Sunteți pe pagina 1din 41

Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Anexă

Grafice, tabele și figuri

INFRASTRUCTURA ............................................................................................................................................... 4
Grafic 1: Evoluția numărului de monumente istorice la nivel național, pe capitole din LMI (2008-2015) ........ 4
Figura 1: Analiza monumentelor istorice la nivel naţional, pe capitole din LMI (2015) ................................... 4
Grafic 2: Evoluția numărului de monumentelor istorice, pe grupe valorice (A si B), la nivel național, în
perioada 2008-2015 ....................................................................................................................................... 5
Figura 2: Procentul de monumente istorice la nivel național, pe grupe valorice (A și B), 2015....................... 5
Grafic 3: Distribuţia monumentelor istorice pe grupe valorice (A și B), în cadrul regiunilor de dezvoltare,
2015 ............................................................................................................................................................... 6
Figura 3: Starea de conservare a monumentelor istorice ............................................................................... 6
Tabel 1: Baza cadastrală pentru patrimoniul construit şi zonele protejate din România, monumente din
grupele valorice A si B, pe categorii (ansamblu, monument, sit) .................................................................... 7
Tabel 2: Regimul de proprietate al monumentelor de arhitectură, for public şi memorial-funerare ................. 8
Tabel 3: Situaţia bunurilor mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național (2016) ....................................... 10
Grafic 4: Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional. Distribuţia bunurilor în funcţie de
regiunea de dezvoltare (2016) ..................................................................................................................... 10
Grafic 5: Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional. Distribuţia bunurilor în funcţie de
domeniu (2016) ............................................................................................................................................ 11
Grafic 6: Evoluția numărului de biblioteci din România, în perioada 2007-2015 .......................................... 11
Grafic 7: Evoluția numărului de biblioteci municipale și orășenești din România, în perioada 2007-2015 ... 12
Grafic 8: Evoluția numărului de biblioteci comunale din România, în perioada 2007-2015 .......................... 12
Grafic 9: Evoluția numărului de biblioteci specializate din România, în perioada 2007-2015....................... 13
Grafic 10: Numărul de volume existente în biblioteci, în perioada 2011-2015 ............................................. 13
Tabel 4: Numărul de cinematografe și instalații cinematografice pe regiuni de dezvoltare, în perioada 1990,
2010-2014 .................................................................................................................................................... 14
Grafic 11: Numărul de cinematografe și instalații cinematografice la nivel național, în perioada 2000-2014 14
Grafic 12: Numărul locurilor în sălile de cinematograf, în perioada 2009-2014 ............................................ 15
Tabel 5: Infrastructură cinematografică (2007-2015) ................................................................................... 15
Tabel 6: Numărul de muzee și colecții publice din România, în perioada 2011-2015 .................................. 16
Tabel 7: Numărul de muzee din România, în perioada 2012-2015 .............................................................. 16
Tabel 8: Numărul de muzee și colecții publice din România în funcție de categoria de importanță, în
perioada 2012-2015 ..................................................................................................................................... 16
Tabel 9: Numărul de muzee și colecții publice pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-2015 ................ 16
Tabel 10 : Numărul de instituții și companii de spectacole sau concerte pe categorii, în perioada 2011-2015
..................................................................................................................................................................... 17
Tabel 11: Numărul de instituții și companii de spectacole sau concerte pe regiuni de dezvoltare, în perioada
2011-2015 .................................................................................................................................................... 17
Tabel 12: Numărul de locuri în sălile de spectacole și concerte pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-
2015 ............................................................................................................................................................. 17
CONSUM CULTURAL .......................................................................................................................................... 18
Grafic 13: Numărul de volume eliberate de biblioteci, în perioada 2011-2015 ............................................. 18
Grafic 14: Numărul de cititori activi în biblioteci, în perioada 2011-2015 ...................................................... 18
Tabel 13: Proporția volumelor eliberate din totalul volumelor din biblioteci și numărul mediu de volume
eliberate unui cititor într-un an, în perioada 2011-2015 ................................................................................ 19

1
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 15: Evoluția numărului de spectatori la cinematografe, în perioada 1990, 2004-2014 (mii spectatori)
..................................................................................................................................................................... 19
Tabel 14: Numărul de spectatori în cinematografe multiecran şi multiplexuri pe regiuni de dezvoltare, în
perioada 2012-2015 ..................................................................................................................................... 20
Tabel 15: Date despre încasări, frecvența cinematografelor per locuitor și prețul mediu al biletului, în
perioada 2007-2015 ..................................................................................................................................... 20
Grafic 16: Numărul de vizitatori ai muzeelor și colecțiilor publice din România, în perioada 2010-2015 ...... 21
Tabel 16: Numărul de vizitatori în muzee și colecții publice pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-2015
..................................................................................................................................................................... 21
Tabel 17: Numărul de spectatori și auditori la reprezentații artistice pe macroregiuni și regiuni de dezvoltare,
în perioada 2011-2015 ................................................................................................................................. 22
Tabel 18: Numărul de spectatori și auditori la reprezentații artistice pe categorii de instituții și companii de
spectacole sau concerte, în perioada 2011-2015 ........................................................................................ 22
Tabel 19: Numărul mediu de spectatori pe categorii de instituții și companii de spectacole sau concerte, în
perioada 2011-2015 ..................................................................................................................................... 23
Tabel 20: Numărul mediu de spectatori pe reprezentații, în perioada 2011-2015 ........................................ 23
COMERȚ ............................................................................................................................................................... 24
Tabel 21: Comerţul exterior cu instrumente de desen (mii euro), în perioada 2010-2014............................ 24
Tabel 22: Comerţul exterior cu suporturi de stocare (mii euro), în perioada 2010-2014 .............................. 24
Tabel 23: Comerţul exterior cu instrumente muzicale (mii euro), în perioada 2010-2014 ............................ 24
Tabel 24: Comerţul exterior cu ziare şi alte publicaţii (mii euro), în perioada 2010-2014 ............................. 24
Tabel 25: Comerțul exterior cu tipărituri (mii euro), în perioada 2010-2014 ................................................. 24
FINANȚAREA SECTOARELOR CULTURALE ȘI CREATIVE ............................................................................. 25
Tabel 26: Analiza Programului Național de Restaurare, în perioada 2010-2015 ......................................... 25
Tabel 27: Numărul total de obiective incluse în PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei), în perioada 2010-2015
..................................................................................................................................................................... 25
Tabel 28: Suma totală alocată in PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei), în perioada 2010-2015 .................... 25
Tabel 29: Suma medie decontată în PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei), în perioada 2010-2015 ............... 26
Tabel 30: Alocare financiară medie în PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei) .................................................. 26
Tabel 31: Lucrări recepţionate pe categorii - Monumente UNESCO, religioase şi laice, pe grupe valorice, în
perioada 2006-2015 ..................................................................................................................................... 26
Grafic 17: Numărul de proiecte cu participarea României finanţate în Cultura (2007-2013) ........................ 27
Grafic 18: Numărul de operatori culturali din România în Cultura (2007-2013)............................................ 27
Grafic 19: Numărul de proiecte de cooperare cu operatori din România în Cultura (2007-2013) ................ 28
Figura 4: Limbile operelor traduse de editurile româneşti în Cultura (2007-2013) ....................................... 28
Tabel 32: Numărul de proiecte cu participarea României finanţate în cadrul programul Europa Creativă –
subprogramul Cultura în 2014 ...................................................................................................................... 29
Tabel 33: Numărul de proiecte cu participarea României finanţate în cadrul programul Europa Creativă –
subprogramul Cultura în 2015 ...................................................................................................................... 29
Tabel 34: Situația participării organizațiilor din România în cadrul programul Europa pentru Cetățeni în 2014
..................................................................................................................................................................... 30
Tabel 35: Situația participării organizațiilor din România în cadrul programul Europa pentru Cetățeni în 2015
..................................................................................................................................................................... 30
Tabel 36: Situația participării organizațiilor din România în cadrul programul Europa Creativă –
subprogramul Media în 2014 și 2015 ........................................................................................................... 31
Tabel 37 : Situația proiectelor culturale finanțate de AFCN în perioada 2010-2015 ..................................... 31
Tabel 38: Situația proiectelor editoriale finanțate de AFCN în perioada 2010-2015 ..................................... 33
Tabel 39: Situația bugetelor programelor prin care se finanțează diverse proiecte culturale de către
Ministerul Culturii de la bugetul de stat, în perioada 2011-2015 .................................................................. 34

