Sunteți pe pagina 1din 100

3%

Prefabricate din beton armat și precomprimat


Reinforced and prestressed concrete elements

peste 500 structuri prefabricate


peste 300.000 m3 de beton prefabricat
peste 3.000.000 m2 construiţi

over 500 precast structures


over 300,000 m3 precast concrete
over 3,000,000 m2 built
Prezentarea companiei / About the company

Anul înfiinţării / Founding year: 1999


Intrarea în Consolis / Joined Consolis: 2008

ISTORIC HISTORY
ASA CONS ROMÂNIA SRL a luat fiinţă în anul 1999 ca parte a ASA CONS ROMANIA SRL was founded in 1999 as part of the
Grupului ASA Kft. Ungaria, devenind în scurt timp liderul pieţei group ASA Kft. Hungary and has quickly become the market
româneşti în domeniul prefabricatelor din beton armat pen- leader in precast concrete for non residential buildings in Ro-
tru construcţii nerezidenţiale. În decursul anilor ASA CONS a mania. ASA CONS built an impressive track record over the
acumulat o experienţă considerabilă în construcţia de centre years, including commercial and logistic centers, warehouses,
comerciale şi logistice, depozite, lucrări de infrastructură, con- infrastructure, civil and industrial buildings.
strucţii industriale şi civile.
In 2008 ASA CONS became part of Consolis Group, a leading
În 2008 ASA CONS devine parte a Grupului Consolis, lider eu- European Group in building solutions, civil works and rail in-
ropean în livrarea soluţiilor în domeniul construcţiilor, lucră- frastructure, specialized in manufacturing high-performance
rilor civile şi infrastructurii feroviare, specializat în producţia concrete building elements. With around 10,000 employees
elementelor din beton cu performanţe înalte. Cu aproximativ operating in 30 countries throughout the world, mostly in Eu-
10.000 de angajați care operează în 30 de țări din întreaga rope and the Mediterranean region, the Group generated €1.3
lume, în special în Europa și regiunea mediteraneană, Grupul billion in revenue in 2013. Innovation plays a central role in
a generat venituri de 1,3 miliarde Euro în 2013. Inovaţia are Consolis’ activities. The Group is continually developing new
un rol central în activitatea Consolis. Grupul dezvoltă conti- and innovative materials, products and manufacturing pro-
nuu materiale, produse şi procese de producţie inovatoare cu cesses in order to improve productivity and quality. With over
scopul îmbunătăţirii eficienţei şi calităţii. Cu peste 100 de ani 100 years of experience Consolis Group has become synony-
de experienţă, Grupul Consolis a devenit sinonim cu soluţiile mous with latest generation innovative solutions.
inovatoare de ultimă generaţie.
Joining Consolis Group meant for ASA CONS a big step in the
Intrarea în Consolis a însemnat pentru ASA CONS un pas mare future, access to cutting-edge technology and know-how infu-
spre viitor, acces la tehnologii de vârf şi o infuzie de know-how sion from the best specialists in the field.
de la cei mai buni specialişti în domeniu.
FACTS AND FIGURES/INVESTMENTS
EVOLUŢIA ÎN CIFRE/INVESTIŢII The company has consistently made investments in its equip-
Creşterea investiţiilor în domeniu, precum şi dotările cu utilaje ment, leading to an increased production and assembly ca-
şi echipamente moderne, au dus la creşterea producţiei şi a pacity. In 2008, record numbers were achieved: 40,000 m3 of
capacităţii de montaj. În 2008 acestea au atins cifre record: precast concrete and an annual turnover of over 40 million. To
40.000 m3 de beton prefabricat, iar cifra de afaceri a depăşit date, ASA CONS has produced over 500 precast structures for
40 milioane Euro. Până în prezent, ASA CONS a executat peste civil and industrial projects, totalling more than 300,000 m3
500 structuri prefabricate pentru construcţii civile şi indus- of precast concrete, for a total of about 3,000,000 m2 built.
triale, care însumează peste 300.000 m3 de beton prefabri-
cat, echivalând aproximativ 3.000.000 m2 construiţi. QUALITY ASSURANCE
The quality of materials and finished products is an ongoing
ASIGURAREA CALITĂŢII priority for the company, who is constantly assessing the qual-
Calitatea materialelor şi a produselor finite este o preocupare ity of the concrete used for precast elements. The precast el-
permanentă a companiei. Se verifică în permanenţă calitatea ements hold certificates of compliance, obtained from tests
betoanelor puse în operă la realizarea elementelor prefabri- conducted in our Grade II laboratory, well equipped for such
cate. Elementele prefabricate executate au certificate de con- tests.
formitate, obţinute în urma testelor realizate în laboratorul
propriu, laborator de grad II, dotat cu aparatură necesară efec- ASA CONS’s management is focused on the quality of products
tuării acestor încercări. and services, aiming daily to exceed the standards to which the

3
Prezentarea companiei / About the company

Managementul ASA CONS acordă o atenţie deosebită calită- company is certified: ISO 9001:2008 for quality, ISO 14001:
ţii produselor şi serviciilor oferite, urmărind zilnic depăşirea 2004 for environment and OHSAS 18001: 2007 for health
standardelor asumate prin certificarea sistemelor de manage- and safety.
ment al calităţii ISO 9001:2008, de mediu ISO 14001: 2004
şi al sănătăţii şi securităţii în muncă OHSAS 18001:2007.

LABORATOR DE GRAD II GRADE 2 LABORATORY

Laboratorul de gradul II al ASA CONS este autorizat de către ASA CONS’s grade 2 laboratory is authorized by State Inspec-
Inspectoratul de Stat în Construcţii şi funcţionează conform torate in Constructions and functions under reference standard
standardului de referinţă SR EN ISO/CEI 17025, fiind dotat cu SR EN ISO / IEC 17025. The laboratory is equipped with all
echipamentele necesare şi respectând condiţiile de mediu pre- necessary equipment and follows environmental conditions
cizate în standardele europene. Această certificare ne autori- specified in European standards. This certification authorizes
zează să efectuăm determinări atât pentru propriile produse, us to conduct determinations both for own products, as well
cât şi pentru terţi, pentru următoarele profile: as for third parties, for the following profiles:

1. BBABP – beton, beton armat şi beton precomprimat 1. BBABP – Concrete, reinforced and prestressed concrete
• Confecţionare epruvete beton • Making concrete specimens
• Conservare probe – încercări pentru beton întărit • Preservation samples - tests for hardened concrete
• Densitate aparentă - încercări pentru beton întărit • Bulk density - tests for hardened concrete
• Densitate aparentă a betoanelor în stare proaspătă • Bulk density of fresh concrete granularity aggregates con-
• Granulozitatea agregatelor conţinute în amestecul de beton tained in the concrete mix
• Încercări preliminare • Preliminary tests
• Lucrabilitatea (consistenţa) • Workability (consistency)
• Rezistenţa la compresiune – încercări pentru beton întărit • Compressive strength - tests for hardened concrete
• Temperatura – încercări pentru beton proaspăt • Temperature - tests for fresh concrete
• Timp de priză – încercări pentru beton proaspăt • Setting time - fresh concrete testing

2. M.B.M. – Materiale pentru betoane şi mortare 2. M.B.M. – Materials for concrete and mortar
• Aspectul şi forma granulelor – încercări pentru agregate na- • The appearance and shape of granules - tests for natural
turale, de râu river aggregates
• Conţinut de humus • Humus content
• Curba granulometrică. Analiza granulometrică prin cernere • Grading curve. Grading analysis by sieve tests
• Densitatea în grămadă în stare uscată şi în stare de umidi- • Dry and wet bulk density
tate naturală • Determination of bulk density. Tests for aggregates

