Sunteți pe pagina 1din 227

Compendiu

de vagoane de marf[
Tehnoredactare computerizat[ =i concep\ie grafic[:
Cezar-Octavian Di\[
Adrian Vl[d[u
Mihai Bedreag[

Copyright © Editura ASAB – 2002

Descrierea CIP a Bibliotecii Na\ionale a Rom‘niei


BERCEANU, FLOREA
Compendiu de vagoane de marf[ / Florea Berceanu. –
Bucure=ti : Editura ASAB, 2002.
p. 228; cm 16,5 × 23,4
ISBN 973 – 85643 – 5 – 2

629.46
Florea Berceanu

Compendiu
de vagoane de marfå
Marcaje, Caracteristici, Reglement[ri, Echipamente

Ediþia 2002

Editura ASAB
Bucure=ti – 2002
CUPRINS

Marcajul unificat de identificare a vagoanelor de marf[ 5


Semne =i inscrip\ii importante pe vagoanele de marf[ 12
Litera de serie G: Ggs, Gbs, Gbgs, Gas, Gags 20
Litera de serie H: Hbikk(ll)s, Hbbillnss 27
Litera de serie K: Ks 34
Litera de serie R: Rils, Rgs, Rs, Regs, Rmms 38
Litera de serie L: Laekks, Laads, Lst 49
Litera de serie S: Sgs, Sdgkkmss, Shimmns, Salmmp, Saadkms 58
Litera de serie E: Eaos, Eacs, Esx, Eakkmos, Eamos 74
Litera de serie F: Faccpps, Fals, Faccs 89
Litera de serie Z: Zes, Zaes, Zaekks, Zas 103
Litera de serie I: Ibbhs 118
Litera de serie U: Ucs, Uagps, Uaai 122
Litera de serie T: Tadgs, Tals 139
}nc[rcarea vagoanelor de marf[ 149
Aparat de rulare 166
Cutii de osii 169
Boghiuri 173
Aparat de ciocnire 182
Aparat de trac\iune discontinu[ 185
Aparat de legare 188
Durata normal[ de func\ionare a vagoanelor de marf[ 190
Repara\ia periodic[ a vagoanelor de marf[ care circul[ ]n regim S 194
Repara\ii curente =i accidentale 211
Prelungirea termenului de revizie periodic[ expirat 222
Lista întreprinderilor constructoare de vagoane de marf[ 227
MARCAJUL UNIFICAT DE IDENTIFICARE
A VAGOANELOR DE MARFĂ
Pe fiecare vagon de marf[ sunt trecute o serie de inscrip\ii (marcaje) care
permit identificarea lor precis[ =i u=oar[.
Marcajul unificat de identificare al vagoanelor de marf[ se compune din:
– marcajul în cifre, care permite s[ se \in[ sub control eviden\a activit[\ii
de transport, pe cale electronic[;
– marcajul în litere.
Marcajul ]n cifre, în forma sa întreag[, se compune din 12 cifre:
– 2 cifre pentru regimul de schimb;
– 2 cifre pentru întreprinderea feroviar[ proprietar[ sau înmatriculatoare;
– 7 cifre pentru indicarea caracteristicilor de exploatare ale vagonului =i
num[rul de ordine în seria sa;
– 1 cifr[ de auto-control.
Conform fi=ei UIC-438-2, marcajul unificat de identificare al vagoanelor de
marf[ se compune din patru elemente:
a. identificarea regimului de schimb la care vagonul este supus în trafic
intern sau interna\ional (cifrele 1 =i 2);
b. indicarea re\elei feroviare c[reia ]i apar\ine vagonul, sau cine l-a în-
matriculat ca vagon particular (cifrele 3 =i 4);
c. caracteristicile sale de exploatare (cifrele 5-8);
d. num[rul vagonului în cadrul seriei sale (cifrele 9-11).
Cifra de autocontrol este important[ numai pentru num[rul vagonului.

1. Identificarea regimului de schimb


Regimul sau regimurile de schimb care se aplic[ la un vagon sunt indicate
pe cutia vagonului, în jum[tatea din stânga a pere\ilor laterali, iar la vagoanele
f[r[ pere\i pe =asiul vagonului:
– în litere, \inând cont de prescrip\iile existente în reglement[rile aferente
diferitelor regimuri de schimb, ale vagoanelor de marf[, în trafic interna\ional,
în vigoare între întreprinderile feroviare;
– în cifre, conform codurilor “Regimului de schimb”, utilizate pentru vagoa-
nele de marf[ =i prezentate în tabelul de mai jos:
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 5
Coduri “REGIM DE SCHIMB” pentru vagoanele de marf[
Regim de Vagon al ]ntreprinderii Vagon ]nchiriat Vagon al ]ntreprinderii Regim de
Vagon particular P Vagon P
proprietate feroviare (1) P (2) feroviare =i ]nchiriat P proprietate
Ecartament fix fix variabil fix variabil fix variabil fix variabil Fix sau variabil Ecartament
A 2-a A 2-a
Prima cifr[ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cifr[ Prima
cifr[ cifr[
EUR, IF IF IF IF IF IF

osii boghiuri
0 Rezervat IF Rezervat 0
Exploatate ]n

Exploatate ]n
Pe
IF (5) (5) (6) (6) re\ea re\ea
comun

comun
Pe osii

Vagoane
EUR, IF IF IF IF IF IF
RIV =i RIV/PPW

1 uzinale IF Rezervat 1

Pe
IF (5) (5) (6) (6) re\ea re\ea
(3) (8)
RIV, RIV, RIV, RIV, RIV, RIV, PPW PPW PPW

osii
2 Rezervat 2
Neexploatate

Pe
Pe boghiuri

PPW PPW PPW PPW PPW PPW re\ea re\ea Ecartament fix
]n comun

boghiuri
RIV, RIV, RIV, RIV, RIV, RIV, PPW PPW PPW
3 Rezervat 3

Pe
PPW PPW PPW PPW PPW PPW re\ea re\ea Ecartament fix

Neexploatate ]n comun

PPW
Trafic Trafic Trafic
interna\. interna\. interna\.
Vagoane Trafic Trafic Trafic PPW PPW PPW
prin prin prin
osii

osii
4 de intern intern intern }nchiriat }nchiriat Ecartament 4
Pe

Pe
acorduri acorduri acorduri
Nu RIV, nu PPW

serviciu (4) (4) (4) P P variabil


speciale speciale speciale
(4) (4) (4)
Trafic Trafic Trafic
interna\. interna\. interna\. PPW
Vagoane Trafic Trafic Trafic PPW PPW
boghiuri

boghiuri
prin prin prin Ecartament
8 de intern intern intern }nchiriat }nchiriat 8
Pe

Pe
acorduri acorduri acorduri variabil
serviciu (4) (4) (4) P P
speciale speciale speciale (7)
(4) (4) (4)
(1) }n afar[ de codul 10.
(2) }n afar[ de vagoanele exploatate ]n comun (liniile 0 =i 1). NOT{
(3) Valabil de asemenea pentru vagoanele pe osii. PPW (Prawila Polsowanij Wagonami) ˆ Prescrip\ii
(4) Ecartament fix sau variabil. privind utilizarea reciproc[ a vagoanelor destinate ]n-
(5) Pentru vag. de categoria I, aplicabil numai la vagoanele proprietatea INTERFRIGO. treprinderilor feroviare est-europene =i asiatice.
(6) Pentru vag. de cat. I, vagoane P exploatate sub regim INTERFRIGO, altele dec‘t vagoanele proprietatea INTERFRIGO. RIV (Regolamento Internazionale Veicoli) ˆ Acord
(7) Acest cod este de asemenea utilizat pt vag. apar\in`nd SZD, admise excep\ional s[ circule pe re\ele de cale normal[. asupra schimbului =i utiliz[rii vagoanelor de marf[
(8) Pentru re\elele membre OSJD, se refer[ de asemenea la vagoanele de ]ncercare (prototip). ]ntre ]ntreprinderile feroviare.
Se poate concluziona c[ regimul de schimb indic[:
– dac[ vagoanele pot fi utilizate în regim interna\ional (RIV, PPW) sau în
trafic intern;
– dac[ vagoanele apar\in sau nu unui parc de vagoane de exploatare în
comun;
– dac[ este un vagon de marf[ al re\elei, un vagon de marf[ privat sau
închiriat;
– dac[ este vagon apt pentru un anumit ecartament sau diferite ecarta-
mente.

2. Identificarea întreprinderii feroviare proprietare


sau înmatriculatoare
Indicarea întreprinderii feroviare proprietare sau înmatriculatoare a unui
vagon de marf[ este figurat[ pe cutia vagonului sau pe =asiul vagonului (la va-
goanele f[r[ pere\i) în litere =i în cifre.

3. Identificarea caracteristicilor de exploatare =i num[rul de serie


ale vagoanelor de marf[
Caracteristicile de exploatare ale vagoanelor de marf[ sunt înscrise pe cu-
tia (sau =asiul) vagonului în litere =i în cifre.

3.1. Marcajul în litere


Marcajul în litere a caracteristicilor de exploatare ale vagoanelor de marf[,
trebuie s[ fie realizat sub form[ unificat[.
Marcajul literelor unificate se compune:
– dintr-o liter[ majuscul[ numit[ “liter[ de serie”, caracterizând categoria
(platform[, acoperit, descoperit etc.) =i tipul vagonului (tip obi=nuit sau tip spe-
cial);
– din litere minuscule, numite litere caracteristice, care permit recunoa=terea
calit[\ilor esen\iale ale vagonului din punct de vedere al utiliz[rii sale. Aceste
litere caracteristice pot fi:
– fie cu caracter interna\ional;
– fie, pentru întreprinderea feroviar[ care dore=te s[ le utilizeze, cu carac-
ter intern.
Literele caracteristice sunt înscrise pe vagon în ordinea alfabetic[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 7


Semnifica\ia literelor de serie =i a literelor caracteristice se va indica în
continuare, cu ocazia prezent[rii tipurilor constructive de vagoane.

3.2. Marcajul în cifre


Un num[r de 7 cifre indic[ pentru fiecare vagon caracteristicile sale de ex-
ploatare =i num[rul s[u de ordine din seria sa.
Acest num[r este ales dintr-unul din tabelele care fac obiectul fi=ei UIC
438-2, Anexa 3. Prima dintre cifre indic[ categoria – tipului normal sau tipului
special – c[ruia apar\ine vagonul.
În interiorul fiec[reia din aceste categorii se atribuie una sau mai multe
transe de 1.000 de numere, la fiecare serie de vagon definit[ printr-un ansamblu
identic de caracteristici de exploatare codificat printr-un marcaj cu litere.
De men\ionat c[ între marcajul în litere =i marcajul în cifre exist[ o cores-
ponden\[.
Concret, aceast[ coresponden\[, pentru vagoanele din parcul CFR, se poate
sintetiza în tabelul de mai jos:

8 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


CORESPONDEN|A
marcajului în cifre =i litere pentru vagoanele de marf[
Cifra de serie
Seriile numerice ale
(a 5-a din num[rul Litera de serie
vagoanelor CFR
complet al vagonului)
Ggs 1479-1486
Gbs 1501-1504
1 G Gbgs 1570
Gas 1914
Gags 1951-1963
Hbikk(ll)s 2372
2 H
Hbbillnss 2461
3 K Ks 3308-3318
Rils 3540
Rgs 3555-3560
R Rs 3900
Regs 3923
Rmms 3959-3961
Laekks 4253
4 L
Laads 4313
Sgs 4542
Sdgkkmss 4589
S Shimmns 4673
Salmmp 4823
Saadkms 4983
Eaos 5301-5303
Eacs 5429-5493
5 E Esx 5530-5533
Eakkmos 5934-5935
Eamos 5940
Faccpps 6936, 6993
6 F Fals 6650-6657
Faccs 6994
Zes 7370
Zaes 7878-7991
7 Z
Zaekks 7939, 7979
Zas 7965
8 I Ibbhs 8266
Ucs 9118-9127
9 U Uagps 9332-9339
Uaai 9940-9960
0 T Tals 0666

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 9


4. Autocontrolul
Cifra de autocontrol se scrie în partea dreapt[ a num[rului propriu-zis al
vagonului =i este separat de el printr-o linie de unire.
Cifra de autocontrol se aplic[ ansamblului de 11 cifre, care împreun[ cu ea
formeaz[ marcajul cifrei de identificare a vagonului.
Algoritmul de calcul pentru cifra de autocontrol este urm[torul:
– pentru num[rul de vagon 31 53 3555 121, format din 11 cifre, se înmul\esc
cifrele considerate impare fa\[ de ordinea de scriere cu 2 =i cifrele pare cu 1:
3 1 5 3 3 5 5 5 1 2 1
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
6 1 10 3 6 5 10 5 2 2 2
– se adun[ cifrele produsului ca simple unit[\i:
6 ‡ 1 ‡ 1 ‡ 3 ‡ 6 ‡ 5 ‡ 1 ‡ 5 ‡ 2 ‡ 2 ‡ 2 ˆ 34
– se scade cifra unit[\ilor sumei ob\inute (ultima cifr[) din 10, rezultatul
fiind cifra de autocontrol:
10 – 4 ˆ 6
Num[rul vagonului va fi: 31 53 3555 121-4.
Dac[ suma ob\inut[ la sc[derea cifrei unit[\ilor sumei ob\inute din 10 este
un num[r întreg de zeci, cifra de autocontrol este zero.

10 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Lista întreprinderilor feroviare proprietare sau înmatriculatoare
a vagoanelor de marf[
Num[rul de
Denumirea re\elei de cale ferat[ Ini\ialele
cod UIC
C[ile Ferate de Stat Finlandeze VR 10
C[ile Ferate Ruse RZD 20
C[ile Ferate Ucrainiene UZ 22
C[ile Ferate din Moldova CFM 23
C[ile Ferate Albaneze HSH 41
Calea Ferat[ Rab-Oedenburg-Ebenfurt GySEV 43
C[ile Ferate ale Republicii Srpska ZRS 44
C[ile Ferate de Stat Poloneze PKP 51
C[ile Ferate de Stat Bulgare BDZ 52
C[ile Ferate Romane CFR 53
C[ile Ferate Cehe CD 54
C[ile Ferate de Stat Ungare MAV 55
C[ile Ferate ale Republicii Slovace ZSR 56
C[ile Ferate Lötschberg BLS 63
C[ile Ferate Nord-Milano Esercizio FNME 64
C[ile Ferate ale fostei Republici Iugoslave a Macedoniei MZ 65
C[ile Ferate Ahaus-Alstätte AAE 68
C[ile Ferate Engleze, Galeze =i Sco\iene EWS 70
Re\eaua Na\ional[ a C[ilor Ferate Spaniole RENFE 71
Comunitatea C[ilor Ferate Iugoslave JZ 72
Organismul C[ilor Ferate Elene SA CH 73
C[ile Ferate de Stat Suedeze SJ 74
C[ile Ferate de Stat ale Republicii Turce TCDD 75
C[ile Ferate ale Statului Norvegian NSB 76
C[ile Ferate Croate HZ 78
C[ile Ferate Slovene SZ 79
C[ile Ferate Germane AG DB 80
C[ile Ferate Federale Austriece OBB 81
Societatea Na\ional[ a C[ilor Ferate Luxemburgheze CFL 82
C[ile Ferate Italiene de Stat FS 83
C[ile Ferate Olandeze S.A. NS 84
C[ile Ferate Elve\iene CFF 85
C[ile Ferate Daneze DSB 86
Societatea Na\ional[ a C[ilor Ferate Franceze SNCF 87
Societatea Na\ional[ a C[ilor Ferate Belgiene SNCB 88
C[ile Ferate ale Bosniei =i Her\egovinei ZBH 89
C[ile Ferate Portugheze CP 94
C[ile Ferate ale Statului Iranian RAI 96
C[ile Ferate Siriene CFS 97
C[ile Ferate Irakiene IRR 99

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 11


SEMNE I INSCRIPŢII IMPORTANTE
PE VAGOANELE DE MARFĂ

1. Lungimea peste tampoane.

2. Tara.

3. Tara vagonului =i greutatea fr‘nat[ a fr‘nei de m‘n[ manevrabil[ de pe


platform[.

12 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


4. Tara vagonului =i greutatea fr‘nat[ a fr‘nei de m‘n[ manevrabil[ de la
sol, aceasta din urm[ fiind ]ncadrat[ cu ro=u.

5. Lungimea ]nc[rc[turii.

6. Semn pentru distan\[:


– ]ntre osiile extreme ale boghiurilor =i ale vagoanelor f[r[ boghiuri;
– ]ntre pivo\ii vagoanelor pe boghiuri.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 13


7. Raza minim[ de ]nscriere ]n curb[.

8. Semn pentru vagoanele cu boghiuri care nu pot trece dec‘t peste pasa-
relele de ferry-boat care au un unghi de rupere mai mic de 2°30′.

9. Vagoane unificate.

10. Capacitatea vagoanelor-rezervoare, vagoanelor-butoi.

14 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


11. Capacitatea vagoanelor acoperite =i a vagoanelor destinate transportului
m[rfurilor ]n vrac.

12. Suprafa\a podelei.

13. Vagoane particulare.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 15


14. Semn ridicare f[r[ organe de rulare ]n atelier.

15. Semn ridicare ]n patru puncte cu sau f[r[ organe de rulare.

16. Semn ridicare cu sau f[r[ organe de rulare de la o singur[ extremitate


sau ]n apropierea extremit[\ii.

16 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


17. Accesorii mobile.
Semn pentru a indica:
a. doi pere\i laterali mobili la b. 25 pene.
vagoanele platform[.

18. Semn pentru inscrip\ii pe vagoane port-containere care indic[ ]n[l\i-


mea planului de ]nc[rcare ]n stare ne]nc[rcat[.

19. Semn pentru ultima revizie.

1 – Termenul de revizie din cartu=ul de ]ntre\inere;


2 – Semnul atelierului r[spunz[tor pentru revizie;
3 – Data efectu[rii reviziei.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 17
20. Exemple de ]nscriere a limitei de ]nc[rcare pe vagoane.

a).

b).

c).

1 – Masele limit[ de ]nc[rcare exprimate ]n tone; de respectat


pentru vagoanele ]ndrumate ]n trenuri care pot circula cu o vitez[
maxim[ de 100 km/h;
2 – Masele limit[ de ]nc[rcare exprimate ]n tone; de respectat
pentru vagoanele ]ndrumate ]n trenuri care pot circula cu o vitez[
maxim[ de 120 km/h;
3 – Pentru vagoanele apte s[ circule exclusive ]n stare goal[, cu
o vitez[ maxim[ de 100 km/h (indica\ia “km/h”) se poate p[stra pe
vagoanele existente.

18 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


21. Exemplu de mase concentrate repartizate pe lungimi diferite ale su-
prafe\ei de sprijin =i mase a=ezate pe dou[ reazeme dep[rtate cu acelea=i va-
lori ale lungimii (l[\imea de sprijin ≥ 1,20 m).

Valoarea maxim[ pentru diferite lungimi:


– a maselor concentrate repartizate pe lungimea suprafe\elor
de sprijin ;
– a maselor a=ezate pe dou[ reazeme .
1 – Repere de lungime ale suprafe\elor de sprijin ale maselor concentrate
sau ale distan\ei ]ntre reazeme.
2 – Distan\a ]n metri ]ntre reperele de lungime.
3 – Valori maxime ]n tone ale maselor concentrate.
4 – Valori maxime ]n tone ale maselor a=ezate pe dou[ reazeme.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 19


Litera de serie G

Vagon acoperit de tip obinuit


cu cel puţin 8 orificii de aerisire
Vagoane de referin\[:
– pe 2 osii: cu lungimea cutiei ≥ 9 m / < 12 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 30 t.
– pe 4 osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t.
– pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.
Semnifica\iile literelor indice:
a cu 4 osii.
aa cu 6 sau mai multe osii.
b de mare capacitate pe 2 osii:
cu lungimea cutiei ≥ 12 m;
cu volumul util ≥ 70 mc;
pe 4 sau mai multe osii:
cu lungimea cutiei ≥ 18 m.
g pentru transportat cereale.
h pentru fructe =i legume proaspete1.
k cu 2 osii: cu limita de înc[rcare < 20 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare < 40 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare < 50 t.
kk cu 2 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 20 t / < 25 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 40 t / < 50 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / < 60 t.
l cel pu\in 8 orificii de aerisire.
m cu 2 osii: cu lungimea cutiei < 9 m;
cu 4 sau mai multe osii: cu lungimea cutiei < 15 m.
n cu 2 osii: cu limita de înc[rcare > 30 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare > 60 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare > 75 t.
o cu 2 osii: cu lungimea cutiei < 12 m;
cu volumul util 70 mc.
1
No\iunea “pentru fructe =i legume proaspete” nu se aplic[ decât vagoanelor
care sunt echipate cu orificii de aerisire suplimentare la nivelul plan=eului.

20 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Vagoane acoperite

Vagoanele acoperite pe 2 =i pe 4 osii sunt destinate transportului de m[rfuri


cu volum mare, care trebuie protejate împotriva intemperiilor, cum ar fi: mobil[,
colete, diferite m[rfuri ambalate (paletizate), legume sau fructe în l[zi etc.
Vagoanele acoperite pe 2 =i pe 4 osii sunt standardizate pe plan european
conform fi=elor UIC 571-1 (pentru vagoanele acoperite pe 2 osii) =i 571-2 (pentru
vagoanele acoperite pe 4 osii).
Vagoanele acoperite pe 2 osii au fost proiectate s[ poat[ primi sarcini uni-
form repartizate având valorile:

Lungimea de înc[rcare Sarcina


(m) (t)
a–a 1,5 14
b–b 3,0 16
iar vagoanele acoperite pe 4 osii, au fost proiectate s[ poat[ primi sarcini uni-
form repartizate având valorile:

Lungimea de înc[rcare Sarcina


(m) (t)
a–a 3,0 16
b–b 5,0 21
c–c 10,5 32
Podeaua vagoanelor este executat[ din scânduri de brad, având grosimea
de 70 mm, prinse de =asiu cu =uruburi cu cap T.
La interior pere\ii vagoanelor sunt c[ptu=i\i cu pl[ci de placaj.
În[l\imea util[ a vagonului pe o l[\ime de minim 2,00 m este de 2,40 m.
Vagoanele pe 2 osii, pe fiecare perete lateral, la mijlocul vagonului, au câte
o deschidere de u=[, de 2.150 mm × 2.500 mm (la vagoanele Gbs =i Gbgs) sau
2.000 × 2.000 mm (la vagoanele Ggs), iar la vagoanele pe 4 osii (Gags =i Gas),
pe fiecare perete lateral, sunt câte dou[ deschideri de u=i de 2.150 mm × 2.500
mm (la distan\e egale atât fa\[ de mijlocul vagonului, cât =i fa\[ de capetele
vagonului), închise fiecare de câte o u=[ rulant[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 21


U=ile vagoanelor care pot fi realizate în construc\ie metalic[ (o\el sau alu-
miniu), se deschid de la stânga la dreapta =i se pot bloca în pozi\ie complet des-
chis, complet închis =i semi-deschis.
Pentru asigurarea protec\iei personalului, în cazul unei închideri bru=te
(datorat[ frân[rii trenului), pe calea de rulare a u=ii s-a prev[zut un opritor.
Pe fiecare perete lateral sunt prev[zute câte patru obloane de aerisire culi-
sante, amplasate spre exteriorul vagonului. Obloanele de aerisire se deplaseaz[
pe dou[ c[i de rulare (ghidare), fiind manevrate de la sol, cu posibilitatea blo-
c[rii în pozi\ia închis sau deschis.
În spa\iul obloanelor de aerisire sunt montate gr[tare din tabl[ perforat[,
fixe =i mobile.
Unele tipuri de vagoane sunt amenajate =i pentru transportul cerealelor în
vrac.
La vagoanele Ggs, pentru transportul de cereale v[rsate în vrac, s-au pre-
v[zut obloane culisante tip rinfuze câte 3 pe fiecare deschidere de u=[ rulant[.
Vagonul Gbs este executat în varianta cu frân[ cu =urub =i platform[ frâ-
nar =i varianta f[r[ frân[ cu =urub.
Vagoanele Gags sunt amenajate pentru transportul cerealelor în vrac =i au
4 guri de înc[rcare cu diametrul de 600 mm, practicate în acoperi=.
Pentru desc[rcare fiecare din cele 4 u=i rulante este echipat[ cu clape de
desc[rcare, care permit scurgerea cerealelor direct în bunc[re.
Pe peretele frontal al vagonului la partea superioar[ s-a prev[zut câte o
gur[ de înc[rcare prev[zut[ cu capac ce se deschide c[tre exterior, iar z[vorâ-
rea capacului se face din interiorul vagonului.
Vagonul Gas a fost realizat prin transformarea =i modernizarea vagonului
Gags la care s-au eliminat dot[rile din acoperi= =i podea, necesare transportului
de cereale în vrac.

22 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ggs

Serie numeric[ 1479-1486


Uzina constructoare Meva T. Severin
An construc\ie 1963-1977
Lungimea peste tampoane 10.600 mm
Ampatamentul vagonului 5.700 mm
În[l\imea util[ a cutiei 2.120 mm
Lungimea util[ a cutiei 9.300 mm
L[\imea util[ a cutiei 2.730 mm
Suprafa\a util[ a podelei minim[ 25 mp
Volumul util 60 mc
Tipul frânei Hik, KE
Tara 13,0 t
Diametrul de rulare 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 19,0 23,0 27,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 23


Gbs, Gbgs

Serie numeric[ 1501-1504, 1570


Uzina constructoare Meva T. Severin
An construc\ie 1976-1991
Lungimea peste tampoane 14.020 mm
Lungimea =asiului 12.780 mm
Ampatamentul vagonului 8.000 mm
L[\imea cutiei vagonului 2.600 mm
În[l\imea cutiei vagonului 2.120 mm
Suprafa\a util[ a podelei 33 mp
Volumul util al cutiei 80 mc
Tip frân[ KE
Tara vagonului 14,5 t
Diametrul cercului de rulare 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 17,5 21,5 25,5

24 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Gas

Serie numeric[ 1914


Uzina constructoare Romvag Caracal
An construc\ie 1999-2001
Lungimea peste tampoane 16.520 mm
Ampatamentul vagonului 10.500 mm
Lungimea util[ a cutiei 15.200 mm
L[\imea util[ a cutiei 2.650 mm
Suprafa\a util[ a podelei minim[ 40 mp
Volumul util 95 mc
Tipul frânei KE-GP
Tip boghiu Y25
Tara 24,5 t
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 39,5 47,5 55,5

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 25


Gags

Serie numeric[ 1951-1963


Uzine constructoare UV Arad, Romvag Caracal
An construc\ie 1965-1978
Lungimea peste tampoane (vag. cu ghereta de frân[) 17.020 mm
Lungimea peste tampoane (vag. f[r[ ghereta de frân[) 16.520 mm
Ampatamentul vagonului 10.500 mm
Lungimea cutiei vagonului 15.202 mm
L[\imea cutiei vagonului 2.625 mm
În[l\imea cutiei vagonului 2.400 mm
Suprafa\a util[ a plan=eului 40 mp
Volumul util al cutiei 95 mc
Tara vagonului cu gheret[ =i frân[ de mân[ 25,0 t
Tara vagonului f[r[ gheret[ =i frân[ de mân[ 24,5 t
Tip frân[ Hik, KE
Tip boghiu ORE, H
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 39,5 47,5 55,5

26 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Litera de serie H

Vagon acoperit de tip special

Vagoane de referin\[:
– pe 2 osii: cu lungimea util[ ≥ 9 m / < 12 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 28 t.
– pe 4 osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t.
– pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a cu 4 osii.
aa cu 6 sau mai multe osii.
b cu 2 osii: cu lungimea util[ ≥ 12 m / < 14 m;
cu volumul util ≥ 70 m3;
cu 4 sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 18 m / < 22 m.
bb la 2 osii: cu lungimea util[ ≥ 14 m;
la 4 osii sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 22 m.
c cu u=i frontale.
cc cu u=i frontale =i amenaj[ri interioare pentru transportat autoturisme.
d cu trape ]n plan=eu.
e cu 2 niveluri.
ee 3 sau mai multe niveluri.
g pentru transportat cereale.
h pentru fructe =i legume proaspete.
i cu pere\i care se deschid.
k la 2 osii: cu sarcina util[ < 20 t;
la 4 osii: cu sarcina util[ < 40 t.
kk la 2 osii: cu sarcina util[ ≥ 20 t / < 25 t;
cu 4 osii: cu sarcina util[ ≥ 40 t / < 50 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu sarcina util[ ≥ 50 t / < 60 t.
l cu pere\i desp[r\itori mobili.
ll cu pere\i desp[r\itori mobili care se pot ]ncuia.
m cu 2 osii: cu lungimea util[ < 9 m;
cu 4 sau mai multe osii: cu lungimea cutiei < 15 m.
n cu 2 osii: cu sarcina util[ > 28 t;
cu 4 osii: cu sarcina util[ > 60 t.
o cu 2 osii: cu lungimea util[ < 12 m;
cu volumul util ≥ 70 m3.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 27


Hbikk(ll)s
Vagon acoperit pe două osii, cu pereţi
culisanţi, de capacitate medie

Vagonul acoperit pe dou[ osii, cu pere\i culisan\i, de capacitate medie tip


Hbbikklls este utilizat pentru transportul de m[rfuri cu greutate sc[zut[, cu
volum mare =i sensibile la intemperii.
Vagonul este echipat cu dispozitive de protec\ie a m[rfurilor sub form[ de
pere\i desp[r\itori mobili care se pot încuia.
Vagonul a fost executat prin transformarea =i modernizarea vagonului de
marf[ tip Gbs.
Fiecare vagon are 4 pere\i laterali culisan\i, câte doi pere\i pe fiecare parte
a vagonului, care sunt executa\i din profile speciale =i tabl[ acoperitoare din
aliaje de aluminiu, asamblate prin sudur[ =i care permit înc[rcarea =i desc[r-
carea rapid[ a m[rfurilor paletizate.
Fiecare perete culisant permite accesul pe o semilungime a vagonului.
Pere\ii culisan\i se pot bloca cu ajutorul unor mecanisme plasate pe pere\ii
frontali ai vagonului.
Pentru deschiderea vagonului se ac\ioneaz[ pârghia mecanismului de blo-
care de pe peretele frontal.
În momentul deschiderii pere\ii culisan\i se deplaseaz[ pe c[i de rulare cu
ajutorul unor sisteme cu role, unul pe lâng[ cel[lalt.
Pere\ii culisan\i se manevreaz[ de la sol de c[tre o singur[ persoan[ cu o
for\[ de aproximativ 30 daN.
Manevrarea se face individual pentru fiecare perete culisant, putând fi des-
chis numai câte unul de pe fiecare parte a vagonului.
Cel[lalt perete se deschide numai dup[ ce primul a fost închis.
Pere\ii transversali sunt executa\i dintr-un schelet metalic, placat pe am-
bele p[r\i cu placaj.
Vagonul are în interior =ase pere\i transversali mobili care pot fi deplasa\i
pe toat[ lungimea cutiei =i fixa\i în diferite locuri, dup[ cum este necesar.
Pentru deplasarea unui perete desp[r\itor se ac\ioneaz[ simultan dou[
28 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
mânere din interiorul peretelui prin tragerea lor înspre manevrant, în felul
acesta f[cându-se deblocarea =i ie=irea cepilor din g[urile prev[zute atât în
=asiu, cât =i în acoperi=.
Dup[ ce peretele desp[r\itor a fost adus în pozi\ia dorit[, se las[ mânerele
libere pentru a reveni în pozi\ia ini\ial[ (aceasta fiind posibil[ datorit[ sistemu-
lui de resoarte care ac\ioneaz[ mânerele), în felul acesta cepii de blocare intr[
automat în g[urile corespunz[toare din podeaua vagonului, realizând blo-
carea.
Greutatea m[rfii dispuse între doi pere\i succesivi nu trebuie s[ dep[=easc[
5 tone.
Deplasarea pere\ilor mobili se face prin intermediul unor role aflate la par-
tea superioar[ a peretelui =i a c[ilor de rulare de sub acoperi=ul vagonului.
Acoperi=ul vagonului este realizat din arce de acoperi= executate din profil
cornier, nervuri montate între arce, tabl[ acoperitoare nervurat[, dou[ profile
marginale speciale pe care sunt montate c[ile de rulare ale u=ilor, c[ile de ru-
lare =i blocare a pere\ilor desp[r\itori.
Podeaua este realizat[ din scândur[ de r[=inoase, cu grosimea de 45 mm =i
este fixat[ de =asiu cu ajutorul =uruburilor.
Între podea =i p[r\ile metalice ale =asiului se pune un strat izolator din
carton bituminat
Vagonul este apt pentru a fi înc[rcat cu urm[toarele sarcini, uniform
repartizate, plasate simetric în raport cu axele sale longitudinale =i transversale,
pe l[\ime de 2,0 m.

Lungimea de înc[rcare Sarcina


(m) (t)
3,0 16
5,0 21
10,5 32

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 29


Hbikk(ll)s

Serie numeric[ 2372


Uzina constructoare Romvag Caracal
An fabrica\ie 1999-2001
Lungimea peste tampoane 14.020 mm
Ampatamentul vagonului 8.000 mm
Lungimea minim[ util[ a cutiei 12.775 mm
L[\imea minim[ util[ a cutiei 2.660 mm
În[l\imea de la =in[ a vagonului 4.092 mm
Suprafa\a util[ a podelei 33 mp
Volumul util 78 mc
Tipul frânei automate KE
Tara 17,0 t
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 15,0 19,0 23,0

30 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Hbbillnss
Vagon acoperit pe două osii, cu pereţi
culisanţi, de mare capacitate

Vagonul acoperit pe dou[ osii, cu pere\i culisan\i, de mare capacitate tip


Hbbillnss este utilizat pentru transportul de m[rfuri cu greutate sc[zut[, cu
volum mare =i sensibile la intemperii.
Vagonul este standardizat pe plan european =i corespunde fi=ei UIC 571-3.
Vagonul este echipat cu dispozitive de protec\ie a m[rfurilor sub form[ de
pere\i desp[r\itori mobili care se pot bloca.
Cu ajutorul unei traverse demontabile care \ine loc de plafon, vagonul se
poate adapta la diferite condi\ii de înc[rcare.
Cutia vagonului este format[ din doi pere\i frontali, un portal central pe
toat[ lungimea vagonului, o grind[ îngust[, demontabil[, în plafon =i din 4 pe-
re\i glisan\i din aluminiu.
În stare închis[, pere\ii glisan\i se fixeaz[ pe pere\ii frontali =i portalul
central.
Pere\ii glisan\i sunt forma\i dintr-un cadru profilat pe care se monteaz[
tabla neted[ din aluminiu.
În profilul de închidere a acoperi=ului este integrat canalul superior de
ghidare.
Fiecare perete glisant se poate deschide =i închide dinspre peretele frontal
cu ajutorul unui mecanism de deschidere-închidere.
Cu ajutorul unei ro\i de mân[ =i cu un mecanism de ac\ionare cu angrenaj
cilindric, legate cu un z[vor excentric se mi=c[ pe de o parte un cârlig de mane-
vrare, dispus pe peretele frontal superior, care ac\ioneaz[ în partea superioar[
a peretelui glisant =i, pe de alt[ parte, se pune în mi=care pârghia superioar[ de
închidere a portalului printr-un ax de manevrare dispus în zona longeronului
exterior, printr-o tij[, în portalul central, pentru deplasarea peretelui glisant.
Din motive de siguran\[, lâng[ pârghia de închidere a portalului este dis-
pus[ o pârghie auxiliar[, pentru dublarea siguran\ei de men\inere a peretelui
glisant în pozi\ia deschis[ sau închis[.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 31
Lâng[ roata de ac\ionare manual[ este dispus[ o pârghie de manevrare,
pentru a desprinde peretele glisant în pozi\ie deschis[.
Împiedicarea unei glis[ri necontrolate a peretelui din pozi\ia deschis[ se
realizeaz[ prin blocarea automat[ cu z[vor.
Pe axul inferior de ac\ionare sunt dispuse 2 elemente de transbordare, care
a=az[ peretele glisant din pozi\ia închis[ în cea rabatat[ pe =ina de ghidare,
dispus[ pe longeron.
Peretele glisant este asigurat contra ridic[rii în orice pozi\ie.
Pere\ii glisan\i sunt asigura\i în pozi\iile lor terminale “închis” sau “deschis”.
La pere\ii frontali, la portal =i la rostul longitudinal al acoperi=ului, etan-
=area se realizeaz[ prin etan=[ri labirint =i, în plus, la rostul longitudinal al
acoperi=ului se mai folosesc =i profile de cauciuc.
Podeaua vagonului este realizat[ din placaj de 30 mm grosime. Ea garan-
teaz[ o sarcin[ maxim[ pe roat[ de 50 kN, pe o suprafa\[ de 20 cmp (la o l[\ime
de cca 150 mm).
Capacitate de înc[rcare: 33 buc. pale\i 1.200 × 1.000 mm sau
44 buc. pale\i 1.200 × 800 mm.
Vagonul este apt pentru a fi înc[rcat cu urm[toarele sarcini, uniform
repartizate, plasate simetric în raport cu axele sale longitudinale =i transversale,
pe l[\ime de 2,0 m.
Lungimea de înc[rcare Sarcina
(m) (t)
a–a 3,0 12
b–b 6,0 16
c–c 14,0 28
d–d 15,44 28
Pe laturile longitudinale ale podelei sunt montate 12 inele de fixare a înc[r-
c[turii, iar pe fiecare perete frontal sunt, de asemenea, câte 4 inele de fixare a
înc[rc[turii.
Vagonul este echipat cu 3 pere\i transversali (protectori pentru marfa în-
c[rcat[). Pentru pere\ii transversali vagonul este echipat cu o grind[ plafon
care are posibilit[\i de ag[\are a acestora =i cu margini perforate pentru pre-
luarea bol\urilor de înz[vorâre.
Glisarea pere\ilor transversali se realizeaz[ pe întreaga lungime de înc[rcare.
Greutatea unui perete transversal este de cca 250 kg.

32 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Hbbillnss

Serie numeric[ 2461


Uzina constructoare Bombardier
An fabrica\ie 2001
Lungimea peste tampoane 16.700 mm
Ampatamentul vagonului 10.000 mm
Lungimea minim[ util[ a cutiei 15.200 mm
L[\imea minim[ util[ a cutiei 2.950 mm
În[l\imea cutiei cu travers[ de coam[ 2.850 mm
Suprafa\a util[ a podelei 44,8 mp
Volumul util 121,7 mc
Tipul frânei automate KE
Tara 16,85 t
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 120 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate S 15,1 19,1 23,1
120 00,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 33


Litera de serie K

Vagon platformă cu 2 osii de tip obinuit


cu pereţi rabatabili i ţepue scurte

Vagon de referin\[:
– pe 2 osii cu lungimea util[ ≥ 12;
cu sarcina util[ ≥ 25 t / ≤ 30 t.

Semnifica\iile literelor indice:


b cu \epu=e lungi.
g amenajat pentru transport de containere.
i cu ]nvelitoare mobil[ =i pere\i frontali fic=i.
j cu dispozitiv amortizor de =oc.
k sarcina util[ < 20 t.
kk sarcina util[ ≥ 20 t / < 25 t.
l f[r[ \epu=e.
m cu lungimea util[ ≥ 9 m / <12 m.
mm cu lungimea util[ < 9 m.
n sarcina util[ > 30 t.
o cu pere\i fic=i.
p f[r[ pere\i.
pp cu pere\i amovibili.

