Sunteți pe pagina 1din 57

NORME METODOLOGICE DE CONSERVARE – RESTAURARE A

PICTURII MURALE A FRESCO ȘI A SECCO – ÎN TEHNICA TEMPERA ȘI A


TENCUIELILOR DECORATIVE,
PĂRȚI INTEGRANTE ALE MONUMENTELOR ISTORICE

ACTUALIZARE A METODOLOGIEI DE RESTAURARE A COMPONENTELOR


ARTISTICE / MC / I-A / 2000, AVIZ C.N.M.I. NR. 826 / 30.10.2000, APROBATĂ PRIN
ORDINUL MINISTRULUI CULTURII ȘI CULTELOR NR. 2325 / 04.08.2006

Elaborator: Institutul Național al Patrimoniului


Colectiv de elaborare:
prof. univ. dr. Oliviu Boldura, restaurator, expert atestat MC - coordonator
prof. univ. dr. Carmen Solomonea, restaurator, specialist atestat MC
conf. univ. dr. Maria Dumbrăvician, restaurator, specialist atestat MC
Oana Gorea, restaurator, specialist atestat MC
prof. univ. dr. Ioana Gomoiu, expert atestat MC – investigații biologice
prof. univ. dr. Gheorghe Niculescu, expert atestat MC – investigații fizico-chimice
2

SUMAR:

OPERAȚIUNI comasate / grupate în FAZE sau CAPITOLE de execuție

CAP. I – DOCUMENTAȚIA ANTE ȘI POST - EXECUȚIE

De. (Dae) CERCETAREA IN SITU definirea DDE (INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI)

De. (Dpe) DOCUMENTAȚIA LUCRĂRILOR EFECTUATE (INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI)

CAP. II – INTERVENȚII / TRATAMENTE DE CONSOLIDARE / CONSERVARE

A (ISC) INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI DE CULOARE

B (ISS) INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT

C (IZ) INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI

D (TD) TRATAMENTE DE DECONTAMINARE

E (IE) INTERVENȚII DE EXTRAGERE – REPLANTARE ȘI/SAU TRANSPUNERE

F (TM) TRATAMENTE MINERALE CU HIDROXID DE BARIU SAU OXALAT DE AMONIU

CAP. III – INTERVENȚII / TRATAMENTE ESTETICE – ARTISTICE DE PREZENTARE

G (TPL) TRATAMENTE DE PREZENTARE A LACUNELOR PICTURII

ANEXĂ

FAZE DE PROIECTARE

NOTĂ: Capitolele: Etiopatogenia picturilor murale: tipuri de degradare și cauze și Glosar de


termeni specifici vor fi preluate din METODOLOGIA DE RESTAURARE A COMPONENTELOR
ARTISTICE/MC/I-A/2000, AVIZ C.N.M.I. NR. 826/30.10.2000, APROBATĂ PRIN ORDINUL
MINISTRULUI CULTURII ȘI CULTELOR NR. 2325/04.08.2006
3

CAP. I – DOCUMENTAȚIA ANTE ȘI POST – EXECUȚIE


4

De. (Dae) DOCUMENTAȚIA ANTE-EXECUȚIE MENȚIUNI: INVESTIGAȚII /


CERCETAREA IN SITU (sau pe OBIECT) cu scopul ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
definirii PROCESULUI TEHNOLOGIC în forma CONSERVARE - RESTAURARE
DETALIILOR de EXECUȚIE (după montarea
schelei)
1. De.1. STUDIUL SUPRAFEȚEI MURALE
2. De.2. STUDII ȘTIINȚIFICE
3. De.3. DEFINIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC în Detalii de Execuție
GRILĂ Pentru lucrări de conservare – restaurare cu suprafețe murale cuprinse între:
normare Până în 600 mp. Între 600 – 1.000 mp. Între 1.000 – 1.600 mp. Peste 2.000 mp.
3 luni 6 luni 9 luni 12 luni

PROIECTUL TEHNIC
Proiectul tehnic pentru restaurarea picturii murale este documentul care propune tehnologia generală a intervenției, strategia -
etapizarea în derularea lucrărilor de execuție, interdependența cu alte intervenții de interferență (în cadrul unor proiecte
complexe) și este elaborat fără a dispune de accesul la întreaga suprafață murală vizată, de asemenea estimația economico-
financiară are caracter general. Pentru a asigura execuția lucrărilor în condiții de adecvare și siguranță cât mai mare este imperios
necesar a se efectua în debutul lucrărilor EXECUȚIE o fază distinctă și anume de CERCETARE IN SITU (după montarea
schelelor), astfel propunerile generale din proiectul tehnic vor putea fi completate, chiar corectate prin Detalii de Execuție
determinabile doar prin aprofundarea multiplă a investigațiilor și studiilor preliminare efectuat deja parțial în faza anteproiect.
Trebuie subliniat și următorul fapt, că în general restauratorul de componente artistice la monumentele istorice (componente
înțelese ca opere de artă plastică devenite și ”catalogate” bunuri culturale istorice), respectiv restauratorul de pictură este apt a
cumula în persoana sa atât capabilitatea de a proiecta, de a concepe și adecva un ansamblu de ”soluții” și metodologii specifice
unei tehnologii de specialitate și de a asigura aplicația nemijlocită a acestora în EXECUȚIE.. Prin urmare, circuitul analiză /
investigații-gândire / concepție-selecție / adecvare-aplicație / execuție (nemijlocită) este modul de a fi al restauratorului de
componente artistice (atât prin instruirea sa cât și prin devenirea cumulată cu practica și experiența profesării).
Această activitate privită și efectuată în acest mod, fără segmentare între proiectare și execuție, fără distribuire între ”actori”
diferiți (cum se întâmplă și este specific spre exemplu între arhitectură și construcție, între proiectantul arhitect și executantul
constructor) poate căpăta o maximă eficiență, economicitate și focalizare a responsabilității care poate fi benefică pentru scopul
urmărit prin restaurare și profitabilă pentru investitor și/sau beneficiar. De aceea faza de elaborare a DDE - Detaliilor De
Execuție, îndeobște pentru domeniul arhitecturii înseamnă ultima fază a proiectării, dar pentru restaurarea de pictură murală
înseamnă faza de început a lucrărilor de execuție, asumată corect, responsabil și justificat de efectele pozitive menționate de către
EXECUTANTUL lucrărilor (anumite excepții de fapt negative și abuzuri manifestate în acest domeniu se datorează lipsei de
reglementări, ambiguități și funcționării nesatisfăcătoare a mecanismelor de atestare personal, avizare-control a proiectelor
înțelese ca proiectare-execuție.

De.1. STUDIUL SUPRAFEȚEI MURALE MENȚIUNI: INVESTIGAȚII /


ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
Se măsoară per total lucrare CONSERVARE - RESTAURARE
Denumire document Sistem de evaluare Personal implicat
- Sondajele stratigrafice, stabilirea strati- • Se aplică normele corespunză-
De.1.1. grafiei originare și a materialelor de toare operațiunilor adecvate de
suprapunere ale intervențiilor în timp. curățiri / înlăturări de repictări,
- Teste / probe de curățare, fixare, mortare, gleturi. • Personal de specialitate
consolidare, încercări, verificări de
De.1.2. materiale, substanțe, soluții ce urmează a • Cantitativele sondajelor vor fi
fi utilizate în intervențiile și tratamentele stabilite în funcție de subiectul
de restaurare. spre rezolvare.
- Fișe tehnice tematice și listări
cantitative pe probleme de stare de
conservare - degradări și forme de
De.1.3. Ore regie
manifestare, tehnica originară de
execuție - materiale și modalități de
utilizare a acestora, vicii de execuție. • Personal de specialitate
- Determinări și măsurători ale factorilor
• Ore regie
De.1.4. de degradare / climat / microclimat /
• Servicii cu terți de specialitate
poluare atmosferică / vibrații etc.
- Măsurători / cantitative / fișe / grafice
De.1.5. etc. ale suprafețelor murale pe registre, Ore regie
scene, elemente de arhitectură etc.
5

Denumire document Sistem de evaluare Personal implicat


- Eșantioane / suprafețe restrânse pe care
se efectuează cu scop de exemplu-
experiment în succesiunea sa procesului
• Personal de specialitate
De.1.6. de conservare-restaurare în forma finală. Ore regie
Aceste eșantioane vor fi distribuite în
zonele relevante ale suprafeței murale
care să evidențieze cazuistica de rezolvat

De.2. STUDII ȘTIINȚIFICE MENȚIUNI: INVESTIGAȚII /


ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
Se măsoară per total lucrare CONSERVARE - RESTAURARE
Denumire document Sistem de evaluare Personal implicat
- Analize fizico-chimice ale materialelor
constitutive ale picturii murale; prelevări,
teste de laborator, recomandări și • Personal atestat:
instrucțiuni, se vor marca pe releveul • Servicii cu terți de specialitate, - fizician/chimist
De.2.1. picturii punctele de prelevare. personal științific. - specialist restaurator, șef de
- Analize fizico-chimice ale unor • Devize-oferă de lucrări. lucrări
materiale, substanțe, soluții ce urmează a
fi utilizate în procesul de conservare –
restaurare, recomandări și instrucțiuni.
- Examinarea in situ în lumină directă și
razantă, examinarea cu lupa și
microscopul portabil, documentația
fotografică,
- Recoltarea probelor prin metode non
distructive. • Personal atestat:
- Analize în laborator: examinare la • Servicii cu terți (experți - microbiologi cu activitate
De.2.2. microscopul optic (fix) analiză microbio- microbiologi). relevantă în domeniul cercetării
logică, teste de sensibilitate a biodeterio- • Devize-oferă de lucrări. monumentelor istorice
genilor la biocizi (tipuri, concentrație - specialist restaurator, șef de
optimă pentru fiecare tip) lucrări
- Metodologia de decontaminare.

Se vor marca pe releveul picturii


punctele din care s-au prelevat probele.
- Studii de istorie, iconografie,
paleografie, datare, apartenență stil/ • Personal atestat:
• Servicii ci terți de specialitate,
epocă, intervenții ulterioare. - istoric de artă
De.2.3. personal științific.
Se vor marca pe releveul picturii locurile - specialist restaurator, șef de
• Devize-oferă de lucrări.
/zonele relevante capabile a sublinia lucrări
informațiile studiilor de mai sus.

De.3. DEFINIREA PROCESULUI TEHNOLOGIC - DDE în MENȚIUNI: INVESTIGAȚII /


Detalii de execuție ÎNREGISTRĂRI ALE PROCESULUI DE
Se măsoară per total lucrare CONSERVARE - RESTAURARE
Denumire document Sistem de evaluare Personal implicat
- Listare cantitativă pe OPERAȚIUNI
De.3.1.
DE RESTAURARE
- Prezentarea / descrierea procesului de
conservare-restaurare pe faze, operațiuni,
suboperațiuni, metodologii de aplicare
ale tehnicilor de intervenție, pe detalii
punctuale și speciale în funcție de
De.3.2. cazuistica de rezolvat, prezentarea Ore regie • Personal atestat
materialelor, modalităților de utilizare,
de preparare, rețetare, soluții etc.
Se vor marca pe releveele picturii
punctele de atenție deosebită în aplicația
tehnologică
- Întocmirea DO – Devizului Ofertă al
De.3.3.
lucrărilor în baza NL – Normelor Locale
6

de consumuri resurse a cantitativelor


exacte ale operațiunilor propuse
(măsurate de pe schelă) ai AS –
Analizelor Speciale de prețuri ale
resurselor implicate în lucrări.

De. (Dpe) DOCUMENTAȚIA POST-EXECUȚIE INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI ALE


(continuare / completare DOCUMENTAȚIA PROCESULUI DE CONSERVARE -
ANTE-EXECUȚIE) RESTAURARE
1. De.4. DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ
2. De.5. DOCUMENTAȚIA DESENATĂ (Relevee)
3. De.6. DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ SCRISĂ (fișe tehnice tematice, studii, expertize, certificate)
4. De.7. DOCUMENTAȚIA DE ȘANTIER SCRISĂ (acte – documente de funcțiune a șantierului)
5. De.8. DOCUMENTAȚIA ECONOMICĂ
Toate documentele / documentațiile realizate ANTE-EXECUȚIE, în timpul EXECUȚIEI și POST-EXECIȚIE vor fi prezentate
sub forma unui ”pachet” complex, structurat tematic în RAPORTUL TEHNIC și RAPORTUL ECONOMIC al lucrărilor, al
întregului demers în realizarea acestora.
• RAPORTUL TEHNIC va ilustra întregul proces de consolidare – conservare – restaurare și va cuprinde:
- Autorizația, Avizele, Acordurile structurilor / factorilor oficiali din domeniu privind permisul de efectuare a lucrărilor;
- S.F., P.T., P.I.U după caz ce au ca fundament lucrările;
- DOCUMENTAȚIA SCRISĂ – toate piesele scrie, fișele tehnice tematice, studiile, expertizele, ce au fundamentat și
înregistrat procesul tehnologic de specialitate al lucrărilor;
- DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ și DESENATĂ ce a înregistrat prin mijloace specifice procesul tehnologic al
lucrărilor;
- DOCUMENTAȚIA DE ȘANTIER, toate piesele scrise, acte – documente privind derularea – funcționarea șantierului; a
campaniilor de lucru, sub aspectul organizatoric și al evenimentelor ce favorizează sau defavorizează desfășurarea,
cursivitatea lucrărilor.

• RAPORTUL ECONOMIC va ilustra necesarul cantitativ și consumurile de resurse implicate în realizarea lucrărilor, contractul
și adiționalele, devizele și calculele resurselor financiare, eșalonări și grafice, documentele privind decontările și plățile etc.

MENȚIUNI: INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI ALE


PROCESULUI DE CONSERVARE – RESTAURARE
De.4. DOCUMENTAȚIA FOTOGRAFICĂ • În norma de timp a fotografierii sunt incluse: selecția și decizia
punctelor de fotografiere, pregătirea aparaturii și a echipamentului,
Se măsoară la buc. luminația, fotografierea propriu-zisă , selectarea, întocmirea
fotografie albumului fotografic.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE/VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
De.4.1. - Imagini de ansamblu înaintea TOTAL consum forță de Ore medii 0,5 - becuri normale buc. 1 • dotări schelă
montării schelei și a intervențiilor de muncă / colectiv - becuri speciale pentru • instalație electrică
lămpi foto / reflectoare • lămpi / proiectoare
conservare - restaurare.
buc. 2 • aparatură fotografică
De.4.2. - Imagini realizate pe schelă la TOTAL consum forță de Ore medii 1
suprafețe verticale. muncă / colectiv

De.4.3. - Imagini realizate pe schelă la su- TOTAL consum forță de Ore medii 1,5
prafețe curbe, arce, bolți, tavane. muncă / colectiv

TOTAL consum forță de Ore medii 2 * Se calculează conform


De.4.4. - Imagini speciale, macrofotografii
muncă / colectiv facturi / chitanțe.
și fotografii cu lumină specială UV.

SUBOPERAȚIUNI

a) Imagini de ansamblu în lumină directă înaintea începerii intervențiilor de restaurare;


b) Imagini de ansamblu în lumină razantă înaintea începerii tuturor intervențiilor de restaurare;
c) Detalii în lumină directă și razantă înaintea începerii intervențiilor de restaurare;
d) Ansambluri în lumină directă și razantă pe parcursul desfășurării operațiunilor de conservare – restaurare;
e) Detalii în lumină directă și razantă pe parcursul desfășurării operațiunilor de conservare – restaurare;
f) Ansambluri în lumină directă și razantă după încheierea operațiunilor de conservare - restaurare;
g) Detalii în lumină directă și razantă după încheierea operațiunilor de conservare – restaurare;
h) Imagini speciale: macrofotografii sau în lumină specială (UV).

Imaginile se vor realiza digital atât color cât și alb/negru în funcţie de expresivitatea şi contrastul dorit.
Dimensiunile se vor stabili pe parcursul lucrărilor în funcție de scopul documentației.
7

Atât în cazul ansamblurilor cât și în cazul detaliilor este de preferat ca la final să se poată compara imaginile efectuate în diferite
etape să pună în valoare eforturile operațiunilor de restaurare.

MENȚIUNI: INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI ALE


PROCESULUI DE CONSERVARE – RESTAURARE
De.5. DOCUMENTAȚIA DESENATĂ (Relevee) * Se calculează reduceri sau spor de 30% din normă pentru
Se măsoară la mp. situații particulare
de suprafață relevată * Se calculează spor de 30% pentru lucrări la exterior
GRADUL DE DIFICULTATE/ MANOPERA UM/ MATERIALE UTILAJE/UNELTE
VARIANTE PERSONAL CANTITATE UM/CANTITATE APARATURĂ/
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
De.5.1. Consemnarea stării de TOTAL consum forță de Ore medii 10 - calc mp. 2 • dotări schelă
conservare de ansamblu, a muncă / colectiv - tușuri buc. 1 • instalație electrică
unor etape istorice etc. pe - truse desen, măsurători buc. 2 • lămpi / proiectoare
- becuri buc. 1 • planșete
relevee de arhitectură
- energie electrică kw/h 0,7 • lupă
(planuri, secţiuni, axonometrii) - varianta: servicii cu terți • alte dotări atelier desen
cu marcarea/poziţionarea arhitecți
picturii murale (şi eventual a
altor componente artistice)
De.5.2. - Relevee ale picturii murale TOTAL consum forță de Ore medii 16
cu reprezentarea elementelor muncă / colectiv
imaginii și iconografiei, pentru
o suprafață bine conservată, cu
elemente ornamentale simple
sau o singură figură.
De.5.3. - Relevee ale picturii murale TOTAL consum forță de Ore medii 24
cu reprezentarea elementelor muncă / colectiv - calc mp. 2
imaginii și iconografiei, pentru - hârtie desen, coli buc. 4
- foiță transparentă de plastic
o suprafață degradată, cu
mp. 1
elemente ornamentale simple - tușuri negre și color buc. 4
sau o singură figură. - truse desen, măsurători buc. 2
De.5.4. - Relevee ale picturii murale TOTAL consum forță de Ore medii 32 - markere permanente diferite
cu reprezentarea elementelor muncă / colectiv buc. 2
imaginii și iconografiei, pentru - scoch, alte elemente de
o suprafață bine conservată, cu prindere buc. 0,2
elemente ornamentale sau figuri - creioane desen, color buc. 12
- becuri buc. 2
complexe. - energie electrică kw/h 0,7
De.5.5. - Relevee ale picturii murale TOTAL consum forță de Ore medii 32 - servicii procesare desen
cu reprezentarea elementelor muncă / colectiv (micșorare; la scară)
imaginii și iconografiei, pentru
o suprafață degradată, cu ele-
mente ornamentale sau figuri
complexe.
De.5.6. - Relevee (decalcuri) cu mar- TOTAL consum forță de Ore medii 48
carea elementelor tehnicii de muncă / colectiv
execuție, a stării de conservare, * Se calculează conform facturi
a operațiunilor procesului de / chitanțe.
conservare - restaurare.

De.5. PROCES TEHNOLOGIC

De.5.1. Relevee de arhitectură (planuri, secțiuni) cu marcarea stării de conservare. Pe acest releveu se marchează de către desenator
(restaurator) degradările la nivelul arhitecturii, care au implicații directe în starea de conservare a picturilor murale. Astfel, se urmărește în
ansamblu starea de conservare a monumentului și deci implicit și a picturilor murale. De la caz la caz se pot consemna următoarele probleme:
a) scara de reducere (1:50, 1:20, 1:10, 1:5); b) cotele altimetrice; c) pentru o vizualizare în ansamblu a fenomenelor, se pot trasa curbele de
nivel atât ale umidității de capilaritate sau de infiltrație (sau alte tipuri dacă sunt determinate); d) traseul fisurilor de secționare ale masivului de
zidărie, vizibile pe suprafața se poate marca atât pe plan cât și pe secțiuni (laterale sau transversale; e) se pot marca efectele asupra compoziției
picturii, în cazul depistării formelor de arhitectură modificate în timp; f) se marchează succesiunea, delimitarea și suprapunerile de pictură
realizate în perioade de timp diferite.
De.5.2. – 5.5. Relevee cu desenarea la scară a programului iconografic și a compozițiilor elementelor ornamentale și figurative. Acest tip de
releveu reprezintă releveul ”de bază” peste care se vor suprapune celelalte relevee
(decalcuri) cu prezentarea stării de conservare și a operațiunilor realizate. Acesta urmărește iconografia fie pe registre, scene sau elemente de
arhitectură. Scara de reducere poate varia de la 1:10, 1:20, 1:5, în funcție de caz. Acest releveu se poate realiza prin desenare sau decalcare la
scara 1:1 și micșorarea la scara necesară prin procesare.
D.e.5.6.
• Relevee (decalcuri) cu identificarea elementelor tehnologice.
Acest tip de releveu urmărește prezentarea elementelor tehnicii de execuție cum ar fi: incizii, pontate, giornate etc.
• Relevee (decalcuri) la scară cu marcarea degradărilor.
Se vor marca degradările determinate la nivelul stratului suport și la nivelul stratului de culoare.
Scara de reducere este aceeași cu cea aleasă la pct. G.1.b.
• Relevee (decalcuri) cu marcarea operațiunilor efectuate.
Se vor marca operațiunile efectuate la nivelul stratului suport cât și la nivelul stratului de culoare.
Scara de reducere este aceeași cu cea aleasă la pct. G.1.b.
8

Aceste decalcuri se pot face și pe imagini printate.


Se va utiliza un cod grafic și cromatic, simbolizând informațiile respective, ce vor fi suprapuse peste releveul de bază, sau separat, sau pe
fotografii.

MENȚIUNI:
De.6. DOCUMENTAȚIA TEHNOLOGICĂ SCRISĂ INVESTIGAȚII / ÎNREGISTRĂRI
(fișe tehnice tematice, studii, expertize, ALE PROCESULUI DE CONSERVARE – RESTAURARE
certificate)
Se măsoară la buc.
Denumire DOCUMENT Sistem de evaluare Personal implicat Informații minime cuprinse
De.6.1. Fişe de intervenţie / restaurare Ore regie 10 • Personal specializat - Denumirea operațiunii, data
efectuării;
locală
- Locul și cantitativul efectuat;
- Personalul implicat în execuție;
Fişe de intervenţie / restaurare de - Sistemul de verificare a calității,
sinteză Ore regie 12 personalul răspunzător;
- Imagine înainte și după operațiune;
* Sub formă de tabel - Mențiuni, observații speciale dacă
este cazul.
De.6.2. Fișe privind materialele utilizate, Ore regie 6 • Personal specializat - Denumire comercială
- Marca, proveniența
rețete, combinații utilizate. - Prelucrare specială/modalități de
utilizare
* Sub formă de tabel - Cantitate utilizată
De.6.3. Fișă măsurători de microclimat și Ore regie 8 • Personal specializat - Aparatura utilizată
- Localizare măsurători
alți parametri, T (temperatură), - Data înregistrării
UR (umiditate relativă atmosferă), - Personalul implicat
U (umiditate de suprafață), polua-
re și compoziție aer, vibrații, pH
suprafață și soluții etc.
De.6.4. Studii și expertize asupra • Servicii, contract cu terți - Istoria artei, paleografie etc.
- Analize fizico-chimice, biologice
aspectelor apărute pe parcursul • Se calculează conform devize, facturi,
- Analize – încercări comportament
intervențiilor, elemente chitanțe materiale utilizate în lucrări
neinvestigate în faza ANTE-
EXECUŢIE

De.7. DOCUMENTAȚIA DE ȘANTIER SCRISĂ


(acte – documente de funcțiune a șantierului)

Denumire DOCUMENT Sistem de evaluare Personal implicat Informații minime cuprinse


De.7.1. JURNALUL evenimentelor de Per total • Personal specializat - Data începerii lucrărilor;
- Perioadele / campaniile de șantier;
șantier campanie
- Controlul, verificările dirigintelui de
ore regie 170 specialitate și a comisiilor de recepții,
a altor factori de control;
- Menționarea operațiunilor și a puncte-
lor intervențiilor de restaurare;
- Consemnarea unor evenimente sociale,
culturale, naturale etc.
9

De.8. DOCUMENTAȚIA ECONOMICĂ

Denumire DOCUMENT Sistem de evaluare Personal implicat


De.8.1. CAIETUL DE ATAȘAMENT
Sub formă de fișe cu măsurători geometrice ale Per total Specialist restaurator
suprafețelor și cantitative ale operațiunilor campanie Șef de șantier
intervenției. ore regie 80
De.8.2. DEVIZELE Ofertă, CONTRACTUL, Acte
adiționale, Grafice eșalonări lucrări,
SITUAȚIILE de LUCRĂRI, Catalogul
documentelor de decontări.
10

CAP. II – INTERVENȚII / TRATAMENTE

DE CONSOLIDARE / CONSERVARE
11

INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI DE INTERVENȚII/TRATAMENTE TEHNICE


A (ISC) DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
CULOARE
1. A.1.1. REFACEREA ADEZIUNII STRATULUI DE CULOARE ÎN CURS DE EXFOLIERE
2. A.1.2. REFACEREA COEZIUNII STRATULUI DE CULOARE PULVERULENT
3. A.1.3. CONSOLIDAREA STRATULUI DE CULOARE DESPRINS ÎMPREUNĂ CU STRATUL DE PREPARAȚIE
4. A.1.4. PRECONSOLIDAREA STRATULUI DE CULOARE PULVERULENT / ÎN CURS DE EXFOLIERE
5. A.1.5. REFACEREA ADEZIUNII STRATULUI DE FOIȚĂ METALICĂ (AUR, ARGINT ETC.) ÎN CURS DE
EXFOLIERE
6. A.2.1. ÎNDEPĂRTAREA SUPRAPUNERILOR DE MORTARE AFLATE PE STRATUL DE CULOARE CU SUPORT
REZISTENT
7. A.2.2. ÎNDEPĂRTAREA PREPARAȚIEI STRATURILOR DE PICTURĂ SUPRAPUSE ORIGINALULUI (gleturi,
grunduri ale pictărilor al secco)
8. A.2.3. ÎNDEPĂRTAREA ZUGRĂVELILOR / VĂRUIELILOR SUPRAPUSE ORIGINALULUI
9. A.2.4. ÎNDEPĂRTAREA PRIN MIJLOACE MECANICE A CORPURILOR STRĂINE
10. A.3.1. CURĂȚAREA DEPUNERILOR NEADERENTE (praf, fum, săruri solubile) PRIN MIJLOACE MECANICE
USCATE
11. A.3.2. CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE FUNINGINE / GUDROANE
12. A.3.3. CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE PRAF FIXAT PRIN CARBONATARE
13. A.3.4. CURĂȚAREA DEPUNERILOR DE CEARĂ / PARAFINĂ
14. A.3.5. CURĂȚAREA SUBSTANȚELOR GRASE / ULEIURI
15. A.3.6. CURĂȚAREA RĂȘINILOR NATURALE
16. A.3.7. CURĂȚAREA RĂȘINILOR SINTETICE ȘI / SAU DIVERSE COMBINAȚII
17. A.3.8. CURĂȚAREA CLEIURILOR ANIMALE, CASEINEI, OULUI, GUMEI ARABICE, AMIDONULUI,
UTILIZAȚI CA FIXATIVI
18. A.3.9. CURĂȚAREA / ÎNLĂTURAREA REPICTĂRILOR AL SECCO
19. A.4.1. ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR SOLUBILE PRIN MIJLOACE MECANICE UMEDE
20. A.4.2. EXTRAGEREA FORMAŢIUNILOR SALINE DE SUPRAFAȚĂ, VOALURI ȘI / SAU CRUSTE
21. A.4.3. ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR INSOLUBILE PRIN MIJLOACE MECANICE ȘI CHIMICE
22. A.4.4. STABILIZAREA IONULUI SULFAT LA NIVELUL STRATULUI SUPORT
23. A.4.5. TRATAMENTE MINERALE CU HIDROXID DE BARIU ŞI SAU OXALAT DE AMONIU

A. INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI DE CULOARE


PROCES TEHNOLOGIC
GENERALITĂȚI

Efectuarea fotografiilor. Documentația fotografică cuprinde imagini reprezentative comparative înainte / în timpul / după încheierea
operațiunii, în lumină directă și razantă, ansambluri și detalii. Acestea se realizează cu scopul de a pune în evidență diversitatea / gravitatea
degradărilor și a diverselor depuneri aflate pe suprafața picturii.

