma de ctre rile membre ale CE n data de
04.11.1950.
4. Carta Social European revizuit, adoptat la Strasbourg n data de
03.05.1996.
5. Rezoluia 2009/2220(INI) referitoare la contractele atipice, securizarea
parcursului profesional, flexisecuritate i noile forme de dialog social
(publicat pe pagina web:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//E P //T E X T + T A + P 7 -T A -2 0 10 -0 2 6 3 + 0 + D 0 c + X M L + V 0 //R 0 (accesat la
08.04.2011).
6. Directiva 2008/104/EC privind munca prin agent de munc temporar
(publicatn Oficial Journal L 327, 5.12.2008, p.9-14).
7. Directiva 2005/36/CE privind recunoaterea calificrilor profesionale
(publicatn Officia! Journal L 255, 30.9.2005, p.22-142).
8. Acordul-cadru S/2002/206.01.02 privind telemunca, ncheiat ntre Uniunea
Industriailor din Comunitatea European, Uniunea European a Artizanilor
i a ntreprinderilor Mici i Mijlocii, Centrul European al ntreprinderilor cu
Participare Public i a ntreprinderilor cu Interes Economic General i
Confederaia European a Sindicatelor (publicat pe pagina web:
http:/ec.europa.eu/employm ent_social/news/2002/jul/telework_fr.pdf
(accesat la 08.04.2011).
9. Directiva 1999/70/CE privind acordul-cadru cu privire la munca pe durat
determinat (publicat n Oficial Journal L 175, 10.7.1999, p.43-48).
10. Directiva 1997/81/EC privind munca pe fraciune de norm (publicat n
Oficial Journal L 14, 20.1.1998, p.9-14).
11. Directiva 1996/71/CE privind detaarea lucrtorilor efectuat n cadrul unei
prestri de servicii, (publicatn Oficial Journal L 18, 21.1.1997, p.1-6).
12. Directiva 1993/104/CEprivind timpul de lucru (publicat n Official Journal L
307, 13.12.1993, p. 18-24).
13. Livre vert - Moderniser le droit du travail pour relever Ies defis du XXI-e
siecle, act adoptat de ctre Com isia Comunitilor Europene (C O M /2 0 0 6 /0 7 0 8
final) (publicat pe pagina web: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CO M :2007:0627:FlN :ro:PD F
(accesat la 0 8 .0 4 .2 0 11).
14. Statutul Uniunii Mondiale a Profesiilor Liberale (text oficial de la data de
28.09.2009) (publicat pe pagina web: http://w w w .um pl.com /
contents/docs/statuts fr.p d f (acesat la 08.04.2011).

192
BIBLIOGRAFIE DE REFERIN
(tratate, studii monografice, manuale, articole,
dicionare, enciclopedii, rapoarte, surse internet)

1. A L B U IO A N , Drept civil. Contractul i rspunderea contractual, - C lu j-


Napoca. editura D acia", 1994.
2. A U B Y J E A N -M A R IE , A U B Y J E A N -B E R N A R D , D ID IE R J E A N -
P IE R R E , T A IL L E F A IT A N T O N Y , Droit de la Fonction Publique, - Paris.
Editeur D a llo z, collection Precis Dallo: Droit Public, 2005.
3. A V O R N IC G H E O R G H E , A R A M E L E N A , N E G R U B O R IS , C O S T A
R U S L A N , Teoria genera a dreptului. Manual, - Chiinu. editura
Cartier", 2004.
4. A V O R N IC G H E O R G H E , Tratat de teoria general a statului i dreptului.
Volumul II, - Chiinu, F .E .-P .'T ip o g ra fia Central", 2010.
5. B A E S ER G 1U , Drept civil. Partea general, - Chiinu, editura Toner ,
1994.
6. B A R A S C H M A R C O I., Principii de legislaia muncii, - Bucureti, editura
tipografiei M icarea, 1932.
7. B E L E IU G H E O R G H E , Drept civil romn. Introducere n dreptul civil.
Subiectele dreptului civil, - Bucureti, Casa de Editur i Pres ansa-
S .R .L ., 1992.
8. B E L 1 G R D E A N U E R B A N , T E F N E S C U IO N T R A 1 A N . Dicionar de
drept al muncii, - Bucureti, editura Lum ina Le x , 1997.
9. B E L IG R D E A N U E R B A N , Consideraii - teoretice i practice - n
legtur cu Legea nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici, -
Bucureti, revista D reptul", nr.2/2000.
10. B E L IG R D E A N U E R B A N , Natura raportului juridic de munc al
membrilor corpului diplomatic i consular al Romniei n lumina Legii
nr.269/2003, - Bucureti, revista Dreptul , nr. 10/2003.
11. B E L IG R D E A N U E R B A N . T E F N E S C U IO N T R A IA N , Rspunderea
civil reciproc ntre prile raportului - contractual - de serviciu al
funcionarului public, - Bucureti, revista Dreptul, nr.4/2009.
12. B E L L E M A R E D IA N E , Les lois du travail au Quebec et le travail atypique, -
articol, publicat pe pagina web: http://cpq.qc.ca/assets/files/dossiers/2005/05 aout
travailatypiquenouvmonde.pdf (accesat la 08.04.2011).
13. B O G A T H Y Z O L T A N , Obiectul, sarcinile i istoria psihologiei muncii i
organizaionale, n Manual de psihologia muncii i organizaional, volum
coordonat de Zoltan Bogathy, - Iai, editura Polirom , 2004.
14. B O I T E N U E D U A R D , Dreptul muncii. Partea general, - Chiinu, editura
Pontos, 2005.
15. B O I T E A N U E D U A R D . Consideraii generate privind profesiunile liberale
din Republica Moldova (articol nepublicat oficial).

