Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA STIINTE ECONOMICE

Departamentul Contabilitate si
Informatica Economica
Sef al Departamentului:
Dolghi Cristina, dr. în ec., conf. univ

Studiul de caz

La disciplina: Contabilitate Financiară conform IFRS

ATENTIE: Lucrul individual urmeaza a fi obligator argumentat in cadrul discutiei tet-a-tet


cu lectorul responsabil de disciplina. Simpla transmitere a acestuia prin e-mail sau alta sursa
– nu este acceptata !!!

Mai jos sunt descries 3 Situatii de caz. Pentru fiecare din ele, dupa o analiza ampla a acestora,
studentul utilizind aprecierea sa profesionala si prevederile IFRS-urilor analizate in cadrul
disciplinei, urmeaza:
1. Sa determine si sa argumenteze, cind, cum și la ce valori urmeaza a fi prezentate în
situațiile financiare următoarele situații (pentru fiecare situatie de mai jos vor fi date
conditii si cerinte suplimentare).
2. Suplimentar stundetul urmeaza sa prezinte si inregistrarile contabile aferente.
3. Fiecare eveniment economic urmeaza a fi explicat sub forma narativa de catre student, si
anume, care au fost ipotezele in baza carora studentul tratat acel eveniment economic si de
ce.

Conditii generale:
a) n – numarul de ordine din registrul grupei al studentului
b) g – ultima cifra din codul grupei
c) p – daca numarul rin registrul grupei este par si i – daca e impar.
d) Rata de actualizare – 8% anual
e) denumirea entitatii pentru care se analizeaza cazul - “Licor” SRL
f) Genul de activitate – tipografie
g) La momentul analizei cazului dat, “Licor” SRL nu este subiect al impunerii cu TVA (nu este
platitoare TVA)
h) Managementul “Licor” SRL, utilizind aprecierea profesionala a ajuns la concluzia si a
stipulate acest fapt in politica sa contabila ca plafonul pentru recunoasterea Imobilizarilor
corporale in situatiile financiare este de 15,000 MDL.
i) Metoda evaluarii ulterioare a Imobilizarilor corporale:
Utilaje – Metoda costului
Cladiri – Metoda reevaluarii
j) Metoda evaluarii ulterioare a Investitiilor Imobiliare: Metoda reevaluarii
k) Cursuri oficiale stabilite de BNM:
Nr Data Curs
1 1.01.2012 22.5617
2 5.01.2012 22.7182
31.01.2012 22.5671
15.03.2012 22.1354
30.06.2012 22.1013
3 25.06.2013 21.7531
4 30.06.2013 22.1711
15.08.2014 22.6581
31.12.2014 22.9315
01.01.2015 27.8871
31.12.2015 25.65548
01.01.2016 23.5648
31.12.2016 23.6514
29.09.2017 21.6589
6 30.11.2017 20.5113
l) Dinamica valorii juste si a costurilor associate cedarii/comercializarii:
Cheltuielile de
Nr Data Valoarea Justa
comercializare
1 01.01.2015 5,100×0,75g 100×g
2 01.01.2016 5,350×0,75g 100×g
3 30.11.2017 3,800×0,75g 75×g
m) Dinamica valorii juste a cladirii:
Nr Data Valoarea Justa
1 25.06.2013 75,000×g
2 15.08.2014 73,000 ×g
3 31.12.2014 71,000×g
4 31.12.2015 77,000×g
5 31.12.2016 76,000×g
n) Cheltuielile aferente seriviciilor Bancii
Suma
Nr Data Tip cheltuieli
(MDL)
1 10.08.2017 Comision aferent analizei dosarului de credit - 0,5% De calculat
din suma creditului
2 10.08.2017 Comision pentru deservirea conturilor curente 100
3 31.08.2017 Dobinda in suma de n% de la suma creditului utilizat De calculat
pe parcursul perioadei
4 30.09.2017 Dobinda in suma de n% de la suma creditului utilizat De calculat
pe parcursul perioadei
5 31.10.2017 Dobinda in suma de n% de la suma creditului utilizat De calculat
pe parcursul perioadei
6 30.11.2017 Dobinda in suma de n% de la suma creditului utilizat De calculat
pe parcursul perioadei
+ respectiv dobinda pina la finele contractului de credit
Evenimente / Operatiuni economice ce urmeaza a fi analizate:

