Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecţie

Profesor: Piticariu Simona


Data: ………………..
Clasa: a IX-a A/B
Obiectul : Limba şi literatura română
Titlul lecţiei : Neologismele
Tipul lecţiei: dobandire de noi cunoştinţe
Durata: 50 min.

Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească neologismele;
O2: să identifice cuvinte neologice dintr-un text dat;
O3: să încadreze în enunţuri adecvate neologismele date ;
O4: să precizeze sensul unor cuvinte neologice;
O5: să explice rolul neologismelor într-un text dat;
O6: să ortografieze şi să pronunţe neologismele conform normelor DOOM2

Resurse materiale: manualul, material bibliografic, fişe, dicţionare.


Resurse procedurale:, conversaţia euristică, analiza lexicală; explicaţia; exerciţiul; activitatea individuală şi cea pe grupe.
Metode de evaluare: valorificarea răspunsurilor elevilor în discuţie, feed-back dat elevilor, nota
Bibliografie:

1. Chiriac, Marilena, Probleme de vocabular prin explicaţii şi teste, 2001, Bucureşti, Ed. Recif;
2. Zamşa, Eleonora, Limba română. Îndrumar lexico – gramatical, 2001, Bucureşti, Ed. Recif;

1
3. Derşidan, Ioan, Metodica predării limbii şi literaturii române, 2003, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă;
4. Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, 2002, Cluj-Napoca, Ed.Dacia;
5. Dicţionarul Ortografic, Ortoepic şi Morfologic al Limbii Române, 2005, Bucureşti, Ed. Univers Enciclopedic.
6. Limba română, manual pentru clasa a IX-a;
7. Dumitru Irimia, Gramatica limbii romane ,Ed. Polirom, Bucuresti, 2004

8. Dumitru Bejan, Gramatica limbii romane , Ed. Echinix, Cluj-

SCENARIUL DIDACTIC

ETAPELE LECŢIEI/ OBIECTIVE CONŢINUTUL LECŢIEI STRATEGII EVALUA-


TIMP OPERAŢIONALE DIDACTICE RE

Salutul, verificarea prezenţei elevilor, scurtă


I. Moment conversaţie
organizatoric
1 min.

II. Verificarea temei Se verifica tema pentru acasă: Ex.2\199 Compunere Evaluare
5 min. de maximum o pagină, în care să imaginaţi o lume frontală
fără rău(un paradis).

III. Actualizarea şi ● Are loc o discuţie scurtă despre vocabular,structura Conversaţia Evaluare
sistematizarea vocabularului, despre categoriile de cuvinte care fac euristică frontală
cunoştinţelor parte din masa vocabularului.Profesorul anunta elevii expunere
acumulate anterior ca azi vor studia – Neologismele.
12 min.

O1: să definească ●Neologismele sunt cuvinte intrate recent în limbă,


IV. Captarea atenţiei neologismele; prin procedee interne sau externe. Elementele de

2
1min vocabular, care, indiferent de vechime, se regăsesc în
mai multe limbi de circulaţie sunt,de asemenea,
neologisme: filosof(rom.); philosoph(fr.);
Poet(rom.); poeta(it.) poète(fr.).
● Procesul de modernizare şi de îmbogăţire a
vocabularului românesc a început la sfârşitul sec.al
XVIII-lea.Atunci au intrat în fondul lexical românesc
elemente latino-romanice care au coexistat cu expunere
sinonimele turceşti şi greceşti, pentru ca mai apoi să
le înlocuiască progresiv: Ex.:ipochimen a fost înlocuit
de persoană, olac cu mesager, diata cu testament
●Elevii vor nota în caiete definiţia neologismelor.
V. Enunţarea temei şi a Este anunţată tema lecţiei şi sunt enunţate obiectivele.
obiectivelor
1 min.
VI. Dirijarea învăţării Profesorul le cere elevilor sa identifice neologismele • conversaţie • evaluare
28 min din textul următor: euristică frontală
„Abia amurgise când Stroici şi Spancioc sosiră[…]. • explicatia
O2: să identifice Cetatea era mută şi pustie ca un mormânt de urieş. • evaluare
cuvinte neologice Nu se auzea decât murmurul valurilor Nistrului, ce formativă
dintr-un text dat; izbea regulat stâncoasele ei coaste, sure şi goale şi
strigătul monoton al ostaşilor de strajă care întru
lumina crepusculului se zăreau răzămaţi pe lungile Activitatea pe
lor lance.[…]în sfârşit o slugă le arătă camera grupe
bolnavului.[…]
Lăpuşneanul se trezise din letargia sa.” (Alexandru
Lăpusneanu, de Costache Negruzzi). Texte-suport

