Sunteți pe pagina 1din 12

FISA 3

INCOMPATIBILITATI, INTERDICTII SI NEDEMNITATI PRIVIND PROFESIA DE


AVOCAT

SEDIU:
- art. 14-16 L.
- art. 26-32 S
- art. 2.5 CD

Legea:

Art. 14: este nedemn de a fi avocat:


a) cel condamnat definitiv prin hotarare judecatoreasca la pedeapsa cu inchisoare pt
savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduce atingere prestigiului
profesiei.
b) Cel care a savarsit abuzuri prin care au fost incalcate drepturile si libertatile
fundamentale ale omului, stabilite prin hotarare judecatoreasca, sau a savarsit abateri
disciplinare grave, sanctionate cu masura excluderii din profesie, ca sanctiune
disciplinara.
c) Cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia, pe durata stabilita
prin hotarare judecatoreasca sau disciplinara.
d) Cel in sarcina caruia s-a retinut, in baza unei hotarari judecatoresti definitive, sau prin
acte ale organelor profesiei de avocat, fapta de a fi exercitat sau sprijinit sub orice forma
exercitarea fara drept de catre o persoana a profesiei de avocat.

Constitutionalitate: DCCR 4.04.2017: CCR admite exceptia si constata ca sintagma „de


natura sa aduca atingere prestigiului profesiei” din cuprinsul art. 14 lit. a) L. 51/95 pt
organizare si exercitarea profesiei de av e neconstitutionala.
Redactarea e lipsita de claritate si precizie, avand in vedere ca nu se precizeaza in mod
clar acele infractiuni ce aduc atingere prestigiului profesiei de av.
Asa fiind, necircumstantierea expresa a acelor infractiuni ce sunt de natura sa aduca
atingere prestigiului profesiei de avocat lasa loc arbitrariului, facand posibila aplicarea
diferentiata a sanctiunii excluderii din profesie, in fct de aprecierea subiectiva a organelor
competente.

Art. 15 – exercitarea profesiei de avocat e incompatibila cu:


a) activitatea salarizata in cadrul altor profesii decat cea de avocat
b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de avocat sau bunele
moravuri
c) exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert.

Art. 16 – exercitarea profesiei de avocat e compatibila numai cu:


a) calitatea de deputat sau senator, consilier in consiliile locale sau judetene
b) activitati si functii didactice in invatamantul juridic superior
c) activitatea literara si publicistica

1
d) calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier in
proprietate intelectuala, consilier in proprietate industriala, traducator autorizat,
administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara
in conditiile legii.
e) Alte activitati prevazute de lege.

Statut:

Demnitatea profesiei:

Art. 26
1. pt aplicarea L, cazurile de nedemnitate se verifica atat cu ocazia primirii in profesie, cu
ocazia reinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei, cat si pe
intreaga durata a exercitarii acesteia.
2. Pers care solicita primirea in profesia de avocat sau reinscrierea in tabloul avocatilor cu
drept de exercitare a profesiei va infatisa CB la care depune cererea inscrisuri din care
sa rezulte conditiile de incetare a exercitiului profesiei din care provine, respectiv a celei
pe care a exercitat-o in perioada de incompatibilitate.
a. Consiliul baroului va intreprinde cercetari – folosind procedura prev de art. 17
al. 5, inclusiv in cazul solicitarii reinscrierii in tabloul avocatilor cu drept de
exercitare a profesiei – pt a verifica daca solicitantul se gaseste in cazul de
nedemnitate prev de art. 14 lit. b) teza 2 L, (savarsit abateri disciplinare grave,
sanctionate cu masura excluderii din profesie, ca sanctiune disciplinara), adica
daca a fost exclus din profesia din care provine ca urmare a savarsirii unei
abateri disciplinare grave.
3. Avocatii care se gasesc in unul din cazurile de nedemnitate prev de art. 14 lit. a), lit. b)
tz. 1, lit. c) si d) din L sunt obligati sa prezinte hj prin care au fost condamnati def la
pedeapsa inchisorii pt savarsirea unei infractiuni intentionate de natura sa aduca
atingere prestigiului profesiei, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita
profesia, prin care au fost declarati faliti fraudulosi sau prin care au fost condamnati def
pt fapte sav in leg cu ex profesiei.
4. CB va examina in termen de 15 zile hotararile judecatoresti, respectiv inscrisurile care
privesc conditiile incetarii profesiei practicate de av inscris in tabloul avocatilor
incompatibili si va aprecia asupra demnitatii avocatului.
a. CB va hotari, dupa caz, mentinerea in profesie sau incetarea calitatii de av cf L.
5. Decizia motivata se comunica in termen de 15 zile av interesat precum si pres. UNBR
impreuna cu hj si inscrisurile in baza carora a fost verificata starea de nedemnitate.
6. Decizia CB poate fi atacata de pres UNBR si/sau de avocatul respectiv in termen de 15
zile de la comunicare.
a. CUNBR analizeaza contestatia si decide in conditiile L.
7. Decizia CB de incetare a calitatii de av este executorie.
a. Despre incetarea calitatii de av, baroul va face mentiunile corespunzatoare in
tabloul avocatilor.

