Sunteți pe pagina 1din 42

TESTE

BRONHOPNEUMOPA TI A OBSTRUCTIVĂ CRONICĂ c. Bronhopneumonia


d. Cancerul bronho-pulmonar Corect: d
1. Care dintre următoarele afirmaţii despre dispneea în 11. Diagnosticul de emfizem pulmonar presupune următoarele, cu o
bronşita cronică este falsă? excepţie; care?
a. Apare de la debut a. Creştere?, ireversibilă a spaţiilor aeriene situate discsi us
b. Apare la mai mulţi ani de la debut bronhiolele terminale
c. Poate să fie prezentă în repaus b. Creşterea reversibilă a spaţiilor aeriene situate distal de
d. Are o evoluţie progresivă Corect: a bronhiolele terminale
c. Distrugerea septurilor interalveolare
d. Creşterea volumului rezidual pulmonar Corect: b
12. In următoarea clasificare a emfizemului pulmonary s-a strecurat
o eroare; care?
2. Care dintre următoarele afirmaţii defineşte cel mai a. Emfizem perifocal
nefavorabil context de evoluţie a bronşitei comice? b. Emfizem perilobular
a. IgA scăzut, IgE scăzut c. Emfizem panlobular
b. IgA normal, IgE normal d. Emfizem centro-lobular Corect: b
c. IgA crescut, IgE crescut 13. Toracele emfizematos are următoarele caracteristici, cu excepţia
d. IgA scăzut, IgE normal Corect: d uneia:
3. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la a. Creşterea diametrului antero-posterior
hipertensiunea pulmonară din bronşiolita obstructiveă este b. Aspect ca „fixat în inspir"
reală? c. Adâncirea foselor supraclaviculare
a. Se agravează prin oxigenoterapie d. Dilatarea bazei (creşterea diametrului transvers)
b. Nu există hipertensiune pulmonară în bronşiolita obstruantă
Corect: c
Este reversibilă la oxigenoterapie d. Nu este influenţată de
oxigenoterapie. Corect: c 14. în emfizemul pulmonar se întâlnesc modificări ale probelor
funcţionale respiratorii, cu o excepţie; care este aceasta?
4 Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la infecţiile a. Volumul rezidual este crescut
respiratorii acute repetate este falsă? b. VEMS este crescut
c. VEMS este scăzut
i Determină distracţie tisulară bronşică şi alveolară d. VC este scăzut Corect: b
15. Emfizemul pulmonar se poate complica cu oricare dintre
Ameliorează funcţia ventilatorie Determină obstrucţie bronşică i următoarele, cu o excepţie; care ?
Determină inflamaţie bronşică Corect: b a. cord pulmonar cronic
b. ulcer duodenal
5 Care dintre următoarele afirmaţii refe- ritoare la aspectul c. pneumotorax spontan
radiologie pulmonar în bronşita cronică este reală? d. alcaloză respiratorie Corect: d
16. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la plămânul
emfizematos este falsă?
Majoritatea bolnavilor au un aspect radiologie pulmonar a. Este intens vascularizat
normaL b. Prezintă la suprafaţă reţeaua antracozică
c. Herniază la deschiderea cutiei toracice
prezente modificări semnificative [fe emfizem d. Prezintă dilataţia alveolelor Corect: a
17. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la circulaţia
I frecvent prezentă atelectazia I-ifragmul are o poziţie joasă. pulmonară, în cazul prezenţei emfizemului pulmonar, este falsă?
Corect: a a. Capilarele de la nivelul septurilor interalveolare sunt dispărute
b. Capilarele au leziuni de tip endarteritic
6. Pentru diagnosticul de bronşită cronică vechimea fenomenelor c. Capilarele de la nivelul septurilor interalveolare sunt dispărute
bronşitice trebuie să fie: d. Capilarele sunt înalt specializate în vederea schimbului gazos
a. cel puţin un an alveolo- capilar.
b. cel puţin doi ani
c. cel puţin trei ani Corect: d
d. cel puţin trei luni Corect: b
7. Principala modificare anatomo-pato- logică bronşică, care 18. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la emfizemul
explică expectora- ţia, este reprezentată de: hipertrofie difuz este falsă?
a. hipertrofierea stratului glandular a. este consecinţa sclerozelor pulmonare extensive
b. edemul mucoasei b. este consecinţa astmului bronşic intricat
c. spasmul musculaturii netede bronşice c. este consecinţa reducerii progresive a spaţiilor aeriene situate
d. infecţia acută Corect: a distal de bronşiolele terminale
8. Cel mai important factor de risc pentru apariţia bronşitei d. este consecinţa bronşitei cornice Corect: c
comice este reprezentat de: 19. Care dintre următoarele nu face parte din simptomatologia
a. fumat emfizemului pulmonar?
b. jogging a. Expectoraţia
c. etilismul cronic b. Febra
d. abuzul de cafea Corect: a c. Tuşea
9. Care dintre următoarele nu este prezent în mod frecvent în d. Dispneea Corect: b
simptomatologia bronşitei cornice? 20. Acidoza respiratorie, apărută în emfizemul pulmonar ca urmare
a. Tuse a creşterii retenţiei de C02 se poate exprima clinic prin
b. Expectoraţie următoarele, cu o excepţie; care?
c. Dispnee a. Stare confuzională
d. Wheezing. Corect: d b. Euforie
10. Care dintre următoarele nu constituie o complicaţie a bronşitei c. Somnolenţă
cornice? d. Cefalee Corect: b
a. Emfizemul pulmonar
b. Bronşiectazia
21. Care dintre următoarele modificări radiologice nu este b. Osteoporoza
caracteristică pentru emfizemul pulmonar? c. Insuficienţa respiratorie severă
a. Creşterea spaţiilor intercostale d. Răspunsul nesatisfăcător la bronhodi- latatoarele uzuale
b. Aplatizarea, cu poziţie joasă a diafragmului
c. Creşterea unghiului costo-diafragmatic Corect: b
d. Diminuarea spaţiilor intercostale Corect: d
22. La ce valoare a VEMS-ului este prezentă dispneea de repaus? ASTMUL BRONŞIC
a. 11/sec.
b. 0,5-0,75 l/sec.
1. Care dintre următoarele afirmaţii este falsă?
c. 21/sec.
a. Obstrucţia bronşică din astm este parţial datorată edemului
d. 1,2-1,5 l/sec. Corect: b
23. Care dintre următoarele modificări EKG nu este caracteristică b. mucoaseiObstrucţia
bronşice
din astm este parţial datorată hipersecreţiei vâscoase,
pentru emfizemul pulmonar? aderente
a. Microvoltajul complexelor QRS c. Obstrucţia bronşică din astm este ireversibilă
b. Axa electrică a cordului la 90 grade d. Spasmul musculaturii netede bronşice contribuie la realizarea
c. Axa electrică a cordului la 0 grade obstrucţiei bronşice
d. Prezenţa P-ului pulmonar Corect: c
24. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile
emfizemului pulmonar? Corect: c
a. Emfizemul subcutanat
b. Emfizemul mediastinal 2. Dispneea ce caracterizează astmul bronşic nu este
c. Emfizemul bulos a. Permanentă
d. Pneumotoraxul spontan Corect: c b. Expiratorie
25. Care dintre următoarele contraindică utiizarea corticosteroizilor c. Niciodată severă
în emfizemul pulmonar? d. însoţită de wheezing Corect: a
a. VEMS mai mic de 1 l/sec. 3. Care dintre următoarele leucotriene nu contribuie la patogenia astmului?
a. A4
b. B4
c. C4
d. D4 Corect: a
4. în sputa astmaticilor pot fi văzute următoarele, cu o excepţie; care?
a. Eozinofilele
b. Leucocitele
c. Fibrele de elastină
d. Mulaje ale bronhiilor Corect: c
5. Care dintre următoarele raluri este întâlnit cu maximă frecvenţă în astmul bronşic?
a. Ronflante
b. Sibilante
c. Crepitante
d. Subcrepitante Corect: b
6. Cum se explică efectul favorabil al blocanţilor canalelor lente de calciu în astmul bronşic?
a. Prin diminuarea edemului mucoasei
b. Prin fluidificarea secreţiei vâscoase
c. Prin scăderea concentraţiei AMPc la nivelul celulei musculare netede
d. Prin relaxarea musculaturii netede bronşice Corect: d
7. Care dintre următoarele este utilizat în tratamentul astmului bronşic?
a. Parasimpatomimetiicele
b. Parasimpatoliticele
c. Beta-l-adrenergicele
d. Blocanţii de receptori H2 Corect: b
8. Care dintre următoarele nu are efect în criza de astm bronşic?
a. Cromoglicatul disodic
b. Hemisuccinatul de hidrocortizon
c. Atroventul (parasimpatolitic)
d. Miofilinul Corect: a
9. Corticosteroizii acţionează favorabil în astmul bronşic prin mai multe mecanisme; unul dintre următoarele este menţionat din greşeală;
care?
a. Acţiunea antiinflamatorie
b. Stimulează adenilciclaza
c. Diminuă spasmul musculaturii bronşice
d. Inhibă sinteza acidului rarhidonic Corect: c
10. O criză astmatică severă este denumită STARE DE RĂU ASTMATIC dacă are o durată de peste;
a. 30 minute
b. 2 ore
c. 10 ore
d. 24 ore Corect: d
11. Obstrucţia bronşică se datorează următoarelor, cu o excepţie; care?
a. Edemul mucoasei
b. Cantitatea excesivă de mucus, cu vâscozitate crescută
c. Wheezing-ul
d. Bronhospasmul Corect: c
12. Dispneea din astmul bronşic poate avea următoarele caracteristici, cu o excepţie; care?
a. Lipseşte între crize
b. Este expiratorie
c. Are caracter paroxistic: apare în crize
d. Este permanentă Corect: d
13. Care dintre următoarele NU face parte dintre mediatorii mastocitari?
a. PAF
b. TNF
c. ECF-A
d. 5-HT Corect: b — Expectoraţie ruginie, aderentă de vas Corect: d
14. Care dintre următorii nu face parte dintre factoriii declanşatori 1. La auscultaţia plămânilor se pot auzi mai multe tipuri de raluri
ai crizelor de astm? dintre care unul este socotit cvasi-patognomonic; care?
a. Factorii infecţioşi — Subcrepitante
b. Factorii ocupaţionali — Crepitante
c. Factorii adrenergici — Sibilante
d. Factorii alergici Corect: c — Ronflante Corect: b
15. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la alergenele ce 1. Pneuminia poate fi „mută" (nedecelabilă) clinic; următoarele
intervin în alergia atopică este falsă? situaţii pot explica acest lucru, cu o excepţie;care?
a. Prezenţa alergenelor în sânge determină producţia de anticorpi — Obstrucţie completă a bronşiei lobare respective, cu atelectazie
b. Alergenele fac parte din clasa IgE şi silentium respirator
c. Alergenele fac parte dintre factorii uzuali de mediu — Pneumonie centrală, situată la distanţă de peretele toracic
d. Alergenele pătrund pe cale aeriană Corect: b — Pneumonie abcedată
16. Referitor la alergia neatopică următoarele sunt valabile, cu o — Focar pneumonie de mici dimensiuni (pneumonie
excepţie; care? subsegmentară)
a. Alergenele induc formarea de anticorpi din clasa IgG
b. Complexele antigen-anticorp fixează complementul
c. ' Expunerea la alergene determină o Corect: c

