Sunteți pe pagina 1din 16

Nr.

_________/______________________________

Director,

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LA DISCIPLINA ISTORIE

Anul şcolar 2018-2019

1 oră/săptămână
Planificarea anuală
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman DANIELA Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Istorie
Nr. ore/an: 34

NUMĂR DE
PERIOADA CAPITOLUL OBSERVAŢII
ORE

Probă scrisă
1.CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII – EUROPA ȘI LUMEA NOUĂ 6

Semestrul I
10 eptembrie 2018 – 2. GENEZA SPIRITULUI MODERN
1 februarie 2019
12

Probă scrisă

Programul S15
„Şcoala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!”
Excursii tematice
(17-21 decmbrie 2018)
Vizitarea unor situri istorice

Total ore: 18 18
NUMĂR DE
PERIOADA CAPITOLUL OBSERVAŢII
ORE
9
1.SPRE O NOUĂ SOCIETATE Probă scrisă

2. SECOLUL NAȚIONALITĂȚILOR 6
Semestrul al II-lea
11 februarie 2019 –
14 iunie 2019 3.EVALUARE ŞI SINTEZĂ 1

Probă scrisă
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2018-2019

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1Dalga Gara Clasa a VI-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Istorie
Nr. ore/semestru: 18
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore

Recapitulare Test initial


1. 1.Călătoriile și percepția
1.
CĂLĂTORI spațiului în EvulMediu 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
ȘI diferite perioade istorice
– mijloace de transport
CĂLĂTORII 1.2. 6
1.3. Utilizarea coordonatelor temporale
– EUROPA ȘI 2.Marile descoperiri ale Probă scrisă in S6
referitoare la faptele și procesele istorice
LUMEA europenilor , drumuri și S1-S6
NOUĂ teritorii; consecințe 2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza
asupra vieții oamenilor surselor de informare

Studiu de caz : 2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate


prezente în surse variate
- Lumea Nouă :
3.1. Utilizarea dialogului intercultural
cunoaștere,
misionarism și 3.3. Descrierea consecințelor deciziei și
expoatare acțiunii umane

4.1. Utilizarea informatiior cu ajutorul


mijloacelor multimedia
Proba scrisa in S18
1.Renașterea : geneza
2. spiritului modern,
.GENEZA umanismul
SPIRITULUI
MODERN -Studii de caz:
1.1 .Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
-Leonardo da Vinci și diferite perioade istorice Şcoala Altfel: Să știi mai
multe, să fii mai bun!
Michelangelo 2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor de 12 S7-S18
Bounarroti informare Programul „Şcoala altfel: Să
știi mai multe, să fii mai
- Niccolo Machiavelli - 2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate bun!”
Girdano Bruno și prezente în surse variate Excursii tematice
Galileo Galilei Vizitarea unor situri istorice
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii Proiecte desfășurate în școală
- William Shakespeare umane

2. Reforma. 4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul


resurselormultimedia
Contrareforma

- Studiu de caz:
Barocul

3.Absolutismul

- Studii de caz:

- Soliman Magnificul

- Ludovic al XIV-lea

Palatul de la Versailles

- Petru cel Mare


Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Istorie
Nr. ore/semestru: 16

Nr.
Unitatea de Nr.
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
. învăţare ore
1. SPRE O NOUĂ 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în 9 S19-S27 Probă
SOCIETATE 1. Revoluția Glorioasă diferite perioade istorice scrisă in
S26
2. Iluminismul – rațiune, drepturi, 2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor de
implicarea oamenilor în viața informare
public
2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate
- Studiu de caz:Montesquieu, J.J. prezente în surse variate
Rousseau, Voltaire
3.3. Descrierea consecințelor deciziei și acțiunii
3. Viața cotidiană . Opinia publică umane
în secolul al XVIII-lea 4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor
multimedia
4. Constituția S.U.A. Declarația de
Independență. 4.2.Asumarea critică a unui set de valori
recunoscute social
5. Revoluția franceză. De la supus
la cetățean
Studiu de caz: Declarația drepturilor
omului și cetățeanului

6.Napoleon I și răspândirea ideilor


revoluției franceze în Europa

7.Revoluția industrială. Impactul în


viața oamenilor

Nr.
Unitatea de Nr.
crt Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
. învăţare ore
2. SECOLUL 6 S28-S33
NAȚIONALITĂȚILOR 1.1. Localizarea în spațiu a lumii cunoscute în
1. Statele moderne : revoluție și diferite perioade istorice
emancipare națională
-Studii de caz: 2.1. Utilizarea adecvată a termenilor istorici/
-1848 în Europa limbajului de specialitate în prezentarea unui
-Românii și modernitatea fapt/proces istoric
Formarea statelor naționale în 2.2. Utilizarea gandirii critice în analiza surselor de
secolul al XIX-lea: Germania informare
2.Epoca victoriană. La Belle 2.3. Identificarea elementelor de cauzalitate
Epoque prezente în surse variate
3.2.Asumarea cooperării în grupuri de învățare

