Sunteți pe pagina 1din 48

COMISIA DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

PLAN OPERAŢIONAL
AL
COMISIEI

COORDONATOR COMISIE

1
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
CUPRINS

1. Organigrama comisiei
2. Portofoliul comisiei
3. Activităţile comisiei
4. Componenta comisiei
5. Sarcinile şi a principalele activităţi ale comisiei
5.1. Subcomisiile
5.2. Sarcini de lucru
6. Plan de acţiune
7. Modalităţi de clasificare şi gestionare a dovezilor
8. Observarea lecţiilor
9. Fişa de observare a lectiei
10. Planificarea asistentelor la lectii
11. Raportul de autoevaluare personală
12. Portofoliul profesorului
13. Opis chestionare
14. Opis proceduri
15. Anexe (lista standardelor)

1. ORGANIGRAMA COMISIEI DE EVALUARE ŞI


ASIGURARE A CALITĂŢII

2
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Director,

Coordonator C.E.A.C.,

Subcomisiile  elevi
Membrii C.E.A.C.  părinţi
(cadre didactice)  comunitate locală
 parteneri economici

2. PORTOFOLIUL COMISIEI DE EVALUARE ŞI


ASIGURARE A CALITĂŢII

Documentele care fac parte din portofoliul comisiei sunt:


1. Legislaţie
2. Regulament de organizare si functionare CEAC

3
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
3. Strategia de evaluare interna a calitatii
4. Manualul de calitate
5. Manualul de inspectie
6. Manualul de autoevaluare
7. Ghidul CEAC
8. Planul operaţional al comisiei
9. Calendarul activităţilor
10.Dosar cu chestionare
11.Dosar cu fişele de observare ale lecţiilor (graficul asistenţelor la ore)
12.Dosar cu rapoartele de autoevaluare ale cadrelor didactice
13.Registrul cu procesele verbale ale întâlnirilor comisiei
14.Dosar cu rapoarte (Raport de autoevaluare, Plan de îmbunătăţire, Raport de
inspecţie, formular de monitorizare)
15.Dosar cu statistici - situaţii semestriale pe programe de învăţare
16.Dosar cu dovezi

4
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
3. PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR PENTRU EVALUARES SI ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
DIAGRAMA GANTT

Septembrie

Octombrie

Decembrie
Noiembrie

Februarie
Ianuarie

Aprilie
Martie
Denumire

Iunie
Mai
activitate Frecvenţă

Numirea responsabilului şi
Anual X
constituirea comisiei
Planul opearţional Anual X
Aplicarea de chestionare
Semestrial X X
pentru cadre didactice
Stabilirea stiluri de învăţare la
Anual X
elevi
Planificări de programe de
Semestrial X X
învăţare
Evaluare iniţială Anual X
Autoevaluare Anual X
Portofolii cadre didactice
(de programe de învăţare şi Lunar X X X X X X X X X X
dirigenţie )
Portofolii elevi Lunar X X X X X X X X X X
Observarea lecţiilor şi
Lunar X X X X X X X X X X
completarea fişelor de
Monitorizarea frecvenţei
participării la programele de La 2 luni X X X X X
învăţare
Monitorizarea completării
Trimestrial X X X X
cataloagelor şcolare
Monitorizarea progresului Semestrial X X

5
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
şcolar

Septembrie

Octombrie

Noiembrie

Decembrie

Ianuarie

Februarie

Martie

Aprilie

Mai

Iunie
Frecvenţă
Denumire
activitate
Completarea fişelor de moni- X X X X
torizare privind implementarea La 2 luni
principiilor de calitate
Raport de autoevaluare final Anual X
Plan de îmbunătăţire Anual X
Raport de inspecţie Anual X
Selectarea, păstrarea şi verifi-
Lunar X X X X X X X X X X
carea materialelor şi dovezilor
Rezolvarea contestaţiilor Lunar
(ori de câte ori X X X X X X X X X X
este nevoie)
Verificarea documentelor X X
Trimestrial X
oficiale
Monitorizare orar Bilunar X X X X X X X X X X

6
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
4. Componenţa Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a
Calităţii
cf. Deciziei nr.

Nr.crt. Numele şi Prenumele Componenta Funcţia în comisie


Reprezentant al
COORDONATOR
1. Consiliului
Profesoral
Reprezentant al
MEMBRU
2. Consiliului
Profesoral
Reprezentant al
MEMBRU
3. Consiliului
Profesoral
Reprezentant al
MEMBRU
4. Consiliului
Profesoral
Reprezentant al
5. Consiliului MEMBRU
Profesoral
Reprezentant al
6. Consiliului MEMBRU
Profesoral
Reprezentant al
7. Consiliului MEMBRU
Profesoral

Reprezentant al
8. Consiliului MEMBRU
Profesoral
Reprezentant
9. Asociaţia MEMBRU
Părinţilor
Reprezentant
10. Consiliul Școlar al MEMBRU
Elevilor
Reprezentant
11. partener MEMBRU
economic

7
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
5. Sarcini de lucru şi principalele activităţi

Nr. Numele şi prenumele


Sarcini specifice şi activităţi corelate
crt. membrului din C.E.A.C.
• monitorizează şi supervizează activitatea comisiei
• elaborează planul operaţional şi de acţiune al comisiei
• monitorizeaza realizarea procedurilor specificate
• realizează raportul de autoevaluare
1. • realizează planul de îmbunătăţire
• elaborează chestionare şi fişe de evaluare
• gestionează întreaga documentaţie a comisiei
• realizează observarea lecţiilor
• elaborează documentele de lucru ale comisiei
 realizează observarea lecţiilor
2.

3.
 contribuie la gestionarea dovezilor
• realizează observarea lecţiilor
4.
• elaborează chestionare şi fişe de lucru ale comisiei
5. • realizează observarea lecţiilor
6.  realizează observarea lecţiilor
7.  contribuie la gestionarea dovezilor
8.  centralizează rezultatele chestionarelor

8
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
5.1. Subcomisii An scolar 2018-2019
 Subcomisia de selectare, păstrare şi
verificare a materialelor şi dovezilor
 Subcomisia de contestaţii
 Subcomisia de verificare a documentelor
oficiale
 Subcomisia de elaborare, aplicare şi
interpretare a chestionarelor
 Subcomisia de observare a lecţiilor

5.2. SARCINI DE LUCRU PENTRU SUBCOMISII

Nr Subcomisii Sarcini
.
crt
.
 identifică dovezile corelate principiului 5 al
calităţii;
Subcomisia de selectare,  analizează corectitudinea realizării
păstrare şi verificare a documentelor;
1. materialelor şi dovezilor  asigură păstrarea documetelor, permiţând
accesul la informaţie şi completarea acestora;

 înregistrează cererile de contestaţie;


 stabileşte validitatea cererilor conform
normelor şcolare în vigoare;
 analizează formularul de contestaţie şi a
Subcomisia de contestaţii argumentelor contestaţiei prin investigarea
2. aspectelor semnalate;
 elaborează documentul care cuprinde măsurile
de remediere şi modalităţile de aplicare ale
acestora;

 completează fişa de verificare a cataloagelor;


 extrage din fişe aspectele constatate;
Subcomisia de verificare a  aplică măsurile de corectare a erorilor
3. documentelor oficiale constatate;

 identifică contextual ce impune aplicarea


chestionarelor;
 elaborează chestionare în conformitate cu
Subcomisia de elaborare, scopul urmărit;

9
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
aplicare şi interpretare a  gestionează resursele temporale şi materiale
4. chestionarelor de aplicare a chestionarelor;
 interpretează chestionarele;
 fixează măsuri de îmbunătăţire a procesului
de învăţământ;

 realizează asistenţe în conformite cu graficile


existente;
Subcomisia de observare a  completează fişele de observare a lecţiei;
5. lecţiilor  stabileşte punctele tari ale activităţii
observate;
 fixează modalităţi de ameliorare a punctelor sl

