Sunteți pe pagina 1din 170

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

TTooppuull FFiirrmmeelloorr -- CCaarrtteeaa ddee vviizziittăă aa ssuucccceessuulluuii şşii ppeerrffoorrmmaannţţeeii îînn aaffaacceerrii

„A năzui, a căuta, a găsi și a nu a ceda” – este deiniţia pe care o dă tenacităţii marele poet englez Alfred Tennyson. Totodată, acesta este și crezul care a condus Camera de Comerţ, Industrie și Agricultură Timiș, de la îniinţare ei în 1850, până astăzi când a ajuns să ie un important pol de dez- voltare sinergică a comunităţii de afaceri din vestul ţării. În toţi acești ani, Camera a dovedit că este un partener de afaceri puternic și un partener de dialog recunoscut al decidenţilor, iar calitatea de membru al CCIAT este cea mai bună carte de vizită pentru afaceri de succes. Mulţi întreprinzători îşi doresc să ale reţeta care garantează succesul. Pentru acest lucru este nevoie de un ţel, de strategie, de multă muncă, de pasiune, de perseverenţă şi răbdare, de o echipă performantă.

Pentru cei care au făcut acest lucru și au găsit reţeta succesului, CCIA Timiș organizează Topul Firmelor, un eveniment de marcă pentru comunitatea de afaceri locală, caracterizată prin excelenţă şi competitivitate. Cea de-a 17-a ediţie a Topului Firmelor din Judeţul Timiș reuneşte 6.296 de irme care au depus bilanţul contabil pentru anul inanciar trecut și au îndeplinit criteriile de eligibilitate, intrând în competiţie. Dintre acestea, 484 de irme au reuşit să se claseze pe primele trei locuri, la cele 6 domenii de activitate, 62 de grupe de activităţi şi 5 clase de mărime. Suntem mândri că 140 dintre irmele laureate sunt membre ale organizaţiei noastre. „Gândirea există ca gândire umană numai prin creativitate”, spunea Kant. În mod asemănător, succesul unei irme este deplin dacă aceasta este şi creativă. Astfel, 7 irme care și-au demonstrat abilitatea de a genera idei noi sunt distinse cu TTrrooffeeuull CCrreeaattiivviittăăţţiiii

Și pentru că afacerile sunt de succes dacă resursele umane implicate sunt profesioniste, cea de-a doua ediţie a TTooppuulluuii IInnssttiittuuţţiiiilloorr ddee ÎÎnnvvăăţţăămmâânntt SSuuppeerriioorrconsinţește locul și rolul pe care universităţile timișene le deţin în elita învăţământului academic românesc.

Între „virtuţile” manageriale de care are nevoie o irmă pentru a-şi păstra şi menţine poziţia privilegiată într-o piaţă competitivă, cea mai importantă este perseverenţa. Cele 66 de irme a căror perseverenţă le-a oferit clasiicarea pe unul din primelor trei locuri în Top, în ultimii trei ani, sunt recompensate cu DDiissttiinnccţţiiaa ddee EExxcceelleennţţăă În egală măsură, idelitatea, consecvenţa şi tenacitatea sunt meritele de necontestat ale celor

47 de irme care, la ultimele 5 ediţii ale topului irmelor s-au clasat pe primele trei locuri, distinse cu

TTrrooffeeuull ddee EExxcceelleennţţăă

Toţi aceşti merituoşi câştigători sunt prezenţi în paginile Catalogului pe care îl răsfoiţi. La ceas
Toţi aceşti merituoşi câştigători sunt
prezenţi în paginile Catalogului pe care îl
răsfoiţi.
La
ceas
aniversar,
când
CCIAT
sărbătorește 160 de ani de la îniinţare și
20 de ani de la renașterea sistemului cam-
eral românesc, doresc celor care au în-
vins în competiţia economică sub semnul
tenacităţii şi al excelenţei, laureaţilor Topu-
lui Firmelor din Judeţul Timiş 2009, mult
succes, putere de muncă şi afaceri proita-
bile!
GGeeoorrggiiccăă CCOORRNNUU
PPrreeşşeeddiinnttee CCCCIIAATT

4 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

TThhee TToopp ooff CCoommppaanniieess cceelleebbrraatteess tthhoossee wwhhoo ssuucccceessssffuullllyy ffuulliilllleedd tthheeiirr ccoommmmiittmmeenntt ttoo bbuussiinneessss eexxcceelllleennccee

„To hope, to search, to find and not ever give up” – is how Tennyson deines tenacity. This is also the motto that guided Timis Chamber of Commerce, Industry and Agriculture from its establishment in 1850 until today when it has become a most important pole of synergic development for the busi- ness community in Western Romania. During all these years, the Chamber proved to be a reliable partner for both businessmen and decision-makers. Moreover, being a member of Timis CCIA has proved to be the best business card. Many entrepreneurs would like to ind the way to success. For this to happen, they need to have a goal and a strategy, hard work and passion, perseverance and patience, an eficient team. For those who have succeeded to ind the way to success, TCCIA organizes the Top of Compa- nies, the most remarkable event of the local business community deined by excellence and competi - tiveness. The 17th edition of Timis County Top of Companies celebrates the economic performance of 6.296 companies that submitted their balance sheets for the previous inancial year and successfully met the eligibility criteria. 484 of them have ranked among the irst three positions, on 6 domains of activity, 62 groups of activity and 5 size categories. We are proud of the 140 companies who are members of our organization. “Thinking is the merit of mankind only if it is creative”, said Kant. Similarly, a company is total- ly successful if it is creative too. In this respect, 7 companies that have proved their ability to generate new ideas are awarded the TTrroopphhyy ooff CCrreeaattiivviittyy Business is successful if human resources involved are highly professional. The second edition of the TToopp ooff HHiigghh EEdduuccaattiioonn IInnssttiittuuttiioonnssrecognizes the place and role of Timisoara Universities in the elite of the Romanian academic education. Tenacity is among the “virtues” a company needs in order to preserve and maintain its privi- leged position in a competitive market. The 66 companies whose tenacity placed them among the irst three in the Top, for the last three years, are awarded the DDiissttiinnccttiioonn ooff EExxcceelllleennccee. At the same extent, idelity and consistency are the irrefutable merits of 47 companies that, for the last 5 years, have occupied the irst three positions in the hierarchy of companies, distinguished with the Trophy of Excellence. All these business winners are to be found in the pages of this Catalogue. On the anniversary of 160 years since its establishment in 1850 and of 20 years since the re- naissance of the chamber system in Romania, I wish the winners of the Business Excellence Contest 2009, plenty of success and best professional achievements!

GGeeoorrggiiccãã CCOORRNNUU PPrreessiiddeenntt ooff TTiimmiiss CCCCIIAA

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

5

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

6 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA DDEE RREEAALLIIZZAARREE AA TTOOPPUULLUUII JJUUDDEETTEEAANN AALL FFIIRRMMEELLOORR,, PPEENNTTRRUU AANNUULL 22000099 eeddiiţiiaa aa XXVVIIII-aa

Topul firmelor din județul Timiș se organizează de Camera de Comerț

Industrie și

Agricultură Timiș (CCIAT) în conformitate cu articolul 4 litera m din Legea camerelor de

comerț şi industrie din România nr. 335/2007 în scopul promovării firmelor cu rezultate remarcabile la nivel județean pe anul 2009.

activitate Calculul şi clase nivelului de mărime de performanță a firmelor, se şi realizează stabilirea pentru clasamentelor anul financiar pe domenii, 2009, grupe de către de CCIAT, prin prelucrare electronică a datelor, în baza prezentei metodologii.

11 SSuurrssee ddee ddaattee uuttiilliizzaattee::

informații din situațiile financiare ale societăților comerciale pentru anul 2009, conforme cu Directivele Europene, puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului şi Ministerul Finanțelor Publice;

informații despre firmele legal înregistrate în România, puse la dispoziție de Oficiul Național al Registrului Comerțului;

22 CCoonnddiiţiiii ddee aaddmmiitteerree aa ffiirrmmeelloorr îînn ccllaassaammeennttee::

Sunt admise să participe la topul

firmelor din județul Timiș,

eennttiittăţiillee care sunt

comercianți, conform legii şi îndeplinesc simultan următoarele condiții, bazate pe datele de

bilanț depus pentru anul 2009:

aauu aavvuutt pprrooffiitt ddiinn eexxppllooaattaarree ppoozziittiivv;;

aauu aavvuutt cceell ppuuţiinn uunn aannggaajjaatt;;

aauu aavvuutt cciiffrraa ddee aaffaacceerrii mmiinniimmuumm 110000

000000

lleeii ppeennttrruu mmiiccrrooîînnttrreepprriinnddeerrii şii

mmiinniimmuumm 225500

000000

lleeii ppeennttrruu cceelleellaallttee ffiirrmmee;;

vvaalloorriillee iinnddiiccaattoorriilloorr ccaallccuullaaţii ssuunntt ppoozziittiivvee

Nu sunt admise grupurile de interes economic (GIE). Societățile bancare, de creditare (6491, 6492), asigurare‐reasigurare (651,652,653, 662,774), intermedieri financiare (661,663) şi de investiții financiare (sucursalele lor) (641, 642, 643, 6499), pot fi premiate la nivel local, în afara clasamentului propriu‐zis al firmelor.

33 SSttrruuccttuurraarreeaa ccllaassaammeenntteelloorr ppee ddoommeenniiii,, ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee şii ccllaassee ddee mmărriimmee

Realizarea topurilor firmelor din județul Timiș, se face pe şase domenii de activitate:

Cercetare‐Dezvoltare şi High‐Tech;

Industrie;

Agricultură, Pescuit, Piscicultură

Construcții;

Servicii;

Comerț, Turism.

Împărțirea domeniilor pe grupe de activitate se realizează în baza codului CAEN rev. 2 (publicat în Monitorul Oficial nr.293/03.05.2007) al obiectului de activitate, declarat pe propria răspundere a firmelor în situațiile financiare pentru anul 2009 (anexa 1).