2
Incompatibilitati

Art. 27 – pt primirea in profesie si pt exercitarea acesteia av tb sa nu se gaseasca in niciunul din


cazurile de incompatibilitate prev de L.

Art. 28 – nu e incompatibil av salarizat in interiorul profesiei de av.

Art. 29
1. Sunt incompatibile cu exercitarea profesiei de av daca legi speciale nu prevad altfel:
a. faptele personale de comert exercitate cu/fara autorizatie
b. calitatea de asociat intr-o societate comerciala in nume colectiv, de comanditar intr-o sc in
comandita simpla sau in comandita pe actiuni.
c. calitatea de administrator intr-o societate comerciala in comandita pe actiuni.
d. Calitatea de administrator unic sau, in cazul unei pluralitati de administratori, cea de
administrator cu puteri depline de administrare si reprezentare, de presedinte al consiliului de
administratiei sau de membru in comitetul de directie al unei societati comerciale cu raspundere
limitata.
e. Calitatea de presedinte al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere ori
de membru in comitetul de directie sau in directoratul unei societati comerciale pe actiuni.

2. Avocatul poate fi asociat sau actionar la societatile comerciale cu raspundere limitata sau la
cele pe actiuni.
3. Avocatul poate indeplini functioa de membru in consiliul de administratie sau in consiliul de
supraveghere al unei SA sau de membru al consiliului de administratie al unei SRL, cu obligatia
de a aduce acest fapt la cunostinta decanului baroului in care isi exercita profesia.
Avocatul va furniza toate explicatiile asupra conditiilor in care exercita functia de
membru al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere si va prezenta toate
documentele doveditoare in acest sens, cu respectarea regulilor confidentialitatii.
4. Daca consiliul baroului apreciaza ca exercitarea functiei de membru al consiliului de
administratie sau al consiliului de supraveghere este ori devine incompatibila cu demnitatea si
cu regulile de conduita impuse avocatilor, poate, in orice moment, sa solicite celui interesat sa
paraseasca functia pe care o ocupa.
Decizia CB va fi comunicata de indata avocatului in cauza.
Disp. art. 26 al. 6-7 se aplica in mod corespunzator.
5. Incalcarea de catre avocat a prevederilor al. 4 constituie abatere disciplinara grava.

Art. 30
1. Incompatibilitatile prev de L se verifica si se constata de catre CB, chiar si din
oficiu.
2. Avocatul devenit incompatibil are obligatia sa incunostinteze in scris CB,
solicitand trecerea sa din tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei in
tabloul avocatilor incompatibili.
3. Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incompatibilitate
constituie exercitarea fara drept a profesiei de avocat cu consecintele prev de
lege si constituie abatere disciplinara grava, sanctionata cu excluderea din
profesie.

3
Art. 31
1. In aplicarea art. 25 al. 1 L, CB nu poate emite din oficiu decizia de trecere in tabloul
avocatilor incompatibili fara ascultarea avocatului.
2. Av va fi convocat in vederea ascultarii prin scrisoare recomandata cu confirmare de
primire.
a. Lipsa nejustificata a avocatului la data indicata in convocare nu impiedica luarea
masurii.

