Sunteți pe pagina 1din 4

Numele și prenumele, grupa: Parepa Roxana-Elena, RE, ID

TEMA DE CONTROL 2

Răspundeţi cerinţelor (rezolvați imediat după barem):

I. Rescrieţi enunţurile de mai jos corectând toate greşelile de limbă (indiferent de natura lor).
Extrageţi-le apoi separat pe cele de natură lexico-semantică, indicând tipul de greşeală.

1. Întradevăr cartea care am terminat-o ieri este întru-câtva interesantă, dar însă deja nu
mai mi-aduc aminte câteva amănunte aşadar trebuie ca să revin din nou asupra acelor
capitole.
2. În cei privesc pe prietenii mei se poate să se spună că au un program libertin.
3. Nu-ş amintii cei spusese iei, şi nu se sfiii săi întrebe iar din nou, cine este principalul
protagonist al filmului anglofrancez.
4. În magazinele centrale au fost aduse decât mărfuri calitative.
5. Casa iubitei mele mătuşe este tot odată habitaclul al nenumărate pisici.

BAREM: 5 p. (rescrierea corectă a enunţurilor) + 5 p. (identificarea corectă a greşelilor


lexico-semantice) = 10 p.

REZOLVARE
1. Într-adevăr, cartea pe care am terminat-o ieri este întrucâtva interesantă, însă deja nu-
mi mai aduc aminte câteva amănunte, aşadar, trebuie să revin asupra acelor capitole.
2. În ce-i privește pe prietenii mei, se poate spune că au un program lejer.
3. Nu-şi aminti ce-i spuseseră ei şi nu se sfii să-i întrebe iar cine este protagonistul
filmului anglo-francez.
4. În magazinele din centru nu au fost aduse decât mărfuri de calitate.
5. Casa iubitei mele mătuşi este totodată habitatul a nenumărate pisici.

II. Se dau următoarele cazuri de modificări semantice:


1. cuvântul mahalagiu (mahala + suf. -giu; mahala < tc. mahalle) desemnează
„locuitorul unei mahalale, periferii”, dar, relativ recent, a început să mai însemne şi
„persoană vulgară”, intrând astfel în sinonimie cu „ţopârlan, bădăran etc.”;
2. verbul a înţărca (în + ţarc + -a; ţarc < alb. čark, gr. tsárkos) însemna la origine „a
închide mieii în ţarc pentru a-i dezobişnui de supt”; azi, mai înseamnă „a înceta
alăptarea sugarilor”, „a dezobişnui, a dezvăţa, a lipsi pe cineva de ceva” şi intră în
expresia l-a înţărcat dracul (despre cineva foarte şiret);
3. substantivul suflet (< lat. *suflitus < sufflare) păstrează în nenumărate expresii sensul
originar de „suflare, respiraţie”, însă, aproape în toate, există o conotaţie secundară.
Sensul general este acela de „esenţă a personalităţii umane”. Cuvântul mai este reperat
şi într-un context ca sat de o mie de suflete.
Cerinţă: Să se precizeze, pentru fiecare caz, pe ce direcţie şi prin ce trop s-a produs
evoluţia semantică descrisă.

BAREM: 3 p. (rezolvare corectă) × 3 modificări semantice + 1 p. explicaţii = 10 p.

REZOLVARE

III.Alegeţi o pagină (sau fragmente însumând o pagină) dintr-un roman/nuvelă/orice alt fel de
text, care să conţină elemente de argou şi/sau jargon. Demonstraţi în maximum o pagină,
redactată computerizat la un rând, încadrarea acestor elemente ca argotice/de jargon.
Fragmentul citat va fi transcris/scanat şi se vor da toate trimiterile bibliografice
corespunzătoare. Nerespectarea limitei de 1 pag. atrage neluarea în considerare a lucrării.

BAREM: 5 p. (identificarea elementelor solicitate) + 5 p. (argumentarea încadrării


elementelor solicitate) = 10 p.

REZOLVARE

IV. Bifaţi soluţia corectă printr-un X în grila de la sfârşitul testului. Subiectele au în mod
obligatoriu o singură soluţie corectă.
1. Precizaţi în câte afixe lexicale (prefixe, a) îmbina, impenetrabil, deochea;
sufixe, rădăcini) poate fi descompus b) descreţi, îmbărbăta, descreierat;
adjectivul neîndestulător: c) încuietoare, dejuga, nesomn.
a) cinci; 7. Se dau cuvintele: nebun, necaz, negoţ,
b) trei; negocia, nemernic, neon, neruşinat,
c) patru. nesaţ, netot, nevoinţă. Precizaţi în
2. Baza cuvântului îmbărbătare este: structura a câte dintre acestea intră
a) -bărbăt-; prefixul ne-:
b) îmbărbăta-; a) trei;
c) bărbat. b) patru;
3. Indicaţi câte greşeli (de orice tip) c) cinci.
există în enunţul Graţie consecvenţei 8. Indicaţi seria care conţine numai
şi a seriozităţii studenţilor cei mai cuvinte formate cu prefixoide sau/şi
buni le-a fost acordată câte o sufixoide:
distincţie: a) circumcis, apatrid, hiperventilat;
a) patru; b) hipofag, hemostatic, panromanic;
b) două; c) heterodox, vermifug, prestabilit.
c) trei. 9. La utilizarea formei subliniate în
4. La utilizarea formei evidenţiate în enunţul A dat în marşalier până s-a
enunţul Toţi au ansamblat greşit ciocnit s-a ajuns prin:
piesele s-a ajuns prin: a) atracţie paronimică;
a) atracţie paronimică; b) accident fonetic;
b) accident fonetic; c) accident semantic.
c) accident semantic. 10. Indicaţi seria care conţine numai
5. Rădăcina cuvântului înfăţişare este: formaţii obţinute prin calchiere:
a) -făţ-; a) susţine, (a) sublinia, (a) coabita,
b) înfăţişa-; (a) colabora;
c) faţă. b) (a) întreţine, suprafaţă, procentaj,
6. Indicaţi seria care include numai (a) menţine;
cuvinte formate prin derivare c) dreptunghiular, intranzitiv,
parasintetică: impardonabil, (a) aparţine.
REZOLVARE SUBIECT IV

A B C A B C A B C A B C A B C
1 x 3 x 5 x 7 x 9 x
2 x 4 x 6 x 8 x 10 x

BAREM: 10 soluţii corecte × 1 p. = 10 p.

S-ar putea să vă placă și