10
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
6. Plan de acţiune

Corelare indicatori – dovezi

Indicatorul de perfomanţă Dovezi concrete Modalităţi Cine răspunde


I. ÎNSCRIERE
Prezentare plan cadru - diriginţi Tabele nominale pe
1. Prezentare informaţii despre Prezentare programe şcolare - profesori clase
Orarul şcolii - diriginte Mapă cu materialele
toate programele de învăţare Materiale de marketingul şcolii (oferte şcolare, Diriginţii
existente pliante, ş.a.) care promovează
Prezentare oferta C.D.Ş. unitatea şcolară
2. Informaţii conform nevoilor Aviziere Mapă cu conţinutul
Realizatorii avizierelor
elevilor în mod direct de la diriginţi, profesori avizierului
Selectare pe bază de fişe de opţiuni - diriginţi, Direcţiune
3. Posibilitatea de înscriere la directori Fişe de opţiuni Diriginţii
programe conform nevoilor Fişe pentru C.D.Ş. Teste Profesorii
4. Alegerea altor programe în
Repartizare în funcţie de celelalte opţiuni - fişe de
cazul în care elevii au fost Fişe de opţiuni Direcţiune
opţiuni
respinşi
Teste iniţiale individuale
Fişe de lucru iniţiale pentru testarea aptitudinilor Teste, chestionare
(matematice, filologice, tehnice, etc.) Teste de testarea Diriginţii
5. Evaluare iniţială
Teste pentru stabilirea stilului de învăţare aptitudinilor Profesorii
(chestionare)
Iniţializare / reactualizare cunoştinţe necesare în Fişe de sinteză
desfăşurarea ulterioară a programului (fişe de Prezentare
6. Participare la programe de sinteză) - cunoştinţe de bază
iniţiere în funcţie de programul Planificări, curriculum curriculum Profesorii
la care au fost admişi Prezentare cunoştinţe iniţiale (fişe de lucru Tabele de luare la
teoretice iniţiale) - dacă este cazul cunoştinţă
7. Programele răspund Fişe de sinteză iniţiale Cataloage Profesorii
Teste iniţiale
aspiraţiilor şi potenţialului
Rezultatele şcolare ale elevilor

11
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
elevilor
Indicatorul de perfomanţă Dovezi concrete Modalităţi Cine răspunde
II. SERVICII DE SPRIJIN
8. Drepturile şi Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de
luare la cunoştinţă) Tabele nominale de
responsabilităţile elevilor sunt luare la cunoştinţă Diriginţii
clar definite Regulamentul de ordine interioară
9.Accesul la sprijin eficace Cabinetul interşcolar de asistenţă psiho-
pedagogică - psihologul şcolii Psihologul şcolii
pentru rezolvarea problemelor Dosare cabinet
Sprijin iniţial prin diriginţi Diriginţii
personale
10. Accesul la sprijin eficace Teste de evaluare sumativă la sfârşit de capitol
pentru rezolvarea Revizuirea repartizării în grupele de lucru Teste curente Profesorii
problemelor personale Analiza fişei de activitate elev
Diriginţii - prezentarea ofertelor pentru
11. Perioade pentru reevaluarea învăţământul superior, postliceal, ş.a.
Profesorii - îndrumarea după aptitudinile Fişe de opţiuni
nevoilor şi urmărirea particulare şi în funcţie de opţiunile ulterioare Diriginţii
progresului pe parcursul Dosare examene
ale elevilor Profesorii
programului Prezentare nomenclator calificări diferenţă
Dosare examene de diferenţă
III. DESFĂŞURAREA PROCESULUI DE PREDARE - ÎNVĂŢARE
12. Măsuri eficace pentru Asigurarea şanselor egale - alcătuirea colectivelor Material de
promovarea egalităţii de elevi se face fără nicio discriminare prezentare Comisia pentru
şanselor pentru eliminării Chestionar a măsurilor asigurarea calităţii
discriminării de orice formă Utilizarea Fişei de activitate elev Chestionar
Feed-back asigurat prin chestionare aplicate
pentru urmărirea inter-relaţionării umane
13. Relaţiile de lucru eficace cu Elaborare fişe de Procese
lucru pe
verbale
discipline în colaborare
ceilalţi profesori, cu elevii, Procese verbale ale lecţiilor deschise, ale Chestionare Toţi membrii
alţi membrii ai personalului consiliilor profesorale, ale întâlnirilor Procese verbale colectivului
şi managerii diverselor comisii
Realizarea unor planificări comune

14. Stabilirea de criterii Repartizarea pe grupe de lucru (de nivel superior, Chestionare stiluri
individuale privind rezultatele de nivel mediu, cu nevoi speciale) în funcţie de de învăţare
standarde bine precizate şi având în vedere Profesorii
şi ţintele învăţării stilurile de învăţare şi inteligenţele multiple Teste iniţiale

12
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Componenta de bază (unitate de învăţare)
15. Învăţarea prin paşi mici se împărţită în subcomponente elementare (lecţii) Planificări pe
regăseşte în programele şi Fişe de lucru (de teorie, de exerciţii, ş.a) cu unităţi de învăţare Profesorii
materialele de învăţare paşi mici (etapizate) întocmite după categoria
de grupă din care fac parte elevii
Materialele conţine
16. Programele şi materialele Materialele de învăţare sunt însoţite de fişe de indicaţii cu
de învăţare au criterii explicite modalităţile de utilizare (ex: modul de modul de utilizare Profesorii
cunoscute de elevi completare al fişelor de lucru) ale acestor
materiale
Aplicare individualizat pe grupele de lucru (de
17. Gama variată de strategii de nivel superior, mediu, cu nevoi speciale) Proiecte de
Utilizarea strategiilor pentru învăţarea centrată Profesorii
predare şi învăţare tehnologie didactică
pe elev, în grupe de lucru şi în diferite contexte
Utilizarea resurselor materiale / materiale
vizuale:
Resurse materiale - aparatură:
Retroproiector
Videoproiector
Computer (PC) Proiecte de
Flipchart tehnologie
Truse didactică
18. Gamă variată de resurse şi Diferite aparate Fişă de evaluare a
Materiale de învăţare: Profesorii
materiale activităţilor la
Fişe de lucru lecţii -pentru elevi
Cărţi, articole şi profesori
Utilizare Internet - preluare materiale
Modalităţi de lucru;
Tradiţional (cu întreaga clasă)
Activitate de proiect
Lucrul în grupe
Activităţi practice
19. Comunicare eficientă în Aplicarea comunicării formale şi nu a celei
informale Chestionare Profesorii
funcţie de nevoile elevilor Chestionare pentru evaluarea comunicării
Alcătuirea planificărilor calendaristice şi a
20. Planificarea şi structurarea celor pe unităţi de învăţare să aibă în vedere Planificări pe
participarea elevilor unităţi de învăţare Profesorii
activităţilor de învăţare Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, Orar
performanţă)

13
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
21. Elevii primesc feed-back Studiul fişei de activitate elev ori de câte ori este
necesar Procese verbale • Diriginţii
privind progresul realizat Discutarea situaţiei şcolare semestriale, anuale
22. Implicarea elevilor în Aplicarea autoevaluării prin prezentarea unor Fişe de notare
evaluarea progresului; bareme clare (auto-notarea activităţilor proprii paralelă
evaluarea formativă pentru după barem) Fişe de activitate • Profesorii
planificarea învăţării şi Evaluarea în pereche (elev-elev) elevi
monitorizarea progresului Fişa de activitate elev
23. Evaluarea formativă - Implicarea activă a elevilor în procesul de Cataloage
adecvată, riguroasă, corectă, evaluare Fişe de verificare
exactă şi aplicată în mod Cataloagele şcolare periodică a • Comisia
regulat Cataloagele personale ale profesorilor cataloagelor
Asistarea elevilor la activităţi pe grupe de lucru Fişe de analiză a
24. Sprijinirea elevilor pentru diferenţiate (acordarea de asistenţă şi punctelor
atingerea obiectivelor îndrumare) sau la învăţarea centrată pe elev tari/slabe • Profesorii
programelor Stabilirea punctelor tari/slabe Fişe de observare a
activităţilor
25. Experienţa elevilor în Fişe de notare
activităţi de evaluare formativă Fişe de notare paralelă elev-profesor, elev-elev paralelă • Profesorii
şi sumativă
26. Formele de evaluare Se aplică tehnicile de evaluare după cerinţe: oral, Păstrarea
formativă şi sumativă sunt teste scrise, practică (evaluare a fişelor de lucru), înregistrărilor
Teste, referate, ş.a. • Profesorii
adecvate referate, proiecte,portofolii, ş.a. Portofolii ale elevilor
27. Programele de învăţare se Mapele de lucru ale elevilor- cuprind: teste Mape de lucru ale
supun un proces sistematic de iniţiale, lucrări (teste) pe parcurs, fişe de lucru, elevilor • profesorii
păstrare a înregistrărilor lucrări scrise semestriale, ş.a.

