Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T.

POPA” DIN IAŞI


GRILA DE EVALUARE ANUALĂ A ACTIVITĂŢII CADRELOR
DIDACTICE1
pentru anul universitar 2018-2019, realizată în anul 2019

NUME:_________________________PRENUME________________________
GRAD DIDACTIC________________
DEPARTAMENT_________________________________FACULTATE__________________________

Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Manual publicat în ultimii 3 ani universitari3,4
2

a. Autor 30 p/carte
b. Autor capitol 3 p/capitol
2. Suport pentru lucrări practice5 publicat în ultimii
3 ani universitari
a. Autor 25 p/carte
b. Autor capitol 2 p/capitol
3. Suport didactic (curs/lucrări practice/seminarii)
postate pe platforma de e-learning, pentru 10 p
disciplinele din norma de bază6.
ACTIVITATEA DIDACTICĂ

4. Gestionarea activității didactice7 a seriei/grupelor


pe platforma de e-learning. 10 p
5. Evaluarea cadrelor didactice de către studenți
I. a. foarte bine, intervalul 4-3,51 20 p
b. bine, intervalul 3,50-2,51 15 p
c. suficient, intervalul 2,50-1,51 0p
d. insuficient, intervalul 1,50- 0 0p
6. Norma didactică, conform statelor de funcții8:
a. Treapta IV, 8 – 9 ore convenţionale. 2p
b. Treapta III, 9,01 – 11 ore convenţionale 8p
c. Treapta II, 11,01 - 13 ore convenţionale 15 p
d. Treapta I > 13 ore convenţionale 20 p

7. Norma didactică cu încărcare de ore la serii de


predare în limbi străine:
a. 0% 0p
b. 0-20% 10 p
c. 20-50% 15 p
25 p
d. > 50%

1
Toți itemii se raportează la anul universitar evaluat, cu excepția celor la care se precizează altfel.
2
Manualul este o lucrare științifică ce cuprinde elementele fundamentale ale unei ştiinţe/specialităţi/discipline, utilizată mai ales în
instituţiile de învăţământ și care asigură instruirea de bază într-un domeniu mai larg, bine precizat; manualul corespunde tematicii
abordate în cadrul unor prelegeri/cursuri universitare, conţinând mai multe informaţii decât expunerea orală; prezintă informaţii clasice
actualizate, în general fără referiri la problematica cercetării în domeniu.
3
La itemii 1 și 2 punctajul se dublează pentru materialele în limbi străine (engleză, franceză) și se multiplică cu 1,5 în cazul publicațiilor
la Editura Gr. T. Popa.
4
Pentru itemii 1 și 2 se anexează copie după copertă și cuprins.
5
În această categorie sunt incluse și website-uri didactice accesate prin site-ului UMF “Grigore T. Popa” din Iași (cu trafic contorizat,
peste 300 vizitatori unici/lună). Se precizează link-ul și se anexează print-screen.
6
Se precizează link-ul și se anexează print-screen de pe platforma de e-learning a UMF “Grigore T. Popa” din Iași
7
Se referă la introducerea absențelor și a notelor pe platforma de e-learning a UMF “Grigore T. Popa” din Iași
8
Pentru itemii 6 și 7 se atașează copie după statul de funcții
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI
Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
8. Suplinirea activității didactice pe posturi vacante9 1p/h/săptămână

9. Activitate didactică la școala doctorală10 10p

10. Activitate didactică la programe de master11 10p/master

11. Cursuri de perfecționare postuniversitară


organizate sub egida UMF “Grigore T. Popa” din Iași
sau a Colegiului Medicilor12, 13
- Responsabil de curs 15 p/curs
- Lector 10 p/curs
12. Îndrumare lucrări de licenţă14 5p/lucrare
max 40p
13. Îndrumare studenți pentru activități științifice15 5p/act.
(max.20 p)

14. Coordonare activitate doctoranzi


a) Conducator de doctorat16 10p/
doctorand
2p/
b) Membru in comisia de indrumare 17 doctorand
TOTAL CRITERIU I

