Sunteți pe pagina 1din 13

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA

DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ


PROFESOR: Lisman Daniela
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
Cf. Plan – cadru aprobat prin OMEN 3393/ 28.02. 2017

Nr............din.......... PLANIFICARE DIDACTICĂ ANUALĂ


EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
CLASA a VII-a

COMPONENTA SEM. I SEM. II TOTAL


1. SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA 7 - 7
2. RAPORTUL CETĂȚENI-AUTORITĂȚI. DREPTURI ȘI 7 7 14
RESPONSABILITĂȚI CETĂȚENEȘTI ÎN SOCIETATEA
DEMOCRATICĂ
5. PROIECTUL EDUCAȚIONAL - 7 7
6. EVALUARE ŞI SINTEZĂ 1 5 6
15 19 34+Săpt.
Altfel
Competenţe generale:

1. Raportarea critică la fapte, evenimente, idei, procese din viața personală și a diferitelor grupuri și comunități, prin utilizarea unor achiziții
specifice domeniului social;
2. Cooperarea pentru realizarea unor activități și pentru investigarea unor probleme specifice diferitelor grupuri și comunități, prin asumarea
unor valori și norme sociale și civice;
3. Participarea responsabilă la luarea deciziilor prin exercitarea spiritului de inițiativă și întreprinzător, respectiv prin manifestarea unui
comportament social, civic și economic active;

Competențe specifice:

1.1. Utilizarea corectă a termenilor specifici educației pentru cetățenie democratică;


1.2. Analizarea unor situații problematice determinate de abaterea de la valorile, principiile, practicile societății democratice;
1.3. Argumentarea în favoarea respectării valorilor, principiilor, normelor și practicilor specifice unei societăți democratice și statului de
drept;
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect dedicat problemelor comunității educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui proiect, la rezolvarea problemelor comunității educaționale/locale;
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor sarcini de lucru referitoare la viața într-o societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru participare civică și pentru exercitarea calității de cetățean;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și principii democratice în situații concrete care presupun decizie și acțiune;
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ
PROFESOR: LISMAN DANIELA
ARIA CURRICULARĂ: „OM ŞI SOCIETATE”
Nr. ore : 1h/săptămână
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020
PLANIFICAREA DIDACTICĂ SEMESTRIALĂ
EDUCAȚIE SOCIALĂ –EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
CLASA a VII-a
SEMESTRUL I
NR. DOMENIUL DE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.
CRT. CONȚINUT COMPETENȚE SPECIFICE ORE
1.1. Utilizarea corectă a termenilor Introducere în studiul educației S1
specifici educației pentru cetățenie pentru cetățenie democratică
democratică;
1.2. Analizarea unor situații problematice Drepturile omului S2
S3
determinate de abaterea de la valorile,
principiile, practicile societății
SISTEMUL democratice; Forme de guvernământ și regimuri 7 S4
POLITIC ÎN 1.3. Argumentarea în favoarea respectării politice: regimuri democratice, S5 Obs.
ROMÂNIA valorilor, principiilor, normelor și autoritare și totalitare curentă
1. practicilor specifice unei societăți
democratice și statului de drept; Constituția României
15(14+1) ore
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect S6
-Structura Constituției - Valori și S7
dedicat problemelor comunității
principii constituționale
educaționale/locale;
2.2. Participarea, prin derularea unui Principii și instituții democratice
proiect, la rezolvarea problemelor
- Statul democratic și principiul Testare
comunității educaționale/locale; S8 scrisă
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor pluralismului: dreptul de asociere și
1
sarcini de lucru referitoare la viața într-o partidele politice
societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru - Statul democratic și principiul
1 S9
participare civică și pentru exercitarea separării puterilor;
calității de cetățean;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și Autoritățile statului român:
principii democratice în situații concrete
care presupun decizie și acțiune; a) Autoritatea legislativă; legile
1 S10
b) Executivul; Administrația
centrală și locală 1 S11
c) Autoritatea judecătorească;
aplicarea legilor 1 S12
d) Președintele României
1 S13
Statul de drept
1 S14

3. Recapitulare – Evaluare 1 S15 Obs.


semestrială curentă
1 oră

SEMESTRUL AL II-LEA

NR. DOMENIUL DE COMPETENȚE SPECIFICE CONȚINUTURI NR. SĂPT. OBS.


