Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de activitate didactică

Data:
Clasa: a VI-a
Titlul lecţiei: Densitatea substanțelor
Tipul lecţiei: combinată
Durata: 50 minute

Competenţe specifice:
 1.1 diferenţierea fenomenelor fizice identificate în viaţa de zi cu zi, a instrumentelor şi
mărimilor fizice din domeniul studiat;
 1.3 definirea şi explicarea fenomenelor fizice folosind termeni specifici;
 1.5 stabilirea unor legături între domeniile fizicii şi celelalte discipline de studiu
pentru explicarea unor aplicaţii din tehnică;
 2.3 utilizarea unor metode de lucru elementare cu diferite instrumente de măsură în
vederea efectuării unor determinări cantitative;
 3.2 rezolvarea unor probleme cu caracter teoretic sau aplicativ.
Obiectivele lecţiei: la sfârşitul lecţiei elevii vor fi capabili:
 să definească densitatea;
 să indice formula matematică a densității;
 să aplice formula densității în rezolvarea unor probleme;
 să precizeze unităţile de măsură ale densității;
 să realizeze conversia între unităţile de măsură pentru densitate.
Materiale didactice: manualul, tabla, cretă, fişe de lucru.
Metode: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exerciţiul, observaţia.
Manual: Fizică – manual pentru clasa a VI-a – Editura All
Organizarea învăţării:
- frontal
- individual

1
Desfăşurarea lecţiei

1. Moment organizatoric: Profesorul organizează clasa, notează absenţii. Anunţă tema lecţiei
şi obiectivele urmărite. Scrie pe tablă titlul lecţiei.
2. Reactualizarea cunoştinţelor anterioare
Profesorul cere elevilor să răspundă la următoarele întrebări:
a) Ce este masa?
b) Cu ce literă se notează masa?
c) Care este unitatea de măsură a masei?
d) Care sunt multiplii și submultiplii kg?
e) Cu ce instrument se măsoară masa?
Elevii răspund la întrebări:
a) Masa este mărimea fizică care măsoară inerția corpurilor.
b) Masa se notează cu litera m.
c) Unitatea de măsură a masei ăn S.I. este kilogramul (kg).
d) Multiplii kilogramului sunt: chintalul (q), tona (t) și vagonul. Submultiplii
kilogramului sunt: hectogramul (hg), decagaramul (dag), gramul (g), decigramul (dg),
centigramul (cg) și miligramul (mg).
e) Masa se măsoară cu ajutorul balanței cu brațe egale..
Profesorul verifică tema pentru acasă și, dacă este cazul, face corecțiile necesare..

3. Prezentarea cunoştinţelor noi şi conducerea învăţării


Profesorul prezintă elevilor un caz din viața cotidiană în care este implicată densitatea
corpurilor: comparația între un cui și un copac uscat. Cere elevilor să compare masa celor
două corpuri, iar apoi să precizeze care din cele două corpuri se scufundă în apă. Cere elevilor
să-și închipuie două corpuri având volume identice, confecționate din fier și lemn uscat; cere
elevilor să compare masele corpurilor.
Prezintă definiţia densității:
Densitatea unui corp este mărimea fizică egală cu raportul dintre masa unui corp și
volumul corpului respectiv.
Densitatea caracterizează natura substanțelor sau materialelor din care este alcătuit
un corp.
Elevii notează definițiile în caiete. Profesorul prezintă litera cu care se notează
densitatea și formula matematică a densității:

2
Densitatea se notează cu litera grecească ρ (citită ”ro”).
Formula matematică a densității este:
𝑚
𝜌=
𝑉
Profesorul prezintă unitățile de măsură pentru densitate și modul de conversie:
[𝑚]𝑆.𝐼. 𝑘𝑔
[𝜌]𝑆.𝐼. = = 3
[𝑉]𝑆.𝐼. 𝑚
În viața cotidiană o altă unitate de măsură folosită pentru densitate este g/cm3.
Profesorul prezintă modul de conversie al U.M.:
7870 𝑘𝑔 7.870.000 𝑔
𝜌𝑓𝑖𝑒𝑟 = 7870 𝑘𝑔/𝑚3 = 3
= 3
= 7,87𝑔/𝑐𝑚3
1𝑚 1.000.000 𝑐𝑚
𝑔 2,7 𝑔 2.700.000 𝑔 2.700 𝑘𝑔
𝜌𝑎𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑢 = 2,7 𝑐𝑚3 = 1 𝑐𝑚3 = = = 2.700 𝑘𝑔/𝑚3
1.000.000 𝑐𝑚3 1 𝑚3

Elevii ascultă explicaţiile şi iau notiţe.