14
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
7. MODALITĂŢI DE CLASIFICARE ŞI GESTIONARE A DOVEZILOR

7.1. Modalităţi de clasificare a dovezilor

DOVEZI GENERALE
• P.A.Ş., P.L.A.I., P.R.A.I.
• Materiale de marketingul şcolii (oferte şcolare, pliante, ş.a.)
• Orarul şcolii
• Prezentare oferta C.D.Ş.
• Regulamentul pentru elevi (însoţite de tabele de luare la cunoştinţă)
• Regulamentul de ordine interioară
• Aviziere
• Prezentare nomenclator calificări
• Baza de date cu situaţia absolvenţilor
• Orarul activităţilor diferenţiate (recuperare, performanţă)
• Cataloagele şcolare
• Mape de lucru

DOVEZI SPECIFICE

Dovezi ale comisiei A.C.


• Planuri ale comisiei
• Documente de lucru ale comisiei
• Dosare cu rapoarte de activitate
• Dosare cu chestionare
• Dosare cu fişele de observare ale lecţiilor
• Dosare cu procese verbale
• Dosarele profesorilor (personale şi de dirigenţie)

Dovezi serviciul administrativ (secretariat-contabilitate)


Documente contabile specifice
• Cărţi de muncă şi fişe ale postului
• Procese verbale şi note interne
• Cataloagele şcolare
• Selectare pe bază de fişe de opţiuni pentru clasa a Xl-a - diriginţi, directori
• Fişe pentru C.D.Ş.
• Dosare examene de diferenţă
• Fişe completate de diriginţii absolvenţilor
• Baza de date cu situaţia absolvenţilor
• Asigurarea şanselor egale - alcătuirea colectivelor de elevi se face fără nicio discriminare
• Diverse fişe de instructaj
• Documentele din arhiva şcolii

DOVEZI CADRE DIDACTICE

Dovezi personale pe programe de învăţare


• programe şcolare

1
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
• planificări calendaristice
• planificări pe unităţi de învăţare
• un set de planuri de lecţie complete
• modele de teste : iniţiale, pe parcurs
• modele de fişe de lucru
• catalog personal
• fişe de evaluare (pentru elevi şi pentru profesori) a câtorva lecţii
• câteva fişe de notare paralelă
• chestionare pentru managementul comunicării
• situaţii statistice care să cuprindă: media notelor la testul iniţial, media semestrială
• fişe de activitate elevi

Dovezi consiliere şi orientare (dirigenţie)


• Mapa activităţii educative
• tabele nominale semnate de elevi pentru luarea la cunoştinţă
• chestionare pentru stabilirea stilului de învăţare la elevi (însoţite de răspunsurile
elevilor)
• fişe pentru opţiuni C.D.Ş.
• procese verbale ale întrunirilor Consiliului Profesorilor clasei, ale şedinţelor cu
părinţii,ş.a.
• procese verbale pentru discutarea situaţiei şcolare la sfârşitul unui semestru
diverse documente de lucru ale dirigintelui

7.2. MODALITĂŢI DE GESTIONARE

Selectarea dovezilor
Se face în funcţie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale - sunt selectate în funcţie de specificul lor de către întregul personal
2. Dovezile specifice - sunt selectate de către comisie, serviciul administrativ şi de către
cadrele didactice
Păstrarea dovezilor
Se face în funcţie de categoria din care fac parte:
1. Dovezile generale - sunt păstrate în funcţie de specificul lor de către direcţiune, de serviciul
administrativ sau de către comisia de calitate
2. Dovezile specifice - sunt păstrate de către comisie (la cabinetul comisiei), serviciul
administrativ (secretariat, contabilitate, arhiva), iar dosarele cadrelor didactice se păstrează fie
la cabinetul comisiei, fie de către cadrele didactice.
Activitatea de selectare, păstrare şi verificarea dovezilor este supervizată de subcomisia
stabilită în cadrul comisiei A.C. cu atribuţii în acest sens (vezi procedura corespunzătoare).

2
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
8. OBSERVAREA LECŢIILOR

ÎNDRUMĂRI PRIVIND PROCEDURA DE OBSERVARE - extras din manualul de


calitate
Raportul de observare a lecţiei (Anexa B) se poate utiliza pentru observarea procesului de
învăţare în sala de clasă, laborator sau atelier practic. Raportul poate fi folosit atât pentru
observarea performanţelor profesorilor cât şi a maiştrilor instructori.

Instrucţiuni de completare
• Locaţie: locul unde se desfăşoară procesul de învăţare; de exemplu într-o sală de clasă
sau un atelier practic situate la sediul unităţii sau la sediul angajatorului unde se desfăşoară
stagiul de practică.

• Data: data când are loc observarea

• Cadru didactic: numele cadrului didactic (profesor sau maistru instructor) care este
observat

• Elevi: numărul de elevi prezenţi la lecţia observată

• Observator: numele persoanei care desfăşoară observarea

• Funcţie: poziţia deţinută de observator în cadrul unităţii, ex. inspector, director,


responsabilul C.E.A.C., evaluator intern, responsabil de comisie, profesor titular

• Subiect: subiectul lecţiei conform "programei" sau "planificării"

• Nivel/An: nivelul de calificare şi anul de studiu în care se află clasa / grupa de elevi

• Lecţia: titlul lecţiei observate

• Elevi absenţi: numărul de elevi absenţi la lecţia observată

• Comentarii de ordin general: însemnări generale ale observării; [comentarii speciale


privind punctele tari şi punctele slabe pot fi notate pe verso în caseta corespunzătoare];
orice lucru deosebit cu privire la lecţie sau la elevi, ex. probleme comportamentale
speciale, nevoi speciale, lucrări sau dosare speciale pe care le-a examinat observatorul

• Egalitate şi diversitate: notaţi în special bunele practici legate de promovarea


egalităţii şi diversităţii; orice probleme legate de egalitate şi diversitate cu care s-a
confruntat profesorul/maistrul instructor.
• Sănătate şi securitate: precizaţi aici (dacă este cazul) dacă şi când a avut loc ultima
evaluare a riscului desfăşurată de profesor/maistru instructor; notaţi orice aspecte
importante legate de protecţia muncii

• Nevoile elevilor: notaţi aici bunele practici ale profesorului/maistrului instructor în


satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi adaptarea la stilurile/scopurile de învăţare
ale elevilor; notaţi orice fel de probleme apărute

• Autoevaluare şi revizuire: notaţi aici opinia profesorului/maistrului instructor cu privire


la atingerea obiectivelor, desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a lecţiei

3
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
• Liste de verificare privind strategiile/materialele: faceţi o listă cu materialele
utilizate în timpul lecţiei

• Puncte tari şi aspecte care pot fi îmbunătăţite: acesta este rezultatul principal al
observării care va trebui discutat cu cadrul didactic după lecţie, în timpul sesiunii de
feedback a "observatorului". Este important de reţinut că o singură observare nu poate
aprecia cu acurateţe, în domenii specifice, performanţa generală a cadrului didactic. Pe
baza proceselor anterioare de observare şi a discuţiilor se poate stabili dacă domeniile în
care se acţionează vor aduce schimbări reale. Punctele tari sunt aspecte ale activităţii
cadrului didactic la care s-a descurcat foarte bine şi peste normă, de ex. criteriile de
evaluare. Aspectele care pot fi îmbunătăţite trebuie transferate în planul de acţiune.

• Nota: acesta este cel mai puţin important aspect al observării; evaluarea bazată pe
competenţe se face pe baza unui set de criterii de evaluare şi, din acest motiv, aceasta nu
poate fi notată. Procesul de notare ar trebui să urmeze discuţiei legate de punctele tari şi
slabe şi ar trebui să fie o apreciere profesională bazată pe observare. Punctele tari şi slabe,
precum şi nota, trebuie să fie convenite cu cadrul didactic. Este important de reţinut că
fiecare oră de curs, laborator sau atelier de lucru reprezintă un exemplu izolat al activităţii
cadrului didactic. în cadrul unui proces distinct de revizuire, pe baza unui sistem de
apreciere vor fi examinate toate rapoartele de observare pentru a analiza performanţa şi
dezvoltarea profesională a cadrelor didactice.