4
Prezentarea companiei / About the company

• Determinarea masei volumice în vrac. Încercări pentru agre- • Additive solution density
gate • Floating particles in aggregates
• Densitatea soluţiei de aditivi • Cements strength: 2 days, 7 days, 28 days
• Părţi levigabile din agregate • Cement stability (volume constant). Tests for cement
• Rezistenţe mecanice la cimenturi: la 2 zile, 7 zile, 28 zile • Conservation status - tests for cement
• Stabilitatea cimentului (constanţă de volum). Încercări pen- • Setting time for cement
tru ciment • Aggregates humidity
• Starea de conservare – încercări pentru ciment • Average values b/a and c/a of granules with dmin> 7.1 mm
• Timpul de priză al cimentului • Organoleptic testing
• Umiditatea agregatelor
• Valori medii b/a şi c/a ale granulelor cu dmin> 7.1 mm The testing are performed to improve the quality of services,
• Verificarea organoleptică in accordance with documented procedures and requirements
set by our customers. No deviations are accepted and preven-
Încercările sunt efectuate cu scopul îmbunătăţirii calităţii tive measures are taken to eliminate non-quality, along the
serviciilor, conform procedurilor documentate stabilite şi ce- identification and registration of all non-compliances related
rinţelor clienţilor, neadmiţându-se abateri de la acestea şi lu- to quality and achievement of corrective and preventive ac-
ându-se măsuri pentru prevenirea non-calităţii, identificarea şi tions.
înregistrarea tuturor neconformităţilor referitoare la calitate şi
realizarea acţiunilor corective şi preventive. Processes covered:
• Collecting
Procese reglementate: • Preservation of samples
• Recoltare • Identifying samples
• Păstrarea probelor • Sampling
• Identificarea probelor • Technical process procedures - specific to each type of test
• Eşantionare • Registration
• Proceduri Tehnice de Proces – specifice pentru fiecare tip
de încercări Advantages of grade 2 laboratory ASA CONS:
• Înregistrare • Professional and experienced staff, licensed by the Inspec-
torate State in Construction
Avantajele laboratorului de grad II Asa Cons: • Tests performed according to European standards
• Personal de specialitate, cu experienţă, autorizat de Inspec- • Certificate issuance, recognized in the field as the test report
toratul de Stat în Construcţii • Develop cumulative bulletin paper
• Încercări efectuate conform standardelor europene • Preparation and verification of concrete recipes
• Emiterea documentelor de atestare, recunoscute în dome- • Specialized technical assistance for improving recipes
niu, sub forma raportului de încercare
• Elaborarea buletinelor cumulative pe lucrare COMPLETE SERVICES
• Întocmirea şi verificarea reţetelor de beton ASA CONS is a one-stop-shop partner, supplier of high qual-
• Asistenţă tehnică de specialitate pentru îmbunătăţirea re- ity products and customized services. The company offers a
ţetelor variety of products for precast concrete structures: foundation
elements, intermediate floor elements, precast roof, wall pan-
SERVICII COMPLETE els and columns, as well as infrastructure solutions: beams,
ASA CONS este un partener complet, un furnizor de produse culvert elements, soundproof panels.
calitative şi servicii adaptate cererilor fiecărui client. Compania
vă oferă pentru structurile prefabricate din beton armat: ele-
mente de fundare, elemente de planşeu intermediar, elemente
prefabricate de acoperiş, panouri şi stâlpi, precum şi soluţii în
infrastructură: grinzi de pod, elemente de podeţe, panouri fo-
noabsorbante.

5
Oferta companiei / Company offer

Soluţii complete marca ASA CONS Complete solutions by ASA CONS

ASA CONS manufactures and provides the full range of rein-


forced and prestressed concrete elements, as well as the
services related to raising a structure, from commercial and
distribution centres to industrial buildings and bridges.

ASA CONS PRODUCT BENEFITS:


- All our products fully comply with standards and legislation
on: resistance over time, fire resistance, resistance to envi-
ronment factors
- Made with high quality raw materials and high technology
- The manufacturing process consists of a series of rigorous
steps so the finished product will meet the highest quality
requirements
ASA CONS produce gama completă de elemente din beton - Precast elements are tested in our laboratory; following this
armat şi precomprimat, oferind în acelaşi timp şi servicii- examination a certificate of conformity of the product is is-
le adiacente pe care le implică ridicarea unei structuri, de la sued
centre comerciale sau logistice la construcţii industriale sau
poduri. ASA CONS OFFERS TO ITS CLIENTS:
- One stop shop
AVANTAJELE PRODUSELOR ASA CONS: - Final work warranty
- toate produsele noastre respectă întru totul standardele şi - Reduced time from design to fabrication and installation, al-
legislaţia în domeniu privind: rezistenţa în timp, rezistenţa la lowing for construction in temperatures as low as -20°C
foc, rezistenţa la factorii de mediu - Lower costs than with a traditional building
- încorporează materie primă de cea mai bună calitate şi teh- - No third parties, as our installation teams work with already
nologie performantă known items, produced according to the same standards
- fabricarea elementelor presupune o serie de procese riguros
definite astfel încât produsul finit va corespunde celor mai DESIGN
mari pretenţii de calitate The first step in creating precast elements is correct and ac-
- elementele prefabricate executate sunt verificate în laborato- curate design. The design department takes information from
rul propriu; în urma acestei verificări se emite certificatul de the final beneficiary and turns it into blueprints, so that the
conformitate al produsului finished product fully meets our clients’ needs. The depart-
ment includes experienced professionals, able to prevent
AVANTAJELE CLIENŢILOR ASA CONS: any potential obstacles in the effective elevation of precast
- one stop shop structures. We also provide specialized consulting for our
- garanţia finală a lucrării customers.
- timp redus de la proiectare la execuţie şi montaj; posibili-
tatea avansării construcţiei pe timp de iarnă, până la -20°C
- costuri mai mici decât o construcţie clasică
- evitarea problemelor cu intermediarii, întrucât echipele noas-
tre de montaj pun în operă elemente deja cunoscute, produse
conform aceloraşi standarde de calitate, în mod tradiţional

PROIECTARE
Primul pas în crearea elementelor prefabricate îl reprezintă
proiectarea corectă a acestora. Echipa de proiectanţi preia in-
formaţiile de la beneficiarul final şi le transformă în planuri
concrete, astfel încât produsul finit să corespundă pe deplin
nevoilor clienţilor noştri. Această echipă include profesionişti
cu experienţa necesară preîntâmpinării oricăror potenţiale
piedici în ridicarea efectivă a structurilor din prefabricate. Pu-
nem la dispoziţia beneficiarilor consultanţă de specialitate în
domeniu.

