Sunteți pe pagina 1din 28

OR

GRIJă
RI

AJUT
R ăţIşă
E TE
SC!
IUBE

AR
E

BETE
IZ

ALIN
MB
î
âM
SURPR

BR
AV

E
ŢI
O!

N
E
c u v i n t e de l audă AT
Al i n ă ri
T
IUNE

I
SURâSUR

po ti
ECţ

veŞ
AF

E cĂ
JIR
joa
I
ÎNGR

ire
Iub
S
RU ă

TE
IUBESC
!
ăRIT

u l ş c o l a r ,
Consorţi t d e p r ere
v e ni
instrumen re
şi combate l ar
u l u i ş c o
a abandon

Ghid pentru membrii consorţiilor şcolare CAMPANIE PENTRU PARTICIPAREA ŞCOLARĂ


AUTORI:
RANedelcu, Eugen Palade, Sorin Coman, Ovidiu
BAnca
VO!
Voicu, Felicia Săndulescu

Ghid elaborat de Centrul Educaţia 2000+


în cadrul proiectului „Consolidarea capacităţii de
formare a consorţiilor şcolare în vederea reducerii
abandonului şcolar”. Proiectul se înscrie în
CampaniaUNICEF „Hai la Şcoală!”
Coordonator din partea UNICEF: Luminiţa Costache

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Consorţiul şcolar, instrument de prevenire şi
combatere a abandonului şcolar: ghid pentru
membrii consorţiilor şcolare/ Anca Nedelcu,
Eugen Palade, Sorin Coman,... –
Bucureşti: Vanemonde, 2013
ISBN 978-973-1733-42-5
I. Nedelcu, Anca
II. Palade, Eugen
III. Coman, Sorin
371.212.8

Editura Vanemonde
ISBN 978 -973-1733-42-5

O !
TE A V
IUBESC
! BR
Cuprins
CAPITOLUL 1.
Abandonul şcolar ca problemă a comunităţii – pg. 6
nevoia de parteneriat

CAPITOLUL 2.
Intrebări frecvente pg. 10
legate de Consorţiul Şcolar

CAPITOLUL 3.
Consolidarea consorţiilor şcolare pg. 15

CAPITOLUL 4.
Argumente pentru construirea de consorţiilor Şcolare; pg. 16
exemple din practică

CAPITOLUL 5.
De reţinut! pg. 25
Scopul şi natura Ghidului
Tematica Ghidul de faţă a fost dezvoltat în cadrul proiectului
„Consolidarea capacităţii de formare a consorţiilor şcolare
abordată în în vederea reducerii abandonului şcolar”, implementat
acest Ghid de Centrul Educaţia 2000+ cu sprijinul financiar al
Reprezentaţiei UNICEF în România. Proiectul a urmărit să
face ca cei care elaboreze şi să implementeze un model de dezvoltare a
doresc să îşi capacităţii şcolilor pentru formarea consorţiilor şcolare,
privite ca un puternic instrument pentru creşterea
îmbunătăţească egalităţii de şansă între elevi, în general, şi pentru creşterea
activitatea participării şcolare, în particular.
Proiectul s-a adresat prioritar consorţiilor şcolare formate
unităţii din unităţi de învăţământ ce înregistrează o rată ridicată a
şcolare din abandonului şcolar, incluse în reţeaua unităţilor integrate în
campania UNICEF “Hai la școala!”.
care fac parte
să găsească Complementar celorlalte dimensiuni dezvoltate de-a
lungul timpului în cadrul campaniei menționate, proiectul
în acest CEDU explorează o nouă direcţie de acţiune pentru
procesele de prevenire şi combatere a abandonului
material toate școlar: parteneriatul formalizat şi structurat, pus în slujba
informaţiile intereselor educaţionale şi comunitare.
necesare şi Păstrându-se în aceeaşi filosofie, prezentul ghid
modalităţile intenționează să fie un suport util atât şcolilor care
funcționează deja într-o structură de tip consorţiu,
legale de a cât şi celor care, convinse de argumentele prezentate,
înfiinţa un intenţionează să facă acest lucru. Tematica abordată în
acest Ghid face ca cei care doresc să îşi îmbunătăţească
Consorţiu Şcolar. activitatea unităţii şcolare din care fac parte să găsească în
acest material toate informaţiile necesare şi modalităţile
legale de a înfiinţa un Consorţiu Şcolar.
Conţinutul Ghidului
În acest ghid sunt prezentate şi explicate prevederile legii educaţiei şi ale legislaţiei
subsecvente cu privire la consorţiile şcolare: sunt prezentaţi actorii cheie care
conduc la practici colaborative, tipuri de parteneriate sau reţele care funcţionează
eficient și este explicat rolul autorităţilor locale sau al altor organizaţii în
organizarea consorţiilor. Sunt utilizate în acest demers experienţele şcolilor care au
utilizat deja această formă de organizare asociativă, ghidul fiind în acest fel şi
o colecţie dinamică de bune practici, studii de caz şi alte informaţii utile menite
să susţină şcolile în misiunea lor de a colabora eficient şi sustenabil.
În afara celor menţionate, ghidul prezintă argumente privind utilitatea și necesitatea
consorţiului școlar, sintetizate în urma unei cercetări de teren.
Prima parte a ghidului defineşte situaţia actuală a abandonului şcolar şi evidenţiază
nevoia de a aborda această problemă dintr-o perspectivă diferită, de a ne concentra
eforturile şi de a dezvolta acţiuni comune, sub umbrela parteneriatului. Mai apoi este
descris consorţiul şcolar, ca formă particulară de parteneriat, urmat fiind de răspunsuri
la cele mai des întâlnite întrebări legate de înfiinţarea şi conducerea acestuia:

 e este de fapt consorţiul şcolar?


C
Care sunt atribuţiile acestuia?
Care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite
pentru a putea înfiinţa un consorţiu?
Ce paşi trebuie urmaţi pentru a deveni membru
al unui consorţiu?
Cum consolidăm un consorţiu deja existent?