4.1. Utilizarea informațiilor cu ajutorul resurselor


multimedia

4.2.Asumarea critică a unui set de valori


recunoscute social

EVALUARE ȘI Fișe de
3. 1 S34
SINTEZĂ lucru
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2018-2019
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Istorie Nr. ore: 6
Unitatea de învățare: Călătorii și Călătorii- Europa și Lumea Noua

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
-activitate individuală ; S1-S2
Test iniţial. -fișe de evaluare. Probă scrisă (10-14 IX
1.1.
17-21)
1. Călătoriile și .- examinarea spațiilor istorice pe baza Observarea S3
percepția hărților; sistematică (24-28IX)
1.2.
spațiului în Evul
Mediu; mijloace - localizarea pe harta mută a spațiilor istorice -activitate individuală ;
de transport pe măsura extinderii ariei de cunoaștere -activitate în grup;
2.3
-activitate frontală .
- alcătuirea unor axe cronologice pe diverse -manualul de istorie;
3.1. domenii (social, cultural, economic, politic,
etc.)
-ilustrații;
- analiza surselor scrise sau vizuale pe baza -metoda ciorchinelui;
3.3.
unor cerințe -diagrama venn;
-studiul de caz;
-descrierea și
4.1 descoperirea cauzelor unui eveniment prin comparația. S4 5.X.2018 ,,
2. Marile descoperiri
analiza contextului istoric (1-5 X) Ziua
ale europenilor;
Educației,,
drumuri și teritorii;
- identificarea valorilor comune ale religiilor Probă orală
consecințe asupra S5
vieții oamenilor pe baza surselor (8-12X)

- identificarea valorilor comune ale religiilor


3.Studii de caz:
pe baza surselor
Lumea Nouă:
- exerciții de descriere a consecințelor
cunoaștere, Observarea S6
acțiunii umane din spații și perioade istorice
misionarism și sistematică (15-19 X)
folosind surse variate
exploatare
- realizarea unor prezentări pe o temă istorică
utilizând mijloace digitale
Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a
Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Istorie Nr. ore: 12
Unitatea de învățare: Geneza spiritului modern

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1. Renașterea : geneza 1.1. -activitate individuală ;
spiritului modern, -activitate în grup;
umanismul -activitate frontală .
examinarea spațiilor istorice pe baza
Studii de caz: -manualul de istorie;
2.2. hărților
S7
-Leonardo da Vinci - alcătuirea unor fișe de personaj istoric pe
(22-26 X)
și Michelangelo baza unor surse diverse
-ilustrații;
Bounarroti -metoda ciorchinelui; S8
2.3. descoperirea cauzelor unui eveniment prin Observarea
-diagrama venn; (29X-2 XI)
analiza contextului istoric sistematică
- Niccolo -studiul de caz; S9
Machiavelli -descrierea și (5-9XI)
- recunoașterea cauzelor unor evenimente
comparația. S10
- Girdano Bruno și 3.3. istorice asemănătoare sau diferite (12-16XI)
Galileo Galilei

- William
4.1
Shakespeare
2. Reforma. 1.1. Probă orală S11 31 XI, 1XII
Contrareforma .-completarea unor organizatori grafici, (19-23 XI) ZILE LIBERE
2.3. care să cuprindă decizii și consecințe ale S12
Studiu de caz: acțiunii umane pe baza resurselor (26-30XI)
Barocul multimedia S13
3.3.
(3-7XII)
4.1
1.1. S15(17-
3. Absolutismul 21XII)
S14 Şcoala
Altfel: Să
-îndeplinirea unor sarcini/ roluri diferite în (10 -14XII)
Studii de caz: 2.2. știi mai
cadrul grupului de lucru S16
multe, să
- Soliman Magnificul 2.3. Observarea (14-18I) fii mai
sistematică S17 bun”
- Ludovic al XIV- 3.2. (21-26I)
lea. Palatul de la S18 24
4.1 (28I-1II) Ianuarie
Versailles
,,Mica
- Petru cel Mare Unire

Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea


An şcolar 2018-2019

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum: nucleu
Aria curriculară: Om și societate Nr. ore/săpt.: 1
Disciplina: Istorie Nr. ore:9
Unitatea de învățare: Spre o noua societate
Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
1.1 .- examinarea spațiilor istorice pe baza -activitate individuală ;
1. Revoluția 2.2. hărților -activitate în grup; Observarea S19
Glorioasă -activitate frontală . sistematică (11-15II)
1.1 -manualul de istorie;
2.Iluminismul – - descoperirea cauzelor unui eveniment prin -ilustrații; Verificarea S20
2.2
2.3 analiza contextului istoric -metoda ciorchinelui;
rațiune, drepturi, (18II-25II)
implicarea oamenilor 4.1 - alcătuirea unor fișe de personaj istoric pe
în viața publică baza unor surse diverse
4.2.
- stabilirea elementelor de cauzalitate într-o temei pentru
sursă istorică acasă
Studiu de caz: -descrierea și S21
- recunoașterea cauzelor unor evenimente comparația. (25II-1III)
Montesquieu, J.J. istorice asemănătoare sau diferite
Rousseau, Voltaire

1.1 - redactarea de texte cu informații oferite de


3.Viața cotidiană .
2.1 surse -activitate individuală ; S22
Opinia publică în Probă scrisă
3.3 -fișe de evaluare. (4-8II I)
secolul al XVIII-lea
1.1 alcătuirea unor postere/afișe cu informații imagini
Constituția S.U.A. 2.3
selectate din surse internet fişe de lucru
Declarația de 4.1
S23
Independență - realizarea unor prezentări pe o temă chestionare de (11-15III)
istorică utilizând mijloace digitale autoevaluare

1.1 documentul
1. 5. Revoluția franceză. 2.3
De la supus la 4.1 - compararea ideilor și valorilor umane comparația
cetățean 4.2 analizând două surse
2. analiza
Studiu de caz: - exerciții de descriere a consecințelor S24
Declarația drepturilor sinteza (18-22III)
acțiunii umane din spații și perioade
omului și istorice folosind surse variate problematizarea
cetățeanului

6. Napoleon I și 1.1 - exerciții de descriere a consecințelor lucrul cu documentul S25


răspândirea ideilor 2.2 acțiunii umane din spații și perioade (25-29III)
revoluției franceze în 2.3 comparația
istorice folosind surse variate
Europa
analiza
- folosirea termenilor istorici cunoscuți în
situații noi de comunicare
1.1.
3. 7. Revoluția 2.3.
industrială. Impactul 3.3 - exerciții de descriere a consecințelor
S26
în viața oamenilor. acțiunii umane din spații și perioade (1-5IV)
4. istorice folosind surse variate S27
5. Evaluare
(8-12IV)
6.

Unitatea şcolară: Scoala Gimnaziala Nr. 1 Dalga Gara Clasa a VI-a


Cadru didactic: Lisman Daniela Curriculum:nucleu

Aria curriculară: Om și societate Nr.ore/sapt: 1


Disciplina: Istorie
Unitatea de învățare: Secolul naționalităților Nr. de ore: 7

Resurse
Conținuturi C. S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
.Statele moderne : activitate individuală ; Observarea S28 Vacanta
revoluție și - examinarea spațiilor istorice pe baza -activitate în grup; sistematică (15-19IV) de
emancipare națională hărților -activitate frontală . S29 primavar
- folosirea termenilor istorici cunoscuți Verificarea (6-10V) a
în situații noi de comunicare temei pentru S30
acasă (13-17V)
- analiza surselor scrise sau vizuale pe
baza unor cerințe Probă orală

- descoperirea cauzelor unui eveniment


prin analiza contextului istoric
Studii de caz: -manualul de istorie;
-ilustrații;
1848 în Europa -metoda ciorchinelui;
- -diagrama venn;
Românii și
modernitatea
-Formarea statelor
naționale în secolul al - recunoașterea cauzelor unor evenimente conversația
1.1 istorice asemănătoare sau diferite
metoda cubului
2.1 -îndeplinirea unor sarcini /roluri diferite în S31
autoevaluare
cadrul grupului de lucru (20-24V)
2.2
2. Epoca victoriană. temă pentru acasă
- alcătuirea unor postere/afișe cu informații Observarea S32
La Belle Epoque 2.3 selectate din surse internet lucrul cu documentul sistematică (27-31V)
S33
3.2 - realizarea unor prezentări pe o temă (3-7VI)
comparația
4.1 istorică utilizând mijloace digitale

- alcătuirea unor liste personale a valorilor


3. Evaluare finală S34
2.1 umane cu motivarea alegerii
(10-14VI)
2.2