6
Oferta companiei / Company offer

EXECUŢIE EXECUTION
ASA CONS are capacitatea de a produce elementele prefabrica- The company can produce precast elements needed for the
te necesare ridicării în scurt timp de structuri zvelte, cu deschi- fast elevation of slender structures with large span, with a
dere mare, permiţând o distanţă maximă între stâlpi de până maximum post-to-post distance of 36 m. Up to now, 300,000
la 36 m. Până în prezent 300.000 m3 de beton prefabricat au m3 of precast concrete left our factory for sites across the
ieşit pe poarta fabricii spre şantiere din întreaga ţară, echiva- country, for a total of about 3,000,000 m2 built.
lând aproximativ 3.000.000 m2 construiţi.
LOGISTICS
LOGISTICA ASA CONS provides adequate transport for normal and over-
ASA CONS asigură printr-o logistică adecvată transportul ele- sized elements, including columns and beams with a length of
mentelor cu dimensiuni normale şi gabarit depăşit, inclusiv 26 or 30 m. We partner with 15 transportation companies ex-
stâlpi şi grinzi cu lungimea de 26 sau 30 m, având un porto- perienced in the transportation of regular and oversized loads.
foliu tradiţional de 15 companii cu care colaborează, fiecare
specializată în transportul elementelor normale şi cu gabarit For lifting on site, the company is equipped with 70- and 80-
depăşit. Pentru ridicarea on site, compania are în dotare auto- ton Liebherr cranes and 80-ton Tadano Faun crane, as well as
macarale tip LIEBHERR de 70 şi 80 tone şi tip TADANO FAUN cu Manitou erecting platforms.
capacitatea de 80 tone, precum şi platforme autoridicătoare
MANITOU. ASSEMBLY
ASA CONS has professional installation teams, with extensive
MONTAJ experience in the field. ASA CONS has executed over 500 pre-
ASA CONS dispune de echipe de montaj formate din profe- cast structures for civil and industrial construction. The com-
sionişti cu o experienţă vastă în domeniu. Până acum, ASA pany can manage projects that include the entire structural
CONS a executat peste 500 de structuri prefabricate pentru build - the precast elements as well as the monolithic build.
construcţii civile şi industriale. De asemenea, echipele coor-
donează şi lucrări care duc la realizarea clădirii în concept de A common extension of our mandate is bringing the project
“structură la roşu”, respectiv întreaga structură de rezistenţă, to the building envelope, inclusive of enclosures. At times, we
atât componentele prefabricate, cât şi structura monolită. have acted as the general contractor for the entire project,
as it has been the case of the pharmaceutical center Richter
O extindere uzuală o reprezintă realizarea clădirii la nivel de Gedeon in Targu Mures.
anvelopă, inclusiv închideri, uneori extinzându-ne competen-
ţele până la asigurarea antreprizei generale a unei construc-
ţii, ca exemplu execuţia centrului farmaceutic Richter Gedeon
Târgu Mureş.

7
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Armonia - 2 magazine / 2 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2007-2008


Suprafaţa totală / Total area: 90 000 m2

Baumax - 5 magazine / 5 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2006-2011


Suprafaţa totală / Total area: 58 000 m2

8
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Cora - 4 magazine / 4 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2004-2011


Suprafaţa totală / Total area: 160 000 m2

Dedeman - 22 magazine / 22 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2006-2014


Suprafaţa totală / Total area: 300 000 m2

9
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Era Shopping Park Oradea

Anul construcţiei / Construction year: 2008-2009


Suprafaţa / Area: 61 000 m2

Jupiter Piteşti

Anul construcţiei / Construction year: 2008


Suprafaţa / Area: 55 000 m2

10
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Kaufland - 27 magazine / 27 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2005-2014


Suprafaţa totală / Total area: 220 000 m2

Kika Bucureşti

Anul construcţiei / Construction year: 2008


Suprafaţa / Area: 27 000 m2

11
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Metro Cash & Carry - 19 magazine / 19 stores

Anul construcţiei / Construction year: 1999-2006


Suprafaţa totală / Total area: 220 000 m2

Obi Sibiu

Anul construcţiei / Construction year: 2010


Suprafaţa / Area: 10 000 m2

12
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Penny Market - 22 magazine / 22 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2009-2014


Suprafaţa totală / Total area: 32 000 m2

Polus Cluj-Napoca

Anul construcţiei / Construction year: 2006


Suprafaţa / Area: 86 000 m2

13
Lucrări de referinţă - centre comerciale / Reference works - commercial centers

Praktiker - 5 magazine / 5 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2003-2008


Suprafaţa totală / Total area: 70 000 m2

Real Hypermarket - 5 magazine / 5 stores

Anul construcţiei / Construction year: 2006-2008


Suprafaţa totală / Total area: 77 000 m2

14
Lucrări de referinţă - centre comerciale, construcţii industriale / Reference works - commercial centers, industrial buildings

Centru Comercial Târgu Jiu

Anul construcţiei / Construction year: 2013-2014


Suprafaţa / Area: 31 000 m2

Bosch Blaj

Anul construcţiei / Construction year: 2006-2013


Suprafaţa / Area: 47 000 m2

15
Lucrări de referinţă - construcţii industriale / Reference works - industrial buildings

Calsonic Kansei Ploieşti

Anul construcţiei / Construction year: 2007


Suprafaţa / Area: 19 000 m2

Continental Timişoara

Anul construcţiei / Construction year: 2000


Suprafaţa / Area: 165 000 m2

16
Lucrări de referinţă - construcţii industriale / Reference works - industrial buildings

Egger Rădăuţi

Anul construcţiei / Construction year: 2007-2013


Suprafaţa / Area: 70 000 m2

Emerson Cluj - 5 fabrici / 5 factories

Anul construcţiei / Construction year: 2008-2013


Suprafaţa totală / Total area: 55 000 m2

17
Lucrări de referinţă - construcţii industriale / Reference works - industrial buildings

Emerson Oradea - 1 fabrică / 1 factory

Anul construcţiei / Construction year: 2013


Suprafaţa totală / Total area: 16 000 m2

Holzindustrie Schweighoffer Baco Comăneşti

Anul construcţiei / Construction year: 2010-2011


Suprafaţa / Area: 45 000 m2

18
Lucrări de referinţă - construcţii industriale / Reference works - industrial buildings

Huf Arad - hală producţie / production hall

Anul construcţiei / Construction year: 2012


Suprafaţa / Area: 7 000 m2

Ina Schaeffler Braşov

Anul construcţiei / Construction year: 2003-2008


Suprafaţa / Area: 100 000 m2

19
Lucrări de referinţă - construcţii industriale / Reference works - industrial buildings

Kronospan Braşov

Anul construcţiei / Construction year: 2008


Suprafaţa / Area: 40 000 m2

Makita Brăneşti - 3 fabrici / 3 factories

Anul construcţiei / Construction year: 2007-2013


Suprafaţa totală / Total area: 55 000 m2

20
Lucrări de referinţă - construcţii industriale / Reference works - industrial buildings

MGI Coutier Ghiroda

Anul construcţiei / Construction year: 2012


Suprafaţa / Area: 8 000 m2

Plexus Oradea

Anul construcţiei / Construction year: 2012-2013


Suprafaţa / Area: 28 000 m2

21
Lucrări de referinţă - depozite logistice / Reference works - logistic warehouses

Aramis Baia Mare

Anul construcţiei / Construction year: 2014


Suprafaţa / Area: 37 500 m2

Bucharest West Logistic Park

Anul construcţiei / Construction year: 2008


Suprafaţa / Area: 7 000 m2

22
Lucrări de referinţă - depozite logistice / Reference works - logistic warehouses

Dacia Renault Piteşti

Anul construcţiei / Construction year: 2009


Suprafaţa / Area: 70 000 m2

Gedeon Richter Târgu-Mureş

Anul construcţiei / Construction year: 2007


Suprafaţa / Area: 13 000 m2

23
Lucrări de referinţă - depozite logistice / Reference works - logistic warehouses

Lidl Iernut

Anul construcţiei / Construction year: 2011


Suprafaţa / Area: 46 000 m2

Log Center - 2 depozite / 2 warehouses

Anul construcţiei / Construction year: 2007-2008


Suprafaţa totală / Total area: 35 000 m2

24
Lucrări de referinţă - depozite logistice, construcţii civile / Reference works - logistic warehouses, civil buildings