Localizarea zonelor în curs de exfoliere și marcarea lor pe releveu. Stratul de culoare în curs de exfoliere este pus în evidență folosind diverse
metode de investigație de natură fizică (observații prin mijloace directe la lumină dirijată, microscoape portabile, lupă). După identificare,
zonele degradate vor fi consemnate pe releveu.

Curățarea preliminară a stratului de culoare. Stratul de culoare se curăță cu mijloace mecanice prin decapări parțiale, îndepărtând diversele
depuneri aderente sau neaderente.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE
A.1.1. REFACEREA ADEZIUNII STRATULUI DE 1. Sub 30%, peste 50% procent de degradare la mp. Se
CULOARE ÎN CURS DE EXFOLIERE calculează reducere sau spor de 15% din norma de timp la
Se măsoară la dmp. manoperă și de cantitate la materiale.
de suprafață 2. Se calculează un spor de 30% pentru lucrări la exterior.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE DIFICULTATE/ MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.1.1.1. - Exfolieri sub formă de solziri TOTAL consum forță Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
situate pe suprafețe verticale. de muncă/colectiv 0,34 - becuri buc. 2
• instalație electrică
- Exfolieri sub formă de solziri TOTAL consum forță Ore medii - apă l. 2
A.1.1.2. - bețișoare de bambus buc. 20 • role cauciuc
situate pe arce, bolți, tavane. de muncă/colectiv 0,60
- mănuși protecție perechi 3 • lupă
A.1.1.3. - Exfolieri sub formă de solziri Ore medii - vată gr. 200 • pulverizator
TOTAL consum forță 0,66
situate pe profilaturi, reliefuri, - energie electrică kw/h 0,7
de muncă/colectiv • cântar electronic
stucaturi. - solvenți l. 1,5
- Exfolieri sub formă de um- Ore medii - pensule fine buc. 3 • lămpi / proiectoare
A.1.1.4. TOTAL consum forță
flături/pante de acoperiș situ- 0,42 - seringă plastic / sticlă buc. 3 • instrumente de
de muncă/colectiv - ace diferite buc. 6 laborator
ate pe suprafețe verticale.
A.1.1.5. - Exfolieri sub formă de um- Ore medii
- folie plastic mp. 1 • recipiente diverse
TOTAL consum forță - hârtie japoneză mp. 1
flături/pante de acoperiș situ- 0, 64
de muncă/colectiv
ate pe arce/bolți.
12

A.1.1.6. - Exfolieri sub formă de um- TOTAL consum forță Ore medii
flături/pante de acoperiș situ- de muncă/colectiv 0,70 * Se calculează conform facturi /
ate pe profilaturi/stucaturi. chitanțe

A.1.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Prima impregnare a stratului de culoare. Într-o primă fază se va stabili concentrația adezivului ales, în funcție de gradul de absorbţie a
stratului de culoare și a stratului suport. Se va urmări introducerea adezivului prin picurare cu seringa sau pensula fină până la saturarea zonei.

b) Presarea stratului de culoare impregnat. Aceasta se face pentru a determina refacerea adeziunii stratului de culoare la suport. Se realizează
prin verificarea în lumină razantă și prin teste de contacte. În funcție de această cercetare, operațiunile se reiau până la asigurarea totală a
aderenței stratului de culoare. Observaţie: În funcţie de revenirile pe aceeaşi suprafaţă se va multiplica numărul de ore.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE
A.1.2. REFACEREA COEZIUNII STRATULUI DE 1. Sub 30%, peste 50% procent de degradare la mp. Se
CULOARE PULVERULENT calculează reducere sau spor de 15% din norma de timp la
Se măsoară la dm.p. manoperă și de cantitate la materiale.
de suprafață 2. Se calculează un spor de 30% pentru lucrări la exterior.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.1.2.1. - Forme de pulverulență, cu TOTAL consum forță Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,20 - becuri buc. 2
procent de degradare aflat între • instalație electrică
30-50% pe mp., situate pe - apă l. 2
- bețișoare de bambus buc. 20 • role cauciuc
suprafețe verticale. • lupă
- mănuși protecție perechi 3
A.1.2.2. - Forme de pulverulență, cu TOTAL consum forță Ore medii
- vată gr. 200 • pulverizator
procent de degradare aflat între de muncă/colectiv 0,25
- energie electrică kw/h 0,7
• cântar electronic
30-50% pe mp., situate pe arce, - solvenți l. 1,5
bolți, tavane. - pensule fine buc. 3 • lămpi / proiectoare
A.1.2.3. - Forme de pulverulență, cu TOTAL consum forță Ore medii - seringă plastic / sticlă buc. 3 • instrumente de
procent de degradare aflat între de muncă/colectiv 0,30 - ace diferite buc. 6 laborator
30-50% pe mp., situate pe - folie plastic mp. 1 • recipiente diverse
- hârtie japoneză mp. 1
profilaturi, reliefuri, stucaturi.
A.1.2.4. - Forme de pulverulență, cu TOTAL consum forță Ore medii
procent de degradare aflat între de muncă/colectiv 0, 36
30-50% pe mp., în zone cu
pigmenți pe bază de cupru,
situate pe suprafețe verticale.
A.1.2.5. - Forme de pulverulență, cu TOTAL consum forță Ore medii
procent de degradare aflat între de muncă/colectiv 0,50
30-50% pe mp., în zone cu
pigmenți pe bază de cupru,
situate pe arce, bolți, tavane.
A.1.2.6. - Forme de pulverulență, cu TOTAL consum forță Ore medii
procent de degradare aflat între de muncă/colectiv 0,62
* Se calculează conform facturi /
30-50% pe mp., în zone cu chitanțe
pigmenți pe bază de cupru,
situate pe profilaturi/stucaturi.

A.1.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Testarea gradului de absorbție și aderență. Operațiunea se desfășoară folosind o pensulă moale cu ajutorul căreia se aplică pe suprafața
propusă o picătură de apă, cronometrându-se timpul de absorbție iar pentru aderență se folosește un tampon de vată umezit pe un bastoncino cu
care se presează ușor suprafața testată, observându-se cantitatea de pigment rămasă pe tampon după o ușoară atingere a pigmentului degradat.

b) Impregnarea stratului de culoare cu adezivul ales. Într-o primă fază se va stabili concentrația adezivului în funcție de gradul de
saturare/absorbţie a stratului de culoare și a stratului suport. Impregnarea în două – trei reprize se va face fie prin pulverizare, acolo unde este
posibil sau prin intermediul foiței japoneze impregnată cu pensula.

c) Presarea stratului de culoare impregnat. Intervenția se face cu atenție, prin reveniri succesive, folosind diferențiat în funcție de caz, fie un
rulou elastic fie un tampon elastic sau un burete de mare, presându-se ușor peste o folie de hârtie japoneză.

d) Cercetarea zonei tratate. Aceasta se face pentru a determina refacerea coeziunii stratului de culoare la suport. Se realizează prin verificarea
în lumină razantă și prin teste de contact. În funcție de această cercetare operațiunile se reiau până la asigurarea totală a coeziunii stratului de
culoare. Revenirile se adaugă la norma de timp/consumul de ore.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


13

A.1.3. CONSOLIDAREA STRATULUI DE CULOARE TEHNICE DE CONSERVARE-CONSOLIDARE


1. Sub 30%, peste 50% procent de degradare la mp. Se
DESPRINS ÎMPREUNĂ CU STRATUL DE calculează reducere sau spor de 15% din norma de timp la
PREPARAȚIE manoperă și de cantitate la materiale.
Se măsoară la dmp. 2. Se calculează un spor de 30% din normă pentru lucrări la
de suprafață exterior.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.1.3.1. - Forme de degradare cu TOTAL consum forță Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,46 - becuri buc. 2
procent între 30-50% pe mp., • instalație electrică
situate pe suprafețe verticale. - apă l. 2
- bețișoare din bam buc. 20 • role cauciuc
A.1.3.2. - Forme de degradare cu TOTAL consum forță Ore medii
de muncă/colectiv 0,50
- mănuși protecție perechi 3 • lupă
procent între 30-50% pe mp., - var pastă vechi mc. 0,2 • pulverizator
situate pe arce, bolți, tavane. - vată gr. 200
TOTAL consum forță • cântar electronic
A.1.3.3. - Forme de degradare cu Ore medii - energie electrică kw/h 0,7
procent între 30-50% pe mp., de muncă/colectiv 0,62 - solvenți l. 1,5 • lămpi / proiectoare
situate pe profilaturi, reliefuri, - pensule fine buc. 3 • instrumente de
stucaturi. - seringă plastic / sticlă buc. 3 laborator
- ace diferite buc. 6 • diverse recipiente
- folie plastic mp. 1
- hârtie japoneză mp. 1

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

A.1.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Pregătirea zonelor desprinse. Într-o primă etapă se va urmări îndepărtarea pulberilor provenite din stratul suport prin folosirea succesivă a
unui jet de aer controlat, urmat de deschiderea capilarelor cu mijloace umede. Prin această intervenție se vor antrena resturile desprinse și se va
da posibilitatea dispersării adezivului. În situațiile cu desprinderi mai extinse datorate unor reparații cu mortare de ciment care au împins
marginile lacunelor, se va asigura zona afectată cu hârtie japoneză cu textură mai consistentă.

b) Prima impregnare a zonelor desprinse. Într-o primă fază se va stabili concentrația adezivului/consolidantului ales, în funcție de gradul de
saturare a stratului suport. Se va urmări introducerea adezivului prin injectare cu seringa până la saturarea zonei. Prin această impregnare se va
urmări pe de-o parte consolidarea suportului friabilizat și asigurarea aderenței între cele două componente.

c) Presarea stratului de culoare impregnat. Intervenția se face cu atenție, cu reveniri succesive folosind local un tampon semielastic presându-
se ușor peste un material protector (folie de plastic).

d) Cercetarea zonei tratate. Aceasta se face pentru a determina refacerea adeziunii dintre straturi. Se realizează prin verificarea zonei în lumină
razantă.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE
A.1.4. PRECONSOLIDAREA STRATULUI DE CULOARE 1. Sub 30%, peste 50% procent de degradare la mp. Se
PULVERULENT / ÎN CURS DE EXFOLIERE calculează reducere sau spor de 15% din norma de timp la
Se măsoară la dmp. manoperă și de cantitate la materiale.
de suprafață 2. Se calculează un spor de 30% pentru lucrări la exterior.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE DIFICULTATE/ MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.1.4.1. - Exfolieri sub formă de solziri/ Ore medii - consolidanți acrilici, silicați • dotări schelă
TOTAL consum forță
umflături/pante de acoperiș de muncă/colectiv
0,34 kg. 0,1
• instalație electrică
situate pe suprafețe verticale. - becuri buc. 2
- apă l. 2 • role cauciuc
A.1.4.2. - Exfolieri sub formă de solziri Ore medii
- bețișoare de bambus buc. 20 • lupă
TOTAL consum forță
/ pante de acoperiș situate pe 0,60
- mănuși protecție perechi 3
de muncă/colectiv • pulverizator
arce, bolți, tavane. - vată gr. 200
- Exfolieri sub formă de solziri/
• cântar electronic
A.1.4.3. Ore medii - energie electrică kw/h 0,7
pante de acoperiș situate pe
TOTAL consum forță 0,66 - solvenți l. 1,5 • lămpi / proiectoare
de muncă/colectiv • instrumente de
profilaturi, reliefuri, stucaturi. - pensule diverse buc. 3
- Forme de pulverulență, cu Ore medii - seringi buc. 3 laborator
A.1.4.4.
procent de degradare aflat între TOTAL consum forță 0,42 - ace diferite buc. 6 • recipiente diverse
- folie polietilenă mp. 1
30-50% pe mp., situate pe de muncă/colectiv
- hârtie japoneză mp. 1
suprafețe verticale. - apă distilată, demineralizată l.
A.1.4.5. Forme de pulverulență, cu Ore medii 0,5
procent de degradare aflat între TOTAL consum forță 0,64
30-50% pe mp., situate pe arce, de muncă/colectiv
bolți, tavane. * Se calculează conform facturi /
TOTAL consum forță chitanțe
A.1.4.6. Forme de pulverulență, cu Ore medii
procent de degradare aflat între de muncă/colectiv 0,70
30-50% pe mp., situate pe
profilaturi/stucaturi.
14

A.1.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea de preconsolidare se realizează pentru a se evita pierderile și are drept obiectiv stabilizarea preliminară a suprafețelor decoezive ale
straturilor de preparații și a stratului de culoare. Întrucât pe aceste suprafețe sunt necesare tratamente succesive, materialele vor fi selecționate
în funcție de cele care vor fi utilizate în intervențiile următoare și pentru a permite curățarea depunerilor.

a) Eliminare parțială a depunerilor de pe stratul de culoare. Pentru a se putea vizualiza aspectul și amploarea degradării, se va efectua o
îndepărtare parțială a depunerilor de praf, pulberi atmosferice acumulate, prin preluare cu o pensulă cu păr moale, vată de bumbac rulată pe un
bastoncini, aspirare controlată dacă permite situația respectivă.

b)Protejarea suprafeței și impregnarea stratului de culoare. Într-o primă fază se va aplica un strat de foiță japoneză și apă distilată /
demineralizată prin pensulare, exercitând o presiune ușoară peste stratul de culoare solzit / pulverulent, cu scopul reașezării acestuia pe
suprafață și dacă se impune se va evita astfel intervenția directă pe suprafață. În funcție de gradul de absorbţie al stratului de culoare, se va
reveni până ce aspectul solzit/ pulverulent al suprafețelor va fi stabilizat preliminar.

c) Presarea stratului de culoare impregnat. Operația presupune o acțiune de presare ușoară ( utilizând un burete, vată hidroficlă sau burete
wishab)care să determine refacerea aderenței provizorii a stratului de culoare la suport pentru a asigura posibilitatea intervențiilor următoare de
eliminare a depunerilor, consolidare, biocidare etc. Efectul intervenției se va verifica cu lumină dirijată. Observaţie: În funcţie de gravitatea
degradării stratului de culoare se va multiplica numărul de ore.

d) În unele cazuri dacă este necesar, după eliminarea depunerilor de pe suprafața stratului de culoare se va utiliza un adeziv în soluție sau
emulsie, cu concentrație slabă, care poate fi aplicat prin pensulare sau introdus prin picurare cu seringa / cu pensule până la preconsolidarea
stratului afectat.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE
A.1.5. REFACEREA ADEZIUNII STRATULUI DE FOIȚĂ 1. Sub 30%, peste 50% procent de degradare la mp. Se
METALICĂ (AUR, ARGINT ETC.) ÎN CURS DE calculează reducere sau spor de 15% din norma de timp la
EXFOLIERE manoperă și de cantitate la materiale.
Se măsoară la dmp. 2. Se calculează un spor de 30% pentru lucrări la exterior.
de suprafață
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE DIFICULTATE/ MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.1.5.1. - Exfolieri sub formă de solziri/ Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
TOTAL consum forță
pante de acoperiș situate pe de muncă/colectiv
0,34 - becuri buc. 2
• instalație electrică
suprafețe verticale. - apă l. 2
- bețișoare de bambus buc. 20 • role cauciuc
A.1.5.2. - Exfolieri sub formă de solziri/ Ore medii
- mănuși protecție • lupă
TOTAL consum forță perechi 3
pante de acoperiș situate pe 0,60
- vată de bumbac gr. 200
de muncă/colectiv • pulverizator
arce, bolți, tavane. - energie electrică kw/h 0,7
- Exfolieri sub formă de solziri/
• cântar electronic
A.1.5.3. Ore medii - solvenți l. 1,5
pante de acoperiș situate pe 0,66 - pensule fine buc. 3 • lămpi / proiectoare
profilaturi, reliefuri, stucaturi. - seringi buc. 3 • instrumente de
- ace diferite buc. 6 laborator
TOTAL consum forță - folie polietilenă mp. 1 • recipiente diverse
de muncă/colectiv - hârtie japoneză mp. 1

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

A.1.5. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Impregnarea stratului de foiță metalică (de aur, argint etc.). Într-o primă fază se va stabili tipul și concentrația adezivului potrivit situației
respective, și se va urmări gradul de aderență a stratului de foiță metalică la suprafața stratului de culoare sau la preparație. Se va urmări
introducerea adezivului prin picurare cu seringa sau pensule fine, treptat, până la obținerea aderenței.

b) Presarea stratului de culoare după introducerea adezivului. Operațiunea se realizează pentru a determina refacerea aderenței stratului de
foiță metalică la preparație. Efectul operațiunii de presare a stratului desprins și aderența pe suprafață a ariilor pe care s-a intervenit se va
verifica în lumină dirijată. În funcție de rezultatul verificării, operațiunile se reiau până la asigurarea totală a aderenței stratului de foiță
metalică. Observaţie: În funcţie de revenirile pe aceeaşi suprafaţă se va multiplica numărul de ore.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE-CONSERVARE
A.2.1. ÎNDEPĂRTAREA SUPRAPUNERILOR DE 1. Reduceri sau sporuri de 15% față de norma pentru situații
15

MORTARE AFLATE PE STRATUL DE CULOARE particulare.


2. Se calculează un spor de 5% din normă pentru utilizarea
CU SUPORT REZISTENT de substanțe toxice.
Se măsoară la dm.p. 3. Se include și îndepărtarea urmelor / voalurilor ce rămân în
de operațiune urma îndepărtării mortarelor.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
A.2.1.1. - Mortare subțiri, slabe și cu TOTAL consum forță Ore medii - consumabile minifreze buc. 2 • dotări schelă
aderență mică (formate din var de muncă/colectiv 0,22 - burete absorbant buc. 2
• instalație electrică
și nisip) situate pe suprafețe - vată gr. 200
- hârtie japoneză mp. 1 • sisteme lămpi și
verticale. suporți
- pastă de hârtie kg. 0,2
- Mortare subțiri până la 2 mm. - apă deionizată l. 1 • ochelari protecție
A.2.1.2. - Mortare subțiri, slabe și cu TOTAL consum forță Ore medii
de muncă/colectiv
- carbonat de amoniu kg. 0,3 • bisturie diverse
aderență mică (formate din var 0,36 - gume plastice diverse buc. 30
• recipiente diverse
și nisip) situate pe arce, bolți, - gume wishab buc. 10
tavane. - CMC gr. 20 • dăltițe, ciocănașe,
- mănuși protecție perechi 3 mistrii etc.
A.2.1.3. - Mortare subțiri, slabe și cu TOTAL consum forță Ore medii
aderență mică (formate din var de muncă/colectiv 0,48 - bastoncini buc. 30 • minifreze
și nisip) situate pe profilaturi și
- becuri buc. 2 • aparat aspirare
- pensule moi și aspre buc. 6
stucaturi. - energie electrică kw/h 0,7
A.2.1.4. - Mortare groase cu duritate și TOTAL consum forță Ore medii - folie plastic mp. 1
aderență medie (ce conțin de muncă/colectiv 0,54 .
adaosuri de întărire) situate pe
suprafețe verticale.
A.2.1.5. - Mortare groase cu duritate și TOTAL consum forță Ore medii
aderență medie (ce conțin de muncă/colectiv 0,74
adaosuri de întărire) situate pe
arce, bolți, tavane.
A.2.1.6. - Mortare groase cu duritate și TOTAL consum forță Ore medii
aderență medie (ce conțin de muncă/colectiv 0,80
adaosuri de întărire) situate pe
profilaturi/stucaturi.
A.2.1.7. - Mortare cu duritate și TOTAL consum forță Ore medii
aderență mare (mortare cu de muncă/colectiv 0,94
ciment) situate pe suprafețe
verticale.
A.2.1.8. - Mortare cu duritate și TOTAL consum forță Ore medii
aderență mare (mortare cu de muncă/colectiv 1,14
ciment) situate pe arce, bolți,
tavane.
A.2.1.9. - Mortare cu duritate și TOTAL consum forță Ore medii * Se calculează conform facturi /
aderență mare (mortare cu de muncă/colectiv 1,32 chitanțe
ciment) situate pe profilaturi,
stucaturi.

A.2.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea prin mijloace mecanice a mortarelor de reparație suprapuse stratului de culoare și a mortarelor cu compoziția diferită de cea
originală. Suprapunerile de mortare de pe stratul de culoare se îndepărtează prin degroșări (subțieri) succesive folosind mijloace mecanice,
alternate, după caz, cu comprese umede.
b) Îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroșării. Voalurile rămase pe suprafața stratului de culoare în
urma degroșării mortarelor se scot folosind succesiv comprese umectate/îmbibate, cu diferite substanțe ce le solubilizează sau le înmoaie,
intervenindu-se apoi prin metode mecanice pentru îndepărtarea urmelor rămase după ridicarea compreselor.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSERVARE-CONSOLIDARE
A.2.2. ÎNDEPĂRTAREA PREPARAȚIEI STRATULUI / 1. Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
16

STRATURILOR DE PICTURĂ SUPRAPUSE situații particulare.


2. Se calculează un spor de 30% din normă pentru lucrări la
ORIGINALULUI (glet, grunduri ale repictărilor exterior.
ulterioare originalului)
Se măsoară la dmp.
de operațiune
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.2.2.1. - Suprapuneri situate pe supra- TOTAL consum forță Ore medii - consumabile minifreze buc. 2 • dotări schelă
fețe verticale. de muncă/colectiv 0,56 - becuri buc. 2
• instalație electrică
TOTAL consum forță Ore medii - apă deionizată m. l. 300
A.2.2.2. - Suprapuneri situate pe arce,
- bețișoare din bambus buc. 30 • sisteme lămpi și
bolți, tavane. de muncă/colectiv 0,80
- mănuși protecție perechi 3 suporți
A.2.2.3. - Suprapuneri situate pe profi- TOTAL consum forță Ore medii - burete absorbant buc. 2 • ochelari protecție
laturi, stucaturi. de muncă/colectiv 0,98 - vată gr. 200 • bisturie diverse
- energie electrică kw/h 0,7
• minifreze
- pensule moi și aspre buc. 3
- pastă de hârtie kg. 0,2 • dăltițe, ciocănașe
- hârtie japoneză mp. 1 etc.
- A.E.A m.l. 300 • aparat aspirare
- carbonat de amoniu kg. 0,3 • diverse recipiente
- gume plastice diverse buc. 10
- gume wishab buc. 5
- CMC gr. 20
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.2.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea preparațiilor prin metode uscate. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând succesiv din grosimea straturilor
de preparație până la limita suprafeței stratului pictural, fără a-l pune în pericol.

b) Îndepărtarea preparațiilor prin metode umede. Se aplică comprese cu diverse substanțe chimice pentru a înmuia sau transforma urmele
rămase, apoi se îndepărtează compresa și se curăță zona folosind tampoane umezite.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


ARTISTICE DE PREZENTARE
A.2.3. ÎNDEPĂRTAREA ZUGRĂVELILOR/VĂRUIELILOR 1. Dacă suprapunerile sunt pe stratul de culoare fragilizat –
SUPRAPUSE ORIGINALULUI pulverulent se acordă un spor de până la 50% din norme.
Se măsoară la dmp. 2. Este inclusă în normă și curățarea urmelor/voalurilor ce
suprafață desfășurată rămân după îndepărtarea suprapunerilor.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.2.3.1. - Suprapuneri de zugrăveli pe TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 2 • dotări schelă
bază de hume slabe situate pe de muncă/colectiv 0,16 - apă deionizată l. 1
• instalație electrică
suprafețe verticale cu strat de - bețișoare din bambus buc. 30
- mănuși protecție perechi 3 • ochelari protecție
culoare bine conservat. • bisturie diverse
- burete absorbant buc. 2
A.2.3.2. - Suprapuneri de zugrăveli pe TOTAL consum forță Ore medii
- vată gr. 200 • dăltițe, ciocănașe,
bază de hume slabe situate pe de muncă/colectiv 0,32 - energie electrică kw/h 0,7 mistrii etc.
arce, bolți, tavane cu strat de - pastă de hârtie kg. 0,2
• minifreze
culoare bine conservat. - pensule moi și aspre buc. 6
- Suprapuneri de zugrăveli pe TOTAL consum forță Ore medii - A.E.A m.l. 300 • sisteme lămpi și
A.2.3.3. suporți
bază de hume slabe situate pe de muncă/colectiv 0,40 - carbonat de amoniu kg. 0,3
profilaturi, stucaturi cu strat de - gume plastice diverse buc. 10 • instrumente de
- hârtie japoneză mp. 1 laborator
culoare bine conservat.
TOTAL consum forță
- gume wishab buc. 5 • recipiente diverse
A.2.3.4. - Suprapuneri de zugrăveli pe Ore medii
bază de var, durizate și de muncă/colectiv 0,46 • aparat aspirare
- CMC gr. 20
aderente situate pe suprafețe - consumabile minifreze buc. 2
verticale cu strat de culoare
bine conservat.
A.2.3.5. - Suprapuneri de zugrăveli pe TOTAL consum forță Ore medii
bază de var, durizate și de muncă/colectiv 0,72
aderente situate pe arce, bolți,
tavane cu strat de culoare bine
conservat.
A.2.3.6. - Suprapuneri de zugrăveli pe TOTAL consum forță Ore medii
bază de var, durizate și de muncă/colectiv 0,96
aderente situate pe profilaturi,
* Se calculează conform facturi /
stucaturi cu strat de culoare
chitanțe
bine conservat.

