Sunteți pe pagina 1din 12

Școala Internațională King George

Intrarea Capelei nr. 9 B


Bucuresti, sector 6
W: www.king-george.ro
E: office@king-george.ro
T: 0761.880.643

NR. ÎNREG:............/……………………..

PLANIFICARE ANUALA- ISTORIE


CLASA a VI-a
AN ŞCOLAR 2019-2020

DISCIPLINA: ISTORIE
EDITURA EDP
CLASA: a V-a (2 ore / săptămână)

Director, Profesor,
Ciobanu Elena Giorgiana
Planul cadru a fost aprobat prin
Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016

Programa şcolară a fost aprobată prin


Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017

ISTORIE MEDIE ŞI MODERNĂ

CLASA A VI-A
COMPETENŢE GENERALE ŞI SPECIFICE

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor despre timp şi spaţiu

1.1. Localizarea în spaţiu a lumii cunoscute în diferite perioade istorice

- examinarea spaţiilor istorice pe baza hărţilor


- compararea „lumii cunoscute” în diferite perioade istorice
- localizarea pe harta mută a spaţiilor istorice pe măsura extinderii ariei de cunoaştere

1.2. Utilizarea coordonatelor temporale referitoare la faptele şi procesele istorice

- alcătuirea unor axe cronologice pe diverse domenii (social, cultural, economic, politic etc.)
- stabilirea unor reprezentări ale timpului în diferite epoci istorice
- redactarea de texte cu informaţii oferite de surse

2. Utilizarea critică şi reflexivă a limbajului de specialitate şi a surselor istorice


2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în prezentarea unui fapt/proces istoric

- alcătuirea unui glosar de termeni specifici


- folosirea termenilor istorici cunoscuţi în situaţii noi de comunicare
- realizarea unor texte folosind adecvat termenii istorici

2.2. Utilizarea gândirii critice în analiza surselor de informare

- analiza surselor scrise sau vizuale pe baza unor cerinţe


- alcătuirea unor fişe de personaj istoric pe baza unor surse diverse
- compararea surselor istorice oficiale cu cele neoficiale

2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate prezente în surse variate


- stabilirea elementelor de cauzalitate într-o sursă istorică
- descoperirea cauzelor unui eveniment prin analiza contextului istoric
- recunoaşterea cauzelor unor evenimente istorice asemănătoare sau diferite

3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienţei istorice şi a diversităţii socio-culturale

3.1. Utilizarea dialogului intercultural


- identificarea consecinţelor interacţiunii culturale în evoluţia comunităţilor umane
- analiza unor evenimente istorice prin utilizarea surselor care oferă perspective multiple
- identificarea valorilor comune ale religiilor pe baza surselor
- realizarea unui produs care ilustrează contribuţia diferitelor civilizaţii la dezvoltarea patrimoniului cultural comun

3.2. Asumarea cooperării în grupuri de învăţare

- îndeplinirea unor sarcini/roluri diferite în cadrul grupului de lucru


- alcătuirea unor jurnale cu impresii, sentimente şi rezultate ale activităţii personale/de echipă
- realizarea de produse care să fie rezultatul dialogului şi negocierii în cadrul unei echipe de lucru

3.3. Descrierea consecinţelor deciziei şi acţiunii umane

- alcătuirea unui portofoliu care prezintă urmările unui eveniment/ act decizional pentru evoluţia unor comunităţi umane
- completarea unor organizatori grafici, care să cuprindă decizii şi consecințe ale acţiunii umane pe baza resurselor multimedia
- exerciţii de descriere a consecinţelor acţiunii umane din spaţii şi perioade istorice folosind surse variate

4. Folosirea autonomă şi responsabilă a instrumentelor necesare învăţării permanente

4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia


- alcătuirea unor liste cu site-uri de Internet pentru temele istorice studiate
- alcătuirea unor postere/afişe cu informaţii selectate din surse Internet
- realizarea unor prezentări pe o temă istorică utilizând mijloace digitale

4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social

- identificarea ideilor şi valorilor umane într-o operă literară, artistică, istorică


- compararea ideilor şi valorilor umane analizând două surse
- alcătuirea unor liste personale a valorilor umane cu motivarea alegerii
PROFESOR: CIOBANU ELENA GIORGIANA
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ KING GEORGE
DISCIPLINA: ISTORIE
EDITURA EDP autori: MAGDA STAN
CLASA: a VI-a (1 oră/săptămână)
AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