Rewe Turda

Anul construcţiei / Construction year: 2007-2012


Suprafaţa / Area: 24 000 m2

Ansamblu rezidenţial Sibiu / Residential buildings Sibiu

Anul construcţiei / Construction year: 2014


Suprafaţa / Area: 630 m2

25
Lucrări de referinţă - construcţii civile / Reference works - civil buildings

Ansamblu rezidenţial Cluj-Napoca / Residential buildings Cluj-Napoca

Anul construcţiei / Construction year: 2014-2015


Suprafaţa / Area: 16 000 m2

Piaţa agroalimentară Rogerius Oradea / Rogerius marketplace Oradea

Anul construcţiei / Construction year: 2014-2015


Suprafaţa / Area: 8 000 m2

26
Lucrări de referinţă - lucrări infrastructură / Reference works - infrastructure works

Pasaj Polus Center / Polus Center passage Cluj-Napoca

Anul construcţiei / Construction year: 2007

Pasaj Iulius Mall / Iulius Mall passage Cluj-Napoca

Anul construcţiei / Construction year: 2007

27
Lucrări de referinţă - lucrări infrastructură / Reference works - infrastructure works

Poduri peste râul Someş / Bridges over river Somes

Anul construcţiei / Construction year: 2008

Pod Sânpaul / Sanpaul bridge

Anul construcţiei / Construction year: 2013

28
Lucrări de referinţă - lucrări infrastructură / Reference works - infrastructure works

Autostrada Transilvania / Transilvania highway

Anul construcţiei / Construction year: 2009-2010

Şoseaua de centură / Beltway Cluj-Napoca

Anul construcţiei / Construction year: 2009

29
Lucrări de referinţă / Reference works

30
ASA CONS ROMÂNIA SRL
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 27
401113 Turda · România
Tel. +40 264 312 765 · Fax +40 264 317 057
contact@asacons.ro · www.asacons.ro · www.consolis.ro
Prefabricate din beton armat și precomprimat
Reinforced and prestressed concrete elements

peste 500 structuri prefabricate


peste 300.000 m3 de beton prefabricat
peste 3.000.000 m2 construiţi

over 500 precast structures


over 300,000 m3 precast concrete
over 3,000,000 m2 built
Construcţii industriale - produse
Industrial buildings - products

31
Produse - Elemente de fundare / Products - Foundation elements

Pahare / Pocket foundations

Din structura fundaţiei pahar se execută prefabricat gulerul, care transportat


în şantier se roteşte cu 180° în plan vertical, după care se leagă pe mustăţi
armătura tălpii paharului şi se montează pe poziţie.
Eliminând manopera în şantier şi timpul de maturizare a betonului, viteza de
montaj a structurii creşte considerabil.

From the structure of the pocket foundation the collar is precast executed; on
site it is vertically rotated by 180 degrees, then the plate reinforcement is con-
nected on stubs and assembled in position.
By eliminating labor on site and concrete maturation time, the erection speed
of the structure rises considerably.

Vedere 3D / 3D view

32
Produse - Elemente de fundare / Products - Foundation elements

Secţiune caracteristică / Specific section

1 - egalizare
2 - talpă monolită
3 - pahar prefabricat

1 - equalization
2 - monolithic base
3 - precast pocket foundation

Dimensiuni / Dimensions

Nr. crt. a b e h

1 0.90 0.90 0.25 1.10

2 1.20 1.20 0.25 1.10

3 1.30 1.30 0.25 1.10

4 1.50 1.50 0.30 1.10

5 1.50 2.30 0.30 1.10

6 1.60 2.60 0.30 1.10

33
Produse - Stâlpi / Products - Columns

Stâlpi / Columns

Stâlpii prefabricaţi sunt executaţi într-o varietate de dimensiuni, forme şi lun-


gimi. Suprafaţa betonului este netedă, iar muchiile sunt teşite. În general stâl-
pii necesită o secţiune transversală minimă de 300 x 300 mm, care asigură o
bună conexiune cu grinzile, o manipulare uşoară, precum şi o rezistenţă la foc
de 120 minute făcându-i potriviţi pentru o gamă largă de construcţii.

The columns are made in a variety of dimensions, shapes and lengths. The
surface of the concrete is smooth and the edges are beveled. Generally the
columns require a minimum cross section of 300 x 300 mm that ensures a
good connection with the beams, an easy handling and a 120 minutes fire
resistance, making them suitable for a large range of construction.

Vedere 3D / 3D view

Lungimile stâlpilor variază între 5 şi 24 m. / The column length varies between 5 and 24 m.

34
Produse - Stâlpi / Products - Columns

Secţiune caracteristică / Specific section

b
a

Dimensiuni / Dimensions

Nr. crt. a b

1 0.25 0.25

2 0.40 0.40

3 0.50 0.50

4 0.54 0.60

5 0.60 0.60

6 0.70 0.70

7 0.80 0.80

8 0.80 1.20

35
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Grinzi “I” drepte / Straight “I” beams

Grinzile principale se execută cu secţiune constantă sau secţiune variabilă


funcţie de soluţia de scurgere a apelor de pe acoperiş. La rândul lor ambele
tipuri pot avea secţiunea transversală I sau T funcţie de deschiderea halei şi
încărcările la nivelul acoperişului, iar îmbinarea acestora cu stâlpii structurii
este de tip uscat.

The main beams are executed with constant or variable section depending
on the solution of draining water of the roof. Both types can have I or T cross
section depending on the hall’s opening and loads at the roof level. The con-
nection with the structure’s columns is made by dry mechanical fixing.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 12 la 27 m. / Lenght can vary between 12 and 27 m.

36
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Vedere laterală / Side view

Secţiuni caracteristice / Specific sections

Capăt / End Coamă / Ridge

37
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Grinzi 30 m “I” în două ape / 30 m “I” beams

Grinzile principale se execută cu secţiune constantă sau secţiune variabilă


funcţie de soluţia de scurgere a apelor de pe acoperiş. La rândul lor ambele
tipuri pot avea secţiunea transversală I sau T funcţie de deschiderea halei şi
încărcările la nivelul acoperişului, iar îmbinarea acestora cu stâlpii structurii
este de tip uscat.

The main beams are executed with constant or variable section depending
on the solution of draining water of the roof. Both types can have I or T cross
section depending on the hall’s opening and loads at the roof level. The con-
nection with the structure’s columns is made by dry mechanical fixing.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 12 la 30 m. / Lenght can vary between 12 and 30 m.

38
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Vedere laterală / Side view

Pantă 3% / Slope 3% Pantă 3% / Slope 3%

Secţiuni caracteristice / Specific sections

60

60
3520
2520

235 235
90

15 15
145
119
97

23 85

30 8513 85

30

Capăt / End Coamă / Ridge

39
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Grinzi “T” drepte / Straight “T” beams

Grinzile principale se execută cu secţiune constantă sau secţiune variabilă


funcţie de soluţia de scurgere a apelor de pe acoperiş. La rândul lor ambele
tipuri pot avea secţiunea transversală I sau T funcţie de deschiderea halei şi
încărcările la nivelul acoperişului, iar îmbinarea acestora cu stâlpii structurii
este de tip uscat.

The main beams are executed with constant or variable section depending
on the solution of draining water of the roof. Both types can have I or T cross
section depending on the hall’s opening and loads at the roof level. The con-
nection with the structure’s columns is made by dry mechanical fixing.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 12 la 27 m. / Lenght can vary between 12 and 27 m.

