Sunteți pe pagina 1din 74

Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului si Sportului

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia


Facultatea de Stiinţe
Master „Auditul si controlul agentilor economici”
Forma de invaţamant „ZI”

LUCRARE DE DISERTAŢIE

Coordonator ştiinţific:
Conf.univ.dr. Adela Socol

Absolvent:
Pop Maria

ALBA IULIA
2010
2
Ministerul Educaţiei, Cercetării,Tineretului si Sportului
Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia
Facultatea de Stiinţe
Master „Auditul si controlul agentilor economici”
Forma de invaţamant „ZI”

Metodologia elaborării şi aplicării


misiunii de audit intern în cadrul
Consiliului Judeţean Alba

Coordonator ştiinţific:
Conf.univ.dr. Adela Socol

Absolvent:
Pop Maria

ALBA IULIA
2010

3
Cuprins:
INTRODUCERE. METODOLOGIA DE CERCETARE .........................................................5
INTRODUCERE. METODOLOGIA DE CERCETARE..........................................................5
INTRODUCERE. METODOLOGIA DE CERCETARE..........................................................5
CAPITOLUL 1...............................................................................................................................7
ASPECTE TEORETICE PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN ........................................7
CAPITOLUL 1...............................................................................................................................7
1.1 AUDITUL PUBLIC INTERN. ASPECTE TEORETICE...................................................7
1.1 AUDITUL PUBLIC INTERN. ASPECTE TEORETICE.....................................................7
1.2 SFERA ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN.....................9
1.2 SFERA ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN.........................9
1.2.1 Evaluarea managementului riscurilor..............................................................................9
1.2.2 Evaluarea sistemelor de control.......................................................................................9
1.2.3 Atribuţiile compartimentului de audit public intern......................................................10
1.3 NORME APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN ŞI
AUDITORILOR INTERNI........................................................................................................11
1.3.1 Norme de calificare.......................................................................................................11
1.3.2 Codul privind conduita etică a auditului intern.............................................................11
1.3.3 Independenta si obiectivitatea........................................................................................11
1.3.4 Competenta si conştiinţa profesională...........................................................................13
1.3.5 Pregătirea profesională continuă....................................................................................13
1.3.6 Programul de asigurare şi înbunătăţirea calităţii...........................................................13
1.3.7 Evaluarea programului de calitate................................................................................14
1.4 NORME DE FUNCŢIONARE A AUDITULUI INTERN..................................................14
1.4.1 Cerinţe privind funcţionarea compartimentului de audit intern....................................14
1.4.2 Structura planului de audit public intern......................................................................15
1.4.3 Actualizarea planului de audit pubic intern...................................................................16
1.4.4 Reglementarea activităţii compartimentului de audit public intern...............................16
1.4.5 Raportarea activităţii de audit public intern...................................................................16
1.4.6 Obiective aferente activităţii de audit public intern.......................................................17
CAPITOLUL 2. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN..........................................18
CAPITOLUL 2. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN..........................................18
2.1 PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN................................................................18
2.2 COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR.................................................19
2.2.1 Colectarea informaţiilor:................................................................................................19
2.2.2 Prelucrarea informaţiilor constă în :..............................................................................19
2.3 IDENTIFICAREA OBIECTELOR AUDITABILE.............................................................19
2.4 ANALIZA RISCURILOR....................................................................................................20
2.5 ELABORAREA TEMATICII ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN.............22
2.6 DESCHIDEREA INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI..................................................22
2.7 INTERVENŢIA LA FATA LOCULUI (MUNCA DE TEREN).........................................23
2.8 TEHNICI SI INSTRUMENTE DE AUDIT INTERN........................................................23
2.8 TEHNICI SI INSTRUMENTE DE AUDIT INTERN.........................................................23
2.8.1 Principalele tehnici de audit intern................................................................................23
2.8.2 Principalele instrumente de audit intern........................................................................24
2.8.3 Tabloul de prezentare a circuitului auditului ( pista de audit) care permite:.................24
2.8.4 Formularele constatărilor de audit intern.......................................................................24
DOSARELE DE AUDIT INTERN.............................................................................................25
DOSARELE DE AUDIT INTERN............................................................................................25
2.10. REVIZUIREA......................................................................................................................26
4
2.10. REVIZUIREA...................................................................................................................26
2.11. PĂSTRAREA SI ARHIVAREA DOSARELOR DE AUDIT INTERN.........................26
2.11. PĂSTRAREA SI ARHIVAREA DOSARELOR DE AUDIT INTERN..........................26
SEDINŢA DE ÎNCHIDERE A INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI...............................26
SEDINŢA DE ÎNCHIDERE A INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI..................................26
CAPITOLUL 3. ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN..............................26
3.1 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN.............................26
3.2. STRUCTURA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN................................27
3.3 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN........................27
3.4 ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN......................................27
3.5 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN...........................................28
3.6 URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR................................................................................28
3.7. SUPERVIZAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN.........................................................28
CAPITOLUL 4. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN LA CONSILIUL
JUDEŢEAN ALBA.......................................................................................................................29
CONCLUZII ŞI PROPUNERI....................................................................................................71
BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................................74

INTRODUCERE. METODOLOGIA DE CERCETARE

Documentarea constituie o etapă de importanţă majoră în realizarea lucrării de disertaţie,


deoarece condiţionează calitatea acesteia, respectarea termenelor de redactare şi predare. O
documentare greşită sau insuficientă poate compromite întregul demers al elaborării disertaţiei. În
acelaşi timp o documentare exhaustivă nu este posibilă şi trebuie realizată o documentare
selectivă, realistă, actuală şi reprezentativă care să corespundă temei .
Etapa documentării începe încă din faza stabilirii structurii lucrării de disertaţie când
îndrumătorul face de obicei o serie de recomandări cu privire la posibilităţile de documentare
teoretică şi faptică care pot fi utilizate. Desigur că aceasta constituie doar un început şi
investigarea altor surse documentare continuă pe tot parcursul elaborării lucrării.
Documentarea presupune obţinerea de informaţii şi date despre tema de disertaţie, care
vor fi în continuare sistematizate, prelucrate, analizate şi utilizate de autor în redactarea lucrării.
Ca atare procesul documentării cuprinde următoarele faze:
• informare asupra surselor existente;
• procurarea surselor documentare;
• studierea lor;
• analiza şi interpretarea datelor şi informaţiilor.
Documentarea poate fi realizată din bibliografia de specialitate (cărţi, reviste de
specialitate, teze de doctorat, standarde, acte normative, rapoarte de cercetare etc.), practica

5
economică (documente de evidenţă contabilă, raportări statistice şi financiare), şi prin consultarea
specialiştilor din domeniul respectiv. Etapele documentării menţionate anterior se
particularizează în funcţie de sursele de documentare disponibile.
Posibilităţile de procurare a surselor de documentare sunt multiple. Există în acest sens
instituţii specializate, care oferă absolvenţilor învăţământului economic bibliografie sistematică,
date şi informaţii cum ar fi: Institutul Naţional de Informare Documentare (INID), Institutul
Naţional de Statistică (INS), centrele şi instituţiile de cercetare, bibliotecile. Nu în ultimul rând
trebuie menţionat internetul care facilitează practic accesul la date şi informaţii din întreaga lume.
Menţionez faptul că documentarea si cercetarea pentru elaborarea acestei lucrari de
disertatie s-au folosit surse puse la dispozitia studentilor de catre biblioteca Universităţii „1
Decembrie 1918” Alba Iulia. Aceasta dispune de posibilităţi multiple de documentare teoretică
prin fondul de carte disponibil şi abonamente la publicaţii şi periodice specializate. De asemenea,
se oferă accesul gratuit la trei baze de date electronice: Jstor, Emerald şi SpringerLink.
Realizarea documentării practice sa facut pe baza datelor disponibile de la institutia
auditata, si anume CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA. Datele culese sunt disponibile în
documente curente sau de arhivă.

PREZENTAREA CONSILIUL JUDEŢEAN ALBA

Judetul Alba este situat in partea centrala a Romaniei, in zona de contact a Podisului
Transilvaniei cu Muntii Apuseni si Carpatii Meridionali, pe cursul mijlociu al riului Mures, care
traverseaza judetul de la nord – est (in zona Ocna Mures), la sud – vest (in zona Sibot).
Consiliul judetean Alba este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivelul
judetului Alba, pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in
vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Consiliul judetean Alba este alcatuit din consilieri judeteni si presedinte, alesi prin vot
universal, egal, direct, secret si liber exprimat de cetatenii cu drept de vot, in conditiile stabilite
de lege.
Consiliul judetean Alba se organizeaza si functioneaza pe baza principiilor
descentralizarii, autonomiei locale, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor
administratiei publice locale, legalitatii si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor
locale de interes deosebit.

6
Competentele si atributiile Consiliului judetean Alba sunt stabilite prin lege, sunt depline
si exclusive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege si se exercita in raza teritoriala
administrativa a judetului Alba.
Consiliul judetean Alba este constituit din 32 consilieri judeteni si un presedinte, alesi in
conditiile legii privind alegerea autoritatilor publice locale, pentru un mandat de 4 (patru) ani
care poate fi prelungit prin lege organica, in caz de razboi sau catastrofe si isi exercita mandatul
de la data constituirii, pana la data declararii ca legal constituit a consiliului nou ales.

CAPITOLUL 1.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND AUDITUL PUBLIC INTERN

1.1 AUDITUL PUBLIC INTERN. ASPECTE TEORETICE

Definiţia auditului public intern


Auditul public intern reprezintă o activitate funcţional independentă şi obiectivă, care dă
asigurări şi consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuielilor publice,
perfecţionând activităţile entităţii publice. Ajută entitatea publică sa işi îndeplinească obiectivele
printr-o abordare sistematică şi metodică, care evaluează şi îmbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea
sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului şi a proceselor de administrare.
Carta auditului intern fixează drepturile şi obligaţiile auditorilor interni şi urmăreşte:
- să informeze despre obiectivele şi metodele de audit;
- să clarifice misiunea de audit;
- să fixeze regulile de lucru între auditor şi auditat;
- să promoveze regulile de conduită.

Auditul public intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern.


Controlul intern, conform Legii privind auditul public intern, reprezintă ansamblul
formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de
conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi reglementările legale, în vederea asigurării
administrării fondurilor în mod economic, eficient şi eficace. Include, de asemenea, structurile
organizatorice, metodele şi procedurile.
7
Rolul auditului public intern este de a contribui la buna şi efectiva gestiune a fondurilor
publice.
Aportul serviciului de audit public intern constă în promovarea unei culturi privind
realizarea unui management efectiv şi eficient în cadrul entităţii publice.
Misiunea compartimentului de audit public intern este de a audita sistemele de control
din cadrul entităţii publice în scopul de a evalua eficacitatea şi performanţa structurilor
funcţionale în implementarea politicilor, programelor şi acţiunilor în vederea imbunătăţirii
continue a acestora.
Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt:
- de a ajuta entitatea publică atât în ansamblul cât şi structurile sale prin intermediul
opiniilor şi recomandărilor;
- să gestioneze mai bine riscurile;
- să asigure o mai bună administrare şi păstrare a patrimoniului;
- să asigure o mai bună monitorizare a conformităţii cu regulile şi procedurile existente;
- să asigure o evidenţă contabilă şi un management informatic fiabile şi corecte;
- să imbunatăţească calitatea managementului, a controlului şi auditului intern;
- să imbunatăţească eficienţa şi eficacitatea operaţiilor.
Unei misiuni de audit i se pot atribui două obiective principale:
- asigurarea conformităţii procedurilor şi a operaţiunilor cu normele juridice – auditul de
regularitate;
- evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmarite şi examinarea impactului efectiv –
auditul de performanţă.
Tipuri de audit:
Auditul de sistem reprezintă o evaluare de profunzime a sitemelor de conducere şi
control cu scopul de a stabili dacă acestea funcţioneză economic, eficace şi eficient pentru
identificarea deficienţelor şi formularae de recomandări pentru corectarea acestora.
Auditul performanţei – examineză dacă criteriile stabilite pentru implememntarea
obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază
dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele
Auditul performanţei evaluează rezultatele, analizează economicitatea, eficacitatea,
eficienţa şi performanţa indicatorilor (optimizarea mijloacelor în raport cu obiectivele, pertinenţa
structurilor, a metodelor, calitatea actului managerial şi a rezultatelor obţinute).
Auditul de regularitate - reprezintă examinarea acşiunilor asupra efectelor financiare
pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public sub aspectul respectării ansamblului
principiilor regulilor procedurale şi metodologice care le sunt aplicabile.