34 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ks
Vagon platformă pe 2 osii

Vagonul tip Ks este un vagon pe 2 osii =i este destinat transportului de


m[rfuri lungi =i voluminoase.
Vagonul platform[ pe 2 osii este standardizat pe plan european conform
fi=ei UIC 571-1.
În acest scop vagonul este construit având p[r\ile laterale ale plan=eului
acoperite cu scânduri de lemn, înt[rit pe mijloc cu tabl[ striat[.
Pere\ii laterali în num[r de 12 buc[\i sunt în construc\ie rabatabil[ spre
exteriorul vagonului pentru a permite înc[rcarea =i desc[rcarea vagonului.
Pentru rabaterea pere\ilor laterali cu 180° este necesar mai întâi s[ se
rabat[ \epu=ele laterale cu 90°, apoi se vor l[sa în jos stâlpii mobili prin ri-
dicarea de mâner =i culisarea înspre exterior.
În timpul circula\iei vagonului pere\ii trebuie s[ fie ridica\i în pozi\ie ver-
tical[, aceast[ pozi\ie realizându-se cu ajutorul a zece stâlpi laterali mobili
prev[zu\i cu închiz[tori.
Pere\ii frontali, în num[r de dou[ buc[\i, sunt de construc\ie metalic[ rigi-
dizat[ =i se pot rabate spre axa longitudinal[ a vagonului în exterior pentru a
permite înc[rcarea vagonului.
Vagoanele platform[ pe 2 osii sunt executate în dou[ variante constructive:
– în prima variant[ vagoanele au ampatamentul a ˆ 8.000 mm, 12 pere\i
laterali, 2 pere\i frontali, 12 \epu=e laterale rabatabile =i 4 \epu=e frontale;
– în cea de-a doua variant[ constructiv[ vagoanele au ampatamentul a ˆ
9.000 mm, 12 pere\i laterali, 2 pere\i frontali =i 12 \epu=e laterale rabatabile,
f[r[ \epu=e frontale.
Pere\ii laterali =i pere\ii frontali au în[l\imea de 450 mm =i sunt executa\i
din tabl[ de 5 mm grosime, OL 52-2k, consolida\i cu renuri longitudinale =i trans-
versale ambutisate pentru a fi capabile s[ suporte în timpul înc[rc[rii o sarcin[
de 5 t/roat[, corespunz[toare suprafe\ei de sprijin de 700 cm2 (35 × 20 cm).
Vagoanele sunt prev[zute cu inele interioare =i inele exterioare pentru an-
corarea înc[rc[turii, iar \epu=ele laterale se pot roti cu 90°.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 35


Vagoanele sunt apte s[ primeasc[ sarcini uniform repartizate =i sarcini pe
dou[ reazeme având urm[toarele valori:

Lungimea de Sarcini uniform Sarcini sprijinite în


înc[rcare repartizate dou[ puncte
(m) (t) (t)
a–a 2,0 16 18
b–b 3,0 17 18
c–c 6,0 20 24
d–d 8,0 23 40–T

Suspensia vagonului este format[ din arcuri în foi, fiecare arc având 8 foi
120 × 16 mm sec\iune, 1.200 mm lungime =i atelaje cu inele lungi.
Pentru înc[rcarea vagonului prin partea frontal[ se rabat pere\ii frontali
la nivelul podelei.
Pentru rabatere se deblocheaz[ peretele frontal prin rabaterea opritorului
=i se las[ pe supor\i.
Pozi\ia de func\ionare a pere\ilor este cea vertical[ cu toate \epu=ele ri-
dicate.

36 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ks

Serie numeric[ 3308...3317 3318


Meva T. Severin
Uzine constructoare Uzina Mecanic[ Buz[u Meva T. Severin
Remar Pa=cani
An construc\ie 1961-1978 1985-1986
Lungimea peste tampoane 13.860 mm 13.860 mm
Ampatamentul vagonului 8.000 mm 9.000 mm
Lungimea =asiului 12.620 mm 12.620 mm
Lungimea util[ a plan=eului 12.500 mm 12.500 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.770 mm 2.770 mm
}n[l\imea plan=eului de la =ine 1.260 mm 1.260 mm
Suprafa\a util[ a plan=eului 35 mp 35 mp
Tara 12,7 t 13,2 t
Diametrul de rulare 1.000 mm 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B C A B C
Sarcini autorizate
S 19,3 23,3 27,3 S 18,8 22,8 26,8

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 37


Litera de serie R

Vagon platformă pe boghiuri de tip obinuit,


cu pereţi frontali rabatabili i ţepue

Vagoane de referin\[:
– cu lungimea util[: ≥ 18 m / < 22 m;
– cu limita de ]nc[rcare: ≥ 50 t / ≤ 60 t.

Semnifica\iile literelor indice:


b cu lungimea util[ ≥ 22 m.
c cu pere\ii laterali rabatabili.
g amenajat pentru transport de containere.
h amenajat pentru transport rulouri de tabl[ cu axa orizontal[.
hh amenajat pentru transport rulouri de tabl[ cu axa vertical[.
i cu ]nvelitoare mobil[ =i pere\i frontali fic=i.
j cu dispozitiv amortizor de =oc.
k cu limita de ]nc[rcare < 40 t.
kk cu limita de ]nc[rcare ≥ 40 t / < 50 t.
l f[r[ \epu=e.
m lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m.
mm lungimea util[ < 15 m.
n cu limta de ]nc[rcare > 60 t.
o cu pere\i de cap[t fic=i cu o ]n[l\ime mai mic[ de 2 m.
oo cu pere\i de cap[t fic=i cu o ]n[l\ime egal[ sau mai mare de 2 m.
p f[r[ pere\i de cap[t.
pp cu borduri amovibile (demontabile).

38 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Vagoane platformă de tip obinuit

Vagoanele platform[ de tip obi=nuit sunt vagoane pe boghiuri, cu pere\i


frontali rabatabili =i \epu=e.
Vagoanele platform[ servesc pentru transportul de:
– produse grele, lungi ale industriei metalurgice, cum ar fi: bare de o\el,
blocuri de o\el, sârm[, \evi, construc\ii metalice;
– piese finite, semifabricate, lemn, blocuri de piatr[, vehicule =.a.
Vagoanele platform[ sunt standardizate pe plan european =i sunt împ[r-
\ite conform fi=ei UIC 571-2 în dou[ tipuri:
– tipul 1, care cuprinde vagoanele Rs =i Res;
– tipul 2, care cuprinde vagoanele Rmms.
Ponderea vagoanelor înscrise în parcul CFR de la aceast[ liter[ de serie
o constituie vagoanele pentru transport containere tip Rgs, apoi Rmms, Rs =i
Regs.
De remarcat ca în fi=a UIC 571-2 în vigoare nu mai sunt cuprinse =i vagoa-
nele pentru transport containere tip Rgs.
În general, pe plan interna\ional pentru transport containere se utilizeaz[
vagoanele platform[ cu litera de serie S (exemplu vagonul tip Sgs), care fa\[ de
vagoanele Rgs au alt[ lungime între tampoane, alt ampatament =i cu totul alte
în[l\imi de la nivelul =inei la nivelul platformei de înc[rcare.
|inând cont de evolu\ia dimensiunilor containerelor =i a cutiilor mobile, va-
goanele Rgs nu mai pot acoperi transportul tuturor tipurilor de containere de
capacitate mare.
Toate vagoanele platform[ de tip R sunt echipate cu plan=eu de lemn execu-
tat din scânduri de brad de 70 mm grosime, care permite o înc[rcare de 5 tone pe
700 cmp.
Pentru a nu se degrada =asiul vagonului datorit[ intemperiilor atmosferice,
între scândurile vopsite =i partea metalic[ a =asiului se monteaz[ un strat de
carton asfalt.
Umiditatea maxim[ admis[ scândurilor la montare este de 22 la sut[.
Plan=eul comport[ cel pu\in 8 grinzi rabatabile (pentru vagoanele de tipul 1)

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 39


=i cel pu\in 6 grinzi rabatabile (pentru vagoanele de tipul 2), pentru a se per-
mite manevrarea înc[rc[turii cu macara cu cablu.
La fiecare cap[t vagoanele Rs =i Rmms sunt echipate cu pere\i de cap[t ra-
batabili peste tampoane, de 400 mm, iar vagoanele Rgs =i Regs sunt echipate
cu pere\i de cap[t de 520 mm în[l\ime din tabl[ ambutisat[.
Pere\ii rabatabili de cap[t de la toate tipurile de vagoane-platform[, cât
=i pere\ii laterali (în cazul vagoanelor tip Regs) sunt proiecta\i s[ reziste la
trecerea vehiculelor, la înc[rcarea vagoanelor (când sunt rabata\i în pozi\ie
orizontal[).
Pentru asigurarea m[rfurilor vagoanele sunt echipate pe fiecare parte la-
teral[ cu 8 \epu=e rabatabile (pentru vagoanele de tipul 1) =i 6 \epu=e rabatabile
(pentru vagoanele de tipul 2).
Dispozitivele de fixare a containerelor sunt rabatabile astfel ca vagonul s[
poat[ fi folosit ca o platform[ obi=nuit[ =i sunt proiectate s[ reziste la =ocuri de
2g (în direc\ie longitudinal[), f[r[ ca s[ apar[ deterior[ri.
Sarcinile concentrate uniform repartizate pentru vagonul Rs au urm[toa-
rele valori:

Lungimea de înc[rcare sau Sarcina uniform


distan\a dintre puncte repartizat[
(m) (t)
a–a 3,0 34
b–b 5,0 35
c–c 10,0 37
d–d 14,6 44
Sarcinile concentrate uniform repartizate =i sarcinile sprijinite în 2 puncte
pentru vagonul Rgs =i Regs calculate au urm[toarele valori:

Lungimea de înc[rcare sau Sarcina uniform Sarcini sprijinite pe


distan\a dintre puncte repartizat[ dou[ reazeme
(m) (t) (t)
a–a 2,0 32 33
b–b 5,0 35 38
c–c 9,0 36 44
d–d 15 44 55
e–e 18 55 24

40 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Sarcinile concentrate uniform repartizate =i sarcinile sprijinite în 2 puncte
pentru vagonul Rmms calculate au urm[toarele valori:

Lungimea de înc[rcare sau Sarcina uniform Sarcini sprijinite pe


distan\a dintre puncte repartizat[ dou[ reazeme
(m) (t) (t)
a–a 2,0 35 40
b–b 3,0 37 47
c–c 4,3 46 54
d–d 7,0 51 54
e–e 9,0 56 24

Vagoanele tip Rgs sunt amenajate cu dispozitive de fixare pentru transpor-


tul containerelor de 10″, 20″, 30″ =i 40″.
Dispozitivele de fixare sunt sudate pe dou[ r‘nduri ]n lungul platformei
=i sunt unele cu ]nchiz[toare simple la capete =i altele cu ]nchiz[toare duble,
ambele tipuri sunt escamotabile ]n interiorul construc\iei =asiului.
Conform proiectului vagonului combina\iile posibile de înc[rcare a containe-
relor ]n vagoanele Rgs sunt redate ]n schema de mai jos:

Modul de dispunere a containerelor pe vagonul Rgs

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 41


Rils
Vagon platformă pe 4 osii cu acoperi pliant

Vagonul tip Rils este destinat transportului de unit[\i de înc[rcare ca:


profile, pachete, baloturi, unit[\i cilindrice etc., a c[ror greutate =i lungime
de sprijin pe plan=eul vagonului se ]ncadreaz[ ]n caracteristicile de înc[rcare
inscrip\ionate pe vagon =i care necesit[ protec\ie ]mpotriva agen\ilor atmos-
ferici.
Vagonul tip Rils este un vagon pe 4 osii cu acoperi=ul culisant, din prelat[
rezistent[ la intemperii, acoperi= ce poate fi manevrat u=or de la sol la oricare
din capetele vagonului.
Plan=eul vagonului este realizat din sc‘ndur[ de brad de 70 mm. Fiecare
sc‘ndur[ este fixat[ de =asiu cu dou[ =uruburi cu cap T =i asigurate ]mpotriva
desfacerii.
}n dreptul ro\ilor osiilor montate ale vagonului sunt montate pl[ci para-
sc‘ntei de protec\ie conform fi=ei UIC 543.
La fiecare cap[t de =asiu este montat c‘te un perete frontal fix cu în[l\imea
de 2.980 mm, realizat din tabl[ groas[ de 5 mm, ]nt[rit pe partea exterioar[ cu
4 st‘lpi chesona\i. +asiul, pe p[r\ile laterale, este prev[zut cu cale de rulare de
construc\ie sudat[ utilizat[ pentru rularea c[rucioarelor acoperi=ului pliant.
Sunt 4 c[rucioare de cap[t st‘nga-dreapta =i 28 de c[rucioare interme-
diare.
}ntre c[rucioare sunt introduse arce din \eav[ Ø 60 × 3 mm, pe care se
monteaz[ învelitoarea, prinderea acesteia realiz‘ndu-se prin intermediul unor
chingi =i curele.
Prelata este executat[ dintr-un material impermeabil rezistent la foc =i
agen\i atmosferici =i ]=i p[streaz[ caracteristicile la temperaturi cuprinse ]ntre
–30° C =i ‡50° C.
Ansamblul acoperi= pliant se deplaseaz[ pe calea de rulare prin intermediul
rolelor din material plastic cu care sunt dotate c[rucioarele.
Acoperi=ul mobil poate fi ]nchis ]n pozi\iile extreme prin manevrarea a 4
]nchiz[toare inferioare montate la capetele pere\ilor frontali.
42 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
}nainte de înc[rcarea/desc[rcarea m[rfurilor, acoperi=ul mobil este pliat la
partea extrem[ – deschis.
Dup[ înc[rcare m[rfurile se ancoreaz[ de cele 10 inele de prindere prev[-
zute ]n =asiu sau cele 4 inele prev[zute ]n peretele frontal =i se ]nchide prin
intermediul z[voarelor.
Este interzis[ circula\ia vagonului cu acoperi=ul mobil deschis =i neasi-
gurat.
Sarcinile concentrate uniform repartizate =i sarcinile sprijinite ]n 2 puncte
pentru vagonul Rils calculate au urm[toarele valori:

Lungimea de înc[rcare sau Sarcina uniform Sarcini sprijinite pe


distan\a dintre puncte repartizat[ dou[ reazeme
(m) (t) (t)
a–a 2,0 32 33
b–b 5,0 35 38
c–c 9,0 36 44
d–d 15,0 44 54
e–e 18,0 54 24

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 43


Rils

Serie numeric[ 3540


Uzina constructoare Romvag Caracal
An construc\ie 1999
Lungimea peste tampoane 19.900 mm
Ampatamentul vagonului 14.860 mm
Lungimea util[ a plan=eului 18.500 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 2.860 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.740 mm
Suprafa\a util[ a podelei 51 mp
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.260 mm
Tipul frânei KE
Tara 26,0 t
Tip boghiu Y25
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 38,0 46,0 54,0

44 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Rgs

Serie numeric[ 3916-3920, 3555-3558, 3560


UV Arad, Meva T. Severin,
Uz. Mecanic[ Buz[u,
Uzine constructoare
Remar Pa=cani,
Gh. Dimitrov Sofia
An construc\ie 1970-1990
Lungimea peste tampoane 19.900 mm
Ampatamentul vagonului 14.860 mm
Lungimea =asiului ]ntre traversele frontale 18.660 mm
Lungimea util[ a plan=eului 18.500 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 2.976 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.740 mm
Suprafa\a util[ a podelei 51 mp
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.265 mm, 1.210 mm
Tipul frânei KE
Tara 24,5 t
Tip boghiu H, Y25
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 39,5 47,5 55,5

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 45


Rs

Serie numeric[ 3900


Uzine constructoare UV Arad
An construc\ie 1968-1970
Lungimea peste tampoane 20.000 mm
Ampatamentul vagonului 14.600 mm
Lungimea =asiului ]ntre traversele frontale 18.660 mm
Lungimea util[ a plan=eului 18.500 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 2.976 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.760 mm
Suprafa\a util[ a podelei 51 mp
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.265 mm
Tipul frânei Hik, KE
Tara 24,5 t
Tip boghiu H
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 39,5 47,5 55,5

46 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Regs

Serie numeric[ 3923 (transformat din Rigs)


Uzina constructoare Reva Simeria
An construc\ie 1999
Lungimea peste tampoane 19.900 mm
Ampatamentul vagonului 14.860 mm
Lungimea =asiului ]ntre traversele frontale 18.660 mm
Lungimea util[ a plan=eului 18.500 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 2.976 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.740 mm
Suprafa\a util[ a podelei 51 mp
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.210 mm
Tipul frânei KE
Tara 26,0 t
Tip boghiu Y25
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 38,0 46,0 54,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 47


Rmms

Serie numeric[ 3959-3961


Uzina Mecanic[ Buz[u
Uzine constructoare Remar Pa=cani, UV Arad
Meva T. Severin
An construc\ie 1971-1990
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Ampatamentul vagonului 9.000 mm
Lungimea =asiului 12.800 mm
L[\imea util[ a plan=eului 3.100 mm
Suprafa\a util[ a podelei 39 mp
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.210 mm
Tipul frânei KE-GP
Tara 23,0 t
Tip boghiu H, Y25
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 41,0 47,2 49,0 57,0

48 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Litera de serie L

Vagon platformă cu osii independente, vagon


articulat sau vagon multiplu cu 2 elemente

Vagon de referin\[:
– cu lungimea util[: ≥ 22 m / < 27 m.

Semnifica\iile literelor indice:


a vagon articulat.
aa vagon multiplu.
m lungimea util[ ≥ 18 m / < 22 m.
mm lungimea util[ < 18 m.
r lungimea util[ ≥ 27 m.
o cu 3 elemente.
oo cu 4 sau mai multe elemente.
b amenajat cu supor\i pentru containere medii.
c cu travers[ pivotant[.
d f[r[ etaj amenajat pentru transportul vehiculelor.
e cu etaje pentru transportul vehiculelor.
f apt pentru traficul cu Marea Britanie pe ferryboat =i prin tunel.
ff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai prin tunel.
fff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai pe ferryboat.
g amenajat pentru transport containere.
h amenajat pentru transport rulouri de tabl[ cu axa orizontal[.
hh amenajat pentru transport rulouri de tabl[ cu axa vertical[.
i cu ]nvelitoare mobil[ =i pere\i de cap[t fic=i.
j cu dispozitiv amortizor de =oc.
l f[r[ \epu=e.
p f[r[ pere\i.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 49


Laekks
Vagon platformă cu osii independente

Vagonul tip Laekks este un vagon platform[ articulat cu dou[ elemente pe


3 osii independente, cu un etaj destinat transportului de autoturisme.
Capetele extreme ale celor dou[ vagoane se sprijin[ prin intermediul arcu-
rilor de suspensie în foi pe câte o osie montat[, iar capetele vagoanelor dinspre
interior se sprijin[ pe un boghiu fals, echipat cu o singur[ osie montat[.
Cadrul boghiului este format din 2 longeroane laterale legate în partea
frontal[ cu 2 traverse, iar în partea central[ este prev[zut cu o travers[ cen-
tral[ mobil[.
În longeroanele laterale, la partea din mijloc, este prev[zut[ decuparea pentru
montarea potcoavei cu piesele de uzur[, care preiau conducerea cutiilor de osie.
Longeroanele laterale se reazem[ cu capetele pe traversele frontale.
Traversele frontale sunt prev[zute cu câte 2 glisiere laterale pentru reze-
marea vagonului.
Traversa central[ este echipat[ la cele dou[ capete cu câte un dispozitiv de
cuplare format din ghidaje inferioare =i superioare în care se fixeaz[ o buc=[
special[ sferic[.
Tot pe cadru sunt monta\i supor\ii de arc pentru montarea suspensiei =i
supor\ii atârn[tori pentru timoneria frânei.
Suspensia boghiului este asigurat[ cu câte un arc în foi de 1.200 mm, care
se monteaz[ la supor\ii de arc prin intermediul buloanelor de suspensie =i ine-
lelor de suspensie.
Suspensia vagonului montat[ la ro\ile de cap[t este realizat[ din arcuri în foi
de 1.400 mm din o\el canelat de 120 × 16 mm pentru sarcin[ de 18 tone pe osie.
Aparatul de rulare este prev[zut cu ro\i monobloc de Ø 840 mm.
Înc[rcarea osiilor montate în situa\ia vagonului în stare “gol” este de 8.760
kg pentru osia cap vagon f[r[ frân[ cu =urub, de 10.425 kg pentru osia de mijloc
=i de 9.150 kg pentru osia cap vagon cu frân[ cu =urub ac\ionat[ de la sol.
Vagonul este realizat în construc\ie sudat[.
Vagonul are dou[ sisteme de legare =i anume:
– cuplarea între unit[\i de vagoane de acela=i tip sau de tipuri diferite se
50 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
realizeaz[ cu cupla de legare STAS 2027-85 fixat[ de cârligul aparatului de
trac\iune;
– cuplarea între semivagoane se realizeaz[ prin intermediul traversei cen-
trale a boghiului cu o osie.
Jocul pe vertical[ între cele dou[ semivagoane este ajustat de dispozitivele
montate în longeronii marginali care echilibreaz[ înc[rc[tura =i, totodat[, per-
mite un control asupra mi=c[rii relative a vagoanelor în timpul înscrierii în
curbe.
Fiecare semivagon este prev[zut spre cap[tul liber cu câte un plan=eu mo-
bil, care permite înc[rcarea autoturismelor pe nivelul superior.
La cap[tul liber plan=eul este prev[zut cu un oblon frontal care se rabate la
orizontal[ pentru a crea posibilitatea înc[rc[rii garniturii de vagoane cu auto-
turisme de la un singur cap[t.
Cu ajutorul mecanismului acest plan=eu mobil se poate coborî pân[ la în[l-
\imea de 2.000 mm de la =in[ sau pân[ la 1.200 mm de la =in[.
În varianta plan=eu mobil coborât la cota de 1.200 mm pe peretele frontal
înc[rcarea =i desc[rcarea autoturismelor se realizeaz[ direct de pe ramp[ sau
peronul frontal de 1.200 mm; plan=eul are o înclinare de cca 18°.
În varianta plan=eu mobil coborât la cota de 2.000 mm înc[rcarea =i des-
c[rcarea autoturismelor se realizeaz[ cu ramp[ suplimentar[ de H ˆ 800 mm;
plan=eul are o înclinare de cca 8°.
Plan=eul inferior al fiec[rui semivagon este prev[zut spre cap[tul liber pe
fiecare parte lateral[ cu câte o cale de ghidare fix[ format[ din role capabile s[
asigure dirijarea ma=inilor la înc[rcare pe dou[ rânduri.
Plan=eele vagoanelor pot suporta o înc[rc[tur[ minim[ de:
– 7 kN pe roat[, pe platforma inferioar[;
– 5 kN pe roat[, pe platforma superioar[.
Sarcina util[ maxim[:
– pe platformele superioare ˆ 4.500 ‡ 4.500 kg;
– pe platformele inferioare ˆ 5.500 ‡ 5.500 kg.
Fiecare vagon articulat este dotat cu dispozitive de asigurare =i fixare a
autoturismelor (32 buc[\i pe platforma superioar[ =i 40 buc[\i pe platforma
inferioar[).
Dispozitivele sunt prev[zute cu sistem de autoblocare pentru imobilizarea
ro\ilor autoturismelor, iar acestea sunt fixate prin lan\uri =i/sau cabluri, de
platformele vagonului.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 51


Laekks

Serie numeric[ 4253


Uzina constructoare UV Arad
Anul de fabrica\ie 1983-1985
Lungimea peste tampoane 27.000 mm
Distan\a ]ntre osiile extreme 20.840 mm
Distan\a ]ntre osii 10.420 mm
Lungimea =asiurilor jumelate 25.760 mm
L[\imea platformei inferioare 3.090 mm
Lungimea platformei inferioare 26.140 mm
}n[l\imea plan=eului inferior de la =in[ 907 mm
Lungimea platformei superioare 26.500 mm
L[\imea platformei superioare 2.000 mm
}n[l\imea plan=eului superior de la =in[ 2.700 mm
Tip frân[ KE
Tara vagonului 28,3 t
Diametrul de rulare 840 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 14,0 20,0

52 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Laads
Vagon platformă cu osii independente

Vagonul tip Laads este un vagon platform[ multiplu cu dou[ elemente, pe


2 ‡ 2 osii, destinat pentru transport tractoare, ma=ini-unelte, produse generale
=i containere de 20″.
Vagonul se compune din dou[ semivagoane cuplate permanent între ele
printr-o cupl[ special[ care nu se desface în exploatare, care face leg[tura între
cele dou[ aparate de trac\iune (bare de trac\iune =i amortizoare elastice de tip
obi=nuit).
La rândul ei cuplarea între unit[\i de vagoane multiple de acela=i tip sau
de tipuri diferite se realizeaz[ cu cupla de legare normal[, conform fi=ei UIC
520, fixat[ de cârligul aparatului de trac\iune.
Sistemul de legare între semivagoanele vagonului multiplu trebuie s[ înde-
plineasc[ cerin\ele fi=ei UIC 572 (este un sistem de legare scurt).
Aparatul de ciocnire (tampoane) se compune din urm[toarele:
a. la capetele extreme câte dou[ tampoane tip A, cu cursa de 105 mm,
având energia înmagazinat[ dinamic[ de min. 30 kJ. Executate conform fi=ei
UIC 526-1;
b. aparatul de ciocnire dintre semivagoane este conform cerin\elor fi=ei
UIC 572 =i este diferit de aparatul de ciocnire de la capetele vagoanelor.
Între semivagoane la distan\a de 1.200 mm între ele sunt montate dou[
tampoane, câte unul pe fiecare travers[ frontal[, în diagonal[, acestea ap[s‘nd
pe o plac[ de uzur[. Acestea sunt de tip ordinar, au cursa de 75 mm =i sunt
prev[zute cu amortizor din arcuri inelare.
+asiul vagonului este o construc\ie complet metalic[ realizat[ din tabl[ =i
profile laminate îmbinate prin sudur[ electric[.
+asiul dinspre capetele vagonului multiplu este mai ridicat fa\[ de mijlocul
vagonului pentru a se putea realiza cota instruc\ional[ a în[l\imii vagonului
la tampoane.
Cutia vagonului se compune din doi pere\i frontali =i pun\i de trecere între
cele dou[ semivagoane. În[l\imea pere\ilor frontali este de 520 mm.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 53


Vagoanele circul[ cu pere\ii frontali bloca\i în pozi\ie vertical[.
Vagonul este prev[zut cu plan=eu din scânduri brad de 70 mm sau stejar de
50 mm grosime, fixate cu pl[ci metalice =i =uruburi scoabe.
Fiecare semivagon este echipat pe fiecare parte lateral[ cu câte 5 \epu=e
rabatabile transversal =i cu câte 18 inele de ancorare.
Vagonul este echipat cu 4 dispozitive pentru fixarea a câte unui container
de 20′ pe fiecare semivagon.
Dispozitivele de fixare a containerelor se rabat în podea în cazul înc[rc[rii
altor materiale, utilaje sau tractoare în vagon.
Tractoarele se încarc[ întotdeauna simetric fa\[ de axele vagonului.
Înc[rcarea semivagonului poate fi f[cut[ cu sarcini uniform repartizate
sau cu sarcini concentrate astfel:

}nc[rcare uniform Sarcini sprijinite pe


Lungimea de înc[rcare
repartizat[ dou[ reazeme
(m)
(t) (t)
a–a 2,0 16 18
b–b 3,0 17 18
c–c 6,0 20 24
d–d 9,0 26 26,5
e–e 12,0 – 13

La înc[rcarea pieselor lungi reazemele de sprijin se vor amplasa numai pe


un singur semivagon; ele nu pot s[ se sprijine pe ambele semivagoane, întrucât
în timpul transportului distan\a dintre cele dou[ semivagoane jumelate se poa-
te m[ri cu pân[ la 110 mm sau se poate mic=ora cu pân[ la –75 mm, fa\[ de cota
nominal[, în func\ie de solicit[rile garniturii de tren.
Înc[rcarea/desc[rcarea vehiculelor se poate face cu macarale sau pot fi
înc[rcate prin rulare, prin deplasarea cu motorul propriu.
Pere\ii frontali în pozi\ia rabatat[ orizontal =i puntea de trecere permit ru-
larea unui vehicul cu sarcina de 5.000 kg pe roat[ a c[rei suprafa\[ este de cca
700 cm2 pe orice direc\ie.
Înainte de înc[rcarea m[rfurilor (tractoare, utilaje) se vor rabate dispoziti-
vele de fixare a containerelor în podea.

54 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Laads

Serie numeric[ 4313


Uzine constructoare UV Arad, Remar Pa=cani
Anul de fabrica\ie 1982, 1989-1990
Lungimea peste tampoane 27.000 mm
Ampatamentul semiplatformei 9.000 mm
Lungimea =asiurilor peste traversele frontale 25.760 mm
L[\imea vagonului 3.100 mm
}n[l\imea plan=eului de la =in[ (la mijlocul vagonului):
– plan=eu stejar de 50 mm grosime; 1.140 mm;
– plan=eu brad de 70 mm grosime. 1.160 mm.
Suprafa\a util[ a plan=eului 78 mp
Tip frân[ KE
Tara vagonului 27,0 t (13,5 ‡ 13,5)
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 18,5 22,5

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 55


Lst
Vagon pe 2 osii pentru transport
pachete de tablă
În anul 1989, urmare cererii mari de transport de tabl[ de la Combinatul
Siderurgic Gala\i, pentru preluarea ritmic[ a pachetelor de tabl[ s-a amenajat
din vagoanele Ks un vagon special cu 5 compartimente (casete).
Amenajarea a fost realizat[ la SPIACT Gala\i =i a constat în demontarea
podelei vagonului Ks, a \epu=elor laterale =i frontale =i a cartonului bituminat
care a fost ini\ial între du=umea =i =asiu.
S-au sudat de =asiu, transversal, 4 pere\i intermediari fic=i la cotele din
figura de mai jos:

Sarcinile concentrate uniform repartizate, la acest tip de vagon s-au calcu-


lat la distan\ele dintre pere\ii intermediari =i au urm[toarele valori:
Lungimea de înc[rcare (m) Sarcina (t)
a–a 2,7 16,0
b–b 8,0 23,0
c–c 2,25 3,0
d–d 12,5 26,0
Se observ[ c[ pe consola b-c nu se poate înc[rca decât o sarcin[ maxim[ de 3 t.
Tara vagonului, dup[ amenajare, s-a majorat cu cca 500 kg.
La înc[rcare pachetele din tabl[ se a=az[ pe 2-3 grinzi longitudinale din
lemn, f[r[ a se ancora sau fixa, permi\ându-se o glisare longitudinal[ a aces-
tora în casete.
Dup[ modificare vagonul Ks (seriile 3308…3317) a devenit vagon platform[
de tip special =i s-a încadrat la litera de serie L (Lst), seria 4100.
56 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Lst

4100 (transf. din Ks seriile


Serie numeric[
3308-3317)
Uzina constructoare SPIACT Gala\i
An construc\ie 1989
Lungimea peste tampoane 13.860 mm
Ampatamentul vagonului 8.000 mm
Lungimea =asiului 12.620 mm
Lungimea util[ a plan=eului 12.500 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.770 mm
}n[l\imea plan=eului de la =in[ 1.260 mm
Suprafa\a util[ a plan=eului 35 mp
Tara 13,2 t
Diametrul de rulare 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 18,8 22,8 26,8

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 57


Litera de serie S

Vagon platformă pe boghiuri, de tip special

Vagoane de referin\[:
– pe 4 osii: cu lungimea util[ ≥ 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t.
– pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 22 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a cu 6 osii (2 boghiuri cu 3 osii).
aa cu 8 sau mai multe osii.
b amenajat pentru containere medii.
c cu travers[ pivotant[.
d amenajat pentru transportul vehiculelor, f[r[ etaj.
e cu etaj, pentru transport de vehicule.
f apt pentru traficul cu Marea Britanie pe ferryboat =i prin tunel.
ff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai prin tunel.
fff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai pe ferryboat.
g amenajat pentru transport de containere; lungimea total[ a ]nc[rc[-
turii ≤ 60 picioare.
gg amenajat pentru transport de containere; lungimea total[ a ]nc[rc[-
turii > 60 picioare.
h amenajat pentru transportul rulourilor de tabl[ cu axa orizontal[.
hh amenajat pentru transportul rulourilor de tabl[ cu axa vertical[.
i cu ]nvelitoare mobil[ =i pere\i de cap[t fic=i.
j cu dispozitiv amortizor de =oc.
k pe 4 osii: cu limita de înc[rcare < 40 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare < 50 t.
kk pe 4 osii: cu limita de înc[rcare < 40 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / < 60 t.
l f[r[ \epu=e.
m pe 4 osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m;
pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea cutiei ≥ 18 m / < 22 m.
mm pe 4 osii: cu lungimea util[ < 15 m;
pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea cutiei < 18 m.
n pe 4 osii: cu limita de înc[rcare > 60 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare > 75 t.
o vagon articulat cu 3 boghiuri pe 2 osii.
p f[r[ borduri.

58 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Sgs
Vagon pentru transport containere

Vagonul tip Sgs este un vagon platform[ f[r[ plan=eu =i f[r[ dispozitiv de
amortizare =i este destinat transportului de containere de 20′, 30′, 40′.
În cele 8 tipuri de vagoane pentru transport containere impuse de fi=a UIC
571-4 dimensiunile principale ale vagonul tip Sgs omologat în anul 2001 =i
înscris în parcul CFR se încadreaz[ la vagonul de tip 2.
Vagonul nu este o construc\ie nou[, ci acesta a fost realizat în urma unei
repara\ii capitale cu modernizare a vagonului tip Rgs seria 3555 existent în
parcul CFR.
|inând cont c[ vagonul Rgs are lungimea între tampoane de 19.900 mm,
ampatamentul de 14.860 mm =i în[l\imea de la nivelul =inei la plan=eu de 1.210
mm, pentru a se aduce vagonul la cotele impuse de fi=a UIC men\ionate mai
sus, respectiv lungimea între tampoane la 19.640 mm, ampatamentul la 14.600
mm =i în[l\imea de la =in[ la nivelul plan=eului la 1.170 mm, au fost necesare
interven\ii la structura de rezisten\[ a =asiului vagonului =i anume:
– s-a decupat o lungime de 260 mm din zona =asiului cuprins[ între tra-
versele speciale pentru a se rezolva problema dimensiunilor de lungime;
– s-au decupat 40 mm din partea inferioar[ a inimilor traversei crapodinei,
longeronului cuplei, longeronului central (în zona de îmbinare cu traversa cra-
podinei) îndep[rtându-se t[lpile inferioare ale subansamblelor respective în
zonele decupate =i s-au montat alte t[lpi cu 40 mm mai sus; pentru a se realiza
coborârea nivelului suprafe\ei de înc[rcare a containerelor la cota de 1.170 mm;
– s-au f[cut consolid[ri la structura de rezisten\[ a =asiului ini\ial întrucât
capacitatea de înc[rcare a vagonului este mai mare în noua situa\ie.
Vagonul este prev[zut cu dispozitive pentru fixarea containerelor de tip
rabatabil la care conul dispozitivelor de fixare a containerelor corespunde fi=ei
UIC 571-4, anexa 4, fila 1.
În limitele lor de înc[rcare vagonul permite toat[ reparti\ia sarcinilor auto-
rizate prin dispunerea supor\ilor de container conform fi=ei UIC 571-4, anexa 2.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 59


60 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Sgs

Serie numeric[ 4542


Uzina constructoare Romvag Caracal
An construc\ie 2001
Lungimea peste tampoane 19.640 mm
Ampatamentul vagonului 14.600 mm
Lungimea =asiului ]ntre traversele frontale 18.400 mm
L[\imea util[ a plan=eului 2.740 mm
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.170 mm
Tipul frânei KE
Tara 20,0 t
Tip boghiu Y25
Viteza maxim[ (vagon gol/]nc[rcat) 120/100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate S 44,0 52,0 60,0
120 00,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 61


Sdgkkmss
Vagon cu planeu coborât pentru transport
combinat
Vagonul cu plan=eu coborât pentru transport combinat este utilizat pentru
transportul pe calea ferat[ a autocamioanelor rutiere (TIR) cu semiremorci pe
dou[ sau trei osii sau containere 1 × 20′, 1 × 30′, 1 × 40′ =i 2 × 20′, =i cutii mobile
1 × 20′ sau 1 × 30′.
Vagonul asigur[ transportul pe traseele stabilite în România =i poate cir-
cula =i în trafic interna\ional cu acord între p[r\i.
Vagonul circul[ numai în garnituri închise de 20-25 vagoane, garnituri la
care vagoanele de cap[t sunt prev[zute cu traverse frontale rabatabile.
Traversa frontal[ rabatabil[ poate fi montat[ la oricare din vagoanele tre-
nului care pot ajunge în cap[tul garniturii.
În caz de necesitate poate fi scos din garnitur[ sau înlocuit oricare dintre
vagoane.
La convoiul de vagoane cu plan=eu coborât se poate ata=a un vagon-cu=et[
pentru =oferi =i personalul înso\itor =i un vagon amenajat pentru servirea me-
sei, astfel c[ lungimea total[ a trenului compus din 25 vagoane ‡ 2 vagoane
înso\itor ‡ 1 locomotiv[ este de 650 m.
Ansamblul =asiu-cutie este o construc\ie complet metalic[ realizat[ din pro-
file =i table laminate îmbinate prin sudur[ electric[.
Cutia vagonului, respectiv pere\ii laterali, realizeaz[ un culoar de trecere
sub form[ de “U” cu deschiderea în sus.
L[\imea maxim[ a înc[rc[turii este de 2.500 mm.
Boghiul care echipeaz[ vagonul cu plan=eu coborât este o variant[ cons-
tructiv[ a boghiului Y25 adaptat[ în vederea echip[rii vagoanelor pentru
transportat autotrenuri.
Boghiurile sunt echipate cu glisiere elastice, iar unul dintre boghiurile va-
gonului este echipat cu un contor de kilometraj.
Frâna automat[ care echipeaz[ vagonul este din categoria frânelor cu aer
comprimat de tipul KE-GP-A =i corespunde regimului de circula\ie ss pân[ la
sarcina de 16 t.
62 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Fiecare vagon poate fi înc[rcat numai cu câte un autotractor cu semiremorc[
pe dou[ sau pe trei osii, în greutate maxim[:
– 40,5 t, pentru vagoanele f[r[ travers[ frontal[ rabatabil[;
– 39,2 t, pentru vagoanele cu travers[ rabatabil[.
În[l\imea maxim[ a semiremorcii este de 4.000 mm =i l[\imea de 2.500
mm.
Ampatamentul semiremorcii, adic[ lungimea dintre mijlocul grupului de
ro\i motoare =i mijlocul ro\ilor din spate, nu trebuie s[ fie mai mare de 8,5 m, în
caz contrar în[l\imea semiremorcii trebuie s[ fie mai mic[ pentru a se încadra
în gabarit.
Pentru înc[rcarea vagoanelor se deblocheaz[ traversa frontal[ rabatabil[,
se rabate manual pân[ în lateralul vagonului, se leag[ rampele de urcare la
vagonul de cap[t cu ajutorul unor cuple de legare, dup[ care autotrenurile se
încarc[ prin autopropulsare succesiv[, prin deplasare numai înainte peste ram-
pele de urcare în garnitura de vagoane, din vagon în vagon, pân[ la ultimul
vagon gol. Autotrenurile se vor pozi\iona în vagoane astfel încât toate ro\ile
din spate s[ se afle pe por\iunea orizontal[ a plan=eului coborât, dup[ care se
asigur[ contra deplas[rii longitudinale cu cei patru sabo\i existen\i în dotarea
fiec[rui vagon sabo\ii vor fi monta\i câte doi pe ambele p[r\i la câte o roat[ sau
la dou[ ro\i în func\ie de posibilit[\i, astfel încât s[ imobilizeze autotrenul în
ambele sensuri de deplasare.
Dup[ înc[rcarea garniturii de vagoane cu autotrenuri se dezleag[ rampele
de înc[rcare, se rote=te traversa frontal[ în pozi\ia ini\ial[ =i se asigur[ cu
z[vorul de pe traversa frontal[.
Vagoanele ajunse în sta\ia de desc[rcare se asigur[ contra deplas[rii pe
calea ferat[ cu frân[ de blocare.
În cazul transportului de containere sau cutii mobile pentru înc[rcare se
pun cele 4 dispozitive de fixare aferente în pozi\ia de func\ionare, iar cu aju-
torul macaralei se încarc[ containerele de 20′, 30′ sau 40′, respectiv cutiile
mobile de 20′ sau 30′.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 63


Sdgkkmss

Serie numeric[ 4589


Uzina constructoare UV Arad
An construc\ie 1999
Lungimea vagonului de cap[t peste tampoane 23.550 mm
Lungimea vagonului intermediar peste tampon =i
22.640 mm
placa de tamponare
Lungimea =asiului peste traversele frontale 22.000 mm
Ampatamentul vagonului 17.600 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 2.960 mm
}n[l\imea plan=eului pe zona de transport a
625 mm
autovehiculului (vagon nou =i gol)
}n[l\imea plan=eului de la =in[ deasupra boghiurilor 850 mm
Tipul frânei KE-GP-A
Tara vagonului cu travers[ frontal[ rabatabil[ 24,8 t
Tara vagonului f[r[ travers[ frontal[ rabatabil[ 23,5 t
Tip boghiu cod ZDL
Diametrul cercului de rulare Ø 760 mm
Sarcina maxim[ pe osie 16 t
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 120 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate S 21,0
120 00,0

64 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Shimmns
Vagon pe 4 osii cu acoperi pliant pentru
transport rulouri

Vagonul tip Shimmns este un vagon pe 4 osii, specializat pentru transport


rulouri din tabl[ de diferite materiale a c[ror greutate, lungime =i diametru
=i se încadreaz[ în caracteristicile de înc[rcare care sunt inscrip\ionate pe
vagon.
Acoperi=ul culisat, pliabil, executat din prelate, poate fi pliat la oricare din
capetele vagonului, are rolul de a proteja marfa transportat[ ]mpotriva agen-
\ilor atmosferici. Prelata acoperi=ului este executat[ dintr-un material imper-
meabil care î=i p[streaz[ caracteristicile la temperaturi cuprinse între –30° C
=i ‡50° C =i asigur[ închiderea ermetic[ a vagonului.
La fiecare cap[t al =asiului este montat câte un perete frontal fix, executat
din tabl[ groas[ de 4 mm, înt[rit la partea exterioar[ cu stâlpi din profile U20.
Pe perete la partea exterioar[ este montat mecanismul de închidere.
+asiul, pe partea superioar[ a longeroanelor laterale, între pere\ii frontali,
este prev[zut cu 2 c[i de rulare, realizate în construc\ie sudat[ din table =i
platbenzi. Fiecare cale de rulare este prev[zut[ la mijlocul vagonului cu o parte
deta=abil[ pentru introducerea c[rucioarelor cu role.
A=ezarea rulourilor din tabl[ în vagon se face pe cinci supor\i demonta-
bili.
Conform fi=ei UIC 571-3 rulourile din tabl[ trebuie s[ aib[ diametrele
exterioare =i greutatea unitar[ conform tabelului de mai jos:

Num[r rulou tabl[ Diametru exterior Greutatea


Nr. 1 1.000 ÷ 2.250 mm Maxim 33 t
Nr. 2 800 ÷ 1.700 mm Maxim 17 t
Nr. 3 1.000 ÷ 2.700 mm Maxim 45 t
Nr. 4 800 ÷ 1.700 mm Maxim 17 t
Nr. 5 1.000 ÷ 2.250 mm Maxim 33 t

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 65


Rulourile sunt numerotate de la 1 la 5 plecând de la extremit[\ile vago-
nului.
Pentru vagonul tip Shimmns apar\inând SNTFM CFR Marf[ valorile accep-
tate sunt diferite =i anume:

Num[r rulou tabl[ Diametru exterior Greutatea


Nr. 1 1.000 ÷ 2.250 mm Maxim 30 t
Nr. 2 800 ÷ 1.700 mm Maxim 17 t
Nr. 3 1.000 ÷ 2.250 mm Maxim 35 t
Nr. 4 800 ÷ 1.700 mm Maxim 17 t
Nr. 5 1.000 ÷ 2.250 mm Maxim 30 t
Schema de încărcare:

Suportul este sprijinit pe =asiu prin intermediul reazemelor fixate pe lon-


geroanele laterale, longeronul central, diagonale =i traversele de crapodin[.
Suportul demontabil este prev[zut cu urechi de ridicare =i este c[ptu=it pe
partea unde se reazem[ rulourile cu placaj cu grosimea de 25 mm.
Ansamblul acoperi= pliant se deplaseaz[ pe calea de rulare prin interme-
diul unor c[rucioare cu role, iar manevrarea poate fi executat[ de o singur[
persoan[. În pozi\ia complet deschis[ a acoperi=ului este eliberat[ 2/3 din su-
prafa\a acoperit[.
Închiderea acoperi=ului pliant în pozi\ia extrem[ se face prin manevrarea
a patru închiz[toare montate la capetele pere\ilor frontali.
Vagonul este echipat cu boghiuri tip Y25 Ls(s)d având sarcina maxim[ pe
osie 22,5 t =i care sunt prev[zute la rândul lor cu pl[ci autolubrifiante între
crapodine.