Situatia nr. 1 (4p):

(1) La 1.01.2012 “Licor” SRL a procurat un bun pentru al utiliza in activitatea de prestari servicii
de transport. Aferent acestei achizitii, entitatea a suportat urmatoarele costuie si cheltuieli:
a. Bunul a fost importat, iar suma contractului este de 10,000×g EUR in cazul i / 13,000×g
EUR in cazul p, iar datoria fata de furnizor a fost achitata la 5 ianuarie;
b. In cadrul contractului de vinzare-cumparare, este stipulata conditia ca:
- furnizorul este obligat sa asigure buna functionalitate a bunului si sa inlature orice
defect pe parcursul perioadei de 3 ani. “Licor” SRL, analizind statistica anilor
precedent a ajuns la concluzia ca asemenea utilaj genereaza cheltuieli anuale privind
intretinerea acestuia, aprox 500×2g EUR;
- Producatorul va instrui un grup de 3 specialisti ai cumparatorului. De mentionat ca
persoanelor terte, uzina data presteaza servicii de instruire care costa aprox. 100×g
EUR per persoana.
c. Cheltuielile de transport: 100×2n÷g EUR, asigurare – 100×g EUR;
d. Salariul calculat al muncitorilor care au lucrat la faza de pregatire a utilajului pentru a fi dat
in expluatare – 400×n÷g EUR, exclusiv asigurarea sociala si medicala, costuri care au fost
constatate in contabilitate la 31.01.2012;
e. Pe parcursul fazei de testare si reglare a utilajului, entitatea a obtinut o partida de cutii de
ambalat, care la 15.03.2012 au fost comercializate cu un discaunt semnificativ, suma
facturata e de 250×g EUR. De mentional ca aferent acestei faze, entitatea a suportat costuri
de 500×0,75g EUR in cazul i / 400×g EUR in cazul p, care au constat din materia prima
utilizata la producerea cutiilor si costurile salariale (a se utiliza cursul din 30.06.2012).

Se cere:
(a) De analizat cum urmeaza a fi reflectate urmatoarele operatiuni in situatiile financiare
si cum urmeaza a fi reflectate cheltuielile suplimentare aferente intrarii activului dat
(b) De determinat care e soldul amortizarii acumulate la 31.12.2014, stiind ca activul a
fost gata de a fi utilizat dupa destinatie la 30.06.2012, insa efectiv acest bun a fost dat
in expluatare la 28.02.2013, entitatea luind decizia de al expluata pina la finele lui
2020+g, in timp ce DFU recomandat de producator e de 15 ani.

(2) La 1.01.2015 “Licor” SRL, ca urmare a retehnologizarii proceselor din cadrul entitatii,
conducerea a scos din uz activul dat si a luat decizia de a plasa spre vinzare bunul dat, decizie
pe care a comunicat-o publicului prin anuntul postat la aceasta data.
(3) La 1.01.2016, “Licor” SRL, nereusind sa comercializeze utilajul de mai sus, a semnat un
contract de chirie cu ABCDE SRL. La data semnarii contractului, administratia “Licor” SRL a
reusit sa negocieze plata lunara de chirie in suma de 6,000 MDL.
(4) La 30.11.2017 bunul transmis in chirie a fost comercializat entitatii chirias la suma de
3,500×0,75g EUR.
Situatia nr. 2 (2p):