2
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 40: Situația bugetelor programelor de finanțare nerambursabilă gestionate de Unitatea de


Management a Proiectului din cadrul de Ministerul Culturii în cadrul Mecanismului financiar SEE, în
perioada 2011-2015 ..................................................................................................................................... 34
Tabel 50: Situația bugetelor programelor de finanțare rambursabilă gestionate de Unitatea de Management
a Proiectului din cadrul Ministerul Culturii din credite externe acordate de BDCE și de la bugetul de stat... 35
PRODUCȚIE CULTURALĂ .................................................................................................................................. 36
Tabel 41: Numărul de filme românești produse în țară, pe categorii de filme, în perioada 2010-2014 ........ 36
Tabel 42: Numărul de spectacole cinematografice pe categorii de cinematografe, în perioada 2011-2015 36
Tabel 43: Numărul de reprezentații de spectacole de cinema, în perioada 2007-2015 ................................ 36
Tabel 44: Numărul mediu de spectacole per cinematograf, în perioada 2007-2015 .................................... 36
Tabel 45: Numărul de filme în premieră după ţara de origine, în perioada 2007-2015 ................................ 37
OCUPAREA ÎN SECTORUL CULTURAL PUBLIC .............................................................................................. 38
Tabel 46: Numărul de angajați în cadrul instituților și companiilor de spectacole sau concerte, în funcție de
categoria de personal, în anii 2008 și 2009.................................................................................................. 38
Tabel 47: Numărul de angajați în cadrul instituților și companiilor de spectacole sau concerte, în funcție de
categoria de personal, în anul 2010 ............................................................................................................. 39
Tabel 48: Numărul de angajați în cadrul instituților și companiilor de spectacole sau concerte, în perioada
2011-2015 .................................................................................................................................................... 39
Tabel 49: Situaţia personalului angajat în instituţii de specialitate pentru patrimoniu, în perioada 2007- 2013
..................................................................................................................................................................... 40
Grafic 20: Numărul de angajaţi în domeniul patrimoniului, în perioada 2007-2015 ...................................... 40
Grafic 21: Numărul total de posturi în cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, în perioada
2011-2016 .................................................................................................................................................... 41

3
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

INFRASTRUCTURA

Grafic 1: Evoluția numărului de monumentelor istorice la nivel național, pe capitole din LMI (2008-2015)

35000

1459 1467 1474 1475 1873 1875 1884 1879


30000
679 679 681 681 682 682 688 688
25000

20000
17716 17728 17772 17782 17801 17825 17880 17882

15000
Capitol I - Monumente de
10000 arheologie
Capitol II - Monumente de
5000 9693 9692 9680 9680 9684 9686 9687 9687 arhitectură
Capitol III - Monumente de
0
for public
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Capitol IV - Monumente
Capitol I Capitol II Capitol III Capitol IV memoriale și funerare

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

Figura 1: Analiza monumentelor istorice la nivel naţional, pe capitole din LMI (2015)

2%

6%
32%

60%

Capitol I Capitol II
Capitol III Capitol IV

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

4
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 2: Evoluția numărului de monumente istorice, pe grupe valorice (A si B), la nivel național, în perioada
2008-2015

35000

30000
22723 22733 22776 22773 23177 23197 23261 23261
25000

20000

15000

10000
Grupa valorică A -
5000 6824 6833 6831 6845 6863 6871 6878 6875
monumente de interes
național
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Grupa valorică B -
monumente de interes
A B local

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

Figura 2: Procentul de monumente istorice la nivel național, pe grupe valorice (A și B), 2015

23%

77%

A B

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

5
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 3: Distribuţia monumentelor istorice pe grupe valorice (A și B), în cadrul regiunilor de dezvoltare, 2015

Bucurest-Ilfov 3019
361

Sud-Vest 2920
403

Sud-Est 2353
651

Nord-Est 3351
640

Vest 1535
572

Sud 3479
1302

Centru 3132
1945

Nord-Vest 3472
1001

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

B A

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

Figura 3: Starea de conservare a monumentelor istorice

3%

Situatie necunoscuta
16%
Stare proasta
43%
Stare medie, buna,
foarte buna
38% Stare de precolaps si
colaps

Sursa datelor: INP

6
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 1: Baza cadastrală pentru patrimoniul construit şi zonele protejate din România, monumente din grupele
valorice A si B, pe categorii (ansamblu, monument, sit)

Regiune Judet Ansamblu Monument Sit Baza Total Total


cadastrală procente monumente
din totalul din LMI
LMI 2004

Bucureşti- B 41 1718 11 1770 67% 2627


Ilfov

IF 1 154 42 197 26% 745


TOTAL 42 1872 53 1967 58,33% 3372
Centru AB 15 108 10 133 20% 670
BV 2 5 2 9 1% 1031
CV 18 101 23 142 24% 598
HR 77 193 63 333 47% 712
MS 6 89 2 97 9% 1034
SB 11 181 2 194 21% 931
TOTAL 129 677 102 908 18,25% 4976
Nord-Est BC 8 116 14 138 37% 375
BT 3 100 79 182 35% 526
IS 19 522 164 705 43% 1658
NT 1 49 52 102 18% 571
SV 13 46 6 65 13% 517
VS 16 103 26 145 32% 457
TOTAL 60 936 341 1337 32,58% 4104
Nord-Vest BH 4 115 9 128 27% 469
BN 9 222 1 232 29% 813
CJ 18 302 133 453 32% 1397
MM 38 472 71 581 97% 596
SJ 9 70 41 120 22% 552
SM 1 26 8 35 11% 316
TOTAL 79 1207 263 1549 37,39% 4143
Sud AG 3 16 2 21 2% 1025
CL 0 0 0 0 0% 292
DB 25 526 195 746 59% 1258
GR 8 144 37 189 35% 544
IL 4 57 41 102 45% 225
PH 22 212 55 289 24% 1209
TR 0 0 48 48 11% 452
TOTAL 62 955 378 1395 27,87% 5005

7
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Sud Vest DJ 2 82 4 88 13% 698


GJ 0 0 0 0 0% 511
MH 3 121 12 136 24% 576
OT 0 0 0 0 0% 784
VL 22 272 33 327 40% 811
TOTAL 27 475 49 551 16,30% 3380
Sud-Est BR 7 138 15 160 94% 171
BZ 0 0 0 0 0% 887
CT 2 85 34 121 17% 692
GL 5 37 26 68 25% 268
TL 1 88 222 311 54% 575
VN 4 170 69 243 56% 434
TOTAL 19 518 366 903 29,83% 3027
Vest TM 0 0 6 6 2% 334
AR 12 30 0 42 10% 414
CS 7 30 0 37 4% 835
HD 81 330 54 465 90% 518
TOTAL 100 390 60 550 26,18% 2101
Total 518 7030 1612 9160 30,42% 30108

Sursa datelor: Analiza socio-economică, Grupul Cultura cu impact social și educațional, versiune 14 decembrie
2012

Tabel 2: Regimul de proprietate al monumentelor de arhitectură, for public şi memorial-funerare