𝑛𝑟 𝑜𝑟𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑡𝑒 𝑖𝑛 𝑙𝑢𝑛𝑖𝑙𝑒 𝑋+𝑋𝐼+𝑋𝐼𝐼+𝐼+𝐼𝐼+𝐼𝐼𝐼+𝐼𝑉+𝑉


9
Se punctează media orelor pe săptămână, calculată cu formula . Se certifică pe baza
28
tabelului centralizator (tabel care conține media orelor pe săptamână efectuate de fiecare cadru didactic) realizat de coordonatorul de
activitate didactică
10
Se anexează adeverință eliberată de Școala Doctorală
11
Se anexează copie după stat de funcții
12
Se va anexa dovada derulării cursului (de ex. catalog)
13
Se va puncta o singură calitate (responsabil sau lector)
14
Se anexează copii după coperți
15
Se anexează ca dovezi: copie după programul manifestării științifice, diplomă etc. Pentru Educație Fizică și Sport se punctează
activități specifice domeniului.
16
Se anexeaza lista doctoranzilor in activitate
17
Se anexeaza dovada eliberata de conducatorul de doctorat
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI
Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
18
1. Tratat publicat în ultimii cinci ani universitari

a. în edituri internaționale de prestigiu (conform


ENEC):
- editor/coordonator 150 p
- autor capitol 50 p19

b. în alte edituri internaționale


- editor/coordonator 100 p
- autor capitol 35 p

c. în Ed.“Gr.T.Popa”/Ed. Academiei/ Ed. Medicală/


Ed. Polirom/ Ed. Enciclopedică/ Ed. Tehnică
75 p
- editor/coordonator 30p
- autor capitol

d. în edituri recunoscute CNCSIS, înafara celor


enumerate la punctul 1c. 50p
- editor/coordonator 20p
- autor capitol
2. Monografii20/ghiduri sau protocoale elaborate de
societăți științifice naționale și internaționale,
publicate în ultimii 3 ani universitari

a. în edituri internaționale de prestigiu (conform


ENEC)
- autor/editor/coordonator 75p
- autor capitol 25p21

b. în alte edituri internationale


- autor/editor/coordonator 50p
- autor capitol 20p

c. în Ed. “Gr.T.Popa”/ Ed. Academiei/ Ed. Medicală/


Ed. Polirom/ Ed. Enciclopedică/ Ed. Tehnică
- autor/editor/coordonator 40p
- autor capitol 15p
d. în alte edituri CNCSIS, înafara celor enumerate la
punctul 2c.
- autor/editor/coordonator 25p
- autor capitol 10p
.

18
Tratatul este o lucrare de specialitate, în care sunt expuse principiile fundamentale ale unei specialităţi / discipline, ce asigură instruirea
aprofundată într-un domeniu mai larg, bine precizat; tratatul prezintă informaţii detaliate, incluzând noţiuni şi concepte de dată recentă,
cu referiri la aspectele cele mai importante ale cercetării în domeniu; este frecvent elaborat de un colectiv de autori din țară și/sau din
străinătate (la fiecare capitol este menţionat autorul/colectivul de autori care l-a redactat), sub coordonarea unei personalităţi ştiinţifice în
domeniu.
19
La punctele a-d, pentru autor capitol punctajul se acordă pe tratat, indiferent de numărul de capitole
20
Monografia este o lucrare științifică ce acoperă în mod exhaustiv o singură ramură (domeniu îngust) de cunoaştere; este o lucrare
erudită, foarte documentată, focalizată pe problematica cercetării; corelează într-o manieră sintetică informaţiile existente, prin prisma
experienţei personale din aria ştiinţifică abordată.
21
La punctele a-d, pentru autor capitol punctajul se acordă pe carte, indiferent de numărul de capitole
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI
Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
II 3. Grant de cercetare câștigat prin competiţie23
a. coordonator grant internaţional 300 p/grant
b. coordonator local grant internaţional 200p/grant
c. membru grant internaţional 100 p/grant
d. director grant naţional 200 p/grant
e. director partener UMF Iași –grant naţional 175 p/grant
f. membru grant naţional 75 p/grant
g director grant intern UMF Iaşi 30 p/grant
h. membru grant intern UMF Iaşi 15 p/grant
ACTIVITATEA ŞTIINȚIFICĂ22