CRT. CONȚINUT ORE

1.1. Utilizarea corectă a termenilor Domnia legii și puterea cetățenilor


specifici educației pentru cetățenie
RAPORTUL democratică; Procesul de elaborare a legilor; 1 S16
CETĂȚENI – 1.2. Analizarea unor situații problematice participarea cetățenilor la elaborarea
AUTORITĂȚI. determinate de abaterea de la valorile, legislației
DREPTURI ȘI principiile, practicile societății
RESPONSABILITĂ Drepturile și libertățile cetățenești și
democratice; 1 S17
ȚI CETĂȚENEȘTI respectarea legilor;limite ale libertății
1.3. Argumentarea în favoarea respectării Obs.
4. ÎN SOCIETATEA valorilor, principiilor, normelor și Justiția ca instituție de apărare și de 1 S18 curentă
DEMOCRATICĂ practicilor specifice unei societăți înfăptuire a dreptății;
11 ore democratice și statului de drept; Egalitatea în fața legii și accesul la
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect justiție al cetățenilor;
dedicat problemelor comunității 1 S19
educaționale/locale; Copilul în procesul judiciar;
delincvența juvenilă; consecințe ale 1 S20
2.2. Participarea, prin derularea unui
proiect, la rezolvarea problemelor nerespectării legii
comunității educaționale/locale; Testare
2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor scrisă
sarcini de lucru referitoare la viața într-o
societate democratică;
3.1. Manifestarea disponibilității pentru Evaluare
participare civică și pentru exercitarea 1 S21
Cetățenia activă.
calității de cetățean;
3.2. Aplicarea unor valori, norme și Participarea cetățenilor la luarea
principii democratice în situații concrete deciziilor publice și la controlul 1 S22
care presupun decizie și acțiune; aplicării acestora
Implicarea civică în contextul
democrației reprezentative și al
formelor de manifestare a 1 S23
democrației directe
Alegerile și votul; alegerea
reprezentanților; evaluarea activității
reprezentanților aleși 1 S24

Societatea civilă, organizații


nonguvernamentale, tipuri de
inițiative cetățenești în comunitățile
locale 1 S25

Rolul îndeplinit de mass-media în


societate și în formarea opiniei
publice
1 S26
2.1. Elaborarea, în echipă, a unui proiect 1. ELABORAREA ȘI DERULAREA
dedicat problemelor comunității PROIECTULUI EDUCAȚIONAL S27 ,,Sco
educaționale/locale; DEDICAT PROBLEMELOR ala
2.2. Participarea, prin derularea unui COMUNITĂȚII Altfel,,
PROIECTUL proiect, la rezolvarea problemelor EDUCAȚIONALE/
EDUCAȚIONAL comunității educaționale/locale; LOCALE
5. DEDICAT 2.3. Rezolvarea, în perechi/echipă, a unor
PROBLEMELOR sarcini de lucru referitoare la viața într-o
COMUNITĂȚII societate democratică; Alegerea temei
Elaborarea fișei de proiect Obs.
EDUCAȚIONALE/
Derularea proiectului propus S28- curentă
LOCALE 7 S34
7 ore
Evaluarea proiectului propus

7. Recapitulare și evaluare
semestrială și finală 1 S35
1 oră
UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA
CLASA : a VII-a
DISCIPLINA: Educație pentru cetățenie democratică
PROFESOR: LISMAN DANIELA
DOMENIUL DE CONȚINUT: SISTEMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA
NUMĂR ORE ALOCATE: 15 (14+1) ore

CONŢINUTURI NR. ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


COMPETENŢE
SPECIFICE.