PLANIFICAREA ANUALA

CLASA A VI-A

1 ORA SAPTAMANA / 34 ORE ANUAL


TOTAL NR. UNITATEA DE NR.
ORE CRT. INVATARE ORE SEMESTRUL

1 Călători şi călătorii – 3
15 ore Europa şi Lumea Nouă I
2 Geneza spiritului modern 12

1 Spre o nouă societate 11


19 ore 2 Secolul naţionalităţilor 8 II
PLANIFICARE SEMESTRIALA
SEMESTRUL I
1 ORA SAPTAMANA / 15 ORE SEM. I

UNITATI CONTINUTURI NR. DATA


DE COMPETENŢE SPECIFICE ORE
INVATARE

Călători şi 1.1.Localizarea în spaţiu a lumii Călătoriile şi percepţia 1 12.09.2019


cunoscute în diferite perioade istorice spaţiului în Evul Mediu
călătorii –
1.2. Utilizarea coordonatelor Marile descoperiri ale 1 19.09.2019
Europa şi
temporale referitoare la faptele şi europenilor: drumuri şi
Lumea Nouă
procesele istorice teritorii
Lumea Nouă: cunoaştere, 1 26.09.2019
2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/limbajului de specialitate în şi exploatare
misionarism
prezentarea unui fapt/proces istoric Renașterea 1 03.10.2019
2.2. Utilizarea gândirii critice în Umanismul 1 10.10.2019
analiza surselor de informare
Leonardo da Vinci şi 1 17.10.2019
2.3 Identificarea elementelor de
Michelangelo Buonarroti
Geneza
cauzalitate prezente în surse variate
Niccolo Machiavelli
spiritului Giordano Bruno şi Galileo 1 24.10.2019
3.1. Utilizarea dialogului Galilei
modern
Intercultural William Shakespeare
3.2. Asumarea cooperării în grupuri Lecție de evaluare 1 31.10.2019
de învăţare
3.3. Descrierea consecinţelor
Reforma. Contrareforma 1 07.11.2019
deciziei şi acţiunii umane

Henric al VIII-lea 1 14.11.2019


4.1. Utilizarea informaţiilor cu
ajutorul resurselor multimedia
4.2 Asumarea critică a unui set de Barocul 1 21.11.2019
valori recunoscute social

Absolutismul 1 28.11.2019

Soliman Magnificul 1 05.12.2019

Ludovic al XIV-lea. 1 12.12.2019


Palatul de la Versailles

Petru cel Mare 1 19.12.2019


SEMESTRUL II

1 ORA SAPTAMANA / 19 ORE SEM. II

UNITATEA NR.
COMPETENŢE CONTINUTURI ORE DATA
DE
SPECIFICE
INVATARE
1.1.Localizarea în spaţiu a lumii Iluminismul 1 16.01.2020
cunoscute în diferite perioade Montesquieu, J.J. Rousseau, 1 23.01.2020
istorice Voltaire
1.2. Utilizarea coordonatelor Viaţa cotidiană. Opinia publică 1 30.01.2020
Spre o nouă
temporale referitoare la faptele şi în secolul al XVIII-lea
societate procesele istorice Revoluţia Glorioasă Anglia 1 06.02.2020
2.1. Utilizarea adecvată a
Constituirea SUA. Declaraţia de Independenţă. Constituţia.
1 13.02.2020
termenilor istorici/limbajului de
Lecție de evaluare 1 20.02.2020
specialitate în prezentarea unui
Revoluţia franceză. De la supus 2 27.02.2020
fapt/proces istoric
2.2. Utilizarea gândirii critice în la cetăţean
analiza surselor de informare 05.03.2020
2.3 Identificarea elementelor de Napoleon I şi răspândirea 2 12.03.2020
cauzalitate prezente în surse ideilor revoluţiei franceze în
19.03.2020
variate Europa
3.1. Utilizarea dialogului Revoluţia industrială. Impactul 1 26.03.2020
Intercultural în viaţa oamenilor
3.2. Asumarea cooperării în Statele moderne: revoluţie şi emancipare naţională 1 02.04.2020
grupuri de învăţare
Secolul 1848 în Europa 2 23.04.2020
3.3. Descrierea consecinţelor
naţionalităţilor 30.04.2020
deciziei şi acţiunii umane
4.1. Utilizarea informaţiilor cu
ajutorul resurselor multimedia Românii şi modernitatea 2 14.05.2020
4.2 Asumarea critică a unui set de 21.05.2020
valori recunoscute social

Formarea statelor naţionale în 2 28.05.2020


secolul al XIX-lea:Germania
04.06.2020
RECAPITULARE 1 11.06.2020
EVALUARE