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

7

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

CC llaassiiffiiccaarree aa îînnttrree pp rriinndd ee rriilloorr pp ee ccllaassee dd ee mm ărriimm ee se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu completările şi modificările ulterioare, care stabileşte şi criteriile de încadrare a firmelor în aceste categorii:

CC llaassaa dd ee mm ărriimm ee CC rriittee rriiii dd ee iinnccaadd rraarree microîntreprinderi
CC llaassaa dd ee mm ărriimm ee
CC rriittee rriiii dd ee iinnccaadd rraarree
microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de pâna la 2 milioane euro,
echivalent în lei
întreprinderi mici - au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă sau deţin active totale de pâna la 10 milioane euro,
echivalent în lei
întreprinderi mijlocii - au între 50 şi 249 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri
anuală netă de pâna la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau
deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43
milioane euro
întreprinderi mari
- au între 250 şi 999 salariaţi
întreprinderi foarte mari
- au peste 1000 de salariaţi

Pentru IMM (firmele cu pâna la 249 salariați), depăşirea unuia dintre criteriile de încadrare determină trecerea firmei în clasa următoare de clasificare. Clasamentul de top al fiecărui județ conține câte 10 firme pentru fiecare domeniu, grupă de activitate şi clasă de mărime a întreprinderilor.

44

IInndd iiccaattoorrii uu ttiilliizzaaţii pp ee nnttrruu ccllaassiiffiiccaarree aa ffiirrmm ee lloorr::

4.1 I1: cifra de afaceri netă;

4.2 I2 : profitul din exploatare;

4.3 I3 : rata profitului din exploatare = (Profit din exploatare / Cifra afaceri) ;

4.4 I4 : eficiența utilizării resurselor umane = (Valoarea adăugată 1 ) / Număr mediu de salariați);

4.5 I5 : eficiența utilizării capitalului angajat= (Profitul curent + Cheltuieli privind dobânzile) / Total active 2 .

55

DD ee ttee rrmm iinnaarree aa pp oozziiţiiee ii fiecărei firme în Top se realizează în funcție de valoarea

punctajului total reprezentând numărul de puncte calculat astfel:

‐ se calculează punctajele simple ale indicatorilor (P1, P2, P3, P4, P5) după formulele

definite la 4.1 – 4.5; fiecare punctaj simplu se împarte la media națională a indicatorului respectiv;

‐ pentru fiecare indicator şi domeniu de activitate, este stabilită o pondere de către Comisia de TOP (POND1, POND2, POND3, POND4, POND5);

punctajul total (PT) se calculează ca suma produselor dintre punctajul simplu şi

ponderea aferentă fiecărui indicator (PT = P1 * POND1 + P2 * POND2 + P3 * POND3 + P4 * POND4 + P5 * POND5). Pentru firmele membre ale CCIAT, care au achitat cotizația pe anul în curs, până la data de 31.07.2010 va fi acordată o singură data o primă la punctajul total, în cuantum de 10%. Ponderile indicatorilor asociate fiecărui domeniu sunt prezentate în Anexa 2.

1 VVaallooaarreeaa aadd ăuuggaattă == PPrrooffiitt ddiinn eexxppllooaattaarree ++ CChheellttuuiieellii ccuu ppeerrssoonnaalluull ++ CChheellttuuiieellii ccuu aammoorrttiizzărriillee ş ii aajjuussttă rriillee ddee vvaallooaarree pprriivviinndd iimmoobbiilliizz ă rriillee ccoorrppoorraallee ş ii nneeccoorrppoorraallee

2 TToottaall aaccttiivvee == TToottaall aaccttiivvee iimmoobbiilliizzaattee ++ TToottaall aaccttiivvee cciirrccuullaannttee ++ CChheellttuuiieellii îînn aavvaannss

8 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

66 VVaalliiddaarreeaa ccllaassaammeennttuulluuii

Firmele se clasifică în ordinea descrescătoare a punctajului total, câte 10, pentru fiecare domeniu, grupă de activitate, clasă de mărime a întreprinderii. Clasamentul rezultat prin prelucrarea datelor pe calculator este analizat şi validat de o comisie a Topului de firme, numită de către conducerea CCIAT. Datele de contact ale firmelor sunt validate la momentul întocmirii clasamentului de către Camera de Comerț Industrie și Agricultură Timișoara.

*

****

CCaammeerraa ddee CCoommeerrţ IInndduussttrriiee șii AAggrriiccuullttuurră TTiimmiiș nu îşi asumă responsabilitatea

pentru eventualele erori în întocmirea situațiilor financiare şi a oricăror alte documente utilizate la determinarea clasamentelor. Conform prevederilor legale, răspunderea revine celor care au întocmit documentele în cauză.

CCaammeerraa ddee CCoommeerrţ IInndduussttrriiee șii AAggrriiccuullttuurră TTiimmiiș nu poate fi ținută responsabilă

pentru orice daune sau pierderi ce ar putea rezulta în urma unei acțiuni sau renunțare la acțiune, ca urmare a utilizării, în orice scop, a datelor publicate în legătură cu Topul Firmelor din Județul Timiș.

Un număr de 126 de firme au fost eliminate din clasament datorită incidentelor aflate pe lista Registrului Comerțului Timiș, fiind cu activitatea intreruptă, radiate sau dizolvate.

MMeemmbbrriiii CCoommiissiieeii CCoonnssuullttaattiivvee TTooppuull FFiirrmmeelloorr ddiinn JJuuddeeţuull TTiimmiiş

22000099

Georgică CORNU, Preşedinte CCIAT

Menuța IOVESCU, Director General CCIAT

Mircea BĂCALĂ, Prefect Județul Timiş

Constantin OSTAFICIUC, Preşedinte Consiliul Județean Timiş

Gheorghe CIUHANDU, Primar Timişoara

Francisc BOLDEA, Primar Lugoj

Sorin BELEA, Director Directia Regionala de Statistică

Floare Lelia BRÎNDA, Director Oficiul Registrului Comerțului Timiș

Alina CĂLUȘERIU, Director Agenția pentru Protecția Mediului Timiș

Aurelian CÎNDEA, Director General Direcția Generală a Finanțelor Publice Timiș

Cornelia CORESCU, Director Inspectoratul territorial de Muncă Timiș

Marinela ILIAȘ, Director Oficiul Pentru Protecția Consumatorului Timiș

Aurel MĂTIUȚ, Director Autoritatea regionala Vamală Timiș

Liviu NEGUȚ, Director Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș

Pompilius SMULTEA, Director Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Timiș

Daniel TUDORESCU, Inspector Șef, Serviciul Fraude

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

9

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

AANNEEXXAA 11

SSttrruuccttuurraa ddoommeenniiuulluuii CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE ŞII HHIIGGHH TTEECCHH ppee ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee

NNrr GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee CCoodd CCAAEENN CCrrtt 1. Cercetare – Dezvoltare 721, 722 2.
NNrr
GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee
CCoodd CCAAEENN
CCrrtt
1.
Cercetare – Dezvoltare
721, 722
2.
Tehnologia Informației
582, 620 , 631
3.
Industria de echipamente electrice şi optice
261, 263, 264, 265, 266, 267,
268, 271, 272, 273, 274, 279,
332.
4.
Telecomunicații
610, 611, 612, 613, 619
5.
Industria de echipamente speciale inclusiv în
domeniul securității şi apărării
254, 304, 382

SSttrruuccttuurraa ddoommeenniiuulluuii

IINNDDUUSSTTRRIIEE ppee ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee

NNrr GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee CCoodd CCAAEENN CCrrtt 1. Industria extractivă, de prelucrare a
NNrr
GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee
CCoodd CCAAEENN
CCrrtt
1.
Industria extractivă, de prelucrare a țițeiului şi
cocsificare a cărbunelui
051, 052, 061, 062, 071, 072,
081, 089, 091, 099, 191, 192
2.
Industria produselor primare
201, 202, 203, 204, 205, 206,
221, 231, 232, 233, 234, 237,
239
3.
Fabricarea articolelor din material plastic
222
4.
Fabricarea cimentului, varului, ipsosului şi a
articolelor din beton
235, 236
5.
Fabricarea produselor şi preparatelor
farmaceutice
211, 212
6.
Producerea, electrice transportul şi distribuția energiei
351
7.
Producerea, transportul şi distribuția energiei
termice
353
8.
Producerea, transportul şi distribuția gazelor
naturale
352
9.
Captarea, tratamentul şi distribuția apei
360

10 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

10. Industria metalurgică, a construcțiilor metalice şi a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi
10. Industria metalurgică, a construcțiilor metalice şi
a produselor din metal (exclusiv maşini, utilaje şi
instalații)
241, 242, 243, 244, 245, 251,
252, 253, 255, 256, 257, 259
11. Industria de maşini şi echipamente
262, 275, 281, 282, 283, 284,
289, 325
12. Industria mijloacelor de transport
291, 292, 293, 301, 302, 303,
309
13. Industria lemnului şi a produselor din lemn, a
celulozei, hârtiei şi a produselor din hârtie,
silvicultură şi exploatare forestieră
021, 022, 023, 024, 161, 162,
171, 172
14. Industria mobilei
310
15. Industia țesăturilor și a tricotajelor
131, 132
16. Industria materialelor textile
133, 139
17. Industria confecțiilor de îmbrăcăminte şi a
blănurilor
141, 142, 143
18. Industria pielăriei, încălțămintei, articolelor de
voiaj şi marochinarie
151, 152
19. Fabricarea articolelor pentru sport, jocurilor,
jucăriilor, instrumentelor muzicale şi a altor
produse
322, 323, 324, 329
20. Fabricarea bijuteriilor, imitațiilor de bijuterii şi
articolelor similare
321
21. Industria prelucrării cărnii
101, 102
22. Fabricarea produselor lactate
105
23. Fabricarea uleiurilor și a grasimilor vegetale
104
24. Fabricarea produselor de panificație, patiserie și
cofetărie
106, 107
25. Prelucrarea legumelor, fructelor și a altor
produse
103, 108
26. Industria băuturilor, industria tutunului
110, 120
27. Tipărirea, reproducerea înregistrărilor pe suporți
şi activități conexe
181, 182

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

11

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

SSttrruuccttuurraa ddoommeenniiuulluuii AAGGRRIICCUULLTTUURRĂ,, PPEESSCCUUIITT,, PPIISSCCIICCUULLTTUURRĂ ppee ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee

NNrr GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee CCoodd CCAAEENN CCrrtt 1. Cultivarea plantelor 011, 012, 013 2.
NNrr
GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee
CCoodd CCAAEENN
CCrrtt
1.
Cultivarea plantelor
011, 012, 013
2.
Creşterea animalelor
014, 015
3.
Fabricarea produselor pentru hrana animalelor şi
servicii conexe
016, 109
4.
Pescuit, piscicultură, vânătoare şi servicii anexe
017, 031, 032

SSttrruuccttuurraa ddoommeenniiuulluuii

CCOONNSSTTRRUUCCŢIIII ppee ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee

NNrr GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee CCoodd CCAAEENN CCrrtt 1. Lucrări de construcții 412, 421, 422, 429,
NNrr
GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee
CCoodd CCAAEENN
CCrrtt
1.
Lucrări de construcții
412, 421, 422, 429, 431, 433,
439
2.
Lucrări de instalații
432

SSttrruuccttuurraa ddoommeenniiuulluuii SSEERRVVIICCIIII ppee ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee

NNrr GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee CCoodd CCAAEENN CCrrtt 1. Transporturi, depozitare şi activități anexe
NNrr
GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee
CCoodd CCAAEENN
CCrrtt
1.
Transporturi, depozitare şi activități anexe
transporturilor
491, 492, 493, 494, 495, 501,
502, 503, 504, 511, 512, 521,
522
2.
Servicii profesionale
711, 712
3.
Servicii administrative şi de suport
701, 732, 741, 743, 749, 781,
782, 783, 801, 802, 803, 822,
823
4.
Servicii de consultanță
691, 692, 702
5.
Servicii de publicitate
731

12 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

6. Activități cinematografice, de radio şi televiziune şi ale agențiilor de presă, alte activități de
6. Activități cinematografice, de radio şi televiziune
şi ale agențiilor de presă, alte activități de
spectacole, editarea cărților, ziarelor şi alte
activități de editare
581, 591, 592, 601, 602, 639,
742, 900
7. Servicii generale
331, 452, 771, 772, 773, 811,
812, 813, 821, 829, 873
8. Activități, culturale, sportive şi recreative
910, 931, 932
9. Alte activități de servicii
951, 952, 960
10. Poşta, curierat
531, 532
11. Servicii de colectat şi reciclat deşeuri, salubritate
370, 381, 383, 390
12. Învățământ
851, 852, 853, 854, 855, 856
13. Sănătate
750, 860, 861, 862, 869, 871,
872, 879, 881, 889
14. Servicii imobiliare
411, 680, 681, 682, 683
15. Jocuri de noroc şi pariuri
920

SSttrruuccttuurraa ddoommeenniiuulluuii CCOOMMEERRŢ,, TTUURRIISSMM ppee ggrruuppee ddee aaccttiivviittaattee

NNrr GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee CCoodd CCAAEENN ccrrtt 1. Activități de intermediere în comerțul cu
NNrr
GGrruuppaa ddee aaccttiivviittaattee
CCoodd CCAAEENN
ccrrtt
1. Activități de intermediere în comerțul cu ridicata
461
2. Comerț cu ridicata al produselor agricole brute,
animalelor vii, produselor alimentare, băuturilor
şi tutunului
462, 463
3. Comerț cu ridicata al produselor nealimentare
464, 465, 466, 467, 469
4. Comerț cu autovehicule
451, 454
5. Comerț cu piese şi accesorii de schimb, carburanți
453, 473
pentru autovehicule
6. Comerț cu amănuntul în magazine specializate,
nespecializate, precum şi neefectuat prin
magazine
471, 472, 474, 475, 476, 477,
478, 479
7. Agenții de turism
791, 799
8. Activitate hotelieră şi alte servicii de cazare
551, 552, 553, 559
9. Restaurante, baruri, cafenele
561, 562, 563

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

13

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

2

A

X

E

N

A

R

O

L

E

J

A

T

C

N

U

P

L

U

L

U

C

L

A

C

A

L

I

Ţ

A

LIZ

I

T

U

R

O

L

I

R

O

T

A

C

I

D

N

I

E

L

I

R

E

D

N

O

P

i i a i u l t ţ r n u a j ă l
i
i
a
i
u
l
t
ţ
r
n
u
a
j
ă
l
e
%
%
%
%
%
%
%
%
z
i
a
a
5
i
t
g
I
0
0
0
0
0
0
0
0
c
l
i
i
i
n
1
1
1
2
1
1
1
1
f
t
p
a
E
u
a
c
r
i
a
i
o
ţ
r
l
e
n
e
n
ă
e
s
%
%
%
%
%
%
%
%
z
a
4
i
i
r
I
0
0
0
0
0
0
0
0
c
l
i
i
u
m
1
1
1
2
1
1
1
1
f
t
s
u
E
u
e
r
i
u
l
a
u
t
t
%
%
%
%
%
%
%
%
a
i
3
f
I
0
0
0
0
0
0
0
0
R
o
1
1
1
1
1
1
1
1
r
p
n
e
i
r
d
a
l
t
itu
oa
I2
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
f
l
2
2
2
1
2
2
2
2
o
p
r
x
P
e
ă
t
e
e
d
n
i
%
%
%
%
%
%
%
%
a
1
r
r
I
0
0
0
0
0
0
0
0
f
e
i
5
5
5
4
5
5
5
c
5
C
a
f
a
I
I
:
Ş
e
I
R
r
E
R
a
t
D
O
l
T
N
o
A
O
v
e
z
t
C
P
e
I
n
e
D
,
a
D
h
d
i
r
i
r
N
ă
c
ţ
i
r
i
r
i
m
u
I
II:
ie
tu
ţ
c
re
- Te
ţ
i
:
e
n
is
r
l
u
r
elu
ta
a
ţ ,
i
m
e
t
s
N
t
u
r
t
h
r
t
c
m
g
u
o
e
o
E
s
c
e
g
i
e
s
s
u
i
c
i
i
v
C
A
T
H
R
M
r
d
n
r
r
H
r
m
O
g
o
e
i
e
o
u
n
-
-
-
I
A
C
C
S
C
T
D
ş

14 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

3

a

x e n A 1 . t 1 . l . a . . t
x
e
n
A
1
. t
1
.
l
. a
.
. t
l
o
e
. r
o
C
. u
C
m
. c
r
. s
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
i
f
. e
2
2
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
2
.
2
.
.
2
.
.
. r
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
.
.
.
.
.
.
e
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
. p
l
l
l
l
l
l
o
o
C
C
C
C
C
C
C
C
o
C
o
C
d
o
C
C
o
C
C
ţ
C
C
;
;
;
;
;
;
C
;
;
;
C
;
C
;
;
C
;
;
r
. n
;
;
3
5
4
9
6
7
;
4
0
2
;
4
;
4
6
;
0
3
. a
o
. l
1
2
3
1
3
1
1
1
8
1
6
5
4
2
4
2
4
9
1
2
l
. i
i
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. B
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
ur
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
p
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
o
t
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
e
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
a
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
z
i
l
a
e
r
e
d
a
i
g
o
l
o
1
1
d
.
.
l
l
o
t
g
o
o
e
n
C
C
u
M
l
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
ţ
n
n
2
.
.
.
.
.
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
î
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
a
.
2
.
l
l
.
o
o
o
o
o
o
l
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
e
l
i
t
o
C
C
C
C
C
C
o
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
o
a
B
C
;
;
;
;
;
;
C
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
C
z
;
3
5
4
9
6
7
;
4
0
2
9
9
9
9
6
5
6
3
;
i
l
1
3
1
3
1
1
1
8
1
6
5
1
6
1
6
4
3
3
2
2
ti
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
u
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
1
1
1
1
2
1
1
3
0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
2
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
l
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
u
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
n
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
a
u
l
r
t
u
d
l
n
n
u
i
e
c
l
v
e
p
i
r
a
r
c
a
e
p
t
r
n
r
î
e
a
o
e
i
r
t
c
a
p
d
a
a
o
l
n
z
l
r
i
u
a
l
a
i
e
n
n
t
v
:
d
a
i
f
u
e
e
l
c
n
d
u
e
e
i
î
l
r
l
e
e
n
e
i
l
b
i
a
l
a
r
i
i
a
r
u
c
r
a
ţ
r
n
a
o
p
e
o
l
e
î
u
n
l
ă
t
l
l
u
a
i
p
e
a
r
s
e
t
l
i
a
a
i
n
r
i
t
u
e
c
v
i
o
c
a
s
n
f
e
at
aj
e
co
et
so
p
e
l
iz
ee
l c
i
g
i
r
i
e
i i
r
l
ş
n
s
u
d
i d
o
b
i
e
i
l
r
n
b
i
z
i
ţ
l
i
o
e
a
n
l
ş
o
d
n
ţ
t
i
i
a
r
l
e
a
u
u
r
e
l
i
m
e
e
e
r
l
i
r
t
â
j
n
t
l
t
e
ă
r
r
e
i
r
r
a
ă
e
a
a
a
e
a
b
z
a
l
o
t
a
s
a
t
r
t
u
r
l
i
t
a
u
z
o
g
n
ă
t
n
t
n
s
c
d
o
e
i
u
t
a
g
d
n
l
m
o
l
l
n
a
a
o
r
a
i
i
n
v
i
e
o
o
l
s
ă
e
a
a
e
t
s
p
o
l
t
e
o
l
s
r
d
l
d
b
n
l
r
o
v
v
u
n
u
r
s
p
d
a
f
e
i
e
o
n
c
a
E
t
i
d
p
e
o
e
e
m
e
x
l
l
l
l
t
t
z
i
r
d
r
v
n
x
c
p
a
r
e
i
n
e
u
e
u
u
c
n
e
m
v
i
a
u
e
e
e
e
i
t
t
t
t
a
r
i
r
c
c
â
t
u
i
n
u
e
l
r
i
e
e
e
e
n
n
c
i
u
m
a
v
i
c
r
r
e
e
e
n
e
p
î
d
f
i
g
g
g
r
l
i
r
g
l
v
v
e
a
i
d
i
o
u
i
i
e
l
a
d
l
l
t
u
u
u
u
b
c
a
a
e
i
d
i
i
l
l
i
ă
r
t
t
e
l
e
e
z
b
b
b
b
l
l
i
i
e
e
m
e
ţ
a
r
c
e
c
c
i
i
i
r
r
a
i
i
l
e
u
e
d
u
u
t
a
v
a
r
d
u
t
u
u
i
t
t
e
e
u
u
i
t
t
l
i
i
t
r
l
r
d
t
t
l
t
ă
m
a
d
f
l
l
b
f
f
e
l
l
r
a
o
a
a
ş
ş
r
o
o
e
e
o
t
m
o
o
t
z
e
e
e
t
e
u
f
e
p
i
r
r
h
i
h
o
r
r
r
r
o
e
o
a
h
h
u
N
m
C
P
P
C
P
C
i
T
P
P
C
C
r
T
R
C
T
C
N

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

15

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

TTOOPP OOFF CCOOMMPPAANNIIEESS IINN TTIIMMIIŞ CCOOUUNNTTYY 22000099 1177 tthh eeddiittiioonn EEVVAALLUUAATTIIOONN AANNDD RRAANNKKIINNGG MMEETTHHOODDOOLLOOGGYY

The Top of Companies in Timiş County is organized by Timiş Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA) in conformity with Art.4, letter m of Law no. 335/2007 of chambers of commerce in Romania, with the aim to promote the companies that achieved remarkable results in the financial year 2009.