A.2.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea zugrăvelilor / văruielilor prin metode uscate. Operațiunea se execută prin metode mecanice îndepărtând succesiv din grosimea
17

straturilor respective până la limita suprafeței stratului pictural, fără a-l pune în pericol.

b) Îndepărtarea prin procedee fizico-chimice a voalurilor rămase în urma degroșării. Voalurile rămase pe suprafața stratului de culoare în
urma în depărtării văruielilor se scot folosind comprese succesive cu diferite substanțe ce le solubilizează sau le înmoaie, intervenindu-se apoi
prin metode mecanice pentru îndepărtarea urmelor rămase după ridicarea compreselor.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


A.2.4. ÎNDEPĂRTAREA PRIN MIJLOACE MECANICE A
CORPURILOR STRĂINE
Se măsoară la buc.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
A.2.4.1. - Cuie, agățători, agrafe, TOTAL consum forță Ore medii 1 Diverse mijloace de îndepărtare, • minifreze
dibluri. de muncă/colectiv dislocare, sau de extragere.

A.2.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Tratamente de consolidare preventivă. În zonele adiacente diferitelor corpuri străine se vor efectua, după caz, operațiuni de consolidare a
stratului suport prin asigurarea marginilor fracturate, cu foiță de protecție sau tivire și consolidarea acestora. Pe aceste zone, în funcție de
situație, se va consolida stratul de culoare.

b) Îndepărtarea prin procedee mecanice a cuielor, diblurilor, bridelor metalice sau alte obiecte străine. Obiectele metalice introduse în
straturile de preparație sau aplicate pe stratul de culoare cu rol utilitar sau de înfrumusețare se îndepărtează cu foarte multă grijă folosind
mijloace mecanice pentru a nu provoca noi leziuni atât stratului de culoare cât și a stratului suport.

c) Îndepărtarea cuiburilor și a excrementelor (păsări, lilieci). Îndepărtarea acestor materiale străine se realizează prin mijloace mecanice
umede sau uscate. În zona cuiburilor se umectează local și se îndepărtează mecanic, din aproape în aproape. În situațiile în care stratul de
culoare și-a pierdut parțial coeziunea, se vor realiza, local, preconsolidări. De asemenea, prin intermediul unei foițe japoneze se efectuează,
preventiv, un tratament de biocidare. Îndepărtarea excrementelor, de la caz la caz, se realizează prin mijloace mecanice dure sau mai puțin dure,
în combinație cu umectări prin tamponare ale zonelor cu apă alcoolizată. Preventiv, se efectuează un tratament de biocidare.

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE


CONSOLIDARE - CONSERVARE
A.3.1. CURĂȚAREA DEPUNERILOR NEADERENTE
Se măsoară la dm.p.
de suprafață murală
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.1.1. - Suprafețe verticale cu strat de TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 2 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,09 - pensule moi de diferite
culoare bine conservat. • instalație electrică
- Suprafețe verticale cu strat TOTAL consum forță Ore medii dimensiuni buc. 6
A.3.1.2. • ochelari protecție
pictural fragil, decoeziv, (ce de muncă/colectiv 0,12
permite acțiunea mecanică .
A.3.1.3. - Suprafețe situate pe arce, TOTAL consum forță Ore medii
bolți, tavane, cu strat pictural de muncă/colectiv 0,15
bine conservat.
A.3.1.4. - Suprafețe situate pe arce, TOTAL consum forță Ore medii
bolți, tavane cu strat pictural de muncă/colectiv 0,23
fragil decoeziv ce permite
acțiunea mecanică.
A.3.1.5. - Suprafețe cu profilaturi și TOTAL consum forță Ore medii
stucaturi cu strat pictural bine de muncă/colectiv 0,27
conservat.
A.3.1.6. - Suprafețe cu profilaturi și TOTAL consum forță Ore medii
stucaturi cu strat pictural fragil de muncă/colectiv 0,30
* Se calculează conform facturi /
decoeziv ce permite acțiunea
chitanțe
mecanică.

A.3.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Curățarea zonei privind starea de conservare a stratului de culoare. Prin această operațiune se urmărește identificarea zonelor sensibile
privind aderența stratului de culoare și consemnarea acestora pe fotografii sau relevee. Asupra zonelor degradate se va aplica un tratament
diferențiat.

b) Curățarea depunerilor neaderente (săruri solubile). Prin această operațiune se urmărește îndepărtarea acumulărilor de praf, fum și voalurile
insulare albe. Operațiunea se execută prin mijloace mecanice uscate, cu pensule moi și foarte moi. Se vor ocoli zonele care prezintă exfolieri și
pulverulențe al stratului de culoare.
18

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE


CONSOLIDARE-CONSERVARE
A.3.2. CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE 1. Reduceri sau sporuri de 30% din normă pentru situații
FUNINGINE / GUDROANE particulare.
Se măsoară la dmp. 2. Se calculează un spor de 10% din normă pentru mediu
de suprafață murală. toxic.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.2.1. - Suprafețe verticale cu strat TOTAL consum forță Ore medii - burete buc. 3 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,12 - burete absorbant buc. 6
pictural bine conservat. • instalație electrică
- Suprafețe verticale cu strat TOTAL consum forță Ore medii - vată gr. 300
A.3.3.2. - hârtie japoneză mp. 2 • sisteme lămpi și
pictural fragil, decoeziv. de muncă/colectiv 0,36
- pastă de hârtie kg. 1 suporți
A.3.2.3. - Suprafețe situate pe arce, TOTAL consum forță Ore medii - solvenți l. 1,5 • ochelari protecție
bolți, cu strat pictural bine de muncă/colectiv 0,24 - apă distilată l. 2 • bisturie diverse
conservat. - dezinfectant cationic. l. 1
• recipiente diverse
A.3.2.4. - Suprafețe situate pe arce, TOTAL consum forță Ore medii - gume plastice diverse buc. 10
de muncă/colectiv - hârtie filtru / sugativă buc. 3 • dăltițe, ciocănașe,
bolți, cu strat pictural fragil, 0,62
mistrii etc.
decoeziv. - CMC gr. 50
TOTAL consum forță
- mănuși protecție perechi 6 • minifreze
A.3.2.5. - Suprafețe cu profilaturi și Ore medii
stucaturi cu strat pictural bine de muncă/colectiv 0,30
- bastoncini buc. 30 • aparat aspirare
- becuri buc. 2
conservat. - pensule moi și aspre buc. 6
A.3.2.6. - Suprafețe cu profilaturi și TOTAL consum forță Ore medii - energie electrică kw/h 0,7
stucaturi cu strat pictural fragil, de muncă/colectiv 0,64 - hârtie tessutto non tessutto
decoeziv. mp. 1
A.3.2.7. - Suprafețe ornamental aurite TOTAL consum forță Ore medii
situate vertical. de muncă/colectiv 0,68
A.3.2.8. - Suprafețe ornamental aurite TOTAL consum forță Ore medii
situate pe arce, bolți. de muncă/colectiv 1,00 * Se calculează conform facturi /
A.3.2.9. - Suprafețe ornamental aurite TOTAL consum forță Ore medii chitanțe
situate pe profilaturi, stucaturi. de muncă/colectiv 1,16

A.3.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de aderență a stratului de culoare. Operațiunea se efectuează folosind mijloace uscate și umede, verificând fiecare culoare pe diferite
zone. Testele se fac cu deosebită atenție pe suprafețe cât mai mici fără insistență.

b) Curățarea depunerilor de praf și fum prin mijloace fizico-chimice. Operațiunea se execută prin aplicarea în compresă cu hârtie japoneză a
unei soluții de carbonat de amoniu în diferite concentrații. Timpul de expunere al compresei se mărește prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie
japoneză. În intervalul dintre comprese, dacă este nevoie, se va interveni mecanic cu gume noi de tip wishab apoi suprafața se va clăti cu apă
folosind bureți și tampoane de vată pentru absorbția excesului de umiditate.

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE


A.3.3. CURĂȚAREA DEPUNERILOR ADERENTE DE PRAF CONSOLIDARE - CONSERVARE
FIXAT / DURIZAT PRIN CARBONATARE - Se calculează spor sau reducere de 30% față de normă în
Se măsoară la dmp. funcție de starea de conservare a stratului de culoare (bine,
de suprafață murală. mediu, slab conservat)
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.3.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 2 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,14 - burete buc. 6
cale. • instalație electrică
- Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - vată gr. 300
A.3.3.2. - gume diferite buc. 10 • ochelari protecție
de muncă/colectiv 0,28
TOTAL consum forță Ore medii - hârtie japoneză mp. 2 • bisturie diverse
A.3.3.3. - Situate pe profilaturi, relie- - pastă de hârtie kg. 1
furi, stucaturi. de muncă/colectiv 0,52 • sisteme lămpi și
- solvenți l. 1,5 suporți
- apă distilată l. 2
• instrumente de
- dezinfectant cationic l. 1
laborator
- hârtie filtru / sugativă buc. 3
- CMC gr. 50 • diverse recipiente
- mănuși protecție perechi 6 • aparat expirare
- bețișoare tip China buc. 30
- pensule moi și aspre buc. 6
- energie electrică kw/h 0,7
- hârtie tessutto non tessutto mp. 1
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.3.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC


19

Operațiunea se efectuează prin alternarea mijloacelor uscate și umede. Astfel, se folosesc alternativ mijloace mecanice moi (gume tip wishab,
radiere cu durități diferite) sau dure (baton de fibră de sticlă, bisturiu). După caz, se aplică alternativ și comprese umede impregnate cu solvenţi
şi cu timpi diferiţi de expunere în funcţie de alegerea concentraţiei. Se va avea în vedere limita rezistenței fizice a stratului de culoare.

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE


CONSOLIDARE - CONSERVARE
A.3.4. CURĂȚAREA DEPUNERILOR - Se calculează 15% spor pentru substanțe toxice.
DE CEARĂ / PARAFINĂ - Se calculează spor sau reducere de 15% din normă pentru
Se măsoară la dmp. ce depășește peste 50% acoperire la mp. sau sub 30%
de suprafață murală. acoperire la mp.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.4.1. - Depuneri situate pe suprafețe TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 2 • dotări schelă
verticale ce acoperă 30% din de muncă/colectiv 0,54 - folie plastic buc. 1
• instalație electrică
suprafață la mp. - vată gr. 200
- gume diferite buc. 10 • ochelari protecție
A.3.4.2. - Depuneri situate pe suprafețe TOTAL consum forță Ore medii
de muncă/colectiv - hârtie japoneză mp. 0,5 • bisturie diverse
verticale ce acoperă 50% din 0,74
- pastă de hârtie kg. 0,5 • sisteme lămpi și
suprafață la mp. - solvenți aromatici l. 0,5 suporți
A.3.4.3. - Depuneri situate pe profila- TOTAL consum forță Ore medii - apă distilată l. 0,5
de muncă/colectiv • instrumente de
turi, reliefuri, stucaturi ce 0,66 - hârtie filtru / sugativă buc. 4
laborator
acoperă 30% din suprafață la - mănuși protecție perechi 3
- bețișoare de bambus buc. 30 • diverse recipiente
mp.
TOTAL consum forță Ore medii - carbonat de amoniu gr. 300 • aparat expirare
A.3.4.4. - Depuneri situate pe profila- - energie electrică kw/h 0,7
turi, reliefuri, stucaturi ce de muncă/colectiv 0,84
- folie aluminiu / staniol buc. 1
acoperă 50% din suprafață la
mp.
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.3.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Curățarea depunerilor de ceară și parafină în relief. Suprapunerile de ceară / parafină peste stratul de culoare se îndepărtează, într-o primă
fază, prin mijloace mecanice, urmărind prin degroșări succesive apropierea de stratul de culoare. După caz, se vor folosi succesiv comprese
calde, prin hârtie de filtru.
b) Curățarea depunerilor de ceară și parafină sub formă de pete. Acestea se degroșează (dacă este cazul) prin metode mecanice, după care se
aplică comprese cu solvenți (hidrocarburi aromatice) pentru a înmuia urmele rămase, apoi se îndepărtează compresa și se curăță din aproape în
aproape folosind tampoane umezite cu aceiași solvenți. Se vor avea în vedere măsurile de protecție pentru substanțe toxice și ușor inflamabile.

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
A.3.5. CURĂȚAREA SUBSTANȚELOR GRASE / ULEIURI TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
Se măsoară la dmp. - Se calculează 30% spor pentru utilizare de substanțe
de suprafață murală toxice.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.5.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - substanțe bazice volatile kg. 0,6 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv 0,44 - pastă de hârtie kg. 5 • instalație electrică
- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță Ore medii - folie plastic mp. 0,5 • sisteme lămpi și
A.3.5.2. - folie aluminiu / staniol mp. 0,5 suporți
furi, stucaturi. de muncă/colectiv 0,56
- gume diferite buc. 5 • ochelari protecție
- whishab diferite buc. 10 • bisturie diverse
- vată gr. 300 • diverse recipiente
- bureți diferiți buc. 3 • instrumente de
- creion fibră sticlă buc. 1 laborator
- hârtie turnesol buc. 3 • aparat aspirare
- apă distilată l. 2 • minifreze
- pensule moi buc. 4 • dăltițe, ciocănașe
- hârtie japoneză, filtru mp. 2 etc.
- energie electrică kw/h 0,7

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

A.3.5. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Urmărește stabilirea metodologiei, concentrațiilor și timpilor de expunere a solvenților folosiți, în funcție de
”îmbătrânirea” acestor substanțe grase/uleiuri adăugate.

b) Curățarea fizico-mecanică a substanțelor grase, uleiuri. Se realizează prin aplicarea unor comprese din pastă celulozică sau hârtie japoneză,
impregnată cu solvenți de tipul aminelor (butilamină, ciclohexil amină) sau de tipul alcoolilor sau cetonelor. Timpii de expunere vor fi stabiliți
în funcție de rezultatul curățirii. După îndepărtarea compreselor se vor efectua curățiri cu tampoane de vată aplicate pe bastoncini. În cazurile
20

mai aderente, se intervine local, prin mjloace mecanice cu bisturiul sau fibre de sticlă. Se va avea în vedere măsurile de protecție pentru
substanțe toxice, inflamabile.

MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE


A.3.6. CURĂȚAREA RĂȘINILOR NATURALE CONSOLIDARE - CONSERVARE
Se măsoară la dmp. - Se calculează 50% spor din normă pentru utilizare de
de suprafață murală. substanțe chimice foarte toxice.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.6.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - solvenți diferiți l. 2 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv 0,60 - substanțe chimice kg. 0,5 • instalație electrică
- Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - hârtie filtru buc. 10 • lămpi / proiectoare
A.3.6.2. - hârtie japoneză mp. 1,5 • ochelari protecție
de muncă/colectiv 0,86
TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 0,5 • măști protecție
A.3.6.3. - Situate pe profilaturi, relie- - CMC purificată gr. 20 substanțe toxice
furi, stucaturi. de muncă/colectiv 0,92
- folie aluminiu mp. 1 • diverse recipiente
- folie plastic mp. 1 • instrumente de
- vată gr. 500 laborator
- burete buc. 2 • dispozitive aspirare
- whishab diferite buc. 6 • bisturie diverse
- gume speciale buc. 5 • instrumente tip
- bețișoare din bambus buc. 20 medicale
- mănuși protecție perechi 3
- becuri buc. 2
- energie electrică kw/h 0,7
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.3.6. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Se folosesc solvenți ca hidrocarburile aromatice, alcooli, cetone. Aceștia se folosesc simpli sau în amestec în funcție de
situația dată (dammar, shellac, colofoniu etc.) în urma testelor de curățare in situ.

b) Îndepărtarea prin metode fizico-chimice. Operațiunea se execută prin aplicarea unor comprese din hârtie japoneză și/sau pastă celulozică
impregnate cu solvenții mai sus amintiți, cu timpi de expunere diferiți de la caz la caz. Se vor efectua curățiri ulterioare cu tampoane de vată
îmbibate cu solvenții respectivi, după caz în combinație cu mijloace mecanice. Se vor avea în vedere măsurile de protecție pentru substanțele
toxice și ușor inflamabile.

MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE


A.3.7. CURĂȚAREA RĂȘINILOR SINTETICE ȘI/SAU CONSOLIDARE - CONSERVARE
- Se calculează 50% spor din normă pentru utilizare de
DIVERSE COMBINAȚII Se măsoară la dmp.
substanțe chimice foarte toxice.
de suprafață
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.7.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - solvenți diferiți l. 2 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv 0,66 - substanțe chimice kg. 0,5 • instalație electrică
- Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - hârtie filtru buc. 10 • lămpi / proiectoare
A.3.7.2. - hârtie japoneză mp. 1,5 • ochelari protecție
de muncă/colectiv 0,74
TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 0,5 • măști protecție
A.3.7.3. - Situate pe profilaturi, relie- - CMC purificată gr. 20 substanțe toxice
furi, stucaturi. de muncă/colectiv 0,92
- folie aluminiu mp. 1,5 • diverse recipiente
- folie plastic mp. 1,5 • instrumente de
- vată gr. 500 laborator
- burete buc. 3 • dispozitive aspirare
- whishab diferite buc. 6 • instrumente tip
- gume speciale buc. 5 medicale
- bețișoare din bambus buc. 20
- mănuși protecție perechi 3
- becuri buc. 2
- energie electrică kw/h 0,7
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.3.7. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Urmăresc stabilirea metodologiei, concentrațiilor și timpilor de expunere ai solvenților folosiți. În cazul acestor tipuri de
depuneri se poate testa o gamă foarte largă de solvenți în diverse combinații (ciclohexanonă, dimetilformamidă, acetonă, xilen, toluen, etc.
Aceștia fac parte din grupa cetonelor, hidrocarburilor aromatice, alcoolilor etc. Se vor avea în vedere măsuri de protecție împotriva substanțelor
toxice.

b) Curățarea rășinilor sintetice și/sau diverse combinații. Se vor efectua curățiri cu tampoane de vată îmbibate cu solvenții respectivi, după
caz, în combinație cu mijloace mecanice (bisturiu). Dacă este necesar, în funcție de tipul de rășină identificat, operațiunea se execută și prin
21

aplicarea unor comprese din hârtie japoneză și/sau pastă celulozică impregnate cu solvenții mai sus amintiți, în combinație cu alte metode
mecanice. Se vor avea în vedere măsurile de protecție pentru substanțele toxice și ușor inflamabile.

A.3.8. CURĂȚAREA CLEIURILOR ANIMALE, CASEINEI, MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE


OULUI, GUME ARABICE, AMIDON FOLOSITE CA CONSOLIDARE - CONSERVARE
- Se calculează 10% spor din normă pentru utilizare de
FIXATIV substanțe toxice.
Se măsoară la dmp.
de suprafață murală
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA PE UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.8.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - solvenți diferiți l. 1,5 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv 0,42 - substanțe chimice kg. 0,5 • instalație electrică
- Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - hârtie filtru buc. 6 • lămpi / proiectoare
A.3.8.2. - hârtie japoneză mp. 2 • ochelari protecție
de muncă/colectiv 0,48
TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 0,5 • măști protecție
A.3.8.3. - Situate pe profilaturi, relie- - soluții chimice l. 1,5 substanțe toxice
furi, stucaturi. de muncă/colectiv 0,56
- folie aluminiu mp. 1,5 • diverse recipiente
- folie plastic mp. 1 • instrumente de
- vată gr. 300 laborator
- burete gr. buc. 3 • dispozitive aspirare
- whishab diferite buc. 6 • instrumente tip
- gume speciale buc. 5 medicale
- bețișoare din bambus buc. 20
- mănuși protecție perechi 3
- becuri buc. 2
- energie electrică kw/h 0,7
- tessutto non tessutto mp. 1
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.3.8. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de identificare. Pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile de lianți pentru stabilirea metodologiei.

b) Curățarea cleiului animal, amidonului și gumelor arabice. Pentru curățarea acestora se folosesc combinat mijloace umede și mecanice
respectiv se aplică comprese calde cu timpi diferiți de expunere și reveniri până la gelificarea lor. Asupra zonelor cu aglomerări de material
fixativ se revine local până la îndepărtarea totală.