Acestea nu sunt decât o parte din întrebările la care ghidul răspunde, presărate cu
mărturii ale celor care sunt deja membri de consorţiu, avantaje şi dezavantaje sesizate
de aceştia, dar şi exerciţii de sinceritate despre modul în care se desfăşoară activităţile
într-un consorţiu.
6
CAPITOLUL 1. Abandonul şcolar ca
problemă a comunităţii – nevoia de
parteneriat

Înţeles ca procentajul de tineri între 18 şi 24 plasându-se la nivelul anului 2011 atât peste
de ani care deţin cel mult competențe de nivel media europeană de 13,5%, cât şi departe de
gimnazial şi nu mai participă la nici o formă propria ţintă - 11.3% pentru anul 2020.
de învăţământ sau formare1, abandonul şcolar Datele oferite de statisticile naţionale4 arată
este un important indicator de evaluare a faptul că sistemul naţional de învăţământ nu
performanţei unui sistem educaţional, atât reuşeşte să diminueze fenomenul abandonului
la nivelul Uniunii Europene, cât şi pe plan şcolar nici măcar la nivele mici de vârstă
internaţional. În acest sens trebuie subliniat că (învăţământ primar) şi că fenomenul este
primul dintre cele două obiective educaţionale chiar în creştere. Astfel (fig. 2), la nivelul
ale Strategiei Europa 2020 este reducerea la sub învăţământului primar procentul creşte de
10% a ratei abandonului şcolar timpuriu2. la 0,8% în anul şcolar 1999-2000, la 1,4% în
În acelaşi timp, Organizaţia Naţiunilor Unite 2008-2009, cu un vârf de 1,8 la nivelul anului
îşi propunea în anul 2000, prin deja foarte 2007-2008. Aceeaşi tendinţă se constată şi la
cunoscuta rezoluţie referitoare la obiectivele nivel gimnazial, unde de la 0,9% în 1999-2000
de dezvoltare ale actualului mileniu (Millenium se ajunge la 1,9% în 2008-2009, cu un maximum
Development Goals), ca toţi copii de vârstă de 2,2% în 2007-2008. Singurul segment al
şcolară să fie şcolarizaţi până în anul 2015. sistemului de învăţământ cu o evoluţie pozitivă
Figura 1 arată poziţia incomodă a României este învăţământul liceal, unde abandonul şcolar
în context european şi global, cu o rată a scade de la 3,8% în anul şcolar 1999-2000 la
abandonului şcolar de 17,5% ţara noastră 2,4% în 2008-2009.

35%

30% Fig. 1
Părăsirea
timpurie
25%
a şcolii în
statele Uniunii
20%
Europene în
20113
15%

EU 2020 target = 10%


10%
Legenda:
Ţinta
5%
naţională
Ţinta UE
0% pentru 2020
mt ES pt it RO UK eu EL bg BE FR FR de cy hu EE IE FI DK NL AT LT SE LU PL SK CZ SI
27

1 http://ec.europa.eu/romania/news/07062012_reducerea_ratei_de_abandon_scolar_ro.htm; vezi şi
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0019:FIN:RO:PDF
2 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_en.htm
3 http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/esl1_en.pdf
4 Anuar statistic 2010, Institutul Naţional de Statistică,
http://www.insse.ro/cms/files/Anuar%20statistic/08/08%20Educatie_ro.pdf
7
4,0
Fig. 2
Evoluția
3,5
abandonului
școlar în România
3,0

2,5

2,0

1,5
Sursa:
Institutul Naţional
1,0
de Statistică
0,5

Învățământ primar Învățământ gimnazial Învățământ liceal


0,0
1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/ 2004/ 2005/ 2006/ 2007/ 2008/
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Aşadar, fenomenul abandonului şcolar este o ale eşecului şcolar. De fapt, este însă mai
realitate a peisajului educaţional românesc, în mult decât atât. Pe plan internaţional, mai cu
pofida tuturor eforturilor de schimbare depuse seamă în SUA, există preocupări importante
atât de autorităţile centrale, cât şi de societatea care încearcă să cuantifice efectele economice
civilă. Putem identifica oare cauzele acestei şi sociale ale unui fenomen, aparent, pur
supărătoare realităţi? educaţional. Astfel, un studiu din 2006 al
În concluziile Recomandării Consiliului privind Biroului American pentru Statistică7 arată că
politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii tinerii care abandonează şcoala au câştiguri cu
din mai 2010 privind dimensiunea socială a 35,77% mai mici decât absolvenţii de liceu. La
educaţiei şi formării profesionale, se estimează rândul său, Centrul Naţional pentru Învăţământ
că “pentru a reuşi, prevenirea părăsirii timpurii Secundar şi Tranziţie al SUA, a arătat într-un
a şcolii trebuie să se bazeze pe o mai bună studiu din 20038 că tinerii care nu absolvă
cunoaştere a grupurilor care prezintă un risc de cursurile învăţământului secundar au cu 72%
părăsire timpurie a şcolii la nivel local, regional mai mari şanse de a deveni şomeri decât cei care
sau naţional, precum şi a sistemelor care permit finalizează această formă de învăţământ.
identificarea rapidă a tinerilor care prezintă Consecinţele sociale ale abandonului şcolar nu
acest risc5”. sunt cu nimic mai puţin spectaculoase. Astfel, un
La rândul său într-un studiu dedicat abando- articol al Dianne Heath din 20119, relevă faptul
nului şcolar şi realizat sub egida UNICEF că alcoolismul, consumul de droguri şi sarcina
România, Anca Nedelcu6 sugerează nu mai nedorită sunt fenomene sociale mult mai
puţin de nouă cauze ale abandonului şcolar: răspândite în rândul celor care abandonează
sărăcia, tradiţia, convingerile părinţilor, familia şcoala, decât în rândul absolvenţilor. Citând
dezorganizată/neimplicată, părinţi plecaţi statistici ale Centrului pentru Studii de piaţă,
în străinătate, oferta şcolară nestimulativă, autoarea arată că probabilitatea ca un tânăr
fluctuaţia cadrelor didactice, anturajul şi efectele să fie încarcerat este de 63 de ori mai mare în
perverse ale comunicării electronice. cazul abandonului şcolar, decât în situaţia unui
În acest context, părăsirea timpurie a şcolii parcurs şcolar normal.
apare ca una dintre cele mai evidente forme
5 Recomandare a Consiliului privind politicile de reducere a părăsirii timpurii a școlii, Comisia Europeană, Bruxelles,
31.1.2011, p. 2
6 Nedelcu, Anca, Combaterea abandonului şcolar: o urgenţă, un proiect, o nevoie de intervenţie, în Voicu, Bogdan
(coord.), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, Editura Vanemonde, Bucureşti 2010, p. 11
7 http://www.census.gov/hhes/socdemo/education/about/index.html
8 Lehr, Camilla A. et al., Increasing rates of school completion: moving from policy and research to practice, National
Centre on Secondary Education and Transition, 2004
9 Dianne Heath, Economic Effects of Dropping Aut of High School or College, Social Science Medly, aprilie 2011
8
1.1. Consorţiul şcolar – un caz particular
al parteneriatului în educaţie şi o soluţie
pentru prevenirea abandonului

părăsire timpurie a şcolii?


