Sunteți pe pagina 1din 38

SPECIFICATIE TEHNICA

,-

Denumire produs: rtE,r-oc sA LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW DEPARTAMENT TIRISTORIZATA TEHNIC EA-5100-T

sT 43t2006
Data:10.08.2006
Pagina: ll3l

SPECIFICATIETEHNICA
LOCOMOTIVA ELECTRICA LE 51OO KW TIRISTORIZATA EA-s100-T

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:
FTEI-OC

sT 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina: 2/31

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA

EA-s100-T

I. GENERALITATI
1.1 Obiectul si domeniul de aplicare Prczenta specificatietehnica se referala locomotivaelectricatip Co-Co5100 kW cu reglaj continuua tensiuniipe MT pe circuitele dejoasa tensiunecu punti semicomandate cu tiristoare,cu saseosii motoare, cu boghiuri cu actionare individuala a osiilor, destinataremorcarii trenurilor de marfa si calatoripe liniile de sessi munte, cu o puterede durataUIC de 5100 kW. Aceasta locomotiva se obtine din locomotivele electrice Co-Co 5100 kW , aflate in exploatare, prin modernizareaacestora in cadrul unei reparatii planificate, avdnd reglaj continuu a tensiuniipe MT pe circuitele dejoasa tensiunecu punti semicomandate cu tiristoare,cu sistemde alimentare a serviciilor auxiliare cu convertizoare statice de tensiune si frecventa cu factor de putere unitar, instalatie de producere aer comprimat cu compresor elicoidal, bord de conducere modernizat din ABS, echipament de comanda, protectie, semnalizare si diagnoza cu microcontroler - avind cite un display in fiecare cabina de conducere (care asigura comenzile locomotivei supravegherea marimilor analogicecele mai importante si asigurareapragurilor de protectie inclusiv la patinare,afisareapermanenta a marimilor indispensabilemecaniculuipentru conducerealocomotivei, semnalizareaavaiilor ce pot sa aparasi resetareaacestoradin cabina, memorareaevenimentelorsi afisareaunor mesajede mentenantarapida pentru mecanic, avertizare vocala etc.), instalatie integrata privind masura , inregistrareavitezei locomotivei cit si pentru siguranta circulatiei, sistem de asigurare a confortului in cabinele de comanda (incalzire cu tip PTC, aparat de climatizare pentru aerotermecu rezistentecu coeficient pozitiv de temperaFdra perioada de vara, , scauneergonomice, ferestre laterale culisante cu geam termopan si structura de aluminiuetc...

1.2 Documente de referinti romdne;ti gi prevederilestandardelor e prezentei SpecificafiiTehnicerespectd Prescripfiil astfel internalionale, : - Specificatia capitala(RK) a locomotivelorelectrice Tehnica ST 50/2002: "Reparatie de SC RELOC SA Craiova. tip Co-Co 5100kW " elaborata romdnestiSR, STAS; Standarde NID 2646-69: Locomotiva electrica tip co-co. Puterenominala 5100Kw; specificematerialuluirulant: UIC, CEI, ISO, EN; Norme interna{ionale in vigoare, Manualul Calitdtii, Alte documentetehnice, normative de standardizare Proceduride calitate,etc. OrdinulMT 29012000

Caiet de Sarcini Nr. 163120062 "REPARATIE RK CU MODERNIZARE PE DE FOR,IA'' [,A-A.-.. ATIXILIARE SI CIRCUITELOR '" 'i.,..i PARTEA SERVICILOR .(.2.i;^'"

-q.4":i#jj' iiT, * -1V_ .ur?r,icrn

,,1.trtLOf

,,,'i,:"'r,. r_,i

",A

'z\t\,

C u) *,r* scf-E-_E--l-------+ --=f---_.U!u


FiEI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 4312006
Data:10.08.2006 Pagina:3131

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA

EA-s100-T

LOCOMOTfVELE ELECTRICf, 5100 kW" elaborat de SNTFM "CFR MARFA " SA - ServiciulReparatii Locomotive.

1.3 Notareasi simbolizarea in procesul de concep{ie qi fabricafie, locomotivele senoteaz[printr-unsistemde litereqi cifre avdndurmdtoarea semnifi ca{ie: EA - Locomotivielectricitip EA CoCo5100kW 5100- Puterea (kW) nominala T - Tiristorizata 1.3.1. Exemplude notare: - LocomotivaelectricaEA EA - 5100- T -ST 4312006 Co-Co5100kW.tiristorizata. specificatia tehnica ST-4312006. 1.4. Durata de utilizare normatl Durata de utilizare normatd este de 17,5 ani in condiqiile respect[rii prevederilor documentaliei deintrelineresi exploatare. 1.5.Cerinfede mediuinconjuritor - Temperatura ambianta minima - Temperatura ambianta maxima - Umiditatea max.aaeruluila20"C - Altitudinemaxima - 35"C +40'C 8A% 1200 m

1.6.Cerin{econstructive Locomotivaestedestinata pentruremorcarea trenurilordemarfasi calatori Reparatiacapitalase executaobligatoriu si in totalitate,conform nomenclatoarelor de lucrari prezentate in Anexa 2 a CS nr.16312006, elaboratde SNTFM "CFR MARFA" SA - ServiciulReparatiiLocomotivesi pct. 4.2 al aceluiasi CS. Lucrarile de modernizare se executaconformpct.l.l si descrierilorde Ia pct 4 a CS nr.16312006 elaboratde SNTFM "CFR MARFA" SA - ServiciulReparatii Locomotive.

C L) *,r* scN-E-==F__F-+ --qdr--!


FREI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 43/2006
Data: 10.08.2006

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

Pagina:4/31

1.7 Caracteristicile cailor ferate pe care poate fi exploatata locomotivacu o functionare normala Ecartamentul sinelor Razaminima a curbelor - in depouri locomotiva trebuie sa asigureo deplina siguranta in mers in curbe cl raza de 170 m, pantade 2,6%o, suprainaltare de 115 mm, supralargire de25 mm, la o viteza de 60km/h Deplasareamax. laterala a firului de contact fata de axa caii in aliniament Tensiuneanominala a liniei de contact Tensiuneamaxima a liniei de contact Tensiuneaminima a liniei de contact Tensiuneaminima de scurtadurata a liniei de contact Gabarit: partea superioaraconf. STAS 4392-68 parteainferioara conf. UIC 505-63

l4l5 mm 90m

+400mm 25kY;50 Hz 27,5kV 19kV 77,5 kV

2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE


2.1.Materiale termice,acoperirilede protecfieutilizate pentru realizarea Materialele,ttatamentele locomotivei in documentalia suntprescrise de execulie. de execu{ie nu sunt indicate caracteristicile Materialelepentru care in documenta{ia respective. tehnice, cu standardele la materialele acestea vor fi conforme de statreferitoare pe baza gi piesele prin colaborare, Materialele, semifabricatele executate serecep{ioneazd qi a certificatelor emise de fumizor. tehnice standardelor de calitate saunorrnelor gi Firma constructoare are dreptul sd utilizezecu acordulprealabilal proiectantului de beneficiarului celor indicatein documenta{ia sau superioare Ei alte materialeechivalente execu{ie, cu condifia sdasigure menlinerea sauimbundtd{irea calitlqiiprodusului.
/:t: .,,ti) rtrr ,11'

oc ?il ii:' "t'' t 4 ,,3/i


\i?i .,,- r . . . t| - : . i / \ \ - ^ i , , r ' l i ;''">ti.alil6 \\v^
'i:Y-_"-,'j.-ojZ;{

/'-y;" //.-1" rr ^

(?-'... r.."

F-+-------+ -7--W
F{EI-OC

CtL) --,* scf"E-a:SA

TEHNICA SPECIFICATIE
Denumireprodus:

sr 43/2006
Data:10.08.2006 Pagina:5131

LOCOMOTIVA ELECTRICA

DEPARTAMENT TEHNIC 2.2.Formd pi dimensiuni

kW LE Co-Co 5100 TIRISTORIZATA EA-5100-T

prin documenta{ia Forma constructivdgi dimensiunilelocomotivelor sunt reglementate tehniclde exetu{iea acestora. pdrfi principale: locomotivl seconstituie Fiecare inh-o unitatecompletl cu urmdtoarele - cutiecu doul cabinede conducere amplasate la fiecarecaplt; - echipament principal,self de netezire, electric(transformator redresoare semicomandate, motoare detrac[iune etc.); - boghiuri; - echipament pentru serviciile auxiliare(convertizoare staticesi unitate de comandacu separare, microprocesor, motoventilatoare, compresor elicoidal, aparate electricede conectare, comanda etc.); si protectie, - bateriade acumulatoare qi sistemul sdude incdrcare; - echipament de comandS, control,mdsurf, qi proteclie; -echipamente pneumatice pentru fr0n5, producere aer si electropneumatice; - echipamente mecanice; - accesorii, etc. generale 2.2.1. Caracteristiciledimensionale Locomotivatrebuies[ permitdinscierea impuseastfel: in gabaritele - Gabaritul locomotivei deasupra coteide400 mm de la nivelul superior al qinei:conform srAS 4392-84:
- Gabaritul locomotivei sub cota de 400 mm de la nivelul superior al qinei: conform UIC

comanda aparcte

5 0 5t -.