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE


CONSOLIDARE - CONSERVARE
A.3.9. CURĂȚAREA / ÎNDEPĂRTAREA REPICTĂRILOR - Se calculează 30% spor din normă pentru utilizare de
AL SECCO substanțe chimice foarte toxice.
Se măsoară la dm.p. - Se calculează 50% spor din normă în cazul repictărilor
de suprafață murală aplicate pe un grundt.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.3.9.1. - Repictările cu lianți slabi TOTAL consum forță Ore medii - substanțe chimice kg. 0,5 • dotări schelă
situate pe suprafețe verticale. de muncă/colectiv 0,36 - burete absorbant buc. 6 • instalație electrică
- Repictările cu lianți slabi TOTAL consum forță Ore medii - vată gr. 300 • lămpi / proiectoare
A.3.9.2. - bureți buc.5 • ochelari protecție
situate pe arce, bolți, tavane. de muncă/colectiv 0,54
- hârtie japoneză mp. 2 • măști protecție
A.3.9.3. - Repictările cu lianți slabi TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 0,5 substanțe toxice
situate pe profilaturi, reliefuri, de muncă/colectiv 0,66 - solvenți diferiți l. 1,5 • diverse recipiente
stucaturi. - folie aluminiu mp. 1,5 • instrumente de
A.3.9.4. - Repictările cu lianți puternici TOTAL consum forță Ore medii - folie plastic mp. 1 laborator, bisturiu
(tehnica ulei / verni, tempera de muncă/colectiv 0,72 - whishab diferite buc. 6 • instrumente tip
grasă) situate pe suprafețe - gume speciale buc. 5 medicale
- bețișoare din bambus buc. 20 • dispozitive aspirare
verticale. - mănuși protecție perechi 3 • reșou, fierbător
A.3.9.5. - Repictările cu lianți puternici TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 2 • aparat electric cu jet
(tehnica ulei / verni, tempera de muncă/colectiv 1,02 - energie electrică kw/h 0,7 fierbinte cu tempera-
grasă) situate pe arce, bolți, - hârtie tessutto non tessutto tură reglabilă
tavane. mp. 1
A.3.9.6. - Repictările cu lianți puternici TOTAL consum forță Ore medii
(tehnica ulei / verni, tempera de muncă/colectiv 1,32
grasă) situate pe profilaturi,
reliefuri, stucaturi.
A.3.9.7. - Suprapuneri și/sau combina- TOTAL consum forță Ore medii
ții între repictări cu lianți slabi de muncă/colectiv 0,66
și puternici situate pe supra-
fețe verticale.
22

A.3.9.8. - Suprapuneri și/sau combina- TOTAL consum forță Ore medii


ții între repictări cu lianți slabi de muncă/colectiv 0,94
și puternici situate pe arce,
bolți, tavane.
A.3.9.8. - Suprapuneri și/sau combina- TOTAL consum forță Ore medii
ții între repictări cu lianți slabi de muncă/colectiv 1,34
și puternici situate pe profi- * Se calculează conform facturi /
laturi, reliefuri, stucaturi. chitanțe

A.3.9. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Teste de curățare. Urmăresc stabilirea metodologiei, concentrațiilor și timpilor de expunere a solvenților folosiți. În cazul acestor repictări cu
lianți diferiți se poate testa o gamă foarte largă de solvenți în diverse combinații. Aceștia fac parte din grupa hidrocarburilor aromatice,
alcoolilor, aminelor. Se vor avea în vedere măsurile de protecție pentru substanțe toxice și ușor inflamabile.

b) Curățarea repictărilor. Se vor efectua curățiri cu tampoane de vată îmbibate cu solvenții respectivi, după caz combinate cu mijloace
mecanice (bisturiu). Dacă este necesar, în funcție de tipul de repictare determinat, operațiunea se execută și prin aplicarea unor comprese de
hârtie japoneză și/sau pastă celulozică impregnate cu solvenții mai sus amintiți, cu timpi de expunere studiați, în combinație cu alte metode
mecanice. Compresele vor fi protejate cu folii impermeabile pentru a mări acţiunea substanţelor folosite. În cazul grudurilor pe care s-au aplicat
unele repictări se va calcula un spor de 50% faţă de normă. Acest strat foarte aderent la pictura originală constituie o dificultate suplimentară.
Se vor avea în vedere măsurile de protecție pentru substanțele toxice și ușor inflamabile.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


A.4.1. ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR SOLUBILE PRIN CONSERVARE
MIJLOACE MECANICE UMEDE - Se calculează 30% spor din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp.
exterior.
de suprafață murală
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.4.1.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 1 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv 0,11 - hârtie japoneză mp. 1 • instalație electrică
- Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 1 • lămpi / proiectoare
A.4.1.2. - energie electrică kw/h 0,7 • aparate de produs
de muncă/colectiv 0,20
- apă mc. 0,02 apă distilată
- vată gr. 300 • pulverizator
- sugativă buc. 6 • diverse recipiente
- hârtie turnesol buc. 4 • instrumente de
* Se calculează conform facturi / laborator
chitanțe

A.4.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea preliminară a sărurilor solubile. După identificarea tipurilor de săruri și consemnarea pe releveu a extinderii acestora se va
îndepărta mecanic folosind pensule moi și evitarea zonelor cu strat de culoare în curs de degradare. Apoi se va interveni cu mijloace mecanice
folosind radiere cu durități diferite.

b) Îndepărtarea și extragerea sărurilor solubile. Pentru limitarea evoluției ulterioare a acestora se va interveni la nivelul stratului suport prin
extragerea parțială a sărurilor. În acest sens se va aplica un strat de hârtie japoneză, comprese umede cu pastă de hârtie, urmărind în felul acesta
schimbarea suprafeței de evaporare. Se va avea în vedere controlarea acestei operațiuni evitând solubilizarea/extragerea completă a sărurilor
aflate în suport.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


CONSERVARE
A.4.2. CURĂȚAREA DEPUNERILOR SALINE DE - Se calculează reducere sau spor de 15% pentru situații
SUPRAFAȚĂ, VOALURI ȘI/SAU CRUSTE particulare față de normă.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.
Se măsoară la dmp. - Se calculează 30% spor din normă pentru utilizare de
de suprafață murală substanțe chimice foarte toxice.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.4.2.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - substanțe bazice volatile kg. 0,6 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,20 - schimbători de ioni kg. 1 • instalație electrică
cale.
23

A.4.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 10 • lămpi / proiectoare
de muncă/colectiv 0,30 - folie plastic mp. 1 • aparate de produs
- folie aluminiu mp. 1 apă distilată
- gume diferite buc. 8
- whishab diferite buc. 5
• pulverizator
- vată gr. 300 • diverse recipiente
- bureți diferiți buc. 5 • instrumente de
- creion fibră sticlă buc. 2 laborator
- hârtie turnesol buc. 3
- apă distilată l. 3
- pensule moi buc. 4
- hârtie japoneză, filtru mp. 2
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.4.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Curățarea depunerilor saline prin mijloace fizico-chimice. Operațiunea se efectuează prin aplicarea într-o compresă de hârtie japoneză a unei
soluții de carbonat de amoniu în diverse concentrații. Timpul de expunere al compresei se mărește prin aplicarea a 3-4 straturi de hârtie
japoneză. În intervalul dintre comprese se intervine local cu mijloace mecanice uşor abrazive prin care se degroşează aglomerările de săruri
insolubile. Operaţiunea se repetă până la înlăturarea acestora, fie ea şi parţială în limita conservării stratului de culoare.

b) Înlăturarea prin procedee chimice a sulfaților. Operațiunea se efectuează prin aplicarea unor amestecuri pe bază de răşină schimbătoare de
ioni înglobată într-un vehiculant celulozic şi o soluţie de carbonat de amoniu. Această pastă se mişcă în permanenţă pe suprafaţa tratată.
Compresa se aplică prin intermediul unei coli de hârtie japoneză. Tratamentul se repetă până la eliminarea completă a voalurilor insolubile de
sulfați. Se vor avea în vedere măsurile de protecție pentru substanțele toxice și ușor inflamabile. Manevrarea pulberii de răşină schimbătoare de
ioni se va face numai sub protecţia unei măşti etanşe. Este cancerigenă.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


CONSERVARE
A.4.3. ÎNDEPĂRTAREA SĂRURILOR INSOLUBILE PRIN - Se calculează reducere sau spor de 15% pentru situații
MIJLOACE MECANICE ȘI CHIMICE particulare față de normă.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.
Se măsoară la dmp. - Se calculează 30% spor din normă pentru utilizare de
de suprafață murală. substanțe chimice foarte toxice.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.4.3.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii - substanțe bazice volatile kg. 0,6 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv 0,83 - schimbători de ioni kg. 1 • instalație electrică
- Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - pastă de hârtie kg. 10 • lămpi / proiectoare
A.4.3.2. - folie plastic mp. 1 • aparate de produs
de muncă/colectiv 1,37
- folie aluminiu mp. 1 apă distilată
- gume diferite buc. 5 • pulverizator
- whishab diferite buc. 5 • diverse recipiente
- vată gr. 300 • instrumente de
- bureți diferiți buc. 5 Laborator, bisturie
- creion fibră sticlă buc. 1 • dispozitiv abraziv cu
- hârtie turnesol buc. 3 jet de aer
- apă distilată l. 3 • compresor
- pensule moi buc. 4
- hârtie japoneză, filtru mp. 2

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

A.4.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Identificarea tipurilor de săruri. Pe baza analizelor de laborator se vor identifica tipurile săruri atât pe suprafață cât și în stratul suport
(criptoflorescențe).

b) Îndepărtarea prin procedee mecanice a sărurilor insolubile. Îndepărtarea mecanică a reliefurilor și a crustelor de săruri se va face treptat
folosind diferite mijloace de abraziune. Asupra crustelor care înglobează stratul de culoare până la deformarea suprafeţei în mici reliefuri se va
interveni local pentru a îndepărta formaţiunile cristaline până la limita conservării pigmenţilor durizaţi sau încastraţi în stratul cumulat de săruri.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


CONSERVARE
A.4.4. STABILIZAREA IONULUI SULFAT LA NIVELUL - Se calculează reducere sau spor de 15% pentru situații
STRATULUI SUPORT particulare față de normă.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru utilizare de
de suprafață murală substanțe chimice toxice.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
24

A.4.4.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii 0,30 - hidroxid de bariu / oxalat de • dotări schelă
muncă/colectiv amoniu kg. 1 • instalație electrică
A.4.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii 0,47 - pensule moi buc. 3 • lămpi / proiectoare
muncă/colectiv - vată gr. 300 • pulverizator
- bureți wishab buc. 4 • diverse recipiente
- becuri buc. 2 • instrumente de
- energie electrică kw/h 1 laborator
- pastă de hârtie kg. 4
- hârtie japoneză mp. 1
- carbonat de amoniu kg. 1
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

A.4.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Analize chimice. Se urmărește identificarea calitativă și cantitativă a sărurilor (în special anioni).

b) Tratamentul de stabilizare a criptoflorescențelor de sulfat de calciu se face aplicând următoarea metodologie. Ca o condiție preliminară este
îndepărtarea intervenţiilor a secco cu adezivi organici. În paralel eate necesară curățarea tuturor tipurilor de depuneri, refacerea adeziunii
stratului de culoare instabil precum și evitarea suprafețelor marcate de existenţa nitraților. În prezenţa nitraţilor se va aplica tratamentul cu
oxalat de amoniu. Urmează prepararea compreselor și a soluțiilor necesare tratamentelor preliminare după care se aplică compresele de
carbonat de amoniu prin care se face conversia ionului sulfat în sulfat de amoniu. Operaţiunea continuă cu aplicarea compreselor cu hidroxid de
bariu în urma câruia sulfatul de amoniu se transformă în sulfat de bariu care este stabil. Se va urmări comportamentul în timp a suprafeţei.
Îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbție. Se vor avea în vedere măsurile de
protecție pentru substanțele toxice și ușor inflamabile.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


CONSERVARE
A.4.5. TRATAMENTE MINERALE CU HIDROXID DE - Se calculează reducere sau spor de 15% pentru situații
BARIU SAU OXALAT DE AMONIU particulare față de normă.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
exterior.
Se măsoară la dmp. - Se calculează 30% spor din normă pentru utilizare de
de suprafață murală substanțe chimice toxice.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
A.4.5.1. - Prepararea materialelor TOTAL consum forță de Ore medii - Arbocel BWW 40 kg. 0,25 • dotări schelă
(comprese) muncă/colectiv 0,15 - Arbocel BC 1000 kg. 0,75 • instalație electrică
- hidroxid de bariu sau • lămpi / proiectoare
oxalat de amoniu kg. 1 • aparate de produs
- acid acetic (pt. reciclare) l. 15 apă distilată
- apă mc. 0 • pulverizator
- găleată cu capac buc. 1 • diverse recipiente
- mănuși de protecție perechi 2 • instrumente de
- măști de protecție buc. 2 laborator

A.4.5.2. - Izolarea decorațiilor acope- TOTAL consum forță de Ore medii - Paraloid B 72 kg. 0,1
rite cu aur de pe suprafețe muncă/colectiv 0,20 - acetonă kg. 1
verticale. - pensulă nr. 1 buc. 0,5

A.4.5.3. - Izolarea decorațiilor acope- TOTAL consum forță de Ore medii - Paraloid B 72 kg. 0,1
rite cu aur de pe suprafețe muncă/colectiv 0,26 - acetonă kg. 1
curbe. - pensulă nr. 1 buc. 0,5

A.4.5.4. - Aplicarea tratamentului cu TOTAL consum forță de Ore medii - compresă preparată kg. 5
hidroxid de bariu sau cu muncă/colectiv 0,20 - hârtie japoneză coli 4
oxalat de amoniu pe supra- - mănuși de protecție perechi 2
- măști de protecție buc. 2
fețe verticale.

A.4.5.5. - Aplicarea tratamentului cu TOTAL consum forță de Ore medii - compresă preparată kg. 7,5
hidroxid de bariu pe supra- muncă/colectiv 0,45 - hârtie japoneză coli 6
fețe curbe. - mănuși de protecție perechi 2
- măști de protecție buc. 2

A.4.5.6. - Aplicarea selectivă a trata- TOTAL consum forță de Ore medii - compresă preparată kg. 7
mentului cu hidroxid de muncă/colectiv 0,57 - hârtie japoneză coli 6
bariu asupra elementelor - mănuși de protecție perechi 2
- măști de protecție buc. 2
compoziționale aflate pe
suprafețe verticale.
A.4.5.7. - Aplicarea selectivă a trata- TOTAL consum forță de Ore medii - compresă preparată kg. 10,5
mentului cu hidroxid de muncă/colectiv 0,86 - hârtie japoneză coli 9
bariu asupra elementelor - mănuși de protecție perechi 3
- măști de protecție buc. 3
compoziționale aflate pe
suprafețe curbe.
25

A.4.5.8. - Îndepărtarea stratului de TOTAL consum forță de Ore medii - acetonă kg. 1
protecție a decorațiilor aurite muncă/colectiv 0,38 - pensulă buc. 5
aflate pe suprafețe verticale. - bastoncini buc. 1
- vată gr. 100

A.4.5.9. - Îndepărtarea stratului de TOTAL consum forță de Ore medii - acetonă kg. 1
protecție a decorațiilor aurite muncă/colectiv 0,49 - pensulă buc. 5
aflate pe suprafețe curbe. - bastoncini buc. 1
- vată gr. 100

A.4.5.10 - Curățarea urmelor de TOTAL consum forță de Ore medii - bureți whishab buc. 1
hidroxid de bariu și a voalu- muncă/colectiv 0,06
. * Se calculează conform facturi /
rilor albicioase.
chitanțe

A.4.5. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Analize chimice. Se urmărește identificarea calitativă și cantitativă a sărurilor (în special anioni).

b) Tratamentul de refacere a coeziunii stratului de culoare. Ca o condiție preliminară se impune curățarea tuturor tipurilor de depuneri și
evitarea suprafețelor marcate de prezența nitraților. Prepararea compreselor și a soluțiilor necesare tratamentelor preliminare. Urmează
aplicarea compreselor cu hidroxid de bariu fie pe elemente compoziţionale fie pe întreaga suprafaţă evitând pigmenţii pe bază de cupru. După
îndepărtarea compreselor se urmăreşte comportamentul suprafeţei pe măsură ce apa se evaporă definitiv, îndepărtând treptat eventualel voaluri
albe. Îndepărtarea compreselor se face după încheierea timpului de expunere determinat de gradul de absorbție. Se vor avea în vedere măsurile
de protecție pentru substanțele toxice și ușor inflamabile.

B (ISS) INTERVENȚII LA NIVELUL STRATULUI SUPORT (arriccio și intonaco)


1. B.1.1. ASIGURAREA PROVIZORIE A MARGINILOR STRATULUI SUPORT DESPRINS / FRACTURAT
2. B.1.2. ANCORAREA PUNCTUALĂ A MARGINILOR STRATULUI SUPORT DESPRINS /FRACTURAT
3. B.2.1. CURĂȚAREA STRATULUI SUPORT DIN LACUNE, FISURI
4. B.2.2. ÎNDEPĂRTAREA DE PE STRATUL DE CULOARE A MORTARELOR / MATERIALELOR
NECORESPUNZĂTOARE ALE INTERVENȚIILOR ANTERIOARE (din marginile lacunelor, din fisuri sau
din câmpul picturii)
5. B.2.3. ÎNDEPĂRTAREA MORTARELOR, REPARAȚIILOR NECORESPUNZĂTOARE DIN LACUNE
6. B.3.1. CONSOLIDAREA PRIN IMPREGNARE A STRATULUI SUPORT FRIABIL (arriccio și intonaco)
7. B.3.2. TIVIREA MARGINILOR STRATULUI SUPORT
8. B.3.3. CHITUIREA FISURILOR LA NIVEL ARRICCIO
9. B.3.4. CHITUIREA LACUNELOR (mici și medii) LA NIVEL ARRICCIO
10. B.3.5. CHITUIREA LACUNELOR EXTINSE, LA NIVEL ARRICCIO
11. B.3.6. CHITUIREA LACUNELOR DE MARTELĂRI ȘI/SAU ALVEOLELOR
12. B.3.7. CHITUIREA LACUNELOR (mici și medii) LA NIVEL INTONACO ȘI/SAU STRATULUI DE PREPARAȚIE
(grund, glet, preparație de var)
26

13. B.3.8. CHITUIREA FISURILOR LA NIVEL INTONACO


14. B.4.1. PREGĂTIREA ZONEI PENTRU INJECTĂRI
15. B.4.2. ASIGURAREA CU PROPTELE A ZONELOR PENTRU INJECTĂRI
16. B.4.3. INJECTĂRI PENTRU DESPRINDERI ȘI BURDUȘELI ALE STRATULUI SUPORT (arriccio/intonaco și de
preparație)

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


B.1.1. ASIGURAREA PROVIZORIE A MARGINILOR CONSERVARE
- Se calculează reducere de 15% și spor de 30% pentru
STRATULUI SUPORT DESPRINS / FRACTURAT situații particulare față de normă.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dml.
exterior.
pe operațiune
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.1.1.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță Ore medii - CMC purificat gr. 20 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,04 - hârtie pelur buc. 10 • instalație electrică
B.1.1.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - hârtie japoneză mp. 1 • lămpi / proiectoare
de muncă/colectiv 0,06 - becuri buc. 1 • bisturie, instrumente
- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță Ore medii - energie electrică kw/h 0,5 de tăiere
B.1.1.3.
de muncă/colectiv 0,08 - pensule moi buc. 2 • cântar electronic
furi, stucaturi.
- apă mc. 0,02 • diverse recipiente
- emulsie acrilică gr. 20
- solvent l. 0,5

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

B.1.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins, fracturat, se aplică foiță japoneză/ pelur și adeziv CMC. Se realizează ancorarea/
stabilizarea fragmentelor franjurate ale marginilor desprinse folosind ca adeziv o emulsie acrilică, dar numai pentru stratul suport.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


B.1.2. ANCORAREA PUNCTUALĂ A MARGINILOR CONSERVARE
- Se calculează reducere de 15% și spor de 30% pentru
STRATULUI SUPORT DESPRINS / FRACTURAT situații particulare față de normă.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dml.
exterior.
pe operațiune
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.1.2.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță Ore medii - CMC purificat gr. 20 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,10 - hârtie pelur buc. 10 • instalație electrică
B.1.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii - hârtie japoneză mp. 1 • lămpi / proiectoare
de muncă/colectiv 0,14 - becuri buc. 1 • pulverizator electric
B.1.2.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță Ore medii - energie electrică kw/h 0,5 • cântar electronic
de muncă/colectiv 0,19 - pensule moi buc. 2 • diverse recipiente
furi, stucaturi.
- apă mc. 0,02 • diverse site
- copolimer metil-acrilat gr. 20 • scule de modelare /
- solvent l. 0,5 chituiri
- var pastă vechi mc. 0,02
- nisip fin, sitat mc. 0,02
- vată gr. 200
- burete buc. 1
- mănuși protecție perechi 3
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

B.1.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Consolidarea parțială (punctiformă) a marginilor desprinse sau fracturate, folosind mortare de var/nisip. Înaintea acestei operațiuni se vor
degaja marginile, în măsura posibilităților, se umectează și se aplică mortarul de o manieră provizorie, cu rol de ancorare. La nevoie se vor face
impregnări locale cu o emulsie acrilică.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
B.2.1. CURĂȚAREA STRATULUI SUPORT DIN LACUNE, - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
FISURI situații particulare.
Se măsoară la dml. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
pe operațiune exterior.
27

MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.2.1.1. - Din lacune și crăpături situate TOTAL consum forță Ore medii - solvenți l. 0,5 • dotări schelă
pe suprafețe verticale. de muncă/colectiv 0,05 - becuri buc. 1 • instalație electrică
- hârtie japoneză mp. 0,5 • aparate electrice de
- apă distilată l. 1 tăiere, polisare, mini-
- CMC / glutofix gr. 20 aturizate, de tip freze
- se măsoară la dml. - alcool etilic absolut l. 0,25 dentare etc.
B.2.1.2. - Din lacune și crăpături situate TOTAL consum forță Ore medii - vată gr. 200 • pulverizator, aspira-
pe arce, bolți, tavane, profila- de muncă/colectiv 0,09 - burete buc.1 tor electric
turi, reliefuri. - pensule aspre diverse buc. 2 • bisturie, ciocănașe și
- energie electrică kw/h 0,7 alte scule adaptate
- se măsoară la dml. - folie plastic gr. 100 • diverse recipiente
TOTAL consum forță - măști de praf buc. 2 • ustensile dentare
B.2.1.3. - Din fisuri situate pe suprafețe Ore medii
verticale. de muncă/colectiv 0,02

- se măsoară la dml.
B.2.1.4. - Din fisuri situate pe arce, TOTAL consum forță Ore medii
bolți, tavane, profilaturi, relie- de muncă/colectiv 0,03
furi. * Se calculează conform facturi /
chitanțe
- se măsoară la dml.

B.2.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Această operațiune pregătitoare pentru consolidarea marginilor fracturate sau chituiri se efectuează prin îndepărtarea diverselor depuneri (praf,
funingine, acumulări de mortare, urme ale prezențelor animale și insecte). Operațiunea se execută cu mijloace mecanice alternate cu mijloace
umede. De asemenea, se vor degaja și marginile stratului suport friabilizat și nerecuperabil.

ÎNDEPĂRTAREA MORTARELOR / MATERIALELOR MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


B.2.2. TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
NECORESPUNZĂTOARE ALE INTERVENȚIILOR - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
ANTERIOARE (de pe suprafețele cu pictură / tencuieli situații particulare.
originale) - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp. exterior.
de suprafață murală
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.2.2.1. - De pe suprafețe verticale cu TOTAL consum forță Ore medii 0,20 - solvenți l. 1,5 • dotări schelă
pictură fragilă. de muncă/colectiv - pastă de hârtie kg. 0,2 • instalație electrică
- vată gr. 300 • aparate electrice de
- burete buc.2 tăiere, polisare, mi-
- De pe suprafețe cu pictură TOTAL consum forță Ore medii 0,22 - pensule aspre diverse buc. 2 niaturizate, de tip fre-
B.2.2.2. - lame bisturiu buc. 5 ze dentare etc.
fragilă situate pe arce, bolți, de muncă/colectiv
- energie electrică kw/h 0,7 • creioane pneumatice
tavane. - folie polietilenă gr. 100 de diferite mărimi
- mănuși de unică folosință • minidălți
perechi 3 • compresor aer
B.2.2.3. - De pe suprafețe cu pictură TOTAL consum forță Ore medii 0,22 - măști de praf buc. 3 • pulverizator, aspira-
de muncă/colectiv - fibre de sticlă (0, 5cm, 1cm) buc. 2
fragilă situate pe profilaturi, - creioane pt. fibră de sticlă
tor electric
reliefuri, stucaturi. • bisturie, ciocănașe și
alte scule adaptate
• diverse recipiente
• lămpi proiectoare
B.2.2.4. - De pe suprafețe verticale cu TOTAL consum forță Ore medii 0,19
pictură stabilă. de muncă/colectiv

B.2.2.5. - De pe suprafețe cu pictură TOTAL consum forță Ore medii 0,20


stabilă situate pe arce, bolți, de muncă/colectiv
tavane.

.
B.2.2.6. - De pe suprafețe cu pictură TOTAL consum forță Ore medii 0,20
stabilă situate pe profilaturi, de muncă/colectiv
reliefuri, stucaturi.
28

B.2.2.7. - De pe tencuieli originale TOTAL consum forță Ore medii 0,16 * Se calculează conform facturi /
situate pe suprafețe verticale. de muncă/colectiv chitanțe

B.2.2.8. - De pe suprafețe cu tencuieli TOTAL consum forță Ore medii 0,20


originale situate pe arce, bolți, de muncă/colectiv
tavane.

B.2.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Înlăturarea reparațiilor cu mortare necorespunzătoare de pe suprafețe cu pictură murală sau suprafețe cu tencuieli istorice originale. Acestea
pot fi mortare pe bază de var/nisip sau chiar în amestec cu ciment. Înlăturarea acestora se realizează cu diverse mijloace mecanice alternând
metodele umede cu cele uscate. Se va avea în vedere aderența acestora la suprafețe de pictură/tencuială originală, intervenția executându-se cu
mare atenție, folosind după caz mijloace abrazive și efectuând consolidări preliminare.

MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE


CONSERVARE
B.2.3. ÎNDEPĂRTAREA MORTARELOR / REPARAȚIILOR - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
NECORESPUNZĂTOARE DIN LACUNE situații particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp. exterior.
pe operațiune - Se calculează spor de 50% din normă pentru îndepărtarea
mortarelor pe bază de ciment.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.2.3.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță de Ore medii 0,14 - solvenți l. 1,5 • dotări schelă
cale. muncă/colectiv - soluții de curățat l. 0,5 • instalație electrică
- pastă de hârtie kg. 0,2 • aparate electrice de
- becuri buc. 1 tăiere, polisare, mi-
- vată gr. 300 niaturizate, de tip fre-
- burete buc.3 ze dentare etc.
B.2.3.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii 0,18 - diverse radiere buc.10 • pulverizator, aspira-
muncă/colectiv - pensule aspre diverse buc. 2 tor electric
- energie electrică kw/h 0,7 • bisturie, dăltițe
- folie polietilenă gr. 100 ciocănașe și alte scule
- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii 0,21 - măști de praf buc. 3 adaptate
B.2.3.3.
muncă/colectiv • diverse recipiente
furi, stucaturi.
• lămpi proiectoare
• compresor aer
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

B.2.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Într-o primă fază se vor efectua sondaje stratigrafice pentru identificarea extinderii lacunelor, fisurilor și crăpăturilor. Se vor extinde sondajele
pentru identificarea limitelor acestora, apoi se vor îndepărta mortarele de pe restul suprafeței. Operațiunea se execută mecanic cu mijloace
uscate sau umede prin degroșări succesive. În cazul mortarelor pe bază de ciment se va aplica un spor de 50%.

MENȚIUNI: INTERVENȚII / TRATAMENTE


B.3.1. CONSOLIDAREA PRIN IMPREGNARE A TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
STRATULUI SUPORT FRIABIL (suprafața și - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
situații particulare.
marginile fracturate) - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp. și dml. exterior.
pe diverse operațiun
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.3.1.1. - Marginile stratului suport TOTAL consum forță de Ore medii 0,07 - consolidanți kg. 0,75 • dotări schelă
situate pe suprafețe verticale. muncă/colectiv - seringi, ace buc. 3 • instalație electrică
- becuri buc. 1 • instrumente medicale
- vată gr. 300 • pulverizator, aspira-
- pensule fine, moi buc. 2 tor electric
- se măsoară la ml. - hârtie japoneză mp. 1 • cântar electronic
B.3.1.2. - Marginile stratului suport TOTAL consum forță de Ore medii 0,11 - energie electrică kw/h 0,7 • diverse recipiente
situate pe arce, bolți, tavane. muncă/colectiv - hârtie pelur buc. 20 • lămpi proiectoare
- măști protecție buc. 3
- apă distilată mc. 0,02
- se măsoară la ml.
29

B.3.1.3. - Marginile stratului suport TOTAL consum forță de Ore medii 0,13
situate pe profilaturi, relie- muncă/colectiv
furi, stucaturi.