Județ Privat Stat Mixt Necunoscut TOTAL


Bucureşti- B 156 16 1 2417 2590
Ilfov
IF 114 31 1 13 159
TOTAL 270 47 2 2430 2749
Centru AB 245 6 15 413 679
BV 353 45 12 573 983
CV 318 85 4 181 588
HR 378 58 0 304 740
MS 316 43 1 657 1017
SB 520 159 46 289 1014
TOTAL 2130 396 78 2417 5021
Nord-Est BC 156 88 2 2 248
BT 152 101 5 2 260
IS 465 305 9 19 798
NT 266 94 5 2 367
SV 277 109 7 1 394
VS 190 93 7 290
TOTAL 1506 790 35 26 2357

8
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Nord-Vest BH 157 85 2 24 268


BN 156 27 206 389
CJ 526 123 3 39 691
MM 229 68 7 160 464
SJ 152 65 10 227
SM 122 55 17 7 201
TOTAL 1342 423 29 446 2240
Sud AG 572 99 234 118 1023
CL 234 58 292
DB 543 203 11 482 1239
GR 122 26 11 383 542
IL 90 134 3 227
PH 874 277 55 1206
TR 150 119 1 123 393
TOTAL 2585 916 315 1106 4922
Sud Vest DJ 376 117 7 94 594
GJ 308 79 3 23 413
MH 276 81 10 39 406
OT 298 50 5 274 627

VL 425 79 3 62 569
TOTAL 1683 406 28 492 2609
Sud-Est BR 44 71 9 6 130
BZ 300 62 6 3 371
CT 90 102 6 19 217
GL 50 102 4 13 169
TL 48 32 20 100
VN 147 118 15 280
TOTAL 679 487 25 76 1267
Vest TM 78 78 4 178 338
AR 95 139 1 178 413
CS 289 180 34 330 833
HD 183 125 0 212 520
TOTAL 645 522 39 898 2104
Total 10840 3987 551 7891 23269

Sursa datelor: Analiza socio-economică. Grupul Cultura cu impact social și educațional, versiune 14
decembrie 2012

9
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 3: Situaţia bunurilor mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național (2016)

Total bunuri mobile clasate în Patrimoniul Cultural Național până în 2016, 46.772
din care:

Tezaur 27.790
Fond 18.982

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

Grafic 4: Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional. Distribuţia bunurilor în funcţie de regiunea
de dezvoltare (2016)

772
Vest 648
1420
346
Sud-Vest 1350
1696
1980
Sud 1742
3722
1407
Nord-Vest 2371
3778
1469
Sud-Est 2325
3794
5154
Centru 2699
7853
3934
Nord-Est 4464
8398
3920
Bucuresti-Ilfov 12191
16111

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000

Fond Tezaur Total

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

10
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 5: Bunuri culturale mobile clasate în Patrimoniul Cultural Naţional. Distribuţia bunurilor în funcţie de
domeniu (2016)

233
Știință și tehnică 313
546
201
Medalistică 680
881
479
Carte veche 644
1123
1412
Documente 208
1620
1651
Istorie 915
2566
1360
Artă decorativă 1498
2858
1998
Artă plastică 3140
5138
2015
Istorie naturală 4716
6731
3652
Etnografie 4617
8269
1743
Numismatică 6618
8361
4238
Arheologie 4441
8679

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

Fond Tezaur Total

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

Grafic 6: Evoluția numărului de biblioteci din România, în perioada 2007-2015

14000
12000
12366 12359 12229
10000 11829 11630 11309 11176 10845
10111
8000
6000
4000
2000
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor : INS

11
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 7: Evoluția numărului de biblioteci municipale și orășenești din România, în perioada 2007-2015

270
268
268
266
266 266
264
262 263
260 261
260 260
258 259 259
256
254
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: INS

Grafic 8: Evoluția numărului de biblioteci comunale din România, în perioada 2007-2015

3000

2500
2635 2623 2610 2572
2534
2000 2362
2159 2093 2052
1500

1000

500

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: INS

12
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 9: Evoluția numărului de biblioteci specializate din România, în perioada 2007-2015

900
800
700 787
715
600 684
622 607
500 589 574 564
536
400
300
200
100
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: INS

Grafic 10: Numărul de volume existente în biblioteci, în perioada 2011-2015

174000000

172000000
172306882
170000000
170481988
170085005
168000000

166000000 167335971

165449585
164000000

162000000
2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: INS

13
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 4: Numărul de cinematografe și instalații cinematografice pe regiuni de dezvoltare, în perioada 1990, 2010-
2014

Regiuni de dezvoltare Anul Anul Anul Anul Anul Anul


1990 2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 4637 67 75 80 75 77
Regiunea NORD-VEST 554 11 14 13 11 10
Regiunea CENTRU 577 7 7 9 9 7
Regiunea NORD-EST 957 8 8 10 10 9
Regiunea SUD-EST 637 8 8 9 7 8
Regiunea SUD-MUNTENIA 718 4 4 7 9 10
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 77 16 18 19 17 18
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 611 5 6 6 6 8
Regiunea VEST 506 8 10 7 6 7

Sursa datelor: INS

Grafic 11: Numărul de cinematografe și instalații cinematografice la nivel național, în perioada 2000-2014

300

250 279
264
200 230
191
150
151
100

50 85 75 76 81 76 78
73 72 74 68
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sursa datelor: INS

14
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 12: Numărul locurilor în sălile de cinematograf, în perioada 2009-2014

70000

60000
61534
56728 58096 57248
50000
49871 50733
40000

30000

20000

10000 locuri în sălile de cinematograf

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sursa datelor : INS

Tabel 5: Infrastructură cinematografică (2007-2015)

Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nr. 72 75 74 68 75 81 76 78 82
cinematografe

Total locuri în 43.057 46.782 49.871 50.733 56.728 58.096 57.248 61.534 68.415
cinematograf
Nr. mediu de 598 624 674 746 756 717 753 789 834
locuri într-un
cinematograf

Nr.ecrane 117 136 182 194 241 264 264 292 339

Nr. locuri per 368 344 274 261 235 220 233 211 201
ecran
Nr. 11 14 19 20 24 26 28 17 40
cinematografe
cu 2 sau mai
multe ecrane

Sursa datelor: Calcule INCFC si MC pe baza datelor CNC

15
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 6: Numărul de muzee și colecții publice din România, în perioada 2011-2015

Anul Anul Anul Anul Anul


2011 2012 2013 2014 2015
Muzee și colecții publice 709 663 750 739 738
din România

Sursa datelor: INS

Tabel 7: Numărul de muzee din România, în perioada 2012-2015

Tipul de unitate Anul Anul Anul Anul


2012 2013 2014 2015
TOTAL 374 440 434 431
Muzee de artă 100 96 95 96
Muzee de arheologie şi istorie 54 59 59 59
Muzee de ştiinţă şi istorie naturală 12 11 12 10
Muzee de ştiinţă şi tehnică 11 13 13 14
Muzee de etnografie şi antropologie 67 125 122 119
Muzee specializate 35 34 31 29
Muzee generale 16 15 16 16
Alte muzee (mixte) 40 49 49 49
Grădini botanice, zoologice, acvarii 19 19 19 21
Rezervaţii naturale 17 14 13 14

Sursa datelor: INS

Tabel 8: Numărul de muzee și colecții publice din România în funcție de categoria de importanță, în perioada
2012-2015

Tipul muzeului și colecției publice Anul Anul Anul Anul


2012 2013 2014 2015
de importanţă naţională 46 50 49 50
de importanţă regională 16 20 20 21
de importanţă judeţeană 49 53 54 57
de importanţă locală 263 317 311 303

Sursa datelor: INS

Tabel 9: Numărul de muzee și colecții publice pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-2015

Regiuni de dezvoltare Anul Anul Anul Anul Anul


2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 709 663 750 739 738
Regiunea NORD-VEST 93 86 86 85 89
Regiunea CENTRU 118 112 161 157 153
Regiunea NORD-EST 126 118 124 126 127
Regiunea SUD-EST 75 74 79 75 70
Regiunea SUD-MUNTENIA 97 93 109 109 114
Regiunea BUCURESTI - ILFOV 56 50 47 44 43
Regiunea SUD-VEST OLTENIA 73 61 78 77 76
Regiunea VEST 71 69 66 66 66