193
16. B O T N A R U S T E L A . A V G A A L IN A ,. G R O S U V L A D IM IR . G R A M A
M A R IA N A . Drept penai Partea general. Volumul /. - Chiinu, editura
..Cartier , 2005.
17. B R A T U C O N S T A N T IN , Consideraii privind munca la domiciliu, - Bucureti,
Revista romn de dreptul muncii, nr.6/2008.
18. B R E H O I G H E O R G H E , P O PE SC U A N D R E I. T E F N E S C U IO N T R A IA N .
Dreptul muncii. Elemente fundamentale, - Bucureti, editura Fundaiei
..Romnia de M ine, 1994.
19. Trite de Droit du Travail, Tome /, Contrat de Travail, par
G .H .C A M E R L Y N C K . Professeur a la Faculte de D roit et des Sciences
economique de Paris - Paris, Librairie D alloz, 1968.
20. C A P A T U D O R , Comentariu tiinifico-practic la Codul muncii al Republicii
Moldova, - Chiinu, revista Dreptul muncii , n r.l 0-14/2009.
21. C A P A T U D O R , Comentariu tiinifico-practic la Codul muncii al Republicii
Moldova, - Chiinu, revista Dreptul muncii, nr.5-6/2010.
22. C E T E R C H I IO A N , L U B U R IC I M O M C IL O , Teoria general a statului i
dreptului, - Bucureti, Tipografia Universitii din Bucureti, 1989.
- 23. C H A L M E L P A T R IC K , Le nouveau droit du licenciement apres la Loi de
1989, - Paris, Les Editions d'Organisation. 1990.
24. C IO R IC IU T E F N E S C U A N A , Forme de prestare a muncii la domiciliu, -
Bucureti.,. Revista romn de dreptul muncii, nr.3/2008.
25. C IO R IC IU T E F N E S C U A N A . Telemunca, - B u c u re ti,R e v is ta romn de
dreptul m uncii, nr. 1/2009.
26. C IO R IC IU T E F N E S C U A N A . Contractul individual privind telemunca si
clauza de telemunc, - articol, publicat pe pagina web:
http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_20647/Contractul-individual-
privind-telem unca-si-clauza-de-telemunca.html#ixzzl Gem 1g X D 4 (accesat la
08.04.2011).
27. C O B E D O IN A D IM A E U G E N IA . F A IF E R F L O R IN .a., Dicionar
Enciclopedic, ediia a V-a, - Chiinu. editura "Cartier, 2004.
28. Drept procesual civil. Partea special, curs universitar, redactor tiinific prof.
C O J U H A R I A L E X A N D R U , - Chiinu, F.-E.P. Tipografia central . 2009.
29. C O M A N G IO R G IU , G E O R G E S C U L A U R A , Contractul de punere la
dispoziie, - Bucureti. Revista romn de dreptul m uncii, nr.4/2007.
30. C O T E A N U IO N , S E C H E L U IZ A , S E C H E M IR C E A .a.. Dicionarul
Explicativ al Limbii Romne, Ediia a Il-a, - Bucureti, editura Univers
Enciclopedic , 1996.
31. C R IS T O F O R E A N U E Teoria general a contractului individual de munc, -
Bucureti, editura Curierul Judiciar, 1937.
32. D J U V A R A M IR C E A , Eseuri de filosofte a dreptului, - Bucureti, editura
Trei, 1997.
33. D IM IT R IU R A L U C A , Tendine de flexibilitate a raporturilor de munc, -
Bucureti, revista Studii de drept romnesc , an 20 (53), nr. 1-2/2008.
34. D O N O S E V L A M P IE , Dreptul muncii (Volumul I), - Chiinu, A S E M , 2005.
35. D O R N E A N U V A L E R . Sistemul de salarizare in Romnia. - Bucureti, editura
Lum ina Lex , 1999.
36. Enciclopedia Liber Wikipedia, - articol, publicat pe pagina web a
enciclopediei: http://fr.w ikipedia.org/w iki/T% C 3% A 91% C 3% A 9travail (accesa
la 08.04.2011).
37. Enciclopedia Universal Britannica, voi. 15, - Bucureti, editura Litera, 2010.
38. E N C H E S C U C O N S T A N T IN . Tratat de teoria cercetrii tiinifice, ed.a 2 -a
revizuit, - Iai, editura Polirom, 2007.
39. E A N U N IC O L A E , art.2, in Comentariu! Codului civil al Republicii Moldova,
vol.I, - Chiinu. .S.F.E.-P. Tipografia Central. 2006.
40. E A N U N IC O L A E , Libertatea contractului", Cartea a Ill-a, Titlul II,
art.667, n Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, vol.II, ediia ali
aj - Chiinu, editura A rc , 2006.
41. E A N U N IC O L A E , Dispoziii generale cu privire la contractul
sinalagmatic ", Cartea a IlI-a, Titlul II, art.704, n Comentariul Codului civil al
Republicii Moldova, voi.II, ediia a Il-a, - Chiinu. editura A rc , 2006.
42. F IR O IU D U M IT R U V ., Dreptul muncii i securitii sociale, vol.I, - lai,
editura Junimea , 1996.
43. F O N T N IC O L A S , Le travail subordonne entre droit prive et droit public.
Preface de Jean-Marie Pontier, - Paris, edition D alloz, collection Nouvelle
bibliotheque de theses, 2009.
44. G A G N O N R O B E R T P L E B E L L O U IS . V E R G E P1ERRE. Droit du Travail,
deuxieme edition, - Laval, Les Presses de TUniversite Laval, 1991.
45. G H E O R G H 1 U G H E O R G H E 1.. Studiu asupra contractului individual de
munc, - Bucureti, tipografia ziarului Universul, 1935.
