Sunteți pe pagina 1din 26

Metode

interactive de
învățare
STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE
VALORIFICATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR
Utilizarea metodelor interactive de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la
îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv-educativ, având un caracter activ – participativ şi o reală
valoare activ-formativă asupra personalităţii elevului.

2014

0
STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE
VALORIFICATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI
PREŞCOLAR

1
CUPRINS

Table of Contents
ARGUMENT.......................................................................................................................................3
I. NOŢIUNEA DE METODĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT...................................................................4
II. METODELE INTERACTIVE......................................................................................................7
III. DESCRIEREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE.........................................9
1. Metoda CUBULUI...................................................................................................................9
2. Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ( „Thinking hats”)..................................................10
3. METODA R.A.I.....................................................................................................................12
4. CERCUL “ COMPLIMENTELOR”......................................................................................14
IV. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE VALORIFICATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL
PRIMAR ŞI PREŞCOLAR................................................................................................................15
1. METODA CUBULUI..........................................................................................................15
2. Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ( „Thinking hats”).............................................17
3. METODA R.A.I..................................................................................................................19
4. TEHNICA „ COMPLIMENTELOR”..................................................................................20

ARGUMENT …………………………………………………………………… 4

1. NOŢIUNEA DE METODĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT ……………………….. 4


2. METODELE INTERACTIVE ……………………………………………… 6
3. DESCRIEREA STRATEGIILOR DIDACTICE INTERACTIVE ………. 7
3.1. METODA CUBULUI ………………………………………………………. 7
3.2. METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ………………………………. 8
3.3. METODA R.A.I. ……………………………………………………………… 9
3.4. TEHNICA “ ŞTIU / VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT” ………………… 11

4. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE VALORIFICATE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL


PRIMAR ŞI PREŞCOLAR ………………………………….. 12
4.1. METODA CUBULUI ………………………………………………………… 12
4.1.1. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ( APLICAŢIE) ……………………………….. 12

2
4.1.2. ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR ( APLICAŢIE) ………………………….. 13
4.1.3. MEDIUL NONFORMAL (APLICAŢIE) ……………………………………..13
4.2. METODA PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ……………………………………. 13
4.3. METODA R.A.I. ……………………………………………………………….. 13
4.4. TEHNICA “ ŞTIU /VREAU SĂ ŞTIU / AM ÎNVĂŢAT” ……………………. 15

BIBLIOGRAFIE ……………………………………………………………………. 16

3
ARGUMENT

Bunul mers al procesului de învăţământ şi rezultatele obţinute depind de metodele


utilizate. Marii pedagogi au evidenţiat faptul că folosindu-se metode diferite se obţin diferenţe
esenţiale în pregătirea elevilor, că însuşirea unor noi cunoştinţe sau comportamente se poate realiza
mai uşor sau mai greu, în funcţie de metodele utilizate.
Metodele sunt instrumente importante aflate la dispoziţia profesorului, de a căror
cunoştinţe şi utilizare depinde eficienţa muncii educative. Profesorul, cunoscând varietatea
metodelor, particularităţile elevilor cu care lucrează, obiectivele pe care trebuie să le atingă, trebuie
să acţioneze pentru a-şi valorifica pe deplin personalitatea, devenind el însuşi un creator în materie
articulare a strategiilor, metodelor şi procedeelor didactice.
Antrenarea permanentă a elevilor la un efort intelectual susţinut şi înarmarea acestora cu
capacităţi necesare unei activităţi de învăţare productivă reprezintă modalitatea cea mai eficientă
de educare a elevilor în spiritul unei atitudini conştiente şi active.
Cerinţa primordială a educaţiei progresiviste, cum spune Jean Piaget, este de a asigura o
metodologie diversificată bazată pe îmbinarea activităţilor de învăţare şi de munca independentă,
cu activităţile de cooperare, de învăţare în grup şi de munca interdependentă. Deşi învăţarea este
eminamente o activitate proprie, ţinând de efortul individual depus în înţelegerea şi conştientizarea
semnificaţiilor ştiinţei, nu este mai puţin adevărat ca relaţiile interpersonale, de grup sunt un factor
indispensabil apariţiei şi construirii învăţării personale şi colective. “Învăţarea în grup exersează
capacitatea de decizie şi de iniţiativă, dă o notă mai personală muncii, dar şi o complementaritate
mai mare aptitudinilor şi talentelor, ceea ce asigură o participare mai vie, mai activă, susţinută de
foarte multe elemente de emulatie, de stimulare reciprocă, de cooperare fructuoasă.” Specific
metodelor interactive de grup este faptul că ele promovează interacţiunea dintre minţile
participanţilor, dintre personalităţile lor, ducând la o învăţare mai activă şi cu rezultate evidente.
Acest tip de interactivitate determină “identificarea subiectului cu situaţia de învăţare în care
acesta este antrenat” (Idem), ceea ce duce la transformarea elevului în stăpânul propriei
transformări şi formări.