2.3. Caracteristici principale constructive si funcfionale 2.3.1.Caracteristicile ciii ;i condilii de circulatie - Ecartamentul- conform STAS 4397-75: -Raza miniml de inscierein curb6: I r t in depou: la schimbltorul de cale: in linie curent6:

1435 mm

- Valoarea maximd a supraindl{irii:

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:
FTEI-OC

sT 4312006
Data:10.08.2006 Pagina:613l

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

2.3.2.Caracteristiciconstructiveqi function ale Formula osiilor: peste Lungimea tampoane: Latimea : Cotadintresuprafata superioara a ciuperciisineisi muchia superioara a pantografului in starecoborita: Domeniulde lucru admisibil subtensiune al pantografului : ( masurat de la muchiasuperioara a sinei) Distanta dintrecentrele boghiurilor : Distanta dintreosiile extremealeunui boghiu: Diametrul rotii in stare noua: Diametrulrotii semiuzate :
Greutateatotala: cu balast fara balast Sarcina pe osie : cu balast fara balast

Co-Co 19800mm 3000mm 4500mm 4850-6700mm 10300mm 4350mm l250mm 12lOmm 126t*20h l20t*20h 2lt+2% 20t*2%

/-

F ortade tractiunela obadain regimnominalcu bandaje semiuzate : excitatie lDDo/o,la 69,5kn/h 265000N excitatie 50 Vo,la90,5 km/h 206000N Puterea continua de durata 5l00kw Fortade tractinnela pornire: pt. Gr=126t 420000N Puterea nominalaa transformatorului: 5970KVA

- Deplasarea maxim[ lateralda firului decontact estede 400 mm; - Nivelulde zgomot in cabina de conducere, in spa{iu deschis: conformSTAS 6661082: - Indicele cahte{ii demersla 120km/}r: W" < 3,25

2.4. Conditii tehnice ale pirtilor constructive principale 2.4.1.Conditii generale Locomotivele se executdconform documentafiei de proiectareintocmitd de proiectantul general (unitatea reparatoare care efectueaza RK) ;i firmele de proiectare pentru pdrlile componente executate de subfumizori. Conditiile tehnice cuprinse in CAIETUL DE SARCIM l\R.163/2006elaborat de SNTFM "CFR MARFA" SA - Serviciul Reparatii Locomotive, fac parte integranta din prezenta Specificatie Tehnica. Execu{ia locomotivei asigurl pentru deschiderisi dispozitive de deschidere corespunzdtoarela pdtrunderea apei sau zdpezii, astfel incdt sd nu compromitd sfe'irriidt'da0 ;)

.,rs6i+F-,;.

\t:i'#

Fi

SPECIFICATIE TEHNICA produs: Denumire SA FR,EI-OC LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW DEPARTAMENT TIRISTORIZATA TEHNIC EA-5100-T
sd-ts-5: F-+-------+ -EU---!A
CJU) *,*

sT 43/2006
Data:10.08.2006

Pagina:7131

cablajului, echipamentului electric sau oricdrui alt echipament necesar unei bune funcfionlri a vehiculului. Condifiile de confort qi de comoditate i4 conducerea locomotivei in exploatare (vizibilitatea spre exterior, pupitru de comandaergonomic, apwate indicatoare, l6mpi semnalizare, stergere - spdlare - dezaburire geamuri frontale, ferestre laterale culisante, ventilafie, incdlzire, climatizare, nivel de zgomot, scaune ergonomice) corespund necesitdlilor exploatlrii vehiculelor motoarepe calea feratl Modificdrile necesare(solicitate sau impuse de o anumitd situalie) se vor aplica pe bazd de in{elegereintre plrfi. Execufialocomotivei Ei a par{ilor salecomponente asigurl m5surile necesare de prevenire (STAS 10281-82pct.2.6.) a accidentelor 2.4.2.Condif ii privind conducerea locomotivei Locomotivele sunt dotate cu cdte o cabind de conducere (I Ei II) la frecare extremitate, pentruasigurarea condiliilor optime de comandd in vedereadeplaslrii in cele doul sensuride mers. Postul de conducere pentru mecanicul locomotivei este amplasat in partea dreaptd in interiorul fiecdreicabine. Locomotiva este echipati cu aparafurdde comand5 qi supraveghere pentru trac{iune qi frdnare electricd, frdnare cu aer comprimat (frdna automat5, fr6na direct5) dispuse pe pupitru ;i panouri, dispozitiv integrat de supraveghere, vigilen{I, control puncutal al vitezei, masura,indicare si inregistrareviteza, display de bord grafic, etc. Pe pupitru sunt montate manselepentru curentul impus si viteza impusa. lzolarca unui motor de tractiune defect si rearmareaprotectiilor, se face din cabina de comandaactiva,fara parasireacabinei de catremecanic. 2.4.3.Condifii privind partea mecanicl Parteamecanic6a locomotivei cuprinde: - Cutia locomotivei si accesoriile sale; - Boghiurile.

2.4.3.1.Cutia locomotivei si accesoriile Cutia locomotivei este o construcliemetalicd sudat5,autoportantd, carepreia eforturile datorategreutdlii agregatelor,for(elor de trac{iune,ciocnire qi frdnare. Este destinatdasiguririi spa{iuluinecesaramplaslrii echipamentului gi deservirii,intre{inerii si conducerii locomotivei de personalul c[tre de exploatare, este astfel conceput[ inc6t sd reziste la incerclri de tracfiune gi compresiunefiind formatd din doul pdrfi mari, principale: scheletul metalic inferior (Syf) li scheletulmetalic superior(SMS). ..,./i,tt' ""''r.,,, .,

'' l iii. t^ ,, A Ir :, I,l u ci,sll

\ii""'u"' d//, ':l:l


- ,"otn]/y'"

E-J------.+ --sv----.l''!
FTEI-OC

C u) ,-,*, sfrE::::SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 4312006
Data:10.08.2006
Pagina: 8/ 3l

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

a) Scheletul metalic inferior (SMD esteo construcfie metalicdrobustdcarepreia ceamai marepartedin forfelece ac{ioneazd asupra locomotivei.El estealcItuit din: -, traversefrontale: construcliechesonatd rigid[ cu looagnecesarmontirii amortizorului cupleicentrale automate sauelementelor aparatelor de trac{iune; - traversedeasupra boghiului, executate din tabld de diferite grosimi, sudate,reprezintd prin greutatea transmite elemente intermediulcdrorase boghiurilor; cutiei asupra - grinziletransformator compuse lateralein formd de chesonlegateintre din longeroane ele cu diverseprofile qi traverse astfelincdt sI permitdmontarea supor{ilorde fixare transformator principal; - tabla podelei acoperdscheletulmetalic inferior asigurdndu-i in plan o consolidare orizontal qi inchide cutia in parteaei de jos. in tabla podelei sunt practicatedecupdripentru sistemul deventilalie agregate gi pe tablapodeleisuntfixa{i supo(i pentrumontareagregate. Pe scheletulmetalic inferior sunt sudali supor{ipentru fixare curlfitor de cale, scdri de urcare, qi cepuripentrusistemul de suspensie cutiepe boghiuri,pllci de carese leagdboghiurile servesc la ridicarea cutieiodatl cu boghiurile. (SMS)estealcdtuit b) Scheletul perefilaterali, metalicsuperior din cabinele de conducere, pere{idespd(itoriintre cabineqi salamaginilorsi acoperisul. Reprezintd metalicdin un schelet profilecornier invelit la exterior cu tabl6de o(el. Salamasinilorestecompartimentul in caresunt amplasate echipamentele de trac{iuneEi servicii auxiliaresi este cuprinsintre pere{ii laterali,pere{ii despirfitori sala maqini- cabine conducere, tablapodelei qi acoperis. Perefiilaterali qi desp[(itori sunt din tabld de olel interit[ cu un scheletmetalicdin corniere gi profil din tabldindoit[. in pere{iilateralisuntprevlnfie cite o uq6 de revizieqi cdte cinci geamurirotunde.in perelii desp[r{itorisuntpracticate doul decupdripentruuEilede intrare din cabina in salamasinilor. Acoperigulesteformat din rame gi grinzi confec{ionate din tabld de o{el indoit[ sub o form[ special[ care sunt fixate prin sudurdla parteasuperioar6 a pere{ilor laterali qi a perefilor desp[r!itori. din acoperig Capacele suntp[4i detagabile decup[rileprin carese asigurd careacoperd accesulagregatelor iar mari gi sunt fixate de rama acoperi;uluiprin inchizitoare cu prezoane pentruetansare garnituri sefolosesc de cauciuc. suntamplasate pe scheletul metalicinferiorla capdtul I gi respectiv de conducere Cabinele II Ei suntexecutate de ofelinvelit la exterior cu tabldde dintr-unschelet metalicdin profilecornier o{el. prevdzute Prin amenajdrile in cabindqi pe locomotivd s-au luat toate mdsurilepentru condilii propicede lucru dintrecarese mentioneazd: izolalia:fonic6,termicdqi electric5; geamuri geamulmecanicului, vizibilitate: iluminatelectric; frontale, de col1,

C L) *,* scl-k E-+------+ --v---.u''


FRE,r-oc sA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire

sT 4312006
Data:10.08.2006 Pagina:913l

LOCOMOTryA ELECTRICA
LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA

DEPARTAMENT TEHNIC

EA-s100-T

- accesibilitate: usdlaterald, ugi de intrarein salamasinilor,scdride urcare,barede sprijin pentruaccesul prin exteriorla ferestrele frontale;
condiqii de lucru qi confort:

- pupitru de conducere ergonomic, cu aparate de comandl, protec{ie Ei avertizate, portliwet; display,


- scauneergonomicepentru mecanic .siajutor de mecanic; - sistemde climatizare,incdlziresi ventila{ie,plita electrica; - perdele,scrumiere,cuier pentruhaine. - alte dotlri: - sting[tor portabil de incendiu; - frigider; - instala{iesanitard; - covor electroizolant in salamaqinilor. Aparatelede tracfiunesi ciocniresunt cele de tip clasic cu cdrlig, cupld si tampoane. Instala{ia de uns btzabandaj este cu duzd pentru dirijare sub forml de jet a amestecului lubrifiant - aer. Comanda este asigurati de instalatia de masura viteza, nemaifiind nevoie de o unitateelectronicade comandaseparata. Instalalia de nisipare se compune din camerede nisip amplasatepe boghiuri, difuzoarc de nisip gi conducte de legdturi. Func{ionareaeste asigurat5prin comanda electroventilelor de catre mecanicsauunitateaelectronicade patinare Frdna de mdni - cite una pentru fiecare boghiu - permite fixarea unei osii (osia I respectiv osia 6) men{indnd locomotiva pe loc pe cale cu declivitate de2,8o . Este alcdtuitd din elemente fixate pe cutia locomotivei Ei legatede timoneria frdnei de pe boghiu. Sistemul de transmisieeste compusdin: - roatade manevrd,amplasat6 in fiecare cabindde conducere; - doud roli din{ate angrenate prin lan! cu zale; - gurubulfrAneicu piulifd; - bara de legdturd,rola de conduceresi cablul de legdturi cu timoneria frdnei de pe boghiu.

2.4.3.2. Boghiurile p64i derularesi susqinere Boghiurileconstituie a cutieilocomotivei. in funcfiede greutatea ,1 gU l u lrulare, afgrIOUO IIlOtlVeleSeeCIff peA Z A ( j l J azaiio ryrco^\i. total6, Lutilritrrs i t r l u l l l l P t pe U sarcini osie sI gi admise de locomotivele perectrq,4f;" se echipe Op , , condiliile 'efeCnT-I{Ftt,, 1t ;s' prevdzute boghiuri cu trei osiimotoare, fiecare osiefiind antrenata de cdteun motorae tra6,tluue: 'lrr=-ilr--L -. *l,}

{)f,i ?"

