Sunteți pe pagina 1din 29

ACTIVITATEA CADRULUI

DIDACTIC DE SPRIJIN

2015
Caracteristici planificare

Eficacitate

Eficienţă

Rezultate &
Necesităţi Obiective Resurse Finalităţi

Relevanţă
ipotetică

Relevanţă reală
Compartimente Plan

• Obiective

• Organizarea și proiectarea activității


C1

• Evidența elevilor cu cerințe educaționale speciale


C2

• Organizarea/realizarea activităților de suport


C3 educațional

• Activități în contextul PEI


C4
• Evaluarea progresului școlar al copiilor asistați
C5

• Coordonarea activității Centrului de resurse


C6

• Dezvoltarea parteneriatelor
C7

• Comunicare, informare
C8

• Dezvoltare profesională
C9

• Raportare
C 10
e
eral
gen
ve
ecti
Obi
 Identificarea copiilor cu cerințe educaționale speciale care necesită
abordare și asistență individualizată.

 Acordarea suportului educațional și facilitatea incluziunii școlare a copiilor


cu cerințe educaționale speciale în instituțiile de învățămînt general

 Abilitarea elevilor cu dificultăți de învățare pentru realizarea achiziționarea


nivelurilor adecvate de competențe școlare.

 Colaborarea cu cadrele didactice la clasă în scopul realizării obiectivelor


PEI.

 Implicarea părinților în activitățile de sprijin al copiilor lor.

 Promovarea educației incluzive și a beneficiilor acesteia pentru dezvoltarea


copiilor.
C1: Organizarea și proiectarea activității

 Elaborarea planurilor de activitate:


 semestrial
 lunare
 săptămînale

 Elaborarea listei documentației perfectate de CDS

 Elaborarea formularelor de documente

 Amenajarea spațiului (spațiilor) de lucru


C2: Evidența elevilor cu CES

 Participarea la analiza contingentului școlarizat în scopul identificării


copiilor care necesită suport educațional

 Determinarea listei copiilor cu CES, asistați de cadrul didactic de


sprijin

 Perfectarea/completarea Registrului de evidență a copiilor


asistați

 Evidența și analiza rapoartelor de evaluare complexă și


multidisciplinară

 Perfectarea/completarea dosarelor copiilor asistați


C3: Organizarea/realizarea activităților de
suport educațional

Stabilirea tipurilor de Înaintarea demersurilor


activități/programe de suport administrației instituției pentru
educațional referirea copiilor către
serviciile specializare înaltă
Stabilirea grupului de
specialiști care vor fi implicați Analiza eficienței, impactului
în realizarea activităților de activităților de suport
suport educațional educațional asupra dezvoltării
copilului
Identificarea resurselor pentru
realizarea activităților de suport Efectuarea evaluării periodice a
educațional progresului înregistrat de către
copii
C4: Activități în contextul PEI

 Identificarea copiilor  Participarea la


care necesită PEI elaborarea adaptărilor
(conform recomandărilor CMI curriculare
și SAP)
 Stabilireamodalităților
 Participarea la
concrete de lucru cu
elaborarea PEI copiii
 Realizarea obiectivelor
 Participarea la
PEI evaluarea, revizuirea și
actualizarea PEI
C5: Evaluarea progresului școlar al copiilor

Elaborarea și aplicarea
Fișei de monitorizare a
evoluției copilului

Elaborarea și aplicarea
testelor de evaluare

Informarea subiecților
relevanți privind
evoluția copiilor
C6: Coordonarea activității CDS

Program
Lista
de
copiilor
activitate

Specialiști Amenajare
/ dotare
C7: Dezvoltarea parteneriatelor

Activități
FAMILIILE Ședințe
comune

COMUNITATE Specialișt
APL
A ii

Activități
ONG Proiecte
comune
C8: Comunicare, informare
 Informarea personalului
didactic din instituție

 Participarea la activități
comunitare de sensibilizare a
opiniei publice

 Completarea, actualizarea
compartimentelor panoului
Educația incluzivă
C9: Dezvoltare profesională

 Studierea și analiza
documentelor de politici,
actelor normative

 Studiul practicilor naționale și


internaționale

 Participarea la activități
metodico-științifice organizate
la nivel instituțional, raional și
național
C10: Raportare
Consiliul de administrație

Consiliul profesoral

CADRUL DIDACTIC DE
SPRIJIN

DÎTS (SAP)

Adunarea generală a
părinților
Documentația CDS

MAPE REGISTRE DOSARE


• Acte • De evidență a • Dosarele
normative copiilor copiilor
• Planuri de asistați asistați
activitate • De referire a
• Rapoarte de copiilor către
activitate CMI, SAP,
• Materiale CRAP
didactice
• Materiale
seminare
Planificare săptămînală I
Nr.  Activități Ziua/ora/numele copilului asistat
crt.  
Ora Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri
Copil Copil Copil Copil Copil
Dis școl. Discipl. școl. Dis școl. Dis școl. Dis școl.