Unde altundeva decât la
nivel local pot fi determinate
dimensiunile reale ale sărăciei,
sau caracteristicile şi forţa
comunităţilor tradiţionale?
Concluziile cercetărilor
româneşti şi abordările
internaţionale sunt unanime în
a pune în valoare importanţa
comunităţii locale, atât
pentru identificarea cauzelor
abandonului şcolar, cât şi
pentru identificarea măsurilor
Parteneriatul în educaţie a devenit o temă de prevenţie şi diminuare a fenomenului
centrală a discuţiei publice despre educaţie părăsirii timpurii a şcolii. Spre exemplu,
odată cu lansarea ideii de descentralizare documentele Consiliului Europei despre
a învăţământului. În acest context, şcoala România vorbesc astfel despre o predispoziţie
este tratată din ce în ce mai mult ca parte a mai mare a băieţilor de a abandona şcoala,
comunităţii locale, deschiderea reciprocă spre dar şi despre dimensiunile îngrijorătoare ale
nevoile concrete fiind una dintre premisele fenomenului în rândul populaţiei de etnie romă
succesului şcolar într-o societate descentralizată. şi a altor grupuri sociale vulnerabile. Se aplică
Este limpede că şcoala actuală nu mai poate aceste concluzii şi în cazul şcolii dumneavoastră?
lucra în mod autarhic, că decizia şcolară trebuie Ceea ce dorim să sugerăm în cadrul acestui
să se deschidă spre opiniile şi nevoilor tuturor ghid este acela că răspunsul optim la această
celor interesaţi de educaţie (părinţi, autorităţi întrebare nu poate să fie dat nici de la nivel
locale, personalităţi locale, agenţi economici, naţional sau judeţean, dar nici de la nivelul unei
organizaţii neguvernamentale, biserică, singure şcoli. Problema fiind una a comunităţii şi
poliţie etc.). Puţini sunt cei care s-au gândit cu răspunsul trebuie
seriozitate la constituirea unui parteneriat local să fie unul pe măsură, adică venit din partea
chiar între diverse instituţii şcolare, cu scopul unui grup de instituţii de învăţământ care,
de a rezolva împreună complexe probleme
educaţionale şi comunitare.
Consorţiul şcolar este o excelentă oportunitate
Este limpede că şcoala actuală nu mai poate lucra
în acest sens, în condiţiile în care cauzele în mod autarhic, că decizia şcolară trebuie să se
identificate ale părăsirii timpurii a educaţiei deschidă spre opiniile şi nevoilor tuturor celor
conduc în mod evident spre ideea de interesaţi de educaţie (părinţi, autorităţi locale,
personalităţi locale, agenţi economici, organizaţii
intervenţie la nivelul comunităţii. Cine
altcineva decât comunitatea locală poate
să identifice mai eficient grupurile cu risc de neguvernamentale, biserică, poliţie etc.).
9

împreună, au o şansă în plus de a se dezvolta, probleme de comportament şi de integrare


de a contribui la dezvoltarea comunităţii, dar şi socială. Este oare aceasta o practică cu efecte
de a oferi răspunsuri adecvate unei probleme pozitive asupra copilului respectiv, sau mai
punctuale precum abandonul şcolar. curând un transfer de responsabilitate de la
În plus, aşa cum se poate observa în studiul o instituţie şcolară la alta? Ştie ceva şcoala
UNICEF citat mai sus, abandonul şcolar are „primitoare” despre copilul respectiv şi despre
cauze complexe, care ţin atât de şcoală (ofertă problemele sale specifice? Există în cultura
nestimulativă, fluctuaţia cadrelor didactice), de organizaţională a instituţiei în care elevul
nivelul de dezvoltare socio-economică al unei este transferat acele elemente care să-l poată
comunităţi (sărăcie, ajuta să-şi corecteze
migraţia, familie comportamentul în raport
dezorganizată), cât
Abandonul şcolar are cauze complexe, care cu un set de norme şi de
şi de valori locale şi ţin atât de şcoală (ofertă nestimulativă, valori comun acceptate?
de tradiţii culturale fluctuaţia cadrelor didactice), de nivelul de Numeroasele cazuri
(convingerile dezvoltare socio-economică al unei comunităţi concrete de acest fel
părinţilor, tradiţia, arată că această măsură
anturajul). Or, pentru (sărăcie, migraţia, familie dezorganizată), este una care facilitează
a fi rezolvată, o cât şi de valori locale şi de tradiţii culturale abandonul şcolar, prin
problemă complexă (convingerile părinţilor, tradiţia, anturajul). pierderea „identităţii”
trebuie să primească cazului şi plasarea sa într-
un răspuns pe un mediul şcolar adesea
măsură, care poate veni cu mai mare dificultate ostil. Şi în acest caz concret, consorţiul poate
din partea unui singur actor, şcoala. Aşadar şi din reprezenta o soluţie, în măsura în care include
acest punct de vedere, consorţiul şcolar este mai şcoli care comunică în mod constant şi organizat,
bine plasat şi poate reprezenta o soluţie cu mai au obiective, sau chiar strategii de dezvoltare
mari şanse de reuşită. comune sau împărtăşite, au planuri operaţionale
Spre exemplu, credem că majoritatea comune prin care încearcă rezolvarea unor
covârşitoare a profesorilor va recunoaşte probleme interne, dar şi a problemelor
necesitatea mutării disciplinare a copiilor cu comunităţii în ansamblul său.
10
CAPITOLUL 2. Întrebări frecvente
legate de Consorţiul Şcolar

