Sunteți pe pagina 1din 21

CCD GIURGIU

PORTOFOLIU

VARIABILE ŞI CONSTANTE

FORMATOR,

ALINA GABRIELA BOCA

FORMABIL

BALACCIU LILIANA MIHAELA

25 OCTOMBRIE-18 NOIEMBRIE 2017

1
CUPRINS

PROIECTAREA UNITĂȚII DEÎNVĂȚARE.....................................................................................................3

PROIECT DIDACTIC...................................................................................................................................7

FIȘĂ DE EVALUARE.................................................................................................................................17

2
PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

• Unitatea de învăţământ: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 DAIA Profesor: Balacciu Liliana Mihaela

• Clasa/ Nr. Ore/săpt:a V-a /1 oră/săptămână


• Săptămâna/anul: S19-S30/2017
• Disciplina Informatică şi TIC
• Unitatea de învăţare: Algoritmi
• Nr. ore alocate: 12 ore

Competenţe Nr Resurse (procedurale


Conţinuturi Activităţi de învăţare Evaluare
specifice ore materiale, instrumente TIC)
Manualul de Informatică şi
- exemple de algoritmi din viața de zi cu zi; TIC pentru clasa a V-a,
Editura Corint Aplicațiile de la
1.3 - analiza algoritmilor din viața de zi cu zi Prezentare algoritmi ppt paginile 56 și 57 din
descriși de colegi și identificarea pașilor Calculatoarele din laboratorul manual.
1. Noțiunea de algoritm. 2.1
lipsă sau a exactității acestora; de informatică dotate cu acces
2h
2.2 Aplicații practice
Proprietăți ale algoritmilor la Internet
- identificarea proprietăților algoritmilor
2.3 Calculatorul profesorului
din activitățile de zi cu zi; Observare sistematică
conectat la videoproiector și notare
- exerciții de descompunere a rezolvarii Filme didactice existente pe
unei probleme în pași; YouTube

3
Explicaţia.
-prezentarea aplicației Scratch Demonstraţia.
Site-ul Scratch
-modificarea scenelor și introducerea de
Activități:frontal și pe grupe
scene noi

-modificarea personajelor și introducerea


de personaje noi din biblioteca aplicației

4
- familiarizarea elevilor cu noțiunile
specifice;

- clasificarea datelor în funcție de mai


multe criterii; Manualul de Informatică şi
2h TIC pentru clasa a V-a,
2. Clasificarea datelor cu - identificarea tipurilor de date necesare Editura Corint
care lucrează algoritmii în Aplicații practice
pentru rezolvarea unei probleme;
funcţie de rolul acestora (de Prezentări power point
intrare, de ieșire, de Observare sistematică
- exerciții de identificarea a datelor de
manevră) și notare
intrare, de ieșire și de manevră dintr-o Calculatoarele din laboratorul
problemă practică dată; de informatică dotate cu acces Fișe de lucru pe
1h la Internet calculator
3. Constante și variabile 1.2 - descrierea coerentă a unei succesiuni de
operaţii prin care se obţin din datele de Calculatorul cadrlui didactic
1.3 Aplicațiile de la
intrare, datele de ieşire; conectat la videoproiector paginile 63, 64, 65 din
4. Expresii (operatori 2.1 2h manual.
aritmetici, relaționali, logici; - analizarea exemplelor existente pe Explicaţia.
evaluarea expresiilor) 2.2 Internet, specifice mediului grafic;
Observare sistematică
Demonstraţia.
2.3 și notare
- identificarea necesității utilizării unei
constante, variabile sau expresii în 1h Observaţia dirijată
5. Structura secvenţială Aplicațiile de la
(liniară) rezolvarea unor probleme practice;
paginile 67, 68 din
Medii grafice online (ex.
manual.
- formularea în limbaj natural a unor Blockly)
propoziții care să conțină operatori 1h
6. Structura alternativă Aplicațiile de la
(decizională) aritmetici, relaționali și logici; Aplicații care se instalează pe
paginile 72, 73, 74 din
calculatorul de lucru (ex.
manual.
- identificarea necesității utilizării unei Scratch)
structuri secvențiale (liniare) sau de decizie
(alternative); Fișe de lucru

- familiarizarea elevilor cu reprezentarea


algoritmilor în pseudocod sau într-un
mediu grafic interactiv de programare;

