Sunteți pe pagina 1din 4

Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

or. Călărași,
str. Alexandru cel Bun, 153

Reclamant : PRODEVIZ SRL


IDNO 1008600026717
mun. Chișinău, str. Veronica Micle, 1/1

Reprezentant: Avocat Mîrzac Dumitru


Mun. Chișinău, str. Alba Iulia 89/1 ap.60
Tel.069342542

Pîrît: VISION TRAVEL SRL


IDNP 1012600035710
Mun. Chișinău, str. Lev Tolstoi, 24/1 of. 18

CERERE
de chemare în judecată privind încasarea sumei în mărime de 19464,59 lei

În fapt, ”Prodeviz” SRL în calitate de Broker de Asigurare-Reasigurarea a


încheiat contractul de asistent în brokeraj nr. 240 cu ”Vision Travel” S.R.L. în
calitate de asistent.
Conform prevederilor contractuale ”Prodeviz„ SRL a prestat serviciul de
Asigurare medicală a cetățenilor care pleacă în străinătate în beneficiul
S.C.”Vision Travel” SRL.
Potrivit pct. 3.3.6 ”Asistentul” are obligația să depună o dată pe lună
mijloacele bănești încasate de la clienți (suma primelor de asigurare) la contul de
deconare al ”Brokerului ” în decurs de 30 zile calendaristice ulterioare perioadei
de gestiune (perioada de gestiune este considerată de la data de 01 pînă la data de
31 a lunii inclusiv).
La scadență, însă pîrîtul nu a executat obligația asumată.
Conform actului de verificare al decontărilor reciproce certificat de ambele
părți, din data de 21.08.2017 suma debitorială constituie 19464,59 lei (
nouăsprezece mii patru sute șaizeci și patru lei, 59 bani) .
Solicitarea din 22.08.2017 invocată pîrîtului de a restitui pe cale
extrajudiciară suma menționată, nu s-au soldat cu succes.
În conformitate cu art. 572 Cod Civil, temeiul executării rezidă în existența
unei obligații. Obligația trebuie executată în modul corespunzător, cu bună
credință, la locul și în momentul stabilit. În cazul în care nu execută obligația,
debitorul este ținut să-l despăgubească pe creditor pentru prejudiciul cauzat astfel
dacă nu dovedește că neexecutarea obligației nu-i este imputabilă. Neexecutarea
include orice încălcare a obligațiilor, inclusiv executarea necorespnzătoare sau
tardivă, conform atr. 602 al. (1) și (2) Cod Civil.
Potrivit art. 512 alin. (1) Cod Civil al RM, în virtutea raportului obligațional,
creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei prestații, iar
debitorul este ținut să o execute.
Conform prevederilor art. 513 alin (1) Codul Civil al RM, debitorul și
creditorul trebuie să se comporte cu bună credință și diligență la momentul nașterii,
pe durata existenței, la momentul executării și stingerii obligației.
Potrivit art. 619 al.(1) Cod Civil RM, obligațiilor pecuniare li se aplică
dobînzi pe perioada întîrzierii. Dobînda de întîrziere reprezintă 5 % peste rata
dobînzii prevăzută de art. 585 Cod Civil ,dacă legea sau contractul nu prevede
altfel.
Din conținutul normei menționate rezultă că dobînda prevăzută de art. 619
Cod Civil a RM se aplică tuturor obligațiilor pecuniare neexecutate în termen și pot
fi încasate concomitent cu penalitățile deoarece prin penalitate se evaluează
anticipat prejudiciul (art. 624 CC RM), iar dobînda de întîrziere este o remunerație
pentru folosirea capitalului. Achitarea penalităților de întîrziere nu exclude și
achitarea de către debitor a dobînzii de întîrziere. Or, dobînda de întîrziere este
plata pentru folosirea surselor financiare străine.
Astfel în perioada 31.07.2017 pînă la 13.09.2017 SC ”Vision Travel” a
utilizat mijloacele bănești personale reclamantului Prodeviz SRL în sumă de
19464,59 lei (nouăsprezece mii patru sute șaizeci și patru lei, 59 bani).
Potrivit statisticii privind ratele de dobîndă la instrumentele de reglementare
monetară ale Băncii Naționale a Moldovei pentru perioada 31.07.2017 pînă la
13.09.2017, la suma de 19464,59 lei dobînda de întîrziere constituie 300,50 lei
(conform calcululi anexat).
În conformitatea cu art. 624 al. (1) Cod Civil clauza penală este o prevedere
contractuală prin care părțile evaluează anticipat prejudiciul, stipulînd că debitorul,
în cazul neexecutării obligațiilor, urmează să remită creditorului o sumă de bani
sau un alt bun.
Iar conform pct. 4.4 din contractul de asistent în brokeraj nr. 240, pentru
încălcarea pct. 3.3.6 a prezentului contact ”Asistentul” achită ”Brokerului” o
penalitatea în mărime de 0,2% din suma primei încasate de la realizarea polițelor
de asigurare pentru fiecare zi de întîrziere.
Din cele de mai sus rezultă că S.C. ”Vision Travel” SRL pentru perioada
31.07.2017-13.09.2017 este obligat să achite 0.2 % din suma de 19464,59 pentru
fiecare zi de întîrziere, ceea ce presupune suma de 1712,88 MDL în conformitate
cu calculul anexat.
Este menționabil faptul că valoarea acțunii civile este de 19464,59
(nouăsprezece mii patru sute șaizeci și patru) lei 59 bani, cu titlu de datorie,
1712,88 lei cu titlu de clauză penală și 300,50 lei dobînda de întîrziere, la care
suma taxei de stat constituie 644,33 (șase sute patruzeci și patru) lei 33 bani.
În conformitate cu art. 82 CPC al RM, cheltuielile de judecată se compun
din taxa de stat și din cheltuieli de judecată.
Conform art. 94 alin. (1) CPC al RM, instanța judecătorească obligă partea
care a pierdut procesul să plătească părții care a avut cîștig de cauză toate
cheltuielile de judecată.
În conformitate cu prevederile art. 174 CPC RM, la cererea participanților la
proces, judecătorul sau instanța poate lua măsuri de asigurare a acțiunii. Asigurarea
se admite în orce fază a procesului, în cazul în care neaplicarea măsurilor de
asigurare a acțiunii ar face imposibilă executarea hotărîrei judecătorești.
În corespundere cu prevederile art. 175 alin. (1) lit. a), b), și alin. (2) CPC
RM, în vederea asigurării acțiunii, judecătorul sau instanța este în drept să pună
sechestru pe bunurile sau pe sumele de bani ale pîrîtului, inclusiv pe cele care se
află la alte persoane și să interzică pîrîtului săvîrșirea unor anumite acte. Pot fi
admise concomitent mai multe măsuri de asigurare a acțiunii dacă valoarea
bunurilor sechestrate nu depășește valoarea acțiunii.
Astfel mijloacele bănești prin care SC ”Vision Travel” SRL în calitate de
”Asistent” trebuia să restituie suma alocată în baza contractului de asistent în
brokeraj, semnate cu scadența achitării la data de 31.07.2017, banii fiind folosiți în
scopuri personale, cu eschivarea conștientă de la achitarea sumei menționate mai
sus, confirmă că pîrîtul se eschivează intenționat de la executarea obligațiunilor
contractuale, iar neaplicarea măsurilor de asiguarare a acțiunii ar face imposibilă
executarea hotărîrii judecătorești.
În drept, conducîndu-mă de prevederile art. 572, 602, 624, 619, Cod
Civil al Republicii Moldova și în conformitate cu art. 38, alin. (1), 82, 94, 166-167,
174, 175 Cod de Procedură Civilă al Republicii Moldova