creştere treptată a concentraţiei de anticorpi 1. Perioada de stare a unei pneumonii se poate termina „in crisis".
Care dintre următoarele nu este prezentă în această situaţie?
— Transpiraţii profuze
d. Alergenele induc formarea de anticorpi din clasa IgE — Salt hipertensiv
— Poliurie
Corect: d — Astenie Corect: b
1. Tabloul clinic al pneumoniei stafilo- cocice se deosebeşte de cel
17. Care dintre următoarele NU carace- rizează astmul bronşic al pneumoniei pneumococice printr-una din următoarele; care?
alergic extrinsic? — Stare generală alterată
a. Se instalează la câţiva ani după prima expunere — Febră
b. Imunoglobulinele dominante în sânge sunt de tip IgG — Frisoane
c. Apare din copilărie — Spută galben-cremoasă Corect: d
d. Crizele au durată prelungită Corect: c 1. în pneumonia cu bacii Friedlander este recomandat tratamentul
18. Care dintre următoarele NU face parte dintre cauzele cu diverse antibiotice; care dintre următoarele este greşit
hiperreactivităţii bronşice ce se instalează după viroze? menţionat?
a. Stimularea IgE specifice — Cloramfenicol
b. Efectul musculotrop ai capsidei virale — Gentamicină
c. Creşterea sensibilităţii senzorilor vagali — Penicilină
d. Inflamaţia epiteliului bronşic Corect: h — Kanamicină Corect: c
19. Care dintre următoarele modificări NU face parte dintre cele 1. Una dintre următoarele afirmaţii referitoare la pneumonia
care apar în criza de astm? stafilococică este eronată; care?
a. Uneori BRD — Nu abcedează niciodată
b. Devierea la dreapta a axului QRS — Evoluează cu stare generală alterată
c. Apariţia P-ului pulmonar — Frisoanele sunt cvasi- continue
d. Uneori BRS Corect: d — Poate evolua cu empiem Corect: a
20. Care dintre următoarele NU se întâlneşl printre modificările 1. Una dintre următoarele afirmaţii referitoare la aspectul
radiologice ce apai în crizele severe de astm bronşic? tegumentelor în pneumonie pneumococică este falsă; care?
a. Creşterea spaţiului retrosternal — Aspect congestiv al tegumentelor faciale, în special de partea
b. Aplatizarea diafragmului bolnavă
c. Accentuarea desenului interstiţial — Tegumente calde, umede
d. Hipertransparenţa câmpurilor pulmonare Corect: c — Tegumente reci la nivelul extremităţilor
21. Care dintre următoarele NU face parte dintre elementele care — Cianoza periorală anunţă vindecarea rapidă
alcătuiesc dopuri/mulaje bronşice?
a. Eozinofilele
b. Poteinele plasmatice Corect: d
c. Celulele epiteliului bronşic
d. Celulele mezoteliale Corect: d 1. Aspectul radiologie al pneumoniei pneumococice este:
22. Care dintre următoarele NU face parte dintre caracteristicile — Opacităţi de mici dimensiuni
crizei de astm? — Opacităţi rotunde sau ovale, inomogene
a. Apare în special noaptea — Opaciate triunghiulară, cu vârful în hil
b. Apare în special ziua — Opacitate de aspect variabil de la o zi la alta
c. Elementul definitor este dispneea
d. Durata crizei este de momente, până la ore Corect: c
Corect: b 1. în pneumonia pneumococică numărul leucocitelor este cel mai
frecvent:
23.Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la sputa care se — Nemodificat
elimină la sfârşitul crizei de astm este falsă? — Crescut
a. Are aspect perlat — Scăzut
b. Este franc purulentă — Crescut după prima săptămână de tratament Corect: b
c. Se prezintă uneori ca mulaj al bronhiilor 1. Care dintre următoarele stadii ale modificărilor anatomo-
d. Este gelatinoasă Corect: b patologice nu există în evoluţia pneumoniei pneuinococice?
— Alveolita catarală
PNEUMONII ACUTE BACTERIENE — Alveolita purulentă
— Hepatizaţia cenuşie
1.Debutul tipic al pneumoniei pneumo- cocice grupează — Hepatizaţia roşie Corect: b
următoarele, cu o excepţie; care? 1. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la tuşea bolnavilor
— Frison
cu pneumonie pneumococică este fals?
— Junghi
— Este tot timpul seacă
— Febră
— Este, după 24-48 de ore, ruginie
— Este productivă
— Poate fi verzuie (prin prezenţa de biliverdină) d. Opacitate „fugace" - aspect ce se modifică de la un examen la
altul Corect: c
Corect: a 4. Care dintre următoarele nu este caracteristică expectoraţiei din
abcesul pulmonar?
1. Care dintre următoarele NU se întâlneşte de regulă la examenul a. Prezenţa eozinofilelor
clinic al bolnavului cu pneumonie pneumococică? b. Prezenţa de cristale de acizi graşi
— Limbă uscată, saburală c. Prezenţa de fibre elastice
— Macroglosie, cu amprenta arcadelor dentare d. Prezenţa de leucocite alterate Corect: a
— Cianoză periorală 5. Care dintre următoarele modificări para- clinice nu este uzuzală
— Facies vultuos Corect: b în abcesul pulmonar?
1. Auscultaţia toracică a bolnavului cu pneumonie pneumococică a. Anemie
poate decela următoarele, cu o excepţie; care? b. VSH crescut
— Suflu amforic c. Leucocitoză cu neutrifilie
— Raluri crepitante d. Neutrofile de granulaţie Corect: d
— Raluri subcrepitante 6. Care dintre următoarele scheme terapeutice este eronată în
— Suflu tubar Corect: a tratamentul abcesului pulmonar?
a. Metronidazol lg/zi, în perfuzie
b. Penicillină G 1.400.000 Ul/zi
PNEUMONII ACUTE INTERS TI\IALE c. Gentamicină 80 mg i.m., de 3 ori/zi
d. Cefalosporine: Ciprinol 2 microperfu- zii/zi
1. Pneumoniile acute interstiţiale pot fi determinate de următorii
agenţi etiologice, cu excepţia unuia; care? Corect: b
a. rickettsii Abcesul pulmonar poate fi produs de următoarele bacterii
b. mycoplasma aerobe; una dintre ele este greşit menţionată; care? a Pseudomonas
c. cestode aeruginosa b Streptococ
d. virusuri
Klebsiella pneumoniae d. E. coli Corect: a
Corect: c
8. Agenţii etiologici cel mai frecvent întâlniţi în supuraţiile
2. Pneumoniile din infecţiile virale evoluează de regulă cu: pulmonare sunt următorii, cu o excepţie; care? i Streptococi
a. Tonsilită
b. Traheobronşită laringită Klebsiella pneumoniae Proteus vulgaris - Pneumocystis carinii
c. Rinită Corect: d
d. Care dintre acestea a fost eronat menţionată?

Corect: a 9. în structura abcesului pulmonar intră următoarele, cu o excepţie;


care?
a. Perete din ţesut de granulaţie acoperit cu ţesut fibros
3. Aspectul radiologie al pneumoniilor acute interstiţiale poate fi b. Cavitate cu lichid clar în interior
definit de una dintre următoarele, cu o excepţie; care? c. Strat fibro-scleros în exterior
a. „ Plete de călugăr" d. Reacţie periferică în parenchim Corect: b
b. „Sutană de călugăr" 10. Faza de deschidere, de evacuare a abcesului, este caracterizată
c. Treneuri hilifuge de:
d. „Salcie plângătoare" Corect: b a. Prezenţa ralurilor crepitante
4. în tratamentul pneumoniilor acute virale sunt utilizaţi diverşi b. Subfebră
agenţi antivirali; unul dintre următoarele este eronat menţionat; c. Mirosul fetid al respiraţiei
care? d. Respiraţie sutlantă Corect: c
a. Rimantadina 11. Drenajul bronşic al abcesului, se însoţeşte de una dintre
b. Acyclovir următoarele, cu o excepţie; care?
c. Amanită a. Expectoraţie purulentă şi fetidă în cantitate mare
d. Vidarabină Corect: c b. Creşterea temperaturii
5. Tetraciclină este utilă în tratamentul pneumoniilor acute c. Calmarea tusei
interstiţiale produse de: d. Tuse declanşată de culcarea pe partea bolnavă
a. Rickettsii
b. Pneumocystis carinii Corect: b
c. Chlamidii
d. Mycoplasma pneumoniae Corect: b
12. Complicaţiile locale ale abcesului pot fi următoarele, cu o
SUPURA\II PULMONARE excepţie; care?
a. Colecţii subfrenice
b. Hemoptizie
1. Abcesul pulmonar este constituit din următoarele, cu o excepţie; c. Expectoraţie purulentă, fetidă
care? d. Bronşiectazie Corect: c
a. O cavitate neregulată, cu puroi 13. Complicaţiile la distanţă ale supuraţiilor
b. Un perete din ţesut de granulaţie
c. Reacţie periferică pulmonare pot fi următoarele, cu o excepţie; care?
d. Bronşia corespondentă este bronşiectatică Corect: d
2. Faza de deschidere a abcesului este anunţată de una dintre
următoarele: a. Peritonite
a. Prezenţa ralurilor crepitante b. Flebite
b. Apariţia obselii c. Colecţii subfrenice
c. Mirosul fetid al respiraţiei d. Abcese hepatice Corect: c
d. Creşterea temperaturii Corect: c 14. Modificările examenelor paraclinice secundare supuraţiilor
3. Aspectul radiologie caracteristic al abcesului pulmonar este pulmonare pot fi. următoarele, cu o excepţie; care?
reprezentat de unul dintre următoarele, cu o excepţie; care? a. Prezenţa de fibre elastice la examenul microscopic al sputei
a. Imagine triunghiulară, cu vârful în hil b. VSH crescut
b. Opacitate triunghiulară ce „aspiră" traheea, hemidiafragmul şi c. Leucocitoză cu neutropenie
mediastinul d. Prezenţa neutrofilelor cu granulaţii toxice
c. Opacitate cu nivel hidro-aeric
Corect% c Corect: c

CANCERUL BRONHO-PULMONAR 11. Localizarea primară a majorităţii can- cerelor bronho-pulmonare


este:
1. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la cancerul a. Periferică
bronhopulmonar este eronată? b. Centrală
a. Severitatea afecţiunii este tot mai redusă c. în ganglionii mediastinali
b. Frecvenţa s-a dublat din 10 în 10 ani, în ultimii 10 ani d. Nu prezintă frecvenţă crescută vreuna dintre localizări
c. Creşterea frecvenţei fumatului la femei a redus diferenţa
incidenţei sale la cele două sexe Corect: b
d. Reducerea fumatului determină reducerea incidenţei cancerului
bronhopulmonar Corect: a 12. Clasificarea anatomo-patologică a can- cerelor bronho-
2. Care dintre următoarele nu este întâlnită caracteristic în pulmonare este esenţială pentru:
antecedentele bolnavilor cu cancer bronhopulmonar? a. Stabilirea necesităţii instituirii vitamino- terapiei
a. Infarctele pulmonare b. Stabilirea atitudinii terapeutice
b. Tuberculoza c. Stabilirea momentului intervenţiei chirurgicale
c. Bronşite cronică d. Stabilirea incidenţei razelor X în cadrul radioterapiei
d. Astmul bronşic Corect: d
3. Clasificarea anatomo-patologică cuprinde următoarele tipuri,
dintre care unul este eronat menţionat; care? Corect: b
a. Tumori epidermoide sau scuamoase
b. Tumori cu „celule mari" 13. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la sindromul
c. Adenocarcinomul PANCOAST- TOBIAS este falsă?
d. Carcinomul epidermoid Corect: d a. Nu metastazează niciodată
4. Care dintre următoarele caracteristici ale celulei neoplazice din b. Invadarea apexului pulmonar se poate face cu apariţia unei
clasa tumorilor cu celule mici nu este reală? pleurite apicale
a. secretă polipeptide hormonale c. Se poate însoţi de distrucţii ososase (vertebre, coaste)
b. au rată mare de multiplicare d. Nu se deosebeşte ca tablou clinic de alte localizări ale
c. nu dau metastaze la distanţă cancerului bronho-pulmonar Corect: a
d. se dezvoltă local Corect: c 14. Care dintre afirmaţiile referitoare la asocierea dintre cancerul
5. Care dintre următoarele este caracteristică pentru exteriorizarea bronhopulmonar şi sputa „în jeleu de coacăze" este adevărată?
cancerului bronhopulmonar? a. Apare în stadiile precoce ale cancerului
a. Tuşea b. Apare în stadiile tardive ale cancerului
b. Dispneea expiratarie c. Nu apare decât dacă se asociază pneumonia
c. Durerea thoracică d. Se diferenţiază de sputa din pneumonia pneumococică prin
d. Hemoptizia Corect: b miros
6. Cancerul bronhopulmonar poate evolua cu obstrucţie completă
a unei bronşii, generând atelectazie; care dintre următoarele nu Corect: b
este caracteristică atelectaziei?
15. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la bolnavii cu
a. Retracţia hemitoracelui respective cancer pulmonar este falsă?
a. Sunt mai frecvent bărbaţi
b. Matitate la percuţie b. Sunt de regulă nefumători
c. Tracţionarea traheei c. Sunt de regulă vechi fumători
d. Mişcări respiratorii ample ale hemitoracelui respectiv d. Simptomatologia datorată cancerului apare precoce

Corect: d Corect: b

7. Cancerul bronhopulmonar poate evolua cu variate modificări 16.Care dintre următoarele manifestări clinice din cancerul bronho-
paraneoplazice; care dintre următoarele nu apare în boala pulmonar are o mai mare specificitate?
Marie-Bamberger? a. Tuşea
a. Gigantism b. Durerea toracică
b. Acromegalie c. Sputele hemoptoice - în „jeleu de coacăze"
c. Creşterea limbii (macroglosie) d. Febra Corect: c
d. Periostită Corect: a
8. Deseori cancerul bronho-pulmonar determină atelectazie; care 17. Care dintre următoarele modificări ale unghiilor prezintă cea
dintre următoarele, referitoare la aspectul radiologie al acesteia, mai frecventă asociere cu cancerul bronho-pulmonar?
nu este reală?
a. Forma triunghiulară a. Coilonichia
b. Forma ovalară b. Unghiile hipocratice
c. Aspectul omogen c. Unghiile friabile
d. Unghiile gălbui Corect: b
*d. Margini externe concave Corect: b
PLEUREZIA TUBERCULOASĂ
9. Următoarele modalităţi teraputice sunt indicate în cancerul
bronhopulmonar, cu o excepţie; care? 1. Aspectul cel mai frecvent al lichidului în cazul unei pleurezii
a. Radioterapia tuberculoase este:
b. Rezecţia chirurgicală a. Hemoragie
c. Chimioterapia b. Chilos
d. Meloterapia Corect: d c. Serocitrin
10. Fumatul reprezintă unul dintre cei mai importanţi factori de risc d. Purulent Corect: c
pentru apariţia cancerului bronhopulmonar. Fumatul a 20 de 2. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la lichidul
ţigarete/zi creşte de: evidenţiat prin puncţie în cazul unei pleurezii tuberculoase nu
a. 2 ori este adevărat?
b. 10 ori a. Este un exsudat
c. 20 de ori b. Predomină limfocitele
d. 200 de ori riscul de a face cancer bronhopulmonar c. Reacţia Rivalta este intens pozitivă
d. Este un transsudat Corect: d
3. Dintre semnele impregnării bacilare fac parte următoarele, cu o 3. Tuberculoza secundară evoluează cu prezenţa unor modificări
excepţie; care? macroscopice variate. Care dintre următoarele este eronat
a. Subfebră vesperal menţionat?
b. Scăderea ponderală a. Leziuni fibroase
c. Hemoptizia b. Leziuni cavitare
d. Astenia importantă Corect: c c. Şancrul de inoculare
4. O pleurezie masivă determină diverse modificări la examenul d. Leziuni infiltrative Corect: c
clinic. Care dintre următoarele este greşit enumerată în acest 4. Clasificarea hemoptiziilor se poate face în funcţie de cantitatea
context? sângelui exteriorizat; care dintre următoarele este eronat
a. Retracţia în inspir a spaţiilor intercostale menţionată?
b. Reducerea amplitudinii mişcărilor respiratorii a. Mari, fulgerătoare
c. Absenţa vibraţiilor vocale b. Mijlocii
d. Bombarea hemitoracelui bolnav Corect: a c. Mici
5. Care dintre următoarele elemente auscul- tatorii nu e d. Vicariante Corect: d
caracteristic unei pleurezii? 5. Prezenţa cavernelor se poate manifeste prin zgomote
a. Prezenţa pectorilocviei afone supraadăgate, prezente la auscultaţia plămânilor; unul dintre
b. Accentuarea murmurului vezicular următoarele este eronat menţionat; care?
c. Prezenţa egofoniei a. Suflu amforic
d. Prezenţa frecăturii pleurale Corect: b b. Suflu cavitar
6. Durata tratamentului tuberculostatic în cazul unei pleurezii c. Suflu pleuretic
tuberculoase este: d. Cracmente Corect: c
a. până la dispariţia febrei
b. până la dispariţia lichidului
c. 3 luni
d. 9 luni Corect: d
7. Diagnosticul pozitiv al pleureziei TBC nu necesită una dintre
următoarele:
a. Puncţia plurală
b. Bronhoscopia
c. Examenul radiologie
d. Biopsia pleurală Corect: b
8. Care dintre următoarele explică apariţia pleureziei TBC chiar în
condiţiile unei infecţii paucibacilare?
a. Hiperergia
b. Anergia
c. Hipoergia
d. Pură coincidenţă Corect: a
9. Care dintre următoarele modificări ana- tomo-patologice este
caracteristică pleureziei tuberculoase?
a. Prezenţa de limfă în lichid
b. Prezenţa de amilaze în cantitate crescută
c. Foliculul tuberculos
d. Lichidul este acido-alcoolo-rezistent Corect: c
10. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la durerea toracică
din pleurezia TBC e falsă?
a. Se intensifică în inspir
b. Se intensifică în anumite poziţii
c. Se intensifică prin creşterea cantităţii de lichid
d. Poate fi iniţial intensă: junghi Corect: c
11. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la febra din
pleurezia TBC e falsă?
a. Lipseşte
b. Este prezentă constant în debutul acut
c. Scade în cazul eficienţei tratamentului tuberculostatic
d. Persistă 2-3 săptămâni Corect: a
12. Care dintre următoarele complicaţii ale pleureziei TBC nu se
întâlneşte în practică?
a. Moartea subită în caz de revărsat masiv la nivelul hemitoracelui
drept
b. Transformarea sa purulentă
c. Transformarea sa în pneumotorax
d. Determină ftizie Corect: c