The calculation of the company performance and the establishment of the company ranking by domains, groups of activity and size, for the financial year 2009, are elaborated by TCCIA by electronic processing of the data, according to the present methodology.

11

SSoouurrcceess ooff iinnffoorrmmaattiioonn uusseedd::

Information from the companies’ consolidated balance sheets for 2009, conforming to the European regulations, made available by the National trade Register Office and the Ministry of Public Finances;

Information on the companies legally registered in Romania, made available by the National Trade Register Office.

22

PPaarrttiicciippaattiioonn ccoonnddiittiioonnss aanndd ccrriitteerriiaa::

Are admitted to participate to Timis County Top of Companies 2009, those entities legally registered as traders, carrying out simultaneously the following conditions, as mentioned in the balance sheets for 2009:

oobbttaaiinneedd aa ppoossiittiivvee ooppeerraattiinngg pprrooffiitt;;

 

hhaadd hhaadd aa oonnee ttuurrnnoovveerr eemmppllooyyeeee ooff mmiinniimmuumm aatt lleeaasstt;; 110000

000000

lleeii ffoorr mmiiccrroo-ccoommppaanniieess aanndd ooff mmiinniimmuumm

225500

000000

lleeii ffoorr tthhee ootthheerr ccoommppaanniieess;;

hhaavvee ppoossiittiivvee vvaalluueess ooff tthhee iinnddiiccaattoorrss ccaallccuullaatteedd

Are not admitted the groups of economic interest (GEI) . Banks, credit societies, (6491, 6492), insurance‐reinsurance companies (651,652,653,662,774), financial intermediation (661,663) and investment companies (their branches) (641, 642, 643, 6499) can be distinguished at local level, apart from the main top of company.

33 CCllaassssiiffiiccaattiioonn ooff ccoommppaanniieess bbyy ddoommaaiinnss,, ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy aanndd ssiizzee ccllaasssseess The companies attending the 17 th edition of the Top are classified according to six domains of activity:

Research ‐ Development and High‐Tech;

Industry;

Agriculture, Fishing, Fish breeding;

Constructions;

Services;

Trade, Tourism.

The classification of companies by groups of activity is made according to

NACE rev.2

(published in the Official Monitor 293/03.05.2007) related to the object of activity as declared

by several liability in the balance sheet for the financial year 2009 (see Annex 1).

16 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

The ccllaassssiiffiiccaattiioonn ooff ccoommppaanniieess bbyy ssiizzee ccllaasssseess is made according to Law 364/2004 on stimulating the creation and development of small and mid‐sized companies, completed and modified, which establishes the relevant criteria as follows:

SSiizzee ggrroouupp

Micro-companies ‐ have up to 9 employees and achieve a gross annual turnover or

have total assets of at most 2 million Euros, equivalent in lei Small companies ‐ have between 10 and 49 employees and achieve a gross annual turnover or have total assets of at most 10 million Euros, equivalent in lei

CCllaassssiiffiiccaattiioonn ccrriitteerriiaa

Mid-sized companies

‐ have between 50 and 249 employees and achieve a gross annual

Large companies

turnover of 50 million Euros, equivalent in lei, or have total assets that do not exceed the equivalent in lei of 43 million Euros ‐ have between 250 and 999 employees

Very large companies

‐ have over 1000 employees

For small and middle‐sized companies (companies with up to 249 employees), the exceeding of one of the classification criteria determines the ranking of the company under the category to follow.

The top of companies ranks 10 companies within every domain, group of activity and size class.

44 IInnddiiccaattoorrss uusseedd ffoorr tthhee ccoommppaannyy ccllaassssiiffiiccaattiioonn::

4.1. I1: net turnover;

4.2. 4.3. I3: operating profit rate = (Operating profit / Turnover);

4.4. I4: efficiency of human resources use = (Added value/ Average number of employees);

4.5. I5: efficiency of capital employed = (Current profit + Interest expenses) / Total assets).

I2: operating profit;

55 TThhee ppoossiittiioonn of each company in the Top is made according to the value of the final score, representing the score points calculated as follows:

‐ simple scores of the indicators (P1, P2, P3, P4, P5) are calculated according to formulas defined under 4.1 – 4.5; each simple score is divided to the national average of the respective criterion. ‐ for each indicator and domain of activity, the Evaluation Commission establishes the weighted average (POND1, POND2, POND3, POND4, POND5);

‐ the total score aggregated (PT) is calculated as the sum of products between the simple score and the weighted average relevant to each indicator (PT = P1 * POND1 + P2 * POND2 + P3 * POND3 + P4 * POND4 + P5 * POND5). TCCIA member companies which paid off their annual subscription for the ongoing year, until July 31 st 2010, are offered just once a 10% bonus to the final score.

55 VVaalliiddaattiioonn ooff ffiinnaall ssccoorreess

Companies are classified in the decreasing order of the final score, 10 companies within

each domain, group of activity of size class.

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

17

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

The final scores resulting from the electronic processing of the data are analyzed and validated by the Consultative Commission appointed by TCCIA. The coordinates of eligible companies are checked and validated by TCCIA, during the evaluation process.

*

****

TTiimmiiș CChhaammbbeerr ooff CCoommmmeerrccee,, IInndduussttrryy aanndd AAggrriiccuullttuurree is not responsible for the

errors that may occur in the balance sheets or in any other documents used for establishing

the Top of companies. As provided by the law, the responsibility belongs to the entities that elaborated and issued the respective document.

TTiimmiiș CChhaammbbeerr ooff CCoommmmeerrccee,, IInndduussttrryy aanndd AAggrriiccuullttuurree is not responsible for any

damage or loss that might arise, due to the use, for any purpose, of the information published in connection to the Top of Companies.

A number of 126 companies were excluded from the Top due to incidents with the Timiş Trade Register, being winded–up or terminated.

MMeemmbbeerrss ooff TTiimmiiș CCoouunnttyy CCoonnssuullttaattiivvee CCoommmmiissssiioonn

Georgică CORNU, President of Timișoara CCIA ‐ Chairman

Menuța IOVESCU, General Director of Timișoara CCIA

Constantin Mircea BĂCALĂ, OSTAFICIUC, Prefect of President Timiş County of Timiş County Council

Gheorghe CIUHANDU, Mayor of Timişoara

Francisc BOLDEA, Mayor of Lugoj

Sorin BELEA, Director of Regional Department of Statistics

Floare Lelia BRÎNDA, Director of Timiș Trade Register Office

Alina CĂLUȘERIU, Director of Timiș County Agency for Environment Protection

Aurelian CÎNDEA, General Director of Timiș County Department for Public Finances

Cornelia CORESCU, Director of Timiș County Labor Chamber

Marinela ILIAȘ, Director of Timiș County Authority for Consumer Protection

Aurel MĂTIUȚ, Director of Regional Customs Authority

Liviu NEGUȚ, Director of Timiș County Agency for Employment

Pompilius SMULTEA, Director of Timiș County Sanitary‐Veterinary and Food Safety Department

Daniel TUDORESCU, Head of Fraud Investigation Desk, Timiș County Police Department

18 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

AANNNNEEXX 11

RREESSEEAARRCCHH,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD HHIIGGHH TTEECCHH bbyy ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy

GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy NNAACCEE 1. Research – Development 721, 722 2. Information Technology 582,620,631
GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy
NNAACCEE
1. Research – Development
721, 722
2. Information Technology
582,620,631
3. Electric and optic equipment
261,263,264,265,266,267,268,
271,272,273,274,279,332
4. Telecommunications
610,611,612,613,619
5. Industry of special equipment, including security
and defense
254,382

IINNDDUUSSTTRRYY bbyy ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy

GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy NNAACCEE 1. Mining industry, crude oil and coal processing 051, 052, 061,
GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy
NNAACCEE
1.
Mining industry, crude oil and coal processing 051, 052, 061, 062, 071, 072,
081, 089, 091, 099, 191, 192
2.
Industry of primary products
201, 202, 203, 204, 205, 206,
221, 231, 232, 233, 234, 237,
239
3.
Manufacturing of plastic materials
222
4.
Manufacturing of cement, lime, plaster and concrete
articles
235,236
5.
Manufacturing of
pharmaceutical products
211,212
6.
Producing, transportation and distribution of electric
351
7.
Producing, transportation and distribution of thermal
353
8.
Producing, gases transportation and distribution of natural
3
5 2
9.
Producing, transportation and distribution of water 360
10
Metallurgical industry, metal constructions and
products (excluding machines, equipment and
installations)
241, 242, 243, 244, 245, 251,
252, 253, 255, 256, 257, 259
11
Machine and equipment industry
262, 275, 281, 282, 283, 284,
289, 325