Sursa datelor: INS

16
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 10 : Numărul de instituții și companii de spectacole sau concerte pe categorii, în perioada 2011-2015

Categorii de instituții și companii de Anul Anul Anul Anul Anul


spectacole sau concerte 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 162 168 236 242 254
Dramatice (inclusiv secțiile de teatru) 64 65 69 71 71
De animație (inclusiv sectiile de teatru) 21 22 25 26 27
Opere 8 9 10 10 9
Muzicale de estrada și de operetă 8 8 7 6 5
Filarmonica și orchestre simfonice 17 17 21 23 24
Orchestre populare 5 6 12 12 12
Ansambluri artistice 38 40 91 93 104
Circ 1 1 1 1 2

Sursa datelor: INS

Tabel 11: Numărul de instituții și companii de spectacole sau concerte pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-
2015

Regiuni de dezvoltare Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
TOTAL 162 168 236 242 254
Regiunea NORD-VEST 25 33 43 42 41
Regiunea CENTRU 27 26 59 57 64
Regiunea NORD-EST 16 14 16 16 16
Regiunea SUD-EST 16 15 19 25 27
Regiunea SUD-MUNTENIA 14 15 23 24 24
Regiunea BUCURESTI - 37 39 44 46 47
ILFOV
Regiunea SUD-VEST 13 13 18 18 21
OLTENIA
Regiunea VEST 14 13 14 14 14

Sursa datelor: INS

Tabel 12: Numărul de locuri în sălile de spectacole și concerte pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-2015

Regiuni de dezvoltare Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
Regiunea NORD-VEST 4902 5222 5959 6046 6455
Regiunea CENTRU 6246 6720 9297 8926 9315
Regiunea NORD-EST 3695 3914 3609 3739 3633
Regiunea SUD-EST 4440 4570 4790 5348 5196
Regiunea SUD-MUNTENIA 1911 1974 2423 2557 2565
Regiunea BUCURESTI - 12884 13164 14017 12211 12861
ILFOV
Regiunea SUD-VEST 2372 2352 2663 2721 2721
OLTENIA
Regiunea VEST 4762 4684 4378 4464 4365

Sursa datelor: INS

17
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

CONSUM CULTURAL

Grafic 13: Numărul de volume eliberate de biblioteci, în perioada 2011-2015

60000000

50000000 54683835
50786398 50177081
40000000 46502874
40637731
30000000

20000000

10000000

0
2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: INS

Grafic 14: Numărul de cititori activi în biblioteci, în perioada 2011-2015

4400000

4200000 4261725
4178905
4000000
4004366

3800000
3806677

3600000
3579752
3400000

3200000
2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: INS

18
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 13: Proporția volumelor eliberate din totalul volumelor din biblioteci și numărul mediu de volume eliberate
unui cititor într-un an, în perioada 2011-2015

Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
Volume în 172.306.882 170.085.005 170.481.988 167.335.971 165.449.585
biblioteci
Cititori activi 4.261.725 4.178.905 4.004.366 3.806.677 3.579.752
Volume 54.683.835 50.786.398 50.177.081 46.502.874 40.637.731
eliberate
Proporţia 31,70% 29,86% 29,43% 27,79% 24,56%
volumelor
eliberate din
totalul
volumelor din
biblioteci
Nr. mediu de 13 12 13 12 11
volume
eliberate unui
cititor într-un
an

Sursa datelor: INS

Grafic 15: Evoluția numărului de spectatori la cinematografe, în perioada 1990, 2004-2014 (mii spectatori)

140000 130144

120000

100000

80000

60000

40000

20000 6509 7235 8349 9048 10171


4002 2830 2777 2928 3798 5280

0
1990 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Sursa datelor: INS

19
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 14: Numărul de spectatori în cinematografe multiecran şi multiplexuri pe regiuni de dezvoltare, în perioada
2012-2015

Regiuni de dezvoltare Anul Anul Anul Anul


2012 2013 2014 2015
Regiunea VEST 731.710 755.974 822.481 895.451
Regiunea SUD-EST 807.334 963.027 1.056.839 1.201.944
Regiunea SUD-VEST 0 27.700 211.232 362.035
Regiunea SUD 277.753 628.306 690.580 729.487
Regiunea NORD-VEST 1.118.909 1.032.935 1.231.011 1.263.278
Regiunea NORD-EST 593.991 690.789 836.809 959.530
Regiunea CENTRU 380.090 350.005 441.733 670.072
Regiunea BUCUREȘTI-ILFOV 3.033.076 3.679.721 4.097.678 4.177.137

Sursa datelor: INS

Tabel 15: Date despre încasări, frecvența cinematografelor per locuitor și prețul mediu al biletului, în perioada
2007-2015

Date generale Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cinematografe 72 75 74 68 75 81 76 78 82
în funcţiune

Locuri 43 057 46 782 49 871 50 733 56 728 58 096 57 248 61 534 68415

Spectatori 2 928 3 797 5 279 6 508 7 235 8 348 9.048. 10.171 11166
050 586 932 747 382 538 257 .644 861
Încasări totale 34.381 53.114 86.940 111.64 124.70 144.79 160.52 185.20 20686
(RON) .413 .230 .607 0.783 6.985 3.811 3.144 1.343 8801

Frecvenţa pe 0,14 0,18 0,24 0,30 0,38 0,44 0,45 0,52 0,57
locuitor

Preţ mediu 11,74 13,99 16,47 17,15 17,24 17,34 17,74 18,21 18,52
bilet – lei

Sursa datelor: Calcule INCFC și MC pe baza datelor CNC

20
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 16: Numărul de vizitatori ai muzeelor și colecțiilor publice din România, în perioada 2010-2015

14000000

12000000 13051886

10000000 10927765 10823706


10076330
9527938
8000000 8900425

6000000

4000000

2000000

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor : INS

Tabel 16: Numărul de vizitatori în muzee și colecții publice pe regiuni de dezvoltare, în perioada 2011-2015

Regiuni de dezvoltare Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
TOTAL 9527938 10076330 10927765 10823706 13051886
Regiunea NORD-VEST 726691 929549 1009095 1071464 1333602
Regiunea CENTRU 2708020 2769090 3260034 3054385 3823143
Regiunea NORD-EST 1332343 1336285 1471030 1405781 1605381
Regiunea SUD-EST 836758 935226 875695 955785 1131887
Regiunea SUD-MUNTENIA 1136738 1173995 1201705 1239154 1690805
Regiunea BUCURESTI - 1536724 1535554 1562206 1530416 1766316
ILFOV
Regiunea SUD-VEST 845460 840224 866255 787190 849581
OLTENIA
Regiunea VEST 405204 556407 681745 779531 851171

Sursa datelor: INS

21
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 17: Numărul de spectatori și auditori la reprezentații artistice pe macroregiuni și regiuni de dezvoltare, în
perioada 2011-2015

Regiuni de dezvoltare Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
TOTAL 8125780 9634453 5716715 6237216 5806605
Regiunea NORD-VEST 549449 680197 670825 681524 918872
Regiunea CENTRU 779668 770020 778976 842547 918453
Regiunea NORD-EST 854833 834701 914454 948187 444187
Regiunea SUD-EST 468165 574888 510663 546161 641822
Regiunea SUD-MUNTENIA 187710 245118 254472 275084 360840
Regiunea BUCURESTI - 1618884 1228909 1234083 1137510 1371324
ILFOV
Regiunea SUD-VEST 3413130 5013220 1013639 1505562 813587
OLTENIA
Regiunea VEST 253941 287400 339603 300641 337520

Sursa datelor: INS

Tabel 18: Numărul de spectatori și auditori la reprezentații artistice pe categorii de instituții și companii de
spectacole sau concerte, în perioada 2011-2015

Categorii de instituții de Anul 2011 Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015
spectacole și concerte