46. G H IM P U S A N D A . T E F N E S C U IO N T R A IA N , B E L IG R D E A N U
E R B A N , M O H A N U G H E O R G H E . Dreptul muncii. Tratat, vol.I. -
Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic. 1978.
47. G H IM P U S A N D A . IC L E A A L E X A N D R U , Dreptul muncii, - Bucureti,
Casa de Editur i Pres ansa S.R .L.. 1994.
48. G H IM P U S A N D A . IC L E A A L E X A N D R U , Dreptul muncii, ediie revzut
i adugit. - Bucureti. Casa de Editur i Pres ansa S .R .L., 1995.
49. G H IM P U S A N D A . IC L E A A L E X A N D R U . Dreptul muncii, ediia a IIl-a. -
Bucureti, Casa de Editur i Pres ansa S .R .L., 1997.
50. G IO R G IO D E L V E C C H IO , Lecii de filosofte juridic, - Bucureti, editura
Europa N ova , 1995.
51. G R U N Y P A S C A L E . Raport referitor la contractele atipice, securizarea
parcursului profesional, flexisecuritate i noile forme de dialog social
(2009/2220(lNI)) (raportoare din partea Comisiei pentru ocuparea forei de
munc i afaceri sociale), - raport, publicat pe pagina web:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//E P //T E X T + R E P O R T + A 7 -2 0 10-019 3 + 0 + D O C + X M L + V O //R O (accesat la
08.04.2011).

195
52. IO R G O V A N A N T O N IE , Tratat de drept administrativ, vol.l, ediia a IlI-a , -
Bucureti, editura AU Beck, 2001.
53. L A R D E L L IE R P A S C A L . Teoria legturii ritualice, - Bucureti, editura
Tritonic, 2009.
54. LEIK. A D R IA N . M A N T A L E M IH A I. F IL IP G H E O R G H E . Dreptul muncii i
securitii sociale, - Iai, editura Graphix , 1997.
55. L Y O N -C A E N G E R A R D . P E L IS S IE R JE A N . S U P IO T A L A IN , Droit du
travail, 18-eme edition. - Paris. Dalloz, 1996.
56. M A N C Teleworking: telelucru, teleactiviti sau munc la distan, - Oradea,
editura Grafnet, 2007.
57. M A R IA N B O G D A N M IT R IC , Raporturile juridice de munc ale personalului
ambarcat, autoreferatul tezei de doctor n drept, - Chiinu, 2009, publicat pe
pagina web: http://vv\vw.cnaa.md/files/theses/2009/14544/marian bogdan -
mitric abstract.ndt'( accesat la 08.04.2011).
58. M A Z IL U D U M IT R U , Teoria general a dreptului. - Bucureti, editura AU
Beck" 1999.
59. M O C A N U E L E N A , Curs de prelegeri la dreptul muncii (partea general), -
Chiinu. 1997.
60. N E A G U N IC U L A E , Natura juridic i etica funciei publice, - Bucureti,
editura Bren". 2006.
61. N E G R U A N D R E I. Z A H A R IA V IC T O R , Teoria general a dreptului i
statului n definiii i scheme, - Chiinu, 2009.
62. N E G R U B O R IS , N E G R U A L IN A , Teoria general a dreptului i statului, -
Chiinu. editura ..Bons Offices. 2006.
63. N E G R U T E O D O R . Dreptul muncii, - Chiinu, U L IM , tipografia Reclama,
1995.
64. N E G R U T E O D O R , S C O R E S C U C T L IN A . Dreptul muncii (in tabele). -
Chiinu. complexul editorial-poligrafic al U L IM . 2000.
65. N E G R U T E O D O R , S C O R E S C U C T L IN A , Dreptul muncii (partea
general), - Chiinu, U L IM , 2004.
66. N E G R U T E O D O R , S C O R E S C U C T L IN A . Dreptul muncii. Curs
universitar. - Chiinu. editura Labirint, 2010.
67. N E G U L E S C U P A U L . Tratat de Drept administrativ, ediia a IV -a , - Bucureti,
1934.
68. N IC U L E A S A M D L IN , Profesiile liberale: reglementare, doctrin,
jurispruden, - Bucureti, editura Universul Juridic , 2006.
69. Noul dicionar explicativ al limbii romne, publicat pe pagina web:
http://dexonline.ro/definitie/profesiune (accesat la 08.04.2011).
70. P E L L IS IE R JE A N . S U P IO T A L A IN , J E A M M A U D A N T O IN E , Droit du
Travail, edition 23-e. - Paris. Editions Dalloz. 2006.
71. P O PA N Le rapport juridique (notion et traits), - Bucureti, Analele
Universitii Bucureti, seria Drept, 1986.
72. P O PA N IC O L A E , Teoria general a dreptului, - Bucureti, editura A II
Beck, 2002.

196
73. PO PESC U A N D R E I, Modernizarea dreptului muncii i flexisecuritatea muncii
n viziunea Uniunii Europene. Impactul asupra legislaiei romne, - Bucureti,
revista Buletin de informare legislativ nr.2/2008.
74. P O PE SC U A N D R E I, Dreptul internaional al muncii, ediia a Il-a , - Bucureti,
editura C .H .B eck. 2008.
75. P O PE SC U S O F IA . Teoria general a dreptului, - Bucureti, editura "Lum ina
Lex, 2000.
76. P O P E S C U -N E V E A N U P A U L , Dicionar de psihologie, - Bucureti, editura
Albatros", 1978.
77. P R 1S A C A R U V A L E N T IN 1., Funcionarii publici, - Bucureti, editura A II
Beck , 2004.
78. Raportul Eurofound "Very atypicalforms o f work, - publicat pe pagina web:
http://ww w.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/efl0091.htm (accesat la
08.04.2011).