F.__+-------qr -r=v--.!l!
F!.EI-OC

C u) *,n* sd-ts5-=SA

SPECIFIGATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 43t2006
Data:10.08.2006
Pagina: l0l 3l

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

Constructiv boghiurile sunt formate in principal din: - rama boghiului; - osiile montate; - angrenajelede tracfiune; - motoare de tracfiune; - suspensieprimard si secundarE; - cupl6 transversald; - instala{iafrdnei; - instala{iade uns buzdbandaj; - contacte de osie (cite unul montat frontal pe un cap de osie); - traductor de tura{ie pt. Instalatia de masuraviteza (numai pe osia 6) etc. Condiliile de execufie,incercare,recep{iegi livrare a boghiurilor sunt reglementatede normeletehniceale acestora, elaborate de constructor. Principalele date .sicaracteristicitehnice ale boghiului sunt:

- vitezdmaxim6: - raportulde transmitere angrenaj: - cu discbandajat: - osii motoare - ramaboghiului: - suspensie primarS: - legdtura intre boghiuri: - antrenarea osiilor: - tipul motoruluidetrac{iune:
reducerea nivelului oscila{iilorintre fiecare boghiu gi cutia locomotivei se realizeazS,pnn:

120km/h l:3,365 3 osii / boghiu construcliesudatddin longeroni tip cheson lega{iintre ei prin grinzi transversale elemente de cauciuc elastice cupl[ de legiturl individualS LJE 108-1
amortizoare hidraulice verticale - 8 buc. si orizontale - 8 buc.

- frdnarea esteasigurat[de:

cdte 2 sabo{i pe fiecare suprafa{d de rulare a prin forfa datd de cilindrii de frdnd,c6te bandajului, unulpe fiecare osiemontatd cu regulatorautomat tip RL -250.

- reglarea timoneriei de frAnl:

Boghiurile pentru locomotivele modernizate au o serie de caracteristici constructive comune gi anume: Boghiurile sunt prev6zute cu osii motoarein variantacu roli disc bandajat1profii'.50nfi;.\.. ?\ fixatein carcasa lagirului osieipe rulmen{ipendulari cu role. Carcaseler'f'qg"flr*s{n1 STAS 11213-90) Urt^O pe filcile de ghidare ghidate de cauciucarmate,fixate prin elemente alerameiboghiului.i:"0 1 Fi

i*cnnro"';.'|-1[ \:it

CtL) *,n* scfla_a___ E__t-----:+ -Ev----E!


R.EI-OC SA

TEHNICA SPECIFICATIE
Denumireprodus:

sT 4312006
Data:10.08.2006 lll3l Pagina:

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

Pe capacelede vizitare a boghiurilor sunt montate traductoarele de turatie . Rama boghiului, in construc{ie sudatd din longeroni tip cheson legali intre ei pnn ginzi transversale, se sprijind pe carcaselelagfu prin intermediul sistemului de suspensieprimar5. Cutia locomotivei se sprijind pe runa boghiului prin intermediul suspensieisecundarecompusd din 4 grupuri de arcuri cilindrice. Boghiurile sunt prevdzutecu cupl6 transversali. Antrenarea fiec[rei osii se face individual de la cdte un motor de tracfiune complet prin intermediul urmdtoarelor elemente:cuplaj din{at, arbore de torsiune, cuplaj elastic suspendat qi angrenajde trac{iune. Fo(a de fr6nare pe boghiu esteasigurati de cilindrii de frdn5, cdte unul pentru fiecare osie montat5,prin intermediul sabolilor (cdte doi pe fiecare port sabot) cu ap5sarepe ambele pl(i ale suprafe{eide rulare a ro{ii. Compensarea uzurii bandaj - sabotse face cu ajutorul unui regulator automat de fr6n6. Fiecareboghiu esteechipatcu: - timonerie de fr6nd independent[pe fiecareosie; - conductede aer; - instala{ie de uns buzdbandaj; - instalalie de nisipare a rofilor externepe parteaexterioar5; - capacespecialela lagdreleosiilor care permit montareagi antrenarea de la capul osiei a diferitelor aparate(mdsurd vitezd,, pentru circuitul de intoarcere a curentului ocolind rulmenfii). 2.4.4. Conditii privind partea electrici Partea electricd a locomotivei se compune din aparatajul de inaltd qi joasd tensiune, transformatorul principal , trei grupe de putere independentea cite doua punti semicomandate inseriatepentru cite doua motoare inseriate , convertoarestatice pentru serviciile auxiliare (pentru motor compresorcu surub, pompa de ulei si cele trei motoventilatoarepentru ventilatia trafo principal, motoventilatoarele pentru ventilatia redresoarelor si motoarelor de tractiune),sursa de tensiunestabilizata pentru alimentareainstalatiilor de climatizare si incalzire cabine de comanda, unitatea electronica (statia) pentru incarcat bateria de acumulatoare, motoare de trac{iune, aparate de comanda si servicii auxiliare, echipamente cu microprocesoare pentru comandd, diagnoza, proteclie gi semnalizare,circuitele electricespecifice gi alte accesorii (cleme elastice,cablaj de forta si comanda, sistem de pozaresi etichetare cabluri,etc.). Sistemul de reglare a tensiunii pe motoarele de tractiwre utilizind punti semicomandatein montaj economic prin care se elimina comutatorul de tip graduator , permite reglarea continua a vitezei pe partea de joasa tensiune respectiv funclionarea in regim manual si automat in funclie de eroarea de vitezd, prin utilizarea unui controler tip mansa prin intermediul caruia se pot impune continuu viteza si curentul de tractiune . Schemaelectrica a circuitelor de forta permite izolarea oricarui motor din cadrul unel grupe respectiv izolarea completa a rezistenteide frinare electri,ca. 2.4.4.7.Aparatajul pe partea de inalti tensiune

F--t-----+ --r=y-----ru!!

sfrl+_-

da) *,*
sA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTIVA ELECTRICA

sT 43/2006
Data:10.08.2006 Pagina:12/3l

FREr-oc

DEPARTAMENT TEHNIC

LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

Aparatajul de inalt[ tensiune este conceput s[ func{ioneze la tensiunea nominald de 25 kV, estein general dispus pe acoperisul locomotivei gi cuprinde: - pantograf(tip EP3 - Zbre.), penku captarecurent; - descErcdtor de supratensiuni; - separatoare pentru legdtura intre pantografeqi disjunctor; disjunctorrapid cu vid ; izolatori suport si treceri izolate. Transformator masura 25/04kY

Caracteristicile tehnice ale aparatajului pe partea de inaltd tensiune sunt cuprinse in documentatiade executie. 2.4.4.2.Agregatul transformator si selful de netezire Agregatul transformator indeplinegte func{ia de cobordre a tensiunii de alimentare a circuitelor motoarelor de trac{iune, alimentareaserviciilor auxiliare si a incilzirii tren, acestafiind amplasat in salamaginilor. Transformatorul este modificat pe infasurarile de joasa tensiune astfel incit sa permita alimentarea puntilor redresoaresemicomandate in montaj economic, fiind scoasepize mediane adecvate. Agregatul transformator principal este de tip monofazat, construc{ie in ulei cu circulalia for{ati a uleiului prin intermediul unei pompe, uleiul circulind printr-un racitor ventilat cu ajutorul a trei motoventilatoare de 5,5 kW. Transformatorul cuprinde doua unitdli de transformaremontate in aceeaqi cuv6, astfel: - autotransformatorulmonofazat de trac{iune; transformator monofazat pentru incdlzire si servicii auxiliare; Elementeconstructive: - circuitul magnetic:din tabld silicioasdlaminatl la rece; - bobinajele si conexiunile: din conductorde cupm izolat cu hdrtie; - materiale electroizolantefolosite: straticel,carton izolant, hdrtie izolantd; - cuva qi capacul:din tabl6 de OL asamblate prin sudurd; - bateria de rlcire: elementede radiator din tabl6 ambutisatd.rdcite cu aer in circulatie fo(atd (motoventilatoare axiale qi pompade ulei adecvate). principale: Caracteristicile

primard lnfdqurarea

Infrsurarea detrac{iune

Putere (KVA) 6750 5790

Tensiune

(v)

Curent (A)

25000
3x967+ 3x(0- 483- 967)

250
6xll80

-; ''A ,rl1'-';''
1,, ;:,$ !Y,9( 11'a
ii ,,

Tensiune scu4eircgit

\q(-rca,o,iov a.sil '\::r_ay2r'/ \


I

s.A.

:t

$ll

CJb *,s6, scN-lajl:::F__J--+ -=v-.-f


FLEI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTIVA ELECTRICA

sT 4312006
Data:10.08.2006 Pagina:l3l 3l

DEPARTAMENT TEHNIC Incdlzire tren Serviciiauxiliare

LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T


800
160

1500
386

533 400

6% 4%

- Temperaturamaximd a aerului de r[cire: 40oC - Frecvenfanominalf,: 50Hz in locomotivd, zona bornelor de legdfurd este asiguratd contra atingerii, accesul fiind permis numai cdnd transformatorul este scos de sub tensiune qi conectat la masd prin dispozitivul de punerela mas[. Condi{iile tehnice,de execu{ie,incercareEi recep{iesunt in conformitate cu UIC 618 (CEI 3l0). Selful de netezire reprezintd elementul cu inductan\a relativ mare inseriat in circuitul motoarelor de tracfiune, cu rol de diminuare a ondula{iei curentului la maxim 360/o. Selful de netezireesteconceputtip monobloccu sasecircuite separate , inseriatecite doua intre ele si se conecteazd" frecarein circuitul fiecdrei grupe de motoare de trac{iune.

Elemente constructive: - Circuite magnetice cu trei coloane din tabldsilicioas[; - Bobinajdin conductor de cupru izolatcu emailgi fibrd de sticlE; - Materialeizolantecorespunzltoare claseiF; - Cuvadin pere{idetabldde o{elqi sticlostratitex.
principale: Caracteristici Tip: Tensiunea continu[ in gol: Curenful continuu unionar: Frecvenla: Factorul de ondula{ie in regim de duratd: Curentul de scurtcircuit: Nivelul de izola\ie: Clasade izolafie: Felul rdcirii: Inductivitatea: Greutateatotal6:

monofazic 1 1 4v 0 1250 A 2x50Hz


k,:25Yo I I,5 KA

lkv
F forfatd 4,5 mH la 1250A curent continuu

2410ks

Condi{iile tehnice,de execufie,incercaregi recep{iesunt in concordan(dcu

310).