Art. 32
1. In cazul prevazut de art. 25 al. 2 L, cand situatia ce dt incompatibilitatea e preexistenta
sau survine concomitent cu decizia de primire in profesie, efectele acesteia din urma se
produc doar sub conditia rezolvarii starii de incompatibilitate.
2. Starea de incompatibilitate trebuie rezolvata, cf art. 25 al. 2 L., in termen de 2 luni de la
data emiterii deciziei de primire in profesie, sub sanctiunea caducitatii acesteia.
a. In toate cazurile, CB este obligat sa inscrie pe ordinea de zi a primei sedinte de
dupa expirarea celor 2 luni verificarea masurii in care, in termen, starea de
incompatibilitate a fost rezolvata si sa constate caducitatea deciziei de primire in
profesie acolo unde este cazul.

Interpretare: D. 747/2013 despre aplicarea corecta a art. 25 al. 2 L si ale art. 32 si 37 S.

Codul deontologic: 2.5 - Incompatibilitati

2.5.1. – pt a-i permite avocatului sa isi desfasoare activitatea cu independenta ceruta si de o


maniera corespunzatoare indatoririi sale de a participa la administrarea justitiei, exercitarea
anumitor profesii sau anumitor functii ii e interzisa.

2.5.2 – av care asigura reprezentarea sau apararea unui client in fata justitiei sau in fata
autoritatilor publice ale unui Stat Membru gazda va respecta normele de incompatibilitate
aplicabile avocatilor din respectivul stat.

2.5.3. avocatul stabilit intr-un SM gazda care doreste sa exercite acolo in mod direct o activitate
comerciala sau o activitate diferita de profesia sa de avocat, e obligat sa respecte normele de
incompatibilitate aplicabile avocatilor din respectivul Stat.

Notiune: sunt situatii expres prevazute de lege in care profesia de av e exercitata fara drept sau
cu nerespectarea dispozitiilor legale.

I. INCOMPATIBILITATI PRIVIND PROFESIA DE AVOCAT

Incompatibilitatile se ref la acele situatii, prev de lege, prin care se statueaza cu privire la
imposibilitatea unei pers de a avea o anumita calitate / functie concomitent cu exercitarea
profesiei de avocat.

4
Cazurile de incompatibilitate sunt reglementate si in cazul altor profesii juridice/judiciare
(magistrati, notari, executori) si se justifica prin natura profesiei respective, prin misiunea
acesteia si statutul legal al pers care au o asemenea calitate.

In cazul avocaturii, reglementarea incompatibilitatilor e justificata de:


a) asigurarea independentei profesiei de av
b) consolidarea prestigiului av in sistemul judiciar si in cadrul societatii
c) scopul si finalitatea profesiei de av: calitatea av de partener al justitiei.

NB: cu privire la sfera de aplicare a incompatibilitatilor si intinderea in timp a acestor


cazuri:
a) cazurile de incompatibilitate tb verificate atat la data primirii in profesia de avocat cat si
pe durata exercitarii acestei profesii
b) incompatibilitatile se aplica atat stagiarilor cat si definitivilor.
c) Incompatibilitatile prev de legea ro tb verificate atat in cazul avocatului membru al
unui barou din tara in vederea exercitarii profesiei de av in Ro, cat si in cazul pers care
formuleaza o cerere de primire in profesia de av in R, care a obtinut calificarea
profesionala in unul din smue/SEE

1. Trasaturile juridice ale conceptului de incompatibilitate

Incomp prev de L se verifica si se constata de CB, lacerere sau din oficiu.

Av devenit incomp are obligatia sa incunostinteze in scris CB, cerand trecerea sa din tabloul av
cu dr de ex a profesiei, in cel al av incomp.

Continuarea exercitarii profesiei dupa intervenirea cazului de incomp constituie exercitarea


fara drept a profesiei de avocat cu consecintele prev de L si constituie abatere disciplinara
grava.

Ex profesiei de av se suspenda pe toata durata existentei starii de incompatibilitate – deci un


caz de incomp nu atrage obligatoriu prin efectul legii pierderea calitatii de av.