66 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Shimmns

Serie numeric[ 4673


An construc\ie 1999
Uzina constructoare Romvag Caracal
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Ampatamentul vagonului 9.000 mm
Lungimea util[ 12.710 mm
L[\imea util[ 2.012 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 3.100 mm
Suprafa\a util[ a plan=eului 25,5 mp
Tipul frânei KE-GP
Tara 30,0 t
Tip boghiu Y25 Lsd
Sarcina maxim[ pe osie 22,5 t
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B1 B2 C D
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 34,0 40,2 42,0 50,0 60,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 67


Salmmp
Vagon platformă pe boghiuri
de tip special

Vagonul tip Salmmp este un vagon platform[ pe 6 osii (2 boghiuri cu 3 osii)


f[r[ \epu=e =i f[r[ bordur[ pe marginea =asiului.
Vagonul tip Salmmp este destinat pentru transportul de m[rfuri volumi-
noase, prefabricate, utilaje etc.
A fost executat în 2 variante constructive:
– vagon cu platform[ scurt[ (lungimea util[ a platformei ˆ 12.000 mm);
– vagon cu platform[ lung[ (lungimea util[ a platformei ˆ 13.000 mm).
La prima variant[ =asiul =i boghiurile sunt în construc\ie nituit[, iar la
cealalt[ variant[ =asiul =i boghiurile sunt în construc\ie sudat[.
+asiul este format din doi longeroni laterali cu sec\iunea de egal[ rezisten\[
în form[ de profil I =i din longeroane intermediare, traverse intermediare =i
dou[ traverse frontale.
De=i este un vagon foarte vechi structura de rezisten\[ înc[ îl mai recoman-
d[ s[ fie utilizat.
Destina\ia ini\ial[ a vagonului pentru transport de m[rfuri voluminoase a
fost preluat[ ulterior de alte tipuri constructive de vagoane, mai performante,
în prezent \inând cont c[ vagoanele platform[ pe 6 osii au capacitate de trans-
port de 80 t, pot fi folosite pentru transporturi de produse grele, ca de exemplu
laminate siderurgice.
Vagonul este echipat cu dou[ boghiuri pe trei osii, care au osii montate cu
diametrul cercurilor de rulare Ø 920 mm =i cutii de unsoare cu rulmen\i, cu role
cilindrice Ø 240 × 120 × 80 mm.
Suspensia vagonului este compus[ din arcurile în foi cu sec\iunea 120 × 16
mm, inele de sus\inere =i balancieri de egalizarea ap[s[rii sarcinilor pe fusurile
de osie.
Podeaua vagonului este din lemn cu grosimea de 60 mm =i este prev[zut[
cu câte 4 loca=uri pe fiecare latur[ pentru eventuale \epu=e.

68 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Sarcinile concentrate uniform repartizate pentru vagonul Salmmp au ur-
m[toarele valori:

Lungimea de înc[rcare sau Sarcina uniform


distan\a dintre puncte repartizat[
(m) (t)
a–a 3,0 65
b–b 6,0 80
c–c 8,2 80

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 69


Salmmp

Serie numeric[ 4823


An construc\ie 1952-1953
Uzina constructoare UV Arad
Lungimea peste tampoane 14.200 mm
Ampatamentul vagonului 8.200 mm
Lungimea util[ a plan=eului 13.000 mm
L[\imea util[ a plan=eului 3.100 mm
}n[l\imea podelei de la =in[ 1.310 mm
Suprafa\a util[ a podelei 40 mp
Tipul frânei Hik
Tara 31,3 t
Tip boghiu cu 3 osii
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 63,4 75,4 80,0

70 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Saadkms
Vagon platformă pe 10 osii
Vagonul tip Saadkms este un vagon cu platforma joas[, pe boghiuri, cu 10
osii, destinat transportului vehiculelor auto, care pot fi autotrenuri cu sau f[r[
semiremorci =i pentru semiremorci.
Construc\ia vagonului impune ca acesta s[ circule numai în grupe de vagoa-
ne (garnituri de tren) de 15-20 vagoane, închise pe toate laturile, respectiv va-
goanele de cap[t ale trenului vor fi echipate =i cu traverse frontale rabatabile.
Vagonul este conceput ca înc[rcarea =i desc[rcarea autotrenurilor ce ur-
meaz[ a fi transportate s[ se fac[ prin cap[tul primului vagon din tren, prin
intermediul unei rampe speciale.
Autotrenurile pot înainta pe rând prin vagoane pân[ ce toate vagoanele
sunt ocupate.
Vagonul cu platforma joas[ permite transportul de autotrenuri cu limita de
înc[rcare conform directivelor CE, respectiv de 44 t ‡ 10%.
Pentru ca autotrenurile înc[rcate în vagoane s[ se încadreze în gabaritul
de înc[rcare, în[l\imea plan=eului vagoanelor de la =in[ deasupra boghiurilor
la aceast[ variant[ constructiv[ de vagon este de 454 mm.
Realizarea acestei în[l\imi foarte mici a fost posibil[ datorit[ utiliz[rii unor
boghiuri de construc=ie special[ =i a unor ro\i cu diametrul nominal 360 mm.
De men\ionat c[ roata cu diametrul mic a fost proiectat[ =i omologat[ în
anul 1968 de c[tre firma austriac[ Simmering Graz Pauker =i a fost montat[
la prima genera\ie de vagoane pentru transport autotrenuri începând cu anul
1969, vagoane care au lungimea de înc[rcare de 13 m.
Cutia de osie FAG TAROL 90, adoptat[ la aceast[ roat[ care are o tura\ie
de trei ori mai mare fa\[ de ro\ile clasice de 920 mm, este echipat[ cu rulmen\i
cu role conice.
În anul 1977 firma Talbot a executat a doua variant[ constructiv[ de va-
goane cu 8 osii la care lungimea între tampoane a fost m[rit[ la 19.390 mm.
Varianta vagonului cu platforma joas[, pe 10 osii, realizat[ de firma Green-
brier, achizi\ionat[ pentru CFR Marf[, este a treia genera\ie de vagoane cu
platforma joas[. Toate variantele men\ionate au fost echipate cu aceea=i cutie
de osie FAG TAROL 90.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 71
Aparatul de rulare este compus din dou[ traverse (rame) pivotante, situate
una lâng[ alta =i articulate între ele, din care una con\ine 3 osii montate în
timp ce cealalt[ con\ine 2 osii montate.
Prin solu\ia articul[rii celor dou[ traverse pivotante cu 5 osii montate în
locul solu\iei tehnice cu o singur[ ram[ cu 4 osii montate s-a urm[rit o dimi-
nuare a uzurilor ro\ilor la înscrierea în curbe.
Pe fiecare osie sunt montate ro\i monobloc material R9E. Partea lateral[ a
ro\ilor osiei montate constituie =i discul de frân[.
Suspensia elastic[ este format[ din arcuri parabolice care se sprijin[ atât
pe traversa pivotant[ cu 2 osii montate, cât =i pe cea cu 3 osii montate.
+asiul vagonului este format din dou[ longeroane laterale =i dou[ lonjeroane
centrale, legate între ele cu ajutorul unor traverse intermediare. La capete, pe
longeroanele laterale sunt montate lag[rele pentru bol\urile de prindere a tra-
versei frontale mobile rabatabile.
Frâna vagonului cu aer este de tip Knorr (KE-GP-A(D) 6 × 8²), care asigur[
frânari complet automate pe toate cele 10 osii montate ale vagonului.
Pe fiecare vagon sunt montate pe =asiul vagonului la partea inferioar[, în
diagonal[, câte 2 tampoane cu sistem de amortizare cu inele de cauciuc =i dou[
aparate de trac\iune legare.
Pe traversele frontale rabatabile al vagoanelor de cap[t, pentru a se asi-
gura legarea de locomotiv[ sau de alte vagoane se monteaz[ (în afar[ de cele
dou[ tampoane montate în diagonal[ la în[l\imea de 286 mm fa\[ de nivelul
=inelor), alte 2 tampoane categoria A, conform fi=ei UIC 526-1 =i câte un aparat
de trac\iune-legare, conform fi=ei UIC 520.
Înc[rcarea =i desc[rcarea vagoanelor se realizeaz[ numai în sta\ii special
amenajate, frontal printr-un cap[t al garniturii, dup[ ce în prealabil s-a deblo-
cat (prin tragerea bol\ului de blocare) =i r[b[tut traversa frontal[ cu cca 105°.
Liniile longitudinale albe de pe calea de rulare a vagoanelor servesc la
orientarea =oferilor autotrenurilor.
Autotrenurile înc[rcate au masa limitat[ la 44 t ± 10% =i l[\imea maxim[
de 2,5 m.
De men\ionat c[ autotrenurile cu prelata deschis[ sau rulat[ nu sunt ac-
ceptate la transport deoarece viteza de circula\ie este foarte mare =i se pot for-
ma pungi de aer care pot periclita siguran\a circula\iei.
În timpul transportului autotrenurile =i remorcile se asigur[ cu pene de
fixare pentru ro\i, care sunt în num[r de 8 buc[\i în inventarul fiec[rui vagon
în parte.
72 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Saadkms

Serie numeric[ 4983


An construc\ie 2000-2002
Uzina constructoare Greenbrier
Lungimea vagonului de cap[t peste tampoane 20.200 mm
Lungimea vagonului intermediar peste tampoane 19.390 mm
Ampatamentul vagonului 12.370 mm
Lungimea maxim[ de ]nc[rcare a vagonului:
– vagon de cap[t; 18.400 mm;
– vagon intermediar. 18.800 mm.
L[\imea de ]nc[rcare a plan=eului 2.520/2.620 mm
}n[l\imea plan=eului de la =in[:
– deasupra boghiurilor; 454 mm;
– restul platformei. 414 mm.
Tipul frânei KE-GP-A (D) – 6 × 8²
Tara vagonului de cap[t 21,3 t
Tara vagonului intermediar 20,0 t
Tip boghiu 2 ‡ 3 osii
Diametrul cercului de rulare 360 mm
Sarcina maxim[ pe osie 7,5 t
Viteza maxim[ ]n stare goal[ =i ]nc[rcat[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 48,4

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 73


Litera de serie E

Vagon descoperit, de tip obinuit, culbutabil


frontal i lateral, cu planeul plat
Vagoane de referin\[:
– pe 2 osii: cu lungimea util[ ≥ 7,70 m;
cu sarcina util[ ≥ 25 t / ≤ 30 t.
– pe 4 osii: cu lungimea util[ ≥ 12 m;
cu sarcina util[ ≥ 50 t / ≤ 60 t.
– pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 12 m;
cu sarcina util[ ≥ 60 t / ≤ 75 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a cu 4 osii.
aa cu 6 sau mai multe osii.
c cu trape în podea.
k la 2 osii: cu sarcina util[ < 20 t;
la 4 osii: cu sarcina util[ < 40 t;
la 6 sau mai multe osii: cu sarcina util[ < 50 t.
kk la 2 osii: cu sarcina util[ ≥ 20 t / < 25 t;
la 4 osii: cu sarcina util[ ≥ 40 t / < 50 t;
la 6 sau mai multe osii: cu sarcina util[ ≥ 50 t / < 60 t.
l nu se culbuteaz[ lateral.
m la 2 osii: cu lungimea util[ < 7,70 m;
la 4 sau mai multe osii: cu lungimea util[ < 12 m.
n la 2 osii: cu sarcina util[ > 30 t;
la 4 osii: cu sarcina util[ > 60 t;
cu 6 sau mai multe osii cu sarcina util[ > 75 t.
o nu se culbuteaz[ frontal.

74 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Vagoane descoperite pe 2 i pe 4 osii
Vagoanele de marf[ descoperite pe 2 =i pe 4 osii se utilizeaz[ pentru trans-
portul m[rfurilor rezistente la intemperii.
Vagoanele descoperite sunt standardizate pe plan european conform fi=elor
UIC 571-1 (pentru vagoanele descoperite pe 2 osii) =i 571-2 (pentru vagoanele
descoperite pe 4 osii).
Paleta m[rfurilor transportate este variat[: de la cocs, c[rbune, minereu de
fier, pietri= pân[ la cherestea, lemn pentru celuloz[ =i de=euri de lemn.
Cutia vagoanelor este o construc\ie complet metalic[, cu plan=eu plat, care
poate fi metalic sau din lemn =i este prev[zut sau nu cu clape de desc[rcare.
Cutia vagoanelor este prev[zut[ cu o centur[ superioar[ de înt[rire =i cu
pere\i înal\i, cu una sau dou[ u=i duble pe fiecare parte lateral[ a vagonului, cu
deschiderea de 1.800 mm fiecare.
Aceast[ construc\ie permite ca vagonul s[ se adapteze =i la transportul
m[rfurilor voluminoase (lemn de foc, cherestea etc.) f[r[ a mai fi necesar[ utili-
zarea de tepu=e sau alte dispozitive speciale.
Tipurile constructive de vagoane sunt urm[toarele:
– Esx ˆ vagon pe 2 osii, prev[zut cu pere\ii laterali fic=i, cu câte o u=[
dubl[ lateral[ =i cu pere\i frontali rabatabili pentru a se permite desc[rcarea
vagoanelor prin culbutare;
– Eaos ˆ vagon pe 4 osii, cu to\i pere\ii fic=i =i cu câte 2 u=i duble pe pere\ii
laterali;
– Eamos ˆ vagon pe 4 osii, f[r[ u=i laterale, cu to\i pere\ii fic=i pentru a se
putea bascula lateral.
– Eacs ˆ vagon pe 4 osii, cu pere\ii frontali rabatabili, cu pere\ii laterali
fic=i cu câte 2 u=i duble laterale =i trape în podea, pe ambele p[r\i longitudinale
ale vagonului.
Înc[rcarea vagoanelor se poate face gravita\ional cu o band[ transportoare,
cu macaraua sau direct pe u=ile laterale (la cele care au u=i laterale), manual
sau mecanizat.
Pentru desc[rcarea vagoanelor sunt mai multe posibilit[\i, în func\ie de
tipul constructiv al vagonului =i anume:
– la vagoanele Esx ˆ manual sau mecanizat, pe la partea superioar[, pe
u=ile laterale sau prin culbutare frontal[ prin pere\ii frontali mobili;
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 75
– la vagoanele Eaos ˆ manual sau mecanizat pe la partea superioar[ sau
pe u=ile laterale;
– la vagoanele Eamos ˆ prin culbutare lateral[ în sta\ii special amenajate;
– la vagoanele Eacs ˆ manual sau mecanizat, pe la partea superioar[ sau
pe u=ile laterale =i gravita\ional prin trapele din podeaua vagonului lateral în
afara c[ii ferate, pe ambele p[r\i laterale ale vagonului;
La vagoanele Eamos, pentru a permite culbutarea lateral[ a vagonului,
pere\ii laterali ai cutiei împreun[ cu longeronii =asiului formeaz[ o structur[
autoportant[ care preia întreaga sarcin[ a vagonului.
De men\ionat c[ vagoanele Eamos au fost proiectate s[ circule în trenuri
închise pentru transport minereu =i au fost echipate din construc\ie cu cuple
automate. În func\ie de situa\ie, se poate renun\a la cupla automat[ =i monta
în locul acestora aparate de trac\iune =i cuplele clasice cu =urub.
La vagoanele Eacs, pentru a se permite desc[rcarea gravita\ional[ prin
trape, podeaua vagonului se compune din dou[ p[r\i:
– o parte fix[, de aproximativ 8,5 mp, format[ din suprafe\ele aripilor su-
perioare ale longeronului central, respectiv a traverselor principale =i a traver-
selor intermediare;
– o parte mobil[, format[ din 14 sau 16 trape de autodesc[rcare, func\ie de
varianta constructiv[ a vagoanelor deosebindu-se vagoane Eacs – dup[ proiect
ICPVA – România =i vagoane Eacs – dup[ proiect Bulgaria.
Sistemul de închidere al trapelor difer[ între cele dou[ tipuri constructive
de vagoane:
a. conform proiect ICPV Arad, vagon cu 14 =i 16 trape:

76 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Dispozitivul de arcuire al trapei este cu arc elicoidal =i se compune din tija
(1), arcul elicoidal (2) =i suportul (3), pe care este fixat talerul (4). Tija (1) a
dispozitivului este articulat[ la partea superioar[ de trap[ (5) prin intermediul
suportului (6), iar la partea inferioar[ este ghidat[ de talerul (4) fixat de su-
portul (3).
La rândul sau suportul (3) este fixat prin sudur[ de talp[ inferioar[ a lon-
geronului central astfel încât întregul dispozitiv se afl[ montat în afara lon-
geronului pentru a permite o u=oar[ revizuire =i reparare a acestora.
Deschiderea trapelor care formeaz[ partea rabatabil[ a plan=eului, se poate
efectua cu ajutorul unui mecanism de comand[ centralizat[, format din 4 bare,
câte dou[ de fiecare perete lateral, ac\ionând deschiderea a 3, respectiv 4 trape.
Fiecare trap[ are dou[ închiz[toare, un închiz[tor manual de siguran\[
=i un închiz[tor legat de bara de comand[ centralizat[ ac\ionat[ de la cap[tul
vagonului. Comanda mecanismului închiz[toarelor a fost proiectat[ ini\ial s[
se fac[ prin came, existând posibilitatea de a deschide toate trapele sau numai
cele la care se dore=te deschiderea.
Pentru ca vagonul s[ nu sufere =ocuri puternice la deschiderea trapelor s-a
prev[zut o decalare de aproximativ 30° între axele de simetrie a acestora, astfel
ca ele s[ se deschid[ succesiv.
Ulterior, la vagoanele care au efectuat repara\ia capital[, s-a renun\at la
sistemul de deschidere pentru toate trapele odat[, r[mânând func\ional numai
sistemul de deschidere individual.
b. conform proiect Bulgaria, vagon cu 14 trape:

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 77


Dispozitivul de arcuire a trapei este cu bara de torsiune =i se compune din
bara de torsiune (1) =i suportul (2) fixat de trap[.
Bara de torsiune are un cap[t fixat de trap[ prin suportul fix (3), iar cel[lalt
cap[t se sprijin[ pe rola (4).
Rola (4) se rote=te în timpul deschiderii trapei pe axul (5), care este fixat pe
traversa intermediar[ (6).
Fiecare trap[ are în partea frontal[ un sistem de închidere =i asigurare
individual[.
Pentru desc[rcare se ac\ioneaz[ prima dat[ asupra camei de siguran\[ =i
apoi asupra închiz[torului, aceast[ opera\ie repetându-se pentru fiecare trap[
în parte.
În ambele variante constructive fiecare trap[ poate ocupa dou[ pozi\ii:
– prima, când trapele sunt pe orizontal[, formând podeaua vagonului la fel
ca orice podea fix[;
– a doua, când trapele sunt înclinate în timpul desc[rc[rii cu unghiul:
– b ˆ 25° sau 50° la vagoanele construc\ie România;
– b ˆ 19°, 22°, 25°, 58° =i 50° la vagoanele construc\ie Bulgaria.
– toate înclin[rile trapelor sunt limitate de opritori;
– tensiunea arcului este astfel stabilit[ =i reglat[ sau bara de torsiune
astfel amplasat[, încât trapa liber[, neînc[rcat[, s[ se men\in[ într-o pozi\ie
întredeschis[ la un unghi de cca 5°...15° fa\[ de orizontal[.
Pere\ii frontali la vagoanele Eacs sunt construi\i sub form[ de u=[ raba-
tabil[ cu deschiderea în sus =i cu balamale la partea superioar[:

78 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Peretele frontal este astfel articulat la partea superioar[ încât el se poate
demonta u=or numai prin simpla ridicare pân[ când buloanele articula\iilor (2)
ies din suporturile respective.
Aceast[ demontare este posibil[ numai dup[ ce peretele a fost dez[vor‘t la
partea sa inferioar[.
Fixarea pere\ilor frontali de pere\ii laterali ai cutiei vagonului se face la
partea superioar[ din articula\iile (2) =i la partea inferioar[ prin dispozitivul de
înz[vorâre compus din axul (3), prev[zut la capete cu manivel[ cotit[ (4) care
în pozi\ia închis[ p[trunde în cârligele (5) =i apoi sunt asigurate cu inelele (6).
Pentru deschiderea peretelui frontal se procedeaz[ astfel: se retrag inelele
(6) din fa\a mânerelor (4), apoi se rotesc mânerele (4) astfel încât acestea ies
din cârligele (5).
În felul acesta peretele frontal este dez[vorât la partea sa inferioar[ =i se
poate deschide în afar[, rotindu-se în articula\iile superioare (2) prin împin-
gere sau sub greutatea m[rfii în cazul desc[rc[rii prin înclinarea frontal[ a
vagonului.
Ulterior, cu ocazia repara\iilor planificate pere\ii frontali s-au sudat de
pere\ii laterali astfel c[, în prezent, o mare parte din vagoane au pere\ii frontali
fic=i.
Vagoanele sunt apte s[ primeasc[ sarcini uniform repartizate având urm[-
toarele valori:

Lungimea de înc[rcare Sarcina


(m) (t)
a–a 2,0 16
b–b 5,0 23
c–c 8,5 39

Variante constructive de vagoane Eacs:


– cu frân[ cu =urub ac\ionat[ de pe platforma de trecere;
– f[r[ frân[ de mân[ =i f[r[ platforma frânarului;
– cu frân[ cu =urub ac\ionat[ de la sol;
– f[r[ frân[ de blocare.
Num[rul de vagoane echipate cu platform[ de trecere, respectiv cu frân[
cu =urub ac\ionat[ de pe platform[ sau de la sol, este realizat în propor\iile sta-
bilite de fi=a UIC 535-3.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 79


Eaos

Serie numeric[ 5301-5303


Meva T. Severin, UV Arad
Uzina constructoare
Romvag Caracal
An fabrica\ie 1985-1993
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Lungimea util[ a cutiei 12.710 mm
Ampatament vagon 9.000 mm
}n[l\imea pere\ilor 1.930 mm
Volum util 72 mc
Suprafa\a podelei 36 mp
L[\imea util[ a cutiei 2.850 mm
Tip frân[ KE
Tara 21,0 t
Tip boghiu Y25 Cs2
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini autorizate
S 43,0 49,2 51,0 59,0

80 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Eacs

Serie numeric[ 5429-5493


UV Arad, Meva T. Severin, Rom-
Uzine constructoare
vag Caracal, Gh. Dimitrov Sofia
An fabrica\ie 1963-1987
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Lungimea util[ a cutiei 12.710 mm
Ampatament vagon 8.500 mm, 9.000 mm
}n[l\imea pere\ilor 1.940 mm, 1.950 mm
Volum util 72 mc
Suprafa\a podelei 36 mp
L[\imea util[ a cutiei 2.780 mm
Tip frân[ Hik, KE
Tara 22,0 t
Tip boghiu ORE, H, Y25
Diametrul de rulare 1.000 mm, 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini autorizate
S 42,0 48,2 50,0 58,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 81


Esx

Serie numeric[ 5530-5533


Uzina constructoare Meva T. Severin
An fabrica\ie 1964-1965
Lungimea peste tampoane 10.000 mm
Lungimea util[ a cutiei 8.760 mm
Ampatament vagon 5.400 mm
}n[l\imea pere\ilor 1.500 mm
Volum util 36 mc
Suprafa\a podelei 24 mp
L[\imea util[ a cutiei 2.760 mm
Tip frân[ Hik, KE
Tara 11,0 t
Diametrul de rulare 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 21,0 25,0 29,0

82 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Eakkmos
Vagon descoperit pe 4 osii

Vagoanele de marf[ tip Eakkmos sunt vagoane pe 4 osii de uz administrativ


=i sunt utilizate pentru transport: nisip, pietri=, balast =i piatr[ spart[, necesare
lucr[rilor efectuate la terasamentele de cale ferat[.
Vagoanele sunt echipate cu 2 cuve, care se pot bascula pe o parte sau pe
ambele p[r\i laterale ale vagonului.
Cuvele au pere\ii laterali articula\i de partea superioar[ a pere\ilor frontali,
care la rândul lor sunt rabatabili în timpul bascul[rii, c[tre partea superioar[
a cuvei.
Cuvele se sprijin[ pe =asiu la capete, prin intermediul unei c[i de rulare
fixat[ pe =asiu =i a unui sector de rulare fixat pe peretele frontal al cuvelor, iar
la mijloc pe un suport adecvat.
Bascularea cuvelor la 45° se face prin intermediul unui sector din\at, fixat
pe peretele frontal al cuvei =i o cremalier[ fixat[ pe =asiu.
Pentru realizarea for\ei necesare bascul[rii bilaterale a cuvelor, vagonul
este echipat cu 4 cilindri pneumatici pentru fiecare cuv[, respectiv câte doi
cilindri pentru bascularea pe fiecare parte a vagonului.
Cilindrii au diametrul interior de Ø 406 mm, cursa 400 mm =i sunt fixa\i
prin articula\ii de =asiul vagonului, având posibilitatea s[ oscileze în timpul
bascul[rii.
Partea superioar[ a tijei pistonului este fixat[ printr-o articula\ie de partea
inferioar[ a cuvei.
Cilindrii de basculare sunt alimenta\i cu aer la presiunea de 8 atm., de la
instala\ia de aer anume amenajat[ pe =asiul vagonului.
Instala\ia de basculare este format[ dintr-o conduct[ principal[ de aer de
1″ separat[ de conducta general[ a instala\iei de frân[, care se alimenteaz[ cu
aer comprimat de la locomotiva trenului, prin intermediul a 4 semiacupl[ri de
aer =i 4 robine\i frontali de aer.
Pentru înmagazinarea aerului comprimat necesar manevrelor de desc[rcare
a cuvelor sunt folosite 3 rezervoare de aer, cu o capacitate de 150 l fiecare, care

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 83


sunt alimentate prin conducte de aer de 1/2″ =i sunt prev[zute fiecare cu câte
o supap[ de re\inere.
Comanda instala\iei de aer la desc[rcarea cuvelor se poate face în dou[
variante constructive:
a. prin câte un robinet de ac\ionare stânga/dreapta =i un robinet de izolare
stânga/dreapta pentru fiecare cuv[:

1 – robinet frontal de ac\ionare; 2 – robinet de izolare; 3 – robinet


frontal conduct[ principal[ de aer; 4 – conduct[ principal[ de
aer; 5 – supap[ de re\inere; 6 – rezervor de aer; 7 – cilindru de
basculare.

b. prin câte un robinet de ac\ionare stânga/dreapta =i un robinet distribuitor


cu trei c[i pentru fiecare cuv[:

1 – robinet frontal de ac\ionare; 2 – robinet distribuitor cu trei c[i.

Pentru evitarea bascul[rii cuvelor în timpul mersului s-au prev[zut câte


dou[ dispozitive de blocare (înz[vorâre) pe fiecare cuv[:
84 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
1 – brid[; 2 – suport; 3 – manivel[; 4 – cuv[.

Ac\ionarea sistemului de blocare se face de pe partea lateral[ a vagonului


=i sensul opus bascul[rii, cu ajutorul unei manivele mobile ce intr[ în dotarea
vagonului.
Cuvele sunt asigurate contra bascul[rii necomandate când bridele poz. 1
vor strânge supor\ii poz. 2.
Pentru ca înc[rc[tura s[ fie aruncat[ cât mai departe de firul c[ii în tim-
pul bascul[rii cuvei, de o parte =i de alta a cuvelor s-au prev[zut =orturi prelun-
gitoare de 400 mm l[\ime, articulate de plan=eul cuvei =i sus\inute de bra\e
articulate la un cap[t de sorturi, iar la cel[lalt cap[t de supor\i fixa\i de =asiu.
În timpul bascul[rii =orturile de pe latura opus[ bascul[rii se desprind din
articula\ia suportului de pe =asiu, iar sorturile de pe partea basculat[, prin ro-
tire, ajung automat în prelungirea plan=eului cuvei.
Înc[rcarea vagoanelor Eakkmos se face normal, prin gravita\ie, prin partea
superioar[ a cutiei, uniform pe întreaga suprafa\[ de înc[rcare.
Volumul interior al celor dou[ cuve este de 30 m3.
Desc[rcarea vagoanelor se face prin bascularea pe rând a cuvelor.
Se admite =i bascularea simultan[ a cuvelor numai dac[ se va face cu o
cuv[ pe o parte =i cu cealalt[ cuv[ pe partea opus[.
Preg[tirea =i manevrarea cuvelor pentru basculare se face numai de c[tre
personal special instruit.
Opera\iile executate la locul de desc[rcare sunt:
– se cupleaz[ conducta principal[ de aer a instala\iei de basculare la
conducta de aer a locomotivei;
– se alimenteaz[ cu aer instala\ia de basculare pân[ la presiunea de 8 atm.
indicat[ de manometrul montat pe vagon;
– se dezleag[ bra\ele supor\ilor laterali de =asiu de pe partea opus[ bas-
cul[rii;
– se deblocheaz[ peretele lateral de pe partea care se basculeaz[;

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 85


– se deblocheaz[ cuvele de =asiu prin dispozitivul de înz[vorâre;
– se deschide robinetul frontal de izolare de pe partea opus[ bascul[rii =i se
verific[ prezen\a aerului în robinetul de ac\ionare;
– se deschide robinetul frontal de ac\ionare de pe partea opus[ bascul[rii
(se introduce aer în cilindri =i se descarc[ cuva prin basculare);
– se readuce cuva în pozi\ie orizontal[ prin ac\ionarea invers[ a mânerului
robinetului de ac\ionare (prin scoaterea aerului din cilindri);
– se închide robinetul de ac\ionare =i robinetul frontal de izolare;
– se blocheaz[ cuvele pe =asiu în pozi\ie orizontal[ prin ac\ionarea axului
dispozitivului de asigurare;
– se leag[ bra\ele sorturilor laterale de supor\ii fixa\i pe =asiu;
– se blocheaz[ pere\ii laterali.

86 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Eakkmos

Serie numeric[ 5366, 5934-5935


Uzina constructoare Remar Pa=cani
An fabrica\ie 1975-1989
Lungimea peste tampoane 13.940 mm
Lungimea util[ a cutiei 12.700 mm
}n[l\imea maxim[ a vagonului de la =in[ 2.775 mm
Ampatament vagon 8.200 mm
Num[rul cuvelor 2
Lungimea util[ a cuvei 5.188 mm
L[\imea util[ a cuvei 2.788 mm
Volum util al cuvei 15 mc
Unghiul maxim de basculare a cuvelor 45°
Tip frân[ KE
Tara 31,6 t
Tip boghiu Y25 Cs2
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini autorizate
S 32,4 38,1 40,4 48,4

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 87


Eamos

Serie numeric[ 5940


Uzina constructoare Remar Pa=cani
An fabrica\ie 1981-1984
Lungimea peste tampoane 11.500 mm
Lungimea util[ a cutiei 10.200 mm
Ampatament vagon 6.500 mm
}n[l\imea pere\ilor 2.000 mm
Volum util cca 57 mc
Suprafa\a podelei 28 mp
L[\imea util[ a cutiei 2.780 mm
Tip frân[ KE
Tara 20,0 t
Tip boghiu Y25
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C2 C3C4
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 37,5 37,5 52,0 53,6 60,0

88 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Litera de serie F
Vagon descoperit de tip special

Vagoane de referin\[:
– pe 2 osii: cu limit[ de ]nc[rcare ≥ 25 t / < 30 t;
– pe 3 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 40 t;
– pe 4 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t;
– pe 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a cu 4 osii.
aa cu 6 sau mai multe osii.
b de mare capacitate pe osii (volum > 45 m3).
c cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, bilateral alternativ sus1.
cc cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, bilateral alternativ jos1.
f apt pentru traficul cu Marea Britanie pe ferryboat =i prin tunel.
ff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai prin tunel.
fff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai pe ferryboat.
k cu 2 sau 3 osii: cu limita de înc[rcare < 20 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare < 40 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare < 50 t.
kk cu 2 osii sau 3 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 20 t / < 25 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 40 t / < 50 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / < 60 t.
l cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, bilateral simultan sus1.
ll cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, bilateral simultan jos1.
n cu 2 osii: cu limita de înc[rcare > 30 t;
cu 3 osii: cu limita de înc[rcare > 40 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare > 60 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare > 75 t.
o cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, axial sus1.
oo cu desc[rcare prin gravita\ie, axial jos1.
p cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, axial sus1.
pp cu desc[rcare masiv[ controlat[ prin gravita\ie, axial jos1.
1
Vagoanele cu desc[rcare prin gravita\ie de tip F sunt vagoane descope-
rite care nu au pla=eu plat =i care nu sunt culbutabile nici frontal nici lateral.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 89


Faccpps
Vagon pe 4 osii, descoperit, de tip special (1)

Vagonul tip Faccpps este un vagon pe 4 osii descoperit, de tip special, des-
tinat transportului de piatr[ spart[, cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie
axial =i bilateral alternativ în jos.
Vagonul este utilizat pentru lucr[ri de construc\ie, repara\ie sau între\inere
a c[ii, fiind conceput cu un sistem de desc[rcare gravita\ional[, piatr[ spart[
între =i în exteriorul =inelor, având =i dispozitiv de nivelare a pietrei.
Vagoanele dozatoare au fost executate în dou[ variante constructive:
– vagon dozator echipat cu boghiuri ORE pentru o înc[rc[tur[ util[ de 55
tone;
– vagon dozator echipat cu boghiuri Y25 pentru o înc[rc[tur[ util[ de 53
tone.
+asiul vagonului (în ambele variante) este o construc\ie simetric[ executat[
din profile laminate, table =i platbenzi, asamblate prin sudur[.
Cutia vagonului se compune din dou[ p[r\i distincte:
– cutia superioar[, cu rol de bunc[r pentru piatra spart[;
– cutia inferioar[, cu rol de împr[=tiere piatr[ spart[.

Cutia superioar[, poz. 1, este format[ de la =asiu în sus, iar cutia inferioar[
poz. 2 este format[ de la =asiu în jos.
Cutia superioar[ este constituit[ din pere\i laterali poz. 3, executat[ din
90 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
tabl[ de 4 mm, consolida\i la exterior cu stâlpi din tabl[ de 8 mm ambutisat[ în
form[ de “U” =i pere\i frontali poz. 4, din tabl[ de 5 mm, înclina\i =i consolida\i
cu stâlpi laterali oblici.
Cutia astfel construit[ are forma unui trunchi de piramid[ dreptunghiular[
cu baza mare în sus (la vagonul dozator pe boghiuri ORE) =i forma unui trunchi
de piramid[ dreptunghiular[ cu baza mic[ în sus (la vagonul dozator pe bo-
ghiuri Y25).
La partea superioar[ cutia vagonului este descoperit[.
Cutia inferioar[ este desp[r\it[ transversal în dou[ printr-o travers[ cen-
tral[ poz. 6 =i are 8 guri de desc[rcare prin care se scurge balastul, 4 guri de
desc[rcare au deschiderea între =ine poz. 7, iar dou[ câte dou[ în exteriorul
=inelor poz. 8, prin care se scurge balastul.
Sistemul pentru desc[rcarea gravita\ional[ este ac\ionat de pe platforma de
trecere, de la unul din capetele vagonului cu ajutorul a 3 dispozitive de ac\ionare,
poz. 1-3.

1 – dispozitiv ac\ionare van[


lateral[ st‘nga;
2 – dispozitiv ac\ionare vane
centrale;
3 – dispozitiv ac\ionare van[
lateral[ st‘nga.

Dou[ dispozitive poz. 1 =i poz. 3, ac\ioneaz[ lateral realizând deschiderea


vanelor din exteriorul =inelor, iar unul, poz. 2, ac\ioneaz[ central, realizând în-
chiderea, respectiv deschiderea celor 4 vane centrale între =ine.

Dispozitivul de ac\ionare a vanelor laterale


Se compune dintr-o roat[ manivela poz. 1, care prin intermediul unui ax
cardanic poz. 2, =urub poz. 3, levier poz. 4, tija poz. 5, levier poz. 6, ax poz. 7,
bra\ poz. 8, tija poz. 9, transmite mi=carea la dou[ vane.
Prin rotirea ro\ii manivelei în sensul acelor de ceasornic se realizeaz[ închi-
derea celor dou[ vane, iar prin rotirea în sens invers se realizeaz[ deschiderea
vanelor.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 91


La dispozitivul de ac\ionare a vanelor centru mi=carea de închidere =i des-
chidere a vanelor se realizeaz[ în mod similar ca la vanele laterale, cu deose-
birea c[ aici sunt 4 vane în loc de 8 vane.

Dispozitivul de nivelare a balastului cap[t vagon cu frâna de mân[


Se compune dintr-o manivel[ poz. 1, care pune în mi=care =urubul poz. 2,
piuli\a, levierul poz. 3, bara de leg[tur[ poz. 4, levierul curbat poz. 5, arborele
I poz. 6, levierul poz. 7, bara de leg[tur[ poz. 8, prin cele dou[ leviere pune în
mi=care arborii 9 ridicând =i coborând nivelatorul.