Exemple de notare (bazate pe scala de la 1 -NESATISFĂCĂTOR la 5 -EXCELENT):


o predarea/instruirea practică situată la un nivel excelent care are un foarte puternic impact
pozitiv asupra elevilor se va nota cu nota 5. Performanţa este mult peste medie, având o serie
de activităţi inovative
o predarea/instruirea practică foarte bună, cu un puternic impact pozitiv asupra experienţei de
învăţare a elevilor se va nota cu 4
o predarea/instruirea practică bună, cu un impact pozitiv asupra experienţei de învăţare a
elevilor şi puţine aspecte care trebuie îmbunătăţite se va nota cu 3
o predarea/instruirea practică satisfăcătoare, cu mai multe aspecte care trebuie dezvoltate /
îmbunătăţite se va nota cu 2.
o predarea/instruirea practică nesatisfăcătoare, în care majoritatea aspectelor trebuie
dezvoltate / îmbunătăţite se va nota cu 1.
Pe scurt, se aplică următoarea scală de notare:
5 = performanţă excelentă, cu un număr de activităţi inovative
4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat
3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe
2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe
1 = performanţă nesatisfăcătoare, proastă, slabă, fără rezultate valoroase

4
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
9. FISA DE OBSERVARE A LECŢIEI
Loc: Data: ____

Profesor/Maistru instructor: Total Elevi: ____

Observator: Funcţie: ____

Disciplina: Nivel/an: ____

Lecţia: Număr de absenţi: ____

Note de observaţie şi comentarii generale


(asupra planificării, tipului grupului de elevi, dificultăţilor, disciplinei, mapelor de lucru ale elevilor etc.)

Egalitate şi diversitate Sănătate şi securitate


(bune practici în promovarea egalităţii şi diversităţii) (ex. evaluarea riscului)

Obs: se va completa dacă este cazul

Nevoile individuale ale elevilor Autoevaluare şi revizuire


(bune practici în satisfacerea nevoilor individuale ale elevilor şi (opinia profesorului/maistrului instructor cu privire la atingerea
adaptarea la stilurile de învăţare ale elevilor)
obiectivelor, desfăşurarea sau modalităţile de îmbunătăţire a lecţiei)

5
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
6
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Listă de verificare pentru strategii/materiale
Vă rugăm să faceţi o listă de exemple de materiale/strategii utilizate în timpul lecţiei/sesiunii.

 lista de prezentă completată  alte documente completate

Puncte tari Aspecte care pot fi


îmbunătăţite

5 = performanţă excelentă, cu un număr de activităţi inovative


NOTĂ: 4 = performanţă foarte bună şi peste nivelul aşteptat
3 = performanţă bună care îndeplineşte cerinţele, doar cu foarte puţine puncte slabe
__ 2 = performanţă satisfăcătoare care îndeplineşte cerinţele doar cu câteva puncte slabe
1 = performanţă nesatisfăcătoare, fără rezultate valoroase

Plan de acţiune Acţiune finalizată


Introduceţi data

Semnătura profesorului/maistrului instructor Semnătura observatorului

7
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Pe parcursul unei singure lecţii nu veţi putea observa toate criteriile. Întrebările de mai jos au
caracter orientativ. Ele vă vor ajuta să vă structuraţi observarea şi discuţiile în care oferiţi
feedback. De asemenea, vă pot fi de folos şi pentru argumentarea notei acordate.
Profesorul/Maistrul instructor – DA NU

1. a aranjat locul/sala/ în mod adecvat? ___ ___


2. a aranjat şi pregătit toate echipamentele ? ___ ___
3. a aşezat la îndemână toate materialele ajutătoare/resursele adecvate ? ___ ___
4. a avut în vedere considerente/nevoi speciale? ___ ___
5. a explicat în mod clar scopul, metodele şi obiectivele lecţiei/sesiunii?
6. a explicat procesul de evaluare cu exactitate, unde a fost cazul?
7. a oferit informaţii pentru a evita lipsa de imparţialitate şi pentru a promova egalitatea şanselor ___ ___
pentru elevi? ___ ___
8. a identificat şi a ţinut cont de cunoştinţele şi experienţa anterioară?
9. a ţinut cont de alcătuirea /nevoile / capacităţile grupului / elevilor?
___ ___
10. a adaptat lecţia/sesiunea pentru a răspunde nevoilor elevilor? ___ ___
11. a stabilit ţinte individuale de învăţare când acest lucru fost necesar ?
12. a împărţit sarcina de învăţare în paşi mici de realizare?
13. a încurajat angajamentul, concentrarea şi eforturile elevilor?
___ ___
14. a încurajat învăţarea autonomă, centrată pe elev, învăţarea în grup şi învăţarea în diferite contexte?
15. a folosit strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învăţare şi nevoilor elevilor? ___ ___
16. a redus la minim, ori de câte ori a fost posibil, preocupările diferite şi întreruperile?
17. a comunicat eficient (ton, ritm, stil) cu elevii, răspunzând nevoilor lor diferite?
___ ___
18. a prezentat informaţii, fapte şi idei clare, exacte şi semnificative? ___ ___
19. a verificat înţelegerea şi a formulat în mod clar întrebările?
20. a asigurat existenţa unor materiale clare, lizibile şi care au sporit claritatea informaţiilor?
21. a selectat o varietate de materiale şi resurse pentru a sprijini nevoile elevilor?
___ ___
22. a încurajat elevii să pună întrebări?
23. a încurajat elevii să participe pe tot parcursul lecţiei /sesiunii? ___ ___
24. a răspuns întrebărilor suplimentare ale elevilor furnizând informaţii suplimentare clare?
25. a explicat scopurile şi rezultatele aşteptate ale exerciţiilor şi activităţilor?
26. a oferit la timp feedback constructiv privind învăţarea şi progresul? ___ ___
27. a implicat elevii în evaluare şi le-a oferit feedback în legătură cu propriul progres? ___ ___
28. a asigurat o evaluare formativă regulată, adecvată, riguroasă, corectă şi exactă?
29. a furnizat elevilor diferite tipuri de activităţi de evaluare, care să răspundă nevoilor lor?
30. a încurajat elevii să îşi asume responsabilitatea pentru propriul proces de învăţare? ___ ___
31. a alocat timp suficient pentru discutarea unor aspecte, îngrijorări sau nevoi suplimentare? ___ ___
32. a folosit în mod eficient temele pentru a consolida şi extinde învăţarea?
33. a atins scopurile şi obiectivele lecţiei /sesiunii?
___ ___
34. a demonstrat o bună stăpânire a disciplinei predate şi cunoştinţe actualizate în domeniu?
35. a obţinut feedback pentru propria dezvoltare şi în scopul evaluării? ___ ___
36. a completat şi semnat cu exactitate documentaţia şi înregistrările corespunzătoare?
___ ___
___ ___
___ ___

___ ___
___ ___
___ ___
___ ___

___ ___

___ ___
___ ___

___
___
0

8
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
10.RAPORT DE AUTOEVALUARE

I. Date generale

Numele şi prenumele cadrului didactic

Titular / detaşat Unitatea şcolară / unităţile şcolare în care este titular

Suplinitor
Încadrarea
calificat / fără
Unitatea şcolară / unităţile şcolare în care suplineşte
studii
corespunzătoare

Instituţia de învăţământ / Facultatea absolvită

Specializarea / specializările de pe diploma de licenţă / absolvire Anul

Gradul didactic Specialitatea Anul

Cursuri absolvite (atestate cu adeverințe/certificate/diplome recunoscute de către


M.E.C.Ș./I.Ş.J./C.C.D.)

II. Catedra

Disciplina Nr. ore Clasele din componenţa catedrei

III. Manuale şcolare

Clasa Editura Autorii

9
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
IV. Opţionale

Clasa Durata Nr. ore/săptămână Denumirea şi tipul opţionalului Aviz I.Ş.J.

V. Laboratoarele şi materialul didactic de specialitate din şcoală

Tipul de Funcţionează Descriere/comentariu


laborator (DA/NU) se va preciza dacă laboratorul are dotare nouă - detaliere!

Există Sunt folosite (DA/NU),


Alte mijloace de Funcţionează
(DA/NU) frecvenţa utilizării,
învăţământ (DA/NU)
număr comentariu
Retroproiector
Videoproiector
Calculator
Xerox
Diapozitive şi
proiector
Planşe
Laborator AEL
Altele – se
specifică care
VI. Documentele curriculare

(DA/NU)
Planul – cadru de învăţământ pe filieră
Programele şcolare pentru disciplina/disciplinele predată(e)
Programele pentru disciplina/disciplinele predată(e)
Programa de bacalaureat
Programele pentru olimpiadele şi concursurile şcolare pentru disciplina/disciplinele predată(e)
Planificările calendaristice anuale şi semestriale

10
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
VII. Implicarea în proiecte/programe extraşcolare/extracurriculare

Numele proiectului/programului Coordonator Anul

VIII. Rezultatele elevilor îndrumaţi la olimpiade/concursuri şcolare

Numele şi prenumele Locul/premiul


Numele concursului Faza Clasa
elevului obţinut

IX. Alte atribuţii/responsabilităţi

X. Nevoile de formare

XI. Date de contact

Nr de telefon: ..........................................
Adresă de mail: .......................................