Solicit:
- A admite prezenta acțiune;
- A aplica sechestru pe mijloacele bănești ale pîrîtului S.C ”Vision Travel”SRL
în sumă egală cu suma acțiunii respective,în situați și în măsura lipsei
mijloacelor bănești, solicităm aplicarea sechestrului asupra bunurilor acestui, în
scopul asigurării acțiunii.
- A încasa de la pîrîtul S.C ”Vision Travel” SRL, cu titlu de datorie suma de
19464,59 (nouăsprezece mii patru sute șaizeci și patru) lei 59 bani.
- A încasa de la pîrîtul S.C ”Vision Travel” SRL, cu titlu de dobîndă de întîrziere
suma de 300,50 (trei sute) lei, 50 bani.
- A încasa de la pîrîtul S.C ”Vision Travel” SRL cu titlu de penalitate suma de
1712,88 (una mie șapte sute doisprezece) lei 88 bani.
- A încasa de la pîrîtul S.C ”Vision Travel” SRL în beneficiul PRODEVIZ
S.R.L. a tuturor cheltuielilor de judecată care au fost suportate în cadrul
procesului.

Anexe:
1. Copia cererii de chemare în judecată pentru particpanți la proces;
2. Copia autentificată a contractului de asisten în brokeraj din 15.03.2017;
3. Copia autentificată al Extrasului nr. 14491 din 07.09.2017
4. Copia autentificată al Extrasului nr. 366084 din 17.08.2017;
5. Copia autentificată al Actului de verificare al decontărilor reciproce din
21.08.2017
6. Copia autentificată al Reclamației din 22.08.2017
7. Calculul dobînzei de întîrziere;
8. Calculul penalității;
9. Mandatul avocatului (original);
10.Dovada achitării taxei de stat (original);

Reprezentantul
reclamantului Mîrzac Dumitru

S-ar putea să vă placă și