8
1.2 SFERA ŞI OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII DE AUDIT PUBLIC INTERN

1.2.1 Evaluarea managementului riscurilor.


Auditul public intern trebuie să sprijine conducătorul entităţii publice în identificarea şi
evaluarea riscurilor semnificative contribuind la îmbunătăţirea sistemelor de management al
riscurilor. Auditul public intern trebuie să supravegheze şi să evalueze eficacitatea acestui sistem.
Auditul public intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiilor şi sistemelor
informatice ale entităţii publice, privind:
- fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale ;
- eficacitatea şi eficienţa operaţiilor ;
- protejarea patrimoniului ;
- respectarea legilor, reglementărilor şi contractelor .
În cursul misiunilor, auditorii interni vor identifica toate riscurile, inclusiv cele care
exced perimetrul misiunii, în cazul în care acestea sunt semnificative.
1.2.2 Evaluarea sistemelor de control.
Auditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat prin
evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.
Evaluarea pertinenţei şi eficacităţii sistemului de control intern se va face pe baza
rezultatelor evaluării riscurilor şi va viza operaţiile şi sistemele informatice ale entităţii publice
din urmatoarele puncte de vedere al:
- fiabilităţii şi integrităţii informaţiilor financiare şi operaţionale;
- eficacităţii şi eficienţei operaţiilor;
- protejării patrimoniului;
- respectării legilor, reglementărilor şi procedurilor.
În cursul misiunilor, auditorul intern trebuie să examineze procedurile de control intern în
acord cu obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficienţelor semnificative ale
acestora.
Auditorii interni trebuie să analizeze operaţiile şi activităţile şi să determine măsura în care
rezultatele corespund obiectivelor stabilite şi dacă operaţiile/activităţile sunt aplicate sau realizate
conform prevederilor.Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii
adecvate. Auditorii interni trebuie să determine măsura în care conducătorul entităţii publice a
definit criterii adecvate de apreciere şi dacă obiectivele au fost realizate. Dacă aceste criterii sunt
adecvate, acestea pot fi utilizate şi de auditorii interni în evaluarea sistemului de control intern.

9
Dacă acestea sunt inadecvate, auditorii interni trebuie, împreună cu conducerea entităţii publice,
să elaboreze în mod corespunzător aceste criterii.
1.2.3 Atribuţiile compartimentului de audit public intern
Activităţi verificate de auditul intern
Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate de Consiliul judeţean Alba
şi care sunt în responsabilitatea acestuia inclusiv asupra activităţii din entităţile subordonate,
enumerate la alineatul precedent cu privire la formarea şi utilizarea fondurilor publice,
precum şi la administrarea patrimoniului public.
Principalele atribuţii ale compartimentului de audit public intern fără a fi limitative sunt:
limitative sunt:
1. Elaborează norme metodologice specifice Consiliului judeţean Alba;
2. Elaborează proiectul planului anual de audit public intern.

Activităţi auditate
Compartimentul de audit public intern auditează cel puţin o dată la 3 ani următoarele:
- angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv
din fondurile comunitare.
- plăţile asumate prin angajamentele bugatare şi legale inclusiv din fondurile comunitare
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de terenuri din domeniul privat al
judeţului Alba.
- concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al judeţului Alba.
- constituirea veniturilor respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă,
precum şi a facilităţilor acordate la vânzarea acestora;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere şi control , precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
Elaborează raportul anual al activităţii de audit intern care cuprinde principalele
constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin
implementarea recomandărilor eventualelor neregularităţii sau prejudicii constatate în timpul
misiunii de audit intern precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.
Raportul anual privind activitatea de audit public intern al instituţiilor subordonate se
transmite organului superior respectiv Consiliului judeţean Alba până la data de 5 ianuarie .

10
Raportul anual privind activitatea compartimentului de audit public intern din cadrul
Consiliului judeţean Alba se transmite structurilor teritoriale ale U.C.A.A.P.I. până la data de 15
ianuarie.
În situaţia în care în timpul misiunilor de audit public intern sunt
identificate unele iregularităţi sau posibile prejudicii, raporteazăimediat ordonatorului
principal de credite respectiv preşedintelui Consiliului Judeţean Alba şi structurii de
control intern abilitată, iar în cazul în care se constată abateri de la regulile procedurale şi
metodologice, respectiv de la prevederile legale aplicabile structurii, activităţii,
operaţiunii audiate, auditorii internii înştinţează pe Preşedintele Consiliuli Judeţean Alba
şi srtuctura de control intern în termen de 3 zile.
În cazul identificării unor iregularităţi majore auditorii interni pot continua misiunea sau
pot să o suspende cu acordul preşedintelui Consiliului judeţean Alba care a aprobat-o dacă în
rezultatele preliminare ale verificării se estimează că prin continuarea acestora nu se ating obiectivele
stabilite (limitarea accesului, informaţii insuficiente).

1.3 NORME APLICABILE COMPARTIMENTULUI DE AUDIT INTERN


ŞI AUDITORILOR INTERNI

1.3.1 Norme de calificare


Carta auditorului intern şi Codul privind conduita etică a a auditorului intern.
Carta auditorului intern defineşte obiectivele, drepturile şi obligaţiile auditului intern şi este
elaborată de compartimentul de audit inter şi aprobată de preşedintele Consiliului judeţean Alba .
Carta auditului intern informează despre obiectivele şi metodele de audit, clarifică misiunea
de audit, fixează regulile de lucru între auditori şi auditat şi promovează regulile de conduită
1.3.2 Codul privind conduita etică a auditului intern
Codul privind conduita etică a auditului intern reprezintă un ansamblu de principii şi reguli de
conduită care trebuie să guverneze activitatea auditorilor interni şi cuprinde regulile pe care
auditorii interni trebuie să le respecte în exercitarea atribuţiilor.
1.3.3 Independenta si obiectivitatea
Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea directă a ordonatorului
principal de credite, respectiv preşedintele Consiliului judeţean Alba , exercitând o funcţie distinctă şi
independentă de activitatea Consiliului judeţean Alba . Prin atribuţiunile sale, compartimentul de
audit public intern nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern.

11
Activitatea de audit public intern nu trebuie să fie supusă ingerinţelor externe începând de la
stabilirea obiectivelor auditabile, realizarea efectivă a lucrărilor şi până la comunicarea rezultatelor
acestora.
Auditorii interni trebuie să aibă o atitudine imparţială, să nu aibă prejudecăţi şi să evite confliectele
de interese. De asemenea trebuie să-şi îndeplinească atribuţiile în mod obiectiv şi independent, cu
profesionalism şi integritate potrivit normelor şi procedurilor specifice activităţii de audit public ini
compartimentului de l compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către
preşedintele Consiliului judeţean Alba cu avizul structurii teritoriale al U.C.A.A.P.I.
Numirea şefului compartimentului de audit intern din cadrul Consiliului judeţean Alba se
face cu avizul prealabil al structurii teritoriale a al U.C.A.A.P.I.
Consiliul judeţean Alba solicită aviz în baza următoarei proceduri:
- candidaţii pentru funcţia de şef al compartimentului de audit intern depun următoarele
documente:
- curriculum vitae;
- 2 scrisori de recomandare;
- o lucrare de concepţie privind organizarea şi exercitarea auditului intern în cadrul Consiliului
judeţean Alba;
- o declaraţie privind respectarea prevederilor art. 20 alin 1. din Legea auditului intern
referitoare la incompatibilităţile auditorilor interni.
După obţinerea avizului favorabil, numirea şefului compartimentului de audit public intern se
face de către preşedintele Consiliului judeţean Alba în conformitate cu prevederile legale referitoare
la organizarea şi desfăşurarea concursurilor, respectiv examenelor pentru ocuparea acestor funcţii.
în cazul în care avizul structurii teritoriale a U.C.A.A.P.I. este nefavorabil candidatului
respectiv nu poate participa la concursul/examenul organizat pentru ocuparea acestei funcţii.
Persoanele care sunt soţi, rude sau afinii până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul
instituţiei nu pot fi auditori interni în cadrul acestei instituţii.
Auditorii interni nu pot fi desemnaţi să efectueze misiuni de audit public intern la o
instituţie subordonată dacă sunt soţi, rude, sau afini până la gradul al patrulea inclusiv, cu conducătorul
acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.
Auditorii interni nu trebuie implicaţi în vreun fel în îndeplinirea activităţilor pe care în
mod potenţial le pot audita şi nici în elaborarea şi implementarea sistemelor de control intern al
instituţiei.
Auditorii interni care au responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate
integral sau parţial de Uniunea Europeană nu trebuie implicaţi în auditarea acestor programe.

12
Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinţeze misiuni de audit public intern în
sectoarele de activitate în care aceştia au deţinut funcţii sau au fost implicaţi în alt mod. Această
interdicţie se poate ridica dupătrecerea unei perioade de 3 ani.Auditorii care se găsesc într-una din
situaţiile prevăzute mai sus au obligaţia de a informa de îndată, în scris, preşedintele Consiliului
judeţean Alba.
1.3.4 Competenta si conştiinţa profesională
Competenţa
Auditorii interni trebuie să posede cunoştinţe, îndemânarea şi alte competenţe necesare pentru
a-şi exercita responsabilităţile individuale, cum sunt:
- competenţa în vederea aplicării normelor, procedurilor şi tehnicilor de audit;
- competenţa în ceea ce priveşte principiile şi tehnicile contabile;
- cunoaşterea principiilor de bază în economie în domeniul juridic;
- cunoştinţe suficiente pentru a identifica elementele de iregularitate şi frauda, nefiind în
sarcina auditorilor interni investigarea acestora;
- capacitatea de a comunica oral şi în scris.
Pentru cunoştinţe de strictă specialitate pot fi contractate servicii de expertiză/consultanţă din
afara Consiliului judeţean Alba , capacitatea şi competenţa acestor servicii trebuie să fie verificate şi
lucrările supervizate de către compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului judeţean
Alba.
Cunoştinţele profesionale
- Auditorul intern trebuie să depună toate eforturile în decursul exercitării funcţiei sale
şi să ia în considerare următoarele elemente:
- perioada de lucru necesară pentru atingerea obiectivelor misiunii de audit;
- complexitatea şi importanţa domeniilor auditate;
- pertinenţa şi eficacitatea procesului de gestiune a riscurilor şi de control;
- probabilitatea existenţei erorilor iregularităţilor şi a unor disfuncţionalităţi semnificative;
- costurile implementării unor controale suplimentare în raport cu avantajele
preconizate.
1.3.5 Pregătirea profesională continuă
Auditorii interni trebuie să-şi îmbunătăţească cunoştiinţele şi practica profesională printr-o
pregătire continuă .
Conducerea instituţiei va asigura condiţiile necesare pregătirii profesionale, perioada
destinată în acest scop fiind de minim 15 zile pe an.
1.3.6 Programul de asigurare şi înbunătăţirea calităţii.
Definire

13
Compartimentul de audit public intern trebuie să elaboreze un program de asigurare şi
îmbunătăţire a calităţi sub toate aspectele activităţii de audit intern.
Programul trebuie să asigure ca normele, instrucţiunile şi codul etic sunt respectate de
auditorii interni.
1.3.7 Evaluarea programului de calitate
Acest program trebuie să permită evaluări interne şi externe.
Evaluarea internă
Evaluarea internă presupune efectuarea de controale permanente prin care seful
compartimentului de audit public intern examinează eficacitatea normelor interne de audit public intern
pentru a verifica dacă procedurile de asigurare a calităţii misiunilor de audit intern sunt aplicate în
mod satisfăcător garantând calitatea rapoartelor de audit public intern.
Evaluarea externă
Evaluarea externă este efectuată de structura teritorială a UCAAPI prin: verificarea
respectării normelor,instrucţiunilor şi a Codului privind conduita etică a auditului intern cel puţin o
dată la cinci ani.
Avizarea numirii respectiv destituirii şefului compartimentului de audit intern al
Consiliului judeţean Alba.