11
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
11. PLANIFICAREA ASISTENTELOR LA CLASĂ-CEAC
Anul școlar 2018-2019, semestrul I, ciclul gimnazial si liceal
Nr. Nume si prenume Disciplina Data Clasa Echipa de asistenta-
profesor asistat Nume si prenume
profesor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

12
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
13. OPIS CHESTIONARE

1. Chestionar pentru elevi

13
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
1. CHESTIONAR PENTRU ELEVI
de analiză a procesului de predare-învăţare

1. Cum sunteţi notaţi la oră?


a) după cunoştinţele dovedite;
b) în functie de notele de la alte materii;
c) după părerea deja formată a profesorului despre tine.
2. La oră eşti?
a) active;
b) pasiv;
c) indifferent.
3. Anumiţi profesori vă dau o stare de:
a) linişte;
b) frică/teamă;
c) altă stare. Exemplificaţi.
4) Numărul de ore este prea mare?
a) da;
b) nu.
5) Vă influenţează atitudinea profesorilor în decizia şi modul de a învăţa?
a) da;
b) nu.
6) Ce modalităţi ar trebui să abordeze profesorul de a vă apropia mai mult de materia pe care o predă?
7) În cazul în care majoritatea elevilor sunt nemulţumiţi de felul în care se desfăşoară anumite ore, consideraţi
că profesorul ar trebui să aplice alte metode de predare şi evaluare?
a) da;
b) nu.
8) Ce metodă de evaluare vi se pare mai potrivită?
a) ascultatul;
b) lucrări;
c) referate;
d) portofoliul;
e) activitatea la clasă;
f) aducerea de argumente la o lecţie nouă;
9) Care metode de predare vi se par mai potrivite?
a) dictatul;
b) conspectul;
c) jocurile didactice;
d) AEL;
e) audiţii;
f) fişe de documentare;

14
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
g) lucrările practice.
10) În ce mod înţelegi mai uşor o lecţie nouă?
a) la clasă, cu profesorul;
b) acasă, citind lecţia predată;
c) în grup, cu alţi colegi.
11) Pentru a obţine rezultate cât mai bune, este nevoie de:
a) o pregătire în plus cu un alt profesor;
b) învăţarea la timp a fiecărei lecţii, singur, acasă;
c) înţelegerea lecţiilor din clasă.
12) Care dintre următoarele variante crezi că ar îmbunătăţi modul de predare-învăţare:
a) relaţia profesor-elev;
b) aducerea unor materiale didactice;
c) disciplina la oră.
13) Consideraţi că profesorii sunt bine pregătiţi?
a) da;
b) nu.
14) Credeţi că profesorii voştri sunt buni pedagogi?
a) da;
b) nu.
15) Profesorii voştri sunt:
a) corecţi;
b) severi;
c) influenţabili;
d) indulgenţi.
16) Credeţi că profesorii se străduiesc să se facă înţeleşi?
a) da;
b) nu.
17) Există materie pe care o înveţi de dragul profesorului?
a) da;
b) nu.
18) Apreciaţi profesorii severi, dar care explică bine?
a) da;
b) nu.
19) Ti-ar plăcea să fii profesor pentru o zi?
a) da;
b) nu.
20) Vă simţiţi privilegiaţi că învăţaţi în acest liceu, sau credeţi că aţi fi putut beneficia de condiţii mai bune în
alte licee?
a) da;
b) nu;
c) îmi este indiferent.
21) Credeţi că materiile de specialitate predate în acest liceu va vor fi de folos în viitor?
a) da;
b) nu;
c) nu ştiu.
22) Atunci când spuneţi că nu aţi înţeles lecţia predată, profesorul vă explică a doua oară?
a) anumiţi profesori;
b) toţi profesorii;
c) nici un profesor.
23) Când nu întelegeţi lecţia predată îţi este teamă să îi spui profesorului?
a) da;
b) nu.
24) Care sunt motivele pentru care, atunci când nu ai înţeles lecţia, nu îi ceri profesorului să ţi-o explice?
a) de teamă;
b) nepăsare;
c) de ruşine.
25) Consideraţi că profesorii au metode de predare învechite?
a) toţi;
b) majoritatea;
c) câţiva.

15
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
26) Cât timp acordaţi studiului individual?
a) 1 oră;
b) mai mult;
c) deloc.
27) Credeţi că programa şcolară este mult prea încărcată?
a) da;
b) nu.
28) Credeţi că statutul social al unui elev, influenţează modul de notare al profesorului?
a) da;
b) nu.
c) uneori.
29) Exprimaţi-vă orice alte păreri, idei, cu privire la activitatea voastră şi a profesorului din timpul orelor.

2. CHESTIONAR PENTRU ELEVI


aspecte pozitive/negative în activitatea curentă

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive
referitoare la activitatea curentă din şcoală:
 Cadre didactice bine pregătite metodic
 Cadre didactice bine pregătite ştiinţific
 Utilizarea de metode didactice noi şi variate
 Nu există discriminări de nici un fel
 Este aplicată egalitatea şanselor
 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară
 Personal auxiliar (laboranţi, informatician, bibiliotecar, secretariat, contabilitate, administrator) amabil şi
prompt
 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ
 Laboratoare foarte bine dotate
 Sală de sport modernă
 Săli de clasă renovate
 Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular
 Săli de clasă curate
 Bibliotecă dotată
 Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină etc.
 Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor, Ziua liceului, altele)
 Alte aspecte pozitive – precizaţi care:

2. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală:

16
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
17
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
3. CHESTIONAR PENTRU PĂRINŢI
aspecte pozitive/negative în activitatea curentă

1. Dintre aspectele enumerate mai jos, bifaţi cele care corespund ca aspecte pozitive
referitoare la activitatea curentă din şcoală:
 Cadre didactice bine pregătite metodic
 Cadre didactice bine pregătite ştiinţific
 Utilizarea de metode didactice noi şi variate
 Nu există discriminări de nici un fel
 Este aplicată egalitatea şanselor
 Implicarea elevilor în evaluarea şcolară
 Personal auxiliar (laboranţi, informatician, bibiliotecar, secretariat, contabilitate, administrator) amabil şi
prompt
 Săli de clasă amenajate pe specificul disciplinei de învăţământ
 Laboratoare foarte bine dotate
 Sală de sport modernă
 Săli de clasă renovate
 Săli de clasă dotate cu mobilier nou şi modular
 Săli de clasă curate
 Bibliotecă dotată
 Condiţii optime de desfăşurare a lecţiilor – căldură, lumină etc.
 Existenţa unor activităţi extraşcolare pentru ocuparea timpului liber (balul bobocilor, Ziua liceului, altele)
 Alte aspecte pozitive – precizaţi care:

2. Enumeraţi aspectele negative referitoare la activitatea curentă din şcoală:

18
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
4. CHESTIONAR
de analiză a activităţii Comisiei pentru Evaluare şi Asigurare a Calităţii

1. Aveţi informaţii privind activitatea Comisiei?

DA  NU 

2. Cunoaşteţi cine este coordonatorul acestei Comisii?

DA  NU 

3. Cunoaşteţi care sunt membrii acestei Comisii?

DA  NU 

4. Aţi primit sarcini concrete (aţi înţeles întotdeauna ce aveţi de făcut)?

DA  NU 

5. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi întâmpinat în îndeplinirea sarcinilor (cel


puţin 3):
 .
 .
 .
6. Documentele pe care le-aţi primit au fost clare şi concise?

DA  NU 

7. Enumeraţi dificultăţile pe care le-aţi avut în întocmirea documentelor solicitate


(cel puţin 3):
 .
 .
 .

8. Dacă aţi solicitat informaţii suplimentare, vi s-a răspuns la această solicitare?


DA  NU 

9. Cunoaşteţi pentru care principiu de calitate se realizează anul acesta evaluarea?


DA  NU 

10. Enumeraţi cel puţin 3 sugestii pentru activitatea Comisiei:


 .
 .
 .