- se măsoară la ml.
B.3.1.4. - Suprafața stratului suport TOTAL consum forță de Ore medii 0,12
situat vertical. muncă/colectiv

- se măsoară la mp.
B.3.1.5. - Suprafața stratului suport TOTAL consum forță de Ore medii 0,16
situat pe arce, bolți, tavane. muncă/colectiv

- se măsoară la mp.
B.3.1.6. - Suprafața stratului suport TOTAL consum forță de Ore medii 0,20
situat pe profilaturi, reliefuri, muncă/colectiv
stucaturi. * Se calculează conform facturi /
chitanțe
- se măsoară la mp.

B.3.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Stabilirea gradului de friabilitate. Prin studierea stratului suport se va determina extinderea și profunzimea acestui fenomen.
b) Curățarea selectivă a stratului friabilizat de diverse depuneri, neaderente.
c) Impregnarea suportului friabil cu o soluție mai puţin tensioactivă care să permită penetrarea și difuzarea în masa stratului suport.
d) Refacerea coeziunii prin impregnarea straturilor friabile. Operațiunea se execută prin pulverizare, injectare, sau prin pensulare folosind
consolidanți minerali cu concentrații diferite în funcție de gradul de absorbție și difuzare.
e) Cercetarea gradului de consolidare a straturilor friabile și repetarea operațiunii până la consolidarea finală a acestora.

MENȚIUNI: TRATAMENT TEHNIC DE


B.3.2. CONSOLIDAREA MARGINILOR STRATULUI CONSERVARE
SUPORT - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
situații particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dml. exterior.
pe operațiune
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.3.2.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță de Ore medii 0,25 - solvenți l. 0,5 • dotări schelă
cale. muncă/colectiv - consolidanți kg. 0,2 • instalație electrică
- CMC purificat gr. 20 • instrumente de tăiere
- becuri buc. 1 • pulverizator, aspira-
- vată gr. 200 tor electric
- burete buc.2 • cântar electronic
B.3.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii 0,35 - pensule fine, moi buc. 2 • diverse recipiente
muncă/colectiv - hârtie japoneză mp. 1 • lămpi proiectoare
- energie electrică kw/h 0,5 • compresor aer
- hârtie pelur buc. 20 • instrumente laborator
- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii 0,41 - mănuși protecție perechi 3 • diverse site
B.3.2.3.
muncă/colectiv - apă distilată mc. 0,02 • mixer / malaxor
furi, stucaturi.
- apă mc. 0,02 • scule de modelare,
- var pastă vechi mc. 0,02 chituire
- nisip (spălat, cernut) - mc. 0,02

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

B.3.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

După efectuarea operațiunilor premergătoare explicate la cod B.1.2. stratul suport se va umecta cu seringa sau prin pensulare. Apoi se vor
aplica straturi de mortare corespunzătoare stratului la care se efectuează operațiunea (arriccio, intonaco). Textura suprafețelor va trebui să fie
rugoasă sau striată pentru aderența materialelor următoare de umplere.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
B.3.3. CHITUIREA FISURILOR LA NIVEL ARRICCIO - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
situații particulare.
Se măsoară la dml. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
pe operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
30

B.3.3.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță de Ore medii 0,29 - consolidanți kg. 0,2 • dotări schelă
cale. muncă/colectiv - CMC purificat gr. 20 • instalație electrică
- becuri buc. 1 • pulverizator, aspira-
- vată gr. 200 tor electric
- burete buc.2 • cântar electronic
- pensule fine, moi buc. 2 • diverse recipiente
B.3.3.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii 0,37 - hârtie japoneză mp. 1 • lămpi proiectoare
muncă/colectiv - energie electrică kw/h 0,5 • diverse site
- hârtie pelur buc. 20 • mixer / malaxor
- mănuși protecție perechi 3 • scule de modelare,
- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii 0,43 - apă mc. 0,02 chituire
B.3.3.3.
muncă/colectiv - var pastă vechi mc. 0,02
furi, stucaturi.
- nisip (spălat, cernut) mc. 0,02
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

B.3.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se execută prin introducerea în profunzimea stratului de arriccio a unui mortar de var/nisip și alte adaosuri hidraulice (după caz).
Pe parcursul operațiunii materialul se introduce cât mai adânc în fisură, se compactează, păstrând o suprafață rugoasă sau striată pentru aderența
straturilor următoare. Se urmărește apropierea de compoziția sau structura arriccio-ului original.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
B.3.4. CHITUIREA LACUNELOR LA NIVEL ARRICCIO - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
(mici și medii în profunzime) situații particulare.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
pe operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.3.4.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii 0,29 - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv - becuri buc. 2 • instalație electrică
- vată gr. 200 • instrumente de tăiere
- burete buc.2 • pulverizator, aspira-
- energie electrică kw/h 0,7 tor electric
- mănuși protecție perechi 3 • cântar electronic
B.3.4.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii 0,43 - apă l. 2 • diverse recipiente
de muncă/colectiv - var pastă vechi mc. 0,02 • lămpi proiectoare
- bastoncini buc. 10 • compresor aer
- nisip (spălat, cernut) - mc. 0,02 • instrumente laborator
- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță Ore medii 0,48 • diverse site
B.3.4.3.
de muncă/colectiv • mixer / malaxor
furi, stucaturi.
• scule de modelare,
chituire

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

B.3.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se execută prin introducerea în profunzimea stratului de arriccio a unui mortar de var/nisip și adaosuri hidraulice (după caz). Pe
parcursul operațiunii materialul se compactează, păstrând o suprafață rugoasă sau striată pentru aderența straturilor următoare. Se urmărește
apropierea de compoziția, structura arriccio-ului original.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
B.3.5. CHITUIREA LACUNELOR EXTINSE LA NIVEL - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
ARRICCIO (în profunzime) situații particulare.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
pe operațiune exterior.
MANOPERA PE UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
CATEGORII DE APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
PERSONAL ECHIPAMENTE
B.3.5.1. - Situate pe suprafețe verti- TOTAL consum forță Ore medii 0,25 - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
cale. de muncă/colectiv - becuri buc. 2 • instalație electrică
- vată gr. 200 • instrumente de tăiere
- burete buc. 3 • pulverizator, aspira-
- energie electrică kw/h 0,7 tor electric
31

B.3.5.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii 0,31 - mănuși protecție perechi 3 • cântar electronic
de muncă/colectiv - apă l. 2 • diverse recipiente
- var pastă vechi mc. 0,2 • lămpi proiectoare
- bastoncini buc. 10 • compresor aer
- nisip (spălat, cernut) - mc. 0,02 • instrumente laborator
• diverse site
• mixer / malaxor
• scule de modelare,
chituire

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

B.3.5. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se execută prin completarea structurii de zidărie şi introducerea în profunzimea zidăriei neomogene a mortarului de arriccio a cărui
compoziţie este din var/nisip și adaosuri hidraulice cu granulaţii diferite (după caz). Pe parcursul operațiunii materialul se compactează,
păstrând o suprafață rugoasă sau striată pentru aderența straturilor următoare. Se urmărește apropierea de compoziția şi textura arriccio-ului
original.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
B.3.6. CHITUIREA LACUNELOR DE MARTELĂRI ȘI/SAU - Se calculează spor de 15% din normă pentru situații
ALVEOLARE (mici și dese de diverse profunzimi) particulare.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
de suprafață murală. exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.3.6.1. - Lacune de martelări situate TOTAL consum forță de Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
pe suprafețe verticale. muncă/colectiv 0,50 - becuri buc. 2 • instalație electrică
- vată gr. 200 • pulverizator, aspira-
- burete buc. 1 tor electric
- energie electrică kw/h 0,7 • cântar electronic
- mănuși protecție perechi 3 • diverse recipiente
B.3.6.2. - Lacune de martelări situate TOTAL consum forță de Ore medii - apă l. 1 • lămpi proiectoare
pe arce, bolți, tavane. muncă/colectiv 0,60 - var pastă vechi mc. 0,2 • instrumente laborator
- bastoncini buc. 10 • diverse site
• mixer / malaxor
• scule de modelare şi
TOTAL consum forță de chituire
B.3.6.3. - Lacune de martelări situate Ore medii
pe profilaturi, reliefuri, stuca- muncă/colectiv 0,68
turi.

B.3.6.4. - Lacune alveolare situate pe TOTAL consum forță de Ore medii


suprafețe verticale. muncă/colectiv 0,60

B.3.6.5. - Lacune alveolare situate pe TOTAL consum forță de Ore medii


arce, bolți, tavane. muncă/colectiv 0,74

- Lacune alveolare situate pe TOTAL consum forță de Ore medii * Se calculează conform facturi /
B.3.6.6. chitanțe
profilaturi, reliefuri, stucaturi. muncă/colectiv 0,78

B.3.6. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Intervenția cuprinde un ciclu de operațiuni după cum urmează: umectarea lacunei, aplicarea primului strat de aderență, protecția stratului de
culoare. Aplicarea chitului de intonaco se raportează fie la nivelul suprafeței, fie sub nivelul acestuia. În funcție de opțiune se păstrează o
anume textură sub nivelul picturii iar la suprafață finisarea se face în mod exigent prin polisare în limitele lacunei chituite.
b) Pentru formula de prezentare finală fără reintegrarea cromatică a acestor lacune, chituirile vor fi efectuate ca formă finală, tonate și/sau
colorate în masă.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


B.3.7. CHITUIREA LACUNELOR (mici și medii) LA NIVEL TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
INTONACO ȘI/SAU STRATULUI DE PREPARAȚIE - Se calculează spor de 15% din normă pentru situații
particulare.
(grund, glet, preparație de var) - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp. exterior.
pe operațiune
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE UTILAJE/UNELTE
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL CANTITATE UM/CANTITATE APARATURĂ/
32

SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.3.7.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,36 - becuri buc. 2 • instalație electrică
- vată gr. 200 • pulverizator, aspira-
- burete buc. 3 tor electric
- energie electrică kw/h 0,7 • cântar electronic
B.3.7.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
- mănuși protecție perechi 3 • diverse recipiente
muncă/colectiv 0,43 - apă l. 2 • lămpi proiectoare
- var pastă vechi mc. 0,2 • compresor aer
- bastoncini buc. 10 • instrumente laborator
B.3.7.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii • diverse site
furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,50 • mixer / malaxor
• scule de modelare,
chituire

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

B.3.7. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Intervenția cuprinde un ciclu de operațiuni după cum urmează: umectarea lacunei, aplicarea primului strat de aderență, protecția stratului de
culoare. Aplicarea chitului de intonaco se raportează fie la nivelul suprafeței, fie sub nivelul acesteia. În funcție de opțiune se păstrează o
anume textură sub nivelul picturii iar la suprafață finisarea se face în mod exigent prin polisare în limitele lacunei chituite. Se va avea în vedere
curățarea marginilor și din nou polisarea.
Pentru stratul de preparație chituirea se va face folosind materiale compatibile cu originalul, urmărind caracteristicile acestora de compoziție și
textură.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


B.3.8. CHITUIREA FISURILOR LA NIVEL ARRICCIO TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
(superficial) - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
situații particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp. exterior.
de operațiune
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.3.8.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - consolidanți kg. 0,1 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,27 - becuri buc. 2 • instalație electrică
- vată gr. 200 • instrumente de tăiere
- burete gr. 200 buc. 1 • pulverizator, aspira-
- energie electrică kw/h 0,7 tor electric
B.3.8.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
- mănuși protecție perechi 3 • cântar electronic
muncă/colectiv 0,35 - apă l. 2 • diverse recipiente
- var pastă vechi mc. 0,2 • lămpi proiectoare
- bastoncini buc. 10 • compresor aer
B.3.8.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii • instrumente laborator
furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,40 • sistem site
• mixer / malaxor
• scule de modelare,
chituire
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

B.3.8. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea se execută prin aplicarea, în straturi succesive, a mortarului preparat urmărind denivelările suprafeței murale. Calitatea materialului
pregătit pentru acest strat se va raporta la calitățile și textura originalului. În compoziția de var/nisip se vor introduce diferite adaosuri
hidraulice, materiale vegetale (după caz) și alte diferite componente care permit obținerea suprafeței dorite. În prealabil suprafața se va umezi.
Se va avea în vedere calitatea cromatică a mortarelor care se obține din prelucrarea suprafeței cât și din calitatea componentelor introduse în
compoziție.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
B.4.1. PREGĂTIREA ZONEI PENTRU INJECTĂRI - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
situații particulare.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
de operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.4.1.1. - Pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - CMC purificat gr. 20 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,07 - hârtie pelur buc. 10 • instalație electrică
- hârtie japoneză mp. 1 • lămpi proiectoare
- becuri buc. 1 • bormașină manuală/
33

B.4.1.2. - Pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii - energie electrică kw/h 0,7 electrică
muncă/colectiv 0,10 - pensule diverse buc. 2 • pulverizator
- apă mc. 0,02 • diverse recipiente
- solvent l. 0,5 • instrumente laborator
- burghie de diferite dimensiuni • ochelari protecție
buc. 4
- vată, burete gr. 300
- plastilină incoloră kg. 0,5
- seringi și ace buc. 4
- drenuri plastic (perfuzii) buc. 3
- tub PVC buc. 1
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

B.4.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Determinarea zonelor desprinse și marcarea pe releveu a limitelor. Se face prin detectări acustice și marcarea pe releveu a limitelor acestor
suprafețe.
b) Pregătirea punctelor de injectare. Operațiunea cuprinde: practicarea orificiilor cu bormașini manuale, îndepărtarea prafului cu periforma de
cauciuc, deschiderea capilarelor prin injectare cu apă alcoolizată, montarea definitivă a acelor de seringă sau sondelor.
c) Aplicarea sondelor pentru injectare sub presiune în vederea consolidării structurii de zidărie. Operațiunea constă în pregătirea zonei în
profunzime prin curățarea fisurilor sau lacunelor, consolidarea marginilor fracturate, tivirea, montarea sondelor precum și obturarea fisurilor din
zonă.
d) Asigurarea cu pelur a fisurilor din zonă. Se face folosind benzi înguste (după caz) de hârtie pelur și carboximetilceluloză. Acestea se lipesc
în zonele cu fisuri.
e) Chituirea și tivirea provizorie. Operațiunea se referă la curățarea lacunelor profunde, a marginilor și fisurilor ale căror straturi suport sunt
desprinse și pun în pericol operațiunea de injectare. Se consolidează în profunzime marginile friabile ale câmpului pictural după care se
chituiesc cu mortar de var-nisip.
f) Obturarea fisurilor din câmpul pictural în vederea injectării sub presiune. În funcție de dimensiunile fisurilor stratului suport se efectuează o
curățare în profunzime a marginilor și chituirea lor cu mortar de var-nisip.
g) Tratament biocid în cazul în care pe zonele desprinse s-au dezvoltat formațiuni biologice. În cazul unor formațiuni biologice între straturile
desprinse se face un tratament de biocidare urmat de îndepărtarea corpurilor vegetative / fructificații.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE DE


CONSERVARE
B.4.2. ASIGURAREA CU PROPTELE A ZONELOR - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
PENTRU INJECTĂRI situații particulare.
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la buc. exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.4.2.1. - Pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii 14 - material lemnos rășinoase • dotări schelă
muncă/colectiv mc. 0,2 • instalație electrică
- placaj PFL buc. 2 • lămpi / proiectoare
- materiale de prindere (cuie, • aparate / unelte elec-
holzșuruburi, sârmă etc.) kg. 0,2 trice de tăiere, găuri-
B.4.2.2. - Pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii 18
- becuri buc. 2 re, șlefuire
muncă/colectiv
- energie electrică kw/h 0,7 • diverse scule
- pânză moale mp. 1
- burete kg. 0,5
- bandă adezivă buc. 1
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

B.4.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Pentru montarea proptelelor se va verifica starea de conservare a stratului de culoare cu hârtie japoneză, pânză etc. și apoi montarea lor.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


B.4.3. INJECTĂRI PENTRU DESPRINDERI ȘI BURDUȘELI TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
ALE STRATULUI SUPORT (arriccio, intonaco și de - Se calculează reducere sau spor de 15% din normă pentru
situații particulare.
preparație) - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
Se măsoară la dmp. exterior.
de suprafață murală.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
B.4.3.1. - Desprinderi de profunzime TOTAL consum forță Ore medii - consolidanți minerali kg. 1 • dotări schelă
(între zid și arriccio) situate pe de muncă/colectiv 0,40 - seringi plastic/sticlă buc. 4 • instalație electrică
suprafețe verticale. - ace diverse dimensiuni buc. 6 • diverse recipiente
34

B.4.3.2. - Desprinderi de profunzime TOTAL consum forță Ore medii - becuri buc. 2 • seringi mari din
situate pe arce, bolți, tavane. de muncă/colectiv 0,60 - solvenți gr. 20 metal inoxidabil
- apă l. 3 • pâlnii
- bețișoare de bambus buc. 20 • pensete, bisturie etc.
- vată, gr. 200 • instrumente laborator
- burete buc. 2
B.4.3.3. - Desprinderi de profunzime TOTAL consum forță Ore medii - energie electrică kw/h 0,7
situate pe profilaturi, reliefuri, de muncă/colectiv 0,64
stucaturi.
B.4.3.4. - Desprinderi superficiale (între TOTAL consum forță Ore medii
arriccio și intonaco și/sau de muncă/colectiv 0,26
parțial strat de preparație)
situate pe suprafețe verticale.
B.4.3.5. - Desprinderi superficiale situ- TOTAL consum forță Ore medii
ate pe arce, bolți, tavane. de muncă/colectiv 0,34

B.4.3.6. - Desprinderi superficiale situa- TOTAL consum forță Ore medii


de muncă/colectiv 0,40 * Se calculează conform facturi /
te pe profilaturi, reliefuri, stu- chitanțe
caturi.

B.4.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Efectuarea fotografiilor. Documentația fotografică cuprinde imagini reprezentative înainte / în timpul / după intervenție, în lumină razantă /
directă, ansambluri, detalii.
b) Marcarea pe releveu a punctelor de injectare, a cantităților și a suprafețelor injectate total sau parțial. Fiecare punct de injectare se
marchează pe releveu, alături fiind consemnată cantitatea consolidantului introdusă în zona desprinsă / burdușită. Se consemnează, de
asemenea, zonele injectate total sau parțial.
c) Consolidarea prin injectare a straturilor suport desprinse de zidărie sau între intonaco și arriccio. Se face în mai multe etape, individual
pentru fiecare desprindere dintre straturile de preparație și suportul de zid. Se recomandă folosirea consolidanţilor minerali.
d) Chituirea punctelor de injectare. După încheierea procesului de consolidare se îndepărtează acele de seringă iar orificiile rămase goale se
obturează prin chituire cu mortare de var-nisip.
e) Îndepărtarea benzilor de hârtie pelur aplicate pe pelur. Benzile de hârtie pelur se îndepărtează folosind comprese cu apă aplicate pe zonele
cu hârtie pelur. Astfel, adezivul se hidratează (înmoaie) iar banda de pelur se ridică foarte ușor. După aceasta se curăță zona cu apă până la
îndepărtarea totală a adezivului de pe suprafața picturală.

INTERVENȚII / TRATAMENTE DE
C (IZ) INTERVENȚII LA NIVELUL ZIDĂRIEI CONSOLIDARE - CONSERVARE
ÎNDEPĂRTAREA PLOMBELOR / REPARAȚIILOR / MORTARELOR NECORESPUNZĂTOARE DIN
1. C.1.1.
LACUNE ȘI CRĂPĂTURI ALE ZIDĂRIEI CE ESTE SUPORT AL PICTURII MURALE

CURĂȚAREA LACUNELOR / CRĂPĂTURILOR DIN ZIDĂRIE DE DIVERSELE IMPURITĂȚI,


2. C.1.2.
DEPUNERI ȘI/SAU PULBERI DE MORTARE

IMPREGNAREA ZONELOR FRIABILE ALE ZIDĂRIEI


3. C.1.3.
35

4. C.2.1. PLOMBAREA / ȚESEREA LACUNELOR / CRĂPĂTURILOR DIN ZIDĂRIE

ÎNDEPĂRTAREA FRAGMENTELOR DE ZIDĂRIE SUPRAPUSE PICURII MURALE CE NU SUNT


5. C.2.2.
ELEMENTE DE STRUCTURĂ (rezultate în urma unor reparații anterioare necorespunzătoare)

6. C.2.3. MONTAREA ȘTUȚURILOR PENTRU INJECTĂRI SUB PRESIUNE

* Aceste intervenții nu se substituie lucrărilor de consolidare structură, care sunt în sarcina specialiștilor în statica și structura
construcțiilor.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


C.1.1. ÎNDEPĂRTAREA PLOMBELOR / REPARAȚIILOR TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
MORTARELOR NECORESPUNZĂTOARE DIN - Se calculează reducere sau spor de 10% din normă pentru
situații particulare de dificultate.
LACUNE ȘI CRĂPĂTURI ALE ZIDĂRIEI CE ESTE - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
SUPORT AL PICTURII MURALE Se măsoară la dmp. exterior.
de operațiune.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
C.1.1.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - mască de protecție buc. 2 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,17 - becuri buc. 1 • instalație electrică
- burete gr. 200 • bisturie, spatule etc.
- folie plastic gr. 500 • aparate electrice
- energie electrică kw/h 0,6 de tăiere, găurire,
C.1.1.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
plisare
muncă/colectiv 0,21 • dălți, ciocane
• pulverizatoare
• aspiratoare
C.1.1.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii • lămpi / proiectoare
furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,26 • ochelari protecție

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

C.1.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Efectuarea fotografiilor reprezentative.

b) Marcarea pe releveu a zonelor cu reparații, plombe, mortare necorespunzătoare.

c) Asigurarea stratului pictural. Se face folosind benzi de hârtie japoneză folosind ca adeziv carboximetilceluloza. Acestea se lipesc în zona
alăturată reparațiilor, plombelor ce urmează a fi îndepărtate.

d) Asigurarea stratului suport. Se execută pentru prevenirea accidentelor în timpul îndepărtării reparațiilor și plombelor. Chituirea și tivirea
provizorie (punctiformă) a marginilor desprinse sau fracturate, folosind mortare de var-nisip.

e) Îndepărtarea reparațiilor, plombelor, mortarelor necorespunzătoare. Se realizează prin metode mecanice (decapări selective). În funcție de
situație, mortarele se pot umecta, pentru micșorarea rezistenței mecanice. Se are în vedere duritatea mortarelor pe bază de ciment, evitând
vibrațiile din apropierea marginilor fracturate.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


C.1.2. CURĂȚAREA LACUNELOR, CRĂPĂTURILOR DIN TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
- Se calculează reducere sau spor de 10% din normă pentru
ZIDĂRIE DE DIVERSE IMPURITĂȚI, DEPUNERI ȘI situații particulare.
PULBERI DE MORTARE Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
de operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
C.1.2.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - becuri buc. 1 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,08 - pensule moi/perii buc. 3 • aspiratoare
- energie electrică kw/h 0,5 • pulverizatoare
- măști praf buc. 2 • bisturie, alte instru-
36

C.1.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii - vată gr. 200 mente fine
muncă/colectiv 0,15 - burete buc. 1 • instalație electrică
• lămpi / proiectoare

C.1.2.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii


furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,19
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

C.1.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea depunerilor neaderente. Se realizează prin mijloace mecanice, folosind combinat un jet de aer controlat, pensule, perii etc.

b) Curățarea depunerilor aderente. Se realizează prin mijloace mecanice combinate, dacă este cazul, cu ușoare umectări locale, dacă aceasta
din urmă ajută procedeelor mecanice de îndepărtare a depunerilor. Se vor îndepărta elementele zidăriei care sunt degradate iremediabil, friabile
și fără coeziune care nu se mai pot trata prin impregnare (după caz).