5
Manualul de Informatică şi
TIC pentru clasa a V-a,
Editura Corint

- analizarea codului unui joc simplu în Prezentări power point


scopul identificării modului de
Calculatoarele din laboratorul
realizare a funcţionalității acestuia de informatică dotate cu acces
la Internet
-modificarea codului pentru a obține
1.3 2h Calculatorul cadrului didactic Miniproiect cu tema
7. Modalități de reprezentare alte efecte şi analiza comparativă a conectat la videoproiector Mastermind aflată la
a structurilor secvențiale și 2.1 pagina 75 din Manualul
alternative prin blocuri 2.2 efectelor obţinute printr-un schimb Explicaţia. de Informatică şi TIC
grafice pentru clasa a V-a,
2.3 liber de idei.
1h Demonstraţia. Editura Corint
3.2 - utilizarea unui mediu interactiv care
8. Evaluare sumativă permite implementarea structurii Observaţia dirijată Test pe calculator
secvențiale și alternative folosind elemente
grafice (de exemplu, Scratch) pentru a crea Medii grafice online (ex.
aplicații cu structura secvențială prin Blockly)
operații de mișcare, vizualizare text etc. Aplicații care se instalează pe
calculatorul de lucru (ex.
Scratch)

Fișă de evaluare sumativă

6
PROIECT DIDACTIC
Unitatea de învățare: ALGORITMI
Titlul lecţiei: Constante şi variabile

Școala: Școala Gimnazială Nr. 1 Daia, Giurgiu Data: 20.11.2017


Disciplina: Informatică și TIC Clasa: a V-a
Timpul acordat : 50 min. Profesor: BALACCIU LILIANA MIHAELA
Tipul lecţiei: Transmiterea de cunoștințe
Locul de desfășurare: Laboratorul de informatică
Competenţe specifice:

- CS1.Cunoaşterea proceselor, principilor şi metodelor de codificare şi decodificare a informaţiei, în scopul realizării


comunicării interumane şi om-sistem imformatic.
- CS2. Aplicarea metodelor de algoritmizare, de formalizare, de analiză, de sinteză şi programare pentru soluţionarea
problemelor legate de prelucrarea digitală a informaţiei.
Subcompetenţe:

- Clasificarea datelor din program în constante şi variabile;.

- Aplicarea diagramelor sintactice şi a formulelor metalingvistice ale unităţilorgramaticalepentrudeclaraţii de tipuri, variabile şi constante.

Obiectivele operaţionale:

La finele lecţiei elevii vor fi capabili:

 Să descrie diagramele sintactice şi formulele metalingvistice ale unităţilor gramaticale pentru declaraţii de constant şi
variabile;
 Să utilizeze formulele metalingvistice şi diagramele sintactice pentru definirea şi declararea constantelor;
 Să determine tipul variabilelor şi constantelor declarate;
 Să declare variabile associate cu un anumit tip de date;
 Să dea exemple de declaraţii de constante cu denumiri sugestive, utilizate la soluţionarea problemelor
7
Metode şi procedee: aplicaţii practice la calculator, descoperire, asalt de idei, exerciţiul didactic, analiză, problematizare.

Forme de învăţămînt: frontala si în grup

Materiale didactice: calculator, proiector, manualul de Informatică

Material bibliografic: Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autori:Carmen Diana Băican, Melinda Emilia Coriteac,
editurea Sigma, 2017

Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autori: Adrian Niță, Carmen Popescu, Diana Nicoleta
Chirilă, Maria Niță, editura Corint, 2017

Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autori: Luminița Ciocaru, Ștefania Penea, Claudia-
Elena Stan, Oana Rusu, editura Litera, 2017

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Activitatea desfăşurată de:


Etapele lecţiei Timp Metoda
Profesor Elevi

0 1 2 3 4

Moment 2’ Profesorul verifică și se asigură că există toate condițiile de Pornesc calculatoarele.


organizatoric desfășurare a orei. Notarea absenţelor

Transmiterea noilor 25’ Profesorul recapitulează noțiunile legate de algoritmi Sunt atenți și răspund la
cunoştinţe întrebări.
- Ce este un algoritm?

