Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Şcoala Gimnazială Nr. 112, Sector 3, București


Disciplina: Religie Ortodoxă
Profesor: Tănase Marius
Clasa: a II-a B
DATA: 16.05.2019.
Aria curriculară: Om – Societate
Unitatea de învăţare: Oamenii își arată iubirea unii față de alții
Titlul lecţiei: Ajutorul dat celor singuri
Tipul lecţiei: Transmiterea și însușirea de noi cunoștințe
Scopul lecţiei: Sădirea sentimentului filantropic în sufletul elevilor, în jurul căruia gravitează iubirea creștină.

Competenţe generale:
C.G.1.1. Explicarea unor aspecte specifice propriei credinţe religioase;
C.G.1.2. Evidenţierea caracteristicilor comportamentale ale unor modele de credinţă;
C.G.1.3. Aplicarea în mod autonom a unor reguli de comportament moral-creştin în diferite contexte de viaţă reale sau imaginare;
C.G2.1. Asumarea în mod explicit a unor responsabilităţi în cadrul grupurilor din care face parte;

Competenţe specifice:
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele pentru dobândirea mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral-creştine în diferite împrejurări ale vieţii
5.1 Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu personae aparţinând altor culturi, credinţe sau
convingeri

Competenţe derivate:
C1 – definesc mila (iubirea) ca sentiment fundamental pentru ajutorul arătat aproapelui;
C2 – enumeră modalități, exemple prin care ei pot oferi ajutor celor bolnavi;
C3 – identifică soluții privitoare la cei aflați în suferință;
C4 – formulează îndemnuri pentru cei din jur, pornind de la tema abordată.

Strategia didactică:
 metode de învăţământ utilizate la lecţie : conversaţia, explicaţia, metoda cadranelor, observarea dirijată, povestirea, studiul de caz,
problematizarea, exercițiul, meditația religioasă, jocul didactic.
 mijloace de învăţământ: Biblia, icoana, manualul de religie, videoproiector, fișa de lucru, caietul elevului, baloane

1
 forme de organizare : activitate frontală, individuală, în perechi

Resurse:
1.Oficiale: • Programa şcolară pentru disciplina Religie, clasa a II-a;
• Planificarea calendaristică orientativă;
• Proiectarea unităţii de învăţare.

2.Temporale: • număr de lecţii: 1


• durata: 50’

3. Bibliografice:
1. Biblia, Editura Institutului biblic si de Misiune al B. O. R., Bucureşti, 1982.
2. Favu, Gabriela; Danciu Nicoleta; Titiriga Ionelia, Manual pentru clasa a II-a, Ed. Corint, 2015
3. Muha, Camelia: Caiet de religie creştin-ortodox, clasa a II-a, Ed. Sf. Mina, Iaşi, 2014.
4. Pr. Prof. Univ. Dr.Şebu, Metodica predării religiei, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia,2000.
5. Sava, Valentina; Aelenei, Simona; Neptun, Rafail Ovidiu, Primii paşi: culegere de exerciţii şi jocuri creştin –ortodoxe pentru copiii mari
şi mici, Ed. Transilvania Expres, Braşov, 2007.

2
SCENARIUL DIDACTIC
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Comp. Timp Metode şi mijloace Forme de


Etapele lecţiei Activitatea profesorului Activitatea elevului Evaluare
crt. derivate de învãţãmânt organizare

- Salutul
- Rugăciunea Salutul
Conversaţia Activitate
Momentul - Rugăciunea
1 2’ - Notarea absențelor
-Pregătirea pentru
frontalã/
organizatoric -Pregătirea pentru începerea Manualul de religie individuală
lecției începerea lecției

- Se adresează elevilor Conversaţia Activitate Aprecieri


umătoarele întrebări din lecția Explicaţia Individuală verbale
trecută:
1) Cum pot copiii să îi ajute pe
Pregãtirea oamenii bolnavi?
2) Cum ți-ai dori să te ajute Activitate
elevilor pentru Elvii răspund întebărilor
2 3’ prietenii tăi când stai în casă din
profesorului
Frontalã
receptarea noilor cauza unei boli?
cunoştinţe 3) voi cunoașteți oameni
singuri?

