Sunteți pe pagina 1din 5

LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR PROF.

Piticariu Simona Nicoleta


PROIECT DE LECŢIE
Clasa: a XI -a
Disciplina: Limba şi literatura română
Aria curriculară Limbă şi comunicare
Manual – Editura Corint
Lecția: Curente culturale în secolele XVII – XVIII: Iluminismul românesc- Şcoala Ardeleană
Tipul lecţiei: mixtă

Scopul lecţiei: Reactualizarea, sistematizarea şi integrarea cunoştinţelor


COMPETENȚE GENERALE:
- comprehensiunea şi interpretarea textelor;
- situarea în context a textelor studiate prin raportatea la epocă sau la curentele literare;

COMPETENŢE SPECIFICE:
- Utilizarea strategiilor de lectură în vederea înţelegerii adecvate a textelor studiate ;
- Interpretarea textelor studiate prin prisma propriilor valori şi a propriei experienţe de lectură;
- Identificarea şi explicarea relaţiilor dintre opera literară studiată şi contextul cultural în care a apărut aceasta;
- Dezvoltarea unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului cultural românesc până la începutul secolului al XX-lea;
- Identificarea unor conexiuni între literatura română şi cea universală;
- Utilizarea adecvată a tehnicilor de documentare şi cercetare a unei teme.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Elevii vor fi capabili:

O1-să precizeze trăsăturile ideologice şi culturale ale Iluminismului european


O2să reţină meritele istorice, culturale şi filologice ale reprezentanţilor de frunte ai Şcolii Ardelene;
O3-să enunţe manifestele fundamentale ale Şcolii Ardelene;
O4-să cunoască principalii reprezentanţi ai epocii de tranziţie din Transilvania;
O5-să identifice în texte idei iluministe.

Resurse materiale: material bibliografic, manual, tabla, instrumente de scris, fişe de munca independenta, atlas de literatură română, texte-suport
Resurse procedurale: conversaţia euristică, expunerea, explicaţia, învăţarea prin descoperire, problematizarea, analiza de text, discuţia frontală, observaţia
Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, nota;

1
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR PROF. Piticariu Simona Nicoleta

Bibliografie:

- Programa de limba şi literatura romana pentru clasele IX – XII;


- Costache, A., Limba şi literatura română. Manual pentru clasa a XI-a, Ed. Art;
- Parfene, C., Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală. Ghid teoretico-aplicativ, Iaşi, Ed. Polirom, 1999;
- Călinescu, G., „Istoria literaturii române de la origini până în prezent”, Craiova, ed. Vlad&Vlad, 1993;
Iluminismul, antologie, note biobliografice de Romul Munteanu, Bucureşti, Editura Albatros, 1971
David N. Şcoala Ardeleană, Bucureşti, Editura Institutul de Arte Grafice „Scrisul liber”, 1958
Munteanu, Romulus, Contribuţia Şcolii Ardelene la culturalizarea maselor, Bucureşti, Editura Didactică şi pedagogică, 1962

2
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR PROF. Piticariu Simona Nicoleta

strategii didactice
momente t. conţinutul lecţiei Forme de Resurse Resurse evaluare
c.s. org. a materiale procedurale Activităţile elevilor
învăţării

Moment 2’ Salutul, verificarea prezenţei elevilor, scurtă conversaţie. Frontal Catalogul Conversaţia
organizatoric

Verificarea temei şi reactualizarea cunoştinţelor însuşite


anterior .
Elevii s-au documentat despre Școala Ardeleană și
reprezentanții ei. Frontal Manualul Conversaţie Ce este iluminismul?
dirijată
Iluminismul este un curent de gândire cu consecinţe pe explicaţia
Evocare 10’ plan politic, istoric şi artistic, care dorea să emancipeze Care sunt trăsăturile
O1 omul ; prin muncă şi cultură omul este perfectibil, ca şi Frontal Tabla Conversaţie specifice ale
societatea pe care el o construieşte. Iluminismul încearcă să euristică iluminismului?
înlăture dogmele religioase şi să infiltreze luminarea
maselor pe baza experienţei proprii.
Trăsături- În primul rând trebuie menţionat caracterul său
antifeudal şi antidespotic; o altă trăsătură a fost spiritul său Ce concepte noi apar în
raţionalist, materialist şi laic, propune accesul poporului la această perioadă ?
educaţie şi emanciparea lui prin cultură. Enumeraţi scriitori
Concepte noi- egalitate naturală, libertate, democraţie, reprezentativi pentru
monarh luminat, suveranitatea popoarelor. iluminismul european
Reprezentanți- Lessing- în Germania, Carlo Goldoni în
Italia, în Franţa- Montesquieu, Diderot; în Rusia