79. R O M A N D A N 1 C O L A E . Dreptul muncii. Curs de prelegeri, - Chiinu.
editura S.A. Reclama", 1997.
80. R O M A N D A N IC O L A 1 , Contractul individual de munc, - Chiinu, Centrul
Editorial al U S M , 2001.
81. R O M A N D A N IC O L A E . B O I T E A N U E D U A R D , Dreptul colectiv i
individual al muncii, - Chiinu, C.E.P. Tipografia central", 2003.
82. R O M A N D A N IC O L A I, B O I T E A N U E D U A R D , Dreptul muncii. Manual, -
Chiinu. editura Reclama". 2007.
83. R O C A N IC O L A E , art.60 Capacitatea de folosin a persoanei juridice , n
Comentariul Codului civil al Republicii Moldova, vol.I, - Chiinu, Firm a
Editorial-Poligrafic Tipografia Central". 2006.
84. S A D O V E I N IC O L A E , ncheierea i desfacerea contractului de munc n
sectorul privat. Privire comparativ n dreptul muncii din Romnia i
Republica Moldova. Tez de doctorat, - Bucureti. Universitatea din Bucureti.
1997 (nepublicat).
85. S A D O V E I N IC O L A E , Specificul contractului individual de munc n sectorul
privat din Republica Moldova, - Chiinu, revista "Legea i viaa", nr. 4/1998.
86. S A D O V E I N IC O L A E , Unele consideraiuni privind cile de dezvoltare a
dreptului muncii n Republica Moldova, - Chiinu. "Revista de Drept Privat",
nr. 1/2001.
87. S A D O V E I N J IC O L A E , Dimensiuni comunicative n cadrul instruirii juridice.
- Chiinu, Revista Naional de D rept" nr. 10-12/2009.
88. S O M E R V IL L E R O B E R T , Ca pentru Domnul. O perspectiv cretin asupra
eticii muncii, - C luj, editura Logos", 1999.
89. C H IO P O IU B U R L E A A D R IA N A . B O C E A N C L A U D IA , Economia muncii,
- Craiova. editura Universitaria", 2005.
90. ER B A N R A D U , Munca la distan - Bucureti, revista Raporturi de
munc, nr.4/2005.
91. T E F N E S C U IO N T R A IA N , Contractul individual de munc, - Bucureti,
editura "Lum ina Lex , 1997.

197
92. T E F N E S C U IO N T R A IA N , Dreptul muncii, - Bucureti, editura Lum ina
Lex, 2000.
91 T E F N E S C U IO N T R A IA N . Tratat de dreptul muncii. - Bucureti, editura
..W olters K luw er", 2007.
94. T A C A M I H A I, Consideraii privind profesiunile liberale. Avocatura - regina
profesiunilor liberale. Organizarea avocaturii In Republica Moldova n
viziunea proiectelor de lege al Comisiei Juridice a Parlamentului i cel al
Prezidiului Colegiului Avocailor. - Chiinu, revista Avocatul Poporului,
nr. 10/1998.
95. T E O D O R E S C U A N IB A L . Tratat de Drept administrativ, ediia a IlI-a , vol.I, -
Bucureti, 1929.
96. IC L E A A L E X A N D R U , Opinii in legtur cu "neingrdirea dreptului la
munc i libertatea muncii" principiu al dreptului muncii, - Chiinu, revista
"Buletinul Asociaiei Tinerilor Juriti", nr. 4/1999.
97. IC L E A A L E X A N D R U , T U F A N C O N S T A N T IN , Dreptul muncii. Curs
pentru uzul studenilor, - Bucureti, editura Global lex, 2001.
98. IC L E A A L E X A N D R U , Opinii privind dreptul public al muncii - subramur
a dreptului muncii, - Bucureti, Revista romn de dreptul m uncii,
nr.4/2009.
99. IC L E A A L E X A N D R U , Tratat de dreptul muncii, ediia a IlI-a, - Bucureti,
editura Universul Juridic, 2009.
100. T IC L E A ALEXANDRU, GEORGESCU LAURA. C IO R IC IU
S T E F N E S C U A N A , V L A D B A R B U , Dreptul public al muncii.
Bucureti, editura Wolters K luw er, 2010.
101. IN C A O V ID IU . Preocupri pentru amplificarea dialogului social n Uniunea
Europena. Acordul Cadru asupra telemuncii, - Bucureti, Revista romn de
drept comercial, nr.5/2003.
102. U L IA N O V S C H I X E N O F O N . U L IA N O V S C H I G H E O R G H E , B U C A T A R I
V IT A L IE , Dreptul militar n Republica Moldova, - Chiinu, editura Prut
Internaional, 2003.
103. V A R T O L O M E I B R N D U A , Telemunca - o nou form de organizare a
muncii, - Bucureti, revista Dreptul, nr.2/2008.
104. V R A R U M IH A I, Tratat de Drept administrativ romn, - Bucureti, 1928.
105. V E R D IN A V E R G IN IA , Stattutul funcionarului public, - Bucureti, editura
N em ira, 1998.
106. V IO R E S C U R A Z V A N , Reglementarea juridic a funciei publice n statele
europene. Autoreferatul tezei de doctor n drept, - Chiinu, 2009, publicat pe
pagina vveb: http://www.cnaa.md/files/theses/2010/14917/razvan viorescu
abstract.ndf (accesat la 0 8 .0 4 .2 0 11).
107. W E B E R M A X , Etica protestant i spiritul capitalismului, - Bucureti, editura
Hum anitas, 2007.
108. Z U B C O V A L E R IU , P A S C A R I A N A S T A S IA . C R E U G H E O R G H E .
Contenciosul administrativ, - Chiinu. editura Cartier , 2004.

