Sunteți pe pagina 1din 24

Nr.

_________/______________________________

Director, Responsabil comisia metodică „OM ŞI SOCIETATE”,

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LA DISCIPLINA GEOGRAFIE

CLASA a VII-a, Editura: CORINT

Autori: Octavian Mândruţ

Anul şcolar 2017-2018

1 oră/săptămână

Prof. COSTAN ADRIANA

1
COMPETENȚE SPECIFICE
1. Utilizarea limbajului specific în prezentarea şi explicarea realităţii geografice

1.1 Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite


1.2 Precizarea, în cuvinte proprii, a sensuluimtermenilor geografici de bază
1.3 Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte cunoscute sau în contexte noi
1.4 Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici

2. Utilizarea corectă a numelor proprii şi a termenilor în limbi străine

2.1 Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia ţărilor extraeuropene în limbi străine
2.2 Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici din limbi străine

3. Transferarea unor elemente din matematică ştiinţe şi tehnologie în studierea mediului terestru

3.1 Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru explicarea realităţii geografice a continentelor extraeuropene
3.2 Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei continentelor extraeuropene
3.3 Prezentarea structurată a componentelor geografice ale continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora
3.4 Analiza comparativa a elementelor din realitatea geografică extraeuropeană după caracteristicile solicitate, stabilind asemănări si deosebiri
3.5 Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel elementar
3.6 Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra caracteristicilor geografice ale continentelor şi ţărilor extraeuropene

4. Raportarea realităţii geografice la un suport cartografic şi grafic

4.1 Identificarea principalelor elemente natural şi socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2 Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3 Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene
4.4 Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea elementelor de geografie a continentelor extraeuropene
4.5 Utilizarea sistemului de coordinate geografice în localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentele extraeuropene
4.6 Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date ofertate

5. Accesarea şi utilizarea conţinuturilor cu caracter geografic prin tehnologia informaţiei și comunicării

5.1 Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi la ţările acestora, din baze de date accesibile prin
internet
5.2 Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza unor date accesate prin internet
2
6. Identificarea şi explicarea dimensiunii sociale, civice şi culturale a caracteristicilor spaţiului geografic

6.1 Explicarea importanţei mediului geographic din continentele extraeuropene pentru om şi societate
6.2 Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a continentelor extraeuropene realizând corelaţii cu informaţiile dobândite la alte discipline şcolare

7. Dobândirea unor deprinderi şi tehnici de lucru pentru pregătirea permanentă

7.1 Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate


7.2 Utilizarea metodelor simple de investigare (observare, analiză, interpretare)
7.3 Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele, interpretarea unei diagrame simple.
7.4 Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice şi teritoriale
7.5 Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un algoritm dat
7.6 Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate (direct sau indirect)
7.7 Explicarea relaţiilor între grupuri de elementefenomene şi procese ale mediului geografic
7.8 Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi ţărilor extraeuropene observată (direct sau indirect)

8. Elaborarea unor modele şi soluţii de organizare a spaţiului geografic din perspectiva dezvoltării durabile

8.1 Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic extraeuropean

3
Planificara anuală
An şcolar 2017-2018

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a


Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Nr. ________/______________________________ Nr. ore/an: 34

Număr
Perioada Unitatea de învățare Observaţii
de ore
Semestrul I 1. ASIA 12
11 septembrie 2017 – Probă scrisă
2 februarie 2018 2. AFRICA 6
Nuăr de săptămâni: 18 18
Semestrul al II-lea 1. AMERICA 11
3 februarie 2018 2. AUSTRALIA ŞI ANTARCTICA 3 Probă scrisă
– 15 iunie 2018 3. EVALUARE ȘI SINTEZĂ FINALĂ 2
Număr de săptămâni: 16 16
Programul
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
(21-25 mai 2018) Excursii tematice Săptămâna 32
Vizitarea unor obiective turistice
Proiecte desfășurate în școală

Total săptămâni predare: 34 34

Total săptămâni an şcolar: 35 (Semestrul I – 18 săptămâni) + (Semestrul al II-lea – 16 săptămâni) + (Şcoala Altfel – 1 săptămâni) = 35

4
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2017-2018

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a


Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Nr. ________/______________________________ Nr. ore/semestru: 18

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Asia – prezentare 1. Test de evaluare 1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite 3 S1-S3 Probă scrisă în
geografică iniţială – 25 minute 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor S1 (25 minute)
generală geografici de bază
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute sau în contexte noi
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni
2. Poziția geografică, geografici
limitele, întinderea 3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
pentru explicarea realităţii geografice a continentelor
extraeuropene
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
geografiei continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice
3. Relieful Asiei ale continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor
acestora
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea
geografică extraeuropeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
4. Clima și apele 3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la
nivel elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra

5
caracteristicilor geografice ale continentelor şi ţărilor
extraeuropene
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi
socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor
extraeuropene
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale continentelor
5. Vegetația, fauna și
extraeuropene
solurile
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru
ilustrarea elementelor de geografie a continentelor
extraeuropene
4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în
localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentele
extraeuropene
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic
referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi
ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din
Asia – prezentare 6. Populația și așezările
continentele extraeuropene pentru om şi societate
2. geografică umane. Harta politică 3 S4-S6
generală 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
continentelor extraeuropene realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese
după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese
7. Resursele naturale și
observate (direct sau indirect)
economia
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului
geografic extraeuropean
6
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
3. Asia – regiuni şi 1. Asia de Vest și Sud- 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte 3 S7-S9
ţări Vest. Israel cunoscute sau în contexte noi
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din
geografia ţărilor extraeuropene în limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor
geografici în limbi străine
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
geografiei continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice
ale continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor
acestora
2. Turcia 3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea
geografică extraeuropeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi
socio-economice reprezentate pe hărţi ale continentelor
extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale continentelor
extraeuropene
3. Asia de Sud și India 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru
ilustrarea elementelor de geografie a continentelor
extraeuropene
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza
unor date ofertate
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic
referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi
7
ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe
baza unor date accesate prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare
(observare, analiză, interpretare)
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din
tabele, interpretarea unei diagrame simple

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
4. Asia de Est și Sud-Est. folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
China calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese
după un algoritm dat
Asia – regiuni şi 7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese Probă scrisă în
4. 3 S10-S12
ţări 5. Japonia observate (direct sau indirect) S12
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea
6. Test de evaluare: Asia continentelor şi ţărilor extraeuropene observată (direct
sau indirect)
5. Africa – 1. Poziţia geografică, 1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite 2 S13-S14
prezentare limitele, ţărmurile, 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografică întinderea geografici de bază
generală 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute sau în contexte noi
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni
geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe
pentru explicarea realităţii geografice a continentelor
extraeuropene
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice
geografiei continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice
ale continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor
8
acestora
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea
geografică extraeuropeană după caracteristicile
solicitate, stabilind asemănări şi deosebiri
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la
2. Relieful şi clima nivel elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
caracteristicilor geografice ale continentelor şi ţărilor
extraeuropene

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
6. Africa – 3. Apele, vegetaţia, fauna 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio- 4 S15-S18
prezentare şi solurile economice reprezentate pe hărţi ale continentelor
geografică extraeuropene
generală 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru
ilustrarea elementelor de geografie a continentelor
4. Populaţia şi aşezările extraeuropene
umane. Resursele 4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în
naturale şi economia localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentele
extraeuropene
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic
referitoare la continentele extraeuropene, la regiunile şi
ţările acestora, din baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din
continentele extraeuropene pentru om şi societate
5. Africa de Sud 6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
continentelor extraeuropene realizând corelaţii cu
informaţiile dobândite la alte discipline şcolare
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare
(observare, analiză, interpretare)
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor
folosind diferite criterii de clasificare: cantitative,
9
calitative, cronologice şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese
după un algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese
6. Evaluare şi sinteză
observate (direct sau indirect)
semestrială
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente,
fenomene şi procese ale mediului geografic
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului
geografic extraeuropean

Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea


An şcolar 2017-2018

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a


Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Nr. ________/______________________________ Nr. ore/semestru: 16