Precizarea
titlului şi a Activitate
Profesorul scrie pe tablă titlul
Explicaţia/ frontalã
3 competenţelor 2’ lecției „ „AJUTORUL DAT - ascultă și notează
Caietul elevului
derivate ale CELOR SINGURI”.
lecţiei
Profesorul prezintă lecția cu Activitate
Comunicarea ajutorul manualului electronic. Elevii citesc lecția. Lectura frontalã
Solicită elevilor citirea textului Ascultă explicațiile Explicaţia şi individualã
4 noilor cunoştinţe 15’ redat cu ajutorul video- profesorului. Conversaţia
proiectorului. Observarea dirijată/ Aprecieri
C1 Profesorul explică textul citit Notează ideile Videoproiector verbale
3
C2 punând accent pe ideile principale.
C3 principale:
-Oamenii singuri au nevoie de
C4 ajutorul celorlalți;
-singuri sunt: bătrânii care au
copiii plecați departe; copiii
care nu au părinți lângă ei (sunt Meditația religioasă
în alte țări la muncă); străinii
care nu cunosc pe nimeni; sau
chiar și cei bolnavi se pot simți
singuri.
- Sigurătatea aduce tristețe și
descurajare.
Îi putem ajuta pe cei singuri Activitate
astfel: îi vizităm pe bătrâni, individuală
suntem prietenoși cu alți copii Elevii completează fișa
care nu au părinții lângă ei, iar după explicațiile oferite
pe cei bolnavi îi vizităm. de profesor.

Elevilor li se prezintă un video


(1:30 min) prin care se
evidențiază concret cum putem
ajuta.

Profesorul cere elevilor să


Elevii răspund la
rezolve pe caiet exercițiul
întrebări
1/pag. 23proiectat pe tablă de
Conversaţia Activitate
Fixarea şi C1 video-proiector, elevii trebuie
Explicaţia frontală
să aleagă aleagă varinata
5 sistematizarea C2 Observarea dirijată Aprecieri
corectă.
cunoştinţelor C3 18’ Elevii rezolvă exercițiile Studiul de caz Activitate verbale
Elevilor se cere să rezolve
Problematizarea individuală
C4 exercițiul 2/23.

-Ce sfaturi puteți oferi celor


singuri pornind de la discuțiile Conversaţia
- Răspund la întrebări și
purtate astăzi? Explicaţia
formulează îndemnuri.
Asocierea şi În vederea asocierii cu o pildă Activitate
6 C4 2’ din viața Mântuitorului, se face Frontalã
generalizarea
asocierea cu episodul învierii
- elevii privesc clipul
fiului văduvei din Nain (elevii
ascultă pasajul (55 sec).
4
Aprecierea Fac aprecieri generale/ - Ascultă aprecierile
individuale, oferind „+” și făcute Aprecieri
7 activitãţii 1’ Activitate verbale
calificative
elevilor Frontalã
Tema pentru Elevii trebuie rezolve exercițiul
8 1’ 4/23. - Notează Explicaţia
acasã
- Rugăciunea - Rugăciunea Activitate
Încheierea
9 1’ - Salutul - Salutul Exercițiul de rugăciune frontală
activitãţii

OGLINDA TABLEI

Data……...…..
Ajutorul dat celor singuri

Oamenii singuri au nevoie de ajutorul celorlalți;


Singuri se pot simți:
- bătrânii care au copiii plecați departe;
- copiii care nu au părinți lângă ei (sunt în alte țări la muncă);
- străinii care nu cunosc pe nimeni;
- cei bolnavi se pot simți singuri.

Sigurătatea aduce tristețe și descurajare.


Îi putem ajuta pe cei singuri astfel: îi vizităm pe bătrâni, suntem prietenoși cu alți copii care nu au părinții lângă ei, iar pe cei bolnavi îi vizităm.

Temă: Exercițiul 4 de la pag. 23.

S-ar putea să vă placă și