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
C.1.3. IMPREGNAREA ZONELOR FRIABILE ALE - Se calculează reducere sau spor de 10% din normă pentru
ZIDĂRIEI situații particulare.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
de operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
C.1.3.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - consolidanți diverși kg. 1,5 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,09 - becuri buc. 1 • instalație electrică
- burete buc. 1 • recipiente diverse
- pensule buc. 1 • cântar electronic
- energie electrică kw/h 0,5 • instrumente laborator
C.1.3.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
- hârtie japoneză/pelur mp. 1 • lămpi / proiectoare
muncă/colectiv 0,17 - hârtie filtru coli 2
- vată gr. 200
- mănuși perechi 2
C.1.3.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii
furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,21

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

C.1.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Alegerea consolidantului și testele de impregnare. Urmăresc stabilirea metodologiei, concentrațiilor, timpilor de expunere sau a revenirilor
cu consolidanți în funcție de natura componenței zidăriei ce urmează a fi tratată (mortare, cărămizi, piatră etc.) cât și în funcție de starea de
degradare a acestuia.
În general, pentru aceste operațiuni se recomandă folosirea consolidanților minerali (silice coloidală, silicat de etil etc.)

b) Măsuri de protecție. Se iau măsuri de protecție a stratului de culoare în cazul scurgerilor accidentale de consolidant.
Se folosesc benzi cu dimensiuni diferite de hârtie pelur, aplicate cu carboximetilceluloză. Acestea se aplică pe stratul de culoare alăturat zonei
pe care se execută tratamentul. Tratamentele se vor executa de restaurator numai după luarea măsurilor de protecție având în vedere toxicitatea
substanțelor folosite.

c) Impregnarea prin pensulare. Impregnarea materialelor friabile prin pensularea consolidantului se realizează direct pe suprafață în mai multe
etape, în funcție de gradul de absorbţie.

d) Impregnarea prin pulverizare. Impregnarea prin pulverizare a materialelor friabile se face când zona nu poate fi atinsă prin pensulare. Pentru
a consolida în profunzime se vor folosi concentrații reduse pentru a permite o saturare în masă a consolidantului.

e) Impregnarea prin injectare. Impregnarea prin injectare a consolidantului se aplică mai ales în zonele cu fisuri sau desprinderi prin clivare a
cărămizilor sau pietrelor. Se folosesc concentrații medii. Se urmărește totodată evitarea scurgerilor pe stratul pictural în timpul operațiunii.

f) Cercetarea zonei tratate. Aceasta se face pentru a determina procentul refacerii coeziunii materialului supus tratamentului. În urma acestei
analize, dacă este necesar, se repetă operațiunile de impregnare cu consolidant.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
C.2.1. PLOMBAREA / ȚESEREA LACUNELOR / - Se calculează reducere sau spor de 10% din normă pentru
CRĂPĂTURILOR / FISURILOR DIN ZIDĂRIE situații particulare.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
37

de operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
C.2.1.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - var pastă vechi kg. 3 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,19 - becuri buc. 1 • instalație electrică
- burete buc. 1 • recipiente diverse
- nisip cernut, spălat mc. 0,5 • pulverizator electric
- energie electrică kw/h 0,5 • unelte de prelucrare
C.2.1.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
- alți agregați kg. 2 • lămpi / proiectoare
muncă/colectiv 0,26
- cărămidă bucățele buc. 2 • site diverse mărimi
- consolidanți diverși kg. 1,5 • dălți, ciocănașe
- vată gr. 200
C.2.1.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii
furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,33

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

C.2.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

SUCCESIUNEA ETAPELOR DE EXECUȚIE

a) Cercetare
Fotografii reprezentative înainte / în timpul / după intervenție.
Consemnarea degradărilor și a intervențiilor pe releveu.
Cercetarea compoziției zidăriei în vederea reconstituirii cât mai fidel posibil a zidăriei originale.

b) Pregătirea zonelor
Curățarea suprafeței de diverse depuneri / acumulări (vezi cod 1.2.)
Îndepărtarea elementelor friabile ale zidăriei.
Consolidarea zonei (zidului) prin impregnare cu diverse substanțe.
Confecționarea proptelelor sau contraformelor pe zonele cu dificultate.

c) Înlocuirea zonelor de zidărie


Elementele de zidărie degradate vor fi înlocuite cu altele de aceeași natură respectând original de aranjare și execuție al zidăriei originale.
Operațiunea poate fi executată de restauratorul de pictură murală dacă suprafața de execuție nu este foarte mare sau dacă problemele
ridicate de statica monumentului nu ridică probleme majore pe zona respectivă.
În cazurile în care constructorul execută aceste operațiuni de restaurare se va acorda asistența necesară de către restauratorul de pictură
murală.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


C.2.2. ÎNDEPĂRTAREA FRAGMENTELOR DIN ZIDĂRIE TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
- Se calculează reducere sau spor de 10% din normă pentru
SUPRAPUSE STRATULUI PICTURAL CE NU SUNT situații particulare.
ELEMENTE DE STRUCTURĂ Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
de operațiune exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
C.2.2.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - mască de protecție buc. 2 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,12 - becuri buc. 1 • instalație electrică
- burete buc. 2 • bisturie, spatule etc.
- folie plastic gr. 500 • aparate electrice
- energie electrică kw/h 0,6 de găurire, tăiere,
C.2.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
plisare
muncă/colectiv 0,23 • dălți, ciocane
• pulverizatoare
• aspiratoare
C.2.2.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii • lămpi / proiectoare
furi, stucaturi. muncă/colectiv 0,27 • ochelari protecție
• ștuțuri din plastic
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

C.2.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

SUCCESIUNEA ETAPELOR DE EXECUȚIE

a) Cercetare
Se cercetează stabilirea structurii zidăriei originale în cazul îndepărtării fragmentului de zidărie suprapus.

b) Demontarea elementelor de zidărie


Demontarea treptată a zidului începând din partea superioară și având grijă pentru a nu provoca traume stratului de culoare acoperit de zid.
38

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


C.2.3. MONTAREA ȘTUȚURILOR PENTRU TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări la
INJECTĂRI SUB PRESIUNE exterior.
Se măsoară la buc.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
C.2.3.1. - Situate pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii 1 - mască de protecție buc. 2 • dotări schelă
muncă/colectiv - becuri buc. 1 • instalație electrică
- burete buc. 2 • bisturie, spatule
- folie plastic gr. 500 etc.
- energie electrică kw/h 0,6 • aparate electronice
C.2.3.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii 1,5
de găurire, tăiere,
muncă/colectiv
plisare
• dălți, ciocane
• pulverizatoare
C.2.3.3. - Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță de Ore medii 2 • aspiratoare
furi, stucaturi. muncă/colectiv • lămpi / proiectoare
• ochelari protecție
• sonde din plastic

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

C.2.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

SUCCESIUNEA ETAPELOR DE EXECUȚIE

Aplicarea sondelor pentru injectarea sub presiune în vederea consolidării.


Operațiunea constă, ca primă etapă, în curățarea și fixarea stratului de culoare cât și asigurarea cu pelur a eventualelor fracturări sau
desprinderi învecinate.
Consolidarea marginilor fracturate prin impregnare și tivire.
Chituirea lacunelor profunde și obturarea fisurilor prin care s-ar putea scurge consolidantul introdus de constructor.
Introducerea și montarea sondelor pentru injectarea consolidantului în profunzimea zidului.
Asigurarea asistenței de specialitate pe parcursul intervenției constructorului.

D (TB) TRATAMENTE DE DECONTAMINARE

D.1.1. STUDIUL SUPRAFEȚEI MURALE

D.1.2. STUDII ȘTIINȚIFICE: ELABORAREA EXPERTIZEI BIOLOGICE

OPERAȚIUNI PRELIMINARE (Activitățile a-e vor fi normate de către expertul microbiolog)

a) Examinarea vizuală in situ, pentru identificarea morfologiei caracteristice diferitelor categorii de biodeteriogeni.
Suprafața picturii murale, a mortarului original și a celui de reparație (dacă este cazul) vor fi analizate în lumină directă și razantă pentru
39

identificarea morfologiei caracteristice biodeteriogenilor si pentru emiterea suspiciunii de biodeteriorare. Se recomandă și examinarea cu
lupa, respectiv cu microscopului optic portabil. Se va elabora documentația fotografică privind starea de conservare a suprafeței din punct
de vedere al biodeteriorării.
b) Recoltarea probelor pentru analize de laborator
Probele se vor recolta prin metode non distructive, în prezența restauratorului. Probele vor fi recoltate în condiții de asepsie, vor fi
transportate în laborator condiții similare celor din monument (lumina/intuneric; valoarea temperaturii în vasul de transport) și se vor
analiza din punct de vedere microbiologic în cel mai scurt timp posibil (maximum 24 ore).
c) Examinarea la microscopul optic
Proba reprezentată de un fragment de mortar de reparație, sau probe recoltate de pe pictura murală pe banda adezivă transparentă vor fi
examinate la microscopul optic. Imaginile obținute se vor include în documentația fotografică de microscopie.
d) Analiza microbiologică a probelor
Probele recoltate vor fi inoculate pe medii nutritive specifice pentru bacterii și fungi, cu scopul estimării numărului total de unități
formatoare de colonii. Se vor izola microorganismele predominante în cultură pură pentru identificare taxonomică și teste de sensibilitate
la biocizi.
e) Stabilirea biocidului pentru decontaminare
Se va practica testul sensibilității microorganismelor izolate la diferiți biocizi (tip, concentrație, timp de acțiune) și se va propune
metodologia pentru decontaminare.
f) Briofitele sunt îndepărtate mecanic
g) Se va aprecia gradul de contaminare a monumentului, se vor efectua teste de compatibilitate a biocizilor (recomandați) cu substratul
pe care urmează a fi aplicați.
h) Plasarea zonelor contaminate pe relevee

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


D.1.1. TRATAMENTE DE DECONTAMINARE A TEHNICE DE CONSERVARE
SUPRAFEȚELOR COLONIZATE DE CĂTRE - Se calculează spor de 15% toxicitate (utilizare substanțe
MICROBIODETERIOGENI HETEROTROFI toxice).
- Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
(Bacterii și fungi) efectuează la exterior.
Se măsoară la dmp.
de operațiune
GRADUL DE MANOPERA UTILAJE/UNELTE
UM/ MATERIALE
DIFICULTATE / PERSONAL APARATURĂ/
CANTITATE UM/CANTITATE
VARIANTE SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
D.1.1.1 - De pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță de Ore medii - biocid l. 1,5 • dotări schelă
muncă/colectiv 0,12 - hârtie japoneză mp. 1,50 • instalație electrică
- hârtie filtru coli 3 • diverse recipiente
- pensule uniformizare diferite • instrumente de
buc. 2 laborator
D.1.1.2. - De pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță de Ore medii
- whishab diferite buc. 3 • lupă
muncă/colectiv 0,32 - bastoncini buc 6  -microscop portabil
- echipament de protecție buc. 3 • bisturie, spatule etc.
de unică folosință
D.1.1.3. - De pe profilaturi, reliefuri, TOTAL consum forță de Ore medii - mănuși protecție perechi 6
stucaturi. muncă/colectiv 0,26 - mască de protecție buc. 4
- becuri buc. 2
- vată gr. 200
- burete buc. 1
- folie plastic gr. 50
- energie electrică kw/h 0,5

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

D.1.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Aplicarea tratamentului de biocidare.


Biocidul se aplică prin pensulare, pe hârtia japoneză. Ulterior aceasta este izolată cu folie de policarbonat timp de 24 ore. În continuare,
folia se detașează și se depozitează în recipiente speciale.

b) Îndepărtarea biodeteriogenilor.
Operațiunea se efectuează mecanic, cu bastoncini, prin mișcări circulare, lente, urmărind o primă curățare generală a zonei. Atenționare:
încercarea de a îndepărta miceliul aderent la stratul pictural provoacă straparea. Materialele folosite se vor colecta în recipiente speciale și
apoi vor fi incinerate.

c) Testarea eficienței tratamentului efectuat (activitatea este normată de către expertul microbiolog).
Se recoltează probe de pe suprafețele tratate (minimum 30 de zile de la aplicarea tratamentului de decontaminare) și se analizează
microbiologic pentru estimarea numărului unităților formatoare de colonii (se apreciază astfel și viabilitatea celulelor atașate ferm de
substrat). Prin studiul comparativ cu primul set de analize microbiologice se va aprecia dacă tratamentul a fost efectuat corect, au apărut
mutații care au determinat rezistența la biocidul folosit, suprafața este colonizată de alți biodeteriogeni.

d) Noi teste de stabilire a sensibilității biodeteriogenilor izolați (activitatea este normată de către expertul microbiolog).
Aceste teste sunt reluate dacă s-a constatat apariția rezistenței la biocidul folosit (ca rezultat al mutației/iilor genetice) precum și dacă au
fost identificați biodeteriogeni noi.
40

e) Aplicarea unui nou tratament de decontaminare.

f) Tratamentul preventiv.
După derularea tuturor etapelor de restaurare, suprafețele decontaminate precum și cele ce conțin compuși organici, vor fi tratate preventiv
prin pensulare, cu un biocid remanent.

g) Monitorizarea aspectului morfologic al suprafețelor decontaminate.


Această activitate se desfășoară de 2 ori pe an precum în cazurile în care senzorii înregistrează valori mari ale umidității relative sau dacă
se identifică infiltrații; aspectul morfologic modificat se va identifica în documentația fotografică.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


D.1.2. TRATAMENTE DE DECONTAMINARE A TEHNICE DE CONSERVARE
SUPRAFEȚELOR COLONIZATE DE CĂTRE - Se calculează reducere de 15% din normă pentru
suprafețele de tencuieli fără culoare și spor de 30%
MICROBIODETERIOGENI FOTOAUTOTROFI pentru suprafețele cu strat de culoare în curs de
(bacterii, alge, licheni; se aplică numai pe pictura exfoliere.
plasată la exterior sau la interior dacă substratul este - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
efectuează la exterior.
umed și este expus luminii naturale sau artificiale)
Se măsoară la dmp.
de operațiune.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
D.1.2.1. - Situate pe suprafețe TOTAL consum forță Ore medii - săruri cuaternare de amoniu • dotări schelă
verticale. de muncă/colectiv 0,28 l. 0,5 • instalație electrică
- hârtie japoneză mp. 1 • diverse recipiente
- pensule de uniformizare buc. 2 • instrumente de
- beţişoare de bambus buc. 4 laborator
- echipament de protecție buc.3 • lupă binoculară
D.1.2.2. - Situate pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii de unică folosință • bisturie, spatule etc.
de muncă/colectiv 0,56

- whishab diferite buc. 2


- Situate pe profilaturi, relie- TOTAL consum forță Ore medii - mănuși protecție perechi 6
D.1.2.3.
de muncă/colectiv 0,62 - mască de protecție buc. 2
furi, stucaturi.
- becuri buc. 2
- vată gr. 200
- burete buc. 2
- folie plastic mp. 1
- energie electrică kw/h 0,5

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

D.1.2 SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Aplicarea tratamentului de biocidare.


Suprafețele pe care s-au identificat biofilmul algal inactiv și lichenii sunt tratate cu o compresă îmbibată cu un agent tensioactiv (pentru
prevenirea strapării). Se izolează cu folie de policarbonat iar după 2-6 ore se îndepărtează compresa respectiv policarbonatul și se introduc
în recipiente speciale. Se aplică biocidul pe hârtia japoneză, prin pensulare. Ulterior aceasta este izolată cu folie de policarbonat timp de 24
ore. În continuare, folia se detașează și se depozitează în recipiente speciale.

b) Îndepărtarea biodeteriogenilor.
Operațiunea se efectuează mecanic, pe suprafață umezită, cu bastoncini, prin mișcări circulare, lente, urmărind o primă curățare generală a
zonei. Se poate folosi de asemnea o pensulă cu păr moale. Atenționare: încercarea de a îndepărta biofilmul și „talul lichenilor” aderente la
substrat provoacă straparea. Materialele folosite se vor colecta în recipiente speciale și apoi vor fi incinerate.

c) Testarea eficienței tratamentului efectuat (activitatea este normată de către expertul microbiolog).
Se examinează cu microscopul mobil suprafața decontaminată, se recoltează probe de pe suprafețele tratate (minimum 30 de zile de la
aplicarea tratamentului de decontaminare) și se analizează microbiologic pentru estimarea numărului unităților formatoare de colonii (se
apreciază astfel și viabilitatea celulelor atașate ferm de substrat). Prin studiul comparativ cu primul set de analize microbiologice se va
aprecia dacă tratamentul a fost efectuat corect, au apărut mutații care au determinat rezistența la biocidul folosit, suprafața este colonizată
de alți biodeteriogeni. Acest test nu se aplică suprafețelor colonizate de către licheni. În cazul acestor biodeteriogeni se va monitoriza anual,
morfologia suprafeței anterior colonizate de licheni.

d) Noi teste de stabilire a sensibilității biodeteriogenilor izolați (activitatea este normată de către expertul microbiolog).

Aceste teste sunt reluate dacă s-a constatat apariția rezistenței la biocidul folosit (ca rezultat al mutației/iilor genetice) precum și dacă au fost
identificați biodeteriogeni noi.

e) Aplicarea unui nou tratament de decontaminare.

f) Tratamentul preventiv.
41

După derularea tuturor etapelor de restaurare, suprafețele decontaminate precum și cele ce conțin compuși organici, vor fi tratate preventiv
prin pensulare, cu un biocid remanent.

g) Monitorizarea aspectului morfologic al suprafețelor decontaminate.


Această activitate se desfășoară de 2 ori pe an în cazurile în care senzorii înregistrează valori mari ale umidității relative și imediat după
identificarea infiltrațiilor; aspectul morfologic modificat se va include în documentația fotografică.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


D.1.3. TRATAMENTE DE ÎNDEPARTARE A TEHNICE DE CONSERVARE
INSECTELOR, VERTEBRATELOR ȘI A - Se calculează spor de 15% toxicitate (utilizare substanțe
toxice).
DEPUNERILOR DE ORIGINE BIOLOGICA - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
Se măsoară la dmp. efectuează la exterior.
de operațiune.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
D.1.3.1. - De pe suprafețe verticale. TOTAL consum forță Ore medii - substanță de biocidare l. 0,25 • dotări schelă
de muncă/colectiv 0,8 - hârtie japoneză mp. 1,50 • instalație electrică
- hârtie filtru coli 3 • diverse recipiente
- pensule de uniformizare de • instrumente de
diferite dimensiuni buc. 2 laborator
D.1.3.2. - De pe arce, bolți, tavane. TOTAL consum forță Ore medii
- whishab diferite buc. 2 • lupă binoculară
de muncă/colectiv 0,13 - mănuși protecție perechi 2 • bisturie, spatule,
- mască de protecție buc. 2 pensete, etc.
- becuri buc. 2
D.1.3.3. - De pe profilaturi, reliefuri, TOTAL consum forță Ore medii - vată gr. 200
stucaturi. de muncă/colectiv 0,18 - burete buc. 1
- folie plastic gr. 50
- energie electrică kw/h 0,5

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

D.1.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Măsuri de protecție împotriva insectelor.


Corpurile moarte ale insectelor, larvele, cuiburile se îndepărtează prin metode mecanice. Insectele vii se îndepărtează prin metoda
capcanelor, în funcție de specie.

b) Măsuri de protecție împotriva mamiferelor.


Coloniile de lilieci se îndepărtează prin montarea aparatelor de ultrasunete. Pentru rozătoare se folosesc capcane. Produsele biologice se
îndepărtează prin curățare mecanică, folosind bastoncini pe care se aplică o soluție slabă de alcool etilic sau agenți tensioactivi.

c) Măsuri de protecție împotriva păsărilor.


Pentru prevenirea staționării păsărilor se montează suporturi prevăzute cu țepi, se tratează firele și instalațiile de alimentare, cu geluri.
Cuiburile păsărilor se îndepărtează mecanic. Produsele biologice se îndepărtează prin curățare mecanică, folosind bastoncini pe care se
aplică o soluție slabă de alcool etilic sau agenți tensioactivi.
42

INTERVENȚII DE EXTRAGERE, REPLANTARE INTERVENȚII / TRATAMENTE DE


E (IE)
ȘI/SAU TRANSPUNERE A PICTURII MURALE CONSOLIDARE - CONSERVARE

EXTRAGEREA PICTURILOR MURALE PRIN METODA STACCO A MASELLO


1. E.1.1.
(stratul pictural împreună cu suportul și zidăria – suport sau o parte din aceasta)

EXTRAGEREA PICTURILOR MURALE PRIN METODA STACCO


2. E.1.2.
(se efectuează cu cel puțin stratul de intonaco)

EXTRAGEREA PICTURILOR MURALE PRIN METODA STRAPPO


3. E.1.3.
(smulgerea stratului pictural și separarea acestuia de suport)

4. E.2.1. REPLANTAREA, IN SITU (după rezolvarea intervenției la nivelul zidăriei) A PICTURILOR EXTRASE

5. E.2.2. TRANSPUNEREA PE UN NOU SUPORT A PICTURILOR EXTRASE

6. E.2.3. PROIECTAREA ȘI CONFECȚIONAREA NOULUI SUPORT

OPERAȚIUNI PRELIMINARE

a) Cercetarea și pregătirea suprafeței picturii murale destinate extragerii, efectuarea unor sondaje stratigrafice în vederea determinării structurii
stratigrafice, a grosimilor și naturii suportului.

b) Curățarea suprafeței destinată extragerii de depunerile neaderente și aderente de impurități (vezi operațiunea curățiri).

c) Curățarea / îndepărtarea totală și/sau parțială a repictărilor, a altor materiale suprapuse care împiedică aderența facing-ului (vezi
operațiunile: înlăturare, repictări, mortare, gleturi etc.).

d) Consolidarea (fixarea) stratului de culoare în curs de exfoliere sau pulverulent, sau fixarea preventivă a stratului de culoare. Fixativul pentru
extragere trebuie să fie insensibil la solvenți sau dispersantul adezivului pentru extragere precum și la solventul pentru înlăturarea facing-
ului.

MENȚIUNI: INTERVENȚII /TRATAMENTE


E.1.1. EXTRAGEREA PICTURILOR MURALE PRIN TEHNICE DE CONSERVARE
METODA STACCO A MASSELLO (stratul pictural - Se calculează spor de 30% din normă pentru extrageri la
mare înălțime (exemplu turle)
împreună cu suportul și zidăria-suport sau o parte din aceasta) - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
Se măsoară la dmp. efectuează la exterior.
de suprafață murală.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.1.1.1. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - mănuși protecție perechi 3 • dotări schelă
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,42 - măști praf buc. 3 • instalație electrică
culoare bine conservat, cu - ochelari protecție buc. 3 • lămpi / proiector
- becuri halogen buc. 4 • aparate electrice de
suport consistent (peste 1 cm.)
- pensule uniformizante buc. 6 găurire
cu grosime constantă, pe - tifon mp. 2 • aparate aspirare
zidărie fără denivelări. - pânză de in mp. 1 • diverse recipiente
E.1.1.2. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - fiere de bou gr. 100 • cântar electronic
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,56 - clei animal kg. 1 • reșou
culoare bine conservat, cu - melasă gr. 100 • bisturie și alte lamele
suport subțire (sub 1 cm.) cu - fluidifiant (oțet) ml. 250 fine
grosimi inegale, pe zidărie fără - rășină kg. 0,5 • dălți, ciocane, clești
- solvenți gr. 20 • măști și filtre protec-
denivelări. - apă distilată l. 1 ție
E.1.1.3. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - CMC purificată gr. 150 • contract cu terți pt.
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,68 - hârtie pelur coli 5 confecționare panouri
culoare bine conservat, cu - hârtie filtru coli 2 de lemn (tâmplari)
suport cu grosimi inegale, pe - hârtie japoneză mp. 1 • șpacluri, lamele oțel
zid cu denivelări sau cu rosturi - ipsos kg. 5 • pânze ferăstrău
adânci între cărămizi. - polistiren expandat mp. 0,5 • coardă oțelită
43

E.1.1.4. - Pe suprafețe curbe, arce, TOTAL consum forță de Ore medii - folie plastic gr. 300
bolți tavane, pictură murală cu muncă/colectiv 0,68 - plastilină incoloră gr. 200
strat de culoare bine conser- - scândură de brad mp. 1
- foaie placaj sau PFL coli 1
vat, cu suport consistent (peste
- clei lemn kg. 0,5
1 cm.) cu grosime constantă, - accesorii metal (cuie,
pe zidărie fără denivelări. holzșuruburi, agățători kg. 2
E.1.1.5. - Pe suprafețe curbe, arce, TOTAL consum forță de Ore medii - discuri tăiere și alte
bolți tavane, pictură murală cu muncă/colectiv 0,84 consumabile pentru aparatele
strat de culoare bine conser- de găurire/tăiere buc. 4
vat, cu suport subțire (peste 1
cm.) cu grosimi inegale, pe
- energie electrică kw/h 0,5
zidărie fără denivelări.
E.1.1.6. - Pe suprafețe curbe, arce, TOTAL consum forță de Ore medii
bolți tavane, pictură murală cu muncă/colectiv 1,02
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport subțire (peste 1
cm.) cu grosimi inegale, pe zid
cu denivelări sau cu rosturi
adânci între cărămizi.
E.1.1.7. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
forme diferite de colțuri, muncă/colectiv 0,74
profilaturi, pictură murală cu
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport consistent (peste
1 cm.) cu grosime constantă,
pe zidărie fără denivelări.
E.1.1.8. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
forme neregulate, profilaturi, muncă/colectiv 1,02
pictură murală cu strat de
culoare bine conservat, cu
suport consistent (sub 1 cm.)
cu grosimi inegale, pe zidărie
fără denivelări sau cu rosturi
adânci între cărămizi.
E.1.1.9. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
forme neregulate, colțuri, muncă/colectiv 1,12
profilaturi, pictură murală cu
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport consistent (sub
1 cm.) cu grosimi inegale, pe
zidărie cu denivelări sau cu * Se calculează conform facturi /
chitanțe
rosturi adânci între cărămizi.