1. Asistența/însoțirea la 8.00
ore 8.55

9.05

10.00

11.55

2. Meditații/suport
pregătirea temelor

3. Terapii
cognitive/educaționale

4. Ședințe/lucru cu
părinții
Planificare săptămînală II
Nr.  Activități Ziua/ora/numele copilului asistat
crt.  
Ora Luni Marți, Miercuri, Joi, Vineri
Copil Copil Copil Copil Copil
Dis școl. Discipl. școl. Dis școl. Dis școl. Dis școl.

5. Consultană directă/
asistență
metodologică CD

6. Revizuirea PEI

7. Elaborarea de
materiale
8. Perfectare dosarul
personal al copilului

9. Alte activități:

Ședințe CP/CA/CA
10. Elaborare raport de
activitate lunar
Model planificare zilnică
Elevul (eleva) ____________________________

Ziua Activitatea Strategii Materiale Teme de Progrese


săptămînii curentă didactice necesare realizat (rezultate
aplicate (independent, cu așteptate)
ajutorul
părinților etc.)
Luni

Marți

Miercuri

Joi

Vineri
DOSARUL COPILULUI
Date generale
Nume, Prenume:
Clasa:
Data naşterii:
Domiciliul:

Traseul educaţional:
Precedent Actual

 Forma de incluziune:
o Totală
o Parțială
o Ocazională
Informaţii despre părinţi:
Nume, prenume Locul de muncă Nr. telefon
Mama-decedată
Tata-decedat
Reprezentant legal:
Orarul prestării serviciilor individualizate
Orarul prestării serviciilor individualizate
Semestrul I , 2012 - 2013
Elevul : G. V.
Ziua Ora Servicii prestate
Asistare la ore Suport în Terapie cognitivă Ludoterapieşi Consiliere Ergoterapie
pregătirea meloterapie psihologică
temelor individ/grup
8.50 Matem          

LUNI 14.00            

15.30            

10.25 L.rom          

MARŢI 12.10            

14.00            

13.10            

MIERCURI 14.00            

14.50            

10.25 l.rom          
JOI
13.10            

VINERI 13.10            

  14.20            
Fişa de evidenţă a serviciilor prestate
Servicii prestate pe domenii de Tipul de activitate Durata Prestatorul Data
intervenţie

Asistare/însoțirea elevului la Formativ- Dezvoltativ; 45 min. CDS 20.09.12


ore;   27.09.12
  Grup- colectivul clasei; 04.10.12
Disciplina/obiectul școlar:
11.10.12
limba romană
18.10.12
 
Terapie Individual-10 activități 60 min CDS 18.09.12
cognitivă/asistențăeducațională   20.09.12
  În perechi-13 activități. 25.09.12
   
 
  Activități desfășurate în
  centru de resurse, conform
  orarului întocmit și cunoscut
de copil;
Plan individualizat de intervenţie I
ELEVUL : G. V.
PERIOADA DE APLICARE A IANUARIE - MAI 2013
PLANULUI:
OBIECTIVE:  Dezvoltarea personală;

 Formarea şi dezvoltarea abilităților scris-citi;

   de exprimare/ recepţionare adecvată a mesajului oral/scris;


Dezvoltarea aptitudinilor
comunicare independent.
ETAPE ȘEDINȚEI  Moment organizatoric;
 Captarea atenției;
   Prezentare temei;
 Prezentare normelor de protecție în timpul activității;.
 Desfășurarea activității;
 Evaluarea;
 Încheierea activității.
TEHNOLOGII  Demonstraţia;
EDUCAȚIONALE:  Observaţia;
 Ativitate independentă;
 Manevrarea diferitor obiecte, in funcție de disponibilitatea elevului;
 Cooperarea.
RESURSE MATERIALE  Învăţăm literele, tablă multifuncţională, puzzle cu litere de mînă, imagini cu litere,
alfabetul ilustrat, puzzle din lemn cu litere de tipar, magia literelor. Abecedarul, cărți cu
povești, imagini illustrate.
REZULTATE SCONTATE  Să știe să scrie și să citească;
 Să învețe să rezolve probleme simple la matematică;
 Să cunoască mediul înconjurător;
 Să înveţe să se joace în grup.
Plan individualizat de intervenţie II
TERAPIE COGNITIVĂ/EDUCAȚIONALĂ

