Sunteți pe pagina 1din 204

Pag.  Descrierea imaginii Pag.

  Descrierea imaginii
5  Neascultarea lui Adam şi Eva 40  Primul Paşte
6  Blestemarea pământului 41  Faraonul dă drumul poporului Israel
7  Izgonirea lui Adam şi Evan din grădina Edenului 42  Salvarea lui Israel la Marea Roşie
8  Cain omoară pe fratele său Abel 43  Aaron şi Hur îl ajută pe Moise la Gabaon
9  Cain începe o nouă civilizaţie 44  Moise sfărâmă tablele Legii
10  Fiii lui Dumnezeu văd fetele oamenilor 45  Pedepsirea poporului pentru idolatrie
11  Nimicirea pământului prin potop 46  Moise aduce poporului Legea
12  Ieşirea lui Noe şi a familie sale din arcă 47  Întoarcerea celor doisprezece iscoade
13  Blestemarea lui Ham 48  Pedepsirea lui Core, Datan şi Abiram
14  Încurcarea limbilor la Babel 49  Aaron este confirmat ca preot al Domnului
15  Plecarea lui Avraam spre Ţara Promisă 50  Moise înalţă şarpele de aramă
16  Melhisedec vine la Avraam 51  Un înger îl opreşte pe Balaam
17  Vizita celor trei îngeri la Avraam 52  Moise îl numeşte pe Iosua succesorul său
18  Pedepsirea Sodomei şi Gomorei 53  Moartea lui Moise
19  Izgonirea Agarei şi a lui Ismael 54  Rahav salvează iscoadele trimise la Ierihon
20  Îngerul Domnului opreşte jertfirea lui Isaac 55  Poporul Israel trece Iordanul
21  Eliezer o întâlneşte pe Rebeca 56  Întâlnirea lui Iosua cu Căpetenia Oştirii
22  Întâlnirea lui Rebeca cu Isaac 57  Prăbuşirea zidurilor Ierihonului
23  Binecuvântarea lui Iacov 58  Căderea cetăţii Ai
24  Scara cerului 59  Oprirea soarelui la bătălia de la Gabaon
25  Întâlnirea lui Iacov cu Rahela 60  Prinderea celor cinci împăraţi aliaţi ai Canaanului
26  Iacov se tocmeşte cu Laban pentru Rahela 61  Împărţirea ţării Canaan
27  Fuga lui Iacov de la Laban 62  Barac îl găseşte pe Sisera în cortul lui Iael
28  Lupta lui Iacov cu îngerul 63  Îngerul Domnului se arată lui Ghedeon
29  Întâlnirea lui Iacov cu Esau 64  Ghedeon bate tabăra madianiţilor
30  Vinderea lui Iosif de către fraţii săi 65  Moartea lui Abimelec
31  Ispitirea lui Iosif 66  Iefta este întâmpinat de fiica sa Acsa
32  Iosif tâlcuieşte visele lui Faraon 67  Samson omoară un leu
33  Iosif este numit prim-ministru al Egiptului 68  Samson omoară o mie de filisteni cu o falcă de măgar
34  Întâlnirea lui Iosif cu fraţii săi 69  Prinderea lui Samson
35  Întâlnirea lui Iosif cu tatăl său Iacov 70  Răzbunarea şi moartea lui Samson
36  Robia poporului Israel în Egipt 71  Bărbaţii din Beniamin îşi iau neveste
37  Moise este găsit de fiica lui Faraon 72  Rut rămâne cu soacra sa Naomi
38  Moise omoară un egiptean 73  Boaz o ajută pe Rut
39  Moise şi Aaron fac semne înaintea faraonului 74  Rugăciunea Anei, mama lui Samuel
Pag.  Descrierea imaginii Pag.  Descrierea imaginii
75  Domnul vorbeşte lui Samuel 110  Iosia aude Legea şi se căieşte
76  Moartea preotului Eli 111  Robia babiloniană
77  Ungerea lui Saul ca împărat 112  Întoarcerea evreilor sub Ezra
78  Saul pierde tronul 113  Punerea temeliilor celui de-al doilea Templu
79  Samuel unge pe David ca împărat 114  Neemia organizează paza zidurilor Ierusalimului
80  David omoară uriaşul Goliat 115  Trezire spirituală între evreii întorşi din robie
81  Saul încearcă să-l omoare pe David 116  Estera devine împărăteasă
82  Ultima întâlnire a lui David cu Ionatan 117  Haman onorează oficial pe Mardoheu
83  David cruţă viaţa lui Saul în peşteră 118  Iov primeşte veşti de nenorocire
84  Abigail merge la David 119  Prietenii lui Iov îl vizitează
85  Saul merge la o vrăjitoare 120  Iov este binecuvântat şi răsplătit
86  Moartea lui Saul 121  David cere lui Dumnezeu călăuzire
87  David devine împărat peste tot Israelul 122  Psalmul pocăinţei lui David
88  Mical dispreţuieşte pe David 123  David cântă laudă lui Dumnezeu