198
109. Tpydoeoe u coifuanbHoe npaeo Poccuu, iio;i pc;i. npocj). A H H C H M O B A JT.H.,
- MocKBa, r) MaHHTapHbiH H3^aTejibCKHH ueHTp B ;ia jo c . 1999 r.
110. AJ1EKCAH/JPOB H.r., CoeemcKoe mpydoeoe npaeo, - Mocraa.
M3^iaTejibCTBo FocK)pH3flaT, 1959 r.
111. Tpydoeoe npaeo, noji pc;i. fl.io.n.. npocj). A JIE K C A H flP O B A H. F., - MocKBa,
H3jiaTejibCTBo lOpHflHMecKaH jiHTeparypa, 1966 r.
112. AJIEKCAI 1/XPOB H.r.. Tpydoeoe npaeoomuouieuue. - Mockbo, H3,iaTe:ii,CTUO
ripocneKT, 2009 r.
113. AJIEKCEEB C.C., Ouim meopim npaea, - MocKBa, H3;iaTe;n,cTno
ripocneKT, 2008 r.
114. E A P A E A IU A., O ueKomopbix ceoucmeax mpyOoeoao npaeoomHouieHm. -
MocKBa, 5K) pnaji rocyTiapcTBO h npaBo. Nel 2/2003 r.
115. E A C A P TO H W. H., Jlimubie HeitMyufecmeeHHbie npaea e mpydoeoM
npaeoomHoiuemm , - ;ihcc. kuh^. wp. HayK, 12.00.05, EKaicpunGypi'. 2002 r.,
214 c. PrE O fl, 61:03-12/928-4.
116. BEJIHEBA M .r., Oco6eHHOcmu mpyooebix omnouteiiuii e ycnoeimx
ducmaHifiioHHoii 'iannmocmu. - MocKBa, >Kypnaji TpyjtoBoc npaBo", Ks5/2008
r., articol publicat pe pagina web: http://otd-lab.ru/spravochnik/stati/pravovoe-
regulirovanie/osobennosti-trudovykh-otnoshenii-v-usloviyakh-distantsionno
(accesat la 08.04.2011).
117. EOPO^HH H.H., llpaeoeoii cmamyc mejiepaoniHUKa (e nopudKe
nocmanoem 3a0auu). - MocKBa, >KypHa.i Tpy^oBoe npaBo , N25/2008 r.
118. E P A T A I IO BC KHH C.M, Coonmouienue o u n /ia it cneiiuajibHbix ocitoaaindi
npeKpaufeHM MyHuifunajibHo-aiyjKeOHbix omnoiuenuu , - MocKBa, >KypHaji
r o c ) flapcTBO h n p a B o , JVe 10/2010 r.
119. E PATYC E C.H., Codepmcaiiue u (popAia npaea, - MocKBa, Y^ienue 3anncKH
BHHHC3. BbinycK X IV , 1968 r.
120. B E K Y A H.. Tpydoeou KonmpaKm e coope.\iewibixycjioeunx, - Ehiur-ck. 1999 r.
121. FFH H H.B., Tpydoeou KoeKC P occuuckou <t>edepaifiiu. rTpotpeccuoHanbHbiii
KOMMeumapuii dnx dvxcajimepoe, - MocKBa, roaaiejiLCTBo fle .io h Cepiinc,
2002 r.
122. rH M nEJIEC O H B.. HecmanOapirtiicm jai/nmocmb, - MocKBa, >KvpHaji
Bonpocbi 3KOHOMHKH, JVgl/2006 r.
123. FMI II [HYI f JT.M.. C.omianucmimecKoe mpydoeoe npaeoomHoiuemie, -
MocKBa, 1977 r.
124. rO JIO B H H A C., Codep.yKamie mpydoeoeo ozoeopa npu 3(teMH0M nipyde, -
MocKBa, >KypHajr X o3hctbo h npaBo, N10/2004 r.
125. FO PO XO B E.A., M AB PH H C.H., XOXJIOB E.E.. M cm om um mpydoeozo
npaea u ucmoHHwai npaeoeozo pezynupoeamin oouiecmeeHHo-mpydoebix
omHomemiii, - MocKBa. >KypHaji I IpaBOBefleHHe _Ns6/2003 r.
126. Tpydoeoe npaeo. TIpaKmuKyM, no/i pevi. npotj). r Y C O B A K.H., - MocKBa,
H3;[aTCjit.cTBO ripocneKT. 1997 r.
127. r y C O B K.H., T O JIK Y H O B A B.H., Tpydoeoe npaeo Poccuu, - MocKBa.
H3flaTejihCTBO ripocneKT, 2004 r.

199
128. FYTHHK A.B., AymcopcuHZ e Eepone u nepcueKmuebi ezo pcaeumun e
Poccttu, c6opHHi< CouHaJibHO-TpyflOBbie HCCJiefloBaHHH, - MocKBa,
H M 3 M 0 PAH. 2009 r.
129. MeHfuoiifuucu Mup mpyda: zjiaeHbie npo6ne.\tbi 6ydyufezo, JloKjiad
renepajibiioeo dupcKmopa M ET na 72-u ceccuu MOT, - >Keneea, 1986 r.
130. EPUIOBA E.A., Tpydoeoe npaeo e Poccuu, - Mockbeu H3,aaTejn>CTBC
CraTyr, 2007 r.
131. 3YPABAH A.A. KopnopamueHbie npaeoomHouienm kqk eud zpa>KdancKUX
npaeooiriHouieHuu, ane. k.io.ii.: 12.00.03, - MocKBa, 2008 r., 219 c., PrE OJI.
132. HBAHOB C.A., fvlemooouozunecKue npojieMbi cpaemimejibHbix
uccjiedoeamrii e mpydoeoM npaee u m pydoeux omHouieHunx, n culegerea
Comparative Labour Law - CpartHHieJibHoe ipv^oBoe npaBo, - MocKBa,
1987 r.
