Sunteți pe pagina 1din 156

LINDA SNOW

Ruda s`rac`
Traducerea [i adaptarea \n limba român` de

IOANA PATRICHI

ALCRIS
Capitolul 1

Din punct de vedere arhitectonic, Mulberry Lawn


n-avea nimic deosebit. Fiind o construc]ie datând de
pe la jum`tatea epocii victoriene, nu era dotat` cu nici
un echipament modern [i nici n-avea acea aur`
romantic` specific` perioadei Regen]ei. De pe
fereastr`, se vedeau luna nou` \n vârful dealului [i
ramifica]ia de [osele de la poalele acestuia.
Familia Thurston avea prieteni care locuiau atât \n
case de tip modern, cât [i \n locuin]e vechi, dar nu-i
invidiau; dup` p`rerea lui Kate Thurston, casele mici,
moderne, erau prea strâmte [i lipsite de distinc]ie, pe
când cele vechi tr`geau, erau nepractice [i costisitor
de \ntre]inut.
Mulberry Lawn era confortabil` [i spa]ioas`, calit`]i
pe care familia le aprecia foarte mult. Mai erau case la

5
mic` distan]`, de o parte [i de cealalt` a sa, dar
gardurile vii \nalte de care erau \nconjurate le asigurau
intimitatea. De[i casa avea trei nivele, n-avea pivni]`,
spre satisfac]ia personalului de serviciu.
Amy Donne nu f`cea parte din aceast` categorie.
Fiind o rud` a familiei, de[i atât de \ndep`rtat`, \ncât
nimeni nu mai [tia precis gradul, avea anumite
privilegii: nu purta uniform`, se adresa membrilor
familiei spunându-le pe nume [i, de regul`, lua masa
cu ei. Deoarece nu primea salariu fix, hainele ei erau
cele pe care Kate Thurston nu le mai purta, modificate
corespunz`tor, iar dormitorul ei era mult mai pu]in
confortabil decât podul cel spa]ios pe care-l \mp`r]eau
buc`t`reasa [i menajera, de[i acestea se plângeau de
sc`rile pe care le aveau de urcat \n plus pân` la
apartamentul lor.
C`m`ru]a lui Amy era cu un etaj mai jos, desp`r]it`
printr-un perete sub]ire de \nc`perea unde se ]inea
lenjeria [i se cosea [i vizavi de \nc`perea mare ocupat`
de madame Jeneve care, fiind mai \n vârst` [i infirm`
– atunci când \i convenea – o chema foarte des pe
Amy. {i madame Jeneve se plângea din cauza sc`rilor.
– Doar nu se a[teapt` s` instalez lift pentru ea!
spuse Kate Thurston pe un ton amuzat.
– Dar dac` ar fi dispus` s` pl`teasc`? suger` fiica ei,
Ruby. Vorbesc serios. Locuind aici de cinci ani, trebuie
s` fi f`cut ni[te economii.

6
– Dar n-are avere, draga mea; doar o rent` viager`.
– Care nici m`car nu [tii ce valoare are, spuse
Shane. N-ai \ntrebat-o niciodat`.
– Cum a[ putea face a[a ceva? A[ l`sa impresia c`
fac calcule, \i r`spunse mama sa, o femeie \nc`
frumoas`, schi]ând o grimas` de dezgust.
– Da, sigur c` n-ai putea, a fost de acord Shane,
de[i eu tot nu \n]eleg de ce ai acceptat s-o prime[ti
aici. Trei lire pe s`pt`mân`. Merit`?
– |nc` mai am bani, dragul meu [i, pe de alt` parte,
un câ[tig regulat pe trimestru este \ntotdeauna bine
venit pentru plata facturilor. Uite, de exemplu, factura
pentru curentul electric. De[i Leonorei nu-i place, este
totu[i atât de comod cu lumin` electric`. V` aminti]i
cât de refractar` a fost, la \nceput? Spunea c` instala]ia
e o inven]ie diavoleasc`.
Râser` cu to]ii. Cu doi ani \n urm`, introducerea
iluminatului electric fusese o noutate; acum \ns`, se
obi[nuiser`. Acela[i lucru era valabil [i pentru aragazul
care \nlocuise vechea ma[in` de g`tit.
– Când Leonora a p`r`sit Fran]a, dup` moartea
so]ului ei, vrând s` revin` \n Anglia, a[a cum era firesc,
n-am putut-o refuza, spuse Kate. Aveam dormitorul
mare liber [i, \n definitiv, era sora vitreg` a iubitului
t`u tat` [i, copil fiind, ]inuse foarte mult la ea. Am
sim]it c` e de datoria mea s` fac aceasta, de[i to]i din

7
familie au fost oripila]i când s-a c`s`torit cu acel
b`rbat. Aveau dreptate; nu numai c` era str`in, dar \i
era cu mult inferior ca pozi]ie social` – un biet patiser
francez de provincie. Dar cred c` a pl`tit destul pentru
nebunia f`cut`, biata de ea! S` petreac` atâ]ia ani \n
Fran]a, f`r` prieteni din aceea[i clas` social`. Dup`
cum spunea tat`l vostru, „Ce via]`!”.
– L-ai cunoscut pe Jeneve? \ntreb` Shane, \mboldit
de o curiozitate vag`.
– Nu. Din câte [tiu, n-a venit niciodat` \n Anglia.
Leonora era \n vacan]` cu un grup de prieteni când
l-a cunoscut. De fapt, s-a c`s`torit pe ascuns. Complet
inutil, pentru c`, din moment ce avea cel pu]in
dou`zeci [i cinci de ani, nimeni n-ar fi putut-o
\mpiedica s` se c`s`toreasc` [i cu un co[ar, dac` ar fi
vrut.
– Presupun c` astfel a evitat scandalul, observ`
Ruby.
– F`r` \ndoial`. Ar fi fost o jignire pentru bunicul
vostru. Din câte am uzit, o trata pe Leonora ca pe
propria sa fiic`, de[i era copilul primei lui so]ii cu
fostul ei so], a[adar, nu-i era rud` de sânge. Era cel
pu]in cu zece ani mai mare decât tat`l vostru. M`
bucur c` pot s`-i ofer pu]in` lini[te [i alinare acum, la
b`trâne]e. Când a venit aici prima oar`, era foarte
recunosc`toare. |[i vânduse casa [i aproape toate

8
lucrurile [i, dup` cum ar`ta, m` \ndoiam c` poate
pl`ti, dar a fixat ea \ns`[i condi]iile, ceea ce a fost un
lucru bun, pentru c` a[ fi ezitat s` amintesc ceva
despre bani. A spus c` este suma maxim` pe care o
poate pl`ti [i, fire[te, am fost de acord. Atunci mi-a
spus despre renta viager`, de[i a[ fi primit-o chiar dac`
n-ar fi avut nimic.
– Tipic pentru tine, spuse Shane, b`tând-o u[or pe
mân`. E[ti mult prea bun` [i generoas`, când e vorba
de interesul t`u.
– P`cat c` nu-]i aminte[ti mai des acest lucru,
replic` Ruby t`ios.
– Te rog, draga mea... [opti Kate, ridicându-[i
mâinile delicate, ca pentru a obiecta.
Ruby ced`, ridicând din umeri. Shane, rezemat
de sp`tarul [ezlongului, cu picioarele \ntinse,
arunc` o privire rapid` surorii sale, zâmbind
amuzat.
– Totul era extrem de simplu, se gr`bi Kate s`
continue, con[tient` de starea de tensiune creat` [i
vrând s` aplaneze situa]ia. Camera era liber` [i pe
atunci nu puteam prevedea c` Shane va avea nevoie
de un birou. Nu mai avea rost s-o ]inem pe Amy la
[coal`; avea deja cincisprezece ani [i nu era
nemaipomenit de inteligent`, de[i capabil` \n felul ei;

9
aproape c` ar fi putut \nlocui buc`t`reasa, dac` a[ fi
solicitat-o mai mult. Un lucru e cert \n ceea ce o
prive[te pe Amy – este o fire foarte voluntar` [i cred
c` ]ine sincer la noi.
– Ceea ce nu se prea poate spune despre Madame,
remarc` Ruby. Sunt de acord \n leg`tur` cu Amy; ar
face orice pentru o vorb` bun`.
– Dumnezeule, vorbe[ti de parc` s-ar fi purtat
cineva urât cu ea. Sti]i foare bine c` n-a[ putea fi dur`
nici dac` a[ \ncerca. Tat`l vostru spunea \ntotdeauna
c` v-am r`sf`]at \n mod exagerat. La fel [i \n ceea ce
prive[te personalul, de[i trebuie s` recunosc c` acesta,
de cele mai multe ori, nu merit`.
– Cred c` niciodat`, spuse Shane. }i-am spus c`
buc`t`reasa refuz` \n continuare s`-[i ia liber \n alt` zi?
Am crezut c` o pot convinge. I-am spus c` am invitat o
prieten` la mas` joi [i [tii ce mi-a r`spuns? C` [i-a f`cut
deja program [i nu-l poate modifica.
– Mi-a explicat c` are o nunt` \n familie, spuse
Kate. Sper c` nu te-ai \nfuriat. Este cea mai bun`
buc`t`reas` pe care o avem de câtva timp, dar destul
de orgolioas`. Ar fi \n stare s`-[i dea demisia.
– Nu-]i face griji. Shane a procedat cu mult tact.
Dup` ce l-a refuzat, nu s-a umilit s-o mai roage, lu` de
data aceasta Ruby partea fratelui ei.

10
– Va trebui s` ne descurc`m, spuse Kate cu un aer
\ngrijorat. Ce ghinion, totu[i! N-ai putea s`-i explici
Stellei [i s-o invi]i \n alt` sear`?
– Imposibil. S`pt`mâna viitoare va pleca \n State \n
vizit` la ni[te rude ale mamei ei [i se va \ntoarce abia
la toamn`.
– Atunci, va trebui s` ne str`duim ca totul s` ias`
bine... Va fi un meniu simplu... nu se poate da gre[ cu
un pui, iar Amy se pricepe s` fac` pr`jituri; poate face
o tart` cu fructe. {i trebuie s` mai avem \n pivni]`
câtea sticle cu vin de Burgundia, din cele puse de tat`l
vostru.
Cum acestea erau foarte pre]ioase, Shane se sim]i
m`gulit, dar spuse totu[i c` Stella ar prefera [ampanie,
a[a c` va preg`ti câteva sticle.
– S` sper`m c` tu vei suporta cheltuiala, \l nec`ji
Ruby. |n definitiv, e petrecerea ta.
{i, când r`mase doar cu mama, continu`:
– Ar trebui s` fac` economnii din suma pe care o
prime[te. Eu reu[esc a[a cum, de altfel, \mi [i spui c`
trebuie, dar el are tendin]a s` se eschiveze de la
obliga]iile sale [i s` duc` o existen]` de parazit.
– Scumpa mea, spui ni[te lucruri \ngrozitoare! Atât
doar, c` aproape to]i prietenii lui sunt mult mai
\nst`ri]i decât noi, iar fata aceasta...
– Trebuie s` fie foarte \ndr`gostit, dac` face atât caz
pentru ea.

11
– A ap`rut o fotografie a ei \n revista The Taller de
s`pt`mâna trecut`; era la curse, \nconjurat` de o mul]ime
de oameni importan]i. E foarte dr`gu]`, dar... nu [tiu...
– Nu se poate gândi serios la Shane, doar [tii bine,
mam`. Familia Beltairs nu e bogat` [i se a[teapt` ca
Stella s` fac` o partid` reu[it`. Pe când Shane, ce-i poate
oferi? Nimic, \n afar` de faptul c` are farmec [i arat` bine.
|n sinea ei, Kate considera c` [i a[a \nseamn` mult,
dar se mul]umi s` spun`:
– E inteligent.
– Deocamdat`, asta nu-l ajut` prea mult [i sunt
[ase luni de când [i-a terminat studiile la Cambridge –
desigur, cu magna cum laudae, dar asta nu-i va
impresiona prea mult pe cei din familia Beltairs. Cel
mai bun post care i s-a oferit pân` acum este cel de
profesor, dar ]i-l imaginezi pe sir Tristan Beltairs
admi]ând ca unica sa fiic` s` se m`rite cu ceea ce
oamenii ca ei numesc un „biet profesora[„?
– S` nu uit`m c` postul care i s-a oferit este la o
faimoas` [coal` particular` de elit`. Dar, trebuie s`
recunosc totu[i c` bietul meu b`iat nu poate fi
considerat o partid` str`lucit`. Cel pu]in, scrie \n
continuare la cartea lui [i când se va publica...
– Nu se poate baza pe faptul c` va fi un best-seller,
chiar dac` va g`si un editor. Sigur, poate s` aib`
noroc. Dar, dac` aceast` carte nu va \nsemna o sum`
mare de bani, \i va impresiona pe Beltairs?

12
– Cum putem [ti, Ruby, din momentul ce nu-i
cunoa[tem personal? Sper ca Shane s` nu aib` inten]ii
foarte serioase \n privin]a Stellei Beltairs. Este prea
tân`r [i c`s`toria ar fi acum o piedic` \n evolu]ia lui.
Dar, dac` este hot`rât` [i preg`tit` s`-l a[tepte, vor
avea tot sprijinul meu. Dup` ce o fat` devine major`,
nimeni n-o poate \mpiedica de a se c`s`tori cu cine
dore[te.
– Trei ani... \nseamn` o a[teptare cam lung`.
– A[a pare azi, dar, pe vremea tinere]ii mele,
logodnele lungi erau frecvente.
– Oamenii aveau mai mult` r`bdare [i duceau o
via]` mai lini[tit`. Acum, totul se schimb` – au ap`rut
ma[ini, avioane, vapoare mari de pasageri, f`când
curse regulate, iar femeile vor drept de vot, de[i nu
[tiu ce avantaj vor avea din asta.
– Nici unul, din câte \mi dau seama, spuse Kate,
privind fa]a gânditoare a fiicei ei.
Nu numai Shane era inteligent [i ambi]ios, dar [i
Ruby; se hot`râse s` devin` actri]` faimoas` [i studia la
o [coal` de dramaturgie. Ce diferen]` fa]` de cum
fusese ea \ns`[i la vârsta fiicei ei! Nu se gândea decât
la haine, petreceri [i la cum s` fie admirate mai mult.
Fusese binecuvântat` cu ace[ti copii frumo[i [i
energici... de[i Shane se str`duia s` dea lovitura \ntr-o
profesie nesigur`, iar Ruby insista s`-[i câ[tige

13
existen]a ca actri]`, \ntreprindere \n care categoric
n-ar fi fost \ncurajat` dac` ar fi tr`it tat`l lor. Ar fi
trebuit s` fie acea [coal` de perfec]ionare de la
Versailles, care nu era prea scump` [i avea renumele
de a fi condus` de o aristocrat` englez` – o [coal`
exclusivist`, cu doar aproximativ dou`zeci de eleve,
toate englezoaice. Kate era m`gulit` c` Helena
Willows era de acord s`-i primeasc` fiica. Dar, nu
fuseser` ele colege de [coal`?
|ns`, \nainte ca acest fapt s` devin` realitate, Stuart
muri [i Kate nu-[i mai l`s` fiica s` plece atât de
departe. |n plus, ca v`duv`, fie chiar [i cu o mo[tenire
considerabil`, nu mai avea aceea[i situa]ie material` ca
\n calitate de so]ie a unui avocat al Consiliului Regal,
\n plin` ascensiune.
Cât de mândru ar fi fost bietul Stuart de fiul [i de
fiica lui. Dac` ar fi tr`it, ar fi fost renumit. Cine ar fi
b`nuit c` avea s` moar` de pneumonie la patruzeci [i
ceva de ani? Tocmai avusese un succes r`sun`tor \n
cazul acelui \ngrozitor Hobbleton. Aproape sigur c` o
omorâse pe acea biat` fat`, dar cu extraordinara lui
elocin]`, Stuart smulsese juriului verdictul de
nevinov`]ie. Ce elogii i s-au adus! Dar se epuizase...
Fusese un b`rbat \nalt [i frumos, dar nu foarte robust.
Kate oft`, dându-[i seama c` r`t`cise cu gândul
prea departe...

14
*
* *

Madame Jeneve \[i mâncase prânzul pân` la ultima


buc`]ic`.
– M` bucur c` v-a pl`cut, spuse Amy privind
satisf`cut` tava goal`.
– |n general \mi place tot ce g`te[ti tu, iar conopida
cu brânz` s-a num`rat \ntotdeauna printre felurile
mele de mâncare preferate. Nici nu [tiu cum de ai avut
timp, cu preg`tirile pentru fata asta care vine la cin`
disear`.
– Am ]inut mult s` ave]i un prânz bun, mai ales c`
s-ar putea s` nu fie foarte sigur` cina. Va fi foarte mult`
mâncare, desigur, dar eu voi fi ocupat` \n buc`t`rie [i
Enid \n sufragerie, a[a c` tava dumneavoastr`...
– Nu e nici un fel de problem` dac` primesc un
ceai consistent la ora cinci, ca de obicei. N-ai decât
dou` mâini [i dou` picioare. Ia loc câteva minute [i
odihne[te-te.
Amy avea o constitu]ie fragil` [i se mi[ca u[or, dar
accept` invita]ia. Madame, care st`tea atât de mult
retras` \n camera ei, se bucura de compania ei. Kate
Thurston \i permitea lui Amy s-o \nso]easc` pe b`trâna
doamn` \n scurtele sale plimb`ri [i la cump`r`turi.

15
– Aceast` c`s`torie ]i-a dat mare b`taie de cap,
coment` Madame. Buc`t`reasa a spus c`-i vorba
despre nepoata ei. O fi adev`rat?
– E adev`rat. {i-a f`cut o rochie nou` [i era foarte
gr`bit` s` plece. Ar`ta bine cu pantofi, p`l`rie [i
m`nu[i asortate. I-a p`rut r`u c` n-a putut r`spunde
rug`min]ii veri[oarei Kate.
– Nu s-ar fi ar`tat atât de \n]eleg`toare dac` nu
te-ar fi avut pe tine s-o \nlocuie[ti. Profit` [i odihne[te-te
cum trebuie.
Amy se ghemui \n fotoliu. Doamna Porter, care
\ntotdeauna d`dea ajutor \n situa]ii de urgen]`, fusese
[i de data asta. Sp`la acum vasele de la prânz [i urma
s` preg`teasc` legumele \nainte de a pleca mai târziu
\n cursul dup`-amiezii.
„Nu-mi va sim]i nimeni lipsa un sfert de or`”, se gândi
Amy privind cu pl`cere, prin fereastra deschis`, gr`dina
minunat` cu dudul b`trân \n mijlocul unei paji[ti.
La rândul ei, Madame o examina cu un ochi critic
pe Amy. Fata p`rea obosit`. Oare Kate nu se gândea c`
are [i ea nevoie de o vacan]`? Se pare c` nu, dar \n
definitiv, unde s` se duc` aceast` fat` [i cu cine?
Kate nu pleca decât dac` era invitat` la prieteni [i
anul acesta fusese chemat` pentru o s`pt`mân` \n
Bristol, \mpreun` cu Ruby. Asta se \ntâmplase \n mai.
Shane a spus c` el nu pleac` \n vacan]`. Sigur c` nu,

16
se gândi Madame amuzat`, din moment ce voia s`
r`mân` lâng` acea tân`r` monden` care oricum nu-i
va fi de nici un folos.
Singura prieten` pe care Amy o avea era croitoreasa
care venea din când \n când, Susan Derby, o tân`r`
destul de dr`gu]`, m`ritat`, foarte respectabil`, dar nu
tocmai potrivit` pentru o prietenie cu un membru al
familiei, de[i nimeni nu mai [tia exact care era leg`tura
de rudenie. Kate spunea despre ea c` era o veri[oar`
\ndep`rtat`, ceea ce ar fi putut \nsemna orice.
Acum cinci ani, când Madame a venit s` locuiasc` la
Mulberry Lawn, Amy era deja instalat` aici. „Am luat-o
când avea [ase sau [apte ani, spusese Kate, pentru c`
nu mai avea pe nimeni altcineva din familie. Amândoi
p`rin]ii muriser`, biata copil`. Stuart n-a avut nici o
obiec]ie. Dac` ar fi tr`it, nu m` \ndoiesc c` am fi f`cut
pentru ea tot atât cât pentru copiii no[tri, dar a[a...”
Amy fusese dat` la o [coal` local` mediocr`, nu la
un pension, iar statutul ei era de rud` s`rac`. Altcineva
\n locul ei nici n-ar fi suportat, dar Amy avea o fire
vesel` [i era atât de devotat` familiei, \ncât nu le-ar fi
g`sit nici un defect membrilor acesteia, de[i era
evident c` o exploatau. Pe de alt` parte, Kate era
sincer convins` c` Amy era cea câ[tigat`: primise
mâncare, educa]ie, un c`min [i ceea ce to]i considerau
a fi afec]iune.

17
– |n seara aceasta nu vei lua cina cu membrii
familiei, spuse Madame. A[a c`, preg`te[te dou` por]ii
[i vom mânca \mpreun`.
– E foarte amabil din partea dumneavoastr`.
Madame se hot`r\ s`-i spun` lui Kate ce gânde[te,
[i anume c` Amy ar trebui tratat` mai bine – de[i, deo-
camdat` nici ea nu [tia exact cum. O examin` mai atent
[i v`zu c` fata e mult prea slab` [i palid`, decolteul
rochiei ponosite extrem de uzate, care apar]iunse lui
Kate, sco]ându-i [i mai mult \n eviden]` osul claviculei.
Era nedrept, se gândi Madame. De[i ea \ns`[i era
extrem de egoist`, era indignat` de egoismul
membrilor familiei. Fata ar fi putut fi chiar atr`g`toare.
Era adev`rat c` tr`s`turile ei erau neregulate, dar avea
un p`r castaniu bogat, ondulat natural [i ochii mari
cenu[ii, cu gene dese. Gura era prea mare, dar era
mereu cu un zâmbet plin de duio[ie pe buze. De[i
avea dou`zeci de ani, era mic` de statur` [i avea o
constitu]ie fragil`, p`rând ca un copil – nimic din
standardul francez de frumuse]e, cu care Madame se
obi[nuise dup` atât de mul]i ani petrecu]i \n Fran]a.
Era imposibil s` ]i-o imaginezi \n rochie de sear` [i
purtând bijuterii.
– Pesemne c` m-am prostit de m` las cople[it` de
aceast` duio[ie, spuse ea cu voce tare, trezind-o pe
Amy din a]ipeal`.

18
Amy se ridic` [i plec` \n grab` s`-[i continue treaba,
promi]ând c` va servi ceaiul pu]in mai târziu decât de
obicei, astfel \ncât s` nu fie prea mare pauza pân` la
cina târzie.
– Foarte bine, spuse Madame cu un aer absent.
A[tept` pân` se \nchise u[a, apoi, dând la o parte
p`turile de care avea nevoie s`-i \nc`lzeasc` b`trânele
oase chiar [i \ntr-o zi cald` de iulie, se duse la un scrin
[i descuie unul din sertare cu o cheie care-i atârna la
brâu, sco]ând o caset` grea din piele, cu bijuterii.
Nimeni din familie nu le v`zuse [i nici nu
inten]iona s` le arate. De când venise la Mulberry
Lawn, nu purtase niciodat` mai mult de o pereche de
cercei lungi, o bro[` cu cruce [i verigheta. La optzeci
[i doi de ani câ]i avea, nu mai avea nici dispozi]ia, nici
r`bdarea s` se \mpodobeasc`. Purta diferite [aluri
peste rochiile ei negre [i nu-[i inspecta comoara decât
rareori. Fiecare pies` avea povestea sa [i era legat` de
o amintire. Majoritatea erau daruri de la so]ul ei, pe
parcursul celor cincizeci de ani de c`snicie. De[i luase
aceast` hot`râre, \i venea greu s` se despart` de orice
obiect.
Cu siguran]` c` Amy ar fi mirat` [i \n acela[i timp
\ncântat` s` primeasc` orice dar, \ns` care ar fi cel mai
potrivit? Madame se a[ez`, punând caseta pe o m`su]`
lâng` ea. Trecu \n revist` coliere, br`]`ri, inele; \n cele

19
din urm` se hot`r\ asupra unui lan] gros din aur cu
perle, cu un medalion \n form` de inim`, cu perle mici
pe margini. Era unul din primele daruri de la so]ul ei,
dar nu ]inuse niciodat` prea mult la el [i-l purtase rar.
|n interiorul medalionului erau dou` portrete destul
de [terse. Se gândi mult dac` s` le scoat` sau nu,
dar \n cele din urm`, obosit`, se hot`r\ s` le lase la
locul lor.
Dup` ce \ncuie [i puse la loc caseta, \[i relu`
locul \n fotoliul vechi [i ponosit din piele, bine
\nvelit` \n [alurile ei c`lduroase [i, cu lan]ul cu
medalion \n buzunar, se preg`ti pentru somnul de
dup`-amiaz`.

*
* *

Imediat dup` ora cinci, Ruby intr` \n grab`,


trântind u[a. |n cas` domnea o lini[te neobi[nuit`. De
obicei, când se \ntorcea de la cursul de actorie, mama
servea ceaiul, fie doar pentru Shane, fie pentru un
grup de prieteni. Nu \ns` [i ast`zi. |[i aminti cu
\ntârziere c` mama ei era la coafor. Nu \n]elegea de ce-[i
d`dea atâta osteneal`, pentru c` oricum ondula]iile ei
n-aveau s-o impresioneze pe Stella Beltairs. Ce tân`r`
\ndr`gostit` ar remarca astfel de detalii la o doamn` \n

20
etate, chiar dac` ar exista o posibilitate, fie [i
\ndep`rtat`, ca aceasta s`-i devin` soacr`? Merse \n
buc`t`rie unde, a[a cum b`nuise, era concentrat`
\ntreaga activitate. Amy preg`tea puiul, iar Shane o
instruia pe Enid, camerista, cum s`-i calce dunga de la
pantaloni.
– Las`-m` pe mine s`-i calc, se oferi Amy dup` ce
termin` de pus [i ciupercile [i acoperi crati]a.
– Vai, ce bine! Tremur toat` de fric` s` nu-i ard,
m`rturisi u[urat` Enid.
– De ce nu ]i-i calci singur? interveni Ruby. Fetele
sunt [i a[a destul de ocupate cu aceste preg`tiri
menite s-o impresioneze pe domni[oara Stella
Beltairs.
– De ce trebuie \ntotdeauna s` \ncepi o ceart`?
spuse Shane iritat. Am face acela[i lucru pentru orice
oaspete care ar fi pentru prima oar` \n casa noastr`.
Pentru Dumnezeu, Amy, fii atent`!
– Totul e-n regul`! Prive[te!
– Grozav! recunoscu Shane, mul]umit de dunga
perfect`. Se ridic` [i o \mbr`]i[` [treng`re[te pe Amy,
ca r`splat`, iar obrajii ei, de obicei palizi, se
\mbujorar`.
– Bietul de tine, spuse Ruby râzând. Toate aceastea
pentru o fat` cu mult peste condi]ia ta.

21
– Taci! ]ip` Shane, ie[ind.
– De ce-l tachinezi? protest` Amy. Este firesc s` fie
atât de agitat. De când \ncearc` s-o aduc` aici! Acum,
\n sfâr[it a acceptat.
– Ar putea avea mai mult` mândrie! {i ce folos c` e
\ndr`gostit de ea dac` nu e [i ea de el.
– Asta nu se poate [ti, Ruby. Nu se cade ca fetele s`
arate ceea ce simt.
– Nu z`u?! Am \ntâlnit o mul]ime \n ultima vreme
care [tiu s`-[i exprime foarte bine sentimentele. Nu se
mai poart` tipul de smerenie de pe vremea reginei
Victoria. De fapt, povestea cu iubitul \n t`cere e o
adev`rat` pierdere de timp. Nu ajungi nic`ieri cu a[a
ceva, ascult`-m` pe mine!
– Depinde unde vrei s` ajungi.
– Ah, Amy, ast`zi a fost o zi mare pentru mine [i
ardeam de ner`bdare s` povestesc tuturor, dar uite:
mama e plecat`, iar tu [i Shane nu v` gândi]i decât la
Stella Beltairs.
– Ce s-a \ntâmplat?
– Dup` pauza de prânz, domni[oara Allan,
profesoara de actorie, a venit cu distribu]ia pentru
piesele din trimestrul urm`tor. Repertoriul este
alc`tuit \n cea mai mare parte din piese de
Shakespeare, iar \n decembrie vom avea un spectacol

22
cu public. Scena procesului din „Negu]`torul din
Vene]ia” va fi piesa de rezisten]`, iar eu voi juca rolul
Portiei.
– Bine, dar asta e minunat!
– Nu-i a[a? Am fost extrem de mirat`. Speram poate
la un rol secundar, dar \n nici un caz la Portia. A fost
un moment extraordinar. M-am sim]it vedet`. To]i
colegii au fost foarte dr`gu]i cu mine, s-au strâns \n
jurul meu [i m-au felicitat. Nici unul din ei nu s-a
ar`tat invidios [i domni[oara Allan a spus c-am muncit
mult [i am f`cut progrese.
– M` bucur mult pentru tine. Este un rol frumos.
P`cat c` veri[oara Kate nu e acas`, dar ar fi trebuit
s`-i spui lui Shane.
– N-ar fi \nsemnat nimic pentru el, acum când se
gânde[te numai la Stella. Dar m` vei ajuta, Amy, nu?
– Sigur c` da, dac` pot, dar cum?
– Voi studia toat` vacan]` de var`. Vreau s` [tiu
rolul la perfec]ie. Când repet, a[ vrea s` cite[ti tu
replicile celorlalte personaje, mai ales ale lui Shylock.
|]i place Shakespeare, a[a c` nu va fi plictisitor, a[a
cum ar fi pentru mama, de exemplu.
– Dar va fi foarte mândr` când v` auzi aceast` veste.
Sunt sigur` c` [i ea [i Shane vor vrea s` te ajute.
– La \nceput poate c` da, dar \n felul lor. Mama nu
se poate concentra niciodat` asupra unui singur lucru

23
prea mult timp. Cât despre Shane, crede c` le [tie pe
toate [i va \ncepe s` m` corecteze imediat \n ceea ce
prive[te intona]ia, interpretarea, ceea ce-mi va crea
confuzii când \mi va da indica]ii domni[oara Allan.
Este o actri]` superb` [i \nc` mai joac`, dar nu \n
multe roluri. E trist cât de repede \mb`trâne[ti. De
aceea, trebuie profitat la maximum cât e[ti tân`r.
Lui Amy \i era imposibil s` [i-o imagineze pe Ruby
b`trân`. Era chiar frumoas`, avea tr`s`turi puternice,
ochi negri scânteietori, un ten perfect [i un p`r negru,
bogat pe care-l purta \mpletit ca o cunun`. De
asemenea, era \nalt` [i avea un corp frumos.
Tocmai se \ntoarse [i Kate, proasp`t coafat`.
Reac]ia ei la auzul ve[tii fu pe deplin cea a[teptat`.
– Minunat, copila mea drag`. De[i nu m`
surprinde, pentru c` \ntotdeauna am [tiut c` te vei
face remarcat`.
Cât de apropiate erau, se gândi Amy, cu nostalgie.
}ineau la ea [i ea la rândul ei \i iubea, dar \[i d`dea
seama c` nu-[i putea dep`[i statutul de str`in`.