TUBERCULOZA BRONHOPULMONARÂ

1. Tuberculoza pulmonară este o boală in- fecto-contagioasă care


se poate transmite prin următoarele modalităţi, cu o excepţie;
care?
a. Picături Pflugge
b. Lapte de vacă
c. Mâini nespălate
d. Nucleosoli vehiculaţi de aer la distanţă Corect: c
2. Primo-infecţia TBC se caracterizează prin prezenţa
următoarelor, cu o excepţie:
a. Limfangită
b. Leziuni ca vi tare
c. Şancrul de inoculare
d. Adenopatia traheo-bronşică Corect: b
b. Este principala boală transmisibilă
6. Una dintre următoarele afirmaţii referitoare la tuberculoza c. A fost eradicată în România
miliară este falsă; care? d. Este determinată de mycobacterium tuberculosis
a. Se produce prin diseminare hematogenă sau limfatică
b. Este caracterizată de prezenţa de noduli multipli, de mici Corect: c
dimensiuni
c. Are evoluţie severă
d. Se vindecă spontan Corect: d 16. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la bacilul Koch este
7. Una dintre următoarele afirmaţii referitoare la primoinfecţia adevărată?
manifestă este falsă; care? a. este acido-alcoolo-rezistent
a. Apare frecvent la copii b. nu este distrus de acizi
b. Este rezistentă la chimioterapie c. Sunt bacilli Gram negativi
c. Are imagine radiologică tipică: şancru de inoculare, limfangită, d. Sunt bacilli cu mobilitate crescută Corect: a
adenopatie
d. Poate să nu fie clinic manifestă Corect: b
8. Tuberculoza miliară este caracterizată de una dintre
următoarele, cu o excepţie; care?
a. Prezenţa de noduli de mari dimensiuni
b. Prezenţa de noduli la nivelul ambilor plămâni
c. Nodulii sunt dispuşi predominant la nivelul alveolelor
d. Diseminarea din focarul pulmonar primar se produce pe cale
hematogenă Corect: a
9. Tuberculoza în focare nodulare
a. Este o primoinfecţie
b. Imaginile nodulare sunt necalcificate
c. Nodulii nu au contur net
d. Aspectul radiologie e variabil de la un examen la altul

Care dintre următoarele afirmaţii e falsă? Corect: a

10. Tuberculoza infiltrativă are următoarele caracteristici, cu


excepţia unuia; care?
a. Simptomatologia marcată
b. Resultă prin diseminare intracanaliculară
c. Poate rezulta ca urmare a diseminării din ganglioni
d. De regulă cazurile sunt bacilifere Corect: a
11. Tuberculoza fibrocavitară cronică este forma comună a ftiziei
adultului. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la ea este
falsă?

a. în primul stadiu, la nivelul cavităţii se observă un „menise


lichidian"

b. La nivelul peretelui intern al cavernei are loc multiplicarea


germenilor
c. în primul stadiu, în centrul opacityăţii se evidenţiază o
clarificare cu contur neregulat
d. Stadiul III este reprezentat de caverna cu perete fibros

Corect: a

12.Sindromul cavitar negativ poate fi definit ca:


a. Dispariţia cavernei
b. Neconfirmarea radiologică a suspiciunii clinice de cavernă
c. Caverna se vindecă „deschisă" şi timp de 2 ani baciloscopiile
sunt negative
d. Cavernă umplută, transformată în tuber- culom

Corect: c

13. Tuberculoza bronşică poate fi definită de unul dintre


următoarele, cu o excepţie:
a. Aspectul bronhoscopic: prezenţa de uleraţii, stenoze cicatriceale
b. Poate fi primitiv bronşică
c. Se vindecă tardiv, foarte rar
d. Poate fi secundară unor leziuni paren- chimatoase

Corect: c

14. Unul dintre următoarele medicamente, deşi este tuberculostatic,


nu este utilizat în tratamentul tuberculozei
a. Etambutol
b. Streptomicină
c. Kanamicină
d. Izoniazidă (HIN) Corect: c
15. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la TBC este falsă?
a. Este o boală infecto-contagioasă
d. Cazeumul se exteriorizează prin bronhia de drenaj
17. Care dintre următorii factori generează un teren receptive pentru
instalarea TBC? Corect: c
a. Supraalimentaţia cronică
b. Exerciţiile anti-stress
c. Siesta
d. Sress-ul psihic Corect: d
18. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la şancrul de
inoculare este falsă?
a. Prezent bilateral 10. Care dintre următoarele nu este o complicaţie a tuberculozei
b. De regulă unic cavitare?
c. Formă rotundă sau polygonală a. Diseminarea pe cale ' limfatică sau hematogenă
d. Doar rareori este vizibil radiologie Corect: a b. Primoinfecţia TBC
19. Hemoptizia din TBC poate avea mai multe caracteristici; una c. Pneumotoraxul
dintre cele de mai jos este falsă; care? d. Extinderea bronhogenă la ambii .plămâni Corect: b
a. Este doar de mică amploare 11. Care dintre următoarele nu reprezintă un efect advers al
b. Uneori poate fi fudroaiantă, masivă medicaţiei antitubercu- loase?
c. Este urmată de expectorarea de sânge negricios - „coada a. Afectare hepatică
hemoptiziei" b. Radiculo-nevrită
d. Amploarea sa este dependentă de calibrul vasului lezat c. Hipoacuzie
d. Impotenţă Corect: d
Corect: a 12. Hidrotoraxul apare datorită uneia dintre următoarele, cu o
excepţie; care?
a. Creştera presiunii venoase sistemice
BOLI NEINFLAMATORII ALE PLEUREI b. Scăderea presiunii osmotice a plasmei
c. Scăderea presiunii venoase sistemice
1. Hidrotoraxul poate fi produs de mai multe tipuri de afecţiuni; d. Afectarea drenajului limfatic pleural Corect: c
care dintre următoarele este menţionată eronat? 13. Următoarele cause pot sta, la baza unui hemotorax, cu o
a. Insuficienţă cardiacă congestiveă excepţie; care?
b. Sindroamele nefrotice a. Hipervâscozitatea sanguină
c. Sindroamele nefritice b. Traumatisme toracice
d. Traumatismele Corect: c c. Sindroamele hemoragice
2. Chilotoraxul poate fi produs de mai multe tipuri de afecţiuni; d. Tratamentul antcoagulant excesiv Corect: a
care dintre următoarele este menţionat eronat? 14. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la pneumotoraxul
a. Traumatismele canalului thoracic de mici dimensiuni nu este adevărată?
b. Intervenţii chirurgicale a. Insuficienţa respiratorie apare de regulă
c. Absenţa congenitală a canalului thoracic b. Se poate aştepta resorbţia spontană
d. Tumori invadante Corect: c c. Se poate ca la examenul clinic să nu se deceleze modificări
3. Chilotoraxul reprezintă acumularea cărui tip de lichid în d. Dispneea poate lipsi Corect: a
cavitatea pleurală?
a. Chilomicronic HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
b. Limfă
c. Sânge 1. în patogenia HTA intervin următoarele, cu o excepţie; care?
d. Transsudat Corect: b a. întoarcerea venoasă
4. Hemotoraxul poate fi produs de una dintre următoarele, cu o b. Elasticitatea arterelor
excepţie; care? c. Rezistenţa totală periferică
a. Tratament anticoagulant excesiv d. Diminuarea volumului circulant Corect: d
b. Sindroame hemoragipare 2. Reglarea nervoasă centrală şi simpatică a tensiunii arteriale se
c. Traumatisme toracice realizează prin următoarele,cu o excepţie; care?
d. Transfuziile de sânge Corect: d
5. Instalarea pneumotoraxului este caracterizată de o durere
a. Asemănătoare unei arsuri a. Activitatea baroreceptorilor sinocarotidieni
b. Violentă
c. Discretă, care se repetă des b. Activitatea centrară: usooxx Tăuar
d. Calmată de inspirai profound Corect: b c. Activitatea sistemiihi re:* mş/t^«
6. Pneumotoraxul poate fi scundar unor afecţiuni diverse; care d. Activitatea nervului Corect: d
dintre următoarele este eronat menţionată? 3. Care dintre urmă:cire_e i:"_-z_i.-. toare la nucleul trac:__ ; _-_ir
a. Caverne pulmonare eronată?
b. Boala chistică pulmonară a. Este receptorul termial ai . furnizate de baroreceptor
c. Abcese pulmonare b. Are acţiune stimulatory asupra eerir
d. Atelectazia pulmonară Corect: d
7. Datorită tabloului clinic diagnosticul diferenţial al vasomotor medular
pneumotoraxului trebuie făcut cu următoarele, cu o excepţie;
care? c. Favorizează creşterea vaior.lcr tensionale prin inhibarea
a. Pericardita acută receptorilor alfa
b. Infarctul miocardic acut d. Este localizat pe partea dorsală a bulbului rahidian
c. Pleurezie 4. Despre sistemul rennină-angiotensină- aldosteron se pot face
d. Pericardita constrictivă Corect: d următoarele afirmaţii; una dintre ele este eronată; de ce?
8. Fibrotoraxul determină diverse modificări; care dintre a. Angiotensina II produce o vasodilataţie de 10 ori mai intensă
următoarele este eronat menţionată? decât histamina
a. Diminuarea amplitudinii mişcărilor respiratorii b. Secreţia de rennină este stimulată de hipoxia aparatului juxta-
b. Accentuarea transmiteri vibraţiilor vocale glomerular
c. Ascensionarea diafragmului c. Angiotensina II e produsă din angiotensina I sub acţiunea
d. Submatitate/matitate Corect: b enzimei de conversie
9. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la tuberculoza d. Aldosteronul produce retroresorbţia de sodium şi apă
cavitară e falsă?
a. Cazeificarea conţinutului cavernei se datorează enzimelor
leucocitare Corect: a
b. Este o formă intens baciliferă
c. Este paucibacilară
5. Care dintre următoarele acţiuni ale hormonului nariuretic atrial
nu este adevărat?
a. Antialdosternică
b. Reduce retroresorbţia ionului Na
c. Antireninică
d. Dilată atriul drept Corect: d
6. Sistemul bradikininic are următoarele tipuri de acţiuni una
dintre ele fiind greşit menţionată; care?
a. Vasodilataţie
b. Creşterea fluxului sanguine renal
c. Creşterea volumului circulant
d. Creşterea permabilităţii vasculare Corect: c
7. Producţia de prostaglandină E2 apare ca răspuns compensator la
efectul constrictor al uneia dintre următoarele, cu o excepţie;
care?
a. Serotonină
b. Angiotensină
c. Noradrenalină 19. Care dintre următoarele este eronat menţionată între principiile
d. Histamină Corect: d tratamentului hipertensiunii arteriale?
8. Unul dintre următoarele mecanisme referitoare la intervenţia a. Să fie însoţit de efecte adverse cât mai reduse
sodiului în creşterea valorilor tensionale este eronat menţionat b. Să fie început doar după stabilirea cu certitudine a apariţiei
în următoarea succesiune; care? affectării organelor ţintă
a. In peretele arterelor hipertensivilor se află o concentraţie c. Să reducă valorile tensionale la valori normale
crescută de sodiu d. Să permită desfăşurarea unei vieţi normale Corect: b
b. modificarea funcţionalităţii „pompei de sodium" la hipertensivi 20. Care dintre următoarele efecte ale propranololuiui nu este real?
poate fi evidenţiată şi prin creşterea sodiului înleucocite şi a. Scade reninernia
eritrocite b. Faza rapidă produce blocarea receptorilor beta vasculari
c. S-a demonstrat existenţa alterării mecanismului de c. Blochează betareceptorii centrului vasomotor Corect: c
cotratransport Li-Na 21. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la rolul eredităţii în
d. Creşterea cosumului de Na determină scăderea valorilor HTA nu este adevărată?
tensionale deoarece retenţia concomitentă de apă determină a. Sensibilitatea la sare se transmite ereditar
creşterea volumului circulant, cu dispariţia hipoxiei zonei b. Prezenţa cvasi-constantă a hipertensiunii arteriale
juxtaglomerulare Corect: d c. Există date certe despre aglomerarea familială a afecţiunii la
9. Hiperreactivitatea vasculară, caracteristică hipertensivilor, este gemenii univi- telini
demonstrată de următoarele, cu o excepţie; care? d. Probabilitatea de a deveni hipertensiv este mai mică ia copilul a
a. Creşterea reactivităţii la angiotensină doi părinţi hipertensivi decât la copilul ce provine din părinţi
b. Creşterea reactivităţii la adrenalină normotensivi
c. Diminuarea reactivităţii la noradrenalină
d. Creşterea reactivităţii la adrenalină Corect: d
10. Modificările hipertrofice de la nivelul celulelor musculare ale
peretelui arterial sunt întâlnite cu frecvenţă crescută la nivelul 22. Care dintre următorii factori nu pare a fi implicat în dezvoltarea
„organelor ţintă": una dintre următoarele este eronat hipertensiunii arteriale?
menţionată: a. Fumatul
a. Sistemul arcuat renal b. Cantităţi moderate de alcool (sub 40 ml/24 ore)
b. Arterele juxtaglomerulare renale c. Obezitatea
c. Arterele poligonului Willis d. Stress-ul Corect: b
d. Arterele intralobulare Corect: ă 23. Care dintre următorii nu face parte dintre factorii consideraţi a
11. Stadiul III al fundului de ochi nu prezintă una dintre genera un prognostic advers?
următoarele: a. TAD persistent mai mare de 115 mm Hg
a. Hemoragii retiniene b. Asocierea diabetului zaharat
b. Edem macular c. Sexul feminine
c. Edem papilar d. Fumatul Corect: c
d. Exsudat Corect: c 24. Care dintre următoarele modificări ale fundului de ochi nu face
12. Printre simptomele cele mai caracteristice creşterii valorilor
tensionale se numără următoarele, cu o excepţie; care? parte dintre cele associate unui grad înalt (III, IV) al retinopatiei
a. Scotoame/midesopsii hipertensive?
b. Tinitus a. Prezenţa de hemoragii retiniene
c. Clonus b. Semnul SALUS-GUNN
d. Cefalee occipito-frontală Corect: c c. Prezenţa edemului papilar
13. Ischemia cerebrală de scurtă durată determină tulburări ale unor d. Prezenţa de exsudate retiniene Corect: b
funcţii; care dintre următoarele este menţionată eronat? 25. Care dintre următoarele nu face parte dintre hipertensiunile cu
a. Tulburări ale respiraţiei debit cardiac crescut?
b. Tulburări de vorbire a. Cu hipertrofia VS
c. Tulburărir de vedere b. HTA prin boli arteriale renale
d. Tulburări de auz Corect: a c. HTA sistolică
14. Care dintre următoarele nu explică prognosticul negativ al d. HTA din nefropatiile parenchimatoase Corect: a
hipertrofiei ventriculare stângi din HTA? 26. Care dintre următoarele nu face parte dintre dovezile ce susţin
a. Scăderea complianţei ventriculare intervenţia sistemului nervos simpatico în HTA?
b. Creşterea rezervei coronariene a. Progeniturile hipertensive ale unor părinţi hipertensivi
c. Scăderea densităţii capilare b. Diminuarea excreţiei de sodium în timpul stress-ului
d. Creşterea presiunii intracavitare Corect: b c. Diminuarea importantă a rezistenţei vasculare la nivelul
15. Care este cea mai efficientă metodă în deistarea precoce a antebraţului, în timpul stress-ului
hipertrofiei ventriculare stângi? d. Valori plasmatice crescute ale nore- pinefrinei
a. Ecocardiografia
b. Electrocardiograma
c. Examenul radilogic al toracelui Corect: a
d. Examenul clinic Corect: a
16. Care dintre următoarele investigaţii NU este obligatorie la 27.Un-exces cronic al uneia dintre următoarele poate genera HTA,
investigarea HTA? cu o excepţie; care?
a. Ecocardiografia a. Aldosteron
b. Examenul fundului de ochi b. Acetilcolină
c. Examenul electrocardiografie c. Rennină
d. Angiografia renală Corect: d d. Angiotensină I Corect: b
17. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile
principale ale hipertensiunii arteriale? STENOZA AORTICĂ
a. Cardiopatia ischemică
b. Stanoza arterelor renale
c. Cardiopatia hipertensivă 1. Care dintre următoarele NU face parte dintre cauzele stenozei
d. Insuficienţa cardiacă Corect: b aortice?
18. HTA este asociată următoarelor posibile efecte nocive la nivel
cerebral a. Ateroscleroza
a. Atacuri ischemice tranzitorii
b. Hemoragii intracerebrale b. Endocardita bacteriană
c. Encefalopatia hipertensivă
d. Sinuzita hemoragică Corect: d c. Arterioscleroza
d. Reumatismul articulai- acut Corect: c
2. Stenoza aortică poate fi de mai multe tipuri; unul dintre 8. Ecocardiografia este utilă deoarece poate evidenţia următoarele
următoarele a fost greşit menţionat; care? modificări specifice stenozei aortice, cu o excepţie; care?
a. Supiavalvulară a. Prezenţa hipertrofiei ventriculului stâng
b. Supraortică hipertrofică idiopatică b. calcificarea valvelor
c. Subaortică calcifiată idiopatică c. aprecierea mobilităţii sigmoidelor
d. Valvulară Corect: c d. subţierea valvelor Corect: b
3. Valvele în stenoza aortică au următoarele caracteristici, cu 9. Diagnosticul pozitiv de stenoză aortică necesită următoarele, cu
excepţia uneia: care? o excepţie; care?
a. îngroşate a. suflu sistolic intens în focarul aortic
b. retractate b. modificările ecocardiografice specifice
c. cu mobilitate crescută c. aspectul tipic al carotidogramei
d. deformate Corect: c d. prezenţa crizelor de angor de efort Corect: b
4. Care dintre următoarele modificări ale VS sunt întâlnite în 10. Asocierea semnelor de insuficienţă cardiacă dreaptă în evoluţia
stenoza mitrală? stenozei aortice are semnificaţie
a. hipertrofie a. de absenţa evolutivităţii afecţiunii
b. creşterea volumului b. favorabilă
c. diminuarea presiunii de ejecţie c. severă
d. scurtarea fazei de ejecţie Corect: c d. de asociere a insuficienţei aortice Corect: c
5. Care dintre următoarele nu face parte dintre manifestările 11. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la stenoza aoitică
caracteristice ale stenozei aortice? uşoară este adevărată?
a. angor de efort a. asociază frecvent sincopă
b. palpitaţii b. suflul sistolic este intens
c. dispnee de efort c. este de regulă asimptomatică
d. sincopa de efort Corect: b d. asociază frecvent crize de angor pectoris Corect: c
6. Care dintre următoarele elemente steta- custice nu este prezent 12. In stenozele aortice semnificative, vechi de peste 10 ani, cordul
în stenoza mitrală? este:
a. suflu sistolic în focarul aortic a. de dimensiuni normale
b. suflu diastolic în focarul aortic b. de mici dimensiuni
c. iradierea ascendentă a suflului la nivelul carotidei c. de mari dimensiuni, cu deplasare în jos şi în afara a şocului
apexian
d. diminuarea intensităţii zgomotului II Corect: b
d. şocul apexian fix, abia perceptibil Corect: c
7. Examenul radiologie al cordului în stenoza aoitică poate
evidenţia următoarele modificări specifice cu excepţia uneia; 13. Care dintre următoarele modificări EKG este îutîlnită în
care? stenozele aortice semnificative?
a. dilatarea poststenotică a aortei a. P-uI pulmonar
b. calcificări ale peretelui ventriculului stâng b. P-ul mitral
c. alungirea arcului inferior stâng c. Unde R ample în derivaţiile precordiale
d. pulsaţii ample ale arcului inferior stâng Corect: b d. Supradenivelarea segmentului ST Corect: c

