Sunteți pe pagina 1din 39

DREPT ROMAN II

1. La romani actul juridic producea efecte:


a. Intre partile contractante si creditorii chirografari
b. Numai intre partile contractante
c. Intre partile contractante si terti

ANS: B

2. Stipulatiunea pentru altul are drept scop:


a. Sa dea nastere unei creante in profitul unei persoane care nu a participat la incheierea actului
b. Debitorul promite fapta altuia
c. Da nastere unei creante in profitul uneia din partile contractante

ANS: A

3. Principiul nulitatii promisiunii pentru altul are o sfera de aplicare mai restransa,
aplicandu-se la categoria contractelor:
a. Contractele verbale
b. Contractele scrise
c. Contractele de buna credinta

ANS: A

4. Conditiile intentarii actiunii noxale sunt:


a. Delict public
b. Delict privat; pater familias sa il aiba pe delicvent sub puterea sa; delicventul sa nu fi fost sub puterea
victimei
c. Delicventul sa fie sub puterea victimei

ANS: B

5. Efectele actiunii noxale sunt:


a. Pater familias nu poate fi obligat sa se judece cu victima delictului
b. Pater familias este obligat sa se judece cu victima delictului
c. Delicventul nu raspunde personal pentru faptele sale

ANS: A

6. Actiunile noxale sunt de doua feluri:


a. Actiuni obisnuite, actiuni automate
b. Actiuni cu caracter alaturat; actiuni cu titlu noxal
c. Actiuni cu caracter alaturat, actiuni automate
ANS: A

7. Cazul fortuit:
a. Intervine din vina debitorului
b. Eveniment caruia nimic nu i se poate opune
c. Intervine fara vina debitorului
ANS: C

8. Forta majora:
a. Este un eveniment caruia nimic nu i se poate opune (cui resisti non potest)
b. Intervine fara vina debitorului care a luat masuri de paza obisnuite
c. Este provocata de neglijenta sau neindemanare

ANS: A

9. Stingerea obligatiei debitorului, urmarea interventiei unui caz de forta majora intervine atunci
cand:
a. Debitorul isi poate executa obligatia, printr-o suma de bani
b. Obligatia are ca obiect bunuri certe, individual determinate
c. Bunul pierit este un lucru de gen

ANS: B

10 Imposibilitatea de executare a obligatiei, urmarea interventiei unui caz de firta majora, are ca
efect:
a. Stingerea obligatiei debitorului
b. Suspendarea executarii obligatiei debitorului
c. Agravarea raspunderii debitorului

ANS: A

11 Sunt cazuri de forta majora:


a. Cutremur, furtul sclavului
b. Inundatii si furtul sclavului
c. Cutremur, atacul inamicului

ANS: C

12 In dreptul lui Iustinian culpa lata:


a. Vina usoara
b. Vina grosolana pe care n-ar comite-o nici cel mai neindemanatic administrator
c. Eveniment cruia nimic nu i se poate opune

ANS: B

13. Culpa levis este:


a. Culpa usoara
b. Cupla grosolana
c. Eveniment cruia nimic nu i se poate opune

ANS: A

14. In cazul culpei levis in abstracto:


a. Debitorul se comporta fata de bunul datorat la fel ca fata de bunurile prorpii
b. Debitorul se comporta fata de bunul datorat ca un bun pater familias
c. Vinovatia grosolana pe care n-ar comite-o nici cel mai neindemanatec administrator
ANS: B

15 In cazul dolului:
a. Vinovatia imbraca forma intentiei
b. Lipseste elementul intentional
c. Vinovatia imbraca forma culpei

ANS: A

16.Dolul reprezinta:
a. Actiunea sau abtinerea neintentionata a debitorului
b. Evenimetul caruia nimic nu i se poate opune
c. Actiunea sau abtinerea intentionata a debitorului de natura sa provoace pieirea lucrului datorat

ANS: C

17.In epoca lui Justinian, pentru ca debitorul sa se afle in intarziere:


a. Nu se cere vinovatia debitorului
b. Pe langa conditia intarzierii vinovate a debitorului s-a mai cerut o somatie din partea
creditorului (interpellatio)
c. Nu este necesara somatia din parte creditorului

ANS: B

18.La romani, debitorul este de drept pus in intarziere:


a. Datoria izvoraste dintr-un delict, curatorul are o datorie fata de minor
b. Datoria izvoraste dintr-un contract, curatorul are o datorie fata de minor
c. Datoria izvoraste dintr-un delict, minorul are o datorie fata de curator

ANS: A

19.Principalul efect al morei (intarzierea debitorului) este:


a. Novatia
b. Stingerea obligatiei
c. Perpetuarea obligatiei debitorului

ANS: C

20 Plata (solvere):
a. Poate fi facuta numai de catre debitor
b. Modul obisnuit de stingere a obligatiilor se realizeaza prin indeplinirea prestatiunii care face
obiectul legaturii juridice
c. Se realizeaza si prin inlocuirea bunului datorat cu o suma de bani

ANS: B
21. Plata, mod obisnuit de stingere a obligatiilor:
a. cel care primeste plata trebuie sa fie capabil
b. cel care primeste plata poate sa fie incapabil
c. poate fi primita doar de catre creditor

ANS: A

22. Efectele novatiunii sunt:


a. Se sting : accesoriile, garantiile, dobanzile, viciile vechii plati
b. Se sting: accesoriile, garantiile
c. Se sting: dobanzile, viciile vechii plati