2.1 Ce este de fapt 2.2 Care sunt


Consorţiul Şcolar? atribuţiile
Consorţiile şcolare sunt structuri asociative, fără consorţiilor şcolare?
personalitate juridică, constituite din două sau
mai multe unităţi de învăţământ preuniversitar Principalele beneficii asigurate de Consorţiile
aflate într-o relativă vecinătate, în „vederea şcolare sunt următoarele (cf. art. 62, pct. 2,
asigurării calităţii educaţiei şi a optimizării Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011):
gestionării resurselor” (art. 62, pct.1, Legea mobilitatea personalului între unităţile
educaţiei naţionale, nr.1/2011). membre ale consorţiului;
Cadrul legal care fundamentează în principal utilizarea în comun a resurselor unităţilor de
aceste structuri asociative este reprezentat învăţământ din consorţiu;
aşadar de Legea educaţiei naţionale, nr. 1/2011 lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite
şi de Ordinul nr. 5.488 / 29.09.2011 elevilor şi recunoaşterea reciprocă a
privind Regulamentul-cadru pentru organizarea rezultatelor învăţării şi evaluării acestora.
şi funcţionarea consorţiilor şcolare din Consorţiile şcolare au anumite atribuţii precizate
29/09/2011, Publicat în Monitorul Oficial, detaliat în legislaţia în vigoare, însă, cei care
Partea I, nr. 733 din 9.10.2011. doresc să înfiinţeze o astfel de structură,
trebuie să ştie că principalele activităţi pe care
şi le vor propune nu se
regăsesc exclusiv printre
cele menţionate în
Regulament.
Priorităţile la care poate
răspunde un consorţiu
şcolar, fără a avea
pretenţia că nu pot
exista și altele, conform
OMECTS 5488/2011, art.
2, pot fi împărţite după
cum urmează:
La nivel educaţional:
- facilitarea accesului la
servicii educaţionale de
calitate pentru toţi elevii;
- lărgirea oportunităţilor
de învăţare oferite elevilor;
- îmbunătăţirea calităţii
serviciului de educaţie
prin adaptarea la nevoile
şi opţiunile elevilor (curriculum la decizia şcolii
adoptat în funcţie de necesităţile unităţilor de
11
învăţământ care fac parte din consorţiu); La nivel financiar:
- dezvoltarea de programe curriculare şi - utilizarea optimă a unor resurse materiale,
extracurriculare la nivelul unităţilor de umane şi financiare proprii unităţilor de
învăţământ, inclusiv pentru secţii şi structuri în învăţământ şi/sau obţinute în comun;
limbile minorităţilor naţionale; - eficientizarea alocării de resurse de la bugetele
- recunoaşterea reciprocă a rezultatelor învăţării şi locale şi utilizarea sustenabilă a bugetelor proprii;
evaluării acestora; - realizarea de acţiuni comune de marketing pe
- efectuarea de stagii de pregătire practică atât piaţa serviciilor educaţionale.
pentru elevii din învăţământul liceal tehnologic
şi postliceal, cât şi pentru cei înscrişi în alte
programe curriculare sau extracurriculare; 2.3 Ce condiţii
- realizarea de acţiuni coordonate pentru
acoperirea nevoilor de orientare şi consiliere a trebuie îndeplinite
elevilor;
- diversificarea ofertei de servicii educaţionale, pentru înfiinţarea
prin programe de stimulare a performanţei, de
educaţie timpurie, de realizare a programului consorţiului şcolar?
“Şcoală după şcoală”, de formare a adulţilor,
contractarea unor servicii pentru întreprinderi şi Înainte de a realiza efectiv o astfel de asociere,
comunităţile locale (de exemplu, studii, cercetări, trebuie să avem în vedere câteva condiţii
consultanţă etc.). care trebuie îndeplinite atât de către şcoala
La nivel organizatoric: iniţiatoare cât şi de cealaltă sau celelalte unităţi
- facilitarea accesului unităţilor de învăţământ de învăţământ ce urmează să devină partenere:
din cadrul consorțiilor la proiecte în parteneriat
cu alte instituţii şi organizaţii publice ori private, unităţile de învăţământ preuniversitar
din ţară sau din străinătate; trebuie să fie autorizate/acreditate;
- investigarea nevoilor de educaţie şi formare unităţile de învăţământ preuniversitar
profesională dintr-un sector de activitate sau trebuie să fie parte a sistemului naţional de
arie teritorială de interes comun şi planificarea învăţământ, cu personalitate juridică;
coordonată a ofertei, pe termen mediu şi lung, unităţile de învăţământ preuniversitar
pentru acoperirea optimă a nevoilor identificate; trebuie să funcţioneze pe teritoriul
- colaborarea pentru specializările/calificările aceluiaşi judeţ/municipiului Bucureşti sau
care presupun competenţe combinate; în judeţe limitrofe.
- promovarea colaborării interdisciplinare
în vederea stimulării inovării şi formarea Este imperios necesar ca asocierea unităţilor
competenţelor pentru dezvoltare sustenabilă în şcolare să nu aibă loc doar la nivelul conducerii
societatea cunoaşterii; acestora. Acest parteneriat trebuie să fie
- colaborarea în teritoriu pentru asistenţă specia- dorit de marea majoritate a celor care vor fi
lizată, consiliere şi sprijin în favoarea familiilor implicaţi în derularea activităţilor regăsite în
elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii; planul de acţiune al consorţiului. De aceea,
- colaborarea pentru asigurarea calităţii prin
benchmarking, schimb de bune practici în „Ne-a venit hârtie de la inspectorat,
cadrul reţelei şi cu şcoli din Uniunea Europeană, au zis că trebuie să facem consorţiile astea
în special privind implementarea asigurării
calităţii, învăţarea centrată pe elev, elevii cu
şi că avem până la întâi (ale lunii) să trimitem
nevoi speciale, elaborarea de materiale de documentele.”
învăţare etc. Director şcoală consorţiu
12
„Pentru ce să mai facem și consorțiile astea! o unitate de învăţământ preuniversitar poate
deveni şi parte într-un consorţiu şcolar deja
Și așa ne cer sute de hârtii de la inspectorat, constituit, prin încheierea unui act adiţional la
pentru ce să mă complic?” contractul de parteneriat existent. Solicitarea
Director şcoală care nu face parte unităţii de învăţământ preuniversitar de a deveni
din niciun consorţiu. parte a unui consorţiu şcolar care este deja
constituit este adresată consiliilor de administraţie
o următoare condiţie de succes a realizării şi ale unităţilor de învăţământ care fac parte din
funcţionării optime a unui consorţiu este aceea consorţiul şcolar şi va fi însoţită de avizul de
ca personalul implicat să dorească asocierea, să oportunitate al inspectoratului şcolar judeţean/
conştientizeze avantajele ei, dar şi dezavantajele Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti şi
care ar putea să apară ulterior şi pe care şi de avizul autorităţilor administraţiei locale.
le asumă. Consorţiul nu va funcţiona dacă Este important de precizat faptul că la
motivaţia este extrinsecă sau dacă „obligaţiile” constituirea consorţiului şcolar, unităţile de
sunt văzute înaintea oportunităţilor. învăţământ preuniversitar vor avea în vedere
posibilitatea să deruleze activităţi comune
ale elevilor şi cadrelor didactice. În acest
2.4 Paşii necesari sens vor fi analizate condiţiile de acces între
unităţile de învăţământ preuniversitar, distanţa
pentru înfiinţarea dintre unităţile de învăţământ, căile de acces,
existenţa mijloacelor de transport în comun şi a
consorţiului şcolar transportului şcolar etc.
De asemenea, în vederea optimizării gestionării
Când discutăm despre un consorţiu şcolar
resurselor umane, cu acordul părţilor, se poate
trebuie să avem în vedere două posibilităţi:
realiza mobilitatea personalului didactic
înfiinţarea unui consorţiu
între unităţile de învăţământ membre ale
afilierea unei unităţi şcolare la un
consorţiului.
consorţiu deja funcţional.
E nevoie de acordul expres al angajatului
implicat în mobilitate, și trebuie respectată
În situaţia în care ne referim la înfiinţarea metodologia privind mişcarea personalului
consorţiului, primul pas este găsirea motivelor didactic, aprobată anual prin ordin al ministrului
comune pentru înfăptuirea parteneriatului. Abia educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.
după aceea se ajunge la asociere şi încheierea
unui contract de parteneriat între toate unităţile
şcolare interesate. După ce acordul
este semnat, urmează pasul 3, adică
solicitarea avizelor de la inspectoratul Este important de precizat faptul că la constituirea
şcolar şi de la autorităţile publice locale. consorţiului şcolar, unităţile de învăţământ
Am văzut mai sus că un consorţiu şcolar preuniversitar vor avea în vedere posibilitatea să
poate funcţiona la nivelul unui judeţ/
al municipiului Bucureşti sau poate deruleze activităţi comune ale elevilor şi cadrelor
cuprinde unităţi şcolare din localităţi didactice. În acest sens vor fi analizate condiţiile de
limitrofe, din judeţe învecinate. În acest acces între unităţile de învăţământ preuniversitar,
ultim caz avem nevoie de avizul celor
două inspectorate şcolare şi avizul
distanţa dintre unităţile de învăţământ, căile de acces,
tuturor administraţiilor locale pe raza existenţa mijloacelor de transport în comun
cărora se află unităţile şcolare. şi a transportului şcolar etc.
În situaţia în care ne referim la afiliere,
13
!
Acreditate