- Suflul din stenozele aortice semnificative poate fi definit de a. apare suflul sistolic
următoarele, cu o excepţie; care?
b. sunt prezente semne de hipertrofie ventriculară stingă
maxim de audibilitate latero-stemal stîng c. din momentul diagnosticării
: de ejecţie holosistolic d. după apariţia emboliilor Corect: b

d intens Corect: a INSUFICIENŢA AORTICĂ

i 5. Terapia chirui-gicală în stenoza aortică se aplică din momentul 1. Care dintre următoarele modificări ana- tomo-patologice nu
în care: este caracteristică insuficienţei mitrale?
a. suduri ale valvelor
b. ruptura cordajelor tendinoase c. prin creşterea TAS şi scăderea TAD
c. îngroşarea valvelor d. prin pulsatilitatea arterială crescută Corect: c
d. retracţii ale valvelor Corect: b 7. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile
uzuale ale insuficienţei aortice?
2. Care dintre următoarele nu face parte din sindromul
hiperkinetic ce caracterizează insuficienţa aortică? a. Fibrilaţia atrială cronică
a. Senzaţia de „pulsaţii în gât" b. Insuficienţa ventriculului stâng
b. cefaleea pulsatilă c. Tulburările de conducere
c. bradicardia d. Endocardita infecţioasă Corect: a
d. senzaţia de „bătăi ale vaselor mari de la baza gâtului" 8. Care dintre următoarele nu face parte dintre afectările ţesutului
conjunctiv care pot determina insuficienţă aortică?
Corect: c
a. sindromul Marfan
3. La auscultaţia cordului, cea mai caracteristică modificare pentru b. disecţia de aortă
insuficienţa aoitică este:
c. degenerescenţa mixoidă
a. suflul diastolic în spaţiul III intercostal, parasternal stâng d. LES Corect: b
b. uruitura presistolică 9. Care dintre următoarele modificări ana- tomo-patologice
generate de endocardita infecţioasă nu este asociată
c. uruitura protodiastolică insuficienţei aortice?
d. suflul sistolic în spaţiul III intercostal, parasternal drept a. distrucăia cuspidelor
Corect: a b. sutura comisurilor cuspidelor
c. perforaţii ale cuspidelor
4. Hiperpulsatilitatea arterelor este caracteristică insuficienţei
aortice; care dintre următoarele este greşit menţionată? d. anevrisme ale cuspidelor Corect: b
a. pulsul Corrigan „altus et celer" 10. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la caracteristicile
şocului apexian din insuficienţa aortică semnificativă nu este
b. pulsaţiile amigdalelor şi luetei adevărată?
c. pulsul paradoxal a. fix
d. dansul arterial (pulsaţiile carotidelor) Corect: c b. „en dome"
5. Care dintre următoarele nu face parte dintre cauzele etiologice c. abia perceptibil
frecvente ale insuficienţei aortice?
d. însoţit de senzaţie de retracţie Corect: b
a. reumatismul articular acut
STENOZA MITRALĂ
b. endocardita infecţioasă
c. luesul e. Care dintre următoarele nu face parte dintre cauzele stenozei
mitrale?
d. anevrismul disecant de aortă Corect: b
a. calcifierea inelului mitral la vârstnici
6. In insuficienţa aortică medie sau severă tensiunea arterială este
caracterizată prin creşterea „diferenţialei". Cum se realizează b. endocardita bacteriană
aceasta?
c. reumatismul articular acut
a. prin creşterea tensiunii arteriale diasto- lice (TAD) şi scăderea
d. traumatismele toracice Corect: b
tensiunii arteriale sistolice (TAS)
2. Ce îngustare (exprimată procentual) a suprafeţei orificiului ini trai este
b. prin creşterea tensiunii arteriale medii şi scăderea tensiunii semnificativă din punct de vedere hemodinamic?
arteriale sistolice (TAS)
a. 15%

b. 50%
c. 25%
d. 33% Corect: b 4. Care dintre următoarele modificări pal- patorii nu este
caracteristică stenozei mitrale?
3. Care este socotit „primul baraj" în stenoza mitrală?
a. Aiterioconstricţia în circulaţia pulmonară a. Semnul Harzer (palparea pulsaţiilor ventriculului drept îd.
epigastru)
b. îngustarea orificiului aortic
b. Vibraţia mitrală
c. îngustarea orificiului tricuspidian
c. Freamătul diastoli'c
d. îngustarea orificiului aortic Corect: b
d. Dublul ton Traube Corect: b
5. în stenoza mitrală zgomotele I şi II sunt modificate
caracteristic; care dintre următoarele modificări este menţionată
eronat?
a. întărirea zgomotului II
b. Estomparea zgomotului I
c. întârzierea zgomotului I
d. Întărirea zgomotului I Corect: b
6. Suflul presistolic dispare într-una din următoarele situaţii:
a. Instalarea tahicardiei paroxistice atriale
b. Instalarea fibrilaţiei atriale
c. Apariţia hipertrofiei ventriculului drept
d. Instalarea insuficienţei tricuspidiene Corect: b
7. în stenoza mitrală ecocardiografia:
a. este normală
b. nu poate evidenţia trombii intraatriali
c. nu este specifică
d. poate măsura cu precizie suprafaţa orificiului mitral

Corect: b

8. Administrarea tonicardiacelor digitalice în stenoza mitrală este


justificată:
a. când se instalează edemul pulmonar acut
b. de instalarea fenomenelor de insuficienţă ventriculară stângă
c. de instalarea fenomenelor de insuficienţă ventriculară dreaptă
d. necesitatea creşterii frecvenţei ventriculului stâng după
instalarea fibrilaţiei atriale Corect: c
9. Care dintre următoarele afecţiuni nu face parte dintre cele cu
care trebuie să se facă diagnosticul diferenţial?
a. Mixomul atrial stâng
b. Prolapsul de valvă mitrală
c. Pericardita constrictivă
d. Insuficienţa aortică Corect: b
d. la nivelul cordajelor tendinoase
10. în stenoza mitrală se poate instala fibrilaţia atrială cronică; Care din cele de mai sus este eronat
pentru a preveni apariţia trombilor intraatriali şi respectiv
fragmentarea acestora cu apariţia fenomenelor tromboembolice
este indicată administrarea: menţionată?

a. Propranololului Corect: c
b. Tratamentului anticoagulant 2. în etiologia in insuficienţei mitrale sunt implicate mai multe
c. Tonicardiacelor digitalice afecţiuni; una dintre următoarele este eronat menţionată; care?