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. America – 1. Poziția 1.1. Recunoaşterea termenilor geografici în texte diferite 3 S19-S21
prezentare geografică, limitele 1.2. Precizarea, în cuvinte proprii, a sensului termenilor
geografică și întinderea geografici de bază
generală 1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute sau în contexte noi
1.4. Construirea unui text coerent utilizând termeni geografici
3.1. Transferarea elementelor din matematică şi ştiinţe pentru
explicarea realităţii geografice a continentelor extraeuropene
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei
continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale
continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora
3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică
extraeuropeană după caracteristicile solicitate, stabilind
10
asemănări şi deosebiri
3.5. Utilizarea operaţiilor şi noţiunilor matematice la nivel
elementar
3.6. Identificarea influenţelor tehnologiilor asupra
caracteristicilor geografice ale continentelor şi ţărilor
extraeuropene
2. Caracteristici 4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
fizico-geografice – 2 economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene
ore 4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
2. America – 3. Populația și 4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea 3 S22-S24
prezentare așezările umane – 2 elementelor de geografie a continentelor extraeuropene
geografică ore 4.5. Utilizarea sistemului de coordonate geografice în
generală localizarea elementelor şi fenomenelor pe continentele
extraeuropene
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la
continentele extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din
baze de date accesibile prin internet
6.1. Explicarea importanţei mediului geografic din continentele
extraeuropene pentru om şi societate
6.2. Explicarea diversităţii naturale, umane şi culturale a
continentelor extraeuropene realizând corelaţii cu informaţiile
dobândite la alte discipline şcolare
4. Resursele 7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele,
naturale și economia interpretarea unei diagrame simple
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind
diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice
şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un
algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate
(direct sau indirect)
7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi
11
procese ale mediului geografic
8.1. Identificarea unor soluţii de protecţie a mediului geografic
extraeuropean
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute sau în contexte noi
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia
ţărilor extraeuropene în limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici în
America – 1. Statele Unite ale
3. limbi străine 2 S25-S26
regiuni şi ţări Americii – 2 ore
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei
continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale
continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
4. America – 2. Canada 3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică 3 S27-S29
regiuni şi ţări extraeuropeană după caracteristicile solicitate, stabilind
asemănări şi deosebiri
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea
elementelor de geografie a continentelor extraeuropene
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date
ofertate
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la
3. Mexic continentele extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din
baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza
unor date accesate prin internet
7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare,
analiză, interpretare)
7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele,
12
interpretarea unei diagrame simple
7.4. Ordonarea elementelor, fenomenelor şi proceselor folosind
diferite criterii de clasificare: cantitative, calitative, cronologice
şi teritoriale
7.5. Caracterizarea unor elemente, fenomene şi procese după un
algoritm dat
7.6. Explicarea unor elemente, fenomene şi procese observate
(direct sau indirect)
4. Brazilia 7.7. Explicarea relaţiilor între grupuri de elemente, fenomene şi
procese ale mediului geografic
7.8. Analizarea unor elemente din realitatea continentelor şi
ţărilor extraeuropene observată (direct sau indirect)

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.3. Utilizarea termenilor geografici simpli în contexte
cunoscute sau în contexte noi
2.1. Recunoaşterea denumirilor şi termenilor din geografia
ţărilor extraeuropene în limbi străine
2.2. Citirea corectă a denumirilor şi termenilor geografici în
limbi străine
3.2. Explicarea fenomenelor şi proceselor specifice geografiei
continentelor extraeuropene
3.3. Prezentarea structurată a componentelor geografice ale
continentelor extraeuropene, a regiunilor şi ţărilor acestora
Australia şi 1. Australia și 3.4. Analiza comparativă a elementelor din realitatea geografică 1 S30-S31
5. Antarctica Oceania – 2 ore extraeuropeană după caracteristicile solicitate, stabilind
asemănări şi deosebiri
4.1. Identificarea principalelor elemente naturale şi socio-
economice reprezentate pe hărţi ale continentelor extraeuropene
4.2. Citirea hărţii şi utilizarea semnelor convenţionale
4.3. Poziţionarea corectă a elementelor geografice pe
reprezentările cartografice ale continentelor extraeuropene
4.4. Utilizarea reprezentărilor grafice simple pentru ilustrarea
13
elementelor de geografie a continentelor extraeuropene
4.6. Realizarea reprezentărilor grafice simple, pe baza unor date
ofertate
5.1. Utilizarea informaţiilor cu caracter geografic referitoare la
2. Antarctica continentele extraeuropene, la regiunile şi ţările acestora, din
baze de date accesibile prin internet
5.2. Prezentarea caracteristicilor geografice ale ţărilor pe baza
3. Test de evaluare
Australia şi unor date accesate prin internet Probă scrisă
7. finală 3 S33-S35
Antarctica 7.1. Aplicarea cunoştinţelor şi deprinderilor învăţate în S34
7.2. Utilizarea metodelor simple de investigare (observare,
4. Evaluare şi analiză, interpretare)
sinteză finală 7.3. Prelucrarea informaţiei: analizarea datelor din tabele,
interpretarea unei diagrame simple