ANS: A

23. Novatiunea necesara:


a. Realizata prin contract
b. Realizata ca efect al lui litis contestation
c. Consensuala

ANS: B

24. Novatiunea voluntara:


a. Realizata ca efect al lui litis contestation
b. Realizata prin contract
c. Consensuala

ANS: B

25. Sunt moduri civile de renuntare la creanta:


a. Solutio per es libram, acceptilatio litteris si acceptilatio verbis
b. Pactul de nonpetendo
c. Contrarius consensus

ANS: A

26 Sunt moduri pretoriene de renuntare la creanta:


a. Acceptilatio verbis
b. Pactum de non petendo, contraries consensus
c. Plata

ANS: B

27. Sunt moduri voluntare de stingere a obligatiilor:


a. Plata, compensatia si darea in plata
b. Moartea ; confuziunea
c. Imposibilitatea executarii

ANS: A
28. Sunt moduri nevoluntare de stingere a obligatiilor:
a. Plata, darea in plata
b. Moartea, imposibilitatea de executare, prescriptia extinctiva
c. Compensatiunea, remiterea de datorie

ANS: B

29. Pentru ca datoria sa se stinga prin imposibilitate de executare este necesar ca:
a. Obiectul obligatiei sa fie de gen
b. Obiectul obligatiei piere fara vina debitorului
c. Obiectul obligatiei piere din vina debitorului

ANS: B

30. In functie de efectele lor, contractele sunt:


a. De drept strict si de buna bredinta
b. Solemne si nesolemne
c. Unilaterale si bilaterale

ANS: C

31. Elementele esentiale ale contractelor sunt:


a. Obiectul; consimtamantul; capacitatea
b. Obiectul; consimtamantul; cauza
c. Obiectul; consimtamantul; pretul

ANS: A

32. Viciile consimtamantului sunt:


a. Teama ; dolul
b. Neseriozitatea; eroarea
c. Termenul; conditia

ANS: A

33. Cauzele care duc la inexistenta consimtamantului sunt:


a. Termenul ; conditia
b. Dolul
c. Neseriozitatea; eroarea;

ANS: C

34. Elementele accidentale ale contractelor sunt:


a. Capacitatea si obiectul
b. Termenul si conditia
c. Consimtamantul si capacitatea

ANS: B
35. Modurile voluntare de stingere a obligatiilor sunt:
a. Moartea ;
b. Compensatiunea; remiterea de datorie
c. Prescriptia extintiva

ANS: B

36. Modurile nevoluntare de stingere a obligatiilor sunt:


a. Plata, darea in plata
b. Moartea, confuziunea, imposibilitatea de executare
c. Remiterea de datorie

ANS: B

37. Garantiile personale in epoca clasica sunt:


a. Fideiussio
b. Sponsio
c. Gajul

ANS: A

39.Garantiile personale in epoca veche sunt:


a. Gajul, ipoteca
b. Sponsio, fidepromisio
c. Fideiussio

ANS: B

40.Garantiile reale sunt:


a. Ipoteca, gajul, sponsio
b. Intercesiunea; fiducia; fideiussio
c. Gajul, ipoteca, fiducia, intercesiunea

ANS: C

41.Potrivit sanctiunii lor, contractele sunt:


a. Unilaterale ; bilaterale
b. Solemne; nesolemne
c. De buna credinta si de drept strict;

ANS: C

42.Dupa modul de formare contractele se clasifica in:


a. Solemne ; nesolemne
b. Scrise; verbale
c. Reale; consensuale

ANS: A
43.Contractele nesolemne se subdivid in trei categorii:
a. Reale ; consensuale ; nenumite
b. Reale; consesnuale; scrise
c. Reale; consesnuale; de drept strict

ANS: A

44.Contractele nenumite se formeaza:


a. Printr-o conventie insotita de executarea obligatiei de catre ambele parti
b. Printr-o conventie
c. Printr-o conventie insotita de executarea obligatiei de catre una dintre parti

ANS: C

45.Mutuum, contractul de imprumut de consumatiune este un contract:


a. Real
b. Consensual
c. Solemn

ANS: A

46.Gajul este un contract:


a. Real
b. Consensual
c. Solemn

ANS: A

47.Comodatul este un contract:


a. Real
b. Consensual
c. Solemn

ANS: A

48.Locatiunea este un contract:


a. Real
b. Consensual
c. Solemn

ANS: B

49.Vanzarea este un contract:


a. Real
b. Consensual
c. Solemn

ANS: B
50.Mandatul este un contract:
a. Real
b. Consensual
c. Solemn

ANS: B

51.Ipoteca prezinta o serie de caractere de natura sa o individualizeze de alte garantii reale:


a. Ipoteca este un drept personal
b. Ipoteca este un drept principal
c. Ipoteca este un drept real

ANS: C

52.Efectele ipotecii:
a. dreptul creditorului de a poseda
b. dreptul de a vinde
c. lucrul ipotecat ramane in posesia debitorului pana la scadenta

ANS: C

53.Debitorul tinut de custodie:


a. trebuie sa plateasca daune interese chiar daca lucrul piere fara vina sa
b. trebuie sa plateasca daune interese chiar daca lucrul piere fara vina sa din cauza de forta majora
c. nu trebuie sa plateasca daune interese daca lucrul piere fara vina sa