4. Coordonator grant de cercetare internațional/ director


grant de cercetare național evaluat cu punctaj în prima 30 p/grant
treime a clasamentului, nefinanțat
5. Brevete obținute în ultimii trei ani, cu drepturi de
autor UMF ”Grigore T. Popa” Iași
a) nationale 100 p/brevet
b) internationale 200 p/brevet
624. Articole publicate in extenso în reviste cotate ISI25:
- autor principal (ultim/prim / corespondent) 50p/lucrare x IF26
- coautor 25p/lucrare x IF

7. Membru în colectiv de autori în studii clinice 5 p/lucrare


multicentrice, publicate
8. Articole p ub licate in extenso în reviste sau
volumele unor conferințe internaționale, indexate BDI
- autor principal (ultim/prim/ corespondent) 10 p/ lucrare
- coautor 5 p/lucrare

9. Articole p ub licate in extenso în volumele unor


conferințe indexate ISI
- autor principal (ultim/prim/ corespondent) 15 p/lucrare
- coautor 10 p/lucrare

10. Rezumate p u b lic a t e în reviste co t a t e I SI27 10 p/rezumat

1128. Guest speaker la manifestări științifice


- internaționale29 50 p/lucrare
- naționale30 25 p/lucrare
12. Prezentare orală la manifestări științifice
- internaționale 30 p/lucrare
- naționale 15 p/lucrare

13. Poster la manifestări științifice


- internaționale 10 p/poster
- naționale 5 p/poster

22
La toti itemii raportati trebuie sa fie apară menționată afilierea cadrului didactic la UMF “Grigore T. Popa” Iasi
23
Se punctează pe perioada de implementare a grantului
24
Pentru punctele 6-8 se anexează ca dovadă copie după prima pagină a articolului
25
Pentru domeniile Limbi Moderne și Educație Fizică și Sport se iau în considerație și articole publicate în reviste indexate ISI
26
IF- factorul de impact al revistei în anul publicării articolului
27
Se anexează copie a rezumatului
28
Pentru punctele 10-12 se anexează: copii după certificat de participare/diplomă, program și rezumat
29
Organizate de societăți științifice internaționale
30
Organizate de societăți științifice naționale
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI
Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
14. Apartenența la societăţi ştiinţifice şi profesionale31
a. Internaționale
- membru 5 p/ societate
- membru în comitetul de conducere 20 p/ societate
- președinte/vicepreședinte/secretar 50 p/ societate
b. Naționale
- membru 3 p/ societate
- membru în comitetul de conducere 10 p/ societate
- președinte/vicepreședinte/secretar 20 p/ societate
15. Participarea în comitetul de organizare/comitetul
științific al unor manifestări științifice32
a. Internaționale
- membru 10 p/ manifestare
- președinte/vicepreședinte 15 p/ manifestare
b. Naționale
- membru 5 p/ manifestare
- președinte/vicepreședinte 10 p/ manifestare
16. Membru în colective editoriale33
a.Reviste cotate ISI
- editor 50 p/revistă
- membru 30 p/ revistă
- peer- reviewer 20 p/activitate
b. Reviste BDI
- editor 20 p/ revistă
- membru 10p/revistă
- peer- reviewer 5p/activitate
c. Peer-reviewer manifestări științifice internaționale 5 p/activitate
(cu publicare în reviste/suplimente ISI)34

17. Citări in reviste de specialitate în ultimii 2 ani


calendaristici35 (exclus autocitările)
a. conform Thomson Reuters core collection 6 p /citare
b. conform Google Scholar 1p/ citare

18. Indice Hirsch (IH) din Thomson Reuters Core 50p x IH


Collection

19. Coordonator științific – burse/stagii de cercetare 20/bursier


obținute prin competiție internațională

31
Se anexează link și print-screen al site-ului societății științifice/profesionale. Se va puncta o singură calitate (membru sau membru în
comitetul de conducere sau președinte/vicepreședinte/secretar)
32
Se anexează copie după programul manifestării științifice
33
Se anexează link și print-screen al revistei, precum și dovadă (de ex. adeverință) pentru fiecare activitate desfășurată
34
Această calitate nu este sinonimă cu cea de membru în comitetul științific al unei manifestări științifice
35
2018, 2019
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI
Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
TOTAL CRITERIU II
1.Granturi de dezvoltare/structurale/educaționale/
rețele colaborative36
a. Internaționale
- director 100 p
- coordonator local 50 p
- membru în echipă 25 p
b.Naționale
- director 100 p
- director partener UMF Iași 50 p
- membru în echipă 25 p