4
5
I. NOŢIUNEA DE METODĂ DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Metodele de învăţământ (“odos” = cale, drum; “metha” = către, spre) reprezintă căile folosite în
şcoala de către profesor în a-i sprijini pe elevi să descopere viaţa, natura, lumea, lucrurile, ştiinţa.
Ele sunt totodată mijloace prin care se formează şi se dezvoltă priceperile, deprinderile şi
capacităţile elevilor de a acţiona asupra naturii, de a folosi roadele cunoaşterii transformând
exteriorul în facilităţi interioare, formându-şi caracterul şi dezvoltându-şi personalitatea.

Prin "metodă de învăţământ" se înţelege, aşadar, o modalitate comună de acţiune a cadrului


didactic şi a elevilor în vederea realizării obiectivelor pedagogice. Cu alte cuvinte, metoda
reprezintă „un mod de a proceda care tinde să plaseze elevul într-o situaţie de învăţare, mai mult
sau mai puţin dirijată”.Sub raportul structurării, metoda este un ansamblu organizat de operaţii, de
procedee.

În anumite situaţii, o metodă poate deveni procedeu în cadrul altei metode (ex. problematizarea
poate fi inclusă într-o demonstraţie).
Metodologia didactică desemnează sistemul metodelor utilizate în procesul de învăţământ
precum şi teoria care stă la baza acestuia. Sunt luate în considerare: natura, funcţiile, clasificarea
metodelor de învăţământ, precum şi caracterizarea, descrierea lor, cu precizarea cerinţelor de
utilizare.
Metodele de învăţământ sunt un element de bază al strategiilor didactice, în strânsă
relaţie cu mijloacele de învăţământ şi cu modalităţile de grupare a elevilor. De aceea, opţiunea
pentru o anumită strategie didactică condiţionează utilizarea unor metode de învăţământ specifice.
Totodată, metodele de învăţământ fac parte din condiţiile externe ale învăţării, care
determină eficienţa acesteia. De aici decurge importanţa alegerii judicioase a metodelor
corespunzătoare fiecărei activităţi didactice.
Sistemul metodelor de învăţământ conţine:
- metode tradiţionale, cu un lung istoric în instituţia şcolară şi care pot fi păstrate cu
condiţia reconsiderării şi adaptării lor la exigenţele învăţământului modern;
- metode moderne, determinate de progresele înregistrate în ştiinţă şi tehnică, unele
dintre acestea de exemplu, se apropie de metodele de cercetare ştiinţifică, punându-l pe elev în
situaţia de a dobândi cunoştinţele printr-un efort propriu de investigaţie experimentală; altele
valorifică tehnica de vârf (simulatoarele, calculatorul).

6
În şcoala modernă, dimensiunea de bază în funcţie de care sunt considerate metodele de
învăţământ este caracterul lor activ adică măsura în care sunt capabile să declanşeze angajarea
elevilor în activitate, concretă sau mentală, să le stimuleze motivaţia, capacităţile cognitive şi
creatoare.
Un criteriu de apreciere a eficienţei metodelor îl reprezintă valenţele formative ale
acestora, impactul lor asupra dezvoltării personalităţii elevilor.
Clasificarea metodelor de învăţământ se poate realiza în funcţie de diferite criterii.
I. după criteriul istoric: metode clasice (tradiţionale): expunerea, conversaţia, exerciţiul
etc.; metode moderne: studiul de caz, metoda proiectelor, metode de simulare, modelarea etc.;
II. după funcţia didactică prioritară pe care o îndeplinesc:
1) metode de predare-învăţare propriu-zise, dintre care se disting: a) metodele de
transmitere şi dobândire a cunoştinţelor: expunerea, problematizarea, lectura etc.; b) metodele
care au drept scop formarea priceperilor şi deprinderilor: exerciţiul, lucrările practice etc.; 2)
metode de evaluare*;
III. după modul de organizare a activităţii elevilor: metode frontale (expunerea,
demonstraţia); metode de activitate individuală (lectura); metode de activitate în grup (studiul de
caz, jocul cu roluri); metode combinate, care se pretează mai multor modalităţi de organizare a
activităţii (experimentul);
IV. după tipul de strategie didactică în care sunt integrate: algoritmice (exerciţiul,
demonstraţia); euristice (problematizarea);
V. după sursa cunoaşterii (care poate fi experienţa social-istorică a omenirii, explorarea
directă sau indirectă a realităţii sau activitatea personală), la care se adaugă un subcriteriu: suportul
informaţiei (cuvânt, imagine, acţiune etc), prof. Cerghit propune o altă clasificare [1, 2] şi anume:
1) metode de comunicare orală: expozitive, interogative (conversative sau dialogate);
discuţiile şi dezbaterile; problematizarea;
2. metode de comunicare bazate pe limbajul intern (reflecţia personală);
3. metode de comunicare scrisă (tehnica lecturii);
4. metode de explorare a realităţii: a) metode de explorare nemijlocită (directă) a
realităţii: observarea sistematică şi independentă; experimentul; învăţarea prin cercetarea
documentelor şi vestigiilor istorice; b) metode de explorare mijlocită (indirectă) a realităţii:
metode demonstrative; metode de modelare;
5. metode bazate pe acţiune (operaţionale sau practice): a) metode bazate pe acţiune
reală / autentică): exerciţul; studiul de caz; proiectul sau tema de cercetare; lucrările practice; b)