133. HBAHOB C.A.. J1HBII1HU P.3.. OPJIOBCKHH lO .n., CoeemcKoe mpydoeoe
npaeo: eonpocbi meopuu, - MocKBa, H3aaTC-ibCTBo Hayna, 1978 r.
134. Tpydoeoe npaeo. 3muKj\oneOuHecKuit cnoeapb, rjiaBHbifi pe^aicrop HBAHOB
C.A., HeTBcpToe H3;ianMc. - MocKBa. H3flaTcjibCTBo Cobctcroh
3HiiHKjioneflHa, 1979 r.
135. H3MEPOB ll.O ., KAC11APOB A.A.. Meriui/itua mpyda. Beedemte e
cneuuanbHOcmb. - MocKBa. H3,aaTe.nbCTBo MeflHUHHa. 2002 r.
136. HJIIOUIHIIA M .l[.. 11oHHinue, npu3naiat u Mecmo npednpuHMtamejibCKUX
dozoeopoe e cucme.ve zpavcdaHCKo-npaeoebix dozoeopoe, - articol, publicat pe
pagina web: http://100dogovorov.ru/index.php?option=com content&task
=view&id:=735&ltemid=72 (accesat la 08.04.2011).
137. HOc|)ct>E O.C., npaeoomHoiueHUH no coeemcKOMy zpa.vcdaHCKOMy npaey, -
Jleiimirpaji. 1949 r.
138. KHCEJ1EB H.>I Tpydoeoe npaeo Poccuu u japyoe.iicnbix cmpaH.
Me.iicdynapodnbie nopMbi mpyda, - MocKBa, H3flaTejibcTBO 3kcmo, 2006 r.
139. KHCEJTEB H.M., CpaeHumeiibHoe mpydoeoe npaeo. Vnedum, - MocKBa, 2005 r.
140. K 03HH A H.M., 3aeMHbiu mpyd: coifuajtbHbie acneumu, - MocKBa, >Kypnaji
CouHOJiorpmeKcne Hccjie^oBaHH, _N"11/2008 r.
141.K 03H H A H.M., Tpyd no mauuzy. CdopmtK CoiiuanbHO-mpydoebie
itccjiedoeuHiiH, - MocKBa, H M 3 M 0 PAH, 2009 r.
142. Teopm zocydapcmea u npaea. WeouuK. noii pe;i. npo(|i. KOPOJIEBA A.H. h

npo(j). 51BH4A JI.C., - JleHHHrpa/t, n3,uaTejibcTBo JleHHHrpaacKoro


yHHBepeHTeTa, 1987 r.
143. KOPUIYHOBA T., Tlpaeoeoe pezynupoeanue omHowemiu, c6H3aHHbix c
HanpaeJieuueM pa6onniUKoe dnn eunomemist pa6om e dpyzux opzamaamiax
(3aeMUbiii mpyd), - MocKBa, *ypHan Tpyaoaoe npaBo, N26/2005 r.
144. Tpydoeoe npaeo Poccuu , noji pe;i. npot). KYPEHHOI O A.M., - MocKBa,
H3flaTejibCTB0 lOpucTb, 2004 r.
145. JTEKEJIEB B.M.. CouuoitozuHecKaa uinona mpydoeozo npaea Poccuu, -
MocKBa, VKypHa.1 npaBOBe,aeHne, JV4/2006 r.
146. JIJFEO M.F., Komfenyux menepa6ombi kcik hobcm (pop.va ynpaeneHun
nepcoHanoM e opzanu3atiutix eupmyajibHozo muna e Poccuu, ,uhc. KaHfl. 3koh.
HayK: 08.00.05: - CaHKT-neTep6vpr. 2003 r.. 279 c. PFE Ofl, 61:04-8/1815.
publicat pe pagina web: http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/79058.html
(accesat la 08.04.2011).
147. JTHBIIIHIJ P.3., Tpydoeoe 3aKOHodamejibcmeo: Hacmomifee ti oydyufee, -
MocKBa. H3flaTejibcxBo HayKa, 1989 r.
148. JTHTBHHOB h-fbAJIMHCKMM B .n.. &a6piwHoe 3aKoutx)anie.ibcnieo u
(paopumiasi uHcnexiiiH m, Pocciu, H3^anie BTopoe, HcnpaBjremioe h
lono.iHeHiioe. - C.-neTep6yprc>. norpa<}>ifl A.C. CvBepHHa. 1904 r.
149. JTOMAKHH KopnopamiwHbie npaeoonmouieHun: Ouicw meopun u
n p a K m m a ee npuMemuuH e xo3HiicmeeHHbix oOu/ecm eax, - MocKBa,
H3jiaTeJTbCTBo CTaiyT, 2008 r.
150. JIYIIIIIHKOB A.M.. JIYIUHHKOBA M.B., Kypc mpydoeozo npaea.
3 ueomiK. b 2-x TOMax, t. I, 2-c M3,aannc, ncpcpao. h ;ion. MocKBa,
n3,aaTejibCTBo CTaTyT. 2009 r.
15 1 . J iy iU H M K O B A M .. JIY IJII1M K O B A .. 3aeM H biu m p y d : u c m o p m e c K u u o n u m
u n e p c n e x m u e b i n p a e o e o z o p e z y m p o e a H im , - M ocKBa, w ypH aji H c jio b ck h
Tpya, N7/2004 r.
152. Tpydoeoe npaeo Poccuu. V ' i e o n u K . no;i pe;i. npotj). MABPHHA C.l I. h npo(j).
XOXJIOBA E.B., - MocKBa. H3jiaTejibCTBO l()pncn>, 2002 r.
