Sunteți pe pagina 1din 6

EDUCAŢIE CIVICĂ (OLGA PÎRÎIALĂ) - CLASA a III-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: PERSOANA


Numar ore: 13
Nr. CONŢINUTURI COMPEŢENTE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. DATA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. - DETALIERI- SPECIFICE ORE INSTRUMENTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8
● NOŢIUNEA DE  exerciţii de selectare a unor imagini care 5 ore Resurse materiale Observarea
PERSOANĂ înfăţişează corpuri vii; manual tipărit/digital sistematică
caietul elevului Proba scrisă
 exerciţii de completare a unor diagrame cu
1. Ce înseamnă să fim 1.1 1 copii certificate de naştere Proba orală
asemănări şi deosebiri între oameni şi celelalte
persoane? 1.2 fişe cu diagrame organizatori Evaluare în
vieţuitoare;
2. Persoana mea 2.1 1 grafici perechi
3. Persoana lui/ei 3.1
 exerciţii de completare a unor structuri grafice cu
1 ilustraţii Autoevaluare
acţiuni specifice persoanei;
4. Recapitulare: Când se naşte *3.3 1 dicţionare Portofoliu de
un copil  exerciţii de colorare, în desene/contururi date, a lecturi suplimentare grup
5. Evaluare sumativă imaginilor care înfăţişează persoane; 1 Resurse procedurale Portofoliu
 exercitii de prezentare, în perechi, a propriei conversaţia Proiect
persoane (a unor aspecte relevante pentru exerciţiul
identitatea proprie) diagrama
 discuţii referitoare la asemănările şi deosebirile tehnica ciorchinelui
dintre persoane; dezbaterea
simularea , jocul de rol
 exerciţii de identificare a datelor personale pe fişe
turul galeriei
cu imaginea certificatului de naştere
problematizarea
 realizarea şi discutarea, în perechi, a portretului
Forme de organizare a
colegului de bancă;
activităţii
 exerciţii de identificare şi prevenţie a unor situaţii activitatea frontală,
ce constituie pericole pentru sănătatea şi individuală şi de grup
securitatea personală; Resurse temporale
 exerciţii de completare a unor propoziţii lacunare 5 ore
 exerciţii-joc
● TRĂSĂTURI MORALE  exerciţii de recunoaştere, în situaţii diferite, a 8 ore Resurse materiale Observarea
ALE PERSOANEI trăsăturilor unor personaje; manual sistematică

1
 exerciţii de identificare a trăsăturilor persoanei caietul elevului Proba orală
manifestate în contexte familiare elevilor; fişe de lucru (metoda Proba scrisă
1. Bunătatea şi răutatea 1.1 1 cadranelor) Autoevaluare
 discutarea în grupuri mici, a moralei unor fabule,
ilustraţii Proiectul
1.2 a unor proverbe care ilustrează trăsături ale
2. Respectul ăi lipsa de respect 1 dicţionare Portofoliul
persoanei;
lecturi suplimentare elevului
3. Sinceritatea şi minciuna
1.3  exerciţii de apreciere a propriilor trăsături
1 jetoane cu proverbe Portofoliu de
manifestate în contexte familiare;
2.1 chestionare pentru sondaj de grup
 ilustrarea prin desen, pictura, modelaj a unor opinie
4. Curajul, frica, laşitatea comportamente morale/imorale ale unor 1 Resurse procedurale
3.1
personaje; conversaţia
5. Modestia şi lipsa de *3.3  exerciţii de argumentare a unor proverbe; 1 exerciţiul
modestie  exerciţii de exprimare a propriei opinii, pornind metoda cadranelor
de la situaţii reale, familiare universului studiul de caz
6. Încrederea şi lipsa de referenţial al copilului; 1 simularea, jocul de rol
încredere dezbaterea
 relatarea unor întâmplări reale ce dovedesc
învăţarea dramatizată
trăsături morale ale persoanei;
7. Recapitulare: Curcubeul 1 tehnica ciorchinelui
schimbării  exerciţii de simulare a unor situaţii din viaţa reală;
turul galeriei
 exerctii de completare a unor structuri grafice cu problematizarea
8. Evaluare sumativă trăsături morale ale unor personaje/persoane; 1 investigaţia
 exerciţii de completare a unor propoziţii lacunare; metoda învăţării reciproce
 povestirea unei întâmplări prezentate urmând Forme de organizare a
“paşii investigatorului perfect”; activităţii
activitatea frontală
 exerciţii-joc
activitatea individuală şi de
grup
Resurse temporale
8 ore