1.4 NORME DE FUNCŢIONARE A AUDITULUI INTERN

1.4.1 Cerinţe privind funcţionarea compartimentului de audit intern


Compartimentul de audit public intern este responsabil pentru organizarea şi desfăşurarea
activităţilor de audit public intern.
Planificarea activităţii de audit public intern bazată pe analiza riscurilor
Elaborarea planului de audit public intern
Planul de audit public intern se întocmeşte anual de către compartimentul de audit
public intern.
Selectarea misiunilor de audit public intern se face în funcţie de următoarele elemente de
fundamentare:
- evaluarea riscului asociat diferitelor structuri – activităţi, programe/ proiecte sau operaţiuni.
- criteriile semnal/sugestiile conducătorului instituţiei, respectiv deficienţe constatate
anterior în rapoartele de audit, deficienţe constatate în procesele verbale încheiate în urma
inspecţiilor;
- deficienţe consatatate de rapoartele Curţii de Conturi;
- alte informaţii şi indicii referitoare la disfuncţionalităţi sau abateri;

14
- aprecieri ale unor specialişti experţi, cu privire la structura şi dinamica unor riscuri
interne sau de sitem, analiza unor trenduri pe termen lung privid unele aspecte ale sitemului,
evaluarea impactului unor modificări petrecute în mediuzl în care evoluază sitemul audiat.
- Numărul instituţiilor publice subordonate .
- Respectarea periodicităţii în auditarea cel puţin o dată la 3 ani.
- Recomandările Curţii de Conturi;
Tipurile de audit convenabile pentru fiecare instituţie subordonată.
Proiectul planului anual de audit public intern se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a
anului precedent anului pentru care se elaborează.
Preşedintele Consiliului judeţean Alba aprobă proiectul planului anual de audit public intern
până la 20 decembrie a anului precedent.
Planul anual de audit public intern reprezintă un document oficial . El
este păstrat în arhivă împreună cu referatul de justificare în conformitate cu
prevederile Legii Arhivelor Naţionale.

Referatul de Justificare
Proiectul planului anual de audit public intern este însoţit de un referat de justificare a modului
în care sunt selectate misiunile de audit cuprinse în plan.
Referatul de justificare va cuprinde pentru fiecare misiune de audit public intern, rezultatele
riscului asociat (anexa la referatul de justificare) . Criteriile semnal şi alte elemente de
fundamentare care au fost avute în vedere la selectarea misiunii respective.
1.4.2 Structura planului de audit public intern
Planul anual de audit intern are următoarea structură :
-scopul acţiunii de auditare;
-obiectivele acţiunii de auditare;
-identificarea/descrierea activităţii/ operaţiunii supuse auditului intern;
-identificarea instituţiei sau structurilor organizatorice la care se va desfăşura acţiunea de
auditare;
- durata acţiunii de auditare;
- perioada supusă auditării;
- numărul de auditori proprii antrenaţi în acţiunea de auditare;
- precizazrea elementelor ce presupun utilizarea unor cunoştinţe de specialitate, precum şi
anumărului de specialişti cu care urmeză să se încheie contracte externe de servicii de expertiză;
- numărul de auditori care urmeză să fie atraşi în acţiunile de audit intern din cadrul
instituţiilor subordonate.

15
1.4.3 Actualizarea planului de audit pubic intern
Actualizarea planului de audit public intern se va face în funcţie de:
- modificările legislative sau organizatorice xare schimbă gradul de semnificaţie a
auditării anumitor operaţiuni, activităţi sau acţiuni ale sistemului;
- actualizarea planului de audit intern se va realiza prin întocmirea unui referat de
modificare a planului de audit public intern aprobat de preşedintele Consiliului judeţean Alba.

1.4.4 Reglementarea activităţii compartimentului de audit public intern


Compartimentul de audit public intern elaborează norme specifice Consiliului
judeţean Alba cu avizul structurii teritorialea UCAARI.
Preşedintele Consiliului judeţean Alba decide elaborarea de norme proprii pentru fiecare
unitate subordonată care înfiinţează structuri de audit public intern.
Entităţile publice subordonate transmit normele proprii spre avizare la Consiliul judeţean
Alba.
Normele proprii se transmit pentru avizare cu aprobarea conducătorului entităţii publice
semnate pe fiecare pagină de auditorul intern care le-a elaborat.
Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului judeţean Alba este obligat să
le avizeze în termen de 30 de zile şi să înştiinţeze entitatea în cauză.
Compartimentul de audit public intern abilitat să avizeze normele proprii unităţilor
subordonate poate solicita eventuale clarificări, modificări ,completări ale acestora.
Conducătorii unităţilor subordonate vor lua măsurile necesare pentru soluţionarea operativă a acestor
solicitări.
Unităţile sbordonate pentru care Preşedintele Consiliului judeţean Alba a decis
neânfiinţarea compartimentului de audit intern nu elaborează norme proprii.
1.4.5 Raportarea activităţii de audit public intern
Raportul de audit public intern finalizat împreună cu rezultatele concilierii se transmite
preşedintelui Consiliului judeţean Alba pentru analiză şi avizare.
Compartimentul de audit intern asigură:
a) raportarea periodică asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din
activităţile sale de audit.
b)elaborarea raportului anual al activităţii de audit intern;
c) în cazul identificării unor iregularităţii sau posibile prejudicii, se raportează
imediat Preşedintelui Consiliului judeţean Alba şi structurii de control intern abilitate;
d) informeză structura teritorială a U.C.A.A.P.I. despre recomandările neânsuşite de
către conducătorii entităţilor publice audiate precum şi despre consecinţele acestora.

16
1.4.6 Obiective aferente activităţii de audit public intern
Evaluarea managementului riscului
Compartimentul de audit public intern trebuie să evalueze riscurile aferente operaţiunilor şi
sistemelor informatice privind:
- fiabilitatea şi integritatea informaţiilor financiare şi operaţionale;
- eficacitatea şi eficienţa operaţiilor;
- protejarea patrimoniului;
- respectarea legilor, reglemntărilor şi contractelor.
Evaluarea sistemelor de control
Compartimentul de audit intern ajută la menţinerea unui sistem de control adecvat prin
evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia contribuind la îmbunătăţirea lui continuă.
Evaluarea pertinenţei şi eficacităţii sistemului de control intern se va face pe baza
rezultatelor evaluării riscurilor şi va viza'operaţiile şi sistemele informatice ale instituţiei din
următoarele puncte de vedere:
- fiabilităţii şi integrităţii informaţiilor financiare şi operaţionale;
- eficacităţii şi eficienţei operaţiilor;
- protejării patrimoniului;
-respectării legilor, reglementărilor şi procedurilor.
- în cursul misiunilor auditorul intern examinează procedurile de control intern în acord cu
obiectivele misiunii în vederea identificării tuturor deficienţelor semnificative ale acestora.
Auditorii interni analizează - operaţiile şi activităţile şi vor determina măsura în care
rezultatele corespund obiectivelor stabilite şi dacă operaţiile/activităţile sunt aplicate sau realizate
conform prevederilor.
Pentru evaluarea sistemului de control sunt necesare utilizarea unor criterii adecvate.
Auditorii interni vor determina măsura în care ordonatorii principali şi secundari de credite au
definit criterii adecvate de apreciere şi dacă obiectivele au fost realizate.
Dacă criteriile sunt adecvate acestea pot fi utilizate şi de auditrii interni în evaluarea sistemului
de control intern.

17
CAPITOLUL 2. DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

2.1 PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Ordinul de serviciu
Ordinul de serviciu se întocmeşte de auditorii din cadrul compartimentului de audit pe baza
planului anual de audit public intern şi se aprobă de preşedintele Consiliului judeţean Alba.
Ordinul de serviciu repartizează sarcinile de serviciu - auditor intern, astfel încât să se poată demara
misiunea de audit.
Declaraţia de independentă
Independenţa auditorilor interni selectaţi pentru realizarea unei misiuni de audit public intern
trebuie declarată, în acest sens fiecare auditor intern trebuie să întocmească o declaraţie de
independenţă.
Notificarea privind declararea misiunii de audit intern
Compartimentul de audit intern notifică entitatea/structura auditată cu cel mult 15 zile
înainte de declararea misiunii de audit intern, despre scopul, principalele obiective, durata
acesteia, precum şi despre faptul că pe parcursul misiunii vor avea loc interventi la faţa locului al
căror program va fi stabilit ulterior, de comun acord.

18
2.2 COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA INFORMAŢIILOR

2.2.1 Colectarea informaţiilor:


În această etapă auditorii internii solicită şi colectează informaţii cu caracter general despre
entitatea/ structura auditată.
Aceste informaţii trebuie să fie pertinente şi utile pentru a atinge următoarele scopuri:
a). Identificarea principalelor elemente ale contextului instituţional şi socio-
economic în care entitatea/ structura auditată îşi desfăşoară activitatea;
b). Cunoaşterea organizării entităţii/structurii auditate a tehnicilor sale de lucru şi a
diferitelor nivele de administrare, conform organigramei;
c). Identificarea punctelor cheie ale funcţionării entităţii/ structurii auditate şi ale
siustemelor sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tari şi slabe;
d).identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă;
e). Identificarea informaţiilor probante necesare pentru atingerea obiectivelor
controlului şi selecţionării tehnicilor de investigare adecvate.
2.2.2 Prelucrarea informaţiilor constă în :
1. Analiza structurii/ entităţii audiate şi activităţii sale ( organigramă , regulamente de
funcţionare, fişe ale posturilor, circuitul documentelor);
2. Analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate;
3. Analiza factorilor susceptibili de a impiedica buna desfăşurare a misiunii de audit
intern;
4. Analiza rezultatelor controalelor precedente;
5. Analiza informaţiilor externe referitoare la entitatea/ structura audiată.

2.3 IDENTIFICAREA OBIECTELOR AUDITABILE

Obiectul auditabil
Obiectul auditabil reprezintă activitatea elementară a domeniului auditat ale cărei
caracteristici pot fi definite teoretic şi comparate cu realitatea practică.
Etapele identificării obiectelor auditabile
Identificarea acestora se va realiza în 3 etape:
- detalierea fiecărei activităţii în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea acestei
activităţi în operaţii succesive descriind procesul de la realizarea acestei activităţi până la
înregistrarea ei;

19
- definirea pentru fiecare operaţiune în parte a condiţiilor pe care trebuie să le
îndeplinesacă din punct de vedere al controalelor specifice şi al riscurilor aferente;
- determinarea modalităţilor de funcţionare necesare pentru ca entitatea/ structura să atingă
obiectivul şi să elimine riscul.
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile
Lista centralizatoare a obiectelor auditabile, definite sub aspectele caracteristicilor specifice şi
ale riscurilor asociate, constituie suportul analizei riscurilor.