2. Stagii de perfecționare (educaționale/științifice) 37


a. În străinătate 30 p/ stagiu
10 p/ stagiu
b. În țară
III 3. Comisii de admitere, licenţă, rezidențiat, inclusiv
ACTIVITATEA ÎN CADRUL COUMINITĂŢII ACADEMCE

participare la etapele premergătoare acestor


acțiuni:
a. Comisie organizatorică UMF/facultăți 75 p/comisie
- președinte 15 p/comisie
- membru
b. Comisia centrală- membru 15 p/comisie
c. Comisia profesională- membru 45 p/comisie
d. Comisia de evaluare a dosarelor de
admitere candidati străini, comisia de
inscriere candidati romani 30 p/comisie
- președinte 20 p/comisie
- membru
e. Comisia Tehnică IT- membru 30 p/comisie
f. Alte activități tehnice și de suport logistic38 10 p/comisie

4. Organizare/desfășurare admitere la doctorat:


a. CSD/CSUD 30 p
b. Membru comisie de admitere, inclusiv
membru in comisia de evaluare a 5 p/comisie
competențelor lingvistice pentru o limbă
străină și membru în comisia de evaluare a
cunoștințelor informatice

36
Se punctează pe perioada de implementare
37
Cu acordul universității și cu certificat/atestat de finalizare; durata de minim 2 săptămâni, fără finanțare din partea U.M.F. “Grigore
T. Popa” din Iași
38
De exemplu: repartizare plicuri, pază, scanare etc.
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI
Nr. Crt.

departament

contestatie
comisie de
Indicatori de performanţă

Evaluare
Criteriul Evaluare

Evaluare
Decanat
Evaluare

comisie
evaluare
de activitate

Auto-
evaluare anuală

1 2 3 4 5 6 7 8
5. Comisii de concurs promovare/abilitare /susținere
publică teză doctorat (referent științific)/ membru
în comisii de examen specialitate/primariat/
membru în comisii de ocupare posturi în rețeaua
MS39
- președinte 20 p/comisie
- membru 10 p /comisie
- secretar 5 p/comisie
6. Membru în comisii consultative ale MEN/MCI și 20 p/comisie
comisii ARACIS

7. Comisii instituționale (comisii de etică, etica


cercetării, disciplină, alte comisii ale
decanatului/rectoratului/senatului)
- președinte 30 p/comisie
- membru 15 p/comisie
8. Membru40 în comisia de elaborare a rapoartelor
de autoevaluare instituțională
- ARACIS- persoană de contact
75 p
- CEAC, raportul rectorului, raport de 40 p/comisie
activitate anuală etc.

9. Membru în comisii ale unor instituții europene/ 30 p/comisie


internaționale
10. Membru al Senatului Universitar sau Consiliului 10 p
Profesoral
11. Membru în Consiliul de Administrație, Biroul25 p/apartenență
Senat, Biroul Consiliu, Consiliul Scolii
Doctorale, Consiliul Studiilor Universitare de
Doctorat
12. Traducerea documentelor administrative 15 p/activitate

13. Răspuns la solicitările Decanatului/Rectoratului41 15 p

TOTAL CRITERIU III

TOTAL GENERAL

Dată Semnătură

Semnătură evaluator departament

39
Desfășurate la UMF “Grigore T. Popa” din Iași sau la alte universități; în cazul participării în comisii în cadrul altor universități sau a
unor institutii medicale din reteaua MS, se iau în considerație participările cu avizul UMF “Grigore T. Popa” din Iași.
40
Numit/ă prin decizia Rectorului UMF „Grigore T. Popa” din Iași
41
Se certifică de Decanat/Rectorat
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE „GRIGORE. T. POPA” DIN IAŞI

Semnătură evaluator decanat

Semnătură evaluator comisie contestaţie