*
* *

Kate acord` o aten]ie deosebit` felului \n care se


\mbr`c` \n seara aceea. Chiar dac` era de acord cu

24
Ruby c` era pu]in probabil ca o fat` ca Stella Beltairs
s` fie sensibil` la eforturile ei, nu-l putea dezam`gi pe
Shane. Kate nu putea ascunde faptul c`, de[i ]inea
enorm la Ruby, Shane era favoritul ei. I se p`rea chiar
firesc c` o mam` s` ]in` mai mult la fiu, decât la fiic`.
Nici pe Kate nu p`rea s-o deranjeze acest lucru, de[i \n
certurile lor, de multe ori \[i tachina fratele pentru c`
era „b`iatul mamei”. Nu pentru mult` vreme, se
gândea Kate cu triste]e, pentru c` \n curând, dragostea
lui avea s` fie d`ruit` altcuiva. Cu Stella Beltairs fusese
dragoste la prima vedere. O cunoscuse \n casa unui
prieten, apoi fusese invitat de familia Beltairs la un bal
dat \n cinstea fiicei lor. Au urmat alte invita]ii la baluri
[i petreceri, pentru c` erau \ntotdeauna c`uta]i tineri
frumo[i [i maniera]i, de[i poate c` nu constituiau ni[te
partide c`utate. Aproape c` lui Kate \i p`rea bine c`
fiul ei nu era \n pericol de a c`dea \n cursa vreunei
mame dornice s`-[i m`rite fiica, atâta timp cât nu-[i
f`cuse \nc` o carier`. Nu prea erau [anse de a fi dorit
ca so] pentru vreo fiic` frumoas`, decât dac` devenea
celebru ca scriitor. Aceasta, desigur, nu excludea
posibilitatea ca vreo tân`r` mo[tenitoare s` se
\ndr`gosteasc` nebune[te de el, numai c` nu erau
prea multe astfel de tinere \n anturajul lui, ceea ce era
o adev`rat` mângâiere pentru o mam` dornic` s`-[i
p`streze fiul cât mai mult timp lâng` ea. Chiar dac`

25
idila cu Stella Beltairs se dovedea a fi o poveste
serioas`, tot nu putea fi vorba nici m`car de o
logodn`, pentru c` aceasta era mult prea tân`r`,
deocamdat`.
Dup` ce puse la punct ultimele detalii ale ]inutei
sale, Kate cobor\. Era mul]umit` de cum ar`ta masa pe
care str`lucea cea mai bun` argint`rie [i cele mai fine
cristaluri. Intr` \n buc`t`rie, unde fu primit` cu
exclama]ii de admira]ie. Amy, \mbujorat` [i obosit`,
dar calm`, \[i asigur` veri[oara c` totul era gata [i c`
n-avea nici un motiv de \ngrijorare. Erau foarte rare
acele clipe \n care Kate \i era recunosc`toare lui Amy,
totu[i \n seara aceasta \[i sim]i sufletul \nc`lzit de un
astfel de sentiment.
– Ai f`cut o treab` grozav`, Amy. |ntr-o bun` zi, vei
fi o so]ie minunat`.
Se pare c`, pentru moment, uitaser` amândou` c`
Amy nu prea avea cum s` cunoasc` vreun b`rbat [i c`,
pân` atunci, nici unul dintre cei cu care venise
\ntâmpl`tor \n contact, n-o privea de dou` ori.
– Crezi?
– Sunt convins`. E[ti mult mai capabil` decât Ruby.
Cum Ruby nu era \n stare s` pr`jeasc` o felie de
pâine f`r` s-o ard`, lauda nu era foarte m`gulitoare.
– Ruby este atât de inteligent` [i sclipitoare, \ncât
ar fi absurd s` te a[tep]i s` fie [i o bun` gospodin`.

26
– Da, cred c` da...
Se auzi soneria. Enid merse s` deschid` [i Shane
cobor\ \n fug`. Kate p`r`si \n grab` buc`t`ria. Amy
ezit` pu]in, apoi deschise [i ea u[a câ]iva centimetri,
destul pentru a-i vedea pe to]i aduna]i \n vestibul.
O fat` zvelt`, pu]in mai \nalt` decât ea, st`tea lâng`
Shane. Purta o pelerin` alb` tivit` cu pene de marabu,
pe sub care se vedea o rochie argintie. Avea o fa]`
oval`, delicat` [i palid`, cu tr`s`turi regulate,
\nconjurat` de bucle aurii. Era o f`ptur` \ncânt`toare,
cu o figur` ca de copil. Dezam`gea \ns` vocea ei
strident`. |i spunea lui Kate c` venise de la Londra cu
tr`sura tat`lui ei, dar, cum Shane \i spusese c` nu
exista grajd la Mulberry Lawn, rugase vizitiul s` vin`
s-o ia la ora zece, sperând c` nu era prea târziu. Shane
o privea \n extaz. Apoi ap`ru [i Ruby, vis`toare, ]inând
strâns la piept volumul cu piesele lui Shakespeare.
– Am auzit atât de multe lucruri despre tine, spuse
Stella. Eram foarte curioas` s` te cunosc, pentru c`
ador pur [i simplu actorii, actri]ele [i teatrul. Shane
mi-a povestit c` joci foarte bine. Sunte]i amândoi atât
de inteligen]i... Diplome luate cu onoruri [i apoi
cartea la care lucreaz` Shane... Eu sunt o ignorant`,
dar ador persoanele inteligente.
Amy \nchise u[a f`r` nici cel mai mic zgomot, tot
a[a cum o deschise.

27
Capitolul 2

– A[adar, totul a ie[it bine, spuse Madame.


– Cred c` da, cel pu]in, a[a sper. Meniul zilei,
anun]` ea apoi \n francez`.
Dup` ce termin` de mâncat, pân` când Amy se
\ntoarse [i aduse cafeaua, Madame a[ez` pe mas`
lan]ul cu medalion.
– Uite, ce spui de acesta?
– Este minunat. Este foarte vechi [i valoros?
– |l am de patruzeci de ani. L-am primit de la so]ul
meu, la o aniversare a zilei de na[tere. Categoric c`
este valoros. Perlele sunt veritabile. Vino aici [i
apleac`-]i capul. Acum, este al t`u, spuse Madame
prinzându-i-l la gât.
Amy o privea uluit`.
– Nu se poate.

28
– De ce nu? Sunt liber` s` d`ruiesc orice.
Pentru Madame, generozitatea era o experien]`
nou`, nea[teptat de pl`cut`.
– Da, desigur, dar... de ce mie? Mai ales c` probabil
]ine]i foarte mult la el, din moment ce l-a]i primit de
la so]ul dumneavoastr`.
– Nu este singura amintire de la el. Lui Henri \i pl`cea
s` m` vad` purtând bijuterii [i le considera o investi]ie
bun`. Comparativ cu altele, acesta e un fleac. |]i place?
– Este superb. Nu [tiu ce s` spun, \n afar` de faptul
c`-l voi pre]ui \ntotdeauna [i c` sunt extrem de
mi[cat` [i recunosc`toare.
– Ai spus destul. Poart`-l [i bucur`-te de el. |n
medalion sunt ni[te fotografii, dar le po]i scoate dac`
nu le vrei.
Amy deschise medalionul [i v`zu dou` portrete.
Este posibil ca Madame s` fi ar`tat vreodat` a[a?
Trebuie s` fi avut vreo treizeci de ani când a fost f`cut`
fotografia: o femeie tân`r`, frumoas`, cu p`r [aten, nas
acvilin [i un zâmbet mul]umit. So]ul ei era un tân`r tot
atât de frumos ca [i ea, cu favori]i negri stufo[i [i cu
acela[i aer satisf`cut. Pe atunci, b`trâne]ea [i moartea
probabil c` li se p`rea o perspectiv` ireal`, dar iat` c`
trecuser` deja câ]iva ani de când el nu mai era, iar ea
era o femeie \n vârst` cu umerii adu[i, care nu mai
sem`na deloc celei din fotografie.

29
– V` rog, a[ dori s` p`strez fotografiile a[a cum
sunt, dac` nu cumva le vre]i \napoi.
– |n nici un caz! Am un album plin. P`streaz`-le,
dac`-]i face pl`cere. Henri era un b`rbat frumos, \nalt
pentru un francez [i când l-am cunoscut am fost
fascinat` de favori]ii lui negri ca pana corbului [i
cârlion]a]i. Dup` ce ne-am c`s`torit, a fost un [oc
pentru mine s` constat c` de fapt \i prindea cu ni[te
cle[ti[ori ca s` fac` acei cârlion]i. Am avut naivitatea
de-a face o adev`rat` scen`; am \nceput s` plâng,
repro[ându-i c` m-a \n[elat. Bietul Henri, era disperat,
a \ngenuncheat, mi-a s`rutat mâna [i m-a implorat s`-l
iert, jurând c` nu-mi va mai ascunde nimic pe viitor [i
c` nu va mai folosi cle[ti[orii, dac` vreau.
– {i? A]i vrut asta? \ntreb` Amy, transportat` de
aceast` scen` de dragoste dintr-o alt` lume [i o alt`
epoc`.
– Nici gând! N-ar mai fi ar`tat atât de fermec`tor [i,
\n plus, cunoscu]ii ar fi \nceput s` se mire. L-am iertat
[i ne-am \n]eles c` acesta va fi micul nostru secret. Era
un amant minunat... atât de diferit fa]` de stilul rigid
al unui englez. Era un temperament vulcanic, ne
certam de multe ori, dar când ne \mp`cam... ei bine,
atunci [tiam cu siguran]` cât sunt de norocoas` [i de
fericit`. Am avut tot ce-[i poate dori o femeie, a[a c` s`
nu m` comp`time[ti, feti]o.

30
– Nu v` comp`timesc. Cred c` v` invidiez.
– {i ai de ce. Acum, a[az`-te [i bea-]i cafeaua.
– Ce va spune veri[oara Kate când \i voi ar`ta...
când \i voi spune...
– |i vei spune?
– De ce nu?
Madame se gândi imediat c` ar fi mai multe motive
pentru care secretul ar fi trebuit p`strat, dar se ab]inu
de a da vreun sfat. Fata era neobi[nuit de cinstit` [i ar
fi fost p`cat s-o schimbe. Kate s-ar fi putut sup`ra, dar
avea s`-i treac`. De altfel, nu-i strica s` fie pu]in
geloas`.
– Ai v`zut fata? schimb` Madame subiectul
conversa]iei. Cum arat`?
– Am z`rit-o doar, m`rturisi Amy, ru[inat` de
modul \n care o v`zuse pe furi[. E blond` [i frumoas`
[i foarte frumos \mbr`cat`. A ie[it acum câteva minute
s` se plimbe cu Shane \n gr`din`, dar e prea \ntuneric
ca s`-i vede]i de la fereastr`.
– M` \ntreb dac` \l va accepta. Shane e fermec`tor,
dar fetele nu mai sunt atât de romantice cum erau pe
vremea mea.
– Nu?
– Pu]ine ar mai face a[a cum am f`cut eu, adic` s`
fug` de acas` [i s` ia noaptea vaporul spre Fran]a [i s`
se c`s`toreasc` \ntr-o ]ar` str`in` cu iubitul despre

31
care [tia destul de pu]in. Când au aflat, p`rin]ii mei
vitregi s-au \nfuriat [i au promis c` nu vor mai vorbi
niciodat` cu mine; de fapt, dup` câ]iva ani, au [i murit
amândoi din cauza unei gripe. |n singura scrisoare pe
care tata mi-a scris-o, \l numea pe Henri „patiser”.
– {i chiar era?
– Da, draga mea, [i \nc` unul foarte talentat. Ne-am
c`s`torit \n grab` [i nu ne-am mai gândit la tort, dar
când am aniversat primul an de c`snicie, Henri a f`cut
el \nsu[i tortul. Nu m-a l`sat s`-l v`d pân` când n-a fost
gata [i era \ntr-adev`r atât de frumos de-]i t`ia
respira]ia. Nu-mi venea s` cred c` fusese f`cut de
mâna unui om. Avea patru etaje [i fiecare dintre
acestea era \mpodobit cu trandafiri roz [i cu p`s`ri
colibri din mar]ipan colorat \n toate nuan]ele
imaginabile. |n vârf, era un Cupidon din zah`r, cu arc
[i s`geat`. Se spune despre francezi c` sunt
nestatornici, dar Henri n-a fost a[a. Am organizat
atunci o petrecere. Am trimis câteva felii din acel tort
câtorva cunoscu]i din Anglia, de asemenea p`rin]ilor
mei vitregi [i lui Stuart, care a devenit so]ul lui Kate.
Fiecare felie era \nso]it` de o carte de vizit` cu numele
meu de fat`, gravat cu litere argintii, [i cu data
c`s`toriei. Doar Stuart a confirmat primirea; a scris o
scrisoare foarte frumoas` \n care spunea c` regret` c`
n-a fost al`turi de noi la aniversare [i c` tortul a fost cel

32
mai bun pe care-l mâncase vreodat`. Ne-am mai scris
[i dup` aceea [i, când Henri a murit, am hot`rât s`
vând partea mea de afacere, pentru c` fratele lui \i era
partener [i de]inea cealalt` parte [i, amintindu-mi de
v`duva lui Stuart, m-am gândit s` m` stabilesc la ei.
Dup` ce Henri n-a mai fost, am \nceput s` tânjesc
dup` Anglia [i de[i Kate [i cu mine avem de multe ori
p`reri diferite, nu m` pot plânge c` am dus-o r`u aici
– \n mare parte, datorit` ]ie.
– Bine, dar eu n-am f`cut nimic.
– Oare? Nu [tiu cine altcineva m-ar fi servit a[a cum
ai f`cut-o tu, sau m-ar fi scos la plimbare \n parc sau
m-ar fi \nso]it din când \n când la Londra.
– Dar mi-a f`cut pl`cere.
– M` bucur c` gânde[ti a[a fata mea, pentru c` am
stabilit o \ntâlnire de afaceri pentru s`pt`mâna viitoare
[i vreau s` m` \nso]e[ti. Kate \]i va da voie, sper, mai
ales c` n-ai mai avut o zi liber` de câteva luni.
– Sunt sigur` c` va fi de acord, dar va trebui s`-i
spun ziua.
– Joi. Dac` ai probleme, am [i eu un cuvânt de
spus. Dar nu va fi cazul; Kate nu mi se va \mpotrivi.
Chiar dac` spune prietenilor ei c` face un act de
caritate ]inându-m` aici, \i pl`tesc destul de bine
pentru ceea ce mi se ofer` \n schimb [i [tie unde s`
vin` dac` are nevoie s` \mprumute bani. S`

33
\mprumute! Ca [i cum a[ mai fi v`zut vreodat` un ban
\napoi de la ea. Fie vorba \ntre noi, e \ngrozit` ca nu
cumva Eliza Marvel s` m` tenteze s` locuiesc la ea.
Amy sim]i o oarecare triste]e, considerând ca
nemeritat` critica adus` de Madame lui Kate. Auzise [i
ea de aceast` doamn` Marvel, o v`duv` mai tân`r`
decât Madame, cu care aceasta p`strase leg`tura tot
timpul când locuise \n Fran]a.
– A]i vrea s` locui]i \n Tunbridge Wells?
– Nu permanent, dar i-am promit Elizei c`-i voi face
o vizit` \n septembrie. Va fi bine [i pentru Kate, care
vrea s` recondi]ioneze aceast` camer`. Va fi o c`l`torie
u[oar`. Shane m` va duce la Charing Cross [i m` va
urca \n tren [i la coborâre m` va a[tepta Eliza.

*
* *

Se \nserase deja. |n pavilionul de var` din cap`tul


gr`dinii, preg`tit cu o zi \nainte de Shane, \n speran]a
c` va putea petrece o or` singur cu iubita sa, Stella
st`tea \ntr-un fotoliu din r`chit`, iar Shane la
picioarele ei, pe ni[te perne.
– Nu mai putem r`mâne aici mult timp. I-am spus
lui Barker s` vin` cu tr`sura la ora zece. {i, apoi, ce va

34
zice mama ta? Nu i se va p`rea ciudat [i nepoliticos din
partea mea s` petrec atât de mult timp singur` cu tine?
– E \n]eleg`tore [i [tie cât de mult \nseamn`
aceast` sear` pentru mine. I-am spus c` sunt
\ndr`gostit la nebunie de tine [i cât de minunat` e[ti,
iar acum c` te-a cunoscut, s-a convins. }i-a v`zut
fotografia \ntr-o revist`, dar nu era decât o copie
palid`. Ce fotografie ar putea reda cu adev`rat
frumuse]ea ta?
– P`cat c` totul este atât de lipsit de speran]`!
– |]i repet mereu c` nu e deloc a[a.
– Vai, Shane, nu-l cuno[ti pe tat`l meu. L-ai
\ntâlnit de câteva ori [i, desigur, s-a ar`tat destul de
amabil. Dar nu m-ar l`sa niciodat` s` m` c`s`toresc
cu tine. Pentru noi, este oribil s` ne gândim la bani,
dar pentru el numai asta conteaz`... iar tu n-ai
avere, nu-i a[a?
– Sper s` am \n câ]iva ani. Am capacitatea de a face
avere. Suntem \nst`ri]i, sunt mo[tenitorul mamei mele
[i am o familie prezentabil`.
– Desigur, dragul meu. Mama [i sora ta sunt
\ncânt`toare. Nici noi nu suntem boga]i, dar de când
am venit de la pension, ai mei m` bat la cap c` trebuie
s` fac ceea ce ei numesc o c`s`torie bun`.
– Nimeni nu te poate obliga s` te c`s`tore[ti, Stella,
[i po]i s` m` a[tep]i dac` m` iube[ti.

35
– {tii bine c` te iubesc.
– Atunci...
|ngenunche [i o \mbr`]i[`. Pasiunea lui o \ncânta,
dar pentru ea lucrurile nu erau atât de simplu de
realizat ca pentru el. Shane nu-i cerea decât pu]in
curaj; nu avea preten]ia s` anun]e c` e logodit` cu el
– era suficient s` [tie ei doi aceasta. Trei ani vor trece
repede [i vor fi suportabili, dac` se iubesc [i au
\ncredere unul \n cel`lalt. |ntre timp, el spera s`-[i
câ[tige faima, iar ea avea s` \mplineasc` dou`zeci [i
unu de ani, când interdic]ia tat`lui ei nu va mai conta.
Poate pentru alte fete, acest lucru ar fi fost posibil,
dar nu [i pentru ea. Dac` mai continua s` refuze
pretendentul bogat care ap`ruse deja, via]a ei se va
transforma \ntr-un co[mar. Vor urma lacrimile mamei
[i furia tat`lui. Nu va mai primi bani, va fi for]at` s`
locuiasc` \mpreun` cu mama ei \n casa veche [i lipsit`
de confort din Lincolnshire, pe când tat`l ei, care era
membru \n Parlament, \[i va petrece aproape tot
timpul la Londra. Mama ei se va \mboln`vi [i ea va
trebui s-o \ngrijeasc` [i s`-i suporte repro[urile. Nu
vor mai fi petreceri, veselie, haine noi, iar ea va c`dea
\n dizgra]ie. {ase luni de astfel de tratament ar fi
suficiente pentru a o distruge, dar trei ani! {i, \n
definitiv, logodnicul care-i fusese ales, de[i mai \n
vârst`, era bun, indulgent [i se ar`ta tot timpul atât de
\ndr`gostit de ea, ca Shane.

36
– Nimeni nu ne poate desp`r]i, spuse Shane. Sunt
cel mai norocos b`rbat din lume. E[ti atât de
minunat`, atât de diferit` de toate celelalte fete!
Prins` \n vraja visului lui, Stella nu \ndr`zni s`-i
spun` c` totul va r`mâne doar un vis. P`rin]ii ei n-aveau
nici cea mai vag` idee c` ea se afla aici; erau pleca]i
câteva zile [i ea r`m`sese \n grija unei m`tu[i, dar cum
[i aceasta era tân`r`, nu prea d`dea aten]ie la ce face
nepoata ei.
– |]i voi cump`ra un inel, continu` Shane,
\ncrez`tor. |l vei putea purta când e[ti singur` sau
când suntem \mpreun`. Acum, c` sunt sigur de tine,
m` pot concentra [i mai mult asupra c`r]ii; am ajuns
deja la jum`tate. Astfel, timpul \mi va trece mai u[or
cât e[ti \n America. Dar promite-mi c` ne vom \ntâlni
cât se poate de des pân` pleci.
Stella \i promise. Mai pl`nuise [i \nainte \ntâlniri cu
el [i putea repeta acela[i lucru. Era \ns`
recunosc`toare c` pleca \mpreun` cu mama ei \n vizit`
la rudele lor din America, pentru c` astfel ruptura
putea fi f`cut` mai u[or.
Când s-au \ntors, mân` \n mân`, figura lui Shane
spunea totul. Kate \[i d`du seama c` fata \l acceptase.
Stella n-o impresionase foarte mult; era categoric
foarte dr`gu]`, ca o p`pu[`, dar cam afectat` [i p`rea
o fire slab`. Dup` plecarea ei, atât Kate – de[i cu o

37
strângere de inim` – cât [i Ruby, o l`udar` pentru
a-i face pl`cere lui Shane, care radia de fericire.
– }ine la mine tot atât de mult cât ]in [i eu la ea. A
promis c` va purta inelul pe care i-l voi d`rui.
– Dragul meu, nu se poate pune problema unei
logodne, \nc`.
– {tiu, dar vom a[tepta [i nu ne \mpiedic` nimic s`
ne logodim \n secret. Am invitat-o deja aici ori de câte
ori poate veni; [tiam c`-]i va face pl`cere.
– Desigur... dar... p`rin]ii ei?
– |i vom convinge [i pe ei, spuse el, urcând \n fug`
sc`rile [i ciocnindu-se de Amy care tocmai cobora cu
tava din camera lui Madame.
– Fii atent cum mergi!
– Nu mai e necesar, acum c` [tiu pe ce drum o voi
lua.
– Cum adic`?
– Nu ghice[ti? Amy, ai preg`tit o cin` minunat`;
p`cat c` n-ai putut participa [i tu ca s-o cuno[ti pe
Stella. Data viitoare când va veni, vei sta la mas` cu
noi, pentru c` buc`t`reasa va lucra normal.
– Va mai veni curând?
– Sper c` nu peste mult timp. Suntem ca [i logodi]i
[i sunt nebun de fericire.
– M` bucur mult pentru tine, spuse Amy cu un nod
\n gât, privindu-i chipul [i ochii str`lucind de bucurie.

38
Shane era convins. Amy se bucura \ntotdeauna
când lucrurile mergeau bine pentru el. |i duse el tava
\n buc`t`rie [i, cât ea sp`l` vasele, nu conteni s`-i
vorbeasc` despre viitorul roz al`turi de viitoarea sa
so]ie, care-l va adora.
– Aproape \ntotdeauna trebuie s` lup]i pentru a
avea ceva, risc` Amy un avertisment.
– Sigur c` da. Nu ne temem, nici eu, nici Stella, s`
lupt`m. Va fi greu s` fim desp`r]i]i cât timp ea e \n
Statele Unite, dar pân` se va \ntoarce, cartea mea va fi
terminat`. Curând va \mplini nou`sprezece ani [i nu
vom mai avea decât doi ani de a[teptat.
De[i Amy n-o cunoscuse pe Stella, \[i d`dea seama
c` acesteia \i va fi cam greu s` reziste unui tat`
ambi]ios care-i pretindea supunere absolut` – \n
schimbul luxului cu care o r`sf`]a. A[adar, fu
bucuroas` când Shane \ncepu s`-i povesteasc`
subiectul romanului s`u istoric. Istoria fusese materia
ei preferat` la [coal` [i citise chiar \n plus fa]` de
manual, a[a c`-l impresion` chiar relatându-i un
incident minor din timpul R`zboiului Civil.
– Dac` mi-a[ putea permite o secretar` care s` fac`
munc` de cercetare pentru mine, te-a[ angaja.
– Când vei fi suficient de faimos [i de bogat pentru
a-]i permite o secretar`, vei angaja pe cineva cu
calificarea corespunz`toare.

39
– Nu v`d de ce n-ai face ni[te cursuri serale de
dactilografie [i stenografie. De asemenea, ai putea
cump`ra o ma[in` de scris la mâna a doua.
N-avea rost s`-i mai aminteasc` lui Shane c` ea nu
avea nici timp liber [i nici bani.
– |mi face pl`cere s` discut cu tine, Amy.
Câteodat`, am impresia c` e[ti singura persoan` din
lume cu care pot discuta.
– Adev`rat?
De[i pe Shane nu-l interesau cu adev`rat decât
treburile sale personale, fu impresionat de str`lucirea
din ochii ei [i-i zâmbi cu blânde]e.

*
* *

Vacan]a de var` era mai mult un chin pentru Ruby,


c`reia \i lipseau colegii [i care, \n ciuda ambi]iilor ei,
nu reu[ea s` se concentreze suficient pentru a \nv`]a
rolul Portiei. Kate pl`ti lec]ii particulare de dic]ie [i
mimic` unui fost actor, Guy Lavage, care urma s-o
\ndrume pe Ruby.
Fetele dau [i mai mare b`taie de cap decât b`ie]ii,
se gândi Kate, mai ales când sunt atât de atr`g`toare ca
Ruby. Se a[tepta chiar ca aceasta s` aib` unele secrete

40
fa]` de ea. Fetele sunt instinctiv [irete. Nici m`car \n
Amy nu mai aveau deplin` \ncredere, de[i Ruby \i
luase ap`rareaa.
– Nu e vina ei c` Madame i-a f`cut un cadou. Ce
putea face? Cum s`-l refuze? Nu e cazul s-o consideri
[ireat` din moment ce ]i l-a ar`tat imediat.
– Cum putea s` nu-mi spun` dac` voia s`-l poarte?
Am impresia c` Leonora i l-a dat pentru c` fata a
lingu[it-o.
– N-o cred pe Amy \n stare de a[a ceva [i trebuie s`
recunoa[tem c`-i este de mare folos b`trânei. Cât
despre lan] [i medalion, nu sunt mare lucru. Sunt
\ngrozitor de demodate. Eu n-a[ purta a[a ceva.
– Lan]ul este din aur [i perlele sunt adev`rate. Un
singur lucru nu \n]eleg: de ce nu l-am mai v`zut pân`
acum? Nu credeam c` Leonora are [i alte bijuterii \n
afara bro[ei cu cameee, cerceilor [i ceasului so]ului ei.
Ast`zi, cât ea [i Amy erau la Londra, am intrat \n
camera ei s` v`d dac` totul e \n ordine [i recunosc c`
am \ncercat s` deschid sertarele scrinului, dar erau
\ncuiate [i cheia e \ntotdeauna la ea.
– Este normal. Are acte [i lucruri personale. Merge
la Londra din când \n când la avocatul ei, ca ast`zi, de
exemplu. Acesta \i scrie. Chiar tu ai spus c` tot el are
grij` s`-i trimit` renta.