92 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Dispozitivul de nivelare a balastului cap[t vagon f[r[
frâna de mân[
Este asem[n[tor cu dispozitivul de nivelare a balastului cap[t cu frân[ de
mân[.
Prin rotirea manivelei în sensul acelor de ceasornic se realizeaz[ ridicarea
celor dou[ nivelatoare, iar prin rotirea în sens invers se realizeaz[ coborârea
lor.
Înc[rcarea vagonului se face prin gravita\ie, prin partea superioar[ a cu-
tiei, respectându-se în[l\imea de la care se las[ s[ cad[ piatra sub a=a form[ ca
s[ nu deterioreze tabla cutiei vagonului.
La vagonul dozator pe boghiuri ORE de exemplu, volumul interior al cutiei
vagonului este de cca 37 mc.
Considerând greutatea specific[ a pietrei sparte ˆ 1.500 kg/mc, iar sarcina
util[ de 55 tone rezult[ un volum necesar de 36,7 mc. Deci înc[rc[tura vago-
nului nu trebuie s[ dep[=easc[ cadrul superior al cutiei, pentru a nu se dep[=i
sarcina util[ a vagonului.
Desc[rcarea vagonului se face prin gravita\ie, iar cantitatea de piatr[
spart[ desc[rcat[ se regleaz[ prin deschiderea =i închiderea vanelor în timpul
desc[rc[rii.
Vanele laterale trebuie s[ fie deschise în mod uniform astfel ca înc[rc[tura
vagonului s[ r[mân[ echilibrat[ pe întreaga suprafa\[ în timpul mi=c[rii vago-
nului pentru desc[rcare.
Desc[rcarea vagonului se realizeaz[ când acesta este în mi=care cu o vitez[
de sub 5 km/h.
Dispozitivul de nivelare va fi coborât în vederea nivel[rii pe etape, nivelarea
balastului realizându-se prin minim trei treceri sau din 2-3 vagoane simultan.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 93


Faccpps(1)

Serie numeric[ 6993


Uzina constructoare UV Arad
An construc\ie 1969
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Ampatament vagon 8.500 mm
Lungimea =asiului 12.800 mm
L[\imea vagonului 2.960 mm
Lungimea cutiei la partea inferioar[ 3.840 mm
Lungimea cutiei la partea superioar[ 8.428 mm
}n[l\imea maxim[ a vagonului de la =in[ 3.340 mm
}n[l\imea util[ a cutiei 1.934 mm
Volumul de ]nc[rcare al vagonului cca 37 mc
Tip frân[ KE
Tara 25,5 t
Viteza maxim[ 100 km/h
Tip boghiu ORE
A B1 B2 C
Sarcini autorizate
S 38,5 44,7 46,5 54,5

94 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Faccpps(2)

Serie numeric[ 6936, 6993


Uzina constructoare UV Arad
An fabrica\ie 1980-1984
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Ampatament vagon 9.000 mm
Lungimea =asiului 12.800 mm
L[\imea vagonului 2.960 mm
Lungimea cutiei la partea inferioar[ 9.970 mm
Lungimea cutiei la partea superioar[ 8.570 mm
}n[l\imea maxim[ a vagonului de la =in[ 3.249 mm
}n[l\imea util[ a cutiei 1.956 mm
Volumul de ]nc[rcare al vagonului cca 38 mc
Tip frân[ KE
Tip boghiu Y25
Tara 26,5 t
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini autorizate
S 37,5 43,7 45,5 53,5

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 95


Fals
Vagon autodescărcător pe 4 osii

Vagonul tip Fals este un vagon pe 4 osii cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie,
bilateral simultan, destinat pentru a transporta c[rbune (lignit) din bazinele
carbonifere la termocentralele electrice.
Vagonul tip Fals este standardizat pe plan european, dar varianta vagonului
executat[ pentru CFR difer[ de fi=a UIC 571-3, acesta având lungimea între
tampoane de 14,540 m (în loc de 12,540 m) =i ampatamentul 9,00 m (în loc de
7,50 m) =i din acest motiv nu este un vagon apt traficului interna\ional.
Cutia vagonului este o construc\ie metalic[ cu pere\i îmbina\i prin sudur[
electric[.
Pere\ii cutiei laterali sunt executa\i din tabl[ groas[ de 4 mm, iar pere\ii
frontali din tabl[ groas[ de 8 mm, asambla\i prin sudur[.
În mijlocul cutiei pe toat[ lungimea cutiei este prev[zut[ o pant[ fix[ în
form[ de coam[ cu un unghi de aproximativ 58°, fixat[ cu sudur[ de =asiu =i
cutia vagonului, care serve=te la scurgerea sub greutatea proprie a înc[rc[turii
din vagon.
Vagonul are prev[zut la unul din capete un peron de 500 mm, pe care se
monteaz[ platforma de trecere, prev[zut[ cu balustrad[, mânere =i sc[ri de
urcare.
Pe fiecare perete lateral sunt montate câte dou[ u=i de dimensiunile 5.800
× 1.200 mm fiecare.
U=ile se deschid înspre exteriorul vagonului, pivotând în balamalele poz.
2 amplasate în partea superioar[ a u=ilor =i sunt ac\ionate de levierele poz. 3
amplasate la extremit[\ile laterale ale u=ilor.
Vagonul cu u=ile deschise este agabaritic =i trebuie s[ circule cu u=ile în-
chise =i blocate cu dispozitivele de fixare a clapelor strânse =i f[r[ aer în con-
ducta principal[ a mecanismului.
Înaintea execut[rii opera\iilor în vederea desc[rc[rii vagonului, trebuie s[
se asigure pe ambele p[r\i spa\iul necesar pentru deschiderea u=ilor.
U=ile sunt manevrate centralizat pe vagon =i se deschid simultan pe ambele
p[r\i laterale.
96 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Deschiderea =i închiderea u=ilor se realizeaz[ prin ac\iunea pneumatic[ a
unui cilindru de desc[rcare, situat la mijlocul vagonului, care este alimentat
cu aer comprimat la 5 bari, printr-o conduct[ separat[ de conducta de aer a
instala\iei de frân[, care ac\ioneaz[ asupra unui mecanism de desc[rcare =i
care lucreaz[ conform schemei de mai jos:

DETALIUL A

1 – Arbore;
2 – Furc[;
3 – P‘rghie;
4 – Furc[ de comand[;
5 – Levier curbat;
6 – Furc[;
7 – Tija pistonului;
8 – Capul tijei;
9 – Cilindru;
10 – +urub de sprijin;
11 – Arc;
12 – }nchiz[tor.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 97


Mecanismul se compune dintr-un arbore poz. 1 (întrerupt la mijlocul vago-
nului), amplasat pe axa longitudinal[ a vagonului =i care este suspendat cu
ajutorul a 4 lag[re fixate de =asiul vagonului.
Pe ace=ti arbori sunt montate furcile poz. 2, care printr-un sistem de pârghii
poz. 3 ac\ioneaz[ rotirea arborelui, realizând deschiderea sau închiderea u=ilor.
Arborele este legat de cilindrul cu dubl[ ac\iune poz. 9 prin furca de co-
mand[ poz. 4, levierul curbat poz. 5 =i furca poz. 6, cu tija cilindrului poz. 7.
Dup[ efectuarea comenzii de desc[rcare de la robinetul cu 3 cai, aerul
intrat în cilindru împinge tija pistonului (poz. 7) în afar[, care prin intermediul
capului tijei (poz. 8), care are o canelur[ longitudinal[ =i care se sprijin[ pe
=urubul de reglare (poz. 10), comprim[ arcul (poz. 11) =i scoate din angrenare
dintele închiz[torului (poz. 12), eliberând dintele “B” aflat pe butucul furcii de
comand[ (poz. 4).
La mi=carea în continuare a tijei pistonului are loc deschiderea u=ilor late-
rale prin rotirea arborelui cu ajutorul levierului (poz. 5) =i transmiterea for\ei
prin intermediul furcilor (poz. 2) =i a pârghiilor (poz. 3).
La închidere, tija pistonului parcurge cursa invers[ în care timp se închid
u=ile, apoi, în continuare, dintele închiz[torului (poz. 12) ac\ionat de for\a ar-
cului comprimat (poz. 11) intr[ în angrenare cu dintele “B” aflat pe butucul
furcii de comand[ (poz. 4), blocând astfel rotirea arborelui =i, în acela=i timp,
blocarea mecanismului.
Scoaterea închiz[torului nu poate fi f[cut[ decât sub ac\iunea tijei pis-
tonului.
La închiderea u=ilor, dup[ trecerea levierelor peste punctul mort, se aude
un zgomot caracteristic de izbitur[ =i, în acela=i timp, se aude =i angrenarea
dintelui închiz[torului cu dintele furcii de comand[.
Desc[rcarea c[rbunilor se poate face fie izolat (la fiecare vagon din tren în
parte), fie simultan la toate vagoanele din tren odat[, dup[ caz, =i posibilit[\ile
de desc[rcare pe rampe.

98 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Fals

Serie numeric[ 6650-6657


UV Arad, Romvag Caracal,
Uzine constructoare
Meva T. Severin
An fabrica\ie 1976-1991
Lungimea peste tampoane 14.540 mm
Lungimea cutiei la partea superioar[ 12.800 mm
Lungimea cutiei la partea inferioar[ 12.320 mm
Ampatament vagon 9.000 mm
}n[l\imea maxim[ a vagonului de la =in[ 3.627 mm
Volum util cca 75 mc
L[\imea vagonului 3.080 mm
Tip frân[ KE
Tara 25,0 t
Tip boghiu Y25 Cs2
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini autorizate
S 39,0 47,0 55,0

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 99


Faccs
Vagon pe 4 osii, descoperit, de tip special (2)

Vagonul tip Faccs este un vagon pe 4 osii descoperit, de tip special, desti-
nat transportului de piatr[ spart[, cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie
bilateral alternativ jos.
Vagonul este utilizat pentru lucr[ri de construc\ie, repara\ie sau între\ine-
rea c[ii, fiind conceput cu un sistem de desc[rcare gravita\ional[ piatr[ spart[
în exteriorul =inelor.
Vagonul tip Faccs, pentru transportul pietrei sparte =i autodesc[rc[tor în
afara c[ii, poate realiza:
– desc[rcarea integral[ pe o parte sau alta a vagonului prin câte dou[
pâlnii laterale;
– dozarea desc[rc[rii în mers cu viteza redus[ sau sta\ionar prin câte un
sector dozator cilindric la fiecare pâlnie lateral[;
– aruncarea înc[rc[turii la 1.700 mm de axul c[ii de circula\ie =i la 350-500
mm în[l\ime de la nivelul =inelor.
Vagonul are o construc\ie complet metalic[, sudat[, din profile laminate
sau ambutisate =i platbenzi, material OL52-2k =i OL38.
+asiul este format dintr-un longeron central în form[ de V întors, traverse
intermediare =i traverse frontale consolidate cu diagonale în dreptul tampoane-
lor.
Cutia vagonului este format[ din 2 cuve în form[ de trunchi de piramid[
cu baza mare în sus, consolidate cu nervuri longitudinale =i transversale, se
asambleaz[ cu =asiul prin sudur[, formând un ansamblu rigid de mare rezis-
ten\[.
Pere\ii cuvelor din tabl[ de 6 mm grosime au planurile înclinate cu 50°
la partea lateral[ =i 36°, la partea frontal[, pentru a permite golirea u=oar[ a
înc[rc[turii.
Gurile de desc[rcare, prev[zute la partea inferioar[ a cuvelor, câte dou[
pe fiecare latur[, se compun din trape fixe, trape mobile cu 2 pozi\ii de lucru
fixate cu balamale în prelungirea trapelor fixe =i sectoare dozatoare pentru
închiderea gurilor de desc[rcare.
100 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Manevrarea sectoarelor dozatoare se face prin 2 mecanisme de desc[rcare
cu manivela, ac\ionate independent de pe una din platformele de cap[t.
Asigurarea trapelor se face cu dou[ mecanisme de blocare cu came, câte
unul pe fiecare latur[ a vagonului, asigurând fiecare câte dou[ trape pe aceea=i
parte.

Prescrip\ii de manevrare
Înainte de înc[rcare se verific[ sectoarele dozatoare s[ fie bine închise, tra-
pele mobile s[ fie ridicate =i asigurate cu axul cu came =i cu mânerele cu clichet.
Înc[rcarea se face cu benzi transportoare, excavatoare etc. numai pân[ la
partea superioar[ a cuvelor.
Dup[ înc[rcare se verific[ pozi\ia trapelor mobile =i sistemul de blocare.
La desc[rcare se deblocheaz[ trapele mobile, pe partea pe care se efectueaz[
desc[rcarea, acestea c[zând în prelungirea trapelor fixe.
Se trece apoi la deschiderea sectoarelor dozatoare complet sau numai 1⁄4, 1⁄2,
3⁄4, în func\ie de cantitatea de piatr[ necesar[ pe metru liniar, prin ac\ionarea
mecanismului de desc[rcare.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 101


Faccs

Serie numeric[ 6994


Uzina constructoare Meva T. Severin
An fabrica\ie 1971-1972
Lungimea peste tampoane 14.040 mm
Ampatament vagon 8.500 mm
Lungimea =asiului 12.800 mm
L[\imea vagonului 2.850 mm
}n[l\imea maxim[ a vagonului de la =in[ 3.500 mm
Num[rul cuvelor de ]nc[rcare 2
Volumul de ]nc[rcare al unei cuve cca 15 mc
Volumul de ]nc[rcare al vagonului cca 30 mc
Tipul frânei Hik
Tara 24,0 t
Tip boghiu ORE
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini autorizate
S 40,0 46,2 48,0 56,0

102 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Litera de serie Z

Vagon-cisternă cu rezervor metalic, pentru


transportul produselor lichide sau gazoase

Vagoane de referin\[:
– cu 2 osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 25 t / < 35 t;
– cu 3 osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 40 t;
– cu 4 osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t;
– cu 6 sau mai multe osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a pe 4 osii.
aa pe 6 sau mai multe osii.
c cu desc[rcare sub presiune.
e echipat cu dispozitive de înc[lzire.
f apt pentru traficul cu Marea Britanie pe ferryboat =i prin tunel.
ff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai prin tunel.
fff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai pe ferryboat.
g pentru transportul de gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub
presiune.
i cisterne din material nemetalic.
j cu dispozitiv amortizor de =oc.
k pe 2 sau 3 osii: cu sarcina de ]nc[rcare < 20 t;
pe 4 osii: cu sarcina de înc[rcare < 40 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu sarcina de înc[rcare < 50 t.
kk pe 2 osii sau 3 osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 20 t / < 25 t;
pe 4 osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 40 t / < 50 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu sarcina de înc[rcare ≥ 50 t / < 60 t.
n pe 2 osii: cu sarcina de înc[rcare > 30 t;
pe 3 osii: cu sarcina de înc[rcare > 40 t;
pe 4 osii: cu sarcina de înc[rcare > 60 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu sarcina de înc[rcare > 75 t.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 103


Vagoane cisternă cu rezervor metalic,
pentru transportul produselor lichide

Vagoanele cistern[ sunt destinate pentru transportul produselor petroliere


albe =i negre, acid sulfuric, bitum, ulei de floarea soarelui, alcool etilic etc. +asiul
vagoanelor este executat cu longeroane laterale, traverse frontale, traverse in-
termediare =i diagonale sau cu grind[ central[, traverse frontale etc.
Unele tipuri de vagoane au =asiul cu consolele egale, iar alte tipuri au
=asiul cu consolele inegale.
De men\ionat c[ în prezent fi=a UIC 573 prevede c[ la vagoanele cistern[ nou
construite =asiul s[ fie numai cu consolele egale, având lungimea de 1.900 mm.
La toate tipurile de vagoane, recipientul este de tipul cilindric orizontal, la
care fundurile sunt sferice racordate, elipsoidale, semisferice etc.
Recipientele sunt executate prin sudare, în baza unor tehnologii de sudare
=i verificare specifice.
Fixarea corpului recipientului pe =asiu se face prin intermediul unor supor\i
suda\i pe =asiu.
Pentru a permite dilatarea recipientului fa\[ de =asiu, montarea la unul
din capete se face cu =uruburi în g[uri ovale prev[zute cu buc=e.
Exist[ =i varianta fix[rii recipientului de supor\i prin sudur[.
La vagoanele pentru transportul produselor petroliere, recipientul are la
partea superioar[ un dom cu rol de umplere sau vizitare, pe care este montat
un capac de închidere =i o garnitur[ rezistent[ la produse petroliere.
Pentru vizitare, în interior, unele recipiente sunt prev[zute cu o scar[ de
acces.
La vagoanele pentru transport acid sulfuric, domul este prev[zut cu racordu-
rile pentru umplere, golire =i aerisire, desc[rcarea f[cându-se prin absorb\ie.
Vagoanele cistern[ sunt dotate cu pasarel[ de trecere la unul din capete. Pe
aceste platforme este montat[ frâna cu =urub.
Pentru transportul produselor petroliere vagoanele sunt executate în dou[
variante:
– pentru produse albe, f[r[ serpentin[ de înc[lzire;
– pentru produse negre =i motorin[, cu serpentin[ de înc[lzire.

104 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Serpentina de înc[lzire, format[ dintr-un sistem de \evi care asigur[ o su-
prafa\[ de înc[lzire de cca 40 mp, este necesar[ pentru înc[lzirea produselor cu
grad de vâscozitate ridicat, ca s[ poat[ fi golite mai repede vagoanele cistern[
în anotimpurile reci.
În acest scop racordul superior al serpentinei interioare se cupleaz[ la con-
ducta de abur a sta\iei de desc[rcare.
Vagoanele cu presiunea de lucru a recipien\ilor mai mare de 0,7 bar sunt
sub inciden\a prescrip\iilor tehnice ISCIR C4-90, iar vagoanele cu recipientele
ce au presiunea maxim admisibil[ de lucru mai mic[ de 0,7 bar (sunt dotate
cu supape de suprapresiune reglate la 0,7 bar) nu sunt supuse prescrip\iilor
tehnice ISCIR C4-90.
Fiecare recipient este prev[zut cu o plac[ de timbru, care con\ine date pri-
vind denumirea fabricantului, anul de fabrica\ie, presiunea maxim admisibil[,
temperatura maxim[ =i temperatura minim[ de lucru, capacitatea =i num[rul
de fabrica\ie etc.
Deoarece produsele petroliere transportate produc gaze ce m[resc presiunea
în interiorul cisternei, acestea sunt prev[zute cu o supap[ de siguran\[ pentru
prevenirea supapresiunii =i evitarea pericolului ce ar putea rezulta, care este
montat[ la partea cea mai de sus a recipientului.
Sunt =i vagoane, exemplu vagonul Zaes de 68 =i 73 mc, la care cisterna este
ermetic închis[, presiunea maxim admisibil[ de lucru de 0,3 MPA =i în acest
caz nu este necesar a se monta supapa de siguran\[.
Pentru protejarea rezervoarelor împotriva riscurilor de deformare, urmare
unei sc[deri accidentale a presiunii interioare, pe acestea sunt montate supape
de aspira\ie.
Supapa de aspira\ie se monteaz[ =i se sigileaz[ numai dup[ ce cisternele
care au fost încercate în prealabil hidraulic =i au corespuns probelor.
La fiecare 6 ani recipientele se calibreaz[ fin prin metoda volumetric[:
– recipien\ii vagoanelor pe 4 osii, pe în[l\imea de 100 cm, începând de la
generatoarea superioar[ a cisternei, din cm în cm;
– recipien\ii vagoanelor pe 2 osii, similar, pe o în[l\ime de 70 cm.
Datele privind calibrarea sunt consemnate pe placa de calibrare ce se mon-
teaz[ pe fiecare parte lateral[ a vagonului.

Înc[rcarea vagoanelor
a. pentru transport produse petroliere. Înc[rcarea vagoanelor se face prin
c[dere liber[, prin dom[, avându-se grij[ ca dispozitivul de golire s[ fie închis,
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 105
deci ventilul s[ calce pe scaunul ventilului, robine\ii laterali de golire s[ fie în-
chi=i =i capacele montate.
Nivelul înc[rc[rii este limitat de volumul util =i greutatea specific[ a mate-
rialului transportat =i gradul de umplere admis.
În scopul verific[rii gradului de umplere o mare parte din vagoanele cis-
terne sunt prev[zute cu o rigl[ gradat[ în interior lâng[ gura de acces =i vizi-
bil[ pe gura de vizitare.
Cantitatea de marf[ înc[rcat[ va trebui s[ îndeplineasc[ condi\ia s[ nu
dep[=easc[ limita maxim[ înscris[ pe placa de timbru a recipientului.
De asemenea, trebuie respectat[ limita înscris[ pe placa ABC, montat[ pe
vagon, pentru categoria de linie pe care circul[ vagonul, respectiv gradul mi-
nim de umplere pentru produsul respectiv.

b. pentru transport acid sulfuric. Vagoanele de acid sulfuric transport[ acid


sulfuric cu o concentra\ie minim[ de 78%.
Înc[rcarea vagoanelor se face pe la partea superioar[ recipientului, prin
racordul de înc[rcare al dispozitivului de înc[rcare-desc[rcare, în locuri special
amenajate.
Pentru a se indica nivelul de înc[rcare, constructiv, în interiorul recipien-
tului, a fost montat un racord, în interiorul c[ruia se afl[ montat un plutitor
care avea rolul s[ indice nivelul minim =i maxim la care se accept[ înc[rcarea
vagonului.
În timp, la majoritatea vagoanelor acest plutitor nu s-a mai montat =i, în
acest caz, dup[ înc[rcare, se face cânt[rirea vagoanelor pentru a nu se dep[=i
sarcina pe osie admis[.
Dup[ cânt[rire se verific[ închiderea corespunz[toare a racordurilor de
umplere =i capacului domei, dup[ care se sigileaz[ în vederea circula\iei vagoa-
nelor pe calea ferat[.

Desc[rcarea vagoanelor
Pentru desc[rcare, cisterna vagoanelor pentru transportat produse petro-
liere este prev[zut[ cu un sistem de golire compus dintr-un dispozitiv central
de golire =i cu robine\i laterali de golire.
Dispozitivul central de golire este montat în interior =i ac\ionat de la partea
superioar[ a cisternei la unele vagoane, sau de la partea inferioar[ la altele. La
partea inferioar[ a cisternei, pe racordul de golire sunt montate dou[ ramifica-

106 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


\ii prev[zute cu robine\i laterali de golire actiona\i de la sol. Robine\ii laterali
=i dispozitivul central de golire sunt de tipul cu sertar ascendent, specific va-
goanelor cistern[.
Golirea vagoanelor de produse petroliere se face gravita\ional cu capacul de
la gura de umplere deschis, rab[tut la 180° (dat peste cap).
Nu este admis[ desc[rcarea vagoanelor prin presiune sau depresiune.
Pentru evitarea acumul[rilor de electricitate static[, înainte de înc[rcarea,
respectiv desc[rcarea vagoanelor, acestea sunt legate la prizele de punere la
mas[.
La vagoanele pentru transport acid sulfuric desc[rcarea vagonului se face
prin sifonare, dup[ racordarea conductei de desc[rcare a sta\iei la racordul de
desc[rcare al vagonului.
La vagoanele pentru transport bitum cald temperatura maxim[ la înc[r-
care/desc[rcare a bitumului este de 210° C.
Pentru men\inerea temperaturii recipientul vagonului pentru transport
bituum este termoizolat cu un înveli= de vat[ mineral[ gros de 150 mm, uni-
form distribuit pe toat[ suprafa\a care protejeaz[ recipientul la exterior. Izola-
\ia are =i rolul de a nu permite o temperatur[ mai mare de 70° C la exteriorul
vagonului (prevedere RID).
Stratul de vat[ mineral[ este compus din dou[ rânduri de saltele rulate
din vat[ mineral[ din bazalt f[r[ suport, fixate rezistent pe cisterna vagonului.
Materialul izolant a fost ales astfel încât s[ aib[ o temperatur[ de aprindere mai
mare de 270°, el putând s[ reziste pân[ la o temperatur[ maxim[ de 400° C.
Peste stratul de vat[ mineral[ este prev[zut[ o învelitoare de tabl[ zincat[ de
0,6 mm grosime, montat[ în =uruburi de scheletul izola\iei.
Înc[lzirea bitumului pentru fluidizare în vederea desc[rc[rii, se face cu
abur de la o instala\ie exterioar[.

Sp[larea vagoanelor
Pentru a se putea transporta diferitele produse petrochimice, vagoanele
trebuiesc preg[tite pentru fiecare produs transportat, prin cur[\irea corespun-
z[toare a cisternei vagonului în sta\ii de sp[lare.
Este interzis[ folosirea vagoanelor la transportul altor produse f[r[ pre-
g[tirea corespunz[toare a vagonului.
Pentru vagoanele utilizate la transportul produselor petroliere, modul de
sp[lare a cisternelor la o sta\ie de sp[lare depinde de felul produselor ce s-au
transportat =i natura produsului pentru care se preg[te=te cisterna.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 107
Vagoanele cistern[ sosite în sta\ia de sp[lare se împart în 4 grupe:
– grupa I, vagoane în care se vor înc[rca produse negre de acela=i fel;
– grupa II, vagoane care au servit pentru transportul produselor negre =i
urmeaz[ s[ transporte produse albe;
– grupa III, vagoane care transport[ produse de mare vâscozitate;
– grupa IV, vagoane care urmeaz[ s[ intre în repara\ie.
În sta\ia de sp[lare vagoanele se aburesc 4 ore pentru scurgerea resturilor
vâscoase =i degazare, se spal[ cu ap[ fierbinte =i, eventual, detergen\i, se lim-
pezesc cu ap[ rece =i se sufl[ cu aer pentru uscare =i aerisire.
La ie=irea din sta\ia de sp[lare se controleaz[ cu aparate de m[sur[ exis-
ten\a gazelor explozive la interior =i dup[ verificarea gradului de cur[\enie se
=abloneaz[ pe vagoane produsul care poate fi transportat. Exemplu A (pentru
produse albe), N (pentru produse negre), M (pentru motorine) etc.
La vagoanele pentru acid sulfuric, pentru reducerea efectului coroziv al
acidului sulfuric, se introduce în recipient clorura de calciu, pentru neutralizare
=i apoi se spal[ cu ap[.

Alegerea tipului de vagon cistern[ în func\ie de m[rfurile transportate


Produse petroliere albe: Z, Zas;
Produse petroliere negre: Zes, Zaes;
Ulei de floarea soarelui: Zas;
Alcool etilic: Zas;
Bitum cald: Zaekks;
Acid sulfuric: Zas.

Alegerea tipului de vagon cistern[ în func\ie de capacitatea de transport


Pentru produse petroliere: – 30 mc ˆ vagon pe 2 osii;
– 60 mc ˆ vagon pe 4 osii;
– 61 mc ˆ vagon pe 4 osii;
– 68 mc ˆ vagon pe 4 osii;
– 71 mc ˆ vagon pe 4 osii;
– 73 mc ˆ vagon pe 4 osii.
Pentru bitum cald: – 50 mc ˆ vagon pe 4 osii;
– 55 mc ˆ vagon pe 4 osii.
Pentru ulei de floarea soarelui: – 60 mc ˆ vagon pe 4 osii.
Pentru acid sulfuric: – 35 mc ˆ vagon pe 4 osii.
Pentru alcool etilic: – 60 mc ˆ vagon pe 4 osii.
108 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Zes

Serie numeric[ 7370


Meva T. Severin,
Uzina constructoare
Umerva Ploie=ti
An fabrica\ie 1969-1971
Lungimea peste tampoane 10.140 mm
Ampatament vagon 5.700 mm
Volum util recipient 30 mc
Lungime recipient 8.050 mm
Diametru recipient 2.184 mm
Tip frân[ Hik, KE
Tara 13,5 t
Diametrul de rulare 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 C
Sarcini autorizate
S 18,5 22,5 26,5
Observa\ii Transport[ produse albe =i negre

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 109


Zaes (1)

Serie numeric[ 7889 7880 7880, 7881


23 Aug. Buc. Gr. R Buc.
Uzina constructoare Gh. Dimitrov Sofia
Gr. R Buc. Umerva Pl.
An fabrica\ie 1965-1969 1969-1971 1974-1976
Lungimea peste tampoane 12.510 mm 12.530 mm
Ampatament vagon 7.120 mm 7.120 mm
Volum util recipient 60 mc 61 mc
Lungime recipient 10.300 mm 10.300 mm
Diametru recipient 2.800 mm 2.800 mm
L[\ime =asiu 2.420 mm 2.420 mm
Tip boghiu ORE ORE
Tip fr‘n[ KE KE
Tara 25,0 t 22,5 t
Diametrul de rulare 1.000 mm 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B1 B2 C A B1 B2 C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 37,5 37,5 47,0 55,0 S 40,1 40,1 49,5 57,5
Transport[ produse Transport[ produse
Observa\ii
petroliere petroliere

110 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Zaes (2)

Serie numeric[ 7881 7882


Meva T. Severin,
Uzina constructoare Meva T. Severin
Romvag Caracal
An fabrica\ie 1975-1976 1977-1978
Lungimea peste tampoane 12.660 mm 12.660 mm
Ampatament vagon 7.120 mm 7.120 mm
Volum util recipient 60 mc 60 mc
Lungime recipient 10.300 mm 10.300 mm
Diametru recipient 2.800 mm 2.800 mm
L[\ime =asiu 2.420 mm 2.420 mm
Tip boghiu H H
Tip fr‘n[ KE KE
Tara 24,5 t 24,5 t
Diametrul de rulare 920 mm 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B1 B2 C A B1 B2 C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 38,8 38,8 47,5 55,5 S 38,8 38,8 47,5 55,5
Transport[ produse
Observa\ii Transport[ floarea soarelui
petroliere

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 111


Zaes (3)

Serie numeric[ 7882 7883 7778


Uzina constructoare Meva T. Severin Meva T. Severin
An fabrica\ie 1976-1978 1979 1980
Lungimea peste tampoane 12.660 mm 12.160 mm
Ampatament vagon 7.120 mm 7.120 mm
Volum util recipient 60 mc 60 mc
Lungime recipient 10.300 mm 10.300 mm
Diametru recipient 2.800 mm 2.800 mm
L[\ime =asiu 2.420 mm 2.420 mm
Tip boghiu Y25 Cs2 Y25 Cs2
Tip fr‘n[ KE KE
Tara 24,5 t 24,0 t
Diametrul de rulare 920 mm 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B1 B2 C A B1 B2 C2 C3C4
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 38,8 38,8 47,5 55,5 S 36,8 36,8 48,0 53,8 56,0
Transport[ produse
Observa\ii Transport[ produse petroliere
petroliere

112 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Zaes (4)

Serie numeric[ 7991


Uzina constructoare Meva T. Severin
An fabrica\ie 1988
Lungimea peste tampoane 13.440 mm
Ampatamentul vagonului 8.400 mm
Volum util recipient 68 mc
Lungime recipient 11.520 mm
Diametru recipient 2.800 mm
L[\ime =asiu 2.300 mm
Tip boghiu Y25
Tip fr‘n[ KE
Tara 24,9 t
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 39,1 42,3 47,1 55,1
Observa\ii Transport[ produse albe =i negre

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 113


Zaes (5)

Serie numeric[ 7878 7882 7883


Uzina constructoare Gh. Dimitrov Sofia
An fabrica\ie 1980 1977/78 1979
Lungimea peste tampoane 14.240 mm
Ampatament vagon 8.200 mm
Volum util recipient 71 mc
Lungime recipient 11.920 mm
Diametru recipient 2.800 mm
L[\ime =asiu 2.350 mm
Tip boghiu Y25
Tip frân[ KE
Tara 21,3 t
Diametrul de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B1 B2 C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 42,7 49,9 50,7 58,7
Observa\ii Transport[ produse albe =i negre

114 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Zaekks

Serie numeric[ 7939 7879 (de la nr. 900)


Uzina constructoare Meva T. Severin Meva T. Severin
An fabrica\ie 1980 2000
Lungimea peste tampoane 12.590 mm 12.160 mm
Ampatamentul vagonului 7.120 mm 7.120 mm
Volum util recipient 50 mc 55 mc
Lungime recipient 9.220 mm 10.865 mm
Diametru recipient 2.180 mm 2.600 mm
Tip boghiu Y25 Y25
Tip fr‘n[ KE KE
Tara 28,1 t 24,0 t
Diametrul de rulare 920 mm 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B1 B2 C A B1 B2 C2 C3C4
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 34,8 34,8 43,9 51,9 S 36,8 36,8 48,0 53,8 56
Observa\ii Transport[ bitum cald Transport[ bitum cald

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 115


Zas(1)

Serie numeric[ 7855...7856 7965


Uzina constructoare Meva T. Severin Meva T. Severin
An fabrica\ie 1975-1979 1979-1980
Lungimea peste tampoane 12.660 mm 12.160 mm
Ampatament vagon 7.120 mm 7.120 mm
Volum util recipient 35 mc 35 mc
Lungime recipient 9.220 mm 9.220 mm
Diametru recipient 2.180 mm 2.180 mm
L[\ime =asiu 2.420 mm 2.420 mm
Tip boghiu H Y25
Tip fr‘n[ KE KE
Tara 22,5 t 23,0 t
Diametrul de rulare 920 mm 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B1 B2 C A B1 B2 C2 C3C4
Sarcini autorizate
S 40,8 40,8 49,5 57,5 S 37,8 37,8 49,0 54,2 57,0
Observa\ii Transport[ acid sulfuric Transport[ acid sulfuric

116 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Zas(2)

Serie numeric[ 7965


Uzina constructoare Meva T. Severin
An fabrica\ie 1999-2002
Lungimea peste tampoane 13.440 mm
Ampatamentul vagonului 8.400 mm
Volum util recipient 73 mc
Lungime recipient 11.430 mm
Diametru recipient 2.900 mm
L[\ime =asiu 2.420 mm
Tip boghiu Y25
Tip fr‘n[ KE
Tara 24,8 t
Diametrul de rulare 920 mm
100 km/h (vagon ]nc[rcat)
Viteza maxim[
120 km/h (vagon gol)
A B1 B2 C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 39,2 42,4 47,2 55,2
Observa\ii Transport[ produse albe

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 117


Litera de serie I
Vagon refrigerent cu izolaţie termică de clasa
IN, cu ventilaţie eoliană, cu grătare pe podea i
rezervoare de gheaţă (de 3,5 m3 sau mai mare)
Vagoane de referin\[:
– vagon pe 2 osii: cu suprafa\a util[ ≥ 19 m2 / < 22 m2;
cu limita de înc[rcare ≥ 15 t / ≤ 25 t.
– vagon pe 4 osii: cu suprafa\a util[ ≥ 39 m2;
cu limita de înc[rcare ≥ 30 t / ≤ 40 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a pe 4 osii.
b de mare suprafa\[, pe 2 osii: cu suprafa\a util[ ≥ 22 m2 / < 27 m2.
bb de mare suprafa\[, pe 2 osii: cu suprafa\a util[ > 27 m2.
c c‘rlige pentru carne.
d pentru pe=te proasp[t.
e cu ventila\ie electric[.
f apt pentru traficul cu Marea Britanie pe ferryboat =i prin tunel.
ff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai prin tunel.
fff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai pe ferryboat.
g cu instala\ie frigorific[.
gg refrigerent cu gaz lichefiat.
h cu izola\ie termic[ clasa IR.
i frigorific alimentat prin instala\ia unui vagon tehnic ]nso\itor.
ii vagon tehnic ]nso\itor.
k cu 2 osii: cu limita de înc[rcare < 15 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare < 30 t.
l izoterm, f[r[ rezervor de ghea\[.
m cu 2 osii: cu suprafa\a util[ < 19 m2;
cu 4 osii: cu suprafa\a util[ < 39 m2.
n cu 2 osii: cu limita de înc[rcare < 15 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare > 40 t.
o cu rezervoare de ghea\[ mai mici de 3,5 m3.
p f[r[ gr[tare pe podea.

118 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ibbhs
Vagon refrigerent

Vagonul tip Ibbhs este un vagon refrigerent pe dou[ osii, cu izola\ie termic[
clasa IR, destinat a transporta produse perisabile.
Cutia vagonului este de tip autoportant[ model vagon acoperit, prev[zut[
cu câte o u=[ lateral[ pe fiecare parte a vagonului.
Pentru a asigura o izola\ie termic[ corespunz[toare, pere\ii =i podeaua va-
gonului sunt executa\i model plac[ sandvi=.
La podea, între stratul de acoperire superior (placaj) =i cel inferior (r[=in[
poliesteric[ armat[ cu fibre de sticl[) se afl[ un miez fagure ca schelet de
sprijinire, umplut cu spum[ poliuretanic[ ca material de izola\ie. Acoperirea
superioar[ a placajului const[ dintr-un strat de cauciuc lipit =i tras pu\in în sus
pe lâng[ pere\ii laterali ca s[ formeze o cuv[.
Pere\ii frontali, laterali =i acoperi=ul vagonului sunt îmbr[ca\i la exterior
cu tabl[ de o\el, la interior cu o tabl[ constând dintr-un aliaj de AlMg, iar
spa\iul interior dintre îmbr[c[mintea interioar[ =i cea exterioar[ este umplut
cu material izolant. La pere\ii laterali este introdus[ sub presiune spuma
poliuretanic[ cu grosimea de 115 mm, la pere\ii frontali spuma poliuretanic[
are grosimea de 175 mm, iar la acoperi= ca material izolant s-a folosit polistiren
cu grosimea de 200 mm.
În scopul înc[rc[rii, vagonul refrigerent este echipat pe fiecare parte la-
teral[ cu câte o u=[ basculant-culisant[, care are în[l\imea de 1.900 mm =i o
l[\ime de 2.700 mm.
Pentru depozitarea m[rfurilor de înc[rcat =i în scopul asigur[rii unei bune
circula\ii a aerului, podeaua spa\iului de înc[rcare este acoperit[ cu gr[tare
rabatabile.
Circula\ia aerului în interiorul vagonului, în timpul mersului este asigurat[
de 4 ventilatoare Flettner dispuse pe acoperi=.
În acoperi=, pe partea peretelui frontal sunt montate clapete înclinate care
fac posibil[ alimentarea mecanic[ =i manual[ cu ghea\[. Clapa de înc[rcare cu
ghea\[ se poate bloca cu ajutorul unui z[vor excentric. Pentru alimentarea cu
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 119
ghea\[, prin pere\ii frontali exteriori, unde exist[ o clap[ de înc[rcare, se afl[
montat[ câte o platform[ de deservire.
Recipientul pentru ghea\a de ap[ de pe fiecare parte frontal[ a spa\iului de
înc[rcare este format[ de un perete separator, de pere\ii laterali ai vagonului,
peretele frontal =i gr[tarele de podea.
În podeaua executat[ sub forma unei vane sunt dispuse 2 scurgeri de ap[
pentru evacuarea apei din topirea ghe\ii (scurgerile se afl[ dedesubtul fiec[rui
recipient de ghea\[).
Canalul pentru z[pada carbonic[ se afl[ longitudinal sub acoperi=, în
mijlocul vagonului, iar în mijlocul canalului se afl[ deschideri pentru cur[\ire
=i clapete de reglare pentru procesul de r[cire.
Pentru circula\ia aerului în spa\iul de înc[rcare în timpul opririi vagonului
sunt prev[zute 2 ventilatoare electrice, dispuse în mijlocul vagonului între ro-
toarele ventilatoarelor Flettner.
Ambele ventilatoare func\ioneaz[ întotdeauna concomitent, iar curentul de
aer este dirijat de fiecare ventilator în direc\ia peretelui frontal.

R[cirea cu ghea\[ de ap[


În regimul de mers al vagonului rotoarele Flettner produc în spa\iul de
înc[rcare o circula\ie accelerat[ a aerului de r[cire. Aerul care circul[ în jurul
m[rfurilor înc[rcate este aspirat în mijlocul vagonului de rotoare =i dirijat prin
recipientele cu ghea\[ de ap[, trecând prin canalul de z[pad[ carbonic[ în cele
dou[ direc\ii longitudinale. Trecând prin recipientele cu ghea\[ de ap[, aerul
este r[cit. De acolo curentul de aer este condus sub gr[tarele de podea =i între
m[rfurile înc[rcate, aspirându-se din nou în mijlocul vagonului.
Apa din topirea ghe\ii este captat[ în cuva de podea =i evacuat[ în aer liber
prin intermediul scurgerilor de ap[.
Înainte de transport, pe linia de garaj este posibil de a realiza circularea
aerului din spa\iul de înc[rcare cu ajutorul celor 2 ventilatoare electrice (220 V,
50 Hz), alimentate prin intermediul unei prize de curent de la re\eaua local[.

R[cirea cu z[pad[ carbonic[


Canalul de z[pad[ carbonic[ este umplut cu z[pad[ carbonic[. Aerul rece
vine direct de la canalul de z[pad[ carbonic[ =i este circulat de c[tre rotoarele
Flettner în direc\ia ar[tat[ în cazul r[cirii cu ghea\[ de ap[.

120 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ibbhs

Serie numeric[ 8266


Uzina constructoare Dessau – Germania
An construc\ie 1984-1987
Lungimea peste tampoane 14.020 mm
Ampatament vagon 8.000 mm
Lungimea spa\iului de ]nc[rcare 10.800 mm
L[\imea spa\iului de ]nc[rcare 2.550 mm
Suprafa\a de ]nc[rcare 27,5 m2
Volumul util de ]nc[rcare 55,0 m3
Tara 16,5 t
Diametrul cercului de rulare 920 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 15,5 19,5 23,5

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 121


Litera de serie U
Vagoane speciale – altele decât
cele prezentate la seriile F, H, L, S sau Z

Vagoane de referin\[:
– cu 2 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 30 t;
– cu 3 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 40 t;
– cu 4 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t;
– cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.

Semnifica\iile literelor indice:


a cu 4 osii.
aa cu 6 sau mai multe osii.
c cu desc[rcare sub presiune.
d cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, bilateral alternativ sus.
dd cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, bilateral alternativ jos.
f apt pentru traficul cu Marea Britanie pe ferryboat =i prin tunel.
ff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai prin tunel.
fff apt pentru traficul cu Marea Britanie numai pe ferryboat.
g pentru transportat cereale.
i amenajat pentru transportul obiectelor care ar dep[=i gabaritul
]n cazul transport[rii acestora pe vagoane obi=nuite.
k cu 2 sau 3 osii: cu limita de ]nc[rcare < 20 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare < 40 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare < 50 t.
kk cu 2 osii sau 3 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 20 t / < 25 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 40 t / < 50 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / < 60 t.
l cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, bilateral simultan sus.
ll cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, bilateral simultan jos.
n cu 2 osii: cu limita de înc[rcare > 30 t;
cu 3 osii: cu limita de înc[rcare > 40 t;
cu 4 osii: cu limita de înc[rcare > 60 t;
cu 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare > 75 t.
o cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, axial sus.
oo cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, axial jos.
p cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, axial sus.
pp cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, axial jos.