C L) *,re" scl-E:=:F._+-+ --\=t----.Uf!


F{EI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus: LOCOMOTTVA ELECTRICA

sT 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina: 14/ 3l

DEPARTAMENT TEHNIC

LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

2.4.4.3.Redresoarelesemicomandate Redresoarele semicomandate sunt elemente ale circuitului de for,td situate intre transformator si motoafele de trac{iune gi servescla redresarea si reglarea tensiunii de alimentare a motoarelor de tracliune. in regim de frdnare electric[ lucreazd,numai redresorul din blocul S1, alimentdnd infbgurdrile de excitalie conectate in serie ale celor 6 motoare de trac{iune aflate in regim de generatoarecu excitatie separat[. Constructiv, redresoarele semicomandate sunt concepute sub form6 de blocuri, avind aceleasidimensiuni de gabarit si aceiasi forma ca vechile redresoarecu diode , de regul[ intr-o strucfura specifica , folosind acelasi sistem de ventilatie cu ventil atoarece racesc atit redresorul cit si motorul de tractiune respectiv. Redresoarelesemicomandatesunt inseriate cite doua ( o punte simpla si o punte dubla) asigurind tensiunea de alimentare reglabila pentru cite doua motoare de tractiune inseriate rezultind astfel trei grupe de putere independente. Forma constructivd, dimensiunile si toate condi{iile tehnice sunt reglementate prin documentafiatehnicl qi standardulde produs al redresorului. Montajul acestor blocuri redresoare semicomandate se face in blocurile Sl - 56. 2.4.4.4Motorul de tractiune Locomotiva esteechipatdcu sasemotoarede tracliunetip LJE 108. Motorul este de tip suspendatgi ac{ioneazi transmisia cu ro{i dinlate cilindrice printr-un arbore de torsiune antrenatde butucul rotorului. Elementeleconstructive: - Carcasamotorului este formatd dintr-o manta exterioard din olel (construcfie sudatd), cornbinatdcu jug lamelar; - Rotorul este format dintr-un butuc pe carc sunt presate miezul magnetic cu bobinajul rotoric si colectorul; - inftqurlri: rotoric[ (buclatd simplS, in doud straturi), de excitalie (serie), de comutalie ;i de compensalie; - Scuturi cu rulmen{i (cu role cilindrice) pe carcse sprijin5 rotorul.

principale : Caracteristici Parametrul Putere

UM

ServiciulSl

52 :60 min

Valoaremax.

kw
V A
roVmin

Tensiune Curent Turalie

850 770

1020 870

/>'

r 168
11 8 0

r250
t920

200,UI,o'"'' r'r,,' i:i F I uri'

,Yg

E__l---+ E_EIr-*-tJ-

Ca) *,* sd--E===FREI..OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTTVA ELECTRICA

sT 43t2006
Data:10.08.2006
Pagina: 15/3l

DEPARTAMENT TEHNIC
Randament Excitafietip Curent excitatie la frAnare Clasade izolafie

LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T


% 94 sene sene

sene F

A kg m'/s

l 108
F

t250
-F

Masa Ventilaliefo4at6 cu aer

3 100

2,1

2,1

2,1

Motoarele de trac{iunesunt maEinide curent ondulat (redresatmonofazat)cu excitalie seriecareantreneazd osiilemotoare ale locomotivei. Constructiv, motoarele pentrumontarecompletsuspendatd de trac{iune suntconcepute pe boghiu si acfionareindividuald a fiecirei osii prin intermediul unui cuplaj din{at, arbore de torsiune, cuplaj elasticgi angrenaj de hac{iune. Forma constructiv[, dimensiunileqi toate condiliile tehnice sunt reglementateprin documenta{ia tehnicl Ei standardul deprodusal motoruluide tracfiune. 2.4.4.5. Serviciiauxiliare Serviciile auxiliare ale locomotiveisunt asigurate in principal de motoare electrice tifazate (3x380 V, 50 Hz) pentruac{ionare pentruredresoare compresor, ventilatoare qi motoare de tracliune, transformator gi rezistenle de frinare, pompa de ulei trafo principal, motoventilatoarele pentru racirea rezistentelorde frinare, precum gi de motoare electrice pentru ventilalie sala masini, cabin6,blocuri de comanddqi reglaj, aerotermecu monofazate elemente PTC pentruincalzftecabine, instalatiilede climatizare a cabinelorde comanda, rezisten{e incdlziregeamurifrontale,resouri,frigider, circuite de iluminat salamaqini, fat central,statia de incarcat baterii,etc. pentrualimentarea Sistemulde convertoare statice serviciilorauxiliare,utilizeaza Ui intrelesute intre comandate cu factordeputere( l,) unitarsi comenzisincronizate redresoare redresoare. de tensiune si Pentru alimentarea auxiliare suntutilizate 4 invertoare statice serviciilor frecventa, montate in loculbloculuis8 si a compresorului2. Acestea suntalimentaredelapiza de principal prin 403 V a transformatprului intermediul cu fuzibil ultrarapide montatein sigurantelor principal. camra de inaltaa transformatorului grupedeputere: Serviciileauxiliaresuntimpartitein urmatoarele

!,

si scurtcircuit prin intermediul individualla suprasarcina Motoarelesuntprotejate disjunctoarelor electromagnetice montate in blocul57. in asafel de alimentare redundant cu un sistem Grupeledeputeresuntprevazute invertor defect redundanta poate pentru inlocui oricare invertorul rezistentele de frinare cu trei pozitii separatoarelor seprin intermediul

C J b *' n " scf-E==F--+----+ --EU---Utt


FT.EI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 4312006
Data:10.08.2006 Pagina: 1613l

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

Alimentarea sistemului penku servicii auxiliare se poate face atit din priza de 386 V a transformatoruluiprincipal dar si delapiza de hala de 3 x 380 V ca prin intermediul contactoarelormontate in camerade inalta a transformatorului principal. Functionareaserviciilor auxiliare estecimandata si supravegheata de catre calculatorul central montat in blocul 57 functie de stareaelementelorde protectie tensiune in catenara, disjunctor, curent mediu MT etc. Sursade aer o constituie un compresorde aer elicoidal de 3.5 mclmin actionat de un motor electric asincron cu rotor in scurt circuit. Acesta estecomandatde un presostatintre 8 si l0 atm. prin intermediul calculatorului central. Este prevazut cu protectie la supartemperatura ulei protectie compresor care duce la blocareainvertorului. Dupa atingereapresiunii de l0 atm compresorulmai functioneaza 100 secpentru regenerare si purjare. VentilatiapentruMT estecomandata functiede curentulmediupe motoarele de tractiunein douatreptede ventilatiepenffureducerea zgomotului cu limita de curentla 500 A sezizarea treptelorde ventilatiefiind realizata de catrereleede presiune cite douapentrufiecare bloc in parte. Condiliile tehnice, de execu{ie,incercare qi recep{ie sunt reglementateprin documenta{ia tehnic6gi standardultehnic la convertoarestaticepentru alimentareaserviciilor auxiliare. Tot de serviciile auxiliare apa(in;i urmdtoarele echipamente: - Transformator auxiliar tip LE 7Bl J; - Stafie de incdrcare pentru bateria de acumulatoare; - Bateria de acumulatori: I l0 Vc.c.; 110 Ah; - Motor compresorauxiliar: 110Vc.c. 2.4.4.6.Echipament electronic de comandi gi reglare Sistemulpentru monitorizarea, stocareagi transmitereainformaliilor referitoare la funclionarea vehiculului, esteformat dintr-o unitate de calcul care achizifioneazdinformaliile privind funclionareavehiculelor de tracfiune feroviar6, le prelucreazd.,lestocheazd,le transmite local in cele doud posturi de conducerea locomotivei gi la distanfi . Calculatorul central esterealizat ftzic ca un sistemunitar montat intr-un cadru metalic, cu carteleEURO detasabile, grupate pe module functionale (tractiune , frinare, monitorizare, diagnoza,patinare,surse etc.) prevazutecu indicatoareoptice (diode LED) frontale ce indica starea si regimurile de functionare proprii. Racordareacu instalatia electricaa locomotivei se face prin intermediul unor fise detasabile montatepe spateleblocului. Calculatorul central monitorizeazaregimurile de tractiune-frinare, functionarea din schemaelectrica a locomotivei serviciilor auxiliare, protectiile, stareadiferitelor aparate (comutatoarede izolare, relee, contactoare, siguranteautomate,disjunctoare electromagnetice) tensiuneasi curentul pentru fiecare motor de tractiune, hratiile MT , marimile electrice serviciilor prin fibra optica functie de curentul si semicomandate auxiliare si comanda puntile redresoare viteza impusa, stareade incalzire a transformatoruluiprincipal si selfului de aplatizare,stare ventilatii, diferenta intre turatii osii motoarein sensulscaderii, blocarii sau cresterii tensiunii pe MT cu pantevariabile functie de regimurile de functionare ale locomotivei, avind tuO-ur)ffi7tr;,,,.. ,.t?"'" r sistemcu microcontrolersi logica soft memorata. \ l'rt f ei.0C +,\ S./,\. i E il ll t,

\e ctAiov? iy)/^

\tt. y"$ru

E__L----t" L--dr---EJ' FRE,I-OC

CrL) *,** scf-l*SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 43/2006
Data:10.08.2006
Pagina: 17/31

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

Sistemul de calculprimesteinformatiidigitalesi analogice ce definescregimulde functionare al locomotivei, prelucreazaaceste semnale si le transmiteserialcatre unitatilede afisare din celedouaposturide conducere cu displaycolor cu iluminarevariabila , unitatirealizate si module vocale. Prin descarcarea datelorprin intermediul unui port USB si a unui programde interfre;ulre a rezultatelor,sepoateurmari evolutiain timp subformagraficaa tuturor marimilor moniiorizate de sistem inaintea produceriiunui eveniment, respectiv sepot realizastatistici pe tipuri de defecte, grafice etc... Echipamentulelectronicpoate func{ionain intervalul de temperaturd exterioarade la minus35"Cla plus 40oC, prescriptiile respecta CEI 571 gi poateasigura, in general, urmdtoarele functiuni:

Din punct de vedere constructiv echipamentul electronic astfel: -

de comandd este constituit

Sistemul de comanda al locomotivei, constituit intr- o unitate electronica (ECPS) montata impreunacu aparatajul si releisticade comandasi protectiea serviciilor auxiliare,in blocul 57. Aceastaunitate electronica realizeazaregimurilede lucru pentru serviciile auxiliare in tractiune si frinare, alte comenzi necesare si coordoneazatoate legaturile seriale cu celelalte unitati programabile,enumeratein continuare: - unitatea centrala de calcul montata in blocul 57 - doua display-uri,cite unul in fiaecarecabinade comanda; - controler cu mansa de curent si viteza impusa - modul traductor servicii auxiliare

Condi{iile tehnice, de execulie, incercaresi recep{iesunt reglementateprin standardelede calitate ale fiecdrui echipamentelectronic de comand[ men(ionat mai sus. 2.4.4.7.Aparatura de comandii Aparatura de comandd se compune din butoane, comutatoare, relee, electroventile, contactoareelectromagnetice, prize gi fise cu contactemultiple etc. Acestea sunt cuprinse in circuitele de comand[ de l10Vc.c., tensiunede comanddasigurati de bateria de acumulatoare conectatf, in tampon cu sta{iapentru incdrcat baterii. Datele tehnice si constructive privind aparatura de comand[ sunt reglementate prin documentatia tehnicda locomotivei.