41
– A[a mi-a spus Leonora, dar nu e foarte deschis`
fa]` de mine. Are [i un cont \n banc` [i, o dat` sau de
dou` ori, când a spus c` are de \ncasat un cec, m-am
oferit s` merg eu, dar n-a vrut. I se comand` o tr`sur`
[i merge singur`. M` simt jignit` \ntotdeauna când se
\ntâmpl` a[a.
– Nu v`d de ce. Pentru ea, e o c`l`torie de pl`cere.
Duce o via]` destul de monoton` [i când se hot`r`[te
s` mearg` la Londra, e un eveniment.
– |ntotdeauna o ia pe Amy.
– De ce nu? Dac` n-ar fi Amy, ar trebui s` merg eu
cu ea, pentru c` tu n-ai avea r`bare s-o tot aju]i s` se
urce [i s` coboare din tr`sur` [i s`-i ridici de jos
lucrurile pe care le scap` mereu. {i apoi, nu cred c`
]i-ar conveni s` iei prânzul \ntr-un restaurant ieftin,
mul]umindu-te cu o cafea [i o brio[`, pentru c` mai
mult nu cheltuie[te.
– A[a spune ea... a[a spune [i Amy... dar uneori m`
\ntreb...
– Mam`, de ce naiba te-ai \ntors \mpotriva ei?
– Nu, dar se spune c` po]i avea surprize de la astfel
de fete docile [i lini[tite. De unde s` [tiu eu c`...?
– De unde s` [tii, ce?
– E de datoria mea s` m` gândesc la interesul
vostru. Mi s-a p`rut c` nu e-n ordine. Am \ntrebat-o
dac` a fost pus` s` aleag` dintre mai multe bijuterii,

42
dar mi-a spus c` nu mai era nimic \n afar` de acel lan]
cu medalion. Amy mi-a spus c` nu i-a venit s` cread`
c` i-l d`ruie[te [i c-a protestat, gândindu-se c` obiectul
e mult prea valoros, dar Leonora a insistat. B`nuiesc
c` Amy se temea gândindu-se la ce voi spune eu.
– Se pare c` nu s-a \n[elat, râse Ruby.
– N-am ar`tat ce simt. Am spus c` era foarte amabil din
partea Leonorei. Dar m` \ntreb ce a determinat-o s`-i fac`
un astfel de cadou. A[ fi \n]eles dac` era ziua lui Amy.
– Poate c` Madame s-a gândit s-o recompenseze
pentru c` muncise atât de mult \n ziua aceea. Este urât
din partea ta s`-i por]i pic` pentru primul obiect
frumos pe care l-a avut vreodat` – pentru c` ea \l
consider` frumos.
– Ce absurd! Amy \mi datoreaz` totul [i a avut
nenum`rate cadouri din partea noastr` pe parcursul
acestor ani.
Ruby ridic` din umeri. Era inutil s-o mai contrazic`.
Se considera o persoan` onest` [i se mândrea cu
aceasta, a[a c` \[i d`dea bine seama c` to]i se purtau
urât cu Amy, dar ce conta dac` aceasta nu realiza
situa]ia? }ineau la ea, dar profitau de afec]iunea ei.
– A[ dori s` fii mai atent` cu biata Leonora. Sunt
sigur` c-ar interesa-o s`-i poveste[ti mai multe despre
cursul t`u de actorie [i despre rolul pe care urmeaz`
s`-l joci. {tiu c` mai treci pe la ea din când \n când [i

43
discuta]i, dar poate c` nu-i ar`]i cât e[ti de inteligent`
[i studioas`. Sunt cam \ngrijorat`... acum, dup` atâta
timp, merge \n vizit` la Tunbridge Wells, la acea veche
prieten` a ei de care abia dac` a pomenit. Ar fi
nepl`cut s` se hot`rarsc` s` locuiasc` la ea.
– Adev`rat? Eu \mi \nchipuiam c-ar fi o u[urare. Are
camera cea mai mare, \ntotdeauna e nemul]umit` [i,
de[i spui c` banii pe care ]i-i d` sunt de folos, nu ne
sunt indispensabili, sau, dac` ne sunt \ntr-adev`r
necesari, atunci \nseamn` c` suntem foarte strâmtora]i
[i ne ascunzi acest lucru.
– Nu fi ridicol`, Ruby. Nu suntem boga]i, dar nici
s`raci. Poate c` sunt sentimental`, dar simt o oarecare
afec]iune pentru Leonora. {i apoi, \ntotdeauna a ]inut
la tat`l vostru [i au p`strat mult timp leg`tura.
– Fii lini[tit`! Nu i se va oferi nic`ieri ceva mai bun.
Kate spera s` fie a[a. |[i f`cea adesea griji \n ceea ce
privea situa]ia financiar`, dar nu le \mp`rt`[ea nici
unuia din copii. Nu vroia ca vie]ile lor s` fie umbrite
de temeri de acest gen. Era [i a[a destul de nepl`cut
când trebuia s` refuze vreo rug`minte sau s` fac`
economie la consumul de c`rbune sau electricitate.
Doar ea [tia de câte ori se \mprumutase de la Madame.
Se alina cu gândul c`-[i va pl`ti datoriile când Shane [i
Ruby vor \ncepe s` câ[tige [i ei bani. Nici Madame nu
p`rea s` aib` nevoie de banii cu care o \mprumutase.
De altfel, singurele ei cheltuieli erau plata tr`surilor.

44
De multe ori se gândea cum s` fac` economii, dar
nu se putea dispensa de servitori. Poate ar fi putut
renun]a la Enid, dar asta \nsemna s-o roage pe Amy s`
serveasc` masa, ceea ce ar fi fost penibil când aveau
invita]i. Era posibil ca Amy s` fie de acord, dar s-ar fi
\mpotrivit Shane [i Ruby. {i acum, [i Leonora se ar`ta
de partea fetei. Cât tr`ise so]ul ei, aceasta o dusese mai
bine. Stuart decretase c` trebuia tratat` la fel ca Ruby,
dar din fericire, Amy \ns`[i \l implorase s` n-o trimit`
la un internat, iar el cedase.
Kate \[i aminti cum o adusese pe Amy de la un
orfelinat cu un renume nu prea bun \n ceea ce
prive[te duio[ia fa]` de copii, spunând so]ului ei c` va
oferi copilei un adev`rat c`min. Stuart fusese de
acord, spunându-i cât de mult o iube[te pentru
bun`tatea ei.
Când a r`mas v`duv`, Amy i-a \mp`rt`[it durerea [i
suferin]a. Treptat, Amy n-a mai avut nici haine noi, nici
alte daruri, dar nu s-a plâns niciodat` de nimic.
Dar dac` totul nu era decât ipocrizie, dac` se
plângea lui Madame [i dac` b`trâna era mai bogat`
decât b`nuia Kate? Acel lan] cu medalion o irita pentru
c`-i strecurase \n minte suspiciunea c` era cea mai
ne\nsemnat` pies` dintr-o colec]ie valoroas` despre
care ea nu [tia nimic, spre deosebire de Amy.
Nu mai avea \ncredere \n Amy [i hot`r\ s-o
supravegheze cu aten]ie pe viitor.

45
Capitolul 3

C`l`toria la Londra \ntr-o tr`sur` \nchiriat` era un


eveniment atât pentru Amy, cât [i pentru Madame
care se \mbr`case cu hainele ei cele mai bune, de[i
demodate. {i Amy ar`ta prezentabil cu taiorul la care
Kate fusese nevoit` s` renun]e, fiindu-i prea strâmt [i
cu turbanul pe care [i-l f`cuse din e[arfa din m`tase
pe care Ruby i-o d`duse pentru c` nu-i pl`cea
nuan]a.
Shane, care tocmai se \ntorsese din plimbarea cu
câinele s`u, chiar \nainte ca ele s` plece, p`ru uimit de
cât de bine ar`ta Amy. Cât de mult conteaz` hainele,
reflect` el, pe când tr`sura se \ndep`rta. Liniile
\ncânt`toarei ei siluete nu erau niciodat` puse \n
eviden]` de rochiile largi pe care le purta de obicei.
Shane ]inea la Amy, \i f`cea pl`cere s` discute cu ea,

46
amândoi fiind pasiona]i de istorie, dar abia acum \[i
d`dea seama c` putea fi atr`g`toare. Nu era ca Stella,
dar, oricum...
Gândurile \i r`t`cir` nu la Stella, ci la personajul
feminin principal al romanului s`u, personaj de care
era atât de atras [i pe care con[tientiza acum ca
sem`nând foarte mult cu Amy, nu cu Stella, a[a cum
inten]ionase ini]ial.
Urc` \n camera lui, dar planul de a lucra la roman
\i fu z`d`rnicit de menajera care tocmai f`cea
cur`]enie. Iritat, g`si refugiu \n gândul la Stella [i \n
speran]a de a putea \nchiria un mic apartament la
Londra unde s` se \ntâneasc` cu Stella la \ntoarcerea
acesteia din America.

*
* *

C`l`toria la Londra n-a fost prea pl`cut`, având \n


vedere c`, pentru a evita traficul aglomerat, o luaser`
pe str`zi laterale desfundate [i zdruncin`turile
deveniser` aproape insuportabile. Dar Madame nu
putea dep`[i prejudecata c` autobuzul era destinat
p`turilor sociale inferioare [i nici nu mai avea, la
vârsta ei, spiritul aventurii, pentru a \nchiria o
ma[in`.

47
La un moment dat, când intrar` pe o arter`
principal`, trei copii le t`iar` calea. |n ]ipetele
pietonilor, un autobuz tras de cai vir` brusc, iar un
c`rucior care transporta verze intr` \ntr-un stâlp de
felinar.
Vizitiul tr`surii \n care se afla Madame, [i a[a
ne\ndemânatic, pierdu controlul asupra calului care,
speriat, f`cu un salt \napoi, apoi se avânt` \n acea
\nv`lm`[eal`. Totul se petrecu atât de repede, \ncât
Amy nu vizualiz` scena decât dup` consumarea
incidentului. |n acea frac]iune de secund`, ac]ion`
instinctiv. |n clipa \n care Madame fu izbit` de u[a
tr`surii [i aceasta se deschise, Amy se arunc` asupra
b`trânei, tr`gând-o \napoi [i acoperind-o cu propriul
ei trup. |[i d`du seama c` se aflau \n pericol, dar din
fericire, situa]ia critic` fu de scurt` durat`. Un poli]ist
prinse h`]urile, un tân`r s`ri \n ajutorul lui [i imediat
calul fu st`pânit. Apoi, mai multe persoane
binevoitoare le ajutar` s` se ridice de pe podeaua
tr`surii unde fuseser` trântite.
Madame se comportase minunat, dup` cum
m`rturisi Amy mai târziu. Sus]inu c` nu p`]ise nimic [i
c` poate continua drumul pe jos [i, \ntr-adev`r, la
bra]ul lui Amy, ajunse doar cu o jum`tate de or`
\ntârziere la biroul de avocatur` Traborne [i Slay,
unde fu \ntâmpinat` de domnul Christopher

48
Traborne. Acesta, un tân`r de aproximativ treizeci de
ani, fiul partenerului principal, se ar`t` foarte \ngrijorat
de incidentul clientei sale [i le oferi amândurora câte
un pahar cu vin de Xeres, apoi, l`sând-o pe Amy \n
anticamer`, o conduse pe Madame \n birou.
Dintre ele dou`, Amy p`rea acum s` resimt` [ocul
mai puternic. Se speriase cu adev`rat când \[i d`duse
seama c`, proiectat` \n strad`, Madame ar fi putut muri.
Acum, instalat` \n fotoliu [i u[or ame]it` de oboseal` [i
de vinul b`ut, adormi [i nu se trezi decât dup` o or`,
când Madame reveni la bra]ul domnului Christopher.
– Nu trebuie s` te scuzi, spuse Madame cu
blânde]e. Ai avut un [oc. E[ti o fat` curajoas`, dup`
cum i-am spus [i acestui tân`r domn. Datorit` ]ie sunt
\nc` \n via]`.
A[adar, [i ea \[i d`duse seama de pericol. Amy o
privea mirat`. P`rea s`-[i fi revenit complet: avea vocea
ferm` [i umerii drep]i.
– A fost vorba de instinct, nu de curaj, protest`
Amy. N-am avut timp s` gândesc.
– Posibil, dar [i dac` ai fi gândit, nu m`-ndoiesc
c-ai fi procedat la fel. Ai avut prezent` de spirit [i nu
pot s` nu fiu recunosc`toare pentru aceasta. Chiar [i
la vârsta mea, via]a este valoroas` [i m-am gândit s`
s`rb`torim.

49
– S` s`rb`torim?!
– Lu`m prânzul la Savoy. Tu [i domnul Christopher
Traborne sunte]i invita]ii mei.
– Dar, e oare un lucru \n]elept? A]i trecut printr-un
moment dificil [i sunt sigur` c` trebuie s` v` odihni]i.
Ar trebui s` ne \ntoarcem acas` cât mai repede...
– Vom pleca dup` prânz. Domnul Traborne ne va
conduce acas` cu ma[ina tat`lui s`u. Hot`rât lucru,
ast`zi e ziua aventurilor.
– Nu cred c` e bine. Va fi prea mult pentru
dumneaei, se adres` Amy avocatului.
– Nu cred, r`spunse acesta zâmbind \ncurajator. A
spus c` are \ncredere \n mine [i sper s` ai [i dumneata,
domni[oar` Donne.
– N-are rost s` mai obiectezi, Amy. Christopher – \i
voi spune a[a, pentru c` am cunoscut-o foarte bine pe
bunica lui, doar frecventam acela[i curs de dans când
eram tinere – a rezervat deja o mas`.
Urm`toarele ore trecur` pentru Amy ca \ntr-un vis.
|nregistr` mecanic fiecare detaliu, dar nu-l
con[tientiz` pe deplin decât mai târziu. Drumul pân`
la hotel a fost scurt, acolo – lumin`, flori, serviciu
foarte atent [i specialit`]i din care nu mai gustase
niciodat`. Cu toate acestea, abia se atinsese de
mâncare [i era mul]umit` c` poate sta lini[tit`, \n timp
ce Madame discuta cu atât de mult` pl`cere cu

50
domnul Traborne. Nu se sim]ea neglijat`, pentru c`
Madame se referea de multe ori la ea, iar avocatul o
privea cu interes.
– Ani de zile a fost alinarea mea, spuse Madame, [i
acum, povestea asta, ca o \ncununare. Majoritatea
fetelor s-ar fi dat \napoi, \ncercând s` se salveze. Nu
\ns` [i Amy. Ea e cu totul altfel.
– Sunt convins.
Amy se l`sase convins` s` bea un pahar de
[ampanie [i se sim]ea acum \nconjurat` de nori
pufo[i, dincolo de care abia mai vedea zâmbetul
binevoitor al lui Madame.
– A[a c` \n]elegi de ce am hot`rât c` trebuie s` aib`
un viitor asigurat.
– |n]eleg pe deplin.
Amy nu \n]elegea la ce se refereau. Era adormit` [i
abia a[tepta s` ias` la aer curat. Se a[ez` al`turi de
Madame, pe bancehta din spate [i, pe când aceasta
urm`rea cu interes viu drumul, entuziasmat` de tot ce
vedea, Amy adormi cu obrazul lipit de pielea moale a
sp`tarului tapisat.

*
* *

51
Timp de câteva zile s-a vorbit despre acel incident.
Sosirea lui Madame \n ma[ina mare Daimler, condus`
de Christopher Trabrone, produse vâlv` la Mulberry
Lawn, de[i Christopher o lini[ti cum putu mai bine pe
Kate.
– Sper s` ne revedem, spuse Christopher, luându-[i
r`mas bun de la Amy.
– Presupun c` te referi [i la mine, glumi Madame.
|nc` mai inten]ionez s` tr`iesc mult [i bine.
Nimeni nu se \ndoia de acest lucru, dup` cum se
comportase \n ziua aceea.
|n zilele urm`toare, Kate \ncerc` s` mai afle [i alte
am`nunte de la Amy, trebuind de fiecare dat` s`-[i
\n`bu[e mânia când aceasta nu era \n stare s`
furnizeze decât o vag` relatare a evenimentelor.
– Ceea ce m` surprinde este c`, dup` un astfel de
accident, Leonora a avut curajul s` urce \ntr-o ma[in`,
spuse Kate.
– Domnul Traborne \]i inspir` \ncredere, explic` Amy.
– Este un tân`r extrem de manierat [i trebuie s`
aib` inim` bun`. Nici un avocat n-ar pierde o dup`-
amiaz` \ntreag` de lucru cu un client care nici m`car
nu-i aduce un profit mare. Sigur, Leonora s-a sim]it
obligat` s` v` invite la prânz, dar locul ales mi se pare
extrem de extravagant, având \n vedere c` mereu se
plânge c` are pu]ini bani.

52
Amy nu coment` nimic, de[i acum \[i amintea ca
prin vis c`, pentru a achita nota, Madame scosese din
geant` un teanc de bancnote [i o mul]ime de monezi
din aur, insistând s` pl`teasc` ea, ca un privilegiu al
vârstei ei \naintate.
– Amy, ]i-ar face bine s` ie[i pu]in \n aceast` dup`-
amiaz`. Sunt de f`cut câteva cump`r`turi [i, cum
Susan Derby locuie[te chiar deasupra unui magazin,
du-i [i bluza pe care tocmai am cump`rat-o ca s`-i
scurteze mânecile.
Amy era \ncântat` s` poat` petrece o or` \n
compania lui Susan.
– Ce bine \mi pare c` te v`d, Amy! Chiar m`
\ntrebam dac` nu cumva doamna Thurston vrea s` ne
despart`.
– Ce prostie! protest` Amy, de[i o auzise pe Kate
spunând, când era nervoas`, c` prietenia cu Susan e
degradant`.
– {i, totu[i, m` tem c` va trebui s` ne desp`r]im,
din cauza dep`rt`rii, de data aceasta. Unchiul lui Bill
din Cheshire, r`mas v`duv, i-a propus lui Bill un
parteneriat la firma lui de construc]ii. Pentru aceasta,
\ns`, va trebui s` ne mut`m la el. Nu m` \ncânt`
perspectiva de a p`r`si Londra, dar pentru noi este o
ocazie de a ne m`ri venitul, mai ales acum când a[tept
un copil...

53
– Vai, Susan, cred c` e[ti foarte fericit`! |mi pare
foarte bine pentru tine [i, de[i \mi va fi greu f`r` tine,
la fel ca [i p`rin]ilor t`i, p`rerea mea este s` nu ezi]i
nici o clip`.
Chiar atunci sosi [i doamna Mellor, mama Susanei,
[i Amy se l`s` \nv`luit` \n acea atmosfer` familial`
idilic`: minunea de a a[tepta un copil, de a avea un so]
bun [i p`rin]i care nu suport` gândul de a te [ti departe.
Dar nici ea n-avea de ce s` se plâng`: avea un c`min, iar
Shane [i Ruby \i erau ca ni[te fra]i – sau, mai degrab`,
a[a erau cât au fost mai mici. Pentru prima dat` \[i d`du
seama c` \ncepuse s` \nsemne mai pu]in pentru ei.

*
* *

Era g`l`gie la Mulberry Lawn când se \ntoarse. Kate


avea invita]i la ceai. Pe când urca sc`rile, Amy se auzi
strigat` \n acela[i timp [i de Shane [i de Ruby. Ezit`
pu]in, apoi se \ndrept` spre camera lui Shane.
– Prive[te! o \ndemn` acesta, dându-se la o parte
din dreptul biroului [i l`sând s` se vad` o ma[in` mare
de scris. Ce spui? Tocmai am cump`rat-o.
– Inten]ionezi s` scrii la ma[in` cartea?
– |n nici un caz! N-am timp s` \nv`], pe când tu ai.
Am cump`rat-o la mâna a doua [i este \n stare bun` de

54
func]ionare. Pân` când \nve]i s` ba]i la ma[in`, tocmai
bine voi revizui primele capitole. Va fi de un real
ajutor.
– Bine, dar n-am nici cea mai vag` idee despre cum
s-o folosesc. Va trebui s` fac un curs.
– Nici gând. Cunosc câteva persoane care au
\nv`]at singure [i acum \[i dactilografiaz` propria
coresponden]`. Ai aici un manual cu instruc]iuni [i
po]i bate doar cu unul sau dou` degete.
– De ce nu faci tu asta dac` e atât de simplu?
– M` mir c` trebuie s`-]i explic. Eu sunt scriitor, fac
munc` de crea]ie. Acest procedeu mecanic [i-ar pune
amprenta asupra stilului.
– |mi va lua mult timp pân` s` ajung s` bat repede.
}ie \]i trebuie o dactilograf` profesionist`.
– Nu-mi pot permite. Am cheltuit deja s` cump`r
ma[ina, ca s` nu mai vorbesc de inelul pentru Stella...
– {i când crezi c` voi avea timp s` exersez?
– Dar ai o mul]ime de timp la dispozi]ie, Amy. Nu
ie[i nic`ieri [i nici n-ai prieteni. Singura problem` e c`
Leonora te solicit` prea mult. Vei avea mai mult de
câ[tigat scriindu-mi cartea la ma[in` decât ascultând
pove[tile ei.
– Mie mi se par interesante pove[tile ei [i, cum nici
tu, nici Ruby nu-i da]i prea mult` aten]ie, s-ar sim]i
neglijat`.

55
– Ruby ]ine mult la ea [i-[i petrece câte o or` din
când \n când, ascultând-o.
– Da, dar nu \ntotdeauna.
– E normal. E tân`r`, \[i are via]a ei.
– Pe când eu, nu.
– Oricum, continu` Shane ingorând ultima
remarc`, b`trâna pleac` luni, a[a c` scapi pu]in de ea.
– Cine spune c` vreau s` scap de ea?
– Ah, ce prost dispus` e[ti! M-am gândit c` poate te
plictise[ti neavând nimic precis de f`cut.
– Nimic precis? Dar am de sp`lat, de c`lcat, de
cur`]at argint`ria, de f`cut cump`r`turi, de cârpit...
– Ce e cu tine? Nu vrei s` m` aju]i?
Amy se \ntoarse, vrând s` plece, dar Shane \ntinse
bra]ul [i o prinse de talie.
– De ce a[ vrea?
– Cartea aceasta \nseamn` ceva [i pentru tine.
Pentru o clip`, ar fi vrut s` aib` t`ria de a nega acest
lucru, dar r`mase acolo unde se afla, f`r` s` spun` nimic.
Bra]ul lui Shane \i \nconjur` umerii [i o apropie de el.
– Ce e cu tine? o \ntreb` el, devenind brusc
con[tient de tenul ei palid [i fin, de ochii cenu[ii
umbri]i de gene lungi, de buzele fragede.
Cedând impusului de moment, se aplec` asupra,
acelor buze care, surprinse, r`spunser` o clip`
s`rutului lui.

56
– Nu trebuia s` faci asta, bâigui Amy, tr`gându-se
de lâng` el.
– De ce naiba nu?
Shane se \mpotrivea cu greu dorin]ei de a o avea
din nou \n bra]e; niciodat` n-o v`zuse ar`tând ca doar
cu câteva clipe \nainte: vulnerabil`, \nduio[`toare,
frumoas`.
– Cât timp Madame este plecat`, voi \ncerca s` v`d
dac` m` descurc cu ma[ina de scris.
– Grozav. Vezi...
F`r` s` bat` la u[`, intr` Ruby.
– Amy, te-am chemat.
– {i eu am chemat-o. Am vrut s` vad` ma[ina de
scris.
– Amy ar face o mare prostie s` accepte s` lucreze
pentru tine. |n plus, zgomotul m-ar deranja grozav.
– Nu [tiu dac` voi reu[i s` lucrez, dar promit s-o fac
doar când e[ti plecat`.
– Dar tu, ce voiai cu Amy?
– Nu doream decât compania ei. {i s` m` asculte
declamând rolul Portiei. Nu s` m` corecteze, ci doar
s` m` asculte.
– Asta nu \nseamn` c` te folose[ti de ea?
– Numai tu ai putea spune a[a ceva. Este un
monolog minunat. Sper s` fac pl`cere celor ce m`
ascult`.

57
– Sigur draga mea, puse Amy cap`t schimbului de
replici t`ioase dintre cei doi fra]i. Vin chiar acum cu
tine.
Ruby mutase mobilele din camera ei astfel \ncât s`
sugereze scena [i, vizavi, sala pe care [i-o imagina
plin` de spectatori. |ncepu s` declame, iar Amy \i da
replica. N-ar fi putut spune, \ns`, dac` Ruby interpreta
bine sau nu, pentru c` gândurile ei se \nvârteau \n
jurul unui punct fix. Cum a putut Shane s-o s`rute a[a?
Erau ca frate [i sor`, iar el o iubea pe Stella Beltairs. {i
ce-o apucase [i pe ea? Pentru o clip`, se l`sase
transportat`, doar pentru o clip`, pentru c` apoi l-a
\mpins imediat. De[i parc` \mpotriva voin]ei, l-a
\mpins. I se p`ruse totu[i firesc s` se afle acolo iar, de
parc` voia s-o ]in` \n continuare. |n prezent, era foarte
ra]ional`, dar acum nu putea \n]elege ce se \ntâmplase
cu ea. Oare [i Shane se sim]ea la fel de \ncurcat? Nu va
[ti niciodat`, pentru c` nu-l va \ntreba.

58
Capitolul 4

Locuind \n aceea[i cas`, era greu pentru Amy s`-l


evite pe Shane. Acesta se comporta fa]` de ea la fel ca
\nainte, de parc` \[i [tersese din memorie acea scen`
ca pe ceva f`r` nici o importan]` pentru el. De altfel,
[i Amy se convinsese c` nici pentru ea nu avusese nici
un fel de importan]`. Catalogase incidentul ca pe un
impuls inexplicabil c`ruia \i cedezi f`r` nici un motiv,
fiind luat prin surprindere.
Fusese foarte ocupat` cu preg`tirile pentru vizita
lui Madame la Tunbridge Wells [i apoi, dup` plecarea
acesteia, cu laborioasa cur`]enie general` a camerei
pline pân` la refuz cu nenum`rate cutii de carton cu
fotografii vechi [i alte amintiri.
Kate [tia de cump`rarea ma[inii de scris [i era de
acord ca Amy s` \nve]e s-o foloseasc`, propunând drept
loc de studiu camera lui Madame, cât timp era liber`.

59
A[adar, Amy, de[i obosit` dup` ce muncea toat`
ziua, se a[eza seara \n fa]a ma[inii, cu manualul al`turi,
f`când primele \ncerc`ri.
– E[ti foarte rapid`, spuse Shane, venit \n control
chiar din a doua sear`. |n cel mult câteva s`pt`mâni,
vei putea \ncepe la carte. Am corectat deja primul
capitol.
– {i e[ti mul]umit?
– A[a [i a[a! E greu de explicat. |n minte concep
fraze sclipitoare, scene \ntregi extrem de expresive,
dar când le a[tern pe hârtie, jum`tate din farmec se
pierde. M` gândesc uneori dac` n-ar fi mai bine s`-]i
dictez, când vei mai face progrese. Oricum, scrisul este
pentru mine un refugiu, mai ales c` peste dou` zile
Stella pleac` la New York. |n diminea]a aceasta ne-am
v`zut ultima oar` \nainte de plecarea ei. Va sta acolo
cel pu]in dou` luni.
– Nu e chiar atât de mult.
– Pentru mine e o ve[nicie; am impresia c` ea e [i
mai nefericit` decât mine.
|ntr-adev`r, se \ntâlnise cu Stella \n gr`dina
Kensington [i cât timp se plimbaser`, aceasta
plânsese f`r` \ntrerupere. La desp`r]ire, Shane \i
promisese c`-i va scrie de câteva ori pe s`pt`mân`, iar
ea, drept r`spuns, \i spusese c` ]ine foarte mult la el [i
c` nu-l va uita niciodat`.

60
– Fetele sunt altfel decât noi, b`rba]ii. Nu cred c`
sufer` mai mult, ci sunt mai sensibile [i mai emotive,
iar Stellei \i e foarte greu s` ascund` \n fa]a p`rin]ilor
ei ceea ce simte pentru mine.
Apoi plec`, l`sând-o pe Amy s` \nving`, pu]in câte
pu]in, provocarea frazelor \n care intrau literele
alfabetului.