Av impotriva caruia s-a dispus masura suspendarii ca urmare a existentei starii de incomp e
obligat ca in termen de max. 15 zile de la comunicarea masurii sa isi asigure substituirea,
incalcarea acestei obligatii constituind abatere disciplinara grava.

NB: exercitarea profesiei de av e incompatibila cu:


a) activitatea salarizata in cadrul altei profesii decat cea de avocat
b) ocupatiile care lezeaza demnitatea si independenta profesiei de av sau bunele moravuri
c) exercitarea nemijlocita de fapte materiale de comert.

Cu privire la aceasta din urma ipoteza, Statutul detaliaza, in sensul ca sunt incompatibile cu
exercitarea profesiei de avocat, daca legi speciale nu prevad altfel:
a) faptele personale de comert exercitate cu sau fara autorizatie.

5
In ceea ce priveste conceptul de fapte de comert, cf LPANCC art. 8 al. 2: in toate actele
normative in vigoare expresiile acte de comert, respectiv fapte de comert se inlocuiesc cu
expresia activitati de productie, comert sau prestari de servicii.

b) calitatea de asociat intr-o societate in nume colectiv reglementata de L. 31/90, de


comanditar in societate in comandita simpla sau in comandita pe actiuni reglem de L.
31/90
c) calitatea de administrator intr-o societate in comandita pe actiuni reglementata de L.
91/90 (LSC)
d) calitatea de administrator unic sau, in cazul unei pluralitati de administratori, aceea de
administrator cu puteri depline de reprezentare si administrare, de presedinte al
consiliului de administratie ori membru in comitetul de directie al unei societati cu
raspundere limitata reglem de LSC.
e) Calitatea de presedinte al consiliului de administratie sau al consiliului de supraveghere
ori de membru in comitetul de directie sau in directoratul unei SA reglem de LSC.

Totusi, este permis avocatului sa aiba in acelasi timp cu exercitarea profesiei de avocat,
calitatea de:
a) asociat sau actionar la SRL sau la SA reglem de LSC
b) membru in consiliul de administratie sau in consiliul de supraveghere al unei SA cf LSC
sau membru in consiliul de administratie al unei SRL reglem de LSC, cu obligatia de a
aduce acest fapt la cunostinta decanului baroului in care isi exercita profesia.
c) Avocat salarizat in interiorul profesiei de av.

Exercitarea profesiei de avocat este compatibila cu:


a) calitatea de deputat sau senator, consilier in consiliile locale sau judetene
b) activitati si functii didactice in invatamantul juridic superior.
c) Activitatea literara si publicitica
d) Activitatea de arbitru, mediator, conciliator, negociator, consilier fiscal, consilier in
proprietate intelectuala, consilier in proprietate industriala, traducator autorizat,
administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara,
in conditiile legii
e) Alte activitati prev de lege.

Pe langa incompatibilitatile profesiei de av cu alta calitate in afara profesiei, art. 4 din S instituie
cazuri de incompatibilitate prin raportare la organele corpului profesional avocatial.
Aceste cazuri de incompatibilitate genereaza situatii specifice conflictului de interese:
a) persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, UNBR
si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurari a Avocatilor si filialelor
acesteia nu pot participa la rezolvarea unei cereri, la luarea unei hotarari sau decizii ori la
incheierea unui act juridic prin care se produce un folos material pentru acestea, pt
sotul/sotia sau pt rudele ori afinii pana la gradul 3 inclusiv ale acestora.
b) Persoanele care indeplinesc functii in cadrul organelor de conducere ale baroului, UNBR
si institutiilor aflate sub autoritatea acesteia, Casei de Asigurari a Avocatilor si filialelor
acestora, nu pot participa la rezolvarea unei cereri sau la luarea deciziilor cu privire la
pf/pj cu care au relatii cu caracter patrimonial.

6
In cazul existentei unui conflict de interese, aceste pers sunt obligate sa se abtina de la
solutionarea cererii, de la participarea la luarea hotararii sau deciziei, informand in prealabil in
acest sens organul profesional corespunzator.
Prin conflict de interese se intelege situatia in care pers in cauza, sotul/sotia, rudele sau
afinii acesteia pana la gradul 3 inclusiv, are/au un interes de natura patrimoniala, care poate
influenta indeplinirea cu obiectivitate a atributiilor.