! Personalitate
juridică
Unități de învățământ Unități de învățământ
de stat particulare

! Din același județ/


localități limitrofe !
Autorizate

Consorțiul
Înființarea unui nou consorțiu CUM? CUM? Afilierea la un consorțiu deja existent
Școlar
Identificarea Identificarea
1 unităților de 1 consorțiului,
învățământ cu exprimarea dorinței
planuri de dez- de a deveni membru
voltare similare și negocierea acestei
poziții
Încheierea unui
2 contract tip Încheierea unui act
de parteneriat 2 adițional la contract
între unitățile de tip de parteneriat
învățământ între unitățile de
învățământ prin care
Obținerea avizelor
3
se stabilește noua
de oportunitate de componență
la autoritățile ad- a consorțiului
ministrative locale
și Inspectoratul Avizarea noului
Școlar Județean/
ISMB
3 document de
către autoritățile
administrative locale
și Inspectoratul
Școlar Județean/
Realizarea de acțiuni ISMB
coordonate de Utilizarea optimă
consilere a elevilor a resurselor

Investigarea locală a
nevoilor de educație și Utilizarea sustenabilă
formare profesională a bugetelor
DE CE?
Facilitarea accesului la Facilitarea accesului
proiecte în parteneriat elevilor la servicii
cu alte instituții educaționale de calitate

Organizarea concursurilor Dezvoltarea de


de titularizare în cadrul programe curriculare și
consorțiului extracurriculare

Alegerea pragului minim de elevi Realizarea de acțiuni comune


pentru înființarea cabinetelor de marketing pe piața serviciilor
psihologice, medicale etc educaționale

Fig. 3 Consorțiul scolar. Pași pentru înființare


14

Consorţiile şcolare se află în următoarele tipuri apartenenţă socială, situaţie materială sau copii
de relaţii cu alte structuri de interes public şi cu cerinţe educaţionale speciale au dreptul de a
privat: beneficia de servicii educaţionale de calitate;
• de colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/ C. principiul educaţiei incluzive, care priveşte
al municipiului Bucureşti; valorificarea întregului potenţial al copilului,
• de colaborare cu autorităţile locale; fără discriminare sau excludere;
• de colaborare cu societatea civilă, fundaţii, D. principiul specializării, conform căruia
organizaţii neguvernamentale, companii private unităţile de învăţământ asociate în consorţii
naţionale şi internaţionale etc. şcolare au specializări/profiluri comune/
convergente;
Ca urmare, consorţiile şcolare, în aplicarea E. principiul continuităţii studiilor în
principiului colaborării, pot organiza activităţi domeniul de specialitate;
educaţionale de tip ateliere de lucru, dezbateri, F. principiul colaborării cu societatea
discuţii tematice, seminare, vizite etc., de civilă şi cu celelalte entităţi şi instituţii cu
responsabilizare socială şi civică a elevilor, responsabilitate socială;
în colaborare cu instituţii publice, companii G. principiul calităţii, în baza căruia activităţile
private, organizaţii neguvernamentale etc. de învăţământ se raportează la standarde de
referinţă şi bune practici locale, naţionale şi
internaţionale;
2.5 După ce principii H. principiul transparenţei şi răspunderii
publice, conform căruia unităţile şi instituţiile
funcţionează de învăţământ asigură tuturor beneficiarilor
educaţiei şi formării profesionale accesul la
Consorţiul şcolar? toate informaţiile de interes şi răspund public
de performanţele lor;
Consorţiile şcolare se organizează şi I. principiul implicării sociale, conform căruia
funcţionează cu respectarea următoarelor în procesul de educaţie se implică activ
principii: toate instituţiile publice şi private care au,
A. principiul descentralizării, conform căruia conform legii, atribuţii în domeniu, în vederea
deciziile principale se iau la nivelul actorilor asigurării calităţii şi relevanţei procesului
direct implicaţi în proces; de învăţământ.
B. principiul egalităţii de şanse, conform
căruia toţi copiii, indiferent de etnie,
15
CAPITOLul 3. Consolidarea
consorţiilor şcolare
Pentru a funcţiona optim, un consorţiu şcolar umane de care dispun unităţile de învăţământ
trebuie să-şi definească o strategie pe termen preuniversitar din cadrul consorţiului şcolar,
mediu (3-5 ani), aprobată de toate consiliile inclusiv mobilitatea personalului între unităţile
de administraţie ale unităţilor şcolare care fac membre ale consorţiului şcolar;
parte din consorţiu. În vederea transformării • lărgirea oportunităţilor de învăţare oferite
strategiei într-un produs operaţional, ea trebuie elevilor şi recunoaşterea reciprocă a
să se bazeze pe planuri de acţiune anuale (de rezultatelor învăţării şi evaluării acestora prin
preferinţă an şcolar şi nu an calendaristic) care acţiuni vizând: analiza nevoilor de educaţie
să fie derivate din: şi formare profesională din zona de acţiune
a unităţilor de învăţământ, asigurarea
• documentele strategice de la nivel judeţean accesului la educaţie, coordonarea ofertei
şi regional specifice învăţământului (planul pentru acoperirea nevoilor de educaţie şi
regional de acţiune pentru învăţământ, formare profesională, elaborarea şi aplicarea
planul local de acţiune pentru învăţământ curriculumului la decizia şcolii comun/
şi alte strategii ale inspectoratelor şcolare / convergent pentru unităţile de învăţământ
administraţiei publice locale); preuniversitar din cadrul consorţiului şcolar,
• documentele strategice ale unităţilor de alte acţiuni specifice10.
învăţământ membre ale consorţiului şcolar
(planul de dezvoltare instituţională, planul de
acţiune al şcolii). Planul de acţiune trebuie să fie suficient de
detaliat la momentul adoptării astfel încât să
poată fi asumat de toţi factorii care ulterior
3.1 Ce Înseamnă planul vor contribui (fie prin resursă umană pusă la
dispoziţie, fie prin buget alocat) la atingerea
de acţiune la nivelul obiectivelor propuse.

unui Consorţiu Şcolar?