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

19

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

12 Means of transportation industry 291, 292, 293, 301, 302, 303, 304, 309 13 Industry
12 Means of transportation industry
291, 292, 293, 301, 302, 303,
304, 309
13 Industry of wood and wood products, cellulose, paper
and paper products, forestry and forest exploitation
021, 022, 024, 161, 162, 171,
172
14 Furniture industry
310
15 Industry for textiles and knitwear 131,132
16 Industry of textile materials 133,139
17 Industry of readymade clothes and fur articles
141,142,143
18 Leather, footwear, travel items and leather goods
industry
151,152
19 Manufacturing of sports articles, games, toys, musical
instruments and other products
322,323,324,329
20 Manufacture of jewelry, imitation jewelry and related
articles
321
21 Meat processing industry
101,102
22 Milk processing industry
105
23 Oils and vegetal fats industry
104
24 Bakery, pastry and confectionery industry
106,107
25 Fruits and vegetables processing industry
103,108
26 Drinks and tobacco industry
110,120
27 Editing, printing, reproduction of records and other
related activities
181,182

AAGGRRIICCUULLTTUURREE,, FFIISSHHIINNGG,, FFIISSHH BBRREEEEDDIINNGG bbyy ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy

GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy NNAACCEE 1. Cultivation of plants 011, 012, 013 2. Animal breeding 014,015
GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy
NNAACCEE
1. Cultivation of plants
011, 012, 013
2. Animal breeding
014,015
3. Production of fodders and related services
016,109
4. Fishing, fish breeding, hunting and related services
017, 031,032

20 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009

TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONNSS bbyy ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy

GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy NNAACCEE 1. Construction works 412, 421, 422, 429, 431, 433, 439 2.
GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy
NNAACCEE
1. Construction works
412, 421, 422, 429, 431,
433, 439
2. Installation works
432

SSEERRVVIICCEESS bbyy ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy

GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy NNAACCEE 1. Transportation, storing and related activities 491, 492, 493, 494, 495,
GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy
NNAACCEE
1. Transportation, storing and related
activities
491, 492, 493, 494, 495, 501, 502, 503, 504,
511, 512, 521, 522
2. Professional services
711, 712
3. Professional and administrative
services
701, 732, 741, 743, 749, 781, 782, 783, 801,
802, 803, 822, 823, 951
4. Consulting
691, 692, 702
5. Publicity and advertising
731
6. Cinema, radio and television
activities, press agencies, other show
and entertainment activities
591, 592, 601, 602, 639, 742, 900
7. General services
331, 452, 581, 771, 772, 773, 811, 812, 813,
821, 829, 873, 952
8. Cultural, sports and leisure activities
910, 931, 932
9. Other person related services
952, 960
10. Mailing and quick mailing activities
531, 532
11. Wastes collecting and recycling
services, cleaning services
370, 381, 383, 390
12. Education
851, 852, 853, 854, 855, 856
13. Health
750, 860, 861, 862, 869, 871, 872, 879, 881,
889

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

21

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

14. Real estate services 411, 680, 681, 682, 683 15. Gambling and bets 920
14. Real estate services
411, 680, 681, 682, 683
15. Gambling and bets
920

TTRRAADDEE,, TTOOUURRIISSMM bbyy ggrroouuppss ooff aaccttiivviittyy

GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy NNAACCEE 1. Wholesale intermediation activities 461 2. Wholesale of raw agricultural
GGrroouupp ooff aaccttiivviittyy
NNAACCEE
1. Wholesale intermediation activities
461
2. Wholesale of raw agricultural products, live
animals, foodstuff, beverages and tobacco
462,463
3. Wholesale of various food products 464, 465, 466, 467,
469
4. Sale of vehicles
451,454
5. Sale of spare parts, accessories and fuels for
vehicles
453,473
6. Retail sale in stores, shops and market places
471, 472, 474, 475,
476, 477, 478, 479
7. Travel agencies
791,799
8. Hotels and other accommodation services
9. Restaurants, bars and coffee‐bars
551, 552,553,559
561, 562, 563

22 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD
CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH
RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD HHIIGGHH TTEECCHH
CCeerrcceettaarree - DDeezzvvoollttaarree
RReesseeaarrcchh-DDeevveellooppmmeenntt
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii
MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
11 IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAATTIIOONNAALL DDEE CCEERRCCEETTAARREE-DDEEZZVVOOLLTTAARREE PPEENNTTRRUU
11 IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAATTIIOONNAALL DDEE CCEERRCCEETTAARREE-DDEEZZVVOOLLTTAARREE PPEENNTTRRUU
EELLEECCTTRROOCCHHIIMMIIEE SSII MMAATTEERRIIEE
CCOONNDDEENNSSAATTAA - IINNCCEEMMCC TTIIMMIISSOOAARRAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. DR. AUREL PAUNESCU PODEANU Nr.144

TTeell

EE-mmaaiill:: mogirzan@incemc.ro

WWeebb:: www.incemc.ro

::

0256‐222119 FFaaxx:: 0256‐201382

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

22 IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAATTIIOONNAALL DDEE CCEERRCCEETTAARREE-DDEEZZVVOOLLTTAARREE IINN SSUUDDUURRAA SSII
22 IINNSSTTIITTUUTTUULL NNAATTIIOONNAALL DDEE CCEERRCCEETTAARREE-DDEEZZVVOOLLTTAARREE IINN SSUUDDUURRAA SSII
IINNCCEERRCCAARRII DDEE MMAATTEERRIIAALLEE - IISSIIMM TTIIMMIISSOOAARRAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: B‐dul MIHAI VITEAZU Nr.30

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee

TTeell

::

0256‐491828 FFaaxx:: 0256‐492497

RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall

EE-mmaaiill:: isim@isim.ro

sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

WWeebb:: www.isim.ro

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 PPIIEERRRREELL RREESSEEAARRCCHH RROOMMAANNIIAA SSRRLL
11 PPIIEERRRREELL RREESSEEAARRCCHH RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. ALBINELOR Nr.114/A MANSARDA

TTeell

EE-mmaaiill:: office.romania@pierrelgroup.com

WWeebb:: www.pierel‐research.com

::

0256‐207271 FFaaxx:: 0256‐207273

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall

sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

23

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

22 HHIIDDRROOTTIIMM SSAA
22 HHIIDDRROOTTIIMM SSAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Calea MARTIRILOR 1989 Nr.1

TTeell

0256‐462865 FFaaxx:: 0256‐220987

EE-mmaaiill:: hidrotim@hidrotim.ro

WWeebb:: www.hidrotim.ro

::

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

33 PPRREESSUUDD TTEECCHHNNOOLLOOGGYY SSRRLL
33 PPRREESSUUDD TTEECCHHNNOOLLOOGGYY SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. TIMOTEI CIPARIU Nr.9 Ap.1

TTeell

EE-mmaaiill:: presud@clicknet.ro WWeebb:: www.presudtechnology.ro

::

0256‐492866 FFaaxx:: 0256‐492866

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii
VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
11 CCLLIINNIICCAALL TTRRIIAALL CCEENNTTEERR SSRRLL
11 CCLLIINNIICCAALL TTRRIIAALL CCEENNTTEERR SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Calea MARTIRILOR 1989 Nr.50 Ap.1

TTeell

EE-mmaaiill:: it@clinicaltrial.ro

WWeebb:: www.clinicaltrial.ro

::

0729‐007412 FFaaxx:: 0256‐486762

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

22 SSSSSS CCLLIINNIICCAALL RREESSEEAARRCCHH SSRRLL
22 SSSSSS CCLLIINNIICCAALL RREESSEEAARRCCHH SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: B‐dul REPUBLICII Nr.9 CAMERA 117

TTeell

EE-mmaaiill:: info@cro‐sss.ro

WWeebb:: www.cro‐sss.de

::

0356‐101501 FFaaxx:: 0356‐716041

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

33 CCEENNTTRRUULL DDEE CCEERRCCEETTAARRII TTEEHHNNOOLLOOGGIICCEE NNIIDDEE SSRRLL
33 CCEENNTTRRUULL DDEE CCEERRCCEETTAARRII TTEEHHNNOOLLOOGGIICCEE NNIIDDEE SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. DIACONU CORESI Nr.44/C Ap.5

TTeell

0256‐486744 FFaaxx:: 0256‐486744

EE-mmaaiill:: pbozu@zappmobile.ro

::

CCeerrcceettaarree-ddeezzvvoollttaarree iinn ssttiiiinnttee nnaattuurraallee ssii iinnggiinneerriiee RReesseeaarrcchh aanndd ddeevveellooppmmeenntt oonn nnaattuurraall sscciieenncceess aanndd eennggiinneeeerriinngg

24 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD
CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH
RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD HHIIGGHH TTEECCHH
TTeehhnnoollooggiiaa IInnffoorrmmaattiieeii
IInnffoorrmmaattiioonn TTeecchhnnoollooggyy
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii
MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
11 OOCCEE SSOOFFTTWWAARREE SSRRLL
11 OOCCEE SSOOFFTTWWAARREE SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: B‐dul MIHAI VITEAZU Nr.30B BIROU 18

TTeell

EE-mmaaiill:: info@oce.com

WWeebb:: www3.oce.com

::

0720‐222567 FFaaxx:: 0256‐200787

AAccttiivviittaattii ddee eeddiittaarree aa pprroodduusseelloorr ssooffttwwaarree AAccttiivviittiieess eeddiittiinngg ssooffttwwaarree

22 BBEERRGG CCOOMMPPUUTTEERRSS SSRRLL
22 BBEERRGG CCOOMMPPUUTTEERRSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: GHIRODA AAddrreessaa:: Str. LUGOJ Nr.4

TTeell

EE-mmaaiill:: bc@berg‐computers.com

WWeebb:: www.berg‐computers.com

::

0256‐225223 FFaaxx:: 0256‐225772

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii

IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

33 SSSSII SSCCHHAAEEFFEERR SSRRLL
33 SSSSII SSCCHHAAEEFFEERR SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. I.M. PESTALOZZI Nr.22

TTeell

EE-mmaaiill:: office@ssi‐schaefer.ro

WWeebb:: www.ssi‐schaefer.ro

::

0256‐309781 FFaaxx:: 0256‐309787

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 RRAAPPIIDDSSOOLLUUTTIIOONN SSOOFFTTWWAARREE SSRRLL
11 RRAAPPIIDDSSOOLLUUTTIIOONN SSOOFFTTWWAARREE SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. PARIS Nr.2A