2. Obligatii ale Consiliului baroului cu privire la incompatibilitati

a) verifica si constata incompatibilitatile, chiar din oficiu.


b) Hotaraste asupra starii de incompatibilitate si asupra incetarii acesteia.
c) Emite decizii de trecere pe tabloul avocatilor incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar
reinscrierea pe tabloul avocatilor cu drept de exercitare a profesiei se face numai la
cerere, dupa incetarea starii de incompatibilitate.
a. Deciziile consiliilor barourilor privind constatarea starii de incompatibilitate si
suspendarea din exercitiul profesiei precum si cele de ridicare a starii de
incompatibilitate si de reinscriere in tabloul avocatilor cu drept de exercitare a
profesiei produc efecte numai de la momentul comunicarii loc cf DCUNBR
522/01.07.2009.

3. Obligatii ale instantelor cu privire la incompatibilitati – art. 26 L.

a) Sa verifice si sa se pronunte asupra calitatii de reprezentant al unei pers care se prezinta


ca avocat, exercitand acte specifice acestei profesii si folosind insemnele profesiei de av.
a. Instantele au obligatia verificarii calitatii de reprezentant a persoane ce se prezinta
ca avocat si in cazul nerespectarii legii exista, de asemenea, obligatia invocarii din
oficiu a neregularitatii.
b. Sub aspect procesual se poate invoca de partea interesata sau de instanta din
oficiu exceptia lipsei calitatii de reprezentant.
b) Exercitarea fara drept a oricarei activitati specifice profesiei de av constituie infractiune si
se pedepseste cf legii penale
c) Actele specifice profesiei de av efectuate in mod public de o pers care nu a dobandit
calitatea de av in conditiile prezentei legi sunt nule.

4. Situatia stagiarului – art. 297 al. 4 si 5 S.

Daca un stagiar devine incompatibil, acesta nu poate fi inscris in tabloul avocatilor incompatibili
si nu ii poate fi ridicata incompatibilitatea decat daca avocatul care s-a obligat sa asigure
formarea profesionala initiala e de acord cu suspendarea stagiului si cu executarea ctr initial dupa
ridicarea incompatibilitatii.

In caz contrar, av stagiar devenit incompatibil trebuie sa prezinte un nou ctr de colaborare pt
formare profesionala initiala cu un av care indeplineste conditiile legale de competenta
profesionala, apt sa asigure prin indrumare formarea profesionala initiala.

7
II. NEDEMNITATI PRIVIND PROFESIA DE AVOCAT

Cazurile de nedemnitate se verifica atat cu ocazia primirii in profesie, cu ocazia reinscrierii in


tabloul avocatilor cu dr de ex a profesiei, cat si pe intreaga durata a exercitarii acesteia.

Pers care cere primirea in profesia de av sau reinscrierea in tabloul av cu dr de ex a profesiei


infatiseaza CB la care depune cererea inscrisuri din care sa rezulte conditiile de incetare a ex
profesiei din care provine si a celei pe care a exercitat-o in perioada de incompatibilitate.

Corelatib, CB intreprinde cercetari inclusiv in cazul solicitarii reinscrierii in tabloul avocatilor cu


dr de ex a profesiei, pt a verifica daca solicitanul se gaseste in cazul de nedemnitate.

Avocatii care se gasesc in unul din cazurile de nedemnitate prev de L sunt obligati sa prezinte
baroului hj prin care au fost condamnati def la inchisoare pt sav unei infractiuni intentionate de
natura sa aduca atingere prestigiului profesiei, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a ex
profesia, prin careu au fost declarati faliti fraudulosi sau prin care au fost condamnati def pt fapte
sav in leg cu ex profesiei.

CB examineaza in termen de 15 zile hj respectiv inscrisurile ce privesc conditiile incetarii


profesiei practicate de av inscris in tabloul av incompatibili si apreciaza asupra demnitatii av.

CB hotaraste, dupa caz, mentinerea in profesie sau incetarea calitatii de avocat.