TOTAL 8125780 9634453 5716715 6237216 5806605


Dramatice (inclusiv secțiile 1566540 1622140 1538873 1449217 1706581
de teatru)

De animație (inclusiv secțiile 493066 489236 567461 593709 600402


de teatru)

Opere 343676 412771 444546 386489 461608


Muzicale de estrada și de 266606 155453 158380 114555 116019
operetă

Filarmonică și orchestre 456485 256972 403041 410765 456585


simfonice

Orchestre populare 126032 600820 182403 182759 229274


Ansambluri artistice 4741816 6001234 2335860 3016956 2117170
Circ 131559 95827 86151 82766 118966

Sursa datelor: INS

22
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 19: Numărul mediu de spectatori pe categorii de instituții și companii de spectacole sau concerte, în
perioada 2011-2015

Categorii de instituții de Anul Anul Anul Anul Anul


spectacole și concerte 2011 2012 2013 2014 2015
TOTAL 50159 57348 24223 25774 22861
Dramatice (inclusiv secțiile 24477 24956 22303 20412 24036
de teatru)
De animație (inclusiv secțiile 23479 22238 22698 22835 22237
de teatru)
Opere 42960 45863 44455 38649 51290
Muzicale de estrada si de 33326 19432 22626 19093 23204
opereta
Filarmonică și orchestre 26852 15116 19192 17859 19024
simfonice
Orchestre populare 25206 100137 15200 15230 19106
Ansambluri artistice 124785 150031 25669 32440 20357
Circ 131559 95827 86151 82766 59483

Sursa datelor: INS

Tabel 20: Numărul mediu de spectatori pe reprezentații, în perioada 2011-2015

Categorii de instituții de Anul Anul Anul Anul Anul


spectacole și concerte 2011 2012 2013 2014 2015

TOTAL 403 481 266 300 258


Dramatice (inclusiv secțiile 163 164 148 150 159
de teatru)

De animație (inclusiv secțiile 140 140 137 148 136


de teatru)

Opere 347 391 415 428 433


Muzicale de estrada și de 306 240 304 294 291
operetă

Filarmonica și orchestre 275 186 249 220 225


simfonice

Orchestre populare 373 1642 355 404 570


Ansambluri artistice 1602 1975 745 888 650
Circ 572 599 718 690 488

Sursa datelor: INS

23
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

COMERȚ

Tabel 21: Comerţul exterior cu instrumente de desen (mii euro), în perioada 2010-2014

Anul Anul Anul Anul 2013 Anul % modif.


2010 2011 2012 2014 2014 faţă
de 2010
Importuri 6.126 7.677 8.429 8.435 8.387 36,9%
Exporturi 5.616 5.340 5.297 5.297 5.748 2,4%
Balanța Comercială -510 -2.337 -3.132 -3.138 -2.639

Sursa datelor: INS

Tabel 22: Comerţul exterior cu suporturi de stocare (mii euro), în perioada 2010-2014

Anul Anul Anul Anul Anul % modif.


2010 2011 2012 2013 2014 2014 faţă
de 2010
Importuri 206.496 149.555 94.467 87.197 97.998 -52,5%
Exporturi 63.360 55.851 25.894 37.219 49.027 -22,6%
Balanța Comercială -143.136 -93.704 -68.573 -49.978 -48.971

Sursa datelor: INS

Tabel 23: Comerţul exterior cu instrumente muzicale (mii euro), în perioada 2010-2014

Anul Anul Anul Anul Anul % modif.


2010 2011 2012 2013 2014 2014 faţă
de 2010
Importuri 11.645 12.973 12.935 12.610 15.261 31,1%
Exporturi 10.021 10.646 11.160 10.634 11.043 10,2%
Balanța Comercială -1.623 -2.327 -1.774 -1.975 -4.217

Sursa datelor: INS

Tabel 24: Comerţul exterior cu ziare şi alte publicaţii (mii euro), în perioada 2010-2014

Anul Anul Anul Anul 2013 Anul % modif.


2010 2011 2012 2014 2014 faţă
de 2010
Importuri 30.837 30.136 28.392 26.311 29.143 -5,5%
Exporturi 22.353 26.537 27.323 26.928 29.606 32,4%
Balanța Comercială -8.484 -3.600 -1.069 617 463

Sursa datelor: INS

Tabel 25: Comerțul exterior cu tipărituri (mii euro), în perioada 2010-2014

Anul Anul Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 & modif.
2010 2011 2014 faţă
de 2010
Importuri 113.742 93.651 80.699 78.494 80.201 -30%
Exporturi 38.315 51.830 64.821 72.868 76.175 99%
Balanța Comercială -75.427 -41.821 -15.878 -5.626 -4.025

Sursa datelor: INS

24
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

FINANȚAREA SECTOARELOR CULTURALE ȘI CREATIVE

Tabel 26: Analiza Programului Național de Restaurare, în perioada 2010-2015


An 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Număr 304 313 282 164 182 164
monumente
intrate în
restaurare
Suma totală 48 503 960 51 978 086 54 708 665 12 939 403 10 942 561 23 554 956
alocata în PNR
(lei)
Suma totala 47 523 427 51 668 953 48 639 924 12 863 264 10 942 024 19 680 481
decontată în
PNR (lei)
Suma medie 159 552 166 064 194 002 78 899 60 124 143 628
alocată pentru
restaurarea unui
monument (lei)

Suma medie 156 327 165 077 172 482 78 435 60 121 120 003
decontată
pentru
restaurarea unui
monument (lei)

Sursa datelor: calcule UPP, pe baza datelor INP

Tabel 27: Numărul total de obiective incluse în PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei), în perioada 2010-2015

Regiune 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Centru 68 72 51 27 34 28
Nord-Est 52 51 46 39 35 32
Sud 45 43 40 29 28 25
Nord-Vest 43 51 41 17 24 24
Sud-Vest 26 28 33 18 27 21
Vest 31 29 26 14 14 15
Sud-Est 26 26 30 10 10 10
Bucuresti-Ilfov 13 13 15 10 10 9
Total 304 313 282 164 182 164

Sursa datelor: calcule UPP, pe baza datelor INP

Tabel 28: Suma totală alocată in PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei), în perioada 2010-2015

Regiune 2010 2011 2012 2013 2014 2015


10 987 507 12 096 853 14 577 594 4 857 149 4 488 209 12 222 288
Nord-Est
Centru 9 650 576 16 534 352 13 321 870 1 721 498 2 079 727 3 312 622
Sud-Vest 6 668 941 4 599 945 5 311 369 2 269 797 1 009 260 892 940
Nord-Vest 5 116 834 5 895 215 6 513 928 740 858 640 183 385 682

Sud 5 077 647 2 904 839 4 100 314 1 213 536 1 247 151 2 109 196
Vest 5 278 107 1 595 418 3 871 716 1 173 234 1 162 929 3 056 510
Sud-Est 4 083 255 6 065 418 4 472 816 619 329 190 445 609 000
Bucuresti-Ilfov 1 641 095 2 286 046 2 539 058 344 002 124 657 966 717
Total 48 503 960 51 978 086 54 708 665 12 939 403 10 942 561 23 554 956

Sursa datelor: calcule UPP, pe baza datelor INP

25
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 29: Suma medie decontată în PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei), în perioada 2010-2015

Regiune 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Bucuresti-Ilfov 125 923 174 708 151 005 34 404 12 466 106 846
Centru 138 846 228 564 233 010 63 759 61 168 84 090
Nord-Est 207 649 234 483 288 899 122 518 128 232 342 244
Nord-Vest 114 339 114 517 137 628 43 328 26 674 10 487
Sud 111 470 67 269 90 403 42 579 44 525 48 811
Sud-Est 154 914 233 195 132 814 61 931 19 044 57 315
Sud-Vest 251 363 164 130 132 658 125 809 37 380 37 582
Vest 166 169 54 859 137 731 83 165 83 066 171 882
Suma medie
156 327 165 077 172 482 78 435 60 121 120 003
decontata