2
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RAPORTURILE NOASTRE CU LUCRURILE ŞI FIINŢELE
Numar ore alocate in semestrul I: 4
Nr. CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. DATA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. - DETALIERI- SPECIFICE ORE INSTRUMENTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8
● RAPORTURILE NOASTRE  exerciţii de identificare a deosebirilor dintre 4 ore Resurse materiale Observarea
CU LUCRURILE lucruri şi corpurile vii; manual tipărit/digital sistematică
caietul elevului Proba scrisă
 exerciţii de identificare a lucrurilor create de
Ce sunt lucrurile? ilustraţii Proba orală
om sau de natură;
1. 1.1 1 colecţii şi colecţionari Mapa personală
Nevoia de lucruri. Lucruri 1.2
 exerciţii de numire a lucrurilor personale şi a
dicţionare Autoevaluare
lucrurilor comune, a lucrurilor care ne
2. care ne exprimă 1.3 lecturi suplimentare Activitate practică
reprezintă;
2.1 1 Resurse procedurale Portofoliu
2.2  realizarea, în grupuri mici, a unor liste de exerciţiul Portofoliu de grup
Proprietatea şi atitudinea faţă 3.1 lucruri utile, într-o situaţie dată şi discutarea conversaţia
3. de lucruri atitudinilor posibile faţă de lucrurile 1 masa rotundă
menţionate; simularea; jocul de rol
 recunoaşterea unor atitudini faţă de lucruri în problematizarea
Recapitulare/ Evaluare situaţii reale sau imaginare; eurograma
4. sumativa: Noi si lucrurile  exerciţii de completare a unor enunţuri 1 interviul în trei trepte
referitoare la preferinţe şi comportamente faţă Forme de organizare a
de lucruri; activităţii
activitatea frontală,
 imaginarea unor povestiri privind raporturile
individuală şi de grup
persoanei cu lucrurile, care valorizează
Resurse temporale
atitudini pozitive faţă de acestea;
4 ore
 punerea elevilor în situaţia de a-şi exprima
gânduri, sentimente, atitudini faţă de lucruri,
pornind de la imagini, texte, desene animate,
filme adecvate vârstei, situaţii din viaţa reală,
specifice universului referenţial al copilului;
 exerciţii de realizare a unor corespondente;
 exerciţii de prezentare a unor invenţii şi
inventatori preferaţi de copii;
 exercitii-joc de prezentare a unui muzeu cu
lucruri inventate de copii.

3
PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE
SEMESTRUL al II-lea

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: RAPORTURILE NOASTRE CU LUCRURILE ŞI FIINTELE


Numar ore alocat în semestrul al II-lea: 15
Nr. CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE NR. DATA RESURSE EVALUARE OBS.
crt. - DETALIERI- SPECIFICE ORE INSTRUMENTE
0 1 2 3 4 5 6 7 8
● RAPORTURILE NOASTRE  recunoaşterea unor atitudini faţă de plante şi 6 Resurse materiale Observarea
CU PLANTELE ŞI animale, pornind de la imagini date, lectura ore manual sistematică
ANIMALELE unor povestiri, poveşti, fabule, desene animate, caietul elevului Proba scrisă
filme adecvate, observarea unor comportamente materiale reciclabile Proba orală
ale copiilor şi adulţilor în contexte familiare de fise de lucru cu organizatori Autoevaluare
1. Noi şi celelalte vietuitoare 1.1 viaţă; 1 grafici Fise de observaţie
1.2 fise de observatie Portofoliul
 completarea unor enunţuri referitoare la plante
1.3 lecturi suplimentare individual
şi animale, preferinţe, atitudini, comportamente
2. Ce sunt plantele şi animalele? 2.1 1 Resurse procedurale Portofoliu de grup
faţă de acestea;
2.2 conversatia,
2.3
 selectarea, pe fişe, a unor personaje din lumea
exercitiul
plantelor şi animalelor, prezentate în lecturi
3. Nevoia de plante şi animale 3.1 1 explozia stelara
îndrăgite;
3.2 tehnica ciorchinelui
*3.3  identificarea unor surse de poluare şi stabilirea simularea , jocul de rol
4. Proprietatea şi atitudinea faţă unor modalităţi de diminuare şi prevenire; 1 problematizarea
de plante şi animale  exerciţii de exprimare a unor gânduri, experimentul
sentimente, atitudini faţă de plante şi animale, Forme de organizare a
5. Recapitulare: Minunata lume faţă de mediul înconjurător; activitatii
a plantelor şi animalelor  imaginarea unor povestiri privind raporturile 1 activitatea frontala,
persoanei cu plantele şi animalele, care individuala si de grup
valorizează atitudini pozitive faţă de acestea; Resurse temporale
6. Evaluare sumativă 6 ore
 realizarea, în perechi, la alegerea elevilor, a
1
unor scurte compuneri, dialoguri, scheme,
desene, referitoare la cum cred elevii că le-ar
plăcea animalelor şi plantelor să se comporte cu
acestea;
 exerciţii de argumentare, de susţinere personală
a nevoii de plante şi animale;

4
 stabilirea unor acţiuni necesare îngrijirii coltului
verde al clasei, plantelor din grădina şcolii,
păsărilor, mediului înconjurător;
 exercitii-joc.