NUMĂR ŞEDINŢE: 4 şedinţe individuale/10 şedinţe în grup mic


TIMP alocat fiecărei ședințe: 30 -40min pentru ședința individuală/perechi. 45-60 min pentru ședința în grup
Denumirea Conţinutul activităţii de
Obiective operationale Data
activității: învatare
Să localizeze sunetele în diferite exerciții de Exerciţii –joc de alcătuire a cuvintelor
Dezvoltarea vorbirii pronunție.Să pronunţe corect anumite cuvinte după imagini, propoziţii simple,
uzuale. frămîntări de limbă.
LUDOTERAPIE

NUMĂR ŞEDINŢE:
TIMP alocat fiecărei ședințe:
Construiţi ! Să construiască căsuţe cu ajutorul figurilor Elevilor scot din trusă un pătrat
geometrice. mare, un dreptunghi mic, două
cercuri, două triunghiuri,
construiesc.
LUDOTERAPIE

NUMĂR ŞEDINŢE:
TIMP alocat fiecărei ședințe:
Sărbătoarea „Toamna de Să pregătească și să folosească materialele/
aur” ustensilele necesare pentru confecţionarea Strugurele -aplicaţie
articolului.
CONSILIERE PSIHOLOGICĂ
NUMĂR ŞEDINŢE:
TIMP alocat fiecărei ședințe:
Controlul furiei Să înveţe să-şi automonitorizeze
furia. Exercițiu/situație problemă/soluții
Fișa de monitorizare a progresului copilului
Numele, prenumele elevului : G. V.

Data înregistrării
Sursa de informare
informaţiei privind
privind dinamica Descrierea succintă a dinamicii dezvoltării copilului
dinamica dezvoltării
dezvoltării copilului
copilului

26.10.2012 CDS V.învaţă literele alfabetului şi de acum le recunoaşte cu uşurinţă.


    Scrie literele alfabetului şi le memorează mai uşor. Îşi dă interesul şi
    se străduiește în activităţile la care participă.
     
     
30.11.2012 Diriginta clasei Elevul cunoaşte toate literele alfabetului de tipar. Exersează încă
    scrierea lor. El deja înțelege că face progrese și se bucură de
    succesele pe care le înregistrează.
     
   
26.12.2012 Psihologul Încearcă să ”arate” contact vizual, deși sunt încă profesori pe care
    băiatul încă nu-i privește în ochi.
     
24.01.2013 Prof l.romană  Elevul deja povestește după imagini.
    Scrie dictări mici.
  Devine mai independent în rezolvarea sarcinilor.

CDS _____________________________
Fişa de evidenţă a lucrului cu părinţii
Data Tipul activităţii Rezumatul concluziilor Note
      Tutorele a dat disponibilitatea.
10.10.12 Discuție telefonică Tutorele a fost informat despre CR. A fost invitat să CR Preventiv va anunța vizita sa.

 
 

Prezentarea
Tutorele copilului, a vizitat CR , informat despre Tutorele a fost invitata la
activităților CDS în
activităţile care le frecventează copilul şi despre serbarea de crăciun, care va
19.12.12 procesul
progresul lui. Orarul activităților copilului . avea loc în data de 20.12.12, la
educațional al
A discutat cu psihologul . ora 14.30, în CR.
copilului

Tutorele s-a prezentat la serbare, dar nu a participat, a


Festivitate de
20.12.12 stat pasiv. La finele activității a spus că este mulțumit că  
Crăciun
copilul participă la astfel de activități.

Am discutat despre: progresele înregistrate de copil,


necesitatea implicării tutorelui în viața școlară a Tutorele a fost receptiv, a spus
Ședință cu părinții
11.01.13 elevului,efectele benefice ale încurajării/susținerii ca va încerca din răsputeri să-și
copiilor asistați CDS
copilului de către familie, importanța comunicării dintre facă timp pentru copil.
familia copilului și școală.
Riscuri posibile
De ce eșuează planurile?

1. Planificarea nu este integrată în managementul instituțional

2. Unele aspecte ale procesului formal de planificare nu sunt


înțelese pe deplin de către cei care planifică.

3. În procesul de planificare nu au fost implicați toți subiecții


relevanți.

4. Responsabilitatea principală pentru planificare a fost atribuită


unei singure persoane (structuri).

5. Se consideră că planurile, odată aprobate, nu pot fi schimbate.


6.În derularea procesului de planificare au fost alese scheme mai
complicate (sau mai scumpe) decît era nevoie.

7. Responsabilii de executare nu au reușit să acționeze în


conformitate cu planurile întocmite.

8. Previziunile și proiectarea bugetului au fost confundate cu


planificarea.

9. Au fost folosite date nepotrivite în procesul de planificare.

10. Planul nu a fost privit în ansamblu și ”s-a pierdut” în detalii.

S-ar putea să vă placă și