40
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Vedere laterală / Side view

Secţiune caracteristică / Specific section

Dimensiuni / Dimensions

Nr. crt. a

1 0.18

2 0.20

3 0.23

41
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Grinzi “T” în două ape / “T” beams

Grinzile principale se execută cu secţiune constantă sau secţiune variabilă


funcţie de soluţia de scurgere a apelor de pe acoperiş. La rândul lor ambele
tipuri pot avea secţiunea transversală I sau T funcţie de deschiderea halei şi
încărcările la nivelul acoperişului, iar îmbinarea acestora cu stâlpii structurii
este de tip uscat.

The main beams are executed with constant or variable section depending
on the solution of draining water of the roof. Both types can have I or T cross
section depending on the hall’s opening and loads at the roof level. The con-
nection with the structure’s columns is made by dry mechanical fixing.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 12 la 24 m. / Lenght can vary between 12 and 24 m.

42
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Vedere laterală / Side view

Pantă 3% / Slope 3% Pantă 3% / Slope 3%

Secţiuni caracteristice / Specific sections


105

Capăt / End Coamă / Ridge

43
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Pane secţiune “T” / “T” section purlins

Panele se execută în special în variantă precomprimată cu secţiuni trapezoi-


dale sau T. Lungimea lor şi îmbinarea cu restul structurii se stabileşte în parte
pentru fiecare structură.

Purlins can be made also prestressed with trapezoidal or T section. The length
and the connection with the rest of the structure are determined separately
for each structure.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 6 la 24 m. / Lenght can vary between 6 and 24 m.

44
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Vedere laterală / Side view

Secţiune caracteristică / Specific section

Dimensiuni / Dimensions

a b c d

0.30-0.50 0.14-0.20 0.31-0.61 0.10-0.30

45
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Pane trapez / Trapezoidal purlins

Panele se execută în special în variantă precomprimată cu secţiuni trapezoi-


dale sau T. Lungimea lor şi îmbinarea cu restul structurii se stabileşte în parte
pentru fiecare structură.

Purlins can be made also prestressed with trapezoidal or T section. The length
and the connection with the rest of the structure are determined separately
for each structure.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 6 la 24 m. / Lenght can vary between 6 and 24 m.

46
Produse - Elemente prefabricate de acoperiş / Products - Roof precast elements

Vedere laterală / Side view

Secţiuni caracteristice / Specific sections

47
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Grinzi de planşeu / Floor beams

Grinzile de planşeu servesc ca suport pentru plăcile constituen-


te ale planşeului. Pe aceste elemente se pot rezema fâşii cu go-
luri, predale şi alte elemente de planşeu. Prin alcătuirea acestor ele-
mente se poate asigura continuarea pe reazeme în suprabetonare.

Floor beams are used as support for constituent slabs of the floor. On these
elements hollow core slabs, filigrames and other floor elements can be rest.
Using floor beams, bearings extension in over concreting can be assured.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 6 la 15 m. / Lenght can vary between 6 and 15 m.

48
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Vedere laterală / Side view

Secţiune caracteristică / Specific section


b

Dimensiuni / Dimensions

a b

0.40-0.80 0.40-0.80

49
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Elemente TT / TT elements

Acest tip de elemente se foloseşte pentru planşee încărcate cu sarcini mari


până la deschideri de 17 m. Capacitatea portantă a acestora se proiectează
după necesităţi prin dimensionarea suprabetonării. Variaţia dimensionărilor
se poate asigura prin lăţimea plăcii laterale, respectiv înălţimea şi lăţimea
nervurilor.

This type of elements are used for slabs loaded with high loads up to 17 m
spans. Their bearing capacity is designed according to requirements by dimen-
sioning of the over concreting. The variation of the correct dimensioning can
be assured by the width of side slab, respectively height and width of the ribs.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 6 la 17 m. / Lenght can vary between 6 and 17 m.

50
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Vedere laterală / Side view

Secţiune caracteristică / Specific section

51
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Fâşii cu goluri - FGP 200 / Hollow core slabs - FGP 200

Aceste produse sunt executate cu tehnologie de beton extrudat pe piste continue


de 90 m cu debitare la lungime după necesităţile proiectantului. Sunt executate
din beton C50/60 şi cu armare exclusiv cu toroane după o conformare rezulta-
tă din dimensionare. Înălţimea secţiunilor produse la ASA sunt de 20 şi 32 cm.

These products are executed with extruded concrete technology on 90 m con-


tinuous tracks with cut to length according to designer’s needs. They are ex-
ecuted of C50/60 concrete with reinforcing exclusively with strands according
to a sizing calculation. Sections produced at ASA CONS are of 20 and 32 cm.

Vedere 3D / 3D view

52
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Secţiune caracteristică / Specific section

TIP
H I
(mm) (mm) Cod Număr Diametru
produs toroane toron (mm)

FGP-200/A 6
9.3
FGP-200/B 8
200 1200
FGP-200/C 6
12.9
FGP-200/D 8

toroane
strands
toroane
strands

(section area)
(volume/meter)
(weight/meter)
(point/meter)
(total weight)
(density/m3)
Permissible load, characteristic values
Încărcări admise, valori caracteristice

[daN/m2]

Deschidere
Opening

53
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Fâşii cu goluri - FGP 320 / Hollow core slabs - FGP 320

Aceste produse sunt executate cu tehnologie de beton extrudat pe piste continue


de 90 m cu debitare la lungime după necesităţile proiectantului. Sunt executate
din beton C50/60 şi cu armare exclusiv cu toroane după o conformare rezulta-
tă din dimensionare. Înălţimea secţiunilor produse la ASA sunt de 20 şi 32 cm.

These products are executed with extruded concrete technology on 90 m con-


tinuous tracks with cut to length according to designer’s needs. They are ex-
ecuted of C50/60 concrete with reinforcing exclusively with strands according
to a sizing calculation. Sections produced at ASA CONS are of 20 and 32 cm.

Vedere 3D / 3D view

54
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Secţiune caracteristică / Specific section

TIP
H I
(mm) (mm) Cod Număr Diametru
produs toroane toron (mm)

FGP-320/A 5+2

FGP-320/B 7+2
320 1200 12.9
FGP-320/C 8+2

FGP-320/D 11+2

toroane
strands

toroane
strands

5 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)


Pk=110 kN
FGP-320/A (section area)
7 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)
volum/metru: V=0.1993 m3/ml (volume/meter)
FGP-320/B
Pk=110 kN masa/metru: M=478.32 kg/ml (weight/meter)
8 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)
FGP-320/C
rost/metru: m=33.6 kg/ml (point/meter)
Pk=110 kN
(total weight)
11 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)
Pk=110 kN
FGP-320/D densitate/m33: 24.00 kN/m (density/m3)

FGP-320

1300

1200

1100
Permissible load, characteristic values
Încărcări admise, valori caracteristice

1000

900
[daN/m2]

800

700

600

500

400

300

200

Deschidere 100
Opening 9 10 11 12 13 14 15 16
A (7 TBP-12,90) 655 455 310 200 115
B (9 TBP-12,90) 905 665 485 350 245 160
C (10 TBP-12,90) 1025 765 565 420 305 210 135
D (13 TBP-12,90) 1280 970 740 565 430 325 235 165

55
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Predale / Filigrames

Sunt elementele componente pentru planşee la care prin suprabetonare se


realizează o structură cu planşeu mixt. Acestea au rol de cofraj şi de obicei
trebuie sprijinite pe durata turnării şi maturizării suprabetonării.