Sursa datelor: calcule UPP, pe baza datelor INP

Tabel 30: Alocare financiară medie în PNR, pe regiuni de dezvoltare (lei)

Regiune 2010 2011 2012 2013 2014 2015


Nord-Est 211 298 237 193 316 904 124 542 128 235 381 947
Centru 141 920 229 644 261 213 63 759 61 168 118 308
Sud-Vest 256 498 164 284 160 951 126 100 37 380 42 521
Vest 170 262 55 014 148 912 83 802 83 066 203 767
Sud-Est 157 048 233 285 149 094 61 933 19 044 60 900
Bucuresti-Ilfov 126 238 175 850 169 271 34 400 12 466 107 413
Nord-Vest 118 996 115 592 158 876 43 580 26 674 16 070
Sud 112 837 67 554 102 508 41 846 44 541 84 368
Alocare medie 159 552 166 064 194 002 78 899 60 124 143 628

Sursa datelor: calcule UPP, pe baza datelor INP

Tabel 31: Lucrări recepţionate pe categorii - Monumente UNESCO, religioase şi laice, pe grupe valorice, în
perioada 2006-2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL

Nr. monumente religioase


Grupa A 9 13 16 20 12 30 11 4 4 11 130
Grupa B 1 2 4 15 6 7 3 3 2 2 45
Nr. monumente laice
Grupa A 27 16 1 9 1 1 3 1 2 60
Grupa B 1 1 1 1 5
Monumente UNESCO
1 1 3 5
TOTAL/ ANI 39 32 21 46 18 41 16 10 7 15 245

Sursa datelor: calcule UPP, pe baza datelor INP

26
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 17: Numărul de proiecte cu participarea României finanţate în Cultura (2007-2013)

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0 5 10 15 20 25
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
cooperare multianuală 2 1 1 1 2 3
cooperare max.2 ani 14 15 16 12 14 16 9
cooperare cu ţări terţe 4 1
traduceri 1 1 2 4 4 1 2
festivaluri 2 1

cooperare multianuală cooperare max.2 ani cooperare cu ţări terţe traduceri festivaluri

Sursa datelor: Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanțate, studiu CCDC (Bianca Floarea,
2013)

Grafic 18: Numărul de operatori culturali din România în Cultura (2007-2013)

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
educaţie
firmă
instituţie centru/in şi
(alta autoritat
ONG spectacol editură stitut formare muzeu bibliotecă radio
decât e publică
e cultural profesion
editură)
ală
43 14 11 8 8 6 6 4 3 1

Sursa datelor: Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanțate, studiu CCDC (Bianca Floarea,
2013)

27
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 19: Numărul de proiecte de cooperare cu operatori din România în Cultura (2007-2013)

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
proiecte cu lideri RO 1 2 1 2 1 4
proiecte cu coorganizatori RO 8 17 17 16 15 15 12

Sursa datelor: Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanțate, studiu CCDC (Bianca Floarea,
2013)

Figura 4: Limbile operelor traduse de editurile româneşti în Cultura (2007-2013)

2 111 1 1
3
3 25
4

15

22

engleză franceză spaniolă portugheză


germană cehă turcă bulgară
maghiară poloneză greacă albaneză

Sursa datelor: Cultura (2007-2013). România în proiecte europene finanțate, studiu CCDC (Bianca Floarea,
2013)

28
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 32: Numărul de proiecte cu participarea României finanţate în cadrul programul Europa Creativă –
subprogramul Cultura în 2014

Linia de finanțare Total proiecte Total proiecte Total proiecte Total proiecte
depuse la selectate la cu operatori cu parteneri
nivel european nivel european români lideri români
de proiect
Proiectele de cooperare

Categoria 1 – Proiectele de 337 42 – 5


cooperare de mai mică
amploare
Categoria 2 – Proiectele de 74 21 – 3
cooperare de mai mare
amploare
Proiectele de traduceri literare
Categoria 1 – Proiectele de 238 63 1 –
traduceri literare – Proiecte cu o
durată de maximum 2 ani
Categoria 2 – Proiectele de 23 11 – –
traduceri literare – Proiecte
strategice de 4 ani
Platformele europene 24 5 – 1

Rețelele europene*** 58 22 – –

* Valoarea finanțării europene pentru anul 2014.


** Cuantum finanțare europeană anuală acordată.
*** România are organizații și persoane membre în 13 din aceste rețele europene selectate.

Sursa datelor: Biroul Europa Creativă din România

Tabel 33: Numărul de proiecte cu participarea României finanţate în cadrul programul Europa Creativă –
subprogramul Cultura în 2015

Linia de finanțare Total proiecte Total proiecte Total proiecte Total proiecte
depuse la selectate la cu operatori cu parteneri
nivel european nivel european români lideri români
de proiect
Proiectele de cooperare

Categoria 1 – Proiectele de 476 65 2 5


cooperare de mai mică
amploare*
Categoria 2 – Proiectele de 128 17 – 2
cooperare de mai mare
amploare*
Proiectele de traduceri literare
Categoria 1 – Proiectele de 246 58 – –
traduceri literare – Proiecte cu o
durată de maximum 2 ani
Categoria 2 – Proiectele de ** ** – –
traduceri literare – Proiecte
strategice de 4 ani
Platformele europene 47 3 – –

Rețelele europene – – – –

29
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

* Termenul-limită pentru depunerea proiectelor a fost în cursul anului 2014, dar rezultatele s-au anunțat în anul
2015. Granturile acordate proiectelor selectate se susțin din bugetul Programului Europa Creativă –
Subprogramul Cultura pentru anul 2015.
** Licitația s-a organizat în cursul anului 2014; au fost depuse 23 de proiecte la nivel european și selectate 11
*** Valoarea finanțării europene pentru anul 2015
**** Cuantum finanțare europeană anuală acordată
Sursa datelor: Biroul Europa Creativă din România

Tabel 34: Situația participării organizațiilor din România în cadrul programul Europa pentru Cetățeni în 2014

Linia de finanțare Număr de Grant proiecte Număr de Grant proiecte


proiecte selectate (€)* proiecte cu selectate
selectate operatori România (€)*
români lideri și
parteneri în
proiect
C1 Memoria istorică europeană 33 (+2 rezervă) 2.826.500 0 0
(+177.500)
C2 M2.1 Înfrățirea orașelor 248 3.814.000 28 476.500

C2 M2.2 Rețele de orașe 33 4.312.500 2 257.500

C2 M2.3 Proiectele societății civile 27 3.373.250 0 0

* începând cu anul 2014 granturile se calculează doar pe bază de sume forfetare și nu mai este specificat
cuantumul cofinanțării la niciuna dintre liniile de finanțare ale Programului.

Sursa datelor: Biroul Europa pentru Cetățenii din România

Tabel 35: Situația participării organizațiilor din România în cadrul programul Europa pentru Cetățeni în 2015

Linia de finanțare Număr de Grant proiecte Număr de Grant proiecte


proiecte selectate (€)* proiecte cu selectate
selectate operatori România (€)
români lideri și
parteneri în
proiect
C1 Memoria istorică europeană 33 3.021.560 1 100.000
C2 M2.1 Înfrățirea orașelor 240 (+12 3.922.000 20 348.500
rezerva) (+216.000
rezerva)
C2 M2.2 Rețele de orașe 32 4.067.500 2 257.500

C2 M2.3 Proiectele societății civile 23 (+4 rezerva) 2.817.500 1 (+1 rezerva) 57.750 (+57.500
(+505.250 rezerva)
rezerva)
* începând cu anul 2014 granturile se calculează doar pe bază de sume forfetare și nu mai este
specificat cuantumul cofinanțării la niciuna dintre liniile de finanțare ale Programului.