Constituirea 16’ Se anunţă titlul şi obiectivele urmărite în lecţie. Frontal Conversaţie


sensului Iluminismul-Școala Ardeleană și reprezentanții săi. Manualul Li se cere elevilor să
O2 Prezintă ideologia Şcolii Ardelene: Individual prezinte principalele opere
 Mişcare de eliberare socială şi naţională cu caracter ale reprezentanţilor Şcolii
iluminist, aparţinând intelectualităţii transilvănene Problematiz Ardelene.
între veacurile al XVIII-lea şi al XIX-lea. are  Samuil Micu
3
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR PROF. Piticariu Simona Nicoleta
Sunt amintite manifestele fundamentale ale Şcolii -participă la redactarea
Ardelene: Memorandumului
 continuarea ideilor istorice susţinute de cronicarii Caietele pentru emanciparea
O3 moldoveni şi munteni; elevilor naţională a românilor
 dezvoltarea conştiinţei în privinţa originii etnice Frontal ardeleni; redactează prima
comune şi a unităţii de neam şi limbă a tuturor Conversaţie operă românească
românilor. Individual dirijată în grafie latină: “Carte de
 dezvoltarea învăţământului – înfiinţarea de şcoli în rogacioni pentru evlavia
limba română; homului chreştin”; scrie o
 necesitatea introducerii alfabetului latin şi stabilirea Fișa gramatică împreună cu
unor norme lexicale etimologizante; realizată Gheorghe Şincai:
 recomandă cultivarea unei literature clasicizante. acasă “Elementa linguae daco-
Prezintă principalii reprezentanţi ai Şcolii Ardelene: romane sivae valachicae”.
Samuil Micu (Klein), Gheorghe Şincai, Petru Maior şi Ioan  Gheorghe Şincai
O4 Budai-Deleanu. traduce şi elaborează:
abecedarul, gramatica,
aritmetica, catehismul.
 Petru Maior
Pentru a stabili câteva trăsături, se împart fișe cu texte -redactează cea mai
aparținând reprezentanților Școlii Ardelene și elevii sunt Fișa reprezentativă carte a
14’ solicitați să dessprindă din texte ideile principale. Individual realizată iluminismului românesc:
acasă Lectură “Procanonul”; este
Ideile vor fi notate la tablă și pe caiete. coordonatorul “Lexiconului
Trăsături desprinse din cuprinsul fişelor: Individual și Exercițiu Conversație de la Buda”.
-afirmă că limba română derivă din latina populară; (fişa 1) pe echipe  Ioan Budai-
-românii să-şi întemeieze credinţele pe fapte, pe cerecetarea Învățarea Lectură Deleanu
O5 adevărului, a istoriei; luptă împotriva misticismului, prin - redactează prima epopee
superstiţiilor şi abuzurilor clericale (fişa 2) descoperire eroică, “Ţiganiada”.
-poporul român e poporul roman din Dacia; (ideea purităţii
etnice) (fişa 3,5)
-afirmă drepturile naţionale ale românilor; cărturarii aduc
argumente specifice filozofiei luminilor, conform cărora
românii din Transilvania ar trebui să aibă drepturi egale cu
reprezentanţii celelalte naţiuni (saşii, secuii şi maghiarii) şi
să trăiască în armonie pe baza unui contract social; (fişa 6)
4
LICEUL TEHNOLOGIC DORNA CANDRENILOR PROF. Piticariu Simona Nicoleta
-ei atacă corupţia clerului catolic şi infailibilitatea papei
(fişa 7)
-militează pentru ridicarea poporului prin cultură, pentru
răspândirea şcolilor naţionale; (fişa 8)

6’ ETAPA REFLECŢIEI
Reflecţie Se recapitulează cunoștințele predate, elevii sunt solicitați să Individual Caietele Conversația Notează observaţiile finale
numească, din punctul lor de vedere importanța Școlii elevilor în caiete.
Ardelene, in contextul sec. XVII-XVIII
Tema pentru 2’ Anunţă tema pentru acasă: ex.3 pag.42 din manual. Frontal
acasă