122 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ucs
Vagon pentru transportat mărfuri
purverulente cu descărcare sub presiune

Vagonul pe 2 osii de 25 mc pentru m[rfuri purverulente cu desc[rcare sub


presiune este destinat pentru transportul cimentului înc[rcat în vrac =i pentru
transportul altor materiale purverulente asem[n[toare.
Vagonul este echipat cu doi recipien\i cu ax vertical, fiecare având un vo-
lum de 12,5 mc.
Fiecare recipient este format:
– dintr-o manta cilindric[ confec\ionat[ din tabl[ de calitate OL 37-4k cu
grosimea de 5mm, care formeaz[ recipientul propriu-zis;
– dintr-o manta tronconic[ confec\ionat[ din tabl[ de calitate OL 37-4k cu
grosimea de 5 mm, montat[ la partea inferioar[ a recipientului;
– dintr-o manta având forma unei calote sferice confec\ionat[ din tabl[ de
calitate OL 37-4k cu grosimea de 8 mm, montat[ la partea superioar[ a reci-
pientului.
Cele trei mantale sunt îmbinate între ele prin sudur[ electric[. La proiec-
tarea =i execu\ia recipientului s-au respectat instruc\iunile ISCIR C4-73.
La partea superioar[ fiecare recipient are o gur[ de înc[rcare =i de control,
care se închide ermetic cu un capac rabatabil =i pivotant.
Tot la partea superioar[ a recipientului se mai afl[ o platform[ de acces la
gura de înc[rcare, prev[zut[ cu balustrad[.
În apropierea gurii de înc[rcare se afl[ montat[ câte o supap[ de siguran\[
=i un robinet de purjare, care permit scoaterea recipien\ilor de sub presiune în
cazul întreruperii desc[rc[rii.
La partea inferioar[ a recipien\ilor se afl[ un sistem de afânare realizat:
– dintr-o plac[ metalic[ de 10 mm grosime, cu g[uri având diametrul de
18 mm, care sus\ine înc[rc[tura;
– un element de afânare, care difuzeaz[ uniform aerul comprimat =i împie-
dic[ trecerea cimentului în partea de jos a recipientului.
Sistemul de afânare este închis etan=, cu ajutorul unui capac metalic bombat.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 123
În fiecare recipient se g[se=te în vederea desc[rc[rii cimentului o pâlnie de
tabl[, amplasat[ deasupra fundului de afânare, care la partea superioar[ se
continu[ cu conducta de evacuare a cimentului, confec\ionat[ din \eav[ de 6″.
La ie=irea din recipient, conducta este prev[zut[ cu o van[ de închidere =i
cu un racord special.
Instala\ia pneumatic[ se compune din trei conducte:
– conducta inferioar[ de aer de 11⁄2″, care conduce aerul comprimat de la
racordul montat pe vagon, în spa\iul dintre capacul bombat de la fundul de afâ-
nare =i placa metalic[, realizând astfel afânarea cimentului aflat în recipient;
– conducta superioar[ de aer de 1″, care conduce aerul de racordul montat
pe vagon, la partea superioar[ a recipientului, realizând presiunea necesar[
evacu[rii cimentului din recipient;
– conducta de aer suplimentar[ de 1″, care conduce aerul în conducta de
evacuare a cimentului, realizând îmbog[\irea cu aer a amestecului aer-ciment,
în vederea îmbun[t[\irii performantelor la desc[rcare, precum =i pentru cur[-
\irea conductelor de desc[rcare la terminarea desc[rc[rii.
Schematic instala\ia pneumatic[ de desc[rcare se poate reprezenta dup[
cum urmeaz[:

1 – P‘lnie.
2 – Conduct[ de evacuare a cimentului.
3 – Cocs.
4 – Van[.
5 – Racord tip pompier.
6 – Conduct[ inferioar[ de aer.
7 – Conduct[ superioar[ de aer.
8 – Conduct[ de aer suplimentar.
9 – Plac[ de sprijin.
10 – Element de af‘nare.
11 – Capac inferior.
12 – Robinet pentru eliminarea aerului
din recipient.

124 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


La ie=irea din recipient conducta este prev[zut[ cu o van[ de închidere =i
cu un racord special.
În principiu, instala\ia pneumatic[ de desc[rcare are rolul de a dirija aerul
comprimat de la blocul distribuitor de aer spre dispozitivul de afânare al reci-
pien\ilor =i spre p[r\ile superioare ale recipien\ilor.

Înc[rcarea vagoanelor
Recipien\ii vagoanelor se pot înc[rca numai în fabricile de ciment care tre-
buie s[ fie dotate cu instala\ii corespunz[toare.
Înc[rcarea se face de la partea superioar[ a recipien\ilor, prin gurile de um-
plere, gravita\ional, simultan pentru cele dou[ recipiente, prin intermediul unei
conducte-pantalon în scopul realiz[rii unei repartiz[ri uniforme a înc[rc[turii.
Trebuie ca în timpul umplerii s[ nu se introduc[ în recipient corpuri str[ine
care ar împiedica desc[rcarea cimentului.
Pentru siguran\a neintroducerii în recipien\i a corpurilor str[ine, gurile de
înc[rcare sunt prev[zute cu co=uri cu plas[ de sârm[.
Dup[ umplere vagonul trebuie cânt[rit, urmând a se aduce la greutatea
necesar[ prin ad[ugare sau scoatere de ciment din recipient.
Înc[rcarea recipientelor de pe fiecare vagon se face în mod obligatoriu în
cantit[\i egale, pentru a nu se periclita siguran\a circula\iei.
Pentru a se elimina manevrele intermediare =i pentru a se reduce timpul
de înc[rcare mai exist[ =i varianta înc[rc[rii vagoanelor pe bascul[. +i în acest
caz înc[rcarea vagoanelor se face simultan, prin intermediul unei conducte-
pantalon =i se termin[ în momentul în care bascula arat[ cantitatea de ciment
prev[zut[ a fi înc[rcat[.
Dup[ înc[rcarea recipien\ilor capacele superioare ale acestora trebuiesc
închise ermetic pentru a împiedica p[trunderea intemperiilor în interiorul re-
cipien\ilor, care poate duce la înt[rirea prafului de ciment.

Desc[rcarea vagoanelor
Desc[rcarea cimentului sau a m[rfurilor pulverulente se poate efectua nu-
mai în punctele de lucru autorizate în acest sens =i cu personal calificat.
Recipien\ii vagoanelor se descarc[ în silozurile pentru depozitarea cimen-
tului.
Presiunea de lucru la desc[rcare este de 2 daN/cmp. Pentru a se respecta
aceast[ presiune de lucru punctele de desc[rcare trebuie s[ fie dotate cu sursa
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 125
de aer care s[ asigure un debit minim de 5 mc/min. =i o presiune de 2...2,5
daN/cmp, iar desc[rcarea trebuie s[ se fac[ numai prin intermediul unui dis-
tribuitor mobil de aer.
Opera\iile desf[=ur[rii desc[rc[rii vagoanelor sunt urm[toarele:
– se monteaz[ furtunurile de aer de la distribuitorul mobil la cele trei ra-
corduri ale instala\iei pneumatice de desc[rcare a recipien\ilor;
– se cupleaz[ un tub flexibil de 4″ între vana silozului =i =tu\ul conductei de
evacuare a cimentului din recipient;
– se deschide robinetul conductei de aer inferioare de la blocul distribuitor
pentru a se realiza afânarea cimentului în recipient, în acest moment presiunea
în recipient începe s[ creasc[;
– în momentul în care manometrul blocului distribuitor indic[ o presiune
de cca 1,7 daN/cmp, se deschide =i robinetul conductei de aer superioare;
– la atingerea presiunii de regim de 2,0 daN/cmp indicate de manometrul
montat pe distribuitorul mobil de aer, se deschide vana de la siloz =i în acest
moment începe desc[rcarea recipientului;
– în momentul când acul manometrului revine la zero, desc[rcarea recipien-
tului este terminat[;
– dup[ terminarea desc[rc[rii se las[ deschise robinetele timp de cca 2′
dup[ care se închid în ordine: robinetul conductei inferioare de aer =i apoi robi-
netul conductei superioare de aer.

126 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Ucs (1)

Serie numeric[ 9123-9125


Uzina constructoare Meva T. Severin
Anul fabrica\iei 1975-1976
Lungimea ]ntre tampoane 9.000 mm
Ampatamentul vagonului 5.000 mm
}n[l\imea maxim[ de la =in[ 4.040 mm
Diametrul exterior recipient 3.100 mm
Volumul de ]nc[rcare 24 mc
}nc[rcarea util[ 27,5 t
Presiunea instala\iei pneumatice de golire 0,2 Mpa
Debitul minim de aer comprimat necesar pentru desc[rcare 5 mc/min
Fr‘na automat[ KE
Tara 12,5 t
Diametrul ro\ilor 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 19,5 23,5 27,5

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 127


Ucs (2)

Serie numeric[ 9125-9127 9118-9119


Uzina constructoare Meva T. Severin Meva T. Severin
Anul fabrica\iei 1977-1980 1987-1991
Lungimea între tampoane 9.100 mm 10.000 mm
Ampatamentul vagonului 5.000 mm 6.000 mm
În[l\imea maxim[ de la =in[ 4.248 mm 4.205 mm
Diametrul exterior recipient 2.810 mm 2.810 mm
Volumul de ]nc[rcare 25 mc 25 mc
}nc[rc[tura util[ 27,5 t 26,0 t
Presiunea instala\iei pneumatice
0,2 Mpa 0,2 Mpa
de golire
Debitul minim de aer comprimat
5 mc/min 5 mc/min
necesar pentru desc[rcare
Fr‘n[ automat[ KE-GP KE-GP
Tara 12,5 t 13,0 t
Diametrul de rulare 1.000 mm 1.000 mm
Viteza maxim[ 100 km/h 100 km/h
A B C A B C
Sarcini autorizate
S 19,5 23,5 27,5 S 19,0 23,0 27,0

128 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Uagps
Vagon pe 4 osii, cu descărcare prin gravitaţie,
pentru transportat cereale
Vagonul este destinat pentru transportul de cereale (secar[, porumb, orz,
ov[z, grâu, orez brut), precum =i a semin\elor de floarea soarelui, soia =i =roturi.
Vagonul este construc\ie metalic[, complet sudat[ cu desc[rcare prin gra-
vita\ie.
Principalele elemente ale cutiei sunt:
– pere\ii laterali, din tabl[ de 3 mm, aplicat[ pe o structur[ de rezisten\[
format[ din cadrul superior, cadrul inferior =i stâlpi;
– pere\ii frontali, în form[ înclinat[, executa\i din tabl[ de 4 mm grosime;
– acoperi=ul, realizat din arce, rame, membrane =i tabl[ acoperitoare de 2
mm grosime.
Vagonul a fost executat în dou[ variante:
– varianta I: cu frân[ de mân[ =i peron;
– varianta II: cu frân[ de mân[, peron =i gheret[.
Peronul, amplasat la unul din capetele vagonului, serve=te atât pentru ma-
nevrarea frânei de mân[, cât =i pentru urcarea pe acoperi=ul vagonului.
În acoperi=, pe axa longitudinal[ a vagonului, este amplasat[ o gur[ de
înc[rcare pe toat[ lungimea acoperi=ului, care permite înc[rcarea cu benzi
transportoare sau direct din siloz.
Gura de înc[rcare este acoperit[ cu 4 capace rabatabile prev[zute cu mâ-
nere la exterior =i interior.
Etan=area capacelor pe gura de înc[rcare se realizeaz[ pe toat[ lungimea
de jur împrejurul gurii de înc[rcare, cu o garnitur[ de etan=are.
Sigilarea capacelor se face în cap[tul vagonului, f[r[ urcare pe acoperi=,
prin intermediul unui dispozitiv.
Pe acoperi=, de ambele p[r\i ale capacelor, precum =i în capete, se afl[ mon-
tat un gr[tar, prev[zut cu câte o balustrad[ de sprijin.
Pentru desc[rcare cutia vagonului în partea inferioar[ este prev[zut[ cu
trei guri de desc[rcare, în form[ de pâlnie, trunchiul de piramid[ fiind executat
din tabl[ de 4 mm.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 129
Gurile de desc[rcare sunt amplasate pe axa longitudinal[ a vagonului,
între crapodine =i au o deschidere liber[ de 800 × 770 mm.
La fiecare gur[ de desc[rcare este montat câte un mecanism în sistem ser-
tar cu ro\i din\ate =i cremalier[, prev[zute cu posibilitate de deschidere din
ambele p[r\i laterale ale vagonului.
Pe longeronii laterali, în dreptul fiec[rui cap de antrenare de la gurile de
desc[rcare, se afl[ montat câte un suport-lag[r de unde prin intermediul unei
bare cu volan se poate ac\iona mecanismul de închidere-deschidere lateral de
pe fiecare parte a vagonului.
Pentru a ar[ta cum se manevreaz[ mecanismul de ac\ionare este prezentat[
schematic componenta acestuia:

1 – Capac obturator; 2 – Roat[ din\at[; 3 – Cremalier[; 4 – Ax de


antrenare; 5 – Cap de antrenare; 6 – Siguran\[; 7 – M‘ner; 8 – Bulon;
9 – Suport; 10 – Roat[ de ac\ionare.
Înainte s[ se înceap[ înc[rcarea vagonului se verific[ dac[ capacul obtura-
tor poz. 1 se afl[ în loca=ul lui, dac[ siguran\a poz. 6 este introdus[ în loca=ul ei
=i dac[ este asigurat[ cu bulonul poz. 8.
130 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
La desc[rcarea vagonului deschiderea gurilor de desc[rcare se face indivi-
dual prin ac\ionarea manual[ de pe fiecare parte lateral[ a vagonului astfel:
– se scoate bulonul poz. 8;
– se scoate siguran\a poz. 6 prin rotirea barei cu volan;
– se rote=te capul de antrenare poz. 5 cu ajutorul unei pârghii care prin
intermediul ro\ilor din\ate poz. 2 =i a cremalierei poz. 3 deplaseaz[ capacul
obturator poz. 1.
Ac\ionarea deschiderii se poate face sub vagon la capul de antrenare poz. 5
prin intermediul unei mici pârghii sau lateral din afara vagonului prin inter-
mediul unui ax cu cap p[trat =i o roat[-volan care se introduce în capul de an-
trenare poz. 5 prin suportul poz. 9.
Axul cu cap p[trat =i roata-volan nu r[mâne montat pe vagon în timpul
transportului =i se afl[ în dotarea unit[\ilor destinatare.
Deschiderea capacului obturator poz. 1 se poate face gradat în func\ie de
capacitatea bunc[relor sau de posibilit[\ile de transport ale benzilor transpor-
toare.
Închiderea sau reglarea debitului de curgere a cerealelor se poate face =i în
timpul desc[rc[rii.
Desc[rcarea vagonului se poate face astfel:
a. central, în bunc[re între =ine;
b. lateral (în ambele p[r\i), în bunc[re lâng[ =in[;
c. cu banda transportoare sub gura de desc[rcare.
Pentru desc[rcarea în bunc[re dispuse lâng[ =ina de cale ferat[, unit[\ile
beneficiare au amenajate dispozitive de desc[rcare (pâlnii) adecvate.
În[l\imea de la =in[ a gurilor de desc[rcare asigur[ gabaritul necesar pen-
tru introducerea benzilor transportoare sub vagon.
Vagoanele sunt vopsite la interior cu vopsea pentru produse alimentare,
vopsea care trebuie s[ aib[ avizul sanitar.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 131


Uagps

Serie numeric[ 9332-9339


Uzina constructoare UV Arad
Anul fabrica\iei 1966-1992
Lungimea peste tampoane 14.840 mm
Lungimea =asiului 13.600 mm
Ampatamentul vagonului 9.800 mm
L[\imea maxim[ a vagonului 3.090 mm
}n[l\imea maxim[ a vagonului 4.053 mm
Volumul cutiei 80 mc
Tipul fr‘nei KE
Tara 23,0 t
Tip boghiu Y25
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 41,0 49,0 57,0

132 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Uaai
Vagon special, pentru transporturi
negabaritice

Vagoanele speciale se utilizeaz[ la transport de m[rfuri negabaritice, de


piese cu greutate mare.
Sunt mai multe variante constructive:
– vagon pe 8 osii, cu platforma scufundat[;
– vagon pe 10 osii, cu platforma scufundat[;
– vagon pe 10 osii, cu longeroane înalte;
– vagon pe 20 osii.
a. Vagon pe 8 osii cu platforma scufundat[:
Cele 8 osii sunt dispuse pe 4 boghiuri tip Diamond.
La fiecare cap[t al vagonului se afl[ montat câte un boghiu cu tampoane =i
unul f[r[ tampoane.
Cele dou[ boghiuri de la un cap[t sunt cuplate între ele printr-un =asiu
intermediar de 6.065 mm lungime, care repartizeaz[ uniform sarcinile la cra-
podine.
+asiul principal cu platforma de a=ezare a înc[rc[turii se reazem[ la rândul
s[u peste cele dou[ =asiuri intermediare.
b. Vagon pe 10 osii cu platforma scufundat[:
Vagonul este compus din platforma scufundat[, dou[ =asiuri de cap[t, dou[
boghiuri a câte 5 osii =i instala\iile hidraulic[ =i electric[.
Piesele grele negabaritice, de transportat, se pot a=eza pe platforma scu-
fundat[ sau se pot prinde direct de =asiurile de cap[t prin intermediul unor
dispozitive speciale.
Platforma cu înc[rc[tura se poate ridica cu ajutorul dispozitivelor hidraulice
cu maximum 300 mm în mod continuu (sunt posibile =i pozi\ii intermediare de
ridicat).
Partea superioar[ a consolelor nu este destinat[ pentru transporturi.
La fiecare cap[t, vagonul are câte o cabin[ una pentru înso\itor =i cealalt[
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 133
pentru instala\iile hidraulic[ =i electric[, necesare pentru ridicarea platformei,
pentru iluminat =i semnalizare.
Boghiurile pe 5 osii sunt o construc\ie sudat[ =i au montate pe ele tam-
poanele =i aparatul de trac\iune.
c. Vagon pe 10 osii cu longeroane înalte:
Este destinat transportului de piese grele negabaritice, care se pot introduce
între longeroanele laterale amovibile =i se pot sprijini pe bordurile superioare
netede ale longeronului sau pe alte opt traverse amovibile inferioare.
+asiul este format din dou[ longeroane laterale la care în partea inferioar[
sunt prev[zute câte opt loca=uri pentru fixarea celor opt traverse amovibile,
necesare în cazul transportul rezemat jos.
Vagonul este impropriu pentru transportul pieselor neasamblate între ele.
d. Vagon pe 20 osii:
Cele 20 de osii sunt dispuse pe 4 boghiuri a câte 5 osii.
Dou[ boghiuri, cele dispuse spre capetele vagonului, au montate pe ele
tampoane =i aparat de trac\iune =i dou[ boghiuri, cele dispuse spre mijlocul
vagonului sunt f[r[ tampoane =i aparat de trac\iune.
De câte un boghiu de cap[t =i un boghiu interior (f[r[ tampoane =i aparat
de trac\iune) este legat prin crapodine =asiul de cap[t, care împreun[ formeaz[
semivagonul transportorului.
Suprastructura vagonului cuprinde =asiurile de cap[t cu dispozitivele afe-
rente =i longeroanele centrale amovibile.
Longeroanele centrale amovibile se reazem[ pe mijloacele a 2 juguri cheson
prin intermediul a 4 piese cu role =i este articulat[ prin crapodine de orientare
dispuse spre capetele interioare ale jugurilor cheson.
Jugurile cheson sunt pun\ile de cuplare a fiec[rui tren de 2 boghiuri =i ele
suport[ în mijloc prin intermediul rolelor semi=asiurilor sarcinile transmise de
suprastructur[.
Spre capetele interioare ele au montate crapodinele de orientare combinate
cu dispozitivul de ripare.
Vagonul este prev[zut la capete cu câte o cabin[ de cca 6 mp, cu o serie de
accesorii speciale =i este utilizat în variantele:
– cu =asiu cu longeroni intermediari =i articula\i, care s[ permit[ prinderea
direct[ a pieselor grele =i negabaritice;
– cu longeroni centrali care s[ permit[ transportul pieselor grele prin rea-
zeme la înc[rcarea scufundat[.
134 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Uaai,
8 osii

Serie numeric[ 9940


Uzina constructoare UV Arad
Anul fabrica\iei 1961
Lungimea peste tampoane 23.040 mm
Lungimea platformei 14.900 mm
}n[l\imea platformei de la =in[ 220 mm
Lungimea util[ de ]nc[rcare 6.500 mm
Tip boghiu Diamond
Num[r boghiuri 4
Ampatament boghiu 2.000 mm
Distan\a ]ntre pivo\ii boghiurilor 12.200 mm
Tara vagonului 50 t
Capacitatea de ]nc[rcare 110 t
Tip fr‘n[ Hik

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 135


Uaai,
10 osii
cu lon-
geroni
înalţi

Serie numeric[ 9950


Uzina constructoare UV Arad
Anul fabrica\iei 1977
Lungimea peste tampoane 27.240 mm
Lungimea maxim[ de ]nc[rcare pe t[lpile superioare 19.000 mm
Lungimea maxim[ de ]nc[rcare scufundat[ (]ntre longeroni) 9.000 mm
L[\imea (variabil[) a vagonului la exterior 2.800-3.400 mm
L[\imea (variabil[) de ]nc[rcare scufundat[ (]ntre longeroni) 2.300-2.900 mm
Viteza maxim[ 80 km/h
Distan\a ]ntre pivo\i 17.400 mm
Tip boghiu cu 5 osii
Num[r boghiuri 2
Sarcina de ]nc[rcare, maximum 140 t

136 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Uaai, 10 osii
cu platforma
scufundată

Serie numeric[ 9950


Uzina constructoare UV Arad
Anul fabrica\iei 1977
Lungimea peste tampoane 28.040 mm
Lungimea util[ de ]nc[rcare 9.000 mm
L[\imea util[ de ]nc[rcare 2.600 mm
Tip boghiu cu 5 osii
Num[r boghiuri 2
Viteza maxim[ 80 km/h
Sarcina de ]nc[rcare, maximum 138 t
Sarcina pe osii, maximum 21,0 t
Tara vagonului 72,0 t

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 137


Uaai,
20 osii

Serie numeric[ 9960


Uzina constructoare UV Arad
Anul fabrica\iei 1978
Lungimea peste tampoane 43.720 mm
Lungimea util[ de ]nc[rcare 9.000 mm
L[\imea variabil[ ]ntre marginile interioare ale longeroanelor 2.300...2.900 mm
Viteza maxim[ ]n stare ]nc[rcat[ 40 km/h
Viteza maxim[ ]n stare goal[ cu longeroanele montate 65 km/h
Viteza maxim[ ]n stare goal[ f[r[ longeroane montate
80 km/h
(legat str‘ns)
Tip boghiu cu 5 osii
Numai boghiuri 4
Tara vagonului cca 140 t

138 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Litera de serie T
Vagon cu acoperi care se poate deschide

Vagoane de referin\[:
– pe 2 osii: cu lungimea util[ ≥ 9 m / < 12 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 25 t / ≤ 30 t;
– pe 4 osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / < 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / ≤ 60 t;
– pe 6 sau mai multe osii: cu lungimea util[ ≥ 15 m / ≤ 18 m;
cu limita de înc[rcare ≥ 60 t / ≤ 75 t.
Semnifica\iile literelor indice:
a pe 4 osii.
aa pe 6 sau mai multe osii.
b de mare capacitate pe 2 osii cu lungimea util[ ≥ 12 m;
pe 4 sau mai multe osii cu lungimea util[ ≥ 18 m.
c cu u=i frontale.
d cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, bilateral alternativ sus.
dd cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, bilateral alternativ jos.
e cu ]n[l\imea deschiderii libere a u=ilor superioare de 1,90 m.
g pentru transportat cereale.
h amenajat pentru transportul de rulouri de tabl[ cu axa orizontal[.
hh amenajat pentru transportul de rulouri de tabl[ cu axa vertical[.
i cu pere\i care se pot deschide.
j cu dispozitiv amortizor de =oc.
k pe 2 osii: cu limita de ]nc[rcare < 20 t;
pe 4 osii: cu limita de înc[rcare < 40 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare < 50 t.
kk pe 2 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 20 t / < 25 t;
pe 4 osii: cu limita de înc[rcare ≥ 40 t / < 50 t;
pe 6 sau mai multe osii: cu limita de înc[rcare ≥ 50 t / < 60 t.
l cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, bilateral simultan sus.
ll cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, bilateral simultan jos.
m pe 2 osii: cu lungimea util[ < 9 m;
pe 4 osii: cu lungimea util[ < 15 m.
n pe 2 osii: cu limita de ]nc[rcare > 30 t;
pe 4 osii: cu limita de ]nc[rcare > 30 t.
o cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, axial sus.
oo cu desc[rcare masiv[ prin gravita\ie, axial jos.
p cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, axial sus.
pp cu desc[rcare controlat[ prin gravita\ie, axial jos.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 139


Tadgs
Vagon pentru transportat cereale, cu
descărcare controlată prin gravitaţie i
acoperi pliabil
Vagonul tip Tadgs este destinat pentru transport cereale în vrac.
Vagonul este executat prin modernizarea unui vagon Eacs, la care s-a mon-
tat cutie de vagon nou[ f[r[ u=i laterale =i frontale =i cu acoperi= pliabil.
Cutia vagonului tip Tadgs este o cutie de vagon descoperit cu pere\i înal\i,
iar la partea inferioar[ plan=eul plat al vagonului Eacs a fost modificat.
Modificarea const[ în înlocuirea celor 14 clape de desc[rcare cu 14 mini
bunc[re în form[ de trunchi de piramid[ cu baza mic[ în jos.
Bunc[rele de desc[rcare se termin[ la partea inferioar[ cu sisteme de des-
c[rcare, care permit desc[rcarea vagonului gravita\ional controlat.
Cutia vagonului are un acoperi= pliabil care este o construc\ie mixt[ reali-
zat[ dintr-o prelat[ =i elemente metalice din aliaj AlMgSiTF, acestea formând
arcadele acoperi=ului.
Construc\ia acoperi=ului asigur[ etan=eitatea lateral =i frontal, la ploaie.
Mecanismul de ac\ionare a acoperi=ului este realizat din ro\i de lan\, lan\,
reductoare, sistem de transmisie, cuplaj etc.
Manevrarea acoperi=ului pentru pozi\iile deschis/închis se face manual
prin intermediul a dou[ ro\i din\ate, care sunt ac\ionate de la sol.
Dispozitivul de ac\ionare se g[se=te amplasat la unul din capetele vago-
nului, iar ro\ile de ac\ionare de o parte =i de alta a vagonului. Acesta este prev[-
zut cu un sistem de blocare =i sigilare.
Plierea acoperi=ului se realizeaz[ pe un tambur montat la cap[tul opus
mecanismului de ac\ionare, pe peretele frontal în exteriorul vagonului.
Pere\ii laterali =i frontali fic=i sunt executa\i din tabl[ renurat[ pentru
consolidare, iar pe cadrul superior al pere\ilor laterali, pe centura superioar[,
se g[se=te montat[ calea de rulare pentru acoperi=ul pliabil.
+asiul vagonului ini\ial (seria constructiv[ Fu.02) a fost îmbun[t[\it prin
montarea de longeroane laterale noi din profil U14.
140 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Înc[rcarea vagonului se face pe la partea superioara a cutiei, acoperi=ul
permi\ând degajarea aproape complet[ a deschiderii cutiei.
Sistemul de desc[rcare realizat la vagonul tip Tadgs este format din 6 guri
de desc[rcare în interiorul c[ii de rulare =i 8 guri de desc[rcare laterale (în
zona boghiurilor).
Desc[rcarea controlat[ se realizeaz[ prin intermediul unor =ubere (trape)
ac\ionate prin intermediul unui ax cu roat[ din\at[ =i cremalier[.
Acest ax este ac\ionat manual prin intermediul unei manivele prev[zute cu
o gaur[ p[trat[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 141


Tadgs

Are certificat de omologare


Serie numeric[
feroviar[.
Uzina constructoare Romvag Caracal
Anul fabrica\iei 2002
Lungimea peste tampoane 14.540 mm
Ampatament vagon 9.000 mm
Lungimea util[ a cutiei 12.790 mm
L[\imea util[ a cutiei 2.770 mm
}n[l\imea util[ a cutiei 1.950 mm
Volumul cutiei 72 mc
Tara vagonului 22,5 t
Tip boghiu Y25 Cs2
Diametrul cercului de rulare 920 mm
Tip fr‘n[ KE
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 41,5 49,5 57,5

142 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Tals
Vagon autodescărcător pe 4 osii
Vagonul tip Tals este un vagon pe 4 osii cu desc[rcare masiv[ prin gravita-
\ie bilateral simultan[, cu acoperi= care se poate deschide.
Vagonul tip Tals a fost conceput pentru a transporta materii prime =i pro-
duse chimice uscate în vrac.
Vagonul tip Tals este standardizat pe plan european, dar varianta vago-
nului executat[ pentru CFR difer[ de fi=a UIC 571-3, acesta având lungimea
între tampoane de 14,540 m (în loc de 12,540 m) =i ampatamentul 9,00 m (în loc
de 7,50 m) =i din acest motiv nu este un vagon apt traficului interna\ional.
Cutia vagonului este integral metalic[, realizat[ din profile =i table din o\el
asamblate între ele cu sudur[ electric[.
Pere\ii sunt laterali executa\i din tabl[ de 4 mm, iar pere\ii frontali din
tabl[ de 8 mm grosime.
O sec\iune transversal[ prin cutie este redat[ conform schemei de mai jos:
În mijlocul cutiei pe lungimea sa este prev[zut[ o pant[ fix[ în form[ de
coam[ cu un unghi de aprox. 58°, care serve=te la scurgerea sub greutatea pro-
prie a înc[rc[turii din vagon.
Vagonul are prev[zut la unul din capete un peron de 500 mm, pe care se
monteaz[ platforma de trecere, prev[zut[ cu balustrad[, mânere =i sc[ri de
urcare.
Acoperi=ul vagonului este o construc\ie metalic[, sudat[, executat[ din
profile de tabl[ de o\el.
Acoperi=ul se poate rabate într-o singur[ parte, l[sând liber[ gura de
înc[rcare a vagonului. În pozi\ia “deschis” acoperi=ul se las[ cu cca 20 mm sub
nivelul centurii superioare a cutiei, astfel c[ se poate face înc[rcarea vagonului
cu produsul de transportat.
Rabaterea acoperi=ului se realizeaz[ cu ajutorul unui mecanism de ac-
\ionare a acoperi=ului amplasat la cap[tul vagonului prev[zut cu peron.
Mecanismul se compune dintr-o roat[ de manevr[ (poz. 1) care ac\ioneaz[ un
angrenaj format dintr-o roat[ din\at[ cilindric[ (poz. 2) =i un sector din\at (poz.
3), sudat de bara de sprijin a acoperi=ului (poz. 4).
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 143
Blocarea în pozi\ie “deschis” se realizeaz[ cu ajutorul z[vorului (poz. 5), iar
blocarea în pozi\ia “închis” se realizeaz[ prin intermediul z[vorului (poz. 5) al
mânerului (poz. 6) =i cârligului de blocare (poz. 7).
Pentru a se putea manevra, greutatea acoperi=ului este echilibrat[ de un
arc de compresiune montat în interiorul unui cilindru (poz. 8).
Schema mecanismului de ac\ionare a acoperi=ului este urm[toarea:

1 – Roat[ de manevr[.
2 – Roat[ din\at[.
3 – Sector din\at.
4 – Bara de sprijin a acope-
ri=ului.
5 – Z[vor.
6 – M‘ner.
7 – C‘rlig de blocare.
8 – Cilindru de echilibrare.

Este de re\inut faptul c[ vagonul nu circul[ cu acoperi=ul deschis, deoarece


acesta dep[=e=te gabaritul de înc[rcare.
Pe fiecare parte lateral[ a vagonului sunt prev[zute câte dou[ u=i cu
dimensiunile de 5.800 × 1.200 mm fiecare.
U=ile se deschid înspre exteriorul vagonului pivotând în balamalele ampla-
sate în partea superioar[ a u=ilor =i sunt ac\ionate de levierele amplasate la
extremit[\ile laterale ale u=ilor.
Vagonul cu u=ile deschise este agabaritic =i trebuie s[ circule cu u=ile
închise =i blocate cu dispozitivele de fixare a clapelor strânse =i f[r[ aer în
conducta principal[ a mecanismului.
Înaintea execut[rii opera\iilor în vederea desc[rc[rii vagonului trebuie s[
se asigure pe ambele p[r\i spa\iul necesar pentru deschiderea u=ilor.
U=ile sunt manevrate centralizat pe vagon =i se deschid simultan pe ambele
p[r\i laterale.
Deschiderea =i închiderea u=ilor se realizeaz[ prin ac\iunea pneumatic[ a
unui cilindru asupra unui mecanism de desc[rcare.
144 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Pe conturul u=ilor laterale pentru etan=are s-au montat garnituri de cau-
ciuc, =i pentru ca prin deformarea u=ilor s[ nu se produc[ pierderi în timpul
transportului, pe fiecare u=[ s-a mai prev[zut un dispozitiv de fixare cu =urub
care prin strângere au redus s[geata =i elasticitatea u=ii sub sarcin[, îmbu-
n[t[\ind etan=area.
Deschiderea =i închiderea u=ilor se realizeaz[ cu ajutorul mecanismului
de desc[rcare care lucreaz[ conform schemei de mai jos:

Mecanismul se compune dintr-un arbore (poz. 1), întrerupt la mijlocul va-


gonului, amplasat pe axa longitudinal[ a vagonului =i care este suspendat cu
ajutorul a 4 buc[\i lag[re fixate de =asiul vagonului.
Pe ace=ti arbori sunt fixate o serie de furci (poz. 2) care printr-un sistem de
pârghii (poz. 3) ac\ioneaz[ prin rotirea arborelui, deschiderea sau închiderea
u=ilor.
Arborele este legat de cilindrul cu dubl[ ac\iune (poz. 9) prin furca de co-
mand[ (poz. 4), levierul curbat (poz. 5) =i furc[ (poz. 6) cu tija cilindrului (poz. 7).
Dup[ efectuarea comenzii de desc[rcare de la robinetul cu 3 cai, aerul
intrat în cilindru împinge tija pistonului (poz. 7) în afar[, care prin intermediul
capului tijei (poz. 8), care are o canelur[ longitudinal[ =i care se sprijin[ pe
=urubul de reglare (poz. 10), comprim[ arcul (poz. 11) =i scoate din angrenare
dintele închiz[torului (poz. 12), eliberând dintele “B” aflat pe butucul furcii de
comand[ (poz. 4).
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 145
La mi=carea în continuare a tijei pistonului are loc deschiderea u=ilor
laterale, prin rotirea arborelui cu ajutorul levierului (poz. 5) =i transmiterea
for\ei prin intermediul furcilor (poz. 2) =i a pârghiilor (poz. 3).

1 – Arbore.
2 – Furc[.
3 – P‘rghie.
4 – Furc[ de comand[.
5 – Levier curbat.
6 – Furc[.
7 – Tija pistonului.
8 – Capul tijei.
9 – Cilindru.
10 – +urub de sprijin.
11 – Arc.
12 – }nchiz[tor.

La închidere, tija pistonului parcurge cursa invers[ în care timp se închid


u=ile, apoi, în continuare, dintele închiz[torului (poz. 12) ac\ionat de for\a
arcului comprimat (poz. 11), intr[ în angrenare cu dintele “B” aflat pe butucul
furcii de comand[ (poz. 4), blocând astfel rotirea arborelui =i, în acela=i timp,
blocarea mecanismului.
Scoaterea închiz[torului nu poate fi f[cut[ decât sub ac\iunea tijei pisto-
nului.
La închiderea u=ilor dup[ trecerea levierelor peste punctul mort se aude
un zgomot caracteristic de izbitur[ =i, în acela=i timp, se aude =i angrenarea
dintelui închiz[torului cu dintele furcii de comand[.
Autodesc[rcarea vagoanelor se face corect numai pe estacade special ame-
najate.
Vagonul este echipat cu boghiuri H. De men\ionat c[ a fost analizat[ posi-
bilitatea echip[rii acestui tip de vagon cu boghiuri Y25 îns[ concluzia final[ a
fost c[ nu se poate.
De=i cotele func\ionale de montaj sub vagon ale celor dou[ tipuri de bo-
ghiuri, respectiv: în[l\imea pietrelor de frecare, distan\a dintre pietrele de
146 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
frecare =i în[l\imea de montaj a crapodinei sunt identice, din cauza l[\imii
mai mari a boghiului Y25 fa\[ de cea a boghiului H, m[surat[ în axa traversei
crapodinei (2.200 mm fa\[ de 1.908 mm), acesta nu poate fi montat sub vagonul
Tals fiindc[ nu-i permit dispozitivul de strângere a clapelor monta\i în axa cra-
podinelor.
În acest caz, pentru asigurarea spa\iului limit[ între cutia vagonului =i
cadrul boghiului s-ar impune în[l\area vagonului cu 40-50 mm, dar acest lucru
nu poate fi realizat fiindc[ s-ar dep[=i limita maxim[ admis[ pentru în[l\imea
la tampoane =i gabaritul UIC al vagonului.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 147


Tals

Serie numeric[ 0666


Uzina constructoare UV Arad
Anul fabrica\iei 1976-1979
Lungime peste tampoane 14.540 mm
Ampatament vagon 9.000 mm
Lungimea =asiului 12.800 mm
L[\imea util[ a cutiei 3.800 mm
}n[l\imea de la nivelul =inei la partea superioar[
4.228 mm
a acoperi=ului
Volumul util 68 mc
Tara vagonului 28,0 t
Tip boghiu H
Diametrul cercului de rulare 920 mm
Tip fr‘n[ KE
Viteza maxim[ 100 km/h
A B C
Sarcini de ]nc[rcare autorizate
S 36,0 44,0 52,0

148 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


ÎNCĂRCAREA VAGOANELOR DE MARFĂ

Pentru a efectua transportul m[rfurilor în condi\ii de deplin[ siguran\[


trebuie respectate limitele de înc[rcare, modul de repartizare a înc[rc[turii pe
vagon =i gabaritul de înc[rcare.