These products are component elements for floors whereat by over concreting
is achieved a monolith floor. These elements have formwork function and usu-
ally must be supported during casting period and over concreting maturation.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 2 la 8 m. / Lenght can vary between 2 and 8 m.

56
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Secţiune caracteristică / Specific section

suprafaţă rugoasă
rough surface

suprafaţă rugoasă
rough surface

57
Produse - Panouri de faţadă şi grinzi de soclu / Products - Facade panels and cap beams

Panouri de faţadă monostrat şi tristrat - beton aparent / Monolayer and trilayer


concrete facade panels - exposed concrete
Panourile prefabricate pot fi interioare de tip antifoc şi exterioare de tip
tristrat. Acestea la rândul lor sunt panouri de soclu şi panouri curente. Di-
mensiunile panourilor sunt limitate de posibilitatea manipulării şi trans-
portului. Fixarea lor de structură se face cu îmbinări sudate sau înşurubate.

Precast panels can be interiors type fire resistant and exteriors type tri layer
which at their turn can be socle panels and current panels. The dimensions of
the panel are limited by the possibility of manipulation and transport. The set-
ting with the structure is made by screwed or welded joints.

Notă: vezi şi panourile grafice de la pagina 66.


Note: see also the graphic panels on page 66.

Vedere 3D / 3D view

58
Produse - Panouri de faţadă şi grinzi de soclu / Products - Facade panels and cap beams

Vedere laterală / Side view

Secţiuni caracteristice / Specific sections

Dimensiuni / Dimensions

Tip/mărime H max L max b1 t b2

Panou tristrat 4.8 m 15 m 12-16 cm 6-8 cm 7-10 cm

Panou monostrat 4.8 m 15 m 12-35 cm - -

59
Produse - Trepte prefabricate beton armat / Products - Precast concrete staircase

Trepte prefabricate beton armat / Precast concrete staircase

Scara prefabricată din beton armat este un element de construcţie care asi-
gură legătura pe verticală între diferite etaje ale clădirii. Dintre avantajele
prefabricării sistemului de trepte merită menţionate: dimensiunile exacte,
forma perfectă şi identică a elementelor proiectate, gama variată de realizare
a acestora în funcţie de necesităţile clientului, precum şi reducerea timpului
de execuţie pe şantier prin eliminarea timpului necesar realizării cofrajului.

The precast concrete staircase is a construction element that provides vertical


connection between different floors of the building. Among the advantages of
concrete prefabricating system worth mentioning: size precision, perfect sha-
pe and identical elements, designed for a wide range of projects, depending on
customer needs and reducing execution time on site by eliminating the time
required to complete the shuttering.

Vedere 3D / 3D view

60
Produse - Trepte prefabricate beton armat / Products - Precast concrete steps

Vedere laterală / Side view

b
a

Secţiuni caracteristice / Specific sections

A A

Notă: dimensiunea variază în funcţie de specificul proiectului. / Note: size varies depending on the type of the project.

61
62
Construcţii civile - produse
Civil buildings - products

63
Informaţii utile / Useful information

64
Informaţii utile / Useful information

Analiză comparativă a planşeelor / Concrete slab benchmarking

Indicator / Indicator FGP + suprabetonare / Hollow concrete slab Planşeu monolit / Monolithic slab
lei/m 2
lei/m2
Fabricaţie / Production 83
Transport / Transport 15
Preţ montaj / Installation price 27
Macara / Crane inclus da nu
Cofraj / Framework nu 80 manoperă + material
Armare / Reinforcement 22 4kg/m2, ø8/20 91 17kg/m2, 2ø8/10
Folie / Foil nu da
Betonare / Casting 24 8 cm 45 15 cm, manoperă + material
Finisaj / Finishing 11 1 strat tinci nu necesită alte straturi
Grosime / Thickness 25-45 cm 15 cm
Timp / Time 40 m /h 2
5 m2/h
Personal / Personnel 4 6
Fono/Termo / Phonic/Thermal da nu
Total costuri / Total costs 182 mai economic şi mai rapid 216

Avantajele produselor prefabricate / Precast concrete products advantages

Timp de execuţie şi montaj redus, fiind independent Performance and reduced installation time, it does
de condiţiile meteorologice not depend on the weather

Cost redus de execuţie şi montaj Lower costs for manufacturing and assembly

Calitate superioară în producţie, datorită controlului High quality production due to permanent producti-
permanent din fabrică on control

Elementele prefabricate se livrează pe şantier cu cer- Prefabricated elements are delivered on site with
tificate de conformitate compliance certificates

Asigură protecţie termică, fonică, împotriva apei şi Resistant to most external factors thermal, sound,
a focului water, fire

Elementele prefabricate sunt durabile; rezistenţa lor Prefabricated elements are durable; their resistance
creşte gradual în timp gradually increases over time

Pot lua orice forme şi dimensiuni Any shape or size

Utilizare mai buna a spaţiului construit datorită des- Better use of space built through large openings pre-
chiderilor mari a elementelor prefabricate fabricated elements

65
Produse - Panouri grafice / Products - Graphic panels

Panouri grafice / Graphic panels

Panourile grafice sunt un produs prefabricat nou, unicat în România, care The graphic panels are a new precast product, unique in Romania, providing
oferă plusvaloare proiectelor dumneavoastră. Prin crearea unor suprafeţe tex- added value to your projects. By creating textured surfaces with an original
turate cu un design original la alegere, acestea vor transforma o simplă con- design of choice, they will turn a simple design into a work of art. There are
strucţie într-o operă de artă. Nu există limite în dimensiunea şi tipul designului no limits on the size and type of design or single image graphic panels used
sau imaginii unice utilizate în crearea texturii panourilor grafice. to create texture.

Asa Cons este singurul producător din România care deţine tehnologia de ASA CONS is the only producer in Romania holding production technology
producţie şi vă poate oferi acest tip de panouri. Ele sunt realizate după o teh- and capability to provide this type of facade panels. They are created using
nologie de ultimă generaţie, originară din Finlanda. Metoda utilizată are ca cutting-edge technology, originally from Finland. The method used results in a
şi rezultat o suprafaţă texturată, netedă sau complet expusă. Textura de pe patterned, smooth or completely exposed surface. The pattern on the surface
suprafaţă este rezultatul contrastului dintre faţa panoului şi expunerea finisa- results from the contrast between the fairface and the exposed fine aggregate
jului agregat. Aceasta este o metodă eficientă din punct de vedere al costurilor, finish. This is a cost-effective, tested and safe method because traditional ex-
finisajul agregat fiind folosit în faza de producţie a elementelor de beton.. posed fine aggregate materials and processes are used in the manufacturing
of concrete elements.
Aplicabilitatea panourilor grafice este similară cu cea a panourilor de faţadă,
ele putând fi implementate într-o gamă variată de tipuri de construcţii, de The applicability of graphical panels is similar to the facade panels; they can
la construcţii civile şi industriale la lucrări de infrastructură, atât pentru be implemented in a wide range of building types, from civil and industrial
exterior, cât şi pentru interior. buildings to infrastructure works, both for exterior and interior projects.

Prin utilizarea panourilor grafice veţi obţine o faţadă cu stil la un preţ rezonabil. Graphic concrete offers the chance to produce a stylish facade at a reason-
able price.
Panourile grafice sunt:
• Cu mult stil şi la un preţ rezonabil Graphic concrete is:
• Durabile şi uşor de întreţinut • Stylish and reasonably priced
• Testate şi sigure • Durable and easy to maintain
• Tested and safe
Panourile grafice înseamnă noi posibilităţi arhitecturale şi o nouă modalitate
de finisare a construcţiilor. Singura limită este imaginaţia! Graphic concrete offers new building possibilities and a new way of finishing
constructions. Imagination is your only limit!