*
* *

Dou` zile mai târziu, Amy r`ci atât de r`u, \ncât lui
Kate i se f`cu mil` de ea [i o trimise s` stea \n pat,
imediat dup` prânz.
– Sper s` nu lu`m [i noi r`ceala, mai ales Ruby,
care e atât de sensbil`. S` stai departe de ea.
De[i o dureau r`u gâtul [i capul, Amy reu[i s`
adoarm`, dar nu dup` mult timp, o trezi Ruby.
– Terze[te-te, Amy. Trebuie s`-]i spun neap`rat.
Tic`loasa aia de Stella l-a p`r`sit pe Shane.
– Cum se poate a[a ceva? Doar a plecat spre New
York [i s-au \ntâlnit acum dou` zile.
– Taci [i ascult`-m`! Vai, Amy, Shane suport` foarte
greu vestea [i sunt singur` – mama e \ntr-o vizit`.
Shane a scos câinii la plimbare [i, pe drum, a cump`rat
ziarul de sear`. Pe prima pagin` era anun]ul logodnei

61
Stellei cu sir Bede Mendip [i fotografia lor chiar
\nainte de \mbarcarea ei. El este un personaj marcant
– foarte bogat [i chiar unul din prietenii regelui. E
mult mai \n vârst` decât Stella [i v`duv, dar reprezitn`
o partid` grozav`. Va pleca [i el peste câtva timp la
New York unde se vor c`s`tori [i vor petrece luna de
miere. Le-a fost luat un interviu [i Stella a spus cât de
fericit` este [i a ar`tat inelul de logodn` cu diamante
uria[e.
– Poate c` biata fat` a fost for]at` s` fac` a[a.
– Cum po]i s`-i g`se[ti scuze? Nimeni n-a for]at-o
s`-l am`geasc` pe Shane.
– Dar \l iubea!
– Ce mod minunat de a i-o demonstra!
– |ngrozitor. {i Shane unde e acum?
– A ie[it. Nu l-am putut \mpiedica. A venit la mine
\n camer`, a aruncat ziarul, a spus c` pleac` [i nu [tie
la ce or` se \ntoarce. Când mi-am dat seama despre ce
e vorba, am alergat dup` el, dar nu l-am putut ajunge
din urm`.
– |mi pare atât de r`u, draga mea, de[i poate c`,
pân` la urm`, e mai bine.
– Numai c` momentul acela e o perspectiv` foarte
\ndep`rtat`. Deocamdat`, e disperat. Cât o ur`sc pe
aceast` tic`loas`! Nu numai c` i-a frânt inima lui
Shane, dar l-a [i min]it. La câteva minute dup` ce

62
Shane a plecat, a venit un curier cu un pache]el.
Presupun c` este inelul returnat. Nici nu \ndr`znesc s`
i-l dau.
– Ar fi mai bine s`-l duci \n camera lui.
– Cred c` ai dreptate. N-o pot \n]elege. Dac` a[ iubi
un b`rbat, nimeni nu m-ar putea face s` renun] la el.
– Numai c` Stella n-are o fire puternic`.
– Totu[i, cum a putut fi atât de crud`? Shane n-ar fi
suferit atât dac` ar fi fost cinstit` cu el.
– Dac` i-ar fi fost ei mult mai greu. Gânde[te-te la
toate repro[urile ce ar fi urmat... M` voi da jos din pat.
M` simt mai bine [i nu v` pot l`sa a[a \n situa]ia asta.
|ncearc` s` nu-]i mai faci griji pentru Shane. O plimbare
lung` \i va face mai bine decât orice altceva. N-are rost
s` vorbe[ti urât despre Stella \n fa]a lui Shane; mai bine
s`-i g`se[ti o scuz` \n faptul c` e atât de tân`r` [i
dominat` de familie. Cu timpul, Shane se va vindeca.
– De unde [tii? Nu s-ar spune c` ai experien]` \n
acest domeniu.
– Nu, dar am citit mult.
– De fapt, eram cu to]ii mult mai ferici]i \nainte ca
Shane s` se \ndr`gosteasc`. Oare a[a e \ntotdeauna?
Dragostea stric` totul?

*
* *

63
Auzind vestea, Kate m`rturisi c` nu era foarte surprins`.
– Acea logodn` secret` n-avea nici un viitor. Bietul
b`iat va fi foarte nefericit câtva timp [i va trebui s`
facem totul pentru a-l ajuta. Dac` a[ putea s`-i ofer o
vacan]` \n str`in`tate... trei sau patru luni la Paris ar
face pur [i simplu minuni.
Numai dac`, se gândi ea \n continuare, Leonora ar
]ine mai mult la el. Meschin` cum era, nu-i p`sase
niciodat` prea mult de Shane [i de Ruby de[i amândoi
aveau un fel fermec`tor de-a fi. Nu era pl`cut s` tot
\mprumute bani de la ea.
Dup` cin`, v`zând c` Amy are obrajii \mbujora]i de
temperatur` [i pleoapele grele, Kate o tirmise s` se
culce, oferindu-se s` r`mân` ea s`-l a[tepte pe Shane,
deoarece Ruby avea bilete la un specatcol [i trebuia s`
plece.
Amy fusese recunosc`toare s` poat` merge \n
camera ei [i aproape imediat se pr`bu[i \ntr-un somn
adânc. Nu-l auzi pe Shane intrând.
Ploua de câtva timp. Shane se \ntorsese acas` cu
hainele ude [i cu o sticl` de whisky pe care o
cump`rase. Refuzase s` m`nânce. Kate se ab]inuse de
a-i face vreo observa]ie, gândindu-se c` nu e
momentul potrivit [i nu comentase nimic când Shane
\[i luase sticla [i urcase \n camera lui. Se \ntorsese [i
Ruby [i, lini[tit` pentru c` fratele ei era acas`, adormi

64
\n curând. Pentru Kate, \ns`, nu era atât de u[or s`
adoarm`. Era foarte sensibil` la atmosfera din cadrul
familiei, iar aceasta se schimbase mult \n ultimele
s`pt`mâni: Shane, obsedat de dragostea lui pentru
Stella devenise destul de dificil, Leonora f`cea prea
mare caz de Amy, iar pe Ruby n-o interesa nimic decât
cariera ei de actri]`. Acum, bietul ei Shane va fi trist
din cauza acelei fete care oricum n-ar fi fost o so]ie
bun` pentru el [i mai era [i Amy, cu r`ceala ei, care
\nr`ut`]ea situa]ia. Trecu astfel destul timp pân` când
Kate s` poat` adormi.

*
* *

Amy se trezi [i auzi ceasul b`tând ora trei


diminea]a. Se sim]ea pu]in mai bine, dar o chinuia
setea. Se d`du cu greu jos din pat [i cobor\ \n
buc`t`rie unde \[i f`cu un ceai. Apoi, umplu o caraf`
cu ap` [i porni spre camera ei. Era ame]it` [i pa[ii \i
erau nesiguri. Pe treapta de sus se \mpiedic` [i c`zu,
\nc` ]inând strâns carafa \n mân`. De[i zgomotul
c`z`turii fusese amortizat de covor, Shane deschise
imediat u[a.
– Scuz`-m`. Te-am trezit? \ntreb` ea \n [oapt`,
ridicându-se cu greu.

65
– Nu dormeam. Ce naiba faci?
– Mi-am f`cut un ceai. Sunt r`cit`.
– Se vede. |]i dau eu ceva mult mai bun decât
ceaiul, spuse Shane, tr`gând-o \n camera lui [i
convingând-o s` se a[eze \n fotoliul de lâng` birou,
dup` care \ntinse spre ea sticla.
– Nu vreau s` beau.
– Ba da, ai s` bei. Este cel mai bun lucru din lume
\mpotriva r`celii [i, \n plus, nu-mi place s` beau singur.
Amy f`cea eforturi disperate de a gândi clar; era
ame]it`, avea când frisoane, când \i era prea cald.
– |mi pare r`u, dar va trebui s` te descurci cu `sta,
spuse Shane, dându-i paharul \n care \[i ]inea periu]a
de din]i. E mai pl`cut \n doi. M` bucur c` e[ti aici.
Dup` care, b`u dintr-o \nghi]itur` con]inutul
paharului s`u. Amy \l privi surprins`, ne[tiind cum ar
putea s`-l opreasc`. Profitând de un moment de
neaten]ie din partea lui, r`sturn` paharul ei \ntr-un
borcan pentru tutun pe care-l descoperi, din fericire,
pe birou.
– M` simt deja foarte bine, spuse ea.
– Splendid! }i-am zis doar. P`cat c` n-am cump`rat
dou` sticle, coment` el, umplându-i din nou paharul.
Amy se ridic` [i, din gre[al`, r`sturn` sticla care se
sparse de marginea biroului. Whiskyul r`mas fu
absorbit imediat de covor.

66
– Ai f`cut-o inten]ionat! strig` Shane \ngrozit de
ireversibilitatea situa]iei [i de a fi privat de b`utur` \ntr-un
moment \n care avea atât de mult` nevoie de aceasta.
Amy ar fi vrut s` nege, dar \ncepuse s` tremure, era
foarte agitat` [i gâtul o durea atât de tare, \ncât nu
putu scoate nici un sunet. |l privi cu ochi rug`tori, iar
starea lui de spirit se schimb` brusc.
– N-are importan]` dac` ai f`cut-o inten]ionat.
Prefer s` te am pe tine decât whiskyul... e[ti exact fata
pe care o vreau... bun`, blând` [i iubitoare. M` iube[ti,
Amy, nu-i a[a?
– V` iubesc pe to]i.
– Nu, nu a[a, [uier` el, cu limba \mpleticindu-i-se
din cauza b`uturii. Numai a[a m` po]i vindeca... de ea.
Se apropie de ea, iar ea s-ar fi pr`bu[it dac` nu s-ar
fi sprijinit de marginea biroului, atât de ame]it` era.
– Remediul pentru o dragoste pierdut`, reu[i el cu
greu s` articuleze, este o nou` dragoste, noi doi,
frumoasa mea Amy...
O prinse strâns, z`d`rnicindu-i orice efort de a-l
\ndep`rta.
– Shane, e târziu. Nu e[ti lucid [i mie mi-e foarte
r`u. Discut`m mâine.
– Cine vrea s` discute? Nu vreau decât s` fac
dragoste cu tine... |]i voi da inelul ei... nu [tiu unde
l-am pus... \l g`sesc eu mai târziu... acum hai \n pat...

67
Se pr`bu[i pe pat, tr`gând-o [i pe Amy. Con[tient`
c` n-avea decât c`ma[a de noapte pe sub halat, Amy
\ncepu s` se zbat` din r`sputeri.
– Las`-m` s` plec! ]ip` ea.
– A[ fi un prost s` te las.
– Vrei s` strig [i s-o trezesc pe Kate?
– Sigur c` nu vreau, dar nici tu nu vrei asta...
Nu mai era necesar s` strige, pentru c`, trezit` din
somnul ei u[or, scandalizat` [i dezgustat` de scen`,
Kate era deja acolo.
– Amy! Shane!
{ocul a fost suficient de mare pentru a-l trezi pe
moment. |i d`du drumul lui Amy care c`zu, jum`tate
pe pat, jum`tate pe podea, \n timp ce el \ncerca s` se
ridice [i s` stea drept.
Trezit` de zgomotele neobi[nuite care veneau din
camera lui Shane, Kate intr` crezând c` acesta e prad`
vreunui co[mar. |n \ntuneric, distinsese siluetele
celor doi pe pat, f`r` \ns` s`-i fie clar dac` Amy
\ncerca s` se elibereze, sau era \n culmea volupt`]ii.
Cea de-a doua ipotez` p`rea mai plauzibil`, c`ci altfel
ce c`uta acolo, \n c`ma[` de noapte, \n camera care
duhnea a whisky. |nregistrase dintr-o privire totul:
c`ma[a de noapte sfâ[iat`, paharele goale, sticla goal`
c`zut` pe podea.

68
– Totul e \n regul`, \ncerc` Shane s-o asigure, abia
putând vorbi. Am b`ut pu]in... [i \ncercam s` ne
ridic`m moralul unul altuia...
Cu un efort eroic, Kate se ab]inu.
– Las`-ne, acum. Discut`m mai târziu, se adres` ea
calm lui Amy.
Apoi, purtându-se cu Shane de parc` ar fi fost un
copil, \l convinse s` se culce, apoi aerisi camera [i lu`
paharele, sticla [i covora[ul \mbibat de alcool, pentru
ca diminea]a, la venirea servitorilor s` nu mai existe
nici o urm` din ceea ce se petrecuse acolo. De[i n-avea
nici o inten]ie de a discuta cu Amy la ora aceea, intr`
totu[i \n camera acesteia, v`zând lumina.
– Culc`-te imediat, \i spuse ea rece. Dac` ai vreo
scuz`, vom discuta mâine; de[i, m` \ndoiesc c` poate
exista vreo scuz` pentru o astfel de comportare
dezgust`toare.
– Nu \n]elegi...
– Ba da, [i \nc` foarte bine. {i, de[i sunt oripilat`,
e o naivitate din partea mea s` m` mir de imoralitatea
ta. Cu a[a o mam`, nu puteai fi altfel.
– Ce vrei s` spui?
– Exact ceea ce spun.
– Bine, dar cine a fost mama?
– Nu e momentul s` pui \ntreb`ri, iar eu s`
r`spund. Culc`-te.

69
– Trebuie s`-mi spui. Insist.
– Insi[ti! Tu!
– Da, de[i n-am f`cut-o niciodat` pân` acum. E
dreptul meu.
– Nu cred c` ai vreun drept. Totu[i, ca s` evit`m o
scen` la aceast` or`, \]i voi spune. Mama ta a fost
veri[oara mea de gradul al doilea, Freda Donne.
P`rin]ii mei au crescut-o de mil`, a[a cum te-am
crescut [i eu pe tine, dar nu le-a adus decât durere,
dezam`gire [i griji. P`rin]ii ei au murit \neca]i,
surprin[i de o furtun` \ntr-o barc`. P`rin]ii mei au
adoptat-o pe Freda, dar aceasta s-a dovedit a fi o rebel`
[i, când era foarte tân`r`, a fugit cu un actor oarecare.
Cum acesta era c`s`torit, a p`r`sit-o nu dup` mult
timp. Freda a murit la pu]in timp dup` ce te-ai n`scut.
|i scrisese tat`lui meu, implorându-l s` aib` grij` de
tine, dar asta li s-a p`rut p`rin]ilor mei prea mult.
Te-au dat unor p`rin]i adoptivi [i apoi ai fost trimis` la
orfelinat. Am auzit ce ]i s-a \ntâmplat [i so]ului meu,
care era bun`tatea \ntruchipat`, i s-a f`cut mil`. Te-am
luat de la orfelinat [i te-am tratat ca pe propria noastr`
fiic`.
– Nu chiar. De fapt, nu cred c` o rud` s`rac` poate
fi privit` la fel ca propriul copil. Nu sunt
nerecunosc`toare, dar...

70
– Ba e[ti foarte nerecunosc`toare [i rea. Este
[ocant modul \n care m` r`spl`te[ti. Recunosc c`
bietul meu b`iat era ame]it, dar nu [tia ce face. }i-ai
dat seama de aceasta [i te-ai folosit de ocazie pentru
a-l seduce.
– Nu e adev`rat! Am coborât \n buc`t`rie s`-mi fac
un ceai [i când m-am \ntors, m-am \mpiedicat [i am
c`zut. Shane m-a auzit [i a ie[it din camer`. Categoric
c` nu [tia ce face, dar a \ncercat s` m` \mbete [i pe
mine. N-am b`ut nimic [i am r`sturnat sticla cu
whisky; atunci m-a prins. Nu m-am putut elibera [i
m-a târât \n pat. Tocmai amenin]asem s` ]ip dup`
ajutor când ai intrat.
– Asta este varianta ta.
– Nu crezi, nu-i a[a?
– Ar fi o prostie din partea mea s` cred. Nu sunt
oarb`; mi-am dat seama c`-]i place de Shane [i te
pricepi s` unelte[ti. Doar ai f`cut tot posibilul s` m`
\ndep`rtezi de Leonora. Nu te mai suport.
– Nu ne mai suport`m. Nu-]i face griji. Voi pleca
imediat.
– {i unde te vei duce?
– La Susan Derby. Voi putea sta la ea pân` voi g`si
o locuin]`. Voi \ncepe s`-mi fac bagajul chiar acum [i
voi pleca imediat ce se lumineaz`.

71
Kate g`si propunerea foarte convenabil`: astfel, va
putea spune, f`r` s` mint`, c` nu ea a dat-o afar`;
Shane va fi scutit de o situa]ie penibil`, Ruby va face
pu]in caz, dar \i va trece, cât despre Leonora, nu-i
strica s` i se dea mai pu]in` aten]ie.
– Ai bani?
– Da, \ntr-un cont la po[t`.
Kate nu \ntreb` câ]i, nici Amy nu inten]iona s`-i
spun` c` era vorba de mai pu]in de zece lire.
– Foarte bine. N-am fost niciodat` de acord cu
aceast` prietenie, dar Susan Derby este o persoan`
respectabil`, de[i doar o servitoare. Dar diferen]ele de
clas` nu \nseamn` nimic pentru tine.
– Nu \n sensul \n care au importan]` pentru tine.
– Nu m` mir`. Mama ta era de familie bun`, dar
tat`l t`u era de condi]ie joas`. Mai degrab` un
saltimbanc decât un actor. Dup` câte am auzit, ar`ta
foarte bine, de aceea a [i reu[it s` z`p`ceasc` o fat`
naiv`, dar nimic mai mult. Se pare c`, dac` nu i-ai
mo[tenit \nf`]i[area, i-ai mo[tenit firea.
Kate t`cu. Era ceva \n figura lui Amy ce o \nsp`imânta.
Nu mai era o fat` r`nit` care \ncerca s` se apere [i s`
se scuze, ci o femeie pe chipul c`reia se vedea c` nu e
dispus` s` ierte nimic.

72
– Nu mai spune nimic.
– Nici n-ar mai fi altceva de spus, se pref`cu Kate
indiferent`. E[ti destul de mare ca s`-]i por]i singur`
de grij` [i, dac` e[ti hot`rât` s` p`r`se[ti casa \ntr-un
mod atât de melodramatic, nu te pot \mpiedica.
Kate plec`, ab]inându-se de a o preveni, cum era
obi[nuit` s-o fac` \n cazul servitorilor pe care-i
concedia, s` nu ia nimic din ceea ce nu-i apar]ine.
Abia ]inându-se pe picioare, Amy \[i f`cu bagajul,
p`r`si casa [i reu[i s` ajung` pân` la autobuz. Susan se
trezea devreme, pentru c` so]ul ei pleca la lucru \n
zori, dar avea s` fie [ocat` de apari]ia ei. Pentru Amy,
via]a se scursese placid, monoton, pentru ca, \n
decurs de câteva ore, s` se petreac` o astfel de
r`sturnare de situa]ie. Toat` afec]iunea ei pentru Kate
disp`ruse. |n minte i se imprimase, parc` \nfierat, un
gând puternic ce se cerea rostit cu voce tare:
„O ur`sc! Dac` vreodat` voi putea s-o r`nesc, a[a
cum m-a r`nit ea pe mine, dac` voi putea s-o umilesc
[i s-o fac s` sufere, o voi face f`r` ezitare!”

73
Capitolul 5

– Nu pot s` v` mai las s` m` servi]i a[a. Nu se poate


s` mai r`mân aici, spuse Amy când doamna Mellor,
mama lui Susan, \i aduse tava cu mâncare la pat.
– Nu mai vorbi prostii! Nu pleci nic`ieri [i nici nu
te ridici din pat pân` când doctorul Slater nu d`
avizul. |mi face pl`cere s` am grij` de tine [i, de altfel,
te invitasem de când ne-am \ntâlnit la Susan.
– Este \ntr-adev`r foarte amabil din partea
dumneavoastr`, dar acum, c` sunt bolnav`, nu vreau
s` v` fiu o povar`. Nu mi-am dat seama c` Susan se
mut` atât de repede...
– Era firesc s` te iau la mine. Din câte am auzit,
era [i timpul s` aib` cineva grij` de tine. Nu [tiu cum
au putut acei oameni s` te lase s` pleci \n starea
aceea.

74
– Nu m-au putut \mpiedica [i nici eu nu mi-am dat
seama c` sunt atât de bolnav`. M` gândeam s` stau la
Susan câteva zile pân` m` angajez undeva ca
menajer`.
– Sunt sigur` c` vei g`si u[or de lucru, priceput`
cum e[ti, dar deocamdat` ai nevoie de odihn` [i nou`
ne face pl`cere s` te avem ca oaspete.
– Nu cred c` mi-a mai spus cineva vreodat` a[a
ceva... E adev`rat, Madame se purta foarte frumos cu
mine câteodat`, dar [i eu aveam grij` de ea. Ah,
Doamne, trebuie s` se fi \ntors acas` [i sunt convins`
c` ar vrea s` [tie unde sunt.
– Apropo, a fost un mesager, cel pu]in a[a cred.
– Un mesager? S` fi fost Shane?
– S-a \ntâmplat alalt`ieri, când Susan a plecat spre
Cheshire [i noi ne-am dus s-o conducem. Acest domn
a venit chiar \nainte ca Susan s` plece. Nu-l cuno[tea.
Era un domn foarte pl`cut [i manierat. I-am spus c`
e[ti bolnav` [i eu am grij` de tine. P`rea foarte
\ngrijorat. I-am dat adresa de aici. A spus c`-l cheam`
Traborne.
– Christopher Traborne! exclam` Amy surprins`,
apoi nu i se mai p`ru ciudat, gândindu-se c` poate
Madame \l rugase s` se intereseze de ea.
|i spuse doamnei Mellor c` acel domn era avocatul
lui Madam Jeneve, apoi, de[i \ngrozit` la gândul c` [i

75
aceasta o va judeca gre[it, se sim]i datoare s`-i
povesteasc` incidentul care o determinase s` plece.
R`sufl` \ns` u[urat` când doamna Mellor se ar`t`
indignat` de atitudinea lui Kate.
Când doamna Mellor consider` c` Amy se simte
destul de bine, \i d`du plicul cu scrisoarea prin care
domnul Traborne \[i anun]a vizita, a[a cum
promisese.
Pe m`sur` ce citea scrisoarea, Amy se trase la fa]`.
Palid`, cu ochii plini de lacrimi [i buzele tremurânde,
reu[i s` spun` \n cele din urm`.
– Madame Jeneve a murit!
– Doamna la care ]ineai atât de mult? Oh, draga mea...
Doamna Mellor o lu` pe Amy la pieptul ei.
– S-a \ntâmplat pe nea[teptate, spuse Amy printre
lacrimi. A f`cut un infarct \n timp ce era la Tunbridge
Wells, la o prieten`. A murit chiar \n ziua \n care am
plecat de la Mulberry Lawn. |nmormântarea a fost
acum o s`pt`mân`. Domnul Traborne m-a c`utat
pentru c` se pare c` Madame m-a men]ionat [i pe
mine \n testament. Nu poate fi vorba despre o sum`
mare, dar acest domn este foarte amabil [i [tie c` suf`r
mult din cauza mor]ii ei.
– Discut` cu el, draga mea. {i, o mo[tenire e o
mo[tenire, oricât de mic`. Trebuie s` fie vorba despre
vreo bijuterie sau altceva la care ]inea.

76
– Mi-a dat deja lan]ul cu medalion. M` gândeam cu
triste]e c` va trebui s`-l vând.
– |n nici un caz. G`se[te-]i de lucru dac` po]i, dar
aici vei fi \ntotdeauna bine venit`. Ar fi cu atât mai bine
dac` ai putea veni acas` \n fiecare sear` [i ai avea liber
duminica.
– Sunte]i prea bun` cu mine. Nu voi putea
niciodat` s` v` r`spl`tesc.

*
* *

Dou` zile mai târziu, Amy discuta cu Christopher


Traborne \n salonul familiei Mellor. Amy, \nc` sl`bit`,
nu-[i putea ascunde emo]ia \n timp ce Christopher \i
relata mai am`nun]it circumstan]ele mor]ii lui
Madame.
– N-a suferit deloc, a murit \n somn. Doamna
Thurston a fost anun]at` printr-o telegram` [i a venit
\mpreun` cu fiul ei la Tunbridge Wells. A fost necesar`
o autopsie care s` confirme cauza mor]ii. Firma mea a
fost anun]at` [i am participat la funeralii. Dup` aceea,
m-am dus la Mulberry Lawn, dar am fost informat c`
nu mai locuie[ti acolo.
– Nu... am venit aici... Am fost bolnav`, altfel i-a[ fi
scris lui Madame s`-i spun... dar... a[a e... murise

77
deja... Fire[te, Madame a vrut s` lase mo[tenire
lucrurile ei personale [i voi pre]ui orice lucru
ne\nsemnat pe care mi l-a l`sat. Sunt foarte mi[cat` de
faptul c` nu m-a uitat. Din câte [tiu, avea pu]ine
lucruri, de[i veri[oara Kate a f`cut aluzie, când i-am
ar`tat lan]ul cu medalion pe care Madame tocmai
mi-l d`ruise, la posibilitatea existen]ei mai multor
bijuterii pe care le ]ine \ncuiate.
– Nu se \n[ela. Dup` moartea lui Madame, doamna
Thurston a intrat \n posesia cheilor acesteia [i a
descoperit colec]ia care, presupunea ea, \i apar]inea
de acum.
– O colec]ie?
– {i \nc` una foarte mare, cu câteva piese de
valoare remarcabil`.
– Niciodat` nu le-a ar`tat... niciodat` nu purta
bijuterii... \n afar` de câteva.
– A l`sat toate bijuteriile domni[oarei Ruby
Thurston, nu mamei acesteia.
– Nu cred c` veri[oara Kate s-a sup`rat sau c` a fost
prea surprins`, pentru c` Madame o prefera pe Ruby:
e o fat` foarte atr`g`toare [i bun`.
– {i mie mi-a f`cut aceea[i impresie când am
cunoscut-o [i sunt sigur c` ar fi luat leg`tura cu tine.
Acum, \ns`, a trecut [i ea de partea mamei ei. Dar, ar
fi mai bine s`-]i spun pe scurt despre ce e vorba \n
testament, dup` care-l po]i citi tu \ns`]i.

78
– Prefer s` aud de la dumneavoastr`... adic`...
numai dac` m` intereseaz`.
– Cu siguran]` c` te intereseaz`, \n calitate de
principal beneficiar. |ntr-un testament, sunt
men]ionate mai \ntâi mo[tenirile de importan]` mai
mic`. Domnul Shane Turston a primit o sut` de lire,
iar sora lui, bijuteriile. Alte obiecte cu valoare
sentimental` au fost l`sate doamnei Marvel, prietena
de la Tunbridge Wells [i doamnei Thurston. Se
men]ioneaz`, de asemenea, c` datoriile doamnei
Thurston – sumele substan]iale pe care aceasta le lua
cu \mprumut – se anuleaz`. |n cele din urm`, restul
mo[tenirii \]i apar]ine.
– Mie! Ochii lui Amy se umplur` de lacrimi. Ce
\nduio[`tor. Am ]inut sincer la ea.
– {i ea la tine, domni[oar` Donne, de aceea a [i
dorit s`-]i asigure viitorul. Madame Jeneve nu era
deloc s`rac`.
– Dar credeam c` tr`ie[te dintr-o rent`.
– A[a a vrut s` lase impresia familiei Thurston – [tia
ea foarte bine de ce. Madame era o femeie de afaceri
foarte abil`. A f`cut investi]ii sigure [i profitabile,
m`rind foarte mult averea l`sat` de so]ul ei. Renta
constituia doar o mic` parte. Domnul Jeneve era
foarte prosper [i a l`sat totul mo[tenire so]iei sale.

79
– Bine, dar nu era decât patiser, spuse Amy cu
ochii mari de mirare. |n familie se considera c` f`cuse
o c`s`torie sub nivelul ei.
– Poate c`, pe scar` social`, lucrurile erau \ntr-
adev`r a[a. Dar domnul Jeneve era proprietarul a
peste o duzin` de magazine. Avea ca partener pe
fratele lui, c`ruia Madame Jeneve i-a vândut partea ei
de afacere. Ini]ial, inten]ionase s`-[i lase averea
rudelor ei prin alian]` din Fran]a, dar \n ziua \n care
a]i venit \mpreun` la mine la birou, s-a r`zgândit [i am
redactat un nou testament, care i-a fost trimis ulterior
pentru a-l semna. A[adar, po]i fi sigur` c` n-a fost
vorba de un impuls de moment. Mi-a spus c` te avea
de mult timp \n vedere.
– |mi pare r`u c` n-am [tiut c` ]inea cu adev`rat la
mine.
– Te-ar fi f`cut mai fericit`?
– Categoric. Ne sim]eam bine una \n compania
celeilalte [i \mi d`deam seama c` m` place, dar nu
mi-am imaginat c` se gânde[te la viitorul meu. Din
ceea ce spune]i, trebuie s` fie vorba de mul]i bani.
– Aproape patruzeci de mii de lire dup` deducera
taxelor.
– Nu se poate!... Veri[oara Kate nu va crede
niciodat` c` n-am [tiut nimic.

80
– Din câte mi-am dat seama, doamna Thurston e o
femeie foarte nera]ional`.
– Probabil!
– I-am spus foarte clar c` n-ai privat-o de absolut
nimic. Prin testamentul anulat, averea ar fi revenit
cumnatului lui Madame.
– Nu [tiu ce s` spun sau ce s` fac. Oricine \n locul
meu ar avea aceea[i senza]ie de irealitate.
– |n general, oamenii \n aceast` situa]ie se
obi[nuiesc repede.
– Nu cred c` va fi [i cazul meu... Veri[oara Kate v-a
dat, probabil, cealalt` adres`, dar [tie c` nu mai
locuiesc acolo?
– |n nici un caz nu va afla de la mine. Eu n-am
dreptul s` dau o astfel de informa]ie decât cu acordul
clientului.
– Nu v-au \ntrebat?
– Nu.
– |mi imaginez ce gândesc despre mine: c` am
urzit acest plan, c` am câ[tigat \ncrederea lui Madame,
descoperind c` e bogat`, apoi am influen]at-o \n
hot`rârea luat`... Dar jur c` n-am avut nici cea mai
vag` idee. Singur`tatea ne-a legat. Nu e nevoie ca doi
oameni s` fac` parte din aceea[i genera]ie pentru a se
sim]i apropia]i.