Decizia motivata se comunica in termen de 15 zile av in cauza si presedintelui UNBR impreuna


cu hj si inscrisurile in baza carora a fost verificata starea de nedemnitate.

Decizia CB poate fi atata de pres UNBR si/sau de av in cauza in termen de 15 zile de la


comunicare.
Contestatia se solutioneaza de CUNBR.

Decizia CB de incare a calitatii de av e executorie.

Este nedemn de a fi avocat:


a) cel condamnat definitiv prin hj la pedeapsa inchisorii pt savarsirea unei infractiuni
intentionate
b) cel ce a sav abuzuri prin care au fost incalcate dr si lib fundam ale omului, stabilite prin
hj, sau a savarsit abateri disciplinare grave, sanctionate cu masura excluderii din profesie,
ca sanctiune disciplinara.
c) Cel caruia i s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia pe durata stabilita prin
hj sau hot disciplinara.
d) Cel in sarcina caruia s-a retinut in baza unei hj def sau prin acte ale organelor profesiei de
av, fapta de a fi exercitat sau sprijinit sub orice forma exercitarea fara drept de catre o
pers a profesiei de av.

In ceea ce priveste sfera de aplicare a cazurilor de nedemnitate:

8
a) acestea se verifica atat la primirea in profesia de av cat si pe toata durata exercitarii
acesteia
b) se aplica atat stagiarilor cat si definitivilor
c) tb verificate atat in cazul av membru al unui barou din alta tara in vederea exercitarii
profesiei de av in Ro, cat si in cazul pers care formuleaza o cerere de primire in profesia
de av in Ro, care a obtinut calificarea profesionala in unul din smue/smsee.
d) Sanctiunea pt incidenta unui caz de nedemnitate poate fi:
a. Respingerea cererii de acces in profesia de av
b. Incetarea calitatii de av daca av a fost condamnat def pt o fapta prev de legea pen
si care il face nedemn de a fi av cf legii.

III. INTERDICTII PRIVIND PROFESIA DE AVOCAT

Daca incompatibilitatile reglementate in privinta exercitarii profesiei de av vizeaza toti avocatii


din corpul profesional, interdictiile sunt situatiile prev de lege care se ref la un anume av (cazuri
particulare).

Cf L si S, sunt reglementate urmatoarele categorii de interdictii:


a) care vizeaza anumite activitati specifice profesiei de avocat, respectiv locul prestarii
acestora – instanta, parchete, alte autoritati
b) care vizeaza toate activitatile specifice profesiei de avocat
c) in raport cu clientela
d) cu privire la publicitatea formei de organizare a profesiei.

1. Interdictii care vizeaza anumite activitati specifice profesiei de avocat, respectiv


locul prestarii acestora – instanta, parchete, alte autoritati

Avocatii fosti judecatori nu pot pune concluzii la instantele unde au functionat timp de 5 ani de la
incetarea functiei respective.

Prin instante in sensul legii se inteleg judecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate, curtile de
apel, ICCJ, CCR, inclusiv instantele militare la care avocatii au functionat ca judecatori,
indiferent de sectie.

In cazul inc are av a functionat ca jude la mai multe instante, interdictia opereaza pt fiecare
instanta si se calculeaza distinct de la data incetarii activitatii la instanta respectiva.

Aceeasi interdictie se aplica si magistratilor-asistenti de la ICCJ si de la CCR, executorilor,


grefierilor si personalului auxiliar al instantelor si al CCR.

Avocatii fosti procurori si cadrele de politie nu pot acorda asistenta juridica la unitatea de
urmarire penala la care si-au derulat activitatea, timp de 5 ani de la incetarea functiei respective.

Daca avocatul a fost procuror sau cadru politie si a functionat si in calitate de judecator,
interdictia priveste atat instantele cat si organele de urmarire si de cercetare penala.

9
Aceasta interdictie se aplica si personalului auxiliar al organelor de urmarire penala.

2. Interdictii care vizeaza toate activitatile specifice profesiei de avocat

In acest aaz, daca interdictia se aplica in baza unei hotarari disciplinare, e interzis avocatului de a
ex profesia pe o per de la 1 luna la 1 an.