Sectorul comercial / Commercial sector

66
Produse - Panouri grafice / Products - Graphic panels Produse - Panouri grafice / Products - Graphic panels

Sectorul ambiental / Environmental sector Sectorul rezidenţial / Residential sector

Sectorul public / Public sector Sectorul industrial / Industrial sector


Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Fâşii cu goluri - FGP 200 / Hollow core slabs - FGP 200

Aceste produse sunt executate cu tehnologie de beton extrudat pe piste continue


de 90 m cu debitare la lungime după necesităţile proiectantului. Sunt executate
din beton C50/60 şi cu armare exclusiv cu toroane după o conformare rezulta-
tă din dimensionare. Înălţimea secţiunilor produse la ASA sunt de 20 şi 32 cm.

These products are executed with extruded concrete technology on 90 m con-


tinuous tracks with cut to length according to designer’s needs. They are ex-
ecuted of C50/60 concrete with reinforcing exclusively with strands according
to a sizing calculation. Sections produced at ASA CONS are of 20 and 32 cm.

Vedere 3D / 3D view

67 68
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Secţiune caracteristică / Specific section

TIP
H I
(mm) (mm) Cod Număr Diametru
produs toroane toron (mm)

FGP-200/A 6
9.3
FGP-200/B 8
200 1200
FGP-200/C 6
12.9
FGP-200/D 8

toroane
strands
toroane
strands

(section area)
(volume/meter)
(weight/meter)
(point/meter)
(total weight)
(density/m3)
Permissible load, characteristic values
Încărcări admise, valori caracteristice

[daN/m2]

Deschidere
Opening

69
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Fâşii cu goluri - FGP 320 / Hollow core slabs - FGP 320

Aceste produse sunt executate cu tehnologie de beton extrudat pe piste continue


de 90 m cu debitare la lungime după necesităţile proiectantului. Sunt executate
din beton C50/60 şi cu armare exclusiv cu toroane după o conformare rezulta-
tă din dimensionare. Înălţimea secţiunilor produse la ASA sunt de 20 şi 32 cm.

These products are executed with extruded concrete technology on 90 m con-


tinuous tracks with cut to length according to designer’s needs. They are ex-
ecuted of C50/60 concrete with reinforcing exclusively with strands according
to a sizing calculation. Sections produced at ASA CONS are of 20 and 32 cm.

Vedere 3D / 3D view

70
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Secţiune caracteristică / Specific section

TIP
H I
(mm) (mm) Cod Număr Diametru
produs toroane toron (mm)

FGP-320/A 5+2

FGP-320/B 7+2
320 1200 12.9
FGP-320/C 8+2

FGP-320/D 11+2

toroane
strands

toroane
strands

5 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)


Pk=110 kN
FGP-320/A (section area)
7 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)
volum/metru: V=0.1993 m3/ml (volume/meter)
FGP-320/B
Pk=110 kN masa/metru: M=478.32 kg/ml (weight/meter)
8 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)
FGP-320/C
rost/metru: m=33.6 kg/ml (point/meter)
Pk=110 kN
(total weight)
11 buc TBP 12.9-1860 (Ø12.9)
Pk=110 kN
FGP-320/D densitate/m33: 24.00 kN/m (density/m3)

FGP-320

1300

1200

1100
Permissible load, characteristic values
Încărcări admise, valori caracteristice

1000

900
[daN/m2]

800

700

600

500

400

300

200

Deschidere 100
Opening 9 10 11 12 13 14 15 16
A (7 TBP-12,90) 655 455 310 200 115
B (9 TBP-12,90) 905 665 485 350 245 160
C (10 TBP-12,90) 1025 765 565 420 305 210 135
D (13 TBP-12,90) 1280 970 740 565 430 325 235 165

71
Produse - Trepte prefabricate beton armat / Products - Precast concrete staircase

Trepte prefabricate beton armat / Precast concrete staircase

Scara prefabricată din beton armat este un element de construcţie care asi-
gură legătura pe verticală între diferite etaje ale clădirii. Dintre avantajele
prefabricării sistemului de trepte merită menţionate: dimensiunile exacte,
forma perfectă şi identică a elementelor proiectate, gama variată de realizare
a acestora în funcţie de necesităţile clientului, precum şi reducerea timpului
de execuţie pe şantier prin eliminarea timpului necesar realizării cofrajului.

The precast concrete staircase is a construction element that provides vertical


connection between different floors of the building. Among the advantages of
concrete prefabricating system worth mentioning: size precision, perfect sha-
pe and identical elements, designed for a wide range of projects, depending on
customer needs and reducing execution time on site by eliminating the time
required to complete the shuttering.

Vedere 3D / 3D view

72
Produse - Trepte prefabricate beton armat / Products - Precast concrete steps

Vedere laterală / Side view

b
a

Secţiuni caracteristice / Specific sections

A A

Notă: dimensiunea variază în funcţie de specificul proiectului. / Note: size varies depending on the type of the project.

73
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Predale / Filigrames

Sunt elementele componente pentru planşee la care prin suprabetonare se


realizează o structură cu planşeu mixt. Acestea au rol de cofraj şi de obicei
trebuie sprijinite pe durata turnării şi maturizării suprabetonării.

These products are component elements for floors whereat by over concreting
is achieved a monolith floor. These elements have formwork function and usu-
ally must be supported during casting period and over concreting maturation.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 2 la 8 m. / Lenght can vary between 2 and 8 m.

74
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Secţiune caracteristică / Specific section

suprafaţă rugoasă
rough surface

suprafaţă rugoasă
rough surface

75
Produse - Panouri de faţadă şi grinzi de soclu / Products - Facade panels and cap beams

Panouri de faţadă monostrat şi tristrat - beton aparent / Monolayer and trilayer


concrete facade panels - exposed concrete
Panourile prefabricate pot fi interioare de tip antifoc şi exterioare de tip
tristrat. Acestea la rândul lor sunt panouri de soclu şi panouri curente. Di-
mensiunile panourilor sunt limitate de posibilitatea manipulării şi trans-
portului. Fixarea lor de structură se face cu îmbinări sudate sau înşurubate.

Precast panels can be interiors type fire resistant and exteriors type tri layer
which at their turn can be socle panels and current panels. The dimensions of
the panel are limited by the possibility of manipulation and transport. The set-
ting with the structure is made by screwed or welded joints.

Notă: vezi şi panourile grafice de la pagina 66.


Note: see also the graphic panels on page 66.

Vedere 3D / 3D view

76
Produse - Panouri de faţadă şi grinzi de soclu / Products - Facade panels and cap beams

Vedere laterală / Side view

Secţiuni caracteristice / Specific sections

Dimensiuni / Dimensions

Tip/mărime H max L max b1 t b2

Panou tristrat 4.8 m 15 m 12-16 cm 6-8 cm 7-10 cm

Panou monostrat 4.8 m 15 m 12-35 cm - -

77
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Grinzi de planşeu / Floor beams

Grinzile de planşeu servesc ca suport pentru plăcile constituen-


te ale planşeului. Pe aceste elemente se pot rezema fâşii cu go-
luri, predale şi alte elemente de planşeu. Prin alcătuirea acestor ele-
mente se poate asigura continuarea pe reazeme în suprabetonare.

Floor beams are used as support for constituent slabs of the floor. On these
elements hollow core slabs, filigrames and other floor elements can be rest.
Using floor beams, bearings extension in over concreting can be assured.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 6 la 15 m. / Lenght can vary between 6 and 15 m.