ANS: A

54.Efectele cesiunii de creanta


a. accesoriile si exceptiile dreptului transmis se sting, cesionarul neavand posibilitatea sa le valorifice
b. accesoriile si exceptiile dreptului transmis nu se sting, cesionarul avand posibilitatea sa le valorifice
c. cesionarul nu poate opune debitorului aceleasi exceptii

ANS: B

55.Garantia personala sponsio


a. Rezervata cetatenilor romani
b. Rezervata cetatenilor romani si peregrinilor
c. Rezervata peregrinilor

ANS: A

56.Garantia personala fidepromissio


a. Apartinea doar cetatenilor romani
b. Este forma originara de creare a garantiilor personale
c. Apartinea peregrinilor

ANS: C
57.Legea Appuleia
a. Se aplica garantilor obligati prin sponsio
b. Pana la adoptarea legii Appuleia garantul care platea se putea intoarce impotriva cogarantilor
pentru a le cerea partea lor contributiva
c. Nu se aplica garantilor obligati prin fidepromisio

ANS: A

58.Legea Cicereia
a. Se aplica doar garantilor obligati prin sponsio
b. Creditorul a fost exonerat de obligatia de a face o declaratie privitoare la numarul
garantilor si la valoarea datoriei
c. Se aplica si garantilor obligati prin fidepromisio

ANS: C

59.Potrivit cu dispozitiile Legii Furia de sponsu


a. datoria se va imparti la scadenta intre toti garantii solvabili
b. datoria se va putea cere oricareia dintre garanti
c. datoria se va imparti la scadenta intre toti garantii indiferent daca sunt sau nu
solvabili;

ANS: C

60.Prin efectele lui fideiussio:


a. creditorul avea dreptul da urmareasca fie pe debitorul principal, fie pe fideiussor
b. creditorul avea dreptul sa-l urmareasca pe fideiussor
c. creditorul avea dreptul sa-l urmareasca numai pe debitorul principal

ANS: A

61. Unul din cele mai importante contracte in forma religioasa este:
a. Sponsio religiosa
b. Stipulatiunea
c. Sponsio laica

ANS: A

62.Contractele in forma verbala sunt:


a. Stipulatiunea ; nexum ; dotis dictio ; sponsio laica ;
b. Sponsio religiosa; mutuum; depozitul
c. Comodatul; nexum; mandatul

ANS: A

63.Caracterele stipulatiunii:
a. Solmen; continuu; unilateral;
b. De drept strict; abstract; unitar
c. Toate
ANS: C

64. Stipulatiunea:
a. contractul verbal la care au acces numai cetatenii romani
b. contractul verbal la care au acces si peregrinii
c. contractul scris

ANS: B

65. Caracterele obligatiei literale


a. obligatie de drept strict
b. obligatie de buna credinta
c. obligatie accesibila numai peregrinilor

ANS: A

66.Contractele reale:
a. Mutuum, comodatul, depozitul
b. Vanzarea, societatea, locatiunea
c. Nexum, stipulatiunea

ANS: A

67.Caracterele lui mutuum:


a. Contract real
b. Constract consensual
c. Contract verbal

ANS: A

68.Remiterea de datorie, mod de stingere a obligatiilor reprezentand:


a. Renuntarea creditorului la dreptul sau
b. Imposibilitatea de executare
c. Plata

ANS: A

69 Compensatia poate fi:


a. Voluntara
b. Necasara
c. Judiciara

ANS: C

70 Confuziunea este un mod de stingere a obligatiilor constand in:


a. Inlocuirea unei vechi obligatii cu o obligatie noua
b. Reunirea asupra aceleiasi personae a calitatii de debitor si de creditor
c. Iertarea de datorie
ANS: B

71. Contractul de comodat:


a. Contract oneros, avand ca obiect lucruri ce nu se consuma prin folosinta
b. Contract gratuit, avand ca obiect lucruri ce nu se consuma prin folosinta
c. Contract gratuit, avand ca obiect lucruri ce se consuma prin folosinta

ANS: B

72 Caracterele contractului de comodat:


a. Comodatul este un contract gratuit
b. contract consensual
c. contract oneros

ANS: A

73. In ceea ce priveste raspunderea comodatarului, acesta:


a. Nu raspunde doar pentru custodie
b. raspunde atat pentru dol, cat si pentru culpa
c. Nu raspunde si pentru unele imprejurari cuprinse in sfera cazului fortuit

ANS: B

74 Contractul de depozit poate avea ca obiect:


a. lucruri mobile
b. lucruri imobile
c. terenuri

ANS: A

75.Caracterele contractului de vanzare sunt:


a. Contract real
b. Contract unilateral
c. contract consensual, bilateral, de buna credinta

ANS: C

76.Vanzarea este sanctionata prin doua actiuni distincte:


a. Actio conducti, actio locate
b. Actio empti; actio venditi
c. Actiunea noxala

ANS: B

77. Locatiunea este sanctionata prin doua actiuni distincte:


a. Actio conducti, actio locate
b. Actio empti; actio venditi
c. Actiunea noxala
ANS: A

78.Caracterele contractului de locatiune sunt:


a. locatiunea este un contract consensual
b. real
c. de buna credinta

ANS: A

79.Vanzarea este contractul prin care:


a. O parte, numita vanzator, se obliga sa transmita posesiunea linistita a unui lucru
celeilalte parti
b. Se transmite un bun in schimbul altui bun
c. Se transmite folosinta unui lucru, cu titlu gratuit