Elevii vor identifica prin subliniere neologismele,


vor da sinonimele acestora şi vor formula enunţuri:
amurgise, murmurul, monoton, crepuscul, letargie.
Amurgise= se înserase
Murmurul= freamatul, susurul,
O3: să încadreze în Monoton= încet, banal, placid, plictisitor, uniform
enunţuri adecvate Crepuscul= înserare, amurg,fig. declin, decădere,

3
neologismele date sfârşit
Letargie= somnolenţă Activitatea

Profesorul le cere elevilor sa dea sinonime neologice individuală


pentru următoarele cuvinte:sur, ostaş, de strajă, se
zăreau, răzămaţi.
Elevii noteaza in caiete cuvintele si dau sinonimele:
O4: să precizeze Sur= gri
sensul unor cuvinte Ostaş=soldat, combatant
neologice; De strajă= de veghe
Se zăreau=se observau
Neologismele au pătruns în limba română mai ales în
perioada paşoptistă, în special din franceză.
În această perioadă a avut loc o modernizare a limbii
pe baza unui fond predominant romanic, fiind
înlocuite multe cuvinte de origine turcă sau greacă.

Profesorul ii va intreba pe elevi care limbă


influenţează puternic limba română azi?
Elevii vor raspunde ca cele mai multe neologisme
sunt anglicisme, unele neadaptate fonetic şi grafic
limbii române.
Profesorul le va cere sa dea exemple.
Elevii vor raspunde.
Profesorul împarte fişe de lucru cu diferite tipuri de
exercitii.
Elevii au la dispoziţie 20 minute pentru a rezolva
exerciţiile.
Se vor folosi dicţionarele de neologisme.
O5: să ortografieze şi Profesorul propune următorul exerciţiu:
să pronunţe Marcaţi accentuarea corectă a cuvintelor: butelie,
neologismele conform sacoşă,prevederi, caracter, antic, simbol,trafic, deja
normelor DOOM2 fenomen, custodie, avarie.

VII. Asigurarea feed- Are loc pe parcursul lecţiei, întărirea făcându-se prin • conversaţie; • frontală

4
back-ului (1’) aprecieri verbale şi prin efectuarea fulger a câtorva • activitate calificative
exerciţii de identificare şi de motivare. frontală verbale

VIII. Asigurarea Lucru individual – tema pentru acasă: • activitate


retenţiei şi a Redactati o compunere de 30 de randuri, pe o tema individuală.
transferului la alegere, folosind cel putin 10 din neologismele
1 min. discutate la clasa.
Elevii notează în caiete sarcina de soluţionat
pentru viitoarea oră de limba română.

FIŞĂ DE LUCRU
I. Identifică neologismul potrivit pentru fiecare din termenii primei coloane:
11. învechit – dezinvolt
12. neplăcere – erudit

5
13. degajat – desuet
14. învăţat – dezagrement
15. prăda – deziderat
16. denunţător – discordant
17. dorinţă – disensiune
18. neînţelegere – delator
19. nepotrivit – devaliza
20. ceartă – dispută

II. Caută sinonimul potrivit explicaţiei:


1. hotărârea adunării aprobată prin vot – insolvabil
2. a întipări în minte prin repetare – imixtiune
3. amestec nemotivat şi nedorit în treburile altora – oniric
4. atingerea adevărului prin discuţii – inculca
5. care nu-şi poate plăti datoriile – moţiune
6. privitor la vis, care delirează – maieutică

III. Integraţi în enunţuri adecvate următoarele neologisme:


a diviza, seism, calamitate, a sista, voiaj.
IV. Identificati si rescrieti neologismele din textul de mai jos:
,, Nu este cu putinta sa-ti alegi un domeniu oricat de ingust si umbrit din istoria romana fara sa constatati ca
Nicolae Iorga a trecut pe acolo si a tratat tema in fundamentul ei.’’
( G. Calinescu )