14
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2017-2018
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: Asia – prezentare geografică generală Nr. ore: 6
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Test de evaluare - activitate individuală
1.1. Probă scrisă
iniţială – 25 minute - exerciţii de observare liberă şi dirijată a hărţii; - activitate în grup
1.2. S1
Asia – poziţia - activitate frontală
1.3. Probă (11-15 IX)
geografică, limitele, - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. - albume
1.4. practică
întinderea
3.1. - dicţionare
- descriere după o imagine cartografică;
Relieful Asiei 3.2. - culegeri de texte Observarea S2
-identificarea numelor proprii, în predare, pe harta
3.3. - atlase geografice sistematică (18-22 IX)
fizică şi în text.
3.4. - globul geografic Verificarea
Clima şi apele Asiei 3.5. - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din - harta fizică a lumii S3
temei pentru
3.6. diferite surse. - fișe de lucru (25-29 IX)
acasă
4.1.
Vegetaţia, fauna şi 4.2. - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. - lecturi geografice
Probă S4
solurile 4.3. - exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media - analiza
practică (2-6 X)
4.4. cu învăţarea şcolară. - sinteza
Populaţia şi aşezările 4.5. - studiul de caz
omeneşti. Harta 5.1. - compararea unor elemente demografice şi stabilirea - exercițiul Observarea S5
politică 6.1. unor asemănări şi deosebiri. - descrierea sistematică (9-13 X)
6.2. - învățarea prin descoperire
7.1. - învațarea dirijată
7.4. - identificarea unor fenomene de degradare a
mediului utilizand surse de informare diferite; - comparația
Resursele naturale şi 7.5. - jocul de rol Observarea S6
7.6. - redactarea colţului „ştiaţi că...?” de la avizier
economia Asiei - dezbaterea sistematică (16-20 X)
7.7. utilizând informaţii din mass-media referitoare la
Asia. - problematizarea
8.1.
- metoda ciorchinelui

15
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: Asia – regiuni şi ţări Nr. ore: 6
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
- identificarea şi localizarea reliefului, apelor, - activitate individuală
Asia de Vest şi Sud- 1.1. oraşelor, statelor studiate; Probă S7
1.2.
- activitate în grup
Vest. Israel - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din - activitate frontală practică (23-27 X)
1.3. diferite surse;
1.4. - albume
- descriere după o imagine cartografică; - dicţionare
3.1. Observarea S8
Turcia - identificarea numelor proprii, în predare, pe harta
3.2. - culegeri de texte sistematică (30 X-3 XI)
fizică şi în text.
3.3.
- descriere după o imagine cartografică
- atlase geografice Verificarea
3.4. - globul geografic S9
Asia de Sud. India - reconstituirea esenţializată a schiţelor de hartă ale temei pentru
3.5. - harta fizică a lumii (6-10 XI)
statelor Israel, Turcia, India, Japonia şi China; acasă
3.6. - fișe de lucru
- exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media
4.1. - lecturi geografice
cu învăţarea şcolară; Probă
4.2.
- compararea, identificarea asemănărilor şi - analiza practică
4.3.
Asia de Est şi Sud-
4.4.
deosebirilor între două state ale Asiei. - sinteza S10
Est. China - studiul de caz (13-17 XI)
4.5.
- compararea unor elemente demografice şi stabilirea - exercițiul Observarea
5.1.
unor asemănări şi deosebiri. - descrierea sistematică
6.1.
6.2. - învațarea dirijată
7.1. - descriere după o imagine cartografică - comparația Observarea S11
Japonia 7.4. - reconstituirea esenţializată a schiţelor de hartă ale
- jocul de rol sistematică (20-24 XI)
7.5. statelor Israel, Turcia, India, Japonia şi China;
- dezbaterea 30 XI şi 1
7.6. - problematizarea
7.7. - exerciţii pentru identificarea termenilor S12 XII – zile
Test de evaluare - metoda ciorchinelui Probă scrisă
8.1. geografici în texte diferite. (27-29 XI) libere prin
- metoda cubului lege