2.4 ANALIZA RISCURILOR

Definirea riscului
Riscul reprezintă orice eveniment, acţiune, situaţie sau comportament cu impact
nefavorabil asupra capacităţii entităţii publice de a realiza obiectivele.
Categorii de riscuri:
a) riscuri de organizare ( neformalizarea procedurilor) lipsa unor responsabilităţii precise,
insuficienta organizare a resurselor umane, documentaţia insuficientă neactualizată;
b) riscuri operaţionale: neînregistarea în evidenţele contabile, arhivaree necorespunzătoare a
documentelor justificative, lipsa unui control asupra operaţiilor cu risc ridicat;
c) riscuri financiare: plăţi nesecurizate, nedetectarea operaţiilor cu risc financiar;
d) riscuri generate de schimbările legislative, structurale, manageriale.
Componentele riscului
Componentele riscului sunt:
- probabilitatea de apariţie;
- nivelul impactului, respectiv gravitatea consecinţelor şi durata acestora.
Scopul analizei riscului
Analiza riscului reprezintă o etapă majoră în procesul de audit public intern care are drept
scopuri:
a) să identifice pericolele din entitatea/structura auditată;
b) să identificedacă controalele interne sau procedurile entităţii/structurii auditate pot
prevenii, elimina sau minimiza pericolele;
c) să evalueze structura ( evoluţia controlului inter al entităţii) structurii auditate.
Fazele analizei riscurilor
Fazele analizei riscurilor sunt următoarele:
- analiza activităţii entităţii/structurii auditate;

20
- identificarea şi evaluarea riscurilor inerente, respectiv a riscurilor de eroarea semnificativă
a activităţilor entităţii/structurii auditate, cu incidenţa asupra operaţiilor financiare;
- verificarea existenţei controalelor interne, a procedurilor de control intern, precum şi
evaluarea acestora;
- evaluarea punctelor slabe, cuantificarea şi împărţirea lor pe clase de risc.
Auditorii interni trebuie să integreze în procesul de identificare şi evaluare a riscurilor
semnificative şi pe cele depistate în cursul altor misiuni.
Măsurarea riscurilor
Măsurarea riscurilor depinde de probabilitatea de apariţie a riscului şi de gravitatea
consecinţeloreventru realizarea măsuriscurilor se utilizează drept instrumente de măsurare, criteriile
de apreciere.
Măsurarea probabilităţii
Criteriile utilizate pentru măsurarea probabilităţii de apariţie a riscului sunt:
- aprecierea vulnerabilităţii entităţii;
- aprecierea controlului intern.
- impact financiar.
Probabilitatea de apariţie a riscului variază de la imposibilitate la certitudine şi este
exprimată pe o scară de valori pe trei nivele.
- probabilitate mică;
- probabilitate medie;
- probabilitate mare.
a) Aprecierea vulnerabilităţii entităţii
Pentru a efectua aprecierea, auditorul va examina toţi factorii cu incidenţă asupra
vulnerabilităţii domeniului auditabil, cum ar fi:
- resursele umane;
- complexitatea prelucrării operaţiilor;
- mijloacele tehnice existente.
Vulnerabilitatea se exprimă pe trei nivele:
- vulnerabilitate redusă;
- vulnerabilitate medie;
- vulnerabilitate mare.
b) Aprecierea controlului intern
Aprecierea controlului intern se face pe baza unei analize a calităţii controlului intern al
entităţii pe trei nivele:
- controlul intern corespunzător;

21
- controlul intern insuficient;
- controlul intern cu lipsuri grave.
Măsurarea gravităţii consecinţelor evenimentului ( nivelul impactului).
Nivelul impactului reprezintă efectele riscului în cazul producerii sale şi se poate exprima pe o
scară valorică pe trei nivele:
- impact scăzut;
- impact moderat;
- impact ridicat.

2.5 ELABORAREA TEMATICII ÎN DETALIU A MISIUNII DE AUDIT INTERN

Tematica în detaliu cuprinde totalitatea domeniilor/obiectelor de auditat selectate


(obiectivele de îndeplinit) , este semnată de auditorii sau auditorul care participă la misiunea
respectivă şi adusă la cunoştiinţă principalilor responsabili ai entităţii/structurii auditate în cadrul
şedinţei de deschidere.

Programul de audit public intern


Programul de audit public intern este un document intern de lucru al compartimentului de
audit public intern care se întocmeşte în baza tematicii detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din
tematica detaliată acţiunile concrete de efectuat precum şi repartizarea acestora pe fiecare
auditor intern.
Programul preliminar al intervenţiilor la fata locului
Programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului se întocmeşte în baza programului
de audit public intern şi prezintă în mod detaliat lucrările pe care auditorii interni îşi propun să le
efectueze.

2.6 DESCHIDEREA INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI

Şedinţa de deschidere
Şedinţa de deschidere a intervenţiei la faţa locului se derulează la unitatea auditată cu
participarea auditorilor interni şi a personalului entităţii/structurii auditate.
Ordinea de zi a şedinţei de deschidere trebuie să cuprindă:
- prezentarea auditorilor interni;
- prezentarea obiectivelor misiunii de audit public intern;
- stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificării;

22
- prezentarea tematicii în detaliu;
- acceptarea calendarului întâlnirilor;
- asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii de audit intern.
Entitatea/structura auditată - poate solicita amânarea misiunii de audit în cazuri
justificate(interese speciale, lipsa de timp, alte circumstanţe). Amânarea trebuie discutată cu
compartimentul de audit public intern şi notificată lapreşedintele Consiliului judeţean Alba.
Minuta şedinţei de deschidere
Data şedinţei de deschidere, participanţii, aspectele importante discutate trebuie
consemnate în minuta şedinţei de deschidere.
Notificarea privind realizarea intervenţiilor la fata locului
Compartimentul de audit public intern trebuie să notifice
entitatea/structura auditată despre programul verificărilor la faţa locului , inclusiv perioadele
de desfăşurare. Odată cu această notificare trebuie să se transmită şi carta auditului intern.

2.7 INTERVENŢIA LA FATA LOCULUI (MUNCA DE TEREN)

Definire si etape
Intervenţia la faţa locului constă în colectarea documentelor, ordinea şi evaluarea acestora.
Intervenţia la faţa locului cuprinde următoarele etape:
a) cunoaşterea activităţii/sistemului/ procesului supus verificării şi studierea proceselor aferente;
b) intervievarea personalului auditat;
c) verificarea înregistrărilor contabile;
d) analiza datelor şi informaţiilor;
e) evaluarea eficienţei şi eficacităţii controalelor interne;
f) realizarea de testări;
g) verificarea modului de realizare a corectării acţiunilor menţionate în
auditările precedente.

2.8 TEHNICI SI INSTRUMENTE DE AUDIT INTERN

2.8.1 Principalele tehnici de audit intern


Verificarea - asigură validarea, confirmarea, acurateţea înregistrărilor, documentelor,
declaraţiilor, concordanţa cu legile şi regulamentele, precum şi eficacitatea controalelor interne.

23
Tehnicile de verificare sunt:
Comparaţia – confirmă identificarea unei informaţii după obţinera acesteia din două sau
mai multe surse diferite;
Examinarea – presupune urmărirea în special a detectării erorilor sau a iregularităţilor;
Recalcularea - verificarea calculelor matematice
Confirmarea – solicitarea informaţiei din două sau mai multe surse independente ( a treia
parte) în scopul validării acesteia;
Punerea de acord – procesul de potrivire a două categorii diferite de înregistrări;
Garantarea - verificarea realităţii tranzacţiilor înregistrate prin examinarea documentelor de la
articolul înregistrat spre documentele justificative;
Urmărirea- reprezintă verificarea procedurilor de la documentele justificative spre
articolul înregistrat.
Scopul urmăririi este de a verifica dacă toate tranzacţiile reale au fost înregistrate.
Observarea fizică – reprezintă modul prin care auditorii interni îşi formeză o părere proprie.
Interviul - se realizează de către auditorii interni prin intervievarea persoanelor audiate
/implicate/interesate. Inforamţiile primite trebuie confirmate cu documente.
Analiza - constă în descompunerea unei entităţi în elemente
care pot fi izolate, identificate, cuantificate şi măsurate distinct.
2.8.2 Principalele instrumente de audit intern
Chestionarul - cuprinde întrebările pe care le formulează auditorii interni.
Tipurile de chestionare sunt:
Chestionarul de luare la cunoştinţă – cuprinde întrebări referitoare la contextul socio-
economic, organizarea internă, funcţionarea entităţii/structurii auditate.
Chestionarul de control intern – ghidează auditorii interni în activitatea de identificare obiectivă
a disfuncţiilor şi cauzelor reale ale acestor disfuncţii.
Chestionarul - lista de verificare - este utilizat pentru stabilirea condiţiilor pe care trebuie
să le îndeplinească fiecare domeniu auditabil.
Cuprinde un set de întrebări standard privind obiectivele definite, responsabilităţiile, tehnici de
informare, resursele umane existente.
2.8.3 Tabloul de prezentare a circuitului auditului ( pista de audit) care permite:
- stabilirea fluxurilor informaţiilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor referitoare la acestea.
- stabilirea documentaţiei justificative complete;
reconstituirea operaţiunilor de la suma totală până la detalii individuale şi invers.
2.8.4 Formularele constatărilor de audit intern
- Se utilizează pentru prezentarea fundamentată a constatărilor auditului public intern.

24
a).Fişa de identificare şi analiza problemelor F.I.A.P.se întocmeşte pentru fiecare
disfuncţionalitate constatată. Prezintă rezumatul acesteia cauzele şi consecinţele precum şi
recomandările pentru rezolvare.F.I.A.P. trebuie să fie confirmată de reprezentanţii
entităţii/structurii audiate.
b) Formularul de constatare şi raportare a înregistrărilor – se întocmeşte în cazul în care auditorii interni constată
existenţa sau posibilitatea producerii unor iregularităţii. Se transmite imediat Preşedintelui
Consiliului judeţean Alba şi structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor.

DOSARELE DE AUDIT INTERN

Dosarele stau la baza formulării concluziilor auditorilor interni.


Tipuri de dosare de audit public intern.
a) Dosarul permanent - cuprinde următoarele secţiuni:
Secţiunea A - Raportul de audit intern şi anexele acestuia:
- ordinul de serviciu;
- declaraţia de independenţă;
- rapoarte - sinteza recomandărilor;
- fişele de identificare şi analiza problemelor (FIAP);
- formularele de constatare a iregularităţilor;
- programul de audit.
Secţiunea B - Administrativă
- notificarea privind declararea misiunii de audit public intern;
- minuta şedinţei de deschidere;
- minuta reuniunii de conciliere;
- minuta şedinţei de închidere;
-corespondenţa cu entitatea/structura auditată.
Secţiunea C - Documentaţia misiunii de audit intern:
- strategii interne;
- reguli, regulamente şi legi aplicabile;
- materiale despre entitate;
- documentaţia analizei riscului;
Secţiunea D - Supervizarea si revizuirea desfăşurării misiunii de audit intern.
b) Dosarul documentelor de lucru - cuprinde copii xerox a documentelor justificative, extrase
din acestea, care trebuie să confirme şi să sprijine concluziile auditorilor interni.

25
2.10. REVIZUIREA

Se efectuează de auditorii interni, înainte de întocmirea raportului de audit intern, pentru a


se asigura că documentele de lucru sunt pregătite corespunzător.

2.11. PĂSTRAREA SI ARHIVAREA DOSARELOR DE AUDIT INTERN

Dosarele de audit public intern sunt proprietatea Consiliului judeţean Alba şi sunt
confidenţiale. Ele trebuie păstrare până la îndeplinirea, recomandărilor din raportul de audit public
intern, după care se arhivează în concordanţă cu reglementările legale privind arhivarea.

SEDINŢA DE ÎNCHIDERE A INTERVENŢIEI LA FATA LOCULUI

Are drept scop prezentarea opiniei auditorilor interni, a recomandărilor finale di proiectul
raportului de audit intern şi a caledarului de implementare a recomandărilor.
Se întocmeşte o minută a şedinţei de închidere.

CAPITOLUL 3. ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT INTERN

3.1 ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

În elaborarea proiectului Raportului de audit intern se vor respecta următoarele cerinţe:


- constatările trebuie să aparţină obiectivelor misiunii de audit intern şi să fie susţinute prin
documente justificative corespunzătoare;
- recomandările trebuie să fie în concordanţă cu cu constatările şi să determine
reducerea riscurilor potenţiale;
- raportul trebuie să exprime opinia auditorului intern bazată pe constatările
efectuate;
- se întocmeşte pe baza FIAP-urilor.
- în redactarea proiectului Raportului de audit intern trebuie să se respecte următoarele
principii:
• constatările trebuie să fie prezentate într-o manieră pertinentă şi incontestabilă;
• evitarea utilizării expresiilor imprecise;
• promovarea unui limbaj cât mai uzual;

26
• evitarea tonului polemic, jignitor .tendenţios;
• ierarhizarea constatărilor ( numai cele importante vor fi prezentate în instanţă sau la concluzii);
• evidenţierea aspectelor pozitive şi a înbunătăţirilor constatate de la ultima misiune de audit
intern.

