Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

Scoala Gimnaziala nr 1 Roata de Jos


Propunător: Ciobanu Elena Giorgiana
Clasa a V-a
Disciplina: Istorie
Unitatea: Europa medievală
Lecţia: Formarea popoarelor europene. Etnogeneza românească.
Tipul de lecţie: dobândirea de noi cunoştinţe.

Competenţe specifice
1.3 –localizarea în timp şi spaţiu a faptelor şi proceselor istorice
2.2 –relatarea unui eveniment /proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice

Competenţe derivate
a. Cognitive. La sfârşitul acestei lecţii elevii vor fi capabili:
O1- să precizeze cauzele migraţiilor popoarelor barbare
O2- să cunoască principalele popoare migratoare
O3- să cunoască modul de formare a poporului român şi al limbii române.
b. Procedurale. Pe tot parcursul acestei lecţii elevii vor fi capabili :
- Să utilizeze atlasul istoric
- Să indice pe harta din atlas direcţia de migrare şi locul în care s-au aşezat.
- Să structureze informaţii.
c. Afective. Pe tot parcursul acestei lecţii elevii vor trebui
- Să manifeste interes
- Să răspundă la întrebările profesorului
- Să efectueze sarcinile de lucru în timpul acordat.
Condiţii prealabile:elevii deţin unele informaţii despre popoarele migratoare.

Resurse materiale: manual, caiet, tabla, videoproiector, fişe de lucru.

Resurse procedurale: conversaţia euristică, discuţia, rebus, cvintent, analiza unor texte din manual, observaţia,
expunerea.

Evaluarea: Ce dovezi există ca elevii au înţeles lecţia?


a. De conţinut: răspunsurile la întrebările orale, rezolvarea sarcinilor propuse.
b. De utilizare a operaţiilor gândirii: explicarea cauzelor, desfăşurării şi consecinţelor fenomenului de migrare
şi formare de noi popoare.

Bibliografie
1. Maria Eliza Dulamă-Elemente de didactică. Teorie şi aplicaţie, ed. Clusium, 2008
2. Stoica S. -Istorie. Manual clasa a V-a, ed. CD PRESS, 2017
Scenariul didactic
Nr.c Momentele Activitatea Activitatea Resurse Resurse Resurse Evaluare
rt. lecţiei profesorului elevului materiale procedural de timp
e
1. Momentul - profesorul îi salută pe -răspund la salutul Caiete 1 min
organizatori elevi, profesorului Cărţi
c - se înscriu absenţii. -pregătesc Harta
caietele şi cărţile

2. Verificarea - distribuie fiecărui elev -rezolvă rebusul Fisă de Individual 3 min. Obsevaţia.
cunoştinţelo un rebus propus în timpul lucru
r anterioare Lumea arabă.Anexa 1 alocat
3. Captarea Prezintă elevilor un Ascultă cu atenţie Caiet Individual 2 min Observaţia
atenţiei citat în care sunt textul . PPT
descrişi barbarii. Rezolvă sarcina
Propune elevilor să de lucru.
identifice 3
caracteristici ale
popoarelor descrise
4. Anunţarea Profesorul anunţă titlul Ascultă cu Tabla Expunerea 2 min
lecţiei lecţiei. atenţie. Caietele
Prezintă obiectivele Notează în caiete
lecţiei. titlul lecţiei.
Scrie titlul pe tablă.
5. Dobândirea Prezintă elevilor Urmăresc cu Tabla Expunerea 30 min Aprecieri
de noi informaţii despre atenţie. Caiete Discuţia orale
cunoştinţe popoarele migratoare Notează în caiete Ppt
cu ajutorul unei schiţa lecţiei.
prezentări Power point.
După încheierea
prezentării se notează
pe tablă ideile
principale. Anexa 2
schiţa lecţiei.
6. Fixarea Pentru această etapă a Rezolva sarcinile Caiet 5 min Aprecieri
cunostinţe lecţiei se vor analiza de lucru. Manual orale
lor Sursa 1/pg 106, sursa
2/pg 106, sursa 1/pg
108
7. Evaluarea Se va realiza oral Răspund la Aprecieri
noilor adresându –se intrebări intrebările orale
cunoştinţe din lecţia nouă. profesorului
Cvintet Anexa 3.
Anexa 1
Rebus
Lumea arabă
A

B
1. Principalul oraş sfânt al arabilor.
2. Formă de organizare politică a statului arab.
3. Descoperire a arabilor.
4. Cartea sfântă a musulmanilor.
5. Religia musulmanilor.
6. Lăcaşurile de cult se numesc......... .
7. Califatul de ........ a fost înfiinţat în secolul al X-lea , în Peninsula Iberică.
Anexa 2
Schiţa lecţiei
,,Formarea de noi popoare’’. Etnogeneza românească

Cauzele apariţiei noilor Dispariţia Imperiului Roman de Apus (476).

popoare europene Migraţiile populaţiilor ,,barbare*’’.

Stabilirea acestora în fostele provincii romane sau în afara lor.

Cum au luat naştere noile popoare? Prin sinteza dintre noii veniţi şi populaţiile locale.

vizigoţii

Marile migraţii Populaţii germanice goţii ostrogoţii


(secolele III-V) vandalii
anglii şi saxonii
longobarzii
francii
Populaţii de origine asiatică hunii
avarii
ungurii
pecenegii
Populaţii slave

Populaţiile germanice au dat naştere la o serie de state, numite ,,regatele barbare*’’.

Regatele barbare statul vizigot din Spania;


statul vandal din N Africii;
regatele anglo-saxone din Britannia;
statul francilor din Galia.
Consecinţele migraţiilor popoarelor naşterea unor noi popoare europene.
Noi popoare europene romanice românii
francezii
italienii
spaniolii
portughezii
germanice germanii
anglo-saxonii
danezii
olandezii etc.
slave cehii
polonezii
ruşii
ucrainenii
sârbii
croaţii
slovacii etc.

Etnogeneza românească

• Reprezintă procesul istoric al formării poporului român şi al limbii române.


• La baza procesului de etnogeneză românească a stat romanizarea.
• Romanizarea- contopirea dacilor cu romanii.
• La etnogeneza românească au avut o contribuţie importantă şi slavii.
Anexa 3
CVINTET

V1- Un substantiv-Triburi

V2 – Două adjective- crude, numeroase

V3- Trei verbe la gerunziu- migrând, atacând, cucerind

V4- o propoziţie din patru cuvinte- Au rezultat noi popoare

V5- Cuvânt cheie- europene