81
– |ntr-adev`r. Madame Jeneve era o doamn` foarte
simpatic`. |ntotdeauna \mi f`cea pl`cere s` discut cu
ea. Când am luat masa \mpreun` atunci, a fost
minunat, nu-i a[a?
– Da...
– Poate c`, \n curând, \mi vei face pl`cerea de a
repeta experien]a.
– Mul]umesc. E foarte amabil din partea
dumneavoastr`.
– S` spunem, peste o s`pt`mân`, dac` te sim]i
bine. Dureaz` câteva luni pân` când testamentul este
omologat, dar dac` ai nevoie de bani, firma mea \]i va
putea da \n avans orice sum` rezonabil`. {i... sigur, nu
e treaba mea, dar dac`-mi permi]i s`-]i dau un sfat, nu
\ncerca s` clarifici situa]ia cu familia Thurston... cel
pu]in pân` când doamna Thurston se calmeaz` [i
atunci, poate c` va veni chiar ea.
– Sper c` nu. A spus ni[te lucruri de neiertat. Nu
vreau s`-i mai v`d pe nici unul din ei...
– Cel pu]in, aici e[ti \n mâini sigure...

*
* *

Abia seara târziu Amy se mai lini[ti [i \ncepu s`


gândeasc` ra]ional.

82
– Trebuie s` la[i lucrurile s`-[i urmeze cursul. Este
un lucru minunat pentru tine, dar ai [i mult`
responsabilitate \n acela[i timp, \i spuse doamna
Mellor.
Responsabilitatea era, \ntr-adev`r, mare. Sim]ea
recuno[tin]`, durere, dar [i furia de a fi fost jignit`.
Teoria ei era c` invidia [i \nver[unarea nu aduceau
nimic bun, deci n-avea de gând s` se lase prad` -
acestor porniri. Via]a este f`cut` din lumini [i umbre.
Cel pu]in, nu mai avea naivitatea de a-i idealiza pe
Thurstoni. Ceea ce o durea cel mai mult era
con[tientizarea faptului c` ei n-o iubiser` niciodat`,
altminteri Kate nu i-ar fi f`cut atât de brutal
dezv`luirea despre p`rin]ii ei, iar Shane, care trebuie
s`-[i fi aminti ceva din cele \ntâmplate, i-ar fi luat
ap`rarea \n fa]a lui Kate [i ar fi c`utat-o.
Fusese \ndr`gostit` de Shane; e ciudat cum
recunoa[terea acestui fapt \i adusese un sentiment de
\mp`care. De ce s-ar sim]i ru[inat`? Era o dragoste
care crescuse cu ea, f`cea parte din fiin]a ei. Sigur c`
el n-o iubea. O dorise pe Stella – pe nimeni altcineva.
Acum \[i d`dea seama c` existaser` unele indicii ale
unei oarecare atrac]ii pentru ea – \nainte de acel
incident. |l iubise, dar nu se a[teptase la nimic. Nu
prev`zuse desp`r]irea de Stella [i nu-i dorise decât
fericirea.

83
„Oricum, nu mai conteaz` ce-[i \nchipuie despre
mine”, se gândi Amy. „|i voi uita. Voi c`l`tori, voi
\ntâlni al]i oameni. Voi \nv`]a, m` voi schimba, nu m`
voi c`s`tori cu primul vân`tor de zestre. De fapt, nici
nu trebuie s` se [tie c` am o mul]ime de bani.
N-avea nici un plan concret, dar \[i d`dea seama c`
are multe de \nv`]at. |[i aminti c` \ntotdeauna Kate se
plângea c`, din cauza mor]ii so]ului ei, Ruby nu
putuse urma cursurile unei [coli de perfec]ionare
pentru tinerele aristocrate. |[i aminti, de asemenea, c`
[coala era la Paris, la Versailles [i c` apar]inea unei
englezoaice aristocrate, Helena Willows.
|n mintea lui Amy \ncepea s` se formeze un plan.

84
Capitolul 6

Po[ta[ul adusese un teanc de scrisori la Mulberry


Lawn, dar Kate nu manifesta nici o inten]ie de a face
vreo mi[care, cu atât mai pu]in de a ridica acea
coresponden]` care nu putea \nsemna altceva decât
noi facturi de plat`, care aveau s` se adauge celor
neachitate \nc`. Factura cea mai urgent` fusese pl`tit`
de Ruby cu câteva s`pt`mâni \nainte, specificând
foarte clar c` nu mai are cum s` repete acel gest mult
timp. Shane nu [tia nimic despre aceste probleme.
Pl`tea s`pt`mânal o sum` pu]in mai mic` decât cea pe
care o d`duse Madame Jeneve [i-[i \nchipuia c` este
suficient pentru a acoperi toate cheltuielile casei.
Ce vin` avea ea, Kate? Cei doi chiria[i pe care-i
acceptase, fugiser` \ntr-o noapte, dup` luni de neplat`
a chiriei. Investi]iile f`cute nu mai produceau

85
dividende. Vânduse titlurile de valoare l`sate de so]ul
ei, pentru a reinvesti banii, dar, \n decurs de un an,
descoperise c` fusese escrocat` [i c` persoanele
r`spunz`toare disp`ruser` f`r` urm`. Urm`torul pas
fusese ipotecarea casei. Afla]i \n imposibilitate de a
achita ratele, chiar [i dup` ce Ruby vânduse toate
bijuteriile mo[tenite de la Madame, singura solu]ie era
s` vând` casa. Kate se \nc`p`]âna \nc` s` spere c` nu
vor primi oferte deoarece se sim]ea foarte ata[at` de
locuin]a sa.
|n cele din urm`, Kate lu` totu[i coresponden]a.
Erau patru scrisori. Trei erau note de plat`, la care nici
m`car nu se uit`; una dintre ele era pentru Shane de
la agentul s`u literar care nu-i d`dea niciodat` ve[ti
bune. Cu optsprezece luni \n urm`, fuseser` to]i trei
entziasma]i de cronicile favorabile la romanul lui, ca \n
curând s`-[i dea seama c` acestea nu garantau deloc
transformarea acestuia \ntr-un best-seller. Oft` adânc
[i lu` ce-a de-a patra scrisoare care-i era adresat` ei:
era un plic gros, cu hârtie de bun` calitate, cu un scris
clar, bine format, vag familiar. |l deschise [i r`mase
privind uimit` semn`tura: Amy Donne.
– Tic`loasa!
Primul impuls fu s` rup` scrisoarea, necitit`.
Hot`râse deja c` toate necazurile \i fuseser` provocate
de acea uneltitoare c`reia \i fusese prieten` [i o a doua

86
mam`. Sperase s` nu mai aud` niciodat` de ea, dar
curiozitatea \nvinse [i \ncepu s` citeasc`. |i scria dintr-un
hotel din Londra – un hotel scump, situat \ntr-un
cartier luxos.
Kate \[i d`du seama c` trecuser` trei ani de la
plecarea lui Amy. Acesta fusese \nceputul unei lungi
serii de nenorociri.

*
* *

Tot cu trei ani \n urm`, Amy st`tea, cu mâinile


\ncle[tate pentru a nu l`sa s` i se observe emo]ia, \n
biroul distinsei Helena Willows. Era o \nc`pere
elegant mobilat`, de[i cu un aer auster.
– |mi face impresia, spuse Helena Willows, c` v-a]i
\n[elat asupra tipului de institu]ie pe care o dori]i.
Spune]i c` nu ave]i o instruire temeinic`. Pe noi nu ne
intereseaz` s` form`m acele calit`]i fermec`toare care
s` constituie ABC-ul comportamentului \n \nalta
societate, de[i acestea au [i ele valoarea lor. Mi-a]i scris
o scrisoare neobi[nuit de sincer` pe care am apreciat-o,
altminteri v-a[ fi spus de la bun \nceput c` nu e cazul
s` ne irosim timpul.
– Probabil v-a]i gândit c` exist` totu[i o [ans`.
– Poate c` da, fie numai pentru simplul fapt c`
scrisoarea dumneavoastr` e inteligent` [i a]i spus c` v`

87
permite]i s` pl`ti]i taxele care sunt deosebit de mari.
Am prealuat aceast` [coal` acum cincisprezece ani, de
la directoarea sub a c`rei \ndrumare lucrasem timp de
[ase ani. Doamna respectiv` era o pionier` \n materie:
deplângea existen]a lipsit` de orice ]el a atâtor tinere
care mo[teneau averi sau ai c`ror p`rin]i le preg`teau
o via]` de lux. Scopul era ca aceste fete s` fie instruite
pentru a putea avea propria lor carier`, nu pentru a
juca un simplu rol decorativ \n lumea monden`.
Acesta este \n continuare scopul nostru. Ideea este
\nc` \ntâmpinat` cu reticen]`, de[i exist` totu[i
suficient de mul]i p`rin]i [i fiice dorind de la via]` ceva
mai mult decât succesul pe plan social prin c`s`torie
sau avere. Multe din elevele noastre s-au c`s`torit [i au
\ntemeiat o familie, dar cu siguran]` c` ar fi reu[it \n
via]` [i altfel. Uite, de exemplu exploratoarea Miranda
Kreeze, sau Verity Gest care a f`cut o carier` str`lucit`
ca gr`dinar peisagist. Programa este limitat`. Exist`
cursuri de limbi str`ine, canto, bune maniere, dar cele
interesate [i de alte materii primesc \ndrumarea
corespunz`toare. Cred c` acum \n]elege]i.
– Da, [i este exact ceea ce doresc. Vreau s` \nv`],
dar n-am avut niciodat` ocazia.
– Ce dori]i s` \nv`]a]i \n mod special?
– Limbi str`ine. Franceza, spaniola, germana.
Vreau s` pot citi \n aceste limbi – nu m` intereseaz`

88
atât de mult accentul. Doresc, de asemenea, no]iuni
de cultur` general` [i s` am capacitatea de a aprecia...
e greu de explicat, dar simt c` e necesar, cel pu]in
pentru mine, s` mi se arate frumosul \n art`, iar apoi
s` fiu l`sat` s` descop`r de ce acesta este considerat ca
atare. Apoi – istoria; m` pasioneaz`, dar am citit foarte
pu]in \n acest domeniu de când am terminat [coala.
{i, mai presus de orice, a[ dori s` \nv`] no]iuni de
secretariat.
Helena Willows o asculta cu aten]ie [i cu un interes
crescând, deoarece recuno[tea la Amy o voin]`
puternic` [i o \nclina]ie fanatic` spre studiu.
– Inten]iona]i s` ocupa]i un post de secretar`? Mi
se pare ciudat pentru o tân`r` care a mo[tenit o avere
[i, \n plus, o institu]ie mult mai pu]in preten]ioas`
decât aceasta v-ar putea asigura o astfel de preg`tire.
– {tiu, dar nu doresc numai atât. {i apoi... am un
motiv anume. Trebuie s` dobândesc bun-gust [i
discern`mânt [i, de[i sunt bogat`, voi munci totu[i...
din pl`cere.
– Da, recunosc c` aceasta este o ra]iune de a exista.
– M-am gândit c` poate voi g`si un post \n
domeniul editorial. Când am citit materialul
dumneavoastr` de prezentare, am v`zut c` se f`cea
aluzie la faptul c` pute]i ajuta studentele s`-[i g`seasc`
de lucru, cu condi]ia ca acestea s` fie merituoase.

89
– Ne str`duim.
– {i eu promit s` nu v` dezam`gesc dac` m` accepta]i.
Helena ezit` pu]in. Auzise deja ceva despre
povestea lui Amy, \ns` nu-[i amintea nimic despre
veri[oara acesteia despre care Amy \i spusese c` i-a fost
prieten` la [coal`. Ceea ce era important, era c` fata
era inteligent`, serioas` [i reprezenta o provocare,
pentru c` era mai \n vârst` decât majoritatea elevelor
de acolo [i, spre deosebire de acestea, fusese supus`
unui regim de priva]iuni. Avea nevoie de ajutor [i
Helena hot`râse s` i-l dea.
– Nu mai sunte]i copil, dar dac` deveni]i elev` aici,
ve]i fi tratat` ca un copil. N-avem multe reguli, doar \n
leg`tur` cu orele fixe de mas`, trezire [i culcare. Nu se
prea admit vizitatori. Vacan]ele au durata normal`. |n
timpul vacan]elor mai scurte, unele fete prefer` s`
r`mân` aici. De asemenea, se pot aranja vizite \n
str`in`tate \n scopuri culturale.
– Pentru mine, ar fi minunat. N-am un c`min, am
pu]ini prieteni [i nici o rud`.
– Mai este [i problema \mbr`c`min]ii. N-avem o
uniform`, dar \n timpul orelor de curs trebuie purtate
sarafane negre de in. Garderoba este supravegheat` [i
chiar hainele noi nu se pot cump`ra decât sub
supraveghere – indiferent cât de scumpe, acestea
trebuie s` fie simple.

90
Amy se \mbujor` când Helena arunc` o privire spre
haina ei din catifea, cu garnitur` din blan` [i la p`l`ria
cu pan`.
– Pân` nu demult, explic` ea, dându-[i seama c`
era ceva \n neregul`, am purtat hainele care nu i se
mai potriveau, sau nu-i mai pl`ceau veri[oarei mele.
A[adar, pentru mine a fost o experien]` nou` s` pot
cump`ra ce doresc pentru a ar`ta bine.
– Reac]ia este fireasc`, spuse Helena, zâmbind
\n]eleg`toare. |n curând, vei ar`ta bine \n cu totul alt fel.

*
* *

Ruby cobor\ dintr-un automobil modern, spunând


[oferului s` vin` s-o ia dup` câteva ore. Avea
apartamentul ei \n Londra, iar la Mulberry Lawn nu
venea decât la sfâr[it de s`pt`mân`.
– M-a surprins telefonul de la Shane. Nu mi-a
explicat despre ce e vorba; a spus doar c` e urgent
necesar un consiliu de familie. Bine c` n-am avut
matineu. Unde e el?
– Vine \n câteva minute. Elevii pleac` la trei [i
jum`tate, dar munca lui nu se opre[te aici, bietul b`iat
– o capacitate atât de mare [i s` fie nevoit s` fac` o
munc` atât de ingrat`, sub nivelul lui.

91
Ruby ridic` din umeri. Se plictisise deja de
comp`timirile mamei lor. Dup` ce romanul lui fusese
acceptat [i publicat, se dovedise a fi un e[ec comercial
total, dar, dup` p`rerea ei, Shane nu trebuia s` se lase
dezam`git, ci, dimpotriv`, s` continue s` scrie.
– |ntre timp, nu-mi po]i spune tu de ce m-a]i
chemat?
– Cite[te asta.
Ruby tocmai terminase de citit când ap`ru [i Shane.
– Surprinz`tor, nu? coment` el.
– Da, de[i am avut \ntotdeauna un vag
presentiment c` ne vom mai \ntâlni cu Amy. De[i este
o scrisoare de afaceri, e scris` \n termeni amicali.
– Nu vreau s-o v`d, spuse Kate. Propune s` vin`
duminic` dup`-amiaz`, de[i [tie c` nu e o zi potrivit`
pentru a discuta afaceri. Cel mai bine ar fi ca Shane
s`-i trimit` o telegram` prin care s`-i spun` c` ne pare
r`u, dar nu vom fi acas`. Afacerile se fac prin
intermediul unui avocat. Oricum, nu inten]ionez s`-i
dau casa.
– Dar ofer` un pre] mult mai mare decât agen]ii
no[tri, spuse Ruby. Din moment ce tot o vindem, ce
mai conteaz` cine o cump`r`?
– Pentru mine conteaz`. {i dac` tu [i Shane n-a]i
insista, nici n-a[ vinde-o. A[ face \ntr-a[a fel ca s-o
p`strez.

92
– Nu [tiu cum ai putea, mam`. Pur [i simplu nu
dispui de banii necesari. {i, \n plus, e prea mare
pentru tine [i pentru Shane [i n-o po]i \ntre]ine doar
cu ajutorul unei menajere.
– Se pare c` nici unul din voi nu-[i d` seama ce
\nseamn` aceast` cas` pentru mine. Aici am locuit de
la \nceput cu tat`l vostru, amândoi v-a]i n`scut aici; am
tr`it aici ani de fericire, \nconjura]i de prieteni. Nu pot
s` m` despart de aceste amintiri, de[i vou` vi se pare
o prostie din partea mea.
– Nu este adev`rat, \ncerc` Shane s-o lini[teasc`.
Numai c`, e mai bine s` privim spre viitor.
– Nu v`d nici un motiv. Vremurile care vin nu-mi
aduc nimic bun. Dac` tat`l vostru n-ar fi murit...
– Situa]ia ar fi fost cu totul alta, spuse Ruby. N-ar fi
trebuit s` accept aceast` leg`tur` cu sir Luke
Havowdeed, n-a[ fi fost nevoit` s`-mi câ[tig singur`
existen]a, n-ar mai fi fost datorii de pl`tit, Amy n-ar fi
fost alungat`...
– V-am mai spus c` n-am alungat-o pe Amy.
– |nceteaz`, Ruby. {tiu doar c` Amy a plecat pentru
c` a[a a vrut.
– Nu cred. Niciodat` n-am auzit toat` povestea...
– Ba da. Când Stella m-a p`r`sit, am b`ut proste[te
o sticl` \ntreag` cu whisky [i n-am mai [tiut de mine.
Se pare c` Amy a f`cut vreun gest care a dezgustat-o,

93
apoi a avut un schimb de cuvinte cu mama pe aceast`
tem`, totul a degenerat \ntr-o ceart`, [i-a f`cut bagajul
[i a plecat.
– Mi-am pierdut r`bdarea [i am acuzat-o c` face
prea mult caz pentru un fleac, spuse Kate.
– Trebuie s` fi fost ceva mai mult. Nu era stilul ei
s` procedeze a[a. Dac` n-am fi primit vestea mor]ii lui
Madame chiar \n diminea]a aceea, m-a[ fi dus dup` ea.
Shane, chiar nu-]i aminte[ti nimic din ce s-a \ntâmplat
\n noaptea aceea?
– Spre ru[inea mea, nu. {i eu m-a[ fi dus s-o caut,
m`car s`-mi cer scuze, dar apoi am fost to]i trei atât de
indigna]i de testamentul lui Madame [i am v`zut-o
\ntr-o alt` lumin`.
– Eram furio[i, recunoscu Ruby.
– Ne-a \n[elat, coment` Kate. A spus c` va locui la
Susan Derby [i, când am trimis menajera acolo s-o
anun]e de moartea Leonorei, casa era goal` [i Susan
plecase f`r` ea. Evident, avocatul care s-a ocupat de
testament \i cuno[tea adresa. Probabil c` s-a sim]it
jenat` de uneltirea ei, de aceea n-a mai vrut s` aib`
nimic de-a face cu noi. Eu, personal, n-o pot ierta.
– Nu e nevoie s-o ier]i, spuse Shane. Nu trebuie
decât s-o prime[ti [i s` te por]i politicos. Ofer` un pre]
extrem de bun [i ar fi o prostie s-o refuzi.
– M` \ntreb de ce o vrea Amy, se gândi Ruby cu
voce tare. Poate c` vrea s` se c`s`toreasc` [i s` aib` o
mul]ime de copii.

94
– Oricum, planurile ei nu ne intereseaz`, puse
Shane cap`t discu]iei. |i voi telefona [i-i voi spune c` o
a[tept`m cu pl`cere duminic` dup`-amiaz`. Apoi,
dac` are inten]ii serioase, vom ruga agen]ii no[tri s` se
ocupe de tranzac]ie.
– Dac` am mai a[tepta, poate c` am primi o ofert`
la fel de bun` din partea unui necunoscut [i situa]ia
n-ar fi atât de nepl`cut`, dar sunte]i amândoi
\mpotriva mea [i nu pot s` v` opun rezisten]`.
Dup` aceasta, Kate se ridic` [i plec`.
– A fost un adev`rat [oc s` afl`m c` mama a
\mprumutat aproape cinci sute de lire de la Madame,
spuse Ruby. Este normal c` aceasta nu i-a l`sat
mo[tenire banii. Ar fi fost ca [i cum i-ar fi aruncat \ntr-o
fântân`. Uneori, am impresia c` am fost nedrep]i cu
Amy. Christopher Traborne a insistat asupra faptului
c` ea n-a [tiut absolut nimic despre mo[tenire. E
foarte posibil. Madame nu discuta cu nimeni despre
afacerile ei. Dac` mama [i Amy nu s-ar fi certat \n
noaptea aceea...
– Indirect, a fost vina mea, dar oricum, tot s-ar fi
\ntâmplat. Am fost to]i [oca]i de testament.
– Da, de[i bijuteriile au fost o adev`rat` avere
pentru mine. Chiar dup` ce am dat mamei o parte din
banii primi]i dup` vânzarea lor, mi-a r`mas suficient ca
s` m` pot descurca un timp \ndelungat, pân` l-am
cunoscut pe Luke...

95
– Leg`tura voastr` e cunoscut`?
– Celelalte fete probabil c`-[i dau seama c` exist`
cineva. N-a[ putea s` locuiesc \ntr-un cartier de lux din
mai pu]in de cinci lire pe s`pt`mân`, dar nimeni nu
pune \ntreb`ri. Cele mai multe dintre ele se folosesc
de astfel de prieteni boga]i, de[i n-au o leg`tur` fix`.
Luke este foarte discret. |ntre el [i so]ia lui nu mai
exist` nimic de ani de zile. Ea este mai \n vârst` decât
el. Luke spune c` n-o intereseaz` rela]ia noastr`, dar,
din mândrie, nu vrea s` se afle. Dar nu exist` nici un
risc \n aceast` privin]`, iar el m` iube[te la nebunie.
– Dar tu, Ruby?
– Oh, Doamne, nu! Are peste cincizeci de ani. Dar
]in la el. |mi pare r`u c` a trebuit s`-i spun mamei, dar
b`nuia deja ceva. A fost [ocat`, dar am putut s-o mai
ajut a[a. M` \ntreb ce se va \ntâmpla cu ea, cum va
suporta dezr`d`cinarea...
– Va fi greu. Va trebui s`-i asigur o sum` mic` din
venitul meu.
Ruby era extrem de recunosc`toare faptului c` nu
mai locuia cu ei.

96
Capitolul 7

Veni, \n sfâr[it, temuta zi de duminic`.


Ruby sosise târziu sâmb`t` seara, dup` spectacol,
cu ma[ina pus` la dispozi]ie de iubitul ei. Nu avea
propria ei ma[in`, pentru c` sir Luke Havowdeed nu
era excesiv de generos, cu toate c` la \nceputul rela]iei
lor, Ruby fusese \ncântat` de schimbarea produs` \n
via]a ei. Fusese instalat` \ntr-o cas` frumos mobilat`,
cu o menajer` [i dou` ajutoare angajate de el. Pentru
ele, sir Luke era domnul Robinson. Era membru \n
Parlament, dar nu unul foarte cunoscut. So]ia lui, de
asemenea, era foarte retras`, de[i fiic` de conte [i
f`când parte din lumea din \nalta societate. Dar lady
Malvina Havowdeed prefera s` locuiasc` la ]ar` [i nu
venea la Londra decât rareori; nu punea \ntreb`ri
incomode so]ului ei, iar cele dou` fiice ale lor erau
c`s`torite \n str`in`tate.

97
Sir Luke spusese de multe ori c` nu are con[tiin]a
\nc`rcat`, pentru c` rela]ia lor nu face nim`nui r`u.
Era \ndr`gostit de Ruby, dar \i pretindea s` duc` o
existen]` lini[tit`. Ruby respecta acest angajament; de
altfel, era ambi]ioas` [i hot`rât` s` devin` faimoas` [i
nici nu fusese atras` \n mod serios de vreun alt b`rbat
pân` atunci. |n general, era mul]umit`. Nutrea pentru
protectorul ei o oarecare afec]iune, era apreciat` la
teatru, mergea la pu]ine petreceri, la rândul ei nu
organiza decât pu]ine [i putea fi v`zut` la câteva
evenimente mondene selecte – curse de cai [i diferite
gale. Cât despre el, nu era \ndr`gostit, ci mai degrab`
mul]umit de ea. Se felicita pentru faptul c` alesese o
fat` de familie bun`, virtuoas` pân` când cedase
insisten]elor lui, ceea ce-i satisf`cea vanitatea,
\nchipuindu-[i chiar c`-l adora.
|n acea duminic` diminea]a, con[tient` de starea
de degradare \n care se afla casa, Ruby \ncerc` s` fac`
pu]in` cur`]enie \nainte de venirea lui Amy.
– S` sper`m c` Amy nu se va r`zgândi când va
vedea \n ce hal e casa.
– De ce, doar nu e mult schimbat`, replic` Shane,
care \ntotdeauna fusese cu capul \n nori.
– Ba da; e degradat` [i ne\ngrijit`, dar voi \ncerca
s` creez o atmosfer` pl`cut`. Ce ciudat s` facem atât
de mult caz pentru venirea lui Amy!

98
– Crezi c` a fost tratat` r`u? P`rea \ntotdeauna fericit`.
– A[a era firea ei, dar sigur c` am profitat to]i de ea,
Aveam din când \n când mustr`ri de con[tiin]`.

*
* *

Kate a[tepta cu groaz` \ntâlnirea cu Amy. Ar fi


preferat s` vând` casa unui str`in. |i era foarte viu \n
minte modul \n care se desp`r]iser`. |nc` mai
considera c` avusese dreptate \n tot ce-i spusese, dar
recuno[tea c` exagerase. Dându-[i seama c` Shane
nu-[i amintea nici m`car c` o v`zuse atunci pe Amy,
hot`r\ s` nu-i povesteasc` nimic. {i apoi, fuseser` to]i
de acord c` Amy uneltise pentru a primi mo[tenirea [i
o catalogaser` drept hr`p`rea]` [i lipsit` de inim`,
pentru c` nici m`car nu \ncercase s` ia leg`tura cu ei.
Kate [tia c` nu venise din cauza ei. Tocmai de aceea
era \ngrijorat`. Cum s` se a[tepte la \n]elegere din
partea lui Amy când aceasta nu g`sise nici un pic la ea?
Dar nu voia s` se lase deprimat`. N-o va l`sa pe
Amy s` vad` c` sufer` [i c` se teme. Indiferent ce se va
\ntâmpla, va r`mâne cu fruntea sus.

*
* *

99
|n cei trei ani câ]i trecuser` de când p`r`sise casa,
Amy se schimbase atât de mult, \ncât Ruby se \ndoia c`
ar mai fi recunoscut-o dac` se \ntâlneau pe strad`.
|mbr`c`mintae ei, de[i elegant`, avea o not` de
mare simplitate [i distinc]ie [i figura ei avea delicate]ea
unei camee.
– M` bucur c` te v`d, draga mea, spuse Amy,
s`rutând-o pe obraz f`r` nici o urm` de ezitare. {tiam
c` atunci când ne vom revedea totul va fi ca \nainte,
totu[i, dup` atât de mult timp, n-am vrut s` vin f`r` s`
m` asigur c` sunte]i de acord.
Cum putuser`, se gândi Ruby, s-o considere o
figur` [tears`, banal`?
– Unde ai fost \n tot acest timp?
– |n Fran]a, cea mai mare parte a timpului, dar am
vizitat [i alte ]`ri. Acum [ase luni m-am \ntors \n
Anglia, la Londra, unde lucrez... Un parteneriat \n
cadrul unei firme londoneze, explic` Amy, ghicind
nedumerirea lui Ruby. Este plictisitor s` nu faci nimic.
A[a gândeai [i tu, \]i aminte[ti? Erai foarte ambi]ioas`.
– |nc` mai sunt.
Intrar` amândou` \n salon, unde Shane se ridic`, \n
timp ce Kate st`tea \n fotoliul ei, foarte \ncordat`.
– Drag` veri[oar` Kate, ar`]i minunat. Nu te-ai
schimbat deloc.
– Este un compliment? \ntreb` Kate circumspect`,
b`nuind mai degrab` c` n-ar fi.

100
Fa]` \n fa]` cu Amy, \[i redobândise curajul.
Schimbarea pe care o constata nu i se p`rea decât de
suprafa]`; \n esen]`, Amy r`m`sese aceea[i fat` blând`
dintotdeauna. Nu putea crede c` venise s` se r`zbune
pentru ni[te cuvinte pline de cruzime, e adev`rat,
spuse la mânie cu trei ani \n urm`.
– Sigru c` da. Nu te-am admirat \ntotdeauna?
Madame \mi spunea c` te idolatrizez [i acesta era
adev`rul. Dar, de ce nu? Mi-ai oferit un c`min [i ai avut
grij` de mine ani de zile. Ce [anse a[ fi avut, f`r` tine?
– Cândva am ]inut la tine, Amy.
– Da, [tiu... [tiu... [i eu m-am purtat urât, dar poate
c` nu chiar atât de urât cum \]i imaginezi. Eram
bolnav`, aveam temperatur` când am plecat [i nu prea
[tiam ce fac...
– |mi amintesc c` erai r`cit` [i te-am trimis la
culcare, spuse Kate precaut`, ne[tiind cât de mult vrea
s` dest`inuie Amy.
– {i te-ai sup`rat când m-ai g`sit f`cându-mi ceai \n
mijlocul nop]ii [i am intrat \n stare de isterie, a[a, din
senin, m-am sim]it \n plus... totul a fost ca un co[mar.
Nu-mi mai amintesc clar...
– Unde ai mers? \ntreb` Shane. I-ai spus mamei c`
te vei duce la Susan Derby. Erai atât de hot`rât`, \ncât
mama s-a gândit c` e mai bine s` te lase s` te lini[te[ti,
dar diminea]a plecase[i deja. Sim]ind c` are o
responsabilitate fa]` de tine, mama te-a c`utat, dar nu
erai acas` la Susan.