1. Limite de încărcare
Înc[rcarea vagoanelor se face în func\ie de limitele de înc[rcare inscrip\io-
nate pe ambele p[r\i laterale ale vagoanelor (care în func\ie de tipul de vagon
pot fi înscrise, dup[ caz, pe pere\ii laterali, pe =asiu, rezervoare etc.). Aceste
limite de înc[rcare se determin[ prin calcul =i depind de categoria de linie =i de
caracteristicile vagonului.
Liniile de cale ferat[ sunt împ[r\ite în func\ie de sarcina pe osie =i greutatea
pe metru liniar.
În total sunt 9 categorii de linii împ[r\ite dup[ cum urmeaz[:

Clasificare Sarcina pe osie ˆ P


Masa maxim[ pe A B C D
metru liniar ˆ p 16 t 18 t 20 t 22,5 t
1 5,0 t/m A B1
2 6,4 t/m B2 C2 D2
3 7,2 t/m C3 D3
4 8,0 t/m C4 D4
Dup[ cum rezult[ din tabel clasificarea liniilor \inând seama de sarcina
maxim[ pe osie P se face cu ajutorul literelor mari (A, B, C, D), iar clasificarea
liniilor, \inând seama de masa maxim[ p pe unitatea de lungime, se face cu
ajutorul cifrelor arabe (1, 2, 3, 4) cu excep\ia categoriei A.
Dac[ limitele de înc[rcare pentru categoriile de linie B1 =i B2 sunt identice,
greutatea admis[ este indicat[ sub litera B. Dac[ limitele de înc[rcare pentru
categoriile de linie C2, C3, C4 sunt identice, greutatea admis[ este indicat[ sub
litera C.
Exemplu pe un vagon nou construit sunt înscrise valorile:
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 149
A B C
S 39,0 47,0 55,0
Aceste valori au semnifica\iile urm[toare:
– coloana “A” reprezint[ înc[rc[turile maxime admise pe linii de 16 t/osie;
– coloana “B” reprezint[ înc[rc[turile maxime admise pe linii de 18 t/osie;
– coloana “C” reprezint[ înc[rc[turile maxim admise pe linii de 20 t/osie.
Masele limit[ înscrise (în tone) se admit atunci când vagonul va circula cu
viteza maxim[ de 100 km/h.
Un alt exemplu de valori înscrise pe un vagon:
A B C
S 40,0 48,0 56,0
120 00,0
În cazul acesta valorile înscrise au urm[toarele semnifica\ii:
– valorile înscrise în rândul =ablonat cu “S” sunt masele limit[ de înc[rcare
exprimate în tone, de respectat pentru vagoanele îndrumate în trenuri care pot
circula cu o vitez[ maxim[ de 100 km/h;
– valorile înscrise în rândul =ablonat cu “120” sunt masele limit[ de în-
c[rcare exprimate în tone, de respectat pentru vagoanele îndrumate în trenuri
care pot circula cu o vitez[ maxim[ de 120 km/h.
a. Limite de înc[rcare pentru vagoanele pe 2 osii
Pentru vagoanele pe 2 osii, cu masele maximale pe osii de 22,5, 20, 18 =i
16 t, în func\ie de lungimea vagonului între tampoane, limitele de înc[rcare se
calculeaz[ conform formulelor din tabelul de mai jos:
Caracteristicile vagonului Categoria liniei
L ˆ dist. între P ˆ sarcina
A B1 B2 C D
tampoane (m) pe osie (t)
22,5 32–T 36–T 40–T 45–T
20 32–T 36–T 40–T
L Ž 7,20
18 32–T 36–T
16 32–T
20 32–T 5L–T 36–T 40–T
6,40  L  7,20 18 32–T 5L–T 36–T
16 32–T

150 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Exemplu de calcul pentru limitele de înc[rcare la vagonul pe 2 osii tip
Hbikklls:
Se cunosc: L ˆ 14.040 mm, T ˆ 17 t =i P (sarcina pe osie) ˆ 20 t
Aplicând formulele pentru L Ž 7,20, din tabelul de mai sus, rezult[ urm[-
toarele:
A ˆ 32 – T ˆ 32 – 17 ˆ 15
B ˆ 36 – T ˆ 36 – 17 ˆ 19
C ˆ 40 – T ˆ 40 – 17 ˆ 23
Valorile inscrip\ionate pe vagon vor fi:
A B C
S 15,0 19,0 23,0
b. Limitele de înc[rcare pentru vagoanele pe 4 osii
Pentru vagoanele pe dou[ boghiuri, cu dou[ osii, cu masele maximale pe
osiile de 22,5, 20, 18 =i 16 t, în func\ie de lungimea vagonului între tampoane,
limitele de înc[rcare se calculeaz[ conform formulelor din tabelul de mai jos:
Caracteristicile
Categoria liniei
vagonului
L P A B1 B2 C2 C3 C4 D2 D3 D4
22,5 64–T 72–T 80–T 90–T
20 64–T 72–T 80–T
L Ž 14,40 18 64–T 72–T
16 64–T
22,5 64–T 5L–T 72–T 80–T 90–T
20 64–T 5L–T 72–T 80–T
14,06  L  14,40 18 64–T 5L–T 72–T
16 64–T
22,5 64–T 5L–T 72–T 80–T 6,4L–T 90–T
20 64–T 5L–T 72 –T 80–T
12,80  L  14,06 18 64–T 5L–T 72–T
16 64–T
22,5 5L–T 5L–T 72–T 80–T 6,4L–T 90–T
20 5L–T 5L–T 72–T 80–T
12,50  L  12,80 18 5L–T 5L–T 72–T
16 5L–T 5L–T 64–T
22,5 5L–T 5L–T 72–T 6,4L–T 80–T 6,4L–T 7,2L–T 90–T
20 5L–T 5L–T 72–T 6,4L–T 80–T 6,4L–T 80–T
11,25  L  12,50 18 5L–T 5L–T 72–T
16 5L–T 5L–T 64–T
11,10  L  11,25 22,5 5L–T 5L–T 6,4L–T 80–T 6,4L–T 7,2L–T 8L–T
20 5L–T 5L–T 6,4L–T 80–T 6,4L–T 80–T
18 5L–T 5L–T 6,4L–T 72–T 6,4L–T 72–T
16 5L–T 5L–T 64–T
22,5 5L–T 5L–T 6,4L–T 7,2L–T 80–T 6,4L–T 7,2L–T 8L–T
20 5L–T 5L–T 6,4L–T 7,2L–T 80–T 6,4L–T 7,2L–T 8L–T
10,00  L  11,10 18 5L–T 5L–T 6,4L–T 72–T 6,4L–T 72–T
16 5L–T 5L–T 64–T

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 151


Exemplu de calcul pentru limitele de înc[rcare la vagonul pe 4 osii tip
Shimmns:
Se cunosc: L ˆ 14.040 mm, T ˆ 30 t =i P (sarcina pe osie) ˆ 22,5 t
Aplicând formulele pentru “12,80  L  14,06” din tabelul de mai sus,
rezult[ urm[toarele:
A ˆ 64 – T ˆ 64 – 30 ˆ 34
B1 ˆ 5L – T ˆ 5 × 14,04 – 30 ˆ 40,2
B2 ˆ 72 – T ˆ 72 – 30 ˆ 42
C2 ˆ C3 ˆ C4 ˆ C ˆ 80 – T ˆ 80 – 30 – 50
D2 ˆ 6,4L – T ˆ 6,4 ×14,04 – 30 ˆ 59,85
D3 ˆ D4 ˆ 90 – T ˆ 90 – 30 ˆ 60
Conform fi=ei UIC 700 valorile se pot rotunji la zecime de ton[ inferioar[
sau la semiton[ inferioar[, varianta aleas[ fiind decis[ de întreprinderea fero-
viar[ proprietar[.
– în varianta rotunjirii la zecime de ton[ inferioar[, valorile inscrip\ionate
pe vagon vor fi:
A B1 B2 C D2 D3
S 34,0 40,2 42,0 50,0 59,8 60,0
– în varianta rotunjirii la semitona inferioar[, valorile inscrip\ionate pe
vagon vor fi:
A B1 B2 C D2 D3
S 34,0 40,0 42,0 50,0 59,5 60,0

2. Repartizarea încărcăturii pe vagon


Înc[rc[tura trebuie repartizat[ pe vagon cât mai omogen posibil, f[r[ a se
dep[=i masa maxim[ pe osie.
Repartizarea înc[rc[turii trebuie s[ se fac[ astfel încât s[ nu fie dep[=ite
urm[toarele rapoarte:
– pentru vagoanele pe dou[ osii: raportul de la 2:1 între sarcinile pe osii;
– pentru vagoanele cu boghiuri: raportul de 3 la 1 între mesele pe bo-
ghiuri;
– raportul de 1,25 la 1 între ro\ile (stânga/dreapta) ale aceleia=i osii.
Exemple de calcul
De men\ionat c[ în calcul se va \ine seama de pozi\ia centrului de greutate.
152 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Dac[ acesta nu este cunoscut se consider[ c[ el se afl[ în centrul geometric al
fiec[rei unit[\i de înc[rcare.

Exemplul 1 (Raportul sarcinilor pe osie, pentru vagon cu o unitate de în-


c[rcat):

P ˆ masa unit[\ilor de înc[rcat în t;


T ˆ tara vagonului în t;
E1, E2 ˆ sarcini pe osie în t;
a, 1 ˆ distan\e în m.


masa brut[ total[

Exemplu: P ˆ 20 t
a ˆ 4,5 m
T ˆ 12,2 t
lˆ8m

Raportul sarcinilor pe osie ˆ

Concluzie: Acest transport poate fi admis pentru c[ raportul sarcinilor pe


osie este mai mic de 2. Totu=i, el nu poate fi admis pe liniile de categoria A,
sarcina pe osia E1 dep[=ind 16 t.

Exemplul 2 (Raportul sarcinilor pe osie, pentru un vagon cu dou[ unit[\i


de înc[rcat):

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 153


P1, P2 ˆ greutatea fiec[rei unit[\i de
înc[rcare, în t;
T ˆ tara vagonului, în t;
E1, E2 ˆ sarcini pe osie, în t;
masa brut[ total[ a, b, l ˆ distan\e, în m.

Exemplu:
P1 ˆ 13 t P2 ˆ 2 t T ˆ 12,2 t
aˆ7m bˆ1m lˆ8m

Raportul sarcinilor pe osie: .

Concluzie: Transportul poate fi admis, deoarece raportul sarcinilor pe osie


este mai mic decât 2:1; nu poate circula totu=i pe liniile din categoria A, deoa-
rece sarcina pe osie (E1) este mai mare de 16 t.
Exemplul 3 (Raportul sarcinilor pe boghiu):

154 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


P1, P2, P3 ˆ masa fiec[rei unit[\i
de înc[rcat în t;
T ˆ tara vagonului în t;
E1, E2 ˆ sarcini pe boghiu în t;
masa brut[ total[ a, b, c, l ˆ distan\e în m.
Exemplu:
P1 ˆ 20 t P2 ˆ 8 t P3 ˆ 2 t T ˆ 24 t
a ˆ 11,5 m bˆ7m c ˆ 2,5 m l ˆ 13 m

sau 17,9 t pe osie

sau 9,81 t pe osie

Raportul sarcinilor pe boghiu:

Concluzie: Acest transport poate fi admis pentru c[ raportul sarcinilor pe


boghiuri este mai mic de 3.

3. Încărcături concentrate
Înc[rc[turile concentrate maxime admisibile sunt inscrip\ionate într-un
cartu= aplicat pe vagon.
Ele rezult[ din pozi\ionarea =i din lungimea înc[rc[turii (mai ales pe va-
goanele platform[).

Se disting dou[ tipuri de pozi\ionare:


a) Înc[rc[tura se sprijin[ pe podeaua vagonului fie direct, fie prin interme-
diul a cel pu\in 4 puncte plasate transversal. Dac[ axele punctelor extreme
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 155
sunt situate în dreptul sau peste osiile sau pivo\ii boghiurilor, lungimea de
sprijin este considerat[ lungimea total[ a înc[rc[turii.
– Sarcina maxim[ este indicat[ prin semnul privind distan\a cores-
punz[toare.
Lungimea de sprijin ˆ 1.

b) Înc[rc[tura se sprijin[ numai pe 2 puncte dispuse transversal.


– Sarcina maxim[ este indicat[ prin semnul privind distan\a
corespunz[toare.
Lungimea de sprijin ˆ 1

Înc[rc[tura în afara osiilor sau pivo\ilor nu este admisibil[ decât dac[ figu-
reaz[ valori în cartu=ul sarcinilor concentrate.
În absen\a semnului înc[rc[tura poate fi plasat[ în 2 puncte
transversale cu condi\ia s[ nu dep[=easc[ valorile pentru semnul .
Valorile înscrise în cartu=ul sarcinilor concentrate sunt calculate pentru o
l[\ime de sprijin de:
– minim 2 m (în caz de încadrare simpl[ a cartu=ului):

156 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


– minim 1,2 m (în caz de încadrare dubl[ a cartu=ului):

Când marginile înc[rc[turii sau axa punctelor de sprijin extreme sunt si-
tuate între dou[ repere, înc[rc[tura admisibil[ se poate calcula prin interpo-
lare.

Exemplu de calcul
Se utilizeaz[ un vagon pe boghiuri, cu urm[toarele inscrip\ii:
Figura 1 Figura 2
A B1 B2 C m t
a–a 2 35 40
44 t 50 t 52 t 60 b–b 3 37 47
c–c 5 43 56
d–d 7 51 58
e–e 9 60 60
f–f 12 60 28

}nc[rc[tura de 6,5 m lungime, dispus[ la mijlocul vagonului direct pe


podeaua vagonului.
Figura 3

Ce sarcin[ poate fi ]nc[rcat[ pe vagon?


Compendiu de vagoane de marf[ 2002 157
Deoarece ]nc[rc[tura este a=ezat[ direct pe podeaua vagonului, pentru
sarcinile concentrate la mijlocul vagonului sunt aplicabile greut[\ile ]nscrise
pe vagon sub semnul (figura 2).
}nc[rc[tura se afl[ ]ntre marcajele c–c =i d–d; greutatea maxim[ admis[ se
va stabili de aceea dup[ cum urmeaz[:
1. Se pleac[ de la greutatea admis[ pentru lungimea c–c ˆ 43 t, lungimea
cea mai mare ocupat[ complet cu ]nc[rc[tura.
2. Aceast[ greutate se majoreaz[ cu o valoare care depinde de dep[=irea
lungimii c–c =i care se calculeaz[ dup[ cum urmeaz[:
– diferen\a de lungime: 7 m – 5 m ˆ 2 m,
– diferen\a de mas[: 51 t – 43 t ˆ 8 t.
}nc[rc[tura dep[=e=te marcajul c–c ]n total cu 1,5 m; greutatea admis[
pentru aceast[ dep[=ire este :

Sarcina a=ezat[ direct pe podeaua vagonului poate avea deci greutatea


maxim[ p‘n[ la:
43 t ‡ 6 t ˆ 49 t.
3. Totu=i dac[ transportul circul[ pe liniile unei administra\ii din categoria
normal[ A, aceast[ sarcin[ nu va fi mai mare de 44 t (vidi figura 1).

Verificarea repartiz[rii înc[rc[turii


Repartizarea înc[rc[turii poate fi verificat[ prin:
– calcul (conform exemplelor de mai sus);
– cânt[rirea diferitelor osii sau boghiuri ale vagonului.
Semnele unei repartiz[ri neomogene a înc[rc[turii sunt:
– distan\a între ciuperca =inei =i axa mai mic[ de 940 mm sau mai mare de
1.065 mm;
– distan\a dintre brida arcului =i opritorul de arc mai mic[ de 15 mm.

158 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


4. Gabarite de încărcare
Gabaritul de înc[rcare reprezint[ conturul ce nu trebuie dep[=it de o înc[r-
c[tur[. În ANEXA II la RIV, sunt prezentate gabaritele de înc[rcare admise
pentru toate întreprinderile feroviare europene.
Gabaritul de înc[rcare CFR este diferit de gabaritul de înc[rcare interna-
\ional (UIC), dar este identic cu cel al întreprinderilor feroviare din Albania,
Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Danemarca, Grecia, Irak, Iugoslavia, Danemar-
ca, Croa\ia, Lituania, Luxemburg, Macedonia, Olanda, Austria, Polonia, Ger-
mania, Slovacia, Slovenia, Siria, Cehia, Turcia =i Ungaria.
O schem[ comparativ[ cu valorile admise de gabaritul de înc[rcare interna-
\ional =i gabaritul de înc[rcare CFR este prezentat[ mai jos.

Schem[ comparativ[ cu valorile admise de gabaritul de ]nc[rcare


interna\ional =i gabaritul de ]nc[rcare CFR

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 159


Corespunz[tor gabaritului de înc[rcare admis pentru fiecare întreprindere
feroviar[, în ANEXA II la RIV, sunt prezentate =i tabelele cu valorile admise
pentru semil[rgimile gabaritului =i, respectiv, tabelele cu limitarea l[rgimii de
înc[rcare, tabele necesare la calculul dimensiunilor maxime de înc[rcare.
Pentru gabaritul CFR, în tabelul 1 sunt redate semil[rgimile corespun-
z[toare care au urm[toarele valori:
Iar în tabelele 2 =i 3 sunt redate limit[rile l[rgimii de înc[rcare pe liniile
CFR.

Tabelul 1 – Semil[rgimile gabaritului


În[l\imea Semil[r- În[l\imea Semil[r- În[l\imea Semil[r- În[l\imea Semil[r-
deasupra gimea deasupra gimea deasupra gimea deasupra gimea
nivelului corespon- nivelului corespon- nivelului corespon- nivelului corespon-
superior al dent[ superior al dent[ superior al dent[ superior al dent[
=inei (mm) (mm) =inei (mm) (mm) =inei (mm) (mm) =inei (mm) (mm)
3.800 1.398 4.100 1.149 4.400 899
430 1.575 805 1.395 – – – –
3.500
510 1.569 810 1.391 110 1.141 410 890
520 1.563 820 1.382 120 1.132 420 882
530 1.557 830 1.374 130 1.124 430 874
540 1.551 840 1.366 140 1.116 440 865
3.550 1.545 3.850 1.357 4.150 1.107 4.450 857
560 1.540 860 1.349 160 1.099 460 849
570 1.534 870 1.341 170 1.090 470 840
550 1.528 880 1.332 180 1.082 480 832
590 1.522 890 1.324 190 1.074 490 823
3.600 1.516 3.900 1.316 4.200 1.065 4.500 815
610 1.510 910 1.307 210 1.057 510 807
620 1.504 920 1.299 220 1.049 520 798
630 1.498 930 1.291 230 1.040 530 790
640 1.492 940 1.282 240 1.032 540 782
3.650 1.486 3.950 1.274 4.250 1.024 4.550 773
660 1.481 960 1.266 260 1.015 560 765
670 1.475 970 1.257 270 1.007 570 757
680 1.469 980 1.249 280 999 580 748
690 1.463 990 1.241 290 990 590 740
3.700 1.457 4.000 1.232 4.300 982 4.600 732
710 1.451 010 1.224 310 974 610 723
720 1.445 020 1.216 320 965 620 715
730 1.439 030 1.207 330 957 630 707
740 1.433 040 1.199 340 949 640 698
750 1.427 4.050 1.191 4.350 940 4.650 690
760 1.422 060 1.182 360 932
770 1.416 070 1.174 370 924
780 1.410 080 1.166 380 915
790 1.404 090 1.157 390 907
3.800 1.398 4.100 1.149 4.400 899

160 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Tabelul 2 – Limit[rile l[rgimii înc[rc[turii pe liniile de pe continent
Distan\e orizontale minime, în cm, de prev[zut de fiecare parte între gabarit =i
p[r\ile înc[rc[turii situate peste osiile de cap[t sau pivo\i
Distan\a
între
osiile de
Distan\a sec\iunii considerat[ fa\[ de osia de cap[t sau pivotul cel mai apropiat
cap[t
sau între
pivo\i
m 1 1,5 1,75 2 2,25 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
2,5 1 3 4 5
3 1 3 4 5
3,5 1 2 3 4 5 6 8
4 0 2 3 4 5 6 8
4,5 0 2 3 3 4 5 7
5 0 2 2 3 4 5 7
5,5 0 1 2 3 4 5 7
6 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 18 20 23 25 28 31 35 39 44 49
6,5 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 15 18 20 23 25 28 31 35 39 44 49
7 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 16 18 20 23 26 29 31 36 40 45 50
7,5 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 16 18 20 23 26 29 32 37 41 46 51
8 0 1 2 3 4 5 7 9 11 13 16 18 20 23 26 29 32 37 42 47 52
9 0 1 2 3 4 5 7 9 11 14 16 18 21 24 26 30 34 39 44 49 54
10 0 2 3 3 4 5 7 9 12 14 17 19 22 24 27 31 36 41 46 51 56
11 0 2 3 4 5 5 8 10 12 14 17 19 22 25 29 33 38 43 48 54 59
12 0 2 3 4 5 6 8 10 13 15 17 20 23 26 30 35 40 45 51 57 62
13 0 2 3 4 5 6 8 11 13 16 18 21 24 27 33 38 42 47 53 59 64
14 0 2 3 4 6 7 9 11 14 16 19 22 25 29 34 40 45 51 56 62 67
15 1 3 4 5 6 7 9 12 14 17 20 23 26 31 36 41 47 53 58 64 70
16 1 3 4 5 6 7 10 12 15 18 21 24 28 33 38 43 49 54 61 67 73
17 1 3 4 5 7 8 10 13 16 18 21 25 30 35 41 47 52 58 63 70 76
18 1 3 5 6 7 8 11 13 16 19 22 26 32 37 43 49 54 60 66 73 79
19 1 4 5 6 7 9 11 14 17 20 23 28 33 39 45 51 57 63 69 76 82
20 1 4 5 6 8 9 12 15 18 21 24 30 35 41 47 53 59 66 72 79 85
21 2 4 6 7 8 9 12 15 19 21 26 32 37 43 49 56 62 69 75 82 89
22 2 4 6 7 9 10 13 16 19 22 28 33 39 45 51 58 64 71 77 85 92
24 2 5 7 8 10 11 14 17 21 25 31 37 43 49 56 63 69 76 83 91 98
26 2 5 7 9 10 12 15 19 22 28 34 40 47 53 60 67 74 81 88 96 104
28 3 6 8 9 11 13 16 20 25 31 37 44 50 57 64 72 80 87 94 103 111
30 3 7 8 10 12 14 17 21 27 34 40 47 54 61 69 77 85 93 100 109 117
Pentru dimensiunile care nu sunt date în acest tabel, se vor utiliza valorile
superioare cele mai apropiate.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 161


Tabelul 3 – Limitarea l[rgimii de ]nc[rcare pe liniile de pe continent
Distan\e orizontale minime, în cm, de rezervat pentru fiecare cot[ ]ntre gabarit =i
p[r\ile ]nc[rc[turii situate ]ntre osiile extreme sau pivo\i
Distan\a
între osiile Distan\a sec\iunii considerat[ de la osia extrem[ cea mai apropiat[ sau de la
extreme sau pivotul învecinat
între pivo\i
m 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 9 10 11 12 13 14 15
8 0 0 0 0 1 1 1
9 0 0 0 1 1 1 2 2
10 0 0 1 1 2 2 2 2 3
11 0 1 1 2 2 3 3 3 4 4
12 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 5
13 0 1 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6
14 0 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 8
15 0 1 3 4 5 6 6 7 8 8 8 9 9 9
16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 10 10 10
17 1 2 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 12 13
18 1 2 4 5 7 8 9 10 11 11 12 13 13 13 14 15
19 1 3 4 6 7 8 10 11 12 12 13 14 15 16 17 17 18
19,5 1 3 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19
20 1 3 5 6 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20
20,5 1 3 5 6 8 9 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 22
21 2 4 6 7 9 10 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 23 24
21,5 2 4 6 7 9 10 12 13 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26
22 2 4 6 7 9 11 12 14 16 17 19 21 22 23 24 26 27 27
24 2 4 6 8 10 12 14 16 19 21 23 25 27 29 30 32 34 35 35
26 3 5 7 9 11 13 16 19 22 24 27 30 32 34 35 38 40 42 43 43
28 3 5 8 10 13 16 19 22 26 28 31 34 36 38 41 44 47 50 51 52 52
30 3 6 9 11 14 18 22 25 29 32 35 38 40 43 46 50 53 56 59 61 62 62

Pentru a se în\elege cum se utilizeaz[ tabelele de mai sus se va face un


exerci\iu de calcul.
Exemplu: transportul unei locomotive cu abur de cale îngust[, din România
în Germania.
Date tehnice locomotiv[:
– lungime ˆ 11.800 mm;
– în[l\imemax ˆ 3.150 mm (de la =ina la co=ul locomotivei);
– l[\imemax ˆ 2.200 mm;
– tara ˆ 32 tone.
1. Se analizeaz[ gabaritul de înc[rcare de pe ruta pe care se poate face
transportul. În principiu, gabaritul de înc[rcare se determin[ în gara de înc[r-
care, luându-se în considerare cel mai mic gabarit de înc[rcare al itinerariului
de parcurs.

162 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


În exemplul de fa\[, transportul în Germania se poate face fie pe rela\ia:
CFR–MAV–ZSR–CD–DB, fie pe rela\ia CFR–MAV–ÖBB–DB.
Pentru acest transport în ambele variante gabaritul de înc[rcare este
acela=i pentru toate întreprinderile feroviare tranzitate =i identic cu gabaritul
CFR prezentat mai sus.
2. Se analizeaz[ tipul de vagon pe care se poate înc[rca locomotiva cu abur.
Se vor lua în analiz[ tipurile de vagon platform[ Rmms, Rgs =i Ks.
Întrucât greutatea locomotivei este mai mare decât capacitatea de înc[rcare
a vagonului Ks, r[mân în calcul numai vagoanele Rmms =i Rgs.
3. Se calculeaz[ gabaritul locomotivei în stare înc[rcat[ pe vagon.
Pentru (Hmax) se adun[ în[l\imea de la =in[ la plan=eul vagonului, în[l\i-
mea locomotivei =i grosimea grinzilor de lemn montat[ pe plan=eul vagonului,
pentru calarea locomotivei (cca 50 mm).
Pentru l[\ime, suplimentar l[\imii locomotivei se va \ine cont =i de limit[-
rile l[rgimii înc[rc[turii care se determin[ din tabele =i care depind de lungi-
mea înc[rc[turii =i ampatamentului vagonului.

a. pentru vagonul Rgs (în[l\imea de la =in[ la plan=eu ˆ 1.265 mm).


Punctul cel mai înalt al gabaritului îl reprezint[ co=ul locomotivei care se
afl[ la o în[l\ime:
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 163
Hcos locom ˆ 1.265 mm ‡ 50 mm ‡ 3.150 mm ˆ 4.465 (sub 4.650 mm admis)
Punctul considerat critic, în care locomotiva poate ie=i din gabarit, poate fi
la extremitatea lateral[ a cabinei locomotivei, situat[ la 2.750 mm în[l\ime =i
la o semil[\ime de 1.050 mm, fa\[ de axa longitudinal[:
Hcabina locom ˆ 1.265 mm ‡ 50 mm ‡ 2.750 mm ˆ 4.065 mm
Pentru în[l\imea de 4.065 mm, în tabelul corespunz[tor gabaritului CFR
(tabelul 1, mai sus prezentat), se g[sesc semil[\imile corespondente 1.182 mm
pentru în[l\imea de 4.060 mm =i 1.174 mm pentru în[l\imea 4.070 mm.
Pentru în[l\imea de 4.065 corespunde semil[\imea 1.178 mm (media calcu-
lat[ între semil[\imile 1.182 mm =i 1.174 mm).
Valoarea semil[\imii 1.178 mm din tabele corespunz[toare punctului su-
perior al cabinei locomotivei se compar[ cu semil[\imea cabinei în punctul
respectiv, care este de 1.050 mm la care adaug[ valoarea “distan\ei orizontale
minime de rezervat între gabarit =i p[r\ile înc[rc[turii situate între pivo\i”
determinat[ din tabele.
În tabelul 3, se va intersecta orizontala corespunz[toare distan\ei între
pivo\i de 15 m (vagonul Rgs având ampatamentul ˆ 14,6 m), cu verticala cores-
punz[toare semilungimii locomotivei de 6 m (locomotiva având cca 12 m) =i
rezult[ valoarea acesteia ˆ 80 mm.
Deci 1.050 mm (semil[\imea cabinei) ‡ 80 mm (retragerea necesar[ dedus[
din tabele) ˆ 1.130 mm  1.178 mm.
Deci transportul locomotivei pe un vagon Rgs este gabaritic.

b. pentru vagonul Rmms (în[l\imea de la =in[ la plan=eu ˆ 1.200 mm).


Hcabina locom ˆ 1.200 mm ‡ 50 mm ‡ 2.750 mm ˆ 4.000 mm

164 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Pentru în[l\imea de 4.000 mm, în tabelul 1 se g[se=te semil[\imea cores-
pondent[ de 1.232 mm.
Întrucât lungimea locomotivei este mai mare decât distan\a între pivo\i de
9.000 mm, corespunz[tor vagonului Rmms, valoarea “retragerilor” se determin[
din tabelul cu “distan\ele orizontale minime de rezervat între gabarit =i p[r\ile
înc[rc[turii situate peste pivo\i” (Tabelul 2).
În tabelul 2, se va intersecta orizontala corespunz[toare distan\ei între
pivo\i, de 9 m, cu verticala corespunz[toare lungimii locomotivei de 1,5 m =i
rezult[ valoarea acesteia ˆ 10 mm.
Valoarea 1,5 m este distan\a cu care extremitatea locomotivei dep[=e=te
pivotul =i rezult[ din calculul: ‚12 m (lung. locomotiv[) – 9 m (ampatamentul
Rmms)ƒ/2 ˆ 1,5 m.
Deci 1.050 mm (semil[\imea cabinei) ‡ 10 mm (retragerea necesar[ dedus[
din tabele) ˆ 1.060 mm  1.232 mm.
Deci =i cazul transportului locomotivei pe un vagon Rmms este gabaritic.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 165


APARAT DE RULARE
1. Osie montată (osia – axă cu filet)

Poz. Denumire Material


1 Osie STAS 1830 STAS 1947
2 Roat[ monobloc sau roat[ disc STAS 8824/1 sau STAS 1831
3 Disc de presiune OL 50 STAS 500/2 sau OC 01 STAS 1947
4 Siguran\[ STAS 7110 OL 37.3 STAS 500/2
5 +urub cu cap hexagonal M20×60 STAS 4845 8.8 STAS 2700/3
6 Bandaj STAS 112/3 STAS 112/1 sau STAS 112/2
7 Inel de fixare STAS 1351 OL 37.1 STAS 500/2
8 Disc de fr‘n[ Conform desen

166 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


2. Osie montată (osia – axă cu disc de presiune)

Poz. Denumire Material


1 Osie STAS 1830 STAS 1947
2 Roat[ monobloc sau roat[ disc STAS 8824/1 sau STAS 1831
3 Piuli\[ canalat[ OL 50.1 STAS 500/2 sau OC 01 STAS 1947
4 +aib[ Grower N10 STAS 7666/2 OLC 55A
5 +aib[ de siguran\[ OL 50.1 STAS 500/2
6 +urub cu cap hexagonal M10×25 STAS 4845 8.8 STAS 2700/3
7 Bandaj STAS 112/3 STAS 112/1 =i STAS 112/2
8 Inel de fixare STAS 1351 OL 37.1 STAS 500/2
9 Asigurarea =uruburilor S‘rm[ moale obi=nuit[ 2 STAS 889
10 Disc de fr‘n[, butuc =i element de asigurare Conform desenelor

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 167


3. Osie montată cu roţi de diametru mic
Domeniul de utilizare: vagoane platformă pe 10 osii ROLA.

Poz. Denumire Material


1 Osie – ax[ A 1 N UIC-811-1V
2 Roat[ plin[ R 9 E UIC 812-3V
3 Brid[ OL 37 STAS 500/2
4 Cutie de osie FAG TAROL 90/154 Conform documenta\iei

168 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


CUTII DE OSII
1. Cutie de osie CU 1
Domeniul de utilizare: – vagoane de marfă pe 2 osii;
– vagoane de marfă pe 4 osii cu boghiuri ORE;
– vagoane de marfă pe 4 osii cu boghiuri H.

1 – Corpul cutiei; 2 – Capacul cutiei; 3 – Capac obturator; 4 – Buc=[ de


etan=are (cu labirint); 5 – Buc=[ pentru l[ca=ul bridei (f[r[ guler ca ]n figur[
sau cu guler); 6 – Rulment WJP; 7 – Rulment WJ; 8 – Sigiliu; 9 – +urub
M16×40; 10 – +urub M8×25; 11 – Inel de p‘sl[; 12 – Inel etan=are.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 169


2. Cutie de osie CU 2
Domeniul de utilizare: vagoane de marfă cu boghiuri Y25.

1 – Corpul cutiei; 2 – Capacul cutiei; 3 – Inel de etan=are; 4 – Pl[ci de uzur[;


5 – Rulment WJP; 6 – Rulment WJ; 7 – Pl[cu\[ de inscrip\ionare; 8 – Inel
etan=are; 9 – +urub M16×15.

170 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


3. Cutie de osie TAROL 90
Domeniul de utilizare: vagoane platformă pe 10 osii, ROLA.

1 – Inel exterior; 2 – Capac; 3 – Inel de sprijin; 4 – Capac etan=are; 5 – Inel etan=are; 6 –


+urub hexagonal; 7 – Tabl[ de siguran\[; 8 – Distan\ier; 9 – Inel interior; 10 – Garnitur[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 171


4. Cutie de osie
Domeniul de utilizare: vagoane de marfă cu boghiu Diamond.

1 – Corpul cutiei; 2 – Capac; 3 – Labirint; 4 – Capac cu labirint; 5 – Rulmen\i WJ ‡ WJP.

172 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


BOGHIURI
1. Boghiul Diamond, turnat,echipat cu
roţi Ø 1.000 mm
Domeniul de utilizare: vagoane Uaai pe 8 osii.

1 – Pivotul crapodinei; 2 – Cadru; 3 – Plac[ superioar[; 4 – Arc elicoidal exterior; 5 – Arc eli-
coidal interior; 6 – Arc dublu de suspensie ]n foi; 7 – Crapodin[ inferioar[; 8 – Placa superioar[;
9 – +urub de fixare a cutiei de osie; 10 – Traversa dansant[; 11 – Crapodina inferioar[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 173


2. Boghiul Diamond, din bare
Domeniul de utilizare: vagoane Uaai pe 8 osii.

1 – +urub de fixare a cutiei de osie; 2 – +urub de legare central; 3 – Plac[ superioar[; 4 – Bar[
superioar[; 5 – Bar[ diagonal[; 6 – Bar[ inferioar[; 7 – Plac[ inferioar[; 8 – Arc dublu de
suspensie ]n foi; 9 – Arc elicoidal exterior; 10 – Arc elicoidal interior; 11 – Travers[ dansant[;
12 – Glisier[; 13 – Travers[ central[; 14 – Crapodin[ inferioar[.

174 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


3. Boghiul Diamond, turnat echipat cu roţi Ø 950 mm
Domeniul de utilizare: vagoane transpuse (ecartament larg).

1 – Pivotul crapodinei; 2 – Cadru; 3 – Arc elicoidal exterior; 4 – Arc elicoidal interior; 5 – Tra-
vers[ de reazem; 6 – Crapodin[ inferioar[; 7 – Glisier[; 8 – Travers[ dansant[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 175


4. Boghiul ORE
Domeniul de utilizare: vagoane tip Gags, Eacs, Faccs, Zaes.

1 – Longeron; 2 – Arc de suspensie ]n foi; 3 – Limitatorul arcului; 4 – Leg[tur[ de gard[;


5 – Bulon de arc; 6 – Inel de suspensie; 7 – Suportul inelului de suspensie; 8 – Crapodin[
inferioar[; 9 – Diagonal[; 10 – Suport at‘rn[tor sabot; 11 – Glisier[; 12 – Travers[ frontal[;
13 – Plac[ de uzur[; 14 – Suportul atelajului de suspensie.

176 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


5. Boghiu pe 3 osii
Domeniul de utilizare: vagoane platformă de 80 t (Salmmp).

1 – Bulon de arc; 2 – Limitatorul arcului; 3 – Arc de suspensie ]n foi; 4 – Inel de


suspensie; 5 – Suportul inelului de suspensie; 6 – Plac[ de uzur[; 7 – Leg[tur[ de gard[;
8 – Longeron crapodin[ inferioar[; 9 – Suport at‘rn[tor sabot; 10 – Travers[ frontal[ a
boghiului; 11 – Diagonal[; 12 – Glisier[; 13 – Crapodin[ inferioar[; 14 – Suportul punct
fix al fr‘nei.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 177


6. Boghiu tip H, unificat
Domeniul de utilizare: vagoane tip Gags, Rgs, Rmms, Rs, Eacs, Zas,
Zaes, Tals.

1 – Suportul inelului de suspensie; 2 – Limitatorul arcului; 3 – Plac[ de uzur[; 4 – Arc de


suspensie ]n foi; 5 – Leg[tur[ de gard[; 6 – Inel de suspensie; 7 – Glisier[; 8 – Suportul
atelajului crapodinei inferioare; 9 – Longeron; 10 – Bulon de arc; 11 – Plac[ de suport a
crapodinei; 12 – Suport at‘rn[tor sabot; 13 – Crapodin[ inferioar[; 14 – Travers[ frontal[.

178 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


7. Boghiu cu 5 osii, cu tampoane i
aparat de tracţiune
Domeniul de utilizare: vagon Uaai cu 10 i 20 osii.

1 – Limitatorul arcului; 2 – Arc de suspensie ]n foi; 3 – Leg[tur[ de gard[ (antretoz[); 4 –


Bulon de arc; 5 – +urub de blocare; 6 – Inel de suspensie; 7 – Traversa rolelor; 8 – Pivot de
ghidare; 9 – Suportul inelului de suspensie; 10 – Plac[ de uzur[; 11 – Suportul atelajului
de suspensie; 12 – Aparat de legare; 13 – Tampon; 14 – Diagonal[; 15 – Longeron; 16 – A-
paratul de trac\iune discontinuu; 17 – Traversa frontal[ a boghiului; 18 – Suportul punct
fix al fr‘nei; 19 – Travers[ intermediar[; 21 – Plac[ de rulare; 22 – Suport at‘rn[tor
sabot.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 179


8. Boghiu cu 5 osii, fără tampoane i tracţiune
Domeniul de utilizare: vagon Uaai cu 20 osii.

1 – Bulon de arc; 2 – Limitatorul arcului; 3 – +urub de blocare arc suspensie; 4 – Suportul


atelajului de suspensie; 5 – Leg[tur[ de gard[ (antretoz[); 6 – Arc de suspensie ]n foi;
7 – Suportul inelului de suspensie; 8 – Inel de suspensie; 9 – Plac[ de uzur[; 10 – Arc
elicoidal interior; 11 – Travers[ frontal[; 12 – Travers[ intermediar[; 13 – Suport
at‘rn[tor; 14 – Suport punct fix al fr‘nei.

180 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


9. Boghiul unificat Y25
Domeniul de utilizare:
– Y25Cs2 vagoane tip Gas, Rgs, Rmms, Rils, Eaos, Eacs,
– Y25Rsa Eakkmos, Faccpps, Fals, Zas, Zaekks, Zaes, Uagps.
– Y25Lsd vagoane tip Shimmns.

1 – Talp[ inferioar[; 2 – Talp[ superioar[; 3 – Plac[ de uzur[; 4 – Opritor; 5 – Inel de sus-


pensie; 6 – Arc elicoidal exterior; 7 – Arc elicoidal interior; 8 – Corp de reazem; 9 – Traversa
crapodinei; 10 – Longeron; 11 – Suport at‘rn[tor sabot; 12 – Suport punct fix fr‘n[; 13 – Tra-
vers[ intermediar[; 14 – Glisier[; 15 – Crapodin[ inferioar[; 16 – Travers[ frontal[.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 181


APARAT DE CIOCNIRE
1. Tampon cu cursa de 75 mm i amortizor
cu arcuri inelare

1 – Taler tampon; 2 – Disc corp tampon; 3 – Arc inelar; 4 – Man=on tampon; 5 – Inel de fixare;
6 – Plac[ de baz[.

182 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


2. Tampon cu cursa 105 mm i amortizor cu elemente elastice
din elastomeri

1 – Taler tampon; 2 – Corp interior; 3 – Corp ghidare; 4 – Element elastic; 5 – Plac[ intermediar[; 6 – Pl[cu\[
inscrip\ionare; 7 – Pan[; 8 – Corp exterior; 9 – Nit 16 × 60.
3. Tampon cu cursa 75 mm i amortizor cu elemente elastice
din elastomeri

1 – Taler tampon; 2 – Corp tampon; 3 – Plac[ de baz[; 4 – Pan[; 5 – Man=on tampon; 6 – Postament; 7 – Inel de
fixare; 8 – Pl[cu\[ inscrip\ionare; 9 – +urub M 16 × 60; 10 – Piuli\[ crenelat[ M16; 11 – +plint 4 × 40; 12 – Amortizor
cu elemente elastice.
APARAT DE TRACŢIUNE DISCONTINUĂ
Aparatele de trac\iune discontinu[, pentru for\a de trac\iune de 300 kN,
utilizate la vagoanele de marf[ conform STAS 8118-84 se execut[ în dou[
variante:
– tip M, cu arcuri inelare, cu cursa activ[ de 55 mm.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 185


– tip U, cu elemente elastice din cauciuc, cu cursa activ[ de 60 mm.

186 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Principalii parametri func\ionali ai aparatului de trac\iune discontinuu
sunt indica\i în tabelul de mai jos:
Unitatea Aparat de Trac\iune
Parametrul
de m[sur[ tip M tip U
For\a de precomprimare, minim kN 10 20
For\a de comprimare, la cursa maxim[, minim kN 100 100
Cursa maxim[ la comprimare mm 55 60
Capacitatea de înmagazinare a energiei, minim kJ 8 10
Coeficient de absorb\ie, minim – 0,30 0,30
Sarcina de trac\iune, minim kN 300 300
Rezisten\a la rupere la trac\iune, minim kN 1.000 1.000

Aparatele de trac\iune discontinu[ se execut[ din materialele indicate în


tabelul de mai jos:
Pozi\ia Denumirea Material
1 Ghidaj OL 37.3 STAS 500/2-80
2 C‘rlig de trac\iune tip O STAS 2026-88 –
3 Bol\ OLC 60 N STAS 880-88
4 Bara de trac\iune STAS 3135-84 –
5 Suport pentru aparatul de trac\iune OL 52.3 STAS 500/2
6 Arc inelar STAS 7111-82 –
7 Elemente elastice din cauciuc Cauciuc PF-PN 80 SR 7278-99
8 +aib[ de siguran\[ OL 37.1 STAS 500/2-80

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 187


APARAT DE LEGARE

– este executat conform STAS 2077-85;


– for\a de trac\iune de maxim 300 kN.

Asimetria (m – n) poate fi cuprins[ ]ntre ± 4 mm.