In perioada interdictiei, av nu poate presta sub nicio forma asistenta juridica, nu poate face uz de
calitatea de av si nu poate participa la activitatea organelor profesiei.

Aceasta categorie cuprinde urmatoarele interdictii:


a) avocatul nu isi poate exercita profesia, in acelasi timp, in mai multe forme de exercitare a
acesteia.
b) Av strain nu poate pune concluzii orale/scrise in fata instantelor judecatoresti si a
celorlalte organe jurisdictionale si judiciare, cu exceptia celor de arbitraj international.
c) Av stragiar poate pune concluzii numai la judecatorie – exista interdictie pt trib, cap,
ICCJ, CCR.

3. Interdictii in raport cu clientela

a) Av nu poate asista/reprezenta parti cu interese contrare in aceeasi cauza sau in cauze


conexe si nu poate pleda impotriva partii care l-a consultat mai inainte, in legatura cu
aspectele litigioase concrete ale pricinii.
b) Av nu tb sa fie sfatuitorul si nici reprezentantul sau aparatorul mai mult de un client in
una si aceeasi cauza cand interesele clientilor sunt conflictuale, ori cand exista in mod
real riscul de a aparea un astfel de conflict de interese.
c) Av din cabinetele grupate nu pot acorda asistenta juridica unor clienti cu interese
contrare.
d) Cabinetele asociate nu pot angaja clienti cu interese contrare.
e) Av nu poate accepta o cauza a unui nou client daca secretul infos incredintate de un client
anterior risca sa fie afectat sau cand cunoasterea de catre avocat a cauzelor unui client
anterior in favorizeaza nejustificat pe noul client.
f) E interzis av ca in mod nemijlocit sau prin interpusi sa foloseasca procedee incompatibile
cu demnitatea profesiei in scopul dobandirii clientelei.
g) E interzis av sa foloseasca mijloace de reclama sau de publicitate in scopul dobandirii
clientelei.
h) E interzis av sa sav fapte de concurenta neloiala reglem de art. 176-178 din S.
i) E interzis av sa isi fixeze onorariile in baza unui pact de quota litis (conventie incheiata
intre av si client inainte de solutionarea def a unei cauze, care fixeaza exclusiv totalitatea
onorariilor avocatului in fct de rezultatul judiciar al cauzei, indiferent daca aceste onorarii
constau intr-o suma de bani, un bun sau orice alta valoare).
j) Sunt interzise onorariile reprezentand dobandirea, sub orice forma, a unor aporturi din
afacere – activitatea juridica realizata de av.
k) Av nu poate nici sa pretinda si nici sa accepte din partea altui av sau din partea unui tert
un onorariu, comision sau alta compensatie pt faptul ca a recomandat un av unui client
sau ca a trimis un client unui avocat.

10
l) Av nu poate varsa nimanui un onorariu, comision sau alta compensatie in contrapartida pt
ca i-a fost procurat un caz.
a. Exceptie: cazurile in care in raporturile de conlucrare profesionala se practica
onorarii retrocedate pt incredintarea partiala/totala a unei cauze.
m) Av care acorda asistenta juridica nu are dr sa primeasca de la beneficiar nici un fel de
sume de bani sau alte recompense, nici chiar cu titlu de acoperire a cheltuielilor.
n) Av colaborator nu are dreptul de a avea clientela personala in afara formei de exercitare a
profesiei la care colaboreaza.
o) Av salarizat in interiorul profesiei nu are dr la clientela proprie.
p) Av nu poate fi ascultat ca martor si nu poate furniza relatii niciunei autoritati sau pers cu
privire la cauza ce i-a fost incredintata, decat daca are dezlegarea prealabila, expresa si
scrisa din partea tuturor clientilor sai interesati in cauza.