(1) La 25.06.2013 “Licor” SRL a procurat o cladire la pretul de 75,000×g EUR, plata fiind
achitata la 30.06.2013, entitatea luind decizia de al expluata aprox. 10×g, perioada pe
parcursul careia se preconizeaza ca colectivul entititatii s-a atinga plafonul limita necesar de
spatiu lucrativ. Totodata, conform regulamentului Ministerului Finantelor, pentru cladiri este
prevazut un DFU recomandat de 40 ani, in conditiile in care se stie ca cladirea deja de 5 ani a
fost data in expluatare.
(2) Cladirea a fost utilizata in scopuri administrative pina la data de 15.08.2014, cind entitatea a
decis ca exact 3×g×10% din clarire s-o transmita in chirie, iar cealalta o va utilize in
continuare in copuri administrative.
(3) Administraria “Licor” SRL, a determinat valoarea justa a cladirii la fienele fiecarul an (2014,
2015 si respective 2016), antrenind pentru acest exercitiu angajatul propriu specializat in
domeniul ingineriei in constructie, dupa care la 29.09.2017 a vindut cladirea la pretul de
75,000×g EUR.

Situatia nr. 3 (4p):

(1) La 17.08.2011 “Licor” SRL, in baza facturii a cumparat urmatoarele active:


(a) Un strung de colorat hirtie – la pretul de 750,000 MDL
(b) Colorant pentru hirtia ce urmeaza a fi tiparita la suma totala de 75,000 MDL.
(2) Aferent strungului se stie urmatoarea informatie:
(a) Entitatea prognozeaza sa-l utilizeze aprox. 7 ani in cazul i / 8 ani in cazul p in momentul in
care DFU recomandat de producator e de 15 ani;
(b) Metoda de amortizare – liniara
(c) Strungul a fost dat in expluatare la 30.11.2011 dupa o lunga perioada de certificare a
recetelor produselor, insa conducerea entitatii a estimat ca utilajul era efectiv gata de a fi
expluatat la 31.10.2011;
(d) Pentru achizitia utilajului, la 10.08.2011 entitatea a semnat un contract de credit cu Banca
Comerciala “ABC” SA prin care s-a contractat un credit in suma de 2×g×10% din
valoarea de procurare, iar restul - entitatea a achitat-o din sursele proprii, insa la
25.08.2017 “Licor” SRL a incasat o subventie in marime de 2n% din valoarea de achizitie
a utilajului. Contractul de subventionare stipuleaza ca resersele subventiei se acorda
exclusive pentru procurarea strungului dat si entitatea e obligata sa nu instraineze activul
subventionat pe parcursul perioadei de 5 ani.
(e) Aferent contractului de creditare, entitatea a suportat cheltuieli (informatia este data in
Conditii generale).
(f) Creditul urmeaza a fi rambursat lunar pe parcursul a 3 ani, in transe egale. Rata dobinzii –
n%.
(g) Aferent scoaterii din uz a utilajului dat, entitatea estimeaza costuri semnificative –
100,000÷g MDL.
(h) La 30.11.2017, “Licor” SRL, iarasi ca urmare a retehnologizarii procesului tehnologic a
inlocuit utilajele sale anterior utilizate, astfel incit utilajul dat a fost scor din functiune si
conservat intr-un depozit cu gindul ca daca intr-un viitor o sa fie identificat vri-un
comparator – sa vinda utilajul dat. De mentionat ca o piata activa pentru asemenea utilaj
nu este, iar vinzarile unor asa utilaje – este accidentala, adica destul de rar intilnita.
La 31.08.2018, “Licor” SRL a primit de la furnizor o factura cu discount de la furnizor ca
urmare procurarii de bunuri valoarea carora depaseste plafonul lunar stabilit in contract.
(a) Pentru utilaj – 50,000÷g MDL
(b) Pentru colorant – 4,000÷g MDL

Barem de notare:
Punctaj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lector universitar: Raietchi Eugeniu