3.2. STRUCTURA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

Cuprinde următoarele elemente:


- scopul şi obiectivele misiunii de audit intern;
- date de identificare a misiunii de audit inter ( baza legală, ordinul de serviciu, achipa de
auditare, entitatea/structura auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată);
- modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern ( sondaj/axhautiv, documente/materiale
examinate, materiale întocmite în cursul acţiunii de audit intern;
- constatări efectuate;
- documentaţia anexă( note explicative, note de relaţii, situaţii, acte, documente şi orice alt
material probant sau justificativ).
3.3 TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

Proiectul de Raport de audit public intern se transmite la structura


auditată, iar aceasta poate trimite în maxim 15 zile de la primire, punctele sale de vedere. Punctele
de vedere primite trebuie analizate de către auditorii interni.
Reuniunea de consiliere
- în termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere auditorii interni organizează reuniunea
de consiliere cu structura auditată în cadrul căreia se analizează constatările şi concluziile în vederea
acceptării recomandărilor formulate.
- Se întocmeşte o minută privind desfăşurarea şedinţei de conciliere.

3.4 ELABORAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

Raportul de audit public intern trebuie să includă modificările discutate şi convenite din
cadrul şedinţei de conciliere. Raportul de audit public va fi însoţit de o sinteză a principalelor
constatări şi recomandări.
Auditorii din cadrul compartimentului de audit public intern trebuie să informeze UCAAPI
teritorial despre recomandările care nu au fost avizate de conducătorul entităţii publice

27
3.5 DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

Auditorii din cadrul compartimentului de audit public intern trimit Raportul de audit
public intern, finalizat împreună cu rezultatele concilierii şi punctele de vedere al entităţii sau
structurii auditate preşedintelui Consiliului judeţean Alba pentru analiză şi avizare.
După avizare recomandările cuprinse în Raportul de audit public intern acestea vor fi
comunicate structurii auditate.

3.6 URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR

Obiectivul acestei etape este asigurarea că recomandările menţionate în Raportul de audit public
intern sunt aplicate întocmai la termenele stabilite, în mod eficace.
Structura audiată trebuie să informeze compartimentul de audit public intern asupra modului
de implementare a recomandărilor.
Responsabilitatea structurii audiate contă în:
- elaborarea unui plan de acţiune, însoţit de un calendar privind îndeplinirea acestuia;
- stabilirea responsabililor pentru fiecare recomandare;
- punerea în practică a recomandărilor;
- comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor;
- evaluarea rezultatelor obţinute.
Responsabilitatea compartimentului de audit intern:
Compartimentul de audit public intern verifică şi raportează la UCAAPI teritorial stadiul
progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.

3.7. SUPERVIZAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN

Auditorii din cadrul compartimentului de audit public intern sunt responsabili cu


supervizarea tuturor etapelor de desfăşurare a misiunii de audit public.
Scopul acţiunii de supervizare este de a asigura că obiectivele misiunii de audit public intern
au fost atinse în condiţii de calitate , astfel:
- oferă instrucţiunile necesare derulării misiunii de audit;
- verifică executarea corectă a programului misiunii de audit;
- verifică existenţa elementelor probante;
- verifică dacă redactarea raportului de audit intern, atât cel intremediar cât şi cel final este exactă, clară,
concisă şi se efectuaeză în termenele fixate.

28
CAPITOLUL 4.
DERULAREA MISIUNII DE AUDIT INTERN LA CONSILIUL
JUDEŢEAN ALBA

GHID PROCEDURAL A MISIUNII DE AUDIT

1. Procedura P - 01 - ORDINUL DE SERVICIU

Scopul:
De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel încât aceştia să poată
demara misiunea de audit public intern.
Premise:
Ordinul de serviciu reprezintă - mandatul de intervenţie dat de către ordonatorul principal
de credite - preşedintele Consiliului judeţean Alba şi se întocmeşte de către auditorii din cadrul
compartimentului de audit public intern pe baza planului anual de audit public intern.
Procedura

29
Auditorii din cadrul 1. Se repartizeaza sarcinile de serviciu pe auditor
compartimentului de audit 2. Se intocmeste Ordinul de serviciu pe baza
public intern planului de audit public intern ;
3. Se aloca un nr. Ordinului de serviciu ;
4. Se asigura copii ale Ordinului de serviciu
fiecarui membru al echipei de audit

Exemplu:MODEL a-01
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii 672/19.12.2002 şi cu Planul anual de audit intern se va


efectua o misiune de audit interen la Consiliul Judeţean Alba în perioada de 22.03.2010-
22.04.2010.
Scopul misiunii de audit este Asigurarea garanţiei pentru conducerea Consiliului Judeţean
Alba iar obiectivele acesteia sunt verificarea activităţii.
Menţionăm că se va efectua un audit de sistem şi regularitate.
Echipa de audit intern formată din următorii auditori: N.N,C.C,S.L.

30
PREŞEDINTE,
D.I.

2. Procedura P - 02 - Declararea independentei

Scopul:

De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea sau structura auditată.

Premise:

In vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit public intern vor fi
verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel un auditor nu va fi desemnat acolo unde există
incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară fiind furnizată în acest sens
o justificare din partea compartimentului de audit public intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de
audit apare o incompatibilitate , reală sau presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze de urgenţă
conducerea, respectiv preşedintele Consiliului judeţean Alba.

Procedura:

31
Auditorii 1. Completează Declaraţia de Independenţă MODEL
A.02.
Coordonatorul 2. Îndosariază Declaraţia de Independenţă în dosarul de
Compartiment audit.
ului de audit
3. Identifică incompatibilitatea semnalată de către auditorii şi
stabilesc modalitateaîn care acesta poate fi atenuată;

32
Declaraţia de independenţă - MODEL A-02

ROMÂNIA SE APROBĂ
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
PUBLIC INTERN
DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

NUMELE N.I.
Misiunea de audit public intern. C. J. ALBA
DATA 22.03.2010

INCOMPATIBILITĂŢI
In legătură cu entitatea DA NU
Aţi avut/aveţi vreo relaţie oficială, financiară sau personală cu cineva care ar putea să vă limiteze X
măsura în care puteţi să vă interesaţi, să descoperiţi sau să constataţi slăbiciuni de audit în orice fel?
Aveţi idei preconcepute faţă de persoane, grupuri, organizaţii sau obiective care ar putea să vă X
influenţeze în misiunea de audit ?
Aţi avut/aveţi funcţii sau aţi fost/sunteţi implicat în ultimii 3 ani într-un alt mod în X
activitatea antităţii/structurii ce va fi auditată
Aveţi responsabilităţi în derularea programelor şi proiectelor finanţate integral sau parţial de X
Uniunea Europeană?
Aţi fost implicat în elaborarea şi implementarea sistemelor de control ale X
entităţii/structurii ce urmează a fi auditată?
Sunteţi soţ/sote a ,ruda sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul X
entităţii/struturii ce va fi auditată sau cu membrii organului de conducere colectivă?
Aveţi vreo legătură politică.socială, care ar rezulta dintr-o fostă angajare sau primirea de redevenţe X
de la vreun grup anume sau nivel guvernamental?
Aţi aprobat înainte facturi,ordine de plată şi alte instrumente de plată pentru X
entitatea/structura ce va fi auditată?
Aţi ţinut anterior contabilitatea la entitatea strutura ce va fi auditată? X
Aveţi vreun interes direct sau unul de fond financiar indirect la entitatea/structura ce va fi auditată ? X

Dacă în timpul misiunii de audit, apare orice incompatibilitate personală externă sau X
organizaţională care ar putea să vă afecteze abilitatea dvs. de a lucra şi a face raportele de audit
imparţiale, notificaţi preşedintele Consiliului judeţean Alba de urgenţă?

AUDITOR: N.N,C.C.,S.L.

DATA Şl SEMNĂTURA
22.03.2010
MODEL A-02
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
PUBLIC INTERN

1. Incompatibilităţi personale
2. Pot fi negociate/diminuate incompatibilitătile ?
3. Dacă da, se explică cum anume.

Data şi semnătura 22.03.2010

(Se completează de către auditori)


N.N,C.C,S.L
3. Procedura P-03 - Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern
Scopul
Să informeze entitatea sau structura auditată de declanşarea misiunii de audit public intern.
Premise
Se intenţionează ca prin notificarea entităţii/structurii auditate să se asigure desfăşurarea
corespunzătoare a procedurilor de audit.
Procedura
Auditorii: 1. Intocmesc adresa de notificare către părţile interesate în
vederea transmiterii acestuia cu cel mult 15 zile înainte de
declanşarea misiunii de audit public intern.
2. Semnează adresa de notificare.
3. Alocă un număr adresei de notificare şi o transmite entităţii sau
structurii auditate.
4. Indosariază copia adresei de notificare în dosarul permanent.
MODEL B-01
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
PUBLIC INTERN

NOTIFICAREA PRIVIND DECLANŞAREA


MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN

CĂTRE:C.J.ALBA
DE LA : Serviciul Audit intern
Stimate(ă).Domnule Preşedinte
In conformitate cu Planul anual de audit public intern urmează ca în perioada de 22.03.2010–
22.03.2010 să efectuăm o misiune de audit public intern cu tema verificarea activităţii la Consiliul
Judeţean Alba.
Auditul va examina responsabilităţile asumate de conducerea Consiliului Judeţean Alba şi
va determina dacă acesta îşi îndeplineşte obligaţiile sale într-un mod eficient şi efectiv.
Vă vom contacta ulterior pentru a stabili de comun acord o şedinţă de deschidere în vederea
discutării diverselor aspecte ale misiunii de auditor, cuprinzând:
- prezentarea auditorilor
- prezentarea principalelor obiective ale misiunii de audit public intern
- programul intervenţiei la faţa locului;
- scopul misiunii de audit public intern;
- alte aspecte.
Pentru o mai bună înţelegere a activităţii dumneavostră vă rugăm să ne puneţi la dispoziţie
următoarea documentaţie necesar

Dacă aveţi unele întrebări privind această acţiune vă rugăm să contactaţi compartimentul de audit
public intern. Cu stimă.

DATA: 22.03.2010
Compartimentul de audit public intern ,

N.N, C.C,S.L
4.Procedura P - 04 - Colectarea şi prelucrarea informaţiilor

Scopul:
Cunoaşterea domeniului auditabil îl ajută pe auditor să se familiarizeze cu entitatea sau structura
auditată. Colectarea informaţiilor, facilitează procedurile de analiză de risc şi cele de verificare.
Premise:
Colectarea este în fapt pregătirea informaţiilor în vederea efectuării analizei de risc şi pentru
identificarea informaţiilor necesare, fiabile, pertinente şi utile pentru a atinge obiectivele misiunii de audit
public intern.
Colectarea informaţiilor presupune:
- identificarea principalele- elemente ale contextului instituţional şi socio-economic în care
entitatea/structura auditată îşi desfăşoară activitatea;
- analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii sa structurii auditate;
- analiza entităţii/structurii auditate şi activităţile sale(organigrama, regulamentele de
funcţionare, fişe ale posturilor, procedurile scrise);
- analiza factorilor suscep ibili de a împiedica buna desfăşurare a misiunii de audit public
intern.
- identificarea punctelor cheie ale funcţionării entităţii/structurii auditate şi ale
sisteme or sale de control, pentru o evaluare prealabilă a punctelor tar şi slabe.
- să identifice constatăne semnificative şi recomandările din rapoartele de audit
precedente care ar putea să afecteze stabilirea obiectivelor misiunii de audit public intern.
- identificarea şi evaluarea riscurilor cu incidenţă semnificativă.
- să identifice surse potenţiale de informaţii care ar putea fi folosite ca dovezi ale auditului şi
să considere validitatea şi credibilitatea acestor informaţii.