Sursa datelor: Biroul Europa pentru Cetățenii din România

30
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 36: Situația participării organizațiilor din România în cadrul programul Europa Creativă – subprogramul Media
în 2014 și 2015

Anul Anul
2014 2015
Număr de beneficiari 15 21
Număr de proiecte 44 56
Valoarea finanțării MEDIA în 2014 in RO 863.820 809.254 + 420.000 valoarea celor 2
proiecte în care 3 organizații din
România sunt partenere
Numar total de proiecte MEDIA in 2014 in functie
de linia de finantare MEDIA
Festivaluri 4 4
Distributie automată 11 13
Distribuție selectivă 19 20
Dezvoltare- Proiect unic 4 6
Dezvoltare- Portofoliu proiecte 1 2
Distribuție TV 1
Dezvoltarea publicului 1 2 proiecte în care 3 organizații din
România sunt partenere
Valoarea finantarii MEDIA in 2014 in functie de
linia de finantare, in euro
Festivaluri 157.000 157.000
Distributie automată 92.820 37.706
Distribuție selectivă 129.000 104.700
Dezvoltare- Proiect unic 135.000 200.000
Dezvoltare- Portofoliu proiecte 200.000 287.848
Distribuție TV 22.000
Dezvoltarea publicului 150.000 420.000
Sursa datelor: Biroul Europa Creativă din România

Tabel 37 : Situația proiectelor culturale finanțate de AFCN în perioada 2010-2015

2010 2011 2012


Arii tematice Număr Buget total Număr Buget total Număr Buget total
proiecte (lei) proiecte (lei) proiecte (lei)
finanțate finanțate finanțate

Arte vizuale și 12 283600 45 1717844 23 2339000


noile media (în
2014 și 2015 Arte
vizuale)

Arhitectură și 17 775000 7 775000


design

Activități muzeale 7 132999 28 932004 13 1121000


(în 2014 Activități
muzeale și
activități pentru
promovarea
culturii scrise)

Artele 20 470200 79 3188643 37 3882000


spectacolului

Patrimoniu 12 286508 44 1586736 21 1854500


Cultural Național
(În 2015

31
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

2010 2011 2012


Patrimoniu
cultural material)

Patrimoniu 8 166742 28 1176516 18 1467000


Imaterial

Intervenție 3 76000 14 618952 20 955000


culturală

Formare 6 145882 22 1035688 27 1384000


profesională în
domeniul culturii
Educație culturală 9 190000 52 1768587 74 3054000

Diversitate 6 117680 _ _ _ _
culturală

Total 83 1869611 329 12799970 240 16831500

(continuare)
2013 2014 2015
Arii tematice Număr Buget total Număr Buget total Număr Buget total
proiecte (lei) proiecte (lei) proiecte (lei)
finanțate finanțate finanțate
Arte vizuale și 29 1541000 34 2.350.000 26 1.067.280
noile media (în
2014 și 2015 Arte
vizuale)
Arhitectură și 10 541000 _ _ _ _
design
Activități muzeale 16 668000 13 1.050.000 _ _
(în 2014 Activități
muzeale și
activități pentru
promovarea
culturii scrise)
Artele 65 2916000 37 2.750.000 37 1.584.379
spectacolului
Patrimoniu 27 1168000 28 1.850.000 27 1.077.250
Cultural Național
(În 2015
Patrimoniu
cultural material)

Patrimoniu 26 1166000 25 976.075


Imaterial
Intervenție 17 668000 _ _
culturală
Formare 15 791000 _ _ _ _
profesională în
domeniul culturii
Educație culturală 56 3041000 _ _ _ _
Diversitate _ _ _ _ _ _
culturală
Total 261 12500000 112 8000000 115 4704984

Sursa datelor: Calcule MC pe baza datelor AFCN

32
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 38: Situația proiectelor editoriale finanțate de AFCN în perioada 2010-2015

2010 2011 2012 2013


Secțiuni Număr Buget Număr Buget Număr Buget Număr Buget
proiecte total (lei) proiecte total (lei) proiecte total (lei) proiecte total (lei)
finanțate finanțate finanțate finanțate
Carte 36 1.222.08 55 2.044.20 71 2.363.00 95 1.456.25
0 0 8 0

Reviste 22 681.400 30 718.390 13 506.250


Culturale

Publicații 21 429.800 10 302.896 12 340.407 11 268.750


Culturale

Proiecte 19 340.700 17 359.195 9 268.750


editoriale
noile media
Reviste și _ _
Publicații
Culturale
Ediție de _ _
Poezie

Total 57 1651880 106 3369196 130 3781000 128 2500000

(continuare)

2013 2014 2015


Secțiuni Număr Buget total Număr Buget total Număr Buget total
proiecte (lei) proiecte (lei) proiecte (lei)
finanțate finanțate finanțate
Carte 95 1.456.250 70 1.180.000 122 2.200.000
Reviste Culturale 13 506.250 _ _ _ _
Publicații 11 268.750 _ _ _ _
Culturale
Proiecte 9 268.750 13 337.000 28 569.650
editoriale noile
media
Reviste și _ _ 22 683.000 28 760.000
Publicații
Culturale
Ediție de Poezie _ _ _ _ 9 197.600
Total 128 2500000 105 2200000 187 3727250

Sursa datelor: Calcule MC pe baza datelor AFCN

33
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 39: Situația bugetelor programelor prin care se finanțează diverse proiecte culturale de către Ministerul
Culturii de la bugetul de stat, în perioada 2011-2015

Numele Valoarea totală a finanțărilor acordate (RON)


programului
de finantare
Anul Anul Anul Anul Anul
2011 2012 2013 2014 2015

Program 712.000 860.000 911.000 525.000


Cercetare
Arheologică
Programe 8.389.000 10.939.000 4.320.000 7.931.000 10.926.000
Prioritare

Cofinanțare 751.000 425.000 856.000 181.000


națională
proiecte
Europa
Creativă

Program 749.000 490.000 381.000 518.740 818.000


Nevoi
Culturale de
Urgență

Sursa datelor: MC

Tabel 40: Situația bugetelor programelor de finanțare nerambursabilă gestionate de Unitatea de Management a
Proiectului din cadrul de Ministerul Culturii în cadrul Mecanismului financiar SEE, în perioada 2011-2015

Numele Valoarea Valoarea totală a finanțărilor acordate (RON)


programului de totală a
finantare programului 2011 2012 2013 2014 2015
Programul
PA16/RO12 83.030.828 15.526.590 26.294.658 31.761.236
Conservarea și
revitalizarea
patrimoniului
cultural și
natural

Programul
PA17/RO13 36.099.266 21.196.252 8.470.518
Promovarea
diversității în
cultură și artă
în cadrul
patrimoniului
cultural
european

Sursa datelor: MC

34
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 50: Situația bugetelor programelor de finanțare rambursabilă gestionate de Unitatea de Management a
Proiectului din cadrul Ministerul Culturii din credite externe acordate de BDCE și de la bugetul de stat

Denumire Obiective Surse de Valoare Valoarea Contribuția României


program finanțare totală împrumutului acordat
(Euro, fără de BDCE
TVA) Sumă Ponder Sumă Ponder
e e
F/P 1572 Construcția, 233.980.000 116.200.000 49,7% 117.780.000 50,3%
(2006) reconstrucția Credite
privind și externe
finalizarea modernizare acordate
construcţie, a unui număr de BDCE
renovarea de 5 clădiri și
sau aflate în bugetul
reabilitarea folosința de stat
clădirilor unor instituții
culturale de publice de
interes cultură de
public din importanță
România națională
F/P 1562 Consolidare 114.878.000 78.200.000 68% 36.678.000 32%
(2006) a și
privind restaurarea
reabilitarea unui număr
monumente de 16 clădiri-
lor istorice monument
din istoric
România aparținând
unor instituții
publice de
cultură de
importanță
națională
Valoare cumulată 348.858.000 194.400.000 55,7% 154.458.000 44,3%

Sursa datelor: MC

35
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

PRODUCȚIE CULTURALĂ

Tabel 41: Numărul de filme românești produse în țară, pe categorii de filme, în perioada 2010-2014