Profesorul prezintă elevilor metoda de determinare a densității unui corp:
Densitatea unui corp se determină experimental astfel:
 se măsoară masa corpului cu ajutorul unei balanțe;
 se măsoară volumul corpului (cu ajutorul riglei dacă este regulat sau folosind
mensura cu apă pentru corpurile neregulate);
𝑚
 se calculează densitatea aplicând formula studiată: 𝜌 = 𝑉

4. Asigurarea retenţiei şi transferului


Profesorul cere elevilor să citească tabelele din manual de la paginile 54 și 55. Cere
elevilor să caute și să prezinte valorile densităților pentru aer, ulei, aur și apă.
Profesorul cere elevilor să deducă valoarea masei din formula densității.
Supraveghează modul în care elevii deduc formulele și prezintă importanța acestora în
rezolvarea problemelor:
𝑚
𝜌= ⇒ 𝑚= 𝜌∙ 𝑉
𝑉
𝑚 𝑚
𝜌= ⇒ 𝑉=
𝑉 𝜌
Profesorul propune elevilor rezolvarea următoarelor probleme:
a) Din lacul Gâlcescu se ia o probă de apă într-o sticlă cu volumul de 550 cm3.
Densitatea apei este de 1000 g/dm3. Calculează masa apei care încape într-o
sticlă. Exprimă rezultatul în kilograme. (E.N. 2016).

3
b) Densitatea lemnului are valori diferite în funcție de specia copaculuidin care
provine. O specie de conifere întâlnită în Parcul Național Retezat este pinul.
Densitatea lemnului de pin arte valoarea de 550 g/dm3. Calculează masa unui cub
din lemen de pin având volumul de 200 cm3. Exprimă rezultatul în kilograme. (E.N.
2015)
Elevii rezolvă problema sub îndrumarea profesorului atât la tablă cât şi în caiete.
Profesorul notează elevii care s-au remarcat prin răspunsuri corecte.

5. Tema pentru acasă


Exerciţiile 17, 23 de la paginile 59 și 60 din manual.

4
DESFĂŞURAREA LECŢIEI:
ORGANIZAREA MIJLOACE
METODE
ETAPA LECŢIEI TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR ÎNVĂŢĂRII DE
ŞI PROCEDEE
ÎNVĂŢĂMÂNT

Momentul - notează absenţii şi asigură cadrul necesar frontal


4 min - se pregătesc pentru lecţie conversaţia manual
organizatoric desfăşurării lecţiei în bune condiţii. individual
Reactualizarea - adresează elevilor întrebări referitoare la
cunoştinţelor - răspund la întrebările
6 min noţiunile teoretice dobândite în lecţiile conversaţie frontal
anterioare adresate de către profesor
anterioare
tablă, cretă,
Anunţarea - notează titlul lecţiei în
lecţiei noi
2 min - anunţă tema lecţiei şi obiectivele expunere frontal caiet de
caiet
notiţe
Prezentarea - urmăresc secvenţele lecţiei
- prezintă noţiunile noi expunere
conţinutului şi - conversează cu profesorul frontal caiet de
30 min - cere rezolvarea sarcinilor de lucru pro- conversaţia
dirijarea - rezolvă cerinţele individual notiţe, tablă
învăţării puse explicaţia
exerciţiului
- rezolvă la tablă şi în caiete
Fixarea exerciţiile propuse frontal tablă,
cunoştinţelor
5 min - propune rezolvarea unor exerciţii conversaţia
- verifică corectitudinea re- individual manual
zolvării exerciţiilor
Tema pentru - indică drept temă pentru acasă exerciţiile
acasă
1 min - notează tema pentru acasă conversaţie frontal manual
1 şi 2 din manual de la pagina 39
Concluzii şi
- face aprecieri asupra desfăşurării lecţiei conversaţie
aprecieri 2 min frontal
asupra lecţiei - notează elevii activi finală

5
6