TTeell

EE-mmaaiill:: office@rapidsolution.ro

WWeebb:: www.rapidsolution.ro

::

0256‐220919 FFaaxx:: 0256‐220919

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

25

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

22 EEXXPPEERRTT SSOOFFTTWWAARREE AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS SSRRLL
22 EEXXPPEERRTT SSOOFFTTWWAARREE AAPPPPLLIICCAATTIIOONNSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. Independentei Nr.2B Et.I Ap. 11

TTeell

EE-mmaaiill:: info@exswap.com

WWeebb:: www.mindomo.com

::

0256‐486430

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

33 MMOOVVIIDDIIUUSS SSRRLL
33 MMOOVVIIDDIIUUSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. PARIS Nr.2A

TTeell

WWeebb:: www.movidius.com

::

0256‐491152

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii
VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
11 SSRRBB SSOOFFTTWWAARREE && CCOONNSSUULLTTIINNGG SSRRLL
11 SSRRBB SSOOFFTTWWAARREE && CCOONNSSUULLTTIINNGG SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. ARIES Nr.5

TTeell

WWeebb:: www.srb‐consulting.ro

::

0356‐009776

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

22 PPRROO IINN - PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL IINNFFOORRMMAATTIIOONN NNEETTWWOORRKK SSRRLL
22 PPRROO IINN - PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL IINNFFOORRMMAATTIIOONN NNEETTWWOORRKK SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. I. VACARESCU Nr.7 Ap.2 CAM. 4

0745‐560320 FFaaxx:: 0256‐407147

TTeell

::

AAccttiivviittaattii ddee eeddiittaarree aa pprroodduusseelloorr ssooffttwwaarree AAccttiivviittiieess eeddiittiinngg ssooffttwwaarree

33 SSOOFFAA SSOOFFTT SSRRLL
33 SSOOFFAA SSOOFFTT SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. AUGUSTIN PACHA Nr.2 Ap.9A

TTeell

EE-mmaaiill:: office@sofasoft.ro WWeebb:: www.sofasoft.ro

::

0256‐494285 FFaaxx:: 0256‐288048

AAccttiivviittaattii ddee sseerrvviicciiii iinn tteehhnnoollooggiiaa iinnffoorrmmaattiieeii IInnffoorrmmaattiioonn tteecchhnnoollooggyy sseerrvviiccee aaccttiivviittiieess

26 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD
CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH
RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD HHIIGGHH TTEECCHH
IInndduussttrriiaa ddee eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee ssii ooppttiiccee
EElleeccttrriiccaall aanndd ooppttiiccaall eeqquuiippmmeenntt iinndduussttrryy
IInnttrreepprriinnddeerrii ffooaarrttee mmaarrii VVeerryy llaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii ffooaarrttee mmaarrii
VVeerryy llaarrggee ccoommppaanniieess
11 AAEEMM SSAA
11 AAEEMM SSAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Calea BUZIASULUI Nr.26

TTeell

EE-mmaaiill:: sales@aem.ro

WWeebb:: www.aem.ro

::

0256‐490927 FFaaxx:: 0256‐490928

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee ddee mmaassuurraa,, vveerriiffiiccaarree,, ccoonnttrrooll ssii nnaavviiggaattiiee;; pprroodduuccttiiaa ddee cceeaassuurrii MMaannuuffaaccttuurree ooff mmeeaassuurriinngg,, tteessttiinngg aanndd sshhiippppiinngg,, wwaattcchheess pprroodduuccttiioonn

22 FFLLEEXXTTRROONNIICCSS RROOMMAANNIIAA SSRRLL
22 FFLLEEXXTTRROONNIICCSS RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Calea TORONTALULUI DN 6 KM 5‐7

0256‐303697 FFaaxx:: 0256‐303500

TTeell

::

WWeebb:: www.flextronics.com

FFaabbrriiccaarreeaa ccoommppoonneenntteelloorr eelleeccttrroonniiccee MMaannuuffaaccttuurree ooff eelleeccttrroonniicc ccoommppoonneennttss

IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii LLaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii
LLaarrggee ccoommppaanniieess
11 KKAATTHHRREEIINN RROOMMAANNIIAA SSRRLL
11 KKAATTHHRREEIINN RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Intr. PROF ANTON KATHREIN Nr.1

TTeell

::

0256‐290.565 FFaaxx:: 0256‐290562

EE-mmaaiill:: office@kathrein.ro WWeebb:: www.kathrein.ro

FFaabbrriiccaarreeaa eecchhiippaammeenntteelloorr ddee ccoommuunniiccaattiiii MMaannuuffaaccttuurree ooff ccoommmmuunniiccaattiioonn eeqquuiippmmeenntt

22 EELLBBAA SSAA
22 EELLBBAA SSAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. GARII Nr.1

TTeell

EE-mmaaiill:: elba@elba.ro

WWeebb:: www.elba.ro

::

0256‐490444 FFaaxx:: 0256‐490058

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee ddee iilluummiinnaatt MMaannuuffaaccttuurree ooff eelleeccttrriiccaall lliigghhttiinngg eeqquuiippmmeenntt

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

27

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

33 HHOONNEEYYWWEELLLL LLIIFFEE SSAAFFEETTYY RROOMMAANNIIAA SSRRLL
33 HHOONNEEYYWWEELLLL LLIIFFEE SSAAFFEETTYY RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: LUGOJ AAddrreessaa:: Str. SALCIMILOR Nr.2 BIS

TTeell

EE-mmaaiill:: novar_ro@novar.com

WWeebb:: www.honeywell.com

::

0256‐307530 FFaaxx:: 0256‐354953

FFaabbrriiccaarreeaa aallttoorr eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee OOtthheerr eelleeccttrriiccaall eeqquuiippmmeenntt mmaannuuffaaccttuurree

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii
MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
11 VVAALLEEOO LLIIGGHHTTIINNGG AASSSSEEMMBBLLYY SSRRLL
11 VVAALLEEOO LLIIGGHHTTIINNGG AASSSSEEMMBBLLYY SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. GARII Nr.1

TTeell

WWeebb:: www.valeo.com

::

0256‐401102 FFaaxx:: 0256‐401122

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee ddee iilluummiinnaatt MMaannuuffaaccttuurree ooff eelleeccttrriiccaall lliigghhttiinngg eeqquuiippmmeenntt

22 EELLSSTTEERR RROOMMEETTRRIICCSS SSRRLL
22 EELLSSTTEERR RROOMMEETTRRIICCSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: GHIRODA AAddrreessaa:: DN6 LUGOJ‐TIMISOARA KM

551+330

TTeell

EE-mmaaiill:: elster.rometrics@ro.elster.com WWeebb:: www.elstermetering.com

::

0256‐499899 FFaaxx:: 0256‐493737

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee ddee mmaassuurraa,, vveerriiffiiccaarree,, ccoonnttrrooll ssii nnaavviiggaattiiee;; pprroodduuccttiiaa ddee cceeaassuurrii MMaannuuffaaccttuurree ooff mmeeaassuurriinngg,, tteessttiinngg aanndd sshhiippppiinngg,, wwaattcchheess pprroodduuccttiioonn

33 LL CC EELLEECCTTRROONNIICC SSRRLL
33 LL
CC
EELLEECCTTRROONNIICC SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: LUGOJ AAddrreessaa:: Str. ZORILOR Nr.16

TTeell

EE-mmaaiill:: office@LCE.ro

WWeebb:: www.lce.ro

::

0356‐411592 FFaaxx:: 0256‐411594

FFaabbrriiccaarreeaa ccoommppoonneenntteelloorr eelleeccttrroonniiccee MMaannuuffaaccttuurree ooff eelleeccttrroonniicc ccoommppoonneennttss

28 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 PPRREESSSSAAFFEE SSRRLL
11 PPRREESSSSAAFFEE SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: GHIRODA AAddrreessaa:: Str. CAPRIOAREI Nr.3

TTeell

EE-mmaaiill:: info@pressafe.com

WWeebb:: www.pressafe.com

::

0256‐306056

FFaaxx:: 0256‐306059

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee ddee mmaassuurraa,, vveerriiffiiccaarree,, ccoonnttrrooll ssii nnaavviiggaattiiee;; pprroodduuccttiiaa ddee cceeaassuurrii MMaannuuffaaccttuurree ooff mmeeaassuurriinngg,, tteessttiinngg aanndd sshhiippppiinngg,, wwaattcchheess pprroodduuccttiioonn

22 IITTRROOMM SSWWIITTCCHH BBOOAARRDD SSRRLL
22 IITTRROOMM SSWWIITTCCHH BBOOAARRDD SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: LUGOJ AAddrreessaa:: Str. AVRAM IANCU Nr.51 CAMERA 1

TTeell

::

0754‐002222441122 FFaaxx:: 0256 ‐350862

FFaabbrriiccaarreeaa mmoottooaarreelloorr eelleeccttrriiccee,, ggeenneerraattooaarreelloorr ssii ttrraannssffoorrmmaattooaarreelloorr eelleeccttrriiccee ssii aa aappaarraatteelloorr ddee ddiissttrriibbuuttiiee ssii ccoonnttrrooll aa eelleeccttrriicciittaattiiii MMaannuuffaaccttuurree ooff eelleeccttrriicc mmoottoorrss,, ggeenneerraattoorrss aanndd ttrraannssffoorrmmeerrss aanndd eelleeccttrriicciittyy ddiissttrriibbuuttiioonn aanndd ccoonnttrrooll aappppaarraattuuss

33 BBAANNAATTTTIIKKAA SSRRLL
33 BBAANNAATTTTIIKKAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: DUMBRAVITA AAddrreessaa:: Str. VARSOVIA Nr.4

TTeell

EE-mmaaiill:: sales.banattika@xnet.ro WWeebb:: www.banattika.ro

::

0256‐214681

FFaaxx:: 0256‐281919

FFaabbrriiccaarreeaa aallttoorr eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee OOtthheerr eelleeccttrriiccaall eeqquuiippmmeenntt mmaannuuffaaccttuurree

MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii
VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
11 MMEEDDIISSOOLL SSRRLL
11 MMEEDDIISSOOLL SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Calea CIRCUMVALATIUNII Nr.43 Ap.7