Planul de acţiune va cuprinde, astfel, în mod
Strategia asumată la nivelul consorţiului se obligatoriu următoarele aspecte:
traduce în Planul de Acţiune al Consorţiului
(PAC), document care se elaborează şi se • acţiunea / măsura propusă;
adoptă la începutul fiecărui an şcolar. În • responsabilul (poate fi interpretat şi ca cel
elaborarea P.A.C. conducerea consorţiului şcolar care va face raportarea);
se va informa din documentele strategice • cine va implementa acţiunea / măsura;
ale unităţilor de învăţământ membre ale • bugetul estimativ alocat pentru
consorţiului şcolar (planul de dezvoltare îndeplinirea obiectivului;
instituţională, planul de acţiune al şcolii) şi • sursa de finanţare şi responsabilul care
documentele strategice de la nivel regional va face posibilă folosirea acelei surse de
şi judeţean specifice învăţământului (planul finanţare;
regional de acţiune pentru învăţământ, planul • termenul de finalizare a acţiunii;
local de acţiune pentru învăţământ). P.A.C. va • sistemul de monitorizare a acţiunii.
conţine planuri de măsuri pentru:
• utilizarea în comun a resurselor materiale şi

10 OMECTS nr. 5488 / 2011


16
CAPITOLul 4. Argumente pentru
construirea de consorţii Şcolare;
exemple din practică

Consorţiul şcolar este un concept nou în oportunitatea şi au încercat să o utilizeze.


sistemul de educaţie din România, introdus Până la 31 mai 2012, au fost înființate 107
de Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 şi consorții în 18 judeţe şi Municipiul Bucureşti.
operaţionalizat la sfârşitul lunii septembrie Numărul de consorţii într-un judeţ variază
2011, prin normele metodologice de între unul şi 21. Ies în evidenţă judeţele
înregistrare şi funcţionare a unui consorţiu Braşov şi Mureş, cu 21, respectiv 19 consorţii
şcolar. Consorţiul şcolar este, conform înfiinţate. Alte judeţe cu ceva mai multe
definiţiei date de lege, „un parteneriat consorţii înfiinţate sunt Arad (7), Alba şi
contractual între unităţile de învăţământ” Bacău (câte 6), Galaţi, Mehedinţi, Tulcea şi
prin care sunt urmărite obiective precum Vâlcea (câte 5). În Municipiul Bucureşti erau
mobilitatea cadrelor didactice, utilizarea în înregistrate la data cercetării 9 consorţii. În
comun a bazei materiale sau oferirea unor celelalte judeţe în care există consorţii sunt
programe educaţionale mai bune. între unul şi 3.
Publicarea normelor metodologice nu a Aceste consorţii au dezvoltat deja o serie de
fost urmată de alte măsuri de explicare a practici în domeniul consorţiilor şcolare. Este
noului concept. Chiar şi în absenţa unor util pentru scopurile acestui ghid să trecem
astfel de măsuri, mai multe şcoli au sesizat în revistă această experienţă concretă a celor
17
pe care i-am putea numi antreprenorii 4.1 De ce să înfiinţăm
consorţiilor din România. Vom utiliza în
acest scop rezultatele cercetării derulate în un consorţiu şcolar?
cadrul proiectului de faţă, dar şi mărturiile
directorilor unităţilor de învăţământ şi În primul rând, consorţiul şcolar poate să
membrilor consiliilor de administraţie ale apară ca răspuns la nevoia unei unităţi de
consorţiilor care au răspuns solicitărilor învăţământ. Fie că e vorba de o nevoie de
noastre. resurse umane, curriculare sau financiare, o
Cercetarea a urmărit mai multe subiecte, dar unitate şcolară îşi poate propune să devină
pentru scopurile acestui ghid ne vom opri membru al unui consorţiu şcolar cu scopul de
la două: înfiinţarea consorţiilor, respectiv a acoperi respectivele lacune. Aşadar, la baza
avantajele şi dezavantajele aduse de acestea. înfiinţării unui consorţiu şcolar stă o problemă
Pentru eşantionul de şcoli în consorţiu, care necesită rezolvare, însă poate să apară şi
am dorit să aflăm în primul rând câteva ca dorinţă de a realiza activităţile specifice mai
informaţii statistice despre componenţa bine.
consorţiilor. Am aflat că:

- 55% dintre şcoli se află în consorţii cu „Noi nu aveam profesori titulari şi era tare
doar două unităţi de învăţământ, 17% cu greu să păstrăm continuitate de la an la an.
trei unităţi şi 28% cu trei sau mai multe; Şi asta se vede în rezultatele copiilor”.
- doar 7% dintre unităţile de învăţământ se Director şcoală membră
află în consorţii cu şcoli din alte localităţi;
- 62% dintre şcoli se află în ceea ce am
a unui consorţiu
putea numi consorţii cu o componentă
„verticală”, adică unităţi care şcolarizează
la nivele diferite (spre exemplu, şcoală Iată o selecţie cu cele mai importante motive
generală – liceu sau şcoală generală – pentru care şcolile au decis să intre în consorţii
grădiniţă). (fig. 4).

Motive pentru intrarea într-un consorțiu


Întrebare cu răspuns multiplu (suma procentajelor depășește 100%)

Testarea unei oportunități


3
Transfer de experiențe, învățare în comun
6 Solicitarea inspectoratului școlar
Accesul la surse de finanțare
6 Mobilitatea elevilor
Oferta educațională
10 Managementul resurselor materiale
Managementul resurselor umane
11

34

38

72

Fig. 4 Motive pentru intrarea într-un consorțiu


18
„Şcoala din comună avea întotdeauna La managementul resurselor umane includem şi
rezulate mai bune testarea naţională, atingerea pragului pentru cabinetul medical sau
cabinetul psihologic, aşa cum ne-a arătat studiul
aşa ca am zis să creştem şi noi, de caz realizat.
să învăţăm de la ei”.
Director şcoală membră a unui consorţiu
„Şcoala gimnazială are logoped iar Liceul are
psiholog şi pentru elevii cu nevoi speciale de
Cele mai importante categorii de motive la ambele şcoli am programat activităţi atât
la logoped cât şi la psiholog. Mai mult, am
sunt chiar cele indicate de legea educaţiei:
managementul în comun al resurselor
umane – completarea de catedre, mobilitatea constituit o grupă cu elevii cu CES din Consorţiu
cadrelor didactice, examene de titularizare în pentru care vom solicita profesor itinerant.”
comun – indicat de 72% dintre respondenţi; Director şcoală membră a unui consorţiu
managementul resurselor materiale
ale consorţiului (38%) şi lărgirea ofertei
educaţionale (34%).
Alte categorii de motive ce au apărut în
răspunsurile primite sunt: asigurarea unei
E mult mai uşor să gestionezi resursa mobilităţi a elevilor între şcolile din consorţiu
umană prin constituirea catedrelor la nivelul (10%) – se aplică desigur la consorţiile
Consorțiului şi organizarea concursurilor pentru
„verticale” de care vorbeam mai sus; accesul
la surse de finanţare prin scrierea de proiecte
recrutarea cadrelor didactice” (10%), solicitarea inspectoratului școlar (6%) şi
Director şcoală membră a unui consorţiu transferul de experienţe (6%).
Un mic număr de şcoli (3%) au indicat chiar că
au intrat într-un consorţiu pur şi simplu pentru
a testa o oportunitate nouă. Este interesant
„Ai nevoie de ajutor cu ceva, te duci la şcoala răspunsul că au intrat într-un consorţiu la
solicitarea inspectoratului școlar, care a apărut,
vecină!” aşa cum ne aşteptam, în judeţele cu multe
Director şcoală membră a unui consorţiu consorţii. Iată că un inspector activ poate
determina activarea unor legături între şcolile
din judeţ.