ANS: A

80. Elementele vanzarii sunt:


a. Consimtamantul; obiectul; pretul
b. Consimtamanul; obiectul; partile
c. Obiectul; pretul; termenul

ANS: A

81.Pretul vanzarii trebuie sa indeplineasca anumite conditii:


a. sa fie exprimat in bani; sa fie real;
b. sa fie determinat sau cel putin determinabil
c. sa fie real, determinat sau cel putin determinabil, exprimat in bani

ANS: C

82.Efectele vanzarii
a. Nu este generatoare de obligatii
b. Este translativa de proprietate
c. Nu este translativa de proprietate, ci numai generatoare de obligatii (obligatii bilaterale si de buna-
credinta)

ANS: C

83. Principala obligatie a cumparatorului:


a. Sa inmaneze bunul
b. Sa plateasca pretul
c. Sa achite chiria

ANS: B

84.Locatio operarum este:


a. contractual prin care se inchiriaza un sclav
b. conventia prin care proprietarul unui teren (clientul) se intelege cu un intreprinzator pentru ca
acesta din urma sa execute o anumita lucrare
c. contractual prin care un om liber isi ofera serviciile
ANS: C

85.Locatio operis faciendi este:


a. Intreptinzatorul sa execute o lucrare pe terenul clientului
b. Agicultorul sa culeaga recolta de pe terenul proprietarului
c. Inchirierea unui sclav

ANS: A

86.Cel mai vechi tip de locatiune este:


a. Locatio operarum
b. Locatio rei
c. Locatio operis faciendi

ANS: B

87.Cel mai vechi tip de locatiune avea ca obiect:


a. Avea ca obiect inchirierea unei case
b. Avea ca obiect inchirierea unui teren
c. Avea ca obiect inchirierea uni sclav

ANS: C

88.Locatio operarum presupune intrunirea a trei elemente:


a. Consimtamantul; obiectul (sclavul); pretul
b. Consimtamantul; obiectul (numai munca fizica); pretul
c. Consimtamantul; obiectul (constructia); pretul

ANS: B

89.Locatio rei presupune intrunirea a trei elemente


a. Consimtamantul; obiectul (sclavul); pretul
b. Consimtamantul; obiectul (numai munca fizica); discernamantul
c. Consimtamantul; obiectul (constructia); pretul

ANS: A

90.Obiectul contractului de mandat poate consta:


a. Atat intr-un act juridic, cat si intr-un fapt juridic
b. Intr-un act juridic
c. Intr-un fapt material

ANS: A

91.Actul juridic sau faptul juridic la care se obliga mandatarul trebuie sa fie:
a. Determinat
b. Ilicit
c. Licit si moral
ANS: C

92.Caracterele contractului de mandat :


a. consensual, bilateral, gratuit
b. real, bilateral, gratuit
c. consensual, bilateral, oneros

ANS: A

93.Depozitul este un contract:


a. Consensual, gratiut
b. Nenumit
c. Real, gratuit

ANS: C

94.Mandatul presupune savarsirea faptului material sau al actului juridic:


a. In interesul mandatarului
b. In interesul statului
c. in interesul mandantului

ANS: C

95.Obligatiile mandatarului sunt sanctionate prin:


a. Actio conducti
b. Actio mandate directa
c. Actio locati

ANS: B

96.Vanzatorul are urmatoarele obligatii:


a. Sa transmita posesiunea,
b. Sa transmita proprietatea
c. Sa nu garanteze cumparatorul pentru vicii

ANS: A

97.Locatorului ii incumba urmatoarele obligatii, izvorate din locatio rei (locatiunea unui lucru):
a. Sa transmita lucrul si sa nu garanteze pentru evictiune
b. Să transmită lucrul; să garanteze pentru evicțiune
c. Sa plateasca pretul

ANS: B

98.Conductorul are urmatoarele obligatii generate de locatio rei:


a. Sa plateasca pretul, sa restituie lucrul, sa raspunda pentru pieirea sau deteriorarea lucrului
din vina sa
b. Sa presteze serviciile promise
c. De a transmite lucrul prin intermediul traditiunii si de a garanta pentru evictiune
ANS: A

99.Lucratorul (locator operarum) are urmatoarele obligatii generate de location operarum:


a. De a presta serviciile promise pe toata durata contractului
b. De a transmite lucrul prin intermediul traditiunii si de a garanta pentru
evictiune
c. De a plateati pretul

ANS: A

100. Patronul (conductorul) are urmatoarele obligatii generate de location operarum:


a. De a plăti prețul
b. Sa transmita lucrul
c. Sa raspunda pentru evictiune

ANS: A

101. In contractele nenumite do ut des : (da-mi ca sa iti dau)


a. o parte transmite proprietatea unui lucru, pentru ca cealaltă parte să-faca ceva
b. o parte transmite proprietatea unui lucru, pentru ca cealaltă parte să-i transmită proprietatea asupra
altui lucru
c. facerea unui lucru de către o parte, ca și cealaltă parte să facă un anumit lucru