Procedura:
Auditorii 1.Identifică legile şi regulamentele aplicabile entităţii/structurii auditate.
2.Obţin organigrama, regulamentele de funcţionare, fişe ale posturilor,
proceduri scrise ale entităţii/structurii.
3.Identifică personalul responsabil
4. Identifică circuitul documentelor
5. Obţin exemplare ale rapoartelor de audit anterioare.
6. Se familiarizează cu activitatea entităţii/structurii.
7. Identifică obiectivele auditabile şi criteriile de analiză şi risc.
5. Procedura P - 05 - Analiza riscurilor

Scopul:
- Identificarea pericolelor din entitatea/structura auditată
- Dacă controalele interne sau procedurile entităţii/structurii auditate
pot preveni, elimina sau minimiza pericolele.
- Evaluarea structurii/evoluţiei controlului intern al entităţii/structurii
auditate.
Premise:
Reprezintă un punct de pornire în elaborarea tabelului "puncte tari şi puncte slabe".
Aprecierea unui risc are la bază două estimări:
- gradul de gravitate al pierderii care poate să rezulte ca urmare a
riscului (sau al consecinţelor directe şi indirecte).
- probabilitatea ca riscul să revină .
Procedura:

Auditorii 1. Pregătesc o listă centralizatoare a obiectivelor auditabile;


2. Identifică riscurile asociate acestor operaţiuni.
3. Stabilesc criteriile de analiză a riscurilor.
4. Stabilesc ponderea fiecărui criteriu al riscului.
5. Stabilesc nivelul riscurilor pentru fiecare criteriu utilizat.
6. Stabilesc punctajul total al criteriului utilizat.
7. Clasează riscurile pe baza punctajelor totale obţinute.
8. Elaborează tabelul "puncte tari şi puncte slabe".
9. îndosariază tabelul "puncte tari şi puncte slabe"
permanent, secţiunea C.
Model C- 01

ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
PUBLIC INTERN
T A B E L "Puncte tari şi puncte slabe"
Domeniul Obiective Riscuri Opinie Comentariu
F/f Consecinţe Grad de
încredere
Ghidul de evaluare a controlului intern

Controlul intern este Dacă:


SLAB • conducerea şi/sau personalul demonstrează o atitudine
necooperantă şi nepăsătoare cu privire la conformitatea ,
păstrarea dosarelor.
• auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit
probleme deosebite.
• analiza dezvăluie că nu sunt în funcţiune tehnici de control
POTRIVIT adecvate şi sufieciente.
• procedurile de control intern lipsesc sau sunt puţin utilizate.
• conducerea şi personalul demonstrează o atitudine cooperantă
cu privire la conformitate, păstrarea dosarelor.
• auditurile anterioare sau studiile preliminare au descoperit
anumite probleme, dar conducerea a luat măsuri de remediere şi a
răspuns satisfăcător la recomandările auditului.
• analiza arată că sunt în funcţiune tehnici de control adecvate şi
suficiente.

PUTERNIC • conducerea şi personalul demonstrează o atitudine constructivă


existând preocuparea de a anticipa şi înlătura problemele.
• auditurile anterioare şi studiile preliminare nu au descoperit nici
un fel de probleme.
•analiza arată că sunt în funcţiune numeroase şi eficiente tehnici
de control intern.
•procedurile sunt bine susţinute de documente
6. Procedura P -06 Elaborarea programului de audit

Scopul

Să asigure că au fost luate în considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de


audit public intern şi asigură repartizarea sarcinilor şi planificarea activităţilor.
Premise

Programul de audit este un document intern de lucru al compartimentului de audit


public intern care se întocmeşte în tematici detaliate. Cuprinde pe fiecare obiectiv din tematica
detaliată acţiunile concrete de efectuat, necesare atingerii obiectivului precum şi repartizarea acestora
pe fiecare auditor intern.
Procedura

Auditorii Pregătesc programul de audit incluzând următoarele elemente: obiectivele


auditului testările care se vor efectua; alte proceduri de audit
Pregătesc - Nota cu următoarele anexe: colectarea şi prelucrarea datelor tabelul
"Puncte tari şi puncte slabe" programul preliminar al intervenţiilor la faţa locului.
îndosariază programul de audit MODEL A-03
Utilizează programul de audit în efectuarea misiunii
MODEL A-03
ROMANIA
JUDETUL ALBA
CONSILIUL JUDETEAN

PROGRAMUL DE AUDIT

DENUMIREA MISIUNII DE AUDIT:

PERIOADA SUPUSĂ AUDITULUT:


întocmit de N.N,C.C,S.L. _____________________________________________DATA: 22.03.2010
Aprobat de D.I. _____________________________________________DATA: 22.03.2010

Nr. OBIECTIV ACTIVITĂŢI Durata Persoane Locul


crt. implicate desfăşu
0 1 2 3 4 rării 4
TEMA GENERALA:

OBIECTIVE 1 .Ordinul de serviciu nr.178/21.09.2007. 22.03.2010- N.N,C.C,S.L C.J.Alba


22.04.2010
2.DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ 22.03.2010- N.N,C.C,S.L C.J.Alba
22.04.2010

3. NOTIFIC ARE A 22.03.2010- N.N,C.C,S.L C.J.Alba


22.04.2010

4.COLECTAREA ŞI 22.03.2010-
22.04.2010
PRELUCRAREA
5. ŞEDINŢA DE DESCHIDERE 22.03.2010- C.C C.J.Alba
22.04.2010
l.Test 1
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. N.N C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F. L AP. -urilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
l.Test 2 09.2006
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. N.N C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F.I. AP. -urilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
l.Test 3 09.2006
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. N.N C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F. I. AP. -urilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
l.Test 4 09.2006
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. C.C C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F.I. AP. -urilor 22.04.2010.
09.2006 C.C C.J.Alba
4.Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 C.C C.J.Alba
l.Test 5 09.2006
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. C.C C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F.I. AP. -urilor 22.04.2010.
09.2006 C.C C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 C.C C.J.Alba
l.Test 6 09.2006
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. C.C C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F.I. AP. -urilor 22.04.2010
09.2006 C.C C.J.Alba

4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010. C.C C.J.Alba


09.2006
1. Test 7
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. S.L. C.J.Alba

3. întocmirea şi elaborarea F.I.AP.-urilor 09.2006


22.04.2010. S.L. C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 S.L. C.J.Alba
1. Test 8 09.2006
2.Prelucrarea testului 22.03.2010. S.L. C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F.I.AP.-urilor 22.04.2010.
09.2006 S.L. C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 22.04.2010.
09.2006 S.L. C.J.Alba
1. Test 9 09.2006
2. Prelucrarea testului 22.04.2010. N.N C.J.Alba
3. întocmirea şi elaborarea F.I.AP.-urilor 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
4. Raportarea iregularităţilor 09.2006
22.04.2010. N.N C.J.Alba
l.Test 09.2006
1 .Revizuirea documentelor 22.04.2010. N.N C.J.Alba
2.1ndosarierea 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
3. Şedinţa de închidere 22.04.2010.
09.2006 S.L C.J.Alba
4. Elaborarea proiectului de raport 22.04.2010.
09.2006 N.N,SL,C.C C.J.Alba
5. Transmiterea proiectului de raport 22.04.2010.
09.2006 N.N C.J.Alba
6.Reuniunea de conciliere 22.04.2010.
09.2006 N.N,S.L,C.C C.J.Alba
r\ 7-Raportul de audit final 22.04.2010.
09.2006 N.N,S.L,C.C C.J.Alba
8. Difuzarea raportului de audit 22.04.2010.
09.2006 C.C C.J.Alba
9.Urmărirea recomandărilor 22.04.2010.
09.2006 S.L C.J.Alba
09.2006
MODEL A03-1

B. Programul intervenţiei la fata locului


Denumirea misiuni de audit: Misiunea de audit intern la C.J.Alba
Perioada supusa auditari: Trim.I-II-III -2009
întocmit de : S.L Data: 22.03.2010
Aprobat de : D.I Data: 22.04.2010

Obiective Tipul verificări Locul testări Durata testări Auditorii


Verificare declaraţii - prin sondaj Direcţia Urbanism N.N,C.C.
7. PROCEDURA P – 07

ŞEDINŢA DE DESCHIDERE

Scopul:
Să efectueze o şedinţă de deschidere cu reprezentanţii entităţii publice/structurii auditate
pentru a discuta scopul auditului, obiectivele urmărite şi modalităţile de lucru privind auditul.

Premise:

Şedinţa de deschidere serveşte ca întâlnire de început a misiunii de audit. Ordinea de zi a


şedinţei de deschidere va cuprinde:
- prezentarea auditorilor;
- prezentarea obiectivelor misiunii de audit;
- prezentarea în detaliu a tematicii;
- analize şi acceptul cartei auditorului;
- asigurarea condiţiilor materiale necesare derulării misiunii

Procedura:

Auditorii 1.Contactează telefonic entitatea/strutura auditată pentru a stabili


data întâlnirii;
Participă la deschiderea şedinţei de deschidere.
întocmirea minutei şedinţei de deschidere (MODEL-B-02 )cu
următoarea structură:
A. Menţiuni generale
- tema misiunii de audit public intern
- perioada auditată;
- numele celor care întocmesc minute şedinţei de deschidere
- lista participanţilor la şedinţa de deschidere cu menţiunea
numelui,funcţiei.
B. Stenograma şedinţei de deschidere
- cuprinde redactarea în detaliu a dezbaterilor şedinţei de deschidere.
4. Indosarierea minutei şedinţei de deschidere în dosarul permanent -
MODEL-B-02
MINUTA ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE MODEL –B - 02
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
PUBLIC INTERN

A. Menţiuni generale:
Tema misiunii de audit: Auditul intern la Consiliul Judeţean Alba.
Perioada auditată: 22.03.2010.-22.04.2010
Întocmit de : N.N, C.C. _______Data: 22.03.2010
Verificat de: S.L. _______ Data: 22.03.2010

Lista participanţilor:

Numele : D.I. Funcţia: Preşedinte C.J.Alba. entitatea/structura : C.J.Alba Nr.telefon: 813380


8. PROCEDURA P-08

COLECTATEA INFORMAŢIILOR
Scopul
Informaţiile colectate asigură o bază rezonabilă pentru constatările şi concluziile auditorilor

Premise:
In timpul fazei de colectare şi prelucrare a informaţiilor auditorii efectuează testări în
concordanţă cu Programul de audit aprobat .Munca în cadrul acestei faze produce dovezi de audit
în baza cărora auditorii formulează constatări, concluzii şi recomandări.

Auditorii 1.Efectuează testările şi procedurile stabilite în programul de audit;


2. Apreciază dacă dovezile obţinute sunt sufieicnte, relevante,
competente şi folositoare;
3.Colectează documente pentru toată misiunea de audit
4.La sfârşitul fazei de colectare a informaţiilor finalizază Fişele de
identificare şi analizarea problemelor - MODEL -A – 05
5. Analizează testele - MODEL -A - 04
6. îndosariază tabelele MODEL - A - 04 în dosarul permanent.
MODEL A - 04
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE
AUDIT INTERN

CHESTIONARUL - LISTA DE VERIFICARE

Denumirea misiunii de audit. Auditul intern la Consiliul Judeţean Alba.


Perioada supusă auditului: Trim.I-II-III.2006 Data: 22.03.2010
Intocmit de: N.N,C.C. Data: 22.03.2010
Verificat de: S.L.