8
- Care sunt proprietățile algoritmilor? Conversația

- Cum putem reprezenta un algoritm? Observarea


sistematică
Scrie pe tablă titlul lecţiei : “Constante şi variabile”
Notează în caiete titlul lecţiei Analiza
Comunică obiectivele lecţiei răspunsurilor
Noteaza in caiete definiția primite
Prezintă noţiunea de variabile şi constante:
pentru constate şi variabile
Datele pot fi constante şi variabile

Constantele sunt date care îşi păstrează valoarea pe tot parcursul Explicația
Elevii urmăresc explicațiile
algoritmului. Discuţia
Variabilele sunt date care îşi pot modifica valoarea în timpul execuţiei Frontală
algoritmului
Descoperirea
-Variabilele au întotdeauna un nume. Elevii răspund la întrebările dirijată
profesorului
-Numele poate fi oricât de lung și poate fi compus din litere și cifre,
precum și caracterul „underscore” (liniuță de subliniere „ _ ”). Există
însă câteva reguli:

-Numele poate începe doar cu o literă sau cu caracterul „underscore”, Discuţia


niciodată cu o cifră. De exemplu, 4ab nu poate fi nume de variabilă. Elevii notează operațiile.

-Numele nu pot conţine spații.


Problematizar
-Numele sunt „case-sensitive”, adică literele mari diferă de cele mici. ea
De exemplu, variabila Alex este diferită de ALEX și de alex.

9
Profesorul prezintă elevilor câteva exemple din viața reală ce pot Individuală
reprezenta o variabila

O albină lucrătoare produce, într -ozi de vară , 2 mililitri de miere. Pe


parcursul întregii vieţi albina lucrează, în medie, 100 de yile. Câtă
miere produce, toată viaţa o albină lucrătoare? Elevii notează în caiete
Profesorul propune descrierea pașilor pentru algoritmul de calculare : noțiunile teoretice și sunt
atenți la explicațiile
-2 mililitrii=cantitatea de miere produsă într-o zi=valoarea constantă profesorului.

- 100 de zile= numărul de zile lucrătoare= valoarea constantă

Zi de zi, cantitatea totală de miere se măreşte. Valoarea ei creşte în


fiecare zi cu 2 mililitri, astfel că, după 100 de zile, cantitatea de miere
produsă este de 200 mililitri.

-cantitatea totală de miere=valoare variabilă

Cu ajutorul blocurilor grafice se pot lucra variabilele, accesând din


grupul Date opţiunea Crează o variabilă.
Foloseşte tastatura pentru a scrie denumirea variabilei şi alege dacă
aceasta acţionează asupra personajului selectat sau asupra tituror Frontală
persunajelor.

10
Elevii deschid aplicația
Scratch și identifică blocurile

Individuală

Elevii urmăaresc explicația și


exersează în paralel cu
profesorul

11
Valoarea variabilei este obţinută prin îmbinarea unui bloc grafic din
grupul Operatori, cu care poate fi realizatăoperaţia de înmulţire. Discuția
Pentru a vedea cum creşte

Conversația

Pentru a vedea cum creşte, zi de zi, valoarea cantităţii totale de miere,


putem considera numărul de zile ca fiind a dată variabilă:

12
La fiecare clic pe steagul verde, numărul de zile creşte cu o zi, fiind
afişată noua valoare a cantităţii de miere:

Cantitatea totală de miere este foarte mic, ea fiind exprimată în


mililitri, dat poate fi transformată în litri. Deoarece 1 litru=1000
mililitri, pentru a face transformarea respectivă, se consideră o nouă
variabilă egală cu cantitatea totală/1000.

La fiecare clic, pe steagul verde va fi afişată şi valoarea cantităţii de


miere exprimată în litri:

13
Codul în aplicația Scratch:

15’ Profesorul cere rezolvarea următoarei probleme: pag117 pb 2 Elevii rezolvă algoritmul
folosind aplicația Scratch și
Realizaţi algoritmul in mediul grafic, respectând următoarele cerinţe. discută cu colegii soluția Individual
Consolidarea noilor Creaţi 2 personaje, fluturi din categoria Animale (Mara şi Gloria - găsită Frontală
cunoştinţe pentru numărul de bomboane al fiecărui fluture), respectiv un
personaj din categoria Obiecte ( Bomboane -pentru numărul de Descoperirea
dirijata

14
bomboane iniţial). alegeţi un decor potrivit. Creaţi variabilele necesare Individuală
prntru efectuarea calculelor şi salvaţi fişirul cu numele Bomboane.sb2
Conversaţia

Discuţia

15
5’ -pune întrebări elevilor cu privire la noile noţiuni învăţate Elevii noteaza pe caiet tema şi Individual
ascultă indicaţiile profesorului
Profesorul propune următoarea problemă pentru acasa: Conversația

Deteremină lungimea gardului cu ajutorul blocurilor grafice din yona Explicația


Scripturi, gruprul de Date, Operatori. (Indicaţie . Se declară Variabilă
lungimea gardului şi se folosesc operatorii matematici adunarea şi
Feed-back înmulţire)

Evaluare şi notare 3’ Notează elevii in urma evaluarii problemei si puncteaza raspunsurile


corecte.