Masa cuplei: max. 35 kg.
aˆ pentru aparatul de legare de=urubat la maximum.
a ˆ 750 ± 10 pentru aparatul de legare ]n=urubat la maximum.
188 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
Material:
Pozi\ia Denumirea Material
1 Ax filetat OLC 55X, STAS 880-80
2 Man=on cu ureche OL 37, STAS 500/2-80
3 Mâner OL 37, STAS 500/2-80 sau OT 45, STAS 600-82
4 Nit OL 37, STAS 500/2-80
5 +aiba axului filetat OL 37, STAS 500/2-80
6 +plint OL 37, STAS 500/2-80
7 Lat OLC 55X, STAS 880-80
8 Piuli\a la\ului OLC 55X, STAS 880-80
9 Eclis[ OLC 55X, STAS 880-80
10 Piuli\a ecliselor OLC 55X, STAS 880-80
11 +aiba cu cioc OL 37, STAS 500/2-80
12 +aiba piuli\ei OL 37, STAS 500/2-80
13 Bol\ul aparatului de legare OLC 55X, STAS 880-80
14 +aiba bol\ului OL 37, STAS 500/2-80
Execu\ie:
Forjare =i matri\are
La\urile =i eclisele de ob\in prin matri\are total[ sau par\ial[.
Piuli\ele cu cepuri se forjeaz[ în a=a fel ca axa cepurilor s[ coincid[ cu fi-
brele longitudinale ale tablei.
G[urile piuli\elor pot fi prelucrate prin a=chiere la rece sau =tan\ate la cald,
cu adaos de prelucrare.
Piesele ob\inute prin matri\are trebuie s[ aib[ muchiile rotunjite.
Nu se admite forjarea sau refularea la rece a pieselor aparatului de legare.
Prelucr[ri mecanice
Axul filetat se execut[ prin strunjire din bar[.
Filetul axului se execut[ prin a=chiere sau roluire.
Celelalte piese componente ale aparatului de legare se execut[ conform
procesului tehnologic elaborat de produc[tor.
Termen de garan\ie
Produc[torul garanteaz[ calitatea aparatelor de legare =i a pieselor de
schimb livrate beneficiarului pe o perioad[ de timp de doi ani. Aceast[ perioad[
începe de la finele anului marcat pe aparatul de legare.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 189


DURATA NORMALĂ DE FUNCŢIONARE A
VAGOANELOR DE MARFĂ

Pentru mijloacele de transport construite înainte de 31.12.1993, conform


Legii 62/1968, durata normal[ de func\ionare a fost stabilit[ la 40 ani.
Ulterior, pentru mijloacele de transport construite dup[ data de 31.12.1993,
conform Hot[rârii de Guvern nr. 266/1994, durata normal[ de func\ionare s-a
mic=orat la 20 ani.
De asemenea, prin Hot[rârea de Guvern nr. 266/1994, pentru mijloacele
de transport construite înainte de 31.12.1993, s-a fost stabilit =i modul cum
trebuie s[ se calculeze durata de utilizare r[mas[, prin aplicarea formulei:
DUR ˆ (1 – DSC/DS) DU
în care:
DUR ˆ durata de utilizare r[mas[ la 31.12.1993;
DSC ˆ durata de serviciu normat[ consumat[ de la data punerii în circula-
\ie a vagonului;
DS ˆ durata de serviciu normat[ a vagonului, conform Legii nr. 62/1968
este de 40 ani (480 luni);
DU ˆ durata normal[ de func\ionare (utilizare), conform H.G. 266/1994
este de 20 ani (240 luni).
Ulterior, prin Ordinul Ministrului de Finan\e 106/1995, DUR (durata de
utilizare r[mas[ la 31.12.1993) este corectat[ cu 5 ani (60 luni).

În anul 1998, datorit[ tendin\elor manifestate pe plan mondial de a con-


centra activele corporale într-un num[r mai redus de grupe, s-a f[cut un nou
catalog cu o nou[ clasificare, motiv pentru care s-a abrogat H.G. nr. 266/1994 =i
a fost emis[ Hot[rârea de Guvern nr. 964/1998 =i a fost stabilit[ o nou[ formul[
de calcul pentru durata de utilizare r[mas[, care are forma:
DR ˆ (1 – DC/DV) DN

190 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


în care:
DR ˆ durata normal[ de func\ionare r[mas[ (la 31.12.1998), în ani;
DC ˆ durata de func\ionare consumat[ pân[ la data de 31 decembrie 1998,
în ani;
DV ˆ durata normal[ de func\ionare dup[ vechiul catalog, aprobat prin
H.G. nr. 266/1994, în ani;
DN ˆ durata normal[ de func\ionare dup[ noul catalog, în ani.
Conform H.G. nr. 266/1994 =i, respectiv, H.G. nr. 964/1998, durata de func-
\ionare normal[ se mai poate prelungi cu aprobarea Consiliului de Administra-
\ie al agentului economic în proprietatea c[ruia se afl[ mijloacele de transport,
cu pân[ la 20% fa\[ de durata prev[zut[ în catalog (20 de ani), respectiv cu
maxim 4 ani. Men\inerea în func\ionare în continuare a mijloacelor de transport
dup[ durata de func\ionare normal[, majorat[ cu maximum 20%, se mai poate
face numai pe baza avizului organismelor na\ionale competente de atestare.
În cazul mijloacelor de transport, respectiv a vagoanelor de marf[, avizul
tehnic de men\inere în exploatare va fi dat de c[tre AFER.
În acest sens a fost emis Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 999/2000,
prin care AFER este autorizat s[ elibereze avize tehnice pentru domeniul de
transport feroviar care s[ certifice starea tehnic[ a mijloacelor de transport.

Duratele normale de func\ionare r[mase, calculate dup[ formulele din


H.G. nr. 266/1994 sau dup[ formulele din H.G. nr. 964/1998, trebuie s[ conduc[
la acela=i rezultat.
Exemplu de calcul pentru durata normal[ de func\ionare r[mas[,
conform H.G. nr. 266/1994:
Un vagon de marf[ pus în circula\ie la 01.01.1975 are o durat[ de serviciu
normat[ consumat[ de la data punerii în circula\ie DSC (01.01.1975-31.12.1993)
ˆ 19 ani (228 luni), o durat[ de serviciu normat[ conform Legii nr. 62/1968 DS ˆ
40 ani (480 luni) =i o durat[ normal[ de func\ionare conform H.G. nr. 266/1994
DU ˆ 20 ani (240 luni). Atunci durata de utilizare r[mas[ va fi:
DUR ˆ (1 – DSC/DS) DU ˆ (1-228/480)240 ˆ 126 luni (10 ani =i 6 luni)
Corectat[ cu 5 ani conform OMF 106/1995, rezult[ c[ durata de utilizare
r[mas[ la 31.12.1993 este de 15 ani =i 6 luni (186 luni).
Deci vagonul mai poate circula pân[ în luna iunie 2009 =i cu aprobarea CA
se mai pot acorda 4 ani =i vagonul mai poate circula pân[ în luna iunie 2013.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 191
Exemplu de calcul pentru durata normal[ de func\ionare r[mas[
pentru acela=i vagon, conform H.G. nr. 964/1998
Durata normal[ de func\ionare r[mas[ (la 31.12.1998), DR, se calculeaz[
cu formula:
DR ˆ (1 – DC/DV) DN
în care se cunosc:
DV ˆ 20 ani (240 luni);
DN ˆ 20 ani (240 luni);
iar DC (\inând cont =i de OMF 106/1995), se calculeaz[ cu formula DC ˆ DV
– (DUR – 5 ani) ˆ 240 – (186 – 60) ˆ 114 luni (valoarea pentru DUR ˆ 186 luni
se reg[se=te în exemplul de calcul de mai sus, conform H.G. nr. 266/1994 =i nu
s-a mai repetat calculul).
Rezult[ DR ˆ (1 – DC/DV) DN ˆ (1 – 114/240)240 ˆ 126 luni (10 ani =i 6
luni).
Corectat[ cu 5 ani conform OMF 106/1995, rezult[ c[ durata de utilizare
r[mas[ la 31.12.1993 este de 15 ani =i 6 luni (186 luni).
Deci vagonul mai poate circula pân[ în luna iunie 2009 =i, cu aprobarea CA,
se mai pot acorda 4 ani =i vagonul mai poate circula pân[ în luna iunie 2013.
Pentru agen\ii economici care doresc s[ calculeze durata normal[ de func-
\ionare (utilizare) pentru propriile vagoane de marf[ propunem un calcul tabe-
lar dup[ cum urmeaz[:

1. Conform H.G. nr. 266/1994:


Prin Majorat cu
DUR ˆ aplicarea Când
Data de DS DU max. 20%
DSC la OMF expir[
Nr. la care conf. conf. (1–DSC/DS)DU durata de
31.12. durata
crt. circul[ L. 62/ H.G. nr. (1-col. 3/col. 2)x 106/95 utilizare
1993 de
vagonul 1968 266/94 col. 4 (col. poate
utilizare
5 ‡ 5 ani) expira:
0 1 2 3 4 5 6 7 8
1 ian. 75 480 228 240 126 186 iun. 09 iun. 2013
2 ian. 77 480 204 240 138 198 iun. 10 iun. 2014
3 ian. 79 480 180 240 150 210 iun. 11 iun. 2015

192 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


2. Conform H.G. nr. 964/1998:

DUR DC DR
HG 266/94 HG 964/98 31.12.98
Data Prin DV DN Când Majorat
DU ˆ (1–DSC/ DC/DV)x
de la DS DSC apli- expir[ cu
Nr. HG DS)xDU DV-(DUR- DN
care L. 62 31.12. carea HG HG durata 20%
crt. 266 -5 ani)
cir- /68 1993 OMF 964 964 de exp.
/94 (1-col. col. 7-(col. (1-col.
cul[ 106/95 /98 /98 utiliz. la:
3/col. 2)x 5- 9/col. 7)
x col. 4 -5 ani) /col. 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 06/975 480 228 240 126 186 240 240 114 126 iun. 2009 iun. 2013
2 06/977 480 204 240 138 198 240 240 102 138 iun. 2010 iun. 2014
3 06/979 480 180 240 150 210 240 240 90 150 iun. 2011 iun. 2015

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 193


REPARAŢIA PERIODICĂ A VAGOANELOR
DE MARFĂ CARE CIRCULĂ ÎN REGIM S

Vagoanele de marf[ care circul[ în regim S, men\ionate în tabelul de mai


jos, corespund condi\iilor din “Regulamentul pentru folosirea reciproc[ a va-
goanelor de marf[ în trafic interna\ional” RIV, edi\ia 2000, plan=a 19, nota 1,
se supun repara\iei periodice la 4 ani.
Nr.
Tipul vagoanelor Seria
crt.
1 Vagoane de marf[ acoperite, pe 4 osii Gags, Gas
2 Vagoane de marf[ cu acoperi= rabatabil, pe 4 osii Tals
3 Vagoane de marf[ autodesc[rc[toare, pe 4 osii Fals
Eaos
4 Vagoane de marf[ descoperite, pe 4 osii, cu plan=eu fix
Eamos
5 Vagoane de marf[ autodesc[rc[toare (tip gondol[), pe 4 osii Eacs
6 Vagoane de marf[ bunc[re, pe 4 osii Faccs
7 Vagoane de marf[ pentru transportat cereale, pe 4 osii Uagps
Rgs
8 Vagoane de marf[ platform[, pe 4 osii Rs
Rmms
9 Vagoane de marf[ cu prelat[ mobil[, pe 4 osii Rils
Vagoane platform[ cu prelat[ mobil[, pe 4 osii, pentru transport
10 Shimmns
rulouri din tabl[
Ggs,Gbgs
11 Vagoane de marf[ acoperite, pe 2 osii
Gbs
12 Vagoane de marf[ descoperite , pe 2 osii Esx
13 Vagoane de marf[ descoperite, pe 2 osii Ks, Lst
14 Vagoane de marf[ pentru transportat tractoare, pe 2 ‡ 2 osii Laads
15 Vagoane de marf[ refrigerente, pe 2 osii Ibbh
16 Vagoane de marf[ acoperite cu pere\i culisan\i, pe 2 osii Hbikklls
17 Vagoane speciale (6-20 osii) Uaai
18 Vagoane de marf[ pentru transportat ciment pe 2 osii Ucs
19 Vagoane cistern[ pe 2 =i 4 osii Toate seriile

194 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Unit[\ile prestatoare care efectueaz[ repara\ii la vagoanele de marf[ tre-
buie s[ fie autorizate ca furnizor feroviar conform OMT 290/2000, iar serviciile
respective trebuie s[ fie omologate conform aceluia=i ordin.
Unit[\ile prestatoare care efectueaz[ repara\ii la vagoanele de marf[ sau
la subansamble ale acestora, trebuie s[ fie dotate cu standuri, dispozitive spe-
ciale =i, dup[ caz, laboratoare autorizate =i atestate de AFER, conform OMT
410/1999.
Subfurnizorii de subansamble, instala\ii, echipamente =i materiale trebuie
s[ fie autorizate ca furnizor feroviar conform OMT 290/2000, iar serviciile res-
pective trebuie s[ fie omologate conform aceluia=i ordin.
Unit[\ile prestatoare care efectueaz[ verific[rile periodice =i/sau repara-
\ii la recipientele montate pe vagoane, inclusiv recipiente sub presiune (ex.
vagoane Ucs), care se supun prevederilor din “Regulamentul privind transportul
interna\ional feroviar al m[rfurilor periculoase” RID, trebuie s[ îndeplineasc[
condi\iile prev[zute ]n “Prescrip\ii tehnice”, Colec\ia ISCIR în vigoare.
Unit[\ile reparatoare care nu îndeplinesc în totalitate condi\iile de mai
sus, nu pot participa la licita\iile organizate pentru efectuarea de repara\ii la
vagoanele marf[ din parcul SNTFM “CFR MARF{” S.A. sau la vagoanele ce
sunt înmatriculate în parcul SNTFM.
Lucr[rile generale obligatorii ce se execut[ cu ocazia repara\iilor perio-
dice la vagoanele de marf[ sunt urm[toarele:
I APARATUL DE RULARE
Dezlegare, sp[lare (dup[ demontarea
cutiei de osie), identificarea tipului
Osie montat[
osiei montate, controlul ultrasonic,
verificare
Suprafa\[ de Profil Examinare, verificare
1
rulare Limite de uzur[ Verificare
Fixarea bandajelor Examinare
Corpul osiei Examinare
Por\iunea de calare a ro\ilor Examinare
Fusurile Verificare
Dezlegare, demontare, sp[lare =i
2 Cutia de osie
verificare
3 Rulmen\i Demontare, sp[lare =i verificare
II SUSPENSIA
Dezlegare, examinare, cur[\ire, verifi-
1 Arcuri
care, încercare, ungere la arcurile în foi

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 195


Demontare, cur[\ire, examinare,
2 Atelaje de suspensie
verificare, ungere
Demontare, cur[\ire, examinare,
3 Amortizoare cu fric\iune1
verificare
APARATUL DE TRAC|IUNE +I LEGARE
III
+I APARATUL DE CIOCNIRE
Dezlegare, demontare, sp[lare,
1 Tampoane examinare, verificare încercare amor-
tizoare, ungere
Dezlegare, demontare, examinare,
2 Cuple cu =urub
verificare, ungere
Dezlegare, demontare, examinare,
3 Aparate de trac\iune
încercare amortizoare, ungere
IV BOGHIUL Dezlegare, demontare, cur[\ire
1 Cadrul boghiului2 Examinare, verificare
Examinare, verificare, înlocuire
V +ASIUL
elemente corodate
VI PODEAUA Examinare, înlocuire elemente lips[
VII CUTIA
Examinare, verificare, înlocuire
1 Schelet
elemente corodate
Examinare, verificare, înlocuire
2 Pere\i
elemente corodate sau lips[
U=i, obloane, trape, sc[ri, mânere, Dezlegare, examinare, verificare,
3
peroane, c[i de rulare înlocuire elemente corodate sau lips[
Mecanisme de închidere =i Dezlegare, demontare, examinare,
4
ac\ionare verificare, ungere
Examinare, verificare, înlocuire
elemente corodate, ungere =i încercare
5 Acoperi=
de func\ionare la cele culisante,
examinarea etan=eit[\ii
VOPSIREA, Vopsirea se poate reface par\ial.
VIII
INSCRIP|IONAREA 3
Inscrip\ionarea se reface total.
IX FRÂNA
Dezlegare, înlocuire cu distribuitor
1 Distribuitor
reparat4
2 Rezervor Examinare, evacuare ap[ de condens

196 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


3 Cilindru de fr‘n[ Dezlegare, examinare, cur[\ire, ungere
Demontare, examinare, înlocuire
4 Pistoane
garnitur[
5 Robinet de izolare Dezlegare, înlocuire cu robinet reparat
Dezlegare, înlocuire cu robine\i cu
6 Robine\i frontali
dubl[ blocare
7 Semiacupl[ri Dezlegare, înlocuire
8 Supor\i semiacupl[ri Examinare
9 Timoneria de frân[5 Demontare, verificare, ungere, reglare
10 Portsabo\i Demontare, verificare
Dezlegare, înlocuire cu regulator
11 Regulator de timonerie
reparat
12 Dispozitiv comutare gol-înc[rcat Demontare, verificare
13 Frâna de m‘n[ Demontare, verificare, ungere, reglare
Înlocuirea recipientului existent cu
X RECIPIENT6
recipient nou sau:
– Cur[\are exterioar[, sp[lare;
– Verific[ri periodice conf. punct.
1 Recipient 5.2.11, dup[ caz;
– Calibrare recipient, vopsire =i in-
scrip\ionare, dup[ caz.
Înlocuirea unor echipamente exis-
tente (robinete laterale de golire, robi-
Echipamente (dispozitiv de în- net central, supape de siguran\[, robi-
c[rcare, robinete laterale de golire, nete de scoatere sub presiune etc.) cu
robinet central, supape de siguran- altele noi sau:
2
\[, conducte de golire, instala\ie – Deta=area de pe recipient;
pneumatic[ de golire, robinete de – Verificare, demontare, reparare,
scoatere sub presiune etc.) ]nlocuire garnituri la toate elementele
care se demonteaz[ inclusiv la capacele
dispozitivelor de înc[rcare, ]ncercare.
– Examinare, verificare, reparare,
3 Instala\ia de înc[lzire
]ncercare la presiunea de 5 bar
Sc[ri =i platforme de acces la – Verificare, demontare, repararea sau
4
partea superioar[ ]nlocuirea reperelor defecte, dup[ caz
Dispozitive =i sisteme de asigurare – Verificare, reparare, sau ]nlocuirea
5
=i sigilare reperelor defecte sau lips[, dup[ caz

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 197


– Examinare, verificare, demontare,
Accesorii fixe (definite conform
XI repararea sau ]nlocuirea reperelor de-
ERRI B 12/DT 80)
fecte sau lips[, dup[ caz
Montat leg[turi electrice de pu- Toate vagoanele:
nere la mas[ conform fi=ei UIC
533, astfel:
• dou[ leg[turi, între =asiu =i – pe boghiuri;
cadrul fiec[rui boghiu;
• dou[ leg[turi, între cadrul fie-
c[rui boghiu =i una din cutiile de
osie;
• dou[ leg[turi, între =asiu =i c‘te – pe 2 osii.
una din cutiile fiec[rei osie.
La boghiurile tip Y25.
1

La vagoanele pe 4 osii.
2

3
La vagoanele care transport[ produse alimentare vopseaua trebuie s[ aib[ aviz sanitar.
4
La repararea distribuitoarelor se folosesc garnituri, membrane =i resoarte noi. Garniturile =i
membranele trebuie s[ aib[ termenul de fabrica\ie nu mai mare de 12 luni înaintea mont[rii.
5
La vagoanele pe 4 osii include =i timoneria de pe boghiuri.
6
Doar la vagoanele cistern[ pe 2 =i 4 osii =i de transportat ciment pe 2 osii.

Lucr[rile suplimentare obligatorii specifice pentru vagoanele la care


aceste lucr[ri nu sunt deja efectuate.
Nr.
Subansamblu/Denumirea lucr[rii Vagonul la care se aplic[
crt.
I APARATUL DE RULARE
Repara\ia se efectueaz[ conform “Caiet
de sarcini pentru repararea osiilor montate
1 echipate cu cutii de osie ce vor fi utilizate la Toate tipurile.
vagoanele de marf[ cu sarcini de pân[ la 20
t/osie” cod C.S. – AR-01
APARATUL DE TRAC|IUNE +I LEGARE
II
+I APARATUL DE CIOCNIRE
Talerele cu diametru mai mic de 450 mm
Toate vagoanele echipate cu
1 se înlocuiesc obligatoriu cu talere diametrul
tampoane cu talere rotunde
500 mm.
Înlocuirea amortizoarelor cu elemente din Toate vagoanele echipate cu
2 cauciuc AIC 495-0 cu amortizoare tip AET tampoane curs[ 75 mm, cu amor-
971-0. tizor cu elemente din cauciuc.

198 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Tampoanele noi categoria A, cursa 105 mm, În cazul înlocuirii tampoane-
3 vor corespunde fi=ei UIC 526-1, edi\ia 01. lor existente, categoria A
07.1998. – cursa 105 mm, nereparabile
Tampoanele categoria C, cursa 105 mm, se
vor repara conform “Specifica\iei tehnice nr.
Vagoanele echipate cu tam-
4 3 privind montarea, demontarea, între\ine-
poane categoria C.
rea =i repararea tampoanelor de categoria C,
UIC 526-1, desen ATL 96-0100, ed. 3, 1999”.
Aparatul de trac\iune va corespunde fi=ei Vagoanele construite dup[
5
UIC 520 edi\ia 01.07.1995. data de 01.07.1995.
III BOGHIUL Toate vag. pe boghiuri.
La repararea boghiului Y25 se va aplica
documenta\ia Y25 Cs II-4.o/a; pân[ la finali-
zarea acestei documenta\ii de c[tre CFR
MARF{ se vor executa urm[toarele lucr[ri:
– se vor executa lucr[rile necesare la cadrul
boghiului pentru asigurarea mobilit[\ii timo-
neriei de frân[ =i a suspensiei, conform pre-
Toate vagoanele pe boghiuri
scrip\iilor impuse.
1 Y25 Cs II la care aceste lucr[ri
– se va monta siguran\a la opritorul T (de-
nu au fost efectuate.
sen Y25 CsII 4.1.1.8.II);
– se va monta opritor T grifuit (desen 75004/
2.6); prinderea opritorilor T se efectueaz[ cu
piuli\e crenelate;
– se vor monta cepi =i eclise cu dimensiuni
majorate (tip Rsa, desen 75004/1.3.7, 75004/
2.3.2, 75004/2.4);
Transformat boghiu Y25 Cs II în Y25 Cs II
2 Vagon cisterna 68 m3.
M-Y cod ZFF (cu osii =i arcuri reparate).
Înlocuirea limitatorilor de siguran\[ exis-
La vagoanele echipate cu bo-
3 ten\i cu nervuri limitatoare împotriva c[derii
ghiuri H.
arcurilor în foi.
Rectificarea crapodin[ inferioar[ =i mon- La toate vagoanele pe boghiuri
tare de pl[ci de uzur[ nemetalice-autolubri- echipate la intrarea în repara\ie
4
fiante, conform instruc\iuni ICPTT 2455/ cu placa de uzur[ metalic[ =i
12.03.1983. ungere cu lubrifian\i.
IV SUSPENSIA

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 199


Se vor înlocui elementele uzate ale atela-
jului de suspensie pentru realizarea cotelor Vagoanele pe 2 osii =i vagoa-
1 dintre inelul de suspensie =i cadrul boghiului nele echipate cu boghiuri ORE
respectiv longeronul vagonului, prev[zute de =i H.
dispozi\iile în vigoare.
V +ASIUL
Modificarea supor\ilor de glisier[ de pe =a- La vagoanele ce se vor echipa
1 siu în vederea echip[rii vagonului cu boghiu cu boghiu Y25 Cs II-4.o/a cu gli-
cu glisiere elastice. siere elastice sau Y25 Cs II M-Y.
Consolidarea glisierelor superioare conform
2 Vagoanele Tals, Fals.
proiect ICPTT nr. 84 MR-475.10.
Rectificarea crapodin[ superioar[ în ve- La toate vagoanele pe boghiuri
derea mont[rii de pl[ci de uzur[ nemetalice- echipate la intrarea în repara\ie
3
autolubrifiante, conform instruc\iuni ICPTT cu plac[ de uzur[ metalic[ =i
2455/12.03.1983; ungere cu lubrifian\i.
VI PODEAUA
Se completeaz[ obligatoriu toate elementele La toate vagoanele echipate
1
lips[. cu podea din lemn.
Asigurarea scândurilor plan=eului la par-
La toate vagoanele platform[
tea superioar[ cu platband[ =i asigurarea
2 =i descoperite, cu plan=eu din
piuli\elor =uruburilor de fixare prin puncte
lemn.
de sudur[.
VII CUTIA
Consolidat la baz[ stâlpi laterali la cutie, în
1 cazul în care ace=tia sunt rup\i sau coroda\i Eacs, Eaos
mai mult de 20% din grosimea materialului.
2 Etan=at u=i laterale Eacs, Eaos
– montat garnituri de etan=are din cauciuc, Tals
noi;
– montat =uruburi de strângere a clapelor Tals
(u=i batante), noi (8 buc./vag.);
– reparat cilindri de echilibrare la acoperi= Tals
conform proiect CCSITVA nr. 701/I.11.04.00;
3
– consolidarea acoperi=ului în zona fronta- Tals
l[ =i a prinderii supor\ilor de ac\ionare, desen
701-11.02.00;
– demontat bare de ac\ionare, cârlige de Tals, Fals
asigurare, verificat uzuri, înlocuit piese de-
fecte cu altele noi sau recondi\ionate;
200 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
– verificat uzuri =i mod de prindere al ce- Tals, Fals
pilor de la barele de ac\ionare =i cârligele de
blocare. Ref[cut consolid[ri la cepi;
– demontat cilindru basculare în p[r\i Tals, Fals
componente, verificat elemente, garnitur[
piston, înlocuit piese defecte cu altele noi
sau recondi\ionate, montat, probat pe stand,
montat la vagon;
– verificat, reparat =i montat robinet cu Tals, Fals
trei c[i. Maneta robinetului se va monta obli-
gatoriu cu coada în jos;
– cur[\at =i verificat instala\ia pneumatic[ Tals, Fals
de basculare =i închidere a clapelor =i reme-
diat defec\iuni;
– verificat, reparat sau înlocuit semiacu- Tals, Fals
pl[ri =i robine\i frontali la instala\ia pneu-
3
matic[, montat pe vagon.
– verificat etan=eitate instala\ie =i cilindru Tals, Fals
de basculare, eliminat pierderi de aer (pier-
deri admise max. 0,3 bar/3 min.);
– verificat func\ionare =i reglare mecanism Tals
de desc[rcare. Realizat etan=are =i blocare
u=i batante, efectuat proba cu vopsea;
– verificat func\ionare =i reglare mecanism Fals
de desc[rcare. Realizat etan=are =i blocare
u=i batante;
– consolidarea pistonului cilindrului de Tals, Fals
basculare prin introducerea unui amortizor
conform desen ICPVA nr. 48523/7.10.M.;
– consolidare capete de =asiu în zona de Fals, în cazul depist[rii de
prindere cu traversa crapodinei, desen RV fisuri sau cr[p[turi.
10-209.00/80.
– Acoperi=ul corodat mai mult de 20% se
înlocuie=te în totalitate.
– Modificarea c[ii de acces pe acoperi= în
4 Uagps
scopul cre[rii unui spa\iu suficient pentru
a se evita depunerea de marf[ (cereale) =i
corodarea prematur[ a acoperi=ului.
– Constatare trape, sectoare dozatoare,
5 Faccs
sorturi, mecanisme închidere =i blocare, de
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 201
montarea celor defecte =i înlocuirea acestora
cu altele noi sau recondi\ionate.
– Verificarea modului de închidere, asigu-
rare =i blocare a trapelor =i sectoarelor doza-
toare =i remedierea defec\iunilor.
– Verificarea func\ion[rii mecanismului de
ac\ionare a sectoarelor dozatoare, înlocuirea
5 Faccs
pieselor defecte cu altele noi sau recondi\io-
nate.
– Modificarea trapelor =i sistemului de
închidere-blocare – proiect RV 10-035.
– Consolidare cutie – proiect RV 10-086-0.
– Consolidare =asiu – proiect RV 10-090-00.
– Ungerea articula\iilor =i angrenajelor.
Montare de gr[tare noi sau IVA modificate
6 Ibbh.
din o\el, protejate anticoroziv.
Vopsirea se poate reface par-
VIII VOPSIREA, INSCRIP|IONAREA 3
\ial.
Inscrip\ionarea se reface total.
La vagoanele pentru trafic in-
tern sau la vagoanele RIV de-
1 Se =terge inscrip\ia RIV.
clasate cu ocazia RP ca vagoane
pentru trafic intern.
Toate vagoanele pe boghiuri
Aplicarea inscrip\iei pentru tipul pl[cii de
2 dotate cu pl[ci de uzur[ neme-
uzur[ nemetalic[ la crapodin[.
talice la crapodine.
IX FRÂNA
Modificarea instala\iei de frân[ conform
Caietului de sarcini nr. 113/3a/169 col. 1997
1 “Modificarea instala\iei de frân[ a vagoa- Toate vagoanele RIV.
nelor de marf[ conform prevederilor RIV =i
UIC 432”.
Montare robine\i frontali de aer cu dubl[
2 Toate vagoanele.
blocare.
Înlocuirea tuturor garniturilor =i membra-
nelor de cauciuc din distribuitorul de aer,
3 cilindru de frân[, etc. cu altele noi care nu Toate vagoanele.
au vechimea de la data produc\iei mai mare
de 1 an.

202 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


4 Înlocuirea tuturor resoartelor cu altele noi. Toate vagoanele.
La vagoanele RIV pentru care
Ac\ionarea valvei de desc[rcare de pe am-
5 nu este necesar[ modificarea
bele p[r\i laterale ale vagonului.
instala\iei de frân[.
Inscrip\ionarea G–P la schimb[toarele
“marf[-persoane”, conform desen D-11606/I
cu FMC nr. 2 din 17.07.1997, cu urm[toarea
precizare c[ la schimb[toarele de frân[
6 existente se pot monta deasupra inscrip\iilor La toate vagoanele RIV.
“marf[/persoane” pl[cu\e ambutisate sau tur-
nate din o\el cu inscrip\iile G–P; culorile vop-
selelor utilizate la schimb[torul de frân[ G–P
sunt “alb” pentru fond =i “ro=u” pentru litere.
Valorile greut[\ilor frânate pentru frâna Vagoanele de marf[ construite
de mân[ ce se inscrip\ioneaz[ pe vagon sunt înainte de anul 1977 care nu au
7
con\inute în anexele 1.1–1.34 la actul DGV fost omologate pân[ în prezent
17 RV/BE/790/05.06.1991. cu AFER.
Modificarea cotei între centrele cepilor axei
8 Toate vagoanele.
triunghiulare de la 1.520 mm la 1.510 mm.
X RECIPIENT Vagoane Ucs =i cistern[.
Conform Instruc\iilor nr. 470/72 =i nr. 936/
91 cu urm[toarele observa\ii la Instruc\ia nr.
470/72 :
• Articolele 13.2 =i 13.9 sunt anulate.
• La articolul 13.5. sunt anulate cuvintele:
“prin aplicare de lovituri u=oare cu un ciocan
de 0,8 kg”.
La toate vagoanele se va generaliza siste-
mul de etan=are cu garnitur[ pe capacul
1 gurii de vizitare-înc[rcare existent la vagoa- Ucs
nele construc\ie mai recent[ 1987-89 (ampa-
tament 6 m).
• Se vor efectua probe =i verific[ri conform
prescrip\iilor ISCIR C4 în vigoare.
Pentru a preîntâmpina demontarea =i
pierderea capacelor de la gurile de vizitare-
înc[rcare =i a piuli\elor fluture, buloanele
de fixare a acestor repere vor fi asigurate cu
=aibe sudate ]n loc de =aibe cu splint.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 203
Efectuarea reviziei =i repara\iei curente a
supapelor de siguran\[ conform pct. 4.3 din
2 Ucs
PT Col. ISCIR C 37-96, precum =i reglarea =i
încercarea lor conf. PT Col. ISCIR C 4 – 90.
Calibrare recipient, conf. act SNTFM 3.3.f/ Vagoane cistern[ pe 2 =i 4 osii
3
303/1999. pentru produse petroliere.
Vagoane cistern[ pe 4 osii
4 Calibrare recipient nou.
pentru acid sulfuric.
Înlocuire recipient corodat, fisurat etc. cu Vagoane cistern[ 35 m3 pen-
5
recipient nou conform proiect MVA 17.00. tru acid sulfuric.
– Anulare joc netehnologic dintre capacul
domei =i gura de înc[rcare conform act.
SNTFM 3.3.g/1282/2000.
– Asigurarea supapelor de siguran\[ de Vagoane cistern[ pe 2 =i 4 osii
6 suprapresiune/vacuum conform act SNTFM pentru transport produse pe-
3.3.g/1282/2000. troliere “ALBE”.
– Realizarea punctelor suplimentare de
sigilare la capacele domelor, conform act
SNTFM 3.3.g/1344/2000 =i 3.3.g/1891/2000
XI ACCESORII FIXE
Înlocuit trepte, platforme, pasarele (peroa- Toate vagoanele care sunt echi-
1 ne) din tabl[ striat[ cu gr[tare metalice anti- pate cu trepte, platforme, pasa-
derapante, conform UIC 535-2. rele (peroane) din tabl[ striat[.
Vagon cistern[ 68 m3, vagon
2 Montat scar[ =i mâner pentru manevrant. cistern[ 60 m3 “Grivi\a Ro=ie”,
pe boghiuri ORE.
Modificat platforma superioar[ cu acces în Vagon cistern[ 60 m3 “Grivi\a
3
jurul domei, conf. desen 6104/4.00/K. Ro=ie”, pe boghiuri ORE.
XII Efectuat proba de ploaie. Toate vagoanele acoperite.

Opera\iile care se execut[ cu ocazia lucr[rilor generale obligatorii în cadrul


unei repara\ii periodice se definesc astfel:
Examinarea: const[ în depistarea defectelor (uzuri, coroziuni, fisuri, de-
forma\ii, articula\ii =i îmbin[ri demontate) =i a defectelor func\ionale la p[r\ile
mobile f[r[ utilizarea aparatelor de m[sur[ =i control =i adoptarea deciziei de
men\inere în serviciu, repara\ie sau înlocuire.
Verificarea: const[ în depistarea defectelor (jocuri, uzuri, deforma\ii) =i a
defectelor func\ionale la p[r\ile mobile cu utilizarea aparatelor =i dispozitivelor
204 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
de m[sur[ =i control =i adoptarea deciziei de men\inere în serviciu, repara\ie
sau înlocuire.
Dezlegarea: desfacerea, scoaterea sau deta=area const[ în separarea unui
subansamblu, în întregime, din structura în care este parte component[.
Demontarea: const[ în disocierea unui ansamblu sau subansamblu în
piesele sale componente.
Opera\iunile de montare, legare se fac în ordine invers[ fa\[ de opera\i-
unile de dezlegare =i demontare.
Sp[larea, cur[\irea, degresarea: constau în înl[turarea corpurilor
str[ine, a unsorii =i vopselei vechi de pe ansamble, subansamble =i piese com-
ponente.
Încercarea: const[ în determinarea uneia sau mai multor caracteristici
ale unui subansamblu sau ale unei piese prin supunerea la un ansamblu de
ac\iuni =i condi\ii fizice, chimice sau de proces.
Înlocuirea: const[ în montarea unui alt subansamblu nou sau reparat sau
a unei alte piese noi sau reparate.
Ungerea: const[ în introducerea uleiului sau unsorii între suprafe\ele în
mi=care relativ[ sau în gresoare.
Reglarea: const[ în refacerea st[rii unui sistem tehnic ale c[rui carac-
teristici s-au modificat fa\[ de condi\iile impuse.
Calibrarea recipientului: const[ în ansamblul opera\iilor care se fac
pentru determinarea rela\iei între cota pe vertical[, m[surat[ din centimetru
în centimetru sub generatoarea interioar[ superioar[ a recipientului =i volumul
de ap[ introdus în recipient.
Calibrarea recipientelor se face pe intervalul 0-70 cm pentru recipientele
cu capacitate nominal[ pân[ la 60 m3 inclusiv =i pe domeniu 0-100 cm pentru
recipientele cu capacitate nominal[ peste 60 m3, incluzând =i în[l\imea domei.
Verific[rile periodice care se efectueaz[ la recipient (revizia in-
terioar[, încercarea de presiune hidraulic[, încercarea pneumatic[ de
etan=eitate, precum =i verificarea func\ion[rii întregului echipament
al recipientului) sunt definite în prescrip\iile tehnice C4 – Colec\ia ISCIR în
vigoare sau RID, dup[ caz.
Încerc[rile =i verific[rile se efectueaz[ conform unui program ce
are la baz[ “Programul cadru pentru încerc[rile =i verific[rile vagoanelor de
marf[ la care se execut[ RP sau RK, cu =i f[r[ modific[ri constructive la frân[
=i elementele de rezisten\[” nr. 3.3.e/1791/1999 elaborat de SNTFM “CFR
MARF{” S.A. =i avizat de AFER.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 205
Documentele de referin\[, care stau la baza repara\iei periodice (RP) a
vagoanelor de marf[ sunt:
• DGMR 311/2/BE/593/23.03.1993;
• 17 RV/T/422/1987;
• 3.3.j/876/1999;
• 3.3.j/928/1999;
• ICPTT 2455/1983;
• DGMR 113/3/TR/2055/30.05.1997;
• SNTFM 3.3.d/761/31.05.1999;
• DGMR 113/3/TR/699/26.02.1996;
• CMMR ‡ DTV 21/774/04.11.1989;
• DGV 311/2/BE/590/16.03.1992;
• DGV 17 RV/BE/1597/14.11.1991;
• CMMR 21/100/18.06.1988;
• CMMR ‡ DGV 21/888/18.12.1989;
• CMMR 21/451/17.10.1990;
• IMMR GRIVI|A 21/443/05.08.1991;
• DTV 17 RV/Z/1365/13.07.1998;
• SNTFM 3.3.d/1150/04.08.1999;
• SNTFM 3.3.b/55/14.01.1999;
• SNTFM 3.3.a/115/27.01.1999;
• SNTFM 3.3.d/304/22.02.1999;
• CMMR 21/496/03.07.1989;
• DTV 17 RV/Z/759/11.04.1988;
• DGMR 113/3/TR/54/09.01.1997;
• DGMR 113/4c/2809/07.07.1998;
• DGMR 113/4c/2719/02.07.1998;
• DGV 311/LS/765/07.09.1992;
• DTV 17 RV/Z/40/12.01.1989;
• DGV 311/2/BE/1800/06.08.1993;
• DGV 311/LS/1660/21.07.1992;
• DGV 311/2/BE/1805/24.11.1993;
• CMMR 21/180/10.11.1988;
• DGI 21/284/11.11.1991;
• DGMR 113/3/S/732/24.03.1998;
• DGMR 113/3/S/975/23.04.1998;
• DGMR 113/3/S/1847/06.08.1998;
206 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
• DGMR 113/3/S/1008/05.05.1998;
• DGMR 113/3/S/711/23.03.1998;
• DGMR 113/3/S/304/10.02.1998;
• SNTFM 3.3.b/37/20.10.1998;
• SNTFM 3.3.b/38/20.10.1998;
• SNTFM 3.3.b/245/10.02.1999;
• SNTFM 3.3.b/284/17.02.1999;
• SNTFM 3.3.b/285/17.02.1999;
• SNTFM 3.3.b/502/02.04.1999;
• SNTFM 3.3.b/1184/30.07.1999;
• SNTFM 3.3.b/1202/03.08.1999;
• SNTFM 3.3.b/1470/15.09.1999;
• SNTFM 3.3.b/1710/27.10.1999;
• SNTFM 3.3.b/1152/26.07.1999;
• desen D-11606/I “Placa de comutare G–P”;
• AFER 3010/1789/15327/19.12.2000;
• 3.3.c/1885/30.10.2000;
• 3.3.b/516/10.04.2000;
• 3.3.c/748/16.05.2000;
• 17 RV/BE/790/05.06.1991;
• Instruc\ia privind protec\ia anticoroziv[ la repararea materialului
rulant nr. 903/89;
• Instruc\ia privind tratarea defect[rilor în termen de garan\ie nr. 906/00;
• Instruc\ia pentru repararea suspensiei materialului rulant nr. 472/72 =i
tehnologia ICPTT nr. 4072/84;
• Instruc\iuni pentru controlul ultrasonic al osiilor, ro\ilor monobloc =i
bandajelor noi (REFER – RA Ed. 1993);
• Instruc\ia pentru repararea cadrelor de boghiuri de la vagoane nr. 935/88;
• Instruc\ia pentru repararea =asiurilor =i cutiilor vagoanelor de c[l[tori
=i marf[ nr. 936/91;
• Instruc\ia pentru repararea aparatului de ciocnire, trac\iune =i legare
de la materialul rulant nr. 937/87;
• Instruc\ia pentru reparat frâne nr. 938/86;
• Instruc\ia pentru repararea vagoanelor de marf[ nr. 470/72;
• Instruc\ia pentru repararea osiilor montate de la vehicule feroviare nr.
931 ed. 1986;
• Instruc\ia pentru repararea cutiilor de osie cu rulmen\i ale vehiculelor
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 207
de cale ferat[ cu ecartament normal nr. 477/1977 pân[ la apari\ia “Prescrip\ii-
lor tehnice nr. 8.107-01/2000, pentru repararea cutiilor de osie de la vehiculele
de cale ferat[”;
• Specifica\ie tehnic[ nr. 3.3.e/1381/2000 “Osii montate cu ro\i monobloc
pentru vagoanele SNTFM CFR MARF{ S.A. circulând la o sarcin[ de pân[ la
22,5 tone =i o vitez[ de circula\ie de pân[ la 120 km/h”.
• Caiet de sarcini pentru repararea osiilor montate echipate cu cutii de
osie ce vor fi utilizate la vagoanele de marf[ cu sarcini de pân[ la 20 t/osie cod
C.S. – AR-01;
• 3.3.g/1282/2000;
• 3.3.g/1344/2000;
• 3.3.g/1891/2000;
• 3.3.f/303/1999;
• Prescrip\ii tehnice Colec\ia ISCIR în vigoare;
• Regulamentul privind transportul interna\ional feroviar al m[rfurilor
periculoase – RID.
Durata de imobilizare a vagoanelor în repara\ia periodic[ este redat[ în
tabelul de mai jos:
Durata de
Nr.
Tipul vagoanelor imobilizare
crt.
(zile)
1 Vagoane de marf[ acoperite pe 4 osii, seria Gags, Gas. 6
2 Vagoane cu acoperi= rabatabil pe 4 osii, seria Tals. 7
3 Vagoane de marf[ autodesc[rc[toare pe 4 osii, seria Fals. 7
4 Vagoane de marf[ descoperite pe 4 osii, seriile: Eaos, Eamos. 6
Vagoane de marf[ autodesc[rc[toare (tip gondol[) pe 4 osii,
5 6
seria Eacs.
Vagoane de marf[ dozatoare sau bunc[re pe 4 osii, seriile:
6 6
Faccs.
Vagoane de marf[ pentru transportat cereale pe 4 osii, seria
7 7
Uagps.
Vagoane de marf[ platform[ pe 4 osii, seriile: Rgs, Rs,
8 7
Rmms, Rmmp.
9 Vagoane de marf[ cu prelat[ mobil[ pe 4 osii seria Rils. 7
10 Vagoane platform[ cu prelat[ mobil[ pe 4 osii Shimmns. 7

208 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


11 Vagoane de marf[ acoperite pe 2 osii, seriile Ggs, Gbs, Gbgs. 5
12 Vagoane de marf[ descoperite pe 2 osii, seriile Esx, Es. 5
13 Vagoane de marf[ descoperite pe 2 osii, seria Ks. 5
Vagoane de marf[ pentru transportat tractoare pe 2 osii,
14 7
seria Laads.
Vagoane de marf[ refrigerente pe 2 osii, seriile Ibbh sau si-
15 8
milare.
Vagoane de marf[ acoperite cu pere\i culisan\i pe 2 osii seria
16 6
Hbikklls.
Vagoane de marf[ pentru transportat ciment, pe 2 osii seria
17 7
Ucs.
Vagoane cistern[ pe 2 osii toate seriile. 6
18
Vagoane cistern[ pe 4 osii toate seriile. 7

Recep\ia lucr[rilor
Recep\ia calitativ[ a lucr[rilor executate la repara\ia periodic[ se face la
unit[\ile prestatoare, de c[tre Recep\ia SNTFM “CFR – Marf[”, care are dreptul
s[ efectueze controale finale =i intermediare atât la unitatea prestatoare, cât =i
la subfurnizori.
Pentru exercitarea controlului la subfurnizori, unitatea prestatoare trebuie
s[ men\ioneze expres acest fapt în contractele încheiate cu ace=tia.
Unit[\ile prestatoare trebuie s[ asigure condi\ii corespunz[toare efectu[rii
recep\iei, punând la dispozi\ia personalului de recep\ie documenta\ia tehnic[
necesar[, aparate de m[sur[ =i control, dispozitive =i verificatoare examinate
metrologic =i în bun[ stare de func\ionare, precum =i spa\ii aferente desf[=ur[rii
activit[\ii.
Recep\ia subansamblelor supuse deforma\iilor (=asiu, cutie, cadru boghiu)
se face în baza unor fi=e de m[sur[tori care con\in valorile nominale =i toleran-
\ele cotelor =i în care se men\ioneaz[ valorile m[surate.
Recep\ia subansamblelor supuse uzurii (osii, cutii de osii, ghidaje pentru
cutiile de osie, atelaje de suspensie, arcuri în foi, amortizoare cu fric\iune,
timonerii de frân[, aparate de trac\iune, legare =i ciocnire) se face în baza unor
fi=e de m[sur[tori care con\in valorile nominale =i toleran\ele cotelor =i în care
se men\ioneaz[ valorile m[surate.
Prezen\a Serviciului de Recep\ie SNTFM “CFR – Marf[” pe faze sau la
recep\ia final[ nu scute=te unitatea prestatoare de r[spundere privind lucr[-
rile executate.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 209
Garan\ii
Unitatea prestatoare garanteaz[ calitatea lucr[rilor executate la repara-
\iile periodice, în condi\ii normale de exploatare =i între\inere a vagoanelor
conform Instruc\iei nr. 906/00 pentru tratarea defectelor în termen de garan\ie,
completat[ cu prevederile din contract.
Dep[=irea duratei de imobilizare în termen de garan\ie se penalizeaz[ la
valori stabilite prin contract.
Unitatea prestatoare acord[ pentru fiecare repara\ie periodic[ executat[
o garan\ie de 6 luni de la data semn[rii procesului-verbal de predare-primire,
la ie=irea vagonului din repara\ie, la care se adaug[ =i durata de imobilizare a
vagonului în cazul defect[rii în termen de garan\ie.
Pentru piesele de schimb, subansamble =i instala\ii osii montate, suspensie,
echipament de frân[, tampoane, garan\ia este indicat[ de subfurnizori sau este
cea prev[zut[ în standarde =i/sau instruc\ii.
Unitatea prestatoare r[spunde, în perioada de garan\ie, de calitatea fie-
c[rei repara\ii executate =i pentru calitatea materialelor, pieselor de schimb,
subansamblelor echipamentelor =i instala\iilor achizi\ionate de la subfurnizori.
Dup[ expirarea perioadei de garan\ie unitatea prestatoare r[spunde pen-
tru viciile ascunse constatate în timpul exploat[rii vagoanelor, pân[ la efec-
tuarea urm[toarei repara\ii planificate.

