Sunteți pe pagina 1din 3

CHESTIONAR

PENTRU PROFESORI

ÎNTREBAREA 1:
Alegeţi din variantele de mai jos pe cea care reflectă cel mai bine noţiunea de
“învaţare continuă şi permanentă”:

A acumula cât mai multe cunoştinţe şi informaţii


Constanţa în procesul de învăţare
A fi pregătit, informat
A citi mult

ÎNTREBAREA 2:
Dacă vă gândiţi la orientarea şcolară şi profesională a elevilor dvs. în ce măsură
sunteţi de acord cu următoarele afirmaţii:

Afirmaţii Total Parţial Dezacord Total


de de parţial dezacord
acord acord
În societatea actuală tinerii au nevoie
de sfaturi privind viitorul lor şcolar şi
profesional
Există servicii specializate care oferă
consultanţa în ceea ce priveşte
viitorul lor profesional
Au acces la informatii de calitate
privind oportunităţile de studiu în
străinătate
Au îndrumător care-i ajută să se
orienteze (părinţii)

ÎNTREBAREA 3:
Care sunt în opinia dvs. cele mai importante aspecte privind asigurarea calităţii în
procesul instructiv-educativ? (acordaţi puncte de la 1 – 9)

Varianta Răspunsuri
Dotarea cu materiale şi echipamente moderne.
Organizarea internă a unităţii şcolare (managementul strategic
şi operaţional).
Perfecţionarea continuă privind îmbunătăţirea activităţii de
predare-învăţare.
Comunicarea sistematică şi implicarea părinţilor în viaţa şcolii.
O bună comunicare cu personalul de conducere, personalul
didactic şi cel auxiliar.
Utilizarea unor stimulente pozitive în activitatea de evaluare a
elevilor
Acordarea salariilor de merit şi a primelor în funcţie de
rezultatele obţinute cu elevii.
Asigurarea accesului la oferta educaţionala a şcolii a tuturor
celor implicaţi în procesul intrutiv-educativ.
Implicarea cadrelor didactice în procesul de îmbunatăţire a
calităţii procesului educativ.

ÎNTREBAREA 4.
Ce măsuri de îmbunătăţire a calităţii procesului instructiv educativ propuneţi?
1. O mai buna colaborare între şcoală şi părinţi;
2. Colaborare elev- profesor, profesor-director bazată pe respect;
3. Educarea profesorilor;
4. Eliminarea elevilor turbulenţi;
5. Decongestionarea materiei;
6. Folosirea calculatorului pentru lecţii moderne;
7. Ţinuta decentă, adecvată, a profesorilor la clasă;
8. Relaţii bazate pe respect între profesori şi elev;
9. Remuneraţie decentă;
10. Retehnologizarea bazei didactico-materiale a şcolii;
11. Editarea manualelor pentru toate nivelele de şcolarizare;
12. Stoparea schimbărilor sistemului educaţional;
13. Calculator şi retroproiector în fiecare clasă;
14. Laboratoare de specialitate modern echipate;
15. Dotarea bibliotecilor cu cărţi şi materiale de actualitate;
16. Dotarea cabinetelor;
17. Posibilitatea de a lucra cu grupe mai mici de elevi;
18. Organizarea unor cercuri vocaţionale;
19. Implicarea colectivelor de elevi în mai multe activităţi extraşcolare;
20. Reducerea programului şcolar al elevilor;
21. Utilizarea metodelor noi;
22. Deplasarea accentului de la cantitatea de informaţie oferită elevilor către calitatea
informaţiei.

ÎNTREBAREA 5.
Alegeţi două propuneri pentru colaborarea optimă dintre principalii beneficiari la
educaţie (profesori, părinţi, elevi)
1. Activităţi cu părinţi şi elevi;
2. Comunicare permanentă profesori – diriginte – părinţi – elevi;
3. Implicarea consiliului profesoral al clasei în activităţile elevilor;
4. Activităţi comune profesori -părinţi – elevi;
5. O mai bună informare a elevilor şi părinţilor;
6. Activităţi şcolare cu părinţii;
7. Şedinţe cu părinţii la care să participe şi elevii;
8. Eliminarea accesului preferenţial în laboratoare şi cabinete;
9. Implicarea mai profundă a părinţilor şi a comunităţii la desfăşurarea procesului instructiv-
educativ;
10. Existenţa unui consilier pentru părinţi;
11. Prezentarea regulamentului de ordine interioara la inscrierea elevului la şcoală;
12. Revizuirea sistemului de notare:
13. Organizarea taberelor de studii;
14. Măsuri drastice pentru abaterile elevilor;
15. Ateliere de lucru profesori – părinţi – elevi cu aplicarea de chestionare, discuţii libere;
16. Orientarea profesională;
17. Sancţionarea cadrelor didactice care nu-şi fac datoria;
18. Organizarea de cursuri pentru părinţi;
19. Comunicarea bună între conducerea şcolii şi profesori;
20. Îmbunătăţire bazei materiale;
21. Valorificarea discuţiilor de pe forum;
22. Implicarea directorilor în procesul de predare-instruire;