ANS: B

102. In contractele nenumite do ut facias : (da ca sa fac)


a. o parte transmite proprietatea unui lucru, pentru ca cealaltă parte să faca ceva
b. o parte transmite proprietatea unui lucru, pentru ca cealaltă parte să transmită proprietatea
asupra altui lucru
c. facerea unui lucru de către o parte, ca și cealaltă parte să facă un anumit lucru

ANS: A

103. In contractele nenumite facio ut facias : (fa ca sa fac)


a. o parte transmite proprietatea unui lucru, pentru ca cealaltă parte să-faca ceva
b. o parte transmite proprietatea unui lucru, pentru ca cealaltă parte să-i transmită proprietatea asupra
altui lucru
c. facerea unui lucru de către o parte, ca și cealaltă parte să facă un anumit lucru

ANS: C

104. In dreptul calsic au fost sanctionate urmatoarele pacte :


a. pactele pretoriene (de către praetor);
b. pactele alăturate (de către jurisconsulți)
c. Toate
ANS: C

105. In epoca postclasica au aparut :


a. pactele legitime
b. pactele pretoriene
c. pactele alăturate

ANS: A

106. Pactele legitime au fost sanctionate de catre :


a. Imparati
b. Praetor
c. Jurist consulti

ANS: A

107. Pactele pretoriene au fost sanctionate de catre :


a. Imparati
b. Pretor
c. Jurist consulti

ANS: B

108. Pactele alaturate au fost sanctionate de catre :


a. Imparati
b. Praetor
c. Juristconsulti

ANS: C

109. Edictul perpetuu ne infatiseaza urmatoarele categorii de pacte pretoriene:


a. recepta
b. pactul de jurământ; pactul de constituit
c. toate

ANS: C

110. Pactele legitime, conventii sanctionate de imparati in epoca postclasica sunt in numar de trei
a. Dota, donatia, compromisul
b. Pactul de juramant; pactul de constituit; recepta
c. Vanzarea; locatiunea; mandatul

ANS: A

111. Operatiunea juridica a donatiunii prezinta urmatoarele trasaturi:


a. donatorul trebuie să sufere o sărăcire
b. donatarul trebuie să se îmbogățească
c. donatorul sa se imbogateasca pe seama saracirii donatorului
ANS: C

112. Operatiunea juridica a donatiunii indeplinea mai multe functii:


a. se putea face între persoane ce aparțineau unor familii diferite sau între soți
b. Se putea face numai intre vii
c. Se poate face numai pentru cauza de moarte

ANS: A

113. Dreptul roman cunoaste mai multe categorii de donatiuni :


a. Dota
b. Donatia ante nuptias
c. donatiunea intre vii obisnuita, donatiunea mortis causa, donatiunea intre soti,
donatiunea ante nuptias

ANS: C

114. Legile de limitare a donatiunilor sunt :


a. Legea Publicia
b. Legea Appuleia
c. Legea Cicereia

ANS: A

115. Noi reglementari in ceea ce priveste situatia garantilor in epoca veche au fost
introduse prin una din urmatoarele legi :
a. Legea Apuleia
b. Legea Cincia
c. Legea Calpurnia

ANS: A

116. Imparatul Antoninus Caracalla a dat un senatusconsult prin care a adus modificari
regimului donatiunii intre soti in anul :
a. 208
b. 206
c. 207

ANS: B

117. Fata de donatiunea intre vii obisnuita dota prezinta unele caractere aparte :
a. Se constituie pentru a procura mijloace de trai sotiei, dupa desfacerea
casatoriei
b. Se constituie pentru sprijinirea noii familii
c. Isi produce efectele in momentulmortii donatorului

ANS: B

118. Donatiunea ante nuptias se individualizeaza fata de dota prin functia sa, respectiv:
a. Se constituie pentru a procura mijloace de trai sotiei, dupa desfacerea casatoriei
b. Se constituie pentru sprijinirea noii familii
c. Isi produce efectele in momentulmortii donatorului

ANS: A

119. Donatiunea mortis causa prezinta urmatoarea particularitate :


a. Poate fi revocată oricând
b. Nu se poate desființa de drept
c. Poate fi revocata doar in anumite cazuri

ANS: A

120. Donatiunea mortis causa facuta sub conditie suspensiva urmeaza sa isi produca efectele :
a. Din momentul donatiei
b. În momentul morții donatorului
c. Conform vointei partilor

ANS: B
1. Dreptul roman “Jus gentium” inseamna:
a. dreptul gintilor
b. dreptul comun aplicat cetatenilor
c. dreptul comun aplicat strainilor
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

2. Dreptul roman “Jus naturale”, definit de ulpianus se aplica:


a. tuturor vietuitoarelor
b. numai oamenilor
c. tuturor oamenilor
d. toate raspunsurile sunt corecte

ANS:D

3. Diviziunea dreptului public (ius publicum) la romani cuprindea:


a. ius civile
b. ius gentium
c. ius naturale
d. dreptul administrativ si dreptul penal

ANS:D

4. Constitutiones principis era deciziile:


a. luate de pretori
b. stabilite prin lege
c. luate de imparat
d. luate de jurisconsult

ANS: C

5. Cea mai completa colectie din opera legislativa a lui Justinian o reprezinta:
a. Codecul
b. Novellac
c. Pandectele
d. Institutiones

ANS: C

6. Conform dreptului roman, personalitatea juridica a persoanei era recunoscuta:


a. strainilor
b. plebeilor
c. oamenilor liberi
d. celor aflati sub puterea cetatenilor