„Elevii şcolii devin la absolvire elevii Liceului


tehnologic, iar absolvenții liceului viitorii
4.2 Cât de greu este
antreprenori ai localităţii. Prin disciplinele să înfiinţezi
opţionale, noi ne adaptăm specializărilor
liceului (spre exemplu, avem disciplina
un consorţiu?
opţională Educaţie ecologică, iar la liceu Cât de greu este să ajungi la o înţelegere
elevii noştrii merg la specializarea Protecția cu celelalte şcoli? Dar să înregistrezi formal
consorţiul? La ambele întrebări răspunsul
mediului.).”
dat de experienţele curente este că nu prea
Director şcoală membră a unui consorţiu greu. 57% dintre directorii şcolilor aflate deja
19
în consorţiu au spus că este uşoară sau foarte de definire a obiectivelor comune (dincolo
uşoară negocierea cu celelalte unităţi de de chestiuni punctuale precum calibrarea
învăţământ, iar 79% au afirmat acelaşi lucru catedrelor sau organizarea examenului de
despre înregistrare. titularizare), de proiectare a planului de acțiune

Cât de dificil este procesul de…? [%]


Foarte uşor Uşor Dificil Foarte dificil

73
...înregistrare a unui
consorțiu
20

...negociere cu alte 54
unități de învățământ
pentru crearea unui Fig. 5
consorțiu 41
Cât de dificil este
procesul de înființare
3 a unui consorțiu

Este important să avem în vedere şi procentul


de 21% al celor ce cred că procesul de „Am luat-o ca o provocare, am știut de
înregistrare este dificil sau foarte dificil. la început că nu va fi ușor și totuși am
Teoretic, procesul de obţinere a avizului reușit! Am înțeles că e o oportunitate de a
de oportunitate de la autorităţile locale şi
inspectoratul şcolar judeţean nu ar trebui să nu
instituționaliza relațiile dintre școlile din oraș
îngreuneze în niciun fel înfiinţarea consorţiului cu toate divergențele prezente și viitoare dintre
şcolar, fiind vorba de o un acord deja stabilit conducerile vremelnice ale celor două școli.”
între viitorii parteneri. Există însă, aşa cum Director şcoala membră a unui consorţiu
o arată exemplul de mai jos, situaţii în care
procedura poate fi anevoioasă, din diferite a consorţiului, de organizare a managementului
motive. financiar şi, bineînţeles, de implementare a
Trebuie să reţinem că aceştia sunt doar primii acţiunilor comune. Toate acestea necesită la
paşi şi că, după înregistrare, urmează procesul rândul lor un efort de negociere.

„Am înţeles că e o oportunitate de a instituţionaliza relaţiile dintre şcolile din oraş cu toate
divergenţele prezente şi viitoare dintre conducerile vremelnice ale celor două şcoli. Opozanţi au fost,
unii din necunoaştere, alţii din rea credinţă, alţii pur şi simplu! Trei şedinţe de consiliu local pentru
a primi avizul necesar în care persiflare dar şi acuzaţii de interese ascunse nu au lipsit. Insistenţa dar şi
sprijinul celor din domeniu şi al primarului din acele timpuri au permis trecerea peste această etapă. ”
Director şcoală membră a unui consorţiu
20
Important: ambele procese devin uşoare din
momentul în care cel puţin unul dintre cei 4.3 Avantaje vs.
implicaţi a înţeles cu exactitate ce trebuie făcut. Dezavantaje
Reţinem aşadar următoarele elemente cu Aşa cum am mai menţionat, consorţiul şcolar
importanţă majoră: nu este un concept inventat în România, ci
• Rolul informării corecte şi deci doar adaptat la sistemul românesc de educaţie.
nevoia de a avea acces facil la informaţii Analiza experienţelor din alte ţări şi analiza
complete; nu este întotdeauna uşor, teoretică a prevederilor legale conduce la o
mai ales la început, şi de aceea lucrurile listă de avantaje şi dezavantaje mai importante.
merg atunci când cineva îşi asumă Unele avantaje sunt evidente din formularea
responsabilitatea înţelegerii lucrurilor, ceea LEN, care spune la ce urmează a fi folosite
ce implică o investiţie de timp. consorţiile, iar unele dezavantaje sunt inerente,
• Antreprenorul consorţiului. precum sarcinile administrative suplimentare.
Acesta este persoana care înţelege prima
avantajele instrumentului, se informează, Figura 6 arată o serie de avantaje ale
îşi convinge partenerii, în general consorţiului atât din perspectiva beneficiarilor
conduce întregul proces. Toate consorţiile unui astfel de parteneriat cât şi din perspectiva
reprezentate la discuţii au un astfel de unităţilor de învăţământ care nu sunt membre
antreprenor. ale niciunui consorţiu şcolar. Ierarhizarea
avantajelor după importanţa acestora ne arată
o situaţie foarte interesantă. Pentru şcolile
aflate deja în consorţiu, mobilitatea cadrelor
„Fără doar și poate înființarea unui consorțiu didactice este pe primul loc, urmată de
a fost în primul rând o problemă de încredere, atragerea de finanţare şi realizarea de activităţi
perseverență și, de ce nu, de viziune.” extracurriculare. Pentru şcolile ce nu se află în
Director şcoala membră a unui consorţiu consorţii, mobilitatea cadrelor este doar a patra,
pe primul loc aflându-se oportunitatea atragerii
de finanţări; în rest, ierarhia este similară.
21
Evaluarea avantajelor consorțiilor [%] Pentru celelalte şcoli, care fie
nu au astfel de probleme, fie nu
le conştientizează, consorţiul
Foarte important Important ar putea fi atractiv în măsura în
care le ajută să atragă finanţări
Puțin important Foarte puțin important sau să îmbunătăţească oferta
educaţională.

Alte avantaje sunt legate de:


Mobilitatea cadrelor didactice • implicarea mai bună a
70 28 1
între școli din consorțiu părinţilor;
• transmiterea de bune
practici şi învăţarea din
Atragerea de finanțare experienţa celorlalţi membri
66 25 8 ai consorţiului;
prin proiecte comune
• combaterea discriminării
grupurilor vulnerabile
Realizarea de activități prin implicarea acestora în
52 32 11 3 activităţi comune.
extracurriculare comune

Utilizarea în comun a resurselor (spații


34 39 15 11
educaționale, cantine, biblioteci etc.)