16
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: Africa Nr. ore: 6
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Africa – poziţia 1.1. - activitate individuală
- exerciţii de observare liberă şi dirijată a hărţii; Probă S13
geografică, limitele, 1.2. - activitate în grup
- exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. practică (4-8 XII)
întinderea 1.3. - activitate frontală
1.4. - descriere după o imagine cartografică; - albume
3.1. - identificarea numelor proprii, în predare, pe harta - dicţionare Observarea S14
Relieful şi clima 3.2. fizică şi în text;
3.3.
- culegeri de texte sistematică (11-15 XII)
- exerciţii de corelare a elementelor de climă,
3.4. vegetaţie, faună, soluri. - atlase geografice
3.5. - identificarea unor fenomene de degradare a - globul geografic
3.6. mediului utilizand surse de informare diferite; - harta fizică a lumii Verificarea
Apele, vegetaţia, 4.1. - fișe de lucru S15
- redactarea colţului „ştiaţi că...?” de la avizier temei pentru
fauna şi solurile 4.2. - lecturi geografice (18-22 XII)
utilizând informaţii din mass-media referitoare la acasă
4.3. Africa. - analiza
4.4. - identificarea unor fenomene de degradare a - sinteza
Populaţia şi aşezările 4.5. mediului utilizand surse de informare diferite; - studiul de caz
5.1. Probă S16
umane. Resursele - redactarea colţului „ştiaţi că...?” de la avizier - exercițiul
6.1. practică (15-19 I)
naturale şi economia utilizând informaţii din mass-media referitoare la - descrierea
6.2. Africa.
7.1.
- învățarea prin descoperire
Africa de Sud - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din Observarea S17 24 I – zi
7.4. - învațarea dirijată
diferite surse. sistematică (22-26 I) liberă prin
7.5. - compararea unor elemente demografice şi stabilirea
- comparația lege
7.6. unor asemănări şi deosebiri. - jocul de rol
7.7. - fişe de evaluare cu itemi diferiţi despre specificul - dezbaterea
8.1. geografic al continentului african. - problematizarea
17
Evaluare şi sinteză - fişe de evaluare cu itemi diferiţi despre specificul - metoda ciorchinelui Probă orală
S18
semestrială geografic al continentului african. (39 I-3 II)

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea


An şcolar 2017-2018

18
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: America – prezentare geografică generală Nr. ore: 3
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. - activitate individuală
1.2. - activitate în grup
1.3. - exerciţii de observare liberă şi dirijată a hărţii; - activitate frontală
America – poziţia 1.4. - albume
Probă S19
geografică, limitele, 3.1. - descriere după o imagine cartografică; - dicţionare
practică (12-16 II)
întinderea 3.2. - atlase geografice
3.3. - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. - globul geografic
3.4. - harta fizică a lumii
3.5. - fișe de lucru
3.6. - identificarea numelor proprii, în predare, pe harta - lecturi geografice
4.1. fizică şi în text; - exercițiul
S20
4.2. - descrierea
(19-23 II)
Caracteristici fizico- 4.3. - exerciţii de corelare a elementelor de climă, - învățarea prin descoperire Observarea
geografice 4.4. vegetaţie, faună, soluri; - conversația euristică sistematică
S21
4.5. - învațarea dirijată
(26 II-2 III)
5.1. - exerciţii de descriere a unor elemente simple (relief, - comparația
climă, ape, vegetaţie etc.). - problematizarea

19
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: America – prezentare geografică generală Nr. ore: 3
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
3.4. - activitate individuală
3.5. - identificarea unor fenomene de degradare a - activitate în grup
S22
3.6. mediului utilizand surse de informare diferite; - activitate frontală
Verificarea (5-9 III)
Populaţia şi aşezările 4.1. - redactarea colţului „ştiaţi că...?” de la avizier - albume
temei pentru
umane 4.2. utilizând informaţii din mass-media referitoare la - dicţionare
acasă S23
4.3. America; - atlase geografice
(12-16 III)
4.4. - reconstituirea esenţializată a unor schiţe de hartă. - globul geografic
4.5. - harta fizică a lumii
5.1. - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. - fișe de lucru
6.1. - exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media - lecturi geografice Probă
6.2. cu învăţarea şcolară. - exercițiul practică
7.3. - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din - descrierea
Resursele naturale şi S24
7.4. diferite surse. - învățarea prin descoperire
economia (19-23 III)
7.5. - compararea unor elemente demografice şi stabilirea - conversația euristică
7.6. unor asemănări şi deosebiri. - învațarea dirijată Observarea
7.7. - compararea Americii de Nord şi de Sud din punct - comparația sistematică
8.1. de vedere fizico-geografic şi economico-geografic. - problematizarea