16
17
Nume si prenume Data

Fisa de evaluare

Constante si variabile

Cls a V-a

1. Precizați valoarea de adevăr pentru:-1p

Valoarea unei constante poate fi modificată printr-o operaţie de citire de la tastatură.

a. Adevărat b. Fals

2. Precizați valoarea de adevăr pentru:1p

Valoarea unei constante nu poate fi folosită în operaţii de afişare.

a. Adevărat b. Fals

3)Completează spaţiile punctate: 2p

Constantele sunt date care îşi păstrează .............. pe tot parcursul algoritmului.

Variabilele sunt date care îşi pot modifica .......... în timpul execuţiei algoritmului

4)Da un exemplu de situaţie din viata de zi cu zi în care foloseşti o constanta respectiv o


variabilă - 1p

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
.

4. În secvenţa următoare, variabilele a şi b sunt întregi. Ce valori vor reţine variabilele după
executarea operațiilor următoare? -1p

a←1; b←2; a←a+1; b←b+2; a←a+b;

a. 6 și 4 b. 2 și 5 c. 1 și 2 d. 2 și 1

18
Nume si prenume Data

5. Observă exercițiul de mai jos. Ai la dispozitie un pahar cu suc (paharul 1) şi un pahar cu


ceai (paharul 2). Explică cum procedezi pentru a schimba conţinutul paharelor, astfel încât
sucul să fie în paharul 2 iar ceaiul în paharul 1.
1p

Paharul 1 Paharul 2

În acest caz ai observat care sunt variabilele? Dar constantele?


2p

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
........................

1p - oficiu

19
Nume si prenume Data
Fisa de evaluare

Constante si variabile

Cls a V-a

Rezolvarea fişei

1. Precizați valoarea de adevăr pentru:

Valoarea unei constante poate fi modificată printr-o operaţie de citire de la tastatură.

a. Adevărat b. Fals

2. Precizați valoarea de adevăr pentru:

Valoarea unei constante nu poate fi folosită în operaţii de afişare.

a. Adevărat b. Fals

3)Completeaza spatiile punctate

Constantele sunt date care îşi păstrează valoarea pe tot parcursul algoritmului.

Variabilele sunt date care îşi pot modifica valoarea în timpul execuţiei algoritmului

4)Da un exemplu de situaţie din viaţa de zi cu zi in care foloseşti o constanta respectiv o


variabilă.

Bancnotele cu valoare fixă pe care le ai in buzunar când mergi la cumpăraturi (de 10 lei, 5lei)

Numarul bancnotelor este variabil.

4. În secvenţa următoare, variabilele a şi b sunt întregi. Ce valori vor reţine variabilele după
executarea operațiilor următoare?

a←1; b←2; a←a+1; b←b+2; a←a+b;

a. 6 și 4 b. 2 și 5 c. 1 și 2 d. 2 și 1

5. 2.Observa si completeaza spatiile punctate:

Ai la dispozitie un pahar cu suc (paharul 1) şi un pahar cu ceai (paharul 2). Explica cum
procedezi pentru a schimba continutul paharelor, astfel încat sucul sa fie in paharul 2 iar
ceaiul in paharul 1. 1p

20
Nume si prenume Data
Ajutandu-ne de un al treilea pahar golim continutul din paharul 1, in paharul 3, continutul din
paharul 2 in paharul 1 si continutul din paharul 3 in paharul 2.

Pas 1

Pas 3

Pas2

In acest caz ai observat care sunt variabilele? Darconstantele?


2p

Variabilele sunt cele doua lichide sucul si ceaiul.

Constantele sunt paharele.

Putem spune despre variabile ca sunt date care îşimodifica valoarea pe parcursul
execuţieiprogramului.Iar despre constante ca sunt date care nu isi modifica valoarea pe
parcursul executiei programului.

21