101
– Moartea bietei Leonora a complicat totul, spuse
Kate. A trebuit s` merg imediat la Tunbridge Wells.
– Sigur c` da... De[i [tiam c` Susan [i so]ul ei urma
s` plece, pe moment am uitat, cred c` din cauza
febrei. Mama lui Susan m-a luat la ea acas` [i m-a
\ngrijit – am avut grip` [i congestie pulmonar`.
– N-am [tiut c` ai fost atât de bolnav`, spuse Kate,
cu o urm` de ne\ncredere.
– Nici eu nu mi-am dat seama. Dac` aveam mintea
limpede, nu m-a[ fi purtat a[a [i n-a[ fi spus... nici nu
mai [tiu exact ce am spus. Doar când m-am f`cut bine
am auzit de moartea lui Madame [i de tot ce a f`cut
pentru mine. Am \n]eles de la Christopher Traborne
c` era]i foarte sup`ra]i pe mine [i am inten]ionat s` v`
scriu [i s` v` explic c` n-am [tiut nimic despre aceast`
avere, dar am tot amânat. Doar când am auzit c`
Mulberry Lawn e de vânzare m-am gândit c` poate v`
bucura]i dac` o cump`r eu [i nu ajunge la cineva
str`in. Of, Doamne! Nu mi-am ales momentul potrivit
pentru a spune asta. |n sfâr[it... m` gândeam c` ar fi
minunat s` lu`m totul de la \nceput...
Kate o asculta [i o privea cu aten]ie. Shane
detension` atmosfera, spunând pe un ton vesel:
– Acum, c` ancheta a stabilit cauza incidentului,
cred c` amândou` v` sim]i]i mai bine.
– {i ce s-a constatat? \ntreb` Amy privindu-l cu ochi
limpezi.

102
– C` este vorba de o ne\n]elegere general`.
– Ne\n]elegerile se pot ierta, nu-i a[a?
– Sigur c` da. Trist este c` aceasta a durat ani de
zile. Ne-ai lipsit, Amy.
– Lucrurile s-au schimbat mult pentru noi de când
ai plecat, interveni Kate. Am pierdut bani, am avut
câteva dezam`giri.
– Vor veni [i unele compensatorii, suger` Amy. Am
citit cartea lui Shane – e minunat`. Am v`zut [i unele
cronici. Ar fi trebuit s` fie un best-seller.
– Te asigur c` n-a fost, spuse Shane.
– Da... mi-am dat seama, dar, dac` nu te superi, \]i
voi spune c` n-am o p`rere prea bun` despre editorii
t`i. Sunt \n declin, nu-i a[a? Ai contract cu ei pentru a
doua carte?
– Nu, dar deocamdat` n-am scris decât primele
capitole [i, când o voi termina, m` \ndoiesc c` editura
va mai risca s`-mi accepte \nc` o carte. Au fost \n
pierdere cu prima carte pe care mi-au publicat-o.
– Din fericire, spuse Kate, mai sunt [i alte edituri.
– Nu pot decât s` sper.
– Dar Ruby? Am v`zut fotografia ei. Am fost
\ncântat` [i am v`zut [i spectacolul de la Hilarity.
Ar`ta superb, am recunoscut-o imediat, dar am fost
dezam`git` c` n-are un rol mai mare [i apare mereu
\n grup.

103
– Nu e u[or s` intri \n corul unui teatru din West
End, [i, pe deasupra, dubleaz` \ntr-un rol important, \i
veni Kate \n ap`rare.
|ntorcându-se din buc`t`rie unde mersese s`
prepare ceaiul, Ruby auzi aceast` remarc` [i explic`:
– Aveam de ales: ori asta, ori o companie itinerant`
obscur`. {i \n plus, voiam s` r`mân la Londra. Nici
aici, acas`, lucrurile nu mergeau prea bine [i a trebuit
s` ajut. Dar, mi s-a promis un rol mai mare. De[i poate
nu-]i vine s` crezi, e mult` munc`. Trebuie s` iau lec]ii
de canto [i s` exersez mult. Acesta este principalul
motiv pentru care locuiesc la Londra. Mi-ar fi greu s`
ajung de aici.
– Dac` vrei \ntr-adev`r s` cumperi casa, Amy, ne-am
putea muta mai aproape de Londra [i atunci am
vedea-o mai mult pe Ruby, spuse Shane.
– S` v` muta]i! Dar... de ce s` v` muta]i?
– Din moment ce vindem casa...
– Nu [i \n cazul \n care o cump`r eu. Nici nu m-am
gândit s` v` dau afar`. Cum v-a]i putut imagina c` a[
face una ca asta?
– Bine, dar... \ncepu Shane.
– Am oferit mai mult, \l \ntrerupse Amy brusc, ca s`
nu alege]i un alt cump`r`tor, dar am sperat c` totul va
fi ca \nainte, adic` s` pot locui aici \mpreun` cu voi
to]i. Mulberry Lawn va fi a mea, dar ce importan]` are?

104
Kate scoase un ]ip`t. Continuase s` toarne ceaiul,
cu ochii a]inti]i asupra lui Amy, pân` când \[i turn` pe
mân`, arzându-se.
– Vai, e vina mea. V-am [ocat, f`r` s` vreau. Dar
credeam c` e de la sine \n]eles. Cum s` vreau casa
dac` voi o p`r`si]i? |mi pare r`u, dar nu mi-am
imaginat c`... De trei ani n-am mai avut un c`min [i
i-am sim]it lipsa. Lucrez [i sunt la birou cam trei sau
patru zile pe s`pt`mân`, dar am mare nevoie de un
c`min unde s` m` \ntorc. Poate c` ar fi trebuit s` fac
aceast` propunere printr-un avocat, dar mi s-a p`rut o
modalitate mult prea rece [i nefireasc`. Nu vreau
aceast` cas` decât dac` redevine cum a fost, m` rog,
acest lucru nu va putea fi pe deplin posibil f`r`
Madame [i dac` Ruby locuie[te la Londra...Dar, dac`
st` acolo doar din cauza distan]ei, eu am ma[in` cu
[ofer [i se poate folosi oricând de ea.
– Nu te baza pe Ruby, spuse Shane. Are via]a ei. Ai
tr`it \ntr-un vis, Amy, dac` dup` trei ani de absen]` [i
t`cere te-ai a[teptat ca totul s` fie neschimbat.
– Nu puteam s` m` a[tept la a[a ceva, din moment
ce \ns`[i casa e de vânzare. {tiu c` lucrurile au mers
\nainte: Ruby a devenit actri]`, tu ai terminat cartea.
Eu trebuia s-o dactilografiez, dac`-]i aminte[ti.
– Sigur c`-mi amintesc. A fost un egoism din partea
mea, când [tiam c` ai atâtea de f`cut.

105
– |mi place s` am multe de f`cut, s` fiu ocupat`.
Am câteva planuri pentru Mulberry Lawn, dac` mi se
\ng`duie s-o cump`r.
– Vom juca punând c`r]ile pe mas`, spuse Shane.
Mama nu-[i poate permite s` refuze o ofert` atât de
bun`. Casa e ipotecat` [i risc`m s` nu mai avem drept
de folosin]` asupra ei. E[ti sigur` c` inten]ionezi s`
faci acest lucru?
– Absolut sigur`, dac` sunte]i dispu[i s` accepta]i
condi]iile mele.
– Adic` eu [i mama s` continu`m s` locuim aici?
– O spui ca pe ceva foarte nepl`cut. Vrei s`
locuie[ti \n alt` parte? Vrea veri[oara Kate s` locuiasc`
\n alt` parte? Nimeni nu poate fi sigur de viitor. Sigur,
te po]i c`s`tori, dar nu cred c` e bine s` \ncheiem un
acord pe termen scurt. |mi displace ideea ca veri[oara
Kate s` fie dat` afar` din casa ei. A[ \ncerca s-o fac s`
arate a[a cum era [i te pot ajuta [i pe tine, Shane, la
noua carte.
– Dup` cum ]i-am spus, am scris doar primele
capitole. |]i aminte[ti c` mi-ai sugerat o dat` ideea de
a medita elevi? Ei bine, ]i-am urmat sfatul [i niciodat`
n-am mai pu]in de dou`zeci de lene[i pe care reu[esc
s`-i fac s` ia examenul de admitere.
– Se irose[te cu aceast` munc`, interveni Kate [i nu
mai are timp s` scrie.

106
– |mi pare r`u c` s-a dovedit a fi un sfat atât de r`u.
– Dac` am putea fi siguri... \ncepu Kate, apoi t`cu.
– Siguri de ce?
– De tine.
– Nu \n]eleg. Nu cer nimic extraordinar. Cump`r
casa, dar nu dac` urmeaz` s` locuiesc singur` \n ea.
Sunt sigur` c` tu [i Shane nu vre]i s` fi]i dezr`d`cina]i.
Vom p`stra camera lui Ruby, pentru când poate s`
vin` s` stea cu noi. De ce s` nu \ncerc`m timp de un
an? Apoi, dac` nu ne place, putem merge fiecare pe
drumul lui. Voi vinde casa.
– Probabil \n pierdere, se sim]i Shane dator s-o
avertizeze.
– Nu neap`rat... Sunt necesare unele repara]ii. Se
impuneau chiar de acum trei ani, dar acum, ele se pot
face.
– Sun` prea frumos ca s` fie adev`rat, spuse Ruby
care tocmai venise cu un platou cu sandvi[uri.
– Dar poate fi adev`rat chiar din aceast` clip`, dac`
sunte]i de acord.

*
* *

– Presupun c` au fost de acord, spuse Christopher


Traborne mai târziu, \n aceea[i zi.

107
Amy se \ntorsese la hotel [i acum discutau amândoi
\ntr-un col] lini[tit al hotelului. Cinaser` \mpreun`,
dar preferau acest loc mai retras pentru a discuta
lucrurile importante.
– Ca s` salveze aparen]ele, veri[oara Kate a cerut
un r`gaz de dou`zeci [i patru de ore ca s` se
gândeasc`, dar cum ar putea s` refuze [i de ce? Pentru
ei, este o ancor` de salvare. Chiar de acum trei ani,
Mulberry Lawn trebuie s` fi ar`tat destul de ponosit,
de[i, neavând un termen de compara]ie, nu-mi
d`deam seama. Dar acum arat` mult msai r`u, de[i
sunt convins` c` Ruby s-a str`duit s` dea o aparen]`
cât mai \ngrijit` \nainte s` vin. Veri[oara Kate a f`cut
ni[te investi]ii care au ruinat-o, are datorii, nu poate
pl`ti salariile serivitorilor, a \ncercat s` ia chiria[i, dar
[i ace[tia s-au dovedit a fi ni[te escroci, \n consecin]`
[i-a pierdut pozi]ia \n societate. Este preten]ioas` [i
snoab`, a[a c` va fi ca un dar ceresc pentru ea s` poat`
pl`ti ipoteca [i s` mai aib` [i bani \n banc`.
– Va \ncepe curând s`-i cheltuiasc` proste[te.
– N-avem ce face, dar cred c` exist` o modalitate de
a o tempera. Shane va insista s`-[i pl`teasc` partea de
cheltuieli. Va fi nevoit s` continue s` mediteze elevi
câtva timp, de[i ar fi mai bine s` se concentreze asupra
scrisului. |l pot ajuta la partea de dactilografiere, \l voi
\ncuraja [i dac` [i a doua carte va fi la fel de bun` ca

108
prima, sau m`car pe jum`tate la fel de bun`, nu va fi
nici o problem` s` fie publicat`. I se va face
publicitate, vor fi cronici favorabile [i se va vinde.
Putem reedita [i primul roman.
– Sus]ii \n continuare c` este un roman
excep]ional?
– Chiar este, Chris. Eram \nc` \n Fran]a când cartea
a ap`rut [i am cerut unei agen]ii de pres` s`-mi trimit`
cronicile: toate l`udau cartea. Dar editura la care a
ap`rut n-a fost cea mai potrivit`. Prima edi]ie a fost
\ntr-un tiraj mic [i când s-a epuizat, nu s-a f`cut nici o
reeditare. Acum, romanul e aproape uitat.
Christopher \i privea fa]a str`lucitoare când f`cea
aceste planuri pentru Shane. |[i d`dea seama c`
succesul acestuia ar fi fost \mplinirea unui vechi vis al ei.
– |nc` \l mai iube[ti?
– Cine a spus c` l-am iubit vreodat`?
– Copila mea drag`, lucrul acesta a fost clar pentru
mine cu mult timp \n urm`. M-ai rugat s` m` mai
interesez ocazional de familie, ceea ce a fost destul de
u[or din moment ce, \n calitate de avocat al lui
Madame, p`stram leg`tura cu avoca]ii familiei
Thruston, dar când am venit s` te v`d \n Fran]a,
interesul t`u se concentra asupra lui Shane Thurston.
– Nu cred c` l-am iubit vreodat` ca femeie matur`;
ca adolescent`, l-am idolatrizat, dar asta e cu totul

109
altceva. Eram devotat` \ntregii familii, am crezut \n
talentul lui [i ruptura de ei a l`sat o ran` nevindecat`.
|mp`carea cu ei m` va face foarte fericit`.
Christopher \[i d`dea seama c` acesta e adev`rul,
dar nu [tia dac` e tot adev`rul. De[i el [i Amy
deveniser` prieteni apropia]i, nu i se spusese niciodat`
cauza ini]ial` a certei cu familia Thurston. N-avea \ns`
nici o \ndoial` asupra faptului c` Amy f`cuse cursul de
secretariat, \nv`]ase tot e se putea \n leg`tur` cu munca
de editare [i devenise partener` \n cadrul unei noi
companii \n ascensiune, numai pentru a deveni un
factor important \n via]a lui Shane Thruston. Ce putea
alimenta aceast` obsesie, dac` nu dragostea?
– Dar fata? Este foarte frumoas`. Amândoi am fost
de acord asupra acestui lucru când am v`zut
Petronella, dar nu cred c` are mari perspective \n
corul unui teatru de revist`.
– A[a se pare. Am impresia c` s-a sacrificat.
– Pentru familie?
– Cred c` da. A fost modul cel mai rapid [i mai u[or
de a câ[tiga bani. Mai are [i alte colabor`ri care
probabil c` sunt bine pl`tite, din moment ce poate
locui \n cartierul St. John’s Wood.
Christopher avea deja o b`nuial`, dar se ab]inu s-o
\mp`rt`[easc` lui Amy. Aceasta era o fat` inteligent`,
cu o minte vizionar`, \ns` ciudat de candid`. Tocmai

110
aceasta o f`cea s` i se par` adorabil` [i n-ar fi schimbat
nimic \n felul ei de-a fi, dar asta \nsemna, de asemenea,
c` putea c`dea cu u[urin]` \n tot felul de capcane.
– Acum, c` e[ti hot`rât` s` salvezi aceast` familie,
sper, pentru tine, ca totul s` decurg` f`r` nici o
piedic`, de[i aceasta \mi z`d`rnice[te temporar
speran]ele, pentru a treia oar`.
Amy se sim]i vinovat`. N-ar fi trebuit s`-l lase s`
ajung` la o declara]ie, dar fusese luat` din nou prin
surprindere. Crezuse c` de acum Christopher se va
mul]umi cu o prietenie.
– |mi pare r`u.
Christopher zâmbi.
– Prima dat` erai \nc` la Versailles; m-ai refuzat, dar
nu categoric. Ai spus c` nu e[ti preg`tit` \nc` pentru
c`s`torie. Când te-am cerut din nou \n c`s`torie, un an
mai târziu, urma s` pleci pentru câteva luni la Viena.
R`spunsul t`u a fost acela[i: planurile tale nu
includeau un so]. De fiecare dat` s-a \ntâmplat cu câteva
luni \nainte de Cr`ciun, moment care s-a dovedit a fi
cu ghinion pentru mine. De data aceasta voi face o
schimbare – voi face o nou` tentativ`, fie la \nceputul
toamnei, fie la \nceputul prim`verii. A[a, cel pu]in voi
fi scutit de a m` mai plimba prin frig prin fa]a
vitrinelor bijutierilor, \n c`utarea unui inel pe care
s`-l adaug darului meu de Cr`ciun, \ntrebându-m`
dac` preferi smaralde sau diamante.

111
– A[ recomanda prim`vara, acesta fiind anotimpul
care invit` la iubire.
– Ai dreptate. Voi \ncerca prim`vara.
– Dar nu cea care vine; mai sunt doar câteva luni.
– Aha! {tiam eu c` \mi \ntinzi o curs`. Asta \]i d` un
r`gaz mai mare decât cel de un an la care ai dreptul,
scumpa mea.
Era prima oar` când i se adresa a[a.
– Câteodat` cred c` nu vorbe[ti serios. Ai putea
avea un [oc dac` a[ accepta.
– |n nici un caz, Amy. M-am \ndr`gostit de tine de
când te-am v`zut, de[i, fire[te, n-am recunoscut de la
\nceput c` e vorba de un sentiment atât de puternic.
Atunci, când ai \nso]it-o pe Madame \n biroul meu mi-a
spus c`, de[i nu plecase cu inten]ia de a redacta un
nou testament, ceea ce ai f`cut pentru ea chiar \n acea
diminea]`, salvându-i via]a, a f`cut-o s` ia o nou` hot`râre.
Pân` atunci, inten]iona s` lase, printr-un codicil, lui Ruby
bijuteriile, iar ]ie o mie de lire. Madame \mi povestise
ceva din existen]a ta ingrat` [i m-am bucurat c`, mai
devreme sau mai târziu, chinul t`u avea s` se
sfâr[easc`. Pentru mine, ai fost de la bun \nceput o
apari]ie \ncânt`toare. Dar sunt un tip r`bd`tor [i
perseverent, dup` cum probabil c` ]i-ai dat seama deja.
|l privi lung, cu ochi limpezi. |i pl`cuse de el de la
\nceput [i avea pentru el o afec]iune sincer`. Se

112
gândea uneori c` n-ar fi surprins` ca aceast` afec]iune
s` se transforme \n dragoste. Era convins` c` nu va
mai \ntâlni niciodat` un b`rbat cu atâtea calit`]i.
– Ar trebui s` doresc s` te \ndr`goste[ti de altcineva.
– Dar nu dore[ti asta.
– Trebuie s` duc la bun sfâr[it ce mi-am propus,
Chris, de[i nu sunt sigur` dac` merit` sau nu. Nu [tiu
care va fi rezultatul, dar am convenit ca termen un an
de zile. Motivele mele sunt destul de confuze [i nu
vreau s` discut despre ele.
– Foarte bine, dar contez pe tine c`-mi vei spune
atunci când nu mai exist` nici o speran]` pentru mine.
Pân` acum, am tot avut cât de cât o vag` speran]`.
– A[a este. N-am respins categoric cererea ta; poate
c` ar fi trebuit s-o fac, dar nu [tiu... pur [i simplu, nu
[tiu.
– Oricum, de câte ori ne-am \ntâlnit, am fost fericit.
– {i eu.
– |nseamn` c` nimic nu s-a schimbat, spuse el,
luând-o de mân`. Nu voi spune c`-]i \n]eleg motivele
– nici m`car ]ie nu-]i sunt clare. Dar acest lucru e mai
pu]in important decât faptul c` ne \n]elegem.

113
Capitolul 8

Coborând sc`rile, Kate auzi b`tându-se la ma[in`,


ceea ce \nsemna c` Amy era acas`.
Zilele \n care Amy era la birou erau cele mai bune
pentru Kate, cu toate c` [i atunci avea unele
nemul]umiri. Nu putea explica exact de ce, dar o irita
faptul c` era servit`, c` nu mai r`spundea de
gospod`rie [i de cheltuieli. Singurul motiv pentru care
se plângea era c` Amy devenise st`pâna casei.
Patru zile pe s`pt`mân`, Amy se urca \n ma[ina ei
[i pleca diminea]a devreme la birou. Ma[ina ei cu [ofer
era considerat` o noutate \n localitate, iar de c`tre
Kate, o extravagan]`. De altfel, \i [i spusese p`rerea ei,
dar Amy o ascultase politicos, nu r`spunsese nimic,
dar nu-i urmase sfatul; nu-i urma nicidat` sfatul.
|n mod tacit, o f`cea pe Kate s` se simt` lipsit` de
importan]`. Acum, totul se concentra \n jurul lui Amy

114
– tocmai Amy, care fusese considerat` cea mai lipsit`
de importan]` din cas`. Acum, ea f`cea modific`ri [i
introducea pe rând tot ce \nsemna confort modern.
A[a cum se \ntâmplase cu telefonul, de exemplu. Amy
completase formularele [i num`rul fusese introdus \n
cartea de telefon pe numele ei, pe când Kate se
a[teptase s` apar` ea sau m`car Shane. Kate nu putea
asocia adresa de la Mulberry Lawn decât cu propriul ei
nume, a[a cum ap`ruse pe c`r]ile ei de vizit` luxoase,
atâ]ia ani, cât avusese zi fix` de primire. |[i amintea cu
nostalgie de acei ani, cei mai frumo[i din via]a ei.
Totu[i, nici acum n-avea motiv s` se plâng`. Era
r`sf`]at` [i nu trebuia s`-[i fac` griji pentru nimic, de
când Amy \i angajase pe so]ii Mellor, ca administrator
[i majordom. Serviciul lor irepro[abil – de calitate
excelent` [i cu precizie matematic` – stârnea
admira]ia prietenelor ei care \[i reluaser` obiceiul de a
o vizita, ca alt`dat`.
Kate tocmai ie[ea s` se plimbe, când Amy cobor\
sc`rile cu un teanc de hârtii \n mân`.
– Au plecat to]i, spuse Kate, b`nuind c` Amy
inten]iona s` mearg` la pavilionul din gr`din`, unde
Shane \[i ]inea orele. Shane \i duce adesea pe b`ie]i \n
scurte plimb`ri pentru a le stimula imagina]ia. Pari
obosit`, Amy.
– Chiar sunt. Am corectat primele capitole din
cartea lui Shane – de fapt, am f`cut câteva nota]ii care
sper s` aduc` unele \mbun`t`]iri.

115
– Ai calificarea necesar` pentru a emite astfel de opinii?
– Sper. Am f`cut un curs [i acum fac toat` partea de
corectur` pentru firm`. Sper s`-i putem publica
aceast` a doua carte, dar sunt de acord cu tine c` se
irose[te prea mult dând aceste medita]ii. Eu am
\ncercat s`-l conving s` renun]e, dar spune c` aceasta
\i d` independen]` financiar`. Dar exist` \n banc` bani
de pe urma vânz`rii casei [i pe numele t`u [i al lui
Shane, a[a c`, de ce...?
– Nu folose[te o parte din ei? Nu prea [tiu. Shane
spune c` acei bani reprezint` un capital de care nu
trebuie s` ne atingem.
Personal, lui Kate \i displ`cea faptul c` nu putea
retrage nici o sum` de bani f`r` contrasemn`tura lui
Shane. El câ[tiga suficient pentru a achita partea lui de
\ntre]inere, iar Ruby, când venea acas`, le aducea
\ntotdeauna delicatese. Amândoi copiii ei, se gândi
Kate cu mândrie, erau independen]i, de[i prefera s`
uite sursa bun`st`rii lui Ruby.
– N-ai putea s`-l convingi pe Shane s` renun]e la
elevi?
Era prima rug`minte venit` din partea lui Amy [i
Kate, satisf`cut`, se \ndrept` spre living, ca s`
continue discu]ia acolo, nestingherit`.
– Pot s` \ncerc, dar dac` tu n-ai reu[it, ce [anse
am eu?

116
– Nu [tiu... |mi este destul de penibil s` discut
despre bani cu Shane.
– Bine, dar nimeni nu discut` cu mine probleme
financiare.
– Nu vreau s` mi se pl`teasc`, dar dac` Shane
insist`... Shane ar putea utiliza o parte din capital,
deoarece s-a stabilit la ultima [edin]` \n cadrul firmei s`
retip`rim primul lui roman, ceea ce-i va aduce un venit.
– Nu i-ai spus toate acestea?
– Ba da, dar... A[ vrea s` pot discuta sincer cu tine.
– Ce te \mpiedic`?
– Trecutul, presupun.
– Chestiunea e deja uitat`, nu-i a[a?
– Evitat` [i trecut` sub t`cere, ceea ce m` face s` nu
m` simt \n largul meu cu Shane. Nici unul din noi
n-am amintit nimic despre cauza plec`rii mele [i cred
c` el ar fi trebuit s-o fac`, m`car pentru a detensiona
atmosfera. Probabil c` \nc` mai crezi c` eu am fost de
vin`, dar ]i-am spus adev`rul \nc` de atunci. Cred c` el
ar fi trebuit s` recunoasc` m`car \n fa]a ta, sau fa]` de
Ruby. Nu [tiu cât i-ai spus ei...
– Foarte pu]in. Ruby crede c` ne-am certat pentru
c` Shane, ame]it de b`utur` cum era, te-a dezgustat [i
eu i-am luat ap`rarea. E adev`rat c` b`nuie[te c` a mai
fost [i altceva, dar este numai o b`nuial`. Cât despre
Shane, nu-[i aminte[te nimic.

117
– Nimic?
– Absolut nimic. Dac` [i-ar fi amintit, [i dac` ceea
ce sus]ii tu e adev`rat, [i-ar fi cerut scuze. Dac` [i-ar fi
amintit ceva, n-ar fi acceptat s` locuim iar \mpreun`.
– Nu m` vei crede niciodat`, nu-i a[a?
– |ncerc s` nu m` gândesc.
– Nu cred c` e[ti prea mândr` de modul brutal \n
care mi-ai vorbit despre p`rin]ii mei.
– Recunosc c` a fost o cruzime din partea mea, dar
fusesem [ocat`. |mi d`dusem seama c`-l pl`ceai pe
Shane. |l doreai [i este clar c` ai continuat s`-l dore[ti
\n to]i ace[ti ani cât ai fost plecat`. Ai fost [ireat`, Amy,
dup` cum ai procedat [i cu Leonora [i cu el.
– Nu e adev`rat, de[i n-am cum s` dovedesc.
Credeam c` n-am s` te pot ierta pentru asta, dar uite
c` am reu[it. Ce n-am iertat \nc`, este ceea ce ai spus
despre mama [i tata...
– Am exagerat. Nu [tiam nimic despre tat`l t`u,
decât c` era c`s`torit [i actor [i c` Freda s-a desp`r]it
la pu]in timp de el.
– A murit.
– De unde [tii?
– Am angajat pe cineva care s` cerceteze cazul. A
fost primul lucru pe care l-am f`cut când am avut banii
de la Madame. Tat`l meu se numea Torquil Brune; era
de origine francez` [i un actor bun, care jucase \n

118
companii renumite. Era deja bolnav când mama l-a
cunoscut. So]ia \l p`r`sise [i el se angaja unde putea.
A fost o dragoste foarte mare \ntre mama [i el. A murit
cu câteva s`pt`mâni \nainte de a m` na[te eu, iar când
aveam mai pu]in de o lun`, a murit [i mama.
– Ce poveste tragic`... spuse Kate, profund
impresionat`, pentru c`, a[a nes`buit` [i superficial`
cum era, avea totu[i inim` bun`.
– M` a[teptam, s` fi fost vorba de o tragedie. A fost
o u[urare pentru mine s` aflu adev`rul. I-am \n]eles.
N-aveam nici un motiv s`-mi fie ru[ine de ei, cu toate
c` aceast` descoperire nu modific` statul meu cu
nimic.
– Dar asta nu va \nsemna absolut nimic pentru
cineva care ]ine la tine, [i, de altfel, nici nu trebuie s`
se afle. |mi pare r`u c` ai fost atât de afectat` de
povestea asta. Nimeni nu va afla de la mine. Nici chiar
dac` tu [i fiul meu...
– Presupun c` am fost \ndr`gostit` de el, a[a cum
orice fat` iube[te pentru prima dat`, dar totul s-a
terminat acum. A r`mas doar interesul meu pentru
cariera lui, ca de altfel [i pentru cariera lui Ruby –
\ntotdeauna i-am considerat ca fiind familia mea, tot
a[a cum aceast` cas` a fost c`minul meu. Am vrut s`-l
ajut pe Shane, dar pentru aceasta a trebuit s` \nv`].
Când am fost la Viena, i-am cunoscut pe so]ii Daintree,

119
cei care au pus bazele acestei edituri care
inten]ioneaz` s` publice numai c`r]i cu valoare literar`.
C`utau un partener [i, dup` ce Christopher Traborne
a cercetat [i a considerat c` afacerea e sigur`, am intrat
\n acest parteneriat. Am [tiut c` romanul lui Shane a
fost bine primit de critic`. Apoi, am v`zut anun]ul
legat de scoaterea la vânzare a casei. Acum vezi cum
totul p`rea s` se lege... ca [i cum era predestinat?
– Putea s` par` [i ca o ocazie s` te r`zbuni.
– Pe tine?
– Pe cine altcineva? Copiii mei ar fi fost \ngrozi]i s`
afle c` te-am dat afar`, mai ales când erai bolnav`, de[i
n-am [tiut c` erai atât de bolnav`.
– Nu m-ai dat afar`. A fost dorin]a mea.
– |n orice caz, n-am f`cut nici un efort pentru a te
opri. Când te-ai \ntors dup` trei ani, oferindu-te s`
cumperi casa la un pre] pe care nu-mi puteam permite
s`-l refuz, dar punând anumite condi]ii, numai noi
dou` [tiam c` e vorba de [antaj.
– {antaj?
– Nu te preface! Trebuie s`-]i fi f`cut mare pl`cere
s` m` vezi \n situa]ia aceea. De[i \n mod tacit,
problema se punea astfel: dac` voi ceda, nu vei spune
nimic care s` poat` duce la o ruptur` \ntre mine [i
copiii mei. Nu tu erai acum ruda s`rac`, la bunul meu
plac; rolurile s-au inversat.