2.4.4.8. Aparatura de protectieqi semnalizare Aparatura deprotecfieqi semnalizare cuprinde: - intrerupdtoare circuitelor automate monopolare si tripolarepentruprotec{ia rr,re6{r,UrirOirt,
electrice;

u.c '-rl ii:l ":t ).4. li


\\ei i csaliru'.^,t, *+,/ \9n

'\i\-l1196

C u) *,*
F_-+-----r+ -Ef-.!.!
REI-OC SA Sd-la5__

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sr 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina:18/31

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

- relee termice sau relee intermediare pentru protec{ia serviciilor auxiliare; - relee maximale de curent si de tensiune; - releede presiune; - dispozitive electronice; - relee de semnalizare,serlnalizdi acustice,semnaliz6ri optice, display-uri de bord etc. Acestea aclioneazddirect sau prin intermediul calculatorului central asupra disjunctorului gi/sau asupra sistemului de comandd Ei reglare al locomotivei si/sau asupra sistemului de comanddservicii auxiliare. Protec{ia contra patindrii in regim de tracfiune se realizeazd de catre unitatea centrala de calcul prin masurarea,supravegherea,calcularea si comparareaturatiilor osiilor, pragurile fiind stabilite functie de viteza la care functioneaza locomotiva. In cazul in care un motor patineazase determinf,, pe de o parte, prin intermediul sistemului de comanda graduator, sctrderearapidd a tensiunii de alimentare a motoarelor de trac{iune dupa o logica programabila functie de gradul de patinare iar pe de alta parte afiseazape display-ul din cabina activa informatii utile pentru mecanic privind motorul sau motoarele, care patineaza.Traductoarele de turatie sunt montate pe carcasa fiecarui reductoral MT si ulilizeazareluctantamagneticavanabilaa dintilor coroaneidintate. Sistemul de siguran{5 al mersului locomotivei pe cale, privind starea mecanicului gi influen{a semnalelorde cale, este asiguratprin intermediul unei instalalii compactece cuprinde controlul punctual al vitezei, sistemul de supraveghere gi vigilen{d, instala{ia de mdsurare,indicare ,si inregistrare vitezd, dar qi prin intermediul instalafiei de radio - telefon pentru o comunicare rapidd a mecanicului cu dispeceratul de conducere a traficului. Informatiile privind regimul si evenimentelede mers sunt stocate intr-o memorie nevolatila a instalatiei de masura si inregistrare viteza si pot fi descarcate periodic si utilizate de catrepersonalul de specialitate al SNTFM. Echipamenteleelectronice de comandd si reglare asigurl protecfia echipamentelorde trac{iune, a circuitelor principale in regim de tracliune gi frdnare, a serviciilor auxiliare etc. la suprasarcinI, scurtcircuit, supratemperaturd, supraturafie,supratensiuni, lipsl fazi, puneri la masi etc. Protec{ia se realizeazl" prin inhibarea impulsurilor (blocare rapidd)- in cazul convertizoarelor statice, deconectareatensiunii de alimentare corespunzdtoare echipamenfului rapidl defect, activare circuite pentru scddereatensiunii pe motoarele de trac{iune sau dezexcitarea intrerupltorului principal . a acestora, deconectarea Echipamentele electronice de comandi gi reglare realizeazdsemnalizareamdrimilor de intrare,de stare,de iegiregi a defectelor,memordndtotodatl pentru o perioaddde timp determinatd stareamdrimilor mai importante gi defecteleapdrute. acestora, informatiile pe o Pe display-ulde bord sunt afisateultimele defecteqi descrierea stocindu-se de memorie, unui stick anumita perioada de timp putindu-se descarcaprin intermediul de catrespecialistiiSNTFM. si analizindu-se Locomotiva estedotata cu controler tip mansapentru impunereacurentului de tractiune ;i; .r. frinare, respectiv avitezei de deplasarea vehicolului si buton pentru iomanda regim autog.df'0,-"; inversorde sens,cheieblocare,

E_l-----ai Lrt-.-!t--

CJb *,n scf..l:i1--=- "


REI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTryA ELECTRICA

sT 43t2006
Data:10.08.2006
Pagina: l9l 3l

DEPARTAMENT TEHNIC

LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

pentruinversare Cheiade blocareestecuplata mecaniccu comutatorul sens si aredoua pozitii < Blocare>> si < Activ >>. Inversarea esteposibila doar cu cheiade sensuluide deplasare blocareinpoz. < Activ >>. Mansapentruimpunere curentde tractiuneesteprevanfiacu trei pozitii in tractiunein sensinainte si trei pozitii in regim de frinare in sensinapoi.Mansa esteprevazuta cu un sistemde blocaremecanica prin pozitiade< 0 >. Penfrudeplasarea la trecerea manseiinainte sauinapoipe una ditrepozitii, seapasa butonulde deblocare din capatulmansei. a manseidetermina Pozitia<< I >> de linie pentrutractiunesaufrinare. cuplarea contactorilor Pozitia pozitiedementinere.Pozitia <<2 >> a mansei este << si 3 >> a mansei estecu revenire determina cresterea curentuluide tractiunesaufrinareatitatimp cit mansaestepozitionatape pozitie. aceasta displayesteafisata Mansade impunereviteza estecu reglaj continuuintre 0 si 120km/tr.Pe atitvitezarealacit si ceaimpusa, si curentulimpuspe doua respectivcurentulmediumasurat aparate cu cadrandublu. Locomotivapoate functionain regim < automat < respectiv regim > manual>> cu In regim << manual> locomotivafunctioneaza crrcurentlimitat la cel impusrespectiv vitezalimitata la ceaimpusafarasasetreacaautomat in regimde frinarein cantl depasiriivitezei prescrise vocalasi graficala depasirea dar atentionare acesteia. cu automat > locomotivafunctioneaza In regim << cu curentlimitat la cel impusrespectiv vitezei vitezalimitata la ceaimpusacu trecere depasirii automatain regimde frinarein cazal prescrise cu atentionare vocalasi graficala depasirea acesteia.

2.4.4.9.Iluminatul
pnn Dateletehniceprivind echipamentul de iluminatal locomotiveisunt reglementate documentatia tehnicd a locomotivei. Iluminatul locomotivei este asigurat prin lSmpi electrice alimentate la tensiuni corespunzdtoare, dupl cum urmeazd: - iluminatul general al locomotivei: 110 Vc.a. cu posibilitatea de comutare automatd pe tensiunea Becurilepentru fiecarelampd sunt de 25 W; de 110Vc.c. de la bateriade acumulatoare. de bord: 6Yc.a.; iluminatul aparatelor farurile centraleduble sunt alimentatela 30 V gi au fiecareo puterede 80 W. faruri de ceatain locul prizelor de comandamultipla

2.4.4.10. incSlziretren Pentru incdlzirea trenului locomotiva asigurd sursa de alimentare a incdlzitoarelor Va de 1500 secundar[ inftsurarea este sursd trenuluide clldtori.Aceastd depe vagoanele electrice principal o putere avdnd de 700KVAsau800KVA la -10'C. transformatorului

F--f-----tl ---tT_-af,f,'

aJ12 *,r"" scfE:&FRE,I-OC SA

SPEGIFIGATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTWA ELECTRICA

sT 43/2006
Data:10.08.2006 Pagina:20/ 31

DEPARTAMENT TEHNIC

LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

privind conectarea Comanda contactorului de alimentare a incllzirii henului se d[ printr-o cheiede comandd protec{ia personaluluide manualde comandd, circuitul asigurdnd Ei intrerupdtor cuplare a vagoanelor de clldtori la_coloana de alimentare de 1500V,50 Hz a locomotivei. de incalziretren estemontatin camera principal. Contactorul de inaltaa transformatorului Cuplareacircuitului de incdlzirecu vagoanele se faceprin cablurilecu fiqe duble qi prize (conformUIC) cdtedou[ la fiecarecapdt speciale amplasate al locomotivei. 2.4.4.11. Confortul climaticin cabinele de comandtr Pentru asigurarea unui climatpl5cutin cabinade comand6, urmltoarele: sunt prevdztrte
- geamuri frontale cu rezistenle electrice incorporate pentru dezghelareasi dezaburirea acestora: - resou pe fiecare pupitru de comandd; - 2 aerotermede cdte 2 kW frecare,cu putere reglabil[, autoprotejate (elemente rezistive tip PTC), care asigura crestereatemperaturii in cabina de comanda la aprox. 27 "C in maxim 20 minute, indiferent de temperaturamediului ambiant; o instala{ie de climatizare (racire) montatd in plafonul cabinei, pentru men{inerea unei temperaturi constante,pldcute, in perioadade var6. PCI frigider in postul de conducere radiator electric lateral oglinzi cu incalzire electrica frigider ghiuveta rabatabila

Pupitrele posturilor de conduceresunt relizate cu material ABS Instalatiade climatizareutilizeazamodule de racire aer montatein plafonul postului de conducere, respectiv doua module de incalzire cu elementePTC. Instalatiiile de aer conditionat din PC sunt alimentate de la un invertor cu filtru de tensiune principal. 220V150Hz , montatepe cuva transformatorului de la comutatoareleproprii montate pe Reglareaputerii de racire se realizeaza de aer ale instalatiei. distribuitoarele lncalzireaPC se realizeazacudoua module PTC de cite 2 kW fiecare montate in zona mecanicului si ajutorului de mecanic.Reglareaputerii de incalzire se face in 4 trepte de cite 1 kW fiecare.Alimentareamodulelor de inaclzfte se face individual pentru fiecare PC in parte de galvanica 3801220 Vca montate fiecare sub pupitrele de la doua transformatoarecu separare atit la 220Yca cit si24 altor consumatori pentrualimentarea Au fost prevazateprize conducere. Vca circuite protejate cu siguranteautomate ,.4 =1i: n;l'tti.', Alimentareu gru.u.ilor frontale si a oglinzilor literale, elemente prevanfie cu incq(t{e'u electrica,se face tempoizatprin intermediul unui modul de temporizare,temporizare dafh'ddtS i * ^ t\ s.,r" ,i j,i,l ii ,!