ANS: C

7. Deplina personalitate juridica la romani presupunea:


a. libertatea
b. familia
c. cetatenia
d. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

8. Conditie de baza la casatorie era varsta legala la fata si baiat, acestea fiind de:
a. 10 si 12 ani
b. 11 si 13 ani
c. 12 si 14 ani
d. 14 si 16 ani

ANS: C

9. Dreptul de proprietate este dat de totalitatea drepturilor reale, inclusiv:


a. servituti
b. ipoteci
c. gaj
d. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

10. Drepturile reale sunt


a. opozabile erga omnes
b. transmisibile
c. limitate ca numar
d. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

11. Drepturile de creanta sau personale sunt


a. relative
b. intransmisibile
c. nelimitate
d. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

12. Bunurile mobile sunt:


a. cladirile
b. animalele
c. plantele
d. nici un raspuns corect

ANS: B

13. Dobandirea posesiunii se facea prin


a. animus
b. corpus
c. indicarea hotarului
d. prin sine insusi
ANS: D
14. Dobandirea proprietatii quiritare se facea prin
a. traditiune
b. specificatiune
c. accesiune
d. toate raspunsurile sunt corecte

ANS: D

15. Dintre caracterele servitutilor fac parte:


a. acestea, continand un drept real asupra lucrului altuia, puteau exista in profitul aceluiasi
proprietar
b. puteau fi presupuse si nu trebuiau dovedite
c. nu erau un bun incorporat si nu purta asupra unui lucru apartinand unui tert
d. nici un raspuns corect

ANS: D

16. Conform dreptului roman, servitutile personale erau:


a. prediale
b. imperiale
c. operae
d. toate raspunsurile corecte

ANS:C

17. Obiectul obligatiunii trebuie sa fie


a. posibil de executat
b. sa nu prezinte interes pentru creditor
c. sa prezinte interes pentru debitor
d. sa nu fie suficient de determinat

ANS: A

18. Obiectul obligatiei se clasifica in:


a. dare
b. facere
c. non facere
d. nici un raspuns corect

ANS: A

19. Din punct de vedere al sanctiunii obligatiile erau:


a. conjuncte si solidare
b. contractuale si delictuale
c. conjunctive active sau pasive
d. civile si naturale

ANS: D

20. Dreptul roman considera parti contractante


a. persoanele intre care s-a incheiat actul juridic
b. creditorii lor chirografari
c. mostenitorii acestor persoane
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

21. Care din culpele urmatoare nu dau nastere obligatiei de dezdanuare?


a. culpa delictuala
b. culpa lata
c. culpa levisimma
d. culpa aquiliana

ANS: C

22. Cazurile de strangere a obligatiunilor in mod voluntar sunt:


a. prescriptia
b. moartea
c. novatiunea
d. toate raspunsurile corecte

ANS: C

23. Garantiile personale constau in:


a. a adauga debitorului principal un debitor accesoriu sau mai multi
b. afectarea provizorie a unui lucru creditorului pentru garantarea creantei sale
c. fiducia cum creditore
d. nici un raspuns corect

ANS: A

24. Garantiile reale erau


a. pignus
b. sponsio
c. fideiussio
d. fideiproneissio

ANS: A

25. Dintre caracterele ipotecii fac parte:


a. era un drept real
b. era oculta (secreta)
c. era constituita prin acordul partilor
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

26. Dreptul roman recunoaste ipoteca:


a. conventionala
b. testamentara
c. autentica
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

27. Stingerea ipotecii pe cale principiala intervenea in unul din cazurile


a. pierderea in intregime a lucrului ipotecat
b. moartea creditorului ipotecar
c. transferul ipotecii
d. nici un raspuns corect

ANS: A

28. Care din urmatoarele contracte este solemn:


a. fiducia
b. comodatul
c. nexum
d. depozitul

ANS: C

29. Care din urmatoarele contracte este consensual


a. gajul
b. nexum
c. emfiteoza
d. mutuum

ANS: C

30. Un element esential al contractului in dreptul roman il constituie:


a. obiectul;
b. cauza
c. motivul
d. toate raspunsurile corecte

ANS: A

31. Obiectul contractului de drept roman trebuia sa indeplineasca conditia:


a. sa fie posibil
b. sa fie ilicit
c. sa fie in avantaj pentru debitor
d. nici un raspuns corect
ANS: A

32. Constituie viciu de consimtamant la incheierea unui contract


a. incapacitatea unei parti
b. nerespectarea formei cerute
c. dolus malus
d. confirmativ
ANS: C
33. Dreptul roman reglementa stipulatiunea ca fiind u act:
A) continuu; B) unilateral; C) de drept strict; D) de drept al gintilor
a. A+B
b. C+D
c. A+B+C
d. A+B+C+D

ANS: D

34. Contract formal in dreptul roman era:


a. mutuum
b. fiducia
c. nexum
d. comodatul

ANS: C

35. Contract real in dreptul roman era:


a. sponsio
b. stipulatio
c. fiducia
d. dotis dictio

ANS: C

36. Contract consensual in dreptul roman era:


a. gajul
b. depozitul
c. locatiunea
d. comodatul

ANS: C
37. Contractul consensual in dreptul roman era:
a. fiducia
b. depozitul
c. mandatul
d. comodatul