7
metode de simulare (bazate pe acţiune fictivă): metoda jocurilor: metoda dramatizărilor; învăţarea
pe simulatoare.
Acestor categorii li se adaugă un alt tip de metode şi anume metodele de raţionalizare
a învăţării şi predării: metoda activităţii cu fişele; algoritmizarea; instruirea programată; instruirea
asistată de calculator (I.A.C.).

8
II. METODELE INTERACTIVE

Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi


dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează
interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.
Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o
confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe disponibilitatea şi
dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe influenţa reciprocă din
interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui grup.
Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul de calităţi
şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic,
mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, inteligenţa de a
accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii.
Uneori considerăm educaţia ca o activitate în care continuitatea e mai importantă decât
schimbarea. Devine însă evident că trăim într-un mediu a cărui mişcare este nu numai rapidă ci şi
imprevizibilă, chiar ambiguă. Nu mai ştim dacă ceea ce ni se întâmplă este “bine” sau “rău”. Cu
cât mediul este mai instabil şi mai complex, cu atât creşte gradul de incertitudine.
Datorită progresului tehnologic şi accesului sporit la cunoaştere şi la resurse ne putem
propune şi realiza schimbări la care, cu câtva timp în urmă nici nu ne puteam gândi.
Trebuie, deci, să ne modificăm modul în care gândim prezentul şi viitorul educaţiei pe
care îl dăm generaţiei următoare având în vedere aceste aspecte. Nu ne mai putem permite o
unitate şcolară “muzeu”, orientată spre trecut, care pune accent pe cunoştinţe, ci avem nevoie de o
şcoală ce-i pregăteşte pe copii pentru viitor, punând accent pe competenţele sociale şi de
comunicare.
E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii,
personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de comunicare
şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi adaptabilitate,
responsabilitate şi implicare.
Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea
copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind optica
tradiţională prin care era un furnizor de informaţii.
În organizarea unui învăţământ centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant
alături de elev la activităţile desfăşurate. El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre
cunoaştere.

9
Utilizarea metodelor interactive de predare – învăţare în activitatea didactică contribuie
la îmbunătăţirea calităţii procesului instructiv - educativ, având un caracter activ – participativ şi o
reală valoare activ – formativă asupra personalităţii elevului.
Creierul funcţionează asemenea unui computer, acesta din urmă a fost proiectat şi
creat după modelul de funcţionare al creierului. Pentru ca un computer să înceapă să funcţioneze
trebuie să apăsăm butonul de pornire. În cazul în care învăţătoarea este „pasivă”, butonul „pornire”
al creierului nostru este activat. Unui computer îi este necesar pentru a fi în stare de funcţionare de
un soft adecvat pentru a interpreta datele introduse şi creierul nostru are nevoie să facă unele
conexiuni cu ideile ancoră deja cunoscute. Când învăţarea este „pasivă”, creierul nu face aceste
legături. Un computer nu reţine informaţia procesată decât dacă acţionăm butonul „salvare”.
Creierul nostru trebuie să testeze informaţia sau să o explice altcuiva pentru a o stoca.
Profesorii îşi inundă elevii cu propriile lor gânduri profunde şi bine organizate.
Profesorii recurg prea des la explicaţii şi demonstraţii de genul „hai-sa-ţi-arăt-cum”. Desigur că,
prezentarea poate face o impresie imediată asupra creierului, dar în absenţa unei memorii
excepţionale, elevii nu pot reţine prea mult pentru perioada următoare. Un profesor, oricât de
strălucit orator ar fi, nu se poate substitui creierelor elevilor şi deci nu poate face activitatea care se
desfăşoară individual în mintea fiecăruia.
Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-un tot ordonat şi plin
de semnificaţii. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a
predării, învăţarea nu are loc.