ACTIVITATEA DE AUDIT DA NU AUDITORI


PLAŢI N.N
1 . Se verifică existenţa procedurile scrise N.N
2. Se verifică dacă atribuirea responsabilităţilor şi delegarea N.N
competenţelor sunt declarate în proceduri
3. Se controlează dacă angajaţii sunt informaţi despre N.N
procedurile care se aplică
4. Se verifică dacă procedurile asigură separarea N.N
sarcinilor
5. Se verifică dacă procedurile sunt aprobate N.N
6. Se verifică dacă controalele efectuate au fost N.N
formalizate(data,semnătura)
8. Se controlează conformitatea plăţii cu procedurile N.N
(privind cursul de schimb)
9. Se urmăresc plăţile cu extrasele de cont N.N
10. Se urmăresc plăţile în cartea mare asigurându-se că N.N
sunt transcrise corect. N.N
1 1 . Se verifică dacă este stabilită atribuirea N.N
responsabilităţilor
12. Se verifică dacă procedurile asigură separarea N.N
responsabilităţilor
13. Se verifică dacă contabilul şef are autoritate asupra angajaţilor N.N
din compartimentul contabil
14. Se verifică dacă procedurile sunt aprobate şi N.N
actualizate
15. Se verifică dacă procedurile de declaraţii include: a) planul N.N
de conturi însoţit de explicaţii de operaţiuni; b) identificarea şi
descrierea principalelor înregistrări contabile;
1 6. Se verifică dacă toate intrările în jurnal sunt revăzute şi N.N
aprobate de către persoanele individuale la nivelurile adecvate.
17. Dacă intrările în jurnal sunt explicate corespunzător şi justificate N.N

18. Dacă controalele efectuate sunt formalizate(data şi semnătura) N.N

19. Dacă rapoartele financiare sunt pregătite pentru perioadele N.N


contabile solicitate
20. Se revăd procedurile privind corectarea rapoartelor N.N
21 . Se revizuiesc procedurile de închidere N.N
22.03.2010. Se verifică dacă fiecare cont bancar corespunde unui N.N
cont în registre
23. Se revizuieşte cartea mare pentru a verifica dacă tranzacţiile N.N
sunt trecute în cont corect .

24. Se verifică sumele defalcate pe creditori şi debitori N.N


25. Se verifică dacă cecurile din jurnal sunt trecute în ordine N.N
numerică şi dacă cele care lipsesc sunt semnalate
MODEL-A-05
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT
PUBLIC INTERN

FIŞA DE IDENTIFICARE Şl ANALIZĂ


A PROBLEMEI NR..............

Tema misiunii de audit public intern


Numele auditorului: N.N.
Data realizării::
1. Problema.
2. Constatări.
3. Cauze.
4. Consecinţe.
Recomandări şi soluţii propuse.

Întocmit de: Supervizat Pentru conformitate: D.I


N.N,C.C S.L Entitatea auditată: C.J.ALBA
9. PROCEDURA P – 09
CONSTATAREA ŞI RAPORTAREA IREGULARITĂŢILOR

Scopul:

De a furniza un ghid în cazurile de descoperire de iregularităţi Premise:

Când auditorii ajung la concluzia, bazată pe FIAP-uri, că s-a comis o iregularitate


trebuie să raporteze, în termen de trei zile preşedintelui Consiliului judeţean Alba prin
transmitere "Formularului de constatare şi raportare a înregistrărilor"

Procedura: Compartimentul de audit public intern

Informează în termen de 3 zile , preşedintele Consiliului judeţean Alba şi structura de control


abilitată pentru continuarea verificărilor
FORMULAR DE CONSTATARE SI RAPORTARE A IREGULARITĂŢILOR
MODEL A -06
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENT DE
AUDIT INTERN

DOMNULE PREŞEDINTE

În urma misiunii de audit public intern efectuată la Consiliul Judeţean Alba s-au constatat
următoarele:
a) constatarea (abaterea);
b) actul sau actele normative încălcate;
c) recomandări;
d) anexe

AUDITOR.N.N. Data.22.03.2010
10. PROCEDURA P 10

REVIZUIREA DOCUMENTELOR DE LUCRU


Scopul

Să asigură că docunmentele sunt pregătite în mod corespunzător şi că acestea furnizează un


sprijin adecvat pentru munca efectuată şi pentru dovezile adunate în timpul misiunii de audit public
intern.

Premise

Auditorii revăd FIAP-urile şi documentele de lucru din punct de vedere al formatului şi al


conţinutului, asigurându-se că dovezile de audit prezentate în actele dosarului pot trece testul de evidenţă.
Pentru a trece testul, evidenţa trebuie să fie suficientă, concludentă şi relevantă.

Procedura

Auditorii
1. Apreciază dacă FIAP-urile şi documentele de lucru asigură un
sprijin corespunzător pentru misiunea de audit public intern
2. Revizuiesc lucrările din punct de vedere al conţinutului şi al
formelor şi apreciază dacă FAP-urile şi documentele de lucru pot
trece testul de evidenţă.
3. Efectuează modificările necesare la documente.
4. întocmesc Nota centralizatoare a documentelor de lucru - Model
C-02
MODEL C - 02
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE
AUDIT INTERN

NOTĂ CENTRALIZATOARE A DOCUMENTELOR


DE LUCRU

Denumirea misiunii de audit: de regularitate


Perioada auditată: 22.03.2010-22.04.2010
Întocmit de : N.N,C.C,S.L Data: 22.04.2010

Constatarea Documentul justificativ Există Auditori


DA NU
Secţiunea E Tabele puncte tari şi slabe X N.N
Situaţii anexa X N.N
Testele folosite X
Secţiunea F Eşantionul
Formular constatare iregularităţi X
11. PROCEDURA P 11

ŞEDINŢA DE ÎNCHIDERE

Scopul
Permite prezentarea către entitatea/structura auditată a opiniei auditorilor interni, a
recomandărilor finale din Proiectul raportului de audit public intern.
Premise
Să se asigure că Raportul de Audit este clar, obiectiv, fundamentat, relevant, respectiv:
- Clar: să fie uşor de înţeles, evident, să nu permită interpretări;
- Obiectiv: să nu fie părtinitor;
- Fundamentat: fiecare constatare să aibă la bază documente
doveditoare şi să facă trimiteri la textul legal incident;
- Relevant: aspectele semnalate să ajute conducerea entităţii auditate
în luarea unor decizii manageriale pentru eliminarea deficienţelor constate.
Procedura:
Auditorii 1. Planifică şedinţa de închidere

Auditorii 2. Participă la desfăşurarea şedinţei de închidere. Conducătorii entităţii

Conducătorii auditate îşi declară părerile lor în privinţa constatărilor auditorilor, ale

entităţii auditate conluziilor şi recomandărilor, precum şi a corecţiilor de executat.


Auditorii 3.Fac rezumatul discuţiilor într-o Minută a şedinţei de închidere
4.Se pun de acord asupra modificărilor raportului de audit, dacă este
nevoie.
5.Pregătesc acte suplimentare necesare pentru a justifica
modificările la raportul de audit
6.îndosariază toate modificările aprobate la raportul de audit, Minută
şedinţei de închidere - Model B-03 şi revăd Proiectul de raport de audit
MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNCHIDERE
MODEL B - 03
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

A. Menţiuni generale
Tema misiunii de audit: Auditul de regularitate Periaoda auditată
Întocmit de : N.N,C.C Data: 22.04.2010
Data
Verificat de : S.L Data: 22.04.2010
Data
Lista participanţilor: Numele : D.I. Direc
Nr.telefon : 813380
Funcţia : Preşedinte C.J.Alba ţia/Se
rvici
ul
B. Concluzii: Nu s-au constatat disfuncţionalităţi semnificative
12. PROCEDURA P 12

ELABORAREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT


Scopul
Prezintă cadrul general, obiectivele, constatările, recomandările auditorilor publici interni.

Premise:

In elaborarea Raportului de audit public intern, auditorul foloseşte dovezile de audit raportate în Fişele
de Identificare şi Analiză a Problemelor şi în Formularul de constatare şi raportare a iregularităţilor.
Procedura:

Auditorii:
1. Realizează Proiectul raportului de audit utilizând formatul prezentat
mai jos;
2. Indică pentru fiecare constatare din Proiectul raportului de audit
dovada corespunzătoare;
3. Analizează Proiectul raportului de audit;
4. Stabilesc dacă proiectul în întregime sau parţial trebuie să fie
transmis la compartimentul juridicpentru revizuirea lui din punct de
vedere juridic;
5. Efectuează schimbările propuse;
6. îndosariază proiectul de raport de audit - MODEL A - 07 incluzând
corecţiile aprobate
MODEL A-07-1 Entitatea publică

Pagina de titlu şi cuprinsul


Reprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern. Rapoartele
vor conţine un cuprins al lucrărilor şi documentelor.
Semnătura
Raportul de audit este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagină
a acestuia .
Introducere
Se descrie tipul de audit ş; baza legală a misiunii (planul anual de audit, solicitări speciale).
Se prezintă datele de identificarea misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu,
echipa de aucitori, entitatea auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată).
Identifică activitatea ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de
audit public irtern .
Se prezintă modul de desf işurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de audit
public intern: sondaj/exhaustiv, documentare: proceduri, metode, tehnici utilizate, documente materiale
examinate în cursul misiunii de audit public intern: matariale întocmite în cursul misiunii de audit
public intern).
Se face referire la recomandările misiunii de audit public intern anterioare care până la
momentul prezenţei misiunii de audit public intern, nu au fost implementate.
Stabilirea obiectivelor:
Obiectivele de audit prezentate în Raportul de audit public intern coincid cu cele înscrise în
programul de audit.
Stabilirea metodologiei
Se explică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini
obiectivele misiunii de audit public intern.
Constatările şi recomandările auditului
Auditorul trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost
stabilite în Programul de audit.
Constatările efectuate trebuie prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele raportului
de audit public intern. Sunt prezentate distinct constatările cu caracter pozitiv de constatările cu
caracter negativ, în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte şi al identificării căilor
de eliminare a deficienţelor stabilite, pe de altă parte.
Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatărilor făcute, având un caracter
fundamentat.
Acestea trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările pe care se
bazează.
Recomandările din Raportul de audit trebuie să fie fezabile şi economice şi să aibă un
grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii/structurii
auditate. Trebuie să aibă un caracter de anticipare şi pe această bază, de prevenire a eventualelor
disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii auditate.
Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură:
1) Faptele
2) Criteriile, cauzele, efectele;
3) Recomandările
Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienţă constatată. Recomandările vor fi prezentate în
funcţie de nivelul de prioritate stabilit în Fişa de Identificare şi Analiza Problemelor: majore, medii şi
minore.

13. PROCEDURA P-13

TRANSMITEREA PROIECTULUI DE RAPORT DE AUDIT INTERN

Scopul:
Să-i asigure entităţii auditate posibilitatea de a analiza Proiectul raportului de audit şi de a
formula un punct de vedere la constatările şi recomandările auditului.

Procedura:
Compartimentul de audit 1. Transmite Proiectul de raport de audit la entitatea auditată
public intern 2. Analizează Proiectul de raport de audit

Entitatea/structura auditată 3. Solicită, dacă este cazul o reuniune de conciliere


4. Transmite punctul de vedere la Proiectul raportului de audit
în termen de 15 zilr de la primirea Proiectului de raport de
audit

Auditorii-Compartimentul 5. Revăd răspunsurile de la entitatea auditată


de audit public intern
6. Discută, dacă este
cazul, pregătirea unei
Reuniuni de
conciliere.
14. PROCEDURA P-14

REUNIUNEA DE CONCILIERE

Scopul:

Acceptarea constatărilor şi recomandărilor formulate de către auditori în Proiectul raportului


de audit public intern şi prezentarea calendarului de implementare a recomandărilor.

Premise:

Auditorii pregătesc Reuniunea de consiliere.

Procedura:

Auditorii 1. Pregătesc, în termen de 10 zile de la primirea punctului de vedere


2. de la entitatea auditată, Reuniunea de conciliere Informează
3. entitatea auditată asupra locului şi datei Reuniunii de
conciliere întocmesc o Minută a Reuniunii de conciliere.
Auditorii Entitatea 4. Analizează constatările şi concluziile din Proiectul raportului audit
auditată de în vederea acceptării recomandărilor formulate
MODEL B - 04
MINUTA REUNIUNII DE CONCILIERE- nu a fost cazul

ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE
AUDIT INTERN
Menţiuni generale
Tema misiunii de audit: Auditul............................... Perioada auditată...........................
Întocmit de............................................ Data.......................
Verificat de.................................. Data....................
Lista participanţilor: ..............
Numele................................................. Funcţia ....................... Direcţia/serviciul........... Nr. telefon............
C. Rezultatele concilierii:

Structura auditată a întocmit nota, urmare întocmirii proiectului de rapăort de audit, din care a
rezultat că nu s-a soliciatat oreuniune de conciliere.
15. PROCEDURA P-15

RAPORTUL DE AUDIT PUBLIC INTERN

Scopul:

Să prelucreze raportul de audit pentru redactarea finală şi pentru tipărire.