d. Vasodilatatoarelor Corect: b a. Endocardita bacteriană

11. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la stenoza mitrală b. Necroza pilierilor
este falsă?
c. Reumatismul articulai' acut
a. este o boală hemoptoizantă
d. Hipotensiunea arterială prelungită Corect: c
b. este o boală embolizantă
3. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la şocul apexian în
c. este o boală care generează rapid insuficienţa VS insuficienţa mitrală este falsă?
d. este o boală dispneizantă Corect: c a. Poate fi normal
12. Dispneea din stenoza mitrală severă poate fi dată de una dintre b. Poate fi puternic
următoarele, cu o excepţie
c. Nu poate fi, de regulă, decelat
a. creşterea complianţei pulmonare
d. Este pe suprafaţă crescută Corect: c
b. creşterea travaliului respirator
4. Care dintre următoarele fenomene au- scultatorice nu face parte
c. micşorarea lumenului bronşic dintre cele caracteristice pentru insuficienţa mitrală?
d. reducerea complianţei pulmonare Corect: a a. Suflul sistolic apexian
14. Hemoptiziile din stanoza mitrală sunt datorate uneia dintre b. Iradierea axilarâ a suflului sistolic apexian
următoarele, cu o excepţie, care?
c. Accentuarea zgomotului I
a. frombembolismului pulmonar d. Suflu diastolic de insuficienţă a sigmoi delor pulmonare
b. tusei chinuitoare Corect: c
c. exteriorizarea transsudării ce conţine hematii
d. ruperea anastomozelor dintre venele bronşice ce aparţin
circulaţiei pulmonare şi respectiv circulaţiei sistemice Corect: b
15. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic al unei
stenoze mitrale semnificative?
a. edeme ale membrelor inferioare
b. disfagie
c. şocul apexian „en dome" (larg, coborît)
d. jugulare turgescente Corect: c

16. în care dintre următoarele situaţii se încearcă conversia


fibrilaţiei atriale ■ cronice din stenoza mitrală?

a. atriu stîng de mari dimensiuni


b. fibrilaţia atrială instalată recent
c. fibrilaţia atrială veche
d. prezenţa unui tromb atrial Corect: b

INSUFICIENŢA ŞI BOALA MITRALĂ

1. în insuficienţa mitrală sediul leziunii generatoare poate fi:


a. la nivel valvular
b. la nivelul muşchilor pilieri
c. supravalvular
d. calcificarea Corect: a
5. Care dintre următoarele modificări ra- diologice menţionate în 12. Care dintre următoarele manifestări respiratorii nu este
continuare nu face parte dintre cele caracteristice insuficienţei caracteristică pentru insuficienţa mitrală?
mitrale?
a. dispneea de efort
a. Expansiunea atriului stâng în sistola ventriculară
b. dispneea expiratorie
b. Creşterea ventriculului stâng
c. dispneea paroxistică nocturnă
c. Ventricul stâng de mici dimensiuni
d. ortopneea Corect: b
d. Dilatarea (uneori gigantă) a atriului stâng Corect: c
13. Care dintre următoarele date obţinute la examenul
6. Care dintre următoarele mecanisme de producere a insuficienţei ecocardiografîc nu face parte dintre cele specifice insuficienţie
Subiecte teoretice şi teste - Medicină mitrale?
internă
mitrale prin disfuncţie de muşchi papilar e greşit menţionată? a. hipokinezia peretelui VS
a. fîbrozare b. evidenţierea HVS
b. alungirea muşchilor c. mişcare amplă în diastolă a valvelor mitrale
c. scurtarea muşchilor d. mişcare sistolică amplă a peretelui posterior al VS
d. contracţia musculară insuficientă Corect: b Corect: a
7. Care dintre următoarele nu este recomandată în tratamentul
insuficienţei mitrale cu fenomene de insuficienţă cardiacă? 14. Care dintre următoarele afecţiuni domină etiologia bolii
mitrale?
a. Diuretice
a. endocardita bacteriană subacută
b. Tonicardiace
b. endocardita reumatismală
c. Perfuzii cu plasmă sau cu ser fiziologic
c. luesul
d. Restricţia de sare Corect: c
d. endocardita bacteriană acută Corect: c
8. în boala mitrală cu predominanţa insuficienţei sunt prezente
următoarele, cu o excepţie; care? 15. Care dintre următoarele nu face parte dintre metodele
profilactice pentru boala mitrală?
a. Dispnee de efort
a. profilaxia endocarditei infecţioase
b. Freamăt catar sistolic apical
b. evitarea comisurotomiei oarbe
c. Suflul presistolic este foarte intens
c. profilaxia RAA şi a recidivelor sale
d. Matitate cardiacă crescută semnificativ Corect: c
d. sexul protejat Corect: b
9. în boala mitrală cu predominenţa stenozei se întâlnesc diverse
modificări; care dintre următoarele este greşit menţionată?
a. Freamăt catar diastolic
b. Freamăt sistolic discret
c. Dispnee de efort
d. Atriu stâng de mici dimensiuni Corect: b
10. în boala mitrală este justificată prote- zarea chirurgicală

a. De la debut/diagnosticare

b. în prezenţa fenomenelor de insuficienţă cardiacă clasa II


NYHA
c. în prezenţa fenomenelor de insuficienţă cardiacă clasa I NYHA
d. în prezenţa fenomenelor de insuficienţă cardiacă clasa III
NYHA

Corect: b

11. Care dintre următoarele mecanisme nu face parte dintre cele


implicate în patogenia insuficienţei mitrale?
a. fibrozarea cu retracţie
b. fracţionarea cu lărgire
c. distrugerea
a. Administrarea i.v. a unui diuretic
EDEMUL PULMONAR ACUT
b. Oxigenopatia pe sondă endonazală
1. Care dintre următoarele menţionate nu face parte dintre cauzele c. Digitalizarea i.v.
edemului pulmonar acut?
a. infarctul miocardic acut d. Sângerarea masivă a bolnavului Corect: b
b. tulburare de ritm severă 7. Care dintre următoarele modificări stetacustice este cvasi-
patognomonică pentru edemul pulmonar acut?
c. sincopă
a. Prezenţa ralurilor ronflante
d. infarct pulmonar Corect: c
b. Prezenţa suflului amforie
2. In edemul pulmonar acut edemul se produce în diverse regiuni
ale plămânilor; care dintre următoarele este eronat menţionată? c. Prezenţa subcrepitanîelor
a. Interstiţiul pulmonar d. Prezenţa ralurilor sibilante Corect: c
b. alveole 8. Care este pragul presiunii hidrostatice în capilarele pulmonare
c. bronhii peste care lichidul interstiţial pătrunde în alveole?

d. spaţiul pleurl a. 25-28 mm Hg

e. Corect: b b. 12-15 mm Hg

3. In care dintre următoarele afecţiuni se poate produce edemul c. 20-25 mm Hg


pulmonar acut? d. 15-20 mm Hg Corect: a
a. pericardita constrictivă 9. Care dintre următoarele modificări nu se întîlneşte în edemul
b. hipertensiunea arterială pulmonar acut?

c. stenoza pulmonară a. hipoxemie


d. cordul pulmonar cronic Corect: b b. hipocapnie
4. La inspecţie, tegumentele unui bolnav cu edem pulmonar acut c. alcaloză respiratorire
pot fi caracterizate de trei dintre cele de mai jos; care este cea de
a patra, menţionată eronat? d. hipercapnie Corect: c

a. reci 10. Care dintre următoarele nu face parte dmtre elementele clinice
caracteristice debutului edemului pulmonar acut?
b. palide
a. dispnee importantă instalată acut
c. c. hiperemice
b. ameliorarea dispneei la inspirai profund
d cianotice Corect: c c. senzaţi de moarte iminentă
Expectoraţia în edemul pulmonar acut poate fi descrisă prin d. tahiairtmii persistente Corect: b
diverse atribute; care dintre următoarele este eronat menţionat?
11. Care dintre următoarele nu face parte dintre măsurile standard
uneori rozat(hemoptoică) de aplicat în edemul pulmonar acut
a. oxigenoterapie
aerată
b. ortostatism obligatoriu
c numulară
c. administrare i.v. a morfinei
d seroasă d. administrare i.v. a miofilinului Corect: b
Corect: c INSUFICIENŢA CARDIACĂ CRONICĂ
Care dintre următoarele modalităţi tera- peutice nu fac parte, în
mod normal, din tratamentul edemului pulmonar acut?

1. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la ejecţia sângelui 2. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la dilataţia fibrelor
din ventriculul stâng în insuficienţa cardiacă este eronată? miocardice în insuficienţa cardiacă este eronată?
a. se face cu o foiţă mai mică a. Dilataţia iniţială şi moderată este un fenomen de
autocompensare
b. timpul de ejecţie scade
b. Dilataţia excesivă nu se însoţeşte de o creştere suplimentară a
c. cantitatea este redusă forţei de contracţie
d. cantitatea este crescută Corect: b c. Dilataţia cardiacă este precedată de hipertrofie
d. Dilataţia nu apare dacă bolnavul dezvoltă iniţial compensarea d. Apariţia blocului A-V gradul III Corect: b
hemodi- namică prin hipertonie simpatică Corect: b
10. Care dintre următoarele efecte ale diureticelor nu este util în
3. Hipertonia simpatică este însoţită de multiple modificări; una tratamentul insuficienţei cardiace?
dintre următoarele nu este adevărată; care?
a. reducerea edemelor
a. Creşterea activităţii adenilciclazei
b. reducerea volumului intracardiac
b. Creşterea dromotropismului
c. hipopotasemia
c. Creşterea tontropismului
d. reducerea stazei venoase Corect: c
d. Creşterea cronotropismului Corect: a
4. Care dintre unnătoarele nu face parte dintre modificările
produse de hipoxia renală ?
a. Creşterea secreţiei de renină
b. Hiperaldosteronismul secundar
c. Apariţia edemelor
d. Vasodilataţia generalizată Corect: b
5. în formele de insuficienţă cardiacă cu stază interstiţială
pulmonara severă poate apărea mai frecvent:
a. Hidrotorax stâng
b. Hidrotorax drept
c. Ascită
d. Exsudat pleural bilateral Corect: b
6. Diagnosticul insuficienţei cardiace severe presupune existenţa
unor modificări evidenţiabile paraclinic; care dintre următoarele
este greşit menţionată?
a. Index cardiac egal sau mai mare de 1 1/ minut
b. Pa02 < 55 mm Hg
c. Presiunea end-diastolică în ventriculul stâng >12 mm Hg
d. Rapoit P.E.P./L.V.E.T. = 0,7 Corect: c
7. Care dintre următoarele nu face parte dintre cauzele frecvente
ale insuficienţei cardiace?
a. Suferinţele pulmonare cronice
b. valvulopatiile cronice
c. cardiopatia ischemică
d. miocardite Corect: b
8. Care dintre următoarele explicaţii referitoare la oitopnee nu este
adevărată?
a. scade întoarcerea venoasă, diminuând astfel lucrul mecanic al
ventriculului stâng
b. randament maxim al diafragmului în poziţie şezândă
c. posibilitatea de a utiliza maxim muşchii respiratori accesori
d. apare în stadiile iniţiale ale insuficienţei cardiace

Corect: b

9. Care dintre următoarele criterii menţionate reprezintă dovada


eficacităţii şi lipsei de efecte adverse a terapiei digitalice?
a. Apariţia tahicardiei joncţionale
b. Scăderea frecvenţei aiurii ventriculare
c. Creşterea frecvenţei aiurii ventriculare
11. Care dintre următorii factori nu face parte dintre cei care 3. Care dintre următoarele nu face paite dintre cauzele frecvente
împiedică umplerea cardiacă? ale anginei pectorale?

a. bredicardia excesivă a. aoitita luetică


b. ateroscleroza
a. tahiaritmiile cu ritm înalt
c. spasmul coronarian
b. mixomul atrial
d. ciroza hepatică Corect: b
c. cardiomiopatiile restrictive Corect: a
4. Care dintre următoarele modificări nu face parte dintre cele
12. Care dintre următorii factori nu face patte dintre cei care decelabile în timpul ci'izei de angor de efort?
suprasolicită cordul?
a. asurzirea zgomotelor cardiace
a. insuficienţele valvulare
b. suflu sistolic pasager
b. bradicardia
c. galop protodiastolic stâng
c. HTA
d. accentuarea zgomotelor cardiace Corect: b
d. Stenozele valvulare Corect: b
5. Care dintre următoarele modificări EKG nu este specifică unei
13. Care dinte următoarele nu face parte • dintre cauzele de crize de angor pectoris?
suprasolicitare de volum?
a. supradenivelarea segmentului ST
a. hipervolemia
b. aplatizarea undei T
b. hipovolemia
c. scurtarea duratei complexelor QRS
c. şunturile arterio-venoase
d. subdenivelarea segmentului ST Corect: c
d. hipeitiroidia Corect: b
6. Care dintre următoarele este eronat menţionată printre
14. Care dintre următoarele nu face parte dintre determinanţii caracteristicile angorului stabil de efort?
funcţiei cardiace ? a. criza are durată scurtă (minute)
a. presarcina b. apare la aceeaşi intensitate (prag) de efort
b. temperatura miocardului c. cedează la nitroglicerină sau la repaus
c. postsarcina d. crizele au o vechime mai mică de două săptămâni
d. contractilitate Corect: b
Corect: b
15. Care dintre următoarele nu face parte dintre fazele ciclului
cardiac ? 7. Ce semnificaţie are creşterea dozei de nitroglicerină în
condiţiile unui regim de efort similar?
a. ejecţia
a. agravarea evoluţiei
b. relaxarea izo volumetrică
b. ameliorarea evoluţiei
c. umplerea ventriculara
c. evoluţie staţionară
d. relaxarea izovolumică Corect: b d. apariţia inactivării gastrice a nitroglicerinei Corect: a
ANGOR PECTORIS 505
1. Care dintre următoarele nu cxplică apariţia unui dezechilibra
între nevoile de oxigen ale miocardului şi lucrul mecanic
efectuat de acesta?

a. consumul crescut de oxigen


b. defectul de captare şi utilizare a oxigenului
c. aportul insuficient de oxigen
d. diminuarea lucrului mecanic al miocardului Corect: b
2. Care dintre următoarele caracteristici ale durerii anginoase nu
face parte dintre cele cu pondere diagnostică?
a. sediul durerii
b. durata durerii
c. modul de calmare al durerii
d. ora de apariţie a durerii Corect: b
c. defect de captare şi utilizare a oxigenului
8. Care dintre următoarele nu se recomandă în criza de angor? d. aport insuficient de oxigen Corect: b
a. Noradrenalina 11. Care dintre urmăyaorele caractere ale durerii anginoase este
nespecifică, fiind punctată negativ în chestionarul Rose?
b. Un beta-blocant
a. caracter de apăsare
c. Nitroglicerina
b. caracter de înţepătură
d. Repausul Corect: b
c. caracter de greutate
9. Care dintre următoarele localizări e socotită puţin specifică
angorului de efort? d. caracter de strivire Corect: b
a. retrostenial 12. Care dintre următoarele nu este specifică durerii de angor?
b. epigastru a. durata de 1-4 minute
c. vîrful cordului b. durata de peste 30 de minute
d. articulaţia scapulo-humerală Corect: c c. durata de 4-10 minute
10. Care dintre următoarele nu face parte dintre mecanismele ce d. durata de pînă la 20 de minute Corect: b
stau la baza generării dezechilibrului între necesari şi apoitul de
oxigen, în angor pectoris? INFARCTUL DE MIOCARD
a. necesităţi crescute de oxigen
1. Se consideră că obstrucţia coronariană este critică atunci când reprezintă:
b. acţiune antioxidantă locală

a. > 33%
b. < 50%

c. > 75%
d. > 50%

Corect: c c. Creşterea gradului de efort care declanşează criza de angor

2. Infarctul miocardic poate fi şi non- aterosclerotic, în acest caz d. Creşterea dozei de nitroglicerină utilizată Corect: c
putând fi produs de una dintre următoarele, cu o excepţie; care? 5. Care dintre următoarele modificări para- clinice nu este
a. anomalii congenitale ale coronarelor caracteristică infarctului miocardic acut?