\.ft.tou'o,,, iil 'aSr:"'7(\

-_t-4.

sd-*.|+FREI-,OC

CJ1)

*,r.u

SPECIFICATIE TEHNICI\
Denumireprodus:
SA

sT 43t2006
Data:10.08.2006
P a g i n a :2 l / 3 1

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

carearata ca incalzireaestein functie. Bordul a fost realizatdin materialABS pe carcs-aumontatdisplayele graficede afisare, ampermetrul curentmediu MT, manometre aer,butoane , modul de semnalizare-etc. Subpupitrul de conducere au fost montate pentrugoarne, electroventilele transfonnatorul pentruincalzire,placile de borne. Rezervorul instalatieide spalare estemontatinzonaajutoruluide mecanic fiind mascat de capacul detasabil de inchidere al PC.

timpul cit este actionat butonul de activare incalzire montat pe bord , buton cu iluminare proprie

2.4.4.12.Circuitul curentului de intoarcere intoarcerea curentului din circuitul primar al transformatorului la substa{iade hac{iune si la infasurarea secundara de incalzire tren, se asiguri prin intermediul transformatorului de absorbliesi a celor cinci contactede osie (osiile 1,2,3,4,5), evit6ndu-seastfel trecereacurenfului prin rulmen{ii laglrelor de osie. De mentionat faptul ca pe osia 6 este montat traductorul de turatie pentru instalatia de masurare si inregistrare avitezei. 2.4.4.13. Dispozitivul de punere Ia masE Asigurd protec{ia personalului prin punerea la masd a infdsurdrii primare a transformatoruluiprincipal. Dispozitiwl are blocaj mecanic cu o cheie ce poate fi scoasdnumai pe poziqia"pus la mas6".Aceeasi cheiepermite accesulla "Castelul de chei" cu ajutorul cdrorapot fi deschise blocurile de aparateelectrice. 2.4.4.14.Frfl na electricl Locomotiva este prevdzltttdcu frdnd electricd reostaticd. Motoarele trec in regim de generator pe rezisten{e de frdnare cu excitafieseparatd ce debiteazd de 0,42 {2,960 A. Rezisten{ele (S9 grupate sunt in doul blocuri Ei Sl0) cu ventilafie fo4atd. Reglarea for{ei de frdnare se face continuu, func{ie de curentul de frdnare prescris prin infbsur5ride excitalie inseriatesi alimentatede la reglarea comun celor gase curentuluide excitaqie puntearedresoare a osiei nr. I Atlt curentul rotoric de fr0nare cdt si cel de excitalie sunt limitate la valori maximale nepericuloase.

2.4.5.Instalafiade aer comprimatgi frina pneumatici Instalatia de aer comprimat a locomotivei gi frdna pneumaticdse compun dintr-un electrocompresor cu qurub, rezerv6ale de ael egmprrmat $ apalatula prrerrscratici si electropneumaticS. Electrocompresoruldebiteazdaer comprimatrealizdndo presiunemaxima 49l,50-GUdR'"N o*",i.'-.jfrytT"tt! necesare in timitere apresiunii procesulde pornire a compresoruluigi menlinere

1) \$t, '**it i''i:ll

*{i!.i;

(J u) *'* Sd-E-___ F-+--+ --sru


F!,EI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co 5100kW TIRISTORIZATA

sT 43t2006
Data: 10.08.2006 Pagina: 22/31

DEPARTAMENT TEHNIC

EA-5100-T

fiind automatizat, iar timpul de umplere a instalatieipneumatice a locomotivei estede aprox.4 minute. Pentru ridicarea inifiald a pantografului gi_acfionarea intrerupdtorului principal, locomotiva esteechipatd cu un electrocompresor auxiliaralimentat de la bateriade acumulatoare. 2.4.5.1. Frflna cu aer comprimat (pneumatictr) a locomotiveisecompune Frdnapneumaticd din: - frina automatd tip Knon KE/GPR cu robinetulmecaniculuiD2 montat pe pupitru in fiecarepostde conducere, cu distribuitorde aertip KE lc-SL carearerolul de a efectua o frdnare(in trepte).Traductorulde presiune defrdnare moderabilS este estede tipul Du 15.Frdnaautomatd independentl de fr6nadirect5cu aerqi aclioneazil trenuluitractat. awpralocomotiveiqi vagoanelor frdna pneumaticl directl tip FDI - Oerlikon aclionatd prin robinetul de manevr5pentru frdna direct6;montat cite unul in fiecarepost, in dreaptamecaniculuiqi carepoatevaria presiunea in cilindrii de frdnd de la 0 la 2,1 bar. Frdnadirectl se foloseqte ca frdnd de pentru viteze intre 0 km/h si 40 km/h, cdnd locomotivacirculd manewd,recomandatd izolat.

2.4.5.2.Producerea aerului pentru frinare Aerul necesarinstala{iei de frdnare esteprodus de un electrocompresor cu surub antrenat de un motor electric asincronde 37 kW, realizdnddebitul gi presiuneade l0 bar necesare intregii instala{ii. Instala{ia este prevdn$d cu aparate corespunzdtoarepentru separare gi filtrare aer. Filtrarea aerului pe partea de aspiraqiese face printr-un filtm de aer cu baie de ulei. Instala{ia de aer comprimat este prevdnrtd cu serpentini de rdcire, separator ciclon, motoventilator,rezewoarede uscare cu silicagel,purjare automatda condensuluisi impurit6lilor dupd fiecareciclu de umplere. in circuitul de alimentare a intrerup6torului principal este prevdnttd filtrarea qi uscarea aerului de actionare.

de 2 x 500I : 1000l. aeruluise realizeaza in doudrezeloareprincipale inmagazinarea


de aer comprimatmai cuprindeurmltoarele rezervoare: Instala{ia - rezeryorauxiliar de aer de 251 - 1 buc. - rezervorde temporizarede 25 | - 2buc. - rezervor de egalizarede 5 I - 2 buc. - rczelor de aer de rczewd de 1_00 I - 2 buc. pneumatic6 sunt: ce se realizeazdin instala{ia Presiunile - in conductade alimentare: l0 bar

uenumlre produs:
trEI-oc

TEHNICA

sT 43/2006
Data:10.08.2006 Pagina:23/ 3l

DEPARTAMENT TEHNIC

I ,

LOCOMOTTVAELECTRTCA LE Co_Co 5100 kW TIRISTORIZATA

- in conduc

t;;;;;; ; ;,

- in circuitul frdnei directe: 2,7*0,2bar - in circuitele aparatajului electropneumatic:5 bar treaptaI: 0,8 - l,l bar

- s10t EA ,T --. 5*0,1 bar

Presiunile ?ncilindrii de fr6n[ sunr: - pentrufrdnarea dejoasdputere(poz.G gi p): - pentrufrdnarea de mareputere(poz.R): - pentrufrdnadirect5:

treapta II: 1,1- l,6bar

3,9+0,2barpentru V..*:

I}}k11,/h

3,9t0,2 barpentru V",* < 70 lcn/h 7,2+0,2barpentru V.* > TAkrr,/h 2,lt0,2bar

Fr6naesteac{ionatd de c6teun cilindru pe fiecare osie. Raporful dedemurtipricare timonerie/sabot/cilindru: l : r0,g9. Drumul de frinarela mers izolatpecalea ferata sj la vitezade l00km/h: Sf = 600m. Pentruinstalatiade siguranta tip. INDUSI este prevdnfiun circuit de aer separat carein cazde comandd ducela declansarea frdneide urgen{d. Nisiparelesunt echipate cu electroventile a cdrorac{ionare este conjugatdcu sensulde merssi antipatinajul, fiind arimentate rapresiunea de r0 bar. Dacdestecanrl,pentruinstalafia de unsbuzabandajesteprevdzutun circuit separat de l0 bar cu posibilitate a de izorare a aerurui pe parteade arimentare.

2.5. Condifii privind aptitudinile de funcfionare Pentru ca locomotiva si dezvolte fo(ele necesarede trac{iune - frdnare gi sd asigure durata de utilizare normat6, trebuie ca toate subansamblele componente si funcfion eze lavalorile prescrisein documentelede atestarea calitdqiiacestora.

2.6.Conditii privind securitatea la utilizare Locomotivaesteastfelproiectatd incdt,in exploatare sr prezinteo securitate deosebitd. in vederea respectdriiprescripfiilorcuprinsein normativelein vigoare, locomotivaeste proiectatiin concordanfd cu urmdtoareie nonne: UIC 617- 5 - Protec{ia personalului UIC 617- 7 - Condi{iidevizibilitate UIC 631- OR - Nivel dezgomot in cabina mecanicului

produs: Denumire *Elr--!rJ' REr-oc SA LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW DEPARTAMENT TIRISTORIZATA TEHNIC EA-5100-T
ISO 2631 - 78 - Nivel de vibra{ii in cabinad, cooduc, serviciude 8 ore)

effi

CJL) *,*

SPECIFICATIE TEHNICA

sT 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina; 24/31

-- UIC 540- 547 - Execu{ia frdnei- Sistemele de frAnd, procentulde frdnare,drumul maxim de frdnare UIC 527 - Tampoane UIC 520 - Aparatedetracliune UIC 616 - OR - Aparataj electric UIC 618 - Transformatoare (gi selfuri) UIC 619 - Masinielectrice rotative - Cablurielectrice UIC 895- OR - 1975 UIC 854 - R - 71 - Bateriide acumulatoare CEI 60571/1998D Verificarea echipamentelor electronicemontate pe vehiculele feroviare CEI 1287-Il1995 Convertizoare deputeremontate pe materialulrulant feroviar Ordinul OMT290 I 2000al ministruluiTransporturilor Ordinul OMT490I 2000al ministruluiTransporturilor Instructia 938/1995 ST Cabina mecaniculuieste prevdnrtd, cu geamuri securizate, de dimensiuniprin care se poate iesiin cazdeurgenf[. Locomotiva este prevdztttd cu sistemede protecfie care in caz de avarii dau semnale opticesi acustice saucomandiscoaterea din func{iune a agregatelor. Locomotivaesteprevdztrtd,cu stingdtoare cu praf gi COr. Prin documenta{ia de execu{ie seasiguri securitatea la execufie si utilizare. inainte de urcarea pe locomotiv5, personalul de deservire va fi instruit conform
instrucfiunilorde intre{inere;i exploatare carecon{in precizdilegate de securitatealautilizare. in exploatare pe calea feratd qi in firma furnizoare la efectuareaprobelor se vor respecta normele de tehnica securitdlii pentru materialul rulant.