210 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


REPARAŢII CURENTE I ACCIDENTALE

Lucr[rilor de repara\ii curente (RC) =i lucr[rile accidentale (DA) la vagoa-


nele de marf[ se efectueaz[ în reviziile de vagoane sau în S.I.R.V.-uri, în scopul
men\inerii acestora în bun[ stare de exploatare în intervalul dintre dou[
repara\ii planificate.
Lucr[rilor de repara\ii curente =i accidentale se efectueaz[ atunci când sta-
rea tehnic[ a vagoanelor de marf[ o impune, pe baza notific[rilor întocmite de
revizorii tehnici de vagoane.
Criteriile dup[ care vagoanele defecte în exploatare trebuiesc încadrate în
RC sau DA se stabilesc în func\ie de natura defectului pentru care vagonul a
fost scos din circula\ie, volumul de lucru, precum =i starea lui tehnic[.
Defectele pentru care vagoanele scoase din circula\ie se îndrum[ pentru
repara\ii la reviziile de vagoane sau S.I.R.V. sunt prev[zute în Instruc\ia
Revizorului Tehnic de Vagoane nr. 250, edi\ia 1997, cap. V, art. 31-47.
Încadrarea în repara\ie a vagoanelor defecte în Reviziile de vagoane sau
S.I.R.V. se va face de c[tre revizorul tehnic VD respectiv maistrul principal
din unitate.
Condi\ii pentru încadrarea vagoanelor de marf[ la repara\ii cu-
rente (RC)
– deforma\ii vizuale ale elementelor =asiului (longeroane, traversa crapo-
dinei, traverse frontale, diagonale);
– cr[p[turi la elementele =asiului, cr[p[turi ale îmbin[rilor sudate ale
=asiului care au condus la desfacerea îmbin[rilor respective, fisuri în îmbin[rile
sudate între longeronul central =i traversa crapodinei respectiv traversele
frontale;
– furci de osie strâmbe, cr[pate sau rupte;
– supor\i glisiere rup\i sau lips[;
– u=i rulante c[zute (min. 2 u=i);

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 211


– stâlpi la cutie rup\i (min. 2 stâlpi);
– mai mult de trei stâlpi ai cutiei deforma\i sau având îmbin[rile sudate cu
=asiul cr[pate;
– u=i, pere\i frontali rabatabili, clape de desc[rcare deformate, rupte sau
lips[;
– coroziuni ale tablei de acoperi= (peste 10% din suprafa\a acoperi=ului);
– coroziuni ale tablei de la partea inferioar[ a pere\ilor cutiei care necesit[
înlocuiri par\iale de tabl[ ce dep[=esc lungimi însumate de 2.000 mm;
– vagoane cu scânduri degradate, rupte sau lips[ la podea (mai mult de
25% la vagoanele pe 2 osii =i mai mult de 15% la vagoanele pe 4 osii);
– scânduri degradate, rupte sau lips[ la pere\ii vagonului (mai mult de 25%
pentru pere\ii frontali =i mai mult de 10% pentru pere\ii laterali);
– degrad[ri ale conductei generale de aer care necesit[ reparare prin
demontare par\ial[ sau total[;
– elemente componente ale frânei de mân[ deformate, rupte sau lips[;
– elemente mecanice componente ale frânei de mân[ deformate, rupte sau
lips[;
– cutii de osie cu cuzine\i aprin=i sau cu rulmen\i înc[lzi\i;
– vagoane avariate în evenimente CF, încadrate la RC;
– vagoane deraiate necesitând verificarea aparatelor de rulare;
– defec\iuni la mecanismele centrale ale sistemelor de închidere sau des-
chidere a clapelor laterale (vag. Tals, Fals);
– garnituri de etan=are deteriorate la clapele vagoanelor specializate pen-
tru transport fosforite (vag. Tals);
– deteriorarea acoperi=ului rabatabil la vag. Tals;
– defec\iuni la dispozitivele de golire a vagoanelor pentru transportat m[r-
furi pulverulente;
– rama superioar[ a vagonului Eacs cu deforma\ii pronun\ate sau rupturi;
– supor\i cap arc rup\i (mai mult de o bucat[);
– defec\iuni la cadrul boghiului =i la traversa crapodinei similare cu cele ale
=asiului vagoanelor;
– serpentina spart[ la vagoanele cistern[;
– defec\iuni care necesit[ înlocuirea fundului de afânare la vagoanele Ucs;
– conducte de aer la instala\ia de desc[rcare a vagoanelor Ucs, care necesit[
înlocuirea;
– înlocuirea sau strunjirea a cel pu\in 2 osii montate;
– lucr[ri de vopsire a cel pu\in 20% din suprafa\a cutiei vagonului;
212 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
– împerecherea osiilor montate la acela=i boghiu sau la vagon pe dou[ osii;
– m[surarea osiilor montate la vagoanele reparate cu ridicare;
– controlul =i verificarea rulmen\ilor;
– verificarea =i probarea instala\iei frânei de mân[;
– verificarea =i probarea instala\iei frânei automate;
– înlocuirea pieselor defecte, uzate peste limitele admisibile, eliminarea
jocurilor la piesele componente ale aparatului de trac\iune-legare-ciocnire;
– verificare, reparare robinete laterale de golire la vagoanele cistern[;
– verificare, reparare dispozitive de închidere individual[/colectiv[ la u=ile
laterale ale vagoanelor de marf[;
– înlocuirea pl[cilor de uzur[ nemetalice la crapodine;
– repararea instala\iei de ungere a crapodinelor;
– sudarea pl[cu\elor de uzur[ din o\el manganos la boghiurile Y25Cs;
– asigurarea jocului la p[l[ria arcului la boghiurile Y25Cs;
– înlocuirea unui arc elicoidal sau în foi, înlocuirea atelajului de suspensie.
Retragerea vagoanelor din circula\ie =i îndrumarea la repara\ii
Retragerea vagoanelor din circula\ie =i îndrumarea la revizia de vagoane
sau S.I.R.V. pentru efectuarea repara\iilor curente =i accidentale (RC =i DA ) se
face de c[tre reprezentan\ii reviziilor de vagoane pe baz[ de notificare.
Predarea vagoanelor defecte c[tre Reviziile de vagoane sau S.I.R.V. se
face de c[tre revizorul tehnic de vagoane pe baz[ de proces-verbal întocmit în
dou[ exemplare, semnat de ambele p[r\i, din care un exemplar se va preda
delegatului reviziei de vagoane sau S.I.R.V.
Vagoanele dirijate pentru repara\ii vor fi, de regul[, în stare goal[, cur[\
ate, degazate, dezinfectate sau sp[late.
Clasificarea lucr[rilor =i organizarea repara\iilor
Vagoanele defecte introduse pentru repara\ii în revizia de vagoane sau
S.I.R.V. se vor manevra diferen\iat în func\ie de tipul =i natura defectului, în
vederea asigur[rii corespunz[toare a fronturilor de lucru, astfel:
– reparare cu ridicare de pe osii;
– reparare f[r[ ridicare de pe osii.
Desf[=urarea lucr[rilor de repara\ii se face pe baza prezentei specifica\ii
tehnice, a proceselor tehnologice întocmite de fiecare unitate reparatoare în
parte, precum =i a instruc\iunilor de repara\ii.
Norma de ore pentru 1 RC este de 30 ore/om.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 213
Încadrarea la mai mult de 1 RC (1,5 RC, 2 RC etc.) se face în cazul în care
volumul de munc[ dep[=e=te 45 ore/om.
Lucr[ri obligatorii ce se execut[ în cadrul RC =i DA
Cu ocazia RC sau DA se face remedierea defec\iunilor principale pentru
care vagonul a fost notificat, se remediaz[ defectele constatate cu ocazia intr[rii
în repara\ie, precum =i a lucr[rilor obligatorii legate de verific[rile impuse de
siguran\a circula\iei =i a integrit[\ii m[rfurilor.
Lucr[ri obligatorii legate de verific[rile impuse de siguran\a circula\iei =i a
integrit[\ii m[rfurilor sunt prev[zute în tabelul de mai jos:

214 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


Nr. Modul de solu\ionare în Reglementarea care prezint[
Verificarea sau proba
crt. caz de defect modul de reparare
I. OSII MONTATE
1 Verificare osii montate. Conf. pct. 1.1. Instr. nr. 250/1997, nr. 931/86
Remedierea defectelor constatate
1.1 Osii vagon deraiate.
sau înlocuire osie montat[
1.2 Osie strâmb[. Înlocuire osie montat[
1.3 Fisur[ sau defect în corpul osiei, reparat prin sudur[. Înlocuire osie montat[
Ros[turi circulare pe corpul osiei având muchii ascu\ite, in-
1.4 Înlocuire osie montat[
diferent de adâncimea acestora.
Instr. nr. 250/1997
Ros[turi circulare pe corpul osiei f[r[ muchii ascu\ite mai
1.5 Înlocuire osie montat[ art. 31 nr. crt. 1
mari de 5 mm.
1.6 Urme de deplasare a ro\ii pe osie. Înlocuire osie montat[
1.7 Fisur[ la butucul rotii. Înlocuire osie montat[
1.8 Fisur[ sau defect în discul ro\ii reparat prin sudur[. Înlocuire osie montat[
Fisur[ sau defect în orice parte a ro\ii monobloc, reparat prin
1.9 Înlocuire osie montat[
sudur[.
1.10 Bandaj sl[bit. Rebandajare Instr. nr. 931/86
1.11 Bandaj fisurat =i cr[pat transversal sau longitudinal. Rebandajare Instr. nr. 931/86
Instr. nr. 250/1997 art. 31
1.12 Urme de deplasare transversal[ pe obada ro\ii. Înlocuire osie montat[
nr. crt. 13
Fisur[ la racordarea suprafe\ei de rulare cu fa\[ frontal[ a Instr. nr. 250/1997 art. 31
1.13 Înlocuire osie montat[
ro\ii. nr. crt. 14
Grosime bandaj mai mic[ de 35 mm la vagoanele regim SS =i
1.14 Înlocuire osie montat[ Instr. nr. 931/86
30 cm la celelelte vagoane.
Distan\a neinstruc\ional[ între fe\ele interioare ale banda- Prelucrare, rebandajare sau
1.15 Instr. nr. 931/86
jelor sau p[r\ilor care \in loc de bandaj. depresare ro\i
Distan\a neinstruc\ional[ între fe\ele exterioare ale buzelor
1.16 Prelucrarea suprafe\ei de rulare Instr. 931/86
ro\ilor unei osii montate.
Stunjire, rebandajare sau
1.17 Grosime, în[l\ime buz[ roat[, cota qr, neinstruc\ionale. Instr. nr. 931/86
înlocuire ro\i monobloc
Verificarea suprafe\ei de rulare care nu trebuie s[ prezinte
Stunjire, rebandajare sau
1.18 locuri plane, brocuri, exfolieri, tas[ri, rizuri în planul cercului Instr. nr. 931/86
înlocuire ro\i monobloc
de rulare.
Strunjire fa\[ lateral[ sau
1.19 Refulare bandaj sau parte care =ine loc de bandaj. Instr. nr. 931/86
rebandajare
Lipsa marcajelor la exteriorul ro\ii cu bandaj situate în 4 Instr. nr. 250/1997 art. 31
1.20 Refacere marcaj
puncte decalate la 900. nr. crt. 28
Verificare osie montat[ =i control Instruc\ia nr. 931/86 Procedura
tensiuni interne – Verificare contr.-mas. Tensiuni interne ro\i
2. Supraînc[rc[ri termice ale ro\ilor monobloc.
instala\ie frân[ – Înlocuire ro\i monobloc cod PC-560 Umerva
monobloc sau osie montat[ Ploie=ti
– Verificare strângere bandaj.
Instr. nr. 938/86
3. Supraînc[rc[ri termice ale ro\ilor cu bandaj. – Verificare instala\ie frân[.
Instr. nr. 931/86
– Rebandajare.
Verificarea inexisten\ei pe fa\a lateral[ a bandajului a sem- Strunjire, recondi\ionare sau Instr. nr. 938/86
4.
nului limit[ de uzur[. rebandajare RIV 2000
Verificarea inexisten\ei pe fa\a lateral[ a ro\ilor monobloc a Înlocuire ro\i monobloc sau osie Instr. nr. 938/86
5.
semnului limit[ de uzur[. montat[ RIV 2000
Rebandajare (dac[ se constat[
Instr. nr. 938/86
6. Verificarea strângerii bandajului pe roata disc. bandaj sl[bit); inscrip\ionare
113/3/TR/54/1996
verificare pe vagon
Instr. nr. 250/97
Ungerea cu completare sau
7. Termenul de ungere cu desfacere sau RR expirat. 113/3/TR/3383/1997
efectuarea RR
113/a/163/1997
II. SUSPENSIA
Starea tehnic[ a resoartelor elicoidale, volute, în foi sau
8. Înlocuirea resoartelor defecte Instruc\ia nr. 472/72
parabolice.
Remedierea se va face prin Documenta\ia tehnic[ boghiu
Starea tehnic[ a elementelor amortizorului Lenoire =i exis-
9. ridicarea vagonului =i înlocuirea/ Y25Cs II M, Y 25 Cs II-4.0/A-S,
ten\a jocului la p[l[ria arcului.
recondi\ionarea pieselor defecte Y25 Rs(2)a, Y25 Lsd
Cota dintre leg[tura arcului =i opritorul de siguran\[, la
10. Arcul defect se ]nlocuie=te CMMR 21/284/1991
vagoanele echipate cu arcuri în foi.
Elementele necorespunz[toare
Existen\a jocului între inelele atelajului de suspensie =i
11. ale atelajului de suspensie se 311/2/LS/1042/1992
=asiul boghiului/vagonului.
înlocuiesc
III. APARAT DE CIOCNIRE, TRAC|IUNE LEGARE
Verificare vizual[ a corpului, cutiei =i talerului tampo- Elementele defecte se remediaz[
12. Instruc\ia nr. 937/87
nului. pe loc
Verificarea existen\ei filmului de ulei la îmbinarea p[r\ii
13. cilindrice a tampoanelor categoria C cursa 105 mm, cu plac[ Înlocuirea tampoanelor defecte
de baz[.
Verificarea fix[rii tamponului pe traversa frontal[, respec-
14. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
tiv existen\a, strângerea =i asigurarea piuli\elor.
Recondi\ionare sau înlocuire
15. Verificarea uzurii talerului tamponului. Instruc\ia nr. 937/87
taler uzat peste limitele admise
16. Verificarea pozi\iei tampoanelor în plan orizontal =i vertical. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470/72
Verificarea asigur[rii tamponului prin tragerea =i rotirea
17. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 250/97
talerului.
Verificarea st[rii filetului, piuli\elor, man=oanelor =i splin-
turilor barelor de trac\iune la toate vagoanele care permit
18. accesul la piesele componente, inclusiv a zonei filetate acope- Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
rite de piuli\ele barei furcate. Verificarea cursei aparatului
de trac\iune.
Verificarea integrit[\ii elementului amortizor, respectiv
19. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
cursa liber[.
Verificarea uzurii elementelor componente ale aparatului
20. de trac\iune cu =abloane =i calibre (deschiderea cârligului, Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
grosimea cârligului).
Verificarea st[rii tehnice a =urubului, piuli\ei =i ecliselor
21. cuplei de legare, asigurându-se o articulare =i rotire u=oar[ Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
a =urubului.
Verificarea fix[rii rozetelor aparatului de trac\iune pe tra-
22. versa frontal[, respectiv existen\a, strângerea =i asigurarea Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
piuli\elor.
Verificarea uzurii elementelor componente ale aparatelor
23. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 937/87
de legare (deschiderea =i uzura latului).
IV. +ASIU – BOGHIU
Verificarea vizual[ a longeroanelor =i traverselor frontale
24. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 935/88, 936/91
care nu trebuie s[ prezinte =i=uri sau deforma\ii.
Instruc\ia nr. 935/88, 936/91 =i
25. Verificarea =i asigurarea jocului la glisiere. Defectele se remediaz[ pe loc
311/2/LS/765/1992
Verificarea sistemului de ungere a crapodinelor (unde este
26. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 936/91
cazul).
Verificarea =i asigurarea prinderii corespunz[toare a table-
27. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 936/91 UIC 543
lor parascântei.
Verificarea st[rii tehnice a furcilor de osie din punct de ve-
Instruc\ia nr. 935/88, 936/91 =i
28. dere al prinderii pe =asiu, fisurilor =i jocurilor fa\[ de cutiile Defectele se remediaz[ pe loc
470/72
de osie.
Existen\a leg[turilor electrice dintre =asiu-boghiu, boghiu-
29. Defectele se remediaz[ pe loc UIC 533
cutie (plac[ de gard[ – cutie de osie).
Verificarea vizual[ a longeroanelor =i traverselor cadrelor
30. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 935/88
de boghiu (fisuri, deforma\ii).
Verificarea vizual[ a cordoanelor de sudur[ la elementele
31. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 935/88
=asiului =i cadrului de boghiu.
V. CUTIA
Verificarea asigur[rii =i fix[rii corespunz[toare a podele-
Instruc\ia nr. 936/91 =i nr.
32. lor, eliminându-se scândurile rupte sau interspa\iile =i înlocu- Defectele se remediaz[ pe loc
470/72
indu-se cele lips[.
Refacerea, dup[ verificare atent[, a inscrip\iilor neclare, Instruc\iuni pentru marcaj
33. Defectele se remediaz[ pe loc
incomplete, degradate sau necorespunz[toare. unificat (1993)
Verificarea vizual[ a acoperi=ului, pere\ilor, stâlpilor, o- Instruc\ia nr. 936/91 =i nr.
34. Defectele se remediaz[ pe loc
bloanelor. 470/72
Verificarea (prin manipulare) a func\ion[rii \epu=elor, u=i-
35. lor laterale, clapelor, obloanelor etc. =i a integrit[\ii dispozi- Defectele se remediaz[ pe loc
tivelor de asigurare – sigilare.
Verificarea existen\ei =i integrit[\ii accesoriilor fixe =i
36. Defectele se remediaz[ pe loc
mobile.
Completarea gurilor de vizitare de la fundul de afânare cu Instruc\iuni exploatare =i între-
37. Defectele se remediaz[ pe loc
capac, garnituri de cauciuc =i =uruburi corespunz[toare. \inere vagon Ucs
Asigurarea func\ion[rii corespunz[toare a dispozitivelor de Instruc\iuni exploatare =i între-
38. Defectele se remediaz[ pe loc
blocare a nivelatoarelor la vagoanele FACCPPS. \inere vagon Faccpps
Verificarea func\ion[rii =i etan=eit[\ii instala\iei de desc[r- Instruc\iuni exploatare =i între-
39. Defectele se remediaz[ pe loc
care, a robine\ilor cu trei cai =i de izolare. \inere vagon Faccpps, Fals, Tals
Verificarea trecerii barelor peste “punctul mort“ cu =ablo-
nul special din dotarea unit[\ilor respectiv completarea Instruc\iuni exploatare =i între-
40. Defectele se remediaz[ pe loc
cârligelor de siguran\[, a clapelor =i remedierea defectelor la \inere vagon Fals, Tals
închiz[toarele axului central.
Verificarea acoperi=ului =i remedierea defec\iunilor la meca- Instruc\iuni exploatare =i între-
41. Defectele se remediaz[ pe loc
nismul de antrenare =i a resoartelor cilindrului de echilibrare. \inere vagon Tals
Asigurarea st[rii de cur[\enie în zona de etan=are a cla-
Instruc\iuni exploatare =i între-
42. pelor, precum =i verificarea cu vopsea a etan=eit[\ii clapelor Se cur[\[ suprafe\ele
\inere vagon Fals, Tals
de desc[rcare.
Instruc\iuni exploatare =i între-
43. Ungerea axului central =i a tuturor articula\iilor Se efectueaz[ ungerea
\inere vagon Faccpps, Fals, Tals
Verificarea etan=eit[\ii =i func\ion[rii corespunz[toare a
44. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
ventilului central vagoanele cistern[.
Verificarea etan=eit[\ii =i func\ion[rii corespunz[toare a
45. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
robinetelor laterale de golire ale vagoanelor cistern[.
Verificarea sistemelor de sigilare de la ventilul central,
46. doma, robinetele centrale de golire, supapele de golire =i a Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
supapelor de siguran\[ la vagoanele cistern[.
Verificarea st[rii tehnice a capacelor, robinetelor laterale
47. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
de golire =i a sus\in[toarelor lor.
Depistarea eventualelor fisuri în supor\ii recipientului în
48. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
zona de fixare pe =asiu.
Verificarea st[rii sc[rilor =i platformelor de acces la partea
49. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
superioar[ (doma) recipientului.
Verificarea accesoriilor fixe ale vagonului (sc[ri, trepte,
50. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
mânere, supor\i felinare etc.).
Verificarea existen\ei =i a st[rii sistemului de punere la
51. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
masa a recipientului vagoanelor cistern[, dup[ caz.
Asigurarea func\ion[rii corespunz[toare a dispozitivului de
52. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
înc[rcare a vagoanelor cistern[.
Verificarea st[rii tehnice corespunz[toare a asambl[rilor
53. demontabile (=urub-piuli\[ crenalat[ etc.) de fixare a recipien- Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 470
tului pe =asiu la vagoanele cistern[.
VI. FRÂNA
Verificarea vizual[ a asigur[rii bol\urilor elementelor
de la timoneria de frân[ automat[ =i de mân[. Aprecierea
uzurilor din articula\ii prin valoarea câmpului de lucru al
54. regulatorului, diametrul ro\ii =i a modului de legare la punc- Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
tul fix. Verificarea mobilit[\ii elementelor componente ale
timoneriei frânei automate =i de mân[. Modul de reglare a
timoneriei frânei automate.
Verificarea fix[rii corespunz[toare pe =asiu a conductei
55. generale de aer, a rezervoarelor de aer =i a suportului distri- Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
buitorului de aer.
Verificarea pozi\iei mânerelor semnalului de alarm[ din
56. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
suportul de tragere.
Verificarea st[rii tehnice a robine\ilor AK, a robine\ilor de
57. izolare =i a semiacupl[rilor de aer, din punct de vedere al ma- Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
nipul[rii acestora.
Verificarea pozi\iei sabo\ilor de frân[ fa\[ de suprafa\a de
58. Defectele se remediaz[ pe loc RIV 2000
rulare a ro\ilor.
Verificarea st[rii tehnice, a modului de manipulare =i in-
scrip\ionare a schimb[toarelor G–P =i G–I, respectiv a exis-
59. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 250/97
ten\ei =i leg[rii corecte a sârmelor de ac\ionare a valvelor de
desc[rcare.
Asigurarea continuit[\ii conductei generale de aer prin
60. verificarea cu bil[, eliminarea apei din instala\ia de frân[ Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
prin suflarea sacilor colectori.
Asigurarea etan=eit[\ii conductei generale de aer =i a în-
61. tregii instala\ii, respectiv a cilindrului de frân[ prin proba de Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
durat[.
Asigurarea valorii curselor pistoanelor cilindrilor de frân[.
62. M[surarea timpilor de strângere =i sl[bire prescri=i. M[sura- Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
rea presiunilor prescrise în cilindrii de frân[.
63. Verificarea strângerii frânei de mân[. Defectele se remediaz[ pe loc Instruc\ia nr. 938/86
Ungerea elementelor în mi=care de la timoneria frânei de
64. Asigurarea ungerii Instruc\ia nr. 938/86
mân[ =i automate.
PRELUNGIREA TERMENULUI DE REVIZIE
PERIODICĂ EXPIRAT

Dup[ ce termenul de revizie inscrip\ionat pe vagoane a expirat, men\inerea


în continuare în circula\ie a vagoanelor de marf[ se poate face prin prelungirea
termenului de revizie periodic[ =i poate fi de maxim 12 luni.
Prelungirea termenului de revizie periodic[ se face în baza unei dispozi\ii
scrise a conducerii operatorului de transport feroviar =i în urm[toarele condi\ii:
– Centrele de între\inere, reparare =i/sau revizie tehnic[ a vagoanelor, în
care se face prelungirea termenului de revizie periodic[ trebuie s[ fie autorizate
din punct de vedere tehnic de c[tre AFER =i trebuie s[ de\in[ agrement tehnic
eliberat de AFER pentru serviciul “prelungirea termenului de revizie periodic[
la vagoane”.
– Prelungirea termenului de revizie periodic[ (prescurtat PTRP), la vagoa-
nele de marf[, se poate face cu maximum 12 luni =i se poate face în una sau
dou[ etape.
– La fiecare etap[ de prelungire a termenului de revizie periodic[ se
execut[ controlul ultrasonic al osiilor montate, la prima etap[ fiind obligatoriu
s[ se execute control ultrasonic complet al osiilor montate.
– Prelungirea termenului de revizie periodic[ se execut[ în baza Metodo-
logiei de efectuare a prelungirii reviziei periodice =i cuprinde obligatoriu urm[-
toarele categorii de lucr[ri:
– efectuarea controlului ultrasonic complet la osiile montate;
– verificarea încadr[rii uzurilor pieselor =i subansamblelor, în preve-
derile instruc\iilor în vigoare, remediindu-se defec\iunile constatate;
– demontarea capacelor, verificarea st[rii unsorii =i înlocuirea sau
completarea acesteia, dup[ caz, la vagoanele care au cutii de osie pe rulmen\i.
– La vagoanele de marf[ scadente la prima revizie periodic[ de la construc-
\ie sau de la repara\ie capital[, prelungirea termenului de revizie periodic[ se
poate face cu maximum 12 luni într-o singur[ etap[.
– Verificarea st[rii tehnice a vagoanelor la care se efectueaz[ prelungirea

222 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


termenului de revizie periodic[ se face de c[tre o comisie constituit[ din
conduc[torul centrului autorizat sau înlocuitorul acestuia, împreun[ cu un
maistru de atelier, =ef de tur[ vagoane sau instructor, dup[ caz, precum =i un
revizor de vagoane.
– Durata de prelungire a termenului de revizie periodic[, exprimat[ în
luni, se inscrip\ioneaz[ în cadrul inscrip\iei de revizie periodic[, sub form[ de
‡nM, în care “n” reprezint[ num[rul lunilor. Pe longeroane, lâng[ inscrip\ia
reviziei periodice, se inscrip\ioneaz[ descifrabil data =i ini\ialele centrului care
a executat prelungirea termenului de revizie periodic[.
– Vagoanele care poart[ semnul “S” la care termenul de revizie periodic[
s-a prelungit cu mai mult de trei luni, nu se mai încarc[ cu m[rfuri destinate
exportului.
Documente de referin\[
– Instruc\ia revizorului tehnic de vagoane nr. 250/1997.
– Instruc\ia pentru repararea osiilor montate de la vehiculele feroviare
nr. 931/1986.
– Instruc\ia pentru repararea cadrelor de boghiuri de la vagoanele de
marf[ =i c[l[tori nr. 935/1988.
– Instruc\ia pentru verificarea =i repararea =asiurilor =i cutiilor vagoanelor
de c[l[tori =i marf[ nr. 936/1991.
– Instruc\ia pentru repararea frânelor de vagoane.
– Instruc\ia pentru repararea aparatelor de ciocnire, trac\iune =i legare de
la vehiculele feroviare nr. 937/1987.
– Instruc\iune pentru controlul ultrasonic, în serviciu, al osiilor montate de
vagoane, nr. 1993/AFER.
– Specifica\ie tehnic[ SNTFM “Repara\ii curente =i accidentale (RC/DA) la
vagoane de marf[”.
– Specifica\ie tehnic[ SNTFM “Revizia rul[rii la vagoanele de marf[” nr.
3.3e/644/2000.
– Caiet de sarcini SNTFM “Revizia intermediar[ a frânei la vagoanele de
marf[ (RIF1 =i RIF2)” nr. 3.3b/258/2000.
– Instruc\ia pentru repara\iile periodice la vagoanele de marf[ nr. 470.

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 223


Lucr[rile care se execut[ la prelungirea cu pân[ la 6 luni a ter-
menului de RP
Revizia =i repararea aparatului de rulare =i a boghiurilor
– uzurile pieselor =i subansamblelor boghiului verificate trebuie s[ se înca-
dreze în limitele prev[zute de Instruc\ia nr. 250/1997;
– verificarea existen\ei unor piese lips[/defecte la subansamblele boghiu-
rilor;
– dezlegarea boghiurilor =i ridicarea cutiei vagonului în vederea scoaterii
boghiurilor, dac[ este cazul;
– ridicarea boghiului =i scoaterea aparatului de rulare, îndrumarea apa-
ratului de rulare pe fluxul atelierului de rot[rie dac[ este cazul;
– repararea/înlocuirea pieselor =i subansamblelor boghiului constatate de-
fecte conform prevederilor instruc\iilor de repara\ie nr. 931/1986 =i 935/1988;
– ungerea articula\iilor;
– în cazul execut[rii unor lucr[ri care au necesitat demontarea unor piese
sau subansamble, remontarea tuturor pieselor componente ale boghiului =i
efectuarea m[sur[torilor conform prevederilor Instruc\iei nr. 935/1988 =i docu-
menta\iei de execu\ie a vagonului;
– l[sarea cutiei vagonului pe boghiuri, legarea boghiului =i leg[turilor
electrice de punere la mas[.
Revizia =i repararea =asiului
– verificarea traversei frontale =i elementele =asiului (longeroane, traverse
intermediare, traverse diagonale etc.), repararea acestora, dac[ este cazul;
– verificarea modului de asamblare a echipamentelor montate pe =asiu;
– verificarea crapodinei superioare conform prevederilor Instruc\iei nr.
935/1988 =i, dup[ caz, înlocuirea acesteia;
– verificarea =i asigurarea jocului la glisiere;
– la vagoanele Eacs, verificarea =i remedierea defectelor la clape, la meca-
nismele de închidere, blocare =i readucere a clapelor.
Revizia =i repararea aparatelor de trac\iune, ciocnire =i legare
– verificarea vizual[ =i dimensional[ a aparatelor de legare;
– verificarea vizual[ =i dimensional[ a aparatelor de trac\iune;
– verificarea st[rii tehnice a tampoanelor cilindrice, f[r[ demontare, pre-
cum =i verificarea mont[rii acestora pe traversa frontal[;
224 Compendiu de vagoane de marf[ 2002
– repararea/înlocuirea, conform Instruc\iei nr. 937/1987 a aparatelor de
legare, trac\iune =i ciocnire la care au fost constatate defecte prev[zute în Ins-
truc\ia nr. 250/1997.
Revizia =i repararea instala\iei de frân[
Verificarea func\ionarii instala\iei de frân[ a vagonului se execut[ conform
prevederilor Instruc\iei nr. 938, astfel:
– verificarea mobilit[\ii timoneriei de frân[;
– verificarea general[ a instala\iei de frân[;
– verificarea continuit[\ii conductei generale (prin trecerea cu bil[);
– verificarea etan=eit[\ii conductei generale =i etan=eit[\ii întregii instala-
\ii de frân[;
– proba de sensibilitate =i insensibilitate;
– proba de verificare a presiunii aerului în cilindrul de frân[ =i a timpilor
de umplere-golire a cilindrului de frân[;
– proba de durat[;
– proba de func\ionare a frânei de mân[;
– verificarea câmpului de lucru al regulatorului de timonerie SAB;
– verificarea schimb[torului de regim G–I =i M–P.
În cazul în care în urma verific[rilor se constat[ defecte la instala\ia de
frân[ sau la subansamble =i piese componente, acestea se vor repara, remedia
=i verifica conform prevederilor Instruc\iei nr. 938.
Revizia =i repararea cutiei vagonului
– verificarea, repararea/înlocuirea stâlpilor de rezisten\[ de la cutia vago-
nului;
– verificarea, repararea/înlocuirea u=ilor laterale =i frontale, obloane, \e-
pu=e =i alte accesorii demontabile ale cutiei;
– repararea prin peticire a por\iunilor de tabl[ ale cutiei fisurate/corodate;
– la vagoanele cistern[ se verific[ sistemele de punere la mas[ a recipien-
tului;
– verificarea vizual[ a acoperi=ului, repararea/înlocuirea por\iunilor degra-
date;
– verificarea, repararea/înlocuirea accesoriilor fixe ale cutiei vagonului
(sc[ri, trepte, mânere, supor\i etc.);
– verific[ri specifice instala\iilor, dot[rilor, amenaj[rilor vagonului, în
func\ie de tipul acestora.
Compendiu de vagoane de marf[ 2002 225
Lucr[rile care se execut[ la prelungirea cu înc[ 6 luni sau cu 12
luni într-o singur[ etap[ a termenului de revizie periodic[
Lucr[rile care se execut[ pentru prelungirea cu înc[ 6 luni sau cu 12 luni
într-o singur[ etap[ sunt cele prev[zute la prelungirea cu pân[ la 6 luni a
termenului de repara\ie periodic[, la care se adaug[ urm[toarele verific[ri =i
lucr[ri suplimentare:
– manevrarea vagonului pe o linie special amenajat[ cu canal de vizitare =i
vinciuri de ridicare;
– ridicarea cutiei vagonului de pe boghiuri;
– controlul vizual al crapodinei superioare =i al elementelor de fixare ale
acestuia pe =asiu;
– controlul vizual al crapodinei inferioare, al pieselor intermediare de pe
glisierele laterale =i a elementelor de fixare ale acestora pe traverse;
– verificarea vizual[ a articula\iilor timoneriei de frân[ de pe boghiu =i de
pe =asiu (buloane, buc=e, splinturi, =aibe de asigurare etc.);
– ungerea articula\iilor timoneriei de frân[.
Recep\ia lucr[rilor
Verificarea calit[\ii lucr[rilor efectuate în cadrul prelungirii termenului de
revizie periodic[ se face de compartimentul de calitate al societ[\ii executante.
Recep\ia final[ se va face de c[tre reprezentantul recep\iei CFR MARF{,
care va semna pe fi=ele de m[sur[tori întocmite cu ocazia acestui tip de repa-
ra\ie.
Materialele =i piesele achizi\ionate de la diver=i furnizori vor fi înso\ite, în
mod obligatoriu, de declara\ii de conformitate semnate =i de recep\ia CFR.

226 Compendiu de vagoane de marf[ 2002


LISTA
întreprinderilor constructoare
de vagoane de marfă

Nr.
Denumirea întreprinderii Tip vagon
crt.
Eaos, Eacs, Faccpps, Fals,
Gags, Laads, Laekks,
1 Uzina de vagoane Arad Rgs, Rmms, Rs, Salmmp,
Sdgkkmss, Tals, Uagps,
Uaai
Eaos, Eacs, Esx, Faccs,
Fals, Gbs, Gbgs, Ggs, Ks,
2 Meva Drobeta T. Severin
Rgs, Rmms, Ucs, Zes, Zas,
Zaekks, Zaes
Eaos, Eacs, Fals, Gags,
Gas, Hbikk(ll)s, Rils,
3 Romvag Caracal
Shimmns, Sgs, Tadgs,
Zaes
Eakkmos, Eamos, Ks,
4 Remar Pa=cani
Laads, Rgs, Rmms
5 Umerva Ploie=ti Zes, Zaes
6 Uzina Mec. Buz[u Ks, Rgs, Rmms
7 Uz. 23 August Zaes
8 Uz. Gr. Ro=ie Zaes
9 Reva Simeria Regs

Compendiu de vagoane de marf[ 2002 227