(detalieri) ORE / MATERIALE PROCEDURALE DE


DATA EVALUARE

- exerciții de clarificare, în contexte relevante, a. frontală


Introducere în 1 a înțelesului unor termeni specifici a. individuală observarea
1.1 sistematică a
studiul educației 9-13 IX domeniului (drepturile omului, forme de
pentru cetățenie 1.2. guvernare, regim politic, conversația elevilor
manualul descrierea
democratică constituție/constituționalism,
1.3.
cetățenie/cetățean, autoritate/autorități, culegeri de comparaţia - autoevaluare
principii democratice, pluralism, texte
Drepturile omului 2 drept/responsabilitate, stat de drept, societate activitate pe
16-20 IX civilă, opinie publică) ilustrații grupe
23-27 IX - comentarea unor afirmații/enunțuri
referitoare la diferite aspecte ale cetățeniei dicţionare metoda
Forme de 2 democratice ciorchinelui observarea
guvernământ și 30 IX-4X - realizarea unei hărți conceptuale cu termeni fişe de lucru sistematică a
regimuri politice: 7-11 X definitorii pentru domeniu analiza elevilor
regimuri 2.3. sinteza
- conceperea unor rebusuri cu termeni care
democratice, joc de rol
3.1. aparțin domeniului educației pentru cetățenie
temă în clasă/
autoritare și democratică
3.2. proiectul pentru acasă
totalitare - realizarea unui mic dicționar cu termeni lectura
cheie din domeniul legislativ și juridic dezbaterea
Constituția - exerciții de redactare a unui text plecând de brainstormingul
României la un număr de termeni dați, specifici
2 domeniului
-Structura 14-18 X - recunoașterea principiilor și valorilor
Constituției - Valori 21-25 X specifice societății democratice pornind de la
și principii observarea
imagini date, filme adecvate vârstei elevilor,
constituționale sistematică a
relatări din mass-media - exemplificarea unor elevilor
situații care implică respectarea drepturilor
Principii și instituții
omului, a legilor și, respectiv, nerespectarea
democratice drepturilor omului, a legilor temă în clasă/
- Statul democratic și - exemplificarea unor situații în care practicile pentru acasă
principiul 1 democratice referitoare la participarea
pluralismului: 28 X-1 cetățenilor la luarea deciziilor publice au fost
dreptul de asociere și XI respectate/încălcate
- analizarea corelațiilor dintre unele drepturi
partidele politice
și îndatoririle fundamentale (de exemplu,
- Statul democratic și corelația dintre asigurarea dreptului la
test
principiul separării 1 educație și la ocrotirea sănătății și îndatorirea
puterilor; de a contribui financiar, prin plata taxelor și
4-8 XI impozitelor, la susținerea cheltuielilor
Autoritățile statului publice)
român: - identificarea drepturilor cetățenești în
diferite situații juridice; exemplificarea unor
a) Autoritatea situații de respectare/încălcare a drepturilor
legislativă; legile 1
11-15 XI cetățenești
b) Executivul; - analiza unor studii de caz, în grupuri mici,
pentru discutarea unor consecințe care decurg
Administrația
1 din încălcarea drepturilor omului - realizarea,
centrală și locală 18-22 XI prin activități în perechi/echipă, a unor
c) Autoritatea afișe/colaje/desene în format letric sau
judecătorească; electronic, care să exemplifice diferite forme
1 de implicare civică
aplicarea legilor 25-29 XI - participarea la dramatizări ale unor practici
d) Președintele și procese democratice/activități ale unor
României 1 autorități/instituții (spre exemplu, procesul de
2-6 XII elaborare a legilor, activitatea într-o secție de
votare, activitatea într-o instanță de
Statul de drept judecată/proces)
1 - participarea la jocuri de rol care vizează
9-13 XII desfășurarea democratică a unei campanii
Recapitulare și electorale (de exemplu, „Candidez pentru
evaluare funcția de primar al localității mele”)
semestrială
1
16-20 XII

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA


CLASA : a VII-a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
PROFESOR: LISMAN DANIELA
DOMENIU DE CONȚINUT: RAPORTUL CETĂȚENI – AUTORITĂȚI. DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI CETĂȚENEȘTI
ÎN SOCIETATEA DEMOCRATICĂ
NUMĂR ORE ALOCATE: 11 (10+1) ore
COMPETENŢE

CONŢINUTURI NR.
SPECIFICE

(detalieri) ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.