120
– Niciodat` nu m-am gândit s`-i spun ceva lui
Shane sau lui Ruby. |n ceea ce prive[te restul... nu
[tiu...
– Dac` `sta e adev`rul, e timpul s` te \n]elegi pe
tine \ns`]i.
Dup` care Kate se ridic`, \[i aranj` p`l`ria [i ie[i.
R`mas` singur`, Amy se sim]i complet epuizat`.
Nu mai sim]ea de mult timp nici un fel de ur` pentru
Kate. Probabil c` n-o va putea convinge niciodat` c`
nu min]ea. Dar, pân` la urm`, de ce s`-i pese de
p`rerea acestei femei care \[i adusese familia \n
pragul ruinei? Shane, cu siguran]` c` nu [tiuse nimic
de existen]a multor datorii neachitate, frustrat cum
era de imposibilitatea de a-[i dezvolta talentul. Cât
despre Ruby... devenise un mister pentru Amy cum
de se mul]umea doar s` fie una din fetele frumoase
din corul unui teatru de revist`. Shane o avertizase c`
lucrurile se schimbaser` mult. |ntr-adev`r, tot ce se
\ntâmplase \nainte de plecarea ei p`rea undeva foarte
departe. Furia ei \mpotriva lui Kate se transformase \n
regret: o umilise \n mod con[tient [i acum \i p`rea
r`u, mai ales c` \[i amintea [i de momente de
bun`tate din partea acesteia. Oft` din greu. Shane,
intrând pe nea[teptate, fu surprins s-o g`seasc` \n
starea aceea.

121
– A[ vrea s` renun]i s` mai dai lec]ii.
– Oricum \ncepe vacan]a de var` peste câteva zile,
a[a c` voi avea dou` luni de libertate \n care voi putea
lucra la cartea mea bine\n]eles, dac`, din cât ai citit,
crezi c` merit` s` continuu.
– Sigur c` da, \ns` a[ vrea s` discut`m despre
primele capitole. Când crezi c` va fi gata cartea?
– Dac` totul merge bine, \n dou` luni.
– |]i promit c` nu vei \ntâmpina nici un obstacol.
– Doar nu e[ti Dumnezeu, Amy, spuse el amuzat.
Cum po]i oferi garan]ii \mpotriva bolilor,
accidentelor, chiar a mor]ii!
– Trebuia s` precizez: \]i promit, atât cât este
omene[te posibil. De ce e[ti ironic cu mine?
– Nu sunt [i nu m` amuz. Mi se pre trist c` Amy cea
de acum trei ani, care ]inea la noi ca la ni[te fiin]e,
acum ne manevreaz` ca pe ni[te marionete.
– Nu merit s` vorbe[ti a[a cu mine.
– Probabil c` ne preferi sub forma unor marionete
maleabile, \n loc de brutele egoiste de alt`dat`; totu[i, am
]inut la tine [i ne-a fost dor de tine când te-am pierdut.
– Când m-a]i pierdut! Ce efort a]i f`cut s` m` g`si]i?
– Nici unul.
– {i atunci...?
– {i eu [i Ruby am fi plecat s` te c`ut`m dac` n-am
fi aflat de moartea lui Madame. Când ne-am \ntors, am

122
fost anun]a]i c` tu e[ti mo[tenitoarea [i atunci, pe
drept sau pe nedrept, am considerat c` e de datoria ta
s` iei leg`tura cu noi. Am avut to]i unele \ndoieli
asupra ta [i apoi nu te-am c`utat din mândrie, pentru
c` n-am vrut s` crezi c` inten]ionam s`-]i cerem ceva.
Ai disp`rut din via]a noastr` pentru c` a[a ai vrut.
– Nu \n]elegi.
– De ce nu explici? Ai dat doar câteva informa]ii
sumare. Ai fost \n Fran]a, la Viena, unde i-ai cunoscut
pe so]ii Daintree cu care ai \ncheiat un parteneriat, ai
studiat limbi str`ine, istorie, stenografie, dactilografie
[i multe altele. Dar unde ai stat, ce prieteni ai avut, \n
afar` de familia Daintree [i de Christopher Traborne?
– }i-a[ fi spus dac` m-ai fi \ntrebat, de[i m` bucur
c` mama ta n-a f`cut-o, pentru c` s-ar fi sim]it ofensat`
s` afle c` Helena nu-[i mai amintea nimic despre ea –
acea Helena care are la Versailles o [coal` pentru fete
din \nalta societate.
– Acum \n]eleg de ce ai fost atât de rezervat`, spuse
Shane, izbucnind \n râs. Biata mama, ce lovitur`
pentru vanitatea ei! Frumos din partea ta c` nu i-ai spus.
– N-am vrut s-o r`nesc, spuse Amy, surprins` de a
recunoa[te acest adev`r referitor la Kate.
– Mai ales c`, dac` pentru mine [i Ruby ai mai
p`strat pu]in` afec]iune, pentru mama nu cred c` ai
deloc.

123
– Tot atât cât are [i ea pentru mine.
– Eu [tiu...? Oricum, nu conteaz`. Cu atât mai mult
e l`udabil faptul c` te por]i frumos cu ea.
– M` faci s` m` \ndoiesc c` a[ fi f`cut ceva bun
pentru vreunul din voi.
Cu ochii plini de lacrimi, Amy ie[i repede din
camer`, \nainte ca Shane s-o poat` opri. Era prea mult
pentru o singur` zi.

*
* *

Kate merse \ncet pân` la biseric`. Nu era slujb`, dar


intr` pentru a medita, dup` cum spunea James
Dominick, preotul. Acesta era un b`rbat \nalt, usc`]iv,
care \ncerca s`-[i revin` dup` moartea so]iei sale. Kate
fusese prieten` cu aceasta, tot a[a cum [i Stuart
Thurston fusese prieten apropiat cu preotul.
– Chiar voiam s` discut cu tine!
– Adev`rat? Asta \nseamn` c` te pot ajuta cumva?
– Da, dar \mi face pl`cere s` te v`d nu numai
pentru asta. Acum, b`nuiesc c` ai timp mai mult [i
voiam s` te \ntreb dac` nu vrei s` preiei standul cu
cus`turi \n cadrul bazarului de luna viitoare. Miranda
se ocupa de el [i era foarte important pentru ea. De
aceea m-am gândit c` tu ai fi cea mai \ndrept`]it` s-o
\nlocuie[ti.

124
– Desigur. O voi face cu pl`cere.
James Dominick o privi cu aten]ie. De[i problemele
ei financiare luaser` sfâr[it, p`rea departe de a fi
fericit`.
– E ceva \n neregul`? o \ntreb` el cu blânde]e.
– Nu cred... am fost foarte noroco[i c` Amy ne-a
ajutat când totul p`rea pierdut, dar... of, James...
– E[ti obosit`, Kate. Vino la mine acas` s` bem un
ceai.
– Mul]umesc, e foarte amabil din partea ta.
Dup` un sfert de or`, \n fa]a ce[tii cu ceai [i a feliei
de pâine pr`jit`, James Dominick \i puse aceea[i
\ntrebare ca [i multora din enoria[ii s`i:
– Nu vrei s`-mi poveste[ti?
Era o invita]ie pe care Kate o dorise de mult timp.
Cu nimeni altcineva n-ar fi putut vorbi atât de deschis.
– Câteodat`, \ncepu ea, simt c` nu mai pot
continua a[a.

125
Capitolul 9

Dup` câteva zile, Christopher Traborne fu invitat la


cin` la Mulberry Lawn [i pentru prima oar` o v`zu pe
Amy \ntr-un decor familial.
Ultima oar` când vizitase aceast` cas`, Amy lipsea [i
el fusese primit cu r`ceal`. |[i amintea de salonul
supraaglomerat cu mobil` [i tablouri [i de indignarea
lui Kate care o acuza pe Amy c` procedase necinstit.
Seara aceasta era \ns` cu totul diferit`.
Fusese o zi canicular` [i \n`untru era o r`coare
pl`cut`. Meniul era adecvat vremii, iar serviciul,
impecabil. Kate st`tea \n capul mesei, loc pe care Amy
insistase s` [i-l p`streze; nu era \ns` vina ei dac`
pentru Kate, semnifica]ia aceasta era lipsit` de
con]inut. De data aceasta, \ns`, Kate era mai amabil`,
mai binevoitoare, mai entuziast` decât de obicei.

126
Schimbarea nu trecu neobservat` pentru Amy, numai
c` aceasta nu-i cuno[tea cauza: n-avea cum s` [tie de
m`rturisirea f`cut` lui James Dominick [i nici de
standul atât de râvnit de toate celelalte doamne, de
care avea s` se ocupe Kate, sporindu-[i astfel prestigiul
\n cadrul comunit`]ii. F`cea deja planuri, se sim]ea
important`.
Pentru Christopher, care mai avea \nc` \n memorie
imaginea acelei Kate ofensate, furioase [i revoltate din
cauza nedrept`]ii pe care considera c` i-o f`cuse
Madame, Kate cea de acum era de nerecunoscut. Iar
când \n discu]ie se aminti \n treac`t de Madame, Kate
se ar`t` nostalgic` [i plin` de regret, spunând c` \nc`
\i mai sim]ea lipsa [i c` mult timp, când venea acas`,
Ruby considera c` nici casa nu mai e aceea[i f`r` ea.
Venind vorba despre Ruby, [i el [i Amy erau de
acord c` jucase foarte bine un rol principal al actri]ei
pe care o dubla [i care se \mboln`vise.
– Ne-am \ntâlnit [i am discutat pu]in acum câteva
zile, spuse Christopher. Luam masa \ntr-un mic
restaurant din Soho, pu]in cunoscut de[i foarte select,
când, spre surprinderea mea, domni[oara Thurston a
intrat cu un client al meu, sir Luke Havowdeed. Când
am plecat, am trecut pe lâng` masa lor [i, cum
domni[oara Thurston mi-a zâmbit, m-am oprit [i am
discutat pu]in.

127
– Da... familia Havowdeed [i so]ul meu se
cuno[teau [i \mi amintesc c` am auzit-o pe Ruby
spunând c` s-a \ntâlnit cu sir Luke de câteva ori. I-a spus
c` a cunoscut-o când era mic` [i c` fusese un admirator
al tat`lui ei [i chiar o invitase la prânz \ntr-o zi.
Amy fu cea care schimb` subiectul, de[i f`r` vreo
inten]ie anume.
– Pearson, [oferul meu, se c`s`tore[te \n toamn` [i
pleac` la Brighton. Nu voi angaja altul. Pearson m`
\nva]` deja s` conduc. Am construit un garaj \n
gr`dina din spate. De[i veri[oara Kate nu agreeaz`
ideea, eu \i tot spun c` femeile [ofer vor deveni \n
curând ceva cât se poate de comun.
– Mie tot nu mi se pare o idee prea bun`, spuse
Kate f`r` prea mare interes \ns`, deoarece remarca lui
Christopher despre Ruby, precum [i propria ei
minciun` spontan`, o [ocaser`. Dac` [i al]i cunoscu]i
ai familiei o vedeau pe Ruby? Nu era ceva neobi[nuit
pentru o actri]` s` accepte invita]ii la prânz din partea
unor admiratori, dar nu \n restaurante obscure.
Dup` cin`, Amy \l lu` pe Christopher s`-i arate
garajul. Era \ncântat` c` \n curând va putea conduce
ma[ina. Christopher se ar`ta de acord, dar gândurile \i
r`t`ceau \n alt` parte. |n cele din urm`, spuse:
– Dac` Havowdeed venea aici când veri[oara ta
Ruby era doar un copil, \nseamn` c` l-ai cunoscut.

128
– Poate, dar nu-mi amintesc, r`spunse Amy indiferent`.
– P`reau... foarte preocupa]i unul de cel`lalt...
– Da? De ce nu? A fost ceva ce nu ]i-a pl`cut?
\ntreb` ea privindu-l cu aten]ie, mirat` de tonul lui.
– Nu era treaba mea s`-mi plac` sau nu. Mi s-a
p`rut pu]in ciudat. Nu m-a[ fi a[teptat ca sir Luke s`
aleag` restaurantul Conchita’s. Sper s` nu \nceap` s`
fac` reclam` locului meu preferat pe care l-am
descoperit din pur` \ntâmplare!
– Ce meschin! Dac` nu devine cunoscut [i nu are
clientel`, risc` s` fie \nchis.
– Nici gând! |[i are clientela lui – \n majoritate
str`ini.
Ceva \l deranja. Nu-i pl`cea de sir Luke
Havowdeed, dar din moment ce-i era client, trebuia ca
buzele s`-i fie pecetluite. Nu putea face nici cea mai
vag` aluzie la faptul c` reputa]ia acestuia nu era deloc
nep`tat` [i c`, acum câ]iva ani, fusese implicat \ntr-o
poveste murdar`: a sedus o fat` frumoas` dintr-o
familie respectabil` din clasa de mijloc. Sub un nume
fals, a dus-o \n str`in`tate. Au intervenit \ns` p`rin]ii ei
care au amenin]at, prin avoca]ii lor, c`-l vor chema \n
justi]ie pe sir Luke. Li s-a oferit o sum` mare de bani
\n schimbul t`cerii; ace[tia au acceptat destul de greu,
dar pân` la urm` cazul a fost mu[amalizat. Dup`
aceea, sir Luke a devenit un model de conduit`, de[i

129
existau unele aluzii asupra unei rela]ii intime cu o
tân`r` \ncânt`toare pentru care se \nchiriase o
locuin]`, \n cartierul St. John’s Wood.
Christopher plec` devreme [i Amy merse s`-l
conduc`.
R`ma[i singuri \n salon, Shane [i Kate comentau
[i ei.
– Când domnul Traborne a spus c` i-a v`zut pe sir
Luke [i pe Ruby \mpreun`, n-am [tiut nici \ncotro s`
privesc, nici ce s` spun. Ruby trebuie s` fi fost foarte
jenat`.
– Cred c` mai mult a fost Havowdeed, r`spunse
Shane amuzat. Probabil c` i-a repro[at mai târziu acel
zâmbet. M` \ntreb de ce o fi dus-o acolo. Doar nu te
po]i a[tepta ca un local s` fie un loc garantat sigur.
– Pentru Ruby, situa]ia nu putea fi ciudat` – era \n
apropiere de teatru, \ntr-o zi de matineu. Sper c` nu
s-a observat [ocul primit.
– Dimpotriv`, te-ai descurcat de minune. Cum te-ai
gândit la minciuna aceea?
– Nu [tiu... pur [i simplu mi-a venit... ah, cât a[ vrea
ca aceast` poveste sordid` s` \nceteze!
– {i eu. Asta din cauz` c` fetele din cor sunt pl`tite
mizerabil, dar, pe de alt` parte, trebuie s` dea
impresia de opulen]`. Biata de tine, \mi pare r`u c` a
trebuit s` afli.

130
– Ruby a \ncercat s`-mi ascund` totul, dar, a[a cum
[tii, m-am dus la ea acas` nepoftit`. A fost suficient s`
v`d cum arat` casa ca s`-mi dau seama. Am rugat-o s`
renun]e, dar totul a fost \n zadar.
– Nu se poate face nimic, pentru c` Ruby e major`.
Dar ar fi trebuit s` insist s` m` \ntâlnesc cu acel ]ap
b`trân [i s`-i trag un pumn \n maxilar – \n public.
– Vai, Shane! Scandalul ar distruge-o pe Ruby.
– Mai degrab` l-ar distruge pe Havowdeed, a c`rui
carier` parlamentar` ar lua \n mod inevitabil sfâr[it.
– Sper s` se sfâr[easc` f`r` un astfel de scandal.
Chiar dac` n-avem pozi]ia lui sir Luke, Ruby nu e o fat`
oarecare [i gânde[te-te la memoria tat`lui t`u.
|nchipuie[te-]i ce-ar scrie ziarele!
– „Baronet, fiul decedatului K.C., implicat \ntr-un
scandal, \n ap`rarea onoarei unei tinere actri]e” – ceva
de genul acesta, sau chiar mai r`u.
– Ierta]i-m`, am auzit f`r` s` vreau, spuse Amy
intrând. N-am ascultat inten]ionat.
– Sigur c` nu, spuse Shane. Eu sunt de vin` – am
fost imprudent. Dar nu conteaz`... faci parte din
familie [i nu vei spune nimic.
– Nu, categoric nu. Poate c` ar fi trebuit s`-mi dau
seama, dar n-am b`nuit nimic. Ah, veri[oar` Kate, \mi
pare r`u.

131
– Nu fi sup`rat`, mam`. Ai f`cut tot ce ai putut, dar
Ruby e \nc`p`]ânat` [i oricum nu ne ascult` pe nici
unul.
– N-a[ fi reu[it nimic nici dac` a[ fi amenin]at-o c` o
alung... {i o iubesc... indiferent ce face, r`mâne fiica mea.
– Cum s-o alungi tocmai când are nevoie de tine
atât de mult? spuse Amy. Biata Ruby.
– N-am vrut s-o las s` se angajeze la Hilarity, dar n-am
mai putut pl`ti taxele [colii de art` dramatic` [i
singura solu]ie erau turneele \n cadrul unei companii
teatrale de mâna a treia. Când mi-a spus c` au
acceptat-o \n urma audi]iei, am crezut c` a[a va putea
cel pu]in s` locuiasc` aici, cu noi, numai c` n-a fost
a[a... Sir Luke a v`zut-o, a dorit-o, iar ea n-a rezistat.
Atunci, nu i se p`rea ceva atât de \ngrozitor, pentru c`
era un lucru obi[nuit la colegele ei.
– Pot face ceva? \ntreb` Amy.
– Nu, nu cred. Nu te-ar asculta, iar o interven]ie din
partea lui Shane ar \nsemna o dezonoare pentru to]i.
– Din fericire, au reu[it s` p`streze discre]ia.
– James Dominick spune c` nu putem decât s`
sper`m [i s` ne rug`m.
– Dumnezeule! I-ai spus? \ntreb` Shane.
– Cu pu]in timp \n urm`, dar un preot nu spune
nim`nui ce afl`... mai ales James... un vechi prieten de
familie.

132
– Amy, crezi c` Traborne b`nuie[te ceva?
– Nu [tiu. Dar \n calitate de avocat, Chris n-ar
spune nici un cuvânt. |ncearc` s` nu-]i mai faci griji,
veri[oar` Kate.
– Acum, c` [tii [i tu, m` simt mai bine. Dup` cum
a spus Shane, faci parte din familie.
– Dac` Ruby va dori vreodat` s` vin` s` locuiasc`
aici, a[ fi foarte fericit`. A[ face orice pe lume ca s-o fac
fericit`.

*
* *

Via]a la Mulberry Lawn se desf`[ura \ntr-o


atmosfer` calm`, tihnit`. Spiritul de comuniune cu
Shane \i f`cea bine lui Amy, de[i nici un cuvânt sau
gest nu dep`[ea limitele prieteniei. Era con[tient` de
un vag sentiment de vinov`]ie fa]` de Christopher.
|ntr-o zi, acesta \i spuse trist c` era obligat s` fac` o
c`l`torie \n Olanda \n interes de afaceri [i c` va lipsi
mai multe s`pt`mâni.
– Nu-mi place deloc ideea c` voi fi departe de tine.
|mi vei scrie?
– Sigur c` da, de[i nu voi avea nout`]i.
– Va \nsemna foarte mult pentru mine [i simplul
fapt de a-]i vedea scrisul pe plic.

133
– A[ vrea s` nu ]ii atât de mult la mine. |mi displace
profund s` te dezam`gesc.
– E[ti atât de sigur` c` trebuie s` m` dezam`ge[ti?
– M` tem c` da, Chris. |ntre noi este o prietenie
care \mi este foarte pre]ioas` [i pe care nu vreau s-o
schimb. A[ vrea s-o schimb, dac` te-a[ iubi ca o so]ie.
Ar trebui s` fiu disperat` c` nu te voi vedea atât timp,
dar m` gândesc c` [ederea \n Olanda va fi o schimbare
pl`cut` pentru tine [i c` vei avea o mul]ime de lucruri
s`-mi poveste[ti la \ntoarcere. |n]elegi ce vreau s`
spun?
– Sigur c` \n]eleg. Doar o spui foarte clar.
– Nu fi sup`rat pe mine.
– Nu sunt, draga mea. |mi pare r`u c` nu te-am
cunoscut \nainte ca Madame Jeneve s`-]i fi l`sat
acest` mo[tenire. Atunci, poate c` a[ fi avut [anse
mai mari.
Amy nu r`spunse, dar se gândi la aceasta. Probabil
se \n[ela. Sigur c` ar fi fost uimit` de interesul lui
pentru ea, dar de aici pân` la dragoste... Fanteziile ei
romantice fuseser` legate de Shane.
Acum, nu mai era vorba de romantism, dar nimeni
n-o preocupa mai mult ca el. F`r` s` fie nevoie de
cuvinte, sim]ea când acesta ajungea \ntr-un impas cu
cartea, sau când \[i pierdea \ncrederea c` avea s-o
finalizeze vreodat`. |ntr-o zi, când Shane nu putea

134
lucra, Amy propuse o plimbare cu ma[ina. Merser` la
Hampstead Heath, unde oprir` s` admire \n lini[te
peisajul.
– Stella avea rude la Hampstead. Venea special de
la Londra la diverse petreceri. De câteva ori a reu[it
s`-mi fac` [i mie rost de invita]ie.
– Cred c` te gânde[ti des la ea.
– Dimpotriv`, foarte rar, dar ast`zi am un motiv
deosebit.
– Ai v`zut-o? Ai ve[ti de la ea?
– Nu, este vorba de o veste despre ea. Nu m` uit
decât extrem de rar la rubrica Decese \n ziar, dar
ast`zi, \ntâmpl`tor, m-am uitat [i am v`zut anun]ul
mor]ii ei [i a copilului ei abia n`scut.
– Vai, Shane!
– Probabil a murit la na[tere. Biata Stella!
– Mi se pare modul cel mai trist de a muri. Ai mai
v`zut-o de curând?
– Pe Stella?! N-am [tiut nimic despre ea de când
mi-a \napoiat inelul, adic` de acum patru ani. Fire[te,
m-am mai gândit la ea din când \n când, dar nu cu
furie. Mama o \nvinuia, dar eu mi-am dat seama c` a
fost nevoit` s` procedeze a[a... era atât de tân`r`.
– Avea cam aceea[i vârst` ca Ruby, nu-i a[a? Ce
tragedie!
– N-am sim]it decât mil`, ca pentru orice str`in.
Moartea ei n-a \nsemnat nimic altceva pentru mine.

135
Aproape c` am uitat cum ar`ta [i când m` gândesc c`
eram convins c` e iubirea vie]ii mele... Oare
\ntotdeauna dragostea moare a[a, dup` un timp?!
– Cred c` da, dac` nu este \ntre]inut`. Cred c`-]i
po]i iubi so]ia sau iubita de[i e[ti desp`r]it de ea un
timp, dar trebuie s` existe o speran]`, o leg`tur` prin
scrisori sau mesaje, sau m`car o promisiune.
– Bine, dar mul]i b`rba]i care-[i pierd so]iile nu le
pot uita sau \nlocui.
– Da, dar Stella nu ]i-a fost so]ie. De ce te \nvinuie[ti
pentru faptul c` amintirea ei s-a [ters treptat?
– Nu e vorba despre asta... |nseamn` c` n-a fost
dragoste adev`rat`, a[a cum am vrut s` cred. Uneori,
sim]eam chiar o mul]umire c` m-a refuzat. Altminteri,
neputin]a de a face bani m-ar fi \nnebunit... n-a[ fi
rezistat la gândul c` m` a[teapt`, iar eu am numai
e[ecuri.
– Pân` acum n-ai avut nici un e[ec [i, mai devreme
sau mai târziu, c`r]ile tale vor avea succes. Dar, \ntr-
adev`r, ia mult timp s` scrii o carte [i Stellei i-ar fi fost
greu s` a[tepte. F`r` luxul cu care era obi[nuit`,
c`s`toria voastr` n-ar fi fost prea reu[it`.
– Chiar dac` ar fi existat banii necesari, m` \ndoiesc
de succesul acestei c`s`torii. Nu e u[or s` tr`ie[ti
al`turi de un scriitor. Când scrii o carte, e[ti pe alt`

136
lume, iar dup` ce o termini, e[ti foarte deprimat,
ne[tiind dac` vei avea idei interesante pentru urm`toarea.
– Nu e cazul t`u, Shane. Istoria \]i ofer`
nenum`rate subiecte.
– E adev`rat. Cred c` niciodat` n-au b`nuit figurile
istorice c` vor fi o adev`rat` min` de aur pentru
romancieri.
N-au mai vorbit despre Stella. Shane p`rea obosit,
dar \mp`cat cu sine. Era surprinz`tor c` \n ace[ti patru
ani nici o alt` fat` nu luase locul Stellei. F`r` s` vrea,
Amy se gândi din nou la noaptea aceea. Ce ar fi f`cut
Shane s` fi [tiut adev`rul? Ar fi insistat, din spirit
cavaleresc, s` se \nsoare cu ea? Nici o c`s`torie n-ar fi
rezistat pe o astfel de baz`. Amy nu putea decât s`
spere din toat` inima c` Shane nu va descoperi
niciodat` ce s-a \ntâmplat atunci.

*
* *

|n câteva s`pt`mâni, Kate devenise o figur`


important` \n parohie. James Dominick o atr`sese \n
activit`]ile din cadrul bisericii, iar menajera lui o
consulta \n multe probleme legate de gospod`rie,
ceea ce Kate aprecia foarte mult, pentru c` de mult
timp nu-i mai cerea nimeni sfatul.

137
– Pari mai fericit`, \i spuse James Dominick.
– Am ceva de f`cut, ceea ce nu s-a prea \ntâmplat
\n ultima vreme.
– Crezi c` Amy \[i d` seama c` te-a f`cut s` fii
nefericit`?
– Nu [tiu. Uneori, cred c` o judec gre[it. |n orice
caz, scoate la iveal` tot ce-i mai urât \n mine. Au existat
momente când o conduceam la ma[in`, dorindu-i s` i
se \ntâmple vreun accident [i s` nu se mai \ntoarc`
niciodat`.
– Dar acum ai dep`[it aceast` faz`, nu-i a[a?
– Din fericire, da. Cred c` m` consideri o tic`loas`.
– Oh, nu! Aproape tuturor ni se poate \ntâmpla s`
avem astfel de porniri. Draga mea Kate... anul de
prob` se va \ncheia \nainte de Cr`ciun. Ce a]i hot`rât?
– {tiu c` Shane va vrea s` continue. Pentru el e
mult mai comod a[a. Eu va trebui s` m` supun voin]ei
lui. Nu pot pleca din cas` [i s` m` mut \n alt` parte,
pentru c`, de[i b`nuiesc c` nici nu le trece prin minte,
au nevoie de cineva care s`-i supravegheze.
– Te-ai gândit vreodat` c` Shane [i Amy s-ar putea
c`s`tori?
– Sigur c` da, dar Amy are ciud`]eniile ei. Era
\ndr`gostit` de Shane când era copil, sau cel pu]in a[a
am crezut, dar acum s-a schimbat. Acel tân`r avocat,
domnul Traborne, este \ndr`gostit de ea, dar ea nu-i

138
arat` decât prietenie. Sunt sigur` c` interesul ei
pentru lucrarea lui Shane e sincer. |ntre ei se pare c`
e doar un parteneriat de afaceri.
– Mi se pare greu de crezut c` un astfel de
parteneriat poate fi satisf`c`tor. Majoritatea oamenilor
vor o rela]ie mai apropiat`, mai cald`. Vorbesc din
proprie experien]`.
Inflexiunea vocii lui o mir` pentru o clip`, apoi
gândurile \ncepur` s`-i r`t`ceasc` \ntr-un ritm ame]itor,
luând \n considera]ie ce ar \nsemna o a doua c`s`torie.
– Dar dac` Shane [i Amy ar r`mâne totu[i
\mpreun`? Ai fi de acord?
– |n nici un caz nu m-a[ opune, de[i \n acest caz a[
deveni complet inutil`.
– Tu nu po]i deveni niciodat` inutil`, spuse el
strângându-i mâna.