2.7. Conditii privind comportarea la actiunea factorilor mediului inconjuritor Locomotiva esteconstruitd pentru a lucra in condilii de ploaie conform STAS 11218- 83, climat temperatsi temperaturiale mediului ambiantintre -35"C si +40'C. Locomotiva esteconstruitdsErespecte performanleletehnicesi in

mediu.

u) CJ *,gs" sd--E.-5.:F_+------ql --Eru


REI-OC SA

TEHNIGA SPECIFICATIE
Denumireprodus:

sT 4312006
Data: 10.08.2A06

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA

Pagina:2513l

EA-s100-T

cabinele de conducere conducere se asigurd asisurd un climal climat normal normal si o vizib vizibi tate corespu coresounzdtoate indiferent de condiliile de mediu (aeroterme, instala{ie de climatizare, dezgltefare qi dezaburire geamuri, sterg[toare de parbiz, oglinzi retrovizoare cv incalzire,parasolare, scauneergonomice etc.).

2.8. Conditii privind actiunea produsului asupra mediului inconjuriitor Locomotiva este proiectatd si executatdastfel ca sd nu influen{eze in mod nociv mediul inconjurdtor. Nivelul perturba{iilor radioelectrice trebuie sE corespundd normelor de compatibilitate electromagneticd in vigoare (STAS 604811qi STAS 604515-71). Regimul deformant trebuie si aibd valori cuprinse in limitele normativului MEE-PE nr. 143/83. Perturbaliile care apar in instalafiile SCB in regim de trac{iune nu vor depdqi valorile admise de funclionareanormald a acestorinstala{ii.

2.9. Condifii privind protectia contra coroziunii Protecfia anticorozivd se realizeazd, pt'rn grunduire, vopsire, acoperiri metalice, acoperiri nemetalice qi ungeri cu unsori consistente. Pieselese protejeazdimpotriva coroziunii conform prescripliilor din desenele de execufie.

3. REGULI PENTRU VERIFICAREA CALITATII


3.1. Categorii de incerciri gi verificiri 3.1.1.Pentruverificareacalitdlii, locomotivelecare fac obiectul prezenteispecificalii tehnice sunt supuseurmdtoarelor categorii de verificdri si incercdri: - verificdri pe faze de fabrica{ie; - verificdri gi incerclri produs finit in interesde punere in serviciu. Verificarile si incercarile pe faze de fabricatie si asupra produsului finit , sunt cuprinse in Anexa 3 din ST 50/2002 "Reparatiecapitala la locomotiva electrica LE 5100 kW" elaborata de SC RELOC SA .

3.2. Lista incercirilor si verificdrilor de tip si serie Conform Anexa 3 din ST 50/2002elaboratade SC RELOC SA.

SPECIFICATIE TEHNIGA
-a

produs: Denumire FRE,r..oc sA LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW DEPARTAMENT TIRISTORIZATA TEHNIC EA-5100-T

sr 4312006
Data:10.08.2006 Pagina:26131

3.3. Reglementiri in vederea receptionirii locomotivei electrice qi a produselor componente 3.3.1. inainteaineeperiiprobei de parcursse prezintl beneficiarului Paqaportul cu probelelg casdcuprinzdndv eifrc6rile in timpul fabricaliei. 3.3.2.Locomotivele electriceefectueaziurm[torul program de probe finale in conformitatecu pct.4.18 din CS 163/2006 si ST 50/2002astfel: Locomotivele electrice efectueazdurm[toarele probe de parcurs: - proba la reteauaelectrica - o prob[ de mers izolat pe distan{ade minim 50lffn, consemnatdintr-un protocol; - o proba de reglaj, echivalentul unei distante parcurse de 200 km, consemnata intr-un protocol; - o proba de performantape un parcurs de minim 200 km; - o probd de parcurs de receplie final[ (proba de predare)pe distan{a de minim 100 km. probelor de la pct. 3.3.2.qi efectuarea 3.3.3.Dupd efectuarea eventualelorremedieri,precum ;i dup[ sefilnareapagaportuluide probe, se incheie procesul verbal de predare - primire gi de recepfie tehnicdinbaza cdroralocomotiva electric[ vafrlivrat6" la beneficiar. Parcursurile la cares-auprodus defectefuncfionale se vor repeta. in procesul verbal de recep{ie tehnicl se va consemnacd locomotiva electricEa terminat probele de parcurs (de performan{d si predare). Odat[ cu intocmirea procesului verbal de predare- primire se predau la beneficiar, daca este canrl, sculele qi piesele de rezewd"din inventarul locomotivei. Termenul de garanfie incepe sd curgd de la data semndrii procesului verbal de predare- primire. Procesele verbale de recep{ie tehnicd qi de predare - primire se semneazdde delegalii furnizorului,recep{ieibeneficiaruluiqi ai Depoului de domiciliu a locomotivei livrate. 3.3.4.Organelede control si recep{ieale beneficiaruluisunt in drept sd executela fumizori si montatepe locomotiva electricd. subfurnizoriverificareacalitd{ii s,irecepliaproduselor Verificareacalitalii qi recepfiase faceinbazaprezenteiSpecifica{ii Tehnice,a Specifica{iilor tehnice ale subansamblelorcomponente, a documentafieitehnice, precum gi a tehnologiilor ;i instruc{iunilorde control. 3.3.5. Organelede recep{ieale beneficiaruluirecep(ioneaziproduseledupl ce s-a terminat controlul cu rezultatecalitativ bune,efectuatde citre serviciileproprii de control tehnic de calitate. de la subfumizori, vor avea necondilionatviza 3.3.6. Reperele,produsele,subansamblele organelor de recepfie ale beneficiarului pentru a fi fitlizate in fabrica{ia locomotivei. se faceastfel: Recep{ia - la firmele la care receplia se face pe faze, organele beneficiarului au receptia,conform programului de lucru al firmei;

CJh *,*, scl--E:E__l--+ _EU---_EJ


FLEI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

sT 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina: 27/31

DEPARTAMENT TEHNIC

- in caz de neprezentarein termen de 24 ore de la anunfare,firma poate continua lucrdrile in

bazarecepliei proprii de controlal calitatii; - la firmele la carese facenumairecep{ionarea produsuluifinit ;i nu este organizatd comisia derecep{ie, o.gan"l" beneficiare au obligaliasI asigure receplionarea produselor in cel mult 48 ore de la avizare pentru prezentarea la recepfi e. in caz de neprezentare la recepliea beneficiarului, produsul selivreazdinbazarecepfieicontroluluide calitateal firmei constructoare. Refuzulde recep{ie din parteabeneficiarului sepoatemotivain scrisin intervalultermenului prevdntt pentrurecep[ie. Dupd terminarealucrdrilor de recepfie,prin semnarea procesului verbal, produselese considerd recep{ionate. Firmele subfurnizoare sunt obligatesI executeremedierile necesarede la data recep{iei produsului pdndla recepfia finalda locomotivei, precum si in perioada termenului de garuntie, dacd provin din vina firmei subfurnizoare.
3.3.7. Recepfionarea materialelor,pieselor,ansamblelor, produselor,precum gi receplionarea locomotivei de cdtre beneficiar, nu scutegtede rlspundere intreprinderile constructoare. 3.3.8. Agregatelesi aparatele procuratedin import se acceptdpebaza verificdrii funcfiondrii cu ocaziaprobelor instala{iilor in timpul fabricaliei, respectiv a locomotivei finite, precum qi in baza protocoalelorde probl gi a certificateloroblinute de la firma furnizoare.

4. METODE DE VERIFICARE
Metodologiade verificare;i receptie prevdzute Esteprecizatlin protocoalele la pct.3.2.qi centralizatorul deprotocoale si proceduri general de controlcarefaceparteintegranta din ansamblul al locomotivei.

5. MARCARE, CONSERVARE,AMBALARE, TRANSPORT, DF,P OZTTARE, DOCT]MENTE DE INSOTIRE SI INIVENTAR DE LIVRARE )t


5.1.Marcare pe parfilelaterale alecutiei. siglabeneficiarului Seinscriptioneaza semneprivind fr6na, viteza qi se eticheteazd in cabina de conducere se inscriplioneazd (I periculoasd, post greutate, sau II), etc. de tensiune conducere maxim[,incllzire, alg).,qf Principalele agregate;i aparatesunt prevdzutecuitichete de produs, seriile apar EF.a{_ importante fiind eviden{iatein centralizatoarelede certificate de calitate care sunt speciff"Trepdii).. instalatii. fi RrLDri';

r 73t, s,A; \i: \i'7 cirrlP\ ilg)/ \i11'"t 1 ;:Y

F--{--4 ---EU-=---t
FI.EI-OC

scN_t___

C u) *,*
SA

TEHNICA SPECIFICATIE
Denumireprodus:

sT 43t2006
Data:10.08.2006
Pagina: 28/ 3l

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

5.2.Conservare
Produsul ca ansamblu nu solicitl condilii speciale de conservare. La aparilia necesit{ii conservdrii pe o perioadd de-timp indelungatl vor fi respectatec-ondi{iile din normele tehnice ale subansamblelorlocomotivei incluse in instrucliunile de exploatare.

5.3.Transport proprie. In caz de defect,se transportd remorcat[ de Locomotivase transport6 cu trac{iune alt[ locomotiv[. La transportul in regim remorcat este obligatorie cuplarea la locomotivd a conductelor de 10bar Side 5 bar. 5.4.Depozitare Se evitd depozitarea locomotiveiin locuri puternicpoluatecu praf de cirbune sauatmosferl cu agen{i corozivi.