78
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Vedere laterală / Side view

Secţiune caracteristică / Specific section


b

Dimensiuni / Dimensions

a b

0.40-0.80 0.40-0.80

79
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Elemente TT / TT elements

Acest tip de elemente se foloseşte pentru planşee încărcate cu sarcini mari


până la deschideri de 17 m. Capacitatea portantă a acestora se proiectează
după necesităţi prin dimensionarea suprabetonării. Variaţia dimensionărilor
se poate asigura prin lăţimea plăcii laterale, respectiv înălţimea şi lăţimea
nervurilor.

This type of elements are used for slabs loaded with high loads up to 17 m
spans. Their bearing capacity is designed according to requirements by dimen-
sioning of the over concreting. The variation of the correct dimensioning can
be assured by the width of side slab, respectively height and width of the ribs.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 6 la 17 m. / Lenght can vary between 6 and 17 m.

80
Produse - Elemente de planşeu intermediar / Products - Intermediate floor elements

Vedere laterală / Side view

Secţiune caracteristică / Specific section

81
82
Infrastructură - produse
Infrastructure - products

83
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Grinzi de pod 42 şi 52 cm / Bridge beams 42 and 52 cm

Grinzile de pod sunt asimilate din gama de produse IPTANA pentru diferite
deschideri şi sarcini, cu secţiune I şi T, cu deschideri între 10 şi 12 metri. Pro-
dusele fiind de catalog, suportă modificări şi adaptări în limita acceptării aces-
tora de către proiectanţi.

Bridge beams are assimilated from the IPTANA products range for various
spans and loads, with I and T sections, with spans between 10 and 12 meters.
As catalogue products can be modified and adapted in the acceptance limit
of the designers.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 10 la 12 m. / Lenght can vary between 10 and 12 m.

84
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Secţiune caracteristică / Specific section Dispunere toroane / Strands layout


Secţiune transversală / Cross section

22
19 22 19 7 4 4 7
5

3
14
20

5
5 5

30
42
7
2 75

3 5
5

5
1 53 1 5 5 5 5 6 4 4 6 5 5 5 5

25 60 25
60

22
19 22 19 7 4 4 7

3
15
20

5
40
52

5 5
7
2 75

3 5
5

1 53 1 5 5 5 5 6 4 4 6 5 5 5 5

25 60 25 60

Dimensiuni / Dimensions

Grindă de pod 42 / 42 Bridge beam Grindă de pod 52 / 52 Bridge beam

Încărcare admisă Încărcare admisă


L (m) Valoare caracteristică L (m) Valoare caracteristică
(kN/ml) (kN/ml)
6 61 10 30

8 36 12 19.5

10 23

85
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Grinzi de pod 72 şi 80 cm / Bridge beams 72 and 80 cm

Grinzile de pod sunt asimilate din gama de produse IPTANA pentru diferite
deschideri şi sarcini, cu secţiune I şi T, cu deschideri între 12 şi 18 metri. Pro-
dusele fiind de catalog, suportă modificări şi adaptări în limita acceptării aces-
tora de către proiectanţi.

Bridge beams are assimilated from the IPTANA products range for various
spans and loads, with I and T sections, with spans between 12 and 18 meters.
As catalogue products can be modified and adapted in the acceptance limit
of the designers.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 14 la 18 m. / Lenght can vary between 14 and 18 m.

86
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Secţiune caracteristică / Specific section Dispunere toroane / Strands layout


Secţiune transversală / Cross section

R=
R=

5 5
R=

R=
5

1 85 1

25 92 25

102
102 42 9 9 42

3
48 82 8

R=
R=

335 4 27 4 335
5
35

80
5
R=

R=
5
25 85 8 5

35 5

1 85 1 555555555555555555

25 92 25

Dimensiuni / Dimensions

Grindă de pod 72 / 72 Bridge beam

Încărcare admisă
L (m) Valoare caracteristică
(kN/ml)
14 40.5

16 25.5

87
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Grinzi de pod 93 şi 103 cm / Bridge beams 93 and 103 cm

Grinzile de pod sunt asimilate din gama de produse IPTANA pentru diferite
deschideri şi sarcini, cu secţiune I şi T, cu deschideri între 18 şi 24 metri. Pro-
dusele fiind de catalog, suportă modificări şi adaptări în limita acceptării aces-
tora de către proiectanţi.

Bridge beams are assimilated from the IPTANA products range for various
spans and loads, with I and T sections, with spans between 18 and 24 meters.
As catalogue products can be modified and adapted in the acceptance limit
of the designers.

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 18 la 24 m. / Lenght can vary between 18 and 24 m.

88
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Secţiune caracteristică / Specific section Dispunere toroane / Strands layout


Secţiune transversală / Cross section

120 120
44

4
10 2 8

10
R=

42 10 16 10 42
5
39

93
R=
20
87

4555 55
5
21

6
12

1 45 1 555555555
47

118 118

4
10 2 10

44
10

R=
R=

10

40 10 18 10 40
445

103

R= 0
20 R=2
245

45 5 5 5 5
12

50 75 5 5 5 5 5 5 5 75

Dimensiuni / Dimensions

Grindă de pod 93 / 93 Bridge beam Grindă de pod 103 / 103 Bridge beam

Încărcare admisă Încărcare admisă


L (m) Valoare caracteristică L (m) Valoare caracteristică
(kN/ml) (kN/ml)
18 42.5 18 46.5

21 27.5 21 33.5

24 21.5 24 24.5

89
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Grinzi de pod 150 cm / Bridge beams 150 cm

Grinda de pod cu secţiune I este un proiect propriu, conceput de către proiec-


tanţii noştri de specialitate, pentru înălţime de 1.50 m şi deschideri cuprinse
între 30 şi 41 m.

The I section bridge beam is an original project designed by our expert design-
ers, for a height of 1.50 m and openings varying between 30 and 41 m.

Vedere de sus / Top view

Vedere laterală / Side view

Vedere 3D / 3D view

Lungimea poate varia de la 30 la 41 m. / Lenght can vary between 30 and 41 m.

90
Produse - Grinzi de pod / Products - Bridge beams

Secţiune caracteristică / Specific section Dispunere toroane / Strands layout


Secţiune transversală / Cross section

Dimensiuni / Dimensions

L (m) Greutate (tone)/buc

30 37.45

41 51.18

91
Produse - Canivouri / Products - Channel elements

Canivouri din beton armat / Reinforced concrete channel elements

Acest tip de elemente prefabricate din beton se foloseşte pentru protejarea


conductelor de apă, liniilor electrice şi fibrei optice din subteran. Se pot realiza
carosabile sau necarosabile, drepte sau curbe, simple sau duble, în funcţie de
solicitarea clientului.

This type of precast concrete elements is used for protection of underground


water pipes, electric cables and fiber optic lines. The elements can be executed
for carriage way or non-carriage way, straight or curved, single or double, de-
pending on customer’s request.

Vedere 3D / 3D view

92
Produse - Canivouri / Products - Channel elements

Secţiune caracteristică / Specific section


Secţiune transversală / Cross section

d
a
a b a b a
c

a b a b a
c

d
a
a b a
c

a b a
c

Notă: dimensiunea variază în funcţie de specificul proiectului. / Note: size varies depending on the type of the project.

93
94
ASA CONS ROMÂNIA SRL
Str. 22 Decembrie 1989 nr. 27
401113 Turda · România
Tel. +40 264 312 765 · Fax +40 264 317 057
contact@asacons.ro · www.asacons.ro · www.consolis.ro

S-ar putea să vă placă și