10
III. DESCRIEREA STRATEGIILOR DIDACTICE
INTERACTIVE

1. Metoda CUBULUI

Este folosită în cazul în care se doreşte explorarea unui subiect/ a unei situaţii din mai multe
perspective – oferă posibilitatea de a dezvolta competenţele necesare unei abordări complexe şi
integratoare.

ETAPELE METODEI:
 Se realizează un cub pe ale cărei feţe se notează cuvintele: DESCRIE, COMPARĂ,
ANALIZEAZĂ, ASOCIAZĂ, APLICĂ, ARGUMENTEAZĂ ( altele, în funcţie de
resurse, nu neapărat pe toate feţele cubului).
 Se anunţă tema / subiectul pus în discuţie.
 Se împarte grupul în şase subgrupuri, fiecare subgrup rezolvând una dintre cerinţele
înscrise pe feţele cubului.
 Se comunică întregului grup, forma finală a scrierii.
 Lucrarea în forma finală poate fi desfăşurată pe tablă sau pe pe foi albe A3.

AVANTAJE:
 Determină participarea conştientă a elevilor prin implicarea maximă a acestora în
rezolvarea sarcinilor.
 Permite diferenţierea sarcinilor de învăţare.
 Formează deprinderi de muncă intelectuală.
 Stimulează gândirea logică a elevilor.
 Creşte responsabilitatea elevului faţă de propria învăţare, dar şi faţă de grup
 Sporeşte eficienţa învăţării – elevii învaţă unii de la alţii
 Dezvoltă abilităţi de comunicare şi cooperare.

DEZAVANTAJE:
 Rezolvarea sarcinilor solicită resurse mari de timp

11
 Se creează un zgomot oarecare
 Facilitează erori în învăţare
 Nu există un control precis asupra cantităţii / calităţii cunoştinţelor dobândite de
fiecare elev.

2. Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ( „Thinking hats”)

Aceată metodă stimularea creativităţii participanţilor care se bazează pe interpretarea de roluri


în funcţie de pălăria aleasă. Sunt 6 pălării gânditoare, fiecare având câte o culoare: alb, roşu, galben,
verdealbastru şi negru. Membrii grupului îşi aleg pălăriile şi vor interpreta astfel rolul precis, aşa
cum consideră mai bine. Rolurile se pot inversa, participanţii sunt liberi să spună ce gândesc , dar să
fie în acord cu rolul pe care îl joacă.
Culoarea pălăriei este cea care defineşte rolul.

Pălăria albă:

 Oferă o privire obiectivă asupra informaţiilor.


 Este neutră.
 Este concentrată pe fapte obiective şi imagini clare.
 Stă sub semnul gândirii obiective.

Pălărie roşie:

 Dă frâu liber imaginaţiei şi sentimentelor.


 Oferă o perspectivă emoţională asupra evenimentelor.
 Roşu poate însemna şi supărarea sau furia.
 Descătuşează stările afective.

Pălăria neagră:

 Exprimă prudenţa, grija, avertismentul, judecata.


 Oferă o perspectivă întunecoasă, tristă, sumbră asupra situaţiei în discuţie.

12
 Este perspectiva gândirii negative, pesimiste.

Pălăria galbenă:

 Oferă o perspectivă pozitivă şi constructivă asupra situaţiei.


 Culoarea galbenă simbolizează lumina soarelui, strălucirea, optimismul.
 Este gândirea optimistă, constructivă pe un fundament logic.

Pălăria verde:

 Exprimă ideile noi, stimulând gândirea creativă.


 Este verdele proaspăt al ierbii, al vegetaţiei, al abundenţei.
 Este simbolul fertilităţii, al producţiei de idei noi, inovatoare.

Pălăria albastră:

 Exprimă controlul procesului de gândire .


 Albastru e rece – este culoarea cerului care este deasupra tuturor, atotvăzător şi
atotcunoscător.
 Supraveghează şi dirijează bunul mers al activităţii.
 Este preocuparea de a controla şi de a organiza.