E.1.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Plasarea sondelor de adâncime utilizate ca repere pe parcursul efectuării operațiunii; în plasarea sondelor 5-10 buc. Se profită de lacunele,
fisurile existente pe suprafața murală.

b) Pregătirea elementelor componente ale facing-ului, sunt decupate la dimensiunile rectangulare calculate, franjurate pe margini și înmuiate
bucățile de tifon și pânza de cânepă, se prepară în concentrația și compoziția adecvată adezivului pentru extragere.

c) Aplicarea facing-ului alcătuit din tifon și 1-2 straturi de pânză de cânepă, cu ajutorul unui adeziv fie de natură organică (clei animal, colletta)
fie sintetică (rășină sintetică).

d) Confecționarea panoului de sprijin și contraforților asigurării fragmentului pe parcursul extragerii.

e) Instalarea panoului de sprijin și turnarea contraformei după plasarea panoului, prin orificiile de turnare ale acestuia este introdus între facing
și panou, materialul ce urmează a realiza, prin întărire, contraforma.

f) Decuparea suportului și extragerea prin decupare a elementelor din zidărie (cărămidă sau piatră). Decuparea fragmentului și a zidăriei se face
prin tăiere cu scule și utilaje specializate. În esență această tehnică, constă în extragerea picturii fie împreună cu zidăria fie prin defacerea
materialelor constructive pe care a fost aplicat stratul suport al picturii.

g) Asigurarea și consolidarea spatelui suportului după extragere, operațiunea are rolul de a evita pierderea unor fragmente de pictură murală
până la replantarea in situ sau transpunerea pe un nou suport. Asigurarea se poate face provizoriu, cu materiale reversibile și prin intervenții mai
durabile (chituiri cu mortar de var, injectări ale unor fisuri cu un consolidant).

h) Inventarierea, stocarea și depozitarea fragmentelor de pictură extrase se face pe rafturi amenajate și în condiții optime de microclimat.
44

MENȚIUNI: TRATAMENTE TEHNICE DE


E.1.2. EXTRAGEREA PICTURILOR MURALE PRIN CONSOLIDARE - CONSERVARE
METODA STACCO (stratul de culoare împreună cu - Se calculează spor de 10% din normă pentru extrageri la
mare înălțime (exemplu turle)
stratul suport, cu cel puțin stratul intonaco) - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
Se măsoară la dmp. efectuează la exterior.
de suprafață murală.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.1.2.1. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - mănuși protecție perechi 3 • dotări schelă
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,32 - măști praf buc. 3 • instalație electrică
culoare bine conservat, cu - ochelari protecție buc. 3 • lămpi / proiector
- becuri halogen buc. 4 • aparate electrice de
suport consistent (peste 1 cm.)
- pensule uniformizante buc. 6 găurire
cu grosime constantă, pe - tifon mp. 2 • aparate aspirare
zidărie fără denivelări. - pânză de in mp. 1 • diverse recipiente
E.1.2.2. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - fiere de bou gr. 100 • cântar electronic
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,54 - clei animal kg. 1 • reșou
culoare bine conservat, cu - melasă gr. 100 • bisturie și alte lamele
suport subțire (sub 1 cm.) cu - fluidifiant (oțet) ml. 250 fine
grosimi inegale, pe zidărie fără - rășină kg. 0,5 • dălți, ciocane, clești
- solvenți gr. 20 • măști și filtre protec-
denivelări. - apă distilată l. 1 ție
E.1.2.3. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - CMC purificată gr. 150 • contract cu terți pt.
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,64 - hârtie pelur coli 5 confecționare panouri
culoare bine conservat, cu - hârtie filtru coli 2 de lemn (tâmplari)
suport cu grosimi inegale, pe - hârtie japoneză mp. 1 • șpacluri, lamele oțel
zid cu denivelări sau cu rosturi - ipsos kg. 5 • pânze ferăstrău
adânci între cărămizi. - polistiren expandat mp. 0,5 • coardă oțelită
TOTAL consum forță de - folie plastic gr. 300
E.1.2.4. - Pe suprafețe curbe, arce, Ore medii
- plastilină incoloră gr. 200
bolți tavane, pictură murală cu muncă/colectiv 0,58
- scândură de brad mp. 1
strat de culoare bine conser- - foaie placaj sau PFL coli 1
vat, cu suport consistent (peste - clei lemn kg. 0,5
1 cm.) cu grosime constantă, - accesorii metal (cuie,
pe zidărie fără denivelări. holzșuruburi, agățători kg. 2
- Pe suprafețe curbe, arce, TOTAL consum forță de Ore medii - discuri tăiere și alte
E.1.2.5.
muncă/colectiv consumabile pentru aparatele
bolți tavane, pictură murală cu 0,76
de găurire/tăiere buc. 4
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport subțire (peste 1
cm.) cu grosimi inegale, pe
zidărie fără denivelări.
E.1.2.6. - Pe suprafețe curbe, arce, TOTAL consum forță de Ore medii - energie electrică kw/h 0,5
bolți tavane, pictură murală cu muncă/colectiv 0,96
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport subțire (peste 1
cm.) cu grosimi inegale, pe zid
cu denivelări sau cu rosturi
adânci între cărămizi.
E.1.2.7. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
forme diferite de colțuri, muncă/colectiv 0,68
profilaturi, pictură murală cu
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport consistent (peste
1 cm.) cu grosime constantă,
pe zidărie fără denivelări.
E.1.2.8. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
forme neregulate, colțuri, muncă/colectiv 0,86
profilaturi, pictură murală cu
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport consistent (sub
1 cm.) cu grosimi inegale, pe
zidărie fără denivelări.
E.1.2.9. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
forme neregulate, colțuri, muncă/colectiv 1,02
profilaturi, pictură murală cu
strat de culoare bine conser-
vat, cu suport consistent (sub
1 cm.) cu grosimi inegale, pe
zidărie fără denivelări sau cu
rosturi adânci între cărămizi. * Se calculează conform facturi /
chitanțe
45

E.1.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Pregătirea elementelor componente ale facing-ului (vezi stacco a massello).

b) Aplicarea facing-ului (vezi stacco a massello).

c) Confecționarea panoului pentru extragere și a baghetei de ancorare a fragmentului pe parcursul tăierii și desprinderii.

d) Decuparea, desprinderea și extragerea propriu-zisă a picturii; operațiunea se execută mecanic, cu instrumente și utilaje specializate,
încercând să se producă pe cât posibil minimum de traume suportului și stratului pictural.

e) Asigurarea și consolidarea suportului după extragere (vezi stacco a massello).

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
E.1.3. EXTRAGEREA PICTURILOR MURALE PRIN TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
- Se calculează spor de 10% din normă pentru extrageri la
METODA STRAPPO (smulgerea stratului pictural și mare înălțime (exemplu turle)
separarea acestuia de suport) Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
de suprafață murală. efectuează la exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.1.3.1. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - mănuși protecție perechi 3 • dotări schelă
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,28 - măști praf buc. 3 • instalație electrică
culoare bine conservat. - ochelari protecție buc. 3 • lămpi / proiector
TOTAL consum forță de - becuri halogen buc. 4 • aparate electrice de
E.1.3.2. - Pe suprafețe curbe, arce, Ore medii
- pensule uniformizante buc. 6 găurire
bolți, tavane, pictură murală muncă/colectiv 0,42
- tifon mp. 2 • aparate aspirare
cu strat de culoare bine - pânză de in mp. 1 • diverse recipiente
conservat. - fiere de bou gr. 100 • cântar electronic
E.1.3.3. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii - clei animal kg. 1 • reșou
diferite forme neregulate, muncă/colectiv 0,54 - melasă gr. 100 • bisturie și alte lamele
colțuri, profilaturi, pictură - fluidifiant (oțet) ml. 250 fine
- rășină kg. 0,5 • dălți, ciocane, clești
murală cu strat de culoare bine
- solvenți gr. 20 • măști și filtre protec-
conservat. - apă distilată l. 1 ție
E.1.3.4. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - CMC purificată gr. 150 • contract cu terți pt.
pictură murală cu strat de muncă/colectiv 0,48 - hârtie pelur coli 5 confecționare panouri
culoare degradat (grosimi - hârtie filtru coli 2 de lemn (tâmplari)
diferite, discontinuități, ade- - hârtie japoneză mp. 1 • șpacluri, lamele oțel
rențe diferite la suport, - ipsos kg. 5 • pânze ferăstrău
pulverulențe, exfolieri în - polistiren expandat mp. 0,5 • coardă oțelită
- folie plastic gr. 300
curs). - plastilină incoloră gr. 200
E.1.3.5. - Pe suprafețe curbe, arce, TOTAL consum forță de Ore medii - scândură de brad mp. 1
bolți tavane, pictură murală cu muncă/colectiv 0,64 - foaie placaj sau PFL coli 1
strat de culoare degradat (idem - clei lemn kg. 0,5
E.1.3.4.). - accesorii metal (cuie,
E.1.3.6. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii holzșuruburi, agățători kg. 2
diferite forme de colțuri, muncă/colectiv 0,96 - discuri tăiere și alte
consumabile pentru aparatele
profilaturi, pictură murală cu
de găurire/tăiere buc. 4
strat de culoare degradat (idem
E.1.3.4.).
- energie electrică kw/h 0,5

* Se calculează conform facturi /


chitanțe
E.1.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Pregătirea elementelor componente ale facing-ului (extragerea prin stacco a massello).

b) Aplicarea facing-ului (vezi stacco a massello).


Operațiunea prezintă o anumită specificitate prin utilizarea unor cleiuri cu fluidități diferite pentru a favoriza contracția facing-ului și
smulgerea stratului de culoare.

c) Smulgerea stratului de culoare.


Operațiunea se execută în momentul optim, când adezivul facing-ului este relativ uscat, fără a fi însă complet întărit.

d) Curățarea reversului stratului de culoare de resturile de intonaco.


Operațiunea se execută prin procedee mecanice.
46

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
E.2.1. REPLANTAREA IN SITU A PICTURILOR EXTRASE - Se calculează spor de 5% din normă pentru utilizare de
(după rezolvarea intervențiilor la nivelul zidăriei) substanțe toxice
- Se calculează spor de 10% din normă pentru lucrări la mare
Se măsoară la dmp. înălțime.
de suprafață murală. - Se calculează spor de 30% din normă pentru lucrări ce se
efectuează la exterior.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.2.1.1. - Pe suprafețe verticale cu TOTAL consum forță de Ore medii - pensule moi uniformizante • dotări schelă
pictură murală fragment de muncă/colectiv 1,50 buc. 3 • instalație electrică
dimensiuni mici (sub 0,5 mp.). - periforme cauciuc buc. 1 • lămpi / proiector
TOTAL consum forță de - măști praf buc. 2 • măști protecție sub-
E.2.1.2. - Pe suprafețe verticale cu Ore medii
- alcool etilic absolut l. 0,5 stanțe chimice
pictură murală fragment de muncă/colectiv 1,60
- vată gr. 400 • aparate electrice de
dimensiuni medii (între 0,5- - burete buc. 2 tăiere, polisare/ de-
1,00 mp.). - consolidanți minerali kg. 1,5 gresare
E.2.1.3. - Pe suprafețe verticale cu TOTAL consum forță de Ore medii - becuri buc. 2 • bisturie/lamele
pictură murală fragment de muncă/colectiv 0,54 - rășini sintetice g. 250 • diverse recipiente
dimensiuni mari (peste 1,00 - energie electrică kw/h 0,7 • dăltițe, ciocănașe,
- emulsii acrilice l. 0,250 mistrii etc.
mp.).
- adezivi g. 250 • mixer și malaxor
E.2.1.4. - Pe suprafețe curbe, arce TOTAL consum forță de Ore medii
- solvenți l. 1 pentru mortare
bolți, tavane, cu pictură muncă/colectiv 2,20
- apă distilată l. 1 • site
murală fragment de dimensi- - poliuretan expandat buc. 1
uni mici (sub 0,5 mp.). - var pastă (vechi) mc. 0,03
E.2.1.5. - Pe suprafețe curbe, arce TOTAL consum forță de Ore medii - nisip mc. 0,02
bolți, tavane, cu pictură muncă/colectiv 2,30 - bastoncini buc. 10
murală fragment de dimensi-
uni medii (între 0,5-1,00 mp.).
E.2.1.6. - Pe suprafețe curbe, arce TOTAL consum forță de Ore medii
bolți, tavane, cu pictură muncă/colectiv 2,40
murală fragment de dimensi-
uni mari (peste 1,00 mp.).
E.2.1.7. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
diferite forme neregulate, muncă/colectiv 2,30
profilaturi, cu pictură murală
fragment de dimensiuni mici
(sub 0,5 mp.).
E.2.1.8. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
diferite forme neregulate, muncă/colectiv 2,40
profilaturi, cu pictură murală
fragment de dimensiuni medii
(între 0,5-1,00 mp.).
E.2.1.9. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
diferite forme neregulate, muncă/colectiv 2,50
profilaturi, cu pictură murală * Se calculează conform facturi /
fragment de dimensiuni mari chitanțe
(peste 1,00 mp.).

E.2.1. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Degajarea reversului fragmentului de pictură murală extrasă (vezi T1 – Transpunerea).


b) Consolidarea verso-ului fragmentului de pictură murală extrasă prin impregnarea și injectarea fisurilor (vezi T2 – Transpunerea).
c) Degroșarea suportului fragmentului de pictură murală extrasă (vezi T4 – Transpunerea).
d) Chituire cu mortar de var a fisurilor și lacunelor suportului pe verso-ul acestuia (vezi T4 – Transpunerea).
e) Construirea contraformei și a elementelor de sprijin pentru fragmentele ce urmează a fi replantate.
f) Pregătirea suprafeței murale (zidul) pentru operațiunile de transplantare.
Suboperațiuni:
g) Desprăfuirea suprafeței murale.
h) Înlăturarea resturilor de tencuială și a fragmentelor de zidărie ieșite din planul zidului.
i) Aplicarea pe suprafața de replantare a unui strat de arriccio.
j) Replantarea pe suprafața murală a fragmentelor de pictură murală extrasă.
Suboperațiuni:
k) Umectarea simultană a fragmentului și a zidului.
l) Aplicarea simultană a mortarului de replantare a verso-ului fragmentului și pe stratul de arriccio.
m) Replantarea fragmentului și fixarea contraformei cu elementele de sprijin.
n) Înlăturarea contraformei și a elementelor de sprijin după întărirea mortarului.
o) Înlăturarea facing-ului (vezi Transpunerea pe un nou suport).
47

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
E.2.2. TRANSPUNEREA PE UN NOU SUPORT A TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
- Se calculează spor de 5% din normă pentru utilizare de
PICTURILOR EXTRASE Se măsoară la dmp.
substanțe toxice
de suprafață murală.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.2.2.1. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - mănuși protecție buc. 6 • dotări schelă
pictură murală cu strat suport muncă/colectiv 1,70 - periforme cauciuc buc. 1 • instalație electrică
omogen, cu grosime constan- - măști praf buc. 2 • lămpi / proiector
- alcool etilic absolut l. 1 • măști protecție sub-
tă, compact, fără fisuri sau
- vată gr. 300 stanțe chimice
dislocări provenind din extra- - burete gr. 300 • aparate electrice de
gere, ușor prelucrabil. - consolidanți minerali kg. 1,5 tăiere, polisare/ de-
E.2.2.2. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii - becuri buc. 2 gresare
pictură murală cu strat suport muncă/colectiv 1,90 - rășini sintetice kg. 0,5 • bisturie/lamele, in-
neomogen, cu diferențe de - energie electrică kw/h 0,7 strumente medicale
grosime, greu prelucrabil. - emulsii acrilice l. 1 • diverse recipiente
TOTAL consum forță de - adezivi kg. 0,5 • dăltițe, ciocănașe,
E.2.2.3. - Pe suprafețe verticale, Ore medii
muncă/colectiv - solvenți l. 1 mistrii etc.
pictură murală cu strat suport 2,10
- apă distilată l. 1 • mixer și malaxor
neomogen, cu diferențe de - fixativi l. 0,5 pentru mortare
grosime, cu dislocări și fisuri - poliuretan expandat buc. 1 • site
provenind din extragere, greu - var pastă (vechi) mc. 0,03
prelucrabil. - nisip mc. 0,02
E.2.2.4. - Pe suprafețe curbe, arce TOTAL consum forță de Ore medii - bastoncini buc. 20
bolți, tavane, cu strat suport muncă/colectiv 2,00 - tifon mp. 2
- pânză de in/cânepă mp. 2
omogen, cu grosime constan- - polistiren expandat mp. 1
tă, fără fisuri sau dislocări - fagure din carton
provenind din extragere, ușor sau aluminiu mp. 1
prelucrabil. - împăslitură din fibră
E.2.2.5. - Pe suprafețe curbe, arce TOTAL consum forță de Ore medii de sticlă mp. 1
bolți, tavane, cu pictură muncă/colectiv 2,20 - rășină epoxy kg. 0,5
murală cu strat suport - folie plastic gr. 300
- fungicid gr. 10
neomogen, cu diferențe de
- pastă de hârtie kg. 0,5
grosime, greu prelucrabil. - CMC purificată gr. 20
E.2.2.6. - Pe suprafețe curbe, arce TOTAL consum forță de Ore medii - seringi plastic buc. 5
bolți, tavane, cu pictură muncă/colectiv 2,30
murală cu strat suport
neomogen, cu diferențe de
grosime, greu prelucrabil.
E.2.2.7. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
diferite forme cu colț, muncă/colectiv 2,10
profilaturi, pictură murală cu
strat suport omogen, cu
grosime constantă, compact,
fără fisuri provenite din
extragere.
E.2.2.8. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
diferite forme cu colț, muncă/colectiv 2,30
profilaturi, pictură murală cu
strat suport neomogen, cu
diferențe de grosime, greu
prelucrabil.
E.2.1.9. - Pe suprafețe complexe, TOTAL consum forță de Ore medii
diferite forme cu colț, muncă/colectiv 2,40
profilaturi, pictură murală cu
strat suport neomogen, cu * Se calculează conform facturi /
diferențe de grosime, greu chitanțe
prelucrabil.

E.2.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Degajarea și consolidarea preventivă a reversului fragmentului de pictură murală extrasă. Operațiunea se execută numai în cazul în care
reversul fragmentului a fost asigurat imediat după extragere, asigurându-se eventualele dislocări ale suportului. Degajarea se realizează prin
aspirare și manual cu pensule de uniformizat și piriforme.
b) Consolidarea verso-ului suportului de pictură murală extrasă, prin impregnare și injectarea fisurilor cu un consolidant (mineral, rășină
sintetică, emulsie acrilică etc.) Are rolul de a stabiliza suportul înainte de operațiunile de degroșare.
c) Degroșarea suportului fragmentului de pictură murală extrasă. Operațiunea este determinată de natura și de grosimea acestuia și se execută
mecanic cu bisturie, dăltițe, freze.
Variantă: curățarea reversului stratului pictural al fragmentului estras prin strappo.
d) Chituirea cu mortar de var a fisurilor și lacunelor suportului după operațiunile de degroșare. Operațiunea presupune minuțiozitate și
folosirea unui mortar și nisip destul de fin și compatibil caracteristicile suportul original.
e) Aplicarea suportului pe bază de mortar de var pentru backing. Este vorba de un strat de mortar de var cu rol de egalizare și care trebuie să
suporte după uscare, straturile de pânză ce alcătuiesc backing-ul.
f) Aplicarea backing-ului alcătuit în general din tifon și pânză de cânepă. Backing-ul reprezintă stratul de armare și de ancorare pe noul suport.
48

El presupune și alegerea adezivului adecvat.


g) Prepararea mortarelor și a materialelor pentru aplicarea backing-ului.
h) Montarea fragmentului pe noul suport. Preluarea portanței fragmentului astfel pregătit se face în funcție de conceptul noului suport șu
materialele din care se execută. Acestea pot fi din lemn sau metal (aluminiu).
i) Întoarcerea fragmentului, îndepărtarea, dacă este cazul, a panoului pentru extragere și înmuierea adezivului. Operațiunea se face în funcție
de natura adezivului, pe bază de apă caldă sau abur (pentru clei animal) sau solvenți (pentru rășină sintetică). Suprafața tratată este ținută sub
acțiunea dizolvantului un timp determinat (după teste prealabile).
j) Înlăturarea pânzei de cânepă ce alcătuiește facing-ul. Operațiunea se execută mecanic, după înmuierea corespunzătoare a acestuia.
k) Înlăturarea tifonului ce alcătuiește facing-ul. Operațiunea se execută mecanic, după înmuierea stratului de tifon.
l) Înlăturarea altor elemente ce pot intra în componența facing-ului (hârtie japoneză, hârtie pelur etc.). Operațiunea se execută după înmuierea
corespunzătoare a stratului respectiv.
m) Refixarea pe suport a stratului de culoare smuls pe facing, în mod accidental sau prin degradarea ulterioară extragerii prin tehnica stacco.
Operațiunea cuprinde mai multe suboperațiuni: T11.e1. – Desprinderea parțială, prin înmuiere la cald, a unor mici fragmente din facing-ul ce
conține strat de culoare smuls accidental sau prin degradare ulterioară.
n) Impregnarea verso-ului stratului de culoare smuls pe fragmentele de facing și impregnarea suportului pe care se face replantarea.
o) Refixarea pe suport a stratului de culoare smuls pe fragmentele de facing. Operațiunea se execută prin presarea în timpul optim în care
adezivul poate produce aderența stratului de culoare la suport.
p) Înlăturarea prin mijloace fizico-chimice a urmelor de adeziv pentru extragere. Operațiunea se poate executa după o compresă prealabilă cu
dizolvantul adezivului pentru extragere.
r) Înlăturarea prin mijloace fizico-chimice a fixativului pentru extragere. Se execută numai în cazul existenței acestui fixativ într-o concentrație
care denaturează aspectul stratului pictural și pune în pericol conservarea acestuia.

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
E.2.3. PROIECTAREA ȘICONFECȚIONAREA TEHNICE DE CONSERVARE - CONSOLIDARE
NOULUI SUPORT Se măsoară la dmp.
de operațiune
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.2.3.1. - Proiectarea noului suport TOTAL consum forță de Ore medii
pentru forme verticale. muncă/colectiv 0,72
E.2.3.2. - Proiectarea noului suport
pentru forme curbe și com- TOTAL consum forță de Ore medii
plexe, de diferite forme geo- muncă/colectiv 1,20
metrice.
E.2.3.3. - Confecționarea noului suport
pentru forme verticale. * CONTRACT cu terți sau în regie proprie pe bază de deviz separat.
- Confecționarea noului suport
pentru forme curba și comple-
xe, diferite forme geometrice.

E.2.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

- Proiectarea noului suport (șasiuri) rigide din material lemnos sau metalice, suporturi rigide sintetice, tip fagure, cu armătură din fibră de
sticlă etc.)
Aceasta se face în funcție de forma și dimensiunile fragmentului, de exigențele suportului ideal precum și de destinația fragmentelor.

MENȚIUNI: INTERVENȚII/TRATAMENTE
E.2.4. ÎNDEPĂRTAREA BACKING-ULUI LA TEHNICE DE CONSOLIDARE - CONSERVARE
FRAGMENTELE EXTRASE ÎN TIMP - Se calculează spor de 5% din normă pentru utilizare de
Se măsoară la mp. substanțe toxice
de suprafață
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
E.2.4.1. - Pe suprafețe verticale, TOTAL consum forță de Ore medii 1,70 - mănuși protecție buc. 3 • dotări schelă
pictură murală cu strat suport muncă/colectiv - periforme cauciuc buc. 1 • instalație electrică
omogen, cu grosime constan- - măști praf buc. 2 • lămpi / proiector
- alcool etilic absolut l. 1 • măști protecție sub-
tă, compact, fără fisuri sau
- vată gr. 300 stanțe chimice
dislocări provenind din extra- - burete gr. 300 • aparate electrice de
gere, ușor prelucrabil.
49

- consolidanți minerali kg. 1,5 tăiere, polisare/ de-


- becuri buc. 2 gresare
- rășini sintetice kg. 0,5 • bisturie/lamele, in-
- energie electrică kw/h 0,7 strumente medicinale
- emulsii acrilice l. 1 • diverse recipiente
- adezivi kg. 0,5 • dăltițe, ciocănașe,
- solvenți l. 1 mistrii etc.
- apă distilată l. 1 • mixer și malaxor
- biocid ml. 250 pentru mortare
- fixativi l. 0,5 • site
- poliuretan expandat buc. 1
- var pastă (vechi) mc. 0,03
- nisip mc. 0,02
- bastoncini buc. 20
- tifon mp. 2
- pânză de in/cânepă mp. 2
- polistiren expandat mp. 1
- fagure din carton
sau aluminiu mp. 1
- împăslitură din fibră
de sticlă mp. 1
- folie plstic gr. 300
- fungicid gr. 10
- pastă de hârtie kg. 0,5
- CMC purificată gr. 20
- seringi plastic buc. 5

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

E.2.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

a) Îndepărtarea straturilor constituente ale backing-ului aplicat anterior presupune activarea adezivilor uneori îmbătrâniți folosind comprese
calde corelate cu jeturi de aburi și asociate, în ultimă instanță, cu diverse mijloace mecanice. De asemenea, se îndepărtează și stratul de
intervenție dacă acesta a fost aplicat anterior. Dacă materialul textil împreună cu adezivii organici au detrminat apariția agenților biologici
atunci se impune efectuarea unei biocidări.
b) Consolidarea verso-ului suportului de pictură murală degajată de backing, se face prin impregnare și injectarea fisurilor cu un consolidant
(mineral, rășină sintetică, emulsie acrilică etc.) Operațiunea are rolul de a pregăti suportul orininal pentru operațiunea următoare.
c) Degroșarea suportului fragmentului de pictură murală extrasă. Operațiunea este determinată de natura și de grosimea acestuia și se execută
mecanic cu bisturie, dăltițe, freze.
Variantă: curățarea reversului stratului pictural al fragmentului estras prin strappo. În această situație se îndepărtează toate urmele de mortare
până la stratul de culoare fără a-i altera stabilitatea.
50

CAP. III – INTERVENȚII / TRATAMENTE DE PREZENTARE


ESTETICĂ
51

INTERVENȚII DE PREZENTARE
INTERVENȚII / TRATAMENTE ESTETICE –
F (IPL) ESTETICĂ A LACUNELOR STRATULUI ARTISTICE DE PREZENTARE
DE CULOARE

1. F.1.1. TRATAREA LACUNELOR NEINTEGRABILE

REINTEGRAREA UZURILOR PATINEI STRATULUI DE CULOARE PRIN METODA


2. F.1.2.
VELATURA

3. F.1.3. REINTEGRAREA LACUNELOR STRATULUI DE CULOARE PRIN METODA VELATURA

4. F.1.4. REINTEGRAREA UZURILOR STRATULUI SUPORT PRIN METODA VELATURA

REINTEGRAREA CROMATICĂ A LACUNELOR (RECONSTITUIBILE) PRIN METODA


5. F.1.5.
TRATTEGGIO

6. F.1.6. REINTEGRAREA TUTUROR TIPURILOR DE LACUNE ȘI UZURI PRIN METODA RITOCO

7. F.1.7. FIXAREA REINTEGRĂRILOR

F. PREZENTAREA FINALĂ

GENERALITĂȚI

Metodele de integrare cromatică, prezentate mai jos, se vor folosi și se vor pune în operă de către restaurator, în urma unei (interpretări
critice) analize estetice de ansamblu, asupra incoerențelor produse în câmpul picturii de către toate tipurile de lacune ale operei ce
împiedică perceperea cursivă a imaginii, a mesajului artistic.
Tratamentul lacunelor indiferent de metodă, trebuie să fie realizat în conformitate cu principiile de restaurare cunoscute și anume:
a) Întreruperea statutului de ”Figură” al lacunei (uzurilor) pe fundalul imaginii. Astfel, din planul secund, imaginea va reveni în prim plan în
momentul vizionării ansamblului.
b) Respectarea principiului autenticității prin diferențierea intervenției restauratorului de original.
c) Reversibilitatea materialelor puse în operă.
d) Tratarea fiecărei lacune în funcție de totalitatea operei. Se face referire la raportul și înglobarea picturii murale ca parte integrantă a spațiului
arhitectural. Pentru cazurile în care întreruperea continuității imaginii creată de lacună se extinde și asupra formei arhitecturale, soluția de
integrare se decide ținând cont de componenta arhitecturală. Principiul atrage atenția asupra lacunelor de mari întinderi, ce au avut elemente
decorative repetitive etc. care subliniau diferite forme de arhitectură.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE DE


PREZENTARE
F.1.1. TRATAREA LACUNELOR NEINTEGRABILE - Se calculează un procent de 15% reducere pentru norma
F.1.1.1. – F.1.1.3 și spor de 30% pentru norma F.1.1.4. –
Se măsoară la dmp. F.1.1.6. pentru lacune extinse și respectiv pentru lacune de
de operațiune martelări și alveolare.
MANOPERA UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE UM/ MATERIALE
PERSONAL APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE CANTITATE UM/CANTITATE
SPECIALIZAT ECHIPAMENTE
F.1.1.1. - Lacune chituite sub nivelul TOTAL consum forță de Ore medii - nisip spălat/cernut fin kg. 4 • dotări schelă
stratului de culoare, modelate, muncă/colectiv 0,26 - var pastă (vechi) kg. 3 • instalație electrică
texturate, amprentate, cu tona- - oxizi diferiți (pigmenți •malștock(maler stock)
minerali) g. 300 • aspirator
litate adecvată, situate pe
- alcool etilic absolut l. 0,2 • compresor
suprafețe verticale. - cânepă tocată fin kg. 0,5 • diverse unelte (șpa-
F.1.1.2. - Lacune chituite sub nivelul TOTAL consum forță de Ore medii 0, 38 - agregate kg. 3 clu, mistrii etc.)
stratului de culoare, modelate, muncă/colectiv - apă mc. 0,02 • diverse recipiente
texturate, amprentate, cu tona- - vată gr. 300
litate adecvată, situate pe arce, - burete buc. 3
bolți, tavane. - sită fină mp. 0,5
52

F.1.1.3. - Lacune chituite sub nivelul TOTAL consum forță de Ore medii 0,42 - tifon mp. 1
stratului de culoare, texturat/ muncă/colectiv - folie plastic kg. 0,01
amprentat, cu tonalitate adec- - mănuși perechi 2
- becuri buc. 2
vată, situate pe profilaturi,
- pensule / perii buc. 3
reliefuri, stucaturi. - energie electrică kw/h 0,3
F.1.1.4. - Lacune chituite la nivelul TOTAL consum forță de Ore medii 0,36
stratului de culoare, cu muncă/colectiv
tonalitate adecvată situate pe
suprafețe verticale.
F.1.1.5. - Lacune chituite la nivelul TOTAL consum forță de Ore medii 0,42
stratului de culoare, cu muncă/colectiv
tonalitate adecvată situate pe
arce, bolți, tavane.
E.1.1.6. - Lacune chituite la nivelul TOTAL consum forță de Ore medii 0, 48
stratului de culoare, cu muncă/colectiv
tonalitate adecvată situate pe
profilaturi, reliefuri, stucaturi,
cu reconstituire reliefuri,
* Se calculează conform facturi /
stucaturi. chitanțe

F.1.1.1. - F.1.1.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

- Se realizează prin atenuarea lacunelor din punct de vedere optic trimiterea în plan secund din punct de vedere valoric față de calitatea
cromatică a stratul original (tratarea lacunelor sub nivelul stratului pictural).