ANS: C

38. Contract real in dreptul roman era:


a. nexum
b. fiducia
c. emfiteoza
d. toate raspunsurile false

ANS: A

39. Stingerea contractului de mandat avea loc, prin:


a. moartea unei parti
b. la cererea creditorilor
c. depistarea unei fraude
d. iesirea din indiviziune

ANS: A

40. Dreptul roman prevedea obligatiile emfiteotului respectiv:


a. sa cultive pamantul
b. sa plateasca arenda
c. sa plateasca impozitele
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

41. Dreptul lui Justinian stipuleaza ca fiind contract nenumit urmatorul:


a. facio ut facias
b. do ut facias
c. facio ut des
d. toate raspunsurile corecte
ANS: D

42. Compromisul era un:


a. delict
b. contract
c. pact
d. quasi-contract

ANS: C

43. Delict privat principal nou in dreptul roman era:


a. luarea de mita
b. gestiunea tutorelui pentru pupil
c. atarnarea obiectelor
d. rapina

ANS: D

44. Rapina insemna


a. furt cu violenta sau talharie
b. teama de cineva
c. siretenie, inselaciune
d. paguba facuta de debitor

ANS: A

45. Luarea de mita in dreptul roman reprezenta un:


a. quasi-delict
b. quasi contract
c. delict
d. pact

ANS: A

46. Dreptul succesoral roman era calauzit si de principiul:


a. continuitatii defunctului
b. o data erede, pentru totdeauna erede
c. nimeni nu putea muri in parte, cu testament si in parte fara testament
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D
47. Din categoria succesorilor legali ai lui decuius fac parte mostenitorii
a. sui heredes
b. adagnatus proximus
c. gentiles
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

48. Un mod voluntar de dobandire a proprietatii il constituia:


a. traditio
b. adincatio
c. ocupatio
d. accesio

ANS: A

49. Traditio era un mod de dobandire a proprietatii si consta in:


a. remiterea posesiunii unui lucru
b. luarea in posesie a unui lucru fara stapan
c. unirea unui lucru accesoriu cu un lucru principal
d. exercitarea posesiunii asupra unui lucru un timp indelungat

ANS: A

50. Repudierea succesiunii insemna:


a. renuntare benevola
b. anularea prin instanta
c. decaderea din drepturi
d. reformularea testamentului

ANS: A

51. Din definitia legatului rezulta ca acesta:


a. nu poate fi pus in sarcina heredelui instituit
b. trebuie formulat in termeni solemni
c. trebuie facut in scopul de a gratifica pe legatar
d. toate raspunsurile corecte
ANS: D
52. Dreptul roman cunoaste fideicomisul ca fiind un act de ultima vointa, la care participa si:
a. disponentul
b. fiduciarul
c. fideicomisarul
d. toate cele trei subiecte

ANS: D

53. Definitia data obligatiei care se aproprie mai mult de acceptiunea moderna, apartine lui:
a. Paul
b. Cicero
c. Ulpian
d. Justinian

ANS: D

54. Contractele se clasifica dupa sanctiunea lor in contracte:


a. solemne
b. unilaterale
c. de buna credinta
d. nici un raspuns corect

ANS: C

55. Locul executarii obligatiei era cel:


a. prevazut prin contract
b. la domiciliul debitorului
c. la domiciliul creditorului
d. oriunde la solicitarea tertilor

ANS: A

56. Constituie un mod voluntar de strangere a obligatiilor


a. confesiunea
b. moartea
c. remiterea de datorie
d. nici un raspuns corect

ANS: C

57. Constituie un mod involuntar de strangere a obligatiilor


a. novatiunea
b. compensatiunea
c. imposibilitatea executarii
d. toate raspunsurile corecte

ANS: C

58. Intercepsiunea este o garantie:


a. reala
b. personala
c. unilaterala
d. nu este o garantie

ANS: A

59. Receptum este un:


a. pact
b. legat
c. delict
d. quasicontract

ANS: A

60. Perduellio (inalta tradare) reprezenta:


a. un delict public
b. un quasidelict
c. un delict civil
d. nici un raspuns corect

ANS: A

61. Emanciparea, ca mod de iesire se sub puterea parinteasca se producea:


a. prin vointa lui paterfamilias
b. la implinirea varstei expres prevazuta
c. prin casatorie
d. cand emancipatul se inroleaza

ANS: A

62. Care din urmatoarele forme sunt comune procedurilor de judecata formulare si
legislatiunilor?
a. prin demnitatio
b. prin rescript
c. in indicio
d. in sacramento

ANS: C

63. “Moartea civila” numita capitis demnitio se producea prin


a. pierderea elementelor capacitatii juridice a persoanei
b. emancipatiunea persoanei sui iuris
c. casatoria puberului si iesirea de sub puterea parinteasca
d. decesul persoanei indiferent de pozitia sociala

ANS: A

64. Care din urmatoarele conditii la incheierea casatoriei era de forma?


a. incapacitatea relativa
b. rudenia
c. coabitarea femeii cu barbatul
d. varsta admisa

ANS: C

65. Dreptul roman cunoaste mai multe feluri ale casatoriei, respectiv:
A- cu manus
B- cu patria potestas
C- fara manus
D- fata patria potestas
a. A+B+C+D
b. A+C+D
c. B+D
d. A+C