b. embolie coronariană a. leucopenia

c. arterite coronare b. creşterea fibrinogenului

d. diminuarea vâscozităţii sângelui Corect: b c. creşterea GOT

3. Durata tipică a durerii în infarctul miocardic acut: d. creşterea VSH-ului Corect: a

a. 20-30 minute până la ore 6. Care dintre următoarele are prima valori crescute în infarctul
miocardic acut?
b. 20.30 secunde
a. Lactic dehidrogenaza
c. 20.30 zile
b. GOT
d. 2-3 minute Corect: a
c. Dehidrogenaza hidroxi-butirică
4. La un bolnav cu angor stabil de efort infarctul miocardic acut
poate fi precedat de următoarele modificări ale evoluţiei, cu o d. Creatin fosfokinaza Corect: b
excepţie; care? 7. Există situaţii în care un infarct miocardic acut poate evolua
a. Creşterea duratei crizelor de angor fără unda Q; una dintre următoarele nu face parte dintre
acestea; care?
b. Creşterea intensităţii durerilor
a. infarctul apărând pe un bloc major de ramură stângă

b. infarctul anterior şi înalt a. D II, D III, aVF


c. infarctul subendocardic b. D II, D m, V7-V8
d. infarctul la bolnavii cu diabet zaharat c. DI, aVL, V5-V6

Corect: b d. D II, aVL, V1V2 Corect: a


9. în şocul cardiogen produs de infarctul miocardic acut sunt
8. Infarctul miocardic acut infeiior este caracterizat EKG de prezente modificări uşor evidenţiabile la examenul clinic. Care
prezenţa semnelor directe în: dintre următoarele nu face parte dintre acestea?
a. puls rapid, abia perceptibil c. unda P e precoce şi are formă modificatăă
b. pulsaţii ample ale carotidelor d. aspectul complexului QRS e normal Corect: a
c. paloare 2. Care dintre următoarele afumaţii referitoare la extrasistola
ventriculară nu este adevărată?
d. tegumente umede Corect: b
a. unda P precede complexul QRS
10. Care dinti-e următoarele nu influenţează negativ prognosticul în
infarctul miocardic acut? b. complexul QRS este neprecedat de unda P
a. şocul cardiogen c. complexul QRS are durată prelungită
b. tulburările de ritm d. pauza postextrasistolică este decalantă Corect: a
c. vârsta de peste 60 de ani 3. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la extrasistola
joncţională nu este adevărată?
d. apariţia sindromului Dressler Corect: b
a. P retrograd urmează după complexul QRS
11. Care dintre următoarele nu poate explica bradicardia din IMA?
b. unda P poate fi negativă în D II, D III şi precede complexul
a. afectarea nodului sinusal QRS
b. hipercatecolaminemia c. unda P este întotdeauna vizibilă
c. mecanism de apărare d. pauza postextrasistolică poate fi completă sau incompletă
d. hipertonie bazală Corect: b Corect: c
12. Care dintre următoarele nu este caracteristică pentru IMA?
4. Care dintre următoarele nu face parte dintre indicii de gravitate
a. leucopenie pentru extrasis- tolia ventriculară?
b. leucocitoză a. Prezenţa extrasistolelor foarte precoce (R/T)
c. hiperglicemie b. Prezenţa a peste 5 extrasistole/minut
d. creşterea CPK Corect: a c. Prezenţa de extrasistole ce provin din acelaşi focar (complex
QRS identic)
13. Care dintre următoarele nu este indicat a se administra în IMA?
d. Prezenţa extrasistolelor cuplate: bige- minism, trigeminism etc.
a. nitroglicerină
Corect: c
b. beta blocante aspacardin
5. Care dintre următoarele medicamente nu determină apariţia de
c. noradrenalină Corect: b extrasistole?

ARITMII EXTRASISTOLICE a. beta-blocantele


b. derivaţii xantinici
1. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la extrasistola
atrială nu este adevărată? c. excitantele centrale antidepresive
a. segmentul P-R< 0,12 s d. beta-adrenergicele Corect: a
b. pauza postextrasistolică nu este compensat oxie
6. Care dintre următoarele nu face paite dintre indicaţiile a. 200-350/minut
cardioversiei în fibri- laţia atrială?
b. 40-60/minut
a. fibrilaţia atrială recentă
c. 400-600/minut
b. prezenţa unor atrii de dimensiuni normale
d. 80-380/minut Corect: c
c. prezenţa trombilor atriali
2. Care dintre următoarele nu face parte dintre cauzele fibrilaţiei
d. fibrilaţia atrială cu ritm rapid Corect: c atriale?
7. Care dintre următorii nu face parte dintre factorii favorizanţi ai a. stenoza mitrală
extrasistolelor?
b. cordul pulmonar cronic
a. fumatul excesiv
c. boala cardiacă ischemică
b. stress-ul
d. defectul septal ventricular Corect: b
c. abuzul de cafea
3. Pulsul în fibrilaţia atrială prezintă:
d. efortul regulat Corect: b
a. bătăi inechidistante şi inechipotente
FIBRILAŢIA ATRIALĂ b. întotdeauna aceeaşi frecvenţă ca alura ventriculară
1. Care este frecvenţa contracţiilor atriale în fibrilaţia atrială? c. bătăi inechipotente, dar inechidistante
d. bătăi echidistante, dar inechipotente Corect: a
4. Cardioversia este contraindicată în diverse situaţii; una dintre
următoarele este eronat menţionată; care?
a. Fibrilaţiile atriale vechi
b. Fibrilaţiile atriale recente
c. Fibrilaţiile atriale cu cardiomegalii, respectiv atrii de maxi
dimensiuni
d. la vârstnici Corect: b

TAHICARDII PAROXISTICE

1. Care dintre următoarele nu face parte dintre caracteristicile


tahicardiilor paroxistice?
a. debut şi final brusc
b. ritm neregulat
c. punct de plecare ectopic
d. ritm peste 160/minut Corect: b
2. Care dintre următoarele nu face parte dintre categoriile de
tahicardie paroxistică?
a. TP joncţională
b. TP Hisiană
c. TP atrială
d. TP ventriculară Corect: b
3. Care dintre următoarele nu face paite dintre caracteristicile
tahicardiei paroxistice supraventriculare?
a. P anterograd precede complexul QRS cu mai puţin de 0,12 s
b. Complexele QRS sunt lărgite
c. regularitate: ABSOLUTĂ
d. frecvenţa complexelor QRS e de peste 150/minut

Corect: b

4. Care dintre următoarele nu face parte dintre metodele


terapeutice aplicate în tahicardia paroxistică supraventriculară?
a. beta-blocante
b. beta-adrenergice
c. blocantele canalelor lente de calciu
d. manevre de stimulare vagală Corect: b
5. Diagnosticul de tahicardie ventriculară presupune prezenţa succesivă a cel
puţin câte extrasistole ventriculare?
a. 2
b. 3
c. 10
d. 4 Corect: b
6. Care dintre următoarele nu face parte dintre componentele tabloului clinic al tahicardiei ventriculare?
a. dispneea
b. crizele anginoase
c. greaţa

d. palpitaţiile Corect: c

7. Care dintre următoarele nu face paite dintre medicamentele indicate în tratamentul tahicardieie ventriculare?
a. beta blocantele
b. amiodarona
c. mexiletinul
d. propafenona Corect: a

BLOCUL ATRIO-VENTRICULAR GRADUL III

1. Blocul atrio-ventricular gradul III este definit ca întreruperea conducerii excitaţiei la ventriculi; care dintre următoarele sedii ale
leziunilor anatomice ce îl pot produce este eronat menţionat?
d. ramurile fasciculului HIS
e. nodul ASHOFF-TAWARA
f. fasciculul HIS
g. nodul sinusal Corect: b
1. Care dintre următoarele nu face paite dintre caracteristicile pulsului în blocul AV gradul III?
h. Frecvenţa regulată
i. Frecvenţa e neinfluenţată de efort
j. Frecvenţa creşte la manevre vagale
k. bradicardic: sub 40 bătăi/minut Corect: c
1. Care dintre următoarele nu face parte dintre cauzele organice de bloc AV de gradul III?
l. boala cardiacă ischemică
m. boala LENEGRE
n. intoxicaţia digitalică
o. stenoza aortică calcifiată Corect: c

4 Care dintre următoarele modalităţi terapeutice este indicată în blocul AV gradul III? manevre vagale

implantarea unui pace-maker artificial beta-blocante administrarea de atropină Corect: b

5. în BAV gr.III afectarea conducem impulsului de la atrii la ventriculi oate avea loc într-unui din următoarele locuri, cu o excepţie; care?
a. im ian
b. supf.nusian
c. intrahisian
d. suprahisian Corect: b
6. Care dintre următoarele modalităţi terapeutice este eronat menţionată între cele utilizate în BAV gr.III?
a. cardiostimularea artificială permanentă
b. tratamentul farmacologic
c. cardioversia
d. tratămentul de urgenţă al sincopelor Corect: c

ENDOCARDITA BACTERIANĂ SUBACUTĂ

1. Care dinte următoarele nu face paite dintre zonele pe care se grefează infecţia?
a. zone cu frecare crescută
b. valve anterior afectate
c. structuri anatomice Îndemne
d. zone cu vascularizaţie redusă Corect: c
2. Care dintre următoarele nu face parte dintre semnele endocarditei bacteriene subacute?
a. frisoane
b. sufluri cardiace noi sau schimbarea caracterelor suflurilor vechi
c. prezenţa nodulilor Osler
d. prezenţa nodulilor Meynet Corect: b
3. Care dinte următoarele investigaţii are cea mai mare specificitate şi pondere pentru diagnosticul endocarditei bacteriene subacute?
a. creşterea VSH-ului
b. hemocultura
c. ecocardiografia
d. creşterea gammablobulinelor Corect: b
4. Care dintre următoarele situaţii clinice trebuie să ne facă să suspicionăm instalarea unei endocardite bacteriene subacute?
a. Febră cu polachiurie şi disurie
b. Febră la un bolnav cu o valvulopatie cunoscută
c. Apariţia de peteşii la un bolnav care de mai mulţi ani avea gingivoragii repetate
d. Prezenţa unui suflu cardiac care dispare la efort

Corect: b

5. In care dintre următoarele situaţii nu este indicat tratamentul chirurgical în endocardita bacteriană subacută?
a. embolii pulmonare sau sistemice repetative
b. îh formele rezistente la tratament antibiotic
c. apariţia insuficienţei cardiace acute prin rapturi de cordaje tendinoase
d. prezenţa insuficienţei cardiace de grad înalt (clasa IC NYHA), de cauză ischemică Corect: b
6. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic clasic al endocarditei bacteriene subacute?
a. frisoane
b. dureri în hipocondrul drept
c. nodulii Osler
d. subfebra/febra
7. Hemoculturile pot fi negative în en- docardita bacteriană subacută din următoarele cauze, cu o excepăie; care?
a. înaintea iniţierii terapieie antibiotice
b. endocardita abacteriană
c. mediu de cultură inadecvat
d. endocardita abacteriană Corect: a
8. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la evoluţia endocarditei bacteriene subacute este falsă?
a. complicţiile agravează evoluţia clinică
b. vindecare în 7-10% din cazuri
c. vindecare în 70-90% din cazuri
d. recidivele pot apărea la 6-10% dintre bolnavi

Corect: b

9. Algoritmul diagnosticului pozitiv de endocardită bacteriană subacută presupune una dintre următoarele variante, cu o excepţie; care?
a. 1 criteriu major şi 3 criterii minore
b. 3 criterii minore
c. 2 criterii majore
d. 5 criterii minore Corect: b
10. Care dintre următorele nu face paite dintre criteriile majore de diagnostic pozitiv al endocarditei bacteriene subacute?
a. hemoculturi ozitive permanente (la interval de 12 ore)
b. dovada ecocardiografică a afectării endocardice
c. febra
d. prezenţa hemoculturilor pozitive (cu microorganism tipic la două determinări diferite)

Corect: c

ENDOCARDITA REUMATISMALĂ

1. Agentul etiologic al endocarditei reumatismale este:


a. Stafilococul auriu
b. Streptococul viridans
c. Pneumococul
d. Streptococul beta hemolitic de grup A Corect: b
2. Care dintre următoarele valvulopatii generate de endocardita reumatismală se instalează prima?
a. Stenoza mitrală
b. Insuficienţa mitrală
c. Insuficienţa aortică
d. Stenoza aortică Corect: c
3. Care dintre următoarele manifestări nu face parte dintre semnele specifice carditei reumatismale?
a. asurzirea zgomotelor cardiace
b. prezenţa frecăturii pericardice
c. suflu holosistolic apical
d. suflu holosistolic în focarul aortic, cu iradiere pe carotide

Corect: b
4. Care dintre următoarele nu face parte dintre criteriile majore de diagnostic al reumatismului articular acut?
a. poliartrita
b. coreea
c. poliartralgiile
d. eritemul marginat Corect: c
5. Care dintre următoarele criterii este obligatoriu pentru diagnosticul de reumatism articular acut?
a. febra
b. artralgia
c. prezenţa dovezii infecţiei streptococe (în prezent sau în antecedente recente)
d. valori crescute ale reactanţilor de fază acută Corect: c
6. Membrana celulară streptococică conţine antigene prezente şi la nivelul următoarelor, cu o excepţie; care?
a. tegumentelor
b. sistemului nervos central
c. mucoasei bucale
d. endocardului valvular Corect: c
7. Care dintre următoarele nu face parte dintre caracteristicile poliartritei reumatismale?
a. tumor
b. rigor
c. calor
d. dolor Corect: h
8. Care dintre următoarele nu face parte dintre criteriile minore ale reumatismului articular acut
a. coreea
b. artralgiile
c. febra
d. VSH crescut Corect: a
9. Care este valoarea titrului ASLO necesară pentru susţinerea diagnosticului de RAA la un copil?
a. peste 330 U Todd
b. peste 250 U Todd
c. peste 3300 U Todd
d. peste 33 U Todd Corect: a