Chestionarul a fost elaborat de prof. Asdansdulwesda Lavinia

19
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
5. CHESTIONAR
de nevoi pentru cadrele didactice

Bifaţi în lista de mai jos nevoile dumneavoastră pentru o bună desfăşurare a procesului de predare –
învăţare:

 Manuale
 Culegeri pentru munca suplimentară
 Planşe
 Truse speciale disciplinei
 Flipchart
 Computer
 Soft didactic
 Videoproiector
 Retroproiector
 Casete video/audio tematice
 Consumabile
 Hârtie
 Markere
 Imprimantă
 Toner imprimantă
 Documentaţie referitoare la asigurarea calităţii
 Documentaţie referitoare la metodele active
 Documentaţie referitoare la învăţarea centrată pe elev
 Documentaţie referitoare la egalitatea şanselor
 Alte nevoi – precizaţi care:

Sugeraţi care ar fi sursele de obţinere a mijloacelor financiare pentru rezolvarea nevoilor


enumerate:

CHESTIONAR
Chestionar pentru stabilirea stilurilor de învăţare

Numele şi prenumele……………………………………………..clasa…………….
 Nu există răspunsuri corecte sau greşite
 Răspundeţi prin DA sau NU (prin bifare)
 Dacă nu sunteţi hotărâţi asupra răspunsului, gândiţivă dacă sunteţi mai mult de acord cu
observaţia respectivă sau mai mult dezacord
 Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar, în general, 20 - 30 minute sunt
suficiente
 Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările
 La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns
 Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar

20
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Nr.
Întrebarea DA NU
Crt.
1. Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre
muzica/sunetele/zgomotele ascultate acolo?
2. Gesticulaţi cu mâinile atunci când vorbiţi?
3. Pentru a fi la curent cu ultimele ştiri preferaţi radioul sau televizorul în locul ziarelor?
4. Când utilizaţi un calculator, imaginile vizuale (pictograme, imagini din bara de meiuri,
sublinieri colorate) sunt importante?
5. Când vă notaţi anumite informaţii, preferaţi să folosiţi diagrame sau imagini reprezentative
în loc să scrieţi?
6. Când jucaţi „X” şi „0” sau „dame” vă puteţi imagina semnele/piesele în diferite poziţii?
7. Vă place să desfaceţi în părţi componente anumite lucruri şi să reparaţi diferite obiecte?
(de exemplu: pixul, bibicleta, motorul maşinii etc)
8. Când vreţi să vă amintiţi ortografia unui cuvânt aveţi tendinţa să scrieţi acel cuvânt pe o
bucată de hârtie până când găsiţi ortografia corectă?
9. Când învăţaţi ceva nou preferaţi instrucţiunile citite cu voce tare, discuţiile sau cursurile
orale?
10. Vă place să asamblaţi anumite lucruri? (ca în jocul „Lego”, de exemplu)
11. La utilizarea calculatorului credeţi că este util să fiţi avertizaţi sonor asupra greşelilor făcute
sau cănd este terminată o anumită operaţie?
12. Când recapitulaţi, studiaţi sau învăţaţi ceva nou utilizaţi diagrame şi imagini?
13. Aveţi rapiditate sau eficienţă atunci când copiaţi pe hârtie anumite informaţii?
14. Când vi se transmite o informaţie că amintiţi ceea ce vi s-a transmis fără a fi necesară
repetarea acelei informaţii?
15. Vă place să efectuaţi activităţi fizice în timpul liber? (sport, plimbări, grădinărit etc.)
16. Vă place să ascultaţi muzică în timpul liber?
17. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă place
să priviţi singur, în linişte?
18. Vă amintiţi mai uşor numele oamenilor decât feţele lor?
19. Când ortografiaţi un cuvânt scrieţi cuvântul mai întâi pe hârtie, pentru verificare?
20. Vă place să vă puteţi mişca în voie când lucraţi?
21. Învăţaţi să ortografiaţi un cuvânt prin pronunţarea acestuia?
22. Când descrieţi o vacanţă / o petrecere unui prieten, vorbiţi în detaliu despre cum arătau
oamenii, despre hainele lor şi despre culorile acestor haine?
23. Când aveţi o sarcină nouă de îndeplinit începeţi imediat şi rezolvaţi ceva atunci, pe loc?
24. Învăţaţi mai uşor despre ceva dacă asistaţi la o demonstraţie practică a unei abilităţi
anume?
25. Vă amintiţi mai uşor feţele oamenilor decât numele lor?
26. Pronunţarea cu voce tare a unro cuvinte vă ajtă să învăţaţi mai bine?
27. Vă place să demonstraţi şi să arătaţi altora anumite lucruri?
28. Vă plac discuţiile şi vă place să ascultaţi opiniile celorlaţi?
29. Pentru îndeplinirea unor sarcini folosiţi anumite diagrame?
30. Vă place să jucaţi anumite roluri?
31. Vă place să mergeţi „pe teren” pentru a afla informaţii decât să staţi într-o bibliotecă?
32. Când vizitaţi o galerie sau o expoziţie sau când vă uitaţi la vitrinele magazinelor vă place
să vorbiţi cu ceilalţi despre ceea ce vedeţi şi să ascultaţi opiniile lor?
33. Urmăriţi uşor un drum pe o hartă?
34. Pentru a vă exprima o părere asupra unui exponat sau a unei sculpturi trebuie să atingeţi
obiectul respectiv?
35. Când citiţi o poveste sau un articol vă puteţi imagina scenele descrise?
36. Când îndepliniţi anumite sarcini aveţi tendinţa de a fredona în surdină un cântec sau de a
vorbi cu dumneavoastră înşivă?
37. Vă uitaţi la imaginile dintr-o revistă înainte de a vă decide cu ce să vă îmbrăcaţi?
38. Când vă planificaţi o nouă călătorie vă sfătuiţi cu cineva în legătură cu locul destinaţiei?
39. Preferaţi să fiţi activ tot timpul decât să staţi liniştit?

21
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Scrieţi 1 în dreptul întrebărilor de mai jos unde aţi răspuns cu DA:

4 1 2
6 3 5
8 9 7
12 11 10
13 14 15
17 16 19
22 18 20
24 21 23
25 26 27
29 28 30
33 32 31
35 36 34
37 38 39
TOTAL TOTAL TOTAL

În tabelul de mai jos scrieţi punctajele totale obţinute pe cele 3 coloane colorate:

V A P

22
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
6. CHESTIONAR
pentru stabilirea punctelor forte de învăţare

Numele şi prenumele……………………………………………..clasa…………….
 Nu există răspunsuri corecte sau greşite
 Notaţi fiecare afirmaţie cu o cifră de la 1 – 5 în care: 1 = nu seamănă deloc cu mine, 2 = seamănă puţin cu
mine, 3 = aşa sunt eu uneori, 4 = seamănă foarte mult cu mine, 5 = exact ca mine.
 Nu există limită de timp pentru a da răspunsurile, dar, în general, 20 - 30 minute sunt
suficiente
 Este obligatoriu să răspundeţi la toate întrebările
 La fiecare întrebare trebuie ales un singur răspuns
 Pentru o evaluare corectă trebuie să fiţi foarte sinceri la acest chestionar

Cercetările arată că oamenii au cel puţin opt tipuri diferite de inteligenţă. În funcţie de formaţia şi vârsta
dvs. anumite tipuri de inteligenţă sunt mai dezvoltate decât altele. Această activitate vă va ajuta să descoperiţi
care sunt punctele dvs. forte. Ştiind acest lucru, puteţi face ceva pentru a vă consolida acele tipuri de
inteligenţă pe care nu le folosiţi aşa des.
Nr. Afirmaţia Notarea
1. Îmi place să povestesc întâmplări şi să spun glume
2. Mă împac foarte bine cu alţii
3. Prefer o hartă în locul îndrumărilor scrise
4. Sunt foarte conştient de ceea ce este şi se întâmplă în jurul meu
5. Am o memorie foarte bună pentru amănunte
6. Îmi place să lucrez singur, fără să mă bată nimeni la cap
7. Îmi place să ascult CD-uri şi radio
8. Îmi place cu adevărat ora de matematică
9. Visez foarte mult cu ochii deschişi
10. Materia mea preferată este educaţia fizică, pentru că îmi place sportul
11. Îmi place să mă plimb prin pădure, să mă uit la arbori şi flori
12. Am tendinţa să fredonez o melodie atunci când lucrez
13. Îmi place să fac parte din cluburi şi organizaţii
14. Îmi place să ţin un jurnal
15. Îmi plac jocurile matematice şi cele cu care trebui „să-mi sparg capul”
16. Mă plac pe mine (în cea mai mare parte a timpului)
17. Îmi plac jocurile cu cuvintele (de ex. Scrabble & cuvinte încrucişate)
18. Îmi place să cant
19. Îmi place să lucrez în grădină
20. Îmi plac hobby-urile, cum ar fi fotografia
21. Îmi place să colecţionez lucruri (de ex., pietre, vederi, timbre etc.)
22. Îmi plac activităţi cum ar fi lucrul cu lemnul, cusutul şi executarea de
machete
23. Am câţiva prieteni foarte apropiaţi
24. Nu-mi plac mulţimile
25. Citesc cărţi pentru plăcerea mea
26. Când privesc lucrurile, îmi place să le ating
27. Cânt foarte bine la un instrument muzical
28. Ca adult, cred că aş vrea să plec din oraş şi să mă bucur de natură
29. Îmi place să rezolv probleme de matematică
30. Îmi place să-i ajut pe colegi la învăţătură
31. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa să aşez evenimentele în
ordine logică
32. Îmi place să descopăr cum funcţionează lucrurile
33. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa să organizez totul pe categorii
34. Îmi place să desenez şi să creez
35. Nu pot să stau liniştit(ă) prea mult timp
36. Îmi place să lucrez cu alţii în grupuri
37. Scriu corect gramatical (de cele mai multe ori)