*
* *

Kate insist` ca Ruby s` fie [i ea prezent` la


deschiderea bazarului.
– |n definitiv, e ceva s-o vedem pe mama atât de
vesel` [i tân`r`, accept` Ruby \n cele din urm`.
– Da, [i mie mi s-a p`rut c`-i mai vesel`, admise
Shane.

139
– Dar tu, Amy? Vii?
Erau to]i trei \n gr`din`: Ruby se a[ezase \n leag`n,
Amy \ntr-un fotoliu din r`chit`, citea un roman, iar
Shane st`tea \ntins pe iarb`, cu mâinile sub cap.
– Voi fi la birou.
– Dar de obicei, duminica stai acas`, remarc`
Shane. Nu vrei s` cumperi nimic?
– N-a[ putea spune c` vreau, dar pot trece seara pe
acolo, dac` e atât de important pentru voi.
– M` surprinde c` n-ai fost cooptat` s` dai ajutor,
doar acum tu e[ti st`pâna.
– Mi-a spus ceva mama ta, dar i-am explicat c` e o
s`pt`mân` grea pentru mine. So]ii Daintree vor fi \n
vacan]` [i eu trebuie s` r`spund de toate. Va trebui s`
fiu la birou \n fiecare zi.
– |n]eleg. Dac` te duci seara, ar trebui s`-l iei pe
prietenul t`u, domnul Traborne, cu tine. Se pare c` [i
a[a are o mu]ime de timp liber la dispozi]ie. L-am
\ntâlnit de curând \ntr-un mic restaurant, Conchita’s.
M-a recunoscut. Probabil c` ]i-a povestit. Eram cu un
prieten care \i e client, de[i nu prea are mare
considera]ie pentru firma lui.
– Adev`rat? P`cat! Da, Chris ne-a povestit c` te-a
v`zut \mpreun` cu sir Luke Havowdeed; era surprins
c` era]i acolo, pentru c` pu]in` lume [tie de acel local.
– Tocmai de aceea mergem acolo. |n aceasta [i
const` atrac]ia, cel pu]in pentru Luke. |ntotdeauna am

140
fost de p`rere c` nu este necesar s` p`str`m atât de
mult` discre]ie asupra prieteniei noastre, dar mi-am
schimbat p`rerea când l-am v`zut pe Christopher
Traborne cum ne urm`re[te. Ce a spus?
– Nimic. De ce ar fi trebuit s` spun` ceva?
– Nu fi ipocrit`, Amy. E[ti inteligent` – normal c`
]i-ai dat seama c` exist` un b`rbat care are grij` de
mine. Poate c` nu [tiai cine este, dac` nu cumva mama
a trâmbi]at.
– Ce a]i p`]it? \ntreb` Shane, proptindu-se \n cot.
De ce o ataci pe Amy?
– O atac? Da, poate c` da. Sunt prost dispus`,
poate din cauza c`ldurii [i am fost sigur` c` Amy [tie
despre rela]ia mea [i-[i arat` indignarea \ntr-un mod
glacial.
– Nu [tiu cum a[ putea fi \n acela[i timp indignat`
[i glacial`. Când sunt indignat`, de obicei m`
\nfierbânt. {tiam \ntr-adev`r, dar nu de la Chris. Nici
n-am discutat acest lucru cu el. Nu e nici treaba lui,
nici a mea. Atâta doar c` ]in la tine [i a[ dori mult s`
renun]i la tot [i s` vii acas`.
– Ca s` fiu sub papucul t`u, presupun, a[a cum e
mama. Nu, mul]umesc, spuse Ruby, dup` care se
ridic` [i plec`.
– Ce am f`cut ca s` provoc asta? \ntreb` Amy,
mâhnit`.

141
– Absolut nimic, spuse Shane, venind lâng` ea.
Doar ai auzit-o recunoscând c` e prost dispus`.
Probabil are mustr`ri de con[tiin]`...
– Nu e obligat` s` continue rela]ia cu acest b`rbat
dac` nu vrea.
– Nu, dar poate se gânde[te c`, f`r`, ar fi mai r`u.
N-ar fi exclus s` apar` altcineva, mai periculos decât
acest ]ap b`trân – de exemplu un tân`r atr`g`tor de
care s` se \ndr`gosteasc`.
– Personal, cred c` ar fi un pas \nainte.
– Gânde[ti complet gre[it, scumpa mea Amy. Nimic
n-ar fi mai r`u pentru Ruby, care are un temperament
vulcanic, decât s` se \ndr`gosteasc` de un b`rbat care
nu poate sau nu vrea s-o ia \n c`s`torie.
– De ce s` fie neap`rat un astfel de b`rbat?
– Exist` aceast` posibilitate. Indiferent ce crede
Ruby, de regul` b`rba]ii nu vin s`-[i caute neveste
printre fetele din corul teatrului Hilarity.
– M` \ntreb de ce a spus c` veri[oara Kate e sub
papucul meu, continu` Amy dup` un timp, oftând. {tii
bine c` nu e a[a. Am f`cut unele modific`ri \n cas`, dar
erau necesare, pentru a duce o via]` mai comod`, dar,
\n afar` de faptul c` mie mi se trimit acum facturile de
pl`tit, organizez mesele, mai arunc din vechituri, am
convins-o pe mama ta s` ia micul dejun \n pat, am
construit un garaj pentru ma[ina mea [i am insistat
s`-i avem pe so]ii Mellor angaja]i, n-am intervenit \n
nici un fel \n via]a ei.

142
– Vai, Amy, câteodat` e[ti de o naivitate delicioas`,
spuse Shane, izbucnind \n râs.
– Poate c` par autoritar` [i despotic`, dar n-am vrut
decât binele, chiar dac` la \nceput motivele mele au fost
destul de confuze. |n orice caz, chiar dac` ini]ial mai
p`stram o urm` de ranchiun` pentru mama ta, pentru
Ruby n-am avut decât cele mai bune sentimente.
– Dar pentru mine?
– {i pentru tine, Shane. Cât despre veri[oara Kate,
am observat c` e din ce \n ce mai implicat` \n via]a
parohiei. Preotul \[i pune mari sprean]e \n ea.
– Se pare c` aceste speran]e au un caracter pur
personal.
– Chiar crezi c`...?
– Tu nu?
– Nu m-am gândit niciodat`. Dar dac` ar fi a[a...
oare ar putea s-o fac` fericit`?
– }i-ar p`sa?
– Da... de[i nu pot spune c` mi-ar fi p`sat cu câteva
luni \n urm`.
Shane \i lu` mâna [i i-o s`rut`.
– Amy, scumpa mea.
– Sper c` nu mai crezi c` v` tratez ca pe ni[te
marionete.
– Am spus eu asta? Poate s` fi fost a[a la \nceput,
dar nu [i acum, când, dup` impulsul dat de tine, totul

143
func]ioneaz` ca un mecanism bine pus la punct. La
\nceput, am crezut c` vei schimba atât de mult la
cartea mea, pân` nu va mai r`mâne nimic din ce
scrisesem ini]ial, dar asta a fost doar la primele
capitole – apoi, n-ai mai schimbat nici o virgul`.
– |mi cer scuze dac` am intervenit prea mult, dar
trebuia s`-]i intri \n ritm. |ntotdeauna am avut ambi]ii
mari \n ceea ce te prive[te.
– |n]eleg. Ai fost minunat`. Ai vrut ca, \ntr-un fel
sau altul, s` \mpar]i cu noi averea l`sat` de Madame.
– Da. N-a fost drept s` mo[tenesc totul.
– N-am fost corec]i cu tine. Când \mi amintesc... de
acea ma[in` de scris \ngrozitoare la care voiam s`-mi
dactilografiezi manuscrisul \n timpul t`u liber care [i
a[a era inexistent! De ce naiba m-ai l`sat s` te tratez ca
pe o sclav`?
– Nu [tiu... nu-i adev`rat... nu m-ai tratat ca pe o
scalv`.
– |n aparen]`, erai ruda noastr` s`rac` [i depindeai
de noi, dar \n realitate, noi to]i depindeam de tine,
dup` cum ne-am dat seama când ai plecat. Ce dor mi-a
fost de tine!
– Adev`rat?
– Doar [tii. Chiar când \mi \nchipuiam c` sunt
\ndr`gostit de Stella, [tiam c` nu m` pot dispensa de tine.
Ea era un vis, pe când tu, o realitate. Nu ]i-ai dat seama?

144
– Câteodat` credeam c` e[ti atras de mine.
– Chiar eram. Amy, \n noaptea aceea când am b`ut
[i de care nu-mi amintesc nimic, am f`cut dragoste?
– Nici eu nu-mi amintesc. Aveam temperatur`.
– |nseamn` c` pentru amândoi a fost o or`
pierdut`?
– Da.
– Totu[i, \n ora aceea, am tr`it ceva \mpreun`,
scumpa mea Amy. Se ridic`, se aplec` asupra ei [i o
s`rut` pe buze. Dac` Madame mi-ar fi l`sat banii mie,
a[ fi venit dup` tine [i nu te-a[ fi l`sat pân` nu te-ai fi
c`s`torit cu mine. Dar a[a, va dura mult pân` s`-]i pot
oferi ceva. Este destul de riscant, având \n vedere c`
Traborne te dore[te [i tu \l placi. |l placi, nu-i a[a?
– Foarte mult, reu[i Amy s` articuleze cu greutate.
– Dar a-]i pl`cea de cineva nu e acela[i lucru cu a
iubi. Poate c` merit` s` a[tep]i dac` vrei iubire.
Amy \l privi cum se \ndep`rteaz`, gândindu-se c`
s-a plictisit de atâta a[teptare. De altfel, la ce bun s`
mai a[tepte?

145
Capitolul 10

Ziua \n care s-a organizat bazarul a fost una din


acele zile deosebite \n care totul a fost perfect de la
\nceput pân` la sfâr[it.
Kate a avut sprijinul celor trei membri ai familiei,
sim]indu-se mândr` deopotriv` de ei [i de ea. Standul
patronat de ea s-a dovedit un succes grozav, astfel
\ncât la sfâr[itul zilei, obosit` dar fericit`, primi laudele
din partea preotului, care nu mai contenea s`-[i
exprime recuno[tin]a.
La miezul nop]ii, Amy era \nc` treaz`, de[i to]i
ceilal]i din cas` dormeau. Inten]ionase s` citeasc` un
manuscris, dar \ntrerupse lucrul din cauza unei u[oare
dureri de cap [i hot`r\ s` continue a doua zi la birou.
Tocmai voia s`-[i fac` patul, când sun` telefonul. La
cap`tul cel`lalt al firului, auzi vocea agitat` a lui Ruby:

146
– Tu e[ti, mam`? Trebuie s` vorbesc cu Shane.
– Sunt Amy. Mama ta [i Shane dorm. Vrei s`-l
trezesc?
– Da, Amy, te rog. E foarte important... Sunt \n
mare \ncurc`tur`.
– Po]i s`-mi spui mie? De[i, sigur, \l chem imediat
pe Shane. Vrei s` venim la tine?
– Trebuie...Luke... Luke este aici... dar i s-a f`cut
r`u... e \n stare de incon[tien]`... ah, Amy...
– Nu intra \n panic`. R`mâi la telefon. M` duc s`-l
trezesc pe Shane.
– Ah, ce m` fac?
– P`streaz`-]i calmul. E cineva cu tine? Vreo
menajer`?
– Nu, nu dorm aici.
– Cât timp vorbe[ti cu Shane, eu scot ma[ina din
garaj. Nu va dura mult ca s` ajungem la tine.
Amy urc` \n fug` sc`rile [i b`tu la u[a lui Shane, cu
tot riscul de a fi auzit` de Kate.
– E Ruby la telefon. Vrea s` discute cu tine.
|i explic` pe scurt despre ce e vorba, apoi, cât vorbi
el cu Ruby, se \mbr`c` repede [i merse s` scoat`
ma[ina din garaj.
– N-ar trebui s` te las s` te amesteci \n povestea asta,
\i spuse Shane dup` ce cobor\, \mbr`cat de drum. Ruby
n-a fost prea coerent`, dar se pare c` situa]ia e grav`.

147
– Sunt sigur` c` e ceva grav, dar m` \ntreb cum ai
ajunge f`r` mine.
– Ai dreptate. S` sper`m c` lucrurile se vor rezolva.
– S` l`s`m un bilet mamei tale, s` nu cread` c` am
fugit \mpreun`.
Amy scrise \n grab` un mesaj, apoi lu` din trusa de
prim ajutor din baie tot ce i se p`ru c` ar putea fi de
folos.
– Ce ]i-a spus Ruby? \l \ntreb` ea pe drum.
– B`nuiesc c`, \n mare, ce ]i-a spus [i ]ie, numai c`
eu i-am pus mai multe \ntreb`ri. A cinat \mpreun` cu
Havowdeed acas`, dup` spectacol, a[a cum obi[nuiau
de multe ori, dup` care Ruby s-a preg`tit de culcare,
ceea ce urma s` fac` [i el, numai c`, brusc, a c`zut. Nu
l-a putut mi[ca, dar a reu[it s`-l \ntoarc` [i s`-i pun` o
pern` sub cap. Respira greu, dar era tot \n stare de
incon[tien]`. Nu l-a putut face s`-[i revin` [i s-a speriat.
– N-ar fi trebuit s` cheme un doctor?
– |ncerca s`-[i aduc` aminte numele doctorului lui.
A spus c` fusese la el cu o zi \nainte. Havowdeed nu se
sim]ea prea bine \n ultima vreme – avea dureri de cap.
– S` fie vorba de un atac cerebral? Ce [oc! sunt
complet z`p`cit`. |n loc s` m` gândesc la starea \n care
se afl` bietul om, sau la durerea lui Ruby, m` gândesc
la scandalul iminent [i cum l-am putea evita. Pesemne
c` am o inim` de fier.

148
– {i eu la fel. Nu-]i face griji. Am câteva idei care s-ar
putea s` reu[easc`.
Când au ajuns, Ruby se repezi asupra lui Shane [i-l
trase \n`untru; era cu p`rul \n dezordine, \n c`ma[` de
noapte, cu fa]a sc`ldat` \n lacrimi.
– Vino repede. E \n dormitor. }i-am spus c` nu l-am
putut mi[ca. Ah, Shane, a murit... sunt sigur`! N-am
mai putut suporta s` stau cu el... e \ngrozitor...
– S`-l v`d [i eu. }i-ai adus aminte cum \l cheam` pe
doctor?
– Abia acum. Doctorul Moon – locuie[te aproape,
\n cealalt` parte a parcului.
Ruby urc` \n dormitor, urmat` de Shane [i Amy.
Shane \ngenunche lâng` b`rbatul nemi[cat. I se p`ru
c` simte un puls slab, dar nu era sigur.
– Cred c` a murit, dar se poate s` m` \n[el. Nu mai
plânge, Ruby. |ncearc` s` ac]ionezi a[a cum e mai
bine, nu numai pentru tine, dar [i pentru familia lui.
So]ia lui locuie[te la Londra?
– Nu, la ]ar`. Nu vine la Londra decât pentru
cump`r`turi.
– A[adar, nu e nimic deplasat dac` so]ul ei a luat
cina aici cu tine, fratele t`u [i veri[oara ta. I s-a f`cut
brusc r`u, am f`cut tot ce am putut ca s`-l ajut`m s`-[i
revin` [i, \n cele din urm`, am chemat doctorul, ceea
ce am s` [i fac, imedidat ce aranj`m decorul.

149
– Ce decor?
– Tu [i Amy, aranja]i masa pentru patru persoane.
{i pentru Dumnezeu, \mbrac`-te!
– N-am putut s`-l las singur. Pe urm`, n-am mai
avut t`ria s` intru s`-mi iau hainele.
Amy, care \n]elesese deja planul lui Shane, trecu
imediat la ac]iune: ad`ug` dou` tacâmuri [i d`du
mesei exact aspectul unei cine \n patru abia terminate.
– Perfect! aprob` Shane când cobor\ din dormitor,
preg`tindu-se s` telefoneze doctorului. Acum, fii
atent`, Ruby! Am cinat to]i patru aici [i tocmai
terminaser`m când i s-a f`cut r`u lui Havowdeed.
Singura neconcordan]` este timpul, dar vom spune c`
ne-am str`duit s`-l facem s`-[i revin`, crezând c` e
vorba de un simplu le[in, apoi a mai durat pân` când
]i-ai amintit numele lui, ceea ce e adev`rat. |ncearc` s`
\n]elegi c` acesta este poate cel mai important rol al
t`u, a[a c` ai grij` cum \l joci. Doctorul poate b`nui c`
Havowdeed a fost... este iubitul t`u, dar nu exist` nici
o dovad` \n acest sens.
– Bine, dar... cum s` explic faptul c` e \n
dormitorul meu?
– Nu va mai fi acolo când va veni doctorul. Acum,
merge]i amândou` \n living [i sta]i acolo pân` v`
chem.
Dup` pu]in timp, Shane li se al`tur`.

150
– Doctorul va veni imediat. Acum, ]ine minte:
Havowdeed era un vechi prieten al tat`lui nostru.
M-am \ntâlnit cu el ieri [i l-am invitat s` ia cina cu noi
[i cu Amy.
Sir Luke z`cea acum acolo unde ar fi fost normal s`
cad` când i s-a f`cut r`u: lâng` mas`. Shane i-a scos
haina [i i-a a[ezat-o sub cap.
– Am v`zut o sticl` cu coniac pe bufet [i m-am
gândit s`-i torn pu]in pe gât, poate-l ajut`, [i din
gre[al`, am v`rsat [i pe c`ma[`, explic` el mirosul de
coniac care plutea \n aer.
Ruby \ngenunche din nou lâng` iubitul ei [i, cu
lacrimile curgându-i pe obraji, murmur` ceva. Apoi,
\ns`, se retrase speriat`.
– A... a deschis ochii [i m-a privit, ]ip` ea. Tr`ie[te.
Era adev`rat. {i Shane [i Amy i-au v`zut pleoapele
grele ridicându-se \ncet, apoi coborând din nou.
– Ah, de ce nu mai vine doctorul! gemu Ruby.
Se auzi soneria [i Amy fugi s` deschid`.

*
* *

Cu venirea doctorului, ceea ce fusese mai greu


trecuse. Povestea lui Shane p`ruse plauzibil`.
Doctorul puse diagnosticul de apoplexie [i era foarte

151
sceptic c` sir Luke \[i va mai reveni. Era \n com` [i
trebuia transportat de urgen]` la sanatoriul particular
al doctorului. Din fericire, doctorul Moon o cuno[tea
pe lady Malvina [i se oferi s`-i telefoneze. F`r`
\ndoial`, aceasta avea s` vin` imediat lâng` so]ul ei, [i,
indiferent ce va b`nui, va p`stra discre]ie.
– Ai fost minunat, coment` Amy mai târziu, dup` ce
ajunser` acas`. Ce s-ar fi f`cut Ruby f`r` tine?
– Sunt sigur c` ar fi avut aceea[i ini]iativ`, de[i i-ar
fi fost mai greu s` treac` singur` prin toate acestea.
E[ti epuizat`, Amy, du-te s` te culci. Mama a spus c` va
sta cu Ruby pân` adoarme.
– Nu va mai dura mult. Doctorul Moon i-a dat
câteva tablete care o vor calma [i-i vor asigura un
somn lini[tit de opt ore. Veri[oara Kate s-a comportat
\ns` admirabil.
– Da, parc` ar fi fost o scen` regizat`: ea coborând
\ncet sc`rile când ne-am \ntors acas` [i Ruby
aruncându-i-se \n bra]e – dup` care n-au mai avut
nevoie de nici unul din noi.
– Sper ca veri[oara Kate s`-[i dea seama c` Ruby are
atât de mult` nevoie de ea.
– Amy! se auzi vocea lui Kate, din prag. Ai promis
c` te duci imediat la culcare. {i tu, Shane, mai ai pu]in
[i te pr`bu[e[ti.

152
Amy p`ru vag amuzat`. Istoria se repeta, de[i cu
unele modific`ri: ea [i Shane se aflau \n pavilionul
din gr`din`, nu \n dormitorul lui; el nu mai era
beat [i ea nu era bolnav`. Cât despre Kate, li se
adresase pe un ton de repro[, dar nu cu furie sau
dezgust.
– Scuz`-m`, plec imediat. A adormit Ruby?
– Da, biata copil`; acum pare lini[tit`. |mi povesti]i
mâine ce s-a \ntâmplat, de[i Ruby a insistat s`-mi
povesteasc` deja mare parte. |]i este foarte
recunosc`toare, Amy, pentru tot ce ai f`cut.
– Shane a f`cut totul, nu eu...
– Shane e b`rbat, e fratele ei mai mare – era
normal din partea lui. Dar, ca o fat` s` fie implicat`
\ntr-o astfel de tragedie sordid`, este cu totul altceva.
{tiu cât e[ti de capabil` [i competent`, dar...
Cuvântul „competent`”, asociat cu drama din
noaptea aceea p`ru atât de ciudat, \ncât Amy
izbucni \n râs, dar imediat râsul se transform` \ntr-un
hohot de plâns [i lacrimile \ncepur` s`-i curg` pe
obraji. Shane se a[ez` lâng` ea [i-i lu` mâinile \n
ale lui.
– Cel mai bun lucru acum ar fi un ceai. M` duc
s`-l preg`tesc, spuse Kate [i ie[i imediat.

153
– Categoric, e fericit`.
– Sigur c` e... reu[i s` spun` Amy printre lacrimi;
Ruby a avut nevoie de ea, e mândr` de tine [i, \n
sfâr[it, m-a iertat.
– Dar ce naiba ai f`cut de trebuia s` fii iertat`?
– Una, alta...
Amy regreta momentele de r`utate. Acum \ns`, f`r`
s` mai fie nevoie de cuvinte, se \n]elegeau bine.
Kate avea motivele ei personale de bucurie.
R`mase treaz` un timp, meditând asupra vie]ii ei.
Copiii \[i vor rezolva singuri problemele, a[a cum
f`cuse [i ea, de[i dragul de James o scosese de data
acesta din \ncurc`tur`. }inea foarte mult la ea [i o
implorase s` fie al`turi de el, ca so]ie, \n amurgul vie]ii
lui. Ce absurd! Un b`rbat de cincizeci [i cinci de ani
era \nc` tân`r. Kate era doar cu câ]iva ani mai tân`r`
decât el, dar nu se sim]ea nici pe departe ca fiind \n
amurgul vie]ii. Nici ea nu-l adora pe James Dominick
a[a cum \l adorase pe Stuart, dar ]ineau unul la cel`lalt
[i se respectau. Se [i gândeau cât de pl`cut va fi s`
de]in` pozi]ia de prim` doamn` a parohiei. Deja
Mulberry Lawn nu mai \nsemna prea mult pentru ea,
de când casa suferise acele transform`ri dorite de Kate
[i chiar se bucura c` nu-i mai apar]ine.

154
*
* *

Amy se trezi imediat când Ruby intr` la ea \n


camer`.
– Am uitat complet de menajere. Ce or s` spun`
când nu vor g`si pe nimeni acas`?
– Telefoneaz` [i spune doar c` e[ti acas` la mama
ta. Vor face ordine [i, mai târziu, po]i s`-]i iei lucrurile.
B`nuiesc c` nu mai vrei s` locuie[ti acolo.
– N-a[ mai suporta. Dac` e[ti de acord, voi sta aici
un timp, pân` când voi hot`r\ ce s` fac.
– Am fi to]i foarte ferici]i s` locuie[ti cu noi.
– Voi spune c` am auzit c` mama nu se simte bine
[i am venit \mpreun` cu fratele meu, s-o v`d. M`
\ntreb cum se simte bietul Luke \n aceast` diminea]`.
Lui Amy i se p`ru c` \ngrijorarea lu Ruby era mai
mult formal`. Dup` toate aparen]ele, nu ]inuse prea
mult la el [i faptul c` rela]ia lor se terminase, putea fi
chiar o u[urare pentru ea.
|n ziarul de sear`, se anun]a moartea subit` a lui sir
Luke Havowdeed, \ntr-un sanatoriu din Londra. So]ia
lui fusese al`turi de el când murise. Nu ap`rea nic`ieri
numele lui Ruby.

155
– Cu atât mai bine, coment` Shane. Am convins-o
s` nu trimit` flori [i nici s` nu mearg` la funeralii.
– Trebuie s` fi ]inut totu[i la el. Ruby este o fire
afectuoas` [i se pare c` se \n]elegeau bine. |i va fi greu
s-o ia de la cap`t.
|n mai pu]in de o s`pt`mân`, Ruby \[i anun]`
planurile de viitor. Spusese deja personalului c`
p`r`se[te casa din cauza mor]ii nea[teptate a
domnului Robinson [i r`spl`ti discre]ia angajatelor
pl`tindu-le anticipat salariul pe o lun`. Avea
aproximativ patru sute de lire \n banc` [i câteva
bijuterii, nu foarte valoroase, d`ruite de sir Luke.
Inten]iona s` se angajeze \ntr-o companie de teatru cu
repertoriu incluzând piese clasice, de Shakespeare,
Ibsen, Cehov, companie a c`rei directoare \i
propusese de mult timp s-o angajeze.
– Nu voi câ[tiga foarte mult, dar...
Atunci, Kate g`si de cuviin]` s` le spun` vestea.
– Nu mai trebuie s` trimi]i bani acas`, Ruby, sau s`
m` aju]i. James Dominick m-a cerut \n c`s`torie [i am
acceptat. Sunt sigur` c` nu-mi ve]i refuza aceast` târzie
fericire [i c` nu ve]i considera c`-l tr`dez pe tat`l
vostru. Numai c` este foarte greu s` fii singur, cu atât
mai mult pentru James, care n-are copii. Draga mea
Ruby, \n via]a ta nu mai trebuie s` existe un alt Luke.

156
|l vei uita [i \ntr-o zi te vei c`s`tori, dar pân` atunci, ai
dou` case; aici, la Amy – [tiu c` pot vorbi \n numele ei
– [i acas` la mine [i la James.

*
* *

– Mama ta, spuse Amy lui Shane dup` câteva zile,


caut` o doamn` care s` aib` rolul de supraveghetor
pentru mine. I-am spus c` o am deja pe doamna
Mellor, dar veri[oara Kate nu e de acord. Spune c`
trebuie s` fie cineva din aceea[i categorie social` ca [i
mine, de[i nu [tiu exact care e aceea.
– E[ti veri[oar` \ndep`rtat` a mamei. Mama ta s-a
c`s`torit sau nu cu un actor [i a murit la scurt timp
dup` ce te-ai n`scut. Am \n]eles aceasta punând cap la
cap frânturi de conversa]ie dintre p`rin]ii mei.
– N-a existat o c`s`torie. Donne a fost numele de
fat` al mamei.
– Ce conteaz`, scumpa mea? Este un nume frumos
[i se potrive[te cu Amy, de[i Amy Thurston ar suna [i
mai bine.
– E[ti sigur c` asta vrei? Nu vreau s` m` c`s`toresc
doar pentru c` e mai comod pentru amândoi [i pentru
c` veri[oara Kate va fi acum mul]umit` de asta [i

157
pentru c` locuim amândoi la Mulberry Lawn [i iubim
aceast` cas` [i pentru c` avem profesii complementare
[i suntem utili unul celuilalt.
– Dac` asta ar fi totul, atunci ar fi mai convenabil
s` angaj`m o doamn` de companie. {ii c` te iubesc.
}i-am spus.
– Ai spus, dar nu mi-a venit s` cred. P`reai dispus s`
m` cedezi lui Christopher, pe care l-am refuzat de patru
ori, bietul de el, de[i este mult prea bun pentru mine.
– N-am fost deloc dispus s` cedez. Inventezi. |mi
amintesc foarte clar ce am spus. Repet: dac` Madame
nu ]i-ar fi l`sat ]ie banii mo[tenire, a[ fi venit dup`
tine [i te-a[ fi cerut \n c`s`torie. Dar, cum tu e[ti
bogat` [i eu s`rac, trebuie s` risc de a te l`sa convins`
de Traborne [i s` a[tept.
– Eu nu mai a[tept. A[tept de când aveam
cincisprezece ani s` m` iube[ti. E prea mult. Faptul c`
n-ai reu[it \nc` s` faci avere, iar eu am mo[tenit una,
n-are nici un fel de importan]` pentru mine. Dac` m`
vrei, po]i s` te c`s`tore[ti cu mine imediat; dac` nu,
deloc. Hot`r`[te-te.
Ie[i din pavilionul de var`. Dac` aceasta putea fi
numit` o scen` de dragoste, ei bine, era foarte diferit`
de ce se \ntâmplase cu câ]iva ani \n urm` \ntre Shane
[i Stella.
Abia ie[ise, c` Shane a [i ajuns-o din urm`. O opri
[i o \ntoarse cu fa]a spre el.

158
– Accept.
– Veri[oara Kate a spus o dat` c` sunt prea
\ntreprinz`toare [i, uite, e adev`rat. Eu am formulat
cererea \n c`s`torie.
– Prostii! Ce mai conteaz`? Dac` ai un defect, acela
e c` dai prea mare improtan]` unor fleacuri.
– Nu eu, tu...
– Atunci, vina este a amândurora. Amy, chiar m-ai
iubit când aveai cincisprezece ani?
– Da, dar nu voiam decât s` fii fericit.
– Acum m` faci fericit, spuse Shane, luând-o \n
bra]e.

Sfâr[it

159