PERICARDITE

1. Care dintre următoarele atribute stetacus- tice nu caracterizează frecătura pleurală?


a. zgomot superficial
b. accentuat prin apăsarea stetoscopului
c. „călare" pe zgomotele cardiace
d. accentuat în expir Corect: b
2. Care dintre următoarele date clinice e greşit menţionată în asocierea cu pericar- dita exsudativă?
a. dispneea este accentuată de poziţia genu- pectorală sau „a rugăciunii mahomedane"
b. datele clinice variază în raport cu cantitatea revărsatului
c. la inspecţie, în condiţiile unui exsudat abundent, este prezentă staza jugulară
d. matitatea cardiacă este crescută Corect: a
3. Care dintre următoarele afecţiuni nu se însoţeşte de apariţia pulsului paradoxal?
a. pericardita cu lichid abundent
b. şoc
c. pneumopatii obstructive cu defect de complianţă
d. sindromul hiperkinetic Corect: b
4. în care din următoarele derivaţii supra- denivelare a segmentului ST nu sugerează pericardita acută
a. DI
b. D III
c. V2
d. DII Corect: c
5. Care dintre următoarele modificări ra- diologice nu face parte dintre cele care dau aspectul clasic, de cord „în carafă"?
a. Prezenţa semnelor de stază pulmonară
b. Lărgirea importantă a arcului median
c. Dispariţia butonului aortic
d. îngroşarea pediculului vascular Corect: a
6. Peiicardita constrictivă se însoţeşte de instalarea insuficienţei cardiace hipodias- tolice; care dintre următoarele nu face parte dintre
semnele specifice acesteia?
a. Prezenţa edemelor gambiere
b. cardiomegalia cu semn Harzer prezent
c. prezenţa j'ugufarefor turgescente
d. prezenţa hepatomegaliei Corect: b

ESOFAGITA CRONICĂ PEPTICĂ ŞI HERNIA TRANSHIATALĂ

1. Care din următorii factori nu face paite dintre mecanismele fiziologice antireflux?
7. sfincterul esofagian inferior
8. partea crurală a diafragmului
9. creşterea presiunii intraabdominale
10. unghiul cardio-tuberozitar Corect: c
1. Care dintre următoarele nu face paite dintre simptomele esofagitei cronice peptice?
11. disfagia
12. epigastralgiile
13. pirozisul
14. regurgitaţiile Corect: c
1. Examenul radiologie baritat este util în diagnosticul esofagitei peptice cronice deoarece poate evidenţia diverse modificări; care dintre
următoarele este greşit menţionată?
15. eventuala prezenţă şi dimensiunile herniei hiatale
16. eventuala stenozare a esofagului inferior
17. prezenţa refluxului gastro-esofagian
18. modificări specifice etiologiei esofagitei peptice cronice

Corect: b

1. în cazul herniei hiatale pot apărea diverse complicaţii; care dintre următoarele este eronat menţionată?
19. anemia megaloblastică
20. cancerul esofagian
21. ulcerul esofagian
22. esofagita peptică cronică Corect: a

.5. Care dintre următoarele nu favorizează refluxul gastro-esofagian?

a. spasmul piloric
b. spasmul cardiei
c. brahiesofagul

d. deschiderea unghiului cardio-tuberozitar Corect: b

6. Care dintre următoarele modificări nu este decelată de examenul baritat?


a. prezenţa refluxului gastro-esofagian
b. prezenţa şi dimensiunile herniei hiatale
c. modificările incipiente de esofagită peptică
d. semne directe de esofagită peptică Corect: c
7. Care dintre următoarele nu face parte dintre medicamentele utilizate în tratamentul esofagitei peptice cronice?
a. pantoprazolul
b. sucralfatul
c. omeprazolul
d. oxprenololul Corect: d

ULCERUL GASTRO-DUODENAL

1. Care dintre următoarele nu face paite dintre factorii de mediu incriminaţi în etiologia ulcerului gastro-duodenal ?
a. băuturile alcoolice
b. fumatul
c. alimentele prăjite
d. orarul regulat al meselor Corect: d
2. Care dintre următoarele medicamente nu este asociat ulcerogenezei?
a. corticosteroizii
b. acidul acetilsalicilic (aspirina)
c. atropina
d. antiinfiamatoarele nesteroidiene (fenil- butazonă, indometacin)

Corect: c

3. Care dintre următoarele complicaţii este întâlnită doar extrem de rar în ulcerul duodenal?
a. Perforaţia
b. malignizarea
c. penetrarea în pancreas
d. hemoragia digestivă superioară Corect: b
4. Care dintre următoarele investigaţii este mult mai importantă şi din această cauză obligatorie în ulcerul gastric, spre deosebire de
localizarea duodenală a bolii ulceroase?
a. examenul radiologie baritat
b. hemoragiile oculte în scaun
c. examenul endoscopic
d. chimismul gastric Corect: c

5. Acroleina este produsă de creşterea temperaturii grăsimilor la peste:

a. 99 grade Celsius
b. 110 grade Celsius
c. 44 grade Celsius
d. 11 grade Celsius Corect: b

RECTOCOLITA ULCERO-HEMORAGICĂ

1. Care dintre următoarele nu este prezent specific în scaunul bolnavilor cu recto- colită hemoragică?
a. mucus
b. puroi
c. manşoane de mucoasă colonică
d. sânge Corect: c
2. Care dintre următoarele nu face parte dintre factorii etiopatogenici posibili ai rectocolitei ulcero-hemoragice?

■ a. stress-ul psihic

b. infecţia bacteriană
c. parazitozele
d. factorul ereditar Corect: c
3. Care dintre următoarele modificăxi evi- denţiabile la rectosigmoidoscopie nu face parte dintre modificările specifice rectocolitei
ulcero-hemoragice?
a. Prezenţa ulceraţiilor
b. Prezenţa diverticulilor sigmoidieni
c. Mucoasă roş ie-violacee
d. sângerarea mucoasei la atingere Corect: b
4. Tratamentul chirurgical face paite dintre modalităţile terapeutice utilizate în rectocolita ulcero-hemoragică. Care dintre următoarele
situaţii nu necesită însă tratament chirurgical?
a. Apariţia pseudopolipilor
b. Apariţia megacolonului toxic
c. Apariţia perforaţiilor

d. hemoragiile masive Corect: a

CANCERUL COLO-RECTAL

1. Care dintre următoarele afecţiuni nu face parte dintre argumentele în favoarea factorului genetic în etiologia cancerului colo-rectal?
a. sindromul Peutz-Jegers
b. sindromul Turcot
c. boala Rendu-Osler
d. sindromul Gartner Corect: c
2. Care dintre următoarele manifestări nu face parte din tabloul clinic uzual al cancerului acolo-rectal?
a. Scăderea ponderală lentă
b. scaune frecvente apoase
c. scaun neformat, cu prezenţă de sânge
d. scaun deschis la culoare, lucios Corect: b
3. Care dintre următoarele modificări radio- logice decelate la irigoscopie este cea mai înalt sugestivă pentru cancerul colo-rectal?
a. hipotonie generalizată a colonului
b. îngustarea lumenului în „cotor de măr"
c. prezenţa unei adânci haustraţii
d. colonul transvers mult alungit, dispus „în ghirlandă"

Corect: b

4. Care dintre următoarele examene para-

clinice hematologice este cel mai util îh supravegherea recidivelor postoperatorii ale cancerului acolo-rectal?

a. antigenul careino-embrionar
b. VSH-ul
c. lactic dehidrogenaza
d. bilirubinemia Corect: a

BOALA CROHN

1. Care dintre următoarele atribute ale inflamaţiei nu este caracteristică bolii Crohn?

a. Fibrozantă

b. Granulomatoasă

c. Necrozantă

d. Specifică Corect: b

2. Leziunile specifice bolii Croim pot fi prezente la nivelul următoarelor segmente ale tubului digestiv, cu o excepţie; care?
a. ileon
b. faiinge

f fpr

d. colOii Corect: b

3. Care dintre următoarele modificări pa- raclinice nu se întâlnesc în boala Crohn?


a. anemie
b. creşterea VSH-ului
c. hipocalcemie
d. creşterea sideremiei Corect: b
4. Care dintre următoarele nu face parte dintre complicaţiile bolii Crohn?
a. stenozele
b. megaileonul toxic
c. abcesele
d. fistulele Corect: b

HEPATITE CRONICE

1. Care dintre următoarele virusuri hepa- titice este însoţit de un procent neglijabil de cronicizări?
e. VHD
f. VHC
g. VHB
h. VHA Corect: b
1. Patogenia autoimună a hepatitei cronice active este dovedită de prezenţa auto- anticorpilor; care dintre următor: î este corect
menţionat?
i. anti-canalicule biliare
j. anti-lipoproteine din membrana hepatocitului
k. anti-mitocondriali
l. anti-membrană bazală glomerulară Corect: b
1. Pentru stabilirea tipului de hepatită cronică este obligatorie efectuarea uneia dintre următoarele investigaţii
m. puncţia biopsică hepatică
n. tomografia computerizată
o. dozarea transaininazelor
p. electroforeza Corect: a

4. Sindromul hepatopriv este caracterizat de variate modificări; care dinte următoarele nu face parte dintre acestea?

a. Scăderea proconveriinei (factorul V)


b. hiposerinemie
c. creşterea fracăiunii esterificate a colesterolului
d. scăderea proteinemiei Corect: c

CIROZE HEPA TICE

1. Care dintre următoarele componente sanguine au valori crescute în ciroza hepatică?


a. estradiolul
b. glicemia
c. colesteralemia
d. proteinemia Corect: a
2. Care dintre următoarele modificări vizibile la inspecţie nu orientează spre etiologia etanolică a unei ciroze?
a. hipertrofia glandelor parotide
b. retracţia aponevrozei palmare
c. rinoiima
d. icterui sever, prelungit Corect: b
3. Care dintre următoarele imunoglobuline are valon specifice în ciroza biliară?
a. IgA
b. IgG
c. IgM
d. IgE Corect: c
4. Care dintre următoarele nu este carac- texistică pentra ciroza biliară?
a. Creşterea fosfatazei alcaline
b. Creştei-ea marcată a bilimbinei
c. Creşterea colesterolemiei
d. Creşterea IgA Corect: b

COLECISTITA CRONICĂ, LITIAZICĂ ŞI NELITIAZICĂ

1. Care'dintre următoarele nu face parte dintre caracterele specifice ale durerii din colecistita litiazică?
a. se calmează după ingestia de alimente, în special prăjeli
b. sediul dominant: hipocondrul drept
c. iradiere caracteristică: subscapular drept şi Ia nivelul articulaţiei scapulo-hume- rale drepte
d. colicativă Corect: a
2. Care dintre următoarele date oferite de examenul ecografic nu este reală?
a. calculii se evidenţiază ca imagini hi- perecogene
b. calculii mai mici de 1 cm nu pot fi evidenţiaţi
c. pereţii colecistului sunt de grosime crescută, hiperecogeni
d. calculii au „con de umbra" posterior Corect: b
3. Care dinte următoarele nu este obligatorie pentru diagnosticul pozitiv de colecistita cronică litiazică?
a. durerea colicativă
b. febra
c. examenul ecografic cu modificări caracteristice

i oolecitografie cu modificări caracteristice

Corect b

4. Evoluţia colecistitei cronice nelitiazice poate fi marcată de complicaţii diverse; care dintre următoarele este eronat menţionată?
a. episoade de angiocolitâ
b. pancreatita cronică
c. malabsorbţia secundară diareei cronice
d. litiaza veziculară Corect: c

PANCREATITA CRONICĂ

1, Care dintre următoarele nu face parte dinte caracteristicile pancreatitei cronice?

a. Prezenţa sclerozei intestiţiale


b. Prezenţa calcificărilor pancreatice
c. vindecare spontană

d. prezenţa insuficienţei pancreasului ex.:- crin cu malabsorbţie Corect: c

2. Care dintre următoarele manifestări clinice nu este caracteristică pancreatitei cronice?


a. scaune steatoreice
b. prezenţa de balonări abdominale
c. durere epigastrică, în „bara"
d. ileus paralitic Corect: b
3. Proba de digestie evidenţiază mai multe tipuri de modificări; care dintre următoarele este eronat menţionată?

a. Prezenţa fibrelor musculare cu nuclei şi striaţii

b Prezenţa amidonului digerabil

c. Absenţa lipidelor
d. Prezenţa lipidelor în cantitate crescută Corect: c
4. în pancreatita cronică este posibil să fie prezente următoarele modificări paradi - nice, cu o excepţie; care?
a. amilazemie crescută
b. steatoree (peste 7 g lipide în scaun/zi)
c. curbă de tip diabetic a testului de toleranţă la glucoză (hiperglicemia provocată)
d. creşterea importantă a insulinemiei Corect: b

CANCERUL PANCREATIC

1. Tabloul clinic al cancerului pancreatic este polimorf; una dintre următoarele este eronat menţionată; care?
a. Creşterea în greutate
b. durere intensă, agravată postprandial şi noaptea
c. icterul de tip obstractiv, mecanic
d. scaune decolorate Corect: a
2. Care dintre următoarele tipuri de adenopatie este caracteristică cancerului de pancreas?
a. Inghinală
b. Axilară
c. latero-cervicală
d. supraclaviculară stângă (Virchow-Troisier) Corect: b

3. Cancerul pancreatic se asociază cu unele modificări vasculare; care dintre acestea impune investigaţii pentru decelarea sa?

a. Obstrucţiile arteriale acute


b. tromboflebita superficială migratorie
c. arteriopatiile obliterante
d. vasodilataţie generalizată, importantă Corect: b