23
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
38. Îmi place să ascult muzică în timp ce îmi fac temele sau studiez
39. Ştiu la ce sunt bun(ă) şi la ce sunt slab(ă)
40. Prietenii îmi cer sfatul pentru că li se pare că sunt un lider firesc
41. Dacă trebuie să memorez ceva, desenez o diagramă ca să mă ajute să-mi
amintesc
42. Îmi place să învăţ numele fiinţelor din jurul nostru, cum ar fi flori şi arbori
43. Îmi place calculatorul şi îmi plac toate jocurile matematice
44. Dacă trebuie să memorez ceva, încerc să creez ceva care să rimeze
45. Dacă trebuie să memorez ceva, rog pe cineva să mă întrebe, ca să văd
dacă am memorat
46. Folosesc foarte multe mişcări ale corpului atunci când vorbesc
47. Consider că am o voinţă puternică, sunt independent(ă) şi nu mă iau după
mulţime
48. Într-o ceartă, am tendinţa de a striga, de a da cu pumnul în masă sau de a
mă mişca într-un anumit ritm
49. Dacă trebuie să memorez ceva, scriu acel lucru de mai multe ori, până îl
învăţ
50. Într-o dispută, am tendinţa să-l compar pe oponentul meu cu cineva sau cu
ceva despre care am citit sau auzit şi reacţionez în consecinţă
51. Într-o dispută am tendinţa să pun oamenii la punct şi să recurg la sarcasm
52. Îmi place să joc şah, dame sau Monopoly
53. Dacă trebuie să memorez ceva, am tendinţa de a închide ochii pentru a
simţi situaţia
54. Îmi place să mâzgălesc pe hârtie ori de câte ori pot
55. Pentru o prezentare în grup prefer să organizez şi să clasific informaţiile pe
categorii, ca să fie logic
56. Într-o revistă prefer să privesc imaginile în loc să citesc textele
57. Într-o dispută încerc să păstrez distanţa, să tac sau să vizualizez o soluţie
58. În clasă am tendinţa să bat darabana cu degetele sau să mă joc cu creionul
59. Într-o dispută, am tendinţa să cer ajutorul unui prieten sau a unei persoane
cu autoritate
60. Îmi place să vorbesc şi să scriu despre ideile mele
61. Într-o dispută, îmi place să lovesc şi apoi să fug
62. În cazul unei certe, de regulă plec şi mă plimb până mă calmez
63. Îmi amintesc melodiile multor cântece
64. Într-o dispută, încerc să găsesc o soluţie corectă şi logică
65. Dacă trebuie să memorez ceva, creez un vers sau un proverb ca să mă
ajute să-mi amintesc
66. Dacă ceva se strică şi nu mai funcţionează, încerc să găsesc pe cineva să
mă ajute
67. Dacă se strică ceva şi nu mai funcţionează, mai întâi citesc instrucţiunile
68. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să bat cu degetele în
masă într-un anumit ritm în timp ce încerc să-mi dau seama ce este
69. Dacă se strică ceva, mă uit în jurul meu să văd ce pot să găsesc ca să
repar obiectul
70. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să studiez diagrama
modului în care funcţionează
71. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, mă întreb dacă merită să-l mai
repar
72. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, mă uit la piesele componente şi
încerc să înţeleg cum funcţionează
73. Dacă se strică ceva şi nu funcţionează, am tendinţa să mă joc cu piesele şi
să încerc să le potrivesc împreună
74. Pentru o prezentare în grup prefer să creez schiţe şi grafice
75. Pentru o prezentare în grup prefer să pun cuvinte noi pe o melodie
cunoscută sau să folosesc muzica
76. Pentru o prezentare în grup prefer să scriu şi să studiez la bibliotecă
77. Pentru o prezentare în grup prefer să folosesc recuzită, să construiesc o

24
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
machetă
78. Pentru o prezentare în grup prefer să ajut la organizarea efortului de grup
79. Pentru o prezentare în grup prefer să desenez toate imaginile
80. Pentru o prezentare în grup prefer să contribui cu ceva care este numai al
meu, unic, adesea pe baza a ceea ce simt

25
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Consemnaţi-vă evaluările în tabelul de mai jos

Inteligenţă Inteligenţă Inteligenţă Inteligenţa Inteligenţă Inteligenţă inter- Inteligenţă intra- Inteligenţă
verbală / logică / vizuală / spaţială trupului / muzicală / ritmică personală personală naturalistă
lingvistică matematică kinestetică
1. 8. 3. 10. 7. 2. 6. 4.
5. 15. 9. 22. 12. 13. 14. 11.
17. 29. 20. 26. 18. 23. 16. 19.
25. 31. 34. 35. 27. 30. 24. 21.
37. 32. 41. 46. 38. 36. 39. 28.
51. 43. 54. 49. 44. 40. 47. 33.
60. 52. 56. 58. 48. 45. 53. 42.
65. 64. 57. 61. 63. 59. 62. 50.
67. 72. 70. 73. 68. 66. 71. 55.
76. 74. 79. 77. 75. 78. 80. 69.

Total Total Total Total Total Total Total Total

„Inteligenţele” mele:
1.:
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:

26
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
7. CHESTIONAR AUTOEVALUARE

• Partea I
• 1. Ce modalităţi de comunicare cu parinţii adoptă şcoala ?
• □ Discuţii cu cadrele didactice (periodice)
• □ Discuţii cu cadrele didactice (ocazionale)
• □ Comunicare în scris
• □ Sedinţe cu părinţi
• □ Altele
• Întâlnirile periodice cu părinţii au ca scop :
• □ Amendamente la regulamentul şcolar
• □ Oferta educaţională
• □ Vericarea periodică a respectării ofertei educaţionale
• □ Criterii de evaluare
• □ Proiectele şcolii
• □ Activitatea din teritoriu
• □ Proiecte europene
• □ Reforma
• □ Portofoliile
• □ Orientarea şcolară
• □ Altele
• 3. Existenţa unei pagini speciale pentru informarea părinţilor, pe site-ul şcolii
• □ Da
• □ Nu
• 4. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• ..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................
• 5. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Partea a II-a
• 6. Activităţile de formare ale părinţilor la care aţi participat/coparticipat în ultimii 5 ani
• □ Da
• □ Nu
• 7. La ce fel de activităţi de formare aţi participat :
• □ Psihologia copilului
• □ Comunicare - relaţionare
• □ Autonomie
• □ Reformă
• □ Altele
• Câţi participanţi au fost?
• □ Sub 20
• □ Între 20-40
• □ Peste 40
• 9. Ce fel de resurse s-au folosit :
• □ Profesorii proprii
• □ Profesorii asociaţi
• □ Experţi externi
• □ Altele
• 10. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate :
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Partea a III-a
• 12. Realizează şcoala evaluarea periodică ?
27
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
• □ Da
• □ Nu
• 13. Indicaţi modalităţile :
• □ Chestionare anonime
• □ Interviuri
• □ Altele
• 14. Dacă DA, indicaţi parametri evaluaţi pentru a atinge obiectivele urmărite :
• □ Eficacitatea
• □ Eficienţa
• □ Calitatea
• □ Altele
• 15. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• 16. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Partea a IV-a
• 17. În organizarea şcolii, există servicii extraşcolare :
• □ Pregătire suplimentară
• □ Medic şcolar
• □ Autobuz şcolar
• □ Acces la biblioteca şcolii
• □ Altele
• 18. Şcoala oferă servicii de consultanţă şi/sau suport familial ?
• □ Da
• □ Nu
• 19. Dacă da, indicaţi care :
• □ Consiliere psihologică
• □ Pregătire supălimentară cu unii elevi
• □ Altele
• 20. Şcoala organizează activităţi culturale şi/sau de recreere :
• □ Da
• □ Nu
• 21. Dacă da, indicaţi care:
• □ Sport
• □ Cinema
• □ Teatru
• □ Muzicale
• □ Intercultural
• □ Altele
• 22. Dintre activităţile de mai sus, specificati activitatea cu cel mai mare interes
• □ Sport
• □ Cinema
• □ Teatru
• □ Muzica
• □ Interculturale
• □ Altele
• 23. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• 24. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• Partea a V-a
• 25. Există un consilier pentru părinţi?
• □ Da
28
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
• □ Nu
• 26. Părinţii participă activ la :
• □ Lecţii
• □ Seminarii
• □ Teste
• □ Proiecte
• □ Altele
• 27. Există activităţi finanţate de minister
• □ Da
• □ Nu
• 28. Dacă da, indicaţi ce fel de activităţi sunt:
• □ Participări cu şcoala la activităţi extraşcolare
• □ Vizite culturale
• □ Activităţi recreative/culturale
• □ Altele
• 29. Elevii participă la completarea chestionarelor de evaluare a calităţii în proporţie de:
• □ Sub 20%
• □ Între 20% şi 40%
• □ Între 40% şi 60%
• □ Peste 60%
• 30. Ce persoane credeţi că sunt direct răspunzătoare de calitate:
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
• 31. Indicaţi alte posibilităţi de îmbunătăţire a calităţii educaţiei :
• …………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