- Suprafețele cu mortare aplicate sub nivelul stratului de culoare primesc nu numai o tonalitate adecvată, neutră, ci și o textură marcată de un
modelaj compatibil cu aspectul mural al originalului.

- Asupra lacunelor extinse și profunde se aplică 2 sau 3 straturi de mortare cu granulații diferite.

F.1.1.4. – F.1.1.6

Integrarea cromatică a lacunelor / crăpăturilor de întindere mare chituite la nivel arriccio – velatura / mortare în masă.
Operațiunea se execută prin aplicarea în straturi a mortarului preparat urmărind denivelările suprafeței murale. Calitatea materialului pregătit
pentru acest strat se va raporta la calitățile și textura originalului. În compoziția de var/nisip se vor introduce diferite adaosuri hidraulice,
materiale vegetale (după caz) și alte componente care permit obținerea suprafeței dorite.
Se va avea în vedere calitatea cromatică a mortarelor, care se obține din prelucrarea suprafeței cât și din calitatea componentelor introduse în
compoziție. De asemenea, nuanțele pot fi acordate prin reveniri în tehnica velatura.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


F.1.2. REINTEGRAREA UZURILOR PATINEI ARTISTICE DE PREZENTARE
STRATULUI DE CULOARE PRIN METODA - Se calculează un procent de 30% reducere sau spor față de
norma standard în funcție de gradul de uzură sub 30%
VELATURA respectiv peste 50% la mp.
Se măsoară la dmp. de - Se calculează spor de 30% pentru execuție la exterior.
suprafață desfășurată
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
F.1.2.1. - Între 30% - 50% uzuri la TOTAL consum forță de Ore medii - pensule reintegrări • dotări schelă
dmp. de pictură situată pe muncă/colectiv 0,70 nr. 0-12 buc. 5 • instalație electrică
suprafețe verticale. - acuarele diferite buc. 10 • lămpi / proiector
TOTAL consum forță de Ore medii - hârtie filtru/sugativă mp. 250 • malștoc
F.1.2.2. - Între 30% - 50% uzuri la - guma arabică gr. 20 • palete diverse
dmp. de pictură situată pe muncă/colectiv 0,98
- CMC/glutofix gr. 10 • lupă
arce, bolți, tavane. - vată gr. 100 • recipiente diverse
F.1.2.3. - Între 30% - 50% uzuri la TOTAL consum forță de Ore medii - bureți buc. 3 • cântar electronic
dmp. de pictură situată pe muncă/colectiv 1,04 - bețișoare tip China buc. 2
profila-turi, reliefuri, stucaturi. - becuri buc. 2
- apă mc. 0,1
- energie electrică kw/h 0,7
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

F.1.2. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Reintegrarea uzurilor patinei în tehnica ”velatura”


Prin această intervenție se urmărește aplicarea unui glasiu de acuarelă care să corespundă calității valorice și a nivelului de acumulare a patinei
de timp. La acest nivel lacunele sunt superficiale și infime datorate unei ușoare abraziuni ce afectează continuitatea. Aceasta trebuie să
restabilească unitatea suprafeței fără a modifica valoric stratul pictural pe care îl acoperă. Nuanța particulară a patinei va ”cere” un ton analog.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


ARTISTICE DE PREZENTARE
53

F.1.3. REINTEGRAREA LACUNELOR STRATULUI DE - Se calculează un procent de 30% reducere și spor de 10%
față de norma standard în funcție de gradul de lacunare, sub
CULOARE PRIN METODA VELATURA 30% respectiv peste 50% la mp.
Se măsoară la dmp. de - Se calculează spor de 30% pentru lucrări la exterior.
suprafață desfășurată
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
F.1.3.1. - Între 30% - 50% uzuri la TOTAL consum forță de Ore medii - pensule reintegrări • dotări schelă
dmp. de pictură situată pe muncă/colectiv 0,98 nr. 0-12 buc. 15 • instalație electrică
suprafețe verticale. - culori de apă, • lămpi / proiector
TOTAL consum forță de Ore medii pigmenți diferiți gr. 750 • malstock
F.1.3.2. - Între 30% - 50% uzuri la - acuarele diferite buc. 20 • palete diverse
dmp. de pictură situată pe muncă/colectiv 1,22
- hârtie filtru/sugativă mp. 0,5 • lupă
arce, bolți, tavane. - guma arabică gr. 20 • recipiente diverse
F.1.3.3. - Între 30% - 50% uzuri la TOTAL consum forță de Ore medii - CMC/glutofix gr. 10 • cântar electronic
dmp. de pictură situată pe muncă/colectiv 1,42 - alcool etilic absolut l. 20
profila-turi, reliefuri, stucaturi. - vată gr. 100
- bureți buc. 10
- bețișoare tip China buc. 2
- becuri buc. 2
- apă mc. 0,1
- energie electrică kw/h 0,7
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

F.1.3. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica ”velatura”.


Acest tip de integrare se aplică atât la nivelul stratului de culoare erodat cât și la nivelul lacunelor datorate lipsei acestuia. Unitatea suprafeței
trebuie restabilită prin aplicarea unor tonuri apropiate prin care să se definească diferența dintre intervenția restauratorului și original. Lacunele
superficiale se reintegrează prin glasiuri repetate de acuarelă până la nivelul ales de raportare estetică.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


ARTISTICE DE PREZENTARE
F.1.4. REINTEGRAREA UZURILOR STRATULUI SUPORT - Se calculează un procent de 30% reducere sau spor față de
PRIN METODA VELATURA norma standard în funcție de gradul de uzură sub 30%
Se măsoară la dmp. de respectiv peste 50% la mp.
suprafață murală - Se calculează spor de 30% pentru execuție la exterior.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
F.1.4.1. - Între 30% - 50% uzuri și TOTAL consum forță de Ore medii - pensule reintegrări • dotări schelă
lacune la dmp. de pictură muncă/colectiv 1,90 nr. 0-12 buc. 15 • instalație electrică
situată pe suprafețe verticale. - culori de apă, • lămpi / proiector
TOTAL consum forță de pigmenți diferiți gr. 750 • malstock
F.1.4.2. - Între 30% - 50% uzuri și Ore medii
- acuarele diferite buc. 20 • palete diverse
lacune la dmp. de pictură muncă/colectiv 2,60
- hârtie filtru/sugativă mp. 0,5 • lupă
situată pe arce, bolți, tavane. - guma arabică gr. 20 • recipiente diverse
F.1.4.3. - Între 30% - 50% uzuri și TOTAL consum forță de Ore medii - CMC/glutofix gr. 10
lacune la dmp. de pictură muncă/colectiv 2,74 - alcool etilic absolut l. 20
situată pe profilaturi, reliefuri, - vată gr. 100
stucaturi (suprafață desfășura- - bureți buc. 10
- bețișoare tip China buc. 2
tă).
- becuri buc. 2
- apă mc. 0,1
- energie electrică kw/h 0,7
* Se calculează conform facturi /
chitanțe

F.1.4. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Reintegrarea uzurilor patinei în tehnica ”velatura”.


Prin această intervenție se urmărește aplicarea unui glasiu de acuarelă care să corespundă calității valorice și a nivelului de acumulare a patinei
de timp. La acest nivel lacunele sunt superficiale și infime datorate unei ușoare abraziuni ce afectează continuitatea. Aceasta trebuie să
restabilească unitatea suprafeței fără a modifica valoric stratul pictural pe care îl acoperă. Nuanța particulară a patinei va ”cere” un ton analog

Integrarea cromatică a lacunelor din stratul de culoare în tehnica ”velatura”


Acest tip de integrare se aplică atât la nivelul stratului de culoare erodat cât și la nivelul lacunelor datorate lipsei acestuia. Unitatea suprafeței
trebuie restabilită prin aplicarea unor tonuri apropiate prin care să se definească diferența dintre intervenția restauratorului și original. Lacunele
superficiale se reintegrează prin glasiuri repetate de acuarelă până la nivelul ales de raportare estetică.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


ARTISTICE DE PREZENTARE
F.1.5. REINTEGRAREA CROMATICĂ A LACUNELOR - Se calculează un procent de 10% reducere sau spor de 50%
54

(RECONSTITUIBILE) PRIN METODA TRATTEGGIO față de norma standard în funcție de complexitatea unor
situații particulare și de gradul de creativitate implicat în
etc. realizarea reconstituirii imaginii.
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% pentru lucrări la exterior.
de operațiune
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
F.1.5.1. - Reconstituire de lacune pe TOTAL consum forță de Ore medii - pensule reintegrări • dotări schelă
fonduri și elemente simple muncă/colectiv 1,22 nr. 0-12 buc. 25 • instalație electrică
(lacuna traversează o singură - culori de apă, • lămpi / proiector
pigmenți diferiți gr. 1.000 • malstock
figură) situate pe suprafețe
- acuarele diferite buc. 40 • palete diverse
verticale. - hârtie filtru/sugativă mp. 0,5 • lupă
F.1.5.2. - Reconstituire de lacune pe TOTAL consum forță de Ore medii - guma arabică gr. 20 • recipiente diverse
fonduri și elemente simple muncă/colectiv 1,42 - CMC/glutofix gr. 10 • cântar electronic
(lacuna traversează o singură - alcool etilic absolut l. 0,5
figură) situate pe arce, bolți, - vată gr. 100
tavane. - burete gr. 100
TOTAL consum forță de Ore medii - bețișoare tip China buc. 10
F.1.5.3. - Reconstituire de lacune pe
muncă/colectiv - becuri buc. 2
fonduri și elemente simple 1,52
- apă mc. 0,1
(lacuna traversează o singură - energie electrică kw/h 0,7
figură) situate pe profilaturi,
reliefuri, stucaturi.
F.1.5.4. - Reconstituire de lacune cu TOTAL consum forță de Ore medii
elemente ornamentale și muncă/colectiv 1,58
figurative de complexitate
medie (lacuna traversează 2-4
figuri) situate pe suprafețe
verticale.
F.1.5.5. - Reconstituire de lacune cu TOTAL consum forță de Ore medii
elemente ornamentale și muncă/colectiv 1,72
figurative de complexitate
medie (lacuna traversează 2-4 * Se calculează conform facturi /
chitanțe
figuri) situate pe arce, bolți,
tavane.
F.1.5.6. - Reconstituire de lacune cu TOTAL consum forță de Ore medii
elemente ornamentale și muncă/colectiv 1,80
figurative de complexitate
medie (lacuna traversează 2-4
figuri) situate pe profilaturi,
reliefuri, stucaturi.
F.1.5.7. - Reconstituire de lacune cu TOTAL consum forță de Ore medii
elemente ornamentale și muncă/colectiv 1,90
figurative de complexitate
mare (lacuna traversează peste
4 figuri) situate pe suprafețe
verticale.
F.1.5.8. - Reconstituire de lacune cu TOTAL consum forță de Ore medii
elemente ornamentale și muncă/colectiv 2,20
figurative de complexitate
mare (lacuna traversează peste
4 figuri) situate pe arce, bolți,
tavane
F.1.5.9. - Reconstituire de lacune cu TOTAL consum forță de Ore medii
elemente ornamentale și muncă/colectiv 2,50
figurative de complexitate
mare (lacuna traversează peste
6 figuri) situate pe suprafețe
verticale.

F.1.5. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Integrarea cromatică în tehnica ”tratteggio” a lacunelor / crăpăturilor / fisurilor chituite la nivelul picturii.
Prin aplicarea acestei tehnici se urmărește o reconstituire a imaginii prin sugerarea unei diferențieri de textură față de original. Intervenția este
limitată în funcție de dimensiunea lacunei și reconstituirea imaginii.
Într-un caz cu totul particular, la exterior se pot aplica chituiri la nivel a lacunelor, cu mortare colorate în masă pentru a oferi o rezistență în
timp mai mare decât materialele folosite curent la integrare, în tehnica a secco. Se integrează prin această tehnică lacunele care nu presupun o
reconstituire a imaginii.
55

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


F.1.6. REINTEGRAREA CROMATICĂ A TUTUROR ARTISTICE DE PREZENTARE
- Se calculează un procent de reducere 20% și 50% spor față
TIPURILOR DE LACUNE / UZURI PRIN METODA de norma standard în funcție de complexitatea unor situații
RITOCCO particulare și de gradul de creativitate implicat în realizarea
Se măsoară la dmp. reconstituirii imaginii.
de pictură - Se calculează spor de 30% pentru lucrări la exterior.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
F.1.6.1. - Toate tipurile de lacune / TOTAL consum forță de Ore medii - pensule reintegrări • dotări schelă
uzuri situate pe suprafețe muncă/colectiv 2,60 nr. 0-12 buc. 30 • instalație electrică
verticale. - culori de apă, • lămpi / proiector
pigmenți diferiți gr. 1.500 • malstock
Lacune și uzuri între 30-50%
- acuarele diferite buc. 60 • palete diverse
la mp. de suprafață a picturii. - becuri buc. 4 • lupă
F.1.6.2. - Toate tipurile de lacune / TOTAL consum forță de Ore medii - hârtie filtru/sugativă mp. 0,5 • recipiente diverse
uzuri situate pe arce, bolți muncă/colectiv 2,90 - guma arabică gr. 20 • cântar electronic
tavane, profilaturi, reliefuri, - CMC/glutofix gr. 10
stucaturi. - alcool etilic absolut l. 0,5
Lacune și uzuri între 30-50% - vată gr. 100
la mp. de suprafață a picturii. - burete gr. 100
- bețișoare tip China buc. 10
- apă mc. 0,1
- energie electrică kw/h 0,7

* Se calculează conform facturi /


chitanțe

F.1.6. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

Operațiunea urmărește refacerea pe cât posibil a vizionării imaginii fără a se produce un fals estetic și istoric. În acest sens, în funcție de
natura lacunei se urmărește reducerea discontinuității imaginii după cum urmează:
- prin atenuarea tonalității lacunelor stratului pictural al uzurilor acestuia precum și de uzurile patinei aplicând laviuri / glasiuri în tonalități care
țin seama de tonul local împreună cu stratul de îmbunătățire naturală - patina (ex. metoda velatura).
- prin reconstituirea distinctivă a imaginii (în cazul lacunelor reintegrabile) utilizând o textură diferită față de cea a originalului, imperceptibilă
însă de la o anumită distanță (ex. metoda trateggio) în care tonalitățile sunt obținute prin amestecul optic al liniilor diferit colorate ce realizează
textura suprafeței reintegrate.

MENȚIUNI: TRATAMENTE ESTETICE –


F.1.7. FIXAREA REINTEGRĂRILOR ARTISTICE DE PREZENTARE
Se măsoară la dmp. - Se calculează spor de 30% pentru lucrări la exterior.
de operațiune. - Se calculează spor de 30% pentru toxicitate.
UTILAJE/UNELTE
GRADUL DE MANOPERA UM/ MATERIALE
APARATURĂ/
DIFICULTATE / VARIANTE PERSONAL ATESTAT CANTITATE UM/CANTITATE
ECHIPAMENTE
F.1.7.1. - Fixarea reintegrărilor TOTAL consum forță de Ore medii - fixativi diverși preparați l. 1 • dotări schelă
efectuate pe suprafețe vertica- muncă/colectiv 1,20 - vată gr. 100 • instalație electrică
le. - hârtie filtru/sugativă coli 2 • lămpi / proiector
TOTAL consum forță de - becuri buc. 1 • pulverizator electric
F.1.7.2. - Fixarea reintegrărilor efectu- Ore medii
- energie electrică kw/h 0,3 • cântar electronic
ate pe arce, bolți tavane. muncă/colectiv 2,00
• recipiente diverse

F.1.7.3. - Fixarea reintegrărilor efectu- TOTAL consum forță de Ore medii


ate pe profilaturi, reliefuri, muncă/colectiv 2,00 * Se calculează conform facturi /
stucaturi. chitanțe

F.1.7. SUBOPERAȚIUNI / PROCES TEHNOLOGIC

- Prepararea fixativului (reversibil) la concentrații mici variind între 1,5%-2%-2,5%.


- Teste de fixare în punctele relevante, alegerea concentrației optime.
- Aplicarea fixativului, selectiv pe suprafața reintegrărilor prin pensulare, prin intermediul hârtiei japoneze sau prin pulverizare locală.

OBSERVAȚII:

Se aplică pentru tehnica al fresco și al secco tip tempera.


56

ANEXĂ

FAZE DE PROIECTARE

Documentaţiilor privind conservarea - restaurarea componentelor artistice la monumente istorice se avizează la


următoarele faze:

 faza PFU - Proiect Fază Unică,

 faza IU - Intervenții de Urgență

 faza AS - Asistență tehnică acordată constructorului pe perioada intervențiilor asupra structurii

CONŢINUTUL DOCUMENTAŢIEI
DE CONSERVARE – RESTAURARE COMPONENTE ARTISTICE
FAZELE PFU/ IU/AS

Scrisoarea/adresa de înaintare
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului
monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul
monumentului istoric şi poate face dovada delegării.

Foaia de capăt
a. denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi adresa;
b. numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de
regimul juridic al acestuia;
c. denumirea proiectului;
d. numărul proiectului/contractului/anul;
e. faza de proiectare (IU/ PFU)

Colectivul de elaborare
a. numele şi coordonatele proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu
precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b. nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii și Identității Naționale elaboratori,
consultanţi sau verificatori ai documentaţiei, cu semnătura şi ştampila în original.

Conţinutul cadru pe faze de proiectare


Conţinutul cadru general al documentaţiilor pe fazele de proiectare PFU/IU este următorul:
a.amplasare geografică;
b. date istorice generale;
c. descrierea monumentului- arhitecturii
d. inventarierea tuturor componentelor artistice și descrierea acestora;
d. identificarea tehnicii de execuție a componentei artistice;
e. intervențiile în timp asupra arhitecturii și a componentei artistice;
f. starea general de conservare a monumentului istoric:
- starea de conservare a arhitecturii: structura de zidărie, acoperișului, a sistemului de preluare a apelor pluviale,
soclul, trotuarul perimetral, pardoseala și nivelul de călcare;
- starea de conservare a componentei artistice:
1.pictură murală pe suport de zid: degradările la nivelul stratului suport: arriccio și intonaco; degradări la
nivelul stratului de culoare:
2.pictură murală pe lemn/iconosta: degradările la nivelul suportului de lemn, la nivelul stratului de
preparație și la nivelul stratului de culoare;
3.piatră: degradări la nivelul materialului litic, după caz a zidăriei;
57

4.vitralii: degradări la nivelul părților metalice: ramele vitraliului, șinele de plumb, barele de rezistență;
degradări la nivelul sticlelor/ părților vitrate;
g. cercetarea preliminară: prelevarea probelor pentru diferite tipuri de analize, analizele (fizico- chimice,
biologice, petrografice etc.);
h. cercetare in situ în vederea definitivării metodologiei de intervenție asupra componentei artistice: teste, probe
de îndepărtare a diferitelor tipuri de depuneri și de integrare cromatică, stratigrafii, măsurători de temperatură și
umiditate după caz;
i. metodologiei de intervenție asupra componenentei artistice;
j. documentar fotografic: imagini de ansamblu înainte de începerea intervenției și după finalizarea ei, detalii,
fotografii în lumină direct și razantă, fotografii istorice;
k. alte documente: copii după avize ale Ministerului Culturii și Identității Naționale acordate anterior pentru
acelaşi monument istoric, la alte faze de proiectare, având ca obiect acelaşi domeniu de elaborare ca cel prezentat
pentru avizare, sau pentru domenii conexe, documente de arhivă etc. expertise tehnice

CONŢINUTUL RAPOARTELOR DE EXPERIZĂ PRELIMINARĂ PRIVIND


CONSERVARE – RESTAURARE COMPONENTE ARTISTICE

Scrisoarea/adresa de înaintare:
Scrisoarea/adresa de înaintare a documentaţiei, semnată de proprietarul/deţinătorul, cu orice titlu al imobilului
monument istoric, sau de elaboratorul acesteia, în condiţiile în care acesta este delegat de proprietarul/deţinătorul
monumentului istoric şi poate face dovada delegării.

Foaia de capăt:
a. denumirea obiectivului şi codul, conform Listei Monumentelor Istorice actualizată şi adresa;
b. numele proprietarului/beneficiarului/deţinătorului imobilului, cu orice titlu, indiferent de
regimul juridic al acestuia;
c. denumirea proiectului;
d. numărul proiectului/contractului/anul;
e. faza de proiectare: raport de exopertiză privind CA

Autorii documentației:
a. numele şi coordonatele proiectantului general, al şefului de proiect complex, al proiectanţilor de specialitate, cu
precizarea numelui, profesiei calităţii/responsabilităţii pe care au avut-o la elaborarea documentaţiei;
b. nominalizarea specialiştilor/experţilor atestaţi de Ministerul Culturii și Identității Naționale elaboratori, cu
semnătura şi ştampila în original.

Conţinutul cadru:
Conţinutul cadru general al rapoartelor de expertiză este următorul:
1. amplasare geografică;
2. date istorice generale;
3. inventarierea tuturor componentelor artistice și descrierea acestora;
4. identificarea tehnicii de execuție;
5. prezentarea succintă a stării de conservare a componentei artistice
6. cercetare in situ în vederea definitivării metodologiei de intervenție asupra componenentei artistice:
7. o enumerare a tuturor operațiunilor ce se presupun a fi necesare dar propuse doar bazate pe o examinare
vizuală in situ defalcate pe faze de proiectare, propunerile sa se bazeze de examinarea in situ si
defalcarte pe faze
8. documentar fotografic
9. documentație desenată minimal pentru localizarea și identificarea tuturor componentelor artistice
10. evaluarea economic estimativă a lucrărilor de conservare – restaurarea a componentelor artistice
defalcată pe: întocmirea proiectului ( sau lucrări de proiectare), asistență tehnică după caz, execuția
lucrărilor, organizarea de șantier

Utilitate:
Rapoartele de expertiză preliminare fac parte integrantă dintr-un proiect general la faza DALI și vor constitui
baza proiectelor de conservare- restaurare – faza PFU