GLOMERULONEFRITE ACUTE

1. Care dintre următoarele nu face paite dintre manifestările glomemlo-nefritelor acute?


a. hipertensiunea arterială
b. proteinuria
c. edemele
d. diminuarea capacităţii de concentrare a urmii

Corect: b
2. Glomerulonefrita acută post-strepto- cocică nu se asociază cu una dintre următoarele; care?
a. hipotensiunea arterială
b. prezenţa edemelor
c. oligurie
d. proteinurie importantă Corect: a
3. Care dintre următoarele modificări urinare certifică afectarea glomerulară?
a. hematuria
b. leucocituria
c. prezenţa cilidrilor leucocitari
d. prezenţa cilindrilor hematiei Corect: b
4. "Intervalul de latenţă dintre infecţia

streptococică şi apariţia glomemlo- nefritei acute post-streptococice este de

a. 1-6 zile
b. 7-21 zile
c. 27-71 zile
d. 4-7 săptămâni Corect: b

GLOMERULONEFRITE CRONICE

1. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la glomerulonefritele cronice nu este adevărată? a. pot fi primitive

ci. au o evoluţie auto-limitată


cii. pot fi secundare unor afecţiuni sistemice
ciii. au o evoluţie ireversibilă spre insuficienţa renală cronică

Corect: b

2. Glomerulonefritele cronice pot fi secundare unor colagenoze, cu o excepţie; care?


a. sclerodeimia
b. lupusul eritematos sistemic
c. periarterita nodoasă
d. sindromul Sjogren Corect: b
3. Aspectul macroscopic al rinichilor este similar, indiferent de tipul histologic al afectării; care dintre următoarele nu face parte dintre
modificările comune?
a. rinichi de volum crescut
b. suprafaţă cu frecvente granulaţii
c. culoare palidă
d. rinichi de volum redus Corect: a
4. Termenul de glomerulonefrită focală defineşte
a. afectarea tuturor glomerulilor
b. afectarea doar a unora dintre glomeruli
c. afectarea doar a unei porţiuni din glomeruli
d. prezenţa „semilunelor" Corect: b

SINDROMUL NEFROTIC

1. (.'arc dintre următoarele este obligatorie pentru diagnosticul de sindrom nefrotic


a. o proteinurie mai mare de 150 mg/24 ore
b. o proteinurie mai mare de 3 g/24 ore
c. o proteinurie mai mică de 2 g/24 ore
d. prezenţa hipolipemiei Corect: b
2. Care dintre următoarele nu determină sindrom nefrotic?
a. tromboza venei renale
b. tromboza arterei renale
c. pericardita constrictivă
d. glomeruloscleroza diabetică Corect: b
3. Care dintre următoarele colagenoze nu determină sindrom nefrotic?

a. sindromul Sjogren

b. lupusui critematos sistemic


c. sclerodermia
d. dermatomiozita Corect: a

4. Care dintre următoarele adjective nu e caracteristic pentru edemul din sindromul nefrotic

a. moale
b. alb
c. cald
d. nedureros Corect: b

PIELONEFRITA ACUTĂ

1. Care dintre următoarele nu face parte dintre factorii favorizanţi ai pielonefritelor acute?
a. refluxul vezico-ureteral
b. staza urinară
c. micţiunea post-coitală
d. afecăţiuni generale ce scad imunitatea generală

Corect: c

2. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic al pielonefritei acute?
a. polachiuria
b. prezenţa de urini hipocrome limpezi
c. durere lombară
d. frisoane Corect: b
3. Care dintre următoarele afectări ale funcţiei renale apare precoce şi constant în pielonefrita acută?
a. retenţia azotată
b. diminuarea capacităţii de diluţie a rinichiului
c. diminuarea capacităţi de concentrare a rinichiului
d. necroza papilară Corect: c
4. Care dintre porţiunile rinichiului se infectează cel mai uşor?
a. capsula rinichiului
b. medulara renală
c. coiticala renală
d. bazinetul Corect: b

PIELONEFRITA CRONICĂ
1. Care dintre următoarele nu reprezintă o modificare frecventă şi specifică a urinii în pielonefrita cronică?
a. bacteriuria
b. leucocituria
c. prezenţa de cilindri leucocitari
d. hematuria macroscopică Corect: d
2. Pentru diagnosticul de pielonefrită cronică nu este necesară prezenţa uneia dintre următoarele; care?
a. hipostenuria
b. bacteriuria
c. leucocituria
d. prezenţa cilindrilor hematiei Corect: b
3. Care dintre următoarele nu face parte dintre antibioticele frecvent utilizate în tratamentul pielonefritei cronice?

ă. Norfloxacina

b. Biseptol
c. Negram
d. Neomicina Corect: b
4. Care dintre următoarele nu face parte din tabloul clinic al pielonefritei cronice?
a. Colica nefretică
b. disuria
c. polachiuria
d. discrete dureri lombare Corect: a

REUMATISMUL ARTICULAR ACUT

1. Reumatismul articular acut este o boală inflamatorie ce poate afecta următoarele organe, cu o excepţie; care?
a. Articulaţiile
b. cordul
c. sistemul nervos central
d. plămânii Corect: b
2. Care dintre următorii germeni reprezintă agentul etiologic al reumatismului articular acut?
a. streptococul alfa hemolitic
b. streptococul beta hemolitic
c. streptococul gamma
d. streptococul viridans Corect: b
3. Care dintre următoarele modificări nu apare în cazul miocarditei?
a. Prezenţa tahicardiei neconcordantă cu febra
b. asurzirea zgomotelor cardiace fenomene de insuficienţă cardiacă

d. frecătura perieardică Corect: b

4. Care dintre următoarele adjective nu este specific eritemului marginat?


a. Erupţie fugace
b. Erupţie nedureroasă
c. Erupţie nepruriginoasă
d. Erupţie persistentă pe durata bolii Corect: b

POLIARTRITA REUMATOIDĂ
1. Care dintre următoarele atribute nu caracterizează poliaitrita reumatoidă?
a. Afecţiune cronică'
b. Afecţiune proliferativă
c. Afecţiune acută
d. Afecţiune inflamatoiie Corect: c
2. Factorul este cel mai frecvent un anticorp de tip:
a. IgG
b. IgM
c. IgA
d. IgD Corect: b
3. Care dintre următoarele nu face parte dintre modificările specifice fazelor avansate ale poliartritei reumatoide?
a. atrofii musculare
b. osteoliză subcondrală
c. îngroşarea sinovialei
d. hipertrofia musculară Corect: a
4. Care dintre următoarele nu face parte dintre modificările caracteristice sindromului Felty?
a. febră
b. splenomegalie
c. neutropenie

d. eozinofilie Corect: b

5. Care dintre următoarele nu face parte dintre criterii ARA pentru diagnosticul poliartritei reumatoide?

a. tumefierea a cel puţin 3 articulaţii (observată de medic), timp de cel puţin 6 săptămâni
b. redoare matinală cu durată de cel puţin o oră, prezentă de cel puţin 6 săptămâni
c. tumefierea asimetrică a articulaţiilor
d. prezenţa nodulilor reumatoizi Corect: c

SPONDILITA ANCH1LOZANTĂ

1. Care dintre atribute nu caracterizează spondilita ankilozantă?


e. boală inflamatorie
f. evoluţie spre fibroză cu ankiloză
g. afectare predominantă a coloanei vertebrale
h. afectare iniţială a articulaţiilor stemocostale Corect: b
1. Care dintre următoarele structuri nu face parte dintre ţintele procesului inflamator?
i. periostul
j. ţesutul fibros al capsulei articulare
k. zonele de inserţie pe os a ligamentelor, fasciilor, aponevrozelor
l. tegumentul Corect: b
1. Care dintre următoarele atribute ale durerii nu este caracteristică spondilitei ankilozante?
m. apare în a doua jumătate a nopţii
n. se ameliorează după efort
o. debut lombosacrat
p. iradiere caracteristică până în vertex Corect: b
1. Care dintre următoarele modificări ra- diologice reprezintă principalul criteriu de diagnostic radiologie al spondilitei ankilozante?
q. Modificări de spondilartroză cervicală
r. Cifoză toracală
s. Sacroileită bilaterală
t. rectitudinea coloanei vertebrale Corect: c
LUPUSUL ERITEMATOS SISTEMIC

]. Care dintre următoarele afirmaţii referitoare la evoluţia clinică a lupusului eritematos sistemic nu este adevărată?

a. mai frecvent femeie tânără


b. prezenţa unei erupţii faciale caracteristice „in vespertilio"
c. ankiloze ale articulaţiilor mari
d. prezenţa afectării renale Corect: c
2. Celula L.E. este la origine:
a. plasmocit
b. neutrofil
c. monocit
d. eozinofil Corect: b
3. Care dintre următoarele anomalii hematologice nu se întâlnesc în mod normal în lupusul eritematos sistemic?
a. leucocitoză
b. limfopenie
c. leucopenie
d. trombocitopenie Corect: a
4. Dintre următoarele anomalii hematologice, una nu este caracteristică pentru lupusul eritematos sistemic; care?
a. anticorpii an ti AND dubli catenar
b. reacţie VDRL fals pozitivă
c. anticorpi anti - Sm

u testul transformării limfoblastice - pozitiv Corect b

5. Care dintre următoarele nu face parte dintre ciiteriile de apreciere ale eficacităţii terapiei?
a. scăderea intensităţii manifestărilor acute
b. creşterea complementului serie
c. resorbţia exsudatului
d. normalizarea tensiunii arteriale Corect: b

DIABETUL ZAHARAT

1. Care este cantitatea de glucoză administrată în cadrul testului toleranţei la glucoză (hiperglicemia provocată)?

a. 15 grame
b. 55 grame
c. 75 grame
d. 100 grame Corect: c
2. Care dintre următoarele nu face parte dintre manifestările care sugerează prezenţa diabetului zaharat?
a. repetate stafilococii cutanate
b. naşterea de copii subponderali
c. polidipsia
d. praritul vulvar Corect: b
3. Care dintre următoarele nu face parte dintre manifestările specifice polineuro- patiei periferice?
a. ROT vii
b. pierderea simţului poziţional la nivelul membrelor inferioare
c. diminuarea vitezei de conducere în nervii periferici
d. parestezii/dureri nocturne intense la nivelul membrelor inferioare

Corect: a

4. Care dintre următoarele nu face parte dintre efectele afectării sistemului nervos vegetativ în cadrul diabetului zaharat?
a. vezica urinara neurologică
b. impotenţa sexuală
c. hipotensiunea ortostatică
d. mioza persistentă Corect: b
5. Ce tip de insulină poate fi utilizat în urgenţe?
a. ordinară
b. lentă
c. semilentă
d. oricare Corect: a
6. Care dintre următoarele nu face parte dintre modificările caracteristice retino- patiei diabetice simple?
a. prezenţa de hemoragii
b. apariţia de neo-vase
c. prezenţa de şunturi A-V
d. prezenţa de dilataţii venoase Corect: b
7. Care dintre următoarele nu face parte dintre leziunile specifice glomerulo-scle- rozei diabetice?
a. hialinizarea arteriolelor glomerulare aferente
b. prezenţa nodulilor KIMMELSTIEL- WILSON
c. artere eferente beante
d. mari aglomerări de material PAS + la periferia glomerulilor

Corect: c

8. Care dintre următoarele nu şi-a dovedit utilittea în diminuarea progresiei glo- meralosclerozei diabetice?
a. inhibitorii enzimei de conversie a angiotensinei
b. dieta hipoproteică
c. creştei'ea diurezei
d. controlul adecvat al diabetului Corect: c

SINDROAME HEMORAGICE

1. In puipura trombocitopenică idiopatică factorul antitrombocitar e:


a. IgA
b. IgM
c. IgG
d. IgE Corect: c d. microtromboza extensivă Corect: c
2. Trombocitopenia este definită ca un număr de trombocite mai LEUCEMII ACUTE
mic de:
a. 10.000/mm3 1. Care dintre următoarele nu face paite dintre manifestările de
debut ale leu- cemiilor acute?
b. 20.000/mm3
a. hemaitroza
c. 60.000/mm3 b. febra
3
d. 100.000/mm Corect: b c. hemoragii gingivale
COAGULOPATII d. angina ulceronecrotică Coreei: a
2. Care dintre următoarele modificări hematologice este cea mai
1. Forma severă de hemofilie A are o cantitate de factor VIII: specifică pentru o leucemie acută?
a. sub 80% a. o leucocitoză de 18.000/mm3
b. sub 30% b. o anemie de 8 g %
c. 1-5% c. existenţa hiatusului leucemic

d. sub 1% Corect: b d. o trombocitopenie de 15.000/mm3 Corect: c

e. Care dintre următoarele teste ale coagulării este de maximă ANEMII POST-HEMORAGICE
utilitate în diagnosticarea hemofiliei deoarece este modificat
chiar în prezenţa formelor blânde ale bolii? 1. Care dintre următoarele nu se întâlneşte în primele 3 zile după o
hemoragie acută?
a. timp Quick
a. Creşterea numărului de leucocite
b. timp Howeli
c. PTT b. scăderea hematocritului
c. creşterea numărului de trombocite
d. timp de coagulare în tub Corect: c d. număr de eritrocite nemodificat Corect: b
3. Coagularea intravasculară diseminată se însoţeşte de
accentuarea unor variate mecanisme implicate în coagulare.
Care dintre următoarele accentuează fenomenele hemoragice?
a. formarea de fibrină
b. formarea de trombină
c. eliberarea de cantităţi mari de produşi de degradare ai fibrinei
ier.-:
2. Ce fel de anemie este, din punct de vedere morfologic, anemia
posthemo- ragică acută?

a. anemie hipocromă microcitară


b. anemie normocromă normocitară
c. anemie macrocitară
d. anemie sferocitară Corect: b

HEMORAGII DIGESTIVE SUPERIOARE

1. Care dintre următoarele nu face parte dintre semnele unei


hemoragii masive?

a. răcirea extremităţilor
b. puls rapid, abia perceptibil
c. hipertensiune
d. tahipnee Corect: c

2. Când se consideră obligatorie intervenţia chirurgicală într-o


hemoragie digestivă superioară?

a. dacă după transfuzarea a 2-300 ml sânge tensiunea arterială şi


pulsul nu au revenit la normal
b. în hemoragia digestivă superioară
c. în orice hemoragie digestivă superioară

d. dacă repetă hemoragia digestivă superioară în mai puţin de un


an Corect: a