Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE ACTIVITATE

A CADRULUI DIDACTIC DE SPRIJIN

Obiective generale:
1. Identificarea copiilor cu cerințe educaționale special care necesită abordare și asistență individualizată.
2. Acordarea suportului educațional și facilitarea incluziunii școlare a copiilor cu cerințe educaționale special în instituțiile de
învăţământ general.
3. Abilitarea elevilor cu dificultăți de învățare sa realizeze și să achiziționeze niveluri adecvate de competențe școlare.
4. Colaborarea cu cadrele didactice la clasa în scopul realizării obiectivelor PEI.
5. Implicarea părinților în activitățile de sprijin al copiilor lor.
6. Promovarea educației incluzive și a beneficiilor acesteia pentru dezvoltarea copiilor.

N Activităţi pe compartimente Termene de Parteneri Note


r realizare

Organizarea si proiectarea activităţii

Elaborarea Planului semestrial de 1 septembrie Administraţia Realizat


activitate Instituţiei
23 decembrie
CMI
Învăţători
Diriginţii
Cadrele didactice
Elaborarea planurilor lunare si Lunare, CDS Săptămânal
săptămânale de activitate. săptămânale
Elaborarea listei documentaţiei perfectate 1 septembrie CMI semestrial
de cadrul didactic de sprijin 1 octombrie

Elaborarea formularelor de documente CMI

Amenajarea spațiului de lucru

Evidenta elevilor cu cerinţe educaţionale special

Participarea la analiza contingentului 1 septembrie Realizat


şcolarizat in scopul identificării copiilor
23 decembrie CMI
care necesita suport educaţional

Determinarea listei copiilor cu cerinţe 1 septembrie CMI Realizata


educaţionale special, asistaţi de cadrul
didactic de sprijin (conform
recomandărilor SAP) 1 octombrie

Perfectarea si completarea Registrului de 1 septembrie CDS Zilnic


evident a copiilor asistaţi.
23 decembrie

Evidenta si analiza rapoartelor de diriginţii


evaluare complexă și multidisciplinara. Cadrele did.
CMI
Perfectarea si completarea dosarelor săptămânal CDS realizat
copiilor asistaţi.
Organizarea Realizarea activităţii de suport educaţional

Stabilirea tipurilor de activităţi, programe CMI


de suport educaţional

Stabilirea grupului de specialist care vor 1 septembrie CDS, CMI


fi implicaţi in realizarea activităţilor de
suport educaţional

Analiza eficientei, impactului activităţilor CMI, CDS, CD


de suport educaţional asupra dezvoltării
copilului

Efectuarea evaluării periodice a zilnic CDS


progresului înregistrat de către copii

Activităţi în contextul PEI

Identificarea copiilor care necesita PEI CMI, CDS


(conform recomandărilor CMI si SAP).

Participarea la elaborarea PEI Diriginţii

Realizarea, în comun cu invățătorii, Diriginţii, CDS


Diriginții si cadrele didactice la clasa, a
CD
obiectivelor PEI.

Participarea în comun cu învătătorii și CD, diriginţii, CDS


cadrele didactice la clasa, la elaborarea
adaptărilor curriculare.
Stabilirea în comun cu învățătorii, diriginții 1 septembrie Diriginţii, CD,
și cadrele didactice la clasa, a modalităţilor
1 octombrie
concrete de lucru cu copii

Participarea la evaluarea, revizuirea si Diriginţii, CDS


actualizarea PEI

Evaluarea progresului şcolar al copiilor asistaţi

Elaborarea si aplicarea Fisei de 1septembrie CDS


monitorizare a evoluţie copilului

Elaborarea si aplicarea testelor de evaluare lunar CD, diriginţii


pe discipline, arii curriculare, domenii de
dezvoltare

Informarea subiecților relevant (învăţători, 1septembrie Diriginţii, CD, părinţii


diriginţi, cadre didactice, părinţi) privind
evoluţia copiilor

Identificarea copiilor care vor beneficia de CMI, CDS


asistenta în CR

Elaborarea Planului semestrial de activitate semestrial CDS, CMI


a CR.

Stabilirea, conform necesitaţilor copiilor a 1septembrie CMI, CDS, CD


listei specialiştilor implicate in activitatea
CR.

Elaborarea orarului activităţilor desfăşurate 1septembrie CMI, CDS


în CR.

Amenajarea și dotarea CR septembrie CDS

Dezvoltarea parteneriatelor

Acumularea informaţiilor privind familiile August, CMI, CDS


copiilor asistaţi septembrie

Organizarea şedinţelor cu părinţii copiilor lunar CMI, CDS


asistaţi

Identificarea serviciilor comunitare care pot septembrie ADMINISTRAŢIA


fi implicate in realizarea programelor si INSTITUŢIEI, CMI
activităţile de suport

Elaborarea, prin coordonare cu serviciile septembrie CMI, CDS, CD


respective, a orarului activităţilor realizate
in comun

Realizarea propriu zisă a programelor de ADMINISTRAŢIA


suport in comun cu serviciile comunitare de LOCALA, CMI, CDS
profil

Identificarea organizaţiilor septembrie ONG,


neguvernamentale locale și naţionale care ADMINISTRAŢIA
pot contribui la realizarea activităţilor de LOCALĂ
suport educaţional

S-ar putea să vă placă și