DATA MATERIALE PROCEDURALE DE
EVALUARE

Domnia legii și manualul a. frontală observarea


puterea cetățenilor - exerciții de identificare, în cadrul a. individuală sistematică a
1.1 unor activități în perechi/echipă, a culegeri de conversația elevilor
Procesul de elaborare a 1 drepturilor universale ale omului și a texte descrierea
legilor; participarea 1.2. 13-17 I responsabilităților care decurg din comparaţia
cetățenilor la elaborarea asumarea acestora, în imagini, texte ilustrații activitate pe - autoevaluare
legislației 1.3. sau în cazuri date grupe
2.2. - analiza unor studii de caz, în dicţionare metoda observarea
Drepturile și libertățile 1 grupuri mici, pentru discutarea unor fişe de lucru ciorchinelui sistematică a
cetățenești și 20-24 I analiza elevilor
consecințe care decurg din încălcarea
respectarea 2.3. manualul lectura
drepturilor omului - realizarea, prin dezbaterea
legilor;limite ale activități în perechi/echipă, a unor culegeri de a. frontală - autoevaluare
libertății 3.1. afișe/colaje/desene în format letric texte a. individuală
sau electronic, care să exemplifice observarea
Justiția ca instituție de diferite forme de implicare civică
3.2. 1 ilustrații conversația sistematică a
apărare și de înfăptuire 27 -31 - participarea la dramatizări ale unor descrierea elevilor
a dreptății; practici și procese dicţionare
democratice/activități ale unor comparaţia
Egalitatea în fața legii și 1.1 fişe de lucru temă pentru acasă
autorități/instituții (spre exemplu,
accesul la justiție al 1 activitate pe
procesul de elaborare a legilor,
cetățenilor; 1.2. 3-7 II grupe
activitatea într-o secție de votare,
Copilul în procesul activitatea într-o instanță de
1.3. 1 metoda
judiciar; delincvența 2.2. 10-14 II judecată/proces) manualul ciorchinelui observarea
juvenilă; consecințe ale - participarea la jocuri de rol care studiu de caz sistematică a
nerespectării legii vizează desfășurarea democratică a culegeri de elevilor
unei campanii electorale (de texte
exemplu, „Candidez pentru funcția analiza
de primar al localității mele”) ilustrații sinteza
- simularea unor situații în care viața argumentarea
în societate/diferite dicţionare temă pentru
Evaluare 1 acasă
grupuri/comunități nu ar mai fi
17-21 II fişe de lucru
Cetățenia activă. reglementată de norme/legi -
proiectul autoevaluare
exerciții de scriere/concepere a unor
Participarea cetățenilor lectura
1 norme de conduită în școală dezbaterea
la luarea deciziilor
24-28 II
publice și la controlul - prezentarea și discutarea unor temă pentru
aplicării acestora studii de caz/cazuri, preluate din acasă
mass-media, privind delincvența, în
Implicarea civică în
general și/sau delincvența juvenilă,
contextul democrației în particular
reprezentative și al 1 - identificarea unor contexte și
formelor de manifestare 2-6 III modalități de acțiune pentru
a democrației directe prevenirea și/sau reducerea, la nivel test
de clasă/școală, a manifestărilor
Alegerile și votul; violente (verbale și fizice) în rândul
alegerea 1 elevilor - realizarea unei scurte
reprezentanților; 9-13 III
compuneri în care elevii își
evaluarea activității imaginează că exercită, timp de o
reprezentanților aleși săptămână, o funcție într-o instituție
publică (de exemplu, primar,
Societatea civilă, parlamentar, judecător, președinte)
organizații 1 - analizarea, din diferite perspective,
nonguvernamentale, 16-20 III a unei situații concrete de viață
tipuri de inițiative comunitară (educațională/locală),
cetățenești în pentru exersarea luării unor decizii
comunitățile locale în cunoștință de cauză
Rolul îndeplinit de
mass-media în societate
1
și în formarea opiniei
23-27 III
publice

UNITATEA DE ÎNVĂŢAMÂNT: ȘCOALA GIMNAZIALĂ COMUNA


CLASA : a VI-a
DISCIPLINA: EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ
PROFESOR: LISMAN DANIELA
DOMENIUL DE CONȚINUT: PROIECTUL EDUCAȚIONAL
NUMĂR ORE ALOCATE: 7 ore
COMPETENŢE
CONŢINUTURI INSTRUMENTE OBS
(detalieri) NR. RESURSE RESURSE DE .

SPECIFICE
ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE EVALUARE
DATA

Proiect educational
dedicat problemelor - stabilirea temei proiectului, prin a. frontală
comunității realizarea unei liste cuprinzând a. individuală observarea
educaționale/ probleme de interes pentru sistematică a
1 comunitatea educațională/locală manualul conversația elevilor
locale
2.1. 21-24 IV
- Alegerea temei - implicarea fiecărui elev, la nivel
culegeri de activitate pe temă pentru
de clasă, școală sau la nivelul texte grupe acasă
2 comunității locale, în echipele de
- Elaborarea fișei de proiecte, pe diferite teme
2.2. 27 IV-1V ilustrații observarea
proiect dedicate rezolvării unor
4-8 V sistematică a
probleme ale comunității dicţionare proiectul elevilor
educaționale/locale, prin: lectura
3 alegerea temei, formularea unor fişe de lucru proiect
- Derularea proiectului
2.3. 11-15 V alternative de soluționare,
propus
18-22 V alegerea unei soluții dezirabile, dezbaterea eseuri, rebus-uri
25-29 V identificarea unor resurse
relevante
- realizarea unor activități tip
3.2. 1 proiect (de exemplu, „Proiectul
- Evaluarea proiectului cetățeanul/Project Citizen”,
1-6 VI
propus „Proiecte în beneficiul
comunității”), prin care elevii să
fie implicați în exerciții de luare a
deciziei, de propunere a unor
2. Recapitulare și strategii de rezolvare a unor
1 probleme ale clasei, școlii sau
evaluare finală.
8-9 VI ale comunității locale
- participarea activă la realizarea
proiectelor propuse, pe diferite
teme (de exemplu, proiecte
referitoare la prevenirea și
combaterea violenței,
incluziunea socială și
educațională, proiecte privind
influențarea deciziilor/politicilor
publice locale în diferite
domenii, proiecte legate de
protecția mediului
înconjurător/protejarea
patrimoniului cultural)
- invitarea unor instituții publice
și/sau organizații civice, ca
parteneri, în realizarea
proiectelor propuse