89  Păcatul lui David cu Bat-Şeba 124  Sulamita laudă frumuseţea iubitului ei
90  Profetul Natan îl demască pe David 125  Viziunile lui Isaia despre Mesia
91  Moartea copilului Bat-Şebei 126  Ieremia plânge pentru Ierusalim
92  Şibei blesteamă pe David 127  Daniel tălmăceşte scrierea de pe perete
93  Moartea lui Absalom 128  Vizita magilor la Prunc
94  Vitejia soldaţilor lui David 129  Un înger se arată lui Iosif în vis
95  David se căieşte pentru numărătoarea poporului 130  Fuga în Egipt
96  Solomon devine împărat 131  Omorârea pruncilor din Betleem
97  Judecata lui Solomon 132  Predica lui Ioan Botezătorul
98  Solomon zideşte un Templu lui Dumnezeu 133  Ispitirea lui Isus
99  Împărăteasa din Seba vizitează pe Solomon 134  Predica de pe multe; fericirile
100  Solomon cade în idolatrie 135  Potolirea furtunii
101  Divizarea împărăţiei lui Israel 136  Vindecarea unui îndrăcit
102  Ilie este hrănit de corbi 137  Isus vindecă doi orbi
103  Ilie înviază fiul văduvei din Sarepta 138  Alegerea şi trimiterea celor doisprezece ucenici
104  Preoţii lui Baal şi ai Astarteii sunt învinşi 139  Petru se îndoieşte când merge pe mare
105  Moartea lui Ahab 140  Intrarea lui Isus în Ierusalim
106  Înălţarea lui Ilie la cer 141  O femeie Îl unge pe Isus cu mir
107  Elisei înviază fiul sunamitei 142  Cina cea de taină
108  Moartea Izabelei 143  Isus în Ghetsimani
109  Îngerul lui Dumnezeu bate tabăra asirienilor 144  Prinderea lui Isus
Pag.  Descrierea imaginii Pag.  Descrierea imaginii
145  Judecarea lui Isus de către Sobor 180  Isus vorbeşte cu o samariteancă
146  Moartea lui Iuda 181  Hrănirea celor cinci mii
147  Învierea lui Isus 182  Femeia prinsă în preacurvie
148  Îngerul Gabriel se arată preotului Zaharia 183  Învierea lui Lazăr
149  Învierea fiicei lui Iair 184  Isus spală picioarele ucenicilor Săi
150  Tăierea capului lui Ioan Botezătorul 185  Evreii cer moartea lui Isus
151  Isus primeşte pe copii 186  Moartea lui Isus
152  Soldaţii îşi bat joc de Isus 187  Îngroparea lui Isus
153  Un înger se arată femeilor la mormânt 188  Isus Se arată după înviere Mariei Magdalena
154  Îngerul Gabriel se arată fecioarei Maria 189  Maria Magdalena Îl recunoaşte pe Isus înviat
155  Vizita Mariei la Elisabeta 190  Isus Se arată viu lui Toma
156  Preotul Zaharia dezvăluie numele copilului său 191  Arătarea lui Isus la Marea Tiberiadei
157  Un înger se arată păstorilor din Betleem 192  Coborârea Duhului Sfânt în ziua Cincizecimii
158  Păstorii găsesc Pruncul în iesle 193  Vindecarea ologului de la "Poarta Frumoasă"
159  Păstorii anunţă naşterea Mântuitorului 194  Omorârea lui Ştefan cu pietre
160  Pruncul Isus este prezentat în Templu 195  Filip şi famenul etiopian
161  Isus la doisprezece ani în Templu 196  Pavel se întâlneşte cu Isus pe drumul Damascului
162  Isus vindecă un olog purtat de patru oameni 197  Vedenia lui Petru şi trimişii lui Corneliu
163  Învierea tânărului din Nain 198  Oamenii din Listra vor să aducă jertfe lui Pavel şi Barnaba
164  Isus iartă păcatele femeii păcătoase 199  Cuvântarea lui Pavel în Areopag
165  Schimbarea la faţă 200  Pavel se desparte de credincioşii din Efes
166  Samariteanul cel milostiv 201  Sosirea lui Pavel la Roma
167  Maria şi Marta 202  Cei şapte îngeri cu cele şapte trâmbiţe
168  Întoarcerea fiului risipitor 203  Satan este aruncat pe pământ
169  Pilda cu Lazăr şi bogatul nemilostiv 204  Noul Ierusalim
170  Vameşul şi fariseul în Templu
171  Lepădarea lui Petru
172  Isus ducându-Şi crucea spre Golgota
173  Isus Se arată la doi ucenici pe drumul spre Emaus
174  Înălţarea lui Isus la cer
175  Ioan Botezătorul mărturiseşte despre Domnul Isus
176  Domnul Isus vorbeşte ucenicilor despre înălţarea Sa
177  Isus transformă apa în vin
178  Isus curăţă Templul de vânzătorii şi schimbătorii de bani
179  Isus şi Nicodim