● RAPORTURILE NOASTRE 1.1  recunoaşterea, în situaţii date, a grupurilor din 9 Resurse materiale Observarea
CU CEILALŢI OAMENI 1.2 care face parte elevul; ore manual sistematică
1.3 caietul elevului Proba orală
 exerciţii de identificare, în contexte de viaţă, a
2.1 fise de lucru cu organizatori Proba scrisă
unor relaţii existente în cadrul diferitelor tipuri
Grupurile din care facem 2.2 grafici Proiect
de grupuri;
1. parte 2.3 fişe arbore genealogic Activitate practică
3.1
 exemplificarea unor relaţii în cadrul grupurilor,
1 Drepturile copilului în Portofoliu
pornind de la situaţii observate în contexte
Familia 3.2 imagini
familiare de viaţă;
2. *3.3 Regulamentul de ordine
Grupul de prieteni  simularea, în contexte date, a unor relaţii în 1 interioară
3. cadrul grupurilor din care elevii fac parte; ilustraţii
Grupul de joacă  discuţii despre grupurile mici din care elevul 1 dicţionare
4. face parte şi despre regulile grupului, pornind lecturi suplimentare
Grupul de învăţare de la imagini, texte, cazuri reale date; 1 Resurse procedurale
5.  exerciţii de stabilire a responsabilităţilor ce conversaţia
Reguli ale grupului revin membrilor unei familii sau a unui grup, la 1 exerciţiul
6. alegere; studiul de caz
Drepturi şi îndatoriri în cadrul 1 simularea, jocul de rol
 exerciţii de inventare a unui joc şi stabilirea
7. grupului dezbaterea
regulilor de respectat;
1 tehnica ciorchinelui
Recapitulare: Împreună
 completarea în cadrul unei structuri grafice a
interviul
calităţilor necesare unui conducător de grup;
8. suntem mai puternici metoda pălăriilor gânditoare
 realizarea, în grupuri mici, la alegerea elevilor, 1 Răspunde, aruncă mingea,
a unor povestiri, dialoguri, dramatizări privind întreabă!
Evaluare sumativă activităţile grupurilor din care fac parte; Forme de organizare a
9.  exerciţii de identificare şi semnalare a activităţii
influenţelor pozitive sau negative în cadrul unui 1 activitatea frontală
grup; activitatea individuală şi de
 exerciţii de stabilire a drepturilor şi grup

5
responsabilităţilor pe care acestea le presupun Resurse temporale
în cadrul grupurilor; 9 ore
 exercitii-joc.

● RECAPITULARE FINALĂ  exerciţii de identificare a personajelor/ 2 Resurse materiale Proba scrisă


1.1 persoanelor, lucrurilor, animalelor şi plantelor; ore manual
Recapitulare finală 1.2 caietul elevului Autoevaluare
 exerciţii de precizare a trăsăturilor morale
1. Părerea şi atitudinea ta 1.3
specifice persoanei;
1 fise de lucru cu organizatori
contează! 2.1 grafici
2.2
 exerciţii de recunoaştere a tipurilor de relaţii
fise de evaluare
3.1 existente în cadrul unui grup; săculeţul cu numere
2. Evaluare sumativă/  completarea, în cadrul unei structuri grafice, a 1 ilustraţii
Autoevaluare conţinuturilor parcurse la educaţie civică; lecturi suplimentare
 stabilirea valorii de adevăr a unor enunţuri date; Resurse procedurale
 exerciţii de identificare a influenţelor pozitive conversaţia
exercitate asupra persoanei de conţinuturile exerciţiul
parcurse la educaţie civică; simularea, jocul de rol
 exprimarea propriei opinii despre manualul de
Forme de organizare a
activităţii
educaţie civică;
activitatea frontală,
 prezentarea faptelor bune din timpul anului
individuală şi de grup
şcolar;
Resurse temporale
 comentarea proverbului: “Copilul inimos e ca 2 ore
un pom frumos”;
 exercitii-joc: “Ne jucăm, împreună repetăm!”.