153. Kypc poccuucxozo mpyoeozo npaea: nacrni, oouian. b 3 - x TOMax, t.I, nofl
o6m. pe.a. MABPHHA C.M., riAIlIKOBA A.C.. XOXJTOBA E.K.. - Camcr-
neTep6ypr, HS/iuTejibcmo CaHKT-neTep6yprcKoro YHHBepcHTeTa, 1996 r.
154. MAKKPH.QH P., Heo6ecneHemocmb 3ammocmu e BejiUKo6pwnaHUU, n
culegerea CpaBHHTejibHoe TpyaoBoe npaBo: no MaTepnajiaM coBeTCKo-
SpuTaHcKoro CHMiiosHVMa. otb. pefl. HBAHOB C.A., - MocKBa, 1987 r.
155. MAPMEHKO M.H., IIcmomiuKU npaea, - MocKBa, H3flaTenbCTBo
ITpocneKT, 2008 r.
156. M 0 P 0 3 0 B A JT.A., JJozooop e nyditmHOM npaee: iopu0mecKO}i npupoda,
ocoOeHHOcmu, miaccutpiiKaiiim, - MocKBa, ypHaji FocyjiapcTBO h npaBo,
1/2009 r.
157. MOI II IA>1 O., Tlpaeoeoe pezyjiupoeantie mpyduebix omiiouiemiii npu
HemunuHHbix cpopMctx 3ammocmu, - MocKBa. wypHan "KaapoBHK. TpyaoBoe
npaBo ana KaapoBHKa". JV6/2009 r.
158. KoMMeHmapuu k Kodexcy saxonoe o mpyde MojidaecKou CCP, OTB.pcfl.
H E rP Y <t>.TL, nETPO B B .n., - KmiiHHeB, H3jtaTeJTbCTB0 KapTfl
M ojuobchhcio, 1989 r.
159. OHFEH3HXT B.A., C n eifU fpm a pezynupoeamm HeKomopbix zpajtcoaiicKiix
n paeoom n om eu u u , - MocKBa, ^Kypnaji CoBeTCKoe rocyaapcTBo u npaBo.
N23/1978 r.
160. OHFF.TI3WXT B.A., Hewunmnbie nzoeopHhie onwomeHUR e zpamaHCKOM
npaee. Vnednoe nocooue. - .flyuiaiiGe. H3,TuvrejibciBO FaiPKHKCKoro
FocyaapcTBeHHoro Y HHBepcjrreTa, 1984 r.
161. K oM M eH m apuu k 2-e H 3,naH iie,
T p y d o e o M y K o d e K c y P o c c u u c k o u @ e d e p a if iiu ,
HcnpaBJieHHoe, .nonojiHeHHoe h pea. npoci.
nepepa6oTaH H oe. o tb .
OPJIOBCKMW FO.n., - MocKBa. H3aaTejibCKHH floM HHOPA-M, 2005 r.
162. ITAHHHA A.B., Tpydoeoe npaeo. CxeMbi u KOMMenmapuu, - MocKBa,
H3flaTeJibCTBo HoBbiti IOpncT, 1998 r.
163. FIA Pi (RAHMJI B.B., OnviyncOemie nenoeeKa e nepcnexrmiee zno6cuiu3auuu
Mupa. CoopmtK cmameii. BbinycK I (noa peflarameH MAPKOBA E.B.,
COJTOHHHA lO.H., ITAPI(BAI IHM B.B.), - H3aaTejibCTBO "FleTponojiHe",
CaiiKT-rieTep6ypr, 2001 r.
164. Tpydoeoe npaeo Poccmi. yue6miK, noa pefl. npoc). rfA IU K O BA A.C., -
CaHKT-rTeTep6ypr, H3/iaTejibCTBo CaHKT-neTep6yprcKoro YHHBepcHTexa,
1994 r.
165. I IOiiIIIHB>1KHHA H.fl., TIpo6jieMbi mpydoebix onmomenuu: amumiHHbie
i/iopMbi 3aiU T O C T H , - MocKBa, w y p H a ji Tpvj h e o u H a jib H b ie O TH O iueH H fl,
JVs1/2009 r.
166. F IO nO B lO.H.. LOEBMYK A.B., Coepe.weHHax skohomuko u coyuojiozwi
rnpyda, - MocKBa, H3flaTejibcxBo 3K0H-MH<j)0pM, 2003 r.
167. nPO K O FIEH K O B.I.. Tpydoee npaeo, - KhTb. TOB BeHTvpi, 1996 p.
168. PyBMIIMHK ()., PYBMIIMMK M., Aymcopcimz ma nepeeeriemix na
muMHacoey poomy e xapuoeiu npoMiicnoeocmi ma npoMiicjioeocmi 3
eupo6mnfmea nanoie: 3azpo3a npaifiemiKOM i cnijiKaM ma cmpamezin
npo(f)cnijioK, - articol, publicat pe pagina web: http:/Avww.iuf.org/drupal/files/
IUF Outsourcing Ukrainian.pdf (accesat la 08.04.2011).
169. C A B H H A E.B., OcodeHHOcnni npaeoeozo pezynupoeamtH amunuHHux
mpydoebix onwomeHuu e npoeuHtfutt KeeeK (Kanada), - MocKBa, wypHan
H3BecTH BbiciuHX yneSHbix 3aBeaeHHH. ripaBOBeaeHHe. N5/2008 r.
170. CA/JM KOB O.H., Hemimunuue uucmwnymu e coeemcmM zpa>icdancKOM
npaee, - MocKBa. >KypnajT CoBeTCKoe rocy,napcTBO h npaBO, N 2/l979 r.