Participanţii trebuie să cunoască foarte bine semnificaţia fiecărei culori şi să-şi reprezinte
fiecare pălărie, gândind din perspectiva ei. Nu pălăria în sine contează, ci ceea ce semnifică ea,
ceea ce induce culoarea fiecăreia.

Cele 6 pălării gânditoare pot fi privite în perechi:


Pălăria albă – pălăria roşie
Pălăria neagră – pălăria galbenă
Pălăria verde – pălăria albastră.

CUM SE FOLOSEŞTE ACEASTĂ METODĂ?

13
Se împart cele 6 pălării gânditoare elevilor şi se oferă cazul supus discuţiei pentru ca fiecare
să-şi pregătească ideile. Pălăria poate fi purtată individual – şi atunci elevul respectiv îi
îndeplineşte rolul- sau mai mulţi elevi pot răspunde sub aceeaşi pălărie.În acest caz, elevii
grupului care interpretează rolul unei pălării gânditoare cooperează în asigurarea celei mai bune
interpretări. Ei pot purta fiecare câte o pălărie de aceeaşi culoare, fiind conştienţi de faptul că:

pălăria albastră – CLARIFICĂ


pălăria albă - INFORMEAZĂ
pălăria verde – GENEREAZĂ IDEILE NOI
pălăria galbenă - ADUCE BENEFICII
pălăria neagră – IDENTIFICĂ GREŞELILE
pălăria roşie – SPUNE CE SIMTE DESPRE ...

3. METODA R.A.I.
Metoda R.A.I. are la bază stimularea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a comunica
(prin întrebări şi răspunsuri) ceea ce tocmai au învăţat. Denumirea provine de la iniţialele cuvintelor
Răspunde – Aruncă – Interoghează şi se desfăşoară astfel: la sfârşitul unei lecţii sau a unei secvenţe
de lecţie, institutorul împreună cu elevii săi, printr-un joc de aruncare a unei mingi mici şi uşoare de
la un elev la altul. Cel care aruncă mingea trebuie să pună o întrebare din lecţia predată celui care o
prinde. Cel care prinde mingea răspunde la întrebare şi apoi aruncă mai departe altui coleg, punând
o nouă întrebare. Evident interogatorul trebuie să cunoască şi răspunsul întrebării adresate. Elevul
care nu cunoaşte răspunsul iese din joc, iar răspunsul va veni din partea celui care a pus întrebarea.
Acesta are ocazia de a mai arunca încă o dată mingea, şi, deci, de a mai pune o întrebare. În cazul în
care, cel care interoghează este descoperit că nu cunoaşte răspunsul la propria întrebare, este scos
din joc, în favoarea celui căruia i-a adresat întrebarea. Eliminarea celor care nu au răspuns corect
sau a celor care nu au dat niciun răspuns, conduce treptat la rămânerea în grup a celor mai bine
pregătiţi.
Metoda R.A.I. poate fi folosită la sfârşitul lecţiei, pe parcursul ei sau la începutul activităţii, când se
verifică lecţia anterioară, înaintea începerii noului demers didactic, în scopul descoperirii, de către
institutorul ce asistă la joc, a eventualelor lacune în cunoştinţele elevilor şi a reactualizării ideilor –
ancoră.

Pot fi sugerate următoarele întrebări:


- Ce ştii despre.................?

14
- Care sunt ideile principale ale lecţiei .................?
- Despre ce ai învăţat în lecţia.................?
- Care este importanţa faptului că.................?
- Cum justifici faptul că .................?
- Care crezi că sunt consecinţele faptului .................?
- Ce ai vrea să mai afli în legătură cu tema studiată .................?
- Ce întrebări ai în legătură cu subiectul propus .................?
- Cum consideri că ar fi mai avantajos să....... sau să .................?
- Ce ţi s-a părut mai interesant .................?
- De ce alte experienţe sau cunoştinţe poţi lega ceea ce tocmai ai învăţat?