5.5. Documente de insotire Furnizorul pred[ la fiecare locomotiv[ cu urmdtoareledocumente: Cartealocomotivei - Cartea tehnica sau Instruc{iuni de intretinere si exploatare pentru locomotivl si echipamentulnou ce face obiectul modernizarii ( convertor servicii auxiliare, electronica de forfl si comand[, compresorelicoidal, instalatiide incalziresi climatizarecabine,etc.) . - Mapa cu schemeelectrice gi pneumatice; - Declaratia de conformitate vizata de AFER; - Protocoale si documentatiapentru lucrarile efectuate.

5.6.Inventarde liware Lalivrarealocomotivei sepredau: cartea locomotivei dosar cu schemele electrice si pneumatice protocolcu lucrarilesuplimentare pentruechipamentul nou montatpe locomotiva documentaie vizatadeAFER de conformitate declaratie

SPECIFICATIE TEHNICA
produs: Denumire FtE,I-OC LOCOMOTIVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW DEPARTAMENT TIRISTORIZATA TEHNIC EA-5100-T
6. TERMEN DE GARANTIE

sT 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina: 29/31

6.1. Tennenul de garantiepentru furnizor fa{[ de beneficiar cdt gi pentru subfurnizori fafd de fumizor, incepe de la-data semndrii procesului - verbal de punere in exploatare a locomotivei electrice de cdtrebeneficiar. 6.2 Fumizorul garanteazdbunafunc{ionarea locomotivei 18 luni de la recep{iaacesteia. 6.3 Alte termene de garantie ale unor subansamble, conditii si responsabilitati privind defectiunile in termen de garantie, sunt conform pct. 6 din CS nr.163/2006 elaborat de SNTFM 'CFR MARFA" SA- Serviciul Reparatii Locomotive, care face parte integranta din prezente SpecificatieTehnica. 6.4. Deficien{ele provenite in exploatare din cauza manipul5rilor greqite, intre{inerilor defectuoase, folosirii altor piese de schimb decdtcele prescrise,neglijen{ei,nu privesc pe furnizor gi pe subfurnizori. 6.5. in caz de exploatare necorespunzdtoare a locomotivei electrice, tampondri, deraieri, utilizarea de uleiuri Ei unsori necorespunzdtoare, incendii ce nu se datoreazi func{iondrii defectuoase a echipamentului locomotivei sau al defectdrii acestuia, inceteazd garanlia fumizorului pentru intreaga locomotiv[, sau numai pentru ansambleleqi subansambleledeteriorate, stabilite de comun acord. pe mdsura 6.6. Pieselede uzurd se inlocuiescde beneficiarsi de catre subfurnizorii acestuia, uzurii lor, in limita termenului de garan{ieconform pct.6.2 si 6.3 7. SERVICE Dupa iesirea din garantie partiala si/sautotala a locomotivei sau a unor echipamentedin componentaacesteia,furnizorul sau subfurnizorii pot asigura, pebaza de contract, service-ul si pentru locomotivelemodemizate. piesele de schimb necesare,

8. ANEXE
Anexa l.l,1,.2r 1.3 - Schemaelectrici de principiu circuite principale Anexa 2 - Schema electrica de forta a serviciilor auxiliare; Anexa 3 - Caracteristica de tractiune Anexa 4 - Caracteristica de frAnare Anexa 5 - Schema pneumatici

produs: Denumire SA FREI-OC LOCOMOTWA ELECTRICA LE Co-Co5100kW DEPARTAMENT TIRISTORIZATA TEHNIC EA-5100-T
E-L---,,.i '-|t--.-J-

Cf1 *,r." scr-F-L:

SPEGIFICATIE TEHNICA

sT 43t2006
Data:10.08.2006 Pagina: 30131

CUPRINS
1. GENERALITATI
l.l Obiectul si domeniulde aplicare .,............. ..........2 1.2 Documente de referin![ .......................2 1.3 Notarea qi simbolizarea........... ...........3 1.3.1.Exemplude notare 1.4. Duratade utilizarenormatd.... ...........3 1.5.Cerinfe de mediuinconjurdtor............... ...............3 1 . 6 .C e r i n f e constructive............... .............3 L7 Caracteristicile cailor feratepe carepoatefi exploatata locomotiva cu o functionarenormala...4 2. CONDITII TEHNICE DE CALITATE.............. .......................4

2 . 1 .M a t e i a l e. . . . . . . . . . . . ...............4 2.2.Formd si dimensiuni................ ............5 2.2.1.Caracteristicile generale... dimensionale .....-.................5 2.3. Caracteristici principaleconstructive qi funcfionaIe............. ....................5 2.3.1.Caracteristicile 5 cdii Si condi;ii de circulalie............... ...................... 2.3.2.Caracteristici constructive .............6 ;i funclionale........... 2.4. Condiliitehniceale pdrlilor constructive principale ...............6 2.4.1. C o n d i 4g i ie n e r a l e . . . . . . . . . ................6 2.4.2.Condiliiprivind conducerea .......7 locomotivei ................ ......7 2.4.3.Condiliiprivind partea mecanicd........... privindpartea e\ectricd.............. 2.4.4.Condilii ....................1I .....-2I 2.4.5.Instalalia de aer comprimatpifrdna pneumaticd... 2.5. Condilii privind aptitudinilede funcfionare............. .............23 ...............23 2.6. Condi{iiprivind securitatea lautilizare 2.7. Condiliiprivind comportarea la acliunea factorilormediuluiinconjur5tor...............................24 produsuluiasupra .........25 2.8. Condi{iiprivind acfiunea mediuluiinconjurltor............... .....25 2.9. Condilii privind protec{iacontra coroziunii..

3. REGULIPENTRU VERTFTCAREA CALrT4TrI..............

......................2s

.....................25 3.1.Categorii de incerc[rigi verificlri ....................25 3.2. Listaincercirilor 9i verificdrilorde tip gi serie .......26 in vederearecepliondriilocomotiveielectricegi a produselorcomponente 3.3. Reglementdri

4. METODE DE VERIFICARE............ girecep{ie..... Metodologia deverificare 5. MARCARE, CONSERYARE,AMBALARE, TRANSPORT,DnP OZITARE, SI INVENTAR DE LTVRARE DOCUMENTE DE IXSOTTNB ,,

27
...........-...'..-27 .................27

C L) -,* scl-E:E__al----.q! ___f-__-w FREI-OC SA

SPECIFICATIE TEHNICA
Denumireprodus:

sT 4312006
Data:10.08.2006
Pagina: 3l/31

DEPARTAMENT TEHNIC

LOCOMOTTVA ELECTRICA LE Co-Co5100kW TIRISTORIZATA EA-5100-T

6. TERMEN DE GARANTIE.. 7. SERVICE 8. AI\-EXE

29 29

a\a\a

de forta la locomotivaelectrica de principiua circuitelor electrica Anexa1.1 Schema Co-Co5100 kW tiristorizata tip EA - 5100- T grupade motoare 1-4

---Q.-.--l
----1-i-i I' I

*j

Anexa1.2 Schemaelectricade principiua circuitelor de forta la locomotiva electrica Co-Co5100 kW tiristorizata tip EA - 5100- T grupade motoare 2-5

il

a circuitelor de forta la locomotiva Anexa 1.3 Schemaelectrica de principiu electrica Co-Co5100kW tiristorizata tip EA - 5100- T grupade motoare 3-6

gl92tlncdtziro

Ven

v U) o
N N

pr.7/A9.r(2)

57.30:52

s1.15

57.30:12

Nl

I? I
o

t
-l

ES H
o E on5

>9 o*

*r
(
$ o s)

3.lo t

lr

pl.7/A6.t-AB.l

\z-'

lvenriratieErocsTsisMl :_ --r @"*rffil


' schema erectrica ouor,n",alllr'"rrt'ff

t*5-rtt i--l!s$ H % rezist'nrerrinars 'r-;r'c--..'


I :'[%"0'a f

f---trmffiF--.,

comotiva ebctrica coco 5100kw tiristorizara

trfl
oc 's. a
#c)
O6 t:9

IKW

Motor de trac{iune tip: LJE 108-1 850kw,770v,ll80A U/min Tura{ia1085-1920

o 'o (B
(gc)
k

5s fri
F

{i-

Raport de transmisie: l:3,65

60

im nominal

electricl 060EA 5100Kw Locomotiva tiP EA - 5100- T 25kV I 50Hz Vmax =120 km/h de tractiune Anexa3. Caracteristica

I
$

iD* l$l rl
c4-J lr

-C;

ll el i+. ; L:."<!*j

rrlJ-L-r-,n-

*( l

rorc{

r!

Otr

trl

|<
d

o rc t I

-o

o---..-oi

$.!H l! r I 60t';

il l-?si i lr-ri;-i

: id.A-d#
i :hul.rd f.rf.'rf,rf--i----

' i - - - -!- - - * " 1 * tt e F


sEs ll lL-J96cs

i1,t1,t1j131. I iR"
c&& oI ,o rcl
agFBa3l9 rs

iiiiiiiiii iffiBBB)ii l i i l i l ii iB B B s - j

.z

ll_'o'm"
a6

.a

SOCIETATEA COMERChLA DE REPARAT MATERIAL RULANT

S.C. RELOC S.A. Cralova


Craiova1100,Bulevardul Decebal,nr.1O9

I
FLEI-OC SA

tefefon: +40.251.4387U +40.251.437854 fax: e-mail: reloc@rdscv.ro CUI: 2300870

Nr.inreg.Reg.Com. Jl &259/1992 Cont LEI: RO03RNC82600000000070001 BCR Craiova Cont USD: RO29RNC82600000000070018 BCR Craiova Cont EUR: RO70RNC82600000000070056 BCR Craiova

SeriaSMC Nr.053

Fisetehnice si normele la respectate Locomotiva electrica GoGo 5100kW tiristortzata -T EA 5100

" elaborata de SC RELOCSA GAiEtde sarcini nr. 163/2006 . REPARATIE RK CU MODERIIZARE PE PARTEA SERVICILOR AIXILIARE SI CIRCTIITELOR DE FORTA LA LOCOMOTTVELE ELECTRICE 5100kW" elaboratde SNTFM "CFR MARFA " SA - ServiciulReparatii Locomotive.

si electrice. exploatare

de frdnare