171. CAflOBAM E Hoebie meHdeHifiiu u3Meenm xapaKmepa coiiuanbHo-
mpydoebix ommuiemm e coepeMeHHbtx ycjioeiixx, cSopiWK CoiwaJibHO-
TpyaoBbie HccjieflOBaHHfl, - MocKBa, H M 3 M 0 PAH, 2008 r.
172. C A H H H K O B A JI.B., /Jozoeop HaiiMa mpyda e Poccuu, - MocKBa,
H3iiarejibci BO M T -IIpeec. 1999 r.
173. Tpydoeoe npaeo. VvedmiK, noa pe;i. npocj). CM H PH O BA O.B., - MocKBa,
H3^aTeJibcTBo ripocneicr, 1997 r.
174. CM H PHBIX JI.. S a eM H b iii m p y d . P o c c n u c n i e n e p c n e K m u e b i, - MocKBa,
/KypnaJT OTenecTBeHHbie 3anncKH. JV>i4(36)/2007 r.
175. C O H O E P B.F., Tpydoeoe u zpam dancKoe 3aKouodamejibcmeo e pezyjiupoeamiu
m pydoebix omnoiuenuu, - MocKBa. >KvpHan 3aK0H0aaTejrbCTB0 h
3KOHOMHKa. ^ 9/2005 r.
176. C O O -M H 3Y H . Bo3deiicmeue 3aKOHa o iienocmoHiuioii (non-regular)
iaiixmocimi Ha phiHOK mpya, cfiopiwK ('onnaibiio-Tpy;ioBbre
Hccjic.TOBaiiHsi. - MocKBa, H M 3 M 0 PA H, 2009 r.

202
177. COCHA E.H., rOPEJTKO H.A., Tpydoeoe npaeo Pecny6.nuKU Mondoea.
IlayHHo-npaKnnmecKoe noco6ue (c KOMMeumapuHMU ome.ibHbix nopM K3oTa
PM), - KniuHHeB. H3^aTejrtcTBo R eclam a S.A., 2001 r.
178. COCHA E.H., Tpydoebie dozoeopu (KonmpaKnibi) e Pecny6siuKe Mondoea u e
P occuuckou 0eepatfuu e ycjioewix pbinomiou -moiiomuku: rneopm u
npaKmuKa, - KmuHHeB, n3,naTejTi>cTBo ..Reclama", 2001 r.
179. CTAPKOB O.B., J le ta m n n o m eM e P e jiu e iio sn o e u K O iK peccuoiiajibiioe
npaeo, - C'raBponorn,, acypHaji Pocchmckhh KpHMHHOJTOrmecKHH B3rjiafl
W3/2009 r.
180. FparHcdaHCKoe npaeo, m.I, nou pe;i. npoij). TOJTCTOrO fO.K.. ripocj).
CEPrEEBA A.H., - Caii k t - I leTepovpr. raaaTemcTBO Tenc, 1996 r.
181. TYPKOB A., Hoebie ipopMbi opaaHUsai/uu mpydoebix omHouiemm, - Mockbo.
>KypHaji HenoBeK h rpyjj, W9/2007 r.
182. XOXJTOB E.B., H e n o m u p b ie aK m yanbH bie npon eM bi m e o p u n u npuKmiiKU
c o e p e M e m io zo p o ccu u cK ozo m p yd o eo zo npaea, - MocKBa, acypHaji
IIpaBOBefleHHe, JV4/2006 r.
183. HAHMIBEBA 1.1., BOJIOTIHA H.B.. flO/UHA T.M., OJIEHHIKOB O.J1.,
T p y d o e e n p a e o \i< p a iiiu . TIpaKmuKyM, - KhTb, CU lOpiHKOM Im ep , 1999 p.
184. 4A1IHOB C.E., H e K o m o p b ie e o n p o c b i o r m p a H m e m tH m p y d o e o z o d o z o n o p a
o m KonmpaKmoa c aocyapcmeeHHbLM U u MyHnifunajibHbiMU c jn o tc a iq m iu , -
articol, publicat pe pagina web: http://otd-Iab.ru/spravochnik/stati/nekotorye-
voprosy-otgranicheniya-trudovogo-dogovora-ot-kontraktov-s-gosudarstvenny
(accesat la 08.04.2011).
185. MEPHHJ10BCKHH 3.M., JleKi^uu no piiMCKOMy nacmnoMy npaey, - MocKBa,
n3flaTejn>cTBo lOpRUHHecKafl jTirrepaTypa, 1991 z.
186. IHABAHOBA M.A., Ocoeiinocmu npaeoeoeo pepyiupoeanm nemwnimibix
mpydoebix dozoeopoe, jmc. icatm. rop. HayK: 12.00.05 - JlpocjiaBjib. 2008 r.
211 c .P rB 0^,61:08-12/685.
187. http://www.ftu-namur.org/fichiers/CSC-travailatypique.pdf (accesat la
08.04.2011).
188. http://fr.wikipedia.org/wiki/Emploi_atypique (accesat la 08.04.2011).
189. http://www.unifr.ch/rho/agrh2007/Articles/pages/papers/Papier89.pdf
(accesat la 08.04.2011).
190. http://heinonline.org/HOL/LandingPage?collection=joumals&hand!e=hein.jour
nals/mulrl 9&div=27&id=&page= (accesat la 08.04.2011).
191. http://www.eurofound.europa.eu/areas/industrialrelations/dictionary/definitions
/atypicalwork.htm (accesat la 08.04.2011).
192. http://www.gla.ac.uk/humanresources/policies/a-g/atypieal_work/
(accesat la 08.04.2011).
193. http://www.pme.gouv.fr/mission-profession-
liberale/contribition CIPAV_def_PL.pdf (accesat la 08.04.2011).
194. http://ro.wikipedia.org/wiki/Profesie_liberal%C4%83 (accesat la 08.04.2011).