ANS: A

66. Curatela se instituia pentru prodig (risipitor) la varsta de:


a. 12-16 ani
b. 14-20 ani
c. 14-25 ani
d. 16-25 ani
ANS: C

67. Drepturile reale


a. sunt nelimitate
b. in principiu intransmisibile
c. au un caracter relativ
d. se nasc prin moduri specifice

ANS: D

68. Bunurile se clasifica in:


a. bunuri comune
b. bunuri patrimoniale
c. bunuri personale
d. toate raspunsurile corecte

ANS: B

69. Dobandirea posesiuni se face prin modurile:


a. animus
b. corpus
c. usus
d. prin sine insusi
ANS: D

70. Din definitia deptului de proprietate se desprinde un atribut executial al alcestui drept
respectiv:
a. instantele
b. ius utemdi
c. ius fruende
d. nici un raspuns corect

ANS: D

71. Un mod de transmitere al proprietatii quiritare era


a. in iure cessio
b. prescriptio
c. ocupatio
d. accesio
ANS: A

72. Servitutile prediale rustice se constituiau prin:


a. manicipatio
b. habitatio
c. usus
d. emfiteoza

ANS: A

73. Dintre drepturile reale pretoriene facea parte:


a. superficio
b. conductio agri vectigalis
c. emfiteoza
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

74. Hereditas insemna:


a. succesiuni
b. succesori
c. defuncti
d. toate raspunsurile corecte

ANS: A

75. Testamentul era prezentat de detentor si deschis de autoritati dupa moartea testatorului in
termen
de:
a. 5 zile
b. 7 zile
c. 10 zile
d. oricand

ANS: A

76. Conditie de acceptare a mostenirii este:


a. cretio
b. nuda voluntas
c. pars nuptiara
d. nici un raspuns corect
ANS: C

77. Conditie de forma a legatului este:


a. legatarul trebuie sa aiba capacitatea de a primi legatul
b. numai heredele testamentar poate fi grevat de legat
c. sa fie plasat in urma insituirii de herede
d. a+b+c sunt conditii de fond ale legatului

ANS: C

78. Delict privat vechi era:


a. dolus
b. rapina
c. metus
d. injuria

ANS: D

79. Delict privat nou era:


a. furtum
b. injuria
c. domnum injuria datum
d. fraus creditorul

ANS: D
80. Din definitie rezulta ca novatiunea este un mod de stingere al obligatiilor care consta in
inlocuirea:
a. obligatiei vechi cu una noua
b. obligatiilor printr-un nou contract
c. obligatiilor printr-o non stipulatiune
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

81. Contract neformal real este


a. mandatul
b. emfiteoza
c. depozitul
d. vanzarea

ANS: C
82. Contract neformal consensual este
a. gajul
b. comodatul
c. societatea
d. mutum
ANS: C

83. In cazul gestiunii de afaceri obligatia geratului era:


a. sa despagubeasca pe gerant de cheltuielile facute cu ocazia gestiunii
b. sa dea socoteala pentru gestiunea sa
c. sa administreze cu buna credinta
d. toate raspunsurile corecte

ANS: A

84. Dreptul roman stipuleaza ca izvor de obligatii:


a. vecinatatea
b. detentiunea
c. rudenia
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

85. Dreptul roman are ca izvor:


a. obiceiul
b. jurisprudenta
c. senatusconsultele
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

86. Bunuri (lucruri) res mancipi sunt:


a. cerealele
b. animalele mici
c. banii
d. casele

ANS: B

87. Bunuri (lucruri) nec mancipi sunt:


a. vitele mari
b. obiectele de uz personal
c. sclavii
d. strugurii

ANS: B

88. Dreptul roman prevedea legitimarea prin:


a. casatorie subsecventa
b. rescript imperial
c. oblatie facuta curiei
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

89. Adrogatiunea insemna


a. adoptie
b. tutela
c. curatela
d. legitimare
ANS: A

90. Dreptul roman stabileste transformarea sclavului dintr-un bun patrimonial (lucru) intr-o
persoana prin unul din procesele solemne:
a. censu
b. vindicta
c. testamento
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D

91. Dreptul procesual roman prin cognitio extraordinaria cunoaste forme specifice de
procedura,
respectiv prin:
a. rescript
b. demnitatio
c. libel
d. toate raspunsurile corecte

ANS: D
92. Procedura prin litis demnitatio consta in:
a. remiterea notificarii procesului adresate paratului de un functionar inferior
b. cererea de citare a reclamantului catre autoritatea judecatoreasca
c. judecarea cauzei de catre imparat prin rescript
d. nici un raspuns corect

ANS: A

93. Constitutie imperiala este:


a. digesta
b. epistulae
c. edicta
d. notaele

ANS: C

94. Opera legislativa a lui Justinian a fost publicata sub denumirea “Corpus iuris civilis” in
anul:
a. 1489
b. 1498
c. 1548
d. 1589

ANS: A
95. Remiterea de datorie constituie un mod de stingerre al obligatiilor ce consta in:
a. renuntarea de catre creditor la creanta sa
b. faptul ca debitorul, cu consimtamantul creditorului se libereaza dandu-i un alt lucru in
schimb
c. inlocuirea unei obligatii vechi cu alta noua
d. indeplinirea prestatiunii, respectiv transmiterea proprietatii, indeplinirea obligatiei
ANS: A

96. Mutum este un contract neformal real de:


a. imprumut de consumatie
b. instrainare
c. imprumut de folosinta
d. intelegere tacita

ANS: A