Să constate că raportul de audit este complet, incluzând şi punctul de vedere al entităţii auditate.
Premise:

Auditorii sunt responsabili pentru asigurarea unei prezentări de calitate a Raportului de

audit.

Procedura:

Auditorii Constată că toate modificările aprobate la Proiectul de raport sunt


efectuate;
Finalizează raportul
MODEL A07-2
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE
AUDIT INTERN

RAPORT DE AUDIT PUBLIC INTERN

Pagina de titlu
Reprezintă pagina în care se menţionează denumirea misiunii de audit public intern.
Semnătura
Raportul de audit este semnat de către fiecare membru al echipei de auditori, pe fiecare pagină
a acestuia.
Introducere
Descrie tipul de audit şi baza legală a misiunii de audit (planul anual de audit.solicitări
speciale).
Prezintă datele de identificare a misiunii de audit public intern (ordinul de serviciu, echipa de

auditori, entitatea auditată, durata acţiunii de auditare, perioada auditată)


Identifică activitatea ce este auditată şi prezintă informaţii sintetice cu privire la misiunea de
audit public intern.
Prezintă modul de desfăşurare a misiunii de audit public intern (caracterul misiunii de
audit public intern: sondaj/eshaustiv, documentare, proceduri, metode, tehnici utilizate, documente
materiale examinate în cursul misiunii de audit public intern, materiale întocmite în cursul misiunii de
audit public intern).
Face referire la recomandările misiunii de audit public intern anterioare care, până la momentul
prezentei misiuni de audit public intern, nu au fost implementate.
Stabilirea obiectivelor.
Obiectivele de audit prezentate în Raportul de audit public intern coincid cu cele înscrise în
programul de audit;
Stabilirea metodologiei.
Explică tehnicile şi instrumentele de audit public intern folosite pentru a îndeplini obiectivele
misiunii de audit public intern.
Constatările şi recomandările auditului.
Eventualele modificări stabilite la Reuniunea de conciliere, precum şi cele propuse de către
Compartimentul de audit public intern vor fi cuprinse în Raportul de audit public intern final.
Auditorul trebuie să se pronunţe asupra obiectivelor de audit în ordinea în care au fost
stabilite în Programul de audit.
Constatările efectuate sunt prezentate sintetic, cu trimitere explicită la anexele la Raportul de
audit intern. Sunt prezentate distinct condstatările cu caracter pozitiv de constatările cu caracter negativ,
în scopul generalizării aspectelor pozitive, pe de o parte şi al identificării căilor de eliminare a
deficienţelor stabilite, pe de altă parte.
Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatările făcute, având un caracter
fundamentat. Trebuie să fie pertinente şi să nu fie disproporţionate în raport cu constatările pe care se
bazează.
Recomandările din Raportul de audit trebuie să fie fezabile şi economice şi să aibă un
grad de semnificaţie important în ceea ce priveşte efectul previzibil asupra entităţii auditate. Trebuie să
aibă un caracter de anticipare şi pe această bază, unul de prevenire a eventualelor
disfuncţionalităţi sau tendinţe negative la nivelul entităţii auditate.
Fiecare recomandare trebuie să fie elaborată după următoarea structură:
1) Faptele;
2) Criteriile, cauzele, efectele;
3) Recomandările.
Vor fi redactate clar, concis pentru fiecare deficienţă constatată. Recomandările vor fi prezentate în
funcţie de nivelul de prioritate stabilit în Fişa de Identificare şi Analiza Problemelor: majore, medii şi
minore.
16. PROCEDURA P - 1 6

DIFUZAREA RAPORTULUI DE AUDIT PUBLIC INTERN

Scopul:
Analizarea şi avizarea recomandărilor din Raportul de audit.

Premise:
Raportul de audit final trebuie să conţină şi o sinteză a constatărilor şi recomandărilor

Proceduri:

Auditorii 1. Transmit Raportul de audit public intern, razultatele concilierii


şi punctul de vedere al entităţii auditate preşedintelui Consiliului
judeţean Alba.
Preşedintele
2. Analizează şi avizează Raportul de audit public intern
Consiliului judeţean
Alba

Auditorii 3. Transmit entităţii auditate recomandările aprobate.


4. Transmit la UCAAPI din teritoriu o informare despre
recomandările care nu au fost avizate .
17. PROCEDURA P-17

URMĂRIREA RECOMANDĂRILOR

Scopul: este de a urmării dacă obiectivele misiunii de audit public intern au fost corect
formulate.

Premise: Urmărirea recomandărilor de către auditorii interni este un proces prin care se
constată caracterul adecvat, eficacitatea şi oportunitatea acţiunilor întreprinse de către conducerea
entităţii auditate pe baza recomandărilor din Raportul de audit public intern.
MODEL A-08
ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
CONSILIUL JUDEŢEAN
COMPARTIMENTUL DE
AUDIT INTERN
FIŞA DE URMĂRIRE A RECOMANDĂRILOR

Entitatea/structura auditată Misiunea de audit public intern Raport de Audit nr.

Rec. Recomandarea Imple- Parţial Neimple- Data planificată/Data


Nr. mentat imple- mentat implementării
Eficientizarea comp. X mentat
- - 22.04.2010
Buget Venituri
CONCLUZII ŞI PROPUNERI

Lucrarea a fost eleborată şi dimensionată astfel încât, să trateze auditul structurat, din
punct de vedere al entităţii publice şi procedurile de aplicare apecifice acestuia.Sunt prezentate
principalele atribuţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi ale
ordonatorului de credite.
Urmeză apoi expunerea detaliată a etapelor procesului bugetar, precum şi a principiilor
acestuia. O marea parte din bugetul administraţiei judeţene este finanţată prin transferuri şi cote
alocate din venituri. Veniturile din surse proprii se bazează în principal pe noile tipuri de
impozite şi taxe şi venituri de capital. Introducerea taxelor de utilizare pentru principalele servicii
utilitare necesită ca administraţiile judeţene să stabilesacă preţurile precum şi modificarea
schemei naţionale de transferuri. Deseori, serviciile urbane au fost puternic subvenţionate de la
buget, unele forme de subvenţii pentru utilizatorii serviciilor sunt încă folosite şi după
centralizare.Cu cât de vor lua mai repede aceste măsuri “ dureroase” cu atât vor fi mai mari
şansele de creştere a eficienţei utilităţilor.
Managementul şi controlul furnizării serviciilor au reprezentat cel mai important criteriu
de alocare a cheltuielilor.
Pentru maximizarea veniturilor este necesar:
- un management financiar activ, concretizat prin atargerea de noi resurse şi optimizarea
celor existente;
- monitorizarea şi controlul permanent al veniturilor cu pondere mare în bugetulul
judeţean;
- o analiză şi prognoză separată a veniturilor cu destinaţie specială;
Pentru reducerea cheltuielilor este necesară:
- corelarea cheltuielilor progarmate cu nivelul încasărilor realizate;
- prognoza cheltuielilor bugetare;
- elaborarea programelor de investiţii şi prioritatea acestora în funcţie de necesităţile
judeţene.
Concretizând unele rezultate ale acţiunii de cercetare ale administraţiei judeţene la nivelul
Consiliului judeţean evidenţiem sub forma unei analize principalele puncte tari şi puncte slabe.
Punctele tari sunt: cadrul normativ general care asigură funcţionarea instituţiei;
experienţa unei coeziuni organizatorice; capacitatea de a dezvolta parteneriate; dezvoltarea
sistemului de comunicare la nivelul colectivităţii judeţene; posibilităţi de a iniţia şi gestiona
proiecte comunitare cu finanţări mixte; promovarea unor sisteme de reguli şi proceduri de lucru
eficiente.
Punctele slabe ar fi: o anumită lipsă de asumare a responsabilităţii în rezolvarea
diferitelor probleme, lipsa unui regulament de organizare şi funcţionare modern şi a unor fişe de
posturi bine elaborate, manifestări birocratice şi biocraţie, ambiguităţi administrative şi
legislative, tentaţia apariţiei unor fenomene de corupţie, înţelegerea parţială a responasabilităţii
faţă de contribuabili, insuficienţa resurselor pentru rezolvarea priorităţilor Consiliului judeţean în
acţiunile acesteia pentru cetăţeni; continuarea politizării în administraţia publică judeţeană,
instabilitatea legislativă.
Cu privire la auditul performanţei la Consiliul judeţean s-a constatat că
“economicitatea”este una din măsurile prin care se asigură minimizarea costurilor pivind
achiziţiile publice în condiţiile respectării cerinţelor de calitate. Momentul achiziţionării
serviciilor fiind satbilit în funcţie de necesităţile specifice activităţilor derulate de instituţie:
fundamnetarea deciziilor privind efectuarea achiziţiilor s-a ţinut seama de posibilităţile financiare
ale instituţiei, în funcţie de care trebuie repartizate resursele.
Scopul final este de a pune cititorul în postura de a şti ce, cum şi cu ce să lucreze pentru a
efectua auditul unei entităţi publice.
În general, prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea
exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea ei la un criteriu ( standard,
normă) de calitate în vederea satisfacerii unor utilizatori de informaţii.
Activitatea funcţional-independentă şi obiectivă care dă asigurări şi consiliere conducerii
pentru buna administrare a veniturilor şi cheltuilelilor publice, perfecţionând activităţile entităţii
publice; ajută entitatea publică să-şi îndeplinescă obiectivele printr-o abordare sistematică, care
evaluează şi înbunătăţeşte eficienţa şi eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea
riscului, a controlului şi aproceselor de administrare este definită ca audit intern.
Auditul intern defineşte trei tipuri de audit: audit de sistem, auditul performenţei şi
auditulde regularitate.
Auditul intern este efectuat asupra activităţii de control intern, independent de celelalte
structuri organizatorice ale entităţii, prin intremediul auditului de sitem. Acesta reprezintă o
evaluare de profunzime a sitemelor de conducere şi control intern, cu scopul de a stabili dacă
acestea funcţioneză economic şi eficient, pentru identificarea deficienşelor şi formularea
recomandărilor pentru corectarea acestora.
Auditul performenţei examinaeză dacă criterile stabilite pentru implementarea
obiectivelor şi sarcinilor entităţii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor şi apreciază
dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele.
Spre deosebire de cele două tipuri, auditul de regularitatae reprezintă examinarea
acţiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimonilui public, sub
aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale şi metodologice care le sunt
aplicabile.
Auditul intern se exercită asupra tuturor activităţilor desfăşurate într-o entitate publică,
minclusiv entităţile subordonate, cu privire la utilizarea fondurilor publice, precum şi
administrarea patrimoniului public.
BIBLIOGRAFIA

1. Nadia Albu, Cătălin Albu –Instrumente de management al performanţei, vol I, Editura


Economică, Bucureşti, 2003
2. Mircea Boulescu –Auditul financiar-Repere normative naţionale, Editura Economică,
Bucureşti, 2003
3. Sorin Briciu, Nicolae Todea, Adela Socol –Audit şi certificarea bilanţului contabil,
Editura Argus, Bucureşti, 2001
4. Sorin Briciu, Florentina Sas, Marcel Ghiţă, Răzvan Ghiţă –Audit Public Intern-
aspecte teoretice şi practice, Editura Aeternitas, Alba Iulia, 2006
5. L. Dobroţeanu, C.L. Dobroţeanu –Audit –concepte şi practci-Abordare naţională şi
internaţională, Editura Economică, Bucureşti, 2002
6. Alberta Gisberto Ghiţu, Corina Ioanăş – Auditul în Instituţiile Publice, Editura
CECCAR, Bucureşti, 2005
7. Ana Stoian, Eugeniu Ţurlea – Auditul financiar contabil, editura Economică,
Bucureşti, 2001
8. Legea 672/2002 cu privire la auditul intern la entităţile publice, publicat în M.O.nr.
953/24.12.2002