Realizarea de activități curriculare


32 46 21
comune

Ușurarea trecerii elevilor de la un nivel


de școlarizare la altul, în cadrul şcolilor 32 37 20 10
care intră în componenţa consorțiului

Fig. 6
Evaluarea avantajelor consorțiilor

Explicaţia acestei situaţii este dată foarte probabil


de rezolvarea unor nevoi imediate. Cele mai multe
dintre şcolile care se află deja în consorţii au sau
au avut o problemă de management al resurselor
umane: catedre necompletate, norme incomplete,
imposibilitatea de a titulariza profesori, imposibili-
tatea de a organiza concursuri etc. Pentru acestea,
consorţiul a venit ca un răspuns natural la problema
identificată.
22

Şi în ceea ce priveşte
dezavantajele observăm
Evaluarea dezavantajelor consorțiilor
diferenţe importante între cele [%]
două grupuri, care sunt legate
de deosebirile între practică Foarte important Puțin important
şi cunoaştere teoretică. Important Foarte puțin important
Pentru şcolile aflate deja în
Sarcini administrative
consorţiu, cele mai importante
(birocratice) 31 37 23 8
dezavantaje sunt legate de
suplimentare
sarcinile administrative şi
responsabilităţile decizionale Responsabilități (decizii)
suplimentare. În fapt, este ceea suplimentare
24 44 24 7

ce se întâmplă atunci când o


unitate de învăţământ aderă Dificultăți de gestionare
la un consorţiu: apar sarcini şi datorită unor neclarități 23 46 20 10
decizii suplimentare. legislative
Aceste dezavantaje sunt
sesizate şi de şcolile care Lipsa de utilitate pe
15 24 39 20
nu sunt în consorţii, dar termen lung
pentru acestea cel mai
important dezavantaj rămâne Lipsa de utilitate
neclaritatea legislaţiei, imediată
7 24 49 18

foarte probabil pentru că


nu au primit o informare Un proces greoi de
corespunzătoare (sau poate înregistrare a 6 13 56 24
că legislaţia chiar este neclară, consorțiului
rămâne de discutat).
Fig. 7 Evaluarea dezavantajelor consorțiilor
23
Bineînţeles, la fel ca orice formă de parteneriat,
Pentru şcolile aflate deja în consorţiu, mobilitatea consorţiul are şi dezavantaje, unele dintre ele
cadrelor didactice este pe primul loc, urmată de cauzate de minusurile legislative, altele de
lipsa experienţei în organizarea şi conducerea
atragerea de finanţare şi realizarea de activităţi acestuia. Aşa cum experienţa ne-a arătat,
extracurriculare. Pentru şcolile ce nu se află în avantajele devin din ce în ce mai evidente
consorţii, mobilitatea cadrelor este doar a patra, imediat ce consorţiul începe să funcţioneze.
În acelaşi timp, schimbul de idei de bună
pe primul loc aflându-se oportunitatea atragerii practică dintre consorţii are rolul de a cataliza
de finanţări; în rest, ierarhia este similară. procedurile de parteneriere dintre unităţile de
învăţământ şi de iniţiere a proiectelor comune.
Mai mult, întâlnirile în care sunt prezenţi
Desigur, există şi posibilitatea apariţiei altor reprezentanţi ai mai multor consorţii au un
tipuri de dificultăţi, cum ar fi: puternic rol formativ, schimburile de experienţă
- dificultăţi de comunicare sau funcţiona- fiind foarte vizibile deoarece lipsa informării la
litate în cadrul consorţiului, care derivă din nivel naţional este acută, însă şi mai important,
practică; au un puternic rol motivaţional.
- discriminarea romilor; pot exista cazuri
în care un număr mare de elevi romi dintr-o
unitate de învăţământ să îngreuneze
sau chiar să stopeze negocierile pentru
formarea consorţiului. Este un subiect
delicat, care necesită o abordare separată.

Sintetizând avantajele şi oportunităţile


oferite de consorţiile şcolare se poate
conchide că acestea reprezintă o
opţiune generoasă de promovare
a parteneriatului şcolar pentru
dezvoltarea şi ameliorarea şcolară, dar
şi pentru promovarea unei
educaţii de calitate.

Bineînțeles, la fel ca orice formă


de parteneriat, consorţiul are
şi dezavantaje, unele dintre ele cauzate
de minusurile legislative, altele
de lipsa experienţei în organizarea
şi conducerea acestuia. Aşa cum
experienţa ne-a arătat, avantajele
devin din ce în ce mai evidente imediat
ce consorţiul începe să funcţioneze.
24

Aşadar, recomandăm participarea la cât


mai multe evenimente de tipul celor
desfăşurate de Centrul Educaţia 2000+ în
cadrul Proiectului „Consolidarea capacităţii
de formare a consorţiilor şcolare în
vederea reducerii abandonului şcolar”, cu
sprijinul UNICEF România, evenimente
care promovează partenerierea şcolilor
pentru cauze comune: egalitate de şanse,
educaţie de calitate, reducerea şi prevenirea
abandonului şcolar şi nu în ultimul rând,
intergrare socială.

Întâlnirile în care sunt prezenţi reprezentanţi


ai mai multor consorţii au un puternic rol
formativ, schimburile de experienţă fiind
foarte vizibile deoarece lipsa informării la nivel
naţional este acută, însă şi mai important,
au un puternic rol motivaţional.
25
CAPITOLul 5. De reţinut!

 umărul de consorţii şcolare este foarte mic, având în vedere că


N
cel puţin teoretic este vorba de un instrument care răspunde direct unor
nevoi reale legate de managementul resurselor umane, managementul
bazei materiale şi creşterea calităţii serviciilor educaţionale.

Înfiinţarea consorţiilor este mult uşurată de existenţa unui antreprenor


al consorţiului, adică acea persoană care se informează, îmbrăţişează
ideea şi îşi convinge colegii de utilitatea asocierii.

 xistă diferenţe de percepţie a avantajelor între şcolile ce sunt în


E
consorţii şi cele ce nu sunt. Primele consideră ca principale avantaje
rezolvarea unor probleme de management (resurse umane şi materiale),
iar celelalte se orientează mai degrabă către posibilitatea de a atrage
finanţări şi de a creşte calitatea serviciilor educaţionale. O echilibrare
între cele două aspecte, pentru ambele grupuri, nu poate să fie decât
benefică.

 rincipalele dezavantaje sunt legate de sarcinile administrative


P
suplimentare şi de neclarităţile legislative, însă în general, după
o informare scurtă, avantajele sunt percepute ca fiind mai importante
ca dezavantajele.

 ste alarmantă raportarea discriminării în cazul şcolilor cu un număr


E
ridicat de elevi romi, şcoli ce au dificultăţi în a găsi parteneri pentru
formarea unui consorţiu.

 ractica arată că apar probleme de comunicare şi funcţionalitate


P
ce trebuie rezolvate din mers, iar aici un rol major este jucat de
managementul consorţiului, cu tot ce implică acesta (din punct de
vedere strategic, operaţional, financiar).
BRA
VO!

Centrul Educația 2000+


www.cedu.ro

O!
TE A V
IUBESC
! BR
Lucrare tipărită în 1000 de exemplare cu sprijinul
Reprezentanței UNICEF în România

Arată-Mi TE
IUBE
SC!

că Mă
iubeşti,
BRA
VO!

i m i t e - M Ă
Tr
Ş c o a l Ă !
la

TE
IUBESC!

Editura Vanemonde
ISBN 978 -973-1733-42-5

CAMPANIE PENTRU PARTICIPAREA ŞCOLARĂ


Centrul Educația 2000+
www.cedu.ro

S-ar putea să vă placă și