Această metodă alternativă de evaluare poate fi folosită atât cu şcolarii mici cât şi cu liceeni,
solicitând în funcţie de vârstă, întrebări cât mai divers formulate şi răspunsuri complete. Întrebările
pot să devină pe parcursul desfăşurării metodei, din ce în ce mai grele. Metoda R.A.I. este
adaptabilă oricărui tip de conţinut, putând fi folosită la istorie, biologie, geografie, matematică,
literatură, limbi străine etc.
Elevii sunt încântaţi de această metodă – joc de constatare reciprocă a rezultatelor obţinute,
modalitate care se constituie în acelaşi timp şi ca o strategie de învăţare ce îmbină cooperarea cu
competiţia. Este o metodă de a realiza un feedback rapid, într-un mod plăcut, energizant şi mai puţin
stresant decât metodele clasice de evaluare. Se desfăşoară în scopuri constatativ – ameliorative şi nu
în vederea sancţionării prin notă sau calificativ.
Permite reactualizarea şi fixarea cunoştinţelor dintr-un domeniu, pe o temă dată. Exersează
abilităţile de comunicare interpersonală, capacităţile de a formula întrebări şi de a găsi cel mai
potrivit răspuns. Îndeplinirea sarcinii de investigator într-un domeniu, s-a dovedit în practică mult
mai dificilă decât cea de a răspunde la o întrebare, deoarece presupunea o mai profundă cunoaştere
şi înţelegere a materialului de studiat.
Antrenaţi în acest joc cu mingea, chiar şi cei mai timizi elevi se simt încurajaţi, comunică cu
uşurinţă şi participă cu plăcere la o activitate care are în vedere atât învăţarea cât şi evaluarea.
Există un oarecare suspans care întreţine interesul pentru metoda R.A.I. Tensiunea este dată
de faptul că nu ştii la ce întrebări să te aştepţi din partea colegilor tăi şi din faptul că nu ştii dacă
mingea îţi va fi sau nu adresată. Această metodă este şi un exerciţiu de promptitudine, atenţia
participanţilor trebuind să rămână permanent trează şi distributivă.
Metoda R.A.I. poate fi organizată cu toată clasa sau pe grupe mici, fiecare deţinând câte o
minge. Membrii grupurilor se autoelimină treptat, rămânând cel mai bun din grup. Acesta intră apoi

15
în finala câştigătorilor de la celelalte grupe, jocul desfăşurându-se până la rămânerea în cursă a celui
mai bine pregătit. Dezavantajul ar fi acela că mai multe mingi ar crea dezordine, mingea unui grup
care ar cădea ar distrage atenţia celorlalte grupuri.
Institutorul supraveghează desfăşurarea jocului şi în final lămureşte problemele la care nu s-au găsit
soluţii.

4. CERCUL “ COMPLIMENTELOR”

Reprezintă o metodă care urmăreşte dezvoltarea stimei de sine . Pentru a pune în practică
metoda, formatorul aşază scaunele într-un cerc, iar “ receptorul” complimentelor se află în
mijlocul acestui cerc. Fiecare dintre persoanele participante trebuie să identifice un
compliment sincer şi onest despre cel aflat în centrul cercului. Apoi, pe rând, fiecare va înainta
şi îi va spune acestuia complimentul, receptorul complimentelor trebuind să aibă doar una
dintre următoarele reacţii: să zâmbească ori să le adreseze un “mulţumesc”. Această metodă are
avantajul consolidării unei imagini pozitive faţă de propria persoană a celui care primeşte
complimentele, dar şi o dezvoltare a ariei pozitive faţă de propria persoană a celui care primeşte
complimentele, dar şi o dezvoltare a ariei pozitive de gândire la celelalte persoane ( prin aceea
că identifică o latură bună a colegului lor). Cercul “complimentelor” trebuie practicat până ce
toţi cursanţii au trecut prin ipostaza de receptor.

16
IV. STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE VALORIFICATE
ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

1. METODA CUBULUI
1.1 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR
CLASA: a IV-a
DISCIPLINA: PE ARIPILE CUVINTELOR ( opţional)
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
TEMA : “ AMINTIRI DIN COPILĂRIE”, de Ion Creangă

DESCRIE COMPARĂ
Imaginaţi-vă că vă aflaţi în grădina mătuşii Compară comportamentul tău cu cel al lui
Mărioara. Nică. Ce ai fi făcut într-o asemenea situaţie?
- Ce personaje vedeţi?
- Ce culori vedeţi?
- Ce sunete auziţi?

ASOCIAZĂ ANALIZEAZĂ
Găsiţi însuşiri următoarelor cuvinte: Analizaţi pericolele situaţiilor în care este
cireşe…………… pus Nică. Ce ar fi putut păţi băiatul?
vară……………..
creangă………….
cânepă…………..
nuia……………..
mătuşă………….

ARGUMENTEAZĂ APLICĂ
Este sau nu vinovat Nică pentru stricarea Dramatizaţi textul „Amintiri din copilărie”.

17
plantaţiei de cânepă? De ce?