TTeell

EE-mmaaiill:: office@medisol.com.ro

WWeebb:: www.medisol.com.ro

::

0256‐244010

FFaaxx:: 0256‐244010

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee ddee mmaassuurraa,, vveerriiffiiccaarree,, ccoonnttrrooll ssii nnaavviiggaattiiee;; pprroodduuccttiiaa ddee cceeaassuurrii MMaannuuffaaccttuurree ooff mmeeaassuurriinngg,, tteessttiinngg aanndd sshhiippppiinngg,, wwaattcchheess pprroodduuccttiioonn

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

29

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

22 BBLLUUEESSYYSS SSRRLL
22 BBLLUUEESSYYSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. STEFAN CEL MARE Nr.56

TTeell

EE-mmaaiill:: office@bluesys.ro WWeebb:: www.bluesys.ro

::

0256‐218751 FFaaxx:: 0256‐219376

FFaabbrriiccaarreeaa ddee eecchhiippaammeennttee ddee mmaassuurraa,, vveerriiffiiccaarree,, ccoonnttrrooll ssii nnaavviiggaattiiee;; pprroodduuccttiiaa ddee cceeaassuurrii MMaannuuffaaccttuurree ooff mmeeaassuurriinngg,, tteessttiinngg aanndd sshhiippppiinngg,, wwaattcchheess pprroodduuccttiioonn

33 EELLEECCTTRRIICC CCVVRR SSRRLL
33 EELLEECCTTRRIICC CCVVRR SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: LUGOJ

AAddrreessaa:: Str. AVRAM IANCU Nr.51

TTeell

::

0754‐022412

FFaabbrriiccaarreeaa aallttoorr eecchhiippaammeennttee eelleeccttrriiccee OOtthheerr eelleeccttrriiccaall eeqquuiippmmeenntt mmaannuuffaaccttuurree

CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD
CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH
RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD HHIIGGHH TTEECCHH
TTeelleeccoommuunniiccaattiiii
TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss
IInnttrreepprriinnddeerrii ffooaarrttee mmaarrii VVeerryy llaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii ffooaarrttee mmaarrii
VVeerryy llaarrggee ccoommppaanniieess
11 AALLCCAATTEELL - LLUUCCEENNTT RROOMMAANNIIAA SSRRLL
11 AALLCCAATTEELL - LLUUCCEENNTT RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. GHEORGHE LAZAR Nr.9

TTeell

EE-mmaaiill:: dorin.aldescu@alcatel‐lucent.ro WWeebb:: www.alcatel‐lucent.ro

::

0256‐303100 FFaaxx:: 0256‐490326

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ffaarraa ccaabblluu TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreelleessss nneettwwoorrkkss

IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii LLaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii
LLaarrggee ccoommppaanniieess
11 DDEELLTTAATTEELL SSRRLL
11 DDEELLTTAATTEELL SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. LAZAR GHEORGHE Nr.9

TTeell

EE-mmaaiill:: office@deltatel.ro

WWeebb:: www.deltatel.ro

::

0256‐270425 FFaaxx:: 0256‐270428

AAllttee aaccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii OOtthheerr tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess

30 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii
MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
11 NNEETTEEXX CCOONNSSUULLTTIINNGG SSRRLL
11 NNEETTEEXX CCOONNSSUULLTTIINNGG SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. IZLAZ Nr.103

TTeell

EE-mmaaiill:: office@netex.ro

WWeebb:: www.netex.ro

::

0256‐464550 FFaaxx:: 0256‐306294

AAllttee aaccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii

OOtthheerr tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess

22 EEUURROO-CCAABBLLEE SSRRLL
22 EEUURROO-CCAABBLLEE SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. FRATII BUZESTI Nr.25

TTeell

EE-mmaaiill:: eurocable_sr@yahoo.com

::

0256‐473140 FFaaxx:: 0256‐473140

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ccuu ccaabblluu

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreedd

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 AA SS KK TTIIMM SSRRLL
11 AA
SS
KK
TTIIMM SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Calea BOGDANESTILOR Nr.17

TTeell

0356‐803100 Fax: 0356‐803103

EE-mmaaiill:: office@ask‐romania.ro

WWeebb:: www.ask‐romania.ro

::

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ccuu ccaabblluu

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreedd

22 AAVVOOLLOO TTEELLEECCOOMM SSRRLL
22 AAVVOOLLOO TTEELLEECCOOMM SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: P‐ta CONSILIUL EUROPEI Nr.1

0256‐242044

Web: www.avolo.ro

TTeell

::

0256‐242020

FFaaxx::

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ccuu

ccaabblluu

TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreedd

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

31

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

33 WWOORRLLDD TTEELLEECCOOMM NNEETTWWOORRKK SSRRLL
33 WWOORRLLDD TTEELLEECCOOMM NNEETTWWOORRKK SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: P‐ta. CONSILIUL EUROPEI Nr.1

TTeell

EE-mmaaiill:: numberone@wtn.ro

WWeebb:: www.wtn.ro

::

0256‐287878 FFaaxx:: 0256‐270.350

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ccuu ccaabblluu TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreedd

MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii
VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
11 MMAARRAANNKKIIMM SSRRLL
11 MMAARRAANNKKIIMM SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TOPOLOVATU MARE AAddrreessaa:: Nr.99

TTeell

EE-mmaaiill:: florin.dumbrava@yahoo.com

::

0256‐ 332153 FFaaxx:: 0256‐ 332153

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ffaarraa ccaabblluu TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreelleessss nneettwwoorrkkss

22 NNEETTSSTTOORRMM SSRRLL
22 NNEETTSSTTOORRMM SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. MIRCEA CEL BATRAN Nr.71

Ap.11

TTeell

::

0751‐080878

AAllttee aaccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii OOtthheerr tteelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess

33 VVEELL CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN SSYYSSTTEEMM SSRRLL
33 VVEELL CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONN SSYYSSTTEEMM SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. MARTIR MARIUS CIOPEC Nr.11

Ap.17

TTeell

::

0256‐467153

AAccttiivviittaattii ddee tteelleeccoommuunniiccaattiiii pprriinn rreetteellee ccuu ccaabblluu TTeelleeccoommmmuunniiccaattiioonnss aaccttiivviittiieess wwiirreedd

32 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD
CCEERRCCEETTAARREE,, DDEEZZVVOOLLTTAARREE SSII HHIIGGHH TTEECCHH
RREESSEEAARRCCHH ,, DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT AANNDD HHIIGGHH TTEECCHH
IInndduussttrriiaa ddee eecchhiippaammeennttee ssppeecciiaallee iinncclluussiivv iinn ddoommeenniiuull sseeccuurriittaattiiii ssii
aappaarraarriiii
MMaannuuffaaccttuurree ooff ssppeecciiaall eeqquuiippmmeenntt iinncclluuddiinngg sseeccuurriittyy aanndd ddeeffeennssee
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 SSMMIITTHHFFIIEELLDD PPRROOCCEESSAARREE SSRRLL
11 SSMMIITTHHFFIIEELLDD PPRROOCCEESSAARREE SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. POLONA Nr.4

TTeell

EE-mmaaiill:: office@smithfield.ro

WWeebb:: www.smithfield.ro

::

0256‐400400 FFaaxx:: 0256‐400401

TTrraattaarreeaa ssii eelliimmiinnaarreeaa ddeesseeuurriilloorr

WWaassttee rreeaattmmeenntt aanndd ddiissppoossaall

22 PPRROO AAIIRR CCLLEEAANN SSAA
22 PPRROO AAIIRR CCLLEEAANN SSAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. SULINA Nr.6B

TTeell

EE-mmaaiill:: office@proairclean.ro

WWeebb:: www.proairclean.ro

::

0256‐306018 FFaaxx:: 0256‐290918

TTrraattaarreeaa ssii eelliimmiinnaarreeaa ddeesseeuurriilloorr

WWaassttee rreeaattmmeenntt aanndd ddiissppoossaall

MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii
VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
11 CCLLEEAANNAAGGRRII SSRRLL
11 CCLLEEAANNAAGGRRII SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. MARTIR SILVIU MOTOHON

Nr.32

TTeell

EE-mmaaiill:: giacafea@yahoo.com

::

0256‐281109 FFaaxx: 0256‐281109

TTrraattaarreeaa ssii eelliimmiinnaarreeaa ddeesseeuurriilloorr

WWaassttee rreeaattmmeenntt aanndd ddiissppoossaall

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

33

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

34 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

IINNDDUUSSTTRRIIEE IINNDDUUSSTTRRYY IInndduussttrriiaa eexxttrraaccttiivvaa,, ddee pprreelluuccrraarree aa
IINNDDUUSSTTRRIIEE
IINNDDUUSSTTRRYY
IInndduussttrriiaa eexxttrraaccttiivvaa,, ddee pprreelluuccrraarree aa ttiitteeiiuulluuii ssii ccooccssiiffiiccaarree aa ccaarrbbuunneelluuii
MMiinniinngg iinndduussttrryy,, ccrruudd ooiill aanndd ccooaall pprroocceessssiinngg
IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii LLaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii
LLaarrggee ccoommppaanniieess
11 BBEEGGAA MMIINNEERRAALLEE IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE SSAA
11 BBEEGGAA MMIINNEERRAALLEE IINNDDUUSSTTRRIIAALLEE SSAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Calea SAGULUI Nr.143/b

TTeell

EE-mmaaiill:: cex@begaminerale.ro WWeebb:: www.begaminerale.ro

::

0256‐201434 FFaaxx:: 0256‐285108

AAllttee aaccttiivviittaattii eexxttrraaccttiivvee nn cc aa OOtthheerr mmiinniinngg aanndd qquuaarrrryyiinngg

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 CCIIPPAALLSSEERR SSRRLL
11 CCIIPPAALLSSEERR SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. LIVIU REBREANU Nr.29, CAM.2

0256‐490240 FFaaxx:: 0256‐292891

EE-mmaaiill:: office@cipalser.ro

WWeebb:: www.cipalser.ro

TTeell

::

EExxttrraaccttiiaa ppiieettrreeii,, nniissiippuulluuii ssii aarrggiilleeii EExxttrraaccttiioonn ooff ssttoonnee,, ssaanndd aanndd ccllaayy