Categorii de filme Anul Anul Anul Anul Anul


produse 2010 2011 2012 2013 2014
De lung metraj și 19 14 20 27 29
mediu
De scurt metraj 6 11 10 6 5
Filme de animație de : : : : 3
scurt metraj
Filme documentare și 15 2 7 5 10
științifice
Filme seriale pentru 191 76 41 149 426
televiziune

Sursa datelor: INS

Tabel 42: Numărul de spectacole cinematografice pe categorii de cinematografe, în perioada 2011-2015

Categorii de cinematografe Anul Anul Anul Anul Anul


2010 2011 2012 2013 2014
TOTAL 239965 300071 371456 397802 420254

Cinematografe și instalații 239879 299484 371014 396806 419928


cinematografice cu bandă
normală
Cinematografe și instalații : : : : :
cinematografice cu bandă
îngustă
Caravane cinematografice 86 587 442 996 326

Sursa datelor: INS

Tabel 43: Numărul de reprezentații de spectacole de cinema, în perioada 2007-2015

Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
99602 127879 185290 239879 299484 371456 397802 420254 487743

Sursa datelor: Calcule INCFC pe baza datelor CNC

Tabel 44: Numărul mediu de spectacole per cinematograf, în perioada 2007-2015

Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul


2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1383,36 1705,05 2503,92 3527,63 3993,12 4585,88 5234,24 5387,87 5948,09

Sursa datelor: Calcule INCFC și MC pe baza datelor CNC

36
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 45: Numărul de filme în premieră după ţara de origine, în perioada 2007-2015

Țara de Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul Anul
origine 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
România 9 15 19 20 24 23 27 23 22
4,7% 7,5% 9% 10,9% 12,5% 12,37 13,64 11,98 10,14
% % % %
România 8 13 15 18 22 15 18 10 14
(cu sprijinul
CNC)
Europene 59 55 57 57 49 48 38 47 80
30.5% 27.6% 27% 31% 25.5% 25,81 19,19 24,48 36,87
116 124 131 102 114 %
113 %
123 %
113 %
104
Americane
60,1% 62,3% 62% 55,4% 59,4% 60,75 62,12 58,85 47,93
% % % %
Alte țări 9 5 4 5 5 2 10 9 11
4,7% 2,5% 1,9% 2,7% 2,6% 1,08% 5,05% 4,69% 5,07%
TOTAL 193 199 211 184 192 186 198 192 217
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Sursa datelor: Calcule INCFC și MC pe baza datelor CNC

37
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

OCUPAREA ÎN SECTORUL CULTURAL PUBLIC

Tabel 46: Numărul de angajați în cadrul instituților și companiilor de spectacole sau concerte, în funcție de
categoria de personal, în anii 2008 și 2009

Categorii de personal Anul 2008 Anul 2009


Total Din care, Total Din care,
feminin: feminin:
Total 19704 8468 18329 7736
Cu normă întreagă 2973 1357 2794 1317
Cu normă parţială 10886 4838 10958 4837
Colaboratori externi 5845 2273 4577 1582
Nivel de instruire
Studii superioare 10682 4780 10429 4498
Studii medii 7370 3054 6750 2818
Alt nivel 1652 634 1150 420
Personal de specialitate,
din care cu: 11707 4978 11136 4751
Cu normă întreagă 2050 924 1824 820
Cu normă parţială 6646 2886 6691 2897
Colaboratori externi 3011 1168 2621 1034
Nivel de instruire
Studii superioare 7780 3409 7754 3348
Studii medii 3548 1413 3079 1292
Alt nivel 379 156 303 111
Alt personal de profil,
din care: 3193 1308 3678 1190
Cu normă întreagă 313 162 439 225
Cu normă parţială 562 265 1400 480
Colaboratori externi 2318 881 1839 485
Nivel de instruire
Studii superioare 1765 736 1775 590
Studii medii 1177 464 1569 512
Alt nivel 251 108 334 88
Personal de
administraţie şi tehnic, din
care: 4804 2182 3515 1795
Cu normă întreagă 610 271 531 272
Cu normă parţială 3678 1687 2867 1460
Colaboratori externi 516 224 117 63
Nivel de instruire
Studii superioare 1137 635 900 560
Studii medii 2645 1177 2102 1014
Alt nivel 1022 370 513 221

Sursa datelor: Calcule INCFC pe baza datelor INS

38
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 47: Numărul de angajați în cadrul instituților și companiilor de spectacole sau concerte, în funcție de
categoria de personal, în anul 2010

Categorii de personal Total Din care, feminin:


Total 11749 5252
Contract pe durată determinată 1829 776
Contract pe durată nedeterminată 9920 4476
Nivel de instruire
Studii superioare 6059 2882
Studii medii 4274 1793
Alt nivel 1416 577
Personal cu funcţii artistice
specialitate, din care cu: 6997 3051
Contract pe durată determinată 1208 506
Contract pe durată nedeterminată 5789 2545
Nivel de instruire
Studii superioare 4914 2200
Studii medii 1811 750
Alt nivel 272 101
Personal cu funcţii tehnice de
specialitate, din care: 2239 852

Contract pe durată determinată 316 140


Contract pe durată nedeterminată 1923 712
Nivel de instruire

Studii superioare 360 169


Studii medii 1200 399
Alt nivel 679 284
Personal cu funcţii administrative, din care:
2513 1349

Contract pe durată determinată 305 130


Contract pe durată nedeterminată 2208 1219
Nivel de instruire

Studii superioare 785 513


Studii medii 1263 644
Alt nivel 465 192

Sursa datelor: Calcule INCFC pe baza datelor INS

Tabel 48: Numărul de angajați în cadrul instituților și companiilor de spectacole sau concerte, în perioada 2011-
2015

Anul Anul Anul Anul Anul


2011 2012 2013 2014 2015
11182 11165 11368 11266 11701

Sursa datelor: Calcule INCFC pe baza datelor INS

39
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Tabel 49: Situaţia personalului angajat în instituţii de specialitate pentru patrimoniu, în perioada 2007- 2013

Anul Instituția Total Monumente Arheologie Restaurare Patrimoniu Personal


personal istorice monumente mobil, auxiliar
angajat, istorice digital,
din care: imaterial
2007 INMI 49 28 2 0 0 19
ONMI 79 0 0 25 0 54
CIMEC 33 0 0 0 0 3
CNCPCT 45 n/a n/a n/a n/a n/a
2008 INMI 48 28 2 0 0 19
ONMI 81 0 0 26 0 55
CIMEC 32 0 0 0 29 3
CNCPCT 45 n/a n/a n/a n/a n/a
2009 INMI 42 21 2 0 0 19
ONMI 73 0 0 21 0 52
CIMEC 30 0 0 0 27 3
CNCPCT 42 n/a n/a n/a n/a n/a
2010 INP 97 15 5 29 0 48
CIMEC 28 0 0 0 25 3
CNCPCT 22 n/a n/a n/a n/a n/a
2011 INP 83 13 3 27 0 40
CIMEC 21 0 0 0 19 2
CNCPCT 16 n/a n/a n/a n/a n/a
2012 INP 98 13 3 25 16 41
CNCPCT 16 n/a n/a n/a n/a n/a
2013 INP 95 11 3 24 16 41

Sursa datelor: Calcule INCFC, pe baza datelor INP

Grafic 20: Numărul de angajaţi în domeniul patrimoniului, în perioada 2007-2015

250

200
206 206
187
150
147

100 120 114


102 98
95

50

0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor INP

40
Strategia pentru cultură și patrimoniu național 2016-2022

Grafic 21: Numărul total de posturi în cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, în perioada 2011-
2016

450

400

350 386
346 346
300 328
308 308
250 288 281
255 257 257
200

150

100

50

0
2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total posturi Total posturi finantate

Sursa datelor: Calcule UPP, pe baza datelor MC si INP

41