1.2 ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR

GRUPA: PREGĂTITOARE
ACTIVITATEA: EDUCAREA LIMBAJULUI
TEMA: “SCUFIŢA ROŞIE”

DESCRIE CUM ARATĂ SCUFIŢA ROŞIE


COMPARĂ ACEST PERSONAJ CU O CIUPERCĂ
ASOCIAZA NUMELE FETIŢEI CU UN ALT PERSONAJ CUNOSCUT DE TINE
POVESTESTE DESPRE SCUFIŢA ROŞIE
SPUNE CE CREZI DESPRE FAPTELE EI
ARGUMENTEAZA PRO SAU CONTRA DE CE S-A SPERIAT SCUFIŢA ROŞIE

1.3 MEDIUL NONFORMAL

CLASA: a IV-a
DISCIPLINA : GEOGRAFIA ROMÂNIEI
EXCURSIE LA IAŞI

DESCRIE COMPARĂ
Compară Casa Memoriala „ Vasile
Alecsandri” cu Bojdeuca Ion Creangă.
- traseul parcurs de la Bacău la Iaşi

ASOCIAZĂ ANALIZEAZĂ

18
Găseşte utilitate pentru următoarele obiective Analizează traseul parcurs din punct de
turistice: vedere geografic şi istoric.
Casa Memorială „ Vasile Alecsandri” ….
Bojdeuca Ion Creangă ………………….
Palatul Culturii …………………………..
Biserica „ Sf. Trei Ierarhi” ……………..
Grădina Botanică ………………………..
Universitatea Alexandru Ioan Cuza ……
Parcul Copou ……………………………

ARGUMENTEAZĂ APLICĂ
Ce ţi-a plăcut cel mai mult în excursie? Alcătuieşte o compunere cu titlul „ La Iaşi”.
De ce?

2. Metoda PĂLĂRIILOR GÂNDITOARE ( „Thinking hats”)

CLASA: a II-a
DISCIPLINA: PE ARIPILE CUVINTELOR ( OPŢIONAL)
ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
TEMA : “ Căţeluşul şchiop”, de Elena Farago

Pe catedră am şase pălării de culori diferite. Pentru fiecare pălărie voi numi câte un copil
care va răspunde cerinţei de sub pălărie.

1. Pălăria albă - INFORMEAZĂ

Ce informaţii avem despre “căţeluşul şchiop”? Dar despre copii?


Ce informaţii lipsesc sau nu le cunoaştem?
Nu ştim care a fost motivul pentru care copilul l-a lovit pe căţeluş.
- Cum putem obţine aceste informaţii?
- Povestind întâmplări văzute sau transmise despre comportamentul copiilor şi al câinilor.

19
2. Pălăria roşie - SPUNE CE SIMŢI!
- Uite cum privesc eu această situaţie!
Copilul nu a ştiut cum să se joace cu căţelul, poate l-a tras de coadă sau l-a fugărit, iar el s-a
apărat şi şi l-a muşcat.
Eu sunt foarte supărată pe copil şi-mi pare rău că acest căţel a fost lovit cu răutate în picior. Vă
imaginaţi cât a suferit căţelul? Este cel mai rău copil cel ce repetă fapta lui.
Voi ce credeţi sau ce-aţi face?
Copiii răspund la întrebări.
Chiar la noi pe stradă sunt câini fără stăpâni şi nimeni nu le găseşte un adăpost. Voi sunteţi de
acord să rămână pe stradă? Când plouă nu au unde să se adăpostească!

3. Pălăria verde - GENEREAZĂ IDEILE NOI

Oferă soluţii, idei.


Putem amenaja un adăpost în curtea şcolii, pe scara blocului sau să instalăm cuşti pentru ei, unii
pot fi duşi la ţară la bunici. Putem ruga părinţii să ne ajute să scriem o scrisoare primarului.
- Ce credeţi, putem găsi şi alt mod de rezolvare?

4. Pălăria galbenă - ADUCE BENEFICII

- Ce se va spune despre noi dacă vom face ce-ai spus? Eu cred că părinţii vor fi de partea
noastră şi vor construi chiar ei cuşti pentru câini. Vom fi apreciaţi pentru ideile noastre.

5. Pălăria neagră - ASPECTE NEGATIVE

Sunt prea mulţi câini. Câinii ar face mizerie şi zgomot.


Nu toţi oamenii iubesc animalele. Ei vor fi tot liberi şi copiii vor fi în pericol. Nu se respectă
regulile de igienă.

6. Pălăria albastră - CLARIFICĂ

Pune o întrebare colegilor tăi să verifici dacă au înţeles conţinutul poeziei.