4. Interdictii cu privire la publicitatea formei de organizare a profesiei

In privinta formelor de exercitare a profesiei de av, nu sunt permise urmatoarele modalitati:


a) racolarea clientelei constand in oferirea serviciilor, prin prezentare proprie sau prin
intermediar, la domiciliul sau resedinta unei persoane, sau intr-un loc public, ori in
propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a
profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens.
a. Se considera racolare si adresarea personala sau prin terti catre victimele
accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati in imposibilitate de a alege un
avocat.
b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport
material, precum si prin orice mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radio
sau tv, cu exceptia publicatiilor ce contin o rubrica de consultanta juridica.
c) Publicarea unor materiale cu continut publicitar in publicatii, altele decat cele de
specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg.
d) Aducerea la cunostinta publicului, prin orice mijloace, a donatiilor sau altor liberalitati,
acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocatii din cadrul acesteia, cu exceptia
sponsorizarilor de conferinte, colocvii etc. profesionale ori cu o componenta de
specialitate juridica, ori a unor alte evenimente sau actiuni care nu sunt destinate
publicului larg.
e) Utilizarea in scopul realizarii corespondentei prin e-mail sau al postarii unei pagini web a
unui domeniu de internet rezervat de un operator economic in scopul prezentarii sale.
f) Prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocatilor care functioneaza in cadrul
acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele si denumirea
unui operator economic sau cu domeniul de internet rezervat de acesta in scopul
prezentarii sale.
g) Promiterea obtinerii de rezultate profesionale ce nu depind exclusiv de activitatea formei
de exercitare a profesiei.
h) Comunicarea publica a functiilor detinute anterior in cadrul unor autoritati, de catre
avocati inclusi in forma de exercitare a profesiei.
i) Incitarea publica la initierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.

11
Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
a) Mentiunile autolaudative sau comparative
b) Nominalizarea clientilor din portofoliu sau indicarea litigiilor in care forma de exercitare
a profesiei a fost sau este implicata
c) Infos ref realizarile de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale
d) Furnizarea de infos in vederea includerii in clasamente intocmite pe criterii financiare
e) Mentiunile ref la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuitati sau la modalitatea de
plata si care constituie politici de dumping.
f) Orice afirmatii contrare demnitatii persoanelor, profesiei sau justitiei.
g) Orice forme de publicitate realizate de terti.

Cf competentelor legale, organele deliberative ale profesiei de av au decis la niv de decizie


interpretativa – nr. 523/2009 – urmatoarele reguli aplicabile interdictiilor in materie de
publicitate profesionala:
a) publicarea unor articole sau materiale in reviste sau alte publicatii de specialitate nu
constituie prin ea insasi o incalcare a regulilor legale ale publicitatii profesionale.
a. Publicarea insa a unor materiale cu continut preponderent publicitar, in publicatii
care nu sunt de specialitate (cotidiene, saptamanale sau in suplimentele acestora)
si care, prin continutul lor, demonstreza promovarea portofoliului de clientela, al
cifrei de afaceri, al tranzactiilor asigurate cu titlul de prestatii profesionale, nu
constituie o forma de publicitate permisa de lege.
b) Anuarele profesionale, editate de diverse publicatii, fara agrementul UNBR, care cuprind
clasamente, topuri etc si care urmaresc producerea unui impact publicitar menit sa
contribuie la atragerea de clientela, nu constituie o forma de publicitate profesionala
permisa de lege.
c) Adaugarea pe site-urile profesionale ale avocatilor sau ale formelor de exercitare a
profesiei a altor elemente decat cele ref la forma de exercitare a profeseiei, activitatea
derulata si cele ref la contact si corespondenta, cf art. 236 al. 1 pct. 1 Statut, nu constituie
o forma de publicitate profesionala permisa de lege.
d) Mentionarea pe pagina web a colaboratorilor externi ai unei forme de exercitare a
profesiei pt a se asigura reclama de natura comerciala facuta unor pers din afara profesiei
nu constituie o forma de publicitate profesionala permisa de lege.

Alte interdictii:
a) Av desemnat de decanul baroului sa acorde ajutorul public judiciar nu poate refuza
aceasta sarcina profesionala decat in caz de conflict de interese sau pt alte motive
justificate.
b) E interzisa sub sanctiunile prev de L exercitarea oricarei activitati specifice profesiei de
av de catre o pf ce nu are calitatea de av inscris intr-un barou si in tabloul avocatilor sau,
dupa caz, de catre orice pj cu exceptia societatii profesionale de avocati cu raspundere
limitata.

12

S-ar putea să vă placă și