22 CCOOMMPPAACCTT –– PPRROODDUUCCTT SSRRLL
22 CCOOMMPPAACCTT –– PPRROODDUUCCTT SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: LUGOJ

AAddrreessaa:: Str. 20 DECEMBRIE 1989 Nr.9

Ap.33/B

TTeell

0256‐356319 FFaaxx:: 0256‐356319

::

-

mmaaiill:: compactproduct@yahoo.com

EE

WWeebb:: www.balastierelecompact.ro

EExxttrraaccttiiaa ppiieettrreeii,, nniissiippuulluuii ssii aarrggiilleeii EExxttrraaccttiioonn ooff ssttoonnee,, ssaanndd aanndd ccllaayy

33 BBAALLNNOOVV SSRRLL
33 BBAALLNNOOVV SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: LUGOJ AAddrreessaa:: Str. CARANSEBESULUI Nr.89 Ap.4

TTeell

WWeebb:: www.balnov.ro

::

0256‐351222 FFaaxx:: 0256‐358358

AAllttee aaccttiivviittaattii eexxttrraaccttiivvee nn cc aa OOtthheerr mmiinniinngg aanndd qquuaarrrryyiinngg

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

35

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
MMiiccrrooiinnttrreepprriinnddeerrii
VVeerryy ssmmaallll ccoommppaanniieess
11 HHEENNGGLLMMIINN SSRRLL
11 HHEENNGGLLMMIINN SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. EPISCOP AUGUSTIN PACHA Nr.1

Ap.18

TTeell

::

0256‐202160 FFaaxx:: 0256‐202161

EExxttrraaccttiiaa ppiieettrreeii,, nniissiippuulluuii ssii aarrggiilleeii EExxttrraaccttiioonn ooff ssttoonnee,, ssaanndd aanndd ccllaayy

EE-mmaaiill:: ioan.margineanu@hengl.ro 22 PPRROOMMTT SSEELLLLIINNGG SSRRLL
EE-mmaaiill:: ioan.margineanu@hengl.ro
22 PPRROOMMTT SSEELLLLIINNGG SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: SANANDREI Adresa: CAMERA 2

TTeell

::

0256‐256711 FFaaxx:: 0256‐256711

EExxttrraaccttiiaa ppiieettrreeii,, nniissiippuulluuii ssii aarrggiilleeii EExxttrraaccttiioonn ooff ssttoonnee,, ssaanndd aanndd ccllaayy

33 TTEERRAASSOORRTT SSRRLL
33 TTEERRAASSOORRTT SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. VERDE Nr.37 Ap.10

TTeell

::

0256‐430800 FFaaxx:: 0256‐430800

EExxttrraaccttiiaa ppiieettrreeii,, nniissiippuulluuii ssii aarrggiilleeii EExxttrraaccttiioonn ooff ssttoonnee,, ssaanndd aanndd ccllaayy

IINNDDUUSSTTRRIIEE IINNDDUUSSTTRRYY IInndduussttrriiaa pprroodduusseelloorr pprriimmaarree PPrriimmaarryy
IINNDDUUSSTTRRIIEE
IINNDDUUSSTTRRYY
IInndduussttrriiaa pprroodduusseelloorr pprriimmaarree
PPrriimmaarryy pprroodduuccttss iinndduussttrryy
IInnttrreepprriinnddeerrii ffooaarrttee mmaarrii VVeerryy llaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii ffooaarrttee mmaarrii
VVeerryy llaarrggee ccoommppaanniieess
11 CCOONNTTIINNEENNTTAALL AAUUTTOOMMOOTTIIVVEE PPRROODDUUCCTTSS SSRRLL
11 CCOONNTTIINNEENNTTAALL AAUUTTOOMMOOTTIIVVEE PPRROODDUUCCTTSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. AVRAM IMBROANE Nr.9

TTeell

EE-mmaaiill:: conti_ap@conti.de WWeebb:: www.conti‐online.com

::

0256‐305200 FFaaxx:: 0256‐305212

FFaabbrriiccaarreeaa aarrttiiccoolleelloorr ddiinn ccaauucciiuucc MMaannuuffaaccttuurree ooff rruubbbbeerr aarrttiicclleess

36 CameradeComerţ,IndustrieşiAgricultură

TIMIŞ

ChamberofCommerce,IndustryandAgriculture

TOPUL FIRMELOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ

2009 TOP OF COMPANIES IN TIMIŞ COUNTY

IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii LLaarrggee ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmaarrii
LLaarrggee ccoommppaanniieess
11 LLIINNDDEE GGAAZZ RROOMMAANNIIAA SSRRLL
11 LLIINNDDEE GGAAZZ RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Str. AVRAM IMBROANE Nr.9

TTeell

EE-mmaaiill:: ana.chitan@ro.linde‐gas.ro

WWeebb:: www.linde‐gas.ro

::

0256‐300700 FFaaxx:: 0256‐225608

FFaabbrriiccaarreeaa pprroodduusseelloorr cchhiimmiiccee ddee bbaazzaa,, aa iinnggrraassaammiinntteelloorr ssii pprroodduusseelloorr aazzoottooaassee;; ffaabbrriiccaarreeaa mmaatteerriiaalleelloorr ppllaassttiiccee ssii aa ccaauucciiuuccuulluuii ssiinntteettiicc,, iinn ffoorrmmee pprriimmaarree MMaannuuffaaccttuurree ooff bbaassiicc cchheemmiiccaallss,, ffeerrttiilliizzeerrss aanndd nniittrrooggeenn ccoommppoouunnddss,, ppllaassttiiccss aanndd ssyynntthheettiicc rruubbbbeerr iinn pprriimmaarryy ffoorrmmss

22 DDEETTEERRGGEENNTTII SSAA
22 DDEETTEERRGGEENNTTII SSAA

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Calea STAN VIDRIGHIN Nr.5

TTeell

EE-mmaaiill:: crisan.g@pg.com

WWeebb:: www.pg.com

::

0256‐300303 FFaaxx:: 0256‐300400

FFaabbrriiccaarreeaa ssaappuunnuurriilloorr,, ddeetteerrggeennttiilloorr ssii aa pprroodduusseelloorr ddee iinnttrreettiinneerree,, ccoossmmeettiiccee ssii ddee ppaarrffuummeerriiee MMaannuuffaaccttuurree ooff ssooaappss,, ddeetteerrggeennttss aanndd mmaaiinntteennaannccee pprroodduuccttss,, ccoossmmeettiiccss aanndd ppeerrffuummeerryy

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiijjlloocciiii
MMiidd-ssiizzeedd ccoommppaanniieess
11 PPRROOCCTTEERR && GGAAMMBBLLEE MMAATTEERRIIAALLSS MMAANNAAGGEEMMEENNTT RROOMMAANNIIAA SSRRLL
11 PPRROOCCTTEERR && GGAAMMBBLLEE MMAATTEERRIIAALLSS MMAANNAAGGEEMMEENNTT RROOMMAANNIIAA SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA

AAddrreessaa:: Calea STAN VIDRIGHIN Nr.5

TTeell

EE-mmaaiill:: crisan.g@pg.com

WWeebb:: www.pg.com

::

0256‐300300 Fax: 0256‐300400

FFaabbrriiccaarreeaa ssaappuunnuurriilloorr,, ddeetteerrggeennttiilloorr ssii aa pprroodduusseelloorr ddee iinnttrreettiinneerree,, ccoossmmeettiiccee ssii ddee ppaarrffuummeerriiee MMaannuuffaaccttuurree ooff ssooaappss,, ddeetteerrggeennttss aanndd mmaaiinntteennaannccee pprroodduuccttss,, ccoossmmeettiiccss aanndd ppeerrffuummeerryy

22 RREEDDOOXXIIMM SSRRLL
22 RREEDDOOXXIIMM SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: GHIRODA AAddrreessaa:: Calea LUGOJULUI Nr.3

TTeell

EE-mmaaiill:: redoxim@redoxim.ro

WWeebb:: www.redoxim.ro

::

0256‐201104 FFaaxx:: 0256‐271417

FFaabbrriiccaarreeaa ppeessttiicciiddeelloorr ssii aa aallttoorr pprroodduussee aaggrroocchhiimmiiccee MMaannuuffaaccttuurree ooff ppeessttiicciiddeess aanndd ootthheerr aaggrroocchheemmiiccaallss

Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură

TIMIŞ

Chamber of Commerce, Industry and Agriculture

37

TOPULFIRMELORDINJUDEŢULTIMIŞ

2009

TOPOFCOMPANIESINTIMIŞCOUNTY

33 IITTAALL-KKOOLL SSRRLL
33 IITTAALL-KKOOLL SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: SAG AAddrreessaa:: Str. A XI‐A Nr.64

TTeell

EE-mmaaiill:: office@italkol.ro

WWeebb:: www.italkol.ro

::

0256‐395300

FFaaxx:: 0256‐395100

FFaabbrriiccaarreeaa pprroodduusseelloorr aabbrraazziivvee ssii aa aallttoorr pprroodduussee ddiinn mmiinneerraallee nneemmeettaalliiccee nn cc aa MMaannuuffaaccttuurree ooff aabbrraassiivvee pprroodduuccttss aanndd ootthheerr nnoonn-mmeettaalllliicc mmiinneerraall pprroodduuccttss

IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii SSmmaallll ccoommppaanniieess
IInnttrreepprriinnddeerrii mmiiccii
SSmmaallll ccoommppaanniieess
11 PPMMGG EEAASSTT SSRRLL
11 PPMMGG EEAASSTT SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. ION SLAVICI Nr.135

TTeell

::

0356‐425940

FFaaxx:: 0356‐425941

FFaabbrriiccaarreeaa aarrttiiccoolleelloorr ddiinn ccaauucciiuucc MMaannuuffaaccttuurree ooff rruubbbbeerr aarrttiicclleess

22 XXHHEELLIIOOSS SSRRLL
22 XXHHEELLIIOOSS SSRRLL

LLooccaalliittaatteeaa:: TIMISOARA AAddrreessaa:: Str. MARTIR COL.UTA IOAN Nr.3

TTeell

EE-mmaaiill:: helio@clicknet.ro

WWeebb:: www.exhelios.com