20
Pălăria abă

Putem să tragem o concluzie?


Câinii trebuie protejaţi de primărie şi de oameni. Să li se facă adăposturi.
- Ce trebuie să facem noi?
- Să scriem o scrisoare primarului sau să-l sunăm la telefon.
- Ce putem reţine din tot ce s-a spus?
- Să scriem scrisoare primarului?
- Să hotărâm cine o va duce la primărie.
- Iar noi vom continua să-I hrănim şi nu vom uita – “ Nu loviţi câinii!”, “ Faceţi numai
fapte bune!”.

3. METODA R.A.I.
CLASA : a III-a
DISCIPLINA: Educaţie civică
ARIA CURRICULARĂ: Om şi societate
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Raporturile noastre cu ceilalţi oameni
TEMA LECTIEI: Familia
 Ce înseamnă adopţie?
 Ce este familia?
 Din cine este formată familia?
 Ce fel de relaţii există între membrii familiei?
 Enumeră 3 reguli respectate de toti membrii familiei tale.
 Din cine este formata familia nucleară? Dar familia extinsă?
 Ce este familia monoparentală?
 Ce sarcini are fiecare membru din familia ta?
 Ce funcţii îndeplineşte familia?
 Membrii unei familii sunt legaţi prin relaţii de ..........................
 Pe ce se bazeaza relaţiile din cadrul familiei?
 Fiul mătuşii este ................................
 Sora tatălui meu este ..............................
 Mama mamei este .............................
 Fratele mamei este ............................

21
CLASA: a II-a
DISCIPLINA: Limba şi literatura română
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
CONŢINUTUL ÎNVĂŢĂRII: Pastelul
TEMA LECŢIEI: Toamna, de Octavian Goga
 Cum este scris textul?
 Ce anotimp este descris în aceasta poezie?
 Care este titlul textului?
 Care este numele autorului?
 Ce este toamna?
 Ce mijloace a folosit poetul pentru a prezenta acest anotimp?
 Ce este bruma?
 De ce este asemănată cu un văl?
 Cum sunt norii?
 Cine se află sub greutatea lor?
 Ce sens are cuvântul "podoabă"?
 De ce poetul spune: "podoaba-i zdrenţuită", "tremura ... porumbul"?
 Cum este înfaţişat vântul? De ce?
 Câte rânduri are textul?
 Cum a fost scrisă prima literă din fiecare rând?
4. TEHNICA „ COMPLIMENTELOR”
CLASA: a III-a
DISCIPLINA: CONSILIERE ŞI ORIENTARE
TEMA LECŢIEI: STIMA DE SINE

Cadrul didactic aşază scaunele într-un cerc, iar “ receptorul” complimentelor se află în
mijlocul acestui cerc. Fiecare dintre persoanele participante trebuie să identifice un compliment
sincer şi onest despre cel aflat în centrul cercului. Apoi, pe rând, fiecare va înainta şi îi va spune
acestuia complimentul, receptorul complimentelor trebuind să aibă doar una dintre următoarele
reacţii: să zâmbească ori să le adreseze un “mulţumesc”. Cercul “complimentelor” trebuie practicat
până ce toţi cursanţii au trecut prin ipostaza de receptor.

Exemple de complimente:

 Eşti un coleg foarte bun! Mă ajuţi ori de câte ori am nevoie.

22
 Eşti foarte inteligent!
 Îmi face plăcere să lucrez cu tine!

23
24
BIBLIOGRAFIE

1. Crenguţa - Lăcrămioara Oprea ( 2008) – “ Strategii didactice interactive”, ed. a III-a, EDP,

Bucureşti

2. Ioan Cerghit ( 2005)- “ Metode de învăţământ”, EDP, Bucureşti.

3. Ion- Ovidiu Pânişoară ( 2006) – “ Comunicarea eficientă”, ediţia a III-a, Editura Polirom, Iaşi

4. Rodica Leonte, Mihai Stanciu ( 2004) – “ Strategii activ-participative de predare-învăţare în

ciclul primar”, Editura Casei Corpului Didactic, Bacău

5. Silvia Breben , Elena Gongea, Georgeta Ruiu, Mihaela Fulga ( s.a.) - “ Metode interactive

de grup”. Ghid metodic pentru învăţământul preşcolar, Editura Arves, Craiova

6. Venera Mihaela Cojocariu ( 2004) – “ Teoria şi metodologia instruirii”, EDP, Bucureşti

25

S-ar putea să vă placă și