20
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: America – regiuni şi ţări Nr. ore: 5
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1. - identificarea şi localizarea reliefului, apelor, S25
9 şi 10 IV –
Statele Unite ale 1.2. oraşelor, statelor studiate; Probă (26-30 III)
zile libere
Americii – 2 ore 1.3. - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din practică S26
prin lege
1.4. diferite surse. - activitate individuală (11-13 IV)
3.1. - descriere după o imagine cartografică; - activitate în grup
Observarea S27
Canada 3.2. - identificarea numelor proprii, în predare, pe harta - activitate frontală
sistematică (16-20 V)
3.3. fizică şi în text. - albume
3.4. - dicţionare Verificarea
3.5. - descriere după o imagine cartografică; - atlase geografice temei S28
Mexic 3.6. - reconstituirea esenţializată a schiţelor de hartă ale - globul geografic pentru (23-27 V)
4.1. statelor S.U.A, Canada, Mexic şi Brazilia. - harta fizică a lumii acasă
4.2. - fișe de lucru
4.3. - lecturi geografice
4.4. - exercițiul
- exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media
4.5. - descrierea
cu învăţarea şcolară;
5.1. - învățarea prin Probă
1 V – zi
6.1. descoperire practică
- compararea, identificarea asemănărilor şi S29 liberă prin
Brazilia 6.2. - conversația euristică
deosebirilor între două state ale Americii; (30 IV-4 V) lege
7.1. - învațarea dirijată Observarea
7.4. - comparația sistematică
- compararea unor elemente demografice şi stabilirea
7.5. - problematizarea
unor asemănări şi deosebiri.
7.6.
7.7.
8.1.

21
Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a
Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: Australia şi Antractica Nr. ore: 2
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Australia şi Oceania 1.1. - exerciţii de observare liberă şi dirijată a hărţii; - activitate individuală Probă S30
1.2. - activitate în grup practică (7-11 V)
1.3. - descriere după o imagine cartografică; - activitate frontală
1.4. - albume
3.1. - identificarea unor fenomene de degradare a - dicţionare
3.2. mediului utilizand surse de informare diferite; - atlase geografice
3.3. - globul geografic
3.4. - redactarea colţului „ştiaţi că...?” de la avizier - harta fizică a lumii
3.5. utilizând informaţii din mass-media referitoare la - harta politică a lumii
3.6. Australia; - fișe de lucru S31
4.1. - lecturi geografice Observarea (14-18 V)
4.2. - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. - exercițiul sistematică
4.3. - descrierea
4.4. - identificarea numelor proprii, în predare, pe harta - învățarea prin descoperire
4.5. fizică şi în text; - conversația euristică
5.1. - învațarea dirijată
6.1. - exerciţii de corelare a elementelor de climă, - comparația
6.2. vegetaţie, faună, soluri; - problematizarea
7.1. - analiza
7.4. - sinteza
22
7.5.
7.6.
7.7.
8.1.
„Şcoala Altfel: Să știi Excursii tematice
S32
mai multe, să fii mai Vizitarea unor obiective turistice
(21-25 V)
bun” Proiecte desfășurate în școală

Unitatea şcolară: Şcoala Gimnazială Zam Clasa a VII-a


Cadru didactic: Costan Adriana Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Geografie Manual: Editura Corint
Unitatea de învățare: Australia şi Antractica Nr. ore: 3
Nr. ________/______________________________

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice

23
1.1. Verificarea
1.2. - exerciţii de grupare a denumirilor după criterii date. - activitate individuală temei pentru
1.3. - activitate în grup acasă
1.4. - exerciţii de corelare a informaţiilor din mass-media - activitate frontală 28 V şi 1
S33
Antarctica 3.1. cu învăţarea şcolară. - albume Probă VI - zile
(29-31 V)
3.2. - dicţionare practică libere prin
3.3. - utilizarea, în context nou, a informaţiilor primite din - atlase geografice lege
3.4. diferite surse. - globul geografic Observarea
3.5. - harta fizică a lumii sistematică
3.6. - harta politică a lumii
4.1. - fișe de lucru
4.2. - lecturi geografice
- exerciţii pentru identificarea termenilor S34
Test de evaluare 4.3. - exercițiul Probă scrisă
4.4. geografici în texte diferite. - descrierea (4-8 VI)
4.5. - învățarea prin descoperire
5.1. - conversația euristică
6.1. - învațarea dirijată
6.2. - comparația
7.1. - problematizarea
Evaluare şi sinteză 7.4. - exerciţii pentru identificarea termenilor - analiza Probă S35
finală 7.5. geografici în texte diferite. - sinteza practică (11-15 VI)
7.6. - jocul de rol
7.7. - studiul de caz
8.1.

24