29
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
8. Chestionar de autoevaluare
privind gradul de implementare a sistemului calităţii
în instituţiile educative

Punctajele care se vor acorda răspunsurilor la întrebările evaluatoare:

0 – nu există nici o dovadă că sunt satisfăcute cerinţele;


1 – elemente prezente în câteva situaţii; documentaţie absentă, inadecvată sau incompletă;
2 – elemente şi documentaţie aproape completă, dar nu satisface toate cerinţele;
3 – documentaţia arată satisfacerea tuturor cerinţelor.

Punctaj maxim: 120 de puncte.

Nr. Întrebare 0 1 2 3 Obs.


crt.
1. Instituţia educativă are o politică privind calitatea,
care specifică obiectivele calităţii?
2. Instituţia educativă are o politică privind calitatea,
care specifică angajamentul pentru calitate?
3. Este politica în privinţa calităţii relevantă pentru
obiectivele instituţiei educative?
4. Este politica în privinţa calităţii relevantă pentru
necesităţile/ aşteptările clienţilor?
5. Este politica pentru calitate documentată ca parte
a manualului calităţii?
6. Este politica în privinţa calităţii publicată în cadrul
instituţiei educative?
7. Este politica pentru calitate cunoscută şi
înţeleasă de întregul personal?
8. Politica pentru calitate face parte din instruirea
personalului nou angajat?
9. Clienţii cunosc politica în domeniul calităţii?
10. Există un manual al calităţii?
11. Manualul calităţii defineşte structura
documentaţiei sistemului calităţii?
12. Sunt toate procedurile incluse sau se fac referiri
la ele în manualul calităţii?
13. Este manualul calităţii elaborat încât să arate
cum respectă instituţia cerinţele importante din
ISO 9000?
14. Instituţia educativă are definită o structură de
management care să precizeze care sunt
managerii cu autoritate pentru calitate?
15. Instituţia educativă are definită o structură de
management care să precizeze care sunt
managerii cu responsabilităţi pentru calitate?
16. Structura de management este definită şi
documentată ca parte a sistemului calitaţii?
17. Structura de management arată cine este
responsabil pentru identificarea deficientelor
privind calitatea?
18. Structura de management arată cine este
responsabil pentru controlul şi păstrarea
sistemului calităţii?
19. Structura de management arată cine este

30
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
responsabil pentru controlul acţiunilor corective?
20. Structura de management arată cine este
responsabil pentru eficacitatea acţiunilor
corective care au fost luate?
21. Instituţia educativă pune la dispoziţie resurse şi
personal instruit pentru identificarea cerinţelor
privitoare la calitate?
22. Instituţia educativă pune la dispoziţie resurse şi
personal instruit pentru supravegherea calităţii
serviciilor interne?
23. Existenţa acestor resurse poate fi verificată?
24. Este nominalizat un manager pentru a reprezenta
instituţia educativă în toate problemele referitoare
la calitate?
25. Acesta are desemnat un înlocuitor care să
acţioneze în absenţa lui?
26. Aceste persoane au responsabilitatea de a se
asigura că cerinţele ISO 9000 sunt implementate
şi menţinute?
27. Procedurile şi politicile analizate la intervale
definite de conducere sunt adecvate?
28. Procedurile şi politicile analizate la intervale
definite de conducere sunt eficace?
29. Rezultatele auditurilor interne sunt analizate
regulat de manageri la intervale de timp definite
şi în concordanţă cu proceduri documentate?
30. Analizele şi deciziile luate sunt înregistrate?
31. Există proceduri documentate care să acopere
toate clauzele relevante ale standardului?
32. Procedurile sunt compatibile cu politica privind
calitatea declarată a instituţiei educative?
33. Gradul de documentare corespunde cu
metodele, aptitudinile şi nivelul de instruire al
instituţiei educative?
34. Documentaţia adecvată este disponibilă pentru
consultare, în funcţie de necesităţi, de către
întreg personalul?
35. Documentaţia adecvată este disponibilă pentru
consultare, în funcţie de necesităţi, de către
clienţi?
36. Sistemul calităţii defineşte modul în care vor fi
satisfăcute cerinţele privind calitatea?
37. Sistemul arată cum vor fi elaborate procedurile
referitoare la calitate?
38. Sistemul arată cum vor fi implementate
procedurile referitoare la calitate?
39. Există proceduri documentate pentru analiza
tuturor contractelor instituţiei educative?
40. Sunt identificate persoanele responsabile pentru
analiza contractelor?

31
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
Analiza şi prelucrarea datelor din chestionarul de evaluare privind gradul de implementare a sistemului calităţii
(Standardele ISO 9000)

Acest chestionar a fost construit pe un număr de 40 de întrebări, grupate în 9 dimensiuni:

Nr. Întrebările vizate Elemente de management vizate


item
1. de la întrebarea nr. 1 până la 9 Politica instituţiei privind calitatea
2. de la întrebarea nr. 10 până la 13 Generalităţi privind sistemul calităţii
3. de la întrebarea nr. 14 până la 20 Responsabilitatea şi autoritatea
managementului calităţii
4. de la întrebarea nr. 21 până la 23 Resurse pentru organizarea sistemului
5. de la întrebarea nr. 24 până la 26 Stabilirea reprezentantului
6. de la întrebarea nr. 27 până la 30 Elemente privind analiza ce trebuie
efectuată de manageri
7. de la întrebarea nr. 31 până la 35 Procedurile sistemului calităţii
8. de la întrebarea nr. 36 până la 38 Planificarea calităţii
9. de la întrebarea nr. 39 până la 40 Elemente care vizează analiza
contractelor

32
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
9. FISA DE EVALUARE FINALA A LECTIEI
( PENTRU ELEVI )

Disciplina _______________ data ____________


Profesor _________________________________

Faceti aprecieri marcand optiunea dumneavoastra pentru urmatoarele:


1. Ma simt mai increzator in capacitatea mea de invatare si intelegere:
DA NU

2. Cu o mai buna realizare a timpului s-ar fi putut realize mai multe in aceasta lectie:
DA NU

3. Am avut deplina libertate de a ne manifesta in activitatile desfasurate:


DA NU

4. Relatia dintre obiectivele propuse si activitatile desfasurate a fost satisfacatoare:


DA NU

5. Materialele de invatare au fost adecvate in activitatea desfasurata:


DA NU

6. Lectia a fost bine organizata:


DA NU

7. A fost insufficient timpul:


DA NU

8. Am primit prea multe informatii:


DA NU

9. Am facut suficiente aplicatii la notiunile teoretice invatate:


DA NU

10. Sugestiile mele pentru viitoarele lectii sunt:

11. La sfarsitul acestei lectii starea mea este:


  

33
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii
34
- Coordonator Comisie de Evaluare şi Asigurare a Calităţii